Page 1

ATLETIEKVERENIGING

BRU&ยง

nร‹

'tf Sport - en

n1994 No2 D Trimclub r---- - ---Brunss ummerheide


CLUBBLAD SPORT Etr ÍRI}ICLUE BRT'IISSUUIIERHEIDE

Bestuur:

voorzltter:

Cor Robeerts Palestlna6traat 22S 6418 HI{ Heerlén Íe1r o45 ' 423142 Secretarls : Jan va Heea GroeÍle Krul6atlàat 13 6343 BD Kltmen Te1: 04405 - 2734 Penningmeesteri Huub Neells Ro@elnènplela 68 6!72 g*l Landgtaaf Te1: 045 - 323253 Jeugdsport : Eub t{e1tÍag Quaëdvltèg1aaÍ 28 6371 EB Landgraaf TeI: O15 - 320222 Algeoene zaken: Barrle Vemeulen Op het Veldle 9 6372 RI Landgraaf Tel: 045 - 321893 lledstr.komE. : Joa van Zanten lllgoaiaerf 10 6413 LP Heerletr foll 045 - 227300 EvenenentenkoflD: Ger Kaauf LaDbè oD3traat 6 6373 BD LaadBraaf Te1: 045 - 31ó278

tledstri j dsecretarlaat

:

JoE van ZaÀten Trlgoniaerf 10 ó413 LP tteerlètr 1e1: 045 - 227300

Public

Rel at ions

:

À1bert verbunt Godfrléd Booansstraat 6372 XR LandsE.af Telr 045 - 314854

Postadres STB

:

Rabobank Postbank

, Nr. 17 21 33 975 : I{r. 4915695 t.n.v. PeDnlngpeester STB

73

Postbu8 31131 6370 AC Latdgraaf

RoDelnerlple1a 68 6372 ÈË Land8raaf

vereniglngsnuoner: X.I.À.U.

Adverteren

:

354

: via het bestuur of

rechtstreeks

bij

het redaktieadres

Adverteerder3 krIJBeÀ het clubblad kostenlooa toè8èzonden


REDACTIECOMMISSIE: Annelies van Vlodrop, Anneke van Dun, Ed Schiks, Thèo Schmeits.

lJiterliike inleveídatum kopii: 1 juli a.s. bij Annelies van Vlodrop, Koempel 91, 6372 NG Landgraaf.

Het clubblad veíschijnt 5x per jaarINHOUDSOPGAVE: Pag. OodeÍweÍp 2 Van de voorzitteÍ 3 Jeugdbullet:n 7 Halve líarathon Huchem Stammeln 8 Diverse uilslagen I Estaíetre loop Vaals Venlo 10 Heuvelland run 12 Peter Rusman loop

14 Parelloop 16 VeÍjaardagskalender 17 Nieuwe leden 19 De lente is terug 22 TongelÍeep 23 Heídeloop 24 STB in her n;e,,ws 26 Rotterdam [4arathon 27 Ziekenboeg 28 Stuuí een vakantiegÍoet 29 Van de penninqmeester 29 Gevonden voorwerpen 30 Marathon Paíijs 35 Waar gebeuÍd 36 Nacht van Gulpen 37 Knieklachten 40 Gehoord buíten de Cooperbaan

Ingestuurd dooÍ: CoÍ Robeerts Rob Gulpen

Theo Schmeits Theo Schmeits Theo Schmeits Theo Schmeits Theo Schmeits Theo Schmeits Jan van Hees Jan van Hees GeÍ Koauf Rob Gulpen

Andíé Boumen Theo Schmeits Theo Schmeits Cor FlobeeÍts Ed Sch;ks Huub Neelis

Cor van Haaren Theo Schmeits Theo S.hmeits Jan van'Hees Ed Schiks


VAN DE VOORZIÏTEB lk wil deze rubíiek beginnen met het uitdelen van een compliment aan de onderhoudskommissie. Harrie Vermeulen, pas gekozen als bestuurslid, heeft zich meteen doen gelden. Haírie heeft de verantwoording van de ondeÍhoudskommissié op zich genomen. Dal is duidelijk te zien aan de konditie van onze CoopeÍbaan. Haííie rekruteerde alle kommissieleden en Tetle ze meteen aan het werk. Onkíuid veÍdween als sneeuw voor de zon terw;jl zells de tíap naar de schuilhut werd geronoveerd. D€ schu:,hut zal ook nog opoeknapt worden. De baan liqt er nu schitterend bij. De meèster 7elí kwam echter getooid in een prachlig kostuum en slíoodas naar de Cooperbaan. Een oveÍall zou he:r trouwens ook víeemd staan. Volgens mij een qoede toekomstigè voorz;ltel want delegèren kan hij, Het volgende onderweíp kan eigenliik meteen als een opÍoep aan onze leden beschouwd worden. GeÍ Knauí heeft ons oevraagd om naar een opvolger uit te zien voor het begeleiden van de snelle groep tijdeos de duurlopen op de woensdagavond. Ger doet dit eigenlijk a,jàren. Hij behoort inmiddels tot de inventaíis van onze vereniging en wil oveí wat meer vrrheden beschikken. Hij wilzich niet meeí verplicht voelèn elke avond !e komen opdraven. Wie van onzè leden wil deze klus oveÍnemen? Wij willen Ger in iedeÍ geval van haíte bedanken voor het jarenlang begeleiden van de groepen. De lrainingspakken uijn inmiddels geaíiveerd en ziin bii Albert Verbunt oD

te halen tegen kon-."nle betaling. Eric Kram6r is deze traininOspakken psrsoonlijk gaan ophalen bii de fabriek. Bovendien zal Eric optÍeden als sponsor bij de Heideloop, die op 22 mei a.s. georoaniseerd wordr. ook Giel Kleykeís, onze "oud'voorziueÍ, zal als

sponsoí optíeden. Gigl heeft

het dus nog niet veÍleerd. De

wedstrijdkommissie is oveÍioens druk doende mot de orOanlsatie van do Heideloop. Succes is van tevoren Íeeds verzekeÍd. Voor dezs kommissie is de2e organisatie eèn íluhje van een cenr. Wat mii de laatsre tiid ook opgevallen is heeft bevekking op de raaltraioing van Henk Íhijssen. Henk kan eigenlijk zelf een vereniOing oprichten want hij heeÍt een heel eigen publiek welen op te bouwen. Onze secíetaris kan het weten want de aanmeldingen bliiven binnenkomen. lk vraag mii trouwens één ding af. KOmen die me;den in de zaal nu voor de training oÍ vooí de tÍaineÍ?


:l

Een kille ochlend ln Echt Mel viif auio's en acht kinderen vedrekken we die ochlend naar Eclit. Het weer is er zo een orn thuis onder je warm€ dekbéd te blijven liggen. Wnd, veel wind, en regen. We hebben de wedstrijd in Echt uitgekozen orn de biizondere sfeer die dat heeft. Echl, béleÍ gezegd de vereniging Kranenhoek, oÍganiseert tussen seplomber en april een r6eks trimlopen voor iong en oud. Dat is h€el gezellig, hèel losi6s. M€l z'n allen, klein 6n groot, do6n we de warmino-up, onder leiding van iemand met èen heel luide stem. Als bij het stan iemand z'n velers nog niet dícht heefl ('Fleb iij wel een veterdiploma") dan wordt daar op gewacht. Zo'n wedstdjd is dat. We zljn woeg. ln hel clubhuis brandt de houlkachel en probeert kou en vocht le verdriiven. Kofiie is er nog niet. Hoe meer mensen binnenkomen, hoe warmer het wordl. Vooraf is afgesprcken dat Piet met "kleine Huub" meerenl en dal grote l-luub mel Tim meeloopl. Fons neemt Bart voor ziin rekening, cÍ andersom. ,Dan rennen ze zich hei eersté sluk niel kapot' is de overweging. De andere kinderen moelen het zonder hulp doen.

ln hel bos is van h€t wrcde weer niks tè merken. Sjoggers, trimmers en ander weemd zondagochlendspul trekt langs de paden en yr'erpt hier en daar een bemoedigende blik op het "echte' rennersvolk. We kriigen nog verslerking van de ramilie Vefieezen. Dal brengt ons oO tien. De eerste loop, een sluk het bos in, een klein rcndjé en dan weer terug, gaal over 1005 meier. Onze kleinste kinderen zijn sleÍk, maar nog niet slim genoeg. Die slarten midden in de groèp 9n hebben dan lasl van alle kinderen voo. hen. OÍ ziin ze lè neljes. Erik Verheezen, die we soms mogen lenen van ziin voetbalklub, komt in een noodvaart binnen in 4.21 min (13,86 krÍ/uur). Goede stijl en íink wat kracht in het onderstel. Carolien maakt er 4.34 min. van (13,18 km/uur), gevolgd door zus Judiih in 4.47 min. Evelien slelt weer niel teleur en persi er 5.15 rnin. uil. Unda, onze wedstriidmascotte, rondt aÍ op 6.23 min (nog allijd 9,43 km/uu0. De tweede loop, oveí 2846 meler, wordt een strijd tussen Bart, prima lijd van 14.18 min (11,94 km/uur), Huub (halveMege een dipie?) mel 14.22 min (11,89 km/uuo en Erik met'14.33 min (1Í,74 km/uur). De begeleiders waren vermoeid en dat zegl voldoende.


/!

Speurtochl Melleschel Een koppel $/as na aÍloop van mening dat ze door de jury géílikt was. Overluigd dat ze de eerste prijs in de wachl hadden gesleepl, 'we gaan voor goud", vr'as de leleurctelling bij de combine Enninga./Gulpen grool toen bleek dat de liislverbinding lcoukels/Schitfelers mel hei eremelaal was gaan striiken. Van de ovèdge paren werden gg€n klachlon vemomen. Daarvan afgezien was de speurtochl een prima georganiseerde activiteii voor de jeugd (en hun ouders). Hulde voor de organisaloren (llona en Marouska) en de wachtposten {Íamilie Kessels en duo Cor/Anne). Voor de wandelaargspeurders was het, na een íinke bua in hel bégin, uileindelijk prima weer. Een mooie omgeving die zelÍs voor ras-Umburgèrs veel onbekende stukjes kende. Nog maar eens lerugkomen, als alles in de bloei staat. Nu nog liepen enkele poslen van de kou blauw aan, maar de èrMensoep/lomatensoep en een pilsje na aÍloop deden hun werk. De opkomst was goed en er is ondeMeg het nodige biigepraat-

Marouska van Haaren nieuwe trainsier leugd

ln goed overleg is besloten dat Daniel de Vries zijn stagé bij de jeugd van STB met ingang van 26 maart bééindigt. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door Marouska van Haaren die al een lijd de opleiding voor ieuqdtrain sleÍ volgt en in het aÍgelopen winterseizoen in de zaal al veel werkzaamheden van llona ovemam, Met ingang van het zomerseizoen is de laakverdeling nu als volgl. llona geèft op zaterdagmiddaq leiding aan de jeuqd tol 12 jaar. Marouska heeÍt de leiding over deze jeugd op de woensdagavondtraining. Beiden worden geholpen door een oÍ meerdere begeleiders en een lid van de jeugdsportcommissie.

Annelies van Dijk blijÍt de lrainsler voor de oudeÍe jeugd (vanaí 12 jaar) op de dinsdagavond en d., zaterdagmiddag.

