Page 1

ATLE TIE KVE

R

EN IG IN G

BR uo.s^

.n'n^

nË BË

'tf lt'

Sport - en -1995No4o Tr imclu b f---) Bru nss ummerheide


Clubblad

Spo à

Trimclub BrunssummeÍheide

Bestlur VOOFIz

in Yan d.r Llnd€n OpGen Hoes59 M42 PP Brunssum e 045-5254999

ITÏER

\lt

SECBETARIS

Jan van Hcas 6343 BD Klimmen

PENNINGMEESTER

tl€es Yan 'l Hofi Berghoísk. 1 0A 647í EE Eygplshoven . 045-5457771

JEUGOSPORT

Hub Wèlting 6371 HB Landgraat Jog Janssar Aí3 CV Klimmen Jo v.n Vlodrop 6372 NG Landgraaí Jo dè wlt 6417 BM Hoeíen Cor vsn Heerèn 6372 DN LandgBal

ALGEMENE ZAKEN Vice-voor2itter

ALGEMENE ZAKEN lid trainorscommissié WEDSTRIJDEN TBAINERSCOMM. SPORT MEDISCHE ZAKEN WEDSTRIJD. SECRETARIAAT ÉVENEMENTEN

Grcene Kíuisstí,í3 z 045-4052734

Quaedvliegln. 28 o45-53202P. Schqpenbank 22

. .

ol3-4591995 Koempel9l .045-5316586 Akerstr 151

. 045-5425470 Veldbrand 6 . 045-5326562

Hrny van der Laal

HomméÍt

6í]61 HN Vae$ade

4

Jos Yan Zarten 6374 NJ Landgraaí Hub Prcvoo 6343 CR Klimmen

Haaselt

í8

r 045-531 6E30 Manensh6id6 42 . 043-4592537

gfltl

POSTADRES STB RABOBÀNK

: POSTaUS 6í10 AC LÀ|{OORAAF , ti.172+8.975

POSIBANK

:

VERENINGiNG§NR.

:

ADVEMEFEN

:

PUBLIC RELATIONS

:

Adv.n

1CÉ

046-44260A4

I'lr. il9Í585 r.r.v. F.nnlngm.

gIB B.rghoÍ.rr. l@

Eyg5lrhoy.n

Kt{.Àu. :35}

Vh b.íuur 6Í r.d.Klcdr.c

Ab.n VcrbutÍ G,Bom.n .ir.A aim Xn L.ndgr..l

r

04&eIa86rt

.rd.Í. tílg.n hd dulàrrd lBt r[ro. to€g.:ant

n.


1

REDACTIECOMMISSIE Annelies van Vlodrop, Ed Schiks, Íheo Schmeils

U;teíliike inleveÍdatum kopii: 1 December a.s. bij Annelies van VIodÍop, Koempel 91, 6372 NG Landgraaf. Het clubblad veíschiint 5 x peÍ iaar INHOUDSOPGAVE Pag. OndeÍwerp 2 Van de Voorzitter

4 6 B B 9 11 14 17 20 21 22 24 21 28 30 3'l 32 34 40 41 41 42 42 43 46 48 49

TÍaineísÍubíiek Nieuwe leden Dankbetuising VeÍsterkingevenemenlencommissie Bovenste besle kamp in he1 Bovenste Bos Vaals,l/enlo Mijn eeÍÍe halve marathon Halve en kwa( maíathon Hoensbroek Wedst.ijdkalender Blessuíetíaining Telematicaloop Telematicaloop VeÍjaardagskalender Dam iot Dam Loop Diverse uilslagen

Teleíonischspreekuur Rhein Bhur MaÍathon Duisburg Clubreis Berliin lvlarathon CursusKneubeldeutsch EstaÍetteknuppel Berlin Marathon Nakend op de Kurfilrstendamm Ziekenboeg

KÍoniek van een clubmakkeÍ

WÍaten Op 10 oktober Gehoord buiten de Cooperbaan

lngestuurd door: CoÍ v, Haaren Jan van Hees Fam. Knauï Hub Prevoo Rob Gulpen

Theo Schmeils

Anita Gillissen Theo Schmeits Jan van Hees HarÍie v,d, Laar Ed Schiks Theo Schmeils Jan van Hees Theo Schmeits Íheo Schmeits Jan van Hees FÍank Eisenga Ed Schiks inge v- AaÍst Marila Horsch Fritz Fischer Rob Gulpen Ed Schiks Ed Schiks

Jan van Hees Jan van Hees Ed Schiks


Van de voorziÍíer VT'RANDtrruITI. B6st6 sportvrienden,

Nog sloeds blilÍt het eèn en and6r veranderen binnen het bestuur en d€ uitvoering van andere takon. Voor de meesté l6den zal dit vriionopgsmeíkt bliiven, andérèn zullon ge@níronteèrd worden met nieuwe regelingon oÍ aÍspraken. Uitoindelijk hobben dez6 wissèlingen maar een doel: DE vEFENtGNq S,T.B. zo oPÍraaL floGELUKTE LATEN FUI{eïoNEREI{. Al enioe malen heb ik er begrip voor gevraagd dat er ondanks het ènthou_ siasme van dè bestuuíslèden hi6r èn daar wat StroeÍ verloopt. Ook in dozo "Van de voorzitt6r'' zal ik dat doen. We werken binnen hot b€stuur m6t veel "nieuwe' mensen. Dat zult U verdorop wél lèzen. Steun dezo mensen bii hét uitvoeren van hun taak. Het zal de vereniOing en dus uzelí len goede komen.

PENNINGMEESTÉR. Op 2 belangrijke poston zijn namèliik weer nieuwo m€nsèn g6stationeèíd. Helaas moeten we na e€n (veel) te korte periode aÍscheid nemen van

onzé penningmoester. Jo van Rooy hoopts door middel van deze functie kontakt6n met zijn "oude"club to hernieuwen. Ziin lichamèlijke toe§tand blijkt echtor een to groot struikelblok voor een gogd Íunctionereó. Nauweliiks ingewerkt moest hij noodgedwongon besluiten zijn lunctie noer te legg6n. Jo, ook al was het zeor kodstondig, we ziin j€ dankbaar dat je op dezs adoquate manier de Íinanciën vaí STB hébt behoerd 6n wensen jou en natuurliik je vrolw l\ria, véei geluk voor do toekom§t to€. Gelukkig waron w6 in staat om vrii snel en nieuwe penningmeester t€ vinden. Ook ditmaal vonden wij een man, die niet in het ledenbestand van dè STB tè vinden was. Vàn atletiek weet hil erg weinig, want hii komt uit de judowereld. Mcca van 'l Hol is zijn naam en hij hoelt op het gebied van hot beheren van de financién ve€l èNaring opgedaan als penningheester van de Nederlandse Judobond. U bogrijpt dat wii als bestuur erg opgelucht waren dat wij deze man konden aanirekken.


3 Mees van harte welkom binn€n de ggi€dgren van de STB. Wij hopen dat j6 snel ingeburgerd raakt in het weíeldje van zwetondo, kilomolersvretendè, maar ook zeer gezelllgo tyegatlolen en "atletes.

wEsÍRtJDCOMiflSSIE. Ean tweede vacaturè ontstond bij de wedstrijdcommissie. Na een Heideloop constateerdo coórdinator Harry V€rmeulen, dat zijn agenda toch wel teveel ing€vuld was om d6 tild beschikbaar te hebben, dio nodig is voor hst loidon van de wedstrijdcommissie. Uiteraard vonden wii dit zeer jammer. Ook Harry bedankon wij hool hartelijk voor zÍn w6rk dat hij verrichtte ter voorberoiding van de Hgid6loop 1995. Ovorigons blijft hij als bestuurstid function€ren, dus van aísch€id is ge6n sprako. Ook slaagde het bestuur er in e6n opvolger té vinden, zij hst voorlopig. Niomand mindsr dan Jo dè Wit binnon od buit€n d€ STB-kringèn atom bekond, wil de taak van Harry Vermeulen ovememen, met di6 rastrictie, dat hij de coördinatio van de organisatie van de komende Kapelleöosloop op zich wil némén. Daarna zal hij beslissen of hij die aKMteiten voor eén iangere termijn wil/kan uitvoeren. Jo, ook m6t jouw komst zji wo ze6í btij. Wo wsnson j€ bij de organisatie ni6t allesn v€el ste*te 6n plezi6r toe, maar ook allè stéun di6 j6 nodig h6bt. Nog 6en functie is momènteel vàcant. Na het plotseling wegvallen v6h Ger Knauí bestaat de evenèmentenconmissie nog maar uit 2leden, Maria Fischer èn Hub Prevoo.Naar eèn derde lid ziin we nog op zoek. Ondanks

all6 teggnspoed was het goed te horen dat de 8èrlijnr6is zeer goèd èn gèzellig is veíop€n. Ter postume eer van Gèr KnauÍ, di6 het grootstè ds6l van de organisatie voor zijn rskoning nam. Het is me dus weer niet gelukt om ondér de flrbriek 'Van dë voorzitté/ een

luchtig niemondalletie te schrijven. Belangrijke zak6n gaan voor. Wi6 weet kom ik er in h€t volgend clubblad aan toè. Rest mij U veel leesploziEr toe ie wonsen en tot zjens op een van dè clubÍainingen, of anders zskor op d6 Kapo erbostoop in d6c€mber. 0-0-0-0-G0-G0-0-o-G0-0-0-o


TSainergulriek LCIOPGROEPBEGELEIDING:

zoàls in het boekie rsods veímeld §taat, starton wo in het winterseizoon mèt een grotero groép loopgroepbegelèiders.

Deze loopbsgoleidèrs hebben bjjna allemaal eon cursus govolgd van assistent loopgroopbegoloider baj de Koninklrko Nedèíands6 Atlotiek Unie. Een aantal van deze loopgroopbégeleidsrs h6oft in hèt verlodon ook al gro6p6n beg6l6id en he€ít zodoend6 naast de theoretische kennis ook al prak'lischo kennls opgadàan. Echter er zijn ook 66n aantal menson dié geen oí weinig praktischg ervaring hebben.

GeoÍ deze menson ook 6én kans om d€z€ taak eigon te maken. ln het verleden hebben we vaak gesteund op een klein aantal mènsen, met allé consèquonties vandien (vgl owrlijden vàn Ger KnauÍ).

HieNan hebbén we ook dan lering getrokken 6n hobben zodoende €n g.otere groep mensen beroid gèvonden die beg€loiding op zich te nemen. Alle begeleidgB en/oí tràinèrs stellgn zic+t belàngèloos ten di6n9l6 van da vereniging- Ook voor h6n b€tekent dit een hobby. Kon in het vorleden volstaan wordon mol èèn niveaugro€p, vahdaag de dag met de divgrsiteit aan niveau's binnen dè véreniging hebben wo gedachi d6 Oroepén te splitsgn. De Íilosoíie van de STB zal daarbij steèds voorop stÉan, te wotón gozalligheid vooroo. Ook zullén de begeleiders 66nmaal in de zoveel tijd bii elkaar kom6o om d6 stand van zaksn t6 evalueran, Zodoende kunnon zaken 6ventue6l worden bijgesteld. Zijn èr d6salniettemin mensèn die problèmen h€bb6n mot bopaaldo zakon, laat het Jo van Vlodrop oí Cor van Haaron I weten. Mopper niet onder elkaar tijdens de trainingsn, maar kom m6t d€ kritiek voor de dà9. líits opbouwond, is kritiék altijd wolkom P6r slot van rèkening willen w6 toch met z'n allèn een situatie creëron waarbij we mét plezier samen de loopsport beoeten6n-


Oonnmers-

H. de o4s-318849 ,iÍ:"*J'ïïï

qulofi$qessen verkoop nreuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG garantle inruil mogelijk

Íeparatie en onderhoud van alle rnerken - APK-keLrrlngen - schade taxaties en reparaties

Klirnmenderstraat 95 - Kl rnrnen - Telefoon: 04405-1358 ALrto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 Voerendaal - Telefoon: 045 - 751449

@,4scirl

mumsavlÍl


5 OEOINNEFSTNÀM G Naar aanleiding van een aantal monsen die interesso in het beoeísnen vao do loopsport, ma6Í die nog geen loopervaring hadd6n, kwam Hub Wolting mot het id€o om sèn kaining t6 gaan opzsttgn voor ménsgn totaal geen loopervaring hobben, oÍ mensen dio iaren geledèn ooit gèlopèn hebben, maar opnieuw moolsn bsginnen. Vandaar dat op zetcÍdagmiddrg om 14.45 uur op de Coopeóaan van de STB zal worden g6§afi met en training bedo€lt voor do boginnènde lopor. Naast Hub Welting, zullen ook Coí van Haaron I en Harry van d6 Làar (sportíysiothorap€ut) d6 b6gol6iding v6n dezg groop do€n. Oveí deze groep zal Harry van do Laar elders in dit dubblad 6n apart stukjs schdjvén. Diegeno die interesse h6eÍt in d6z€ training oÍ die iomand kènt in ziin omgeving die wil §tarten met de loopsport kan op zat6rdag bij d6 STB terecht.

Het accont van de lraining zàl niet zoze€r liggon in h6t mak6n van veel kilometers, maa. op e€n juisto maniBÍ (lgren) lopen.

