Page 1

ATLE T IE KVE REN IG I N G

B

BRUryยง

'tl lt' ::)

.-

r 1994 No1 L)

Sport - en

D Tr B

imclub

ru nss ummer

heide


CLT'BBT^.D SPORT

EIí

IÏIICLI'B

BRIII{SSI'TT'BRIGIDE

Bestuur:

Cor Robeertg pale6tlnastraat 228 6418 HI{ Heerlen TeIr O15 - 423412 Secretaris : Jan van Heea Groene l(tulBst.sat 13 6343 BD Klt@en Te1: 044OS - 2734 Pennlngmeester: Euub l{ee116 RooelDènpletn 68 6372 Eli Laad8raaf Tel. 045 - 323253 Jeugdsport : flub ïelttng quaedvlte8laan 28 6371 BB Land8raaf TeTt O15 - 320222 Algenene zakeni llarrl.e VerDeulen 0p het Veldj6 9 .6372 Rtr Land8raaf Te1: O45 - 321893 !íedstr.koBD. : Jos va. Zantea Írlgonlaerf 10 6413 LP íeerlen Te1: 045 - 227300 EvenerDent en korDrtr : Cer Knauf LrDbefoonstraat 6 6373 BD Land8raaf Tel: O45 - 316278

Voorzitter:

Wedstrijdsecretariaat

:

Joa van Zanten lrlgonlaerf 10 6413 LP llèeflefl 'Ie7r O45 - 227300

Public Relations :Àlbert Verbunt codfrled BoEan6Etraat 6372 fiR Lendgraaf

Tel:

Postadres STB

I

Rabobànk Postbank

: t{r. 17 24 33 975 : Nr. 4915695 t.n.v. pennl.ngleea te!

-

73

314854

Postbqs 31131 ó370 AC Landgra.f

Romelaeaplela 6A 6372 VerenigingsnrroEer: K.N.A.U.

Adverteren

045

:

STB

gt

Land8raaf

354

: Vla het bestuur of rechtstreeks bij het redaktieadres

Adverteerders kllJ8en het clubblad koatenloos toegezonden


NEDA TIE@[OIISSIE:

Ànnelies van vlodrop, Anneke van Ed Schiks, Theo Sch&elts,

Dun,

Ulte.lljle tnleverdatuD kopíl : 29 aprl1 a.s. bll Annelies van Vlodrop, XoeDp€1

91, 6372 NG Landgraaf.

Het clubblad verschuat 5r per Jaar. I NHOT'DSOPGAVE :

Pag.onderverp 2 Van de voorzitter

4 5 7 11 l2 l5 17 19 21 22 23 25 29 31 32 33 34 36 38 40 41 45 51 54

JeugdevenerDenten'94 Wedstrijden van de Jeugd

Kapellerbosloop

Ziekenboeg

Winterlauf '93 Winterlauf '93 Kerstcross i93 NÍeuÍe leden Verjaardagskalender Op bezoek b1j de Sint Nieuwj

aarstreffen

Diverse vedstriJden De tovenaar

I{idvlnterrarathon Ne,, York-Darathon '94

Herlnnering opstekergeblesseerden XoningsiÍ1nke1hof1oop

Abdljcross Abdijcross Jaarvergaderlng Ledens tand XNAU-Zuld Jeugd-en sportbeoefening Gehoord buiten Cooperbaan

lngestuurd door Cor Robeerts Rob Gulpen Rob culpen Theo SchEei ts Cor Robeerts Theo Schneits Ed Schlks Theo Schneits

Jan van Jan van

Hees Hees

Slnterklaas Ed Schlks Theo Schmelts Ed Schiks Theo Schmeits Theo Scheeits Huub Neel1s Ed Schlks Jan Itlanders Rob Gulpen Theo Sch0eits Jan van Hees Jan van Hees Ja. van Hees Ed Schlks


Van de

voolrltter

De carnavalsdagen zltten er Ideer op. llenlgeen hleld van deze dagen een kater over. Ook onze leugdsportcoonlssle krdao net een behoorlllke kater te zltten. Op zaterdag 19 februarl zou zoals gevoonlljk oÍ0 3.00 uur de jeugdtralning verzorgd vorden. A11e tralners en begeleiders

waren zoals gerdoonllJk op tijd aaniJezlg, naar vle nlet kvam opdagen varen zeker eeÍI tnlntigtal leugdleden llaruschka van Haaren stond net velgeteld tlen klnderen 1. de zaal terií111 Piet Renssen a11een de Erun8suEDerhelde op kon. Een aantal ouders hadden hun klnderen reglenentalr afgeeeld, doch het Berendeel bleef zonder enlge kennlsgevlng af\tezlg. Zoals Hub Weltlng 1n ons vorlge boekje a1 geschreven heeft staan onze trainers en begelelders steeds veer klaar o,0 onze Jeugd op te vangen. Regen, 6neeurd, koude of zont ze zlJn eÍ. Indlen de jeugd dan 1n zo'n grote getale afrÍez1g b11jft vtnd Ik dat een zeer slechte zaak. De ouders Eoeten zich een6 reallseren hoe onze Jeugdsportcoonlssle steeds veer a11es 1n het rderk stelt oa! de klnderen op een leuke en sportieye i,lJze bezlg te houden. Zelf heb lk jaren 1n deze conntssle gezete. dus xeet ik hoeveel tljd hiernee gemoeld ls. Ik verzoek de ouders dan ook hler in de toekonst eens aan tl denken.

8 februari j.l.

vond de algenene fedenvergaderlng plaats Zoa1s gel,oonliJk ru.an t" gu"t ln het Geoeenschapshuls"," Carré Le Schaesberg. De opkoDst rras nlet Op

blJzonder groot, oaar desondanks 1s de vergaderlng zeer prettlg Dlverse leden vonden het nlsschlen een saale bedoening.


j Voor nij ías het echter een goed teken. l{e hebben een gezonde en geze111ge verenlglng getulge het felt dat ve tijdens een zaalÍÍalning bij Henk het 250 e 1ld mochten vervelkooe.- Dtt aantal hebben lre nog noolt berelkt. Eenk heeft blnnen ons bestuur overlgens afscheid genooen hetgeen ik erg jarner vlnd. HiJ zorgde steeds weer voor een goede lnbreng en dankzlj zijn inzet beschikken ve nu over een prlma Cooperbaan. Nanens a1le leden vl1 1k lienk nogmaal

s

bedanken.

Het bestuur Is overlgens Íeer op vo11e sterkte. Harrle Verneulen zal Henk gaan vervangen terwijl Jos van Zanten de spreekbuls zal gaan vor erl voor de tedstrljdcorÍElssie. Ger Knauf, d1e voorheen de vedstrljdcoDnisle en de evenenentencoÍnolssie vertegenvoordlgde Lal zlch nn a11een op de evenmentencoorolssle conce treren. Een uitgebreld verslag van de algemene ledenvergaderlng vlnden ju111e elders ln dlt b1ad, Ik zal daar verder dus over zvlJgen irant anders naai lk Jan van Hees het gras voor zijn voeten weg en dat zou het laatste zlln dat 1k

Fl1de. De nieuve trainlngspakken zlJn

lnnlddels blj Ertc xr..Der besteld. Albert verbunt 1s de man blJ vle Jul1ie voor deze tralnlngspakken terecht kun.en. In totaal zijn 75 pakken besteld. Er zljn dus nog een aantàl over zodat bestelllngen nog steeds gedaan kunnen sorden.

Ik

zou het

eigenlljk hlerblj

1,i1Ien

Blnnenkort hopen ve veer met z'n afLen de Brunssunu0erhelde te kunnen betreden hetgeen betekent dat het vooriaar 1n aantocht ls. Za1lg toch!


4

Jeugdevenementen in 1994 Het hoort erbij, zeker na hEt zser geslaagd€ zomeÍkamp rcrig iaar in Epen. STB organiseert voor haar jeugd ook dit jaar w€sr onkele 'buitenschoolse acliviteitgn. De jeugdsportcommissi€ h€Elt zich het \r'olgende laten invallen. W€ herhalen op zaterdag 26 Íebruari een gemengde zaaltraining. Kinderen, met ouders, grootoudors, zussen en broers, zijn ví€lkoín in de zaal in de Kakert. Éen stevige mu'zikale dÍEUn en de beziElende leiding van Cor RobeeÍts

zorq€n voor een uurtje

in- en ontspan-

ning.

Op zaterdag 26 maaÍt organis€ren wij een speurtocht in Epen en omgeving. Met na aíoop een samenzijn in e€n uitrspanning ter plaatse. De iougdsportcommissi€l€den llona en Fons (diè zeker) zoeken nog naar e€n geschiKe herb€rg om d€ dorst te laven. De spsurtocht staat al op papier. M€edo€n, natuurlijk. Zaterdag 25 juni rijdt een VSL-bus (met s€cretaris van Hess als gèroutineerde ciraufÍeur) met STB-kinderen naar het topisdl .,vembad Tongelreep in Eindhoven. WÍ zorgen er wel voor dat di€ bus vol raakt. Op zaterdag 3 december zetten we d€ nog prille Sinterklaastraditig voort.

Kennismaking nieuwe ieugdleden

STB is een íamiliebedrií. Dat blijkt uit het groot aantal leden uit een gezin dat lid is wn Sm. Oat blijkt ook uit de nieuv{e oogst van deze maand. MarÍe Erkens, oudere zus \/an Yvette, komt de íamilie Erkens versterken. Ook komen er in een keer lyre€ Verheezens op de lijsl, namelÍk Linda en Érik-

Alle nieuwe leden welkom en een Íijne tijd bii STB. Hebben we al Íoto's van onze nieuwe gasten?


5

Wedstriiden voor de ieugd

Os j€ugdsportcommissle h€Efr v,oor 1994 èen wedstrljdkalsnd€I opg€st€ldOaaÍ staan 10 rísdsfijd€n op in de Íegio, v,er§preid ov€í h€t hal€ |ral, Vooí el dez€ $/€dslrlden wzorgt d€ j€ugdsPoricommi§sie d€ \óorinschÍijving. Dat hoewn ouders du8 nièt megr zeiÍ lg do€n. ln sommig€ g€\iallsn kan de commbsie ook vooí \€ívoer zoígtsn. Wat wil ds ièWdspoÍtcoflimissie dear nu m6€ bsreikdt. De commissie wil deelname van klÍÉeron aan w€dstÍijd€n Elimuler€n. Jsugdlld zijn van STB brengt nËt ds pllcht m€€ on aan rvedslrUd€fl d€el b n€men, st€Íker nog, h€t gaat h do e€Ísts plaats om pl€zier bslevsn aen atlEti€k. Íoch wll d€ commissi€ de€lnam€ aan xísdsfldon b€\Drdsr€n, vratend dat ouders zèlÍ bepelsn oÍ hun kind rijp l8 \Íoor zo lets

spanrcnds. ln dE r€gio yord€n ve€l u,sdstiidon aangeboden waaÍ kirÉsren aan kunnen dèelnomen. WJ maakten daaruit €en kEuze. Natuuriijk staan d€ tvíe€ eig€n STB-yv€dstrÍd€n (Heideloop 6n Kap€llerbosloop) op h€t píogramma, zoals ook d€ dubkampio€nschappen van STB. Een musl \oor €dÍ€ STB-6rs. Oaarnaast nemèn n/e de€l aan rysdstrijden waaraan ln h€t vErlèden al door jèugdleden v,€rd de€lgenom€n, zoals de Abdijcross en HerÍíloop Groene Long in K€íkade (Adrilles Top) €n de Tslematica in Heèrlèn (Marathon Hesdsn/AvoN). Dat programma is aangevuld m€t €nkele wég- €n baEntysdstriJden. Fluim voor elk€ wedstÍd zullen wij de kinderen een bÍieÍ€ meègeven, waarmee ouders hun klM kunnsn aanmeldèn. Hei programma voor 1994 staat hlemaast aÍgebe€ld.


Geruchtenhoekje 1.

(voor de waarheid wordt niet ingestaan) jeugdleden geven Sommige de voorkeuÍ aan een bezo€k aan Maastricht boven deelname aan Een regenachtige, koude trainingsmiddag.

2. 3,

4. 5.

Andeíe jeugdleden combineren hun lieíde voor de atletiek met andere sporthobbys (zoals paardrijden, voetballen, jazzballet). Weer andere jeugdleden laten zich, in sportieí opzicht, niks zeggen door hun ouders. Gelijk hebben ze, toch. Daniel heeÍt vorige week, met ggpaste trots, de route omgebogen langs zijn ouderlijk huis. Ilona §uurt tegenwoordig haar veel jongere blonde zus naar de training.


