Page 1

ATLETIEKVERÉNIGING

OLUB

\z

BR {/eS..},

'tf trf -r 1997 No1 D ----:

-

Sport - en

Trimclub

Bru nss ummerheide


SPORT EN TRIMCLUA BRUNSSUMMER}IEIDE

BESTUUR

VooEitter Secretaris

: :

r

Penningmeester

Wim van der Lind€n 045-5: 4999

Op gcn Hoes 59 6442 PP BrunssBm

Jan van Hees 045-405n34

6343

G.oene Ktuisstr.13 BD Klimmen

Apollolaa, 68 6373 HC Lardgraaf

Jo lleinrichs

:

04s-s3244s9

04s-5320s00

Pleistr, 28 6373 HC I-andglaaf

Jos .Ianssen 043 4s9199s

Schepenbaík 22 6343 CV Klimmen

Cor van Haaren (I) 04s-5326562

Veldbrand 6 6372 DN LaodgÍaaf

Algemene Zaken : (lid-trainerscom)

Jo van Modrop 045-53i6586

Koelnpel 91 6372 NG Landgraaf

WedsÍijdsecr.

Cor van Haaren 045-s326833

Jeugdsport

Wiel tr\'ins

:

Algemcne Zaken (vice-voorzitter) Trainerccom.

:

I

:

SpoÍt medische zaken

(lI)

Harry van der Laar u6-M26088

Honingmannstr.25 6372 YH l-?.ndgIaaf

Hommert 104 6361 HN Vaesrade

6370 AC tandgraaf Posrbus 31131 Rek,trr. 4915695 t.n.v Penningmeester S.T.B. Apollolaan 68 6373 llC l aÀgraaf

Public Relatiors : 045 6314854

G.Bomansstr.T3 6372 KR I-andgraaf

Via redàki€ad.es of bestuur Adverteerders kijgen het clubblad kosteloos toegezonden


Redactiecommissie Ed schiks, Thco Schmeits, Els en wiel Frins

Uiterl{ke iÍleverdatum kopii : 4 april 1997' Bii Theo Schmeits, G.aveÍweg 56 6471 VZ Eygelshoven . Het clubbtad verschijat 5 x per jaar.

INHOUDSOPGAVE

Pagina Onderwerp

2 t i i l0 ii l,l lr :i lJ ïa n :o 3i ll 1À 31 3ó +O 41 ii 45 ;; Àj 50 a2 5A

Ingestuurd door: Wim v'd' Linden Ed Schik Theo Schmeits Theo schmeits Theo Schmeits Jan van Hee' fd Schil's Li'cs en Linda Alerandcr :"u!,t poLstokh,'Àgspringen Wiet Frins JLUËu duulJ\'u§J Ràlfcn Lonneke Jeuld: Anncke graPje leuld: Cor v. Haaren I vai schmeits Theo Diverse Theo schmeit§ Wirl Frins Rur-Eifél Avon \ico v'd B! rg . Een vliegluigkxpinghijdrage -op.'o"f wedsttijdcommissie n"fo"g,iif." wiel Frins Estafe"ttèknuiPel

voàrzitter 1996 Aachen 1996 KaDellel boslo.'i nti- lcdenversiderine xiiu*iuarslJtcn te"pa,'srg Zo olqon hcl

Van <le Wintcrlauf Wintcrlauf M^rathonÍangliist

hordelopen ' aitidiircr uitslagen wedstrijdkale"nder cup " vcrjaardagsÉaiender BesienlijstZjekcnhoeÈ F."or".tni .arar t on n da. tr f,,Írratbon dc Medoc Gratis aangcboden: ALlctickble-ssuÍcs

Jàn

v llees

Cor van Haarcn II Wicl Frins Eve nementenmmmi\sic

Wicl vonÏen

wicl FÍins

Jaii vàn H..cs Erl Schiks dc cooperbaan buiten GehooÍd


Van de voorzitter

F,en ledenvergadering met een rode draàd.

U kent ze wel, de ledenvergaderingen van

oÍ]s aller STB. Elk jaar weer dezelfcle vaste punten met ve$lagen, verkiezingen vaÍl bestuursle' den en benoemingen van diverse commissies. Hoewel dit op zich belangrijke zaken bintlen het verenigingsleven zijn, vind ik persoonlijk het belangrijkste deze jaarlijke vergadering bij ujtstek geschikt om als leden en bestuur (positr'eve of rcgatieve)ontwikkelingefl, problemen of andere naar voren gebÍachte zaken met elkaar te bespreken.

D3! g.f'eurde ook op de ledenvergadering. die op 4 fch:uari j!. gehouden werd. Als een soort rode draad l§,,am het gebrek aan betÍokkenheid van veel ledcn en de desinteÍesse t.o.v. STB bij veel leden bij diverse agendapunten terug. Zowel van de kant van het bestuur als van de aanwezige leden kwam herhaaldelijk werd dit probleem aan de orde gebracht. Het besírur bracht het gebrek aan interesse naar voren bij de organisatie van diverse evenementen, Er was bijvoorbeeld heel moeilík een coördinator van de wedstrijdcommissie te vinden, zodat voor de Kapellerbosloop het bestuu! zelf de coördinatie op zich heeft genomen. E€n zorgwekkendc ontwil*elin& daar de bestuunleden al andere taken uitvoeren. Daa. komt bij dat er 2 sr'edstrijden georganiseerd gaan worden: de Heideloop op 11 mei eo de 15 van Landgraaf op 14 §eptember §-


Na een (tèrecht als vrij onsympathieke actie bestempelde) ronseling onder de aanwezige leden blekcn er getukkig eeD aantal menser bereid om mcc te helpell Maar er zijfl ei nog meer noCig bij de organisatie van beide cvenementen.

Dus ook nu nogmaals een oproep die (uiteraard om zeer dringende Í€denen) niei op de ledenvergadering konden zijn: Help mee md de org.rnisatie yan de Eeideloop oÍ de t5 wn l,andgrdai! Opgeven kan bij één van de bestuursleden.

NIaaÍ íiet alleen het bestuur bracht het gehrek aan betrokkenheid bij veel leden aan de orde. Tamara Deumens sckeef het bestuui een brief, waarin zij de vinger op een aantal pijnlijke plekken legde. Zij stclde dat er voor haar en eeo aantal andere leden geen begelei ding was. Dit, ondanks de pogingen van trainers en bestuur om middels een gÍoot aantal leden die eea cursrrs loopgÍoepeíbegeteiding volgden, de begeleiding van de diverse groepen te optimaliseren. Het bestuur kon het alleen maar met haar eens zijn. I-Iet effect van Èèr nr^re o.-r" I u!ÈrrEUIrts rs §ri6 maar heel klein. Momenteel is het zo dat er binnen onze vereniging maar weinig fiensen zijn die tijd vrij kunnen,À{illen maken om wekelijk éón of mcer avonden aanwezig te zijn. Dat is het eerste probleem. Daarbij komt dat heel veel leden zelden of nooit naar de trainingsmogelijkheden komen, hetgeen weer negatief werkt op de motivatie van begeleiders. Zij geven de pijp aan Maarten en daaadoor staan weer enkele STB-ers zonder begeleiding.

Ikzelf stelde dat er helaas een gebrek aan comftunicatie fussen bestuur eo actieve leden is, waardoor opmerkingen, klachten en ontwikkelingeo te laat op bestuursniveau worden opgemerkt Er werden enkeie voorsteileB gedaan om te komen tot verbeteÍing van deze moeilijke situatie, want dat mogen we gerust stellen. De kleur in de aallhef genoemde draad is niet voor niets rood.e


F-eÍl aantal actieve lopers gaat, uiteraard in overleg met trainers en bestuuÍ, bekijken welke oplossingen er gevonden kunren wo.den bijdegenen die wél acticf zjjn. Bovendien zal er gepoogd woÍdeí rniddels tussentijdse berichtgeving over tÍainingen en wedstrijden de leden meer bij STB te betrekken, Dat zijn goede initiatieven, rnaar daarbí komt het eigcnlijk weer op één ding aan: De leden zelf zulien erop moeten reageren. Niet het bestuur, maaÍ vooral de ruim 260 leden zijn verantwoordeljjk voor de manier waarop de loopsport wordt bedreven. Wie lid is van STB wil hardlopen met anderen. Dat kàn alleen als je je regelmatig meldt bij de afgesprokeÍr startplaatsen. Alleen dan kutrnen allerlei acties om de gang van zaken beter te organiseren helpen. Kom dus en \&erk zelf mee aan het verbeteren van de trainingen. Het bestuur en de trainem hrnnen niet zonder u.

Tot slot iets heel anders. Ors clubblad wordt iedere keer weer gevuld met bijdragen van diverse leden. Steeds weer weet de redactie te putten uit een flink aantal ingezonden stukken. Dat maakt ons clubblad een uiterst plezierig te lezen tijdschrift. Opvallend vond ik in de vorige editie de bídrage van Rob Gulpen. Een zeer humo stische kijk in de keuken van de organisatie van de Kapellerbosloop. Prachtig! Wat mij betreft mag hij in elke nieuwe uitgave zïn waamemiígen aan het DaDieÍ toevertrouwen. Als een soort rode draad door alle edities, die hopelijk nog vele jaÍen mogen verschijnen. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.

Van de redaktie

Richtlijnen voor aar everen kopii:

De automatise ng heeft ook bij ons clubblad toegcslagcn, dus als het enigzins gaat, gaarne de kopij op diskette aanleveren. Heb je geen computer dan kan het altijd nog uiteraard op schrift. Zet op de diskette je naam en stuur zo mogelijk een uitprint mee. De diskette wordt dao weer aan jou geletoumeerd. At het kan je tekst als "ASCII" tekst opslaan BedanLt, voor de oedewerking I 0-0-0-0-0-0-0-rJ-0


WINTERLAUF 1996 De chauffeur van de lvlaasiandia-bus, we noemen hem maar Johnn\,. had enige eruaring met het vervoer van SïB-atlelen. ln 1995 had hij New-YorkMarathon gangers al eens naar Zavetem-Brussel gereden. HeÍ zat dus wel snor mel Johnny. Zondagmorgen 15 december stonden lopers en volgelingen in de snedige koude te wachten op hun veryoer naar de Winterlauf. DaaÍ kwam de bus, NDÍ 437, belgisch kenteken Het werd een run naar binnen wanl de spieren raakten onderkoeld. Eenmaal ondeMeg wist Hub Prevoo te verteJlen dat het dreigende gevaar van annule ng van de busrit naar het bekende Vichtbachtal wegens te geringe deelname door een geheiÍne spcnsoring was bezwoaen. Helaas zijn we er nadien niei meer in geslaagd de idenliieit van deze helpende hand te ontfutselen. ïoen Johnny hel einddoel in de Eifel naderde, bleek hÍ een aÍslag le hebben gemisl. Hei zal dus niet helemaal snor met Johnnylvléóér, mel eeí stu!rvaardige manoeuvre ovea een geitenbruggetje wid hij de kolossa,e bus keurig op dejuiste plek te parke.en. SïB was ruim op lijd, zo tuim. dat men zich nog enkele minuten in de behaagltke warmte kon koesteren. Toen de bus uit, het was er koud -2"C eÍ laq sneeuw en het y.,as glad. ln tolaal zouden 32 STBeu, waarondeÍ2 dames aan deze 34" AacheneÍ-Winteriauf deelnemen, volgens de organiserende "Verein ATGAachen" rnet een incourente afstand van 18,1 km. l\4et de inschrijving van 32 lopeE bezette STB toch nog een mooie 4'slek als vereniging qua aanial deelnemers, dil temidden van 18 verenigingen. Tijdens de Iaatste voorbereidingen, warming-up, wist een plotseling opduikend jong hed niet hoe snel hel iussen alle atleten aan de oevers van een bergstroompjè moest heenkomen. Na een koat sneeLiwballengevecht en enkele diepe 'hurkzittèn' loog iedereen naar de stad, die keurig op tijd om 10.30 uuÍ werd aÍgeschoten. Zoals gezegd het was veraderlijk glad terwijl de wind de gevoelstemperatuur (bekend uit de Elf§edenlocht 1997) nog een aantalgmden meer naar beneden

