Page 1

ATLETIEKVEBENIGING

\z

BR UrVs.S,

ยงo"uu

Bร‹

nf It' Sport - en

n1993 No4o Trimclub Bru nss ummerheide


ClubbI.ad

SPORT EN TRI!{CLUB BRUNSSUMMERHEIDE.

Vanaf 23 november 1984 a1s vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te HeerLen. Nummer V 1,888481. Bestuur: Voorzitter

: eor Robeerts

Palestinastr.223

6418 t{N Heerlen

Gr.xruisstr.13

63{3 BD NliEaen

o45- 423442

Secretaris : Jan van Hees o4405-2't34

Pen.meester: ïuub lteelis

Romeinenpl. 6e 63?2 E!í Landgraaf

045-323253

Jeugdsport : Hub lileltin9

Quaedvliegl 28 5321 HB Landgraaf

o45-320222

Àlg.Zaken

; Ilenk Thijssen o

Op cen Steen2g 63?2 RC Landgraaf

45-3 17 288

Wedstr.koma: Ger Nnauf

Lambermonstr.6 63?3 BD Landglaaf

o45-3L62'7I Wedstr J" j dsecretariaat

:

Carla Neyer 045-3ï097

Postadres STB

De ltaar 17

:

Pogtbus 31131 6320 Àc Landgraaf

Àir, 17.24.33.9?5.

Rabobank

Postbank

:

Verenigingsnunmer X.N.À.U.

Àdverteren

6322 BD Landgraaf

2

:

§r. {915695. è.n.v. Penningmeester STB. :

354.

via het bestuur of rechtstreeks bij het redaktieadres.

Adverteerders krijgen het clubblad kostenloos toegezonden.


REDACTIEC$T.IISSIE:

E. Schiks, H. Thijssen, T. Schmeits, A. v. Vlodrop. Uiterlijke inleverdatum kopij: J december a.s. bij A. v. Vlodrop Koempel 91, 6372 NG Landgraaf. Het clubblad verschijnt 5 x per jaar. INHOUDSOPGAUE:

Paq. 2

12 14 15 11 19 21

22

21 27 29 33 16 37

ingestuurd door; Cor Robeerts

0nderwerp Van de

voorzitter

Jeugdbulletin

Trainingsschema seizoen 93/94

Diverse uitslagen

Grensland Marathon Terugblik zomerseizoen Telematical-oop Telematicaloop

93

Ziekenboeg

Telematicaloop Veteranenat let iek Clubkampioenschappen jeugd E . M.

S.

-Ioop

Mijn levensloop Coopertest

Tri-atleet

40

Marathon

41

S. T. B.

Rob Riksen

Parijs

45

Stadsloop Maastricht Stadsloop Maastricht Dankurloord aan Annelies van Dijk

46 49

Nieuwe leden Verj aardagskalender

50 52 54

Resultaat vakantiegroeten 9J Hart-vaatziekten en sportbeoefening Einde zomereditie baantraining Gehoord buiten de Coopecbaan New York Marathon 94 Zaaltraini-nq winterseizoen lnlinterkalender 9J/94

41

55 56 57

59

Hub l,rlelting Henk Thijssen Theo Schmei-ts Theo Schmeits Cor v. Haaren Jell-e Enninga Tim Welting Ed Schiks Theo Schmeits

Jan van

Hees

Rob Gulpen Theo Schmei-ts Ed Schiks Theo Schmeits Theo Schmeits Evenementen comm. Rob Gulpen Theo Schmeits Ruud Lieskamp

Jan van Hees Jan van Hees Ed Schiks Jan van Hees Ed Schiks Ed Sehiks Theo Schmeits Henk Thijssen Jan van Hees


.

VAN DE VOORZIETER *

Het zoxoerseizoen zit er helaas Lreer op. De trainingen verhuizen van de Brunssummerheide weer naar de bekende garage in schaesberg terwijl op de donderdagavond van 20.30 tot 21.30 iedereen weer vakkundig afgeknepen kan worden door Eenk Thijssen in de zaal rtde Kakertr, eveneens in Schaesberg.

fk zou deze keer willen beginnen net een verzoek aan onze leden. Het is vaker voorgekornen, dat het in de schuilhut werkelijk een beestenboel was. AIlerlei krantjes en aanverwante artikelen r^rerden verscheurd en door de hele hut gegooid. Iie kunnen dit samen oplossen door ten eerste geen krantjes, folders en dergelijke achter te laten en op de tweede plaats door het initiatief te nenen om de zaak een beetje op te ruirnen. Het is rnaar een kleine moeite. Enige weken geleden ben ik op bezoek geweest bij de buren. Ik doel, hiermede op onze buurvereniging TCN. Ik heb hier kennis gernaakt met de nieuwe voorzitter, te weten, Ruud van Laar. We hebben samen leuk gebabbeld en over en r4reer wat gegevens uitgewisseld. Ruud had a1leen de pech dat hij rni.j op een woensdagavond na de training ui.tnodigde. En dan ook nog in de kantine van hun verenigi-ng. we wirlen in de toekomst samen bepaalde problemen, die voor ons al1emaa1 van belang z!)n, gaan aanpakken, Onderandere zijn er plannen om de parkeerproblemen op te lossen. Nu is het zo, dat de auto,s tussen de bonen geparkeerd worden. wortels van bonen Ă?rorden op deze rnanier onherstelbaar beschadigd hetgeen op de langere duur natuurlijk kan uitdraaien op het afsterven van bomen en struiken. We gaan eraan werken en ik hou juI1j.e op de hoogte.

ik een bezoek gebracht aan de Sportstichting Landgraaf. Er waren nogal wat problemen gerezen met het huren van de zalen. De jeugd was zelfs helemaal van de kalender geschrapt terwijl de volwassenen niet meer op de dinsdagavond waren ingepland. Door de sportstichting krijgen de verenigingen, die langdurig de zalen huren, voorrang bij het inplannen van hun trainingen. Ook heb


serieus gesprek gehad net de direkteur van de sportstichting die ons uiteindelijk toch de zalen toewees. Voorts bood hij zijn excuses aan voor het feit dat we niet eerder werden ingelicht. Henk heeft nadien ook nog een poging ondernomen om toch weer op de dinsdagavond te kunnen trainen doch het bleek een onnogelljke zaak te zijn al}es terug te We hebben een

draaienZoaLs vanouds za1 op de donderdagavond ook weer getraind kunnen worden op de atletiekbaan bij ÀVoN. Theo Schmeits heeft hiervoor gezorgd. Overigens hoorde ik dat bij AVON een nieuwe voorzitter benoemd is in de persoon van Hans van Haaren. I{ij vensen Hans veel succes toe net zijn nieuwe job binnen de

vereniging.

het toch over dit onderwerp hebben wil ik jul1ie nog het vertellen. Het is bijna twee jaartjes geleden dat ik het voorzitterschap van STB op rnij heb genomen. Destijds heb ik tijdens de algemene ledenvergadering verteld dat dit voor de duur van twee jaren zou zijn. Ik heb onlangs zelfs nog pogingen ondernomen on een opvolger te vinden. Nog sterker,. degene die door rnij benaderd werd wilde op een gegeven moment zelfs het roer overnenen. Een prima zaak voor de toekonst van STB dus. Ik had er echter zelf moeite nee om op een geveven moment het hele gebeuren binnen onze vereniging los te laten. Het draait op dit ogenblik lekker en de sfeer is ongelooflijk goed te noemen. Ik heb dan ook voor rnijzeJ.f besloten mijn kontrakt aIs voorzitter sreer te verlengen. Uiteindelijk ligt de beslissing natuurlijk bj.j de leden doch ik wiI juIlie bij deze nededelen, dat ik graag nog een aantal jaartjes de voorzittershaner wil hanteren. Het bestuur is inmiddels hi.ervan op de hoogte gesteld. Nu we

een en ander

Binnen het bestuur kont overigens een vakature. Henk heeft laten weten het bestuur te hriLLen verlaten. Misschien is deze mededeling we1 te voorbarig maar zoals iedereen rr/eet: rrregeren

is vooruitzienrr.


4

over net aantal leden raken we ook niet uitgepraat. víe zijn de 240 gepasseerd en ziin op sreg naar de rnagische grens van 250. De toekornst zaI uitwijzen tot hoever we komen. Ik had overigens zelf de eer het 240 e lid in te mogen schrijven. Nanneke TooroP uit Hoensbroek hras de gelukkige. HeeI voorzichtig is ze begonnen net trainen bij Ànnelies van Dijk naar nu draait ze als een ervaren atlete haar rondjes over de cooperbaan. Ze kwam alleen even in de problenen nadat ze een reis naar Àustral.ië had gemaakt. De konditie liet het even afweten maar ze is op de weg terug. overigens schijnt deze jongedame goed Indisch te kunnen koken hetgeen ons rnisschien nog we1 eens goed van pas zou kunnen komen. Sinds jaren hebben we op zaterdag 18 september j.1. weer eens jeugdclubkarnpioenschappen georganiseerd. Rob Gulpen heeft elderi in dit boekje een stukje over dit gebeuren geschreven. Ik kan het echter niet nalaten toch even hierop in te glaan.

naar sterk te beginnen; de organisatie was perfekt. onder de bezielende leidi.ng van Hub welting presteert de jeugdsportkornmissie als geen ander. Natuurlijk wi1 ik met deze uitspraak niemand tekort doen. We hadden zelfs een heuse starter in de persoon van de heer xess61s, vader van onze trainster f1ona. nij deed menig kind schrj.kken met zijn startpistool. overigens werden we ook weer geassisteerd door mevrou$, Kessels, je kunt het aL raden, de rnoeder van Ilona. ïk wil blj deze dan ook een blunder van formaat even goedmaken. Bij het dankwoord op het einde van de dag heb ik verzuirnd de heer en nevrou!, Kessels te bedanken voor hun inzet voor onze vereniging. Ik zet dat blj deze recht en hoop dan ook dat we de volgende keer weer op hun Om

medewerking kunnen rekenen.

trainster Lynn de Ley hetgeen rnet enige traantjes gepaard ging. I,Ie zullen Lynn nisseni dat is duidelijk maar de studie gaat voor. Wij wensen Lynn dan ook erg veel succes toe bij haar studie en hopen haar toch nog vaak op de trainingen tegen te komen. Je bent bij ons altijd Ook namen we afscheid van onze

welkon Lynn.


Lynn neemt overigens op een hoogtepunt afscheid bij STB. Toen zi.j bij ons al-s trainster begon stond ze voor een groepje van een slordige 12 tot 15 kinderen. Nu is dat anders. fk heb van Hub vernomen dat we in zijn totaal nu zo'n 45 jeugdleden hebben. Mede door de inzet van Lynn is dit aantal gegroeid. Nogrmaals

hartelijk bedankt voor je inzet.

Terug naar de clubkampioenschappen. Hier diende zich nog een heerschap aan die verschrikkelijk goed met de kinderen overweg kon. Ik heb hem neteen een kontrakt binnen de jeugdsportkornmissie aangeboden en ik denk dat hij zijn handtekening zal plaatsen. Ik noen zijn naan gerroon. Hij kan er dan niet neer onderuit. Rob culpeu heet deze jongernan. Bekend a1s 'rswingertr bij de zaaltrainingen en heel goed bekend binnen diverse groepen met zijn humor. Het kontrakt 1igt k1aar.

het over de kommisies hebben wil j.k ook nog wat kwijt over de onderhoudskommissie, die tijdens de laatste ledenvergadering opgericht werd. Niernand heeft hierover ooit nog wat vernonen naar de reden mag jullie duidelijk zijn. Nu we

is druk doende geweest net de aanleg van de nieuwe bovenlaag van de Cooperbaan hetgeen natuurlijk rnet zich meebracht, dat er aan onderhoud nog weinig te doen viel. Nu de baan opgeleverd is kan Henk aan het hrerk met de onderhoudkonmissie. Het is dan ook de bedoeling, dat op korte ternijn elk kommissielid een uitnodiging zaI ontvangen om een vergadering bij te wonen. Tijdens deze vergadering zu11en de taken verdeeld worden en kan ook deze kornmissie gaan Henk

funktioneren. Binnenkort kan de wedstrijdkommissie ook weer j-n aktie komen. Voordat wè het in de gaten hebben is het december en iedereen zal weten dat in deze maand de Kapellerbosloop weer georqaniseerd rrordt. Voor deze kommissie is dat een fluitje van een cent want ook deze mensen vornen een hecht team.


