Page 1

AÏLETI

E KVE REN

IGI

NG

BR urys^

<2

nË BË 'tf lt' Sport - en

E1996 No4 D Trimclub iif UnSS UmmerneröC


SPORT EN TRIMCLLiB BRTNSSUMMERIIEIDE

BESTUUR

:

Wirn vatr der LiadeÍ 045-s254999

Op gen Hoes 59

Jan YaÍ He€s o45-405n34

Groenc KruisstÍ.13 6343 BD Klilnmen

Penningmeester :

Mees van 't Hoff 045-54s1171

BerghoÍ'str. 103

JeugdspoÍ

Hub Weltirg 045 5320222 Jos JaNsetr

Quadvlieglaan 28 6341 IIB Landgraaf Schepeobank 22 6343 CV Klimmer Koempet 91

VooÍz itter :

Sccretaris

:

:

Algemerc Zaken (vice-vootz itter) Algemene Zaken (lid-ffainerscom) Trainerscom. :

:

043-4591995 :

Jo van Vlodrop 045-5316586

Co. §rí Haaretr (I) 045-s326s62

wedstrïdsecr.

:

Cor van Haaren (II)

6442 PP Brunssum

64?1

EE Kcrkade

NG landgraaÍ veldbrand 6 6372 DN Landgraaf HonirgÍnannstt.25 6372

Sport medische zakelt

Harry Yan der l,aar

Lid

llalÍie Vermeulcn

K1r, \7Ít I r-.lm,rf Hommett 104 6361 HN vaesrade Op 1 veldje 9

04s-5321893

6372

:

Postadrcs : Postbank :

046 4426088

Rx l-andgraaf

6370 AC I-aídgaaf ReknÍ. 4915695 t n.v Pennitrgmecster S.ÏB' Berghofttr. 103 6471 EE ËYgelshoven 354 GBomansstÍ 73 Albert 6372 KR l-andgraaf

Postbus31131

VercnigirysnÍ.KN.A.U. _n"í"tiort pooti" Vcrbunt , 045-6314854 Via lerlaltieadÍes of bestuur Adveíeren :

Adverteerders kriigen het clubblad kosteloo§ toegezonden

__l


REDÀCTIECOMMISSIE Ed Schik, Theo Schmeits, Els en Wiel FriÍls.

UiÍarliike inleverdahm kopij: 6 december a.s. bij Theo Schmeits, Gravenweg -56, 6471 VZ Eygclshoven. HeÍ clubblad veschiint 5 x per jaar.

INHOUDSOPCAVE Pagina 6 ,1

8 11

14 17

l9 22 23 26 27

Onderwerp Vsn de voorzitter. Amelies verlaat redactiemmmissie. Vernicuwing redactiecommissic. vaals-VeÍrloVaals-Veolo. DiveÍse uitslagen. Reflecterende vestjcs. Even voorstellen AVON. Ziekenboeg.

wedsíijdkaiender 7-uid. Hölle von StoLlberg. VeriaardaskalendeÍ.

-s3

Kampioenschap 1996. Clubrecords. Estafettcknuppel. Telematicaloop Heerlen. De 10 E.M. vàn de Telematicabop. Telematicaloop IIeerlcn. Winterlàuf Aachen. Dam tot Dam loop. Stadsloop MaastÍicht. Personalia extra. Nieuwe leden. Gchoord buiten de Coopelbaan.

54

wirtcrtraining.

31 35

36 39 41

43 45 49 51

52

Ingestuurd door: W. vd. Linden Ed en Theo Fi en Theo Wiel Frins Theo Schmeits Theo Schmeits Cor v. Ílaaaen 1 Paul Orbons Thco Schmeits Cor v. Haaren 2 Wiel Frins Jan v. Hees Wiel Frins Cor v. Haaren 2 Fons Kreukcls Wiel Frins Ed Schiks Theo Schmeits Theo Schmeits Theo Schmeits

Ed Schik Ed Schiks JaÍl v. Hees Bl Schiks

Cor v. Haàren I


Van de voorzitter

Beweging.

Bdst( Ieden,

Er gobeu[ nogalwat djdcns zo'n langö zomer. Dat hecft als vooÍdeel dat ik schrijtibf tc ovcr heb. Nadeicn zijn dat de redactie niet blij zal zijn Ínet een stortvlocd aan tckt cn ik bovcndien stceds bang bcn dat ik bolangrijkc ont$ik\elingco of gcheuÍtcnisscn vcrgeet aan tc halen. Toch is het prcttig te constateren dat cr bij STB vcel bewcging is. Ik noem een paar voorbeeldcn.

Billtje van A{!eli€s. lJclaas moct ik beg;ancn met ccn tegenvalbr. Na een langc perio<lc van 8 jaar beslocr Annelics van vlodrop her bijltjc er bij ncer tc gooien wat betrett haff wcrk in dc Íedactiecommissic. Oezicn haar tlinke inbÍeng bij hcr tot stand komgn van hct clubblad, haar directe, spontane en niet tc vcrgeten vrolijke manler van werken, is dit een t]inkc aderlating. Wij bedankcÍr Annelics van harte voor dc velc uurtjes die zij in het clubhlad hceft gcstokcn. lk zou daaraan willen toevoegen dat, nu zji dit bijltjo heeft gcworpen (nieuwc atletiekdisciplinc?), zU vanzelJiprckond veel meer tijd heeft om gczellig met ons te komen traincn. Bij vooÍkeur mct ene Jo. De taken van Annelies woÍdcn overgenomen door familic Frins. Wl wensen hcn veel plczicr toe en voorai vcel schriftelljke cÍcativiteit.


3

Hollanders.

Onbcgrijpcliik en tegenstrijdig zijn voor mij (import-Limburger) heÍ cneÍzijds alsmaar aÍgevcn op dc "Hollandcrs" als zijnde arrogante, zclfingenomen opscheppeÍs cn de anderzijds geplandc reizen naar AmstcÍdam. Daar stikl het van dergelijke lieden, Toch is het ons legiocn zachte G-lopcrs niet uit hun hootd te praten Ze zullen en moetcn naar de Van-Dam-tot_Damloop en dc marathon van Amsterdam. Is het misschien dc aantrekkingskracht van het pateis van koning Louis de Ecrste? Ik hoop dan wel, dat in het najaar hel gras wat 8Íoener is, het dak nict meer lekt, men de ingang van parkeergarage kan vinden en men de Kuipstoelties aan Feyenoord hceft verkocht. Ik hoor heÍ wel als de kilomelervreters weeÍ zijo afgczakt naar hct zonnige zuiden. Kampio€neD.

Bent u erbij geweest? Ik bedoel bij de eer§te clubkamPioenschappen van onzc atletiekvereniging? Was u er wel dan mag u doorgaan naàr hel volgcnde ondeÍwerp. Was u el niet, dan meld ik u dat u een zeer gezellig evenemcnt miste. Twee dagen in en aan de slag, zowel op de hei als op de baan als in de kantine. S'lB was prima vertcgenwoordigd (goed gedaan Klimmen) en dc slÍUd mer AVON was ha.d. maar sportief. De kampiocoen? Tja, dat heb ik nu $eer...... Maak jc je sterk voor ccÍl gecombiíeerd clubkampioeNchap en wie kijgt de goudcn plak bij de vroLsven?............... .--.....iuist!.... Alsof dat de bcdoeling was!! Proficiar Trca. Bij de mannen \ras de strijd genadeloos. Zelden hcb ik STB-ers zo zieo rekenefl met punten, behaald over 3 wedsiriidcn. We hcbben bij de mannen Íree prachtigc ecrste clubkampioenen. Bij de seÍrioren ging het goud naat een van oaze nieuwe sterren: Jo Heinrichs. De beste veteraan was (ni€t geheel orNerwacht) Hub Heincn, die op deze rnanier zijn betroidienheid bij het clubgebeuícn uitstekend toonde. lk hoorde van veel kanten dat het evenemcnt zeer geslaagd was, dus ik Íekcn het bestuur ook tot de winnaars. Alhoe§/el ik zelf laatste was bt dc veteranen- Maar dat geeft riets, want Cor van Haaren 2 was laatste bij dc senioren Hahaha.


Familièdag.

Het was een mooic zaterdag, die zevende september. Om 13.00 uur ging het clubkampioeÍschap van dc jeugd van start. Zoals we van ze gewend zijri veiiicp dc oÍganisadc vlekkeloos, al had Maria veel tegcrstand vao wcspen boven haaÍ Kuchcn. Verder bleef het op eí rond dc AVON baan verdacht stil voor ecn SÏB-familiedng. Sterker nog: er gebeuÍde nieL!. TÍiest is het dat de evencmeltencommissie wegens de geringe belangstelling de \randelirycnöaÍbccue mocst afgelasten. Een beweging die vre een beetjc sprakeloos zagcn gebeure[ We vlogeo oII§ af: hadden de leden gecn tijd? Geen zin? Anderc belang.ijkere zakcn aan hel hoofd? Was dc datuD verkecrd? Waren ecn middag plus avond te lang? Is de betrokkenheid bij dergeliikc evcnemenlen er niet meer? Às u het antrvoord weet, wil de evencml] ntcnmmmissie dat graag van u vcrncnten, want het zal ioch det zo zijn da! ccn dergetijk uniek STB spektakcl zonaar

vcÍórtnt?

Toch?

??

FaDatit, (vrij vertaald uit het Duits)

lk hou eÍvan om naaÍ die gezellige Duitse Rur und Eilelwedstrijdjes op vrijdagavond of zaterdag te gaan. Deze zomcr giagcn ei gelukkig enkclc STB crs mee. Twec van hen zijn daaÍ nu compleat vcrslaafd aan gcraakt. Zij \r.illen niets liever dan punlen verzamelen voor het klassemclt van de Rur-Eifel-Cup. l'rritz in de categotie H55 en Maria in V40. Er zijn nog wedstdjden in het najaar. Ga eens met de Fischen (en met ons) mee. Het is er zeer gezeilig (op de echte STBmanier). En weddcn dat onze 2 fànatiekelingen mct cen beker thuiskomen?

We zouden dolgraag een p.oefrit willen maken


ANNELIES VAN VLODROP VERLAAT REDACTIECOMMISSIE Na een lidmaaischap van ruim 6jaar in de Redactie van S T.B. heeft AnnelicÉ ven Vlodrop bes,oien om haar deelnàme in de redactiecomm;ssie mel ingsng van september 1996 te beëindigen. Ze werd in juli 1S90 gekozen en kreeg toeÍt legelijkeriijd hei Redactjeadres door de aflredénde redactiecommissie toegewezen. Zie clubblad Í93G3. Annelies is op eiqen iniliatief lot dit besluit gekomen Ze hee( inmiddels een alsmaar dÍukkerwoídende we*kring, aangÍoeiende nevenhobbies, opgroeiende jeugd e.d. die haar uileindelijk tot deze beslissing hebben 0eleiC. Je commissie-collega's, Ed en Theo rcspeCeren dit besluit en zullen dus naarslig op zoek moeten voor vervangende capaciteii. Bijzonder memoÍabel gedurende deze 6 j6ar is vooral de gezelligheid len huize Koempel 9í, die het redactieweík vaker ver over h€t micldemachleltk uur voerde. We hebben het aliijd met plezier gedaan, daaóij s€men ook veel plezier en voldoeniog in gevonden. Harlelijk dank Annelies voor jouw medeweÍking. samenwerking, maar vooral vocr cie gezelligheid waaraan je allijd veel aandacht hebt gegeven.