DaaÍbij zal onder andere de loopscholing, d6 houding van hot lichaam en het aanlèron van de juiste adomhaling oen gíoot dèel van de Íaining uitmaken.

EEGETEIOIIGTII{IEESEEOEN Nu de klok we€l g€n uur tèrug is gedraaid, begint ook wegr voor de STB het wintèíseizo6n.

Dit bstèkond dàt we 's avonds nièt meer kunnon starten vanaf

de

Cooperboan. Zoals eerder gezegd wordt met ingang van dit seizoen de begeleiding door o6n grotore groep mensen gedaan. ÀÍgelopon zomer is h6t 66n en ander nièt go€d uit dè veí g6komèn. We hebbsn nu gokozon voor oen andere opzet, waalbij in h6t beginsol zal geshn worden in 2 groép6n, m6t uitzondering van de wosnsdag waar in 3

gro€pon zal worden golopen. Elijkt in d6 loop van de kainingén dat er behoèfto is op maandag èn vrijdag voor oen d6rde groep, zal deze alsnog wotd€n gecaoëerd. Voor u.t bdÍ.tl dG lildèn,pl.ab, soort tàining cn wèlkè bègèlcidcÍ zir laatcl prgiD. y.n hel clubboèk c, Voel succ6s m6t d6 tralnlngsn èn wedstrijdgn in hét komend soizoen. 0-0-0-0-0-0-0-0-G0-0


6

S.T.B.

Welkom bii

l,4ar1an Kreukels

Saroleëplantsn

I

6372 Il\I LANDGBAAF Geb .27 /04 11956 .

NIEUW

l,Írel Frins

Pleistraat

ceb.03/01/1958.

André Phlfrppl Bostrop 51 6462 GT KEBKBADE Geb.01/05/1960.

NIEUW

NIEUW

Werner Tillmans Dr. Ph1f1psstr.45 6431 ED HOENSBF -

Ruud

28

6373 HK LANDGFAAF ceb. 18l04/1956.

Lanneke Frins

Frins

Pleistraat 6373 HK

28

LANDGBAAF

ceb.74/46/rc84.

Plelstraèt 6373 HK

28

LANDGRAAF

Geb.27l03/1990.

wrl ZIIN BLII MET.....


S.T.B.

Welkom bii

Nlieke Nrcklen Frmburgerweg 243 6374 CA LANDGBAAF Geb. 16 / 11l 1986 .

Aan de Beuk 23 6373 AL LANDGBAAT Geb. 16/08/1987.

ApolIolaan

Crls BëstIan

14ë1ke TimÍner

Jacquelrne Lurken Egstrëat 137

Geb. 16/09/10s6.

Bunderwerde 33 6374 [4H LANDGRAAF Geb. 02l01/1984.

Els Frlns Pfelstraët

Trea v/d Llnden 0p Gen Hoes 59

Hoofdstraat 171 6372 CI LANDGRAAF

2B

6373 HK LANDGRAAF Geb. 09/06/1959.

Efleke

Nreweg 231

lvlaayke Helnrlchs

lvJonrek Bóhmer

6442 PP BBUNSSUI4 Ceb. It /o3/1954.

6418 JA

Heleen Böhmer Aan de Beuk 23 6373 AL LANDGRAAF

Geb.03/02l1956.

NIEUI^IE

6373 HI LANDGBAAF Geb. 10/08/79A7.

VANAF

01 APRIL 1995,

van 't Hoff Berghofstr6at 103

Personaliq

lvlees

6471 EE Eygelshoven Geb. 12 /O217926.

HËEBLEN

Geb.23l03/1969.

0NZE

Hoogstraöt

68

6373 HC LANDGBAAF Geb. 03/05/1986.

LEDEN

U benl voo hade WELrcM.


8 DANKBETUIGING

Hierb;j wilien wij de STBers bedanken vooí de vele meelevende reacties die we hebben onwangen na het onverwachte oveílijden van Ger. De grote hoeveelheid kaaiten, teleíoonties, bloemstukken en visites waíen een belangrijke steun bil het veÍweÍken hiervan. We hopen dat de opengevallon plaats binnen de veÍeniging spoedig opgevuld zal worden. Joannette KnauÍ FÍinqs en kindeÍen.

00000000000000000

VEBSTERKING EVENEMENÍENCOMMISSIE

Het heengaan van onze GeÍ staat ons Íris in het geheuqen. Zijn inzei, kÍeativiteit, vriendschap etc. zullen wij zondeÍ meeÍ missen. De evene mentencommissie heeÍt een goede kÍacht veÍloren, Om de aktiviteiten lot uilvoeÍing Ie brengen /oeken een een nieuwe clpun. "Globaal píoqÍamma ovenementencommissie" het iaaíiiks orqaniseren van deelname aan een maralhon. íamiliedag. het opzoeken van iubilarissen/Íeestelingen en zieken. hasselt. Wie is genegen en heeft int€resse om met Maria Fischer en Hub Prevoo de organisatie op zich le nemen? Onze vooÍkeur gaat uit naar iemand die, vanwege de communicatie, in Landgraaf traint, doch dit is géén must. Voclje er iets voor oÍ heb je vragen, bel Hub Prevoo, tel. 04459 2513.


9

Bovenste beste kamp in Bovenste Bos OF 23, 24 en 25 juni hielden wÍ voor de tweede keer

een jeugdkamp.

Omdat het ons daar de voÍigc keer bevallen was, viel onze keus weer op het Bovenste Bos in Epen. De belangslelling was ook Du weeÍ groot, zo Sroot zelfs dal we een bungaIowtent eÍ bt moesten plaaisen. De kinderen hebbeÍ eÍg naaÍ het kamp toegeleefd. Sterke verhalen van het vorige kamp werden opgedist en sommige kiDderen zijn fijntjes herinnerd wat ze de vorige keer allemaal uitspookten. De weersomstandigheden waÍen goed, beter nog daD de eeÍste keeÍ toen het ontzettend warm was. De programmaleiding was uitstekend in handen van Ilona en Maroeska. Dat betekend€ dat de kinderen zich geen moment hebben verveeld. Sl€ÍkeÍ nog, de eeÍste nacht hoorden we de opmerking:

"WaaÍom nu nog gaan slapen, nu het al licht is geworden." De meesten hebben dat de daaropvolgende nacht bezuurd. Ons viel op dat d€ sfeeÍ tussen de kindeÍeD echt goed is, de Srote nemen de kindeÍen mee op sleeptouw, zonder dat we daarom nadrukkelijk hoefden le rragen- Er valt wel eens eeD kwaad wooÍd, maaÍ dal is snel vergeten. BÍ het kampvuur, tijdens de h/eede avond van ons verblijf, zijn er zelfs

-

tijdelijke koppels onlstaan, spontaan of wat aangemoediSd door de leiding. Dat schept een (h)€chte (familie)band onder de STB-leden- Een van de kindereD vond dil uiteindelijk wat te ver Saan en wees een aanzoek van de hand met de opmerking: nKom nog maar eens teÍug als ik op de gÍote school zil-" 7E weigeí dan ook (voorlopig?) schoonvadeÍ te zeggen

-

tegen Harry E.

De keukenploeg was op haar taak berekend. Maria FischeÍ, Els Renssen, Carla willems en Rob Gulpen zorgden op de vaste voedertijden voor een natje en een droogje. De door MaÍia zef gemaakte chocoladepudding bleek voor een aantal fijne maagjes iets te §tevig van samenstelling. De macarcÍischotel met Italiaanse saus kon bij veel meer kinderen oP een warm onthaal r€kenen. De keukenploeg werd 's nachts gespaard, de helft sliep gemengd in de apaíe bungalorÀ'tent, waaruit geen wanklanken weÍden De coöÍdinatieploeg, Hub Welting eÍr Fons Kreukels, had eigenlijk weinig te doen, ofschoon zij de kunst veÍstaan om van heel weinig toch een dagmllende bezigheid te maken. Het klonk als een klokEn dan waÍen er nog d€ vliegende keepers, Piet Renss€n, Elly Kremer eD Ivo (van IloÍa). Diehielden alle gaatjes dicht, zorgden voor orde, sleeptcn maleri


10 halvijrwegc de nacht svcn oon sanitaiÍe stop nreten makcn. De pro8rammas warcn uil de kuDst, al zal menigeen ecn zucht hebben gcslaakl rls mer na velc kilomclcrs weer dc kampcerboerderij zag liggen. Voordat jc hct wcct is hot zoDdaSmiddag, hebben de kindcÍcn hun spullen i hun cigen of in andernraDs tasscn gcpropl en staan dc ouders wcer op de sl(lep. Het oveÍgeblevcn eten! lvaaNan uitvocÍig àantekening is gemaakt, wordt lnrder de armen verdccld' en met eeo wat vochtige blik in de ogen of met een

woÍdi afscheid genomcn. Na ccn grondige inspectie, zijn wc buiien nog cven op eeD stoel gaan zitten om hct kamp van ons tc lateD afglijden. Daar gleed veel van af. Maar we warcD heel gelukkig. stoere hoofdknik


VAAI§. VENLO IOO

km

25 i --:

1995

Begonnèn we 3 iaar geleden mét 2 ploégen aan dezë estaíette-,oop, ditmaal waren we mot maar lÍefsl 4 ploogen vert€gsnwoordigd. Wat vorig iaar ni6t luktè ging dit iaar wel nl. 96n sonioron en vgterangn_ ploeg op de bèén te breng6n. Al woken voor de wodskijd woíd door dié 2 ploogén al' stomming' gomaakt. Op pÉpier leek de senioren ploeg het sterkst, maar .............. !l!! Zondd de andsr 2 ploegsn tekod te doen werd hot eon zèer spannende wedstrijd tuss6n STB I en STB ll. Vooràl d6 zwarè 2' otappo was d6 strijd tussen John HendÍlx èn Hob Rikscn zeer spannènd. Hët gíng 6r hard aan toe, zelÍs zo hard dat de bègeleidende íietster Mién Quaèdvlieg de béide lopgrs bergop ni6t meer kon biihouden.

Op de 'damesetappe' was t a.ia Fiich.r de snelste van allé 4 STBdamos. En Ed Oua.órllcg boskto op ziin etappe dq mèestè tÍdwinst. Dus heren senioren, helaas, zoals iullie hebben gomerkt zijn de STB' oudjes nog lang aiot veísleten. Dé veteranen vérsloegen de'ionkies'met maar liéfst 5 minuten tijdsversciil. Maar wie weet lukt hot julliè in 1996. bij SïB lll leverde Fr.nk Ei3enga èen píma prestatie. Hij schijnt weer langzaam in zijn oudo vorm terug le komen. Ook SIa.k Vèrh.ycn en FÍitr FÈ.hGr kunngn t6uédoí torug zi€n op hun etappë. BGrl BoÍghan5 tenslotte liep een mooie gglgde§ op d6 langsto 6tappé Hij liep deze aÍstand in een gemiddelde van Í6.5 km/uur. Klassé, Bèrt !l

Uitslagen: STB STB

,e

ll

I

- veteranon- namon in d€ totaalstand eon db plaats in - sénioron - w6rdèn tèrll,ijlSTg lll 31È weÍd en STB lV een

/f

pbats innam. Go€de píestàtie's in €En veld van maar ligfst 7í ploeg6n.


