Page 1

ATLETIEKVERENIGING

B BR

\

lf Sport - en

D1993 No3o Tr imclu b

Brunssummerheide


REDACT IECOTJI.II SS

IE ;

E. Schiks, H. Thijssen, T. Schmeits, A. v. Vlodrop

Uiterlijke inleverdatum kopij: 1 oktober a. s. b j. j A. v . Vlodrop 91, 6312 NG Landgraaf.

Koempel

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar. INHOUDSOPGAVE:

Pag.

0nderwerp

Ingestuurd door: Cor Robeerts lĂ­enk Thijssen

22

Van de voorzitter Onderh. Cooperbaan,nieuwe toplaag 0berservanten J-oop Parelloop, uj-tslagen Pare 1 loop Heideloop De Heideloop van een junior

24

Vaals-Ven1o-1oop

31

hledstrijduitslagen Sportbegeleiding De zchrijfmachine

Z

11

12 13 16 11

32

34 35 31

39

40 41

4B

49 51

Jeugdbul letin Ziekenboeg en informatie Verj aardagskal ender Gourmetten bij de fam. hlelting Superdeluxe S. T.B.-jeugdkamp Zaaltraining 1 992/ 199i Hub Heynen in de fout Gehoord buiten de Cooperbaan

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Theo Schmeits Theo Schmeits Bart Kreukel-s Theo Schmeits

Marcel Verheyen Theo Schmeits Theo Schmeits Harrie v.d. Laar td Schiks Hub welting Ed Schiks Ed Schiks Huub Renssen

A. Schiff,elers Ed Schiks Theo Schmeits Ed Schiks


2

. VAN DE VOORZITTER T sterk afwijken van de vorige uitqaven. Was Deze rubriek zal het voorheen een forneel praatje; deze maal zal dit niet het geval zijn. De voorzitter heeft de afgelopen weken zoveel meegemaakt. Ga er maar eens rustig voor zitten. Er is echter één zaak die wel even serieus vermeld dient te worden en dat j.s de Cooperbaan. Zoals iedereen heeft kunnen zien vordt er druk gewerkt aan de nieuwe toplaag. Inrniddels zal de baan we} weer gereed zijn voor gebruik. Het aardige is dat we ruimschoots binnen de begroting zijn gebleven. Elders in dit nunmer zal Henk Thijssen jullie verder informeren over de hele gang van zaken. Het wordt een juweeltje van een baan. Sonnigen bleven, ondanks de werkzaarnheden, stug doortrainen op de baan. Itet leek echter meer op een hindernisbaan dan op een atletiekbaan. lÍaar dat rnocht de pret schijnbaar niet drukken. wat rnij ook opgevallen is dat ik ]röe EaD van staalrt weer tegenkwarn op een training. Ik doel hiermee op Ruud f,ieskaaop die in de vorige uitgave van ons boekje ererd aangehaald. Ar het schroef- en plaatwerk is weer verwijderd en meneer loopt weer rustig rond. Doorzetten noemen ze dat.

estafettewedstrijd vaals-venlo hebben hte ook weer achter de rug. Net zoaLs het vorige jaar was het weer een hele belevenis. De sfeer is niet te beschrijven. Hartstikke goed zou ik willen zeggen. Dit jaar had onze bekende Harrie voor een Japanse bus gezorgd maar geheel tegen zijn wil in reed er ook een Duitse bus mee met aan het stuur f'ons de Kreukel. Harrie en Fons hraren de chauffeurs. Ik mocht fietsen hetgeen nu nog duidelijk voelbaar is. Een biefstukje hielp niet meer. De andere fietsers $raren Anneke van Dun, Frank Eisinga, Theo de Leeuw, Jos Dutesreerd en de trainer hi.mself, Cor Van Haaren. Sommigen van deze lieden haalden het ook nog in hun hoofd om te gaan lopen. Te gek ger^roon. Onze vereniging ging met trree ploegen van start waarvan ik de eer had om bij een van de ploegen als kaartlezer te mogen fungeren. over deze ploeg zal het volgende relaas qiaan. A1s het goed is zal Theo Schmeits een stukje schrijven over de andere ploeg.

De bekende


3

celukkig maar, anders had ik moeten scnlijven dat Theo, zijnde de man van de klok, uit zijn bed getrommeld noest worden door aIle deelnemers. Bij het Drielandenpunt ging de hele meute van start. ron StarnaDs mocht de spits afbijten. warmlopen was niet nodig bij Ton en ging als een haas van start. Hj_j had het echter maar op één punt moeilijk en dat was bij het passeren van de Brand Bierbrouwerij. Daar kreeg hij het echt warm met het gevolg dat hij dorsti.g werd.

loper ging arolr Dutereerd van start. fk noest verdorie hard fietsen ook want anders werd ik door deze man gepasseerd. En hard fietsen en kaartlezen is bijna een onnogelijke zaak. Gelukkig wist Jos de weg zelf te vinden en nocht ik achter hem aan fietsen. A1s tweede

grootste pechvogel vond ik stelletje hellingen tegen noest zelfs van haar fiets af doordraafde. Schitterend werk De

een

ÀIbert Verbu[t. Hij kwan toch waar je g tegen à-egt. Ànneke terwijr Àlbert als een dieseltje van dit nannèke.

Dit jaar mocht Ànnelies van DiJk de dames vertegenwoordigen. Ànnelies nocht ons naar het rustpunt in St.Joost brengen. ïn de laatste kilometer werd zij door een andere deelneenster gepasseerd. Niet voor lanq want in de laatste honderd meter liep ze nog effe alles uit haar kleine lijf net het gevolg dat haar tegrenstandster weer geplaatst werd waar ze thuishoorde; achter ÀnneLies dus. Tijdens de Lunchpauze werden de accurs weer opgeladen broodjes, stukken vlaai. en koffie.

met

Sjaak Verheyen rnocht na de lunchpauze a1s eerste loper van start gaan. A1s een raket vertrok meneer. I!íet dat tenpo zou hij zeer zeker afgevaardigd worden naar de Olyrnpische Spelen rnaar helaas kon Sjakie dat teurpo niet volhouden. In Roermond zakte hÍj dan ook a1s een plunpudding in elkaar. De tijd was ondanks dit toch nog uitstekend maar dat had Sjaak te danken aan zijn aanvangstempo.


&

Frank Eisinga sras de volgende die de eer van onze vereniging mocht verdedigen. Frank deed wat van hem verwacht werd. Doorlopen en je mond houden. Jos Duteweerd sprak hem onderweg moed in. Ik moet zeggen dat Jos een uitstekende coach was. Jos praatte Frank naar de eindstreep. Enige honderden meters voor de finish reed ik lek maar als een stelletje profs verd op sublierne wijze van fiets verwisseldHarrie werd de fiets in zijn handen gehlorpen terwijl Jos zijn fiets meteen afstond. Vertraging hlas er dus niet al moest ik goed doorfietsen orn bij de laatste loper weer aansluiting te vinden.

aI in het bos verdwenen toen ik nog noest vertrekken. Deze etappe vond ik persoonlijk de noeilijkste om de juiste weg te vinden. Het varieerde van smalle bospaadjes tot kornptete woonerven waar ie doorheen moest lopen. Daar klram dan nog bij dat Theo een strak tempo hanteerde. Dat rnaakte het nog eens extra moeilijk. Tijdens deze etappe passeerden lre notabene een Trappistenklooster alwaar van dat kostelijk vocht gebrouwen hlerd. Theo keek echter niet op of om en liep stug

Theo Aè Leeuw tras

door.

In venlo werden we verwelkomd door de hele neute van sTB. Een prachtig gezicht moet ik zeggen. Een tiende en twintigste plaats van de 68 deelnenende ploegen noen ik een schitterend resultaat. Wi.j konden tenminste zeggen dat Lre de gehele route volgens de voorschriften gelopen hadden. onderweg bemerkten we narnelijk dat diverse heerschappen, uiteraard van andere vereniqingen, het niet zo nauu namen met de routebeschrijving. Eenmaal was plotsklaps een loper, die 10 meter voor ons liep, verdwenen. Hij had een alternatieve route genomen hetgeen hem honderden meters scheelden want na enige tijd zagen we hem rreer voor ons lopen met dien verstande dat de afstand ontzettend gegroeid was. Niet sportief vind ik. op deze manier houd je jezelf voor de gek. Tot slot zou ik de hele ploeg van STB willen bedanken voor de organisatie en begeleiding van deze wedstrijd, met nane Harrie en Fons die iedereen toch maar weer veilig thuisbrachten-


BETERE PRESTATIES DOOR

SPORT},IASSAGE

gqdipl-onzezd ,lPontma,só^u/L

EVA COLLARTS

- ,spozLma'óoge - Lape-n en Aandageten

WERETD

NATUUR Behandeling vlg. afspraak Tel.045-314301

Í0llDs

kostuums kolberts blazers pantalons jeans jassen jacks truien hemden stropdassen petten zakdoeken dasspelden

Speciaal grote maten afdeling in Heerlen


TIf,I -r

III

EI.A

ltrrlll IIIII IIT -

----

IIU

.TIII -.

I!

E

I'

!I

II

rI rIII r TIII

:,: EI-

r,E ITI

--

I-

I

N

ITIII' -

E E-_

AIIII IT IT

-

III

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergomet€Í - loopcorrectie sportmassage ÍioÍrHnRT l0t

vAESRADE TEL. 04492-6988

iledisohe §portbegeleiding Heeilen


5

Het volgende evenement lraar i.k aan nocht deelnemen was het Jeugdkanp. Zoal,s iedereen heeft kunnen lezen verd de kampeerboerderij rrBet bovenste Bosrt uitgekozen om een weekend met onze spruiten door te brengen. Dit werd nog nooit eerder in de geschiedenis van STB georganiseerd. Het was gewoonwegi een sulrerreekend. Niets liep fout ondanks de onervarenheid van de organisatoren en begeleiders. En het belangrijkste wat van nijn hart noet is toch het gedrag van onze jeugdteden. Ongelofelijk gediciplineerd. I^Ie kregen zelfs van de andere gasten komplimenten over onze jeugd en dat komt aan zal ik je vertellen. Het is uiteindelijk dan ook aan de kinderen te danken dat we op een zéér geslaagd teekend mochten terugkijken. vrijdagavond rond zes uur kwam de hele meute aan bij het bovenste bos. ÀI1es en iedereen werd verzameld in de eetzaal alwaar hun de huishoudelijke regels werden uitg-elegd. Niet in de keuken komen en de zaken netjes houden stonden bovenaan. Overtredingen werden dan ook niet gekonstateerd. Vervolgens werden de jongens en rneisjes naar hun slaapplaatsen gedirigeerd. De spulletjes werden keurig opgeborgen. Nadat dit gebeurd was kon de aanval beginnen op de macaroni die op een heerlijke wijze bereid was door Ànneke van Dun. Alleen de uien en de knoflook zorgden nadien voor enige afwijkingen in de stoelgang maar dat mocht de pret niet drukken. Dat de snaak goed was bleek weI uit het feit dat er diverse kinderen twee tot driemaal zich met hun bordje kwamen aanmelden. Op

het eten stond een rrdierengeluidenspelrr op het programma. Diverse volwassenen kropen in de struiken om dan de kinderen te laten raden vJat het voor een dier was dat in de struik zat. fn de nabijheid van het terras zat een heuse uil in de struiken. Hoe deze uiI, in de persoon van Fons Kreukels, nadien nog uit de strui.ken is gekomen is mij een raadsel. Hij had narnelijk net Àn afgesproken dat hij bij elke ttoe oe ireen pilsje wilden nuttigen. Die afspraak werd dan ook nagekomen rnet het gevolg dat de uil op een gegeven moment niet rneer zo duidelijk hoorbaar was. Na


6

verhaal is rrde kip" die in de nabijheid van een tent op een stok zat. De kip,in de persoon van Hub Welting, kon zijn ei maar niet kwijtraken. Hij zat dan noq steeds op zijn plekkie toen alle kinderen aI binnen \^'aren' Zelfs de campingtgasten kvramen vragen of ze Hub niet behulpzaan konden zijn bij het leggen van zijn ei. Ze vonden het op een gegeven moment toch uel genoeg en uaren van mening dat Hub uit zijn Iijden verlost moest worden. Een ander

verderop hoorden we het geluid van een bouvier of was dat een Bull-shit-terriër. Lynn zat aIs een heel braaf schoothondje in de uiterste hoek van de speelweide. Er was geen hond die in haar buurt durfde te konen. fneke Vermeulen was poeslief en lag achter een boom te spinnen, wachtend op Harrie. Earrie was echter onderweg met ene Ton Starmans. Verdere uitleg is dan overbodig'

Bij Marianne Kreukels was het rnuisstit' Geen wonder met haar echtgenoot als uil op de achtergrond. Eerst toen Fons ophield net noe oeÍ te roepen konden we Marianne horen. Fons zat toen niet meer op zijn tak maar lag onder de boom.

