Page 1

ATLE T IE KVE REN IG IN G

B BR u&s^

-"%u^

'tf r--]_

- i9g7

No 2 t)

BÉ pt'

Sport - en

Trimciu ErÍ

b

ur!§§ ummernetqe


SPORT EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERIIEIDE

BESTUUR

voorzitter

v/

:

:

Secretaris :

Penningmeester

{#t

:

Jeugdsport i

Algemele Zaken (vice-voo.zitter)

:

Wim van der Unden 04s-s2s4999

Op gen Hoes 59 6442 PP Brrinssum

Jan van Hees 045-4052734

Groene Kruisstr.l3 6343 BD Klimmen

Jo Hein chs 04s-s324059

Apollolaan 68 6373 HC I-andgraaf

Wiél FliBs

Pleistr. 28

04s-5690303

6373

Jos Janssen

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen

M3,459r995

HC hndgraaf

Algemene Zaken

Jo van Vlodrop

(lid-traircrscom)

045-5316586

Koempel 91 63?2 NG l-andgraaf

Wedstrijdsecr. :

Cor van Haaren (II) 0.15 5-1 8-3

HoningmannstÍ.25 (2"' \^r r à-,r-róóÉ

Sport medische zaken

Harry van der Laar

Hommeit 10^ 6361 HN Vaesrade

Po6tbank

:

046-4426088

Postbus 31131 63?0 AC hndgraaf Rek.nr. 4915695 t.í,v Petrningmeest€Í S.lB. Apololaan 68 6373 HC l.andgÍaaf

VeÍeÍigingsrr.K.N.A.U. : 354 Public Relalions : AlbeÍt Verbunt

045-6314854 Via rèdaktieadres of bestuur

Adverteerde.s

kígcn het clubblad

G.Bomansstr.T3 6372 KR l-atrdgaaf

kosteloos toegezonden


INHOUDSOPGAVE Bestuur - en comllf 2 Van de voozitter 4 van de redactic

s_qi_e§

5

STB clubblad 14 Van de trainer

lYldstqid!! 8

KasteelpaÍkioop Hcerlell Dcrtig van ïilburg 16 De 18 2e Emmaloop 20 Huchem-Stammeln 3l Diverse uitslagen 32 Oty'Picr-City loop 34 zer 3uuÍs loop ArcEn 10 Emmaloop

Redactiecommissie Ed Schiks Theo Schmeits Els Frins Wiel FriDs

Pers@alia 15 Nieuwe leden 22 Jongste lid

Uiterlijke inleverdatum

30 Vedaardagskalender

kopij:

vertra

voor 13 juni bij redaktieadres STB Gravenweg 56,

12 STB familiedag 21 Estafottekruppel 25 Ltlchtschacht tot schuilhut 35 Gehoord bU de Cooperbaan

6471

VZ

Eygelshoven.

I{et clubblad 5 x per jaar.

Yerschiint

f,eugdbulleiiu 31 tlÍI, 52


Van de voorzitter

Daar komen ze weer i de voorjaarswedstrijden!! Als de lente komt, dan kijgen veel van onze leden weer dat gevoel " Welkewedshijden zal ik dit jaar gaan lopen? Dat hoop ik tenminste, zodai onze vereniging op de diverse wedstrijden goed vertegenwoordigd zal zijn. Met goed vertegenwoordigd bedoel ik niet zozeer dat wij de ereplaatsen zullen bezetien, maaÍ dat een BÍoot àantal STB lopers en -srers de naam van onze vereniging op een positieve manier I1aaÍ buiten zullen dragen. Daarbij is het natuurlijk ook erg plezierig als er zich SlB-ers in de voorhoede van het wedstrijdgebeuren melden. Dat gebeurde tijderrs de EMMALOOP.DaaT leverden GER BODELIER en ROB RIKSEN een opvallende prestatie dooÍ zeer fraai tweede en deÍde te worden. Bovendien h€eft de Emmaloop (door toedoen van een STBer) nog nooit zon spannende eindfase gehad.

RoÍterdam Veel STBers ( de fanatiekste) hebben niet gewacht op het aanbreken van de zomertijd en zijn al vele weken in voorbereiding op de eeÍste grote evenernenten. Om bijvoorbeeld aan de Rotterdammarathon mee te kunnen doen, zul je al in de winter de nodige kilometers moeten " maken. Hel zachte §/eer in het tweede deel van de winteÍ Lir'am de Rotterdamgangers goed van pas. Voor lange duurlopen was het weer vaak uitstekend. Ik ben nieuwsgierig of zich dat in de Maasstad zal vertalen in klinkende pÍestaties. Na de drie-uurslraining vanuit Schin op Geulwaren veel lopen teweden over hun conditie, Reden temeer om met zn allen naar de'§cheepjes" aan de Blaak te reizen om onze lopers aan te moedigen tijdens de Marathon van Rotterdam. Ik wens de STBdeelnemers veel succes en weinig wind of Íegen toe.


Parelloop

Alweer zon wedstrijd in onze regio voor alle categorieén jopers. Aan te bevelen vÍLnwege het snelle parkoers en de zeer grote prblieke belangslelling. Íedereen komt aan zn trekken. De atleten die uit zijn op snelle tijden woÍden opgejut door het publiek. Dàtzelfde publiek maakt het voor de meer reqeatieve deelnemers erg gezellig en aantrekkelijk om deel te nemen. Bovendien zijn de afstanden 5 en 10 km voor iedere STBer haalbaar. Ik hoop jullie in grote getale door de Parel der Mijnsireek te zien Ícnnen.

Heideloop Uiteraard mag onze Heidcloop rriet in dit rijtje onibreken. Het is en blijft een wedstrijd die door één van de mooiste gebieden van o.s Iand voeÍt. Bovendien geeft de deelname van veel Duitse §portv elden in het kader van de Rur-Eifelcup extra cachet aan de loop. Wie nier mee-organiseert mag deze loop niet aan zich voorbij laten gaan.

Zoals u er'eet geldt dat wel voor de Telehaticaloop. No$naals roep ik u op solidaiÍ te zijn met het staÍldpunt van het bestuur om niet deel te nemen aan deze wedstrijd. Dat heeft de organisatie door zijn onfatsoenlijke hardelen niet verdicnd.

Plezier in wedstriide Tot zover mijn lijst van

aanbevelingen voor de voo{aarcwedstrÍ_ den.Die heb ik niet als bladwlling de revue laten passeÍen. Ik ben van mening dat het voor elke STBer leuk is om aan dit soort evenemen_ ten dcel te nemen. Niet in de eeÍste plaats om een zo goed mogelijke pre§tatie neer te zetten, maar om het paettige gevoel te hebben om samen een leuke spoai te beoefeoen. Geef uzelf de kan§ om dat gevoel te beleven. Er zijn mogelijkheden ie ove., dat ziet u aan bovenstaande lijst. Veel succes en vooral plezier ermee.

Wim van der Unden,

0 0-0,0-0-0-0-0-0-0


Van de redactie Nà het veÍzenden van het clubbiad komen steeds weer enkele exempiaren terug met de mededeling: verhuisd of: adres onbekend. Ben je verhuisd of ga je verhuizen of zijn er andere veranderingen geef dit dan ook s.v.p. door aan de secretaris of wedstrijdsecretaris, dan komt het vanzelf ook bij het Íedakieadres aaÍI' Zodat je het clubblad weer op het nieuwe adÍes in de bus vindt en ons naderhand een hoop werk bespaard Dan vindt er .og een verandering plaats in het clubblad. Wij zijn al jaren de goed veÍzorgde "medische" àrtikelen van Jan van Hees gewend. Jan haalde deze artikelen uit de "AtletiekweÍeld' en maakte deze panklaaÍ inclusief bijpassende figuurtjes en tekeningen voor plaatsing in ons clubblad. Daar Jan de komende tijd handenvoi werk heeft o.a. met de organisatie van " De 15 van Landgraaf, willen wij Jan een beetje ontlasten. De Íedactie hoeft Rob Riksen gevraagd om deze rubdek in de toekomst te verzorgenRob heeft spontaan toegezegd, maar de opzet wordt iets anders Heeft men vragen of q.il men iets speciaals ri.eten op medisch gebied dao kan men die doorspelen aan de redactie. In het eerstvolgend clubblad zal Rob daE deze vragen beantwoorden en nog wat aadere wetenswàardigheden vertellen.

