Page 1

ATLETIEKVERENIGING

BR {/rVs\S,

\""o

tsÉ

'tt lt'

sport - en E1996 No 3 o Tr imclu b r--.-) tsru RSs ummerheide r

- -_-----


SIORT f,N TRIMCLTIB BRI'N§§UMMtrRMII'E BESTUT]R

:

voorzitbr:

lryi[ vrtr

der

Lirdqr

Op gea Hoes 59

M5-52549» Sesr€t Íi6

Ju

vau §ctr 0/-54052734

:

PenniagueestÉr

JeugdspoÍt

6i142 PP Bnmseud

Me€!

:

viÍ

GroeD€ 64-13

't Eofr

lGdsstr

13

BD Klimmea

B€Íghofstr. 103

u5-5457771

6471 EE Eygelshol,Ed

Eub WeltiÍg

(lid-trilreÍÉcoEr) \ryedsfijdcom. :

045-53165t6

Quadvlieglaa 28 6341 HB l"udglsaf SohcpcírbaÍt 22 6343 CV Kli@€n Ko€íÍpel91 6372 NG Ledgsd

WtÍ u5-v25410

AkerstÍ.151 6414 BM EeeÍIcn

Trainqsoom.

Cor vaD Eaaron

:

045-5320222 Alg€@ene Z.keo

AlgÉo€oe Zaken

:

Jrfireo

:

Joa

:

043-4591995 Jo vln Vlodrop

(vice-Yo6zitter)

Jo de

u5-5326562

lYedstijrlsecr.

:

CorYsr[

rer

MJ-s326833

Veftlh:ad 6

{f}

63?2 DN

(Í]

Lmdgarf

HodÍgm@sE.25

VII Í"edgÍ.rf Hodffrt l0^ 6372

Irrr

SpoÍt &edisohe zr&eo

Hrrry van dÉ

Lid

Errrie Vermeolet!

6361 HN Vre3Íede Op t Veldje 9

045.532r893

6372PJ<L,s!,,grarÍ

Fo36us3ll3l

6170 AC

:

Post &es

:

Pos6al[:

046-4426088

Rd(ÍIr. 4915695 trlv ?€rEinsttlcÉstsÍ BeÍghofsb. I03 6471

Vergriging$r.KNA.U. :154 Public Rddimsr

:

Albert vcómt 045-6314854 viÀ redrkti€a&€s of

B

§ï8.

k'dgrarf

ElgdshoÈn GBomansstr.T3

hèstu

6372 KR

LstdgÍid

AdlreÍtraders kijgeD het olubblad kostcloos toegezonden


REDACTIECÍ}'4ISSIf

Annelies van Vlodrop, Ed Schiks, ThDLr

Schnrcils.

Uiterli.ike inleverdatum kopij: 1l sept. a.s. bi.j Annelles t/an Vlodrop, (oempel 9'l , 617

2

NG

Landqraaf.

Het clubblad verschijnt

,x per jaar.

INHOUDSt]PGATiE

Paq. 2

Van de

Peler 6

I l0 1) i5 11

voorzilter

Rusman loop

i-loop

BrunssuÍr Parel-Ioop Brlrnssurn uitslaqen on.lon-r-ói s en lvlarathoÍr Pare

De "(1imÍnethode" Demilhon i996 Van de trainer

20

llaralhon RolLerdam

29

Uer j aard aqska I ende

a1

Nreuwe leden De ziekenboeg

J?

3i J4

]1

gaal er nLr op Eslal'et le-knuppe I Heideloop l^Jie

)9

lle ide l oop

L1

lii.jnbergloop

42

P

50

l1a3si

tot

Dam-l

Éd Schlks Theo Schmeils

Annie Kelelaars

liliel

AVoN

Vonken

il. v.

iiaaren

)' v. Haaren I Theo Schmelts en

Co

r

l'l mei lrouuren richl

ier re in de bloemen Schoololymp iade 1996

Dam 46 48

Ingestuuld door: l^Jr m v. d. lir)den Iheo SchÍneits

0nder'rerp

o.p

EK 0ranje-leam STB lrledslr i.jrlka lender 1u jrl SirLrfLklcdinq Cehoord builen de Cooperbaan

5 debulanten .lan \,an Hees Jan van tlees Ed Schlks Rob Gulpen

Paul !.d. Fd S.hiks

L

in.len

Theo Schmeils Iheo Schmeils Theo Schmr] iiÍ; Rob Culpen Theo Schrneits Fd S.rhiks ll0r \,. Haaren 1I


Yan de Voorzitter Geslaagd

!

!

We zitten h e€n periode dat veel scholieren dnrk bezig ziin aan examefls of d6ze pa§ ( met walk g€volg dar ook ) hebbeí afgcsloten. Bii exarnens horen & lem:cr. geslzagd et gezah. Ik wí me bii mijr 'van do voorzitter" op dit momeEt richkÍr op het e€rstc omdat we daarbij bii do STB mee ts Ínaken hadden. En wel op drio manieÍen

Jo is geslaegd.

h

de eeste plaats wí ik teÍugblikl€It op de 17' Intemationale Heideloop. Vanaf do lay-out van de fold€r tot de prijsuitreiking een evono' msnt dat vooÍ alle deelnemers zeer pleziorig en ooÍÍeot is vfflopeÍI. Een gÍoot oompliment en feiicitaties voor de wedstrijdcornmissie en in her bijzondeÍ aan Jo de WiL IÍ€t is een hsle Uus om allÉs te regeleÍ, Maar het lukte allemaal uilstekend. Opvalleiiío ste';r keeg Jc hie$ij van de volgende medewerkers, FÍitz on Maria Fischeí, die hot "hoÍoca" gedeolte verzorgden. AnÍIie KetelaaÍs, vaÍi het secretaÍiaat, HeÍm Gerards, die alle zaken op het parkoers Íegelde en onze wodstrijdsecretaris Cor van Haaren II . Daamaast hieh eelt flink bataljon STB'oÍs mee om eeo gosde 170 editie van de Heideloop neer te zaÍer\. Jo, het moet toch €on feest zijn om met deze menseí te mogeÍ samenwerkeÍ! dus waaÍom zou je dat niet blij\€n dosn ?

Marocsjk& Cor en Jo zijn geslaagd. OÍtze vereniging is in het gelukkige bezit van €en aantal begoloidet§, die bereid zijn zioh steeds vorder & bekwamsÍl middols cul§u§§en. - vervolg

-


j erzelí van mogefl overtuigen hoe Maroesjka en Cor van HaaÍen I en Jo van Vlodrop op hun praktische kenÍri§ vaÍl het tÍaine$schap iÍl W€ert sveÍden beoordeeld on ik kan U mgldefl dat zij meer dan gemiddel<i pÍesteeÍden. Dit ondaaks het foit dat zij moesten lesgwen aafl eer groep, Waarin ( zacht uitgedÍukt ) moeilijk opvoedbare loo in( flatuuÍlijk ) C.van HaarcÍt II gen als F'.Fischer , W.var deÍ Linden voor alle drie uiBtekend, zodat de rondliepen. Ook het examen veÍliep sTB nu 3 traherc (mtu) mst het diploma tÍaher loopgroepbegeleider rijker is. IntoÍossant detaí hierb,ii is MaÍoesjka de hoogste punten sooords Jawel, heren........ dat mo€st ik ocht even melden' TensloÍe dil hierover: Do cursuslsider gompliÍnqnieede do 3 §TBkainers met het fsit dat zij lesgaven aan een plezierige, gezellige en

Ik heb mij

fl

goed gernolil"oerde groep.

À,

zo'n man dat in een middag ontdekte, hoe kan het daÍ dat veel STB'ers dnt nog nigt wisteÍl en dus van de trainingen wegblilen ? Bezoek van Leon, Rosette en Jo geslaagd.

Èen ding wil ik nog aan U kwijt. Op de Heideloop zagel we na jaren afirezigheid woer het gezicht van oprichter en oud voorziÍer van STB Jo Eyck. H€t deed n'-e goed l'-om in gezekchap van ziil eÍ onz-e Belgische looprienden Rosette en Leon Fels op de Mekkenkamp te ziel Íondlopen. Dat mÀakte vooÍ mij de Hcideloop helemaal geclaagd Rosette, Jo en I-eon bedankt voor jullie aanwezighoid en hopelijk tot ziens op een volgens STB-oveneÍnenl.


tr0' Peter Rusmanloop 10 EM Oirsbeek I april 1996

Tweedo paasdag 1996, Oirsbeelq normaliter eon rusfu dorpje, is nu drukbevolkt. De Pete, Rusmanloop staat weeÍ op het pÍogramma el omdat de maralhon van RotteÍdam lru son paaÍ weken later go^oland is een ideale voorbereidingswedstrijd. Vandaar ook waarschijolijk het grote deelnemerweld, licfst 440 adoten gingeD van start op doze toch rdot gematkelijko wedstrijd. Her paÍcaurs is flink hewelachtig maar van de andere kant zittm er ook lange shrkken ia waar men flink vaart kan maken De weorsornstandigheder warerl welhaast ideaal 12 ' C en een zrrakle nooÍdewind. De STB was mal zo'n 32lopen ruim leÉegertwoordtd, EÍ werd prima gelopen Maar liefst 4 man doken oadet het u)Í, Rob Rike,r, H b Heynen, John Hendril<s en Mek Brcrwer llepen deze fanrastische tijd t"a*r'}jl Wiel F as et Fra* Eicer6c ot r.ax sÍ*ele seconden boi,fi zarcn. Maar ook eldeÍs ií het lopeÍspelolon werd flink geskedeÍr. l,l,{el Í,,drre Petet Jotlsea die in deze wodstijd zijn grote concurÍsnt Ja, Manders an.ddijk eers een keer zijn hielen Iiet zien en zelfs nog 2 minuten van hom weg liep. Cor vdn Haarck I , hij zegt altijd van zichzef dat hij liover traint a.ls wedstrijden loopt ÍnaaÍ dat was dQz€ keeÍ det te merke4 mot ecn grote smile op zijn gezichÍ kwam hij in een goede tijd over de finish. Ter,reden over zichzelf maaÍ ook teu€den over pÍEstatie's die door de diverse STB'ers gelcveÍd waren. Alben Verbunt, die plan was om ook de marathon van Rotl€rdam te lop6n, b€sloot rl3 deze wedstrijd ewan af !e zien. Kijk en dat is h€el verstandig voorjezelfbeslisseq nee, mijn conditie is deÍmaíe dat ik de marathon nog niet aan kaÍL Klasse Alberq denk maar 9Í komsí ltog malalhons genoeg

ru


t 1

7i 39 45 54

60 68 87

90 92 94 114 125 145 152 161

W.Milkpssa Rob Riksen Hub Heyncn Jolm Hendrir Niek BrouweÍs Wiel Frins Fra* Eirenga Cor van llaaÍeÍr Hub Erkens Rogcr Gillissen Theo Schmeits Cor van llaaren tr Jo§ 1an de HaaÍ Ger Schaf0rausen Jan Vroomen Sjaak VoÍheyen

I

Sjeng

164 178 194

240 242 280 283 292 300 328

3U 141 425 434

Flalcot Lhden

I'Vim van der

FÍits Fischsr AndÍe Phillippi

t ^-i" t-*À.-,^É Piel BrouweÍ Ton kistra PetgÍ Jansen

willem Maur§ AlbeÍt Verhmt -Iafl Mandem Jolm Schoenmakers HeIm GoÍards Henri Giesen Piene Vijgen Jos var Zanten Parí van der linden

PSV plaaͧ 20

Sen.

plaat§ 5

M40 M45 M45 M40

ptaats 4

plaats 5

plarts 8 plaaÍs 48 pl4at§ 60 plaats 10 plaar§ 64 plaats 11 plaats 79 plaats 3 plaats 22 plaats 19 plaats 28 plaats 4 plaats 29 plaar§ 5 plaat§ 110 plaat§ 27 plazts 7 plnats 43 plaats 37 plaats 51 plaars 48 plaat§ 51 plaat§ 53 plaats 157 plaats 59 plaats 64 plaats 178 plaats 83

Sen.

Ssn.

M45 Son.

M45 Sen.

M50 M40 M45 M40 M55 M40 M55 Sen.

t445 M50 M40 M45 M40 M45 M45 M45 Scn.

M45 M40

Se[ M40

00.48.30 00 56.09 PR 00.58.48 00.59.36

00.59.58 PR 01.00.28 01.00.50 01.02.21 ol_02.77 01.02.41 01.02.53 01.04.30 41.04.23 01.05.44 01.06.00 01.06.23 01.06.25 01.06.26 01.07.01 01.07.28 01.09.28 01.10.23 01..10-27

01.11.53

0r.12.09 01.12.50 01.13.23 01.14.35 01.16.05 01.16.15 01.25.11 01.32.18


AUTOREKLAME STANDBOUW REKLAMEBORDEN/ZEItEN DEKORATIESCHIIDERS BEWEGWUZERING

^tÉ4,--

4ày

Alle verzekeringen Pensioenen Hypotheken Financieringen Sparen

ASSURË{NTIE

.=DA=rs==.

Burg Custerslaan 33 6373 TP LandgraaÍ

Íel.: (045) 531 50

91

Fax: (045) 532 58 24 Postbank nr. 37.23.802 ABI'JrAtvrBC nÍ. 44.81 80.855 K.v.K. 14051581


o-

o o J

Parelloop Brunssum

5-10km 21 april 1996

J

LU

É. Parelloop 1996, iedereen had hooggespan nen verwachtingerq nieuw en zoals men zei gen Íàzendsnel pÀÍkoeÍs, perfecte

o-

arnt

De

iance mot voel publiok en enkolo

wereldtoppeE aan de start. A.V.O.N. had htm zaa&j6s prima voor

organiseronde vereniging

elkaar.

