Page 1

ATLE TIE KVE REN IG IN G

B BR u&s^

-."%,^

'tf lr' Sport - en

n1994 No4D Trimclub -

i.

l

Bru nss ummer heide


CLSBBLAD SPORT

EII IBI}'CLUB

BRUTSSI'UIIERHEIDE

Bestuur: Voorz

itter:

Cor Robeert8

Secretaris :

Jan van llees Groene Xrulaotraat 13 6343 BD XllDDen 'lel: O44O5 - 2731 Euub lleella Rooelnenpleln 68 6372 E Landgraaf Tel: 045 - 323253 tlub Telthg quaedvlteglaan 28 6371 HB Laadgraaf 7e7'. o15 - 320222 Harrle Verneulen OD het VeldJe 9 6372 RX Landgraaf Te1: 045 - 321893 Jos van Zanten Trl8on1aerf 10 ó413 LP fleerlen 'Íe\r O45 - 2273OO Ger XÍrauf LaDberEonstraat 6 6373 BD Landgraaf Te1: 045 - 316278

Pennirjneester:

Jeugdsport : Algemene

zaken:

wedstr.komn. : Evenenentenkomn

:

líedstri jdsecretariaat

:

Joa van Zanten TrlSontaeaf 10 6413 LP Heerlen 'lèl'. O45 - 2273Oo

Public

Re

Lations

:

Albert Verbunt

rled Te1:

Godf

6372 l(R Landgraaf

BoEanastraat 73 045 - 314854

Postadres STB

:

Rabobank Postbank

i Nr. L? 21 33 975 : Nr. 4915695 t.a.v. pennlngaeeater STB

Poatbus 31131 6370 AC Land8raaf

RoDelnenpleÍn 6A 6372 Ff,l Laadgraaf Verenigings

numme

Adverteren

r

: X,[.A.U. : 354

]

: Via het bestuur of rechtstreeks bij het redaktieadres

Adverteerders krll8en het clubblad ko8tenloos toegezonden


REDACT

IECOT+IISSIE:

Annelies van Vlodrop, Ed Schiks, Theo Schmeits.

uiterlijke inleverdsttm koPii: I december a.s. biJ Annelies van lJlodrop' (oempel 91 , ó172 NG Landgraar. Het clubblad verschiint 5x per jaar. INHOT,DSOPGAVE

Pag. 2 1

:

0nderderp []een tiJoord van d,o voarrzitter 7e Heerlense T elemat ical oop

lnqestuLrrd dooa: Hedacl i e

td

Schiks Theo s('hm{,i t s Íheo Schmeits Theo SchÍne i t s Theo Sch eiLs

icaloop Brooksloop Heerlen Dlverse uitslaqen Stadsloop l"laastrrcht Het bijzondere van de Loopertest

flarJo I)intaric

1J

Ioopertest

Iheo Schmeits

'14

! erJaarclaqska l encier

5

I

t0 12

16 11 2t) 21 2',)

26 21 2t)

Itl )1

t2

J' JU

3(, 39

TelemaL

ClubkampioenschepPen .jeuqd

Ílproep voor stoepteqels Jo Eyck 60 Jëar De 7i{rkenboeg []e Alp d'Huez

5lB in het nieuws

0ftvangen vakant ieqroeten At scheid van een zomerselzoen Training Jeuqd ,-uursloop New-York

city

!laraLhon lrlcdst r ijdka l ender

prleps i e eo sportbcoefeninq uchoord buiten de Cooperbaan L

td

Schiks

Jan

r',

Hees

Rob Gulpen

Ed Schiks

Jo Ld

Eyck

Sch i ks JD Stevens Ed Schiks Theo Sch reils td Schiks

RDb Gulporl

Rob Gulpen

Iheo Iheo

lan

Schnrer

ts

Schmel t s v. Hees v. Hees

Jan Ed Schiks


CEEN §YOORD VAN DEVOORZITTER Coed gelezefl, we doen het deze keer zonder woord vafl de voorziller. maar mer een wooÍd va, d€ redakde. Wat is de sinade? Ooze huidige vootzitreÍ Cor Rob€ens is d«)r veíenderinSco bij zijn werkgeveÍ ,rràr Íniddefl Limburg veÍhuisd. Hierdoor is hij, zoals men dài d.fti8 plecgt re no€m.n niet meer voldoende in de picrure mer het daSelijkse geb€uren bij STB. Harry Vermeulen, momenleel plaasvervangend voorzirler, Iiet olls weten door werkzaamhedetr buiten LimbuÍg te veíoeven en gaf daarbij de Íedakie vrije baan voor een openiDsswoord. We hebben die h.andrcikiog indank eanseDomen, Harry. Hiermea kuDnen we onzë leden herinneíeÍ aan het feit dal we binnenloí eeD nieuwc vmrlitlcr oodiS hebb€n. Cor blijfi oog tor de ledenveÍgadeí[g io februari aan, maaÍ heeft aeogekondigd zich daarÍa uir hÈt Besruur te zullen rerugrrekken. Dit ziÍende BeíuuÍ zal zEË zek.l nog op de kwesri€ teru8komen, maaÍ wij willen vooÍal rijdig aatr de bel reklen in deze belangrijke zek. Daaroo besre vÍiend€n, deDl eeDs na over mogelijke kandidaten, praat er met elkaar over, ston je han eeírs uit. AIle ideeën. voo[scllen, adviezen of war da ook b€rreffende kandidacn vrouw of nraD, zijn t,ij de b.stuursleden van hane welkomTot dot nog dit: doordar we de doÍlere kaiflingsavonden rcgemoet gaen. woÍdt eí weer volop op de weg gelÍaind. Wees arent inhd veÍkeër; leÍ op dc aanwijzi, Sing€n van de begeleiderl groepsgewijs oversrcken en voorel draag reflekterendc kleding.

-1) ,Íl-/

.--V:

J-!|a,tn

t.q'íi;È _:J_E;.*.


ZEVENDE HEERLENSE-TELEMATICALOOP Met een veld van t4 deelnemeÍs deed STB het heus ni€( zo slecht in de 7' Telematicaloop. We nemen dan vÍouwen en m,n.etr, de 5 etr de l0 EM, alles tesaam. De orgaDisatie van deze itrmiddels alom bekende race uit het circuil van de (NAu-Run-classics mag met deze STB{eelÉme zeer tevredeD zijÍ. Op zondag 28 augustus troffen de ruim tweeduizetrd atl€ten plachtig, afgekoeld weer. ,adal de hitte wekenlàng alle trainingen in een *urggreep hand gehouden. EÍ blies eeÍr srevige bries, maar met ca l9'C had iedeÍeen her naar z'n zin. Voor het eerst werden de 5 en l0 EM lopers met één uur tijdsverschil de ruimte in gestuurd hetgeen een snellere doorstroming bevorderde en waaÍdoor men een bercre kijk keeg op het afslandsrilne. Het pa.cours, licht golvend. loopt vatruit het centrum door hei pittoreske Wehen, via het prachrige natuuraebied TeÍ-WonD. Eikenderveld temg Í?uu heerleff cen(nnn, de Írarkl. Voor de 5 EÍgelse mijl moest één rotrde worden afgelegd, w3aÍbij zowaiÍ enlele STB-dames hutr aller-alleÍ eerste wedstrijd aan hadden verbonden. Ze komen zodadelijk aan het woord. EeÍsr ':;r5--.r;-=;nn8 e\eo een rDupje' over een ander STB.arleer. Hij is ó0. ging nie6 vermoe detrd€ ÍI3ar de Stadsschouwbu-rg voor z'n na-inschrijviry maar moesl zich daar bij de Bobo's 1' verdieping melden. Werd toen op koffie en gebal Seralleerd, hier eII da.ar nog wat geféteerd en staÍtnurmer 60 omSebangen, precies als z'D leeftijd- Z'n Deam, Hemun SchiffeleÍs. In die koffie zal iets wat hij nooit heeft geweten. want hij zou een P.R.lopen op de 10 Engelse n jlmet 23 seconden tor l'll'11', en als 3' veteraan fidshen. Bravo Herman

De algeheel

46'58" en

!

l0

EM wiDrBars waren bij de heren Simon lrpuyet uit Kenia io Salina ChirchiÍ eveneens uit Kenia bij de dames. Haar tijd wes

55'57'. In z'n tohliteit hebben 1454 atleten de Telematica uitgelop€tr. Dan laten we nu even twee moedige STB meisjes aan het woord.

Vrijdagavond 26 augnstus besloten Maro€sjka en ik (Vicky Teeken. red.) om deel te nemen aan de Telemaricàloop. Al lijdens de baantraining van die week werd me gevraagd of ik ooit een wedstrijd had gelopen. Nee. nog nooi(. Bij de traininS Sing her steeds berer, dus slopEn kiebels Ilaar binnen. zou her lukken, zullen we gaan? Met Maroesjka hakren we toen 's avonds de knoop door.


Het zou ooze ceÍste Telematice nrll en mijn supercersle wedÍrijd worden. Op ik aan de slaÍ van dc 5EM. We hadden vantevoren afgesprokeÍI. dar we de hele weg sameD zoudetr lopen. Her giog buiren vèrwachritrg goed. Na Íuim 44 mitruren passeerden we de 6nish, Het was eeo geweldige ervaÍiDg, temeer oÍldat de route in wellcD pal lalgs oos huis Bing en dat sriEuleerde Dog eeÍLs exra. Dit is zeker voor herheling vatbaar eo met eed blijvende, delgerichte training zir er rnisschieD volged jear oot 'muziek' in de ëidrijd. zondagrDorgeD was he! daD zover, eeD beetje zetruwachtig slond

Een <lrievoudig Hiep-Hoi! voor all€ STB-sporiers, jotrg en mindcr joDg, deburan( en routiDrer, die de wedsrrijd hebbeD uitgelopen. Ook kumetr tru alle debuianrd hun eeÍste diplonu (oorkonde) legemoer zien. Dc sponsposteo, het oÀtje onderweg met wareÍ zou/el als spoÍtdÍank, waÍeo goed \'--rzor80.

Her naie 0a de ruD \˚ ook goed geregeld De STB.lopۤ me! bun secondanreo kwametr na afloop sezeiirg bu eiiaer i0 caie

ll

Ba.Ebe, waar metr al keuvelend

zijD

*-

! i T\

{[ffi§[=\ !_

..--f

vermo€idheid ko! wegspo€lea, STB-atleèt Pierre Vijgetr, geen onbekeodë in [, BaEba, rrakleerde z'o clubgeno, tÉtr tlog op eÉD heerlijke Pia. Dadr je uel Pierl€, geetr ur'onder dar hea laar inde middag werd. BuoDa sera.

