Page 1

ATLETIEKVEBENIGING

B BR urys^

\2 BË

'tl p' )

n 1995 No1 L-1

-

Sport - en

imclu b Bru nss ummerheide

D Tr


CLT'B'I..AI} SX}RT EI{ ÍRIIICLT'B BRg}ISST'}'UERHBIDE

Be6tuur:

Secretarls :

Jao van Hees Croenè Krulsstraat 13 6343 BD lcloden Te1: 04405 - 2734 PeDningEeester: Huub f,eèli8 RoDelnenpleln 68 6372 EXí Landgra.f 1e1: 045 - 323253 Jeugdsport : Hub tleltta8 QuaedvlÍeglaaa 28 6371 HB Landgraaf Íè7t O15 - 320222 Al8eDene zaken: llàrrle Verreulen Op het VeldJe 9 6372 Rf Land8raaf Te1: 045 - 321893 lledstr.koDn. : Joa van Zentèn Trlgonlaerf 10 6413 LP Heerlen Te1: 045 - 227300 EveneDentenkoDm: oef lhauf La.oberEonatraat ó 6373 BD Laadaraaf Tel: 045 - 31ó278

líedstriJdsecretarlaat

:

Jo8 vaa Zanten Trlgonlaerf 10 6413 LP Eeerlea Tel: 045 - 227300 Pub11c Rel at lons

:

Verbunt Oodfrled BoEa s8traat

^lbert 6372 I(R LandBraaf Tel:

Postadres STB

;

Rabobank Po3tbank

: Ir, : tlr.

-

73

314854

Po6tbus 31131 6370 ÀC Laadgraaf

17 24 33 975 4915695

t. n. v. pennltrgEeeatèr STB Ro[eÍnerpleln 6A 6372 El, Landgraaf

Verenl glngsnuBner:

Adverteren

O45

X.I.A.U. i

354

: Via het bestuur of rechtstreeks bij het redaktieadres

Advèrtcerdera katJgeí hèt clubblad kootenloos toegezonden


RTDACI ILCO}ï,íISSIT

Anllr-.1iLrs !ar \llodr.]p, Theo Schmer is.

L.l Schtks,

terliJke inleverdatum kopiJ: I apr1l a.s. trll Àrnr-'li-.s fan \,1.d Lli

(oernpcl 91, 6172 N(j tan.l!raaf.

a t:,

HeL cltrbblad verschi.jÍrt INHI]IIDSOPGAVF :

Pa!. Unde ri!e r p 2 Aact)erler l,1Írter'1aut 1'lrrr 4 tJirtcr LauÍ À!rlrrrl 6 (.rrstcros5 Hecrl.rl U 5 5lB \rrour"ror Ir (l.r \'--w \ork l'la].aihoI Lei a\rofd.jc \,aesrade

1l 11 Sylrest.rloop L lr:1oo l2 Dr,"-.r.re (ri t.rl alen l4 SIB tr-.danki I erJaardaqska len.ler l6 Nieuw.laarstrclfcn 199! 'l'l Zo kan lr.rL 0u[ l9 lnrr.hriJ\,irq.le{rqdkarnp 2t) tdedstrrJdkalender .ieuq.l l9'r') 2i t staíette knuppe ll lt.r 1e!endiqe 1!rlslr l9'll uppk 21 Ziek-.n!o.:q 24 518 r-am1 I ie(]l].J 21, Het halde ieven \,,]n L'cr 1i)p.rsL

26 2,

Nut !.n h.rt trair e! m-.t -.en tr!.1 . I aq ret er Geh.rotd builen de fLroÍrcrbran

Inqest uur.l dDor:

Ld 5.h i l<.1 Iheo Sch,rr Lts

re (LrLclaaIS ll0l) ll! lpÈn I (l 5.hik. AnÍr

t

(l

H

r)b

1l.h

H.)b

rks

titr Lp-.r Lu 1p on

li(rb ilLrl1,.,rl

l

rLr 5{-hnr-.it s

l.l 5.hiks L \, e

n-.men I c

rl (' rrrf

llLrr \,ar Ha.ren F,1 5r'lriks

nr.


AACHENER WINTERLAUF I994 De WimeÍlauf in Akcn en o$$trcken is \*eer gcstreden. In successie werd op I decer)her voor dÉ 2' keer dc halve maradrfir gcorgarisccrd. ràar als zodaniS wel al dc 32' Winterlàuf in z n ldali(eir. Zoals al vaker gÈhoord schrikr de \YimeÍlauf nog steeds STB-lopErs al van decluure: r€ zwaàr'hoor .lc dan. of'gecn dridipostcn . of je wect maar nooit hoc het s'fÈr in dc Eifelis . Geluklig hopr her aa tal afschriklers rcrug, wart er warer) wcer eën paar STBrrieuw koirlers aan her fioDt. Achteraf Sesproken vondeD zi.jdeze loop heel boÈiènd. avontuurltk. \rel zwaar nraar 'n sponieve uiÍdxging rn..... nrcr een specitict karakÉÍ. Ecn maal [Eegelopen erl jc wilt graeS wccÍ ce 5 !cru8. Cocd berich dus v(x)r orEe Evenemenrènconmrissic. die de 3l' Jir\,,erirrt' dl rn hur lor): agerJd kàn n,nsrÉn Onz! verenigin! was orer 37 deellrmers héél goed v€Ítegcnwoordigd. Vol8cns het uitíagerbullcrin uir Aken was de VeÍeniging S.T.B de op één oa gftxn§tt veíegcnw($Ídigins cn dar Sezicn oler 626 lererigingen. Als d?aÍ nu ook noq D zilvcrcn beker aan zar. zou n)ooi zijnvoor de prijzenkai.

I

rt\\r^ :iïfl:"';-*lï 'ïo--j{'lr !f,t, r*'.rïriï'; mli'iï[jml' fu'-- 'lr 1t Jan

lan Hc.\

àls hrs

.haullèur. die dc STB a"lluhatt8

\'eiligcn op

Vi.hthaehnl. hct srà«purr \atr de trul_, zou loodsen. Dar*je !'/el, Jan

I

Ecnnraal uitgestapr hegon het gckriebel. het koorsr

achtig afhandelcfl var de laa§lÈ voorbereidirrgen; 6ssen op de bolderwagel, op zock mar eÉn lÀ1Nre diepc zit . idop.n ën srcl naar cen eu srigÈ Íanposirie. ls dc beschikharc rijd \oor dir allenraal misyjhien war krap gen)ctcn 'l De wÈërÍnnstandighedcn ware aanmerkeli.jk rrild. ca. ll"C, droo! weeÍ nret een Íraffe wind. Toen onr 10.30 uuÍ naxr Deur(che CmndlichkeiÈ her


eu vÉm den TechnisclE GrootlBndel in ÀutoÍBteria.len

Startnotor- enDyrEÍno- Revisiebedrijf Sper'ver+eg

ldu

2c

6371

40 L.indgr.af

en AI,dnsenb osch) Trleioon 0.15 :2 19 .10 ( I

t

r r-"t

err

l0leaàx 015

,-

1/f-az

_,2

r,

72 .ld

verkoop auto's *' autoverhuur + leasing * reparatie en onderhoud ' apk keuringen

Autobedrijf * carwash Zd roj ews k i : :i'J:#fi"" ""'f,:;'

Heerlenseweg 2OO Landgraaf O4S - 72 OO 02


"d&II,

;i;-",i1

"'':i'j,:t,;".

