Page 1

ATLE TIE KVE REN IG IN G

B BR u&s^

r.%n^

'tl p' Sport - en

a 1994 No.3 o TÍ imclu b Brunss ummerheide


CLITBBLÀD SPORT

EI{ TRIIICLIIB BRTITS§] I'ERHBIDE

Bestuur:

Voorzitter:

Cor Robeèrta

Secretarls :

Jat! van Heea Groeaè l(rulostraat 13 6343 AD Xlt@en Telt O14O5 - 2734 Penningmeester: Huub Nèè118 RoDètnenpleltr 68 ó372 ,s'l Landgraaf Tel: 045 - 323253 Jeugdsport : Hub lieltÍag Qu.èdvltogleen 28 6371 íB Landgraaf Tèlt O15 - 320222 ÀlgeDene zaken: Harrle VetlauleÍr Op het Vè1dJe 9 6372 RX Laad8raaf TeL: 045 - 321893 lredstr.komn. : Joa van Zaítèa TrlBonlaerf 10 6413 LP ïèerleí !e7| O15 - 2273OO EveneDentenkoon; G€r Ftrauf LarbeÍloaatraat 6 6373 BD Land8raaf Tell 045 - 316278

I{edstriJdsecretarlaat

:

Joa vatt zanten TrtSontaeÍf 10 6413 LP [eèrlen Telt O15 -

2273OO

Pubtic Relat lons : Albert Verbunt Godfrled Bo!.nsstlaat 6372 xR Landgraaf

Telr

o45

Postadres STB

:

Rabobank Postbank

: Ir. 17 24 33 975 I I{r. 4915695 t,n.v. Pennlngleèate! STB

-

73

314854

Poatbus 31131 6370 AC Laadgraaf

R@elíètlpleln 6a 6372 Ei Laídgraaf

Vere$iglngsnumer: X.[{.A.U.

Adverteren

:

354

: Vla het bestuur of rechtstreeks bil het redaktleadres

AdYertèerdèra krllgea het cLubblad *oatèalooa toeEEronden


FEDACTIECOMMISSIE: Annélies van Vlodrop, Ed Schiks, Thso Schmeits.

UiteÍliike inleveÍdatum kopai: 30 septembër a.s. bij Annelies van Vlodrop, Koempel 91, 6372 NG LandgraaÍ. Hel clubblad veÍschiint 5x per iaaÍ. INHOUDSOPGAVE: Pag. Ondeíwerp

2 Van de voorzittgr 3 Heideloop uitsiagen 6 Heideloop '1994 8 De Heidsloop I Diverse uitslao€n 10 Obseívantloop 1l Halve MaÍathon Tegelen 12 14

'15

17

l8

VeÍjaardagskalsnder Nieuwe leden De jeugd traint Maroèsjka geslaagd Wedstri,dkleding voor de jeugd Aqua-joggen

19 21 SubtÍopischEindhoven 22 Vaals-V€nloEstaíetteloop 26 WedsÍijdkalender 27 Mullifunctioneletrainíng 28 Procedure aanmelding wsdstrijd 29 New York líarathon 31 Een wognsdagavondimpressie 32 Ziekenboeo

32 lndoor-condirieÍaining94/95 33 De ijscovÍouw 34 SchimmelinÍecties aan de voelen 36 Gehooíd buiten de Coopeíbaan :

lngestuurd dooí: Cor Robserts Theo Schmeits Ed Schiks Fons Krgukels

Theo Schmeits Theo Schmeils Theo Schmeirs Jan v. Hees Jan v. Hees Ed Schiks Ed Schiks Rob Gulpen

Jan v. Hees Bob Gulpgn Jan MandeÍs Jan v. HeBs Ed Schiks Jos van Zanten

Theo Schmeits Rob Gulpen Ed Schiks Henk Thijssen Rob Gulpsn

Jan v- Heos Ed Schiks


----

vAN DE VOOBZITTEB -----

lk zou deze rubriek willen beginnen met een oproep aan onzo leden Van de penn ngmeester vernam ik, dat een vrij groot aantal leden hun kontributis nog steods niet bataald hobban. we zain inmiddèls in d€ maand juli aangeiand. lk veEoek drze lcden den ook vÍièndèll|k, doch dÍingcnd, lè voldoen a.n hun vèrplichtingcn. Hot is maar een kloine mo6itè. Hot zal vèrdèr niemand ontgaan zijn, dat de aÍ96lopen wek6n mijn p€rsoontl€ bil alleder aktiviteitén binnén de veroniging uitblonk door afwezighsid.

Na 8nig6 jaaltiès de vootz tlorshamer gehanleèrd té hebben ben ik helaas gedvt/ongen met mgang van het komende jaar mijn lunctie als voorzitter nè6r to l6ggén. [4 jn vértrek u t de regio vanwege gewijzrgde werkomstandigheden rs hiervan de oorzaak. Hel is namolijk è6n ondoonlijke zaak gewoÍden om nog op de hoogte te bliiven over hetgeèn zich binnen onze v€réniging alsp6elt. lk vind het dan ook ge6n goede zaak om ' op aÍsiand te regeíen. Dit kan eenvoudig flst. Een 'papieren'rvoozllter kan niet goed tunct oneren. Over een eventuel€ opvolggr za nog ultgèbreid gepraat ínoéten word6n mel d6 overige bestuursledon Tot do eerstkomonde alg€mene l6denv6agadering, die n de rnaand íebruari 1995 za plaatsvinden, zal onze vice vootzilter in de persoon van Harry Vermeulen mijn honneurs waarnemen. Hij za rn ied€r geva tot iebruari all6 tak6n overnemén. k ben echter van overluigd dat zich een geschikie kandidaal zal aanbieden en zich bereid zal verklaren het karretje van on2e verenig ng te gaan voortrekken. k heb de aígelopen iar€n met veeL plezieÍ de vooÍzitlershameí gehanteerd

en k vind hel dan ook lammeí, dal k aÍscheid moet nomen van de íamilie" STB. lk píobeeí echteÍ in de toekomst toch bijalleílei aktiviteiten en Íostivlterten van onze verenrg ng aanwezrg te zrjn. lk neem aíschèid van een gézonde sÍeervollo voreniging m€t e€n nog steeds gíoeiend a6nta leden. lk hoop, dat deze t€ndens zich de kom6nde jaÍen zal voortzotten en ik wéns dan ook redereen vee loopgénol en wèinrg bless!res toé.

Tot ziens


'15"

lnternatlonale

HEIDELOOP 22 mei 1994

Deze 15' lnt.Haidèioop was vÍéèr 66n van dé hoogtépunten van hei SÍBgebeuren. Ook sporiioí gèzien werd er goed gepresteerd, op de jO E[,{ zaten I SÍB'6rs bij de eersle 20, good mischien was de concurentie njet zo groot, maar toch. Mot name Rob Biklrn en Th?o dc Lèèuw licpèn zeer sterk. Bijde 8 km. liep John BoÍlrns ziin éersto wedstrijd srnds lange tijd voor de STB. En oíschoon hij toch nog even moest'wandelen' kwam hlj als Oe in total en als eerste SÍB'er over de streep. Ov6r het verdere vervolg van d€ze dag zal onze coíespondent ter plekke Ed Schiks zijn verhaal doen-

UITSLAGEN: EeAEgtOOe-lqEU,i

I 4 6 l0 12 14 17 19 20 22 23 25 27 2S 31

Jean Horpérs Hub Hcynèn Rob Riksen

Johh Hcndrix Íhéo de Leeuw Ed Quaedvlieo

Hub Brouwers Hub Erk€ns

ïheo Schmëlts Jos Broere Niek Brouwers Jos Dutewéèíd Pierre Muyrèrs Harm van Goor Wim Elov8ld

Kimbria

plaatr 2 MiO plaats 4 Sen. ils plaats 1

6 S6n 5 M40 plaatl 2 Mí) plààts 6 i/40 plaat! 3 M'rs plaats 10 Sen plaats 7 [r40 plaats 12 Sen plaats 5 lí45 plaats 9 M40 plaats 6 M45 plaats plaats

o0.54.20

00.59./O 01.01.00 01-01.48 01.02.15 01.o2.2A 01.02.51

01.04.08

01.04.r9 01.04.32 01.05. í 8

0l.05.39 01.06.03 0'1.06.35

01.06.42


4

vorvolg uitslagen Hoideloop

33 34 35 36 39 40 4A 50 55 56 68 69 71 72 73 74 76 78 79 8'l 82 84 85 86 89 95 96

Ger

Schsííhaus€n

plaats

plaats Alkoma Haar piaats Verstappon plaats plaats Ton Slaímans plaats Sjaak Vsrheijen plaats Wiel Vonken plaats Andre Roum6fl Jung lvainzéí piaats ptaats Martrn Simons Pièt Brouweís plaats Louis Cordewener plaats líarla FlscheÍ plaats Fons Kreuksls plaats Íon LeisÍa plaats Huub Weyénberg plaats Frans Wiering plaats Henrr Giesen plaats John Schoenmakers plaats RosemaÍè Meys ptaats Annelies van Vtodrop ptaats Jo van Vlodrop plaats Ed Schiks ptaats Hub Welting piaats Jan Vink ptaats Hans Ypma plaats Paul v.d.Linden plaats Harm Jos van der Eddy

13 t\,140

01 06_51 01.06.56 01.07.52 o1.07.54 01.08.31 01.09.12

M50

01.1 1.16

15 Àr40 5 l\r50 21 Sen 6 [,ll50

01.11.44 o1.13.42 01.13.43 01.16.34 0'1.16.34 01.17.07 01.'17.07 01.17.29 01.17.29 01.17.57 o1.19.08 01.'19.08 01.19.55

11

t\.440

13 Sen

7 t\.145 14 Sen 12 t\r40 4

19

M40

v't0 25

Sen

M40 21

t.440

26

Sen

22 23

t\,t40

2

Vsen

tvl40

v35

2

t\440

3

M60

01,2Í.35 al_21.57 01.22.57

25

l\,140

0t.23.53

15

t\r45

01.25.59

l6

Àr45

a1.27.49

2A

Sèn

0'1.28.35

15e Internationale Heideloop

rirarí

h I LAÀDGaAAF AKn g §p, n Én T ndrb ALUntr'ÀeóPd. i5 fBr huLl .D I l.! rlndaq 22 meL Ll uÉÉ.

