Page 1

ATLE TI

E

KVERENIG I NG

BR

nË ffi:

'tf lt' +

L-

Sport - en

E1994 No5 D Trimclub

Brunssummerheide


EII ITIIICLI'E

CLTIBBLÀD SPORT

BRTItrSSDËËERIIÈIDE

Bestuur:

voorzitter i

cof

Secretarls :

Jalt van Heèa croene Xrul88tlaat

Robeerta 13

6343 BD Nl1@en Telr 04405 - 2734 Pennlngoeester: Iluub lfeelld Roo€iaeaDleln 68 6372 Elt Landgraaf Te1: O45 - 323253 Jeugdsport : Hub ïelting Qu.edvlleglaan 2E 6371 EB L.ndgraaf TéLt O15 - 320222 Algemene zaken: Ilarrl.e Vetueulen Op het Veldje 9 6372 RX LandBr.af Tè1: 045 - 321893 wedstr.koem. : Jo6 van Zanten Trlgontaerf 10 6413 LP Heerlen Tel: 045 - 227300 Evenementenkom,n : Ger (íauf Laoberroattlaat 6 6373 8D LaídBraaf ?e1: 045 - 316278

L,edstriidsecreta.iaat

:

Joa van zanten frtEotlaerf 10 6413 LP fieerlen TeTt O15 -

2273OO

Public Relations:Àlbert verbunt codfrled B@aíostÍaat 6372 xR Landgraaf

Tel:

045

Postadres STB

:

Rabobank Postbank

: t{r. 17 24 33 975 : t{r. 4915695 t.r!.v. pennln8oeeatea STB

-

73

314854

Po8tbu6 31131 6370 ÀC Landgraaf

RoEelnenpleln 68 6372 EIt Landgraaf Ve

rèni gingsnummer:

Àdverteren

X.l{.A.U,:354

: Via het

bestuur of rechtstreeks het redaktieadres

bij

Advelteerderg krljgea het clubblad kostenlooa toeg€zoíden


Redactiecommissie: Annèlies vàn Vodrop, Ëd Schiks, Theo Schme ts

Uiterlirke inlèverdaiurr kopil: 3 ÍebÍuari 1995 bij Annelies van Vlodrop, Koempel 91, 6372 NG Landgraal. Hei clubblad veÍschiinl 5 x peí iaaí. INHOUDSOPGAVE: Pag. Onderwerp

lngestu!rd docr

Nieuwlaarswens

Redactie

Toch nog een wooíd van de voorzrtier Dam tot Damloop Dwars door Hasselt

Cor Robeens John Helrdrix Theo Schmeits

11

Het ABC Van STB

14

Heístloop leugd Halve líarathon Swartbroek

Ed Schiks Hob Gulpen Íheo Sahmeits Ed Schiks Jan van Hees Jan van Hees Theo Schmeits Ed Scf ks Huub Neelis Jan van Hees Rob Gulpen Rob Gulpen Ëd Schlks Theo Schmeits E.l S(.ir ks

2 3 6

I

15

16 17 19

NreuwlaarstrefÍen 1995 VerJaardagskal6nder

2A

Nieuwe leden Diverse uitslagen

22

Z ekenboeg

23

Tér herinnering Atletiékblessures

24 21 2A

29 31

34

Klaas en Pret en STB en de KeÍstman Kapellerbosloop ieugd Kape lorbosloop 1994 Kape ierbos oop 1994 ' ! ts agen Gehoord buiten de Cooperbaan


-=illt\^ =

t +tSTUUN lt nilAffilÉ 3

:

= = ==

==

IÏINSTNJULLIE -= :_


:fOCH NOO

EEN WOORO VAN DÉ VOORZIÍTER

'

Door een 'communlcatiesloornls' met de redakliekommissié werd

verzuirnd in de vorigo ullgavs van ons clubblad mijn vooMooÍd le plaatsen, ln dÍt laalslo numrÍEí van hei jaar mag ik dan toch nog mlln

alle.laalsle vooíwoord sohrrven. lngaande 1 ianuari 1995 koÍnl eí deíinrlieÍ €sn ainde aan mln regeeÍp6rlode bll de vereniglng. Zoals iedereén inmiddels wset ben

1k url

de regio verlrokken. lk werd echier lussenllids

sleeds btjgepraat door mrln STB-secÍetaresse. De 'aíUokpariode' glng dus gel€idelljk wani dl€ deuÍ naaÍ STB gool ie niet mel één klap dicht.

Een kort€ terugblik op mijn rege€rperiode leed miidat de verenlging in e6n vrij kort tijdsb€slek gigantisch g6gro6id is. Dit is oen teken dai hei bostuur toch aardig bezig is g6weeí. Nsluurlijk ging het nrel allemaal van

een l€isn dakla maaí h6l urlaindelijke resullaat mag er wezen De meèste nieuwe 6anrn€ldingen kormn echler voor rsken ng van onze nieuwbakken

vador. Kwam hij brnnon het besluur als een nuchtor iemanci overt in d€ zaal ging hil vaak als een beesl tekeer. Henk is overlgens op donderdag 10 november l.l. vader gewordon van een zoontje. lk

w

van deze

g€legenheid gebÍuik maken om Henk en Janna van harte ie íelicite.en mel

do geboorle van WouteÍ. Mrsschien is hÍ wel zo lenig ais zijn vader. Hub Weltlng kan d€rha ve weer

op ultbroidrng bl] de jeugd rekenen, althans op langeÍe lerrn ln. Oe jéugd van onz6 v€roniging zit ook weer opnr€uw in h€l

pak Jsívan

Ooyen is wedeÍorn 'the big Man'terwijl ab leveranci€r weer Eric KÍamer

odrad. Schitterend werk.


De rels naar New-York ls eveneens subllem !€rlopen. Vla ml,n ST& secrelaresse werd ik over all€ preglalies en ander aktfuhoilen bilgeptaat. Door sommigen weíd In New-YoÍk zelís nog vóór de wedsl.lJd geiralnd en

weltd haí

z€s s'morgensll Dat is pas duurtralnlng. Oo N6w-York6íg

zorgden zell vsor da ver2orging onderweg bij d6ze trainlngenll

Persoonlijke rec!Íds werdon overal gebroken bghafue llidens d6 ttodslrld. Oe orgànisalle wss, zoals we gewond zl]n, péí6c1. lk wll dè organi3ella

vàn dez6 reis dan ook van harto danken voor hun lnz€t. Julliè h6bbcn binnen de vereniglng geschiedenis geschreven Over hei verdere

rekverloop wordt ln een

eíra

ullgave van hel clubblad Lrhgebreld vèrslag

gedaan.

Van de vice-voozltter vernam lk dat er sgrleuzo gesprokken plaatsvlnd€n orntrent do invulling vqn hel voorzitlerschap voor de komend6 Jaron, Do

spanning stijgl ten top. lk ti€n er 6chler va§l van overtulgd dal er eon gesch kt persoontjé gevonden woídl. Nu w6 hei loch ovèr do vlce-

voozltler hebb€n: lk wil hém bll deze hedollJk bedankon voor het waarnomen van hol voorzltl€rGchep. Ook hll wordt bllgOlchrévcn ln do geschledenisboeken.HI ls mlJns lnzlens tol n! loe de enlgsle dle u]lblonk in delegeren.Ook publlcltalr g€zien berelkl h[ dé eerste plaals. Zelís d€ plaalseliike kanljes schreven over hem sn dat vlnd ik knap.

lk ga nu echl over tot hel schÍllven van mljn laatsle woorden ln dit clubbiad. lk zou dat willen doen door iedereen pÍettigé Íéestdagen en een voorspoedig 1995 to€ le wensen. Dit geldl ook voor de vorderc loekomsl. Over mijn samenwerking rnet h6t tesiuur kan lk allgon maar górijvan dat tk dh ehijd àls zeer posllleÍ hèb erusren. lk heb vèel gelBord lh mljn

regeeíperlode. lk wll Jan, Harrie, Jos, Hub. Ger on Huub dan ook van harl6 willen b€dànkon voor de preltige samenworklng lkhoopJulllsnog a€ns ie ontmoelen.

Íot

ziens.


VAN ONS HEENGEGAAN Sjaak, omschreven ais een wezenlijke kleur uit ons kleunijk pallet, is van ons heengegaan. Voor diegene die hem kende was hij een rustig persoon maar toch met een heel eigen inbreng. Sporten, muziek en zijn bezigheden lhuis waÍen zij lust en zijn leven.

Sjaak kende ups en down s maar wist de down's te overwinnen en te genieten van de ups.

Op een leenijd van 58 jaar werd hij van ons weggeroepen maar we zullen hem blijven heÍinneren zoals Sjaak Peeters was Wij wensen Wilma heel veel kracht en sterke loe. 'strN,

rn ds iaresa!, tuiii

rÈ!

Jacques Peeters

Wilma Van Eijs rJ

j oE {! ir Jc *hLjd un

5r iaa.