drukte. Héél even nog zagen we onze Rob in een hoog zomers oranje shid en veÍder à la San Tropez gekleed voorblj snellen, had hij soms boze plannen ? TeMijl iedereen z'n best deed om deze Winterlauf goed te beeindigen, is hier een aantal iflteressante inÍormaties over de volksloop. Er zouden uitelndelijk 862 atlelen flnishen, waaronder 120 vrouwen. Alle 32 STB'i h.alden de iinish helgeer p"n errra íeii.il?1'e waardlg. De winnaar..ie 19 jarige duitseí Philip Nawrocki van ATG-Aachen legde het iraject aÍ in 1 uur


en 4 seconden, waarmee hij op een gemiddelde zat vao 03'19" per km. De laatst gefinishle deelnemer deed er 2 uur 11 rnin. 14 sec ove., waarmee z'n gemiddelde kwam op 07'í5" per km. Een totael veÍschil looptrjd van 01.11 10 Íoen de winnaar {inishte, moest de rode lantaarndrager nog 9,8 km

ln

ofwel

54,3olo

van het parcours afleggen

Eerste STB-er,

we hadden het el vermoed i)Í de siart, onze Rob Riksen PÍoÍiciat Rob I Zjj km. gemiddèlde 03'42". Met de gladheid in achl qenomen is deze prestatie zelfs nog beter dan in 1995 die hij ook als eerste STB'' won. John Héndrix en Theo Schmeits, de nummers 2 en 3 van sTB liepen met een gemiddelde van íesp. 4 minuten rcnd en 04'05" per km. Zeer lovenswaaÍdig I Hei past ook om Elly Kremer en Wilhelmien Corneíissen, de beide STBdames loftoe te zwaaien voor hun moedige en goed geslaagde WinteÍlauí. Elly werd 6" in haar klasse ven 18 deelneemsleÍs, Wilhelmien 11 in een volgende kiasse van (toevallig ook) 18 deelneemsters- Tot zover het cij{eMerk. Een volledlge uitslag vindl men in het clubblad. Nadal de aalste S'tB-ers vertig door nel trnl warcn geÍend. i(oncien ook 7ij genieten van een welvediende waíme kop thee. Nu nog de nodige omkleedpaftren eí de Maaslandia van Johnny kon weerworden opgezocht. Hij bracht het gezelschap near haÍtje Aken, naar de intussen bekende bar ''Dom Kelled', al zat STB daar een aantal gezellige uurtjes niet in de kelder, watje zou vermoeden, maar op zolder.

q

't

'

lr

í)

. ,\l

,2.) íít/,

Maar mcnccr, ik geloof dat U achtcr mc àan loopt! 6


Winterlauf Aàchen 18,3 km 15 december 1996

Winterlauf 1996, en ditmaal een echte ! , want lag cr bij ons nauweEifel iag een tlint pak eÍl het was er glad. Dit in combinatie met een stevige wind maake het er rliet makkelijk op. Maar de meest "Winterlaufers" wisten dat men deze toestanden daaÍ konden verwachten en dat geeft toch juist een bepaalde charme aan dcze wedsrÍijd. De organisatie had zelfs op eotele lange stukken waar een @mpleie Jijks sneeuw, in de

ijsbaan lag zand gestrooid.

Dat er toch ondanks deze mindere omstandigheden goede tijden gelopen weÍden, getuigd toch van eefl goede co[ditie van onze STB'ers. Met name, ja hU weer, Rob Riksen, in zo'n steÍk veld als 34",. te eindigen is toch §rel een plima prestatie t€ noemen. Rob heeft binnen de STB geen mncurentie maar die tijd gaat velanderen want men hoort fluisteren dat er binnenkort eeÍr steake loper in de seÍiorcnklasse erbij komt, dus Rob maak je borst maar nat. In de vetelane,lklasse zijn de verschillcn wat kleiner maar het is steeds sr'eer John Hendrix die als eerste Sm'er over de streep komt en de volgende maand zal deze sympathieke STB'er duchtig huishouden in de 50+klasse. Ook de laatste tijd goed in vorm zijn Jos Janssen en Peter Verberk r§.


Deze trainingsmaatjes liepen met een tijd van 01..14.35 een prima wedstrijd. Dat belooft wat voor Rotterdam Marathon want daar willen ze pas echt gaan knallen. Ook viel het vijftal, Rein Reusink, pierre Vijgen, John Hof en Jo van Vlodrop op. Zij kwamen gezainelijk over de finish, zelfs voor de 10 laatste lopers in deze Winterlaul Znvden zij onderweg soms een kroegie tegengekomen zijn??? Nadat iedereen binnen was en gedoucht werd er richting Aachencentrum gereden waar zoals de STB-traditie het voorschrijfi, in een gezeltig koegĂ­e onder genot van pizz "s en de nodige pilsjes gezcllig geouw....... $,,erd. Ed Schih zai het randgebeulen van deze Winterlauf elders in dit boekje uit de doeken doen.

uitslagen

1 34 89

Phillip Navrocki Rob Rilsen John Hendrlr Theo Schmeits

105 116 Jos Janssen 117 Peter Verberk 132 Eddy Verstappen 175 Frits Fischer 229 Leon Frissen 262 Hub Prevo 263 Hub Weyenberg 297 H.Moes 327 Piet BrouweN 331 Dre Krol 332 lan Manders 360 Henri Giesen

JoY 1On Lelstra 397 M.Thoosen

34"'"

Int.

Aachener Winterlauf

ATG Aachen plaats 8 M30 plaats 6 M45 plaats 9 M45 plaats 10 M45 plaars 11 M45 ptaats 30 M30 plaats 6 M55 plaats 22 M45 plaats 35 M40 plaats 36 M40 piaats 56 M30 plaats 12 M50 plaats 46 M40 plaats 13 M50 plaats plaats plaats 8

40 43 71

M45 M45 M35

01.00.04 01.06.01 01.12.44 01.13.55 01.14.35

01.\4.36 01.15.06 01.17.42 01.19.58 01.21.15 01.?1.16 01.23.05

01.23.s3 01.23.55

01. s6 01.25.1r 01.25.42

01.26.50

's


435 Jung Mainzer plaats 26 M50 496 FÍank JansseÍLs plaats 78 M30 523 Herman Rutten plaats 32 M50 550 Herman Gerards plaats 92 M35 629 Peter Cornelissen plaats 45 M50 682 E§ Kremer plaats 6 V40 709 Albert Maessen plaats 43 M55 719 Wilhelmien Cornelissenplaats 11 V45 729 Walter Derlis plaats 112 M35 777 Ed Schiks plaats 20 M60 847 Rein Reusink plaals 104 M45 848 Pierr Vígen plaàts 132 M40 849 Joh'l Hof plaats 105 M45 850 Jo van Vlodrop plaam 133 M40 861 Guus Funken plaats 135 M40

01.23.2s 01.30.35 01.32.02

01.32.50 01.35.13 01.38_39

01.40.29 01.41.05

01.41.4s 01.46.30

01.55.38 01.s5.38 01.55.39

01.55.39 02.10.48

Aantal deelneme.s aan deze Winterlauf: 862 0-0-0-0-0-0-0-0,0,0-0-0

Marathonrangliist 1996 In

"Runner's World" vaD februari stond de nationale mamthonlilst mannen 1996 onder de 3 our. In totaal hebben 767 mannen in '1996 de maÍathon onder de 3 uur gelopen, dit is wel eens meer geweest, bv in de jaren '83 tot '93 lag het aartal steeds boven de duizend met als topjaar 1989 met 1580 lopers. Ditmaal liefst 7 STB'ers die onder de magische grens van 3 uur zaten

nl.

:

plaats 272

plaats plaats plaats plaats plaats plaats

375 479 613 670 680 683

Hub He,'rten 02.49.m Rob Riksen 02.52.48

Berlijn

Jos

FraÍtkfurt FÍankfurt Rotterdam Rotterdam

Janssen

02.55.17 02.57.43

Peter Verberk Niek Brouwers 02.58.47 Theo Schmeits 02.58.56 PierreMuyrers 02.58.57 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0,0,0-0,0-0

Amsteadam

Westland


Kapellerbosloop S.T.B.

Landgmaf 8 december 1996

In het vorig clubblad zijn uitgebreid de jeugdlopen van onze Kapellerbosloop beschreven en ook is zeer uitgebreid het vele werk achteÍ de schermen op een zee. amusaflte manicr op papier gezet. Doch geen letter van de hoofdloop vond men in het clubblad van december. En hiervoor is een simpelc redel De redakie was al druk doende met het samenstcllcn van het clubblad en er was gewoon geer tijd om nog wat zinnigs op papier te l(rijgeÍL Vandaar nu het wedstijdverslag van deze hoofdloop. Zoals gezegd, uitstekende omstandigheden, groot en een zeer sterk veld, ontzettend veel publiek boven aan de ,'berg" en bij de finish zag het zwatí van de toeschouwers - eeÍl perfecte ambiance voor een perfecte wedstrijd. En die werd het ook. Rob Riksen Iiep eeo uitstekendë wedstiijd €n ha,j de haiiden voi aan iians van Haaren van AVON zoals in veel andere wedstrijden, ditmaal weer beslist in het voordeel van Hans. Maar Rob werd uitstekend 16. in een tijd van 00.26.57. Deze jongen is binnen de STB bijna niet meer te kloppen, of Jo Heinrichs moer zijn dag hebben. Ofschoon 2 mirl verschil op 7.2kn is toch veel, want Jo werd 2. STB'er in 0.29.01, gevolgd door good old John Hendrix in 00.29-31. Ger Schafrhausen, die bijna elk jaar een prima Kapellerbosloop loopt, liep deze keer weer zo makkelijk dit zware parcouÉ, hil werd vierde achter John, in een tijd van 00.29,36. Jan Manders liep na deze wedst ijd glulderend rond, was zeeÍ tevreden mei zijn prestatie, had een van zijn beste Kapellerboslopeí achteÍ de tug. .-

10


IJiÍslag Kapellerbosloop

De hoofdloop over 7,2 km 1

16 36

44 45 56 5',1

ó0 70 71

14 '75

80 83 85 93 9'7

110 113

12i 157

Achiles-Top

Evert Gielen Rob Riken Jo Heinrichs John Hcndrir GeÍ Schaffhausen Theo SchrDeils Hub Erkens Jos Duteweerd Hub Weyenberg

14 30 4 4 5 6 41 plaa* 10 plaats 7 plaats 4 plaats 8 plaais 52 plaats 54 plaats 5 plaats 16 plaats 7 plaats 13 plaars 14 plaats 19 plaax 24 plaats plaats plaats plaats plaats plaats plaats

Piere Mrtyre* Jos v/d Haar Wim Eleveld llarm Alkema Roger Gillissefl Jan Mande.s Hub Paevo Wiel VoÍ <en Peter Janssen HenÍi Giesen

Dre KÍol Jos van Zantcn

Aantal lopers op deze afstand: 157

11

Sen. Sen.

M45 M40 M45 M40 Sen.

M40 M45 M50 M45 Sen. Sen.

M50 M40 M50 M45 M45 M40 M40

00.u.07

40.

