Page 1

ÀTLETIEKVEBÉNIGING

BR u&.s^

{'n^

nË tsË 'tf ltt Sport - en tr 1997 No 3 D Tr imclu b

r

Brunssummerheicie

-:,_


SPORT EN TRIMCLUB BRUN§SUMMDRIMIDE

BE§TUUR

Voozitte!

ÍarÈ)

*

:

wim vaE der Linden

:

04s-s2s4999

Secretads :

Jan van Ílees

Op gen Hoes 59 6442 PP Brunssum Groene KÍuisstr.13 BD Klimmen

045-4052X34

6343

Peflningmeester i

Jo HeiDrichs 045-s324059

Apollolaan 68 6373 HC Landg.aaf

Jeugdsport

Wiel Frins 045-5690303

Pleistr. 28 6373 HC I-andgraaf

Jos Janssen

Schepenbank 22

043-4591995

6343

Jo I€n godrop 045-s316586

Koempel91 6372 NG l-andgraaf

Cor van Ilaaren (II)

HoíingDanÍstr-25

Sport medische zaken

IIarry van der Laar

Hommert 104 6361 HN vaesrade

Po6tadres : Postbank :

6370 AC bndsraaf Postbus 31131 t.n.v PenDingmeesteÍ S.T.B. Rek.r. 4915695 I-andsaaf Apoloiaatr 68 6373 IIC

:

Algemene Zaken (vice-voorzitter) Algemene Zaken (lid-trainerscorn)

Wedstrijdsed.

:

:

:

046-4426088

Verenigingsnr.K,N.A.U. : 354 Public Relalions Albert Verbunt

:

04s-6314854

CV

Kli

men

aL/, \tlJ t -ÀAÈ..C

G.Bomànsstr.73 6372 KR l-aDdgràaf

redakieadres of be,sruur

Adverteeders krijgen het clubblad kosteloos toegezoíden


INHOUDSOPGA\ts

Lestlqr - en couluris§ic§ 2

Van de vooÍzitter

wedstrtidc! 7 q

Redactiecommissie Ed Schils Theo Schmei§ Els Frins Wiel FÍils

IJiterlilke inleverdatum kopij: voor 26 septembeÍ bij redaktiea&cs STB Gravcoweg 56, 6471

VZ

Eygelshoven,

Het clubblad verschiint 5 x per jaar.

Pctcr RusmanlooP vaals-Venlo 11 Parelloop, remÍdjacht 14 Parelloop Brunssum 20 Marathon Rotterdam 27 De revanche 31 S.T.B. Hei.lelooP 36 Drielaíderioop vao Kelmis 43 Mijn eerste 8 kmna jaren 43 De 20 km. van Brusscl 63 Nedeílands kampioen§chap berglopen

Personalia 17 VeÍjaardagskalender

13 Nieuwc icdcn

Yada 29 Boycoi Telematicaloop 35 Klcding S.T.B. 37 Sportmedische bespiegeling 48 Atletiek oP Internet 64 Grhoord buiÍen de

Cóop€rbaan

Jeugdbullelliu 5l tlÍn, 62


Van de Voorzitter

hesteren kan (en mag) i eer bi, s.T.B.

Ik weet het, ik weet het. De kop van mijn bijdrage aarr ons gelielde en orvolprezen clubblad is Iicht provocereod ea zal bij enkele leden vragen oproepen. Toch constateer ik dat de laatste tijd, dat meer leden een go€de prestatie belangÍUk gaan viodeÍI. Ik wil absoluut niet stellen dat de afgelopen jaren niet(s) gepresteerd werd, maar ik heb wel de indruk dat veel leden stellingen als 'Ikioop alleen voor de gezelligheid, "Ik ben een echte redeant, " Wedstrijden topen is veel te prestatiegericht, dus doe ik dat niet aange\dd Ír)et het gÍuwelijkc ' vrijheid, blijheid als uitgang§punt bij hun activiteiten binnen STB hadden gekozen. Daar komt langzaam wat verandedng in en ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik deze trend van harte toejuich en ondeÍsteun. Met de volSende zaken zai ik Inet sr'at voorbeelde! ProbeÍea aafl te duiden waarop ik mijn constateritrg baseer' Rotterdam mamthon. Het was weer feest in restaurant ' Descheepjes aan de Blaak, uitvals_ basis voor atleten en supporters van STB en AVON ttdens de marathon aldaar. De pte§taties logen er niet om. Jos Jan§§eq Theo Schmeits, Pierre Muyres en Peter verberk doken ruim onder de 3 uur. Peter JaDsen debuteerde op de magische afstand op glorieuze wijze en Rob Riksen spande de koon met een §upeNnelle tijd: 2 uur en 42 minuten. Niet helemaal een verassirg, want een winnaar van de Emmaloop is dat aan zijn stand verplicht. MaaÍ je moet toch nog even doen, zon PR lopen. Klasse!! Het is toch een lekker gevoel dat presteren.

ve.volg

e


CIub.ecords, Aan de door mij in het vorige clubblad aanbevolcn wedstrijden werd door veel STBers de€lgenomen. Spraakaakend hierbij was het prestercn van GeÍ Bodelier. Hij verbeterde 2 clubrecords, die beiden op naam sionden van Jan Hoven. Op indrukwekkende wijze liep hij de 10 Engelse Mijle. lange Peter Rusmanloop. Na 53 min. en I seconden finishte hij, waardoor hij het clirbrecord bijna 2 minuten scherper stelde. Moeizamer verliep de Parelloop. Met 32 min. en 34 seconden veÍbcterde hij het oude record Ínet......,.1 seconde. Vooltaan toch ieis minder gretig starten, GeÍ. 17e Internationale Heideloop,

Het is al vaak opgemerkt wat is het toch moeilijk om mensen te vinden voor de organisatie van evenementen. Desondanks stond de 17e editie van de Heideloop als een huis. Danlcij de uitstekende prestaties van verschiliende STBers. Hartelijk dank aan allen die achte, de scheÍmen ervoor zorgden dat alles vlekkeloos verliep. Ditmaal eíra belang jlq omdat s/e ongeveer 125 Duitse gasten mochten ontvangen, die irl het kader van hetRur-Eifel-cupklassement onze Heideloop bezochten. Z,ondeÍ anderen te kort te willen doen noem ik de prestaties van in het oog lopende figuren. Allereerst die van Harii, v.d. Laar, de coöÍdifl3tcr .ran de wedstÍijdcómmigsie. Hï zorgde ewoor dat ondaíks de minimaal opgezette organi§atie alle puzzelstukjes keurig op hun plaats vielen. Complimenten ook voor FoDs Kreukels, die de scepter zwaaide over het secretariaat, hetgeen hem al improviseÍend zeer goed afging. En wie mochten wij weer actief bezig zien bij de tijdwaarneming? Jan Mulder was weer present en dat wordt zeer op prijs gesteld, Jan! Ook óp het parkoers werd dool STBers grandioos gepresteerd .Ralf de I-eeuw, ons talentvolle jeugdlid, zorgde voo. een bloedstollende eindsprint, waarin hij Martijn Parren (AV Weert) pas op de eiídstreep moest laten voorgaan.Vic§ Teeken veraste ons met een pÍima gelopen 5 EM, waarbij ze vierde werd vlak achter de befaamde Han Vos van Achilles-Top. Tsja, daar zijn ze weer: het snelle duo Riksen en Bodelier. Beiden finishten op de 10 EM bii de €erste 10 en flink oÍrder het uur.

verolg

=


Ger Bodelier won de wedstrijd en is na de legendarische toploPeÍ Mal van Wersch de tweede STB-er die de Heideloop op zijn palmaÍes heeft staan. Ik hoop van harte dat zijn prestatie inspirerend zal werken op al onze leden. Dat is ook de bedoeling van het noemen van al deze prestaties.

Rur-Eifel-cup.

Misschien is het u opgevallen hoe gezellig het was tijdens eD na de Heideloop,met al die deelnemers, die voor het klassement vaÍt de RuÍ_ Eifel-cup lopen. Qua sfee. en parkoeÍs past de Heideloop echt bij de Duitse wedstrijden. In de komende maanden staan veÍschillende wedstrijden in het kade. van de Rur-Eifel-cuP op het progÍamma. Het zín echte volklopen, bestemd voor alle lopeÍs en loopsters. I-ees op onze Tcletekstpagina 644 van Ty-Gazet 'welke afspraken eÍ gemaakt worden en ga genNt mee. U zult er geefl spijt van kdgen. U gaat er vast beter van presteren. En met plezieÍ! Teletekst pagina 6,14 van TV-GazeL Presteren doen ze àljaren, de leden van de redaktiemmmissie. Ik durf tc berÀrren, dat \,Je één van de aantrekkelijkste clubbladen van de Nederlandse atletiekverenigilgen hebbeD- Bovendien presteren ze het steeds om met odginele vooNtellen te kotuen. Op de jaawergadering bleek er veel behoefte te zijn aan inforoatie op koÍte termijn. Mededelingen over veÍgaderingen, afspraken, trainingen, evenmenenten, actuele gebeurtenissen, noem maar op. Een soort tusseídoortje van het clubblad werd voorgesteld. De aedactiecommi§sie komt met wat beters. STB staat vanaf l juni as. elke dag op Teletekst, pagina ó44 vah W-Gazet. Als u elke dag even kijlt, weet u wat er allemaal binnen STB aan de hand is. Wiel FriÀr (redactielid) en Jo HeiÍrichs (penningmeester) namen het initiatief en zetten deze mooie pÍestatie neeÍ. Ik hoop, dat hun prestatie tijdens de marathon van UtÍechi net zo mooi zal zijn! Cor van Haaren I en natuurlijk de oívermiideliike Cor van Haaren 2' Als je iets doet, moet je het goed doen. Fin van de uitgangspunten van onze trainer Cor van Haaren. Daarom Iaat hij het niet bij 1 of 2 curcussen. Die komt nog wel in Papendal terecht, Intussen heeft hij het AT-diploma behaald. veN_.olg

e


Vanaf nu zegt :nen niet meer " Cor of " Trainer tegen hem, maar " Atletiektrainer, \rant daaÍ staat die AT voor. Proficiat Cor en op naar de volgende prestatie. Ove gens had Cor voor het behalen van zijn diploma wel een groep STB-ers nodig voor de examen-traioing. CoÍ van Haaren 2 was ook present eí verbaasde iedereen met het feit dat hij zïnfiaaigevormde lijf uitstekend over de hooBÉpringlat kon werken. Zijn beloning was een PR van maar liefst .........1.12 meter. Helaas moe§i het bij dat ene PR blijven. Tijdens het versp ngen had Jos Duteweerd nameJijk zulke diepe gaten in de zatldbak gesprongen, dat meten verder onmogelijk was. Geen t§r'eede PR vooÍ CoÍ. helaas. ID mijn ijver om het " pÍestatie-gevoel te promoten heb ik veel namen genoemd. Mocht ik één van r: vergeten zijn, dan ligt dat niet aan mij. Ik heb nameliik een erg lange "Vande voorzitteÍ geschteven. De redactiecommissie heeft de tel§t va§t en zeker hier en daar ingekort. Dat zal dan precics het gedeelte zijn, waartn ,o ï"ïllï;. u". ,_ror"n. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nog even dit De STB - Heideloop was nict alleel sportief een succes maar ook het randgebeureo vr'as ook ditmaal prioa in orde. Met name voor de inwendige mens was uitstekend gezorgd. Maria Fischer had enkele dames zover gekregen elk ecn cake of koek te bakken ( er was el zelfs een uit DÍente bij, maar waarschijnlijk niet zelf gebakken ) en voor de Íest had zijzelf op haar bekende manie. voor de nodige heerlukehapjes gezorgd.

En Maria glunderde want binne[ een korte tijd was van die rijk gewlde tafel nict veel meer

Maria en allen die hieraan meege$r'erkt hcbben.namens de hele STB ËED,ii.i(r !!M Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


- AUTOREKTAME . SÏANDBOUW - REKLAMIBORDEN/ZEltEN

.

DEKORATIESCHITDERS

- BEWEGWIJZERING

ffi:

ASSURANTIE

éày

GEBAErsev

Alle verzekeringen Pensioenen Hypotheken Financieringen Sparen

Burg. Cusle.slaan 33 6373 TP LandgÍaaÍ Íel.r (045) 531 50 91 Faxr (045) 532 58 24 Poslbank nr.37 23.802 ABN.AI\,4Ro nÍ 44.81.80.855 K v K 14051581


PeterRusmanloop - Oirsbeek 5,5 km en 10 EM

3l maart

1997

Weer een wedstrijd die voor veel lopers als eea gol]de test werd besr'houwd voor de marathon van Rottcrdam.

Maar ook een wedstri.jd waar ondank§ het toch s€lectieve parkoers stceds goede tijden worden gclope[ Zo ook dcze keeÍ, de omstandigheden warel uitstekend en de hahe STB was in topvorm. Ja. van Gcr BodeliÈ en Rol, Riksen wist je van tevoren dat zij daar een prima tijd zu1len lopen, maaÍ wat te zeggen van Ger Schafihausen. John Herdrix, wel licht geblessecrd, had alle moeitc om Cer nog in de sprint te verslaan. Het verschii bedroeg Píecies 1 seconde. Ook werd er rlog door 3 STB'ers in de prijzen gelopen en wel in de Veteranen II klasse. John Hcndrix en ondergetekcndc werden resp. 1 en 2. Ger Bírdelicr werd 4"in zijn kla§se en in de toiaalstand 5". Bij de 5,5 km deed }}ank HersgeBs wecÍ vao zich spreken, .!tij klvall1 als 15'cver .-!e fillish in Olr§teek i! tljd van 00.19.56. I/crdeÍ was de ook STB-jeugd goed veltegenwoordigd op dczc afstaarl en zcttc ea goede prestaties neer. Ralf dè I-éeuw en Ronsld Frins eindigde ruim voor de middenmoot op resp. cen 41'en 46" plaats. Ze eifldigde ze]fs voor good old Harm van Goot.

