Page 1

ATLETIEKVERENIGING

BR u&s^

"oà

\?^

në BË 'tf lt' Sport - en n1995 No2 D Tr imclu b Brunss ummerheide


Clubblad Sport en TÍlmclub Brunssummerheidè Bestuur: VOORZITTER Wlm van dér Unden Op G6n Hoes 59 6442 PP Brunssum tel. 045-254999

Hcc3

SECRETABIS

Jan Yan Groenè Kruisstr.í3 6343 8D Klimmen te1.04405-2734

PENNINGMEESïER

Jo van Rhodesk.lg 6363 Ax Wiinandsrade tet.045-242716

JEUGDSPORT

HubWGIlng

ALGEMENE ZAKEN

Vice-voozitter

Jor Schepenbank 22 6343 CV Klimmen te1.0445$ 1995

ALGEMENE ZAKEN lid trainerscommissis

Jo van Vlodrop Koempgl 9í 6372 NG Landgra6f tol.045-3í6586

nooy

Quaedvliegln.28 637í HB LandgraaÍ tel.045-320222

Janss.n

H.ric Vèmcuhn

WEDSTHTJDEN

Op Het Voldje 9 6372 RX Landgraaí t61.045-321893

ONDERHOUD EVENEMENTEN

Gar Xnaul Lambèrmonstr.6 6373 BD LandgraaÍ tel.045-316278

ÍRAINERSCOMI\,I.

Cor van Haarcn Veldbrand 6 6372 DN Landgraaí tel.045-326562

SPORT MEDISCHE ZAKEN

Harry van dcÍ LaarHommBrt 10' 636'l HN Nuth-Vaesradè te1.04492-608E

WEDSTRIJD. SECRETARIAAÍ

Jor van

Zanlcn

TíigoniaoÉ 10

6413 LP

Heerton

tet.o45-2273300

31í3Í

POSTADBES STB

: POSÏ8US

HABOa,ANK

:

irí. r724a3.875

POS]BANK

:

flr. $15605

oE/O AC L.Arilt GRAAF

!.Irl ngm. SIB Bnoó.tí l9 6363 AX wllmnd.írd. Kil,a,u, 13í ADVERTEBEN : Vl. b.lruuÍ ot ndakrhdr.. AdwÍt rn err k[g.n hd ctubuad lorr.ntoor to.gezo t.l|. t.n,v,

VERENINGINGSNR,

:


REDACTIECOMMISSIE Annclies van Vlodrop, Ed Schiks, Theo Schmcits

iJitcíliike inleveÍdatum kopii:

3 juni a.s. bij Annelies van Vlodrop, Koempel 91, 6372 NG Landoraaf.

Het clubblad verschiint 5 x per jaarINHOUDSOPGAVE: Pag. Onderw€rp 2 Van de vooÍzitter

3 4 5 6 I I

Etappewedstrijd Vaals Venio Mid w;nteÍmarathon Apeldoorn Emmacross Heerlen De 30 km. van Tilburg Diveíse uitslagen Verjaardagskalendeí 10 Nieuwe leden 1 1 Varslag jaarvcrgadeíing I6 Nieuw SÍB bestuuÍ 17 Parelloop Brunssum 19 Parelloop Brunssum 21 Heideloop 1995 24 Wedstíijdkalandeí Tomeí 1995 25 Vergeten Íotomodel 26 De EstaÍerteknuppel 28 Maíathon BotreÍdam 29 Ziekenboeg 30 Eurode Srraat estafette 32 AÍvallen en de rustsrofwisselíng 34 Gelezen in LandgÍaaí Actueel 35 Gehoord builen de CoopeÍbaan 36 TÍainingsproqramma SïB {zomer)

lngestuurd dooÍ: Wim v.d. Linden Theo Schmeits Theo Schme;ts Theo Schmeits Theo Schmehs Theo Schmeits Jan van Hees Jan van Hees Jan van Hees Ed Schiks

Theo Schmeits Wcdstrijdcomm. Jan van Hees Ed Schiks Theo Schmeits Ed Schiks Jaí) van Hees Theo Schmeits Ed Schiks CoÍ v. HaaÍen


Van de voorzltler Beste lsden, Voor de eeÍste maal en nog wèl in een oigen rubriok, mag ik als vootzitter enigo woorden tot de leden van S.T.8. richton. Jullio zullon bogrijpen dat ik als esrs{e ondenverp d6 vorandoringen binnen h€t bestuur van S.Í.8. aangrijp, om de simpels roden dat dat hetg€on is waar ik mg voorlopag 619 druk rhse bezig ga houdon. Na jarenlang alwozigh€id is het ni6t gemakk6_ lijk om de onderlinge v€rhoudingsn tussen d€ ledén en/oí begeleidors in té schattén, and6rziids kun i€ als (èx)buitonstaand€r gèmakkoliikor een onbevooroordegld standpunt innem6a. Bovendi€n is er in hèt bestuur nogal wat gewijzigd, zodat wij als team tijd nodig zullen hobben om op elkaar inqespeèld te raken. lk vraag dus tijd van de leden om ingewerkt té rakon en bégrip voor hét íeit dat èr hier on daar een íoutj€ gemaakt kan wordon.

Iot miin grots gènoegèn is Jo van Rooy àls penningmeester h€t bostuurs team kom6n vBrstèrk€n. Jo, vàn harte welkom. lk hoop dat je weqr ouder_ wots gogde tijden met ons mag beleven. Hst probleom vacature penningmeester, ryaarmee het begtuur danig omhoog zat, is hi6rm6è gelukkig opgelost. Wii hebben een dagelijks b6siuur, bestaandé uit 3'oudo rottèn', (iie allen al menig marathonnetie in d6 beaon hebben. Als dat ni6t voelbelovend is, weet ik het ook niet m6er. Bovèndien blaakt de re§t van het bestuur van ijvèr €o inzet (dé 2'bestuursvergadoring duurdé bijna 4 uur ), zodat ik d6 S.T.B.-toekomst m€t vértrouwén tegemoet zie. Op de ledenvgrgaderrng is vaak gesproken ovor een nieuw bestuursbolèid. lk vind dat je als nieuw bostuur indordaad tó kennen mag gevèn, dat i6 hét een en ander wil veranderen. Toch wil lk mot dit soort k,eten voorzichtig zijn. lmmers, onze voorgangers hèbben m6t z6er veel ínzet en clublierde d6 veroniging goloid. Dit bestuur 6n ik denk ook all€ leden hebben dar grot6 waardering voor. Wij mogon voortborduren op wat zij tot stand hsbben gebracht. Hot b€stuur hoopt, met voornoemde stelling nadíukkelijk in het achterhooíd, v€randoíing lot stand tè kunnon breng€n op tweo 96bi6dèn.

ln dè èéÍslc plaals zict hct baduuÍ àls taak om dc dlvcrac aroèpèn èn gÍocples binnen de S.T,B, mccÍ bil clkaar te brengen, Daamaad zal ot geweÍlÍ worden om dè bagalGlding van dc groèpèn le YeÍbotc.an. U ziet, dit zijn g66n gomakkelijks punt€n. Het zal dan ook een geleidelijk

en hier 6n daar aen moeizaam procàs wordon. Ook hier hoop ik, dat wij op jullie hulp en begrip kunnen rekenen. Overal war vorand€rt wordt, loop io het risico dat mensen daar moeite mèe hebbon, om wat voor redon dan


) ook. lk wil julll€ op dez6 plaats orvan overtuigon dat wij als enig dool hebbsn d6 gang van zaken binnen d6 S.T.B. zo optimaal mogslijk te maken. En dat voor allc ladanHelp ons daarbij on toon wat begrip als hi6r 6n daar wat 'kinderziektèn' gesignaleord wordon.

lk wil miin eerstè schrijven aísluiton mèt 66n oproep. Binngnkort staan er w€6r do gozelligs èvonementon voor de déur. Zoals aígolopon zondag dé lamilisdag en natuurlijk op rondag 14 m.i d6 HEIDELOOP ". Kom allomaal en do6 m€€. Lat6n we er mèt zijn allen lsuk6 6n g6zellig6 dagen van maken. Bii éèn club als S.T.B. moét dat moggliik zijn. Stèrker nog,

"

S.Í.8. heeít zolfs 66n reputatie op dat gèbiéd. Én dat moèt6n ws

zo

0-0-0-o-o"0-0,0-0-0-0,0-0

11e

VAALS VENLO LOOP

EtappewedstrUd Vaals - Venlo 100 km Eigenlijk was dit anikol bedoold als oproèp om aan dit gew€ldig ev€nement do€l te nemen, maat er hèbben zich inmidd€ls al 4 ploegén aangemold. Eí kunnon nog altijd lopors oí bog€leidors zich aanmoJden. Vooràl zoek6n wi/ nog énk6le dames om d6 'dames-Btappe' le lopen. Dè Opz.i,

D€ start is op de Vaalserberg. Verdgeld ov€r 7 etappes voen het trajekt do d€elnemers langs de mooist€ plekl€s in Limburg met als eindpunt na 100 km. Venlo. Elke deelnemende ploég bestaat uit 6 lopers die isdeí 15 km afloggon en í loopstèr di6 10 km voor haar rekening neemt. Ondsrweg wordèn de deelnomers begeleidt door 2 íielsors di€ aan de hand van oen routob€schrijving d€ rout€ bepalon. Gozlen de grvaringgn van voorafgaando jaí6n, son onvergotolijko dag. ln[chtino€n on aanm€ldon Dti : Th6o Schínois, tor.045 - 352003


Bero

-

Midwíntermarathon Apeldoorn 4 Íebruari 1995

!

