Page 1

AïLETIEKVERENIGING

pouts

Bffiurv§%

%€ tslr n 1993 Nol

§port - en D Tr Ëmclu b

Brunssummerheide


jdo.j

. r--i A ! È

6='Fl io. .o !Ó av (.)

.rJ .-i .C-o O 'àC uc.r V)>qJ olr .--r..C GU a a) C, cooo

@ rn >{0 .,r

=-(J§\O. 0J & = -o rr f cr É r--i > É u .i=A = -: _i- i Q È-

r0d: ÈO\

(J

I aA F (n rr ar É rJ rr .à -c q

3 =

I

-o iJ

! trqrO Or- (! E q0ÉE

+o = o>z

tr tr _o

O.

t\ Fi l.{ 6

d -

d§öE#E§

A

r

.i

.i * .r

o

x a >f i x oI É l,i L t Ë3 tr

'Èr .i .. o. ! o.!i 0) -o ri o.. .. !J c @..,. ootr E t O O P A.à E O ., !r E r. Q E r--Y -0J t{!roOGo.§!. F"r

J -o = Fr

14

O\

€ lJ1

. t+i§o\ 6 6.. kE è0É E ÉO dti -I ,rrè0 I r|

(J OO <o. oun ÈF\

=.FrC!rOQ.!r !r=N.FiOE..Or.r !{ C ! oolj r{ O A OCUrtr:OE, Q o-o o or 0J o 0.,

(J É>c-(,->o=

o\

.CA

!qt À Cl

ÈÉi m; Fr\g r-{N (n: f\

ej .o.. E rJ rJ o (E Fj L Oé tr

§§

!.,

o

I U ó O .-) .F{

t ! O rO

o =

o

li

0.)

lz

.-o +J

o

!

ö

E .Àtr tl) >.o o aJ O I00 d li.Fl CJ É O O OF,i IE.Fi.Fi'fiTr O (l) ! !.,i = 4_c, Oz E.:§F tr O OEEi E

o0

Fi

.

\O m€ 0O Fi C\,1 \+ € ,lJÉ Fi€+J NG É66+J 6 ..i(E6Qtrh f..OkFiaEOlJ §Fi,aJO0frOO Àool)rJÉ t+r É O,Fl O:Cn O O O.F{F{ tr E É trt>6Ék è0.É L. 1' E o o (u €,rÀí o =(,4 E O E . GE

_É,

.J .. cqr !

.Fl

c

m \O

§mÓmí.)Óm \O\O€\O\O\O\O

a o 0.,

N l\

(!-- E 8˧ˀ#E .l I 3

r'- l\O OCO o'-\ï - Em or co .ic >@ oÈ c E(§ -cca UN" ..r

-r A -o =

c o0

.r{

o0

v)

€Ní)FiN(\CA -f\.ilfrNf\È

g E

$f a l§ h è0 E

o0.o c>i r.t '--)

O

=

${ l+rr{t*rq .ÍE.G6GA tríÉtro6(!6 OtiOkliklr F{ èoE o0è0o0oo HE ET'EEE

! qr

iT E c.4 =

x F Et F É a * A

cí) I u/) § O

@ L{

I

3ȧ3§§È

!.6 oJ)<

o.c =tr 4 È:

E

6 -r .a r. oJ .Y

ic\,| l(\dÈi -$c.)rnclcocqcf) I lo I I I I r)tÓ\ïLnu1 lnln .$§*f,-ï-s§§ OOOOOOO

300

ooO

. rc A Èl

o È A }

o{

Fr

S €Í #§ESSS§ **ÀÀ.!óé .5 qr ïtrIÉ!ËÉrÉo

:s 2.

.

,jtr

n-.doo

\ol.r.)coa-l\ïÓr-

Fa

H

an,. ! o trEÉ

È= óÈ ÈJZ e'É

o6 dö

a;

Fi

(,)

O!

À(o()

. =..ritr . Z,. §z

0)'o

EJl

N

=(E0)oo 6-o Q0Jo Ët o5rJli! o 'o Éo.ro r!u

'Fi P

0O .rl 'Èl Fr l''l'i É

tr G'§ 0) qlk+J ! ooo o 'lr-Y O Fi -O oJJ q Eo q) . L"O

10ïfiiq

E H X VJH ruPv€!

< lr À-c -o èoED u = 1, 0J Fi .Étrtru

t§t*.,.., (r) uoo à ':lca!JU OJ

-É,

O öo= o) =.Oc!öo <.ol]0J'Fl I'Ér O'Fl iE(,-c-o .u-v L

x 0J'È ! ErJ(')O ! c/l-q ! q) '-i (U E',i'-,(ËE E.O'Fl .ri L

:EKU_E>

g

aoÉ,.L) @> o c ! É0,)poo

'rlliOtr> O0.C Fr O .tf 'F{UOrJ(É

troqJ! o o oooJ

oJ

ti OOÉ >F{ O C (E15Fi

>H<<<

I

I I


DACI IECOTTISSIE;

E. Schiks, H. Thijssen, T. Schmeits, A. v. VIodroP

iterlijke inleverdatun koPij : )0 april a.s. bij A. van VlodroP oempel 91, 617? NG Landgraaf.

t clubblad verschijnt 5 x P/i INHOTDSOPGAVE:

ag.

0nderwerp Van de voorzitter

2 4 Jeugdbulletin 6 Ziekenboeg / FamiI j.edag 7 Kapellerbosloop 10 Aachener hlinterlauf 1992 13 tllinterlauf 15 Kerstcross Avon 17 Abdijcross 1B Abdijcross 1993 19 Abdijcross door een jeugdbril 20 Emmacross 21 Nieuwe leden ?2 Verjaardagskalender 2t Midwinter Jogging Bokrijk 25 Algemene Iedenvergadering ?9 S. I.B.-jeugdkamp 11 Nieuwjaarstreffen 1991 53 De Carnaval weer voorbi.j 14 New-York Marathon 1994 J, Marathon Rotterdam 1991 (clubrei.s t6 Lactaat-testen ,7 Marathon Rotterdam tB Dwars door Zuid-Limburg ,9 Medische Sportbegeleiding Heerlen 40 S.T.B. raken gefrustreerd 41 Gehoord buiten de Cooperbaan 42 Ledenoverzicht district Zuid 4t Jaaroverzicht 199? juryleden KNAU

't1:4 L iesklachten 47 Begrot inq 199) 48 Trainrnqen zomerseizoen

Ingestuurd door: Cor Robeerts Hub

tllelting

td Schiks Theo Schmeits Ed Schiks Theo Schmeits Iheo Schmei.ts Theo Schmeits Fons Kreukels Roger Jansen Theo Schmeits Jan van Hees Jan van Hees Cor Robeerts Jan van Hees Cor Robeerts Ed Schiks Ed Schiks Iheo Schmeits Even.commissie Harrie v.d. Laar Theo Schmeits Theo Schmeits Harrie v.d. Laar Hub Prevoo Iheo Schmeits

Jan van Hees Jan van Hees Jan van Hees

Huub NeeI is Henk Thi issen


VATT

DE VOAZITIB.

het eerste clubblad betekent meteen de aanvang van een nieuw verenigingsjaar.

De uitgave van

dit jaar

Vandaar dat het tekeningetje van een nanneke met een

sigaar plaats heeft n maken voor een regiment spots.

inspiratie voor deze tekenĂ?ng deed ik op bij het bezoek van een popkonsert in De

Frankfurt.

Ik voelde mij daar 30 jaartjes jonger en even dacht ik de jongste voorzitter te zijn geweest bij STB. februari j.1. vond de algemene ledenvergadering plaats. Twee uurtjes en een kwartier duurde de vergadering. Een nieuw rekord hoorde ik achteraf. De opkomst net 60 leden was gelijk aan die van het vorige jaar. Eerlijk gezegd had ik meer mensen veryacht; zeer zeker gezĂ­en de forse ledengroei. Het was er echter niet minder gezllig om. Al1e komissies zijn goed bezet. ZeLf.s de nieuwe onderhoudskommissie is van de grond gekomen. Tien leden hebben zich bereid verklaard om de broer van Huub Welting , of was het nou een zvager?, te helpen met het maaien van het gras. Henk Thijssen zal ieder kornmissielid middels een brief precies uitleggen wat de bedoeling is. Over de inhoud van de vergadering zal ik verder niets schrijven omdat onze ijverige secretaris uitgebreid elders in dit blad hierop terugkomt. Op 10


fr

045-3 I gg4g

-.::::':

-[ .::::a

,l Íii i;i

I I

i:ij'l

iti

l

Íiil

,l xi

I

:iil r:i I i:iI

Ili:::i li:

I I

'iiÍ:ïrriitriit

OUTO BP

- station xlimmenderstraat g5 - flimnen, tataíoon:

-

-

-

lll{0$

verkoop nieuw en gebruikt 1e klas occasions met BOVAG garantie in ruil mogelijk reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taxaties en reparaties

8P - station llogereg 78 - Uoercdaal, teleÍoon

revens

cAR-wAsH

0l$Tilllg

H#gfl

lgSs


Voor waE de samenstelling van het bestuur betreft kan ik alleen maar blij zijn. Onze penningmeester in de persoon van Huub Neelis blijfE de eerste twee jaartjes op zijn stoel zitt.en. Wij mogen ons.daar gelukkig mee voelen, want zoals Hans Ypma t.ijdens de jaarvergadering al vertelde; de koekjes kunnen dan we1 oud zijn; de boekhouding wordt door Huub perfekt bijgehouden. En daar gaat het om. Eén vakature Ís echter nog open gebleven. Jarrner genoeg heeft nog niemand zich gemeld. Ook hebben we al diverse mensen gepeild doch zonder resultaat. We blijven zoeken.

zit erin dat er een aantal nieuwe trainingspakken besteld kunnen worden. Interesse is er genoeg. Henk Steijvers heeft inmiddels kontakt gehad mer de fabriek. Het is op dit ogenblik nog niet bekend of dezelfde kleuren gehandhaafd kunnen blijven. I,/e zullen jullie echter op de hoogte houden tijdens de trainÍngen. Henk zal dan zelf weet zorgen voor sponsoring fndien er besteld kan worden, dan zullen jullie dat De kans

meteen horen. De

hlaterleidi

j is

inrichting van de Misschien vijver. kunnen ,we in de toekomst zelfs een triatlon organiseren. Je weet

begonnen met de

het maar nooit. Misschien een nieuwe uitdaging voor Albert VerbunE en zijn clubje. fk weet echter niet of het IVN hier gelukkig mee zou zíjn.

fk begon dit stukje meL een aantal spots, gericht op een nieuw verenigingsjaar . Ik wil eindigen met de hoop uit te spreken dat we het komende jaar dezelfde vrolijke klanken zullen horen als het afgelopen jaar.


ÍEUGDBÏ'LLETTN

De jaarwisseling ligt weer zo'n 2 maanden achter ons en het is tevens een jaar geleden dat ik de jeugdkar ben gaan trekken. Dit doe ik nog altijd met veel plezier,

Àllereerst wil ik langs deze weg de trainsters en begeleiders bedanken voor de prettige sirn€Ílwerking in het afgelopen Jaar. Genoeg serieus geleuterd, we beginne"n nu echt uret het jeugdbulletin. Let op I I : We zí1n met onze jeugdsporU<onmrissie druk doende om diverse evenementen te organiseren zoals:

Pamiliedag:

zal door de evenerentenfaniliedag worden georganj-seerd. Uiteraard zí1n onze jeugdleden met hun ouders ook welkom. U zult voor deze dag een inschrijfformulier ontvangen. Voor meer Ínformatie zie elders in het ch:bb1ad. Op zondag 21 maart,

kommissie een

Speurtocht: Het winterseizoen loopt lreer ten einde. Traditiegetrouw houden we altijd op de laatste dag van de Wintertraining een speurtocht. Dus op zaterdag 27 maart organiseren rÍe voor de jeugd en hun ouders een speurtocht in het ïmstenraderbos.

wij verwachten ju11ie om 13.15 uur (kwart over een ) in de kantj-ne van de voetbalve renisins R.K.H.B. S. te Heerlerbaan. Jeugdkamp:

rk kan julIie

van het

kamp

dH. mededelen dat we met de organisati_e

flinke vorderingen

maken.