Dan nog iets over het insturen van copy. Over aantal a ikelen hebben nog steeds een redelijk dik boekje uit de pers rollen. Maar het zijn bijna altijd dezelfde meDsen die hun verhalen cq. verslagen insturen. En daar zagen wij graag wat veÍa4dering inkomen. Heb je een wedstrijd gelopen of heb een andeÍ verhaal (het hoeft niet altid over de loopsport te gaan) zet je ervaringen oP Papier of liever nog op diskette en stuur het naar de redactie. T,ociat ons clubblad nog gevarieerder en berer woÍdl De Redactie

wí niet te klagen er komt

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

(


HET S.T.B. CLUBBLAD Met het Íiisse vooqaar komen soms ook de frisse idceën. De Íedactic hesft het aa.rgeduÍfd, zij het met enig overleg om het clubblad in een nieu\\, pak te hijsen. Vroeger keog -te in het vooiaar ook me€stal een

nieuF kostuun ofjurk. Op z'n Paasbcst heette het tujkcluijongetjes kregen eÍ zclfs een,,linderalas bij. Hoc dar ook, iedeÍeen he€ft dit natuurlijk al lang opgemerk, waÀt het clubblad blijkt cens temeer prima leesvoer tc zijn. Alle inzenders doel hun best. lan Oost tot Wcsti en §at doc jij?... .. oké de Rest ! Voordal we puatsgfirijs de hoofdveranderiogcn even doomemen, t(Ll de redactie de \lcg l,rij houden loor het insírreí van coÍulentaa.r Deftig gezegd 'i oor het vcntileren vaa àjn visie". Voor de redactieleden woritt e.e.a. everzo een rerrassmg hoe her zal uitpakken, per slot van ÍekeniB àjn we maar alrie mamekes en een wouwke uit een famihe van palrvcg 260 teden. Jullie reacties *ordcn in qÍote getale veNachl op het rodacreadÍcs STB - Gravct'Èeg 56. Op_ en aanmerkingen mogen positief en n€gatief

àjn- met kritick, met humor, mct

\'erbetedngsvooIstellen, ja zelfs met lofl Hmml Wie 1veet, zitten er \\el knappe koppen b! STB dre ons verder de rvcg kunnen \\-1jzen. De mecst o ginele. brurkbare inzending zuilen we met

VERN EUlíING

boekenbon beloneq éénmaal bi,j de mamen/jongens, ééimaal bij de wourvcn//meisjes. Wc moeten dit wel nog m€t de penningmcester ".egelen"l

ccn

Om het geheel ovezichtelljk te houden, zettm we de verallderingen nog eens op een rijtje: 1. De kaderlijnur rervallen, daarenlegen blij{i eÍ Íondom de tekst een marge van 15 mm. De bladspiegel blijft dus slmmetrisch. De inhoudsopgave wordt bloksgewijs aangegeven. Hierdoor kan men .neller ecn bepaald aÍtilcl met blad\ erwijang opsporer De namen van de inzcnders worden onder het betrEffende artikol vcrmeld.

2.

3


4

Er zit ccn apart blok "Jeugdbulletin",

5

jeugdlogo. Hei bekende STBlogo bliift overig€ns ook hier gehandhaafd. Elk artikel lvordt mct een schadu\raechthoek aangeduid Er \tordt zoveel mogelijk eenheid va,Il lettersooÍl nageslreefd.

herkenbaaÍ aan een speciaal

Ve§l succcs met lullie impressies eir bij voorbaat dank

Ed Schils (rcd.)

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Hallo, spreek ik mel de Polilre? Bii miiwordt rnorgen ingebroken

Hoë moèien de batierijen er

n!

In Mamma ?


spoÍltysiothetípcut ÈÍrii-gr =====-

frrrrrr Ilr-riiii

-- ===== rIrIr--r

== lrE

-

= === LIIlI

- sporters spreekuur - conditietesten op electÍische looPband oP Íietbergometer - looPcorrectie -

sportmassage tapen en bandageren

tiledisohe Sporlbegeleiding Heeden

Fiómmèi't

.'0a

[er. uz]b -

Vaesrade

44zovöö


Kàsteelparkloop Beek (L) 16 februari 1997

De kasteelparkloop in Beek, een oieuwe cross, georganiseerd door A-V.CaesaÍ. Volgens de folder een wedstrijd over llgh geaccidenteerd telrein, Nou, veÍgeet het maar, het Parcours bestond uit een achtvorrtr' het ee*te stuk Ías een makkie, maar dan l! Na een scherpe bocht naal links doemde opeens eetr steile trap oP met 80 trede;, daarna over smalle bospaadjes over eelr viertal korte steile hellingen en als je denkt in de afdaling een beetje bij ie komeí, lukte dat ook niet vanwege de modderige paadje§. En deze ronde mocht je dus 4 x afleggen. Maar niet zeureq achteraf wordt gezegd: ioodzwaar maaÍ toch lekker gelopen. Zo zijn lopers nou eenmaal.

Op de 5250 meter liep Roger Gillessen lange tijci op een mooie negende plaats, maa. moest door steken in de zij uiteindelijk toch genoegen met plaats 14. Dat Ralf de léeuw, gecoacht dooÍ ziin vader, slechts een minuut langer over deze afstand deed zegt genoeg over de capaciteiten van deze jonge STB'er. (Werd o.a. in de Àbdij-cross

lí'in

zijn categorie.

Bij de hoofdloop over 10500 meter ( een afstand waar de meeste lopers een vraagteken achter zetten ) kwam Ger Bodelier, die voor

het eerst in de kleuren van de STB, liep als vijfde over de finish. Rob Riksen finishte 2,5 mínuut achter Ger en heeft nu eers goede concurÍentie gekrcgen binnen de STB.

Nog een uitbliDl@r, ditmaat bij de junioren B, Frank Hensgens, Frant liep met zijn bekeíde grote passen een mooie derde plaats in 00.i5.34 op de 4050 meter. É


F,en voordeel hadden deze lopers, zij hoefden die

Íot traPpen niet op

!

OveÍ supporters hadden de STB-lopers niet te klagen, een tiental STB'ers stonden uiteraard op het zwaarste deel van het parcours de 5 STBJopers aan te moedigen, zelfs de Wave werd uit de kast Sehaald. Altijd prettig zo aangerDoedigd te woÍden, maar zou het niet beter zijn als het qua aantal omgekeerd zou zijn ????

Uitslagen Kasteelparkloop

5ëg_tdE:tE&

1 14 21 22

R.Coenen Roger Gitlissen Ralf de I-eeuw Theo de l,eeuw

AV

Caesar

00.22.46

00.26.40

STB STB STB

00.27.40

00.n.45

Aarrlai deeilerders op deze afstaÍdr 33

ra5!0-ÀAEIEBr

I 6 11 22 31 50

Patrick Delait Ger Bodelier Rob Riksen Jo Heinrichs Theo Schmeits Jos Duteweerd

AV

Caesar

STB STB STB STB STB

00.41.39

00.43.40 00.46.09

00.50.20 00.52.1s 00.57.45

Aantal deelnemers op deze afstand: 60 Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-G0 9


Emma-loop Heerlen 10 km 23 februari 1997

Zandag

23 februari,

t+\ vffi .,H

een

prachtige dag, zon, misschien wat veel wind, maat toch

uitstekend

weer voor een

wedstrijd.

Het normale 10Lm parmurs was wegeDs wegwerlsaamheden noodgedwotrgen ingekort tot zo'n 8,8 lín. Dit neemt echter oiet weg dat deze wedstdjd, georganiseerd door orze collega's van AVON al een mooie testwedstrijd was voor de Marathoo van Rott€rdam. Er waren echter maar 4 STB'ers aan de start bij deze 8,8 km een beetje weinig zoll ík zo zeggenOok deze keer weer een conftofltatie tlrssen onze snelste STB'ers G.er Bodelier en Rob Riksen, welke weer en zelfs met anderhalve minuut verschil door Ger werd gewonnen. Deze moest wel de Caesar adeet Wijnen in de sprint voor laten gaan. Maar plaats 2 en 3 voor de STB zie je niet vaak in de uitslagenlijst.

Uitstage[ Emmaloop

1 2 3 16 19

Wijnen Ger Bodelier Rob Riksen Theo Schmeits Pierre Muyers

Caesar STB STB STB STB

00.28.17

00J8.18 0029-47 00.33.49 00.34.08

Aantal deelnemers bij deze wedstrijd: 50 Theo Schmeit3 0-0-0-0-0-0-0-0.0.0 10


A,-

3-Z

=

lErhoop auto

S

:i"ï:Hí:ï:,hïli.no

Autobedrijf : gh::i"n* Zd roj ews k i : ;i[:"#fi". ïf,:S" Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O45 - 57 20OA2

V(JUH VI'LLEL'I!:E VERZORGING VAN

* I' *

BRUILOFTEN FEESTAVONDEN KOFFIETAFELS ENZOVOORTS

ledere dag geoPend

vanafll.O0uur VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAVE


S.T.B. Familiedag zondag f .iuni tr997

LOKATIE : Heel dichtbij, doch vooÍ de meeste van ons onbekend. Camping-Gasterii Kapelhof Valkedburgenry rE Voerendaal Men vindt deze camping op de vr'eg van Voerendaal naar Klimmen bij kapelletje. I4/ÀT KUNNEN 1.

2.

I'E DOEN

:

1,5 uurs loop in een tempo van 11 km/uur 1,5 uurs loop in een tempo van 12 km/uur

i,5 uurs ioop in een iempo van i2-13 km/uur 4.

