Page 1

ATLETIEKVERENIGING

GLUB

BRU/vsrs,

\2 BË

nf

lf

Sport - en r:: 1993

No2 r)

Trirnclub Brunssummerheide


REDACTIECOMMISSIE;

E.Schiks, H.Thijssen, T.Schmeits, A.v.V1odrop.

Uiterl[ike inleverdatum kopij: 9 juli a.s. bU A.v.Vlodrop Koempel 91, 6372 NG Landgraaf. Het clubblad verschijnt 5 x per jaar. テ終{HOT]DSOPGAYE:

Pag. 2

4 5 6 7

t2 L4

l6

0nderwerp

fngestuurd door;

Van de voorzテュtter Jeugdbulletin

Cor Robeerts

Info Cooperbaan

Ziekenboeg Marathon Rotterdam De tt3Ott van Tilburg Dwars door Zuid-Limburg trledstrij dkalender

dagje trainen

Hub trrlelting Henk Thijssen Ed Schiks Theo Schmeits Theo Schmeits Theo Schmeits

Jan van Tim

Hees

l/elting

17

Zomaar een

1B

Even voorstellen Verj aardagskalender STB-speurtocht

Jan van Hees Jan van Hees Cor Robeerts

gezond?

Jan van Hees Ed Schiks Carla Llillems Harry Lejeune Alice Lendfers Carla Willems Ed Schiks

20 21

24

Is lange afstand lopen altijd

27 28

Een leuke vakantiegroet Rotterdam-Marathon 1993

29

Ode aan Annelies en Ton

30 33 35 36 37

Familiedag 2L maart 1993 Sportvaria Vaals - Venlo loop Gehoord buiten de Cooperbaan STB-Jeugdkamp

Theo Schmeits Theo Schmeits Ed Schテュks Cor RobeerLs


VÀN DE VOORZIITER.

Indien mij gevraagd zou worden !íelk evenement de meeste indruk op mij gernaakt zou hebben dan zou rnijn antwoord luid en duidelijk zijn. De uarathon van Rotterdan, die door ons werd bezocht vond ik het hoogtepunt. Met tlíee bussen, afgeladen met atleten en supporters, werden rtDe Scheepjesrr bijna tot zinken gebracht. Het mooiste tuas echter het feit dat iedere deelnemer de wedstrijd uitliep. Bij zowel de wedstrijdgroep a1's bij de debutantengroep werden schitterende prestaties geleverd. Bij de eerstgenoemde groep kwam Theo Schneits voor de eerste maal binnen de drie uren over de finish. De debutantengroep bestond uit liefst zeven personen. rk heb de eer gehad diverse malen met deze groep te mogen trainen'

Ik vond het een verschrikkelijk goed sfeertje. Bij de huldiging van deze groep naakte ik echter een blunder van formaat. Volgens Harrie Vermeulen lraren er zeven debutanten. lÍe kwamen op papier echter niet verder dan zes. De zevende atleet is inmiddefs bekend. Het was notabene de trainingsmaat van Henk Thijssen. Brik Eoesbergen is zijn naam. Erik; bij deze alsnog van harte gefeliciteerd net het behaalde resultaat en tevens onze excuses voor deze misser. Een volgend punt wat ik vermeldenswaardig vind is dat ik afgelopen week de nieuwsbrief van de B€ronersvereniging

IÍoonwijk Kakert ter inzage gestuurd kreeg. In deze nieuwsbrief stond een stukje geschreven over onze vereniging. Er werd vooral veel aandacht besteed aan de jeugdtrainingen. ook de zaaltrainingen van Henk werden aangehaald. Kortom het was een goede reclame voor onze hele vereniging. oe schrijver van dit stukje? Jawel; Jo Eijck. Jo is narnelijk de voorzitter van de bewonersverenigingHeel leuk geschreven Jo.


3

!{at mij ook opviel was het positieve kornmenĂˆaar van vele leden bij het betreden van onze Cooperbaan. Henk Thijssen heeft de baan namelijk laten egaliseren net een sleepnet hetgeen duidelijk nerkbaar is. Met de nieuwe bovenlaag is Henk druk doende. Dat is nog effe afwachten.

het toch over Henk hebben wil ik er meteen even op inhaken dat de zaaltraining verhuisd is naar de donderdagavond. Het is opvallend dat Henk ook op deze avond publiek bfijft trekken. Voor degene die het dus nog niet wisten; Ilonderdagavond ou 2O.3O uur in de zaal nDe Kakertn. Nu we

Het ledenaantal bij onze vereniqing blijft ook gestaag groeien. Inniddels zijn we de 24o gepasseerd. Een absoluut rekord. Het einde van deze groei is nog niet in zicht. Vooral bij de jeugd zit de groei er letterlijk en figuurlijk goed in. De jeugdtrainers hebben hun handen vol en kunnen niet meer zonder de hulp van de ouders. Hub Welting heeft inmiddels een aantal leden zover weten te krijgen orn bij de jeugdtrainingen te assisteren.Ik heb er zelfs leden zien rondlopen zoals Vicky en Raoul TeeIen die overigens trouwe zaalbezoekers zijn. Prina werk van deze mensen.

fot slot van rnijn praatje zou ik twee leden van onze vereniging het allerbeste willen toewensen met hun gezondheid. Het hoort eiqenlijk thuis in de ziekenboeg maar voor deze twee atleten wil ik een uitzondering rnaken. Jo van Vlodrop en Ruud tieskarp zijn de mensen die ik bedoel. Over Jo hoef ik verder niets te zeggen want iedereen kent hen en iedereen weet wat hij voor onze vereniging betekent. Ruud is een hoofdstuk apart. Hij heeft het naandenlang klaar gekregen om met allerlei schroef en plaatwerk in zijn been bij Ànnelies zijn rondjes te draaien. Ook kreeg hij het klaar op zaterdagrniddag steeds weer zijn duurloopjes te doen op de Brunssummerheide. Hij is nu van al zijn plaatrrerk verlost. Ik wens beide mensen het allerbeste net hun gezondheid toe.


.,EUGDBT'LLETIN.

Hal1o jongelui het zomerseizoen is alweer begonnen, op de baan gonst het al enige tijd van de aktiviteiten. 誰edereen is ze,e.r gemotiveerd bezig zowel onze jeugdige atleten a1s onze trainsters en niet te vergeten de begeleiders. Tevens constateer ik dat de opkomst van d.e jeugd zeer goed is, dit geeft de trainsters en de begeleiders een tevreden gevoel. Hierdoor komen ook zij met veel plezier de trainingen verzorgen. Goed zo kids en nu

volhouden.

Speurtocht:

Op zaterdag 27 maart j.1. hebben we met de jeugd een speurtocht gehouden in het Imstenraderbos. Hoe deze dag verliep en wie de re prijs heeft g'e$/onnen zien ju11ie elders in dit clubb1ad. Jeugdkamp:

De kok en de jeugdsportcommissie zijn de afgelopen dagen druk in de weer geweest om voor de jeugd een kampmenu samen te stellen, ik kan

jul1ie verzekeren dat

het een grote srnulparti j za1 worden. !{isten jul}ie dat er al 28 jeugdige atleten mee

gaan. En d.at er nog altijd enkele jeugdleden aan het twijfelen zijn of ze weI nee wiIlen giaan. Wacht niet te lang en geef je op nu het nog kan. En nu nog maar + 2 maandjes wachten. NLeuwe Jeugdleden:

Binnen onze groep zijn alweer enkele nieuwe gezichten waargenomen en we1 Jelle en Froukje Enninga, Manon Renssen en Mathje Smeets. Ik wens hen als nieuw lid veel sueces en plezier

bij s.r.B.


hUnnffiig:fË*tg6ll[:Ïm, :gifi§:gËffiif

,fr 045-3 I8849

qulo BP - station !(limmenderstraat g5

-

- Klimmen, teleÍoon: 04405- 13S8 verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG garantie

- in ruil mogelijk - reparatie en onderhoud van alle merken

- APK-keuringen - schade{axaties

en reparaties

BP - station Hogeweg 78 - Uoerendaal, teleÍoon 045-751449 Tevens CAR-WASH

G^dsGFI f:.?Efppgp7t


5 Heideloop Op- zondag 23 mei wordt de l-4e Heideloop gehouden. ïIet is de bedoeling dat aIle jeugdleden hieraan meedoen. Voor de jeugd Llm t2 jaar de L000 m. en voor de jeugd L3 t/m L6 jaar de 2000 m. Het inschrijfgeld voor beid.e afstanden is FI. 3 ,= Het insclrrijfforrrulier ontvangen ju]lie via de

De

Nieuwsbrlef.

