Page 1

ATLETIE KVE BEN IG I N G

B BR urys^

\2 Bร‹

'aยง{ gn* Sport - en

-'1995 l-'

No 3

p Tr imclu b Bru nss ummerheide


Clubblad Sport èn Trimclub Brunssummerheide

BestruÍ: VOORZITïER

lÍYim

v.n dèr Linden Brunssum

6442 PP

Op Gén Hoés 59 tel. 045-254999

Hceg

SÉCRETARIS

Jan van Groene Kruisstr.l3 BD Klimmerl 6343 tel.o44o5-2734

PENNINGMEES'ER

Jo van Rhodestr.lg 6363 AX WijnandsÍade lel.O45-242716

JEUGDSPORT

Hub Ouaodvli€gln. 28 6371 HB Landgraaf tEI.045-320222

ALGEMENE ZAKEN

Jgs

Rooy

Wel{ng

Jansgcn

Vice-voorzitter

Schepènbank 22 6343 CV Klimlnen te|.044591995

ALGÉI\,IENE ZAKEN lid Vainerscommissie

Jo van Vlodrop Koempel 91 6372 NG La.dgraat tel.045-316586

WEDSTRIJDÉN

ONDERHOUD

Har.io Vamrul.n Op Het Voldje I 6372 RX LandgGaf tel.045-321893

Knauí

EVENEI\,'ENTEN

Ger Lambermonstr.o 6373 BD Landgraaf tel.U5-31627a

ÍRAINERSCOMI\,I.

CoÍ van Haarèn Veldbrand 6 6372 DN Landgraaí iel.045-326562

SPORT MEDISCHE

Harry vm dc. LaarHommèrt 't0' 6361 HN Nuth-Vaesrade ie1.04492-6088

ZAKEN

WEDSÍRIJDSECRETARIAAT

SIB BABOBANK POSTBANK PO§TAOFES

Jos van Zanlen TrigoniaeÍÍ 10 6413 LP He€rlen tel.045-2273 0o : POSTBUS

tÍÍ3í

:Nr, Í711133.975 r t{r.49Í5695 l.n.v. pennlngm.

VEBENINGINGSNR, :KIII.ÀU.:+3t

AOVERTEREN

6í10 AC LAI{DSRAÀF

sÍa

Bio(h3tí

19 63€3 AX

Wln.íÖra.r.

: Vb b..tuur ol r.d.rii..díe. Ady.n.crdsÉ tÍIgeí h.r clubblàd korrenl.o! toog€zor.l€n.


REDACTIECOM

M

ISSIE:

Annelies van Vlod.op, Ed Schiks, Theo Schmeiis

Uiterlijke rnleverdatum koPij: 29 september a.s. bij Annelies van Vlodrop, Koempel 91, 6372 NG Landgraaf. Het clubblad veÍschijnr 5 x peÍ jaaÍINHOUDSOPGAVE:

Pag.

2 4 5 7 1, 13 15 16 20 22 23 25 26 2l 2B 30 3T 32 38 39 40 41 42

OnderweÍp Van de vooí/itter Bestuursmcdelingen TÍainersrubriek IMarathon RotteÍdam 1O Kilometer Rotterdam Heideloop 1995 Heideloop Jeugd Heideloop wedstrild Wijnbeígloop EstaÍetteknuppel STB Íamiliedag Een qezond lonnige vakantie KennedymaÍs 1995 De Kennedymars van N4ien Diverse ultslagen EuÍodeloop Zickenboeg Uitslag STB enquete Bubriekic van d'r Deus Gelezen ini Etappe wcdsÍiid Vaals Venlo 1'le Dam tot Damloop Gchoord buiten de CooPeíbaan

lngestuuíd dooí: BestuLrr STB

Jo van Vlodíop Theo Schmehs Ed Schiks Ed Schiks Rob Gulpen

Theo Schmeits Theo Schmeits N,laíjo PintaÍic Ed Schiks Ed Schiks Anny Ketelaars lvlien Ouaedvlieg

Theo Schmelts Rob Gulpen Ed Schiks

Jo van VlodroP

d'r Deus Theo Schmeits Theo Schmeits Theo Schmeits Ed Schiks


?

VAN DE VOORZITTER Samen tíainen

bij S.T.B-

De meeste mensen woíden lid van een vereniging met als doel samen met gelijkg€zinden een hobby oí spo( te gaan bedÍijven. ln miin geval lag dat enige tijd geleden iets anders. Er weÍd mij gevÍaagd oÍ ik een bestuursÍunctie binnen S.T.B. zou willen vervullen- Om een aantal íedanen {het is voor dit verhaal niet relevant om die allemaal op te noemen) heb ik toen positief qeantwooÍd. Eén van de qevolgen van die bcslissing was, dat ik weer met de gÍoep S.T.B. ers ging trainen. Dat was wegens tijdqebrek zekeÍ niet de bedoeling toen ik lid werd, maar ik meík, dat ik het gewoon erg leuk vind om sanlen met anderen mijn hobby, die ik jaren geleden reeí íanaliek bedreef, weeÍ op te pakken. lk OeeÍ toe dat ik in het begin eigenl;jk alleen wilde weten, hoe hei eí op de S.T-B- Íainingen aan toe ginq en wat er al{emaal na pakweg 7 jaaÍ was verandeíd. Nu ga ík als mijn werk dat toelaat naar de training omdàt ik mij eÍ thuis voel.

Lekkeí lopen met de anderen, lekker wat biikletsen ooderweg, zoals dal hooí1 bii S.T.B. En dat bevalt me uitstekend! ''Waarom deze Dersoonliike onlboezemingen van de vooÍzitter?", zullen de aandachtige leze.s van deze rubriek zich aÍvÍagen. Wel, toen ik mij bovenstaande realiseeÍde, kwam bii m;i daaína de vraag op, waaÍom niet alle andere leden van S.T.B. diezelÍde gedachten hebben. Hebben zij niet de bedoeling om samen te tÍainen? Zijn zi,n toch, in tegenstelling tot mijzelf, wel degelijk lid gewoíden om samen mel andeÍen de atletiek, in ons geval het haídlopen te beoeÍenen. ls dat niet zo, dan vraag ik mil aí wat de zin van het lidmaatschap van S.T.B. is. Loop je lieveÍ alleen oÍ met een eigen gÍoepje oÍ misschien wel liever helemaal niet, dan kun je je geld, dat ie nu besteedt aan contribulie, beter uilgeven aan iets zinnigers. Op de tÍainingen vanaf de Coopeíbaan ziin doorgaans tussen de 10 en 30 leden aanwezig. Op zich een mooi aantal, maar wat weinig voor een vereniging met ongeveeí 250 leden. lnderdaad 250 mensen die zich hebben aangemeld om samen bij een kluppie genaamd S.T.B. hun sport te beoeÍenen. AnedeÍe Íedenen om lid te ziin zou ik n;et kunnen bedenken. lk vind mij zelf een uitzondeÍing omdat ik nota bene om een hele andere reden lid ben geworden. Toch heb ik wel de behoeÍte om die aardige hobby hardlopen zoveel ;k kan bii S.T.B. te praktizeren. Waarom hebben al die anderen Ieden dat dan niet? ÏÍalnen die niet? Of alleen? OÍ


i eldeís? Of in andeÍe groepen? lk weet her nietl! ik omdat temeer, me leer' dus De aÍweTigheid van lovelen verbaasl jullie kan veízekeren, dat er met de S T.B.Íainingen niets mis is. Daar van heb;k me de aígelopen maanden zelí kunnen oveítuigen Dus al dat geklaag en gemoppeÍ len gckonkelll!) dat ik hieí en daaÍ verneem is volkomen onteÍecht en misplaatst. Mijn eívaring is dat het op de Íainin gen gezelig is en dat iedeÍeen, van welk loopnivo dan ook, aan ziln'lhaar Íekken komt. Zeker nu de groepsbegeleiding in de nabiie toekomst u;tgebreid wordt, rodat op elkc Íaining duidelijke (bege)leiding zal zijn' Dus qcachte leden, de moraal van mijn veÍhaal is: Wees lid van S T B ,

zoals je lid van een vereniging hoort te ziin. AktieÍ belrokken bij alle clubaktiviteiten en tÍaininOen. Doe dat vooral voor jezelÍ maaí ook vooí elkaar, Daarvooí werd ie toch lid van S.T.B_?? "" " '' OÍ niet, misschien??...-- Maak dus Oebíuik van de mogelijkheden die S-T.8. je kan breden. Je doet jezelÍ tekoÍt als je dat o!91doet' Tot de eertsvolgende training dus, rullen we maaí Teqgen

0000000000

REK1AME . DEKORATIE AÍElIER

ETALAGE

DEKORATIE

BUITENREI(LAME


4 BESTUUBSMEDEDELINGEN Het is de bedoeling van dit schrijven jullie op de hoogte te bÍengen en te houden van belangrijkste zaken, die op de bestuursvergadeíing werden

De Heideloop 1995 is, op wat kleineÍe aanmerkingen na, organisato risch gezien goed verlopen. Toch gaat de vooÍkeuÍ van het bestuuÍ uit naaí Het Berbke als lokatie voor secÍetaÍiaat en prijsuitreiking- Argumen

ten daaÍvoor ziin de bereikbaaÍheid, de ligging vlak naast de spoíthal en de grotere Íuimte. Helaas heeft Harrie Vermeulen te kennen gegeven niet nog eens zoveel tijd te kunnen invesleren in de organisatie van de Hèideloop oÍ de Kapellerbosloop. Het bestuuí Tiet zich dus voor de tweede maal in 1 jaar voor het pÍobleem geplaatst zonder wedstrijdcom missie te zitten. Wie helpt ons uit de brand?? Immers, na de gíote vakantie dienl begonnen te woÍden mel de voorbereidingen van de Kapollerbosloop. Het bestuuÍ doel een dringen beroep op de leden om mee te denken en een oplossing voor dit grote probleem aan te díagen. De gegevens van de

enqiete, qehouden onder de leden van S.T.B, met

betÍekking tot wensen van de leden, is besproken. Jullie vinden de uitslag eldeÍs in dil clubblad. Het bestuur zal zich op de volgende vergadering beraden over de te ondeínemen stappen n.a-v. deze enq0e te-

Wat betíeft de gÍoepsbegeleiding zijn er zeer posilieve beÍichten. Maaí lieÍst 13 mensen zijn als dil blad verschijnt reeds begonnen met de cuísus begeleiding loopgÍoepen van de KNAU. De trainers Coí van HaaÍen en Jo van Vlodrop zullen een schema maken, zodat deze 13 mensen in de nabije toekomsl inzetbaaÍ zijn, zodat de kwaliteit van de begeleiding van de loopgroepen ongetwijÍeld zal toenemen. Wij compli menleren de l3 cuísisten met hun enthousiasme en wensen hen veel succes toe bij het volgen van de cursus en in de toekomst bij de begelei ding van de loopgroepen. De toplaag van de CoopeÍbaan is ondeí handen genomen en onkruidvrij gemaakt. De baan ligt er weeÍ goed bij. De Zol-bedrijven zaljaarlijks een dergelijke face lift uitvoeÍen. De onderhoudscommissie zal gevraagd worden Ussentijds onderhoud te veíichten.