Blessurehoekjè Kinderen zijn slerk, toch kornt het voor dat ze last van blessures hebben en de tijd moeten nemen voor herslel. Zo heeft Rob Willems een lijd getobi met zijn been en is nu pas zo Ít dat hlj weer voozichiig kan gaan trainen. Jelle Enniga zagen ook weer terug, nog vooeichlig passen zeflén met ziin net herslelde voéi. Bart Kreukels heeÍl last van een onwillige pees in zijn enkel en moet hel wat ruslig aandoen. Boger Janssen pakle onlanqs de draad op na een flinke aslma-aanval en heeÍt weer snode plannen. Laten y/e ze exlra rn de gaten houden. Ialen we zuinrg op ?e 7itn.


5

vieÍkamp Achllles-Top 16 april

llona schrijft hier al over elders in dil blad. Ook reporter Bart geeÍl elder zijn indrukken. Toch kan ik het niet laten om ook mijn indruk ie gevèn van zo'n dag.

Het leek zo'n leuk ideo om onze kinderen eens mee le laten doen aan een otficiele meeÍkamp. De organisalie door Achilles-Top is alliid goed en het gaal er sireng aan loe. Wj lrainen niel speciaal op de onderdelen van de meerkamp. Vooí veel kinderen is het Proeven aan onderdelen van de atleliek. 40 en m meler sprinlen en de technische nummers worden wel eens gedaan, alleen om kinderen een indruk te geven. Op de vierkamp staal ons grut inéens temidden van andere kinderen die er wel voor kainen. Andere kinderen mel andere schoenen, mel van die spiikerties door de zool ln wedstrijdkleding van andere ailetiekclubs zoals Achilies-Top, AV 34, Unitas en Caesaí, om maar niet le spreken van de buitenlandse vertegenwoordigingen uit Kohhscheid en Vlaams en Frans sprekende atleelies. Nou dan zijn wij toch trots op wat onze eigen jeugd daar wegzet. We hebben geen echle sprinlerljes, misschien dal Ralph daar nog het meesl op lijkt. Bii de technische nummers bliiken onze kinderen goed moe te kunnen, middenklassers ziin het, zonder geoeÍend le hebben. En op de kilometer regenl hei PB-etjes, de meeste kinderen lopen daar onder de ÍiÍ minuten. Carolien (mooie stijl, b€keken race) loopl de kilometer in 414 en Pim, die pas enkele weken mee naar buiten gaat, de hei in, loopl daar in 4.21 zich het licht uit de ogen, vooraÍgegaan door Ralph ("goed ge luislerd")(4.1 5) Huub en Erik pakken met 4.30 een goede llid. Voor de alleÍkleinsten is dle 1000 meter echt een heel lanq sluk, maar zowel Unda (vechlertie), Manon ("doe hel mondje open')(5.18) als Thijs (wordl ooit sneller dan de ouwe Kreukels) en Xander (op wie lijkt die karakterologisch nu het meest) slaan zich daar goed door heen,

We kennen ook blessure-leed, Barl sukkell al een liid mel een onwillige pees lussen enkel en achilles. Hij loopt de wedslriid óp karakler en schrijÍt in dil blad zijn eigen veÍhaaltje.. 's Avonds als de kleinsten weg zijn en thuis aan de ftites zitten, dendert Tim in 2.36 oveÍ de 8OO meleÍ naar een pÍima tijd. oa's biina 19 km per uur. Die venl heefl een goede discipline. Kiik maar eens op de dinsdlgavond op de baanlraininO, als hii dÍie kwartier lang rondies maakt mel een schema van 21 over

de 100 meter. Op het eind van de dag stellen wij, ouders, vast dat hei gezellig was, dat zo iets voor herhaling valbaar is, dat onze trainsters onze kindeÍen goed onder hun hoede houden en dat we zo iets toch niet willen missen. Mel trols in ons harl Íiiden we leÍug naar huis.


De big boys Tim en Geert (zonder begeleiders, tvant wie houdt hen bU) doken op de 5192 meler mder hun Pee-eR, met Tim in 22.05 min (14,11 km/uur) en derllen lellen daarna Geerl in 22.18 \13,97 km/uur). Die jongens hebben echt aÍgezien, in hel begin een kopgroep van vier sterken willen bijhouden en dan op hattweg een tik krijgen. ln hun voordeel spaeekt dat ze voldoende karakler hebben om dan loch door le gaan. Bij deze jongens tiggen binnen eon jaar heel andere tijden in h€t verschiei. Met €en betere opbouw van de Éce en wal meer rust voor de wedstrijd (Geert) moeten ze d€ tiiden van paul Muld€rs (ooit 19 minulen over deze afsiand) kunnen benaderen.

Van onze verslaggeveÍ Bart Op zaterdag 16-4-1Í194 stond er voor de,eugd van dé STB de vierkamp op het programma. Het was mooi weer. Toen we om tien uur aankwamen was het aÍ meleen feesl, want er waren twee jarigen lllona + Undal. Toen we gezongen hadden, boden we llona lekeningen en kadootjes aan. Hierna kregen we een rugnummer en werden we in leeflijdsgroepies ingedeeld. En toen vr'as hèl wachlen tot de wedstriiden begonnen. De onderdelen waren: sprinten [40m, 6Om oÍ 80 m, aÍhankelijk van de teeftijd], verspringen, batwerp€n en de 10o0m. 8ij het sprinlen en de 10oo m werd iédèreen van ons door de andeÍe STB leden aangemoedigd. De meesle warén tevÍeden over hun Prestaties. Behalve Tim Welting was iedereen tegen 4 uur klaar. Sommiqen van ons hadden nog gewachl op Tim die om 17.50 uur de BOO m moesl lopén. En loen Tim klaar was gingen we na een fijné dag weer naar huis.


"Z

. verkoop nieuw selectieve occasions . leasing . Ă?inanciering . reparaties . onderhoud . schadereparati ;, APK-keuringe


Assurantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


Op zondag 6

naart jl.waren weer een tiental S'lB'ers

j Huchen-Slanmeh. Een wedstrijd die gua tijdstip altijd gunstiq valt als test voor de voorjaaLsmarathon ' s neze keer varen de Í./eersoÍrsLandigheden vrij gunstig, alleen had je in de open vlakte lraar hel grootste ge present in Niederzier/Oberzier bi

.

deelte van de wedstrijd gelopen \rerd veel last van de loch harde wind. ne star.t ging zoals meestal het geval was veel le hard, 3.30 op de eersle kn.eas nou niet direct de bedoeling. 0ol< Ëd Oraedvlieg ging als een speer van start gevolgd door Pierre l{uyrers. l'Íaar 1 ronde waren de rollen oÍigedraaid en Liep Pierre op kop en zou deze positie niet

meer afstaan. Jos Duteyeerd Liep ook een prima sedstrijd en was zeer tevreden met zijn tijd en dat hij ondergetekende na 17 km inhaalde en voor hen over de finish l<vam. Proficiat, Jos maar pas op voor de volgende "halve". En dan is er nog allijd een dame namens llaria Fischer. ook deze keer liep líaria zich neer in de prijzen, zij Írerd derde dame in de I,140 l<lasse. IIÍTSï,AGEM

48 Pierre lluyrers 59 Ec1 Quaedvlieg 6'/ Jos Broere 16 Jos Drrteweerd 79 ïheo Schneits 84 Jan Welling

117 ÀIbert Verbunt 172 Harry Venneulen 173 Ton Starmans 185 l,{aria Fischer

pLaats 4

M45

01 . 20. 16

plaats l2 plaats 16 plaats 12 plaats plaats 10 plaats t4 plaats 23

M40 M35 t130

01.21.36

pLaats pl.aats

t'Í45

01 . 21 .55 01 .23. 33 01 .23.53

at .24.40 t'145

I'14s

2-/ M40 3 !l40

01 .31 .04 01 . 39.57 01 . 39.58 01 .43 . 35


a

diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendivers

Emma-loop - 20 februari 1994 - Heerlen - 10 km

I 11 1J

Uarc Jaspers

(iltrbria

Rob Riksen Jos Duteweerd

STB S?B

20 van Alphen

I

-

00.32 . 19 00.31 .29 00.39.19

12 maart 1994 - 20 km

Stefan Freigang

193 John Hèndrix 219 Rob Riksen 246 Frank Eisenga 290 Hub Brou\rers 347 Cor van Haaren I 402 Roger cillissen

Duitsland

01 .0 6.4 6

plaatE

0i.20.17

plaats 45 H45 01.15.20 plaats 166Sen 01 . 16.15 plaats 185sen 01.17.08 Plaats 8 H50 01 . 18 .41 plaats

2

34Sen

2

64sen 01 .21 .4

Interlimburgloop - 20 màart 1994 -

1 Fer.Gabr.iel 31 Rob Riksen 79 Jos Duteweerd 193 Herman schiffeler

Verviers

2l,l

3

km

01.06.2

i

plaats 25 sen. 01.19.20 PR I I plaats 50 Sen. 01.25.43 plaats 93 H40 01.36.37

Emma loop - 27 maart 1994 - Heerlen - l0 km

1 Jan Hoven Stap 4 Rob Riksen STB 11 Niek Blour,uers STB 1B 10n Starnans 5'1ts 19 Àlbert Vèrbunt STB 25 Herman Schiffelers sfB

iq

Rosemarie.

t{eys

fQ4xE_1l1

00.34.29 00.3 7.2 3 00.4 0 .01 00.41 .3 7 00.41 .3 ? 00.4 4 .32 0

0.55 .59


Vervolg uitslagen

34

}tarjo

EUHA-LooP

Pintaric

00.56.00

sTB

B.L.G. loop - 17 april 1994 - Munstergeleen - 15 km

1 ltark Jaspers 11 Jo Stevens 22 Harn van Goor 34 Ííjr nleveld 0- 0-

Kj,obria 00'47'01 Ptaats 3 u40 00.54.44 Plaat6 7 lí40 00'58.46 plaats 11 U40 01.03.23 0-0-0-

0- 0- 0-

Estafetteloop Vaals - Venlo t(X)

0

km

26

juni

1994

op zondag 26 juni start voor de 10e keer op de vaalserbèrg de estafetteloop over 100 kn van vaal6 naar venlo. veràeeld over 7 etappes voert het trajekt de lopers 1ang6 de nooiste plekjès van hét heuvelactltige zuidéo. E1kè deetnenendé ptoeg bestaat uit ? loPers die iede! 15 kn afleggen, de resterende 10 kn rrordt door een loopster voor haar rekèDing qenonén. onderveg wordèn de dèèhene!6 geassisteerd door eèn neéfietsende begeleider, die aan de hand van een routebeschrijving de juiste loute bePaald, Er nenen onqeveer zestig tot zeventig ploegen hieraan dèel, dus het lrordt een hëIe happeningl ll De sTB i6 dit jaa! ze1f6 net 3 ploegGtr vextegènwoordigd net o.a. een senioren en 'n veteranen Ploeg' §E=]=§ENIqBEtr §IE II--VETE83ÈIE§ §IE-LLI Inge van Àarst Jeannie Barning Maria Fischer HarrY VèrEeulen Jos Duteweerd John Eendrix gub BrouwerB À1bert verbunt Jo6 Broère Louis Cordàrener Eddy verstappen Theo Schneits sjef Eodianont Sjaak Velheyen Rob Riksen Cor Robeerts Roger Gi11is6en Eub ErkenE Jan uandèÍ8 John Borjans Eartr van Goor Frank Eisenga