6

ik eerder in deze rubriek verteld heb gaan we weer het winterseizoen tegemoet en starten we met de duurlopen sreer vanaf garage Mengelers in Schaesberg. aij rnij zijn diverse verzoeken binnengekomen van beginnende lopers om ook te kunnen deelnemen aan deze duurtrainingenHet zijn voornarnelijk nensen die bij Ànnelies van Dijk begonnen zijn met het draaien van rondjes op de cooperbaan. watuurlijk kunnen ze in de toekomst bij annelies terecht op Zoa1s

zaterdagrniddag. De baantraini-ngen zu1len op deze dag vervolgd worden. Maar toch is er ani.mo om ook wat aan duurtrainingÍen te doen. Het enigste probleern is natuurlijk dat ze met de twee groèpen, die nu steeds van start gaan, niet neteen rneekunnen. fk r^ril jullie dan ook via deze weg nededelen, dat ik bereid ben met een dergelijk groepje in zee te willen gaan. Er zal zich natuurlijk dan weI iemand beschikbaar noetèn steLlen om een van de andere groepen te begelei.den. Degene die zich geroepen voelt on een groep te wilIen begeleiden kan zich derhalve bij mij aanmelden. Ze)-f zal. ik ook enig initiatief nemen en een paar mensen hiervoor benaderen. Goed nieus/s dus voor de beginners onder ons.

inmiddels ook aI weer achter de groots en er werden rug. subfieme prestaties neergezet. Dat een voorzitter ook we1 eens trots mag zijn is duidelijk. rk liep deze Tefematicaloop sarnen met enkele jeugdleden waaronder rnijn dochter Uaisie. Ze begon, vergezeld van haar clubgenoot en vriend Tin, ontzettend hard. Hub Welting kon het tenpo in het begin zelfs niet bijbenen en riep Tim steeds tot de orde. Naderhand zagen we Hub dan ook langs de kant van de weg staan rnet zijn tong op zj.in tenen. Hij bleef wachten op zijn buurnan zei hii ons. Die buurman hebben we trouwens helenaal niet gezien. Een regelrechte smoes dus. Maar goed; Na de derde of vierde kilometer gingen de jeugdige atleten lopen voor hun eigen kans. Roger Janssen r,ras de snelste van het stel terwijl hij op enkele ninuten gevolgd werd door Tim. De tijden van deze heerschappen kunnen jullie verderop in dit blad 1ezen, ze lagen vèr onder de veertig De TeLematj-caloop hebben we

De deelname van onze vereniging was

rninuten.


Met Maisie had ik afgesproken samen een spri'ntje in te zetten voor een ereplaats. A1s ik jullie vertel, dat ik door mijn eigen dochter geklopt Lrerd kun je nagaan hoe ik moest afzien.

uaisie verbeterde haar tijd van het vorig jaar met ruin twee minuten en finishte in een subliene tijd van 't2.36 nin. À1s dat geen reden is on trots te zijn dan neet ik het niet meer.

ja hij is er nog steeds, kreeg vlak voor de finish zijn vader in het vizier en wilde hem voorbijlopen. Jammer genoeg liep Roger de verkeerde kant op en dat koste hem enkele seconden. zou er sons van vaderszijde enige opzet in het spel zijn geweest? t{e zull-en het nooit te vreten konen. Zoals vroeger tijdens de ieugdtrainingen ook al het geval was koos liíauricio llendrix voor de r\reg van de rninste weerstand. Gev/apend net een fototoestel stond Mauricio J'angs het parkoers de sTB'ers te fotograferen. we zoeken nog een fotograaf voor ons cl,ubblad Maurice. Misschien is dat iets voor jou en je \^rordt er echt niet moe van. Elders in dit blad wordt uitgebreid verslag gedaan van de

Roger Eendrix,

Telematicaloop.

zoals de afgelopen jaren gebruikeli.jk was zijn we i'n augustus weer begonnen met extra trainingen voor de Stadsloop van Maastricht. ook deze trainingen vrerden, zoals vanouds, sreer druk bezocht, De start was steeds vanaf de Heerlerbaan. over de sfeer hoef ik natuurlijk niets te schrj-jven- Iedereen kan dat voor zichzelf invullen.

diverse nieuwe gezichten verwelkomen. Zo verschenen uaria en Fritz Fischer op de trainingen. Maria had één training bijgewoond en werd meteen 1id van onze vereniging. Fritz werd aI als lid ingeschreven terwijl we hen nog nooit gezien hadden. Kun je nagaan hoe Maria over onze

víe konden weer

vereniging dacht. Beiden zí)n ze niet meer weg te denken binnen onze groepen. Bovendien kan Fritz ontzettend hard lopen terwijl hij toch nj.et rneer de jongste is. Naar zijn leeftijd mogen

jullie

zelf vragen.


I De'verzorging tijdens de trainingen !'ras uit de kunst. Tijdens de kortere duurlopen werden we begeleid door Ànnelies vaD vlodrop en Ànneke van Dun, die zich per tweewieler vervoerden. Nadien namen beide dames plaats in een auto om aIs bezernwagen te kunnen fungeren. Dat dit niet overbodig was hebben we kunnen nerken tijdens de langere duurlopen. Diverse lopers kÍrramen onderweg de man met de hamer tegen en hlaren verplicht plaats te nenen in de bezemwagen. prestatie werd rnijns inziens toch geleverd door Ine verneulen. Deze jongedame had tijdens haar vakantie maar een of threemaal getraind en begon bij thuiskomst meteen aan de trainingen voor de Stadsloop van Maatsricht. Tijdens de eerste trainingen had zij het verdomd moeiLijk maar naderhand noest iedereen zich goed inspannen om haar ternpo te kunnen bijbenen. Aanvankelijk wj.Ide ze helemaal niet deelnemen aan de wedstri.jd in Maastricht doch naderhand zag ze zelf in dat ze dit ten opzichte van de groep gevroon verplicht was. En dat ze in vorm was kon iedereen rnet eigen ogen aanschougren. In de klirn naar de Tv-toren van Eys, iedereen kent deze helling, liep ze zelfs haar eigen echtgenoot voorbij. Harry vond dit volgens mij toch niet zo prettig maar hij rnoest toch in Ine zijn rneerdere erkennen. Schitterende prestatie van Ine De meest opvallende

dus. Een atleet di.e ook in ziin elenent was, h'as Rob GuIPen. De nieuwe man binnen de jeugdsportkommissie liep aIs een Kievit alle trainingen uit. En het leuke aan hem is dat hij duidelijk laat rnerken hoe hij de trainingen ervaart. sanen met nub gelting zorgde hij rneerdere malen voor de

vrolijke noot tijdens de trainingen. Binnen de groep liep nog een debutante rond. Iedereen kent haar vast nog hrel van het jeugdkanp. Ik heb het dan over Yvonn€ Sintzen. Yvonne loopt aIs een veertje. Bovendien blijft ze steeds lachen zodat je werkelijk niet te weten komt of ze nu moet afzien of niet. van haar horen we beslist nog méér. Haar hond Bo heeft trouwens ook naam gemaakt binnen de vereniging.


Bij de familie Poisnan§ loopt er nu een prachtige puppie rond' Hoe hij heet? Je kunt het aI raden; Bo. Verder konmentaar is overbodig. zoals eveneens gebruikelijk is werden de trainingen voor de Stadsloop van Maastricht afgesloten met een geze1l-ig onderonsje. Dit jaar sloten we af in een bekend kroegje in Kerkrade. Zelfs Albert verbunt, de voorzitter van de wedstrijdkomrnissie was hierbij aanwezig. À1bert werd aangesteld aLs penningmeester terwijl Rein Reusink als eerste besteller optrad. We zullen Rein het komende jaar nog in een andere gedaante tegenkonen maar dat is een verrassing' Hij za1 naar alle waarschijnlijkheid geschi-edenis gaan schrijven binnen onze vereniging. Iemand, die inrniddels tot de inventaris van STB is gaan behoren was ook aanwezig. Harry Vermeulen is van plan, speciaal voor onze vereniging, een reisbureau te gaan

oprichten. Tot nu toe zijn er zo'n slordige 40 deelnemers aangemeld voor de marathon van Ne\d York. Een rekord dus' Dat het die avond gezellig !,ras moge blijken uit het feit, dat dit festijn voor somnigen in de vroege uurtjes eindigde' Àlbert lag toen echter aI weer in zijn bedstede, zich voorbereidende op Maastricht' En in Maastrj-cht was hij dus super gemotiveerd. Ik heb hem in ieder geval niet rneer teruggezien' Bij de start zei hij nog vriendelijk goedemorqen en weg was hij.

de zenuwen er echter goed in. fne r'/as nerveuzer in Maastricht dan bii een bezoek aan de tandarts'

Bij

sornrnigen zaten

heeft de start zelfs niet meer aangedurfd. IÍiel acheepers was de klap van de vorige stadsloop nog steeds niet teboven gekomen toen hij in de Beatrixhaven door nij gepasseerd werd. Nu stond hij langs de kant van de weg te kijken om ons aan te moedigen. Toch leuk! ! Één sTB'er

9


1) Even dacht ik dat Harry v€rEeur6n een superstart maakte doch dat bl.eek een andere Vermeulen te zijn. Naderhand bleek dit ook nog de winnaar van de Stadsloop te zijn. Harry bleef braaf bij zijn vrout tje lopen, die haar eerste halve marathon in L uur en 55 minuutJes 1iep. De andere debutante in de persoon van lvonrs glattoÍr, eindigde in een superieure tÍjd van 1 uur en 48 mÍnuten.

PrltE Flschar ging als een kanon van start. De eerste vijf kilometer liep hij in 20 minuten. In Borgharen was hij echter nièt meer aanspreekbaar en stond zijn verstand op nul. Hij eindigde in een tijd van L uur en 35 minuten en gÍng mijzelf twee minuten vooraf. rk denk dat Fritz op vrijdagavond te veer doping geslikt had. Dat brak hem nu op. Onze bekende Hearlz had nergens last van gehad. Dit bleek wel hoe hij over de fÍnish kwam. Het eerste waar hij naar vroeg was een sigaret. Je zag hem bij het roken gewoon herstellen!

Het enigste dat ons in Maastricht in de steek liet was het weer. veren hadden last van de harde wind en werden bovendien zo af en toe nog eens gegeseld door de harde regenbuien. Maar het allerbelangrijkste is, dat iedereen deze wedstrijd heeft uitgelopen. De een had wat meer problemen dan de ander maar ze zijn allemaal op de markt in Maastricht aangekomen hraar men in stijl werd onthaald door i Drn Ingel vaart l.leetreacht, die voor deze gelegenheid zijn kostuum uit de kast had gehaald. De volgende wedstrijd, waar een afvaardiging van STB naartoe ging was de Slng6lloop in Brada. Je kon er allerlei afstanden Iopen. Van een familieloop tot de halve marathon. In totaal waren er over aIIe afstanden 6100 deelnemers. Zè kwamen uit

aIIe uithoeken van het land.

ÀnÍrelleg yaa Vlodrop maakte in Breda haar rentree terlvijl Ànnot6 vrn DuÍr haar debuut maakte in een vregrdèdstrijd. Overigens was dit voor haar een thuiswedstrijd hetgeen naderhand zou blijken uit de tijd, die zij liep.


11

Beide dames namèn deetiaan de prestatieloop over een afstand van I kilometertje§ terwijl Earrl€ Veroeul€D, alweer hij' oud*

littJohDEofeneennieuw}Íd,PlerrevlJgeodeelnamenaande halve marathon.

Pierre vijgèn is overigens de eigenaar van een bij ons allemaal bekend café, La Ba[ba in Heerlen' Misschien dat hièr in de toekomst ons ctublokaal van kunnen maken' hle zullen met Pierre hÍerover eens gaan praten'

we

Het parkoers in Breda voerde ons over alle singels' Zelfs de oranjesingel was in het parkoers opgenomen' Uitgerekend hier kreeg Harrie een inzinking te verwerken en dan ook nog voor de poorten van de OranJebooo blerbroursriJ. In het gezelschap van John en Pierre haalde llarrie de finish in een tijd van 1 uur en 47 minuten.

ÀnneliesesAnnèkeliepeninnijngezelschapdeSkilometerin eenprimatijdvan46minutenen30secondèn.Mooiepresatie yan deze ladies. voor deze dag zelfs een coach íngehuurd in de persoon van Jo vatr Vlodro9. Jo was gedwongen langs het perkoers te staan maar het deed Íedereen goed aanmoedigingen te horen van een STB'er. Ondanks zijn blessure !'as Jo heel

We haddRn

enthousiast. Zoals gewoonlijk was ook de evaluatÍe in het Breda's café' rda TapgertJr heel gezellig. Er werd zelfs in het Brabantse Iand nlinrburgsen muziek gedraaid. Één Brabander in ons gezelschap, Íbeo vla dgD Etrea, een zr{ager van Ànneke' moest zelfs afhaken ir} nde Tapperij'. Het tempo van de STB'ers lag hem te hoog, en dan ging het beslist niet on het loPen'

Ik zou willen besluiten mèt het idee van Harrie' Hij voldoende belangstetling, het volgende jaar hier een

wit' bíj STB-

reisje vErn Eaken. Een prima idee vind ik rant de sÍng€IlooP in Breda is een evenement waar Je echt U tegen moet zeggen' Dat reiaburèau moeten we dan toch Baar gaan openen'


12

itEIrcDBUr,rJETrN.

Zo )onge1ui, de zomervakantie ligt alweer enkele achter ons en het winterseizoen staat knap voor de deur. fk moet zeggen dat we een goed zomerseizoen weken

achter de rug hebben voor wat betreft het sportieve vlak a1s het evenementengebeuren. Zo hebben we op 18 september j.1. weer na jaren clubkampioenschappen gehouden. Í{e wisten dat onze jeugd fanatiek kon zijn, maar zó fanatiek hadden we niet verwacht. Meer hierover en de uitslagen zien we elders in

het c1ubb1ad. Begeleiders:

alles in goede banen te leiden hebben de jeugdtrainsters het gehele zomerseizoen hulp gehad van diverse begeleiders. Deze begeleiders wil ik langs deze weg bedanken voor hun inzet, want zonder jullie was het zomerseizoen niet zo gladjes verlopen. Nogrmaals dank voor jullie inzet, ik hoop in de Om

toekomst een beroep op

jullie te

mogen doen.