"c'8os

Op zaterdag 4 Íebruari 1995 was de inmrddels a|22"' editie van d6 Midwinlor Ínarathon ln Ap6ldooín. Deze keer waren 5 STB'ers pressni. Hoewel de verzorging n et optimaal was ( te wernrg oÍ geen drinken onderweg) werden toch dooí 2 man een

l'i

gelopen.

CoÍ van HàaÍen I llep een mooie tiid van 03.15-28, ruin 1 minuut sneller als zrtn New York maraihon en Jos Dulaweèrd Íinishte in 03.17.48 en dat is zelís 10 rnrnuten snelleí als ziin beste maíathon, ook ln New york Q.l()pen.

Haím van Goor liep een priÍna tijd van 03 07.48, hil was na aíloop van deze toch zwaíe marathon héel levreden moe I .3rÍè MuyrèÍs was dè snelste van het gezelschap. Hil liep voor zjn doen (. mindere tiid Ínaar was toch dik tevreden met 03.05.56. De iaatste man van d6 STB ploeg was Hub GeÍels, zijn tijd:03.59.51 TlÍTSLAGEN:

102 11 I 171 184 484

Pierre À/uyrers Haím van Goot CoÍ van Haaren Jos Duteweerd Hub Gorels

l

piaats plaats plaats plaats plaats

16 18 84 92 79

lv45 l\r45 Sen. Sen. lr,í50

03.05.56 o3.o7.21 03.15.28 03.17.48 03.59.51

Totaal aanlal deelnem€rs bij dez€ líidwintormarathon: 563 0 0-0"0,0,0-0-0-0-0-0


N VONKEN AUTo

. verkoop nieuw selectieve occasions . leasing . Ă?inanciering . reparaties . onderhoud . schadereparaties ;, APK-keuringe


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


Emma - cross Heerlen 10 km 12 Íebruari 1995

Deze door AVON georganiseerde 10 km wedstriid wordt altijd 2 x per laar gehouden. Hot parcours is gelegen bijde atletiekbaan van AVON gaat dooí een meestal moddeíig weiland m6t enkele 90 graden bochten dan een bèrgje op en via Tuindorp weer richt ng baan. En deze rondé 6 keerl_let is geen grot€ wedstrild maar met zo'n 113 lopsrs op de msgrdere aístandèn mag men toch tevreden ziln. Ondanks dat deze wedstriid zowai naast de deur is zijn er meestal toch weinig STB'ers aan ds start, ditmaal maar drie I Bob Fikseh liep een prima 7" plaats maar dat ziin we langzamerhand van hem g€w€nd. Ds verdsro uitslagen ziin:

1 7 11 18

Wil P6p6ls Rob Rikson

Jos Duteweerd Theo Schmeits

Ceasar STB STB STB

Totaal aantaldeelnerners bij daze 10 km : 46

00.33.06 00.35.56 00.38.31 oo 3s 35


De denig van Tilburg maart 30 km

Wat wi jo nog meer, een lekker zonnetle, nauwelilks wind eon temperatuur v.r'r 15" C. dus ideale omstandighedon voor een 30 km wedstijd. l)Lrs vertrokken een twaalÍtal STB'ers richting Tilburg voor deze door AV uitstëkend georganrseeíde wedsiíjd. Het paÍcours was aÍgezien van ^iilàkhmmelle over een brug zo plat als een dubbeltje met na 15 km een een

l)aaÍ déze wedsÍljd n het tralningsschoma van "Rottordam' 2at, was irlJesproken dat we 'marathontempo' zouden lopen. C)rn 12.45 uur qingen zo'n 330 !l deelnemers van start, waaronder 2 STB darnes, lnge van Aarst en Annclics van Vlodrop. Annelies had van haar pcÍsoonlJke trainer Jo de opdracht gekrogen op een hartslag van 150 te ( ,'èn. Dit ging haar schilnbaar gemakke ijk af want na hel kéerpunt kwam ik haar iachend tegen èn op het laalste siuk passeercle ze zelrs nog een trc,)tal lopeís. Cor van Haarèn I had op het laatsle moment besloten om n el met ílets de STB'ers le beg6leiden maar trad als persoonlijke begelerdóí van lnge van Aaíst op. lngo liep een prima wedslriid, in het bogin Ínoest ze stèeds door Cor wat aÍgeremd worden maaí liep toch uiteindelijk prlma op schoma èn kwam in en mooie iijd van 2-30.32 uur binnén. Ja, 6n dan hebben we nog Rob Riksèn, ik zal allesn ínaar zrin liid on p aats nogmen dat zegt voor i€d6r6èa genoeg plaal§ 18 (7' se.' at) Ít/d 01.53.3í Dat is een gemiddelde van 15,86 km/uuí. Eí zaltoch heel wat moeten gebeuren wil dat in Rotteídam geen uitstèken' dc tijd opleveren. Onderweg werden de STB'eís aangemoedigd dooÍ onze keísverse voorzitr.r Wim v/d Linden. Deze 30 km van Tilbuíg is een prachlige testcase voor de íVlarathon van Í'lotlerdam, iammor dat er van dé 20 maíathon lopers. die Rottsrdam open, maar n€gen aanwezig waÍen, met name de groep Klimmen schitter_ de door aíwèzigheid-


I Hier blijkt alwoèr dat de cooídinatie tussen de verschillende groepèn brnnen d6 STB nog niet voldoende rs. À,4aar met de inbreng van het nieuwe b6stuur zal hèl ínisschi€n lukksn om hierin verandering té bíengen. Hieraan wordt tenmlnste momenteél hard aan gowerkl en mei een beetié medewerkrno van iedereen moet dit toch lukken-

lre uitslagen:

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11

Bob Biksen Theo Schmeits Jos Duteweord Íheo de Leeuw Jo van Vlodíop Roger Gillissen

Wim ElevÉld CoÍ van Haaren ll lnge Aarst Cor van Hàaren I Annelies van Vlodrop

plaats plaats plaats plaats

7

plaats

6

Sen.

33 Vet. 28 Sen. 24 Recr. plaais 44 Vet. plaats 30 Sen. plaats 54 Vei. plaats 36 S6n. V.Sen.

plaats 43 Sen. plaats 143 Recr.

01.53.31

02.47.13 02.12.24 02.12.55 02.13.09 02.14.00 02.16.20 a2.1A.54 02.30.32 02.30.32 02.53.46

0-0'0-0-0-0-0-0-0-0-0

Baantraining op de baan bii AVON Voor het lopèn eèÍst de rèk- èn strekoefëningën


B

T,IVERSEUITSLAGENDIVEFSEUITSLAGENOIVEFSEU]TSLAGENOIVER

ProÍile cross - Uden - 8800 m. - 5 Íebruari í995 piaats

5

tr45

00.35.06

Í5 km.Wegwedstriid - Eschweiler - 19 ÍebruaÍi '95 plaats

5

M45

oa_55.22

Halve marathon - Weert - 26 maart 1995 41.27.36

Emma-loop - Heerlen ir,rud L-ieskamp

- l0 km - 12 maart 1995 sTB

00.58.28

0-0'0-0-0-0-0-0 0,0

fn

zoals bii elkè vergadeÍing weÍd er na de vergadëÍing nog meer vergaderd als tirdens de vergadering


GEFELICITEERD DE KOI4ENDE 2I4AANDEN HOPEN HEEL WAT LEDEN VAN DE

S.I.B.

HUN VEBJAABDAG

lvlaand: APRIL 1995

TE VIEBEN

l4aànd: lvlEI 1995

6 Janssen, Jos (45) 7 Koeken, í'4arhes (38) 7 Kremer, Anneke (13) 7 Starmans, l4arle-L (48) 7 Weltlng, Hub (43) B Ennrngë , Froukj e (12) I HandeIs, Erlka* ** ** (50) 11 Polsmans, Pim (11) 11 Stevens, Jo (46) 14 lvlarcus, Wlllem (44) 15 llaessen, Albert (56) 17 Hendrrx, B1k1 (48) 19 i,4anders, Jan (49 ) 20 Teeken, Vlcky \24) 22 lrÍ1erts, Jo (51) 23 Franken, Linda ( 1) (30) 23 Kramer, Erlk 23 0tto, Ben (44) 24 Schoenmakers, John (45) 25 [íouters, Sanne (2A) (59) 26 Pagen, Nol (60) 27 Paas, Harry 28 Haaren van, Cor (29) 28 Lendfers, Jëck (41)

1 2

Lucchesi,

l4ayk

Hoesbergen, Erlk líe1trng, Èr1k

(

s)

(39 )

25

(14) (25) (45) Spaar, W11 (43) Hodlamont, Sjef (39) Prevoo, llari.j Cornellssen-Pafs, tí. (44) KLrckelkorn, lvlarcel (47) Gootzen, Alexander (10) SchorÍnans, KöreI (38 ) Starmans, Plerre (49) Ypma, Anne-Pl6r1e* * * * {50 ) (37) Cordelvener, Finy (38 ) Elsenga, Frank (2t ) Íeeken, BaouI Lucchesl, roff (12) Schlffelers, Barbara ( 7) (43) Berendsen, bJrm Relj nders, t""a***t* i50) (16) Bobeerts, l,1a1s1e (43) Vlodrop van, Jo (32) Duteweerd, Jos

26 26

Ypma, HEns

4 6

10 13 16

\7 1B 1B

19

20 27 22 22 23 23

24 24 24 24

Hoff vèn ' t, Petra

['41en 142) ***** (s0) (45) 27 Gulpen, Rob 28 Drlessen, lvlarleen (39) Proliciot 31 iilllï3:,'Ëilï. [;1] ouaedvlleq,


'11

Welkom bij Petra van -t Hoff K loosterbosstraat

S.T.B. llarl]y van de Laa.