5

Voor wat

betreft de invulling van het

prograurma

zijn we rond. ÀIleen de taakverdeling van de begeleiders moet nog nader worden uitgewerkt. De begeleiders zullen te zijner tijd hierover worden geïnformeerd.

voor meer info aangaande het jeugdkamp zLe elders in het clubblad, Nieuwe jeugdleden:

Binnen onze jeugdgroep zí1n alweer enkele' nieuwe gezichten r{raargenomen, ;;ï==ffi;à',! Kremen, Mandy De Leeuw en Rob Willems. Ik wens deze nieuwe leden veel succes en plezier bij S.T.B. Zonerseizoen: Op zondag 28 maart gaat de

zomertijd weer in. Dit betekent voor de STB-jeugd dat er v/eer 2 naal per week zal worden getraind. Voor de jongeren vanaf 6 L/m 12 )aar is dat op woensdag, aanvang L8.30 uur en einde training om l-9 . 45 uur. Voor de jeugd vanaf 1-2 jaar is dat op dinsdag, aanvang L8,30 uur en einde training om L9.45 uur. Op zaterdag is er training voor alle leeftijdsgroepen, aanvang training 15.00 uur, einde 16.15 uur.

Tijdens het zomersei.zoen worden alle trainingen [Yeer of geen weer, d€ trainingen gaan te allen op de Cooperbaan verzorgd.

tijde door. Rest urij a1leen nog jullie veel succes te wensen tijdens de komende zomertralningen. Hub

(Tel.

320222)


6

zrExxxrt)re

Komt het nisschien door het naderende voorjaar, maar de lappennand is nagenoeg leeg- Geen geblesseerden, noch zieken voor zover ons bekend. we onze Mien We1 hebben net enkele hup( Quadvlieg ) zien trainen, pelpas jes

omdat ze zeggen- gehet zo jamvan haar op'r Mien, kunt kiezen, we1 zeker dat geledingen.

-naar eigen nerlijk vindt

blesseerd is en

conditie. nKop of

HKom

olltt, je

maar we weten

je snel terug zult zijn in

onze

Bij de (mara)Ton-training lopen enkele vermoeide knieën, kuiten en enkels rond en dat zí1n er 'n heleboel van de Harries, de Hermannen, van de Johnnen en de Reinen...... Houdt noed kerels, d€ lonkende nedaille in Rotterdam is maar eventjes 60 mm. in doorsnee. rÀ}íILI8DÀG OP

ZONDÀG

2X

ITÍAÀRT

].993.

zè9, jij daar, heb je je for:urulier al ingevuld? Ja jij, voor deelname aan de familiedag ....? Lid zi jn van S.T.B. en niet meedoen ..... Dan alsnog snel het strookje van de evenementenkourmissie invullen en inleveren. op dit formulier vind je verder aIle inforuratie omtrent loop- en busvertrektijden, aktiviteiten en kosten. Zorg dat- je erbij komt, want het beloofd in Alsdorf een fantastische dag te worden nret speeltuin, dierentuin, een brunch in de blokhut. Jong en oud, U waant zícln weer aIs vanouds op kamp. Trouwens het begint aI bij de start, daar bent U al Op (de) Kanp. VeeI sport- en ander plezier ! Hé


ZONDAG 6 DECEMBER 1992

9e KAPELLERBOSLOOP IN SCHAESBERG

UÏTSLAGEI{: Jeugdlooo

A

11(X)

neter

1

Femke Camps

AV 34

19

Yvette Erkens Carolien Gulpen

STB STB STB STB STB STB STB STB

27 31

33 34 35 36 37

Erik hrelting

Bart Kreukels Pim Poisman Guy Vermeulen Xander Schiffelers Thijs Kreukels

03.57 04.38 05.02 05.07 05. 16 0s.23 05.35 05.40 05.57

Aantal deelnemers bij deze 1100 meLer:

Trinlooo -t6 7

10

t2 L4

19 22

39

2850 neter

Roger HendrÍx Paul Mulder Frank Eisenga Maurice hendrix Roger Jansen Tim Welting Karin Muyrers Maisi Robeerts

49.44

STB STB STB STB STB STB STB STB

Aantal deelnemers blj deze trimloop:

10. 32

10.39 11 .29 11 .55 12.23

13.05 ledame 14. 11 29


vervolg uitslagen Kapellerbosloop

1 P. Hagendoorn 33 Rob Riksen 43 Jos Duteweerd 55 Harm Alkema 60 Eddy Verstappen 65 Fons Kreukels 79 Hub Prevo 92 Dre Krol

Unitas STB STB STB STB STB STB STB

00.24.24 00.28.41 00.29.59 oo.29.42

00.s.06 00.30.41 00 .31 .53 00.33. 10

Veteranen Ia

24 Hub Heynen 28 Ed Quaedvlieg 45 Sjef Hodiamont 50 Kees Hoven 52 Hub Erkens 62 Pierre Muyrers 67 Harm van Goor 81 Andre Roumen 85 Sjaak Verheyen 98 Ton Leistra

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

100 l.Jillem Marcus ll2 Wiel Schepers 11ó Jacq. v-d Scheer 126 Henri Giesen

oo.27.42 3eplaats o0.27.52 ffi.29.O2 00.29.10

N.29.L7 00.30.22 00.30.52

w.32.26

00.32.43 00.33.29 00.33.35 00.35.04 00.36.00 0o.37.32

eteranen fb John Hendrix

Wiel

STB

Vonken

eteranen II ? Sj eng Francot 5 Jung Mainzer

09 Albert

Maessen

Aantal deelnemers

aan

N.28.22 le olaats

SÏB

00.30.33 3e plaats

STB SiB srB

Ó0.33.25 3e plaats 00.34.54

?

deze hoofdloop: 139


kostuums kolberts blazers pantalons jeans jassen jacks truien hemden stropdassen petten zakdoeken dasspelden

Speciaal grote maten afdeling in Heerlen

[xJ MIT buro voor kon[oor

@n

prq@klinrichting

c kost- on schoidingswondsystomon

. prol oktmoubi lai rc proj oktstofferi ng o

plafondsystomon o groonvooril on i ng c advioso ontworp o roctlisatio

crkarstroot I 5l ó417 bm àoorlon tel 045 425470 - Fcrx 045 424152


LOOPSPOHT

TENNIS

T

'BACKETS

kennex, Snauwaert, VÖlkl

, BESPANSERVICE

Helty Hansen, Craft, Flaim, Agu, Nke, New Line, Masita;:;F'rank

"KLEDING Nike, Rucanor, Snauwaert, Elelanti, Prínce, Yvori, Adidas

ShoÍtei,,Sub-4

, SCHOENEN

ln de loopaídellng wordt ewerkt met Yl I LMA R U SMAN

Wilson, Nike, Rucanor, Asics, Adidas. Prince, New Balance

KRflMERffi ''

,n\ a\

sa nn n g

rnÀ!r- H''FDSTRAAT

sPffiffil

== :

--I!IY'.'

:-:':-rrE

-I!!If - -r tlrr

rrr

IIIII

II TI ]IIII IIIII Af-

SCHOENEH

Karhu, Nke, Asbs, Brooks, Avia, Etonb, Reebok, AditJas, Sauooni, New BalaÍlce, Merrell

Prince, Flucanor, Wilson, Pro

u372

I--

III

I'E ---

5e

cP'fli!!At5

I---I =:3:: I TIlTE I! IT III

fIIII

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergomet€Í - loopcorrectie sportmassage iioHMERT

I

o'

vAESRADE TEL. 04492_6088

iledisohe §portbegeleiding lleerlen


zondastd':TY.l:

íhwint

PautíËö?j:::l

#ïëïËíËibostoop GEI,EZEI{ IT{

Landgraaf Aktueel.

,-.*:rÈ",ïM

Paul Harcdoorn van Unitar

ion zon-dtg ó dcccmbcr j.L dc ncrcndc uit8rvc vrn ot ireditíonctc KaPcllcrbo*

looo dic clk jaer in dcccm'

tci door dc- S.T'8. wordt gcorganisccrd. Dit jarr nrm cr cco rccordrantd vllr DUna 250 ttlctcn dccl aan dczc looo. Dc cross bcstaat uit 4 omlopen van 1800 m. door

het'kaDeucrbos mct halverwccc dè hstirc co uitputtrodo

klià neer heaecuwcmudc Lo Dclletic. vrn l.ccnbof. Hagc àooni Èieta zich tot halfvct

schuil in dc koPgrocP. Hicrna nam Paul hct voortouw cn u

de laautc halve omlooP rlocg

hii toe en won dczc cg»s in eóo prachtigc tijd van 24.24 min.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 À

l8:

STLVESTERTOOP IJEGBERG

15

K}I.

Bii deze traditionele wegwedstrUd over 15 km op oudej aarsdag in het duitse I'/egberg kwamen maar 3 STB t ers aan de start. 0p dit snelle parcours liep Frank Eisenga een nieuw PR. ! ! ! en werd John Hendrix tweede in de

M45 klasse.

Jos Broere tenslotte probeerde het weer t ns lang blessure-1eed.

na

UITSLAGBil: 42 89 118

John Hendrix Frank Eisenga .Ios Broere

STB STB STB

Aantal deelnemers op deze afstand:

o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

00. 55 .00

00.58. 1 1 00.59.51 266

PR


10

Àachener

Wlnterlauf

L992

AIle begin is uroeilijk, zegt. men. Zo begon het ook met de Àachener tÍinterlauf op 13 decenber j.1. Het plan was om vanuit Heerlen - GÀK-haIte Èe vertrekken en dan via op-denKanp-ha1te. Daar stond een aardige STB-Groep te verr..... (van de kou). Uitgerekend de L3- , welgeteld op deze ochtend en dan ook nog met de Primeur van kille ,n dubbele opstap was touringcar BOOSTEN -deze keer- kaPot.

Gelukkig is de service van dit bedrijf niet van de poes, zodat binnen 'n redelijk kort oponthoud 'n nieuwe bus kon aanrukken.

fngestapt, ingerukt,

mars^ !

Daar gingen we naar de 30" internationale Àachener Winterlauf, richting Vichtbachtal in het Vooreifelgebied. De reis verliep voorspoedig. TiIe telden ca. 40 STB-atleten waaronder 2 kranige dames, Àlice Lendfers en Mien quadvlieg; en natuurlijk de nodige supporters. Iedereen verwachtte gladheid en sneeuw in het berggebied, doch bij het uitstappen was daar niets van te zien. Gezien het seizoen was het zelfs redelijk tot goed loopweer, iets te vochtig wellicht, bijna windstil. Om 10.30 h. klonk het startschot. rrl,os Manner, HaIs- und Beinbruchn De heren over de weg, '/ HÉÍ-|oo ttv2'l ,*,È) dames via een trleukrr .,c rg bospaadje. Het parcours was voor de meeste 3, a -4 deelnemers wel bekend, maar het bLijft altijd lreer boeiend om dit golvende landschap al rennend te doorkruisen.

i:ji:;:;'-X

Hierin is t'die

von

BrËcke

Corne I iaurriinster

n


11

het latere gedeelte door het Àacheàer TíaId is van bijzonder kaliber, klinrren, dalen, Een kan er minuten winnen maar ook verliezen. De route is ca. 18200 neter. De organisatie was rteer in goede handen bij de AfV (Àachener Turn Gemeinde L862t , Íraarvoor trulde. Zelfs bij de 30" editie kon men nog spreken van een verbetering. De,ze keer door het ruiurer plaatsen van KM. aanduidingen. Prina, houden zo. een

lastige bult.