I{interseizoen: Zoals jullie inmiddels in de nieuw*sbrief hebben kunnen lezen is er voor het komende winterseizoen het een en ander veranderd. Zo zal de jeugd vanaf 12 laar 2 maal per week trainen en wel op hroensdag en zaterdag. Voor de jeugd vanaf 6 tot L2 jaar zullen de trainingen niet in de zaal trHet Eikskett maar in de zaal rrde Kakerttt gehouden worden. Voor de lokaties en de aanvangstijden zie achter in het clubblad.

Afscheid Llmn: t 2La Jaar geleden werd ze voor het eerst waargenomen bij de jeugd van S.T.B.


1i

Ze liep toen nog wat verlegen en omrennig rond. In de 2à jaar dat we met Lynn hebben gewerkt wist zí) zich snel aan te passen en werd een gewaardeerde kracht binnen de jeugd van S-T.B. Na het behalen van het CIOS diplorna is ze aan een nieuwe studie begonnen, fysiotherapeute. Deze studie vergt zoveel tijd dat dit niet te kombineren is met de jeugdtrainingen van S.T.B. Dit heeft haar doen besluiten om ermee te

stoppen. Dat- àeze beslissing geen gemakkelijke beslissing was hebben h/e kunnen konstateren tijdens de afscheidsspeech op de clubkampioenschappen, lraar ze een traantje wegpinkte. v0ij vrensen Lynn voor de toekomst nog heel veel succes en tevens bedanken we haar namens het bestuur en de jeugdsportkommissie voor de prettige samenwerking in de afgelopen 2'e jaarLynn bedankt en veel succes !

TRAIN 5TE

R

Ïíedstrijdkalender: In de komende maanden van L993 zullen hle noqJ aan 2 wedstrijden deelnemen en wel op zondag L4 november i'de Herfstlooprr om en nabij het zwembad Erenstein, aanvang 1l-.00 uur en op zondag 5 december de rrKapellerboslooptr aanvang L0.00 uur. Dus noteer deze dagen op of in jullie kalender of agenda. Over de aanvangstijden en plaats van vertrek zullen we juIIie nog tijdig informeren.


14

TRAINTNGSSCHEMA I.iINTERSEIZOEN

1993/94

Op de bĂ?nnenzijde van de omslag staat het trainĂ?ngsschema voor het naderende winterseizoen afgedrukt, zoaLs dat per 27 september is ingegaan. Er is een aantal wijzigingen te melden: op dinsdagavond is de drukbezoehte baantraining o.1.v. Annelies van Dijk r{eer voor een half jaar komen te vervallen. Zoals u ook elders in dit blad heeft kunnen lezen wordt deze tijd in de winter niet opgevuld door de zaaLtraining. Deze zaaLtraining door Henk Thijssen zaL plaatsvinden op donderdagavond wan 20.30 tot 21.30 uur, in zaal "de Kakert',. de baantraining op donderdagavond door Cor van Haaren wordt r^regens het ontbreken van verlichting \^reer gehouden op de atletiekbaan

van

AVON.

jeugdtrainingen; op zaterdag gaat de jeugd van 6 tot L2 jaar weer de zaal- in, getraind door Ilona Kessels. De zaa] houdt ook hier in: de "Kakert". Een half uur eerder is er voor de oudere jeugd (ouder dan L2 jaar) een baantralning door Annelies van Dijk. Verder is er voor deze groep ook op woensdagavond een duurlooptraining, vanaf garage Mengelers. De vertrekplaats van alle loop-trainingen (behalve op zondagmorgen) is r^reer garage Mengelers, nabij de draf- en renbaan in Schaesberg.


H O O F D S T R 29

_KERKRADE-

045-456613

{< voor al uw Aziatische levensmiddelen HOLLAND SHOP

ORIENTĂ&#x20AC;L FOODS.

groot assortiment in rijstkokers, woks en rijsttafelbenodigheden Limburgs grootste sortering in Afro kosmetics

HOLLAND SHOP WAAR HET PRETTIG OOSTERS WINKELEru

'S' Malperthuisplein 44, Maastricht Telefoon 043-474277


Geevers Auto origineel Geevers

A

serie delen: n overzel ert op dit

Het

de

ver

Dui

oor pleteerd

GEEVERS: EEN BEGRIP!

ALMELO 05490-72125

VELDHOVEN 040-531900

NUTH a45-24/.242

VIANEN 03473-76474

ROfiERDAM 0íG4585833

CARROSSERIE.DELEN

ANTWERPEN 0&3257860


15

ItlNl MARATHONI UURECHT

I

me[ n993

b

Bij d.eze maraLhon liep o$ze marathonverslinder Piérre Muyrers zich weer eens in de prijzen' Hijkwarn'alsderdebijdeveteranenÏÏover de streep in een mooie tijd van 02'58'15' Proficiat, Pierre. 0-0-0-0-0-0-0-0*0-0-0-0-0 20 meí X9931 1lt0 KtrrrÍ;

JOEP DELNCIYE TRfffioCI]P

00 ' 37 ' 05 Maastr i cht 1 M. KI i jnen AA ' 42 ' 37 1,2 Frank Ei senga STB 00 ' 45 ' 58 23 Albert Verbunt STB Àantal deelnemers bi j deze wedst-ri jd: 34 0

-

0-0-0 -0-0 *0 - 0 - 0-0 -0-0 -0 - 0 -0

§INGEL&CIOP IHEERT

[8 iuni

3,993

:ltO KMr

senioren: L Tonny Klerkx

AVW

STB

00.32.51 00.37.15

veteranen II: L Har Pollen

Vet. Ned.

00.32.55

6

Jos Duteweerd

7 Pierre Muyrers L5 Wim Eleveld

00.37 .07 00.41 . 54

STB STB

0-0-0-0-0- 0-0-0- 0-0-0 BAANWBD§TRI.TD KERKRí{DB

- 0-

0-0-

0

nA JunÍ 1993 5

]ftMs

00 ' 16 'O'7 Herve ÀC L Jerome Duru 00 ' 1B ' 28 STB 14 Wim Budziak Aantal deelnemers bij deze eerste serie: 15

0-0-0-0 -0 -0 - 0 - 0- 0-0 -0 - 0-0- 0- 0


16

BERGLOFEN LAND@RAAE

2V Ítuel 1993 7,5

KM:

L Huub Donders Landgraaf 00.32.39 2L Àndre Roumen STB 00.43.L2 Àantal deelnemers bij deze afstand: 39 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 MUNSTERGE&EEN

11

ju[Í X993 15 kn:

L Roger Jaspers Kimbria 32 Jos Duteweerd STB 34 Wim Eleveld SïB 44 Roger GiIlissen STB

00.48.11 00. s9. 18

00.59.45

01 .03. 07

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 SE,JOOSTERTREIffi,OCIP

7 eususÈus n993

L Bert Vergoosen Echt 6 Hub Heynen STB 9 Frank Eisenga STB

XS ffi{s

00.54.43 00.59.28 0L.02.51

-0-0-0

r


17

10e

6RENSIAND IuIARATHON

zaterdag 3 iuli 1993 geliiktiidig met de REEBOK en MARS nationale kampioenschappen 1/2 mar

Op zaterdag 3 juli j.I. werd voor de tiend.e keer weer d.e halve marathon van Sittard gehouden.Ditmaal werd er het Nederlandc kanpioen'achap halve oarathon aan gekoppeld. Dit hield uiteraard in dat buiten d.e regionale toppers ook de nederland.se top aan d.e start kwam. John Vermeule en Bert van Vlaanderen beschouwden d.eze wedEtri jd, als een ideale voorbereiding op het W.K. later in Stu-

ttgart.

De 'omstandigheden sraren verre van ideaal te noemen,met een temperatuur van 28 gr.C. kon je een goede tijd wel vergeten. DesondankE gingen bi j deze wed.stri j4 een L2-

tal STB'erE van start. De verzorging onderweg was uitstekend voldoende water- en sponsposten. In Nieuwstad werd,en de atleten door de toeschouwers d.m.v. tuinslangen goed "nat" gehouden en d.it was bij

deze weersomstandighed,en zeer welkom.

Ed Quaedvlieg liep een uitEtekend.e wedstri jd.

hij finishte op een veertigste plaats in een ti jd van 0L.21.31. Bi j een totaal van 266 d.eeInemers waaronder veel "toppers" een prima prestatie. Ook onze nieuwkomers Roger Gillissen,Frans lĂ?ierlng en Frank Kozole een puike wedstrijd. I iepen.


'ïfrt, UITSLÀGE}T;

1 John vermeule (sen) 4A Ed Quaedvlies (vetl) 74 Theo Schmeits (vetlI) 91 Hub Erkens (vetl) 94 Wim EIeveId (vetll ) 110 Harm van Goor (vetl) 119 Ger Schaffhausen(sen) 150 Roser Gillissen(sen) (vetl) 190 Ton Leistra 191 Frank Kozole (sen) 196 Henri Giesen (vetl) 198 touis Cordewener(vetI) zLL Frans Wiering (sen) 2L2 Wiel Vonken (vetIl)

ÀVD 01.01.53 STB 01.21.31 STB 01.25.56

STB 0t.27 .58 STB 0L.28.07 STB 0L.29.52 STB 01.30.29 SïB 01.34.41 STB 4L.4L,26 STB 01.41.31 STB 01.41.59 STB 01.42.05 STB 01.43.19 STB 01.43.28

0-0-0-0-0-0-0-0-0*0 DBTNGE§D VERZOETI

8

I

Nogmaals een d.ringend. verzoek aan ied.ereen die aan wed.stri jden deelneemt zícn. ond,er d.e vereningingsnaam in te schrijven. ÀIs men via

het wed.strijdsekretariaat inschrijft komt het vanzèIf goed. maar vooral bij de nainschrijvingen wil men dit nog eens graag vergeten, met het gevolg boze telefoontjes van "ik sta niet in de uitslagenlijst in het clubboekje". jk

ond,oenli jk om

uit d.e soms honeruit te halen. Onze vereniging is d.e laatste tijd zo gegroeid. d.at het voor mi j onmogeli jk is om ieder nieuw lid te kennen. Bedankt voor jullie medewerking. het is

nameli

derde namen d.e STB'ers

0

-0-0-0-0-0-0-0-0


19

lFerrgrbl-

i l< z-omerse i zoera. l_ 99 3 Zo aan het eind. van het zomerseizoen aan de vooravond van het winterseizoen is hetentija voor mi jzelf terug te bI ikken naar d.e afgelo_ "À pen periode en daarnaast vooruit te t<íiten naar de komende maanden. Àllereerst de terugblik. De doelstelIing die ik mij gesteld heb is om atleten proberen de snelheid te vergroten. Dit heb te getracht ik om de dond.erdag training zodanig in te vullen d.at de snelheid hoog moet zí-jn, [àrwi ji de rustperiod.es relatief lang waren. Ook was de afstand kort, tussen de ZAO en i.200 meter. Een en ander moest ]eiden d.oor tot en hogere basissnelheid. Ik mag zegqen dat dit ook gelukt is. noeg is de animo hiervoor vrij gering.Jammerge_ Atleten schijnen nu eenmaal moeilijk de dis;ipline te kunnen opbrengen om geestdodend"e ,à"ajà" op de baan te lopen. Op dinsdagavond had. ik mi j ten doel gesteld om de atleten te trainen op verhogen rir de in_ houd en kracht. Deze training hield i; dat er moest worden "gebuffeld', d.oor mul zand. en over f1 inke heuvels Mijns inziens wordt bij deze training de basis gelegd voor de overige trainingen. ó.r" trai_ ning werd doorgaans druk bezocÀt. rk d.enk dat de d.oelstelling gelukt is, aI was deze trai_ ning voor menigeen een kwelling. Het is voor mij een plezier om te zien dat er een -vri j grote groep STB'ers aan elkaar ge_ w11sd zíjn, wat weer zijn uitwerking freéft ti jdens de wedstri jden. Zoals bi j d.e recente EYF-loop waar een aantal STB"eis kort achter elkaar eindiqde, niet ver achter de toppers. Nu een vooruitblik naar de komende maand.en. Op dinsdag zal er om 18.30 uur worden gestart vanaf winkelcentrum ,'0p de Kamp',. Vancl.aar Iopen we richting de Tóyota garage .


