Page 1

ATLETIEKVERENIGING

BR urys^

r%u^ -:Ë

tsË

'tf lr' I-_-

Sport - en

E1996 Nol D Trimclub

Brunssummerheide


SPONT EN

T

MCLT'I BRUNII§I'MMXTEEIIIE

BESTT,IIR :

WID vrn dlr

voozitra:

Lhd..

o15.52519!v' Sccrerrrir :

Pcdlrirym€clilr

:

Alg.D.írÉ Z.t a : (vio..YoorzftrÍ) Algtocac Zdco :

oid-!rh.rr.,@) \Ycdrtijdcom.

:

Trrincrrc,om. :

wc&tij&.cÍ.

:

6,t42 PP

BnE-

Jrl

vro Ecrl u54052731

Grw l(Iuire.l3

MÉ. vrtr 't EoíÍ u5-5457n1

BcrBhoíÉ.

Eub

,cugdlpoÍr :

Op g.o Hoc' 59

wdahg

045-53?0,z2 ,aa Janraao M34591995 Jo vrtr vlodÍop 045-53165t5 Jo dc Wlt M5-5425470 Cor Y.! E .Íco g)

64/í3BDKli@ 6arl

EE

lm

Eyt lrtovro

Qr.dvlicgLe 2t

HB LodsÍ.d Sohc?.obot 22 6343 CV KliEr'Co 63,11

Ko.opcl9l 6372 NG

Lo&rd

At!Írts.151 6414 BM H..ílco

V.ldbrod 6

Lsdr Í

045-5326562

63?2 DN

Cor vttr

HotrilgEer.25

H..r!d (II)

M5-532§33

6372 VH

LEdfrd

Spoít mrdirchc

ErÍÍy Ya! dcr IraÍ

ztlrci!

0,16-4,{2«)88

636f HN

Eub Pr6,oo u345v257X

M@ócidc,a2

ÉvÈoarÍrotaír

:

Houcn l0^ 6343 CR

VÉrd.

Kli@.o

69m AC LodSÍ.d Fodllr3l l3l ld.or. 4915695 trvPqrirEEld S.T.B. E ghoó!.. 103 í71 B Bygdóo\,E

PBi.&!.:

?sóol:

Vr.sigingalÍ.I. NA.U. : 354

PólicRddru:

Àbc.r va.àEt

GBmÍrrrr7l

6:,?2 XX Ln&r..f {X5ó314tí vir Írd.hiaör oabdr,' AÀrcrttrdar lcijga ha chlrbLd to.t loot to.grtoót&o


REDACTIECOT/IMI§SIE

Annolies van Vlodrop, Ed Schiks, Theo Schmoits'

Ult íll!t. inl.v.Ídíum kopii: 12 apÍil a.§. bÍ /Ànnqlios van Vlodrop, Ko€mpol 91, 6372 NG Landgre.í.

H.t clubbl.d

v.[óljnt

5x p.r

j.d.

INHOUDSOPGAVE Pag.

4 5

6 12 13 15 17

18 20 22 25

29

30

Ondorwerp

Ing€stuurd door:

Van do voorzitter Vooístol samenworking rÍ1ot AVON Kap6lloíbosloop Kapoll€rbosloop Kapollorbosloop Teruoblik op Sint6rklaas Van d€ w6dstrijdsecrstaris D€ 2aaltíaining Ni6uwe l6d6n Vsrjaardagskalendor Aach6n€Í WinterlauÍ Wintsrlaul Aechon 1995 R6uz6 korststol Van de trainèr Coordinati6ov6rl€g STB_commissios ClubíBis najeerswodstíijdon 1 996

Wim v.d. Lind€n Wim v.d. Lind€n

NiouwjaarstrèfÍon 1 996 Zomonraining / School oiympiade Kalonder vsn wodstriidon j€uod 1996

Ed Schik§ Rob Gulp6n Rob Gulpen Ed Schiks

Ziek6nboog

EstaÍotte-kn!pp6l

ATB-iolr 1996 36 37 38 39 40 44

Divoíso uitslagen Brooks b6ígloop-ckcuit London Marathon 1996 Meírthon Rottordam 1996 D6prossi6s on spon Gohoord buiton dg CoopoÍbaan

Ed Schiks

Jo ds wil Th6o Schm6its Rob Gulp6n Cor v. Haaíen 2

Betsy/G€ída/Ton Jan van H€es Jan van Hees Theo Schm€its Ed Schiks Ed Schiks Cor van Haaí6n 1 Jo van Vlodrop Hub Provoo

Marc€l Kockolkorn Harry Vsrm6ulen Theo Schmeits Thoo Schm6its Íhèo Schm6its Th6o Schm6its Jan van He6s Ed Schiks


Yan dc Voorzitter FEESTJES

!!!

Hct ir zoycÍ. & le d. rutrilL vra & vooara nÍlco Dct Ed.lc, hrcLtiSlte zal(co rls bc'tlrÍliÈc vtrtdcÍitrgr[. DarwoÍ dood.o .l ondswrÍpao op hct wachdii!Éjc, ElrÍ dc STB-fccrljcr lrijgco vooÍrog. lL wèct trict hor hcÍ toEq D.E zobog dc vdtoiging bara ig ha houdco v.! fcadc! ca, ve dc rprci.lÍcitld. SEtd! woÍdt Lct lo,pto gsvolgd of .fScwi.scld Ert cco p.Í u4È g.@ltiShcid.o nd i! oo& !o8 a.or zo dd cr altijd llct cco &iogcorlc lelcidin8 toc i . Nc.6 ou rfgclopa lneadeo. Dic lsldc toch c€l lEÍrl fccrt liiLc hooStcpoatlD. Voor nij *ato dat dc

volgcadc:

Hct B.rlljryr!8.ÍrÍdar. wcÍd .rDg!&otrdid dr (io No-Partr Prdy. Dit hsbtc doet vcrmocd.a dd Cr wciÀig t! ruÉig.ír vi€1. Hci tlgcrd.d i! w!rÍ. Ecr of aodcrc wcddcorchQ lciddc.rio. dÍ Fritz ro MEi. Filch.Í ad À tr Ptilbpi ( mlgrl. nij irtda dic vo vlortop oot h viDgl' iD dG p+ ) i! d. hatirc vo AVON cco fccrt oÍgloirc.rd. ri!.Í dG v@tco vroddocfE. Conplcct mct toud bufct, grrrir cgDn@pticr .d cao Íootbodjc, dif ourva Gcitcnwoltrc!??) ÍoctcÍr vra STB op ha tijf gcrchwto w.r . Dc &o.vlo(' tlc.f dG hclc tl@d ov.rrcl Go dc b.!d Doc't Diddt! ia & orott rodrco of 2. rlrjcblicfs& buir Dootc!. MurràonlopcÍ! houdro dur nooit op, blcck oot hicr wccr. Wd Eij bcnrn org ha helc gcbcuno ir 1996 haàlld wodto, iaclurid bod. 'Gollgd focíÈ" is vooÍ zo idr r. zwtl uitge&tt

Oot dc tbpdLrbo.loop it cto relciding voor f.dtclijlhcd.d. Dc z..r gocd! .Etorlrt, dc hoSc kwditÈit vE hqt d..hrD.Íwcld rl librrd bct grotr .rot l rEw.zigc STB cÍ! tf,aro .r dc oorrart vls drt tot v.Í i! & midd.g gdcclt rv6d. D.rröij cto g.od cooplin st rE da scdrtriÍlcmirsic, dic voor hct ccrí oadd d. eDtboulistc lciditg tttr coddildo, Jo dr Wit wcrttc. Hij wlt zccr opgclucht dd wc ao hct citrd vrD dc drg kold€o tcrugblil*.D op c.o 2..Í gcdragd cllrDcEd .D wl! nog Dc.Í i! zijo mpjrt ioro wcrhoodc, Kolgco cco ..oodigp aósidi! vu 0. 5m,. bcloof&. . v€Ívol8 -


J

Dc relqidirS vo.í dc Nl.rtj..rtonhord!8 ir duidcli* .o vccl- lcdro Uitatlrd crÍí wrÍÉo -nar !rcr;i @ clla!Í hct cca to udtr ioc ta wcalad. ( is bcvrorrwco Socd lopcn, d.Ínt dc lmrinÉ \d TCN tadr@.o

rocncocor voc 1996 uit d€ doctctr t! do€o. Dc wtacocirtcocomi$ia, oot al Dic[wc ttifl brord! dczr dlg om tc ct lcÍcn w.t zij i! t .Í Íla! hrsft. Hó PÍEvo !o Rch ncuaiot otguilccridc zclft c(o z!.t h.Ílcdctc ( j@cr, dc tr!@ b.n il v.'glt D' ÍIlE dÈ vm .Í gpcd in z!t. KlirnE.o wctao wcl wcllc if b.do.l ), zod* dc fcc4ica pcrfccl vcrzorgd Uir!Í.ad fltrd dc cd.Íin& wcoalr bij vooaocmdc'bmiag &o( f&M.rir Filch.Í + fti.íd! ( hoczo &iG{? ) E o h bcgin \u 1996 kuo j. ds vÉEoiging nict w.o!.o, lijtt itrij. a.dcÍlaurs? ) oiD

clh!Í!

gocdc

voor fcc4jcr ho.& nilt .hiÍt octr ..olcidiÍg t ziF. Atlaict ir eca individrclc !po't !o du! viar jc roEs lllca crn Uci! fërqc. D.r gcbcut& Eij to.o lvc dE vtnoud! Ect .dtclc 5T8'.t8 dc.hdco re & tor§ le Gillrv \ vl* o\ËÍ dc gt!o. bij GÍBGL Cor ve ILrfto II wcé .lleí ve dit fccstjc sf' du3 vooÍ vtrderc inforoaric hicrova, vaÍwijs

il

oa!Í haro.

W[Àob dit geledaÍ ov!Í fec4§ mu cto vm dc oplarcírdc lez.Íi wallioht luDnco d.of@. Wchu & Édlo ir hc.l lirnpcl. Hccft U .L 5T8'.f .n vE <fcze fcc4ië gcnirt? Ofmis,ohi.o wcl dLor.l? h ir nc.Í de tPijtiS. ZoÍ8 ccht t wcl, dd U cÍ d. volgrortc kccr bij bctt U bcít ve hrÍt! wcltom .ír zult cr g.c! ryiit lro !xijg.ír. D.r hd U bcslist .l z.lf uit rdjn bctoog bc8Írpao.

Tot zicoc, wcllicht op dc

j.avcÍgrdaing v'o

5

íl.at

r.§.

S,T.B. kriigt ecnmillge subsldic Dc KrPcllcÍto6loop srs dit jrE uit!ÍE!È gctl4gd E rc.ílco (o *cl iD 3 opzichh. Op d. c.Íst! plrltr ipoÍtirf BE i.d, ctít ttal .it gÍoot wld dlch dic dc toclohouwd! cn ryocodc wcdstijd vocrchotca. oc "gFzÉlighcid' cÍr. cr .ll Uq op de wnrpijl, icts wd rij cig.lfiÉ hclcDld nict ltrfllchtt!, da tocz.ggitrg ve & 8cDcotc l-!!4l!d mct nErr vE wcliord.r Kollgco vm Il.5@- voor d. oÍSeirdic vE & Kryc[rrtGloop Wij dr S.T.B. wilLo hi.Ítij wctiood.Í Kollg.o ia hsi. drot.o vo6 dcz. crm.ligc rubridi..


(Sm volrstel srmenwerking mct A.v.o.N @l Op dc lormdc jrEvcrgd.Íing la J n Ít a.r- \f,il té b.rtrr d. ldao vE dr §.T.B. sl*ocd & g.& nsr c.o le.ílw.ítirglovlrrcotodlf oct A{!ti.tvcicditirg OÍEjc N.s!.u (AVON) uit HccÍLo. Rccd6 gÉÍuiEc tijd bcstie GÍ t@Lth bs&o (b.raEr»Gd.o vE AVON .o STB, zodat ia dc loop vm 1995 .dtcL vcíi.Fnwoddig.Ír vo do bo*rto vr! dc bcidc clsbs ÍoÀd tlc t f.l zij! glao zit!.o od t bddÈca oflroogè liÈhcdta wrca voo cco wd DrtÍ gcrÈucfulaÍdr loatr*rÉirg. IEtraÍt, bcnh vcftningiagco hcbb.s fli.Lc loo?gr!.p.o op divÉrc aivo I dic hicr ca daar dczclfdc thclcn hctÉcq <lczclfilc wcdetiiÈo bczocfca co ia tcEcEdc gcbied trsiDco.Dc vrug vaÍd gcrÈld: Op wcltc oaicl rqtd.o lcd.o ve bcid. vcÍ.oi!i[g.o vootdccl tebbco ve r.zoclir.c rhiviEita.o iD tocvcrrr zouda dic cto vcrijtiag ra ha rdod bioro bci& wfiaigiagrd tu'tca zijD.Rcrult d \u d.z. qicot írod. g.rtrÉ*lo war, dat tci& bcltrEo voo( hro *rcdging porltior t'.ta z.gqn !E c.o cvlrtElc raocowrctbg o dc intatic uigFrtco o to Loco rc ca rocawcrtiogr ovaca&ogt A& wc r!r!t.a vE !@.c*atitg dao bdoclca bcidc bcrhrrco dr.rDcc .&tiyitrit a zoak dc volgcodc: - {é prooot r vr! dL..Ír r.àtrllho bU d. Ldà. Eco gocd voortccld hicrvra i! dc ,&pcttcóo.loq. Vcd AVON.lcd.o wrr.D dr&.ow.2ig. ODgctcc'd grld dd oot voo( bv & Tat oÍic.looÍl

houdco v.í éo 8.c.or{lrf! jd4drcd.djd. Lrma oot Ec.Í of Ed.Íc .ttivitcit o ?iF, - E.t or8.rL.Írr v.n g.ran oljLG ch]rl.lDy'o.d.ct -