OoI<

Het enthousiasne, de aanmoedigingen en belangstetling langs de route lraren als vanouds uitstekend. Erg prettig als zich daaronder ook STB-supporters bevinden, die met bijna onmogeIijke inspanning boven het steuqeluid van onze oosterburen uitschreeuwden' De race als zodanig moet men zel,f lopen om de 'charme' ervan te proeven. Iedere deelnemer(ster) beleefde het op eigen wijze, had z'n inzinkingen en opvering€i, precies zoals het parcourssilhouet. InzinkingèD, herstellingen,'rt laatste krachtinspanning, zíi horen bij deze ook voor STBtraditionele race. Onze beide dames hebben zich goed geprofileerd, voor Alice was het haar eerste ItWinterlauf Í, terwijl Mien L2 seconden afknabbelde van haar race in 199L.

Bij de heren finishte Hub Helmen als eerste STB-er in 66.36t Proficiat Hub, daarmee ben je 39' in een veld van 1065 gefinishten. Ed Quadvlieg kvam na 68 urinuten a1s 2" STB-er de Sportplatz rtAm Chorusbergrt opdraven. Daarmee ttevenaardert hij l{ien, die 2e STB-er werd bij de danres. ÀIs 3e STB-atIeet, hoe kan het ook anders I zagen we John Hendrix in 68L ninuut binnenkomen. Daarmee was hij 65' in het gehele veld. WeI gefeliciteerd.


12

De overige uitslagen staan elders in dit dat §TB dit clubblad uret nog de aantekening rMann§chaftswerttrngr

jaar als mannenÈeam, een 1' plaats behaalde met het quintet H. EelmenE.Quadvlieg-J. Hendrix-K. Hoven-iI. Dtrteweerd in een totàaltijd van 5'45'56n. Totaal 15 herenteans net als snelste tijd 5"26'53tr. overi.gens zí1n dit cijfers beste vrienden, waarover je je niet aI te druk behoeft te maken. De 30' !{interlauf was voor §TB een geslaagde, sportieve en leuke meeting. Àls douceurtje nocht men na de douche ret de evenerentencorrqissie nee naar de kerstmarkt, alias Gliihseinnarkt, in Àken. De snelle doortocht over deze narkt Ieerde dat het einddoel eigenlijk een gezellige tap betrof. Wel ja, die vond nen wel in de Keizer-Karel stad. Het was er nog enkele uren 'stevig' gezellig. ffiE

tuÉ 8chà1

Tiitrnes: 'Do hàste àrnrer e schön Feuerzeug. Fr:nktloniert dat och ?' schàl: ,un wie. PaB ens op., Er knipst. §Íchts. Er knipst noch einmal. Nichts. Knlpet rieder. Es funktioniert. Tiinnes: 'l,!ach et noch ens. Dat sor anr Engk ene ZotaLL.' Der vorgang wiederholt sich. Tiinnes: ' LoB nich och ens versöIcen,, Ttlnnes

knipst und hat sofort

,#.ffi

Feuer.

S,::i'":'i:."Hli;sr kapott Jenacht.,

er

(Kölsch). "tI


30, Aachener WinterlauÍ

13, Dezem[er lg92

Uitslagen

SEilTOREI{: L4L 161

L69 202 282 292 303

564 687 745 975

VEIIMIIET: 39

60 108 205 249 701 435 442 448 452

Jos Duteweerd Theo de Leeuw Harmen Alkema

Frank Eisenga Ger Schaffhausen Cor van Haaren Hub Prevo

John de Leeuw Frank Kozole E.de Jong Frans l,liering :

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

01 . 12.08

.13.06 01 . 13.26 0L.14.29 01

01 . 17. 15

01.19.00 01 . 18. 17

01.25.34 .29.33 .30.33 .36. 1 1

01 01 01

lí 40 Hub Heynen Ed Quaedvlieg Kees Hoven Jos Janssen

J.H.H.Janssen Dre Krol Ton Leistra

Louis Cordewener l,lillem Marcus Ben Otto

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

01

.06.36

01 .07.59 01 . 10.41 01 . 14.37 01 .15.89 01 .21 .50

.22.08 4L,22,20 oL.22.32 o1.22.37

01

2"pl.


14

AacheneÍ WinterlauÍ 608

733 740 754

JohnSchoenmakers Harry Vermeulen Huub Leumakers

880 935

Jan Vink Henri Giesen Hub Welting Rein Reusink

VETERA}íEN:

N45

65 196 247 393

John Hendrix Theo Schmeits

768

Jacq.Senden Hans Ypma

Bi5

915

Wiel

Vonken Jan Manders

oL.26.25 01.30.05 41.30.22 01.31.00 oL.33.24

SÏB STB STB STB STB STB STB

01 .36 .47

01.39.42

01.08.32 lepl

STB STB STB STB STB STB

14.20 0L.15.47 01 .20.50 01 .32.01 01 .38.46 01 ,

YETERANEil: Èí 50

375 385 585 650 764

Jung Mainzer

VETERAI{EII:

624 879

Harrie

oL.20.14

STB STB STB STB STB

01 .20.33 01 .26.01 01 .28 .01 01 .31 .46

Ed Schiks

STB STB

01

Alice Lendfers Mien Quaedvlieg

STB STB

01 .34 01 .35

Sjef Rittebeks Jo de l,iit Albert Maessen Ger Knauf 55 Paas

oL.27 .O2

.36.47

DA}í&S

836 8s6

Totaal aantal lopers bij deze wedstrijd:

1064

.49 .54


0o öRA

{à;A

sm\, n-'I

-T C g,;c

15

KERSTCROSS AYON

26 dec

Deze cross Seorgani-

seerd door AVON mag tot de z\1 aarste g wel crossen van ons land 0 - geteld worden. t" or dat de

i,b,

':9:1

op 2uk"rstdag gelopen

,";;:Í;'-"'e

zal

het

Bii deze 31" uitgave van deze wedstrUd deden zo'n t e1f tal STB ers mee r.raaronder enkele i eugdleden. Paul }tulder sloe g zijn slae bU de 1000 m ' HU werd eerste in een tUd van 3 min ' 7 sec ' Eèn EUd waarop zích menig volwassene op stuk 1oopt. Roger Hendrix veroverde een tweede Plaats bU de j ongensB. Hii liep de 29OO m. in 00'10'11' Ed_Quaedvlieg tenslotte liep een verdienstelij ke derde plaats bij de vet. AV -

UITSLAGET{:

Hoofdloop

f,NAU

Heren en Veteranen 9800 meter:

John Vermeulen STB Ed Quaedvlieg 28 STB Schmeits Theo 36 Aantal deelnemers bU deze afstand:

00.3t .28 00.37 .3r 00.39.58

1

51

Volksloop 6300 Eeter:

31

Harry Vermeulen

AantaL deelnemers:

47

Yolksloop 9800 meter:

srB

o fl

LL

??

00.3r.02


16tg

35 4'3

iluub Neelis re Roumen Ton Leistra

00.43,t7

STB STB STB

And

00.44 .06

00.45,00

Jongens B 29OO meter:

I 2

R.Courage

Cae sa STB

li()8(,r llentlr ix

r

oa .09 .44

00.10.11

Volksloop jeugd t/n ll jaar: I K.C;rllcmijn Unitas lb X.Sclriffe-Lers STB l)1

(l

.Vcrmeulen

00 .0 3 .49

00.0s.37

STB

00 .0 5 .42

Volksloop jeugd 12 t/a 15 jaar; i I)aul Mulder STB (r R.Jansen STB 0- 0 -0- 0-

0

00.03.07 00.03.49

-0-0- 0-0- 0-0_0_0

zurpNEp. KAHproEilscHAp vELDLOgp B.Op

ZOOIÍ

3 jan.1993

lleren Ycteranen I (r

(1145)

A«l van Hest John llendrlx

TRR

o0 ,25 . 42

00.27 .24

STB

Aantal dcclncmers in deze klasse:

17

Jongens B-j unioren

I

Jerocn v.Dijke

THOR

00. 12 .03


7

Roger

Hend

ri

Aantal deelnemers bU deze loop: 0-

00. 1 2.59

STB

x

30

0-0-0-0- 0-0- 0-0- 0- 0-0

29 Int, ABDIJCROSS Ă?gg?ii,;r jan Jongens B 4100 Eeter:

1 Ralf Courage Caesar 4 STB Roger Hendrix Aantal deelnemers bij deze loop:25

00.13.50 00.1 4,40

Jongens C 2650 meter:

1

Paul Mulder

STB

Aantal deelnemers op deze 2650 meter:

00.09.4(r 25

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 18e Silvesterlauf hlegberg 15 km. 3l dec.1992

1 42 89 118

Paul Romkens John Hendrix Frank Eisenga Jos Broere

Achillis-Top

00.47 .32

STB STB STB

00.58 . 1 1 00.59.51

00.55.00

oudej aarsdagloop liep Frank Bi-senga een nieuw PR . op de 15 km. en werd John Hendrix tweede in de M45 klasse. BU deze traditionele

0-0- 0-0-0- 0-0- 0-0- 0-0


18

ÀBDYcRoss L993

op de laatste dag in januari werd de 29e Àbdycross georganiseerd. ferwijf de oudere jeugdleden richting Bokrijk reisdèn, meldden zich 8 STB-ertjes beneden L2 jaar aan de start van deze cross over 1-250 mnabij de schitterende omgeving van Rolduc. Rond de klok van kwart over tien was het aI een drukte van belang. Tussen de vele kinderen, die veelal gestimuleerd door leerkrachten van basisscholen uit de oostelijke Mijnstreek waren komen opdagen, kon je ook onze jeugdleden Piur Poismans, Jimmy Janssen, Carolien Gulpen, Hub Renssen, Ànneke Kremer, Xander Schiffelers en Bart en Thijs Kreukels ontwaren.

Na het gezamenlijk inlopen onder leiding van

Lynn, startte de eerste race om exact l-1. Oo uur voor jongens en meis jes *4 tot en net 10 jaar. Na het startschot verdrongen de ca. 200 kinderen zíc}r om een zo gunstig mogelijke positie te verwerven. En jawel hoor, door a1 dat gedrang zag 1e enkele kleintjes a1 vaIlen. Ca. 5'4O sec. later konden de ietwat kleumende toeschouwers de snelsten aI over de meet zien vliegen. De strijd om de

eerst aankomende STB-er werd uitgevochten door de klasgenootjes Carolien en Bart. Carolien die uit het achterveld aan was komen stormen, had Bart vLak voor de finish in haar vizier gekregen. Bart die daar de laatste meters lucht van had gekregen wist haar nog net eén tel voor te blijven. (6 min. 54 sec. ) De overige plaatsen werden bezeX door achtereen volgens Pim (7 min. 8 sec. ), Jinmy (7 min. L7 sec. ), Xander (7 min. 55 sec. ), Anneke,(8 nin. ) en Thi js (8 min.04 sec. ).