À/let ingaoq

wlJZIGING RÉDACTIËADRES van sepleínber 1996 wordt het nieuwe redaclieadres: Redsclie Clubblad S.T.BGravenweg 56 6471 VZ EYGELSHOVEN Tel r 045-5352003

Dàr red je riooir

.....i


VERNIEUWING IN DE REDACTIECOMMISSIE Toen hel íeit eenmaal beslecht was en Annelies definilieÍ de redaciiecommissie ging verlaien, togen de twee zitlenblijvers Ed en Theo op lacht naar een nieuwe prooi Onwetende van elkaar kwamen ze beiden uiteindelijk uit bij het echtpaaÍ Vrins. Ed had Els al diverse malen gepolsl voor medewerking aan hel clubblad, lerwijl Theo met een aanÍoop de vertelkunst van Wiel bij zijn RotterdamMarathon had ontdekt. Een zeertoevalliger maar prettige samenloop. Prompt besloten de redactieleden dan ook om de commissie maar meteen tot 4 leden uit te breiden. Els en Wiel hadden intussen hun instemminq beluigd. Zij zijn alletwee bekend met de pralende en schrUvende mens. lJlel als business consuitant bij PTT Telecom en Els als Íeceplioniste Het gezin Vrins ove.igens telt 5 leden bij sTB, buiten de keÉveÍse redaclieleden ook nog hun kroost, de boys Ronald en Ruud en dochtertje Lonneke. Els en Wiel veel succes en even zo veel plezier met hun bijdragen voor hel

STB-clubblad

sporlt §ioth3í$eul z--'-=

== =

===

I'rrI Írrrr rr r =í--== -====-------=

==

-:=

=E-! r.!E

=:::

LIIII

- soorters soreekuur - conditietesten op eleitrische loopband oP Íietbergometer - looPcorrectie sportma§sage -

'

tapen en bandageren

Íiledisthe §porlbegeleiding lleeden

ommert 10a Vaesrade tal r.\rr. Ort \r-?\, A - A^ rAnart a- v \J v\J --t


Vaals-Venlo, 30 ;uni 1996 's ochtends om half acht verlrok ons '$inning team" STB 2 bestaande

uit Frank, Cor

11,

vceÍd naar Vaals-

Abert, Frits, Tim, Jo cn wicl uitermate geinotiHet zou de strUd wordcn tus§en STB 1 cn STB 2.

De omslandigheden \Àaren gunstig, weinig wind, lage tempcrauren en droog. A1 in {lc ccrste etappe resulteerdc een uiteÍmale stelk optreden van Frank (gemidd€lde 15,9 kn uur) in een voorsprong van 3 minuten op het STB 1 team. In dc tweede etappe licp Jo voor wat hij waard was. Toen hij na de tinish./an zijn elappe uiigeteld in de berm zat, berekendcn wij snel dat ook hij boven de 15 km per uur moest hcbben gelopen (15,3 bleck achtcraf)- Maar, jammei voor ons, Hub van STB t had zijÍl dag en verkleinde o!]ze vooÍsprong mct 1 ninuut. Etappe nummer dric \ erd gelopcn dool olrze teamcaptain Cor Il. Hij ging tot het uiterste (aan het einde zelfs zo ver dat onnodigc ballast langs de weg werd geloosd). Maar ook zijr knappe Prestatie van 15,0 km/uur kon det verhinderen dat onze voorsproDg door een net van hoogtsstagc terugkcrcídc Theo werd omgebogeu in een achterstand ven 30 seco[den. Nog voor de iunch weid onze joker ingezel. Met Tim op do vrouwenetappe kon alles nog goed komen. En zie daa.. Tim liep met zijn 15,7 km/uur zo sterk dat hij zelfi met 10 strafminuten (omdat hij nou eenmaal geen meisje is) nog 5 minuten vooÍsprong op team STB 1 opbouwde. De tact was dus nog niet gelopcn, de volgcnde drie etappes werden cluciaal. Na,lat rve samen met onze oonculcga's van STB 1 en zo'n 1000 andere loopÍànaten genotcn hadden van onze lunchpaketten brak het uur der waarheid aan: etappe 5, waar rví onze veteraan Albctt aan de start brachten, zette STB t hun troef Rob in. Uiteraard ging Rob royaal sneller dan Albert, die echter met zijn 14,1. km/uur een puike racc àtleverde en zelfs ruim 1 minuut sneller was dan we in de voorbespreking hadden gecalculce.d.


9

Etappe 6 werd de race van "opa" Frits. Maar wat hij er ook aan deed, op het zware bospaÍcours waren zijn 14,6. km/uur niel voldoende om de voorspÍong die STB t had opgebouwd te verkleinen. EÍger nog, snelle Eddie had ziin dag en zoÍgde voor een verdere uitbouw van de voorsprong. Etappe 7. Ik (wiel) moest zclf aall de slag. Hoewel ik gelopen heb war ik kon, was ik met mijn 15,3 lon/uur niei tcvrede!, ook Nic had de voorsprong van STB 1 nog verder uitgebouwd. 1 van STB 2. geÍèlicitccÍd. van haÍte STB 2 Jongens en meisje namens

Met een voorsprong van ruim 15 minuten "won" STB

Wat betref! onze bijnaam "The winoi[g team": wij hebben in die zjn gewonnen dat we een prachtige sportieve dag beleefd hebben waarop we ook nog bchoorlijk hard licpen en zelfs 15 minuiel ]anger van de

mooie LimbuÍgse natuur mochten ge ieten dan STB 1. De plaÍneÍI voor de volgcndc Vaals-vcnlo op 29-61997 hebbcn we dan ook al klarr.


AUTOREKTAME

STANDEOUW REKTAMEBORDENIZEITEN DEKOMTIESCHII.DERS BEWEGWIJZERING

^4,(-=:=7

,ty Alle verzekeringen Pensioenen Hypotheken Financieringen Sparen

ASSURANTIE

aEE!Erc=r=.

BuÍ9. Cuslerslaan 33 6373 TP LandgíaaÍ Tel.: (045) s31 50 91 Fax: (045) 532 58 24 Postbank nÍ. 37 23.802 A.BN.AMBO ní_ 44.81.30.855

K.v.K. 14051581


11

Vaals - Venlo 100 km 30

juni

1996

Voor de vicrdc kecr sinds 1992 nam de STB weer dcel aan dezc monsterrace over 100 km van het Drielandenpunt in Vaals naar de atletiekbaan van AV Soopias in Vcnlo. Ditmaal met 2 ploegefl Al wckeí van te voren \vcrd cÍ dÍuk gespeculeerd welke ploeg als eerste zou eindigen, tot op hct laatst weÍden de i$ulling vaí de ctappes geheim gehouden. Op papier was STB I het sterkst, ma:!r tijdeÍs dc §,,edstriid weet je het maar nooi!. Ovcr het wel en wee van dc plocg STB II zal wiel FÍins ztn verhaal docn.

De eerstc etappe van Vaals nael l.fybe c»teÍ 15,7 km vr'as voot John HendÍiÍ, John, dc avond vsn rcvoren pas ieruggeftcerd van vàkantie, dus geelr ideale voorbereiding, liep toch een rcdclijke wedsÍijd. Mct een tijd van 01.02.32 kwam in w-vlÍe over de fini§h niet geheel te.vleden maar wat wil jc met de Oostenrijke bergen nog iÍ! je bcnen. De hveede etappe, de zwaarste etappc van dc 7, ging van lYylre naaÍ Schinnen ove., een afttand van 15,4 kn. Hub Erkens had hier zijn zinncn opgezeL En hij maakt het waar op dczc koninginne-etappe, mct ccn gemiddelde van 15,4 km/uur, stoof hij ovcr de heuvels heen eh eindigde in Schinnen iÍl èen tijd ían UI.00.t Z.

De derde etappe, de ccrste 10 km wij piÍtig met 2 flinke

heuvels,

voeÍde ran Schinnen naaÍ Niewesíad c"r'cÍ 14,9 kÍÍ\. Theo Schmeits liep deze etappe in cen tijd van 00.56.30. met een gemiddelde van 15,8 km/uur

De vierde, de dames-etappe, een vlakle 10.8 km werd gebpen door onzc snelste dame N{ada Fischèr. Deze giíg vàn Nieuwstad naat Sa./oosr. Maria raffeldc dezc afstand a[ in een tijd van 00.52.1?' een p ma prestatie. 03


t2 lD S!.J(x)st wa-s ecn algcmcnc pauze ingclast. Hier aerd dc inwcndige mcns vcrsterkt en gezellig bijgeLlctst. Jc lroi hicr vecl bckcnden, €r dedcn t aal 67 piocgen aan deze estaictte-loop mec, eÍ wa-s zefi een ploeg uit FrieslÀ[d. het was eÍ cen grote happcning-

wii ik zcker nict vcrgetcn, rxànt wat i5 ecn loper zonder goedc,rerzorging?. Hub Brourycrs en Herman Schiffelers haddcn dcze taak op zich geÍromcn. Zij fil:lsen beide Íuil,lr 100 krD op dezc dag om dc lopers bij te staan. Hub als pedccie kaaÍtlezcr en HcrmÀn zorgde ditt de lopcrs det op celr droogic kwànren tc stlan en gaf dc kilomctcrtudcn door wat zocr prcttig was, zelfs ecn fikse valpartij kor hcm nict dercn, met cen geschaatii gezicht fictslc hij vrolijk verrler alsof er nicts was gebeurd.

Eer belangrijk

aspocï

op de vijlde etappc, van

Dai\ Roetmottd over 14.9 km, werd Ril§cÍr r,)u vooÍ c(n vrrrassing zorgcn. hij licp nict alleen hct snclste van alle STB'ers, maal v/as zelfs dc snelste nlan van allc 67 plocgen op dezc afstand, wat hcm cn mooic beker oplevcrdc cn terecht. De7,e 14.9 kfl licp Rob in een tLid van 00.5.1-16, DiI is ccn gemiddcldc van i6,5 km"/uur ! Klasse, Rob. nzc snclslc

St.Joosr

tÍaí ing(zcl. Rob

De zesdc en v(Erlaalstc ctappe q/is voor Eddy ltrstappen. Eddy mo€st een afutand vaIr 14,8 km overbruggen, vi\n Roerrnon.l ra Í Ile&l"/ Grotendcels over bos- eÍ! grindpaden. Hij ging als cen trein, liep zich helemaal lceg, maar zrr tijd qas sÍ daD ook naar. Met een geoiddelde van 15,9 knvuuÍ Kw-am hij in 00.-55.55. in Reuver over do tinish.

Dan dc laatste ctappe. Die Sing van Rerver naar dc atleiickbaan van Av.Scopia! in Venlo. Dc afstand bodroeg 17,5 km. Niek Erouwers, nicuv,/komer in dczc ploeg, mocht op dezc afstand zijn kachten mclen. Na cen rustig begin Lwam hij steeds mcer in zijrl ritme cn liep @nstante krn-tijdcn. Na 01.C7.11. arrivceÍde hij glorieus op de atletickbaan, rocgcjuicht dooÍ dc gchelc STB, ook zijn gemiddelde was ruim boven de 1i km/trur tÈ'


13

16 min. voor STB II, maar dit sr'as niet het bclangÍijkste. Op zo'n dag zie dat sport of het nu prestatief of re(Íeatief is icdereen bii elkaar brengt. H€t is een oltzett€nd gezellige dag waar heel wat aÍlelachen woÍdt maar §eaar ook zeer goede prestaties verricht woÍdcn. want c.mpetitie tu§sen de ploegen zal er altijd blijven en dat maakt het nou zo'n gcslaagde dag. Volgend jaar op 29 jurli 1997 zal de STB zekcr weer mct een of meerdere plocgen

SIB I cindigdc uiteindelijk ruim

present zijn.

tiiaslager STB I : Afstand; 15,7 km 15,,1kD

Etdppe:

1 2 3 4 5 6 7

14,9

kr!

10.8 km 14,9 km 14,8 km 17,5 krn

Uitslagen STB 15,7 15,4 14,9 10,8 14.9 14,8 1?,5

15"1

01.00.02

15,4

00.5ó.30. 15.8 00.s2.12. 12.4 00.54"16. 16,s 00.55.55. 15,9 01.07.11. 15,6

II

km km km kut km km ton

Totaaltijd: 07.04.10

Kn/uur

plàats totaal: 14 Totaal gem. 15,1 km/uur

Totaaltijd: 06.48.18

1 2 3 4 5 6 7

John Hendrix Hub Erkens Theo Schmbits Maria FischcÍ Roh fuksen Bldy Verstappen Niek Brouwefi

Tijd: 01.02.32.