20

"Menge1ers", alwaar colleetief za! _ worden gerekt en gestrekt. Daarna gaan we tempolopen doen. We lopen het rondje Hofstraat-HeistraatDentgenbachweg-HopeI-Hofstraat. De tempolopen zullen bestaan uit minutenlopen, zoals 4 x S min. of 6 x 3 min. etc. Ook hierin zal een bepaalde opbouw zijn. Op donderdag zal de training zijn bij a.v. A.V.O.N. te Heerlen (Emmastadion). Hier zaL dan op de baan worden gewerkt aan weerstand en snelheid. Na de training bestaat daar de mogelijkheid om t fatsoenlijk te douehen en nog wat te drinken c.q. nog wat na te babbelen. Jammergenoeg bestaat er voor menigeen binnen onze vereniging een drempel om samen met ons op dinsdag en donderdag te trainen. Er zijn zeLfs mensen binnen de vereniging die de groĂŠp elitair vinden. Persoonlijk vind ik dit spij: tis. De doe1ste11 inq binnen de groep is, buiten heel veel 1o1 hebben met samen te trainen, ook de prestatie te verbeteren. Tijdens d.e training wordt steeds op de laatste gewacht, en we eindigen ook steed.s samen. Eenieder komt tijdens de training an zĂ­1n trekken, of je nu snel bent of wat 1angzamer. Ik nodig hierbij dan ook een ieder uit om op dinsdag en/of donderd.ag met ons me te komen trainen. Natuurlijk moet men we1 over enige loopkwaliteiLen beschikken, maar echt niet veel hoor. Ik zou het zelf f i jn vinden als d.e groep wordt uitgebreid meet een aantal leden, zod.aL we samen gezellig kunnen trainen. KOM EENS MEETRAINEN EN OORDEEL ZELF ! ! ! ! ! Heb je vragen en/of opmerkingen, be1 me dan of kom even thuis aan. Cor van Haaren Veldbrand 6

Te1.326562


DE TET,E}íATIEÀIOOP.

?1

Zondag 29 augustus heb ik de telematicaloop gerend het was 1 kn en 200 meter ik was 5e geworden de medaljes waren te laat gekomen. toen kreegen we drinken en banaan. de medalje wert met de post gestuurd. ik had ook een t-shirt van nijn vader gekreegen.

groetjes jelle

Uitslag Telematica scholierenloop 12OO meter:

Jelle Enninga 4.Ls RaIf de Leeuw 4.48 Bart Kreukels 4.52 Carolien Gulpen 4.59

m].n. mLn. m].n. m1n.

DE TEI-,EUÀTISAÏOOP L993.

Na een lange luie vakantie besloten Roger Jansen, Maisie Robeerts en ik (Tin I{elting) mee te doen aan de Telematicaloop. I{e schreven ons in voor de 8 kn. en hadden afgesproken our bij de schouwburg bij elkaar te komenr orn van daaruit te gaan inlopen en de vastgeroest,e spieren eens wat los te wrikken. Nadat het startschot, $ras gevallen ging de stoet

aI schuifelend vooruit.

Na eenaantal minuten kwam er wat meer ruirnte tussen de deelnemers, waar wij natuurlijk neteen

gebruik van maakten. Roger en ik kropen steeds verder naar voren, zo ver zelfs dat we !ÍÀISIE en haar vader uit het ooÍÍ verloren. Na 4 km. gaf m'n vader het teken: rrVRIJrr, en dat, hoefde je Roger geen tweede keer te zeggen.


Z2

Hij zocht al zrn krachten biJ elkaar en rrstoofr weg. En dat was dan dus ook aair zijn tijd te merken, nanelijk 36.44 min. , )a inderdaad, daar trekken Je de oren krón van, zo snel. Na t 1à min. kwan ik binnen, yaarna UAI§IE en COR volgden. En ja, wat er net mrn vader is gebeurd....... Hij had als excuus dat, nadat hiJ ons had laten gfan, hil wat achter zou blijven on de buuman, die overigens zijn eerste wedstrijd 1iep te begeleiden, maar die heeft hij zogenaamà misgelop€rtr waardoor hij een paar minuten nadat Maisie en Cor binnen waren gekomen de finish passeerde. Maar.alles bij alles was het een leuke dag waarin prima tijden zijn gerend, die liggén te wachten totdat ze volgend jaar verbroken

worden.

ZIEKENBOEG

Het is de redactie J dagen na sluitingsdatum voor zending.kopij niet bekeíA of er geblesseerde of in_ zj.eke sportvrienden zi_ jn. Als dat zo is dan gewis, de herfsttijd j_n zo fris

- Ik kon u om opslag vragen, jonge bediende tot zijn chef. zegt !íet uat ik nu krijg, kan ik geen

grote sprongèn naken. - Dat hoeft ook niet, antwoordt chef. Ik heb u als verkoper aangesteld en

niet als

de

kangoeroe.

de


23

'Íleqaíhil t§lp zondog 29 ougustus 1993

GOEDE RESULTÀTEN VOOR FRÀNK EISENGÀ

EN WIM ELEVELD ! ! !

Zondag 29 augustus 1993 een paar tellen voor de start van de zesde ïELEMÀTICÀLOOP. Een enorm groot startveld. van een paar duizend. lopers maken zich klaar voor hun 5 of 10 EM. Hieronder de bijna volta1Iige wedstrijdlopers van de STB. Om 11.00 uur word.t het startschot gegeven en d.e menigte zet zLch langzaam in beweging, aIthans voor d.iegene die zích geen plaats vrij vooraan hebben kunnen bemachtigen. Het weer is goed., zonnig,niet te warm en een klein beetje wind.. Wat het parcours betreft; beslist niet gemakkelijk, de eerste kilometer bergaf maar als je in Welten kwam veel vals plat met a1s scherprechter d.e 2 bergjes voor het Eikenerveld. Dat Hub Heynen, John Hendrix en Hub Erkens in deze wedstri jd goed presteerd.e lag weI in d.e Iijn der verwachtingen, maar wat te zeggen van Hub Brouwers. Na lang blesureleed is Hub gezien zien prima tijd van 01.02.31 weer terug op zijn oude niveau. Jos Broere I i ep ook een goede wed,str i jd. maar was gezien zíjn reactie toch niet zo tevreden.


24

En dat trainingsarbeid zich loont -blijkt wel uit de resultaten van Frank Eisenga en t{im Eleveld resp. 01.03.38 en 01.03.47 Frank trainde zelfs in d,e weken voor de Telematicaloop 2 keer per dag en d.at Wim een kilometervreter is was aI bekend.. Jo van Vlod.rop, die na lange afwezigheid zijn training weer oppakte d.eed, weer wat wed.stri jdgevoel op in deze Telematicaloop en zal aIs hij regelmatig bfijft trainen weer een geducht tegenstander worden, want zeg nu zelf onderIinge competitie in een wedstrijd moet er zíjn. Er zaE dit jaar ook weer verschil in de eigen geklokte tijd en de tijd op d.e uitslagenlijst. Dit verschil bedroeg bij sommige lopers wel s a 6 seconden. Toch geen ideaal systeem ????

5 EIIGE&§B t{ïJ& SENIOREN

( 8,45 frM)

( t/n 39j )

22 Roger Hendrix L4L Wim Logister 184 Tim Welting Totaal aantal deelnemers VETERANEN ( 40 t/n 49j )

10 Jacg. Iendfers 25 Frans Peters 29 WieI Schepers 81 Cor Robeerts 92 Hub Welting

sTB 00.29.14. sTB 00.36.38 sTB 00.38.10 bij de sen.: 316 00. 33. 58

STB STB STB STB STB

Totaal aantal deelnemers bij

00.36.01

00. 39.43

00.42.48

00 .45. 38

de Vet.

I:

97


25

VETERÀIIEN

II ( s0 t/m 59j

)

1 Sjef Ritterbeks STB 00 proficiat, Sjef !!!! Totaa1 aantal d.eelnemers bij de Vet II

( t/n 34j ) L2 Carla WiIIems L7 Helene Schnackers 37 Maisi Robeerts

33 .49 23

DAI,ÍES

Toataal aantal deelnemers bij DÀ}IES vETERÀilElf

00 37.L2 00 38 .27 00 42.45

STB STB STB

de

sen.:

59

(35 t/n 44i)

4 6

ÀIice Lendfers 00 38.44 STB Lily Hof STB 00 39. 37 Totaa1 aantal d.eelnemers bi j d.e Vet.: 29 XO EIIGEL§E MTJT

SENIOREN

(16,09 ka)

( t/m 39j )

143 Jos Broere L49 Frank Eisenga 153 Theo de Leeuw 168 Jos Duteweerd, zLL Roger Gillessen 236 Frank Kozole 293 Hub Prevo 359 Dre Krol 378 Harry Lejeune 380 Hub Gulpen 447 Frans l{iering 460 Math Smeets 485 Frank Kramer Totaal aantal

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

d.eelnemers bi

j

d.e

01 .02.54 01 .03.38 0L . a4 .42 01 . 04. 52

0L.07 .22 01.

.08.24

10.58 01.13.47 0L . L4 .2s 01.14.32 0r. .

01.17 .56 0L 0L

.18.33 .20.05

senioren:572


26

Vervolg uitslagen Telematicaloop 10 EM. VETERANEN

I ( 40 t/n 49 j

)

9 Hub Heynen sTB L4 John Hendrix sTB 23 Hub Brouwers sïB 29 Hub Erkens sTB 31 Wim Eleveld sTB 32 Theo §chmeits sTB 35 Kees Hoven sïB 4L Pierre Muyrers sTB 84 Jos ter Haar sTB 92 Sjaak Verheyen sTB 97 Jo van Vlodrop sTB L02 Àndre Roumen sTB 1L5 Jos Jansen sïB 119 Ben Otto sïB L20 Willem Marcus sTB t34 Jan Vroomen sTB L57 Jan Manders sTB 203 ïon Leistra sTB 2L5 John Schoenmakers sTB Aantal deelnemers bij de Vet. I : 302 VETERANEN II (50 t/n 59j) 25 Hub Gerets sTB 44 Herman Rutten sTB 58 Ger Knauf sTB 60 Jo de Wit sTB 62 Àlbert Maessen sTB 88 Jacq. Peeters sTB Aantal d.eelnemers bi j de Vet. II : 89

00.58.11 01.00. 19 0L .02. 31 01 .03.30 01.03.47 01.04.01 aL.04.27 01.04.59 01. .09.00 0L .09.28 01 .09.43 01_. L0.09 01..lL.04 01.11.10

0L.1t.t7

0L. LL.54

0L.14.37

01. L7 .57

01.19.15

0L . 12.54

01..16.50

01.19.4L 01.19.49 01. L9.52 01.

sl.05

Totaal aantal gefinishte deelnemers op beide afstanden: 1528 0-0-0-0-0-0- 0-0- 0-0-0-0-0- 0-0


77

VETERANENATLETIEK $port is nog nooit zo populair geweest als de laatste jaren. 0f het nu gaat om georganj-seerde of ongeorganiseerde sport, om recreatieve- of wedstrijdsport, voor jongeren

of ouderen: sporten is "in". Nog geen 25 jaar geleden beweerde

men dat fysieke inspanning het verouderingsproces versnelde en dat rust de enige waarborg was voor een langer leven. 0p dit moment twijfelt niemand er meer aan dat de voordelen van sportbeoefening voor de gezondheid net zo groot zijn voor ouderen als voor J ongeren . Door te sporten biologisch verkan het

zelfs

ouderingsproces worden tot een

omgebogen

vergroting van

fysieke mogelijk

de

heden

De beoefenaars van

nu gaat om joggers, Iaars, tennisspewi.e dan ook, door

T""'誰.誰ili;|,'

garantie voor

geen

langer Ieven.- Er daan om te bewijz minder voorkomen

melij

ke

conditie

zij

bij

dat

menhebben.

n

een

voldoende onderzoeken gehart- en vaatziekten sen die een goede licha-

goede conditie ertoe bijdragen dat men zich bij het ouder worden goed blijft voelen en daardoor het dagelijkse leven beter aan kan. Toch is in Nederland sport nog steeds een activiteit die vooral door jonge mensen bedreven wordt. Maar, hoewel sport voor ouderen een confrontatie met teruglopende lichamelij ke vermogens betekent, is het tegelijkertijd een demonstratie van wat er tot ver na de seniorenperiode fysiek nog allemaal mogelijk is.

Bovendien kan


28 VEÏEBANENSPORT

IN NEDEBLAND: GAT IN DE MABKT Nederland is aan het vergrijzen en mensen beschikken over meer vrije tijd. Koppel hieraan ook nog het aspect dat men meer zorg heeft voor de gezondheid, meer bewegen, goe de voeding en niet roken, dan heeft men de basis voor een grote groep sportende ouderen. De commercie heeft dit gat in de markt aI lang ontdekt en is met succes op de trend ingesprongen: er woidt steeds meer gebruik gemaakt van sportscholen, fitnesscentra, sportieve vakanties, survivals enz.

EN t/\/AT DOET DE KNAU?

