Page 1

ATLFTIEKVEHENIGING

p"uB §

uRur?§*

§ è (U

Él É,t of Èt (Í!

rc Sport - en ni9g3 No5 = Trimclub .-.-----'

Brunssummerheide


REDAGTIECOII}IIS§IE:

Annelies van Vlodrop, Anneke van Dun, Ed Schlks, Theo Schmeits.

UÍterllJke lnleverdatun kopÍJ : 11 februarl a.s. bij Annelies van Vlodrop, Koempel 91, 6372 NG Landgraaf. Het clubblad verschtjnt 5 x per Jaar. IilHOT'DSOPGAVE:

Pag. Onderwerp 3 Van de voorzitter 8 Nieuws redactiecommissie 9 Jeugdbulletin 11 Dwars door Hasselt 15 l,Ielterhofloop 16 Ubach-Palenberg L7 Verjaardagskalender 18 Halve Marathon Echt 21 Herfstloop 22 Herfstloop Achilles-Top 23 Halve Marathon Swartbroek 24 l'Iedstri jdkalender 25 Ha1lo al1emaa1 26 Nieuwe leden 28 Ziekenboeg 30 Med. Sportbeg. Heerlen 33 Sinterklaas bij STB 35 Kapellerbosloop 38 Kapellerbosloop jeugd 39 Interviewtje Carolientje 40 Hub Brouwers ziet Abraham 4l New York Marathon 1994 42 Nieuwjaarsloop STB 43 Dopingcontrole 44 Gehoord buiten de Cooperbaan 45 Lopen in Herfst en I'Ilnter 48 Mededelingen KNAU 49 Bij de Jaarwisseling

ingestuurd door: Cor Robeerts Ed Schiks Hub hrelting Theo Schmelts Theo Schmeits Theo Schneits Jan van Hees Theo Schneits Theo Schmeits Rob Gulpen Theo Schmeits Jan van Hees

Daniël de Vries Jan van Hees Ed Schiks

Harry vd Laar Rob Gulpen Ed Schiks Rob Gulpen Rob Gulpen Theo Schmeits Theo Schmeits Evenem. comm. Jan van Hees

Ed Schiks Jan van Hees Evenem. comm .

Bestuur


de redoklie wensĂ? iedereen

W-

Qtlutrtig Ktrstleest en een

voorspoedig gezond

sportiel

ieuwjaar 19?4


3

Van de

VoorzÍtter

Afgelopen week ben ik erachter gekomen dat we ook nog een redaktiekommissie hadden. Mijn stukken Iraren te lang en het lettertype deugde niet. Er waren binnen onze verenlging méér brildragers gekomen. Bovendien uerd miJ door de konnissieleden opgedragen afbeeldingen te gebruiken. Ik heb beterschap beloofd. Om de redaktie tevreden te stellen plaats ik hierbij de eerste afbeelding en heb ik het lettertype aangepast. Ook werd mij verzocht de leden te vragen de kopy tijdig bi.j Annelies van Vlodrop 1n

te leveren. Het beste is dat de kopy

één week voor de verei.ste inleveringsdatum afgeleverd word. Hocht er dan nog typewerk aan verbonden zijn dan kan dat tijdig geschieden. Het Ís vaak voorgekomen dat om één uur 's nachts pas gestaakt kon worden met de werkzaamheden voor het clubblad.

Ik vervolg deze rubriek met nog een oproep aan onze 1eden. is vaker voorgekomen dat ons wedstrljdsecretariaat om half e1f's avonds nog gebeld nrerd met het verzoek nog effe in te schrijven voor een wedstrijd. Ook komt het vaker voor dat men zich voor een wedstríjd wil laten inschrijven terwljl de inschrijvlngsternijn verstreken is. Let hier Ín de toekomst op. In ons clubblad staan de

Het

meeste wedstrijden steeds vermeld. Het is dan een kleinigheid zelf even na

voorinschrÍjving sluit.

te

gaan wanneer de

Over het wedstrÍjdsecretariààt gesproken; Carla Heyer heeft ons verzocht naar een ander persoon uit te kijken om haar te vervangen. ['Ie zijn drukdoende geweest om een goede opvolger te zoeken waar we van mening zijn zeer zeker in geslaagd

te zijn.


4

Tijdens de algemene ledenvergadering komen we hierop terug en lre zu11en zeer zeker niet nalaten Carla even in de spots te Plaatsen. De algemene ledenvergadering zal op dlnedag I februarÍ 1994 plaatsvinden bÍnnen de muren van het Gemeenschapshuis carré te Landgraaf. Noteer deze datum dus maar meteen in je agenda. De aanvang van deze vergadering is vastgesteld op 20.00 uur. Zoals geuoonlijk zullen we weer

gaan bemannen. De meeste kommissies

diverse kommissies moeten

zijn at komPleet doch de uiteindelijke beslissingen zu11en tijdens de ledenvergaderlng genomen moeten worden. Ziin er nog leden díe plaats wi1len

nemen in een of andere kommissie dan kan men zich aannelden bij onze secretaris in de persoon van Jan van Hees. Hetzelfde recept is van toepassing op ons bestuur. Henk Thijssen zaL na vele Jaren van regeren ons bestuur gaan verlaten. voor Henk hebben we eveneens een goede opvolger op het oog doch de uiteinde1ljke beslissing zal tijdens de algemene ledenvergadering genomen moeten worden. ziin er nog leden die belangstelling hebben in een bestuursfunktie dan kunnen die zich eveneens wenden tot Jan van Hees of mijn persoontje. De vakature om onze dames te vertegenwoordigen is ook nog steeds vakant. Dus ladies, laat iets van je horen. Binnen onze damesgroepering bevínden zích gegadigden genoeg om een woordje mee te kunnen sPreken.

4 december j.1. heb ik overigens de eer gehad sinterklaas in hoogst eigen persoon te nogen verwelkomen. Géén van mijn voorgangers heeft dit ooit mogen beleven.

Op zaterdag


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Telefoon 045-311625


5

De opkomst r{as gewoonweg verbluffend. sinterklaas werd vergezeld door een zeet sportleve zwarte piet dle de kinderen dolenthousiast maakte. Rob Gulpen doet verderop

in dÍt boekje zÍjn verhaal over deze zeer geslaagde middag. Het enigste wat mij we1 opviel lías wel dat sinterklaas ook al in kerststeEming llas. HiJ gaf onze kinderen nanelijk een chocolade pop kado. Je kunt al raden welke pop. Juíst; een chocolade pop van ziJn grote concurrent de Kerstman.

Ik wi1 nog even terugkomen oP Henk Thijssen, oftewel de lenigste man van

STB. Henk heeft onlangs een vergadering belegd waarbij de onderhoudskommissie definitief van start is gegaan. A1le leden, die zich voor deze kommissie hadden opgegegeven I^Iaren bij deze vergadering aanweztg. Er zijn goede plannen op tafel gekomen. Theo schmeits nam voor dit jaar de coördlnatie op zich. HopelíJk dient zlch een ander persoon aan om deze taak van Theo Over te nemen want deze jongeman heeft ook a1 een taak blnnen de redaktiekommíssie en dat moet je niet onderschatten' Nieuw

bij onze algemene ledenvergadering is ook het feit

dat we een heus verslag kunnen verwachten van de redaktiekommissie. Deze kommissie funktioneerde steeds een beetje op de achte cgrond maar ik kan jullie gerust vertellen dat hier zeer professioneel tewerk wordt gegaan. Het leuke van deze kommissie is dat de bezetting soms echt van mening kan verschÍllen. Het kan er soms hard aan toe gaan. Dr zit namelijk een 1id Ín die verschrikkeliJk secuur tewerk kan gaan terwljl de andere leden op een heel ontspannen manier zitten te werken. En het allerleukste Ís dan dat ze niet zonder elkaar kunnen. uiteindellJk brengen ze een boekje uit dat er steeds voortreffelijk ultziet


6

Het eerder genoemde "secure" 1id heeft dan ook de eer ttjdens de algemene ledenvergadering het verslag te mogen uitbrengen van de redaktíekomnissie. zTjn naam mag 1k gerust noenen. EdJe Schiks heet hij. Ed ls ontzettend fanatiek en nril al1es tot in de perfectie geregeld zien. En dat hij veel paraat krijgt mag wel bliJken uít het feit dat hij zelfs mij op andere gedachten weet te brengen' Toch leuk!

toch bezig zijn om mensen in het wÍnterzonnetje te zetten wil ik hier nog een persoontje aan toevoegen. In het verleden stootte zii vaker op verzet maar \re mogen rustlg stellen dat ze zich op een prima manier hier doorheen heeft weten te werken. Ze steekt op een ongelrone manier ontzettend veel tijd in onze vereniging. Ik heb het dan over Ilona Kessels, anze jeugdtrainster. Ik vind dat zij een pluim verdiend heeft. A1s ik van onze jeugdvoorman Hub Welting hoor wat zij allemaal doet dan kan lk daar alleen maar respekt voor opbrengen. Daarbij komt dan nog dat onze huidige jeugdgroep gel'oonueg om haar schreeuwt, getulge ve1 het optreden blJ Sinterklaas. Toen Ilona voor onze heilig verklaarde man moest verschíJnen begonnen de kÍnderen spontaan in koor Ilona,Ilona'Ilona te roepen en dat zegt genoeg. Overigens deelde Sinterklaas officiëel mede dat Ilona bezlg was net het bouwen van een nestje. Gaat haar vrÍend Ivo dan toch voor de bijl? Nu we

De kapellerbosloop hebben we ook weer achter de rug. Zoals gewoonlijk is dÍt een prachtige loop waarbÍj iedereen moet

afzien. Over de organisatie valt weinig of nÍks te vertellen. Gewoonweg perfect. Ik ben dan ook buitengelroon blíj dat onze wedstrijdkommissle nlet ln haar sanenstelling verandert. Doorgaan A1bert. Beter kan niet.


7

Ik ga beginnen aan nijn laatste pagina. Dit om verdere opmerklngen te voorkomen.

Ik wil blj deze even terugblikken op het afgelopen jaar. Eigenlijk Ís dat niet nodig r+ant als je naar het aantal leden kÍjkt kun je rustig stellen dat het op dit moment binnen onze vereniging geweldig goed draait. We zijn nog nooit zo groot geweest en dat zegt genoeg. We zijn zelfs groter geworden dan onze naaste atletiekburen. We hebben de afgelopen jaren een prima kombÍnatie hreten te creëren van wedstrijdsport en rekreatiesport. ZoaLs Ger Knauf steeds zegt; "bij inspanning hoort ontspanning" is de juiste benaming. En dat is de juiste koers gebleken. Binnen onze vereniging kun je a1le kanten op. Er is plaats voor echte vedstrijdlopers maar er is ook plaats voor de rekreanten. Bij Cor van Haaren en Annelies van Dijk kun je zowel als wedstrijdloper of a1s rekreant terecht. En dat Ís dan toch maar a1lemaal nogelijk bij STB. Een prima zaak vind ik.