ONDERHOUD

EN NIEIIWE TOPT.AAG

COOPERBAAN

op de laatstgehouden algemene ledenvergadering lvas er een overweldigende belangstelling voor een baan bij de onderhoudskommissie: ruim 10 leden! Nu het voorjaàr is ingetreden beginnen de komende werkzaamheden i^ngzu^m zichtbaar te worden: o.a. grasmaaien, onkruid .ra., de atletiekonderdelen en \^/at kleine restauratiewerkzaamheden. Door de grootte van de groep hoeft eenieder maar l- of 2 keer per seizoen ingeschakeld te worden. Met de onderhoudskommissie zaL op korLe terrnijn een onderhoudsplan en roulatieschema worden opgesteld. redereen die verdei nog wil meewerken: er is altijd plaats bÍj de onderhoudscommissie! Op de ledenvergadering is ook een nieuwe toplaag voor de baan besproken. De laatste stand van zaken is dat de toen genoemde "dynatöp" laag door deskundigen toch niet geschikt geacht wordt voor een atletiekbaan: ook AV0N kiest weer voor de bekende rode "aroda" topraag. De toezegging voor een deel van de oude toplaag van AVON is onlangs nog eens herbevestigd. tr'Iij moeten nog in onderhandering met een geschikte firma om de toplaag op or,ze cooperbaan aan te brengen; tot nu toe hebben wij gewacht op de inventarisatie die de gemeente Heerlen heeft gemaakt t.a.v. de atletiekbaan bij AVON. Hier wordt overigens op 7 juni gestart met het afgraven van de toplaag, dus wij zouden in de maand juni of juli onze Cooperbaan van een nieuwe laag kunnen (taten) voorzien. ondanks dat dit met gespeciariseerde apparatuur gedaan zal moeten worden (dus uitbesteding) zullen wij zelf ook de nodige hand- en spandiensten moeten verlenen: hierover zullen \,ïe zo spoedig mogelijk een oproep doen.


6 ZTEKENBOEG

De STB-geblesseerde vrienden zí1n gelukkig

klein in getal voor zover wij kunnen nagaan. Het aantal dat met onwillige spieren en ledematen sukkelt is groter, waarbij maar gezegd dat het moeilijk is een scheid.ing te trekken tussen geblesseerde en qezonde

duurlopers.

Vriend Jef Hodiamont heeft echter 'n hardnekkige enkelblessure. Hij is in behandeling door rniddel van een foto-onderzoek. Voorlopig is nog §teen duideLijk beeld te

verkrijgen.

Ook onze Piet Rensen zie je niet aan dat hij geblesseerd is. Ondertussen tobt hij aI een jaar met

zoeken

zo meent Piet. rjullie

v/ensen

toe,

'n gevoelige hamstring. Het lopen gaat wel maar niet van harte. Waarschijnlijk is de veroorzaker vanuit de rug te

Hoe dan ook mannen, wij van harte een spoedig herstel

dat het ruige weer in tol heeft opgeeist. Verschillende marathon-lopers ondervinden nu nog de naweeën van het lture natte klimaat. Voora1 de konstante kou bij aI die regen bleek fataal. Het ergste leed i-s nu geleden, ondertussen blijkt ook Rotterdam-Marathon z'n

is licht geblesseerd aan haar hamstring. Ze loopt kilometers ver, maar die berg naar de schaapskooi is wel erg st,ijl. Dan maar liever L0 minuten om denkt ze. onze Mien

Ook beterschap voor haar.


itlaÍalhon RoÍterdam Na 10-l-2 weken van gedegen voorbereiding was eindelijk de dag van de waarheid aangebroken, 18 april 1993 de Marathon van Rotterdam. Niet a1leen blj de STBrers dÍe voor de eerste keer hun marathon zouden lopen vertoonde de gezichten waL zenuwachtÍge trekjes maar ook blj diegene die zich hadden voorgenomen onder de voor iedere marathonloper magische

grens van 3.00 uur te duiken. lrlant bii het vertrek uit Landgraaf stond er een flinke wind en deze kon men nou net. niet gebruiken. Na een voorspoedige rej-s kwam men om half e1f bij de rrscheepjestt aan. HeL was perfect georganiseerd, de koffie en Limburgse v1a stond al klaar en nadat de startnummers waren uitgereikt begon het blj iedereen nu echt te ttkri-ebelentt. Bij het inlopen werd a1 even gedacht om de schemats bU te stellen want de wind was zelfs nog toegenonen. Het zou zelfs nog erger 0m 13.00 uur klonk het wordeqz,

tlà

,r7', ,/

startschot en 11.000 lopers kwamen snel maar ook minder snel over de startstreep. Na 4 km. begon het ook nog te regen, het zou deze

middag niet meer droog worden. Harm van Goor, Rob Riksen en Theo Schmeits hadden afgesprokèn samen deze marathon te lopen op een schema van 4.LO/4.16 min./km. en men zou dan uitkomen op 2.57.uur Tot 20 km ging alles prima en er werd soms nog sneller gelopen. Na 25 km kwam Harm in de problemen en moesL


ammergenoeg afhaken. Rob en Theo gingen alleen door. ZtS zoud,en uiteindelijk in 2.59,43 de finish op de Coolsingel Passeren. d Quaedvlieg was ruim een minuut rder over de streep a1s eerste

ler

JJ

gekomen.

de ttdebutantentt leverde Fons Kreukels een prima prestatie door in een tijd van 3.15.17.uttr zijn eerste marathon te beeindi-gen. De enigste STB dame Alice Iendfers haalde de Coolsingel in een tud van 3.48.29.uur. een prima prestatie' Ondanks het slechte weer waren vele teqenwind tienduizenden Loeschouwers op de been om diegene die moeilljk kwamen te zitten naar de finish

te

schreeuwen. De STB supporters

lieten zich niet onbetuigd, vooral in de laatste kilometers werden de STBrers zeer luid aangemoedigd en ik kan je vertellen het helpt je echt om de vermoeidheid en de pijn voor enkele honderde meters te vergeten. Van de 11.000 deelnemers haalde 2541 lopers de finish niet Blj deze 254L zat geen enkele STBrer en dat is mede te dànken aan de goede voorbereiding, gemiddeld 4-5 keer trainen per week is een must om een marathon goed uiL te lopen. Mede dank zij Annelies van Dijk, Cor van Haaren en Ton Starmans diè de diverse groepen Lrainde en begeleidde heeft iedereen deze marathon op zijn eigen niveau kunnen uitlopen.

Voor de algehele organisatie van die dag'tekende de evenementencommissie, met name Ger Knauf en l,liel Vonken hadde hun zaakjes prima in orde, complimenten ! ! ! ! 0m 21.30 vertrokken de 2 bussen weer richting Limburg l{Iaar iedereen moe maar voldaan om 24.00 uur arriveerde.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Telefoon 045-31 1625


Mí;alh-on Rotlerdam

Uitslagen GESTART:

11

.000

GEFINISHT: 8459

SEI{IOREN: PLTS.STB

PLTS.TOTAAL

NAAM

1

1015 1906 2167

Rob Riksen Theo de Leeuw Fons Kreukels Harmen Alkema

2

3 4 5 6 7

8 9

10 11

12

YETERANEI{ 1

2 3 4 5 6 7

257s 2600 2645 3220 3705 4265 4678 4713 6581

ïa

TIJD

2.s9.43 3. 12 .38

Hub Prevo Frank Eisenga Huub Neelis Eric Hoesbergen Henk Thijssen

3.L5.47 3.20.O4 3.20.23 3.20.50 3.26.40 3.30.47 3.36. 13 3.39.49 3.40.0s

John de Leeuw

3.59 .39

Ed Quaedvlieg Peter Verberk Harm van Goor Ton Starmans Jack Lendfers Andre Roumen Louis Cordewener

2.58.15 3.o1.18 3.07.16 3.26.35 3,26.55 3.27'.22 3,29.43

Dre Krol Ger Schaffhausen

:

889 LLL2

L494 3209 3242 3293 3566


10

I 10 11

12

13 VEIERANEN 1

2 3 4

VETERANEN 1

2 3

4L06

s779 62L5 6469 7006 7255

Ton LeÍstra Henri Giesen John Schoenmakers Hub Ííelting Rein Reusink Harry Vermeulen

3.34.46 3.50.59 3.55.55

Theo Schmeits tíim Budziak Albert Verbunt

2.59.43

3.58 .20

4.05.42 4. 10.35

Ib: 1015 1108 3593 3985

Jan Manders

3.01 .14

3.29.53 3.33.40

II: 2588 3553

Harry Paas Jo de Wit

3.20.