PÍJthl qPdrouEu(ae7.LoD de BrunÍumme,hedP looÍ ,1;. v,y'dP.& màaL n su..esre tr?rn da. op lE imddeL w n en z J b"l.ndg Hadet..p qehouden

EEL

36.32.

t!n

huim M!!honded toppE !n oopnP6 qà,en , de ducÈs dcaon.rn 1,É d2 pr\ei.! fr uartÀ zdG cnret! àLL.r€tr .lP

óÀn ol dr utr!, H.!dct.o.. hrdLr'1 d!elqèno,n, n

r?

Arj de dames srns de overuinnrns naarCarla Willems vànde S.T.B. in een mooie liid van zoak elk iaar !€rd er door

qud q, voímd un N.? z"dÍ? ,.nden roordloop

lt0

L

N,Ll

dooÍ de hèi MeeÍ dà.

STB. ued?rom v.ei aanddchr seschonken àan de vereÍan.tr I{ieruàn uar.. de winndà61

ÍB l215l V'a

100 aderenen ar ct?5q nq€ó van nan

Jrop

moo?L'k r [d'atr H?r wPdlEird troÍden uàn Jean He,

,y' oper 5q06 m 4! lohn l{€ndí, sTB tut43 m 50

o.r; ,.; L]É

om de,€ zuare kLu! 7.

ppÍsvài x'mbno M<JPPn nà hPl ,ddnr,oL na,n I L de .d,.o !D qJ das n€r mee;àl Mer,tr-1,, c \ooEpÍong l!àn Jtdn He,IU5

S

Leny

tleren: m40 Edd!ídl),eu aok.

T!! I 02ir9 I Àuep"6 A.h Tlp m a0 r/!se,d"n A,h

ÍonD€umensAlh

nr l.

l r42l

T.p r 0634 m65 BobPe€reE


Uilslaqen heideloop recreatieloop 8000 meter

1 I Í4 26 28 29 30 34 36 41 54 56 57 58

Ger Bodeler John Borlans Hub Prevo Carla Willems Harry Lejeune

Achllles'Top plaats sTB 1 plaats sTB 2 plaals 1 dame§

Harry Vermeulen Wlel SchepeÍs Albert Maessen Herín Ge6rds P eíé Vijgon Roger Grllissen Nrantta Horsch Annemarie Yprna Reggy Pletersz

plaats STB 5 plaals STB 6 plaats sTB 7 plaais sTB plaats sÍB plaats sÍB 10

I

00.36.58 o0.37.26 00.38.04 00.38.41 00.43.24

plaats

sTB

11

00.43.s3

p aats p aats

STB STB

12

00.44.31 o4.44.43

ptaats

sTB

o4.27.17 00.30.24 00.33.53 00.36.32 00.36.45

4

00.36.51

I

13

Voor de Lritslagèn van de jougd zlo het lougdbulletin elders

ndtblad

0-0,0-0,0,0,0-0-0-0-0-0,0

Het is nu toch bekend geworden hoe het een STB'er doet !!!!

6t STB-er doet 'n met Kramer-sport Sporl' en Trimclub Brunssummerheide is een van de snetsÍ

groeiende ver€nigingen

in

de

haa' leJen zo g.cd moqehrk advrPs le kunnen q€ve. van oa

loopklLd,nq er schoeEet 6 het belànqrrk ioóÍ 5TB om zak.n te doen met een vakkundige le

Hienn

s STB d.. ook ,"ih..

KramerSpon heeír door ST.B zL n waarde op lelennq atsprààk cn hlànlse^ cÈ rn loldóendp

mate bewezen Reden loór 5TB um hln r reuwe looppak-

Ltn

voorzr€n

oodrukle lài,. leveÍen

d;orX6-

We wàlen dan ook ftots om de eerste 75 pakken uii handen van e isenaàr/sponsor Erik Kramerin

G€I.Tí h : T,IDGEAAF l(ruEA


TIEIDELOOP 1994 Op Pinksterzondag, 22 mei werd de 15' internationale STB-Heide-loop weggeschoten. Na zoveel edities is hier echt sprake van een traditieloop, traditioneel goed loopweer en trouwe deelname van zowat alle omringende atletiekverenigingen. Héél in het btzonder was de ruime aanwezigheid van de Bokrijklopers, de bevriende sportrelatie uit Hasselt. De spits van her programma werd door de jeugd. afgebeten, eerst de 1000 m, direkt gevolgd door de 2000 m. Als noviteit kon men de schietvaardigheid van Erik Kramer bewonderen. Hij hanteerde namens Kramer Sport voor alie kategorieën het startpistool en deed dit met ijzeren discipline. Hartelijk dank Erik; ook dank aan de overige sponsoren, assuraniien KIeykers, De Limbu.ger, Pielers-Dortu en Toyota Mengelers. Zij allen hebben biigedragen tot het succes van deze Heideloop. Na de 'kleintjes' en de 'wat minder

kleintjes'weraen de overige ca. 200 'grote atleten' de heide ingeschoten. de 5 en l0 E.M.lopers broederlijk . bij elkaar gedurende enkeie rienral- È len meters, maar al gauw uitgerek! tot een lang lint. Zowiezo al door de snel op stoom draaiende 5 E.M.motor, dan wel op de reserve lopende 10 E.M. motor voor de zware 2" ronde. Alhoewel mocht worden verondersteld dat de meeste atleten het parcours kennen, werden op markante kruisingen parcours-wachters ge'installeerd om de goede richting te geven en te zorgen dat niemand teveel zou lopen door 'n 'verkeerd' lusje I Maar och wat zielig. die wachtposren zo noederziel alleen bij een struik. De stumpers deden zo hun best, maar een vriendelijk gebaar van een voorbij hollende adeet! Ho maar, geen rijd! Daarom beste medewerkers, parcours wachters. struikrovers of hoe ze jullie ook noemden. héél hartelijk dank en deze keer ook van de alleren.


1

De strld op de heide ging intussen in alle hevigheid door. Als winnaars k!\,amen te voorschtn op de 5 E.M. Ger Bodelier van Achilles Top en overtuigend op de 10 E.M.de Kimbria atleet Jean Herpers in 54'20". Een eervolle vermelding paste voor de snelste dame op de 5 E.M., onze Carla willems in 36'32", uitstekend gedaan meid. In totaal hebben 70 STB"" de Heideloop uitgelopen, waarbij 16 jeugdleden op de kortere afstanden. Alle uitslagen van STB-atleten staan overigens in het clubblad.

De organisatie was alweer traditioneel in goede handen bij

de

wedstrijdkommissie. Iedereen kent die stoere vrouwen en mannen die er weer voor gezorgd hebben dat deze Heideloop een succesvolle sportmeeting werd. Voor elk van hen is een bioernetje op zijn plaats. Tenslotte vriend Wim (v.d.Linden): Op onnavolgbare wijze en met behulp van zijn mikro wist hij alle aanwezigen op een boeiend verslag te trakteren. Na de wedstri.jd volgde een gezellig samenzijn in het Berbke. alwaar de prijsuitreiking plaats vond. Vriend STB" Andre Roumen verraste iedereen met twee door hem vervaardigde schilderwerken. Ze werden door de kunstenaaí zelf aangeboden aan de l" STB", resp. 1" STB op de l0 E.M., dit waren Hub Helnen en Maria Fischer. Een erg mooie geste André. Allen weer tot ziens bU de 16' Heideloop volgend jaar mei.

Er srurkt ieÍnand tiJl.l-.lls m'n les.

/'