Tot slot zou ik mijn medebestuursleden hartelijk willen bedanken voor in inzet tijdens het afgelopen jaar.ïk vind het een fijn clubje mensen en ik hoop dan ook dat tk nog een aantal jaartjes samen met hun onze vereniging mag besturen. Rest mlj dan al1een nog onze sponsoren, onze adverteerders en vooral onze eigen leden prettige kerstdagen en een heel voorspoedig 1994 toe te hrensen.

Ik hoop dan ook dat we op deze manier nog heel lang en gezond onze sport kunnen bedrijven.


DE REDACTIECOMMISSIE

IN

HET NIEUIdS

In principe schrijven we niet over onszelf, is ook niet boelend interessanL kun je zeqgen, waauow! A1s er dan toch iets te vertellen valt, urlilt de redactie nat.uurli jk graag op het podium klimmen om over onszelf te "roddelen". De oplettende lezer i.s het waarschijnlijk a1 opgevallen, dat de naam van Anneke van Dun bij de redactie is gevoegd, terwijl Henk Thijssen er niet. meer op voorkomt. Henk had aI enige maanden vele act.iviteiten aan z'n bol, ook voor STB en verzocht ons om voor hem een ander redactielid te zoeken. Alvorens we daarop verder borduren, wilt. de redactie jouw, Henk, nogmaals danken voor je bijdragen aan ons cJ-ubblad, voor de prettige samenwerking en heldere inzicht in alles wat je aanpakte. Je gegoochel, met losse bladen, onder rechts, boven links, rechtsom weer terug, heeft ons vaker dan eens verbaasd. laJe hebben Anneke van Dun bereid gevonden om de ontstane vakature in Le vul1en, waarmee we al1emaal kunnen Ínstem.men. Vooral Annelies is in haar nopjes, f,ijn gezelliq zeqL ze, we staan nu twee / Lweel llrleLkom Anneke in de redactiecommissie. De damesleden van STB weten nu zeker àe§ daL ze gelijkwaardige sportleden ^ zijn met. de heren, dit ook a1s tip richting bestuurssamenstel1ing. Alhoewel Anneke nog maar kort- I icl is van STB, ca. 1 jaar, is ze bij de . èt l§ meeste wel al bekend. Ze is rege lmatiq bi.l zaaltraj ninqen van de partij en is eveneens regelmatig b1.j duurkomt oortrainingen aanwezig. Ze spronkelijk van Breda, dan denkt iedereen meteen aan het turf,schip, maar Anneke is volkomen spontaan ca. 15 jaar geleden naar Limburg gekomen. Ze is er nooit meer willen weggaan, het klimaat en landschap beviel haar uitstekend. De rasechte limburger is het daar roerend mee eens, ondanks de vele hobbels en bulten die STBers bij duurloop tegenkomen. 0verigens is het rondom Breda ook prachtig vertoeven, o.a. het Mastbosch. Vragen we Anneke naar haar andere hobbies dan zeqL ze gedecideerd, rrSTBrr. lalat zouden we als re-

l'"I'*' $'o'"'


I dactiecommissie meer kunnen wensen. Ze heeft ons a1 gezegd redactiewerk met plezier en enthousiasme te willen doen, hetgeen ons clubblad zeker ten goede zal- komen.

-Q5?.o.r;?-oact?,.^a

\Y3?\-erq€r15, Jeugd bul letin

i,: -tonqlelur het wrnterseizoen is alweer in voliecranq. We hebben inmiddeis aiweer drverse trarningren achter de l"Lrg. Tot onze verbaz:.ng kregen we op een van de traintt)gen onvel.vJclcht- 5g7,6,gk r:it span-ie. en wel Srnt Nicolaas. Zover ik weet is het de eerste keer dat rJe qroed. heilig man de -1eur:rj van 5.T.8. vereerde met een bezoek t)ok hebben we aan enke I e wedst-rt -rdert dee i genomen en wel de HERFSTLC)()F en ctnze eigen KAPELLERB(I5L()(jP. Ívleer hrerover e lders I n het clubblad.

Hal

"

ï{edstri jd- en evenamenten ka l ender; De -teuqrl 5pc,l'tric'rlln]§15]e )s dt''.t]c rj':'*ocia een progrramrna voor 1994 Ln elkaar te zetten. In het vo I rJerrde i: 1r-tt,h I n,i ho[,en we I: I i r e meer te vertellen wat we voor -iuiHe ln petto hebben'

we h<",Uden S rirp de h,:,rr]te. -1

Nieuwe jeugdleden: Binnen C,frZ* \/eï'tirtlcIl ncÍ gezichten \íaarqenomen en Boy P,f r smarr .

Ik weils -iullie aIs niqriw plezier bi-i S.T.B.

zi _'irr alweer nret.l$/e wel Evei ren Srmons en i rd vep

I

sticces

en


10

{ioed rk cienk rlat rk aan het eincle van mr -'in alhoewel: Iatr:n ben qekomen, wat r]< Í1LI 'ïa zeqqen 15 tets. ver,leeL Il( belangri -ik voor -jui i ie al iemaai ' vr1-1 in zi -in Bi t (:)nie .r*tÀrigintr 1s retlereen icht dc,en en Iaten. Traininqen zi:n niet verpt ïua a

I-

1-

Í) (:

li

É'.r'É í l r-l 1 t.

:

"gli:f de training regelmatig bezoeken"' je I'ereikt .Ie staat er frerrrlex van wat weer drre tot vr -t f er steeds en hrovenclren staàrr jultie te begeleiden' in weer mensen kiaar om en wrnd-

Éens h,=s1iSt om Iei<ker jll l de kar:he i te b1 i jven zi tten . rian moet je er ÉÉrrfi .,:rnl-i ,.iett'i<r.tt - ,iat a.* i:e«elei,:jerg erl ïra1neï^s op -loll staan te wachterr.

À.is .!fj vöí:,ï- lezelf F,n riaft

,f ,f

li

nÍ-)í-T

i n ,:ie l'ir:ir-l {rf-

rlli:-r

f e(Íen

'

En nu hot-t rk er echt mee 0P err rest mi-t alieen {:)IIl í:) ll'rl È ler-rrt,:l ictc al- i st en ert httn c'ltrier§ It,)!f

de leugrl sport-commjssle. trainers' rclei s; en ir,T.F,. [,ï'ett-rqe teest,lagen te wensen en een voor sooeclrg en vooral een gezond i ?!,4

namens

irege 1e

@;#@'#@"$@àï«'

Schudde

die brug zo van ons ?


H O O F D S T R 29 _ K E R K R A D E

045-456613

Tropíeal trood Mork& t

ooz a/ au, aViatfueAc /enen.tt*tr'//c/on, ,ron foo/ cn €fizo eo.tsxzetic.t

M/lernttzaat 2 3 l/e czlen

7ol, O45

- 7/ 43 96


DWARS DOORHASSELÏ'' 5.500 man Zonà5à L0 okt."DIdARS DmR HÀssELT" Een veertiq-tal SÏB'ers trokken weer richting Belqie voor deze tra-

ditionele wedstrijd en niet te vergeten voor het geze).liq dagje uit.

De bus was weer uit Belgie gecharterd, waarmee ik uiteraard niets wil zeggen

alleen dat na een half uurtje rijden een vreemd brandluchtje werd waargenozodat er in Maasmechelen in een andere bus moest worden overgestapt. I'Íaar dit mocht de pret niet drukken. Aangekomen in Hasselt werd meteen een gezellig terras opqiezocht, het weer was ideaal ook voor de wedstrijd, waar onder genot van een heerlijk kopje koffie de kansen werden bespromen

in elfde

Dwars door Hasselt HASSBLT,- Eenschittend nai aa r s zonne tj e, ontelbare toeschouwers, 5.500 deelnemcrs - tien procent meer daà'ïoor de ve in 1992 -, een pracht ige organisatie en sportief hoogstaande loopwedst rij den waren de ingrediënten die ian de I I de «Dwars door Hasselt» zondag een onverge. íj ke herfs tklas s ie ke r hebben gemaakt. Wereldkampioen Vncent .Rousseau die met zeer veel n:

ken. Vreemd, voor zo'n wedstrijd is iedereen altijd erg voorzichtig in z'ti commentaar zoals; ik w.,- '*orige week verkouden of als ik maar ,irlen last van die blessure krijg enz. Je hoort bijna niemand zeggen; Jongens overtuiging de I3 kmwon ik voel me goed en ik za1 ju11ie een en een herboren Eddy Hellehuyck, winnaar van de poepje laten ruiken. Een bescheiden

volkje, die lopers.

ha lv e marat hon, voor de

te ke

nden

13.00 uur was de sLart van de 5 km. llet aan start de fam.Hendrix en PauI ï'[u1der" Voor Roger Hendrix was dit de laatste wedstrijd voor de STB. Met ingang van 1 nov. is Roger lid van av Unitas geworden. Een goede beslissing want bij deze vereniging kan Roger zich beter ontwikkelen en wat voor hem ook gezelliger is, met leefOm

tijdgenoten trainen.

Riki Hendrix leverde en prima prestatie op deze 5 km. Bijgestaan door John liep zt1 2 minuten van haar tijd van het vorig jaar af , haar ti jd: 00.24.40.


L2

was de start van de 13 km. Bij deze wat sTB*rLames mee. Annelies van heel liepen wedstrijd weer eens na een lange tijd, maar het Viàr"p"probeàrde d.e grole-verrassing' was wel Helga van Esschoten een naam dj.e men niet vaak in de wedstrijduitslagen ziet maar g,:eqi presteercle in deze wedstrijd. Zíj werd 20* van de ÍOC ai**r 1n een tijd" van 00.59.37 en liet menige mannetijke STB'er achler zích, proficiat Helga ! ! ! Wa[. Fons Kreu]<els betreft, ik weet het niet, volgens mij heeft Fons en nieuwe taak binnen de sTB nI. het begeleiEen

half uur later

een wedstri jd' In llaastricht tiep hi7 zi7 aan zij met Yvonne Sintzen en in Hasselt verleende hij Annei:.es van viodrop qeestelijke bijstand. Dat beide dames een goede wedstrijd liepen zegt genoeg over rïe "kwaiiteiten" van Fons'

den van di.verse STB-dames

in

uur het hoofdnummer de 21 km. illas deze afstand w*1- zo'n 500 meter tekort, dit jaar hadden de Belgen hem zowaar k1op5'snd. kunnen maken, precies 21 km' De grote ve:^rassins bij deze afstanrl was echter Frank Eisenga. iÍij biijft vriend en vijand verbazen, waar haalt hij hei toch vandaan, prima tijden op de Telenratica-en EI{S loop en nu weer in Hasselt' Hij werd na John Hendrix 2" STB'er in een prachtige tijd van 01.20.18. Klasse, Frank iII En wat te zeggen van onze duitse vrienden Frits en llaria Fischer, onze veteranert Iï binnen de STB hebben met Frits een geduchte concurrent erbij gekregen. -. Ài* 0m 1"5.00

vorig jaar

uoó'. ili:i;;.tt Í*;-iliÍ*:l DIUARS I rninuten later Paas. llaria vo).Ecie

over de streep

in 0L.38.37.,prima tijd!