15

3,29 .38

6433

Herman Rutten

3.58.09

1

5527

Alice Lendfers

2

6428

3.48.29 3.58.08

DAMES:

Annelis

van Dijk

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

I,tlítathon

fiórresdam


Bij controle van de uitslagenlljst bleek dat Harry Lejeune vergeten u/as. Sorry, Harry. 0ns kersvers STB 1id liep zljn marathon in 3.24.42. en kwam als 2gg6e over de finish.

0-0-0-0-0-0

die voor de broodj es en de vlaai zorgden en Toyota-Hengelers (Harry Vermeulen) voor de T-shirts kan de STB net dat beetje extra doen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 VOOR DE LIEFHEBBERS

an 1 tot 4 juli as.bestaat er de gelegenheid om aan een bergloop in Chamonix deel te nemen. 23 km tegen de flanken van de Mont-Blanc lijkt me toch een leuke uitdagĂ?ng. De DSM gaaL met een lopersgroep erheen, er zljn nog 8 plaatsen vrij 1n de bus, Voor Ă?nlichtingen: Jos Janssen

i

tel.

7L5770

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


l2 DE

'IDF.RTIG'' vAN TIIJTJRG.

0p zondag 14 maart j1. togen/,rn negentaltal STBters /Ë

richtÍng Tilburg.. .., de 30 km. wegwedstri5d kwam ui-tstekend van pas in de voorbereiding van Rotterdam-marathon. Cor v.Haaren en John

!f l=ï t , Ií / \ \r/

.;,

étt

\

Hendrix r{aren meegegaan om de 15 km. te lopen en uiLeraar naderhand de overige STBrers aante moedigen b{j hun 30 km. Het was vrij warm voor de tljd van het jaar en die warmte zou sommige

lopers later opbreken.

0p de prachtige accomcdatie van é., a.v.Atilla vond de start plaats. Cor en John hadden inmíddels hun -. 15 km. achter de rug, maar waren beiden niet echt Eevreden over hun tljden. John werd zevende bÍi de veteranen in E I een tljd van 01 .04.58. 00.56.48 en Cor 31e bij de sen. Zijn tlgd àlr* Om

13.45 uur klonk het startschoL voor

:W

de 30

km.

De STB trein liep perfect en wel zo goed daL zích na enkele kilometers een derEigtal lopers achter de ruggen van Harm v.Goor, Jos Duteweerd, Rob Riksen, Theo de Leeuw en Theo Schneits hadden verzameld. Deze grote groep bleef zotn 23 km bU elkaar. De STB en met name Harm van Goor bepaalde het tempo en L,at belangrijker is hield het Éempo ook vast soms iets onder soms ieLs boven de 2L min./ 5 km. Jos DuLeweerd moest er het eersL vanaf en na een valpartij Theo de Leeuw. De laaLste 5 km. was het ttieder voor zichtt Harm liep stug dóor, gevolgd door Rob en hiernaar kwam Theo schmeíts maar het gat tussen deze drie werd nooit

te lopen.


groter dan 1 minuut. 13 Jos Broere liep zijn eigen wedstrijd. Zoals we Jos kennen werd zijn tempo bepaald door zrn onmisbare harLslagmeter. Dat het perfect ging bewijst zijn tfid, 02.00.51. en daarmee de snelste STBrer, Andre Roumen was nieL zo tevreden, zljn eerste 15 km.gingen lekker maar daarna liep het niet meer zo soepel en passerde in een tijd van 02.L9.39 de finĂ­sh. + 17.00 uur trokken we weer richting Limburg. Onderweg werd de opkomende honger gestild in een wegrestaurant en we Ă?reten nu ook waarom Rob Riksen de laatste tijd zo goed presteerd; de combinatie van koffie-soep-cola en een dikke maatjes-haring. 0m

De uitslagen:

John Hendrix Cor van Haaren

15 km.

00.56.48. ( 7e^veteraan ) 01.04.58. ( :f" senior )

STB STB

Totaal aantal deelnemers bij deze 15

km.

z

LZO

30 km. Senioren:

1 32 45 51 58

I^/i1 Timister Jos Broere Rob Riksen Theo de Leeuw Jos Duteweerd

Aantal deelnemers blj Yeteranen:

1 29 34 66

de

AV

34

01.42.24, 02.00.51. 02.04.46.

srB srB sTB sTB

senioren:

02.06,2L .

02.10.08. 84

Theo Blomberg Lemiers Harm van Goor STB Theo Schmeits STB Andre Roumen STB

Aantal deelnemers bij de veteranen :

01 .46 .33

02.o4,39 02.05.40 02 . 19.39. 104

Totaal aantal deelnemers bij deze tt3Ott van Tilburg: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

380


't4

,,DWARS DOOR

ZUID LIMBT]RG" Zond.ag 28 maart, een koude maar stralende zondagmorgen bij de kerk in Heer. Een derLigtal lopers maken zich klaar voor de 33,7 km lange tainingsloop naar het Drielandenpunt op nederlands hoogsLe punt de Vaalserberg. Dit wil zeggen dat men een hoogteverschil van 650 meter moet overbruggen. De S.T.B.was met een zevental lopers aanwezig daar deze loop een pri-ma voorbereiding voor de marathon van Rotterdam was.

Na een 3 km. gezamelijk inlopen kon iedereen op zijn eigen tempo verder gaan. Jos Broere en Ed Quadvlieg gingen er met,een vandoor, terwijl Rob Riksen,hlim Budziak,Henk Thijssen en Theo Schmeits op een iet,s rustiger tempo weggingen. I,/ant na 18 km., je had dan a1 enkele ttberg;1estt achter de rug, kwam blj Camerig een 4 km.lange klim eb daarna nog de Vaalserberg. Achilles-Top had de organisatie van deze loop prima voor mekaar, voldoende drankposten onderweg, Liidregistratie en een heus certificaat na afloop. De koffie en de

broodjes Ă?n het restaurant op het eindpunt niet te verge-

Len. Maar weer

terug naar deze loop, tlim Budziak nam wat voorsprong op Rob, Henk en Theo. Andre Roumen liep op zijn eigen tempo deze 33 km. perfect uit en bereikte na 2.51.00 uur het Drielandenpunt. Jos broere en Ed Quadvlieg kwamen gezamelijk als 4e en 5E over de streep hun tijdr 2.33,44 uur.

DUURLOOPTRAINING HEER T VAALS 33 KM.


15

0p een nege4de p1aaLs yolgde Uin Budziak ( 2.37.36.) en op de 10=,11= en 12= plaats kwamén Rob Rikset (2.39.06) Henk Thijssea ( 2.39.21.) en Ttreo Schmeits (2.39.30). over de streep. Dat het met- de conditie van iedeereen we1 goed zat blijkt we1 uit het feit dat iedereen vrij snel herst,eld was van deze zware tocht door het mooie Limburgse land. Ïn het komend najaar sLaat deze trainingsloop weer op het programma dus voor de liefhebbers...............

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

N.

CROSS

HEERI.EI{ 10

ru.

0p zondag 2L maart vond deze cross plaats om het atletiek sLadion van AVON te Heerlen. De.omstandigneden'\daren deze keer beter als een maand geleden toen modder en natte sneeuw de lopers parten speelden. De STBters deden het uitsÈekend in deze cross, met name Rob Riksen en Pierre l'[uyrers. UTTSLAGEN: 1

Jan

4

Hub Heynen Rob Riksen Pierre Muyrers Jos Duteweerd

5 6

I

Hoven

00.33.45 00.35.57 00.36. 16 00.36.56 00.37. 18

STAP STB STB STB STB

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 HALVE llARAfiIOt{ EERSEL 27 febr.