En de meeste STBéN waÍen ifl ÍopvoÍÍ\ de marathontrianing achÍeÍ de Íug en Haax voor het gíote w€rk in de marathon van Rotterdam. Gezion de goede resultatm van de voorafgaande jaren, daohten sommige STB érs al aan son nieuw PR. Maar dar is flink tegengevallen, door h9t plotsslinge warme weer. de wind en het mischieÍr toch niet zo snelle paÍkoers vielen de tijden enorm tegen.

onze snelle jongem zoals Rob Riksen en John Hendrits die nomaaltoch zo'n 35-36 mirutgn moeten kutÍren lopen kwamen niet verdgr dan 38 min. Daarentegen lwerde €en man een pr nè pÍestatie: Ni€k Brour,vers Iiop een sterte wodstrijd en werd eersle STB 'er. Dcz€ prcstatie zou hij iÍr Rotterdam nog €ens overdoen, weliswaar geen 1't' STB 'er 1r1a4r een prima tweede plaatr met een qjd vaí oÍder de drio uur. Niek js iII topvom. Jos van der Haar liep zioh weor eeru in do priizen als 50 pltsser, hij werd derde in deze klasse . PÍima Jos, profileer er maar van volgend jaar kijg je wal meer concruentie in M50 I'1asse. Je weet Ível wat ik bedoel. Ondanls de wat tegenvallende resultaten b$fl deze Parelloop toch €en

vao de mooiste

l0

massaal present zijn.

- vervolg -

km wedstrijden en de STB zal het volgend

e,,eer


DE

8' PARELLOOP BRUNSSI]M

Een heerliik vooÍjaarszometjc begeleidde zon&g

2I àpril

de alwe.r

8' Pxlelloop ir

hartje Brunssum.

§aÍ gingen konden elleten en suppoÍeÍs van de 'krioelige' dnkte gedeten en met bewondedng keien met weÍeldfafln zoals Tessema, Xiprono, Osano e.e. bij hun wamiÍg_up gddeslaan. Het gorsde in Brunssum \ratr een poging otrr het wereldÍecord 10 lq[ op de weg aatr te tetr 24 secvallen. mometrteel nog 27 progÍarnaa ir twee hootdmcten, &n waren dat de 5 lm e]t l0 ktrrwe het VÉrdeier llm -te weten één plaàts.lijke "achr"_ rorde. van de 5 Oxr i I .45 usr starl rpaffoÍder 6 STB leden Als edgste gefinishte 163, Jeelrcners bedroeg llet mÍlal tijd liep, 23'57 Ook verdient zér hehoorlijke Denme!. die een Sm vrouw TamaÍa over de kijdijtr en bieefz'n in 25'07" lof, hij snoÍde de l1 iarige BaÍ Krcukels alte Rob Schohen nel bintrcrr de 20 werd dezÉ 5 km pa zelfa nog voor! STB winnaaÍ oI

Voordet de eerste schdierenxfsta den van

mi

"

rui

Nadat hel wegdek goed vr'as warmgelopen, \rerden voor hun 10 km weggeschotcn. Na berekening precies

1

525 atleten om 12.30 uuÍ miruÉ later dar ile laatste

5 kÍ-6risheÍ! Otrder drt grote, van kleuÍige outfils voorziefle

gezelsclap bevoder zich welgeleld 27 STB aderen, waaronder ook alwecr óér1 Eltie KreEeÍ. Hoe zit dat toch met dle Èmancipalie

vrouw,:

bij srB?

-

Afijr

al heel mel vormde zich een keniaaose kopgroèp met ethiopièr TesseDu, die her taldjke publiel li(r lctriÈlen \an ha aaígeboren locp_ souplesse. E€n 1u$ om te zien hoe deze geoliede machine voorbij flitste, waatin de ca. 8 kopl{rpers et de nederiandse favorie! Greg van Hest in hutr midden elkaar geen duhrbÍeed toegaven. Het geweld duuÍde welgeleld 28' eo 2 seconalen. toen plantle Tlromas Osano uit Ke ya a1s èerÍe zijn voer oveÍ de neet. I let werei&ecord weÍd niet Sebaàld, !1en vennoedde de rrogal beklem ende wamte als oorzàek . Greg van Hesi kwam als 7' binnen in 29'22". SlB-winnaar werd Niek Brouwels. sevolgd door Rob Riken etr good old John Hendrix. in haar Hasse_ was 51'27", waarmee ze De bione.komst van Ellie Kremer a1s weer eens haaÍ progressie toonde.

f


De bij de orccsre STB'- \lel tËkende Ton Dermqs,symphatisÈrcnd STB". kwàm in ziir klasse M50 als 2' door heÍ liit, oveígens gevolgd door Jor vaD de HaaÍ als Een vemreldenswaardige preslatic van beiden. Azn allës komr eeo oind. ook aan dezc goed gcoÍ€adseerde Pareik)op. Àlie deelDemcrs ko dèlr op lun s{ar!Íutrrne, een fraai PeÍelloop-T stiÍt Àflialen. Hst weÍeld&coÍd houdl rnen tegoed voor het volg€nd.iaar.

l'-

UITSLAGEN PARELLOOP IO

KIIÍ)ME1ER

1 73 78 86 9l 110 112 116 122 123 124

Thonks Osano Niek BÍ)uwers

Kenia plàars

l0

plaals 58 Rilisen plaats 13 loh! He drik plàats 15 wiel l'ri s pl4rs 79 Roger Gillissen plaars 20 Hub EÍkens plaars Hos BroÈre 83 plaats 22 los Schrueits plaats 23 Sjef Hodiamont plrats 88 Jo Hcinrichs 126 lÉ Jos van diÍ Ha3r J( plaats 3 plaats 27 133 Pierre Muyrers plÀats 103 150 FÍed Messilg plaats,l0 179 Ed Rijvers plàats 130 198 CoÍ vaD Haaren ll plaats 48 199 Àndre Philippi plaa6 219 Wim Eleveld 54 2)4 Joh Scho€mnakers plaets 58 plaa§ 71 259 Alben VeÍbunt plaats 204 356 Piene Vijgen pla$s 119 405 Jan VloorDeD plaat§ 9 415 Elly Kremer plaats I25 415 JoÉn Hof plaat§ 246 469 FrarN Wiering plaels 39 489 lo ran Rooy plaats 154 518 Ruud LieslaÍop plaars 155 520 Ton l-eistra

Rob

M40

Setr.

!140 Mso Sen. M40 Sen. M40 M40

Setr-

00.28.0.1

00.37.44 00.38.04

00.is.17 00.38.17 00.39.14

00.39.28 00.39.32 00.39.40 00.39.43 00.-')9.46

Mso 00.39.49 M40 00.40.04 Ser. 00.40.38 M40 00.41.34 Sen. 00.42.40 M40 0a.42.41 M40 00.43.39 M40 00.43.5i M40 00.45.10 Sen. 00.48.5,1 M40 00.51.06 v35 00.51.27 M40 00.51.50 SÈn 00.5s.28 M50 00.58.24 M40 01.M.23 M40 0!.M.32


UITSLAGEN PAR.ELLOOP 5 KILOMETER

I 38 64 76 87 98 99 100 128 163

R. Zeetser Rob Scholten Rouald Frins Ruud Frins TamaÍa Deumcn3 Ed Schik Bart KÍeutèls FoDs Kreukels llub Neelis DiaDa Romx!

AV Caesar s.T.B. s.T.B. s.T.B.

00.15.43 00.19.47 00.21.-51

00.22.58 00.23.57

S.T.B,

tn.24.52

s.T.B. s.T.B. s.T.B. s,T.B.

00.25.07 00.25.09 00.27.07 00.43.53

Brunssrun

Sortfi§iofh$EpGril -.r.I.Ell, fIIII TÍ I-rr -l--t

rIE ! -tr-

-rE aaln ,-

.--III

- sporters spreekuuÍ - conditietesten op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie -

sportmassage tapen en bandageren

Ílledisrhe Sporlbegeleiding Heerlen

Hommert 10a Vaesrade tel. O46 -4426088


t0

..t#Atrltt

London reis en marathon 2l apnl | 96

Na enkele maanden inionsicve voorbereiding door Monique, [Iarm en Wiel veÍtokksn we zaicrdag 2O april richting Lonllon Mst dc comfoÍt bele bu8 ( zeffs Rcin hoefile zijn bercn ni€t irl do nek t9 l§ggen ) van Maasl.andia" op naar de marathon, Maar ondenÀ,eg: ope€ns paniek" Finy was de paspooÍten vergetefl !!!

Na een ( lang leve de aulotetefoon ) telefoo je naar de dochteÍs: de paspoorren lagsn dct op tafel in dc kcukon. Toch maar cwn stop? de laadÍuimte van do bus opon maken en jawel hoor......., de paspoortcn ?aten irr can tasje in de koffer. Goc4 Íichting Shdrle. Deze overiosht duuÍde ongcreer 25 minuten . Eenmaal in London weÍden eeÍst de staÍtrurnmers opgehaald en daaÍna zoudsn $/ii ccn rondrit met ocn nedcrlaldse gids door London maken, "ZoudeÍr ", wa de bus gaf de geest, midden in het centxum kon de bus niet meeÍ veÍdcÍ. IedeÍ9go sruit etr de marmen moesteo duw€ll ! !!! Bcsloͧt} weÍd ipv eon Íondrit eÍ eon stadswandcling van io maken. Al \r,andelend ariveerd€n we bij oru hotel. Iedsreen had inmiddels zijn spulletjes opgehaald ( de bus was mot hulp van Iruis en Wi€lÍot bij on8 hot6l gskomelr ) nu konden we de kamers "inrichten ". 's Avonds haddsn de mÉcste var ons tickcts \roor hct lh93t€Íi var Mis§ Saigon tot Blood Brcthcrs, iedereen was enthoueiast. Prachtig! Een goede voorbereiding voor de dag van morgon. ZONDAG: Voor de lopcrs was hst srg uoeg: 6 uur uit d€ vsren en m d€ meho aan de start. Daar was het wacht€Ír tot 9.30 uuÍ. De wg€rgoden warcn dc ruppaten bcter gczind dao dc lopgÍs. Foei, fo4 wat was het n a.m. Iedercen had or ioch wel last van. MaaÍ de happcning qidens d€ marathon hÉefr veel goedgemaakt; oveÍal enthousi{st pub[ck langs het hele parkoers.

De lopeÍs van de STB waren weer erg sociaal het en der werden - v9rvolg -


11

lopsÍs begeleid al 'gehaasd'. De suppoÍteÍs waren allemaal aÍouwm op Jos llaÍneÍs sÍl Torr v/d Bro€k nÀ MaÍij liep steeds met de videocdnsÍ4 Jos met het foroto€stel.

Opcens zagen wij Fdtz al§ €crste voorbij komcn op het 20 krn punt, waar was zijn Mda ?. Maar gelukkig was zij ook nog in de strijd. Onderweg was voor de lopers genoeg ïÈ 7jeí\ $aaÍ toch waÍen €r enkole bij dio zsfs d€ Big Bcn nict hcbbsn gezieir Mae geh*kig is alles opgenomen zodat allcs nog bekeken kaÍt wofden. Zelfs Heflri was life "On Teee Voe"ll en ook Wiel liep in cen hoekje a'rn hct beeld me€. Ton v/d BÍock slaptc na ongslcer 23 km itr om Í,oui§ & hazcn on ik (anny) heb ssn aantal kilometers m€t Fioy meegclopen. Harm zorgde voor de nodige onderstruning voor Monique. Uiteindelijk is iedeÍ€€n goc{ over dc stre€p gekorneq allen wosÍr telreden. Zie de uislagenlijst voor de djden. 'ion cn PeteÍ wareÍr er cr,,qn niet zo goed aan to€ maar dat woni snel betcÍ. Rein wiftlc op zijn gernal lopen en lict zich door niemand opjutt€n ( het was te waÍm ). Daar moeí na afloop natuuÍlijk op gËdroDken worden io €cn Isuk cafe. Nadien was iedeÍeen (na €ven o sparrncÍl op de kameÍ) weer "het maÍmede" c.q, "het aÍouwtje".

MAANDAG/DINSDAC: Het weeÍ was niet zo best: geefl zoÍ! lateÍ rcgen. Toch een leuke wandelirg (dus geen burrit) langs bezienswaardighodcn cn voor dc lieÍhcbbeÍs § middags een bezo€k aan HaÍÍods, het hkoopparadijs. 's Avonds een oergezellig diner met de hele groep in eel leuk restaurant. De volgende dagen warcn w€rr voor elk wat wils: lopeÍL c{inkelefi" bczichtigingen. Zo kor iodcÍseir doËn en laten wat hij wildc, rogdikheden genoeg, AIIesn de barlieÍhebbsÍs moestm hun h€il clders zoekeq de moeste pube sloten al om 23,00 uur.

WOENSDAG: 's Middags naar huis, maar met wolko bus?

- vervolg -

D§ "onz€" was nog d€t


12

gerepaÍe€Íd. Toch stoÍrd er kewig op fjd een srgelse bus met dito chauffeuÍ vooÍ ofls tlaar Nu nist met de shuttle maaÍ m€Í de boot ÍraaÍ de overkant van heÍ water. Dit was ook een leuke ervaÍing. Op het !9§telarld §tond weeÍ eerl bus van lr4aaslandia klaar. Een paaÍ uurtjes latsr dan gsplald arriveerde we in Hoensbroek' Ioderien moo maar toltedefl. De foto'§ 9n de videoband kijgen we nog te zien, mat de bu§ waat§chijnlijk nooit meeÍ !!!!!. Ooh aÍme chiutteut, die heeff een extra wc€kjs in lrndon dooÍgebaacht omdat hij Íriot zoÍldeÍ bus naar huis mocht. Met dank rooral aan Wiel, Monique €tr HaÍÍÍr voor de puike organisatie. Het leuke gezelsshap ( dit gsldt ook voor do 4 "buitrnsraanders" , Jos, Maria, Ton en Mariat ) i§ per towal oÍtstaan erl het klikte peÍfeot' Via, via hooÍde ik <lat ook Sjef en Sti€nie genoten bebben van deze onverwachte Ítaar plezieÍige reÈ. uil§lagsn van dezo London Marathon volgon hiema bsÍekend volgens de "KUM-METHODE" Eon metltode beweitt voor de loopsport door do llr. W.V. te K.

