Page 1

ATLEĂ?I

E KVE

BEN IG IN G

*

BR u&s^

\o'u^

Bs 'tf trf Sport - en n1996 No5D Tr imciu b iiru nss ummernetde


SPORT EN TRTMCLUB BRUNSSUMMERIIEIDE

BESTUTIR

VooÍzitter

:

Op gen Hoes 59 6442 PP Brunssum

Wim van der Lindeo 04s-5»4999

:

Jan van Hees

Groene Kruisstr.l3

045-405n34

6343

Penningineester :

Jo Heinrichs 045-53 0s9

Apollolaan 68 6373 HC Landgaaf

Jeugdsport :

Hub Welting 04s-5120222 Jos Janssèn

Quadvlieglaan 28 6341 HB Ir.dgÍaaf Schepenbank 22 6343 CV Klimmen Koempel 91 6372 NG l-andgraaf

Secretaris :

Algemene Zaken l (vice-voorzitte.) AlgerieDe Zaken : (lid-trainerscom) Trainerscom. :

043-4591995

Jo van Vlodrop 045-5316586

Cor van llaaren (I) 045-532.6562

Wedstrijdsecr.

:

Sport medische zaken

Lid

:

Cor van Haaren (II) 045-532í833 Harry van der Irar 046-44t 088 Harrie Vermeulen 045-5321893

BD Klimmen

Veldbrard 6 6372 DN l-andgraaf Horlin8manrlstr,25 6372 YH I andgÍ^af

Hommert 104 6361 HN Vaesràde Op 't Veldje 9 6372 RX Landgraaf

6370 AC l-andgraaf Postbus3l 131 Rekff, 4915695 t.n.v Perningm€-€st€r S.T.B. Beryhofst 103 6471 EE Eygelshoven V€r6trigingsnr.K.N.A.U. : 354 Postbank

:

Public Relations

:

Albert Verbutrt

G.Bomaffstr.73

04s-63148s4

63?2 KR I-andgraaf

Via red"kieadràs of be,§tuur ,À..!'.,e!-,.eerde$

hjgen het clubblad korteloos

toegezond€n


REDÀCTIDCOMMIS§IE Ed schiks. Theo Schmeia, Els cn wiel Frins.

Uitarlijke iÍleverdatum kopij: 14 2-1997 bij Theo Schmeits, Gravenweg 56i 6471 VZ Eygelshoven.

a.s.

Het dubblad veschijnt 5 x per jaar.

ÍNHO{]DSOPGAVE Pagina

Ondcr*erp

Ingcstuurd dooÍ:

2 4 6

van de vooÉitter welterhofloop MaÍathol EsseÍ

wim v- d. LiÍIdeÍl

7

Van de Avon-Nova Íedactie Halvc Marathon Swartbroek Halvc Marathon MargÍaten verj aardagskale rder Nieuwe ledcn

10 12 1.4

16

m 22 24 25 2'7

29 31

33

34 35 38

40 43 45

50

^ -.+,Í,lo

h

Halvc MaÍaÍhon Amsterdam Kerstgedachten Zickcnboeg Je ugdwerkgoep ENCI bcrgloop, joígens ENCI bergloop, mcisjes Speurtocht jeugd Diverse uitslagen Lc maÍathon de Medoc Van de taainer EstafetteknupÈl C sisc.entrum op zondagochtcnd Kapellerbosloop, jeugd Clubrecords Nieuwjaarstrcffen Gehoord b-,iiieii de Cooperbaac

Theo Schmeits Frits Irischer Paul .lacobs wiel Frins Theo Schmeits Jan van Hees Jan van Hees Wiel F rs Theo Schmeits Ed Schiks wiel Frins Marousjka v. H. Ronald Frins Tineke Kremer Els Frins Thco Schmeits Wiel Voncken Cor v. Haaren 1 Els Frins Rob Gulpen Elly Kremer

wiel

I.

ns

Evcncm. comm.


Van de voorzitter

DOORT,ETTERS

Als je voorzitter bent van een atletickvereniSing kom je ze volop tegen. De door zetteÍs, die niet te stuiten zijn om hun doel te berei_ ken. In onze hatdloop teÍmen is dat natuurlijk meestal het bereiken van een goede prestatie op een bepaalde wedstrtd of het scherper stellen van het beÍoemde PR . Een b?isch voorbeeld van een doorzetter wij kenÍen allemàal dc wat opgeklopte verhalen van de lope$ in

Klimmen, die hardlopen voor plezicr en zonder ambities cooÍa de op de prestatics en snelle tijden beluste STB'ers uit lrndgÍaaf. vànaf dit nàjaar ztn die vakkundig en snel uit de wereld Seholpen door een Klimmenaar (awel I! ) Jos Jansen. Zonder ande.en tekort willen doen vond ik hem wcl de dooÍzetter vaÍI het jaar als het om prestaties gaat. In Rotterdam kon je het al tijdens de marathon aan zicn kornen. Hij le.er.te eeo prima prcstatie [hij bleef onder de benrchte 3-uuÍsgrensl, maar het belsngrijkste was de manier waaÍop hij dat deed. Daar waar wij de deelnemeru ergens tussen het 30- en 35 kilometerpunt zagen passeren vr'as het voor de meeste kommer en kwel. De man met dc hamer had duchtig zijn best gedaan. Jos hram echter langs met een felle blik in zijn ogen van een tekkel die de aesterende kilometers wel op zou willen / kunncn vreteÍL Dat gebeurdc dus ook en van de wild om zich heen slaande heer met de hamer merkte hij niets. Hoe hij eruit zag in Frankirrt q,eet ik oiet, maar ik denk dat het ni€t veel anders zal zijn geweest. Dc tijd waarin hij 42,195 km aflcgde mag et pezen: 2 uur,55 minuten en wat secondcn. Een PR en een fantastische pÍestatie van een echte doorzetter. Mees van 't Hoff z,oals gezeïd, je doorzetteÍs op velerlei gebied. Als er iemand binnen de STB een moeilijk jaar heefi gehaC dat is dat onze .3


3

penningmcester Mees van 't Hoff wel. Toch gaf hij ondanl<s alle tegerslagen op het gebied van zijn gezondheid de moed niet op. Een doolzetter dus. Helaas is de laatste tegerslag zo groot dat hÍ zín penningmeesterschap niet meer kan uitvoeren, hoe g.aag hí ook dat wilde. We hebben je, Mees, leren kennen als iemand die er steeds weeÍ bovenop wil komcn. We hopen dat dat ook nu weer zal llrkLen. Harteiijk bedankt voor al het werk dat je voor STB hebt gedaan. En blijven doorzetten...., Een nieuwe doorzetter.

Het zat ons de laatste jaren op het gebied van penningríeesters niet mee. Nu Mees noodgedvr'ongen zijn functie moest neerleggen, onstond binnen het bestuur andermaai een yacatuÍe. Nu hebben wij nog niet zo lang geleden versterking gekegen van leden, die niet alleen cen aantal

goede prestaties kunlen neerzetten, Ínaar die ook de boirokkenheid bij en inzet voo. STB toncn. ln hct vorige clubblad werd EIs en Wiel Frins al genoemd, nu presenteren wij Wiel's trainingsmaatje Jo Heinrichs ais onze nieuwc pennjngmecsrer. Dat Jo een doozetter van het zuiverste water is konden wo al op de clubkampioenschappen zien. Nu gaat de allereerste clubkarnpioen vao STB dus aan de slag met de clubkas. lvij hebben daar alle vertrouwe. in, Jo, van irarie weikólir i.r he! bestuur. Wij hopen een goede tijd met je mee te màker, die wat oru betreft heel lang mag duÍen. 0-0-0-0-0-0-0-0-0,0-0

Jaarvergadering 1997


*

OE RESIE PRIJ§

W;ild

líí;a.ta tij t. ttort't. tnk..l'.tt.dl,'ti'.

OE RESIE CÀRAIIÍIE

* * * *

, -6.8

- l0 lr.t..t.dll.: gta rrt.tl,l;a, ti.t t.rtti'k.'t.1, t..n

OE 8ESÍE SERVICE

tten;i;

di.,t't, n% tind.d 24

DE RESÍE

,,.p,;Í,,

INÀIIÍEII

,*i;ifiií

DË 8ESÍE BE0lE

n'hti"tL"r'

uu 0.,kunli!. n.nt'ut''

AEe' 8.,.h ' B'!kr..ht ' tt|.h 'slrry 'nr'

l$0

sportswear Kouvenderstraat 85 Hoensbroek Tel.: o45 5233580

Àfi0uruÀsrcsrPuMÀnucÀM&n0[Hrtu§usrÉLtfa]lllfR0ltsÍ^fitc6

fiIMlHtSloRt,lÈrl&rllÀDfiÀ0aff1,1l€wBALANct


WelterhoÍloop 5-10 km Heerlen 20 oktobeÍ 1996

I.IEÉRLÉN

ZondaS 20 oktober, een heÍfstachtige dag, maaÍ goede condities voor een wedst jd. De Welterhofloop, half cÍoss half,regwedst j4 veel bochten, heuvelachtig en door de regen hier en daar wat gladdus geen sDel parcours, Maar daarvoor ga je niet naar deze loop, het is een aanloop naar het cross-seizoer en een best gezellig gebeurcÍr. A.V.O.N. had zijt zaakjes weer goed voor elkaar, een sterk en groot deelnemersveld zelB de harmonie was op komen drave (Maar daaÍ zal de PC welterhof met name "orze" Peter Verberk wel debet aaD zijn), De STB was ditmaal met 20 lopers op beide afstanden samen zeer royaal vertege[woordigd. Peter VerbeÍk startte zelfs op de 5 9[ 10 kn.

Wat de 5 km wedstrijd betrof was Flank Hensgens de gÍote troef, Maar de cono[entie was grcot en dat onze junio. toch een mooie negende plaats eJui! sleepie was te danken aan ztjn ptima inzet. ook Fam.de I,eeuw deed het goed, met narÍe er'eer een junior, Ralf' Hij liep deze 5km in een tijd van 21.30 gezien het parkoers een Prima tijd.

Dc 10 km was een p.ooi voor Jo Heinrichs eÍr dat zai er eigenlijk wel aan te komen. Want Jo steekt momenteel in een bloedvorm en is momenteel door weinigen binnen de STB te kloppen.

Hetzelfde telt dit voor zijn maatje wi€l F'rins, hij deed het deze wedshijd iets "rustiger" maar liet toch in de laatste ronde even zien wat hij in zijn mars had. De tijd van Cor van llaaren I mag er ook zijn, hij werd 2'STB'er, zo ie zierl is Cor klaar voor het grote werk nl. de ma{athon vaí Àmsterdam.

Dan duikt er vr'eeÍ een naam op die we lang ge ist hebben, Jo van Vlodrop. Ja hoor, hq is weer present op het wedstrijdfront. Na lang blessureleed is hij zijn taidnsen weer begonnen ( ook weer als i3


5

trainer) en wilde h deze wedstrijd weer eens zichzelf testen en beetje wedstÍïd gevoel opdoen. Jo, fijn dat je er weeÍ bij bent.