'rl

'-


I Heideloop Pinklerzondag 22 mei: de jeugd moest weeÍ eens in de staíblokle[: de 15e HEIDELOOP stond op het pÍogramma. Met nog hel schaamÍood op de kaken van bel bedenkelijk laag aental deelnemeÍs van de STB ieugd in de laalsle Kapellerbosloop, had de jeugd- sportkonmissic de leden 'gopushed" om deel te íemen aan onze eigeí wedstdjd. Gelroffen dooÍ blessuÍeleed of dooÍ een lang weekend weg, konden 8 "vasie" wedstÍijdlo(o)p(sÈÍs niet aarwezig zijn. Toch bevolkten in toiaal 17 STB'ertjes de staÍtlijn bij de twee jeugdlopí. Dit was effe 65% van het totale declnemeÍsveld lEen half uuÍ voor de staí kon ie Ilona met de meute zien 'in" lopen. Om 10.m uur stond Eric Kramer, onze kledingsponsor, wat onwennig met een slaÍtpislool aan de staílijn om de meule weg te srhieten. Iedereen stoof we8, zodat zowal in leeftijdsvolgordc een linl van Enderen weÍd gevoÍmd. De strtd om de hootsle Sm-eÍ q/erd op hel scheÍp van de snede uitgevochten dooÍ Ralf de keu\, (!as op Theo, je kijgt concurÍentiel) en KEv-voetballer en STB-atleet Eric veÍheezen. DooÍ mogelijk een vermoeiend voetbalseizoen van Eric, kon Ralf de spÍint met een lel verschil winnen. Ze finishlen in respeclievelijk op de 5e en 6e plaats in zeeÍ mooie lijden- Niet lang daama zaSen we in slaSvolgorde SjoeÍd Hoogeveen, Jelle Enninga, Pim Poismans, FÍoukje Eninga, Rob Willems en de debuterende wim Smeets binneíkomen. Ik !Íees voor Jelle, dat wanDeer FÍoukje de wcdstrijdzenuwen de baas ka!l, hij een hele harde dobbeÍ aan zijn zus zal kijgcn. Nog vooÍ de 5 minuten grens passeerde AnDeke Kremer de finish. Net over deze grens kwam haaÍ zhsje Tircke met een wiendelijke lach over de lijn. Daama zagen we de revelatie van de wedstÍijd: Mathje Smeets ! In de alleÍeeÍste wedstÍijd van zijn nog pÍille leven stoof hij mel een stoeÍe blik in zijn ogeD langs het publiek. De Íij werd gesloten rond 5.30 min. dooÍ achlereeovolgens Thijs XÍcukels, en de jongsle dames van de vereniging: EÍnma KremeÍ, Lindà Verheezen €o Màoon Renssen (dochter van d'Í Piet). ln de tweede jcugdloop om 2000 m bestond hel deelnemeÍsveld ook voor tweedeÍde uit STB deelÍemers. StcrkeÍ nog: tweedeÍde van aUe deelnemeÍs luisteí naar de achlemaàm WelliDg (voor intimi: Tim en EÍic van Hob en MaÍia) ! En dat die jongens lopen kumen blijkt uit de uitslag: beiden vielen in de prijzen' Na de wiDDaar Tom Pieíik van Achilles Top werd Tim tweede in een pÍachtige tijd van 7.47 min. Zijn 3 jaar jongere broer EÍic had 2 minoletr meeÍ nodig op dit best wel zware parcours eD kwam in 9.50 min. binncn- Nadat de prijzen uilgeÍeikl waÍcn, staken nog enkele jeugdleden de oÍganisalic de helpcnde hand loc om de haÍdlopende senioÍcn en vcteÍaDen te voorzien van schi.jfjes vilamine-C houdend fÍuit en wateÍ.


DIVERSEUTSLAOEI{DIVEFSEUIT§LÀGENOIVEFSET.IÍTSLAGEIIOIVEFSUÍTSLAGEN

Westland Marathon april 1994 Naaldwllk

I 69

144 171 315

Gr.8íattanie

Peteí Fleming Piérre líuyrers Jo Er€ns

8 lí45 S€n Sen sen

Henk Thilssen Eric Hoesbergen

Stratenloop Heythuísen 10

1 10

02.í4.03

plaat§ plaats 68 plaars 75 plaats 93

km

23 april 1994

A.V.Íoekomst plaats 4 M40

J.P-Paumen Hub Heynen

a2.54.40 03.10.58 03.18.29 03.47.27

00.31.48 00.35.26

Bemelerloop '13,5 km 29 mei 1994

1 Rad€rnacher 6 Jo §.vcn3 29 Wim Elov€ld ZOL 9!99

Loop

Elel

10

Aken 2 M/() plaars 10 M40

plàrt3

km Kerkrade

1 Roman Vinken 13 Bart Smeets L0 tlloEgtel 1 Fransuna Woidemarim 16 Jo Slèveng 22 John Hendrix 36 Theó Schmeils 38 Eddy Verslapp€n 46 Albed Verbunt 55 Guido Kempen 58 Andrè Roumen 62 Ja. Manders 77 John Sm6ets

00.46.58 00,tlS.il6 00.55.34

4 iuni 1994

plaats 6 Sen

STAP

00.17.18 00.19.44

Elhiopi6-PSV

00.29.36

plaats 2 Vet. plaats 5 Vet. plaats I Vet. plaats 26 S€n plaats '11 Vet. plaats 34 Sen. plaats 35 Sen. plaats 19 Vét. plaats 7 Vet.lÍ

o-0-0-0-0.0-0-0-0-0-0-0

00,35.21

00.38.06 00.38.12

00.3s.55 00.40.48 o0.41.29 00.41.50 00.45.25


14, KM Masstrichr 30 april 1994

OBS ERVANTITOOP

Zalatdag 30 apítl, koninginnedag in [.{aastricht- Prachtig w6er voor d6 terrasjes, ruim 24 graden, Geen we6r om een wedsÍijd ts lopen en zskeí niet de OBSEBVANTLOOP met ongeveer 4 km klimwork. Maar la, j6 h6bt het je nu e€nmaal voorgenomen,dus je gaàt. Sam6n met een tiental andere SÍB'ers sta j€ dan aan de start. De eerste 5 km zijn tamelijk vlak, maaí in de vart6 zie je al da ,Observant, opdoemen.

ln het BeLgische Kanne aangekomen begint meto6n de klim naar boven,de eerste kilometer vrij steil daarna is het op en aÍ on niet over íijne asÍattwegen, ne€, kiezel 6n bospad€n makén de klim nog sen 6xtra mosiliik_ Vanaí 06 r e_o6 k.loÍrete' gaat n6t we6í -aa- bèneoe- er oat toopl w6l een stuk makkelijker maaí omdat er enkele gevaartijke S-bochten in zitten is h6t toch uitkijkèn gebtazen. Annèlias van Vlodrop waagde zich als enigste STB,dam6 aan deze pittige wedstrild én n et geheél onverdienstelljk. Zlj kwam nt als 23'b van d6 60 damos recroanten over de stre€p, ondanks dat zij het de laatste k lometers

eíg mooilijk had.

Uilslagen: Getane Tessema Hub Heynen

John HèndÍix Theo Schmeits Jan Àranders Cor Robe6ds Peter Janssen

Annelies van Vlodrop

Etten Leur plaats [r40

00.44.27 00.52.39

Mils

00.55.r0.

M45

o0.58.00 00.59.44 01.06.46 01.06.59 01.11.44

5 plaats 2 plaals 3

piaats 56 Sen plaats 71 san p aats 8 M45 plaats 299 RecÍ piaats 10 M45 plaats 23 Recr plaats 380 Becr

0,0,0,o-0,o,0,0,o,0,0,o,0.

a1.14.21

01.16.36 01.16.38


eu van den Ber Technirhe Grootlmdel inÀutomaterialen Startnotor- en Dynamo- Revisiebedijf Sperwerweg 28 63?4 AC LardEaaÍ (lndustriererren Abdssenbosch) Teleioon

045

32 79 40

TeleÍàx 045-32 72,18

I-LT:öö!3flÍii1ï"u'1nn u t o b e d rii f : :"ffiïf ##derhoud Zd roj ews k i

:

;fi

U:#ftï ".'f,:;"

Heerlenseweg 2O0 LandgraaÍ O45 -72OO 02


tAAtr KICKEN

UWI JN KTJI(EN I


11

Halve Marathon Tègeleh 15 mei 1994 Haii aprll besloten Frank Eisenga, Albert Verbunt en ik weer eens mee te

doen aan de Halve [larathon van Íége]en. De laatste keer dat we

íneedóder, was al w6er zés jaar gèleden. Voor mij paste dezè race n de training voor de marathon van LBiden en Albert probeerde ziln dorde P.F. d t jaar te bÉwerkstelligen, waarbii Frank hem zo! 'hazen". Op 15 mel vertrokken we n de namlddag naar ïeqelen. Daar aangoko men, ontdekten wijal vrii snel dat we niet de enige STB,ers waíen. We kregen al snel het STB-gevoel gezelligheid, samen iets presteren, elkaar aanmoedigen. OÍn 18.00 uur startten 139 afleten. ln ïeg6l6n is hot eén mooie en vlakke race door 6en prachtige omgev ng_ Onderwog werden we vorÍast door de aanmoedigingen van Frits en À,4aria Flscher, d e extra naar Teqelen wàren gekomen. John Hendrix kwam als eerste STB 6r binnon. Haas, Frank Éisenga liep, na huip aan Albed, zijn etgen race en kwam binnen in 01.22.49. Albert sneldè in do aatste snelde n de laatste 3 km naar ziin

derde P.P. e- wer 01.25.d3. Klasse lll lkzelí was mèt 01.30.24 zesr content, éen goede stap in de richtlng van de maíathon op í2 juni. Na aíloop was 6r een gezellig samenzijn ;p eèn Tegels terras, waar nog lèuk werd nagekaart.

Uitslagen; 1

12

20 24 25 29 46 53

56

'15

Brussel Hendrix Brouwers Ed Quaedv leg Theo Schmeits Frank Eisenga Albert Vorbunt Harm van Goor Wim Eléveld Jan [randers Ernsi John Hub

A.V.Waidn

e

plaats 4 Vei.l plàats 2 Vet.lt plaats 4 Recr. plaats 8 Vet.i ptaats I Sen. ptaats 13 Vet_l paats 15 Vet./ ptaats 16 Vei.t paats 19 Vet.j

0-0-0-0 0-0-0-0-0 0,0-0

01_06 28

01.18.37 01.20.47

01.21.39

aj.zj.4o 0j.22.48 01.25.43 01.26_30

01.26.39 01.30.24


t2

GEFELICITEERD JUtr 1994. 4 Pleyer, Carla 7 Gerards, Herm

I I

AUGUSTUS 1994.