Pech had'ren Kees Hoven en llim E1eveld, Kees die lrij de start een mooie tijd in gedaci-rle had. moest halverwege gas terr.rg nemen dor:r zijsteken en l,lim had pas een verkoudheid achier de rug. Zii kwamen resp. irr 01" .40 . 31 en 01 . 32. 20 over

de streep.

HASSETÏ


UTTffiÀffi HA§§ffiT 5

5

M.

N3 KM,

w2xffi,

l3

KÏLOMETER

HEREN:

25 62 154

Roger Hendrix PauI Hulder I'taurice Hendrix

Aantal deelnemers

bij

STB STts

STB

de heren:

00. L6.32 00.1_7.50 00. 1.9.43

857

DA}IES:

103 Riki Hendrix 263 Betty van der Haar

Àantal deelneemsters:

sïB STB

a0.24.20 00.28. L5

456

13 KILOMETER HEREILi 90 469

528 562 795 911 968

Jos Duteweerd Ger Knauf Herman Rutten

Harrie Vermeulen Jo I[ierts Jacq.Peeters Fons Kreukels

STB STB

SÏB srB STB STB STB

00.50.42 00.59.29 01. .00.25 0L .00.57 0L .05.49 01 . 10 .45 01 . 15.35

DMES: 2A

37 38

42 B5

Helga van Esschoten

Carla l{illems

Alice Lendfers llien Quaedvlieg

Annelies van Vlodrop

Àantal deelneemsters

bij

STB STB STB STB STB

deze 13 km.:

100

00.59.37 .03.23

0L 01 0L

.04. 23

.05.21 01.15.33


t4 2L KILOMEÏER HEREN: 72 110 195

John Hendrix Frank Eisenga Theo Schneits Peter Verberk Harn Alkema Ed Quaedvlieg Ton Starmans Ger Schaffhausen Harm van Goor Jos van der Haar Albert Verbunt

2A7

2L9

22s 267 269

27t 336 367

STB STB STB STB STB STB STB STB STB

![iel

Vonken Hu.b Prevo Jan Vroonen

367 369 369 383

ïIarrie

DÀI{ES;

16-

Àantal

01.26.M 01 .25 .45 01 .28.50

01.29.56 .29.56

01

STB

01

.29. s7 0L.29 .57

01.30.23 .32.20 01 .32.35 01.32.37 01 . 34.03 01.35.35 01 . 35.42 01 .36.07 01 . 38.12 01 . 38.40 01 .39.01

STB STB STB STB STB STB STB

01

ST3

Paas

STB

John Schoenmakers Ton Leistra Kees Hoven Frans !{iering

Sïts

bij

Fischer deelnemende dames bij Maria

07.24.51 .25.06 01 . 25.39

01

STts

Henri Giesen

Àantal deelnemende heren

0t.24.22

STts

Frits Fischer ![im Eleveld Dre l(rol Jos Janssen Jung llaínzer Jo de l[it Jacq.Lendfers

426 433 434 470 508 509 516 560 565 573 601 595

0L . 18.04 01 .20. L8 01 .23.49

STB

SÏB

STB STB STB

deze

km:

2L

01 .40 . 3t

0t.48.02 732

STB

deze 2L

kn:

0L.38.37

22

wedstrijd was het weer zeer gezellig vertoeven in gezellig belgisch cafe'tje waar we weer zoals elk een jaar te gast waren varl onze vrienden de Bokrijklopers

Na de

uit

Hasse1t.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


15

., wmTmffin@

ï

24

ffi[ffi

ffi,1993

ICI

ffi

:in

Rob Riksen was de grote uitblinker bij deze wedstrijd over l-0 km. Hij finishte op een 1Le plaats in een prima tijd van: 00.36.45

UITSLAGEN l11 20 28 34

H.v.Erp

Ceasar

Rob Riksen

Sen.

I{im Eleveld

Vet.

Schormans Ton Buys

Sen.

00. 33. 11 00. 36.45 00. 39.00 00.41 .41

Sen.

00.42.24

Karel

Àanta1 deelnemers

bij

I

deze L0 km. :56

Bij de jeugdloop over 1600 meter !{as maar een SïB'er vertegenwoordigd. RaIf de Leeuw kwam als 7e over de streep in een tijd van 00.07.14. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

,

nCIW"

4.V"ffi[UW 5 Sffi.[993

:: ,:.,.1,1,.1,.11,,,.,:,,r1,.1,,

.2 ,!'

John Vermeule Jos Sroere

;,,:,

:,.;

::;

;:,; ;l'11l:1t

Dynamo

Sen.

0-0*0-0-0-0-0-0-0-0-0

00.48.42 .02. L6

01


l:,'L:iL..,..

;ifi:666ffiig:f3r','g,fi i::itiffi:ffi

tr

045-3 18849

OUTO BP

- station l(limmenderstraat 95 - l(limmen, teleÍoon: 04405- 1358

- verkoop nieuw en gebruikt - 1e klas occasions met BOVAG garantie - in ruil mogelijk - reparatie en onderhoud van alle merken - APK-keuringen - schade{axaties en reparaties BP

- station Hogeweg 78 . Uoerendaal, telefoon 045-751449

§A(C

revens >AR-vASH frï'rn1113lt;1m


L7

ProÍiciat

VERIAARDAGEN:

ProÍicict

De volgende STB-Ieden krijgen/kregen er een jaartje bij: 01-01 Joyce Hodinius (15) 18-02 Brigit Reinarts (42) (36) 01-01 Jean Starmans t9-OZ Carolien Gulpen (10) 03-01 Jan Welting (45) t9-OZ Esther Verkooyen (29) 03-01 Stiny van Ooyen (46) 23-02 Rob Biksen (31) 08-01 Harrie Pasmans (45) 23-OZ Jo Erens (30) 08-01- Sjaak Verheijen (42) 25-02 Pierre Muijrers (46) 10-01 Marianna Hodinius (39) 26-02 Tiny Starmans (33) 1.1-OL Cor Robeerts (44) 27-OZ Fred Strati-ng (53) tt-Ot Sjoerd Ypma (20) 27-02 Ine Vermeulen (42) tz-Ot Tim Welting (16) 15-01 Theo Schmeits (47) 01-03 hJiel Vonken (50) 15-01 A1bert Verbunt (47) 02-03 Anneke van Dun (44) 16-01 Kees Hoven @2) 06-03 Roger Jansen (16) 16-01 EIIy Toenbreker (37) 07-03 Ralf de Leeuw (9) t7-Ot Alice Lendfers (45) 09-03 Bosemarie Meys (29) t7-OL Mia Pagen (57) 10-03 Mike Crilley (32) 77-07 Jan Vink (46) 13-03 Jo de tnlit (53) 17-O1, Fritz Fischer (56) 14-03 Evelien Simons (8) 19-01 Rob Kooistra (34) 15-03 Loe Wal-ter (45) 23-Ot Jos Rijken (45) 77 -03 Josée Borghouts (32) 23-Ot Paula Vonken (49) 18-03 Jan Mulder (46) 25-OI GieI Robeerst (42) 20-03 Peter Jansen (46) 27-01, André Roumen (44) 22-03 John Hendrix (47) zB-Ot Ger Schaffhausen (40) 22-O3 Jan Monden (43) 29-01 Reggy Pietersz (45) 23-03 PauI Mulder (16) 30-01 Annelies van Dijk (39) 24-O3 Boy Poismans (6) 25-03 Huub Neelis (39) O|-OZ Emma Kremer (7) 30-03 Ger Wolvers (45) 1t-OZ Roger Gillissen (33) 31-03 John Smeets (51) 03-02 Raimond Steegmans (30) 31-03 Manon Renssen (7) 07-02 Frans Peters (46) 08-02 Jung Mainzer (53) AIIemaaI van harte tt-02 Peter Verberk (45) t2-O2 Hub Gerets (54) gefeliciteerd ! 12-02 René Quaedvlieg (46) 73-OZ Huub Weijenberg (40) 1,4-02 Fred Messing (37) PROFICIAT. t4-02 Ronnie Poel-stra (28)


18 HALVE

ffi ffiAM Effi

Zondag

MARAffiCIN

7 november, een mooie

dag, goed loopweer. In het normaal zo rustige Echt is

KONTINU

het een bedrijvigheid van jewelste. Honderden lopers en loopsters treffen voorbereidingen voor hun wedstrijd. Dat deze wedstrÍjd bij de STB

geliefd is blijkt wel uit

de deelnane, 36 mannen maar helaas maar 3 dames Íragen zich op deze 2 afstanden. I{el verheugend on te zien dat er bij deze groep veel nieuwe gezichten zaLen, zoals Jos van Zanten, Herm Gerards Pierre Vi jgen,Niek Brouwers, Herman Schiffelers en Hurrb Ileyenberg Zelfs een

sneIle dane, Jose Borghouts, Jose liep de kwart marathon binnen de 4l min. Een prima prestatie. Jose woont in Echt dus vandaar dat ze bíj de STB'ers niet zo bekend is. Ze is toch al geruime tijd lid van de SïB. Frank Eisenga, ja alweer hij, was de snelste op de halve marathon. Hij liep een PR in een tijd van 01,.19.19.

Proficiat, Frank.

Op de kwart marathon was John Hendrix heer en meester aI hoe wel hij op het laaLst toch nog de sprint aan moest gaan met Kees Hoven, maar John liet zich niet verschalken en kwam a1s eerste STB'er op deze afstand over de streep. Hub Brouwers, pàs 50 jaar geworden (maar dat wil hij niet weten), werd een goede derde. Daar de uitslagen lijsten nog even op zich laten wachten heb ik de uitslagen telefonisch van de olganisatie dmngekregen


19

zít dus een risico in dat er iemand niet bij staat maErr dat is dan ziTn eigen schuld daar hij dan niet onder " STB " heeft ingeschreven. De tijden in deze uitslagenlijst zijn weI de officiele tijden. F.r

UÍTSLAGEN KWART MARATHON. 1 a L 3

4 5 6 7 8 9 10 l_L

L2 13

10,550

KM.

Vet. I Vet. I Vet. I1 Vet. I

John Hendrix Kees Hoven Hub Brouwers Hub Erkens Jos Duteweerd !{im Budziak Jung Mainzer

Sen.