De

De Klim-methode. E§rr objeoti€vo methodo om do geroaliseerde tijd in eon wedstÍijd op Ëele eigen mogelijkieden tË beoord€lel en in rclatio iot de prcstatie var de overige

SïBJeder

Werking in do plaktijk te \€Ígelijken met de handicap-m€thod€ bij het golfen-

.normtijd" vaslge§teld (handicap) Als elkc atleet wordt oen normtijd nsmen w€ de gemiddelde tijd op de halve maralhon. Fakor

Íoor

Voor iedí w€dstÍijd wordt eeÍr !'errnsniglddigiÍg§factor §amenge§teld aÍhankelijk van wee!, parkoers, ambitie, voorbereiding, aatileg en l|istel]i(l{. Dit is íÍLtot "X ". De uitkom§t hiorvan is de "normtijdtijd' vooÍ de betreflende wedstÍiid i§ - vervolg -

'z

'1


11

D6 weÍkclijke

gerealiseeÍdË

teeÍd 9n het rr'EÍEchil + ol deze objcctiwe methode.

-

il

tijd de wedstrijd wordt hioraan gorela' is de individue€t bereilce presrarie roigons

Nemen rÀ/§ als vooÍbscld Éen loper dic gemiddcld op dc hahro marathon een tijd van 1.30 uuÍ ÍealÈeerd. De normtijd var d6z€ loper A) is dan 1.30 uur = 90 min. = factor "Y". VooÍ de hcle marathon is d6 r,eÍtrcnigvdd8hgsfactoÍ 'X" (gcÍniddÉld proefondervindelijk vastgest€ld) op 2,2. HiefdooÍ is de normtijd "2" voor de marathon van lop€r A) "X. maal 'Y" is du! 90 min. maat 2,2 = f 98 min = 3 urE 18 min,

Dus voor lopor B) en C) met resp. oormaijdsn "2" halvc maralhon van B) 80 min rn C 100 Ínin., is de nomtijd "Z'r vooÍ de hele marathon: loper B) 80 maal 2,2 = 2 uur 56 min, en loper C) 100 maal 212 = 3 uur eo 40 mio.

Voor dc HEIDELOOP is de vermenigrrÍdiggiogsfactoÍ "X"in

de

pÍaktijk op 0,755 vastgesteld hierdoor komr de normtijd ",Z" vooÍ lopeÍ A) 90 maal 0,755 = I uuÍ I min. IopsÍ B) 80 maal 0,755 = I uuÍ 5 min. cn loper C) 100 maal 0,755 = I uur 15 min.

Zo ir de veÍmerigvuldiging§-factor "X" vooÍ iederc wedshijd door crvaring on pÍaktijk vasigsteld en hËcfl iedcÍc loper cen individuelc beoordclirqsmogelijkteid van de gelwerde prestarie in iedere wedstriil en een objertiele vergelijkinge mogclijkteid met dc prestatie van de oveÍigE loper8.

Deze nteÍhode tlerhoogt de tfiotivaÍle efi voldoeníqï ifl de wedstTijdspott,tpot zawel de prcstatiae dl.s ook de rccreatieee lopet. Àls neven-efea een nog eet betlokkanheid ik het totale STB-gebeu-

De Klim-gro€tsn.

-

lcrvolg -


14

UITSLAG FI-ORA-MARATHON LONDON 1'tq. dc Hill1mcthode

Norm.

Factor

HalvemaÍ. 'X'

IZO 110 108 106

Reushk Giesen lO2 Ooyon 100 Fischsr 100 92 vcrberk 92 Peter FritsFischs 86 86 Ton StaÍrn Íls C'er

Schaftlausen 84

3

360 330

3

324 265 255 250 230

2,5

2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

FiÍIbh

tind

MÀrathor tijd Min.

Min. Finy Cordeweoet MoÍrique vonkm RsiÍ! Albeít Macsscn Henri Sjefvan MaÍia Vr'iÍem MaÍcus

Noim.

:

211,6 211,6 197,8 191,8 193,2

Min.

Min.

363 -3 322 +8 327 -3 265 0 253 +2 249 +l 228 +2

199 + le6 199 - 7,4 190 + 7,8 201 - 9.2 196 - 2,8

ENKEI-E UITSLAGEN MARATHON RoTTERDAM«liÍmethode) John

Hoí

Pierre Vijgon John Schoenmakers Jury MaiÍEer Piet BÍouweÍ Hub Wcyeoberg Wiel Vonken Iruis CoÍdew€rcr

VÍoomcn

ii0 105

L2

96 96 93 93 92

2.4

91

JaÍr Jos van der Haar

91

Harm Alketna

86 84 84

Joa Jaossen

Th€o SchÍnoits

)',

231 230,4

zr7.z

2,2

204,6 204,6

L3

z!1,6

,,) 2,6

209,3 200,2 193,6 223.6

,l

t93,2

2,2

184,8

88

235 -4

235 - 4,6 217 - 5,8 199 + 5,6 219 - 14,4 220 - 8,4 208 + 1,3 203 - 2"8 185 + 8,6 220 + 3,6 178 + 15,2 173 + 5,8


tn do loopaÍdelíng wordt

saíang.wé*t fiet WILMA RUSMAN

KRflMTR' @ {fr) ffi ffiTasze cp'.aNocnlaÉ

L§l!-Wjtr6§

o4s-322s83


15

Demithon 1996 Zou ha &ïjaar weer zo warm zijn? Het Íjl1 wel of ze sÍ bij AVON oen patenl op hebben. De afgelopen Parelloop was daar wedeÍom een bevestigiíg vanAlle gelheid op een stokje; het was toch Éen sohittorende wedstrijd die eerste

DEMT1ION. Door mooie HoeashÍoekse straten ovsr een licht glooiend p6muÍs. EÍ wat e€fl publi€ke belangstoÍing. Ja de organisatie kijkt terug op een gestraagd wercm€ . Niet op de laatste plaats dooÍ het grote a.antal deeln€mers, meeÍ dan 3(ml Dit laatste is mede tg danken aan d€ wijze waarop SlB acte de pÍesence gaf Liefst 36 STB-e(s mocht de orga,nisatie inschrijven. Het hadlooper.qsm€it b€staat ook ditjaar weor uit een atleíekw€dstÍijd €n een gezellig feest met muzikale onderÉtermiflg op de marl1 in Hoensb,roek. De loopwedsrÍijd Íichl zich in hst bijzooder op de trimmer waarbij deelnemen sn volbÍengen belaflgrijkff is dan eeÍsle worden of een snelle {d realiseren. ToÍl tw€Éd€ is hct qenemont oon hommago aal Jan van UdeÍ\ oea oud-ÀvoN atleet die omskeeks 1960 tot de Nederlandse top op de midd€llaÍge afstaod behoode. De organisatie wi[ dat hoensbÍoekenaar Jan van Uden, die a1s gwolg van een heÉeoiÍfaÍt aan een roisaoÉi is gi.iilisieÍ4 niet de !Erggtenheid

it

geoakt.

ln vergelijking met vorig jaaÍ zijn er geon wljzigingen in ds fomulo van het §vcnerne[t aangekacht. Wel is de datum iets verwoogd om zo buiten de (wocge) zomervakantie le blijven. De datum vafl de 2de DEMITHON

ZONDAG 23 JT]NI 1996 start om 18:00 LILTR Het paÍoours door het oontrum van Hoerubroek is in overleg met de politie

-

-,e,-wolg

-


16

iets aaígepst. Hierdom kan de veiligheid voor de lopel nog beter worden verzokerd. Zoals afg€lopen jaaÍ zldlen op het parcous d€ volgende kmaanduidingen worden aangegeven: 1,3,5.10,15,20 lín. De afsÍandel1vaÍr de kwaÍl sn dc hafue maraÍhon àjn exact. Ze Eecontroleerd door Paul Jacotrg ^jn oflze erkEnde KNAu-parcourqmeteÍ. Door een vernuftigo oplosshg ter plaatse lan ds markt kan do deelnsmor aan kwaí en hafue marathon op het zelide punt starlen eÍr op het zslfde puÍrt finishen zonder dat een vaa bside afstanden daaÍdooí qua 1m€te afwijtt! HierdooÍ kan ook ditjaaÍ weer een gíoot deelnemeÍsveld gslijkqidig van staÍt gíiair.

EÍ zullen gel€t op de doelstelling

geen atl€ten woÍdeÍ aaÍlgstÍokken en eÍ uitgereikt. Het mo€t een loopev€n€ment zijn waar dechremen beiangrijker is dan wiru:en. Iöd€Íe deohemer ontvörgt een T-shirt. Door onze paÍtner, het KoöÍdinatie Komitee Hoensbroek, wordi op de markt voor een louk on gezellig zomerfoest gezoÍg4 dat tBrugkijkend naar vorigjaar dÍuk trezocht werd dooÍ de deelnemeÍs e$ toeschouweÍs. lii komt toch ook ?! wordan geon pr$zen aaders dan bekers

Tot ziens bij de 'Demithon"

Dit veÍhral over de Demithon is gesckeven door llans van HaaÍen var A.V.O.N. Het lEÍ in de bodoeliÍB dat m€t ingang a"n het komeid clubblad begin oktober 1996 onze autert€Í€niging A.V.O.N. Uj elke uitgar,e een of meerdae pagina's gal lullen iÍ ons clubhlad. Deze atikeler kunnen gaan orcr wedstriider! de verenigirg, wstensÍvaardighedcn etc. dus alles wat A.V.O.N bekeft. Wii gaatr hetzefde do€r in h€Í clubblad vaÍr A.V.O.N. De b€id€ voorittsrs bijt€Íl ill oktobsÍ dÈ spitr af, daama kan de redaktie ofde wedsdjdcommiseie of een ieder die ietr in hct clubboekje vaa A.V.O.N. kw[it wí een artikol schriien. Dit alles io het kadeÍ van een hechle samenwerlting van beide vercniginger

,i

H EERLÉN


VAN DE

u4!ÀuroN EsulBD4u

Mij

werd

199ó

als trainer

TMIMR

i

gevraagd

iets

ovea de narathon te

schrijven, Iets wat ik graag ril doen oaa. wel noeilijk vind. Daar de groep verdeeld traint, kaÍl ik enkel oordeIen over de aroep die in Landgraaf traint. Daarbi j doe ik nisschien ee aanlal oensen tekort als ik over hen weiniS of niets kan schrijven omdat ik geen beooeienis heb gehad

in

hun vooÍbereiding.

Eiftl j anliari begon voor het nerendel van de RotterdaliF gar!8ers weer de inteasieve voorbereidiÍE op de narathon. Dit jaar wa.en er een aanzienlijk aantal debutanten.Ik kan niet voor alie lopers spreken, naar alleen voor dietene die in de troep in landgraaf hebben neegetraind. In deze Eroep naren drie debutanten te weten IJjel Frins, Jo Hej.nrichs en John llendrix,Bijna waren het er vie. Eeworden, als Hub Brouwers niet in de laatstè Feken ziek geworden was. Hopelijk kan hij in het najaar de notivatie !íeer opbrengen om seer voor een oarathon te trainen. De prestatie van een andere debuiarrt, die wel isíaar niet in Land8raaf meetaaind, en we1 Jos van der Haar, nat ook

Sezien worden, De voorbereidint verliep naar ik dacht vlekkeloos voor eenieder. Ondanks de stren8e winter hebben we het pro-

graoma

niet al teveel ooeten ongooien. lÍedstrijden

werden goed gelopen zoals Tilhurt en Oirsbeek. Ja,nme. dat de lC kt! il Brunssun een oentale tegenslag was. Ieder hoopte op een 6oede t.ijd, zeker daar het de laatste 2 weken zo lekker g1ng. De onstandigheden in Xotterdam raren zeker niet slecht.ook daaÍ rerd naar beboren tepres

teerd-Zeker door de delxrtanten vÍerden goede tijden

neergezet.

Ilet gaat tever oo van eenieder iets te ze8ten. Ik ben van nening dat alle prestaties evenveel waard zijn. of je nu snel of Fat $i.dea snèl bent.Een persocn wil ik

- vervolg -


18

toch memoreren en dat is Niek Brouwer, hij liep voor het eerst onder de magische gr:ens van drie uur.Gezien de voorbereidint kon die tijd niet uitbii jven. Ik trii dan ook a1le deelne6ers fel iciteren net hun gelopen ti jd, ook a1 ben je vooa iezelf niet tevreden. ReaI i seer je een dirg:Een patathotl

bl)íft iets t]r.ieks,hii is

onvaorspellaal:.

NÀJAÀRSi{ÀRAIHON :

het verschijnen van dit boekje be8int ook alweer de plannen vool de naj aarsmarathon. Zoal s rÍe reeds eerder in de voorgaande boekjes hebben geschreven bestaat er de nogelijkleid oo gezaaenlijk te trainen vooa een narathon. Daarbi j giÍra onze aandacht uit naar de marathon van EÉsen. Een ander alternatief is de Darathon van Echter,ach te lopen. Die is en week voor Essen.ook kurmen we de narathon van Ansterdan pakken, die weer eeÍl \4ek na Essen is. Mensen die in het najaar een oaratho willen Iopen kuÍmen in contact oet nij treden oo een schena.Tevens kuímen we dan een afspraak naken om eens eeo avoíd bij elkaar te zitten on te kijken lloe we de vooÍbeieiding Met

1aa€izaam

kunnen aanpakken aLs 8roep. Op die avond kumen Be dan ki.jken welke narathon we nenen, als&ede hoe we gezaoelijk bepaalde trainingen kuÍmen doen. &rze vriendea van AVoN zullen daar ook bij betrokken worden.

lndien er nensen zijn die plar,nen hebbeí, neeo voor 15 juli contact net oij op, in de eerste ÍÍeek van auSustus beSint nl. de 12 wekeD voor de trainin8. Tussen 15 juli en I au€ustus zal dan een bi jeenkonst gepland \rorden.