Àiex schiffelers had zijn schaapjes op het droge' Hij kreeg zelfs antwoord uit een weide in de nabijheid van het bovenste bos, maar het waren beslist geen schapen die hem antÍ'oord gaven.

Hets,astijdvoordeeerstenachthetgeenmijvooraltijdin nijn geheugen zal blijven zitten. onze nachtwacht was aanwezig maar had zijn waterpistool vergeten. Geen enkel probleem want Piet dwong zo al respect af bij de jeugd' Het was echter toch aI tvraalf uur door voordat de laatste ging slapen. vooral bij de dames werd er nogal wat herrie geproduceerd' Lynn zorgde echter voor rust. Na een toespraakje van deze jongedane was het plotseling stil en ging de meute slapen' Op zaterdag stond een zeskamp op

het

programma'


7

Ik moet eerlijk zegge\ dat onze trainsters, Lynn en llona, voor een goede i.ndeling van de groepjes had gezorgd. Bij eIk groepje werd een roudertr jeugdlid als groepsleider aangesteld hetgeen een pracht gezicht ri/as. Ze liepen dan ook hand in hand over het terrein. Ze1fs de volwassenen wèrdèn bij deze zeskarup ingezet. Na enige alcoholhoudende dranken genuttigd te hebben werd mij zelfs gevraagd rondjes rond een boompje te lopen. En het moest ook nog hard gaan ook. Ik krram tot zeven rondjes en toen was de brandstof volledig op. Als beloning mocht ik sarnen met het keukenteam 25 kilo aardappelen gaan schillen om de hongerige magen met frites te gaan vulIen. De fricandellen en de kroketten, die door Ànnelies van Dijk genaakt hraren, gingen er goed in bij het jeugdige volk. s'Àvonds stond een kampvuur op het programna. Fons Kreukels deed wat hem gevraagd werd en zong het Liurburgse volkslied. Zelf had hij nog enige teksten geschreven die u-it volle borst werden meegezongen. Ook werd het keukenteam nog effe in het zonnetje gezet. Het leuke was dat dit liedje tijdens het kanpvuur spontaan werd geschreven. EIIy Kremer zorgde tijdens het kanpvuur voor chips en nootjes hetgeen, ondanks de 25 kilo aardappelen, er toch weer in ging. De tveede nacht verliep iets rustiger; nou ja, tret is maar lrat je rustig noemt. Ene zekere arelle hield het weer het langste vol. Hij za1 dit echter nooit meer doen want de dag daarna werd hij getrakteerd op een rrkoude douchert. Meneer kwam niet uit zijn bed terwijl iedereen al fris en vrolijk rondliep. De avond daarvoren hrreekte zich dus blj hen. Met man en macht werd hij uit zijn nestje getild en werd hij vervoJ.gens keurig in de wasbak gedeponeerd alwaar hij de temperatuur van het water mocht kontroleren. Koud hè! !

het ontbijt stond de gehele groep klaar om een heerlijke wandeling te gaan maken. Zelfs Deborah nam hieraan deel. Ook werd de groep het gehele weekend bewaakt door een hond. Bo vas zijn naam. Sornmigen van de volwassenen hadden liever Derek in hun gezelschap gehad maar ze noesten het met deze Berner Senne doen die overigens vele harten van onze jeugd Na

stal.

Bo


8 Vooral xander en Jelle traden op als vaste begeleider van ilBookan zoal-s hij a} genoernd vrerd. Yvonne Sintzen had dan ook dit weekend èen makkie rnet het uitlaten van haar hondje. Zij beloonde de beide begeleiders met een foto van Bo. Je had de gezichten van Xander en Jel1e moeten zien.

laatste rnaaltijd bestond uit pannekoeken. Het was dan ook voor de eerste rnaal tijdens het weekend dat ik de vermoeidheid voelde opkomen. Ànneke en ik bakten effe 120 pannekoeken. Er kv/am geen einde aan. lrle konden dan ook naderhand geen boe of bah meer zeggen. zelfs een pannekoek ging er bij ons niet meer in. lrle werden door Hub welting getroost met een broodje worst. Dit was ongeveer een half uurtje na het pannekoekenfestijn. Jullie geloven het niet maar er dienden zich zelfs enkele jeugdleden aan voor een broodje worst. Joyce Hodinius en Yvette Erkens stonden vooraan. Waar ze het in godsnaam gelaten hebben mag Joost weten rnaar dit is een waar gebeurd verhaal. Toen zelfs de worstjes verdwenen hlaren Írerd er zelfs nog gevraaqd naar een kroket. Nou ja. De

Ook maak je de leukste en gekste dingen nee tiidens zo'n Íreekend. Piet Renssen etaleerde zich als een uitstekend begeleider. Hij zorgde onderandere ervoor dat sornmige kinderen zich gingen douchen. Voor het douchen werd hem door een kind de vraag gesteld of je dan de kleren uit moest doen. Een antwoord kon hij niet geven. ook uaDdy de Leeut, liet effe zien dat ze een echt danetje was. Zij moest zich vlak voor het vertrek nog effe in een ander toiletje tooien. Deze hummel deed dat op zo'n sublierne wijze dat de ouderen hier een voorbeeld aan konden nemen. zelfs de trkantenrr sokjes werden op een heel secure manier omgeslagen zodat ze als een echte damè naar huis kon. Een kornpliment voor de ouders is dus vel op zijn Plaats.

ook de ijsconan deed goede zaken. Toen we 45 ijsjes bestelden keek hij mij veelvragend aan of ik het we1 meende. Toen zijn karretje plots omringd werd door de jeugd vrist hij dat het menens was. Hij vertrok dan ook fluitend van de boerderij.


9

Er deed zich echter maar één probleernpje voor tijdens dit weekend en dat was de begroting. In onze onervarenheid was het eten en de drank verkeerd begroot. Mijn baan als voorzitter stond zelfs op het spel terwiil Hub Welting de bui ook aI zag hangen. Hoe konden we dit bij het bestuur verkopen. Vooral onze penningmeester zou bewerkt moeten worden terwijl rle ook aI plannen bedachten hoe we Ger Knauf moesten ornkopen. Tijdens ons verblijf bij het Bovenste Bos diende zich spontaan een sponsor aan. Mij werden enkele trbriefjesrr in nijn hand gedrukt om in de kosten bij te dragen. Hij wilde niets weten van een aparte vernelding naar ik kan het niet laten hem toch even namens alte jeugd en beleiders te bedanken. Het enigste dat ik kwijt wi1 is dat het een rrechterr STB-er is. Binnen onze vereniging lopen toch aparte mensen rond. Je kunt er gehroonweg niet zonder.

Ik kan het bestuur nu gèruststellen door te vertellen dat het uiteindelijk zal meevallen. Zelfs de bege).eiders hebben innriddels een duit in het zakje gedaan zodat alles sluitend za1 zijn. Hub en ik kunnen dus met een gerust hart verder regeren. Tot slot zou ik nog enige uoordèn kwijt willen over de huidige jeugdsportkommissie. onze rkip'r heeft zich ontplooid als een weleerd lei(ij)der van deze kornrnissie. Naast zich vindt hij een stelletje toffe gozers zoals Fons Kreukels en Piet Renssen en dan niet te vergeten onze trainsters Lynn en Ilona, die toch maar effe voor de invulling van het programma zorgden. verder werkten aan dit jeugdkanp een stelletje vrijwilligers mee die r,re beslist niet nogen vergeten. rk wi1 ze dan ook allemaal even opnoemen. op de eerste plaats is dat natuurlijk !íarianne Kreukels die samen met Ine venoeuleD, yvoDne Sintzen en Deborah steeds de afvras verzorgden en de kinderen van hun eten voorzagen. De cheffin van de keuken dient ook een aparte vermelding. ÀDneke kweet zich uitstekend van haar taak door heerlijke naa).tijden te bereiden.


10

fkzelf stond dan vrel vermeld als chef de La cuisine maar ik had geen barst te vertellen. t{ath smeets, E]'ly Kreme! en Àlex Schiffelers zorgden dat bij de jeugd alles binnen goede banen geleid werd hetgeen hun ook op een prima manier gelukt is. Kortomi het was een geweldig tean dat hier aanwezig was. Het is dan ook niet de laatste keer dat we dit gaan organiseren. we hopen over twee jaartjes dit evenement rreer op ons prograrnma te mogen zetten. En a1s ik eerlijk moet zijn zou ik het zelfs elk jaar op het prograrnma van onzé jeugdkalender willen zien. Het is nametijk mooi om te zien hoe in zo'n weekend de kinderen met elkaar ongaan. De zorgzame begeleiding van de ttoudererr jeugdleden is hier een voorbeeLd van. Ik heb het aI eerder verteld maar ze liepen echt hand in hand over het terrein. Ook zie je dat de jongste spruiten zich aangetrokken voelden tot hun rroudereit begeleiders. Er is dan ook green onderscheid meer binnen de jeugdgroep. rk denk zelfs dat het nog nooÍt zo'n hechte groep is geweest. Dit moet een voorbeeld zijn voor de voLwassen leden. Hier kunnen we nog iets van leren. Echt STB dus. En mocht zich iemand geroepen voelen eventueel als sponsor te willen optreden, dan is hij van harte welkom. Misschien dat we dit dan jaarlijks kunnen organiseren! ! Itvan dl€

voorzitter" loopt dus nu echt uit de hand. Inrniddels heb ik zo'n slordige 9 pagina's opgeëist. Ik zaI er dan ook een eind aan gaan breien. vakanties staan weer voor de deur; nog sterker, velen zijn al met de tent of caravan onderweg. Zelfs hotels zullen door STB'ers bevolkt vorden. ïk wil dan ook via deze weg iedereen een hele prettige vakantie toevrensen. Zorg er maar voor dat de accu r^reer goed !Íordt opgeladen en dat de stress verdwenen is.

De

Ik vril deze rubri-ek eindigen met het allervoornaanste: ItPrettige vakantie en kee! heelhuids terug'l


ONDERHOUD

EN NTEI]I,iE TOPIÀA€

COOPERBAAN

11

sinds enkere weken is de nieuwe toplaag op onze atletiekbaan aangebracht. Echt nieuw is deze laag natuurlijk ook niet, maar in ieder geval wel goed ingelopen door onze vrienden van AVON. VÍa de gemeente Heerlen hebben rrij deze toplaag gekregen. De firma Oranjewoud, specialist in het aantàggei van atletiekbanen, heeft van ons de opdracht gekreg"., oi'd" Laag op de baan aan te brengen, te verdichien en aan te ,11-"_.". Dit gebeurt met lasergestuurde machines, zodat vlakheid ons is gegarandeerd. op dit moment wordt het werk echter wat vertraagd doordat de baan erg droog is. Aangezien wij geen waterpunt hebben is het dus wacht.r, op veel regen voordat de laag defÍnitief afgewerkt kan worden. De preciàze datum van oplevering kan dus nog niet worden gegeven, maar na de vakantieperiode is wel heer waarschi5nlijÈ. LIe hopen dus op een rdaterrijke zomerl ZAALTRATNING I{INTERSE IZOEN.

Zojuist is de zaalxraining van het afgelopen seizoen weer afgesloten. Dir j aar zijn we ror in juli dtorgegaan i.p.v. tot april. zoals verwacht trok deze training vrat minder belangstelling dan in de winter, maar dan is het buiten natuurlijk ook koud en nat. voor het komende seizoen zijn er wat problemen met de aanvangsÈijden van zowel de "dínsdagavond"trainingen als de jeugdtraÍnÍngen op zaterdag. De sportstichting Landgraaf heeft namelijk de voorrang t.a.v. keuze van de uren gegeven aan vereninge., ai. de zaa1 voor het gehele jaar huren. rn verband met een optimale bezetting wel te begrijpen, maar het zou toch gewenst zijn als daarover

ruggespraak met ons zou worden gehouden, hetgeen eerder wel

is- toegezegd door de Sporistichting.

w,, worden

we

gekonfronteerd met uren die later op een enkele avond in de week nog over zíjn, Ondanks dat \,re aI vele j aren verschillende uren per week.huren en r7e Langzaam naar wat gunstiger tijden zijn geschoven! Dat wij hiei protest tegen hebben aangetekend spreekt vanzelf. uaàr de siortstichtíng zegt ook dat zij de uren aan de betreffende verenigÍngen aI

hebben bevestigd. Voorlopig gaan wij er in ons trainingsschema echter nog vanuic a"t, wij onze uren weer terugkrijgen. I+rij houden jullie op de hoogre.