TRAINERSRU BRIEK KNATJ cuísus

Assislenttraineí Recreatieve Loopqroepen.

Als jullie dit aÍtikel lezen, zitn de aspiÍant loopgroepbegeleideís al ankete weken bezig met hun 20 les'uíen durende cuÍsus. 13 STB leden hebben Tich voor de cursus ingeschÍeven en gaan binnen enkele weken oÍficieel als "loopgÍoepbegeleider" functioneren, zodat ze hun in de cursus opgedane kennis in praktijk kunnen bÍengen. ln aÍwijking van war to1 nu toe gebruikelijk was, zal binnenkort onder begeleiding Maíjo PinraÍic cn Annelies van Vlodíop e€n 3e tempogíoep woÍden gelntroduceerd; n.l. tempo 10 km/uur, en wel op de maandag, woensdag en vÍijdagÍainingen. De amdeíe loopgroepbegeleiders zijn: Huub Brouwers, Hub Weltinq, Albert VeÍbunt, Jo van Vlodrop, Cor van Haaíen, I!4aÍoesjka van Haaren, GeÍ Knauf, HeÍm ceÍaÍds, Harry Vermeulen, Cor van Haareo (2) en John

T.z.t. zal bekend worden gemaakt, welke loopgÍoepbegeleider, welke gíoep en op welk rijdstip zal gaan begeleiden.

Marathontraining "8erliin" Opíoep aan alle STB lopcÍs/sters, die in Beílijn de marathon willen gaan

lndicn eí bijjou inteÍesse bestaat om aan de gezamenlijke maÍathontrai ning vooÍ "Marathon Beílíjn" decl te nemen, kun je dir kenbaar maken door in dc laatste week van juni contact op te nemen met Jo van Vlodíop of Coí van Haaren. We willen dan n.l. een bijeenkomst organise íen waar een en ander uit de doeken wordt gedaan, aangaande tÍainings pÍogÍamma, Ía;ninOSopbouw, diverse tempogÍoepen e.d. We hopen dat iedereen komt, want je we€r, gezamenlijk trainen voor een gczamenlijk doel is gezellígeí en werkt motiverendl

lnschrijving en betalinOen -Maralhon Beíliin-. Denk aan de inschrijving vóór 1 juli a.s. inlevercn bij GeÍ Knauf en betalinq van F 80,0C eveneens vooí ljuli a.s. Van diegene die niet voor 1 juli heeír ingeschÍeven en beraald, woÍdt verwacht dat hii dit zelÍ reqelt!!


LOOPSPORT , SCHOENÉN

Kaóu, Nike, Asics, BÍooks, Avia, Eton,a, Reebok, Adidas, Saucon,, New Balance Meíell

'KLEDING Helly Hansen, CraÍt, Flalm, Agu, Nike, Ne\a Line, Maslla, Frank Shodeí, Sub-4 ln de loopafdeling wordt sanengewetkt net WILMA RUSMAN

,,14-.-,a ^^-IqorD§.T!44r 19 KRflMfR '--- - ,t,,= uJiitlt11 i1 6372CP LANDGBAAF utll 'UJIL'{ll 045-322583

OUTO - verkoop nieuw en gebrlt kt - 1e klas occaslons met BOVAG garantie - nruil moqeljk

reparat e en onderhoud van alle merken - APK k€-.rgen - schade-taxaties en reparaties

Klimnren ïeefoon:04405 1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 Voerendaal -Teefoon: 045-7514,19

K immenderstraat 95 -

6l Lvj

EmÀII! sa'flt

68&r


eu van den Ber Technische Groot},ardel in Automateria.lal

Starftnotor- en DynaÍno-

RevisieHrijf

28 637144

Lardgraàl (lndu.,jlrLeterren ÀlJdrsseli,osch)

Spe

rwemeg

Tfl.ioon 015 Tetelax 0.15

:i2 ?9

,10

32 72.]E

Moía rii r :ï#:ïF#derhoud -+Tiiï!ïq&ryii'r=,,rn :

Zd roj ews k i

:

;i[:"#i:, ""ï:;^

Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O4S - 72 OO 02


KICI(EN

uwl

I

N 4 :<:

ICI(E]iI

-+l

I


MABATHON ROTTERDAM Zondag 23 april

Zardag 23 aprl. 's morgens om halÍ acht, eën groeple nog slapèrige STB'ers staan bil ekaaÍ le wachien op de bus diÈ hun naar Rollerdam moet brengen. Na 10 iot 12 lteken kaining is hei eigenliik zover, S uuí later zullen zij staden in de ROTTERDAIV l\ilARATHON.ll

De \,lesrsberichten waren ntet zo gunstig, le warm, het zou zo'n 18_19' giaden worden, maar in het westen zou het bewolkt dus iets koeler ziin. En daar hoopten we rnaar op. Om kwart vooÍ acht werd veírokken, eerst naar garage Vonken waar nog zo'n 20 man zou insiappen, Ook deze keer reisde er weeí ènkele atletèn van AVON mee, oa Kees Werkhoven, hLj had niei alleen zijn sporttas blj zich maar ook 2 kraties pils (vcor de terugweg). Hoe meeí we richtinq Bottérdam hoe blauwer de lucht werd, dus niks geèn zor, niks koeler. Sommiqo zaten hun schema's al biitestellen Na een voorspoedige reis aíiveerde we om kwart over tien in de [laasstad. ln ons stamlokaal "DE SCHEEPJES'stond de koÍfie mèt de imburgse vla al klaaí. Moniquc Vonken en HaÍm Alkema kwamen na een tiidie cnze startnumÍieTs brengen, dankzil hun hoèÍden wli niet in de rii te staan om de nummers op ie halen, bédankt líonique en Harm. De.neeste gingen inlopen en eer beetje síeer proeven op de Coolsingel Nu al was hét heel Cruk en èí heersle een gezellige sieer, we zagen al een groeple suppot'ters onclei aanvoeÍ ng van Madà en Frits Fischer breeduit achend op een teías zitten met een koél glas plls vool zich De siaívakken werden opgezoehi, wilde ie rédeliik voorin staan moest je toch al zo'n 3 kwartier van te voren er ziln. Alhoèwel, nu iedereen een

'.hp" op zijn schoen had maakte dal nu niet zo vee meer uit. Op het

cedificaat komt de "netto" en de "bruto" iiid te staan, maar oíicieei geldt her starlschoi nog als bèginiijd.

Ed Quaedvlieg, Harm van GooÍ, Fog§r Gillissen en Íheo Sch eits hadden besloten orn samen ie lopen daar een ieder een iiid van zo íond

de drie uur wilde lopen.


I Om 13.00 ulrr schoot h-ot kancn zolr klerne 10.000 rnarathonloDers \À,e9. De eeÍsie 5 km gingen ondanks de goede voornemens ioch ie hard, want 2C-15 op de eersie 5 was niet direcl de bedaeling. Zc rcnci de 4-5 krn haalde Rob Riksen ons In, zo, cie is op weg naaí een iijo van 02.5c dachtefi we, het zou toch iets anders lopen. De sieer trjdens deze marathon was geweidg, honderddulzenden ioe schouwers, waarofder een vrjitig-iai lll STB supporters,nroedlgde de lopers aan. Hiercnder ook Jo Eyck, oud voorziter van de Sï8. Na 20 km moest Eo ervan aí (lasl v/ö rug) hrl zou later uhsiappen. l-iarnr waTén \i/e na hel passeren van een díankpost opeens kwit. Na èen tijde ble,ak dat hij niei achier maar voor cns zal. Í\ret een have maíarhoniiid van 01.28 50. wèrd het toeh nroÉilijk or het ge§elde doe van 'onder de drie uul le verwezenli]kén Op kilomelei 28 stond Cor van Haaíen I klaar orn zoals aÍgesproken de laalsie krlorneieÍs te hazen. "Komop, Rob zit maar 5 minuien voor jullie', r ep hij. Dlt gai ons velge s, echter, b j kllometeÍ 32 moest Roger eÍ aÍ. h l zou later in een tijd van 03 4.1. ílni-<hen, en ficoie lljd ondanks dé kramp een paar krlomeiers voor de írnish. Het ging prima, haalde lientallen lopèrs in waaronder ook Harm. l\raar tlrssen kriometer 37 en 39 viel ik ordanks het goede werk van Cor terLrg en kon dii dè laaiste kilcmeters niet meer goed maken een tld van cnder de drie uur zal er nrei meeí in. raar was net een tiid van 03.C0.59. ioch wel tevreden. Rob Riksen kwarn àls eerste SïB'ér oveÍ de streep !n een iild van 02.56.04 een PB. Ook Jos DuleweeÍd was met zijn iijo van 03-13.25 zeer tevreden Hrl lep 4 minuter van zijf tijd aí dus een prachlig PR-. proÍiciat, Jos.

De enige gestate STB-damè inge Aarsl liep en pLrike marathon. Het lag eerst in de bedoeling om op een tijd van 03.30 weg te gaan, fiaar na de aaiste 3-uurslcop in Schoonbroa was ze zo optimisiisch dat eer tijd van 03.25 er wel n zat Het werd uitelndelijk 03.26.33. en bieef hierbij menig mannelijk STB'eí voor. Maar het mooiste was wel dat zii,nei als Jos, lieíst 4 minuien van haar snelste maraihontijd afliep dus een íantasiisch PR, Klasse, Irge ll!

ie best, goed hij was vocr dezè marathon wat grieperig geweesi maar 03.42 dat is eigeniijk ondel zjn siand. Op mrin víaag waaroh, zei hii Cat in de eerste helÍt de zcr zijn niei al re dicht behaarde hcoíd teisièrde en er veÍbrandirrqsverschiinsele. onistonden waar hij veel ast van had. Wel eens van een peiie gehcord, Àlet Louis CordeweneÍ ging het niet al

Lours !r!