Fraík Eisenga Jo Heinrichs

Cor van l{aaren Tim Welting Albe.t Verbunt Fritz Fischer Wiel Frins Plaats totaal:

Il

00592.

1s,9

01.00.31. 00.s9.29. 00.41.22.

15.3 1s.t) 1.5.1

01.03.35 14.1 01.01.00 14.6 01.08.49 i5.3

18 Totaal gem. 14.7 knvuur

0-0-0-0.0 0 0 0,0-0-0


bij de PAKKE\ neerzitten

?

kom nou.

rnan ohtnan!

p3':r"tPsm Heerl€n (celeenstÍrt. f .Í-36 en I,rome n:lde 3J) Mnasrricht íGÍorc Stxar l8-2O)

SittaÍd

(M oIenbeek

OOK NA 18.(D UUR REPARATIES

531 32 22

s

tr

:1

í

t

12).

glaaropaÍaties laversn an plaaÉan van

dubbele beglazing STREEPERPLEIN

10, G'71H2 LANDGRAAF


14

diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse 2" Demithon - Hoensbroek - 23 Halve Maràthon SENIoREN: 1 Marcei Smeets 4 Rob Riksen Fred Messing m Frans Jarssens 33

Borghareí STB STB STB

juni

1996

01.15.21. 01.18.46. 01.26.55. 01.43.15.

Halve Marathon VETIIRANEN: Hub Helncn 1 -1 Ger SchaffuaNen Jos van dcr Haar 11 Wim Elevcld 2A Sjaak Veihcijen Z2 3l Huub weyenbcrg

STB STB STB STB STB STB

01.18.27. 01.25.18.

Kwart MàÍathon IIEREN: Carlo IIabex 1 HaÍde Crijns 25 Jo§ Duteweerd 27

Ceok STB STB

00.34.40.

STB STB STB STB STB

00.43.52.

S'I.B

00.50.07. 00.50.08.

36

54 '71

76

96 110 111

Lm 137

Roger Gillissen Herm Gerards Pet€r Jans€n Jan Manders Henri Giesen Har e Vermeulen Fons KJeukels Ton kistra Jo vaÍ Rooij

Kwart MaralhaLDAMEl wilma Rusman 1 13 Fien], Crombach

STB STB STB

Oirsbeek STB

01.27.27.

01.31.10. 01.31.30.

01.36.r4.

00.42.36. 00.42.39.

00.46.07. 00.4'7.12. 00.48.11,

00.49.29.

00.s2.28. 00.57.13,

00.41-5400.53.36.


t5 diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverse

Baanwedstrijd junioren - Kerkrade - 5 B-junioÍen, jongens, 1500 mcter Swift I Luc Smeets 5 Franl( Hensgens STB

Baanwedstdd

-

Sittàrd

juli

1996

04.29.35 01.55.96

-

13

juli

1996

Jongens A en mannen, 2" seric, 3000 m

1 4

RAF

David Lambie Roh Riksèn

Baanwedstrijd

09.29.55 09.47.93

STB

-

Kerkrade

-

19

juli

1996

Sen. mannen, 1'serie, 3000 m

1 3 4

Jurgcn Schulzc Roge. Gllissen Jos

Duiewecrd

Lc.Huckclh.

10.26.38

STB STB

1032.99

Sen.mannen, 2' serie, 3000 m Ach.-Top John Reyen

1 2

Rob Riksen

STB

10.38.39

09.35.15

0936.67

Rur S-Bruckenlauf - l0 km - BirkesdorÍ 1

2 3

4 5 6

7

Frank Eisenga Frits Fischer Wim van deÍ Lindcn Cor van Haaren II Albert Verbunt Maria Fischer Trca vàn der Linden

plaats 7 M35 plaats 2 M55 plaats 9 M40 plaats 7 M30 plaats 11M45 plaats 2 V45 plaats 5 v40

2117196

00.38.45

0039.4? 00.39.56 00.40.28

00.43.00 00.47.52 00.51.02


1ír

diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuiÉslagendiverse 10 km wegwedstrijd - Schmidt

48

Michacl Woll Pierrc Muyrers Frits Fischer wim van der Lindcn

53

Jos

'75

Cor van Haarcn

.t

44 47

16E

Dutev/eerd II MaÍia Fischer

Baanwedstriid

-

'

27 jult 1996

plaa§ 1 M20 plaats 14 M40 plaats 2 M50 plaats 15 M40 plaats 2l M30 plaals 25 M30 plàats 6 w40

-

Sittard

00.33.05 00.41.01 00.41.35 00.41.36

N.42.04 00.43.04 00.50.26

2 augustus 1996

dames en heren.2" serie,3000 m

1 4

Càbricllc Vijverbcrg Ceasar Rob

Riksen

STB

Monschau - Marathon 1

144 403

433 434 -515

846

462

Ralph Bosten Pierre Mulrers Cor van Haaren Andró PhiLippi Frits Fischer Roger Gillissen Picrrc Vijger John Hof

-

ll

augustus 1996 02.36.09.

Il

STB STB STB STB STB STB STB

I0 km - Eschweiler - 24 augustus -t

35

50

62 103

Hub HcloeD Frits Fischer Cor vàn Haaren André Philippi Maria FischeÍ

09.23.60 09.40.04

03.21.01_

03.4s.52 03.49.11. 03.49.11.

03.5s.03. 04.44.53. 04.55.4',7.

1996

STB STB STB STB STB 0-0,0 0 0-0-0-0-c-c-0

00.37.19. 00.42.00.

00.43.11. 00.45.11. 00.50.13.


17

diverseuitslageodiveríieuitslagendlverseuitslagendiveÍscuitslagen

8" Nacht van Maarland - 5 en 5 km:

i Stcvcn flccmskeÍk i5 Irrank llcnsgeos 19 Jos Dutewecrd 26 Cor van llarren l[ 10 km: 1 Patrick Delait 17 Rob Riksen 41 liddy Vcrstappen

l0 km - 7 sept.

(B) S'rB Sl B S'l B Ada (B) STB SIB Atla

1996

00.15,33. 00.17.54. 00.1t1.07.

00.19.11. 00.31.02.

0033.57 PR:!:: 00.36.28.

0-0,0-0-0-0-0-0-0-t)

Reflecterende vestjes Nu cr wecr in hei donker op de weg wordt gelÍaind kijg€n we \r'ecr te makcn mct het fcnomeen: ZÍErr" EN CEZIEN WORDLN. Er bestaan tegcnwoordig een aantal dingen die eNoor zorgcn dàt rnen *ordt gezicn in hct donkcr. Het b,okcndstc zijn dc reÍlscteÍendc vcsljc!, dczc zijn voor ecn liein bcd(ag te koop hij elke spor[zaakDaarnaast beslaan er lampjes in allcrlei vormen en maten die cr cvcnccns voor zorgen dat men gezien wordt. Bij dc jeugd is dragcn van refl€ctórende vestjes ttdens de Íraining veÍplicht Hcb je geen bij jc dan wordt er nict meegetÍaind.(ouders, denk hieraan). Bij de volwasscnen denk ik dat we moctcfl appeleren op de verantwoordeltkhcid van dc individuclc leden. I-ct er iÍl het verkeer eens op als je iemand ziet rcnnen zonder Íeflectercnd vesije,terlichting, ze zijn cen gevaar v«)r hei vcrkccr. Zcker in de ccrste weken hegin je vaak te trainen in de schcmering, maar tijdens het trainen wordt het donker. Denk er dus aan dat je dus dircct in het winterseizoen dat vcstjc/lampje omdoet. Het is voor j€ eigcn veiligheid. Straatvcrlichting allccn helpt I{IET.!l!! 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


ouloffioessen verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occas ons rnet BOVAG garantie inruil moqelilk

- reparatie en oaderhoud van alle rnerken - APK-keuringen - schade-taxaties en reParaties

KÍrrnmenderstraat 95 - KIiml'nen - TeleÍcon: 04405 -'1 358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogelveg 78 - Vóeren.iaal - Telefoon: 045 - 75i4.19

r^it

te] r,fi! saual 680€q

fc

lloonmcrs- en timmerbedrijÍ

H. de lloon b.u. 04s-5318849


Even voorstellen........,.. Atletiek Vereniging Oranje Nassau A.V.O.N,

Als voorzitter van AVON neem ik graag dc uitnodiging aan om icts mcer te vertellcn ovcr onze vcÍcniging. À4enigc lezer van dit S'l'Bclubblad komt rceds Íegelmatig in contact mct AVON leden tijdens wcdstÍijden of lccrt onze v€reniglng beter kenncn Íijdens de baanlrainiogcn trt AVON. De oprichtin8 van AVON vond t'eitelijk plaats tij de op chtinS van de Oranjc Nassnu Sportvercniging in 1923- Atlctiek was destijds een manncnsport cn de toenmaligc leden spaaken cen aardig woordje mce op nirtionàal nivcau. Jàreniang voÍnrde de baanatletick dc hootdactivitcit bij AVON. Echter dc laatste 10 jaar is dc wegalletiek, onder impuls van ccn aantal gÍote landelijkc hardloopevencmentcn. cnorm gcgrocid.

Hot aantal lrardkrpers, of zc nu in hct beziÍ zijn van een KNAUiidnaarschap of niet, ovcrtrrii het aantal "baanaÍlctcn" vcelvuldigook voor AVON heeli dezc ootwikkcling gecn windcicren gclcgd. Het aantal ledcn grocidc tot boven de 250 in 1996. Echter de haanatletick kv,,am mede hierdoor sterk onder druk tc staan. Onbc$,rst ciscn dezo hardlopers allc aandacht op van hct technisch kadcr en ontbreel:t hct oís gcw(xln aan capaciteit om de baanatletiek een nicu\Àc impi s tc 8cven.

Ook de huidigc accommodatie nodigt Írict uit om alle takken van atletiek tc beoeflrnen.Mede door vandalismc zrjn discuswerpen. polsstok en hoogspringcn pÍaktisch bijna niet uitvoeÍbaar.

Ondanks dezc bovcngenoemdc factorcn hecft AVON als doelstelling allc disciplines van dc adetick !e promoten. We proboren dit voo.al in ecn goedc sfccr le realiscren, waarbij prestatia:dÍuk nict aan de ordc komt. Indicn dc wil aanwozig is om te traincn komen de prcstaties op iedcrs eigen niveau toch boven driiven. É


20

AVON heeft nict allee, aandacht voor de professior'tele baan- ol wcgatlcet, rnaar dc refieant, jong of oud, vcrdient en líijgt ev€nveel aàodacht- We paoberen zoveel mogelijk aan de behoeften van onze ledcn te voldoen. Daardoor is ondormccr Sport o\-erdag of de lropgrocp Nuth ontstaan. Zondxg 15 september j.l. was voor AVON en STB een bijzondeÍ€ dag. Op dic dag vond namelijk de form€l§ ondcrtekcniilg plaats van de samenwerkingsovereeíkomsÍ tussen AVON en STB- Met het oog op de toekomst gerioht, dcnk ik dat we hiermee een sterk fundament tselcgd hcbbcn v,'uÍ dc continuilírl \an orl,( \creniginBen.