UITSLAGEN: 5 km: 1

9 15 21 29 45

S.HeemkeÍk Frank Hensgens Theo dc keuw PeteÍ verberk Ralf de IJeuw A-FÍanken

Atla-I-anakefl STB STB STB STB STB

00.16.53 00.18.38 00.19.28

Landgraaf STB STB STB STB STB STB STB STB

00.32-38 00.37.43 00.38.06 00.38.33 00.39.13 00.40.00 00.40.14

00.20.38

00.2t.30 00.23.2s

10 km:

1 18 21 25 28 29 33 39 41 43 44 63 64 65 68 73 76

Hub DondeÍs Jo Heinrichs Cor van Haaren I Wiel Frins Theo Schmeits Peter Verberk Roger Gillissen Jos Duteweerd Cor vafl Haaren II Pierre Muyrers Wim Eleveld Frank Janssers Jo van \4odrop Peter Jansen Jo de wit Peter Comelissen WilheirnienCornelissen

STB STB STB STB STB STB STB

0-0-0 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

00.40.50 00.41.04 00.41.35 00.41.51 u0.45.14

00.45.1s 00.45.30 00.47.25

00.48.18 00.49.30


OL

)4j

.K

Marathon Essen 27 oktober L997

b!-

S:ÍB was met 4 mensen anwezig, Twee loopeff en Maria met de fits en Joe v. Vlodrop als fÍiend en supporter. lch ben alweer op de 3 uul tocgerannt, MaÍia zeggt dat doe ik al tien jaare. De tweede loopeÍ, orize Andre Philippi, dachte maaÍ an een Íieu!,,è PRAn de start waren 1300 loopers, MaÍia stand rnet de fit§ kloaa, en de spaeker had durch gegeven dat begleiden met dc ftts is verboden. Maar dat meis kennt die Maria rfet, ze is altijd rnitgefitst. Ze hebber ze een paaÍ keer von de fits gehaalt, maaÍ die mijd is stoer. Ik had also eene prima verzorging, och eeoe goede gruppe die dat 3 uur tempo perfekt liep, en ook altijd wat te klehen. Dat ging goed tot 27 km, dan moet ik aflraaken. Vanaf deze momeÍt waas de gezellige teil gedaan. Mutterseelenallein Iiep ik verder om de Baldeneysee. Jeder km was het eeÍl beetje schwe_ rer, 5 kn voor de finish had ik nog 23 min. tijd, maar dan kam ook al de mao met de hammer en het was gedaan.

Endtijden: 3 uur 23 min 53 sec.- Andre Philippi - PR !!!!l 3 uur 2 min.37 sec. - Frits FischeÍ - PR !!l!ll

Noot redaktie: We konden het det over ons hart verkijgen dit prachtige verhaal vao onze Frits in goed leesbaar nederlands te verandeÍen, zoals hij ons dat vroeg- Wii vinden dat dit verhaal zo veel meer charme had, ja toch !


Van de AVON-NOVA redactie.

De ccrste keer dat da redactie van

AvoN

een artikcl in hct clubblad

vàn STB schrijft zal gaan ovcr de geschiedenis van AVON.

De geschiedenis bcgint in 1914. In dat jaar woÍdt O.N.S. (Oranjc Nassau Sportvcreniging) opgericht. Een sportclub van OÍanjc Nassau

Personeelsleden die hoofdzakeluk voetbal bedrevcn. In 1922 wordt gestopt met voetbal en gaai mcí over op g/mnastiek waaraan op 1 mei 1923 de tak atletiek wordt loegevoegd. Deze laa6tc datum is dan ook tevens de oprichtingsdatum voor O.N.S. atlcriek wat op 1 jan.

1931 wordt veranderd in do huidigc naam A-V.O.N. (Atlctiek Ve.cniging Oranje Nassau). In dit jaar kijgt de vereíiging ook haar eerste eigcn bestuur onder voorzittiÍg van Giel BeÍzen, die nog tot op hedcn crevoorzilter is. In dezc jaren vooÍ de ooÍlog was het voornamelUk AVON wat de klok sloeg in Limburg. Ook [ationaal en intc.nationaal sprak AVON Ílint fr.é -,-r -rc I.,,-nhaérn ci-- D-tir De crisistijd van de jaren dertig laat diepe sporen na bI AVON waarna bt de mobilisatie AVON door slcchts enkelen werd gedragcn. Tjjdens dc ooilogsjaren groeide de belangsteliing voor dc atlctick cn kwamcn ook de suc.ressen weer. Dc vereniging Brocide maar veel leden mocsten onderduikcn of werden gcvangen gczet zoals o.a. de toenmalige voorzitter BeL\en. Tijdens zijn afuezigheid werd ziin plaats ingcnomen door Ir. Ad Paulen. Tijdens deze jarcn druktcn Sjef Latastcr en Siem Petit een zware stempei op de loopsport. Na de bcvrijding zagen we een kortdurendc tcruggang van het ledenaantal, maar naar het ejnde van de 40er jaren l§i/am de damesafdeling van AVON goed van de grond met de dochtcrs Paulel als belangrijlste atleten. De jarcn 50-54 waren voor AVON de grote jareo voor wat betreft dc loopnummen en estafettes.


B

Vele KampioeNchappen werden bjnncngehaald, in 1952 Limburgs clubkampioen en in 1953 op de sinietbaan in Tlcebeek de organisaÍie van Nederland-Duitsland. Grote namcn uit die tijd waren o.a. : lct Paulen, GebÍ. Hochstenbach, en Jo I(neepkens. ln 1956 verhuisde AVON naa. de Huskenswcg. In deze jarcn maken er'e kennis met mcnsen als Em. Kneepkens en Wim Bartcl. AVON hlijfi nationaal en regionaal meespreken . Echte toppcrs zoals lond de oorlogsjaren zitten eÍ niet mcer bij, maar als collectief weet men roch in 1964 een 4e plaats bij de zN Clubkampioenschappen te behalen als beste club van LimbuÍg. Na 1963 verlateí veel leden AVON om elders werk tc zocken iv.m. de dreigendc sluiting van de mijnen. Ondants dat kon AVON op dat mom€nt steunen op steikc leden als Bert en Peter Vos, 'ly'im Blom. Huub Weusten en Piot Glavimans, die naderhand ja.enlang als voorzittcr van AVON hel gezicht bepaalde. '7n.r.,lP L'! n.r stotbanen in opkomst zijn doet AVON van zich spre-

ken middels atlcten

ais

Mirjam van Laar, Bep de Haas eÍl Hein Veld. Veel clubÍecoÍds staaí nog tot op heden. Helaas heeft het cÍ voor AVON nooit ingezcten om een kunststofbaan te hcbben. In 1973

I$ï

wordt het huidige Emmastadion gerenoveerd en verhuist AVON weer naar dit teÍrein. De verhuizing kost veci leden en na het eente scizoen zijn er nog slechts 60 over, Vanaf hier groeit AVON wecr gcstaag tot Íuim 250 leden op dit moment.


9

In de jaren 80 en 90 zicn we in de bovenste regk)nen van de regionale en nationalc atletiek namen terug als: Rob Sluypers(s0o m in 1.52), Ed Blacha(23e tijdens het NK veldlopcn in Landgraat), Mathieu Simons (7.36 in 1990 tïdcns dc 100 km van Winscholen), Will€m Mutze({3.31 in 19[t8 tijdens de KennedymaÍs) en Joop Hoevers(400 m iD 48.4). Clení Gcntlc en Nico Hamers blijken va. continu hoog dveau te zijn. Anderc zccr beloftevolle atlctcn komen helaas nooit to volle hloei zoals Moussa. De 80er jaren wordt gekenmerkt door een oplcving van de loopsport. Succesvolle wedstrijden ab de Parelloop en dc Telematicaloop zien in dcze jaren dan ook het lovenslicht. Het is ook dc periode waarin AVoN het NK veldloop organiscert irl Lafldgraaf waaNan menigeen zich de spanncnde finale heriÍmcrd waar de regionale favoriet Peter Rusman op de mect door Klaas l,ok wordt vcrslagen. In de jaren 90 kijgt AvoN steeds meer te makcn met vandalisme mer a1s hoogtepunt het gedeeltelijk afbranden van het clubhuis. Onder aanvoering van dg toenmaligc voorzitter Hans van Haten wordt gcstart met de wederopbouw van het home. Het is ook zijn verdr'cnste voor AVoN dat cr ecn samenwerkit,g is gestart tussen STB cn AVON. Zoals ecn aantal wedstÍijdatleten van STB sinds jaren op de donderdagaÍond ie gast is, zijn veie AVCN atletcn paraat bí hcl jaarlijke uitstapje naar de Rotterdam marathon. De algelopcn Íijd wordt er op meerdcre gobieden toenadering gezocht cn lijk! het uitbouwen van de basis slechts een kwestie van tijd.

In hct kort heb ik ecn overzicht proberen tc gcvco van onze geschiedenis ondcr het motto: "als je het hedcn eilt begrijpen moet je de geschiedcnis kennen".

AVON-NOVA redactie Paul Jacobs.

0-0-0-0-0-0-0-0-0


10

Halve marathon Swartbroek 23 noYember 1996

Bittere kou, harde wind, snoeu$ en regen. Vertel me nog eens wat ik zo leuk virld aan het lope. van wedstrijden, zelfweet ik eigenlijk nict zo goed waarom ik hct doc. Een troost heb ik. Ik was nict de enige "dwaze STB-er" die in dcrgeltke omstandighedon de moed had 21.1 kilomcter door het opcn vcld op wcdsrijdtempo af tc leggen. Samcn mct Rob Riksen, Jo Heinriclls, Jos DutenRcerd, Jos Jansson, Pcter VcrbeÍkt, Frank Eisinga, Albert Verbunt en Bert ReindeÍs gingen we om 11 uut rillcnd varl start. Tegclijk met orls starttc slimme

Cor van Haarcn

l

vooi

slechts

12,3 kilometer.

Zoals noamaal vloog Rob meteetl na dc start weg. Di€ had iret zeker erg koud en wildc snel warm worden. Jo daaraantegen hield er ecn heel andere tactiek op na, ht begon rustig on liet pas in de twecde helft de motor goed \{arm draaien. Een tactiek die naar achteraf bleek de juiste was in deze omstandigheden. Als eniSe vall de hele goep braclit hij zijn pc(oonlUk record met meer dan een minuut omlaag. Gefeliciteerd! Nadat we door en door koud gefinished wareo en veÍvolgens na een heerlijkc douche met een watertemperatuur van zo'n 20 gÍaden (iongens wat wirLs dat koud) onder het genot van een kopje kotlic, concludeerdeo we dat wc het toch maaa weer mooi geÍikst hadden.


11

Een aantal hpers, waarondcr twcc STB'ers, kregen vewolgcns nog een ongevraagde koude douchc. Ecn aantal boeven was zo vdcndelijk gcwecst de kleedkamers tc doorzoeken en geld uit dc achtcrgebleven beurzcn te onwreemden. Bij deze teleurstelling vielen dc omstardig_ heden eigenliik in het niet.

De mq44l f44-!!qt verhaai: het leukc van het lopen van zware wcrstÍijden is het tiíishcn en aan een loopwedstrijd ncmcn schijnbaar niet allcen lopers decl, maar ook roeiers van de vercriging Sint Gappus.

Dan nu nog de resultatcn: plaats 6 senioren

Cor van Haaren

Rob Riksen Jo Heinrichs Wiel Frins Frank Eisinga Pcter Verberkt

01.16.01

Jos Janssen

o'1.2'7.?1

Alber Verbun[ Bcrt Reinde.s

01.3',7.?1

plaats 13 seniorcn

01.21.35 01.23.33 01.23.54 01.2',7.',/1

??'l'l???

Bovcnstaand zijn zelf geklokte tijden. Helaas zUn de officiële uitslagcn nog riet binnenl

0,0,0-0-0-0-0-0-0


12

r Ja

Halve Marathon Margraten 21,1 en 10,5 km 24 november 1996

Deze Ij.alve Marathon werd altijd de zwaaÍste halve ma.athon van nederland genoemd, althans vroeger op het oude parkoen en dat was ook wel zo. MaaÍ sinds 1995 is deze halve maÍathon na enkele jaren afoezigheid weer terug op het wedstrijdpÍogramma. GeluliLig want deze wedstrijd gaat door het mooiste stukje Limburg ook al zie er tijdens de wedstrijd niet veel van omdat er een nieuw parkoers is uitgezet dàt met het oude bijna niet te vergelijken is IÍ een woord laodzwaar !!. Vooa de helft uit onverharde wegen c.q. bospadeí, 4 laíge beklimmingen en strjle afdalingen. Daar komt nog bij dat het weer ook nog voor verrassingen had gezorgd, op veel plaatsen lang sneeuvr er) waar dit niet het geval was modde. de gÍote boosdoener. Maaa dit alles neemt niet weg dat het een van de mooiste en prima

ur Dat de tijdcn onder deze zwaÍe omstandigheden niet denderend zijn dat weet je van te voren, maar hieÍ loop je niet vooÍ een tijd t1eer te 8(orËdurlcEr

zetten.