__

--=

rff=== s


a

slanschol Uonl wiíe1r alle klassedopers, jong €n mir er oud. nlan en vrouw zich verenigd h één borte. sponieve slieft vai halftmralhon lopeÍs. Altijd weer fraai. voldoeriug schentelrd ir de vcte[§chap dar zovelc sporunelxen van ongeacht \íelke nationalidet bÍoederlijk Íaast elkaar hun spoí kumen

danl zeggen aan dc orgalisalie van deze loop de (Aachener Tum Gemeinde). ,tan de ionsens en Íreisjes die op cruciale ATG puÍten nret lintetr en vlaggen hel parcours markeerden: de dienàars ran Hemandad, voor hun veilige doorgaDg op Schnellstraler' i de djdregistratie en drdnl(seni.e .'p her snn kL,mple\ Ch.'ru.berg. Geen wonder dar ook dat all€ STB lopers vejligde finish passeÍden, wel itr n lerschillend aanlal llliNrten marr dat is van o dergeschikl belalg ledereen was Évreden en llafl weer voldan z tlaars in h de bus. Nee. loch iel iedereen, 'der Fritz is we8 | Een zoekatlie van Ger leveÍde niets op. taien we Íuar alvast langzaan opslaner. vord hij, "der Fritz" kent Aken beteÍ als wij sllenud bij elkd:lr- Met een halfuur veíragirg lier.lan de rem en los er snorde de bu§ richtinS cenrum, wiur een ouderactse Kftipe , de Dom_Kell€r, het volgend Even tussendoor willen we ook

Op de eersre verdieping was alles loor de STB onwangst voorhereid. belegde broodjes, hete' gouldsh. koffie en her oveÍheerlijke bier. Wim en Tren voÍnden hcl welkomskomnrilee. erg leuk. De laatste gasten bevonden zich nog op de trap toen hoven ,l de eersre halve liter verdweer: wet?. was er ook Àl niel iemand aan zn

eerse

Sriefel"l

Het werd er alsmaar gezelliger tot tegen viiven, de goulash en hel bier slechls

o.deÍbroken door sprar*makend visserslatijn.

Kijk.dat is lru de

wi

erlauf. ecn wedslrijd nrer eèn specifiel kaÍakter.

4acAevc t I

g


wlnbÍlauí Aechen Halve Marathon 11 december 1994

Do omstEndighodon waren dozo koer bij uitrondering good to noemén' h6t is wol o€ns anórs g€w€6st. Maar Els je nu dankt dat ook d3 prostaiies good wErsn, n6o. Do m€€sts STB'oÍs ligpon ggen al lg bssto wsd§triid,

mat uttrondorlng v6n Foö Fltrn, Jo 31.Y.ít, Ed Ou..örlLg on Jol OuLraard- Vooral de pÍeatstio van Rob, di6 moÍnontoel in gon suporvolln gtgskt is, mao gsno€md worden. Fl.Glraí €9n puik6 pr€stati€ dooí een dordo Bij do dsmes levoÍdo plaate bi, d€ V,lO te lopon, p@íici8t, Mari6. Ho€ voor d€ r€gt d€ dag 6n ds wodsÍiid vorliep hob i6 r€od§ kunnen 1626fl in hot vorslag v8n Ed Schik§.

lda

UITSLAGEN:

1 4,í 4 73 88 97

127 1rl5

15í

155 156

18Í Í7,

218 220 230 23,(

Oaniolde CI6m Rob Rikson Jo SLva.ra Ed Otraofitioo John Henddx Jos Dutewoord Hub Eft€ns Cor v6n Haaíen I Frits Fiscior Jo! Bíoero Íh.o S.àmolts Sjaak veóèyon Gor S.rulíhauson Jos Jangson Loub Cordorronor JEn vÍooínen

Ni.k Brouwors

Runneís s6tu.Mol S6h.

í0 th.tl 2 I '15 plaats 8 M 40 plaats 4 M 45 plaats

plaats

plaats

21 S6n. 15 M 40

plaats plaats plaar3

4í 6

pl66t3

12

33

23 25 32 plaaB 33 plaats 37 plaste 3s plaats plaats plaats

Sen. M 55 M 35 M 45 M 35

M40 M 40 M 40 M ,10 M 40

0l-10.13 01.19.58

012027 01.22.27 01.24.10 01.25.00

41.27.U 01.28.4 01.24.6 01-28.53

0í.29.09 01.25.20 01.eo-z? 01.32.55 01.33.11

01.33.37 01.33.55


vorvolg uitslagon winterlaul 1994

ll Plaats 56 S€n Élovold Plaàts 27 M 45 Wisl Vonken PÍ6als 13 M 50 3OS Hub Píevo Plaats 51 M 40 348 Dro Krol Plaats 63 M 40 385 Ton LsistrÉ Plaats 65 M 40 367 Piol Brouwers Plaats 23 M 50 370 Jan Mandërs Plaats 66 M 40 3g2 Hub Weyonb€rg Piaats 69 M 40 439 Al Maosssn Plaats 22 M 55 446 Jung Mainzsr Plaats 32 M 50 /|.3 If,l. Fl.ch.Í PIr.r.3 V '{} 492 Frans Wieíing Plaats 79 M 35 495 John Smosts Plaats 36 M 50 plaats 8 V 35 van Vlodrop Annolies 507 555 Cor Robo€ds Pl6ats 10o M «) 607 Gor Knauí Plaats 37 M 55 plaats 91 M 35 615 Jos van Zanten 619 Ed schiks Plaats 13 M 60 765 Hans YPmo P!8ats 73 M 45 Brands€ 779 Anjs Plaats 15 V 30 Lloskamp 790 Ruud Plaàts 120 M 35

235 254 277

C,oÍ van HÉaren

wim

01.33.57 01.34.42 01.35.41 01.37.38 01.39.05 01.40.03 01.40.06 01.40.11

01.40.52

01.44.U 01.44.3't

01.4455 01.46.05 01.46.10 01.47.03 01.49.40 01.52.22 01.52.46 01.53.09 a2.01.23 a2.09.22 a2.13.29

Totael eentàl ctoolnemors 8an dgzo Aaóonor WlntorlauÍ: 821

o-o-o'0-G0'0'0-0-0-G0{

RectlÍlcatle KaPellerboslooP

Nu loop i6 gons osn Ooo(b woclstnjd, kon ja niot vooí ln do uitslagon in hst clutbblad. Sorry Jós, maar in dil Ooval ksn ik 6r ook ni6B aan do6n jo want froe vaak ik ook de ofíiciole uitslag€nliigt doorploogde' ik kv'am oí q€ yl1 nasm niÉt tsg€n. Een íoutjo van onze computerdeskundigo *Àtr'iOf oarn',"a,". wi€ zal i€t zego€n. NaoeÍhancl blr.íl oo( nog clal 16.in o" pnri"n *"" gèvallon als seí$à.n o€ i,50 krass€' Dat 's'latuuíiik dubbol zo vsrvolond, maar onz€ w€dstr'idkommlss'0 l€nn€nde zull€n zrl oll zeker ni€t op zch l6ton zitton en oon màni€r vindon om dit woer ísót te zettèn.ln iodor proíiciat Jo§ met doz€ prachtigè pr€ststio Il (x,'«) íi yf! d.. Haar pl.ltr 1 $ 50

6l

Jor

o'04-0-G0-0'0-0-GG0-0


tu

Kerstcross Heerlen 26 décember 1 994 2,9 - 6,3 - 9,8 km

AvoN-Ksístcross 1994, m€t dit koèr €en twintigtal SÍB,ors die, om misschign all6 k€rstboslommoringgn t9 ontvluchton, zich kwamen uifloven op dit zwaré crosspar@urs. Otschoon 6r toch onkel€ jeugdlopen waí6n was 6r ditmaal woinig ST& jeugd, vÍelgotold 2 dapporo lopsrs wsagde zich aan dez6 cross nl. Ssndor SchlíÍelers an Rooer Jansson.

Bil d9 volksloop, wàar men dó keus had in 3 Étstsndgn, w6s wat mser SÍB-blauv/ to zién. Mgt name dè tweës:trijd tu6sen Adraliaa van Vlodrog 6n UaÍla Fllcrra. was ee gpannend. Na 2 ron(bn stoeds zusterliik bii elkaar gelopsn t6 hobben gino Annetios in 6€n l6lle sprint op d6 laatsto paar hondord m€t6r Maria vooóii 6n íinisht€ jn esn tijd van 00.3Í.í6 op d6zo 6.3 km. Zii wetd e€Ele dame q dezo aístand on Maria twgede. Proficiat, damos. Bij do KNAU-loop H6ron ov6í 9,8 km vÍaren maar 3 STB'ers te bospouron. Bob Rlk-n li6p Élwosr osn st€íko w€dstrijd, vrant 00.37.04 op dit parcoLrrs is 6on íantaslisóo tijd. Hèt í6it dat hil rn€t d62e tijd 'sloóts' op oon 21- plaats oindigdo zegt g6no6g over h6t st6rk9 doolnemol§wid bij deu6 hooídloop.