(]om(I! M- w na P*k

' \àtr lLn


§p0íily5i0lIer0peul :-=_: -E-!iE==-

!

=== È=-i===

!r=

ÍI -+!I-F== = =.== =-r-!l =----+E sporters spreekuur - conditietesten op electrische loopband op Íietsergometer - looicorrectie __

-

sportmassage -

tïl edische §portbegeleiding Heerlen

Hommert 10a Vaesrade tel. 04492.6088 I

la::::=,

-,

Troypíeel tFaod

Market

noot o/ uru aliatfucAe leeantntil4elon, I non Sool on Q$zo

cottnetie,

4nnz/nn Tal, o4s - 7/ 43 9ó M/lemttzaat

23

-

I I


(D

wl$

Dam tot Damloop 10 E.M. í8 september 1994

zaandam

ZondaolS sept. tl vertrokken 5 man van STB met de trein naar Zaandam. oeze mrlre!-bewuste spottvÍlenden waren Hub Baouwcas. Hub Elkens, Jos te. 8aa1 Roger Gillissen en John Hendrix. Om 8.00 urJÍ vertrokkon we uLt stalion Heeren. Helaas voor Hub BroLlwers kon h j n et mee doen aan d6zo wedsÍiid, hrl was gebless€erd Hrervoor in de plaats kregén w6 een enthousiaste supporter mee. Al hoewel , Hil baalde veÍschrikkelijk !l n Sttard sloten zlch noq 2 sportvrienden ven llnitas bj ons aan. dre samen m6l ons d6 h6l dag doorgebrachl neirbEli. iiij:r:_r tr:i:! i'.,n,-:i3' brnnen toch a behooíiik verlichl, Ínaar tijdens do íeis weÍden \eé aí en toe veíast mel Íinke lchtslralen - UFOs nse, het oenvoud g het zonnet]e. Dt oprné&elijk verschilnsel déed zrch nog méeídere keren voor Tiidens dè rers $íérd 6r,link wat gekibb€ld over trarningen, welke s nu de besie methode ? wat s de beste voedinq? Hoe laat moet le naar bed ? Hoe vaak doe je het per dag, pèr week, een van ons mochl maar 6€n keer in de maand, nL a s hrj het loor1 aígar. Éen van de 2 Unitas írensen vedslde met pretoogies dal hrj een pÍachig , oop par(o-'s rad r_ Ansterda'n. \a zo_ 3 JL rwaÍen wo aa'l_ Zaandam Een drukts die steeds groter werd naarmate we de spoíhal nadeíden. Onderw€g lraren ale winkols open met nog wein g klantea in de sporthal kondsn we ons omkl€den en nog wat rondhangen, krlken naar spoí1klèren, schoenen en pru larra verzamel6n Toen we n de hal onze tassen aan het opbergen waíen kwam er een oudere heer, gestoken in eerl prachtig maalkostuLrrn met een mooie sÍopdas om, haastrg aaniopen mei en sporttas. bleeí bit cr'rs staan en vroeg: Ben ik nog op tijd om in te schriiven? We knrkten van ta. En loen begon hij zrch vlug uit t6 kloden en wat 2agen we .........Hl had zn hel6 wodstrildkleding onder zrjn kostuum ztten. HiJ zer : 'k rnocht van mijn vrouw fiet meelopen en toen heb k rne drt maar bedacht' (wat hebben wijtoch stukken van vrouwen, hè tongens)


Do pondelbLlssen stonden klaar om ons naar Amstordam te brengen. Het r6gande piipestelén toen we de bus inrÉnd€n, Hub Brouwérs balefd achterlalend. ln Amst8rdam aangekomen was h6t wesr droog 6n 6€n drukle van jewelst6. Op naar h6t inioopparcours van €en van onze vriondeo van Unitas ( die met die píetoogies, hij had orvaring,want hij was vorig jaar ook at hier geweest.) Wo sloogen rochts aí en -'------- zat6n op d6'z€edijk,. Wat waren dez€ dam6s toch schaars gokle6d, in de dourop€ning, achter het Íaam en dan overdag al zo n rode klouren. Hè iongens, maken jullie le toch n 6t te mos, korr eíÍon naar ons dan zijn illlie zo klaarll

We haddsn h6t moeilijk niet alleen met d€ dames, maar vooral met de gaten en de kulen in de weg, omdat dO Opengèbrokon lag. (oí toch met de dames?) Énk6 e van ons w ido aa de w€dstriid t6ruo komen, tèaíntnsts,

als hun w€nkbrauwen niet op dè schoènon lagën. Op naar de sian. Eerst nog de kleren in 66n plastic zak m6t e6n slickeí van ons siannummer. Alles werd keurig in karrotjos gèdèponeerd. 13.45 uur stan wedstrjd dames. 14.O0 uuÍ start wedstrijd her€n 6n weg waren we, wat eén prachtig gezicht toen we allemaal onder de lJ-tunnel doorliepen. Zingen 6n schreeuwen konden wo ook nog. To6n door alte strat6n, dorpjos on aag§ ko6i6n. Wat haddsn de rnensen hier een werk v6Íicht. Alle stratén in dè dorpiès waar we dooÍ répen waron versierd, bars langs de weg, draaiorgeis, grote uidspíekerboxen, echt van die loekels. Prachtig wat e€n gezsllighe d, wat een m6ns€n. Dil rs een échte loop voor d6 STB. Aan de rand van Zaandam ítjen iuich6nd€ mens6n. WB dachten dat we n de Íinish-straal lepen, maar nee hoor, stíaatle llnks, slraatl€ rechts. recht-

door, w66r Inks en rechts. Z6ker zo'n 3 km lang_ Hoe dichter we bjde ínish kwamen hoe rneor mensen. Zoiets haddon wè nog nooit meego, maakt.

En warempei een íantastische sprint tussen Roqer Gillssen en Jos van de Haar Wnnaar, Jos I Aie STBers gearíveerd I 14.500 deelnemsrs I DE UTTSLAG: 1 John Hendíx 2 Hub Erkefs 3 Jos van de Haar 4 Foger Gilissen

plaats

9

Àr45

01.00.54

plaars 26 M40 plaats 47 1v145

01.02.s3

plaats 252 Sen.

01.08.47 01.08.57

Een handdoek als aandenken om meteen onze zweet af le vegen. 200 meloÍ lang op het trotto r stondon al die plastic tasjés rnet onze kleren,


a

op volgorde van 1 t/m 14.500. Prima venorgd. Na hoi douch6n Íofíen wo we6r Èub B. Hij had biina ni6ts gezi€n door do groto drukie, ma6í wè hadden h€m door, hii was l€ laàt om ons binnen te zien komen orndat Hub aan e€n lokkgr wijntis proeÍds mot esn l€kksÍ schoteltje sten, 6n wii maar puí€n. w€ ligpen terug naar de linish, wai e€n volk kwam ons tegsmoot, dat word toch mooilijk voor hun om to douÓen Vslèn hadd€n dit ook in d€ gatan 6n kledon zich om vraar ze ook li€pen oÍ stondèn. Gek. hè, dat mannen en vrouw6n geén schaamte hèbb6n al§ ze tussen rn6nsonmassa zitten H6l was gszolllg druk in d€ winkolstíaten dus SÍB'ers volg€nd jaaí naar de

Dam tot-Damlàop, de vrouw€n kunnen dan gezellig winkelon (ol de vrouwen lopen €n do mannen winkelen--_' wis hooí ik daar k agon?) Í6íug met de lrgin naar huis (goodkoop taíieÍ), voldaan na doze prachtige dag, mel wat biertjes werd het steèds gszelliger in de Íein, lroswol na 2,5 uuÍ weíden de oogies toch kleiner en hal werd ook Íusti96r. Volgend jaaÍ weeÍ nààr do Dam tol Damloop en dan mot hèèl vesl STB'ars Do€n boste sportvriendon, het is echl uniek om dit mse te maken. Vo/gens mi is aan John eén gloede P R. man ver/oren gégaan waÍ €en rek/ame wor deze Dam lot Danloop, én lerechl, als men dÍt verhaal /east wlle et vanze/í hot votgend laar érbli zin, du§ latén we alspleken' tnensen dE nÉl naa. Be rn gaan, kèl ale,nahel 6. OE OATI

TOÍ OAMLOOP

W


DWAR' DWARS DOOF HASSELT zondag 9 oktobcr í 994 13-21 km

Zondag 9 oktobsr,l., hel jaarlijks 6venomont D,vaÍg door Hasselt slaat w6er op hel programma. 66n wedstrijd dio p6í d€í€nlti8 vs6l STb'6rs trekt. Dw dg bus was we6r gerggeld, h6t Belgisdr kro6gl6 (voor 9m8) geress.voerd, hei weer wa§ uitstekend du6 het beloolds o€n uitstekend6 dag te Zoker wat ds wedsÍijd betroí. Er worden door ózo id66le omstandjgheden prima tijdsn 96lopefl. Een in topvorm vEftorendg Roö Rlt.ln ll€p op d6 2Í km F€n tiid van 0Í-18 uur gevolgd door Ed Ou.adr,ll.g met 01.19 uuí er! iïr6o Sómail! dG i:ti.nro h sen tijd van 01-21.uur. Dè grote vBr.assing €chl€r was Fit3 Firchc., dezo s5-jarigs liep e€n uitst€kende 21 km. Op zljn tiid van 01.23.uur zal mgnlg€ STB'er jalo€rs ziin- Ooo. d€zo preslatis is zijn strsvon om de marathgn ond6r de 3 uuí ta lopen w6l iets dichtgóij g6komsn, maar ia bèst6 Frits, een halve marathon is nog goon h6la mgrathonll. Bij d6 13 km w€rd hot 6on close-íinish lusson Slr.k V.arcyan on nogG. Gllllaacn, die door Rog€r woad ggwonnsn, maEr dooí wat g€klungsl m€t d6 Ílnishkaani€s kwam Sjaak toc+r nog m€t een snollore tijd op do uitslagonlijst to staan Anncliaa vln VlodroP zit al in haar marathonvorm, samsn met Fons Kreuk€ls, die haar bij do me€sté vredstrijd9n bijstaat, iiop 2s 96n aaídig€ tijd van 01.01 uur.