45

HoÍnmert 10a

6463 EB KEBKRADE Geb. 06/05/1970.

6361 HN VAESRADE Geb. L7/A1/fi57.

Sanne l,,,routers Naanhofs!./eg 97 6361 DF}VAESRADE

Harrre Belnders Honrgmannstrëtst 2:L 6372 VH LANDGBAAF Geb. 04/11l1949.

Geh.25/o4/1975. l^llm vèn der Ltnden 0p Gen Hoes 59 6442 PP BBUNSSI]I4 Geb. lB loz /1954 .

6413 VI' HEERLEN Geb. 2511.0/7947.

Jo van Boo]lj Bhodestraat 19

Peter Cornelrssen Celntuurstraat 13

Albert Lreberg IJsselstraat 2

6363 AX W]JNANDSBADE Geb. 1A 172 /194A.

6372 HB LANDGBAAF Geb. 10/03/1945.

Frank

Bert

Hensgens

Arthur van Schendelstr.16 6372 HV LANDGRAAF Geb.22170/19BA.

Reynders

Ge.ard Douströat 6415 VB Geb

.

11

HEEBLEN

24 /45

/1945

.

I

0NZE NIEUT/íE LEDEN VANAF

01

JAN. 1995

.

NIEUWE AANWINSTEN


JAARVERGADERING ALGFI4FNE LEDENVEBGADEBING

]]

STB VAN 07 FEBB' 1995.

w.o !oorl'Lter Hàrry VerÍPJler. openL deze vFrgaderlng r?L -e_'a'uelrtl. wel\or Pn zegL vFrhergo Le.'rjl. ovel d' opkomst en aanwezlqheld van 59 stemgerechtlgde leden. In zrjn openingsrede geeft h1j een korte telugbllk op het afgelópen verenlglngsjaar '94- Et zlt nog steeds groel 1n qoed ja"t gew'e-' ' her leoe^édn-dl. hoL rs ee'1 . ' {4an's ot.l o'uer't voor nda1oer er oé oÍqeloper -"íIQpo_ l^e loÍÉ1 ,prsLr"rl r,q or-n-n heL B'"-LJr Dé

l": !!"1";;" ;:: l"i:';":;::;; ll-.'i".

-'{<c

r-r

^orrr'p- rdn d. Algere_È Leoe-'F-gdoerl^q d.d 08 Jan.q4 o- ooor o" l'_a voo /, LLpl oe1à10e1d. [] ,'rj oè'n oo "o: De

aanÍnerklngen. Daarna r,/orden deze goedgekeLrrd en spreekt dEnk ult aan de secretarls. Hlerné volgde het Jaöaversfag van de secretörls d1e een

of

h1j zrjn

de korte teruÈbll@1nds laatste jaarvergaderlng 1s ons weer een goede sportvrlend ontvël1en. 0p 58 jarrge leefttjd overleed ons clublld Jacques Peeters. Er vond een gesprek plaats met de Gemeente over een te renoveren schoolgebouw dat ëfgehuurd kon worden als clubgebouvJ. STB heeft besloten hler van af te z1en.

Het

jaar

1994 werd afgesloten rnet een Iedenstand vèn 262

1eden.

ï3ia': ïi!"'"i-i

I

verslaq van de PennlngÍÍeester voerrg door heir Lrltgelegd en toegeo,sr,» -""". l^laar dr.t nog meer nadere u1t1eg behoef

ï:::-"" -.Ífl i:";,:::-.:: ï::i,::::i:"Yi;':?i::: 1;'n' .pJ$1 bafans. lrerd d1t noq lets dutdellJke toegellcht. de

Hlerna rvordt Hulb heel hartellJk bedankt voo. zrjn veLe wek en lnzet voor de STB waarna er een èpplaus u1t de zaël kl

1n

kt

-

-s b1J STB De Hlerna rs het de beurt aan de dlve.se CIe kascontrole C1e heeft haar bevlndlnqen waargenomen en ze Tun tat d;--[onklL]sr e gekomen de PennlngÍneester, na goed vlnden vtsn de aënwezlqen, te déchargeren.


2

De V,ledstrlJd-Cre brengt verslag urt v1a Albert Verbunt. De Cre heett ooed oErerte lded - str ioen oeoroanlseerd. /àt/a,^' ."nn"n oa! er eel \è 5lddr óoefr oeze Lre t. vtlztrr^ wo.den pn wensl qFheel nreuurp Cre qevormd noet -wlln . de nreur,re Ínensen veet sukses toe.

::."i:::ï":ï;:",:::: :::::".::",,".,,.".í#iuo" .e. rolr,v-'.-g ,"- ro w?Iirng. Doii

qröïi nate ,"^ rc' '1evond groot Eveneens er bezoek aan de tralnlngen te noemen. plaétsverllet oanreI de Vrles STB een tralnersw1sseflng en zlJn plaats r./erd rngenomen door llaroesjkë 011s1age.s. De leugd beschlkt over wedstrljdkledlng geschonken door Hoofdsponsor

Sjef van

ooyen.

De Evenementen-C1e onder leldrng van Ger Knauf, geeft vra Fnnb-Prevoo c€n korte rmpressre over alle gedane activltel_ ten. De nfeu!.re plannen voor hel komende jaar zlln ook a1 klaër. Huub dankt hlerna ledeaeen voor het meedoen aan deze evenementen en gceft öan dat e! vJeer pfannen bestaèn om nadr Berl r in LP q,lan.

o.derroro'-Cle '.eer qep. ./er,,og oroèt D -§Sr9t' qeen er /§ltp' of wérnrq ondelhoud rs gepleegd èan de v ba ". I"et v"rd-re verloop \,d1 oele !p gaoÈr1.o zal hrerop nog nader worden op lngegaan. Als Iaëtste geeft Ed Schlks

namens de Bedaktle-C1e een korhun werkzëamheden het clubboekle aangaande. 0m rede van porLo besparlng worden de boekjes 1n de Gem Lalldgtaaf door enkele leugdleden ëan huls bezorgd. ZlJn dank gaat u1t naar 61le adverteerders en vaste mede-

te lmpressle over

werkers voor het clubboekje STB. Vervolgens gaat de llínd-Voolzltter

In op het rlj e yljlqo!p9!bj9!. De onderhouds neerd nret optlmaal. De behoefte onderhoud ult te besteden aan ko_sj!!q

r, a

onderhoud en C1e functlo-

vcrgaderrng gaat accoord met het eerst de frnanc]ele kant v/d zaark besproken te hebben. ca Hlerna !!9tie l'índ Voorz*!9M9l_l!!_99! p! 15 rnlnuten. agenda- en gesprekspunt 1s _ol9l!qq9!I!!ll9

f3:."?è93:0"

wii zittcn niet stil...


eu van den Ber Tedudsche GrootlEndel in ÀutoÍrBterialen Startnotor- en DynÀÍno- Revisiebedrijl Sperwerw-"g 28 - 63?1 AC Ldrdqlaal (lrrduslneterreur Abdrsenbosch) Teleloon

015

32 79 1t)

Telel.r"\ 0,15 32 72

Zd roj ews k i

:

18

;ft U:BïJi.""'"'f,:;"

Heerlenseweg 2OO Landgraaf O45 - 72 OO 02


EN l(ICI«EN I,.r,;


It toegellcht. 0ok alle vragen vror den naar tevredenheld toegel]'cht, De vergaderlng gaat accoord rnet de crjfers en wordt de begrotlng goedgekeurd en De begrotrng r,,ordt nader

vastgesteld. .G Hr-"rnlomt l-et roor>LpI LoL cor rrlDJL-erer noq'-q -{9y^q!Pddl de oroe. rr woTopi i;-iiT l ' . XfÈ- o. I qe,/orrd È- .-' /oorstól ls u' oFr, Lí vèr lP .oq." noL trèr qLldo. opr I'o. De vF'qoop|ro

gaat, v1a hëndopstekrng, hlermee accoord.

Vervolgens rs de Bestuursverkrezlng aan de orde- Er' zr.ln vacatures te voorzlen ln een voorzltter en een Pennlngínees ter. Naar een kandldaat voor het Voorzrtterschap rs lang gezocht en gevonden. Geen onbekende brj STB n.l. l'Jrrn van der Llnden. Het Pennrngmeesterschap blljft nog even vakant daar er nog geen geschlkte kandldaat 1s gevonden. Er wordt offrcleel afscheld genoÍnen van Huub Neel1s door overhandl

url, zlttsnniet stil... til;ï: :ff!lnhoud. afscheld, Hrerna zlch

en neemt met bedankt HLlub Vervolgens worden nog enkele kandldaat Best.leden aan de vergaderrng voorgestefd. De vergaderalng gaat accoord rnet toevoeglng van deze leden b1j het Bestuur'. De verklezlng van Voorzrtter 1s aan de vergadertng- Deze !.Jordt gevraagd accoord te gEan met de benoemlng van trl]rm van der Lrnden als de nreuwe Voorzltter van STB tn een vol

ï+i;i,',iÈïit,,;i::!::""rï:;i:ï!*,""4.ï; "ï;ii dlng over zrjn plannen voo. de toekoínst bll STB. l'í1m dënkt

als nteuwe Vooazltter. - ,.q19 ., o, ( m' J-, il q rP d,u'r'. '/"',olq," " a$Y Lommrssres. wFo-LLfo. L: F"r . ler-eu'r r'r C'r,ro .O§tArn \v- trerc aa- -o" ."r -" rer -. lo_.s rnrd.r,v--e'. de zaal voor het achter hem staan

Bedàktre-Cre: Annelies van Vlodrop, Ed Schlks en

Theo

Schmelts.