Elt

Dir

ppao,

f.rlctf

loopÍro.p.o. - Sencl rcLca rerr a SÍoof hopa"aocDcra. Hicrocc *ordt bcdocld ca rcir zodr tv. na vorigj.E r.E Bcrlijtr. - §a|q arrllatr tar voor b.rddhg vaa aa! iarrtloo - Tr.ltrlng.r op d. b..r v.n AVON Zorls U wcct gabcuÍt dit .oi8Ëjrwo, 'rcdr cvtoctor dcattqE, Dits ,ij .ji! 6 yooídclc Uibrrrd àj! rodcÍr aftn/iÍ?itro vo dc ldco vm bcirlc olutr. Zo.l. ÍËcdr grstdd zd tct bcrur dit odcrwcrp op & jrrrvcrFf.Íitrg op & .gc!d! zcËlo co dc kdcd \/Ilgcd of !.tr irí.ot et ca rmwrrtiq rorb [i..bovao gcrahctrt I"d d ju[È ladaab aÍ E!Í lari ovtÍ gad. EvrdrÉlc opof .rmcrtiag.d Lor!í *ij de wcl @ 5 D!!t op

Nrmcor bcatur, \{im vm rlcr Liadco


ílonnmers- an timmerbedrijÍ

H. cle Hoon b.u. 045-3I8849

tr.

qulo verkoop nieuw en gebruikl 1e klas occasions met BOVAG

reparat e en onderhoLtd van alle merken

qarant e

APK-keurlngen schade-taxat es en reparat es

Klimrnenderstraat 95 - Klimmen Telefooni O44OS-1359 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal ïelefoon: 045 - 75j 449

§AGi'

L1llllml S8lltl aarr


KAPELLERBOSLOOP DooÍ 'n ongunstige datumplemitrg koÍden we de l2o KapelleÍtosloop van 10 december det meer itr otrs clubblad opnemeo. Doch omwille vaD volledigheid en het traditionele k Íak€r meend€ de redakie alsnog een koí memorandum ie kunDen geven. Toegegëven het is eeí oakomenie. Irt wel, beste sponvrietrdeÍ, er weÍd op I0 december wel degelijk gepÍesteird, een nieuw parcours record vaa 24'22", gelopen door de Achilles atleet EveÍ GielenAlsnog vrn baÍe proÉciat ! De organisalie was in bekwame harden van Jo de

wir.

Hel verliep pe.fek daar in her kap€llerbosje zt het dat vÍieDd Wim, een bekeÍd zuid-nederlandse speakeÍ de route sraÍliin finishlijn diveÍse kereÍr in recoÍdtrjd moesl overbruggen om met zijn ooafscheidelijke megafooo tijdig veͧlaS re kufiren doen. WioDercs bij de dames werd de bekende BokijkloopsteÍ M.KetelslegeÍs die de 7,2 kn.

in 29'17" vollooide. UitstekeDd I Wat de STB{eelume betrof zigen we een vlaÍDmeDde Rob Riken als I o door hel lint snorren, 26'52". Een tijd om rrors op re zijn. Tweede STB-metr Hub Heynen en derde. Jos DureweeÍd volgden op eerbiedige afsund.

Bt

de drmes liet CaÍla Willems zich na haar goede prestarie in Berlijn ook weer eeͧ van voretr zien. Ze bleef WilhelmieÍ Comelissen en Ellie Krem€r net eveÍ voorCaÍla had de Éaí verdieod. De adeen werden op go€d open weer Setralieerd. Het was Íeeds winterig kil, nuaÍ windstil etr van belarg vooÍ de lopers "fiesh air" zoats men dit Íloemr. Er waren ÍuirD 80 deelnemers en deelftemíers. eveD raditiooeel als de KrpelleÍbosloop was de plaats vaD huldiging, de kanrine van Sjef vatr Ooyen. Nadat de winn:urs van de jeugdlopen re€ds bij de juriewagen *?ren Sehuldigd, w€rden elle aMeÍe wifflaars, Meede en derde plaatsen biDneDskamers toegesproken. kkkere l,artetr werden hun deel. waawan sommigen met aankleding, Voor de verkleumd€ toeschouwers was er erwtensoep in de gamel. 1

Al


6

í 2e Kapellerbosloop ln Hoerlon is h6t vrouw6ncaÍ6 g€3lot€n. Do roden is, zoals d6 dam€s zglÍ zogoen, dat ze hun doelen Orotondoels hobben beroikt on dat ze door hun 6ig9n succos ov€rbodig zijn gswoídon, Nu zullen julli6 26gg6n wal dit h66ft t6 mak6n met do kapsllorbosloop? W6l, dat zal ik jullis uitl€ggon.

KapallaÍbo!loop-orgrnirrtia Het drsamteam ond€r aanvooring van Anny Ketolaaís bsstond hooÍdzakelijk uit vrouw€n 6n toan h6t spann6nd dr€igd6 te wordon h66ft een oud6 rot in hot vak n.l. Ria Mandsrs voor rust on doorstroming gozorgd, rerwijl d6 zls van Fons Kr€uk€ls, Anni6 Bouman§, er zolÍs aan hed godacht dat oí weloons t€ weinag menssn tijdens d€ pi€kporiodo konden zljn, zodat zij haar oig6n zoon Dennis als €xtra kracht had m66genomon. Louis Coíd6wener, (z6lf liep hij d6 hoofdloop) had zijn vrouw g€vraagd om t6 helpon bij de afzstting van het parkoer§. Finy had vooí o6n ksuíkoDs 6an dam6s gezorgd. Er hi6lp6n zelÍs kind6r6n van dszo damoa mo6. Dit kouíkorps d6od het meer dan voortíofÍelijk, want na het €inde van d6 wgdstrÍd€n hebben zè z8lís 6igenhandig d6 aÍzstting€n afg€brokon 6n m€6g6nom6n. Ook bii de tijdwaarneming konden ze ni6t zondBr víouw6n. De st6un en tosveÍlàat van deze (dat mo€t ik to6gev6n) hoofdzakslrke mann€naangslogonhoid wes onze €ioon Mien Ouaodvliog. Oan onzo voorzittor/speakor. Wat is d626 man zonder zijn vrouw Tr6a7 Als jè hot ni6t beter wist zou je zegg€n dat z€ zijn 2s g6houg6n of op z'n minst zijn reaorvo-gehougon is. Ook h€6ft toevorlaat Troa m6t do wèdstíijdsocretari6 oídening aangobracht in ds uitslagsnlrston, lorwÍl zjjn tgvons an haar e6ntj6 do prij2on hs€ít vorzorgd. Dan d€ prijsuitrgíking. D€zo word op ons verzoek ook al we6í door een vrolw g€daen 6n wat voor gen vrouw? Marga Kolgens-Ouadvlieg, do Lendgraaf6o wethoudor vrn Sport. D6ze Marga mootsn 26 in Lendgraef in ers houd€n. Niet alleen door d6 door ons met vreugd€ ontvangon subsidio van fl. 500,00 oÍ door haar to€zegging i.v.m. de v€rlichting van d€ Coop€rbaen wat w, natuurlÍk pràchtig vondon zo 0€he6l onverwachts maar ze dsgd haar portofouillo als w€thouder van Spon all€ €€r aan. Ze was n.l. zo snol dat onze Wim goen gel6g6nheid had om haar o6n attsnti€, in de vorm van son fl6s wijn t€ overhandigen voor hot Í€it dat 26 do prÍzen had willèn uitrsikon_ N.b. 66n dag later stond in d6 krant dat 26 van iots and€rs hield dan ds attsn:i€ di€ we haar naluurlijk wel hobben laton b6zorg6n. En dan last but not loasl, Ria Visser (psoudoniom voor Maíia Fjschod. Zij h6oft hol Hoíeca-gedeèlt€ verzorgd sn haar Fritz of hij wildé o, ni6t mo6st


1

maar assisteren, vorder was hol daar ook een compl6t6 vrouwen aangelogenhoid. Bijvoorbeeld Franci6n ven Haaron, do vrouw van onz€ niouwe wed_

strijds€cretaíis Cor. Cor was trjdens do Kapellerbosloop elders in de gíensregi' o ds eu.ogionalo-gedachte aan h€t uildíagen Alle lísnschon werden Bruder torwiil Fíancisn aan de slag was in h€t winning-t€am van Ria. Rondom Ria's zolÍgebakken h66ílijkhedon onlstond brjna €6n Poolse Lenddag. Maar ja, hoe kan het ook endeís. Do winnaar in 66n niouw parkoersrecord had voor dB w€dstíiid e6n stukie van Ria's zelfgèbakksn koek gegeten. Eí wordl zelÍs gefluisterd, dat els jè eon groot stuk van Ria's zelfgebakkonE ko6k voor sen wedstÍiid e€t, jo op j9 tonon acht€ruitlopènd minimaal een P R. kunt lop€n tijd6ns oon meíathon. Van Rob Fiksen eersto S.T.B sr op de hoofdloop wordt zèlfs gezegd dat indien hij een gíoot boíd €rvw€nsoep van Ria's eioen h66rlÍkh€d6n vlak voor 66n marathon nuttigt, ?ijn €indtíd bannen de 2 uuí 15 min koml ts liggén. Wat is nu de moíaal van dit vsrhaat? Onz6 eigen S.Í.B,vrouwen, ook dieoene die niet met name z0n genoemd, hebben de Kap€llorbosloop gemaakt sn ze zijn aljaren zoveel mans dat ze in hot gehesl geen vrouwencafe nodig h€bbon. Bliift echter €6n kl6in Duntje over. De schrijvon van dit verhaaltje is coordinator van de w€dstrijdcommissie en 66€€666€6€e€n man, Dat de eorsto vrouw voor deze functie moge opstaan, F€st mij nog ied€Íesn die heeft m66g6holpen, vrouwen maar natuurlijk ook mannen te bedanken en te fsliciteíen met deze 12e Kapellerbosloop, ook degene die ik vorgetsn heb te vermelden in de teamlijst. P.S. Stiekem moet ik toegev€n dat er ook enk€le mannen hebben meegeholpen.

H6t wodstÍÍdcommillia-taam lnschÍiivlíg.n/mociliikc vrooon badÍ$roordon cn oplossen: Anny Ketelaars(heeft ook voor de speldsn gezord), À,'larlha Maessen, Huub N€elis, Ria Mand€ís, Annie en D€nnis Boumans. Paíkoc6/zao9labn, wortoh schildaíon 6n arzotton: Herm G€rerds {calqueur, 2aags6last maar vooral degene die mevrouw Marga Kolgens heeft weten t€ strikken), Finy Cordewener, Anja Leistía, Stan Leistía, lsel Weyenberg (lad van AVONI, Niki Weyenberg (natuurlijk ook lid van AVON), Fieny CÍombach en Louis Cordewener.

Tiidwarrnaming/klokkrniltln: Jos Jenssen {bijna pro, hadloperffaetser, toch lid van de S.T.B. tevens dogene di€ Hans Erkons h6eft weton te strikken), Rob Grrlp€n, Pet6r Booymans {geen lid mear w6l assist€nl medische zak€n), Jung lrainzer, ons aller Mi6n Ouaed vli€g, Ha.rie so€pel€ vang€rs van de Laar en Ed Ouadvlieg (die zeer spontean heeft meegeholp€h).


gpokar/opa,atrlft .crtaa: Wim van dor Lindan ooasli9t66rd door Ïroa in 6en 3'dubbolg aol

WadatÍiid.acrÍdaatlprmallkkaÍr:

Jos van zanlgn on Coí van Haaí6n 2. Jauedb.galalda.t/.pÍoo{aavartrllara: Maroosjka v€n Haaren on llona K€sEgl8. Ho.aca/3llaÍran trltarÍdrt volgroa da Guida Mlchalln: Maria Fbch6Í {ch€Í do Cuirinol, Bdtry Vogoly, Annsli6 van VlodÍop, Fran' ci€n vsn Haàren 6n ook noo Fíitz Fbchor.

OrÍl!Prnning: Johnnie LATEX Scho6nm6kgrs {muzigk 8tool-o-loog), Zld ír lpoororlng: Si6Í van Ooy€n lde GROTEI €n Fíancesco van Ooyen (.ael uitíuimon on kuis6n).

CoordinEtia: Jo de Wit (i6dsr6on vooí do voston lopon en dommg vraggn lt€llon). Eh, oh, ja, 6í waÍen ook noo eon aanlal haídlopor§ du§ hio.n, volgoo d0 uitBl€gen.

-o-o-0-o-0'0-0-0-0-0-0'0-0-0-

^.#S"'

1 Ron Hill (grijs/groen) running

windpak maat XL, of e.v. te ruilen tegen wíÍÉpak maat L. Ron Hill oí New Line. Tel: 045-5412766 na 18.00 uur of, 045-3687

51

4 tel . werk.


KAPELLERBOSLOOP S.T.B.

Lrndgrmf mndrg

10 dccembcr 1995

Keclcrtosloop

1995, rlwcer cco gÍoot suc<a§. Hct aantsl dcrlrcmcÍs

bcrcilta

vsí

llx

ditj.r

c.íi ÍlcoÍd.eetJ

dit oEdlnls ct,, tcrinSc voodnschiijvitrg. De Dieuwc wcdshijdcoÍmissie olv Jo dc Wit

he.ftzijD wcíl uitst*eod gcdae. Hct porco.rs lsg cr uitstetcÍd bij. VooÍil dc witsctilkte wortcls zorgdc crvoor det valportijc.n

geea

w'Íta.