HET GROOTSTE GEDEELTE VAN DE 4 DEELNEMENOE §ÍS.PLOEGEN GEZELLIG NAKAARTENO IN VENLO

I I I I I I

HETwlNNÉNDETEAM EN HUN BEGELÉIOERS, HAFMVAN GOOB EN HUB EBKENS ONTBREKEN OP DEZE FOTO


13

De individuele uitslagen van Vaals - Venlo STB ll - vclerlrlan -

ElABpe: Abletql; 1

2 3 4 5

6 7

Naan.

km Harm van Goor km John Hendrix í4.9 km Hub Erk€ns í0-8 km Àraria Fischer 14.9 km Ed Qua€dvli€g 14.8 km Theo Schmoits 17.5 km Jo Stévèns 15.7 15.4

SÍBl-sèniorèn1

2 3 4 5

6 7

sïB l 1

2 3

4 5 6 7

í5.7

km

km km km 14.9 km Í4.8 km 17.5 km 15.4 14.9 10.8

km km km km í4.9 km '14-8 km 17.5 km

Jos Dutéweerd Rob Riks6.1

Cor vàn Haaron ll ,nge Aarst

Cor van Haaron

dd

I

V6rst ppen

BeÍt BoÍghans

Tlid: 0í.01.32 00.57.58 00.59.58 00.50.14 00.57.36 00.59.15 01.05.59 01.01.05 00.56.54 01.0Í.20 00.52.10 01.05.15 00.56.31 01.03.i14

Km/uur: 15.3 16.1

14.9 12.9

í5.5 15.0 15.9

15.4

16.2 14.6 12.4 1s.7 15.7

16.5

3' pl.ats

í5.7

Frank Eissnga

15.4 14.9 10.8

Albéít Verbunt Sjaak Ve/neyen Annelies van Vlodrop Harry Vormeulen Frits Éischér

Jo van Vlodrop

00.59.32 01.06.01 00.59.45 00.58.37 01.18.34 00_59.36 oí 10 05

14.9 15.0

1s.8 14.A

15.0 1

1.1

11.4

sÍa N 1

2 3 4 5

6 7

15.7 km 15.4 km '14.9 km 10.8 km 14.9 km 14.8 km 17.5 kín

Íon

Loistra

Jan VroIllon Annëli6s van Dijk John Scho€nmak6rs Pièt Brouwér Gcr scheÍíheus6n

0í.08.23

13.8

01.06.36

13.9

01.51.13

14.3 12.7

0í.1 1.31

125

01.o7.21 01.1 1_09

0-0-0-0-0-0-0,0-o-o-0-o-0

14.8


t4 MIJN EERSTE HALVE IVARATHON Nooil oÍ te nimmer had ik qedacht zo gek te ziin om een halve maÍathon te lopen. Maar zoals men zegt, hel bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het begon allemaal in 1993, na de geboorte van ons tweede kindje. De ov€(ollig€ kilo's waldcn niet verdwijnen net zoals het geval was bij de eeísre. Toen al wilde ik gaan lopen, aangestoken door RogeÍ (mijn ega), die weeí aangestoken was dooí onze buuíman- Het probleem was alleen dar ik beqeleid wilde worden, althans totdat ik een halÍ uuÍ aaneen stuk kon lopen. Deze taak had ik weggelegd voor RogeÍ, maar in 1992 tÍok hij daaí niet zo aao, omdat hij zelÍ Íanatiek vooÍ een marathon aan het traincn was. Echtcí in 1993 bezorgde hij me een loopschema en was bercid om mij plusminus tien weken te begeleiden. En zo bcgon ik dan, zes weken na de geboorte van Veerle. Vier minuten mochr ik Íennen en wel te verstaan vieí keeí één minuut. Dat vaÍkentie zou ik wel even wasson, maaí dat viel vies tegen. lk was kapol. Jaíen totaal niks aan sport gedaan en een kantoorbaan zorgden ervoor dat ik nu tol moest gaan belalen. Àraar ik hield stand en kwam op een uur lerechl. ApctÍots was ik, één heel uur aaneen stuk lopen, tjonge dat ik Toiots kon. Toch zat de loopsport me nog niet in he1 bloed, want ík weel nog, dar Boger vond dat ik íatsoenlijke loopschoenen nodig had. lk liep nog steeds op goedkopen gympies van Bristol oÍ HendÍiks. Hij heeÍt me loen meeqcsleept naaí W;lma Busman. Voor mij hoeÍde dh niet, omdat ik vreesde dat de loopsport een bevlieg;ng was en dat de duÍe sporlschoe nen in de kasl zouden veÍdwijnen. Enfin een paar spoÍtschoenen íijker en een uur kunnen lopen, waren vooí mijn "meesler" voldoende íeden om weer een stap verdeÍ te kunnen. STB wachtte op mij! "Anita dat kun je best, er woÍdt eeíst ingelopen, dan war oefeningen en daarna een uurtje in de hei. jij kunt mel de lanolame gíoep mee, echt die rennen niet haÍder als iou." Dat weÍd er gezegd en dus ging ik. Ja, ja langzàme gíoep, amahoela. En dan dic verraderlijke heide, beíqie op, beÍgje aÍ, hieÍ een boomstronk, daar wat denneappels. Schitterend gewoonweg. Met een hooíd zo íood als een romaat en 70 misselijk alsoÍ ik weeí zwanger was, kwam ik teíug bij de auto- "Dat ginq toch goed he7 Dal viel mee he?' En ik maar ja en amen knikkeo. lk moest nog heel wat leÍen. Maar wondeíbaaÍlijk goe noeg had ik binnen rwee weken de smaak te pakken en verliepen deze Íainingcn vÍij soepel. De tijd was nu aangebÍoken vooÍ een wedsÍiid. Dat werd toevallig een


15 wedstrijd díe STB zelf oÍganiseert: de Heideloop. lk liep de achl kilometer in 43 minuten, maaÍ de tijd boeide me niet zo, omdat ik noq geen vergelÍkingsmateriaal had, want het was tenslotte m'n eerste wedstijd pas. Daarna volgde nog de telematicaloop lB km), die ik oveÍigens snelleÍ liep als de Heideloop, en dwas door Hasselt (13 km). Ik kwam erachteÍ, dat ik niet zo gÍaag wedstrijden liep vanwege de zenuwkÍiebels voor de start eo voora, de organisatiè thuis. EÍ moest weer éen babysit geregeld woÍden en wat me nog hel meeste dwaís zat, ik was weer niet thuis bij de kinderen. Daaí kan ik me enorm schuldig over voelen, omdat ik ook nog paft time werk. í2O urrí per week) en dan díie a víer keeÍ in de week ga lopen. En dan heb ik het nog n;eI oveÍ RogeÍ, die vaak meer als 40 uur peí week werkt en vier 1ot zes keer per week traintEníin, de lente kwam eraan en ik kreeg de kÍiebels om mijn loopduuÍ te verhogen naaÍ twee uuÍ. Dat was me al eens gelukt, tijdens de tíainin gen op de woonboulevard ín 1994 ldit vond ik oveÍigens de leukste en gezelligste tÍainingen, die ik tot nog 1oe heb gehad). Íoen vertelde Peter Jansen (mijn schoonbÍoer) dat er een halve maralhon in Hoensbroek werd gehouden. Dat was nog eens een uitdaging. Dus besloot ik me in te schÍijven. RogeÍ vond dit schitterend en wilde peÍse met me mee lopen. Eigenlijk vond ik dit niet zo leuk, want Roger kan me zo aanmoedí gen, dat ik me helemaal leegloop. En ik wilde graag nog een beetje mens zijn als ik oveÍ de Íinish kwam. Maar h, beloofde, dat hij m;j alleen zou helpen met de waterposten en voor de veÍdere rest zijn mond houden. Eindeiijk was de grote dag genaderd. Het was snikheet en Roger twij Íenlde of ik wel zou deelnemeo aan de halve. MaaÍ ik had hieÍ naartoe OeweÍkt en wilde dan ook peíse lopen. Vlak voor de sta( kreeg ik enorme buikkrampen {van de zenuwen), eenmaal in het startvak waren ze veÍdwenen. Tijdens de wedstrijd werd ik goed nat gehouden dooí Rogeí en de mensen die langs de kant stonden met tuinslangen. lk was kletsnat en in m'n schoenen sopte het water alsof ik in een stoítbui Oelopen had, Maar last van de warmte heb ik niet gehad. Langs de kant werd ik aangemoedigd door kennissen en andere leden van SÍ8. Dat gaÍ me een heel uitgelaten gevoel. Vlakbij de Íinish kwam een mororagent oaast ons rijden en die vroeo me oí ik het niet eÍg vond, dat we de laatsten waren. Dat ínteresseerde mij natuurlijk geen moeÍ. lk was overgelukkig dat ik deze wedstíijd uitliep. De agent wilde eÍ een feeste lijk tint;e aan geven dooÍ ons te escoíteren met de


16 zwaailichten en de siÍene aan. Dat vond ik schitteÍend en toen Ma roesjka, Vicky en Cor me tegemoet kwamen rennen, toen liep ik helemaal in de wolken. Bij de finish stonden de kennissen zich nog steeds hees te schíeeuwen en toen ik d an ook eíndelijk over de flnish kwam in 1 uur en 54 minuten, weÍden mii de emoties even teveel. Een grappig inteÍme7zo volgde nog tijden de pÍijsuitreiking, toen bleek dar ik de tweede plaats had behaald- Er waÍen maar twee vrouwen zo gek geweest om die zomersde dag een halve maíathon Íe lopen.

l,'f rl

I


t7

J.

tr,

staÉ en íinish ma*t in

op de

Hoensbíoek

Éltt{i-

Xr«+r lil*u

§, = §) a-1.

o J

HALVB cn

f,WAnI

MABATHON

f,otrNsf,RoDx

I iÍli

1995

Het kon nièt uitbl,jven, de hèle week arvoor bloodhegt en iawèl hoor, do halve en kwarl marathon ging van stad in een tèmperatuur van tegen de dertig graden. Ondanks deze tropische tempeíaluur was er toch een groot dèelnemersvèld, zo'n 250 man, aanwèzig. Hierbij waren maar liaÍst 34 moedige (oí onvorstandigo ? ?) SÍB'èrs. luaàr ia, ze hadden nu eenmaal hun zinnen op deze wedstriid gezet, extra getraind _ zeker de mensen die eèn thuiswèdstriid liepon _ en dan laat je zo'n wedstrijd niet aan ie voorbiigaan. Toch besloten veel do6lnèmers op het laatste momont i-p.v. dé halvo toëh maar de kwa.t le lopén.

Dé organisatie zat go6d in mekaar, voldoende spons_ en wate@osten, en tussen dézè posten in richten de omwononds spontaan hun tuinslangen en sproeiers op de lopers die er dankbaar gebruik van maakle- Snelle tiiden kon jo uiteraard vergoten, maar dit glooiend parkoeís is toch wei snel te noemèn. l\rocht in de toekomst het weer een beetje meespelen, dan zirllen hi6í de nodige PR's vall€n. Dè ambiance was uitstekend, zeer veel loeschouwers én veel gezelllgheid op dè markt waar jo 4 kè6r langs kwam. Op de halvè marathon vielsn maar lieíst 3 STB'er§ in de pílzen.

Anila Gillissèn mocht een mooiè beker in onivangst nemen voor haar twèede plàats bíi dè dames en dat bii haar eorste hàlve maÍàthon.

Jo Stevans en Th.o Schmcila werdén resp. èerste en derdè blj

de

vetetanén

Bii de kwaí marathon kwam Frank Eisenga als eerste STB'er over de streep. OpvaÍlend was ook de deelname van maar liefst 5 SlB'dames op


1B

deze aístand, waarvan lnge Aarst slechts op 15 seconden de dèrde plaals

DE UIÏSLAGEN:

HALVEIAEAIEQIIi 1

s 13

18 19

20

Fred Messing Eddy VerstaPPen

22 25 32

Íheo de Leeuw

55 56

Ger Schaííhausen Slaak Verheyen John Schoenmakers

Anila Gillissen Roger Gillissen

Ïotaal aantal deelnemers

Heythuizen

plaats Í plaats 12 ptaais 3 plaats 4 p aats 16 plaats 17 plaats 18

Jo Slèvens Rob Riksen Theo Schmeits

21

40

AV

Nico Harners

b

Vèi. Son. vèi. vet. Sen. sen. Sen. plàats 5 Vet. plaats I vet. plaats 14 Vet. plaats 2 dames plaats 34 Sen.

01.09.13 01.22,11

01.23.59 01.26.41 01.27.08 01.27.10 01.27.54 O1.2A.A7

01.29.02 01.34.01 01.39.44 01.54.57 01.54.58

j deze halve maraihon:

KWÀRT MARATHON: 1

16 19 32 :13

42 53 60

Theo Linssen Frank Elsenga Niek Brouwer Cor van Haaíen ll Jos van de Haar Cor van Haaren I Harry Crijns

Berl Rèynders Louis Cordewenet

UNIÍAS

00.36.24

STB

00.41.09

sÍB STB STB STB STB STB

SIB

00.43.15 00.43.25 00.44.53 00.45.13 00.45.56 00.46.42 00.46.42

61

STB

85

sÍB

89

Herman Schiffeiers lnge van Aarst

6TB

Wie Schopers

STB STB

00.49.02 00.49.18 00.50.04

Pierre Vilgen

SÏB

00.5J.09

9l 93 9u 106

sÍB

00.48.34 00.49.00


19 vervolo uitslaoén kwart marathon Hoensbroek STB lems STB John Hoí Henri Giesen STB Albert À,laessen STB SÍB l\.4arlo Pintaric Maroesika van Haaren SÍ8 Vicky Íeeken STB

oo.51.12

Caía Wi

108

129 139 140 171

172

173

00.s4.10 00.55.35 00.55 36 01.00.43 01.00.43 0l 00.44

Aantal deelnemers bij deze kwart maÍathon: 192

I an aan Udm-trot'ee tmr N bo Hamer s

Driehonderd atleten trotseren tropische Demithon

IOFNSS ROtI\ - Zon.trR c ruli lc95 De Alot sLr op lc m uu,. D" lnè'mneler 3(ft dc Eopi{nt w.à,ds vindeÍtisríadhCél6iuaan.O.rlNttend€hiFprdd*ThelpDdcÉronlwee'houtlrà'ndriphDn drrdr pliir er«htern'cl vdn om rr d@n w n or7. uii.ll. kinÀtrten ud H@n\bmI zi n 8r lonrn: he{loFn vrde D.nidDn. I

wir,Í

d,ir Í

,t,

nl., h.i

:

{rnD

I

.m

^;;r), ; 'i"; i.,i... ',r , i'i.,rri".* ri',",r, - .r....+" r',.i,,r' r,.-,,,,, i..",.11,,i|,.," 1,,",,,,^"í,r.-^..r*.r,.",rn-" i",",,*,,"t.r,^".r,,-^i.r. n.,||.\mn/,íIn,mDtr,Lt, w,,,r *,",j.,,...^i,.l,r,^*r||.. ,i.* ...t"" \|.n.'.'n rL,n r.