VOORZITTER (ÍVv) GEVRAAGD Volgens i{elingelichte bÍonnen, iD de diÍecte omgeving van het bestouÍ, \r'orden er verwoede pogingen oÍrdemohen om Íond de jaaÍwisseling een nieuwe voorzitter van STB te hebbeo. Er schijnen leden te zijn die men er voor aaDziet dat zij dat zouden kuÍmen. Om deze en anderen oveÍ een evenluele drempel heen te helpen, publiceren wij hieronder het profiel vooÍ deze vootziÍterl

-

)eidinggeven aan bestuursleden die allemaal kundig zijn en ruim in de

vÍije tijd ziilen;

-

to€zieD op een verdere

goei var STB

en je

afragen waar dat naaÍ loe

moel;

-

bij sonmige gelegenheden laleD blijkcn dai jc dé voorzitter benl; bij

-

anderc gelegenheden bewusl op de acbtergrond blijven; je bezieling vooÍ de veÍeniging binncn én buiten de verenigirg uitdÍàgen; je niet spiegelen aan vroegere voorzillers, want zo (goed) word je toch

niel.

Krndidalen kunnen zich melden bij Harry Vermeulen.


TELEMATICALO(» Hccrlen 28 augustus í 99{

Hst was woer als vanouds de TËLEMATICALOOP í994. V€ol nÀtionale sn intomationale topp€ís on STB'ers aan dE 6tàrt. BÍ d€ s€niorsn l€vode Rob Rlklan en voorsl Jo! Dutdalrd o6n pulke prostrtÍe door allobei een tijd van 01.02 t6lopsn. Biid6 vot€íangn li€pen Jo Stcvan on Hub HrFrn alloboi d6 10 EM ondor h6t uur, maar dat ziin zs olgenli,k aqn hun stand vomlicnt. Íervrijl Jo Stevons nog oons in de prijzon vi6l door als s€rsto inwongr van Hqoalgn te oindigsn. Bii de v6t6ran6n ll eindigde Hub B.our.r. als vieds in sen tijd van 01,04 en wat te z6g9en van good old Fila FltchGr, na wat blegsuralo€d kwam Frits prim6 t€rug want o€n tijd v6n 01.06 mag gèzíen vi,ordèn. Bii do 60 plussèrs werd Hcrnm SchittalaE d6rdo, e€n prim6 prsíetie. Ook bi, de 5 EM w6rd go€d g€prÉsto€rd door d6 STB'ors. D€ groto verrsssing was wel Boglc| J[taan doz6 ,unior voÈaasdo ieder€€n door e€n tijd van @.3Í.50 op dit nj6t al t6 m.kkoliike paÀo€rs to realis€rèn. Oat belooít wat voor do toekomst. Ook Thco dc Lr.us met een tiid van 00.29.46 mag tovÍodgn ziln. Dan nog jets ov6r do tijdgn. Bljna i€dereon he€ít van 3 tot 15 secondsn m€€r op do uitslagonlilst staan als dÉt hij z€lí geklokt he€tt. Dlt komt omdEt m€n In do sluis soms mo6st wachton op h€t soannon van d€ oílciolo tljd. Hierovor zijn wat protosten gswoo8t zodat de orgsnisati€ héeft bssloten op do oíiciele uitslagonlilst alls lopers resp. 6 s6c. op do IOEM. en S s€c op do 5 EM al t€ trokken. ln d6 ond€Gtaande uitslag6n ziin dle 5 6n 6 s€c. dq verwerkt.

U]TSLAGEN 10 EM. 66

Jo Stevens

72

Hub Heynon Rob Riks€n Ed Ouaedvli€g Johh H6ndrlx

99

í01 128

plaats 6 plaots 7

plaals 75 plaats 13 plaats 22

Vet.l V6t.l Sen. V6t.l V6t.l

00.58.25 00.58.58 01.01.18 01.01.40 01.03.02


6

v.rolg dtd.gifi Írhr'ldc.loop í0 EX 130

Jos Dut€w€€rd

í45

Pl6ro Muysrs

plaats 92 S€n. plaats 28 V€t.l plBatg Vet.ll plaats 35 Vet.l plaats 108 Son.

4

Hub Brouwors 159 160

Hub Elkons Ham Alkgma

plaats Í20 s€n. plaats 39 Vot.l plaats 10 V€t.ll

17A

Eddy Verstapp€n

181

Íhao S.hmoits

2'lo

Slong Francot Wim Elov€ld

2r2

Fdts Fls.her Cor van Haaren

251

G6r Sdraíhausen Jo van Vlodrop

24 2§

255 275 306

plaats I

P6tar V6ó6ík

vet.l

plaats 11 VaLll plaat§ Í47 S€n. plaEts g!4 V€t.l plaats 66 Vet I plaats 73 Vet.l plaats 85 Vst.l plaats 93 V€l.l

374

Alben Vsóunt Harm van G@r Andre Roumon Sief Hodiamonl Louis Cord€wgner Sjaak V€öEyen

413

H.-rrn SchltÍrl.-

pl..L 3 V.t,lll

417

Karel Schormans

plasts 232 Ssn.

435

willem Marcus Pl€t Brouwer

173

Dr6 Krol

564

H€nriGi6s€n Jo ds Wt Johh Hoí Ton Loiska

plaats Í41 Vot.l plaais 26 Vet,ll plaats 160 Vot.l plaatB 189 Vet.l plaats 45 Vot.ll plaats 208 v6t.l plaat§ 212 Vol.l plaats 213 Vel.l plaats 330 s6n. plaats Í0 D.Vst.t plaats 333 Sen. plasts 335 Sen. plaats 359 plaals 62 Vot.ll phats 367 Slen.

317

323

326 348

579 608

622 6,í5 650 651

653

7e. 757 87E

918

pl88t§ plaqt§

95 97

0í.03.55 01.04.13 01.04.28 01.04.31 01.04.57 01.04.59 01.05.53 01.06.15 01.06.45 01.06.51

01-06.,r4

0í.06.30 0í.07.59 01.08.36 01.08.53

V€rl

0í.09.03

Vet.l

01.09.09 01.09.54

plaats 107 vet.l plaat§ 122 Vet.l

Huub WoyonbEíg PierÍe Vijgsn Annelios van Vlodrop Fons Kr6uk6ls Frans Wiedng Huub Gulp€n Hub Gsretg Jos van Zanton Vet.lll Ed Sdliks Plaat§ plaats 87 Vol.ll G6r Knauí plaats 304 Vet.l Rein Rolsink

*n.

I

0 t.03.03

01.r0.21

0t.í1.11 01.11.20 01.11.48 01.12.08 01.13.06 01.15.20 01.15.36 01.16.29 01.16.49

01.í6.49 01.17.1S 01.17.29

0'!.Í7.31 01.17.34

01.í9.58 01.18.06 01.21.01 01.21.47 o1.24.02

0í.3,1.5Í


40 62

70 74 i Í5 159

UITSLAGEN 5 EM.: plasts 30 Sen. Íheo de L€6u\fl plaats 1tt s6n. Bart Sn r6ots plaats Bog9l Janss€n 56 S6n. plaats 60 s6n. Frank Kozolg plaat§ 88 Son. Cor van Haaron ll plaats 37 Vetl Jacq.Lendísls

178

Harrie Enninga

plaats 125

231

Wiol Só6p6rs

253 269

Poter Janss€n Rosemariè Méys

plaats plaats

274 3Í1 324

Allc! L.ndtrr!

348

446

Hub

6€lis Ànita Gillissen Rob Gulpon MBroesjka van Haar6n

419

Sen.

56 Vst.l 65 V6t.l ptaats 12 D.S€n. pl..lr 3 O,V.Lll

Son. plaats 94 Vet.l

@.29.52 00.31.20 00.31.56 00.32.04 00.33.54 00.35.15 00.35.29 00.36.57 oo.37.25 00.37.51

qr37.5,lt

plaats í89 00.38.49 plaats 16 D.S€n. 00.39.22 plaats plaats

33 D.Sen. 34 D.Son.

00.40.12 00.44.17 00.44.23

Tolaal aantal d6oln6mors op de 10 EM.: 936 ( doolngmors STB| 45 ) Totaal asntal d6€lnomeís op de 5 EM.:518 ( doElnemers STB: 15 )

.8. Oaar ík de STB'ers uit d6 uitslagenlíjst van hst Limburgs Dagblad-heb mo6t€n halon (de oÍficielo uitslagsnlijst komi pas oind §optombor, dus te laat voor dit c[]bbo6kis) bo§taat dè kans dat ik do 9€n ol do andoí ovgr hot hooíd h6b g6zlsn, daar het bij zo'n 250 l€don mooílijk is om i€dero€n persoonlijk t€ kennan. Mocht dit zo zijn dan avast miin oxcusos hi6lvoor.

0-0-0-0,0,0-0"0-0-0-0

,í, _!_


:l

Bij d€ze Brooksloop(voorheen E.M. S.

oop) over l0

E.lí. vielen

weder-

om enkelg SÍB'ers in d€ prjzén. Het

Brooksloop Heerlen 17 september 1994 10 en 5 E,M.

parcours,

heuve lachtig, lajkt zwaar maaí toch worden hi6r etk jaar goede tijdén getopen. Jo Stevans €n Ed Ouaèdvlicg liep€n beiden onder het uur, terwill hel gros van de andeíe STB'ers b,l de eerste 25 Íinishten en koncien deten in de ÍÍk gevuldè prijzenpot die Jan Wegh van ds oíganiserende veroniging STAP wéer georgan soerd had. EvÉnals vcrig jaar kwamen ook deze kèe, enkele SÍB,eís op het,schavot, j6" Carla Willem3 en Alice Lèndlers als resp 2. en 3. dame op dé 10 Elí Jung Malnze. w6 d 3" or, de vereÍan6n e. Íheo Schmaits (wam e,§ ?. veteraan 16 over de Ítnrsh

Uitslagen: 10 E.M-i

1 11 13 14 16 í8 20 22 27 *l 48 49 5E 62 63 8KM 12 23 24 29 48 89

T.Wehrung Jo Stevens Ed Ouaédvtieg Bob Riksen Thèo de LeeuvÍ Jos Dutowèerd

Íheo Schmeits Eddy Verstapoen Harm van Goor

Jung Malhrer Jo dèWit Hub Gerets

Cada Wlll.ms

Alicè Lendíèrs Haíry Paas John BorFns Kaí61 Schormans

Andre Bolmen Cor van Haeren ll Jack Lendíërs Euud Leskamp

Unltas plaats

4 plaats 6 plaats I

Vet. Vet I SBn.