Uitslagen Pet€r RusmadooP

OEÀ&

1 5 74 78

Hub KuÍvers Ger BodelieÍ Rob Ril§en JohÍ HerdÍix vervoig B

AV

Ceasar

plaats plaals plaats

7

4 13 1

Scn. Sen-

IvI50

00.50.08 00.53.08 00.55.57 01.02.00


19 89 93

94 96 10s 115 140 168

175 118 183

2U) 21,2 22L

235

237

ul

248 270 279

D9 340 341,

Ger Schafthausen Wiel Frins Roger Gillissen Theo Schmcits Hub Erkens Pierre Muyrers Jo HeinÍichs Hub Weyenberg Jos van dcr Haar Eddy Verstappen Cor van Haarcl II Hub Brouwers Jan VÍoomen Iruis CoÍdewener Siaak Verheyen JaE Manders Piet BÍouwer Ton Iristra Willem Marcus Albert Verbunt ADdÍe Philippi Petet Janssen

Frant Janssens Henri Giesen

364 367 41s

Sieng Frannot John Schoenmakers

a0

Sjcf Franken Hafiie Vermeulen John Hof

443 441

PieÍÍe Vijgen

17 M40 20 M40 59 Sen. 2 M50 12 M45 13 M45 72 Sen. 29 M40

plaats plaats plaats plaat§ plaals plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaals plaats plaats plaats plaats '130 plaats plaats 146 plaats plaars i plaats piaats

6 M50 97 Sen. 99 Sen. 8 M50 29 M45 30 M45 31 M45 12 M50 13 M50 36 M45 39 M45 19 M50 Seí. 45 M45 Sen. 51 M45 4 M55 5? M45 61 M40 plaaa 160 Sen. plaats 70 M45 plaats 71 M45

01.02.01 01.02.58 01.03.04

01.03.M 01.03.13 01.03.3',/ 01.04.30 01.05.57 01.07.t}|r 01..0'7.25

01.07.33 01.07.40 01-09.01

01,09.07 01.09.42 01.10.08

01.10.12 01.10.28 01.10.59 01.1.1..52 01,.1.2.32

01.13.30 01.15.28 01.15.38 01.17.30 01.17.33 01.21.08 01.21.41

01..24.U

0t.25.52

Aantal deelrcmem bij deze 10 EM: 466

5l 1 15 41

km

Taco Wchrung Frark Hcnsgens Ralf de l-eeuw vlavolg €

Av Unila§

C)0.11.52

STB STB

00.19.56 00.23.03

I


46 "12

83 93 105

Ronald Friͧ Ruud Frins Maayke HeinÍichs Jelle Enninga

STB STB STB STB STB

00.23.45 00.21.40 00.28,53

00.30.12 00_33.11

Aantal deelnemers bij deze 5 EM: 114 Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Yaals - Yenlo Etappewedstrijd 100 km 29 juli 1997

Op zoddag 29 juni staÍt voor de 13'keer op het hoogste puít var Nederland de estafetteloop over 100 kilooeter van Vaals naar venlo. Verdeel c,ver 7 etappes voert het traject de deelnemeÍs langs de mooiste ple\ies van het heuvelachtige zuiden. Elke deelnemende ploeg b€staat uit 6 lopers die elk oogeveer 15 km afleggen- De resterende 10 kilometer wordt door een loopster voor haar rekening genomen. Ook de STB iJ deze keer weer met 3 ploegen vafl de partij, waawan een ploeg die helemaal uit dames bestaat met de prachtig€ aaam: '-Iihe Big Mamma's" en een Dloeg die uit 5o-plussers bestaat met de toepasselijke naam: ' De STB Abrahams " Vewolg verdeÍ is er ook Írog eeo vierde pióeg.


Deze bestaat uit een combinatie van de snelste jongens van AVoN er STB. Zij zullen dit jaar pÍoberen om bij de eeÍste drie iekomenwàt geziefl de sterkte van de andere ploegen beslist geen makkie zal zljn. De voorlopige samenstelling van de ploegen is als volgt: De Big STB Mama's:

Annelies van vlodrop, Lily HolELs Frins, Trea v/d Linden, Monique Vonkeo,Tamara Deumes, Marita Hofi ch. De STB .Ionkies:

wiel Frins, Jo Heinrichs, Cor Van Haaren

1, Cor vaD Haaren

II

Ed Quaedvlieg, Jos Duteweerd, Frank Hensgens. De STB Abrahams

John Hendria, Hub Brouwe$, Jos v/d Haar, Maria Fischer, Theo Schmeits, Hub Erkens, Frits Fischer Rob Riksen, Ger Bodelier en Eddy VerstaPpen sta.ten in de gecombineerde AVON/STB ploeg. Gezien de brvaringen van de voorafgaaode jaren belooft het weer een

dag te .roÍdeÍl wàni onderlinge conpetitie

staan'

e!

Sezelligheid ceitraal Theo schmeits

0-0-0+0-0-0-0-0-0

diverseuitsl agendiverseuitslagendiverseuitaslagendiver§euitslage

Otlservant loop - Maastricht - 30 april 1997

1 71

W Milkessa Hub Erkens

437 Dick van Pett 442 Hub Neelis

Ach.ToP STB STB STB

00.46.04 00-58.08 01.13.21

01.19.36

Theo Schfieits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 !0


PARELLOOP BRUNSSUM 13 APRIL (RECORDJACHT) Een vol jaar had Brunssum uitgekeken naar de komst van de 9" parelloop, ot naÍne de l0 km. De orgalisttie tvildc zo gcrne ln het overigens zo vÍedelievende stadje een annval doen op het wcreldrecord 10 km-weg, lotden met 27'20" op l13am van Joseph Kimani. Er rverd hcus aangevalleD, maar de droom strandde op lutiele 16 seconden Toen de Keniaan Shem Kororia na een ultiene poging de Íinish pÀsseerde, blccfd(r chronomcter op 27'36" slaan.

Jarn erl Alle vootekcnen om de recordpoging te doen slagen wezen positief, een heerlijk lentezormetje, grote publieke belangsteliing met een golf van aarl'noedigingen- Bovendien ionl'1e een extra prcmie van Hfl. 25 000'= dool de organiserende vereniging AVON in het vooruitzicht gesteld indien de aanval zou slagen. Het mocht niet baten Weliichl zljn de supersneile Afrikaanse lopers ook supergevoelig voor elke fiissc wildzucht. Ook het hazeEwerk liep niet vlekkeloos, alleen erc Worku Bekila kon excelleren. Alic ,-ndere hazen $€rden voortijdig aangeschoten. Toch \vas voorzitter Paul Orbons van AVON een tevreden ]Ían Hij krecg een nieuw parcoursrecord, rcden te over om hoopgcvend na:!Í het volgcnde jaar uit te zien. L.et wel Paul, als je djt lecsi, \{e sprcken over de 9" editie. Wat zou het geweldig ziin als Juist brj d€ jubileum uiwoering, de l0' P.lrelloop in 1998, het weteidrecord 1voÍdt gebroken Het jaar bovendier waarin AVON 75 jaar besÍaat.

wensen STB, de plaatselijke bevolking en heel sportminded Limburg Brunssum alle gelukl EeÍvol voor STB was wel dat zlch twee clubmakkers older geinviteerde de atletcn bevonden, n.l. Ger Bodelier en Rob Riksen De STB-deelname rvas uitstekend, zowel bij de Rabo-busincss Run' over uiieraaid bij het hoofdnunmcr de 10 km. 5 iirn, <ie klassieke Reebok 5 ian

ln zoveÍe

.i

11


In totaal kwa.rnen 47 STB-atletei,/atletes in actie en dat stemde ook Wim, plMlselijk inwoner, tot gote tevredenheid. Een uitvoerige uitslrg vind je elde.s in dit clubblad 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Belangrijk!!!!

STB op Teletekst Kljk regelmatig voor het laatste nieuws op pagina 644 van TV-Gazet. \2


OE BESÍE PR'JS

*

W-lji ,;jiitiïa

*

t -t

* * *

bii

h

sí."t't' íat..t-'.!ní,.tt..

OE RESÍE EARAIIIIE - 8 - lo l..t r.r.atl.:

t..n ró.ld,l.n, !..a tr.tij-k.rt.t', s..i nrt.íi..lk

'1.a.

OE 9E§ÍE SERVICE

zlr.t t.ti.. di.att,

0E SESÍE

Llni.'t 24 uut ,.tltun.!l!. ntnttlr .

99%

t(W tÍEtf

lqnukn ntlt: Ftllipt

OE BESÍE REOIEII IA tvli

lulrt.ru

- e.t.l

- AEA

i..t u *.í'.r

,a

- 8.uka.rl1t -

trr.a r .e ijk

.n

lll'lr

- Sory

u'r.

p.6oril4k ,dti.r.

TfIEItUEIt= lgMITEEIi@li@[E6EI

sportswear Kouvenderslraat 85 Hoensbroek Tel.: o45 5233580

ÀtRouNíÀsrcsPuMÀrumx0RrnoNHjrusur{llrf

rlÍlm0ltsr 0Írf6 ÍaNÍEM]f[sMÍrtrE 0L]Írr_rr!4rÀ!4!.Í4a!Erlrlat

1l


o_

Parelloop Emnssum 5-10 km zondag 13 april 1997

9"

J -J TIJ

E o_

Begon de Parelbop 9 jaar geledeu als een van de vele Íegionale we&trijden met eer paar honderd deeinemcn cn een handjevol toeschouweN, thans is deze wedstrijd uitgegocid tot een van Nedcrlands grootste 10 kilometer wedstriÍden.

Hct deelncmers aantal is gegroeid naar zo'n 2000 waarvan bijna de helft uit scholieÍon bestaat die uitkomen in de diverse afstanden bij de scholierenloperL

Dan is cr nog de 5 kilometer Busiless Run waar ditmaal flink wat STB'ers voor de diverse bedrijven uithramen. MaaÍ de hoofdmoot is toch de 5 en uiteraard de 10 km. f)irmall wect sterk bezet nrcr enkele wereldlopfers ,1ie j:mmrrge[oeg niet slaagde het wereldrecord op de 10 km. op de weg te veÍbetcren, wel werd er een Europees record gelopen. Maar ook de STB-top was aanwezig. cer Bodelier eD Rob Riksen kwamen bij dit geÍeld toch als 27't" en 43'!'over de streep Een prima prestatie. Peter Verberk clr HeÍri Giesen konden cr schijnbaar aict genoeg van kijgen, zij st.1Íten zowel op de 5 als op de 10 km, als kleine voorbcrciding op Rotterdam Marathon zoals zij zeiden..

lcmand die momenteel ook goed prestee is Hub Weyenberg ook hij finishte onder de 40 minuten en zou eclt weck later een prachtig PR in Rotterdam lopen. Ook hebben we weer een kampioe! erbij, Fratrk Hetrs[Eens. Hij won mct íuim een minuut voorsprong hct Middelbare Scholierefl Kampioenschap. Profi ciat, Frank. vervolg

3i 1A


Uitslagen Parelloop

10

KoÍoria

1

Shcm

27

Ger Bodelicr Rob Riksen Hub Erkens Theo

43

Kenia plaa§ 27 plaats 34 plaats 42

M40 6 M50 Plaats plaats 44 M40 Pieíe plaats 47 M40 Fred Peter Plaats {8 M40 Hub Wcijenbcrg plaals 50 M40 plaals 62 M40 Ton M50 Jos van der Plaats 9 plaats M50 l2 Francot Sieng M40 69 Louis cordeweneÍ Plaats 'Willem Marcus plaats 78 M40 plaats 80 M40 Jo van vlodrop plaats 18 M50 Albert Verb'.rnt plaats 20 M50 Jan Manders plaats 109 M40 PcteÍ Jansen plaas 218 Sen. Wim Logister John SchocnmakeÍs ptaats 131 M40 plaats 223 Sen. F.Janssen plaats 144 M40 Pierre vijgen plaats 145 M40 Hcnri Giesen plaats 154 M40 S.Franken Peter Comelissen Plaats 46 M50 wilhelmien Cornelisscnplaats 12 v45 plaats 171 M40 Jos van

Schmeits Muyrers Mcssing Vcrberk Starmans Haar

145

1s2 161 1.70

180

m3 208 2:26

727 24',7

2s2 260 301

324 40'7

408

4m 442 444 415

50s 538 548

Zantcn

Totaal aan Iinishers bï dcze 10 km: 601 Veryolg

Sen. SeÍL

B

00.27.31 04.32.14

00.31.02 00.38.17 00.38.41 00.39.1r2

00.39.13 00.39.30 00.39.41 00.40.1'7

00.40.20 00.40.57 00.40.57 00.11.28 00,41.36 00.41.48 40.42.48

00.43.33 00.46.oii 00.46.10 00.46.35

00.47.09 00.47.10 00.47.57 00.49.40 00.s2.00 00.53.08


!-4elegli

1

U0itas

39

STB

Taco Wehrung Roger Gillissen Ralf {le I€euw 5',1 62 Ronald Frins 74 Ruud FriÍrs 8l FÍans Wiering 92 Tamara Deumens "t27 Jelle Enninga 1.28 Vicl'f Teeken 129 Maaike }leinrichs Totaal aantal deelnemeÍs bij deze 5 kml

5 kiloheter Rdbo Bushess Rufi: 1 Nico Ritchi 13 Ger Schaffhausen 15

19 20 29

Ed Qr-raedvlieg Peter VerbeÍk Jos Janssen

Jan Vroomen

33

Totr Lcistra

40

Drc Krol

51

55 66 69

Henri Giesen Jo de Wit Jung Mai.zet

00.15.31 00.19.13 00.20.18 00.20.33 00.21.35

STB STB STB STB STB STB STB STB

00.22.s4 t$.23.23 00.24.s4 00.24.5s N.25.0',7

184

Uitz.buro Partner BV STB/Mega Limburg SïB,ryTI Post STBnVelterhof STB,De wit STB/Rabo Heerlen STB/Rabo Heerlen STB/De wit STB,^/olta Li*b'rrg