... r,.;,..;

,,Àn r ,.Jr.,ll.rLn.Jn

,l,'., '1,

Innrl"n Dn ".iirdo.n. "...r.1,rns wasoÍx)kvmrdcmorck,íoundicd. d!i"drdcn l.<s(houwer§ gaven iÍ de

I

I.t Kinin8 Komite Fldn§bmk .n

AvnN nr,:àí' 'r''rnrv'EriFnq 'lJ'r Èrr rd, nJrr hàrlllrcf\P I I \@rhnr'' 'r Inkrurq 'L LI '' ''rr" v.,n l.,ln'm.r .n Nl'|" r ,.r,Íni,1 \rurher'aàr-r.llfrn'b1{LhÈrÍ,1

-'

rd,Ilt.\l.[tl'.m,r\,'r,rl.f,. "'v,.rv.-,0.r,,n.'rr,..11 r-'',r. ,r't''1,1''l-'ln'"n llr.r' /'linl l'1"-'"r E"h'*'nJclh'rl'n\ l'P'- l''lhrn_ - '' 'r'lr'_f

vomvanipplauscnvedrl.i'm,{

disin,cn

o-0-o'0 0 o 0"0-o-o-0.0'0 0-0


20

DISTRIKT ZUID WINTEBKALENDER Í995 - Í996

NOVEMBER Zo. 05 Stg.l{egattet}ek

Echt

Continu Halve l'lai.

Zo. 05 ScoPlas

Tegefen

46e Snelle Sprongc

Zo. 12 Klmbrla

l4aastricht

Zo.

19

AchlIles-ToP

Kerkrade

lnfo:

04490-2509.

Info:

077-829093. ENCI Bergloop. Ínfot 043-470231,

Herfstlopen. Info : 045-417209 . Hafve 14arathon. lnfo:043-630361.

Zo. ?6 A. V. -34 DECE MBER

l4aastrlcht

lo.

S.T.B.

Schaesberg

KapelIerboslooP.

De Komeet

Gennep

Quin-Cross.

1A

Za- Ll DL.

26 A. V.0 - N.

Zo.

31 Caesar

Heerlen

ElsIoo

JANU ABI Za.

21

Swlft

Foermond

Zo. 28 Achllles-ToP

Ker

krade

FEBBUARI

Info:045-5254999.

Info:

08855-74575

Info:

045-723198

lnfo:

046-373218.

.

Kerstcross. .

Sylvesterloop. Annendaalloop. Info i 04742-3094. 32e Abdlj cross. Infot 045-477249.

Heythuysen

AVé Heytse Cross. Info : 04749-3857 .

Zo. 25 A. V.0. N. MAART Zo. 10 Attlla

Heerlen

1e

TlIburg

Zo. 24 AV Weert

UJeert

20.24

Heerlen

30 van Íi1burg. Info:013-341528Posno halve marth. Info:04951-33013 2e Emmafoop. Info:045-723198.

70. 17

AU Heythuysen

A.

V.0.

N-

Emmaloop

Info:045-723198.

Voorjong en oud


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


spolilyilathcÍopcut

-=iEH

E= 1-E-EF fiF-ÉË-í - sDorters spreekuuÍ' conditietesten ' oD eleciÍische looPband oP Íietbergometer' looPcorrectie' sportmassage'

tlledisohe §porlbegelciding lleeilen

om

lOa

Vaesrade

tel. 04192 -

Tropíeal Faad Manket noor a/ urz a7íathcAc /otctuttti//olon, non $oo/ on fizo cotrttetict

Wenttzaat 23 loczlcn 'ïel: O45 - 71 43 9ó


2t

Blocsrrrotrainingl

lsdere spoÉoí(st6r) kent wel h€t píobl6€m, mon is op hst 6ne moment nog lekkèr aan hot trainon sn op t andero moment hooft m€n last van eon blossuíe. Voor horstel b het noodzak€liik om aànoopast (rustigÉr) te trainsn, rust houdsn ot hulp van andsren in to roepon, bv arts, fysiothorap6ut etc. Uit de prahijk blijkt dat het heryatton van de trainlng groto probl€mon geeft, m€n rr€€t ni€t procies hoe €n hoovo€l m6n mag trainen, de hervat_ ting gaat soms to sn€l omdat mon zo gEuw mogolijk op het oude nivoau wil prostaren ( zak* in voor boreidinO tot 'n w€dstrjjd) of mén gaàt do loopsiíjl \€randeron om recidiveíing van de klscht to voorkomon 6n krijgt hlordoor w6€r elders klachton. Om nu de ovorgang van blessur€ naaí lopen te vergomakk€lijken is doze blessuretraining in't l6wn gero€pon. ledor66n dio eon blessuÍe heoft of hiorvan horstollonde is kan hioNan gobruik makon. Ook lopors di6 gsplaaod worden door een stEeds weer torugk€rende kladtt zllh welkom. Wèl is noodzakglijk om voordat men aan dEzo training ds€ln66mt oorsl een alspraak m6t mÍ te maken zodat wa do bl€ssuro kunnen inschatten op bolSstingsnivoau on zodoendo ook aang6pasto oeloningen kunnon aanbie' don. Voelal zijn 6r ook loop-scholings oofoningon zodat de combinatie met ongooefende lopers mogolilk i§. De plannlng is dat dozs training op zsteídagmiddag (1445 uu4 pl88ts vjndt samen m6t d6 ongooÉfende lopors (zie anlkol Cor van Haaren). WaaÍscài,nlijk is gí ook de mogeliikhoid vooÍ trÀining op donderdagavond op do ban van AVON. Wilt U hiervan g€bruik makgn ol wift U mesr inlomatio ns€m dan contact op m€t: 046 ' /ÍI26OE6 Harry van dc Lrlr

'

OPEN DAG Tocí en §poÉ Medicch Centrum Op zateÍdsg 21 okt. is er 6sn opgn dag biiT6st €n Sport Msdi§ch Contrum te Vaosrade. Op dgz6 dag kunt U kennis maken mot de mogolíkheid dio e. zljn voor sportbegEloldlng 6n blossure proventio en 'behandeling. Er zijn d€monstraties van oa. oonditiotost€n en lac'taatto§ten Verder kunt U iníormatio kriigen ovei BtEssuREsPBÉEKUUR EN 'ÍF lNlNG' coí{o|ÍlE EN LACTMÍÍESTEN, LOOPAMLYSE, SCHOENMNPASSINGEN.

We hopen U op dazs dag te mogen ontmooton. Dus tot: Zrtcrdlg 2í oklobcr - vrn t3,q) bt 18'00 uur ' HommcÍl 046 - /$aAlE8

v...r.d.. t

lll


22

HEERLENS 8' TELEMATICALOOP Het was inmiddels al het 8' achtereenvolgende jaar dat Heerlen zijn Telematicaloop van staÍt liet gaan. ln de beginiaren íonden de halve en l$arl Marathon op het programma, maar sinds 1992zijn dit de 10 en 5 engelse mijl, (Í6090 en 8045 meter). Traditiegetrouwwas STB goed, zo niet zeer goed verteoen$,oordigd, n.l. 35 tien mijl lopers, ,raaronder 1 dame, Annemarie Ypma, met een zeergoede

lijd van 1"22'41' , ptolicial I Bij de 5 EM liepen verdeÍ nog 13 SÍB-leden mee, dit kee.'n meeÍ geméleerd gezelschap van 6 dames, 3 heren en 4 jëuodigen. De kandjdaten voor Beíiijn en r,€llicht ook de a.s. Marathon-lopers voor Amsterdam hadden deze mce als onderdeel in de training opgenomen. Het totaal aanlal geÍinishde alleten bedroeg 1013 voor de 10 EM en 589 voor de 5 Elí met als ondeNerdeling 921 heren, 92 dames, resp. 497 hercn, 92 dames.

Zondag 27 augustus loop$éer, heerlijk f ris. het als een geschenk hittegolf van juli en publieke belangstelling Opvallend hierbij aanmoedigingen- Ook vonden het kennelijk

uJas uitstekend

De lopers ervoeren na cte vezengende auoustus. Aan oeen gebrek. $aren de vele de toeschou /ers

aanoenamer om zich be\ iegen zonder in staan was uitstekend de sponsenaKie strandde letteriijk op het asphalt. De eerste golÍ lopers klèeg een Írisse, natte spons, maar\À,èldra lagen deze her en der verspreid, betrapt en onbereikbaar voor de jeugdige mede\,erkers. Zogezegd, de 2'golf sporters, of zoalsje lrilt de iets minder snelle atleten konden naar hun frisse spons fluiten. Hoe losl men dit probleem op? Een nadenkertje vooÍ de Organisatie in '1996. Als algehele winnaar kM,am de keniaan Sammy l\raÍitim uit de strijd met 47'26", op 6 seconden gevolgd door z'n landgenoot Chades Oml\oyo. Wnnares bjj de dames \Àas de goed cgende Roemeense Simone Stajcu in ee tijd van 55'í0", op slechls 4 seconden de hongaarse Helena Barocsi en Carla Beurskens met 46lellen afstand Íraai derde. Wat betrof het STB-team, zagen we Hub Heijnen als enige onder het uur de íjnish passeren, 58',14". Wederom een toptrd voor onze Hub. Uitstekende prestaties verder van Frank Eisenga in 1'02r en Eddie Verstappen met 1'02'34", respectievelijk STB-zilver en brons. $/eer eens te kunnen hun eiqen vocht te De drankverzorging georganíseerd, doch


23 Gaan $€ naar de 5 EM dan valt de zeeÍ scherpe tiid van Anita Gilissen, 38'57" in het oog. Zij is dus aloehele STB-Wnnares op deze afstand. VeÍder complimenten voor Lily Hof met 40'07" zilveren winnares. Het brons uiteindelij ging naar Fieny Crombach. Na alle sportieve prestaties en het gegoochel van getallen vandien, wist de STB-aanhang onder leiding van PierÍe al vrij snel een preltig onderkomen te bezetten, La Bamba in haÍtje Heerlen. Terwijl de 'spoeling'op hel buitentenas met regelmatige klokslag vorderde, genoot elke gasl van het optreden van een zang/muziek concerl,

gepresenteert doorde Ritmic Group 1gg5 uit Schinveld. Toen de schemer zich langzaam aankondigde gingen de meeste gasten, ook STB-ers huis$aarts. Er $/erd vemomen dat enkele bezoekers (ook SÍB-ers) de ochtendschemer hebben gezien I

Supporte.s en lopers van STB broedeÍliik bíj elkaar in harlie HeeÍlen "LA BAMBA"


TELEMATICA.LOOP f,EENLEN 5 EM. . IO EI{. 27 auÉre§arrr 1995

7ondag 27 augustus, prima loopweer, lekk6í síoerte, ruim 2500 lopors op alle aístanden, bijna 50 STB'ers aanwozig. Dit alles b6loofde eén prachtig€ wedstrijd tè worden. Déze Telèmaticaloop pastè p ma ln het schema van onzé 'Berlijngsngers' 6n zs waron nagenoog ook allemaal aanwèzig. [')e verwachiingèn waren hooggespannen, met name Eddy Vc]gilpprl dacht aan én tíd van onder het uur lraar je moèt op dit houvelachtig parkoers van goede huizg komen om dit te realisèrén. Toch mag hii met een lijd van 01.02.34 heel tevredGn ziinHub Hèyèn was de enige STB'er die ondér het uur dook, hij Íinishte in e6n mooie tijd van 00.58.44, maar ja dat zijn u/e van hèm gewsnd. De grote vorassing echt6r was Frank Eisènga, al in de oerste kilometers van de wedstrijd stooÍ hii alles en iederèéh vooóij èn kwam uiteindelijk in ecn prachtige tijd van 01.02.00 ov6r de sreep. dat betooÍt wat voor d€

narathon van Duísburg . Bij de 5 Elí speelde de Íam,Gillaeeen een hoordrol want zowel Rog.Í bij dc heren en Anita bij dg dames, waren de eérste STB,6rs die d6 Bongord

FÍank Hènsgènq 15 jaar en sinds Íobírai pas lid van dé STB, weíd t'r'.ste bir d6 §ludontenloop , oat beíooft wat voor de tookomst. i r was op dozg aístand een ílinké d66lname van onze STB-dames, maar lLierover en ovèr het 'ràndgebéuren' zal Ed Sch;ks elders in dit b,ad vérslag van do6n. Nog even dii: kom6n wii nioi bij de esrsten binnen, de SÍ8 is in dit g6val wci de atleuekveÍ€nrng met de meesto dèelnemers aan cl€ze Íebm6ticaloop, en dat wil toch ook wel wat zsg0en. 0-0-0-0,0-0-0-0-0-o"0-o-0


25 UI'SLAOEN TELEMAïCA.LOOP (oÍílcictc tirdGn)

tlg 1

2 3

4 5

6 7

I

10 11

12

14

17 18 19

20 21

22 23 24 25

26 28

29 30 31

32

36 37

Hub Heynen Frank Eisenga Eddy Verstappen Th6o Schm€its

Niek Brouwe/s Cor van Haaren

I

Hub Eftons Jo van Vlodrop Jos van der Haaí Pierre Muyrers

Sjof Hodiamont Pet€r Vebork Ger Sch6íhaus6n Frits Fischor Ton Starmans

Theo de Leouw Cor van Haaren ll Jos Dutswoerd Alben Verbunt Ham van Goor Sjaak Velhey€n

plaats 10

Vst.l

plaats plaats plaats plaats plaat§ plaats plaat§ plaats

Eg

Sen. S6n.