Bij arle sport in

sporten wordt een onderscheid gemaakt. Men deert categorieën in vanwege de "eerlijke strijd',. 0p grond hiervan zijn binnen de atletieksport en:_ge jaren geleden de oudere senioren ingedeeld in de categoiie"veteranen". Bfj de vrouwen is door de Int.Rtfei.organisatie de leeftijd voor veteranen op 35 jaar gesteld en bij T:ln"n j!--n fo jaal . Deze.indelins. gglgt ook in Ne-

der- 7rr,rr,,. land. Gezien het versónit in prestatieniveau \-\k I|worden de wedstrijden voor veteranen in (1. L I -b';:l:;iÍ.:ffi li ["ïï] u,: : "ï"9;lïï3:"' qelden ,iq! ook afzonderlij ke bepalingen gelden -\ + voor r Llr, gewichten de gEwJ_ut LEt I van valt I KUgeI kogel, gl_scus discus o

)f \>& :i$r zijn zich //

t)

en hebben geenl/ /.\-l de meewarige ll ,\) nog zo nodig /f /\ Een veteraan lrl- / \

l[í /;:

vereniging ll1 /nen wordt in-

lli /

,

aan -l-.behoefte U-\-- \nfif dat ,'ze /i \ ) lnoeten',_ /, , ) / Iis een serieus zijn minst res

pect ver- íí I I wacht\-,/tJ 3llï"ï.Ít" punt. Res- lll / pect dat

binnen de de vetera-

,

I

voor de hoogte van de horden enz. tlensen boven de 35 en 40 jaar \ \goed bewust van wat zé doen

í;l

/vooi dit

stand_ moet zorgen dat een plaats voor ruimd.


CLUBI(E}IPIOEI{SCHEPPEN JEUGD 18 september L993

29

met de deur in huis te vallen, de eerste (?) clubkampioenschappen voor de jeugd zijn voor herhallng vatbaar. Op woensdag wist de organisatie al te melden dat het die zaterdag droog zou zlJn en omdat Hub het gezegd had was het ook dróog. De opkomst was loea-(waaraan hebben wij zoveel Jeugdleden verdiend?), famllíeleden waren onder druk gezet of met andere niddelen over de streep gehaald en ook oma's en opa's waren meegebracht. Nou kan zo een feest helemaal in het water vallen als de organÍsatie niet deugt. Maar, ere Om

wie ere toekomt, het technÍsch gedèelte was ultstekend verzorgt door l1ona en Lynn, waarbÍj Ilona een haar bekende KNAU-official met vrouw had weten te strikken. Ook pri_ma verzorgd was de caterlng in ons schul-lhok. Het Ís ntèt overdreven een compliment te maken aan nogal wat vrouwen die door de week de sportwas van hun man (en soms ook van zichzelf) doen en op zo een zaterdag ook uÍtstekend voor onze inwendige mens moeten zorgen. AlIe leden die maar een beetJe verantwoordeltJkheLd konden dragen, waren a1s JuryIid gecharterd. En dan de kLnderen, onze Jeugd en onze trots. Een wedstrÍJd is maar een wedstrlJd, maar menlgeen had vantevoren vlinders in de buik en vaker dan normaal de WC opgezocht. Ik ken enkele van die klnderen uit de trainJ-ng. Het komt voor dat ze niet altlJd even serieus en geconcentreerd ziJn. Vandaag was dat anders. OvergemotJ-veerd, dÍe starre blik in de ogen die ik ken van miJze1f, vlak voor een wedstrijd. Zonder uitzonderJ-ng, kinderen met karakter. Ouders, ben trots op dat volk! (gebledende wiJs) In de mlsschLen wat ruim uitgevallen pauzes, stonden groepJes kinderen aI te oefenen voor het volgend numrner. Werden in de training aI


best aardige prestaties geleverd op de technische en loopnunrmers, vele kinderen hebben zich die middag overtroffen. Het meest pakkend vond ik dat tÍJdens de langere loopnunmers, waarbiJ die doorgeschoten pubers longinhoud en glucogeen te kort kwamen en de allerklelnsten de show stalen. In dat heel klelne volk zÍt de kracht en toekomst van STB. Ik ga hÍer even voorbiJ aan de heel snelle lopers, Je kunt ze niet genoeg prtJzen. Maar tk wt1 het ook eens hebben over datgene dat zÍch in het achterveld voordoet. Dat stuift na het startschot de baan of alsof er een 10O meter gelopen moet worden. Je houdt Je hart vast als ze na 300 meter nog een tweede rondJe moeten gaan en met verhitte koppen, op karakter, bliJven doorlopen. Een enkeling loopt met de eeuwige glimlach ( "Mayk, haal die glimlach van Je gezJ-cht" ), een ander met een verwonderde bltk in de ogen (Math-Je). Een heel frëIe hupJe achterin (Manon) laat zich door het publiek nog een keer opdwepen voor de laatste meters. l{e komen armen en genegenheid te kort om aI die kinderen na de fÍnlsh op te vangen.

Dat maakt zo'n middag tot een succes. Hopen we maar dat dle kinderen atletiek over 10 Jaar nog steeds leuk vinden, dat ze puur voor de lo1 bllJven lopen. Mogen we misschien een keer met hen

mee.

VoorzLtter Cor (Barclay) Robeerts sprak tenslotte nog enkele gevoelige woorden (die Lynn niet onberoerd lJ-eten), Ilet zLch ontglippen wie hem t.z.t za1 opvolgen, roemde de stlJl van een van de puplllen en gaf een vader ziJn zoon a1s voorbeeld. Zo kwam alles toch weer goed.


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Telefoon 045-31 1625


N --1

ICKEN

VOERENOAAL IIAASÍïiiCHT ValtenbuÍgeíweg

lel

4l

Semeleíweq 90

045-751700 tel.043-62t5t5

#


Assu ra nt i e-adv i esbu rea u E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


r ultalao€tr Jeuqdclubka[ploeÍrgchapogn

1993

31

t

Vierlranp6toSJaar. 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 L2

Lucchesie 8.0 2.70 Ralf de Leeuw 8.0 2.43 Xander Schiffelers 8.3 2.5O Roel Spiertz 8.3 2.39 Guy Vermeulen 8.6 2.26 Mandy de Leeuw 8.8 2.05 Thijs Kreukels 8.6 L.62 Evelien SÍmons 9.2 t.95 Math Smeets 9.4 2.0L Boy PoÍsmans 12,00 L.45 Manon Renssen 10.45 1.89 Barbara SchÍffelers 10.10 L.79

60

3

Je1le Enninga Bart Kreukels Carollen Gulpen

4

Pim PoÍsmans

5

Tineke Kremer

1

u Tot.Pat.

Verapr.Balrerp.600

Mayck

VlorklDl, 9 Jaar.

2

o

14.36 L4.93 L2.LL 11.01 11.40 4 -06 4.55 s.62 7 -73

2.33 2.30 2.40 2.46 2.38

645

620 475 399

38s

2 -49

166

2.53 2.54

148

3. 11

62

77

7.74

4.11

L7

3.23

16

3. 80

13

n Verepr. Kogel 600o 1000n stoten

10.3 10.6 10.6 11.3 11 .9

3.22 3.00 2.86 2.87 2

.8L

4.79 5.29

4.62 3.45

2.40

Prrt.

2-22 2.L9

1002 977 808

2.30

679 506

2.3L

3.84

Tot.

w


32

Uitlagen jeugdclubkampioenschappen

VlerhaqD 10

1993

tu 12 Jaar. 80

n

Verspr.Xogct

600n

10000 Tot.

prrt.

atoten

1

Huub Renssen

2

Rob Willems

3

lrim Smeets Erik Welti

4 5 6

t3.2 3.49 13.9 2.83 14.0 3.20 t6.4 2.56 L5.2 2.55 15.6 2.7t

19

Ànneke Kremer Rolf Lucchesie

VlsrkaDl, 13 tD 15 Jaar 100

1 2 3 4 5 6

Roger Janssen Tim Wetting

Marcel Verheyen Malsie Robeerts Karin Muyrers Wesly Schepers

4.86 4.59 3.90 4.L6 3.96

1

4.06 4.49 4.37

009 897

744 480 498

2.40 5.24

3. 13

340

n Verspr. Xogel 1000o 15001 Tot. atotsÍr Pat. 1

3.82

6.66

L5.7 15.5

3. 37

7

3.56 3.73 3.L7

6.57

3.38

6.51

15.

4.34

t5.7 16.5 16.4

5.28 5.40 6.08

.38

5.39 3.54

3.55 3.54 6.

50

1614

L462 1379 1288 1

138

1

137


33

Heerlen, zaterdag

=s#fg

ll

september 1993

§.T.8"[N DE FRNJUEN BIJ DE E"M"§"EOOP De door S.T.A.P. georganiseerde EMS-Ioop, met de af stand en 4 km , S EM en i. O EM, weid een succes voor de STB-Iopers. Op het toch niet gemakkelijk parcours( het grootste ged.eelte bestaat uit het Heideloop parcours van de STB) werd vooral op de j.0 EM

goed. gepresteerd.

Bij de veteranen I werd. Kees Hoven verd.iensLelijk tweede in een tijd van 01.OL.L4. Kees, die langzaam gestart was, liep een uitstekende wed.stri jd . Het schi jnt dat hi j weer in zijn oude vorm terug is. Bij de veteranen IB zelfs Z STB'ers op het "schavotje". Pierre Muyrers, die net een trainingsweek van zo'n slordige L30 km achter de rug had, liep ijzersterk. In een tijd van 01 .01 . 30. werd hi j eerste in zi jn klasse. De tweede man in vorm líim Eleve1d. werd derde. Zíjn ti jd: 01 . 02.20 En wat te zeggen van Jung Mainzer, ondanks een Iichte blessure werd. hij tweede bij de Veteranen II in een tijd van 01.07.05 en bleef hij zi)n concurrenten Jo d.e Wit en Harry Paas ruim voor. Jos Duteweerd., d.ie op het Iaatste moment besloot om toch maat de L0 EM te lopen ipv de 5 EM nam revanche op zijn minder goed gelopen .

Te 1 emat i ca- I oop

.


34

Hi j finishte samen met Jos Broere in een tijd van resp.01.02.04 en 01..02.05. Bi j de §-E1"1_ was het ook STB wat de ktok sloeg, z,es man bij de eerste 15 binnenkomers, met name : John Hend.rix , Theo de Leeuw, Frank Eisenga, Hub Erkens en Wim Bud,ziak liepen a]Ien een uitstekend.e ti jd. Bij de 4_km. werd. Roger Hendrix net niet eerste. Hij moest zijn meerdere erkennen in een BeIg nogwel maar een tweed.e plaats met en tijd van 00.14.54. mag er wel zijn.

10

ffi L 22 23 29

ENGELSE MIJL

Pascal Vroemen Maastricht Jos Duteweerd STB Jos Broere STB

Eddy VerstappenSïB

VETERANBN TA:

18 42

Kees

Hoven

Àndre Roumen

STB STB

00. 52. 25

01.02.04 01.02.05 0L.03.40

01.0L.t4

01.09.5r_

VETERANEN NB

19 24 28 55

Pierre Muyrers STB EIeveId STB Theo Schmeits STB Jan Manders STB VETERANEN []I: 45 Jung Mainzer STB 63 Jo d.e Wit STB 64 Harry Paas STB Totaal aantal deelnemers bij Wim

01.01.30 0L .02 .20

01.03.24 01.12.04

01.07.05 0L.14.46 0t . L4 .52 deze 10

El'I

:

80


35

5 1

7 9

10 1L L2 20 29 33 48 56

ENGELSE R.

MIJL:

Vinken

John Hendrix

Theo de Leeuw

00.27 .49 00. 30.08

Heer I en STB STB

00.31.0L 00.3L.02 00.3L.28 00.31.3L 00 . 32.55 00.34.18

Frank Eisenga SïB

Erkens STB Budziak STB Cor v. Haaren STB Jo v.Vlodrop STB ÀIbert VerbuntSïB Peter Jansen STB Hub

Wim

WieI Scheepers

00. 34.31 00. 37.06 00.37 .42.

§TB

Àanta1 deelnemers bi j deze

5

EM: LL4

4_rulAUEfEBi

2 ?

Roger Hendrix SïB Roger Jansen STB 0- 0-

00. 14.54 00. 17.00

0-0-0-0- 0-0-0-0- 0

STRATENLOOP ''DWARS EOOR BEEGDEN', 10KM, 1

M.Akkermans

Wessem

Pierre Muyrers STB Hub Gerets STB Àantal deelnemers bij deze 10 km.: 24 82

0

- 0- 0-0

2E/5/93

00 . 3L .40 00. 36.57

00

.44.07

93

-0-0 - 0- 0-0-0-0-0

§TRATENLOOP 1CI ffiM" WEERT LB/5/L993

153 Pierre Muyrers STB 157 Jos Duteweerd STB 233 Wim Eleveld STB

00.37.07 00.37. 1_5 00 .41 . 54


rtfJrt L,EvHfÍlf.ocIP. t6 Eigenlijk wilde ik niet op de wereld komen, want ik-ergeide me over urijzelf . Dus heb ik ure laten zitten en ben gegaan. onderweg heb ik nog eens opgebeld maar ik was niet thuis. tàén ik voor 55 jaar werd geboren was ik nog zeer jong. Mijn ouders v/aren net niet thuis. ze waren op het veld aardappelen halen. Het veld was eigenlijk niet van ons maar we haalden altijd-or,,ze aardappels daar. Nu zit nij{r vader in dé'gevangenis, qlegens zijn geloof . Hij gelooft dat zijn huur niet betaald hoeft te worden. Ik was niet aIle kinderen die we hadden. Nee we

waren 20 broers en zusters, tlaaronder L0 jongens 9 ureisjes en L blindganger. We sliepen in een kamer, met gasmaskers (de handdoek stond achter de deur) 'Omdat we maar een bed hadden was het met het slapen zeer uroeilijk. Het eerste kind werd in bed gelegd en als het $/as ingeslapen er weer uigehaald en tegen de muur gezel. Met wisselen lukte het niet altijd. Ik ben een keer 3-4 dagen blijven staan, zonder dat het is opgevallen. We zijn ook een zeer intelligente farrilie. Itijn eerste broer is kunstenaar in het verkleden. Hij gaat met een oude jas een café in en komt er met een nieuwe weer naar buiten. Een andere broer werkt in een zwembad, hij staat daar als douche, omdat die een waterhoofd heeft. Een zuster was zeer muzikaal, zë ging aI bij haar geboorte fluiten. De tweede zuster vas zo dun, ze moest twee keer door de deur komen om haar één keer te zien. Deze zuster heeft een tweeling t zè lijken erg op elkaar, in het

bijzonder de ene.

behalve Piet die Wij jongens heten aIleuraal Jan, qlas, jaar kwam ik op heet Frits. Toen ik 6 school. l{tj mochten de leraren het llefst want de meeste klassen mocht ik twee maaL doen. Later kwam Ík als Leerling bij een smid, hij gaf me een hamer en zei: SIa als ik knik. Hij knikte nooit meer.