plaats 10 S6n. plaats 12 Sen. pla.t3 2 Vel.lB plaats Í3 Sen. plaats Vet.l plaals 3 Vèt.ll

7 plaats 4 Vet.lt plaats 5 Vet.l1 plaals 2 Oames plaatr 3 Dames plaals 7 Vet.ll STB STB STB STB STB STB

00 52.58 00 57.50 01.00.02 01.00.05 01.01.36 01.o2.20 01.02.52 01.03.43 c1 05 36

0r.12.38 01 13.23 01.13 39 01.17.O2

0r.20.1'l

412012 00 30.18

00.s4.44 00.35.26 00.37 45

0c.4s.54


en timmarbedriif

lloon ft.u. 1_

fr

045-318849

oulo BP - slation Xlimmenderstraal 95 - Xlimmen, teleíoon:04405- 1358 verkoop niÉ!w Én gebiu ki 1e k as occasrons mel BOVAG garanlre in ru mooe lk íeparalie en ondeíhoud van alle merken APK keur ngen schade laxalres en repaíal cs

8P -

slatioí

Hogeweg 78 . Voerendaal, teleíooÍ| M5'751449

G.4SCiírl


DIVERSEUÍTSLAGENDIVERSEUITSLAGENOIVERSEUITSLÀGÉNDIVER

BaanwedstÍiiden a.v.Scopias - Venlo -

I

150O meter:

15 16

Hub

Heynen

John Hendnx

iuni Í994

SïB

04.51.15

ST8

04.51_84

NK Halve marathon - Wolphaartsdiik - 23 iuli 1994

1 63

John Vermèule Harm van Goor

Marathon

1

trynamo 70 STB

- Amsterdam - 25 september

Etichà Pièrre lVuyíers Hub cerets

Ethiopie STB STB

01.06.22 01.44.13

1994 02.15.56 03.01.58 43.42 00

Triathlon - Zundert - 29 mei í994 1,5 km-zwemmen 40 km"Íietsen l0 km-lopen

1 45

Boel Vérbraeke Bob Riksen

Aarschot

a2.13 14

SIB

02.20.56

Triathlon - Schiindel - Í8 iuni 1994 1

km-arèmmen

1

11

40

Marlo Gieen Rob

Flksen

km-Íielsen

10 km-lopen

Beek

02 02.09

SÍB

02.13

11

Triathlon - Sittard - 10 luli 1994 1,5

1 3l

km-zwemmen 40

km-lietsen

Luc Huntjes

Stein

Fob Riksen

sÏB

10 km{open

0-0-0-0-0-0-0-0 0 0

01.50.09 02.10.20


lo

Stadsloop Maastricht 25 september 1994 Halve en Kwart Marathon

Eèn prachtige horÍslzondag in septomber, ia, als ie g6en halve marathon moet lopen, want baj 25" C. is dat beslist geen pretje. Een voo.deel had het mooie w€er wel, er was heel veel publiek langs het parcouís en dat v€hoogd toch d€ 9è26ligheid 6n h€t stimuleerd enorrn vooral als le toch wat moeiliik komt t6 zittèn. Het parcouÍs in lvaaskicht is nooit snel geweesl, de tijden die eí gelopen ward€n waíen nooit om ovor naar huis te schrijvon on ond€r deze omstan_ drghed6_ kon le ret we' hè e-aal v6rgere.. Op sèn urtzondering na, Fob nikscn. Het pan was om saínen mel Ed Oua€dílieg ond6r de 1 uuÍ 20 te lopen, maaí al na 15 km bl€ek dat dit ni6t haalbaar was, Rob echter perste er nog een velsnelling €n liep Ed nog 2 minutsn weg en Íinishie in oèn prima tiid van 01.21.46Jo Slcvens w6rd snelst€ STB'er n 01.18.59.

u

líaar wat te zeggen van Maia Flschrr, zil weíd eersto Veterane!, proÍiciat !!

hl de Dama§

Uitslagen:

S.[rrashani Jo Stevens Rob Biksen Ed Ouaedrlieg Theo Schmeits Hub Efiens Karel Schormans Harm van Goor Siaak Veóeijen Louis Cordewener

Tanzania plaats 5 plaats 37 plaats 13 plàals 15 plaats 19 plaats 53 plaats 46 plaats 25 g aals 27

Vei.l sen_ Recr.Vel. Ver.l Vet.l F6cr.Sen. Bécr.Vel. Vet.l Vèt

01.04.54 01.18.59 01.21.46 01.23.49 01.26.17 A1.2A.44

01.30.35 01.32.23 01.32.34 01 32 53


l1

vervolg !rltslagen haive ínaralhon MaasÍicht

220 Jos Janssen 225 Jo van Vlodrop 262 Jos Dutèweerd 3J0 Jan Vroomen 314 Albed Vorbunt 337 Cor van Haaren 351 Ton Starmans 376 Hub Gulpen 417 Fons Kreukels 419 llaia Fischer

{31

52 Recr.Vet. 28 V6l.l plaats 64 Senplaats 39 Vet.1 plaats 40 Vet.l plaats 66 Senplaats

p aats

l

433 Hub Weilenberg 436 ïon Le stra 450 Jo d6 Wit 450 Alberl Àraessén 452 Henri Giesen 459 Cor van Haaren 487 Prerr€ Vilgen 497 Horman Butten 526 Wiel Schepers 552 Annernarie Ypma 553 John HoÍ 554 Rein HeusLnk 660 Hans Ypma

Sen. S6n.

01.40.58 01.41.55 01 43.38

plaats

Dames Vel.

0r.€.41

P aats

I

01.40 16

67 plaats 76

?

Annelies van Vlodrop

01.33.11 01.35.04 01.37.47 a1.3A.27

1

plaats 3 D.Fecr.Vel. P aats 49 Vet.l plaats 50 Vei.l plaats 12 Vet. l plaats plaats plaats piaals plaats p aats

153 Recr.Vet. 154 Recr.Vei.

01.44.09 41.44.21

01.44.31 41.45.24 01 45.24 0l 45.25

145 Recr.Sen.

0t 46

159 Becr.Sen.

v6t.

01.48.33 01.49 32

Vet.l

01.51 .25

14 55

14

plaats 11 D Becr Vet. plaats 202 Recr Vet. plaats 56 vet.l plaats 239 Recí Vet.

01.53.29 01.54 A7 01.54.08 02 l4 00

Shoeíit

00.31.57 00 48.40 00.48 46 00.56.15 00.56.15

Totaal santal deelnemers ; 665

KWART j\4A,CATHQJ.I

1

H Raassens

118 Frans Wieíing 119 Jacq.Senden 232 Ruud Lieskamp 232 P et Fenssen

plaals

63 24 23

Recr.Sen. plaats RecÍ.Vet. p aats Sen. plaats 108 Recr.Sen.

Totaal aantal deelnemers : 271

00000-0000000


72

HET BUZONDERE VAN DE COOPERTEST Twaalf nrinuteD hard lonen. zoveel mogelijk afstand oleÍbÍuggen. snoeihard fi sheD en dan loofzuiver opmeten. Dai is de CooperteÍ, een race regen de klok. tegen jezelf. Nikite takdrken, niks nie koptrekken en geen hazÉnspel, gewoon kmllen en vlàllmen. Ziehier de sÍory met bijverschij selen van een fiaar debuunten. Hé, ja hoor, die 12 miruten hielder somntig€ aspiraat deetnemeÍs de gehele donderdag bezig. "Kriebels oveml', zei DubbelÍje aclrleraf. "Zou ik nu wet of niet nleedoen. Hopelijk zijn eÍ teamgenoren waar ik m n eigen tempo mee zou kumen sraven. Dus Dubbelije. zet henr op. Eenn1aal aan het tope. verdween de spannjn!.' Duhbehje isllu 2 jaar haaÍ volle 8 Cooperbaan kende

STB lid en was mer

ronden /r.\ ze -l.l d+insdagtrair ng(r. {f, teir$erk \las làar / \

k]lap levÍeder. De .

..

Ach heÍE lezer, i(

le\<ndig. í Zezelr: Mrin .r

sel.sr(cJs

dcr

zaam

voon'it

{

.t,,

\l

{

ir

op haar duimpje via dus ook het boch bekend.

kenr À,íarjo

zeker

behoorlijk enthousiPreslaties gaar lang-

Maar

er zit

nreer

vaaft in als ze in haar bescheideÉeid uitdruk. Voor Ed was de 7 juli cooperresl ook een primeur. Hij dachr alslllaar: ,,Als ik die meule wiröonden nu maar zola g nogelijk achteÍ mc houd, zir ik snor Héél goed jochie. IllaaÍ na eDlele ronden kwan] de eerste storm at aan, Ed dàchr nog: "Oei, hij dubbeltie !" nee. het was et Dubbeliie, nuar een zekere Jo, toen Lr! cnc J \ enc Rugí e| h<r gi g mar doo,. LJ had de ee^re ,onJc urr z rr hr.,rt. ''Geen nood". spooktc her door z fl hoofd, nuar die tangÉ Jos' houd ik toch op

Toer klonl hel vallaf de kant: "Kom op ioh. pak eml ' Er werd ecn l&tste sprint uitgepeÍst e dat hielp. Mer lulrele merers, nusr toch lr,erd Jos na 720 seeondcn opgepeuzeld.

Hoofdopnerking van Ed: 'Die 12 miouten waren sneller voorbij Àls ik me had voorgesteld."

Wat zei debutaft Jos: "Och hel giog lekl(er, alleen nl'n ktokje gef steeds te vroeg een slgD.aal! Mmml Goed bedachr.

En wat vond benjan]in Ro8er van z'n eersre oprreden ir de Cooperrestl Hij bij zo n vrffg. Deze gedreler jo geting scoorde wel bijnr lt rcndjes. Moei je dan nog vragerl De organisaric was overigens in goede staarde mer verbaasde oSen

HeÍ sportgebeuren weÍd besloler rrer een leklier glas Spa en een heeÍliik sruk cake. àldus Marjo.


Op 22 septernber w6rd er woderom een Coopertest gehoudèn, dit ter aíslurting van de zomértíarning. Cor van Haaren had w6er vooÍ een drankj6 gezorgd, maar ëerst rnoest er nog g€lopèn worden. De belangstelllng voor deze coopertest was nlet groot, maar daanntegBn waren de résultaten priÍna, bijna i6d6reen was snellér dan de voíge tést in

lul. Bert Borghan$ was onbètwist koplopèr mot maar lisÍst 3ï)6 melèr, 6n dal is naar miirr weten éen clubrekord. Hiizolí was redelijk tsvroden omdat hil enkele w6ken weer aan 't Íainen was na zijn achillespees-blessure. ' líoet nog sneller kunnen " zei hij. Dat belooÍt wat voor dé toekornst.