Bij de tweede loop }iep Hub Renssen bij de 19 LL/12 jarigen dezelfde afstand. Hij eindigde in een mooie 7 nin. en 2 sec. À1 nret aI mooie prestaties van onze allerjongsten.

De Abdycroes door een JeugdbrÍI Op Zaterdagmorgen, om 10115

uur vertrok ik,

Roger, met nijn vader en meneer Jan Manders naar de Àbdy-Cross. 'n Stel kraaien zat nog op 'n kale tak te

dutten, maar wij waren a} trklaarwakkerrt met onze spleetoogjes. Mij doel was om de 2650

neter

te gaan lopen, d€ beide

ureneren

bij trtij

hadden

het op de 5500 meter voorzien. Na het afhalen van de startnurmers kwamen vre nog meer STB-ers tegen. Het was zo gezeJ-lig dat lre aan de klets sloegen, hetgeen mij ook aardig lukte. Het 'grote' publiek bracht bovendien 'n echte wedstrijdsfeer. l{ij zijn toen toch maar gaan inlopen, €D tevens terrein gaan verkennen. Notl ik vertel je, best een zware route met 'n supersteile kliur, waar de vochtige bladeren onder je vandaan slippen. Ook de verkoudheid van de week ervoor werkte nog bij ne na.

startsein wist ik 1L.44 rnin. later toch alweer te finishen, lraarmee tevredenheid en voldaan gevoel bij ne terug kwamen. Ik zag toen ook seen kraaien Na het

-À'

g


STBIERS VMRAA}I

II{

E}+IÀ CROSS.

De op zondag 21 febr. gehouden Emma-cross over 10 km. en georganiseerd door AVON werd een succes voor de STB Op het gedeeltelijke drassige parcours werd Ed Quaedvlieg tweede achter de winnaar Pascal Driessen vaÏ-G organiserende vereniging. En niet te vergeten Rob Riksen. Rob rukte uiteindelijk op naar een prachtige vierde plaats op slechts 23 seconden van Ed. UITSLAGEN:

1 2 4 7 12

Pascal Driessen Ed QuaedvlÍeg Rob Riksen Jos Duteweerd Theo Schmeits

Aantal deelnemers blj deze cross:

Avon

sTB srB srB srB

00.36.26 00.37.03

w.37.26 00.39.39 00.40.36

29

Hendrir ïron met een sLraatlengte de 1600 neter loop bij de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Klasse, Roger Er deed ook nog een moedige dame mee haar naam: Joyce Hodenius. Zij startte zelfs op de 5 kn dat betekende 3 ronden over dit deels modderige parcours Joyce knam als tweede dame over de finish in een tijd van 26 min. Joyce, petje af. Roger

N.B I)e

tljd

van Roger Hendrix was 00.05.56.

r0-(}-o-0-ÈÈÈÈo-o d'\

'i'


nodesehoenen

N

BTCRIJN§

'?+ft11,

ICI(EH:. Ir:

vOERENoAAL TAASIhICHT

VdlkentuÍgeíweg { I Semebrweg 90 rd 045 75r700 ret 043,621515


Assu ra nt i e-adv iesbu rea u E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen '

.: . .:.1 ,.: 1,.

,.

,.

Kerkplein 18 - 6372 EZ Land§rààf ,Tel. 045-319655 - Postbus 31 229'6370 AE LandgraaÍ" , ,, ' ' ,..,


NIEUW

* NIEUW *

Yvonne SÍntzen uit Mechelen. Geb. 17-08-1961.

Per

NTEUW

1 JA

N.

,93.

Mandy de Leeuvr

Carla Wrllems

uit

urt Heerlen. Geb. 14-10-1986.

Heerlen. Geb. 02-06-1961

Personcrli«r Marj

uit

o Pintarrc

Trny Schefíers

urt

Landgraaf. Geb. 1.4-1.1.-1957.

Partr3 -ltlrtt Geb. 17-09-1937

Emma Kremer

Josée Borghouts Echt. Geb. 17 -03- 1962

uit

Landgraaf. Geb. 01-02-1987

urt

.

Ruud Lreskamp

Petra Saccol

uÍt Landgraaf. Geb. 05-08-1966.

-rC NIEUW

.

Erik Hoesbergetr uit Heerlen.

uit Landgraaf. Geb. 13-10-1955.

Geb. 02-05-1956.

Brigrtte Betnaerts

INgrrd Schrffele

uit Landgraaf. Geb. 78-02-1.952.

urt Landgraaf. Geb. 25-09- 1958.

Frans Wiering

Susan Gerrrtsma

Amstenrade. Geb. 0B-09-1958.

Geb. 20-06-i965.

urt

*

NIEUW

uit

*

Brunssum.

NIEUW


22

GEFELICITEERD

MAARï 1993.

APRIL 1993.

01 02 03 06 07 09 10 12 13 15

06 07

ll,JÏEL VONKEN ANNEKE VAN LOO

HABBIE DE BLOCK ROGEH JANSEN

RALF DE

LEEUW BOSEMARÏE MEYS

MÏKE CRÏLLEY MARTIJN SCHOLTEN JO DE !'JIT

t7

LOE WALÏER JOSEE BORGHOUTS

18

MARCEL VEBHEYEN

18 2A

JAN MULDER PEÏER JANSEN

22 22 23

JOHN HENDRÏX

26 29

JAN MONDEN PAUL MULDER HUUB NEELIS PAUL PREVOO

30

GER WOLVERS

31

MONIEK LITJENS JOHN SMEETS

31

(Abraham)

.

CI7

JOS JANSSEN MABLIES KOEKEN ANNEKE KREMER

07 HUB WELTING 07 MARIE LOUISE STARMANS 09 ERÏKA HANDELS 17 PIM POISMANS t4 WILLEM MARCUS 15 ALBERT MAESSEN t7 BIKI HENDBIX 19 JAN MANDERS 20 VICKY TEEKEN 22 JO WIEBTS 23 EBIK KBAMEH 23 BEN OTTO 24 JOHN SCHOENMAKERS 26 NOL PAGEN 27 HABBY PAAS 28 COR VAN HAAREN 28 JACK LENDFEBS.

-,.-:

ProÍiciqt

ProÍiciqt.


ruDffiilTER JGGING BOTRIJ(.

23

0p zondag 3l januari j.l. werd in Hasselt de Midwj-nter Jogging georganiseerd door de Bokrijklopers onder leiding van Leon Fels. werd door zo'n slordige 518 lopers deelgenomen aan deze crossDe opkomst van STB vond ik persoonlijk een beetje tegenvallen wat niet wi1 zeggen dat er een zeer goede sfeer hing.

In totaal

zijn zaakjes zoals altijd prima in orde. 0p de eerste plaats moet mij van het hart dat deze cross Leon Fels had

over een schitterend parkoers geleid wordt. Je loopt langs een prachtig kasteel en rond diverse meertjes.

Je kunt kiezen tussen 5 , 10 of 20 kilometertjes afzien. Aan de

5 kilometercross werd

deelSenomen door de

r{,eten, Tim trlelting, Joyce drie STB is zi-jn deze drie Waar Hodinius en Maisie Robeerts. jeugdleden altijd we1 terug te vinden. ÍÍm eindigde met een rijd van 2325 min. terwijl Joyce en Maisie reàpektievelijk 23.O1 en 23.32 min. nodig hadden om over de finish te geraken. Volgens deze jeugdige atleten zat er verschil in de tijden De iitslagenti3sien gaven zo'n dikke tien seconden méér aan. Over fanatiek zijn gesproken.

musketiers van STB

, te

ttlelting hlas de enigste STB-er die deelnam aan de 10 kilometèrcross. Hij kwam onderveg zo sÈuk te zit;en, dat hij mij nog niet meer langs de kant van het parkoers zag stàan. En om mij kun je toch niet heen, zotr 7k zo ,"gg.n. Hub deed dat dus wel en had 46.50 min. nodig or-àan de finish te komen. Geen slechte tijd vind ik' Hub

Het deelnameveld van de 20 kilometercross was drukker bezet. Wiel Voncken, Harry Paas, Henri Giesen, Ger Knauf en Albert Maessen maakten er een onderlinge

wedstrijd van.


Voncken , altijd al rap van leer gehreest, was ook nu weer de snelste van dit stel. Met een tijd van I uur 25 minuutjes en 18 seconden uas hij de eerste STB-er. Overigens uas meneer Sneets uÍt NÍeuwenhagen niet alleen de eerste SÏB-er bij de wedstrijd maar hij was ook als eerst aanwezig in de kantine van de

l'/iel

organiserende vereniging. Goede prestatie Eoch! !

Harry Paas flitste met een tijd van 1 uur 3L ninuten en 58 seconden over de streep. Hfj zegt nooit zo veel maar lopen doet hij akelig snel. Henri Giesen, Ger Knauf en Albert Maessen zaten kort bijelkaar in de buurt Deze mannen gingen respektievelijk in 1.34. 18 , 1.34.21 en 1.34.30 over de finish. Van Henri moet gezegd worden dat hij verschrikkelijk goed is gaan lopen. Ik r*eet nog dat deze jongenan na een uurtje lopen het licht uit de ogen ging. Als je dan nu ziet dat hij 1 uur en 34 minuten loopt over 20 kilometer en daarbij dan ook nog een ervaren rot zoals Ger knauf nog vlak bij de fj.nish voorbijloopt, dan noet je over een goede "moraal" beschikken. Goed werk Henri. Over Ger Knauf kunnen we kort zíjn. Nornaal is het gezegd Hoe ouder, hoe gekker maar bij Ger is dat; Hoe ouder, hoe sneller. Albert Maessen zegt niets. Hij loopt en blijft lopen. Hem kun je vergelijken met een diesel. Dat loopt altij.'I.

Supporters waren er

ook. En uiteraard

uit alle

windstreken,r

Deze keer kwamen ze uit Schaesberg,

Heerlen, l'Í,aastricht en zelfs uit Breda. STB

is

en

blijft

internatÍonaal aan de weg tÍmeren.


JAARVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING

STB

VAN

10

T5

FEBBUARI 1993.

deze Alqemene Ledenvergadering was niet 50 leden, incl. 6 Bestuursleden. Afwezig met kennisgeving: Frank Eisenga, Anne Marie Ypma, Mary Prevoo en Jacques Senden. De Voorzittel opent de vergadering om 19.45 uur door alle en A>- oP deze AIg.Ver Voorzitter, gaderin! van de STB. Hierna gaf de "Qh, afgeloZoals gébruikelijk, een terugblik op het -ta{b pen jaar. Het meest . DIG opvallende is dat we hier nu 1rr rebr. terwijl dat in het verleden bi.'i -oQ9V' kaar zijn - el- .rSNóv. was. Dit alles heeft te main steeds ken met het boekjaar, dat loopt van L Jan' t'ln .X,}P t' 31 0ec. Tot slot wenst de Voorzitter dat we vanavond niet a}leen een vruchtbare maar vooral een prettige vergaDe opkomst

bii

dering zullen hebben. De notulen van de Algemene Ledenvergadering

d.

d.