5. 6.

wandeltocht met routebaschrijving van Speurtocht van ma"timaal 2 uur Alleen brunch

a

1,5 uur

WRTREK : Àlle onderdelen 9.00 uur. Douche gelegenheid is aanwezig. KOSTEN :

Bij deelname aan brunch fl, 10.- p-p. Per gezin Daximaal fl. 25,- . Deze kosten zullen door de perningmeester v,/orden verrekendConsumpties vooÍ -en achteraf, thee, koffie, ftis of pils a fl. 2,-. e

12


BRUNCH : Vanaf 11.00 uur. Kinderen die tijdens de loop ery'of wandeltocht achterblijven zijn kontinÈ onder toezicht en zullen met spelletjes worden bezig geholdenEn er is een speeltuintje aaÍrl ezig. Na de bruích lekker gezeltig doorzakken in de sfeewolle gelegenheid of op het terra§ van Kapelhof.

erbij zijn vul het onderctaand sirookje in geef deze uiterlijk of voor 12 mei a.s. aan een van de Ieden van de evenementencommissie. Afuast een sportieve en ftne dag gewenst op 1 juni a.s.

wilje

De evenementen@mmissie

...-*-----------_---r

i

Sponsor van deze S.T.B.

familiedag

i

Jack Kickken MarconistÍ.1z

Landgratf

045-5327480

Cntwerp en uitvoering van al uw reklameuitinge!! autoreklame-dekoratieschil ders-standbouw-reklameborden en bewegwijzering L-

Naam

Onderdeel:

:

-

1,5 uursloop [ 11km ] - 1,5 uursloop [ 12lcn ] - 1,5 uursloop [ 12113 km ] - Vy'andeltocht - Speurtocht - Br.rnch

u-u-u-Ll-u-\l-u-u-u-rl

1l

AantalD.)ql§Q!g!i

I


Van de trainer

20 kilometer te Brussel 25 mer 1991 Op vrijdag 5 april 1997 staít de gezamenlijke training voor de 20 km van Brussel. In afuijking wat er in het vorig clubblad §tond is die wedstijd niet in het eerste weekend van juni, maaÍ dit keer op zondag 25 mei a.s' Iedere vrijdag zal er om 18.30 uur vanuit de Cooperbaan worden gestart met de training. Deze is opbouwend naar de 20 kn toe. Mensen die nog interesse hebben om met een beginnende gloep mee te traiaer zijn van harte welkom. Er hebben aot nu toe een 11-tal personen zich voor aangemeld om mee te gaan. lndien nog roeer mensen naar die wedstrijd willen meegaan kunnen dit kenbaar maken aan de wedstr{dseoetaÍis Cor van Haarer Il * 045-5326833- Doe dit zo §nel mogelijk zodat q/e eventueel met een bus kuÍnen reizen i.p v. auto's. De wedstrijd staat garant voor een gezellige sfeer.

§iöppell met bestuurstaak In verband met de iecente geboorte van onze zoon heb ik de keuze gemaakt om met ingang van direct te stoppen met de activiteiten tinnen het bestuur.Dat betekent dat ik alleen nog voor de vereniging beschikbaar blijf als trainer voor de dinsdag-en donderdagavond. Jammergenoeg kan en wil ik niet meer tijd vrlmaken voor de vereni_ glng.

il

l"t

jammer te stoppen op een momert dat het binnen de vereniging net weer lekker begilt te lopen.Ook zaken al§ het oprichten van een werkgÍoep iaat ik over aafl een eventuele opvolger. Er waren binnen de vèreniging een vijftal ledeD die hun interesse hadden getoond en die samen wilden pÍoberen eeí aantal zaken aan te dÍagen om die wenscn die er in de vereniging leven d)ncleet ií te i,ullenOnder andere gaf Rob Riksen aaÍl om een oi §veemaai Per jaar e uina


een lezing te willen verzorgen met betrekking tot medische zaken voor de loopsport.Ik wil het bestuur dan ook danke! voor de prettigc sameowerkidg in de afgelopen twee jaar en wens huD veel succes in de komende jaren.

Cor van HaaĂ?en

I

0-0-&0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe leden

Nino PelzeĂ? Abdissenlaan 88 63?4 BM Inndgraaf Geb, 13 februari 1986

Bart Immeker Bernadettelaa, 93 6374 BD Inndgraaf Geb. 18 februari 1985

Kevin ThoEma Veeweg 90 6374 AR I-andgraaf Geb. 3 april 1990

Dennis Moonen AbdUhof 6 6374 BN landgraaf Geb. 25 februari 1985

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


De Dertig van Tilburg 30 km

9 mààrt 1997 van Tilburg, vaste prik in het kader van de voorbereiding De Dertig-voorjaarsmaiathon. E o uitst€kende test hoe het met de voor de conditie gesteid is door deze 30 liÍn ir marathontempo af te leggen' Dus je àu veel deelname van de STB'eÍs versr'achte'i, gezien het aanta'l lopcrs dat in Rotterdam van start gaan Dai zag er in het begií

ook naar .rit. Er was sprake vall same, met 9en bus, dit werd later een Heine bus en uiteindélijk konden alle deelnemers met één auto naar Tilburg. Dat was 't oorafgaande jaren wel eens anders ln 1996 bv' maar liefst 26 STB'ers !!ll!l Wat de wedstrtd betrof zag alles gunstig uit een primà'q/eertje, zoÍ! niet te warm en de widd diè je op de tweede helft tegen had wai geen exqrus voor een slechte tijd.

q/at scherPer te Rob Riksen was van plan zijn PR op deze 30 km prachtige 11d'plaats en siellen. Rob eindigde in d" óta"l"tanà op "en werd 8*'in zijn klasse. En, een nieuw PR !!! Maar er was nog een deelnemer die na de finish met een grijns van hier tot ginder ànd liep. Jan Manders. Hij had tegen zijn vÍou!'tjc sezeed dit hii er oneercer 2.30 uur over deze J0 km zou doen zodat i4 oi tlla ui1 i" nnií zou zijn. Vergeet her maar, Jan heeft onderweg lU.'.ó"t"" inhouden andeis zou hij veel te vroeg binnen zijn (zei' hij terrdnste ?). Hij finishte uiteindetijk in een tijd van 2:2A 'tttr' Vardaar die gÍijns.

Uitslagen Dertig van Tilburg

8 6

Sen. plaats Rob Rilsen M50 plaats Theo Schmeits 71 58 M40 plaats Jo van Vlodrop 160 50 Recr. plaats Ja, Manders 713 Aantal deelÍremers: 23 i 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 11

07.52.36 02.08.35

02.22.14

02.u.39 Theo Schmeit§


* * * * *

OE 8ESÍE PPIJS

uit .ijt ..at..l.t.r bij d. sr..t.t, lnk..p-ut.nb.ti., DE BESÍE AARAIIIIE - 6 - - l0 lrrt ttt.dtl.!

t

I

t..n .à.1d ..r, t..d t..n1-|.'t.n, t..d n.bn,.k.tt.n. OE 8E§IE SERYICE

Elr.n

...1., li.lttt,

99% tinau, 24

NvÀt'ÍEtÍ Í.lirtk.r ,..1t: PhiÍir, - IEC -

utL o..*urdi|. N.nt.ott.

0E 8ESÍE

oE BESÍE EeOtE ltta Yq luht.t.o i.Í u r.a!.a .r

Sorch -

8.u*o..ht

- ttlt - §oa1 ut.

N

t.t.i r .. ijt .r tu,..ntilk .dthr.

G@I -EEI rI@

Ii@

]BE

E@@

sportswear Kouvenderstraat 85 Hoensbroek Tel.: 045 5233580

alnfi rwAs c§/D

'raFUí,{0M0[H.r

rf,

tu !w @0 I

tc

Al,-yfasN1i.4-sl4r/ysx0L.[4ï§1iÀï,Ht]

11

34i,+i::


2' Emmaloop - Heerlen 23 maart 1997 Dan is het er toch eindelïk van gekomen, een STB'er op de hoogste plaats op het ereschavotje na een wedstrijd. Ert wie anders dan Rob Riksen, cn hei is hem gegund. Op de eerste plaats steekt Rob in een bloedvorm en hii is vaak genoeg, ook bij gÍotere wedstrijded, bij de eerste tien geéindigd. Profrciat Rob met deze eeÍste plaats.

Uitslag 2' Emmaloop §8oQ,lqelst

1

Rob

Riksen

STB

00.29.15

T atlon Geleen STB

00.14.58 00,16.05

4éq0-nielgx

1 3

MaÍcel v/d Pol Frank Hensgens

Dan heb ik bij de vorige 1'Emmaloop een jongeman vergeten te noemen, Frank Hensgens. Frank die de laatste tijd veel wedstrijden loopt, en ook goed loopt, werd in de T uitgave van de EmÍnaloop zelfs derde!!! Deze sympathieke joogeling die trouw elke baantraining aanwezig is is een belofte voor de toekomst. Kijk maar naar de onde$taande uitslagen.

Kasteelparkloop - Beek - 4050 meter 3. plaats l"Emmaloop - Heerlen - 4600 meter lo?laats 2"Emmaloop - Heerlen - 4600 meter 3'plaats P.Rusmanloop - Oirsbeek - 5500 meter 13'plaats

0-0-0-0-0-0-0-0'0-0 1B

Theo Schmeits

00.15,34 00.16.15 00.16.05 00.19.57


Ze noemèn

fiij

<?r -ua,Atea Màíia Andreas lk ben geboíen op zondag 23 maart 1997

om 18.'17 uur. Henny, Herm en Maurice Gerards - van der Putten

Cor en Maroesjka llerm,Henny en Maurice Namens de gehele

STB-familie van harte gefeliciteerd met de

Hi"p, hi"p, [,o'no on. 'oonl;" is g"Lnen'

Wil

"",*."

1,",,

Do*on

geboorte Yan

jullie

JoAo,

nn,

Anro/Ju, f*ngoit

zoontjes. Hi1 ir gnto"n"

"p

I "'"."ï 1997

is 5O cn' long en *eeql

3075

om

04.49

gno,".

Con nn Mo"onrlko ,on Ho,,""n-Olirlog"", 19


Huchem-Stammeln 2 maafi 1997

Het \ras op een stralende winterochtend. De zon scheen, er was geen wolkje aan de lucht, de Íelati€ve luchtvochtigheid van minder dan 507r, de temperatuur schommel, de rond de 10 gÍaden en het parcours was vlak als een biljartlakcn Ideale omstandigheden dus om ccn persoonlijk rocord op de halve rDarathon te lopcn.