ZONDAG 5 DECEIj|BER 1993

lOe KAPELLERBOSLOOP IN SCHAESBERG

Zoals belooÍt in het vorige clu.bblad slaqen van de ] PELLËRBOSL@P 1993.

zijn hier

de

}ICDFDLAOP

Unitas

1 1B

Frans llaqernaas Hu-b Heynen

It

26

John Hendrix Jos duteweerd Hub Erlens Niel< Srou{er Ger Schaffhausen Theo Schmeits

I't 45 Sen.

Ilarn À1kena

Sen.

Harn van Goor {in XIeveId

M40 M40

32 33 37 33 39 41

42 42

40

Sen.

t'l 40 Sen. ],1

45

Sjef Hodiamont Pierre lluyrers

l'1 40

Sen,

51

Hub Prevo I,l i e1 Vonken

a4 60

g.lieijenberg

61

Àr1dre Rounen

50

63 65 76 1'7

30 81

Frits Fischer

Ton Le i stra John Schoenhakerg Louis Corde\rener

Frans lliering Cor Robeerts Pierre Vijgen

M4s M45 t1 55 Sen. 1,1 40 tí 40 lí 40 I,! 40 Sen. I'1 40 Sen.

.24.27 a0.2'/ .19 00.28 .2s 00.29.05 00.29.13 00.29.20 00.29.38 a0.29.41. 00.29 .45 00.30.14 00.30.19 00.30.20 00. 30.35 00.31.28 00.31.28 00.31.34 00.32.20 00.32.30 00.32.57 00.33.12 00.34.50 00.34.s1 00.35.02 u0.35.07 a0

uit-


82 E7 89 92 lA2

v40

lLaria Iischer Jos van Zanten R.IÍeys

À1bert

],Íaesen

.35.22 00.36.01 00.36.17 00.36.35 0a.42.21. ao

Sen. Sen. I'l 50 Sen,

Ruud Lieskanp Àantal deelnemers bij deze hoofdloop: 105 TRIIíL(NP

1 4 5 12 1,6

C.Heenskerk R. Janssen Tirn l,leltinh

líub l,leltink Rob Gulpen

Àantal deeloemers

bij

JEUGDL(NP

JEUGDLNP

Vet,I

B

js

F.reukeis

UFr?nd b'j de h6rdlN! !d vnrwl àll. @onàle roDE6 Dr

íéi qeí

ààn dè ove6ninq h ddè 10€ xópcÍeÍbcloop r Nà

aÍl-o

!àn

e, io de we,*Dlàab

sEían odsn

de

ó'srt

men:Í( .DG di i-d2 sï8. kn@n àrFen *hru rera

-

ffi-ï,J;

12 T/I,I 15

JÀÀR

sTB

A

JeLle Ennenga Carolien Gulpen Xander Schiffelers Thi

00.13.55

l,andgraaf

Martijn Àrnoldsen

9 11

00. 11 .20

deze trimloop

Vin.ent Martens Yvelte Irl<ens

L

00.09.28 00.11.09

Sen. Sen. Sen,

T/l'l

lt

00.03.47 00.04.46

JÀÀR

Àch. Top

00.03 .51

S'IB

00.04.58 00.04.59 00.05.11 00.05.37

STB STB


Opname tijdens de zware Kap.llerbosloop. Iinks het bâ&#x201A;Źkcnde Leender-Kapelletjâ&#x201A;Ź.

IIet startschot van de jeugdloop "B"tijdens de Kapellerbosloop door Zwarte Piet afgevur!rd.


-li

Ze had de prijs echt verdiend tijdens de Kapelterbosloop, een 'Riesentorte", die ze al even spontaan onder de aanwezigen verdeelde.Maria Fischer


1l DE ZIEXENEOEG

Door de redaktlekoE0lssle lrërd olJ gevraagd 1n de toekonst zorg te dragen on oÍze geblesseerden en zleken een hart onder de rien te steken. Dat d1t ook van toepasslng kan zljn op de partners van onze geblesseerden b1lJkt !,e1 uit het volgende verhaal.

Iedereen heeft haar a1 geDist, Ik heb het dan over Rla Ëulder die a1 vekenlang door een ontsteklnS aan haar voet

uitgeschakeld is. Ria heeft het verdond zïaar net deze tegenvaller. A1s tk Jan Dag geloven ls zij aan het afkicken en ledereen ?eet hoeveef pljn dlt kan doèn.

Wij vensen Jan dan ook véé1 sterkte!!!

ïtlle@s, een van onze jeugdteden, 11gt ook in de lappenEand. BIJ Sinterklaas kuan hlj nog oet behulp van lwee krukken op bezoek,naar zoals de zaken er nu voorstaa[ moet hlj toch onder het res. Rob heeft problemen net een knle. Irlj vensen Rob het allerbeste toe en hopen heD reer vfug in ons nldden te hebben. Rob

Tot slot vestlgen we even de aandacht op onze l{èelts. Huub is herstellende van ee. herniaoperatle. Hij herstelt rr,onder bovèn wonder ontzettend snel. BIJ de algeeene ledenvergadering Ías hlj er gelukkig weer bij. En dat hij zijn serkzaaoheden voor onze verenlging veer vottedlg hervat heeft btijkt ult het feit dat de rekeningen voor iedereen a1s billage blj dit boekje gevoegd r\,orden. over een vlot herstel gesproken. pennlngmeester lluub


1?

31.

lnternationaler Aachener WinterlauÍ mit Volkswandern

12. Dezember 1993 - Aacheh

Ieze keer hadden de organisatoren van deze aL'reer 315ii ÀAC!{ENËR \|ÍNTERIÀLIÍ er. ee} halve marathon van genaakt Eerst was de afstand 17 km toen {erd hij 18.3 kn en nu 21,1 ln op dit zeker nlel gemal<keLijk parcours. Maar deze "llinterlauf" is hiernee zeker niet een stu-lr moeilijker op ge\rorden. De laatste 3 kn die erbij komen qaan door het Àachener llald en zijn ondanks het vals plat nlet erg zviaar le noemen. Dat John Hendrix als eerste STB'er over de finish l<wan zat er rTel dik 1n, maar \rie is el die Niel Brouvers ? Nog niet zo lanq lid val de STE en het valt me op dat hii gteeds bovÈnaan in de ,iifslagenlijsten te vinden is. Bii deze ,edstr' j,:L Írerd hij 4e STB'er in een prima tijd van 01.25.58. Prima, Niek. Ook zijn hÈt wcer, om het maar eens voorzichl:ig le zeggren, de 'iets oudere" atleterr die de eerste plaalsel bij deze vedstrijd bezetlen. llaar bliiven de "opvolgers" Over 11et verdere verloop van deze viedstrijd en deze dag zal mijn collega Ed Schiks elders in dit boekje vers.Iag


1) UÍTSAGEN:

68 Jóhn ]lend.rix Plaats 2 lÍ45 ltÍ45 Theo Schneits piaats i l 120 Hub Brouwers plaats 6 IÍ50 124 Niek Bron{ers Plaats 15 t140 plaats 19 I'140 i-,IE iiees Hoven i5l llim Xievetd Plaats 9 IÍ45 1b5 Harn van Goor plaats 24 I'140 i l 13 startnr,474 f9'7 Jos Duteweerd plaats 33 I'[30 115 Cor van Haaren plaats 71 M20 ):í, Jo vall Vlodrop plaats 37 I'140 plaats 47 I'135 24P' liub Prevo plaaLs 16 l'145 IiiEL Vonken 2aa plaals 17 I45 Verbunt -6! Albert 2la Jos Janssen Plaats 41 1Í40 Cc,r van Haaren II plaats 82 1420 2:- 7 111 Jos ter. Haar plaats 23 I'145 33',1 John Schoenmakers plaats 52 l'140 341 Frank Xozole Plaats 50 I'Í30 ')12 Harrie Paas flaats 8 M55 plaats 53 M40 l4L Jan llelting p]aats 19 H50 )4'7 Jul1g llainzer ? 3ti, slartnr.471 plaats 69 M35 li3 Hub Weiienberg plaats 59 I'140 375 Louis Cordevener plaats 60 l'140 l?6 Ton Leistra plaals 101 lt20 392 Piet Brouwers 409 I'laria Eischet: plaats 2 V40 ,113 Sjef Ritterbels Plaats 28 1'150 149 Dre Írro1 Plaals 78 l'Í35 pLaats 32 l'150 453 Jo de llit 174 lrans l,liering plaats 79 M35 532 Albert Maessen plaats 44 M50 5'17 Henri Giesen plaats 98 M40 595 llalry Verneulen plaats 100 I'140 plaals 29 I'155 b27 Ger (nauf plaats 9 1160 62A Xd Schiks É,55 Jos vao Zanlen plaats 93 1135 657 l'{ien Quaedvlieg plaats 6 V40

01.21.43 01.24.48 01.25.39 01.25.58 at.27 .25 01.27.45 01 .28.31

at.29.20 .30. 16 01.31.21 01 .32.10 01 .33.06 01.33.45 01.33.46

01

01 . 34, 03 01 . 34.40

01.36.19 01 . 37. 39

01.37.47 0L .3',7 .41

01.38.02 01 .38.04 01 .39. 17

01.39.21 01 . 39. 23 01 .39.23

01.39.55 a1.40.54 01.41.10 01.42.30 0t .42.52 01 .43.45 a1.46.23 01.49 .23

.50.51 .52.28 41. .52.28

01

01

01.53.48


1t

Vervolg uitslagen "Àachener llinterlauf "

659 Pierre Vijgen 660 Ed Quaedvl ieg 57'i startnr.1208 71,6 XI1y Kremer 786 Hub Welling

plaats 94 lÍ35 plaats 112 ll40 ? ?

piaats 124 1140

01.53.50 .53.52 01.55.01 01.58.02 01

a2 . a5 .48

Totaal aantal deelnemers bij deze halve ÍÉrathon:

::.1.?

ria

lE lRrJ4qs BIJ 3E -fxt@8,irtr,

!ltt6. Càtl.t.l rl9Mrrcà.t, tn!1.

29e. 1O!l

a1r,

57a.

l!13 Bmg.!tl. Ch!t.r.t

itannÍ

i

15

Di.tlrd B.lilrllr J.!! 1ZO9 §cheltt. lh.o

53. l23O C.tr.@.

63, 101,

!2 '-

1210

51

AMs..@.b.Ió.

!t.dà!.{ ltur.@tLld. ., 3.! !!s..@.rl.ld.

aa DJI

r? irB

sTB Brun..ulnhdà.1d. -;; ,. ,',i; - s*rc!. I. r'?r''r ' 3"*

r! r!2!:"

31.

lnternationaler Aachener Winterlauf

833


WINTÉRLÀUF 1993

wlelen van de bus die ons naar de winterlauf zou brengen hadden nog geen tien ventelingen genaakt of èen zekere Harrie vroeg of er wef ioffie in de bus was- Laat nu die goede, brave chauffeur de koffie we] 1n de bus hebben, maar de bedj.eningsinstlucties vergeten. Toen 'n half uur later lemand (v) naar de pot vroegf de echte pot wef te verstaan, bleek die niet aanwezig. óachten ze bii Boosten touringcars dat er bij STB niet gedronken ríerd? Hoe dan ook, we bereikten veifig het Vichtbachtal en bij het openen van de bus schoten de STB-ers afs raketten de struiken in. De

op de digitaalhorloges stond 12 december, een historisàhe dag. Het zou de eerste keer in de geschiedenis van de winterlauf een halve marathon worden. nadat nen in 30 voorgaande jaren steeds Í\et de parcoursfengte had geqoocheld, la,4 - 1A,l - 18,5 km. Nu dus een eerste, heuse hafve marathon 21,1 km. Later zou blijkèn dat de organisatie A.T.v., die behoudens het ontbreken van een paar verzorgingsposten, haar werk goed had gedaan. Het verschif in loopafstand, ca 2,5 knl. werd in het rustige bosgedeelte door een extra fusje gecompenseerd. vraag niet of het ook rustig liep! uodderige stukken en gèaccedenteerd terrein sloopten heé1 wat rècreatieve benen. Het weer was uitstekend, lekker fris, geen gladheid noch regén bii een matige wind. Praten we over benen, dan behoorden er ca 90 tot de STB familie, oftewel 45 atleten. Drie dames hadden de moed orn deze eerste, wellicht zilare, halve marathon aan te durven. Het waren Elly Krerners, Maria Fisscher en Mien Quaedvlieg, waarwoor extra applaus. ÀIIe overige hèren atlèten die zich hadden ingeschreven hebben de finish bereikt,

Proficiat

!