ÍauvallallDiur

EE@!!À!!89{ i6 de opvolger van de tlainingsloop Uaastricht-VaaLs. Deze loop rras a1 vrij zríaar tè noenen, maar deze "trainingsloop" over 30 kn. slaat a1le récords. De start en finish i6 op de vaal6erberg, het parcour6 i6 net 15 stijgirgskil@€ter! eD ee! hoogte vèllcàil ea! 580 n6t€r zeët zsaar te noeder. Een echte uitdaging voor de duurloper en een goede voorbèreiding voor dè voorj aarsnarathoos. De organisatie doo! ACEILIES-ÍOP lras pelfect, pril[a palcoursaanduiding, ti jdwaarneoing en onderÍreg 4 verzotgingsposten en na de Ioop koffie net broodjeE na. Een negental s1ts'erE 'daagde zich aan dit avontuur. Het was du6 zaak on in het begin niet te gek van start te gaan daar het venijn deze keer ècht in de staart zat. De eer6te 18 kÍn waren zeer heuvel.achtig naar gingen voor de sTB'ër:s vrij probleenloos, de groepjes bIèvèn redelijk bij elkaar. uaar hierna kuao het echte zwale serk "DE CÀMXRIG" eventjeE 3 kn kli-[nen, nu oas het ieder voor zich. Bovenop de canerig en bij de '\ korte afdaling richting vaals ) koíl loen ueer iets herstellen van deze inspanning. En toen a16 ktap op de !'uurpijl kliEnen tot aan Genmenich èn dan ( aan de achtéÍkant de vaalEelberg naar boven, die daar nog steiler iB a1s de nederlandsè kant. llaar aan de conditie van dezè ïÍ{ sTB' ers was niet6 aan te Eerken, iederéën liep deze 30 kn. uit en uas na déze traingingsDe

,lIr\ rl{ iÉ'

I$ hrI

r\ il


loop vo1 lof over het prachtige parcour6 en tevreden over hun gelopen tijd. wdnt bijna a1le SÍts'er6 kwa&en Írà deze 30 kra.binnen in een tijd die Iag tussen de 2.08 en 2.20 uur. UTTSIÀCEN: 1

4 9

t7 20 21 24 28

30

Bert Nille6en

02.02.04 02.08.40 02.10.50

Àch.Top tt40 n40 u50 u{5 Sen, u40 Sen. u40

Ed ouaedvlieg Hub Erkeng Eub BrourerE Thèo Sch[ei.ts Roger Gilli8en sjef Hodianont Cor van Baaren Àndre Rounen Pèter Vèrberk

02 . 15 .43 02 .16.52

02.17 .10 .48

02 .17

02.18.41 02.25.48 02.26.06

M40

Totaal aantaf deèlneners 0- 0-

bij

0-0- 0-

deze 0

trainingsloop:

45

- 0- 0- 0

Vorig jaar \ras een hele ploeg SIB'erB aanwéziq bij uedstrijd. Dit keër naàr 2 nL flar! vaD coor er-

deze

JoB Dutsr.eord.

Het glootste gedeelte van de Darathongroèp had zijn zinnen op de Eeuvellandtoop een lreek later gezet. Harn was niet tevrede! net zijn tijd in teqenstèlling tot Jos. Hij !ra6 rujl! 5 din. Bneller dan vorig jaar. UÍISÍ,ÀGEN:

Jo6 Duteweerd Earm van Goor 0- 0- 0-

p1aat6 25 Sen. plaats 30 I,l4 0 0-0- 0- 0- 0-

0

02 02

.05,29 .09.45

ll


l:

zondag 4 ap!i], 2e paasdag, 11.15 uur '5 norgèns, windkracht 6, tegen, guur eeer. Nu niet echt de ideale omstandigheden voor een 10 EM te lopen' Temeer daar het parcour§ besli6t n-Let makkèl j jk is, Maar de 32 SfB-lopers lieten zich hièrdoor niet afschrikken, al werden hier en daar al uat kreten gehoord

van:" nou r,re zullen er ltràar een trainingsloop van maken" en "een goede tijd kunnen we \re1 vergeten". Het tegendeel blljkt Latër waar te zijn, Een groot deel van de SfB'ers kolit in een tijd biuen die ligt tussen de l uur en 1,05 uur en dat is gezien deze onstandigheden een zee! goed resultaat en voor diegene die eeo van de vooljaar6natathonÉ lopen een qoede opgteker. Itlet nane Rogèr Gi1li.sse! kan zee! tevleden zij[. t{inder tèvreden uas John [e!drir, de eerste kilotuetèrs liep het niet lekker later ging het wat bete!, Baar John die nomlaal toch onder het uur moet lopen zat er deze keer boven. zelfs Ed Quaedvi.ieg die !,e1 a16 eerste sfB'er over de streep ging liep niét ondér het uur, qoed, dè oÉstandigheden waren niet aI te bést, maar a1s je veter los raakt en je hebt eèn halve minuut nodig on deze weer te strikken (net koude handen) en dan finisht in eel1 tijd van 01.00.06. dat doet toch ne1 even pijn. lleI eens van een "dubbele knub" gèhoord, Ed. tlaar ook diegene dié iets langer over deze 10 Elt dedén, petje af. l,let nane onze danes, l{ariE Flecher, Rqselarie l.{eys 6í l.Íi6E Qraédvlieg. 0p dit parcours lrat op de duur toch je krachten sloopt kwamen zij toch goéd over de streep in een behoorlijke tijd.


1l UÍTSLAGEN:

I Pascal vloèmen 44 Ed Quaedvlieg 55 John Hendrix 58 Fratrk Ei6enga 60 Jos Broële 67 Hub Brouwer6 68 Hub Erkèns 71 Iheo Schmeit§ 75 Pierre Uuyrers 84 Cor van EaareD (1) 88 Roger Gillissen 104 Niek Brouwers 117 Har:n van coor 122 Jo6 Duteweerd

136 cer

Schaffhausen

157 Ton Starman6 158 Àlbelt Verbunt 171 Jan wèlting 2 06 Í,ouis Coldewener 207 Àndre Rourcn 213 Jan ander6 244 Cor van Iaared (II) 297 John schoenRakers 301 Hàrr:y veflrcu1en 316 Peter Jansen 317 Frans wiering 318 Eenri ciesen 132 Uaria FiEcher 337 RoEenalie ueys 338 Eerm Gerard6 357 Jos van zanten 360 l{ien Quaedvlieg Jöt Ger Knaut 374 Paul van de tinden 575 Rein Reusink

ÀV Caesar

plàats 7 p1àats

M40

8

!{40

plaats 48 Sen. plaats 50 SèD. plaats 11 !{4 0 plaats 12 U40 plaat6 14 U40 plaats 16 Ií40 plaats 63 sèn. plaats 64 Sè1. plaats 25 M40 plaats 29 U40 plaats 86 Sen, plaats 35 0 plaats 46 M40 plaatE 47 u40 plaats 50 M40 plaats 66 40 plaats 67 I{40 1,14

pl.aats 71 u40

plaats plaat6 plaats plaatE plaats plaats

4

V35

plaat6 I

V35

B v. plaats 187 Sen. plaats 192 sen,

plaats 152 U40 plaats 157 l,í4 0 plaatÉ 158 M40

Totaal aantal deelneners b-ij deze 10 Él.l | 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0 - 0

41.02.02 01.02.09 01.02.18 01 .02 .37 01 .03 .06 01.03.25 01.04.19 01 .04 .5 3 01 .05 .08 01

.05 .57

01

.07.05

01. 0 7. 06 01 .

07.59

01. 10. 15 01 . 10. 16

01.11.02

150 Sen. 122 l,l4 0 125 u40 135 U40 175 Sen. 136 I,14 0

plaats plaats

0 0.51 . 01 01 .00. 06 01 . 00.37 01 .01 . t4 01 .01 .2 s

381

01 . 12

.43

0i.16.12 01 .

16.2 0

01.17.15

01.i7.19 01 . 17 .34 01 . 18.58 01 . 19. 30 01 . 19 .49

0r.22,45 01.23.16 01.23.18 01,21 ,36 01.29.15


o-

o o -J

14

Ltl -J

É

o_ B

IDe s'edst

riid yan de nieuw-e P.E.'s

De omstandigheden waren zelden zo goed a16 op deze zondag, lekkere teírperatuur,weinig wind, relatief snef

parcours,veel publiek en 'n gezeLlige loop6feer. Deze 6_ PÀRELLooP uas bij voorbaa! een succes teEeer omdat er uiteraard buiten de STB ook zeèr Eterke 1oper6

aan\rezig uaren, Enkele STB'ers earen voot de wedstrijd nerveus en dat is een goed teken, \,rant dan wordt er neestal goed gélopen. John Eetrdrir, normaal gesproken bijna altijd eerEte STB'èr noest deze keer vier man voor zich laten, net nane Ed Quaedvlieg en Rob RiksoE tiepén ijzerstelk èn allebei een pR. En dan Jo Steveia, pas 1id van de STB, Liep een tijd van 00.35.33. Een pr:ina aanwinst voor dè STB in de H45 categoriè en ove! de kla6se van Hub H6ytr6n hoeven

rrij het niet te

hebben.

ook de PR'6 van FraDk Ei8€Dga, Iheq

Sch!éit6,

Roger OilIisBeD, Àlbert Verburt sneuvelden. Van de 31 gestarte Stb'ers Iiépen ér 21 onder de 40 nin, Een pri-na prestatie, die dèels kwan doo! dè ui.tstekende onstandiqhedèn, i,Íaar vergeet ook niet dat voor de mee6le loperE de voorjaars narathon-training er bijna opzat en dus in topconditie iraren, Eiexbij i6 ook een colllplement aan Cor va! Haaretr op zijn plaats, z.ijn traingsscheBa'6 zaten prira in è1kaar. À!!eliè6 va! vlodrop !ënsIotle nag ook we1 tevreden zl)n, zL) wero J- rn de vJ5 Klasse.


eu v.rn den Ber Tedrniscite Groot}andelinÀutomaterialen Startnotor- en Dynamo- Revisiebedrijl

Sperwerveg 28 6374 AC Lardqa.rf (lrrduslrieterreLl Abdrssenbosch)

015 Teiefar 015 Teleioon

-+7

32 79 40 32 ?2 48

i i:',5ËB Íililq,=.n,

TtoOïariirigl#l?##derhoud 'droj ews k i : g:Bii."" ;fi ïf,X;' Heerlenseweg 2OO LandgraaÍ O4S.- 72 OO 02


I

N ICI(Eit b

voEFErD^4

r^^sÍthicHr

E e4drcD,

^ ---

5rP_f-9=


15

UÍTSLAAEN PÀRELLOOP:

1 R.Vera Plaats 1 Sen. Eub Heynen 51 PlaaÈ6 I n40 63 Ed Quaedvlieg plaats 9 H40 69 Rob Riksen plaats 50 sen. 71 Jo Stevens plaats 3 IÍ45 72 John Hendlix plaats 4 H45 76 Frank Eisenga plaat6 54 sen. 84 Hub flrkens plaats 15 840 88 Jo6 Broere plaat§ 59 sen. 93 Hub Brou\rels plaats 9 H45

102 Niek Brouers plaats 18 H40 104 Theo Schneits plaats 10 H45 106 Jos Duteweerd plaats 69 sen. 109 P,Muyrers plaats 12 H45 112 R.Ci.IIisEen plaats 72 sen. 142 c.schaffhausenplaats 27 H40 143 Ton Starmans plaat6 28 840 145 À.Verbunt plaats 15 IÍ45 146 E.Vèrstappen plaats 94 Sen. 164 s.tiodiamont plaatB 3l H40 184 Jo v.vlodrop plaats 35 H40 191 Prank (ozole plaats 119 Sen. 192 c,v.Haaren II plaats 120 Sen. 198 wiel voncken plaàts 24 lt45 204 Andre Rouren plaate 44 Il40 210 tíi-a EIeveId plaats 26 H45 221 Guido xenpen plaats 131 Sen. 248 J.schoennakersplaats 57 H40 269 L.cordewener plaat6 62 H40 300 H.ciesen plaats 67 [40 344 Ton Lei6tra plaat6 76 H40 379 À.v.vlodrop plaats 3 v35 380 cor Robeerts plaats 87 H40 416 Ruud Lieskamp plaats 217 sen.

fotaal aantal deelneners bij

00.28.16 00.34 .2 5 00.34 .52

PR!