00.16.30

STB,lDe Wit STB,lDe \ryit STB,DC Wit

ffi.27.02

00.17.39 00.17.51 00.18-10 00.18.10 00.19.19 00.19.52 00.20.06

n.21.4s 00.2i.58

Totaal aantal deelnemers bij de Business Run: 157

Mildelbq!9 §9-bg-!!9!9!54!a@!§rL!r; 1 Ftank Hcnsgsns STB

00.09.05

Aantal deelnemeÍs bij deze wedstriid: 40

ae4J. edlae!,

38 40

L,Franken L.Franken

STB STB

00.05,45 00.05.58

Theo Schmeits

76


Verjaardagskalender VcriaaÍdagen Juli 1997

verjaardagel Augustus 1997

4 8 9

1 Jos v.d. Haar (53) 2 Harm van Goor (48) 2 Sandra Hodiamont (25) 3 Paul v.d. Linden (43) 5 Piet Renssen (.42) 5 Petra Saccol (31) I,l Dick van Pelt (36) 9 wim Budziak (50)*++ 10 Elleke Nieweg (i0) (23) 10 Judith Ruijte rs 10 Evclien Ruijtors (12) 11 wiel Peelen (56) 12 Marjo Moonen (38) 12 Judjth I-e mme ns (1{i)

Herm Gerards (40) (48) Ed Rijvers (15) Ronald Frins Francesco v. Ooyen (26) Herman Rutten (55) Henri Giesen (.46) HaÍm Alkema (28)

14 15 17 19 19 NaDreke Toorop 20 Hub 22 Elly 22 Ger 23 Jos van 23 Frars Quadvlieg 24 Ine Quadvlieg 25 Tonny v. Ooyen 27 Giel 27 Ton 28 Jessy Hci 30 Betsy

Gulpen Kremer Bodelier Zante[

KleijkeÍs lliscrc ichs Vogely

(40) (41) (44)

(32) (41)

(47) {41) (30)

13 14 15 16 16 19 19

{52) (49) (38) (53)

21

21 23

MaÍtha Macsscn (56) Carolinc Rcmmcn (14)

Arja Schursc (f4) MoÍfek BohmeÍ (10)

Haar (52) Ercns (32) Heidi SpÍonsen (24) (43) Dre I&ol Pierc Vijgcn (42) Betty v.d. Linda

Kreukels

(11) touÈ Cordewener (47) (1) Pia 21 Jacqucline Srackcrs (26) (40) 28 Rob Starmans (46) 29 Ton

Thiis

n

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 17

Hermans Scholtcn


Nieuwe leden Dick vaí Pelt Spaarweide[ -q7 6374 MD I-andgraaf Gcb. 08 augustus 1961

Karel Hensen FloÍcnce Nightingalestraat 6441 HS Brunssum Geb. 30 oktober 1948

Bob Pctcrs Hollcweg 10 6416 BP Heerlen Geb. o1-januari 1984

Damon van Haaren

Susanne Franssen van FesteíenstÍaat 5 6374 PD LandgÍaaf Geb, 04 maart 1976

Karin SchrijveÍ

Gertie Enninga Knieberglaan 21 6373 XT LandgÍaaf Ceb. 16 juni 1957

JacquctÍc Snackcrs

Ilona Lambrichts-Kessels Pastoor Verheggenstraat 32

Mehir Titalcy

6466

vcldbrand 6372

6

DN LandgÍaaf

Geb. 01 maaÍt 1997

Aarweg 35 6417 XG He€rlen Ocb. 23 september 1982

Baanslraat 83 6372 AD L.Artdgaaf Crb. 27 augiisiiis 197i

Stenenbrug 47

AP Lardgraaf ceb. 05 november 1963

JJ KeÍkade

6372

Gcb. 16 apÍil 1972

Anja Schurse Dassenhoorn 19 63'74 MZ Laídgraaf Geb. 15 augustus 1963

Jan van Hccs 0-0-0-0-0-0,0-0-0-0 18

1


Geevers Auto origineel,.i vert op dit

oor ompleteerd ten en Warnv alle merken.

door radiat overzerPraat

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTII o45- s244242

I'IAIYEN O347:37647 4

AIIVĂ?EI,O 0546-A72125

!,ELDHOVEN 040-z 531900 K('r I lll(LrAlvt

!ft;t=nn-=trs CAR ROSSE RI E-D

E

010-4626661

LEN 19


1T IntemÀtionale Gen€ràle Bànk

MARATHON ROTTERDAM Zondag 20 april 1997

Zfinda:g 20 ap l, Op de Kamp in LandgÍaaf, op de parkeerplaàts staat onze "Bekische" bus a1 ldaar. Hct is 7 uur in de vÍoege morget. Langzaam komen de STB'eas met de trouwe supporters van alle kanten opdagen, iedeÍeen is nog vrij rustig, sommige zien er nu al !Íat gespanncD uit. Nadat iedereen zijÍ plaatsjc gevonden heeft ve rekt de bus Íichting garagc Vonken om de tcsterende STBleden op te halen. Dan wordt dchting Rotterdam vertrokken. De bus wordt langzaam wakkeÍ, de gespÍekken komeÍr nu op garB. Deze keer hebben we wecr cer1 debutant erbij, Peter Jansen, hí zit, schijrbaaÍ rustig, voorin ií de bus. wat zal er in hem omgaan? Hctzelfdc tclt voor Àoà Ri,hé , op hem rust toch een bepaaldc druk, iedeaeeÍr weet da! Rob in een bloedvorm stcekt dus zijn de verwacht;ngen hoog gesparmen, maar ja, je moet het rvel kuonen waarmakco. En dat telt voor iedea van de in totaal 25 marathoniopcrs van de STB, ri€ts is zo onberckenbaar als een marathon, je kunt ccn periecte voorbereiding gehad hebben maaÍ op de dag van de marathon Inoet wel alles meezitten, hct \reer, de vorm van de da& etc.

En het zag cr naar uil dat het €en perfecte marathondag zou worden zeker wat het wecr betrof, uitstek€nd gewoon, temp, yC. een lekker zonnetjc en de wind kon icts minder maar was geen beletsel voor een goede tijd. Om 10.00 uur warcr we wee. op oDze oud€ stek " De Scheepjes' de restaurantboot waren we al sinds jaar en dag samen met onze collega's van AVON op die dag te gast ware.. Daar slond lliel en Monique Yonkzn et Harm Alkeaa a1 klaar met onze startnummc$. alles was perfect geoÍganiseerd. Na een kop koffic werd h6i iijd om zich om te klÈdeÍr. é'

20


Steeds wcer hetzelfde Íitueel, wat trckkcn we aan,

kort, halIlang, wel

of geen T-shirt ondei singlctje, zit het starÍnummcr gocd de chip niet vcÍgcten etc. Iederccn was nu toch degelijk met zijn marathoD bezig.

Het liep tegen elf uuÍ, het begon zelÍi licht te sneeuwen, PErre Muyre6 bcsloot uiteindelijk zijn kortc broek tcgen een haltlange te ruiien. Samcn licpcn Pierrc cn ik naar ons startvak, Vak C. Daar Íoffen we Petet Verbetk ea Jos Janssen. Wc stondcn ongeveer 20 meter van de startstÍeep, perfecl Op hct laatste momenr besloten we ol)zc T'shifis die we haddcn aaígedaan voor de kou tijdens het wachten en daarna weg te gooicn toch maar aan te tÍekken. Vao tc voaen hadden we afgespiokcn om niet samon tc lopen maar ieder v(x)r zich. Het liep langzaam tegen 12 uur, de spanning was voelbaar, dan opeeN het kanoíscho! en de meute zetÍe zich in beweging, Onder de tonen van heroische muzick wat n1ij toch weer elke keer klppevel bczorgd k§amcn wc mcleen al goed wcg. Binnen 10 secorden waren wc a1 over de slanstreep cq. mat en konden mcteen vrijuit lopen. Ondanks de afspraak bleven we toch bij elkaaÍ, het ging al van het begiÍl af heel goed, Jos en Peter voorop cn Pierrc cn ik cÍachter. Uit ervaring wi§tcn we dat Jos Zondag perfcct tempo koll lopen. N aPIi, 1sltz Om dc haverklap werdcn we dooÍ hem teruggeflotctr als we te ha.d gingen D€ eeÍste 5 km hÀr'aaen we precies op schema dooÍ in 20.59. Het was eeo geweldige sfecr ondcrweg de tienduizenden kr€schouwers bleven je aanmoedigen. Het 10 km krram in zicht, 19.42 miD. !! meeÍ als een minuut le snel

WaÍ wil je hct ging zo lekker, maa. ie moet terug, want icdcrc marathonloper 1rycet dat iedere minuut id het bcgin te snel kost je dit uiteindelijk op het einde minuten. Tot 25 km waren de tussertijden constaÍrt 20.44 - 20-52 - 20.48. Bím bij elk metrostatio[ stondcn onze STB-supporters ons aan te mocJisen cfi als zE jr duuÍ de m(rsun rir5\a llrct zaB, Vervolg Ér 21,


dan hoorde ze jc wel en mct naÍne het vocalc geweld van onzc voorzitter, Na 25-26 km werd hct wat onÍustiger in oDze groep, Jos ging een pas sneller lopeÍr, PierÍe en Peter rcageerden niet, ik twufelde, meegaan of bij PieÍe en Pèter blijv€n. Wc Iiepen nog steeds onder ons schema en de echte marathon moest nog beginnen. Ik voelde me nog sterk en besloot met Jos mee te gaan. Inngzaam liepen we van Pctei en PierÍe weg. De 30 km l(:wamen we door ii) 20.03.41 weer ecn ttjd van 20,35/5krn, 3 minutcl older mijfl sch€ma, wat Jos voor een tijd iII gedachte had wist il niet. EÍr nog geen "man mct de hamc/'. We passeerd€ divetsc lopers die ons in het begil vooÍbij waÍen gcgaan en goloof me dat is heerlijk lopen. Bij kilometer 33-34 ging het bij mij iets moeilijker, moest meer gaan "werken', maar kon het tempo nog Íedelijk aaniouden. Jos ging rog aLs een trcin, j€ kon aan dic man niet zicn of wel of niet mocilijk zaL.

langzaam maa! zeker licp ht van mij weg. Kilometer 35 kwam in 21c.ht,02.24,37. Í,eer in 20.56, Ik begon er een bcetje in ts geloven, mocht ik dc "hamer" nict tegenkomen zat er misschien een PR. in. Van kilometer 35 tot 40 klvam ik voor het eerst boven de 21 minuten, Maar wat wil je net waa. jc rvind op kop had liep je alleen cn sloeg uiteraard ook de vermoeidheid toe maar die verdween cventjes tocn ik Trea v/d Linde, langs do kant zag staan. Ik had namelijk met ÍnijD grote mond gezegd dat ik haaÍ marathontijd van 02.56.40 zou pakken en ik wist op dat moment dat het eÍ dik inzat. Dat was cven geoieten ! De laatste 2 kilometer §areÍ een feest, de Coolsingel was iÍr zicht. de vermoeidheid voelde ik niet meer, opgezweept door de rijendikke to€schouwers ging ik in ecn tijd van 02.55."13 over de verloss€nde slÍeep. 3 minuten van mijn lairstc PR af. De 10 *eken,6 dagcn pcr week Íaining op een tÍainingsschema van &rr van Haaren I (dat mag wcl even gezegd worden) waren nict voor niets geweest. Jos Janssen liep ook cen mooi PR. Hij kwam in 02.54.46 over de frÍ\ish. Pierrc Muyrers lrvi'am uiteindelijk zeer teweden iÍr 02.57.31 over

de streep en Peter Veberk finishte uiteindclijk ook nog onder de VeÍvolg t+ 22

3


4

誰 EIP

De S.T.B. bus op hct 25 kilometerpunt met Jos Janssen, Pierre lviuYrers, Theo Schneits en Peter Verberk' 23


Ook Rc'b Rikseh maaktc zijn hooggespannen veÍwachtingen meer dan

waar, redclijk zondcr problemen liep hij een uitstekcnde marathon' zijn tiid, cc; tijd die vóEens mii sinó tienjaaÍ niet meer bij de STB is gelopen was orgelooflijk 02.42.52. Rob, proficiat mct dcze prachtige pÍe§tatie.

ack Cer Schaflhausen, Louis Ardewener cn Hdt Weyenbery licp een PR. Hub liep zelfs ruim 10 minutcn van zijn tijd af. Peter Jansen liep zin eeistc maratho4 onderwcg btgestaan door Albett Verbalt

uit in een tijd van 03.48.27. ProÍiciat, Petcr cn op naar de volgencle prima

maÍathon.

Minder fortuir ijk licp deze matathon vooÍ lo van Wodrop, Jo Heinrichs en lïbl Fins af. Deels door bicssure's moesten zij uitstappen, jammcr, maar war Wirl Frj0s en Jo Heinrichc bclÍcí.7ij zullen zich revancheÍeÍ in de marathon van Utrecht op 2e PinlstcÍdag. we zullen het rcsultaat we1 elders lezcn in dit clubblad' De blessuÍe van Jo van Vlodrop vas toch wel wat cmstiger maar hij inmiddels weer langzaam met de training begonnen en ook hem zien we zeker wesr op een of andere marathon weer teÍug. EveÍr tussendoor: Er werd hier en daar gcoPperd dat de cemte 5 STBtrs var deze marathon net toevallig all€maal in de medische sector werkzaam waren, dus ze zullen wel ...................... .... ! Leuk grapje.h€t is inderdaad.,.................,.............. .'.'........ zuiver toeva['

OndeÍ genot van een heerltk pilsje bij "de Scheepjes'werd er nog gezetlig nagekaart erl om half acht wctd weeÍ richting Limt urg vèÍtrokkcnTheo Schmeits

Uitslagen Marathon F.otterdam Ei 24


Uitslagen RoÍterdam Mararhon '97 De eindtijden die hízn:nder staan ziin de bryto' !id?n di" op dc oqiti'lc uitslaR?nlii! staan g, publi i7 fu t Ronerdam. Dagblad op 21 apíl 1997.