-

vefio1g

-


BEDANKT

Hierbij r.il ik, ook naoens ilaroesjka en Jo van Vlodrop, eeD ieder van tlarte bedanken die bii Sediagen heeft tot het behaleD van ons diploma

tot trainer loopgroepen bij de K,N.A.U. In dat half jaar hebben we regelnatig onze opgedane kermis geprobeerd in praktijk te breÍr8en. Ook diegene d die als proefkonijn hebben gefLmgeerd bij het (proef)exanen willen we hartelijk danken.Het was toch uraar steeds weer naar lleert toe om daar te konen taainen. ï?e waren maar al te trots toen eÍe van onze docent kreSen te horen dat \Íe een zeer pretige gÍoep hadden. Iets waar we volgens heD trots op konden zijn. Hij moet het weten want hij is al een hele poos docent en heeft tal van loopgroepen Íreegenaakt. Volgens de mensen die het kunnen weten, heerste er tijdens cie trainingen een echte (ou-

derwetse) STB-síeer. EVALUATIÈ

ilet is alwee;

ce$ aantal +eken oud, daarbi

j

hebbeÍr

re

en

indruk kuffieo krijgen van de trainin€ien. Sons is het rustig op de training de andere keren is het druk, Voor Dezelf wil ik een tussentijdse evalualie houden van het zooerseizoen. Ik heb Seprobeerd on op zoveel motelijk traini asavonden aanwez ig te zijn, on te kijken hoe de stand van zaken is,Ik zou trzrag van eenieder die oet betrekkina tot de trainingen nog opoerkin€en of sutgesties heeft dit aÍaa8 willen horen. Horen ríe niets dan ga ik ervan uit dat er Seen pr.'blemen zijn. Op die nanier kuffren Íle het product alleen naar verbeteren.oeneer ie niet on Dij te belIen, alleen alleen op die nanier kao de vereninEint daar ziin j t van hebben. Cor van Haaren tel, 045-5326562

profi


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


,Í)

Marathon Rotterdam frlert hon

28 april 1996

Zondag 28 april 1996, hct js zovff na maandenlange trainingen die over het algemeen prima veÍlopen zijí worden nu een tcidntiglal STB 'eÍs voor de le€uwsÍr gegooid EÍ is irr de diveÍse groeper Ílidk gekaind ( enkele liepen zelG de marathon van I-ondon als voorbereidiq ! ) Ea er is good gepresteeÍ4 zonder de anderen tskoí to doon wil met name oflze lralner Cor van Haaren I die in deze voorbereiding veel tiid en eneÍgie stal! bedarken en ik ben ervan overtuigd dat i! gezien d€ ondeBlaande vsrslagerl namoÍrs de helo groep spÍe€k.

Dit keer eens geen wodstrijdveBlag van deze maÍathon, maaÍ omdat er deze keer van de 25 lopers, er 5 bij waren die voor de eerste keer deze Wiel Fitls, Jos van de llaar, Ja Heirich§, 42,195 km liepen

ail

John Hendrit en Sjaak lletheyefi verhaal doen van hun esÍste matathon.

Een gedeehe van de mal,athongroep, die "Rottelddm" liepen


21

Wiel Frins

In het bruin cafaetj€ in Aken werd il{ ondoÍ het g€not van een lckkere pot bier in geuren en kleuren g€traktoerd op de meest mooie en verschrik*elijke bels!€íissen die de ervaren maraÍhoÍtlopeÍs van STB haddon opgedaao. Met mín loopmaatjes Jo en llaÍio heb ik toen afg€sprokon in het voorjaar eels een marathon te lope& niet voor €en toptijd maar vooÍ de lol €n om te kiikeí of al die verhalen wel waar waren. Ik zou mezelf eohter niet zijn als ik niet stiekem in mlin achteÍhoofd toah eon bepaalde richíijd had (3 uuÍ). Onmiddellijk aa de jaarwisseling toen de oveÍige STBÍnaÍalloÍmeÍs nog hun wint€rsla3p hielden ben ik t€goÍm€n met het opvoeren van de weekkíometers. Als st[alG de echte rna$thontaining begoÍL ltoÍr ik dez€ hiordoor in ioder goval goed volgen. April rraderde strcl, dE vooóeÍeiding \,§Íliep voorspoedig sn gslukkig zonder blessuies. 8-april-1996 de Rusmanloop gebruikte ik als e{Íst€ tesíoop om te kijken hoever ik v,/as. Wouw!, 10 mijl in uuÍ en 30 s€co,lden. Volgers de computer kon ik mct deze basis 2 ur{ §n 5t minuten lopen op de maÍathon, Het kon niet meer stuk. 2l-april-1996 de Parelloop, twe€de tesÍoop. Shit!, 10 kilometo 38 hihrrté. Pí le cp.^n;Én tl,ral 6/,f^^nliit rÉ^^,i 6",.^l^-",icomputeÍ kon in met deze tijd, ondalks een we€rscorÍectie, nslechtsn 3 uw sll 10 minuÍen lopen op de mararhon, ïSjfel dus-

I

i

En dan nu hot vsrslag van DE DAG: 28-ap!í-1996.

I uur: Na e€n Íedelijke nachtust

9n tol oler do oren geluld met pasta, pizz4 rijst en we€t ik wat voor toolhydÍaaaijk vo€dsel veÍtÍokker we n rÍ RotteÍdaÍn. In de bus was het Íeuze gezellig. Het l€ek wol een schooheisje. Naarmalo w€ RoÉeÍdan naderdsn

weÍd het eahlsr stillcr en stiller. 12u30: Aankomst in hct startvak. Vesl t€ laaf, minsten duizeod mensen wa.eo net i€ts ee!d$ en staan voor me. Geluk{dg registreeÍ de chip de nettolooptijd. 13 uuÍi Na €€n vreselijk half uur slaat plotsett€ mijn hart 01,ÉÍ at§ iemaad middels ern Llllorschot h-et stj-rlsi€Ba2! geeff. Als was


2?

hot om alleen mij

ptagor wandelon die duizend voor m{ teryend langzaarn naar de startskegp/-mat. Hier stop'per zc, spriflgen met twee voeten op de mat zodat de chip ook maar zekEr geÍ€gisaeerd wordt en beginnen vervolgens op hun dooie akkoí.je, oler de hele keedte van de Coolsingel, zwaaiend naaÍ de televisiecaÍneÍa's aan huí ÍraÍathon. le km: OnmiddeÍijk na de sraí probeer ik in mijn ri&ne Íe komon on ai die feestuierders in te halen. Geen doorkomen aalr. Naast mij krijg ik var een routiJrior h€t advies om maar gewoon te wacht€n te de WiÍeÍnsbrug. Daar lomt wol plek !rij. Í-angs de kant kom ik de eersre STB'rs tegert. Dt geeff eeí goed gwool ondanlG dat ik bij klometer 2 al bijna l0 minÈen netto looptijd h€b. 5 km Gevoelsmatig gaat hot íu lekkeÍ. Ik moot flog wel wat zigzaggel maaÍ ka! goed inhalen. De tijd va]t zwaaÍ teg€n, 23 miíuut 25 i6 2 miauut 25 boven sohema. Versnellen dus. 10 kr HeÍ gaat nog lekker. Tot mijfl verbazing ben ik al do eerste wandelaaÍs gcpasseerd De tijd was 44 minuui 41. Dit is weliswaar 2 minult 41 boruen schern4 maar het tempo van dc laatste 5 kilomekr was go€d. Voorzichtig esn tandje bijsohakelen en zo pÍoberen wat van de aohterstand terry te haleÍ. 20 km 5 kilomcteÍ stsvig haÍd gelopefl. Ik t'sn benieuwd. luur 26 minuteo en 43 seconden. Okee!, 7 seconden afgeknabbeld van de achteÍstand sÍt ondanks dat ik te weining drinkgn kan bfumenlrijgen omdat dio rotbekcrs sie€ds leeg zijq voelt het nog steods lokkor. Dus nog mad cen hcol kl6in bectje wrsnelae

1on.

30km 2 uuÍ 8 miíuten 47 §econder. Zoide,

opnisus,/ 1 minuut veÍlo-

Íerl, maaÍ ik voel dal ik mezelf ga opblazen als ik nog meeÍ ga versnellea. Ik besluit dan ook dat ik op kíometeÍ 35 bepaal (order de 2 uuÍ 30) of ik voor 3 urr ga, ofdat ik ga om goed te lopen en zo e«r plaats in het geÍ€seÍlperde staÍtvak t€ bsmach-. tigen voor volgond jaar. 40 km Automarisoh klok ik mijn tussendd (2 uur 53 minuton eo 32 seconden). Blik op oneindig versland op íul en gewoon shrg doorlop€ÍI. Ik dent aan Eddie die v€íolde van die twee veÍschÍik&elijk lange laaÍstE kilometers in zijn debuutuÍBralhon


25

41tm

in Bedijn. op de Blaak hangl de Íode dÍieho€k met daarbij de vermelding

dat ik ove! 1 kilometsr lnag síoppen. Rochts fut iomand met kamp in de struiken. Toeschouwers probeÍen hem weer op de be€n te helpen. Stelje 1,ooÍ dat mij daÍ ook gebeuÍt. UÍl(§ Íoept een STB-suppoder dat het irog goed gaat erl dat iknog maar eeo stukje hoof Noq h€t gaat niet goed sÍr dat van dat shrkje geloof ik wel.

Nog

500m

Net \oor de bocht naar de Coolsingel is hel 500 meteÍ?rmt gemalkeeÍd. Ik dÍaai de Coolsingel op. Tergend langzaarn komt het finishdoek dichleÍbij. VolgeÍs mijn gevooi is het doek sinds het iÍlopen vaÍr vanochtead zeker 300 meter v€Ídff weg g€zet en iE de Coolsiagol dio vanochtend nog licht bergaf liep inmid-

42,195

km

dels opgehoogd.

Gehaald in 3 uur, 4 mifluton err 33 §eoonden. Moe, doodmoe, klein beetje ofltelred€a maaÍ odzettend kotr neem ik het plastic 'tàfellÀk€n" en de blikjes Ëxkan aaÍL E6rst h€el veel dÍinkeÍL eea troelje uitwandolon en dan heel voorzichtig richting uitga g. In hat uirloopvak wordt ik dooÍ Eis met bloelnen en een gigantische beker opgevangen. Samen lopeÈ w€ zwijge[d mar het politiebureau.

Een uurtje later. ietwat staÍn ir dG bsngn maar ru een douche en een massage weor goed opgetnapt loop ik op weg naaÍ de Scheepjes al te dsnk€n aan wat ik vooÍ mijn \okend€ maÍathol and€Ís ga doelr in d€ vooÍbeÍeiding. Wa dat ik er nog €en gè lopeÍ! is wat mij betrefl wel duidelijk. STB-ers *at mi berefr was 28-april-1996 een dag die mij nog lang 2al bij blijvefi. Mede dank zij jullie sÍeto1 heb ik enorm gekotet ea ,1,tijfi e efi te m arathon. Bodankt allsmaal en tot ziens bij do volgende !


24

Jos van der Haar

Na steeds we€Í ov9Í eon rDaÍathon to praren heb ik eind 1995 h€t besluit genomen orn probercn de aainiflgen te volgen en indien dat goed luf,te ook de Maraahon van Rolt€Ídam te lopeÍL als extla stitrulans heb ik mij voor alle zekerteid mrar dircct ingeschrsven. Begin jarNaÍi, na de Nieuwjaarsloop, beÍl ik begoÍmea met het opvoeren vao d9 lÍainingËn vxt y3 naat 4 keer per week, rvat zonder veel problemel aardig lukte. Al gauw warer wij met een groepje van zoh l0 iot 14 lop€rs. (vooÍ Irndon €n RotteÍdam) Begia februari worden de maandag eo de uijdag gebnrikt voor de lange duur, daamaast trailde ik op zondagmorgon @rurusummorheide), op woersdagavond ( bij wiel Vonken) gemiddeld 1 tot 1,5 uuÍ, mdoende hield ik 3 rustdagen over. Vanaf hat begia heb ikzelf do tÍainingsÍr sn de loopgÍosp als z€€r pÍettig eÍvaÍen en het opvoeren vao de lange duur was geen enkel probleem. Het aanral km psÍ week varieeÍde tussen de 80 en 100 km met e€n oftweo kosr m€sr dan 100 km. Dat dit ÍÉ$Ítarsn oplsveÍdo bleok bij de volgende wedstrijdsn: de eerste test in Tilburg 30km in 02-0834 uur, de tweeds test PetsÍ RusÍranloop l0 EM iÍ 01.04.22 en als làatste de Parclloop, l0 km h 00.39.49 Írin. goed vooÍ oeÍr dEÍdo plaaÍs bij ds M50. Na 1 week Íust met een schema qr zat voor ongeveer 03.ls.uur stapte ik vol goede moed in de bus naar RotteÍdaÍL stiokum hoperd dat dit zou lukkeÍ\ zoÍiet was 03.J0 uuÍ ook mooi. BI aankorrst in Rotlerdam kegen wij van Wiel Vo.ken de staÍtnnnmers en djn wij otls gaan oÍ*leden in de "Scheepjes ". Na met Sjaak en Ed spaazaarn ingelopen le hebben ( van de "Scheepjes 'tot aarr de staÍt ) want moe maken konden wij ons nog tang goÍloo& was de we*elijkàeid daar. 42 kilometeÍ eÍr 195 meteÍ

!!:l

Na hst staíschol en 1.45 min. lateÍ oveÍ de staÍtstÍeep ts gaan

was

mijn marathon begomen. ln een gigantische dÍukte moest egn wqg gobaand worden wat mij toch oen booije bcangstigde, wat bloek na - vervolg -


?'t

4 km uit dc vraag van Gor Schamrauser dio achteÍop kwam lopen ' Ea][ bon"ie ear het doen wandelen of remen'. Bij hct 5 km plmt k96g ik wàt meer Íuimte elr kon ik versneíeÍr naóÍ oigeo tempo waaÍ ik hij het l0 km purt de tijd al bijfla goed gonaakt had, de vofuonde 20 km giagen mij goed af alhoewel ik to€n moe begon te woÍdsn, zeket op weg naa hË1 KÍalingse Bos, waar ik D€.osimo al op w.eg naar de fnish zag gaan. De ronde om hot KralirBs€ Bos waÍ zeeÍ zwaaÍ en toen ik op de pla.atr was waaÍ ik Densimo zag, npes! ik aile zeilen bij zetle[ om arm de gang t€ blijven. Bii het begin vair de Blaak keeg ik een begiÍm€Írd€ kamp in mijn liaker bovenbeen en moest heel voorzichfu doorlopen.