16

Afleen good old Hernan schiffèlers kon niet starten vanwege een plotseling opgekoÍlen blessure. sportief zoals Herrnan is was hij ríe] ter begroeting bij de aankonst aan de Chorusberg.

De eerste STB-er die de \,rei kr,ram opdraven was John Hendrix met zijn halve marathon tj jd 1"-/1'.4o ë-Ls 68' geklasseerd in een veld van 833. Tweede en derde STB-er resp. Theo Schmeits en Hub_Brouirers, keurig gedaan nannen

Met groeten aan Àachener Turn-ceneinde 1462, die ons nu reeds voor de 32' i-.íinterlauf op 11 decenber 1994 rlitnod igt. Na de nalse sinaasappels, de verkwikkende thee en cEK-baf lonnen vertrok het gezelschap weer per bus.

had, een rrKneipelr op de Hul" s-Nederland . Ja ja,zowaar rnas men erachtèr gekomen dat het ook in een limburgsch café-restaurant gezellig vertoeven is- In 'd'r Bergbok' stonden de deuren al wijds open toe de STB-touringcar het dorpje binnènvoer. De trinclub \{erd daar door het in keurig kledij gestoken personeel ver èIkomd, wat hierna volgde laat zich raden. voor dè meesten r,/erd het fater dan gepfand, hoe kan het ook anders: deze. dag een primèur

Gezeffigheid kent geen


11

e"*-KY^{'j ,rp,

,.-f. A

Deze kerEtcroas georganigeerd door ÀVON Eeerlen

telt tot

een van de zt{aar3te crossen ia nederlarxd. En terecht, alirect na de start krijgt oen ilrie fliDle heuvels te veflerken daa volgt er een redeli jl< stuk vlal<, zit je dar reer enigziÀs in je rit!è lrijE je de bcruchte "ZevenheuvelenFeg" net als afaluiting een steile tlin, daarna gaat het weer vlai< richtinE finish. Eo dit beulseerk nag je dar drie heer doeb, heerlijk. Bj.j de hoofdloop over 9,8 tn (3 rondèÀ) tras een zecr

sterk veld aanwezigr. Buitel de regiona]e topperg

hatklen

zich zorraar 3 l(enia-

start geneld, eo nerl heeft dit ge*èten, zij eisteo de 3 èerste plaatsen op en het parcoursrekord nen aan de

verd ve4»-rlverd.

3iJ dit slecht.

"rÉar" 3 STB'erB het lang niet rErcours eeo tijd van rolrd de io [iruten te real iceren is lang niet alecht teBee! dat door de sneeuwval nen toch steedg [oesÈ afr€onelr i! de bochtèn èn opoieur hoest aanzettrtr, vat extra lracht kost, Bij de volksloop wa9 het coltingent STB'ers wat groter, Hier had Dè! de keue uit 3 afstarder, 2,9-6,3 en 9.8 ttn. Jo van VIod.roD saaEde zich Àà lange ttjd {eer aan een geweld dedèn de 08,

dit


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


18

crosa eÀ fiDishte op eea 7e plaats, Àiet slecht. Ool< Eq5ry Verneul.D paagde zich aan de 5,3 kn en giÀq als 23' over de streep. Bij de Slts alanes was het Lily ltrof die dit zware Í{ert aandurfde, zij liep zelfs de 9,8 l<n in eo tijd van 00.52.43. Een Dooie 5e plaats. UITSAGEN

H00m100P Kt{Àu ExR

1 35 36 37

I'r.l{olde[Érine

Rob Riksen Theo Schmeíts

r

9800

r,Í

00.31.25 00.40.20 00 .40.24 00.40. 33

PSV

pLaak 31

SeD,

plaats 5 Vet.I plaats Brourers 5 Vet.I Totaal aantal deelnerners I 50 l{ub

YQU§ImP 6300 ll

1 7 11 4l 46

lvo

Stein

Sproocknans

Jo vaÀ Vlodrop Àndre Rouaen ILaEy Vermeulen Cor van llaaren ÍI

Totaal aantal deehemers

s1ts s,Its

sIts s1ts

bij

deze

afstand:

voLKsI€oP 9800

1 f7 78

Rob van Tol lrar* Eisenga

Lily

r,Í

sTB sIB fits

HoÏ

Totaal aantal deelnemers

46

Ilaqeninqen 00.33,51

Pierre Viiqen

5e dame

00.22.55 00.28.16 00.29.05 00.30.54 00.48.51

bij

00.41.10 00.51.45 00.52.43

deze 98OO o.: 101

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


WELKOM

NIEUW

NIEUW

AnneÍnie Dormans Betersbekerureg 90 6343 PL Voerendaal Geb. 05 11-1954.

l^,,

Bon Linssen Baambou!,rstréat 206 6432 EZ Hoensbroek Geb. 28-03-1964

John Hof lvloltbos 3 6371 EA Landgraaf Geb. 12-10-1951.

Natasja van Hoek J.v.Ghendtstraat

Prerre Vtjgen EmÍnaplein 1 6411 JP Heerlen Geb. 21-08-1955

lngr1d

John Borj ans

Bernadettelaan .

Llnda Verheezen Bembrandtstraat

25

6467 GB Kerkrade Geb. 27-02-1966.

l4arjo

95

6374 BD Landgraaf Geb. 22-03-1963.

Takens

0p de Knlp

2

5262 CV Vught Geb. 07-06-1972.

61

6415 JD Heerlen Geb. 16-04-1987 .

E!ik

Ploonen

Veldbrand 1 6372 DN Landgraaf Geb. 12-08-1959.

Verheezen

Bembrandtstraat

61

6415 JD Heerlen Geb. 10-12-1S83 .

lvlarlan Heldens Bachlsan 15 6373 LH Landgraaf Geb. 27-12-7967.

Lenie Boessen Pr. Hendrtkstraat 43 6373 KD Lèndgraaf Geb. 16-06-1963 .

Steeds meer mensen ontdekken

S.T.B.


Personcrlicr E]ly

Kremer

A6n de Beuk 53 6373 AL Landgraaf Geb. 22-07 1953.

Frans Erens --_-> P.tí.A1exënder]n.2 6301 TX Valkenburg Geb. 31-12-1960 .

WELKOM Yvonne Schuyren

Kasteeflaan

2

6415 HS Heerlen Geb . 12-09-1956.

+

Carinè Schuyren Kasteellaan 2

6415 HS Heerlen Geb. 19 10 1977.

WELKOM Nlarye Erkens ------+

0nderstestrëat

26

6415 PZ Heerlen Geb. 07-09-1979. Tamara SÍÍeijtens Dr. Poelstraët 11 6371 EB Landgraaf.

* NIEUW *


21

GEFELICITEERD

t'lAABT 1994.

APR]L 1994.

01 blrEL V0NKEN (50) ** *** 02 ANNEKE VAN DUN (44) 06 BOGER JANSEN ( 16) 07 BALF DE LEEUTi (9) 0g B0SEI4ARIE ]'4EYS (29 ) 10 [lrKE CBILLEY (32) 13 J0 DE !,JIT (53) 14 EVELIEN SII1ONS (B) 15 LoE iíALTEB (45) 17 JOSEE BOBGHOUTS (32) 18 JAN TqULDEB (46) 20 PETEB JANSEN (46) 22 JoHN HEN0RTX (47) 22 JAN I40NDEN (43) 23 PAUL I4ULDEB (16) 24 BoY PorStlANS (6) 26 HUUB NEE LIS (39) 28 FON LINSSEN (30) 30 GER !d0LVEBS (4s) 31 JoHN ST4EETS (51) 31 I4ANoN RENSSEN (7)

06 07 07 07 07 08 09 11 11 14 15 16 17 19 20 22 23 23 24 26 27 28 28

JOS JANSSEN (44) t4ABtrES KoEKEN (37) ANNEKE KREMER (12 ) (42) HUB

I'1ABIE '.'ELTING L. STABI'4ANS (47) FBOUKJE ENNINGA (11)

ERIKA HANDETS (49) Prí{ P0ISMANS ( 10) BERT KOCKELKOBEN (47) [jrLLEr'r [lARCUS (43) ALBERT I,IAESSEN (55) LINDA VEBHEEZEN (7) RIKI HENDBIX (47 )

JAN IYANDEBS (48) VICKY TEEKEN (23) J0 I,IIEBTS (s0) **-** BEN 0ïr0 (43 ) EBlK KBAt'lER (29) JOHN SCHOENMAKERS (44) NOL PAGEN (58) HABRY PAAS (59 ) JACK LENDFERS (46) COB VAN HAABEN (28)

(trainer)

proÍicict


/2 \OG BNKELE INDRUKKEN VAN HET AFGELOPEN SINTITRKI-AASFEEST

Roger Janssen,Karin Muyrers,

Tim lVclting,Maisi Robeerts, en Manon Rcnsen

op het mat je bij

Sll{T EN PIET


7t NIEI]T.IJÀÀRSTREFFEN 19 9 4

Het traditionefe nieuwjaarstreffen vond plaats op zondag 9 j anuari. Onze vereniging zit boordevof tradities; dit was een goeief een echte. Evenals vorig jaar hadden de liefhebbers en recreanten prachtig loopweer. Na de vele

regenval en overstromingen bij de 'buren! inas die ochtend de hemèf diep blauv. Àf even gebruikelijk werd om 10.OO uur bij de TCN-kantlne rverzanelenr geblazen, on de diverse

loopgroepen in te de]en. Er was ene zekere Hans, medisch deskundig maar niet bij de tijd Hij had zich af oÍi half 9 verzamefd en alvast een eigen a'tocnL geb'àzen. Dit al Ies mopperend ondat er zo weinig STB-ers kwamen opdagen. Waarschijnlijk heeft hlj als volgt geredeneerd: rrweer trainen op de heide betekent voorjaar en dus klok een uur terugl'r Niet slechtl

Welting nam de grote groep wandelaars op , horen sleeptouw, rde paden op, de lanen in we hem nog zingen, tervijl gevolg zijn door de nrodder moest baggeren! Kfokslag 1O uur vertrok de rpittlger lopersgroep net als kopnan Hub Prevoo, voor hun 5 kwartiers-run. Het restant van lopers vofgde gedwèe hun herder Ger, Het was wef de qrootste gt:oep schaapjes, die in de sfingerèndè afdafing van de STB-pukkel op zeker monent een 10O neter lang fint vornrde. Iedereen had er op die frisse morgen lreI zin in net de nodige, sportieve lnspiratie, cetukkig $ras er vièer een aardige vertégenwoordiging uit het Domein Klinmen aannreziq, )e ziet zè anders niet zo overdadig bij de Cooperbaan. Nadat iedereen op zijn manier de heide weer eens Hub


24

had opgesDoven, kwam allès terug in de TcNkantine. Daar Liep het aardig vot met fanilièleilen èn overige gaBten. Een stèvige handdruk, hier en daar een onhelzing en eèn gezond sport j.ef nieuvjaar toege\renst. van alLe kanten, dwars, kruiselings en overhoèks werden de groeten en r{,ènsen uitgedeeld, zo hoort hèt . Voor de eerst binnenkonende lopèrs was er 'n lekkère, nrarne douchei men was echter solldair en be-

perktè zich tot In snelspoelbeurt, zodat alle 1opèrs en loopsters fris-

gespoeld aan het feestnaal

konden beginnen. Dè evenenentenconnissi.e had

het voortreffelijk georganiseèrd, broodjés, vele soorten vla, kippeboutjes èn natuurl-ijk koffie en thee. toen de tap ook nog begon te lopen was het feest conpleet. Eèn stevigè pint nag wel eèns <bij s.T.B,>- sons -<hoeft niet altijd>! Tegen vijven waren de laatsten uitgeorakeld, de lichten werden gedoofd. Mèt dank aan het kantine-personeef voor de fijne, vlotte bediening alsook eèn íoord van dank aan de organisatie van dit evenenent,

Naschrift: enkele gelukkiqe lopers en loopsters Írerden aI op 22 dècenber na de gebruike-tijke hroensdag tra-ining getracteerd door Maria en Fritz zij hadden voor elke deelnener een kunstzinnig in roze en vritte l inten verpakte surprise.