UIÏÍILAGEI{:

í 21 27 28

TEdessa Rob Riksen John H€odrix

PSV

í9 plaats 4 plaafs 5 plaats

Thoo Schheits

s€n.

vet. Vèt.

o0.31.56 00.37.04 o0.40.22 00.40.33

Volk6looo 6 3 kml

1 13 í4 29

C.Hsomskoft Cor van H6ar6n Roggr Gilliss€n Fíank Eisongà

I

AÍLA Lanaken

oo.23.o7

STB STB STB

00.28.0Í 00.28.06 00.28.12


vervolg uiislagen Ker§tcross

20 52 53 54 68

00.28.55

STB

Àndre Roumen

Annèlies van VlodÍop Peter Janssen

Mdia Fircher

STB STB STB

I'daírÉ

00.3Í. r8

2' dtne

00.31.17 00.31.18 00 34 14

SÍB

Hub Neelis

Vetsfeqp!-g_lrr

1 12 13 30 31 48

137

STB STB STB STB STB STB

Sander scnme eÍs

LandgraaÍ STB

00 03.29 00.05.07

Cae6ar STB

00.10.41

@! 2/

qqeqgcls 929 !4 1 5

00 34.14 00 41.18

S l-leemskeÍk Friis Fischer Jos Broere Hub Weyenberg Íon Leislra Jos van Zanlen John HoÍ

de Bont

Roger Janssen

00 41 35 00 45 31 00 45.32

00.50.m 00.53.51

00.11.51.

0000-G00000-000

Marathon Rotterdam 23 april 1995

'

'

Aangezien de fireeste lopeTs als voorlaar§rnarathon Rotterdam op het programma hebben slaan s het de moeiie waard om saren met een bus le gaan lk schal nu dat zo'n 15 a 20 opers, inclusieÍ enkele men6en van AVON de lrip naar Rotleldarn zu en Ínaken !k moel dil uileraard zekeÍ weten Ook voor het legeen van een 'onderkomen'ir de maasstad had ik graag geweten hoeveel personen er pÍecles mee gaan. DUS: s.v p. opgeven yo-ol]aQtlqblqqfl tel 045 352003

(mel het aantal supporters)

bij: Theo Schnrelts

0000-0-0-0000G0-000


VUI "STB-vrouwen" en de New York Marathon

DooÍ lalen we zeggen een mBveÍsland is hei verhaal oí beier gezegd hel gedicht van Annie Këlelar! over hun beleven66en ln de New york rnarathon helaaE niet in de exlra uilgave van hel clubblad geplaatsl Hierl)ij du6 hel relaas op rijm van Annie over Fine CordeweneÍ, Marlha Maes6en, Monique en Paula Vonken en hun New York Maralhon.

lti!l

ffa"rèr ttàdl.r

snÈi

bcslatcr

lc lràÍr)r! t,rr àl lrcd gerÈ!.ld hdsr-i.ri ,1ei tc!lt*i I i.è] !èr tré)

l,bl)et

pde ao|

tiide,lèr àlles ir 'slar pottor' cr tctbpr 0ddÍ0" rcc) oe!Er

ir.t re/d tci tlltt s dorle. fi! d.ar!c, itille 'ar). rd àlla$ d. ràr et)r, rèt dàttt.ie dàr 'Lis qp;ël)to èr )cdcrc rr; l!'.t0.r tír tràrèr ti.id)! brrn{ lij rr.hlÈn rilerrii ':) t l.t,.i er rèrrièr i llj,.r

l! a,nqt!

torr dnt tts a.i Jc t).td !.i)nèr ti. r -et hoc irr 0rÍ, rirdrt rèt tltndët; ir de lt,tl-)r It hel tu r0. sle.dt ript :; l.rt . li.r ,illen r! y-'ri,eli.ct tri. t slàrts.hal litrll ,tj tpaeder rrdr dè tt?rlii-i lh. ,rt Eel oftUc ràl et titril

ii-t

rr tictoeit al lipc llj tldrtÈr ftàl li.i ' :Èr' rà/èn rpoÈl|.ht .ls rí.i ddr. ldrd la:er ! hèl

ltÈ!ën rls

gir!

ons

ter rÈtèt íàr 9ààr tlàrèr 'l rèl!)r ,rs èl /etstNr' tr.t tàt cr nat laï ,rt e* ;è6t.t. dè dàr e,ar ir rc /"Jcaë n1rqérttandl

ii)Nd È tl1rd o! tríci tci rrr /è.díe to rei oer drs hcl sàrà*lc

dààroÈ dubbel

t)et ràs qctbàrd le oralè

itr)e tr

lbriq!è

dc

ldtlhd ,àj

l

)p

lirtc

Pàolà l. de dudtie

iiÈ, ar!

aao Èeé

lcttè.

/ilt

,


Onze 5 dames hebbon toch met hun prestatis gniOszins gèschiodénis g€schreven, want zelÍs in 'n bekond loopspo.tblad als DUURSPORT AKTUEEL w6rdèn 26 apart vèrmold.

t{tw

de

YoRK -

NEW YORK CITY MARATHON New Yotk Cny, a6 I

I

1994

l4A0lt) Nedetlatule\ aan de

helen

Met

ra

behaofte Neq Yotk oak dit laat weet tot de grcte 'Nederlahdse' marathahs Roqet )atpeís was de

de hekkensluilert von de 25e ednte van de New Yoík Cny marcthon Htj kwm 6 uur en een kletn kwddP.tle na luh ttadtgenoot Ja\pets blnnen Aan qeen enkele van de gtote et Nede.landte narathont kuh

Je

dte S uur tuden'deelnemen tladt New Yalk It her'ha ptoblen

\nzkte ldndqehoot n het tnneh\e deelhetuPt\vPld DP ktdhtio atlcet hoíl 2.33 09 nodtg laor de tacht van

tslcrd tla Queens, Eraollyn. Manhattan àe Brcnx, en Ha en noat CenÍtalPark Veryeleken net maruthans als Ro edon, fwenle Staten

en tndhaven vah het rclatef qe n ge aantdl tub 3 uur lopet\ aP welqeteld l9. Ehlkbaar t\ New fatk voor het overyrcre deel van de Nederlandse deelnemers ra(h een Bu de vrouÈen een beette hetzelíde vettchilnsel Slechtt twee

Nederlandse deel heemtlet t ander de 3.3A, haar weloeh betekkeluk qrate qroep dE onder de 4 uat bleef. De 38)ange Jent)e Hannnsa wat net ).2 7 2A àe tterkste velÍe qenwoardtgstu On eens een beeld te geven \|at Ne\| Yark nhoudt ze wa\ daatmee 2Ale bt de v(ouwen en 32e0e ovetatt 9p 4912!9)" !!t en nel 29665e plaats ttanden v)et

Lmburqte vrauwen qeklasseed uit cle

op

buun vah Kimnen die 8-02 )7 hu noan krcqen De 72 )ange

Hant SchetpenhuU2en un Zoeterneet zat hen det I06

Theo de Vrcde utÍ

M,ldshcht wa\ net 8.47 07 een ean

3

t op

...rii

..

ai

h


tl

Vaesrade, een avondic uit Harrv van dc Litar wccs al ccrdcr jn ons hlad op dc sico's opgrocicndc kinclcrcn. vooral vanaf zo\r jaar of 11, lopc hij