Uitslagen: JUL ]994 Bert Borghans Ed QuaedÍlièg Jo Stevens Ed Verstappen Jos Duteweerd Hub Brouwers Roger Janssen

sEPrEríBER 1994 3706 meter 3542 "l,eteí

3495 meter 3388 m6t6r 3378 Íneter 33'16 meteí

3296 nreter

3472 .r,elet 3247 neler

3263 mstér

Theo Schmeiis Roger Gilissen

3205 m6ter

HarÍn van GooT Slaak Veíireyen Wirn Eleveid Andre Roumen lng6 van Aarst Ed Schiks Jos vaí Zanlen lVaria Fischer Ív1a40 Pintaric

3192 m6ter

3270 ínelat 3270 meter 3228 metaÍ

3185 meter 3110 meler 3055 meter 2957 melet 2703 meter

2695 m6ler 2676 meier 2406 meter

0-0 0 0,0,0-0,0,0-o-0-o,0-0

Bert

Borghans 3706 meterl ! !


14

GEFELICITEERD OKTOBEB 1994

3 Leeu!.r de, Theo 3 Quaedvlreg, Ed 5 Scheer v . d. , Jacq 12 Hof, John 12 Hoogeveen, Sjoerd 12 Kempen, Guldo 13 Leistra, Ton 13 L leskamp, Buud 14 Franken, Loes 14 Leeuri de, l4andy 15 liluijrers, Karln 19 Brour.,,ers, Hurrb 19 Schuyren, Carlna 19 l.,rtteveen, Frlts 21 Aarst, Inge 21 Yzeren van, Jan 24 Dreulr, Wrm 25 Vonken, f4onlque 25 Warnas, Ingrld 2B Kremer, Tlneke 30 Ennlnga, Harrte 30 Smeljtcrs, Toflrara

NOVEI.lBEF 1994 (34 )

.

(43) (43)

(43 ) (12 )

(33) (43

)

(3e )

(

(

8) B)

(15) (s1) (11) (40) (34) (42) (34

)

(2s) (31) (10) (37)

111)

5 DorTnèns, Annemre (40) (41) 6 Crr.J ns, Hèrry (10) 7 Sprertz, Boel

I I

l,l]ennekes,

Patrrcla

(39

)

(44) Erkens, Hub (39) 13 Broeren, Jos (43 ) 14 Heynen, hL.rb 14 Plntarrc, l4arjo (37) ( 31) 15 Doveren, Ed 18 Hees vèn, Annle (53) 22 Haaren van, Cor (28) (51) 25 Brouwer, Plet 25 Schmlt, Ramona (16) 28 Schlffelers, Xander ( 9) (41) 30 Lej elne, Harry


15

GEFELICITEERD DECEI4BEB 1994.

1 Eoogerd v.d.,l4ar1anna (43) 1 Smeets, lvlath (40)

5 Logistei,

I

Grouls,

l^lim

ív1a11eke

10 Verheezen, Erlk 11 Hees van, Jan 12 Schets, Sëndra 12 Smeets, l"lath 12 Vlsser, Nel 13 0oyen van, Sjef 13 Smeets, l.hrn 14 Kreukels, Fons 14 Benssen, Hub 16 Schepers, W1eI 20 Erkens, Yvette 21 Brouwers, Niek 21 Hamers, Ger 23 Grouls, lulonlek 23 Gulpen, Judith 27 Vermeufen, Hèrry 29 Nlesslng, Sonj a 30 Joosten, Edwin 31 Erens, Frans 31 Quaedvfieg, Gerda 31 QLraedvlieg, E1len 31 Verstappen, Eddy 31 Vroomen, Jan

(30) ( 11) (77) (s4) (20) ( 7) (3s )

(52) (

11)

(39 )

(13) 43) 74) 43) 40) 8) 13) 4s) (s8 )

(37) (34) (46) ( 11) (s5 )

(44)

ProÍiciat.


1{;

Welkom bii Loes Franken BroekhL-r1zenstr.3B 6374 LL Landgraëf Geb. 14 10-1986.

Llndë Franken + Broekhuizenstr.3B 6374 LL Landgraaf Geb.23-04-1988.

Personcrlio

N\Éut{'l Inge Aarst Nachtorchis

*ruo*

a Brandse Groenendaal 17 6374 GJ Landgraaf Geb. 29-02-1964. Anj

16

6467 HS Kerkrade Geb. 21 10-1960. ivloniek Grouls Vaechshof 5 6373 LT Landgraaf Geb. 23-12 1986.

í,4a11eke Groufs

Elfen Quaedvlleg

Ingrid

Dellelreg

Vaechshof 5 6373 LT Landgraaf Geb. 0B-12-1983. War.as Kerkraderweg 135 6416 CH Heerlen Geb. 25-10 1963.

3

6373 TC Landgraaf Geb. 31 12-1983.

l.larlies Hanssen Potgieterstraat 6416 SR Èeerlen Geb. 09-09-1977

EIs oude Bekke Alzer 62

Huskensweg 18 6412 SG Heerfen

Geb. 01-02-1964.

.

U bent von

ho e

Ia/ELI(OM.


Geevers Auto Carrosserie delen: origineel, imitatie en overzet

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH c45-244242

vI,{NEN 03411-7 617 4

ALMELO o546-a12125

l'ELDHOI'EN 0,lo-531900

(ir:tn铆l:lls CAR ROSSEBIE-DELEN

R()'TTERDAM 010-46266贸l


3poilfyiialheÍeoul I--EE-

ttEtItI Ia-rrrr

r aattr rr[

rr-

I'E -

-

a I.IIII IrErrr

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage daoeren

iledisrhe §portbegeleiding Hecrlen

ommert 10a Vaesrade tel. OM92 - 6088

-/t:" Tropíeal Food Marketuooz a/ u,u a7iathcAa /cuentrtti//e/cn, non fioo/ en €fito eo.ttnctie,

I

I Mllenttzaat 23 ,l/oczlcn I TaL; O45 - 7t 43 9ó

-


tl Clubkamptoenschappen Jeuad De organisatoren hadden een gelukkige hond ir de keuze van de ?ondag a1s dag voor de kaDpioenschappen- Het heeft niet Seregend, sterker nog, de zon liet zich verschillende keren zien, Een dag eerder zou alles kletsnat ziin geworden. Deze kampioenschappen voo. de jeugd ziJn, zoals zoveel

actlviteiteo van STB, half serieus, half voor de gezelllg_ hetd. t'risschien dat de kinderen daar toch eiSeD gedachten over hebben, want hun lnzet lras fanatiek. De jeugdsportcomnissie kon ook dit jaar weer terugvallen op de hulp va! ve1eo. Zo lierd de gaarkeuken benenad door twee trarla's, een Annelies en een Els. Onze eigen (NAu-official lier weer knalhard, Eaar op de juisLe Eomenten, weten da! hiJ er $reer \ras. Zijn $'ederhelft, geholpen door Mayck Lucchesi, instrlreerde biJ het versprinAen, nar afstanden op en

zorgde woor de uitslagen, Eduard S. had een deel van zijn achtertuin naar de STB-baan verplaatst. Voor het geval dai het zou gaan regenen konden we in zijn party-tent schuilen (zo'n tent moet STB zich ook aanschaffen voor de Heideloop en Kapellerbosloop ) . waarneEend voorzitter Harry deed z'n openingslroord zo overluigend dat Je daar best een lweedehands auto bij zou wilfen kopen, a1s het ware. En de trainsters en de jeu8dsportcommissie waren, natuurlijk, presenE en aciief op vele fronten. Halver^rege het progr€.EBa ,erd de zaak stil8elegd voor het

uitreiken v€n de eer6te setJes Íredstri jdkf edlng voor de jeugd. onder het toeziend oog van twee fotografen en een flink deel van zijn fal0ilie, ging Sjef v6n ooyen saoer Eet zijn tÍ,ee kleinkinderen op de foto ret de jeugd van S1ts en

hun begeleiders. Daarna gingen de kinderen over tot de orde vsr de dag. NogEaals de inzet van de kinderen/jeugd was 8root. 0p de sprintnuDners \40/60/80 en 100 Deter) en de langere afstand (600, 1O0O en 1500 Beter) irerd verbeten gevochten oo elke meter en elke tlende van een seconde. Bij soBmlge kinderen waa de Èeleurstelling van het gezichi af te 1ezen, als 2e op de [leet nog door een kameraad nog werden geklopt. ook bij het verspringen eas elke sprong ueer een emstige poging on c/eer centineters vooNit te kooen, BiJ het kogel§toten/baluerpen komt het op techniek aan, bleek een aantal kinderen. Vorderingen waren er bij ieder, da's heel duidelijk te zien.


,rr".rror" .r,lbUurrroenschappen jeugd) Even terzijde, het za1 duidelijk zijn dat STB langzanerhand een vo1Íraardige en "volwassen" jeugdafdeling heeft. Het aantal leden groeit gestadig door. Dat doet ons dengd. Dat doet ons ook nadenl<en over de loekoBst. U hoort nog van Terug naar de kampioenschappen. onze jeuBd is snel, dat ervoer ook een van de leden van de jeugdsportcommissie die, voor de grap of voor de echt, \.re1 eens de 1500 meter zou meelopen, sanren &et Tim en Roger, De goëde oa]} moesb na een ronde uitstappen en schijnt daar nog lwee dagen last van te hebben gehad. 53 seconden over de 300 meter. 0p gezag van Huub i{elting liepen deze jongens overigens 6 in plaals van 5 ronden. Kan Huub niet tellen of lras dil een straflexpeditie? Varl Huub vaf! ook nog te nelden dat hij ook dit jaar weer verantwoordefijk uas woor het lrekken van de lijnen op de baan. Hij zou de avond te voren nlks drinken. - fin, u hèbl h- all, Daal kunnen zien. Tenslotte, lrat "opmerkelijke" zaken tijdcns de kanlpioenschappen.

*

ouders die zich r,,i1]en benoeien met de leiding ("jul1ie zijn véé1 te streng")(Harry Enninga) * begeleiders die len onrechte menen dat ze de prestaties van de jeugd kunnen overtreffen (Huub llelting/Rob Gulpen blj het verspringen) * ouders/beaeleiders die emotioneel Írorden a1s ze hun kind een prachtige preslatie zien neerzetten en die deze enotie ook laten bIíjken (diversen) Redenen genoeg on met deze clubkanpioenschappen volgend

jaar door te

gaan

.


19

Uitslagen clubkanploeÍrschappèn Jeugd

Puplllen Jongens C

1. Thijs Kreukels 2. Math Smeets

562 159

Mayck Lucchesi 1e helper

Pupiller mel6Jes C 1. Moniek Grou]s

2, 3. 4.