Ultslagen: 21 km:

66 Bob Riksen 87 Ed Ouaodvli6g í43 Íh6o Schm€its 145 Eddy Vorslappon í84 Friis Fischer

236 Haím van Goor 238 Jos Outeweerd

STB

01.18.02

STB

0Í.'t 9.06

STB

0Í.21.59

SÍB SïB

01.23.15 01.25.40

STB

01.25ÀA


. verkoop nieuw selectieve occasions . leasing . financiering . reparaties . onderhoud . schadereparaties ;, APK-keuringe


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


t0

vervolg uitslagsn 'Dwars door Hassoh' 21 km-

300

30O

Ger Sch6íf!6ua€n Haím Ak6ma Louis Cord€wongr

307 334 Wi6lVonken 335 Jo van Vlodrop 371 D.o Kíol 529 Jung Malnzor 530 Maria Flscfier 540 Albe.t Maesson 571 Harris Paas 633 .lo de Wlt

Aanial dé€lnomors bij d6z€

01 24.39

STB STB STB

0Í.28.39 0í.28.56

sÍB

01.29.51

STB STB STB

01.29.53

sÍB

01.37.s1 01.39 07

01.31.12

0í.37.50

STB STB

01.41.O7

01 46.57

ST8

km: 703

13 km:

162 Siaak Vefioyon 163 Roger Gillisssn 659 Horman Rutton 693 P6tor Jansson 723 Ann6li6s van Vlodíop 725 Fons Kíoukels 752 John Smoots 793 Jo d6 Wit 796 Jos Jan&§6n 840 Ger Knauí 888 Anita cilli$sen

SÍB

00.51.24 00.51.25 01.00.31 01.01.12 01.01.49 01.01.52 41.o2.23

sÍB sT8

sÍB sÍB STB

SÍB

SÍ8

01.03.39

STB

01.03.42 01.05.03 01.06.51

sÍB STB

Aantal deglngmers biid6z0 13 km: '1104

I

5 km:

156

Rog6r Jansssn

STB

Aant8l d6olneíners bij d€ 5 km: 14191 0-o-GG0-0-0-0-GGG0-0-0-0-0-0

00.19.12


11

rtt lr.

Het ABC van S'i ii

(\

+

Om dir ABC re lereo kemen. Moet je meer dan alleen ren e,r Een wedstrijd wimen is slechls een deel,

ï!1

\,? .:\

Var een goede STBjin zijn

#' -]-Lc

&i e:/

)lt 'í-\ (tr

Sehecl.

Om het ABC ook nog na te leven Moel je hel leren lezefl en belelen

((§

j.,)l'

Ítt

{,t

-)rL

l{. .l\!

A.

Het vraa8l spoíivi(eit e colleÉlliteir, Maar ook disciplim en aktivileit.

ll

Lra( dit alphabet een Sids ziin bii STB, Een vriendeflclub in spon met z o wel en wee, Waar de bek€nde slogal "Vrijheid-Blijheid Ons veÍbindl door spon en gezelligheid.

\.ti

Achillesblessure. eentypische, leryclerrdc blessure bij duurloopspon,

B

CD_

Brurssumnrerheirle. de grotr speeltu;n van STB. het ze uwcentrunr van onze lederl, uniek geiegen in de naiuur,

Duurlooo. de spon van STB. onrlrenl de Ílaxinule duur zijngeen djdeo bekend,

E-

Evenementelcommissie. een speciale ctntmissie bij STB. die veel goede ev€neme len organiseerr,

F-

Fvsiotheraoeut- bij deze pcur ku je beter wesbliiven, maar helaas det alttd Íx)geliik.

G.

RI;

.(\ !

Groeosleirler. alle k)fvoor hem die de veransvooÍdine op zich laadt, hierbij is disciplinc var toepassio!,

r


t2

H-

rn,

I-

l00Z STB-weds(riJd, iÍr her ,druurr( hr(d van \eJertaId

Heidekroo. cen

",i\r

L-tuoen. urn grnut betang vooraf aan etke g en wedstrijd,

trai,

I KL-

specitral op jcusd afgeíelde rrainirgell en begeleidirgen,

&qcdspq!

Kanellerboskron. cen STB wedsrrijd in het KaEllerbos van in.emàtioMle alture. Ledenhestanri. her aantal ingeschreven STB leden,

w,{Jr r, (J hiil,(h uJcr do..r ,,n?e ,e,.elari,,

M

M"r.ulr"nuailrr,, .rr.iÍ-(À(

aa,,pà\ rn

groepsverbanti,

N-

N

ier-r

wiaarstre

ftèn. jong eo nrinder joog onmroereÍl

elkÀ1r ir) de TCN-lc1ntine, kompteer ret

k(Íile en kip.

O

OnderlroudsconLnrissie. een

!oor oluc

P

-

i

r€nessanle werkgÍ)€p

Coonerhaan.

LB-w.lke

STB '' witnier sraas cen persoontuk

re.ord lopen.

OR S

QJrIr.rL .prr)r -cr relarrgrllc r',1 rr urur ! r. 'ig;a,,. \afi j(ufJbcgeteiJ(r r,r vL,orzi(er. Rerlacriecomnrissie. doer haar uirersle best om ccn goed verzorgd clubblad re te\èren,

Sn, rr .rr lrirrt,r,b. <or gr,,e,(nJ- Lererusi,,E beÍer hekcnd ondeÍ de Ilaam S.l.B.


13

T-

TraiosreÍ. dit ka (x)k trai er heren. j(nrge sponmeuen die zicfi bijzonder verdiensrelijk mak€n.

U.

UishqcÍ iist,

her

msliufl

\r?amtcdc clubgenotcn

iD stilte met elkear wedijverco.

Vaansoel. een vonn var traini pitige joryens er meiskes.

S r,oor dë

W-

WaÍnine-uo. belangrijk ondeÍdecl hij elke van spon, \'ermindcn de ka[s op hlessurÈs.

X-

Xëlripp§. hfl

is

ul

mcilijk spoíen rÈt zo n d nog oÍbeke0d.

hellevecg, irr her STB-besla

Y-

Ysi.rrrour. sind. kon ((n nieu* tlr.rn ccr

onze club- vooral populaiÍ hij dc jeugd.

Z-

Zaalrraininq. dfflgcrichre. alfeh(lc rrarnint, op muziek o der v@nreffelijke leiding

ir,


il

HcrÍstloop (iroene Long Kerkradc

20 november 1994

In oen v(iIr (1. rr\1 ru.nlchlig s'e.kcr(l §r! h.1 of Torrllagochtcnd ruiti! lrcrr. Vccl ]rlri\.h. (ll1 s.l nlraÍ nrch b.(cr drn rli. jjsglihbcr vitn vorig trrr Van STB kirnr su'l bij d. jcrlgd dcelg.ni)mon (i),,Í !i. hardc kcr|" Op dc Iii0{) nr.l.Í \'.íl o0z. lcugd rls v{)l.ql lt._revlagd:

Ralf dr L.cu§ Bart Kroukcls ThUs Krcuk.ls Vandy dc LccLr§

li n1rr íl scc 8 nrÍr 2i) s.c 9 min

,

l0

scc

mm r) scc lí) nrin .11 s,r

Op (lc wrl Lnr.rc aisland scoordijn dc pupillcu àls !1)lgr: RogcÍ Janscn 16 min -l s.c Tinl wclting LS min I sec ll nrin lír sn: N{airv Rohc.nt ZoL ie

zt nicr rllcnr;ral willcn knuÍfllcn

Voorkom erger Als een kind geblesseerd is, laat het dan niet naar de training komcn, maar wacht tot de hlessure voorbii is-

.l(i1r

líij

1995

23.24 en 25 jurri 1995. Noteer dit al vasi zij n alvast,,,begonnerr net de voorbereidingen


Geevers Auto origineel, im

GEEVERS: EEN BEGRIP!

delen: overzet

NUTH o4s-24É242

YIAIYEN 0147X-7 6414

ALMELO 054Éa7212s

!.EI,DHOVEN MO-5319fl)

(it:lníERS CARROSSEBIE.DELEN

ROTTERDAM 010-4626661


opoÍilroialhcnpcul

Ia aaaaf III r !-rr

IIIIIII --r-l!-r rrl t!-a-

a-I tI

al,rI T.lE ttI.IITI r- Iar --

sporters spreekuur - conditietesten op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage -

iledisohe §porlbegelciding Heerlen ïel.