00.35.18 PRI 00.35 .3 3 00 .35 .3 8 00.35 . { I 00 .3 6 .01 00.36. 14

00,36.31 00,36.48 00. 16.51 00. 3 6.59

PRI

PR!

00.37.09 00.37. 19 PR! 00.38.01 00.38.0? 00 .3 8.09 PRI 00.38. 15 00. 00. 00. 00.

38.4 6 39. 35 39.49

39.50 00.40. 01 00. 40.20 00.4

0.2I

00.40.16 00.41.43 a0,42 -26 00 , 44 .02

00,4s.53 00.47.46 aa ,41

.47

00.53.29

deze ParelIoop: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

436


16

GEFELlCITEERD

!E1_]!91

!!!r

.01

01 Vlnca Schlks (26) 02 Car]a liill-ems (33) 02 Ger Knauf (56) 05 Frank StevelÍnöns (30) 07 Natasja van Hoek (22) 07 Annie Ketelaars (45) 0B John de Leeulr (41) 10 l4aértj e Jansen (47) **"* 11 Jacques Senden (50) 12 Ed Schrks (61) 15 l,laurlce Hendrlx (17) 15 Roger Hendrlx (17) 16 Lenre Boessen (31) 18 Herman Schrffelers (60) 19 Jos lieyer (45) 22 Bra l4ulder (43) 24 Bob t,,Jlllems (12) 26 l,laroesj ka 0llslagers (29 27 11a Brurnsslns (34) 29 Belnder Beusrnk (46)

lYayk Lucchesr (8)

02 Erlk Eoesbergen (38 ) 04 Errk t,Jeltlng (13)

09 l1lrl Spaal (44) 10 Sj ef Hodramont (42) 13 l4ary Prevoo (38) 17 Plarcel Kuckelkorn (46) 1B Karel Schormans (37) 18 Alexénder Gootzen (9) 19 Pr-erre Starmans (48) 20 Anne l4ar1e Ypína (49) 22 Frank lsenga (37) 22 Baoul Teeken (26) 23 Bolf Lucchesr ( 11) 23 Barbara Schlffelers (6) 24 hlrm Berendsen (42 ) 24 Malsr,e Bobeerts (15 ) 24 Jo van Vlodrop (42) 25 Frans van Beek (55) 25 Jos Duteweerd (31) 25 Albert Slagrnolen (53) 26 l,4ten Quaedvlreg (41) 26 Hans Ypma (49 ) 27 Rob Gulpen í44) 31 Jelle Ennrnga (10) 31 Frans Hodlnrus (40). E

VEEL PTEZIER

1991

E

.

ProÍiciot


7-t

Welkom bii

S.T.B.

Jo Stevens Hindestraat

I

6414 CT Heerlen Geb. 11 04 1949.

Bert Borghans -Hollelreg

)

11

64:tG BN Heerlen Geb. 25-02-1968

.

Personcrlicr l"iarianne v/d Boogerd Vrusschemrger,,!eg 259 6417 PV Heerlen Geb. 01 12 1951.

Plarrtta Horsch - --t St. Barbarastraat 45 6415 BB Heerlen Geb. 25-01 1956.

Welkom Alexander Gootzen Bector lvleussenstr.

10

6371 HG Landgraaf Geb. 18-05 1985.

!lrchaĂŤl v/d Heyden -. lvlontfortstnaat 1B 6371 HJ Landgraaf Geb. 12-08-1984.

*

NIEUW

*


NIEUW*NIEUW*NIEUW

Personcrli<r Nathahe Pranger Zes\iegenlaën 7 6412 HA Heerfen Geb . 16-07-1970.

Helen Schrnrt lvl1ch1el de Ruyterstr. 6372 VL Lëndgraaf Geb. 17 02-1968.

Sandra Schets

.Efla Brurnsslns

Bleberglaën B 4834 llK Breds Geb. 72 12 1974.

Helgank 133 5373 KP Landgraëf Geb. 27 06 1960.

Judrth Gulpen l'Jelterlaön 2

l,11ke Berg

6411 EA Heerlen Geb. 23 12 1981.

Blngoven 51 6372 DD Landgraaf Geb. 09 07 1983.

Sonj a Alzer Dldden Weltertuynströat 42

Llnda Erens 0lmenslraat

6419 CT Heerlen Geb. 19 03 1963.

6374 Vtri Landgrëaf Geh. 19-08-1965.

Jody Berg firngoven 51 6372 DD Landgraaf Geb. 15-04-1986.

Welkom

VERANTWOORD LOPEN,

natuurlijk bij de atletiekvereniging

7

51

bii S.T.B. -*?-

Its3


19

IS TERUG Het is altijd weer fantastisch a1s het voorjaar Uordt ingeluid. Het hefe winterseizoen wordt er naar uitgekeken en het afteffen begint dan ook a1 na de kerst. De verwoede tuinder weet wat hem te doen staat; huiseigenaren trouwens ook, het is àanpàkken gebldzen: schj I deren, betonwerken, rioor r.'pdroron, stoep veíeggen en gd 20 nààr door voor s.T.B. betekent de Iente-intocht toch iets extrars. Met het vooruit zetten van de klok wordt qelijktijdig de training van het harde rdegdek naar de zachte bërm verplaatst, ofteri/e1 er wordt weer vanaf de Cooperbaan qestart richting Brunssunmerheide. Heb iii, sTB-fanaat af eens zoin start meegemaakt: nog niet? Man je weet niet wat je mist. Eén Ige, maal Íret ome Ger de warming-up neegemaakt en je tekent voor het 1èven- vandaar ook dat de groep irekelij ks groeitLaten we eens zoin warming-up van nabij meenaken. Voor het inlopen begint roept Ger: ÍHeeft er nog iemand iets mede te delen?" Doodse stilte! Nienand! wie zou het ook wagen oom Ger ièts mede te delen. Hij r,/eet aI a1}es, soms vooraf, so]Ils zeffs vooruit. Met z'n glinster-ende ogen bekijkt hij de horde lopers, toont z'n triompherende smi1e, zet zrn pet recht en neemt meteen de kop richtlng heide. Na ca. 10 ninuten bereikt merr een open plek in het bos on met de vermaarde rdarmlng-up te beginnen, Enkefe oud- leden van S.T.B. weten zich van hun grootvader te herinneren dat op diezelfde p1ek, dezeffde tijd, kwart voor 7, vroeger de dieren pleegden overleg te voeren. Hun leider toen was (ook) een uif en had al regelÍiatig DE TENTE


#-gW @

2A

met v/arrige onderdanen te maken. Bekend uit diè tijd i,/aren b.v. hèneer dè Raaf. Louis de Vos en de gebioeders Bever, Ed en Viil1en. Maar ook juffrouw Ooievaar kon aanstë11erig en obstinaat

zijn. Àfijn, onze Ger gaat voor in de warning-up en gooit arhen en benen los, iedereen volgt. Om het niet te saai tè doen hèeft hlj de meeste oefeningen muzikaal ollll ijsti ) ....en naar vóoóreh, twee-drie-vier-vijf, en naar achteren tv/ee-drievier-vijf ], ...en sprei -he i-die-ha-handj es naar en draal-haai maar met die ata-hamen, juÈ..,.ju1 ....jubt)) Het is ècht kostelijk, feestelijk, anusant en ook nog sportièf verantwoord on heln zo bezig te zièn, niet alleen naar alfeen niet iedereen, beqrijp )e? ook cer heeft warrige dicipelen onder z'n volkje, diè het niet au serieux nemen, die op nropperigÉ aard inspelen op cerrs zeldzàrne kwaliteiL ÍEe; warming-up in vierkwarts naat.,r Die enkele norrènde recreant-sporters vorden, als het de spuigaten uitloopt dan ook teruggefloten door Gerrs adjudant, ene zekère Albert. ÍB1ijf bij de fesr', roept hij dan en als het niet snel gebeurt g'alnt z'n stentorsten ovèr de open plèk:rrHoud je buik in, hij zit teveel van voreni'. Voor Albert heeft nen toch genoeg respekt, ze luistèren. Hij is dan ook neer een Bor dè wolf type, gezagdragend, met een kordaat optredènsaflure. Dit in het belang van de warning-up van cer, hlj kan zich op training en zang concentreren en laàt het diciplinair gèstomnel over aan zin adjudant. À1s het conhando luidt ,'Neeh èen boon, ue gaan drukkenr', storht iederèen het bos in. Dat vertèIt hj.j niet aan dovèmansoren, want drukken kunnen dè meesten wel. Er zijn ook drukkers, dat zijn geen drukkers

.


21

Zij moeten andere spieren ontspannen, naar hebben lang voor het conmando kwan a1 een boom genomen, bij voorbaat iets dieper het bos

ln. Àls na ongeveer 10 minuten alle atfeten Í.reer verzameld zijn op de open plek en àlle druk\rerk Klaàr rs, volgr een laàtste oproep: i'We splitsen ons in twee groepen met hetzelfde ternpo, àen sneflere en een iets langzamere groep, brrrl De looptraining is begonnen, Waren \Àre vorig seizoen vertrouwd geraakt met dè wrtte pet van Cer, overdl vàn verre herkenbdar, in dit nieuwe seizoèn is dat veranderd. Hij draagt nu eèn rritte pet met een rode bies. Promotle dus I Bij het spoor heette dat vroeger Stationschef, hoofd van een station, hier heet dat Heidechei. Voortaan dus wat meer aandacht voor deze nieu\re funkLie, vooral I ijdens de lvdrminq-up. Tevens kan Àlbert dan beter meedoen. 0 0 0 0,0 Naschri ft : Het zal je toch Ítaar gebeuren, Ítaak je een aardlg verhaal over een trainingsbegefeider, hoor je 2 dagen later dat orne Ger gaat stoppen. rrfk ben een beetje moe,'l Zrn laatste ]ettertijke woorden op de open plek in het bos. Het was woensdaodvond 20 apriI. kwarE. voor zeven; a L-Le dletenge uiden verstomden. Meer noo dan ooit zu'l len de LroJ\,e STB-recreanlen ,/,;h de muzikale warming-ups herinneren, de physieke hoogstandjes, evenwichtsacrobat iek, het kersenplukken; de grote boodschapz.it etc. er,.. Dit altes zulfen ve missen Ger. Àlteen aI vanwège de spelvreugde, de grolfen, grinassen en gein, harteljjk dank voor aI-Le iaren dat we dat mochlen meemàken, dank vànuit de volledige STB-groep. onze Albert \rordt hierdoor een beetje rnerkeloos, maar treurt er niet om, uant hij heèft voorlopig genoeg napret met z,n nieuwe :] uur 12, Marathon.