(42) (37 )

1 Haar v.d.,ro" ***** 2 Goor van, llarm 3 Linden v.d., Paul 3 Peeters, Jacques 5 Benssen, Plet 5 Saccol, Petra 9 Budzlak, líam 11 Peelen, !d1e1

(50) (45) (40) (58)

(42) Bobeerts, Dymphy ( 11) Berg, Pllke (39 ) 14 ooyen van, Fra.cesco (2s ) (s2) 15 Rutten, Herman (28) (24) 16 Pranger, Nathalle (47) (43) 17 Giesen, Henri (53) (25) (35) 19 Alkemè, Harnr 12 f4oonen, l4arjo (37 Toorop, (35) 19 Nanneke 13 Doveren, I{arron ) (38 20 Gufpen, Hub 72 Heyden v.d., lvllchaë](10) ) (29) 13 Plaessen, Ivlar:tha (53 ) 20 Koellnk, John (41) :16 Barning, Jeannle (45) 22 KreÍner, E 11y (52) 16 Haèr v.d. , Betty (49) Stratrng, !i1ets 22 (38) (29) Zanten 23 van, Jos 19 Erens, Linda (40) (38) Dre 24 Quaedvlleg, Ine 21 Krol. (37) 21 Vljgen, Prerre (39) 24 Siorons, l4artin (38) 22 Bldderbeks, Sjef (54 ) 25 3u1j s, Ton (27 ) ( 8) 25 Ooyen van, Tonny 23 Kreukels, Íhijs (49) 26 Cordeuener, Louls (44) 27 Kle1j kers, G1e1 (46) 28 Scholten, Rob (37) 27 tlisere, Ton ***** (s0) (43 ) Vogely, Ton 30 Betsy 29 Starmans, (3s) CroÍrbach, Fleny 31 (40 ) 31 Souren, Hub

Proliciol.


13

GEFELICITEERD SÈPTEIIBEF 1994, 1 5 7 7

Prevoo,

Hub

Íh1jssen, E1eve1d,

Henk

l,1]rm

(40) (36) (47

)

(1s) (34) B Loo van, Annie (36) B ldiering, Frans (56) 10 Frëncot, Sjeng (4t ) 17 Vliet van, Jan 13 Vlodrop v6n, Annelies (39) (3e) t6 Hof, Lrly (s7) r7 Scheffers, Tlny (44) 1B Boogaard,v.d., Jan (33) 21 Kozole, Frank (38) 22 Schuyren, Yvonne (43) 23 Flscher, ['4aria (32) 23 l,hertz, Cecil (36) 24 Schrffeleas, 1ng11d 27 Smeets, Bart 121) (10) 1 KreukeIs, Bart

Erkens,

lvlarye

ProÍici<rt.

ProÍiciot


74

NIEUW*NIEUW*NIEUW Bart

Smeets

Past. Scheep. str. 12b 6374 HS Landgraaf Geb- 27-09 1s73. Sj

oerd

Hoogeveen

Aan De Put 41 ..--t 6373 VZ Landgraéf Geb. 12-10 1982.

Ramona Schmit

Lrchtenbergerstr

.

de Leeuw Donderdagstraat 6416 Btl Heerlen Geb. 14 10-1986. l,Tandy

21

6371 AT Landgraaf Geb - 25-11-1978.

Annie v6n Loo Gerardsstraat

lrl]11helm1en

6372 KH Landgraaf

13

6372 HB Landgraaf Geb. 16-05-1951.

geb.0B-09-1960

Anrta Glllrssen Brdder Thibaldstraat

Cornelissen

Ceintuurstraat

3

5

Í{è11een Drlessen 38

6444 EC Brunssum Geb. 30-03-1966.

lvlarle Thérèse l.leelen Pri.ns Hendrikstraat 12 6471 AX Eygelshoven Geb. 18-02-1S67.

Erlkkebekker

9

6372 DT Landgraaf Geb. 2B-05-1956 .

WELKOM


NA -l

. verkoop nieuw selectieve occasions . leasing . financiering . reparaties . onderhoud . schadereparati l APK-keuringe


Assurantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finqncieringen


15

DE JEUGD TRAINT

We wilden wel eens 'n jeugdtraining meebeleven. rede waarom de redakrie op 'n zaterdagmiddag maar eens op pad ging naal de Cooperbaan. Zoals onlangs de grote meiden en kerels in de publiciteit waren tijdens hun wekelijkse training, was hel nu de beurt aan de jongeren. Het zou echter een bezoek met verassing worden' een heuse verrassing zelfs! Nee, nee laten we het nog niet verklappen, er moet eerst Setraind worden, straks de verrassing, oké ? We troffen een grote bedrijvigheid op de baan Jeugdleidster llona moest de sprinkhanen overal goed in de gaten houden om er al enige orde in te brengen. Enkele "professionele l0-jarigen" zaten al een de bidon te lurken. dat staat toch stoer; Of was het nog de fles van Mamma? Afijn toen Annelies met haar +12 jarigen-groep de hei was ingetrok ken kwam er beter overzicht op de groep. De achter gebleven jongeren tot 12 jaar begonnen hun inlooprondjes. Algeheel jeugdleider Hub draafde met de kleintjes mee en jawel hoor hij kwam redelijk mee. De warming up op het veldje verliep soepel llona liet nog eens duideiijk zien hoe je moest molenwieken, buikdansen. heupwiegen en de bekende ooievaarsstand kon vasthouden. Iedereen deed goed z'n best, zelfs vocaal ging het cres cendo en betekende spelvreugde

Toen even lateÍ de horden werden geplaatst om te slalommen. hield Ilona haar adem in. Op centimeters nauwkeurig sprongen de atleetjes, Matje, Froukje, Manon, Rob om er maar 'n paar te noemen, rakelings over de stalen horden. Jéminée! Pfftl Emma deed het zeifs beurtelings met iinks- rechtsafzet. Hoe ze dat nu weer klaarspeelt....? De oefeningen onder de horde door en vervolgens er over springen vereisie al wat meer inspanning, maar de brede smiles van

fi


16

biivoorbeeld Jelle, Tineke en Judith gaven aan dat het hier ook wel snor zat. Voor de meesten 'n 'makkie', maar ook nogmaals gezegd, de jeugd vond het allemaal prachtig. Ilona was dik tevreden en daarom mocht Hub de jongeren nog op een van hun lievelingsspelletjes, het 'energieke tikkerje' uitnodigen. Jelle was openingstikker, ja wie anders! Ondertussen kwamen mooi gepland Annelies en Piet met hun 12 plussers terug op de thuishaven. Puffend, blazend met rode kolen op de romp zochten ze naar hun veldfles. Zo'n duurtraining op de hei met Annelies zouden ze weten ook, dat kregen ze niet kado. De grote 'jongens' moesten door het zand, heuveltje op, heuveltje af, versnellen, uitlopen en weer vetsnellen, weer heuveltjes op..... kei wilr worden, moet je

wat voor doen",

zet

kordaat.

Vlak voor de

Cooperbaan moesten bekende, pittige heuvel

nog de aldaar

ze

bestolmen, daarbij gevoegd de onderlinge concurentie en je hebt een mooi scenario om boven kapot te zitten. Gelukkig niet lang, na enkele minuten draaide het vocale gedeelte weeĂ? op sterkte. dus geen paniek, de conditie is uitsrekend. Ook het trakteren ontbrak nier. Er is altijd wel iemand jarig om lekker met chips en een feestdrank te vieren. Na het trainen werd dan ook de gebruikeltke.l tang zal hij leven .! yel gezongen.

MAROESJKA

GESLAAGD

!

Het was ons als redaktie al opgevaiien dat er minder kinderen op de baan waren dan normaal, bovendien misten we Maroesjka. .. . . . , dus gingen we op speurtocht. Al snel kon het grote, verrassende nieuws tot de Cooperbaan doordringen.


71

Maroes.jka had die morgen examen voor jeugdatletiekleidster. Ze moest daarbij zelf de kinderen als lesmateriaal meenemen.

Met 18 jeugdvrijwilligers uit het grote STB-aanbod werd ze die ochrend door 2 heuse polirie-busjes opgehaald en naal de AVON. baan gereden waar het theorie- en het prakti.jkgedeelte toegespitst op kinderen werd afgenomen. De 18 jongeren wisten maar al te goed waar het om ging. Zo'n gediscipllneerde groep, zo'n uimtekende medewerking had Maroesjka nog zelden beleefd. Een compliment voor de 18 is hier wel op z'n plaats. Zij zijn allemaal een beetje mee geslaagd. Namens de redaktie ook van harte Proficiat Maroesjka. De opleiding was een pittige JAl--kursus, door de KNAU georganiseerd en duurde ruim 10 maanden. Zij, Maroesjka, heeft er alles aan gedaan om dit succes te behalen. Onze vereniging werd een gediplo meerd jeugdatletiekleidster rijker, dit ten goede van ons als maar groeiende jeugdJedental. Vooral namens Maroesjka, maar ook namens de gehele jeugdsportkommissie, van hĂŠĂŠl STB een bijzondere dank aan Ilona. Zij heeft Maroesjka begeleid, zij was al die tijd haar toeverlaat, haar stage mentor. Mede door jouw inbreng Ilona heeft Maroesjka dit kunnen doen en wist ze zich onder de 12 kandidaten tot de 7 geslaagden te handhaven. HartelUk dank meid !

Na het examen volgde weer een echie poiitie-begeleiding met echte Politiemannen en Bussen.

Cor van Haaren en Piet Rensen reden de jongeren

huiswaarts, kompleet met toeters en bellen, met loeiende sirene en microfoon. huis aan huis. 'Hallo Mam, hier ben ik weer", galmde het door de Gewoon re gek !l!