26 30

V6t,l Vot.l

98 45 46

Vet.l Vot.l

7 plaals 50 plasts 5 Í

Vet.,l

00.58.44 01.01.55 01.02.29 01.o3.15 01.03.34 01.03-47 01.04.51 01.04.53 01.05.0E

Vet

I

0í.05.09

Vot.l

plaats 52 plaats 54 plaats plaats 61

Vet I Vet.l V€t.lÍ V6t.l 56n.

01.05.12 01.05.18

83

I

plaats 132 plaat§ 135

plaats 150 plsat§ 86 plaat§ 96 plaats 98 plaats Í 06

Jan Vroomen Louis Cordewgnsr Andre Philipi Wiel Vonken Andre Roumèn Piet Erouwer Huub Gulp6n Jo d€ Wit Werngr Tilm6ns L6on Br nds Hub Gorets John Hoí Annemarie Ypma Hení Giosen Ed Schiks

plaats 14 plaats 306 plaats 15

Pster Comelissén

plaats 92

plaàls 122 plaats 263 plaats 30 plaats 166 plgats 45 plaats 299

plsats 62 plaats 320

pl,ts 332 plaats 82 plaats 277

Sen.

S€n. S€n.

0í.05.23 01.05.54 01.05.56

01.6.17

V6t.I

01.06.24 01.07.04 01.08.05 01.08.27 01.08.38 01.08.52

Vst.l

01. í 0.19

vot.l Vet.l Vet.l

Sen.

01.1e.40

V§t.ll Vot.l Vet.ll

01.12.00

Sen.

01.í6.14

01.'12.29 01.'i 5-14

Vet.ll

01.17.O7

Son. S6n.

01.17.31 01.18.30 01.21.06

vet.ll Vet.l D.Vet ll

0í.21.16

Vst I Vet.lll Vèt.ll

01.23.49

01.22.39 01.24.44 01.25.52


?6 VeÍvolg uitElagen ïèlematicaloop t0 EIii

40

Hans Ypma Bob Gulpen Jos van Zanten

41

Ger Wolvers

38

39

Vet.ll V6t.l Sen. Vèt.l

plaots 93 plaats 320 plaats 422 plaats 345

01.26.24 01.26.49

01.28.09 01.41.30

5 Eir.: 1

2 3 4 5 6 7

I I

l0 11

12

í3 14

31 Ssn. 41 Son. plaats 46 Sen. plaats 13 D.Sen. plaats 106 Vot.l , plaais 6 D.Vet.l plaats 257 Sen. plaats 13 D.Vet.l plaats 31 D.Sen. pl€ats 17 D.Vel.l plaats 32 D.Sen. plaats 53 D.Sen. plaats 54 D.Sen. plaats 291 Sen. plaats

Roger Gilljssen RoOer Jans6n

plaats

Tim Wélting Anita Gillisson Hub welting Lily Hoí Bart Kroukels Fieny Crornbach Maroesjka van Haaren Marjo Pintaric Vicky Toéken Froukje Ennenga

Anneke Krcmor Harry Ennènga

00.30.20 00.31.27 00.31.42 00.38.57 00.32.52 00.40.07

00.42.13 00.42.@ 00.42.23 00.42.24 00.42.47 00.49.08 00.49.15

00.49.19

SCHOLIERENLOOP Basisschool meisjes 5 + 6 Mandy de Leeuw

7

Easisschool jongons 5 Thiis Xreukels

79 'l

O

+6 STB

Studenten jongens Frank Honagona

sÍB

ïr a\

STB

-t

lv

0-0-0-0-0-0-0-0-0'0-0-G0-0

I


27

GEFELICITEERD De volgende STB-1eden

krljgen eÍ'een iaartie b1i:

OKTOBEB 1995.

3 Ed Quaedvlieg 3 Theo de Leeuw 5 Jacques v. d. Scheer I Cedric de Leeuw

12 John Hof 13 Ton Leistra 13 Buud Lleskamp 14 Loes Franken 14 lvlandy de Leeu$l 15 Karin l4urjrers 16 l,lieke Nickien 19 Carrna Schuyren 19 huub Brouwers 21 Inge van Aarst 22 Frank Hensgens 24 ldlm Dreu!í 25 Albert Lteberg 25 lvloniyue Vonken 25 lngrrd Ldarnas 28 Í1neke Kremer 30 Hamie Enninga

.NovEt',lBEB 1995.

(44) (35 )

(44)

(

B)

(44) (44] (40) ( s) ( s) (16) ( s) 18)

4 Harrie Beinders 6 Hanry Crijns

I

Hub Erkens 13 Jos Broeren 14 Hub Heynen

14 18 22 25 2B 28

Nlarjo Plntarlc Annie van Hees Cor van Haaren

Piet

Erouwer Xander Schlffelers Fabrenne Berntjens 30 Harry Lejeune

52) 35) 15) 35) 48) 26) (32 ) (

11)

(38 )

ALLE JABIGEN VAN HABTE GEFELICITEEBD.

Gehoord Bij een goede buur is het veel veiliger drinkèn dan bij een

(46)

(42) (4s) (40) (44) (38 )

(54) (2s)

(52 ) (

10)

(2s )

(42)


2a

IlA"llI toí DAll[ Ioep Ie EIl[ Arnrtordarn . Zorndrrn

f7 ao/errber t9e5

Wat 6€n wodstriid, de Dam tot Dam loop is werkelijk ni€t voor ni€t§ 6on van de grootsto wedstrijdon in Nedgrlsnd. Bijna 17.000 deeln6m6rs, tuss.n do 120 en 130.000 duiz€nd tosschouweÉ langs het í6 km lanq6 parkoers, wat een sleèr. Vooral in Zaanstreek en in Z6and6m ls 9l Íeost, vorsierdo skalen, muzigk maar vooÉl d0 onthousiasta too8óouwers, dio in de laatsto kilom€tgl§ wol 4 rij6n dlk stond€n m8ken 61 6on hel€ happonlng van. D6 organisatie was peíEc{, van start tot íinish zat alles uitstgkend in mokaat. Ds STB was ditmaal mot 7 lopers + ochtgenoten aanurgzig 6n or werd nl6t allo€n hard gslopon maar ook eon ggzsllig€ dsg van gornaakt. Volgend jasr ziin we zek€r we€r van de paÍlï, 6n hopelijk mot m€€r STB'ers, want hot is we*slijk 6en bolev€nb. Wat do wgdstriid b€treít, oon snsl pa*osrs waarop Jo. vln d. làar Eon PR li6p, hij haalde wé6r brna 1 minuut van zïn b6sto tiid aí, klassg, Jos. Winnaar word Ed Ou.!ddl.g, waar haalt hii h€t vendaan, lrEint onreg€l matig, sn loopt d€ b€§e tiid. 01.00.55 llll. Ook Slrt Hodt$tont hrd zijn dag gn li€p sen prima wodstrijd.

è

UITSLAGEN: 1

2 3

4 5 6

7

Ed Ouaeó/l6g

SÍB

01.00.55

John Hondrix Sj6í Hodiamont Theo Schmsits Hub Elkgns Jos van do Haar Hub Brouwors

STB

STB

0í.01.56 0Í.02.36

SÍB

01.03.45

STB

0't.03.56 01.04.47 PR

STB

01.06.í8

,tuvP*


N j-

:1

ICKEII

Es'I!CE EEM 9-.là,Éq.'ac*q5

t

:+:


delen: overzet evert op

GEEVERS: EEN BEGRIP!

dit

NUTH 045-2U242

YIANEN 0347!-76414

AI-IVIEIO 0546A72l2s

[,ELDHO!'EN MO-53r900

(it:tnfl=lls CARROSSERIE-DELEN

ROTTERDAM 010-4贸2贸661


30

övcrrodtdrladlY@ Grenslandmarathon 10,5 km - Slttatd - 10 lunl 1995

RogoÍ JaspoÍs Rob Rlks€ír

13 86

H6ímen

1

FrltE

Klmbrl8

STB STA

Fiscier

Sriflal€rs

sÍB

00.34.32 00.37.@ @.11.12 00.47.55

NK Berylopen - Landgraaí - 11 lunl 1995 7ílO

1 4 13

n br

:

RogcÍ Jmran

l47lxl m.td

1 29

Lemler8 4 Son. ph.tr 2 Juo.

Rob Tlenes§gn Jos DuteYÍooÍd

:

De

00.37.í4

plaatB

00.39.59

Avantri plaats 6 Vet.

Jan KoÍe\raar Hub Hgynen

1500 meter A-B lunloÍen - Kerkrade 2

Cerl dg Bont Tlm Weltlng

3

Ro€gí Janssr

1

N.K.

'l 51

Caegar STB STB

@.§.2. 01.01.27

01.16.20

I

lull í995

00.04.25

00.04.52 00.04.57

Halve ilarathon - AmeBÍooÍt - 22 lull 1995 Getanagh TE§s6m6 Rob Riksen

AV A€trilleg STB

01.03.01 01.17.'t 1

Nacht van Maarland - 5 km - 2 september í995

í 20

Roman Vlnkon Frank Honsggns

STAP STB

O-GGGGO.O.O.GGGGGO

00.'15.35 00.18_51


Voor al urr vragen betreffencje atletlek ln het alge,neen

en * .: , nol d ro looF'rjtÈFopr p, v..For:. :, 9r ósr1 lr .' ïp' I'i,,or op . ,rrèr rcdera woé.cdogo\;r o"vdn 17.00 toL 20.0U uur tlrDe bondsb!reau rnedeu/;rkers klaër om

nn

Llroord

te

geven.

HeL roosLer voor hcL Lelefonrsch spreekuur voor de Ínaënd

* r " *

04 oktoberJolanda GruLer el-l Bert paau!, 11 oktotrer

Marrjke Scholten cn Arre (auffrna

18 oktoher Jolanda GrLrLer en Léon Haan 25 oktoberAt rrD'r.r. . lr.r.., .ooïen Dezc Lelcfonlsche servrce duurt vooralsnog een half jaar. In redere ALleLrekrieretcl en rn ledere NreJwsbrtef zai een roosLer lvorden weergegeven, zoals hlerLloven aangegeven! rréarurL ka11 worden opqemaëkl lile U op welke dat;m-te woord

elke woensdagavond


12"

[hcin Rs]r Maraíhon Drri.bug

l7 :opícrnber

1995

Nadat we (B096r Gillisson on Frank Eissnga) zo good als de hele marathon-voorbereiding van Boílijn meegedaan hadd6n boslotsn we na do Telematica- loop dat wg zouden dsglnemen aan è€n najaars-marathon, dit zou d6n worden ds marathon van Duisburg. Divorse lopers van dè SÍB hadden aan deze marathon goedè horinnoíingèn zoal§ goode vezorging ondolweg en oen mooi sn snol parcours. Om te voorkomgn dat we ons 's morgens te zegr moesten haasten (start 9.30 uur) besloten we reeds op zaterdagmiddog n6ar Duisburg tè vertrèkken en onze intrek t6 nem6n in hèt hotel met ds toèpas§eliike naam"Am Stadion' ongeveer 300m van de staít bij het W€dau-stadion sn natuur,iik om ons in allg ru§t te kunnen vooóeíeiden op d€ marathon. Nadat we ons startnummo. met spons bii de organisatie hadden algehaald

en diverso wsdstíiidlolders (volgpndé marathon) hadden

meeg€nomon

ging6n w6 op weg naar een ltaliaans rostaurant genaamd La Gi@onda om daar onze koolhydraatvoorraad nog verder aan te vullen, om vorvolgens rond tien uur onz€ hotglkamer op te zoekon gn proberen te g€nieten van een goede nachtrust. 's Morgons om haí zeven begonnon de voor boreidjngen op de marathon, na oen goed ontbijt en de hotelkamor betaald to hebbon gingèn we om 8.00 uur op weg naar het srortpaak Woda{i waar voor de 'mindore' lopers in het' Bundesleistungzentrum Kanu' de mogelijkhaid was om zich aldaar om le kledon 6n na de malalhon te douchgn etc. Nadat we sportdrank, banaan en gen krentenbol tot on§ gonornen hadden, begaven wo on§ ongevgerÍs minuten voor d6 start naaí hot startvak-

Daar aangekomon kondon we tot onze veÍbazing plaatsnemen op de

osr§te §tartrii.

Om haÍÍ ti€n vi€l hot startschot 6n w€ gingsn op wog voor onze 42195 meter door d6 stad Duisburg, na de osrste 5 km die we aflegde in 20 08 (voel to snel) bgsloot Roge. om in zijn eigen tempo verder te gaan (ongevè6r 4.15 psr km). Daar ikzètf het gevoel had dat het makkelljk ging liep ik in hetzetíde tempo door waarna ik resp. bij í0, 15, 20, HM, 25 en 30 km doorkwamen in


33 40.53, 1.01.23, 1.22.01, 1,26.33(HM), 1.43.14 on 205.07. Bij ongeveer 28 km bogon ik te merken dai ik zokor in het eorst gedealte té snèl gelopen had 6n beslool noodgedwongon om on een langzamèr tempo door te gsan om de màralhon toch tot én goed einde te bíengen

ln 2.57.52 passeerdo ik het 40 km punt tèzamen met 6n lopor van TV

Huchem Stammeln wààrmèe ik van km 35 samén liep die ook zoals ik te snèl was gestart. VanaÍ daar waron het nog ongevé€r 2,2 km langs oen haag van mensen zoàls wielrehnèrs dit kennen dio jn d€ Tour de AlPe de Huez beklimmen.