22

Tongelneep Zaledag 11 juni is het zover. De jeugd van STB gaat naar Tongelreep, het tropisch zwemparadijs bij Eindhoven. Onze eigen STB-chautfeur en secretaris Jan van Hees zal de VSL-bus rijden. Het programma voor die dag is al via een blaadje onder de aandacht gebracht, maar hier nog even de belangrijkste zaken. 'Í0.00 uur vertrek lvlarkt Schaesberg 11.15 uur aankomst Tongelreep 16.00 uur "Írietje met" 17.00 uur terug naar huis 18.15 uur aankomst Markt Schaesberg (bij benadering)

Kinderen nemen zwemspullen mee, een bammetje om te eten en wat drinken. Niet al teveel zakgeld. Geen waardevolle spullen. Begeleiders letten heel bijzonder op de allerkleinsten.

Rer-ca-n€ AlU TIEN SULD€,N Aanmelden via formulier voot 27 mei bij leden jeugsportcommissie (Hub Welting, Piet Renssen, Fons Kreukels, Rob Gulpen) of de trainsters (llona Kessels, Maroeska van Haren)

P€K kiru»l


15" Heideloop - 22 mei,94

-

L"

pinksterdag

Bovenstaand ontwetp getekend door onze ,,kunstenaar,, Arilre Roufren zaI de folder: sieren van onze l5e lnteraati_ onale Heideloop. Wil men meer zien en te u/etel komen ovèr het werk van Àndre kan men van 8 t/m 15 mei terecht bii de Internati_ onqle Teken en Sch-ldersclub re Heerlen, óchetsoerg 300a. Deze expositie bestaat uit "zeer lleurrijke ichil_

derijen" opening.is op B mei van 14,00

De

tot

19.00 uur


24

S.T.B. IN HET NIEUWS

Gcl.tan

ir

'IITNDGRAAF AxIUf,EL, er ,DE lItUOUnGÍn'.

All€tiekverenisinq

STB

hi€ld

Hel bestuur wordt vest€lkidoor

hàaÍ raàrveroadenno dr€ uLr@rn. detfi eet zéer snèf en Dos,r,pí verloop had

Hary Vemeulen en Jos Zanten Deze laàtste is

wedsft ,dsecretans íadr€s TnoG

Uit het jaareBlaa lan de secre-

tàns ble€k de verenisinq te ajn u,tqeqroed tor 231 leden Ver. meldenswaaÍd rs dàr de,e ledPn

aÍkomstilt zijn uit lieGt 24 ver schillende qemeenter De Den, ninsmeester werd door de kae

icommE§i€

vooziln prmà

àd.

mini(lral,e qechar'reerd De wed - slÍiidcommissie berichtte in Dosi.tieve zin biimonde van.lan MaÈ

dels De d(Ér STB o€oroàn,sepr-

rde HPldelooo eo "Kao-ellerbo+ rloop hadden ien oomà venoon :Fons Kr€uLels vàuoordda ,1p ?mededelingen van de Jeuqd-portcomm,ss,€ Lwn de Leu rdeze commsre oo,revotoa '-

rr rn

do.

Oàn,eldP Vrjpq 6erKnauÍ sp6k namens d€ Eve ,nenentencommissie. In 1994 ,clq€n weer hlee toppè6 en wel

van tevens

nÈ€í 10. b4l3 LP Hecrten ÍeL

o45.2273Oq De safrenstellinq van d€ ve6chillende Coftmissl€s is àLs volot

-Wedstriid,commhsie Alb€li V"Íbunl Jos l4€yer Jà. 14uldeÍ Ièn Mander\ Jan !àn VlLet €.

RedaktieCommissi€, Annelies van Vlodrop, Ann€ke van Duq Theo Schmeits en Ed S.hiks - Kascontroi€-commissier Hend GieteÀ Jo Wiefts en .los Mpu.r - Evenemenie.-commissier öpr KnauÍ. Huub Prevoo en HàrÍv -

Vemeulen

-Jeuqdsport-commissie Hub Welt

nq. Fons Kreukeh

R..\sà sels

er

P,.,

Rob Gu pen llond Kee Dan'el.l. Vnps

Geanimeerde

jaarvergadering STB On.i€rhou.li.onrnrissiè Co! }Jaar€.. .ros DutÈw"erd

lan de rerzen naar

Panrs

en New

York Ook d€ edaktie commissie van h€t ut>rekende STB-clubblad kwam ààn hei woord Per Èd. ,eEchnnen vàn d,t .lLi6h:a c

Thè(, S.hheits. André RoumeÀ Hub Gerets Ton Miseré ,luno

Mai.:er Hèmao Rufter Hà.; van (ioor. Frà.s Hodinius €n

Wini El€ueld.


Landgraafse loPers in de ban van The Big APPIe

25

L^NDCRrlr -,H.r bès.í lfn and.rharf irar sdrd.n rdn ri& of vllÍ loEE k h@rdc

ll.t tt(nement votdt

h.r oFens hrll-!.ri.us

par a»et ncht maantlen

geho&.n,,ndoí tuim

t,onÍlgtunJ ziit et n! ot

,@rth.t un NeLl York 1)t \'!t^tO.1ar!t 1! 195 th ! r tn 1'tu tlto:\t,tr' ,n,rr

!

ll rrÍrrir(

hn. ."en€os

r, I-andrní.

$Lpp.len zondàB 6 nocer

li bDrr ?utlPn a'E qÍ' s ióí.- d" k,p .F."ki" Dr' r,Lcr P[!o/h r nc rri,í' .l ru n Èr:nir à, h" (rin. rÀÈLh,,n3 BeÍh^

n\1,\.1 r!

l.,hrt th.lè. ht

nt

La.d.raaÍzrtr

Pr

hl

§:J!

Én t$*hönd.rd sul

iréhonderd puldèn mnder n' koms J.n *c ióp de

{M1f Ixril.nldr!! sr(li-

do.n fÍco.S(rrn.i!!ui. ËlstbhoEa, een raa d.

rd, derk,d

!, dcn r:i {roo n dr "ndPc:^! pr;r*".i.F h.,,rrENí nÉE,nr€nrx.n

,n de nrmidLllP

ndrd!honLo'

h.n iJsr Èuropa lctuÉ r. bn.ns.n r;nkrl. m.nÍ.tr tr'l óm

hd gPdfhlp brij\rn owÈ

.r.o3

e.n

En na d€

\ik'nrle ràó .ei

màr

bon v:D

York",.Utrrtrsrcn en

un liàr w. op kunn.n

Né* dàn

ons ma3ndm

v.'hcupeó [È

n$r Th.. schm.ns

trn1

Jrs 1a!.r a. .nóEc klck vJn ln Ncw Yo'k:!n d eÍ i,Lq

h{r én

pJar mLlren

hr pi re ovèr h dodc Dsr h{€1 . ménr d. E"èÈho-

r

rn nr,^Ln rÉ ,"o

àr

r{+{r'

ae

di...n dr oaiàur e^aÍ.n tu;c6 lcderbcn dat er lr3rr rmr ovÈr *n her, mDrhàJ en kP' De m*d.i lob.i m,,r &n dr m.níefiílià.d ,n wedsclop.n alle ;( ,*-*rs lnldleÍb:nd N ' Yorl.!an!.E zun in. - ààn ",xei ,,. -.r.. ur.-h,," .- midd* ar volop in kàin'ne s, " - pànls r.i.psi ha dr! voor NP{ York hun tu $. kPei bLl ssrkeur roor rn.h E(r í!v Én e.zi:rr. herd rx li{:.rdan s:ra. spcciaEls

ó../.x

e.D

hlèo die op ..r rlaan dódPo daar e.n b{hoorlrk bPd I at loor res. 2475 hcr íànbe tuld.n. rn.lusPl ^,cren

r " r,r irr)t!,rri ,\ lr' -r,r, ri,rtdtrr.wrr1.,

Danr.rrqcz lhxirrroDet

rl*',lud

De

/ir,,r!ru,r)ni rrrxl, trl

rrrr,

Landflààíse sè7els.haP dle hebbèà

Rorrcrdah. PanÉ d. lopP(

'r

1i,,/ /r trxdr.i.n

mer djrn[,n rr( rr,Èr^

I

/rr op

r, i ,liL u,rirr r,r r, 1

\

I?

d.!.., r.s D.iRo ..rhou,.Í r. dÉn L.r' b!3 íond.n r. oD dio r*idi. deltrd.B, n..r d. [ÍG& í..nd.r hÉÍr à.r ío@ se loD.i .n is À d.ximun

a$d..t al hà8nd.n io d.

tt, I ",11r rrttt h\rtt I lln, ,r ,r/ !rl ,\rddlirJ

!ri- lot d.!l

d. DRn Dn.hÍ..

r.rhrlÈ" zull.r *. lclí i;r É!r Én LRr ír.i LlorL

Bijtanken

Maar de d..lDto€E hèb-

De 1lleÈn


26

l4' Nike Rotterdem Marathon

17

april

1994

dat de Barathon van Parijs dit voorjaaÍ als cl,ubuarathon uitgekozen wa6 íaren er in Rotterdatr toch nog enkele srB'sr6 aanïezig.

Ondanks

Eet w66r op deze zondàg !ra8 goed te noeDso, rat bewolkt, droog,? graden C, 1,e1 een flinke N.o.wind. De farilie vonken had de organiEatie van deze Darathon op zich genonen, de "Scheepje" lraren u€er afgehuurd zodar na dè ,edBtrijd seèr gezellig nsgepraat kon rorden. iliel, Paula, [onique en Earn, narena de Rotterda[gangerE hartBtikke bedankt voo! deze perfectiè organisa-

tie.

voor oat de wed6trijd betreft raren er 3 verrassingen, Op de eerst plaats PrrrI Bi!a[gr, hij besloot paE sen íeek van tèvoren oB d62e 42 kn te 1open, b€Ide Wi€l of er nog een startnu@e! vrij ua8, zei tègen nie[and uat en liep een tj.jd van 03.04.51.. bijna eèn PR en eerBte SÍB'er. NIaEEe, Frank ll! Dan vielen er noq 2 PR'E, Ear! Àlto! finishte in een tijd van 03.09.38 en ÀIbsrt volburt verbeterdè zijn perBooÍtlijk record .in een tijd 03.12.51. Proficiat, jongens I ! .