171 Mandy de Leeuw 158 EoEa (reoer 156 Maaon Renssen 66

Puptllen jonaens B 1. Ralf de Leeu0 2. Alexa der Goobzen Pupl1len JongeÀs 1. Bart Kreukels

2. Jelle Enninga 3. irtm Sneets 4. P1!d PoisEans 5. Rolf Lucchesi 6. Roel Spiertz

78B

781

A 981 951

835 793 380

3t'l

Puplllen meisjes A 1. carollen culpen

2. Froukje Enninga 3. Tineke Krener 4. Marieke crouls 5. E11en Quadvlieg

Junioren jongens D 1. Michel Quadvlies

2. Hub Renssen 3. Sjoerd Hoogeveen 4. Erik werting Junioren meisJes

6\9 632 508

1410 1078

915 614

D

1. Judith Gulpen 2. Anneke Kre0er

Junlorel jongens 1. Roger Janssen 2. Tin lJelting

989 951

7\1 540 B

1832 1680


20

OPROEP VOOR STOEPTEGET§ Entele bijzonder i.jverige STBleden hebben ilrmiddels het dak van o1lze schuilhut hersteld- Deze aktie werd in eeÍste instantie vrijdacavond 2 septenber gesigDaleerd. Een zojuist vm de raining teruggekeeÍd groepje zag Hub Brouwers de triexwe schaaldelen, zoals die dakplaÍken in vakterm heten, met carboleum bewerken. Hij was er alleen met z'n kwàst, moederziel alleen op een 'eindeloze' Cooperbaan. Gelukkig deerde henl dit nier. "Dit sooí hobbiewerk is een kol{e 0aar D in haod, trouwens hel moet vanavord vooÍ donkeÍ klaaÍ zijn, moÍgeÍ komt de dagploeg", aldus Hub. zzterdag, om 86 plel,Le:

l{ub

Fischer,

Ed Quadvlieg, Fri& Jac van der Scheer dn

BÍouwers,

hij

Mer vereeflde kracïten schaaldelen vaklamdig een k2rwei d2Í roch rot middag zou duren. zorgde voor 'Ir echte tienen kwrm ze met 'n een fÍuitopmaak, koffie, spruedel

aangebrachÍ. 'diep' in de

Maria FischeÍ brunchi Égen paar heerlijk opgenaakte schalen de baan op, en bieÍ. Dit laaiste mocht peÍsé niet op het dal{ worden genuttigd ! Hanelijk daDt allelnaal rumens sponend STB. ook da* aalr het Recreatieschap,

die de schaaldeler gratjs had geleverd. Èrwijl Jef carboieum voor z'n reke ing zou neme

v.

Ooyen de benodigde

.

Ter afronding van de Cooperbaan zijD nog ongeveeÍ 1000 stoeptegels van 30x30 cm. nodig. Het Drogen natuurlijk gebruike tegels zijn, elk aanbod zelfs 5 stuks wordt ioegejuichd- De olrderhoudscommissie zal de ioegeleverde tegels meteen làngs de baan leggen om herhaling van mysterieuze verdwijdngen

Va daar deze oproep axÍ alle STB-leden €n supponers voor spontaft levering U kunl deze te allen tijde bij de Cooperbaar afladen. Heeft U ransponproblemen. geet nood: Een telefoontje naar Ger «fluf 316278 is voldoende Er zàl dan verder in n^de. overleg voor iransport worden gezorgd, van soeptegels.

[t


21

JO EYCK 60 JAAR II! Woensdag

3 augustus jl. word modsoprichtar, oud voorzitter, oud

jéugd_

sportbegeleidsr, eenman§rodaktio 6n duizendpoot van de S.T.B. 60 iaar. R6den genoeg voor dè rèdaktie om Jo te vragen een v€rslagj6 te doon van dèze dag. Hier zijn vèrhaal:

Als vslen van de STB-led€n dit verhaaltio lezen, zullon

zij niet woten

hoo

d6ze jarigo 6íJit ziet

of .... wie hij ub6r haupt is (Vandaar deze íoto < r6daktie>).

Daarom

de

navol-

gendo uitlég.

lkz€lÍ ben met

do

trimactivit6iten begonnen in '1967.

Als wij een me€ded€n aan 6€n r6ct6atieloop dan moést jé

steeds een

va. i6

naam lop6rsgro6p

oPg0ven.

Dus

noèmden wii ons dè , BBUNSSUMEBHEIDE TRIMI\,IERS' Dè allBrgíootste animator voor d€ loopsportbeoeíEning was destijds ( on nu nog st66ds ) Cor Ostlendet Van oorsprong actief àtlè6t bij A.V.S. (aí6ti6kvèr.Sdrà6sberg ) Zo rond de beg,b 7o-tiger jaren kwam de jogging- en marathon koorls ovorwaai€n uit Am€rika. Ook wil raaktèn b€smet met dit loopvirus en zo ontstond er esn íanaliek groepje duursportlopors die zió TRIMCLUB BRUNSSUMERHEIDE ging no€mén. Dezs groep heb ik jarenlang bogeleid en het verzàmslpunt van de sxtra duurloopkaining wàs bij ons thuis.

De trimclub groeid€ en bloèid6 en men g6looide bij atletiekwedstrijdèn


;rlang niet meér dat wij rocreatielopers waren. Bij de velè bezoèken aan gastverenigingen ( waaí wil vooral om ons groot aantal deelnsmers graag gezien war6n ), werd ons bjhorhaling gèvraagd, wanneer wil e€ns e€n wedstrijd organiseerde. lÍèt and€re woordèn, wii moesten ook maar eens gastheer ziin. Wlj wilden dat wè|, maar hoè kréèg lo e6n vorgunning hietuoor. Voor één veroniginqs-vorm ( wèlke de STB nu is )waren wii nog niet riip genoeg, dus werd het oén stlchtings vom. De naam S T.B stond voor: gtichting Irimclub Btunsumerlèidè

Een loto uit het rilke verleden van de S.T.B. Een gtoePetraini.g in maan 1986. Op dèze actieíoto ,ieo we o.a. Jo Eyck, wll|èm Marcus (met snot), Matie lEnè naeven, TEa on Wim v/d Lindon, de helaas te vroeq ovetledèn Analtè Voqely, Albèí Lièbèlg cn Annèllcs van Oilk.


Wlj waÍen geregrsirëerd en voldeden aan de wetielijke rege s en ............. de eeÍste INTEBNATIONALE HEIDELOOP 10 Ë.M. werd georgan seerd op

2/

apnr 19801.

S.ï.8.. Het ledenta] groeido zo snel ( meer gevolg Dan 100 ) met hei dat de groèp wedskijdlopers een eigen indentrteil wlde hebben. n. een verenrgingsvorm, die aangesloten was bij de K.N.A.tl. èrr met wedstíiidliceni e op nàam van S.Ï.8. [Jai was de doorbraak van de

Zo rs de atletiekvereniglng Spoí en ftimclub qrunssumerheide { S.T.B.) onisiaan en dez6. nu 60-jarigé, Jo Eyck stond aan de wieg van deze prachtige verènrging. Het zal U niet verwonderen dat mrjn stille wens, nogmaals met de starten' de groep krmmers van weleer op de oude vertrolwde piek, op nostalgische wrize, sarnen te komen oÍn te praten (en ook een beetle op te scheppsn ) over vroeger.

Genoeg daarover, iets over de Íeestdag zelí.

Ondanks een hitte' golí van 35 gradon C ,kwam iedeíeen in loopspoÍi tenue.

Diegene welke de oopsport

net

rneesier

meeÍ

war€n

grngen Ínet -/osé

(

echtgerote van Jo en ook STB'er n harl en n ieíe n <redaktie>

)

wande

Recèptie op de BrunÉsumerheide


24

Dri6 kwanier was geplan(l 9n daaÍ hèbben we ons preci6 aan gehouden. W6ím gsnoog om ílink ts zwoten (voor onze ambtenaron: transpireren), maer voor allen met h9tz6líde doel: ' de 3íe6r van vtoeger nog gens proevon ".Dat is volkomen gèluK. Bij het beruchte bankie, waar Cor (Ostlender) al zo'n 30 jaar ziin oeíéning6n doel, woíd nu ook het voltedige pÍogíamma i LOKKER VON HOKKER'ovsí de vo[6 20 tglten nageboolst_ Na gozang voor d6 bank ( lang zal híj l6von, hii moet nog eentje g€v€n....) hètgeon nog even vals klonk als 10 jaar geleden begon de terugtocht.

Op zo'n 200 m€teí voor de èindbestemmlng haaldèn wij onz6 40 víand6laars al ln on op d€z€ pl€k kan Wm van det Llnden zijn ingewikkelde on oveöekéndè danstrainingsoefening voor doen. Hst lukte ons n[r ook lre€r ni6t I

De laatste én allerlangsto oeíèning w6íd opged.agen aàt\ Gel KnauÍ en dat was 6an d€ tap. Wat 6n hoeve€l or ggdíonken is, zal stoeds geheim

gehoudon worden, dat is nu....... €n was ook vroeg€r al óén van de §6rkslè kanten van onze S.Í.B. Dat dsze verjaardag voor José en voor mii een blizondeí goed geslaagd Íeest is gewegst, wil ik vla dez6 publikatiè nog kwijt.

Zondor sèntimentasl ts do6n ( ma6r dat bsn ik gélool ik toch ), dank ik mrn sporNrienden van de STB vooí d6ze onvergotsliik€ 60 * ve4aardag. Ook al ben ik d6 loopspor't niet me6r maestor, h€bben wij het idéo,er nog stoods een béèlj€ erbii t6 horen, bii juilig S.T.B.

Jo en Jo6é Eyck

0 0-0"0 G.0-0-0-0.0-G0-0-0,0-0


eu van den Ber Teclurische Groothardel in Ă&#x20AC;utomĂ&#x20AC;terialen

Stafinotor- en Dynamo- Revjsiebedrijf SperweMeg 28 6374 AC Lardgra,rf (lndustneterren Abdrssenbosch) Teleloon 1-145 l2 ?9

ltl

Tel-"t.rr 015 J2 ?2 la

Zd roj ews k i

verkoop auto's autoverhuur + leasing reparatie en onderhoud apk keuringen carwash

: ;i[:"#i."".",f,X;" Heerlenseweg 2OO Landgraaf O4S - 72OO 02


,'d&iË.,

KICKEN ,UI/ul EN IUJKEN lr i

I

l(lcl«Ell lrl rMnÀr li'::11tï,;"'' :iï:ï:f;,ï . i.ad

o

o

-f§s3 tff=j


25

ZIEKENBOEG Bij de opmaak va, het clubblad waren 3 gevaller var blessuÍes bekend. bene niet de eerÍe[ de besle[ n.1.: otrze vooÍzitter, onze plaatsverva.ngeld voorzitteÍ en good old Jan Mandels. Cor RobeeÍts heeft een ontstoken beenspier en moer 4 à 6 weken rdst houden. HaÍry Vermeuler §*keh al geruime tijd met z'n Achilles-pees. Voor hem is het extra triest. omdat door deze blessuÍe z'D deelname aan de Maraóon van New York in gevàar koDrtJan heeft ook problemen mei z'n Achilles-pees. maaÍ begilrr alweer voorzichtig met de training.