?p

1

2 3 4 5

6 7 8

9 10 L1

12 1.3 1.4

15

16 77

l8 19

20 21

z2 23

plaals 184 Riksen Jos Janssen Plaats 425 Theo Schmeits Plaats 461 Pier.e Muyrers plaats 534 plaats 623 Peter verbeÍk Cer Schaffhausen plaaÍs 935 Frank Eisenga Ptaats 1060 plaats 1153 Harm Àkema Hub Weijenberg plaats 1284 plaats 1?03 Cor van HaaÍen Il Iruis Cordewener plaats 1718 plaats 1954 Dre Krol plaats 2188 Piet Brou\ er plaaÍs 2213 Jan Vroolnen plaats 3123 willem MarL:us plaats 3469 Jan MandeÍs plaats 3694 wiel Vonken plaats 3696 Andre Philippi Verbunt Albert Plaats 3972 plaals 3973 PctcÍ Jansen John Schoelmakers plaats 4465 Henri Giesen Plaats 4563 AÍrdre Roumen plaats 4587

Rob

02.42.32. PR. 02.54.46 PR.

m5s/3 o2.s9.23

03.06.55

PR.

03.09.10 03.10.46

03.13.08 PR. 03.19.25

03.19.39 03.23.11

03.25.58 03.26.18 03.37.21

03.41.16 03.43.22 03.43.23 03.46.2.6

03.46.21

03.52.10 03.53.13

03.53.34

Aantal finishers bij deze 17'Int.Marathon RotteÍdam: 7288 Thco Schmci[s 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

PR.

02.57.31.

PR.


De revanche! Het zal je maaÍ gebeuren, na 1518 kilometeÍs trainen vcrdeeld over 102 trainingen en met een tijdsbeslag van meer dan 122 uur stap je vol goede moed op een mooie zondagochtend in dc bus om jouw maiathon te lopco. Als jc dan ve&olgens na 30 kilomcter aan de kant moet omdat je benen g€woon niet meer verder kunnen is je eerstc gcdachter ik gooi de schoenen in de haven en loop nooit meer verder dan van de voordeur tot aan de auto. Gclukkig dat ik op dat moment geen Íeserve schocncn bii me had want na een uunje te zijn opgebeurd in'Dc Scheepjes" (dan rea,iseer je ie pas hoc mooi het is om bij S.T.B. te horcn) stond mijn besluit vast. Ik zou cn ik moe§t nog in het vooiaar een marathon lop€n. De tijd was daaÍbii niet belangriik. Uitlope[ was het doel. RÉVANCHF,!!! 's Avonds nog lag al ()en i.sckijfformuljer voor Uirecht in dc bus. heÍgeeo ik dan ook onmiddelliik heb inge!'uld. zo l§Àr'am het dat ik op tw€edc pinksterdag niet raaÍ Pinlpop maaÍ naaÍ Utrecht toog. De weeN''ooiÈiizichten waieii Feliswaai nieÍ oprimaal (ciÍca 20 gra<ten), maar uitlopen was tenslotte het doel. In Utrecht aangekomcn bleek het windstil en bewolkt met eeo temperatuul van slechts 14 graden. Dat bood heel evcn perspectief. Helaas, nog geen uur later joeg een licht briesjc de wolken weg I]n zorgde cen stralende blauw hemei voor heerltk sÍandweer, maar minder goed marathon weer. wat de marathoÍl van Utrcchl aan gaat: Hoewel het niet te vergcliiken is met Rotterdam is het ecÍ1 prachtig cvcnement. Je loopt twee rcndies vamrit de iaarbeurs via d€ binnenstad door het Park naar Bunnik en terug. Onderweg is de verzo.giflg pdma! Ook het publielq hoewel maar in bepeÍlÍc mate aanwezig, is zeer enthousiast. En vooral voor de suppoÍteÍs is e. voldoende te beleven in de jaarbeu6hal. Zelis voor de suppoÍterties is ge[oeg georganiseerd. Dan nu weer tcrug naar de maratho! zeli Vlal.- voor de start werd de rode vlag gehesen. De tempcratuur was boven de 26 gÍadeÍ gestegenl 27


De omrocpcr attendccrde alle declnemers op de zwarc omstandighc_ den:

-

de tempeÍatuur be{lroeg Íuim 26 gladcn cn zou nog veÍdcl stijgen;

de luch&ochtigheid ,r'as 70-80 proc4Àt; de wind sr'as zuid-oost windkachÍ 3.

Hij besloot met het veÉoek: "Mensen wccs verstandig, vergeet persoonlijke remrds, drink voldocnde bij elke drankpo§t eÍ als het niet moer gaat stap dan uit cn mcld je bij een EHBGpost!" Mooie vooruitzichten dus. Eenmaal gestart ontdekte ik al snel wat hij bedoclde met zware omstardigheden. Al vanaf de tweede kilomcter gingen de tusseDtijderl omhoog. Dit werd dus echt atiien! Als je vervolgens al biina totaal los weer bij de jaarbeurs aan komt en je weet dat je nog zo'n rondc moet is de verleiding wel even heel sterk aanwezig om toch maar te stoppen. Maar: het doel was uitlopcÍ dus ie sleept iezelf er maar dooÍ heen. En dan kriig ie zo iets \{aar je wccr cv.n op vooruit ku[t. Bij kilometer 23 loopt plotseling eer STB/STAP-ei in zijn spijkeÍbrock naast je, maakt een praatje en geett je iets tc drinken, orn je vervolgens weer door tc sturcn. EigelÉ íussen idiofi.ler 25 cn 28 zit de kopioopsier langs de kant, zij mocst eÍ helaas uit. Bij kilometer 30 en 35 heeft de orgarisatie dooÍ de brimdweer watergoÍdij[cn laten aanleggen. "Jongens ik heb nooit gel eten dat siilstaan tijdens een marathoo en doucheÍl in het opcnbaar zo lekLcr kon zij[" Dan hoefje nog maar 7 kilometer, cigcnlijk niets dus. l,cttcrljk met de blik op oÍleindig en het ve$taild op nul sleept je jezelf richtirg i'inish. Als je dan vgrvolgcns de finish bent gepasseeÍd in een tijd dic biina een half uur bovel ie PR ligt, ie evcn in hock hcb gezeten om wat bii te komen en tenslotte bij de ma-sseuí op de tafel ligt, ben je eiger ijk toch wel trots. Je hcbt je doel gehaald: uitlopen en dat in die omstandigheden.

Wat mij betrcft heeft deze marathon oen bijzolder plekje in mijn lopeÍsgeheugen cn ben ik mirstens even tÍots op de medaillc vaIl Utrecht als op die var Rotterda$ waaÍ ik mijo PR liep. Wiel Frins

0-0-0-0,0-0,0-0-0

:B


Boycot TelematicaJooP Incl. het Yerhaal over enkele STB'ers die toch meededen' Er is veel gezegd over de oproep van het bestuur om de Telematicaloop te HeÉrlen te boymtten. Het is ook een vÍeemd middel om uit te dru'kken dat men, in àit geval een aantal àÍletiekverenigingen, het niet eens is met de gang van zaken. De actie heeft succ€s gehad' Atletiekverenigingen als STB, AVON, AV34 en KIMBRIA waren overduidelijk atoezig. tihr. w. Èouben heeft echter ingezien dat de arrogante houding van de Stichting Telematicaloop HeeÍlen leidt tot weerstand en was keurig aan*ezig óp het overleg over de loopkalender 1997/1998 van onze regio. Vooi ons bestuur reden om te zeggen. Einde actie De Telema iicaloop 1998 kan en mag weer voor STB-ers.

ir

moeilijkhedeí doo. de oProep tot boycot van de Telematicaloop 1997. Zij hadden namelijk al om,.inge."Ér"u"n uoo, het klassement vooÍ bedrijven. Zo hadden Willem Màrcus, Iruis CoÍdewener en Henri Giesen afgesPloken om voor de Nutsbedrijven uit te komen. Door de àproep van het bestuu. weigerde willem Marcu§ echter om te lopen (Bedà.t! Willem). Daardoor k\ramen de andere twee (dcse;leurs?) in de problemen. daar cen lcam uil 3 personen dient te beslaan. Als de nood hel hoogsl is. is de oplossing nabij' Men besloot om de " chip( die de start en aankomst blj de Telemati caloop registreeÍt en die aan b.v. de schoen van de deelnemer bevestigd woàt) van Willem aàn de schoen van Inui§ te binden Dus l,ouis liep voor zlcïÈell Ínet zn ene voet en voot'Willem met zn andere *,àet. wat mij betreft een geniale oplossing!! STB-willem liep

Enkele STB-leden kwamen

dus niet en Nuts-Witlem lieP wél.

Daarmee is het verhaai nog niet beèindigd. Wie hecft er íu gewonnen? Willem of I-ouis? Laatstgenoemde heeft uitstekend onthouden aan welke voet zijn eigen chip zat. I-.uis won met een ftactie van een seconde vooÍspro;g op Wiuem. I-open doe je dus met je hoofd, Luis! vervolg É 29


is om met areÍisens toont dir verhaal ook aan hoe eenvoudig hel volqeld-i11] om jonsen vraseo :;i;ï;;;;;"'.". Ik ga een snelle Het *orot tijd om mijn eso op te poerien ii lopín. .;'fi, ;ij;"t,ip met een stevig PR. bedankt vooÍ hebben we hard nodigll

iïi .Ëi,-íriË*,

je houw

àaD

de ctub! Zuike STB-ers

Wim van der Linden. 0-0-0-0-0-0-0 0-0-0'0

De redactiecommissie wenst iedereen een Prettige vakantie' vetHer volpend clubblad zal weer in september cteeds naal ."hiinenï^ut tilt ,oor bclangrijk nieuw§ TV-GM,ET TELETEKST Pagina 644 0-0-G 0-0-0-0-0 0-0

S.T.B. test klaPschoen. Tiidens de

zondagmorge ntl

aining van 25 mei

jl

hooÍde we. naar

ope.* ón meÍkwaardis seklapper- ledereen ;;;;;;;À;;ï"nii geluid vandaan kwam' hct k;:;';;il hJ" wa'ar àit merkwaardig linker schoen warr de zool werd vlus oítdek.Van Harrie Enningas de snerende ondanks verdcr i;.;;';ï.;;;; i".rie klapperde rus.iig 'pasop oat eÍ ge€n van varieerden

opíerkingen van collega lopers die lijm gebruieikel tussËnkomt" en-" Je moet geen in wateroplosbare L"r,li of "zeker bii l11ameÍ in de uitverkoop gekocht" etc reide rustig door af en toe scheldend dat we nu extta il;;ii;.;i" -lï-r-b"i. pJ"n nu,'"n Desondank lieP hij de hele .ïír."i klapschoen bestond MaaÍ of hii de volsende

;;;Ï;;,ii;i;i";

*.in

lrainjng weer die schoenen aanheeft

:'???

0-0-0-0-0-0'0-0-0-0 30

Theo Schmeits


S.T.B. Heideloop - Landgraaf

5en10EM zondag

ll

mei 1997

\Q/§

z,onarg ,l m€i. moederdaS. en .... Herdeloop Deze kecr dankij dc Rulu - Eifel Cup waaíin de Heideloop voor de eerste keer is opgenomen met grote Duitse inbreflg. Het aantal deeLnemers i§ ondank§ het de weinigc iekiame voor deze loop toch redelijk te noemerr ongeveet hetzelfde als het vorig jaar. Alleen de concurentie in de veteraíen l4asse is danlzij onze ooitèrbnren helaas veel groter. Dus de STB_veteranen zullen het volgend jaar er een schepje bovonop moeten doen willen ze log in de prijzen lopen.

,W '@

Wat de wedstrijd betreft ( 10 EM ) was er een p ma winnaaÍ. Sinds Max van Wersch in de jaren 80 al§ eeÉte STB'er over de streep ging is het nu Ger Bodelier gelukt om als tweede STB'er de Heideloop te winnen, zelfs met bijna anderhalve minuut verschil op nummer twee, Wil Goessens van Unitas. Proficiat, Ger !!

Bij de 5 EM was de STB inbreng een beetje mager te noeme,' De eeiste STB'er kwamen sr'e pas op de 14" plaats op de uit§lagenlijst

tegen, FYank Hensgens. Met toch een redelijke tijd van 32.05 gevolgd door Jos Duteweerd, die in goede doen toch ruim onder de 32 minuten moet komen, Wel vermeldingswaardig was dat er op deze a{stand de STB-jeugd en dames goed veÍtegenwoordigd \'Jaren. Met natue Ralf de f,eeuw en Ronald Frins leverde een goede prestatie door in de eerste helft van het deelnemercveld te finisheo.. Dit kun je echteÍ niet zeggen van Ilona Lamberichts, zt passeerde als laatste de finish maar als je e/eet dat zij normaal geen meter rent i§ het toch een heel goede pÍestatie dat zij die ruim 8 kilometeÍ uitgelopeÍr heeft'

31


Uitslag€n Heideloop Hoofdloon 10 EM 1 Cer Bodelier E

25

2a 29 3-5

37 47 55 90

92

Rikseh John Hendrix Ilarm Alk€ma Theo Schmeits Theo de l-eeuw Pierre Muyrers Hub Weijenberg Frits Flscher Rob

Peter Cornelissen Wilhelmien Cornelis.