Vet.I

II Vet. I Vet. I Vet.

Fran I{iering Jo lliertz Henri Giesen Pierre Vijgen Jos van Zanlen

Sen.

?

Sen. Sen.

Herm Gerards

o0.38.22 00. 38.24

00.39.34 00.39.38 00.40.15 00.40. L7 00.45 . 13 00.46.2L

00.45.41 00.47 .45 00.47 .54 00.49. L9

00.50.31

D}sE§i-

za J

Sen. Jose Borghouts (2e dame in de totaalstand) Vet. I Helga van EsschoLen Vet. ï Lily Hof

EÀLVE _I{ÀBÀIEAN_2L, 1

2 3

4 5

6 7

Frank Eisenga Jos Broere Theo Schmeits Niek Brouwers Harm van Goor Rob Riksen Harm Alkema

1

00.40.55 .46.00 00.50. 57

00

_El'I.-

Sen. Sen. VeÈ. ?

Vet. Sen. Sen

01 . 19.1.9

I ï

01.21 . L3

0L.22.45 0L.23.L2 0L.24.t7 0L .24. 39 01 .25.34


20

vervolg uitslagen halve marathon Echt, llim Eleveld

I I

01.25.41 0L.27 .27

I I

aL.29 .32

II 11

.41 01.31 .58 01 . 32.01 01 . 33.03

Vet. I Vet. ï I Vet. ï ï Vet. I

0L.34.24 01.34.24 01 .34.28 01 . 37.01 01.39.47

ï{ie}

Vet. Vet.

Andre Roumen Jo van Vlodrop

Vet. Vet. Sen. Sen.

1.7

Schoormans Hub Gulpen Hub Gerets Herman Schiffeler Huub lleyenberg

1B

Ton Leistra

ö 9

10 11 1.2

13

14 L5 L6

1.9

2A

2L

Vonken Jan Vroomen

Karel

Harry

Paas Herman Rutten John Schoenmakers

Sen.

Vet. Vet.

0t.28.47 01.29.34 01 . 3L

?

0-0-0 n-0-0-0-0-0-0-0

0p zondag l-0 oktober liep Pierre Muyrers alweer zijn 5e of 6'marathon van dit 7aar, ik ben even de tel kwijt. In Amst-erdam 2 weken voor marathon Eindhoven finishte ierre nog onder de 3 uur en dit bij stormachtig weer. ïn de marathon van Eindhoven wilde hij een PR lopen, na de eerste 10 km.wist hij dat dit er deze keer

iet in zat. t hij toch nog een eindtijd

realiseerde van 3.0_1.31. een prima prestatie genoemd worden. Voor die tija nenige narathonloper tekenen. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


2t

ffiFffiO@ ffimAffi [0,550 ffi 21 okÈ' n993

'ir,'

kon in dit

geval beter een and.ere naam gegeven worden, n1 "Winterloop" óe omstand.igheden rechtvaardigen deze naan want het was d"oor d.e sneeuwval spekglad op het parkoers ' gnkele moedige STB'èrs besloten het er maar toch op te

Deze

wedstrijd "Herfstloop"

genaamd

wagen.

Er moesten 5 ronden worden afgelegd, in de eerste ronde ging iedereen voorzichtig van start' Íooia1 bergop en in de bochten $ras het uitkijken geblazen. Er ,"t.t diverse valpartijen, in de tweede ronde

werd Jos Drrteweerd er de dupe van maar het siert hem dat hij toch met een geschaafde knie de wedstrijd uit 1iep.en De eerste d.rie ronden liepen Kees Hoven,Rob Riksen Theo Schmeits steeds bij elkaar. Na de derde ronde vond Kees het welletjes en ging er langzaam maar zeker vandoor. Rob had wat problemen met

het glad.d.e parkoers en bleef iets achter echter in Iaatste 500 meter van de laatste ronde zette spurt in en naderde Kees nog tot op 30 sec'

hij

de

nog een

ondanks d.e slechte omstandighed'en toch nog LlL deelnemers bij deze kwart marathon' Ook was de jeugd van de STB weer vertegenwoordigd bij bij d.eze freifsiloop. Een verslag hiervan vindt je elders

Ei ,r."t

in dit blad.

UTTSLAGEN 1

2 3

4 5 6 2

Kees Hoven Rob Riksen Theo Schneits Jos Duteweerd

Karel

Schormans

Andre

Roumen

Vet. Sen.

Vet. Sen. Sen.

Vet.

I I ï

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

00.40.40 00.4L .07 00.41 . 14

00.43.00 00.45.31 00.46.50


22

Herfstloop Achilles-Top 21 november 1gg3 opvoeders kunnen soms heel spartaans uit de hoek komen en hun kinderen er toe brengen om op een koude vriezende ochtend een zogenaamde herfstloop te doen. Een herfsiloop die dan een regelrechte winterloop blijkt te zijn. Die opvoeders gebruiken dan woorden als "dat is karaktervormend,,, ,,daar worden ze hard van". Hoe dan ook, op die zondagochtend stond een kleine, maar fijne delegatie van STB-jeugd in de Groene Long in Kerkrade gereed voor de 1BOO en de 4OOO meter. Geflankeerd door ouders en door llona, wiens schoonfamilie verantwoordelijk was voor de zelfgemaakte erwtensoep. Het is onaardig om een bevriende afletiekvereniging een gele kaart voor te houden, maar het parcours w€ls op sommÍge plaatsen spiegelglad, vooral in de bochten hadden de lopers daar last van. ook bij de finish had daar iets aan gedaan kunnen worden. Het leek soms op een biailon, een combinatie van rennen en glijden. Hoe dan ook, een nieuwe ervaring, blijkens ook het interview met een van de loopsters, elders op deze pagina. Zo,n 1900 meter lijken een peuleschil, maar het venijn zit in de staart. De laatste 200 meter gaan Ílauw bergop. En ars je dan je krachten niet goed verdeelt, wordt het einde een lijdensweg. Ralph de Leeuw kwam in g minuten rond binnen en had zo te zien nog krachten over. carolien Gulpen had over de afstand zo'n 50 seconden meer nodig en werd in haar strijd tegen klok en ijs begeleid door Eric Welting. Bij de grotere jeugd ging de strijd tussen Roger Janssen en Tim welting. Na de eerste doorkomst lagen beide nog bij elkaar. ln de tweede ronde moet wat gebeurd zijn, een valpartij of een dipje, want in het zicht van de Íinish was Roger J. duidelijk los van Tim. Tijden van rond de 1s minuten moeten bij die weersomstandigheden als snel worden beschouwd, een compliment waard voor beide lopers. overigens, Unitas- (en ex-srB-lid) Roger H. kwam in deze race als vijÍde binnen, in een zeer fraaie tijd. We blijven ook zijn prestaties volgen.


23

dotrrt Morothon von Swurtbroek Zaterd.ag 22 november, het was ijskoud de lemperatuur lag beneden-de nul graden en bovend.ien woei een koude oostenwind. om _een halve Dit waren niet de id.eale omstandighedenvan swartbroek de toch, "halve" maar lopen, marathon te goede tijden de en parkoers snel zijn óm stond. bekend STB'ers L2-tal gingen een er dus gelopen werdàn die er

van start. Het parkoers bestond uit een grote ronde en is nagenoeg wat ook ideaal was dat elke kilometer stond aange"f"i.l geven zodat je de tijd precies in de gaten kon houden. iohn Schoenmakers liep zelfs een PR. zijn tijd 01.34.08 En neem nou Jos Duteweerd, hij was van plan om maar de 12,5 k* wedstrijd te lopen, maar besloot op het laaLste moment toch Le kiezen voor de halve marathon, iets wat een hij nad.erhand zeker niet berouwde want hij liep hier tijd een in finishte en marathon's van zijn betere halve van 0lleS.gg. Jos Broere moest helaas na 7 km de wedstrijd staken i.v.m.een blessure.

LI

TTSLAGEN Vet. Vet.

4

Hub Heynen Theo Schmeits Jos ï)uteweerd. Harm v.Goor

5 6

Sjenq Francot Andre Roumen

L

2 3

ö 9 10 t"

1_

Hub Gerets Jos Janssen John Schoenmakers

Jo ï,liertz Jo de l,iit

I I

Sen.

Vetï

Vet. II Vet. I Vet. II Vet. I Vet. I Vet. I Vet. Iï

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

0L.L7 .40 01 .21 . 10

01.23.39 0L.24.49

0t.27.L5

.28.59 01.32. 15 01 . 34.05 01 . 34.08 01 . 38.00 01 . 39.00 01


NATIONALE KALENDER 1994 09-01: 16-01:

Hal-ve Marathon, Egmond. 25e Int.Sprintcross, Breda.

05-02: Midwinter Marathon, Apeldoorn. 06-02: Keiencross, Uden. 13-02: NK. Veldloop Veteranen, Apeldoorn. 20-02: Marathon Schoorl, Schoorl.

t2-03: Twintig van Alphen, Alphen a/d Rijn. 19-03 : 25e Int. Westland Marathon, Naaldwij k

26-03: City Pier City,

Den Haag.

O4-O4: NK. Veteranen op de weg, Amsterdam. 10-04: Parelloop, Brunssum. !7-O4: ÍtlK / 74e Nike Marathon, Rotterdam.

City Marathon, Utrecht.

15-05:

2t-o5:

Marathon Drenthe, Klazienaveen. Reebok Classics, Kerkrade.

28-O4

04-06 05-06 L2-06

26-06:

AdrÍaan Paulen MemorÍal, Hengelo. Twente Marathon, Enschede. 3M Marathon, Leiden. Grindmerenloop, Boermond.

23-07:

Reebok NK.

1/2 Marathon, Goes.

28-08: Telematicaloop, 25-09:

Amsterdam

Heerlen.

City l4arathon,

Amsterdam.

02-10: Singelloop, Breda. Oz-tO: ïnt.Hanzemarathon, Zwolle. 09-10: Marathon Eindhoven, Ei.ndhoven. 30-10: Marathon Brabant, Etten Leur. BELANGRUKE EVENEMENTEN: NOTEËR

IN

AIWI§T

AGENDA: 'E

24


25

Hallo alIemaal ! Sinds kort ben ik bij ju1lie atletiekvereniging jeugdtraj-ner, daarom zal ik hier wat meer over mezelf vertellen. Ik ben DanièI de Vries, ik ben 18 jaar en volg sinds september dit. jaar de opleiding aan het c. I. o. s. l_s een Het C.I.O.S je een opleischool waar sportinstrucding tot volgen. Op teur kunt leer je heel deze school aller1ei veel over soorten sport

atletiek,

o. a.

judo,

zwenmen,

tennis, aerobics, en noq veel tafel-tenni-s ik 7 jaar meer. Zelf heb gespeeld, lang tafeltennis was dit op de laatste jaren landelijk nivo. Verder heb ik de afgelopen 3 jaar veel aan vechtsport qedaan, en wel judo, jiu-jitsu en taekwando. Ook heb ik veel aan fitness gedaan.