0492 - 6088

Trapr ee t) Leoodl fr4 e rket kcít nooz al uu, aliathcAa /onontrtti//o/on, 2n. II non joo/ on 4/to cotrnctie,

Mllemttzaat TaL; O45 -

l/cczlen 7143 9ó -

23

I I


.rÉ MA&4

èY"

15

)fiè

Halve Maralhon Swartbroek 26 november 1994

"o -' U) '.r-" .t 4-*) 44reRo

Swartbroek, esn klern plaatsis eroens onder Weart, éèn klsin plaatsl€ maar m6t o€n prma g€oíganisoord€ halva marathon, goorganrseeÍd door Recrsatis Sportgroep Weert. Esn snel, vak parcours met elke kÍometer aangég€ven. En wal zo prsttig is, óén grote ronde. Er werdon dan ook snellè tilden gelopen, dwz ve6l op€Ís met tijden van ond€r de 1 25 uur. Er was een st6rk v6ld lopers aaawoz g, dat bliikt w€l uit het Í6it dat de esrste tien véteran€n ruirn ondor de 1-20 uur zaton. En wij in h6t begin maar donken dat w6 misschien w6l in d6 prijzén gevallon waren, verqeet het maar. D6 6nig6 priizen dis 3 van ds 5 aanwozioe STB'ers m6e naar huis Ínochten n6rnén waren tombolapriizen variorond van b6Ípakkeltèn tot bonbons. Nu de wèdstrild, zoals rhö€stal gingen de É6rste k lometers veel te hard zo om do 3.30 mrn- maaÍ na 5 krlomoter lag€n wo goed op schema. 8ij 7 km ging PiènG muylers eruandoor, ik besloot toch maaÍ mrln eqen tompo aan ta houden met de gedachto hem latèr in de wedstrjd als h i 66n lerugval zou krijgen te pakken. flaar ik had hst kunnen woien, PiBíre nam eén voorsprong van zo'n 2 a 300 meteÍ en gaí die ni6t moeÍ pnls. Want als hij e€nmaal zrjn 'dresel" he€Ít aangGzst pak je hem niet rneer zo makkelijk. E6n klasse apaít was Ed QuaGdlllèg, m6l ziln grot€ passen bouwde hij langzaam o6n voorsprong op van rurm 2 minuten op ons en behield de tot do í nish. Alleon iammeÍ van die 18 seconden want anders

was hrj ondor de O1.20.uur g6kom6n maar ja, zelís voor Ed rs hei h€61 m06ilijk om op hèl laatsl deze second€n weg te woíkon. Wim Elèvcld was heel t6víèd6n mei zijn tljd, zo te zion is hil langzaam aan het torugkom6n. Hetzellde tolt voor Jung lraloz--:. h i t,lilt maar rLrstió ziin wedslrijd€n lop6n en zo t6 zen slo€ds mét plozier en m61 iicc iiadi menigs STBer nog jalo6rs naaí kilkt

Ultslagen:

1 2 3 4 5

Ed Ouaodflleq Pierro lvuyrors Íh6o Schme ts

STB STB

SIB

a 1.22.47

WimEleveld Jung Àraiozer

STB STB

01.26.34 01.36.15

01.20.18 01.22.44


l6

NIEUWJAARSTREFFEN I 995 Ler wcl bes(e vrienden, op 8 januari sraat ons tmdidorccl nieuwja.arstÍcffen bp het progranrma. Zoals 8ebÍuikeliik worden alle S.T.B.leden met fernitie om 10.' uuÍ bij de

Cooperbaarl ven Àcht, van waaÍuit eeͧr hct spo«icvc SedEeltc woÍdt afgëwerkl. Er volSl eeÍ rieuwjaarsl(Dp van I uuÍ in divÈrsc !aregorieèn en

gclijtrijdiS een wandelrocht voor de lielhebbcrs over oize prachtige heide.

Hieraar kan b.v. Onia deelnemen eo als her haar lukr om Opa mec re slepefl des te leuker, K;odcrën nxr8en zelfsde hond Írleeremen o! trekr(xht. Na afloop is er douchegelegeoheid in dc TcN-keÍdne, waama men Sezelt;8

elklars nieuwjaarsweruen kan ujr\risselen. Dit allenaal rijdens een door de Ecnemcnrenfrofiunissie m€t een hapje er dra lje vcrsierd fàrilierreffen. ToI ziëns dus icdereèn op 8 januari. 10.' uur. CoopeÍbaan-

€Ë!r

MARATHON BERLUN 1995 (uitslag eDquère) Dc y,xrrloÍrige uirsleg van d€ gchouden cflquèrë voor de najaarsnraralhor i

Berlijl is: 2.,1 sLrpponers

Dir hcreterr in ieder gcvàl dar hfl oÍaal van 5l de€lncmcnden aan d€ rers naar 8eíiin !{ildounde is om de bus tc v I€n, Ondërtusrc,r \Í)rd( er door de EveÍpmedrcmoÍuitissie drifiig gewerkt om goede accon()daric le \ inde n. Zoals via een ronds.hrijyen at medegedeeld, staat de maÍatho van BeÍlij[gepland op 24 septenber 1995_ Een evcoruete S.T.B.-reis zal 4 daSen duren, waarin 3 ovemachringen: venÍ€k vrijdag 22 september: teru8rëis nraandaS 25 seplember. We houder jullie op de h(x)gre.


Il

ProÍiciat.

VEHJAARDAGEN

Í]ECEI4BEB 1994

JANUAHI 1995.

(47) (43) 3 ooyen van, Stlny (46) (40) 3 Weltlng, Jan (31) (30) José 7 Haaren van, Log1ste., !i1rn (46) (15) Harrle I Pasmans, 5 Leufkens, Laura (43) (11) Sjaek B Verheljen, I Grouls, l.4arleke (11) 12 Welt1ng, Tlrn 10 Verheezen, Eilk \77) (48) (54) 15 Schflrelts, Theo 11 Hees van, Jan (48) (20) Albert 15 Verbunt, 72 Schets. Sandra (43) ( Kees 7) 16 l-loven, 12 Smeets, l4ath. (39) (35) E]]y 16 Íoenbreker, 12 Vrsser, Nel (57) (52) 17 Flscher, Fr'1tz 13 Ooyen van, SJef (46) (11) Allce 17 Lendfers, 13 SÍneets, !,J1m (58) (39) 17 Pagen, l'4ra 14 Kreukels, Fons (13) 17 V1nk, Jan 1-4 Benssen, Hub 147) (35) (43) 19 Koolstra, Bob 16 Schepers, W1e] (46) (43) 23 Bljken, Jos 27 Brouwers, Nrek (40) 23 Vonken, Paula*i*r****(50) 21 Hamers, Ger (38) ( B) 25 Horsch, Flarltta 23 Grouls, luloniek (43) (13) 25 Robeerst, Gtel 23 Gulpen, Judrth (45) (45) 27 Foumen, Andrè 2l Vermeulen, Harry (38) 28 Schaffhausen, Ger (41) l4ess1ng, Sonja (37) 29 Pletersz, Beggy (46) 30 Joosten, Edwrn (46) 30 01jk van, Anneltes (40) 31 Quëedvlleg, Gerda (11) 31 Quaedvlleg, El1en 1 1 5

31 31

Boogerd v.d.,t4ërlaína Smeets, plath.

ïilll;l"l;"'o'" Í::l Proíiciot. ALLE JAHIGI N VAN HARTE GEFELICI

&

TELBD. TftI

GEFELIcITEERD ..tt "#7.§l<=;qreg:.a".Vqt+ài


1a

GEFELICITEERD FEBFUARI 1395.

1 GilIrssen, Roger 1 oude Bekke, Els 1 Kremer, Emma

3 Steegínans, Balmond 7 Peters, Frans

Prolicicl.

B N1a1nzer, JLJng 11 Verberk, Peter 12 Gerets, Hub 12 Quëedv]reg, Fenè 13 Weyenberg, Huub 14 Nlessing, Fred 16 Senden, 8ob 17 Schmlt, Helen 18 Weelen, Nlarle Íhérèse 19 GuIpen, Carolten 19 Verkooyen, Esther 23 Erens, Jo 23 Rlksen, Rob 25 Borghans, Bert 25 l,lu1j rers, Plerre 27 Takens, Ingrld 27 Vermeulen, fne 29 Brandse, Anj a

(34) ( 31)

(

B)

(31) (47) (s4) (46) (ss

)

(41)

(4\)

ProÍiciot.