18

Wedstriidkleding voor de jeugd VooÍ d€ jcugd vaD STB is vaDaf nu c,cdsrijtlkleding b€scbilöaar. Deze wedstÍijdklcdbg is io de officiële STB-lleoten wit en blauw en bestaat uit een wit katoanen T-shiÍt, met Íechls bet blauwe embleem van STB en liDks, oot iD bleuw, è naarn van de spoBsoÍ. Het bro€lde, ook varl 1004 kato€o, is blÀusr. Dc tlcdiDg is ir alle Íorten tc bijgenDeze cigen kledilg vas al lalgeÍ een wens van dr jeusportcammissie. Het stak ons cn enkclc oudcrs tl ccn tijd dat ouzc kildcrcD bij w.dstriidcn h eeo iadje toe v.n sportkleding is tesloken. DooÍ cen bijdÍagc van de spoosor, Sjef vao Ooyco, kuDl u vanaÍ dil setjc kopen voor de prijs vetl Í 2O,m. Kindcrèn hebben de nciging oB uit klcÍeE te 8roeietr. Dàar hebbeÍr we het volgcnde op gevoÍrden. Als na vcrloop vro tijd het satje te l§.sp gewoÍdctr È, maaÍ vcÍder log itr goedc slaat vcrkeeí, kuÍlt u dit oudc s€tjc idcverc! èn tegcn bi.ibetdiry vsn , 10,m ceÍ passende maat hijgen. We hÉbben 50 sotje.s in vooÍread. U kuÍrt zo .rí s6tje b€steleD bij Hub Welting. Wc vÍ.geD u wel o!! bij de bcslellilg 8elÍk te betele!.

yl Dé

,éí

v6rtér lk lullle nó9

sel

Jo,ró èn Iheo Sciro€nhore^


AOUA JOGGEN

19

InleidlDB

Trainen in water (Aquè Joggen) wordt steeds pop!la1rder; nlet al]een a1s aangepaste trarnlng brj een bfessure, maar ook als aanvullende tralnlngsvorm. Aqua Joggen heeft het nadeel dat de loopcoordlnatle in he water anders 1s dan "op het droge"- Dat wordt op de 1e plaats veroorzaakt doordat er blj "drrjvend hardlopen" geen glondcontact is. Dat kEn echter gedeelteltjk opgevangen worden door wel met bodemcontact te lopen, waardoor d voetaft/1kkel1ng en afzet hetzelfde bl1jft. Daarnèast is de weerstand 1n het lrater hoger, waardoor je meer kracht moet zetten dan b1j "gewoon" lopen. To.passiDg door de g€voÍd€rd€ sporier

De lange-afstand atleet heeft de nergi.ng om net rets meer te tralnen als het l1chaaÍn aan kan. Een dag rust komt

in het schenra voor. Door de tralning aan te vuflen veak (onterecht) nlet

met een trèlnrnqsvorm met een mlnder hoge schokbelasting, kan de totale trainr.ngsbelastlng omhoog gebracht worden, Daarnaast kan het Aqua Joggen gezlen worden als een vorm vàn specjf rel.e kracnLLÍarnlng of als afwlssellng op de'rge!íone looptralnlng". ToepassiDg

bij blessrrls

Als er toch een overbelastingsblessure 1s ontstéén, lordt het herstel van de blessure vaak bemoerlijkt doordat de atleet de trainlng nlet wr] onderbreken. Aqua Joggen is dan een goede altelnatieve lralningsvorm. Helaas rs het 70, daL dp2e volr van tra,ren a.et voor iedere blesslre geschlkt 1s. Zo worden brjvoorbeeld de hèupbur.ger en de hamstrlngs \rel (zv,raar) belést bIj Aqua Joggen, zodat deze trarnlngsvorm mlnder geschrkt 1s blj een blessuie in de genoeÍnde spleren of hun aanhechtlngen.


2A

In het w6te. kan de "gewone" loopbe!,/eg1ng zoveel Ínogelljk nagebootst worden. De verschillende foopvormen en oefeningen kunnen als volgt worden Lrltgevoerd: 1. '!{ENNEN'. l/,len eerst aan het water door te zoeken naar een julste llchaamshoudlng. Let erop "rechtop" te bIij, ven drrJVen en geef nlet toe aan de nelging oÍn voorover te gaan hangen, zodat de voorwEartse snelheld groter wo.dt. De "ge!.rone" foopbeweging kan gevariëerd worden Ínet een hogere knle-inzet en een accent op de 6chter, waartse beenzu/441. 2. L00PBEIIEGING. AIs de loopbeu/eg1ng eenmaal goed beheerst wordt, kan de bewegr.ng uitgevoerd !,/orden 1n diverse snelheden. 3. TBIPPLING. Voer de trlppllngs u1t afs op het fand, waërbij de voeten gestrekt en gebogen rvorden en de knleën 4.

5.

ltr1t g-booe'1 ,ordp,l oFÀoJdèr. SKIPPING. B1j deze knlehefloop kLJnnen de impLrlsen op dtverse momenten van de op- en achterwaartse be!íeging afgewrsseld worden,

Le9 bljvoorbeeld alleen het accent op respectrevell.i rechts of llnks heffen. PENDELPAS. Voer de knre rnzet uIt als blj de skrpprngs, rnaar laat daarna de voet urtpendelen en maak een grljpende beu./egrng naar beneden achterwaarts. Pas hlerbrj op voor het overstrekken van het knle gelrr1cht. 0ok hrer kan afgevrrsseld ll 'r worden rnet het qeven van een ac ) cent op de lnzet van resp. het rechtea en flnkerbeen.

k

u

6.

COI,lPLETE tOOPTBAlN]NG.

Als bovenstaande oefeningen

goed

beheerst worden, kan de "ge!,/one" looptrarnlng 1n het water uttge voerd worden.

\i

u'


27

Subtropiach Elndhoven Lekker moe eD loom. Dal wareÍl onze kindeÍen toeÍl Jan van Hees de bus om half zeven op de Markt in Schaesberg weeÍ veilig parkeeÍde- Een dag die in een rotvaaí voorbij was. Die ochtend druppelden de kindeÍen, met ouders en levensgrote, mel lekkemÍen gevulde lassen, op diezelÍde Markt binnen en Íeed onze eigen VSl-chauffeur kindeÍen en b€geleiders via de kortste weg naar Eindhove!. We hadden wel eveD op Sjoead tewacht die op eeD veÍkeeÍd papienje de verkeerde vertÍellijd had staan (sorry). Huub Weltiíg had de zaak goed spits en rond. Eenrnaàl binnen en omgekleed (wat een ander beeld krijg je van begeleideÍs als die eenmÀal in badpak, tangabroekje oÍ bermuda voor je staan), hebben we van de kindeÍen geen lasl meeÍ gehad. KindeÍeD die nog niet zwemvaardig wàÍen, stonden onder permanenl toezicht. Begeleiders wisselden elkaar aÍ. AfldeÍe kindeÍen konden vrijelÍk dooÍ het hele bad, toestel op, toestel uit eÍ weer in de rij, diezclfde

tÍap op. Ongelukjes zijn er niet gebeuÍd, alleen Tineke kniklerde Ínet ijs e, àl van de tsap af en zat de dag daama daar nog wel iets van gevoeld hebbcn. Honger hadden de kindeÍen en Ieiding allemaal, op zijn tijd. Sorn$ige beteleiders (Baldor "kan eigenlijk wel eeÍ kilootje of zes vanaf') hadden tÍek voor t§/ee

of drie. HalveÍwege de dag boden de kiíder€n aan Maroesoka een gote felicitaliekaaí àan, waaÍmee ze thuis geÍusl eeD hele wand kan behangen. MaÍoeska is namelijk Seslaagd voor haa, jeu8diraineÍsdiploma. Niel alal we een moment Setwijfeld hebben, maar loch even in de Íats gezeten. Wat passeerde die dag nog verdeÍ? Bakjes frites, knÀkworst, koket of fricàndel, chocomel of iets Íosigs, een zakje snoep en op het eind een ijsje. Wat bleef staan werd door sommige begeleiders vakkundig achteÍoveÍgedruttDie zijn nog opgevo€d in een tijd dat iels weSgooien (dood)zonde was. E€nmaal in de bus terug LTapte deze of gene een uiltje. Bij Fons en Rob nam die uil wel flinke pÍopoíies aalt- De reàcti€ van de kindeÍen 'Slaap kindje, slaap" was er dan ook naaÍ,

Korto ,

een leuke uitstap, goed geoÍganiseeÍd, vooÍ heÍhaling vatbaar.


Vaals - Venlo lfi) km estaÍetteloop 26 lunl 1994

jaar had Al sind§ enkel€ jaren neemt STB doèl aan déze e§tafettoloop. dll ploegsn. ln totaal zoudon er maar mèi 3 ingoschreven men voor h€t eerst Rond echt uur v6r26màldo moedosn dil loopíestiln ploegen aan lieísi 75 men zich op hot Dioland€npunt in Va6ls Om 8.50 uur vorlrok SÍ8"3 als laat§ts SÍB{rosp aan hun zware' maar els lat6í zou bliiken tocht der v6íassingen _ Jan Vromcn ging als eorste lopor van stsrt (etappo Vaals Wykè) Jan Fisahor als watordragor on van Frit§ op do raco-Íiots Mandel§ r€ed me€ kaartlez€r' Albèrt Véóunt was d€ Hier begon de o€rste vèíassing. De kilomet€nollor gaí constant í7 km por uur aan 6n na aíloop had Jsn g€sn 15,7 , maar ruim 17 km gslopon. later hoorde wo van Fíts dat dè t€ller een msrgo had van ruim 10 . Ondanks all6s had Jan sen knappe tiid van 1.07.39.

ln wvko begon Loul. Cordc*.n.t aan d€ tweodo otappè (Wylre Schinnén 15,4 km). ln do brandonde zon ging hijvoortvarend van §taít. Na enkei€ hondsrden motoís riep Albort, dat w€ vorkeerd zaten, want hij was otappe drie aan het lezon lll Misschien toch wat lasl vàn do hitl6 ?. Gelukkig horstelds Louis dit euvelvrijsnglon l€gdo dozo zwaÍ6 6tapp6 aí in de mooi€ tiid van 1.10.24 Hiema b6gon J.cq.Varàèycn aan cle deíd6 otappe (Schinnon ' Niouwstad 14,9 km). Dit was oen pittig traject met enkole klimmetios, waar Jan Mahd€rs en Jo van Vlodrop als íiots€rs meer mosile haddèn, dan Jacquos om bov€n tè komen. Hèl wèrd stoods vrarmer. Om Jacques van wator t6 voozi€n wèíd onderw6g zeís s€n tanksiation aangsdaan door do víatsr' dragor. ln 66n sn€lls tijd van 1.03.44 boísikio hij het wissolpunt, wàar