Mijn grote h,ens is om later een eigen sportschool te beginnen, maar zoals altijd moet je onder aan de ladder beginnen. Nu vind ik het heel leuk om jullie jeugdtrainer te zí1n. Groeten en tot ziens op de volgende training, Danièl.


26

PerSOnclic INE

!l!!gE=9199!EPE!=91!=!:I:!'

QUAEDVLIEG

X5i!'8fi-lofir.*oo, 0'§r,, -14/ cEB. 24 JULI. 19s6. EVELTEN

srMoNS

KABEL DooRMANSTRAAT

6374 VC

Welkom +'

13

0l*,

-U14,

LANDGRAAF

::',-:Í,tiïHï"ïö'u

'ueou,

ST. GEBLACHSTHAAT 19

6301 DN HOUTHEM GEB . 23 FEBBUARI

1e64.

VERANTWOORD LOpEN,

BOY POÏSMANS

REC. MEUSSENSTHAAT 4

3:íi

!i htï3ï-t35,

PIET

BROUWER

natuurrijk bij de atletiekvereniging

VAN HOVELL TOT WESTERFLIEBHOF 30 6431 DG HOENSBROEK GEB 25 N0VEMBER 1943

'

'

u

bent vaa hode wELKoM.

LEDEI{STAND PER Ol . tt-1 993 BONDSLEDEN

K.N.A.U.

220

LICENTÏEHOUDERS

38

DONATEURS

3.8

o

OPZEGGINGEN

LEDENSTAND

íIr

T0TAAL: 220

+ 18 =

238

LEDEN.


27

Personcrlicr

NIEUWE CLUBLEDEN

BIJ S.T.B..

JOS VAN ZANTEN TRIGONIAERF 10

6413 LP

HEERLEN

GEB. 23 JULÏ 1956.

Welkombii REGGY PIETERSZ

WOIrS«UUI^,ERF 16

6413 LK HEERLEN GEB. 29 JANUABÏ 1949.

PAUL VAN DER LINDEN

P.porrrRSTRAAT 4 6445 ED BRUNSSUM GEB. 03 AUGUSTUS 1954.

NlEUlfií * NIEUI/V *r,NlEUïM:,


28

ZTEKENBOEG In de vorige editie konden we nog een gezonde STB-familie aantreifen, deze keer moeten we hefaas enkele bles-

surens melden. Beginnend met de jeugd zien we Rob trlillems door een 9eblósseerde knie geveld. Robbie heeft dit euvel bij het Lur nen, z'n 2e passie, opgelopen. lalas je niet een ietsiepieÉle te fanatiek? Harrie Enninga, va {er van ons bekende jeugdduo Frauke en Jelle, neóft prYblemen met 'n hernia en dat betekent geen trainingen. Dan maar voorlopiq vanaf de rustbank Àaar de sportieve prestaties van je twee "dotten" kijken, Harr ie we AnneA1 enige weken misten de zaaflies van Dijk tijdens verte lde training. Spontaan geen meterï ze "ik loop vandaag je al-s een Zeer begrijpelijk pees hebt. onwillige achillesAndere patient is Huub (Neelis). Hii als Harrie problemen

good o1d heeft net met een hernia, die zich openbaart in z'n rechterbeen' Dan kun je hardlopen, duurloop, l-ichte training en zelfs joggen rurel even vergeten. "verdraaid", horen we hem al letterlijk en fi-guurlijk knarsetandend zeqgen.

'n

Tenslotte is ook nog Annelies van vlodrop qeblesseerd. Zij heeft te doen met "shin splints" als we dit zo goed scÀrijven. Anders noemen we het een lichte botvliesontstekiÀg. D1t probleem ontstaat vooral- door een te snelle, forse óverbelast1ng. Annelies kreeg en krijgt regelmatig waarschurruingen om conditie geleideJ-ijk aan op te bouwen, .jr.....mmmm. etcetera. Ze is gelukkig alweer doch eens op de baan gesignaleerd, maar nu piano Annelies' De redactie wenst a1le geblesseerden en eventuefe zieken een spoedig

herstel toe.


29 Ook nogmaals beterschap aan de hardnekkige geval1en, we denken dan b.v. aan Anke Hermes, die af maanden met een onwillige knie sukkelt. Kom maar weer gauw mee sporten Anke. Je wordt gemist.!

*** EEN ECHTE EUROPEAAN

is

vlotte, intelligente Europeaan. ziL zoz Vlak voor een van z'n trainingen haalt hij een jeneverfles uit z'n kofferruim en zet deze rijkelijk aan zijn Sjaak

een

hlaarom? Dat mond.

Kameraadschappelijk biedt hij een van zijn sportmaatjes een sfok aan, waarop deze enthousiast reageerde met "JE-

Nevertt! Dan niet,

zei Sjaak en bergt tot stomme verbazing van zijn maat, de fles weer op. Kennelijk had hij de "frans/engelse" boodschap al te goed begrepen, want. . . . "JE" bet.ekent ik ( f rans ) "Never" betekent nooit (engels) Zijn sportmaat.je had aldus Sjaak geantwoord met: Ik nooit !

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Jij raakte me ,t eerst Nietwaar, jij raakte mij !

het eerst

!


30

MEDISCHE SPORTBEGELEIDING HEERLEN.

Terug ijkend naar 1993 mag Ă­k stellen dat dit een succesvol jaar is geweest, en dat blijkt dat we de goede weg zijn ingeslagen. Er werd n1. door vele sporters gebruik gemaakt van het sportersspreekuur om blessure te laten bekijken of om andere sportgerichte adviezen te verkrijgen. Ook in 1994 blijkt dit sporLersspreekuur gratis. In 1993 was er behalve de toegenome interesse voor de sportbegeleiding ook een uitbreiding van de activiteiten; zoals de nieuwe vestiging met een opening op 5 juni, eigen bloedonderzoekapparatuur en krijgt men na een lactaat test direct uitslag plus trainingsgegevens mee. Buiten de vele positieve reacties die ik mocht ontvangen kwam er ook een reactie dat de naam Iledische SportbegeleĂ?ding Heerlen niet kan blijven a1s je in Vaesrade woont en onder de gemeente Nuth va1t.

is er voor een neutrale naam qua plaats en n1.: Test en Sportmedisch Centrum.

Zodoende

gekozen

Dit als onderdeel van Sportfysiotherapie van de Laar.


31

er verdere uitbreidingen te wachten \.{/aarmee ik hoop de sporters(sters) nog beter te kunnen begeleiden. Zo zal er een nauwere samenwerking gaan bestaan met Shoe-Fit te Tegelen en Sports-Care te Born. De kleinere bloedonderzoeken die direct ter plaatse kunnen worden bepaald blijven en worden Voor 1994 staan

uitgebreid door samenwerking met Artsenlaboratorium Dr. Stein & partners te Mรถnchengladbach. Hierdoor zijn praktisch a1le sportgerichte bloedonderzoeken mogelijk en heeft men na 2-3 dagen uitslag van de gemeten resultaten. Ook zal een nieuw conditie-test apparaat dat pas a1s prototype klaar is en onLwikkeld is geworden door Shoe-Fit, verder ontwikkeld en in gebruik genomen worden. En verder en zeker niet op de laatste plaats zal er uitbrelding komen in personele aard. Zodoende kan ik iets meer tijd gaan besteden aan mijn lang gekoesterde wens de lntensj_evere begeleiding van Limburgse Sporttalenten in meerdere takken van sport. De eersLe contacten zijn gelegd en ook de eerste accoord bevindingen. Nieuw talent kan zich nog altijd aanmelden om over een eventuele samenwerking van gedachte te wisselen.


32 誰t

5 juni j1. niet in het S.T.B.-boekje bekend is gemaakt, en om u toch nadere kennis te laten maken met het Test en Omdat de opening op

Sportbegeleidings Centrum is er op donderdag 20 januari L994 een info-avond om 20.00 u.

te

10a Vaesrade. 0p deze avond zullen we de sportbegeleiding en de testen verduidelijken en zult u tevens a1 kennis maken met de nieuwe activitei-ten die Hommert

voor 1994 gepland staan. 0mdat ik geen ldee heb hoe groot de interesse binnen u vereniging is en ook idereen met de persoonlijke vragen te woord te kunnen staan is gezien de beschikbare ruimte telefonische aanmelding gewenst zodat in onderli-ng overleg eventueel nieuwe data bepaald kunnen worden.

Rest mij nog u al1en een gezond en sportief succesvol 1994 toe te wensen en wellicht qotzj-ens op donderdag 20 januari.

Ps. voor telefoonnummer zie advertentie elders

in dit

b1ad.

-


33

Sinterklaas bii STB Bij een jeugdafdeling hoort ook Sinterklaas. Zo redeneerde de jeugdsportcommissie. En terecht. Van de 40 jeugdleden waren er 34 aanwezig toen Sint en in ziin kielzog Piet(ernella) om 3 uur de sportzaal in de Kakert binnenschreden. ln een halve cirkel voor de zetel van Sint zaten de kinderen, van klein tot puber. Ook voorbij de gevaarlijke leeftijd van 6-7 jaar, waar het geloof hevig aan het wankelen raakt, was enige spanning van de gezichten af te lezen. Nou moet wel gezegd worden dat ook sommige volwassenen met schroom (waar laat ik nou mijn handen?) op Sint en Piet aĂ?kwamen als hen daar vriendelijk maar beslist om gevraagd werd. Onze gewaardeerde voorzitter maakte in een kort openingswoord Sint wegwijs door de organisatie van STB en zette gelijk ook de leden van de jeugdsportcommissie (terecht of onterecht) in het zonnetje. Hij vermeldde ook de sportieve prestaties van Sint zelf en van Piet, waarvan bij de laatste zijnlhaar prestatie vaak puur "op karakter" tot standkomt. De sfeer was gezellig, de organisatie en catering in uiterst vertrouwde handen en de tijd vloog om. Sornmige kinderen kregen van Sint een stimulerend woordje toegevoegd, voor anderen was dat niet nodig. Opvallend, maar niet verrassend, was dat sommige kinderen die normaal het hoogste en laatste woord hebben, nu bedremmeld en stil tegen de baard van de Goed Heiligman staan aan te kijken. Wachtend op het verlossende woord om terug naar hun plaats te mogen. Wat een beetje tegenviel waren de muzikale kwaliteiten van de kinderen en van hun ouders. Als er al werd meegezongen klonk het uitgesproken vals. Bij een tweede couplet lieten de meesten (ook ouders) het afweten. Wordt er niet meer thuis of op school geoefend? Geen wonder dat wij de laatste 20 jaar geen Songfestival meer gewonnen hebben.