De skijd was er niet mindel om. Dat John Hendrix als eerste Sm'er over de streep zou koften stond van tevoren akast alleen hoe groot het veÍschil met d€ nummer 2 niet. En zo je in de uitslagen ziet v/ordt dit steeds kleiner. Dus John hei is oppassen geblazen. Hub Erkens had zïn dag niet, v/ant 1 uur 35 min op een "berg' halve marathon, n.b. zijn specialiteit, is niet om naar huis te schrijven. Maar ja een wcek eerder )iep hij in de Zevenheuvelenloop de 15 km nog onder het uur, misschien eefl ko durend dipje, Hub. ïon startllans en Hub weyeDberg konden met hua tijd vao 1 uur 35 zeea telTeden zijn op deze zware ronde.

De-E!gI!-I44&É!q! werd natuurlijk

een prooi

voor re


1 t:l

trYank Hensgens, deze Junior B liep deze zware 10,550 km mooie tijd van 00.41,21. en veroverde hierm€e een 10'plaats veld van 66 deelnemels.

UNST-\GEN 21.1

1 4l 47 66 89 90 93

in

een een

:

KM

125 127

Patrick Delait John Hendrix Theo Schmeits Pierre Muyrers Huub Weyenberg Ton Starmans Hub Erkens Jan Vroomen Willem Marcus

Ceasar 9 Vet.I 11 Vet.I 22 vet.I 34 Vet.I 35 Vet.I 38 Vet.I 58 vet.I 59 vet.I

plaats plaats plaats plaats plaats plsats plaats plaah

01.12.2.6

01.26.53 01.23,02

01.30.34 01,34,29 01.34.29 01.35.05 01.39.31 01,39,49

Aantal deeLnemers: 230

( N.B. Al zou ie het bijna

zeggen, maar dit was geen wedstrijd alleen

vooÍ veteaanen! ) 10,550

1 10 25 49 50

KM

Marc Jaspers FÍank HeDsgens Hub Prevo Albert Maessen Wiel Vonken

Kimbria

00.35.46

STB STB STB STB

00.41.27

Aantal deelnemers : 66

00.46.21.

00.52.50

00.52.50

!Ií1-.-y+,

#s-'!o 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ËFr


1L

GEFELICITEERD

@ },J

{rÍ.f{..

t'1

@

.§a.

a§-'

@ },J

.rf.lr-

DECEI'IBER 1S96. 1 5

Logrster, l,{1m Grouls, l4arreke t7 Hees v6n, Jan 72 Visser, Nef 13 0oyen van, Sj ef 74 74 16 17 18

.[a].'

t't

Fons l/.1iel

Schepers, Eussen, l,larianne Smreja, Danny

Rooij van,

Brouwers, Niek Hamers, Ger GulpeF, Judlth

21.

sÀ,

@ LJ

Hub

Kreukels,

2L

28 29

.?§-

Benssen,

10

i'1

.§à

f4arienna

8

23

4Éf

v.d-,

Boogerd

23 27

Grouls,

Jo

Í'4oniek

Vermeulen, Hërry lYeljboom, ll1m Tubee, Sonjë 31 Verstappen, Eddy 31 3T

Quaedvlleg, Gerda

(4s) (32 )

(13) (56) (37) (s4) (15) (41) (4s) (46) ( 11) (56) (45) 142)

§*2,,

Zí§

@ l'J

(1s) (10)

-r)Í.1ft.

\41)

E'

(48) (40) (37) (46) (48)

Proliciqt.

i'q

4h

.§*à,

-?§-

@ },J

-rf.l$-

l'q

@

@ ,,

@ i,J ,Ff @

qc?,*--q.-f.a\,.r Gdà\ 1-5\a*.-.,\64 \'y{,\V2{ï'r\'\réÀ\---.-./\-.\-.-/.-}\---.7 ..,\.}---.u..$\.--l


t5

GEFELICITEERD JANUABI 1997

3 3 6 7

ProÍicicl.

ooyen van, Stlny

(49) (48) (33) Kunkels, K1tt1e (33) Haaren van, José (48) I Pasmans, Harrie (45 8 Verhelj en, Sj aak (13 12 !]jelting, Txr (31 14 Janssens, Frank (13 15 Jongerius, Richald 15 Schmelts, Theo*********** (50 15 Verbunt, Albert** ******** (50 (45 16 Hoven, Kees (59 17 Fischer, Frltz (40 17 Laar van de, Hanry 17 Pegen, [4ia*************** (60 (49 17 Vrnk, Jan (37 19 Kooistra, Rob (34) 22 Thevrissen, Í'4irandè ga) 23 Fij ken, Jos 23 vonken, Paula \52)

25 25 27 28 29 30 31 31

heltrng,

Jan

Horsch, l"larltta Bobeerst, Grel Roumen, Andró

Schaffhausen, Ger Pretersz D1j k van, Annelles Geurten, Bertine Pij ls, Nancy

147) (45 (41 (43 (48 \42 (42 (20

Proliciot.


saÍrengav.*t

KRflMtR

met WLMA

nuSMAN

31 i: *'-ï,i;-ï2frïb -' ^,n,,n,mrr^,,,ï0"?Fp^s,l§ àffilllffi§


S.T.B.

Welkom bij Judith

Luc Hanssen Kapelweien 6 6374 LX LANDGBAAF Geb. 30/05/1989.

(apellveien 6 6374 LX LANDGBAAF

Danny Smleja De Trchef 1 6374 NE LANDGRAAF

Plelstraat

Geb. 18/12l1985.

Geb.06/01/1964-

Sanne Gulikers

Pia

Geb.

29

Kittle

Hanssen

/06/1987

.

30

LANDGEAAF

Hermans

HóveU t. W. Ffler 40 Jagerspad 59 6411 EZ HEERLEN 6374 CX LANDGRAAF Geb. 20l02l19A5. Geb.27l08/1990.

Dorlne Akkersdrj Brtkkebekker 91

k

6372 DV LANDGBAAF Geb. 29l0s/1950. Nancy P1j ls Lambermonstraat 27 6373 BD LANOGHAAF Geh - 3710L/1911 .

NIEUW

l{1m I'4erjboom Plerstaa6t 32 6373 HK LANOGRAAF

Geh.2A/72/1948.

Geven

Dorpstraat

7B

6444 AK BRUNSSUI4 Geb.21105/1963-

Chontal Smlej De flchel 1

Kunkels

6373 HK

Alfred

ë

6374 NE LANDGRAAF Geb. 13/06/ 1990.

Judith Leminens í'ieistraat 75 6372 XV LANDGRAAF Geh. 1-2/88/7519.

Bichard Jongeaius

PéIestlnastr,

195

6418 HE HEEBLEN Geb. 15/01/1984.

Eveflen Ruijters

NIEUWE LEDEN

6417 CP HEEFLEN Geb. 10/08/1985.

01

Sint Annalaan 23

-

SEPT. 96.

{q#@ Personsliq


1l

wrl zrIN BLII MET.....

Danny Smlej

a

Sanne Gulikers

É,e11cn hur.j'Lers

Krttíe

Kunkels

P1a Hermans

Ch6nta-L Smrej a

1^Jirn

l4eljboom


18

Amsterdam marathon 3-l r-1996 Amsterdam had zijn nieuwe marathoa! Jos HeÍmes en kornuiten hadden op o ginele wijze bedacht hoe ze de marathon vaír AmstcÍdam nicu1v leven konden inblMen. Na jaren ir de schaduw te hebben gestaal van concurent Rottcrdam, wilde ook Amsterdam iets speciaals, Dit speciaals weÍd gevonden in de ArenA, waar na Tina Turner en Michael Jackson nu h€t gilde vall maÍathor opers mocht fiÍristlen. Maar, Holland zou Holland niet zijn als ze et meteen de zaak commercieel gingen uitbuiten cn naast de finish van de maratllon tevens voor betaald vermaak van de supporters zorgden. Een handvol STB-e.s wilde dit spektakel wel volledig meemakcn cn vertrok 's zaterdagsmiddags of in de woegc ochtend van 3 november, gchccl legen de gewoonte in, op eigen Selegenheid richting Amsterdam. Eigenlijk zat de lopers íLiet veel mee:

, -

ellrnlxngL Het betson al bij h(t afhalen vanjij startnummrr ""tr-rr.,r rijcn aantroi Aansluitend kon je dooÍ de show in de ArenA niet bij je supporteis en/of familie komcn zonder extra showkaartje dat je dan wcer niet kon kopen omdat her allemaal genummerde plaatsen betrof. Kort na de start werd het parcours snel smallcr waardooi de deelnemels zonder bevoorrechte startpositie slechts moeilijk weg konden komen. Er stond een zware wind (tot 80 km per uur) die je de laatste 7 kilometers van elke ronde vol op de kop k.ecg. vervolgens onlstondeÍ er ook nog files (niet op de A2 maar net voor de finishlijn) doordat hel uitloopvak tc klcin was. ËIr tenslotte was er na dc finish was geen sportdrank te krijgen. Je moest het stellen mot water.


19 alles kon onzc STB-ers cchter niet ontmoedigen. Vol goede moed gingen ze om I1.52 van staÍtÀangezien <1oor hct slechte eeer de heljkopters niet konden opsltgen blevón we in de AJenA verstoke[ van videobeelden van het wedstrijd-

Dit

vcrloop. lcts wat door icdere loopfan uitermate betrcurd wcid. Zelf hicld ik het bilncn niet lang uit. Ongevccr'l uuÍ na de start heb ik Sugar Lce en Marco Bossato gelaten vooÍ wat zc waren en bcn ik naar kilometerpunt 20 gegaan om nog iets van de marathon te bclcven. Jongens, wat een wind! Als ecrste zag ik op 1.20 Rob Riksen voorbij komen stuivcfl. Twee minuten latsr volgde Eddie Verstappen cn daal weeÍ eell minuutje achter kwam Pierre Muijres. Op l-24 kwamen Cot van Hàarcn I en Rogcr Giliissen zij aan zij voorbij op weg rlaar hun loodzware tweede ronde.

In dc storm van Amstcrdam waren echter alleen Rob Riksen en CoÍ van Haren in staat hun tempo in de tlveede ronde enigszins va§t te houden. Bciden liepen, doordat zc "maar" 4 tot 5 minutcn hoctiCen in te leveren, met 2.52.-. cn 3.03. een nieuw persoonlijk record. De andere drie kwamen er nict zo genadig van af, zij mocsten in de twecde ronda 10 tot 20 minuten inievercn. Al oíze deelnemers toonden ccht€r wal oeii ivaie sPortgeesi is l§deÍeen voltootde zijn marathorl Geweldig jongens (waar zijn de meisjes:)!!!!!

Wat de uiteindeluke Íesultaten beÍcft:

2.52. plaats .. mÀTnen .enior(n 3.n2. plrdts .. mannen \. nioÍ( n J.01. pladt. .. rnanncn srniolen Pie.re Muijros 3.07.-' plaats . maanel ve[eranen I Rutser Cilli.t'cn 1.17.- plarE mann(n seniolcn Rob

Rik\(n

Eddir V( rslrpPen Cnr van Harcn I

Aliemaal van haÍtc gefeliciteeÍd met jullie knappe prestatie.