.iie hct

hcocfcncn van sport. Dat was niet teqcn dovemansoreD gezegd. Maroeska van l.larcn bcldc Harry crr vÍocg tussen neus en lippcn of hij eens naar dc jcugd wilde kijkcn. Van de I-aar zal niet besefd hehben waar hij ja tegen zci. Maar afspraak was afspraak en we zijn bij STB "oncler heÍen". Dus op de dinsdagavond tusscn Kerst en Nieuw al oDze "dinsdagavondjcugd" in dc auto's gcst()pt cn naar Vaesrade geredelOp dc vraag wie wat mankccrdc, kcken de mcestcn bij het zien van de bchandeltafel inccns naar hct plafond, of bcgonncn gesprekjes met huunrouwen of wic cr op dat momcnt maar voorhandcn was, Mct eDige schroo mcldde zich Pim (pijnlijkc rcchtcrachillcs) cD toen wildcn ook andcrcn wel eens naar hun verdiklc achillcs, hun pijllijke knic of gevocligc lies latcn kijken. Er liep zelfs een tienermcisie rond dat, tocn dc irndcren achtcr het gordijn \r'aren vcÍdwcnsn, van last in cle rug wildc weten- "Ecn bekkengewricht op s1ot, zc loopt daardoor olgelijk en daar konrt dic spicrpijn van \r.as hct kundig oordeel van Harry. hÍussen, in de andcrc ruimtcs, bleef de apparatuur ondanks de gretige handcn hccl en mocht met een flinke regelmaat warme chocomel of socp "uit dc nruuÍr'worden gclrokkcn. Hct tweede dccl van de avoDd was hct loopwerk op de band. Ecn lrcemde ge\\,aarwordiug voor dc ccstcn, met ccn snclhcid van 10 km per uur lopcn cn jc kont gccn spat vooruitHarry zal al die tijd op zo'n d e meter van de patient op zijn hurken cn keck naar slobbeÍvoeten, tenenlopers, afwikkelartiesten en naar japanncrs. De betekenis van dat laatste is tot de schrijveÍ niet gehccl doorgedrcngcn. Nog maar ccns teruggaan. Al djc tijd noteerdc Maroeska de opmerkingen van Harry. Dat worden de komende tijd dus extra veel aanwijzingcn, extra of gerichte ocfcningen en, in ccn enkel geval, enkele \,r'ekcn rust. Dc moraal van dit vcrhaal. Ouders zijn zuinig op hLrn kinderen eI wi.j zijn dat op onze jcugd.


ff

04s,318849

quloA§qessen : verkoop nreuv! en gebru kt le k as occ.s ons mel BOVAC qarantle ,: nru lmoqelitt< :

reparat c en ondeÍhoLrd vaf e e merk-.n APK kerrr ngen s.lrade taxatres en repi

mnref TeleÍoon 0'1105 1358 Auto Maessef BP Voerend3;r Car Wash Hogeweg 78 ' Voerendaa Te eÍoon: 0.15 _ 7514Jg

Klrmmendersiraat 95 - K

'!P

, :

s6ffir.


Assu ranliekantoot

GEBAETS B.V, A

d Vsízoker ng€n

Tel 045

31 50 9t

fax : O45 32 58 ?4 Burg. Custerslaan 33 ( hoeíveld

)

6373 lP t andqraàí

LOOPSF,OHT

TENNIS

. RACKETS f'rince. Rucanoí, Wrlson Pro

. SCHOENEN Karhu, Nke. Asics, urooks, Avra.

kcrnex Snauwaen

Llonic Heebok. Addas Sauconl.

Vö kl

New Balance. Merre

. AESPANSERVICE

'KLEOING 'KLEOING

ke Hucanor, Snalwaerl, F:leÍanlr Prince. Yvori Adidas

N

'SCHOENEN Wrlson N ke, Bucanor. Asics

Addas Prince, New Ealance

KRflMfR

ii

Helly Hansen Crall. É aim, Agu N ke, New Line, N4as la Frank

Shorler, Sub

4

ln de toopaldeting |9otdt sanëngewerkt nel WILMA RUSMAN

u,#..?1-ï.Jséilip ' 045.322583 ,. ,. li.r f,y:i'


t1

SYLVESTERLOOPELSLOO De Sylvesterloop irr Elsloo is al even rraditioneel als h.v. de Wi eÍlauf ir Aken en zoais zovele cultu.ele gebeuÍenissen ook in olrs eige. Limburg. We zitten alweer

ir dc

13" ritgave van deze stratenloop on een verlicht parcours in harlje Elslto.

Zoals vaDouds was dc STB-d€eltume aaDiernijk. Ca. 15 lopers en loopsteÍs hadden zich iryeschÍeven. zodai enige eandacht aan dn sporrfeslijn op zijn

Ergaxt een vriendelijke, huiselijke sfeer vanuit, haasr een knusse uitstrali g. iedereen is ter beeD ir her sradje. Geen wondeÍ ook dal het indie avonduren sfeervol isi volop belangsrelling van de plraÍselijke bevolking, aaDnnedigingen en de nog vcle verlichre kerstbome, geven direkt het gevoel dal je erbij hoort. Er wordt ir diverse kalegoriean gestarÍ. de ieugd t/nl 12 jaaÍ opent de race met e (1400 eter): dan volgen de middeMfstanden .1200m (3 ronden) en

I rc

7000m (5 ronden). TenslÍÍle staat de hootdloop van ll,2 kfl ofuel 8 roden op het proeranlnla. De humoristEn virden dar je rijde$ de Sylvesrerloop dus op de laatste dag van her jaar alles eruit nx)er lope wat je die feestdageD teveel hebt gegeteir. Over teveel gedÍonkerr hoor je gee| woord ! Hct weer was al cven puik, 'n strale de s&Íenhemel en de lopeft boften daxr onÉelterd mee rían( da.ags erop, Nieuwjaar, was her voluil gaan sneeuwen. De organisatie wds iu handen var de "Veredging HaÍdloop\rrienden StatioNstÍaat 60, rerwijl men aan de jury-wagen onafgebroken de bekende íenr van win hoorde. Mer danl aan Elsloo. die hierbij reeds iedereen dit jaar !íeeÍ uitnodigt voor deelDflne. Daok ook voor de gaívrijheid van ElslooMar Leo Dircks, die te zrjrcr huise eerst 5 verkleurde STB eÍs had opgewannd. Hij liep de 7000 nl ir33'15' Her STB resultaat vind je ir Theo's diveÍse uitslagen.

/;

is vandaag 2l) zuur, dat kij ze niet vrij konden laten rondlopen.

De regen


1i divsrsèatitslagèndiveísèuitllagendlveÍrèuitslagèndivérseultllagèndivaÍ!

Douane cross - Landgraaí - december 1gg5 9+!s_1

2 3 6 10

Jos Í»lewèaíd

Cor vrl HaaÍ€n I Frank Er6enga Jung MainzÉí

Aantal deelnerner6i 23 10 knt

I 10

STB

sT8 STB STB

00.í&/O 00.í 8.58 oo 2a.41 00.33 3()

:

Wim Budziak Pierre Muyrers

Àanlal deelnemer8: 26

sT8 STB

00.39.5í 00.40 26

Sylvestertoop - Elsloo - 3í december 1994

4 1

19 23 78 88 90 g7 íO2 I

18

1 21

Foman Vinken Jos Duteweerd John HendÍir Tim Weling Annehes van Vlodrop Jo van Vtodrop John Srneel6

STAP

STB STB

sïB STB STB STB

Jan Wefting Ed Schiks

STB

Paul Hagedoorn Hub Heynen

STB

SïB

STB

0-0 0-0-0-0-0 G0,0-0-o 0

00.22.M oo.25.12 00.25.4:) 00.30. Í3

00 31.08 00.31.18 00.31.56 00.32 29 00 33.45

00 34 19 00.39 48


LOOPSPORT , SCHOENEN

Kaíhu, Nike, Asícs, BÍooks, Avia,

Helly Hansen CíaÍl, Flaim, Agu, Nike, New Line, N,lasila, Frank ShoÍ1er. Sub'4

ln de loopaldetnq wotdl samengewerkt mët WILMA BUSMAN

KRflMtR @ m

rÍD

mr

asi?'JifJSËAI ip

à)lflLlJlKl

045-322583

qUTO - verkoop nieuw en gebru kt - 1e klas occaslons rnet BOVAG garantie - inruil mogelljk

reparatie en onderhoud van a e merken APK keurlngen - sahade taxat es en reParaties

Klimmenderstraat 95 Klimmen - Te eÍoon: 04405 1358 Auto l\,4aessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 Voerendaa -TeeÍoon: 045 751449

lZil Lvj

Kfr

ID aII! sa]/lct 680e


AUTo N VONKEN . verkoop nieuw . selectieve occasions . Ieasing . Ă?inanciering . reparaties . onderhoud . schadereparaties l APK-keuringe


.,) divèÍseuilslagèndiveÍseuilslaqendiveÍsèuilslagendiveÍaeuilslagendivels

Halve marathon - Posterholt - 22 ianuari 1995 KWART MARAÏHON (10.550 KI\iI)

1 2

John Héndrix Cor van Haaren il

STB STB

00.38.18 ao 42.23

STB

01.15_27

HALVE N,4ABAÍHON

1

Bob Riksen

Een uitstekende Uid, wij moeten ver in de geschiedenis van de STB terug gaan om zon tijd teÍug te vinden- PÍoliciat Rob, met deze píestatie en met je nieuwe PR. lll 2