Pl.Àis

I

Plaats 3 Plaai§ 3 Plaats 3 Plaats 4 Plaats 5 Plaats .5 Plaats 8 Plaat§ 3 Plaats 15 Plaats 2

M30 M30 M50 M20 M50 M35 M45 M40 M55 M50 V4S

00.55.2Í 00,5939 01.0552

0t,06,u 01.06.46 01.0'7.54 01.08.19 01.10.08

01.1134 01.2s.3s 0127.02

E.EA,

1 14 16 24 28 33 35 36 3'7 49 58 59 63 67 69 80 81 91

Roman Vinken Frank Hersgens Jos Duteweerd Bruío Berth Roger Gillissen Ger Schaffhausen Ralf de I-eeuw JarI Malders Ronald Frins Andre Roumen Fraff Wiering Vicky Teeken Ton I-eistrà Judith Rïkers Heidi Spronsen Monique Vonken Wiel Vonken llona I-amberichts

STAP STB STB STB

slB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

00.26.49 00.32.05 00.32.17

00.33.s6 00.34.40

00.35.14 00.35.44 00.35.54 00.36.01 00.37.33

00.39.» 00.39.u 00.39.44 00.42.02

N.42.45 00.44.s8 00.45.55

00.58.40

Theo Schmeit§ 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

iz


É--,

a6 fri È. -g

Ëa 'd il ^lE A)é

À-v ï

è0


,'d&iË, spoÍtfrsiolheÍoP€ul

Ë*FËí--E-Ë-tr E= L-4EE - soorters sDreekuur - condilietesten ' op eleitrische loopband oP Íietbergometer - looPcorrectie sportmassage tapen en bandageren

Medische §porlbegeleiding Heeden

omrnert 10a aacrarla tel.046 - 4426088 34


Kleding S.T.B.

Nog uit voorraad leveÍbaaÍ:

SingleÍ Dames maat 4xXS 8xS

9ÍM 6xL

T-shira

Heren maat

3rS 11 xM '7 xL 6xXL 9xXXL

8xS

4xM i xL

Kínder

-

il ,§ __ fl)< ft ,§ -f125,-fl ?§ --

-

Íl ,5--

5x152 1x164

fl10.-fl10.'fl 10,"fl 40,--

I*ggins Shorts

Priis p/st

5xS

2tM

f'|25,-fl 25,--

l x XXl

ft,<

1xL

25,--

Inlichting en verkoop bij Jo Heinrictts (045) 532 40 59

0-0-0-0"0-0-0-0-0-0


De drielandenloop van Kelmis, Op 20 ap l, toen velen van S.T.B. naar Rotterdam togcn om daar de maÍathon te lopen, vond ook de drielandenloop van Kelmis plaats. Fritz Fischer had om de Ruhr-Eilelcup zo warm aanbcvolen, dat ik besloot dcze in Kelmis cens te gaan lopen. Dus sprak ik af met t$/ee Avonnezen, nl Stephan Simols en Jo vaD de Ven. Zo links eo rechts had ik al gehoord dat het eeB zware maat mooie Ioop zou zijn, 19 km lang. vooral dat mooie sprak me aan. wat dat zwarc betÍeft dacht ik, q/aar he1 omhoog gaat, moet het ook weeÍ omlaag gaan. Om 13,00 uuÍ 's middags, na eeÍst even op tv naaÍ de start van de naÍathon in Rotterdam gekeke[ te hebben, stapten we ill de auto richting Kelrnis. De staÍt er inschrijfplaats waten gemakkelijk te vinden, deze waren bij eeo sporthal midden iÍr Kelmis. Bt de insch jvingen hegen we een T-shirt en eea lot voor de tomb(ra dic rra de loop zou plaats Unden. J€ kon ter plekke nog eeÍr portie spaghettie etcn maar dit leek me te kort vooa de start, terwiil de wedsrijdzenuwen al langzaam naat bo.ren bcgonneÍl te koften. we kva$rE F iz en l'íaiia tegen cn Maria wist ons te vertellen dat het sa 10 km. "irre'orn roog zou gaan. Bij het inlopen verdween dc laatste illusie dat hct wel mee zou vallen, want Kelmis heeft alleen maar heuvelachtige straten. Om 15.00 uur. na nog verschillende toiletbezoeken (Jo bezocht een hondentoilet), klonk het startschot. Tussen Maria en Stephan in, begomen we heel optimistisch, achteraf toch te snel, inderdaad hoofdzakclijk onhoog te lopen. Het ging omhoog en soms een klein stukj€ omlaag, te kort om te heÍstellen (althans vooÍ mij), Er L:wam geen einde aan, bij iedere bocht bleek het weer verder omhoog te gaan. Ik begon het aan mijn benen te voelen, Er kwam enige t\ ijfel bij me op, zo van dit kan toch geen 1f3 km. zo dool blijvell gaan. Rondom ook gehijg cn gevloek. Na 5 km h{am een dÍinkpost in zicht, een goede smoes om oven te stoppen. HieÍna ging het volgens de wet van Bartje eindelijk oaar beneder. Ik begoa oog te l!-r!jge[ voor de omgeving. Zo nu en dan een mooi uitzicht en het parcours bleef dooÍ bos en v.ld gaan. De "irre" berg vaí Maria moesÍ nog 36


komen en die h am ook. Hct moest 80m. steil omhoog. bovenaan siond Annclies van Vlodrop ons aan te !1rlen. Stephan e[ ik moesten een stukje wandelen en Maria zag ik even niet meer. Bovcn aangcko_ men herkende ik waar we zaten Íll. bij het ddelandenpunt. Ecn echtpaar met het kind in de duwwagen haalde ons in. Hoe hadden die in godsnaam die wagen omhoog gekregen? Nu hadden we ccht het ergste gehad. Een mooi parcours, iederc 5 km was er een drinkpost. Tiiden dc laatst km. moest ik ecn paar maal stoppen vanwege tïnke pijn in dc re-zij. Dit heb ik wel vaker en het helpt dan om mijn hoofd even flaar beneden te houden. Stephan en ik kwamen na I uur en 43 min. binncÍL Vlak na ons kwam MaÍia. Jo en F itz warel in 1.24 en 1.26 binnengckomen. De tijd vond ik al Ítiet belangÍijk mccr. Wat kun je m zo'n loop genieten van cen simpcle douche. In de hal kon je van alles eten en d.inken. vooral aan drinken had ik behoefte. De tombola en de p jsuiEeikiÍrg vonden vooÍ ons te laat plaats, \{e gaven onze lotcn aan F tz cn Maria, die wal blevcn- De hoofdp js was een mountain-bike. Van Fritz hoorde ik later dat we riks gewoÍInen hadden. Hopelijk kom ik hem rlica tegen op dic mountain-bike. Al met al een mooic loop, zekeÍ voor herhaling vatbaar. Dezelfde intelnationale sfecÍ die ook bij dc winterlauf in Al(en altijd heerst. Iemand zei me dat de WtBbergloop rog zwaarder is. Dic ga ik dus echt Dooit lopen. Kelmis was voor mij de "limit". Elly Kremer. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Een sport-medische bespiegeling. Toen Thco Schmeits me vroeg eens na te denken over het vcrzoÍgen van ccn sportmedische bijdrage v&)r het clubblad hoefde ik niet lang na tc denken over het antwoord. Uiteraard vind ik hct bociend om iels over medische onderwerpen te vertellen in relatic tot sportbeoefening. Ik heb dit biivoorbeeld al eens gedaao op ecn bijeenkomst sraar het marathonscheme voor de "Berlijn Marathoo 95" wrrd gepresenteerd. Dircct m mijn toczcgging vroeg ik me we1 af itl welke sportmedische onderwcrpen "de gemiddelde STB-cr" (voorzover deze 37


bestaat) zoal geinteresseerd zou kunnen zijl. UiteÍaard is veel

sportmedische kennis de afgelopen iaren gemeengoed gewoÍde$ via bladen als "Runnersworld" en via het Soed opgeleidc trai[erss]rps van orue veÍeniging is alleriei informatie al bij de mecstc leden terecht gekomen. Zo'n tien iaar geleden waren beg ppen als omslagpunt, aërobe training cn supetcompe$atie nog nauwelijks bekend order lopeÍs, tcgcnwoordig hoor je deze termeí geregeld voorbijkomen tïdens en na dc trainingcn. Recent weÍd ook duidelijk dat er bij een Sroep recÍcatieve STB lopers behoefte bestaat aan inÍolmatiever_ strckking oveÍ de loopsport in het algemccn. Ik heb voorgesteld om bii cen biiecnkomst voor nieuwkomers bij de STB ceÍ bijdrage te verzoagen oveÍ spoitmedische aspecten van de loopsporr. om te voorkomen dat ik in mijn bijdrages voor het clubblad te bekende paden bewandel wil ik eeniedcr die specifieke vragen op sportmedisch gcbicd hecft veEoeken deze kenbaa, te maken aan de r€dactieleden of aan mij pcrsoonlijk tijdens de trainingcn. Een vraag die ik ltogal eens gesteld loijg (ook tijdcns de trainingen) bet.efl de meenvaarde van een spofikeurinS. lk zal pÍobercn mijn pcrsoonlijke visie ten aanzicn van deze vaaaS weer te geven.

Zir

€n onzin van

spq4-keui4gq

!!iqoagi

De waag naar de meerwaardc vaÍl een sportkeuÍing is uiteraard niet in een paar wooÍden te beantwoorden. In de nederlandse situatie wordt de verantwoordclijklieid om al dan Íiet gekeurd te sporten volledig bij de individuele spoÍter gelegd, mct uitzondeÍing van een aantal spccifieke spofilakken die ik later nog zal Íocmen. Ik zelf denl dat hei doel van eeÍ sportkcuring voora! moet zijn het vooÍkomcn val1 schade voor de gezondheid t€Ir gevolge van sportbcoefening. Dat nict iedereen geschikt is voor dezelfde tal'ken van §port lijkt mij een duideltke zaak. De keuze voo. een bepaalde tak van sport is meestal gebaseerd op ioleresse en aanleg. Uiteraard worden de risico's voor problemen mct het bewegingsapparaat cn pÍoblemen met het hart- en vaatstelsel groter met het toenemen vat de leeftijd. Of een sporter eefl bepaalde tak van spott kan voortzetten hangt onder meer af vaÍr tc vcÍwachten risico's, van medische probli.men en van hct trivcau en dc intcnsiteit waarop iema.d l*il (blijven) sporten. Hierbií dient uiteraard een afr eging gemaakt te worden van voor- en 38


nadelcn van sportbeoefening; de vooÍdele[ mocten ruimsch«)ts opwegen rcgcn de mogelijke nadelcn- Vootdelen van een actieve levenistijl zijn overduidclijk: mindcr hart- (]n vaatziekten, minder botontkilking, minder ovcrgewicht, milder ontwikkeling van chronische ziekten en langer onattankelijk functioneren-

Ik zic dagelijks in mijn werk de gevolgen van ecn passievc levensstijl (mccr dan 5O9o vat de NedeÍlard§e bevolking heeft een dcrgelijke Ievensstijl)..

Ec!-§!q\ie ces§!ie!e!!& In het verleden was iedoÍeen dic aan g§organiseeÍde sportbeoefening dced, vc.plicht zich te laten keureL Velen van or$ hednnele[ zict de tocmalige spoÍtkeuring die vaak bestond uit het inlcveÍen vàn mhtendurine en uit het mctcn van de bloeddruk. meestal na eeÍ1 aantal dicpe kniebu§ngen. Naar aard en inteͧiteit van de sportbe' oetèÍring werd zelden gevraagd. op deze manicr werden helc hordes merisen van het noodzakelikc briet]e voolzien. Of op dezc manier echter meíscn met ecn veÍhoogd Íisico daad§crkelijk opgespoord werrlcn, is zeeÍ twijfcl-achtig. Aangezien de kitiek oP dit soort "keuringen' steeÍjs giote. weÍd, is er op eeII gegeven moment iIl dc nedcrlandse situalie gokozeí vooÍ het leggen van de verantwoordciijkheid bij de spoiici zelf. Dc keuringen tHordel1 cp dit lEcment vooÍ eeÍI groot decl uitgevoeÍd op de Sport Medi§che Advicscentra (SMA'S). Ook zijn eÍ huisaÍtsen die in hun pÍaktijk mogclijkheden hebben tot heÍ uitvoeten van een Sedegcn sportkeuÍing. Huidiee siqlelle iLl{ed,crla!!!. Zoals reeds genoemd zijn de SMA'S in het algemeen het beste toegerust op het uitvoeren vaÍt een aantal vet§chillcnde sportkeuringen- In ooze regio zïn er SMA'S in Heerlen, Sittard en Maastricht. Zelf ben ik vanaf 1991 verbonden aan het SMA te Sittard. Op cen SMA werken alleen artsen die een aaN'ullerlde cursus sportgeneesllrnde van 2 vr'eken hebben gevolgd in Papendal. De SMA'S ziirl vrij toegankelijlr dat wil zeggen dat cr geerl verwijzing door huisars nodig is (het is uitcraard wel mogelijk venvczen te worden). Than§ zijn àe kosten in her algemeen voor rekening van de spoitci z€li Ei ziÍn ont ikkelingen bii de zicktekostenvezekeraa$, die in de toe39