Maar: jongens waf stond ea een dat PR konden onze STBeÍs wel vergeten. Licfst 11 van onze lopers warcn, gelokt door

vird

de schijnbaar ideale omstandigheCen, de woege zondagochtend

il

naar het Duitse lluchem-Stammeln getrokken. Het parcouK was weliswaar vlak en bestond uit vier rondjes. Er zat echier een klein pÍobleempje. De eerste helft van het rondjc voerde ons door het dorpje Oberzier. Tussen de huizeo was jl- lekker beschermd tegcn Cc wind. Helaas was dit het deel van her parcoum waar je de wind in de rug zou hebben gehad. Het tweede deel van het roD{jje maakte alles echter goed. Heerlijk open veld, fantatische vergezichten en de wind vol op de kop. Ooh jongens, wat was dat genieterl Stuk voor stuk werden onze ambities op een goede eindtijd weggeblazen, kijk maar naar de rcsultaten.

Moe eD schelJend gingen r,,r na aí'loop J(.,uchen. Dii fi,iaki( aM-((i veel goed. De acaomodatie was prima verzorgd. Toen we daarna al 20


wachtend op de prijsuitreiking ook nog en pilsje hadden gevat was het leed alweer geleden en begonnen we al met de voorbereidingen voor de volgende loop. Rare jongen die lopers, ze kunnen er geen genoeg van krígen. Dan dc uitslage[i

GeÍ Bodelier Ger SchafÍïauscn Jo Heinrichs Wiel Frins Picrre Muijrers Huub \ryeiienberg JeroeÍI Schaffhauscn Tnuis Cordewefler willem Marcus Pieter Rrorrr/er Henri Gicscn

1.13.51 ( 5e, 1e bij d€ M30) 1.26.12 (55e, 10e bij dlr M40) 1.26.13 (s6e, 9c bij de M3s) 1.27.47 (11c.16e bij de M40) 1.29.07 (77e, 9e bij de M45) 1,30.41 (89e. 21e bij de M40) 1,30.42 (90e, 12€ bij de M35) 1.34.4'7 (105e,13c

bij de M4s)

1.37.15 (114e, 16e bij de Ms0) 1.38.00 (115e, 6e bij de M50) 1.44.1,7 (142e, 22e bij de M45)

0-0,0-0-0-0-0-0-0-0

Estafetteknuppel

Daar de estafetteknuppel dc vorige keeÍ is blijven liggen, is aan mij de opdracht gcgeven om langs deze weg mí vast voor te steUen aan de jeugd en de oveÍige STB leden. Dus, wie ben ik? Ik heet Judith Rijkers en ben 22 jaar. Sinds april maak ik deel uit van de jeugdt.ainersgtoep. Ik heb vroeger (klink oud) altijd in Deí Bosch geatletiekt, 8 jaar larg. Ik ben moeten stoppen omdat ik in Heerlen naar de potitieschool gi!1g- N.u,rielk ik in Heerle! blj de politi€ en be! iL weer ?1


begoníen met haÍdloper bij STB. Het lijkt mij lcuk om daarbij ook de jeugd tl) trainen, zodoende beí ik bij de jeugdtrai ers gekomen. Ik hoop dat het een leuke ttd wotdt en dat ik jullie, de jeugd ook wat kan leren. Dus op een leuke samenwerking! Bij deze geef ik de cstafetteknuppel dan door aan een ander nieuw Iid, Heidi Sprollsen. Groctjcs Judith 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Jongste

lid

Hallo jeugdleden, ouders, jeugdcommissie en overige leden STB. 1 maart 1997 was het dan zovcr. Ons zoontie Damon werd geboren ln allc viocgte die zaterdagmorg€n (6.45 uur) *crd Tim Welting al op de hoogte gebracht van het heugiijke fcit, omdat Tim het deze morgen zondeÍ Cor zou moeten stellell op de cursus A.T. in Weert, cn dus vooÍ eigen vcrvoer möasl Torgen. De familie welting werd dus zeer vroeg Sewekt mer het blijde nieuws 'de geboorte van ons zoontje*. Hub wclting ook oict flauw en belde direct de familie Frin§ uit bed om vervanging te regelen voor de atl€tiektraining van de jcugd. Dus op 1 maart .1997 wisteo alle jcugdleden om 10.30 uur dat er eindelijk bij de familie vaÍr Haaretr iets was geboren. Het rose balletpakjc hoefde niet gekocht te woÍden waíÍ C.or z'o wers was ir venulling gegaa[ "€cn jorgen" Op 29 maart weid Damon vooÍgesteld aan de jeugd tijdcns het indoor-clubkampioeÍlschap. Hij kecg gelijk een aantal schittercnde cadeautjcs. líames Damof! bedan]t voor het hobbelpaard en het beretrpakje. Via deze weg srillen wij ook dc overige STB'ers bedalkcn 7)


voor dc gelukwen§en. Damon is dan ook op 29 maaÍt lid gewoÍden van SÏ8. Wij konden het inschrijfformulier, overhandigd door Hub wclting, d niet weigetcn,

Bcdarkt, Cor, Marocsjka en Damon en een poot van Mistral.

0-0-0-0-0,0-0-0-0-0 Ziekenboeg

Het wordt ecntonig, maar ook deze rond€ is gelukkig ffeinig nieuws te melden voor de ziekenboeg. Een geval verdicnt cchter onze aaldacht. Riki HendÍiks kwam tijdens een t aiÍing in de BruIlsummerheide zo ongcluktig ten val dat zij haar scheenbeen brak. Riki, namens de atle leden van haÍte beterschap en we hopen je weer spoedig op de zondagochtcod

t

mogcn ontmoetcn.

0-{È0-0-0-0-0-G0-0

Eig Wi idd's

Uite

ln

produ.tion

NEPTUNE

2)


Geevers Auto Càr'rosserie delen: origineel, imital iè:€n o\r€Íz€t Geevers

A

evert op dit

Japah5e,

leveringsprógrainÀà door radiater overzelplaat

gecompleteerd èn en Warrly

aiie merken.

GEEVERS: EEN BEGHIP!

NUTH o15- 5244242

VIANEN O347:31647 4

AI.IVIEI-.o oS4(tsa72125

VELDI{OVEN 040-2 53190{

(iElníl:lfS CAR ROSS

E

RIE-

DE

ROTTERDA}4 0Io-4ó26661

LEN


VAN LUCHTSCIACHT TOT SCHUILHUT We hebben allemaal \tel ecns gelezen, gehoord orer h€t betreden van het heilige gras van Wcnrbleyl EeD grote eer voor elkc sportsman Welnu diez;lfde ecr mag zich elke STBer toekennen als hij of zij het tenein rondom "heilig de schuill t op onze Cooperbaa.n betreedt We noemen het dan geen geschiedkundige gras", maar ge\En dit gebied een hogcre $'aerderirg. nl. gronde.. Daar rvaar zich onze scbDilhut bevindÍ, let er maaÍ eens op, àaaronder bevindl zich een koiossale betomen prop. PÍeciÈs op dczelfde plek

heeft tussen 1933 en 1967 een lÈchtschacht Ill van de toenmalige Staatsmijn Hendril te Bruissum gestaaÍ. Deze luchtschacht ging tot op ee,r ma\imale jullie straks jc dicpte lan 454 meter in ale aa.dkorst Maar vrees met dat

par;chules moeten opentekken om ecn val van hondeilen mcicls t€ brske'' Geen nood ynenden geeD lÉrtlloppmgen De 1Éiligheid is optimaal toegepast: de oude alles weer i:en ra veralerc lezing komt men tot de conclusie dat \Yaarbij 1997; toestand is tcrugq€bracht. In het kadcr 'gairhetÍieu}Ye+oorjaar \\e \anaf de zoficikloL in'dit jaar to€paselijk{am€n met de PaÀsklol&en. nL icmaàÉ, \.!cer massaalons Íefpunt cp de CooperbaaÍl hètbei- leek het ons

rncer &rr ges.cBe-aanda.ht te bestedsraaÍ gcnoomd grondgcbied en meer i! het btzcÉder aaí de plek 'ldes sc'h*illuts' Ons verhaal bsgint in 1923 Íoen bcgonnen w€rd met dc aanleg van een luchtvcflersingssl_steem voor de Staatsmrjn Hendrik op de toeDmalige Gemoentegronden van Nieurvenhagen. Als luchtschacht ook wel veÍrtilatieschacht genocmd moet men zich eerl loodrcchte rotrde tuDnel lan 7 meter diameter voorstelleq die op ingenieuze *ijze volgens de zogenaamde boormethoale Honigmann werd ultgediept. Een arderc naaÍn was dan ook boorschacht. Om àe rvaaden var het booagat voor inslorten te beho€den, $erden aleze vooítdurend met zogenaamde drkspoeling, een vloeibare kleirlateÍmengsel, ge\uld gehouden. Doordat lner een groterc tcgenilÍuk ontstond, bleef de schacitwand intact. Voor ile regeling van doorstroming zijn tenminste t$'ee Iuchtschachten veieist' ln het geval luchtsclecht fll _ de plaats van onze Cooperbaan - werd de afge§erkte lrcht doo. sterke ventilatorcn met 'n capnciteit van 22 000 ku:oieke meÍer lucht peÍ minuul naar buiteii gezogen De andeie schacht d;enilc dan om de vcrse lucht te laten bimensLromen MateriaaltÍanspoí was

heljuiste momeÍt

om

oiet mogeltk en zeer zeker g€en personenvervo€r


Op de afgcbcclde tekening staal de hogere intreklende schacht rechts, dc beide uitblaastrechteÍs links. Het gebel werd in 1933 oficisel iÍ gebruit g€nomen. Zo ongevcer heeft deze luchf,,erveringsinstallatic 34 JaÀr lang vanaf haar totse hoogte van 160 mer<r ove' de Brunssummeíheidc uitgekekcn Ecn cn andff verklaaÍt ook dc naam van de

toegangs[,eg

sair onze

schui]hut,

de

SchachlstraÀt.