Kasconlrole Cle: Henrl Gressen, Jan Vroomen. Res.Jos

IVleyer


t4 ËveneÍnenten Clei Ger Knauf, Huub prevoo en f4ar1a Fischer_ :Jeugdgport-C1e: Hub Weltlng, Fons KreukeIs, Bob Gulpen, Pret Benssen en de tralnsters flona Kessels en Nlaroesjka

0llsIagers.

onderhouds Cre: Hub Brouwer, Frank Eisinga, Íheo Schmelts, André Bournen, Cor van Haaren, Frans Hodlnlus en Jos Dute!ieerd. Technrsche C1e: flona Kessels en l4aroesj ka 0llslagers Hrerna volgde de Fondvr:aag. Voor de rondvraag gaven zrch op; l^he1 Vonken, Hermèn But ten, Bern Reuslnk, !Írm van der Linden en Albert Verbunt. Dhr. l,^/:Lel Vonken; maakt een complrment voor Harry Vermeulen en bedankt hem voor het tljdelljk op zlch qenomen wndVoorz llterschap van de STB. De vergaderrng ondersteunt dlt met applëus. !.!L_!qI9l_14!9!; maakt hlerna zljn feflcitatles over öan de nleu!/e Voorzltter, !V1rn v/d Ltnden, Vraagt of er tn de toekomst íreer durdetljkheld koÍnt 1n de begefeldrnq van de groeperrngen aöngezlen er op d1t ogenbllk enlge onduldelrj kherd heerst. De ireLr!íe Voorzltter dankt Herman voor ziin fellcttatre Í:n b-Ein;r d.-l-'Fr r r op top.orsL goede .n dJrapl r.J.È afspraken over gemaakt zulfen gaan !,/orden. SIL!9I !g!!f ; gaat 1n op de tralners/tralnsters pro blematlek van de laatste ttjd waardoor Annelles van Dijk zich heeft teruggetrokken. De !./no-Vor'z.L-è', Hdrty VerneLler, gÉp,L do oal eJ l.er .oiEfT rs q"wÀ"sr raar 7 j relf -p ler-,er neefL Iï;l;s gegeVen nlet rneer op haar beSIlsslng, ondanks ëandrrngen van het Bestuur, terug te komen. Getrécht zal worden àeze vacature zo vlug mogelljk rn te gaan vullen. Dhr. tr^hrn v/d Lrllden; geeft aan d6t er een brref van AV0N r brnnengekoÍnen om aan een gesprek Ínet STB te w1llen deelnemen, ter versterking van de atletieksport 1n de Begro. l/í1j nemen deze ultnodlglng aan en zullen jul11e van drt oesprè op de hoogte houden. Dhr. Albert Verbunt geeft enkele krtttsche opmerklngen ove de tralnlngen en hun startplaatsen, De Voorzltter qeeft aa ddt drj pF^ rF.r roe- lr.J. p rrr s n"aL qerr".1t /o. '.Jorden

Hoe zat dat ook weer?


15

naar een vaste regelmaat en startplaats. De Ieden Worden gevraEgd hler zeff ook aan mee te wlffen werken. Slulting; om 22.55 uur kan de [índ-Voorzitter , Harry Verneulen, overgödr toL slurtrid-;;r d-è i;Eaderrrq. Hij geefL zlj'1 höa|reÍenoe.Ln.Lre n,r oeft.rt!tef aver ëan de nieu\re Voorzitter, !í1m van der Llnden, dankt de aanwe Trgerr voor l^J op,o"1sl en rlbJeng en !ve,]sL ,ederaF. ee. prettrg STB j èdr toe.

-o-o o o-o-o-o-

Oproep !i1j

ur'1]fen enkele zaken onder de aandacht van onze leden brengen. Dat betreft met name het !p to-date houden van het adressenbestand en het betalen van fldmaatschapsgelden. Het koirt overtgens regelmatig voor dat adreswrjzigrngen rn het geheel niet !,/orden gemeld, met afs gevolg dat hea club boekje en de nota-s onbestelbaar retour worden ontvangen. Het opsporen van het julste adres (onverpllchte servrce) rs tljdrovend, terwijl nësturen van het boekje ekstra kosten veroorzaakt, In schrll contrast daarmee staat dat een enkef ëantaf leden niet reageert op aangeboden nota-s. In dle gevallen wordt në enlge tljd de verzending van ons clubboeije opgeschort. !Vënneer ook dat geen reactle oplevert, kornt het lldmaatschap te vervëlIen. l{at 1s nu de moraaf van d1t verhaa I? 0m verzekerd te zijn van een ongestoorde ontvangst is het nodig: - brj verhulzing tijdlg daarover informatle te verschaffe.r. - het verschuldrgde lldmaëtschapsgeld zo spoedlg mogelljk na ontvangst vèn een nota te voldoen. l.Janneer onverhoopt geen prljs meer wordt gesteld op I1drnaatschap en clLrbboekje, !Jordt verzocht daarvan mededeflng te doen (schrlftelijk of tefefonrsch).

wrl zrIN BLrI MET.....


BÉSTT,-T]R

\.i.n-r. zittend: Harry Vermeulen, Hub Wclting, Wim v/d Linden rlaand: Jos Jatrssetr, Jo vall Vlodrop, Harrie v/d Laar, Cor vatr Haarcn, Ger Knauf, Jatr van He€s en Jos van ZanteD.

lJc datum van de eerstc vergaderitrg *ordt vastgel€gd.


l PARELLOOP BRUNSSUM

7'

Parell )p georga iseerd. I| dit stralende, !,vinderige klimaxt voclden de loper§ zich op hult 8cÍuk err uiteraard ook het publiek dat in grote getale het parcours omzoonrdetr. De deelMme van STB is voor dezc bmllssumse cenlrumloop alliid al overweldigend geweest, deze keer kon nren zich bijna af!Íagen: "Wie k)opi er eigenlijk er". Ja, onze Seblesse.rÀvrienden, nuar die bevonden zich nog onder de Op zondag 2 april werd onder eer Àzuurblauwe hemel de

In eer telefornde met dc orsa salie kreeg d€ S.T.B- de bevesÍi8irg dat hij een goede "klanr" is van de Parell(mp. clubleder Erhàdden zich w€lgeteld in de srrijd genrengd zodat men et een vleu&ie srobisme kon zeggen: "Het blauwe clubvigner do0k overal op . Vandaar eveD exlra aandacht aan deze run. He1 begon allcnual zo'n 6 jdar geleder uit een initiatief van de adetiek

l8

vere ging AVON en de B.S.F.1c Bnmssurn om in het cc tnrm een spoícvene lent te orgàniseren. De naam isaan het winkel-

cenlrum "De Parel" ontleend. waar ze i Brunssunr nic! ten orÍechte lrots op zij . Het trajekt ligl alsmaar golvend in een achtvofln door harlje-centrum met Énkelc venijnjge heuvels nls roetje. Op het snijpunl van beide lussen. he1 Lindeplein, staai de firishwagen. Ondertussen isdil spongebeur€n tol eelr rop'hardloopwedsrrijd uiÍgcgÍoeid eD ge et de Parellmp hoge bekendheid ir de atletiekweÍeld. Het mererrdeel van de S.T.B.lopers schreef zich ir voor de l0 knr. een populaire afstad, goed voor de snelheid, niet te lang, el te kon. Naxs{ het hoofdnuinmer van 10 knl b€vat het pÍ)grantma ook 5 l3r 'l Íorde_ voor adeien en recreanle i een scholierentantpioensclup en diveÍse atitand§, voor de brunssumse hasisscholieren. Konom. de Parelloop hiedl voor elk€ spoÍtieve inwoler ruinle tot deelname, Natuurlijk vinden we in zo n int€rtutinual bezet lopersveld na afloop voornane lijkafrikaansc topatleter op het schavol. winuar hij de hereo was de Kenyaa sinon bfuver' die de l0 knlifl2749 afraasde. 2" werd daar de Tanza iaar Francis Nade. Biide &nres ook al eelr Kenyaanse, Joyce Chepchuntha die in 32 4l zegevierde. l' dtune de beleische


]B Gahriëlle Vijvcrherg. Hoe her dc S.T.B hrlgade er heeft afgebracir zien we in het tien).l volgende De nreesten warer na afloop revreden met hun prestaties en iedereen lachre. nlaar dar kall ook zijn vanwege de heerlijk schij cnde zon I Dc organisatic was in goede ha den, 'n goede verfnssingna de tinish. een srevig blazende kapel eo een volop nreelevend pubtiek als decor. Voorzittcr Winr had hoog stra.egisch positie gekozen onl groot deel van het her Lindeplei en de Rurnpenerstraar re kumen overzien. Al teÍcouÍs mct doende hicld h ij overzicht op zijr nrannen qua loopstj jt en inz el. Met waar nodis ró(Lii!'<nrlr )(l IiclJ hijzi,nrtubsc nrer in Js rale. iJI

rï)c

,

I

id

RE KIAITIIE

. DEI(ORAII

E

ATElIT

ETALAGE

DEl(ORATIE

BUIÏENREKTAME

R


o-

o o

Parelloop Brunssum

LIJ

É.