ïle Observantloop

0p Konininginnedag 30 april j1 was weer de traditionele OLserrantloop georganíseerd door Kimbria, Maastricht. Een zware wedstrijd waarbij de Observant een berg van de eerste categorierom maar eens in wielertermen te spreken, voor scherprechter diende. Een wedsttSd ,.u. altild maar weinig STBiers aan deelnemen, ook ditmaal. 0f ze soms het zware werk schuwen? Bij de senioren kwam Jos Duteweerd op een 38eglaats binnen màr eer-E[E-Eï 1.00.05 en Hub Neelis werd 64= in 1.07.39 Bij de veLeranen (+O+) liep Hub Heynen een fantastische tweede plaats, zíjn t{d 00.51.19. Hub Erkens werd achLste in een tljd van OO.57.25 Bij de veteranen (45+) kwam John HendrÍx binnen in een tijd van 00.56.40 op een vierde PlaaLs.

uitslagenlijsten van deze loop waren uitstekend verzorgd als op een paar ttkleinerf foutjes na, Zo was Jos Duteweerd rr6orr.Fout3'e! eàrste geeindigdrmaar dan we1 bij de veteranen

De

Heren Yeteraan 60

Í1e Observanttoop 30 apr 1993 Achternaam +

voornaam

KIMBRIA ATLETIEK Ver . /P

Maàstricht (c)

ABY

laats 1:00:05 1:10:25

01 32

0398

zeggen van Andre Roumen, je kunt toch iemand meL zotn snor misschien wel als veLeraan maar Loch niet a1s dame aanzien. Jammer, Andre anders was je toch mooi tweede Dames Veteraan 40 geworden. KIMBRIA ATLETIEK Maastricht (c) ABY 11e Observanttoop 30 apr 1993

En wat

te

Achternaan + o428 0260 o427

VAN DE LAAR

taats

Yoornaam

Yer . /P

TILLY

rEERT

0:59 : 55

ANDRE MARION

STB

1:05:21 1 :08:29

-

HEERLEN

firrEE-


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Telefoon 045-311625


13

Zondag

9 mei í993

t

:.^11

/-?=:

\\

Bruns'íuÈr

ii

\t

&

De Parelloop werd ditmaal op een nieuw uitgezet parcou-rs gelopen. Een acht-vorm zodaL je vier keer langs de tribune kwam.

van het vorige parcours was het beslÍsL niet geworden. Dit i-n combj-natie met het warme weer makkelijker werd het toch een zware wedstrijd. Toch werd er door de STB , die ruim vertegenwoordigd was goed gepresteerd. Met name Theo de Leeuw zag zijn groeiende vorm beloond met een níeuw PR. 00,36.34, een minuut sneller dan het

Maar

t,o.z

vorig jaar.

te zeggen van Fons Kreukels, in een tijd van 00.37.57 vloog hij over de finish. Fons liep zich echter ook in de kreukels en moesL na de finish door Jos Duteweerd, die hij enkele seconden voor bleef, met enkele bekertjes water bijgebracht worden en was na een kwartier nog moeilljk aanspreekbaar.Maar dit leed was snel geleden door het nieuwe PR. Proficiat, jongens. Hub Brouwers líep na lange tijd weer eens een wedstrijd. Hij finishte in een tijd van 00.38.07 en was tevreden, lekker gelopen en geen ttpUntjestt meer, en dat was voor hem de hoofdzaak. i Jos ter Haar startLe a1s een speer maar UOeSt deZè start toch in de tweede ronde bekopen, hij kwam uiteindelijk toch in een mooie tijd van 00.39.15 binnen. En wat

0p de 5 km ging maar 1 STBrer van starL' maar niet

de


14

mrnste, Roger Hendrix behaalde een dertiende plaats in een

tijd

van 00. 16.55 .

de jeugdloop over 1000 m waren meer STBters vertegenwoordigd. Ons kersvers jeugdlid Rob Uillems werd 12- en eerste STBrer gevolgd líesley Schepers, hun tijden u/aren resp. 00.03.35 en 00.03.37, wat een goede prestatie genoemd

Bij

mag worden. DE UITSIÀGEI{:

L0 kn.SENIOREN:

205 230 232

Tonnie Dirks Theo de Leeuw Fons Kreukels Jos Duteweerd Ger Schaffhausen Frank Eisenga John de Leeuw Hub NeelÍs Frank líiering

10 km.

VETERANEil:

31

Hub Heynen

51

John Hendrix

67 87 92 100

Hub Erkens Hub Brouwers Harm van Goor Theo SchmeiLs Jos van der Haar Sjaak Verheyen

1

57

84 86 104 115

De Keien STB STB STB

00.28.36 00.36.34

PR

00.37 .57

PR

00.38.02 00.38.4s 00.39. 15 00.43.41

STB STB STB

STB STB

00 .44 .51

STB STB STB STB STB STB STB STB STB

oo.44.s7

177

Albert Verbunt

STB

180 237

Andre

STB STB STB

00.33.42 00.35.50 00.36.59 00.39.07 00.38.24 oo.38.42 00.39. 19 00.41.48 00.41.57 o0.42.0L oo.42.L2 00.45,00 00.45.16

STB

00.51 . 16

7L6 L73 L76

24L 302

trrlim

Eleveld

ÍJiel

Roumen

Schepers Harry Vermeulen Rei-nder Reusink

AanÈal deelnemers op deze

10

km.:

321


5 km.

SEI{IOREI{

15

1 13

R.Zeetsen C.e".i Roger Hendrix STB Aantal deelnemers bij deze 5 km.: 109 1000

1 L2 13 25 32

n.

00.15. 18 00.16.55

JEUGDI0OP:

Sander Persoon Rob Willems

00.03.05 00.03.35 00.03.37 00.04.05 00.04.33

Brunssum

Schepers Vermeulen Thijs Kreukels l,/esley Guy

STB STB STB STB

Aantal deelnemers bij deze jeugdloopr

37

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Ji/

@ ilffi

)ln\ ;

DE REDACTIE VAN HEf, CLTIBBIIID UENST

AI.IE I,EDEI{ EN

ADVERÏEERDERS

DE

EEil }OOIE

BN

ZOITI{ÏGE VAf,ANTIE.

De Volgende uitgave

begin oktober.

verschijnt

,ii .ii

{''/,'1, '-é

'@ '.:':.:


16 PÀRELLOOP

Op zondag 9 urei, moederdag, werd de 5e Parelloop georqanisserd, Het was heel r/arm. Sonmige grote mensen waren ,s morg,ens zelfs niet goed geworden tijdens de t-O kn loop.

Voor de jeugd van 6 tot L2 jaar was er een loop van L000 meter georganiseerd, De start van onze wedstrijd !/as om l_3.45 uur. Ondanks de hitte werd er bij de jeugd toch goed gelopen. Ook door de deelnemers van STB. Van de STB deden mee: Rob Willems, Wes1y Schepers, Bart Kreukels (ik), Guy Vermeulen en

Thijs Kreukels. De winnaar liep deze wedstrijd in 3.06 min. De tijden van àe STB-ers warèn: Rob 3.38, Wesly 3.41-, Bart 3.57, Guy 4.23 en Thijs 4.45 min.

Het was volgens rnij geen echte l-000 meter, want iedereen loopt normaal tijdens de training op de baan minstens een halve minuut langzamer. Na de loop kreeg iedereen een mooie medaille. Hierna zijn we met de faurilie Vermeulen in de

Brikke oave een lekker glaasje fris gaan drinken. Ik vond het een hele leuke dag.

groetjes van Bart.


t7

ZONDAG 23 MEI 1993:

de 14e internationate

HEIDELOOP De STB Heideloop 1993 was wederom een succes. Zowel

in

sporti-eve als recreatieve zin. De wedstrijd-commissie had hun zaakje v/eer prima voor mekaar.. Maar wat wil je, het team is al enige tijd bij elkaar en daardoor goed op mekaar ingespeeld. Complementen! ! lĂ­at de wedstrijd betrof was er bij de 10 EM weing strijd in de voorste gelederen. Roger Jaspers door Jan Hoven op de streep ruim 1 minuut voor te blijven en zodoende voor de vierde keer de Heideloop op zijn naam te schrijven l,,Iat de STB betrof sprong er alleen Pierre Muyrers er een beetje uit door op 14 seconden van John Hendlix te eindigen in een tijd van 01.03.03. Hierna volgde als 3estbrer Ed Quaedvlieg in een tijd van 01.04.10. Opmerkelijk was dat bij de eerste tien 4 ftBokrijkloperstt zaLei. Leon Fels was meL een flink aantal

sterke lopers naar

de

Heideloop

gekomen.

BU 8000 m

l/as de verras-

sing Theo de Leeuw. 0f eigenlljk ook weer niet, want Theo loopL de laatsEe tijd erg sterk. Hij

finishte als eerste

SĂ?Bter op een l2eplaats j.n een tijd van 00.30.28.

een P.R. Hierna volgde Hub Erkens en a1s 3' Hub Brouwers dj-e weer langzaam in zijn oude vorm komt.


18

Bij de Jeugdloop A (1000 meter) was het STB wat de klok sloeg. Let op: Plaats 1: Rob lÍillems STB. plaats 2: hlesley Schepers STB en plaats 3 en eersLe dame :Yvette Erkens STB. Bij de eerste tien 7 jeugdleden van de STB dat beloofd wat voor de toekomst! Bij de Jeugdloop B (2000 meter) kwam het tot een titanenstrijd tussen Roger Hendrix en Paul Mulder. Roger en kwam 2 seconversloeg Paul pas in de sprint Karin }íuyrers den voor hem over de finish in een wed hier eerste STB dame Lijd van 08.31 . !

o

ll

Na afloop was er wederom een gezellig

lopersLreffen in ttlt Berbkerr waar ook de pr{jsuitreiking plaatsvond. Andre Rounen stelde veer 2 kunstwerken van eigen hand ter beschikking die de eerste STB'er (John Hendrix) en diegene die als honderdste over de finish kwam in ontvangst mochten nemen.

lrle_kunnen met voldoening 14e Heideloop.

terugzien op een zeer geslaagde

Roger Jaspers onbedreigd naar winst in Heideloop

LANDGRAAF - Roger Jaspers uit Maastricht is zondagoch-

tend winnaar geworden van de veertiende editie van de Heideloop, een wedstriid over l0 Engelse mijlen in Land-

graaf.

De Kimbria-atieet nam metccn nà de start de leiding en

stcvcnde ongehinderd

en

vrijwel zonder tegenstand solo naar de eindstreep, waar hij een tijd noteerde van 54.53 minuten. Jan Ho-

vcn van dc Posthoorn ein-

digde als tweede in cle tijci

ttDe Limburgertt

dd 25-5-1993

van 56.04. Hij rekende op de laatste meters af met Ger Bodeiier van Achilles Top die 1I seconden na Jan Hoven finishte. Bij de vrouwen werd MariaPaul Ketelslegers eerstt'. i); Belgische deed l.07.26 .over de 16,093 km. ttg 'atincrr,'

bij het lange afstuirzislópsÈ bij de vrouwen kwam-tot uitdrukking door het feit dat Elza Notermans van A11a

tweede werd met een Jcr,. . stand van bijna negen minuten


UITSLAGEN

L9

HEIDELOOP 10 EM. SENÏOREN: 1

Roger Jaspers

AV Kimbria

30

Harmen Alkema

32 70 76 79

Ger Schaffhausen Math Smeets Frans i{iering Hub Neelis

STB STB STB STB STB

4

John Palant

UNITAS

23 44

EdQuaedvlÍeg Harm van Goor Sjaak Verheyen

STB

72

Wiel Schepers

STB STB STB STB

B2

Henry Giesen

STB

55

10 13 L7

t9 43 90

Andre

64 68 84

.t2

01.19.09

00.56.31 01 .04. 10 01.08.42 01 .10.43 oL.L2.O7

.17.55 ol .20.37 01

Ib

Houben

John Hendrix Pierre Muyrers

Jos v/d Haar Jan Vink

10 EM VETIIRAIIE}{ 21

Roumen

EM YETERANEN

Paul

01.L7

01 . 18.50

fa

10EM YEIÏRANEil

58

00.54.53. 01 .06.06 01 .06.30

Bokr{jklopers

STB

.00.58 01.02.49 01.03.03 01 .08.31 01.24.02

Ach. top

01

STB STB STB

01

II

Ton Deumes Jung MaÍ-nzer Jo de Wit

Albert

Maessen

Aantal lopers bij deze 10 EM. z

STB STB

.03.20 0r,L5.29 01 .16.28

STB

01 .21

1O2

.50


20 JEUGDI0OP

A

1 2 5 6 7 B L4 16 18 20

Rob Wfllems Wesley Schepers Jelle Enniga

(10OO

nerer)