PretLíSe

KeÉtdos.n l'1q.lo en Trirz

Inhoudelijk: enkele door FÉitz zel.f gebakken notencakes, met èen in onvèrvalst nederlands geschreven boodschap en eigen crèatie van een drievoudige harpoenenkerstboom,


ZEV IHfr,JYfr'ËíIMP NÍJI,IEGEN 15 KH. 20 novenber 1993

deze {edstrijd over 15 kn. deden een zevental mee. Fralk Ëisenga Iiep er en PR. maar ook de {aren tevreden met hun prestaties onalanks lopers andere een slechte slart die veroorzaal<t verd door de duizenden deelneners.

Bij

Slb'ers

UTTSAGËN

1

3

4

Ilub lleynen John llendrix Frank lisenga IIub Brou\rers Hub Erkens

6 ,7

Peter Verberk Jos v/d llaar

plts 37 Vel.I plts 51 Vet.I plts 375 Sen. plts 17 Vet.II plts 153 Vet.I plts 166 Vet.I

plls

326

Vet.I

00.54.38 00.55.28 a0.57.47 00.58.38 00.59.14 00.59.30 01.03-08

Àanta1 deeloemers bij de senioreo: 2748 Àartal deelneners blj de Vet.I I l7L2 Aantal deelneners bij de Vet.]I : 428

0-0-0-0-0 0-0-0-0-0-0 IIIESCHER BERGIlfiP EIJSDEN

tot het "Nationaa] bergloop circuit" behorende loop is na het loodzvare parcours van de bergloop op de skihelling' in de l,andgraaf de zvaarste berqloop in de

Deze

regio. Hier noeslen de deelneners hellingen van neer dan 1 kn lengte bedwingen.


26

atleten

Onder de ruim 200

,uedstrijd deei.

namen maar 2 STB'ers aan deze

En zij deden hel lang noq niet zo gek. Hub Erkens tjl.snte op plaàts 54 r F-n 00.54.36 qevolgd door Frat < Eisetrga op Zi jn tiid vas 00.55.02

tijd

van

plaats

58

0-0-0-0-0-0-0 0 0-0

Gelezen

in

"LÀNDGRÀÀF ÀI{TUEEL"

I{EW YORK MARATHON S.T.B. EN DE

Zoals we r€€ds ,n Landqradí AkruPel hebbÈn veIme d zal SDoÍten Ínmclub Brun,summe*ieide

dit 6ar deelnèmen ààn de

b€-

íaàndc ma!alhon van NewYork I l€t aÀnlal N.w York qanqers zo

ler.n tril fr het

voodreÍíelijke

vereniqrnqsbldd va.

STB,

È

i.'

mLJ,lclt opgelopen tot 52 L,eísr J4 Jdd^d, nÈm{n dan d€ mra. rhon d'rel Men heeí ook delini' tr€ve alspíaken gemaakl met het ,clsl.rut ràu "KÍooJer Spons Tra-

en Theo S.hme,rs (r.1.045 1520031. We houderi u qraaq

lan een en ander op de hóogie

Jaarvergaderinq D. r.arueÍqèdennq \'ndr

uu n Gemeenschdp\hu s fa,,r r R."ir d,,

s

wL

.nn€menin;.n

van de com:

missies kunn€n dit kenbaar ma' ken bij Jan lan Hees

v"l' r, tldrrr lr" STB uró.o upd'pLr u-niÍ hd vl,, 6Lphlí i; sel Vemeldenswaà;d is dat

9 rdnuaÍi hàhe

krngh.eÍtoveieen eigen bus De New Yoík.oindiiaio6 zij., Ila.

m.'àthon (Apeldoom)i

STts in Ncw York

.,

de besthik-

Vcnnèulen ltel 045-321893)

plaÀLj

op à nsdaq 8 íebruar om 2000

Wed5rrijdkalender

ínond):

1 6

mdràthoi 1E+

januàn 25elnt Spnnt-

cÍoss (Breda)r 5 íebr: Midwntèr

6

{eb'

Keen.ror.(Ud.n! 13 í"bÍ NK Ve dloop VeLerànen (Apeldoom)

2{r Í.1'r

Marathon S.hood

(Schóórl)i l2 maaÉ Twintiq van Alphen lAlphen aan de RL)n) I q maaft 25e InL Wesdand N.1aE. thon lNaaldwijk)i 26 maart Cilv Per C rv (Den Haad ln,.h.rv nqen drenen ntdrq rr

wed5hrdse.,etàr"5§" a.na MÈ\rÈr t. qeschiedetr


21

À,'ENTAUF IIASSfrIEÍNG

4,4

Y,ïi

28 novenber 1993

Bij

deze \^'edstrijd over 4,4 knL behaalde Niek Brourers een prirna 3e plaats in de Il4O klasse. 0ol< zagen \'7e op de uitslagenlijst de echtgenoot vEIn en va.n onze adverteerders ni. ljub Collaris, hij eindiqde a]s 313 in een tijd val1 00.18.37 UÍTSIÀGIN HLC Hoxter 1 Det]ef Jandt 21 Niek Brou!,ers I'140 4\ Ilernan Schiffelers l'150 Àanta1 deelneners bij deze 4,4 krn: 57

00.14.54 o0.7'l .28 00.20.00

0-0 0-0-0 0-0-0-0 G

II,].,RAfi]ER CROSSUUF

9,2 XIÍ 8 januari 1994

23

I'lol l Fra:r-k Eisenga

1

I,lillen

1

I

llarald

l,Íutze Cor van Haaren

ÀSV Suchteleu I'135

4éru IIW Rotterdan II I'Í30

DONDERDAG

10

MÀÀRT OM

00.30.09 00.34.28 00.15.58

00.la.27

20.30

Voorl i cht j.ngs avond. bij:

UUR

IOTHERÀPIE; HÀRRY VÀN DE LÀÀR Honnert 10a Vae s raale Op deze avond $orden de verschilleod testen uitgelegd, en men kan er ool< lerecht vragen over blessules e.d. 0 0-0-0-0-0-0-0-0-0 SPORTFYS


2B

IGRSTCROSS LANNRÀAF

5eo10kn 9 decemler 1993

leze gecombineerde politie/douane cross sordt ieder jaar gehouden bij het Kolonia voetbalterrein in de l,andgraaf. En ieder jaar doell hier trous enkele STB'ers aa.] mee. Het parcours is pittiq en zeker dit jaar daar door de regen op soruÍlige pleltken noqal "nodderig" waren of is dit misschien rat licht uitged-rult. ZoÍrel aan de 5 a1s aaJI de 10 kn. deden sarnen zo'n 90 atleten nee. Op de 5 kn moest Jos Dutereerd die nornaal op deze afstand heer en neester is zijn neerdere erken_ De11

in Cor van flaaren die heÍÍr, zij het pas irt de spriÀt, versloeg. Bij de 10 kn liep $in Budzial erq sterk ziir tiid van 00.39,24 is op dit zware parcours zeer goed te noetnen. UITSLAGËII

5

KIIOIIETXR

I

Hau\rinL

Pol.Linb.

4 ,l

Cor van llaaren Jos Duteweerd

Sen. Sen.

1

llosler

I

10

00. 17.59 00.19.41 00. 19.57

KIIAUE'TEB Po1

.

Àke!

15

Íim Budzia} Pierre l{uyrers

Vet.I Vet.I

Frank Eisenga Àlbert Verbunt

Sen.

22

Vet.I

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

00.35.49 00.39.24 00.40.46 00.40.54 a0 .43.22


Assu rantie-adviesbu rea u E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


.{laaamcrs- ch itlmm e*tadriif a

G 04s-318849 ,H*r'$"

oulo BP -

statioÍ ÍlimmendGrstr.at 95 - ÍlillmGtr, tcleÍ0oÍ: llg05- Í358

-

BP -

-

veíkoop nreuw en gebÍuikl 1e klas occasions met BOVAG garanlie ln íuil mogelijk reparalie en ondeÍhoud van alle merken

-

schade-laxalies en reparalies

statim ltoge*eg 78 - Voerendaal, tetGÍooÍ tN5-751449 revens

.,AR-,ASH

mffi


BETERE

PR''STA

t'I

ES

DOOf, 5PORTIIASSIGE gediploneead.

^potlt

a)reu4

EVA COLLARIS

- atzozLRatàage - íapei e^ llandogeten

BehatrdelitrS v1g. afs Draak Tel.045-314301


29

DE TWEXTAR

Het vas een genone duurtralnlng. dle 9e februarl. zoals a1 vaker het geval sleepte een zekere Hub, notabene van beroep Jeugdtrainer, 'n stevlge groep vo1Ía§6enen, volgellrlgen rlchtlng Kerkrade, "der berg eraaf en eropir. I{le zaten erbll; het íaren bllvoorbeeld de Jannen (neer dan één), HerEan, Annelles, Reln, 'n zekere Hub, Peter, Fons en vele anderen met stevige benenvagens voorzlene sport1ul. Ze schroonden dan ook niet on e1k colDoando 'elgen teopo' Det perfecte dlc1p1lDe te beantvoorden, Berg op. berg af, niets h1eld ze tegen alhoevel het puffen en kreunen nlet van de lucht vas. Illen 1lep door open veld, over verllchte straten, op één nar een sterk gebouude atleet dte kennelljk als taak had oD slulpyeEen voor sliDne longens af te zetten. HIJ kreeg tenElnste een apart coE&ando en verdrdeen ln een donkere tunnel. Nlemand schonk er aandacht aan, de groep kraakte verder. Deze doortralnde sportnan draalde een behoorlljk tet[po, eant op zeker rDonent llep hlj net speels genak honderd oeter voorult. Toèn de lopersgroep zlch veer had aangesloten gàf de groepslelder veer een 'elgen teopoi coDrlando. Het glng a1 &oelzaoer, oaar 1rat v1I Je na zotn rald ln Kerkrade! 0p het elndpunt van dat 'elgen tenpo' trajekt 11ep dle verduvelde koerler Reln ,eer voorult. Nu vlel het toch op. líaar haalt hIJ dat

talent

vandaan? Een laatbloeler oet sterallures soEs? VerEoeld volgde de groep en ondat ook íog het tljdsscheEa ln de knel krrao, koos de groepscoDoandant benust voor een s1u1pveg, de gedeeltellJk verharde, gedeeltelljk net los zand aangelegde nleuve weg langs Teftlnse1en. Daaroo loglsch dat zlln speclale koerler Rein nu net de groep verder 1lep. Peter ploeterde voort 1n het zand, Fo[ske rlep 'pas op Íater', Jan ontviel dat hlj hler noolt geweest vas, en rat zel Reln: iga Daar

door, lk aa te voett. Zo Eezegd, zo gedaan, de rest rende verder rlchtlng Toyota.


JO

Bijna thuls! op een blnnenveg van het Elkske loopt plotsklaps 'n Brote stevlge atleet voor de groep uit. Peter zag het neteen. Nog vernoeld van het zandlopen ontlraarde hlj rreer meteen dle dekselse Reln voor hen. Hoe heb 1k het dan nou? HiJ zou toch te voet gaan glnnegapte Peter stomverbaĂ sd. Ik geloof dat 1s Tle-Ta-Tovenear!

Ik ben het schat ik vrees dat de notor is verzoPen

Hebt Ll

ruikt

?

'n parfum dat nĂŤar 14rn vriend is gek

benz

ine


:?*"

HASSELT

JI

irma aor,iiIitï'JJï,it januari door onze Ioopvrieoden uit Belqie de " Bokrijklopers " georganiseerde 20 l<m. loop rleid ditnaal naar door 3 STB'ers bezocht. Dat is \rel eens andets Deze op 30

ge1leest.

lJaarschijnlijk is de karoaval hier debet aal] \rant op die dag waren er di.verse Herrensietsungen el ook de ÀMijcross werd op die dag gehouden. UITSIÀGXN

Rudi Jacrnarat Henry Giesen Jos vao Zanten Ge. lnauf

01 . 11 .30

Vet.I

0i.38.32

Sen.

01 .41. 11 0r .42.54

Vet.11

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 III D PITNTER I'IAR À T'ÍIOI'I

Apeldoorn 5 febr.

Pierre lluyrers is weer aan een nieuB narathonjaar beqon-

nen. En hoe ll IIij liep zijn eerste narathon van dit jaar i,eer io een sublieme tijd van 02.51,48

(1.15 bove. zi jn PR) . Ílaar haalt hij het toch vanilaan, naar nij bekend is heeft hij in de laatste 2 jaar elke marathon zo rond de 3 uur of eronder gelopen,

Àls het zo door gaat zal hij zijn doel

op zijn vijftiqsLe de vijftigste marathon zeker berei.ken. Hu-b Gerets startte ook op deze marathon en liep een tijd van 03.24.55. Xen tijd waar hij heel levreden nee


1?