Bij

hot ingaaÍr van de Coolsingcl zag ik een spandoek ov€r de weg dacht de fnish te zien en probeerde nog wat te versnelloÍ\ lllaar tosn ik dichterbij kwam, zag ik dat het laalste krn puflt was en beÍr s/ijselijk naaÍ het oBdo tfirpo terw gsgaa[ DooÍ dit a11es weÍd mijn brutc, eindtijd 03.06.58 en dachr vijfde STB'er te njn. !!!!l!!! Jos wsrd inderdaad 5' STB'er io een nstto-tijd van 03.05.12. (redaktie)

Jos bij

het 40 brr|

pu t en zo Íe zien

eent tiektaljalen ouder


26

John Hendrix

Met oen tijd vaÍt 3uur 5 min. bon ik best t€vreden. Tot 30 km za1 ik nog op eeÍr schefla vml 2.56, íítÀ,fr na 30 km kwam vooÍ Ínij de bekende man (misschieÍr was h€t bij mij cen !,rouw?) met do haÍnoÍ. En die heeft mij 10 km lang om de 100 met€Í, esn Kap uitgedeeld. Petje afvoor iedere,en die de marathofl uidoopt.

Ik

ben weer oen enaring rijkeÍ. Praohtig m€t zoveol íoeschouweÍs,

alleen zag ik ze de laatsle 7 km nier meEÍ. Misschien op naar de 2'marathon ?

Jos Jarsen, die als eercte Lao&e l<iltrfldots

ST8'et ov*

de

futish

tlbrntlorrfuttadaw

k'l.vlrn

ss,

ziin


21

Jo Heinrichs hob mijn debuut op 2 iÍanisÍeÍl bel€ef4 spoÍtief gezisn en qua sfosr gezien. VooÍ wa1 ttetreft de sfeer was dit Ítaaudijk eon giga i§che §ftEriÍg met eeÍr enormo §ntouÍag9. Sportief gezien was ik in eerste iÍrstarfie wat teleurgest€ld in nijn tijd van 03.20.18 uur. MaaÍ gozien miÈ bl€ssuÍe vlak voor deze ÍraÍathoo en eor voorbereiding waarin ik veel duurwerk moe§t laten schieten, bsn

Ik

ik uiteindelijk toch teweden. veÍdeÍ is in de voorbereidiag tijdens en na d€ maÍathon pas eoht duidolijk gewordon dat de STB g9!1 een sfeervolle familie is, waarin ioderegn diÍect wordt opggIlomen. Op naar de volgende RoueÍdam MaÍalioÀ !l

Sjaak Verheyen

Oln 13.00 uur was het zover, mijn eeÍst6 ma.athon. Na een gsdgg€n vooÍberciding met l€el t lessuÍe§ b§n ik toch laÍI slnl gegaan m€t Ed RijvEÍs aan mijn àjde. D€ eerste kilometer mosst Ed4 mij. zoals gewoor ijk' in ioom houden. Tot 30 km ging alles oog pÍim,a, rnaar tosn twam de man met de haÍner on keeg ik kamp in dc tr(ritell Ik wa§ blij dat Ed bij mij wa§, hij knapte mij weer helemaÀl op en we hobben samo[ dg laatste 12 km uitgelop€n. Maar do oaÍathon he€ft op mij een geweldige indnrk aohtorgelaten en is beslist voor herhaling vatbaar. Miln dank aÀÍl Annglies eí ToÍL bogeleideÍs en wrzolgsl§ vooÍ hwr steun irr goed€ €n miÍrdff goed€ momsnt€n.

@ o.rr"fleBank fulnrntlolRtffadan


2B

UTISLAGEN MARATTION ROTTERDAM:

De tijder veÍrneld zijn de chiptijden dus de nettotijden, de plarls echter ig de voloÍdc vaÍl binneÍ*ornst cn hoeff dus nist overeen t§ komen met dc chÍonologischo volgode lan dc tijd.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Jansscn NiekBrouwer Theo Schmeits Wiel Frins Jos van der l{aar John H€n&ix FrankEisonga Jo Stevoos Plet Brouwer Jo HoinÍichs Jan VÍoomen Jos

plaats 496

plaats 495 plasts 501 plaars 735 plaat§ 782

plaa§ 722 plaéts 809 plaals 1322 plaats 1448 plazts 1529 plaal§ f$7 Iruis CordeweogÍ plaats 2076 plaats 2077 CoÍ van lIaaÍen plaats 2315 Andre plaa16z30,{ Ed plaat§ 2368 Sjaak plaats 2782 Jung Hub lVeyenberg plaats 2906 plaats 3002 lIarm plaats 3003 Wiel plaats 3117 HarÍie John Scho€nmakeÍs plaats 4f09 plastÉ 4161 Pierre plaat§ 5527 John plaats 5996 G€Í

II Phíipli tujverr Verheyen Mainzer Alksma Vonkeo Eiminga Vilgen Hof Wotv€Ís

02.58.08 02.5E.31 PR! 02.58.41 PR! 03.04.38 1*mar. 03.05.12 1- mar. 03.05.14 1* mar. 03.07.45 03.17.22 03. 19.49 PR! 03.20.18 1*mar. 03.23.10 03.?'8.24 03.29.47 03.29.57 03.30.30 03.3r.28 I n' mar. 03.37.16 03.39.29

B.4A.4Z 03.40.45 03.40.49 03.55.28 03.55.25 04.23.46 04_44.48

/vltmtlotfuttadau


29

GEFELICITEERD 4 I'IAANDEN HOPEN HEEL I,,JAT LEDEN VAN DE S.T.B. HUN VEEJAARDAG TE VIEREN.

OE KOMENDE

l"laand: JULI 1996.

lvlàand: JUNI 1996. L 2 5 1

7 B

I 10 10 10 11

77

t2

Vrnca Schrks Carl a l^lill ems Frank Stevelmans Natasj3 van Hoek Anny Ketelaars John de Leeuw

Els Frins

Bram Haenraets [,4aartje Jansen

Stefanie Hulshof Jacques Senden Llnda Schrljver Ed Schlks

24 26

Buud Frins Herrnan Schifielërs .los ideyer Fia l"lulder Bob !írlleÍÍs I'4aroesj ka v . Haaren

29

Beinder

74 1S

22

Beusink

(28 ) (3s )

4 1

(32) (24) (47) (43) (31) 31) 72\

14 15

49

19

10

20

52

22 23 24 25

72

63 72

47) 45) (14) (31) (48)

8

!7 19

27

30 31

Herm

Gerards

Ed Brjvers Ronald Frins F.ancesco van

ooyen

Rutten Henri Giesen Harm Alkema Nanneke ïoorop Hub Gulpen ElLy Kremer Jos van Zanten lne Quaedvlleg Tonny van ooyen Ton lvLserè Betsy Vogely Fleny Crofibach Herman

(39) (47 ) (14 )

(25)

(54 )

(45)

\27 )

(39) (40) (43) (40) (40) (29) íql\ (48) (52) (37)


l0

GEFELICITEERD It4aand: AUGUSTUS 1996.

,"1aand: SEPTEI'IBEB 1996.

1 Jos van der Haa. (52) 2 Hafir van Goor (47) 2 Sandla Hodíamont (24) 3 Paul v d. Lrnden (42) 5 Piet Benssen (41) 5 Petra Saccol (30) g l^lim Budzlak (49) 10 Elleke Nreweg ( g) 10 Judlth B1j kers (22) (55) 11 !dre1 Peelen 12 lvlarjo Moonen (37) 13 Martha Maessen (55) 14 Carofine Bemmen (13 ) 15 Betty van der: Haar(S1) (31) i9 Llnda Erens 19 Heidr van Spronsen (23) 21 Drë Krol 142) 21 Pierre Vijgen (41) 21 Siors van Laa. ( 9) 23 Thijs Kreukels (10) 26 Louls Corde\,lener (46) 28 Bob Schol-ten (39) 29 Ton Starmans (45)

\42) 1 Hub Pievoo (38) 5 Henk Thrjssen (72) 7 Bart Kreukels (49) 7 lrllm Eleveld ) I André Jongerius (10 (36) B Annie van Loo (38) B Frans l^Jlèrlng (58) 10 Sienq Frdncot 13 Annelres van Vfodrop (41) (41) 16 Lilv Hof 18 Jan van de Boogaard (46) (35) 21 Frank Kozole (45) 23 Marra Flscher (34) 23 Cecrl l/,llertz 24 Incrrd SchlÍfelers {38) 25 Fràncren van Hèaren (27) (23) 27 Ba.t Smeets

.


31

Person<rlicr Welkom bii

NIEUW

NIEt,lW KiÍr

Ivanka Snippe lvl.

L.

Kingstraat

34

Quàedvl j-ec

ljillem ]ï-Laan

44

6471 XK Eygelshoven Geb. 16--04--1976.

637l JC Landgraaf Geb. 15--10 -1976.

l"la!ianne Eussen-Venhey lvliihlenbergstiéat 3 6372 JK Landgraaf Geb. 17--12--19s0.

Truus Peters-Kuypers

Llnda Schrljver

l4arco Eisenga Koempel 69 6372 ND Landgraëf

Aarweg 35 6417 XG Heerlen

De lvlaar 23 6372 SC Landgraaf Geb. 02 -05--1943.

Geb. 11--06--1984.

6eb.08--10--1988.

Stefanle Hulshof

Jeanne Horbach

I,4arebosjesweg 19 6446 AA Brunssum Geb. 10--06 -1986.

6374 Jhl Landgraaf

Judith Blj kers 0e Trchel 130

-

10--08--1974.

200

Geb.04--05--1988.

Caroline

6417 RD Heerlen Geh

Groenstraat

RemmeÍ1

Vogelzankweg 212 6374 AH Lèndg.aaf Geb. 14--08--1983.

U beai vaa hofte IIELKAM.


12

DE ZIEKENBOEG De 12jarige Marieke Grouls moeter we weer eDigc tijd missen Ze heeft nu. nel als e€D helfjàar geled€tr eetr blessure 'Osgood Shlatter " aan de andeÍe knie.

jam

er, w3nt ze k$'am wcer aardig in het spel. we iropeÍ Marieke, dÀt je oÍs Àf en toe toch eens bij de ieugdminirg kotu bezoeten. wij allcmaar. maar \''n-al ilc ieugdspon \\<Dsr je eer goed hcrsiEl. Je bent een boogschutter, dus schiet rnaaÍ eetrs een wurptl al op het g@de doel. Erg

,si/ltqz Autobedriif Zd roi ews k i -.1

* verkoop auto's * autoverhuur + Ieasing

'

reparatie en onderhoud

:

#ffi""i*n*

: :i'J:ilJi.ï'.'f, Ii"

Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ

O

45'

57 2 o o 02


1J

Wie gaat er nu op 31 mei trouwen De dag !?D de trouwpartï van Ibna Kcssels, onze jeugdtràinster, en 'haar lvo, kon niei beter gekozen zijn. Op dezclfdc dag ats de Schoototympiade (en na eel1 jaaÍ van drukke voorbereidingcn) grngen lvo en Ilona eerst langs bij de pastooÍ var de keÍk van Terwinseien (met zijn mooie schilderije! van Charle's Eyck) om vervolgens op Spekiei de receptie en het aansluitende feest te houden.

Op de lrouwkaaÍ §ond dat het cchipaar, dat JIouwens al sinds mensenheugenis samenholl, het liefst €nveloppcn met inhoud wilde hebben. Dat hebben ze geweten- De jeugd van STB L:wam als in een polonaise met vijfhonderd envekrppen aan een koord (geschatte lcngte 100 meter, geschatte inhoud / 150,-) biníeD eD legde veryolgeDs dc Íoceptie voor meer dan ccn half uur plat.