Jos Duteweerd

3 4 5

Pierre N/uyrers Harm van Goor Roger Gillissen

STB STB STB

SÍB

a1.21.47 41.23.28 o1 .24.48 01.31.00

10 km.wegwedstriid - Wegberg - 29 lanuari 1995 1

18

23 27

Ger Bodelier Jos Duteweerd Cor van HaaÍen Theo Schmeits

31

38

I

Ach lles-Top STB STB STB STB STB

00.33.40 00.37.05 00.37.30 00.39.00 00.39.09 00.39.29

jè n deze

uitslagen ziet hebben we nog een man die n een goede vorÍn steekt, Jos Outawecrd. De laatste maanden loopl hil prima tljden mede te danken aan de marathon tra ning voor de midwintermarathon van Zoals

Apeldoom dre hil sariren met Hafiï van Goor, Cor van Haaren, Pièrre I\luyrers en Hub Gerets op zaterdag 4lebruaíi loopt- Succes rnannen en als het en gsz ns lukt hopen we iulLie tijden nog in dit c ubbLad te plaatsen. 0-0-0-0-0 0 0-0-0-0-0-0


i! S.T.B. Bedankt Bedankt dal ik de Wnierlaui heb uiigelopen.

!

Dt is voor mii weer een

staple dichtèr naar miin doel, te wèten: " De Í\rarathon van Beíijn ,. I j hel lezen van deze kopzal weflicht menig voorhooÍd Íronsen, dus votot hrer een uitleg. Bedankte ik in 1993 Anneties Starmans- v.Diik, nadat lk na miln ongetuk, in september van dat laar mijn eerste wedstrjd liep, omdat rnijn ,come-back, n hooídzaak aan haar proíessionele begeieiding had (en heb k nog steeds) tè danken, zo za ik nu een aantal mensen Ínoèten bedanken. Het zou t6 ver gaan om deze mensen allen bihun naam ts noernen. lk bedoel al dregène de elke duurtraining weer de moete dedsn om mil aanwrjzingen te geven ( Huub, Rein, Wim enz.) lraar ook de groep lopers die kaining na tra ning geconíronteerd werden nret het Íeit dat het " te langzaam " ging, orndat het tempo aan mii werd aangepasi.

Daaíom de kop STB Bedankt

.

Met vÍiendeiilke sportgroeten en een sporiieÍ

1995

Ruud Lieskamp ,

0-0-0-0-o-o 0 0 0 0,o-o-o-o

REK1AME . DTKORATIE AIElIER

ETALAGE

DEKORATIE BUITENREKLAME


GEFELICITEERD DE KOIIENDE 2I'IAANDEN HOPEN HEEL I{AT VAN DE

Haand:

S.T.B.

HUN VER.]AARDAG TE VIEREN

Ivlaand: APBIL 1995.

I4AART 1995

01 Vonken, Wlel 06 Jënsen, Boger 07 Leeu!,r de, Balf 09 14eys, FoseÍnar1e 13 WrL de, Jo 14 Slmons, EvaLr en :15

lralter, LoE

LEDEN

(51) (17 )

(10) (30) (54)

(9)

(46) (33)

17 Borghouts, José 18 llulder, Jën 147 ) 19 AIzer-Drdden, SonJ a (32 ) 20 Jansen, Peter (41) 22 BorJ ans, John (32) 22 Hendrlx, John (48) 22 Nlonden, J6n (44) 23 l4Lrlder, Pall (ll ) 26 Neelrs, HLru b (40) 28 Llnssen, Ron (31) 30 Grlllssen, Anl ta (29) 30 trlolvers, Ger (46) 31 Renssen, I,lanon ( 8) 31 Smeets, John (52 )

06 Janssen, Jos 07 Koeken, Ilérl1es 07 Kremer, Anneke 07 Starmans, I,lèrre L. 07 ]]r]e]trng, Hub 0B Ennrnga, troukj e 09 Handels, ,.r0""**"* 11 Kockelkoren, Bert

11 Porsmans, P 1rn 11 Stevens, Jo 14 Í"TErcus, Wr llem 15 Berg, Jody 15 l4aessen, Al bert 16 Verheezen, Lrnda 17 Hendrrx, R 1kr 19 lvlönd€rs, Jèn 20 Íeeken, Vrcky 22 trlrerts, Jo 23 Fran ken, Llnda 23 Kramer, Erik 23 Otto, Ben 24 Schoe.lrnakers, John 26 P6gen, Nol 27 Pöas, Harry 28 Haaren van, Co. 28 Lendfers, Jack

Proliciot. ALLE JARIGEI] UITEBAABD VAN HARTE GEFEL]CITEERD]

(45) (38 )

(13

)

(48) (43)

(.72)

(50) (48) (11) (46) (44) ( 9) (56) ( 8) (48) (49) (24) (51)

(7) (30) (44) (45) (59) (60) (29) (47)


lí NIEUWJAARSTREFFEN I995 Op 8 januari w,rs her weer zover. de STB br{rcdc.s cn zustsrs kwauen lrun luditionelc ricuwj rsr.eÍlen vieren. De te verwàchlÈr (n)konrsr s«rrd hoog lefloteerd. gczicr de keuken\oorhereidirge . waan)\rer straks meer. Doch kcl oelijkhadde de weeÍgoden danig nret inhel eten gegooid. Voor het gehele lar gold gevaar voor ijzelc dil wcrkts als eeir boclrcrang onr de aukr nraar te lat.n wd"Í dic was. Zo àlthans zàg dc rcdaktie het, nu.rr heb jijeen herre stuoes l Je tregrijpr her al. laDg nier alle ledeD waren gekolnen, her werd gezelligdruk, n ar meer ook lliet. zodar we gevoeglijk de eladdc.egen. zoals cen jeugdlid dai uitdrukle. maar als spelbreker zullen berichten. Orerieeo\ hlccf zuid-linburg er daamee de STB domij co gcspaard va ijzel,het weer werd zcll§ aange ranr zacht en wadelvrie deliik V{r-qel]s gebruik werdeï allEr' haddrukke, Lritlewisscld, lirksen re.hts wat kusjes en wcÍdeo elkaar allc ei rrcgelijke werNer oegedicfit. uireraard van goede aaÍd

I

Icr .T,,Í,.r .'nrhrrk i( I rr \rr\',i eldf gr.,rDc. zlviencl dc k)pers uir over de lrËid€ onl er een vol te darteler. Ook de wandeldrrs kwureu ar uuÍ r hun trekkerr. Onder leiding va! ceï eNereo gids werder zijovcr her prachrige landschap gel(Ddsr zonder re verdwàlen. Dir laalsre was o mogelijk, warl nrel had 5 geleideho.der) rergenomen \\,ïrrooder lgor. de hood ven ds gids zelf. De _lCN-karrirÉ rhuishalen. de werd inrussen opgenaakr oln alle lopers. {andelaars en sasten feesteliik tc ku ner ontvangen. Bij biuenfonsr werd iedeÍeen veÍast door de vele, volle scholels. schalen cï «)asrjes. Heerlijke b.oodjcs. koude buffeÍer votgsr)s pools rccepi met n nederlands roetje, hanige hapjes, geurende kolfie. leveel om op re noënren. Het dcnl- er doer)werk van dc ddfles Jeanerrc. Maria .n Amelics. hafleliik daïk dJnles l Ook de gehaktballer onrbraker det. al hadder so nnigcn daaF,,an de naar waamledc TCN pleegt te sporren. De aa wrzigheid van ollze klimmense vricndcn was opnrerkclijk ruim en ec goede voortzerring van vorig jaar. L.uk onr ze allcnual wecr le zie . H€t vaste firishkxÍderem' daaraanlege werd door vele gl-nrist. zodat hiernaar nog enig rechercheweÍk zal volge|. l_cr)slottc nog di1: Erwas ook eeD rap in de kartine, die iiep gesnreerd waàr SIB operee!l. Tcge. encn. rweeën ginger de lasten dooÍcaans huiswaarts, enkclen (egen drieén. dc rap hleef lopen er roeDschreef de pel] Diet mecr


llnkele lolo imprec,ries vlrn de nicurvsiàsrsreecpíie

(lvcrlr.{ Iledlkíie . JerrgdeFrrí

?

ll'ie wil rrou niel

nret rllaria op de &rÍo


sporiÍysiolheÍopeul _-..È.-

trrrrrr - -r -rrr-

t rrrl

lrE LIIII

- sporters spreekuur - conditietesten op electrische loopband oP

Íietbergometer - loopcorrectie sportmassage taDen en ban

eren

Medische Sportbegeleiding Heetlen

ommert 10a Vaesrade rel. A4492 - 6088


Wiel in ziin elemenl

Il'aĂ?

zou Jan zeggen ? " (ir.r denk ran ie liln


|,)

Zo kan het ook ... Op 14 juli u,as hct dan eindelijk zo ver.