Nou

Vy'ij weDsefl iedereen een spoedig hersrel.

REK1AIUIE . DEI(ORAII

E

ATEI.I ER

ETALAGE

DEl(ORATIE

BUITENREl(LAME


26

DE ALP D'HUEZ Met veld emoriorcle herirurringen weren vandaag aan de da8 nog duizenden wielerliefhebhbeÍs zich de zwoegende coureurs uit de Tour, maaÍ vooral uil NedeÍland \,oor de gecst te bre gen. Grore na er als Joop en Henlie en peter en Gerr Jan bestomrder nrer hun ranle fietsen deze wettichi bekendsre en populairíe berg in Frantrijk, on] er op de top ondeÍ ldokkergeluid var pastoor Reulen !e zegevieÍen. Eén keer per jaar is de Alp d Huez her donei van de lopers. Zaterdag l3 àugxsrus LI. was her weer zover. De deetneftende lopers, het waren <r ruir ró0 q&ronJer eÈn STB(r. 1.,:rev F rinpifi in BouÍg d'Oisans op 717 meter hoogie var san, met een niíigc vrij vlakke aa oop alvoÍens het ruim I100 merer hnog e\er..hil lun wnrder &ngcpatr. Danl! r. er ook geen stukje vlakke weg meer. De Í.nncrs, dus ook de lopers moester 2l haarspcldbochren, keurig genummerd van rerugrellc mar 1

'\(Iu'irlnÈn. ee

2i

at\u d !an I,1 krn. fe loodzwaai parcours volgens Jo. nuar dit werd door PierÍe Muyrers onderschreven, wanr hij had deze,monsterri! als training al een-s votbrachrir 1992, en in l99l sanen nrer Hub Gerrirz var STB. Hub is rrouwens dit jaar ÍoldlE

daar nog eeff gegaan.

Terug llaar de wedslrijd van

l3

auguíus waarin ecn 6-ial goed verzorgde

hulppostel waren uitgezea. Iedereen die de lLnish haaldc was trors op zijnpresurie, onaflunkelijk de eindrijd. Dit gold ook voor Jo, hij iiep de race in I..09'.5l op ee 29. plek. een zeer 8l'ed result3al. D€ wiruBar in djt jaar was de frÀ sman Jean Paul Paye! in 58 ,14". Snelste nederlander was Rcinaud van Gastel, die de berg in 1'.04.3g,, zou bedwing€n. Her onderufeeple og eens de preshlie van Jo. Kijken we volgend jaaÍ dus op TV of de naam Jo Sreve$ a] is bijgekalkt.


2/

S.T.B. in heÍ rrieuws Gelezèn in " Landgraaí Akiueel "

S.T.B. .... door het

jaar heen actief

Vakantie ot qeen vakan$e, at€. tiekverenqins STB bLír op aue lronien àco€[ De vootàererdrnq voor d€ srcte mamthon op 6 nóuemóa in New York s naae Eecenrvondrn?e

"*rloerond Be;aÍdus hoeve inTínt€l€n

een

inlaavond plàats voor desenen

van STB die àan deze srote macthon de€ln€men Rein Pe€te6 van reisbureau Kr@der v€rtelde i.ts over de r€is naar New York

als zodanis, Han! van de tzar ha.l het over blessures en Paul StalmeieÍ, die h,eemal aan de maÍai\on van New York heeft

VoorzitteÍ

Na Él die optimisch€ qeluiden

ls

v@Eitl€rCor voonilieGfun.tie

de med€delinq dat

Robe€G

de

aan remand zal ove'das€n

is

besnipeljk omdat hii na enkel€ jar€n prima le hebben qetur qeeÍd, uii deze íeq'o qààl !eÈ hellen HaIw Vem€ulen hmspll heeí 2.6 b€r€'d v€rllàad

lot de I€de.!e'!adennq i. de maànd tobman hn h et komend € o m

laar als pLatsveruansend pEe

seslPÍunoerÉn HàruVemeLl.n heeh zKlisrilaan als;en qroie €n stirw€nde kÉchl in STB ansè

deeloenomen veriPkte de d€€L

nem;l§aan drl qrqànt(h sebeu r"n wààrdeuole inIchtingen De drootíe vems5inq votmde wel àe overdEchi và.-tÉinrnqe

ca

relsDakken aan de maratho+

MultiÍDnctionele trainino Per

I

auqurus za men br SÍB

shnen met een multiÍunction€le

iÍa,n,ns De lednq

Én

dere

tw O.PG, Ma'la €n Stalmeer M',ri. lnmrddels z rn 6k de

tÍà'n,nq 6,n hànden van Ton Stamàns en Annelies va. Dijl,AIs íartplaais Ls sekozen v@r

slaoerÀ€d Vànth@r Hel rinqlet i" E€eft als kleur orènE. daàóil Lomt nos een ruane bÍo€k

in@and€ I auqusó. iedeÍe maandag en wijdag plaats vanaí 19.00 uur

deelneàeÍ;

do,

dne sponsoren

kopseies gesPgnod en sel dmrarctheek >mithuÈ en keur'

lnmiddels

is ook

bek€nd dat

Maaslandia Tous de Íe6 naa. h€l

vliesleld BrusPl ,al wrzols€n

En dón de trainins- Einde ausue tus sta.t men mei de maÉthoÈ raininq. Cor van Haaren draasr

zoro voor de o€roo.lLrlrc tràr

nrnösschema'r be duurlopen als

voóererdrnq op d€ marathon Nau Yorh worden "." lijk verhapsiukt

oezamer

Woo.boul€vàrd H€enen (bn her restauhnt) De ba,nmen vinden

Indoortraininq

Thàns Ls mL bek€nd oeworden dÀr d€ ind@tuarnrnq"van STB tóch nos in een LandsaaÍsezaal kàn Dlaatsqnden €n wel (te bè o,nnen oD l5 eDiemben iedere

à".,r.',1i.."".J

van Iq 00 tor 2000 uu;rn d€ spoízàal in d€ Kakert


Sjef van Ooyen steekt STB- " jeugd in sm qlse; h.t 4'lèn?I\Èrn,qins \TB

he2ri

uEddítdtttsdinq vóór h;ar 4u lsuadleden 5ielLdn oouPn

vài

he' set'jtnàh'a€ E.hi! deEabsdrií van Oou€n r.r hè, een do"rn'n he, oàodard.

nleuwe

kleding

dez€ snerqr;€i€ndp ieLsd "an 6,1èit.lv€renrstnq nter b.sch,k,a _ver erq.n ued nidktedm" O! wPdn. deD u"^;"""" ,_"

nJ{?n

r"i'

-hd"; 6n keuns. jh dF.',.. b,opk; a /Peq,nes vJn Ooe?n.am ie u L

u roe

diqinq !an hp bsiuu, 1 , sTB .àn om de kind!Íen in her nr.uu te íe[.. ]n d€ Dalzp uÀn ,lp . !hràmp,oen\.h:!o?n voo, de rrued "rselopen ,ondaq oo JL ra,n ic5bààn

\an STli n nr

arun$umheÍhenq reÍdeD

d€

d.n ook eoo.h?r€e6r m de neuw. kl?Í?n ger.k?n k nder€n

0,0,0,0-0-0-0-0 0,0 0

wine

sh ns

meree. blauwe

bàLk

.verle bo6r ?n m.r Ë hchoÍPn. d? bàu!€ b,&rler d;r zlln de uÍl('ele []?uieo vàn

lleur".

ln dr?

n.an lan hun ,DonoÍ zulten d2 sTB khderin de kónends n,d h"" èn

.rub uerded'se.

d€

tn de

ver;

!ed

Voor 5'eÍ vàn Oouen ,nmiddÈI. ,el ^pà uàn de higcrrnc h.nnv ?n Jordy. 5 ie belanqíeLlnq v@r adebek nrei vieemd HL heeh als

d:eníoudíelSTB keír

d. t?èh n ;ud€r zn. d.n Sei 'n .en l.Éa a" ,;" d'enn {hr?, de,uq Z rn bpan+ íel' qÉbreedNaàímàÍóihónr hÉ.í I I o"r harhon5 op z n rPde,

nàam slaan en in d€ rainrna€n mo?t É ràn a!€de huDe lomen

!m 5r?l osis lo,pn' wLpuce, óÍde []e ihnd, rpn vdn 5r€ínoa w rb SIB í opa\ soebpoÍ?n

WinterlauÍ - Aachen - 11 december 1994 Zondag 11 december 1994, houdt deze datLrm vrij, want dan is er weeÍ het trad tionele urtstapje van de STB naar de !ryinlorlAul Aaóen. Ée_ na ve raíathon waa. oe STB artrjo zeàl "le.x vènegerwoord go rs Deze wèdstrrjd gaat over 6en prachtig parcours door het Aachener Wald en is ondanks het Íeii dai hel is niet vlak is toch vrj snet. Bj voldosnde dèelname, en dat za gézien de belangste ling n de voor aígaande jaíen wel goen probleom zijn, gaat er eèn bus d e ons naar de

sian rn h€l Fichbachtal brengt. En zoals elk laar zal GeÍ Knauí wel het een en ander organ seren na deze \/edstrljd, hterover krijgen ju /e t z t. nog wet beíicht. 0 0,0-0-0-0-0-0-0 0,0,0-0

BELANGNIJK I IIII Nu we weer rn het komends wtntelsetzoon genoodzaakt zijn om s avonds op de weg te lopen, is het erg belangrllk voor onzs velighed om goed gez,efl te worden. aus araag s.v.p.ÍeÍlèClefendg kleding, met name reílectetende hesjes, deze voldoen píma aan de eisen oÍn goed

Eez en te worden door het veÍkeeÍ.


29

ONWANGEN VAKANTIEGROETEN EÍ

1994,

zijÍ welSeteld 4 (vier) vakantiegÍoeten biide redaktie bimengekom€n.

Een bedroevend lage score.