:

JOI{GENS

00.03.59 00.04.04 00.04.14 00.04.18 o0,04.21 oo.04.22

STB STB STB

Ralf de Leeuw Bart Kreukels

STB STB

Huub Renssen Pim Poisman Guy Vermeulen

STB

00 .04 .39 00 .04 .46

STB STB STB STB

Erik l{elring

Thijs Kreukels

00.04. s4 00.05.03

JEIIGDLOOP

À (1000 merer)

3

Yvette Erkens Carolien Gulpen Froukje Enninga Tinneke Kremer

STB

Anneke Kremer Mandy de Leeuw

00.04.06 00.o4.26 00.04. s0 00.05.01

STB

00 .05 .07

STB

00.05.08

11

t7 L9 21

22

Aantal deelnemers bij B(

1 2 9

Roger Hendrix Paul Mulder Marcel Verheyen

JEUGDI0OP

B

10

Karin Muyrers

(2OOO

neter)

meter)

Aantal deelnemers b{j

STB STB STB

deze 1000 meter:24

JEUGDLOOP

2OOO

}íEIS.IES

;

JOI{GENS

00.06.23 00,06.25 00.08.26

STB

STB STB

: }IEIS.]ES

deze 2000

00.08.31

STB

meter:

rv

10

3-3 3


2L SOOO 1

72 15

20 23 32 47

49 51

55 59

60 72

I.IEITR, AIJ,E CAIEGORIEN Hub Donders Theo de Leeuw Hub Erkens Hub Brouwers Fons Kreukels

Eleveld Harry Vermeulen

Wim

John Smeets Hub Gerets Roger Janssen

Peter Jansen Tim l,/elting Jacq.v/d Scheer

90 92 93

Rob Gulpen Hans Ypma Helene Snackers Maisie Robeerts Huub tr/elting Anne Marie Ypma Cor Robeerts Anneke van Dun

104

Sloerd

B1

82

83 B4 B5

Aantal deelnemers

Ypma DTJ

Landgraaf STB STB STB STB STB STB STB STB STB

oo.27.22 00.30.28 00.30.45 00.31 .53 00.32.40 00. 35 .04 00.37 .04 00.37 . 16 00.37 .48

STB

00.38.30 00.39.04 00.39.07 oo.40.s2 o0.42.58 00.43.03 00.43.06 0o.43.47 00.43.50 o0.45.21 o0.47 .20 00.47 .20

STB

00.56 . s2

STB STB

STB STB STB STB STB STB

STB STB

deze 8000 meter:

105

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 RECTIFTCATIE

****

RECTIFICATIE

***

RECTIFICATIE

Door een laten we zeggen communj-catie-fout Ís bij het verslag en de uitslagen van de Marathon Rotterdam onze snelste dame niet vermeld CARIJ\ I{IIJ,EX.íS eindigde als eerste STB dame in een prima tUa va"ffi.OO. Èr.r""", Car1a, en beter laat dan nooit nog van harte gefeliciteerd met deze fantastische

prestatie.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o


22 DE HEIDELOOP

van een

junior (23 mei)

Dit is mijn tweede heideloop, vorig jaar rende ik (Marcel) de 1 kilometer, maar omdat ik nu inmiddels 1-3 jaar ben moest ik de 2 kilometer lopen. Vorig jaar had ik de Heideloop goed gelopen, dat wilde ik dit jaar natuurlijk ook doen. Daarom zijn mijn vader, mijn vriend ï{esley (die deed mee aan de 1- kilometer, want hij was nogt L2 jaar) en de vader van Wesley met nij het parcours gaan verkennen, zodat we de hele weg van buiten konden. En toen, toen was het zover. De dag van de Heideloop! fk had nummer 50. Daarna gingen we allemaal naar de hei, Toen we daar aankwamen zí1n we gaan inlopen, hebben nog wat gekletst en toen:

'rZodadelijk beginnen we met de 1- kilometer ! rr , roept de ....KNÀr! ! ! rËn was het kwar. gegeven en daar gingen ze! Het startschot ï/as":3It:Ï:;'""

Mijn vriend Wesley zat erbij, dus liepen urijn vader en ik naar beneden en wachtten tot we ze in de verte zaqen aankomen. Toen ze dichterbij waren zaq ik dat Wesley voorop Iiep, maar niet alleen, want Rob zaE achter hem. Toen ze voorbij waren liep ik naar de finish toe en ik zag dat Rob eerste was geworden, dus Víesley was tweede! ! PROFICIAT ! ! Daarna kwam de twee kilometer, daar deed ik aan mee, ik liep naar de start en wachtte op het starÈschot. K1aar voor de start? ÀF ! En daar ging ik, ik zat achter PauI en Roger, maar die hield ik natuurlijk niet bij!


23

Even later kwamen al die andere sne1le jongens en meiden nog voorbij en toen bleven Karin en ik aIs laatste over. Toen haalde Karin me in, maar ik bleef achLer haar. Bij de laatste bocht

van de eerste ronde stond nijn vader me op te wachten om die laatste ronde nog met me mee te rennen. Toen we op de hei een klein beetje berg af gingen liep ik Karin voorbij en ging op weg naar de finish, dat laatse stukje bergop

sprintte ik nogr even. Mijn tijd was I min en 26 sec. Hier was ik best tevreden mee. Daarna kwam de B en de L6 kilometer. I'lijn vader en !{esley's vader renden de L6 kilometer en hadden deze afstand heel goed gelopen in dat Llarme weer. Daarna hebben we nog even wat gekletst en zí1n hre naar huis gegaan

rrDokter, mijn man werkt als een paard.rr

HÀRTELIJK DANK AÀN ONZE

SPONSOREN

DE HEREN HORBACH EN BERTRAM,

VOOR

HUN BIJDRAGE AÀN HET JEUGDKAMP

S.T.B. 1993.


24

Zondag 27 juni 7.00 uur 's morg tt0p de Kamptt in Landgraaf . Twee busjes volgepakt met

fietsen en sporttassen en 18 STBfers staan op het punt om naar de Vaalserberg te vertrekkeq Maar eerst moest nog een STB'er uit het bed gehaald worden (Naam en adres bij redactie bekend). De STB nam ditmaal met 2 ploegen deel aan deze monsterrace, vanzuid naar

noord-limburg over een afstand van 105 km. Een ploeg die grotendeels uit lopers bestond die dit gebeuren a1 eens meegemaakt

9e

VAALS VENLO LOOP

hadden, STB I en STB If die nog niet wisten wat hun te wachten stond. kun je elders in Over het reilen en zeilen van STB TI dit clubblad 1ezen. Cor Robeerts die deze lopers op de fiets begeleidde zal er een boekje over open doen. Voor diegene die het nog niet weten, de estafetteloop van Vaals naar Venlo wordt in 7 etappes overbrugd. Er deden dit jaar 67 ploegen mee. Gestart wordt er vanaf de Vaalserberg met een tussentijd va 1 min. In st.Joost is er een patze en vindt er een restart plaats. De eetappe van Roermond naar st.Joost is de zg. damesetappe, zlj moeten een afstand van 10,Bkm overbruggen terwijl de heren + 15 km.moeten lopen. Elke loper en loopster wordt begeleld door 2 fietsers, een die dmv een routebeschtrijvingde loper naar de finish moest loodsen bij STB f was dit Theo Schneits de andere fietser Cor van Haaren bleef bij de loper en zorgde voor de geestelijke bijstand, hield de snelheid en kilometers blj en zorgde voor aanvoer van natte sponzen en volle bidons. En dan !Ă­as er nog Fons Kreukels als chauffeur van de eerst bus was het z{jn taak dat de lopers op tijd bij de start van de volgende etappe waren een stress-baan zeker a1s je ook nog in de file staat en de tijd wegtikt, maar geen probleem voor Eons, ondanks dat hij af en toe naar de achtste


Assu ra ntie-advi esbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


Ílonníners- en timmerbedrirÍ

IIil,. i:fliQ:lffiriqq,h

tr

i:::i;:;::::::t:i::,:::::t:::::::::::::r:i::::::r:i:::::i:i:::i:iii::::.:i:i:::::iti:::ii::i:l:i:ii:ljl:l:;:l:l:i::ilili:

,ih.g.

045-318849

iit-

.#::tL::::::lir:::::Íiil:::::iI::::i:{r::l:l

:i;iil

Í:iil

{i

ïiil(oulo I

iïtI :::::

BP-sl - station Klimmenderstraat g5 - !(limmen, teleÍoon: 04405- Í3S8 BP - verkoop nieuw en gebruikt - 1e klas occasions met BOVAG garantie - in ruil mogelijk - reparatie en onderhoud van alle merken - APK-keuringen - schade-taxaties en reparaties BP - station Hogeweg 78 - Uoerendaal, teleÍoon ll4S-ZSl44g revens

,AR.*ASH

ffi#$il


ENKEI,E FOTO IMPRESSIES VAN DE ETAPPE-WEDSTRIJI) VAATS

-

VENTO

::t:11.1,

iti:::!::l

tt:t:1it:ltiii:n

i::

lfien Quaedvlieg -

Hub

Erkens- Sjaak

Verheyen bezig met I t: i

::::

t: r,

i

:,,

lll;.r,., :i:::li::;::']:: l

i;:i!,iii :::l:!ii:i;::ir:: i:::t:!!r:i!:::i: :r:l:!:i::::::l:::

i:r;iit::. :r::i:::i:l::::

i

ffi l:::!:i:::::::l:

hun

etappe


Leverlng van: Orthopedlsche kunst en hutpmtddeled

Stormons orthopedie

J-

Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht Tel. 043 -216773

24 UURS GLASSERVICE

31 141 3

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg


27

versnelling zocht. De tweede bus met als opperhoofd/chauff eur Harry Vermeulen had de taak om diegene die zijn etappe er op had zitten r4/eer mee te nemen. Nu de wedstríjd, De spits werd afgebeten door Hub Erkens Zíjn taak was de afstand y661s-I{ylre zo snel te overbruggen. ToË aan Vijlen ging het bergaf maar dan kwamen toch rle eerste heuvels Maar voor Hub geen probleem ofschoon Hij de laatste ki-lomeLers toch nog moesL ttbliten" liep hij een zeer goede tijd van 00.59.50 over deze 15,7

km.

De etappe líylre-Schinnen over 15.4 km is wel de zwaarste etappe van deze estafetteloop. En wie is deze etappe beter toevertrouwd a1s Ed Quaedvlieg. De 4 zware heuvels die in dit parcours lagen nam Ed met gemak. Hij finishte in een geweldige tijd van 00,56.52 ruim 2 mÍnuten sneller a1s Raimond St.eegmans die vorig jaar deze etappe liep.

Etappe nr. 3 Schinnen-Nieuwstad een afstand van 14,9 km. Een parcours waarin bij de eerste 10 km 2 flinke bergen lagen zo steil dat zelfs sommige fietsers_moesten afstappe Hub Brouwers die Vaals-Venlo al voor de 4ekee. liep was àe aangewezen persoon voor deze etappe. Ook op deze etappe werd ruim 3 min.sneller gelopen dan het voorafgaande jaar. Hub eindigde ruim binnen het uur en had zoals hij zei "lekker gelopen" . Ziin tijd: 00.56.05. Nu kwamen de dames aan bod, in dit geval llien Quaedvlieg Zij moest de 10,8 km.van Nieuwstad naar st.Joost overbruggen. En zoals het een goede echtgenoot betaamd liep Ed alslgeestelijkert st.un met z{jn s: vrouwtje mee. Och, zei Ed ttik moest toclr nog uitlopentt. De temperatuur begon inmiddels a1 flink te stijgen maar Mien

deerde dit schijnbaar niet. Uit de wind gehouden door Ed en Cor had zíj de juiste cadans gevonden en finishte in 00.56.05. in St.Joost.

een

tijd

van


0p de 5-etappe van St.Joost naar Roemond was eerst Rob Riksen gepland maar door familie omstandigheden moest hij helaas verstek laten gaan. en daar er geen reserve Ï/aren moesL ondergetekende eraan geloven. Het was inmiddels goed heet geworden maar dankzij de geestelijke steun van inmiddels 4 fietsers ( Jos Broere en Raimond Steegmans hadden besloten ook een paar etappes mee te fietsen) kwam ik na 15,4 km in een tljd van 01.01,38 op de atletiekbaan in Roermond aan. Nu was het de beurt aan Eddy Verstappen. H{j had de hele week a1s een monnik geleefd, niet ttsLappentt en vroeg naar bed. En of dit resulLaaL heeft gehad ! ! Hij ranselde de 15 km. tussen Roermond en Reuvqrr af in een tijd van 59.23. Inmiddels had STB f die a1s 32e ploeg in St.ioort van start ging een twintigtal ploegen al ingehaald, het 1i-ep a1s van een leien dakje.

laatste etappe van Reuver naar de atletiekbaan vzn av.Scopias in Venlo. Hierop hadden we ons kanon John Hendrix ingezet. Deze etappe die grotendeels over bospaden voerde rt/as voor John geen probleem. John had zijn krachten goed verdeeld en finishte in tijd van 01 .03,46 in Venlo. Hij was daarmee ruim 3 min. sneller a1s voríg jaar. De

werd van d,e 67 ploegen 1De in een totaaltild van 06.54.04. Een plaats hoger en 1 kwartier sneller als vorig jaar maar toen speelde wel de hitte een grote ro1.