42 93

Hub

Heynen Francot

Sjeng

Totaal aantal deelnemers:

STB STB

'

0L.L9.20 01.23.35

367

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


16 t/\JEDSTBÏJDKALENDER

zo 02/5 Stg.Geleen Bew. zo 09/5 Avon zo 7615 AV- 34 do 20/5 Kimbria zo 2315 S.T.B. za-2875--7EhïIres-rop zo zo zo zo za zo

06/6 t3l6 !316 2Ul6

Kimbria Scopias Caesar De Komeet

4=9=!;E=!==1999 GELEEN BRUNSSUM

'

Halve marathon.

Parelloop, 10 km.

LANDGRAAF

Wij nbergloop. Joep Delnoyeloop. STB Heideloop.

KEFKBA-DE-

ÀtTeïIeï-GaIà.

MAASTRICHT

Bemelerloop.

VENLO BEEK

Stadslopen, 650

MAASTRICHT VAALS

GENNEP

jr.

Makadoloop. Halve Marathon. Mars Jeugd-atl. fin.

26/6 Unitas l6 Achilles-Top

SITÏABD

Landgraaf

Bergloop Wilhelml

za A3/7 Unitas za 1"1/7 Unitas za L7 17 Achilles-Top

SÏTTARD SITTARD

Halve Marathon. NK. 15 km Munstergel

KERKRADE

Z0L-Centrumloop

HEERLEN

Telematicaloop.

EYSDEN HEYTHUYSEN HEERLEN GELEEN

10 km-Ioop.

27

zo 29lB Stg.Mar.Heerlen za O4/9 Maasrunners zo O5/9 AV Heythuijsen za 11,/9 De Posthoorn wo 2219 Stg.Geleen Bew. zo 2619 Stg.Mar.M-stricht

MAASTRICHT

.

Leudalloop.

4e E.M.S.-Ioop. Promenadeloop. Ha1ve Marathon.

-sse

iÍtt#

Houdt er rekening mee dat voorinschrijving meestal t4 dagen voor de wedstrijddatum ligt en tevens goedkoper is. AANMELDEN

VIA

HET WEDSÏRÏJD-SECBETABÏAAÏ

TEL. 045-3TA972.


kostuums kolberts blazers pantalons jeans jassen jacks truien hemden stropdassen petten zakdoeken dasspelden

Speciaal grote maten afdeling in Heerlen

'En nu de favoriete voor de oefening op de evenwichtsbafk.


sportrysiqtheropeut == :

:-:=_-

-_fi_EEË !!_r_Etf rrrrrrrrr --r-

!

rr--= -_::

:=

::

E== == ItE 1I-t = !!_r_E === ErTrrri -!r-r =

!_r-_-1

=

=È.

--

- sporters spreekuur - conditietesten

electrische loopband op ÍietsergometeÍ - Ioojlcorrectie sportmassage -. 9p

ÍioHHÉRT

-

10. vAESRADE TEt. o44g2_6088

iledisohe §porlbegeleiding Heerlen


I7 Eomaar een dagJe

trainen.

gJ-ngen Joyce Op een vroege zondagmorgen g].ngen Joyse Hodinius, isie Robeerts en ikzelf (Tim), naar de Kranenbroekloop te Echt. Daar aangekomen schreven

ons alledrie in voor de 5

km.

a onze stijve benen eerst te hebben losgemaakt, bereidden we ons voor op de start. PÀNG ! ! ! daar klonk het startschot, Joyce, die nog niet wist wat haar te waehten stond trvloogrr als een pijl uit de boog v/eg. Maisie en ik liepen op een stevig tenpo een kleine L0 meter achter Joyce. Het eerste rondje verliep voor Maisie en mij picco be1Io, maar die arme Joyce, zoals ik aI zeí, ze moest na het eerste rondje de strijd opgeven. Omdat ze bovendien YALT UTT de dag daarvoor op de

ffi

training

een paar lelijke blaren had opgelopen. Daar korrt nog bij dat zët net voordat het eerste rondje was afgelopen, tot overmaat van ramp ook nog op zo'n vervelende boomwortel vas omgezwikt. Na het tweede rondje kwam onder luid gejuich van Dymphy Robeerts en Anneke van Dun de finish in zicht. Over de streep gekomen behaalde Maisie een tijd van 26.00 min. en ikzelf een tijd van 25.r46n. Na ons te hebben omgekleed genoten we nog èven na van het heerlijke zonnetje en zetten toen veer koers huiswaarts.


18

WELKOM +-

HAHBY LEJEUNE BETLEHEMSÏRAAT 10

6418 GK HEERLEN GEB. 30-11-1953. MATH. SMEETS

-...--}

CEINTUURSTRAAT 22A

6372 HE LANDGRAAF GEB. 12-72-1987.

Personcrliq MARÏON DOVEBEN-GIJSBERS

JELLE ENNÏNGA

DE KATPLANTSOEN 2

KNIEBERGLAAN 21

6372 TS LANDGRAAF GEB. 13-08-1959.

6373 XT LANDGBAAF GEB. 31-05-1984.

FRANS VAN BEEK BERKELPLEÏN 23

ROB WILLEMS GATEWEIDEN 39

6301 ZA VALKENBURG GEB. 25-05-1939.

6373 JL LANDGRAAF GEB. 24-06-1982.

FRANK KOZOLE

MANON RENSSEN

DE VALK 6 6301 HR VALKENBURG GEB. 21-09-1961.

LELÏESTRAAT 2A

FRANKJE ENNÏNGA KNIEBERGLAAN 21

6373 XT LANDGRAAF GEB. 08-04-1983.

U bent von harte WELKOM.

6466 XP KERKRADE GEB. 31-03-1987.


GERARD

ÏHEO

sí$N Peter en Toos Verberk - Ronckers Helene

Prod.crqr. 6367 CJ Voerendaal, 29 maart 1993 Lindeweg

B-

045-752133

Zo vadet, zo zoon. Ons gewaardeerde lid PETER VEBBEHK is vader geworden van een zoon. T00S schonk op 29 maart 1993 het leven aan GEBARD THE0. tlrlij hopen dat PETER en T00S veel plezier en geluk mogen beleven aan hun zoon. PROFICÏAT.

ÍIP ETK TERREII{

S.T.B.

]{UMMER LEDENBESTAND OP

30 APBIL 1993.

BONDSLEDEN

:

214.

LÏCENTÏEHOUDERS

:

40.

DONATEURS

:

18.

LEDENBESTAND TOTAAL

:

232._LEDEN.

I!


Orthopedlsche kunst en hulpmtddeten

Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht Tel. 043 -216773

24 UURS GLASSERVICE

31 1 413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg


GEFELICITEERD 01

ME] MAYK LUCCHES]

02" 04 09*

Ír

10 13 'r 15, t7 'r 19. 20 r'

1r

22, 22 23, 24 24, 24, 25" 25, 25 26, 26" 27 27, 30, 31 "

rr

11

'r

Ír

31

MET

ERIK HOESBERGEN ERÏK t/tJELTÏNG WÏL SPAAI SJEF HOD]AMONT MARY PBEVOO

HELGA VAN ESCHOTEN MARCEL KUCKELKORN

PIEBRE STARMANS ANNE MARIE YPMA FBANK EISENGA RAOUL ÏEEKEN

ROLF LUCCHESÏ l/\,IM BERENDSEN

MAISIE BOBEERÏS JO VAN VLODROP FRANS VAN BEEK

JOS DUTEWEERD ALBERT SLAGMOLEN

MIEN QUAEDVLÏEG HANS YPMA ROB GULPEN

01

JUNÏ VÏNCA SCHIKS

02, 03, 05, 02

r'

07 0g 10 71. L2 15 15, 19 20 22

ír

'r

't ',

JACQUES SENDEN

ED SCHTKS (60)

rr

MAUBICE HENDRÏX

'r

HOGER HENDRIX Ír

JOS

r'

SUSAN GERRÏTSMA

r'

22, 24 26, 29" 29

GER KNAUF CARLA WÏLLEMS WESLY SCHEPEBS FRANK STEVELMANS ANNY KETELAABS JOHN DE LEEUW MAARTJE JANSEN

MEYER

HUUB DRIESSEN

RIA r'

MULDEB

ROB WÏLLEMS

MAROESJKA VAN HAABEN DEBORAH HOVENS JUNI REÏNDER REUSINK

[/\JIM STABMANS

04 JULI CARLA MEYEB tt DYMPHY BOBEERTS 08

HELENE SCHNACKERS FBANS HODINIUS

74 15

JELLE ENN]NGA.

t7 19

20 20 22 23 25

PROFICIAT.

il

FRANCESCO VAN OOYEN HERMAN RUTTEN HENRI GIESEN HARM ALKEMA

il tl fl il

HUB GULPEN JOHN KOEL]NK

il

WIEÏS

il

JEANETTE POELSTRA TON BUYS

ll

25

tt

27

I

27 30 31

il I It

,

STRATING

TONNY VAN OOYEN

GIEL

KLEYKERS

TON MISERE BETSY VOGELY

FIENY

CBOMBACH.