12 Nov. '91

Hierna volgde het Jaarverslag van de Secretaris waarin wervergadering den aangehàafd vergadering Zuid, KNAU, oÀderhoud met AV0N, regio- J.l^de KNAU,Sportstichting en de Ge- *{,,Rila,r meente Landgr. 1e l-edenHet verheugende nieuws is de formidabe- <'(§, 'len-4{G groei van het laatste halfjaar. ï;;;i; trze Iestand op 31 Dec.-92, 218 Leden. Daarbij komen deschillende gemeenten. den uit 20 verHet verslag van de Wedstrijd-Secretaris was -.flÍB cht kort og§I\)\'- en k 9Y vermeldin met van zijn of haar gelopen wedstrijden van afstand en gelopen tijden. Het door aIIe leden ontvangen financieel overzicht over een iets langere periode (15 mid.l gltvoeriö toegelicht. Huub dankt hieffi bij het opstellen van dit ffijgestaan overzicht.

COMMISSIE


De Kascontrole-Commissie doet onder humoristi-sche wijze ver. Niet onvermeld mag blijven dat aI-

les in perfekte staat is bijgehouden met de handUniek in deze tijd van computers. Dat ze de Penningmeester dechargeren moge duidelijk zijn. De t^Jedstrijd-Cie gracht verslag

uit

Albert Verbunt. De

,via werden naar voren gehaald. Van hàrté bedankt . D§, werden de 4 sponsors die bereid waren de STB te;1§V' steunen. Met dank en opsomming van mensen in de Cie besluit Albert zijn be-

íàil

,"0*np§P

kwam dÍtmaal van Hub WeIeugdleden. Er werd aan diverse wedstrijden deelgenomen. Tevens werd een bezoek gebracht aan de zwembaden van Beuver en Gulpen. Uni.eke vermelding voor het jaar '93. De Jeugdgroep gaat op kamp op 2,3 en 4 JuIi op een kampeerboerderij te Epen. Cie is uitgebreid met 2 personen met assistenti-e van 5 ouders. Hub besluit met een hartelij ke dank aan ieder die zic het afgelopen jaar voor onze jeuqd heeft ingezet. .Iht,-van Ger Knauf org De Evenementen-Cie onder leiding

Het verslao van de Jeuqdsport-Cie

jaarstreí-fen. -uG)^- De evenementen waren al}en gezellig én druk bezocht, . -u'OlVn-- Ook werden enkele 50-jarigen in de bloemetjes gezet. -"{§§lr. HoogtepuntwasdeMarathonvanBertijnop27Sept. De plannen voor '93 zijn: een familiedag op 2t maart te AIsdorf alsmede deelname aan de Marathon van Rotterdam op 18-04 Zoals het zich nu laat aanzi.en wordt er geen buitenlandse marathon georganiseerd. L,Jel- is voor 1994 gepland om deel te gaan nemen aan de 25e Marathon van New York. Vervoloens brenot Henk Thiissen verslag uit van de Cooperzoals verlichting, groenbaan..Gaat @n vorrzi.ening, onderhoud t r- achterstallig onderhoud van de aannemer, [Ieedlo- -al,È]u kaal,parkeerplaatsen. Nieuwe viiver en movijver plannen ziin: -r{ÍPolannen zijn: -ÍdFP- waterpunt,afwerking Coopervan de toplaag verbetering ter oelijkheid . S-de omtrent toelichting uitvoerige 6aan. lF'J- Henk doet de voorgaf men Na stemming verschillende mogelijkheden. keur voor verbetering van de toplaag. Hierna last de voorzitter een pauze in van 15 minuten.


27

Het^volgende gespreks- en agendapunt is de begrotÍng voor 1993. Het ont Iïcnt. De vergadèring óaat aócoord met de begrotingscijiers die op papier staan.

Hierna volgt de

zittergaatn

start en plaats

van de trainingen. De voor-

nbeide startplaatsen. Door ontstane spanning en onrust bleek niet ieder het hier mee eens. Je kunt het 200 mensen niet alle-

zin maken. Men stemde in via handopsteking zich uit te willen spreken over de6l-,- startplaats in het

maal naar hun

volgende winterseizo'en. Voor"0p d"-UtLfÀ-- kamp" stemden 9. ïerwij I er !2 die de voorkeur gaven "fíI,$llr, aan de bijeenkomst bij Toyota-garage Mengel-ers. '4 De VoorzÍtter hoopte dat iedereen zich bij deze beslissing zal

neerleggen en verwacht dat het gezonde verstand zaI zegevieren. Harry Vermeulen brengt verslag uit over de Marathon New York in 1994. Er zijn 2 aanbiedingen binnen. Een 4/5 daagse en eenT-Gagse. Harry licht beide evenementen nader toe. h/aarbij de meeste voorkeur uitgaat naar de 7-daagse omdat deze meer te bieden heeft en qua prijs stukken voordeliger. Het volgende agendapunt is de kandidaatstelling Bestuursfunktie en Bestuursverki Ypma is aftredend en OnsGuwel@e-Marie geeft zich niet herkiesbaar. Deze plaats blijft vakant daar zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld. De Penningmeester van de STR . ÈrG Huub Neelis werd herkozen. Vervolvan de diverer de samenstelling var

o<g§'"J?l-.1. se -.py$\Commissie 1Ï!t-' EOstrijE'-Cïe: G.n Manders, Albert Verbunt, -Wqd_*11jdTï"

Reinder

Eeusi-r*-, Janl4ffi, Jos Meyer en Jan van V1iet. Redaktie-Cie: Ed Schiks, Annelies van Vlodropr Henk Tht-3ssen en meo Schmeits. Kascontrole-Cie: Harry Paas, Jo Wierts. Res: Jos Meyer. ffienten$: Ger Knauf , Harry Vermeulen en Huub Prevoo. J@portf,ïe: Hub Welting, Piet Renssen, Fons Kreukels en de trainsters: Ilona Kessels en Lynn de Ley. Onderhouds-Cie: Cor van Haaren, Jos Duteweerd, Ïheo Schmeits

un, zittrnnictstil

.oo


28

André Roumen, Hub Gerets, Ton Mrseré, Jung Marnzer, Herman Rutten, Harm van Goor en Frans Hodrnrus.

Hierna volgde de Rondvraag. Voor de rondvraag gaven zi-ch op: Ed Schiks en Wiel Vonken. Dhr. Ed Schrks; vraagt zi3n aandacht voor het feit dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de Cooperbaan door andere verenigrngen. Dit heeft vaker geleid tot een behoor lijke bezetting. Ed vraagt verder of deze verenigingen kun nen benaderd worden en/of genegen zijn een vergoeding te wrLlen geven. De Voorzitter antwoordt hrerop dat dit feit bi3 het Bestuu Gkend-i§Gn bovenaan staat op de besluitenlrSst. Er zaI in het voorJaar gepraat worden met die verenigingen di-e daar gebrurk van maken. Dhr. WreJ- Vonken; heeft de dankbare taak om met een specide Voorzitter en overige Bestuursleden Mnk, te complj-menteren voor hun "perfekte" bijdrage het afgelopen j aar. De Voorzrtter dankt Wrel voor zrjn compfimenten van dank eí-noopt op eenzelfde voortzetttng voor het komende jaar. 9_lf4_!l!g: nrets meer aan de orde zijnde dankt de Voorzitte eenreder voor de rnbreng en aanwezigheid en wenst i-edereen we1 thurs.

-o-

o

- o-o

-o-o-o- o-o-


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Telefoon 045-31 1625


STFJBIIGDTA}íP.

29

In ons vorige clubblad hebben we al verteld dat we op 2,3 en 4 juli a.s. met onze jeugd oP een leuke manier de bloemetjes gaan buiten-

zetten.

Iedereen weet het inmiddels; l{e gaan op kanp op de kanPeelboeiderii ttHet Bovenste Bostt. Ik heb van Hub Welting en de overige leden van de jeugsportkonmissie te horen gekregen dat ik jullie nu àéér mag vertellen. De vorige keer was dat trouwens nog

niet

bekend.

eerste plaats wil ik ju11ie vertellen dat de gót"1" organiàatie in handen is van Hub 1;elting,Piet [ensset , Fons Kreukels (alias Ome Guus), Ilona Kessels en niet te vergeten Lynn de Ley. Daarbij zijn nog een aantal ouders ieer aktief. Ze komen uit alle windstreken. Er zijn zelfs leden aktief die zelf geen kinderen hebben. Prachtig toch! ! !

Op de

club bijelkaar te 0p 1 juni a.s. hopen we met de hele ttCarré " te Schaesberg' kómen- in het Gemàenschapshuis Iédereen za1- daar echter persoonlijk voor worden uitgenodigd. De sluitingsdatum öm in te schrijven is vastgesteld op 31 naart. In verband met reserveringen zullen we moeten weten hoeveel kinderen mee zullen gaan. De kosten bedragen Fl. 30r; vooÍ het eerste kind; F1.25,- voor hei tweede kind en Fl. 2O,- voor het derde kind. Een smakelijk prijsje vind ík. Zeer zeker a1s ik zie wat onze jeugdige deelneners geboden wordt '

Het vertr ek zaL plaatsvinden op vrijdag 2 juli..omstreeks 18.00 uur vanaf íret winkelcentrum "Op de Kamp "' Aanvankelijk zouden we vanaf de markt in Schaesberg vertrekken doch deze plaats wordt op dat moment ingenomen door de marktkooplieden; met andere woorden, er is markt'


30 om het jeugdige De volgende dagen zuIlen gebruikt wbrden met houden te bezig volk op een vaÈkundige manier andere allerlei en onderandere een zeskàmp, wandeling

spelletjes.

een heus kampvuur gehouden. De brandweer op de hoogte gebracht' ;;; Ép.. is inmiddels hiervanonderr.reg was werden voor sTB dat Toen men hier vernam gereserveerd. brandweerautots die avond meteen twee tijdens het beloofd mij Kreukels ör".ig.n= heeft Fons Fons wist zingen' te Volkslied f.urprirt het Limburgs over niet zong echter niet meer de juiste tekst.Hij groen eikehout' gro." groen eikehout maar over Brands Limburg zou trots op hem moeten'zLjn'

ook wordt

er

voor wat het eten betreft mag ik nog niets verklappen. ueten sanen te We hebben een vakkundige keukenploeg je Je noet zal bedienen. wenken die jullie op lekker zal maar verwachten "rufi". natuurlijk geen dinei àansanf het zeker zíjn.

Tijdens de nachten hoeven jullie ook niet bang te zíjn. gnl nieuwe kommissielid Piet Renssen is werkzaam bij de Gemeentepolitie en za1 stnachts voor de bewaking )orgarugun. Zijn diensEpistool zal echter verwisseld worden met een waLerpistool. Piet za1 Postvatten in de ààurop"ni^g, gelegen tussen de jongens en meisjesslaapzaal Dir moet tóch een-heel geruststellend gevoel zijn voor de ouders vind

ik! ! !

0p zondag 4 juli hopen we omstreeks 09.m uur de zaken te gaan inPakken om vervolgens nog een fikse wandeling te gaan naken in de omgeving van het Bovenste Bos rr:lrrp Het wachten iÈ dan oP het vervoer. Maar zovèr is he gelukkig nog lang niet.

Eerst gaan we er eens \

van genieten. Veel plezier!!!!

goed


Nleuwjaarstreffen

1993

Er wordt wel eens geopperd dat Erwin Kroll zo slecht weer kan maken. Nou ja, maken lukt hem natuurlijk helemaal niet, maar z'n weersverwachting voor de zondag van het nieuwjaarstreffen was perfect. Het was die ochtend prachtig qreerr w€ schrijven L7 januari. Onder grote belangstelling stroomden STB-Ieden, komplete gezinnen 's-ochtends bij elkaar om het traditionele nieuwjaarstreffen te feesten.