Assu ra nt ie-advi esbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


34

Ouders verzaken in hun opvoedende rol. lk vraag de redactie om ter voorbereiding van het Sinterklaasfeest volgend jaar een aantal gangbare Sinterklaasliedjes (drie of vier moeten voldoende zijn) vooraf in het clubblad af te drukken en die tijdens de jeugdtrainingen te oefenen. EeĂ&#x20AC; woord van dank, tenslotte, aan al degenen die dit feest zo goed hebben voorbereid en tot een goed eind hebben gebracht. Dan vergeet ik ook niet enkele anonieme gulle gevers, waarvan ik de naĂ m niet mag noemen (laten we hen A&T en A noemen) en die gezocht moeten worden in de rijen van andere commissies van sTB. Dat is pas verenigingswerk. sint en Piet, tot volgend jaar.

-0-0-0-0-0-0-0-* 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

MEDEDEL I NG Tijdens de bestuursvergadering van maandag 6 december j. I. is besloten dat de New-Line S.T.B.-windpakken bij Ger Knauf kunnen worden besteld. Levering eind februari L994Prijs fI. 150,=. Gekozen kleur blauw. Sponsor: Kramer Sport te Landgraaf.


35 KAPELLERB0SLOOP

(trlm- en hoofdloop)

Volgens kenners, en dat zi.jn de atleten zelf, was het schitt.erend loopweer, 'n graad of 10, blauwe hemeI, praktisch windstil. Achter deze coul-issen beloofde de 10e Kapellerbosloop een waardig 2e lustrum te kunnen vieren. Dat zou het ook worden. Na een vlotter l-aatste inspectie bleek het parcours zowel loopLechnisch als gemarkeerd er goed bij te liggen. Het is zondagochten 5 december 1993. Het verbaast niemand dat zicÀ zrararte Piet onder de toeschouwers bevindt; z'n baas had verjaardag, dus mocht hi.j vanwege het sportieve belang van de loop er even naar toe, waar hij o.a. de jeugd zou "wegschi-etenr'. Dit laatste za1 overigens jeugdvriend Rob ons met z'n fabelachtig auteurschap rr,rel

zelf vertel-len. Richten wij ons vizier als eerste op de trimloop a1le kategorieën. Een afstand van 2850 m. Keurig op rij stonden de atleten aan de streep, te wachten op het startschot. lrrlie zou dat lossen? De inmiddels bij STB bekende

Landgraafse burger John Bertram, mede-sponsor van het jeugdkamp 1993. Met de nodige instructies had onze Jan van Vliet hem geleerd hoe het startpistool te gebruiken: "0p mijn megafoonaftelling bij klokslag 10.3O u PANG!". Maar het werd niks PANG, slechts Pfft! A1le gespannen beenspieren van onze atleten werden toen maar met een noodsignaal, de bekende schoolbel, uit hun oncomfortabele houding verlost. Het veld stoof weg. hJellicht heeft Jan v. V. de algehele veiligheid laten prefereren, orn de edelachtbare burger maar niet met vuur

te laten spelen. Excuses! trimloop verliep vlot en bijna voorspelbaar met een belgische winnaar, Corneli-s Heemskerk uit Laknaken. Hij noteerde 9'28". Doch ons ex-Iid, nu Unitas-atleet Roger Hendricks kon lang in z' n kielzog b1i.jven. Met slechts 19 seconden verschil finishte Roger als 2e. De SïB-heren kwamen hier héél goed voor de dag, achtereenvolgens 3e, De

4e en 5e, resp. Bart smeets, Roger Janssen en Tim lalelting. Als 1e dame kwam Karin Brouwers (Maasrunners) over de streep. Haar tijd was 12,26,,. Later, bij de prijsuitrei-


36

king was ze helaas niet meer aanwezig. Alvorens we naar de hooídloop gaan, eerst even het volgende: In het verslag zu11en slechts incidenteel uitslagen en namen genoemd worden. Een volledig overzicht van t.ijden en plaatsen van de Kapellerbosloop za1 door Theo in ons volgend clubblad en in nieuwe overzichtelijke stijl rruorden gepresenteerd. Voor de hoofdloop hadden zich 112 atl-eten ingeschreven,

er later 1O5 zouden flnishen. De run ging traditioneel over 7200 m. ofwel 4 rondjesr géén 5, zoals later iemand zou "presteren" Vooraf, bij het. inlopen, legde ie ie oor te luister en

waarvan

!

hoorde spectaculaire berichten onder de deelnemers. Iedere sporter weet dat hij of zij 4 maal de beruchte Kapellerbosbult op moet en pept zichzelf dan op. De een zeti "Ze moeten die berg maar afqraven". Een andere atleet: "als ik aan de voet van die bult kom, prevel- ik zachtjes "Maria, wii komen tot U!" 0f het geholpen heeft weten we niet, maar inventief was het wel. Terug naar de uvedst.rljd, het heuve-Iachtige parcous zal altijd scherprechLer spelen. l^lil ie op zo 'n tra.ject qoed en tevreden Presteren, dan moet de "machlne" in alle finesses optimaal draaien. Een licht

griepje, hoestbij of spierverzuring kan al fataal zijn voor een goede klassering. Uiteindelijk zien we de als een komeet gestarte Unitas-atleet Frans l,rlagemans - bergspeciaIist - in 24'27" winnen, gevolgd door hl. Pepels van Ceasar in 24'49" 0nze STB-jongens gaven goed partij. Eerste STB-atleet was Hub Heynen in 2l'19" . Tweede en derde resp. good old John Hendrickx en Jos Duteweerd. Bij de dames kwam Ceasar-atlete fls Rovers zich als 1e bij de finish melden. Haar tlid 11'45". 2e Dame, onze eigen STB-er Maria Fischer, proficiat voor haar aerste optreden tijdens deze loop. le Dame eveneens l-id van STB

werd Rose-Marie Meys. Ook voor haar zou een grote


37

taart wachten, met de complimenten van STB. Kranig gedaan Rose ! Dit was in verkorte stijl het wedstrijdresultaat, waarvan zoal-s gezegd qedet.ailleerde cijfers nog zu1len volgen. Met dank o.a. aan l,rlillem v.d. Linden, die zoals we hem kennen, op boeiende wijze ooggetuigeverslag uitbracht en de latere prijsuitreiking zou vetzorgen nij Schildersbedrijf Sjef van 0oyen. Dank je Sjef, het was er weer erg geze11ig. Mede dank aan Jan, Frans, Car1a, Jos en afle

vergeten helden voor de exacte tijdsregistratie. Last, but not least, onze dank aan Albert Verbunt, Jan Manders en Jan van Vliet voor de perfect.e organisatie... alhoewel De jury-bus van De Limburqer die keurig

stond opgesteJ.d aan de Leenderkapelweg, was voorheen ge-

dirigeerd naar de Streeperstraat, waar de chauffeur de Kapellerbosloop wilde organiseren. lalellicht een nieurrue chauffeur, in combinatie met een ',comput.erf,out,', waardoor we bijna de atleten het bos hadden uitqesLuurd ! Een geluk dat onze attente Jeroen M. op tija ontclet<te dat er in de Streeperstraat geen bu1t. is.

Ons

allerlaatste

woord gaat naar Cees Hoven. Sorry jongen

dat ze jouw na 4 ronden niet bij je kraag konden grijpen en over de finisch duwen. Maar misschien, hĂŠĂŠl misschien heb je nu al een ronde voorspronq lerbosloop.

bij de volgende

Kapel-

-0-0-0-0-0-0-0-0-00

. .. .Ze hadden me eigenlij k moeten

neerknuppelen. . .


38

Kapellerbosloop 5 december ln het voorprogramma van de hoofdloop, die ik erg lang vond vandaar m'tjn keuze voor de 2850 meter, traden enkele STBjeugdleden aan. Tegenwoordig zelfs in drie klassen. Sinterklaas had zijn verwoestend werk gedaan en menig kind zat nu thuis te spelen met de nieuwe spullen. Hoe dan ook, het enthousiasme was er niet minder om. De wedstrijdcommissarissen hadden zand gestrooid op de meest drassige plekken om ongeUkjes te voorkomen. De kinderen tot 12 jaar, waaronder 4 STB-leden, liepen anderhalve ronde boven in het bos, in de vorm van een paperclip. Xander en Thijs vochten hun eigen strijd uit $hijs komt aardig opzetten, maar moest deze keer de eer laten aan Xander). Tussen Jelle (Froukje doet volgende keer ook mee, heeft ze beloofd) en Carolien wilde maar geen gat vallen. Jelle (die iets jonger is dan Carolien, maar wel een jongen) passeerde de streep drie tellen eerder. Beiden waren leeg en hadden alles gegeven. Hun tijden lagen net onder en boven de 5 minuten. Bij de iets oudere jeugd hadden we twee vertegenwoordigers (Eric en Yvette) die tot hun sch(r)ik achteraf vanzelf in de prijzen vielen.

ĂŻwee andere jeugdleden (Roger en Tim) startten, onder begeleiding van Hub en Rob, bij de korte cross over 2850 meter. Al na 50 meter konden de begeleiders naar huis, hun werk was gedaan en van hun pupillen was weinig meer te zien. Lange tiid, net als de week daarvoor in Kerkrade, liepen Tim en Roger samen. Roger had uiteindelijk het betere eindschot en kwam circa 10 seconden eerder dan Tim over de finish. De eerste begeleider kwam anderhalve minuut later ontgoocheld binnen, de tweede (met grijze kop en wit weggetrokken gezicht) rondde aĂ? op bijna een kwartier. Dat laatste gebeurde uit strategische overwegingen. Als freelance-schrijver van dit blad wilde hij het hele rennersveld voor zich zien om de beste indrukken op te doen.


BETERE PRESTATIES DOOR

SPORTMASSÀGE

gzdipLonzezd ,lpontma,lreuL EVA COTLARIS

- ,sponlmaióage - Lapzn en Landage/Len

óN

WEREI.D

ilAIUUR Behandeling v1g. afspraak Te1.045-314301

r01{DS

kostuums kolberts blazers pantalons jeans jassen jacks

truien hemden stropdassen

petten zakdoeken dasspelden

Speciaal grote maten afdeling in Heerlen


== -, :-:--__r!IEEr IIEIIIIIr -!!

IIIIIIIIIIII

IIT

=::,

E-E-

-

IIII' -E

T I

rlrr

IT

TI -

r

IIII

:= -II

III --

--E -

I-

-

E

III'T.