2l STB

SPEURT'IOCIIT.

Het kan allemaal niet op dit jaar voor de jeugd. Clubreisjes naar zwembaden , een heus jeugdkanp en dan nog een speurtocht op de koop toe. Geen wonder dat de aanwas binnen onze jeugdgroep zo groot is. Dat vind je bij geen enkele andere vereniging.

Dit jaar

deden we een

lokatie aan die we in

1,990 ook

al

aandeden namelijk het Instenraderbos. De speurtocht werd wel aangepast irant

er deden enkele lieden die we in L990 ook al rond zagen lopen. De meeste gezichten waren echter nieuw.

mee

De voorbereiding hras troulrens , zoals gewoonlijk , ook al 1euk. Vergezeld van drie honden werd de tocht uitgezet door Hub Welting , Ànneke van Dun en deze jongen zeIf.

Er bleek in de loop van de jaren eigenlijk weining veranderd te zijn in het Imstenraderbos. Gelukkig naar vind ik. Er wordt al genoeg natuur opgeofferd aan bungalowparken , rregen en dergelijke. op zaterdag 2? maar|- j.I. was het dan zover. De opkomst bij een speurtocht is altijd een verrassing, naar zoals altijd de laatste tijd bij onze vereniging nochten we niet klagen. Het begint inderdaad op een fanilie te lijken. Of het nou een marathon of een speurtocht is; de sfeer is

ongelooflijk

goed.

In totaal deden er vijf ploegen mee van gemiddeld 5 tot 7 Ieden. Het totaal aantal deelnemers kun je dan zelf al invullen. De vragen lraren uiteraard geheel aangepast aan de natuur. De biologen in onze vereniging kwamen dan ook goed aan hun trekken. Het ligt niet in rnijn bedoeling alle vragen na te lopen doch enige antwoorden wil ik jullie niet onthouden. zo was er een vraag opgenomen om voor aIIe bĂŤgeleiders of trainers een bijnaam te verzinnen.


* HOTLAND SHOP ORIEN誰AI. FOODS

voor al uw Aziatische levensmiddelen groot assortiment in rijstkokers, woks en rijsttafelbenodigheden Limburgs grootste sortering in Afro kosmetics

HOLLAND SHOP WAAR HET PRETTIG OOSTERS WINKELEN

'S' Malperthuisplein 44, Maastricht Telefoon 043-474277


22 Fantasie was er genoeg. Hub Welting werd badnuts genoernd. Wat bedoelen ze hier nou toch weer mee? De Beatles zouden jaloers zijn geweest op Hub. Rob culpen werd nicotine Rob genoend. Rookt Rob dan? Daar is anders tijdens de duurlopen hreinig van te merken. Àf en toe moet hij even uitrusten en op adem komen maar ik weet niet of dat van het roken komt. Zo kunnen we nog uren doorgaan. Eentje moet ik nog kwijt. Fons Kreukels werd roadrutrner genoemd. Ik weet niet of dat na de marathon van Rotterdan nog gezegd kan worden. Vraag hem

dat zelf maar eens.

Diezelfde Fons had overigens een groepje jeugdleden bij zich die verdomd goed konden rijmen. Een gedicht over rrsport en natuurrr kwam er a1s volgt uit: rrsporten in de vrije natuur bezorgt nenig STB-er een heerlijk uur ; genieten van bonen struiken en heide doet uenig sportershart verblijdenrt. Een hele goeie; nee , zelfs de beste! ! Ook werd er vaker gevraagd welk soort bornen in een bepaald gedeelte van het bos stonden. Deze antwoorden !,raren ook orgineel. De groep van Àrno Pasrans , vader van pin , beantwoordde een dergelijke vraag net ttkale bomen tr. Dergelijke antlroorden stelde de jury voor noeilijke beslissingen. Er was zelfs iemand van de begeleiders die wist welke boonpjes in de kantine van RKHBS groeiden.Het waren [hoprt producerende boornpjes, ook wel ttoranjeboorpjestt genoemd. Die had ik zelf ook nog weI kunnen bedenken.

Over de samenstelling van de groepjes iril ik ook noq wat kwijt. Je had ze in a]le soorten en maten. Dik en dun. I.íevrouw Kremer was vergezeld van haar dochtertjes Emna en Ànneke terwijl de groep werd uitgebreid met Uaria en Erik l{elting. Erik won zijn eerste wedstrijd door als eerste bovenaan de helling in het Imstenraderbos aan te komen.


23

Ine verneulen werden vergezeld door Carolien Judith , Hetty , Gny , zusje Ji1I en Thijs. Rob Gulpen en

,

Fons en Marian Kreukels hadden trouwens ook een mooi

stelletje jeugdleden bij zich. Àlleen al als ik de naam van onze grote vriend Xander schiffelers noem hoeven we verder niets meer uit te leggen. xander hield de wind er goed onder bij aart , Thijs , Barbara , Àrjan en Palma. Arno Pasmans had zijn handen vol net vijf boefjes, te iteten , Pim , Jinmy , BoY , Àlexander en Daniel- Nadat deze groep door het bos was gelopen was er in de wijde omgeving geen konijn of haas meer te zien.

leatste groep stond onder leiding van niernand anders dan rnze politieuran Piet Renssen- Piet is degene die tijdens het jeugdkamp wacht gaat lopen tussen de jonqens en meisjes qfdellng. Piet was in het gezelschap van zijn lieftallige eqhtgenote en kinderen Hub en uanon. Voorts werd dit groepje bÍJgestaan Opor een stel biologen, te weten , Tim en l'Íaisie' DezË laat§te twee hebben zich echter nergens mee bernoeid. ze hadden het , zoals gehroonlijk , weer veel te druk. De

Het is geen toeval dat ik de groep van Piet Renssen als laatste beschrijf. Het is nanelijk deze groep geweest die het hoogste aantal punten gescoord heeft net de speurtocht' In tstaal bedroeg het puntenaantal 281 terwijl de tweede #tek met 248 punten door de familie Kreukels bezet werd' ge derde podiunplaats werd ingenonen door het groepje van Rob culpen terwijl het groepje van Àrno Pasmans net 243 punten de vierde plaats bezette- ÀIs laatste eindigde het groepje met mevrouw Kreners. In toÈaa1 scoorde dit groepje 222 punten.

huldiginq zal binnenkort plaatsvinden- De anbassadeur van de jeugd, Hub lÍelting, zal hiervoor zorgdraqen. Hij zal voor de prijsuitreiking zorgen terwijl ikzelf alleen nog kwijt wil dat het een zeer geslaagd evenement sas en dat dit beslist voor herhaling vatbaar is. De


24

IS TANGEAFSTAND LOPEN ALTIJD GEZOND ? IIiIIJOIDING

Het ropen van lange-afstanden (langer dan 10 km) wordt steeds popurairder. Naar schatting ii5n er meer dan één miljoen mensen die regelmatig haràIopén.

zijn in het algemeen gezonder dan hun niet sportende medemens; z:-j hebben minder vaak overge_ wicht, eten gezonder en roken niet of minder. Maar Ís het wel altij d zo gezond om langeafstanden te lopen? Met een goede voorbereiding worden in i-eder geval onnodige risico's vermedàn. Hieronder volgen enkele tips.