konst kunncn leidcn tot een (gedeeltelijke) vergoeding van

de

kcuringskoste1 De zicktekostenvetekeraars Íaken ifl mers langzaam maar zeker doordaongcn var het teit dat §portbcoefeÍing op een verstandige manier op langsr€ termijn kan leidell tot ccn afname van d€ ziektekosten. Het voordcel van hct gekeurd wordeo door eeÍr arts die sport-minded r's (en meestal ook zelf actief sport) is overduidelijk; eÍ woÍdt g€zochl naaa een oplossi[g die voor de sporter accePtabei is. In het verleden wcrd maar al te vaak bij mensen met bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld suikerziekte of cPilepsie) geadviseerd om hclemaal niet te sporten. De gcvolgen van cen dergelijke uitspÍaak zijll nieÍ te overzien en in het algemecn nict meer terug te draaien. In mijn dagelijke weÍk biínen de Íevalidatic heb ik veelal te maken mct mensc[ met lichamelijke aandoenilgen; cen aaflgepast sportadvies behooÍt cchter !Ítwel altijd tot de mogelijkieden. S&Lkc-lreutrueir !iEvq!? De SMA'S hebben een aantal keuringe. in hun paklet- Aller€erst is er de mogelijkheid om bij een bepaald probleem ecrl ge cht adeies te vragen (bijvoorbeeld over vocding over traidngsopbouw). Daarnaa.st zUn er een aantal sportbonden dic spoiikeuiingen veryiicht steilen; de duiLsport, de zweelvliegspolt en dc motoÍsport st€llen bcpaalde eisen aafl deelname en vragen van deelnemers een jaarlijke of íreejaarlijkse keuring (afhankeliik van de leeftijd). Voor mensen die deehemen aan de duiksport is het uitcraard veel belang jke. om een goed ondeÍzoek re doeo van bijvoorbceld gehoor- eo evcnwichtsorgarlen dan van de gewrichte! van de onderste ledcmaten. Buiten de reeds genoemde kcudngen bestaat cr de mogclijkheid een keuring te laten verrichten die bestaat uit het dooÍnemeo van een van te voren ingevulde v.agenlijst, een gedcht licharDelijk ondeÍzock inclusieï het meten vall €en aantal lichaamskenflerken (lengte, gewicht, vetgehalte, longfunctie, Hb gehalte eo oogscherpte) eÍl eelr maximale iÍspanniflgstest met registratie van hartfilm. UitcÍaard is het testen van eeD spoÍter het beste Ínogelijk in een situatie die het rneest op zijn eigen sport lijkt. Eer loper kan uiteraaid beier getesi wordcÍ op de loopband dan op de fieB. De meeste SMA'S bsschikken over zowel cen loopband als een freisergometeÍ, Aan de hand

of


van een míLximalc inspanningst€st kal1 ecn uitspraak gedaao word€[ over het uithoudingsve[nogcn, ook kan aan de hand hiervan een trainingsadvies gegeven wordeÍL rekening houdend Ít1el liogclijkheden en ambitics van de sporter. Een madmalc iNpanningstest is de cnige mogelijlàeid om te beoordelen of het ha.t- en vaatsysteem cell maximal€ inspanning wel zorder Bcvaar aan kan. Ritmestoornissen die toenemel bij inspanning ziin het mcest gevaarlijb aan dc hand van de hartfilmregistratie kunaen dcze opgespoord worden. Ook kan een problccm met de kÍansslagadeÍs van het hart meÍ eer mrl\imaal tcst opgespoord wordeÍL Als kanttekeriÍlg moet opgemerkt worden dat een inspanÍlingstcst een momentopDame is. De alwezigheicl van afuiikingen gectt geeÍr 100% garantie. Eqnqeg,I !s ee! teuling ladkl Dit is uiteirrdelijk de meest intcressantc vÍaag die velen van orls bezighoudt. Zoals al eerder genoeÍnd ligt in Ncderlard, met uitzondering van de gcnoemde sporten met een verplichte keuring, de veÍantwoordelijkheid tot al daÍr niel keuren volledig bij de sporter zell Als het ministeric van Vcrkccr en Waterstaat hetzelfde zou besluiten ten aànzierl van autokeuriDgen zou het op de wegen binnen de kortste kcren een chaos worden. Met deze opme.king wil ik nict een terugkl)eÍ bepleiten naar de cude sit'.ratie vae v€rplichte L€uringen voor alle sporters, ik denk dat er zeker een bepaalde veÍantwoordelijkheid bij de sponer zelf gclcgd kan wordeÍL Uite,aaÍd hoop ik dat meD§en die klachten hebbcn tijdcns of na inspanningen of een et te verklaren prestatiedaliÍg crvaren zich bij een arts melden voor eeo advies. Persoonlijk ben ik van mening dat icdere sporter vanaf ccÍr jaar of vijl etr dertig zich in ieder geval minimaal cens in de vijf jaar zou moeteo laten keuren, bij voorkeur met een ma.aimale inspanningstest. Ook voor mensen dic na ecn langere pcÍiode van sportonderbreking de zaak weer willcn oppakkcn is een goed advies onontbccrlijk, waarbij vaak ook besproken kan worden welkc spoÍtactivitcitcn het meest geschikt zijn. tk hoop met dit verhaal cen bijdÍagc te lcveren aan gezond en ve$tandig sportcn.

i

Rob Riken. 0-0'0-0-c-0'0-0-0-0 41,


,r-

SZ

A u t o b e d r ij

vcr

^uup

.ruru s

:i"i:f,t'5;:h?1i.no

f : ::h:""i"'*

Zd roj ewskí : ffi'§y;i.""'jf, i;" Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ

O

45 - 5 7 2 O O 02

VOOR VOLLEDIGE VERZORGING VAN

* * *

BRUILOFTEN FEESTAVONDEN KOFFIETAFELS ENZOVOORTS

ledere dag geoPend vanaf 11 .00 uur VRAAG VRIJBLIJVEND EÈI\ TNTJJ!,/T\]AV E


Mijn eerste 8km. na jaren!!!!

Tia, als trainster moet ie ook maar ecm lopen, ofje wil of nict. Ik had me dus dooi een aantal mensen uit dc jeugdcommissie om laten praten en liep op zondag 11 mei de Hcideloop. Daar stond ik dan bij dc inschÍijvingen, een paar Íare gezichten, die dachtcn, "Jij, loop jij ook mee??" Eorst was het de beurt aan de jeugdleden, dit keer niet zoveel als andere jaren, die ik nog een gedegen warrning-up Segeven heb. Na de jeugd was het dus mijn beut om te starten. De kÍiebels stege{ erg hoog. "Kan ik trog tarug??" Nee, het ging echt gebeuÍen. Ik moest toch 1op6n. Hijg, puf, hijg, hï9, hijg, put puÍ. En een moie biet dat ik had! Na 58,40 mitr. was ik dan eindclijk aan de finish. Gelukkig het $as voorbij. Ik had het toch maar even gedaa[. En ook nog wcl zonder te trainen. Dat do€ ik dus nooooiiit meer. NooiÍ meer ongetraind !!! Maar goed, na vccl spierpijn de dagen erna, heb ik toch besloten om volgend jaar woer te lopen. Maar dan wel met ttaining van te voren. Laat dit een les zij! voor diegerc! dic de!*en ook zo eve! te 1(,-!!4e! gaan lopen. Doe dit niet zotrder Íe trainèrr. Croedes van Ilona Lambrichts Jeugdtrainster, 0-0-0-0-0-0-0-0 0-0 Noot Ícdactic: bcloofd is beloofdll!!

De 20 km. Yan Brussel.

Tja. het verzoek was dat iederee[ eeí stukje zou schdjvel over Brussel. Het enige wat ik daarop kan zegger is :HET Y,AS FANTASTISCH. 43


Dc start middels een kanon, een vergezicht van alleen maar lopcrs. Plrblick en muziek langs de weg en een goede waterverzorging. En dc gczelligheid ondeÍling natuurlijk. De sfeer omschrijven op papieÍ is ÍEoeilijk, die voel je allee! als jc deelneemt. Dus tot volgend jaarl

Judith Rijkcrs.

Na.

ecn cen een cen cen cen ecn ecn ceÍr cefl een cen ecn

hcerlijke kop kofÍie met rijstcvla. voorspoedige rit richting Brussel, omkleed[uc in een Boeing 737, tip om eeÍts vaderdag te vieren, hcel gedoe om aa.l een petje te komcn, startschot waar je "U" tcgen kunt zeggen, zoekrurht naar Eh. Tamara en Be . gezellige babbel met Huub, Judith en Heidi, laan vol Spa Blauw, Íood verhrande neus, goede prestatic van allc STB-lopers, gezellig samerzijn. en tcnslotte ril richting Belgische Kusi,

zijr

we uiteindelijk wecr cen loop en een ervaring Het was een gezellige dag.

rijkcÍ gcworden.

Wim I-ogister.

Zondag 25 mci 14.45 uuÍ het was prachtig weer en ik stond met Cor I, Fieny en Jos klaar vooi de start van de 20 km. dooi Brussel. Alleen al het staan tussen zo'n menigle mensen was een craring op zich. De zcnuwen gierden door miin liif. Om 15.00 uur klonk het startschot, dit was zo hard dat ik me wezenloos schÍok en hierdoor schoot mijn hartslag metcen naar 160 zonder nog maar een voct tl] hcbl-'cn verflaat-st. Aangczien wc in het laatste sÍarvak ilgedecld waren dede! we ea 4 miÍruten over om dc startstrccp te passcrcn. Jos dic ging ea toen als ecn speer viindorrr en ik zag hem pas na de finish weer terug. 44


Het was ccn prachtig gezicít, zoveÍ als ik kon kijken zag ik lopeÍs in de lange Rue de la hivan Brussel. Over de Ist km. deden we maar lielst 11 minuteo. Bii km 7 loÀ,amen we een aantal van dc andcÍe gcstarte STB'e6 tegen. Dit was Íratuurlijk puur toeval tussen zo'n 20.000 mensen. De eerstc 10 km. liepen we ÍIet binnen het uur. Ik vocide me nog goed en het werd nu ook iets minder druk dus de versnelling kon b€ginnen. Bij km. 14 moest Fieny helaas Iossen. Samen met Cor 1 liep ik verde. op jacht naar hopelijk eeo goed eindtijd. Het ging allemaal beter dan dat ilself verwacht had eÍl tot mijn verbazing haaldeÍr we bij km. 17 nog een stel STB'ers in. De laatste 2ldn. gi[gen flink bergop €n hier keeg ik hct even moeilijk. Maar Cor I loodste mc op ce. g€weldige manicr naar de firdsch, Mijn zelf geklokte eindtijd was 1 uur 43 minutcn en 32 seconden. Het was een hele mooie loop di zekcr voor herhaling vatbaaÍ is. Bij deze \ril ik CoÍ I nogmaals bedanken voor de steutr tijdens deze wedstrijd. H€t \,',as geweldig. Vickl, Teeken.

Bcste SportvÍieoden.

Ondcr enige dwang en met wat chaotaEe hecft men zclfs mij zove. gekegen om eeD kort stukje te schrijven ií het clubblad. Een impressie van dc 20KM van Brussel. De sfeer was te sntden, het zweet slond il} mijn haÍlden, de z€t'luwcn gierdcÍl door miin keel. Ik was er klaar voor en zo te zien nog 20.000 gekken. Een explosie klonk en de menigte kwam iD beweging.

Dc temperatuur was hoog €n de dorst was enorm eo toen verscheen Bert ten tonele. AI gauw wcrd hij bevorderd tot rvaterdrager door Els eÍ mij. Het was een zwarc maar mooie wedstrtd. Ik ben samen met Els Frins en Be.t door Brussel gerend en het was Í'antastisch. we eindigden ir ecn prima lijd en waren moe maar voldaan. BRUSSEL!!!!, ve komen volgend jaar weer. Tamara Deumens

45


Eigen ervaring Brussel: w.c.i w.c.1 w.c., veÍtek Ya[af Els cn Wiel, weer w,c! aaÍlkomst Brussel, w.c., saartschot (eerst even bijkomeí van de schrik!) en dan........ Geweldig wat eeÍr zicht, $r'at een sfeer, alle moeite was hct waard. Brussel tot volgend Jaar! Groetjes, Heidi

Begin maart van dir jaar hoordc ik dat cen met een aantal leden van STB naar Brussel wilde gaaÍr om daar de 20 km te lopen. Op dat momeot was ik nog geen lid vair SïB maar had lnei inièiesse om mce te gaan. Dus aan Wiel Frins gevraagd of het mogclijk was om als niet lid toch mee te gaan en dat was geen pÍobleem.

Na een paar dagen viel er post van STB in de bus met de mededeling dat cr op clkc vrijdag een dunrlurrp is. Zd ging ik naar de eeÍsre líaining cn cr \Iaien ongeveer 15 personen .lie de zellde gedachten hadden als mij. Na een aarltal weken van voorbereiding kwam de groottc dag in zicht. (Ben inlussen wcl lid gewoÍden van STB), Eindelijk was het 25 mci. Wij hadden atbespÍokcÍI dat wc vanaf 10:00 uur koifie konden komcÍr drinken bij Els en'fiei Frins en dai \|e om 46


11:00 uur werd al gauw 11:30 uur want er weÍd hccl wat gepraat ho€ het zal vetlopen deze dag Na een Íi! van 1:15uur waren wij in Brusscl. Er waren op het laa8tc moment I1og \rat mensen mee gegaan die zich nog niet hadden ingescfueven dus moesten we eeÍst raar het inschrijf bureau. 11:00 uur zoudcn verttekken.

Dat

Nu had iedereen zijn startnummer en wa§ het wachten op het startschot en om klokslag 15:00 uur klonk er een kanonschoÍ waar ik van dacht dat had wel iets zachter gekund. Na een paa. miouten was het zover, we konden over de startstreep en de wcdstdjd wÀ§ begonnen. Dat dacht ih want Íra honderd metea stond iedereen weer stil, ze haddel een wegversmalling aangelegd, onze zuiderbuÍeD. Na dezc wcgversmalling te hebbcn gepasseerd ging de route richting Koniflklijk Paleis- vooÍdat wc daar waren applaudisseerde Ce deelÍrcmcn voor het publiek. Het paacours wat we moesten lopen was indrukwck_ kend we gingen van het eÍle paak naar het andere paÍk zodat we uiteindelijk de finish itr zicht zagen. Deze tocht duurde voor mij 1;48:50 uur. We hadden aigesproken dat we na de finish in het paÍk elkaar zouden treffen totdat iedereen er was en we weer Íichting LaDdgraaf konden gaan. Al met al was dit í]en zeer geslaagde dag om volgend jaar weer te doen.

Met vriendeltke sportgrocten Dick van Pelt. Zondag 25 mei 1997, de grote dag voor de joggers van STB. Een stralende da& hoe kan het ook anders. Met 13 lope.s plus een handjcvol supporters verÍekken we na het gezamenlijk ,uttigen van een kopje koffie richting BÍus§el voor oÍue grote dag.