.57

00.29.01 40.29.3"1

00.29.36 00.30.11

00.30.14 00.30.32 00.31.06

00.31.07 00.31.12 00_31.16

0431.44 00.31.s8 00.32.15 00.33.03

00.33.36 00.34.2.4

00.3s.06 00.35.55 00.42.29


,l-

JJ.t

ry7

dut(, s + teastng

Ycr

^uu1, - autovernuur

ícpararc s, ufiuernouo

Au to b ed rijf : ::h::i'n"" Zd roj ews k i : :fi'J:ïis,".:'f,:;"

Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O45 - 57 20oO2

r

r/\Í\rr lrl\l I Ertlr:E

VERZORGING VAN

+ * *

BRUILOFTEN FEESTAVONDEN KOFFIETAFELS ENZOVOORTS

ledere dag geoPend

vanaÍ11.0ouur VRAAG VR|JBLiJVEND EEN PBlJSOPGAVE


Verslag Algemene kdenvergadering s.T.B.

De vergadering werd gehouden op dinsdag 4 fcbruari 1997 in het gemeenschapshis "Carrc" aan de Hoofdstraat 144 te Scha€sb.rg. 1,

-Qperrrlc dqa! 4Q Yqqz4!9!.

De voorzitter opent de jaarvergadering om 20.10 uur en heet, namcns her bestuur, alle lcden welkom. Hij gecft aan dat er cnl(cle agendapunten bij ztn die uitnodigcn tot disorssic. Zijn vooÍstel is om toevoeging van agendapunt 8a Problematiek organisatie wedstrijden in 1997, om rla de pauze dit punt te tealiseren en af te handelefl.

Z

Presentatielijst e,r v_4s1§!q!l94jt§4fprq4!gd9 1q4e!r.

De presentaÍiclijst van deze vergadering geeft aan dat et str'mgercchligd( SÏBleden aanwezig zijn.

57

3. Ingekomen stukk€n cn mededelingen.

De vooEitteÍ meldÍ dat afÍneldingen zijn ontvangen van 24 ledeft Hub Gulpen, Kittie Kunkels, Sjef FÍanken, HeÍman Rutten, Willem Marcus, ToÍl Starmans, Fons Krcukcls, Marian Kreukels, Albert veÍbunt, Ger Bodelicr, Harm Alkema, Annie Ketelaars, Dre Krol, Ton lfistra, Jung Mainzcr, Harry Paas, Ger Schaffhausen, John Schoenmakcrs, Sjaak Senden, Peter verberk Paula Vonlen, Frans Wiering Jo de wit en Jan Vroomen. Er hebben zich tot aan dc aanvang van de jaawergadelirg geen kandldaten gestcld als bestuu.slid. Er is een brief binnengekomeo van Tamara Deumens. Deze zal 13


behandeld worden bij de rondvraag. Afschcid uordt eÍ genomen van dive$e actieve men§en- Het Tiin Hub WeltinÈ. HaÍry VeÍmeulcn, Mces van 'l Hofl cn Annelic( van Moàroo. V.rJ(r hcha,llden J trainers h. t diploma loopgrocpbegeleider. Dit waren Jo van \4odrop, Cor van Haiien i .i Maroesjka van HaaÍen. Zij a1len ontvingen als dank een kadeaubon. Tevens maakat de voorzitter melding van cen opgesteld samenwerkingsprogÍamma voor 1997 tusscn AVON en STB'

4. -G.sqlku4!c sc,,tu!9!,lpdeavercd4elilsj d

05

qs44 1996

Onder dankzegging aao dc notulist weÍden deze zonder verdere op -en/of aanmérÈngen door de vergadering goedgekeuÍd' 5. J4arye!§lac v4!1.-49 §cc!§!4!!s. Duze geetl e€n tcrugblik over hcl vcrenjging\iaar lq'J6 Aan J§

,'.d. i-amen o.a h(l \ieuwjaarslrrflen.

samenwcrkingsovelregiovergaderinsubsidie, gemcentelijke eenkomst mct AVON, spocdopname regiocdirdinator, gen, opheffen van de disticten, clubHeideloop' ledenaa[tal, 50e Ínaratho!'!, lcnniagmeester, -kampiolnschappen samenalsmede de formele ondertekening werkingsovereenkomst tusseÍr AVON en STB. 6. Financieel verslàg.

yAL{(]-p9!!4gI!Cqst§L

De voorzitter geeft uitleg over de zickt€ en tegenslag van Mees van 't Hoff. Hót kasbeheer werd waaÍ-en overgeÍromen door Jo Hcinricts nadat Cor van HaaÍcn I in november en decembcr 1996 de achte.stallige rekedÍgen hceft verzorgd De boek houdkundige achtersiand was echter zo gÍoot, dat Jo 1l,el het financieel j-aawerslag van 1995 irl elkaar koÍI zetten en door de kascontroli-cie kon iaten coltroleren. Het fioaÍrcieel jaaryerslag oveÍ 1996 moet het bestuur dc ledcn nog everl schuldig blijven' Wie het jaarverslag 1996 wil inzien kan int€kenen op lijsten' zij,/hij kiigt het jaaNerslag toegestuurd. 14


l-V_eqq!q9a14a dive§,e m!!411§§!q!. Van de wedstriid-cie was er gecn verslag. Jo de Wit schrccf zijn bevindingcn reeds eerder in het clubboekje aangaàndc de Heideloop. Dc Kapellerbosloop is gccoórdineerd door het BesfuuÍ. Rob Culpen geeft namcns dc Jeugd-sfrcrt enkelc belaogrijke punten irl he nflering van het afgelopen jeugdjaar. De trainingen worden zeeÍ druk bezocht. Het jeugdledenaaotal is boven dc 50 gekomen. Er wo.dt afscheid genomen van Hub Welting. Ziin opvolger is Wiel Frins. Hub Prcvoo geeft een korte imprcssie ovcr de Evetemetrtcncie. Naast de activiteiten we.d ook aandacht bestsed aarl geboorteÍL zieken en verjaardagen. Doet tcvens €en oproep voor veÍsterking in de commissie door iematd uit de regio

Lardgraai De technische-cie ondc leiding van Cor van Haaren I geeft aan dat cr tegenvallende deelname is aan dc trainitgen. Vooral dc wo-avond, Volgens CoÍ is er een sprcekbuis in de persoon van Ger weggevallen. Oproepen hcbben oog niet het gewenstc resultaar gehad. Zïn voorstel is over te gaan tot op.ichting van een welkgroep.

u,NU 5(\'r 4a uí' u§ '1ru,,,6 aulomatisering ook bij STB zijn inrrede heeft gedaan maar handmatige inb.cng is ogk nog stceds weikom. Doo. de samen werkingsovereenkomst is eÍ in beide clubboekjes €en vaste rubriek te vinden van de voorzitters. Henri Giesen heeft samcr met Jan Vroome[ de kas gccontrolccrd. Door zickte is Mees van 't Hoff niet in staat geweest ecn adequate administratie te voeren. Op 01-12-1996 is doo. Jo Heinrichs ad interim, het peíningmeesterschap opgepakt. Hij heeft de boeken zo goed als dat ging weer bijgewerkt. De kas is voor 1995 zo goed als mogelijk gecontroleerd elr in orde bevonden. Ook hier geeÍr offcgclmatigheden geconstateerd. Dank gaat uit naar alle penningmeesters die zich hiermee hebben beziggehouden. In hea biizondeÍ naaí Jo HeiÍtrichs dic de zaken wee! op olde heefï gebracht.

15


8-Bqsq!4!qutaligs. Afgotreden zijn: Mees van 't Hoff, Hub Weltiog cn Harry Vermeulen. Allen stellen zich niet meer herkiesbaar. 8a. Heideloop qq15,ví!n Land$aal'.

De voorzitter brengt naar vorcn dat er een problematiek is ií de organisatie door Bestuur en wedsÍijd-cie. Er moeten 2 tcams komen om beide wed§trtden optimaal te kuÍmcn realiscren. Inmiddels zijn 2 coördinatoren bereid hieraan me€ te werken. Harry va[ de Laar voor de Heideloop en Harry Vermeulen voor de 15 van LandgÍaaf- De voorzitteÍ vcÍzoekt de leden van de pauzc gebruik te maken om in ondcrling overleg te komen tot een organisatie van beide wedstrijdcn. Hierna gaal dc vooÍzitter over ca. 15 minutcn.

&. H!id!!oo!j!

15 y44

lol

inlassing

!an een pauze van

I4Í,IdC!4!i

De voorzitter koÍEt nogmaals teÍug op dc problematiek eÍ doet een dwingeld beroep op de leden als ook mede clubgenotcn die tur nict aanwezig zijn, zich tc wille n aamclden in dc organisatie van een der lopen. HieÍna gaat de voozitte! over toÍ op de man af vÍagen om hulp. Er gevcn zich heel wat leden op voo. medewerking aan een of beide wedstrijden. De voorzitte. is blii dat er nu een fliflke lijst staat en wil het hierbij lateo. 9. Yqs.t§!9!l9Lb=e€!stirg r4rq!

1l9a

Theo Schmeits moent dat het begrote bed.ag voor het clubtoekje iets aan de hoge kant is. De voorzitter licht to€ dat dit extra gedaan is omdat er gezo.'ht moest worden naar een nieuwe drukkeÍ. Dit voor alle zekerheid omdat orl§ geen kosten bekerd waren.verder is eÍ een vraag over waar de portikosten slaan begroot. Jo Heirrichs licht toe dat deze ko§ten zjjn

l6


uitgesplitst per evenement. voor het overige wordt de begroting voor 1997 goedgekeurd met dank en compliment aan Jo Heinrichts1

0. tsestuursv€rkiezing.

Periodiek aflredeIld zijni Jos Janssen. Cor val1 Haaren II, Co. I, Jo van Modrop en Hary van de Laar. Aangezien eÍ geen tegenkandidaten zijn wordcn voornoemde personen bij acclamatie herkozen voor ccn periodc van twe€ jaar, hetgeen door de vergadering met applaus wordt ondersteund. Aftredend cn nict meer herkiesbaar zijn: Mees van 't Hoff, Hub Welting en Harry Vermeulen. Het bestuur heefl als kandidaat gesteld de hercn Jo Heinrichs (penningmeesteÍ) en wiel FÍins (Jeugd-cie). De open plaats van Ha.ry blijft vakant. Beidc voornoemde personen wordcn Sckozcn vooÍ de duua van twee jaar. van Haaren

'I 1

-Ben!,.qr!4g,q9-q'trrs§!q!.

AchteaecnvolgeN worden de volgende commissies ingcwld:

sportcic, Íedakticcie, cvcnementencie, ondcrhoudscie, kascontÍolccic cn technische commissie. 1?.À,ttdvL44g.

De Hccr &qo lcbmcits opende deze rij. Hij komt met een idcc namens de redaktiecic om. alleen in de maanden dat er geen clubboekje uitkomt, een nieuwsbrief uit te geven. Vcrmocdelijke poÍtikostenplaatje ca- 800 gulden op jaarbasis. Dc voolztEq! vÍaagt dc lcden of zir aocoord gaan met dit nieuwc idee en dc ei:tra kosten. De leden gaan accoord. De heer Cor van Haaren I maakt de leden opmsrkzaam o\rer een uitgedeeld blad betreffende eeo oproep tot instelling van een werkgroep hardlopetl sedore!!, Co! vraagt dc lcdcn er ce!'rs over na te willen denken en zicb daama, door invulling van dit

t7


foÍmulier, op te wille[ gcven. De Heer Fritz EschcÍ gaat in op het boekje Rur-Eii'e1-volkslauf Cup 1997. Hier is ook de STB-Heideloop in opgenomen. Vraagt de leden hieraan deel te neme. oDdat de vcÍmelde lopen door iedereen gelopen kunnen worden en tevens gezellig zlin. De voorzilter z€gt dit een goede zaak te vindcn temccr daaÍ dit ook al een aotq,oord is op een binnengekomen schrijven. Hicrin staat een vraag over te weing wedstruden voor de recreatielopeIs.

Dc Heer l'Iub Ptqyq doet nogmaals een oproep aaÍl dc vergadering om uitbrciding vatl de evcnementen-cie met een persoon vanuit de groepering LardgÍaaf. Een eerder oproep heeft ÍIog niet opgeleverd.