Gingen we vorig jaar nog prat met

ee

vooruilgang van 100%, toen we

8

ka2ÍeD ontvingen tegenover 4 in 1992. di! jaaÍ zijr !i,e dus weer terug lraaí af. Toch wel jarnmeÍ dal STB"" na een jaar gezaneÍrlijke trainirg djderls de vakantie nlEoen onder te duiken-

- vÀKÀr.lÍlEÉÉQtCHÍ étÍ zÉÉLÀtlD -

a

.Fffiffi]ffi3Nffi +*\l l--:lÉ--lË:!l41Ptdq

k

IwÀ4à:l

D

Gelukkig keeg dÉ redaktie roch rog een paar levenstekerN binne . B.v. van het bekede duo Sjaak en wiel. een wonderschore BBB-paràde op de fietsi 'RadíalÍerr machr Spall". Verder een prachtige foto vàn een palDerboulevard in Salou Spanje_ gestuuÍd door Marjo en Jos Pinàric. Ook kegen we eefl leuke gÍoel van de gal§e familie Kreukel§ un Frà knjk. waarop een schrijvend jochie afgebeeld me1 ce crayon driemaal zij e;8en lengte: Neenr je pen en schrijf ne eens". Te$lotte onftirlg de redaktie nog een vakÀntieberjcht uit Zeeland vàn de danes Roos MaÍje Meys en Vinca Schiks. vroliik geilluslreeÍd ret tekening€ ilEake weer, eten,slaper ellz. Na onderling beraad heeft de redaktie dËze laalslgenoerrde inzendi g als origineelste gÍoet hestenrpeld. Hierdoor is de door STB uitgelodde priis van fl 25.= door Sewo len. die ze in goed overleg n]et elkaaÍ zullen delen. Proficiat I A prcposl. weet je wal een BBB parade is ?


l0

Afscheid van een zomerseizoen '.1'ijdeds een lange wandefing door Benzenrade, Ubachsber'8 en Voerendaal kon ik Ton Miseré en wederhelft LeBen. Laig iiid on le praten is er niet, lrart er moel bij Miseré thuis nog een ca-ke worden gebakken. Nou is dal niet de oeite vaj) hei verDelden \raard. uare het niel dat die cake bedoeld is voor de dinsdag daarop. De laatste baantraining dil zooerseizoen. 'rdisschien leuk om ook even le komenrr. Da! doe ik dan

Druiterig weer is het die avond, een enkeling zal er door zijn afgeschrikt. De harde kern is aaneezig en enkele leden daarvan hebben zich uit de naad geperkt voor een hapie en een drankje. En dat na een veef te korie iraining van 5 x 300 meter. Niet genoeg om het z eet op het liif te krijgen. Zo is er courgettetaarl nel speculaas -piEen! , appeliaarl, cake en !i,afe1s. ook zijn er zeffgemaalte ba]len vsn Duitse oorsprong. Voor !,,ie dat nie! zo weg kriigt is er fris en Naast vrolijkheid hangl er toch ook een wat triesie sfeer van afscheid, afscheid van weer een zoBe., var Ce dinsdagavondiraining die door velen frequent is gevolgd, Ín de niet altijd ijdele hoop daar iets sneller van le Norden, of om de basisconditie na een blessure weer op te bouwen. Mel de komst van de herfsl s1a je deze bladzijde \reer om. SomÍíigen naken gebruik van het aanbod van Annelies oE ook in de wlnter op de zalerdagmiddag op de baan le bliiven Lrainen. Anderen gaan de zaal in, op donderdagavond. De overigen blljven in de Lrinter zitten net een kaler'. Een kater die pas verd\rijnt als nieuwe bladen aan de bomen verschijnen en de klok vooruit moel. Annelies zal er dan weer zijn. Dat is een ding dai zeker is.

'J,4o.,t

de o.de.ka nt ook?l


31

TratĂ?riĂ?rg Jeugd t{lnterselzoen 7994-1995 Op dlnsdag 27 septenber 1s hei r?interseizoen ingegasn. Door de flinke toenaoe van het aental jeugdleden in hei afgelopen Jaar hebben l{ij het schena voor de wintertraining

ala volgt aangepasi.

in de volgende leeftiJdsgroepen verdeeldl kinderen 5 t/n B Jaar kinderen 9 t/B 10 jaar jeusd 11 L/m lJ jaar jeugd 1ll jaar en ouder

De Jeugd wordt

groep 1: groep 2: sroep 3: eroep q:

Met ingang va,1 dil lrinterseizoen bieden wij de jeugd van groep 3 en 4 de mogelijkheid om twee keer per eeek te trainen. Naast de zaterdagtraining organiseren wij op dinsda8, vroeg io de avond, een rustige duurlooptraining vanaf garage Mengelers in Schaesberg.

Het programma voor de kinderen en jeugd

uit.

De jeugdsportcommissie

STB

ziei er

nu a1s volgt


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


ZOXD.lc 2il OKTOIIDB o.c.

3

UURSLOOP

§Ínrt Voetbgllerrein

Of

INOR Nuíh

e.OO uur Afsíand: 3f7 hm GtrTYIJZIGI' BN VLAII PAN{]OI]N§

Tiid:

+"--...--""-Bii dr:ze írniningrloop glloa e.err volgwnge.n rnee §o de l| rrursloop in Nrrth ic ecn gezollig sa. mcnziil il de ktníine vrrl V.V.Miuor.


NE\TYORKGITY IANAn{O}I Nog maar eon kleino maand €n h€t ia zov6a, h€l momgnt waar 33 marathoolopers (cq vÍandelaarg, want 6 dam6s t6996n dezo 42 km wandetend al) on '10 supponeÍs goruimo lijo nàaÍ uil zten. ( Cl[T Do die dit jaaÍ voor de 25' k6eí van stan gaat. Na oon voorbereiding die all6s bij glkaar toch zon klsine 2 ja6r bozig is, want ik w€ol h€t nog go€d, d9c6mb9r 1992, trjdens 6on tíaining werd sr cloor een viortal ST8'er9 beslotqn om in 1994 naaí de BIG APPLE t€ gaan, nou w€ hobbon hot ggwsten van 4 weró het 6l g€uvÍ 20 on sen jaar lator zaten we al ovaa d6 50 porsonsn, en nièt allemaal SÍB-l6d6n. Hiervan zijn 9r n de loop van 1993 een zevontal aÍgohaakt, bijzonder tíi6sl

t!t, rc

IAIAïiOi lL

is het aívallgn op hst laatsie momont van Jaonnb BaÍlng en Hary VaÍtaulan cloor btossure'!. Mot nam€ Hgray, m€do organisator van d€26 ràis, mo6st ruim é€n maand voor venrsk, mot pijn in ziin hart annuloron. 'n sl€ponde achillespo€s blossure maakto tralnen onmog6lijk. Do STB'eís di6 nEar Ngs, York gaan ziin, Haím Alkoma, Moniquo Vonken, Louis Coídewoner, Jos Dutews€rd, Fi€ny Cíornbach, Fíank Eisènga, Cor en Maroesjka van Haaren, John Hot, Jos Jansson, Annie Kgtolaars, Fons Kísukels, Dre Krol, Al gn Martha Maess€n, Pierre Muyrgrs, H6in Beusink, Rob Fikson, Egther Vgíkooyen. Th€o Schmoits, Albeí V€óunt, Jo 6n Annolies van Vlodrop, Wiel èn Paula Vonk6n, PioÍ6 Vjjgon en Jo de Wlt.

Wi arllan probolgn om in 6sn 6xtía uitgavg bij het clubblad van doc€mber over deze marsthon 6n verd6r6 bel6v6ni§5sn vaí do SÍB'6rs in Amorika t6 b6dchtén. Ds marathon wordt rochtstre€ks door Eurcspoí tv uitgEzondon. Ds STB'èrs lopen in íel oranje singletjgs. Dus kijken lllllll

0-0-0-0-0,G0-0,0,0


34

NATIONALE/INTERNATIONALE KALENDER í995 NOVEI4BER 1994

2f--N-ilïesen 27 Íilburg JANUARI 1995

UU

Lgmond

Zevenheuvelenloop 36e l,(ar6ndaloop

è/ lee

23e Halve llarathon van

Egmond.

FEBRUARI 1995

14arathon Apeldoorn NK Veldfoop Veteranen

OT---AApeldoorn

12

líaèstrlcht

[1AARÍ 1995

05----- EGEnaar

11 26

Alphen a/d Brj

Veldloop Senloren Twrntlg van Alphen Clty Pler Clty-loop NK

n

Den Haag

APRIL 1995

02---1-isse

A2 08 23

BrunssLJm

Veteranen op de 7e Parelloop

Naaldwrj k Botterdam

!lestland I,4èr'6thon NK l4arathon, 15e Nrke l,4arathon

NK

t'lEI 1995

2-Utrecht 27 Keróade (af

Clty

weg

l'4arathon

Kerkrade Classics

1/7 )

JUNI 1995

1T--- [eiden

18

JULI

01

l'4arathon Leiden Twente 14arathon 314

Enschede 1995

Kérkrade (of 27l5

)

Kerkr6de Classlcs

AUGUSTUS 1995

27reeí1

Telematicaloop

SEPTEI4BEB 1995

f-24

-TmsG;Aam Amsterdaín

DaÍn

tot

DaÍn1oop

Amsterdam

Crty Itlarathon l4arathc

OKTOBEB 1995

08

E

lndhoven

Etten Lerr.

Marathon Erndhoven NK lvlarathon Veteranen.


35

NO VE MBEN zo

Scopias

Tegelen

lJnitas

Echt

13

Klmbria

!1a6str1cht

20

l"laasrunners

E1j sde n

2A

Achilles-Top

Ke!krade

06

za

zo

DISTRIKT ZUID WINTERKALENDER t99,t - l99s

45e SnellesDronocr. Info:077-829093 Continu Halve lv1ar.

Info:

DE CE MBEN 04

S.I,

1B

l4a6srunners

E1j sden

ma

26

A. V

.0. N.

Heerlen

za

31

Caesar

B.

JA NU ARI zo 22 Swrft AchllIes-Top

zo

La

ndgra

af

Bee k

Boermond

Kerkrade

FE BRUARI za

zo

12 12

zo zo

Herfstlopen

Info:

045-417209

11e Kapellerboslp. 045-314854 l4escher bergloop Info: 04409-4371 Kerstcross Info i 045-723198

Info:

Sylvesterloop

Info:

046-373218

Annendaalloop Info: 04742-2868 Abdrj -cross Info: 045-417209

VeIdloop Vet.

Klmbrr-a

Maastrrcht

NK

4.V.0.N.