H.l.ss wrÍcn

í

cDkclc fou(ies in de

uirslagcoQijs) geslopc4

ltrra

de

mcorco vao rlc wcdstrijdcora.lcn-

zd dit iÍ gchlÍÈn. ECrt oendc

Wat dr

*cdsriil

bcEcft wrs cÍ in BycÍt Oiclco

vrr

dc toctomst

nid

Aohillcs Top eca prima

wim!!r. Bij dc lop.ri ve de S.T.B. ditmral Sces vcÍrssrinS€d. Rob nll(téq f,lb f,aynatr Gr Jo. Dutlre.rd vrs!6 dc castc STB&s in ccE stcÍt vcld. Opv.lkd ool dcz. tc.r ccn groot .aDal aricl.n vaa A.V.O.N. dic bí d.z! cmss aaawerig we.rr. Itr hct tadd \.!tr dc toÍreÍdc armctrwcrting Ínct ttczc

vacaigilg cta gocdc zr.iL

D. jcugdlopcd w.rda ovatcast, hoc trn hct oot EdcÍs, dooÍ dc sTB-jcugd. Mct DltÍc trrrnk E.ugcnr wcrd succcwol ccrste bij de jcugdloop B. Bii de jcugdloop A IiGp Ruud Frin crÍ ycÍdicirtrÍ*c twccdc pl.d.

Bij

dc 2.t5

dc "

dlirt '

tr! C.

triEloop was

Hc.m!t.Ít.

ïlm

trVcfthg supa.icE, hct weÍd twcedc rcht r

Klerse. Tim

!

|I


10

UITSIÀGEN: fRIMl0oP 2t5 xM

I 2

C.Hcco*cti Tí Wdtitrg

Jf,UGITU)OP E

I 5 ó ? 8

12

rÀ{

13

AtlÀ

LElt"r

SIB

JAAI 1'l xltl

tr'rtrkEaítgera F.ElninSt A.IkcmcÍ E.WcliiaS J.GulPca

@.@.37

00(DJ7

SIB

0(I(B35

STB STB STB STB

00.04.53 00.04.53 00.05.00 00.05.07

AVON

00.04.16

STB STB STB

m,lxJ4

STB

00.01.15

STB

@.0,1.,16

STB STB

@.u.47

JEUGDfOOP A TÀÍ llJÀAR I 5

6 7 8 9

l0 l3 l5 l6 17

l8 19

Eiic JrÍrinon Ruud Frinr J.Fn.ingr A.Gootzan M.dc Irruw B.Krcu&cls T KrrírcÍs X. Schilclers M,Nictien

E.tr1tm.Íi

M.Bohd

STB STB STB STB

T.Kreutcls M.HciÍÍiche M.GÍocb

STB STB

STB

20

L.FÍetc!

2t

E.Nie§.g

sïB STB

23 25

L.Fnotcn A.J@g.riur B.SchifclcÍs L.Frilr

26

STB STB

STB

00.04.33

@.ot.34

00.05.00 00.05.03 00.05.07

@.05.12

m 05.20 @.05.u @.05.25 00.05.28 00.05.29 00.05.33

00,0J.36 00.06.25 00.07.10


11

f,(x)nlrx)? 7, xM I

Evr.t Gid.o

t7

Ró Rtu o

39

Ifub

17 49

Joa

Àóilh.

HqrE

furrcarrd

I{Db

FlLa!

lHieort

57

Sj.f

s9

Rob

63

ltco §rhcitr

7t 75

IrEb wdÉog Ton §Eno! Hub Wcii:Àb.Í8

79

\vilkd

n t8

Too

Sóolh

M.È-'ut

l*irta

93

,ó Med.Í!

99

J@aao WicÍin8 Dr! Krol Wièl V@t o

100

l0l

Itz lm

ll9

tu

129

l3l t32 136

Pataa

PÍE

Wilr ElcÉld t oir Conlc*tocr Ctlr Willrror W.Canclirrcn E

l«tocr

Àbctt Mrccrad P.CdEli.rlcn

Top

@.24.».

ló s.rÉd3 M4o d.d37 S.óÉÉ1 M45 M40 d.Éro plÉal S.!. phd, M45 plr.tr 13 M4o ph.tt 14 M.lO phr 15 M,o phd 16 M4o pLd19 M40 pLd t M4s pl.d l0 M45 phd62 S.o. phl! 2l M4o plre 5 Mí) pb.rr I I Mií5 pbtt! t3 M45 pho3 V.S.a, pl'62 v1o pLrts 3 V40 phd 4 M.1t5 pLd l0 M.:to pLd

@.2n.52

@.x.22 00.21.53

m-29.1l 6.29.51 00.29.5,1

@.30.27 00.31.20 2 00.31.,í4 00.31_,t?

00.31.52 00.32.40 00.33.00

@.33.42 (x).33.45

00.33.4t

m.3{.m N.34.O7 00.35.44 00.36.3,t 00.36.49

@.37.U @.37.43 00.38.16

.drh ró itu vl*, db ri{i Ger :..r, . D.D Hó..1 íu.rr id,: ,. r.d. Èlt.* (ae a-L. wn c{s. ll,r r.t ,, «rd. rtr*.d (c-.r: r ie rM ((ryi 9. !í.í r(d (oar tíí, lc Jrih & b rrn!Í, vw:íàdÉr 1 ri.,t à!t kdd.ll r4.m: k

Partoursrecord

Evertcielu

,

cielen 3.hudd. h d. 72oo me r.r Lrge bod@p pa in d.lÍr. fi€ afdeuna zijn coll(rmDl Ro

lrurrtr . lv.fi ci.l.í vàn.i, l [B vint n E zich .i D. o. l.ri.tv.EDlginfl ToD SaiFFí.t€ t€Énirrng S-n uit un (.!krdr hàft ^.hrlÈ. in d. Mrti t ndSÉ.J teg rag delnè d. èditi. vu ih íqEU.r Bd neB d.t€ !i,it, d.Datu etr l@p rn L.dgÈf ;.8 nj.uw prmdrRorí nÉra.a ciè Bij de wuw€n *G d€ B.lr.n rneDa4t reD&n àí v:n h.t @.k Éord .À fnirhie in

!. ànn

lr,&) r.jr;

crL.

:.

H.ri.í, :a.ïr, I J&

girÀ. M.ri€ Pad r.GlrleSea vu d. Bot ij*lop€a d. §n.lrt.,

r&ríièoí.í !.rrar r,ra,

t. ridà 6r.m (uirut, 5.!t ,, or*x N.rt- ((dhrrd í,n: .. h rol.À rr.&il5.r.ri, r1.t.

v.§k:cÈ.crffiffo'. lrl.Àd$!6rutu,r7»r rtu rmr (UiIa) Irt3| ,, tul rt|m lmL,iatu. ra.t.ft. d.r Irn .ru tr)ra:{ 15:r d ]!ólji (u.[n) r]:6l .0 l. cd


12

Terugblik op Sinterklaas 6. E. traden ook dif jaaÍ weeÍ op als hoofdsponsor van het Sinterklaasfeest op zateÍdag 2 december. Hel woÍdt lijd dat we voor onze sponsoren eeD business-s€at bouwen. De speuíocht die kiDderen en volwassenen hicldcn in de hei op zoek naaÍ Sint elr zijn hulp is, achteraf gezien voor enlele kleine veÍbeteringen vatbaar. Z-o moeten de poslen wel op de goede plaats slaan (gele kaart vooÍ bet duo WJ en RB) en zullen we vooíaan miÍrstens een half uur eeÍdeÍ beginnen, om eÍ voor de zorgen dat de alleÍlaatste groep voor het donter bimen is. De beste veóeteÍiíg zou zijn als we voor zo een dag het clublokaal van rcN afhuren, zodat de verkleumde lopers zich daar kunnen opwarmen en de prijsuitreiking niet bij hel licht van zaklantarens hoeft te gebeureD. Dit neemt niel weg dat de kindeÍen zich geamuseeÍd hebben, de eetbare pÍijzen binnen tieD minuten warea vetdwenen en de kou snel was vergeten. Tijdens zo een spcurtochl leq je ovetigens de oudeÍs nog beler kennen. Sommige van hen hebben zo'n tomeloz€ ambitie orÍl le winnen dat ze eÍ als de kipPen bij zijn om vragen te berantwoorden. OveÍigens valt het p€il van de antwoorden Ítiet allijd tegen en blijkt dàt niet iedereen de lesstof vaÍl de IageÍe school is vergeten. Overigeís SiDt en Piet (eo een wachtpost) war€í hun rookwaar vergeten. Nu gaat spoíen en roken niet (goed) samen, maaÍ dan duurt ?r'D tw€€ en een half uur wel erg IaDg. Hulde voor hun uithoudingsvermogen. De heeÍ en mevrouw H. en

Nagekornen bericht We meldden het voÍig nummeÍ heel trots dat wij van de fiÍma Riks€n een bedrag mochten oDtvangen voor de aanschaf vaí nieuwe materialeD. We hadden dat uit dooÍgaans heel betÍouwbale broD (de heeÍ Av). We moeten dil berichl echter rectificeÍen. Het blïken de heer en mewouw Riksen zelf geweest die de jeugd van STB een waÍm haí toedlager. Dank, noSmaals.


'tt Bc.t lcdÉ,

E dÍir

!r{a iDgÈ3 .!rn. Dcr(rio.lc

th

3

l/1211996.

irY[

t o bo-{í fro HÈoo-

wil Ull199ó

Ihaóij

Íoíd.a d. volg.od. oÍitlri. in .§àt 8CíOnaA

& {tr - VcrD.ld - Dc

wGd.o di. daEo/dlct.' dic .ta §TBlicatic hctbca.

pr6tÍi.l dkoco b zi! bàadd op ca wdtill wrrröij dc liocnric al@sr ro dc I(N.ÀU wcd.tr doo(lcgwro, rhr ofrciclc wc&friÍko. - Allc.o ofrcicL \íc(hiilco dur gcto 'komc 'rfiodco.

- Dc

wcd*iltccrttria

bctröco

dicot rco ofrcÈlc ribhg.olijÍ vE d. *cdeiit otvrogta w.rop & Fr3trfi.l Ërr.ld rt e.

tc

G{10+O-O'G&O.0.GO.{10

WEDSTR.IJDKALBITTI'ER DATIjM NAAMIOOP PI"\ATS AP§TAND AANVANG

trn 25n 02J03

031t3 03lo3

Hcytlc

cto.r

Hcyóuis.a

.?

f,Drr-Ioop Eoàrbrod. ll0 JoorffiiDl. StJood 6-Yl2

ue Rcóot Uzarto

N.K.Go!!

?

l(I3ll

E|Í

lQ5-17,5 10.ffi

ur

ca l5

WacÍt

TilhÍg

ulr

15.00

INFO

uzr&3a57 s773t9t

u75. 1U»5 0195-

51U72 'l

1? - vaÍvolg

-


14

vqvolg

w.dsriild.odÉr

6lrÍ

10.00

ur

046

E ht

7,r-10

10.30

rE

u75-

v.tr TllhÍg StriÍnÍk

Tllbur8

t§«)

laas Í

StciDffÍt

42,193

14.00

uE

R@dJc tujctiolt W.[.n-

GÍotwcld

5-l r

10.30

uln

0455326t33 043-

ToagclÍoy

6.9t2

10.30

El'

0495-

V3103 &lnÍt UlEr-

St

i!

looP

lo/03 KÍrecóroal locl t6l03

30

552055

E!ÍdOD

t7lo3 r7lo3

borloop

$10

Ennrloop

241O3

Tridloop MoltfoÍ

oTlM

Piasloo,p Se..lEGtr 2,5-7.5 l4.l5 rE

oau

Psr!6oss A.f.Íd.o

09lu

Pri.Í Otrrb.dr 16l RuaE!trloop Wilhchirr Ladgnd 1

l4/u

2lM 2t/0/

1030

ulrÍ

2,5-5-10 l0.30ur

10.15

urÍ

3U04

$ru91

(rt

tl23l9g u15-

&u62 M75.

?

'l

045-

P.rclloop Brun!.uo l-ilo

ll.l5 ullr

He!€-

9.00

42.

195

R'DM r0. MAnAIUON 4,193 Obscrradoop Maartrioltt 14,2 ROTIDXIIÀM

04t5574575

I

nr

maalhor

2go4

$4rt2t

504117

2-+&12

bctg

H@brrg

0ll

551t23

2,4,l03

Hoco.brod.

4339151

54112fB

(x&

57211

045-

532§13 l3.U) ErÍ

0l(L

1t72M II

.m

rd

043-

54ttc29

v.r g.dnkt : lrr

tc bcvelco wcdslrijd.o

e{X).eo.GG&&GGGSO


sserie delen: n overzet Geevers

A

ert op

dit

et

leverings door radia

GEEVERS: EEN BEGRIP!

pleteerd en Warny alle merken.

NUTH MS-zUA;' VIANEN 0!473-76í7 4

ALMEI.O É&a72125 VELDHOVEN u0.531900

(iEE\íEIIS CARROSSERIE.DELEN

ROTTERDAM otu4626661


\5

DE ZAALTRAINING E€tr precbtigÉ combiDdic ven

otr§perÍiog ctr ios?sDdng.

st€e'vasr op doídeÍdsgevod loEcn 25 toi 30 STB{st)6s (ict§ meeÍ drmcs an her€n) mar de gyDresl in de KebÍt. Vatr 19.00 tot 20.00 uur ploduceÍÉn zij daaÍ oíder lcidiDg wD HeDk Thijssen menig

druppeltjc

z*!ei

Àangespoord

e! opgezweept dooi baÍde, $elle mrar vmrrl moderEe Íi@iscbe

muzirL. Hocwel in de f,uziek ale lraste tijd geetr peuze s m€eÍ zijD iogclssl, wordcn er dooÍ de deelrc(c)m(sr)cÍs roch tlei!€ ordeÍbrekiEgcn gc,raelí. In eetr hockjc vrtr de rrel woÍdt mel Dame mk logrl wat asn kaek-gi,.En siiek gedratr. Dit wil zegSeo dat dlrr hct trodige woÍdt Setletsr cE gelecbeD. Het katr de prct oiei druktetr. Jong eÍr iets mitrdcr jorg presterÉD oa.r eigerl kuoE!. Zij doetr hutr best om hct gocdc voorb€eld valr Henk, sd.tisch, s[el, leDS etr tÍachtig

HetrI de ercryicbcul zeer Soede vcrvangsteÍs, Is

vertildcrd drn woÍdt hij uilsteleod waargetroDetr door twee

'Wat

tÍeffen w€ hct met Marjo MooÍen en Marcesjla ven HarrED. waar vind je eÈn veÍedging weeÍ het ft€sr altijd doorgaat, ook bijvooÈeeld tijdens korte vetrnties? steÉds l,Eer is er die goede sfeer ne8Íitr iedeÍ voor zich aas zij of haar gczondheid en coDditic werti.