Op d.onderdag 23 september was er de mogelijkheid om op d.e cooperbaan en coopertest af te leggen.HeIaas was er maar een geringe deelname zelfs meer toeschouwers aIs lopers. Maar diegene die 1iepen leverd.e een prima

prestatie.

DE UITSLÀGEN: L

Roger Hend.rix

2 3

John Hend.rix

4 5 6

7

Jos Duteweerd.

Jos Broere Eddy Verstappen Sjaak Verheyen

KareI

Schoormans

STB STB STB STB STB STB STB

3540 meter 3466 meter 3433 meter 343L meter 3385 meter 32L7 meter 3153 meter

liep Frank Eisenga op dezelfde dag een coopertest op de baan van Aehilles-Top. Hij legde in die L2 minuten een afstand van 3430 meter af. Dan

0-0- 0- 0-0-0-0- 0-0-0-0 ROB RIKSEN PRESTEERT PRIMA ALS TRI-ÀÏLEET

Onze enige nog actieve triatleet Rob Riksen leverde de afgelopen maanden prima prestaties In 3 triatlons,weliswaar (nog) geen hele triathlons maar ook de kortere afstand.en is op zijn minst gezegd "beulswerk" en vereist heel wat trainingsarbeid. Rob heeft

zich momenteel gespecialiseerd in

d.e

nieuwe afstand van d.e triatlon d.e zognaamde Olympische af stand. bestaand.e uit: L,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen.


3B

EnkeIe resultaten: ItlulRT TRIATLON VENRA Zwemt i jd : 1,5 km in 00.20.55 Fietsti jd: 40 km in 01 . 09.00 Ioopti jd: 10 km in 00.42. 30

Totaaltijdi 02.12.30 Plaatsi totaal aantal deelnemers:95 4EÀELTRIàJLON SITTARD 11

42

Jry

1,5 km zwemmen, 40 km fietsen,1.0 km lopen Totaaltijd: A2.LL.23 Plaats :50 Totaal aantal deelnemers: 103 GRiNDMEREN TRÏATL

jd: L ,5 km in 0A .22.54 Fietsti jd: 40 km in 01 .08. 36 Loopt l- jd : 10 km i n 00 . 40 .27 Totaaiti jd: A2,11 .57 PIaats: 62 Totaal aantal deelnemers: L54 Zwemti

0-0-0 * 0- 0-0- 0-0-0-0 E L T I[A. -P RE Ë

TÀTIE§-UW

Roger Hendrix behaalde goede resultaten bij enkele wedstri jden d ie hi j in d.e afgelopen

liep. Er sneuveld.e zelfs enkele clubrecords en zijn eigen persoonlijke records.

maanden

ZZ ZS Z '

g=l_Xertra&= J

3' plaats -

BRONS

- 1500 m in 00.4.23.53

ook


28/5/'93 Sittard baan LSO0 --m. 1รˆ

39

plaats 1500 m. in A0.04.24

L' plaats 1609 m in 00.04.50 LIJยงI'33 Yenlo baan 1500 m 1' plaats 1500 m. in 00.04.LB

<pR en

CR>

itr 1',

plaats '9

L' 8 1r

800 m.

In 2.09.76 <PR en

CR)

rad

plaats 3000 m in 09.40.58 <pR en

CR>

'93 Valkensw

plaats 1500 m in 09.20 0-0-0 -0 -0 -0--0-0-0-0

trIk verwacht vandaag een hele grote lrt


40

MARATHON PARIJS

enquete m.b.t. de voorjaarsmarathon '94, is Parijs als le keuze naar voren gekomen.

Uit de gehouden

tot nu toe slechts een beperkte groep gereageerd heeft, wi11en wij bij de overige leden nogmaals polsen of er interesse is voor deze marathon. De datum ligt nog niet vast, doch zal ongeveer eind apri-1 - begin mei zijn. Aangezien

- 2 overnachtingen op basis van halfpension en al dan niet inschri-jving zal schatting f 100,-- voor de }oper en f 25O, -- voor de supporter gaan bedragen. De kosten: busreis

Met onderstaand strookje kan men zich alsnog laten lnschrijven. Lever dit dan binnen 14 dagen bij een v.d. leden van de evenementencomm.

in.

Naam.

neemt deef aan de marathon

Parijs supporters.

met.


Stadsloop Maastricht een must, bi-Jna 41

Voor vele STB-ers langzamerhand een sleur. Ik telde om en nabiJ de 30 leden, waarvan velen "Maastricht" niet voor de eerste

keer liepen.

de Maar er vÍaren ook groentJes bfJ. Ve1en IÍepen halve marathon voor het eerst, maar ook op nde kwart" zagen we een STB-er die (onder begelelding van Ton S. ) ziJn lange wèg, terug na een motorongeluk, bekroond zag met een goede prestatie. Opvallend was op "de ksrart" ook de goede prestatie van John Hendrix (beste blJ de veteranen?

).

Met hoog gespannen verl{achtingen vertrokken de groentJes om half twaalf, na viJf weken hoogtetrainlng 1n Ubachsberg, Eijs en EiJserheide, Slmpe1veld - en $raar ze nog meer kwamen - onder de bezÍelende en slavendriJvende kracht van Cor R. Enke1e van dle groentJes hadden een persoonlÍJke begeteider meegekregen, vaak waren dat revallderende en geroutineerde cracks als Harry Y., Fons K. en Hub W. Vermeulen-Vermeulen Ilepen een uiterst constante wedstrlJd. Vooraf waren we bang dat onze mascotte Ine haar wederhelft Harry Ín de vernÍeling zou lopen (ik verwiJs even naar de slag om EijserheÍde), maar dat viel allemaa1 we1 mee. Het damesspan Lily en Roos werd pas halverltege Íngehaald door ex-STB-er en L11y's man John H., die van elke wedstriJd terecht - een uitje maakt. BeÍde dames lraren overigens in goede doen en bleven dat. In het middenveld lieten de doorgewinterde STBers, met tÍjden rond de th3Omin, zich door regen en wind niet ontmoedigen. Velen kwamen binnen op tiJden die ik de vriJdag tevoren aI in een Kerkraads café kon horen. Albert V. had nog L80 gulden uitgegeven om, overbodig, te laten vaststellen dat ie gezond en twee kl-lo te zwaar was. Onze trots en voorhoede kon ik Ín het begJ-n nog waarnemen als we een scherpe bocht moesten maken (MaaspavitJoen en de krul bij de Noorder-


brug), daarna waren ze verdwenen. Ergens tussen Maastricht en Ittervoort werd ik galopperend J,ngehaald door Yvonne (van Bo) die werd vergezeld door Fons. "DLe lopen zich nog kapot, die halen we voor Borgharen weer in". OverJ.gens, van Fons was nl-et helemaal duJ.dellJk wat voor smal stukJe zwarte textiel hÍJ onder ziJn doornat T-shirt droeg. Hub l{. had daar zo ziJn verklaring voor. Ik hou het maar op een hartslagmeter. Onze eigen huÍsarts hJ-eld, in zLJn pronte en markante stiJl, tot na Itteren het strakke tempo mooi voI. Of hij daarna de Maas is overgezwommen of anderszins ziJn weg naar Maastrícht heeft teruggevonden, is miJ verder onbekend. VoorzÍtter Cor dÍe aankondLgde Ín ziJn geboortedorp te zullen vlammen, hield zich aan dl-e afspraak en kwam in th3Tmin en nog wat binnen. HU was we1 door collega Àn uit de wlnd gehouden. Van onze beide DuÍtse aanwlnsten was Ík spoedig het spoor biJster, der Fritz und dle Maria waren tiber aIle Berge. Tenslotte, vooraf wist een groentJe (meer een griJsje) te melden een bere conditie te hebben en In de th4omin binnen te ziJn. Had 1e ziJn smoel maar gehouden. Àchter de Noorderbrug (5 km punt) lag i.e nog op 24 mÍnuten. Daarna ging het bergafwaarts. Begelelder Hub, hulde dat hiJ zich zo kan inhouden, hield hem in de laatste kilometers ln de straten van Maastricht overeind met straffe toespraken en stukjes sinaasappel. Het grijsJe mompelde nog van "Ik ben aI twee dagen snip verkouden" maar dat klonk niet erg geloofwaardig. Na afloop bij café Rembrandt gratis broodjes gegeten en daar in De Swaan in goed gezelschap wat pils of ander nat overheen laten Iopen.


43

8e internationale

BOWIE- R.NfiOLO SÏ\DSLOOP HALVE TARATHON

KwerË Marathom: VETERÀNEN

1

I

ZONDAG 26 SEPTEMBER 1993

:

John Hendrix

EERSTE PLAATS

!!!

STB 00.38.1.5 Proficiat, John.

Hanve Mara'lbhon: SENIOREN: 97 98 161 L87 310

Theo de Leeuw Jos Broere

562

Frans Wiering Hub NeeIis

-445 583

Harm Àlkema Jos Duteweerd Hub Prevo Hub Gulpen

sTB sTB sTB sTB sTB srB sTB sTB

.23.16 .23.16 0L.26.17

01 01

0L.27 .47

01.32.28

0L.37 .29

01.43.08 A1.44.L2


tt4 HALVE

TARATHON

MAASTRICHT

649 Fons Kreukels VETERÀNEN I: 39 Sjef Hodiamont Janssen Jos L84 Verbunt Àlbert 207 1_

2L0 2LL 272

29t

384 387 450 504 5L6 687 688

Harm van Goor Sjaak Verheyen Wiel Vonken

Jan

F.

Vroomen

fi scher

STB

STB STB STB STB STB STB STB

SÏB

Jan Manders Cor Robeerts

Henri Giesen

STB STB STB

John Schoenmakers

Rob Gulpen Hub Welting Rein ReusinK Harry Vermeulen Hans Ypma

STB STB STB STB STB STB

572 625 641

M.Fischer

STB

R. Meys

649

Y.

STB STB STB

701 702 7LL

01

.48.45

01.25.34 0L .27 .35 01 .28.39

01.28.55 01.28.55 01.30.50 01.3L.29 01.35.08 01.35.12 01 . 37.40 0L.40.19 01 .41 . 00

01..53.21

0L . 53.25

01.55.35

01. s5.36 01

.58.37

DAMES:

Lily

Hof

Sintzen

SÏB

.43.50 0r..47.05 01 .48 . t2 01

01 .48 .45

01 .55.35 Ine Vermeulen Totaal aantal deelnemers bi j deze wedstri jd':

702

0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0

727


* Danlrroord aan Ànnelíee van DÍllr r

45

Oktober 1992. Dit is de datum dat ik mij als lid aangemeltl heb bij STB. Op die datum bevond zich nog het een en ander Íjzerwerk Ín mijn been, maar toch......ik wilde opnieuw leren lopen. Voor Ànnelies begon dus een ware nachtnerrie.

veel energie, inzet en goede raad begon Annelies aan de begeleidÍng van mij. Menigmaal moest zij aan de rem trekken, maar met heel veel geduld is het haar toch gelukt om mij weer enige looptechniek

Met heel

bij te

brengen.

J.I. kwam dit tot uiting in Maastricht. die dag liep ik in Maastricht de kwart marathon in een tijd

Op zondag 26 septeober Op

van 58.47 minuten. Voor mij een mijlpaal; voor Ànnelies loon naar werken. Voor datgene........Ànnelies, wil ik jou bedanken r.Íant zonder jouw hulp was mij dit nooit gelukt. Vriendel i jke sportgroeten, Ruud Lieskanp.

Redaktie:

wij

hebben zijn naam al vaker vermeld in de rubrÍek "de ziekenboeg",dus weten we wat Ruud heeft doorgemaakt. À1 het ijzer- en plaatwèrk is inmÍddels uit zijn been verwijderd. Wij wensen hem dan ook in de toekomst veel succes toe bij de

trainingen.


N]EU!{E CLUBLEDEN

BIJ S.T.B.

HERM GERARDS L]CHTENBEBGERSTRAAT 2

6371 AV GEB.

LANDGRAAF

07 JUL] 1957.

Personalicr ED DOVEREN DE KATPLANTSOEN 2

6372 TS GEB. 15

LANDGRAAF NOVEMBER 1963.