Dal een van onze debutanten Frans WieÍng deze maraihon onder de 4 uur llep rs qÍotendeels te danken aan Wiel Vonken. Toen Frans het na een tijdle moeiiik k.eeg wes het Wre de bil hem bleef en hem tregeleidde tot aan de ínish op de Coolsingel. B! tsn Frans W erlng liepen Jan Vroomèn en Hub Weyenberg hun eerste marathon ondeí de 03.30. Hèren, Detje al, met deze prestatie kunnen lullte tevrecjen zrjn.

Na ncg enkele uudles

gezellr_o nag-Àpraat

te hebben. veftrok het

gezelschap cm halÍ negen richting Lirnburg. Lk u./eet niet meèr oí de 2 kratjes pils van Ko-ós nog op zijn gégaan l!! 0,0-0-0-0"0-0-0.c-0-0

Een gedeelte van de marathon-groep van Rotterdam

heie


Bi,na halveM€gg, bij Ed kan eí nog net esn lachie aÍ.

0-0-0"G0-G0-0,0-G0'0

soRRY !!!!t Zoals iulliè wglliót gemeÍkt hebben is er ditmaal geen wrjaardagskalender, gÉ€n ' niourys leden' 6n op mgdisahe vlak valt ook nlsls te lezgn. Door omslandlgheden B het onzo secretaris diknaal niot gelukt zÍn copy op tÍd klaar te hebben, kan geb€uíen. Maar Jan van Hees kennends is hij bii de volgEnde uitgavo van ons clubblad

reor

pr6sont-


tl

l

Uitslagen Marathon Rotterdam i 2 3 5 6

/ 3

I

Jcs Janssen Jos Duteweord Ger SchaÍíhauseN ln_oe Aarsi

l1 12 13 14

l5 16

Piet tsrcuwer Hub UJeye.berg Dre Krol ToÍr Lelstia LaLris 0oÍdewener

18 1,ö

Jchn Scroennraiièrs

Aa rtai gesiaie

lcpers

nr. 417 nr 623 nt- 77-7 p aats nr 429 plaats nr 1106 p aats nr. 1181 plaats nr 1190 plaats nr. 1926 plaats nr. 2C92 piaàts nr. 2173 piaais nT 2ifg piaats nr. 2484 plaats nr 24A6 DlaàL nt. 3222 p aats nr 3225 plaals nr. 3304 plaats nr 3556 plaats nr. ,1529 p aats nr- 4533 p aats nr 6343 plaais plaats plaals

Rob Riksen Íheo Schmelts Foger G lllssen Harm van Goor

02.56.09 PP 03.04 55 03.06 02 a3.12.44

03 1314 03.13.25 PF a3.24.27

03.26.33 PR c3 27 27 ,r3.27.33 03.3C.43 03.30 45 03 39 48

03.39.50

03.,i0

4',l

03.43.45 a3.54.29 03.54.31 a4_33_37

: 9657

Aanlai geÍinishie lopers : 7608

O rcle. Ce cngeveer 2OOO Lulvalers wnren Cit keer cok 3 STB ers. een

ro dzaamaeid. rlani na mi]n weten is;ir de laatste iaren geen enkelè Sl B'er lrld-or,s een rnaralhci uhgestapt. Ed Quaedvlieg kreeg na 20 km rasl viií e.rn oude irgiJ i.ssure Én mcesi de strljd staken. Ton Stahans bess.rrel on Cor van Haoren il i" 't Oing va. geén ksni') siàpte na de :w-eeoe tesago van do \{ileírsbfull !d. Volgende meer qel!k, iongens.

000-0ccLrc0-0c0

I


-12

DE 1O KM IN ROÏTERDAM ln al hel geweld van l\larathons M,orden korte loopafslanden M/el eens in de

publicileit veÍgeten. Dit gebeurde b-v. bij de À,4arathon in Rotterdam op23 april, waar 4 kanige STB-merden de 1o km hebben gelopen. Hun presiaties staan niet eens vermeld in een totaal uitslagenlijst en het zou nalatig zijn als daarover niet in ons clubblad zou rilorden geschreven. Vandaar hieronder de 4 dames met hun

respeclievelíike looptiiden.

CÍombach

Fieny Esther

Verkooyen

Vicky Teeken Maroèsjka olislagers

- 53'30' - 53' 30" - 53' 48' - 53' 57"

Ea uDrdt wel eens opgemerk dat weinig STB-dames aan wedstrijden deelnemen. Als er dan 70'n kwarlet opkeedl. verdient zij alle lof voor deze preslalie. Ovedgens vonden de STB'h de publieke belangstelling in de Maasstad overweldigend en een prettige stimulans lijdens hun optreden. Alsnog proficiat dames, hopelijk blijft het niet bij die ene zwaluw.

ffi 'y Hand in

Hand

Kamemden

.

.


1' HEIDELOOP 1995 Onze vereniging heeft jaarlijks 2 klass eke wedslrijden in zijn programma, de Kapellerbosloop en de Heideloop Het zou daarom erg paettig zijn a s juist bij d e spoatevenemenlen zoveel rnogelijk leden betrckken waren. Ofwel in eerste instantie zelf meedoen, oÍ anderszinds een taak naar keuze bij de opbouw en organlsatie van deze wedslrijden lraar minimaal mogen w€ toch veruEchten dal ons STB-publiek door aanwezig 1e zijn blijk geeft van belangstelling; als stimulans voor de lopers en om het evenement meer kleur en fleur te geven zoals men dat noernÍ een "grolere uitstraling' De belangstelIng vanaf de zijljjn vlel tegen. De 16" He deloop op moederdag zondag 14 mel kon best wat meer pub citeil gebruiken Het is overigens geen eenmalig veBchijnse $ant men nroel niet de bloemen op moederdag hiervan de veroorzaket zien. Het weer \,as deze keer fris n de vroege ochtend zelfs zo, dat bezoekers na de wedslrijd het \^,as toen al "hlgh noon", nog me1 blauw verkleumde handen liepen. Regen bleef ge ukkig uit. Over hei parcours valt weinig nieuu,s te melden ledère loper en loopster u/eet

inlussen dat he1 golvend heuvelachtig is, als altijd pittig z\,!aar De Recreatie oop 8000 m. en de Hoofd oop 10 E[/. v!€rden ge ijkli]dig STB íJeelnamc georgan seerd. traditionee .. als ie nc vooibii du.fr....l vooraÍgegaan door de jeugdopen A en B Voor de 5 EM, de 8000 À/eleT, veaschenen 74 deelneT|ers aan de slaft, waar./an 18 STB"'". Onder deze 18 clubgeroten bevonden zlch u/e geleld 2 dames, Anlla en Jaquel ne Zo',\€aa een magete damesbezetting, maaa het zou nog erger\^oden Bekjken \4e de hoofdgfoep n 1. de 10 engelse m rl dan bed.oeg het aanta geslarte deelnemers 104 \."€aronder 25 STB"'" Ntl komt he1: deze 25 clubleden te onderscheiden n één dame en 24 herenl Ja besle vrienden, l-l leest het lu st we llele d één STB oarne. Anne lvlarie Ypma lreeft de 10 El/l ge open Dal s watle noEmt erg arrnoedig irEdroevend Kom op kop op dames dal mag zo nie! blilven Waar b jf1 ons sporlief vrouvvengi de? We gaal een welgemeende dank naaf hel vail!,/illrgefscorps de mensen die de luay lremanden, de t jdreglsiaatte verzoagaien er onze jer gd E-èn aan de ve:zoag n!,Sposi I'Jaar Vcora dankrchiifg rrschrl! Írg Er_ i]arcoltTswacileÉ a


14

deze medellerl(ers die eenzaam, ver van huis hun opgedragen rnissies perfekl uiivoerden, die spanning en sfeer, strijdlust en glorievolle binnenkomst node moesten ontberen. Laten $/e ook niet vergeten een dank\ oord aan alle moeders die op hun dag, moederdag,hun zonen en ega's vrijaf gaven voor deze \.rcdstrijd. Hopelijk hebben de mannen na afloop de bloemen niet vergeten. De huldiging vond deze keeÍ plaats in de kantine op het Kakertse-Boys terÍein, in aanwezigheid van miss Limburg. De voorzitter had e.e.a al dagen tevoren aangekondigd. Prijsuitreiking zou geschieden door miss Limburg - Nancy Lucieër uit ons geliefd Bnrnssum. Het l^as onze SIB-cracks zichtbaar, iedereen had !^iel 'n eerste priis in d'een of andere categorie behaald en stond zich te verdÍingen om de 'Íelicitaties" van miss Nancy in ontvangsl le kunnen nemen. Eén man had het echt verdiend. Jan Hovens, \ÀinnaaÍ op de 10 EM. Proficiat Jan! Erg leuk vooral voor hem omdat Jan in hei verleden al 'n paar keeÍ net naast de hoofdprijs had gegrepen. Wnnares bij de dames $,erd de Bokijkloopsler lrlarie-Paule Ketelslegers en \,!el voor de 2e achtereenvolgende keer. uilstekend gedaanl délnemers aan de 5 en '10 El\,il kegen een STB-Heideloop T-shirt. Een goede, hemaeuMe publiciteilsíunt voor onze tÍaditionele Heideloop. De vóóropdruk van Reebokviel ook erg in de smaak


llonnmoĂ?i- cn

H. de

b'.U.

E

045-318849

qUTO verkoop nieuw en gebruikt - reparatie en onderhoud 1e klas occasions met BOVAG van alle rnerken garantie - ApK keuringen _ schade,taxaties en reparat es inruil mogelilk Klimmenderstraat 95 - Kl mmen - TeleĂ?oon: 04405-1358 Auto Maessen BP Voerendaa Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaa Te efoon: 045-751449

tz{l

t!*


1,,>

24 STB-ers aan de start Dat allecn al \las de winst van de dcclnarne van de STB-jcugd aan dc Heidcloop. Zo ccn opkomst maakten wc nog nooit mee. ln een vcld van lopeÍs van vijf àtletiekclubs hebben onze 'kindcrcn" zich gocd geu'eerd. O\er .le kilurn(rcr wrrcn de p1,,..ringcn: Meisjes Vm 12 Jongens t/'m 12 jaar

pl naam

4 6 7 8 9

Willems Enninga Ireu\À BaÍt Kreukcls

Rob Jclle Ralf dc Alexander Goolzen

jaar

naam

Ííid

pl

Í)4:09 04:18 04:19

11 Carolicn Gulpen (2c 15 Froukjo Eruinga (3c 16 Tifleke 19 Mandy de

04].24

01:25

tijcl

pr) 04:27 pr) 04:39

KremeÍ l,eeuw Emma Kremer 21 26 l,()es FÍanken 28 Linda Frankcn

04].46 05105 05115

05.29 10 Pinr Poi$naos 12 Rob Sendcn O4:32 06:07 Thijs 18 Krcukels 04:59 20 Mayk Lucchesi 05:05 25 Rolf Lucchesi 05:25 27 Ccdric de keuw 05:48 (o.l.v. Johnny) Van Rob Willems tot Linda Flankcn nog geen twce minutcn veIschii. Een mooi gcslotcn veld. En enkclcn vielen in de prijzen. We zouden ze wel allemaal willen knuffelen, maar let in het bijzondeÍ ecns op de hccl jonge

kinderen, zoals Mancly en Emma cn op CedÍic.

