Page 1

ATLETIEKVERENIGING

BRU

&s^ "oo

\

?*.

'tf lf' Sport - en

= 1996 No2 o Tr imclu b Bru

nssummerheide


Training zomerseizoen NIYEÀU

DÀG

TTID

TNÀINING

Maatrdag

18.30

wije traioiDg ieder

Dilsdag

18.30

baantninhg

ieder

18.30

vaadspel

iedeÍ

18.30

duurloop

snellere

18.30

duurloop

Largza-

Woensdae

meÍe

1996

TNAINER/ BËGEI.EIDER seen

Welting , Harry Vermeulen CoÍ van }IaaÍetr , Jo van vlodÍop Albert Veóuqt , Herman Rutteo Hub Welting , Herm OeÍèrds ,

HaÍry vemeulen

DondertuE

18.30

baartaiaing jeugd

18.30

baantÍaining

ieder

19.00

zaaltraining

ieder

nde

M.van l{aaren , Tim welting , llona Kessels Cor van llaaren , Jo Yan Vlodrop , Jobn Hendrix Henk Thijssen

kakerf

vÍijdac

18.30

vrije training ieder

geen

Txer&g

10.30

baadraining jeugd

M.van llaaren , llona Kessels , Tiu Welting

Zatfrag

8.30

duwloop duurloop

Joha Hendrix ,

8.30

snellere langpameÍe

Hub Biouwen


REDACTIECOMMISSIE

Annelies van Vlodrop, Ed Schiks, Theo Schmeits-

UheÍlijke inleveídalum kopÍ: 7 luni a.s. bij Annelies van Vlodrop, Koempel 91,

6372 NG Landgraaf. Het clubblad veíschijnt 5x p6Í jaaÍ.

INHOUDSOPGAVE

lngestuurd dooa: Wim van der Lindefl

t3

Onderwerp Van de Vco.zitter Algernene led6nvergadering 5 mrt. 1996 Nieuwe druk clubblad Annendaal-loop Posterholt De deÍtig van Tilburg De twindg van Haas Verkeík De 1 7e KranerbroekeÈtimloop

14 15 16

Verjaardagskalender Ernmaloop Heerlen

Jan van Hees

Pag

2

7 B

I

l1

996

20

Clubíeis najaarswedstrijden DiveÍse ui'tslagen Een wedsÍrijd in Be{gie 18e lnt. Paasloop Eupen

21

Ziekenboeg

22

Marathonlope. op weg naar 100 EstaÍelteknuppel À,,laralhon Botterdam

17 1B

19

23 26 27 33

34 35 38 39 40

1

De Pijnbank

ATB-Tour I996 Wedstrijdkalender 1 996 disfiict Zuid Veel gebruikte aÍkcrtingen Maag- en darÍr:píoblemen b'j lange afst.lopers Ledenoverzicht district Zurd Gehocrd buitan de Cooperbaan Uitleg iooptra;ningen volwassènen

Ed Schiks

J.[4andeÍs/P.Janssen Íheo Schmeits P.Janssen/J.Manders Tim Welting

Theo Schmeits ïheo SchmeiÍs Carolien Gulpen Ed Schiks Ed Schiks

Íheo Schmèits Ed Schiks Theo Schmeits Theo Schmeits Haírie Vermeulen Jan van Hees Jan van Hees Jan van Hees Ed Schiks

Cor van Haaíeít il)


Van de Voorzitter

EI NDÉ1,T.'E VOOR.IAÀN Voor de wilt€ÉponlieÍhebbers zai de afgelo;cn winter wel de hemel op aaide gewe€st zijn. Wij lop€rs zijn blij daí het flu eitrdelijk gedaao is met ijs, sneeu$, gladheid en kou, zodat 're weer, genieteld val de Brunssummerheide, ooder looprriendelijke omstaadigheden onze kilomcters kunneD maken. Je merll aas veel STB'ers dat die beho€fte weer toeneemt en gelukkig zoekt men weer in wij gÍote getale d€ Coopeóaan op om samen te gaan tuairctr. De afsluiling van het widerseÈoen en begin van de zomertraining veÍliepcn ir trge$tellirg tot vorig jaaÍ z€er gocd. Zeker dc afsiuiting met als startplaats Íestaurant "De OveÍste Hof' , vond ondeÍ gepaste winte$e oostaDdigh€den, compleet sret vrieskoq sneeuw en hagel, plaats. De gezellige brurch m afloop deed de ontberingen snel veigeten Opvallend gÍoot was de belangstelling voor de eersl€ tnitriDg vaD het mmerseizoen. Als dat de toonzetting is voor de gehele zomer dm mag jc dat vcelbelovcnd noemen. Na overicg Bet vcrtegeÀwoordigers vao met aaoe de langzrmeÍc lop€Ís en loopst€rs van de STB zijn organisatorisch veÍbeteriÍ€en aargebracht Het is nu aaD jullie, lopes eo looÈ steIs vatr de STB om eÍ saoen en sfeewolle loopzomer vatr & oaken. Het bestuur wenst jullie veel plezier ea succes toe.

EÍ valt yeel te meld§r Allereerst dat orze p€Dningmel§ler bij het verschijnen van dit blad weer fiink aan de slag is na zija, overigcos uitstekend geslasgde, hariop€ratie en de daarop volgendc Íevalidatie. i! bestuurlijke ziD het eerste kwartaal van dit jaar wat poble-

Dir gaf


t

iímiddets zijn de voorbereidingen voor orze rleideloop in volle gang. Jo de Wit en zijn wedstrijdcommisie hebben eÍvoor gekozen om sporthal " De Kakert " als uitgangspunt voor het hele gebeuÍen te laten fr-rngeren. Secretariaat, douches, omkleedruimte eo ruimte voor de píjsuitreiking ( eo STB-feestje Ía afloop ) viodeir jullie dus op eer plek. Er \l€rd en wordt weer veel werk gemaakt van de Heideloop. Let U maar eers op de keurige folder die Jo de Wit in elkaar heeft gezot, comploet in 2 taler er met e! uitgekiende lay-oul Stel de wedstrijdcommissie en het bestuuÍ niet telew'. Kom allemaal oP 12 mei haar onze Heitleloop en maak et een mooie dag vdn. En wat dachtes

jullie hieívan:

Onze eigerl Pierre

Muyrer§

april in de Westlardmarathon te Maassluis zíin

gaat op 13

@

lopen. Jaren geleden sprak hij ( met wie eigenlijk ? ) af dat hij voor zijo vijftigste veqjaardag 50 marathons wilde lopen. Dat lukt hem gegaralldeerd" Iruniddels is Pierre in waubach en omstreken door de publiciteit e€n bokendo penoor.lijkieid geworden- Ik hoode zelf§ dai hij door bet uitdelea van handtekeringen tijdens zijn training veel minder kilometers kon ma.ken dan was gepland. Tsjq dat is de tol , dieje betaall voor j€ roem, Piene. STB hoopt dat je eeÍI heel gettige en succesvolle 50 marathon mag beieven en datje ook Da die mijlpaal nog heel lang vaÀ de loopspod mag genieten.

*

Tot slot rlog een persoonlijke opmerking. Hardlopen als training en is nog leuker. ontspanning is leuk. Hardlopen als wedsrijdvorm is (met trarne de meeÍ Hardlopen in wedstrijdvorm met esn uitdaging gevorderde lop€Ís ) nog iets meer. Ik bedoel: loop tru Íiet eeB§ van punt A naaÍ pu$t B, maar leg tussen deze twee punten een§ een paar stevige obstakels, zoals een beklimming en afdaling van een flinte berghelline. Zulke wedstrijden zijn ook in ofl§ land te vinden. Niet alleer io Limburg, maar ook b.v. in de Achterhoek. In de heuvels van het Moltferland bij Doetichem dedeo Jos Duleweer4 Hub Erkens en

l

ondergetekende mee. Het parkosrs was veel zrvaarder dat we haddsn kuntreo denkeÀ maar dat gaf nu juist de "kick". In de komerde meaaden zijn er berglopen iÉ Le-ÍldgÍaaf en Maastricht. Neem die {itdaging eers aaD. Je zult et geen spdt van kri.jgen.


lëxsx v&fu.,q.|

tr.rf

aàrÈq{

!


ALGII4ÈNE LEDENVEBGADEFING

STB VAN 05

I'IAAFT 1896.

0e voor zitter l,íim v/d L1nden, opent deze vergadering heet alle aanwezigen van htsate wetkom. De zaal

rs .uoo ! \oI. Lrr.ple ogp.b'ltL,e^ ro^ sLrlre rrorden,in acht genomen vanuege het ontvalleo van ons club en Bestlurslid. Ger Knauf. In ltjn ope-rngsródp geert rrj ad_ qeer lr^o_-

cijfers den te hebben

van de Pennlngmeester voorhan1vÍn een spoedopaaíne in het zie kenhuls. De vergadering gaat accoord met het voorsLel on d.t- slsnog ^a -e 1èren vld eP' Icleqvel 1n het cfubboekJe. Hierna wenst de voor zltter alIen een prettlge vergadering toe. De notulen van de Algemene Ledenvergadering

c1éIe

en

i',.

(--t47? ),- / .?x \

d.d. 07 Febr.95 worden behandeld. Er zrjn geen op- of aanmerklngen, zodat de Voorzitter k3n !aststellen clat àaarmee de notulen zljn goedgekeurd. Hlerna volgde h"t j q9l]glqqg-yll de secretaris die

een

korte teruóbll@rngsjaar. Verschille;de vakante bestuursposten Llerden aangevuld' De coórdinalrle v/d u,edstríid-Cae werd overgedragen 13

leden hebben deelgenomen aan een geslaagde cursus assLStent trainer recreatieve loopgroepen. Het plotsellnge overlljden op 11 JLrnl vEn Ger Knauf. Vernlellngen en baIdadrghÉrd aon de schullhut. opgestelde concept-lnteniteverkÍarrng voor een Íneer gellchte samenwelklng met AV0N' ílet 11ndnc1ë1e v.r5'aq \'/o oe^n'nqmeestor gr^o I _e' door. De

ffiro\e-.p-

!\,elke

reden vJas tót schrapplnq van dit . Du Hierna rs het de beurt aan !9 q19!§9-ql9 zIe[,egens nakomen nog werk zlin rloet cie kasconl,ioLe t ennLrrsopnème vè I de Penninqmeester, De dpdsl., io-cre or!.qc ver:Iaq urr v/o Ll'rdelnop 95 \lè rl--Ver-p:Én Fr de kàpolleroosloop door,o dF irl' v d oon rop, ,rtoeorerd stuk rn r-l clLbhldd. CFrracnL 7al een goede zaak van te maken. lJorden voor ï996, agendapunt.

de

!-! -

"a'r"""


5

korte en krachtrge samenvettin! van de JeugdsportCre komt van Hub l{eLt1ng. Enkele opefr!èiaJT6i*plÉàIEën 71jn aangevuld. Zljn grootste vJens, voor 1996, rs om mee opslagrulmte, voor dÈ materialen, op de Coop€rbaan. De Eveaerirenten-Cie cndei leiding van Huli Prevoo, geeft vrà Bernder Reuslnk een korte rmpressre over de activl. telten die de C1e verzet hÉeft. Namens de Redaktie-Cie geeft Ed Schrks aan dat getallen en cijfers niet boeien blj de nensen en daaloÍn ovelgaat tot opsomm1ng van de belangrljkste gebeurtenissen. zljri dBnk gaat naar alle adve.teerders err ó6aste medewerkers van het clubboekje Velvolgens geeft Theo Schmej.ts In het kort weer, de werk zaamheden die zljn ultgevoerd door de leden 2e1f alsmede dc6ï-Eerrit:a aàn de Cooperbèan. Verder staan op zljn verlanglljstje nog andere vrerkzaamheden, d1e de Cae graag uitgevoerd zou !,/illen z1en. De Cie kan best nog wel uj.t brerding gebrurken in de vorm van rneer Cie-IedenEen

Hierna gaat de Voorzrtter over tot fllglgtg-fgl !9! pauze van ca. 20 minuten. Het volgende punt 1s het vaststellen van qg_!gglg!!g voor 1996. Deze wordt besproken. Er worden vragen en opmerhngen genaakt maar tenslotie geeft de vergadering haër instemming iret deze opgestelde en sluitende begro

ting !oo. het Jaar 1996.