í0en5km

í

zondag 2 april í995

Parolloop 1995, idsaal wé6r, zeèr st6rk deelnemersvsld, vèol pLrbllek, prima síèedje. Dat het een zeer sterk deelnemersveld was blijki woi uit het Íeit dat er í2 lopers binnen eén tijd van 30 min. en maar liefst 53 atleten binnen 35 min. ovér d6 Íinish kwàm6n. Bij deze iaatste groep zat onze eigen Rob Riksan met prachtig€ tid en e6n PR. van 00.34.27. De winnaar de K€niaan Simon Lopuyet zat slechts I seconden verwijderd van het wereldr6kord van do 10 km op de wog. Dat dan veol STB'6rs ook eon mooie tijd liepen rs dan wel haasl vanzelísprokend. Àret name Roger Gllllssèn én Harfi van Goo. waren heel tavroden over hun tijdén résp.00.37.14 6n 00.37.24. De vorm voor Rott6rdam l\rarathon is al aanwezig. De STB viel dank zij MaÍia Firchcr zeiís in de píjzen. I\raria die haar PR maar liefst mei 6 min.lll verbetBrdo, (dai heb ik aan de baantralning te danken, zéi 26) bereikl€ een pràchtige 3'plaats bij de V35. Jammer dat dit succes ov€rschaduwd werd door de val van Frits Fischer na de iinish. Frits wcrd onweíen viel l€lijk op zijn gezicht, aígozien van wal schaaÍwonden en ccn kapotte lip viel het nad€Íhand toch wel allemaal mee, maar het was toch wel ev6n schrikken. UÍTSLAGEN:

gru 13 32 42

Hub Heynsn Foger Jansen Rob Scholten

STB STB STB

v6rvolg uitslag€n zie voigende pagina

o4.17_25

00.18.39 00.19.38


ll) UITSLAGEN PARELLOOP: ,/O

KM,

46

Rob Rlksen

p aats 38

59

John Hendrix

plaats 5

6L)

Ed Quaedvlieg Roger Gillissen Fred líessing Harm van Goor Hub Erkens

plaats 6 plaals 63 plaats 64

84 B5 91

100 101

t03 11A 120

1i'3 126 128

156 I

ti9

1lO

Theo Schmets Jos Duteweerd Ger Schaííhausen Eddy V6rstappen Cor van Haa,en Harry Crilns Cor van Haaren Slaak Verheilen Ton Starmans Hub Weyenberg

190 199

B Beynd6rs

212

Pet BrouweÍ

242 ?50

G.Kempen John Schoenmakers HeÍrn Gerards

2\i8 272 ?73

323

Marla FischeÍ Louis Cotdet,/en6r Wiel Schepers

00.34.27 00.3s.37 00.35.38 00.37.16

oo.37.44 00.37.48 00.37.53 00.38.10 00.38.33 00.38.40 00.38.49 00.38.55 00.40.09 00.40.50

plaats plaats plaats plaats

16 17 18

t\440

19 plaats 75

M40

plaats plaats plaats plaats plaats

21

Sen. t\r40

84 86 26 90 plaais 36

S6n. Ssn. t\I40 Ssn. rv40

plaals 41 plaals 42 plaats 45

tv40 tv40 tv40

00.40.51

plaats plaats 48

t\450

aa.41 .26

t\440

00.41.40 00.42.03

plaats 12 t\r50 p aats 14 l\r50 plaats 141 Sen. plaats 62

l\r40 plaats 153 Sen.

plaats 76 Àr40 plaals 3 v35 plaais 78 It 40 plaats 99

N440 108 t\440

351

H,Rernders

362

Jos van Zanten Ton L6rstra

plaats plaats 188 Sen. plaats 116 t\.140

Ed Schiks

plaats 42

378

319 ll86

oa.37 .14

Sen. M40 M40

I

181

Sen. t\r40 t\r40 Sen.

[/í50

plaats 120 M40 0 0-0-0 0 0,0-0,0-0,0-0-0-o

oo_37 _24 oa.37 .41

00.41.19

o0.42.21

o0.42.44 00.43.18 00.43.30 00.44.18 00.i14.26

00.44.29 00.46.10 00.47.30 00.47.59 00.49.06 00.49.07 00.49.36


IEII}BI,OOP I9E5

21

Op 14 mei a.s. organisèért onze verèniging wédèrom dè 16& lnternationale Hsideloop. Alle in topvorm zijnde STB-leden verwachten wij aan de stad van deze Heideloop. Opgevén kan d.m.v. het inschrijíormulier bij onzé wedstrijdse, kretaris (zje middènpagina). Íetsíonisch mag ook I Het inschriiÍlokaal is gewijzigd. tn het verleden zaten wij in de zaal.Het

86óke". Door omstandigh6don is dit niet me6r mooèlijk.

Jlrllie dienen nu (na) in te schrijven in de kantinè van de voetbalvereniging 'Kakertse Boys". Dè kantine iigt aan de overkant van de sportzaal in de Kakert. Let daar op de bewijzering naar de kantine. D€ wedstrildcommissie zo6kt nog vriiwilligers voor: Finish ondersteuning lfischriivingan Parcours-wachter Deze oproep géldt voor all6 STBleden, maar vooral voor diegeno dié geblessoerd zijn. ( W€ hébb6n gehoord dat in ds hoek van ,,Klimmen, nogal wat "vrijwillig6rs,, zitten.

Op geven bij: Anniè

Ketelaals,

Louis Cordewcner,

tet. (N4S9 -.t99S tel.045 - 21i5:,6

AlJe andere vfljwilligers bij:

Herm

ceÍards, tel.oll{i

0 0,0,0-0-0-0-0 0,o-o-0

_lI€

;!

l.-,,.,r Ddrh.s

l_l

I tól I sÀli sLàr1 I I Àl IL t___t l L.tol

Lï4L

ï-i*ritr-

- 32393Í


?t

S.T.B. SPORT- en TRIIVICLUB BFIU NSSU À,4 |\il E RH E IDE

ORGANISEERT OP

ZONDAG 14 MEI1995 de 16e internat onale

HEIDELOOP (10 eng. mijl, 16.093.5m)


)!

INSCHRIJFFORMULIER Naam en

vooíetters

:

Adres

:

Postcode en woonplaals

:

Geboortedalum

:

Itl/V

VereniOinq

Deelname

aan

I

0

1-000m

0 0

I000m

0

16 093m (10 E.r,4 )

2.000m

(s.v p. duidetijk aankruisen)

tngeslolen

:

GiÍobetaalkaad / cheque ad

I

t.n.v. PenningmeesteÍS.T.B. Landgraal Poslbank 49 15 695 oÍ Rabobank 17 24 33 975 Opsluren aan

Wedslrijdsecretaris S.T B Postbus 31131 6370

AC Landgraal

a Denk aan volaloendè írankèring!

I


WEDSTRIJDKÀLENDER

zoMÉÈ ts95

za 15/04 Unrias 17104 Unrtas

ma

v.2i1l04 vr 21l04 za 22/A4 zo 23l04 za 29l04 za 29l04 vr 05/05 ,,. 1ll/lj5 1;r 13/05 .,! 1,1/ 05

ltas

Srttard Schlnnen

Slttard

2!/05 Scopras 27l05 Achrlles-T ,,1) 28/(15 AV'34 1,r

Peter

BusmanlooP

Wedstr:rld sen.+iun.A/B HelJ th. sen. Helj th. sen Stratenloop Caesar Beek 1e CoÍÍp. lvedstr. pupll len. Stg . Btdam Rotterdanr 15e Nlke Plarathon. Krmbrla l4aastnrcht 0bservantenlooP. Stratenloop, 10 kÍn. Ge ldrop Geldrop Inst. Junloren C/D + PuPl1l S\rr fL Boermond UJedstrrJ d vr. Junloren C/D ll.resar Beek Unr Las l(edstr.Sen.& Jun. A/B Slttard STU Landgraaf Heldeloop. Un

Srttard 7a 21105 Unrtas zo 21l 05 Geleen Beri.Geleen .nr 25l05 0lynpra Elndhoven (10

Kennedymars, snehandel!,/,

Venlo Kerkrade

voor Jun]Loren C/D Uurloop op Lrltnodlglng. Halve l4ërathon & 10 km. ZNK 5 & 10 km op de baan. Kerkrade Classlcs. CoÍnp.

l'4aastrrcht Wrjnbergloop,E&22km. rj1 :10/05 K rmb/AV- 34 !laastrlcht Sen. & Junroren A/B/C/D. tdedstr.Jun.C/D & Pup1llen zr 0:l/06 Unrtas Slttard ma 05/06 Unltas SlLtard Wedstr.Sen.& Jun. A/8. vr 09/06 Klmb/AV-34 l'4aastrlcht !,Jedstr. Sen.& JLrn.A/B/C/D za 10/06 llnrtas Srttard Grensland HaIve I'larathon. zo 11/OLj Ach--Top Lëndgraaf NK Berglopen. zo 11/06 Klmbrla Benelen Bemelerloop zo 18/06 De Korneet Gennep ZNK Halve l'larathon. zo 18/06 lln r Las l,,lunstergel.Stratenloop. dr 27l06 Krmb/AV'34 lvlaastrrcht hÍedstr. Sen.& Jun.A/B/C/D Krrart + Halve l'4arathon. za 01/07 l-aesar Stern bledstr. Jun. C/D & PuPl.lle za 01101 Uaesèr Beek Wedstr. Sen. & Jun. A/B . za 01/47 Ach. Top Kerkrade l,iedstr. Sen - & Jun.A/8. za 0B /07 Ach. Top Kerkrade zo 09/07 AV0N Hoensbroek Hoensbroekfoop l{edstr. Sen. & Jun. A/8. za 15 /47 [.]nr tès Slttard l,Jedstr, Sen. & Jun. A/B . za 22 /47 Llnrtas Slttard z.t 29lO l Ach. -Top Kerkrade Wedstr.Sen. & Jun. A/8.