De twee kilomeleÍ, waar traditioneel wat mindeÍ aan u.oÍdt deelgcnomen, maar die qua lcngte een echte bÍekcÍ is. Meisjes l3-16 jaar Jongens l3-16 jaar

I nuan

I 4

Franli Ilensgens

!!!

j,l 07:23

(le pÍ) 3 Judith Gulpen (2c

pÍ)

tijtl 09:16

EÍik Wclting 09121 i Annckc Kremer (3c pr) 09:41 FÍenk ging met heel gÍotc passen \rrcg, hiekl zich in de ccrsle rondc \\'at in en blics in de twccde roídc zijn tuÍbo bijnà op. De mcisjes dcdcn deze afstand voor hct eersl en k*'amcn onderu'cg dc vrouw met de moker lcgcn. Kranig gc\\cerd. vcel karaktcÍ, Welting, junior Il. licp in Íralc slijl naaÍ ccn mooie tijd. Rogcr Janssen cn'Iiln Wclling licpcn mee op clc 5 Engclsc nri.jl. Orcr hun pÍcslatics leesl u bLj hct vcrslag ovcr deze 'halvc lleideloop'. Beidc licpcn aanzienlijk snellcrc lijden dan ooit. Hulde.


EEIIDEIí)OP S.T.B. 14 rnei 1995

lO E.]l[. cn 5 E.M.

oÍn 11.00 uur scioot

Miss Limburg 850 atleten weg voor dè alweeí 16' lntemationale Heideloop. Deze wedstdid was isvens de vuurdoop voor de nieuwe wedstíiidcommissie van de STB, die ze ovèrigsns uitstekend doorstaan hsbben. Onder idoals weersomstandigheden, hot is weleens anders gew€€st, begonnen de lopers aan hun 1 ol 2 zl,tarc ronden door de Brunssummerheide.

Bii de 5 EM werd vooral striil geleverd tussen Cor yan Haran I on ïheo dc Lècnr, die pas vlak voor de rinishlÍn door Cor met een vèrsafril van 1 seconde werd gewonnen. Verder llepen onze jeugdleden Roger Janssèlr en Tim WeÍltng een prima wedstÍiid. Als 26" en 30'kwamen zi, over de streep men(, oudere STB'er aótèr hun latend. Antta Gillisscn tenslotte weÍd mooi dèrdè bii de dames in éen tÍd van 00.40.,18

lets mind€r strijd was èr bij h6t hoofdtummeí de

l0 EM.

Dat onze'plaat-

sélijke Íavorief Roà Rikgcn als eoÍste STBer oveÍ d€ meet kwam was wel

te verwadlten. ln de totaalstand werd Rob f met een tijd van onder het uur nl- 00.59.12., e6n pÍima prestatie op dit pa*oeís. Een andère STB'er dig een go€de prestatie afleverde was Jos Dulcwacrd, want e€n tïd van 01.02.54 mag gezien worden op deze 2 ronden waar vooral de laatsle kilometeís slopond zjinJo Slèyrns werd ruim *innaar in de M45 klasse en bii de vijftigers mocht Jos vao drr Haar dé èerstè priis inclusiel egn kus van Miss Limbuíg in ontvangEt nemen.Hii Íaífelde het paíkoers maaÍ lieíst in 1 uur en 6 min af. Wlcl Vontèn word hier een goède tweede.


TREFPUNT

\AN

\r !r !L 7rrA.NNE

yt^oDE

24 UURS

GLASSERVICE

311413


17

De uitslagen: HEIDELOOP 8 KM: '1

Pasjier Hamdag

12 13

Coa van Haaren

Íheo d6 Lseuw

21

Sjong Francot

26 27

Roger Jansen Jo n Vlodrop Guido Kémpon

29 30 32 35 36

I

!

Tim Welting Andre Roumon Harri€ Enninga Jan l\4anders

Wel Sch6p6rs 4A 51

5a 60 65 67

Albéd Maèsssn Hutr G€rèts

Anita Gillisscn Hub Welting Jacqueline Lurk6n Rob Gulpèn

STAP STB STB STB STB

00.28.05 00.30.13 00.30.14

4o32.17

SÍB

00.33.23 00.33.29 00.33.44 00.33.45 00.34.18 00.35.17 00.35.17 00.36.38 00.37.31 00.38.01

STB plaals 3 dames

00.iro.ia

STB STB STB

00.4'1.s5 04.42.47 oa.43.12

SÍB STB STB STB STB STB STB STB

l€ntal deelnemers 8 km | 74 Aantal géíinisht 8 km : 14

Cor, eerste ST8'er bij de 5 E.[4.


18

HEIOÉLOOP 1O EM HOOFOLOOP:

1 7 9 12 13 16 18 23 25 26 27 29 30 33 34 35 45 47 50 51 65 68 A7 91 94 101

Jan Hoven

STAP plaats

Rob Riksen

Hub H.ynèn

Jo Slévèns John HendÍix Jos Dut€weérd Hub Erkens Thèo Schmeitg

Sén. M40

01.04.í

M/§

01.05.14.

4

t\,445

0í.05.19

15

S6n.

16

Sen-

01.05.24 01.05.30

1

plaat§ plaats plààtS

10

4

Hans Ypma Ruud Liéskamp 104 101

Roger en Eddy gaven élkaar ook ditmaal qeen haarbreed toe

01.01.41

01.02.54 1

Mí}

01.06.11

18 5

Sen.

0Í.06.23

t\r45

01.06.50

6 7

M40 l\r40 M45

01.06.51

6 7

2

I

lv45 M50 tv45

14 I\I45 16 tv45 2 M60 plaats 2 v'15 plÉats 19 t\,145 plaats 35 Sen.

plaats plaat§

Ed Schiks Anne Mariè Ypma

EM:

01.c2.14

plaats plaats

plaats plaats plaats piaats plaats plaats

Petér Jansèn John Schoenmakers

Elí:

lil/l5

plaals

Joa van dèÍ Haa. Cor van Haaren ll Harm van Goor G6r Schaííhausen Sjaàk V€lheijen Wim Eleveld Alb€rt Liéberg wièl Vónk n Alb6n Vèrbuni

4o.54.28 00.59.12 01.(x).02

M40 m45

plàats plàats plaat§

Hoger Gillisson Eddy Vorstappen

Sen-

plaals plaats 1 plaats 2 plaats

Pieíé Muyrors

Aanlal deelnemers 10 Aantal geÍinishl 10

6 2

01.07.02 01.09.13 01. í 0.06 01.10.40 01.10.43 01.15.05 01.15.53 01.25.01 01.26.23 01.29.05 o1 34 28


............ Nog even en hel ,0role momeni, voorJan Hoven, v\4nnaar lO El\r. oog tn oogl met miss Ltmburg.....


?o

lvlJNBERGLOOP

í:"u.$:s\zz

8.22l.

n

DlaacírichÍ 2A Mei 1995

De wijnbergloop, o, beter gèzggd een 22 kilometer langg maftelgang over '12 bergèn in een lomperatuur van 25" C. Maar een prachtig parkoeís over rotsige bérgpaden, §malle paadiès, gevaarlijke aÍdalingen en zelís kom ie èr ènkelo stéile trappon tégen. Een echta uitdaoing en ik rnoet zegg6n ik heb er geen spijt van gehad, een geweldigo wedstrijd deze bergloop. Je steft ondèrweg wel minstens drio keer zeker als je weèr een helling met een stéigingspeícentage van zo'n 1O lol 20 ó/" achtèr jè hebt, maat daana kun je toch weer redelijk herstel_ Ien en zelfs qeníetèn van de magniÍieke uitzichten Jos Outeweerd, Cor van HaaÍen l, Roger Gillissen en Theo Schmcits hadden besloten ondanks de hitte toch maar van start tè gaan op dè 22 lgn.

Rogc. Jangcn zou de 8 kilomëter lopen, en zoals het later zou bliikèn nlet geheel onverdiensteliik. À,tet èen tijd van 38 minuten kwam hij over de linlsh. Ook hij moest 2 zware bergen op en gelooí me dat gaat iè echt in de benën zltten. Orn haÍ twaalf was de stan van de 22 km. Zo'n 250 atloten stonden klaar' de zon brandde en je vroëg le aí waar ie in godsnaam aan begonnen was. Bogèr en Cor wilde deze wédstrijd als trainíng lopen. Jos en ik hadden wat anders in gedachte, in ieder geval wàs het zaak om rustig weg te gaan anders kon jé hét na enkele kílometors al v€rgeten. De èerste berg de ' ZENENDAAL' ging uÍteraard gemakkèlijk, deze 600 meter werd rnakkélijk genomen, hoogste stiiging§percentage 9,6%. lk zal niet alle í2 bergen beschriiven maar de ergstè waren wel dé'ZONNEBEBG' 450 mèter, siijging tot 11%, de "OBSERVANT' , stijging tot 23 % met als klap op de vuurpijl 3 trappen met gon totaal van 150 troden tot de top en dè'CAESTERT' , ëen 600 meter lange klim over eén onverver_ hard pad stiigingsporcèntgae tot 16%Onz6 rustige start, zo'n 4.30/km, begoó nu vruchtèn aí te werpen Na zo'n 15 km wedstrijd haalden we constant atleten in die toch wat te voortvarend van start waren gegaan, want bij zo'n wedstrijd is goéd indelen hèel belangrjjk. Helaas bii de "DUIVÉLSGROT" een 300 mètér lange klim met


'":

l

ln het begin irappen dan denk je dat le er bent, maar naar een bocht moét

ie nog èen honderd meter flink klirdmen, moest Jos lossen. Hij kreeg stekèn in de zíj. De laatste berg bij kilometer 20 de "APOSTELHOEVE",een 482 rneter lange klim was een echte k!itenbijter. Je bènen stondén op springen, dus voor de eerste keer was het wandelèn geblazen. [ràar na een tiental m6tèrs ging het wel weer. ln de verte hoorde je de stem al van 'microfonist' Wim v/d Linden en wist je dat de verlossonde stregp niet ver meer was. Met dit allës sèn prachtioe, goed goorganiseerde wedstrijd die lk iedereen die een beètje van het extreme houdt kan aanbevelen. OE UITSLAGEN: Patrick Delait Jo Stevens Theo Schm6its

1

Jos Dutewèérd Rog6r Gilllsssn Cor vàn Heàrèn

Belgie STB

01.20.12 01.36.00 01.43.23 a1.44.42 01.56.30 01.56.30

sÍB STB STB STB

i

Hitte en laodzwaar parcours richten ravage aan Ín Wlnbergloop

,,Mag ik mijn hooÍd in die ton steken ?" Drn iootd dlj.b!ie,' in die nr6 haddrn aan ièPr dan

*àarlil de ie d.\erk€r lrij d. Le,or sinssp0n op dn oh5elmni Íd sahr scbrpÈn. t.ar, dr §ii', hah. Ír( hondrd\i nis rar .k' .

d! d.):: i. l.d,È.. D. l-:oc

narÍ dc ron

hDp.n

(2:r

'!)

raííe!oode leÉi: b.k.itrer

die naar dezr

;Ird

. dè l*dÍ.LJ

.o,

rl. làclrè los,r.rrr,l€,. Èd s!ó: !tri

, .in,- t ri*k .J , " * dè rl2s deel.s-

m{i Lmo. {ankdend d. i.rDDer oó Hu" kÉ.rrc: rè r.n dt hiDdèi naar de hekedje\ r d De oraa.,-


22

VESTAFETTEKNUPPEL Hallo clubgenoten.