En een gÍote dag was het, in een Íoord schittercnd, cen aanbevciing waard voor iedeaccn die een wedstrijd wil lopen om van de sfeer te proeven en te genieten en nict om een pr te lopcn. Hel begint al hecl indruhrekkeÍd mct 20,000 menscÍr in de staÍtvakken. Om kbkslag 15.00 uur wordt er een heus kanonschot afgcschoten, zodat ik van schrik al vanzelf begiff te Íennen, althans een poging tot, want de mcuic vooi me staat schijnbaai sttf van schiik en beweegt nog nioi.


Onderweg is het zeer plesant, na ceÍl uurde lopen heb je het gcvoe, dar jc nct 10 minuten ondersr'cg bcnt. zoveel heb ie te zien. Maar na anderhalf uur is de brandsbf toch zo'n beetje op, zodat de laatste 15 minulÉn nog haÍd moet wordcn gewerkt, zeker berg op, en na 1:45:30 wordl gefinished.

Maar een ding weet ik zeker, als het een beètie meezit. loop dit madammekc volgend jaar weer. Els 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Àtletiek op Internet

Jc hoeft tegenwoordig maa, lren Tv-programma tc bekijken of een tijdschrift open te slaan of het woord ' intcrnet" valt. Behatvc vooÍ hst coÍresponderen ftci lariliiieieden aall de andÉte kani van de wereld en voor het opzoeken van iolbrmatie voor je werk, kuÍje over nagenoeg clk onderwerp informatie vindcn op hct "World Wide Wcb". Uiteraard ziin cr ook plekken waar je infblmatic kunt vinden over atletiek. De KNAU hccft bijvoorbccld een cigen pagina en cr is informatie over alleÍlei Marath(»s te vinden. De uitslag van de Rotterdam Marathoí was daags na de wcdstÍijd volledig tc .aadplegen via inteÍrlet; ook was hct mogelijk om per deelnemer een over_ zicht te kdjgen vaí cindtijden, tusseotijden en klasseringen. Zrlfs hei inschrijven per iotemet behoort al vooÍ een aantal wedstrijden tor de mogeliikheden. Voor de geinteresseerde "netsurfor" heb ik een aantal interessante compuiea-adressell in onderstaailde oveoicht gezet. Een dergelijk overzicht is uitelaard looit coÍnpleet; aanvullingen zijn weikom.

Hct aantalsTB-erc met een electronische postbus neemt langzaam 48


maar zekcr toe, het wachtr-n is (na hct verschijnen varl STB op teletekst) nu alleen nog op cen heuse STB-homepage. Indicn in onderstaand oveazicht adresse! ontbrekctr verneem ik dat graag vaÍI jullie. Tenslotte is een waarschuwing op zijn plaats; het gebruik van internet kan leiden tot veÍslavingsverschijrselen die te vergelijken zijn met verslaving aan de loopsport. Voor sommige mensen (en mct lame voor hun famiiieleden) is het hebben van twee verclavingen e€n beetje tcveel van het goede. Pas dus op vooÍ 'ver" dwalen op het netl!

ATLETIEK ALGEMEEN

RunneNworld; KNAU; Remko's page:

w!íw. ruirrcrsworld.com

Theathlete'sbooktorc:

wp'\í.steveiscreek.com,/books mediaport, org/ " ra,4oal, www.win.tue.numatlvdw personalpages/remkor/athletics/

MarathonRotterdam:

w*lr.rotterdammarathon.o,

MaÍathonNewYork STB.NETWERK Wiel Cor v. Ilaaren Jo v. Herman

Frins: 1: VtodÍop: Cerards: Rob Riksen:r

!!,1r$v.nyac.org/mar.htm

frinswh@worldacrrss.ni coÍ1.haaren@lpi.nct polar.vlo@pi.íet /D D. sys = I a n/1= H CJ/S = GERARDS@PTITELECOM.unisource,nl rriked@knmg.nl

Rob Riksen 0-0-0-0-0-0-0-0,{l-0

49


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finqncieringen


Vàn de trainsler

Itullo jeugdteden, ouders eo overige STB leden' een woord van de jeugdtrainster. Onze opzct qua tÍainilgen is dit jaar anders a]s vooÍgaande jaren om de jeugd beter tegenmoet te komer. wc hebbcÍ besloten om de kinderen zelf le laten kiezen wat ze h(]t licfst willed traincn- In de maand apÍil hebbefl we elke training cen ander onderdecl van de atlctiek naar vore[ laten komen en vanaf m€i zijn er elke training vier ondcrdelen aan bod gekomen. We hebben de gtoepen gesplitst in Spriaten / Spriogen / Werpen en Midden- en targe Afstand. Elke cyclus van trainingen bestaat uit vier-zes weken waarin steeds hetzelfde onderdeel aan bod komt' Dc kindeÍen worden op deze manier meer speciÍiek getraind en ook op dat onderdecl wat ze zelf graag willen. Een t.ainiog (op woen§daga./cÈd) is dan ooL specifiek gei.ht e! de andere traini!18 (oP zaterdag morgen) is algemeen. EÍ zïn hierdoor klei[ere groepen onlstaaD, waardoor ook meer indívidueel aandacht b€steedt wordt aan de kinderen. De trainingeE worden door de kind€ren, maar ook dfi)r ons zelf als trainsters en trai[er als positief bevonden en er Nordt daD ook met veel plezier gefaind. we hopen dat vÍc op d€ze manicÍ Írog lang verder kunEen trainen en dat de kindeÍen het ook steeds leuk blijven vinden.

Bij deze ook

Spo*ievc groeten vaD Ilona LsmbrichtÉ. (ook |ramens de aDdere jcugdtrainsters etr _trainer). 0-0-0,0-0,0-0-G0-0

51


d\,

ffi

lnterYiew.

'lmffi -

Ev€n voorstellen:

Wiel FÍins geboren: l8-04-1956 getrouwd met Els en vader van Ronald, Ruud en Lonneke.

-

Wat is je taak bij STB? C.ördinator jeugdspoÍtzaken.

-

Hoe ben je bij STB gekomen? Door Harrie Enninga.

-

Wat vind je er heel crg gocd? De leuke sfeer.

-

Wat zou je verandcÍd willen zien? Meerd€re dingen. zoals: Kantine. bctere trainingsmogelijkheden voor de jcugd, 400 mtr baan.

-

Wat zijn jc hobbies? Hardlopen, cen geheime hobby en mijn kindercn plagen.

-

Wie is de vrouw in je leven? Els.

-

wat is je qooi-(te sporthe Mijn le marathon.

noe

.ing?

52


-

IJkkerste eten? Friet meÍ iïicandel speciaal.

-

Wat vind je het smerigste cten wat je ooit gehad hebt? Erwtensoep met kip, bah!

-

waar heb je een hekel aan? Oneerlijke mcnscn en opscheppers.

-

Van welke muziek houd je het meest: Alles wat reproducseÍbaar is.

-

Wat is je vakantieland? Italië.

-

Wat is je toekomstdroom? Inng kunnen blijvcn lopen.

-

Maak e€n favoriet vrouwen top 3 en vertcl waarom. I-onneke" miin dochter(verdere uitleg natuurlijk overbodic.) Els. omdat zc andeÍs misschien kwaad wordt als ik haaÍ ove$laYvonne vao Gennip, omdat ze behalve een goede spoÍtvrouw ook heel sPo[taan is.

-

Wcll(e muziek draai je het liefst in de auto en wat viÍrden je kindercn hiervan? Simon en Garfunkel, en wat mijn kinderen vinden interessecrt me nict zoveel (dus: ....,.......)

1. 2. 3.

Frouk 0,0-0-0-0-0-0-0-0-0


Jeugdkamp.

Op vrijdag de dcrtieÍrde!l!!!!!l ve rokken we om half zes valaf de cooperbaan. Ëenoaal aangekomen ginge! we de slaapvertrekken instecteren. Dit blcck een groot succes en de spuitbusseo h amen tevoorschijn. Stankgas, blauw, zifuel cn noem rtraar op. Toen iedoreen misselijk was van de geuÍ en de spuilhus§en leeg waren gingcn we eten. Nadat iedereen gegeterl had en d€ afwas wa§ gedaan begonnen wc met de playbaclshow. De Backstrèet Boys (Ronald, Jelle, Ruud, BaÍt, Ral0 wekten ongelofelijk veel gegil van dc vrouwelijke kant op. Ook de blinA-date viel erg gocd in de smaak. Hierbij waren Tim en Heidi de gelukkigen. Overigens viel Tim bij alc drie de dames hct mecst in de smaak. DaaÍna ging iederecn tandcn poelsen en naar bed. althans, de gÍoten gingen in hun "prive-ruimte" slaapzak moshen (=teg€n elkaaÍ opspÍinge.), kussengevecht, kletscn, Tim wakter houden.

Tim, dic o,r'e gefls niet zo goed kon kaarten (harter{agen). Toen om 5 uur iÍl de ochtend naar boven werd gegaan om daar vcrder te klctsen, had Tim eindelijk ziin rusL Het zal duidelijk zijn dat er een grcep was die de eeNtc nacht Ífet heetl geslapen. De volgcnàe mor8en zat iedereen "wakker" aan tafel (11/2 uuÍ vroegcr dan gepland). Toen het beÍicht kwam dat we die dag een altcmatieve clubkampioenschap zouden houden klonk cr hier en daar ccn dicpe zucht. Met oize ogefl nog op hall zeven licpon we naar de atletickbaan. De onderdelen sr'areÍ: zwaan lJeef aan, versp ngen, gooien met voorwerpeD, estafette met clownskl€Íen, touwtrekf<en en vcterloop. Die laatste bleek een Íamp. We moesten namelijk met onze v§teN aan clkaar ovcr een hek. er wee! onderdoor, en v/eer overheen eM. Ifct laatste otrderdeel was touwtÍekkcn. TicÍr mensen van de leiding tegen dertien (en de rcst) van de jeugd. Natuurlijk verloor de leiding. Ílier konrlen ze naa-u.rriijk niet iogen en begonnen met waterbalonnen


te gooien. Het govolg daarvan was dàt dc jeugd ook begon mct ccn watergevecht. En het eiflde §/as dat Wiel Frins dÍijfnat over hct gÍas liep.

Terug aangekomen bij het huis schoven we aan voor de wafels met kersen teÍ ere van Ruud's vedaardag. IÍr de namiddag hadden we een dierengeluidenspcl. De oudere jeugd moest in het bos gaar zitte, err ecn die. na gaan d(xn. Dc kleintjes mocsten gaall zoeken. Dc rcst var de middag mocht jc zelfweten wat je decd. 's Avonds zou het echte spcl beginnen, namelijk de kompasloop. we gingen per groep het bos in. l{et enige wat we bij ons haddeÍ was een kompas en een paar zaklampen (en een handdoek, maar er zou pas later blijken waarvoor we die nodig hadden). We gingen Iekker op weg maar hoe donkerder het werd, hoe baager sommigen van ons werden. We besloteE ccn aaítal var oDs aan dc leiding te geven terwijl we zelf de tocht uitliepen. Eindeliik zagen wo het eindpult, maar we waÍen oog niet klaar. I€dereen moest geblinddoekt in een Íij (,er het parcour§ lopen. Na een tijd waren ve klaar en liepen we terug naar hot huís. Iedeleen kroop veÍmoeid ondcr de dekens en viel al sncl in slaap. Dit beloofde dus ecn rustige nacht. Nou, dat haddeD we gedroomd!!!! È{iddcn in de nacht ging de Íl'Jziek aan en begcn Ce leiding dcot <le zaal te renoon terwul ze op dcksels waren aan het slaan. Toen ze eindelijk weer weg waroo gingen wc weer lekker slapcn. Maar helaas, dit duurdc Íriet lang want de muzick ging $r'eeÍ aa[. Toen ze dit drie keer hadden gedaan mochten we eindelijk gaa[ slapen. 's Morgens werdeÍl we gewekt dooÍ Haan Huub en gingen we "lekker" ochte.dg/mnastiek doeL (Nou ja .,...)

Uiteindelijk zatcn we aan het ontbijt en wc stilde! onzc hongcr. Toen gingen we onzc kamers opruimen en pootsen en we gingen (al)weer eten. Rond d e uur kwamell de oudem en grngen we naar huis. Al met al was dit een heel leuk kamp. O ja, nog dc complimenten aan dc keukenplocg. De oude jeugd. 0-0,G0,0,0-0-c-0-0-0 55


Parelloop 13-04-1997,

Ik ging 's moÍgens om 9.00 uur mct mijn vadeí naar Brunssum. Ik had veel spaoning voor de wedstrijd, ik wou probeÍcn de 5 km in 20 minuten te lopen. om 11.00 uur was het dan eiÍrdelijk zover. Het staÍtschot was afgegaan. Er moesten 2 rondes gelopen worden. De eerste ronde bieef ik bij RoÍlald FÍins, maar de tweede ronde probeerde ik bij hem w€g te komcn. dit lukte mc ook nog. Maar eenmaal over de fii sch was ik ecn bcctje teleurgesteld want mijn tijd was 20min15 , toch nog 15 secondcn tc laogzaam. Na dc finish korden we een mooi t-shirt afïalen. Toen L!r'am d€ sta van de 16 km, di€ vond ik helemaal te 8eK vooral omdat Inupyet de superhaas mee deed, het is alttd heel spannend tusscn Keniancn en Ethiopiers.

Toen deze gefinishcd wa.en gin8 ik er op af voor een handtekeÍring samen met Ruud- Jelle en Roflald. Daarna zij sve samen met dc Kenianen gaan uidopen en de coolingdown gaan docn. dit was heel gezellig. SpoÍtgÍoetjes, Ralf de I-eeuw 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Peter Rusmanloop,

vóór mijn

11e verjaardag wilde ik wcl ccns meer lopen dan 1 of 2 kllolDeter. Mitn vader ging naaÍ de Peter Rusmanloop, dus ging ik maar mee. Voor de allereerstc keeÍ reíde ik meer dan 2 i<iiomcicr. 56


quloA§qessen - reparatie en onderhoud verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occaslons met BOVAG van alle merken - APK-keuringen garantie - schade-taxaties en reParaties inruil mogelijk Klimmenderstraat 95 - Klimmen - TeleÍoon: 04405-1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - T6leÍoon: 045 - 751449

G.4SGït ÉE[lÍo sar,íltl

0onnmers-

H. de 045-531 8849 ,Ë::1$:;ï


Ik heb vljf cn cerl halve kilometer gcrcÍId. poeh poeh. Ik startte samen mct Ruud en Jelle en ik ben bij hun geblcven ongeveer 4 kilomctcr.