Annolia! v.n Vlodrop ai stond to popslen om te bèginngn aan de vrouwe' netappo (Nieuwstad - st.Joosl 10,8krn).


llonnmers- en timmarbcdrijÍ

il. do Hoon li.u. 8

04s-3r8849

OUTO BP -

statio. Xlimmenderslraat 95 - Xlimmen, leleÍoon: ÍX405- 1358 verkoop nreuw en gebrurkt 1e k as occasrons met BOVAG garante

rf Íu moqe lk

-

reparalie en ondeíhoud van a e Ínerken APK keur ngen schadetaxaties en reparaties

BP - station tlogef,eg 78 . V0e.endaal, telGÍooÍ í145-75í449

revens,AB.*ASH

H$H


1))

Annell€s liap in een oooi6 stijl haar traject, waaablj ze goed van waler w6rd vooÈien- Albert spíong zelÍs uit dg bus om al rennend haar nat tE houdén. In de laàtst€ hlomotor stimul6erd€ Jo haar tot d6 praótigo tijd van 00.53.11. Na do centrals stop b6gon Thco Schmeils aan d6 viído etappe (St.Joost Rosrmond 14,9 km). Hij was op hot laatsto moment inggvallon voor cl6 geblos§oerde Jo van Vlodrop. Dè kopgrgn ploeÉ brandde op Íheo, maar hij dénderdé verder ov6r h6t hete asíalt, Oelukkig onwetend wat de nieuwé vorÍassing hem ging brongsn. Do bus van Harry Vemèulon wa§ op weg naar hot wissolpunt, maar opesns wa§ mon vordwaald in eon ooolhoí van e6n woonsí in Roermond. Een dotoctiveschrijvor had dit ni6t klnn€n bedenk€n. Toen Thgo hooptg Jan bij het wissslpunt aan t6 tikken, was er niemand to bekenn€n- Go€de raad was duuí- Dan maaí door en met Jacques verder op hsl traject Ro€rmond - R€uver. D€ (gécorrigè€rde) tijd van Thoo was 1.01.54. Acht minuten na Theo kwam de bus bii hel wissélpunt, waar

Jan lllndeÍs uit de auto sprong én dooí Fíitr op de race-íiets werd gezel en aan een achtervolging op Theo en Jacques bégon. Bij kilomotorpunt 3,5 kr6eg hilzo te pakk€n an b€gon daar mel d6 rèst van d6 €tappè. Na 1.09.41. f/as ook dit traject an het totaal toegévoegd. Albert Vrrbunt bggon nu aan de laatste etappe Reuv€r - V6nlo, 17,5 km. Dé rést van d€ groèp ging alvast dooí naar vonlo om Alberl na ongevger 1.Í0. uur t kunnen toojuichen. Maar na í.30 uur was Albert nog steeds niet in beeld. líon begon zió langzaam ong€rust te makèn, maar golukkig zagon we hem de baan op komon en Íinishen in 1.38.30. Albort had niet 17,5 maar riÍn 22 km aígelegd. Hij en de belde íietsers Jacques en Fritz hadden oon extra rondjo over Duits grondgrbiod aí-oeleSd.

Zou Alb€rt de laatst€ etappo €€n beetje kort hebben gevond€n ? Íotaal kwam onz6 groep uit op 8-07.03 on eindigde op 6on 53d'plaats

SïÈÍ

mEt de lopers, Frank Eisenga/8art Smeets 0í.02.09

Jos Dutew€erd Ger Scheíhaus6n lnge van Aens Rob Rikson

01.00.10

0í.00.10 00.50.60 00.59.25

Roger Gilllssen 0Í.0í.26 Eddy Varstappen 01.13.38 weÍden 14à in een totaaltiJd v6n 07.07.45 en d6 ploeg


24

STBII mst d€ lopors,Hub Erksns

01.@.27

Jos BÍoere Jo Stovens

00.59.20 o0.55.06 Àraria Fischer 00.56.35 Theo d€ L6euw 01.01.26 Hub Brouwers 00.57.58 John Honddx 01.12.06 eindigde op en pÍima 124 plaats m6l e6n totaaltiid van 07.02.58 Rond acht uur gingèn w6 w€6r naar huis. Er was egn sportieve en zeèr verassend€ dag voorbij, een aanrader voor anders STB'grs in de VMLS. VENLO ESTAFETTELOOP 25 JUNI Í995 II'

&

Gastloopster lnge van Aerts heeÍt aan manneliike b€langslelling niet le klagen.


Voorlaatste wissel, Roger Gillissen heeÍt het erop zitten, Eddy Vërslapen van start voor ziin 15 km.

Stb l, STB ll, en STB lll bro€derliik bii elkaar'


26

NATIONALE/INTERNATIONALE K,ALENDER 1995 20 11-94 Nljmegen

Zevenhei-rvelenloop

08-01-95 EgÍnond 04-02-95 Apefdoorn 12-02 95 K1Ínbr1a llaëstr. 11-03-95 Alphen a/d B1j n 26-03-95 Den Haag

23e Halve l4arathon van Egmnd.

02

04-95

BrunssurÍ

0B-04-95 Naaldwlj k 23-04-95 BotterdaÍn 21-05

95

Utrecht

11-06-95 Lerden 18-06-95 Enschede 27-08

95

17-09-95 24

09-95

01-10 08-10 29-10

Plarathon Apeldoorn. NK VELDLOOP VETEBANEN

Tr,tntlg van Alphen CPC-loop

7e Parelloop, hJestfand l,larathon. 15e llke [larathon + NK Marath.

Crty llarathon. lvlsrëthon Leiden, T!,/ente lvlarathon. 314

Heer.len

Telematlcaloop

Amsterdam Amsterdam

Dam

95 Breda 95 Elndhoven 95 Etten Lerlr

tot Damloop. Amsterdam Clty Í9arathon. Slngelfoop

-

14ërathon Eindhoven. Ivlarathon Brahant + NK Mar.Vet.

-o-o-oo000-


sserie delen: n overzet Geevers Auto

GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o4s-IUZA VIANEN 0347!-76474

AI,}IEI,O 0546A72125

T'ELDHOVEN

(ir:till:lls CARR OSSE

R

IE. D ELE N

0,1&s3lm0

ROTTERDAM 010-4626661


sporffIsialheÍopeut

IIITI !I II ----..--! -i-rr

TIII MIl

T'E AIIII rr -a-Iirt

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage taDen en bandaoe

iledische §ponbegeleiding Heerlen

ommert 10a Vaesrade 1e1.0492 - 6088

Tropíeel trood Markst cooz a/ uu, aliatitcAe /even.tttti//o/en, non Soo/ on €fizo colztetict

M//emttzaat

Ícl:

O45

23 l/cct/en

- 7/ 43

96


:7

MULTIFL]\'KTIONELE TRA INING Het is de bedoeling om vanaf I augustus a.s. een gezamenlijk trainingsprogramma te starten. Met gezamenlijk bedoelen we de voorbereidingen voor de heerlense Telematicaloop, 5 en 10 E.M.; de halve Marathon van MaasÍricht; terwijl eveneens de kandidaatlopers voor de New-York-Marathon hieraan mee gaan doen.

In het verleden was het Cor

Robeerts die deze trainingsopbouw

leidde. doch door diverse omstandigheden is Cor verhinderd. De leiding zal nu worden gevormd door Ton Srarmans en Anneiies van Dijk. Voor iedere STB-", die één van bovengenoemde wedstrUden wiltgaan lopen. zal er een aangepast tempo zijn. Door de tweehoofdige leiding is het n.l. mogeiijk dat een van hen afwisselend een tempoversnelling inbouwt, terwijl de ander de rustige duurloop aanhoudt. De diverse iopers die de vorige Rotterdam Marathon- rralningen hebben gevolgd, weten dat het geheel bij het koppel Ton/Annelies in goede handen is. Als startplaats is gekozen voor de Woonboulevard Heerlen. nabij het Restaurant met ruime parkeervoorzieningen. Tijdsrip van verarek steeds om 7.m uur 's avonds en steeds op maandag en vrUdag. Dus de eerste training zal zijn op maandagavond I augustus 7.m uur. Er wordt met een duurtraining van 5 kwartier begonnen, per training met een kwartier oplopend tot maximaal 2 uur duurtraining.

De Woonboulevard ligt goed bereikbaar aan de autosnelweg. Let wel, de toegang via "in de Cramer" langs het L.D. is tijdelijk afgesloten. Vanaf dit gekozen trefpunt kan men eens naar andere gebieden urtTweryen mer nieuwe \Àeggetjes. nieLr e verras\rngen. Tot ziens op 1 augustus. Veel plezier I

EEN MENS KAN KI-IMMEN NAAR DE HOOGSTE TOP MAAR DAAR LANG BLIJVEN ]S HEM NIET GEGTJNT)


28

Proc€dure aanmelding loor \vedstrijd vin $'edstri.jdse(retaris.

$illm rriipen om een en.rndcr omtrcnt de te lerduidrli.iken. De hehoelte ontstund vnn hel wedstrijdsc(rttnriatl functie bij mij ten g€volge van opmukinlen Àls "waar moet ik dan heen bellen" en "hoe moeÍ ik dan betalen", toen ik €eÍrs (tn posins deed lopeíi te b€segeí aàn e€n \td\triid d(tl te nr.men (uiter.iard wàs dit onzf, ei[€n heideloop). De procedure voor h€t iNrhrijren is àls volgl: Ik

zou eÍTe na:rr de seleï'jnhtid

Ill§chriiven doen re telefonisch mel miin nerhïni\che s(retaress€ (in de lolksmond ant*oordapplrral g€noenrd), uiterlijk ae rrijdag yóór de uiterste inschrijldrlum (zie Íi)ldeÍ vtn dc betreÍlende knp). Àan dit mechrnische morstrr d6clt u dnn nrède, urr naam, lelefoonnr, \redsttijd en de aÍstand die u wen\r te hpen.