De Heer Wiel Frins vraagt waarom niet alle goeperingen vanuit 1 gezamcnlijkc plaats l«rnnen starten. Je komt ondenveg steeds verschillcndc groepen van STB tegen. De voorzitter geeft toe op dit moment daar geen pasklaar antwooÍd voor te hebben. Ht geeft toe dat de betrokkenheid van het bestuur naar de ledeí toe misschien iets te zwak is. Het bestuua wil daar haÍd aan gaan werken. De Heer qoi va,-! ilaaren Ii geeft aan dai hct kledi.gbeleid voor de jeugd een slechte zaak is . Er zijn op dit momcnt ook geen sponsors.

De vooÍzitter zegt in zUn a[tvr'oord dat IftameÍ'Sport failliet is gegaan en dat STB tegen een zaclit prijsje de hele nog aanwezige STB-kleding heelt overgekocht. We zullen cc$t dcze voorÍaad mogt€n o[Merken waarna e. een nieuw kledingbclcid op Poten gezet moet woÍdenDe voorzitter geeft aan dat hij een bricf heeft ontvaígen van Tamara Deumens mct vragen oveÍ contributie, accommodatie, nicuwjaarsreceptie, wedstrijden, begeleiding alsmede weinig mensen op de tÍainingen. De voorzitter geeft aan dat voor de veÍantwoordclijliheid vatr de contributi€ verwezen mo€t worden naar de fin. iaarverslagen. AcconÍ:odatie is cer pulrt van aa!'ldacht voor het bestuur. Voof wedstrijden wordt vearezcn naar o.a. de uitleg en woorden van 18


FÍitz alsmcdc heÍ samcnwerkingsprogramma voor 1997 tussen AVON en Sï8. De begeleiding is, ondanks inspanningeí, nog det optimaal. De zorgen van Tamara hebhen wij ook. Allc opmerkingen zullen meegenomen worden. De voorzitter begrijpt ook rdet waarom er zo weinig meÍL1en gebruik maken van dc traininge[ cn dit bii ccn zo groot ledenaantal. Hct spcclt ons ook parten. De voorzitteí doet hierna cen oprocp tot boycotten van de Tclcmaticaloop. Hij geeft tckt en uitleg over het ontstaan van dc problemen en het verschuivefl van de dafum van onze eigen Hcideloop. Srclt vímr om dit tc docn via cen agressicvc manier van reklame maken op de Heideloopfolder. Hicrna komt cr ccn giote discussie op ganS vanuit de aalwczige leden in dc zaal. Na bespreking gaat de vcrgadcring accoord dat we uit mocten gaan van onze eigen kacht zonder dit over te brengen in een agressief aÍtikel op de Heideloopfolder.

13lil!rl&gr&!sa49ra& De voorzittcr, Wim vatr der Linden, sluit dc vcrgaderi[g om 23.15 uur. onder dankzegging voor de positieve inbreng. Moet echior zijn vcionischuldiging rraken voor de ecidei aangehaal de noodmaatregel op de folder (die niet doorgaat) cn hoopt dat dit niemand weerhoudt voor een gezellig afsluilend drankjc aan de bar.

0-0-0-0-0-0.0-0-0-0

Wakker worden Rein, her is om te gaan slapen!

19

tijd


NIEUWJAARSTREFFEN í 997 Hei is alweer 5 jaar geleden, nl in 1992 datwe ve.slag deden van tlet STB nieuwjaarstreffen. Plaats van safirenkomst was sieeds de TCN- alias STBkantine. Dil jaar vond he16'trefíen plaats op zondag 19 januaai. Snel uitgerekend starlte men d!s een 2" luslrum als het t'elreÍt handen schudden, elkaa.de nieuwsle nieuwtjes verlellen, elkaar beterschap beloven, humml Als i-iub Prevoo dan ook, zoals later zel blijken, opgeweki veÉelde dal hij met z'n kapel,l Lang zal hÍ leven .! zou Ínzetten, deze klanken bedoeld waÍen voor alle aanwezrge en alwezrqe § I B_ Volgens traditie kan Ínen het nieuwjaarctrèffen rn drie gedeelten opdelen, 990 sportief element. een zakeliik aspecl en een c!lioair hoooteount. He. spol eve gedeelle weíd dooÍ Hub P,evoo (evenementercommissie) aangekondiqd met 2 wandeigroepen ea 2 lopersgroepen. Hij vloeg leiluiks wie de weg kende op de Brunssummerheide om de wandelaars te begeleidenl Het gevolg: evenzoveel begeleiders, als de íest Tja, welke SÍB'r kenl niet uit eigen ervaring de paden op, de lanen af íondom de Cooperbaan. Jan Vroomen en Rein Reusink kregen de vereerde opdracht om resp. de lopers 1% en 1 uur in rustig en rustigertempo over de heide te leiden. Houd het rustig, waarschuwde Hub, het is plaatselijk erc gled, binnenpaden zijn ijzig en moddedg. Hei aegende overigens bij de start, opvallend beeld na de lange sneeuw- en vorstpericde. Maar mel6'C en bijna windíil hadden de sporleas er wel zin in. De kluiten modder vloqen weldra in hel rond. Slerrenwacht door gaas zijn omheind en alleen door poortjes betreedbaarHopelijk zal NatuuÍbeheer hel niet in zín hoofd halen om heideleíeinen mel looppaden aan hel ressoÍt trainingsheide te onitrekken. Afijn, valpartijen dèden zich niet voor. Na aankomst op de thuisbasis konden de lopers een warme douche nemen. Als eerste dook iange Jos er onder", maaÍ merkte met een kíeun dat je onder een straal van 90'C moeilijk kunt douchen. Hij had alleen maarde rode knop bediend. Vandaarl Ondertussen hadden lieve STB-dames de kantine in eèn smakelijke brunch ingericht, heerlijke soep, veel smakelijke broodles en de nodige Iimburgse vla's. en thee. Tellvijl iedere gast zich te goed

2L


deed aan deze b.unch, hield STB vooÉilter Wim van der Linden zijn nieuwjaarstoespraak. Hij hanteerde veilighedshalve de megafoon, want STBèÉ op toperstalijn zijn moeilUk te bedaren.

ln zijn njeuwjaarsrede bedankte hij Mees van 't Hoff voor zijn inzel ats penningrnee§er van STB. Helaas, aldus lvim, moesl Mees weqens ziekte het finaociële íoer overdragen. 'Gelukkig zijn we daaa aaídig in geslaaqd in cte persoon van Jo Heinrichs, al moe de officièÍe verkiezino in de JearveÍgadedng nog volgen". atdus de vooÈi er. VeNolgens werd Hub Welting loftoegezwaaid voor zrn niel aflatende inzel voordè STB-jeugd, momenteel een der belangrijkste pilers van STB_ Ook ging een dankwoord naar hel echtpaar FischeÍ. FÍjtz en [,íada hadden nl. door hun propaganda en actieve rol voor de SïB-heideloop een plaats jn het .RurEiÍel-VolkslauÍ Cup 97" kunnen vasleggen. E_e.à. betekent dat we op 11 mei as. een grolere deelname vanuit het Duitse in de heidèloop kunnen veMachten. Overigens was voorzitter Wim niet te spreken over de "Stichting I\rarathon Heerlen", die de Telemalicaloop naaÍ4 mei 1997 had verplaaist, één week voor de Heideloop- Het boycotten door STBeÈvooade deel.ame aan de Telematic€-loop vond hij in deze een gepag antwooíd. Daarentegen wèrden wel positieve geluiden gehooid over hel samenwerkingsveóand met de zu§ervereniging AVON. Als sprekend vooóeeld noemde hij de meer dan verdubbeling van jeugddeelname aan de Kapellerbosloop. Op ztn beuÍt werd het echipear van der Linden, Wím en Trea, dooÍ Hub Prevoo in de dankbetuigingen betrokken voor hun tomeloze, eneígieke inzet vooa STB in het aígelopen jaaÍ. Ook bedankte Hub Hub

(Welting) voorde organasalie van diverse jeugdevenementen. Toen werd het hoog tÍd op de 11-man steíke Sjpas-Kapel "Vàol Kemaw" een slevig 4 Lang zal hij leven tr te laten blazen. Vroeg daar iemand, wat betekènt Vëol Kemaw? Hel sntwoord daarop was: Leer snel limburgs I Namens alle deelnemers aan hel NieuwjaaÍstreften, dus ook de redactie, wíllen we het Bestuur danken voor de brunchi de evenementencommissie voorde goede organisatie en alle ctames en hercn-meewertenden vooa hun Íijne bediening. Dank-je-wel Al. Hub en 9 andere muzikanten voorjullie stemmige, muzika Ie ontwikke ling.

22


S.T.B. Zo begon het! j.:r-rj1!

In augusÍus

1994 llep onze vadcr Sjcf Franken dc eerste kee. dc Telematicaloop in llcerlen.

Ook wij sr'ilden medailles!

Van Gertie Enninga kegcn we hct telefoonnummcr van Hub Welting. Samen mochten wc tocn een keeÍ mcc trainen en werden we ook lid.

Onze vader keeg ook steeds meer dc smaak tc pakken cn besloot oÍn na dat seizoen vo€tballcn te stoppen cn allegn nog maar te reDnen. Deze beslissing ging in een sfloomvefinelling toen hij in septembcr'94 zijn been ot diie plaatsen brak. En dat net op dc dag dat wij de ecrste keer mec mochten doen aan dc S.T.B, cluhkampioenschappen.

Zo komt het dat wij na hvce jaar met z'n dricën iid zijn van S.T.B. Ook al is Sjcf alleen nog maar betalend lid en laat hij zich alleen maar zien om ons, Loes en Linda, naar de zaal in de Kakert te brclgen.

Vaak komel wij mct wat gemopper tÍainen, maar gaan wei mel cen plezierig gevoel naaÍ huis en dat hopen wij I1og lang te mogen doen.

Ines en I inda FÍanken

0-0-0-0-0-0-0-0-0,0

23


.-(. trl '..

ATIÀS-training

-.I 1i., Ér

polsstokhoogspringen

' &.l,l:t- -

Deze spo.t is rnoeilijker dan het lijk! want je moet best wel sterk zijn omdat de stok zo z*aar is. Ook moet je aardig snel zljn. Wc krijgen training van Lino Pani. Die is drie keer Ned€rlands kampioen gewe€st. We zijn een paaÍ keer in Diisseldod wezen trainen. Dar is een hele mooie atletiekhal waar dc bochten omhoog lopen. Ook mag jc daar alle toestellen gebruiken.

Je mag de polsstok nooit op het gras leggen, want je L-unt er met spikes op frappen en dan komen er putjes in de stcf, Deze putjes wordea snel een scheur eo dan loop je gcvaar dat de stok otr'erbreekt. Dat doet erg pijn. Dus geen polsstok op het gras!

Na de training

kijg je bij

elke baan thcc.

Dit was het van Alexander G«)tzen. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


rr) l\ 'it :. r, r.,!! 'Gst -'. . ,'/

Abd{icross

.

26-01-1997

"_:]ll.it!l

UITSLAGEN.

Àfs!