^...ó

§CÉ" *19' ?' KAREL SCHORMANS STENENBRUG 36

6372 AP LANDGRAAF GEB. 18 ME] 1957 ,

Personcrlia HUB SOUREN BRIANDSTRAAT 45

6372 BD GEB.

LANDGBAAF

31 JUL] 1954.


BETERE PRESÏATIES DOOR

SPORTMASSAGE

gzdip!.onzezd ,lPonLma,Sóeu/L

EYA COTLARIS

- ,sponLmaótage - t-ape.n zn eandagetlen

WERE[D I{ATUUR Behandeling v1g. afspraak Tel.045-314301

tollD§

kostuums kolberts blazers pantalons jeans jassen jacks truien hemden stropdassen petten zakdoeken dasspelden

Speciaal grote maten afdeling in Heerlen


;= :.:,=-== IIf,I IIE -I-r---r--rEr-

rrr.E=

EË[I[ IITIIIIII

:IIIII =:

rrrrrr

I TIil rrIII

:=

:, :

rrr -r_

I'E --

: : = r Ërn

- ----r-

:.

L--T -rIIr--

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage -_

TioHMERT

10t vAESRADE TEt. o44gz_$oll

tlledisohe §portbegeleiding Heeilen


41

Personcrlicr

NIEUWE CLUBLEDEN

BIJ S.Ï.8.

BOGER GILLISSEN

BOEL SPÏERTZ

RDR.THIBALDSTRAAT 38

KEULERSSTRAAT 14

6444 EC BRUNSSUM GEB. 01 FEBRUARI 1961.

6372 KD GEB. 07

BARBABA SCHIFFELERS RONÏGENSTRAAT 14

MABTIN SIMONS

6372 BZ LANDGRAAF GEB. 23 MEÏ 1988.

6374 VC LANDGHAAF GEB. 24 JULÍ 1956.

FRITZ F]SCHER GEB. 17 JANUART 1938.

MABIA FISCHER EREPRIJS 13 6374 RG LANDGBAAF GEB. 23 SEPTEMBER 1951.

HUUB WÏJENBEBG ROZENSTRAAT 51

JOS VAN ZANTEN TRÏGON]AERF 10

6361 HS VAESRADE GEB. 13 FEBHUARÏ 1954.

6413 LP HEERLEN GEB. 23 JULÏ 1956.

TOOROP NANNEKE

BERT KOCKELKOREN

PASÏ.V.D,BOOBENPLEIN 27 6433 AP HOENSBROEK GEB. 19 JUL] T957 .

HEERLEBBAAN 39-B 6418 CA HEEBLEN GEB. 11 APR]L !947

LANDGBAAF NOVEMBER 1984.

KAREL DOORMANSÏBAAT 13

EREPRIJS 13 6374 BG LANDGRAAF

.

U BENT VAN HARTE WELKOM!! ledentallen LEDENSTAND

PER: 30 SEPTEMBER 1993.

225

BONDSLEDEN K . N. A. U. LICENTIEHOUDERS

39

DOI\ATEURS

1B

OPZEGGINGEN

LEDENSTAND

\

4

TOïAAL: 225 + 18

=

243

LEDEN.

§a og'


IrB

NIEUWE CLUBLEDEN

BIJ S.T.B.

Personcllicr

HERI,IAN SCH]FFELERS TARWEHOF 11-

6418 KN HEEBLEN GE3. 18-06-1934.

welkom NIEK

BROUII\JERS

TARI^JEH0F 15 6418 KN HEERLEÍ!

GEB. 21-12-19s1.

De leden en het Bestuur van de Sport- en Trimclub Brunssummerheide heten alle ni-euwe leden van harte welkom en wensen allen nog veel loopgenot toe binnen onze vereniging !

AtletiekzelÍsikdoehet


It9

ProÍiciat

VERJAARDAGS-KALENDER

ProÍicicrt

DE VOLGENDE STB-LEDEN FELÏCITEREN tl\,IJ MET HUN VERJAARDAG. OKTOBEB 1993.

DECEMBER 1993.

03 Ed Quaedvlieg 03 Theo de Leeuw 05 Jac. v/d Scheer 09 Jos Geraets t2 Guido Kempen 13 Ton Leistra L3 Ruud Lieskamp 1.4 Mandy de Leeuw 15 Karin Muyrers 17 Guy Vermeulen 19 Huub Brouwers (50) 19 Frits trÍitteveen 21, Jan van IJzeren 25 Monique Vonken 2B Tineke Kremer 30 Harrie Enninga. NOVEMBEB 1993.

03 Pierre Si-eben 06 Hamy Crij ns 07 Roel Spiertz 08 Patricia Wennekes 09 Hub Erkens 13 Jos Broeren 74 Hub Heynen 1.4 Margo Pintaric

15 Ed Doveren 18 Annie van Hees 27 Janna van Duyn 22 Cor van Haaren 28 Xander Schiffelers 30 Hamy Lej eune .

PROFICIAÏ.

01 05 LT

t2 t2 13 13 1.4

t4 16

20 21 21 25

27 29 30

31 31 31 21.

Math Smeets

Logister Jan van Hees NeI Visser

llrlim

Math Smeets Sjef van 0oyen hJim Smeets Huub Renssen

Fons Kreukels lrjiel Schepers Yvette Erkens Ger Hamers Theo Vullers Anke Hermsen Harry Vermeulen Sonj a l,lessing Edwin Joosten Eddy Verstappen Gerda Quaedvlieg Jan Vroomen. Niek Brouwers

Voor

feestuietdens


sn

REsuLTÀAT VÀK;llIrtEGRoETEN 1993

Àlweer een rekord gebroken bij S.T.B. In vergelijking met vorig jaar werd een dubbel aantal vakantiekaarten op ons redaktieadres ontvangen. Àcht stuks tegen 4 in L992, een vooruitgang van eventjes 100t. Maar toch vrienden, met ruim 230 leden, . het kan beter. kregen inzendingen van Peter Jansen met zoon Rogeri van de families Fons Kreukels en John de Leeuhri klimgeit, Pierre Muyrersi van de families !Íiel Schepers, Ed Schiks en Sjaak Verheyen; tenslotte ook van Hub l{elting die met vrouwlief Maria en een deel van de STB-jeugd in de österreichische bergen vertoefde. Begrijpen we eindelijk waaron Hub tijdens de trainingen We

altijd jodelt. 'n Eervolle vermeldingr krijgt de familie Kreukels met hun bijdrage: rrEn france on n'a pas de p-étrole mais on a du bon vinrr. ItGoede wijn behoeft geen kransrr, hè Fons" Marcel en l{esley, van die 2 je weet wel, hadden ons een trlustige Wandervo-geltt gestuurd. Zí) hielden het tenminste nog sportief, alhoewel: wandelen met de Enzian-fles aan de mond .....? De kaart van Pierre was van de AIpe d'Huez, die hij met Ger Bodelier en Hub Gerets aI rennend had bedwongen. Hoogteverschil L490 m. Vandaar de titel klirngeit" De groeten van John de Leeuw c.s. kwamen uit Denemarken met een originele reisbeschrijving in beeld. trKort og godt!rt De meest treffende bijdrage kwam van Roger Jansen. Hij stuurde met, z'n vader een kaart van een kikker met daarop de navolgende tekst:


51

ItNichts auf Erden ist so schwer zu halten wie der Mundrr.

Wij allemaal kennen Roger als de spraakwaterval, de onverdroten prater voor wie bovenstaande tekst wel erg schwer sein muB ! Daarom bijzonder

sportief om die in te sturen. Overigens zouden zich meer

leden de

genoemde

tekst ter harte moeten nemen, vooral tijdens duurtrainingen als het tenpo steeds te hoog, steeds te laag is ! De redaktie heeft na rijp beraad, ondersteund door 'n jeugdig lid, de 'Kikker van Roger' als meest originele idee bekroond. Dat, betekent dat, hij hiermee de prijs van Fl. 25,= heeft gewonnen. Proficiat Roger ! Uiteraard hartelijk dankook aan alle inzenders. Tot de volqende reis.


52

HART-VAATZIEKTEN EN SPORTBEOEFENING TNLEIDING

Steeds meer mensen die ouder worden willen aan sport doen. In de leeftijdscategori-e van 35-54 jaar doet nog zo'n 50% aan sport. Waarom ook niet! Natuurlijk zijn niet aIIe sporten meer even geschikt,maar hardlopen is bij uitstek een sport die tot een ver gevorderde leeftijd beoefend kan worden. De fysiologische funkties nemen af door het ouder worden. Dit geldt ook voor de bij sporten belangrij ke functies van hart en van het lichamelij k prestatievermogen in het algemeen.

Daarnaast treden er vaker chronische aandoeni-ngen op. EĂŠn van de chronische aandoeningen die kunnen ontstaan

zij n hart-vaatziekten. HART-VAATSTEISEL

Bij het hart-vaatstelsel treden veranderingen op door veroudering. Zo neemt de zuurstof-opname af met ongeveer 30% in de periode van 30-65 jaar. In de loop der jaren kan het hart tijdens maximale inspanning steeds iets minder snel slaan. De maximale hartfrequentie neemt af met gemiddeld 1 slag

per levensjaar. Ook de hoeveelheid bloed die door het hart per slag uitgepomp kan worden, neemt af. Overigens blijft het zo dat een goed getrainde oudere spor ter best beter kan presteren dan een slecht getrainde jongere. 0ok op oudere leeftijd is het duur-uithoudingsvermogen nog goed (op-) te trainen! De kransslagaders hebben als belangrij kste taak de zuurstofvoorziening van de hartspier. Normaal is de doorstroming van deze vaten, ook bij zeer zware inspanning, ruim voldoende om aan de zuurstofbehoefte van de hartspier te voldoen. Het "dichtslibben" van de slagaders van het hart, is iets dat in onze maatschappij a1 op jongere leeftijd begint.

Bij

mannen kan dit al op de leeftijd van 35-40 problemen voor de hartspier geven, waarbij een pijnlijk, drukkend gevoel (angina pectoris) op de borst kan ontstaan. Dit kan uitstralen naar de linker arm of kaken, of zelfs


5i

tot een hartaanval leiden. Diegenen die een hartaanval overleven, hebben een -in meer of mindere mate- beschadigde hartspier die aan samentrekkingskracht heeft ingeboet. Sporten heeft in ieder geval een gunstige invloed op het voorkomen van dit "dichtslibben" doordat sporten de leefgewoonten van iemand gunstig belnvloedt. Zo za:- iemand die sport beoefent in het algemeen niet roken en geen overgewicht hebben, doordat hij/zij gezond(-er) eet en leeft. cholesterol- en Hierdoor blijft het A totale Q bloed Iaag en de spier vetgehalte in het blij kt te leiden en hartfunctie goed. -aDit tekans en een (paar jaar) tot een lagere sterflanger leven. zijn van de hart- en vaten Ook als er klachten gelij k om met medicatie blijft het vaak mote blijven of te gaan doen toch aan hardlopen Het verdient dan de \ voorkeur om in I / ten. Bij de keuze groepsverband te sporintensiteit moet van de sport en de de hartspecialist opwel het advies van Deze kan, eventueel gevolgd worden. een sportarts, schema- s opstellen. in samenspraak met gekeken de tijdens de inspanningsDaarbij wordt dan test vastgelegde a\-

BIĂ?)EDDRTIK

In

oeoevens.

-

onze westerse maatschappij heeft !O-2OoĂ&#x20AC; van de bevolking een hoge bloeddruk. Van een te hoge bloeddruk wordt gesproken als de bloeddruk meerdere malen hoger wordt gemeten dan 165/95 mm Hg. Het percentage van de bevolking dat een te hoge bloeddruk heeft, neemt toe met het ouder worden. Meestal kan geen specifieke oorzaak gevonden worden voor het ontstaan van de hoge bloeddruk. Overgewicht, roken, overmatig zoutgebruik en te weinig Iichaamsbeweging drijven de bloeddruk wel vaak op. Door regelmatig , zo'n 3x per week, met een lage intensiteit gedurende meer dan een I/2 uur te sporten, kan in het algemeen een hoge bloeddruk worden voorkomen of tegengegaan.


54

EINDE ZOUEREDITIE BAÀIflrRÀINING

f,h t

)'

t rs hreer voorbij die mooie zomer ' , dat moeten we (helaas) sinds 28 september weer ze.ggen. In een reeks van 27 trainingsavonden

onder leiding van Annelies van Dijk werden op dinsdag de laatste rondjes op de Cooperbaan afgespurt. We begonnen op 30 maart met L2 driehonderdjes, we besloten met 20 tweehonderdjes. Daar tussendoor allerhand varianten van duizendjes, 600 en 800 afstanden, tot 1200 meter en pyramidebouw toe. opbouw van diverse Nou nee, geen bouw maar Annelies zit er loopafstanden. Volgens opbouw in de een logische volgorde hetgeen onderschrijven, genoemde

krijgt

een

gevoel van

Somrnige baanmerken het zelfs seconde per l-00 M.

aI rnet dól Bij aIle de belangstelling trainingsavonden was goed goed tot zeer waaruit blijkt dat we op dit onderdeel serieus sport beoefenen, maar zeker ook de goede aanpak van Annelies. Behalve het spotieve element vinden de STB-ers op de Baan ook ruimte voor een sociaal praatje, het sociale kontakt hetgeen als zeer prettig wordt ervaren. Zoals gebruikelijk na een seizoenstraining werd na de laatste training een §tezellige nazit met schemerlicht georganiseerd. Een droogje, natje en uiteraard een hartelijk aangekleed danlcwoord bij rnonde van Ton Miseré voor Annelies van Dijk. Namens allen hoopt hij dat Ànnelies volgend voorjaar als de zomertijd op 27 maart weer ingaat terugkomt met haar nieuwe trainingsbegeleiding Red. ceen

.

twijfel Ton, voorlopig is ze et ook al

zaterdagrmiddag.