VervolEens gaat de Voorzltter over' tot bespreking vèn een samenwerkingsoveaeenkomst met AVoN. Beide besturen en tdentltelt @1d van beide verenigtngen zullen vollodedig behouden blijven. Hr.j gaat hierna over tot voorlezing van de op pa_

pier gezette doelstelhng

sèmeovnerki.ngs_overeenkomst,

0e vergaderlng wordt gevraégd om goedkeuit-ng. De aanwezlgeF zljn unaniem positeif en geven hun instemming Ïn een later siadium zal de betekening plaatsvlnden. Hieróa komt de Bestulrsverkíezing aan de orde. AftredeFd en herkresbaar 1s dé voorzitter, ll/im v/d Luden. Deze wordt b-Li acclamatre herkozen, HarrY Vermeulen. Jan van Hees en Éub l,,JeltLng 21jn ats bestuuÍslid aftredend maar


6

z1-ah herkresbaar. Allen lvorden bij acclamatle her kczen. 0e vergadering ofdersteunt dit' met een applaus. Vervofgens 1s er de samenstelllng van de diverse conïnissles. WéEÀtrijA-Cle; Jo de bllt (coördrnator), Herm Gerards, Anny (etelëars, Louis Corde\rener en Hërry Vermeulen. Bedëktie-Cie; Annelies van Vlocjrop, Ecj Schlks en fheo

stellen

Schmeits. Kascontrole-Cíe ; lí1lfem l,4arcus en Jan VrooÍren. Reserve: Fons Kreukels. EveneÍnenten-C1e; Hub Prevoo, Bein Beusink en lvlarra FGaEer.

Jeugdsport-Cie; Hub ldeltlng, Rob Gulpen, Elly kremer, Petra de Lèeu!í en T1m !íeltifig. Aangevuld met de tralnsters: Ilona Kessefs en Nlarocsjka 0I1slagers. onderhouds-Cre; Jo van Vlodrop (coördlnator), Hub Brouwer Fran[-Eslnga, Theo Schmerts, André Roumen, Cor van Haaren 1, Frans Hodinius en Jos Duteweerd. Technische C1e; llona Kessels, l,4aroesjka olisiagers, Jo tàn'Vf-cïrop e.n Cor van Haaren I. Hierna volgde de Bondvraèg. Voor de rondvraag gaven zich op: Herman Schr.ffelers en Hariy Vermeulen. Sluiting: om 22.25 uur gaat de Voorzitter, hJim van der Llnden, over tot slultrng van deze Al.gemene Jaarvergaderlng onder donkzcgglng aon 611en voor hun opkomst en 1nbreng en geeft aan dat het Bestuur zich onverminderd zei blijven lnzetten voor de STB.

ooooo000-oGaat U verhuizen? Nleld het ook aan de administratie van dlt cl.ubblad I

Dat bespaart öns veel moeite en (= geld) en U b]1jft verzekerd van een correcte toezending.

tlJd

D6nk

UI


lïaonmors-

l{.

timmertradriif

f?"u. 045-3t 8849 ,Ë::1$Ï,ïï

quloAtsessen - reparatie en onderhoud verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG van alle merken garantie - APK-keuringen - schade{axaties en reparaties inruil mogelilk

Klimn'renderstraat 95 - Klimmen - Telefoon: 04405-1358 Auto lMaessen BP Voerendaal Car Wash HogevJeg 78 - Voerendaal- Teiefoon: 045 - 751449

§fi16;'r EEÀmsa!E[


NII][ ME DR[]K CLT]BBLAD Is

hetjullie xl opgc\alleD, dat

r.rrs

cluhblad een nieuw (drut)iàsie heenl Ja loch zckc

we druklerij te zoeken. irliie dai ak feNenre lezer voorsrffr otridekt. Naar onze overtuigins, d. redactje. oge we levredEn zi . Het boekje zier cr goed \,clzor-sd en gebonden t.Maer.........alsonzeS.T.B.lezersdaltruookvinden,;s Door

o

tíaÍrdigh.deD

cn rve genoodzaakt om een àndere

n'-aluuÍtiik Lehben

Iventuele reacties wachter we na.ar

eÈl)s

af.

Voor het iÍhoudelijk gedeehe zijn de inzenders en uiteildelijk de rcdactie

vera twoordelijk. I

of

( , fu-di

l.

l. L ,1.

5. 6.

gelegerher.l pu flr re {iJrell: crr ^r Een handgeschreven artitel duidelijk lecsbaar ofop eer wilekeur 1]lad ger]?r woÍd! verder door de redacÍie venverkl voor hel clubblad. Ka t er klaar leksien via de P.C. op A5 fomtaat, 210 x 1,18, rne( ee kadcrliju vatr 9 mm. rondom. Dir berekerl dÍt de netro Íulmte 192 x 1i0 n1n1. bedraag(. Gaame deze 9 nrm. k.dijn iondom aanhouden om een egale indelirg van hel

fd,

clubbled È verkijgen. Aa de bovenzijde nidlnaai

I

cm. vrijhonden tetr behoeve v.rr de

bladÍunimering. t-etterhoogle ritelleksten 1,5 mln. Kaderlijnen en teksten vooral !fi9!1§ lglEerder mediun tot lichr het

dfll&err

te

vooÍko e

o

vollopen bij

,

Let steeds op dc uirerlijkÉ inlevcrdatunl.

Wal aardig van die man om ons de weg te wijzeo


ÀNNENDÀ{I,I-O OP Pí:}STERIIOI,T 1995 had Peier deze we.lslÍljd voor het eerst gÈlopen cn was erg tevÍeder Lver het oit lad gelolen, beslotetr parcours en de goede oÍganisatie. AÀ gezien ian dezÈ Dog Leid! tÍaiÍin.psmaatjes dit jaÀr naar PoÍ.rhok 1e gaen om deel te nemcn aar de kwart mnradxrn. Op deze be$usle nroÍgeD. 21 januai 1996. was het eel) heldere, mààr zee' toxde dag. Èlr wuei eerl stijdeRie \l'ifil en dit beloofde et veel goeds iD hel open

Ir

I

leld yan het $turrgebied ADnendaal. h de spofihal heersle cen gezeliige druke

hier rofïer we eetr aantal S T B €rs' .ur de haive maràthor' Tijders de dmke var de siaí

e

waarvar llct nieÍelrdeel deeln wisÍ Peter sliekcnr cen lleirc vooÍsprc4 op lèn te nemerr. WeLnde da! _lan de laelste lijd D.gal sukkeh rLct zijn liezer en daardoor ecu beelie uil voÍm w§, leek dil Yoor Pèrd celr geschikt momelrl om nu eens te proberer Yóór iao te eindige' De we{lstrijd volCeed ruinssboors aa onze veÍwachlingen. een koude iocht dcrcr een ve ÍiLd wiDlers landsclap. Venwege deze koude wind dÍoeg Pcler een rode muts, heigeer voor .l an ecn goeal nikpu r was tjidetr§ d€ lvedstriid. waot llij bleef co[§tani

200nl achter Peler. Jàn had de bcdoelitrg de laalsle kiloueÉr te versneller, nÈar hierbij had hij builen de \taard gereketul, want PeleÍ versnelde hier cxtta hard. omdat hii op zijl klokjc gezietr had .]at er cen persoodijk record ilt zft. Hij slsagde eÍ tot z;l,r gote vreugAe ;n om vooÍ het eerst ondcÍ de ;16 ninuler te eiMigeu, namelijk ,15.58 orin. Jan eindigde tot ziin tevredenheid in 46.34

Veefli€n dagen laler on&iry mer een keurig verzorgd ui§tageDboekje. waarin de uilslagcr stordeo van de overige S.T.B. ers lalL hun hahe mararhon: Rob RiLsenr

1.16.25

Eddy VeÍslappen: PieÍre MuyÍers:

|.25.12

ANNINDÀ{LLOOP

I

25.16


De dertlg van Tllburg 10 maart 1996

De " DeÍig van Tilbug " een goede testwedstrijd yoor de diverse vooiaarsmaÍathons, met elkjaar ecn aardige STB-deelname. Deze keer echter met zoh 25 STB'en , zoysel dat er ditmaal zelfs een bus gecharlerd werd naar TilbuÍg. Om 10.00 uur werd er vatuit LandgÍaafverhokken eÍr na eetr tussenstop (met koffie) bÍ gaÍage Vonken reden we richting BÍabant. We kwamèn qet op tijd om Cor val }laaren I eD Jos DuteweeÍd te zien iinishen bij de 15 km wedstrijd waarvan ds staÉ om 10.45 uur was. Rob Riksen was inmiddeis al binnen. Zijn tijd van 00.53.48, een nieuw PR !, mag er wezen ofschoon hijzelfniet m teweden was. Om 13.15 uur gfug de 30 km wedstrijd van start. Het weer was priBa alleetr de koudg oost€nwind kol ons oÀderweg partetr spelen. Cor van }laarcn dÍukk voor de start ieder rog eetr briefie io de haod me1 wat Íichttijden gebaseerd op de tijden die men in de maraÍioo wilde lopgr! want er was vantloren afgosfrroketr dat we de eerste 25 km ill maraÍioo tempo zouden lopeo en de laatslE 5 km iD eigeo tempo. Over het algemeen was iedeÍe€n zÉer tevÍedeÈ ovet het rcsultaat van de wedstrijd en met name Maria Fischer liep uitstekend zelf onder haar schema. John Heídrix err Hub BÍouwers die oog nooit een 30 km gelopen hadden waren zeer terreden. Eet leuke yan deze wedstrijd is dat er een keerpud itr zit, bij het I 5 km putrt aeeE je een boclÍ van 1800 en neemt dezelfde weg weer t€rug. Je ziet dan je collega's lopers dan lalgskomen en er wordeD dan wat aanmoedigen en andere"leuke" opmerkiagen over en weer geslingerd. Na ds douche w€Íd volgcDs de oude STB-iÍaditi€ itr een leuk sportcafe onder genot var soep, tosti's erl DatuuÍlijk eeí heerldk bróaats pilsje de wedstrijd en nog wat andere zaken geanalyseerd - vervolg -


10

Uitslagen 15 en 30 kmvan filburg: 15

KM:

1

2 3

Rob Rikser Cor van lIaàn Jos Dute\,/eerd

I

plaats 5 Sen. plaats 17 Sen. plaats 22 Sen-

00.53.48 PR 00.59.32 01.00.58

plaats 14 M40 plaats 25 M40 plaats M50 plaats ?9 M40 plaats M50 plaats 35 Sen. ptaats 34 M40 plaats 35 M40 plaat§ 43 M40 plaals 44 M40 plaats 34 Trim. plaats 12 M50 plaars 47 M40 ptaals 48 M40 plaats 37 Seo. plaals 13 M50 plaats 17 M50 plaats 18 M50 plaal§ 20 M50 plaals V35 plaa1.57z M40 plaats 73 M40 plaats 74 M40

02.00.53 02.04.44 02.05.01 02.06.08 02.08.34 02.09.00 02.10.10 02.10.18 02.14,01 02.14.05 02.14.26 02.15.23 02.15.37 02.15.38 02.15.46 02.15.57 02.20.15

3gx\4 1

2

Jo Stevens Jobn Hendrix

t2

Hub Brouwers Theo Sohmeits Jos Yan de HaaÍ CoÍ van HaaÍen II ToD Starmatrs Ger Schaffhauseq Willem Marcus Imris Cordewener Ed Rijvers Sjetrg Francot

13

Jos JanseD

14

Sjaali Verheyen Andre PhiÍippi Fritz Fischer Piat Brouwers Jung Mainzer Wiol Vonken Maria Fischer Henri Giesen Piere Vijgen John Hof