Deze mensen

ALGEMEEN

Zorg ervoor dat u sport-medisch

fit

aan de start verantwoor

verschijnt. Realiseert u zich dat u zelf

delijk bent voor uw eigen gezondheid. AIs u een medisch probleem Éeeft, bespreek di-t dan met uw (sport-)arts en overleg of db voorbereiding en de deelname aan een Íangeaf_ stand evenement wel verstandig is. TRAINING

* SteI uzelf

* "

haalbare doelen. Begin vooral tijdig met uw voorbereiding. Met Àame van belaig voor het lopen van een marathon. Als regel geldt dat u zonder problemen meer dan 20 km in de traj-ning moet kunnen lopen. voer de training zeer geleidelijk op en neem ook rustdagen: Spierpijn en vermoeidheid iijn signalen dat de training in de voorafgaande dagen te zwaar was !

Train niet als u ziek of niet iit Oent. Hervat de training pas als u helemaal hersteld bent. Probeer na uw ziekte de "verloren" kilometers niet in te halen! U loopt dan ekstra risico op blessures.

* *

KLEDING EN SCHOEISEL

Draag kleding die afgestemd is op de temperatuur. Deze kleding moet het vocht opnemen of doorlaten. Deze moeten al_ een

keer gewassen zijn. Loop de schoenen waarop u gaat hardlopen goed in !


25 VOEDING

Eet voldoende en gezond. vorg daarvoor de richtlijnen van de maaltijdschijf. Hierbij is het aanvulren van vitamines of mineralen Ín het algemeen overbodig. Een hardloper verbruikt veel "snelle" energie uit de glycogeen-voorraad in de spieren. Deze voorraad moet (zo snel mogelij k weer) aangevuld worden door veel koolhydraten te eten. Deze zttten vooral in meelspijzen, zoals aardappels, brood, pasta's, graanproduko g ten, rijst en "zoete produkten". Het is aan te bevelen om de laatste 3 dagen voor het hardloop-evenement de voeding nog meer uit koolhydraten te laten bestaan en minder uit vl-ees- en zuivelprodukten en vette Eet voor de wedstrijd alleen datgene, waarl van u weet dat u er goed mee kunt hardlopen. Stop zo'n 2-3 uur van te voren met eten: dat geldt ook voor vloeibaar voedsel. DRANK

* Oefen het drinken voor en tijdens inspanning a1 in .fu4de trainingen. *x Het Het ^,Í :. ic hapl is heel ho]annriilz belangrij k nm het rrnnl.r#om hol vocht3.,í ^§ verlies ten gevolge van het zweten weer aan - O te lA, vullen, anders raakt het lichaam uitgedroogd, waardoor het minder efficiënt gaat werken! Als u dorst krijgt heeft u al t-2 l-iter vocht verloren, wat duidelij k gepaard za1 gaan met een verminderd duurge-

*

inspanningsvermogen ! Drink cius tijdens het lopen voldoende. AIs regel geldt dat iedere 15 min. zo' n 150-200 m1 dronken moet worden. OP DE DAG ZEIJ.

Loop ni als u zích zíek of niet fit voelt of andere klachten heeft. Er komen nog genoeg andere gelegenheden om uzelf te bewijzen! Eet binnen 2-3 uur voor de start niet meer, maar drink wer voldoende (half uur voor de aanvang van de race nog zo-n 250 mI). l4aak gebruik van iedere drankpost.

Zorg voor een goede warming-up en rek de spieren voor aanvang van de race. BU.jf zo lang mogelijk in beweging; sta voor de startstre,ep zo kort mogelijk (sti1).


*

Wees bij de start om niet betrokken

attent

te

raken

bij valpartijen. * Zorg ervoor dat u niet te hard weggaat. * ALs het warm (en vochtig) weer is, pas uw tempo dan aan. Als het goed is, zal- de organisatie u op de hoogte stellen van het risico dat u loopt. Er kan een gekleurd vlaggen-systeem gebruikt worden om u hiervan op de hoogte te stellen: * De rode vlag betekent dat u een hoog risico heeft op het oplopen van een warmte-stuwing. * Een oranje vlag betekent een matig verhoogd risico op warmte-stuwing. * De groene vlag betekent een laag risico op warme-stu* wing. Een witte vlag betekent een risico op onderkoeling !

Hier kunt u zich echter goed op kleden. De eerste symptomen van een

warmte-stuwing

zijn

het

achteruitgaan van de coördinatie (di-t kan zich uiten a1s slingerend gaan lopen of "verstappen"), sterk

zweten of juist niet meer zweten, hoofdpijn, optreden van "kippenvel" en 1'rillingen

misselijkheid, duizeligheid, apathie (onverschilligheid)

of juist agressiviteit en een langzame achteruitgang van het bewustzijn. Als u dit zelf bemerkt, stop dan onmiddelij k en zoek hulp bij de EHBO-post.

Als één van de dienstdoende artsen bovengenoemde symptomen van hitte-stuwing bij u bemerkt, is hi-j gerechtigd om u uit de race te halen om u verder te behoeden voor (levens-)gevaar. * Maak steeds gebruik van een EHB0-post als u zich niet goed voelt of als u om de een of andere re-

*

den

uitvalt

!

Kleedt u na de finish zo snel mogelij k om/aan en drink voldoende (1-2 bekertjes) Verantwoord lopen,

natuurliik bii een atletiekvereniging


27

Een leuke vakantlegroet

I

in ons 3e klubblad van 1992 om een aardige, verrassende kaart te sturen, was de oogst maar magertjes. We weten niet hoe dit komt, maar omdat de vakantietijd op komst is, geval op tijd bij willen we er nu in ieder itbadgastenrt. zí1n, ook voor vroege Na de oproep

Het is een oude S.T.B. traditie om vanuit, zin vakantieadres een originele, grappige, gewoon een vriendelijke vakantiegroet te sturen.

Brief of kaart, het maakt niet uit: Ons redaktieadres

S. T. B.

p/a Koempel

9I-

6372 NG Landgraaf.

Bovendj-en maakt elke inzender kans op de kadobon à f1 . 25,= Een STB-jury za! aan de hand van originaliteit,

vrolijkheid, vakantíestemming etc.etc de winnaar bekend maken in ons klubblad na de

vakanÈies.

Dus beste sportvriendenr DU ook nog een beetje vakantievriend. Laat ons eén zien waar ter wereld je weI bent geweest. AIs Pa geen

kaart weet te vinden, nou zoon- of dochterlief dan toch zeker wel. líe wachten vol belangstelling wat er uit de hoed komt.


28

ROTTMDAM II{ARATHON 1993

mr/ooR Er gaan plannen door sommige hoofden van STB'ers om voor het eerst een MARATHON te gaan lopen. Omdat enige ervaring op trainingsgebied wel nodig lijkt, worden Annelies en Ton hiervoor gewaagd. Er komt een trainingsschema met een looptempo van 11,5 kilometer per uur. Daar meerdere lopers dit tempo ook wel zien zitten, bestaat de groep uit debuterende en "geroutineerde" marathon lopers. Het schema duurt 10 weken waarin ongeveer 800 kilometers in de benen worden gestopt. Elke week bestaat uit maximaal 4 a 5 trainingen, waarvan er 3 a 4 gezamenlijk worden gelopen. Startpunt is elke week vanafeen ander lopershome. Zo zieje nogal wat vergezichten van Limburg. De sfeer voor,tijdens en na de trainingen is zeer zeker prettig te noemen. De trainingen lopen gesmeerd en er zijn geen noemenswaardige blessures

.

TÏ.'DU\S De hele groep gaat na een rustige laatste trainingsweek van start in Rotterdam. De weergoden hebben het met ons niet zo best voor, Het is droog en zonnig tot 13 uur. Het startschot valt en de hemel breekt open. De rest van de dag heeft het flink geplenst. Nat worden is niet zo'n probleem, maar de spieren zijn hier minder blij mee. Deze worden na een aantal kilometers toch wel wat stijf. Een

troost is dat iedereen hier last van heeÍï, topper, subtopper en recreant. Gedeelde smarb is halve etc etc. De borst- en rugnummers zijn niet waterlmof en vallen met bosjes op de grond. Dit levert problemen op bij de finish. Bij de uitslagenlijst zal een kristallen bol oftelepatische vermogens onontbeerlijk zijn. De wind doet op 18 april ook heel goed zijn best, maar de temperatuur is precies goed. Ondanks de buien is Rotterdam weer volgestroomd met toeschouwers en spelen er orkestjes langs het parcours. Er heerst een natte gezellige sfeer.