Nadat wé ondèr het'Àrarathonthor'waren doorgelopon kwamen we op de attetiokbaan van het Wodau staclion waar d€ laatstè 3@ meter s€n ueare Íiomftocht waren, waar duizenden toeschouwers appl udissoorden oor de blnnenkomende marathonlopers. Uitoindeliik was mijn oindtiid 03.08.í1, hèt doel wat ik miizeí gesield had om onder de drio uuÍ te eindigsn had ik dus niot gohaald, maar met dezo oindtÍjd was ik zser tovrèdon, gezaèn het verloop van de marathon. Toen ik na het in ontvangst nomon van do mBdaille, het linishor T_shirt 6n hèt nuttigen van €sn "Konjgpilsenea op weg ging nar de douche hoordo ik Rog6Í roepen. Boger bleok nadat hij in eigen tempo vorder was gelopen teveel hinder te hebb6n ondervonden van sen blessure aan hot linkèr hsupgèwíichi waar hij al bij aanvang van de marathon_training last van had. Nadat hij hel H[4 punt passeerdo in 1.2A.47. moost hÍ na 23 km zÍn wedstrijd stak€n. Hij probeerde op allerlei maniorèn vervo€r i6 kriigen naar het stadion, hii kon plaàtsnomen in dè bezemwagen maar dat bétekende wel dat hii pas om ongeveer'15.00 uur bil hét stadion was. Dàt was hem te gortio en na voel vÍagon vond hij iemand die bereid was hèm een stukje richting stadion te brengen 6n dropte hem bii km 37. Boger heeíl toen de laalste 5 km op eigen tempo golopen en is alsnog door dè íinish gegaan. Na het douchen zijn we naar het Wedaupark gogaan waar w€ miin vrouw, mijn zoon Marco 6n konnissen tíoíen om aldaar dg Bhoin-Ruhr marathon op gepasto wijza af te sluiten en de nog zwoogende marathonlopers aan te moedigen.

4 uur vsrtrokken w€ richting Landgraaf/Elrunssum met 6on hoop (marathon)ervaaingon rijkeí èn een deels geslaagd weekënd achter ons. Op naar de volgonde marathon. Welk6? London, Hamburg, Westland of

Om

ioch maar Rotterdam ? 0-0-0-0-0,0-o,0-0,0-0"0-0


DE CLUBREIS NAAR BERLIJN

22'MARATHON í995 'Zondag 24 september was het dan zover, gereed voor de Beriijnèr_Marathon". "Eindelijk, na zoveel maanden van voorbereiding kon ik dan starten voor m'n eerste À/larathon'. "Ja, en nu gaat het eóte grote uÉrk dan eindelijk beginnen' Aan het \.Joord waren 'n paar STBdebutanten die pal voor hun allereerste lvlarathon'n openhartige impressie heeroaven om mel sportieve moed deze uitdaging aan te gaan. ln totaal telde het gezelschap 6 pímeurlopers, debutanten, allen sTBsportievelingen, die v,e in dit reis/spoít verslag net iets meer aandacht r,!ilden geven. Zij komen een voor een aan het tloord en omwille van de eer die hen bij dit sportevenement te beuÍt valt, íellen we dus onze zes MarathonDebdanten even voor, dat zijn Herm Gerards, Rob Gulpen, Ruud Lieskamp, André Philippi, Éddy Verstappen en Jos van ZantenHet begon allemaal al vroeg in het vorige iaar, toen er rechts en links bij STBleden de v/ens naar voren k\,!àm om in Berlijn een Marathon te kunnen lopen Dit signaal ,arerd door het Bestuur opgevangen v/aardoor de gedachte van een clubreis ontstond. Belangstelling te over, zodat onder de bezielende organisatieoeest van onze clubmakker Ger Knauf al Oauw'n respectabele deelnemerslijsl van lopers en supporters ontstond. Na enig heen en weer geschuifel, mutaties e.a. kvvam de definitieve deelnemerslijst gereed, n-1. 29 lopers, u,aaronder 3 dames en 1 gastloper en 30 supporters. Met enioe flexibiliteit mogen e& Éd Schiks een halve debutant noemen, hij had pas één lllarathon ooit gelopen en dal was aht/eer 4jaaÍ geleden, 1991 in Rotterdam-

Vriidao 22 seotember De dubbeldeks-touringcar van BOOSTEN met als ch4rffeur Ger Hubbers geassisteerd doorYvànne vertrok mooi op schema louur vanuit Landgraaf over hel gaÍa0ebedrijf van de heerWiel Voncken naar het duitse autobanennel. Een voorspoedige reís met'n paartussenstops bracht het gezelschap ook weer prachlig op schema lot bij Hotel Columbia in Berlin/Tempelhof, alvaar de bedjes konden !/orden bezel


35 zaterdao 23 seolember

rrrseÀï"À7ïr,

oÉaan en onlbiiten. Er $/erd die morgen een FrÍihstLickslaLÍ van cà. 6 km. georganiseerd, niet bedoeld voor Beriijnse deelnemers. Deze fíivole met cheer]eaders en vol handgeklap en vlagvertoon geladen loop ging vanaf Schloss Charlottenburg naar het historisóe Olympia-Sladion, dat z'n bekendheid heeft uil 1936, de 'beÍaamde' Olympische Spelen van Jesse Ou/ens. Aan deze Fruhstilcklauf namen behoudens de STB]opels en loopslers ook nog 'n aantal STB-supporters deel. Fritz Fischer droeg met hulp van clubvrienden onze vlag mee in de bonte luidnlchtige mlonne sporlers. 'SÍB-BRUNSSUM-NL-GRURT BERLIN'. Zetfs de Mave ontbrak niet tijdens deze gezellige, rustige, lar /aaierige duurloop en het rhímisch handgeklap veroorzaakte vele decibels tussen de sleile, stramme flatgevels. Wat arllen nog vele Berlijners op dit vÍoege uur vanuit hun bed 'Scheissel' geroepen hebben. De entree in het Stadion was indrukwekkend, kolossaal. Het maakte bij iedereen'n diepe indruk, vooral toen de depjonge STB'B via de senioren hoorden wal zich in dil stadion in 1936 allemaal had aloesoeeldl Na hel knippen van Íoto's onder de vrolijke lonen van iapelle Freunden J2 w,erd buiten het stadion 'FnihstLickíulleF uitgeÍeikt u/aama iedereen u/eer in de louringcar klom om gezamenlijk de Maràthon-íartnummers afte halen. Aansluitend volgde nog een 2 uur durende sladsrondrit door West- en voormalig Oosl-Berlijn. Het wEs een opwindende dag om nooit te vergelen.

i

Zondao 24 seotember Op het reisschema stond voor deze dag D-dayl Hel Més de dag van het grote weÍk. Voor 6 mensen hun eersie grole uitdaging, voor de andere loper(sters) toch inspanning. ontbijt en zol aar enige bespeuren. een primeur, die de

ook v/eer een grote

zes uur, reveille, gereed maken. Enras nerveusiteit te Berlijn 1995 had n.l. een persoonlike chip, persoonlijke tijd regiskeerde. Tijdverliezen vanuit het witte vlak, gele oí blau\É, dit alles zou verleden tijd zijn. lvlaar hoe bind je die chip vast, punt voor, rechls of links en in \,^,elke vetergat? Pinuts hielden de Marathon-lopers bezig. Wat een geluk, dat de torrjngcar langszij reed en lijdig de 29 sportslui k,lam oppikken.


Het $/eer zag er vriendelijk aangenaam uit, dit kon geen spelbreker zijn, lleinig wind, dÍoog bij n temperaluur van om en nabij 18'C. Volgens "delrlsche Gnrndlichkeil" zou de start om 9.m uur zijn Dus om g m uur h^am de massa in beM,eging bij de CharlotlenbuÍger Tor en over de brede 'Strasse des 17 Juni'. De race lias begonnen. Hierbij vooropgesteld dat \ ,e geen der STB-deelnemers tekort !!illen doen, maar hel is boeiend, interessant en u/ellicht leerzaam om onze 6 debutanten enkele belevenissen te lalen veÍtellen, saaabij noo toeoevoegd een aantal dank$oorden van lnqe van Aarst: Zij bedankt het Comité voor de goede organisalie; haar trainingskoe m pels voor de gezellige trainingen; Roger en Eddy voor de fijne 3 uurs-lopen; de coach voor de trainingsschema's en trainingen; Jo Slevens voor zijn ontbijttips en het 'oneindige uitlopen'. Ook bedankt zij alle íans en lopers die BeÍtijn lot een onvergetelijk$/eek-end hebben gemaaK. lnge vertelde ons (de RedaKie) dat ze voorlopio r./àt minder te zien zou zijn, vandaar dat v/e deze vriendelijke dankbetuigingen gaame wilden publiceren.

HeÍm: "Toen ik vanuit het wilte (debutanten)vak vertrok, keeg ik onmiddellijk het gevoel dat hel niel echt opschoot. Dus inhaalmanoevres over en r eer. Dit bleek achteraf íoui te zijn. Zodoende moest ik bij 25 km. constateren dat ik een stap teruO moesl. Vanaf 35 km. ging het $èer iels belerl Zo'n eerste marathon, ik zeg je een aparle eNaring. Persoonlijk vind ik dat uitlopen doel één is, dama komt de tijd. Ook de sfeer en hele organisatie er omheen is een belevenis op zrch, vlelte rk redereen kan aanbevelen." Rob: 'Een grool verschil lussen boven- en onderl(ant van mijn lijf. Boven, íris, monter genietend van het mooie weer, Chanottenburg de mooie siad en haar be-\M)ners Dan slaat na 30 km. de vermoeidheid toe, kramp links en rechts, in de kuiten en nog lager Bergafriaarls naar c,e íinish lopen brengt geen verlichting, je lijf schokt en je neemt alledei houdingen aan om de pijn te vermijden. Bij km. 32 slaan de stèckers door, net als in een lazeret, ontmoedigend is dat. Toch maar schravelen, (Rob bedoelt kennelirk ploeteren, red.) alsje zover beni gekomen wil je ook finishen, de goede mentaliteill" Ruud: De gehele voorbereiding duurde '19 $Éken, Alle tminingen in een hete zomer en onder leiding van Annelies van Dijk, die hij hierbij ook extra dank toedicht. Ook n dankv/oord voor Piet Rensen, die Ruud steeds per fiets heeft begeleid. De langsle lraining u/as 38 km. Ontspannen aan de Marathon begonnen, na 2uur 5 min. finish op de halve. Na 27 km. begonnen z'n kulten zich te melden. Bij km. 32 k\ramen er


37 rekoefeningen aan te pas. Toch was Ruud na 4"28' moe, maar voldaan door de ÍinÍsh gekomen. Zijn eindconclusie is: Dit is zeer zeker niel m'n laatste l\rarathon".

André: "Om k!!aí voor één was het zover. lvlijn eersle À/larathon \ as een feit. Na een gedegen voorbereiding van 12 eken in de mooÍdende hitie ben ik met een ' redelijk goed zelfvertrouM/en van slart gegaan. Tot 22 km. ging alles volgens plan. Daama ging hel minder, bij km. 3í, en km.35. Doch vooral nà 38 km. k\ /am de man mel de grote moker en sloeg alles aan diggelen. Het duurde lot aan de Íinishlijn- Dit alles resulteerde dat mijn eersle Ínarathon in 3'46'38" is beeindigd. lk ben er blij mee, ja zelfs trots op. Dit '&as beslist niet m'n laatste. lvlet dank aan de begeleiders, trainers en iedereen voor hun steun in goede en mindeí goede momenten." Eddvl "Na 4 maanden van voorbereiding kon ik eindelijk slaíen voor m'n eersle marathon. lk moet zeggen, ik heb nog nooil zoveel mensen langs de kant gezien. Door de sÍeer die bij de toeschouwers heerste, ! /erd ik als hel !€re naar de finish gedragen. Bij km. 31 haalde ik maralhon cíack Pieme l\íuyres in, op dat moment kon de marathon voor mij niet meer stuk (haal in, één kat bier). Na km. 38 begonnen mijn benen pijn te doen en !,À/as ik blij dat ik na km. 41 de finish in zicht kreeg. De marathon heeít voor mij een gevJeldioe indtuk achtergelaten en is beslist voor heràaling vatbaar.