Ttaditicgctrouw ll.as dc tempcratuur wccr volledig ongcschikt voor een wedstriid over een lange afstand. Vccl lopers warcn dan ook al na enkele kilometers aan het eindc van hurr krachten. De Japanner Shizo Kanaguri hield hcr dcrtig kilometer vol. Toen hij een huis passecrde waar ccn bcwoner wat zat te drinken, weigerden de bcnen van dc atleet, die allee, in zijn onderbe\r,ustzijn nog wist waarmee hij bezig was, elke dienst. Wankelend vrocg hij wat te ddnken. Hij wcrd binnengelaten, zakte op cen bank neer en vicl prcmpt in slaap. In het olympjsch stadion wachten dc officials inmiddcls vergeefs op de binncnkomst van de Japanncr, van wie ook nict gcmeld was dat hij was uitgevallen. Daarop wcrd ver"'olgens de politie ingeschakeld. Kanagud wcrd de volgende dag pas weer wakkcr. Uit schaamte over zijn falen wcigcrde hij te.ug tc keren naar zijn vadcrland. (Olynpische marathon wn 1912 í Stockholm)

Inschrijving jeugdkamp CD

oq

o-

,f

È)

Over enkele weken beginnen wc met de insch jving voor hct jeugdkamp dat dit jaar wodt gehouden van vijdag 23 tot en mct zondag 25 juni wceÍ op de camping het Bovenstc Bos in Epen. Op de komende trainingen delen wij inschrijvingsformulieren uit die uiterlijk 1 april ingevuld moctcD wordcn ingeleverd. We zijn op dit moment nog bezig om ecn definitieve prijs voor het kanlp vast te stellcn. U kunt er zeker vall zljn dat we dic aan de Iage kant zullen houden.

Eerste sponsor jeugdkamp Op de jaancrgadering van STB kreeg dc jcugdsportcommissic cen bcdrag van J 200 in handen goduwd. De gulle gever was de D66 fÍactic van de Genrccnteraad van l-andgraaf


AUTO N VONKEN . verkoop nieuw . selectieve occasions . Ieasing . financiering . reparaties . onderhoud . schadereparaties l APK-keuringe


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen Kerkplein 18 - 6372 EZ LandgraaĂ? Tel.045-319655 - Postbus 31229 6370 AE LandgraaĂ?


4

\ oor lq95 hehbcn wc \oor

(D

maart:

a FI

4

l.r É

l.l

--. \to

-r.

H n P

l=Z I-

at

f-D E ' a e -.=\v

tI 0a -ai É

3 \O \o (JI

april: mei: 10 juni: l juli: I,l

19 27

augustus: augustus:

)t) dc i.ugd d. rolgcr)Llc

Kranebroek Echt (datum wordt nog bckcnd gc aekt) Parelloop Brunssum (AVON) Heideloop (STB) een must McoÍkamp (Unitas Sittard) Baanwedstrijd Beek (Caesar) Baanwedstrijd (Unitas Sittard) Telematica Heerlen (MararhoÍL/AVON)

l0 september: Clublrmpioen.chappen (S fB, r,ok een mu\t 30 seplember: Baanrved\lflld (AVONI J december: Kaoellerhr-r:loop 15 fB)

ieugd

een mu§t;

Noteer rleze derumr altasr tnkclc ueken \oor elkc wcd.lrijJ dclen wil ecn in.chrijiromrulier uir. We willen prohcrcn mer /o\eel mogelilk kinJcrcn aan Lje,/e rved\tÍijdcn mee le Lloen. lQQ4 wa:' hiervoor een coed vo,,rhccld. In I9q5 willen uc nict achrerblijren

He( mo,'i\le is el. onze Linrlerel in de wcdsrrijJLle tlinq a.rn dc,,c wcLlstriiden meedoen.

Dejeugdsportcommissie


De estaÍette - knuppel De rodaktie héeÍt gemeend een oud gebruik we€í in ere te herstellen. nl. de estaÍ€tte-knuooeL. STB'ers dle al snige jaren lid zijn wstèn het zich nog w6l te hërinneren maar voor de nieuwere garde zal ik uitléqgon wat de bedoeling hiervan is. lemand schriít een verhaal in het clubblad, de inhoud van dit verhaal mag de schriiver zèlÍ bepalen.

Het nrag gBan over de STB, de loopsport in h6t algemeen, hoe hii/zij mat de STB in aaníaking is gekomén, wedsvijdon nooín maar op. I\raar het mogen ook verhalen ziln dis niét direct met onz€ loopspo,t te maken hebben, men rs daar h6lemaal vrij in. Aan het eind van ziin/haar vefiaal géèít men dan aan wie de volgende "gelukkige" is die in h6t komend clubblad aijn voÈaal kwiit kan. Hét is wel verstandig var te voren met de persoon in kwestlé évén te overléggen. Mocht íren nu echt niemand vinden, maaí dat liikt mB stérk bij 270leden, neem dan op tijd contact op met de redactie Om h6t go6d6 voorb66ld t6 geven zal de redaktie-commissle het begin makèn. ln het volgend clubblad zal Annelres van Vlodrop de spits aÍbilten met haar vorhaal.

&{i{i# We hopen op jullle

AARZEL

NIET

DoE MEE <@ À

medewerking zodat de "Estaíette-knuppe' een lang

leven boschoren zal zijn.

0-0-0-G0-0-0-0,0-0,0

Estafette-wedstriid VAALS - VENLO 25 juni 1995 Op zondag 25 juni is h8t w6er zover, Vaals - Venlo staat weer op het programma. Houdt deze datum vrlj

ll

ln hèt volgend clubblad volgt nadere

inÍormatle.

0,0,0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


EEN LEVENDIGE LAATSTE 199.!WEEK De 50' KalendeÍweek van 1994 zal vol onveÍwachte wendingen, die allen hun beioop haddeo op het verloop var her geloop, alsje begrijpt wat ik bedoel. We zulle dit met n paar korte venelliDg,jn toelichten.

Op woensdag 14 dece beÍ trok Hub met z'n lopersgroep erop uit voor een routirctrai ne. Hij ging llaar het taídgraàf Ns-siation en wilde over de

spoorb&r verder. De treinbel rinkelde opeens. roer flisre er eerr mde stoplanp of was h€r een sromrlamp, en tensldte blokkeerden enkele manoevrerendE lrcin srclle de doonocht zolang dxr Hub biju aan een euwe wanni up wilde hegirmen. Een atlente conducrlce in de nog opensraande deur van ceÍ passerende trcin riep hem nog toe onr toch maar beter de treir te nemen- Oh nee, rjep deze veront wàardjed, wij zijn revoet eerder in de Hopel dan jullie stoptÍein. Mokkend volgderr volgeli.ge .