De laatste jarcn wordt steeds meer gevcrgd van het technische kader en dc hesíuursleden om onze gclicfde sport voor alle leden mogcltjk le maken. Stel jc cens voor dat er gccn trainer meer is of clat je tavoriete wedstrijd riel meer georganisecrd woadt omdat cr onvoldoende wijwillige $ hiervoor zijn! Ik moet helaas constateren dat ook biÍmen onze vereniging(en) steeds minder mensen door de drukke werkzaamheden, tijd hJnnen vrijmaken voor zii of haar club. De druk op het 'zittcnde" kader wordt als maar groter. Geeo gezonde ontwikkeling. Í)e samenwerkiog iussen AVON en STB kan deze onh{ikkeling echter een wending geven. Ik denk wel daÍ we op teÍmijn nog meer vaÍl elkaars sterke punten moeten ptotiteren, willen we oP het huidigc nilaau atletiek blijveo beocfenen. chbkampioenschappen werden bij AVON zeer positicf ervaren. De dcclname van STBleden was bijzonder goed en de steer kon haast niet beter. Een kitickpuntje kÍeeg AVON toch te verw--erken. Hct blijkt dat een AVON-lid niet zo bcdreven is in hel hanteÍen van een bierflesje; maar zo gczien te hebben kunocn sr'e op dat gebied nog veel leren van jullie veÍeniging. 6

De gezamenlijkc


27

Wij hopen volgend jaar ook jullie jeugd te mogen begroeten tijdens de clubkampiocíschappen, zodat sr'e eÍ eefl heusc familicdag van kunnen makcn- Wic de clubkampioenschappen nict heeft mogen meemaken raad ik loch aan om jullie deelocmers te vrageÍr wat zij er aan vonden. Suggesties voor verbet.ringen zijn oatuurlijk altijd welkom.

Het bestuuÍ vao AVON hoopt de komcndc jarcn op ecn prettige wijzc met jullie samen te wetken en \t-emt iedereen veel Plezier erl succes

Paul OrboN voorzitter AVON

0-0-0-0-0-0-0-0 0 0,0-0-0

oktober-november l-996 sportffsiotherapeut

HARRY VAN DE LAAR

Spoaters spreekuur - conditietestetr op electÍische loopband loopcoÍrectie - sPortmassage - tapel eÍ bandagereÍ.

MEDISCHE SPORTBECELEIDING HEERI,EN Hommert 10" vacsrade

a

046-4426088

0-0-0,0'0-0-0-0 0 0-0-0-0


22

De ziekenboeg

Jung Maiuer, s/e hebben hem ai ccn hele ri.jd niet mccr gezien bi.j de training€[ wcl vaker als toeschouwer bij de wedsrrijden. Jung heeft zijn loopschoenen aaí de vr'ilgen gehaÍgeÍ of beter gezegd moeten haogen.

Van de geneesheren heeft hij geze8d gekrcgcn dat hij ivm mct een slijtageproces aan zijn knieen nict meer mag renncn. Jamnrer Jung, maar je gezondheid gaat boven alles. Bovendien hcb je een mooi altcrnatief gevonden, dc renfiets. Desondanls hopen we nog wij je nog vaak te zien ook al loop jc nict mecr. Ecn tweede langdurig geblesseerde is Fi Quaedvlieg . Met dcze snelle jongen gaat hct de laatste tijd niet meer zo goed, Althàns wat hct lopcn betreft. waren het eerst de knicen die hcm partcn speeldc nu is het zijn rug. Ed sukkclt al een tijdje mer dezc klachten en dat zit hem helemaal nict lekker, hij misr het lopen en dc gczelligheid erom hcen zoais hij zcgt. Ed, wij kunnen dir best begrijpen cÍr we hopen dat je dan ook binnenkort e,,eer, iÍclusiefje droge humor, erbi.j benr. Veel sterkte !l! 0 0,0-0-0-0-0


EUËO verkoop nièuw en gebruikt - reparatie en onderhoud 1e klas occasions anet BOVAG van alle merken garantie - APK keuringen - schade-taxaties en reparatles inruil mogeliik Kllrnmendersiraat 95 - Klimmen - Teleioori 04405-1358 Auto Nlaessen BP Voere.daal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - TeleÍoon:045 - 751449

ffi

m ar!

Sa]llct

lionnmErs- en timmertredriiÍ

04s-531884q


23

Wedstrijdkalender Zuid oktober ím december

5 olt. - CEULDÀI,LOOP - Measrrichr 7 eE 14 km - vanaf 11.00 uur. 6 okÍ. - SINCELI.OOP - Breda - 8,15 en 21.1km - vanaf 12.15 uur. 13 okt - KWAR'I'W'LN WCK M^ stricht - 10.5 km - 12.00 uur. 13 okt. - MAMT.HON EINDHOWN 21,1 en 42,2 km - vanaf 12.30 uur. 20 okt. - WELTERHOFLOOP Hccrlcn 5 en 10 klr vanaf 10.30 uur. /' 27 okt. - MÀtulTIION ETTL\\--LEUR 11,l cn 42,2 Lm. 3 no\. - lL4k4'fHON AI\ISTERDAM 21,1 en 42,2 kn\ - Busreis? 3 nov. - HAL\E M4R 4THON ECII'| iC-5 en 21,i iim. 10 nlJv. - ENCI'BERGLOOP - Maastri '11 no\. - 7-HEL,WLENLOOP Nijmege n 23 rJ/o'r. - HALW MARATIION Swartbroek 24 n(l/J. - IUl,l/E MAMTHON - C^tJicÍ en Keet. 24 n,D|,. - TYARANDALOOP - Tilburg

'

8 dec. - KÀPPELLERBoSLOOP - Li,ndgr^af 15 dec. - MESCHERBERGLOOP - Eijsden 15 dcc. - WNTERI-AUI' ' 26 dcc.. - KËRS'I'CRO.SS - Heerlen ^ken. 31 dec. - SYLWSTERLOOP Elsbo NaJrre inlichrinpcn hii Cor var Haar(n

ii t

045-5i268-31


)L

Hölle von Stollberg 28-9-1996

Vijf STB-Hellrunners hadden dc moed opgevat deel te nemen aan de loop door dc hel van het Duifie Stollberg. Alleen de naam al vr'as voldocnde om Wirn van der Linden, Jos Dutcweerd, FÍank EisiBga, Jo Heinrich en Wiel Frins te prikkelen om ook deze loop een keer te proberen. f,euke bijkomstigheid vond ons quintet de kans om via de tombola een reis naar dc Honolulu-marathon te winncn. (De uitslag van de tombola hebben ze weliswaar nict atgewacht.) Ongcveer een half uur voor aanvang van dc loop trof on§ moedig vijltal zich voor het inschrijviogsburcau. Na een stuk van het parcours ie hehbcn verkend dacht men dat het wcl zou mecvallen met deze hel. Er zaten wel wat knipjes in, maaÍ "so what", STB-eÍs zijn wel wat gcwcnd. Samen met zo'n 130 andert rnoediSen werd om 16.00 uLtr aan een tocht van biiía l5 kilometer be8onnen. De eerste 2 kilomctcr waren werkelijk een makkie. Via cen herg omlaag van 12E ltep Ínen J,,.ii d( hí)t'idslrrJr virn Sr. berg aJng.p{,..Jitsd l^^r ma.<]al ^fg( ' komen puhliek r ichling de plaats(Ujl( kerm''.

Tja, toen kcgcn de deelnemeÍs al even een idee wat onze oosterbu_ ren onder een hel veÍstonden. Via een smal bos- en weidcpaadje werd het hooglcverschil van dc eemtc twee kilometers weer snel goed gemaakt. Het pad was op plaatsen zo stijl dat sommige deelnemers de handen moesten gebruiken om op de becn te blijvcn. Dit dalen en klimmen herhaalde zich nog een aantal keeÍ waarbij ook de afdalingcn niet mjs waren. Jo zci na afloop zelfs dat hij cven bang wàs geweest dat hij tetterlijk uit ztn slof zou schieten. 12 gebcurde het dan ccht. De lopers kregen hier een geasvalteerdc kljm van zo'n kilometer lengtc voorgeschoteld mooie $r'aai ie u tegen kon zcggen. van onze S-fB-ers bieek achteraf alleen Wim jn staat gewcest hem helemaal hardlopend tc bedwingen. Voor

Bij kilometer


25

de rcst heeft iedereen meer of minder moeten wandelen. Waa'bij sommigcn zelfs tiidens dc wandeling tegen dc verzuring moesten knokken.

Ecnmaal boven was de rest nog een makkic. Via een lichte daling bcreikten do deelnemers een kilometer vorder de finish.

Bij de gcbruikclijke wcdstrijdcvaluatic in de biertent warefl onze STBeri unàniem van mening dat zij wcliswaar door de hcl waren Sclopen, maar dat dc goedc organisatie en het enthousiaste publiek enorm veel goed geÀaatÍ ha<l. Zoveel zelfs dat men nu al afsprak het volgend jaar weer terug ie komen. De resultaten van "Die hólle von Stollberg":

1 20 21 24 33 34

Andreas Schmitz Jo Heinricils Plaats 3 M35 Frank Eisinga plaats 4 M35 plaats 5 M,ll-) Wiel Friis los Duteweerd Ptaats 7 M30 Wim vrl Linden plaats 7 M40

00.50.39 00.59.08 00.59.23 01.00.49 01.01.59

410227


26

GEFELICITEERD 2 i'4AANDEN HoPEN HEEL l^,AT LEDEN VAN DE S.T.B. HUN VERJAARDAG TE VIEBEN-

DE K0I4ENDE

lvlèand: 0KT0BEB 1996

lYaand:

-

3 Theo de Leeulv 3 Ed Quaedvlieg 5 Jacques v/d Scheer 5 Erlc Schrijve. I l4arco Eienga 9 Cedric de Leeuw 12 John Hof 13 Ton Leistra 13 Ruod Lleskamp 14 Loes Franken 14 l,landy de Leeuw 15 Karln Íqur.jrers 15 K1m Quaedvheg 19 Huub Broli/er 19 Sj ef Franken 21 Inge van Aarst 22 Frank Hensgens 25 Albert Lieberg 25 Plcnique Vonken 25 Ingrid Warnas 28 Tineke Kremer 30 Harie Enninga

(36) (45) (45) 16) 8)

9) 45) 45) 47) 10) 10)

17) 20) s3)

NoVEI,4BER

1996.

4 Haarie Belnders 4t) 6 Harry Crljns 43) 46) I Hub Erkens 14 Hub Heynen 45) 14 l4arjo Plntarlc 39) 16 [,l1eke Nrckien 10) 18 Annie van Hees ss) 22 Cot \aa Haaren TI 30) 25 Plet Broulrer s3) 28 Xander Schlffele.s 11) 28 Fablenne Relntjens 30) 30 Harry Lejeune 43)

33) (36) (16) (49) (27 ) (33 )

(72)

(3S )

ALLE JABIGEN VAN HABÍE GEFELICIÍEEBO.

GEFELICITEERD


21

Kampioenschap 1996

Eens te meer bleek de waarde vall het gezegde "Puurt wai duurt". Op zatetda9 14 eE zondag 15 september stonden voor het eerst in de geschiedenis van S'IB heuse clubkampioenschappen voor seoioren en veteranen op het programma. De deelnemers werden ingedeeid in zcs klassen:

-

senioren t 35) I (35 45) 2 (15 +) heren senioÍen ( 40) heren veteranen 1 (40 - 50) heren veteraíeÍ 2 (50 +) dames dames veteranen dames veterancn

Dc strijd ging over dc onderdeien: cross van ca.5 km

(2 rondjes kerstcross),800 metcr baanwedstrijd en 3000 meter baanwedstrijd. Kampioen was hij/zij die aan allc drie de orderdelen mee deed cn daarbij dc minste vcrliespunten opliep. Hierbij werd gehanteerd dat de winnaar 0 verliespunten krecg en iedere

volgende finisher hct aantal punten bchorend bij zijn finishplaats (2e kccg 2 punten, 3c lqeeg 3 punten, enz.) Om het geheel ext.a aantrckkclijk te maken had de organisatie de STB-clubkampioenschappen samen met de kampioenschappen van onzc partnervereniging AVON georganiseerd. Iets wat bij alle dechemers goed in de smaak is gcvaller cÍI de sportieve pret en verbroedcring alleeo maar bevorderd heeft.