Hopclijk komer we ellenreel llog eel§ zoveÍ dat we

kufiitr

de kikkeroefeniÍg vstr Henk

DadoeÈ

Komt metr vBak gestÍesst naaÍ dil wekelijk gebeuren, voldae, en onspaDDetr gaat men doorgeens trilar huis. Op de keeÍ,er beschouwd: "Veel waar vooÍ weinig geld". HeDk bedeDh !

Vest en zeker DameDs de hcle grocp: Betsy, Gerda etr Ton M,


16

Personalio .u"ï't Welkom bii

{ó&Ë "rWr"

NIEUW

Jo Helnrrchs Apollolaan 68 6373 HC LANDGBAAF Geb. 23l03/19s9.

S.jef Franken Broekhuizenstr.38 6374 LL TANDGRAAF Geb. 19/10/19s7.

Angehque

Braam 53

Staringstraat

6416 SJ HEERTEN Geb. 12/03/7977.

NIEUW Herdl vèn Spronsen Bertine Geurten 0p de Knlp 26 Van Kanst.raat 12 6467 GB KEBKBADE Geh. 19/AB/1973.

6412 ZW HEEBLEN Geb. 31/01/1955. U bent voa harle

Els de Leeu!,/ LauÍnan Past . l^lelterstr . 15 6374 SJ LANDGBAAF Geb. 31/05/1958.

WNOM.


GEFELICITEERD De volgende STB-leden

krljgen er een iaaltie bri:

FEBBUABI 1996.

I4AABT 19S6.

01

Emma Kremer

01

Hoger GlIlissen Heleen Bóhmer Baimond Steegmans Frèns Peters Jung flainzer Peter Verberk Hub Gerets

03 03 o7

08

!7 72 12

72 13

74 15 17 18 18 18 19 19

23 25 27 27

Nlees

van

-t

Hoff

René Quaedylleg Huub l^leljenberg Fred Ívlessing Bob Senden

Helen Schmlt

llim van der Linden

Brigltte Beinaerts lvl.

Therese !ieelen

Carollen Gulpen Esther Verkooyen Jo Erens Bob Blksen

Pierre lvluijrers Ingrid Takens Ine Vermeulen

Anja Brandse

( g) 01 l^]íel

Vonken

52)

18) ) 06 Boger Jansen (40) 07 Balf de Leeuw 11) (32) 07 Je.oen Peters 13) (48) 0g Bosemarle Nley s 31) (55 ) 10 Peter Cornelissen 51) (47) 12 Anqelr.que Bra6m 19) (56) 13 Jo de lht s5) (70) 15 Loe l/l6lter 47) (48) 17 José Borghouts 34) (42) 77 frea van der Linden 42) (39) 18 Jan Mulder (48 (11) 19 Sonj a Alzer-Dldden (33)) (28) 20 Peter Jansen (48) (42) 22 John Borj ans (33 ) (44) 22 John Hendrrx (49) (29) 22 Jan l4oÀden (4s) (12) 23 PauMulder ( 18) (31) 23 Jo Hernrichs (37 ) (32) 26 Huub Neel1s (41) (33) 27 Lanneke Frlns ( 6) (48) 28 Ron Llnssen (32) (30) 30 Anrta Grllissen (30) (44) 30 6er ldolvers (47 ) (30) 31 lqanon Benssen ( s) (35

ALLE JARIGEN VAN HABTE GEFELICITEERD.

ProÍlctqt.


33e Int Aachencr Wlnterlauf 17 december 1995

Dc vooÍ de STB t aditionelc Aache[er Wiatcdarf wrs wcer c€n succ€§. Ho€ sndcrs, grot€ dccln@c (39 aí€tco) , go€dc o4rtrisstic en wal het bcla.ugrijlrte is, uitstctcndc wecÍsorstaadighcdco. Allc ingÍrdicDtcn yoG acn goede wcdshijd. Rob Rlk!.D, e€tstr STB ,er, kw4 is totalitcit .l§ 35 - ovcr de finish op dc aíctickbae var ATG AlohcÍ gcvofud door de laafstc tijd zccr steÍk lopende trr.nk Eir€Dgr op plslls 71. Frarl! elak ar ziÈ , pccLjrr 1994 " et[ uiatctedc periode dooÍ, Ioopt vecl "sÉrte. we&riid€a e! is mortc eel m Rob Ritscn de steÍlí lopcEde STB ,er. Ed Qurdvlieg, hct loopwoÀd& vrtr d€ STB,de batstc tijd dct veel zjn in asiDen, cv.d{ies c.D'dipje'zoals hij hct meE! finfutte r.ls dcÍde STB eÍ. w'r zil het u/ordetr ak hij wetr elns ehL gàrt hoitcd ?. OoL Eddy Verlt ppa-r , die sh vi«dc STB '.r ovcÍ de sts€rp kw!Ír lrn tcvrcdcn zijD. Dc tijd vrD Jo Eclnrlch! 01.13.35, prs STB.li4 Èrg ook gczi.n wordea.- Hij en zijtr mea6€ ffd Frltr., dic hct e.st ruetigeÍ asnde€d naaÍ zijr

koÍ het oot

zeggc4 hopen ia aprit as. in Rotterdao hun c.Ístc msrslhon ta lopen. Ir icd6 Scral zijn zij bcidc cctr st Íl(c aewirrt voor dc wcdsEijdgÍocp, het wor& ook ecas lmg'.'- 616 dat dc "oudac, grÍdc w8t mëÍ conorfufie

kije*.

Dc SïB ricl dihual in dc prijzcn dulr zij Jo vrn dc f,..r, hij wcÍd@Eil dc-Mlo U!§sf. Jos, dc basis voor jc c.rst! mlrrlhoo (RoÍ€Ídafi 1996 Í.riJ ishi€Ímee wel geleSd. Profioist met dcz. prfuu prcstltic.

Dilosal waren ool de dades reieliÈ y.ÍtcSrowooÍdtd Mrr'u Fircöcr liep

bijgestaan door haaÍ Fdtr c€tr Eooi. tijd ve 01.31.07. e|n wcÍd negeDde bij dc V40, hieÉij menig msíneli* STB 'cÍ rchr.r zioh lst nd. Niclrwtomcr T.mrr. Ireuma., kwsm 4 mitrutrtr hter ovcÍ dc finirh srDco mct Àlicc I-aadraÍ&

Over teÍ rsrdgcbflrÍcn vatr dez€ A&ohcncr WiÍtarlauf zal Ed Schits cldcrc itr dit clubblad verslsg doer

-

vervolS -


Uitslagen: I

Msrc Verrydt

35

Rob

7t 101

108

128 132 134 156 160 165

203

211 265 280

Rilsar Fra* Eisoge Ed Quaedvlicg Éddy Verstppen Thco Schreit§

Niek BrouwcÍs Jo HeinÍich§

Wicl Frirs Cor vs'| Hr.sÍeÍ Ít Jos J&ssen Jos DutcwcrÍd Jo! vaí dè Easr

Willcfi

Msrcu§

HsÍry EnDiÀga

293

Huub W€ijetrbeÍg

330

Pia Brouwcrs DÍe Krol

342

346 359

Juag Mainzcr

413 469

Jan MsndeÍs

519 520 596

Andre Phillipi Jacq.Lendfcr§ Fritr Fisoher Maria Fischer

Elly kemer

626

PieÍre VijgeD

627 633 634

John

635

648

Hof

Hcnri Giesen Jo de

Wit

Albert Macss€n Alice L,etrdfers

649 683

692 694 698 723 152

Hub Welting Ed Schiks ReSgy PieteÍsz Hatrs Ypma

IIarry Reiaders

Rmnccr Scrvicc Mot

1l M:,0 Plstt§ 14 M35 Pl&rs 15 M40 Phrrs t9 À{15 Pharr f3 M4J Plrsts 20 M40 Pld ti 22 M35 Pls8rs 35 M35 Plaats 40 SeD. Plasts 16 M45 Plaat 38 M30 Plrrt! I Míl Ptrsts ,14 M40 Plalr§ 46 M35 Pl.ats 50 M4o Pleets I I M50 Plaar6 58 M40 Plsstr 5l M50 Plaf,ts 52 M30 Pl.sts 50 M45 Plssis 58 M45 Plasts 4l M55 PLstsg V40 Plaatr 13 V40 Plaars 97 M40 Plaats 98 M40 Plaats 99 M40 Plaats 43 M50 PLat§ 53 M55 Plaats 9 V45 PhÉ

Pldrs24

V.SeÍ Pla.ts 103 M4o Plarts 14 M60 Plsatr lt V40 Plaats 93 M35 Plaats 50 M50 Plrlts 89 M45

00.59.48 o1.o5.26 01.09.48 01.11.34

0l.l1.34 01.12.5E

0r. t3.20 01.13.35 01.14.48 01.15.00 01.15.07 01.17.50

01.t8.t2 01.21.14 01.21.52 o1.22.o9

0l.23.51 ot.24.28 01.24.34

01.24.17 o1.26.47

0r.29.15 01.31.06 01.31.07 01.33.29 01.35.15 01.35.15 01.35.28

0t.3s.28 01.35.35 01.35.5E

01.35.59

0t.3t.l8 01.39.06 01.39.09

0t.39.20 01.42.18

0t.44.24


20

WINTERLAIIF AACIIEN

1995

Tot nu toe kon ons niematrd veÍelte& waarom de Witrterlauf van z'n nog vro€ge halve-MarathoÍ parcours is tenrggegaar DAar de wilde 18,2 Im, of was het 18.4 lm! Eigedijk weljammeÍ. want wedstrijdlopers in het alsemeeD houden meer van officiëli aftranden. Boveadien, en dit uit het oog van spoÍieve naruurlieftebbers, weÍd het mooisE gedeelte een slingerend bo§gebied aan de winterlauf onttroklen. editie waaÍmee oDze vereniSing achter de duitse "veÍein" DLC een trotse 2' plÀa§ iniam temidden van 79 verefligingen en groepen. De orgaoiserede ATC uit Akeo qas 30 Del 29 arleren' reorgani.(erde _ -H 'trÀaal

EÍ oamen 36 STB'" ileel

aaD de 33

t.^..,

§Uas\iekel inslaar ' vorig aarSetootrd hoe populai Í deze plaal\ opgeer§t. jaar. lqa4. werd ook al door STB de lweede bliklen nrar de vÍoege l,aten we even teÍu8door l-ouis C. zondae orSen toen de 'Maaslatrdia' mooi op geclBíerde bus van Nadat lopers, ophaleD. djd z'n passagiers kwam giÍg het waren iryestept wandebirs en suplx)neÍs Vichtbechtal. Een vol de Eifel in, ichting

i.rm. e e.n.

uur vóór de start was men

vooÍ persoo ijke verzor-

ter plekk€, voldoende ging. c.q. warming-up.

De sÍaÍtemperatuur was zonnetje. bovendien. Het adeaen ging welgemoed

-1,8oC, een vriendelijk

Al srcl bleek het voor-

de€l van een goede

lopersveld Íllim 900 om hrlf I I de ruimre in-

(vooraan) stanpositie, want Da enkele minuten was het kompake, zich verdriryende starNeld uiigewaaierd tot eetr hondeÍden mete6 lang lint. Even kwamen de herinneringen aan Berlijn 1995 boven, waaÍ een befasfide chip de eeÍlijkheid tot op de seconde deugd deed.

Er alebuteerde in deze 33' wineÍlauf w€€r eDkele STB'" Zij konden na alle sterke veÍhÀleÍ iB hel landgÍaafse zelf ervaren det de Winterlauf geen makloe is, mÀar 'tr seri€us parcours. Anderszins genoot metr van hei ineressante, afwisselende parcours' EveÍ aa;dacht en bewonaleÍin; voor de laat$ binnenlomede sTB", HaÍrie ReindeÍs. teve6 debutant. Tot en met het bekende zig ,ag veld kompl€€t met viaduct kor HÀnie ziin groepje volgen, toen moèst hij eÍaf; de acc! liep 1ee8- Mèi zijn eindtijd 1'44'24" was hij toch nog 32 minutetr srcller dan de laatsl geregistÍeerde loper. Her is màar hoe je de dinSen beDaden. Hij verdient eetr taart voor z'n volbarding.

EÍ waren 833 deelnemers door de 6Dish geflitst, 709 lnannen efl 124 vrouwetr' De ÍhermomeÍer wees toen -l.3oC.


21

vr'ionaar bij de heren werd de belg Marc Verrijdt van de RunneÍs Service in Mol, hij bleef net oÍdeÍ het uur, 59'48 " . Bij de d"mes kwam de duitse MaÍine zentis vatr ATG als I o door hea linr, zij

liep 108'4". De STB-garde weÍd dil keer door Rob Riksen aaryevoeÍd. Hij dBafde in eeD uit$€kede rijd vatr l05'26". FraDt EisinSa en Fd Quatvfieg volgden op er*ele mitruÉn

MaÍia Fischer finishte mer I o31'07" als eeÍste STBtu . in haar kielzog deÍ FÍitz, zo'n steuDtje is aardig meegenomen. Alice l,endfers 'veÍdiende' de zilveÍen plak, al weÍd het in de pralrijt slechts de rradiriooele A l'c-medalj€. Tamara Deumet otrze debutaDte veÍoverde de 3'plaats, een

hfi

aardige binneÍkoms voor haar. Na een verkwiklende warme slok thee op de groene mat naake nlen zich op vooÍ de tenlgreis, gepland om 1 uur-

Er kwam een limbuÍgs L:wartienie bii, wafi de wandelgroep van Cor haelde het niet voor enen. Eind goed, al goed, om 1.15 uur verEok het kompleea gezelschap naar haíje Aken. nur de iDmiddels b€kende Kn€ip "Dom KelleÍ". Honger €n dorst konden daer wordetr gestild en gelest: €I was voldoende brood, koffie. soep en nog meer bier.