::, Er.-

I.IIII IrIrrIr

- sporters spreekuur - conditietesten -. gp electrische loopband op

Íietsergometer - loopcorrectïe sportmassage ÍioHMÉRT 10t

vAESRADE TEL. o44g2_()oll

tlledisohe §portbegeleiding Heerlen


40 I{UB BROUIIffi.S ZTET

ABRAITAT,I

Hub Brouwers 50 jaar ! ! Je geeft het hem niet a1s je hem ziet en hij rent nog als de beste, bekijk de

tijden

maar in de uitvan dit clubblad.

lijsten

dacht ik knijp er met mijn verjaardag een paar dagen tussenuit, dan krijg Hub

ik tenminste geen"Àbrahan" voor mijn deur. Verkeerd gedacht! Hub zou vrijdag terugkomen dus donderdagavond werd de STB-abrahan geplaatst compleet met clubboekje en omdaL Hub een wijnliefhebber is kon een fles wijn niet ontbreken. In de tuin werd een groot

bord geplaatst met

de

tekst:

@-11 Na een dag was de Àbraharn weer verdwenen, onze eerste

gedachte: gestolen! ! t{aar dit bleek gelukkiq niet zo te zi-ln. Hub, beseheiden zoals hij is, had hem naar ziin achtertuin ,erplaatst, of was toch een beetje

ijdelheid

???

0-0-0-0-0-0-o-0-0-0-0 Mont

juic Estadi

OlinPic

tekst onLvÍng de redaktie een ansichtkaart uit van Frank Eisenga en Albert Verbunt Àchterop stond een soort puzzel waaruit bleek dat er hoge bergen lraren en mooi weer en dat hoe kan het ook anders ze veel dorst hadden. Bedankt, jongens. Met deze

BARCELONÀ


lL1

NEW YORK MABATHON

r994 IÀABffi NEMffiS HeL

ggg

aantal "

inmiddels

New York gangers oP,geloPen tot 52

I' is

Van die 52 zíln er 34 die daar de marathon loPen en de rest gaat mee als supPorter. Èr zijn inmid'de1s ook 31 d'efinitieve if=ptàk"n gernaaJ<t met het reisburo

/,144 t-* / i i' "Kr;der sports travel" in Uden' 7J'; I ». gehele Stb-groep vertrek niet vanaf SchiPhol maar vanaf Brussel' reisDit scheell nl.aanzienlijk in ter bus eigen York in tijd, ook heeft d'e STB in New vliegveld het van en naar

beschikking voor het vervoer en de excursies. *il zo goed En dan nog dit elke vereniging of - -groepsportief naar -"g.Iijl r-oot de a"g komen, niet alleen ook wat betreft de outfit' bedrijven om er op wà- zijn dan ook in gesprek met enkele hierbij aan loop,i:"-É"""best bij tL Íopen, we denken ;;Ëj-; in/at lwiialjacks. Echter het resultaat valt tot nu toe wat tegen. ons dat dan Hebben jullie eventueel wat suggesties, laat even weten.

I{arry Vermeulen, tel Theo Schneits, tei

O STB naar New York marathon

045-321893 045-352003

Atletiekclub STB zalin november 1994 deÍinitieÍ deelnemen aan de marathon van New York Er hebben zich reeds 20 peÍsonen aanoemeld.

Oolívanuit buiten de STB r er veel belangíelling Het tobal aantal deelnemers bedraagt nu rceds 471 oroanisaöe

De

van deze Neur York Éis wordt gec(Ërdineed

Gelezen

in " landgraaf Àktueel " -

door Hany

Vermeulen (tel

321893) en Theo (352003)

Schmeis


42

( 0

a

l.l

0

0r +i0 g i'il [;fi u'ucdo) ,

d.

rÍl

***fi :, ! 74 ! ÉdOi

,i il Íd0 .ï,)E,Hltfi ttr b H 1to,Piïn

i

Ë5 i o rli:iril il qqt'lg,

E

d U§Tfifrfl,9 d # '8,rf;*,,u

"m

oo oo c,ud'§frfr ír" JJ ,.t 0 d U, i),n

§ w § ,i;iiïs d ,il00J Í

íu !d Nur00 m 00d0 'l-1'r{ Ë B È'f, hhA 0! 0( ;0j

É

dd dlr

L 0,.t [i c h 0 u u',u 0 0d'q


43 MEDICAMENTEUZE BEHANDELING EN DOPING-CONTROI,E

De medicijnen die bij hart-vaatzi.ekten en hoge bloeddruk worden voorgeschreven kunnen van invloed zijn op de sportprestati-e. De volgende medicijenen worden zeer vaak voorgeschreven:

verminderen het prest. vermogen doordat het dat rondgepomp moet wordenl omlaag gaat. Daarnaast wordt er extra kalium via de urÍne ui-tgescheiden wat in principe nadeli-g kan uitwerken op de prestatie. Het gebruik van plaspillen is volgens de doping-Iijst van de IAAF/KNAU verboden. BETA-BLOKKERS brengen de hartfrequentie en de zuurstofbeEoefEe van-ïe hartspier omlaag. Deze medlcijnen hebben voor een sporter vervefende bijwerkingen zoals vermoeidheid en vermindering van de duur-condj-tie. Bèta-blokkers staan niet op de ïAAF/KNAU doping-Iijst en zijn dus tiegestaan tijdens wedstrijden. PLASPILLEN

EloedvoTume

brengen de bloeddruk omlaag, zodat het hart mïnE#-aiEeïd-hoeft te verzetten om het bloed rond te pomVAATVERWïJDEBS

0en. Sommige vaatverwijders kunnen ook de zins verl-agen . Vaatverwi-j ders_ bben

bijwerking van vermoeidvan de (duur-) conditi-e. Vaatverwijders staan

ping-li-jst en zijn stri-j

Het

hartfrequentie enigs-

niet de vervelende

heid en een vermindering

§

dus

I

ni-et op de IAAF/KNAU dotoegestaan tj-jdens wed-

den.

is

dus belangrij

lend (hart-) specia-

om met de behande-

k

list te

er gesport wordt.

aan wedstrijden waar zij worden voor een doping-con \ rekenino houden met de

Als atleten deefnemen uitgeloot kunnen

trole,

moeten

zij

\\ 1ijst.

ïAAF/KNAU doping-

brm: nedisó clubbladartikel

bespreken dat

KMU.

V

HART-VAATZIEKTEN EN SPORTBEOEFENING


44 GEHOORD BUÍTEN DE COOPERBÀAI'T

ItVolgens U zou de hond die U mij verkocht heeft een goede waakhond zi1n. Vannacht is er bij mij ingebroken, er is fl. 1000,= gestolen. De hond heeft niet één keer geblaft.rl "Tjè, hij was voorheen bij rijke mensen. Daarom reageert hij niet op kleine bedragen!rt rrPaparr, zeí Tim heel trots, een viool gebouwd !tt

I'ik heb

'rFantastisch knul , naar hoe kom je aan die snaren?rt ttVan jouw piano! rr.

Ik heb helaas alleen nog deze zes kippen, zei de marktvrouw tegen de k1ant. lrIs niet erglr zeí deze, trzoekt U voor mij de drie oudste uittt. Lachend komt de marktvroul^r aan de wensen van de kLant tegemoet. lrZaf ik de kippen voor U inpakken?lr vraagt ze. rlNee, hoeft niet, ik neem die andere drie!t' bacillen ontmoeten elkaar. Zegt de een: trJouw heb ik al 'nje eeuwigheid niet

Twee

meer gezien. Ben ziek geweest?'l "Jd, ik had penicelline!It Een man zegt tegen een

t

vriend dat hij een.geit gaat

kopen. Vraàgt dé vriend verbaasd: rrEen geit? Je woont op een flat zonder tuin, waar moet je dat beest stallen?rr ItNou ik had zo gedacht, 's zomers zet ik die geit gewoon op het uàtxon. En 's winters, als het buiten te koud wordt, zeL ik 'm in onze slaapkamer-rr rrMaar die stank dan?rl rrDaar moet tlat beest dan maar aan !Íennen-rl

Wij zijn van Janssens Begrafenisonderneming; wij gaan over ti jken. U hebt een ernstige hartkwaal, beste kerel. waaron bent U niet 3 jaar eerder naar me toe gekornen ? Ben ik ook ! Toen hlas U nog stafarts in het J.eger en zei dat ik een verdomde uitknijper was.


+J 45

LOPEN IN DE HERFST EN WNTER

Enkelverzwikking

Natte bladeren, sneeuwval of bevriezing kunnen voor een gladde ondergrond zorgen. De kans op een glijpartrj neemt toe, waardoor de kans op blessures toeneemt. A1s je va1t, valt de schade vaak nog we1 mee. Met een blauwe plek kom je er nog goed van af. Erger is het aIs je je echt blesseert, b.V. doordat je door je enkel heengaat

of

een

peesimitatie oPlooPt.

Als je door een misstap of door een val de banden van je enkelgewricht overrekt en scheurt, spreek je van een enkel verzwikking. Dit betekent altijd minimaal een imitatie va deze banden en het enkelgewricht. AIs je de enkelbanden inscheurt of afscheurt betekent dat een veel ernstiger letsel. Soms treedt er bij een enkel-ve zwikking een botbreuk op, wat natuurlij k een zeer ernstig letsel rs. Het is altijd verstandig om gelijk te stoppen met hardlopen. Pas "Eerste Hulp bij Sport Ongevai}-en" toe, dat bestaat uit minimaal- 20 min. koelen en het aanleggen van een drukverband. Laat een deskundige beoordelen hoe 1 kuitbeen

O builenste

ernstig het letsel is, voordat je het 3 ïfffj"ï" ;:ffi:. hardlopen weer hervat. + hietbeen Na een lichte enkelverzwikking duurt het meestal dagen tot weken voordat je de looptraining kunt hervatten. Ïs de blessure ernstiger, dan duurt het vaak maanden voordat de enkel weer volledig belastbaar is

bij

hardlopen.