Via het clubblad wil ik me biiiullie bedanken voor de attenties en de belangstelling die ik heb ontvangen tijdens miln ziekte. ln maaít j.l. heb ik namelijk enkelde dagen in het ziekenhuis te HeeÍlen gelegen vooÍ een galoperatie. s Maandags opgenome. on ook geopeaeerd en op donder clag weer naar hLris. DondeÍdagavond, na het eten, een uuítje rusten Opeens werd eÍ gebeld en daar Jos en ik geen bezoek veÍwachtten, waÍen we zeer verÍast toen we Ed Schiks en Piet Bensen zagen staan lk was erg onder de indíuk van hun bezoek en ook noq van die leuke paasmand, vol rnet chocolade eities, die ze hadden meegebracht namens STB. We hebben gezellig een uur gebabbeld oveÍ ditjes en datjes en naluurlijk over de sport. Na hun bezoek heb ik nog weken genoten van d€ paasmand en de chocola.Na de paasdagen was ik zo goed hersteld dat ik mijn weÍkzaamheden weer volledig kon hervatten. Dus ook de loopschoenen aan de voeten en rennen door Schaesberg. À,4aar dat viel tegen. Wa1 wil je na 5 weken volledige rusl! lk zal het rennen weer een beetje moeten gaan opbouwen, rnaar ik zal met behulp van de clubqeno 1en over enkele weken weeÍ een redeliike aÍstand kunnen lopen. Nogmaals bedankt voor de aÍtentie die ik heb gekregefl en voor de hulp die ik beslist ga kíi;gen in de komende tijd. De Estafette knuppel qeeÍ ik hierbij dooÍ aan MaÍita Horsch =#

TE KOOP Heideloop T-shírts mast: XL

Prijs:

r

&--

Interesse? Bel Jo van Wodrop

Tel.015-316586


23

STB-FAMILIEDAG 9 APRIL Onder oaote belanqstelling, meer dan 100 deelnemers, weÍd op zondag I apÍil de STB-familiedag georganiseerd. Plaats van handeling en/of samenkomst zo u \,!ilt'Camping Schoonbron' in Strucht. Organisatorvan dit biizondere feest \das uiteraard de Evenementencommissie, u,aarin als grote animatoÍ Hub Prevoo mag worden genoemd. Hem zou laler ook een daverend handgeklap ten deel vallen. De \ÀeeÍsomstandigheden wareB redeliik, geen typisch tenasu/eer, wat de thuisblijvers wel jammer vonden- Het was kil vooral in de ochtend, \ rel droog dus voor cle sporlieve elementen van deze dag waren de M,eergoden goed gezind. V6r aanvang van de aktiviteiten, toen de SÏB-aanhang, supporters, sympatisanten, kinderen en het tamme vee zich hadden veÈameld, gaf organisator Hub nog eens aan hoe de familiedag gepland was: - Het sportieve element, in al z n vaaianten, ll - Gezamenlijke brunch, die later solistisch zou \ oÍden genuttigd, lll - Gezellig sàmen zijn, hetgeen tot 17.m uur zou duren. om klokslag I vertrokken 2 groepen voor hun 3-uursloop, onder leiding van IJos Janssen en Ton Starmans. Natuuriijk bij 3 uur denkje direK aan potentiéJe l\rarathon-kandidaten \ ant Rotterdam stond voor de deur; elke groep telde ca. 15 deelnemers. - Éen half uur nadien vertrokken geluktijdig de 2 en 1 uuÍ lopeÍs voor hun tocht in hel Geulse landschap, door heuvelachtig Zuid-Limburg. Prachtige routes, eens temeer ontviel hen ondeíweg hel lied "VVie schoën os Limburg

|

es...-..' - De speurders, 30 ingetal, gingen eveneens om g.r uur van start, verdeelcl in groepjes van 4 à 6 peÍsonen. Zii kegen een speurtocht voorde neus; enkele slimme meiden hadden met hun viervoeter wat extra speurkacht meegenomen. Rouleschema en vragenlijst \ /aren al uitgereiK, met superie]ux limburgse vragen: 'Hoeveel veldkruisen komt U op de rouie tegen', en'Noem 2 gmte verenigingen in Struchl", notabene meeÍ verenigingsleden dan in /oners I Natuuíijk gebeurt er onder$/eg alleÍhand, hel zou tever voeren om alle belevenissen te orakelen. Een paar episoden is loch de moeite van het vermelden \i!aard- Zo liep eÍ in de groep van Ton Starmans ene zekere Louis die onden^eg enorm veel honger en dorst had. Hij klaagde oveÍ een zoutige nasmaak; z'n teamgenoten vreesden al uitdrogingsverschijnselen, maar een gedachteblik op zijn verjaardagskalender maaKe die vrees als niet \.€arschijnlijk. Later bleek dat Louis daags voorheen aan een zoutig visfeest had deelgenomen. Eenmaalterug in de kantine kon hij alles gretig spoelen. Een ander voorval speelde zich af in de speurgroep Riet SchepeÍs. Zij \-^/erd


24 met haar krcost vleliswaar winnares van de speurtochl, maat heeft daarvoor manmoed ge c€lpriolen moeten uithalen. Eén dea vragen lijdens de speurtocht luidde: 'Waar bevinden zich etheische ol eën? Weet rk veel heeft Riel gedacht rnaar deze dame gaat inllrssen snel even ergens anders heen. Kasteel Schaloen bood uitkomst Laat haar nu op de terug\4/eg een fraaie boom tegenkomen, die hei juiste antvvood gaÍ op luist die vraag, was dat een

toevalslreííer

L

De wande groep

mel

ca. 20

zich ook om goede moed en dit gemengde n| ekl.en:

-

Een fraai

o.l v. Jan van Hees deelnemers begaf haif 10 op pad. Vol engerg ek hoorde men gezelschap de natuur De paden op de Maar \ryal gebeurde? testaurantje, niet groot ultnodigend lag scholen in Geen bediening te

!.í

maar ooh zo ergens vet Schin op ceul zien, dan maar achterom kijken, ook a geen personeel, maar wel een open keukendeua. Tja, toen heeÍt de groep het restaurant maar 'gekraakl' tot uiteindelijk verse dampende koffie verscheen....... Het was een héérlijke \randeltocht ll -ledereen k,\am op tijd en in goede doen terug op de fraaie camping Schoonbron. waar men desgeu/enst al aan de brLlnch kon beginnen. Voor de liefhebber u/as n hete douche aan\dezig. Ook kon men eerst even uitpuÍfen en n koelglas ledigen ln de kantine maakle Hub Prevoo intussen de uitslag van de speurtocht bekend. Hij prees alle deelnemers, \toant zo vond Hub, in die categorie sport (speurtocht) vordl nog eens nagedacht, daar is denk\ /erk voor nodig. Alle winnaars beloonde hij met een mooie STB-pen. Voozitler Wim v.d-Linden sprong snel op het podium om Hub te bedanken voor het \ /elslagen van deze familiedag, hij oogste dan ook spontaan applaus voorvriend Hub. De brunch v,as goed verzorgd en werd na het sportieve gedeelte dan ook rijkelijk genuttigd. lll-ln één vloeiende lijn ging dit over in natafelen, de een stil nagenietend en luisterend naar operslatijn, de ander staande aan de bar $/aarbij de tel

vergeten

l


2l)

Tot slot hade ijk dank aan de gehele Evenementencrmmissie en ook de mobiele begeleiders die achterblijvers weer snel in de groep terugbrachten; voor hun perfekte routebeschriivlng en vooral voor hun opbeurende uDorden als het moellijk lep op de limbuagse heuvels. De verzorging op de camping Schoonbron w€s uitstekend en veadiende a le loí

" EEN

GEZOND.ZONNIGE VAKANTIE"

Dit allemaal \denst de Redaktie alle leden. begunsliqers en adverteerders. Geniet met volle ieugen van veel zon en lvater, van taloze andere heerliikheden. En als ie wilt stuur dan een ieuke vakantiegroet naar ons redaktieadres: Koempel 91 6372 NG te Landgraaf. De prijsvraag die hier vroeger aan was gekoppeld, is komen te veÍvallen Íoen ging het om de meest originele, c.q. d\ aze inzending Dat doen \Me niet meer, maaa wel hopen we dit jaar eens 'n stevig aantal vakantiegroeten te mogen ontvanqen. Alle afzenders zullen \de na hei vakantieseizoen in ons clubblad bekend maken. Natuurlijk ookveel sportvreugde toege!\Énsi en voor slraks weer een veilige, gezonde thuiskomst.