Het zat erop,

STB

I

TotaaluitslaE Vaals-venlo estafetteloop op 27 1ul Nr. 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 1o.

Ploeg ÀV Caesar I Dè Neien I

l{arisheeMners I ÀVON r Àsv cuóibar Eilden Dè Keien II Àchilles Top trivo Belfè]d Kranenbroek I STB I Landqraaf --

ïl:-VtD

1993

Totaal

---1--O:51,r28 o:53:47 o:53:il8 o:5a:22

---2--0:56:0a o:51r02 o:57:02 O:58:11

---3--O:{9;15 o:51:33 0:54r14 O:51:29

---5-----6--Or51:24 O:55:43 o:54:01, 0:55r29 1:00:41.o252t37 0:58:06 0:55:50

---7-0:56:52 1l05!56 1:0't335 1:00:37

or57r22 or57:20 o:55:44 1:01:55 g!qeiso-

or56.45 0:56:41 0:56:30 1:02:05

0!55:51 o:46:55 0359:39 o:55r09 1:02309 0r46:49 1r07:5{.0:56:56 0.56:46 0:52:2a 1:0a:55 0:56:{5 1301305 0:5l,rU o:55:32 o:54:18

1:0{:0,1 1:05:26 1:07:25 1:05r27

6:35:,45

1:05341 1:05:oil 1r07!r.6 I:08:31 L.o1.26 1r07!26 LrLz.27 1:L2:{9 l'05'íï 1:07:14 1:I1:52 1:08145 1:10:0' r.'

7:02:1a 7i03:11 7:03:21 7:03:33 ?.o1.o7 7;06:58 7.O7.Ll

---4--0:45:03 o:,14!29 0!4{320 0:48:44

6:05:49 6:16:17

6327:20 6:31319

o:sit:15 o:55315 1:01,:01 0:49:12 1:olr32r 1:00:50 1:02:25 6:3{.30

1

_-

6:43:15 6:50:30 6r52:03 : g{ i É §/r

: 9Éis2,.,0 : 5-6 i3.o.-.9: 16 !05 r-:.Slr : 38 q:.se : 21 1 i9l :lÉ rió2:aE- "01:oI:26 0354406 0:54;20 1:02t54- 1:01:08 1:o5:15 7:01:5,1

1:OO!31 o;56:55 12. Lauftreff Rothenbach I:Oo:01 1;1,2:08 13. D6 Xeien III 1:OO:26 1!01!36 14. Slprthuis de Bnlm o:56:27 o:56:08 15. BÀC veteranen 1:oo:41 1:02:04 16. HÀc senioren 1;OO:04 1:03!{6 17. Jasp€r Sport o:55;13 0:58:02 18. Hellas 19. Àvantri 1 1!06343 0:59r16 o!58rle 20. sTB II LèndqraEf 1:o{'.52 :tÍï!6FeIeri-Íí-.--.**r-167;Í2-oi59:56 1:02:25 22. !{arisheeD Runers-,--,-.-aiqA:10 2 1:o43o5 1!o5:1/a 23. LG Àrcen-Lom-velden I ^" tOcO 1 1:O7:31r o.--.r Vetèranen 1:Or.-

O:52:52 O:55:49 0:59:2,t o:56!50 1:03:29 0353:11 0:55:11 0:54:40 r:o':oi 1-2::-lo:58:57 I

0:46:{6. 1:00:29 O:48:42 1:02!07 O:52r32 1:07:12 1:01:07 1:0,1:30 0:,16:54 1r06:3E 0:52306 1:08358 0:{{:23.1:01:16 O:56;24 1301:t9 o'aq?oq r:o'!?? o'.sl:sr o:so:lz 0:47:43 1:07333 1:06:15 "'1{ '<:23r

0:59:00 O:58:20 0:5{:55 1:0010o o:56:51 1.01:27 1:00:09 0:57!04 §93:5? t:ol::'4 1:03:,17 1!00:25 I:07:52 ' .^4:18

7:OE:15

Z'09ríl

7311:18

7:12:)' 7i'


Gekkemensen ,s it"i,tï:tf$::',ïi.f*à:.

29

DooTCHRISROEMEN rTi+ L^^r ÀT^r^-r^-, -i;- r^ vENLo - om acht uur iXï*ffii'1""#ïïi,.?lï*ï morgens staat het gezicht ,,Het zijn gekke mensen," direkt hooq, *ant het'saat van de restaura-nthouder o_p ZeEt Astrid Zijlstra uit onmiddellijÏ bergaÍu,aarïs. onweer. Het is koÉ voor de Leeuwarden- Ze draagt een staí van de estafetteloop muts met daarop de Friese Vaals-Venlo. Op de Vaalserberg is het dririgen. Mispriizmd.kli\t hij dè atteten ,,Ze drinken niets, maar wil-

nà.

len wel allemaal naar het

toitet." Lang duurt de overlast niet, waot even later

vlag. ,,Je loopt èens erqens anders. In je èigen provi"ncie g"gur". ben je op ""rbeèt"ie uiteekemeni wci een ken." Iemand van een lopersgroep

^oi

uit Mierlo: ,,Een'reis" vair begint een karavaan van 500 honderd kilometer door het Iopen aan de reis naar de Limburgse land, dat is toch

l1ï'::T

ranggerekt

tthn r .mrm^rmtt I'DE LII|BURGm' 28 j uni

.^ r\Y y-1V'

ïöiïï".-,ïï sliert iBö:'"'.';öÏ moèt er nog een Íoto wdden

deint de hollende meute wie

§'-§ {v "'-*

door het heuvelland. En

gemaakt van,de groep Leuk

ffËïq,3.,;,13q:ffir

i*,:xt":,}ï:"th{';sr"*

#b."'#ï:iïià,$:

ffi Ïï1":t

93 -1

*.0:ïs»§

.,^Pu"

\9-

*-${,1*ii****** i,iiirï,ï:{;ï"i,j..:# *.,: e} *iiij3ir'rr""'iïJ;:ff1 ' rvoeCend "

rvas

**+1tl:r"{Ëàtl,jà:

-ör$r

;g;tl*ïffi

.l

*,§]tr;***, tË' .r9' '

^§§D \t§' v

i,:,*

[trÏ{s*:ï:tu';,.,*-

H""*Íl'ii"""lJ;i"l'ïr'àfli: 5ï',"":ffi"':,:;"Ë"'[".]; i"","3\;'ï§?::,§:ffï"o; *::"fi,ii l;tïi"H"o;lïË. ffi'ti}à".:o

wordt gewon-

sl'd;'ffi:,Jl:'JËT:f;

fl:i,$il"""ï1'ff";"1"ffi# ffsl^'ï":i}.ï; l""lt""',tt

etappes levert het team uit tersfeest aan de gang. Op Beek de snelste lopers: Jan enkele meters van de lopers Lambriks, Pascal Vroemen. fluiten de kogels door het en John Pallant. maisveld. Het is dan aI bijna

jïx*,H::ïï,ïr"ï'sl3'i1,,ï'l;,i"""ni;,ïï11,x,lx"H

Aardisheid

l-:"

:'*

i :!

ff"ï, ffi

,:"?-

*";ïih"iï,ioe'

Niemand

[^ï:,X".ïlË.tï]ï*,IiJi: i,ï,i. e.n-i'i'o-\izïi; 'i-nïöïiï"ï'."r.. blijkt. sÀà" à;ka;.""tà-ó-uóó... iii?,l;#ïiïJi,ïililï,,,,.bfr,# 7*Ct Carlos Hirdes ran ae ".eql: naartoe," veruoordt Jac o.!anÉti". ,,Anàers kómen i6ll;!;,5r^3[9Ë5ëi,{,i,rfi^lrÈ:i:3 d Trvo.'Betíetdt6jq Estafettes zijn in, zo ..samen met de groep

Nerkrade í643.1511

;::m,",;"àl'*r:*ï:""ï :ï:*'.*iï,ïï:;l

fi Íei*

Ëffiffi!,:'r

Ë1"8rïÍ'rs#i:


30

In venlo om een

werd nog een paar uurtjes gezellig nagekaart uur of zeven t.rokken de 2 bussen weer richting

en

Landgraaf. Onderweg werden a1 weer plannen gemaakt voor de vorgende Vaals-Venlo, gaan we met een senioren en veteranen ploeg of zelfs meL 3 ploegen ???? In ieder geval een ding is zeker, de srB zal volgend jaar zeker hreer vertegenwoordigd bij deze monsterwedstrgd.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 HALVE MARATHON MAASEIK 1

L9 64 74 135 168

L69 L77

240 241 249 271

283 358

-

SITTARD

28 maart r93

Paul Hagendoren

UNITAS

Hub Heynen Hub Erkens Fons Kreukels Frank Eisenga Hub Neelis Ton Starmans Jack Lendfers Hub Welting

John de Leeuw Albert Verbunt Harry Lej eune Harry Vermeulen Rein Reusink

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

01.07 .30 01.16.33 oI .22 . s3 or .24.0r 01.28.59 01.3L.L2 01.31.13 01.3L.45 01 .37.56 01.37.58 01.38.17 01.39.50 or .40 . s7 01.54.18

Carla hlillems Alice Lendfers

STB STB

01 .4L . 34 01 .49 . 52

DAMES:

290 345

1

53

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 s BEMELERLOOP 13,5 kn 6 juni r93 I^/i1 Thimister AV 34 00 .46 .06 l,iim Eleveld 0-

STB

01

.03.56

0-0-0-0-0-0-0--0-0-0

KhIART MARATHON GELEEN.

lĂ­im Eleveld

STB

00.39.72


OVERÏGE UII§I^ÀGEN

31

Baanwedstrijd Achillis-Top Kerkrade: B mei 1993 " Jongens B 800 meter,

1 3

Thomas Trocha

TV Duren

Roger Hendrix

STB

00.02.08.86 00.02.Lo.74

Baanwedstrijd Achilles-Top Kerkrade:

lmei

1993

Jongens B 1500 meter,

1

Hendrix

Roger

Proficiat,Roger

00.04.26.LO

Ach.-Top

00.17.51.60 00 . 18 .03. 73

!

SgnÍorrheren 5000 meter, I-e serre 1 Stan Meuffels hlim Budziak

2

STB

STB

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Halve marathon, Heythuysen 18 Veteranen

1 Proficiat,

april

1993

I Hub Heynen Hub I

STB

or.17 .25

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

S.T.B. heeft de wind in de zei len


32 5 km: 1 L9 43 10

MAf,ADo

-

BEEK

LooP 13 juni

r93

CAESAR 00.1 4.54 00.17 .L8 STB 00. 18.48 STB

Ralph Zeetsen

Jos Duteweerd Andre Roumen

km:

1 L2 50 65

CAESAR 00.29.09

l4li1 Pepels Hub Heynen Harm v.Goor !íim Eleveld

tijden die de STBters in of de afstand klopte ????

Goede

00.32.45 00.36.15 00.38.16

STB STB STB

Beek gelopen hebben, maar

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 SPORTBEGELEIDING

.

Zoals gesteld in een vorig nummer van het club_ blad van S.T.B. heefr Medische Sporrbègeleidlng Heerlen een nieuwe naam gekregen vanr,Íege een

verhuizing.

De nieuwe naam

is nu Test_ en Sport_

medisch Centrum.

A1le activiteiten zu1len vanaf nu vnl. in Vaesrade plaatsvinden.

Bij

deze wi1 ik nogmaals het sportersspreekuur onder de aandacht brengen. Heeft een sporter klachten of een sportblessure, dan is het mogelijk om deze op de ernst te laten onderzoeken en dat men te horen

krijgt wat er aan te doen is. Dit onderzoek is gratis, en voor

een dergelijk onder_ zoek kan plaats vinden na een telefonische afspraak en za7 vee1a1 1n de avonduren plaats vinden.