(38 )

(10)

(27 )

(28) (11)

(30 )

31) (32) (21) (

\47) (29 ) (43 )

(31)

ALLEI.4AAL VAN HABTE GEFELlCITEEBO

I

GEFELICITEERD

&#.a,fuwa#*&"


eu van den Ber Teclmische Groothandel inĂ&#x20AC;{ornaterialen

Starfilotor- enDynamo- Revisiebedriif Sperwerweg 28 - 6374 AC LandgraaJ (LrduslrrelerreLn Ă&#x20AC;bdlssenbosch) Teieloon 015 - 32 79 40

Telel.r-r 045 - 32 72 48

J'

/l1/ltqz

lutobedriif 7droj ews k i

t verkoop auto's

* autoverhuur + leasing ' reparatie en onderhoud

r"*ins"n I 35k : :i'J:Bii,""'"'f,1;"

eerlenseweg 2OO Landgraat O4S - ZZ OO 02


--.

-1

--f

KICI«E! brr: s6E*u{ *^s,'h,cN i


Welkom bii NIEUW

NIEUW LaLrra Leufkens Grubbelaan 63 6431 GE HOENSBBOEK Geb. 05--12--:1979.

Fablenne BeintJeis

José van Haaren 0p de Acker 16 6431 GK HOENSBROEK G€h. 07 01 -1964.

Carollen Cordelrener 0p de Acker 18

Chrlstlen

Frny Corder.,Jener Habets 0p de Acker 18

Klerne Voortstraat

6372 Geb.

Cordevíener

::!vé

1966.

6431 GK HOENSBFOEK Geb. 12--05 1958. Fob Senden

Leeur,

Past. l]íelte.straat

28 11

6431 GK HOENSBBOEK Geb. 14--07--1980.

0p de Ack€r 18 6431 GI( HOENSBROEK Geb. 13--07- -1981.

Cedrrc de

2

EI.1 LANDGBAAI:

Dr. Calsstraat

15

37

6372 A8 LANDGRAAT Geb. 16 02 -1985.

6374 SJ LANDGBAAF Geb. 09- -10 :Lg87 .

U bent van hode WELKAM. André Jongerius

-,-------r-

Park!.veg 37 6414 HL HEEBLEN Geb. 0B 09 1986

Personalicr


20 OIVERSEUITSLAGENOIVERSEU]ÍSLAGEI{DIVENSEUTTSLAGENOVER

Kwart en halve mardhon - Echt - 6 novembèr 1194 KWART MARATHON: 10.550 metér John Hondrix pl88ts 112 Haam van Goor plaats

97

184 Theo de Ls6uw 220 Jan Mand€rs 326 Wiet Schepers 341 Pot6r Jàns6n

Í6

v6t.

20 vet.

plaats 142 Sén.

olaats

57 Vst.

pl88ts 109 vet. plaats 117 Vet.

00.40.21. 00.41.09 oo.44.32 00.45.48 00.49.03 00.49.42

Aantal doolnom€rs aan dezo kwart marathon: g22 HALVE MARATHoN: 2í, 1oo mater Jo St€v€ns plaqts 6 V€t. Karel Schorman§ plaats 37 sen. Frits Fischer plaats 31 V6t. 106 Niek Brouwors plaats «) v6t. 107 Wim Elèvold plsats 44 vQt. 110 Siaak Velileyon plaals 46 Vet. í Siet Hodiamont plaats 48 vet 185 Jan Vromgn plaats E8 Vet. 271 Hsrman Schitíelèrs plaats 141 Vèt. 277 Maria Fischor plaats 6 D6mes vet. 290 Horman Rutton plaats Í52 Vst. 295 Jung Mainzer plaats 155 V€t. 324 Fíans Wierlng plaats 133 §en. 325 Íon Leistra plaats 177 Vot. 326 Hub Woyenborg plaats 178 Vot.

23 61 83

13

01.18.34 01.22.4A 01.25.26 01.27.02 01.2'r.07 01.27.13 o1.27.23 01.31.48 01.38.26 01.39.06 01.40.17 01.40.36 01.43.56 0'1.43.56 01.44_O9

Aantal ds6ln6mers aan dgz€ halvo marathon: 39.Í

Halve marethon - Elndhoven - september l99C

494

Niek Brouwors STB lnge van Aarts SÍB Aantal doolnemorg aan deze halvo marathont 3326 ll Í

104

01.29.54 01.37.18


21

DIVERSE UÍTSLAGENDIVERSEUÍTSLAGENOIVEFSEUÍSLAGENOIVEF

Zevenheuvelenloop - Nllmegen - 20 novèmber 1994 l§ xlv:

Hendrix Erkens Jos van d6 HaaÍ John Hub

STB STB STB

00.57.30 OO.SB.53 O1_O2.OO

Enci Bergloop - Maastricht - 13 november igg4

9 KÀ':

'l

St.venr 172 Hub Neeljs Jo

pl.at3

i

M4S

00.3t.42 Ptoílciat I Jo

STB

00.47.19

0 0 0,0,0-0-0_0-0-0-0-0-0-0

belangriikbelangriikbetangrllkbelangrilkbelengriik DiNSDAG 7 FEBBUART 1995

llt

Hou deze daium vrij

i.v.m.

Algemene lèdenvergadoring van STB rn

,,

Carré,, te LandgraaÍ.

0 0-0-0-0-0,0,0-0_0-0_0_0-0-0

Eenmalige aanbieding !!!l EEN ORIGINELE BOLËX HORLOGE UIT NEW YORK PRIJS: $ 10,- (oi Ft. 17.-) loopt gegaÍandoerd m nimaal 24 !Lrr Brj aankoop een prachtioe stropdas m6t Vrijhoidsbeetd GRAÍtS Louis Cordewener t6t. 045-2j jS36 0-0-0,0,0_0-0-0-0-G0_0-0-0-0


22

ZIEKENBOEG Voor zover de redaktie b€ked, heeft S.T.B. een rweeet haÍdnekkig geblesseerden, Herman Schiffeters

en

Jo van Vlodrop

Hemun heefí een zweepslaS opgelopen en Jo een h.ritbeen blessure. In beide gevallen zullen we het enige *eken zooder deze 2 vdenden mo€ten stellen. Desondar cs Ín

Ín€tr een spo€dig herstel to€gewerst,

Nog één di6pe zucht. vri6nd


23

TER HERINNERING.

Ik vi1 het navolgende

nogmaals onder een ieders aandachL

brengen:

f.

ingaande 1-1-1995 oordt onze A.B.N.-A,M.R.0.rekeninR 48.10.41 .869 opgeheven. Gelieve dus nà I-12-1994 géén betalingen meer te doen op dit rekeningnummer;

2. rrljzigingen in het clublidnaatschap ingaande 1-1-1995 dienen vóór 1-12-199L bekend Le zijn bi-j onze vereni SioB i.v.m. jaarnoCa van de K.N,A.U.. Liefst schriftelijk bi-j onze secretaris of penningneesLer. x-x-x-x-x-x-x-x

TEKOOPTE(OOPTEKOOPTEI{OOPTEKOOPTEKOOPTEKOOPTEKOOPTEKOOP

is

nog een beperkt aantal (10 siuks) nieulre trainings pakken in voorraad. Kleur: blauw/rood /wi t / groen met als

Èr

sponsor: KRÀMER SPoRT - I,ÀNDCRIAI op de rugzijde. Maten: 3 stuks xxl en 7 stul<s XL. Prijs: f 145,-Tegen KoNIANTE betaling (danwel bankcheque of girobetaal

kaart)

kunnen deze gekocht worden

LET LEL:

niet op rekening,

bij

de peoningmeester.

en 0P ïS 0P!