fn juni 1967 §'erden de rooF"verkzaamheden beeindlgd en kon sord.n begofi1m met het lr1len van de schachten. Voor de aaa de raad

van het mijnveld

gelegsn

vroegere

ventilatieschaclt Ul vergde dit een apaÍe aanpak. Dcze schacht \\Ès nI. op de t\1ce aangesloten veróepingen met meeÍ toegankeltk terwijl ook allc middelen van venoer or bm.keil Daarom \ïerd to€n besloten de betonp.oppen \,Enaf het maaiveld dat ter plaalsc 160 meter bedraagt aan te bre[gen en wel op de dveaus van 316 cn 183 metoi verdreping. Het tusser iggende schachtgedeelte ljj meler en dal bo\eD l8J meter \erdieping rveÍden gevuld mei nog aanwezige mijnsteen dat bij het uitdiepen §as \'TijgekomeL Daarbrj 'r,erd de gehele schacht van bovenaf met mijnsteen gevuld en tenslotte met een derde er laatsle betonprop, \Íaar de schuilhut op staal afgesloten. In begin 1968 *as de voorrnalige luchtschacht III, die in vogelvlucht ca. 4 kn. Val de Staalsmín HendÍrk veN,ijdeÍd stond \\,eer volledig gewld. veilig afgewerk en aan het landschappelÍk karake v'an de BrunssuÍmerheide otrthokken. Eeo laatste betonne4 afdichting die ons als eet der sohaane overblijfselen in de ÍTije iatuur herimclt aan een onstuinig mijnbouw-tijdpe*. IÀteÍessad is het \\ellicht rcg te vertellen dat b.v. a.lleen al de Staatsmijn Hendrik, rvaarvoor omschreven luchtschaclrt III werd gcbouwd, een ondffgrolrds gangeDstelsel had van 140 kn: in haar gehele bestaan 49 jaar heeft gcprodueeerd en ruw\eg 75 Íniljoon ton steentool uit het Limburgse land naar boven heeft gehaald. Flaar q,eri<Íerrein. concessieveid genoemd. bedroeg 2370 ha. 26


McÍ de dali(q \aD hel rueu\e "bou\w\er( ten}ijl de bouiv wed voltooid in mei

\erd in nov<mbcr

1985 begonÍen

1986

De

bcnodigde rnatenalen werden

voom:iLmelijk door het Recreatieschap

beschikbaar gesteld. Dc officiéle opening vàn de ongeveer 30 m' oppervlak schudhut vond plaats op zaterdag 28 juni 1986. Dc eerste deccnnium-viering hebben Ne gemist,

vandaar

nog l]ens extra

deze

bijzondere aandacht. Met z'n allen ku.,nen r\e constateren dat STB

inmiddels

alteer 1l laar

met

sportplczier in dezc schuilhut lertoeft. Tenslotte hopen \!e met dit'artikel de

belangstelling

\\§er wàt

hebbe[

l:urmen op&issen, door met eoige trots te krnne, zeggeÍL dat we ons sekelÍks op een historisch piekle op de Brussunmerheide ill de spoÍ kumen uitleven.

Met danl aall Staalstoezicht de Mijneq de heer W. Miscré, voor verctrekc informriie Ed. Schiks.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

i§ÍthÈ


Een vergrote weergave van het luchtschachtcomplex van weleer:

III

van de staatsmijn Hendrik te Brunssum.

Luchtschacht

Prccies op deze plek van de hoge schachttoren staat íu onze schuil_ hut. LucÀtaanvoèr is overbodig nu er rijkelijk zuurstol door de plantengroci aanwezig is, 2I


uulofi$sessen - reparatie en onderhoud verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG van alle merken garantie - APK-keuringen - schade-taxaties en reparaties inruil mogelijk Klimmenderstraat 95 - Klimmen Teleíoon: 04405-'1 358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - Telefoon: 045 - 751449

§ff6rr mltÍI8§Afit


Verjaardagskalender

Verjaardagen Mei 1997

Verjaatdagen Juni 199?

1 Andre Philippi (37) 1 Mayk Lucchessi 01) 2 Erik Hoesbergen (41)

2 5 7

I

12

2 TíuusPeters-Kuypers(4Éj) 2 Nancy Rousinl (22) 3 Maayke Heinrichs (11) 4 Erik Wolting (16) 4 Jeanne Horbach (9) 6 Pefa van 't HoÍf (27) (41) wil Spaai 10 SjefHodiamoDt (45)

Prcvoo

(41) 14 Tamara Deumens (26) 18 AiexandeÍ Gootzen (12) 19 Pierre Starmans (51) 20 Anre Made Ypma (52) 21 Finy Cordcwener (39) (34) 21 Alfred (40) 22 Ftark (29) 22 Raoul 23 Rolf Luc\chesi (14) (45) 24 Jo van (52) 24 Bert 25 Jos Dutewecrd (34) 26 Mier Quacdvlieg {44) (52) 26 Hans (41) 27 Rob 28 Marleer D essen (41) 29 DoÍine Akkendiik (47) (4 30 Yaril van (8) 30 Luc (13) 31 Jelle 13 Marij

Willems

Carla Frank SteveLraÍr§ Anny Ketelaals Ëis Frins 10 Bram Hacnraets l0 Maar(ie Jatrsen 10 Stcfanie Hulshof 11 Jacques Senden 11 Linda Schrijver

I

Schiks 13 Chantal Smieja 14 Ruud Frins 22 Ria Mulder 24 Rob willems Ed

(36) (33) (48) (38) (13) (50) (11) (53) (13) (64) (1) (13) (46)

05)

26 Maroesjka v. Haaren(32) 29 Juditb HansscÍr (10) 29 Reinder Reusink (49)

Geven Eisinga Teeken

Jan van Hees

Vlodrop Reyíders

0-0,0-0-0-0-0-0-0

Ypma Gulper

Pelt Hansen Enninga

l0


diverseui

tslagendiverseuitslagen

Midwintermarathon - Apeldoorn

-

PieĂ?re Muyrers

-l

februari 1997

STB

03.06.37

Halve Marathon - Eschweiler - L6 maaft 1997

1 29 52

Stefan Aftann Frank Eisenga Cor van Haaren Aantal deelnerEers: 188

II

Plaats 1 Sen. plaats 10 M40 plaats 20 M30

01.12.s9

07.u.06 01.29.08

Halve Marathon - Yeldhoven - 16 m^art 1997

1 11 51

Marc Venijdt Ger Bodelier Pierre Muyrers Aantal deeltremeĂ­s : 278

Belgie STB STB

01.08.2f 01.11.52

01.26.s2

KennedJrmars - Sittard - 80 km - 29 maart 1997 1

Jos Duteweerd

2 2

Sjef Hodiamont Frank Eisenga

STB STB STB

11.05.00 11-30.00 13.30.00

Theo Schmeits

0-0-0-G0-0-G0-0-0 31


City-Pier-City loop Den Ilaag Halve maràthon 23 mààÍL 1997

Zoals reeds lang tevoren afgesproken gingen wí ( Roger Gillissen en Peter Jansen ) nog eens een Nuon-Classic lopen ; en wel de C.P.Cloop in Den Haag. Als supporter, treingids en tassendràger namen we "runner in ruste" Roger Jansen mee, Normaal gesproken was de groep waarschijdijk groter geweest; ware het rtiet dat de late starttïd (15.00 uur) enkole mensen heeft van weerhouden mee te gaan. Het begon allemaal zeer Íustgevend en hoopvol; vanwege werkzaamheden reden zondagmorgen geen treinen rond Heerlen, dus opstappen in Sittard. In Sittard staat aangegeven dat vanwege een stroomstoring geen treinen rijden tussen Eindhoven en Bofiel, wel vervangend busvervoeÍ. Maar goed dat we op tijd waren vertrokken zodat we wat speling hadden! Gelukkig had een vaí de twee Roge/s zijn engelbewaarder meegenomen, want na 10 miíuten "treinen" riep merl om dat de storing was verholpen (poeh !!) In Den Haag wezen gele bordjes de weg naar de start en een parkeergarage waar men zich kon omkleden. VooÍ KNAu-lopers zou er echter kleed- en douchegelegenheid zijn in het Fiith Stein College aan het l,ouis Cupemsplein. Echter geen enkel bordje verwees naar dat bewuste college. Dus: vragen aan de mensen van de organisatie eí wagen bij het loket "iolichtinge!". Maar ze keken ons allemaal aan of we de weg naar MaÍs vioegen; niemand had er ooit van gehoord (het plein stond op geen enkele kaart). Maar: bij onze a * poging troffen we een paÍkoerswachter die het perfect wist uit te leggen. We hadden het toen snel gsvoldeÍL maar vele andere lopers blijkbaar niet, want er waren hooguit 50 lopers in de zaal. K$/am ons natuur[jk goed uit; hadden we veel plaats! Toen kiezen: lange broek, korte broek, lange mouw, korte mouw, etc. en .........-.. achteraf toch eigedijk weer te vrarm ge.l,Jeed ! B )2


Het was gelukkig droog eo er stoDd niet al te veel wind. Na de start zijn we een tijdje bij etkaar gebleveÍl; Roger wilde mij naar een PR brengen. Het PR zat er echter niet in, dus besloot Roger vanaf km 15 te kijken wat er nog te halen viel. Hij stoof er vandoor! Na het douchen liepen we naar het station om bij de start nog te proberen om een T-shirt te kopen, maar helaas de T-shirts waren uitverkochtDus maaÍ snel een frietje naar binneÍl werken op het station eo 5 voor 6 ií de trein. Op de teÍugreis nog een uitgebreide wedstrijdaaalyse ( zelfs Roger Jansen kwam er niet tusselr om het gesprek een andere wending te geven! ) en om l: 21.00 uur waÍen we met een dampende pizza onder de arm weer thuis. We kurrren weer er Nuofl-Classic bijschrijven; nog 3 dan heb ze in ieder geval " in de zak ".