Ivo wilde in het begiÍ nog elke afzonderlijke enveloppe iD otrtvangst nemen. tot hij de onmogelijkheid daaÍvan inzag en het koord van geldzakjes maar om zichzelf en Ilona heen drapeerde. Iange tijd daama. vooÍzitteÍ van dcr Linden en secÍetaris VaD Hees lieten zich ven'olgens ÍepÍesentalief van hun beste kànt zien, zat de jcugd eind€liik aat tafel en werd duidelïk dat ook enlieie jeugdleden van STB dezelfde alcoholis.he aarleg veíonen als vele senioíen e! veteranen. Ilier en ílaar werd cen sneeuv/wiqe achl€ro..,er gesla8cx en weÍd daafia g€informecrd of 'íÍ toeïallig kauwgums in ons bezit hadden. TeÍ geruststelling, we lrielden eeD stevig oog

in het droge zeilDe jeugd werd naar huis gebracht en de leden van de jeugdspoÍtcommissie zijn daama, 'in de goede k]eÍer' teruggekomcn. NaaÍ verluidi is hot nog best 1aàt Seworden. De schrijver heeft dat Diet meer moge$ Íneemaken. Die vertrok vemoeid, maar voldaan, op een christelijk tijdstip naal huis-

Waargenomen Een lid van S'fB, in veel vrije tijd ook betrokken als begeieider bij de jeugd en als bestuu^lid, op een lesmotor door dc Oostelijke Miinstreek. Een vorm van midlife-crisis of gewooD op zoek naaÍ nieuwe uitdagiDgeD? Zien wii stíaks Maria achteropl


.6

ESTAFET-TEKNUPPEL 45

Retraite oJ toch maàr iets andeas Kent u dat 0evoel ookT Je wordt 'smoígens wakkeí en ie voelt al dàt het vandaag niels gaat worden. Misschien is het wel het self'fulltilling prophecy of de wet van Murphy, maar alles gaat dalr inderdaad ook lout, oÍ zit in het beste geval niilt mee. Je komr ondeí, op de.adio het gezeur vàn Jeanne en Peter van de EreakÍast club, het brood nog bevíoíen en de kofÍie is op, Dan maar gauw naaÍ het werk, maar je hebt nog maar veíektes weinig benzine in je tank (vergeel die taiger noe maar) en het pincode appaÍaat bÍ het tankstation zegt in plaats van een 'goede moagen hee kru datje niet genoeg saldo meer hebt om te pinnen, Sta je mooi te kijken, zekeÍ als het ook blijkt dat de Rolex die je op vakantié hebt gekocht toch niet geheel waardevast blijkt te zijn. [,iee, als ze op het werk dan ook nog eens beginnen le zeuren, de leleíoon niet stilstaat on de zoveelíe rcorganisaties wordt aangekondigd, dan ben je blij al§ je 's avonds nog èven naaí de hei kunt om een rondio te makeo. Als Viola van de 5 uur show ook nog op de buis haàÍ passie staat te preken is dit nog een extra stimulans. Gelukkig zjjn er weer wat meer boswachteÍs. Waaí zijn de tijden ven Rudi Carell? lvleaí dil terzjjde, de renklelen een en naar buiten Ne_ tuurlijk gaan de eerste meters niet alte gemakkelijk, dat zou ook te mooi ziin, maar je houdt de moed eÍin. En inde.daad, na een half uurtje trekken de stilve spieÍen bij en heb je hel gevoel dat alles vandaao toch nog goed gàat komen maar dan slaat het onheiltoe, verkleed als aÍselozo wandelaaís die je víagen hoe laat heÍ is. Hoe laat is het?7 V€rbouwereerd kjk je op, want dit soort vragen ben je niet gewend tijdends het íennen. Je wÍiift je hot zweet uit de ogen en kijkt op je Rotex die toch maar weé. een tijd àan0eeft {waarschijnlijk dezelfde als gisteren om deze lijd) en mompelt maar wat. Je vervolgt vol ongeloof de weg, eívan onbewust dat het nog €íger kan worden Je komt wee in je ritme en struint een zandheuvellje op. Zo, dal hebtren we gehad. Dat denk je, wanl achter de heuvel staal e€n ietwat ouder echtpaar dat je de weg vraagt Onthutst sla je stil. Vooízichtig voelje op je tiuik oÍ eí misschien een Íotokarne ra hangt, maar dae is er niet. Je voelt op je hoofd oÍ je misschien 6en brand's petie op hebt. Niets daarven, je ziet eí helemaal niet uit als een touri$ die een beetje loopt te lanlerflenten op de hei. Ivlaar waaíom vragen ze dan uitgerekend iou, eí lopen zoveel wandelaaÍs, ineens zie ie de samenhang. líen ziet je als wandelaar! zelf denk je dat je weel ik hoe hard over de hei Íent, maar de werkelijkheid


J5

schrint den toch €ven andeÍs te zijn. Je begint te zoeken naaÍ veÍklaíingen of smoesjes waarom het niet rneeí gaat zoals vroegeÍ- Oh ja, je bent te laat naaí bed gegaan en natlurlijk is het eten nog niet ge2akt 6n is het te benauwd om to rennen €n is het zand zachteí èn de houvels liogeí en steiler als gisteren €n dan schrik je inèens: zou ik dan toch last hobben van een midliÍ€ crisis? Neo toch, daaÍ hebben loch alleea anderen Iast vanT Je gaat bijjezelf le rade en inderdaad, het is geen mid-liÍe crisis en ook niEts veÍgèlijkbàars dat de therapeutgn je probeíen aan te pràten. Je zí! gewoon in een dipja, dat is allgs. Nou ja, alles...... Het wordt djd voor her'bezinning, want de tÍC van bezinning ljgt al lang achtaí ie. Her-bezinning, daar gaat hot nu om. V.oeger, gingen de mijnwerkers in dit soon situaties op retíait€ in Spaubsék, bij d€ paters- De ouderen zollsn zich dit vast eÍ] zeker nog herínneíen. Ïegenwoordig hoef io thuis nièt meer aan te koÍnen met ik ga op relraite, want dan vragen de kinderen metBen of je wat rode l;banon meeneemt. \r'/eren zii veel dat retraite geen cofÍee-shop as en ook geen naam van een hard-core band die een concert in de buuÍt 9e6ft. Bovendién, ds mijnen zain al ang geledon gesano€rd, de paters waaÍschijnlijk ook, Dan maaÍ iets anders, een glaasje Ple€gzuster Boedwun dan? Jakkes. all6€n al de naaml Een praatgroepje dan? ls dat fiskaal aÍtíekbaar? Neeí, laat dan ook maar ziften. lrlaar wat dan? Waar woídt je lichamelijk en geestolijk de oudo van? H€l oud chinese Kung-fu, dat;s de oplossing. Bëhèersing vàn licheain en gegst. ln plaats van oveí de hei te.iagen nu beentechnieken, armtechoioken en adeamhaIingstechnieken. Het vah nist mee. de veenig gepasseerd, 2 m6ter lang eo 95 kg schoon aan de haak. Je vo6lt víeemde spieren. Ni6t alleen bij het oeÍenen, maaí ook als je ws6r eens ean tíap oí mep kÍijgt. Nou begin jè ook te snappen $raarom alle karateka's zo klèin gebleven zijn; nooit geweren dat kleine mannekes zo haíd kunnen slaan en schoppen, Edoch, na een paar maanden afzien wordt do borstkas groteÍ (nog net geen borstkast), de beenspioren stevig6r en de v€Ízuring blijlt làíger achteíwege- D6 rug en do n6k gaan soepeler bew€gen en jè kunt je we6r met de linkerarm achter je r€cht€rooí krabben, Oe{ening baart kunst, dat is een van de kenmerken van Kung-fu. Doorgaan, dooígaan en nog eens doorgaan. Disciplin6, weet je hoe zwaar 150x opdÍukken op je knokkels;s7 Nu wel. Dan gaat het woer kriebelen, zekeís a s ie Funs K. régelmatig in de kantin€ achteí een light-maaltijd ziet :inen. Aloís, na andBrhalÍ jaaí niet oÍ nauwelijks gelopen te hebb6n, pÍobeeí je het maaí weer eens. ln januari bogonnen, in ap al!r,6er de Rusman probeí€n, Een week oÍ wal van levoren met HeÍm en I Jos het parcours varkendi 1 uuí 37, ondanks de lijd toch nog netles vooí hèt eten thuisgekomen. De Rusman zelÍ eBrvol uitgelopen in 1 uur 32 en noo wat


16

seconden, de op een na laatste aankomer. Je moel zowaar nog even een spíint aantrekken om niet door een hoíde schooljeugd_lopeís onder de voet gelopen te worden. Stíeeftijd 1 uur 30 seconden, een toeristea tempo dat wel, maar zo voel je dat niet. Ook het Íeit dat je nummer een na làatst geworden bent. Who caresT De paters in Spaubeek zeker niet.

eigenlÍk niet, alleen dat het je een stuk bete. gaat als Je selektief de íadio en TV aanzet, en vooíal relativeert. Ér ziin allrjd mensen die het slèchter hebbsn...... En de moÍaal7 Die ís er

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

- ..-aÍè

t

"0"ë;"o"gri,.** ja Morian Kreukels mel hzt lopen van

de Pe §1nlooP; 7,8 i<m in ee n tild van 47 :39

€€rste wedstíiid/

6"t"t"tf, ;t*c,tfij6irtzetà


quloffiuessen verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG garantÍe inruil mogelijk

reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen reparatles schade-taxaties en reoi

Klimmenderstraat 95 - Klimmen - ÍeleÍoon: 04405-1359 Auto Maessèn BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - Tslefoon: 045 - 751449

en timrnertredriiÍ

H.

.lf . 04s-5318849


7l

HEIDELOOP 1996 De I7" internatiorale Heideloop, het PaÉdepaardje van STB, vond op zodag 12 trrei plaats op de Brunssumerheide. Dàt lleÍ die zondag tever-s moederdagöloelrrendag was, bleek de belangsrelling edgszil§ te iemperen. Het publiek was níet màssaal komen opalagen, maÀr hieÍ siaat tegenover dirt er wel bezoek was van good old Jo Eyck, STB'S eeÍste vooÍzitter, tevels mede opric]]!el. Ook onze tÍouwe sporn'rie del uit Hasselt, nàDens dc BokÍijklopers. Leor Fels en zijr Roseila mochten we met vÍergde begroeten. De tempetaruur was slechis l2'C. uitzordeÍlijk fiis voor de ma2nd n1ei. We zagen ala{ ook menig suppoÍcr bibbere roodlopelr, Zt , die de k ,ele verftissingen aanboden. ocharm, de koude drong door tot op lrct bot. De meeste sporteÍs verkiezen eeB frisse temeratuur txlvcx de zonnehifte. Na het.jeugdprogramna verzauelde de 5 en 10 EM adeteD zich elen voor eh'en op de Vlekke*amp voor hun gez3lrÈnlijke start. De belgische toplopeÍ, Patrick Delait had aàngekondiSd dat hij een pogilg zou doen het parcou$record te breken. Patrick zou met 53'31" later de wirDaal uordcn op deze l0 EM Itoficiat! Eerl meuw recold zal er nog niet inl wiDnaÍes bij de dames werd de belgische Marie Ketelslegeff. ectr goede bekede bÍ STB. 7.ii liep de l0 EM itr 1'4'27"- Hel damesrccord bleefook hieÍ onaangetast.

De wimaar daar werd

M

cel Smeets vatr Kimbia

jn 28'31", wirnares Marjotr OrboDs var AVON in 34'38". Proficiar beide {inDaars en in hel bijzondeÍ voor Maion. want zij is nu ook een beetje van STBI Al. eer.re S-8.'

we de l8jdrige Tinl welring finishetr in 30'30" - Een schitleÍend rcsullaat van dezejo ge pupi1. Twëeí]e STB" was Theo de Leeuw iÍr 32'22' direfi gevolgd dooÍ Frank Hensgens

rier

in 32'43" . Bij de STB-dÀmes waretr slech§ 2 deelÍeensters op deze 5 EM, die beiden een behooÍli,jke tijd lierren. Tanrar3 Denmes iÍ 41'55" er Vicky Teeker in 43'18 ". TaflaIa noest zelís o derweg haar metgezelle. MiÍian Jacobs, nog even medisch bijstaar. UitzondeÍlijt is de progressie van Vicky te noemen Terugkerend naaÍ de l0 E.M. dan zien we hieÍ 20 STB-heren en 3 dames ir aotie. De algehele

5'

ptÀats van Rob

Riken nret 56'18"

Itrag zonder meer ecn topprestatie


l8 De 2" STB er óe zich aan de streep meld{te. Theo Schmeiis verdieÍ ook 1ol. Hij slaat op een schitlererde, algehele 19' steck, op de hielen gevolgd door otrze 3' STB-er Jo Heinrichs. Alie deelnemenden kumen hun djd in bijgaande ui§lagentijsa

reÍugvinden. Tenslotte zullen olue 3 gestarte dàmes ook met z tr ddeèn de prijzerplaatsen opeiser lie Kremer werd me! i "22 14" cersie, Will€mien Comelissetr lwë€de etr e Ypma derde. iat voor afle prijswiDnnars en wiuuressen er loor a[etr die de Heideloop uidope& Een fraai New-l-ook T-shin weÍd hun belodng. huldiging met prijsuitreiki g o.l.v. wim v. d.Lirtden en Jo de Wit voigde de

i

mzlal 'De KakeÍt".

ij

\,0edstÍiid was uilstekend georganiseerd. Met dank aa[ alle medewerkenden aar erl 6nish, bij de verzorgingspost, ir het ve]d, op hel paÍcours e ilr de gynzxxl de inschrijvingen alsook de koffevefiÍekldng.

VA]\ IIET BESTULTR Hei inner van iNchijfgelder voor wedstrijden ga.aa Íiei geheel pÍobleen oos. De wedsrijdsecÍeaaris moer veelà] pxotc bedragen voorscheteu er de pe rilrglrcesler !3n pas Da maanden de 1' Íekening via het clubblad verstuenDaarom l€eft het bestuu beslole dat vaDaf hedetr let inschriifgeld voor de wedstriiden vóór het striten van de irschriif&iun bij dë penning eesteÍ moet zijn gedepoÍeeÍd. jeugdcommissie voorgesteld Ce jaaÍcoirdbutie vl)l)Í de jeugd mei fl.25, . te verhogen, \ra,artr1ede de inschrijvingen voor wedstrijden va jeugdede. worde betaald. Indien deze lerhoging ,ier volledig wordt gebruitt, zrl aÀn het einde van het jaar hct oveGchot met de volgende jaa(olrtrihutie worden verekend.

Tcvem heefr

de


59

I]ITSLAGEN EEIDELOOP IO EM:

I 5 19 ll 27 31 34 *38 15 ,17 49 ,É 50 53 65 72 75 80 90 9l 96 97 99 100 106

1 I 15 17 34 35 51 65 66 ?1 9l

Delaii Rikser Schmeits Jo Iteiffichs Hrb Erkens CeÍ schafflBusen Jos valr de Haar )í Pierre Muyrers Wifl Eleveld Roger Giltissen Piet Brouwer * Hub Weyenberg Wiel voDken Peter Ja$sen Pairich Roh Theo

Aila Làrakelr plaà1s 4

plaals 9 Plaa$

i0

plÀats 14 plaats 17 plaats 2

plaals 19 Plaats 22 plaats 20 pldats 3 Plaa§ 25

plÀas

'l

wiltemien Comelissen

plaats plaals plaats plaats plaats plaats

Peter

Corneljssen Ypma HaÍrs Ypma Ëd Schils Jan Virk

plaats 10

Annemarie

plaats 9

Marcel Smeets TiÍn Welting Theo de Leeuw

Kirnbria S,T.B. S.T,B,

FÍan Hensgens

s.T.B.