Naem

eqtegorie

P-t. Tiid

485Orn

E. Welting C. Rcmmen A. Gootzen D. Smieja E. Ruytcrs T. (Jcmcr R. de Leeuw T. Kreukels F. PaDtus M. Nickien

jun. jon. B jun. mci. B jun. joi. D jun. jon. D jun. mei. D jun. nei. D pup. jon. A pup. jon. A pup. ion. A pup. mei. A pup. mei- A pup. mei. A pup. mei. A pup. mei. A pup. mei. B pup. mei. B pup. mei. C pup, mei. C pup. mei. C

26e 0:28145 19e 0:08:04 30e 0:08:2:1 39e 0:09:49 10e 0:07:00 23e 0:08:32

1750Íl 1750m 1750m 1450m 1450m 1450m

1450m 1450m 1450m

1450m 1450m 1450m 1450m 80{h1

800m 800m 800m Í100m

ií.

de

Ifeuw

E. Kremer È. Nieweg Ires Franken Lirda FÍanken J. Horbach Y. van Pelt P. Hermans C. Smieja

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

25

1e

0:06:09

l1e

0:04155

8e

0:05:12 0:04:30 0:05:34

30e 0$7:23 38e 0107:53 17e 0:07:10 :l7e 0:08:26 38e 008:38 39e 0:08:39 41e 0:09:15

12c 12e 14e

0:05:43


.-!;" ,.

ATLAS-training hordenlopen

_,ii-tf.\

) .Ëq

-

,

Jnrïi,

Hordenlopen is een spo.t waar je goed op moct letten. Je mag je benen niet laten haDgen, want dat is gevaarlijk en je kunt je nek breken. Dat is niet zo Íijn!

In DiisseldoÍf zijll wc uit de startblokken gaaIl springen, dat girg best goed. Voor de oefeningen moet jc lenig zijn. Tijdens de Íainirrg maakt dit niet zo veel uil, als je maar meedoet. Maar bij het springen moet je je achtcrste beeÍ goed optillen, anders val je over de horde.

ook in Sittard rainen we met startblokken. Dat vind ik leuk. Wel befl je ÍIa aÍIoop erg moe, maar dat maatt me niet zo veel uit. Als je klaaÍ bent met tÍainen kun je altijd een kopje thee Éaar, "4,\,,.

ru,\r,,

kopjcs thee.

u,.t

^!,,,,,!J

rvP.

uíc,

,,,íè

t\

za,D

rw!\

Ralf de I-eeu\,( 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

looneke is tweede met meerkamp en dc hindar wedstrijd is lonleke tweede ge woorde en eerste van stb

Ínnncke FÍins 0-0-0-0-0-0-0-0-G0

26


Grapte

I;,) \ .,-,li li '\-! ..Eiïi

!

Een oude dame woÍdt door een brandweerman uit haar brandende huis gehaald. Boven op dc ladder zegt de brandv/eerman: "Zo oma en nu even de tandcn op elkaar bijten'.'Nee he', zegt de oude dame, "dan moetcn we terug, want die liggen op het nachtkastje!"

Ee! volendam er en een Engelsman zitteÍ aan tafel. Vraagt de Engelsman: "Are you smoking?"

Zegt de volendammer: "Ncc, dat is orze kledcrdracht." Karel: "Als ik ga vissen neem ik altijd mijÍl vrouw mce." Harry: "Tja ieder zijn eigen methodc. Zelf gcbruik ik liever rcgcnwormcn." "Waai ga jï dit jaar ir.ei ïakantÈ hccn:" " Ik ga naar Aaotocht." "Aantochí? waar mag dat liggen?" "Dat wcet ik niet precics, maaÍ op de radio zeggen ze steeds: À{ooi vecr in AanÍocht." EeÍr rÍou',v tegen haar vriendiÍi "Mijn man valt altijd in slaap als hij ir bad zit, zelfs als dc kaan nog loopt." "Maar loopt hct bad daÍ niet over?" vraagt de vriendin "Nee hoor", is het arltwoord, "hij slaapt altijd met zijn mond open."

27


Wat is het verschil tussen een bakker en een tapijt? De bakker moet om 4 uur op staao eo het tapijt mag blijvcn liggen.

"Ik heb vooÍ mijn vrouw een schoothotdje gekocht, een Sint Bernhard." "Een Sint BeÍnhàrd? Maar dat is toch geen schoothondje!" "Je kent mijn vrous, rdet.." Twee dierelartsen operer€n een olifant- Als ze kJaat zi)n, zegl dc ene ats tegen de andere: "We hebben toch geen instrumenten in de olifant laten zitteq he?" Zegt de ander: Nee, dat niet. Maar waar is zuster Urcula?" Anrleke KJemeÍ 0-0-0-0-0-0-0,0,0"0

Big

willia

's

Drivè in productàofl

NEPTUNE rr. EGEIa

16

ó3rI Gv t.lndltal Í.1. 015-3179'. ' 72aot2

Verhuur van geluids- en lichtinstallaties

28


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


Van de trainer WERKGROEP ITARDLOPEN SEMOREN Naar aarleiding van het gegeven dat binneÍ! de sedorengroep een en ander beter géstructureerd zou kunnen worden heb ik een aanzet gegeven om een weÍkgÍoep op te zetleo be plannen heb ik tijdèns de jaarvergadering aan de aldaar aanwezigen gepresenteerd. Échter gezien het bepe.kte aantai aanwezigen zal ik in dit artikel eeí en ander nogmaals uitleggen. Wat moet je van deze weÍkgroep voorstcllen? Deze werigroep zou moeten bestaan uit verschillende lopers en loopslerc van alle g€ledingcn van onze vereniSing.

Hei accent zou moeten liggen bij de wat meer Íedeatief ingestclde

lopers. DaaÍbij zou het wenselijk zijn om ook iemand van buiten de groep Landgraaf hierin zittiíg te laten nemen. bezé *erkgioep kan dus gaan zorgen voo, een stukje maatwerk bi'nen onze veren-iging_. Dewensén die binnen onze vereniging leven ku.nenvia die werkgroep dan worden getracht te realiseren. Dio wensen L:unnen van veÍschillende aard zijn, bijv.l a. Plamen .ran wedstrljdeÍr + de daarbï behorende trainingen. b. Ideeën voor invulling van trainingen tw loopspelen etc. c. Ideeèn vooÍ thema-avonden over verschillende onderwerpen met eventueel een gastspreker' d. SpÍeekbuis namen§ de groep waadn men loopt' e. Relais tussen loPers en bestuur f. Etc, Bínnen de vereniging hebben reeds een aantal mensen aangegeven interesse te hebben om zitting te nemen in deze werkgroep. Belang jk is om te weten dat de leden van de werkgroeD niet zellstandig

traioiigin of iets dereelijks te moeten verzorgen. maar dit in

samenwerking met het bestuur, evenementenmmmis§ie, traineÍs en dergelijke pla;bvindt. Mochten er mensenzijn die zin hebbenom zittin€ te nernen iou ik dit graag willen vernernen. Heb.je vragen of zo kun je mij uiteÍaa.d ook bellen.É

30


Volgens mij moet het mogelijk zijn om zo de \vensen die eÍ leven in de vereniging zo veel mogelUk te realiseren. Mijn stelling is dao ook dat er niets onmogelijk is , maar dat je het wel moet aangevefl. Doe je dit niet dan kan met behekking tot die wensen ook geen rekening worden gehoudeo. Ik stel voor oln voor 1 ap l te laten weten wie zitting wil nemen iII deze weÍkgÍoep om zodoendc dircct bij ingaan van het zomerseizoen to kuffien starten.De inspanningsverplichting zal niet meer zijn dan tq/ee of drie uu jes per l«l/artaal. Als het de jeugdcommissie lul1, dan moet het bij de senioren toch ook luk*en, of niet ???????? Bel me !! !l! !!!!!l! Cor van llaaren l - t 045-532-6562

20

KILOMETER VAN BRUSSEL

l

juni

1997

Denk aan opgeven bij onze wcdstrijdseketaris Cor van Haaren II vóór 15 maart a.s. Dit in verbaod met Íeserveren bus en het organiseren van de speciale tÍainiagen hiervoor. Deze trainingen zijn in eerste irstantie bedoeltvoor de recreatieve loper en debutatten op deze afstand. De bedoeling is dat iedere vrijdag tlm 23 md 1997 de duur van deze trainingon geleidelijk vr'ordt opgevoeid.

Indien mogelijk kunnen we trainiagen samen doen met

deze onze

vriendeo van AVON. Daarbij moet b.v. ,,orden Bedacht aan een apres-run in de kantine van AVON of Kolonia. Deze wijdagavond training zal los staan van de regulicre vrijdagavondtrainig Er wordt dan iÍr verschillende oiveaugÍocpen getraind. Trainiagen beginnen dan in de eerste week van apÍil. Eededer die zich vooraf aanmeldt kiigt een trainirgslehelEa toegezonden. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

31


diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

Halve marathon - Swartbroek - 23 nov.'96 12.3 km:

6

Cor van Haaren

I

STB

00.46.08

SïB

01.16.01 01.21.37 01.23.19 01.23.53

27.1km:

t 2 3

4 5 6 1 8 9

10 11

Rob Riksen Jo Heinrichs Wiel Frins Frank Eisenga

STB STB STB STR Jos Janssen Jos Duteweerd STB PeteÍ Verberk STB Bert Reynders STB Albert verbunt STB Henri Giesen STB Frank Jarusen STB 0-0-0-0-0-0 0-0-0,0-0-0

35"h Ir-ei'stcross

- Ifeerlen -

26

01.21.3s 01.27.38

01..n.43 01.34.03 01.35.31 01.37.48

01.40.07

dec. 1996

VOLI§IOOP: 1

15 11 45 46

55 69

6600 meter P.Meuleaberg Jos Duteweerd Roger Gillissen Andre Roumen Peter Janssen Harrie Vermeulen Jos van Zanten

KNAULOOP: 10.000 meter 1 J.van deÍ Smissell i0 Rob Riksen

Nieuwstad STB STB STB STB STB STB

00.23.01

Tilburg

00.33.16 00.36.01

STB

0,G0-0-0-0-0-0-0-0-&0-0

32

00.2.6.16

00.27.01 00.29_48

00.29.54 00.31.22 00.34.02


diyerseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

33"eAbdijcross - Kerkrade - 26 jan.l997 Mannen Veteranen 6400 meter:

50

Theo

Schmeits

plaats

8 M50

00.27-46

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

12"Mescherbergloop - Mesch - 15 dec.1996 13600 meter:

113 "124

Jos

Dute$/eerd Muyrers

Pierre

plaats plaats

31 M30 38 M40

00.58.05 00.58,54

0-0-G0-0-0-0-0-0-0

22"Gillrather Crosslauf - 11 januari 1997 9200 Ă?reter: Jos

Duteq,eerd plaatslg M30

00.37.08

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Midwintermarathon - Apeldoorn Pierre

Muyrers

I febr. 03.06.30

0-c-c-0-0-0-0-0-0-0

33


GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH s2$24l VIÀNEN

o45-

$347:31647 4

ÀIl!{ELO §54íA72l2s

_-^._

./z______tó)_\\

(§cr=nnl§lE» CAHR OSSER IE.D ELEN 34

VELDHOVEN 040-2 531900

ROTTERDÀnrí 0!0-4626661


Wedstriidkalender februari - maart - april 1997

23 febL

1 mrt

2

firt.

2Í n.