0 0,0-0-0-0-0,0,0-0'0


-z12nn'sz6ex .,flARATHONI --dèl!!tl.Vd-

Halve Marathon Amsterdam 3 november 1996

Op het progÍamma van de Marathon van A$sterdam stond ook een halve marathon gepland. Een vijftal STB'eÍs hadden besloten om hieraan deel te nemen. Waarom AmsterdaÍD zou je deÍke[ er was toch ook een hahe marathon in Echt. Nou, de redcn was voornamelijk " De Amsterdam AreneA ". De finish zou nl. plaasvinden op de beruchte grasmat van de AmsteÍdaÍn ArenA. En dat is wel een leden om daar te gaan lopen. Het was ilderdaad de moeite waard, men kan zeggen §/at men wil het is een toch een zeer imposant en indmkwekkcnd bo§rwerk.

Om 11.53 uur was de stà.t van de hele marathon. Hieraan deden deden ook eeD vijftal STB'ers mee. Maar hier over zal "Heas' wiel Frins elders ir dit clubblad vcrslag docn. Om 13.45 uur vas

de stÀrt van de halve marathon.

Het parkocrs

1

ronde met start

bij de

ArenA dooÍ het centrum

van

Amsterdam

dan weer terug door de diverse wijken naar de AreÍA.Het wàs ceí vlak en snel parkoers. Hub Erkens, John

Hendriks, Heinrichs,

Jo

Jan Manders en Theo Schmeits stonden al om 13.15 uur

É


2t in het startvak, want wil je bij zo'n 6000 deelnemers snel wegkomen moet je toch vrij voo , staan. De omstandigheden waÍe, gewoon slecht te noemen. Bij windkracht 7

tot 8 kun je scheÍpe tijden wel vergeten. We beklaagde de jongeís die de hele marathon liepen die uit 2 ronden bestond bij de laatste 7-8 km varr deze ronde had je deze wind pal op kop. Na de marathon-jonSens Rob, Eddy, Pierre, Cor I, en RogeÍ aangemoedigd tc hebben, zij kwamen n.l. vlak langs ons starwak efl konden toen nog lachen !!!, werden orn 13.50 uur het startschot gelost voor onze halve marathon.

De ee$te 2-3 kiÍn was het zigzaggen geblazen, ook al stonden §/e !Íij vooril je kwam er af en toe eenvoudig niet langs. Dan kwamen we ook nog in de achterhoede van de marathon teÍecht dus, de eeÉte kilometcrs schoten niet erg op. Hieraa kwam gelukkig wat meer ruimte en e,/e kwamen lekker in ons ritme vant constant meDseí inhalen geeft toch een Iekker gevoel en men kan van groepje naar groepje lopen. Zeker toen we het c€ntrum van Amsterdam naderde, hier stoíd vrij veel publiok en men kon mede dool het vlakke paÍkoeÉ een goed tempo draaien. Maar de laatsle 8 k:n was het wcer werken geblazen. De harde wind (zelfs de Erasmusbrug was hie. tegen niet bestand) veÍgde veel van je kachten. De AreriA l<wam in zicht en na nog een omweg vao t 1 km gingen we via een speciaal aangelegde loopbrug over het tapijt beklede "heilige" gras van de ArenA naar de finish. Al met al was het toch een gezellige dag waar we geen spijt van hadden, maar of \Íe het volgend jaar erweer bii zullen zijn???? Ik denk het niet.

Uitslagen; 1

2 3

4 5

John Hendriks Jo Hen.ichs Theo Schmeils Hub Erkens Jan Manders

STB STB STB STB STB

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

01.u.o5 01.25.35

01.25.50

01.n.30 01.43.06


22

Kerstgedachten

Vorig jaar was hct even wennen om in een sport-clubblad een kerstgedachte te verwerken. Ilet zal deze keer niet anders zijn en dus proberen we weer om een kerstgedachtc bij STB in tc breng6n. Na bijna 365 dagen, het jaa. 1996, in zijn dagelUks rilme acrief te zijn geweest, is het nu nict ovcrdrcvcn om cvcn op de plaats rust te nemen. Onze gedachtcn te concentreren op een aantal dramalischc onhvikkeljngen r'n dii zelfde jaar, 1996. Daarbij schieten we dan dircct ií d€ roos! De steeds vaker voork(È mcnde zedendelicte[, c.q. ontuchtzakct, helaas ook o.a. in spoÍtverenigingen. Wie zijn daarbij de slachtolïers, jeugdigen, onschuldige kinderen. Wat heel erg bedreigerd is, vakeÍ gaan dczc delicten verder mei Beweld, dÍeigemcntcn, tot doodslag toc, Toch will()n we elkaar vÍedc tocwcnsen. dat moeten we bijna s/illen wc straks niet onder de voet te worden gelopen, dc vrede afdinge[ -Een aÍIder, alsmaar dreigender gevaar is de wereldwiide hasjsmokkcl, aanraking van dit gevaar. Wic zijn wecr de slachloffers, onze joogerenj schoolgaandc kindcren dic in hun onschuld en vaak overmoedigheid de tol gaan beialen. Vroegtijdige informatic vanuit ouders, vanuit school m(]t opcn gespieksrondcn ztn hier absoluut noodzakch.lk.

-fenslotte nog cvcn Racisme in de Wcreld. VerI racistischc uilspatlingcn mer berogingcn met gcwcldpleging vinden plaats, maar het bijzondcrc trieste is racisme in dc sport, juist in de sport waar als hooldthema "Verbroedeng" geldt. We hcbben deze thema's eruitge-

licht omdat ze met de spoit en/of jcugd affinitcit hcbbcn. Bcgrippen dic bij STB gclukkig hoog in het vaandel staan.


23

Met de wet€nschap dat STB her aantal van 50 jcugdleden is ont grocid, betekent dat deze jongen in ieder geval een zinrÍge, verantwoorde sportbezighcid gcnieten mct daarbij een goede beschcrming van leidsteÍs, leiders cn ouders. Ook dit mag in onze kerstgcdachten schitteren!

Weet jU cen cenzaam alleen, stuu eens cen

mens, vclgeten en leuke kerstkaart. Al maar jouw kc$tvre,

is het cr maar ecn, de heeft daardooÍ wel

een cxtra

glans

gckregen.

Sprakcn we vorig jaar

nog oveÍ vordraagvereniging, inmid-

zaamheid bij onze dels hebbc[ de toen

el-kaar toe\rensende

le-den voor verbetcring gezorgd. Waakzaamheid blijft geboden. Neen het ook weer mee in jouw kerstgedachtcn. de vastberadenhcid om het wcer beter te doen.

0-0-0-0-0-0,0-0-0-0

Bestuur en redactie wensen jullie

Prettige Kerstdagen

Gelukkig 1997


Ziekenboeg Hocwcl zij geen lid van STB is iiet zc ons toch bchoorlijk schrikken. De vrouw van Frank Eisinga was met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig konden wI haar tijdcns de Kapelle.hosloop wecr samen met de rest van dc familie begÍoetcn. Namens iedereel vcel stcrke ert van harte betcrschap toegcwenst. Hoezo atgeschrev€n? Helcmaal niet waar!

-

-

Jung Mainzer heeft wcliswaar van dc doklcr het advies gekegen zijn hopaktiviteitcn cnigermate te bepcrken, maar hij is zecr zeker rog een aktief lld van STB. Om ons dat allemaal tc bc$ijzcn hccft Jung, naar het schtnt, zelfs besloÍen mee te doen aan dc Winterlauf. Jung, geweldig en sorry \.,or hLt foutie in hcr vorigc clubblad. Vreest allenl Ed Quadvlieg is weer in training. Hij loopt nu al regelmatig zijn kilometertjes op de weg en zal binnenkort ook wcl weer aan het tempowerk bcginnen. Welkom terug Ed.

Helaas hebben \À'e ook nog twee langdurig geblcsseerde te melden-

-

-

Ten eerste wil de knie van Nic Brouwcrs íog sreeds niet wat Nic wil. Nic dic tijdens de afgeiopcn Parelloop nog de eerslc STB-er werd eÍI vcrvolgens in RotteÍdam dc marathon onder de drie uur aflegde, heeft na de Telematicaloop geen meter me€r kunnen hardlopen. Zin kiie doet zeer en sril maar niet genezen. Nic, veel sterktc cn laten lve niet zeggen een voorspoedige genezing maar zeer zekeÍ ecn ge[ezing die van bliJ'eende aard is. Vervolgens moctcn we ook al geruime iijd de echtgenote van onzc kersverse penningmeester missen. Jessie Heinrichs die zo goed vooÍuit ging wordt helaas nog steeds geplaagd door een onwillige rug. Ook haar wcnscn wij een voorspoedig herstel toe. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


25

Nieuwe jeugdwer§roep S.T.B,

Tijdens de vergadering van de jeugdcommissie van 25 novembcr 1996 werd ccn agendapunl opgevoerd namelijk: "Een jeugdwerkgroep". Een werkgroep gevormd door de jeugd van S.T.B.

Het doel van deze werkgroep is: beter contact tussen de jeugd van de S.T.B. en de jeugdcommissie van de S.T.B., met.andere woorden wat leeli er onder de jeugdgroep. Deze werkgroep wordt gevormd uit de ouderc groep jeugd ( ouder dan 10 jaar). De jeugdcommissie heeft voor ogen dat dc jeugd hierdoor meer betrokken wordt bí evenementen en bij het verenigingsgebeuren van do S,T.B.

Às wij over evenementen spreken darl bedoelen we daarmee bijvooÍbeeld het jeugdkamp STB 1997, speutocht, SiÍrterklaas. Een ander itee is o.a. bezoe!.-cl val langdurig geblesseerden

Om er nu geerl gras over te latel groeien, hebben wij op woensdag tijdens de training dit voorgelegd aan de aanwezige jeugdleden. Tijdens deze training was blna iedereen aanwezig. Na een korte uitleg en onder genot van een draflkje en de nodige pepeanoten en taaitaai werden de veakiezingen gestart.

Eerst werd geinventariseerd wie belangstelling had om zitting te nemen in deze groep. Dit vr'areo io het totaal 15 personen. Er v/erd besloten dat 5 personen deel zouden gaan uitmaken van deze groep. leder aanwezig jeugdlid moest 5 personen kiezen waaftan zij / hij dacht dat deze geschikt warer voor deze taken. Daar de jeugd zeer síel is, was dit natuurlijk ook een eitje voor ze. Na wat geschrijf en vervolsens een telling waarbij geturft werd, bleek al heel snel wie zitting zou íeden iÍ dit bestuur. É


'2Í)

Hier volgt dan ook de uitslag: Eric Schriiver [eideriroordvoeÍder], Jelle Enninga, Carolien Gulpen, Ronald Frins, triouk Enninga en reserve: AnDeke Kremer en Àerander CooÍz€n. Deze gtoep zal gecoacht worden door Gertie Enninga. De eerste veÍgadeÍing zal op korte termijn worden gepland en U zult onget$/ijfelt nog vaak wai horel van deze groep. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Was ich noch sagen wollte

Dit

gedicht werd door een zeer belezen STB'er

in een duits boek

gevonden.

wunderbar, Ru[ter kaiJr mann schneller Jahr! schalten. Nebel?,lasz das training sein! Aber ohne Tempo-spÍitze zur Trinl<e lieber Bier und Wein, Kommst Du niemals bis Meide Schnapps und Milch, Spitze W',r.lF<t <^nst ein sfhlapp.r Rer'-ne nicht um Kopf t'nd Krage Knilch Starker ist des Nachbars Rauchen ist'íe Sauerei, wagen Deine Drogc sei O, Schlucke niemals schnelle Bei der alleÍgroszten Hitze Hiltlne helle l,aufermutze Pillen Fall'n vom Himmel weisze Traue lieber Deinum Willen, Flocken, Halte Hunde Dir vom l-eibe Trage Schal und woll'ne SocTraab auch mal mit Deinem weibe. ken Such trci Frost und Dauerregen Halte jede Hektik fern, nur nach Sand-und Tamenwe- Urd im Klub hat man Dich Dauerlauf ist

Lrbe dans ganse

gen

geÍL

vr'alten,

l-aufe nicht zu flott und viel lnrge leben sei Dein Ziel.