Jan MafldeÍs

S,T,B. S.T,B,

SchoeuukÈrs

Join

Giesen Fralt Janssens Elly Kremer

Henri

Ed Rijvers Harrie Vemeulen Tamarà Deumeus Jos van ZanÉn VickY Teeken Joh

Nix

3'1

40 41

27 7 8

pla:lts 11 plaats 12 plaals 43

S.T, B.

S.T,B,

S.T,8. S.T,B, Caesar

Sen. M40

00.53.31 00.56.18 01.03.39 01-04.03 01.05.07 01.05.47 01.06.24 01.07.09 01.09.13 01.10.30 01.10.41

sen. M40 M10 Mso M40 M40 Sen. M50 M40 01.10.4'l M50 01.10.57 M40 01.13.58 M10 01. 16.36 M40 01.17.,13 Sen. 01.18.41 v35 01.22.14 v35 0l.22.32 M50 01.23.09 v35 01.26.38 M50 0l .2'7 .Al M50 0).2:7 .31 M40 01.33.25

00.28.31 00.30.30 00.32.22 00.32.43 00.36.07 00.36.27 00.38.52 00.41.55 00.42.05 00.43.18 00.19.5 r


40

uiïsl^c iËi!E@!-Ë!§!i@LL 1 À{ichel Parren

AV Weert

00.06.39

2 6 '/ I 9 10

STB STB STB STB STB STB

00,07. 18 00.0B . 31

Ronald Fíins Maisi Robeerts hrr. lYe I tr nE Rolf Luchesi

Froukje Xturinca AÍmeke l{remer

1000 l{:

00.08.36 00.08.45 00.08.47 00.08.02

ulTSr,ÀG trXrpXLoOP JEU601mE LA!S_Ui

zijn in deze uitslagen lijst eni<e1e fouten Seslopefl zodoende kan niet alle uitsla8en bij deze afstand Ilelaas

gepubliceerd Yrorden. De eerste drie zijn echteÍ bekend en hierhij zien wii dat Ralf Ce Lee|fit een oocie derde Plaats liep bij de j oitens en lloniek Bohaë. derde werd bii de Eeisies, sorry dat Íe niet alle uitslagen kuÍmen plaatsen

diverseui

t

s

lagendiverseui ts latendi?erseui ts lagendiverse

STRATXNIOOP

1 4 34

-

CELXEN

-

Pascal vafl llerp Rob Riksen Wio Eleveld

10

Krí

- 16 MEi 1996 i{aastricht sTB sTB ( incl.veter

0A,32,54 00.3s.04 00.42.08 vast naken)


41

Wijnbergloop Maastricht 9

-22kn

19 mei 1996 WaÍon eÍ bij de vorige uitga!§ \,ar dc WiinbeÍgloop maaÍ 5 STB 'eÍ3 pÍesent, dilrnaal wàleÍt'we ÍIet z'n tienea aanwezlg mede door de enthousiasÍe vethalen over een van de avaal§t€ wedstÍijd die er in Nederland wordt gehouden. Mcn moet in deze 22 lm Íraar liefst over o/o' da bÀj 12 hellirgen, soÍEnGe met en 6leigingsporcentage tot 28 bestaan de mceste hellingen uii moeilijk begaanbaÍe bospadeiL compleel met teien €n gater. Ook de afdalingen zijn soms gevaarlijk Maar het is een van de mooiste borglopen di€ er zijn, prachtigo natuuÍ on vergezichten oGchoon men de laatsl,e kíomeÍeÍs er minder oog voor hesft waflt daí slaat toeh gogarandeerd de v€rÍtro€iheid toe. De oflstandigheden diftnaal waren perfec! zo'n 15 a 16" C , 10 graden mindeÍ warm als vorigjaar en dit was ook aan do tijden te merken. Er wcrd prima gepresle€rd dooÍ de STB érs, Jos Dtieweetd \ep als enige de 9 km. Jo§, tioht geblesseerd liep een mooie tijd \an Íond de 36 min. Bij de 22 km moest helax Pierre l/ijgen ta lO ttm do stljd door een spiorvonel&ing in de tuit sraken. Dogone die deze wedstrijd gelopen hsbben konen het volg€nd zeker tenrg er ik hoop dan met 3x zovott STB'gtt want het is de moeíe waard

UITSLAGEN WUNBERGLOOP 22 KM: Nationale selectie Marti ten Calo I plaar§ 14 M40 s4 Theo Schmeir§ plaatÉ 42 Sen. Fnnk Eisenga ptaat§ 25 M40 76 Hub Ertone plaats 29 M40 84 Sjef Hodiamolrt

a

t24 145 158

244

Cor van HaaÍ€n CoÍ \an HaaÍen Wim El€veld John Hof

II 1

plaals plaats plaats plaats

68 75 54 85

Ssn. Sefl.

M40 M40

01.15.50 01.34.48

a135.57 01,38.20 01.39.13 01.43.53

0t.46.11 01.48.45 {t2.15.35


42

Fierre Muyrers in de bloemen

*

Dat Pierre inmiddels zijn 50 '" marathorq nee dat is niet waar zijo 5l maÍathon (want als dit clubblad }€Íschijnt heeft hij de maralhon van Utrecht alwesr achter de rug is alom bekend. Da1 de STB dit ni€t ongemerkt voorbij kon lalen gaaí spÍeekt vooÍ zich. Drls weÍden er vooÍbsreidingen getrofefl om Piere in de bloemelies te zetten. De Westland $arathon was op zaterdag maaÍ omdal enkele STB'ers de darropvolgendo zondag een 3-ums loop op h€t laogIanrma hadden staan word h€t fqgst uitgest€ld naaÍ zondag avond. Afgesproken was om het huis van de farnilie Mu]Íeft op gepaste wijze aan tp kledeÍ!, dus op zaterdag loen PisÍe Àog in h€t W€stland zat krvameo 3 au'.o's vol slingers, posters, banners en onze STB-db(alraÍn de Groenendaal iruijden in een ruim uur tijd was het huis compleet vsÍsierd. Het feest kon beginnen- Vanzelfsprekend waÍen zijn uouw Lenie en zijn dochteÍs van te voÍen ingelioht want ook zij moesÍen natuudík hun vooÍbereidingel tÍefen. Zo'n 15-1al collega-lopers belde zoadag avond aan bii huizs MulreÍs. Eefl " veÍbaasde ' Piene deed open, of had hij Na de diverse hÀiddrukken en aiies wat eóij ons toch verwacht hooÍt narn Wim van dsr Linden het woord €n op ,iin bekende manior roemde hij de daden vm onze marathon-rrcrslinder. Dit ging uiteraaÍd gepaard met de diveÍse kado's Er ir zelfs een iiverÈe Sm'€Í geweest die elk6 maxathotr, inclusief plaats en tijd op de achteÍk nt van een biervíde van een bekend limburgs merk schÍeef, deze vijftig vil{es aan slkaar Íe€g, zodat aan hst eind van de speech Winq Pierre deze orde kon omhangen, Hot werd die avond nog hoel gezellig. Op deze avood bleek ook dat Pieffe nog mÉoÍ kwalitsitsn bezat dan oaÍathonlopen. Aan hem is en goede kelner verloren gegaaÍ! je had je flesje nog ampsÍ leeg weÍd het je uit je hatden geÍukt 9lr kÍeeg je weeÍ oer fiiouw lo€gcstopÍ. IJtor hooÍden we dat Pieíe het staliegeld zelf mocht houden, vandaar !

)

?

.

- vervolg

-


tt3

We hadden afgosproket hot riet Ío laat te maken maar er is een persoon geweest die iet zo gezellirg vond dat hij de volgende dag zelfs e€n verlofdag moest opnemen 9n niet omdaÍ het toevallig mooi w§gr wa§' Her wJerg gezelig, I-enie en Piere bedanLt en nu maat afwachten í" weiko STB'er zijn 50 malathon voltooid of arllen we het maar op do houden.?? 25

*

G€lezen ir. "Landgraaf Aldueel

"

:

Marathonloper Muijrers nog steeds kranig Piene Muiirers, 48 jaar jons

m

woonachtis GÍo€nendaal

66 in Wauhach, liep zater dàq fr€€ in dc We5tland maràthón het start en Íinish in Naaldwiik. Het v.as de

Soste maraton van d€ze qe' dreven en kraniqe lop€Í. Hii

had met 2.5a.O5 z€í heel mooie tijd. De eersie màÍathon li€p Pielie

1n

iuni 1985 iD Sittàrd ni 3 uur €n 25 minuten. Pi€re is sèdendien

oel .u,ler oeworden m.ar z€ker n,er lanouaíer llel marathonlo Dcn beialt P,e,re MurjÍe,s zo lloed dà hii ,ich als doel stelde

om met ztn 50stÉ reDdJÍdag @k

te loDen. hrr qrandioos qeslaigJ

ztrn 50rtP marathón Doann HeL

Ls

p€ÉoonLtl r€co,d !dn PPne

2 uur en 50 minLten Sl€.hts 's keer moesi hij ultlallen we een

gens een een blessure en dar was

in de maraihon van Rotterdam Dat 7ai h.m niat zo lekker en een week later an hij weer deel

aan dé Utrechi ftaraihón. Hii na., ovens€.s viermaàl deel ad d. Róíérdàm-mararhón en was ook een van de deelíLem€rs van de lopen rn Amsi€rdam, Pàrjs, liew York uónn DursbuÍq €n vel€ andere plaatsen. Piere Nluij" rers zal noq wel heel wat mara-

thons qaan verhapíukken Hlj: "zo lè.q het maar leuk en span nend bliiít". Met leelrespect I

Piete

met

ziln " Orde "


Schoololympiade 1996 Meer dan ll0o kinderen narnen

deel aan aueÍlei takken van spo( op de Schoololympiade van lrodgÍaaf op vrijdag 31 mei 120 Kinderen hadden gekozen voor atletiek. Zij werken een vierkamP aí, met een sPrint ovcÍ 60 meleÍ, balwemen, hoogspÍingen en een cross oveÍ 1200 meter (oÍ waÍen hct eÍ 1000, daaroveÍ werden Huub WeltinS en ik hel niet eens). STB verzoÍ8t nu voor het tweede jaar de atleliek, in voorgaande jaren deed Achilles-Top dat.

Aan de schoololympiade nemeD vÍijwel alle basisscholen deel- Kinderen die in een tak van spori goed zijn, woÍdt vaak geadviseerd om lrjdens deze dag 'eens wat anrlers te proberen'- Toch loPen eÍ op zo'n dag talellljes rond, dic wij zo in onze geledeÍen zouden willen inlijven- MaaÍ daar hebben we tijders zo'n drukte dag geen tijd vooÍ. ZekeÍ dit jÀar ging bijna alles fout wat maar fout kon gaao. Geen jury, geen §taripistool, dus ook Seen Patronen. Enkele vrijwillige medcwerkers moesten helaas verstek latefl gaan. Daar sta je dan met je goede fatsoen. En maar hopen dat ie de Saatjes kunl vullen. Uiteindelijk ltrnen we niet ontcvÍeden zijn- Mooi weer, dc kinderen hadden het naa. hun zin, eeÍ half uul wachten werd op de koop tocgcnomen,

OndcÍ de 120 kindeÍen waren ook jeugdleden van STB. Die weeÍden zich goed, \xsrden 2e, 3c of zk op hun ondcrdeel. Een opvallend slechterc mentalileit legdcn de leorkrachten aan de da8. Namen vorig jaar nog acht leÉren deel aan de leÍarencross, dit jaar waren het er rog maar vier- Op hun vcrzock §erd de afstard ook nog eens terugBebÍacht van 1600 naar 800 meler. Anders zou het te veÍmoeiend zijD. ht€n we het eÍ maar op houden dat de dagelijkse zoÍ8 oP school voor onze kiÍdeÍen deze leraren zo uitput, dat ze op zo'n fraaie dag niks meer over hebben.

Nog dank aan alle leden en ondeÍs O4aritta Horsch, Eddic Schiks, Frida I-ucchcsi, MaÍoesjka van Hàaren I, Fritz erl Ma a IisscheÍ, Resie Heinrichs, Jos DudenweeÍd, Huub Welting eí mtzelD die dezc da8 lot eeD goed eind brachten. wel moeteD we de familie Fischer volgeÍd jaar uit elkaar zellen. die kibbeler) loch wal .l op zon dag.


4' Dam tot Damloop 22 september 1996 Do volgende clubÍeis wordt de Dam tot Dam-loop op rcndag

22

september a.s.

Deze wedstrijd is na elf oditi€s uilgegrooid tot hea grootsle en zekcÍ ooi tot een de deervobte loopelgnementeÍI van Nederland Men loopt hierbij van het oeaÍÍum vaÍ Am§teÍdam naar het ceÍttÍum valr ZaandamDe passagc van de U-tunncl, het tienduizefldkoppig€ publick in Zaandam €n d€ vele orkestjes ondorweg spreken bij deze loop het mee§t tot de verbeelding verder is het paÍkoeÍs zeer snel do§ men kaÍr hiot een goede tijd roaliseren. De organisaíe verwacht dihnaal w€€Í zoh 15.000 deelnemers aan de staÍt. Zon 120.000 tot 150.000 toeschouweͧ lang§ de route zullen weeÍ voor een optimalo sfoer zorgon. Voor de meegereisds support€ls is er geÍroog te bgleven in Zaàndarq de winkels zijn dic dag opsi! terÍasjes zijo 9r in ovorvioed, het is er enorm gezellig. Inschrijven voor 15 &ugustus a.s. bij onze vrod§tÍijd§ecretaris Cor van 045-5326833 met opgave van het aantal personen dal HaaÍeÍr meereisd.