Plaats van onÈmoeting was de TCN/STB-kantine. Zoals gebruikelijk zou dit weerzien in het nieuwe jaar, de meeste sportslui hadden elkaar toch aI eerder getroffen, met een sportief gedeelte beginnen. Een uur tot Lu.l-5 over de Brunssummerheide, èD zo te zien had men er wel zin in. Er werden vlotweg 5 groepen geformeerd.

.....kom op mannen, de Heide lonkt weer

!

Hups, daar stoof de eerste groep al w€9, de snelheidsduivels Vlie1 Voncken en Jo van Vlodrop Ieidden de dans en gaven hun volgers een lesje in snelheid. Tenminste dat zei. Wiel, toen we hem later informeerden naar de hoogtepunten. Een andere lopersgroep ging onder de bezielende leiding van Ger Knauf de heuvels in. Snelheid iets gematigd, maar bij Ger zí1n verrassingen niet uitgesloten. EnkeIe lopers hadden toch wat problemen met de voehtige Iucht, doch het verlies aan manschappen in de Ger-selectie bleef beperkt. Na l- uur 5 min. finishte men bij de kantine, moe maar voldaan.

Ànnelies v. Dijk nam de lopers en loopsters in een iets rustiger tempo onder haar hoede. Zíi deed het nog het meest professioneel met een heuse, ingelaste warming-up.


,L

Dat beviel de jeugdgroep ook wel en spontaan sloot ze zich bij Ànnelies aan. Daardoor werd onze Hub werkeloos want hij v/as aanvankelijk met de jeugdselectie vertrokken. We zagen hem dan ook even later alleen over de prairie zhrerven. De laatste groep, wandelaars, ging onder leiding van Cor Robeerts.

'Ftï-*hffi*,ïffiïiïr:: het 'beest' bi 1 zícin had., hun hond. Kun je nagaan, de frisbakken wandelclub van STB, richting Rode Beek ! Het werd voor de dieren dan ook een héérlijke plons in het frisse water. tà \y'

Na alIe uitzwervingen waren de STB-sporters binnen L,5 uur $reer terug op hun basis, het feestelijk gedeelte kon beginnen. Het mocht gezegd worden, dè verzorgíng was pico bello; heerlijke broodjes, met vele soorten limburgse vIaai. Verder koffie en thee te over en pittige tussendoorhapjes. Dit allemaal werd op regelmatige tijd met een

stevig glas pils gespoeld.

Het nieuwjaarstreffen kenmerkte zich als in veel 'loperslatijn', maar ook in vlijtige acties van plichtsmatige organisatoren. vanouds

Zo verscheen het Rotterdam-Marathon trainingsschema van de hand van Ton en Annelies ten tonele. Pittig genoeg voor onze primeurMarathon-Iopers, omdat er zelfs 'n 3-ta1 drieuurs-lopen in z'n schema zitten. Die Ton toch !

Het gaf lreer eens aan hoezeer STB leeft en

vooruit blikt.


33

ook jeugdleider Hub had 'n dadendrang. Hij ronseldè intussen een aardig groepje darnes en heren voor assistentie bij de komende jeugdtrainingen. Hiervoor aI dank vooraf. Een en ander betekende

in allerlei opzicht dat

dit nieuwjaarstreffen een succes

georganiseerd.

was en goed

DA EàRNEffIL TÍEIT VOORBLÏ

Het ging zo snel voorbij. vlotter a1s een marathontraining. Daarom in deze editie voor de liefhebber nog een paar afzakkertjes.

inne oal-ifant gevange. omstebuËt hoate ze beiëm de waach. Wen daan deë inne moës wertseruk kunt, Tweë muus hond

is der oalifant 'Piet de wei op'. frer is mich entschnapt", jammert dë angere moes. 'f Leeq doch nj.ttt , zeët de ieschte koat, ttich zíeë du kuischt noe nochrr !

Zeuk dich zeLf mar der Ti.innes en der Schà1

!


34

Ne w York C

MARAT H6N'

r994

Het begint a1 langzaam een beetje vorm te krijgenttNEl'l YORK I,IARATHON 1994,'

Tot nu toe hebben zlch 33 personen aangemeld om deze happening mee te maken. Hiervan zテュjn 2O STBters dle deze marathon 1open. Tljdens de afgelopen ledenvergadering heeft Harry Vermeulen al het een en ander verteld en informatie uitgedeeld. Het j-s de bedoeling dat de groep na de marathon van Rotterdam ( 18 april ) bijeen komt om dan te beslissen met vrelke reisorganisatie wij in zee zuJJ^en gaan. ( dit is uiteraard niet letterlijk bedoeld). Daarna zullen h,e met het betreffende reisorganisatie kontakt op nemen en het een en ander al vast leggen. men za1 dan ook al een bepaald bedrag moeten aanbetalen. Juテ行t omdat wij met zorn grote groep zijn is het nodig dit a1 vroeg te regelen want voor deze reisburots telt: vo1 is vol !! Mochten er tussentijds nog vragen zi'jn kan men a1tlid terecht bij,

Harry Vermeulen 0p het veldje 9 Landgraaf Tel.321893

of Theo Schmeits Gravenweg 56 Eygelshoven

Tel.352003


}lARATHON

ROTTERDA'VT

zondog 19 opril

1993

CLUBREIS ZONDAG

Marathon

en

18 APRIL A.S.

recreatielooP te Rotterdam.

Marathon Deelnemers aan de marathon dienen

het door hen ontvangen startbewj,js vóór l april a.s. in te Leveren bij Carla Meyer of h/iel Vonken. trJiel zal er dan voor zorgen dat de startnummers afgehaald worden.

Recreatieloop 12 km Evenals verleden jaar is er weer een recreatieloop van 12 kn. Geïnteresseerden hiervoor dienen dat voor 1 april a. s. kenbaar te maken bi. j Caria Meyer of hlieL Vonken. trjiel za1 er dan voor zorgdragen dat er vooringeschreven wordt. De kosten voor deelname aan deze loop bedragen f 10,-- bi.t vóórinschrijving. Na-inschrijving kan aIsnog gebeuren na aankomst te Rotterdam bij het t^J.T.C. De kosten bedragen dan í 12r50. Busreis lr,r,erUand met het reserveren van één of twee bussen dient men zich vóór 1 april a.s. aan te melden bij Carla Meyer, supporters dient men eveneens op te geven. De buskosten


%

zuilen + f 2r,--

bedragen.

Via dhr. Harry de Brey van Roelofs AssurantiĂŤn hebben we te horen gekregen dat lre helaas geen gebruik meer van hun accommodatie kunnen maken. De evenementencommissie is thans naarstig op zoek naar een ander onderkomen. Zeker is urlel dat we na de marathon weer het restaurant "de Scheepjes" zullen bezoeken voor het nutti.gen van een natje en een droogje. Deelnemers

zullen te zijner tijd een programma

ontvangen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-oLACTMI_IESTEN UOOR }IARATHON ROTTERDA}I

Vorig jaar vroeg ik voor de marathon van Rotterdam 10 Iopers die gratis een lactaat-test kregen. Dit ras in verband met een onderzoek dat ik wilde opstarten. Helaas waren er maar 4 personen beschikbaar, zodat het

onderzoek

0p

dit

niet kon doorgaan. is er vanuit S.T.B.,

momenL

maar ook van andere

atletiek-verenigingen veel belangstelling. Ik kan zodoende moeilijk een keuze maken qua sporters die qratis een test krijgen (10 stuks) en sporters die moeten betalerr voor de test (Ă­ 60,--). Vandaar dat ik alle maraLhonlr)pers voor Rotterdam die in het bezit zijn van een hartslag-meter een korting geef op de test, deze zal dan i.p.v. f 60,-- , nu f 45r-- kosten. De testen zullen de laatste week voor de marathon plaats vinden.

voor lope's die geen hartslagmeter beziLten maar toch tijdens de marathon hiervan gebruik willen maken, heb

ik I

hartslagmeters om te lenen. test kan telefonisch, zie advertentie elders in dit blad. Opqave voor de

Harrie van de Laar


SjeÍ

val Ooyen Limburgs Tenniskampioen

T.C. Nieuwenhagen nam

in

tcnnishal Hendriks te Hoensbroek deel aan de Limburgse ndoorkampioenschappen. Sjcf van Ooyen(directeur van de gelijknamige glashandel) was wel zéér succesvol. [n de I

categorie single

45+

sleepte

Sjef op schitterende wijze het Limburgse kampioenschap in

HD35+DI Sjef van Ooyen-Hub Smeets was andermaal een Limburgs kampioenschap voor dit dub bel weggelegd.

de wacht. Bij

Dat ons clublid S5ef van OoYen na diverse succesvolle marathon's en triatlonts ook nog goed met de tennisbal overt eg kan blijkt wel

uit het nevenstaande artikel, gelezen in Landgraaf Aktueel. PROFICIAT, Sjef !!!!!

0-0-0-0-0-o-0-0-0-0-0-0-0-0-0

.tL

ZOI{DAG

18 APRIL

Mltron Ro]]esdam

De v oortiereidingen voor de marathon van Rotterdam lopen voorspoedig. Er in de diverse groepen stevig getraind. De eerste gemeenschappelijke lange duurlopen zitten erop en werden redelijk tG goed bezocht. Als gemeenschappelijke trainingen staan nog op het prograrn-

ma: 14 rnaart 30 of 15 km wegwedstrijd te Tilburg, 28 maart 33 km trainingsloop Maastrict-Vaals, 4 april 3 uurs loop (37,5 km) in Nuth. Wat deze laatste loop betreft wordt niet zoals bekend was bSttMinorrr gestart maar bij Harm v. Goor,Burg.Starmansstr. 12 in Nuth. hlat de ttdebutantengroeptt o.lv. Annelies van Dijk betreft niets dan lof. De trainningen gaan olv Annelies en Ton voortreffel§k en telt nog geen afvallers, in tegendeel

hij is zelfs groter geworden datspreekt we1 voor zich. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


38 NDWARS DOOR ZUID LIMBURG" DUARLOOPTRATNING

HEER

- VMLS

33 KM.

MECHELEN - VMLS 15 KfuÍ.

ZONDAG 28 MAART all'feet

seor!'shoar

1993

w

Deze duurlooptraining georlaniseerd door Achilles-Top

is

onze ttRotterdar marathonloperstt maar ook voor andere STBters die deze uitdaging aan wiIlen gaan. Men kan kiezen uit 2 afstanden: 33,7 en 15 km. Wat de 33 km.betreft moet men om 8.00 uur bij het Drielandenpunt aanwezíg zijn, vandaar gaat men net een bus naar de kerk van Heer'alwaar om 9.00uur de start is. LeE we1 het is een trainingsloop, geen redstr[fd dus ieder kan ziin eigen tempo lopen. Dat is wel nodig vant rren Eoet een hoogte verschil van 650 meter overbruggen. De verzorging onderweg is uitstekend geregeld er zijn verschillende drinkposEen ingericht en na afloop is er

niet alleen uitermate geschikt voor

koffie.

start om 10.00 in Mechelen, de bus 9.30 uur vanaf het Drielandenpunt. Voor beide afstanden is een inschrijfgeld van fl5,verschuldigd. rnlÍchtingen en inschriivingen bii All-Feet in Heerleo DaÍrr kan ook inschr[jven b!j: ïheo Schmelts nen De 15 km trainingsloop

vertrekt

om

Let wel vóór naar Heerlen.

15 maart

Gravenweg 56 Eygelshoven Men hoeft dan niet speciaal

a.s.