Deze

GT"ÀDHEID

spier- en peesirritaties ontstaan omdat je voortdu-

rend wat wegghjdt op de gladde ondergrond. Eén van de meest beruchte spier- en peesirritaties, is die van de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen ("adductoren") in de lies. Deze spieren moeten bij gladheid extra hard werken om het wegglijden te voorkomen. Naarmate je hardéi lóopt, ghi je meer weg en moeten deze


TEGELEN Kaldertkerkerweq

ler

077-33433

SIÍTARD 96

'

BeÍgeÍweq 59

tel 0449§itr-0707

'€

- -

É


Assu ranti e-advi es bu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


spieren meer korrigeren. Overbelasting en pijn dreigen dan te ontstaan, met name ter plaatse van de peesaanhechting aan de onderrand van de schaambeenbot. Als er eenmaal een echte blessure i-s ontstaan, kan het weken of zelfs maanden duren voordat je daar weer vanaf bent. Je kunt het risico op deze blessures zel-f zo klein mogeli-jk maken. Besteedt ruim aandacht aan een warming-up en cooling-down met daarin aandacht voor rekkingsoefeningen, met name voor de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen. Pas het tempo aan aan de gladheid of vervang de looptraining een keer door een andere vorm (van totale Iichaams-)training als het echt te gek is. A1s je gedwongen bent om in het donker te trainen, moet je een aantal belangrij ke maatregelen nemen. Zorg voor reflekterend materiaal aan je kleding of schoeisel. Loop zoveel mogelij k over goed verli.chte voet- of fietspaden. Indien dat niet mogelijk is, loop dan altijd tegen het verkeer in. Dat betekent dat je op een weg waarop van 2 kanten auto- s kunnen naderen, aan de linkerkant moet lopen. Je ziet het verkeer aankomen en je kunt, als dat noodzakeIijk mocht blijken, zelf tijdig maatregelen nemen. Loop altijd een parkoers dat je goed kent en dat je een paar keer bij daglicht verkend hebt. Je weet dan waar de

kuilen, opstapjes en afstapjes zitten.

het niet vaak in Nederland voorkomt, kunnen er we1 degelijk onderkoelingsverschijnselen bij hardlopers optreden. Voornoemde verschijnselen kunnen aI optreden bij temHoewel

peraturen onder de 15 graden Celsius. Het risico wordt namelij k niet alleen bepaald door de temperatuur, maar door de combinatie met windsnelheid en regen. Regen vergroot het risico op het oplopen van onderkoelingsverschijnselen doordat dit het isolerend vermogen van veel kleding negatief belnvloedt. Brj drergende onderkoelingsproblemen za1 het lichaam enerzijds proberen de bloedtoevoer, en dus het warmteverlies, ONDERKOELINGS PROBLEMEN


n#í ,o huid beperken. Anderzijds zal het lichaam

proberen

de warmteproduktie opvoeren, waardoor er "kippevel" en spierrillingen ontstaan. Lukt het het lichaam niet om de lichaamstemperatuur op peil te houden, dan zal het pretatievermogen snel da1en. Hierdoor za1 de warmteproduktie afnemen, waardoor de onderkoeling nog sneller zal optreden. Het is van groot belang om de verschijnselen van onderkoeI:-ng brj jezelf of brj een trainingsgenoot te herkennen. Is iemand echter vermi-nderd aanspreekbaar of zelfs bewusteloos, dan kan dat duiden op ernstige onderkoelingsverschijn

selen wat levensgevaarlijk rs.

0nderkoelingsproblemen kunnen door het dragen van functione

Ie kleding

voorkomen worden

!

FT,NIMIONELE KLEDING

Loopkleding wordt belangri-j ker naarmate de temperatuur daal moet de kleding je beschermen tegen wind en regen . Deze kleding mag niet doornat worden, omdat je dan snel af kunt koelen en afkoelingsverschijnselen kunt

ïn de herfst en winter

krij gen . AIs het echt koud is, kijk dan of je niet een keertje de looptraining zaI overslaan. Zolang duren die extreme dagen in ons land meesta] ni-et en je loopt snel-Ier een blessure

op dan je ervan af bent. Mocht je in vriesti-jd toch moeten trainen, neem dan extra voorzorgsmaatregelen. Probeer overdag te trainen en begin met wind tegen ! A1s je dan op de terugweg bent en warm en bezweet bent, kan je r-n ieder geval niet teveel afkoelen. Bescherm de lic delen di-e met de buitenlucht in aanraking komen extra tegen

afkoeling en bevriezing.

Draag dus een muts om afkoeling van het hoofd zoveel mogelrjk te voorkomen en smeer de lippen in met vaseline. Bescherm de vingers door het dragen van thermische handschoenen of wanten. coNCLUsIE

in de herfst en winter toch blessurevrij te bhjven hard lopen zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig: - Extra goede warming-up met rekki-ngsoefenÍngen. - Extra aandacht voor de veiligheid op de weg. - Extra aandacht voor de juiste kleding om onderkoeling te 0m

voorkomen.


KONIN KLIJKE N EDERIAN DS E ATLETI EK

UN I E

CD {-) o)co) O)Orl slEN

Voor 1994 is de volgende leefti.jdsindeling van toelmssing:

(o'-)

fu Í-{'rí oo= +) -o EOO) manlten/wouïÍen

o>c O Í{-l z.oa ()E

1997

(o«,o

Jongens/meisjes

rninipupillen geboren in pupillen C geboren in pupiller B geboren in pupillen A geboren in junioren junioren junioren junioren

1986 1985

rgutL9g3

D geboren in C geboren in

L9Wt98L

B geboren in

Lvl8lLqn Ln6ryvt5

A geboren in

L980lLvlg

senioren geboren in

l9l4

veteranen maruren geboren in veteranen wouwen geboren in

1954 en eerder

en eerder

1959 en eerder

Konrttxtuxr NrorRmnusE ArtmEK

sl>C '-l sP I

> E'r{ U) È{«, orao! c(o o o)0) Í..r O +) CDO+r Ír

c

«,o

'rlC(JO

o)-o +JN(D0)

O'rl-O O) E'-l BÍ{O) a .rl o! .rl (l) 'rl trO o)BCO c(o 'rl .{J 3l-)(O -lo-c.{.) (o EO(oO) C E «'! .rl 'r'{ È !+J 130) o N C-l N

o(oo0) o,> o)!

UME

48


ffi: Bij de JaarwisseíÍng Het feest van de geboorte van Jezus Christus en de Jaarzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ztj sluiten op elkaar aan. Met het vieren van het Kerstfeest worden wij herinnerd aan de Vrede, die ons wordt gebracht. Niet alleen tussen vol-keren, maar ook tussen mensen binnen hetzelfde gezin en dezelfde organisatie. Een Vrede, die ons verstand ver te boven gaat. Het zijn ook hoogtepunten in dit gedeelte van het jaar, waar velen van ons naar uitz:-en, vanh,ege de huiselijke gezelli-gheid. Wellicht zijn er ook velen, die tegen deze dagen opzien. Wij mensen weten soms zo weinig van elkaar. Zo beleeft een ieder van ons de komende Feestdagen op zijn eigen wijze. Dat moeten wij van elkaar respecteren. Wij aIs Bestuur hopen dat er het komende jaar iets merkbaar mag worden van die Vrede. Vanuit die gedachte wensen wij U en Uw Familieleden goede Kerstdagen en een Gelukkig en Voorspoedig "l_994" toe.

wisseling

fuei

qreetaao,

furfíqe

@ (za,

?/

eat

S/i,tír(

1ee4

Landgraaf, December 1993, Bestuur Sport- en Trim-

club

Brunssummerhei.de.

sffi


Ul .aJ

t"J

U

{)

{i

r

Ë

o

--n

í§ íd

H

A.a

-{

t{

dl ;t,

,,t

t!

q]

=t I

r+-}

M

l.t

t1

t,

(,

o

rl

{J

U

hi

,i !-1

§;

§1 =l

é]i lr1

I

>i --l I

<I

\Í .,1

tr k

,,1

ir 'P

H O, 5 QlO 500 O-1 ih ${ ri -.{ k 5 I AA r"i 5d 1J §. $ O0Lr O DO rl .-l .r lr.U.-{ a$$ aaÉ tLo

o{rrt l.r

al -J d1 I

Ui

oi

Nl

,;i

irl

rJ

í{

.-t

pi :li UI

(){)§j

O

"+ L]}O ÍdtF hC ído Lr5

lr O ,'p.É {] a'..Ir r{\ -{ .O li P. +JI,') ,+r .C ! F-{ íd 0íS Ë> ulj l.{ 0).-r tt,o í6ur l-{É lí{] (9E

(foo r.t a.) aocoo

ui ël

.ii

Bi

.{

-1

b, d tJd.'

§' r§

(.)

H A, 5 o.O loo O-l d1r --t ir .{ ! 5 | Aj Fi 5!5 'iJ È O OOtr O tt'o Fi .-t -] lr ]J -r ,ilO a5É Etri,l tr O

"{ t,0)

í§tn

trg 6a, rlt (.i

rl

3() H#H

{

'-t

^\

\(] rro

H! L q) d \G §,P( lt o Crdu) '.i lr í0 O +rO E "n -r0l\u í -È{ (d .d Ei EÉ

o> .q(n aË

ti

a0

-,{ $

a)(] t,Q)

q)b,

§ {dd ctn a* r{

y

ir 0

?u ii, x-0 dío 7 vrr dí tJc.l rt b -r , tr, oqr É 'nÍd '.1 Ë É íIrí 'H O> ó lr O À É +J h o íd É A3 6 5a E'n ,q

r-1

Ë

{.)

0)

l]

t t i

JJ tr 0J )1

$--l Uto 6trr l-{tr

t

É

'.{

ö-'{} Íg§. 2 !]È o

500. 3oo .l *F o

N

U'

(d

i{

1)

À

d 6

ÉV

rÍ'"1

>'

>tr

0't a -"J -to

r4 É

d

c]ÉÉ

?téà L

coo ,{t')tn kÈÀ

É d

.t5 5 'u tl.l.r b]p Aa 05 .nr-i 'cJr. .T'r

tt-i Í. ''i. Éi.{ .rl rd 6r!.n l-r 'iJ -lc\l Íd-i (o I N\o

.lJ

lr 0)

l4

§' É\ .-l-n É ol 'rl .drl li JJ tir Éd í§É oíd .O> ll }]! 0) Ortr Oíí o{d

lt 0. JOO íoo

íts-tQ.-{ H ri i-r , |?4aÉ aa rj Or 0) Oe)lr o u,o ri '-l rr |-t+J-l 5(,() 73É 'olru

fJ

9,É Ot§ oíd

U.q U§

--o a,] m aa a') coco(fcotr.} r{ c§ r-i --{

o -l

OO c1 .+ -t

C,)

cO

(tt

bl d

É(rÉ (dgq) í0 Ed3

..{

Cn

íd TJ

O

d§r rJ !.6'd od! 'd

cOlrtU .d>N

bl' 'n ..r

'd

§''

d

0J

.{J

t/)

o o.ir .-l --t .i E q)

l.r

l.i 0.

lt-] r-l :, lr I.{ 6aa5 rO 01 O Olr{) o () t rl r-{ .-l l.t.+.P Sora a Ea dtlli

'A

ntt !u oq) o-t

H 'ra

§o :rg NL

o

t-l


L*-,**riilg v&rï:

*fi :ieped!§e*e kunst e* huipmiddelen

J" gg{§rí$§m§

*r*f,e{}Ëe*!e

ï*r:gersestraaï ï 2 621 1 LN illtaastrieht Tel. 043 -216773

24 UUR§ GtA§S§ËVICË

§t'§ 4€§

Hst *rceïie Kruis Paraiielweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1993 nr 5  
Advertisement