!

z

Twee dase lÀrer een euwe belevenis, de eerste STB-l]ikker' schoen is gebo.cn. NÍet €elr vemuftig ingebouwde drukoes kwam dè kerslerse eigeruaÍ ermee op de markt. Elkesrevige loopstap Íond gaÍanr voor een flils ir z n rechterhiel, en sievig was de trorse b€ziiter. Er onlstond e ge hilarileir na de trai ng. Van h€t voorheen zo felle flikrÉrcn was nog msar eer smeulend katoogje ovcr. n1et een loupe nog nauwelijk§ waameenrbaar. Vanddar eer welgenÉend advies: íerkere batterijen inbouwen of ruei langer dan ééo uur trainen anders gaat de knars uit I

Weer 'n dag of vijflarer. Hub had z Ir matu Ed lerzocht de groep een keer oveÍ emen. Het Iiep ussen tegen Kerstmis. Plichtsgetrouw werd aan dir verzoek gehoor gegeven. Met ecí pÍachtschema in gedachre var rcnd 70 minuten n m hij de mannen' op sleepiouw. Alies liep naar wen§. totdar.... Ja. nraar die route h re ver I

le

i


2t Ed werd tenrggefloren, wam men moest tijdig terug zijr voor e€n speech van Maria! Nou. vooÍuit dan. Via een hulptus draaide het peleton terug en belandde ru 72 miruter weer lei Toyoia platform. G€en Maria. geeÍ speech, dus wachten. Hadden we dan toch riea beter.....l Aha. dl-aÍ kwrm Maria en de haren Erwas geen speech, maar wel pijlsnel een grote and, De verÍassiÍg was toen wel kompleet. Voor elke deelnener hadden onze vrienden Maria en Fritz een gezegend "WeihnachtsbÍot' meegebracht, feesrclijk veryakl en wel. ED dat oog niet alles zijnde, iedereen kreeg her persoo ijk van Maria met eetr hanelijke pakkeÍd

uitgereik. En Frilz? Ooh Fritz. die Íeikle de broden aàn vanachter de coulissen

-0-0-0-0

??

!-0-! 0 rl

ZIEKENBOEG 0p h.:t.rqenblik h.clt STts ór1n patrenl ln dc lappernÍrand, het 1s Frrlz Frscher. Alho-.Nel hi.l thuis h-.rsi-.llende is, heoft hr.t loch een heuse tre:]l)p.raLie. rder!aan. I,l-..rdere STB .rÍs fireten hiCro!er mee te pr.rl en, Je zou biJna 7-.q.JeÍr het is q.n.cÍrqoed. ZiJn !aor!anqers herstelden voortrelf-.11Jk Èn lopen.riidsdre| a1s nrrLriL le!or.:f. ll!:j ook \,.rrr I

rltz ".r.n

spo-.d1q

hcrsircl

toeqcurensL.


S.T-8. Famllledag

- zondag I aprit t99S

Onzo Íaditionols familiodag zal dit laar plaàtsvindon op een van limburgs rnooiste campings aan de Geul.

Egn uitgsbreid programma zal een ied6r die heoÍt iage, schrévon t.z.t. wordèn aangereikt.

Kindoron zullen onder begoloiding actigl wordon bezig gehoudon met cliverse onderclolon. NE aíloop van de dÍvgrse sportaktiviteiten kunnen de hongsrige 6n dorstige m8gen €n maagjos zich tegoed dosn aan de kofietaÍol.

De kosten zullen Fl. Í0,- per volwasssne en Fl. 5,- per kincl gaan bedragen met een maximum van Fl. 2S,- p6r gèzin.

Om d€ evenem6nten kommissie o6n id66 te gevon waar wii qua opkomst op moeten rekén€n vragen wij iullie ondersaand formulier ingevuld in t€ l€veren bij Ger Knauí oÍ Hub provoo Gaarno

y@I2! !eIÍU!d!-q

Wij roksnen op o6n grote opkomst lll

|MEUEAEFOEAAUEE

Neomt

d€€l ín€t ........... Volwassen6 aan:0 3 uursloop .-...-..... Kind616n

0 2 uursloop 0 I uursioop 0 Wandoltocht 2-2.5 uur 0 Speunocht 2 uur ( 6ig€n tempo ) 0 Evenomenten voor de jeugd


Het haÍde lëven van een lopersdochter Stel je voor, je hebt een vader, helemaal niet zo jong meer en hij koml thui6 mel de mededeling dat hij de marathon van New York wih lopèn Dan ga je toch al6 ongeruste dochier denken dal je vader in ziln jeugdlaíen is leruggevallen Na heel wat organisatie uurlje6, trainingen, geldlranoakties di6cussie6 en stres6, was ik bijna vergeten hoe hil eruit zag. Maar hel bleek dan ioch allemaa, waar te ziln, want hil vedrok naar The Big Apple Hij heefl zich daar volgens mij koslelijk geamuseerd, want meer dan 2 à 3 teletoonljeo waren we ihui6 niet waard. Maar loen hil na een goede maralhon en heel wai lelke uilslapjes weer thuis kwam was ik toch wel bllj dat hij geweeGt was Hij had namelijk cadeau's meegenoren. lk kreeg de eer om een le gekke spiikeóroek te onlvangen, alleen wao hij mii vijl malen le g root ll

Zo dachl ik nu ziln we over dal gezeur over de New York marathon aÍ, maar vergeet het maar. We worden nog dagelijk6 mei hel íeit geconÍronteeíd dat hil die maralhon gelopen heeft. Een epeelÍilm op TV kijken, die dan ook meestal in New York d0 I opgenomen 1s, rs gewoon n et meer leuk.

bÍ elke brug weg oí gebouw enz dal in die Íilm te zien is wordt steeva6t enthous iast ge

0[ 3r

Want

schreeuwd | 'Kijk daar ben ik ook geweeslll

Tenslotle heb

ik nog een

vraag: 'Wanneer §topt dh lll

000G0-0-0-0-oo

'

]E

in l'

i-t

l=

!r

L]

! L-l

E

It .l tI

tr tr Ë

n

l!

il

L]

N il

0

I

o

0

Lt rl =!tr Ex ,:!

ol

flE


Nut van het tÍalnen met een hartslagmeter. Steeds vaker zie ik mensen di6 m€l gon hartslagmetor om lopen, maar di6 €igsnlijk niet procios w6ton wat do mog€lijkhaden van dèze métor zijn. T€vens wil rk met dit verhaal Íaót6n om duideliikheid te scheppon wat d6 voordelen zijn van zo'n met6r.

Alleraerct is het van belang om iè een doel te stellen wat jo in de toekomst wil b6w€rkstellig6n mét hst trainen-

'

'

Gewichtsaíname Bècroatief lskksr b6zi9 zijn zondor sp6cíi6k dool

'

Halv6 Marathon, 6tc

'10km Voor wat b€treft het bepalen van een doel, g6ldt dit voor alle nivoaus. Of js nu wodstrijdloper bent of beginnend loper.

De verschillènde doelen vraqen ook een sp6ciÍiek6 trainingsaanpak. Zo vraagt hel kainén voor éen '10 km sen andsre vooÉèroiding dan h6t Vainen voor oen marathon.

moet jé brj e6n marathon training bijvoorbeeld relatièí v€61 duurlopen doen om ondér andore d6 vètvéóranding te trainon. Dit Íain€n van d6 velverbranding zal bij een voorber€iding voor en Í0 km praktisch niot nodig

zo

zijn. W6lke spécíioks trainingsprikkels zijn 6r zo al diè jè kuht trainsn? l) Vetverbrandincl/herstoltraininq = relatieÍ langg duurlopen in o6n z€er langzaam tèmpo. 2) Eíènsieve duu(rainina = langere duurlopon in een iets ho96í lempo 3) lnt6nsi6w duurtrainino = relatioi korto duuíoop in een tempo dat vlak bij j6 vorzuringspunt zit. lntervaltrainino 4) = a. intensi€ve interual b- éxt6nsi6v6 intotual c. h6rhalingsmethods

l6d6re bovenstaande trainingsprikkol vraaqt eén andere intonsitoit bii het iopen. Zo loop jè bij oén vetveíbrandingstraining in een hoel langzaam t€mpo én loop j6 ho€l hard bij e€n int€nsigve intgrvaltraining. Om tot è6n goede combinatie t6 kom6n van d6 vsrschillonde vormén van Íainén zal individueel moèten worden gekeken. Dlt kan op dri6 manieren: 1. op jo govoei 2. op tijd 3. m6i éèn hartslagmèter


71

D6 e6íste 2 manjorèn zijn ni6t altijd b€trouwbaar. Do Íactoren zoals woer, v6rmosidheid, stress, etc- kun j€ moeiliik bopalen. D6 6no koèr loop ie makkghjkor als d6 and6r6 k€6r. D€ deÍds manlér ( d6 hartslagmetgi is de moest nauwkeurigE. O€ hartslagmetor bepaalt pr6ci€s bij wslk6 hartslagíroqu€ntio ie en bepaal_ ds training most doon om €6n zo optimaal mogélijk proÍijt te hebben van le trsining. Ho6 werkl een hartslagm€toa ? E6n hartslagrhotor bestaat uit 2 componenten. Alleraerst een zendèr die j6 middels een band om d€ borst draagt. D6z6 zender registroèrt d6 hartslagen on ge6ít die door aan de ontvanger. De ontvanger draag je in de vorm

van esn horlog€ om je pols. Van deze ontvangor kun je aílezen wat de hart requentie is.