24

ATLETIEKBLESSURES VERMOEIDHEIDSBREUKJE

Een veel voorkomende overbelastlngsblessure bij hardlopen 1s een vermoeldheldsbreukje. Een andere nèam voor oeze aanooP,1 rng .Ls "s!ress-fr actuJr " , Zo-n breukje kan in verschillende botten ontstèan. Blj hardlopen treedt het meestal op In het onderbeen, Ínet naÍne 1n het scheenbeen, het spaakbeen of de vootvoet lllnder vaak komt een breukje voor ln de voetwortel, het bovenbeen of het bekken. In de beglnfase van het ontstaan van een vermoeldhefds bre!kje 1s er vaak een drageltjke pljn trjdens de spo.tbel ësr r ag. o Le verdw.LJ lt r- rust, Als er echter doorgetrainC !íordt, kan de pljn (soÍns plot sellng) ondragelrjk worden. Dan zal er ook bI.i vJandelen of zelfs rn rust pljn gevoeld worden. SoÍÍs is er een duldelljke zwelllng te zren op de plaats van de p1j n. Oorzaken van een vèrmo€ldheldsbreukie

Een vermoer.dherdsbreukje

in het bot kan optreden a1s er

te vaak "bulgkrachten" op In!íerken zonder dat het bot (door rust) de kans krljgt om te herstellen. l4eestal 1s ea sprake van een barstje of schelrrtje tn het bot, maar soms kan er ten gevolge van overbelastlng een

echte botbreuk ontstaan. Pleestal 1s een samenspel van factoren verantwoordeLljk voor het ontstaan van deze overbelastrngsblessuae. - Een te snelle opvoering van teÍnpo en/of duur van de tralnlngen In het begln van het selzoen of na het her stel van een blessute. - Het veelvuldrg uitvoeren van heuveltralnrng, sprlngoefenlngen of andere vormen van éénzljdige tralnrng. Het lopen op een harde ondergrond (asfalt/beton) rn combrnatle met slecht schokabsorberend schoelsel (spr-

-

kes l) . 2oolr 0e aanwezrahelo !an soortrelevan!e a!I,rikrnae,], een bee4leiqtpverschr). ee. s!è'rdaflvltt'1nq -va. oe voe-


llonnmets-

Gh

,H. d,G'HU'

n tl.U.

045-3t 8849

qUTO verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG

reparatie en onderhoud van alle merken - APK-keuringen - schade-taxaties en reparaties

Klimmenderstraat 95 - Klimmen - TeleĂ­oon: 04405-1358 Auto Maessen BP Voerendaal Car Wash Hogeweg 78 - Voerendaal - Telefoon:045 - 751449


Assurantiekantoor

GEBAETS B.V. Alle V6.z€keringen Financieringen HYPoth€ken T€1. : 045 - 31 SO 9Í Far .: 04S - 32 5g 24

Burg. Custerslaan 33 ( hoetvetd

)

6373 TP Landqraaí


ten (kn1k-platvoeten,holvoeten) of een splerkÍachtte kort van de voet- en kultspleren. Een vermlnderde botdlchtheld. D1t kan b.v.vóörkomen op hogere Ieeftljd en btj lange-afstandloopsters dte lan ger dan een jaal nlet Íneer Ínenstrueren. Hoe voorkom ik het ontstaan van een v€rmoeidheld6breukie?

1. 2.

Doe een goede lrarmlng_up: Ioop 5 mlnuten

rustlg rn

en

voer daarna rekklngsoefenlngen u1t. Zorg voor een goede tralnlngsopboulv Verhoog het tempo en de duur van de tralnlngen nlet te snel Als je de tr6lnrng wrlt ultbouwen, verleng dan eerst de duur van de trarnrngen en pas later het tempo. 0ok voor lopers 1s het belangrljk om over een baslsnlveau aan kracht ( -ult'houdrngsvermogen ) te beschlkke.. vraag je trarner een algemeen splerversterkend oefenprogramÍna voor je oP te stellen, b.v. met ,ld.o'lalLeruPs of 1a LrrLJlLtrainrngsvorm, Besteed 1n de tralnlng aandacht aan splerversterkende oeÍen.4ger vool oP voel- eT tultspleren (m. n. de voethefferd). Voorkom éènz lj dlge tralnlngsvormen Vermrj d langdurlg hardlopen op een harde ondergrond. Loop l lever' op een

ds, bosPdd) . Probeer íret de julste technlek te 1open, wadrtrlj de voeten recht naar voren wijzen, op de bultenkant van de hak wordt geland en de voet over de brnnenzljde van de bal van de voet afgeltlkkeld wotdt. /dc.LF

o'1der gl

o.d

(gr

Dlaag soepele e.r goed passende loopschoenen met een schokdempende zool en een qoede ondersteunrng van de voetboog. lJd^nepr oe \oe!e_ de.ergl_g vertonen b1j de voetafwlkkelrng te veel naar binnen weg te zakken


7.

("overpronat1e,,), gebrulk dan schoenen dle dat tegen_ gaan. Een goede sportzaak kan over de aanschaf vs; de j uiste sportschoenen advrseren. Bpèlrseer ja daL de meeste spr(ps geÉr e1\ele scFo. oFrplng 0Í o.dersLeL,1i^g geven. lràrn dJs zovpel roqp lrjk op je gewone Ioopschoenen. Lange-afstand-loopsters dre meer dan een jaar nlet of slechts zeer onregelmatlg menstrueren Ínoeten de oor zaak htervan laten onderzoeken en (zo nrogelljk) een

lng laten lnstellen. Wees alert op het begrn van deze pljnklachten. Een zeu rende ptjn tlJdens of vfak na de sportbeoefentng 1s nlet behandel

norflraall "Door de pljn heen 1open,, lerdt van k!r;ad tot erger. De b1j hardlopen veef voorkomende scheenbeentt-r1 tatle kan het begln zrjn vën een verrnoeidheldsbreukje 1n

het

scheenheen

!

Wal kan ik doen ats deze btessure (toch) is

1. Als de blessure of vetmlnderlng 2.

nog tn het beginstadllm ts, kan rust van de tralnrngsbelasttng en aanpas slng van de ondergrond nog voldoende z1jn. Pas zo'n 3-5x op een dag gedurende zo-n 15-20 mln. lJsndssoge LOe, Als er qebrul, líOro- qèfèd, L var eó, coldoacr of ee, 76\ net UsI lontjes. 1.9 ddr tÉts .o. v. een theedoek) tussen de huld en het tis om hLrldhe, schaorg.-g Ooor bevr)etr.tg te roorl.Ome..

3. Laat door een deskundige beoordelen of je schoenen (nog) goed zljn en of het aanmeten van sportsteunzolen

door een orthopedlsch schoenmaker ztnvol 1s. 4. Als er lnderdaad sprake 1s van een (begrnnend) ver moeldheldsbreukje zal vaak gedurende zo-n 6-B 1,leken gedoseerde rust noodzakelljk z1Jn. A1le actrvltelten wadrblj of M/aaÍ d pr.jnklac,1te4 op-rpoel. z-j- vp-booe-. LF,n .IterrèLref trdlntngsprogram"la Ldn r^ o!prleg -ÈL (5poÍL-)drts of eÈ- fystoLheraoe,L oog-sLeIo ,o,oe-.

-o-0-o-o-o o-o-o-o-

ATLETIEKBLESSURES


21

Klaas en Piet en STB en de Kerstman Vorig jaar zeiden lve nog tegen elkaaÍ dal Sint er uroeg brj was, met een chocoladen kershan hij het stÍooigoed. Sinl heefl ons dil jaar weer niel teleurgesleld cn liet zien ook nu weer een vooruitzielde blik le hebben. Sommigo kerstmanoen hebben het echler Diet overleefd doordat jeugdbegelei der Speedy I«. in zijn enlhousiasme om Sint en Piel le helpen niet zag dat {ic onderkant van dc doos verdwenen was. Daar tuimelde de lekkcmij ovcÍ hct parket.

Daàr,"'an afgezien was het cen leuke, ontspannen aaining waarbij Ilona vooÍ ecn keer het hefl in handen gaf van onze voorname bezoekers. f)e Sinl trad op ais Íegisseur die Piet duidelijk maaLle welke leuke oefeDing nu wccÍ op hct programma dced. Hij was zelfs niet te beroerd het hier en daar voor te doen. Dankzt enkele anonieme sponsors (lIE, AvD eD wederhelft) kon Sini dit jaar goed uilpakken. Ook hadden Sint en Piel zelf en niel te vergeten hulp"Huub' de armpjes uil de mouwtjes gesloken. Voor op de baan kunnen \\,e nu beschikken oveÍ hordes, afgestemd op de lengte vaD de kinderen en met gemak in elkaàr te zetten en weer nit elkaar le halen. Frn welkom cadeau. Zullen we komend voorjaar plezier van hebben. Er aaÍdig wal belangstelling van de kant van de oudeÍs. E€n deel daaÍvan ging

de vlo€r op toen, een half uur voor lijd, er in hoog tempo oefeningen op muziek werden gedaan. Daarbij valt olr dat sonL.iige ouders veel leniger zijn dan je had ver*'achi. Waar sommige kinderen het tempo niet helemaàl konden volgen, bleven deze ouders maaÍ doorgaan. Een aanwinsl vooÍ de zaaltrÀining op dondeÍdagavondl Hoe dan ook, rond L'warl voor vijf zat het weeÍ op, nameD de kinderen afscheid van Sint en Piet en keerde iedeÍeen naar huis. Om zich daar geestetijk voor te bereiden op de dag er na. De KapelleÍbosloop- DaaÍ zou STB wel eens vooÍ de dag komen, zag ik menigeen denken. Wat het geworden is, leest u ergens anders in dit blad.