4 5

6 7 8

9

l0 11

l5

l6 17 19

20

2l 22 23

6 8

5

02.23_33

02.26.01 02.27.15

02.41.27

m.43.18 02 43 18

4ffffirfi'r


'11

DE TWINTIG VAN HANS \|ERKERK Alplrun

- I.r Aer - ALtlÈD

Zàrerdàa 9 mr-aí 1996

Ejnd vorig jaar lazer $e in dc Hàrloopkrani. dalje rnet eeu conrbi kÀaí lan de N.S. looÍ 1.16,- ko| deehemeD aaD deze ope ingsklassieker van de K.N.A.U Nadat Roger Gilissen Lrad gelloírrd van olze inschijving. beslooÍ hij zicL bij olrs àar re sluirn, re meer wàar dezc loop goed pasie h l1ei RoÍerda schema. Rond 9-00 uuÍ vènrotlen ue vÀlÉfstation LandgÍaaf wafiu Roger zic[ in Siftard bij or]§ voegde. Al \,ij sÍel gingeu de tÀsse Inel loopproviand opefl (witre ho11e!ies, krerÍerbollen, spotdradr cnz.) Hoezo àmareurs? Roger l1ad ltet idee opgelat onr over de urldagen een gokjE É wager. Àls een noraris werde de gokÍelulGrer in een gesloten coDvert tot m de wedstrijd opgeboÍge . Roger. die deze loop hcrjaar daaNooÍ al had afgelegd, \yist te vertellen. der er bij aankomst een bus zou wachleD om oI§ naar de s1aÍ È brengeL " Pedect gdregeld". lnderdard, na een hàlf urlr vetrok er eeí bus volgeproPt D]el lopers en De stanphars \Yas aast een sporthal, die was o rgeroverd eeD omklèedhal. EÍ was eex

loi

jeugd be!íaake gaderobe voor de ussen. waarbij zij aar de vrii Save een leuk TzkccDtje verdieode. Na opetr, loodste nren ons de §anvakken binnen. Roger utuurlijk bij de snelle $nnneD. Hel staatschot werd gegeven door wie dnders, daD onze alom aanwezige staatssecretaris van s?ort Erica Terystra. Is diÈ vÍoriw l]u

i

firew ee

was cer gÍaad oí zes mei een strafle wind dle olls

overallll IIet

dc polde paÍeÍ zcx gaa spelen. Na een rondje dooÍ ,{lpheo leidde men ors richtiÍg

ir

ooi llollands poldeÍla dschap langs schilderachiige dorpjes. Dc laatsre zrve]l kiloíretcrs \!aÍen een z!!,aar etr eerznàr1 gevechl tegen de wiM langs he! Ter Aar:


1?

Ier Aarkanàal. Otue eindtiJdeD bleken iels af le vijken Dns tevredenhcid aloni

vaD de

goktijder tdertein.

Roguri 1.25.29

Peter:

Jan:

1.32.5: 1.35.

i2

Rond 16.30 uur bÍachl de blrs oLs op het àllerlaalsle montenl ]raa1 hel slation eD een minuut later reden !v. al richtirE Utrechl, waar !!e op z'tr AmcrilariD,§ een Big Mac. Franse Frietjes er een sloor Cola naar binnen werkcn. Roger gelrool hier zj€hlbaar vm. Jan en Peter zochten levergcels naar een verdiend pillje.

i,

razendsrtel oln en lond acht ulrr waren \i€ in Si!!ard, \rà.rr Roger werd opg.wachl door zijtr vrouwtie mei een bos bloeme, e eer De tijd

Ícin vloog doLrr loperslatijn

lail reisdèr d(x)r enàd g rijker.

Peaer en

mooie

de

nàar LdftlgraÀl. De klok was rond erl we \raretr weel ae!

OnzÉ volgexde ioopklassiekers: van Da]n tot Damlool in septembeÍ met de S-T.8. en de Zlvedreuveledoírp in irovember.


It 1

7e KRANERBROEKER TRIMLOOPSERIE

l0 nr,rn werd de zeveDde EiÍdoop rdr dc jaarlijlise serie van acht c . De STB-jeugd was ook v'ecr vsn de pa(ij. jaDmer geroeg wel det ilr zo

Op zoDdig

gehor

n

gÍore gctalë, maar dar nlocht de pÍet niel drukken. Om kwan rocr ftgeD werd er veÍtrotken valaf de CooperbàÀ!. Als niilr bed dir \aÈ re voÍen Seweten lld, §as ik er nooir op tijd uilSekomerr. lrct weeÍ leek ons me€ le zittcr, want er !va\ geen \yolkid !e bekrnnex. maar als er toch zo'rl Russiscb \t'idj€ de krp op steek, dan ri$jcjejas tocl rog eens dich. Ohja, voor degenc o derjutlie die graag kicviseier€r zoekt, onderwcg ll!.at Ech! kwamcn we langs vclden waar hele kudden Ueviten (of hoe je zc ook wiltroerreD) Aangekonrrn. verd i[g€schrevefl in een paarden-trrailege waaflu naar het parcours werd geÍeCer AIdaàÍ kotr nrcr deelneruen aiur èen geheel vcrzoÍgde wanning-up. Oru k\a'an v(x)r tien klollk lÈ! srartslhoi voor de 1000 meter, wrarbij Ïrijs Krenlels, Motriek Bohmer en lirnma Nre rer eÍ als haze\vioden va door gingen en Da een vemoeie de locht ovcr cd kussLn van dennenààldert weer aJriveerden Èe! rijde dic er Íiet om liege . T)rijs weÍd nret 4i47 l11in tweede jotrgen en werd op de voel gevolgd door Emnra {4:48 rir) en Moniek (4:49 miD). waarhrj Emma ÈeÍste meisje

Voniek rweede meisje weÍd. Fa$tastisch. Bij b(r ttrced- sjhot eioeen d. 1.5 (n 5 km .$n<r \an itar[. \^al iammEr Slooep laD re vorcu nict *,as aangegevcn, wallr in het blaadje stond dat d! 5 en dc I0 sasren zoude vertrokkefl. Maar vooÍdat ik daaÍ achteÍ k,r,anr. was er alla!8 van $an etr

gegaan en stooJ

ik

'de pla,r.jcs water rc eeven'. Na eeB praalje mei de

*edsrrijdieidins \y0rd besloren dat ik nrijn 5 lgl samen Írel de l0 en de 7.5 lsD k» loper Mijn tijd daarbij werd 20:09 lnin. Bij de groep die de 2.5 renden hoorder Bal1 Kreutriels eD Alexarder CootzëD, debutiote Hele3r Boluner en llrijo vadeÍ die nÉt Helcen lrcerende. Hel parcou6 was goÉd begaxtrbaar. marr flinL bochtig. Odad(s dir bochten\.w'rk k\ya Alerander oxder her finishdock door in 13:26 mill eir vlàli er achier Ban met 13;45 mi!. K]assc, jongeos, HeleeD dic b! de sta$ dach{ dar ze de trein roc{ halen e! halverwege de wedsrijd er acher kwam da..r in her tx)s 8ecD tre;n rijdt. leede de 2,5 kx afin l5:2, min. Die zelfdo lijd lud n]rnrurlijk ooknlijn và(!.r- Profi.iar Helecn en papN3 deze vemroeierrdo inspannin8cï werrl nrct de llfilr iq de tijd weer koLÍs gezet ricltjng huis.


NIEUWE LEDEN Ed Bljvers L1j

sterstr6at

6414 EK

Sjors van Laar van Kaóstraat 12

q

4

HEEBLEN

6412 Z!1] HEERLEN Geb. 21/08/1981 .

Geb.08/07l1949. Frank Janssens Bo$ernenpleln 57 6372 EI,J LANDGSAAF Geb. 14l01/1S66.

t

Esther I\4u1ders Herlonglaan 1

È.

Judrth van Uden Lokerstraat 1b 6413 EI.4 HEEFLEN Geb. 01/03/1975

§

Sandra Hodiamont Baron de Rosenlaan 6371 HC LANDGqAAF Geh. 02/08/i972.

6373 GP

LANDGBAAF

Geb.23/02/7973.

.

Personqlicr

A

,/Ë

,"

-/r\\

fl--\,

-#-,

kffi *-on

ll

h

ï..

\\ -e:-E

--ll_=-

,#0 ]l

WELKOM

ff) Dll


1i

GEFEI.ICITEERD 2 I'IAANDEN HoPEN HEEL !,lAT LEDEN VAN DE S,T.B. HUN VEBJAARDAG TE VIEBEN.

DE K0i'4ENDE

14aand: l,lEI 1996.

Maànd: APBIL 1996.

6 7 7 7

Janssen, Jos Kremer, Anneke Koeken, lrlarlies

l{eltrng,

Hub

46)

t4)

39) 44J

13) B Ennínga, Froukje s1) I Handels, Erlka t?) 11 Porsmsns, Pim 47) 11 Stevens, Jo 45) 14 lr4arcus, l,{i}feín 57) 15 íYaessen, Albert 4S) 17 Hendrix, Frki 40) 18 Frins, l/lleI 19 lv1ënders, Jan ***'* 50) (2s) 20 Teeken, Vrcky (60) 26 Pagen, No1 (61) 27 Paas, Harry (40 ) 27 KreukeIs, l'4arian 28 Haaren van, Cor I (3C )

Proliciot

1 LLrcchesl, 14ayk 1 Ph1l1pp1, André 2 Hoesbergen, Eaik 3 Helnrlchs, lvlaéyke 4 l.íeltirg, E.1k 6 Hoff van -t, Petra I Spoal, W1I 10 Hodlamont, Sjef 13 Prevoo, Ívlarij 14 Deumens, Taflrara 16 Cornelissen-Pals, ld. 17 Kuckelkorn, f4arcel 18 Gootzen, Alexander 19 Starmans, Plerre*"*-" 2C Ypma, Anne llar1e 21 Cordevíener, Finy 22 Ersenga, Frank 22 Teeken, RsouI

23 LLlcchesl, BoIf 23 Schiffelers, Barbara 24 Bobeerts, f4arsie 24 Beiendsen, lllim 24 Reíj nders, Bert 24 Vlodrop van, Jo 25 Duteueerd, Jos 26 Qlraedv1leg, lÍíen 26 Ypma, Hans 27 Gufpen, nob 28 Drlessen, llarleen 31 Ennrnga, Je}le 31 Leeuw de, E1s

(

10)

(36 )

(40) (10) (15)

(26 )

(46) (44) (40) (25 )

(45) (48) (11) (50) (51) (38 )

(3s) Qe) (13 )

(

8)

(I7) (44) (s 1)

44) 33) 43) 51) 46) 40) 72) (33)


tol Emma-loop Heerlen 24 maart 1996

I-5-10km

Rob R ,sen m de nrnzen ' De EÍlma-cross georganiseerd door AVON werden de voorafgaande jaren maar magertjes door de §TB-atlelen b€zocht. Dit jaa. was het andel§ maaÍ liefst 16 STB'ers waren present bij deze wedstrijd €D hieÍvan was de jeugd het meest vertegenwoordigd. Een goed b€gin voonl in het kader van orize samenwerking Eet AVON. De l0 km wedstrijd op eea Diet makkelijk parkoers, veel haa.kse bochten etr een "bergie" vergde veel van de iopels. Twee man scheneo hiervan geen last te hebben, Rob Ritset en Hub Brouryers liepe[ eB prima wed$Íijd. Rob, ging als eeo hazewind vao staí eo liep tot zijn gÍote verbazing de eeÍst ronde zslfs op kop, Wil Pepels toch e€n rcgionals topp€r, achter zich lataqd. coed uiteisdelijk werd hij derde, maar het is toch een pÍima pÍestatie. Hub BrcuweÍs, ooze vtfiig plusser, was niet te stoppen. Na veel blesure-leed komt hij gelukkig weer iÍ zijn oude vorm. Na eea rustige staq Hub komt langzaam op 1o€ren, grllg hij diveÍse concurcqten voorbij en eindigde als derde STBéI achter orze "coming man" Jo EeilÍich§. Wat de jeugd betreíi, hiervan wor& elden in dit clubblad verslag vaa gedaan.