ERNA Na het behalen van de eindstreep is het verwisselen van natte naar droge kleding toch wel een genot. In de Scheepjes worden zowel positieve als negatieve ervaringen uitgewisseld. Om ongeveer 19 uur kan men aan tafel schuiven en de verbruikte caloriëen wederom aanvullen. Na het eten worden diverse mensen in het zonnetje gezet. Om 22.30 uur vertrekken de twee bussen weer huiswaarts. Wij kijken terug op een fijne periode en hopen deze r,og eens te mogen overdoen.


29

ODE AAr.I ATINELIE§I EN

ToN

Een groep STB-ers wilden in Rotterdam op de marathon gaan debuteren. Ze beseften ook wel, dat er nog veel viel te leren. Een begeleidingsteam daar waren zij naar op zoek en kwamen terecht in Hoensbroek.

Vlak bij het kasteel vond men Annelies en Ton. Die twee gingen met ons in zee , zonder pardon.

Er kwam een lmpschema van

10 weken

uit

de bus.

Op zich was dat al een hele klus.

Hub-Hub-Harry-Harry-Jack-Alice-Carla-HermanJohn-Fons

en Rein

bevonden zich vanafnu in de marathon-trein.

Wij tuffelden zo'n 800 km door het limburgse land, met o.a de Keutenberg en over het brunsumse zand. Onze trouwe supporters zorgden voor bezemwagen en drank, hiervoor nogmaals hartelijk dank.

In

10 weken werd de groep hard gemaakt Dat blijkt wel want niemand heeft afgehaakt.

Bijzonder veel geluk hadden wij keer op keer met het weer. Dat had uiteraard ook invloed op de gezellige loopsfeer. Hub \{elting ondersteunde elke loop met zijn muzikale gezang. Daardoor leek de looptijd minder lang. Een rondje van 2 km te herkennen; dat is heel zwaar. Fons Ifteukels wordt daarom uitgeroepen tot speurder van hetjaar. De laatste lange duurloop eindigde in het Elkenrader cafe.

Uiteraard gingen onze supporters ook nu weer mee. Na de nodige pilskes, vlaai en broodjes met zult, hadden we weer eens lekker ouderwets gesmuld. Pils na een lange duurloop ĂŠn rust , is voor Ton een absolute must Annelies daarentegen, blijft zich met frisdrank beter voortlewegen. Nogmaals bedankt voor wat jullie voor ons hebben gedaan en tot de volgende keer op de baan.


ICr(E]lr

VOERENOAAL

T'AASTIh.ICHT

Valkenburgeíweg

BemeleÍweggo tel.043-62t515

lel

Kaldeilkeíkeíweg

ler

4l

045-75170O

96

077.33433

8e,geÍweg 59

let 0449eïp707

a-,

t.§&


Assu ra nti e-adv i esbu rea u E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finqncieringen


FÀIIIILTEDAG

I

30

2L !ÍAART 1993

Uit het, kreaÈieve brein van onze evenementenkommissie onstaan soms opwindende ideeën. Een familiedag ? Wat zou dat nu moeten worden Wat heeft dat net duurloop te maken ? Waar konen die lui nu meë aanzetteni Familiedag !? VíeI, laat ons vooruit lopend uit de school

klappen, het zou een geslaagd evenement worden,

?

het werd een fantastische dag. Voor sommigen erg vroeg begon op zondagochtend 2l- maart het verzamelen bij op-de-Kamp. Sporters, toeristen, wandelaars, kinderen, een buschauffeur uit eigen kring, alles en iedereen van s.T.B. kwamen er bij elkaarr zo'n slordige l-20 man om zich in te sehepen voor Alsdorf, eindpunt het trTierparkrt. Maar niet iedereen mocht met het schip van Jan, een kolossale VSL-bus, mee. De duursporters maakÈen zich op om de ca. 20 km. lange tocht lopend te overbruggen. Kinderen met begeleiders alsook wandelaars nochten we1 aan boord. Toen uiteindelijk de hele §.T,8. fanilie onderweg rras, bleek eens te meer hoe prachtig dit voorjaarsweer rdas; het zou zoals later bleek mede die dag zo schitterend doen slagen. lopers -nog in training voor Rotterdam- werd door Ton Starmans geleid, hij had deze run keurig in de Marathon-opbouw ingepast. Een andere groep lopers ging o.l.v. Ger Knauf door het mooie Wormgebied. Via een soms sterk golvend parcours, prachtige natuurgebieden, door de dorpjes uhachTworms - nimburgl *r.il$l.* :,1#i#b;,,tr*, het duitse Wildnis tot , *-L§WÀr,iiHMffiffiÍÏffi[fi aan de gnige verzorgings- l_qy".,ï post, midden in bosgebied ' Eén groep

.!,,,

7;,,,

en kompleet met kabbelende. beek, houten bruggetje en jtw",Ë

-ffi-.I˧

/_..-.9..:.:.t:.s;tli -,..--:2ru,\.*a7= --.ë-,

...-.,"


3l

een welkome, verfrissende slok aldaar van Dymphy en Cor. Hoe kwam die nou weer met ztn

auto t,ot daar ?

korte stop, inklusief noodstop volgde de route via Herzogenrath langs het zwembad weer door natuurgebied naar Noppenberg om vervolgens te eindigen in het verlossende Tierpark Alsdorf, waar bleek dat de totale Na de

loopafstand de halve marathon kort

genaderd.

en

was

Vermoeidheid, dorst en uitpuffen waren gauw vergeten toen men zag hoe gezellig de andere STB-ers -ouders en vooral de ruim 45 kinderenzich amuseerden. Enkele jeugdigen hadden een onvrj.jwillige duik in de beek genomen, hetgeen er uiteraard bijhoort. Er was ook zoveel te

zien, speeltuin, water, dierentuin, ijsco's, drinken een steeds warmer zonnetje, dat het valt te begrijpen dat zelfs de S.T.B.jeugd bij die bedrijvigheid uit z'n bo1 ging. De dames- èn heren-lopers konden

zich in

de

kantine van de visvereniging verfrissen, waarna de gezamenlijke brunch werd genoten. Zelden is het zo gezeJlig, zo feestelijk, vrolijk a1s één groot familiefeest, geworden. In lange rijen schoven jong en oud bij aan

tafels die rijkelijk met spijs en drank

waren

gedekt. Het werd een smulpartij van jewelste, eten en drinken in alle soorten en maten met als slot een royale fruitsortering. Zeker hier past een woord van dank voor kantinebeheerder de heer Robin, maar met hem de hele staf van medeverksters voor de fijne, vriendelijke verzorging. ook ttVorsitzendett Herr Menkenhagen wordt in dit dankwoord betrokken, trHerzlichen Dank Ihr ÀIlenrr. Hoezeer eenieder zich op z'n gemak voelde en hoe prachtig het weer en de sfeer waren kwamen


32

spontaan tot uiting toen ïnen als één man opstond en met stoel en glas in een grote kring op het terras ging zitten. Het was heus nog steeds 2L maart - ongelooflijk ! Tot diep

in de middag

zou mën het daar dan ook volhouden. Zelfs het goede weer had de evenementenkornmissie perfekt

geregeld,

het terras was het overigens stil waar het kinderen betrof. Op

Tja, die hadden blijkbaar

handen, voeten en ogen tekorÈ om alles in het park te besnuffelen, totdat daar opeens Harrie als een wandelende honingpot verècheen, met snoep !