Jan lJe1ting, Jos Duteweerd en Ànd-re Rounen ]iepen 28,8 kn.

er

de

UITSI,ÀGEN

?ierre l'luyrers Hu.b

2't,B

02.51.48 03-24-5s

VeÈ.I Vet. ÍI

Gerets

kn

Jan l{eltinq Jos Duteweerd Àndre Rounen

Vet

.

Sen.

Vet,

Í

01.55.30 02.01.00

I

02.01 .00

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 NEW YORK MÀRÀTIION T994

niet veel nieui.rs te nelden var het N.Y.rnarathoo-front, ailes loopt op rolletjes. ÀL]een \rat de sponsoring van de lrindjacks betreft hebben we FaL tegenslag, een bedrijf dat io eerste iostantie HeI interesse had heeft jamnergenoeg op het laatste Deze keer

momenl afgehaakt,

llarry verneuleo is nu naarstig op zoel< oaar nieuwe sponsors

.

4 n@Le. §: verschi jnl er io het dagblad " De Lih.burger " ee! uitgebreid artikel over de STB en over de Nev YorI líarathon reis in het bijzonder. leveDs eordt er een groepsfoto geplaatst waar ( àijna ) alle Nev York gangexs op staan. Het definitieve aantal lopefs/supporters die naar de BIG 0p

y4ièq

gaa! is 47. Er kunnen Doq: een paar ÀPPLX

hebben

bel

bij,

dus nochl

je

nog

d-an

llarry Verneulen 045-321893 Theo

SchÍreits

0-0 0-0-0-0-0-0-0-0-0

045-352003


HERINNER]NG

HER]NNERING

zoals vellicht eenieder weet (leesr behoort te weten) dienen \rijzlgingen in het clublidmaatschap vóór 1 december van e1k kalenderjaar in het bezit te zijn van onze secretaris Jan v. Hees. Desondanks konen er na deze datunl nog steeds berichten van Íijzieingen van onze leden binnen. Zeker a1s het afmeldingen betreft wordt het voor onze vereniging (de penningÍÍeester, dus) erg moeilrjk orn de betreffende gelden alsnog binnen te krÍjgen. De jaarrékening naar de K.N.A.U. vordt nanelijk door ons vooruitbetaald. De vereniglng blijft dan steeds net een financië1e srrop zirten. Bij dit clubblad tréft e1k 1id de nora 1994 aan. lÍutatie's, die gedaan zijn op een correcte wijze, zijn hierin dus ververkt. Indlen de mutarie gedaan is nà 1 december j.1. kan het zijn dat deze niet meer op tijd door de K.N.A.U. ververkt vèrd en dient het betreffende clublid de nota dus re betalen dan$e1 even contact op te nenen net de secre

taris of

HOUD

1 12-1994

penninSneester. DUS

ÍN

DE GATEN

!!I


I

OPSTEKER VOOR T,ANCDI.'R

I

IC

GEBT,ESSEERDEN.

d.L d.u.b. niet dls een psycholooisch eèTc1éT een hàrt ondet de rieÍr \oo] deqenen die'n hardnekktqe blessL.re hebben. Len blFssure 01 /ie,' z ijn, Lre beooelen ze alfetwee, want beiden beletten je om te trainen. Beide phantomen zijn oorzaak dat sommige sportsfui ziLch zargen maken omtrent conditie en/of topprestatie. Niet afleen dat zi) ztcil zorgen naken, maar er zeffs een obsessie van krijgen, zo van oei, oei, hoe moet dat nou net n'n naatje, die gaat straks harder dan ikl Of, hallo, mijn toptijd hafve marathon gaat naar de 'Filistijnen/. À1 luisterend in het peloton, op trainingen of bij 'n toevalfig praatje kreeg ik steltig de rndruk dat er ,n zekere vrees binnensluipt bij clubleden, die langer uit het trainingscircuit zljn dan ze Llef is, meestal om bovengenoemde redenen. wel beste sportvriend, op de eerste plaats zeg ik tot hen die het aangaat: /Maak je daarover qeen zorgt stop dat gepieker./ Ànqst vrees en stress, het zljn sfechte raadgevers; het levert n.1. geen positieve bijdrage. Nog erger, het vertraagt je hersteltermijn door de intense relatie die er bestaat tussen het physièke en psychologlsch liezen. Er moet een goede bafans zijn bij deze 2 grootheden in de positieve sfeer. Het feit, dat je toptijd terugvalt, c-q. je sportvriend je nu voorbij loopt, zal je ,worst \{ezen'. Het is ook pure onzin, on je voor zo,n gedachten op te winden. Wat is uberhaupt een toptiid? De beste STB-er, t.o.v. een nationale atfeet; deze atleet \deer in vergefijk met internationaal; deze lnternationale atleet ueer afgezet tegen de afrikaanse, nu ook a1 chineese wonderlopers. . . . . . . Begrijp ne goed, het is relativerend, zo betrekkè1ij k.

lBeschouw

qèkaut,el, naëT


15

Maar in één aspekt staat sTB bovenaan, dat is de sportvreugde. Juist het rekreatieve van onze c1ub, onder elkaar Íret elkaar trainen, sport beoefenen, maakt het rdaardevol. Er is straks na je herstel weer een plaats in de

gelèderen van je clubgenoten; aI is hèt 'n trapje fager, 'so wat', de spelvreugde is er niet Ítinder om. Bovendien de gezondheid blljft over$/innaar in elke training, bij elke wedstrijd, daarvoor ben jezelf afs eerste verantrroordè1ij k. Ik bèn zelf ook geruine tijd uitgeschakèLd geweest, liesbreuk operatle. Toem kwamen ook die zorgelijke impulsen van 'dat wordt nlets meer'. Bovendien was ik niet meer dë jongste, om op een snel herstel te kunnen rekenen. Het duurde uat fanger, maar geleidelijk aan kwam toch de conditie terug. De laatst gelopen halve marathon in Àken bevestigde nijn oorspronkefijk niveau en verdreef voorgoed de zorggedachte "Het wordt niets meer". Nu is het iouw beurt. Deze opsteker kwam mede tot stand door de posltieve bijdragen van enkè1e sportvrienden tijdens de trainingen, waarvoor nog hartefijke dank- Af die hardnekkige gevallen wensen vij een extra spoedig

herstèl

.

q

Hij heeft zich hier eiqenlijk nóoil echt thuls qevoe]d.....


16

10 e KONINGShTINKELHOFLOOP VALKENBURG a. d. GEUL Op 16

januari i.I.

werd aliteer voor

de l0e keer de Koninqs\iinkelhof?RlM Loo! gehouden. Éen van de organisatoren van deze loop is Rene Jongen, bij de S.T.B.-ers wel trekend. Ik maakte door toedoen van Frank Eisenga enkele jaren geLeden ken nis met deze loop. Hij zei tegen Àlbert verbunt en mij dat we eens mel deze gezellige looP moesten rneedoen. OP een zoÈdag in januari gingen vre richting Valkenburg, benieuwd waf ons te i4achten stond. Bij aankonst bleek de (oningswinkelhof een gezellig cafí te zi)rL met biibehorende appartementen, gelegen op een heuvel met prachtig Lritzicht op de Geul en de bierbrouwerij De Leeuw. De loop bestaat dL d.ie jaren urt zes rondPn, wdè r i1 11,7 km i{ordt afgeieqd. VeniiÀig is de steeals teruqkerend klim naar het cafe'. Ook kom je steeds lanqs de bierbrouwerj j en kijk je iedere rofide met meer dorstgevoelens naar de glim&erlde brouwketels. À1Ie deelnemers worden bii iedere door koÍrst bij naan aangenroedigd vo1 te houden. Na afloop is er steeds een heel

gezellig loperstreffen, waarbij er steeds een zeer rijk gevulde tombola is. Zo kreeg dit jaar iedere deelnemer een jubileum t-shirt (inschrijfqel"d f5, -) en ivaren er prijzen, zoals koffertjes bier, reischeques e,d.Het 1s nog steeds jammer voor de orqaoisatie. dat het aantal deelnemers noqal laaq is. Zoals elk jaar deed ook dit jaar weer een vaste ke!n S.T.B,-èrs mee net déze wedstriid.


)7 KONI NGSII INXELHAT-TR I],ÍL@P

VaIkenburq 16 tanuari 1994 Deze door een oud STB

lid,

Rene Jongen, qeoroaniseerde

trinloop vordt dè laatste tijd door sleeds neer STB'ers bezocht. DitÍnaa] lraren er 6 aanweziq op deze vlg. hun zeggen "qezellige" i{edstri jd.

DÀIIES

i

J,8

van

ri U]TSLÀGTN

I

KIt.

l,laastricht

Uun

sT3

aa,32.25 00.36.05

Àantal deelneensters: t2 ]IEBEU]T,7-K[,

I Il.Thinister i2 Frank Eisenqa 19 Jo van Vlodrop 20 Àlbert Verbunt 31 Jal llanders 36 Peter Jaissen Àantal deelnÉmers:

l,laast r i

cht

STB STB STB

STB

00.38. 3: o0 .44. L4 00.48.35 00.48.53 00.52.21 00.56.11

36

0-0-0 0 0-0-0-c GEVoNDEN VOOR14ERPET"

is in de TC$-kantine een line, blauw/rood achtergebleven. In hel jasje ziten eveneens een paar z\,iarte handschoenen Terug te verkriiqen bii Ger Knauf, Tijdens het nieusjaarstreffen STts

windpak

-

Nev

0-0-0-0-0 0-0-0-0-c


J8

Abdljcross Kerkrade 30 lanuari

De Nos-verslaggEveí en onze STB-íreelanc€jourmlist hadden de taken goed wrd€eld Hij zou de senioren en \Élsranen \€rslaan en ik zou de jeugd yoor mijn r€k€ning nemon, WE w€rden alleb€i nat en koud €n kregen beide spann€nd€ lop€n t€ zl€n. Onzs STB-i gddelegatie Íno€fit €Í zijn, 13 lopors, en in t€genst€lling iot \orig jaaÍ li€p€n (op €en na) all6 l€d€n ds Kl\.lAu-lopen, wrdesld over zes ls€ítijdsklassen, B€gelgiders en ouders krvam€n stopwatch€s lgkort om d€ tijden sn plaatsen bij tq b€nen. De g€Nokt6 tiiden ziin dan ook bii benadering. ln d€ scholenloop, leetijd vooítgezot onderwijs, vooraígaaM€ aan de 'echts ryedskijdèn' liep Rog6r Janss€n mst grotè pas €n hoog tempo owr de 1450 m€ter naar s€n tiende plaats in 5,40 minutEn (sn€lheid 15,04 km per uur). Op do voet gelolgd (5.47) door de doorgEscfDten zoon \lan uw eigén verslaggev€r, die maar g€€n lid van STB wil wordèn terwijl daar wel zijn toekomst llgt. Roger kiktè trouw€ns op d€ heuv€|, die tyíe6 keer in het parcours voorkomt en die als €€n scherprecàt€Í fungesÍl. Opvallend was dat Rogeí (en die andore) bij ds Sart bijna ac+rt8raan staan, zlch daarna met een tandj€ groter voorbij 20, 30 lop€rs fi.rrmen en in de tweede ronde naar €on koppositie lop€n. Zou €r s€n hog€re klassorinq inzittgn als z€ van meet aí aan \/an \orgn zouden mgld€n, Terug nu naar de kleinere leden. Evelien Simons schoot in haar klasse naar €€n 14de plaals, de 800 modderig€ meters in 4.13 mlnutsn. Ze was al de ,inish over voordat ik h€t in d€ gaten had. En dat komt door Ewlien. En wat te zeggen van Thijs. Thuis bij Kreukels ls vooraÍ gewBd oÍ Thijs laatst€ zou worden. lk telde op de ÍinishlÍn nog vier and€t6 sportieve kindeÍen die achter de jongsto keukels eindigden. ThÍs, wiens wijz€ van lop€n genetisch is gecopis€rd van zijn vader, kryam blnnon in 4.32 minuten en werd daarmee 18d6. ln de €eíste '1450-meter loop li€p Carolien Gulp€n in haar uppiE de bína anderhalve kllometEr, gsz€llig oplop€Íd m6t, lolgens haar, e€n echt K€Íkraads m€isie, in 7.52 minuten en wrklaarde vooí 6n na de wedstrljd, net als haar vad€Í, €€Ír hakel te hebb€n aan h€uwls. Ons ge$€ld zat ln ds \.olg6nde wedstrld, met zss loden. Oaar zit w€l progrossie in. De snelste yan dezs elg€n h,vs€kvii'r'er, d€ ouders bÍoor Kreukels, liep op deze ond€Ígrond en het bero€Ído vr€er een snelheld


ilshamcÍs- cn tiÍnmsÍbcdrirÍ

'Haön ,li,.U. do 'H. ff 045-318849 ::::, '