3

t4 17 18

i9 21

Rob Riksen Jo Heinrichs Hub Brouwers Jos Duteweerd Roger Gitlissen Theo Schmeits

STB STB STB STB STB STB

00.35.59 00.39.09 00.39.42 00.39.58 00.40.16 00.40.25


1l De voorjaaucluu r€is gaat ditnaal na8Í de Ma.rathon

Clubreis najaarswcdstrijdetr

196

vsí Roflerdem lvat hct Bjaarsprogasma beteft

hebben ws enksle wedstrijdcn uitgekozel w"aaruitjullie een keuze kume,n naken:

(A)

DAÀí TOT DAMLOOP 22 sept.1996 Afst3nd: 10EM (Ànrstedam naar Zaandam). Parcours is vlak etr z€er snel. Gezellige loop, yoel publiek ook de suppoÍtsrs zullen zich niet vervelen, de winkels in Zaandarn zija oper Deze loop wordt door de lop,ers die er geweest zijo z€eÍ aanbevolen- Insckijving: fl.15,- Bus fl.20,- p.p.

(B)

MAMTITON ESSE}i 27

OKT.I996 PaÍr)ouÍs: 2 rcnden roÍrdom de Baldenysee en zeer vlak.

Voorinschrijviag:

DM.40,-

Bus fl.20,- p.p.

(c)

MAMTHON DASBURG 22 sept.l996 Rhein-Rufu stadsmarathol laschrijving DM.60,- Bus: fl.20,- p.p rI§laas valt deza maÍathon sameÍ met de Dam tot Damloop

(D)

ÀLTERNÀT]EVE

KEIEE

§esg§lqdsrqizsu-es&rysaÈghasd Gaame ooderstsande strook voor 1 mei a.s. inleveren bij: Cor van HaaÍen I, Jo vao Vlodrop ofHub Prevo.

PeilioEilbresse naigsrslone. 1996

KFIIZE: SI]?PORTERS AANTAL:

A

B.

C


1B

diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendi

Marathon Steinfurth - màert 1996 I 2

Frank Eisenga Cor van Haareq I1

STB STts

03.14.10 03.17.15

3

Adre Philippi

sïB

03.24.00

pr

Montferlandbergloop - Kilder - 12,5km - I6maaÉ -

I 2 3

Hub ErkeD§ Jos Duteweerd Wim van der Linden

STB

SÏB STB

00.57.50 00.57.30 00.59.55

Halve Marathon Spa - 16 màart 1996 -

I

Hub Erketrs

STB

01 42 00

Bezoek aan het rr Limburgs Dagblad

".

Wij kregen bericht yar het Limburgs Dagblad dat er de mogelijkheid bsstaat om dit bedrijf te bezichtigen. De rondleiditrg duurt ongeveer 2 uur en bestaat uit ean otltvaogst met koffie, dan eeII iDleiding gevolgd dooÍ een diagesentatie. DaaÍna gaat meÍl met een rondleidsteÍ langs de diveÍse afdelingen van het L.D. De deelnemeG aatr deze rondleidiDg moeter minimaal 13 jaar zijtr erl zijn welkom van mandag t/m wijdag steeds om 10.00 uur en 14.00 uur. De groep bestaat mirrirdaal uit 12 elr maximaal uit 25 persorcn. Is eÍ interesse hiervoor, ook buiten de STB, neem dao koEtakt op met mew-Eussen s 045-573935 I


SZ ,-t:

Y'rr,.uup duru s

:ir'J:§#'"ï;§"i,i[ï.

Autobedriif Zd roi ews k i

r"*insun I 35k : ;fi 'J:"#s.'" :'f,3;"

Heerlenseweg 2OO Landgraaf O45 - 72 OA 02

REKIATI,IE . DEKORAÍIE ATTTIER

. . .

EïALAGT DEI(ORATIE

BUIÏENRTKI.AMT


19

EEN WEDSTRI.ID IN BELGIÉ Dar zou wat worden. eelr lvedslrijd op Peaszateldag ir Belgiél We verrokken venaf de Co.periraar en nn circa drie kwànier koionne'rijden kwàmen we iÍ Euper aan llaer Íord oÀs een grole leÍassing le wachten. warl we waretr niet de eDigeB d.lar. Irr werdcn onseveer vieÍhonderd kirderer veisàcht. Gelukkig zoudeo we der aUemaal tegelijk staíer, rnaar rvcrdon we h groepe, ingedeeld. Ee.st kvarnen de allerjolrgste jongelrs. dàama de ieÍs grorere, enz. Bij de Dreisjes was dat ook zo. Dus ik had nog e€n uur langer uil kunnen slapen. drie uur was ik cjndelijk àsn de beuÍl. samen nlet Tioeke er Mariele. Jc rrcesl eersr over het voetbàiveld. waar de ailetiekbaxn {rm hrex gi g. DaaÍu -qiry ie over ee snal stukje gras dat om de hel. baan lag cD daari.,r pas rno,ist je een r ondjc op de baar. Toen i k klaaÍ lvas moesÈr1 we lrog op Erik! Ro1Éld eD Ameke wachten. want zij moester de arderbalve kilometer renner. Ei dclijk was iede.een klaa. elr lnochletr e gaan zwemmelr. ln dat zwerrrbad was eetr badmurs verylicht. zo sor(l in ler boekje, nuar roen we da.lr adLkwa$cn bleck dar heler]aai l1iet mdig. Helaas moesren we el na een uuÍ er weer uji. 'locn ik traar buiteo liep kwar[ mijtr vader aaDlopex. Hij had eenus in zijn hand. Her blcet dat ik vieÍde was geworde! er dat ik een És had gewonner Er we.en ncg eer paar va STB de prijz-e gevallen. We stapren 1leer ir de anto er redcn Íerug naar huis. Hel was niin eerstc \-ledstriid ir hel buiteoland. In ar ik heb er ee, leuke herinnering axn overgehouden. Uitslagen j€ugd Eupen 1 kilom.ter Jongens 19E5 RalpL de Leeuw 3ra9 (ls)

Ro

i

1983/1984

Meisjes 1987 1986 r 984 1983

1,5 kilometer JongeÉs 1981/1982

R ud

Friras

3:56 (17) 3:35 ( 6)

Jelle E|ninga

3:36l

Enrma KÍemeÍ

N{odek Bohmer

a:06 ( 8) ,t:08 ( 9)

Modek Grouls

ai 15

Carolien 6uhen TirEke Krenter Marieke Grouls

3:48 Í 6) 4r03 (10)

Roiald Frirs

7)

(s) l:,t0 ( 4)

5:10 ( 8) 6r24 (1s) Meisjes 1981/1982 6:3I ( 5) serÍoren en veterare, worden uirgexodigd dir ità ta doeí. STB srclt intemationaal war vooÍ. mede door haarjeugd. Nou noet ik er gelijk bij zcggc! dal wij hel itrrernatio ele karàkt€r \r,xren van dez€ wcdstrijd. VooÍ de rest waren hel Belgische jotrgeren uir di1 duitsspÍckcnd decl van ooze zuiderbuÍe . aangelrid trret een verdwaalde Duitse iongelnrg.

EdkWelti.g


?t)

18' INT. PÀASLOOP EUPEN Na de gelveldige resd'3ten ran o|ze l<leintjes elr idíelgroie kind.rcn de gelopen PR's en gevor elt rrijzen. werd hcl srji ir de boezem van de begeleideÍs' W.1! ko dÈn die i.iaàr teAel$ver sÈllelr? Ellie Kremcr wi$ hel ant\looÍd. Àls dejelrgd in hel rwen$àd sparleide, wilde zij dÉ " llur-Eifel-Cnp ' lopeo. eetr intemnliolrale Paasloop var 15,3 ilÍrr. JÉugdleida Hub. die 'toelallig' ock aànwezig lvas Í'erd door EUie geolarteÍd om zich àn ook marr in !c schnjveL Deze op zijn beurt ronselde Ed vooÍ deze k1rls He!was tiet eel§ ronsel-eD. hij sleeple hem ]lret de iràre erbij llel parcours dooÍ hei een verzotgingspost' tjertogenbos wes prachiig. gcwoo veg schifiercnd. Elke 5

k

wàs niet slecbts geaccidcrteerd. mch heDvelachtig deze was plaa§eljjk 7.) zwà:r zo stcil , met geer per te heschrijr cr. Over berg en dal

Maà nu koml heti Dr route

Íoemde dcn Bclg dat in z n folder! Je. iil Kwameu de iopers op zcler momen! uit aan de voel ven de "weserstu\ídam" , waaroa een lrcogte vali ca 85 meter ove{ ongelijke tÍeden etr glijdelde leishen moest

Dit gedeelle alsook

een zeer steil, lang bospad, voi knjlen e,r vefiadeÍlijke

hoonwortels kon gewoorueg alleen maar wandeletrd wcrden gemruen De deelnenrers !ÍaÍen al blij als ze a1 klaÉeÍeÍrd de bove*am van het HÈftogenbos hàaiden. Geluktig warcr er ook de afdnlingeu, srel je vooÍl Zodoer c wà5 he! oiteiBlellk mogelijk dar de 3 sTB-toorisietr via de Duur var Eupen de 6lish Lazlden Een gewcidige ervaring over uaÍ detr Belg roeE! "Berg etr Dal." 1'20'38" Ui§lekende prestatie o\)erigëtr\ van __--> Ellie

l{remel

Hub Ed

ffi

Weltitrg

schiks

t'29'50" t'30'30"


21

DE ZIEKENBOEG Er ziin oˤ (geluklrie) geen nieuwe blessules ol ziekergevdleu bekeod.

Àlle heke de, lopendc cn staeude patie ten geniercn de voortdu.ende goedc zorg van d€ znsler. Ter opv.olijking daarom eeD hunorisrisch mopje

Een Nederlnder moet dringend besre !Íiend op bezo€k:

I

nae hei ziekenhuis. De volgeDde deg kDnl

-We1 Frms, wàaNoo. iigje hier'7" 'Voor 500 gulden per dag, verdo.iel" "Ik lrcdoel, war heb je pÍelies l"

'Nee'joh, ik bedoel, wat a.keert erlan?" "Ah, 425 guldeÀ oatuurlijkl"

z'.


Geevers Auto Garrosserie delen: oriEi neel,,innitatle,en overzet :,

op dit

Geevers Aut

pleteerd door radia overzetplaa

GEEVERS: ร‹EN BEGRIP!

NUTH ยง45-24242

VIANEN 03473-16474

ALMEI{' 0546.A72125

VELDHOVEN l)40-511900

(it:tn

ERS

CARROSSERIE.DELEN

ROTTERDAM 01u4626661


22

in I'

Dagblad de Limburger'r een aroikel over Pierrr Muyrers, die op 14 april o-s. zija vijffigse urarat}on loopt Proficia! PieÍÍe !!l Gelezen

Marathonloper op weg naar 100 lÍraïÉr . Àbraham ziet hii over

.re

jaar. mae àls ma-

Ethonloper ls Piere Msijr!$ uii Ubnch wrr Worms ovr,r een ditk€ r*.c w.k.n

.l te m dc vijnig- len tleloràólrietrja Be,.dm olkt€ de48.iarice vet Ían ve6lingerd aan liet à.rdlc NÀ de geboude

re

zln esrè

do(htcr .on.lrdcurdc do tdord !níliit in het ll..il.nE rieker htri\ lÉr her z'Jn Aèh.hi

rlhrRta

dc

qri@Íd€ [.h'

o]

drie mldjc§. Spuogat wel,d ik

er op ftD g.gewn moRt.