IJITSIÀGEN C.P.C. LOOP Roger Gillissen Peter Jansefl

01.34.50 01.38.17

STB STR

Peter Jansen

0-0,0-0-0-0-0-0-0-0

Nog enkele wetensryaardigheden

!!!!!!

Is men toch van plan zich bij de wedstrijdsecretaris op te geven vooÍ de Telematica-loop, moet men eerst de vooÍzitter bellen voor een preek!

0-0 0,0-0-0-0-0-0-0

ll


2- en 3 uursJoop Arcen zatetdag 5 april 1997

Vorig jaar ging het om bepaalde redenen niet door maar dit jaar vertrokken in stromende regen 20 STB'ers richting Arcen om daar irl het kader van de voorbe reiding van Marathon Rotterdam een 2 of 3 uuts IooP te doen. Dit alles op uitnodiging van burgemeester Leon Frisseí, zelf marathonloper. Bij aankomst werden we persoonlijk door de burgervader onthaald en onder genot van een kop koffie werd het programma van die dag uitgelegd. Na een kwartiertje begoÍnefl we aan cnze duurloop io een prachtige omgeving. Onderweg kegen we uitleg over de gemeente Arcen door Iron FrÈsen, dus het *as niet alleen maar wat dom lopen we staken er ook nog wat van op. Het was gelukkiS droog en pdma loopweer. Ook werden er onderweg wat [domme] vÍagcn aan I-eoí gesteld. Een zekere Willem uit Klimmen vroeg belangstelleíd hoe je burgeÍneester kon *,orden en of je daar geleerd voor moesi hebben enz. Na anderhalf uur begon het te regenen maar dankzii de prima verzoÍging onderweg, de eega van I-eon Frissen zorgde hier persoonlijk voo, door de doornatte lopers v,,aÍme thee, rozijnen en banal€n aaí te bieden had geeÍ enkele loper problemen onderweg. Na deze loop kondeí we ons heerlijk douchen en nog eeí kwartiertje zÍvemmen, ,aama een overheerlijke koffietafel op ons zat te wachten. Hierna had I-eon Frissen nog een verrassing in petto een bezoekje aan de plaatselijke bierbrouwerij of beter gezegd bierproeverij. Maar voordat we daatheen vertrokken kJeeg iedeÍe STB'er nog een fles Bierenbitter uit Arcen incl.glas in de handen gedrukt. We werden ea allemaal een beetje stil van. MaaÍ dit duuÍde niet lang, want ill de Bie.proevedj kwam na 1 a 2 rondjes de echte STB-aaÍd weer boven. Na een uurtje veÍtrokkeo we weer huiswaart§, maar niet zonder eerst l,eon Frissen varl harte bedaokt te hebbe[ voo. deze prachtige dag. Iron, nogmaals bedankt, het wa§ geweldig en we zien ons wel peer in de "Scheepjes" na de maratho,, in Rotterdam Thec, Schmeits 0-0-0-0-0-0'0-0-0-0

ll.


GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN De gids leidt in het t-ouvre in Parijs een groep @cristen rond door de afdeling Eglpte. "Deze is onseveer 5000 jaar oud, hei is mogelÍk dat Mozes die nog gezien heef!. Toerist: "ls Mozes dan ook in Parijs geweest.?'

sfi

Een bedelaar bek aan

bij mevrouw Crooten en als z, de deur opent

- E€n klein aalmoes s.v.p., mevrouw, voor een werkloze mEt zeven bloedjes van kinderen. - Ik geef niet a2n de deur zegl me\Touw cmoten kartaf. - Da! is niet aardig van U. Mevrouw van hiernaa§t heefi mij een stuk tzrfi gegeven die zjjjuist zelfbeeft gemaakt. U ben! toch niel minder menslievend dan zij? Na enig nadenten en met eefl boosaardig lachje zegt mevrou wacht eífekens, ikzalU wat maagzoul geven !

rijdt een oude heer aan. Hij stap. vlug af en helpr het slachtoffer ter been. 'U hebt geluk, nere€r, dat vandaag mijn wije dag Een fietser

De qude

Fielser:

nan: 'Hoem?'

'Ilben

van beroep buschauffexr.'

Op de Dam in Amsterdam staat Joos!, het hoofd achterover naaÍ de Iucht te krjken. Een dame komt naasl hem staan en kijklook naar Joost: "Hebt U ook een bloedneus, mevrouw ?" Janrje van vijf komi her ziekenhuis binnen. lk vraag hem: "Waar moet je naar toe?" Janrje: Il' $cer hieÍ de ucg rk ben hrcr geboret '

Een iifter legs de weg kij$ eer lifl vàn een rachtwàger. De chauffeur heell de mcrkwadige gewooDte. elke tien mjnutetr de wagen stil r( /faeó op Je \ lr(hbn oJr. rm a- s48d he(n re lvpen en meUitn 46.e0 tegerl de wdden te beuken. Dan slap! hrj weer ln er rijdt verde.. "WaaJom doetu dat toch steeds?' walgr de tifie!. Chaulltu.: 'Dit is een drie-ionner en ik veNoer vier to, vogels. Als ik nou tegen de wmden beuk, vliegen die beesten op en dan is nijn vrachrje li.hter "

t5


- AUÍOREKLAME - STANDBOUW - REKLAMEBORDEN/ZEItEN

. .

DEKORAïIESCHILDERS BEWEGWIJZERING

M:

ASSURANTIE

éày

GERAErssv

Alle verzekeringen Pensioenen Hypotheken Financieringen Sparen

Buíg- CusteÍslaan 33 6373 TP Landgíaaí Tel : (045) 531 50 9l Fax: (045) 532 58 24 Postbank nr. 37.23.802

ABN.AMIIO nr. 44.81.80.8s5

K.v.K. 14051581


Abdijcross 26-01-1997

's Morgens om 11,00 uur moest iedereen van STB die meedeed met de ebdijcÍoss bij dc cooperbaan verzamelen. Toen gingen wc mct 12 auto's naar de Abdijqoss. Eerst gingen ve i[k)per, vlat daama mocst dc eerste gÍoep al gaan. Die moesten 800 meteÍ renneo. Van die groep zate[ dÍie kinderen varl STB bij. Yaël was 8e erl Pia 11c. Charta] was 13e. Toen kwamen dc iongens cn daaÍna pupiilen A en B. I{ier zaten Linda en Sjanlc bij, zij moeslen ook 800 meter lopefu Toen moesÍen uiteindelijk wij. Daar zaten er een heleboel van STB bij: Elleke, I-olrs, Mandy, Mieke, Max cn ik. Wij moesten 14-50 mcter rcnnen. Voordat we rnochten starten wa-s het l' nà ma?r nq4rr.

nahrruFl

Bij de finish kceg iedereen die meedeed e€n medaille. Daarna moestcn nog andere gIocpcn. Bij de meisjes wareD dat Tineke en Evelien dic ook 1450 meter moesten lopen. Dit is wel verder dan we normaai lopen. Evelien werd 10e en Tineke zat hier een stutje acht€r. Bij de jongcns werd Ralf eerste. Emma. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

l?


ATLAS Crosscompetitie

Zoals juilie in de vorige boekjcs hcbbcn kunnen lezen heeft een aantal van onze jeugledel mcegcdaan aan een cÍosscompctiíe die georganisccrd werd door de stichting ATI-AS. De competitie bestond uit: Elcicross, Kapellerbosloop, KeNtcross, Abdiicross cn de KastcclpaÍkloop, waarbt de 4 besÍe resultaten bepalend waren vooÍ je klassering. HieÍoDdc. Íeffenjullie dc prestaties van onze alteten over de helo compctitie aan:

!si!i!!!

Msisjes-plp4E4 3e plaats Yaëlyan Pelt 5e plaats Lotneke Frins 6e plaats Pia Hermans l-ET IVEL: onzc deeheemsters warcn alle drie mini-pupillen!! Meisjgs

pupjlqa4

7e plaats

Meisjes 8e

Mieke Niekien

ju4iqg!!D

plaats

Titeke Kremer

J.qllgq!!lqpdleqA le plaats RaUde 14e 23e

plaats plaats

Jalgcns 14e

Leeuw

!:!!

Thijs Kreukels Frank Pantus

j!4is4!!

plaats

Bart Kreukels

Wiel FÍins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

t8


Indoorwedstrijd A\r34 l6-maart-94

Met zijn 1l-en tiot een veltegen$oordiging van onze jeugdgrocp naar dé §veede ATl-AS-irdoor-wedstÍijd. op het progÍamma stonden eeÍl meeikamp bestaandc uit kogclstoten, hoogprilgen en sp nten en twec afzondelijke onderdeleIl versrpingen en hitdernisloop. Mct ccn opkomst van meer dan 100 deelnemers had de organisatie dc handen mcer dan vol. En wii toeschouwers ogen te koit om alles te volgefl. Al snel bleek dat de technische traidngen van onze jeugdtrainerc huÍr vruchten begonnen af te werperl Daar waar ooze jeugd in h€t verledell alleen bij dc duurlopcn goed uit de voeten kon, kónden zij nu ook op dc oveÍige ondeldelen de competi' tie goed aan. Het zal dan ook niema[d verwonderen dat diverse clubiecords tijdens de wedstrijd aanzienlijk aang€scherpt wcrden Zo zette Yaël van Pclt de toon door bí de mini-pupillen op het hoogspriogen 70 cm te scoÍeÍ. Pia Hermans vergrote de vÍcugde dool de kogei 3.73 metcr ver te stot€n. Maayke Hcin.icl§. Mieke Niekien en Emma Kremer maakten het helcmaal bont. Alle dÍie sprongen ze naaÍ het nieuwc clubrecoÍd van 095 meteÍ. Bii het kogelstoten verbeteÍde Micke Niekien heÍ clubÍecord tot 5.69 metcr. Ons ke.sveÍse lid Dennis Moonen gaf bij het kogelstoten ook mcteea zijn visitekaartje af.. Al bij de eeÍste beurt pfttste ht het record op tot 717 meter. De laatst€ recoldbteker was Ronald Frin§ die zijn eigen clubrecord verbcterde naar 5.80 m.