't8 Zaterdag 17.00 uur. 23 dappeíen mcldcn zich voor de sta{ van de ciess. HierondeÍ siechts ccn vrouw. Dam€s waar zín jullie? Na 'l rondje voor de dame(s) cn 2 voor dc hcÍen ovcl

het k)odzwarc kcrstcrosspatcours werden ondcÍ het genot van cen pilsie venolgcns aan dc bal van het clublokaal van AvoN de tusscnstand opgeÍnaakt cn dc stratcgic voor de volgcnde dag bepaaid. Waarbij met namc dc prcstatie van na-inschrijver Ger Schafthauscn (3e bii dc vcterancn 1) §tolvan gesprek was. Zo]l,da,g,

13.00

uur,

de 800 mete$ wordcn in dric scrics gelopcn waarbij

dc índeling in de seric afhankelijk is van de plaats van binnenkomst cp dc cross. Dc puntenwaaÍdering werd gegevcn op gr{rnd van dc gelopcn cindtijd. Dit bracht natuurlijk een stukje extra spanning in hct gehccl, Zelfs een goede kJassering in dc ccrstc scric berckcnde dct auroinatisch dat jc je plaats van dc vorigc dag kon houdei. De 800 mcterstrijd bÍacha dan ook volop spanning in de klassc heren scnioren cn hercn !'cterancn 1. Doar de winst van Frank l{ensgens nadeÍde hij leider Rob Riksen tot op cen punt en passecrde hij Jo Heinrichs in hct toaalldassrmenl. Bij de veteranen 1wa-s hct nog eÍger. De wimÍ ,,..n Wicl Frins br$chl belu op gclijke hoogtc mct Hub l{eijncn. In beide gcvallen moest de 3000 meter dus dc beslissing brcngcn.

wim van der Lindcn mcldt dai Rob Rikcn zich met ecn hamstÍingblessure heeÍi moetcn ierugtiekken. Hocwel dit plotseling wecr zich! op een ereplaats voor ceD aantal deehcmers 16.30,

betekcnt, vindt iedcrecn het bijzondc. jammer voor Rob. 17.05, Dc eerste serie gaat van start. Het $oÍdt ccn ectische .ace van zowel STB als van AVON. Na 300 mctcr kijgt Hub Heijnen zelfs de kop opgcdrongen, Bij 1200 metcr moet wiel Hub lalen gaan en valt de beslissing in dc veterancn I klasse. Twec rondjcs later loopt Jo weg bij Frank. Zelfs de cnorme inhaalrace in de laatstc rondc, waarbij Frank nog 4 dcelnemers passecrdc, m(rcht niet mecr baten. Jo was nict meer te achterhalcn cn wcrd cluhkampioen.


29 UitslageD 14 en 15 scptember.

Tot

Domes

Pl

Vet€mnetr 1 T vd Linden

Cross

Pl PÍ 800m

12.16

?.Q,4

Hereh

Tot Cross Pl Pt t00m Pl Pt 3000m Pl Pt Pnt

Scnioren l{einriclÉ Hcrsgens Eisioga

J F F J

Duutewoerd

CvHaaren2

Riksèn T Wclting R

C v Haaren

18.22

18.25 18,56 19.10 20.52 17.58

1

18.54

t 0

Pl Pt 3000m 1 12.17,5s

0

2 0 2.20,2 4 3 2 ?Jí8 5 3 2.28,1 6 6 4 2.22,6 s '7 5 2.41,0 7 1 2.19,5 3 - - 2.17,9 2 41

2 0 4 3 5 -

1

Pt Ftn 0

102 324 4 3 't0 s 4 1l 6 515 10.21,15 2 - 10.15,19 10.25,68 10.29,06 10,35,16 11.19,71

Tol

Hercn

I

Cross PI Pt 800m Pt 2.26,5 2 18.06 1 W Frins 22Q§_ 1 1Ii.34 2 2.2'7,6 3 G Schalllauscn r9.03 3 J Hcndrix 19. !4 4 T SchmeiÍs 19.16 5 21.53 11 2.48,1 r) A Roumen W vd Linden 2.49,4 1 19.43 6 23.20 IJ 3.00.1 8 H Giessen J Alkema 20.02 7 21.03 ti H PÍevos Veteran€D H Heynen

0

0 2 3 7 6

-

27.39

T Lristra P BÍouvcr Heren Veteranen 2 B Reynders

ft 3000n Pt Pt PEt

2 L_0.L3211 o 2 0 10.38.s9 2 2 4 -1 11,00,00 4 4 l0 4 10.41,50 3 3 r1 5 t1.09,28 5 5 15 6 12,06,5{J 6 6 19 7 12.1',7,ss '7 '7 20

9

21.40 10 23.04

12

Tot Cross PI P a 600rtr 27.1.2

I

0

2.46,1.

PI Pt

10

3000m L2.11Éó

Pl Ft Pnt

100


ara-

3Z

rEr r\rr.,1,

ouru §

:t"ïï:i:Xï:,li:ïi.n Auto bed rij f : ::h:".i*n* Zd roj ews k i : ;i'J""ïïJi.'" :'f, :;" Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O45 - 57 20

O

o

02


31

Clubrecords

{*#} t8r"

Dames senioren G 35). 800m baan 3000m baan 00.23.57 Tamara Deumes, 21-04-1996 5 km sr'eg 5 EM weg 10 km weg 10 EM weg

Halve marathon Marathon Dames veteran€n 800m baan 3000m baan 5 km weg 5 EM weg

10

EM weg

Halve marathol Marathon

(35-{s). 00.02.49 Trea van Unden,15-9-1996 00.12.17 Trea van der Linden,15-9-1996

00.4?.52 Maria Fische Í. m-07-1996 00.47.52 Trea van der LindcÍr, 20-07-1996 01.22.14 Elly KrcÍncr, 12-05'1996 03,4S.00 María Fischer,21 04 1996

Dames vètera[etr 2 (45-55). 800m haan 3000m baan 5 I«n weg 5 EM weg 10 km we8 01.26.38 Annemarie Ypma, 12-05-1996 10 EM weg

Halve marathon Marathon


32 Dames veteraned

3 (55+).

800m baan 30006 baan 5 km wcg 5 EM weg 10 km weg 10 EM weg

Halve marathon Maiathon

HereD senioren C40). 800m baan 00.02.16 Frank Hensgens, 15-9-1996 3000m baan 00.09.36 Rob Riken, 19-7 1996 5km weg 00.17.54 FÍank Hensgens, 7-9-1996 5 EM weg 10 km weg 00.33.52 Rob Riken. 7-9-1996 10 EM weg 00.56.09 Rob RikseÍL 8-4-1996 Halvc marathon 01.16.25 Rob Rikscn.

Marathon Heren veteraoen 1 (,10-50) 800m baan 00.02.20 Wiel Frins , 15-9,1996 3000m baan 00.10.13 Hub Heynen, 15-9-1996 5km weg 5 EM weg 00.29.38 Wiel Frins, 25-8 1996 l0 krn weg 00.37.19 Hub Hejjnen, 23-08-i996 10 EM weg 00.58.48 Hub Heijnen, 8-4-1996 Halve marathon 01.18.27 Hub Heijncn, 23-6'1996 Marathorl 02.58.08 Jos Janssen, 28-4-1996


33 Herèr v€teranètr 2 (50-60)

800m 30ff)m

5 knt weg 5 EM wcg l0 km $cg

l0 EM Halvc

rveg

marathon

Marathon

00.02.46 BerÍ Reynders, 15-9-1996 00.12.11 Beri Rcynders, 15-9-1996

00.09.47 FÍits Fischer,20-07-1996 01.04.23 Jos van der Haar.8,4-1996 01.27.27 Jos van dcr Haar.23-0ó-1996 í)3.05.12 Jos van dcr Haar- 28 4-1996

Herèn ïeteraBen 3 (60+) 800m 3000m

weg

5 km 5 EM lveg i0 km weg 10 EM weg Halve marathon Marathon

00.24.52 Ed Schik§,21,04-1996

Deze Iiisl is samcngesteld op bÀsis van de intbrmatie dic voorhanden is. Als hI oict correo of volledig is, scheldt dan niet, maar geel even cen seintje aan de rcdaclic. Wc zullcn hem gaag aanpasscn voor ons volgcnde ciubblad. Her is ccn begin!

S'fB-sters en STB-ers, aan jullie de uitdaging deze lijst ompleet te maken ervof te verbeteren!!!!!!l!

"?.


34

Ér,

ur^r"r**uppa Éa

Half scptembcÍ, dinsdagmiddag 12.30 uur in de Nedcar kantine: Ik zit rustig achtcr mijn JageLjk\. bakje rauwkurt tc c\alue.en wat ik die ochtend "x1" geprestcerd heb. Ik wil net gaan nadenken hoe jk mijn chef dic middag ga vertellen waiuom ik dic opdracht van t\aee s/ekcn geleden nog steeds niet heb voltooid.

mijfl rug gcíkt. Nog in gedachten verzonke[ ontwaar ik een reus die mc vriendelijk toelacht. Ik identificeer hem àls S'IB'S grootste houder van de estalcttelouppel ooit cn tevens als d. langste, kalende, gebrilde etr hard (nou ja hàrd) lopende Milsubishi cmploye. Zrjo naam: Paul van der Linden-sAN. Hii stclde lne op doordachte wiize de wnag: "Heb jij samen met je zoon de Paaaloop gedasn i" Na een "Ja, hoezo '?" van mijn kant, liwaÍE hij met de stellige opmerking: "Dan heb jij nu de estafetteloruppel, schrijf er maar een verOpeens sr'ordt ik van àchterel op

lk kon niet meeÍ anders dan oízeker "akkoord' antwoordcn. waarna hij gniffeleÍd achter eer) bo.d fast food plaatsnam. Gedurendc 1,5 jaar hardnekkig Ioop-blessurelecd, ben ik mijn strijd tegen dc ovcrtollige kilo' s (met wisselend succes) aangegarn door te gaan aquaioggen en Iiesen. Hierna heb ik het loopweÍk weer heel voorzichtig opgepak, dàt ik toch wcl crg gemist had. In maart was ik weer zover dat ik d c kwàrtier aan een stuk kon lopen. Ik kceg laÍrgzaam zin om sr'cer eens de wcdstriidsfeer tc proeven. i§'


35 Dus voorzichtig aàn mijn zoon Balt wagen of hij zin had in ee "professionele" bcgelciding tijdens de 5 kn afstand van dc P-arclloop. Daar had hij wel orcn laar.

Entln,21 april sr'as het dan zover. We hadden afgesprokcn om het 12 km tempo te lopen eil wlj hoopten om onder d(j 25 minute n gÍens te blijven.

We liepen [etjes iets onder he! schcma. lk voorzag hem op de dÍankpost van waÍer en spons. Ik praatte (P.S Ik te ?) vcel op hem in: "Bochten afsnijden; armen gebruiken" etc. etc. DooÍ al dcze goed bedoelde aanwijzingen had ik nict in de gaten dat hij mede doot de waÍmte met cen te hoge hartfrelsvefltie liep. Dc laatstc 1,5 kn werd daII ook heel erg zv/aar. Het tempo viel terug, hij snakte naar water en vcÍloor tot overmaat van ramp zijn pet. Gevolg van dit alles wa-,i dat we de streeftiid oP vijl semndetjes na niet haalden. Bij de fidsh volgde natuurliik ecn fclle discussie omtlcnt de oorzaak van het teleurstellende Íe§ultaat. f)e inhoud hicn'an zal ik jullic besparen; de conclusie was in elk geval dat het herer z,ru zijn ali in dr loekum\l ieder Tijn cigen seB zou garn

Vier maanden later zijn we op deze afspraak teFlg gekomen cn hebbcn we gezamcnLijk de 5 EM van de Telematicaloop 8e daan.

Deze keer was gelukkig geen bel§/cchterij beflodigd; met cen blij gezicht ksken we naar de fiaishklok het doel wa-s ruimschoots ber€ikt I

P.S.