55

GEHOORD BUITEN DE COOPERBAÀI.I

Er werd een nieuwe steiger oP de werf gebouwd en de werklui haalden de planken uit de vrachtauto. Eén van de voorlui riep opeens: - Hé, jij, Kamiel , waaromdraag je naar één plank, terwijl aI je kameraden er twee pakken ? - Ik denk dat zíj te lui zijn om twee keer te lopen, antwoordde Kaniel.

Er wordt een kind gedoopt. Pastoor tegen een van de aanwezigen;'Jongernan, 7íi bent nog veel te jong on peter te zijn.' Dèze, blozend: 'Ik ben de peter niet, ik ben de vader.'

Iil

De mensenlievende dame (op bezoek in een gevangenis): De dag wanneer je het gevang verlaten

zult, hoop je toch een ander leven te beginnen? De gevangene: Jazeker, Mevrou!Í, ik ben ínmers levenslang veroordeeld.

RO:ITERDNI

sacristie binnen en vraagt de pastoor: 'l{eneer pastoor, ik heb daar een man in de biechtstoel zitten, die aan de haven een krat wiskey achterovergedrukt heeft. !Íat rnoet ik hen geven?' Pastoori 'vijf gulden per fles.' De kapelaan komt de

@j

Boris heeft problemen met zijn gezondheid. Hij klaagt: llk heb ongeveer alle specialisten nu wel gehad, rnaar niemand wèet wat er eigenlijk aan de hand is net rnijrr. Floris: 'tBen je aI bij de dierenarts gelíeest?rl

de kinderen om TaaIIes op school, en de lerares vraagtrrcontrolerr voor een zinnetje te maken waarin het woord ]Éomt. Jantje (wie anders) steekt zijn vinger op en roept door de klas: rrGisteren heeft mijn kleine zusje een knikker ingeslikt, en die kwam vanochtend uit haar kont ro1Ie. rl


:mUnnffiig:;3r l6fi ilim'mgrb,Uöffiil

H. de Hoon lt.tr. 045-3 18849

oulo BP

- station Klimmenderstraat 95 - l(limmen, teleÍoon: Í11405- 1358

-

-

verkoop nieuw en gebruikt .l e klas occasions met BOVAG garantie in ruil mogelijk reparatie en onderhoud van alle merken

- APK-keuringen - schade{axaties

en reparaties

BP - station Hogeweg 78 - Uoerendaal, teleÍoon Í145-751449 Tevens

§/scilr

CAR-WASH r:íir*r.s*


YORK MARATHON

56

t994 LÀÀTSTE STBTIHS

III

Er hebben zich inmid. dels 'n 20-tal per sonen aangemeld die definitief besloten hebben om in november 1994 de marathon van New

York te lopen. Een Z-tal personen zíjn zícn. nog aan 't berad.en. Ook vanuit buiten de STB is er interesse om d.it geweldige gebeuren mee te maken. A.V.O.N. Heerlen een achttal Zo zíjn er bij de reis mee gaan waarschijnlijk d.ie sporters tot nu: 47 !!! deelnemers aantal màken.Totaal sluitingstermrJn we aIs principe hebben In voor de aanbetaling 1 oktober 1993 gesteld', maar mochten er nog liefhebbers zíin om d'eze eenmalige kans mee te maken, kan hii/zíi zich nog in verbinding stellen met: tel- :321493 Vermerrl-en I{a.rr1, of tel- : 352OO3 lfh.ecr Sehme i ts Het bed.rag dat aanbetaald moet worden is voor de 7-daagse reis 250,- gulden pP. en wil men langer blijven en deze verlenging bij het reisburo "Krooder" laten regelen moet men gulden pp. aanbetalen. ' .350,In de maand. oktober is het de bed'oel ing dat dan het een en ander bij het reisburo vastgelegd. wordt. 0-0-0-0-0-0-0-0-0


57

ZÀÀLTRÀINING WINTERSEIZOEN

Zoals jullie in het vorige boekje a1 hebben kunnen lezen zijn er dit jaar problemen geweest ten aanzien van de dag en het tijdstip van de konditietraining in de zaal. De Sportstichting Landgraaf, die verantwoordelijk is voor de verdeling van de uren van de verschillende (geneentelijke) sportzalen, wil met ingang van dit jaar de efficiëntie verhogen, waartegen hrij natuurlijk geen enkel bezwaar hebben. Maar voor de Sportstichting komt dit er in het kort gezegd op neer dat huurders die de zaal- gedurende het gehele jaar huren voorrang hebben bij de toewij zíng van de uren. Ongieacht of dit een (sport)vereniging is, of er jeugd meetraint, of er continuiteit bestaat t.a.v. het meerdere jaren huren, of er meerdere uren per week worden gehuurd, etc. Ook hier waren wij mogelijk nog we1 uit gekomen, ware het niet dat de Sportstichting de uren heeft verdeeld zonder dit aan ons mede te delen. In een brief vooraf werd gesteld dat eerst een conceptverdeling zou worden gemaakt, !'/aarna het ter commentariëring aan de verenigingen zorJ worden voorgelegd. Dit is aan ons in ieder geval nooit bekend gemaakt. Zodat de jeugdtraining op zaterdagmiddag een uur vervroegd moest worden en de konditietraining op dinsdag naar de (latere) donderdagavond. De Sportstichting heeft de fout ook toegegeven en zich verontschuldigd, heeft de jeugd toen maar naar een andere zaal verplaatst naar het rrouderr uur, maar is verder absoluut niet van plan nog iets te doen, ondanks vele verzoeken onzerzijds. Sorry is genoeg, geld is geld, en het maakt niet uit of je een vereniging bent met jeugd (het dinsdagavond-uur wordt nu ingenomen door een clubje zonder verenigingsstatus, volgens zeggen Vandaar dat de van de Sportstichting). gebruikelijke dinsdagavondtraining, Dà vele jaren van steeds weer iets opschuiven naar een vroeger tijdstip, DU hreer op een (zeker voor de meetrainende iets oudere jeugdleden) laat tijdstip


5B

op de donderdagavord is gezet. wij nog meer verontwglr$igd zijn over deomdat absolïut -à;" bereidwirlige_houding van de sportstiËrrti"g,niet_ over het verliezen van het 'Èude, uur, -{= momenteel een brief onderweg naar de wethouder "i Sportzaketr, a1s eindveraítwoordelijk; van van de

Sportstichting.

LET OP

!

BELANGRIJK

!

LET OP

!

Beëindiging/uijziging 1idmaatschap moet voor 1 december a.s. bekend zijn bij de secretaris

of de penningmeester.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o__o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_


5e

'wTNTERKALENDER

1993 - 1994 INFO:

November 1993

zo O7 za O7 zo 1.4 zo t4 za 20 zo 21, za 27 zo 28

44e Snelle sprong Cross 077-829093 Kontinu L0,5 + 1/2 Marathon 04499-2509 04904-12858 VALKENSh'JAABD Valkenloop 20 km

TEGELEN

ECHT

MAASTRICHT

Enci-Bergcross

043-470231.

04752-5949 R0ERM0ND Elfenmeertrimloop KERKRADE Herfstlopen 4,2 + 10,5km 04406-40101

II,JEEBT t/2 l{ar. te Swartbroek MAASTBICHT 712 l\ax.Cadier en Keer

04955-1823 04407-2674

December 1993

zo 05 za tB zo 79 zo 26

vr 31-

H0ERMOND

10e Kapellerbosloop Elfenmeertrimloop

EIJSDEN

Mescher Bergloop

HEERLEN BEEK

Graus-Kerstcross Sylvesterloop

LANDGRAAF

STB

AV0N

045-3148s4 04752-5949 04409-4371. 04s-723198 046-373218

Januari 1994

zo zo zo

02 23 30

EINDHOVEN R0EHMOND

KERKRADE

ZNK Veldloop Annendaalloop + 30e Abdijcross

tl2

Nlar.

040-542227 04742-1332 045-463856

Februari 1994

06 BEEK 20 ,IU GENNEP ZO NUtNStsTtOEK zo 20 HEIJTHUIJSEN za 26 EERSEL zo zo

Armsterveldloop Caesar Knikkercross 1e Emrnaloop AV0N Halve Marathon

046-373218 08855-74575 045-723194 04749-3857 04970-15743

L5 + 30km van Tilburg L1e Halve Marathon Interlimburgloop 2e Emmaloop AVON

013-351552 040-537252 04498-51703 045-723198

Cross

Maart 1994

zo L3 za 19 zo 2O zo 27

T誰LBURG VELDH0VEN

SITTARD HOENSBBOEK


r0

.lJ

.tJ l-l §]o -.1 o

.F{

-i0)

íÉ

o

6

!

tr

ol

.Ft

ft

!t 6l

Ei

tl

rl-.1 +JO -l ! al

qr\ 6 é>NRfu

í0

d

tl

+J

U

l]

Ë

c) \o tr tt'É Éídu -.1 l.i fd

0)

tr

íl

Ar.A

E

\() I,)E -l0 .r{ o aa rro {)t M q)

c $

O .n

,J

É .(

.q í!1J cb' 05 r-ro H'n

§<o> §(/) l.{ }(í fr () 3Í ,o c

o

)40 .n

ra )4 t,---Jd

0)

QJ

o[{\ Éx

".r n >" u 0)

í§'rl

> tr 6 v)§t/] q).p

§) .-i E

--r rl o Ë É ,4

^.,

5lr *+

,-l

t{ o. lr o. r{d 5 OrO lr O 5 0.O v'T1 íoo )0, Foo o'-r 7É 1J r.t o.-1 # -{ it O ir. r.] $-r rf ! 5 -e{-j r{ tr 5 6S

h1

-al

l-.1

,iJt B*

ol

-l i\l

.Fl

-1

.-{

<l

td

\

tl

+J

Èl

ul

UI

ol

|'ii

'ii

íd

r-l

r4l

H (J/l

I At rl 5.tJ 6 Or 0) Oq)Ir O U'0i F{.-l rl !JJ,-r 5(/)qJ aJÉ d lr tn

0) .n

t!.1

Íd

Or td

o> o

r{lJ

t{ §'

,]5

-n

d5 tr'5 í 0-* "n -l

É .-i íd lr JJ -id íí N

l{ O. 5Èo p oo O -l iF l1 .-{ -l l.{ r{ l..r 5 d r l.t tl-r U' Éu I 15 t aJ ."1 É . .-{.,-r È ,il í -1 rjJ E 6 ..1 Élr É Íd ÈO '-1N 01Cl Ol] O O lr 0.) íl íU drr O tto o o br l-t.n ! Ii-{ r'l'"1 ri Fl .-1.'l ! ]J lrt-r Éí0 ti.llJ -{N f(4c) 6.r dÉ 5Oo ídí0 A7É íd I tËA 1J(nh N\o .A> dhu

{.l }{ O "51 M

0}J U'O íd ltt tiÉ OE

{J tr Al }1 M

lr ir q) oJ O{É P.É Od g'g U.Q U'A

.-i

r]

rl

{d

'6

§r §r É .Ft

É ,.1 É '.iíd l.r U É lí íd ,q

l.i O.

fll.{!!1.1

()'{oro(}o)orl Or-1 Or{ lr(} b1 o t'l 0'} íí t'l ÍU Ur ö tt, lrÉ i.{§ ,{É UE OË U=

C)ooo

tri

Ei

F{\ rl .a) !A. +Jr0 lt .é"+r È rd 0íd É> ov

ln

! tn! ci ,'OO. o o .Tr $a r-l O nts rk

! = 5 rt

Ítaaaa

q1

-l

I Aa r{ 5 d lJ P{ 0J O0l-i O tl{) F-i.Èt Fr k!-i J(,q'} t.JÉ d }.l o

lr 5 i ir? rt

,F4

1J

(. frl (D@@c0 r{ r]

0.-t UIO íd ul Z !C O UE 4

oooooo

(4

r,)

fafa(ror'.)í)

Fl

r-l

.-1

N

f,n

tn íd

É

b'b'íd ídrud É!dt/r ÉrrÉ ídÉa) lg '.1 Édb

ö't

O

d d§!d lr o,.6t.l 6'no C o 4>N

tt!

'-l l.t

§t

(d

d -lJ íd

"-l

r{ O 0)ÉÉ Éd,É Éou í4 b Ur

to

N


Levering van: Orthopedische kunst en hulpmiddelen

Starmons orthopedie

.r-

Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht Tel.043-216773

24 UUHS

GLASSEHVICE

31 141 3

Het Grsene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1993 nr 4  
Advertisement