I-asz bei Bergen Vorsicht

0-0-0-0-0-0-0


R è klaÍr'a9

tÉr

.* '4i1

':"

. AUTOREKTAME

.

STANDEOUW - REKLAMEBORDEN/ZEIIEN

. .

DE KORATIESC H ILDE RS

BEWEGWIJZERING

fr:

ASSURANTIË

éày

GEHAErss.v

Alle ve rzekeringen Pensioenen Hypotheken Financieringen Sparen

Burg. CusteÍslaan 33 6373 ÍP LandgraaÍ Íet.: (045) 531 50 91 Faxr (0451 532 58 24 Poslbank nr 37 23 802 Kv

K

14051581


21

50-ste Enci bergloop l0 -11-1996 De 50-ste Enci-bergloop was voor sommige STB-jeugdledei een ware droom. Met 3 ereplaatsen, liet de STB-jeugd weer van zich horcn. Op eerl moei]ijk en bergachtig parcours lieten de lo(o)p(st)ers zien wat ze weakelijk waard waren. Helaas moest Eric Schriivers met een voet, blcssure op geven. Volgende keer boten!+.Ia een half uurtje rijden moesten §,e door grote aantailc n modde Ípoclcn parcours baggeren om bii het ko-men. Daar aangekome! moes-ten de eersten zich weer vlug omklcdcn om nog even een korle warming-up te doen onder lijding (?) van Ilona. Toen dc allerkleinsten geweest waren (met nog enkele heel bociende eindsprinten van cnkele jeugdlicden om een plaatsje

te

hoger te

eindigen), was het de ouderer. C)ok hier parcl! van uiÍzonderlïke klasse loond, bv.: bij Ralf de

beurt van de wat eindsprinten

de

en wer-den soms zelfs

be-

deed. Nadat

Leeu,!r, dic zijn naam eer aan

de

hele

jeugdatdcling had gelopen en iedercen een broodje, r gehad, kon er weer vertrokken wal te drinken of soep had worden. Waarschijnlijk zal cr in sommigc auto's nog wel een klagend woordie over de wilc was zij, gevallen, maar dit mocht de pret niet drukken. Jongens Pupillen

1 2

A

1160 m.

Gerven Ralfde I-ceuw Thijs v.

11 Alexaoder

De

Keion

SlB

Gootzen STB

04.27 04.31 04.55


.tÀ.Jf,-7t

d,3, Autobedriif Zd roj ews k i

* verkoop auto's * autoverhuur + lèasing * reparatie en onderhoud

re*insun

I ;5t : :fi'J:iii-""

:'f, 53"

Heerlenseweg 2OO Landgraaf O45 - s7

20o02

VOOR VOLLEDIGE VERZORGING VAN

+ * *

BRUILOFTEN FEESTAVONDEN KOFFIETAFELS ENZOVOORTS

ledere dag geoPend vanaf 11.00 uuí VRAAG VRIJBLIJVEND EEN PRIJSOPGAI/E


2a

D 11ó0 m. Pamelen UÍrita 10 Bram Haenraets STB 15 Ruud Frins STB 21 Bart Kreukels STB Jongens Junioren

1

M.

04.18 04.34 04.48

04.54

Jongens Junioreo C 2J20 m.

1 9

Martens PSV Frins STB Wclting STB

Vincent Ronald 14 Erik

Jongens Junioreu B 2500 m. 1 Carl de

4

ll

Bont CaesaÍ SïB Schrijvers STB

Frank Erik

Henschens

08.29 09.38 12.11

10.20 10.55

uitgcvailen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Zeven heuvelenloop Nijmegen 17 -L1-1996 (uitslagen).

J. Machuka Fíank Eisinga Pcter Verberkt Jos Jarlssen

Hub Erkens Theo de l-eeuw

Kenia plaats plaals plaals plaals plaats

366 616 633 693 1040

43.06 56.15

s8.41 58.47 59.12 1.01.26

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


29

De ENCI bergloop 10-november-1996

Al vroeg werd heel S.T.B. ujt hun bed gesleuld voor de ENcl-bergloop. Om 9.15 uur kwam iederecn naar d€ baan

toe. Van daaruit Íedcn we naar Maastricht. Me teeÍl tocn

we er warcn stapten wc uit de auto metcco in een lckker grote plas wateiJ Na een stukje lopon over hct tefiein van de ENCI waren we bij de staÍt. Al snel moesterl dc meisjes pupilleo C staaten. Het was niet zo'n zwaar palqrurs. Evc! een berg op en de rest helemaal beÍgal Het sr'as zo'n 1160

meter lang. Ze fhishtcn

als

volgt: M€isj€s MinipupilleD 1160 m. 1 Bente Rethans A6.23

2 3 4

AV.34 Pelr STB Lonnoke FÍins STB Pia Hermans STB Yaelv.

C 1160 m. 1 Iris Lange Kimbria 4 Linda Franken STB 6 Jeanne Horbach STB

06,21 06.30 07.39

Meisjes Pupillen

05-20

06.10 06.32


30 Onderhand stonden we al lckhcÍ te soppen in hct cemcnl. DaaÍna startten de meisjcs pupillcn B cn Zjj liepen ook 1160 meter. Ze finishten als volgt: Meisjes Pupillen B l160 m. 1 Tamara Hodselmans Caesar 4 Emma l(Ícmcr STB Meisjes Pupiller A 1160 m. 1 B. Crolla Mieke Niekien 25 Mandy de IJcirw

Unitas

sTB srR

9

05.03 05-40

04.45

0s.05 05.45

Jammer genocg viel I-oes Franken uit.

Even latcr staÍtten de meisjes juniorcn C en D. Zij liepen ook 1160 met€r. Zii finishten als volgt: Meisjes Junioren D 1160 rD,

1

Curfs Carolicne Rcmmen 12 Tincke K.eme r 13 Linda Schrijvers

8

T.

Meisies

1

M.

Ach.Top

sTB sTB

srB

04.37 05.10 05.20

0s.23

Junioreí C

Mecx

Tact

17 Anncke Kremer STB

03.51

0s.22

Heel S.T.B. heeft weer lekke! de Iongen uit het lijf gelopen! GeluLl<ig was cr gezoÍgd voor ervten§oep. Er deden trouwens 22 STB-ers mce! Tocn we weer naaÍ de auto liepen was iedereen een verzegeld met een fiks aantal cementspetters op brock en schoenen. Vooral lónneke Fdns bakte er wat van, lekkeÍ in het cement plenzen! 0-0-0-0-G0-0-0-0


l1 Speurtocht 24 november 1996

Op zordag 24 Novembcr vond dc jaarlijke speurtocht voor de jeugd plaats. Na ccn hele slechtc zatcrdag mct vee] wind, regcn er! s[eeu\rr' startte de zondag mct schittcrcnd weer. Dit jaar had m€n ecn routc uitgestippeld in Klimmet. Er was een goede opkomst en om 12.30 werd dan ook her startsein gegeven. Maar helaas had de orgz! satie (die overigens allcs uitstekend geregeld had) buiten de mening van de kindcren gcickend. Die wilden uiteÍaard et met hun ouden de speuatocht lopen rnaar ondcr elkaar. Dus wcrd er in aller ijl aieuwe groepcn geïmproviseerd en de oudstc jeugd vertrok dan toch uiteindelijk gezamer ijk onder bezielendc begeleiding van Cor en Ivo. De resr volgdc met tussenpozen van enkele minutcn. llet wi$ een mooi. zij wel zeer modderig paÍcouÍs door de velden van Klimmen. Er werderl allerlci mocilijkc opdrachten gegeven (zoals bv het vinden van 2 koffiebonen), maar iedercen sloeg zich cr kranig i 6\(s'urI È ud,L Lc .uor ondcr hur scho€n losliepen (nieÍ{aar Fons?) Na verschillende tussenstops met icts tc eten of te drinkcn wachtte er voor de kleintjes onder olls cen grolc verrassingt de Sint en zijn Piet stonden langs het parmurs om dc kleintjcs aan te moedigcn en uitcraard wat lekkcrs te gcven!

Ongeveer twee en een hall uul later werd er gefinished en werde, we warm onthaald met erwten- en goulashsoep. Ondertusscn v/eÍd er door de jury hard gcrekend om de puÍ[cntelliÍg kloppend te krtgen cí na rijp beraad werd dan eindelijk de wirnaar

bekend gemaakt : Jawel hoor, de kids onder begleiding van dc tÈ,ee superkids. P.oticiai allemaal! Maar ook de rest van de jcugd had zich nict onbetuigd gelatcn en volgde korl op dc winnaars. Al met al was het een zcer geslaagde middag en hopeliik tot voigcnd jaar! 0,0-0-0-0-0-0-0-0-0


32 ./-\

.,-

',cf.

Wedstrijdkalender Zuid december t/m februari

i,ir

ii 8

dec.

15 dec. 15 dec.

22 dec 22 dec. 72 dec dec.

26 de.. 2ó 31 31 31

Wïnteiaul Tdmloop Kerstcross I-eudalbosloop KeÍstloop Rabo-kerstqoss

dec.

dec. dec. dec.

jan. 12 jan 05

12

Kapellefiosloop Mescherbergloop

jat

jan. 19 jan. jàn. 26 jan. 26 jan. 1 febr. 16 febr. 16 febr. 16 febr. 19

23 febr.

Sylvesterloop Sylvesterloop Sylversterloop IJzereí Manloop 5'Scopiascross 25"Halve Marathon Arnendaalloop Wallenloop

Trimloop AbdijcÍoss l,€udalbosloop Midwinterm aratho[ Ave Heytse cross

Beeke

cross

Marathon Schoorl 1'Emmaloop

1-2-2,8-7,2 13,4

kn

bn

18,3L71

i;itÍ.k

{!

lr'll

,,i;l

Landgmaf Eijsden Aachen

2,5-5-7j-10kn Montfort

i-6,4-9,6km

Beegden 1-3-6-9-12-15km Heythuizen

1-5-10km 1-2,5-5krtj

Geníep Stamproy

1-2,9-ó,3-9,8bn Heerlen 10km Elsloo 1-3-7 km Weert

km

15 Wegberg 1-2-3-7-10-171f,n Weert

Scopias 21 .1 kÍn 10,5-21,1 km

1-3-6-9-15kn

Tegelen Egmond Roermond TungelÍoy

2,5-5-7,5-101(m Montfort Achilles-Top KeÍkrade 1-3-6-9-1215km Heythuizen Stg.Marathon Apeldoorn Av.Helthuizen Heythuisen Ceasar Beek 21.1-42.2km Schoorl

5-10kn

Heeim

Nadere inlichtingen omtrent tijd, insckijven etc bij onze wedst jdseketaris: Cor van Haaren II G 045-5326833 0-0:0-0-0-G0-0-0-0-0-0


33 diverseuitslngendivers€ultslagendlverseuitslogendiverseuitslagsn

Baanwedstrijd - 3000 meter - Kerkrade - 3 aug.l996

1 2

Gerdt Frank

Schaepkens Hensgens

A.V.To€komst

STB

Marathon Eindhoven - 6 oktober 1996 STB 221 Pierre Muyrers 397 Andre Philippi STB

00.09.58 00.10.16

03.09.38 03.24.55

Halve Marathon en 10 km - Giurath - 6 oktober 1996 21.1

1 34 43 50 63 68 90

I(M:

Achten DJK AÍmada Wurselen Frite Flscher plaats 3 M55 Wim Elevcld plaats I M45 Andre Philipi plaas 8 M35 Bert ReyndeÍs plaats 7 M50 Albert Verbunt plaals 12 M45 Herm Oerards plÀats 14 M35 107 À{aria Ftscher plaats 3 V45 Jorg

01.72.52

0129.11 01.31.06

01.33.00 PR

:!!!