Hierbij geef de estafettel«luppel door aan EIs FriÍs. 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0-0


36

Telematicaloop 1996 Ditjaar

ÍÍ

}1 aren de \reergodeq in tcgensteiling de heingode4 de dselnerners aan dc 9c teiematicaloop goed gezind. Kort v(Ér dc start va. de 5 miil-sioop

zorgde een enorme plensbui voor een aangenamc looptemperatuur en eeo piaam vooraan in het siartvak voor onze STB eas. . Na het startschot begafdat deel-r'an de loopmcutc dat niet stijfstond van de sc.irik zich onder aadlouderd gepiep van de Champion-Chipregistratie op weg voor hun weótrijd over het "licht" glooiende parcours. À snel werd het deelnemersvdld uit elkaar geirohken tot eeí iang lint. Na ruim 25 minuten finishte de eerste "recreant"Eenmaal bekomenvan de iospanningvatte ik dc euvclc moed op om in het sportfondse bad te gaan douchen en cvcntueelzclfs nog een paar baantjes te zwemmen. Wat ikdaar echter aantrof ging zelfs mijnstoutstc dromen te boven. De kleedkamers waren voigekalk met aileÍlei schunnige tektcn" de douchcs gaveí gecn wate. cn in de zwembaden Íof ik in plaats van water, rcktende eB strekkende atleten aan die door de feir,vertÍaging een halfuur langer op hun staÍt fioestcn wachten. Tja, wat moetje dan als bozweette loper I1a afloop van Limburgs duurste loop? Je baalt. F.tst het inzichtvan de organisatie om aa!1elke liDisher een busje deodorant tc vcrsuekken, droogt je at, kleedt je om en gaat naar je maten kijken die de 10 mijl gaaÍr lopcÍr. Even een rondjc om het startvak maken en kijken oÍ nog iemand van de SfB-e$ iets i\t drjnkcn \i.xlÍ ze vertrekkcn- Jo en Eddie saafl gebrce(t]rfiJl naast elkaar in het rccÍeanteDvak (ze hadden niet voor-ingeschreven). Van de rest kan ik alleen nog maar Cor 1 oÍrtdekken die zelfs zo kort voor de start nog informegrt naar mijn cindtijd. Ook nu worden de atleten mei een kanon weg geschotcÍ. Alsof ze bangzlndoor de kogei te worden getroffen stuiven de Afrikanen eivan door. Zelfwandel ik op mijn gemak naaÍ de tribune om te kijken hoe de anderen zich moe maken-

Eeo ninuut of 4 nadat de kopgrocp gepasseerd is zie ik op 28 minuut zoveel de eersie ST&er, onze kersvcrse pappa Rob Riken, voorbij stuilen. Die gaat dus binnen het uur fiíishen.


31 Vanaf dc 31e tot de 44c minuua druppelen de overige STB-ers voorbij met als STB hckk.rsluiters he1 mixed-trio Hub, Els eÍ Ed. Hct hele spul zit er nog lckker bij, maar nu gaat de wedstrijd pas ccht beginflen. Veel tijd om me af te vragen hoe hel mijn clubmaals zal vergaan heb ikniet,want de koplopers komerer alaan. In een zinderende eindsprint kanKipionode overwinningzeker stcllen. Bijdedames heeftvijvcrberg het beter aangcrpakt. Zij hoeft zich aan heÍ einde riet zo uit tc sloven en kan relaticf makkelijk dc wedstrijd winnend uitlopen. En danwàchten op orzc STB-ers. we ztn de 59 minuten gepassecrd en nog niemand te zicn. Bijra negenenvijftigdertig. Volgens mii zie ik een behcnd gezicht ill de bocht. En ia hoor, daaÍ komt Rob als ceÍste aan. Hij finisht zclÍs ruim birneri het uur. Als tweede zie ik rond de 1u2 dc man binÍcnkomen die niet in voÍm was. John Hendrix. Ook hij heeft dus wecr ecn puikc wcdstÍijd gelopen. Met tusscnpozen van 30 tot 60 secondea komcn nu ook de overigen binncn. Nog voor de 80 minuten grens zje ik oÍze erste daÍre Willemien C.mÈlisseí llnish;Í. Klasse willcmien! Bt anderhall uur moet ik constatcrcn dat onze mixcd trio uit clkaar is gevallen. Nestor Ed Schiks heett dc ionkies ruim dric minLrten los gelopen. Het resterende duo Hub cn Eis komen op 1 uru en 33 minuten binnen. Een pluim voor Els die alsdebutante op dcze afstandmetccn ccrstc werd iÍtde Pït bedrijfskDp. En bioemen voor Hub die, naar ik heb vernomen, als sulerc()ach 'wateÍaangever, -windlchcrm en weet ik wat allemaal heeft gefungeerdom zijnpupildoordc mocilijkc trveede ronde heen te helpen. Chapeau. (Alleen het bicr had jc ook moeten delen). Al m€t al denk ik datwc kunncn sprekenvan oen geslaagde negende telematicaloopwaarbij eenbehooÍlijk aanmiSTB-ers hun beste beentjes hebben voor(uit)gezct. En voor hendie niet tevrcdcn ziin met hull prcstatie: Volgens het olpymische ideaal is niet het wimen bclangrij\ maar hei meedoen. Foto: Eh kiigt de Friis k)reÍxl bij de sreLste wouw van de

P'I-I-bedn:j\rcnbop uitgereikt uit handen van de directeur.


Assu rantie-adviesbu reau Ă&#x2039;.H.G. KLEUKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


39

DE 1O E,M. VAN DE HEERLENSE TELEMATICALOOP 's Morgens 25 august0s voorafgaande aan de 9' Heedense Tetematicaloop lvas de stadsschouwbul"g le vergelijken met een bijenkoí. Kcmende, gaancÍe atleten, alierhand signaturen en verenrgingen. De fla-inschrijving was in volle gang, maarwat hadden de STB-eis daarle zoeken? Die vereniging heeft toch een goed functionerend wedstrijdsecretariaal ter besehikking? Hoe dan ook, voorzrlter W. Houben van de Stichling MaÍathon Heerlen hield in deze brjenkoí een oogle in hei zeil. Later zagen we hen'r z€lÍs terug bij de medaille !itreiking een de finish. Ruim voorde stad van de 10 engelse mijllagen de lenge afsiandslopers op stoom, hetgeen niet gezegd kon worden van de NS. Nu is hel algemeen bekend dat de Nededandse Spooryvegen zich klantvriendelijk opstellen als hèt de deelname van reizende atleten betreft. Dit jaar bleek dat weerdooreen aantrekkelÍk treinarangement vanuit het gehele land naar de Teiematicaloop. De boemel lag echterop actiterstand waardocrde wedstrijdleiding zich niet andeÍs dan soljdaiÍ kon tonen door de §art van de 10 E.M. een half uur op te schorten. Uileindelík wed om 13.30 !ur het {opersqlde met een daverend schot de ruimte in gesluurd. Ruim 840 a'tleten waaronder 31 STB'[= waren onderweg en daarmee evenzoveel loopchips De Íelematicaloop had met de chip, een Nederlandse vinding, haar primeur. Per atleet worcll de netto looplild feilloos geregi§reerd, waarmee voortàan geen geklooi meer met het zich veÍdnnoen in de kooien e.d.

Bij de STB garde bevonden zich 2 dames, Wilhelmien Cornelissen en det'utante Els Frins. Wederom blrven de dames relatief achier bij hun mannelijke collega's. De weersomstandigheden vr'aren goed, tempeTat!ur 20"C, met lichte wlnd. Een Íelatief hoge vochtighe dsgraad. Vorig.jaar nog meldde men een chronlsch waterhuisholrdinq op hei macadam staan. Er waÍen voldoende water.


40 sportdrank en sponsen voor alle lopels. Alle loÍ voor de 200 vrijwilligers, die elien aan een goed verloop hadden meegewerkt. Ook de belangstellinq vanef de zrlijn was geweldig met spontane aanmoediglngen. Onze lvilheimien kwam binnefl in een uitstekende 1:19 Í 1, ieíwiil Els haaa debuul op de '10 E.M. nog behoorlijk op de klokken bracht, 1r33.10 Ze komt erean. daarbll gecoacht dooí ene Hub die ondèMeg ergens een groot glas bier zag íaan. EIs mocht dooíopen teiwijl Hub....... la juist, je raad

hel

I

De 10 E.M wèrd qèwonnen doorJohn Kipirono in 0148.09, bij de dameswas Gabrièlle Vrverberg de snelste in 0:55.Í7. Aihoewel de uitslagen van alie STB-deelnemers in dit blad ziifl opgenomen, toch noe even de loo 3 op hel schavot: Eerste STBe'- Rob Riksen in 0:59.42, tweede John Hendrix in 1r'13.14 tèrwijl Roger Gillssen vlak achter John als derde sTB" in 1 r1 3.'J g finishte. ProÍicial herenl De 5 E.M. weíd door Wiel Frins als s0elsie sTB"' gelopen ín 0:29.38 Wiel himselí zal als nieuwbakken redaclielid voor hel clubblad een keurig relaas qeven. Hel b!itengebeuren, ofwel de nazil van de STB'aanhang concenlreerde zich rondom de "Kromme Toeted', voorheen La Bamba. Heeden kan zich nu gaan opmaken voor zrn eeste dec,ennium, de 10" Íelematicaloop die op 31 augustus 1 997 §aal gepland.

NASCHRIFTi Omtrent de datum van de 10" Telernalicaloop die ln 1997 te Heerlen wordi georganiseerd zijn zeer recenl nieuwe voorstellen Oelanceerd. Waarschijnhjk zal die wedstriid in tegenstelling tot de jaren voorafgaand niet meer h augustus, maar in de maand mei plaatsvinden. Begin oktober gaat het Bestuur van de Telematica rond de tafel om voordeze jubileum-stíaienloop èen geschikte datum te vinden Dus besle sportvrienden, de eeÍder in dit clubblad vermelde datum 3'l auguíus 1997 kunnen jullie doorstrepen. Een en ander is als vooMaarde door de Stichting WegciÍcuat Atletiek Nederland (SWAN) ge§eld, de wedstriid niel le laat Ín hetiaarte doen plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte.


Telematicaloop Heerlen

5enl0EM 25 augustus 199ó

h.t begi. vaí het najaaÍswedstrijden, tcaminste voor de messte lopers. Ditmilal wccr ruim 40 STB'ers aan dc start. De omstaadighcden walon aiet helemaal optim0al, do tcmp(ratuur ging vrcl maÍu cr stond tocht wat vocl wind. Dit was ook \tel a:rn de tijden !c mcrkcr7,a lAg ?5 augustus, de Telematicalo()p,

VcrstappeB wildc op de 10 UM cen tijd van ondcÍ het uur realiscrcn. nlaàr op dit heuvclàchiige pÀrkoc$ is dit heel mo.ilijk cn alleen vo{)r wcinige weggelegd olje moct cen dag in bloedvorm zijn, zoals Rol, Riksen. I)e pas vadcr gewordcn Rob liep een prima 10 trM in 00.59-42, en werd hie rmce ce rstc S IB-eÍ.

tridy

Dan hcbbeo we nog Roger Giltisse!. Hij licp op dezj dag de stcrÍen van dc hemci, ging ecn rcrnr.Je iajig incí iohn Hendrir mee, cn dat wil toch wat zeggen, maeÍ moest hcm toch op de laatste hcuvel laten gaan crl finishte 5 seco[dcn achter hcm als derde STB'er. En dat vrouwen pcÍ dclinitia niet altijd langzaruer moetcn zijfl als het mannclijk gcslacht bewijst wei wilhelmin Cornelissen. Zij eindigdc mct ruim 3 minutcn voorsprong op haaÍ man PeteÍ Comelissen in ecn mooie ttd van 01.19.11. Pcter en zijn ega tÍaincn regclmatig mce in de hei en op dc baan cn je ziet drt dezc lrainr'ngen toch cffed hebbcn.