0-0-0-0-0-0 Kennismakingstrainingen jeugd AJs proef zal STB in sàmenwerking mcÍ rwee Landgraafse basischolcn enkete trainingen gaan verzorgen lijdens de gymlessen op deze scholen. Deze trainingcn zijn bedoeld vooÍ kinderen uit de goepen 3 en 4 (de oude 'kjassen I en 2). Wc starten in febÍuari in dc basisschool Op gen Hei ir Nieu*enhagcn en later iD het voorjaar in de Bemadetteschool in Abdisschenboscb. De bedoetiÍg van deze trainingen is om jongen kinderen te inteÍesseÍen voor atletiek. Naluurlijk lalen we op het eind ook een folder van STB achler.


22

REUZE KERSTSTOL geheu . err ce. artikÉl i de Uitkijkvar l3 dccen)heÍ \'erschÉ.rr, zo zal vrieDd en sput.ollega Ruud opkijken als hij len twcede male ir her nieuws wordt geplaaÍs.. \lat i\ eÍ n l- gebeurd I Ruud Liesknnrp weÍd door een wi*€lieÍsvere irirg in haíie HeeÍlen met een kolossale Kersts«rl verrasl (zie foto). waàmrcde een oude rladit;e ifl ere werd hersr€ld. Hij of zij die zich geduÍedc Ler jaar verdiersteliik iceft fe|uakt. nret llnme in de Saroleastraat, wordr op het einde van datjaar. gehuldigd, ofieuel !t een 1.20 mtr' kerstsbl verrasl. Een delegarie van wiDkelicrs tmg naar her wijkgebouw van Polilie Dabij hct station waar.er) niets vermoedcrde RuLrd als wiikngenr z n doÍicile heeft. Toen de delegatie biixrcrk§arn was hij mgcrloeg sprakcloos. Hli hoordE ioen hoezeer zijn aanwezigheid Eler lcrhaasd

als

hij wa! toen

her

c

inzel op srraat gewaardeerd Bordr. nraaÍ vooml zijl) Sociale nNrelling tu zijn nrenselijkc eo hulpvaardigc omgarg nret rcrslaafdel err zwen'ers.

Wij nrec

en zo n wijzc

var h lpvaardilhcid elcnecrs

te nlogen waarderen. vardaar

de.ràndàchl in ons. in Ruuds chbblad. P.

S.

Als.jij

een leuk voorval

werl ol tcgerkontl. aarzel er, trcuzel iet

nier dir dc redaklic door Íe spelen, of nog bete.. m.tnk

z€if€Ë

en draal aardiee terr

LlÉ rirh v l.n r. Ruud. F,,n! vl 'Bij F.ns . n1.\r Kcnlcn (. Llc herc


Loopgroepbegeleiding Een aantal weken geleden zijtr de

die daarbij naaÍ voren I,.:wamen dat er een deÍde gtoep rnoet komen op de woetsdagovotrd voor lopers ahe op een rustig teffpo willeD lopeí. DaaÍ MaÍjo Pintaric en Annelies van Vlo.hop op dit moment trog nií helemsal fit zijn, zal woÍden getracht om iemard te vindetr binnen de vereniging die deze groep begeleiden. Nàmen zijn tot op heden niet bekend, maar er àjn wel al gesprekken met verschillende kandidete[. Ve.volgens zsl Ísar sll€ waa$chiiDlijkleid in het voorjaar w€er een bamtÍaining op de dinsdagavond woÍden veÍzoÍgd voor de begirmende lopers en voor menso die denken niet mee te kume, op de dinsdagavond in de heide. Deze training zal worden verzorgd dooÍ Hub Welting. VeÍder zal woden b€gomen met tr&inen voor lieÍhebbe$ die ooit een halve

wil

marathon of een 10 Engelse Mijl (16,1km) willen lopen. Daarblj wordt 8€dscht san diegeÍe voor srie het lopen van em mamlhon Íeveel is of daar geea interresse hebbea.

IIl

overleg met de evementetrcommissie zrl naar alle wasÍschijnlijkheid worden gelozen voor tle 10 EM-loop in AmsteÍdam ( Dam tot DaÍ oop) op 22 seplÈm&í 1996 (Zie hiervoor elders in dit clubblad). Overige wedstrijden in het n.jsÀÍ zijn de Telematica-loop (10 EM) op 25 awustus en de Halve MaÍothon vm MarsEicht op 29 september. lDdien eÍ nog suggestie's of opmerkingen zijn m.b.t. de loopgÍoepbegeleiding kan men zich wenden tot Jo van \4odrop of CoÍ vm Ha.slen I. - vervolg -


24

Oot zouda wij graag in cort.ot *illco lomcn mcl Dcolco dic cco grDcp op rvmd willctr bcgclcidad.

eeo

YACEJAóE§MóEdUAÈUPíi

jr'I

jrr

Ool dit is .Í wccÍ c.ca voot'arrardo. Mct & vcí! ititrt i! dit gclozcn voor dc marattoa !m Rotlrdm op 28 1996. EÍ zijD &cd! msrth@&hcma'r opgcsttld. Moclt icaad gctruik rutca van err! sohcmo oe tr gro tr8iDcu vooÍ dczc DÍrfho4 dno fe Ej of zij dc", bij CoÍ vo Hasetr tomaír ophsleo. IDdi€n dc mogdi*hcid nier be,rtas, om ecl da Srocp mcc tc ÈriDcn O.v. door omstrndthedetr prive of op hct weÈ) ma& nen wil tooh e{í! sch€m{, tr m€tr uiteÍidd mct Jo var VlodÍop of CoÍ ve Hr[!o I contact opocrnea om

qil

t

zodocnde een itdividuecl

progÍr@r

op

È stelled.

IBAINING§IIJDEN ZOMFRSFJTOFN 1996

VooÍ w.l bctEft

[a

zoocrscizo.n

plerfgvindan.

:

a lco cÍ Írrttilch

gc.o wijziÈtcn

Wcl zd €Í op rh dinrdagavoDd nrrst ccn vr8tspcltsridrg op dc heidr oot ectr bsrDt iÀiDg wordad vrzorgd. Ook probcrco wc op dc wo<oedagavood 9e!_d.r* ggcp tc forE.Íco. Itr dcz. gtoqr zrLo de dalop.íB tumco lq.d dic _trcl rusti8 s,il|.o lopen. Oo& a{lco ricuwc Ldco in &". goae bc8d.n orí dr.oÍra tr ti*ad of d,ootsuoom nogdifr i! Dra ce" mrtc", gÍoip. F- ao odcr uitcread ia ovctlcg mct bctro*l@c. All€ tlining.o bcSimcíi raaf dc Cooprrbra nct dr S.T.B. ( rcr iageg v.a dc ?rEcÍtijd ). Zorrdag

M<xmbg Dins&g Voerrs&g Dondeftlry t

njtuc

Zatetfug

Dturloop o 6.30tur Dultloop om 1E.30 uur a) b@rtruining om 18.30 uur b) va4rlspeltuining on 18. 30 uur Dtt oop om 18.30 u,t

B@írvining

18.30

tut

Duurl@p om 1E.30 uut B@rrmtrnng ?

.3'3 s

r<w


25

Coördinatie-overleg STB commissies Op 3 jan. j.l. hobben de wedstrÍdsocígtads 6n oon afvaaídiging van

do

evsnement6n-cio, jeugd-ci6, t€chnisch6-ci6.6n coördinator zaaltreiningon, de koppsn bÍ olkaar g6stok6n om lot s6n bet6Íe afstsmming van olkaars activi-

t€it€n te komon. Ttdens dit g€sprok passoèrdon nisuwe id€oon,vooístollsn, opmgrkingsn en kriti6kpuoten d6 r6vu6. De €indconclusio was dat d€ activiteiton, wolko nu nog door iod€re cis.aÍzondeíijk word€n g€organi9o6rd, in do tookomst mst €n op elkaar aÍ ts stsmm6n, Hst is d6 bedo€ling dat or por jaar eon groter aantal €vonomonten wor_ b€zocht den oÍ g6oígani666.d, waa6àn iodor STBlid kan meedoen en niet zoals in h€t verl€don b.v. allesn voor d€ marathonlopsrs buitonlandse clubrei zen to organisoíen. Dus ook ogns b.v. 6on wat kortere loopafstand tot club_ Evsnsment l€ bombardoron, zodat ook STB-€rs, die goon halvo of hsle mara_ thons lop€n, s6na d6el kunnen n€men aan 6on clubreis. Ev6ntuosl aangovuld met j€ugdlodon indi6n bij z'n ov€nsm€nt ook €6n jsu0dloop wordt gohoudon Voorstellen in d6z€ zijn van hane welkom. E€n groot voord€el van doze meni6r van aanpak i3, dat de nodig€ rraÈ ningserbgid vooíaÍgaande aan zo'n 6vonam6nt, bet€r aÍgestemd op, aang_ spast aan, en wat w6 graag zoudon zi6n, gozem6nÍijk kan wordsn gedaan. Hierondoa eon opsomming van oon aantal oven€mont€n di6 hi€rvoor in aanmerking zouden kunnon komon,( Ze ook étcteís in het clubblad het aÍtikel van de evanementen-cie ). Tot slot; D6 commissios zijn van msning daÍ d€ Íami€li€dag hrt clubove_ ngmsnt van do STB mo€t wordon met hiorin b.v son ieugd 6n sonioren kam_ pioenschap,6on spgllenpíogramma, een ritnoss_ on conditiolraining egn barbocus 6.d. Nogmaals, suggostios in d€z€ zÍn welkom.

l0 maart km km 21 aptil '10.n 42,2 km 28.pril Landgraaf 1, 2, 8 km 6n 10 Elí 12 mei Hoonsbíosk 10,5 en 21,1 km 22 iuni Hooden 8 6n 10 EM 25 auoustus 22 ràpl.fnbd Ahalardrm 10 EM 22 s6pt6mb€r Duisburg 42 kín E.!an 42km 27 oktobar Echt 10,5 on 21,1 km 3 novsmber Ak6n I km 15 d6c6mber

Tilburg Brunssum nott .d.rn

15 6n 30 1 , 5, 10

1


26

,öï

Clubrnoic

nrjrerswcdsFif dcu'96

"..Uf' voodrsÍrchhÍri, grÍ dihrll Dre dc Mrdon ve Rott rd@, dit na pciling odcÍ & ílrrdoDlopcrs (zic ctbr ia dit chtrblrd). Wrt het Ej!.rspÍogrrml. b€lreft hctbco w. cÍtdr w.dstiilqr qitsckor.rD *aauitjnllie car kcuzc tmncn matco: D€

(A)

DAM TOT DAMLOOP 22 sq-1996

(B)

MARAIIION ESSEN 27 oYLt996

AfstEd: loEM (Aogtrdm narzaado). Pccou$ is vlrt cD cs ze6 &É1. Gc2cligc loop, vccl pólidr ool dc slmortlÍr aled zioh nict vcrvclen, witrtcls tu Z.sDd@ zijtr oFtr. Drz. loop wodt dooÍ dc lopcÍ8 dic €r Sewceí ,ijÀ zccr aebevol.o. Inschijvirrg: fl.15,. Bus fl.2Q- p,p, PeoouÍ!: 2 rondco rcndofir dc Brldcnyccc ctr zcaÍ vht. Vooriaschrijving: DM.40,- Bur fl.20,- p.p.

(C)

MAMTHON DUISBURG 22 scprt»ó Ricia-Ruhr ct d! uÍdto IffcbÍijvitr8 DM.6o,- Bu5: 11.20,- p.p. HaLrs r6lt dazr mrÍaltoo sercn mct dc Der tot De oop

(D)

ALTERNATIEVE KEÍNE

§lao@dq-ldizo-opdq-rosÈslold OsEDe oÀdaÍstreda stoo& voor ve VlodÍop of Hub Prevo.

I

E.rí

&s.

ir

cvdan bii: Cor

vE Hrrrao I

Jo

3<_-_--_

Peilim hi.rcs§. nqisrrslonco 1996

l<EUZEt

NAAM: SIJPPORTER§

AANTAI:

Di

A - B.

C


27

NIELMJAARSTREFTEN 1996 Het was zondagmoÍgen 7 januari, toen de teDnisbaoetr vaD TCN er wa! u«)steloos bijlageD. Een onbespeelbaar coun met ferme bescbediginSetr otrtstaan dooÍ de voorbije vorsaanval. Dit weerhield echter niet de opkoEst vaD liefhebbers voor een ardeÍe spondicipliíe, D.l. de STB-rutrners eD wandelaars. Er was die dag door de Evenementercommissie een algemene ,reuwjarrsvi€ring Sepland vooÍ héél STB met hull familie en verwanten. AlweeÍ zo'n tradrtioneel geb€uren waadrede de vereniging aaD goede klantenbinding doet. De TcN-kantine was het ceÍirale ve.zrmelpunr. Nada. h e€n tijdsbestek vàn ca. 15 mitrulen de meeste deelneme$ warcn gearriveerd, bleek al gauw da! de opkomst ieg€trviel, totaal om en nabij de 80 leden. Deels was men bevreesd vooÍ de te verwachte ijzelvorming, gedeelreljk ook verkoos men eeÍl langere sluimering iD het MoÍpheus amen. Toch wel jarnmeÍ v.ienden en leden van STB, die enLele dag jaaÍ dat w€ elkaar allemaal een§ kuonen ontmoeten en alle go€ds kumeÍ weDsen.

i

Klok§lag 10.00 uur diígeerde ceremoniemeesteÍ Hub Prevoo alle sponliefhebbers naaÍ bultetr op het terras om het progÍaÍma aan te kondigen. De mslige duuÍloop gÍoep ondeÍ leidiflg van John SchoemakeÍs mocht als eerste stanen voor haar I uurs traidng door de heide. Itr die grcep ?agen we. wel nog even verscholen snelle Wiel V. meegaan! vrieDd Jos Janssen rum de snellere groep voor 5 kwaÍier op sleeptocht. DaarDa vertrol*en ook de overige nanrurliefhebbers, cÀ. 40 mensen, voor

hun wandeltocht over de BruNsunmerheide. De wegen eÍ paden van lopers en wandelaars doorkuisten zich herhaaldelijk. indirect door het feii dat Wiel iÍIniddels het Íoer vatr John maar had overgenomen, Op waÍe se{,€ntin*chiige wijze loodste hij z'n volgelingen langs struik en berm. SonÍnige paden, vol water en ijsschollen *aren ook hem te machtig. Met eetr halve dràai op de plaats rust, zerc Wiel er snel de beuk weer iD. D€ wandelààs zagen de lopers in dat labyrinth hijgen en puffen. Ze genoten ervan alsook van her redelijk zachre weer, ca 6oC plus. Na ongeveer een vol uur bereikten de eeÍste groep eÍ de wandelaars weer de thuisbasis, De sÍellerc'maÍnen' kwameÍ 1 uur l5 min. tra de stan weer thuis. te$metr met de halve heide diË als modder- en Uuitvormige substantie aan hun b€nen kleefden. Dat is nog eens speÍeÍen I Ondertussen had een culiDaire damesdelegade haÍd gewerk om alle aanwezigen op een voonÍeffelijke brunch te tracter€tr. Nadar de bemodderde ledemaÍen goedde€ls


28 \raren schoongespoeld kon de dràng naar spijs en dratrk woÍden beloond. Een heerlijke kop soep, lekter belegde broodjes en oveÍheeÍluke vlapunten. Ook koffie er rhee was volop verlrijgbaar.