Uooriong en oud


GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o4.s-244242

1'IÀNEN 03473-1647 4

ALMELO o54Ga72125

vELDHO\TEN 040-531900

9cEE\íER$tg CAR OSSE RIE-D R

ELE N

ROTTERDAM ot0-46,6661


spoilĂ?ysialheropeul IItl.,rlrl,

fIIIIr

T


VERGETEN FOTOMODEL Berichlt€n we in het vorig clubblad uirvoerig aa de hand van Íoto s onltrenl het NieuwjaaÍstreffen. toch isd€ rEdàktic ce.) imponerend€ folo ontschoren. Op verzoek van diverse olubgenolen. will€rr wij daaronr graag deze misser corrigere . onl dit welgemikÈ schor t§ plaatsen. zien

jullie

een STB-er

puul

On

sang,

horicabëlÉ

is wel zijn grorc gehaktballen. Er zijD handelr

_

€\.

ls;,

{

afincringen van

*r.\ -.\

berrokkene spoÍs man steeds ruimeÍ rverden. Je ziet ook dui

deliik z'lr viirlenie onr os een bal vÍagen. e nog ccn. Het spreekr voor zich dat gelijkm€t het aannl gehaklhallen een zelfde aanlal pints werd acht€rcver geschud.


TESTAFETTEKNUPPEL [rii is gevraagd deze estàfette knuppet te openen, Van deze gelegenheid maak ik gebíuik om het eons oveí iets heel anders te hebben als lopen, waar dit boej<je al vol van staat, n.l.: CACTUSSEN EN VETPLANTEN ALS LIEFHEBBERIJ Voor veel mensen is de omgang met planten en dieren een plezierige voím van víijetijdsbestedinq. Zoals mensen van tuinieÍen kunnen houden oí van het kwcken van dahljà's, Íuchsia's oí orchideeèn, zo ziin er ook mcnsen, die, iedeí op zijn eiqen manier, plezier beleven aan het kweken van goedgíoeiende cn rijkbloeiende cactussen en vetptanten. HieÍ ben ik eí oen van. Een lieÍhebber van cactussen en vetplanten moet oveí veel gcduld beschikken omdar deze pianren, die met de verzametnaam 'succulcntcn' worden aangedUid, nU eenmaal wat laogzamer groeien dan boeÍekool of pompoendahlia's. lk bclccÍ veeÍ genoegen aan het omgaan met mooie cactussen, vooÍal als 7c ook nog goed groeien en bloeien, en het opkweken uit zaad, wat ik door eige, planten to bestuiven heb geoogsr. Er ziin ook mensen dae eÍ alleen op uit zijn om koste wat kost zeldzaam heden te pakken te kíijgon, maar misschien kunnen zij beteÍ postzegels gaan veízamelen- Immeís, niet het hebben van een plant i§ betanqrijk, maar het omOaan met de plant, het constateren dat de plant als een levend wezen op mijn veízoíging reaoeeÍt, op water geven, maar ook op drooghouden. op bemesting en op bet;chting. Ter verduidelijking wil ik toch nog even uitleggen wat ,succutenten, zijn; dit z,jn planten, die op de een oí andere manier het vermogen hebben om walcí in speciale weeÍsels op te slaan. Dit om in droge OeÍioden te oveí lcven. Alle caclussen samen vormen samen een íamilie (Cactaceae), waaÍvan vrijwel alle vertegenwoordigeÍs succulent zijn, Alle andeíe succulentcn, dus de niet cactussen, noemen we meestalvetplanten, hocwel het woord Íou! is en eigenlijk sapplanten had moeten ziin. Deze vetplanten zijn afkomstig uit veíschi ende ptantenfamities_ De mceste caclussen on veel vetplanten groeien in de zomer. Dat betekent dat in de voorjaaísmàanden de groei langzaam op gang komt, de hooÍdgíoei in de /omeí plaats heeít en an de herfst de 0íoei weer tol stilstand komt. Zii gaan dan hun rustpeíiode in. D.w.z. géén water meer


21

vanaÍ oktobcr tot halÍ april. Dit qeldt hooÍdzakeliik vooÍ planten die in een kas verblijven. De cactussen die we in huis houden zouden eigenlíik ook een rustperiode moeten doormaken dus koel en droog' maaÍ aange zien het in onze woningen nooit echt koel is woÍdt er in de winteÍ toch een beetje wateí gegeven. Echter niet vaker als eens in de maand en maar een heel kle;n beetie. Een koele slaapkameí oÍ gaÍage zou beteÍ zijn maar dan goldt wel; geen water geven Enkele belangrijke íichtlijnen wil ik jullie toch geven; giel alleen in de gÍoeitijd giet alleen als hel nodig is, dus als een plant droog staat giet meea naaÍmate de temperatuuÍ hoger is en minder naaÍmate hel koeleÍ is giet nooit met kleine scheuties teqelijk, ie maakt dan alleen de bovenste paaÍ centimer van de gÍond nat giet volgens de alles oÍ niets methode bij twijíel niet qieten. De meeste cactussen gaan dood aan Íevee, wateÍ, van Ie weinig bliiven ze leven, ze groeien alleen niet. Draai een cactus niet in de Íustperiode, dus in de winter, hii maakt dan nl- bloeihormonen aan, altajd dus met dezelfde kant naar het licht. Hij zal U dan belonen door rijkeliik te bloeien. AIs door het bovenstaande iemands interesse is gewekt, oÍ iemand wil iets meeí weten; eind mei, iuni, iuli en augustus staan mijn planten in de bloei. Na een tclefoontie zijn jull;e van harte welkom Met stekelige qroetl

qfl

Hieímee gecÍ ik de estaÍette knuppel door aan MaÍjo Pintaríc.


MaÍalhon Rotterdam 23 aprll í995 Frr was doze keer geén clubreis gepland naàr de marathon van Rotterdam, maar deze marathon l6eÍt zo bij de (STB) lopors dat or toch weer op ?undag 23 april een bus richting de maasstad vertrekt. Een kleine 60 personen hébben zich vooí dezè reis aangemeld. Van deze 60 rnan lopen er 18 de rnarathon. Ook reizen een achttal Avon'ners met

()ok ditmaal kunnén we weer tèrocht bii ds "Sch6opj€s' een aardigo lccatie, een paar honderd meter van d6 Coolsingel, waar we d6 hele dag terecht kunnen. Het zàl w66r een àchte STB_marathondag word6n, met goed€ prestatie's op dez6 42 km, want enkole lopers ziin in topvorm en Àiet te vergeten de gezoiligheid en d6 'steke' vehalsn die dan los komen na de wedskrd. Over d6 vertrektijden vàn de bus èn éventuolé andero informatie zullen aile deelnemers op tijd bericht kriigen. Dan nog het volgende: Monhuc vonkèn an Harm Àkèma willen ook dit iaar onze sta nummers van té voren ophalen zodat de dèelnemer§ op de dag zelí niet in de rij te hoeven gaan staan. Een prima geste van Monique en Harmlvlen moet dan wel zijn o, haat g@jE IITERLAK VOOR VRIJDAG 14 APRIL bii WÉ!\!@@ hebben ingelevërd. Voor diegene diè te iaat ziin is er helaas geen rnogetijkheid rn€or sn hij oÍ zijzai zijn startnummor op do dag zelÍ mo€ten gaan aÍhal€n. wat de deelnemeís betrelt hèbben we deze kosí zelÍs 3 debutanten nl. Jan vÍooman, Hub WaycnbèÍg en Frans Ucring. Onze dames ziin wat magertjes vertegsnwoordigd. N! Annolios van Vlodrop door ziokte da tíaining holaas haoft mooien aíbreken bliiít alleen lngè Aalst over om de STB kleuren te verdedig€n. De deelnemeís zijn: lnge Aarst, Harm Alkema, Piet Brouwer, Jos Dutèweérd, Ham van Goor, Iloger Gillissèn, Cor van Haaron ll, Jos Janssen, Íon Lai§tra, Al Maèsse., Jan líanders, Bob Riksen, Ger Schafíhausèn, Theo Schmëits, Jo van Vlodrop, wi6l Vookon, Jan Vroomen, Hub Weyenberg, Frans Wering Van AVON gaan dè volgènde lopèís mee: Han H€ndiks' JeÍ Jaminon, Henk Hartkamp, Steían Simons en Kees Werkhoven. 0 0-0-0'0-0 0-0-0-0-0 0


),)

ZIEKENBOEG Vriend Rcin Reusink, nuakre enige Íijd geledcn een bëhoorliike scnuiver over.en '!cel te !er' uitstelcnde purdeksel. Gevole was, door het oflaDgEn. cen hrcuk in z n ondËranD. diu nu ii qips gevar eersr zal ÍrcÈrer genezc.. Marjo PiDlcrac was \(xlr c.ir behandeling 'D paar dagcn iD hct ziekeuhuis. Zc zal nog eokelc wcken ruÍig aan her§ell. . waarm *€ |aar weer op dc Cooperbaar krmen

Ook Mariu Horscl is geopcr€eÍd en w,il aan IaaÍ or<ri'-u,. Dir gurL/' ,f,rr,.Jc. al,h.k /,,

Al ollzc li€hrc gevalle . seveld d(x)r

de

gíèpgolf i orzE sÍre€k u,illÉn we Éeo spocdilc gczordt€id toewerNenHani Ypema nlaakl het wcl al re hort. We

valul'Januaí. Diagnose: een hardrÉkldg€ griep Voor Hans, ReiD en ollze gehlessccrde danrcs missert henl al

l

"Een lpoedigc gezndteid

jo

gens"l

Ik dacht dar U wist wat een or8aanoverplanrinS h.