Heerlen

Emmaloop

MA AFT

05 12 26

04498-51703

ENCI-bergloop Infat 043-470231 Rondje Brj ckholt Infot 04457 -2394

Unltas A.

V.0. N.

AV lreert

Info: Info:

043-470231 045-723198

Slttard

Interllfirburgloop

Heerlen

EĂ?nmaloop

Info:

Info: Halve lnfo:

Vooriong en oud

04498-51620

045-723198 lvlaraton 04950-20794.


36

EPITEPSIE EN

SPORTBEOEFENING

INLEIDING

Er zljn vele vormen van epl]epsle. De bekenste voríi !íordt rn het taalgebru]'k met "v6Ilende zlekte, aangedurdHlerblj velllest de patlént het bewustzljn en valt op de grond onder het plotse1lng onwl]lekeurlg samentrekken van

de spiergroepen. Vaèk is ook de ademhallng onregelmatlg en blazend, wèardoor de patlënt het "schulm op de Lppenrr krljgt. l"leestal rs de aanvèI na 16 2 mrnuten !Itge!./oed en wordt de ademh€l1ng !íeer regelÍnat19. Vaak bhjft de patrënt nog enkele mlnuten buiten kennls. Er zrjn echter nog andere vormen van epllepsle. 81J de "absence" onderbreekt de patlént plotsellng de actlvrtelten waarmee h1j bezrg was en rs nret aanspreekbaar. Na enlge tljd hervat deze zljn actlvlteiten net zo plotseL.ng als de aanval is begonnen en kan zich nlets van de

aanval herlnneren.

Epllepsle kan zlch op velerle1 v,rijze u1ten. VeelaI staat ëén symptoom op de voorgrond, zoals een slaande ber/egrng van de arm of, wanneer het bewustzrin ls veranderd, het doelloos rondlopen of het ultvoeren vèn bepaalde handelin gen doo! de patrënt. OORZ,IIÀK VAN EPII.ESPIE

Ep]'lepsle kan door meerdere oorzaken ontstàén, Een aar leldrng tot het ontstaan van epllepsie ls doorgemaakt her senletsel, zoals bv, kan ontsta6n naar aanleldlóg van een moellijke geboorte of nèar aanlelding van een ernstlge hersenschudding of hersenbloeding, Itlet nafie b1j de "absence" kan een bepaalde erfelljkher"d meespelen. Daarnaast 1s bekend dat de aanval b1j sommlge patlenten ultgelokt wordt door bepaalde omstandlgheden. De aanval. kan bv. optreden bij hype.ventllatre, b1j slaap tekort of ten gevolge van stroboscopisch licht. Recentelr.Jk is er ín kranten nog voor gewaarschuwd dat he gebruik vön computer spelletjes brj sommlge patlënten een aanval ksn ultlokken. B1j een grootste groep patrënten rs echter geen oorzaak aantoonbaar.


"

uooR*or*N

EN BEli,aNDEtrNG vAN

EpIIrpsIE

Van de Nedellandse bevolklng heeft naar schatttng 0,5 % een vorm van epllepsle. De diagnose wordt gesteld a6n de hand van het verhaal, van het khnlsch beeld en aan de hand v6n het vervaardlgen van een EEG (electro encefalogram)

waarbrj de, b1j eprlepsle gestoorde, electrrsche actlvltelt vén de hersenen woldt geregistreerd. Bij de behandellng wordt ernaar gestreeft ori de aènvallen te voorkomen of de frequentle en ernst van de aanvallen te ve!mrnderen, Vaak v,/ordt hiervoor gebruik gemaakt van medlcijnen (antr eplleptrc6), soms van een operatle. B1j de meerderheld van de patlënten lukt het op deze manier om de aanvallen te voorkoTe_, De medtcljnen moeten meestal lvel levenslang gebrulkt worden. l-lelaas hebben de medlcrjnen d1e voorgeschreven worden vaak bljwerklngen zoals sLJfher.d, verlr.es van coÖrdlnatre, vermoeidheid, geheugen- en concentratreverlles. Autorljden terwljl deze medlclJnen gesllkt worden rs b1j voorbeeld verboden. Is sportbeoefenlng door een epllepsie patrënt wel mogellJk? EPIIIPSIE EN SPORTBEOEFENING Artsen gaven vaak het advres aan mensen met ep1leps1e orrr het vooral zo rustiq mogelljk aan te doen. Gelukklg ts daar veranderlng 1n gekomen en bl-1jken de meeste sporten tot de mogelij kheden te behoren. Toch worden sommtge "gevaren-sporten" zoals bergbekllrnmen, zweefvIlegen, parachutesprr.ngen, duiken en motorracen nog sEerk onEraden of Telfs verooden. Blj sporten waarblj verdrlnklng kan optneden (b v. zuemmen, kanovaren) h/ordt aanqeraden om u1t voorzorg een zu,emvest te dragen of deze sporten alleen onder begeleldlng te beoefenen. Daarnaast 1s er nog een aantal sporten wéarb1j een (aan-) val meer of minder ernstlge gevolgen kan hebben, zoals schaatsen en trampollnespringen. In de atletleksltuatle moet hlerbli gedacht worden aan krachttraIning met losse halters en polsstokhoogsprlngen . B1j deze sporten zal per lndlvidu gekeken moeten worden vJat het sportadvles luldt !


INVI.OED VAN EPTLEPSTE OP

SPORTBEOf,FENING

3A

Nèt!urlljk brengt

een aanval. van eplIepsle d1e gepaard gaa met een veranderd bewustzr'jn of met Onwlllekeurtge splertrekkingen .eëel gevaat met zich mee. In de praktrjk bltjk dr.t echter wef mee te vallen en blljken mensen dle in het dageIljks leven (nagenoeg) a6nvalsvrll zijn, geen verhoogd r].sr.co op sportletsel te Iopen. Dooa het gebrurk van de anti-eprleptlsche medlcljnen kunnen echter brjwerklngen optreden (sufhe1d, verlies van coórdlnatie en vermoeldhetd) d1e het beoefenen van sporten ,!aarblj het coörd1nat1e- en reactrevermogen van belang z1j Denk hrerblj maar aan de technlsche atLetleknummers ! INVI.OED YAN SPORT'EOETENING OP EPILEPSIE

HeIaas treden 6anvaIlen jLJist weer vaker op 1n de heastelfase ns de sportbeoefening . Daarnaast kunnen er tevens een aantèl algemene factoren b1j sporten genoemd worden d1e een aanval van eprlepsle kunnen ultlokken: * !í6t kan ontstaan b1j wedstrljdsportbeoefenrng. * Stress, Een verhoogde l1chëamsteÍnperatuur, wat kan ontstaan b]'j

* *

duurlnspénnrng (1n rrarme en vochtrge omstandrgheden). te laag bloedsulkergehalte, wat eveneens kan ontstaan ten gevolge van duurinspannrng waarbrj onvoldoende !"ordL gegeLen. Een

Vermoeldheid. De kans op een aanval wordt velhoogd door hyperventllatle, maar niet door het vaker en dreper rn- en LJltademen als fysroligische react].e op llchèrne11jke inspanning. SAMEIWATTING

Sportbeoefenlng 1s een belangrrjke vrljetljdsbestedlng 1n onze westerse maatschapplj. Het belang voor ep1leps1e pat.iënten wordt tegenwoordig 1ngez1en. Afhankelljk van de bljwerklngen van de voorgeschreven medrcijnen en van de faeqlentie ei vorm van de aanvallen, bIljkt het vëak goed Ínogelijk om te sporlen. Íechnische nLJmÍners kuónen mlnde!

geschlkt zr'jn

terwljl er extra voorzlchtrgheld geboden

moet !,/orden b1j de nummers waarbtj een (aan-)v3I grote gevolgèn kan hebben. (krëchttratnlng Ínet een losse halter

en polsstokhoogsprlngen).


39

CEHOORD BUITEN DE COOPERBÀÀN Tcun hecft cen ongeluk gehad, waarbij hij allebei de oren heÈfi verloren. Na zes w€ken mag hij weer naar kantoo' Voordar hij errivecn roept dè cheÍ het personeel bij elkaar en zegr: 'Wees alsjcblieft een b.ctje rrltvol, wanneer Teun w.er komr *€rken.' Daar is iedercen het natuurlijk mee €ens, N6 een hllf uur vraagi i€mandr 'Teun, draag jiitcgenwoordig kon6trlenzen EcI| riet erg knappe vrouw komt de winkel binnen om een bczem te kopcn.

V.rkoperi 'Zal ik hem inpalk.n, of vli€gt U er zo mee naar huis?'

De afdelingschef komt het bureau van de directéur binnenstuiven. rrlile.eer, onze nieuwe boekhouder is Directeur: rrl,ieve henéMijk vlug de brandkast na.', De chef : "Heb ik aI gedaan, haar daar is hij ook niet. . . n Teee heng€laars hoorden op zondàghorgen de kerkklokken

Iulden, Zei de 6n€: À1È we nj.€t paren gaan vl6Éèn? ee nu in dè ker]( gezeten. Zei de andere: Ik niet. Ik zou vandaag niet r,ant nijn vrouU is ziex. Lowieke, hoe lang duurt een dag ? 25 Uur neester. Jjj dohkopl Heb ik je niet geleerd dat de dagen ui! 24 uur bestaan ? Dàt is waar meester, mààr 'n paar dagen geleden àebt u gezeqd dat de dage. een uur verlengd l,areh I UIT I]ET RIJKE

ROOIISE LEVEN

In het dorp werd, a]s er geslacht ías, altijd een qoed §tuk vlees naar de pastorie gebracht. OP zekere keè! liet boer Naayèns verstek gaan. De pastooi \rilde daar he! zijne van \reten en slapte er op afr 'tNaayens, hoe zit dat? zijn je varkens niet neer katholiex?rl


É

EI \a CH

!{

-p g9g

!q

EÉ FrH

!

o 2 d É

E E

FI

I .9 q FI

É

E.

.

.se

È_E

ËE!E

a'Ë

'60

!:E* 6!àg

ó99

9!

I !

=-

;p 3P

:

E

a-; :ÀËà : ts!SN 9r ei *;3 ,:EE6 g,;

s,

È og

iEE

lt, o, o)

È 6t OD^ FÈ a.r É

=

gY 4i

OE

'I

-!

9àE Ët,B

EE!

< :-

E'O

H!A

zH

,r

E; !

<(, &91

; !

:o

.Ei o, 6' rt -= =Ea,

b§ t.E

e

'6

=

F

ES

E FI

I, e

! E

r

P


TREFPUNT

\AN

%A.NNE

,IAODE

24 UUBS GLASSERV{CE

31 1413

STB Clubblad 1994 nr 4  
Advertisement