Het was al gezellig, het weÍd alsmaar feestelijker. Terwijl de jeugd zich voornamelijk buiten amuseerde. werden biDrenskarners vele nieul,tjes utgewisseld. We tÍoffen Henk, die in het Àfgelopen jaar mer veel energie en onder gÍote belangslelling de zaalspon had geleid. Héél erg bedaÍÏt Hent vamfdeze plaats. Verder ontwaarde men Nol er Mia uit de winterslaap herrezen; eer danseDde Piene en uiteindelijk de vooÍzitter. Hij weÍste alle aanwezig€n een gelukkiS, gezond en spotief Nieuwjaar. VeÍdeÍ koDdigde Wim aan dat eÍ voor 1996 nieuw beleid in aantochr is- Het afgelopen jaaÍ keDschelsie zich door de vele muiaties in de commissies en de verhoudingen russen de deelgÍoepen. Twe€ hoofdpunten waaÍdoor er eÍig€ veÍÍagiDg in de beleidsstruciuur was ontstaan. aldus de voorzitteÍ, Na deze wijze, hoopvolle woorden verscheen plotseling een elfuetr srerk zaate hennerueke. lursteÍend nàar de ll3rfl "Vaol Kemaw" ten lonele, Het warcn matrffn etr vrouwer uit het KliÍrmense, met 5T8'6 als Al Maessen. Erik Hoesbergen en good old Hub Prevoo aan de instrumerien. Ze openden het hoge decibel conceÍ met een preflière "Zoene . opgedragen aatr voorzineÍ Wim. Vaol Kemaw met en eeÍ snel lopende tap bleef de steÍmiry de gehele middag En De evenementencommissie kon terugzien op een geslaagd uitstekend. NieuwjaarstÍeffen.

Go€ie"

-0-0-0-0-0-0-0-


Zomertraining al blikken \!ij voorujt op de zomcrtraining. Als eerste lranrhgsdag op de ^*u baar is vastgcstcld wocnsdag 3 april, dc ccrstc woensdag nadat de klok'

Als lrainingstijdcn hcbbcn lvc vaslgcstcld: woensdags van 18.30 uur toÍ 19.30 uur. zatcÍda8s van 14.30 uuÍ k)t 15.30 uur (voor dc klcinstcn) en van 15.00 uur tot 16.30 uur (vooÍ de gJootstcn) Wc hcbben op de woeDsdaglraining Íekening te houden mct dÍie zakcn: * we kunnen niet te vroeg beginncn, omdat sommige oudcÍs dan nict in slaal zijn de kinderen op tijd le brcngcn; * §e kunnen niel te laat ophoudcn, vanwege de leeflijd van sommigc

*

kinderen wc vragen ouders die op socnsdagvond'de hei ingaan'op tijd (half acht) op dc baan terug le zijn, zodat wij niet als veredelde babysilÍcÍs nog eens cen kuadier of 20 minuicn op de kinderen hoevcn lc passen.

Schoololympiade 1996 Voor hct tweede jaar is STB mede-organisatoÍ van de schoololympiade. Aan deze oiympiade wordt deelgonomcn door dc groepen 7 en 8 van alle I-and gaafse basisscholen. Dil gÍotc sportfeest wordt dit jaar op vrijdag 31 mei gehouden op hel terÍein vaD SVN in Nieuwenhagen. Dit jaar wordt de olym piade vooÍàf gegaan dooÍ zlrgenaamde kennismakingstrainingen. De kinderen dic voor de olympiade zijn ingeschrcvcn Demen vooraf bij de door hun gekozcn tak van spo( deel aan de tÍaining. Dat zal bij ons gebeuren in de periode half aprii lot half mei. MeeÍ dàD 100 kinderen, verspreid oveÍ acht trainingcn zullen dan bij ons aan de training komen meedoen. Hel kan zijn dat we tegen die tijd een keeÍ een berocp op u doen, om te zorgen dal deze trainingen prettig en oÍdelijk verlopen. Een kind dat een eerste keer een alletiektraining mccmaakt die niet leuk verloopt, zal zich later twee keer bedenkcn.


to

Kalender van wedstriiden en evenementen jeugd 1996 Eerst de wedslrÍden waaraan wij met de jeugd vrillen me€doen. We bepeÍkeo ons vooÍlopig lot enkele wedslrijden in het voorjaaÍ. De wedstrijden voor de tweede helft stellen we later vast. zondag 25 februari

zondag 10 maarl zondaq 24 ÍÍ]aaí zÀteÍdag 6 aqÍil zondag 12 mei

Emmaloop (AVON) 1000 meter, 1600 meter, 5 en 10 kilometeÍ E 1000 meter, 2000 meteÍ IcanebÍoek (AVON) Emmaloop 1000 meter, 16m meter, 5 en 10 kilometeÍ Eupen 1000 meter, 1600 met€Í, 6 en 15,3 kilometer 1100 €n 2400 meteÍ, Heideloop

ht

(Belgiè)

(STB)

5en10EM

Over de evenementen vooí de jeugd hebben we het volgende vastgelegd. 'Een hele dag weg, met de bus of de trein" zaterdag 29 i]uni 7 september Clubkampioenschappen voor d€ jeugd op het terzateÍdag jaar van rein AVON, dit vooÍ het eeÍst in samenweÍking met de evenemenlencommissie var S'IB. Dropping zaleÍdag 26

oklobeÍ

Trouwens er gaan geruchten dat we in 1997 voor het jeugdkamp helemaal naaÍ België gaan. We houden onszelf en u op de hoogte.

Noteer deze data alvast op de kalender in de keuken.


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


sportlyddlnrupntt

ffiF.=FË

=Ë'F-H

ts= iFÉ-F

- sDorters soreekuur - condltietesten

'

op eteitrische loopband op Íietsergometer - loopcoÍrectie sportmassago taDen en bandaoeren

tcdisthc §ponbqclciding lleerlen

ommért 10a Vaesrade tel. 04r';92 - 6088

v(x)t

rNLrcErtNGEN:

!

ots-rom


J1

DE ZIEKENBOEG Good old HÉIma.tr SchifftlcN giDg voor 'n 'cntal'-proble€u, hct werd ean pst Íuimer iryrecp, *eaÍdooÍ we hcol cco paer maaÍddr mct op d! vcld.tr zulctr tegenloDeD"

VeÍder missen we ooze Dicuwc asÀwiDst cí pcDdngmec$ci Mees van I Hoff. Tijdens het Nieuwjaarstreffco kwam hÉt bcrichr det Mees eeí ,lgcheel oldcrzoek zal ondergaan. Hicóij weDsi BestuuÍ, §taf en L€dctr hem veel sterlie en ,atuuÍlijt ecn vlotte, veilige tcnrgk€eÍ i! ols eiddcr.

Wim Budzirk is lhuis heNtelleDde Ía de zov€elste o!ÉÍetie eaD zijn bcocn. ÀrDgezieo we hem zo-wie-zo sl weioig in de gÍoep tegetkoEctr wordt hij Dog oDzichtb&rdcr door z'n heÍstellilgspro.cs. Ma8Í vooÍuit Wim, oceE de Íust om eens goed te gerezetr dln aen we je bij de lcnrezon weer terug in de oatuur. Fons Kr€ukels tobt el 'n pseÍ jaar mer z'n enkels. Nr eetr Soed gelopen RotteÍdem-msl'Àthotr io 1993 habben de pÍoblemetr hem alsse.r achtervolSd. Bimerko( vol$ eaí gÍondig otrderroek naer oorre.t vatr de onwillige eDlels en mei Fons hopen l}e dat er eetr goede aary)ak wordt gevonden,

è

Jo van Vlodrop van de pees.

$kkeh al euige

Maritha HoÍsch

u'ài

Àle

§,ekeD mer z'n

hiel, mer rame dc aalheclniÀ8

mcl een omzwachÉlde eDkel in de gÍoep.

zieken etr gebless€erdeÀ wenseD wij veel serkte en spoedige beteÍschsp.

,zAu--o-o-o-o-o-o-o-

>\

Dat wordl een interessgnle ervaring voor U


J2

h

ErteÍettclnuppct

h

Bcdola Mrdtr voc rbcgÍrt vD

dG G.oftidorycl .e Eij. Dc badocliDg vu ha nqto*rodc n dÍ if ictt ovcr -DiÈ!f rohijf VooÍoDgr*ld dd iL gr€o edrljfrrodrr tco co jullb dj dd fsn(È !!rà voor mijr tdgrtroit co tcplllc iuióuor *ci iL dj r/06: ír [c.r MÍr.l KDslcltq! c! bco ryÍ it Èr.a @grrll Í 9 j.r li.t vE dG S.T.B.

t

ooajdlic bdccoco rla rchijvro ovrr aijn gÍoortt nociÍfi rrr, or.r ft doc oca pogiq rtrrnoc ,.........

hobby,

lEvELcltÈ

crg

Bcgom.a b.o ft ,orb g.@8d 6tcv!.Í 9 jrE gdcd.rr i! dic t'tid ghgra *ii op wcg (oil), !r n dd [..] E oog dlco In dig till hqí! sijn (loq)p( da vn Gc( X!d. Hij hÉ0 nij vrcl bijgck cÀt E{ tot dc loopaoat Uitvoai4 d.rvE h.A lij v..l voordclco grbrr.ht Ed(Glc trlgg!.d&! pil if julic bcrÍÍ aia mtourfca. rohocilcl Go U.dirg O .d.6d.fr.t.lingrh-rEi.L gocdc @E a (D lniri.Go ,r[ jc li.à.rr (ov!nL.d ró..dt) gocdc rftnírtcling yE & vocr b omr6.GrliÈ voor ca gocdc ocpdc @ -cco

uoa ffiilg

lÍr

fu

loop

ldco wr ccn aa EdcÍ aEDak ; - lcloci!.I ir vo tct goetr bclog:

gocdc prrvm tn bij rtrc.Ew .o iiz.l, loopgtoicl. - gocdc bovto a odatl.diry: tij dtr@G too .a *ia4 colclc rtruoc lrrra thdirg ovrr uct e ilob.rr bacr dro cco dídrc heg: Tot rlot cco gpcdc wsoi!&E co cootiag doà ( [oop Dct d.", ! tr gcvro @Ètitrg G.o dit wca h É vocra io o.,,c ofol ) cco grof

iry

o

it

dirgroc dic trr tctLGa opglhr.b @ ÈiF iDgr.od.o Y.+ h* ryyp 'X.ulp.f tc f,i!Í!& tG hcbö.a gclcz.r, *ói if ,tra *Uó"er"i[ dtodingvolc bcocfcoiag vE lDort "jÈ i{g ggvd trog dooÍ lc.friit, dic Ed Scbib I Eg4- TLctA b.íritr Ao hco nil ifrG g.ro td dc,I(mryió.gcrro. i*iddcl! & volgrodc


J1

ÀT.8. TOUR1996 &trt Í-tnrLteàtEr6. !ó.or do.. db i.dl (& s.Í Ui lii d. ni.twja.'qiia n-t" er$.rií Al rilLd È il d !ij! bd d. d trll8 t hr lfiaD- 6hic Srl hrieddif Írd-§r,rI ÀiilahG dí niii ba'rd!.d to il Ic lurr w* tÀc

rdri!

drotóid

it bd

ó

, n aó.lh

xfii nih t

hrd

rroordr

!EÍ.1 b dÉ d! L6 h.a p.I6 nic edi& .}ll & I b.a

trii*a

rr a

Ér,i&

Dur xq ph.tj6 Daa írrEirí 8aa. Na cofd, wl

wr.rÈii Eij qwid dÍ

dj

86 r-&.h ..ào .n wida

Hat

rnS.ólE

.rÉ

èal

ea.

vr cr.

öb hóhidr!6/dle n t o& tliroh öCr{ ai.n biDd.r th l+li rrn tmaa oír. Voa& e,. a.! à.r wÍ. lir É luda lt, wrr h.i r.trÀ.h È btlga. IÍau& vdí 'b€SStit lrr XÈma M traXialc

.Í 6t To& E&.ddc& "9o.lr-t{ Í!d.n x,.sqÍt ,Év.l dí d. lsrd'bit

,oa

hm

PE.

a dn

\aiod.

!!aÍ 6a

É.a raarn

i! brvalif t l il ,awi \.8 & oollol9Í8r

tiihr

l! ba&!É ó cóln

it dË! LqÍi. tr Í hd!rcïior. c/í E br lad rEuitè 8s6tr,......... !.dd if s! !ra!

n

tbdd-(Eryitr

ni.l

bdd.