Weet

je wat leuk is

Die tÍainingsgÍoep van de jeugd op de dinsdagavond. Hadden we niet verwacht, maar loch komen 12 tol 15 kindeÍen (van 10 tot 16 jaaÍ) elke keer om haif zeven lrouw naar MengeleÍs, om ve olgens een uur lang gevarieerde loopoefeningen te maken. Maroeska weet het spannend te houden. Voor kleine cn

grde

bengels


Massale opkomst jeugd

bij Kapellerbosloop

Toch maar mooi, die grote opkomsr van de eigen jeugd bij de KapellcÍhosloop, ondanks de veÍmoeicnde SintcÍklaasviering (zie elders in dil blad) cn <pcelse training dic de kindcÍen de da8 te voÍcn nn,esten L,ndergaan Tegen de twintig eigen spruiten deden mee op de ll00 meteÍ, verdeeld over twce leeftijdsklassen, jeugd iot 12 jaar en jeugd daaÈoveo. De alleroudsleo, Roger en Tim, liepen de Íecreanlenloop. Dc uilslàgen linden jullie op €en andere plaats in dit blad. Hier een impressie. Op de eerstc plaats is het natuurli.jk heideÍsvroeg voor kindereD en ouders om om negen uur al bij Van Ooyeo le moeten zijn. Ikrna was onverbiddeliik. ,,\À.e mneten ons inschrijv€n en daama goed loslopen, BiJ Van Ooyen worOr..p dat mornent nog alles in geÍeedheid gebracht, de koffie prutlelt, de erwtensoep q,ordt omgcroerd. Gliihwein is nog niet le kijgen. OudeÍs nemen afscheid van hun kind(eÍen) en blijven achter. Het weer is noq gurd en zal dar o k wel blijven. die ochlend Om tien uur gaan dc jong.ren weg, het zijn er 28, meeÍ dan de helft zÍn eigen leden. Bij de aDderen vinden we vcrlegenwoordigers van bezoekerde veÍenigingen. Z.lfs uit Best een ijzersterke jongensplo€g die met de ercpijzen zÀl gaan lopen, blijkt achteraf. Dat weteÍ we nog Íiet op het moment dat ome Wim van Achilles-Top, mel zijn op afstand bedienbare metalen lolly (of was dat loch een microfoon), de kinderen tot de orde Íoepl, vervolgens in een keurige rij opstelt en hel slartschot laàt klinken. Tussen de vieÍ en zes minuleo lateÍ komt de jeugd over de streep. Veel Sm-ers zitten bij de eeÍste tien, maar net geen eremelaal.

Tien minutco lateÍ loopt de wat oudeÍe jeugd dezelfde afstand. Daar zillen heel lange jong€ns bij, van andere clubs. Dan weet je dar dit prijs§,innaaÍs zijn. Toch doet h€t niks af aaD de inzel van de eig€n kindeÍen. Bij de jongens vissen §,e net achter het ,et, bij de meisjes vangen we zilveÍ en brons. Sommige kwade lo.gen zeggen dat dit ook wel logisch is, gezien het aantal meisjes dal van staí ging. Maar toch, ... Op dc langere afsland, de ÍecÍeantenloop lopen Roger en Tim naar een derde en vierde plaats. En voeÍen een stevige strijd. De veÍschillen aan de top zijo klein- En zullen de komende ttd nog kleiner worden, geef ik u op een briefje. De bÍoodjes en limonade gaan eÍ na afloop goed in, de vaanljes en medailles kijgen een plaals op de slaapkamer. En de kalender, met alleÍlei lips van de sponsor, komt misschien wel in de keuken te hangen. Kunnen jullie de komcnde wedstrijden op noteren.


)9

KAPELLERBOSLOOP 1994 Op zondag 4 decembcr isloor de ll' keer de befaamde KapelleÍbodoop gehoud€n. BEfaa.rd ag je ook vertalerr inberucltt, want di€ venijdge klim lraar Marià s kapelletje is en hlijft een eerste klas scheÍprectrter. Ilet weeÍ was weer uitstekend voor duurloopspon. voldoende "O'_nloleculen ru§sen de bonlen. zo werd het ons althaff door een aantal toppers bevesdgd. Er lagen wel 'n pÀ1r Iager bladeren in de afdaliDg, zei er ienand. maar 'gossie die lagen liggen er toch al elke herfst. Nadar de jergd hei eersle haar verentooi nrocht spreiden, zij het op de bovenste etage van het Kapellerbos. kon er de staÍ van de trin oop over 2850 meter worden bego rer. Good old witlenl, steeds vooÍÍeftèlijk hijgestun door Trea. funteerde de megafoon als eEn volleerd hoofdconrmissaris. nr.lar z'n stanpisÍool had hii blij kbaar geleend van een bekende Landgmafse burger. die in 1993 ook al de 2850 Íecreatieloop niet n1et 'PANG"ll maaÍ nlet P11i liet veÍrekkcn. Hel wes hrmers maar 'n l2-ta1 lopers, dal desondarL§ tuet ee noodsignaal 'Tussen de pionner

Jal', goed geldnceeÍd werd.

Deze lage deelnafle zou echteÍ royaal worden goedgemaakt door een recorddeel_ nanre van aar de hoofdloop. Terwijl de Íekeante onderweg wàrer, zagen we vele, goede. atleten bezig axn hun waming up. PÍactisch alle STB"" stonden op schep voor hun 7,2 kn. Vrjend Leon Fels was eÍ tue1 n §Íevige groep van

l4l

15 atleten vdr de Bokrijuopers. Leon zelfgenooi een ATV dàg. Tegen elven had willenr het sterksle veld ooit in de Kapellerbosloon aa de slreep. keurig in de surdrouding.

Nu klo k er wel een oerkml uit z'npistool. met vereende kachter stoof hel rernersv.ld het bos in. Het was zoals altjjd een bont Sezicht. zo'n uitgerekl lopersveld tussen de heÍlsl kleuren. maaÍ deze keer was het al le bont. Behalve STB blauwzagen we ook 'STB oranje . Ëen nieuw begrip l Of heeft het te meken mei de laatst -li

gelopen New-York-maraóo l De vier grote Íollden werden in s eltempo afgelegd. Na ruirn 27 minuten streek de wiNraar bij de heren, Evert Gielen, al bij de

fi

sh Deer.

lli à

tL{

Hij N)cht bij wim z n

lÉJ

verhaal doen, hoe de oorspÍontelijke leider Paui Hagedooru door hèi en de stek werd verwezert. no.: sher Hub KöwcÍs in de laatste Íonde Daar eerr winnares bij de danes uas ElsRovers van À.V.CaeceÍ die ook al vodgjàaÍ de oversiuring !oor haar opeisre.

fi

l"


30

fi

Rob Riken wist als eerste STB"' te shen. Delail uitslagen worder elders inons clubblad vemleld: welverdient alle bfdc goede preslarie vanju or/eerste STB"' ir de rekreatieloop. RogeÍ Jansen. De pijsuitreiking vond zoals gewoollijk plaats bij Sjef van Ooyen. waar Trea axn de winruars heerlijke taanen kon aanbieder. VooÍ Sjef was een fraaie dankbetuiging ge aakt in de voml var het STB lo8o, vanwege ztnsinds vele jarefi loyale beschjkbaar stellen var kaÍoorrui ten. Dank je Sjef uflens STB. màar ook dant vaÍ alle deelnemers een de Kapeilerbosloop. DÉ oíi,ani\aric. in lLanJ<u \ar w(,lnrijJ-<n cv(n<menrenlommi..ie. wa\ pi.u bello geregeid. zowel ir het veld als lr,l de wedsrrijd. Zonder ook maar ieDrald te

l,,n re Ju(n vcrJirncr all< med(serkenl<n een \r(vite taan Over Willen is al de loiirompetier gesloken, hij was weer oniuvolgbaar.

+&xtmfus-.ffi'

hiiÍ0l.i

3d.

0!n!i,on9l ilrl i0 L! §rc{l

lí0! 0

r'rt

dd

m l{ mbrl700

florhel

í!

ii

ir or

6.|tu[.í

1994

!!hm

Rkk n.sr

3710

Ím

hlm!

Í i' ,

0

gmr

d

àm

?? 00

tu,


3l

tffi:

Kapellerbosloop LandgraaÍ 4 decembeÍ 1994

Uitslagen: Bs-oÍOlelp.4z-kE 1

14

19

25 27 30 36

40 46 47 48 51

53 55 56

64 12

74 75

7t 78

80 81

Evert Giglen Rob Rik§6n

Jo Slcvlns Éd OuaadYllcg Jos Dut6w6erd Hub Heynen John Hendrix Hub Elkens Cor van Haaren I Karel Schormans Harm Alkeína Theo Schmeits

Pione Muyers Ger Sciaíhaus6n Eddy Vèrstapp€n SleÍ Hodiamont Jan Vroomen Wirn Elev6ld Staak Veàeyen Rog6r Giillss6n

Cor van Haaron ll Wiel Vonkan Louis Cordgw€n6r Slenq Frncot Andre Roumsn

87 91

Íon

Leistra

Íop plaat§ 12 Sen. pl.d. 2 U 'l!i pl.í! 3 m 'O plaats Àchilles

21

S€n. plaats 4 M 40 plaais 4 l\I 45 plaat3 1 M 40 plaats Sen. plaais 34 Sen. plaats 35 Sen. plaats 5 M 45 plaat§ 6 M 45 plaats 8 M 40 plaats 39 Sen. plaats M 40 plaats l0 M 40 plaat§ 8 M 45 plaats Í2 M 40 plaat§ 50 S6n. plaats 51 Sen.