Op dc 5 EM stal Wiel !ïrs de show. ZUn bcdoeling was om onder het half uur te cindigcn cn hct lukte hcrD. ln een prÀchtige tijd van 00.29.38. tljrste hij op de Bongerd over de finish, cn bezette hicrmee een vijile plaals bij dc veteraneí, Klassc Wicl. 0E


42 DE UITSLA.GEN:

I Dp

tij.l t.mcU m d?2" uilrld|cntij ijl

'i nettotiidzn.

Zij kt nnen du: tenchitten i dr t olgorde wn binnenkrm;r.

van

de \ hiprijden', du: dr je eigen geHokre tijden en

plaals 48 plaars l5 plaats 70 plaats 77 plaats 78 plaats 25 plaats 83 plaats 27 plaats 32 plaats 86 plaats 34 plaats ,12 plaals 46 plaats 48 plaats 87 plaats 99 plaats 108 plaats 111 plaats 30 plaats 32 plaats 36 plaats 37 plaars 15tl plaats 197 ploats 7 plaats 91 plaàts 101

Sen.

plaar

vet.l

00.59.42. 01.03.14. 01.03.19. 01.03.57. 01.04.07. 01.04.40. 01.04.41. 01.04.48. 01.05.11. 01.05.18. t}1.05.38. t)1.{t6.41. 01.0'7.02. 01.0'7.29. 01.09.59.

Vet.I

01.11_2',1.

Vet.I Sen. Sen. Sen.

Vet.I Sen.

Vet.I Vet.l Sen.

Vet.I Vct.I Ve1.l

Vet.I

Ve1.I

01.12.00.

Vot.I

01.12.13,

t.II Vet.II Vet.II Vet.II Vet.l Vet.I D.Vet.II Vct.II Vet.II

01.12.14. 01.13.06. 01.14.00 01.14.05. 01.14.40. 01.'19.02. 01.19.11.

23

vet.IIl

plaat§ 37

D.Vet.I

01.30-20. 01.33.10.

Ve

01..22.44. 01..25.27.

plaats 275 Vct.l

01_33.10.

vet-I

0t 3610.

p12aÍs 281

i i

IO EM:

I Rcb Rikscn 2 John Hendrix 3 Roger Gillisscn 4 Eddy VeÍstappen 5 Coa van Haaron I 6 Theo Schrneits 7 È-Ícd Mcssing 8 Niek Brouwcrs 9 Peter VeÍberk 10 Jo Heinrichr 1l Sjef Hodiamont l2 l{ub Erkens 13 Ger Schaf{hausen 14 Piere MuyreN 15 Wim Eleveld 16 Ed Ri1'vers 17 Huub Weyenberg 1{i Hub Prevo 19 Wiel Vonken 20 Sjeng FÍancot 21 Bert Reynders 22 Piet Brouwer 23 Andre Roumen 24 Hub Gulpen 25 Wilh.Cornelissen Peter Cornelissen 27 Hub Gerets 2A Ed Schiks 29 Els Frins 30 Hub Welting 31 Ruud Lieskamp

i


43

vervolg uitslagen Telematicdloop 5

Elr: wicl Frins

I 2 3 4 5 6 ? U 9 10 11 i2 lf i4 l5 16 i7 l8

Frank Eiscnga F(ank Herlsge s Ronald Frins Herri Giescn Ruud Frins Ralf dc keuw Theo dc l,eou§/ 'I on LeistÍa John Hol Harrie Veímeulcn Huub Ncelis Bart Krcukels Fons Kreuksls Tamara Dcumes John Schoenmakcrs Marjo Pirtaric Jo van Rooy

Plaats 5 plaills 39 plaats 77 plaats 111 plàats 47

vct.l

00.29.38.

Sen.

00.30.12. 00.33.34. 00.35.31. 00.:i6.13. 00.36.40. 00.37.06.

Ser Sen.

VoLl plaa§ 140 Si,n. plaats 152 Sen. plaars 153 Scn, plaats 71 Vet,I plaàts 75 Vct.I plaals 79 plaals 87 plaats 196 plaa(s 97 plaals 17 plaals 125 plaats 10 plaats 33

Vct.l Vcl.Í Scn.

Vet.l Damcs

Vet.l

00.37.07. 00.37.41. íJli.38.01. 00.18.16. 0ít.38.45. 00.39.23. 00.39.23. 00.,í0.51. 00.41.52.

Damcs

00.42.2L

Vci.ll

00.42.23-

0 í),0-0,0 0 0-0-0-0

Winterlauf-Aken-15 december Ook dit jaaÍ z^l de STB v,/ecÍ deelncmen aan de Winterlauf in Akcn, ccn lnooie wèdstrijd door hel Aachencr wald' af-\tand 18,3 km met de start in hct VichtbachÍal cn de flnish in het klcine Wrld\rsdion rp dc (-hor usbcrg in Alcn. Erl als icdereen binnen is woÍdt cr weer ecn klein tccstje gcbouwd crgens in een kroegic in dc birncnstad van Aken. Bi.i voldoende declname wordt cr ecn bus gechailerd. DaaÍ wi.ivaE tc voren nlocten wetcn hocvecl lopeÍs e[/of suppoÍters er m(Ï de bus fteegaan, moct men zich vooÍ 25 nov. as opgcvcn bij Cor van liaaren II a 5326833. NadcÍe medede[ngen volgen t.z.t. G0-0-0-0-0-0-0 0-0


vert op dit

Geevers A

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH 0/s- s244ZA

VIANEN 0347-316474

ALMEI-o 0546A72lZ5

\tsLDHOVEN 040-?

(it:tnít:lls CARB OSSE

R

IE.DE LEN

s3 1900

ROTTERDAM alo-4626661


45

DAM tot DAM loop 10

EM

Amsterdam 22 september 1996

Een dtuilerige zondagmorgen 6.45 uur, een zcsticntal nog siapcrige STB'ers met hun vLouw of hun wiendin arrivercn op de parkeerplaats bij Op de Kamp in Landgraaf. Onze ''Belgische" bus staat c. d. HeÍ is er Iekker warm, misschien wel te warm, want het eerste uuÍ is het vÍij stil in de bus. Iedereen zit bij te komen van het woege opstaan. Maar na een tijdje komen de verhalen los en hei sr'ordt er'cer oudervets gezellig.

Om ongc'vieer 10.15 uur komcn we op een parkeerplaals buitcn Zaandam aan, vandaar mct cen pendelbus naar de sporthai- Na een kop koffie eII hct besprekeÍ vaí een koegic voor na de wedstÍijd (hecl l-.elangrijk) gingen de wedstÍijdlopen mct een peildelbus naar de start in Amsterdàm, terwijl de supportcrs in Zaandam achtcrbleven om ons geld in de divcrse winkels op te meken. h A^rnsterdam aalrgekooeq g1lgen we ons voorbereide! op íle wedstrijd, ir opcn, rekkcn enz. vergeet hel maar, een piensbui zorgde crvoor dat we diverse portiekjes in Amsterdam van binncn gezien hcbben. Maar inlopen op de Zeedijk moest cr zou geteuren. Sommige lopers kwamen hieÍdoor al behoorlijk op tcmperatuur en Diet alleen van het iolopen.

DE WEDSTRUD: Tegcn half t'{ee zochten we ons startvak op, het weÍd nu menens. Het was intussen droog geworden, de omstàrdigheden waren afgezien van de wind, prima. vooral John Hcndrix had echt gepiekt op deze Dam iot Damloop. Hct zou een mooie wcdstrijd woaden. John Éam rla het startschot meteen de kop en we zouden hem ook niet meer zien tot aan de finish, de st jd eÍachter was deze keer echt spanncnd. Íà'


46

I, Jos Dutewecrd. Theo Schmcits en Hub Erkcns Iicpcn de eorste 2-3 km bij elkaaÍ. Jos cn Hub moesten cr vanaf en na een tijdjc mocst ik Cor ook latcn gaao. Na km 6 kwam Eddy Veistappen( hij had zoals altijd een "langzame" start) bij nlij lopcD en samcn probecrdc we Cor die we nog slccds iD het zicht hadden in te halcn. Dit luk& bij het 8 km punt. Nu begoo Edd_v pas gocd te draaicn en liep langzaam maar zekcr van mij weg. De voorsprong met Cor werd nict groter stccds zo'n 40--50 meter. Ik dàcht dit wcl tot aàn de f:jnish te kunnen houden. Maaa ik had een man ovcr het hoofd gczien, Sjef Hodiamort lll en hU tlikc hct we{r, net ais vorig jaar all.!'n nu een 400 meteÍ voor de finish stoof hij mij vooÍbij, Er was geen houden aan. Cor was intussen in de laatste 30u meter bij mU gekomen, maar ik kon n<)g "aanpikkcn" cn samcn sprinten wc naar dc eindstÍeep ecn vijfligtal meter voor de strcep moest ik hern latcn gaan, dus inplaats van dcrdc §'cÍd ik \.lfde STB'cr, jammer dan. Wat de andcre STB'ers bctroi waren sommige hcel Évrcden zoals Huh Brouwcrs en Pctcr Cornelisscn (dic zelfs ecn PR iiep) en anderc CoÍ van Haaren

mindeÍ. Vaar

icdcreen was hct er ovcr een§, hct was

ecn prachtiBc

wedstrijd mct hccl

vecl sfeer.

vecl

toeschouvícIs en gezelligheid làngs het cIl zekcÍ

parkocrs

voor hcrhaling vatbaar.

Na dc wedsirtd Eerd \Ëerden dc familics wcer herenigd. IÍet geld uitgcven was beperkt geblevcn tot ccn paraplu van fl 3-95, dus blccf cr gcnoeg oveÍ om dc iíwcndigc men§ te versteÍken mèt vast en vbeibau voedscl, Ilot werd nog cen gezellige middag e. on 19.0() uur werd wecr koers naar hct zuidcn gezct waar we om hall tiell weer arrite€ide. Eindc ïan ccÍ mooic dsg . ír


47

UITSLAGEN DAM TOT DAMLOOP:

i De tijden hier vermeld zijn de eigen handgeklokte tijden, de i 'trfficiele rijden'*arcn nog ni( i helend.

1

2 4 5

6 ,7

I 9 10

1l

l2 l3 14 15 16 17 18 19 20

2t

Hendrix Bldy Verstappen SjefHodiamont Cor van Haaren I Theo Schmer'ts Roger Gillissen Cor van llaàren 1I Hub Erkens Jos Duteweerd Hub Brouwers Frits Fischer Bert ReyndcÍs Theo d€ IJeuw Albc.t Verbunt Petcr Janserl Jan Manders Maria Fischer Peter Cornelissen Harric Vermeulen Fois lfteukels Jahn

Wilhcln1inCornelisscn

STB STts

STB STB STB STB

Slll STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

i i

01.00.50. 01.02.29. 01.03.15. 01.03.20.

01.03.23. 01.04.22 01.04-30. 01.04_33.

01_05.0s.

01.05.10. 01.05.20. 01.10.10. 01.11.30.

01.13.48. 01.16.2i7.

ol.1.'7.04. 01.19.50.