:

::=

l:

oulo BP -

statio[ Ílimmende]straat 95 - Ílimmen, teleloon: 04405- 1358 verkoop nreuw en gebrurkl kas occasions met BOVAG garante in rul mogelijk reparalie en onderhoud van alle merken

- le

schadetaxalies en reparaues BP - stalion llogeweg ?8 - Voereídaal,

revens

leleíoor 0{5-75Í4,19

,AR.*ASH

Hffi


BETERE PRESTÀTlES DOOR SPORTMÀSSAGE

sodiplonzzad '4PO4Lna4retl4 EVÀ COLLARIS

- rFo)LLnarrage - Íapen en Landagezzn

Behandeling v1g. afspraak Te1.O45-314301


19

van 11,73 km per uur. D€ anderen dsd€n niet wd \/oor hem onder. Bart, met rode app€ltjeswangen en in karaKEristieke s1Í1, kwam binnen in 7.25 minuten. De slrijd achtsr hem was hevig. Batí de Leeuw schooí (vanwege de r6g€n) ondor het Ínishdoèk door in 7.29 minuten en Pim Poismans (laat di€ jong€n maar schuivsn) haalde uit met 7.45 minuten. Onz€ €igen Xander, onop\allend maar rap, keek Pim zowat d€ moddsrspett€Ís van zijn Uui, zo koít daarop (7.56 minuten) kwam hij binn€n. Jelle Enninga, met ve€l trouw€ suppoÍters langs de lÍn, rondde eefl íractig later aÍ, net binnEn ds acht minuten C/.58) en zette daarm€e een trend voor zijn laier stad€nd€ zus, Heel €ven daama, bij het publi€k schutting zoek€nd tsgen wind en regen maakte Roel SpierE de STB-zaak compleet met 9.20 minuten. Toen volgde een duet van d€ i€ts oudere STB-meisjes, Froukje (atspraak is alspraak, dus ik loop yandaag) Enninga en jong$e aan-

winst Judith (toch draag

ik

de

STB-trui van mijn vad6r) culpen. Beide zetten knappe tijden n€ér op een terrein dat het rrcord drassig toen al ni€t meer tlaard was. Judith kwam al dieselend binnen in 7.59 minuten en Froukje liet haar broer zien dat ze hem binnenkort voorbij zal gaan (8.22 minuten). Als kroon op het STB-jeugdwerk, liep Erik Welting in een Írisse stijl de wat langere grote ronde (1750 meter) in een allesbehalve beroerde lijd van 9.29 minuten. En toen was het zaak om met jassen, sjaals, paraplu's en bidons de weg terug te zoekEn naar de auto. Een krentebolletje in de mond geklemd. Nat, koud, maaÍ met een voldaan gevoel.


ABDIJCROSS

Kerkrade-Rolduc

Zondag 30 januari

De LB,D-!@§§ eeo van de oudste en zwaarste crossen in Ilederland. Sinds een paar jaar maakt deze cross deel uit van het Linburgs Cross Criteriufi (LCC) eA is voor het selzoen 93/94 de Iaatste in de reeks van zeven crossen. In het LCC werkeo 6 Belgische en 1 Nederlandse atletiel.;.r. (Àchillis-Top) sanen. lit belekend daL er een zee!. sLerk veid aanwezig was, onze regionale toppers hadden tegen dit geweld \reiniq in te brengen. 'dàt het parcours betreft: zonder spilies \.Ias het qeen ',*o en i o. èLod-ing zelr g-ya6y1r;q. ;l.i STE leugd was goed verteg.enwoordigd in tegenstelling

I,c!

,1È

voiwasseneri.

UITS1,ÀGEN

iupillen

!

8QQ

Eeter

Xvelin Simons

S'IB

Thijs Iireukels -y,.rp j.

I

J5

42 4_r

15

19

lel À

1{50 meter

STB

JLTNGENS

Bart Kreukel.s

00.04.23 00.04.30

en IIISJES 00.47 .26

Jelle nÀninga

STB STB

Froulle El1ninga

ST!

00.07.50 00.08.21 00.07.53 00.08.21

Rà1f de Leeuw STI Xander Schiffelers STts

00.05.47 00.07.59

RoeI Spierts SïB Carolien Gulpen STE

luniqlF4 D 1250.neter.JQ\qllis

'i

11

Xric Í,leltinq

45

28 [ 5a -lt'

STB

0a.09 .27

7950 neter Joha Hendrix

STB

00.34.04

/q5Q rlelqr IIu-b

STB

00.35.38

BrouÍrers

0 0_0_0 0 0-0 0_0 0


JAARVERGADERING ALGEI.4ENE LEDENVEBGADERING

STB

VAN

08

41

FEBBUABI 1994.

tan!,re7lg oo opTe-AlgeÍe1e Ledenvergaoprlng: 50 sr-ergorec.tr qde -teden, I ncl . 6 BestJLrsl pdp.. Afu/ezig met kennisgeving waren 16 1eden. opening om 20.20 uur door de Voorzltter Ínet een hErtelt.j k we@p<onsl Len opzr chLe van het grote ledental, valt tegen. H1ern6 geeft hij een terugblik op het afgelopen vereniglngsja6r. Verschlllende punten passeren de revue met o.a. het spljtig afscheld nemen van Henk Thljssen als Bestuursfid. De voorzitter elndtgd zljn betoog met de woorden; dat we nog lang op deze prettlge manier, Ínet deze gezellige en gezonde vereniging, onze sport kunnen blijven bedrljven. Dp notulen vè1 de Algemene Ledenvprgaoertrg d.o. 10 rFbr. ;1993. AanqeTlen er geer vragp^ cq. oo- of aan-lefllrgér op deze notulen vanuit de zaal zljn, worden deze goedgekeurd o.der dèn(zFgglng aan de secrpÍèrts. !ierr" volgoe het Jaèrversldq vaÍ de Secrelar1s wàart^ dete ool. eer Ler@n-gingsJaà-. De vereniging rs lnnlddels uitgegroeld tot een vereniging met ruim 231 1eden. Deze komen uit 24 verschlllende oeÍneenten. Zrjn dank gaat u1t naar allen die zich daarvoor"hebben inqespannen.

Het veaslag van de líedstrijd-Secretaris was kort en krachtrg. -er?-t àlternàal-ii eder ore oaar^ rnte, resse voor heeft kan dtt opvragen. I.v.m. haar beë1nd1g1ng

als secretarls

overh6ndlgd de Voorzitter aan Carla.namens de vereniginq, een attentie. De Penningrneester geeft aan dat door onvoorziene omstandigheden het Financieef Veaslag in het gedr6ng is gekor0en. Situatie 1s in het Bestuur besproken. Voorstel van de Pen ningmeester is om noodgedwongen 1n het clubblad 1994-2 aan

ONTWIKKELINGEN VANDEYERENIGING


4) ledereen de balans/verlies en !{instrekenlng, vié een 1nleg vef, te presenteren Ínet iekst en u1t1eg. De vergadering ging hiermee èkkoord. bevindlnDe Kascontrole-Commissle geeft verslag van haar qF. Alles was p"rfÉrï en lorrert 'r1 oroe. De pen-ingneesier rero hrerra voor 2lin goeoe admlntsLrètie qedechèrgeerd. via Jan l'4anders' De bledstrlid-Commissie bracht fr§!g-!l!

@ezelfdemensen,

Bedelljk stabiel waren de Heideloop en Kèpellerbosloop 93. organi-satorrsch en financieef goed verlopen. Dankt zljn

e-leden en alle medewerkers. Fons Kreukels heeft de eer het verslag te doen van de Jeugdsport-Cie. Het jeugdledental 1s aan het-dal-en. Druk lZat-ger,/eeilop het gebled van eveneÍnenten. In de persone1e bezettlng 1s er een wisseling ondergaan. Lynn de Ley \,rerd opge!olgd door Cios student Danr'ëI de Vrles .E! is een francrële sponsorbljdrage toegezegd om de jeugd aan un1 f omre kledlng te voorzien. Ger Kn6uf doet namens de Evenementen_Cie ziin verslag met een terugblik van de elëieméiEëF-Eiè-!6or de Cie zljn georganlseerd geworden. Voor het jëar 1994 staan op het programma: reis naar Parijs en een reis naar New York. De Bedaktle-CIe geeft aan dat met het groeien van de verenlging ook de op16ge omhoog gaat van het clubboekie. Deze 1s momenteel 250 stuks. Per j aar verschijnen 5 edltles. l4in punt is de dunne spoeling van ingezonden stukj es door de leden zelf. Tot slot gaat de dank u1t aan alle adverteerders. Vervotoèrs ore.rqL nen\ rhrl,sen Jersldg ult over de realrCi

sotre ian d@\

.1

GÈr.cn:,e

Hrl. Het begrote bedrag ts beduldend minder geworden We zljn nlet a1leen binnen de begrotlng gebleven maar hebben nLl ook een subllem baantje gekregen. Dlt jèar zullen er

verschillende onderhoudspunten gedaan moeten gaan worden De Voorzitter bedankt Henk naÍnens de STB van harte voor zrjn'nzpt pc leerL rae het overrardlgen van een dlle_tle

U neemt toch ook deel?


!)5

afscheid van Nenk, d1e al eerde, te stoppen afs Bestuurslid. Hierna last de Voorzitter een pauze in van 15 Íninuten. Het volgerde ègeadaoL.t 1s de begroLLnq voor 1993. 0e Penn.Lnqmeesler qeef! ooL hier aaa er nleL aa'l Loe !e TlJn qekoÍnen een begrotlng op te stelIen. Dit naar aanleiding van zljn plotsellnge opname in het ziekenhuis. Het zeffde voorstel is vén kracht a1s blj het financieel verslag. De vergadering gëat ook hiermee accoord. Hierna is de kandidaatstelling Bestuursfunktle en Bestuurs verkiezing aan de orde. De voorziiter geeft asn dai het Bestuur op zoek is geweest en voorstelt om Harry Vermeulen zittlng te laten nemen in het Bestuur.Vervolgens is er een opvolger gevonden 1n Jos van Zantan dIe berer.d 1s het l{edstrlj d-Secretarlaat over kennen had gegeven

te

te willen

neÍnen.

De vergaderlng gaat accoord met belde heren. De Voorzitter bedanki belde nieuwe Bestuursleden heel hartelljk en geeft

aan dat het een luxe is om weer met een kompleet Eestuur aan de slaq te g6èn. Vervolgens is er de samenstelling van de dl'velse Commis-

sies.

[éddtrrj d-Cre: Albert Veibunt, Jos iuleyer, Jan Mulder,

Jan

Jan van Vliet

en Bein Reusink. l4andèrs, Bedaktie Cre: Annelies van Vlodrop, Anneke van Dun, Theo SchrTrelts en Éd Schlks. Kascontrole-Cie: Henri Glesen, Jo l,(lerts. Res. Jos f4eyer' Fvenernenten-eIé: Ger Knauf, Huub Prevoo en Hamy Vermeulen lélqdaódT:e.Le: Jub !,y'e1Llnq, Lois kreukels, PreE qp^ssen, q-oo-GLlpen éanqevJlo neL Ilona <essels e'] D"r.Lël de Vr'". ondeihouds C1e: Cor van Haaren, Jos Dute!,/eerd, Theo sch-ilts, AndÉ Houmen, Hub Gerets, Ton Miseré , Jung lvlaln ze!, Herman Hutten, Harm van Goor, Frans Hodinius en ['Jim E1eveld.

Hlerna volgde

de Bondvraèg. Er rs nreÍnand in de za6l dr.e gebrulk w1I maken van de rondvraag. HieroP vraagt de Voorzltter 6an de aanwezlgen;

wii zitten niet stil...