I

pla.l8 3ll50

00.24.12 00.27.o2

@.27.8 00.27.56 00.28.06

0028 22 00.28.57 00.29-18

0c.29.22 00.29.37 00.29.43

00.29.46 00.30.09 00.30.3s 00.30.47 00.30.48 00.31.11

00.31.16 00.31.32 00.31.50 00.31.s1

(xrcÍ.5E

plaats 13 M 40

00.31.59

1 M 55 14 M 40 17 M 40

00.32.06 00.32.07 00.32.33

plsrtr

plaats plaal§ plaat§ 19 M 40

00.33.í7


32

v6rvojg Lritslag€n Kapèllerbosloop, hooldloop 7,2 km

96 97

Huub Weyenborg

1'18

Wiel Schepers

plaats 21 l\4 40 plaats 4 lí 50 plaats 59 Sen. plaats 62 Sén. plaats 25 M 40 plaats 63 Son. plaats 28 lvl 40 plaats 3 V 35 plaats 29 [,4 40 plaats 69 sen.

00.33.48 00.34.02 00.34.28 4o.35.22 00.35.23 00.35.24

Rob Janssen nalÍ d6 Leeuw Prm Poisrnans

Genèral líich

Alexander Gootzef Bart Kíeukels

SÏB

Carolen GulDen Jelle Enninga Froukje Enninga Xndèr Schifíeleís Íineke Kromor Thils Kreukels

SÍB

STB STB STB STB STB STB

00.03.35 o0.44.22 00.04 35 00.04.37 00.04 38 00.04.39 04.44-44 44.44.47 00.04.54 00.05.07 00.05.25 00.05 29 00.05.33 00.05 40 00.05 51 00 05 53

llniias

00 03 25

Piet Brolwer

101 Ton Buys 109 Piorre Vijg€n 110 John Schoènmakers 111 Frans Wioring

126 Annelics vàn Vlodrop 127 John Hoí 135 Ruud Li€skamp

00.36.01

00.37.'i l 00 37.39 0a 42.43

Íolaal aantal de6lnèmers: 141 Totaal aantal gefinished : 134

!-E-qqDlooi /\

1 6 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26

1,1 !!M

Andrè Jonoerrus í\,4andy de Leeuw Emma Kr6meí Llnda Verheezen Lrnda Fíanken

STB STB STB STB STB STB

SÍB

Totaal aantal d66lnemers: 29 Íotaal aantal geíinished :27

JEUGDLOOP

1

B

1,1 KIV

[rich€l v/d Wall


vervolg urtslag6n Kapellerbosloop, jeugdloop B

I 11

Eric Welting

12

Anneke K16mot

STB

00.01.29 00.o4.42 00.o4.44 00.04.59

LandgraaÍ STB STB

00.10.07 (x).10.37 00.10.50

STB STB

Judith Gulpèn

10

Toiaal aantal d66inèmers; 12 Totaal aantal Oeílnished : 12

TBIMLOOP?,85 KM

1 3 4

Patrick Joosten

Rogèr Jan3en Tirn Welt ng

Totaal aantal deelnemers: 7 ïotaal aantal gefinrshed i 7 Dezo alweor 1 1' Kapelleóosloop, 6en van de 2 door de S_fB georgantseer' de wedstrliden, was een groot succes. Niet alleen dooí de kwantlteit maar ook de kwalrtet van het aantal deelnèmers. Eon pluim op de hoed van de wèdstrijdcofimrssie voor de goode organisat e. Hierbij mag men zsker onze computerspecialist Jo3 van zanten niet vergèten, hjzorgde weer sne 9n vakkundg voor de verwerking van de uitslagon. Ook SreÍ van Ooyen s èen onmisbàre schakel bii deze Kapel lerbosloop, door hei beschikbear stollen van de ruimte en sponsor ng van d6ze wedsÍijd. Op naar de 12" KAPELLERBOSLOOP

'

Sprinhege Gielen in Kapelleftosloop lt an

o

r.e.

ort? stond.

nt

LÀÀ'DGB AF . EV€TI Cielen h€eit sisl€rcD d. l le KcDtllrrb.d..í in L.,ndgra,iÍ op zirtr ;aaÍr

srbrachr. De À.hill., T.n-

.,ilud u LandsrJar èketrdc pss op €nkcte mu trs ran de finish at met routinier Hub Ku.vers (cr$ar). cielen linishle .r ?.2 kilometer in 2,1.12

minul.n. Kurvers 2.s

5c-

H, lv'n\etse !l! $L,lsl Li,l sprunP Ptrul Hdg,do'Èn we! uir de groep en nadr voorspron8 cie KuNers drchlten sàmen de kiooi. KuN.rs pr bee'de rn de lrar\rÈ een Lrchle

len

.n

i.ndè d. sneu€re CrLL.n lan zich al le schudden, maar 300 meter voo. d. \fceD ksam deze wrèr irl zrrn spoo. cn pass.erdP hóm rn d. lJarrle r iitis

0d . 1À{4 3! RoH

Í

í

ninh4

ndn

n $in Éllr on jom . ui r b) F!!.!i fn rr: I

hn lr

M ii! Ès

k5 rooj

{

e

r

rnrd rn


34

GEHOORD BUITEN DE COOPERBAAN zij veer lot het belustzijn kvar, vroes nen haar hoè zij zich onder de chlorofora had gevoeld. - Het vas verrukkelijk, àntrdoorde de dame. ik dàcht dat ik in de hdel Íras.-, tot dat ik... nijn nàn zàq staan. Een dame vas geoperèerd gesorden en toen

Het exaEèn }ijkt nerqens opProfessor, koaad: ,Toen Àlexander de Grote zo oud i,ras als jii, had hij al de halve rrereld veroverd, en jij bent te dom.... Student: ,Wacht even neneer. Àlexander had ook een genie als Àristoteles tot professor.

berj,cht op èen cruise bevattè - De stoelen in de kajuit zijn voor de damès. {orden verzocht er geen gebruik van te naken Eer.1

dames

er op

hebben p1aàtsgenómen.

Boze vader tcge zooDtje Brafl: " lk heb net ret je oMenvijzer gesprokc0 zei dat het orxDogelijk is om jouw ook nraar icls te lerenl "Dàt is gek" zegÍ Bram, "zo stonr zier hij er nou ook weer niet un." EeD Rur loopr over her Rode Plein Hé Kameraad, heb

Parlijman: I)e

anderi

in Moskou mer maar éón schoen je een schoen vertorent'

aan.

'Nee hoor. ik heb cr een gevonden."

Bro€krnans heeli twee kippcn gekochr. Op zekcre dae \enetr zijn \Íouw hem dat ze denkr dat één van de lwee kippen zrek is. De kjp loopl €r zo lusteloos brj. Z-ouden we ze niet slachten? vraagr zijn echlgenore. Slachtcn:) anrwoordt Broekmans verbaàsd. Denk le dat zr daàrvan 7ll

Cehoord bij ce vorig nicuwjaarstreffe : "Waa«)m drink ie oier met oILs een glas pils?" -'len eerster de dokter heeft het mij verbodenl ' Te iweede: beo ik geheelonfioudeÍi - Ten derdei ikheb zoiuiÍ eefi gedron-keD.


É

r\oE EI É r-í !t Erl l..r{ Èl

-e I.?!

!r éo q!ài do te Ho oi lEio

!BÍ

r! §

a 59

(,

z

E H

I d

eÈ!E I

?sË

iÈ <E :A

!EË

É!

§§

:it1 È!Sd

*E eài {E c;

Er

E

iEE

: .lI ri$ =t

Ee

E--

Ë=T à >44 E

ET

i!

à oi Ë!

!

ïo

È8.

?

gE

ËoaË ÈlE

FT

4 a

-

ET

l-

t-F

j

È

;Ë OE

I

o) (,,

TY

ot dt lt

ëi

.E

Ëà

,

tI

rl Ot^ r-Ë

EE lI|É .Eà o, .=o =É 5n C"c É

o à l,l

I

H

o é e

I

g a

c)

iE3 :*5'F! - 9? P :ÉE 3i§d 6?à

Ë

!!

tn

1l'

3

aq

I

a

I

p

-

'

E

F


REFPUNT

\AN

NNE

ODE

24 UUBS GLASSERVICE

311413

STB Clubblad 1994 nr 5  
STB Clubblad 1994 nr 5  
Advertisement