KENNEDYMARS 1995

26

ZaÍetdag 11 maart:"Anny heb je z;n om de KennedymaÍs 1e lopen? "ZoLr ik dat kunnen?" "Ja, dat kun jij well" Na een aantal tÍainingen van 20, 30 en 2 x 40 km. qina ik zaterdag 15 apÍi samen met Ans en Marian van start. Vertrek 5.15 u. Toch wel wat zenuwachtig maaí vol goede moed. Het aantal deelnemers was beduidend mindeí dan enkeie iaaen geleden. Gelukkig was het droog en de tempeíaÍuuí was aangenaam om te lopen (al stonden de supportcrs sorns te kleumenl). Stevig dooÍstap pen, gezellig praten eten en dÍinkcn; ongemerkl waren we "aL" twee uuÍ ondeÍweg. Tegen de tijd dat het licht werd was de natuuÍ píacht;g: één zwaÍt lint van wandelaars tegen dc hoÍizon, een stíook nevel en de íode zon daarboven. We vermaakten ons onderweg ook met varhalcn van anderen. Vooíal het gíoepje van 3 milítairen uit KeÍkrade; de sterke verhalen waÍen nieÍ van de lucht, Na wat pjaspauzes en 6 uur wandelen stond "onze" verzorging in Reutje. Lekkere bouillon, kofÍie en broodjes. Even pauzeren en weer verd€r.'t Ging primal In Maasbracht kwamen onze mannen ons weer tegcmoet lopen, Jos vond het meeí lijken op de Stilie Omgang dan een sportieve wandeliochtl Wal jammer, het begon te rgencn en we waíen pas B uur onderweg.'t Kleine paÍapluutjc hielp niet echtl GeJukkig, het werd lichler en toen we om 15.00 uuÍ in Thorn arriveeíden kon de Íegenbíoek weer uit- Een eindje verder lag een jongen voor pampus op de grond. Na wat eeÍs1e hulp van ons en een toeqesnel de EHBO er is hij volgens ons dooÍ een ambulance opqehaald. Inmiddels was de pijnlijke bilspier van MaÍian gemasseeíd in de veízoÍgingswagen van het ziekenhuis en werden mijn 2 k cine teentjes aígeplàkt. 't Ging nog steeds pÍimal ln Maaseik zagen we vrienden (nadat ik even daarvoor gezeqd had dat ik geen íans zagl). Ook onze overburen, de fam. Vonken inclusief Binky, waÍen van de paítij. Op naaí Dieteren en SusteÍen. De kilometers begonnen nu toch wel te tellen, Na een íustpauze weíd het sleeds moeilijker om weeÍ op gang te komen. Eén klein teentje van míj begon nu toch wel eÍg zeer te docn en Ans kÍeeg last van haaÍ scheen been. Jos kwarn ons in Nieuwstadt vcrtellcn dai het nog maaÍ 2,5 km was maaí het duuÍde toch wel erg iang voordat we in Sittard op markt aÍriveerden- ZeeÍ voldaan. (Laleí bleek ciat het parcours dít jaar B1 km lang was). Maar we hadden het gehaaldl 20.40 !ur waíen we binnen. Toch maar even een cafeeljc in. Na wat bieÍtjes en een Wiekse Witte (nog even lopen op spelden) naar de auto en naaÍ huis. Daar bleek dat óén klein teentje dubbel zo lang was: een Ílinke pijnlijke blaar. De volgende dag geen píoblemen gehad: geen spierpijn oÍ andere ongemak ken, alleen bÍandeÍioe voeten. We doen zekeí nog eens (oí vakeÍ) mee!!


21

DE KENNEDYMARS VAN MIEN Op 15 apnl 1995 heb ik samen met een collega voor de t$Éede keer (vooa haar inmlddels de achsle) de 80 km. van de Kennedymars gelopen. De daaraan voorafgaande dne weken hebben we daie oefentochten afgelegd richting Sibbe, Valkenburg en Llbachsberg van 40 en 50 km. Om 5 uur s morgens klonk het slartschot. Het was nog \de fris maar ge ukkig droog en dat bleef hel op een enkele bui in België na. Onderweg werden \,\,e geassisteerd door Ed, die met de fiets meereed en ons van heel veel koffie en proviand vootzag. Op de kjlometerteller konden vve mooi het lempo aflezen waarin we liepen. Wel heb ik bil 30 km nog schoenen moeten !!iselen. 'Nike just do it" ging voor mij dus lelterlijk op. líet drie sanitaire stops in tolaal en 'vooral doorgaan" aldus een bekende uitspraak van een nog bekendere "Nederlands sprekende Engelsman ging het verder hartstikke goed met ons Zin om nog flauwekulle maken onderl\leg was er nog sleeds. Na menige lopers en loopsters te hebben ingehaald zjn \,\,e na í2 uur en 20 minuten in Sittad over de finish gegaan, dus om 17.'0 uur in de namiddag. Eén blaar, maar v/el een beter gevoel oveÍgehouden aan deze reuze tour dan i\/ee jaar geleden, is deze Kennedymars weeÍ afgesloten en zeg ík nooit

"nooil" meer

P.S. P.S.

Nachl van cuipen 1O-1'l tuni

lllll!lllllllll!llllllllllll

Namens de Redaktie "Van hade PrcÍlciat".


2A

diverseuitslagendiverseuitslagendiversèuitslagendiverseuil

Westlandmarathon - Naaldwijk - g april 1995

1 65 125

Ronny Ligné€J Piene Muyrers Theo de Leeuw

Belgie

plaats plaats

I 25

42.15.40 [.r45

u.57.26

Recr.

03.í5.39

Aantal deelnemers bij deze marathon i 29í

í0 KM - Monchengladbach - 15 aprit í995 í Dirk Schlitzkus ÍUSEM Essen 00.31.53 7 Bob Riksen plaab 2 M30 00.34.07 31 Jos Dutewoerd plaats 7 M30 00.37.17 35 Theo Schmeiis plaats 4 [r45 00.37.31 38 Eddy Vorstappen plaats 5 [r35 00.37.41 49 Coí van Haarén ll plaats 6 Sen. 00.38.52 52 Jo van Vlodrop plaats 11 M40 oo.39 24 Aantal deeinemers aan deze í0 km : 120 Peter Rusmanloop - Oirsbeek - 17 aprÍl 1995 1

Hub Kuruers

Ceasar

38 65

Hub Heynén Frsd Messing Hrb Eíkèns Keés Hoven Haíh van Goor Siaak Veíheyen Wim Eloveld Andíe Roumen

STB STB STB

75 117 156

162 214 264 277

Peter Jansen

Aantaldeelnemers:415

s7B STB STB STB STB STB

00.50.38 00.58.39 01.01.34 01.02.53 01.05.16 01.07.29

01.w.57 01.10.34

01.13.1í 01.14.02


29

diveÍseuitslagendiverseuitslagendivëÍseuitslagendiverseuit

ObseÍvant loop 14 km - Maastricht - 29 april 1995 Gerard de Ruddero Hub Heynen Jo Stevens Hub Erkens Carla Willems Ruud Lioskamp

00.44.46

AVMO

plaats I plaats 1 o plaats 12 plaats 11 plaats 375

M40

00.52.s0

iv4o M40

Becr.D Becr.H

00.55.57 01.10.59 a1.23.47

Aantal deelnèmeís aan deze Obsorvantloop : 622

Drie Grenzenloop 19 km - Calamine - 23 april Í995

1 66 108 14o 343

Andrzej Nowak

Jams

Hub Heyèn John Hendnx

plaats 20 plaats plaats 40 plaats 111

ub EÀens Wim Eleveld

00.59.35 01.14.07 01.16.24 01. í8_16

o1.26.24

Aantai dèèlnemers bij deze berg,oop : 800

Marathon - Utrecht - 14 mei í995 Jo van Vlodrop

sTB

03.04.56

Pepiinloop 10 E.M. - Echt - 23 mei 1995

1 5 39 83 91

ÀIart Palren Hub Heynen Cor van Haaren ll Harry Reinders Jos van Zanten

Aantal deelnemèrs r 93

plaats 3 plaats 18 plaats 49 piaats 30

Vet.

56n. Sèn.

00.56.84 00.54.09 01.06.06 01.19.35


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


l0 Eurode-loop VantevoÍen zag het uit a1s een immens gÍoot spoÍfeest, de Eurodeloop in KeÍkrade. Veel reclamc, stukkcn in de kant. 's ZateÍdags de twee ministers vafl Buitenlandsc Zaken van Duitsland en NedeÍland die op de vernieuwde NieuwslÍaat4\leuslrale de verbroederi[g van EuÍopa, en in het bijzonder dic van Nederland en Duitsland, kwàmcn vicrcn. Dal moest wal worden, dechten we. Dat viel toch wat tcgcn. Buitcn dc àlletickveÍenigingcn van Kerkrade en Herzogcnrath was bij de jeugd alleen STB veÍtegen.À,oordigd. Nadat de mcisjes en jongens (eugd CD) tot één wcdstÍijd warcn samengevoegcl en dus vokloende eslafelte-Ícams aan dc staÍt stonden, klonk om 12.00 uur het sÍartschol. Hct was inmiddels heel warm gewordeo en de gelegenheidscoach had de kinderen op het hart ge dÍukt dc eeNtc 250 mcter ingehouden te lopen. Dai deden ze ook, een enkeling zelf overdÍcven ingchoudcn. Als wc het verslag van de wedstrijd bcperken tot onze twee eigen estafettetcanrs, dan zicn wc ecn ongemeen spannende wedst jd lussen de jonge vÍouwen (Judith culpen, Froukje Effrioga en Ameke l(Jemer) en de jonge heren (BaÍ Kreukels, Huub Renssen cn Rob willcms). Tot 150 mctcÍ voor de finish liggcn dc vrouwen voor, tot grote blijdschap van dc mecgekomen moeders/vaders. Anneke Kremer, als laatste loper, ziet echter tot haaÍ ergernis op dat laatste stuk Rob Willems voorbij komel. Anneke heeft dan alles gegeven, ecn eindspuÍt bÍcngt Rob niet meeÍ ondei handbeÍeik. In het cindklassemcnt nemen de teams van STB de tweede plaats (meisjes) en de derde plaats (ongens) in. Achilles-Top is oppermachtig, vooral Boy Posser van Achilles-Top loopt cen priDra wedst jd. De individuele tijder op de "kilometer" nog cvcn op cen rij gezet: Rob Wi[ems (3.54), Judith Gulpen (4.03), BaÍt ICeukels (4.07), Ameke Kremer (4.20), Froukje Enninga (4.26) en Huub Renssen (4.33). De eindtijd van de jongens was 12.37 cn die vaB de mcisjcs 12.45. GeeÍr gÍote veÍschillen dus. Kijken wat ze volgende week bij onze eigen Heideloop doen. Tussen deze tijden en de officiële waarneming kan een klein veBchil zitten. De officièle ICok werd pas na ongeveer 20 seconden aangezet.

eaet@

krr'chf orcr

*np!!!