33 Het snel herkennen van de oorzaak van een klacht zaL de hersteltijd verkorten, zodat men weer sneller kan sporten.

Verder zul1en

in

Vaesrade de

in vorige

nummers

testen plaatsvinden. De testen kunnen nu ook verder uitgebreid worden een k1eĂ?n bloedonderzoek naar bv. het Hb-gehalte genoemde

(

met

yzer-gehalre )

Hbt Hb gehalte

is van belang voor het zuurstof transport via het bloed naar de spieren alwaar het nodig is voor de activiteit van de spieren. Verder o.a. bepallng van het cholesterol-gehalte en het ureum-gehalte hetgeen een indicatie is voor bepaling van overtraindheid. Voor de onderzoeken is slechts een druppel bloed nodig en de waarde wordt binnen 3 ririnuten uitgelezen door het bloedonderzoek-apparaat. Voor het maken van afspraken kan men telefonisch contacL opnemen ( voor het telefoon-nummer zie

advertentie elders in dit blad).

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


DE ZC}ÍRTJFMÀCHTNE

Aangezien ik door mijn verenigingzbezigheden veel met de zchrijfmachine te maken heb, wil ik daarover eenz wat meer vertellen. De zchrijfmachine iz een prachtig inztrument. Men kan het in onze moderne maatzchappij niet meer mizzen. onlangz heb ik me duz zo'n apparaat aangezchaft. Ik kon het voor een prikje op de kop tikken, op het Waterlooplein.

Tien gulden iz niet te veel voor zo'n prachtig

mechaniek. Welizwaar doet een lettertje het niet n.I. de z van Zimon en daarom gebruik ik dan de Z. Dat maakt niet zoveel uit, en het iz nog bezt te lezen. À1z er dan maal nietz meel gaat hapelen., dan íz het nog niet zo elg... Veldl-aaid.... daal heb je het al, de L van

Lotzooi iz uitgevallen.

Nu iz dat niet zo elg, want daal gebluik ik gewoon de L maal voo1. Ja, het iz welkelijk een genoegen zo'rr plachtig inztlument te

bezitten. Het gaat veel vluggel dan zghlijven. He, dat iz niet zo leuk daal doet de G van Golumbuz het a1 niet meel. fk moet het inztliment togh maaleenz nakijken, want zo gaat tet.... WeI ve1du1leme, daal gaat de T van Tendlik. fij zit muurvazL. ïk begim (a1 weel eem) togh te gelovem dat deze magtime miet zo bezl.. iz. ïk moezt tet de temtelaal maal eemz vlagem. Ik geloof mu togh we1 dat ik bedlogem bem, wamt tet begimt mu te elg te wordem. Tet iz ve1zgt1iI1e1ij1, op deze mamiel zqu je zelf miet meel lummem lezem wat je zgtlijft. 4,

{

(,

l)

c


JEUGDBITLLETTN. 35 Hallo jongelui, het jeugdkaurp is alweer enkele dagen oud en ik denk dat de meeste jeugdleden het best jammer zullen vinden. Dit zelfde geld ook voor de begeleiders ofschoon we al aardig op onze wenkbrauwen liepen. Wisten jullie dat 31 jeugctige STB-ers aan het kamp hebben deelgenomen. Tevèns wil ik langs deze weg de begeleiders bedanken. Zonder jullie hulp was het ons nooit gelukÈ om dit kamp tot een goed einde te brengen. Nogmaals iedereen hartstikke bedankt, ook namens de jeugdleden. Een verslag over het jeugdkarrp kunnen jullie

verder in het clubblad lezen. Tevens vinden jullie elders in het clubblad een verhaal van Bart Kreukels, Marcel Verheyen en Hub Renssen.

Heideloop: De 1-4e Heideloop was voor de jeugd van STB voor wat betreft de opkomst al een succes. Liefst 23 jeugdleden deden hieraan mee. Op de 1-OOO meter ureisjes eindigde Yvette Erkens a1s 1ë, Carolien Gulpen als 2e STB-er op de l-l-e plaats en Froukje Enninga a1s 3e STB-er op de

plaats. Bij àe 10Oo meter jongens eindigde Rob Willems als 1€, lilesly Schepers a1s 2e en Jelle Enninga als 3e STB-er op de 5e Plaats. Op de 2OOO meter eindigde Roger Hendrix als Lë, PauI Mulders als 2e en Marcel Verheyen als 3e STB-er. Tenslotte de 2000 meter meisjes, hier eindigde Karin Muyrers a1s eerste STB-er op de L0e plaats in een zeer goede tijd. Enkele jeugdigen trokken de stoute schoenen aan en sehréven zich in op de 8 km, dit waren Maisie Robeerts, Roger Janssen en Tim ï{e1ting. ÀIlemaal proiiciat met juLlie prestatie en ga zo 1-7e

door. Diegenen die graag de uitslagen wi}len zíen, vinden deze elders in ons clubblad.


NÍeuwe jeugdledenr Binnen or.ze qroep is alweer een nieuw gezicht waargenomen en we1 Barbara Schiffelers. ïk wens haar a1s nieuw lid veel succes en

plezier bij S,?.B,

SchooLvakantie: Over enkele weken staat de grote vakantie voor de deur. Dit jaar zaL deze vakantie op vrijdag 9 juli beginnen tervijl de scholen tleer op maandag 23 augustus hun deuren zullen openen,

7 JuLt vond alweer de laatste training plaats terwijL deze weer op dinsdag 24 augustus L993 wordt hervat op de Cooperbaan.

Woensdag

Verder wens ik iedereen namëns de jeugdsportkommissie een prettige vakantie toe. Hub

(Té1. 3zo2zz)

P. S.

I{isten julIie dat er na de schoolvakantie clubkanpioenschappen zi1n ? Meer hierover horen jullie via de nieuwsbrieven.


ZTEKENBOEG 37 Gelukkig hebben we de laatste tijd een bijna 1008 fitte STB-screv. Bijna betekent dan t,och nog een geblesseerde, het is ons jeugdlid Anke Hermsen. Z,í) heeft een onwillige knieschijf en moet op doktersadvies voorlopig rust nemen. Geniet voorlopig maar eerst van je vakant,ie Ànke en geef je knie voldoende rusti dus gèen wilde disco's! Verder wenst de redaktie je spoedige beterschap. ******* De betrekkelijke rust in deze ziekenboeg geeft ons de

gelegenheid om aansluitend enkele informaties door te seinen.

1o= de zondagmorgen-trainingen o.I.v. Ànnelies van Dijk worden met ingang van lL ju1i opgeschort tot het einde van de

vakantieperiode . Hervatting van deze training is op zondag 5 septenber om 8.30 uur vanaf de Cooperbaan. De trainingen op dinsdag- en voens-

door ! Iedereen die op vakantie gaat, hetzij naar India, Queensland, of naar oostenrijk, Zeeland, of naar Comte-du-Champ, vordt geacht z'n loopconditie een beetje op peil te houden. Er behoeft niet zo fanatiek te worden getraind zoals soms achteraf beweerd, het moet ook geen slappe !/as zijn. Verantwoord trainen zodat onze blessurekorf leeg blijft en jij straks conditioneel weer aan de slag kunt. 2o= I.v.m. de 'stadsloop Maastricht' op 26 september a.s. is het wëer de bedoeling dagavond gaan geqroon


38

om onder begeleiding een trainingsschema voor deze halve marathon af te werken. De eerste trainingen vinden plaats op maandagavond 9 augustus en donderdagavond 1-2 augustus vanaf Praxis -Heerlerbaanstartuur telkens om L8.45 uur - 0- 0-0 -0

-0-o- 0-0-0-0 -0-

0_

\1r.r bijna tien jo,rr, is ut d.rn

eindcliik !vo.lr_

Vier zunt vroeë uch te kinne zaage, tlat vit'r noc de tr()utvringc nt(litgt: go.r rlr.r.rge. C)p r.riedig 3 scptt,rnbt,r gtct ut gcbucrr,. Urn l{.(X} ocr is 't m()ment, dat tiurch ()s, in 't CL.meentrh()cs t.Jn [_.rnclgr.raf alles rvc.ttl bckrnrl.

Winf l-ogistef

Um l{.45 oL,r stoníl vicr kkrar, in Eygelshoven vur ,t trouw,altoar.

en

Vier nueclige uch cret, um saame mit os ur glaas te heffe. De resepsie is van 18.-30-19.30 oer.

Anita Maza;chik Kirk

r.,an cier daag:

H. Jotrnnes

c,le

Dopgl, Kerkberg, Eygelshoven.

Adres van der daag: Partvcentra Streeperkruis, Streeperstraat 66, Lanclgraai. Os nuie .tr.lrc-s rvead

:

Floofïstraat 219 6372

CV

Lirr.rdgr;raf

tel.: i)-li-.11r./;o

0-0-0-0-0-0-0-0-0


Ver jaardag ska 01

AUG.

02, 03. 05. 05, 09 , 11 1i, , 11 16 ,, 16 11 r Ír

21

ir

22, 2J, 25,

26

1r

28, 29, J1 , 31 ,

JOS VAN DER HAAR HARM VAN HOOR JACQUES PEETERS

P]ET

RENSSEN PETRA SACCOL

l^lIM BUDZIAK

W]EL

PEELEN

MARTHA MAESSEN

MARION DOVEREN BETTY VAN DER HAAR

JEANNIE BARNING YVONNE SINTZIN DRT KROL SJEF R]DDERBEKS TH]JS KREUKELS ANNIE HAAS

L0UIS

39

Iender O1 SEPT. HUB PREVOO 02, JIMMY JANSEN

05, , 01 07, oB,, 10 * 11 13, 16 , 17, 18 . 21 2J, 25, rr

HENK THIJSSEN t^,1M ELEVELD BART KREUKELS

FRANS I^IIERING SJENG FRANCOT

JAN VAN VLIET ANNELIES V. VLODROP

L]LY

HOF

TINY SCHETFTRS JAN VAN DE BOGAARD FRANK KOZOLE

CECIL WIERTZ INGRID SCHIFFTLERS

C0RDEI^IENER

ROB SCHOLIEN TON STARMANS ANNEM]EK MEYER ROB MEYER

9$o(\c\tr{

0l oKT. ID QUAEDVL]EG THEO DE LEEUW of JAQUES V.D. SCHEER 05, 09* JOS GERARDS 12, GU]DO KEMPEN 13* TON LTISTRA 13 RUUD LIESKAMP 14 Í' MANDY Dt LEEUI^I 15, , KARlN MUYRERS 11 GUY VERMEULEN 19, FRITS I^,ITTEVEEN HUUB BROUI^IERS (50) 19, , 21 JAN VAN IJZEREN 24. LilIM DREUI,í 25, MON]QUE VONKEN 28, LAURTNS SLAATS 28, TINEKE KREMER 10, HARRIE ENN]NGA rr

rr


40

GOURMETTEN

BTg DE FAM. WELUNG.

Op zaterdag 27 maarL L993 werd het ImsÈenraderbos en omgeving onveilig gemaakt door de speurneuzen van STB i.v.m' een speurtocht.

Er werd deelgenomen door 5 teams. onze groep bestond uit rim [íe1ting, Maisie Robberts (plantendeskundige), Manon, Piet en Els Renssen, alsmede ikzelf, Huub Renssen. Aan deze speurtocht was voor de winnende groep een prijs verbonden. vlij waren allen zeer benieuwd wie en wat deze prijs zou zijn. Tijdens een zaterdagmiddag training maakte Welting bekend dat onze groep de eerste prijs had gewonnen. Deze prijs bestong uit gourmetten op zaterdag 29 nei L993 bij de fam. Welting.