Bii de prijsuitÍ€ikiry weÍd we veryolgens ÍIog

aange,raam vera§t'

Tineke Èrómer ha<! bii het ve$pri[gen cen derdc Plaats veroverd bij de D-iunioren, met slecht 5cm achter nummcr 1€n slechts xcm achter nummcÍ 2!

l9


ry[lni-pqpillen_glqisjas

Plaats

2 4 4

NaarD

mtr Kogel Hoog Ver Hinderni§l. '.7.26s 3.27m 0.70m 7e 1e 35

Pelt Hetmals {t.45s 3.71p Lo.ncke Frins 7.48s 1.93m Yaèlvan Pia

0.55m

0.65m

8c

2e

A'pqpillqtr EEsÉ!

35mtr Kogcl Hoog Ver Hindernisl. Naam 16 Mieke Niekicn ó.59s 5.{r1m 0.95m 30e 20 M. Heinrichs 6.58s 4.47m 0.95m 29e 21 Emma KÍemer 6.51s 4.{l1m 0.95m 14e 18e 25 Elleke Nieweg 6.62s ,1.65m 0.90m 15e

Plaats

D.-:i!!!qsr1 !qq!!Jsq

PlaaÍs

7

Naam

Tine l<reme.

35mtr Kogel Hoog Ver Hindernisl. 6.47s 5.88m 1.15m 3e

Djqqqreljs!&e4s

i'{aam 35mtr Kogel Hoog Ver 8 D. Mooncn 6.5s L114 1.00m 5e 12 Ruurl Frins 6-9s 4.9ilm 1.10m 12e

Plaail

Hifldernisl-

C-junioren jongens

Plaats

{l

Naam Rorald

35mtr Kogel Hoog Ver Frins 6.32s 5.E0m 1.20m 5e

Wiel FÍins 0-0-0 0-0-0-0-0-0-0

LO

Hindernisl.


Evelien komt thuis van school en vertclt haar moeder dat zc bushuit hebben gemaakt. Moeder:"O, wat lcuk. EIl wat ga jc morgen dan op school doen?" Evelien: "school? Welke school?" I-eerling; "Jul, is onze Lievc Heer ziek?" Juf: "Hoe kom je daar nx bij?" Irerling: "Gisteren stond in de kant dat God dokter Janssen tot zich h€eft geroepeD". "Wat denk je?" waagt de bokser aan zijn traincr Ra de dcrde ronde"Kan ik nog winncn?" De traineÍ:" Zwaai eens flink met jc wisten heen en weor voor zijí neus. Dan kijgt hij misschicn lorgontsteking." Vraag: Waarom gooit eelr sukke] biood in de wc? AntwooÍd: Om de wc-eend to voercn.

vraag: Waarom zillgt €en koe nooit een liedje? Antwoord: Omdat ze bang is dat de anderen boc roepeÍ. Zegt de sne oen tegen de andere oen: "Ik dÍoomde vannacht dat ik met mijn blote voeteo in ecn spiiker trapte". Zegt dè andere: "Waarom slaap je dan ook mct blote voctetl?" "Ben jij nog steeds met "Nee."

Ainemiek veÍloofd?"

"Oh, geluktig maaÍ. Hoe betr je valr dat kreng afgekomen']" "Ik ben met haar get.ouwd."

11


Pietje komt thuis met een klctsoatte broek. "Maar jorgeÍI," roept zijÍr moeder uit. "Hoe kom je toch zo nat? Het regent toch niet." "Ncc, wc hebben hondje gespeeld," zcgt Pietje. "cn ik was stceds dc lafltaarnpaal." De meesteÍ vÍaagt: "Wie weet wat L:uíst is?" Antwoordt Jantje: "Kunst is iels wat ic nict kunt, mccster, want als je t{jt wel kunt, is cr gccn kuast aan!"

lerares: "De mens loopt op zijn voeten en ruikt met zljn neus." Marccl: "Bij mijn vader is hct prec.ics andersom. Ziin voeten ruikefl cn ziin neus loopt." Àexander Gootzen

0,0-0-0-0-0-0-0-0-0

SpreekbeuÍ,

Bltssures in d€ Àtletiek, Deel I. deze spreekbe!Í wil ik het hcbbctr over blessures in de atletiek. Om alle blessures te bcspreken zoll ondoenlijk zijn. Daarvoor heb ik ccht tc weinig Íijd en jullie ook. Daarom wil ik alleen de meest voorkomende blcssures behandclen, die vooÍal te maken hebbcn met overbelasting. Dit komt door te veel training. Ik wii ic1 vcrtellen over de blessurc zelf. waarom je ze kijgt, hoe je zc kunt voorkomen.

ln

L2


De volgende bl€ssures svil ik behandelen:

Blessure aan de knie en achillespees. De lies erl enkel komen de volgende keeÍ aan de beurt.

De Knie. Ook hier getdt eigenlijk weer dat er veel verschillcnde blessures aan de knic mogeliik zijn. Ik wit er eentje behaídclen en wel de zogenaamde "lopersknie". Wat is een "lopersknie" eigenlijk']

Dat is een overbelasting van het kaak-

knieschiil-

been achtcr de knicschijf. Je voelt pijn rondom de knieschijÍ: Het is geen stekende pijn, maar ccn zeulendc piin. D.w.z. dat jc het nict uitgilt vatr de pijn. rnaar hrt \rel.ste(ds lorrt Hoc

kom

ir arn de/e blcssuÍ(? Dit

kin

veÍschillende ooEaken hebben, ik Doem eÍ een paar:

-

Slechte warmiÍrg up, dit is het oplvarmco valt dc spiercn cn gewrichten door b.v. rekkinB§oefeningcn. iloor gcwoon tc veel en tc hard tc trainen, dus je ziet dat je

ook te veel lrrrnt trainea. Door het te vecl trai[en moet de knic te vaak buigen in een kort tijd. Door op verkeerde schoenel tc sportcn. Deze schoelen veren dan rliet genoeg. Dit heet de "dcmping" van de schoen'

Hos vooÍkom je deze blessure?

ZoÍg altijd voor een goede warming up, train niet te veel en zorg vooÍ goedc schoenen.

1l


De Achillesp€es.

Deze blessurc komt hccl vaak voor bij dc Iu)psporl, ik heb het zelf gehad. Deze blessurc ko1,t bijna nooit plotseling, maar steeds heel langzaam. Het wordt dan wel sleeds eÍgsr, totdat jc cr wat aan doet. De pijn voel ie meestal ongcvccr 3 tot 5 cm boven de hiei. In het begin van de blessure voel je ook hiot weer een zeuÍ€nde pijn na een zware training. AIs er geen maatlcgclcn woaden gctÍoffen, zal de blessure toeoemen en zal haÍdlopen niet meer mogelijk zijí. Het heÍstel vaÍ dc blcssure zal dall maanden duren. Ook bij deze blcssure kom! dit door b.v. een slechte warming up, jn een korte ttd te veel haÍdlopcn of spÍhgen. Het kan ook nog liggen aal1 trainen op een harde ondergrond.

Hoe voorkom ik dcze blessurl.? 1.

3.

4. 5.

-.--achille§pees

Bcgin alriid mr! ren g.ede \rrrming-Lrf. Lo.f 5 l, t lÍi minutcn rustig in, en derk ook aan rckoefeningen. Zorg aitijd voor ecn gosde trainingsopbouw. Bcsteed iÍ de training aandacht aan spicrve6tcrkende oefeningen voor de voct- en kuitspieaen. Train zoveel rnogclijk op zachte ondergrond. Beéindig de training alttd mel een cooljng-down. Deze oefening bestaat uit eell paar minutefl nrstig uitlopen eÍ nog oen paar rekocfeniígcn.

Maayke llcinrichs. Volgende keer het tweede decl van de spreekbeurt, waarvoor Maayke ecn t haalde. Maaykc, heel gocdl De redaktie0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G, KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in CIon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


Indoor-club-kampioenschap 1997

Aan alies was gedacht. Een grote hal gercsefleerd, jeugd geïnibrmeerd, juryleden geregeld, materialen opgehaald, tijdschema samengestcld en weel wat al niet meer. trIelaas ceD klein administratief foutje in de planning van de spoÍtsÍichÍing deed ons eerste indoorkampioeNchap bijna in h€r water valien. Gelukkig werd eelr en airder opgeiost en konden we met ruim een hali uur ve.traging en enige improyisatie (kogelstoten werd deels bij ons in dc tuin afgcwcrkt cn de hindcmisloop rvcrd voor de DjuoioÍen buiten gchoÈden) toch starten.

Ook hier trok hct bccid van de indoorwedstrijd in Maastricht zich door. Onze 21 deelnemc$ lieten zich van hun bcste ziide zin en er sneuvelde, maar lveer líetit 4 clubreórds. Hct begon bij Kevin Thomma die de kogel 3.64 meter stootte. lnnneke FriN bracht ín haar klassc hct clubrccord kogelstoten op haar naam m€t een stoot v^n 1R7 mpr.r Rii .1, mpie,p. n"hilrpn Et .ino l,h.l. Frrnl,èn -è' een stoot van 3.87 meter met hel clubreL\Llrd aan de haal. Eo bij de junioren meisjes C bracht tenslotte Carolien Remmen het clubrecord hoogspringen om 1.15 fteter.