G-G-G-0-O-O-0-0-c-0-G-G-0


ADVERIEI{TIE I'ÍEDISCHE SPORTBEGELEIDING HEERLEN

in

een nieuw

jasje.

okt.jl.is

na maanden van planning, wachten op bouwvergunnÍng en het uiteindeljke bouwen onze nieuwe woning anex praktijk een feit geworden. Ondanks dat nog niet alles klaar is, is de praktljkruimte al in gebruik genomen. De testruimte is groter en uitgebreider geworden. Tiidens de lactaattesten vindt er diiect bloedonderzoek plaats en de gegevens kunnen dan in de computer worden ingegeven zodaL er na de test direct een uitslag klaar is en gelljk meegenomen kan worden. Ten aanzien van de video-opname bij loopstoornissen cq. klachten kan er na de opname direct overleg plaats vinden aan de hand van slow-motion beelden die de al dan niet aanwezige loopstoornissen duidelijk in beeld brengen. verder beschikt de praktiikover 2 onderzoek cq. bèhandelcabines en een oefenzaaltje. Daar nog niet al1es klaar is zaL met de officiËle opening gewacht worden tot medio 1993. Hiervan za1 tiidig bàrichI van gegeven worden. Vanaf januari 1993 zal. heË sporters-spreekuur naar de nieuwe praktiik verhuizen en zullen hiervoor ook vaste tijden komen. voor 1993 is het de bedoeling om meer informatie avonden te geven t.a.v. de test-mogeliikheden en blessure preventóe Zijn er nu a1 van uw kant vragen of opmerkingen dan geef deze al telefonisch of schrifteliik door zod,àt hier rekening mee gehouden kan worden. verder nog de mededeling waar de nieuwe praktilk gelegen is

Per 23

Hommert 10a, Vaesrade-Nuth

tel,04492-6088 (100 ,"t"r voor tuincentrum Tan)


lt0 S.

T.

B.

ers raken qefrusLreerd.

5.T.8. is een vereniging met als doelstelling het beoefenen van de recreatÍeve loopsport met de nadruk op recreatieí. Zeker worden er wedstrijden gelopen, doch aIles r-n een ontspannen sfeer. Momenteel raken lopers geheel gef'rustreerd omdat zij de door de komputer opqeqeven tijden niet oí nauwelijk kunnen waarmaken. hlat eens een zo gezellig STBuitstapje was, de Winterlauf, werd geheel overschaduwd door komputervoorspellingen. Bii het instappen in de bus werd je een geheel uitgestippeld schema overhandigd mr:t tussen-, eindtijd, m/sec. km. tijden en wat je verder r)oq meer kunt bedenken. Als je een marathon ulilt lopen dan siaat.ie ti3d nu al vast. Joggen bestaat nÍet meer, "de komputer"denkt er anders over. tsi3 de Kapellerbosloop en Winterlauf bleek 75,oó boven de door de komputer berelende tijd te hebben gelopài]met a1s qevolq een stel teleurgestelde, depressieve en gefrustreerr]e S. I.B.ers. Als dit zo doorgaat hebben we straks buiten «Jr: qebrurkelijke trainers en fysiotherapeuten ook nog t;r:esLelijken, psychologen en psychiaters nodig om de indivrriuele- en gezinsproblemen op te lossen. De

í)r' vrrroor taker van dit al-les is een botanische tuinierdert rJre rn lrjrr vrije tijd auto's verkoopt. Vreemd genoeg komt lrr3zelf wóI onder de komputerberekeningen. I r moct er-.n halt worden toegeroepen aan deze bízarre situat it:. zorJaL wr j, de recreatieve S.I.B.ers, weer ontspannen zr;rrr t ra irrin(len en wedstri jden kunnen deelnemen. l)e per'Í;ooÍr rn kwestie moet zich meer bezighouden met rondleitlirrcl in zijn botanische tuin oÍ'het onderhoud ervan, rodaL r;rrel de rust moge terugkeren binnen de vereniging. Len welkome oplossing zou een komputervirus kunnen zijn. []e:;tuur S Its wees op ju-t I ie hoede ! eeír

/eer bezorgde S.I.B.er uit

N00T REDACTIT: deze galqenhumor

Klimmen.

begrijpen alleen oud-

qedierrden. Voor nieuwe leden ons advies: keep smi I ing".


* HOLLAND SHOP

oRtrrgĂ?Ar Fooos

voor al uw Aziatische levensmiddelen groot assortiment in rijstkokers, woks en rijsttafelbenodigheden

Limburgs grootste sortering in Afro kosmetics

HOLLAND SHOP WAAR HET PRETTIG OOSTERS WINKELEN IS! Malperthuisplein 44, Maastricht Telefoon 043-474271


Geevers Auto Carrosserie delen: origineel, iffi itatie,e-n overzet Geevers Auto Carrosserie-delen levert op dit moment meer dan 16.000 vervangingsonderdelen uit vqoryaad, Het gaat om originele carrosseriedelen voor Opel, Ford,BMW, Mercede§;,,Au VW,Porsche,Peugeot Talbot,Citroën:,::en Renault. Het leveringsprgramma. omvat verd er imitatie-onderdelen, voo1,:fèrcemde Duitse en Franse merk€nr',41r*édé voor ]apanse personenauto's i:Hét

leveringsprogramma wordt gecompleteerd door radiateuren, voorruiten en Warny overzetplaatwerk voor alle merken.

GEEVERS: EEN BEGRIP!

(iI:E\íI=II.S CARROSSERIE.DELEN

ALMELO 054S'-72125

VELDHOVEN 0$-5319(x' NUTH 04s24/.242 VIANEN 03/7ï76474 ROTTERDAM 01G4585833

ANTWERPEN 0&3257860


GEHOORD

BUITEN DE

4t COOPERBÀAI§

Heb je het onweer gehoord vannacht ? Christine: Heeft het gedonderd ? Johan: Nou zeg, ik aaènt dat henel en aarde vergingChristine: waàrom heb je me dan niet wakker ge:uaakt ? Je weet toch dat ik bij 'n oilileer niet kan

Johan:

slapen.

rrl'íeesterrr, vraagt Bertje, rrWeet U ook hoe zout de zee is rrNee jongenrr, zegt de rneester. rrNou, dan vraag ik het we1 aan een andere kwalrr.

Dokter: Doris : Dokter: Doris :

?rl

Slaapt U 's nachts goed Uitstekend dokter. Wat is Uw beroep ? Nachtwaker

-ffi

?

!

besluit een tochtJ€ to rqakEn door de polders en langs dà kust van Nederland, en laadt heel da fanilie in zlJn autootJe. t{aar het loopt uit op een teleuretelling. Eerst lezen z€ op e€n BtraatbordJe 'DlJkweg', rat verderop 'Duinweg' en tenslotte zelfs 'Zeaueg' Dus ze besluiten dan naar ergens t€ gaan eten - èn kunn€n hun ogen niet geloven wanneet za een bordJe zlen staan: 'Í{egrestaurant, . . . . Een Belg

Een jongeman na de eerste kennis-

naking:

- ltaar kun je ook goed koken ? je: - Dat is toch helemaal niet het voornaamste. - Wat is dan wel het voornaamste ? - Kun jij ook voor dingen zorgen om te koken. Modern rneis

- }taakt u zich maar geen zorgen Mijnheer, zei de dokter tot de echtgenoot, die zijn vrouw naar het ziekenhuis gebracht had, over tièn dagen.. hoogstens veertien, krijgt u een vrou!, thuis, die tien jaar jonger is. - Dat is goed, zei de echtgenoot, als zij het dan

maar

niet

merkt.


ï{s (o i-tl Oll o)l ril

O(Osf @sf N@C?rlr\@N r\ §J §j N CD O r\ C\J O CO Í)@ C\JÍt cr(-)ÀJc!(nc!sr

I

rro I (O r'l Í{

IG o(t {lI

EC.F o, 3c

:r

oÍo+. ó CDU C

q)

,..j

I

o)l

3l

St C)

@ @ (.o O, F\ sf OJ @ Í)

rl

CC

Í)

(O

-

|

Ír

0)

o

LUI

.Fi

ol l-{

(n

=l :rl <l

0)

C 0)

rl rl u2 r<f Ài \f

O)

-)

(Or\ON(OO)Orrl C!§lN§§rll-

rl

-l

I (\l

lrlOrrlNCC

o

-l

§l

r{

I rl (\I I

C\l

I O I

@

-l

I

r-J

I

=l Fl

CJI

EI FI @l

HI

c

t{

o

'ri C l

0)

ol FI [!l

of o-

-l z.l

=

C

"1 .-1

trrtt ocor\srol)cr,o Cn(rí{(O $d o)Lo§.1

(oNcr(o

-

NlJ)§rSlCDrlf\

=

(.o(Of\§|í)dN CV sf CD Àl -t (t)

I rt

I

lt\

Lu

I

=l EI >l ol z.l urI ól

5l

s{ tr .Fl

o -f r{ cn o) .rr

F{

cD ca, .cr, cD F{àeo

<=o ör z.l

CT, HI +r@cc (9l O ^^ HI Ctrlsl EO§l z.l (o rc, cD o, Lul vvv O) +, O) EI C Os{ ..{ uJl tO

>l

EI r!l

CD §l r.í)st(',

I I I

.I

c .r1 Fl .r{

c ko slc0)í/, >t,(I,

Ft

cr,

E

J .r{ O O É{ -d í{ O, =+J O C"CE

cD f . +r9{ .l+{ (r, (ll EI >'r{ . uJl o 6l <(n= =

I rl

CT,

F{= (D E (oE .r{ Er.r{ u, (I) f .r{ CDN|

=I uJl c)l c o)< tr=I ull o ctl @@cD cDgrz l,)r{CD C E}Z vt{ v .F{ .Fl

-{l v ct, cD +, @§trn cDcDo (Í, I\§l EI O G)'rt uJl NNÍT o-l cL o_ +) cL oou, .F{ zl O (?)l

a

o_Ec

I

> .co

cr,

r rcD r

E

.

.coc z,+r+)O .oo o O@O..{ .+)o.r{

il

e,r

=l NJI

Ft o) C', rl

§È

<l |-i

vFl

o-I

-)

oa O

Fr@N (o (OO o r{ E, 0) c'o'(I'

§l

.il sl sf N r\ (O rl O) (7) tr, §J O rl f\N<f Nsf ÀJf'rl

Cr,

F{

J

^^^I\ lÍ) st (nNF{ vr{v

r..(Or{N

r{ Sf d

'i-

.A

rr)

o

-!l

o-l

rr §J f\

(o §t

0) +J q)

c

ccl

§J

cD

-

*t c,)

Cv)

(o co @ sf rr I (7) (,

v.

Ft

o o c9 cD (o rl to rr ro r{ cc co O)sf f-(l, lOr\f\ CDSf NN rl o.) cD

F{

(II(D -{O -l o.cD 0) O(JÍ{ E, o+{ O (J<= Eo

@sfF\(oOrsfOrOsf§lO§J r\ ro (?) o cr) co c\t §J §t §l (n @ (frcf)§rc1 Nrtro §Jrl

c(I) I

É{ +J

o .,{

.dr

2l |il CDI F{l zl r!l

cÉl IJJ

>l

I

O F o<t OC') . -l Fl .À.2.@ -C>O O '>

Í1 o)

.-l @A h Í{ OE +J ooc a c_c(D O Cl)-{ Ír..1 @p .aOrl (oÍ{+)OClDÉ.{OO O -Ot+{+)O.OO-(,, E.-l .r{ CrF (D É,. O'-l 3 Cl+.. . «, O 0)

lrlI F (9I z.l (r, HI oo EI -l'Àkrt . lul Ft ol 'r{ .Cl >l E EF LLI O'.{ .