2 ÍDtt. 2 mrt, 8 rrrt. 9 mrL 9 mrt. 9 mrt. 15 mrt. 16 mrt. 16 mrt. 16 mrt. 23 mrí 23 mrt. 23 rrtL 29 I]rÍt 31 mft. 5 april 5ap l 6 april 13 april 13 april 20 apil 27 apil 30 april

1' Emmaloop -

AVON

SLJoostertrimloop Ijzerenman volksloop 6 uurs Ultra-loop -Ceasar NK veldloop Halve marathon 20 km van Alphen 30 km vak Tilburt - Atilla Trimloopserie Kranenbr. Rondje Rijckhott Montferlandbergloop lvallenloop Wee.t Treechloop - Maasrunners Halve marathon ? Emmaloop - Avon I.eudalbosloop CPC loop KennedymaÍs Peter Rusmannloop - Unítas Briiggen St.JoostertÍimloop Ijzerenman volksloop Baanwedskijd Pup Jun BCD Panlloop Mamthon I-eudalbosloop Observantloop

5-19kan

3ím15krn I ím1okrtr

21,1-5krn

20l(n 10-30kln 1Vm1Okm

5-1Okm

Weert Stein ApeldooÍn Niederzier [D] Alphen a/d Rijn Ttlbng Echt Rijckholt

KildeÍ 6ím15km Tungelrooy 10 km Maastricht 21,1km Veldhoven 5-11bh Heeden 3ím15kn Heythuisen 21,1kn1 Den Haag 80km Sittard

EM Oitsbeek EM Br[ggen [D] 3ím15km St.Joost 1Vm1Okm WeeÍt 10

10

Beek 5-10krn

Brunssum 1042,2km Rotterd.atu 3-15km Heythuisen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

35

St.Joost

Maastricht


RUR.EIFTjL Volkslaufcup 97 Sinds 1995 wordt door onze oosterburen een uiterst gezellige volksloopcompetitie georganiseerd. De hele competitie b€staat uit 34 mogelijke lopen waawan de 20 beste resultaten bepalend zijlr vooÍ je eindklassering. Irl 1997 staat voor het eerst ook onze Heideloop op de competitiekalender. Voor ieder die een werkeldk gezellige wedstrijd wil lopen, met lckker enthousiast publick tijdens de illspanning efl een heerlijke pot bier na de inspanning is dit de juiste plaats. Alle wedstÍijdlocaties ligglrn binnen een straal van circa 1 uur autorijden. Frits Fischer heeft al aaogeboden zijn woning als trcf- en vertrekpunt te gcbruikcn zodat we met zo rÀeinig mogelijke auto's hoevcn te Íijden. Dus als juilie naar zo'n evenement toe willcn, kunnetr jullie met Frits een afspraak makcn. Hij is beÍeiktaar via (045) 531 36 27. Dar} nu een overzicht van de wed$trïden voor de komcndc periode (volgende ciubhlad .olgt de rest)i F-schweiler Eupen

Halve mara:hon 15,3 km

20-04

Alsdorf Kelmis

26-U

DÈrwiss

10 krn 19 km 10 km

03-05

Jtilich (KFA) landgraaf Jackerath Rohren Derichsweile. HerzogenÍath Konzen Roetgen

16-03

29-03 31-03

1l-05 19-05

30-0s oli-06 14-06

21-06 28-06

10k 16,1 km

10 km 10 krn 10 krD

1t km 15 km Halve marathon

0-0,0-0,0"0-0-0,0-0

:t6


Een vliegtuigkaping Woensdagavond 5 februa.i 1997. Het is donker en droog. De temperatuur bedraagt ongeveer 4 graden Celsius. In een constant tempo werk ik mijn rustige duurloop ai Precies volgens een goed doordacht en uitg€werkt marathontrainingsschena voor Rotterdam. Alles gaat goed, de voorbeteidirg ziet e. prima uit, ik voel mij goed. Eigenlijk kan er niets misgaan. Zoals gewoonlijk dwalen mijn gedachten af naar van alles en nog wat, de meest bÍiljante ideeèn komen in mijn hoofd op. Mijn lichaam heeft zich volledig aaÍrgepast aan mín tempo, hart en longeí werken op een prettige manier mee. Eige ijk heb ik niet meer het idee dat ik loop, het gaat vanzelf. NietJ kan mt nog van mijn zaligdakende duurloop aftrengen, of toch,-... Hardlopend op het fietspad komt links naast mij een kleine wachtauto met laadbak langzaam tot stilstand. In een flits zie ik vanuit mijn ooghoeken de letters van een of aodere gemeente op het portier staan. Tr.,ee mannel springe4 Èit de a'-rto,........ mijn bange vermoedens woÍden bevestigd, ze zouden het toch niet in hun hoofd halen om!.......dit kan toch niet waar zijn!............hoe duFen ze!.........weten ze dan niet dat!.....dit is en overtreding van de g.ofste categorie!! EEN IIARDLOPER DE WEG VRAGEN..... de t.anen springen in mn ogen. Is dit niet net zoiets als een vliegtuig kapen of Koeweit binnerwallen. Met de aÍmen gebarend komen ze .ichting fietspad gesneld. Ze weten al dat ik ze gezien heb dus stug dooÍIopen vind ik toch te onbeleefd maar eigenlijk hebben ze dit verdiend. Ik handhaaf mijn tempo en maak geen enkele aanstalte om te stoppen. Verbouwereerd zie ik de aamen van de mannen zakken en de motden oPenvallen. Mijn hersenen bevelen mij al mijn sociale restanten te veeamelen en in

te zetten: ik hef mijn linkerarm omhoog en wijs heftig er met volle overgave met mlr! rechterwijsvinget op mijn horloge É. 37


Dit moet toch overduidelijkvoor ze zijn, ofzouden zij zich hicr niets bij kunnen vocrstellel1. Nou ja, zondeÍ omkijken loop ik door. Laat dit een les voor zc zïn: voor aitijd !!. Enigszins verbaasd van mijn eigen rcsolute handelen ve^'r'acht ik vervolgens de betreffende vrachtauto naast mij en een, uit een omlaag gedraaid raampje, scheldpartij van heb ik jou daar. Misschien heb ik dit wel verdiend maar dan wel alleen van niethardpsychologisch verklaringen) becommcntariëren. Nou, so what, denk ik teÍvijl ik de met stopljch......eh, verkeerslichten beveiligde kruising oversteek en al hei verkeeÍ abtupt voor mij stopt. " Zieje wel, allemaal hardlopers zeg ik hardopl 0-0-0-0-0-0-0-0-0,0

Belangrijke oproep aan alle leden ! Via ons clubblad willen wij nogmaals een dringende oproep doen aan alle leden van de STB om zich op te geven om op 14 semptember mee te helpen aan de organisatie van " De 15 van [,andgraaf ", een nieuwe wedstrtd georganiseerd door de STB i.s.m. u(

g!,,(!!,,!\

lj,,v6r40i

!,,

v!

Kamp. Het is een nieuwe wedstrijd, die als de eeÍste

uitgave slaagt waarschijnlijk een jaarlijks

wederkerend gebeuren zal worden. Maar daar hcb je veel helpers voor nodig om de oÍganisatie roÍrd te kijgen. Schrik niet, ongevcer 60 man4/rouw zrllen alleen op die dag nodig zijn. Het werk zal bestaan uit b.v. inschrijvingen, paÍcourswachter, startfinishgebeureÍr etc, Hierbij ook een oproep aan onze "zaalleden" diegene die iich elke donderdag bij Henk Thijssen ir het zwect werken, ook zij zijn van ha e welkom. Geefje op als medewerkeí, want deze wedst jd kan een Prima reklame voor orze STB zijn Deze oproep telt uiteraard ook voor de Heideloop op 1l mei 1997 Ook hier zijí nog vele vrijwilligets nodig, 1(OM OP,MELD JE ÀÀN !!! Opgever bij: HaÍie Verireulerr....-,....-....r 045-5-121893 0-0-0,0-0-0-0-0-0-0 3A


AUÍOREKLAME SÏANDBOUW REKLAMEBORDEN/ZEITEN DEKORATIESCHITDERS

BEWEGWI]ZERING

M:

é ày Alle ve rzekeringen Pensioenen Hypotheken Financieringen Sparen

ASSURAI{T!Ë GERAETs e,.,

Burg. Cuslerslaan 33 6373 TP LandgraaÍ Tel.: (045) 531 50 31 Fax: (045) 532 s8 24 Poslbank nÍ. 37.23.802 ABN.AMRO nr. 44-81 80.855 K v.K. 14051581


Estàfettekmrppel

Ongetl ifeld hebben iullie allemaal de afgelopen decennia de olympischc spelen meer of minder gevolgd. Een van de mooiere atlerick-onderdelen is de 4 maal 100 meter estafette. Bij dit onde.deel is het de bcdoeling dat jc naast zo hard mogelijk lopen tclkcns ecn stokje doorgccft aan de volgende loper. Nu kan het gcbeure[ dat niet dc ploeg mel de vie. snclstc lopels de mce wint, maar dc ploeg mct de beste wissels. Hct zijn dus de wissels die cÍusiaal zijn. Het doorgeven van de estatbtteknup' pel!

Het gebeurde e,r aaotal jaar geleden de Amerikaanse herenploeg dat zij ais gedoodverfde favoriet in ziin gehcel niet finish ten o1=,idat ÈÍBers ieis fout was gegaan iJij het wisseicn. Die knuppel had die knuppel late. vallcnl What a shame.

Jullic voelen hem natuurlijk al komen. Laat de geschiedenis zich nu herhalen. Van bockje tot boekjc geven we de estafetteknuppel door. SoÍns gaat dit soepel en soms wat moeizamer. Nu echter is dc knuppel gevallcn en van de baall in het gras gerold, We hebben dus geen inzcnding gekÍegen voor deze rubriek. aan jou dc schone taak dic knuppel uit het gras te vissen en zo snel mogelijk aan de volgende te bezorgen.

Efik

0-0-0-0-0,0-0,0-0

40


Verjaardagskalender

Veriaardagcí maart I 997

Veriaardagen

I 1 6 7 9

4 6 7 8 9

Wiel Voncken (53) Judith van Udco (22)

JanscD I-eeuw

Roger 09) Ralf de <12) Rosemarie Meys (32) 10 Petcr Comelissen (52) 12 Angelique BÍaam (20) 13 Jo de (s6) 17 Jose Borghouts (35) 17 Trea v.d. Linden (43) 18 JaI! (49) 19 Sonja Alzer-Didden(34) 20 Peter (49) (34) 22 John

1997

Avichayil SpanjaaÍd (8) (47) Jos MaÍlies Koeken (40) Frouk Enninga 04) EÍika Handcls (52) (10) 10 Frank (48) 11 Jo 14 Willem Marcus (46) 15 Alb€rt Maessen (58) (50) !7. Àlld (41) 18 Wiel (51) 19 Jan 20 Vicky <) 23 Lirda Franken (9) (46) 23 Ben 24 JohÍr Schoenmakers(47)

Wit

Mulder Jansen Borjans ,, ,ol,- ,.t.n)it 22 Jan Monden 23 Jo Heinrichs 26 Hub Neelis 27 Lonneke Frins 28 Ron Linsser 30 Anita Gillissen 30 Ger Wolvers

ap l

Janssen

Pantus Stevens

Her,4tu. Frins Manders Tecken Otto

/anl

(46) (38) (42)

25 Sanne Wouters {n) (6i) 26 Nol Pagen 27 Mariar Kreukcls (41)

O)

n HaÍryPaas 28 Cor v. Haaren 1

(33) (31) (48)

(62) (31)

Allemaal van harte gefeliciteerd en nog vele jaren!!!!!!!! 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

4I


Bestenlijst 1996

Tiid.