Wat bercft de totaaluirslag: ,C-jrgptllq! iongens

plaats

le

naam

K.

qplpillen m€isjc§ plaats naam

1

2 3

L

35mtr hoog kogel hindernisl.

Thomma 8.1s -

Frins Ch. Smieja Y. van Pelt

3.62m

35mtr hoog

7.2s 7.3s 7

kogel hindernisl. 0.70m 3.878 2e 0.70m /. t lÍI\ 3e 3.37Í1.

-2s

16

le


Bjlpille! plaats

1

rn9lsjc§ rlaam

Li. Franken J- Horbach

4:PuP..l!!qqj!,nge

plaats naam

1 2

!!

T. Kreukels F. Pantus

A+qprlqa la9r§tq§ plaats naam lvÍ. Niekien 1 E. KÍemer 2 M. Heinrichs 3

4 5

6.7s 7.8s

4&

1e 0.80m 0.75m 3.37Ítr 2e

kogel hindernisl.

35mtr hoog

6.6s ó.6s

0.95m 5.50m 2e 0.80m 5.22n le

kogel hinderrisl. 0.95m 4.76Í\ Le

35mt. hoog

J. HansseÍ1

6.3s 6.3s 0.95m ó.6s 0.90m 7.0s 0.80m

M. BohmeÍ

6.5s

D-judqreltialeers plaats naam

1 2 3 4 5 6 7

kogel hindernisl,

35mtr hoog

B. Peeters J. Enninga B. Kreukels Rr]. Frins B. ImmckeÍ D. Smieja R. de Leeuw

D:ju4!olg! lqelsjc§ plaats naam 1 L. Schrijver 2 T. Kremer 3 E. Ruijtcrs

gjuDisrgr-islce§ plaats naam Ro.ts ns 1

35mtr hoog

6.1s 6.0s 6.2s 6.7s 6.8s 7.1s 6.4s

1.05m 1.05m 1.05m

0.95r! 0.80m 0.80Ín 0.80m

4.09m 1e 3.25m 5e 3.22Ín 3e

kogcl hindernisl. 8.83m 2e 7.50m 4c 6.85m 6e 5.36m 3e 5.tl9m 5e 5.67ín 7e 5.52m 1e

5.9s 1.05m 6.4s 0.95m 6.0s 0.95m

35mtr hoog

kog€l hiridemisl. 5.ó8m 3e 5.97Ín k 4.56m 1e

35mtr hoog

kogel hindcrnisl.

6-2s

1.20m

L1

5.'12ÍL'le


C-junials! $eli-es

plaats

I 2

35mtr

naam

C. Rcmmcn

A. Kremer

6.3s 6.7s

hoog

koget hindcrnisl. 1.15m 5.69m 1c 1.10m 5.44m -

B-iunioreljqng.e4;

plaats

1

3smtr hoog kogcl hiÍldcrDisl.

naam

E. Schrijvcr

5.2s 1.60

9.57m 1c

Wiel Frins 0-0-0-0-0,0-0,0-0-0

Interview

Even voorstrlleni

HÈb Welting Eeboten : 7-4-7952 gohuwd met Maria en vadcr van Tim en Erik.

-Hoe lang ben je al lid van STB? Zo'n 10 tot 12 jaar. -Hoe ben je bij STB gekomcn? Jeetje! ........ Heel vroeger met de 1e Heideloop. Laatste gcbcurt me nooit meer.

-Wat is je taak bij STB? Geen vaste taak. Jeugdsport en dinsdag train ik dc beginncrs. -Wat is ie leulister herinrering bij STB? IIet eerste jeugdkamp. 48


-Hoe larg hoop je flog bij STB tc blijven? Nog heel 1an9..,.....

-Wie is de vrouv in je levcn? Maria. -Welke muziek hoor jc hct liefst? Klassieke muzick.

-waar heb je de grootstc hckel aan? Aan oneerlijke metrsen. -Wat is het hoogtepunt uit je lcvcn? Dc geboorte van Tim en Erik. -Wat zijr je hobby's? Modelbouw, aennen en tuiliercn. -Wat zijn je lievelingsdierenJ Kippen, fazanten eÍ! hondco. -Wat is je slechtste eigenschap? Ik bcn nogal koppig. -Wat eet je het liefst? C'ewq)rl ]ekker dineren.

-wat zijÍl je favoriete drankjes? Wijn en bieÍ. -Wat hoop je iÍI de toekomst voor STB en jezelf? Meor jeugd en een betcre baan. tr'rouk en Carolien. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

49


De disco

Scoutinggebouw St. Tarcisius aan de Vossckuilerwcg, 17.05 De ecr§tc MR.Jeden en leden van STB lopen volgeladen met dozen chips naàr biruen. Nadat de dozen ziin weggezet wordt er een begjn gcmaakt aan het opblazen vaÍl de ballonnen. Tsrintig minuten later is de vloer bezaaid met ballonnen cn ook aan het plafond hangen al enkele trosseo ballonnen. Op bevel van Gertie EnniÍIga worden de ovcÍgebleven ballonncn bij ;lkaar gebonden eo opgehaBge[ Inmiddels heeft Petra de Leeuw de drant ook achter de bar gez.t. Als alles klaaÍ is bfijkt het pas 6 uur tc zijn. Dan nog maar een uurtje met de rost

kletseL

Als om half 8 eindelijk iedereen aanwezig is, is de st€mming et a1 goed in. Overal wordt gelachcn en de kleintjes reÍmen als nooit r!-. rr/ipl Er;n.

de micÍofoon. clubkampioenschappcn indoor beIlint, blijkt dat niet iederecrl evenveel Íegenprijsuitreiking Ílcze Tiidc.ns wcer naar het keukentje wil prijsuitÍeiking stà 1 had. Als wiel na de gaan (daar ware! alle volwassenel Ílaar toc veÍbannen) wcrd hij iegengàhouden door Roel Bohmer,de broer van Mooiek Bohmer, de diic-jockcy. Hij stelde voor om Wiel een§ te laten hakkeÍL Dil tot groot vcrmaak van ztjn vrouw Els. Maar dit ten spijt, want het volgeÍIàe mo-ent staat zij tot groot vermaak van de Íest naast haar man. Later bltkt dit ee[ idtiatief te ziin van eon zekeÍe Certie E. dls het liedje begint staat Els oaaÍ haar zone[ en wiendjo§ te roepcn dat ze het moeien voordocn omdat zij het niet kan. Dat wa-s ook te zien. IIet vgrzoek wer,l crveligens uiterst bclcefd geweigerd. Toen hct liedje vorderde kwamen er sÍeeds meer volwassenen op de daÍlsvloer,

De pÍijsuitreiking van de

51


hiervan waren de mecsten er echter opgeduwd. De jury, , bestaande uit enkcle jeugdledcn, kwam tot het unanicme besluit dat Tim cr nog het mccstc van tcrccht hracht ( helaas ook niet al te veel ). VooÍ dc rcst was dc disco heet geslaagd. al vonden sommigen hct niet leuk dat bij schuifelplaatjes de partner stccds hctzelfde bleet-. Ronald FÍins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

4

goede r€denen on

de

Eeideloop

r" top"o

t. wij zij! niit duur

3.

Íó 4

!r@us is hel inÈÉsul hP!í bè$.nen sftlacht au d. Bij ds hl j. ri€l o'd e[.ars b€a@ 2. Ons

gsr.

Landgraaf

Heideloop

11 rDei 1997

...lm6 STB Iandgraaf

5)

0,l4


Tràirringen zornerseizoen I 997 Dus

riid

Ma.

r8.30

Cooperbaan

Di.

18.30

Cooperbaan

PIaats

Training

Begeleider

Dur!rloop

VÍiio 1ÉiniÍs

Int€daltrai-

Cor v. Haaren

ninC Di_

18.30

Hub Weltiog

BaantmiDitrg

18.30

Cooperbaàn

Duurloop Snel:

H. Rutten

l-angzaam:

Fraf,s Peters Herm Gerards

Hub Welting 18.30

Cooperbaao

M.var Haarco

Jeusd

Íora

Kessels

Tim en Judith Do.

18.30

Cooperbaan

Baantraining

Cor v. I{aaren Jo v. v-todrop

Do.

19-00

Sportzzal

Conditietraining

Henk Thissen

Duurloop

Vriie traiDirg

Jeugd

M-van llaaretr

"

vnj

18.30

7À.

10.30

IGkeí'

Cooporbaar

Ilona Kessels Tim en Judirh 7a-

8.30

Cooperbaan

Informàtie: Cor v.Haaren

'

Duurloop Snel;

lohÍ HeÍdÍix

bngzaam:

Hub Bro q,ers

5326562 of Jo v.\4odrop

a

5316586


bij de PAKKEN neerzitten ? kom nou....

-

rnan oh Tnan! ,

pl':::tP-""*

I

i

Heerlen (Gelecnstrtat 34-16 eo Promenadc 33), Maastricht (G.ote S iaat 18'20) Sittard ( M o I e n b e e k s I r :r .r t 12)

I

! É

glasropaÍatios lgveran en plaatson v8n

OOK NA 18.(n UUR REPARATIES

531

3222

dubbele beglazing

STREEPEBPLEIN

,!0,

6-71 HZ LANDGRAAF

STB Clubblad 1997 nr 2  
Advertisement