UÍISÍÀGEN:

1

vincent

Rousseau

1118 Frank Eisénga

Belgie STB

1162 EarDen Àlkena 1465 Jos,lanE8en 1668 ÀIbert verbunt

srB srB srB srB

2422 Jo van vlodrop 3562 Wiel vonken

STB

23{4 Peter verberk

Àantal inEchrijvingen: 10.000 Àantal gefinishte loper ! 7627

02.07.s1 03.04.51 03.09.38 PRI 03 .09.39 03.12.51 PRI 03.21.56 03.22,3a 03.33 ,37


sporlÍyrielhuopul

E-TrI -..E!'T --ria-rr

I'

IT

!r TIE r--rr

II

II-

I'E tr

a

::

f tIIr-- II !r -

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage -

iledisohe §portbcgeleiding lleerlcn

ommert 10a Vaesrade tel. 04/;92 - 6088

Tnopraal Food Mank& ,ooz al uto aViatfucAe leeeutni//c/en, non Soo/ an €fizo ao.tntetict

Mllemttzaat

23 4oozlo,

'ïel: O45 - 71 43 96


?1

DE ZIEKENBOEG Helaas hebben we nogal een aantal leden díe geblesseeÍd zijn geraakt. Zo zit Ria Mulder nog altijd te sukkelen met haar voet. Ze doet er werkelijk alles aan om te herstellen maaÍ het wil maar niet lLlkken.

Mien Ouaedvlieg loopt de deur plat bij HaÍie van de Laar. Mien heeft haar eerste marathon gelopen en is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. 2e loopt wel maar echt lekkeÍ gaat het niet. Een beetje íust zal je goed doen Mien. Neem een voorbeeld aan mij.

Ook hebben we twee leden, die helaas in het ziekenhuis moesten verblijven. SjeÍ Hodiamont moest een operatie aan ziin ogen ondeÍgaan. lk hebvernomen, dal hiiinmiddels weerthuis is. Wijhopen het allerbeste vooÍ SjeÍ. r TamaÍa SmeijÍers, een trouwe zaalbezoeksler bij Henk, weÍd dooÍ een auto aangeÍeden en moest eveneens naar het ziekenhuis veÍvoerd worden. Tamaía zal enige tanden moeten missen. Bovendien heeft zij enige kneuzinbeo opgelopen. Wi, wensen haaÍ een spoedig herstel toe. Dat we ook nog over eigenwijze leden beschikken weet iedereen. Annemie

Dormans is een van die leden. Ondanks veÍvelende piin in haar aÍm en schouder komt ze toch bij Henk de zaal opzoeken. Men dacht zelfs aan een

nek-hernia. Annemie wilt dit niet geloven en traint ruslig door. Is dit eigenwijsheid oÍ dooízettingsveímogen?

Tot zoveÍ onze ziekenboeo. Waj hopen in het volgende clubblad niet meer zo'n uitgebreid verslag te hoeven doen.


STUUÀ EEN VAKÀNTIEGROET

Het is bi j na

L,Jeer

k1aar, het gefd

dus kan kan de \,rorden ingePakt.

iesnel naderblj. De vakant

zover, de plannen I iggen is geteld,

en

rug z ak

\\\ e- tiia tomt " zssr,, \\-o\x zZ voÍgen" À.ri- .+..---

ditie strrren g{ mooiste de leden hun of de ansichtkaart, !^ -, versie in humor ol-igineelste €'0., naar ons redaktieadres. Laat zien dat jij behalve sportiviteit ook creativlteit en originaliteit in je rugzak hebt. Kortom, de redaktie ven"/acht ge!/oon een gekke, de gekste kaart dje je maar kunt vinden. En weet je wat? Elke kaart dlngt nee '-d. de \ddobor vdn ' .. , en daarbij kont de r.iinnaar ook nog in de krant. Hal.lo,'rde STB-krant'r. Een STB-jury bepaald straks de winnaar en lnaarom juist !i=Le inzending heeft gernonnen kunnen juffle straks allemaal in ons clubbfad lezen, vernoedelljk in het 1994-No4 ollde STB-tra-

od

nunner.

Àls er -.'ó leoen rij.l di. d 1s r.hr kaarten sparen, l aat het de redaktie dan weten. !'ie houden er dan rekening mee, waar deze kaarten naar toe gaan. Het redakt ieadres staat op bladziide l van e1k A propos !

STB-clubblad.

DE REDÀKIIE IíENST ÍEDEREEN EAN FIJNE, VÀ(ÀNTIE I.{ET BEHOUDEN THUISKOI,ÍST.

GEZONDE


?9

.

VAN DE PENNINGMEESTER

Zoals aígesproken tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering

is als bijlaqe bijoevoeodi 1. de balans peÍ 31 december 1993; 2. de winst en veÍliesíekening overdeperiode 1oktobe. 1991 totenmet 31 decembeí 1992 naast de peÍiode 1 januaÍi 1993 lot en met 31 december 1993i 3. de begrotíng 1994. lqdren er vÍagen en'oÍ onduideli,&heden /ijn, neem gerusl conlacl rnet mii op:045 604041 (tijdens kantooruren) of 045 323253 (privéi. TEVENS VRAAG IK JULLIE AANDACHT VOOR HET VOLGENDE: lnqaande 1 januari 1995 za, onze Íekenínq bii de ABN'AMRObank @4.7O.41.469l- beëindigd worden. lk vràag jullie medewerking om nà 1 decembeí 1994 oeen betalingen meer te doen op dit Íekeninonummer,

0.oo0.00.0000

GEVONDEN VOORWERPEN

Wíe mist er een wedstrijdshi(je (STB, wit met blauwe balk). Liggen gebleven in de kleedkameÍ bij AVON in een plastic zak lezamen met een witte Íui en een handdoek. TeÍug te krijgen bíj: Theo Schmeits, te|.352003.

j.l. is een STB wedstÍijd shjn achte.gebleven. De eerlijke vediezer kan dit bij Geí Knauf terug kíijgen. En tijdens de Peter Rusman loop in OiÍsbeek

Tevens heÍinDeren wij u eíaan dat er sinds het Nieuwiaarstrefíen eeo STB windpak New line blauwhaod op z n eiqenaaÍ wacht, eveneens b;j Ger.

0000-000-oo0


Marathon Parijs 24 april 1994 0p zalèrdag 23 aprit j.1. was het dan éindelijk zover. Na enkele naanden van hard werken zou dit dan de cIi-nax noeten uorden. Dè neeste van ons hadden de voorbereiding voortroffelijk doorstaan, getuige de goede tijdèn di.e in de uedstrijden voorafgaande aan deze narathon waren gelopen ( ziè elderg in dit boekje ). Tegen 8.00 uur vertrok de bus vanuit Eoensbroek richting Landglaaf on de tweede groëp 1oper6 op te halen.Daaxna werd tegen 8.30 uur koels gezet richting parijs, Ín de bu6 werd aI stevig gedebatteeld over de eventuele rreèrsooEtandigheden die wè dè dag erna zouden kunne! aantreffen, Weersvoor6pellingen uit kranten,van teletekst, radio en televisie passerde de revue. onderweg l,erd het !íèe! steed6 slechter. De beeolking zette op en de temperatuur ea6 ook neer niet meer zo hoog. De lopers eerden steedE optj-uiEtiEcher. VIak na het passèlen van de franse grèns weld een pàuze van èen uur ingelast on de inwendigé nens te ver6t;fken, Daarna werd de uëg weer vervolgd. Ín Parijs aangekonen, bènerkte ik dat de sfeer onder de Iopers begon te veranderen. Ikzelt begon nu pas echi zenusachtig en gegpannen te worden, iét6 dat ne voordieD vreemd wa6. In Parijs schèen ook uèe! de zon ën de tenperatuur raa,

a16

jé niet

hoefde

bij

té 1open, Iékker.

Àangekonen ons hotel, begon het werk voor ErÈ prèvo en GGr Rlauf. Ieder kreeg een karner aangewezen en we konden ons !.at opfrissen. om 16.30 uur gingen !,re gezarnelijk onzè startnuoBers

halen bij de narathon-expo, geIègen naast de Eifettolen. llu je het startnu@ter in de handen had, vas er bij wijze van sprek€n geen ueg itee! terug, het avontuur kon beginnen.

In de buurt van de Àrc de Trior0phe werden we 1ater : uj.tgezet on te kunnen éten. Er uetd afgesproken oE 21.00 uur terug te zijn bij de bu6 on naar hèt hotel tè gaan, ondergetekendé

is

saEen

Notre Dane gereisd on

net anderen net de netro nàEr

gaan

eton.

:

de


ligt

31

de Etudenteneijk van ParijÉ, het Quaertie! Latin. In deze wijk liggen de re8taurantjes naast eIkaar,Voo! ieder \.at si16, vàn Griek! tot Chinse6, 6tc. t{ij zijn, net het oog op de Earathon, nog uat koolhydraten gàan 'tanken". Daaroll wa6 de italiaan daarvoor de neest aanqerezen plaatE. Àl1een het reizen net de netro is in het begin een waar avontuur voor ons platteland8nen8en . À1s je eerulaa1 het ay8teem door hebt, is het eeo uit6tekend vervoerniddel waar je praktisch half ParijB kunt beréiken. Na het eten ging ieder telug naar het hotel on tè bèginnen Eet de nachtru6t, Naar horen zeggen moest het nogaL luidruchtig zijn ger,€est, ondat in dat hotel ook een gloep jeugdige spanjaardèn 61iepen. Zelf heb ik niet6 gehoord, zo vast heb ik ge8lapen. O[ 6.15 uu! ben ik gaan ontbijtèn. Daar ontEoétte ik a1 enkele lopers dié aI bezig uaren. Eer6t ben ik in de korte broek net T-shirt en slipperE aan 4ar buiten gegaan. Jaooer I Eet uas nu al r.arnl. Dit tieloofd rat voor de volgende uren. Eenieder !,ag o[ ?.30 uur verzaloeld voor het hotel on op 'reg te gaan flaar de startplaats. Mgesproken wa6 on te voet te gaalt, oEdat de buschauffeur het risico niet !ri1dé lopen oll vagt te kotlén zitten in de verkeersdrukte Eij reed alleen det de bue richting 6tart/fini6h plaat6 uaar wij he4 na de loop konden treffen on daar droge

Eier

kleding te kunnen aandoen. Ja! Iíèltiag, die twee rreken voor de narathon een blessure had gekreqen, was in de eerste instantie niet van plan tè starten. Enkele jareD geleden was hij ook niet gestart voor dezé DalathoD. Parijs i6 voor Jan schijnbaar en ongeluksstad. llaar op aandringen van enkele lopë!8, zoal6 Pierre éí Àídre is Jan toch naax geÉtart. We1 Eet een geleende broek en sokken, loaar toch. Dit gètuigt van karakterl Bij de start heerste een drukte van jewel8te. t{aderhand hoorde ik dater 18.400 delneners waren. De start uas op dè cha.Ep6 Elysee6, Bet dé Àrc da lrioBphe in de rug. on punt 9.00 uur uerd ona sachten verlost door hèt startEchot. de eedstrijd kon beginnen. Ín het begin !,as het noeilijk otr op gang te koEen. De neute zette zich langraae in beweging


32

en net 61a1o@en tu88en de aen6en door on enigszins je eigen tenpo te lope[. De zon acheen fel en de teaper6tuur wa6 aI vÍij hoog. Echter na een uur begon de beuolking toe te ne[én en begon het zo naar te regene[. ÀLB ik over nij zelf praat, dan noet ik zeggen dat dit heerlijk rras. Ik bergrkte dit gelijk Bet de tussertijden. Deze nerden direct een Etuk Bneller. t{a ongeveer 22 kB kwaDen lre op de l,eg terecht die naast de Seine 1i9t, Eier noesten l,e 6nke1e nalen ÉtijL naar beneden €en tunnel irl en vervolgens weer een kort stijl stuk bij het uitko[en van de tunnel. Xioí gmadvlhg, overigens haar eerste narathon, begon aI bij 10 kn last te krijgen van een pijnlijke knie, die haar tot 25 k! behoorlijk parten sp€eIde. Gelukkig voor haa! l,as Gior f,Dluf in dè buurt. Eij heeft plaktisch de hele uedstrijd in de buurt gelopen van llj.er on har nentaal te 6teunen. llien vertelde Ee achtelaf dat ze veel aall cer had te danken. Na oDgeveer 2 uur lredstrijd trok de henel !ree! open en begon de zon in aLle hevigheid te Bchijner. voor het gevoèI r'èrd het van de een op de andere linuut ongeveer 8 graden lramer. voor vele van ong ie dit fataal geweest. Op dat nonent liepen de neeste van ons nog Op 6Chena.