01.36.09 01.37.23 01.43.04

01.4641

Aantal deelnemers: 136

lOKM:

I 7 9 l0 20

Harold Moll FYank Eisenga

Cor v,Haaren

II

Jos Dute§/eerd

Jan Manders

VSV GRemland Wcgberg Plsab 3 M35 Plaats 3 M30 Plaats 4 M30 Plaats 2 M50

00.34.08 o0.38.27 00.39.12

00.40.40 00.45.06

Aantal deelnemers: 36

Marathon FrankfuÉ - 27 oktober 1996

1 2

Jos Janssen

Peter Verberk

STB STB

02.55.00 PR 02.57.00

rlll


il! dlv€rseultslagendlve$eultslsgendlverseuitslagendlve.seultslagen

Enci-B€rgloop " Maastricht - 10 november 1996

3080 merer Jongens B

1 4

Carl de Bo.t Frank Hensgens

De Zevenheuvelenloop - Niimegen

1 2 3 4 5

Eisenga Janssen Peter Verberk Hub Erkens Theo de Ireuw Frank

Jos

00.10.r 7

Ceasar STB

00.10.52

-

STB STB STB STB STB

17 november 1996 00.56.30, PR !!!t 00.58.45 00,58.30 00.59.12

01.04.m

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

l-e marathon de Medoc De groep "Klimmen" gàat het kome[d najaar naar de "marathon van Medoc". Dcze wordt gehoudeD in de omgeving van Bordeaur e,| het parkoers gaat tangs 14 wijnchateau's dus de moeite waaÍd voot Francofielen, wijn - en natuurliethebbers. Dc vaste loopgroepbezoekeas hebben de sportievo gevolgen van dit besluit al aan de lijve ondcwonden dit tot groot genoegen vafl Haffy van de Laar, vanaf januari wordt het taal en wijngedeelte aan de voor beÍeidiBg toegevoegd. Het voorlopig progratuma is als volgti Vertrek vrijdag 5 sept. 1997 om ong. 19.00 uuÍ aanl(omst in Bordeauxr zaterdag 6 sepl1997 ca. 8.00 uur Retour : dinsdag 9 sept. 1997 ca. 19.00 uur aankomst woensdag 10 sept, 1997 ca. 8.00 uuÍ Kosted : reis - en verblijf ca. fl 600,inschrijving marathon ca, fl. 60,Inlichtingen en inschrijvingcn bij : Wiel Vonken t 045-5212459 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Van de trainer ÀTlAs-trairi

ngen voor de jeugd.

Begin oktober zijn de centrale trainingen begonnen voor de jeugd, geoÍganiseerd doo. stichting ATLAS. Zoals waarschijnlijk bekend is ook onze veÍeniging aangesloten bij deze stichting.

Atlas heeft tot doel om de atletielGport in zuid-limburg weer een nieuwe impuls te gevcn.

Dit

probeert men oader meer te beteikcn door: gezamenlijke trainingen te verzorgen, baanwedst jdencompetitie en een crosscolrtpetitie te organiseren, trainers op te leiden en te begeleiden, juryleden op te leiden, etc. Van atlas zijn op dit moment een zevental verenigingen lid, te weten: CaesaÍ, Achilles Top, AVON, Unitas, AV '34, Kimbria en STB. Aao de gezamenlijke trainingcn \i/ordt door STB met een achttai jeugdleden deelgenomen, te §/eten: *Ralf de Leeu. .'> hordcnloop 'Ronaid Frins, Hub Renssen en Àiexanrier Gootzen ..> polsstok hoogspringen *Frank Hensgens, Karin Muijrers, Roger Janssen en Eric SchÍijver > midden- en Iange afstandlopen. Tot nu toe worden alleen deze dÍie oDderdelen gezadeDljk geÍaind. Voor de toekomst zullen de ondeÍdelen naar alle waarschijrJijkheid uitgebreid worden. Zaak is om geschikte traine$ te vidden.

Oproep juryleden of (assistent) traitrers. Door de stichting Atlas en -de KNAU zullen in de toekomst een aantal opleidingen worden verzorgd in zuid Lirnburg. Deze opleidingen kunnen onder andcre zijn: * juÍy-opleidingen ; (asststent) jeugdtrainer ' (assisteít) hardlooptrainere


'36

Ook leden van oDze verenigrng kunnen van deze faciliteit gebtuik maken. I-eden die interesse hebben voor een opleiding kunneD dit

kenbaar maken aan Cor van Haaren I (045-5326562) Ik zal dan de vinger aan de pols houden als er in het zuiden eeí opleiding wordt veEorgd en de liefhebbers hieÍvoor dan in kennis stellen.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen aan deze opleidingen GEEN kostefl verbonden zijn.

De assistent opleidingen duren 4 a 5 cursusdagen. De juryopleiding zal ook 4 of 5 avorden duren. IÍr overleg met het bestuur kan worden bekeken hoe men dan kan worden ingezet binnen de vereniging met betrekking tot begeleiden of trainen. Al deze opleidingcn zijn bedoeld voor mensen die geen speciËeke kennis hebben van de atletieksport, dus voor eeniedcÍ goed te doen.

Zeker voor ouders van jeugdlede[ zijn deze opleidingen leuk om meer betrokken te worden met jeugdbegeleiding, b.v. bij wedstrijden, ctc,

Marathon Rotterdam 1997 Zóals voorafgaande ja.en zal ook dit jaar naar alle waarschijnlijkheid weeÍ met de vereniging naar Rotterdam worden gegaan voor de maÍathon.

Diegene die dcze marathon willen lopen en in het bezit van een schema willen komeÍl om gezamenlijk te gaan tlainen, dienen contact op te nemen met Co. van Haaren I (045-5326562) Bekeken zal worden op welke s/ijze ''ve gestalte gaan geven aaD deze trainiíg. Er zal in de eeÍste of tweede week van het nieuwe jaaÍ dan een bijeenkomst worden belegd met de marathonlopers om e.e.a. door te spreken met betÍekkirB tot de voorbereidillg, Onze collegalopers van AVON zullen daaraan dan ook deelnemen. Op die bijeenkomst kunnel contacten worden gelegd met collegalopeas om te bezien waar eventueel tÍainingen gezamenlijk kun[en worden gcdaan. Ik zal dan ook eens kijken of er eefl mogelijkheid bestaat om oP die bijeenkomsi een gasíspreker te laten komen, die op dic àvond een voordracht kan geven over een looponderwerp.F


37 Als je op die avond wilt komen, bel of schrijf me dan voor 1 januari 1991.

20 km var Brussel dsm-

/

10 EM Dam

tot

Damloop te Amster-

In

1997 hebben we als loopgroepbegeleide$ een twe€tal wedstrijden gepland waar wc als veÍeniging gezamenlijk voor zulled gaan trainen.

Ons voorstel was om de 20 km van Brussel (waarschijnlijk 01 juni 1997) als voorjaarswedstrijd te plannen en de 10 EM te Amsterdam in begin oktober 1997 als najaarswedstrijd. Deze gezameÍ ijke training in eerste iÍstantie bedoeld voor de beginnende lopeÍ en debutanten op de respectievelijke afstaíden. Onze bedoeling is om voor de 20 km van Brussel op vrijdagavond 04 april 1997 te beginnen met de gezamenlijke training, We zullen dan iedere \Íijdag, tot en met 23 mei 1997, de duur van dc training geleidelijk opvoeren. Indien mogelijk kunnen lve deze trainingen samen doen met onze vrienden van AVON. Daarbij moet bijv. ook worden gedacht aan een apres'run na afloop van de training, b,v. in de kantine van AVON of in de kaítine van de voetbalvereniging Kolonia. Het is de bedoeliíg dat vooÍ deze training vooraf contact sr'ordt opgenomen met Cor van Haaren II (§/edstrijdsecretaris). We kunren dan bekijken in hoeveel niveaugroepeD we de gÍoep moeten gaan veÍdelen. Een en ander in verband met begeleidets. Eenieder die zich vooraf meldt krijgt een trainingsschema toegezonden. Je hoeft jc nog niet direct in te schrij'veD voor de wedst jd. Je kunt bijvoorbeeld eerst meetrainen en later, als het prima gaat, pas insch jvcn voor de wedstrijd. Deze vrijdagavondtraining zal los staan van de reguliere wijdagavondtraining. Nogmaals: eeíieder is van harte welkom, maar de wat la4gzaÍíere loper zal centraal staan irl de voorbereiding. Gaame voor half maart 1997 bericht aan Cor 11 ofje meedoet. In het najaar zal ongeveer een soortgetjke voorbereiding plaaavinden voor de van Dam tot Damloop. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


3B

Estafetteknuppel

Bcdankt Fons Krcukcls, voor de cstaÍetteknuppel. Het was een verrassing om, tUdens een redactiebijeenkomst, miin naam te zien staan als volgcnde estafetteknuppel-gegadigde. Omdat ik nog niet zó lang lid ben van S.T.B. ( een dik jaar) mocst ik me eerst een§ gaan vcrdiepen in dc bcteke s van dc estafetteknuppel. Een oude rot in het vak (Thso Schmeils dus) gaf me z'n verzameling clubbladen cn op een regenachtige middag (wat moet een mens anderc) ben ik in mijn stoel neergostrckeÍ met zo'n pakveg 50 bockjes. De bedoeling was om allcen allc estafcttcknuppels tc lczen, maaÍ ..... dc uren verstÍeken want er stonden zoveel fteer intcrcssante, lcukc dingen in dan alleen die estafetteknuppel. Wat me wel opvalt, is dat er ontzettend vccl "oude rotten" bij S.T.B. rondlopeí, dwz mensen die al jarel dczc sport bcocfènen- Daarmce vergeleken ben ik dus echt €en groentje. Ook leuk dat de sstaÍètteknupp€l weer in ere is hersteld, na een toch wel laruere rusiperiode. Wat ik uit miin "1itcratuuÍ" begrepen heb, is de bedoeling van deze rubriek om v:1n 4llcs e! !'!og wat te ,lchÍijveD over hobby's, zaken die je bezighouden, intercsseren e.d. Lietit over andere dingen dan de atletick. om zo de mensen van een àndere kant te Ieren kennen. hocwel de atletiek voor veoi mensen binllcn STB dé of anders één van de grooiste hobby's is. Ëd Schiks heeft me dan ook op het hart gedrukt om niet over het lopen te schrijven, maar dit valt me ontzettend illoeilijk, want ik besteed toch heel wat van mijn tijd aan deze sport. Buiten mijn gezin en mijn part-time baan (waarmec ik zekeÍ full-time bezet bcn) Ioop ik gemiddeld 3x pcr week. Ben ikzelf niet sporten dan is er wel iemand anders binnen ons gczin dic sporter] gaat. (5 leden bij S.T.B.: tel uit je winsÍ!) Ook heb ih de eer om brj toerbeurten de jeugd te begeleiden on zoals jullie in het vorige clubblad hcbben gelezen, pÍobeer ik een klein steentie bii te dragen jn dc rcdactiecommissie. Door deze sport cn andeÍe sporten (voetbal voor de ieugd bv.) kom ik dan ook bij mijn grootste "hobby", eeí hele tijdrovende bezigheid


39

en wel de WAS. Jawel, met hoofdletters, want beÍ8en, beÍgen en bergen was, die nooit schijnen te slinken. Maar, wie interesseert dit? .............. Juist ja, dat dacht ik al. Ik kan mjsschien wel nog iets schÍijven over wat ik onderweg zoal hooi. maar ik weet niet of dit nu wcl zo'n goed idee is, loop ik straks hclemaal alleen, met al mijn vricnden. En Ed, ik heb i[ieresse in zdccl dingen, maar hclaas, de tijd ontbreekt. Misschien dat, warmeer ik over een aantal jaren nog eens de estafetteknuppel krijg, ik over mijn andeÍe hobby's (waar ik dan natuurlijk wel de tiid voor heb) kan uitwcidon. wcl wil ik nog graag van de gelegenhcid gebruik maken om de begeleiders van S.T.B. in het zonnetjo te zette[ Ik waardeer dc iDzct waarmee begeleid wordt ten zeente en vind dat dit ook eens gczegd, c.q. geschÍevon mag worden. Jongens, bedankt, Tot slot wil ik dan dc estafetteknuppel doorgeven aan eeo nieuw (iet wal ouder) jeugdlid vaÍr S.T.B. en wel aan Eric Schrijver. lk delk dat het ook eens leuk is om to weten wat er zoal onder onze jeugdleden leeft. Edc, aan jou de beuÍtl EIs


qUTO verkoop nie!w en gebruikt 1e klas occaslons met BOVAG garantie

íeparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taxaties eo reParaties

Klimmènderstraat 95 - Klimmen Telefoon: 04405-1358 Arito Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - Telefoon: 045 - 751449

@.4sGíI aIEÀm srr,rÍt fi

onnmers- en timmertreciriiÍ

H. 045-531 8849


40

Crisiscentrum op zondagochtend.