J1

DE ZIEKENBOEG Vanuit het blessuíeíront kunnen we inmiddsts ms1 enige optuchting beíichtef dat Jos Mcyer een kijkooeratie in de knie achter de rlro hcefi Hit rs ora.om qa Js ge\'atd onldar bij di, in^i,., j- rre-isc-, inàroe bJeek re zijn. Jos traint weer rust;g aan. Vriend Ed Ouacdvlieg heeir enige tijd probtemen qekend dooí een renuwinklemming in z'n rug. Hij is wel weer te velde, maaí houdt zich even ingelogen orn tc zien hoe het herstel verloopt, dus ook lichtjes

Ons jcugdig lid, de 11 jarige Marickc Grouts zuilelr we enige rÍjd moeten missef. Zij heefu een knieblessurc, genaanrd "Osgood ShtatreÍ,,, die normaal een halí jaar volledige rust vraagt. D!s Marieke, héél véét belerschap loegewensl. Als hct straks'n bcetje gaal, kom je maar eens naar de jeugdÍaining kijken, want je bt;jÍt nat!urtitk in ons midden.

Ook alle andeÍe geblesseerden, wcl of nlet genoernd, een spoedig herstel toegewenst.

Lily in haar n eu\\e ro als STB-rnode presentalflce.

,:1


i? UITSLAG ENOUETE TRAININGSAANPAK STB LEDEN Het aantal ingeleverde enqueteformulieren is 62, dit is 25% van de STB-leden. We vinden het jammer dat een toch relatieÍ gering aantal STB-leden deze mogelijkheid heeÍt aangegrepen om hun mening kenbaar te maken betreÍÍende het reilen en zeilen binnen onze vereniging. De leden, die om welke reden dan ook niet hebben deelgenomen aan de enquete, hebben naar onTe menrng een unieke kans laten liggen om mede beleidsbepalend te zijnl 1 Waarom beoefen je de loopsport?

-

Waarom ben je lid van de STB en niet van een andere vereniging ?

Ontspanning 4't oÀ Lichaamsbeweging 30"/" Wedstrijd lopen 17 0/o Gewicht 3a/" Recreatief sporten 10/" Conditie 40/o Stress aÍbouwen 1% Om te lopen met mooie vrouwen 10/. Gezelligheid 10/o Sociaal contact 1yo

Sfeer

34o/o

Wegatletlekvereniging 21 o/o

RecreatieÍ lopen 2oo/o Vrijheid blijheid 14o/o persé prestatieÍ Niet 7o/o Landgraafse vereniging 47o


N . verkoop nieuw 7_ selectieve occasions . leasing . financiering . reparaties . onderhoud . schadereparaties i APK-keuringe


t5

3 Hoe lang ben ie SïB-lid

1 laar'.

?

8o/o

2 jaar: 114/"

3 jaar:1{o/o 4 jaar: 5 jaar:1Oo/o 61aar:

60/o 3o/o

7o/o 8laar: 7o/o 9 jaar: 2"/o 10 jaat: 14o/o 1llaar: Sa/o 12 )aar: 3o/o 13jaar: 1o/o 14 jaatt 1o/o 7 jaar'.

lsjaar en meer BeoeÍen je ook nog andeÍe sporten ? Ja:

Hoe vaak tÍain je per

week

Nee:63%

o/o

Tennis LanglauÍ Fietsen Wandelen Zwemmen Schaken Zaaltraining Balet

l

keer 2 keeÍ 3 keer 4 keer 5 keer momenteel

?

6 Waar train je meestal

3l

?

Eigen

Aa/"

120/o

30/" 250/o 15o/o

21o/o

904 120/o

30/"

20/o

2Ao/o

230À 31o/d 13DÀ

bless.

3oh

woongebied

'16%

Cooperbaan Beide

52% 32%


alr

7 Wie zijn dan de groepbegeleiders ?

15o/o Vlodrop 13o/" Cor v. Haaren 9o/o Ger KnauÍ Ao/o Annelies v. Dijk Maroesjka v. Haaren 7o/o 7o/o Ilona Kessels 5"/. Albert Verbunt 5o/. Herm Gerards 5o/o John Hendriks 4o/. Herman Rutten 3"/. Theo Schmeits 2ïo Henk Íhijssen 2o/o Hub Welting 2ok Wiel Vonken 1ok Ton Starmans 1ok Cor Ostlander lok Ed Schiks 7 Onduidelijk 2Yó Geen

Jo v.

o/a

Loop je regelmatig wed

strilden

Ja: Nee: AÍ en toe:

?

400/.

38'/" 220/ó

Op welke loopaÍstanden zijn je trainingen momen

teel gericht

?

10 km. 't 5 km. Halve marathon Hele marathon Diverse afstanden G

een

210k 190/o

21'/. 2-t ok

9v"


J5

10 Voor welke loopaÍstanden wil je in de toekomst gaan trainen ? 10 en '15 km. Halve marathon Hele marathon Geen spec.aÍstand Diverse afstanden

220/o 250/o

300k 160/0 7 0/.

1'l Heb je behoefte aan een beteÍe begeleidinq

?

12 Ben je het eens met de doelstelling van de werkgroep loopgroepbegeleiding ?

Ja:

590/o

Nee: GedeelteliJk

39% 20/"

Ja: Nee:

- Gedeeltelijk

130/" 40/o

t3 Zou je een intakegesprek als nieuw STB lid op prijs stellen ? - Ja: Nee: 14 Stel je loopscholing en looptechniek op prijs ?

- Ja:

620/. 3Ao/.

710/o

Nee:

230/"

- Ja: - Nee:

7 20/o

15 Stel ie theorielessen over de Ioopsport

op prijs

?

280/o


i(, '16 Heb je interesse om

loopgroepbegeleider (ster) te worden ?

Ja: N ee:

17 Zou )e m.b-t. vorige vraag een cursus willen volgen ? Ja: Nee:

18 Zijn et bíj jou medische omstandigheden waarmee rekening moet woÍden gehouden ?

Ja: - Nee:

320/o

680k

2a'/. 7

2ya

27 7

0/o

30k

'19 Diverse opmerkingen en vooÍstellen door geenqueteerde STB leden gedaan.

Ga door met de nu ingeslagen weg. Houd de nodige Ílexibiliteit in de gaten en houd reke ning met de langzame gÍoep. - Hou het gezellig. - 'l .1 5u is 'l .'l 5 en niet langeÍ. Kindertrainingspakken tegen redelijke prijs. lk zag de baantraining liever op dinsdag als op donderda g.

De groep meer bij elkaar houden. - Aparte damesgÍoep op zondagochtend. Eigen leden automatisch uitslagenliist van door SÍB georganiseerde wedstrijden. De resultaten van deze enquete in clubblad plaatsen. - Jammer dat Annelies van Dajk geen trainster en groep begeleidster meer is. Niets moet alles mag.


Geevers Auto origineel, imi Geevers

sserie delen: en overzet

A

vert op dit

ver(

Dui ieverin door radia overzetplaatw

cidt gecompleteerd ,orruiten en Warny roor alle merken.

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH 0,,,5-244242

VIANEN 0x413-76474

AIll{ELO 054G472125

\tsLDHOVEN 0,1{L5319fi)

(it:r:\ft:RS CARR OSSER IE-DELEN

ROTTERDAM olo-4626661


sportÍyiiolheÍopeul rr rrr rr- r -! IIITIII ! rrr-ttt-

rr -r T'E T.IIIi z-

IIr I--It

r

rrr

-lttrrt

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage nd

iledisrhe §portbegeleiding Heerlen

ommert 10a Vaesrade ïel. ö4492 - 6088

a12

lt

è

at

r"@ple@l t>@r)@l M@ rKet í-F?

nooz o/ uw ajiathcÀc /eecn.t»ti//e/en, oon fioo/ on €fzo cottnetiel

Ml/emttzaat 2 3 l/eez/en

Ail: oas - 7t 43


1l

- lk ben zeer tevreden met de zaaltrainging van Henk. - Zou een goede begeleiding zeer op prijs stellen. - Annelies van Dijk terug als trainster. - Te weinig aandacht voor de recreant, we voelen ons op gejaa gd.

lk loop bil STB nog steeds met veel plezier. De enquete is teveel gericht op de prestatieven en te weiniq op de tÍimmers. Er ziln mensen gekwetst die zich jarenlang belangeloos voor de vereniging hebben ingezet. STB betekent voor mij nog altijd SPORT EN TRIMCLUB. - Deze enquete is mosterd na de maaltijd. - lk hoop dat de voorbereiding vooÍ Maastricht voor de recreatieve lopers blijÍt. - De training zouden voor mij een halÍ uurtje later kunnen beginnen. lk zou een loopgroep willen begeleiden, maar alleen met mensen die mij aanslaan. De resultaten van deze enquete zullen binnen het bestuur besproken worden en aan de hand hiervan zal het beleid waar nodig worden aangepast.

Onze dank aan ieder die deze enquete heeft ingevuld.

Werkgíoep loop groepbegeleiding


ia Rubriekje yan d'r Deus

Bi

(niet Ger maar die andere deus)

wit ik iets tíwijt over het stukie "van de voorziter"- wdt

\\)as het kom invdllen dan het me nog ook $,eer, potílorie nu ben ik het l<Nit. Mocht ik er later in dit stuk op teruq. deze

op dit moment \\,orden miin gedachten beheetst door de Piin in m'n benen, ik h?b gisteren weer een pugíng getlaan om voor de naratllon fu Berlun te truinen. otulet de bezielenle begeleidin| ran die andere deus ben ik tot 2:20 uur gekomen. waanoor ik vel eerst I uur lekl'er ruslig voor mezelf heb gelopen, heerlik niemand die ie zit op te naaien. De overige 1.20 uur net de Broep Sepoogd te lopcn. Mukk?lijk \Nds het nicÍ, want als ie zo langzaam loopt ab ik, kriig ie wn de groep niet al te |eel aanmoediling. Hooguit wat geknoter vafi "k)op maar \íet achter die, want die w,l§eb le leel in tenpo" tat "\raaroh gaat ie niet voor zichzelÍ lopen, k,4 ie za ldngzaom lopen uls ie aelivil". Dat ík oruleftussen 7 dodet slerÍ vakwege de pijn in nin kuit schiint veftlet nicmanÍl ïe bt)eien. "Je noet je niet aanstellen" ?.egt ilie \tulere deus af en toe om me aan Íe noediSen. Ahryr|rl ta1t die weer tloor de zanl lopcn, nou dal wordt \\'eet suPer Pin lijden, wat doe ik hicr eigenliik? He! He! dat hebben we weer qehad, nou weer proberen a1n de groeP dai te kldmpen, \'t\7ní voar die deus fiet het wisseletul tenpo wor(lt niet meer omgekeerd. Aha! ze Saan die kant ap, gauw hier de ai«)rti g emen- E rtn, hoPeliik is de Pin vriidag wat niruler, v,ant dun bcgint de ellende \reer opnieu\r' En dan vralqt iemanLl zich af waarom je ifi gods aoh Sdal rennen en ul helenaal 'tottr een murathon gaat trainen, nou ik )\,eet het ook niet, het zdl wel een soon nasochisme zijn. Het is zo heerl|k (tls jc h'eër \)at de piin a,Í bent, duí getoet krijg je atleen als je ?erst pin heb 8.had. Zt hier nog een noraal itt (lit w wal, 4Íe zoeken, nea ik Selaof het niet. Maantldg 8d ik een po|ing \toge om 2:30 uut te loPei, als dat lukt geeÍ ik ne definitieÍ op t)oor de marathotl, tl1n z.al (le ftst ook na)g wel lukkefi. Ik heb dl ??n leuk park)uríe uitgeaocht, (le rte$route "Miinspoor", leze loopt van Hocnsbrcek, langs de AtÍa brouwerij in Tult (o.íl'o) ndor Oitsbeek, Schinveld, Schuoerpark in Brunssum rreer terug nadr Hae sbrcek. van ntii ui is dat totaal ofi|?veer 24 Km, moet kunnen zau ie zegge . INkkr alL?en, eiÍlen tempo, Bewap(lnd met m'n hitlon op m'n tu|, hapelik nooi