Vanaf dat no!ènt begon het zeoegen. De een had i{at di.nder last van de earEte de ander eat neer. R.i! Rèusltrh bijvoorbeeld liep daarnaa8t ook nog blalen en a6 genoodzaakt oD af en toe te i{andèlen, Eij had ondeneg al zijn aokken uitgedaan, Eaar dit hièIp ni€t echt. iroL! Schoruats! kleeg na 28 kn kraDl,en in de bovenbeneD. Voor hen liep een oan die zijn knièen alper berroog, Zo stijf 1ièp hij. John dacht! lraar ig die nàn in qod8naan nee bezig? Toerl hij na séÍl half uur ueèr een8 opkeek, betserkte hij dat hij geen treter op di6 ran net de Etijven benen sa6 ingelopel. pa8 toen rèaliseerde hij zich dat de Eenaen die achter hen liepen, nissói€n 're] hetzelfde over helE dachten. t{aa8t }tién wa8 er nog een debutante, en eel Elly xtor Zij had de Bedstrijd pràchtig gevonden en nergene laet van gehad (echt nièt, ElIy ????). Zij uas dik tevr€den over haar gelopën tijd, en terecht l I


Eet duurt te 1an9 oD ieders prestatie afzonderlj-jk te Bemorelen. foch íiI ik 2 perEonen verneldèn die een puike preltatie hèbbén gelavqrd, naalt onze 2 deblrtanten. uiteraard lril ik nietE ofdoefl vln de andere pleata-

tie6;

EIke:uitgelopen oarathon i8 een prestat.ie. ook aI loop j€ rui8 eEn klraltie! LargzaDer a16 norDaal door de seel8oDstandigheden

(of niet

t.6ii!.

son8

Pierre ???).

voo! de wedgtrijd sprak ik haar nog. Toèn ik haar vlosg uat ze van plan lda6 to Iopen, uilde ze zich daar niet over uitlaten. EeeI zacht zei ze dat ze lond 3.{5 uur uilde lo[Én. Eet eerd 3.38.08. Schitterend I I I Dan hebben lre nog Roger oi:.Iir!s!.Na een jaar van trainen bij de sÍB r.oe8t het e! van koBen. vorig jaa! Iiep hij Rotterdan narathon in 03.27.01 uur. DitÍlaa1 ireld het 3.04.55 uur. van te voren had hij nog getèkend voo! een tijd van 3,10 uur. op naar een tijd van onder de 3.00 uur ll ll Na afloop van de Dalathonr die trouirenE door iedere€n is uitgèlopèn,wèlden we in de nàliddag gedtopt bij de sacre coeu!. ÀtB eeÍr Etelletje pinokkio'E liepen re de trappen oEloog. Boven heb je een pleiltje (Place du Tetre) uasr de 8chi1der8 hun cerken hadden tentoongesteld en Íraar

Àllereer8t RorGuria

portletten werden ggtekerd.

Iater dig avond uerden ee vrij gelat€l oD te doen wat t e zelf wi1d6o.De dag errla hoorde ik dat 8o@igen behoorIijk 'onder de kar' Íraren gekoDen. líaar ik heb sel

begrepen dat het beregezéIlig ua6 geceeBt. Voor Íhro do L.csr eas het en geluk dat hij in begeleiding van anderen waE. Eij vertelde oe later dat hij zelf de ueq niet neer t6rug had gevonden als anderen hèD niet hrdden [èagènoren. [aandag zijn se nog een tlip doo! Pari.j8 gaan naken o[ toen vervolgels tegen 15.00 uur lichting l{ederland te vgrtrekken. Iiat nij i6 opgevallen dat steeds isderèen op tijd bij de bu8 ur8. spraken we b.v. oD 15.00 uur af, dan wa6 eenieder er ook op die ti.jd, Ik heb het vaak anders [eégs[aakt. Rold 21.00 uur uarerl we op de plaat8 vEo beste@irg.Eenieder, denk ik, kon terug zien op een prachtig veekend. Zocel leis, verblj,jf, hotel 418 na!athon saren goed geregeld.

33


34

Ei€rbij

tlxr!

nanens de hele groep AtE Pnlvo ltl bedanken voor dè perfocto olganisatie.

uil ik

0ÍÍS,,ÀCEN,

t215 15 0{ 153 6

1715

2388 2619 2969 3355 {3 34 4371 1123 4913 5 091 566 3 6

050

6659 7117

s317 8395 9266 9 531 10339 10797 12503 1252'l 13 {01

Ed ouaedvlieg Roger ci11is8en Eub Erkèng

03.00.s5 03.01.55 PRI 03,05,26

Íheo de Leeulr Ear[ van Goo! Cor van Eaaren

03.1{.00 03.16,03

Pierle Nuylsr6 Íon

StarDang

Loui8 cordesèner Ger Iol1e!8hei-E Jung Llainze! ,racq.Iendfers

03.01 .27 .31 PRI 03.21.22 03.28.05 03.28,18 03 .2 8.37 03 . 18

.31 .2I .32 .,t 0

Àrdre Roulgn

03 03

Ro6ensrie l.lei jE Maria Fischor

03,

Ealry Lejèunè

Àlice lendfèl8 Jar l{eltillg

Ger schaffhausen Eenri ciegen

Elly (r€rer

03.36.03 03,38.08

{1,3{

03.46.01 03

.51 . 31

03.5i.11 03.55. 0

3

2

3,5 7. 51

John schoeDlakers

04,02,21

Ger Knauf

0{.05.11 04 ,19.t2

carla Ílillens

À{ien QuaedvLieg ReiD Reusink

04 .

19.2 8

01.28.32

deelnenersr gefiniEht. snel8te tijd: LangzaaDste tijd! Àanta1 Àanta1

18.400 15.939

02.10.57 uu! 06,20.35 uur

Àantal dEelneoe!6 onder 3.00 uur! 1161 Àanta1 deelnecers ondèr 3.15 uur! 2509 IrantaL deelneEels onder 3.30 uur: {667 Àanta1 deelnerer8 onder 3.{5 t\ental déèlne èrB onder À.00

uu!:

llur:

7265 9954

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


fi

onnmcts- ca tlmmarbcdriif

H. do lloon'b.u. 045-318849 'Ë::"-J"ïï

qulo Xlimmenderskaal 95 - l(limmeí, teleÍoon: 04405- Í358 verkoop nieuw en qebruikl 1e klas occasrons mel BOVAG garant e in ru I moge|lk reparalie en onderlroLd van alle merken

-

APK-keuringen

schade laxalies en reparalies BP - station Hogeweg 78 - VoereÍdaal,

telelooí 045-751449

]àI'h.TARI^/A<H GAGí '"' r--nmrltrE


BBTERE PRESTÀTIBS DOOR SPORTMÀSSÀGE g?d i

plonee^d ,Pa 4ínaaÀeu

a

EVA COLLÀRIS

- À1to4lnar' rage - Lapen en Aandagetzn

WERETD

l{AÍUUR ÍOND§

Behandeling v1g, afspraak TeI.045-314301 TENNIS

LOOPSPORT

,

. BACKETS

. SCHOENEN

Prince, Flucanor, Wilson, Pío kennex, Snauwaert, Völkl

Kaíhu, Nike, Asics, Brogks, Avia, Etonlc, Reebok, Adidas, Sauconi, New Balanc€, Meírell

. BESPANSERVICE

- KLEDING

.KLEDING

H€lly Hansen, CÍaÍt, Flaim, Agu, Nike, N€w Line, Masila, Frank

Nke, Rucanor, Snauwaert, Elefanti, PÍínce, YvoÍi, Adidas

. SCHOENEN Wilson, Nike, Rucanor, Asics, Adidas, Píince, New Balance

ln clo loopaídèllng woídt saÍEn1èwe*t met WlL À,RUSMAN

HooFDSTRAATse KRflMERn_;,ínr.:.i-a ,y" 4, f6372 Cp LANDGRAAF 045-322s83 Llll UJA\ll 1

E1 1 1 1 1 1

1


,

WAAR GEBEURD !!!!!

35

Hab ErLetr8 §ilde na 1an9e tijd weer èens een narathon lopen. Goed, de SfB giDg naar Parij6 en Eub vond dat een priroa ;gelegenheid oE zich lreer eens op deze afstand te

beFijden. Vlak voor dè start van de narathon werd er ingolopèt, 6anen net larn vall Goor, Toe[ gebeurde wat iedere uedstrijdloper lre1 eeDs overko[t, ja, hoor Eub noe6t nodig naar het toilét. [et va6 ongeveer 25 nin.voor de start, naar waar villd je in godsrlaaÉ in hartjè Parijs een gelegerheid on even i uit de broek" te gaan. cèen nood, er was èen boulrtetrèin vlakbi.j, weliswaar oBgeven door een hoog hek, naar voor een topgporter a16 Hcb geen pr:obleem, Binnen een nuE van tijd lras flub over het hek oaar o jó, ineens sto:ld er een bewaker det een lèvénsgrote hond en greep Eub in zijn kraag. Hub probeerde in zijn beste frans de situatie uit te legge! Eaar de nan toonde gèen oédelijden en Echreeuvde iets van: cendarme !l Onze STB'er rerd opge6loten in e€n bour,rkeet en daa at hij dan. Weg narathon, dacht Hub, 12 rreken training naar de knoppen. over 20 Binuten,,ras de start !ll!l! Maar het gèluk rda6 tset Eub? dè besaker had zich gelukkig bedacht en na 5 minuten zweten werd Hub L,eer in vri.jheid !,as rog op tijd voor de start en liep, gezien de onstaldigheden, nog een prjra marathon

Eij

0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0

New York Marathon 19!)4 0p zaterdag 4 juni as. is er een gezè11ige infoavord gepland voor de hele groep. Onder het genot van een hapje en een drankje kan oen dan lrat nader nèt elkaar kennisnaken, er koden die avond ook llat gastsprekers en er uorden video's gètoond van de N.Y. narathon. Dit geheel vindt plaats in Bernardus-Eoeve in

Trintelén.