Nu zijn er monsen dio zo'n hartslagneter hebbon Ookochi maar 6r v6rvolgens ge6n raad mee wsten. Het is vdn bolang te weten wat j€ omslagpunt is. M6t het oóslagpunt wordt bèdoeld: bij wslke intensiteit j6 lichaam 4

millimol aívalstoíen aanmaal(. Bij elke veóranding ( l6es: sporten oí rsnnen ) kom6n afvalstoíon vrij. Naar aanl€iding van hst bepalen van je omslagpunt kun j6 b€palen ho€ hard l€ mo€t lopen om zo optimaal mogelijk te tra,nsn brl ds v6ísdïlle_d€ l'a,ningsvo'mèn. Het woídt erg tsc_hnisch om uit t6 leggén hoe het e.e.a. preci6s in zijn w6rk gaat, maar mochtsn er mens6n zijn die dat graag willon weten, kunnen zij contact opnem€n met mij. Ho€ kan ik nu hst omslagpunt bepalen ? Dat kan op 2 manieren: 1. de conconit€si 2. de lactaattest-

lk bepork mij iot d€ tw6edè test, omdat deze hot m66st naulvkeurige is. D6 lactaatt€st kun j6 lat6n doen bij Harry v/d LaaI (sporlrysiotherapeut). Jè gaat bij hom 5 x 5 minutan op 6en loopband lopen. Daaóii woídt steods dg sn€lhoid vorhooQt bii igdere 5 minuton. Na iedere 5 minuton wordt 6en druppel blo6d uit iè oorlel gèprikt ( ls niet piinlijk ). Naar aanlaiding van h€t analysersn van het blo6d kan hii je precies vort6llen $.at lè omslagpunt is 6n hoo sneljo de v6rschillondo lraintng€n moet lopén. Wat kost nu zo'n hartslagmoter ? Ds íírma POLAR heèÍt verschillondo hanslagmeters op d6 maíkt Er ziin o€nvoudige types, waar jè all66n de haftslagír6quentio vanaÍ kunt


GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH 045-2{4242

vIANEN 03473-16474

ALMELO o54Ga12t2s

I'ELDHOVEN 0i10-53190O

(ir:t:\íEIls; CAR

R

OSSERIE-D ELEN

ROTTERDAM otG4626661


sporff sielheÍípefl

I'E f.rrtf

I :IrI

IIIIITf ta- -r-!-1..99

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorÍectie sportmassage n bandaoeren

Hedisrhe §porlbegeleiding Heeilen

ommert 10a Vaesrade tel.

0492 - 6088

Tropíeel Foad frilerkelt nooz ol u,u aliatiteAe lonourni//o1on, non $oo/ on 4f zo éoJra7eti..l

Mllcmttzaat

Tel: O45

23

4oozlo,

- 7/ 43 9ó


2A

l6zon on j6 hebt hartsiagmét€rs die je hartslagírsqugntig in h6t geheugen opslaan en die je via sen computer kunt laten uitdraaien. Een aantal hartslagmet€rs:

'Polar 'Polar 'Polar 'Polar

Fitwatch Ed96

Accur6x ll Spon Í6st6r

Fl.299,Ft.399,, Ft.599,Ft.899,-

Mochten or ménsen zijn die intsrëss€ hsbben voor zo'n hartslagmetsr, maar nog lwiÍ€ls h€bbon, laton di6 contact opnomsn met mij ol Jo van Vlodrop.

Eon hadslagmster is geen wonderding, íraaí h6t is on soort persoonlijke trainar. Hij g6eft pr€cies aan oí je te snel of t6 langzaam traint. Alle waarden zijn absoluut 6n liogon clus ook niot.

Je zult iot de ontdekking kom6n dal or veelvuldig veel te snel goÍaind wordl. Er zijn genoeg m6ns6n binnon d€ v6r6nigjng di6 zo'n hartslagmotor hebben. Als je er me€ weet om t6 gaan is hot on apparaat waar je vs6l plozior van kunt hobbgn. lndién er monssn zijn di6 6n hartslagm€ter willen aanschaíon, verzoek ik h6n om contact met mij op te nemen. lndien 6r minimaal 5 msnsen zijn die €n hartslagmeteí willèn kop€n, kan ik via Harry v/d Laar 10 tot'!5 o/o korting knjg6n, ongoacht het modèl hartsíagmotèr. Heb le nu sn hartslagmoièr on jè we6t ie omslagpunt, neem dan 66ns contact mot mii op, zodat we e6n schoma kunnen op§tellen voor dat do6l wat j€zelí voor ogen hebt. Schroom nigl om te b6llan. Ook al is jo ( volgens jezélf ) niveau nog zo laag, hèt is stéeds mogèliik om e€n individuelo lange termijnplanning t6 maken. Je zull alleen even moét6n bellsn. I Cor van Haàren t€i. 045326562 ) 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0,0-0-0


29

GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN Onderuijzer axn de telefoo r "Dus U zcgr dar Tool verkoudeo is en darrom nier lr"rr schml kan kon'en 'Mer wie spreck ik eigeDlijk'1"

"Met nlijn vader. zoNDÀc 1936

Her loopt tegèn t2 uur.

Moeder stuurt Fons naar het café om vadér te halen, heÈ is tijd om te kohen eten en de hoognis schijnt nosat lang uit te lopèn, Forls weet zijn vader ,Ilee te krijqeh én op eeq naar huis bezneert deze hen om, rnocht moeder vragen hoeveel glazen hij gedronken heeft, te bevestigen dat het er drie qeweest zi jn. vaders vrees ,ordt inderdaad beraarheid en Fonsie houdt zich op hadr vrdaq àan /lin kooro: 'Pa heelr er ndd!driè qedronken, rdar hi i heefr zich !,el .Iaren beéÈnemen. want hij noe;t er tien betaten....,

- zeg ne eens Nicole, aIs je de kans had on te trouwen net een qieriqe vrek of Eet een erg §chete, net wie zou je het eerst neeqaan? - Met degene die me het eeEst vragen zou, Waarom loop le mer een hoge hoed opl ]k konr et van ccn \erdeling van ecn erlènr! vand.ran. Ozo. vandaar dre iteststemning. Wal heb ie geéÍidl De hoge hoed

,, n o.? .,.i..L. l p i\n:r.'Lille r.. j. ,r J.r lc lL nilt,r..c L L-rL lÉ l. lf,n innr.rs no.n r.r.n Ncc mrn. dd l.n ik j.r lr U. .!.r nr!.» its ik zr hr) ,! li!,

".i.jIÀ

f*

WeaÍ geàeurd

kt eren loerdctr toor .cn lotle z:àl ccn kerÍsrut op. \vMin "de lluchr luar Egyprc Als rknsccne seÍd lvl,ria op de czelgeholpën oo1 te rcftrekteD. ller koppile dier $ergÈÍdc ook m:Br éé0 poor re De

rcpcnÈ.. Vana liet zich dcr .zel cn zei: "Konr J(rzci.

otrrDroedigen. re r(Br"

§t !s

qedi!

llced

ze

lan dc

-.


É

s \e 3 ts Èl tt &! tÈ H!r

É

ET

r.a

Éo EÈt

Ft

ít o;

9;

E; I

ÈE

È3 +.a

.?

c!

-Ío

6-!

;P

o --!

9àÈ

,. EÉ ËÉo

E.; €

()

2

À

c-!

;9.

.g

z

à

EEEE

{E

E

9s

E

d :r

ÈE 9E !E.:5 E;i@

E

6 9à

È 9,g

:6! 6?;

I ó.9!

rc)

(» (»

+ C'I

OD^ Ft q)È

!

o

H d,

ql

È

9q EÉ

o-

.§R IIJ ,

I I E

Í

À

2F OE

=

o.I .!d

BË bR

Er

c -

E '6

A

lr

3

P

()

é

-

F

EE

ó

=

!


trREFPUNT

\AN

7/

rnl A.NNE rt tL

Y,UODE

24 UURS GLASSERVICE

311413

STB Clubblad 1995 nr 1  
Advertisement