Eensklaps vielen de kinderen uit de bomen, verschenen uit de struiken of kwamen uit de grond, God weet waar vandaan, maar door een of ander telepatisch kontakt waren ze er opèens allemaaI, zakjes snoep, zakjes snoep ! Is het

niet fantastisch I Nooit eerder kreeg rnen de jeugd sneller bij elkaar. De faniliedag liep ten einde. Nog een laatste pint, 'n fotootje hier en daar en met twee volgeboekte bustrips bracht Jan allen veer veilig terug bij ,Op-de-Kanp,,

Rest nog een dankwoord aan zus en zwager van Ger Knauf voor hun medewerking bij de wandelroute en reservering van de akkomodatie. Ook is 'n dankwoord op z'n plaats voor de leden van de evenementenkommissie, Hub Prevoo, Harrie Vermeulen, Ger Knauf en andere medewerkers, aan buschauffeur Jan van Hees, d€ verzorgingspost en iedereen uiteindelijk die heeft bijgedragen om deze familiedag zo voortreffelijk te doen slagen.


33

'r LES 3 FBOI{TIERES'' zondag 25

april

19

h.

Een zware wedstrijd over 19 km waarin veel geklommen moest worden. Slechts 2 moedige STB'ers waagde zich in La Calamine aan de start.

1 J de Pelsmaeker 136 Hub Erkens L72 Jos Duteweerd

01.01.10 01.18.35 01.20.35

DAK

STB STB

Aantal deelnemers aan deze wedstrljd: ruim

1 Sen. 32Vetï 11OSen

400

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 GELEZEI TN HET I}AGBLAD ''dC

LTI.íBURGERI'

Mini-vrijmarkt in het verlaten centrum van Heerlen

Zonruig zakendoen op I{oruiruginnedag e5 op een briefje dat

_staat, aan de bus hàngt.

I,unze meester houdt van jaar naar de marathoí in narqrennen en gaat volgend

Marathon

Hffi

Il 9u" van die wagentjes Lll3l._ook een. ptastË Ëiril

rr-rnerlka. Maar hij heeft geld o-m zijn I]91._-9""o"S. vrouw mee te nemen. Nóu

proDeren

-we hem wat te Iegt Amanda uit. lelpen.', Lre

actle. heeft toch al snel een.gulden of tien opgàlu_ verd. .91,

§egl-rsdes!1s: Zou het Loch zo zíjn dat onderwijzers zo weinig verdienen ?

du yl3",g, of ze eigeniijk

vergrfnnirig ::1,, zonder op straat mogen

i.lY,l,I^"I r,€rxopen, weten de tËee

Jongedames zo een_twee_ orle geen antwoord. ,,DaL zal toch wel? Het is

Wï loïq Koniginnedae? -wel politie"gezien, nebben

0," ieed sewoon 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 mX:,,


S.T.B. SPORT.

EN

TRIMCLUB BHUNSSUMM ERHEI DE

ORGANISEERT OP

ZONDAG 23 ME! 1993: de 14e internationale

HEIDELOOP (í 0 eng. mijl, 16.093,5m)


Ass u ra nt ie-advi esbu rea u E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


PTERRE MUYRERS

ÏN

TOPFORM

fn de l,/estland marathon liep Pierre (alweer) een persoonlijk record. Toen hij er over de meet ging stond er een fantastÍsche tijd van 2.50.15. op de k1ok, 2 minuten

sneller a1s zijn besLe rÍjd. BU Pi-erre schijnt het omgekeerde waar te z$n, hoe meer marathonrs per jaar hoe sneller. Het doel van Pierre is n1. op zijn 50- jaar zljn 50' marathon te lopen. 0f heL hem lukken zal ????? Ook op de kortere afstanden staat hij zijn mannetje. 0p de kwart marathon in Geleen op zondag 3 mei j1. liep hij een Lljd van 00.36. 15. Klasse, Pierre.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Leichtath letik' Gemei nschaft Mönchengladbach 1 979 e.VSTRATENLOOP MOI{CHEN GLADBACH 1O

kn 1O april

1993

In het kader van de voorbereiding

op marathon Rotterdam gelopen. km wedstrijd een 10 werd een week ervoor het grote voor klaar gelopen hebben Dat diegene die er de tijden, werk waren blijkt wel uit

1 Ernst Briissel 29 Rob Riksen 45 Ed Quadvlieg 55 Jos Broere 65 Theo de Leeuw 70 lrrim Budziak 76 Harn van Goor 77 Theo Schmeits LOZ Andre Roumen

Atl.ÍJaldniel STB STB STB STB STB STB STB STB

00.31.28 1 M40 00.35.21 PR 9 M30 00.36.11 l2l440 00.36.39 7 M35 00.37.18 13M30 3 M45 00.37 .47 00.38.10 18M40 00.38.13 5 M45 00.40.30 23\l4O

Totaal aantal deelnemers blj deze 10 km.:

183


juni start voor de 9- keer de estafetteloop over

0B zondag 27

100 km van Vaals naar Venlo. Verdeeld over 7 etappes voert het traject de deel nemers over de heuvels van het zuiden en de bossen en velden van midden-

Limburg.

Elke deelnemende ploeg bestaat uit 6 lopers die ieder 15 km

:rf leggen. De resterende 10 km wordt door een loopster voor haar rekening genomen. '93 Onderweg worden

de deelnemers geassisteerd door een meeJ[ietsende begeleider, die aan de hand van een routebeschrijvi AV SCOPIAS en de wegmarkering de juiste VENLO.TEGELEN route bepaalt. Halverwege het parcours i_s een lunchpauze el zg.rrrestart" ingerast.De finish is in de loop van de middag op de atletiekbaan te Venlo. De STB neemt dit jaar met 2 ploegen deeI. Vorig jaar eindigde de STB op een elfde plaats en dat mag een pri-ma prestatie genoemd worden, er nemen nl. 60 ploegen deel aan dÍt evenement..

DÍegene

die het dit jaar SlB

moeten maken

I

1 Ria Mulder 2 Hlb Erkens 3 Harm van Goor 4 John Hendriks 5'Rob Riksen 6 Ed Quaedvlieg 7 Eddy Verstappen

zíjn:

SlB IÏ

1 2 3 4 5 6 7

Carla ldillems Jos Duteweerd Frank Eisenga Fons Kreukels Theo de Leeuw Harry Lejeune Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


36 GE}TOORD

BUIIEN DE

COOPERBÀÀI\Ï

In een warenhuis vraagt een vrouvr, aan de verkoopster: rrverkoopt U ook onzichtbare haarnetjes?" trJazeker, nevrould. rt "Fijn, nag ik er dan een Paar zien. IN DE GE|\'À}TGEIIIS

in een kring de binnenplaats rond. John, die achter Gerrit loopt, fluistert hem in het oor: 'Gerrit, hoe laat is het?' Deze, zonder zich orn te draaien: 'Waarom ? Moet je weg ? 'Zeg P)-eX, heb je je waer net je vrouh, verzoend ?' je vrouw verzoend ?' Pietr 'Ja. Ze heeft J-ngezlen dat ze ongelijk had en dus heeft ze mijn excuses aanvaard.' Het loopt in de vroege uurtjes. T!'ree soldaten die pas afgezwaaid zijn begeven zich huiswaarts. In de verte zingt een nachtgaal. - Hoor je dat? zegÈ de ene, daar kraait een haan. - Àch, we1 nee, zegL de andere, dat is een forel ! - Je bent ge}<, lacht de eerste, een forel rnidden in de nacht. De gevangenen worden gelucht en lopen

nachttreln stoPt bij een station. Een reiziqer steekt het hoofd uit het raamPje en vraagt de stationschef: 'Kunt U nij ook zeggen well< station dit is ?' chef: 'Geen graPjes, meneer. Natuurlijk kan ik dat zeggen. De

Boer Naes heeft zes maanden bak gekregen en woedende vrouw schrijft hem:

zijn - En nu denk je zeker dat ik zeff de hele akker zal omspitten en aardappelen planten ? lilaarop Naes terugschrijft: - Met je poten van het l-and afbl-ijven ! Daar heb ik het wapen en het geld begraven. Een sreek later schrijft de boerin terug: - Ze hebben zeker je brief gelezen. oe politie lras hier en heeft de hele akker omgespit. Àntwoord van de boer; - Nu kan je gemakkelijk de aardappelen planten.


Orthopedische kunst en hulpmiddelen

," stoĂ?mons

orthopedie

Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht Tel. 043 -216773

24 UURS

GLASSERVICE

31 1413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hu

lsbe rg

STB Clubblad 1993 nr 2  
Advertisement