In voÍigc jarcn had ik, beneden in de hal bij menccr van Ooye[ wel eens naar boven gekeken cn mij, met cen glas gir.ihsr'cin in de hand, afgevraagd wat dic schimmen achtcr dc ramen van het kantoor van Van Ooyen aan hct doen wareIr. Sinds I december van dit jaar wect ik dat. op dat kantoor zit tijdons de Kapellerbosloop hcl CrisisceítÍum. Alles wat fout kan gaan gebeurt daar of van daaruit. Het CÍisisccntrum zorgt voor de traditie dat de Kapellerbosloop altud gezcllig maar cen toch ecn tikkeltje rommelig is. Daar maalt overiEens gc(n (nkek loI,cr om. zo i\ de ewaring. Maar tijdens de vroegc ochtcnduren, als de computers geinstalleerd wordcn en de printers zjjn aangeslotcn cn zich vakbel:wame lieden achtcr deze spullcn ncstelen, slaat van het ene moment op het andcre de vlam in de pan. Een bij ATLAS aangesloten atletjekvereniging komt onvernacht met eell stapcl na-insch jvingen, daar is niet op geteld. Die moeten eerst worden ingevoerd voordat meneer Van der Linden 'c3n start ell tlnish' kan beschlkkel o.JÍ bijgewerkte deelremerslijsten. DaaÍ lopen wij dus al vertraging op. Een speciale, warmgeklede koerier brengt de lUsten pcr fiets naar de start en brcngt straks uitslagen mcc terug. En we dachten nog wel, hoel teÍecht, dat we handig waren door dc verwerking van icugd en hoofdloop te scheidcn. De verlraging, cn daarmee dc C sis, wordt grolcÍ als blijkt daÍ de enige echte uitleg vaE het KNAu-reglement anders is dan zoals wij 'm hchbcn uitgcIegd. Gevolg, een aantal lopertjes mol]Íen alsnog in cen andcrc categoric wordc[ ingedeeld dan waat wij ze cen plaats hadden gegeven. We hebbc, eert groot deel van de ochtend het gcvoel achter de feiten aan te lopen. Een tafel verde.op hebben de hcren Frins en Van Haaren II het voorlopig rog rustig, zo rustig zelfs dat ze 't zich L:unnen permitteren om de opmaak van het (»mputerprogramma naar eigen inzicht te wijzigen. De verwcrkins van gegcvclls kan dan straks snelleÍ. Dat dit anders zal vcÍlopcn zal late. blijken.


41

Dan komen al de eerstc uitslagen van de jeugd binnen. De nieuwe clektronische tiidwaarncming voldoet uitstekend, naast hct oudc machientje met haar kuren, zo blijkt. Voor de zckcrheid bestaat elke uitslagenlijst toch uit tpee prirlts van dcze machientjes cn cen haodgeschÍeven tijdlijst. K.)ffic blijft onaangeroerd, een shagje brandt uit in de asbak. Mijn kompaan, de heer Jongerius, heeft de grootste moeite om de door mij opgedrcunde boÍstnummers tc vindcrl in de tUdlijst en deze te combineÍen met een tijdsr'aarneDiÍg. Nadat de ecrsle uitslagen zijn verwerkt, komt hct zaakje beter op gang en werken wij dooÍ. Een tafèl verder wordt nog steeds gerclaÍt. Het ziet er op een moment zelfs naaÍ uit dat er gcen dcelnemers zijn aan de rccreatielo()p. Ook beneden irl dc zaal is h(]t nu evet rustig. MevÍouw Fischer en haar Elfcn kunnen adem halen en koffie zelten, ondanks een veÍslopte afooer. MevÍouw KetelaaÍs cn haar Medestandstcrs §trek_ keo de benen.

Dair korni alsnog de recreaticloop op gang, Toch nog zo'n brintig inschrijvingen om tien voor elf. In een vloek zijn die ingevoerd. TernauwcÍnood kan meÍIeer van der Li det over de deelnemerslijst beschikken. Over de recreatieloop heen komt dc na-inschrijving varl de Hoofdloop op gang. want ook hier weer een goedc traditic, 's ochtends watkcr worden, naar buiten kijke. en - bij goed weer - dan pas beshiten om in Schacsberg te gaan lopen. De zÀal beneden zit binncn dc koatstc keren helemaal dicht. Boven werken Frins en Van Haarcn Il zich in het zwcet. Dan paniek, s,e zijn dooÍ de 'numme$' heen. De wet van Murphy weÍkt vlekkeloos cn zonder dat sre het in de gaten hebben. Er worden dubbele num-


42 mers uitgedeeld, lopers die onder het zclidc nummer gaan bpen. Dat belooft wat voor straks. Er voÍdt om rust en conccnÍatie gcbeden. Er is vooraf een dubbele controlc bodacht, hopelijk werkt die. Dan trcedt mevrouw van der Linden binnen, cÍisis, en kasbestcndig. Het «)ntrolcsystcem werkt, met vr'aarnemingcn aan de finish in dc enc hand cn de deelnemerslijsten in de andere hand kan zij met hulp van de hcrcn Frins en Van Haren II dc b€langrijkste uitslagen erl prijswinnende lopers/loopsters vaststellen. Er moeten nog cnkele 'nagekomen prijzen' worden ingepland, die moeten natuurlijk wel op de goede plek torccht komen. Hct is inmiddels na twaalven. De jeugdafdeling hceft probtsmen met het uitdraaien van uiislagen en besluir om op 'handmatig' ovcr te gaan. Mcnccr WeltinB in colbert, mag samen met meneer Eussen varr de KNAU (zonder colbert) de prijzcn gaan uitdeicn. Blijken we eÍrkele foutjes gemaakt te hebben. MenccÍ Welting voelt zich opgelaten. De foutjes sr'orden ter plaatste hersteld, de allerlaatste in dc loop van de avond als dan blijkt dat een STB,jeugdlid alsnog een bÍonzen mcdaille heeft ge!íonnen. Mevrouw Ket€laars cn de heer Jansscll. terug uit het bos, ontwaaren de kluwen van de dubbele nummcrs. Binncn ecn half uur is de zaak rond. Wcthoudcr mevlouw Köllgcns declt de prijzen uit. Vocrzitter Van der Linden roemt het sportbeleid van ale gemeenlc. We lopen naat een cind. Uit het bos zijn ook de aode.e troepen teruggekeerd. De Wakkcrc Bewaarders van dc route, dc Verkleumdc Controleurs bij de fuik, de Alerte Tijdwaarnemers en al dic Anderen die er dit jaar weer voor zorSden dat bijna vierhonderd sporters niet verdwaald zijn in het donkcre bos- Voorwaar, een prestatie. Voigende k€er doen lpe hct weer beter, weten we en bevestigcn we elkaar 's avonds in dc vcle telefoontjes, over en weei.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


spotirysiotheÍopeut

T'E T.II

II

- sDorters sDreekuur - conditielesten op eleitrische loopband oP

Íietbergometer - looPcorrectie sportmassage tapen en bandageren

Íiledisthe Spoilbegeleiding Heerlen 'í f1.: \/aacrarlo Y (lfrrf| rctLr\i ^--^,+ llJq \JltllIlElL

iei. O46 - 4426A8A


Kapellertrosloop (eugd) 8-december-1996

Op 8 deccmber, 's morgerB om halJ tien viel het staÍtschoÍ voor de eerste jeugdwedstriid. Het had gcvroreÍr, maar de zoD begon al d«)r te komen. Het kapellerbos goÍNde van warm lopende kinderen, trainers en meegekomen fans. Dc jnspanningen van de stichting Atlas rverpen nu hun vructrten af. Nog nooit sinds het bestaan van de kapellerbosloop deden eÍ zo veel kindcrcn mec. Alleen al 175 voorinschr'J'virgell, uiteindelijk werden het 206 jedgddeelnemers. E waren 5 wedtrijden over 1000, 1500 en 2000 meter, waarin mee.dere categorien tegelijk mcelicpen. Onze eigen jeugd was me! 34 deelnemers goed verlegenwoordigd. Vier hiewan behaalden het cÍemetaal. Ralf de l-et:uw werd eerstr; van de pupillen A. Bij de meisjes bchaalden Moniek Böhmcr van dc pupillen B en Linda Frar <en van de pupillen C ecn tweede plaats. Frank Hensgens werd derde bij de junioren B. De minipupillen hadden een pechdag. Pia Hermans schrok zo zcer van het startschot dat zc zich omdraaide en naar haar moedeÍ vlucht r Ut \,\

,,rv! r,. e\

Lonncke Frins zctte zo foÍs in dat ze twee keer tegen de vlakte gingDe rcst van onzc jeugd liep voor wat ze waard was. Rondom do finish was herhaaldelijk te zien hoe fanatiek de jcugd in de wedsirijd zat. Er werdcn nog sprintjes naal de eindsirecp getÍokken. Daarna hingcn er vcrschillendc uit te puftèn over de hekken met tranen van vreugde of teleurstelling in de ogen. Een enkeling Isxam kokhalzcnd van inspanning ovcr de meet, Iedcr kirld keeg een medaille en bij inlevering van het startnummer een overheerlijkc wafel van Maria Fischer. Deze had weeÍ voor de mooiste en voortreffetijktc taartcn, oliebollen en koeken gezorgd. De eerstc van iedere categorie keeg nog eerl geldprijs. De kapelleibosloop is dit seizoen een van de vijl crosslopcn die meetellen voor het algemeen klassement. De vieÍ bcste tijden van deze 5 crossen tellen mee. De volgendc in de seÍic is de keÍstcro§s van AVON.


Hier volgcn de uitslagen van onze jeugd: 1000 meter.

midpupillen; pupillen meisjes C: pupillen jongens Ci pupillen meisjes B:

pupillen jongsns B: pupillen meisjes A:

pupillen jongcns At

juniórci

rneis;es

o,

juniores meisjes C: 2i@ rre@r. iuniores iongens D:

junioÍes jongens C: iníi, \r.c i^n-Fnr R

Chantal Smieja Lonneke Friís Linda Frankcn (2e) Jeanne Horbach Maroo Eisinga Moniek Böhmcr (2e) Emma KÍemer Elleke Nicwcg Moniek Grouls Fank Pantus Miekc Nickicn Maaike Hcinrichs Loes Franken RaU dc Leeuw (ie) Alexander Cootzen Thijs Kreukcls Mayk Luchesie Danny Smieja

Carolien Remmefl Carolicn Gulpen Tineke NÍemer Linda Schrijver Annte KJemer

06.35

06.54 05.20 06.28 05.25 04.47 04.57

05.0Íl 05.19 05.08

04.s2 05.06 05.33 03.5S 04.2',1

04.54 04.59 05.33

06.20 06.24

06.38 06.47 06.30

a932

Bram Haenraats Bart Krcukels Richard Jongerius Jelle Enninga Ronald Frins Rolf Luchesie Erik Welting Ffart Hensgens (3e)

09.39 10.05 10.39 09.21 10.30 10.41 07.28

Erik Sch jver

08.1s


45

Clubrecords

Na enig overleg hebben we de volgende spelregels opgestcld met betrekling tot de clubre«rrds.