!an. m:ar it lriclC vol. lk debn. 14cde in sitlàld in 3 uur en 2s niiunten oF dc raah(! kilone t ri hrd ik onueÍ€nd lasr vm OndànLs hel lj.haDelrjl onge mak was dc ceBre 42.195 de ter g@d bl'villen en al snel

plande Pi€re MdjÈB ccr njenw optr.{lm @ Íl€ kli$ie1€

,Ísriníi

Nog dnEÉlíde

j r

in

tuitse D!irh",r knihhelde hij elr tunot n un zijn h,r€ het

hld àt D. lanAt aflundloper hàd de sm.ak Eoed

e pnkk€r

,lk loos 35 kilo €n beBotr eer vir,via l$rnr nij in .ontd aàdr! turt e rc knEetr Drr m€r iemand van de atl.Lieke.r 6:alde ik h.hóorlijk vàtr étr ik .DiginE SRB uit LaDd8Íuf etr hsltutwat @r mÉalír. gnàí b.íod lid (. wórd€n- Zijn m' nimmen. Drt hÉvi€l s.èd d'c ner wrd wiF v:n der Linden. rwéè keer por week lop<n',

lD

193,1 wrasde

ccst

ur..n

hii

lcr

zió vor

redsEijd: d. àre Ilejd!!óoP op ne Btun$ su herheidc over zeslic. kilc her

mttérEenjàarlakrPngde at l.cl oP t€rhaling in Brutls§un,

njj ?icn €e^r ii zrn rconplaats had gewaqd aan nadàt

l 70v@Epoe "lnl Fnsall.n dr8 &t it d. heslissing nam om

narrth.n r€ l.Den ir In de arnloop niài di€ *eÀtrijd lràin.te ik zeer cohse q!.trr elke dag op een óndj. van err kilond.r dar i( had nnsc?et. De Bnc dae één mndir dé volEende dag twèe mndjes .n &n té.i in de tu d w.kén

è..

ne]e

Siltild

,.Hct tninen l)ij ren

Àiging met

e.hre!cre

.n: cN.n b.relcn

de €en hele v@ruiiezrg Het ging r@n à,'lPmàat Mt gc§E!.

Werrl$d Merilàon nr Nàlld Mjk. Dc hnrigrà46í lopu de('d ruet ir selÉden mee aan nr wcrcldblroenrde loop vrn New \brli. c.n uiol. eDaer "U( Iiep

ni.r .clrt go«1, 6ar on §i$.D die

het was machiig

duirc.de. mensen door

dte

Z.s ,]rmrhons pd jaàr lope, h.r .d volledi!. bd drt is g..n r{makkelïke olgav. licrc lluiileB heèil c! EÉ.n p&blemen Íre, ner zoals inj zonder óorëí zei keer per w@k rn h6 rraidngsPrk

zrh

geniet.r óxijd utcr

vatr

"lk a.zell€ met mijn oakn

on op

Alleèn de i!(lheidsLul inÍ heb ik èen bró.íje do.d Àlààr dre

ir

nóodakclijk om (ot @n

goed

resuxiir

14

komèn-.

dnr g.,it he{ heo liiejndo. l)r hdatlon kreeg cln steeds liik tolh ofl. Ond.nks zijn a3 SDtere .rnErtkríg\kra(hr .I j!àr roclr riere YtrijRR zi.h h.ft ÀiuiiER In r4fl6liep hii nos zo fir.lrt hij bi.i zijn 8@ d. aGiand drle kee., nér zo.l5 den manihon' op zate.dag 13 En

àpril in Ni.ndqLjl c.n 3cneuÈ l»t Fe dook hij, in Parijs, v@r posirs doct oh riin lEíe rljd h.r e.Rt order dr 'Dgisch€' grns mdn !N:258.14.ook "Mo.ht hct nier ltrklcr, dn i§ in de tw.e daetup v.l8.ndr jè e! geen kind d.rboord. It v@l !$ Ém de SlB'er drie kec. me li.hrnrclijk zo goed dàt ik !D e.n GràthoD deet. Dàama nog È!l een tijd al doorgaan vern€ hij dar 6rll op tot vijf net lopo het dn nÍ li8t à z(i per lurr Muijrer v€ÍbÈ bercit ik d€^lshon&rd. lir $.an i$de znh sesuigt n zijn htridi nog unrclc lopen .p mln v.r s( p{soonlijk record bèdh.g1 ladsh {ie. rrh L.ndfn en 250-16, geloD.n in 1993 in dë


2J

g4

§

ESTAFFI,TTEK\-I

PPEL 4I

Nx ik dan rcclr op 'uiràcrlcnsr ',vijze aar de estàfcttele'rppel ben gckonlen. hch ik eln unicke g.legerirÉid om mgma2Js dÉ bedoeiing van dii fenoneen ie \cftiidelijke BiijklaaÍ weet mer her )r steeds dei, illhÀLrs ed{ele

"sii»

enkken. '

Het gaat cr om zo b.eed rnogclijk S-IB lede jn oos chbblad aan hei §,oord te laten, zo de betiokkerh.id rc stÍnuleretr eÍ dnalnee rE veíxinren. IÉmà}d die de estef.ltelnuppel Àrilgi aars.hodcn, ka,r dan &rar hadelus! iÈts scbrijven over welk orden',erp trij ofzij oot m:làr \rilt. over diepzee duiker mcelwcm)en k.íekerr. o\er treir!. spel;!r. terg beklirnn)en rot prjp Íoken I Koíorir oler een scalà vàn onderweryer, olrbeglensd, orbeperkr. ls dat tru gcer lexte

o

ÍÍ

uitdaging l Ont Du uilgereke[d €cr redaclielid de esLafetleknuppe] toe te snelen. ongcvÉagd voor een fail a.compli re srellen. schieÍ je het doel voorbij . Redacieleden sctuijven toch al wenLig l?cn els je dal dar loch doel, gmi jó de (esl:ifeÉe)k uppel in het hoer erhok er hebje het gedonder in de glÀzen. In dÈ spo( bij Èer wissellcop - eetr esuièlrck)op dus - moet n1cn dc esratètre$,issel iun d. volgende paÍrcr oveftardigetr. Do€ je dat nier, dntr valt op de grond e ber z.o

-tja,

je af. foetíe, firiro.

"ie

Wees gerust besrc Lczcrs. mijn verhaal is er alsnog. Dit rvas slechts eerr ilrermezzo onr nooit nreeÍ te vergete[ hoe zat dat ook $'eer mei diÈ estaldt€knuope]l

KORRESPONDENTm: Hiennee is nier bedoeld het bijhonden

va1l

belastingfonnsliteiten. nraaÍ puuÍ salg korÍesponderen. eikaar brieven schriiven. ofwel in elgen ]ard, niaar vooÍrrrnelijk met buitedandse mensetr. zoger?a de penl;iends. MeesBl in eEn voorjouw vr--emde taal. die je je nog hakkelig herinne van de nriddelh.íe schoolopleiding. je deze bezigheid ifl eigen land Dog terug'l Brjna in een toràlÉ vergetelheid. Waar Misschien dal irjeugdbladcr doorjongerernog wel eens naJI knrcspondetrrieadressen wordt gelraàgd, marr in hooldlijner h€fi deze zo'tr 10 jaar geleder triomferende hobby blijkhaar 3lle chamre verloren. Dejeu-rdige aandach heefi ziclr .reer v.rplaatst mar coDlJuteÍspelleljes. flipperlastcn en disco bezoek. Eigedijk wel jamnreÍ I Spijlig in die zin dat een vrede-brengende oniwikkeling wordt verdrongen.

!,i


Z4

Wel beíaat er tegeru.rordig eer srrelen om een school ofziekerhUs

ir

hei lrui€ilaxd

ro adopteren. oleer verbloedlrlijklls van iwee stedcrl. ook sel zuslersleden geïoe rd. Het hlijfi m.i. ronlmelen in de nràgc !n bcperk zich doorgaans lot eDLel. officlié]e bezoeken vlce \ersa, nle1 eer plicltsplcgerde ondertekenirg van het

(crer

we temg naar de jaÍen 50 e.v. roetr het zwílanepÈri nog lag op de individuele koniàkier tussen 2 meflser. Twce bielichtvers die via .:iculÈrcnJc ad e..cruijretr e k-ar I-r bri(ÍoDÍ loellen en besknen te ga.l1l korrespondcren- Ook ,ie zgn magazirË. konespondentie chbs, zijn in ofts land van het !o ee1 verdrvrnen. lu aur( (':LoJ(tr ruà1. /$ 'ocD, l\, 'ea. L rl'J.rrr,. Japao, USA, Czech Repuhlic. oiii er 'n paar te

bÍiif$sseliog aaMiedrjk beteÍ. zult jè weliichl eÀ,Ëgen, waàro sclrijft hij daàrove.. Wel. leel sjmpet. ik h.b zeu die gehele pedode, laÍaíde middelbare s.hoolopleidi g, 1950, ld op hedetr koresponderetr sreeds als ee hobby beleeid. Het hceii me veel eeleerd over her de ken ÍoeDre,r, Ieeft de Je

offe mede aardbewoners- Ilel heeft me bovendie nogal verÍassende oelevelissen bezorgd. Goedkoop is deze hobbt niei, je sauurt wel eens 'n kadootje en brielporto meetal per luchtilost- lk zou een boekwerk vol oler n'Í e.raringe ktljme schrijven; of dar er ooii van komt l ] Het clubblad gebiedl .x)k uij me aaa de beschiLbàre ruimte te houden, ruÀar oll) jlllie toct n globale druk te geveD olcr de Íeikwijdte en vari€teit var deze inlematio ale hobby, pulll saug, zijr iner entele EjgeveDs en vooral belevenisser die me van

i

Ce 45 jaar korÍesponderen brachl me in kotuak flet i70 briefschrjjve.s(steÍs) verdeeld over 60 l. rden. Ecr exaki aental is niet meer tÈ ajrht€rhalen. het blij& Dette vingerwerk. Het heell soms gelejd to! verrassende w€ndiÍgeÍ. - Zo \Ías daar Brenda in Erueland. eex van m'n eerste pals iD 1951. die absoluut wilde dàr Dr'n v$uw en ik onz"- hurvelijksreis ÍaaÍ Ergeiand zouden pla en. Dar is ook zo gebeurd en ue hebben deer in 1963 hij het toen mg jonggehusde koppel enLele prÀcbtige dàgen doorgebracltrt. Het vxs en her is rog steed! onze eniee onfiroeting, nuff de koÍÍespo dentie is geblevcn, ook m 13 jaaÍ I De eerste brief iraír Catia. een grlekse actrire, ging in 1976 de deur uii. Zij !,oefi ltet klasse ent irrlliddcis aar met 177 brieven oyer 20 jaar geÍctcl]d. - l-Lir Jalte-So\rjer Uni€, beroend van her veÍdrag van Jrlta lr?l {1e 2"wereldourlog, kwar! ooi! een pakje thuis bezorgd in Ocbber 1980. Heel voorzichtig openeE" stord er in het russisch op.