B.n !Ddl. Uil

&Í!t

Diio,he &!orr sd uada ó.k ill @ toa iÉt!Éi4 - Edr ólai. 6d.rtuí dd d.hod@Èer/É LÍrri dr ,!da lsuÍ!ö& è rlÉol va Hda i. b.l D.! d- od. Ëal itrdiviÀ-o d qt trÉ b

,ibdaóaGra

è SrsnilÉ " ia è rÍdc a br&ddq it ttiiru - 6 Ed!iÉ ..íb a.d.dt i.ddn r! rÉlo í,t tBEl e b{oo, iqr, *r noj 6

cdi d.

uigaoto rhc

dr

w& q, è .. È iL r.nar(

ro bor,!

a lGal ilDa !aÍ

Da.

Dinlr, r.3 il

!l!o,


14

irl.n arr - & È b.fuL. dÍ dit F t a bnb íttt Trrsií il dd oí b hila l& afd.hrid tiiddijf rhr.trdÍ Là í-n, E !.[w,Ébor/- li. ()9r!' zrl it d! wtÍ da ..ra lillk lin rs doaó-t d..- il aii! b6rÍtod. Íddic ol o Lw. l! dt iL .8o btii cd- [a cdh.riilttlEl.ddjn.r m9íÉa at6d, PorÍr ' f'L.r hd s.Drltl ! nrpa. N.e i! bdd bd *t.d hii iÈ r! i! tto* À l&ra @6ala Go li! jqa) b d. \e Eol TiiiE a lirÍ Hat hd alvd vrhCDo i{dó D{r. leronrliL f..r F odiil 4 ld.Ía \Eq ;(b bdr.lvr Jd ni. EIt oD hq dc *4 loda wc h d.d vE ö g!+ bitm è Ídv!! iL ao È nrbr B da giry

nlt! rtó! \,8d. haÍgd lcldldr nrrr borda frtaP. &. dt ir..d. d h

Ëanrót.qdat!r.

oodpl€ rol rii!. Ir8......,

pLÍ .! ia- hd(a.

x..à6 q d. Írí

Eo\/o

vida. Op dÈ. Drk iEE $! no3 ,a aSFG t/c o ovÉó.t,rn 6d!,.|n.í iàE!

6ada d.liid diD lud .in rircqD.ro.qLa ' lilrb l! !Éjn Ísltdrt crÍIP è Std phö lE Ínatao !G v-ra a fÍ.bl€.írt V.& pÍól@ ? ir , z|l jc dat o?l t Piöla

l,.d..§m tot hÉinins t..ra(ii.t bó.lE rE Willdr Tor m bo titè! hii Er

ɧddrl,,ilhrÍi

llirh ó p-r. '.qtwu door rlLlc dr oauraa

c,r,

Ih

d dirDtri. biEra è &!? do qa bcgoar to rtda ra

"rhí blddi.

flr E

roh UdE 2,5 rE

(gID.coa{r) D9p.n

v.ídé

vobciL b*trÉÈ3

,aler dtr d. EakE b

da*d .o .iri@ arn dl leat b d. rfrdinS uí b d. Gd oax,. ia d. Eo. da od$ otÍtílg *- Ddis Eosdijt d j. h.d b*..d! r! ruina aóa.íd b hld.t SirS ,oh8 llorintr t,nr lrt rpotrlt I ..Íala Íninurn

&aLlrb h$,È, tudd!.

rol! prachil it 6t ÍrE àd had vÉó Ég ..ldd! niaÍ..t .. hulp e,rÍd - vcryolg -

or&-

*rt rl 6.l.od lrai hd

tb Po|,

qdf.l 'r!da Op aa gog6t! @í ql, rrÍra haa ltniatií tÀa4 volsad

at

Í.raidr.l ql

bqd

í,t xrra .o aft/rfurd qr d. x'-tii Hdi hi riÉ Lo riliin& s,r, bj ilglàrl d rE rpldd. iió.&. l,Ga hÉ ErU. d@ lrdt

GduhiS doE

IL

hca

c,rt

rdvi.

. w.r ó89.o Di6 ,É c D- dn aöftEl \,G a

vro

T6 aËt br3 dh r-dtÉ......

Ftuj

bt.r 6 bt..t ,ih buir. Ih h.r E öid.liil id ha dlrÈ

e

h.a

&!g.lo.r

rdn bij


35

T6 nog sr Ló vrdw. fdd.. dd ht rdho Uj ót rn hr *-r d. dË rrt ó gEe zí.n d d in ó bddi@S vr, dtd dt h &i.ötËd. Abr dt È l! If b.tt ao.d. Etrl ón .qitla dd if dÉ il, Ia, f,alr &ic, ,E Vr@, è §bruroa o q ddt vn d.Iddr rii !,Etii doaa. AL r.iÉ S*qrd xdd h.t tijd c d lry.ad !.J, hrdn .n .[.. r,Í É rrídàiÍ d j...f in t*.tlr t! 8.& - ,. b dd- ott. dqc ÍÉ j. n ta &n bd. WrtE Dk 3aw tàuL gó16,i, il ld EË edS ( tI&td..b l bl* drii! aa wos*.n lindaa r.r l&dda a B.lSitó/XdLE .+odÉ &iola d làui, b Al BrEdy toudir8 !..Í EKtcà.c §Id. I}a rd ed Di[iö.Íió riio &rr r&! f& if mii oic rocrdlca f!r.r Ga n t..lrradtrg b d. biÉ lwe t to!n, djd @ Eit É Eila bt* it rití \*tt rt Do..h d6 .........I riótrS Éslud, D! óÍÍrf ïrl dt rÉ & írÉa G 2 uUI tunfó iDl6r.rn, ór riàilg }r.ód-. IUr- ,iían s! w.t !,u (P da tcàa1 I!d- rw Jo. @ I q e "hric'.- r,-t E CÍfa D. S.d.ö. (h B dit hsj. in \ Pitti. 6 .rd[]iÈSqr.f ldr d..!rriDda, E E aii uivaic foog @ Dë É hrÉ.o" DÉ 6 h hí PiE(È db rrtlt& lí dry !.Í ravsla E tcÍlfrdÍÉ,

yl(ta

aal

q EÈ og.r6d! ó/dfifu

öiddiir rijL

aoe.

rw & .ó!

SfB'a

odr

U

s.8avd6d ta it U è ,*cà.id gÀtr dd ddnb .[. G6..irg.., j. ,CÈ tij .lo uí bad il vd3radjrr rod.ur vr d. Fd b.í, d L àí ;.ar !n taa FLb i! .luit tr. &sÍldU dh lllllllltl Srrdaa .a haEzsvro

DIVf, N§EUITSLAGIJiIDIVEXIEINTTE"AGINDWÍnSI UITSAGEII

AbdtJcrocs MEISIBS

5

C

Kcrkndc - 2t l.nmri

tOO METER:

Li!d. FiEL.tr MEI§'E§ B I4í'MEIER:

6 Moli*tu A I45O MEIER.: 26 Mody d.I^!.gw ,ONCENSA lilroMEIET: 2t R.trd. Lailw Atda.L, OooE a JONOE}.I§ D ITSOMBTER: 25 BrtI(r&L JONCEIISB 48,oMETER: ll MH.a|gËa!

slB

00.04.39

STB

6.U.U

STB

m.0t23

STB STB

@.ur.l2

stts

00.(B,19

STB MEIBR,: STB

00.21.34

MEI§IBS

HOOFDI.INP SEMOR-EN

3l

19!)6

Ró Rili.tr

95OO

00.07.3.t

0O.3t.,ll


J6

dlvcrccul8hgcndlvcrrcultrhgcndivcrrculEhgcndlvon

Kcrstcrorr AVON - Hccrlcn - 26 dcccmbcr 1995 vol-KsÍooP

It

6300 MEIER: Rob Rih.a

Jo6lh.s..rd Hub N.dit

40

VOLKSI,OOP 99OO MBTE.R: Jo dc Wit 36

Joh Hof

42 46

Jo6\mZrfu

ZN.I(

STB STB

STB

§TB STB STB

@.u.11 6.26.42 m34.40 00.50.20 00.J1_35

00.í.36

Vcldloop - Bockcl - 7 januerl 1996

SEMOR3N MANNEN 106@ METER,

RóRit!.o

59

STB

00.,10.,t6

IYlntcr§tratcnloop Scrlc 95D6 - Wcgbcrg Dczc rcric bcrtra uit cco &ict l wodrtiilcd t w.t o à ZSfu . tsfo co cctr hdvc D&ró@. Eo &i.t l STB'cn heddca zich voc dh cv.Dcat

ing.rohwc6. 25 XM - f0 dèccmhcr f995 . 21 Frmt Eir.og. Cor vra

52

lm 15

I(M

U 49 @

And! Philippi

-

6j6|l ri F

l0,l

Eir.og!

1996

ef

vn llrata tr PicÍrr MryÍtÍt Cor

2l I KM - 2ó iEuri

25 80

}Irato II

1996

-

Flrrk Ei!.o& Corvo lllato tr Antt! PLiliDei

UitdrlcíoaÈ&3loe.í'

I ll

32

Hcirz

Rrheh.Í

FÍeL Birc!8. Co vu llrato tr

STB

slB STB

sTB sTB slB STB

01.36.32 01.44.29 01.53.56

@.58.27 01.01.59

oro2.s2

STB

01.23.t9 01.3r.59 01.35.0t

slB §TB

03.x.49 O3.Sr.lr U.17.17

STB

Pr tt


Brools Bcrgloop Circutt a zovca-trl worhiil.rl wr.ÍvÉ 6. 4 b LiEt{rB 8.lop.o (Mcroha bcrgloop l7 dcÉ jl i! ittnildcb f!*..í). Voor dicg.oc dÈ in i€t spcsifi.&c b.rglqco Gr6 uid.gitrg zicD volgt hicÍ hct wcdstijd ltogrr'dea 1996 . Dit cirqrit t ft

*onh

ll fcbrod

12h

\Y.groi!g!c bcÍSloA

Aebl b.Í8.,tr: 6. Hoogtloct rr: 356 - Kli@Gtfl: 4.3«) - TÍry@: 16 E lrt M@d.ÍLodbcÍdoop Gild6) 12.5 lrr Foͧ. EtijgingrpdcrobgEs Dct vc.l E pprtii'o tot 2096 l4 rpril Wlbclulírb.rghop hndgruí Yertri.Érd D|Íkocra vcrderè hfo

170

volí

WulbcÍfhop Mt.rrÍtcàl 22 ln A.trarl b.r8cu 12 - Eooga. o.a.rr| S6t - lohDécë! 5,t0? I jutri Nico dc Vr'iË b(rglooD Niincsro 10,4 fír Arlrtrl bcrg.o: 4 - HooSt r[ct (r: 320 - KliDÈctrír: 4.t00 l6jull NJCB.rglopGr M..ltdcht 13'2.§ Ld A.ntd bcrg.nr 3 - Hoogtcnet rr: 556 - XllÉÉGtrÍr: 6.{40 - Trrppan: 420

l9@l

Voorractr gcdctaillcadc hforEdic wodstrijd!.crrtEis STB

GGGGGGG{loO.(}.0

Nationale marathonranglijst vrouwcn

I

zijo. Ia rlc Rrrmrrr vo

De STB L!,r Eofs op

jouri

'orÍithotr1,tolwlicr' wrrd drzc rEtlijrt "ij! Crrle lVlllcor a Mrrh Scpub[cr6d. hg. iÏr.hcr bl*cn bij rh c.rst! t50 bcatc ^.rd' loop{t Í! ve NcdcÍlod t zitt o.

{#ffiF## |ido/

Iàó'82

IEEDu (

3 27.03 3 27 0ó D

r.lokd

oàerr

Mloid

ROn

olw 70 wEsI

IEE-i:"

RoÍr ETIT


J8

London Mrrrihon

1!X)6

ffi +'röirÈ LONDON

Bsitro & clublriz.o geoÍgeir..Íd door dc STB ( zi. cldas i! dit olubblad ) Bcrt !t GÍ oot MARA?Hd}I log dc mogclijlMd @ rao & Lodon op 2l qril r-!. dccl D.6.a. §IB tocv.lig woolodc Ec! 8rocpjr 'rÍ! in.d @ KlibDGtr - o,l.v Wicl Votco g.e dd voorjrE nrE dcrc D[dno!. EÍ zijtr Dog c.ít ticot t pheaí! vÍij.ll H..ff D.a futrMtc Dc.m da cd op mst Wicl Vota. HÈi is cla vijfdlrgrc rci!, vcrtcllcod op zucrdrg 20 $íil Ect & h!! &o( dc ' Chumcl ' !.d Eóg.lEd . Ha pogroor ldó dr volgt Op z.ttÍd.g woÍd.o dc .t Ímtdrtr.Ír opgór.I4 drtna i! .Í c.n &Í&it et & hl! doo Irtrd@. Zoodag mrd[oldlg Ect - hoc t& hct oot .odcÍ! - '! sv@d! crd fcc4ic ia dc pub vu hct hotd. Op Dlrodlg wodco dc Towcr Bridgc co rL Tower of Lrmdon bczichtigd ca de wifi Grcr*ich, ..o pubri.rlc butrt zod! hct ir b.t pÍogÍema staat D€ dsg wordt dgallot o rnct c.o ditrcÍ v0atij dc "Ct.trrps " gchuldigd wordcu. Ditrldrg ir gÍotrÍdcck vÍij È bcJtcda c! op *oaeàg wordt & SrPrll's Cdàcö.I Dog bcziottigd a nt TcdiEc of borÍrhijd v.ÍtrLt m.o wccr richting N.dcÍled . Om oagctrd 23.00 un fu Dca de wGaÍ itr HcaÍlcÍ. E{o voorlopi8r FijsiDdic{tic: 5 drgca / 4 mcti.o iDcl. ollàijl Grdi§) q.ob..Í vcrvocr cn dcchmc ro h.tptogr.rÍtnr fl.600,- Koltlo rffic*ijr: í1. l5O,-

MÍÍi6

t

r996

GSGGO.{X}.{X}.GGGG0

Noteer alvast

!!!!!