Afst.

q4!!,

800 800 800 800

0:0217 ms m40 0:02:'20 1!50 0.02:46 v35 0.02:49

3krn ms 3km m40 3km m50 3krn v35 skm ms 5km m40 5km vs 5kltr m60 10km 10km 10km

i0klii

ms

Datlaqtrlaa!§

NnC![

0i'12:.1.7

15-9 Heerlen 15-9 Heerlen 15-9 Heerlen B. Reyenders T. v. d. Lirden 15-9 Heerlen 19-7 KerkÍade R. Riksen 15-9 Heerlen H. Heynen B. Reyeoders 15-9 Heerlen T. v, d. Unden 15-9 Heerlen

0:1.l:28

R Riken

0t19147 0t23157

R. Schollen T. Deumes E- Schiks R. Riksen H. Heynen F. Fischcr

0:09:36 0r10113 0:12l.11

0:24:52 0:33'.51

m40 0:37:19 m50 0139:41 v45

10km v35 0:47:52 15km ms 0:53:48 15km m40 0:58:30 15km m50 1.03.00 10EM ms 0:56:09 10EM ln40 0:58:48 10EM m50 i:04:23 10EM v45 1:19:11 10EM v35 1,:22:14 10EM m60

2tlkm 20km 20kÍn

hs

h.maÍ

m40 1:18t27

1.25:29

m40 'l:3253 m50 1:35.12

C. v. Haarcn

W.F

ns

Stein

2'l-4 Brunssum 21-4 Brunssum 21-4 Brunssum 07-9 MaaÍland 23-8 Eschweiler 20-7 BiÍkesdorf 20-7 Birkesdorf T. v. d. LindeÍ 20-7 Birkesdod 10-3 Tilburg R. R.iksen P. VerbeÍkt F. Fischer R. Riliqeo H, Heyden J. v- d. HaaÍ w. Comeiissen E. Kremer E. Schik R. Gillissen P. Jansen J. Manders

1:16:01

17-11 Nijmegen

31-12 wegberg

08-4 Oirsbeek 08-4 Oirsbeek 08-4 oirsbeek 25-8 Heerlen 12'5 lnltdgíaal 12-5 Landgaaf 09-3 ÀphcÍt 09-3 Alphen 09-3 Alphen 2-3-11

H. Heynen 42

Swartbroek

23-6 Hoensbrock


Bestenlijst 1996 (venolg)

Afe! qs!

Tiid.

nmàÍ m\| l tl tt h.mar v45 1146:41 h.mar vs 1 55125 h.mar v35 1:5859 h.mar m60 2:0014 30km m40 200:53 30km m50 2:05:0i 30km ms 2i0900 30km v45 2:2'7:15

mar. ms 2:51:?? maÍ- m40 2:58:08 mar. rlt50 3'.02l27 maÍ. v45 3:48:00

Naam

P4u48!44!q

HaaI M. FischeÍ T. Deumes E. Frins E. Schil§ J. Stcvens

23-6 Hoensbroek 06-10 Gillrath 22-9 Maastricht 22-9 Maastricht 22-9 Maastricht 10-3 Tilburg H. Brouwers 10-3 Tilburg C. v. HaaÍen 1 10-3 Tilburg M. Fischer 10-3 Tilburg

J. v. d.

Rikscn Janssel F. FischeÍ R.

03-11 Amsterdam

J.

28-4 Rotterdam

M. Fischer

27-10 Essen

21-4 IrÍrdon

0-0 0 0 0-&04-0-0

Nieuwe leden Deze editie hebben we "slechts" een nieuw lid te mcld€n. Zijn naaÍí\ is Gor BodelieÍ, hij woont Groenendaal 64, 6314 GL te LandgIaaf. Welkom!

0-0-&0-0-0-0-0-0-0


sPoÍtfysiotheÍoPeut

ËEFF.ï= E-F.=E E= lF-qF - soorters sDreekuur - conditietesten ' op elecirische loopband oP Íietbergometer - looPcorrectie sportmassage tapen en bandageren

ftledische §portbegelciding Heerlen

:-^,+ ulIllIlttlI

n,r lLrq'

Iel. u4b -

\/aacrar{a Y Cts,.Jr (r\.\,

44zovóö


Ziekenboeg

Soms Saat het goed en soms gaat het slecht. Als het slecht gaat mct de atleten en we veel mensen vooÍ de ziekenboeg hebbe! gaat het goed met de kopij voor deze rubriek. Echter Íu gaat het slecht met de kopij en dus goed met onze atleten.

Zelfs na navraag bij

diverse kennefi is er wcinig nieuws te mcl den.

Nic BrouweÍs tobt nog steeds met zijn knie. Voor hem geldt dan oolq net als de vorige keer, kop op eÍl siraks rustig opbouwen.

Wat de rest aan gaati Houden zo! 0-0-0-0-G0-0-0-0-0

45


Programma Marathon Rotterdam zonda;g 20 apÍil 1997

'

Traditiegetrouw gaan we ook dit jaar weer met íle bus naaÍ Rotterdam met als basis de inmiddets bekende 'ScheePjes" voor onze warfting-up en coolinS- down. Tijdens de trainingen zullen we opnemen vr'ie van de bus Sebruik wil make . Wordt ie niet gewaagd, dan meld je bij: Theo Schmeits.............- a 045-5352003 Hub Prevo.-..--------. a 043-45925?3 uiterliik vóór 20 maart a.s. Buskosten zullen orgeveer / 20,_ p.p. bedragen VeÍtrek op 20 apÍil 1997 om 7.15 uur vanuii wirikelceltrum Op de Kamp, I-andgraai en om 7.30 uur vanaf auto Vonken in Hoensbroek' AaÍLkomsl Rorterdam om ongevecr Q 45 uur.

Stari marathon om 12.00 uur en de startvàn de 10 km-loop aansluitend AIs herinneÍing krijgt men een gratis T-shift, pÍogrammaboeh medaille en een officieel finiihcertificaat. De lijdregistratie gescheidt d.m.v. de Lnamplon-ctup. waarm(u uÈ rrru§rrLrJu Lrr crr ut tuJrqrLrJu ul' u\ IrqÈw marathon zullen wordeí geregisÍeeÍd.

Tot 4 april a.s. kunje je startbewiis inleveÍen bij Wiei Vonken, Monique en Harm zullen zoàh clkjaar ervoor zorgen dat Í'e op de marathondag niet in de rij voor ons stiÍtnummeÍ moeten staan en wij deze in " De Scheepjes" uitgereikt kijgen. Frn prima sewicevan de familie vonken '

va[af

17.30

verkijgbaar

uur is een dagmenu opde basis

í/

14,50 p.p. (genoeg

[

"De Scheepjes"

]

vool een volle maag)

Vertrek bus om 20.30 uur, aankoÍlst ruim 2 uur later. De everBentencommissie wenst de lope$ alvast een sportieve ell plezierige voorbereiding toe. G0-&0-0-0-0-0-0-0

46


I,e Marathon dc Medoc Van de "G.oep Klimmen" onder leiding van hoofdorganisator W.V. ontving de redaldie r.og enkele belangrijke mededelingen aangaande de komende Marthon de Medoc.

Met nog 30 te gaan,

weken

kunnen de loop-

en

wijoschema's worden opgesteld en al dan niet

worden

uitge-

_

.rin- dt-r , dr#qs

€.**dn*

I-ct opr In verband met organisatorische omstandigheden hebben we het onderdeel "marathonlopen" verplaats naar zaterdag 6 september 1997, dit in tegenstelling tot de eerdeÍ gemelde zondag 7 sept 1997. Het prcgramma ziet als volgt uit: donderdag 4 sepll997 - 19.30 uur vertrek vanuit Heealen met de ,e/Srscle ó,rr richting Frankrijk. vrijdag 5 sepl1997 - 07.00 uur aankomst bij het vakantiepark aan het I-ac d'Hourtin-Carcans. Ontbijt en verdeliog/iflrichting van de slaapplaatsen waarna we dchting Atlantische Oceaan ve.Íekken voo. een korÍ loopje of wandelingetje. Daarna naar Piauillac om de borstnummers op te halen. Bezoek aan Chateaur Rothschild?!?! 'sAvonds teÍugkeer naar het 1-ac. zaterdag 6 sepl1997 - Marathon-dag, staft ongeveer 9.30 uur, afsluiting met een passende huldiging en feestavond. zondag 7 sepl1997 - Deelname aan la Balade de recrperatiol de Saint-Estephe: uitwandelen over 6 tot 7 Chateaux met gebruikelijke proeverij en een "diner". 21.00 uur veÍtrek richting Heerlen.. maandag 8 sepl1997 - 8.30 uur aankomst in Heerlen vervoig

e


Enige noten van "Het Bestuur"

+

Het programma is nog niet definitief, suggesties of afuijkingefi kunnen aangedragen worden eD zullen serieus in ove.wegiÀg worden genomen.( bv.een bczoek aan Bordeaux op maarldag ). r Tijdlopen hebben nict de juiste bus uitgekozen- Gestarí wordí met " de ïoep " op een rcéle tíjd van 5 uur 30 min. 800 meter nÀ de start is de cersle wijn. verzor. gingspost cn betreffende het voedsel o.a. op 30 km cesters. Het is een drie-dagefl-feest waarbij op zaletdag van het ene Chateauí naar het andere Chateaux wordt gegaan, over een toevallige afstand van 42195 meter. * Onze Belgische Ioopvaienden van de Bokijk-lopers onder aanvoering van I-€on Fels gaan eveneens naar dezc Marathon des Chateaux du Medoc et des Graves, evenals wij "Ollanders" is het de bedoeling dat zï met één bus gaan, dat betekent 50 Belgen en 50 "Ollandcrs" Er zijn nog enkele plaatsen vrij, liefhebbers kunnen zich nog aanmelden bij de hoofdregelateuÍ van Klimmen, wiel VoDl@n. [liefst voor 1 maart a.s,] Samenstelliag van " Het Bestuur " van de Société du Transport a

Bordeaux de I'Asociation pour le Marathoí des Chateau-x du Médoc et des Graves :

1r President du Conseil Général...................Monsieur Jo Eyck Grand-Maihe de la Commanderie du Bortemps de Société du TÍÀnspot a Bordeaux ...................

4A

...Monsieur Wiel Vonken


*

tij

*

- 8 - to 3 - ó'ESIE

*

Elr.a t.rh, 'E

*

tE 8ESÍE tfilAurEtÍ l.ln.rrn .osh' Pà ht - lÈ0 - 8.'.h - 8.uh.cht

*

OE BE§ÍE 9EO'EIIIilA NU lui't.í.n orÍ

,ija

..q.rl.hr tij

DE

d.

t...t,t. t ..t-oq.nt'.ti..

EERANIIE

lr.t t.t.atl.: tr.r.th.i4'lo.t, g.." r..tiÍlt.'t.q t..d nn.i.rlk.,t.", sESrE SERYICE

di.n!|,

99% biíd.n 24

l r.i'.t

lui

o.tkaatlt. n.at.utt.

.r g.r.n t ..ni!l

.n

- tí1.1,

- §rry .''r.

,uro.ililk rdth'.

TIIEItUtEIE E@EEEiINEE

IIEEE EgE@

sportswear Kouvenderstraat 85 Hoensbroek Tel.: 045 5233580

Àgq0uN?asrc&fuM,$ucai,'0&ff0flm.!§uB{rtrsÀNrwR0Ttsr

un@,sralrÉi^ral§p0rïfiEJN0uÍtuD

t+9

ra

0ait

ÉraÀ,Àxcl


Gratis aangeboden!

Dit is een unieke kans voor alle STB-ers en hun familieleden, vrienden en bekenden die gratis en voor nop willen meewerken aan het slagen van de eerste l-andgraafse Stratenloop op l4-september 1997 en de Heideloop op 11-mei-1997. We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die op de wedstrijddag een aantal uur hand- en spandiensten willen verlenen.