44 h/1e

heeft er iets op- of aan te merken over het verloop brnnen de vereniging. 0f heeft er iemand opmerkingen op het beleid rn het bestuur. ook hlerna is er nlemand d1e gebrulk v,,il maken van de gebrulkelrjke rondvraEg, op Ed Schiks na, die vraagt om toellchting en aandacht voor de tr61n1ngen. H1j zag toch graag zijn wens om met 2 groepen, een langzane en een snel 1ere, te blij ven t!61nen. De Voorzltter stelt Ed gerust met de mededellng dat d1t altijd het stleven is geweest. I4aai a1s de totale groep te k1e1n is, trainen met 1 groep, Íekenlng houdend dat iedereen aansluiting kan houden.

Slulting Algemene

;

de Voorzrtter s1u1t

de vergaderlng met de mededeling dat er deze évond een persoonlljk rekord j.s verbroken met het leiden van deze Jaarvergadering . Deze duulde slecht 1,25 uur incl. de genoten pauze. De vo rlge jëarveigaderlng glng soepel en snel, maar deze over tiof alle verwachtrngen. Hlernè bedankt de voorzitter a1le aanwezigen voor zrjn/ haar inbrenq en aandacht. -

o

-

o-o-o -o -o

S.T.B.

-

o

-

o

-

o

-

o-o-o

-

0

-

o

-

(lP EtK TERREII{

TIUMMER

t!


ol =l FI JI ?t

zIIJ (9 z

nl + ól ó D ó o ó ól rl Nl

@

h

4

È.

6, It \ o,

ÈcoN<t

(Í, o) (t)

E IJJ

o È

o co -l N olN ;I

< N N

-

O \

\

NI cD S ot\ .^ ct o)l r) c, N

N

O -

O §

cll È

zl

ïl

É3

t\

-§r-

N e)

<t t-t tr ol Et zt À ull

ol

N c)

t

§3

(9 (n o) È

N

co í.

]l]j

É6

qr

oíroliol]oÈrDc@ ÉrrÈlrEo@ ol]rrc!@dtl Y=rcoÉcc(,.a oo,.,l!

f-

.E H (u

r!\

f-FrÍilo

rlo.o oc-l]J .r.r

;È.r(aooÈ+roc Ír §. .@!qr

>ojE-r-r -c !r>@.i=cqf

§à

<<<o\z(,?:l<u)22:a

o

+r

ot-6Íl

§


ti6

1/AOR.IÀÀRSIíÀRATTíAN 1994

De schenr's voor de voorjaarsmarathons zijn kLaar.Je l,-lnt ze vinden achler riiÈ artikel.

1l

ben uitseqaan van 448èalQ{ !À8IJ§ op 24 aprit tgg4. er ool< mensen zijn dle de íEralhon van Maassluis c.q- Rotter:dam lopen.L\Enen zij aan de har1d van dit schema trainen, met die verstande dat de marathons op een andere datulr, zijn er. dus de schema's eniqszins 1u-l ?n qoíoen adngapdsr . Voorgaaade jaren waren steeds 3 sezanenliike lan.re duur -r""r=.tri.nlij\

l)aar

..pen. D.r jddr zu-len e ra-t alle lEclils 2 zijn. Een Én ander heefl te ma-ken met de olqunsrige tij.lstippen van de ingeplande wedstrijden s

net

narne rie Peter Rusmanioop \l)4/l)4) eb de par.eLloop 5 riaqen later. il< heb dàrl ooi gedacht om op 2ql0? _ qeAamenllik een--l u,.r1qloc4r te doen. Start 9.ito uur Cooperbaan ( ni eulr pal.:

r/,rrvolsens op j/!l ee! l Uulq]qpl]. uur. (Nadere info volg. l.z,t,)

Start in Nuth 9.0C

iaarnaast is er op 20703 qe!] t!e141_SSq]-aap die seorsa iseerri-"ror,lt door fuli]!es lop net starÈ-n finish

op hEt Ilrielandenpunt in ïàa1s_ ilre afstanrl bÉtreft 30 km over heui,elachtiE terrein. ervreg zijn 4 vet zor.Í ingsposten, alsmede een ,,bÈzemvager" (ortoi0 ee4 zÉeta geerle training voor de marathói. i IIlqcEiiycliJog! Tlss__§,shqqitE- inschri ifqeld ..1 t .":rrl.-1,.-J il . 1-.50tl57!"3--aiè F ". r,ióorj 'ji teraard zijn er op zondagmorgen om 8.30 uur ook de reg,rliere trainingen Móchten er suggesties cf aanmerkinqen zi jn, laat me het dan ireten! : : Train ook niet te hard. lloud het tempo lekkÉr rxstig. Je ebi tr ni;ts iarr rÍn uil,lÉbIust an.-ie rnarathon te begin-

Íl heb een aantal ertikelen gecopieerd, zoals een artik.:: over de mogelijk tÈ )<unnen lopen tijd op de mara


1+7

thon, afgaande van de tijden op de respecti evel i jke 10 ](Il / 15 kn / en 27,1 l<m. naarnaast nog een artiltel cver tips voor de oarathonloper. Heb je interesse dan

je

bij mij lrijqen. Luister dan ook altijd qoed naar je lichaam, en sla rustig eens een training over, het schena is geen !r'et van lleden en Perzen. Zijn er liehamelijhe problemen of problemen op \rerk/fanrilie, ga dan niet geforceerd 4oor lrainon rààr ho- de or rspannino erin. Tot slot wii ik eenieder veel succes \,rensen net de voorbereidirg, en heb je vragen, etc., bel me danll:ll kun

deze

Cor van Haaren, Veldbrand

6, IÉndqraaf,

te1.326562.

In de schema's loÍn je de begrippen Tempo I,II en III tegen, Dit is voor de mensen die net een hartslaqmeter trainen een rÍchtniddel. Tenpo I = hartslaq van 190 rnim.ts de leeftijd. Tempo II = hartslaq van 190 minus de leeftijd rninus 10 Tempo Iï1 = hartslag van 205 minus de leeftijd, Ik zai proberen om tijden de duurlopen een aantal hari NB

sla,rmelers mee te nenèn.

FINISH

de finish halen


Íawett,xoiux

"HEI.ryELLAND RUN' VOORJAARS DUURLOOP MET TIJDVAARNEMING ZONDAG 20 MAART I99{. ÀFSTANDEN 3OKM. EN 11.5KM.

,r"

ONZE LOOP 'HEER VAAI,JN 15 VERANDERD IN NEEUYEUÀND RAN' ET STAET EN F/]vISH BOYEN.OP DË VAAISEN.DERA, DE IIEWEIJA}ID.RUN AMT AEDEELTELIIK OVER AËT OUDE IIEEA YMLS PARCOUAS EN GEDEELTELIJI( OYËR EEN CEIIÉAL NIEW PARCOURS. HET PARCOA&5 IS |IIET 15 STUEINCS KILOMETERS EN 580 HOOGTEI1ETERS ËEN UIïD^ANA YOOR ACTEYÉ DUUALOPEA EN EÈN MAST OA MËE TE DOEN.

'EDDRE

START 30 EN TT.SKM OM O9.M UUR BU DE WILHELMINÀ TOR.EN OP DE VAALSERSDRG TE VAALS. (RICIÍTNC DruELANDEMUNT)

PA§cOURS. 30KM., ZEER ImÍ.IVELACHTIG lt-ÍET 580 I|OOGTEIiíETERS. TI.sKM., EEI IIEI'VELACIÍTÍG MBT ]50 HOOCTEMEIERS. vER.zORGING: ONDERWEC ZUN ER 4 I'ERZORGINO§FOSTEN. (EXTRÀN/WATER) APRTS

AtN:

GEZELLTG SAMENZUN IN RESTAI,RÀNT 'DE AOKKERIIDER' (tT2.(x} UUR } MBT I(OFFIE EN BBOODIE. TEVENS WOR.DEIj IIIER DE CERTTFICATEN UIIGERIIKT. INSCTIRJJTCELD: FL. 12.50,. VOOR BEIDE AI'STANDEN. INCLUSIEE KOTrIE MEI BROOD.'E EN DEELN ME CERTIIICAAT. DEELN^ME OP EICEN AISICO. OE ORC^IIISATIE AAÀV CEEII ENKELE AATSPRAI(ELUKI'EID.

.'A!t

INLICHTINGENT 045.718398 (NA 1r.00 UIrB) INlCfrtI,,vEN V00n !, Í.8. vIA,

Í a0 i$EE 6471 VJ

t ts

aY6ELSHOVEN

voolt I ilÀ,\n'l :r.l!!!!!l


IIEER ?:

duulloop 1.ls lur (femPo I) htèlval ?=r4 x 2 min/ P= 1.s hin (Tàpo rrr) duulloop 1.30 uur (Tenpo II) DO 17/O3: b.àDt!Àining 6 x 1200 n/ P= 400 h (T-Po III) vR 1al03: duulIoop 1.00 uur (Tèhpo I) zÀ 19/03: 'uèdsirijd" vàÀI6-Vaà1s (30 kn) - tr.ininE6toóp gèórg.ni6èerd door Àchilleg ToP.

DI lslo

3:

duurloop 1.I5 uur (TènPo I) DÍ 22/Oa. iDrervàl T-30 hin. (TemPo III) ÍO 23,/011 duulloóp 1,30 uur (tempo II) bàan!!Àining 21 x 300 r/ P= 100h (Teryo rrr) vR 25103: duulloop 1,00 uu! (Tenpo I) duurloop 2.4s à 3.00 uur (eventueèl 6n gè2e61Íjk. j,n NutÀ) (!èhPo Ir)

Íttx m

9!

duurloop 1.1s uu! (tenPo i!Èelvàt t-7 x 4 nin/ Pr duulloop 1.30 uu! (?ehpo 3 r/03: bàànr!àiniDg 6 x 1000 h/ duulloop 1.00 uur (lenPo

tE8À_l-ei

I)

2 rln (l.mpo ,rr) II) p= {00 n (T{tb M)

I) duurloop 2.00 uu! (fénpo I1)

Pète! iu.Eànloop t6 oir6beèk 10 Eu (=16.1 lon) !u.!iE. duulrooP duulloop 1.30 uur (lèhpo II) bàÀDt!àiDing 20 x 4oo!/ P- 200 ! (Teqo IIr) dlulloop 1.00 uu! (l6npó r) P.!è1loop Èe BiurE6un (-10 h!)

lEÀI:lj. tlÀ llloa.

duurloop 1.15 uu! (lènpo I) DI l2/Oar i,nt€!v.I t-!3 * 2 r- r.5 ! 2 ni! (Tspo lll) (I.!lb II) duurlóop 1.30 uu! ^ín/ bA.ntÍà1!j,ng 1 x ).200 n/ P- aoo n lT{f€ III) duulloop 1.00 uu! (Í6hpo I) duu!1oop l.4s Lrur (t6nPo II)

E!f,_L21.

duulloop 0,4s uur

lu.tig€ duullooP r.00 uu! lu.tdàg (óv.nt. uittoPen) ru.tiE Joqg.n + liclrlè oèÍeninsen nà!! P.!ij. (nogèri1k luótiqe duurloop) riÀtrtÍoN PlirJs


)0 BÀIÀIÀ§§§eEffÀ--yAa!.ràÀ8§UÀBÀ§4N

19!f

dullloop 1.1s uur (lèmpo I) iDrervè1 T=3 x 3 mir/ P=I.s n.iD (rèhpo IIr) dulrloop 1.30 uq! (remPó rr) baantrairing 6 ! 1000 n./ P= 400n (Tempo III) dnurloop 1.00 uur (Tenpo I) dlurfoop 2,00 uur (TemPo 11) WEEX

2:

duurloop 1.15 uur (Tenpo inielva1 r=4 x 7 mi!/ p= duurloop 1.30 uux (lenpo baanrraining rs x 400 m/ duurloop 1.00 uuÍ (Ténpo

1)

ni!. (lenpo rrI) P= 200 m (Tenpo rrr) i) duurloop 2.10 uur (reaPo II) IIEEK 3:

3

I1)

duurloop 1.15 uur (TèhPo I) interval T=12 x 2 fri!/ P= 1.5 nin (rèípo 1II) duurtoop 1,30 uu (rènPo II) baànt!àining s x l2O0F/ P= 400m (Tempo III) duultoop I.00 uur (renpó I)

gozeenlijke duurloop d!u!1oop 2.10 u!! start óh 09.00 uur op de sTB-baan. EEEE:ti