Zondag12 rlei".*

HEIDELOOP


t9

Merrthon Rdicrdrn f996 2t rFtl v.rt&d! §TB rG EId !l. R!ffian. Oorb&rrlc oorlda rE rlar oró.rl fF!& Trtrb' tót iÉ DGGao wod.Í, a EiEtt cl pdoa, tm&rddzodc mco lagr & tclc to4 a dIrrt g.rdll!. thróo ca rh rg a. rddicfdi.h OD

bii àsir. F, bdÈ.a rrcà

iDidd.lr 6 32-trl §1'BÉr !É b rtDqEr 6S'6?.!t. Dll cr i! !o! DlÉ i! da hr. Bcd[it E 6.togG E gar. L.t 6r dÍ sE xtlro.

(hoc

IllI I r.lrt .... DG heíE -rro iqEocd{f U4. p.p. o *ordra m d. adrlc dnfrfii?rr toqdoq a toc. LG h d! b SGií. h RorEdu tuo *ij wctr rtc [d. d.! t!t!.h ir & "Sctccplr' , voor dic &g tct !Ml&d vr & S1ts (5 liL lqro ve dG CooLiigrl). M.o fE.Í w rldclirË Éjtar wd cÈ ro &i .o .o EfD.siii (rpdt)q .o twijt I{clI dooctou dG DÍón it cÍ aict oog:lif orr wcl clhr h & ard. Bti l!&ora i! d. §ócqlil\r!íd.o dc Èlr@r c-d. !i$aci[+ [tr hotfi rhr aia zclf rwoa t lorro. Dit hcl*co wc zoaL !& jiE È dltcs .E bottrgco

Moiqnc

Votu

co

IIm Altcor

ih rqt gd todt @ iÉ rd. Inrcbijvra voc dcac oróm Eocf D i! dt Sryal z.tr do.o, te tdrt vi. vtdÉi,&G.rdri1 Our rl jc dcac ta(rÈB nccortco rlr lorcr of ó ryporu mld jc rh Hoc dir

h

ro tij:

f,ub Pltvo

ILo3*

t a

oaLsrz!?r

oa§{srG


40

DEPRESSIE EN SPORT INLEII'ING Depressleve klachten komen v6ak voor ln onze westerse maaE schappij. AIs lemand depressieve klachten h6eft, bemoerl1jkt dat hBt dagelrjks functioneren en heeft dat veelal een negatieve invloed op de lichsmelj.jke gezondheld. Van oudsher wordt voor de behandeling vèn depressie veelàl geneesmiddelen en psychotheraple voorgeschrBven. Tegenwooldrg viordt voor diegenen ínet een zwgardere depressie ook gebruik gemaskt van behandelrngsprogramm6- s wearin bewegingsactivering centraal staat en krijgen personen met een lachtele depressie het advles om te gaan sporten. Uit de ervaling dj.e d€ afgelopen jaren 1s opgedaan, bl1jkt d6t depressieve klachten verminderen door regelmatLge 11chemelijke rnspanning, mits aan de voorwaarden die hieronde! besproken lvorden, $/ordt voldean. WAT IS EEN DEPRESSIE?

N16t ieder "down"-gevoel wordt tot de depiessieve stoorníssen gerekend. Een depressie betekBnt mÉér dan zrch tijdel1j k neerslachti.g voelen. Er is 1n de meeste gevallen sprake van een veelheid asn verschljnselen, wa8rvan de sombere stemming vaèk de belangrljkste 1s. Men voelt zich lusteloos en leldt veelal. 6an sleapstoornissen, Het nemen van inttlatief vermindert en prestaties op allerlel gebiéd lopen terug. Bij lemend die depressle heeft veroorzaakt dit schuldgevoeIens. Na€st deze psychische klachten treden ook lLchameltj. ke klachten op. Sp16lpijn door gespannenheid, rn de nek optrekkende hoofdpijn, buikpljn, beverigheid en ook tteedt soms hyperventllatr.é op ln combinatie met angst- of panlekaanvallen. over het geheeL genomen is het denken, voelen, w1I]en en bewegen traag en/of verstoord, Door de verscheidenheid 8an klachten kan de prlmaire klacht, de sombere steoming, l6nge trjd niet onderkend v,/orden. De oorzaÈk van het ontstaan v6n een depressie is nog steeds niet durdelljk. oeze kan gezocht vorden in bepaalde lichamelijke (hormonale) of julst psychosocj.Ele factoren. Een schetdlng tussen deze factoren is nog niet goed aan te b!engen.


4-7'ffi Autobedriif Zd roj ews k i

):fr

ÍJiïl::.,t{rï.

te*ins"n

i

;ir

:

ii§Bi.Ë".'jil;"

Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O4S - li2 OO 02

REK!.AME . DEKORAÏIE AÏE1IER

. . .

EÏALAGE

DEKORAIIE BUITENREl(LAME


41

DEPRESSIE EN SPORT

lÍaast de gebruikelijke behandelangen wordt sinds enkele jBren sport of bewegen beschouud 81s 88nvullende thelaplevorm. Alhoe',iel het moeilÍjk is om stèrmlng en welbevlnden te meten, zajn bij ni1 de vormen van depressj.e meerdere positieve erv8rlngen opgeda8n, 01t geldt zowel voor de psychische als de lr'chamelrj ke klachten. Een goéde gezondhÉr"d is gèen gerantie dat men niet deprèssief zal worden. We1 ksn een goede gezondheid er b.v. toe bljdraggn dat de zwaarte of duur v8n de depressle verminDsarnaast stelt een goede lichamelljke gezondheid en cond]'t]'e dlegene dr.e door een depressre woldt getroffen, beter in sta8t om hiermee om te gasn,

dert.

VOORDELEN VAN SPORT

Ma8! sporten heeft nog meer voordefen! 0oor de lichameLijk inspanning kunnen de spieren zrch ontspannen. Íljdens het sporten leert "de patignt" de reactles v6n het Lichaan (vJeer) kennen en veltrouwen. Na verloop vsn tijd kan h1j zrjn grenzen verleggan en lvo het zelfvertrouwen weer groter. De angst voor tegenslagen en mrslukkingen neemt af. Door hat gevoel ven welbèvindén 1s de desbetreffende persoon lreer bèter opgewassen tegen de dagellj kse bezlgheden. Tevens welkt sport stemmingsverbeterend . Zeker bi.j mensen met depressieve klachten kan het beoefenen van een spolt een posi.tieve invloed op het stemmi.ngsnj.veau hebben. Daardoor kan de vlcieuze cirkel w8arin hrj of z1j zlch bevindt worden doorbroken. Ze ontdekken een gevoel van onafhankelijkheid. Daarnaast heeft sport ook een durdel-ljke re cleatieve functie, wsaraan men veel plezier k6n beleven. EVENTUELE PROBLEMEN BIJ SPORTBEOEFENTNC

Íe hard van stspel topen b1j het sporten kèn echter 6en negatief éffect hebben; Ilchamelijke uitputthg ksn de gevoelens van neerslachtigheid of agressivitert versterken. Met name jeugdlgen dienen hj.ermee rekBning

te

houden.


42

:lï,':::":"::,.ffi "l:,:ïil:i",:ffiï:"::1":':f

: AO

;':,íilt;m;:*:,i:i";!:r:r,:i;,i:1"'*^/r)L ls het

dus ofi r'usttg de condltie op te bouuen. Welke voorzorgsm6atregelBn moBten er in acht worden genomen on problemen te voorkomen? Allereerst moet natuurlijk een geschrkte sport gekozen vrorden. over het algeneen zr'jn spor ten aan te bevelen, waarblj man gedurende eel largere tljd in bewegj.ng 1s. l,Jandelen en joggen zrjn dus zeer geschikt. Daalentegen v,,ord sporten in groepsverband aanbevolen, omdat dit het voordeel he6ft dat d6ar een stimulans van uítgaat om regelmEtlg 1n bewegang te blljven en "onder de mensen te komen,, Het is van het grootste belang dat mensen met depressieve klachten heel rustrg met sporten beginnen; echt v6nsf het niveau van ongetrainde mensen. Tevens moeten zrj goede aandacht besteden a6n preventieve ma6tregelen, zoals het uÍtvoeren van €en goede wèrming-up, cooling-down en een goéde trèj.ningsopbou!í. Het dragen van goede hardloopschoenen 1s zeer belangrljk

Bete!

om

blessures

te

voorkomen

I

Patiënten met deplessieve klachten kunnen een medlcament urt de volgende groepen gebruikeni énti-depresslva (b.v. Prozac), benzodlazeplnes (b.v. Valium en Seresta) en 11thim Bij sporten d1e een geringe rnspanning vragen, spelen de mogelljke bijwerkingen van de Enti-depressrva vrljr/eI geen ro1. 81j gebrulk van de medlcijnen uit de groep van de benzo-diazeprnes vornt de vermindeDde spierkracht door verslap plng van spleren en het verminderd co6rdinatj.evermogen rn de praktijk evenmi.n een probleem. BIj gebruik vén lIth1um, dat meer bijwerklngen kan hebben, moeten zoNrel de sporter als de vooaschrljvend artsgoed op het ontstsan van deze brj werkingen (zoals b.v. dolst, splertrekkingèn en stljfheld door vochtverlies) letten. overlgens betekent sport a1s aanvullrng op de behandeling met antl-depressieve medrcatle


niet automatisch een wljzigrng van de onderhoudsdosering en ook nlet van de

duur van de therapie. Voor de volledlgheld: bovenstaande medlcr'jnen staan ,]iet op de doprngslljst van de IAAF/KNAU, zodat ook sporters die deze medicljnen gebrurken, gerechti.gd zi.jn om a6n wedstr:.jden deel te nemen.

Depressies kunnen een grote invloed hebben op h6t leefptezrer. Deskundigen zijn ervan oveltuigd dat sport en bewegen veel voordelen kunnen bieden voor hen die last hebben vén depressieve klachten. 8rj de sportkeuze dlent rekenrng gehouden te worden mét de ergen klachten, wensen en mogelijkheden, Bustrg opbouwen van activlteitén en enrg geduld zij hierbij beIangrij k.

ook dienen de jurste maètregelen (walming-up, coolingdown, trarningsopbouw) genomen tÉ worden en dlent b1j twrjfel of onzekerhet-d deskundig advies gevréagd te vJorden

DOE HET ZELF T]PS TEGEN HARDLOOPBLESSURES KONINKLIJKE NEDEPLÀNOSE ATLETIEK UNIE


44

GEHOORD BUTTEN DE COOPERBAAN FrÀns komt Theo op straal tegcn die

m.t 'n loonzakje in de

hand

sÉat. FÍàns: "Hoe kom je daar aan?" Theo: "Gevonden". Fransi "Jij hebt toch ook allijd geluk'. Theor "Oeluk?" mo€lje e€ns ki.jken wat ze allemaal ingehouden hebb€n

Eroor had s€n Étuk taart gekreg€n oa taet zus Èe al€I€n. HIJ sne€d er een h€èI kl€in Etukj€ àf én schoof dit naar z'n zua Dèt d€ ,ooralenl - tlié! lr€b Ja 't kleinÉte 9€D6n6 veélvoud. Zus schoof het €cht€r 26€r handlg terug nat de op!€rxlng: - lloud jij dat naar, grootste g€Ilene d€Ier.

- Jij durft

Èè zeggen'dat dt€ v1è n1€t v€rs 1E?... Eij 1s pàs vànEorg€n - Ik vràag u niet rltln€er htj ls aàngekomèn..... de k§6§tie i§ ,anne€r hij ts vertrokkén. orDER XÀtaNElt

èén: rBlgenlljk had t]( vÀmlatdag nrÀr ÀJax-f€yenoord gerlld. llaa. voordàt J.6an parkeerplàats voqr Jè ruto gavonden hebt ,.,. trourèna, het zlet èt naar ult dat het gant rGgen6n. I D€ rnalè!: rlk Dag oo* nlet van DiJn D€

Bij de waaÍzegget:

'

Mev.ouw, ik heb twee berichten voor U. een stechl

en een goed. Het eerste bericht: Uw man wordt vergift;gd, her lweede:

U word! vrijgesproken." ONSCST'ID

Cliént: Ík

zou toch

val

alar*an,

dat lk vrlJg€sptok€n

Àdvocàlt: welké r€d€D hèbt u ataàrvoor ? C11aDt. Ik heb tIJè€ g€tulg€n, di. onder ede íltlen b€vé3tigen, dat j.k d1€ nàcàt thuls in !,n bed h€b Ilggen alapen, en trre€ ànderen, d1€ bezuereh kunn€n,

dàt lk llet

hen heb

zltten

kàarten.


Treiningen winterseimen' o.r rld Dt.

PÈrtr

í1.30

0r10r

it.30

Op

Tr.Hlre

Sn lh.

qrdoGp

l2lrntu

llI,

951 96

B.gd.5.r H-Garrö

d.

K.mp

(cr(m) í1.!1,

GÍaea

Ot

ÍocA

1.t5ut

t2t

Í!

ílbnr

H.RÉ.n

M.Phíc 11.30

Do.

tl.

Oo.

Í1.00

v'Í.

í!.30

Zr.

It.46

Oara!.

J.{É S.I'-

,

!.I*le Gryao.

Drllo.p

lull

Íasnir

a.rhrt

H.Wer

baarl

2t.

t{.30

$dt d

H.W.rie

Cr.tl..ít'l1

J.íd

BÍró.' Zo.

a.3t

tlr,lo.r

ffiíÍíid. b.itn hffnn: Jov

J.HfÍlt

tlr itll. (x$3iË6ta vr.ffioP .0a$31!5at

Cor v x x

1tllr

iaaaÍva


;TREFPUNT

\AN

NN ODE

24 UURS GLASSEFVICE

3114í3

STB Clubblad 1996 nr 1  
Advertisement