ik l(\tií \rou over het stukie Nan de Noanblar ben ik toch h\)it, maat ja dat w,,s \raarsthinliik oak de bedoeli S.I)uus Nou, wdt

D'r DPut

echt


---t - t9

GELEZEN IN: De route van de ,l Parelloop in II tsrunssum mag tot de

Om alle tlviiÍels over een le kon " PaÍelloop " paftoers te niet te doen zie het nevenstaand art kel dat gepubliceerd rs

in de "HUNNERS'van mei 1995

"oE LtMBUncER" dd 16 írsi

Í995

I

snelste parkoerscn ter wereld woÍden gerekend. Tweemaal werd het parkoers r?n de race over 1O kilometer opgcmeten met een geiild meet\Àiel, Als derde controle werd een geiíkte racefiets ingezet. En daaiom wordt nu heilig geloofd in de sensationele 27,49 die Simon Irpuyet er op 2 april liep. SIechLs 9 seconden scheidde hem van het wereld. record op de weg van Addis A.bebe. Irpuyet moest wel met aanzieílijk veel mioder pÍiizengeld genoegen nemen dan de 5O0.OOO dollar die Abebc op 24 januari 1993 in Jakarta onMng.

AtleetJan Hoven wint Heideloop LANDGRAAF - Jan Hoven heeft gistercn de zestiende Heideloop op zijn naam Aebracht. be STÀp-atleet nam in de race over tlpn Eng;lse mrjl vrij snel ni dp starL samen met Ger Bod"lier, WrlGo"Ësens en Dennv Hendrix de leiding-. Na zeven kilometer versnelde Hoven Aan rle llnlsn had hlJ cen voorsprong van ruim zestig scconden op Ger Bodelier (Achille: ToÉ) en anderhalvoïinuut op pa.nny Hendrix (Unilas). Bii de vrouwen versloeg d'e Belgische Annepaul Ketelslegèrs haar .oncurrentc W'ílma

Rusman (Oirsbeek) met rurm-verschil.

Uilslagen: Ííaíns[: 1 Jar Hovel (S.ap) 54 ZB, 2 Ge Booptp' tAcr-i,t,s To0r )),',9 J Udrny h€rd rr (l.jr,ta.r 5558 4 W1 Goes(arqtJ1,d l 56.0. 5 -reo LnssFn (UnrlasJ 57 Vrouwen: 1 Annepàul l(etct\ledeís (Bclorrr 61JI 2 w,l.r.r tluSrrdn íUqi'as) 68.\5 J r,n.rvWei,ls íLieerer) 79 -g Achl kilomele_r. mannen: Fo-or^ \tao, .B 05 2 Ir,4À 5 1 1"". 7o,15 Ver00osse- B,Jlss.rmr 28 rpr)r.,,- ,Mà1. .. ,-íS, ,l JJ 2 VÍouwen:

4/

-

Jànssen (lJnitas) 35 43.

,

J 6,"/rsspn ISTB, 40lB

.-

"

I


lln

DÍappewedsíriid

VAAT§ . VENI,O IOO I(M. zordag 25

irni

1995

11e

Op zondag strijd over n 7 -.tappè's De STB

VAALS

25 luni a.s. ls het

VENLO LOOP

100 km, verdeeld

èn 2

ln het

uit

ploègcn deel

7

volg-

wagens.

totaal

nemen

die dag

aan

stnjd. ledere ploog ,opers, 2 fietsers ongeveer ploegen deel, dus dat ruw geschat man en vrou$r op weg zUn langs éen

een 60 dat bètèkent zo'n 600 op

prachtig maar

koers

monsterwed-

gaat dan van start. neemt dil jaar mei

maar lieíst 4 béstaat

de

§oms zwaar par-

Venlo. De

richting

eersie

gaat van Veals naar Willré dan van Wylr! naar Schinnen. Van Schinnen richting t{iéuwstad. Hierna volgt dë 'dam6sètappe' die gaat van Nièuwglad naar Sl.Joost

étapp€

alwaar een rust van ongeveer 1 uur is gepland. Na de hérstart komt men na 15 km aan in Boermond en van daar gaat het naar Reuver, Dan volgt een 18 km lange etappe naar de finish in Venlo. Do volgendé STB-ploegén nèm6n àan dé26 happ6ning dé61: STB I (sen,)

STB ll (vet.)

I

Cor van Haaren John Éddy Verslappen Theo

Jos

Dutewèord

ll

Hub

Hendrix

Schmèiis

Eftens

Fischer

Cor van Haarèn lvlaria Rob Ed Quaedvlieg Bert Borghans Harm van Goor

Fiksèn Gér Bodelier

Jo

St6vens

sTB m Jo van VÍodrop Hèrm Gerards Sjaak verheyèn A.van Vlodrop Frits Fischer John HoÍ Wièl Schepors

0-0-0-0-0-0-0-0-0-G0-0-0

§TB IV Louis Cordewener

Harm Alkèma A.van Dilk G.Schaíhausen


41

t l" IIAM íoÍ IIA1II loop zondog 17 ocptornber 1995

De Dam tot Damloop is een van ds gezelligste lopen van Nederland. Men loopt hierbil vào het cenkum vah Amsterdam nar hèt centrum van Zaan-

dam. De passage van dè lJ-tunnel, het tiénduizenkoppige pubtjek in Zaandam en de vele orkesties onderweg sprekén bij deze loop het meest lot de véèeelding. De aÍstand is 10 E.M. (16,1 km). Evenals vorig laar is ook dit jaar is dè STB wèèr vertegenwoordigd. Het aardige van deze wedstrijd dat men mel eén combi-treinkaartie (rois+inschr,jving) voo.delig naat Zaandam kan reizen. De winkels zijn dan open dus de échtgenote, vriendin oÍ wiesd kunnen in aíwachting van de binhenkomst van de lopers zich uitstèk€r,d vermaken in Zaandafi. De lopers gaan bij aankomst in Zaandam ínet de bus (gratis) naar de start op de Dam in Amsterdam. Hot parkoèrs is vlak en zeea snel en gezien de etuaíngen van vorig jaar is de organisatie van deze loop pédect. Dus voor diegene die niet naar de maràthon van Berliln gaan is dezè daq een prima altematiéf. Wi, je nog meer details weten informeer bij: John l_lendrix oÍ Theo Schmeits. 0-0-0-0-0-0-Q:0j0"0-0-0-0,0-0 4 D...-I .

w lk heb er hee lang op gewacht. maar ce oo.!aar heeÍt me e ndeijk een spee kameraaclje gebracht Op 7 me 1995 is gebo:cn miji broerrle

Jim Gewtcht 3680 gtan

Hulb e.

M rlam Gu pen,

bÍeng ik u deze b lde bóodschap Sam Gu pen

maar bet

Lr

eersl even

6373

VI Landgraaf


GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN Nou/ dank jé wèl hoor, zei de vadei tegen zijn zoon. Àls ik vroeger zo?n rapport aan nijn vader had laten zièn, kreeg ik de hele week water en brood voor straf. l4ejuu zèq, dat noet noqal een vader zijn geweest. zwilg snotneus, die was in 1è.ler qéwat lreter dan de GÀI6B'IIUMOR

De.ècl^rc.: T en i"d- o-\dngynisstrail Hebt u daar nog iets op te Beklaagde: Ik kan er alleen op antlroorde., dat U nijns inziens zeèr licht?innig net dë tijd van anderen taalleraar heeft de nacht in èen hotel doorgebracht. Bij zijn vertrek kijkt hij de rekeninq in, die nen hen aanbièdt en gtimlacht. - Klopt ér iets niet? vraagt de kelner. - Er staat lrel een k1èine fout in de rekening, er staat voor nijn ontbijt: èen omelette nel een t, inplaats van Een

- o, zéi de kelner, dat is qemakkelijk te verbeteren, Hij verandert de rekening als volgt: I onelette net - tlat scheelt uw vrouo toch eigenlijk? - wat haar scheelt? Eerst is ze boos ge\rorden op ons dienstmeisje en toen op nij, omdat ik niet toos aas op hét dienstneisjé; en nu is ze boos, ondat ik boos op haar ben, oindat ze boos ras, wijl ik niet boos rdas, toèn zij boos sas op het dienstneisje ! Twee amblenaren van een MinisleÍie staan op Cerrlraal Slation Den I{aag op hun lrein le wachrer. Ve.dorie war íinkl het hier.' Íle een: De aMer: Geen *onder de l\ eede Kamer is ortbonden....'

Bnrll dc kapireir mar z'n matroos iI her kraaicnesir "Schreeuw toch ïiet de hele tijd 'Lar( ir zichf. zolàng we og in de haven tilgEu


Trainingén zomeaseízoen 1995 - SENTOBEN -

o.g

Tiid

Plaats

T,ainiog

DuuÍ

lralnerl B€eleider

1430

16.s0

1430 14.30 19.00

vdjdag

Zal6ds§ 8_30

J.15 uuí

Trainingen zomeEeizoen i995 - JEUGD Trainèr/ BegèleideÍ 1a,00-19.0O

u!.

15.0O-16.m uur

15 sO-17

m

ur


REFPUNT

\AN

NN ODE

STB Clubblad 1995 nr 3  
Advertisement