Er zaL een flei wodh ir. keurig veeakt ir een houler) kisljc mct lvrtltefl. Ongek,ofliik dàt zojcis ir die lijd v3nuit Rusiard doorkwrn!. - NatuuÍlijk saren er ooh r.l .ens bedelhriever. b.! nii Lrdia, PhilipplDes e.a. N4$r de grappigsrc .,,eroeken ku,anr.! dooÍlaans ui Ghana. Die lroeeen neteeD ir1 hur eerÍc bÍiefonr eeD vliegricLer narr Nederland, zodai 7! zo gauw moÈeliik k)Dder Chechoslovakia had ik k.rllakr nrer ítDeeÍ JL,sei. 80 jÀ1r. Hij was museurndirecteuÍ. Tot het laarsr toc stuude hij 'get,!pt z rhdeven. Zelli z'niaatste brief sas geweldig. da"rin lram hij àfscheid van mii nlet een herinneírgsmun! cn dankwoord voor onze vriendsoLnp. Hij wist z'D einde nebij.

tjit

Er zijn in al die

jare ratuurlijk

ook héél wal lersoonlijke cninoetingcn geweesr. Zowel in het buiÉnla als bii lrrij rhxis. Zéér vermei-

de

wÀ1rdig is onze

v.ie

dschap on§laan door

korÍespodende met gezinn.n in Poleir, waalxil uitelndelijk ons petekird Agara in Cdaísk

!ooík\'am. Z. is nu 7 jaarOok ortsroldeu door mijn brietuisseling twee lruwelijken van poolse dames n1et bekerden va,

h Limburg, het k?n verkeren. to de loop derjaren hebber\ we hemek gehad ons

van echlDaren

dl

Canada en

Fra

kiikl

vau

scluijfvrieni€tr(nnFn) uii lapÈn. Irdorcsia, [4a1ta en Roenlenic; uit KoÍea, Algerije e zelfs dr Hortgko g eÍandercD. Behniv€ het sIureuvan hdeverwerdell ook regel laiig hobby artikeletr geruild of sponta.rn gestuurd, zoals folkloristische poppcn, muzie}càssettes, LP's, postzegels. multen. ansichtskiirtel en vooral ook eeD uiiwisselitrg var foLo's. Helaas moet ik her hieÍbij laten. No! meer schrijver zdrc ver voeren. Wel troop ik dar mede door dit anikel he! koÍesponderetr wecr eefi posiiiel in de aàDdacl,r is lndien er llzeríessen) zijniong ofmirdcÍjone die eraaB deuker eelrs een brief te eeD adres. voo.Emeliik willer sturen Daar het buiteiriand, hr ren bij mij teÍechl ""oor uit Korea en lapan. De adresser zijn heel acrÈ.el!

Met vreugde g.cf ik lierhij de estalirlehuppel door aan olze sporlvrie P.u1 ..,.d. Linden


Marathon Rotterdxm

De marathon van Rotterdam zal niet vor meer zÍn als dit clubblad bij de brievenbus glijdt. De maandeDlange voorbereidirig zija achter de rug en geloofms eÍ is hald getÍaind vooÍ deze voorjaarsklassieLeÍ. Met trame onz€ 4 debutarten, Wiel Fdns, Jos van de Haar, Jo Hoinricbs cn John Hetdrix hebben er allps aaa gedaan om hun e€rst€ marathon tot eetr goed einde te brengen. En als alles op die dag meszit zal het me niet verwotrder€l dat enkele varl hun rond ofzelfs onder de magische glens van 3 uur zullon eindigen. Itr to&al gaat eÍ cerr bus mei 51 STB'ers (20 lope$ en 3l supportrers) op 28 april naar RottÉrdam . OBze duishaven zal weer zoals voorafgaandejaren'De Scheepjes" zijD, eetr restaur.ntboot gelegen op 5 min. lopen van de siraÍ eÍ fitrish van deze maÍathon, de Coolsiagel. De suppoÍleÍs hoeven zich echt niet te vervelen. Het parko€N is ia Éen achtvorm zodat men de maÉthodope$ driomaal kan zien. Als me! in d€ buur vatr de Wiilemsbrug gaat staan ziet meq de lopeff op het 3 ktr, 20 km en 39 lm. plmt. Ook b€staat er de mogelijklrcid om met de metro op diveI§e punteÍ vaD hot pa.kogrs t€ komoD €n de lopers aaB te moedigen. Iedereea die met de bus gaat woÍdt ruim vao tevoren op de hoogte gesteld oveÍ de vertrelÍijd cq.plaats. Da kosten van de busreis bedragen FL.2250 p.p. Orl ormodige adminishatieve handelingen te vooÍkomen woÍdt het geld iÍ de bus geirt. (zoíe s.v.p. loor gepast seld). De lopers die hun staÍtbewijs bl Wiel Vonken hebben i;rgelever{ ontvanger hun staÍtnummer in de " De Scheepjes " de anderen zullcn z€lfhutr dun mer bij do oÍgaoisatie moeten afbaleil DaaJ wij ongsvser 10.30-11.00 uuI in Rotterdam zijtr is hier tijd genoeg voor. Rest mij Írog iedere€n e€n pretlige dag toe te wersen en voor de lopers heel veel succes-

jullie door


Assu rantie-adviesbu reau E.I.I.G. KLE!JKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finqncieringen


De pijnbank Noedit Yiordt ge€n veÍhaal uit de middeleeuwen maar wel degelijk uit deze tijd. Daar it jareolang (gelutkig) btesswevrij b€n gebleven was het begh februaÍi raak. Na I uur trainen in de toen nog besneeuwde heidc voeide ik ineens 'o stekende pijr in mijn recht§*uit en

kor nauwelijk meer lope! laat sia.atr rennen. Dag 0aÍatholl Rotierdam dacht ik.Thuis aangekomen meteen Ilarry van de laar gebeld en kon 's avoads mete€n bij hem teÍecht het was notabene mndag maar daar zat hii niet meeNa hier on daar is in mijn kuil geknepea te heb. bqtcoEtatperde hij gelukkig geen spiencheuring, maar'd spierveÍrekking. Met een weekje in de tape en een weekje massage zou ik weer aan mijn marathontraidlrg kuDtrm begiDneE. na dat weekje "tape" begon de behaodelirg . Op Eoijn waag of deze behandeling pijnlijk was, begonnen zijn oogies arbtsÍ zijn h,'perBo-

deme groene bril te gliDsteretr en zei : ik moet laÍn frustatie's toch kwijt. ïoen kreeg ik een baug vermoeden. En jawel hoor bij wist pÍecies het me€st pijrlïke ple§e te vinden en begon dit Ect een glimlaoh om zijn mond uióurdig t€ kneden. Na enkele van deze SMbehardelinger met het eaige venchil dat zijn bril steeds val model en kleur YEranderde giag het st§cds beter, na zijlr geruststelleode woorden dat ik au eer pBar kuiten heb voor 2.30 op de Iíarathori kon ik mijn tÍaioing weer beginnen. En hij heeft gelijk gehad . Ik geloofniel wsl die 2.30 b€treff, maar de blessure is det meer tsruggekomel Benar[1, IJarry ! ! !!! ! ! !


Het afiikel ran Harry yerfiealen over de ATB-tour 1996 uas doot, een le Hein lètlefi.ype ei te relle dtuk hoot/ fiieÍ te lezen Dacr wU niemand dil kostelilí geschteyen verhaal willea onthoudeh tolgt hier een herpla4rsing, met uiteraald onze ercuses críth de schrí-

De redalaie.

A. T. B Tour Half 8 was t

1996

dat 's zondagsmorgens. In eer fractie van minder &tr een halve secotrde schoot door mijr hoofd (dat gaat bij nij rrij gemakkelijk) wat ik had afgesproken tijdens de nieuwjaarsec€ptie: n.1." mouw-tein baike" met de STB. Al rillend sta ik naast mijtr bed de meest origiÍele smoez€tr ie bedeaLel om maar we€r terug te kuoneo kruip€n waDt hier was tenslott9 gsrceg spo.t te belevon en confoBr STB huishoudelijk rcglemetrt gaat het daaÍ lenslotle om. Missschien dat mijn bfl,Tiende relatie waarmee ik had afgesproken zou albelleo en dan kon ik Jos Janssen wo€r aÍb€llss. Maar dat was toch ijdele hoop want mijn bewiende relatie belde aiet Eer snelle blik uit het raam gaf ook geen duidelijkheid inzake kledingadvies maar toea ik mijn koppie naar buiten stak wist ik dat de pot uierzalfuit de kast mo€st 'fjonge,'tjonge wat was het koud. Kieding die ik ooit klaar had gelegd voor de Blfstedentochl moest uit de motíonballetr-klsding-bewaaÍdoos. Enfi4,......-.. nadat ik Fons en Reiu "de beer vaa Moozetrbroek" lud opgehaald, reden we naar Jos in Kiimmen. Aldaar aangekomen zag ik aan hst gepalkoelde wagenparh toevallig keÍ ik zowat elko STB autobezitler, maar dat is echt toeval, dat de L:w&liteit van de collega"s STB'€I meí Merxiaalse tÍekjes veíooode dat ik in mija stoutste dromea had kunnen vermoedel Het werd dan ook tijd om een taflische zet te plaats$ eD Jos het yoorstel te doetr om tijdens de ATB-race, eD


29

dacht ih

om als laatstc h€t peletotr te wad dat zal het wel woden §luite[ Maar kijk, dat vond Jos, gebombardeerd tot wegcaptaiq niet nodig. "Na de esrste beklimming vatr de'Col de Camerig" - HoÍs cetegorie - kijgen we een mhrurlijke sel€ctie op bssis van aerobe vernogen ordeÍstsund door physieke kwaliteitetr eD.......pff !!l! ",zsi Jos.

Dus weg plaonetje en ik wist ook meteetr wa1 otr§ te wachten stond. ln coÍonne reden we naar staÍtpud MecheleD met Herd Gieser in zijn heiiz-eul Ferrari als rode la taamdrBger. Na controle van oDs mat€riaat etr eer laatstÉ test door de skaten vao Mechelen waartí mij opviel dat de b€voiking vao dit pittoreste dorpje totaal maar dan ook totaal gsen aandacht schonk aan ca" t'rÍintig lrn Ma» afkomstige individu-cn met op twee \Mielell aange&even voertuiggu. H€t eerste deel van ooze tocht werd geraagschikt als "tour de tourdqetle " in de neu&ale zone. P.S. dit is vakjargon. Ik weet triet wat Jos met treutrale zone bedoetde, ik heb h ieder geval moeten kachelen als eea jorg hod om bij &

btjven ell om YooÍal dst Bet mijÀ kliaetr in de Geul te dorderen !!!! Na írnish van hel ceÍsts gode€lte haddcn we niet minder dan 14-15 van die loumiqetjes getromell en daar wareo we allemaal mooo txots op.

Voordat we aan het laDge tweede gedeelte mochteo begimen, jongens, ws naÍen niet te houd€n !1, \xas het veÍstardig om h€t Íoglemetrt nog eel§ onder de aandacht te brengen. HieroF &r vol6 dan ook de lstlerlijke &kst uitg€spÍoken door de "bcrggeit vaa Kliomen "himself:......."berg-op, eigen tempo on bover *€ohtflr op de lsetste lopeÍ, rh sorry, fietser.


l0 Berg-at iedereen achter mi.i blijven en als ik niics aangeef, blijvea we rechtdoor fietsen, duidelijk getroeg, mafilen? ". De "Col van Camerig " was ca 2 km klimmen, afzien, Iijden en vooral happqr na8r lucht. Toetr rk boven kwartr met een pols vatr zo'Ít 300 slagen per oitruut zag ik groeq geel en zwaí en dan te bedsnken dat dit pas het begin was. Terwijl ik stond uit te hijgen maaklen enkele fanatici duidelijk dat ze v€Íder wildetr fietsen, maaÍ ik was net boYen ll. Opeens zag ik uit het oog waaÍ de e€rst§ lichtstraleÍ weeÍ doqrheeD schenen dat mijn bevriende relatie lopend de col op kwam. En als ik ergeos blij om was, op momerll -supÍeme altlans, w8s toch wel het feil dat Funskc met zijn "turbodijbeen power " het klaar had gespeeld om d€ fiersketting kapot te lrappen- Nadat in p€tit comitte€ besloten werd hieÍ iets aan te doen dook Al Maassen (gefundenes ftessen voor die jongeD) in de service auo annex rqgzak yan HeDk Thijssen e[ liet Henk vakkuodig het euvel verhelpeÍ ......... !!l

Dczs ingelaste pauze gaf mij de gelegenheid oa wa§I op fldem te komen en nadat ik Fons persoonlijk bedankt had gingeu we verder, deze kefl b€rgaf. IedeÍeetr yoorop b€halve Jos etrje voelt al wat eÍ ging gebeuren. Op het eiÍde vaÀ de weg konden we n ar rcchts verdeÍ bergaf, maar we moesten naaÍ lints, beÍgop!. Dus 'n deel val de gloep kelderde naar bene&n wat nalru ijk tot grore hilariteit leidde bianer de Ísst vaD d€ groep. Jos adviseerde ons in eigsn tempo naar bovcl te fietsen en te wachteD lot de gIoep complest mu zijn. Du§......, rcus op het stuur, voorkant kleine mes en achter op de gÍote plaat etr maat harken. Bovelr itr de zuurstofame atmosfe$ wachten op de re§t 9n verderOp deze manier oametr we Bog divgrse t ult€n en puisten totdat Jos de tijd rijp vond om te stoppen voor een koffie-pauze. Na de mededeling "gÍouppe complet " fielslen we oveÍdrevetr ontspannen richtgn cafe Oud Teuven. Dit zijn momenten waarop de gsest wsdQÍom tot bezin-

ning kal komel en rond de heNenpan plaaa kan makea voor vsrse energie, b€halve voor willem Mrcus, want Willem had een probleem. Welk probleem ? Tot nu toe baike-k hij oet twee vingers in de neus. Nou en , arl je denken?! 't Probleem was wel dat Willem ski-handschoeneq droeg.IIM !