Joq "lvlijn mentale training duurde 3'11'. Door dit als beste tijd door te geven mochi ik in hel blauwe vak siarten. Dit heb ik maar niet gedaan, ik voelde me toch njet zo sterkl Na 2 45' gingen uie, ik dus over de streep. De eerste minuut noo in tempo 5'50". Bij 10 km. 1'01'en de halve marathon in 2.13'. Toen heb ik de hoop onder de 3'90' te blijven maar opgegeven. Bij km. 25 nam ik me voor in ieder geval lot 35 door te lopen. Kramp kondigde zjch aan in bovenbeen en ik heb loen geprobeerd om als een pinguin te lopen (Jos de pinguin? Ha o, red.) om bovenbeen te ontlasien. Na 35 km_ heb ik mezelÍ toegestaan 0,5 minuui le,randelen en bij 36 km. één minuut. Tenslotte doorgestrompeld tot aan de medaille. Bij die omhanglnO !/erden de emoties !!el erg veell Nog een dank aan Annie en Jan van Hees voor het aanreiken van mijn bidon bij 23,5. Daar stond ik n.l. op het punt de pijp aan Maarten te geven als ik ioen niet over m'n eigen sportdrank had kunnen beschikken.

DaaÍmee hebben de debutanten hun zegje kunnen doen en mogen \ /e algemeen vaststellen dat velen het z!€ar hadden, maar daaraantegen door volharding de triompf des te groter.


38 Het km. 25 punt bii Schöneberg bleek scherpÍechteí te zijn en voor de haÍdere kerels km. 38. Ook krampverschÍnselen waÍen niet vooÍ de poes en d;t tÍof zelÍs de meer ervarene STB marathon-lopeÍs. Niemand echteÍ die een duidelijke veÍklaring voor dit phenomeen heefI. Snelste STB dame was lnge van Aar$ met 3:28:27, snelste SÍBeÍ Jo Stevens in 2:49 50, pÍoíiciat,ullie beiden. verdeí kunnen we nog een 5 tal PR's oogsten en hen daarmee Íeliciteren: Rob Riksen mel 3' naaÍ een nieuw PR van 2:53:05 , CoÍ van Haaíen mel 11' naaÍ een een nieuw PR van 3:04:20, Nick Bíouwers liep met 3:06:20 naar ziin toptijd, MaÍia Fischer ve. beterde haaÍ maralhontiid met 3 minuten en heeÍt nu een nieuw PR van 3:34:55. Tenslotte FÍits FischeÍ, die 14 minuten van zijn persoonliike tiid aÍknabbelde, bÍavo Fritz; hij staal nu oP 3:06:50. SjeÍ van Ooyen twijjelde oí hii wel kon staÍten mèt z'n achilles blessure. maaí éénmaal in Berlijn stoof Sjef naar de startnum mers, schÍeeí zich in en startte. Zie daar, hii sleepte er nog een kÍanige 4:06i13 uit. OveÍigens atle opgesomde tijden zijn eigen handgeklokt met behulp van de persoonliike chip. Eventuele laleÍ biigestelde looptijden zijn niet uitgesloten. Helaas telde onze crew 2 ultvallers, Jos DuteweeÍd dooÍ ziin knieblessure en Ger Wolvers (conditioneel) Algeheel winnaar van de 22e BERLIN MABATHON werd de Keniaan Sammy Lelei in een droomtijd van 2107:03 voor de belq Rousseau op 16 seconden. Derde werd de portuqees Pinto in 2:08:56 Bij de dames zegevierde de duilse Uta Pippig in 2:25:36 en weÍde de keniaanse Angelina Kanana tweede in 2:27:40. Het totale uitslagenbeeld van de STB deelnemeÍs wordt in een apaÍte kolom gepubliceerd. Daarmee kunnen we de clubreis naaí Berlin À'4ara thon 1995 aÍsluiten. De thuisÍeis op maandag 25 september verliep mel veel oponthoud op autobanen. Na een mislukte sluipÍoute hade de dubbeldeck touíingcaÍ in ongeveeÍ 1 uuÍ'n afstand van 15 km overbrugd en belandde hii alsnog in Íle7èlÍÍle Íile. Desondanks arÍiveerde Geí Hubbers met z'n SÍB crew veiliq en ruim op tijd op de eindbestemming in Landgraaí

soc

BERLIN

't lt'


39 UIÍSLAGEN 226 BENLIN.MARAÍHON

1

Jo Stevèns

2 3 4 5

Rob Rik§6n Eddy Verstrappen Cor van Hadron I

6 7 8 '10 11

12

í3 14

'Í6

Niek Brouwers Frlts Fischer Jo van Vlodrop Thèo de Loeuw

21

23 24 25 26

Ed Sóiks Rob Gulpen Ruud Lieskàmp Herm Gerards Jos van Zanten

20

02.53.05 02.58.03 03.04.20 03.06.20

03.06.50 03.11.30 03.13.38 03.16.40 03.19.00 03.25.02 03.28.01

Píérre À4uyrers Poter Verbe* Bèrt R€ind€rs AIben Verbunt Jos Janssen lngg van Aarst Cor van Haarcn ll Harri€ Lejeuno

Carla Willsms Maria Fischer André Roumsn Andrè Philipi SjeÍ van Ooyen

1't 18 19

02.49.50 P.R. Eerste marathon P.R. P.R. P.R.

03.28.01

03.28.27

03.3í.4s

Eorsts maÍathon

03.32.55 03.33.50 03.34.55 03.35.02 03.46.38 04.06.13 04.11.07 04.18.00 04.28.00

Eerste marathon

04.41.@

Eeísto maÉthon

04.46.2A

P.R. Éérsto marathon

É6rstè marathon

Dit zijn niet de oílicielo tiidèn maar d6 tijden door de lopgí§ zelt geklokt.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


40 CURSUS KNEUBELDEUTSCH!

Dcin deulsch is auch nicht um "uber nach haus zu schrcibenl Ja, aber darum belle ich auÍ. Dës laufen einer marathon is doch eine einpÍennichílötel? (fluitje van

Albert kom na de lunchpau2e de bus in en íoept ve(wjfelt: "lch bin meine Frau kwajtl'. Na hel zien v an alle wcgweíken zegt AlbeÍt: "Es wiÍd hier Ílink an de

weg ge./immerdl

'

Fíitz mocht als "binnenlànder" niet mee rnet de FróhstackslauÍ. Gelukkig ging hijtoch mee en heeÍt hij de STBvlag met trots vooÍ ons g€dragenl

Maria: "Gíaag koÍfie met twee klómpchen soikeÍ Í!4aÍia tegen AlbcÍi;" Albert du veílieÍst deine Hose, du bisl abgefallcn! Albert: ' Ja. was denkst de das ich gestern gelitten

Bovenstaande ist alles flauhe keLrlel

GehooÍd in de bus: De gelopen tijden Tiin zoals wij allemaal weten Íelatieí: de een loopt wa1 sneller, de andeÍ is intel,;genter!


4l

óEstaÍetteknuppolA Hallo allemaal, zoals jullie hebben kunnen lezen heeft MaÍjo de knuppel aan mij dooÍgeqeven. ln ben niet zo'n schr;jfster, dus ik beoer ook niet echt blij mee. Ma6Í ia, iedeÍ moet een beu( krijoen, dus ik ook' HieÍbii maak ik van de gelegenheid gebÍuik om iedereen le bedanken, die belangstelling heeÍt getoond tijdens de periode van mijn knieblessuÍe' Díie;aanden heb ik niet kunnen lopen, maaÍ dat ligt nu gelukkig achter me. zoals jullie hebben kunnen lezen zijn nu dÍie dames aan het wooíd geweest. Dus de tijd is nu rrip om de knuppel aan een heer oveÍ te dragen, lk geeÍ de knuppel dooí aan Marcel Kockelkorn'

o,o o o-o o o-0 0 0-0 0 0 0-0 0 0 0-

BERLIN IVlARATHON 1995 Beste mensen,

Hel is volbracht. Wij hebben het gehaah. (42,2 km) TrainieÍt wie de weltmeestea, gelopen wat minder' De haaÍtschlagmeler was op 180 (voor de slaÍt) maar papa Joe naam ons ondeÍ zi,ne Fittich en het ging op schema 3 uur goed van staÍt- OndeÍwegs was het heelemaal nelies' De Toeschouers hebben ons aaídig angeÍeueÍt, màaÍ der Mann mit dem Hammer zat achteÍ iedere eck Hij haalde het een mannetje naar de andere uit ons gíoepje. Mij hat hii op km 37 heimtilch;sch erwischt De laatsten 5 km waas ne ontzettende Ouàlerei. lk ben de KuÍfÈÍstendam runteÍ gewandelt. Af en toe een beetie gelopen. Ziel 3:06.00. Sàmtliche wetjès veÍlieÍt. Was solls? AuÍ ein Neues! Oh, und besten dank an unsere TÍainer unt fÈr dat schöne T shiÍt {opa Ftitz). oo

oo o o-0 0 0'00 0 0-o 000

0


42

Nakend op de Kurfiirstendamm je na de finish je familie en andeÍen in de aÍmcn tc kunncn sluiten. moet je je dan allerlei formaliteiten latcn weggevallen waar je niet op geleld hebt. Zo wordt er cerst ccn plastic deken om je heen gehangen, vervolgens komt daar nog een medaille overhecn, moet je vervolSens probeÍcn die chip uiÍ je verers te halen (na 42,195 km geen kaltepics), moet je daama zondeÍ bril op zoek naar de kledingcontainer. blijkl die helemaal achteraan te staan, kun jc ondertussen van dc iafels drank. dÍank cn nog eens dÍank grissen en moel ie daaÍna in zon witte lenl eaan doucheD. Binnen is allcs nat cn wii je je klcÍcn loch gÍaag drooS houden. Dc enige oplossing is je buileD uil te kleden, binnen te gaan douchen en je dan weer, buiten, snel aan te klcdcn Zo staan eÍ vele vermocide marnen en vÍouwcn. middcn op de Kudamm rn hun nakie. Toeschourïers verklaren achtcÍaf dat zc di( geen angstaanjageDd beeld vinden, maar bijna veíederend. Een grijze ma, naast mjj hecft mocilc mct hct uilirekken van zijn schoenen en sokken. Hij woÍdt daariD geholpen door zijn vrouw. Naasi zijn klcrcn ligi cen mooi Biedermeierboeket. Echte liefde vooÍ ecn man dic zijn gÍcnzen heeft verkend. Denk

DE ZIEKENBOEG Ons Sjaarjeugdig lid, André JongeÉus moet voorlopig algehele rust houden. De jeugdcommissie en al haar leden u/ensen hem veel sterkte en beterschap, Herman Schiíelers is vooriopig uit de aclieve loopsport- Hij herslell van een enkeloperatie. Sneu voor hem is het missen van de Marathon Berlijn 1S95. De redaKie \^/enst iedereen, ook de niet genoemde, lichtere gevallen een spoedig herstel.


43

KRONIEK VAN EEN CLUBMAKKER Als je hel hebt over STB, zal jeder lid anno 199S meteen denken aan Ger Knauf. Oí andersom, praat je met elkaar over cerÍie, dan is daar automalisch

STB aan verbonden. Daarmee aangegeven dal we hier h,!ee onafscheicJeljike bpgnppen hebben gekoppeld tvaar beste sportvnenden er is veel meer interessante hislorie omtrent de figuur Ger KnauÍ bekend. ZiJ.n Íiguurlijke onvang koml st.aks aan bod, even qedutd. We willen in di1 arlikel in de vorm van een kroniek en als eerbetoon aan Ger zrn rol bij STB - met z'n grillen en grappen, dus in alle toonaarden, aan de historie loevoegen.

Toen STB op 23 november 1984 ofÍicieel onder die naam $/erd opgericht, \ Es Ger nog geen lid. Wel was hij in die jaren bestuursljd bíj TCN. Hij \&as penningmeester en tevens lid van de bou, commissie voor het nieu,,^,e clubgebouw, waarbij zijn bekokkenheid vanaÍ de start lot en met de oplevering van de TcN-cantine, alias clubgebouw. Ger was ook mede oprichler van het clubblad TCN-NIEUWS, terwijl hij ook nog zelf tenniste. Kortom. een meer dan normaal actieve persoon, hetgeen zich later bij STB zou voortzetten. Vooral het financieele gedeelte, hij verzorgde n.l. de reclame inkomslen. trok z,n aandachl Hij w-àakte erovpr als epn kloek. Ook hrer bleek eens te neer oe rechllijnige voortzetting van cer als bestuurder, als organisator, als 'cenlenkloek'bij STB ln dp lvnlermaanden gingen de leden van TCN (rennisclub Nieuwenhaoent oo de hèr lrainen o.l v. Cor Osllendet en nadien onder leiojng van Jan Weóh. ;\,4en organiseerde toen ook 's winters duurloop $/edstrijden, om vooral de co;ditie door de u,inter heen vast te houden. Zo ontstoncl later ook de bekende 'Zondagmorgenloopgroep'. In die periode leerde Ger het hardlopen en veMisselde korl claarop de tennissporl voor de loopsport, waar hij op 1 augustus ,85 lid uErd van STB. Lekker dik, rond en gezellig was Genie loendertijd al en dal js altijd zo gebleven.

Fa,laliek in de loopsport ts hij eiqenlilk nooit ge$/orden, des te meeÍ vliilio a.tiPí in dF Vereniging en een trou!\,e. gezeJlige ctubvriend Fanatiek was hij v\el in het orcaniseren, het volgen van de gebeurtenissen orn je bij heriraling te attenderen op je plichtptegingen. Hij schoàt \ /el eens uit de siof als je aan zijn methode van loopgroepbegeleiding kraml Da1 \ aren dan de spaarse momenten dat z'n bijna eeu\rige glimlach veranderde in een duivelse blik en hlj je onder hel heidepaars keek.