Hub

Eindelijk was het dan zover. Na de training reden hre samen met Hub richting Quaedvlieglaan. Toen we de woonkamer inliepen stond daar een goed gedekte tafel. Op die tafel een heleboel soorten vlees zoals kip, blinde vinken, frikandellen, gehakt en nog veel meer. ook kon je je eigen pannekoeken en aardappeltjes

bakken. Toen zei Hub aanvallen en dat lieten we ons qeën twee keer zeggen. Iedereen liet zich van zi,1n goede kant zien. Nadat we klaar hraren met eten wilde Hub Welting zi-c.n- ook tegoed doen aan deze heerlijkheden, maar helaas pindakaas! Er was niet veel meer over. Het was te lekker om Èe laten staan. Na het, eten hebben wij nog díverse spelletjes gedaan waarna wij rond en gezond naar huis

gingen.

onze hartelijke dank aan de fam. Welting de winnende groep.

namens


lCl(EIrl

voÉRENoaAL r,oosrhic*, Valkenhrrge.weg

4l

Bemeleíweq 90

lel 045-75170O rel.043-62!515

TEGELEN SITTARD ' Kaldeilke,kerweg 96 Bergerweg 5! tel 077-33433 ler 0449QÍp707 ,

f# ffi -

É


Assu rant i e-advi esbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


4l

F - I Jpt' "-*,J. Even voor half zes toen ik met mijn beide kinderen arriveerde bĂ?i Garage Mengelers, was de parkeerplaats aI druk bezet. OveraI stonden de auto"s geparkeerd en erg;ens aan de kant stond een grote groep kinderen en hun ouders te wachten op het vertrek.Klokslag half zes nam Piet Renbsen de presentieIiist ter hand en controleerde of ieder aanwezig was. Nog even de verdeling van de kinderen over de auto's, de bagage ingeladen en klaar voor een innige omhelzing en een dikke afscheidszoen ."Dag nan,dag pap, tot zondag". "Goed Luisteren"en "Anuseer Je". Alles in de auto's en vertrekken maar. In colonne, luid toeterend en uitbundig zwaaiend vertrokken we richting "Bovenste Bos". Onderweg was het zo ongeveer bumper aan bumper riiden om vooral maar niet de aansluiting te missen. Ik weet nog goed, dat ik op Heerlerbaan bij oranje licht, absoluut niet wilde afhaken en dus maar een beetje gas biigegeven heb. Toen we op de plaats van bestemming aange-p- .r,ro-rlc?r'-ro

arechprd

komen waren, hebben we samen de eetzaal, de w.c.'s, de douches en tenslotte de slaapzalen bekeken. Alle spullen uit de auto's en op naar de slaapzaal,op zoek naar een eigen plekje voor de komende twee dagen. Na enig heen en e,reer geloop waren alle bedden opgemaaht en konden we de handen gaan wassen om aan tafel te gaan. Cor Robeerst en Anneke van Dun hadden van de goed inger ichte }..eu}<en hun dome in gemaakt en stonden klaar om de dampencie macaroni op

te scheppen.


42

De leiding van het kamp verdeelde zícln spontaan in een groep die hielp met opscheppen, een groep die de frisdrank verdeelde en een groep die de kinderen t,afel voor tafel liet "aanrukken". Binnen enkele minuten zaten we met z'n allen, genietend van het àten,-aan tafeI. Na de macaroni heerliike tweekleurenpudding naar keuze als toetje toe en van tafel. De kinderen gingen op pad om de directe omgeving van de kampeerboerderij te verkennen.De begeleiders zorgden er in een handomdraai voor dat de eetzaal opge_ ruimd werd en de afwas gedaan was. Evàn wat spelen of voetballen met de kinderen of even lekker de benen strekken. Zalig za'n prachtige omgeving, een heerlijk avondzonnetJe en een voLdaan gevoel. Vrijdagavond was de avond van het dierenge_

luidenspel. Bij het invallen van de avond aantal begeleiders verdeeld over het hele kampeerterrein. Iedere begeleider moest elke halve minur-rt een bepaald dieren_ geluid maken. De kinderen moesten verdeeld in groepies in een bepaalde volgorde alle dieren opsporen en de groepskaait laten af_ tekenen. l,lie het eerst a1le dieren in de goede volg_ werden een

orde had opgespoord had gewonnen.

qp sleeptouw eenomen. Een plezier om te zien. Voordat we met het spel konden beginnen, heb_ ben we na enige discussie besloten o* d" door Lynn en Ilona voorgestelde verdeling van de dieren over de diverse begeleideis tàch maar te handhaven. Achteraf gezien, bleken sommige dierengeluiden sommige begeleiders op het lijf geschreven.


43

Het beste voorbeeld. hierv"., Ă&#x20AC;= weI onue Hub l{eltlng, Na maanden van intensieve voorbereiding kon hij eindelijk in het "Bovenste Bos" zijn "ei" kr.rijt. Hub heeft zelfs zoveel eieren gelegd, dat we in het weekend nog gekookte eieren en pannekoeken hebben kunnen maken. De groepsleiding is unaniem van mening, dat Hub de titel "Eiermann" waardig verdiend heeft.U kunt, omdat Hub alIeen legt Uw eieren voor Pasen nu reeds bestellen. Windeieren kunnen uiteraard geruild worden. Fons Kreukels alias Ome Guus, had een plekje

in de bosjes vlak bij het terras. Ondanks dat hii de ol-men niet kon vinden, heeft hij zich goed geamuseerd. Aehteraf bleek namelijk, dat hij maar al te graag, geassisteerd door Deborah, van de bierbron in de buurt van het terras gebruik gemaakt heeft. Een wLize uil! ne Vermeulen ging aI miauwend door de nacht, Ellie Kremer heeft zich a1s mui-s daarom maar bescheiden en verdekt opgesteld. Lynn' heeft als hond voor het blaffen gezorgd. Op een ander veld zaten nog Marian Kreukels als kraai, Math Smeets als schaap en ik als haan. Opvallend was. dat tijdens het sDel de hegeleiders steeds meer zelfvertrour^len kregen en steeds hardere eeluiden gingen maken. Zo hard zelfs. dat van een huurcamping het verzoek kwam. om wat s t i 11er te z i.irr Tussen half twaalf en twaalf uur vonden wij het welletjes. Douchen, tandenpoetsen en naar bed. Vooral_ de gratere neisjes hebben hierbij de kLeinere neisies uitstekend gehol-pen. Na een reeks van waarschuwingen "dat het nu de laatste keer was", heeft Cor aIs voorzitter zijn gezag laten gelden. .


44

Na enige tijd sliepen de kinderen als rozen en konden wij onder het genot van een fekker gekoeld pilsie

of een loodvriie voor Piet, terugzlett op een geweldige start varr ens ieugdkamp. Piet heeft met ziin nr,rchtere blik en aijn doortastend optreden ervoor gezorgd, dat ook maar het kleinste voorval in de kiem gesmoord werd. Dat Piet op alles voorbereid was, bleek weI, toen tot onze verbazing, achtereenvolgens een klapstoel, een Iigstoel en een vissersparasol uit ziin hondehok op wielen (aanhangwagen voor hondevervoer ) te voorschiin kwamen. EĂŠn ding is zeker: Piet heeft met de zorg van een herdershond onze kudde bewaakt. De eerste nacht, eĂ­as voor verschillende begeleiders een onrustige nacht. Reagerend op elk kuchje of zuchtje, hebben zeker twee begeleiders diverse keren rechtop gezeten. Tot overmaat van ramp werd de damesafdeling, na een toch aI niet al te beste nacht, oh kwart voor zes door het gekukel van een wekker met hanegeluid wakker gemaakt.Toen. eenmaal de eerste wakker was, duurde het niet lang of de hele groep was wakker. Tussen half zeven en zeven uur was ongeveer iedereen present. Zaterdag na een super ontbiit met heerliik brood met beleg en lekkere krenteboIIen, klaarmaken voor de grote zeskamp onder leiding van Ilona en Lynn. Zes leuke spellen met wedstriid element. Bii elk spel een paar beebleiders voor de puntentelling en de tiidmeting. Drie spellen voor de middag en drie na de middag.


45

Ik stond 's morgens bii een moeiliikheidsparcours, een soort hindernisbaan waarbi-j de kinderen in een ladder lopend, zo snel mogelijk een parcours moesten af leggen . De kinderen w.eren enthousiast en deden hun uiterste hsst* Tussen de middag heerliike broodies met worst. Na de middag drie nieuwe opdrachten. Nu stond ik bij een een renparcours. Elkaar de hand gevend moesten de kindererr irr I l/Z minuut aoveel mogelijk rondjes om drie bomen rennen. Aan het eind van de sportdag hebben Hub Wel-ting en Marian Kreukels de uitdaging aangenomen om meer rondjes te rennen dan de beste kindergroep. Vo1 spanning hebben deze twee "senioren"het record van 7 op 8 rondies gebracht. Na de zeskamp strooiden de kinderen uit over het veld en hebben zich kosteliik

geamuseerd. We hebben ze een hele tijd niet gehoord. Terwiil de kinderen met de sportdag bezig waren, heeft de keukenploeg de voorbereidingen getroffen voor het avondeten. Zel-fsemaakte croquetten(Annelies ) en zelfgemaakte friten ven Cor en Annekc Een maal om je vingers bii af te likken. Voor de tweede keer een schepijs zette de kroon op dit werkNa het avondeten gingen alle groepen aan de slag om een optreden voor bij het kampvuur te bedenken. Ieder probeerde zo goed mogelijk voor de "dag" te komen. De activiteit bij de kind'eren maakte wat

bij de begeleiders los en zo ontstond op de melodie van Vader Jacob een danklied ter ere van het kamp en de keukenstaf.


46

Tot mijn spijt, kan ik weinig over de optredens schrijven, omdat mijn dochter Barbara van oververmoeidheid hoofdpijn kreeg.Voor ons twee was de slaapzaal de aangelrezen plaats. l^iat ik nog ik weI nog, zittend op de brandtrap van de slaapzaal heb gehoord, is hoe Fons Kreukels frèt eerste couplet van lnet Linburgs VoJkslied solo zong en vervol-gens met dà gele groep nog vier coupletterr over het hele kampgebeuren heef t gezongen. Een hartver!,rarmend gebeuren. De ki-nderen waren al tamelijk moe en het duurde dan ook niet lang of de hele groep begon richting slaapzaal te gaan. Alleen Jelle was ncrg nlet moe erl had "always" nog wat te vertellen. Na enige serieuze woord.en was het muisstil geworden op de slaapzalen. Deze avond kwamen Annelies van Dijk,Ton Starmans en Harrie Vermeulen op bezoek om een croquet te proberen. Helaas de keuken was gesloten. Na nog enige tijd gezellig buiten gezeten te hebben met nog een paar moppen van Math Smeets en Ine Vermeulen tussendoor en na enkele v ging \aftavererlngen iedereen langzaam maar zeker naar bed. JuIIie moeten nI. weten dat Hub, voordat hii een pilsje drinkt, eersÍ zj-in Maria aanroept en als hij dan geen antwoord krijgt, er nog een neemt. Voorbeeldig, niet?? Wat ik nog vergeten ben is dat 's middags tussen de twee onderdelen van de zeskamp, praktisch alle volwassenen, getekend door vermoeidheid, even plat moesten.


47

Zondagmorgen moest keukenchef Cor om kwart voor acht wederom zijn gezag gelden, rrlcaàr nu om ieder uit bed ie doen kriigen. Jelle had zelfs de wasbak nodig om bij te komen. Na het ontbijt(weer superdeluxe) hebben we alle spullen ingepakt en hebben Í^re voor de tweede keer op di-t kamp een wandeling door de praehtige omgeving gemaakt. Na een vermoei-ende, warme wandeling waren de kinderen en ook ver_ schillende begeleiders blij de kampeer_

boerderij weer te zien. In de eetzaal stond al alles klaar voor een heerlijk pannekoekmaal Na het eten alles tip top in orde maken en wachten op de eerste ouders die hun kinderen kwamen ophalen. Ioopt ten einde. slot: opvallend aan dit kamp was Totuitstekende de verzorging, de gàede sfeer, de manier r.Taarop grote en klei_ ne kinderen rret elkaar omgingen en de goede samenwerking tussen d.e begeleiders. Het was hardstikke de óoeite waard. Een speciale kampdeelnemer mag ik niet vergeten. Bo de grote hond van yvonne was de vriend van iedereen. Maar JeIIe en vooral Xander waren niet bii haar weg te houden. Zíj kregen dan ook een foto van Bo a1s aandenÈen. Alle kinderen kregen tijdens de prijsuitre iking prachtige cert.if -icaten aan beL hele sportgebeuren. Een mooi kamp.Bedankt ill-emaa1 en tot .

z

iens

Al.ex SchiffeLers (ouder )


H O O F D S T R 29 _

T ERT RADE-

045-456613

{< voor al uw Aziatische levensmiddelen HOLLAND SHOP

ORIENTAL FOODS.

groot assortiment in rijstkokers, woks en rijsttafelbenodigheden Limburgs grootste sortering in Afro kosmetics

HOLLAND SHOP WAAR HET PRETTIG OOSTERS WINKELE'V

'S' Malperthuisplein 44, Maastricht Telefoon 043-474277


Geevers Auto iH:nrosserie delen: [i:ëii::ien overzet origineel, Geevers AutG.::iGi

ifitilevert op

dit

"t"'tÏ'l'CIÏIlt€l

1:::::::.:::::::::::::::::

verdffi Duit§§1i

::.:F'r

mpleteerd door radiateurë#:i::l overzetp

GEEVERS: EEN BEGRIP!

itën en Warny alle merken. ALMELO 05490-72125

VELDHOVEN 040-531900

NUTH 045-2M242

VIANEN 03473-76474

ROfiERDAM 010-4585833

CARROSSEBIE.DELEN

ANTWERPEN 0s3257860


ZAÀÍ,TRATNTNG L992/93

$

Als dit clubblad verschijnt is het zaaltrainingseizoen L992/93 weer ten einde, Doch reeds weken vooraf. r.1. op L7 juni j.1. vonden de deelnemers het t,ijd om hun waardering naar de trainer, Henk Thijssen, uit te spreken. Vorig jaar eind oktober begon ïIenk in de zaal het

Eykske aan zijn aanval op stijve spieren. Wekelijks kon je ze horen kraken en knierspen, ook de verborgen spieren waarvan je helemaal geen notie had dat, je ze noq had. Maar Henk liet ze werken en deed met ogrenschijnlijk speels gemak, badend in eigen nat, alle oefeningen tot in de perfektie. Hij dreef je soms toÈ als de sporters in een Gordiaanse knoop'wanhoop' werden gewurmd, door de toepasselijke Queen klanken of het opzwepende BaiIe-Me aangevuurd; zuchtend of het zou lukken om het linkerbovenbeen, rechts langszij het lichaam in een halve pirouet rond de schouderpartij te laten glijden. Tjonge tjonge, BÍr weet je wat? Er kwamen steeds mèer liefhebbers. Eerst zotn dikke 20, daarna ruim 30 tot tegen de 50! Moeten we hier nog meer aan toevoegen. Jong en oud, bijna half STB was present met een niet af latend enthousiasme. Het was dan ook niet te verwonderen dat op veler verzoek bij het ingaan van de zomertijd nog enige verlenging van de zaaltraining werd aangekondigd. In de sportzaal trDe Kakerttt ging het verder op donderdagavond. We mogen stellen met alle lof aan Henk Thijssen, met ook dank aan Cor Robeerts, die hem soms plotseling en spontaan had vervangen, dat dit evenement een uitstekende reklame uras naar onze

leden.