J1

voorkwlm Jos enige tchte oeigilgen tot demovalie Tijdens de binnen de gÍoep door enkele 'dom blondjes "moppen te vertelletr waa$ij de ogen begoÍmen tc stíal€n en de neuzen weer een richting op pauz::e

wezro, we waren inmiddels zo'n kleine 2,5 lur otrderweg. Dat de pauzt iedereen goed had gcdaan bleek wel, rrant al fie1§end §ast het volgend opstatel werdeD nog eDkele, del vooÍ herhaling vatbaar, (STB-censuur) moppelr veÍteld. Op een gegeveo momoat sohoot Jos vaq de belgische mac-a-dam razendslrel een bospad op, waama het muis§til weÍd, gcc!ícetrtfeerd zoals n'e waren en aflvachl€nd op de volgeode beklirrming. Gelukkig giog het voorlopig bergaf, waarbij Hend het niet kon nalateo om de BelgÈn 1e bedatrken voor ha gebrek aan riolering want hij jongleerde al erkele mitruten vloekend sq tierend over €en kun§tradg aan gelegde ijsbaan. Met het risico om elL molíeot ilr de prikleldraad te belandeo" Gelukkig oodde deze lichle ddaliÍg uit in de Geul of was het de Ourthe... !! Hoe dan ook, overleg was nodig \*aBt tijdeo de tocht dooÍ het wateÍ was afstappen niet mogelijk of je had behoefte aan ijskoude natte voeten- Het advies van Jos om Eeer dan ruime afstand !o houden ging zolang goed totdat Totr moest afÍemmen voor een voorgaÍrg§Í waaÍna hij spoÍriane evenwichlstroorniss€tr keeg met het resultaat.... - . tot aan de ookËls itr het wateÍ, tenminste visueel, verbaal yolgens oEs tot aao zijn kris. Dat het soms pracbtiB is oDr Eaar bet leed val ande.o t€ kijke& was duidelijL want het duurde toch aog eokele minutea er hulp werd geboden. Eenruaal op het drcge kor er zelfs bij Tol1 aog een lach vanaf w€ konden nist larg stilstaan bij dit malsur raant de eeffte vaD de gÍoep zateo al tol i! de bellisming van" volgeas mij 'a drieótrbele Aipe dUez -

tl Ik had goede moraal dus aanpikken dacht ik totdat ik, Jos, Hsok, EÍic, Jan VrooÍneD, de Slarmannen ell oog enkele van die Rambo's


t2

mij vooóij vlogeq. Als zoiets gebeud \rod1 het tijd om al hÀppetrd naar luaht etr alles wat maar zuursofb€vat metjezslf in gespÍsk te gaan eo na te der*eí over datgetre war je asn het doen bent Waarom niet gewooB tbuis gebleve[ ik moest $,eer zotrodig ( STB-gedachte ), lekker otrt ijt met vrouw cn kinderen naar Maesmecheleu een BelgiscMtaliaans oappo-cirno drinken of thuis in AI Bundy houding naar E.K.schaatsen kijket Het zal wel midlife.crisis zijn. Íets atrders kan ik mij niet vooÍstelleo. Met ee! mega-ver"anring in de beneD kwam iL boven, tijd om uit te hijgen ke€g ik niet waDt rrc moesten door ......... ! riahting eindFmt. De afspaak was dat we de fietsen om 2 uur zouden inleveren, dus richting Mechele1l Helaas liepetr we wat voor op het scherla, reden vooÍ Jos om er rcg e€B "lusje "aatr yast te plakkeL De gedachte drt Da dit lusje Pintje een evaluatie-gesprek zou plaatsvinder\ was voor mij motivatie genoeg om mee te lussen. Dat er ir het Pintje alle aandacht uit giag oaar aawlllen van koolhydrals4 vetlen e! Dog Eeer otrgezorde afralstoffen moge voor de echte STB'er onder U duidelijk zijr. Sametrvattcnd kaD ik U de zekerheid geven dat ondanks alle ontberingeq ja zelfs bij -10 graden en half zeven uit ik volgend jsar wederom vao de partij beq al is het maar om het peleton te sluiten. Ik groet U allen !!!!llll!l

in't

H

!!!!! Zondag12 rrei,... Noteer alvast

FflHEffiffiL##F


J') ZOI'IEHKALENDEE

1996 DISTF]CI ZUID

APF]1.

za 06 llnltas

Slttard

ma 0B []n1tas

0lrsbeek lreert

za 13 Stg Recr Spgr zo 14 Achrlles-Top vr 19 Herjthurj sen zo 21 Stg Parelloop dl 30 KlÍnbrla d1 30 A. V.0. N. [1E

(ennedyíÍlars

Peier

Landgraaf

Her.jthirlj

Eusmanl-oop

Weglvedstrlj d + 10 E.lÍ. Bergloop l,l]llhefÍn1n6

l4aastricht

Stratenloop Parelloop 0bservantl oop

Hoensbroek

0ranj eloop

sen

Brunssum

I

zo 05 l,4aasrunners zo 12 S. T. B. vr 17 Achllles-Top zo 19 A.V. - 34

B1j

kholt

Landgraaf Kerkrade

l,laastricht

Bondje Bij kholt Herdeloop

Atletrek

Gala l,11ljnbergloop

JUNI

vr

za zo zo za

07 15 16 16 22

Stg lJegatl A.V. - 34

Unltas 0e Komeet A.

V.0. N.

Echt

Pepljnloop 10

Gennep

NK Berglopen ZNK Senioren op Halve Nlaaathon

Hoensbroek

Halve l4a.athon

Steln

Stratenloop

Heerlen

Telem6ticaloop

lÍaastricht Slttard

E

.l',].

de

baan

,ILJI T

za 06 Caesa. AUGUSTIJS

zo 25

A.

V.0. N.

ï"

SEPTËI.,IBER

za 07 Stg l4aarlënd Ivlaarland zo 0B A. V.0. |\l. Brs / Alsdorf zo 29 Stg Stadsloop Ivlaast!icht

Nacht van llaèr1énd Hal ve lvlarathon Stadsloop

OKTOBER

zo zo zo zo

13 A.V.'34 13 Stg lvlarathon 20 A. V.0. N. 27 Stq Br. l"lar

llaastrrcht

K!,rart van lJyck

Eindhoven

lvlarathon

Heeilen Etten-Leur

l.íellerhoffoop [íest Brabant l,]arathon.


VFFI

d.

GFBRT]lKTE AFKOBTINGEN Academie voor ltchamelli ke opvoeding

ALO

eiiek Tiainer Atletiekrvereld Atl

A!í

Bestuursr,rerkqroep Antl-Dooingsbeleld Commissie Attet,lekstlrnulerlng

BAD CAS

\

Centraol fnstituut 0pfeidrng Sportlelders

CIOS

Districtssectie Atletiekevenementen Districtssectie Kaderopleidanqen 0istrictssectle Tralning en Begeleldlng

DSAE DSKO

DSÍB EC

EK

IAAF JANS KNAU MC

NCAB NCSU

NISG NK NKS

NOC*N§F

Europa Clp Europese Kamploenschaopen International Amateur Athletic FederatlLon Je.rgd Atletíek Lelder Jeugd Atletlek Nederland Schol ieren Kon1nk11J ke Necierlandse Atletlek ljnle l4edlsche Commlssie Nederlandse Christellike At.let:Lek Bond \eo" rl drdse C"r.rsLél1jle Sporr LjciF Nederlands Instituut voor Sport en Gèzondheid Nederlands Kampioenschap NederLandse Kaiholleke Spo.tfederatle Nederlands 0lymp1sch Comité * Nederlandse

Sport Federatle

Nederlandse Sportbond voor mensen met verstandeli.jke handlcaP Nederlaads Studenten Kampioenschap 0Iympische Spelen Sectie Atletiekvevenementen Sectle Kadelopleldrngen

NSG

NKS

0s SAE SKO

SNS/NÏL

Strchting Nationale Sporttotalisato!/ Nederlandse Instant Loterlj Sectre ïaarnrÍrg en Begeleidlng

STB

ÍLG

L lechrrsc'] 'ader lunrLlondris Trainer Loopgroepen

IJB

llniebestuur

STK-

llR V!,JS

l^J(

er

Spor

Unieraad Volksgezondheld, Welzljn en Sport (lvl1nlster1e) l^Jorlds Athletic Veterans

liereld

Kampioenschappen


t5 ÍVIAAG.DARMPROBLEMEN

BtI

I.ANGE-J\FSTÀNO LOPËËS

TNLEIDING

De Lang€-afstatd ]-oper

blljkt tljdens

lnspen

ning reqelmat.ig gecoifronteerd te t"rorden met vervelende klachten van het maag darmkanëèl Deze klachten kunaen een mil{l karak'Ler hebben (pijn 1n de burk) of van ernstiger aard zlin (bloedrge dlarree). Bij het ontstaan van de ze klachten spelen met name de intensiteit vÈn de sportbeoefenlng, de getr6indherd, de rnate vën uitdrogrng (dehydratie) en het voedselgebrulk een belangrij ke ro1. u1t onderzoeken blljkt dat deze problemen meer voorkomen !h1j lange-afslandlcpels daF btj andere duursporters. Het ls dan ook -juast b1j Lange-afstand lopen belangriik om heL vochtverlies te beperken en ervoor te zorgen dat de 'oo,r /drroiroorrooe. op ooj: Ll: j.e1. De -rampzallge'lnvloed vèn bulkkraínp en

diaree op het pres 1s bekend. U1t loper lange-Efstënd tatieveamogen van de iast heeft hardlopers 30-50% van alle studres b]rjkt dat l/Jedstrlld het tlidens maag-darmklachten v6n een vorm vèn vooral op b1i een treden l.open. Deze maag darmprobiemen Bovendj.en blliken en b1j uitpltt1ng, hoge looprFieFSrtelt jongedan r0annen en hebben last van te vrouwen hler vaker re mensen vèker dan ouderen. De volqende maaq-darmklëchten komefi regelmatig voor: - opgeblazen gevoel in de dërmen; - veelvuldig "wlndjes" moeten laten;

- dèrmkrampen; - pijn 1n de z1j; - aandrang tot ontlastang (defaecatle); - diariee; - bloedrge diaree; - nraagkrampen; - Íntssellj kheld; opboerer; - overgeven,


MOGELTIXX OORZAKEN

Bij

heh cntstaan van Ínaag-darmproblemen spelen rl]eestal meeÍdere factoren een lol:

- Ír1l1lngen.

om"lat màag darmprobfemen zich vaker voordoen lllj hèrdlopen dan b1j !.Jlelrennen en andere "gliJdende spotten" zoals schaatsen, Langlaufen en zu,emmen, is het te ver_ !!eahten dat het ire!',eglngstype van invloed ís.