Je kunt je voor de Stratenloop opgeven bij

Harrie

Verm eulen

(u+J, rrz 1o :rJ

en voor de Heideloop bij Harrie van der Laar (046) 442 60 88

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

50


suloA$oessen gebruikt

verkoop nieuw en 1e klas occasions met

garantie inruil mogelilk

reparatie en onderhoud BOVAG van alle merken - APK-keuíingen - schade-taxaties en reparatres _

Klimmenderstraat 95 - Klimmen - Telefoon: 04405-1358 Auto lMaessen BP Voerendaal Car Wash Hoqeweg 78 Voerendaal- TeleÍoon: 045 - 751449

§^6cíl mlluru sa$Ít

Oonnmcrs- en timmertredriiÍ

H. de 04s-531 884q ,i::1t]iï"'l


,qTLETIEKBLESSURES

R

UC K[ACHTEN

DE RUC

rug bestaat uit liervels, d1e o,rderltng zljn verbonden door mlddel van geuri.htjes, banden en tisseiwervelschrj vp'. De uecvels sLeJrèr op el.adr vrd Fen Lusseru/ervèIschljf, een soort kussen van kraakbeen met aan de buiten_ kënt eeó r1ng van steviger rnateriaal (annulus fibrosus). De bewegingen tussen de t/ervels irorden qeregeld door 1f acet-) tussengpwrrchtj es. Ueze gel,rlchtj es zorqen voor een deel 00k voor de stevigheid van de r!9, samen met de i banden. De ruqqelre.- i vels worden gesteund /../ en beschermd dooi de buik- en rugspieren, ,-' die zorgen voor een gel1.j kmatlqeÍ verdelrng van de krachten, De

LACE RUCKTACHÍEN

Lage rugklachten koÍÍen bij sporters refatref veel voor. 0ët wordt vaèk door meerder factoren veÍoorzaak.a. Zo treden bij staan, zltten of tillen grote druk- en trekkrach ten op btj fltet name de lendewervels op de overgang rugbplken. PleesLd, ts er (ooll sprale van e"^ ro-àLnàsafir ]lJng c^ verlo(Lp of verlwattè soreren.De.nFebLe rugk ac:ter worden orderln gevoelo. De plJr ían -èchls. I L.Ks of IJLSL rr ïer Ínjddpl gevoeld wo.den. '1 eersLe -nsté.r-e ,/, llen der- orj' k.d.l^r,. L-Ljdens ot -ë neL sEo(ren "lleen optreden, later ook bíj fanq sta6n of zitten. s'ochtends kan de rug uitgesproken stljf zljn, wat dan 1n de loop van dF oaq wdl ,eroeLerl. Soms strda.Il de pi;n ook LIL 5?,


naaa de

bil

en naar de achterzljde van het bovenbeen (ham-

strrngs). De me-ost voorkomende oorzaak van langdurige rugklachten rs overbefasting ven de rugspieren aI dan niet in combinatie met een irritatie van een of ínee]: van de qe\irrchtjes tussen de wervefs en van de banden d1e daarbij in de buurt zitten. Meestal is een samenspel van fëctoren verant\roordelij k voor het ontstaan van deze rugklachten: - Zwate ea/aÍ éénzijdige belastlng in de spo.t- of werk-

situatie. - Een te snelfe t.a1n ingsopbouw. Rugklachten treden frequenter op als er ín een ko.te tljd te veel, te vaak en te hard wordt getraind. I,4et name heuveltraining en sprongkrachttraining zijn ber!cht- A1s er spterversterkende osfenrngen of krachttralning !,/ordt uitgevoead, is een juiste technrek zeer belangrtjk. Vraag je trainer hrer goed op te letten! - Lopen of springen op een harde ondergrond (asfatd, beton) met onvoldoende schokdempende en/of onvoldoende steunen-

-

de schoenen (splkes !). Verkorte spiergroepen. Bij het voorkomen van lage rugklachten is het met name vao belang dat de rugspleren, de heupbuigers en de bovenbeenspiereF goed op tengte zij Te zwakke spiergroepen. Bij het voo.kornen van lage rugklachten is met name het goed op kracht zijn van de buik-

gf,'ere., de brlscie:s- e::e lc'renbeenspreren !a_ brlarg. Houdrngsaf!,1jk1ng. Zo is er \/aak sprake van een versterkte holfe stand (hyperloadose) van de lage rug terwljl de bovenrug juist oveimatig bo1 (hyperkyfose) staar. StandaflJ1jk1ng met name van bekken en/of 1a!le rlq, meestaf op bèsis van een beenlengteverschil . - (Sportrelevante) Voetafu,ljklngen, 206ls knik-p1at voeten. Naast bovengenoemde factoren, kan het gelerdehjke proces vao ve.oudering van de tussenwervelschijf ook een rol spefen. Deze kraakbeenschljf wordt langzamerhand minder dik en stevlg, zodat speling tussen de \nervels ontstaat en de belasting van de gewrichtjes en de banden verandert. HOE KUN

lt

DIZE RUC|(IACHTEN VOOR(OMEN

.Hieronder sta6n een aantal blessurepreventieve

rugkiëchien te voorkomen:

53

?

tips

om


1. Begln ëIt1jd met een goede !,/érming-up. Loop 5 é 10 Ín1n. rustlg 1n en voer dan in reder geval rekkingsoefenlogen

u1t voor de rugspieren, de heupbuigers en cje bovenbeènspleren (zie tekeningen hieronder) . Let goed op de aan_ gegeven uitgangshouding en de wrjze (n1et verend!) !íaèrop de aekkingsoefening Ínoet !,/orden uttgevoerd. B1j het ult_ voereí- vèn de relkr^gsoeÍerr.g mag er gecr pij. optrFde.. tloud de rekt_ngsoe.e..ng zo'n l5 20 secoÀden vol e. herhddl ,edere oefealnq 2 LoL 3 r"at.

2. Besteedt aandëcht aan spierversterkende oefeningen voor de buik-, bil- en bovenbeenspieren . De tekentngèn hieronder toneÈ eakele voo1]beelden. Brj de uttvoering van deze spierversterkende oefeningen moet er goed o! gelet \,/orden ddL Ce r,-g n.Lei holgeLro<1e.,,/oror. 3. /orq voor een goede trat-t.gsopboLh. Voer heL Lenpo ede tljdsduur vén de traíninqen qeleldeltjk op en w1ssel de verschillende trainlngsvormen met e1-

kaar af-

4. Loop en spring zoveel mogelij k oP een z3chte ondergaond zo-

als gras of

bos. Draag goed passende loopschoenen met een schokdemPende zool en

f,

ttt

xx z

hielsteun.

o o m

nrg mogel]j k op spikes. AIs er (sportreLevante) voetaf lrtj klngen aënwezig zljn (b.

z z o m z

een stevige

Train zo uei-

v. knikplat-

voeten) Ínoet d66r reI eninq

U'

ï m


b1j het kopen van sportschoeneF. anti-pronatle wig aan te beveIen als de voeten te veel naar binnen wegzakken bij de

mee gehouden worden

Zo

zijn

schoenen met een

voet3fwikkellng. Laat je in een goede sportspeciëalzaak hierover advíse, ren. Soms is het noodzakelijk om een speciale aanpassi 1n of onder de loopschoenen te laten maken. 6. Beëlndrg de trainlng met een coollng-down en voer de be schreven rekklngsoefeningen Lrit. 7. Le1- ook in het dagehjks leven op een julste houding b1i het staan, zitten en tilfen. WAI KUN

J€ DOEN AT5 IE RUCKTACHÍEN HEBI

?

Als deze rugklachten toch zijn ontstaan, voer dan in ieder geval de bovenstaande blessurepieventieve-maatregelen uit. Zorg ervoor dat beginnende kfachten niet vererqeren door

tljdig

de

training te

vetminderen

of te

staken.

Als de rugklachten nog in een beginstadiufit zijn, kan

llchte trainingsaanpassing te laten verd$ijnen.

een

zijn om klachten !,/eer Let 1n het dageLijks feven extra op een juíste houding biJ het staan, zitten en tIllen. l{anneer de bovenstaande Ínaatregelen niet het ger,íenste effect opleveren. ga dan blnnen t1,ee tot vler weken naar de huisërts of naar het Sportmediseh Advlescentrum (S.14.A. ) om een (sport-)arts de blessure te laten treoordelen. Llchamehjk onderzoek van de ruq is vaèk voldoende om de juiste oorzaak aan het 11cht te brengen. Soms kan het echter nodig zljn om Ínet behul"p van o.a. róntgenfoto- s andere ooazaken uit te slulten. De behandellng van de hier omschreven vorm van rugklachten moet tn de eeaste pfaats z1j ge.icht op het wegnemen v6n de oorzaken door correctie van de houdlng en de befastlng, Zo kan verkeerd tiflen, Ira6rvoldoende

b1j vooral de rug wordt belast, worden afgefeetd.

Bekken-

scheefstand kan worden gecortrigeerd door aanpassing van het schoeisef. Het staan en zitten met een te ho1le rug kan lrorden afgeleerd door bepaalde oefeningen. Bron: FIs SLol<, bo.dsërTs K\ALJ. KA Ni N K LiJKË N EDERLA N DS E AÍ LET I EK UN IE 55


GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN doxp woor - Eeden heb ik de eer u de oudste te stèlIen, zèi de burgedeéster van Kakkelgèm tot de qouverneÈr. Eii is 95 iaar en schoorsteenveqer van - ceen rdonder, antÍdoorddè de gouverneur, qerookt blijft lanq goed.

v1eès

hoe twee mannen een parti,.je bjtjarten. Op een gegeven moment vr&gt ht: "weienjullie waarom ze over de hele wereld biljaÍten met twèe wiite ballen en één rode?" De mannen /-r'en hun Ieu aan oe kanr en peirl/en. ..1 Nc.. Willy: "Omdar c. zo weinig rode oiifanten zijn."

Willy siaa! te kijken

AgeÍi: 'Meneer,

àls de lamp vall uw brommeÍ het niet doer, moel U afstalpen' Bromfietier: 'Dat heb ik gedaan, ageflr, mrar dan brandi hi_j ook niet '

- zeg, àeb jij Devrou!, Knudde niet neer tot klanÈ? - Nee, die koopt niet Deer tij o.s. zè is lveggebleven sedert de bèdiënde haar eens gezëqd heèft, dat onze oudste klantën !íaÉ. 'Wat is Uw beroep?" - Slraalverkoper! En wai kost bj U de lopende meter?

-

'lnteressani

DE STOTTER{AR: Frans loopt met ziln vriend Jan op straat en zegi P olseling 'KkkÍk daar \owat een schocnhhheid vwan een mmrneisie." Waar dan?" vraagt Jan .Te I aat, ze ging nei die wwwwinkel rn " Even laier zegt Frans weer: "Kkkijk eens. w\44v3t èen mooie auio." .Waar?" vaaagt Jan 'Hijggging net de hhhoek om." Na vrjf minuten begint Frans weer .Kkkrjk

#m ë(v

eens \dwwat.. . .." "ia. zegt Jan geirriteerd, ik heb het ai gezien." "Alsle het gggezien hebl "aniwoord Frans verbaasd, "wwwaarom heb je èr dan rngetrapt?'


Treiningere wirrtcrseizoerr r96f !}7 Das

Trjd

Ma.

18.30

Plaats Garage Toyoia

Mengelers

Di.

Do.

Duurloop 1 uur

Begeleider

Vrije training

Garage Toyota Mengelers

IÍtelval voor Hub Welting alle groepen

Cor van Haaren

Garage Toyota

Mengelers

Duurloop 1,15 uur

I-oopgoepbegeleider

18.30

V.V. Kolonia

Jeugd

M.van Haaren Ilona Kessels Tim Weltiíg

18.30

Atietiekb. AVON Heerlen

Baan-

Cor van Haaren

Sportzaal " Kakert"

Conditietraining

Mengelers

1 uur

Sportzaal "Kakert"

Jeugd

M.van Haaren Ilona Kessels Tim Welting

CoopeÍbaan

Duurloop

John Hendrix Hub Brouwers

18.45

18.30

Do.

Trairing

19.00

trairing Henk Thijssen

vlij Za-

10.10

Za,

8.30

IÍrformatie betreft tiainingen: CoR vAN IIAAREN 045-5326562 Jo vÀN Vr.óDRoP à 045-53i 6586


bij de P.AKKEN neerzitten

?

kom nou...

tnan ohrnan! t

pH':snP-""*

l

Heerlen (GeieenstÍaat 34-36 en Promenade Jl), Maastricht (CÍotc Staít l8'20) Sitrard (Molenbecks!rart l2).

i

I

; OOK NA 18.(x' UUR REPABATIES

531 3222

glasrapaÍaties levoÍen an plaatsan v8n

dubbele beglazing

STREEPERPLEIN 10, 6371 HZ LANDGRAAF

STB Clubblad 1997 nr 1  
Advertisement