L7 juni werd Henk dan ook na training in de 'bloemetjes' gezet, met een natje en Op donderdagavond

de

een drooqrje en werd hem namens de gehele groep door Ed lovende woorden toegedicht en een kadobon overhandigd. Nogmaals hartelijke dank Henk !


49

HUB HEYT.IEN TN DE FOIM

!!

!

clublid Hub Ileynen genoot vaneen mooie vakantie op de prachtige Bermuda-eilanden. Maar wat wi1 het geval, op hetzelfde tĂ?jdstip werden daar de kampioenschappen op de halve marathon gehouden. Hub was was niet te houden en wilde uiteraard meedoen, maar wat een pech, alleen de inwoners van de Bermuda-eilan den waren gerechtigd mee te doen. Hub, zo vindingrijk als hij was, schreef in onder de naam: Allan Douglas, en ging van starE. Niemand had wat in de gaten en en Hub dacht a1s ik me nou niet teveel in de kijker loop is niets aan de hand en kan ik deze wedstr{jd lekker uitlopen en misschien met een mooie tijd. En het werd een mooj.e tijd, Hub finishte j.n een tijd van 01.18.27. en Al1en Douglas alias Hubje Heynen werd veteranenkampioen van de Bermuda-eilanden. Ons

Toen waren ui-teraard de poppen aan het dansen. Hub kneep hem verschrikkelljk, dacht aan sanctĂ?es van de KNAU enz. en melde zich vo1 spljt bij de organisatie. Het liep uiteindel{jk nog a11emaa1 met een sisser af. De 2" veteraan - ene Harry Patchett die ruim 2 minuten achter Hub finishte werd de nieuwe kampioen en Hub haalde

met dit prachtige verhaal zelfs de grootste krant van Bermuda-eilanden " THE R0YAL GAZETTE r'.

de

(Eh lopal Galene

SPORT MARATHON DERBY

Masters winner ,stripped of title


Controversy narred Monday's

new gecoud oaster, Jim BuuerfielÀ

rith the revelation who admitted knoring verY little yesterday that e categorY winner about the visitor, ltouglas war'in Marathon Doby

had been disqualified.

Allan

D,ougtas.

r

Hollanil native

vacationiag on the Island, has been stripped of hb Masters title because i the rsce ir open to r,esidents only.

.

1

Race director Richard

Tucler

yes.

'terday coulirmed that

Douglae , wouli ooi be receiving the prize re the , served for the top fuisber

il

:

oastcn .({Gl9) crtegory. ID6t€8d, veteru local nurnor l{arry Patchett,

'cho finisbed

sccond to Douglas, will be officially tecopiÉed as the Mastcre rirncr at the prize pre6eatation

on June

"Hir

5.

(Dou8la§) ctatus hes been

scratched aud llerry Patchett

i!

the

new rinner of the category," eaid Tucker.

Bermuda on holiilay, heard about the race and sinply siped up. "Initially it sas n.rt his irtention to coEplete the race, but wanthg to have a goc{ time recorded he nn through the chute," raid Butterfield' "Inmediatcly afterward he came to me and said 'Ji.o, Lcs can I undo tàie?'' "His biggest oistale sag that he 6nished, but nobody protcstrd or were upset that he ran."

Ilouglaa

ir

believtd to be a

participant." Rumours also rbouaded that lhe

rultrer Eay have beeh deliberatcly nrnnrng under a

lale q3ne

-

espe-

cially since Dougló is'uore Bennu' dian than Dutch i but the6€ Eele not eubstsDtiated

ioP

orer-{0 cross-counry runner bacl ia his homelend, and the nrnner cer' ainly ehowed his class on MoarleY in beating Pakhett by nearlY two minutea.

Meanvhile, Tucker erplained that was the polir.y of the organisers to eramine qhe nrnes of each entrant, having a commoD last naEe

Questioru were ihhedist€ly mised wben the wiry Douglas srode over tbe firich line eighth ovemll ia one

while it

hour, 18 Einut€s 8nd 27 s€conds. The narne souded femiliu' but his face sas not seeB before on the

euch as Douglas wouid Eot raise suspicion.

local running scene-

Douglas, who would querY it?" said Tucker. "lt's like if you had some'

According to local competitor and

body name Smith, you wouldn't figure that they rer€ not a Beroudian. "It's only rhen wé-have a very strange name that we'haven't seen in locel races where re would question it. It's just so diEcult to deter' uine who is aad who isn't s gànuine

aly

"lryith a. Bermudian name like

éf

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

MARAT H6N' 0p donderdag 3 mei was er in "Carre" een I 994 b{jeenkomsL voor a1le rfNew York - gangersíl Hierop werd besloLen met het reisburo ttilftroodertt in zee te gaan. Al1e deelnemers kunnen binnenkort. een brief in de bus verwachten met nadere gegevens. De eerste week van september wordt dan het een en het ander bij het reisburo vastgelegd zodat hre zeker zijn van startnummers en plaatsen. Inmiddels hebben al 13 STBiers en 14 supporters ingeschreven. Met name Harrie Crijns, Cor van Haaren, Jos Janssen, Fons Kreukels, Albert Maessen,Pierre Muyrers, Harry Paas, Theo SchmeitsrHarry Vermeulenrhliel VonckenrJos Dutehleerd' Rob Riksen en Jo de tríitt lopen volgend jaar de marathon

van New Y


51

GEHOORD BUITEN DE COOPERBÀAIIï

Een actrice ontmoette op een cocktail-party een schrijfster, die zij niet mocht. Toch moesÈ zij haar feliciteren met haar laatste boek. - Het is een schitterend boek, zeL ze. Wie heeft het voor U geschreven ? - Ik ben erq blij dat U het mooi gevonden hebt, antwoordde de schrijfster. lrlie heeft het voorgelezen

?

HEE GEHEIII

ffic

Dokter: Het geheim om lang gezond te blijven is elke morgen nuchter een ui te eten. Patiënt: Jawel, maar het is erg noeilijk om zoiets gehein te houden.

u misschien nog oude kleren of oude kranten op -te ruimen, Mijnheer? Heer des huizes: op het ogenblik niet. Ik ben alIeen thuis; mijn vrou!Í is uit de stad. Voddenkoopman: Dan misschien nog lege flessen, Voddenkoopman: Hebt

Mi

jnheer?

-.Ik ken iemand, die zegt, dat hij zrln over-over-grootmoeder heeft gekend. - Dan liegt hij ! - Neen, naar hij stotterd. Sjefke.is gaan werken bij de dienst onderhoud wegen. Hij krijgt een pot witte verf met kwast en moet een doorlopende witte lijn trekken rnidden over een van de invalswegen van Landgraaf . De eerste dag trekt hij een lijn van J.OO meter, de tweede dag een van 50, de derde dag kont hij niet verder meer dan een lijn van l-0 meter. Zijn baas: ,!{at moet dat? Je werkt iedere dag minder., Sjefke: Kijk eens waar nijn pot verf staat? ik noet iedere dag verder lopen., 'Vrouw, huil nu maar niet langerr, zegt luie Jan op zijn sterfbeà. 'Straks word ik door engelen naar de hemel gedragen., Zijn vrouw: ,Dat hoop ik dan maar, want anders korn je er nooit.,


)q \}tr J.noo .J-O

H

o

o ö0 o

.r o E .c ho

í}] >o(J o\ .io b0 d./ É o ou @ Éi E c O F. <3

lr q)

o

i! lr !

d d :É É d > tr O u

\ii

É

o

É

!r!x loo O()È o\ b0í) 0 -o o ÉÉi &,apÉq O !d É o O O xO UBJV

6 !í Í É d

o .n .r

>

tr O ()

:lo .-i) .il-É ots ÉX !d.i > ! 'É oÉo ooJU .d:i.il A o oJÉÉ í-É.É c o o 4.-a

'-n n ! o o \ oo!\ D H É.J ,i O O o o àr! o >rr o É oFl ,É o oho o Vooo m rÉ!.J-o i'É O ÉÉoh0 o o ÉÉ5 .c iHr-1 XÉ o H 4.n

É

c; O \!4H

o É o o od o lJÉtro\lrc)

() ..{

li

-oqr 7 ) J rí

(4

,Ë E{

J

É C)

Í

!

o

È H Èó o , o O'{

t) ! d @

o G

È0

lr

!

N

È-l

q

p 6

r{

T IJ

, i !r x Ir J I a a .{JÉ t À o Oo! oboo -l.i-{ rrpi íoo aiÉ E l] o

ON, d EO }l É |.]q{l\ dod ÉÀÉ ; o d t{ di>rJo t{ lJ .<,-dtr Él'rè0;i(Ë iioJod pdooÉ> l-r'nov

É po È o o. rr

tllrll.ll.ll lr Ir -U q){)(){)()()!ooo0) ÈË ÈÉ ÈÉ od Ori Od ÓrB orí O(í (J,o ().o ().o

'Ë tr p.ó, Èèo!d , , o o o (í

Oi-.l(F{ }{ ; ! J è0N ' J J ÉJ .{J'óil ró Ép o. ot o Oo)!dlJ oè0o! ,-.l.rirJÉ uuicho 50()iíJ ,JÉd0) id lr u.o.n

! ÈÉ orÉ Od (J-o

! o.É Od od (Jp

lr , , X r-{ è0 É 't É ï{ d ,r ! É t! gd

oooooo

rlr{r{H

JlNdrl.{

1 ii 6@o66n

"lili 6006

Éu llÉ Gd È,U

b0 bD

d

É o o)

o

B

È ,p b0 É r{'d Ho

É @.i É d t}r Éu .d o d'd }{+J§ +J'/o d'ó./ !ÉÉN 604 Nll E

lr lJ o.É o od,!, Od.í u.ov

oooo

h0 dd è0

r{ u d , (s 5 .ntr o xr{ É , o.

1r1r

O. H , Èoo , o

j(H.OJ lr d1r I a a ' '{r§'É o À Oou Oboo .l.i'i Hud pmO Ja É .o !r o

0)

o

N n'èOi è0N É nÉHiq É,É Éuntr F{ o d d !Éulr> lJ H u5or5 Éè0obo dJo, 6()t{o p'-u'n

! o.É Od od (,p

lr 'rÈÉ ÈË odOd Odod u'o().o

i

9?

M

g

S è0d èotr, d d o.n P o dn

b0 d1, 'É .HlJ !rí

>N

tr È , Èo o o 5 Od

.)(i lJ d r{ J t ) ) drrJ ! o È Oorr ob00) J./H truil ,oo ))É 'O lr o lr

ÀÉ OG Od (J..o o

1 6

h0

lr

b0

o

N


Levering van: Orthopedlsche kunst en hulpmlddelen

Stormons oĂ?tholredae

J-

Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht Tel. 043 -216773

24 UURS

GLASSERVICE

31 1413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1993 nr 3  
Advertisement