Doorblo€ditrg

een herverdeiing plEats van de krljgen meel bloed, van het maaggaët van de doorblceding koste !.íat o.a. ten neemt at Ínaag darmkanaal v/t darÍrste1sel.De doorbloeding het gevolg ook daa heeft tot oat irlj hoge intenslteit. verminciert. maag-darmwand de aanbod van zuutstof voor Hlerdoor neemt de bewegelljkheld van het maag-darmkanaal af, waardoor gasophoplng in de darmen kan plaatsvlnden' Er lrordt.aèngènomen oat d1t een befangrljke oorzaak is van bovengenoeÍnde ma6g-darmklachten. Een 6nder nadeel van een vefiíinderde Lverking von het meag-darr,rstelset 1s d6t de lediglng van de maag verstoor raa[t en de opnaÍne van vocht en voedingss-aoffen verstoor v,,ordt. Hrerdoor treedi eerder ultdroging op. Dat 1s erns'big, want een hardloper dle urtgedroogd í3akt' gaat m1n der goed presteren en loopt kans rlp r.'rarrnte-stu!í1ng' ook voor hei maaq-darmstelsel 1s ultdroglng ernstig, wan de doorbloedirrg van de maag-darmwand neemt nog verder af' Hierdoor kan dooitlleodlng in het nraèg_darmkaaaal vriJ!,rel stil komen te tlggen, waardoor een zuul:stofgebaek van de darmcellen optreedt. De datafunctie vermindert en het kan zelfs Ierden tot afsterven van cel]en in de darm \íand. Als dit 1n ernsiige mate optleedt kan diarree optreden. Vaak gaat deze diarree, a1 dan niet 2ichtbaar, gepaard Ínet bloedverhes. Als er vaak bloedverlies opro i-e"ot brt oÉ onrlasLrnq, \.n ooL urLe''oelri' ''rder ijTarte'ort en nnt br t hirdlopers Jaèk voorro.endp eP^

Brj hardlopen vindt el

b1óedstroom. Oe spieten van de benen

bloeCermoede.

00, op rlaas e oe _-ereÍ ,,r'en "-,del.j L' .,reirig Id' o'oPd É1 zuJrsrof N1 Ligéa. \radrooor bloederrge Jr.Ire ontstaan.


VOÈDSÈL

Door'd6t de ontiediglns van de maag t1-j dens inspanni.nq verstooid i§, rs het be langrljk döt er geen voedsellestënten in heL maag-dà!_Íkanair; 2dnlve:rg zjJn vóór het sportelr. oat ls de re.ien rraar or0 et ln het alqeÍneen aangeÍaden wordt om 3 uur voor de rnspànning de foatste Íraaltijd met vEst voedsel te gebruiken. l/,Jat gegeten en gedronken 1s kort voor en tljdens het har lopen, kan ook van groote rnvloed z1jn, met name met betrekklng tot opboeren en overgeven, Vet voedsel (patat me màyonaise) 2a1 .og lang nadat gegeten is klachten geven b1j hardlopen, maar ook maaltijden $/aarin veel uien, kool

soorten en specerijen zijn verwerkt. Hieronder \rorden enkele algemene voèdlngs6dviezen gegeven

VOEDINGSÀDVIEZEN

* *

*

" *

* "

Eventueel àls léatste maaltljd een licht verteerbare voedlng gebruiken (bv w1t brood, yoghurt/vIa, rlJste pap, grfesmeelpap) : De laatste 3 uur voor de laspennlng vast voedsel vermiiden; Tot vlak voor de inspanning goed drinken (bv (bron)water, thee zonder sulker; l/onneea rnspanning langer duurt dan 1 uur vocht tijdens inspaonrng aanvu.Ilen (+/- 1 1lter do.stlosser/',,íater per uur) ; let dÈnkea tljdens \.redstrijd zou deel vàn het t!alFtnqsprogramma moeten ulLmaken; Indien naast het locht ook koolhydraten moeten worden genuttrgd kan d1t het bcst rn vloeillare vorm gebeuren (koolhydraatrlJke dranken). Probeer dit tljdens tralnrngen uit; Ga niet voor de wedstrijd plotsellng het voedangspstroon veraoderen,

Aíetlekzelíslkdoeffi


§poÍiry§iatherqpeut aI r--s3til -, rÉEilII T U IIE THE:[ r! !flIX I r !a -!BÉta -r !

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op fietsergometeÍ - loopcorrectie sportÍnassage 'taDen en bandaoeren

ltledische §porfbEeleiding Heerlen

Hommert 10a Vaesrade lF't.44r'i92 - 6088

VOOR INLICETINGEN:

8

(M5 -

§'52U}'


i8

Nl

o)

ol

Éor)NcóNN-:

ói

!o .:i N

<

co

ó

(o

É

r 4

ó1 + d + rl

ÓI (,l

N N N

6l

óóNdóo@

r § o o N N N:

È

91r

tt-

È

,oLocooo po!É1r @r at

t-

É

È

r-

!ÍaoÍl

r-.r f o oóiàÉ ÉrP o t: c rjc 4:>-Ët)Jor-iÉo > ts o o ar qr )"<.Í:ta<Í.ta=2:a<<

!: É


GEIIOORD BI]ITEN DE COOPERBAAN h I hu$'elljkl' vraag! dc nran zlin pasgeLÍruwde vtietd' _Uitsrekend-. ant\loordlh! "Miin !.o!w en ilt zrn her over een bcleS'ijk pui! grote dingen in ons een§ gewor.len dai ltet geluk in !8r hnwelijk ga.tr.deen. Ove' de hLrwcliji. heslis ik. de kleine mijn vrouB." Zegt z:o v.ien{i: 'Alles goed en wel. malrr $ie beslisr nu wat de gÍoIe dingen zil'r en par de kielne dingen I' _WÈl. h.e gll.1l het

Eniszins bcrustend reaSccrt de jonegehurvde manl "Tor nu to. hebben 2ich nog gÈen grolc pÍoblemeD voorgedaan" De lo,rrzifter van dc anti alcoholvere ging is zélf, d'rr hij rllei verseei: z'n eigen rede. zó in hcr \tur ge.aakr zie waggelen. de hocgen als ik de diejongeluiuí . en ' \pe, J'nr( qÀ r q nie' .I n.n r.( d

'

d

i, 'o

re larr

{i'lr

.... . keen t rug

r

'' keer ieÍ{s ..... je zuir cr geen

Elsie is net moeder naar de diérentuin wan ze staan voor de kooien der roofvogels en Etsje vraagt: - Uoe, wie is hiex de wader? - Da's qenakkeiijk Le zien, zegt moeder. De altijd de grootste ui1' Àls de vrouw van professor Fe1-ix de rekening van de sclroorsteenvegér ziet, §chrikt 2e zich eén bult. - wat, zoveèI qeld vóor éen paar ntinutén werk? zelfs net een unive-rsitair diplona verdién jë niët - weet ik, !4evrouir, daarom heb iI nie! verder gesludèerd1

ook

_Is

he! waar darje md een vreemde in de kleerkasr hceft adrgetroftin. Suziel" "Nee hoor, hoe kom ie daarbii?" 'Ach, dri heeft hij mevrouB Dingeman.\ verreld.' 'lvlevÍoue Dingenms zou b.ter moeren weren. het yas haal eigen m3n en die kent

R.chter: "Ilebt t, voor de iercchtsielling D.g eer laöLste "lk zdu g.aag m i exànen willei overdoen"

*c!l:)-


4{J

Uitleg looptrainingen voor volwassen Op de earst€ ptaas gaan ailqlgqpl@14g1-g9! ir het zomerseizoel van §taÍ bij ds COoPERBAAN van de S.T.B . Maandap en Vrudaq: Op maandag en vrijdag houden we iD het zomerseizoen geen officiele tÍaiDiDg. Het is wel mogeltjk om op die dageÀ om 18.30 bije€n te komen op de Coopertraan. VaÉ daaruit wordt er wel een duurloop gehouden onder de aanwezigen. lndien er op deze trainingen een loop$oepbegeleideÍ of traioer aanwezig is, zal deze bekijkeo hoe de itrwiling zal zijn. Er is voor deze fonnule gekozen omdat er te weinig begeleiders zi-in om alie dagen de diverse groepen te begeleider Dnsdop: Dit zsmerseizoel zullen twee Íraidllgetr worden gegeven, te weten en baaotaining en e€n vaartspeltraining in de heide. Beide traitriioger àjn voor iedeÍ bestemd ofjs nu l{a1 la[gzameÍ 1ooÉ of wat sneller. De baart'aiaing zal worden verzorgd door Hub Welting en Harry Vermeule! en de vaartsp€ltÍaining doo! Cor van Haaren en Jo van Modrop.

Epclsfus; Op deze ayoqd zal io begiDset gezamelijk woÍden gestaÍt. Na

de

warming-up zal de groep io tweeen wordetr gedeeld. F,en snellere gÍoep o.l.v. Alb€í verbunt eo Hcrman Rutt€í. De langzamerc groep loopt o.l.v. Hub welting en Herm Gerards. Met dian verstande dat itr de langzamere groep nogmaals een differentiatie kan worden gemaald iBdieD het tEmpo yool sommige te hoog Eocht blijLen. Hieóij wor& dus rekening gehouden met ÀLLE lopers. Donderdao: Op deze avond zal wederom eetr baanttainig op het pÍogarnma staarl Osk deze tIainilrg is voor alle lopers bedoeld. Zondap: Voor de vroege vogels is er een duutrainig op de heide, evenais in het yJint€rseizoeE begeleid Hub Bmuwefi de latgza$ere goep en Joha Heídrix de srellerc lopen. Voot vrageh oí suggeslies: (:or van Haarcn - 04 5-5 32656 2 Jo |at Víodtop $045-5i1658ó


SFORT EN

ITIMCLI'A BRI'N§§T]MMENtrEIIIE idl&'

BESllruR

:ES!

:

g- Ho.";s

WiD vaD der Lindor 045-525499

op

,au vatr Ee€a 0/-5409:134

6ro€re Kruisst.l3 6443 BD KliE,rcn

Penningmecm:

M€as vaí 't Eofi 045-5457771

B€Íghofsf. 103 6471 EE Eygelsho\qr

JcugdspoÍt:

Eub Weltirg

Voorzitler

Se!Íetei§

:

:

Qrsdvliedr.o 2t

a5-532t». Alg6mc0e Z8kctr

:

Jor JatrlscÍ 0434591995

:

Jo

(vic.€-voorzit&r)

Àgoeoc Zrtcn

6442 PP BÍuassm

6341 HB Lsodgaaf Scheptabaat 22 6343 CV KlimeD

vln Vlodrop

l(oea!€l9l

(lftLtaiaerscom) Wedsrrijdcom. :

Jo de

Trainerscom. :

M5-v25470 Cor vrD Emr€rr (I)

Veldtr d6

045-5326562

ó372 DN

Wedstiilsecr.

63?2 NG Iaadgraaf

045-53165t6

wlt

Co. vrn

:

Aterst.15l

[r.]eD (II)

045-5326833

Lrrr

Sport medisohe

Errr] vrl

zeten

046-4426088

Lid:

Er.rie Vcrdàrhr

der

045-5321§3

Po6Edrls:

Po3tbu53I

P6óark:

RckÍr.

l3I

ó414 BM He€Ílen

LodgÍaaf

Hodugmatr.st.25 6372 VH Lmdgmaf HorlttrcÍt 10^ 6361 HN Vaesrode Op t Veldjè 9 6372 RX Ledgad

6370 AC

l-andgrtd

tÍrv Pdiringm€.ster S.T.B. B€rgh68r. 10164?l EE Eygdstrxeí

V€'siging$r.KNA.U. Prólic Rsldi@s

:

:

491 5695

354 AlbeÍ! VerhlÍlt 045-63t4854

GBonllnssf.?3 63?2 KR

I$dgÍarf

via Íedsttieadres of bestnlf AdvErleeÍdes kijge! het clubblad koslaloos toegezoEd@


;IREFPUNT

\AN

r/ rrA.NNE \l rlt tL

YVIODE

24 UURS

GLASSERVICE

311413

STB Clubblad 1996 nr 2  
STB Clubblad 1996 nr 2  
Advertisement