0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0


Nacht van Gulpen - 70 km - 1Ut2

juni

1994

De "NÀCET VÀN GULPEN' een van dè bekendste en bèruchtste Ianae afstand wandeltochten. Een leuke afwisselinq tu6sen dè hardloopeedstrijden, maar vergis je niet, beslist niet ninder genakkelijk. De FrorbÀrg, Routeberg, Eyserheidèb€rg en de Í)odc@aq moeten beklotmen oorden èn dat in de nachtelijke ulen waar slaap en vermoeidheid zeker gaan neetellén. De star:t is om 23.00 uu! in GulPèn, tot kiloneter 52 wordt in een groep geloPen.net een Enelheid van ongeveer 6 k[t/uur. E!;ijn 3 rustpauzes, na 20 knr na ki].oneÈer 32 en de laatste bij kiloheter 52. De laat6te 18 kn wordt op eigen te[Po gelopen en nienand za1 de fantastische intocht in Culpen na 70 kD vergeten, liaar duizenden mensen de loPers op\rachten. Een echte uitdaging lill É1k jaar i8 de STB è! vertegenlroordigd, zo ook dit jaar za1 éen groep sTB'ers deze nonstèrtocht hopëlijk tot een goed einde brengen. DLrs voor de liefhebbèrs, valr harte \4rè1kon, hoe nee! zielen hoe nee! vreugde.

rnlichtingen bij rheo §ch!èitc tel. Tot zien6 in de "liACHT vÀN GUIPEI{'.

352003.

0- 0- 0- 0 - 0 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0


ATLETIEKBLES5URES KNIEKLACHTEN:

.-

DE SPRINGERSKNIE

De springersknie

veel voorkomende blessure b1j sprlngers 1s de zogesprlnqersknle ('.iumpers knee- ). De staekspier van de knle (m.Quadrrceps) loopt u1t In een pees, d1e v1a de knieschljf aan het onbeen aanhecht, Door overbelastinq van deze pees ontstaat drukprjn en zwel lrng, íÍreestal aan de onderzljde van 6 de [nreschrjf. Soms treedt dé pr.jn op aan de bovenzijde van de knleschljf of ter plaats van de aanhechtlngsplaats van het onderbeen. Een

naëmde

De plJnklachten begrnnen met zeurende pljn:brj de 6önvang van de urarmtng up of (de ochtend) nE afloop vën het spor-

2

srÍeksp èÍen van de

ten. Als hle.mee wordt doorgetraind kun 6 pl. lke plaarsen op de nen er ernstlge en langdurige pijnklach ten ontstaan d1e nlet meer overgaan tljdens de warmfng Lrp en urtelndelrjk zo erg kLrnnen worden dat sporien niet meer mogellj

k 1s.

OORZAIGN VAN DEZE KNIEKLACIITEN De voornëamste oorzaken van de sprrngersknre zlJn: - 0verbelastlng. Deze overbelastlng kan optreden door een te snel1e trainlngsopboLrw, rnet name als hlerin veel !,Jor:dt gesprongen. - Een verkeer.lP afTettechnl ek lvEarbr.i !,rordt "qesteínd " of

-

"geblokkeerd". Het drögen van sportschoenen Ínet een slechte schokdem demplng (1n coÍnbrnatle met een harde baan). Bedenk hler b1j dat de meeste splkes geen enkele schokdemptng heb ben

I

HOE VOORKOM IK DEZE KNIEKI-ACHTEN

Doe

altljd

?

een goede !,/arÍning-up waarin voldoende èsndacht !,rordt besteed aan de speclfleke sprongbevregingen (mlnrmaal 20 30 rnrn.). Voer daörna 1n elk geval rek


lP

2-

Klngsoefenlngen voor de spleren aan de vooÍztjde ,o hèT bovp-be-r ' r ^aor b-J -r g-F o j- 1"q optreden l 81j een atletlektr6lnr.ng worden soms \\re1 honderden ( loop- ) spronqen qemaakt. Zorg voor een goede spreldlng van deze sprongen over de gehele trö1n1ngstljd. 0ok starten LJlt de blokken en sprlnten zijn z!!aar voor de knlepees. Voer de trainingsarbeld tljdens het seizoen boven

dlen gelerdelrj k op. (ortomr een goede trëiningsopbou!,

is van groot belang. DraEg sportschoenen met een schokdernpende zool en tr6tn 3. n:Let op een harde brj voorkeur ondergrond. Draag alleen sprkes als je een speclfreke sprong of sprlnttralnlng ultvoert. Koop voor de tralnlng splkes !./dar èo sLl-o.oe'póÍloè /oo o-oèr /i-. Besteed tljdens de trainrng en wedstrljd aandacht aan een jurste afzettechnlek brj het sprrngen of het horden lopen- "SteÍnmen of blokkeren" 1s ext.ra belastend voor de kniepees. WAT KAN DOEN AI-S DEZE BLESSURE (TOCM ONTSTAAT ?

alert op het begrn van deze blessure, Een zeurende pljn tljdens of vlak na de sportbeoefenlng Is nlet normaall

l,íees

"Door de piJn heenlopen" le1dt vèn k\raad tot erger. bless!re eenmaal 1n een vergevorderd stadlum 1s, kan genezlng erg lang duren en rnoellljk z1Jn. Je kunt de volgende m6atregelen nemen als de blessure toch is ontstaën: 1. Bust of vermrnderlng van de trëlnfngsbelasttng; het ts lmmers een overbelastrngsblessure. 2, Voer alle bovenstaènde preventretrps u1t. Besteed vooraL ëandacht aan de warmlng up. 3. Koel ln reder geval na het sporten de plJnl1jke plaats door er een rJszak of een coldpak op te legqen of door met lJSblokJes gedLJrende 15 tot 20 mlnuten per kÉer ove de pljnlrjke plaats te mèsseren. Het 1s zrnvol om het koelen meerdere keren op een dag te herhalen. I S ,e e"r , olooè.r 01 ..1 .ts_èl qFo.-t.1, róg Oo- D,.. .e. Lr opdo.l , . cF^ -èL jr on dó t-_-o o. , JrobQti .roo glng door bevrtezing te voorkornen l,Janneer de


5,

Voer spierversterkende oefeningen u1t. Voer d".e oefei9 -.nge. eer sL orbel.sr J1t dàor ot l de knle gestrekt blljft. Als voorbeeld: span zittend of 119gerid de strekspleren van de knle aac rnet een gestrekte knie. bllsse1 10-20 sec- aanspsnnen af met 10-20 sec. rust, zo rno gelrjk elk uur gedurende perlodes van 5 m1n. (brj plJn de oefenrng staken). Ats dat goed gaat, kun je andere oefenlngen ultvoeren \raarblj Je de knle van!lt een 11ch gebogen stand strekt. De klachten tljdens het spor.ten kunnen (tljdelllk) vermlnderen als tljdens het sporten een stukje tape onder de knleschljf vtordt aangebracht. Veèk helpt d1t het beste a]s het tape net onder de knreschlif wordt aangebracht, soms echter helpt het jurst het treste éIs het bandje julst boven de knleschijf uíordt aënge bracht Vraag hrerover advles aan voor'afz'drl achle een t yslotherapeut of sportarts. Als je het bandje Jutst onder de knieschljf aanbrengt, pas dan op voor afknelllng van

H

p^, . ZIe . ..e-1ng. 6. 0m toch goed tn conditte te blljven d.

o.

OeO

ra.

,

kun je andere be\.reglngsvormen opzoeken !,raarbij de knie ntet te zwaar be Iast u,ordt zoals fletsen met een hoog zadel of .r/emmen

7.

met de borstcravtl. [,lanneer deze ÍnaAtrege]en nlet de gewenste effecten opleveren, ga dan 1n leder geval binnen twee tot vler weken naar de hursarts of naar een SportÍnedlsch Adviescentrum (S .14. A. ) . Zlj kunnen dan beoordelen !relke (fysrotherapeutlsche) berëroel 1rq voor jo- 1 , ^!ol s. BrtrNerÍÉId1rg: K\AJ atlebekbless.res. De Springersknie

KNIEKLACHTEN: DE SPRINGERSKNIE


4A

GEHOORD BUIEEN DE COOPERBAÀN

Een bekende sTB-er serd 90 jaar en de nan van de krant vroeq heD: 'lrat is toch het geheim van Uw ho.re leeftiid en Uw ullstekende gezondheid? De nan: rlk sta nooit, \ra.neer ik kan zittèn en ik zit nooit wanneer ik kan Iiggen, dus steeds Te Bed.

onderrijzer: Jan, waarom ,as lit qisteren niet op school? Jantje : Besrafenrs van mijn onderuijzer: Dat kan niet. rk heb je oma eergisteren nog voor het raam zien zitten. Jantje : Dat k1óp! meneer- Het was eergisteren net de dag van haar pens.ioen en ue hebben haàr nóg het raan gezet tot de postbode net de c\éoLe

nos 9e^pÈ<!...

..

Patlent: rrDokÈer, sinds enige tijd 9d i/ steeds sl-chte, /ien. Moet ik nisschien srerkere glazen hebben?" Dokter : "ceen sterkere qlazen/ haar ninder glazen. " - Lieveling, zei de aan-bidder. je bent de schoonste vroue ter vereld. - iíaar, Àntvoordde de lievelinq, datzelfde heb jé ook a1 eens aan ons Uia verteld. voor een ogenblik slechts stond hij sprakeloos, dan trachtend zich ér uit te reddeD, zei hij: - o dat is vat anders, ilia ueet wat een reusachtige leuqenaar ik ben. ÀDVERTENTIE

Grote hond te koop.

Is erg verzot op kinderen op het bureel: van der Elst, hoe koht het daqge zo 1aa! zeit? r,rel menjer: ,À]s ik de lift wilde nenen, las ik op een bord: 'Slechts voor 8 personen! En ik heb zo lanE noeten zoeken voor weleer ik de zeven anderen devónden


tÍainino

tíaineí/ begeleider

maandag

18.30

CoopeÍ baan

dinsdag

18.30

CoopeÍbaan

18.30

Cooperbaan

woensdag

18.30

Cooper baan

18.30

Cooper baan

duuÍloop 1 1,5 u rustige duurlooP snelle duuÍlooP snelh.tr. 1,5 u (vaansp./tempo) ntraining 1,5 u recreanten en ieugd vanaf 12laaí duuÍloop 1 1,5 u rustige duurloop snelle duuÍlooP baant.aining ieuod tot 12 ir.

Ger KnauÍ/

Theo Schmeits Coí v, HaaÍen Annelies van Dijk

Huub Welting Geí KnauÍ llona Kessels lvlaÍousjka

Olislageís donderdg

18.30

CoopeÍ baan

20.30 18.30

zaterdag

zondag

15.00

baantraining 1,5 uur

zaaltraining 1u kond.tÍaining op

Cor v. Haaren

muziek

Henk Thtssen

CoopeÍ

duuíloop 1 '1,5 u

baan

snelle duurlooP íustige duurlooP

Theo Schmeils

KakeÍt

Cooper baan

15.00

Cooper baan

08.30

Cooperbaan

baantÍaining ieugd rot '12 jÍ. '1,5 uuÍ

crosstÍaining ,eugd vanaÍ '12 jaa. 1,5 uut duuÍloop 1 1,5 u rustige duuíloop snelle duurlooP

llona Kessels Marousjka OlislageÍs Annelies

van Diik/ jeugdbegel. Annelies van Diik John HendÍix/ Theo Schmeits


REFPUNT

\AN r/

ra

\t tt !L

'rt/1ODE

24 UURS

GLASSERVICE

311413

STB Clubblad 1994 nr 2  
Advertisement