44 Alvorens in te gaan op een aantal sportieve prestaties, Wllen we nog even Geds oÍganisaiietalent belichten Hij r as natuurlijk lid van de EvenementenCommisaie bij STB. Een van zijn tÍoetelknderen was de "WinteÍlauf in Aachen. Dezé v,ias steeds tot in de perfectie georganiseerd vanaf opslapplaats iot en met de "Kneipe" achteraf. zo liepen \ /e eens tijdens deze race achter Ger aan. Vermoeid zoals hij zelf was bij deze toch zulare % marathon, kon hij het niel laten om andeÍen, voor hem onbekencie lopers uit durlslaTlqql-t9 i lnoed gen -Komm op EschL.,eiler. Tegenover clubgenoten had hij een andere typische aanmoedigingskeet 'Mak dich groèt, hop, hop, hop'. ook de race 'Dwars door Hasselt' Mas zijn paradepaardje. lllede door Ge/s vriendschap met Leon en Rosette Fels, van origine uit Hasselt afkom§tig, had en heeft STB goede contacten met de Bokijklopers. Ook bij de organisatie van andere sportevenementen zoals de Heideloop, KapelleÓosloop, Stadsloop Àraastricht e-a. was de inbrcng van Ger onmisbaar. Om niet te vergeten de 'Genie-KnalÍ_Lauí' in 1990 naar Alsdorf. Men dachi aanvankelijk bij STB aan een mop, omdat deze run op '1 april M,erd georganiseeÍd, maar het $,erd een klinkend succes, met prachlig weer en een uitgebreide Baóecue-middag. Als erkente'ijkheid keeg Ger aldaar uit handen van een van z'n beste vrienden Jo Eyck een fÍaai uitge' erl<t fotoboek. Uit dit boek geciteerd: "signalementi Altijd lachende, goedgehumeurde, sportieve man. Zo ijverig en zorgvuldig bij loopsportgebeurtenissen. VeÍuDed fan van feestjes en ...... zorgzaam als een kloek tijdens de door hem begeleide

ein/ar,ei/ein/zvl/ei....

trainingen". Voor zover we konden napluizen heeft Ger 5 keer de Marathon gelopen. De eerste v\as in '1985 in FranKurt. VeNolgens in 1986 te Rotlerdam en achtereenvolgens in Pariis, vvaar hij 3.35,29 noteerde, en Berlijn Z'n laatste I!4arathon \,€s noomaals in Paíjs in 1994.

Zijn favoriete afstand !€s de % marathon. ''Lang genoeg om er een flinke dorst aan over te houden", grinniKe Ger dan, ter\lijl z'n oogjes al flonkeÍden. Zo heeft hij in 1984 in Schaesberg de % maÍathon in 1'38'30" gelopen. Zo $lerd er in 1986 een koppelloop geoÍganiseerd met deelname van STB - AVoN - Achilles Top en de Bokrijklopers. De eerste loper liep 5 km, de 2" loper 10 en de laatste lóper 15 km. iaarbij de gezamëlijke tiid gold. Ger li toen '15 km in 71'46', rEarmee hii snelleÍwas dan z'n beide koppelgenoten samen. De koppels hadden ook eigen namen, zoals die van Ger, met John Smeets en Giel Kleijkers 'De H. Drjevuldigheid". Andere namen lvaren b.v. "Hoe rapper hoe lievel', 'De snelle Ílitsen', "De dartele dertigers" en "Drink U

fit'. Uiteindelijk werd Ger aan de tap uitgeroepen tot winnaar, hetgen hem daar tlijzonder stond.


45 op vrijdag

2 junij.l. $Erd vooraígaand aan de kaining door z'n clubgenolen

ler

ere van z'n verjaardag gezongen. Ger werd toen 57 jaar. Bij die gelegenheid nodigde hij iedereen uit om na de iraining bij hem thuis jonge Zonnebloemplantjes le komen halen, waarbij hij er zachtjes toevoegde "...... met aankleding.......". Hieraan wed later royaal gehoor gegeven. Thans staan dez zonnebloemplantjes als stevioe, gele zonnen in de diverse tuinen, ons herinnerend aan Ger als hij zèi "Mak dich Oroét". Zelfs zijn plantjes luisterden naar deze wijze $Dorden.

P.S. [,4et bijzondeÍe erkenlelijkheid aan Jeanetle KnauÍ en Jo Eyck voor hun spontane medewerking aan deze koniek.

Ger applaudisseeít vooÍ de huldiging van zijn

spoÍtvrienden loen h;j 56 iaar werd-


yyr

.af

3Z

dur.u s

^uup * autoverhuur+ teasing

Tutobedriif Zd roj ews k i

::ï#:X.i:##derhoud : ;fi U:"#[ï

""'f,

X;"

Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O45 - 72 OO 02

REKlAfiIE . DEKORATIE AÏElIER

ETALAG

E

DEKORATIE

BUITENREl(LAME


WRATTEN WA'T ZI.IN WR,{TTEN?

l^irrtten zijn verheven, bloemkoolachtlge en vast aanvoefende uitgroeisels van de huid, d1e met een sterke verhoornlng gepaard gaan. lrhatten worden veroorzaakt door besmetting met een virus. De tljd d1e verloopt tussen een besmetting en ontstaan van een u/rat kan 3-6 mnd. of zelfs Ianger bedragen. Er zljn verschillende soorten wratten, waarvan de VOETIdBAT TEN voor atleten heel vervelend kunnen zrjn. Deze voetwratten Lvorden onderscheiden 1n 2 typen: de mo zalklvrat (d1e zlch oppervlakklg ultbretdt) en de doornwrat (p1jn1tjk en in de diepte groelend). De afwrj klngen z1.jn Íneestal kenmerkend, dat de arts de diagnose direct kan stellen. BEHANDILINGSMOGELIJKHEDEN

B1j het Ínerendeel vlndt spontëne genezlng blnnen 2-3 jaar plaats. In veel gevëllen kan daaÍoÍn ook afgewacht u,orden. Als behandellng noodzakelljk ts, ls deze erop gerlcht het weefsel te vernietigen, zodanig dat afle virusdeeltjes kapot worden genraakt. Dit kan op verschillende manleren, d1e hieronder achtereenvolgens lrorden besproken:

-

AanstipvloeistoíÍen/zalven

aanstlpvloerstoffen/zalven met safl cylzuur, formaldehyde of glutaaraldehyde gebrutkt, met wlsselend resultaat. Deze mlddelen hebben vooral een hoornverwerkende werklng Van oudsher !Íorden

maar zljn tevens etsend, Daarom moet de oÍnringende gezonde huid met zinkolle af zaÍlkzalf !,/orden bescherÍnd. Daarnaast kunnen somÍnige produkten een overgevoellghelds reactie veroorzaken. De aanstrpvloelstoffen/zalven dienen 12x daags aënge brëcht te worden, meestaf onder een pfelster. Voetwratten reageren soms verrassend goed op crgnollne 3% bevattende tlncturen. Effect van de theraple rs brj öl deze smeersefs pas na 2 3 maanden te verwachten,


47

Vloéibare stikstof

de behandellng van 1e keuze bij wratten. Ten ge vofge van de bevriezlng vindt weefselbeschadiglng plaats. Er ontstaët hrerbrj meestaf een blaasje onder de !./rat. Nadelen van de behandellng zljn pljn duect na of t1j dens de behéndeflng en de bfaren, d1e vefe dagen hinder

Dlt 1s

kunnen geven.

Bevrrezing an de buurt van de nagels kan erg pljnlljk zrjn en soms tot blljvende beschadlglng vEn de nagels

(naqelqroelplaats)

1e1den.

Divërse tl'crapieën

en/of urtlepelen kunnen ook effectlef zrjn, pljnlrjke wond achter en zijn daaroÍn m1nder geschrkt (voor atleten). B1j wratten dre nlet op een andere behëndefing reageren, kan lasertherapre overwogen

Wegbrènden

maar Laten een

therapie staat nog 1n de klnderschoenen, maar lljkt te zrjn. In ultzonderlljke gevèllen kan een behandelr.ng overr.Jogen vJorden, !,/aarbrj een cefremÍner zoals bleoÍnyclne 1n de wrat spLrit. Nleuw en experlmenteel zlj.r de behandelingen met rnterferon of diphencyprone; dit zr.jn stoffen dre op de plaöt Deze

succesvol

van de r'Jrat een verhoogde afweer opwekken. VOORKOMEN

Het, voorkomen van voetv,/ratten 1s dus belangruk. De kans op een infectle Ínet het wratvirus kan zo gering mogelrjk gehouden worden door nlet op blote voeten te 10 pen 1n gemeenschappefljke ruimten zoals een kleedkamer of een do{rchel^1rl Ínte.

-'-'-'

Voorl«o

o

o

ifi Pro

blrlrnenl


48

Op L0 oktober

SIB krljgt, net aIs driek!',art van alle telefoo.aansluitingen 1n Nederland, per 10 oktober 6ndere telefoonnummers . Deze ve.andering lljkt smpel, maar brengt toch heel wat !Íerk met zich mee. Denk brjvoorbeefd aan aI het druk\nerk !./6ar een telefoon nummer op staat. De folders, de visitekaartjes, hei brlefpapler, alle nummers d1e dtsarop of daarin staan moeten veranderd \norden, Niet alleen onze nummers veranderen, maar ook die v6n l.J, en andere refatles. Bljna atles wordt ënders. Veel !íerk aan de wlnkel dus. De meeste mensen weten rnmlddefs aI hoe hun elgen numÍner verandert, N!a6r hoe het Ínet de andere nummers van kennls_ sen of fernilleleden z1t, is voor velen nog een raadsel 0m d1t probfeem op te lossen, verspreld de PTT medlo september huis aan-hu1s, het nleuL/e numnrerboekje. Hierin staan éfle netnummers van Nederland met de !í1jztglngen.

Íussen 10 oktober 1995 en 10 aprll 1996 1s het mogellik om zowef het oude numÍner als het nieuwe numiter te gebrui ken. Na :10 aprll 1996 kunnen dus alléén de nleuwe nummers nog gebruikt worden.

Voor deze grootsch€l1ge operatle heeft de PTT een aantal goede redenen. Ten eerste wlIlen steeds meet mensen een telefoonaënslu1t1ng. Het huldlge aantal cljfers, waarult een tefefoonnuÍnmer bestaat bhjkt nlet genoeg oÍÍ ëan de nog steeds groelende vraag te voldoen. Daarnöast Ínoet PTT ruimte vrijmaken voor concurrerende bedrljven, d1e 1n de toekomst ook over telefoonnummers moeten kLrnnen beschikken. Verder geldt vanaf elnd 1996 een Europees alarrnnumÍner 112. AIle nurnmers d1e nu Ínet het c1.jfer 1 beglnnen Ínoeten dus veranderd worden, anders kan men het folrte nr)mmer krezen.

nreuwe

nummers


49

GEHOORD BUITEN DE COOPERB.dAN l4ichè] dé schoénnaker, was naar alè oogarts gégaan: er lras slijtaqe op zijn osen. Resultaat: éen bril ! Michel kocht durè, net gouden nontuur. of hij trots was en érnee pronkte. op zondag na de kerkdienst bewondert de ueduwe Ànna - Proficiat. Michel ! Hij staat U goed, En zie je nu

- uitstekehd lleneer Pastoor. De mensenliewende dane iop bezoek in een qevanqenis): De das wanneer je de sevangenis verlaten zultr hoop je toch een ander leven té beginnen? De gevangene: Jazeker, Mevrouw, ik ben imers

levënslang veroordeèld.

Glsteren heb ik de Ns een fraaie

Ik heb een areinkaartje gekocht,

maar bPn toch met de auto gégaan-

Frits lont het café binnengestapt met een qeit aan de iijn. verbaz ing bij zrlb vrienden: beest meegebracht?' 'Maar Frits, waL héb lij Frits: 'Dat is hiln hohd'. ,Maar dàt dier draagt toch horens?r Frits: rLuister eens, net het prive-leven vah hijn hond hebben jul1ie niets te haken. ' Juffrouw: wie van U lueët het vèrschil tussen een schaap en een bok? Niemand weet het, behalve het zoontje - Fet schaap geeft Ídolle en dè bok geeft katoen, juffrous!

Íiat abtwoordde de boèrin toen je haar zei dat ze plaats van roomboter, margarine had verkocht? ze zei, dat ze net haar koe éens nàar de vëearts

i.n


Trainingpn winÍerseizoen'95/"96 Dag

rid

Plaals

TralDlng

§nelh.

Begeleidet

1a30 Di

18.30 (c1000)

1430

12kJntu

1430

Oo.

Jellgd

Í4.«) AVON

19.@

lAiO 14.rtg

ZÀ.

Zo.

14 30

430

Jeugd

12km,/u

lnÍoÍna{€ bdr€n Uajning$ti CoB vrJ,t HaaFEN Jo vaN VLoDEoP

.

t

045-{É26562 045 531654G

Reaervc


\AN TNNNE

tv1oDl

24 UURS

GLASSERVICE

3Í í413

STB Clubblad 1995 nr 4  
Advertisement