'T IS VAN LÍlNt)trR BELANC HOh IEMANÍ) WAS. HET IS VÀN CROOT BELANC HOI IEMAND IS,

r1


DÏI'W JUNG SIEGFRIBD

ACHILLES _TOP

IIERZOGENRATH E,V,

KI]R KR A DF]

Abt: Lcichrarhlerik - Gymnasil ErcnerepoÍr T'ckwon Do

BoSoshie8.n Drr

Einladung

Uitnodiging

und

en

Ausschreibung

Inschrijving

zum

voor de

EURODB

EURODB

StraBen-Staffel-Lauf

Straatestafette

am7. mai 1995

7 mei 1995

Iíidmit wcrdcnallc

Vereine ufld t-aufgruppc$

zum EURODE-SEa0cn

S

taÍÍel-tnu t auldcÍ

NeuslraÍlc in HerzogcnÍati eirrgeladen.

Diesu lnuI wird zuÍn cÍslcnmal aus Anla0 der Eirwcihunls[cicÍlichkcitcn dcÍ

in EUR0DE durch8cÍiihÍl

NcusmIc

ln hcl kadervan de [estiviteitcí rond de officielc opening lan de DuiLs/NelcÍlandse NiarwsrÍaa! in K.ÍlÍade

Dc/r EUR0DE-slraalestafr(lc h !mÍ ailc kdÍillen clc, op de

catcgoricin, veÍenigingcn,

bovcn8cnocmdcNieuwsLr al lc KerkÍade


i1

Programma

Aí3land:

5 x 2000m.

Catèoorle:

Mannen Mannen Mannen

veleranen veleranen

40 Um 49 iaaÍ 50 jaaÍ en oudeí

Vrouwen Vrouwen

veleranen veleranen

35 vm 44 iaaí 45 jaaí en ouder

Slart 12 30 uur 12.30 uur 12.30 uur 12 30 L]trí 12 30 uuÍ '12

12 30 uur 12 30 uur

Jongens AB Meisies AB

Aíst6nd:

3 x ,000m. Jongens Meistes

CD CD

geb

12 00 uuÍ

1980 um 1983 geb. 1980 vm 1983

'!

1 30

uuí

11 0O uuÍ

JonO€níMeisies pupillenABC Slan/Flnlsh:

30 uuí

Herzogenralh, Nieuwslíaat, Hoek KohlbergeÍ slíaRe

lnschrljÍgeld: Senioren^/eteranen

AB

Junioren Junioren CD en pupillen

/ /

I

50,00 per ploeg 40,00 Per Ploeg 15,00 per ploeg

Ï

shjrt van EURODE. De winnaaÍs/íinnaÍessen in elke klasse onlvanqen een bekeí ledeíe deelnemeÍ/neemsler krijgl levens óen gÍalÉ loegangsbewrls vool hel alleliekqala KeÍkíade Classic op zaleídag 27 mei a.s De winnende ploeq biide dames en horen onlvangen bovendien een VIP_kaarl vooí hel alletiekgala op 27 mei a.s.

Prljzen:

ledeíe deelnemeíneemsler ontvangl een

lnschrlivlno:

GUnlherSevenich, VoccarlslÍaRe 34, D_52134 HerzogenÍalh Tel.: 00 - 4924067S962. lnschÍijvinoen dienen voor 1 mei a s binnen te 2iin. ln Nededand via Achilles_Top Poslbus 265, 6460

AG KeÍftrade

Kleedgelegenheld en secretarlaat: Conlaclcenlrum Bleiierheide {vÍoegeÍo iongenspensionaal) mel ingang aan de Nieuwslraal Wii nodioen alle Limbuígse vereniginqen uil mel enkele ploegen aan deze esla,etlelopen deelte nemen en wensen U daaóii alvasl veel succes. Hel wedslriidsecrelariaat op de dag zell wordl gevoeíd door Achilles Top. DJK Jung Sieglriod zoÍgl voor het jurykorps.


t?

AFVALLEN EN DE RUSTSTOFWISSELING INLETDING

Vee] atleten vlnden zlchzelf te z!.raar en hebben de nerglng om (weer) te gaan afvallen. Zeker afs het atfetiekseizoen er weer aankomtl Afhankelrjk van het dieet dat gevolgd wordt, raken ze de overtolllge ponden al dèn nlet snef kvrrjt. Plaar zogauw de oLlde (eet)gevíoo.ten weer aangenomen worden, vllegen de kilo's er !./eer aan. Het zogenaömde "jojo-effect" dreigt. Afvë1len, aankomen, weer eens èfvEllen. \,r'eer aankomen. Drt "effect" wordt ver oorzaakt, doordat de rneeste ëtfeten e1genl1jk nlet te drk zrjn en dus met het "dlëten" onder hun "optlma]e" lichaams ge,,.Jlcht !./11len göan zrtten. Zrj vergeten dat er ook een gevaar drergt öan het afv6lfen, \i/ant vaak zal afvallen ge paard gaan Ínet verl1es van sprerÍnössal Iets lvat voor de

1999!!

9!Sr!9r

.

DNERCIEBÀLÀNS

BU een gezond persoon d1e gezond eet zal het energlever brulk gelrjk zljn aan de energle-opname. Energle kan gehaafd lrorden uat koolhydraten (4 kcal/gram) , vetten (9 kcal/gram) , rëar ook u1t alcohol (7 kcal/gram). D" _llq9]!llle:Ld glglg1e dre nodrg as, verschllt van Ínens tot rnens en rs vön verschllfende factoren afhankelljk.

Ilèt aiJeen is de llchaamsbouu van belëng, maar ook of 1em6nd z:Lttend !,Jer:k heeft of de hele dëg met stenen doet .o,r, ._ tL l- oo. de -1ètÈ wd"_i. da- cpor' ged6an wordt belangraj k. ook de ruststofrrlssellng ls van belang. 5 o"!{. L vd"

RIJSTSTOFWISST,I,ING

is de energie omzeltlng 1n ie

l1chaë temperatuur. rn volledrge rust brj een neutrale Het rs een gernrddelde van de stof!'/isselang gedurende de nacht en qedurende rustperioden overdag, lranneer het Iichaam niet blootgesteld is aan koude. In het algemeen heeft een llchaam zo-n 800 kcaf. nodlg voor deze ruststof

De ruststof!',1ssel1ng


llonnmeri- cn timmorbedrijร

,H.

tlg Hoonli.u. fi

045-318849

qUTO verkoop nieLrw en gebrLrikt - reparatie en onderhoud 1e klas occasions met BOVAG van alle merken garantie APK keuringen inruil mogelijk schade taxaties en reparat es Klimmenderstraat 95 - K mmen Telefoon: 04405-1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - Telefoon: 045 - 751449

ยงff@rr CEllflo sawr


As

su

rantiekanto or

GERAETS B.V. All6 V6rzekeíng€n Financi€ring€n HYPotheken

T€l :045-31 509i

Fax .: O4S - 32 Sg 24

BuÍg. Custerslaan 33 ( hoeíveld

)

6373 Tp LandgraaÍ

TENNIS ,

RACKËTS Prince, Rucanor, Wilson, pro kennex, Snauwaon. Völkl

,

BESPANSERVICE

,

LOOPSPORT - SCHÖENEH

Kaóu, Nkà, Asics, Brooks, Avia, Elonlc, Beebok, Adidas, Sauconi, New Balance, Merrell

. KLEOING

.KLEDII,IG

Nke, Rucanoí, Snauwaed, Elelanti, Princo, Yvori. Adidas

. SCHOENEN Wilson, Nike, Rucanor, Asic§, Adidas, Píince, Nèw Balanco

KRflMtR p

s

Helly Hans6n. Crarl, Flaim, Agu, Nike, New Line, Masita, Frank ShoÍteí, Sub-4 ln cle loopaííle ng worc sanengewa*t met wLMÀ RUSMAN

WN1,,,!??lTJBËàtip


5'

Brj steeds (r.reer opnreuw) afvallen blrJkt de ruststofwlssellng te dalen. Dat betekent dët het IrchaaÍn !,/1sse11ng.

steeds zulnlger ÍÍet de beschtkböre energ Le orngaat. 0Ín btJ een lljnpoglng nog gewlcht te verllezen, zul je steeds mlnder moeten gaan eten. Je komt dan rn een vlcleuze clrkel terecht, !.raardoor afvallen rr ter n.le l1j k (b1Jna) nlet meer zal lukken. l.Je1 kun Je door ex tra te bewegen de ruststofwlssellng rveer (wat) te verhogen. lllt onderzoek

ls gebleken dat de blj Ínensen d1e wegen hoge. rs (of wordt a] berelkt

per week 20 30 m1n. f1ets, rrandelt of

auststofw LSsel rng (weer meer gaan) be weer wordt) . D1t

6fs je

rnlnrmaE

I

3x

naar Je werk toe) hardlo.rpt I (

AFVALLEN

Als je mrndea energte met de voedtng opneemt en extra be!,/eegt, verfles je gewrcht en !íordt -ie ruststofwlsselrllq ho ger. Verder hoef je geen specfële kuur te volqen om qerrlch rë vÈ'lrezer. D. n-É5"e 1p.sp^ v-t ' elp- d qFdt.r. ;oot èlle surker en vetrljke tussendoortjes ueg te laten en verder norÍnaaf te eten. lrll je op een gezonde marlrer ge wlcht verfrezen, zorg er dan voor dat je tn plaat.s van vetl te, "vo11e" produkten krest voor "halfvolle" of "magere" produkten, zoals 40+ kaas, halfvolle Íne1k, magere yoghurt, magere kwark, halvartne, voLkoren of bruln brood, aardappe fen, rulme portle gaoent (zonder boter of saus), Ínögere boulllon, magere ontvette jus, rnager vlees en magere vlees Het ls een fabeltje dat mensen v6n koolhydraten dLk zouden worden. Van aardappelen, ilrood, past6 en rr.jst word je nle d1k, ÍÍaar wel van de hoeveelheld.jus, beIeq, smeersel en saus d1e er overheen gëat.