Mijr tijd aan de finjshlijn was 28.53 minnten

en ik

§/a-§

tewedcn.

Het was best leuk! Groetjes, Maayke 0-0-0-0-0-0-0-0-0

SpreekbeurL

BlcssuÍes ín de Atletiek- Deel

lI.

Dezc keer het tweede deel van de spreekbeurt van Maayke.

I-iesklschtaÍDe liesbl€ssure is ook ecn blessuÍe die ontstaat dooÍ overbelÀ§tií9. Dcze pijl is wel eer stekcnde pijn, dus tijdeDs het lope! kíg ie dan ineeÍLs stekcn in de lies. Als je na een week last blijft houden van dcze ble§sure, kun j€ beter meteen naaÍ de dokte. gaan. Een liesblessure kan namelijk ccn paar ooraken hebben. bijvoorbeeld dat je bener niet even lang zin of dat ic slítagc aan hst heupgewricht heht.

Hoe vooÍkom ik

deze blessure?

1. Zorg voor een goede doorbloeding door 5 tot 10 mitrutct rustig in te lopen cn losmakende bewegingen te maken. 2. Voea splerverstcÍkende oetèningen uit.roo! de buiksPieren cn voor dc spieren aan de binnenkant van het bovenbeen. 3. Vocr altijd een cooiing-dowí uii. 58


Enkelblessure.

Een enkelble§sure oltstaat meestal doordat je je verstapt HicrdooÍ tun ic e.n enkclband rekken o[ Telh sch(uren Vaak lwelt de (nkcl flink op Ën zie je een blo(duiElorting (blauwe pk k) up de enkel ... B"*"gin ."t d. elkel en zelfs lope[ op dc voet is soÍr§ onmogelïk' lemaid, <lie al eens zijn enkel verÀ{ikt heeft, kaa dit gauw terug

kiigcn. je go(de {rfeningcn Ats ic aleen5 een enkclblc5\urc heb! gchad m'rl Jne;. biivoorbeeld : cv(owicht\o([eningen of édn been Allcen ;h jc hrtc zwakle enkets hcbl. L'un jc ze (rndcrsteunen m(l tapc of reivcrband Doe dit alleen op advies van een dokter of therapout.

Hoe kan ik de enkelblessure voorkomen?

1. Kijk tijdcns hel

2. J.

rennen op een zachte ondergÍond waar

jc

je

voeten neerzet. Zorg voor een gocde conditie en een goede techniek bij de aÈct cn landing. Draag goedc en sÍ(vigc §Portschoenen.

Zorg dus dat je niet gewoon maaÍ. iet§ gaal uainen maal train het Iiefsr ondcÍ begel(idjng van een tralncr. Die weet precÉs wat ie wel mag en wat Ífet als je geblcsseerd bent' Bcn dus vèrstandig en luister altijd naar je Íainer' Maayke G0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

59


hqU c, i

t'A

h e ei, ii ao^[pt4 t-,.,r _t ctr,5

r/r t , r'1'f

l\

^-/

[ \( h;,,1

1

,)yedtl A.L

I r/u n f

Jctrl"

z, (,t nyf?rsa

r,1n ,),,

,,^:5" 5ltlr6" <r/ ,'!. krql l'eeL'l ut

t'

) lrlf

iw teLi "'"crdl ^ ry^ '/ri,u t.s , r\\\

tx^. ll,

I I .\ ,: r\r1\ r

o ,o a)

.1,

?tL


ATLAS-wedstrijd Sittard

Op zaterdag 10 mei werd cr een wedstrijd gehoude[ in Siitard. 'sMorgens moeston we ons alleBaal om 10:30 op de Cooperhaan vcrzameien. Toen we er allemaal warcn ver-fokken we oaar het FoÍtuna stadion (eÍ naast). Na ongevecr ?-0 min. waÍen we er. we gingen ecrst naar de tribune om onze ta§se[ te dumpen. Toen moèsten wij (Maaike en ik) nog aÍrderhalf uu! wachteÍl voordat wij mocsten spÍinten. Maaikc was daarbii 3e geworden. DaaÍna moe§ten we weeÍ lang §/achten voordat we naar kogelstoteB gingcn. Wij (pup.A) moesten samen met de mei§jes van pup. B. Dat waÍen er zoveel dat hct ongeveeÍ een LiwartieÍ duurde voordat je aan de beurt was en dat dÍie keer. Ik had daaÍmee het club-recoÍd verbtokcn. Het was etg uitgelopen dus moesten we meteeo gaan vcrsp ngen. Dat duurde ook a1 zo lang dat j§ rustig wat tussendooÍ kon gaan drinken. Ondcrtussen ging het ook nog regenen dus ging ik maar even schuilen op de tÍibuÍrc. Het laatste otrderdeelwas de 1000ÍD. Daarbij werd de gÍoep gesplitst in twee omdat er zoveel ki[deÍcn warel Ook de 1000 was goed verlopen.

Het was eeÍ gczellige geslaagde dag! Stefanie Hnlshof. 0-0-0-0-0-0-0-0-0


crapte. Een man zit aan de bar cn bestelt 6 jenevers. Hij zict gÍauw van vemoeidhcid. " Zeker een zware dag gchad?" vraagt de barkeeper. "Ja", zegt de man, " de computers ivaren kapot en nu moesten we de hele dag onze hcrscns gebÍuiken '.

Kcutcltje en diaÍeeiie lopcn sameo over straat. VÍaagt diarreetje aan keutcltjc:" Zullen we samen cen bank o'r'ervallen?" "Nec", zegt keuteltjc," daaÍ moet je hard voor zij!".

De biologielelaar zegtJ'Het is be$/ezen dat de mannelijke hersens gÍoteÍ zijn dan die vaÍ dc vÍouwen. wat is nu jullie conclusic"? Een mcisjc antl,r'ooidt meteen:" Dat het niet op hoeveelheid aantomt".

David heeft een alspraakje met Elvira en haalt haar voo! de eeÍste keer vaIl huis. " Nou jongelui", zegt haar vad.Í, "veel plezier. Enne David, breng haar niet te laal thuis". "Okido". lacht David. " Trouwens, als ze zo malikcluk tc vcrsicrcfi is als de jongens va]i dc i'octbalclub zegge!, zijn we weer om 9 uur terug". De nicuwe trainer wil zich metecn bewijzen. Hij betrekr zln nieu§e kantoor, gaat achter zijn bureau zittcn en kijkt trots om zich heen. Als er wordt en er iemand binnenkomt, neemt hij vlug de hooÍn van dc telefoon en zegtf'Bergkamp? Gocd, ik doe l]en bod van 3 miljoeL Ja, KluiveÍt heb ik al kunnen kopen en ik heb het geld voor hvee Ko€mannen, Hoor ik daar snel iets van"? Hij lcgt de hoorn op de haak en kijkÍ de man aan dis binncn is gekomen. "Wat kan ik voor u doen"? "Ik ben van de PPT meneer, ik kom uv telefoon aansluiten". Een oen wil naar de filE. Hii koopt 80 keer een kaarlje. BÍ de 81c keer zcgt de jutïrouw van de kassaa'een kaartjc is genoeg hoor". "Weef ik", zegt de oen, "Baar de llleneer bij dc dct!. scheu.t ze stceds doormidden". 0-0-0-0-G.0-0-C,-0-0-0-0 62


Nederlandse Kampioenschappen Berglopen

Op zondag 15 juni 1997 werden de NedcÍlaÍdse kampioeͧchappen berglopen georganiseerd dooÍ Achiiles-Top Kerlíade. Plaats van handeing was de bekende Wilhelminaberg tc Landgraaf. Hct traject gaf dc lopers geen moment rust, het stijgingspercentage gillg tot 25 %. Oe AatingeÀ, al evenzeer moeilijk begaanbaaÍ door ziiÍr regensleuveo, de smalle bospaadjes en aadere natuurlijke hindemissen. voor de ware klimgciten een eoorme uitdaging. die behalve conditie ook een juistc techniek eÍ dud vraagt van de deehemer§. Lichtvoetige atktèn zijn zeker in het voordeel. BlijkbaaÍ zijn onze jongcns beducht voor dc voormalige steenbeÍg. Ea waren gccn STB ers in de hoattd' loop van 15 km, di€ over I kleine en 3 Srote ronden wa§ uitgezet.Wel nam oflze 16 jarigc Fraok Hen§gers dcel aan de bergloop jeugd oveÍ 3.1 kn. Hij eindigde op 0:29:35. PÍoficiat Fra*, jij hield de eer van STB hoog. Er was vel veel bclangstelling van STB langs hct Parcours! Glorieus winnaar, vooraf ook sterk tavoriet, weÍd de 31 jaÍige Ethiopiër Woldi Milkcssa die bij Achillcs-Top tÍaiot. Hij noteeÍde een eindtijd van 1:10i58. Tweede aatkomendc en dus eente Nederlander was de 27 jaÍige JeaÍl Herpels va!! KimbÍia op slecht§ twe€ minuten van de winnaar, tcÍwijl de bÍonzen rDedaille door Roman vinken van STAP $erd veroverd in 1:14:36. De beÍgloop vooÍ de vrouwen ging over ?,8 km. Win ares en dus NedeÍlands kampioene bcÍglopen werd dc Kimbria'atlcte Edith Kortekaa-s in haar tijd van 0:47:14. Met 22 lentes de jongste deelneemster bij de vtouwen. Tweede op slechts 36 semnden finishte Monique de Goedc van de vereniging FIT, terwijl Vivian Ruyters met 0:48:ó beslag wist te leggen op een derde plek. Zij tÍaint bij Prins Hend.ik ifl Asenray (L). De redactie vond het een uniek gebeurcn om aan deze Nederlands bergkampioenschappen enige aandacht te schenken. Uiteindelijk is dc Wilhelminaberg toch regelmatig deco. van STB-trainlen, alhoewcl dit in het deelnemersveld Írict tot uitdrutdting kwam.

Ed Schik. 63


GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN Èen rian zegt tegen een vriènd dat hij een geir qaat kopén. Vraag: de vriend verbaasd: ',Een qeia? Je soont op een flat zonder tuih, eaar noeÈ je dat beest stallen?rr "Nou ik had zo gedacht, ,s zohers zét ik die geit gelroon op het bafkon. En ,s winters, als het buiten te koud h,ordt, zet ik ,m in onze slaapkamer.,! I'l{aar die stank alan?" riDaar noet dat beest dan maar aan Í.rennen.r!

- zeg. heb jij nevrouw Knudde niet rreèx tot klant? - Nee, die koopt niet deer bij onsze is weggebl€ven sedert de bedlende haar eens qezegd heeft, dat onze oualste klanten nas. Peter was onlangs van de dorpsschool raar het colleqe - Peter, welke plaats had je bij de laatste

prijsuitdelinq? - Ik was vierde, lreesÈerl - En hoeveel jonqens zaÈen ér in jè klas? - Drie, Ireèstèr! - Hoè kun je dan nu vierde zijn? - Er uaren ook nog drie Deisjes in de klas,

Boris heeft problenen n1et zijn gezondheid. Hij klaagt: rrlk heb ongeveer a]le specialisteiL nu víel gehad, naar nierÍand lreet Írat er eigenlijk aan de hand is met roijr,. Floris: i'Ben je aI bii de dièrenarts gèt eest?'r Eéndriks: ,I]< sou voor geen geld tr,eede nan van eén loéduoe lri]len ziln.' snits: 'En ik voor geen qeld van terèld dè èèrste-. Taalles op school, en de lerares vraagt de kinderen or eèn zinnetje te nakèn waarin het !Íoord komt. Jdntjé Íuie ànde.s) steekl zijn vinger op en roépt cioor de kias: t,cisteren heeft nijn kreíne zusjé een knikker ingeslikt, en die kr,ain wanochtend uit haar kont rol I é64


Ttainingen zomersGizlrerr I 997 DUB

riid

Ma.

18.30

Cooperbaan

Di.

18.30

CoopeÍbaan

Di.

Plaals

18-30

18_30

18.30

Cooperbaan

Cocpeóaan

Training

Begeleider

Duurloop

vÍije trainbg

Itrtewàl1rai-

Cor v. Haaretr

tritrg

Jo v. \4odrop

Iiaanrrai0irg

Hub weltàg

Duurloop Suel:

H. Rutten

làngzaam:

FÍans Peters Herm Gerards Hub WeitiÍg

Jeugd

M.vao Haaren

Ilona Kessels Tin1 etr JudirL Do-

18.30

Cooperbaan

BaantÍàining

Cor v. Haaren Jo v. Modrop

Do-

19.00

Spoí?aal

Conditie-

H€ok Tbijsseo

' Krkert"

trailiag

vrij

18.30

Cooporbaar

Duurloop

Vríe traiÍing

Za.

10.10

Cooperbaan

Jeugd

M.van Haaren Ilona Kessels Tim en Judith

Zo.

8-10

C,ooperbaan

Informatie: CoÍ v.Haaren

'

D'ruiloop Snel:

Johr Herdrk

LangzLam:

Hub Brouwers

5326562 of Jo v.\4odmp

a

5316586


bij de PAKKEN neerzitten ? kom nou.....

-

man oh manl

pH'::'.tP-"m Heerlen (ceicenstrxit 34-36 eí Prome nade Maasrricht (crotc Srnat 13-20)

Sirrard

(MoIeobeek

5

r

3),

t 12).

glasreparatios lovsÍgn sn plaataon van

OOK NA 18.q' UUR REPARATIES

531

tra

3

3222

dubbele beglazing

STREEPERPLEIN

10,

6Í171

HZ LI\NDGRAAF

STB Clubblad 1997 nr 3  
Advertisement