01.20.20.PR 01.21.00

0t-21.00 01-2',t.50-

0-0-0-0 0-0-0-0-0-0

diverseuitslagendiÍerseuitslagendiyerseuitslagendiver§euit§lagen

Stratenloop Stein - Skm - l8 augustus 1996

1 2 3 4

Riks€n Eisenga Jos Duteweerd Cor van Haaren 1I Rob Frank

0 0 0'0-G.0-0-G0

STB S'IB STB STB

00.17.28. 00.17.55. 00.18.44. 00.19.24.


w" BOUITE -

Rliflx.

llALÏE [IIRAÏ|]OI,]

L9

lle

Stadsloop Maastricht 29-september-1996

kwart en halve marathon

hS!USirank limburg

Ktl,ffiT MÀRÀTIION een In enerverende, bijna cmotionele wedstrijd hebben op zondag 29 september 20 STB-ers de I le Halve Marathon MaasÍicht volbrachl De emotie zat voomameiijk in de weeÍsgestcldtleid. Er was duidelijk 'n strafÍe wind voorspeld, maar bijna gcen atlect Íekende op een oonstante tegenwind vanaf Itteren, ecn Zuid-Wester, dje de vermoci de bodies nog eens cxtra geselde. Menigeen is door een dalletje gegaaa en had overlvogen ie stoppen. Zover kwafli het gelukkig net niet. Er \varel ook weer voldoende positjeve meldiígen, die de lopers op de been hielden: een gunstigc temperatuur, een dolenthousiast publiek en ()cn keurige drankvoorziening langs het parcours. lntcressant is ook te vermclden de regelmarige pl{'sioke contÍole var dc gemotodseerde DCD. Medewerkers aan de organisatie, die achtcr op de motoÍ gezetelr, de lopcrs vooÍal irl het achteÍveld toespraken ^,.--,".óir^t^c ,,ihr,ér,-l/n F, !1 hii?^n,l^, o^rd. a^al! om vast tc stellen en tc promoteE. Na ocn §tevig uur kÍamen de eerste atleten alweer dc binnenstad in draven, uiteraard Afrikaanse lopers- We zagen de 25 jadge Ethiopische adeet Fransua Woldemarian in 01.04.36 finishen, no 2 de Kenyaan Willy Songok, in 01.04.39 en derde Burundiër Jean Paul Gahimbare iÍI 01.04 40. wat betreft de prestaties van onze clubgenoteí L:unnen we voorlopiS afgaal op zelfgeklokte tjjden, zoals hicrna vermeld. Met excuses als we iemand vergeten zijn of zelfs "o.eeryol" hebbcn geplaatst. De redactie is at wat hlij om deze informatic nu rceds te kunnen geven. We lazen overigefls een zeet goede binnenkomst van Eddie Verstappen als 59e atleet in 01.26.58. In het vrouwenvcld tooade de 44 jarigc Carla Beurskens haar grootste vorm ií de alleszins respectabele srinnende tijd van 01.14.26, met een km-gemiddelde van 00.03.32. De dames van STB waren Tamara Deumens en Els Frins, die beidcn


50 hun p meur'halve Maralhon' bclecfden. Beide damcs, die hiervoor eefi dcgclijke Íaidng mei enkele mannelijke clubgcnoten haddcn atgewcrk!, kwamen binnen dc twce uur {}ver de verlossende eindstÍeep ilr respect.01.55 cn 01-58 - Vcrlossencl was het ook vooÍ hen, waa 'de Zuidwester' spaaade evenmin hun gestroarrnlijnde bodies. Uiteraard een prollciat aan alle SfB-ers die in sporÍief opzicht de finish haalden.

Tenslottc nog ee1r enkel woord omtrent de kwari Marathon in Maastricht, die zijn grote broer'de Halve' voo.afgíng. We zagen t§ee STB-ers in deze supercaelle race meedoen, Ton Starmans cn TimWelting. Van Ton is tot op moment van publicatie nog geen tijd bekcnd. Hopelijk in ons dec€mbernummer. Tim Welting liep de 10.54 km in cen razendfoede ti,d van 00.39.47, hetgeen neerkomt op eeÍ1 km-gcmiddeldc van 00.03.46.

Utslase4

I i I 3 4 5

6

7 8

9 10 11

12 13 14 15

Voorlopigc cigen geklokte tijden! (Dc seconden hebben we gemakhalve vergcten).

Eddie Verstappo.r Piearc Muyres Jos Janssen

Ger SchaÍllausen Petcr Verbcrk Sjeng Francot Huub Weijenberg Hub Prevoo Frank Janssens Hen.i Gicscn Willem Marcus Joho Schoenmakers John Hof Ed Schiks Hub Welting

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

i i

01..26

01.27 01.28 01.28 01.29 01.30 01.34 01.38 01.41

01.44 01.4,1

01.46 01.55 02.00 02.0i3


Dames:

1 2

Tafiara DeumeN Eis Frins

STB STB

01.5s

STB STB

00.39.47

01.58

KwaÍ N{arathon:

1 2

Tim Welting 'fon Starmans

onbekend

0 0,0-0-0-0-0-0-0

Fersonalia extra Door de omstandigheden heeft de rcdactie hij de vorig editic i99ó No 3 de door ccn aantal nieuwe lcdcn ingesiuurdc pasfcto's niet

SÍEFANIE HULSHOF

CAROLINE REMMEN

LINDA SCHRIJVER

I!1ARCO EISENGA

JEANNE HORBACH

JUDITH RIJKERS


S.T.B.

Welkom bij

+

ï

I

Frank Pantus 0uaedvllegfaan 31 6371 HB LANDGBAAF Ceb. 1014411981 .

I,lir6nda Thervissen

Yaél van Pelt

Kerkstraat

Spaar!,leiden 37 6374 I4D LANDGRAAF

Jessy Hein.ichs Apoflolaan 68

AvrchaylI Spanj aard Frans Quaedvlieg Pancratlusstraat 15 Veldbrand I

6373 HC LANDGRAAF Geb . 28l07l1959.

6411 KC HEERLEN Geb- 04/04/1989.

Erlc Schrijver

Nancy Reusink

Aarlreg 35 6417 XG HEEBLEN Geb.05/1011980.

6351

31

GG BOCHOLTZ

ceb.22lotl1963.

Bembrandtstraat 35 6415 JD HEEBLEN Geó.02/O5/1975.

Geb.30/05/1990.

6372 DN LANDGRAAF Geh.23/07/195O. N]EUWE LEDEN VANAF

01 JUNI 1996,

\ffrl zrIN BLrI MET.....


GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN l'wee gepensioneerdeÀ ontnoeÈen

èlkaar èn een vàn hen - Ik bètrap er lllij op, dat ik tegen oezelf sta te - Dat is toch niet zo erg, artí,roordt dè andere. - Je $ee! niet half lrai voor een zeveraar -ik ben, 2e9t vader tot zijn zoon: - datl Je Írèët niet eëns Írie col.\rmbus Eas? Je noest Je doodschanen! Jij, de zoon van een eièrhand€Iaair.

Àrts: 'En wertelt u eens: rraar rringt Patiënt: ,In nijn buik, dokter.' Zo

6à (-)

0-c

g..tà€t nÉt

Joep slapt een drogjsteÍij binn6n, legt een tolo op de ioonbant èí vraagl 66n poí1ie arsenjc!fi . l'lèe.' z6gt de drogisi, zo gaat det nioi. u mo6l eeÍsl éen Íecept bil uw doire.gaan hat6n, een pasfoto van schoonmoeder is naet votdeadè." Pali6nl: 'Dokt6r, zalik ooil m'n am w€sr echt kunnon gobruiksn?. DokioE 'Zaeí zsk6Í, U kur,t ér z€lfs me€ tBnnis sp€l6n'. Psti€ntr'G€rusldio. clat kon ik lot nu too nisf.

GiíBíonavond h6b

16

vergetsn om h€l íolluik naer boneden te halsn

lk kon P.6cj€s zion hos j6 js víouw g€lukkjg maektel I_laha. íÈpo€sl Gi§oíoíavond vr€s ik hebmael niet Uuisl

Éer dctressieve

-lk

mri

konn bij dr psl.irure. va, depressie". zeer hil.

hch rÀ*h zo n aàrlalrcn

_\ou,

2esitl. prlchi3ni: "Ik zar een!'nËaar

noddcrbaden neDen.' _M0dderbaden?"

lrang de han. "Helli dàr danl" _wcl niet heparld" zugl dc psychi3rsÍ. "mar dan k!Ít U llvasl aan de saotui wennetr."


WinteÉraining seizaen'

961'

97

vanaf maandag 30 september 1996 zal het

winterprogramma weer beginner. Dit houdt in dat we van loeric gàan wisselen. Op maandagí-iinsdag- woensdag €n vrijda8avond zal er woÍden gesarr vanaf garagc Toyota Mengelers in Schaesbcrg.

Op de donderdagavond gaaí we 1,r'eer trainen op de atletiekbaan van evcnaLs voorgaandc jaren. Allecn op zondagochtend zal de training vanaf dc Cooperbaan van de SIB worden gehaldhaaÍd. Dc begcleiding op de avonden zal gclijk blijven als in het zomerseizoen, dus ook op maandag cn vrijdag zal de vriíe training blijven. In het zomeÍseizoen is Hub weltirg t»gonnen met een groep beginneírde lopers. Deze groep zal in het winterseizoen kunn€Ír blijven doortraincÍL Op dinsdagrvond zal om 18.45 uur worden gestart met de trainlng. Door alle groepen zal gezamenlijk de warming up worden gedaan, waarna de groepen gesptitst zullen worclen. Ecn grocp traint met Hub Welting de andere mct Cor van Haxren.L,itcraard lan ol dondcÍdagavonJ d,lor iedercen .,p Je baan van AVON ivorden getràind. Ook ol dondeÍdagavond is er om 19.0{J uur nog steeds de zaaltraining o.l.v. Heak Thlssen in de sportzaal "De Kakert". voor eeÍ overzicht val} alle trainiÍgcn zie hiernaasl

AVON te Heerlen,

Wintertrainingen Jeugd

Evenals de seniorcn zullen ook de juniorcn op 30 september I996 bcginncn aan hun §r'interscizoen. Dit betekent dat

18-30 uuÍ zal worden gcÍaind vanaf de gàrnge van Toyota Mengclers. Zij zulten dan cen looptrainjng docn van 1 uur ( denk aan rcflecterende vesties, is ve.plicht bij de jeugd

er op woeosdagavond om

!!!!).Tot 1 november 1996 zal op de reguliere tUd op

de

zatcrdagmorgcl op dc Cooperbaan door beide jeugdgroepen wordcn getraind. vanaf 1 november 1996 zal cr tussen 10.30 en 12.00 uur op de zaterdagmorgen worden getraind vanaf de sportzaal in dc KakeÍt (oaast de kerk). Er zal dan door beide groepcn zowel binnen als buiten woÍden getraind. Dcnk derhalve aan dat men zowel binnen_ als buitenkleding moet mccncmen. AIs er vrtgen zijn neem dan contact oP met een van de trainerc

00000-0-0-0-0,00


Traininglon wintorseizo Dag

Tlid

Mà.

18.30

Plaais

Wo Wo

18.45

18.30

18.30

Training

Do.

Vrij

r8-30

19.00

18.30

10.30

Zo.

It.30

Begeleider

Me ngele rs

Interval voor alle goepen

Hub wclting Cor vart Haaren

Garage Toyota Mengelers

DuuÍloop 1.15 uur

I-oopgroepbcgcl eider

Garage 'I'oyota

Jeugd

M.van Haaren llona Kessels Tim Welting

Atleriekb. AVON Hccrlcn

Baan

Cor van HaareÍl

Sportzaal " Kàkeií'

Conditietraining

Henk Thijssen

Garage Toyoaa

Duurioop 1 uur

Vdie training

Sportzaal "Kakert"

Jeugd

M.van Haaren Ilona Kessels Tim Welting

CoopeÍbaan

Duurloop

John Hendrix Hub Brcuwers

Garage Toyota

Mengelers

Z^.

97

Vrije training

Mengelers

Do.

l'

Duulloop 1 uur

Garage Toyota

Mcngelers

Di-

t;n"' 96

training

Informatie betreft traidrgcn: coR vAN H^AREN. 045-5326562


b.i

j de PAKKEN neerzit ten kom no tt

man oh Tnanl

pH'::'.tP,"'m Heerlen (GeteensIrant 34'36 en PÍomenade 33) Maastricht (Grote Sraat 18-20)

Sittard

( M o I c n b e c k s t t a ll

glas16paÍaties laveren gn plaatsen van

OOK NA 18.q! UUR REPARATIÉS

531

t 12).

3222

dubbele beglazing

STBEEPERPLEIN'!0,

6C11

HZ LANDGRAAF

STB Clubblad 1996 nr 4  
Advertisement