VERANTWOORD LOPEN, NATUURLIJK BIJ EEN ATLETIEKVERENIGING


lll

l,lELEzlr'N IN " LANDGnaaI'aI(IUDDL O Nieuw bestuur voor Sport en Trimclub Brunssummerheide D€ b.dgrdàíse àr ehekverenF srnq Spuí r. Tnmclub Brd.+ summerheLde(s T B) loosopde

ràdrucrqad€rinq

íuuÍ Op de

€e.

nreuw be.

raarueroadenno werd herhaa delrk naar voren' qebra.hl da, €r oD her Dunr vàn de begeleid n9 en d€ oraanirane

!an de veÉ.h,ll.nde lóopsroe pen we.5€n zLt. en h.r nreuw€

besluuÍ hoopl zich in r€ zetten om op €e. aanlàl belànqnrke punt€n veÍbetennqen aan le brens€n Toch willen de nieuwe

beíuurderen nadrukkeli,k hrn

waarderinq unspreken vóor het werk dar JooÍhun voorgànqeE ie

ucm.hl D^or hun toedoen E u,lgelroeid Id €€n bloei, erde vrr€.,qrrq mer Íu,m 260

STB

\-Í U t" t lLn Í r,h aa,,ral reuodl€d',. MLr lcrl enrl,",i,*í.

wordt er q.lraind en hei aanial leden shjgi geíaag Het is hel her bestuur om

veel aà.dach t t. besi.den aan de

bcsÈlc drnq van ,1" reuq,1 tm

mcr\ war,^

lrl

alg€,nee-n qetd!

q€ldl oo[ voor 5TB "W,e de leusd heeÍt h€eíl de ioekomsl''

Het qrootslc qedeeh€ S TB lp. den rs tt vrntLn,n dp tnna* sÍoepeii vouÍ rn,or.n $m€n hardlopen b,rezellLq en st,mu. Lerend zc[e, met ds DÍacht,oe

BrunÍumme,he,de àlq "r;ningeccommodatie Ward€ze lop€6910€pen beÍeÍt 2,et h€r beíuur het èlt belanqrirk5r€ tadl om le hom€n tol een optrmàle, nru.tuÍel€ beqel€,d rq mei nà. me voord e àrLeten enàrteieq dre Í€qelmat q aan wederridpn dpel n€men en veeliiid besieden ààn

hel verbereren v;i, de oreíario!

Aàndàcht vóo, aLlu

ioper

en

loopneB +ond en íaat hooo hel

STB

rn

vààndeL Dat oeldr;ók

voor hardlopcrs en tnmïers dre tol op heden àll€en deze mooLp sPort bedr€ven en in.lubv€. band ullen qaàn t6,nen Schroom n,et oó .... ,". training lanos re komer""'tníoÉ meer vfijb[]v€nd bnCorvan Hàè r€í\ tet 32b562

Hei nieuwe bestuur 2ie1 er als volgt uit voorziner Wim van der

Lindeq secÍetans Jan vàn Hees en penninsmeester (noq vacand

vomen hel dàq€lijks beíuur D€

verdere beíuuEleden zirÀ Jos Janssenlplaaisv€rvànsena voor z'tle,i. Hub Weltrno íbeoël€d'no

,eus4. Jo va^ vtoAàoÍbeqeLe; ding enloren), Cor vàn H;ren

(begeleldinqsenloren), Hanv van

(beqeleidina scn,;rpnl de lnar de Lnar (b;oeleidino sen,óÍen). (we Jos van Zanten 2an"ten 1weàsmlasecrel tàns), Hànv VenteulenlwedstnF denJ, Ger knaul (eveoementenj

'


GEHOORD BTIITEN DE COOPF,RBAAN Chef lor z'n secretaresse: waar heb je mijn ballpen gelatcnl Secretaresser Die zir achteÍ [Jw oor. mcneeÍ. Niet zo n vage anrwoorden s.v.p. Ik heb mee. aan mijn Chef: hoofd. Achter welk ooÍ ? Zrl belt haar knappc buuÍ!Íouw op. Zeg Iledy, zou jijje bikiri uillen aantrekken

rn op je tcÍas wàt gaan llggen zonnen?' Buurvrouw: Ja, naruurlijk Maar waaronr eigenlijk?' Zrr "ller \rordt hoos rUd dat mijn man het gazon Càrla op he! riiexamen Examinato.: "War versmat lren onder een remweg ? "Dal is de afstand tussen he! monrenl dan men schnkl Carla:

cn rer ogcr.l'lrl dar

h('

kndlt

Twec agenren zien op hun roule cen autowrak staan voor hcr adreneum. ZU maken een proces verbaal op. Vraagr de een:"Weer jij hoe je arheneum schrijft ? ' Collega: "Nee, mair weet je wal, we duwen hel wrak een beeije lerdcÍ, dan staat het voor de slager".

zóon. rl,laar haal je toch al die lelijkè woorden vandaan? Uoet je nou èltijd met de brutaalste kinderen uit de buuri De kleine, verontwaardigd; 'Maar de .é-r è }\ Inderpn Moeder uas boos op haar

wiljij vanmiddag regen je nxleder zegger. dar je vanavoDd wat laler thuiskomt ? Dan nlag je mij helpen onl ailes rcíes aan de kant te maken. Moniek brerut de boodschap over. "Mama. ik konl varnvond wat later thuis, ik nlag de juftiouw van kanl helpor make . Juffiouw varr de eeÍste klasi "Mordek.


Tralningsprogramma STB

(zom€rs€izo€n)

Op 26 maart i.l. is de uomertijd woor ingogaan, claabm zijn ook onz6 tíainingen we6í aangspast. DooÍ het niguws bostuur in h€t leveh geíogpgn weíkgroep 'Loopgroepbogeloiding' is van mening d8t in het lícit van gen oplim6lisering van d6 trainingen een g€ringe aanp8ssing nodlg i§. [)it betreft zowolde inhoud van de trainingon, als d6 startplaats, aahvangstijd. indoling nivoq.oopon en gíoepsbgggloiding. Ondeístaand trajningsschema vooí h6t zomoísoizoon 995 ho6ft betrskking op de seniorenlop6rs, en wordt dus ni6t gehanteerd voor de igugdtrainin' g€n. Alvor€ns ovsr te gaan tot hst trainingsovozicht willen w6 in dit overzicht gebíuikto bog.ippgn nador io€lichten. Om dit zo duidolijk mogeliik te doon gaan wq uit van egn vooóseld lope(§oo, waaruan hot'noÍmalg' duurlooptompo 12 km/uur is. lle.rlèltÍàinlng : Hosít zoals het woord al z€gt tot doglt6 herstellen van eon voorafgaan(b wedstrijd oÍ intonsi€vs intorvaftraining. Da loopsnolheid g€rolatoerd aan onzo vooöeeld lope/ster is hiéöij max. 11 km/uur. Trainingsduur incl.waíming-up is max. 1 uur Ertcn3i.vè trainlng :Dit is 6én tÍaining m6t als dosl het uithoudingsveímogon ts tr'aringn. Do nadruk ligt op d€ lang duur m6t rolatisÍ lago intonsitoit ca. 12 km/uuí. Trainingsduur incl.warming-up ca 1,30 uur lntcrv!ltraininí :DezB training6n kunnen zowsl intsnsiel als exlènFaillck sieí wordon uitg€voerd. En hobb€n als doel h6t vefiogon van d€ basisloopsn€lhsid bij allo voorge noomde trainingsvormgn, Traihingsduur incl. warmióg'up is ca. 1.Í5 uur. O€ interrdltrainingon wordèn m€6stal op ds baan aígewoÍkt en het fanlek is uitemato goschikt om in de hoide uitgs vo6íd t6 woÍden. ['lke training ziet oí als volgt uit: Vànuit de g€zamenlijke startplaats wordt €r ca. Í0 a í5 íninut6n ing€lop€h. Tliden het inlgp€n wordon onkele losmakonds ooloningsn gedaan. Aangluitond word€n or gozah6nlijk ca. 5a 10 min- í€kkingso6í6ning6n g€daan, waama d€ gro6p woídt opgosplitst in 2 verschillondg nivogroopen. loór mel een eigen trainer cq. loopgroepbegol€id€r die erop loeziét dat do trainingsopdracht zov/61 in intensiteit als duur goed rvordt uitg€voerd. (Bij víag6n bollon: Coí van Haaren te1.326562 oí Jo van Vtodrop t6t.316586) o 0"0-0.0-0-0-0-0-0-0,0


Tralnlngen zome.§etso€n í995 - SENIOREN D.g

Tid

Pl.al6

Duur

TrolDlng

Írahtcrl BègelcldcÍ

1A«] ts 30 1A«t

í.3O uur

18.30

l.Í5 llur

Í9.00 vdidag

1830

1.@ uur

om

Í.15 uur

ZÀtad4

Trainingen zomerselzoen 1995 - JEUGD Dag

Tïd

DiBdag

1430

Plerls

Ír.lnlng

J6ugd

la

red

18.30

h!

1o

i.

B€anl€jning Jèusd

ZÀtÉ.dag

ío j-

3{)

J€uld

víjdag

Trainèr/ Bègèlèidet

!!!414

t5_@ Jeugd

i.


EFPUNT

\AN ,/

rテ構r A.NNE rt !L

,UODE

24 UURS GLASSENVICE

311413

x-

STB Clubblad 1995 nr 2  
Advertisement