Tot hetaling $(|rdt u dnn lrter !cr7r)ch( yir d0 p€nDin8mL!§ter, die ftn spetir,rl roor u lilaar grm:rnkle rëk$itrI hii het rlubhlrd voegt.

Makkelijk niet )t Itlorht u onv.' 'ijld (is dit juisi seschrcren). reíhinderd ràken de $€dslrijd hii le woflen, drn krn het \oms hàndit ziin dil tlan d€ $edstriidserrctrris mede l0 delen. Indiln hcr inschr;irinrsli'Ínulirr nog niet de drur uit is, kan ik u ,rlsnog venvi,jdtrcn. Dit ln tst€ rrrrkt u d r. indi€n u hiervan getn rckeniql triitt (iI ga dus niet iedrre leer lílpen hrlh , hooÍ) Beller kunl u da( en n!(hl (dus conlilue dirnstdrunieF hv. kun.ie l€kkrr tiidcns dc qiie(ht hrlkn) nrrr lclel(,onnr 0í5-227100 met vricodeliike rrocl, Jí)s

Et

2"


--.--. NEW YORK MABATHON -..---.Met de voorbere beroidingen voor d6 Àrarathon van Nsw York gaat het voor-

ÍeÍle

ilk.

Op zateÍdag 4 juni il. was er in do BèrnaÍdus ho6ve tn Trrntelen een gezell

,t7o

MAIL\ff{@§

nr+

9e

inío'avond voor de he-

lé marathongroép met aanhang. Rein

"o,ffi;§

Peeters

van t6isburo Ktooder verté1de over de gang van zaken in New York, Harry van Laar

NOVEMBER 6, 1994

b essures en voorkornen h ervan en 6en medewerker van Born SportscaÍe over de voeding bil een marathon kaining. pau Stalmerer, altwee keer de New York rnarathon gelopen, hield een amusant doch leBrzaam vorhaal over wat je wèl naar vooral niet rnoest doen in New york.

De grole vèrrassing van de avond waren wel de trarnings/reispakken. Dankzldre sponsoren, O.P-G. IVAS1TA 6n STALT!rE|ER NTUS|C B.V. konden deze prachtge pakken aan de lopers uitgèdeeld worden. H erna werd de avond ondeí het genol van een haple en u teraard het drankie tot n de kleinB uurtjes voortgezet. nmiddèls rs het ook ge ukt sponsors te vinden voor de oopsetjes. DanK ziJ APOTHEEK SN4ITHU]S en KEURSLAGEB BERT VANTHooR konden de loopsetjes beste d worden. Hei sjngletje heeít - uiteraard - de kleur oranie en hieÍbrj komt nog een zwarte broek. Dus wat de kleding botreít zijn we er helemaal klaar voor. Ook wat de reis beireÍt hoèven we ons (íinancieol) geen zorgen te maken. De íirr.a T AASLANDIA TOURS BV heeÍt toegezegd de reis naar het

,


30

vliegveld in Brussel v.v te veízorgen' eon pnrna geste

'll

Masr hèl b6langriihsie, do training voor deze m6rathon, moet nog begin_ nen-

Éind augustus start de marathontraln ng. Cor van Haaren zorgl voor de schsmaÈ op ieders niveaLl, de gem€enschappeLiike duLlrlopen woíden met d6 h6l6 New Yoík groèp godaan. Ook andèrè STB'ers di6 6en naiaarsma_ rathon lop€n kunnen uiteraard ook meeÍaineo, dat spreekt vanzelÍ Op 10 septembèr s er èèn 2 uursloop raet daarna een NQw Yo* Marathon party, voor alvast in de §temming te komen. Dit alles gèoíganiseerd door Pierre Viigen, die zijn tuin e.d ter beschikking stolt voor dil gozèlllg gobouren. Voor d6 rèst hopen we dat odersen gezond e n b less ! re'vr j blilÍt' want het zou harl§likke iammer zijn als ie halveltvsge moet aíhaken. Zeker als nà é€n kleine 2 iaar van vooóereiding hèt doel bijna bereikt is. Want h6t zijn nog rnaaí een kleine 4 maandon

o,0-o-0-0,0,0,0-0-0-0-0-0-0-0-o

REKMME. DEKORAIIE AïElIER ETALAGE

DEl(ORATIE BUITENRTKTAMT


31

F,en woensdagavondimpressie De weersverwachting luidt 'zware Íukwinden, regen en bliksem',. Het is zes uuÍ en de lucht betÍekt. Znd waait dwars oveÍ de weg en de loppeD van de bomen buigen mee met de windrichting. Op de baan staan mindeÍ mensen dan Dormaal. Even een glimp opgevangen van de zusjes CaÍta en Ria die net een Íevaliderend half uurtje op de hei hebben doorgebÍacht. Zien eÍ goed uit, die twee. De gÍoep is te klein om te splilsen en woÍdt daarmee een langzàme groep met snelle jongens, of àndersom. A]bert mag vaDdaag niet leiden, dat doet Arnelies- Henk geeft - gelukkig - een korte warming up. Waar zijn die inmiddels vervlogen tijden van CoÍ en GeÍ? Ger is er niet, nog bezig met opruimen van vorige week, toeD hl zijn vedaardag bij uitstekend weer, hapjes en bieÍ ten oveÍstaan van het STB-tuig nog een keer duonetjes oveÍdeed? Annelies heeft het goed ger€geld, de gote jongens (Wim, Rein eÍ! Ruud) voorop, daar is geen doorkomeri aan. In hun kielzog de andere Annelies die zich dooÍ de groten uit de wind laat houden, maaÍ eigenltk rap genoeg is van Heel snelle jongens, Henk c-s., splitsen zich na een half uur af, het tempo is hun te laa8. AndeÍe snelle jongens blijven hangeD. Wat oveólijft loopt daama een kwaÍtier door de regen, langs een onder de tunrlel bij de golÍbaan gepaÍkeerde personenauto, waaÍ een pàaíje eigen opvattingen over openluchtrecÍeatie bedrijft. Het paÍcous op de golÍbaan is bekend en geheel naar mijn smaak. De gespreklen gaan over alles, behalve hel sporten zelf. DaaÍ praat je ook niet over, dat doe je. Even hoor ik een gespÍekje over New yoÍk en dàt je daarom dit jaar dus niet gewoon op vatantie L:unt- MaaÍ vooÍ de Íest kabbelen de praaíes over barbequen, eindexameÍopgaven (,'Hoe gÍoot schat je de kans dat bedrÍf A eeD hogeÍe jaarpÍoductie heeft dan B en C,), ruinfeesrjes en daaÍ weer teveel van achler elkaar. Ook hooÍ ik de ontwikkeling in sommige kennissenkringen omschrijven als "eerst een leuk klubje, loen kwamen er kinderen, daama zijn ze gescheiden'. Sm blijft een waaÍlijk fraaie doorsnee vaD de Nederlandse samenleving-

Als we van de gollbaan aÍkomen, na 52 minuien, blijk dal Annelies nog eeo extra lus in gedachte heefl, 'Tori is loch nog niet thuis',. En wii dus vervolgens ook niet.

Mijn horloge Seeft uiteindelijk 1 uur eÍ 20 minuteD duurlopen in de hei. Daar doen we het loch voor-

aan, een dooÍsnee avoDd


32

DÉ ZtÉKENBOEG

Het valt overigens mee met het aantal blessures, gezien

de

hoeveelheid spoÍt die onze iongens en meiskes bedriiven. Toch zien we v.iend BeÍt Kockelkoren met een eÍnstige achillespees sukkelen. Hij veÍstapte zich nota bene op het binnenteÍÍein van de CoopeÍbaan; aanvankeliik met een verstuikte enkel maar zal nu enige tijd uit de ciÍculatie zijn om de blessuíe te doen genezen. Veel steíkte BeÍt, jammeÍ toch dat de koeling in de STB-viiver onvoldoende was. Onze Harrie Veímeulen is al geÍuíme tlid uit hel spo(zicht, hij tobt eveneens met een achillespeesblessuÍe, Houd moed kerel, nog even en je kunt weer "Ílitsan",

lntussen is ons aller Fia Mulder weer vooÍzichtig begonnen met haar Íaining en ook vriend Jos MeyeÍ zien we weer aaíd;g meehuppelen. Die knieband Jos, och het staat best kneuzig, eh, soÍy, keuíig. Alle geblesseerden, ook de ons onbekende, wensen wij een spoedig heÍstel terug op de velden.