Dl

22/O2r

(Tehpo

duurloop 1.1s uur (rémPo r) inlefl61 T=2 x 12 min/ P- 4 nin (rènpo III) duurloop L30 uxr (TemPo II) bààntrairinq T=13 x 300 n/ !=100n (lempo III) dlulloop 1.00 uur (rempo I) duurloop 2.15 uur (Tempo II) duurloop 1.15 uui (renpo l) irtèlvà1 t=9 Í 3 miÀ/ ?= 2 FiD (Tehpo lII) duurloop 1.30 uur (Tenpo rr) baànlrÀininq 7 x 1000 m/ P=400m (Tenpo lII) duulloop 1.00 uu! (aehpo I) duurloop 2.20 uur (renpo II)

nEEX 6:

duurloop r.15 uur (Tempo r) Dr 0al03: iDlelval T=4 x 7 hin/ P= 3 nin (Tempo III) duurloop 1.30 uu! (Tenpo II) bàànlrarnrno I3 x 400 n/ P=200 m (Tenpo lrr) duorloop 1,00 lur ('lenpo I) 20 73/03: dlurloop 2.30 uur (Tenpo 1I)

II)


JEUGD EN SPORTBEOEFENING INLEIDING

Íot het optreden van de puberteit vè1t het 6I-

lemaal wel mee. 0vexbelastingsblessures tleden (nog) nlet vaak op. A1s er blessures optreden is dat meestal door een ongevalletje bij het sporten. In de puberteit i/ordt "a1lesir echter anders, Het lichaam verandert snel wat bij sporten probleínen met zich mee kan brengen. In dit sr tikel zu11en de l1chamel1jke veranderlngen en de blessures d1e tijdens de plbertelt optreden besproken. UCSÀMELUBE ONTWItrKELING

trjdstlp

uaarop de pubertert optreedt kan sterk ver treedt bij de rneeste klnderen op tussen het 11-15 levensjaar. In de brugklas kun je kinderen zlen d1e llchamelljk gezren al bijna vollrassen zijn, samen met klas genootjes dfe nog n].et b1j de kapstok kunnen. In de pubertelt $,ordt de productre van mannelijke of vaou!.rel1jke geslBchtshormonen öangezet. Hlerdoor ontwikkelen zich een aanté1 11chame11jke veranderingen: de Ínenstruatle, - De geslachtskenmerken, zoals de borsten,,baard ln de keel de schaambeharlng, de baaldgroel en de jongens de Een spr-ermassa b1j \naardoor ze toename van (vee1) sterker worden. Bij de melsjes neemt 1n het algerneen het onderhuidse vetweefsel toe. Het

schlllen,

ma6r

-

"groelspurt" treedt op. Er treedt een sterke lengte-groel op, uraarbrj met name de lange pljpbeenderen van de armen en benen snel gaan groeien. De groeisneLheid kan (tljdelljk) toenemen tot 10-15 cm per jaar! Daarna zaI de groeislelhelo langzaan (rot 'r0") afneren tot Li!elndelijk de volwassen lengte rs berelkt. De

f,ANS OP BI.ESSUNES

Het 1s bekend dat klnderen tljdens de puberteit een verhoogde kans op het oplopen van


blessures hebben, B1j een atfeet/atlete kan dit veroorzaakt worden doordat h1j/zrj (vee1) meer gaat trainen om beter te presteren of doordat er grotere risiko-s genomen worden b1j de trainrng ("je laat ie toch nlet kènnen"). Daarnaast zijn er een aantal llchamelrjke factoren waaadoor de kans op het oplopen van een sportblessure extra groot lrordt: Het zenu\rstelsel vèn de puber is nog nlet ge$/end aan "het nieu\,Je lichaam". De coördlnatte en de motoriek zljn trjdelrjk verminderd. Hierdoor kan een tijdelljke terugval in de technlek optreden. - In de groeispurt veranderen de lichaamsverhoudingen dus. De lengte-groei van de pezen en spieren b11jft t1jde11j achter bij de lengtegroei van de lange pljpbeenderen. Hierdoor neemt de lenrgheld tljdelijk af. De verkortlng vèn de spleren aan de achteizljde van het bovenbeen ( de hamstrlnq) is beruchtl Door het sne1le groelen zljn de groeischijven en de groeikernen extra gevoelig voor letsel, waardoor er "typlsche jeugdblessures" kunnen ontstaan. TYPISCIIE JEUGDBLESST'BES

extra gevoellgheld van de groeikernen en de groelschljven voor letsel kan resufteren 1n ernstlge jeugdbfessures. Bekende voorbeelden zij n: Deze

*

groelschljf onder de aanhechting van de 4-kopprge bovenbeenspier (m. 0uadriceps) op het onderbeen kan door steeds herhalende te zware beDe

lastlngen gelrriteerd raken ! waardoor er een benige z!,,e111n9 op het óndelbeen ontstEat. L.J1teIndelljk kan dit ertoe leiden oaL de oërhecaLl_q vè. oé7e k_iepees a1t1j d verminderd be1ëstbaar bI1jft. D1t kan bv. néar voren komen door steeds teruqkerende pi.inkfachten brj de 6fzet van de sprlngnummers.

A6nhechtlngen van spieren met narne rondom het bekken kunnen b1j een grote kr6chtexplosie met groeischijf en


\i

a1 u1t het bot scheuren. Gelukklg 1s dlt een zeldzame bfes sure. Als deze blesslre optreedt, za1 h1j vaak weer opera_ tief vastgezet worden. Groeikernen kunnen door een trjdelljk bloedtekort 1n hun groei gestoordraken. Dit kan er in de heupkoÍn toe lelden dat de vorm van de heupkom veranderd, v,/aardoor het gewrich minder goed gaat scharnleren en snelfer s11jt. B1j het knlegewrlcht 1s het berucht dat er door een groelstoornis een los stukje bot 1n het gewrlcht komt. Dit kan tussen de qewrichtsoppervlekken 1nkIemÍnen, wat hef

t1g

p1j

nflj k rs.

de groersport kunnen ook blessures optreden dle ook b1j sporters van andere leeftiiden optreden. Vaak ztjn deze blessures Íninder ernstig dan de blessures die hierboven ge noemd zljn. Voorbeelden van deze blessures zijni * Splerverrekkrng of splerscheur. De kans op deze blessure is toegenomen doordat de coördinatle en len1gheld ln de groeispurt zijn vermlnderd, terwljl de splerkracht julst

In

* *

is

toegenomen,

l{isselende pljnklachten rondom de knleschijf. Deze pljnklachten berusten vaak op een gevoelig kraakbeen achter de knleschlj f. Hetsteeds "zo maar" door de enkel heengaan. Vaak zljn de banden van het enkel gewrlcht (nog) goed intakt, maar 1s het vooral het èénbenlq evenwicht wat ver stoord is. Het ultvoeren van aanvullende (evenwichts ) oefenlngen k6n een hoop e1fende voorkomen,

CONCLUSIE

Het geven van

training

aan krnderen

in

de

pubertelt steft hoge eisen aan de trainer. In de training zal extra aandacht gegeven moeten u/orden aan lenlgheids-, coördinètie- en (loop)tech niektrainlng om blessures (zoveel mogelijk) te voorkomen. Daarnaast zal de trainer met de saÍnenstelling van de trar.ning moeten kunnen inspelen op de trjdelljke verminderde Belastbaarheld van de individuele atleet,


54

GEHOORD BUITEN DE COOPERSÀÀN

- Heeft u vèe1 kerstkaarten gehad, juffrouÍ, De Bruin? vroes de sierise jongemanwas één niet - Heel wat, antwoordde het neisie, en eren artistiek ondértékenale bij, die ik bijzonder nooi wond- Die komt zeker van U ! - zo is 't! riep dè jonsenan verheusd en gevléid uit. i{aar hoe kont u er zo bij, dat te dënkèn? ' omdat ik u die het vorisé jaar stuurde I fiiesje: 'rante, kijkt u ,s avonds rooit onder ut, beal, voordat u gaat Tante r ,liaaron zou ik?, uiesje: ,oIlI te zièn of Tante: ,Nee kind, ik heb atle hoop Tineke noch! met vader speelgoedzaak on er een pop ui! !e zoeken. Lang keek ze .aar a1 die nooie poppen en eindelijk bleef ze bij ti,/ee prachtiqe poppe. ze wist echt niet pelke van de t,ree ze zou klezen. Nou, zei vàder, welke pop kies je ? wet, ik had graaq die tlveeling daar.

Dlrk: zeg Pa, waar liqt Turkiie ? Pà : Daar vraàg jè me wat I Dirk: Ligt hèt ver weg, denkt u ? Pa gaat een licht op: ,Ik vermoed van niet, blj ons in de fabrlek werken .oqal wat Turken en die komen allenaal op de fiets. , ÀÀN IiET ON'IBIJT

sij: Ik heb vannacht qedroomd dat ik Berk had gevonden. zij: Ik dàcht à-: wàt z.er nrJ el toch xooe uit. 's Maandags kont sewerijns twee uur te laat op zijn ÍerkEij loopt zingend de trap op, gooit de deur van dè diréktiekamer open én roept: ,HaIIo outíè zeurpiet, ben jij er ook a1?, Plotselinq komt zijn vriend aantopen en ftuister!: 'Hou op, man. Ik ben vérgeten vorige t,éek ons briefjé van de lotÈo af te geven...,


Geevers Auto C origineel, imil Geevers

serie delen: n overzet ert op dit

A

Het

de

Dui

oor

leveri door radiat overzetplaa

ompleteerd ten en Warny alle merken.

GEEVERS: EEN BEGRIP!

ALMELO 05490-72125

VELDHOVEN 040-531900

NUTH 045-244242

VIANEN 03473-76474

(it:t:\lElls CARR OSSERIÉ.

D

ELEN

ROTTERDAM 01È4585833

ANTWERPEN 033257860


spoilÍysiatheropeul r-rEr-r

IIIIIII

-- la TIII T r

rrr

I'E t-

-r

-rtrr

LIIrI -I -!

-Itt

sporters spreekuur - conditietesten op electrische loopband op Íietsergometer - Ioopcorrectie sportmassage -

§ponbqeleiding Hecrlen ommert 10a Vaesrade tel.04r'92 - 6088

Tropteel Food Nlarket vooz a/ au, aTiatbeAa /ccen-trni/4c/oo, non Soo/ en €fizo eotntctie!

M//cmtttaat

lcl:

O45

23

l/cezlcn

- 7/ 43 9ó


ÍBAININGSSCHEMA ZOMERSEIZOEN 1994

Hoewe iedereen nog dik ingepakt aan het t.alnen is (behalve n de

zaa

natuuíjk) volgt hreío.der toch alweei het Íainingsschema voor het rddè,endr /o-éi\è/oéa, /or,r o" p",t-:i-ï;;A z"r .qa., De w tzrqrn!en t.o.v. het winte.schema: ' op dinsdagavond za de baantraining o.l.v. Annelies van Dijk weer ven start qaan_ de baanÍaining op donderdagavond dooÍ Cor van Haaíen is weer op de eiqen Coopeíbaàn, na €en n goede samenweÍking verlopen tíainingsse,zoen bij onze coiiesa-verenis ng AVON.

-

de konditi€training in de zaal gaat ook oit laar noq enkele maa.den in het zomerse zoen door- Gepland is tol ca. ha r junl.

jeuqdtraininged: op zateídag wo.dt veÍhuisd van de zaal de 'raar atletiekbaan voo. de leusd toi 12 iaaí. Ook op woensda!avo.d s er een aUetrekiralnr.g voor deze kle nste leden. De?e groep zal

wee. worden beqeleid door llona Kessels en Danièl de Vies. Vooí de jeuqd vanaÍ I2 jaaÍ b ilft de crossrrain ng bestaan door An.elies en de jeugdbegei€iders. Verdeí is eÍ voor deze groep, zoais ook al hierboven opgemerkt, de baa.trarni.q op drnsd3g. O€ vedrekplaats van alle loop trainingen is weer de CoopeÍbaan, ge esen 3an de schachtsÍaat te Nieuwenhagen {BtunsummeL

b.aÀt!Ài!i!s ri uur jeuqd vanai u jaa! !aàÀÈràiraÀq jeuqd

í"';t-.i"inq

it

,:à1t!ài.i!q

1 uur

"c

baaÀcrèinrÀg jeusd

:.E 12 laar il uur c!ósst.àiailg ièued 7anàr 12 j.. r: uur


IREFPUNT

\AN

TINNNE

,UODE

24 UURS

GLASSERVICE

3í 1413

STB Clubblad 1994 nr 1  
Advertisement