II t

Gelezen

in:

Landgraaf AkÍueel april 1996

Zornerseizoen atletiekvereniging STB aiLetÉkve.àniqinq s rts È aàn hct

D

IP ("[em dat de ln!Pnrininqen ran

z.me,pzo.n bpq.nncn

dl de (-@Nrbdàn qeleqen naé\t

l,"t ÍennÉE.k N. iue.hàq€. ueÍ zin qaíàn s-tR h.?h mo me.:..I 250 leden. Op maannaq rd en m.l !ílidaq tainen de Hèn or 1a30 uur en oD ,onnaq

o0 830 uuÍ vtuÍ

,le

CoóN,bdàn B'n.en de !€reiiunq

Èààr

een

q,mt nic"!re'

Nàhruriiik ziin eÍ @k atleten di€ od loo' hei èeÉt d€ oopÍhoÈ ne. h.hh?,I oÀ@tukl,en De wrenisin! SÍl:l íeh zch ak dóèl

om .lle íhmE aandà.ht

nMauqÍépèn nim t€

o4tn

Daàr

.m ,ril.. uisr de-Leinrenie l.peö Dp dinílag .n u@relaq qed uoÍien opqèÉ.q.n. OÈ

de din«làaauo.d E @n Irainlnq op d! C,.p?rbad ,.eJl op de ró?n5dÀq €?n h€'detrà,n nq oD

vo'r

vnn L6ó.LholL.o. D.z?

l.oDlhólnq zd ;@màmili,L op d,ndau sorden aeoe€n

D. .o;mbuh! b;,i;.qi br SIB BllanqÍell€nd.n om de L@È

sDoa n 5T& €rbànn E bP^e]e

nen. rjn .. Lom op rwnqÈ n@dCe daqen kMnen ai .àd

dà C@pe$àan koden en mc amdàn na uÍ,,1meerainen SIB beíhk óók d€r een uit íckende jeuqdaldeLinq Deze oÍ@o be*Íenr n *?lélle onde i.12À ràn de dtter'.t,pot. De

h.r DÍ@rmóa íer E6 va. de à!.e.te! ,li! nPn bii STB vd Er D 's de r,;t b€lana J.tu is en stuhe ,ur,óf!i *r n,aíarhon ruimÍhóoh b'nnen I eó ede.e noP.,,lÀa L iJJl.rr,..1 .! hd loNa Ln

par íh'] vdrpen

b€heh d? pPnà ààntàl lLi€n dai de

om la10 uuÍ en àb'daq.m


E.K. -ORANJE-'IEÀryÍ STB Mer hei E.K.'voèlhaL '96 h ziclt werefl we dÀi de bordscoach Guus Hiddiflt !Íaag optinraal wil pÍesteren itr Engeland. Hij hecfi nogal wal zorgen door blessurcs eD vomrverlies. Dit b.ac)rt de Íedactie van S'l'B op lËt idee de helpende hand toc tè steken door een altelMtief ellial op de been É brengcrt. Zou hrj, GULIS dff. itr de problemen komen- dàtr kan hij zo. éétrsklÀps lret lollcdige elfial uilwisselel. Hij nroel daanooÍ §,el cetr veÍzoek bij Preoricr Mar_or irdienen, maal dat is slechls een

fornuliteit. Het altemrtie[ STB.Èa is door d.Íie dëskrrdigen ook alweer uit eigen geledingeo bcoordeeld etr goed bevondeli. l.w. door dè her€q Àlphabetisch. Louis Cordevener, Sjefvan OoyeD etr Sjaali

Dë iezeÍs die Íriets meÍ voritbal vÀn doe e er gei snars vair sDappcn, kumen beter niei reder lezen en bctcr doorbladeÍeo DÀaÍ de eenitkoorendc

hebbeÍ

In doÈ], tc\€ns aanvo€rder WiDl va der Litden. Hij leeft ecn ÍeDtoríen dic over de BÍutrssuNnerheide is tc horen. dus zeker ov€Í zo'tr klein kmllenveld. l(]lereetr 7al z'ir coE-sundo s duidelijk horen. Een 3 !]atr\ achterliDie wàaiD ceuÍaal en laalste lnan lltrs yaq4ue]ll Hij heeh wet iets aaa snelhcid ingehoct mear kàn og sreeds loupzuiveren passes geven. TeveDs heefi hij een exara Éak om Íijdens de wedsrrijd als daÍ nodig is trÀnsfeÍs te rëgelco elr mel lrriljoercn rc goochelen. Rechrsachter de jolgeÍe Hub Wehipe. Een aardige jeugdspeler zolall8 je hem mear slormram niei voorbi.j gaar- Probcen iearad heln re passeretr dàn vlyanden Hub

in

hack'! Linksachter lan va Hees. Hclft !Èle jÀran eraaring als achte6pdcr, js eeo rohuusÍe kopper en heeft eel} gocd speliDzichl op kiÍieke mo renien. Hij heeft 2 berco e,r is en wordt ie een oudeÍweise

dus rcchts zowel

li*s

inTitbaar.

]àÍ

bestaat ook alweer uir 3 speleÍs. J§!@r§gll. Jo de wil eÍ Jo Vlodrop. qeuakshalve even de Jojoos geÀoenld. In dezo linie siaa! cetrraal Jos. hij heeft'D iers groter bereik en moet diu!ÍoÈ steeds eernquslengte sneller zijn darl de tegersrander, maar heefr alaarllaasr Àssistenric va]r eetr hele-lrlfspelcr iD Jo dc Wit op link§ , rerwijl dc andere Jo mcer rechrs is gcorii eerd.

De

2' lidc


41

3' linie, de aanval. Dcze is natuurlijt op volle steÍke, 4 àanvallers nota beDe, wanr het leam moe! zoveel mogelijk scoren. Als vrije aànvaller is Harrie Venneulen aangerlezeB. Hij heefi eer mooie draf, statig sierlijk etr beduvelr de tlgenstander daamee, want die \Íeet moir wat hij gaat doen. Naasl hefi als vleugelspeler Harll var der l-aa] Dan de

met z'n uiterst precisie spel, rechts. linlcs, ook alweer dubbeib€nig. Dit vefioogt in de wedstrijd het aa(al voelballe e beftn. waardoor de o.erwinnjne \our l-cr g'ijI.EU. uok 'lrrry be-Í eelr extra 20 tark. Als het zo uitkomt ir d€ wedstdjd moet hij rechts en liuks wat plcisters opplnlketr, want er !vod! wài ordemitgeschoftèld. Dan hebben we rcg de neeÍies Cor vair Hasren cn II, De bondscoach Guus Hiddintrt werk graag mei broertjes. Wel, als die "BoeÍjes" bËt niet goed doeD iD Eryelal1d. is hier zljrl alteriatiefmet neven. twee technisch begàafde spirsel Wie her allerspirst is zullefl we later ervaren. J

Dit zijtr "de elf"l MeeÍ hebbeÍ we er det. Er mag dus denrand uitvallen. MarÍ HarÍy zal voldoede ampullen etr laplrÍddelen bij zich hebbe . We wetrsen Guus vcel srlcces!

@@ Beste

Sportyriend en SportvriendiÍ

in dit clÈbblad I 996 1996 l'an de KNAU

3 villden

jullie

de iidmaÀlschapskasn

Dns opleEen en opvange[ s.v,p.

Het mcdÈi is aaiziedijk ideine. gÈwordeii, hetekÈni maar is handiger op te bergen.

se.Í papierbezuinigiDg


4u

Wedstrijdkalender Zuid juni t/m september

DahrÍn:W€drAiid: 16

jlui

Plaals:

Afsland:

Tiid:

N.IC bcÍglopen MrÀsticht

2l juni SingeUoop W€eÍt 2.4 + 6,2 + l0 km vanaf 19.30 uur 23 jutti Demithon Hocnsh,Íoek 10,5 + 21,1 km 18.00 uur vanaf 16.00 uur 23 juni Bafl SittaÍd 5 km vanaf 8.00 uur 30 jlmi Vaals-Venlo Vaals 100 kn

3ojuni

5+ l0km

MuostEÍgeleen

5 juli Baan Kerkrade l0 krn 6 juli Steilr Beek 5 + l0 km juli 13 Baan Sittard 3 km 19juli 26juli

3

Baar Baatr

Kerkade 3km Kertrade 5km

l"naf v&af

vanaf 17.30 uuÍ

vaÍsf !"naf

uur uur vanaf uur vanaf uur vanaf uur ./a!af 20.00 uur vanaf 11.00 uur

Sittard 3l«n Kerkrade 5 km 16 arrg },.aededuip BorghaËn 5,8 + 10 ttn 25 aW. Baan Mrasticht 5 km 25 aug Telcmatica HcaÍlcn 5 EM + 10 EM 7 sept. Nacht van MaaÍland 5+ 10km vanaf 15 §?t. 1'Staploop BÍulrsrÍn 5 + l0km vaaaf aug. BaaÍl

10 aug,

22 §spt.

22 sept

5 okt 6 okt. 13

lf

20 27 27

okt,

Baan

Eys

12,00 uur 19.00 uuÍ 16.00 19.00 18.30 15.00 15.00

19.00 uw 10.30 uur 11.00 uuÍ

10,5 + 21,1 km vanaf DÀnVDam loop Amsterdem 10 EM Clubrets ? Gculdalloop Maas&icht 7,3 + 14,5 km vanaf 11.00 uuÍ Singellloop 8,5 + 15,5 + 2l,l vanaf 12.15 uuÍ Kwaí van Wyck 10,5 km 12.00 uur

Hcw€llandrur

Breda

o&t. MaÍrthon Eindhoven 2,1 + 4L2trrL

vanaf 12.30 uuÍ

5+l0km vanaf 10.30 uw okt. Welt€rhofloop okt. Marsthon Ettcn-kur 2l,l + 422kn olí Mrrsihon Essen 42,2lnn Clubreis ?


49

CLUB.KLf,DING:I! CLUB-KLf,DINGJ!! CLUB-KLtrDINC!!!

D€ tijd vrn koÍe bmek en " henpje zrnd€. mouwen" § aansebrolien.

wij

bo-bo s ) hetbeu gcrorsratlcrd dnt bij '§'edslrijdla §€€ds miDdcr loopen er loopsleÍs gebmit maken v? de olub-klcding, t€Ír'ijl dit ram€r-i KNA{I reglemeot wel vcrpliohl i!1 ( de

Deze kledins is te koop

bii KRAMjIR SP0RT in

(hdcrslaand volgcrt de priiT.enl

ShoÍ 44-95 *+ Stuglet4.195 N{aat: S-}1-L eÍ XJ,

**

IiCht 79.95

voor de jeugd: shod t0 = = ** T-shiÍ 20 ==

Dm do€ ons

e€n

lol er loop in STB hlnuwll!

Schà€sberg.


50

GEHOORD BUIIEN DE COOPERBAAN Bran stond het ènè pilsje na hèt andere te drinken aan Ioen een kennis heu vroeE saarod hij dat deed, zei hij: Ik ben m,n Í/oede aan het afreagerèn- M,n vriendin heeft me ]aten staan voor een bokÉer en ik had die vent eens graag $at anders leillen zeggen, naar Irij heeft qeen Èeletoón! Dokter: En hoe gaat het vandaag? Patiént: Ik bén vëel beter dan ik geueest ben, maar ik bén noq n1ët 20 goed a1s ik !eas, voordat ik Írerd, zoals ik nu ben.

.ffi\

Iret $as bij het nieuire schooljaar toen de onderwijzer zij. kras als huistaak gaf, het Eaken van een opstèl over het ondersërp. welke gedachtèn de lrég naa. school nij inseeft.. 's Ànderdaags bleek dat èën van de nieuwe leerlinqen eén onteschreven blad had afgegeven. De beestèr bekeek hèn net een vèrplétterendè blik en - Íiat! ceeft de ereg naar sehool jouv, geen gedachte? rioe kont dat? - Ík ben hel zoontjé van dè concierde. ?ei

niet, naar daar staat tegenover, dat U ër dan ook veel langer prezier van zult hebben. Nee I'Ievrouw, goedkoop 1s deze rouwjapon

Ik heb nijn nan een paar handschoenen gegeven. Ze waren hen ,e1 veel te groot, maar dat is de schuld van deqene dié ze verloren Het verschil tussen een nietieshachine en eén naaimachine? Een nietjesmachinë niet en een

naainachine.... niet! l,tagnaat: Ik hoop, dat je $eet, dat je door nijn dochter te trou$en, saat trouwen net een neisje dat eerlijk, qrootnoediq en edel is ? -'.ngena.: Y:g ik hop.n, dàt ze die sc|:Ei-erexcle kraliteite. van haar vader qeérfd heeft ?


Training zomerseizoen DÀG

ruD TMIMNG

NIYEAU

1996

INÀINER/ BEGELEIDËR

Maandsg

l8 30

wije taining ieder

geetr

Dinsdag

18.30

baantaining

ieder

18.30

vaartspel

ieder

tE.30

duurloop

snellere

AlbeÍ VeÉunt , HeÍmar Ruttel

18.30

duuÍloop

la\gz -

Hub Welting , Herm Gerards ,

Woensdac

mete 18.30

baantaiaing je"gd

18.30

baaotainiíg ieder

19.00

zaaltrainiry ude kakert"

VrijdaC

18.30

wije taining ieder

Zar$hC

10.30

baaffiaitdng

Donderdag

ieder

jeued

\Yelting , I{arÍy VeÍmeulen CoÍ Yan ÍIaaren , Jo van Vlodrop

llaÍry Velmeulen M.van llaaren , Tim Weltirg, Ilona Kessels Cor !"r llaaÍen , Jo van Vlodrop " Johr Hendrix

Henk Thijsser g€€n Iu-van llaaÍen , trotrs KessÉls ,

Tim Welting ZnDdilE

8.30 8.30

duurloop duurloop

snellere

John Heudrix ,

laoga-

Hub Brouwen

mere


bij de PAKKEN neerzitten kom

?

nou...

--

-

rnan ohrnan!

p3'x'.tP,,""'u HeeÍlen (Gcleersrraxr 34-36 en Promenade J3), Maastrichr (Grorc S!iar 18'20)

SitraÍd

OOK NA 18.M UUR REPARAT]ES

531

9222

(MoIenbeekstr

iI

r 12).

glasÍoparati6s levoten on plaats6n van

dubbele beglazing

STREEPERPLElN ,IO, GI71 HZ LANDGRAAF

STB Clubblad 1996 nr 3  
Advertisement