.000000000 INDOOR CONOIIIETRAINING IN SEIZOEN

1994.'I995

Vorige week is de laatste zaaltraining op de muziek we€r geweesl voor dit sèizoen. ls er de aÍgelopen jaren alleen tijdens de winteÍtijd getraiod, dit jaaÍ zijn we, dooí de aanhoudende grote opkomst, doorgegaan tot eind juni. Komend seizoen gaan we dan ook maaí eeÍdeí starten, t.w. half september. Zo wordt elk jaar de zomeÍperiode koíterl Daaí staat tegenover dat het leuk trainen (geven) is als eí een goede opkomst is van enthousiaste, fanatieke sporters. Komend iaaÍ gaan we weer ee.der op de avond 1Íainen (evenals het iaar hieÍvoor). Na wat gedonder met de SpoÍtstichting zouden we biina naaÍ een zaal in Heerlen gaan verhuizen. Op de valÍeep is toegezegd dat komend seizoen de training kan plaatsvinden op

dondeÍdagavond, van 19.OO 20-0O uur in laal -de Kalert-. De eeÍste training vindl plaats op donderdag 15 september a.s. Toi dan en een prettige vakantiel,


De ljscovrouw Veneziana in HeerleÍ eD Capri in KeÍkade hebben er een geduchte concurÍent bij. Onze eigen ijcovrouw Annelies liel na de jeugdtraining op 18 juni haaÍ kwaliteilen zien. En die waren niet vooÍ de poes- Vijflien liter, stevig diepgeworen en zelfgemaall ijs. ln meerderc srnakenSpeurend naaÍ ingediënten l.wam ik walnoot, banaan, abrikoos en chocolade tegen. En daII zal ik in mijn getigheid hier en daar svar over her hoofd hebben gezien. Om dat te verdienen hadden de kinderen eerst een Coopertesl moelen aÍleggen, een gmadmeter vooÍ de conditie van de jeugd op dil momeDt. Ik zat hier niet de afzoDdeÍlijke prestaties vermelden. Wel valt op dat eÍ veel kindeÍen zijn die in het afgelopen seizoen forse vordeÍing€n hebben gemaald. Die vorderingen hangen samen met een verbeteÍing van de looptechniek en, ook heel belangrijk, met nog steeds veel plezier aan alletiek.

Houden zol

Ilatste training dit seizoen Op z leÍdag 2 jt,lli wordt hel seizoen voor de jeugd aÍgesloten met een nomale haining op de baan van 15.00 uur tot 16.15 uur.

F,erste training nieuríe seizoen De eeÍsle haininS in het nieuwe seizoen vindl plaats op woensdag 17 augustus 1994, van 18.30 uuÍ tot 19.45 uur.

De jeugdspoícornmissie, trainers eD begeleiders wensen iedeÍeen een prettige en spoíieve vakanlie, thuis of waar dan ook. We bopeÍr in het nieuwe seizoen iedeÍeen gezond en wel weeÍ terug te zien.

De ieugdspoícommissic STB


34

SCHIMMELINFECTIES AAN DE VOETEN

INLEIDING

Schlmmelrnfectles aën de voeten komen vaak voor. Het beroerde is dat een schimÍÍelfnfectle ëan de voethuid en 0ret name aan de teennagefs, erg hërdnekklg kan z1jn. Sporters moeten extla Lrltkljken, omdat ze veel gebrutk maken van gemeenschappeli.j ke douches en kfeedruiÍntes v.,aar het vëak warm, vochtig en lang nlet alt1jd brandschoon 1s WAT IS Ef,N SCHIMMELINTECTIE ?

Veel Ínensen denken dat de (extra) huidschllferlng tussen de (laatste) tenen normaal 1s of dat hun verdlkte, ver dikte, verkleurde (grote) teennagel een "normaal" gevolg 15, VAn een teennagel d1e er een keer af 1s gegaën, lleestal 1s er dan echter sprake van een schrÍnmellnfectle van de hLrld of van de nagel. Kenmerkend brj een schimÍnellnfektie 1s het "1uchtje", want schimmels rulk je letterlljk. ZIf,EMMERS.ECZEEM

De meest voorkoÍnende vorm van een

lnfektie rs

rrzr./emírers-

eczeem". Hferblj is de h!1d van de voet aangetast. Deze eczeen treedt vaak op tussen de tenen. De symptomen zljn vr1jr,Je1 Íneteen zlchtbaar en bestaan meestal u1t rood herd, jeuk en hutdschrlferlng. Een schlmÍrehnfektie van de huld hoeft namefljk nlet zo onschuldig te blljven. Zo kunnen pIjn11jke kloofjes tussen de tenen ontstaan, wëardoor hardlopen bemoelllikt wordt. Door krabben. door aan en uittrekken van ondergoed en door het gebrLrlk van een vochtige handdoek kan ook de rest van het ltchaam geinfecteerd raken. Zo kan de lresstreek betrekkehJk gemakkelljk gelnfecteerd raken oÍndat ook daar de huld vaak vochtlg 1s, als gevolg van het dragen van een strakke sflp ondea een sportbroekj e. YOORTOMEN VAN EEN SCHIMMEIINFECTM

je niet "zomaar" aan en gèat .1et spontaan over. Je moet alt1jd bedacht zljn op het rislco een schlmÍneIlnfectle op te 1open, Ínöar natuur liik noq meer rn gemeenschappelljke douche-r!1mtes. Een schlmmehnfectle rvaart

ook


35

Zeker a]s je al een keer een infectie hebt gehad, en je dus "be!,/ezen" hebt gevoetlg te zrjn voor hurdschimmels,

je erg voorzichtrg zijn. Hoe kun je elvoor zorgen dat je nlet smet raakt? Dat kln je doen door de volgende

moet

met een schi.mmel be-

hyglënische maatregelen 1n echt

te nemen: * l^las voeten

je

dagelrjks

\[i,

en

droog ze, met name tussen de tenen, qoed af. Je kunt je voeten en je schoenen ook inpoederen met een specla6I antl-schimmelpoeder. Draag iedere dag schone sok-

* ken. * Draag zoveel Ínogelljk luchtige schoenen of sandalen. r Draèg badsllppers in genreenschappelrjke * *

douche- en w6s-

gelegenheden. I^lees 11ëak

matlg met het gebruik van zeep en doucheschulm. de douchevloer ook thuls goed schoon.

BEIIAM)ETING VAN EEN SCHIMMELIMECIIE In het àlgeÍneen is een huldinfectre snel (!,/eken/ínaanden) te genezen door een poeder of zalf te gebrulken waar een schimmeldodend medrcljn 1n zlt (bv. Dàktarln, Nizoral of Nlycolog). Deze poeder of zalf moet je 2x daègs dun aan-

brengen.

Schlmmelinfektles aan de voeten komen vaak voor brj sporters. In het algemeen is een lnfectie dooa het nemen van hyglënlsche maatregelen goed te voorkomen. Is er toch een schimmellnfectie opgetreden , dan zIj n er tegenwoordlg goede medlcrjnen in de handel , waarliee de infectie hestreden kan worden-


36

GIHOORD BUITEN DE COOPERBÀÀN

"À1Ies, rat ik bezat, heb ik verloren. ce1d, het huis, auto en de zaak,t' zeí Dunbeen tege. de aanbidder van {ilt U rnijn dochter nu Èoch noq trouwen?tI "Maar henèer. het zou van nijn kant toch onnenselijk a1s ik hèt laatste wat U noq hebt ook nog zou zijn Uagda brengt haai. auto naar de garaqe. -Wassen ! bëvee1t ze een leerjonsen. Deze békijkt de ontèlbare deuken

en builen en zegt: -,1a, Juffr:oulr, naar..., ik Dóèr u èr op voorhand op Íriizen: strijken doén lei j niet.

zo Fonsje, ben je er eindelijk weer? En ben je nu helenaal beter? Ja Meester! Hóe1ang ben je eiqenlijk weggeweest? vanaf de tachtigjarige oorlog, Meester. 20 IA EET GEROT{EN

1ít

q:) {-}

(!

í,-.1 l

In het Indlanenreserwaat in Àmerikà De kleine Indiaan vraagt aan zijn vader: 'laaron hebben !.iij van die éigenaardiqe nanen, €n h€tsn € ni€t g6vroon JÀck of Bllt of Jln?, vàd€r: 'Dàl is bll ons tràditI€. onze nàrll€n hebben veel neer belekenis dan die van de blanken. zo hèet iktzwarte veder,. onrdat ik bit nijn geboorte zwart haar had. Jouw noeder heet,schuinend watert, ordat ze geboren is vlak bij de bergbeèk. En jouw zusje heet 'Bleke Maan, , ondat het volle maan sas, toe. zij qeboren werd. Heb je hét nu begrèpen, 'vergeten Pi1, ?

Het vliegiuig !liegr boven Spanje. piorseting merken de passagiers dar een van de motoÍen rn brand st.3nt. De tweede piloot koml lanuit de cockpjr de passagiersatdeting binnen mer een parachure op zijn rug en z.egt katrnerend: Geen paniek mensen. ik qa onmiddellijk hulp halen.


das

riid

plaats

tíaining

traineíl begeleideí

maandag

18.30

Cooper-

duurloop 1 1,5

baan

dinsdag

18.30 18.30

Coopeí-

snelh.tí. 1,5 u

baan

(vaartsp./tempo) baantÍaining 1,5 u recreanten en jeugd vanaÍ 12 iaat

Cooper baan

woensdag

18.30

CoopeÍ-

duurloop 1 '1,5 u

baan

18.30

Cooperbaan

Coí v. Haaaen Annelies van Dijk

Huub Welting Annelies van Dijk

AIbeÍt Verbunt baantraining jeugd tot 12 iÍ.

llona Kessels Maíousjka Olaslagers

donderdg

18.30

Coopeí baan

vriidag

20.30

KakeÍt

18.30

Coopeí

baanlÍaining 1,5 uur zaaltraining 1u kond.rraininO op muziek duuÍloop 1-'1,5 u

CoÍ v, Haaaen Henk Thijssen

baan 2aterdag

15.00

Cooper

baantíaining jeugd tot 12 jÍ. 1,5 uur

llona Kessels Marousjka OlislaOers

15.00

Cooper baan

zondag

08.30

CoopeÍ baan

cíosstraining jeugd vanaÍ 12 jaar 1,5 uuÍ duurloop 1-1,5 u

Annelies

van Dijk/ jeugdbeoel. Annelies van Dijk

John Hendrix/ Theo Schmeits


\AN NN ODE

24 UURS

GLASSERVICE

311413

STB Clubblad 1994 nr 3  
Advertisement