1. Clubrecords ge1dco vanaf het momcnt vaII oprichting van dc KNAU-atletielsr'ereniging STB (1-1-1985) gevestiSd wordon op de baanafstanden 100m, 200m. 40{}m, 800m, 1500m, 3000m,5000m en 10.000m. 3. Clubrccords kunnen gevestigd worden op dc wcgfstanden 5 km, 5EM, 10 km, 15 km, 10 EM, 21,1 km (halve marathon), 25 km en 42,2 km (marathon). 4. Clubrccords L:unnen alleen Scvestigd worde! in officiëlc wedst.ii den waaraan men als vertegenwoordigcr van S"fB deelncemt. 5. Clubrecords kunnen alleen gevestigd wo.deo in de lccftijdsklasse waar mcn officieel in thuishoort. 6. Clubrccords \rorden gcba-sccrd op de officiëie eindtijCen zoals Cie vcÍmeld slaan in de uitslagcnlijsten van de bctreÍ1ènde wed§triid.

2. Clubrecoids kuínen

De liist is samengesteid op basis van de informatie die voo.handen is. Als bronin{Íomatie hebbcn we Sebruik gcmaakt van de uitslagen die vermeld staan in de clubboekjes vaÍI 1985 tot en met 1996 en van iÍformatie die her en dcr dooÍ de "oudere" lcden is aangeleverd- Als de lijst niet correct of volledig is. scheldt dan niet, maar gcef evell cen seiÍrtje aao de redactie. We zullen hem graag aanpassen voor ons volgende clubblad.

STB-sters en STB-ers' aan jullie de uitdaging deze liist compleet te maken en/of te Yer-beterenl!i:!:::


Dames seniorÈn G 35).

Baan 100 m 200 m 400 m 800 m 1.500 m 3.000 m 5.000 m 10.000 m Weg 5 km

5EM l0 km 15 km 10 EM 21,1 km 25 krn

Marath{}n Dames veteranen

00.05.09 00.10.44 00.18.26 00.38.01 00.23.26 00.37.19 00.38.01 00.57.55 01.06.28 01.21.50

v. d. Linden v. d. Lindcn v. d. Linden v. d. Linden Janne van Duyn Heleen SnackeÍs TÍea v. d. Linden TÍea v. d. Linden Trea v. d. Linden Trca v. d. Linden

TÍca TÍea Trea Trea

02.56.59 Trea v. d. Linden

I

15-07-1986

09-07-1986 05-06-1986 19,05 1986 08-10 1989 30-08-1992 19-05-1986

09-03-1985 12,05-1985 04,0-5-1986

28-09-1985

(35-45),

eaan 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m

Weg 5 km

5EM 10 km 15 km 10 EM 21,1 km 25 km

Marathon

00.02.49 TÍca v, d. Linden

15-9-1996

00.12.17 Trea v. d. Lindcn

15-9-1996

00.24.20 Riki Hendrix 00.38.44 Alice Lendfers

10-10-i993 29-08-1993

01.1 1.55

Mien Quadvlieg

08-03-1992

01.28.36

M. l. Raeven

01-05-1988


47 Dames vetcraíen 2 (,15-55).

Baan 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m

Wcg

3000 m 5000 m 5 l(In 5 10 15 km

EM km 10 EM 21,1 kln

00.37.55 Alice Lendtèrs

28,08-1994

00.44.26

Maria Fischer

02 04-i995

01.08.07

M. I. Raeven M. I. Raeven

16-04-1990 03-09-1989

01.32.33

25 km

Marathon 03.34.55 MaÍia Fischer

24-09-199-s


Heren serioren (-,10). Baan 100 200 400 800

m m m m 1500 m 3000 m 5000 m 10.000 m

Cor v. Haaren Fred Pierik Jan Hovcn Jan Hoven Jan Hoven Rob Riksen Weg 5 km John Hendrix 5EM Jan Hoven 10 km 00.50-03 Jàn Hoven 15 km 00.55-30 Jan Hovcn 10 EM 01.10.59 Jan Hoven 21,1 k 01.27.?? Jan Hoven 25 km Marathon 02.34.17 Gcr Hamers 00.02.17 00.04.25 00.09.07 00.15.5? 00.33.00 00.17.00 00.29.06 00.32.45

I

l5-09-1996 13-07-1985 26-0',7-1985

04-07-1986 08-10-1989 18-11,1989 01-0s 1988 21-02-7981 12-05-1985

0s-0s-1985 ??-?? 1986

19-0s-1985

Heren veteranen 1 (4G50) Baan 100 200 400 800

m m m m

ào.oz.zu 00.04.49 00.09.08 00.17.09 00.34.14

*i"r r,io,

Hub Heijnen 1500 m John Hendtix 3000 In John Hendrix 5000 m John Hendrix 10.000 m 00.1?-25 Hub Heynen Weg 5km 00.27.12 John Hendrix 5EM 00.33.42 Hub Heynen, 10 km 00.52.44 John Hendrix 15 km 00.57.27 John Hend x 10 EM 01.13.59 John Herdrix 21,1 km 01.34.42 Ed Ouadvlieg 25 km Marathon 02.49.48 Peter Vcrberkt

1s-09-1996 09-06,1994 06-08-1988

i8-07-i987 08-06-1987 02-04-1995

27-08-1989 09-05-1993 23-04-1989 16-04-1990 28-05-1988

08-03-1992 0s-04-1992


delen: overzet

Het

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUïII o45- SZ41U2

VIÀNEN o!47-

31647 4

ÀI-MEI,O 0546A72125

VELDHOVEN 040 -z 531900

!J«ir=nrnrs CARR OSSEH IE-D ELE N

ROTTERDAM 0t0-462é561


49 Heretr veteraDen

Baan 100 200 400 800

2 (5G60)

m rn

m m

00.02.46 Bert

Revnders

15-9-1996

1500 m

3000 m 5000 m 10.000 m

Weg 5

krD

5EM 10 km 15 km 10

EM

21,1 km a5 km

Marathon

00.33.10 Jung Mainzer 00.36.02 Sjerg Francot 00,55.00 Sjeng Francot 0l.00.33 Sjeng Franc.t 01.18.31 Sjeng Francot 01.40.13 Sjeng Francot 03.06.50 Frits Fischer

12-09-1992 10-06-1990

23-04-I989 1B-11-1989

26-0s-1990 26,08-1990

u-09-1995

Heren vetemnen 3 (60+)

200 m 400 m 800 m 1500 m

3000 m 5000 m 10.000 m

weg 5 km 5EM

kln EM km

10 15 km 10 21,1 25 k1!!

Marathon

00.24.52 Ed

Schiks,

21-04-1996

00.44.25 Herman Schiffelers 23-10-1994 01.11.05 Hcrman Schiffelers 28-08-1994 02-09-1990 01.33.48 Bob

Pctcテ行,


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


50

s.T.B.

F.AMILIE

en

MEIIWJAARS

-

TREFFEN WINNEER : trÀÀR

JÀNUÀRI 1997 IN HET CLUBLOKAIL UÀN TCN (Cooperbaan) 19

Het nicuwjaarstreffen is voor ons STB'en de mogelijkheid clkaar ee. gezond en sportief 1997 toe te wensen. Jullie hebben vorig jaar er zelf een succes van gemaakt eÍI om die reden zal het progÍamma ongewijzigd blijven DE MOGELIJKHEDEN : Wandeltocht:

rustig tempo normaal tcmpo

duur duur

Iropgroepen:

11kn \ uur 12lor \ uur

duur duur

t 1

uur uur

t1 11

uur uuI

1

Aanvang alle onderdelen om 10.00 uur. Achteraf is er gelegenheid om te douchen cq.op te ftissen. Inschríving is !igl! nodig, maar gewoon erbij zijn.

Na het sportieve gedeelte is eÍ een gezellig samenzijn met een door de veÍerfgiíg aangeboden brunch met een muzikate vooltzetting. Alle consumpties, fris en bier, zijn tegen een gereduceerde prijs. Alvast pretti8e feestdagen er tot 19 januari 1997 0 0 0 0-0-0-0-0-0-0


51

GEHOORD BUITEN DE COOPERBAA\ Boer Biet, wiens vrouv buiten zijn Í'eten schuld had qemaakt bij de bakl(er, keao in dièns l{inl<e1 een pakje bisclrit kopën. - Weet qe !rel, sprak de bakker, dat hier nog àlrijd twee rozijnènbroden vàn u!í vrous staan? - NeenÍ zei Biet, dat rreet ik nièt. maar Professor (nadat hij eèn Les over de werking dèr spieren segeven heeft): xi.jk eens, Eijne heren, als ik nu begin te boksen, t{élke Epi€ren treden dan in verklng? Student: De lachspi-èren van de toeschouvers, Professor' ?sèe boezedvriendinnen ontnoèten elkaar in

ffi

tot dè andere: - Ea, ik had je niet gezien! Waarop dè anderè antwoordt: - Ja, ik zag he! !re1 da! je Be niet had gezien. Na nog een poosje uitleqqen saan ze uit èlkaar en dè - l,rel, nogà1 een geluk dat ik je zaq, anders hadden r7e elkaar nièt gezienTotdat we elkaar weèr èens zien. De ène zegt

IN DE I<IINIEX vèrpleegster: Hij is dood. Dokter : Hoelanq heeft hij nij. vóórqeschreven geneesmíddel gebruikt? verpleegster: sinds uw laastste bezoèk. Tien daqen dus. Dokter : Dat komt ervan! Ik had hen voorgeschreven het een naand lang te gebruiken. Vlder tot ziio zesjarig zoontje: "Nu wilje zeker eens je asje zien, dat de ooievaar gebracht heeft ?" 'Nee. [ever de ooie!?d" I

SchEÍpzimig

Hij: "Ik vi 1, dat wouwen langer ooi blijven dan manftn" Zij: "Naiuudrjk". Hij: "Nee, kunseatig".


TrnininÉien rvinÍerseizoen' go,f 97 Dag

Tiid

Ma.

18.30

Garage Toyota Mengelers

Duurloop 1 uur

Di.

18.45

Crarage Toyota Mengelers

IítePal voor Hub Weltiíg alle gÍoepen

Cor van Haaren

Garage Toyota Mengelers

Duurloop 1.15 uur

I-oopgroepbegeleideÍ

18.30

V-V. Kolonia

Jeugd

M.van Haaren Ilona Kessels Tim Welting

18.30

Atletiekb. AVON Heerlen

Baan-

C-or van

Spoftzaal " Kakertn

Conditietraining

Henk Thijssen

Garage Toyola

Duurloop 1 uur

V

Sportzaal "KakeÍt"

Jeugd

M.van Haaren Ilona Kessel§ ïm Welting

Cooperbaan

Duurloop

Jobn Hendrk Ilub Brouwers

18.30

Do. Do.

19.00

Training

Plaats

Mengelers 10.30

Zn.

8-30

Vrije trainir€

Haaren

trainiíg

Informatie betreft trainingen: CoR vAN HAAREN 045-5326562 Jo vaN Vr-cDRoP 045-5316586

'

Begeleider

ie Íaidng


bij de PAI(KEN neerzitten ? kom norr.

-

man oh Tnan!

Ol'ff'.TP*""*

)

Heerlen (Geleenstriat 34-36 en P.omen:rde l3), Maastricht (GÍoie Staat 18-20) Sitrard ( À4 o I e n b e e k s . Í x a t l2).

{

OOK NA 18.00

uuR

BEPAFATIES 531 32 22

glasropaÍati9s lov€lan 6n plaatssn van

dubbele beglazing

STREEPERPLEIN 10, 63;71 HZ LANDGRAAF

STB Clubblad 1996 nr 5  
Advertisement