F{FIO GO

+) +)

+)

cc0) (U (U-tr (U (o Í{

+' +) O OOO

<l <)z(n - t >


+)

a

'Fl

c

o o

tl{

).

-c9}

litOO§lrl§IrtC)OOOO

Í{ (J

+J

'r-{

ÍU

=

{J

t{

o o o F{ o

É{

0)

È Í-{

(I,

+)

a

<fdsl§rrt§OOOOOO rl

Í.{ o)

+)

!

o o) Í.{

a

o N =I

E .rl

H

coo a

I

z)z zLU

tG l!

o a .F{= o<>À .E OF <H>O> .(J o-2. a=<.a<. (oNcoo)o

È

r.-rJ

o)

!

o UJ )

'Fl 0)

-1 E

'.-) .rl

CE

-? -)

Ír

(oNCDCDNSTOTOOOOO

sl

+J

ï)oo

N

o, o,

ïl l-

=

(J H N

C

o E

UJ

-1

O

È

J-

É CE

sro)sr§J@ srNo@ro rr, ro rn sr sr

@NCDCONSTO)OOO(fO

0)

z LU

(9

z.

H (9 H

OOCq§lrll'\(oOOr\OLO r{Nto u)rlNsf

z ït

f,

:

LU

G LU

)Z UJ

H F

f

o,

C .

r.{

C,, 'È'l

c

o)

Ír

o)

o.Ec|r') O F ut O§ O F{CD

ÈuJ OF 'rl AA A Ír OIf +) ooc c-c o a C*:-l (/)F{

OP.f Í{'r{ (,ÈPOCCOÍ{OO Fl .rt . .2. A -Ot}{.l,) O . OO- g) -C>O O E'.t'r'l Ol- (o Í{ O '> o'-i 3 trt+{ 'o O O

(,,

g) 'r{

c

)

a

0)

C

.Ét

e{

IU

F

i

tON@ïlN O(OCDïl§ slOr(o(orO

o)

\z

H

cc

í{

o

(9

o LU -É z.a)o> HZ,H

O ï{

o_cF (ro-<FÀ

'.1

r-lN(f)§tí)

I

F O o É.

LLI

z.

CHF-('

o)

a o) tl f

oE J

il


LIESKLACHTEN Liesklachten Een

liesblessure is één van de chronische overbelastings-

blessures die kunnen optreden bii hardlopen. Deze blessure kan veroorzaakt woiden door een i.rritatie van de aanhechting en/of spiervezels van één van de spieren die het been naar binnen bewegen (de "adductoren"). aan de binnenzijde van De pij n kan ui-tstralen van het bovenbeen of In het beginstadium van buikspie de naar slechts sprake van een is deze blessure zeurend pijngevoel na stijf enlof licl durige inspanning. een zware of lar getroffen maatregelen AIs er geen tege het begin worden zullen de pijnklachten ook optreden aan van de training. Deze pijnklachten verdwijnen in eerste instantie nog na een warming-up, maar komen weer terug na afloop van de training Als er toch wordt doorgesport, nemen de pijnklachten nog meer toe en zal hardlopen niet meer (goed) mogelijk zijn. Genezing van Qe blessure zal maanden gaan duren.

u'Í:''!-'''"':li;'rffi\

OORZAKEN

Factoren die bijdragen aan deze typische overbelastingsblessure voor lange-afstand lopers ziin: * Het nie n warming-up met Hierbij zijn met name rekkrngsoefeningen. de rekkingsoef nj.ngen voor de spiergroep aan de binnenzijde van het bovenbeen van belang. * Het te snel opvoeren van het aantal trainingskilometers per week. * "Verstappen" of uitglijden. Lange-afstand Lopers zÍjn extra gevoelig voor deze blessure a1s één van de volgende (sportrelevante) afwijkingen aanwezig

" * *

is:

of zwakke spieren aan de venbeen. Zwakke (schuine) buikspieren. Een beenlengteverschil. Verkorte

binnenzijde van het bo-

ATLETIEKBLESSURES


HOE TE VOORKOMEN

LIESKLACHTEN +I

Naarmate de spieren van een atleet korter en/of stijver zijn, is de kans op een Iiesblessure groter' Hel is daarom van belang om de volgende richtlijnen goed op te volgen: 1. Zorg voor een goede doorbloeding door 5-10 minuten rustig in te lopen en losmakende bewegingen te maken' Dràag bij koud weer een trainingsbroek '

2. Voer de volgende rekkingsoefeningen uit

om

de spieren

op lengte te brengen: * Trek zíttend, met de handen om de enkels de hielen zover mogelij k naar de billen ' Druk zacht met de ellebogen de knieën naar beneden zonder dat het pijn doet. Buig de romp iets voorover. Houd de rekkingsoefening in uiter-

ste stand zo'n 20 sec. vast en herhaal de oefening 2 à 3 maal. Je voelt bij deze rekkingsoefening

*

de spanàing aan de binnenkant van je dij. Vanuit een spreidstand met rechte rug verplaa je het gewicht zo ver mogelijk naar het gebogen been zonder dat het Pijn doet. ïn de uiterste stand zo'n 20 sec. vasthouden en 2 à 3 maal herhalen. De voet van het gestrekte been wijst rech naar voren. De spanning voel je aan de binnenkant van de dij van het gestrekte been. voer deze rekoefeningen eveneens uit in de cooling down na afloop van de training. Het resultaat is dat je minder last zult hebben van spierpijn, stijfheid en vermoeidheid.

3.

4.

Voer spierversterkende oefeningen uit voor de (schuine-) buikspieren en voor de spieren aan de bj-nnenzijde van het bovenbeen. Indien er sprake is van een beenlengteverschÍl van meer dan 1cm. kan het nuttig zijn dit gedeeltelijk te compenseren. Dit kan gebeuren door een verhoging in of onder de zool van de schoen te laten maken. Vraag hierover advies aan een deskundige (b.v. brj een Sportmedisch Adviescentrum) .


LIESKLACHTEN WAT MOET

IK DOEN WAI{NEER IK TOCH EEN LIESBI,ESST'RE KRIJG?

"preventietips" uit. Geef gehoor het lichaam. van aan de "alarmsignalen" Zorg ervoor dat beginnende klachten niet verergeren door ti3dig de trainingsbelasting te verminderen (b.v. het

1. Voer a1le

vorengenoemde

aantal kilometeres per week halveren) of rust te

Het

is

nemen.

immers een overbelastingsblessure.

2. Als de blessure in een beginstadium verkeert, koel dan de pijnlijke plek direct na de training zo'n 15-20 min.

met ij s. Dat kan het beste door met een smeltend ijsblokje over de pi3nlijke plek heen te wrijven. Als er een coldpack of een zakje met (kapot geslagen) ijsbfokjes wordt gebruikt, leg dan iets (b.v. een theedoek) tussen het ijs en de huid om huidbeschadig5.ngen

door bevriezing te voorkomen. Herhaal dj-t koelen zo' n 3-5 keer per dag. Ook als de blessure al langer bestaat, bliift het nuttig de pijnlrjke plek meerdere keren op een dag te koelen. 3. A1s de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen strjf zi.jn, laat dan deze spieren masseren. 4. hJanneer deze maatregelen ni.et het gewenste effect opleveren, ga dan binnen twee tot vier weken naar de huisarts of naar het Sportmedisch Adviescentrum (S.M.A.). ZtJ kunnen je zonodig naar een fysiotherapeut doorverwij zen voor behandeling. 5. Pas wanneer je volledig klachtenvrij bent bij belasting van de aangedane spiergroep en de spier goed op lengte en kracht is, kan de trai.ning weer (verder) uitgebreid worden.

*o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


47

r tl

lttrllllllllll ttllllllllllll

o É o

oooooooooooo9€) óÀóoooOtr\oootr\9o

E

o

Ó r,1 t^ O rr\ F{ l\ @ d) r\ O Fl É'a N6lC! É{Ér.ÍÍ)N

ó.q F{

@

Fl

o

Ë

q'r

I

tttlllllÉ

lrO

O 'rl

t't-)

+.) É

,r{ r.,

z

É

Írl

ttr

H

o

o o

.d

rn

-o

Fl

Ea

1, r(,

tró oo\ oo\ J4 É1

!+

!'rr ,Q L) ,t{ (JÀ

&t

FiO

dN I t{O O t-r

Éo oo ÉÉ .io oo ÉÉ É O'.{ É ooo@É

É p(u. orrD oo. Jlo< oY . z

(É ö0 F-f É '''í D dHvÉ,vÉd.dd +J(J dt..{N>t{ Éo!(U'nHE'-! Aí/2.É.O'r{O>'n o\ O fr f.ljl @f{ É (u.(0O!rO §O trl., lrÀONHOrr

orodo'rrkro(a o oq o o o r(H Éc!.4(JB>!É<V

o

oooooooo o.^oooooo ().ÍÍ)tr\t^rr"\r\N

'ri

È(§ (a@ Otl !o o)tr

cFr

I

2 H H o &

() Ír1

ra

o o

.rl É

oín OO\Fl ao ! o! 'DÉtrÉo o«,o(! ÉË(Ëo! O O'O !Fr rJÉtro, O O.rl > Ul O > C'rr vE1 0ac

H H

o

O)

r

I

jr t^l

o\

.t Nt

Or o

.F{

(hl

I

FI

o

zo q.t

z Í{ H

o\ o\

I

NF{C!F{F{

È{

Jl r{ oo !t

oo NÉ

o

.r{

It tl

€ É€ o @ trÉ O

Flo (É1,

o

r

'+l*i

oo

.F{ H

o É o

cr)

,- ,l Ir_t o ol o. O Ol l.r\l 991 1r - ol R'

.(0 U!

'rl Fld .L

-o

.aa (')!É

(0

@

C'\

Or t{ F{o lrJ NO

trd

{JË

É

o

€o o! B \.OO u2la!(u r{ -o o E 'r{

ÉÉ oÉÉ 6()(u J1

E@ ldo !o l{ '7-)ÉOÉ ,HOO -orf{O'rio.'lo .doo! k>15u, }rlrO!O!O'r{! rJ6ÉOrJO,oUr(U ÉÉo>É€49> o o È€ o o _1 a.À VÀ ÍJ)<É3O(/)Q

Fl

H o H

lo u\o '{E -ö0 (+{ É

(It '.{

6tr t{É @o 1rÀ tr 6o)


Ass u ra nt i e-adviesbu reau E,H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen Kerkplein 18 - 6372 EZ LandgraaÍ Tet. b4s-3196s5 - postbus 9ï229 6370 AE LandgraaÍ


48

TRÀÏNINGSSCTIEMÀ ZO}ÍERSEIZOEN 1993

op de binnenzijde van de omslag staaÈ het naderende trainingsschema voor het zomerseizoen afgedrukt, zoals dat per 28 maart za:.. ingaan. Er is een aantal wí)zigingen te melden: op dinsdagavond is de baantraining o.l.v. Ànnelies van Dijk hleer in de plaats gekomen van de zaalEraining van Henk Thijssen. Annelies wordt hierbij bijgestaan door Huub Welting en Cor zí) trainen de Robeerts en samen met de wat rekreatielopers oudere jeugdleden.

de baantraining op donderdagavond door Cor van Haaren is h/eer op de eigen

goede Cooperbaan, na een in samen!,rerking verlopen trainingsseizoen bij onze collega-vereniging AVON. de konditietraining in de zaal gaat dit jaar op proef ook rs zomers door! Er zijn wel enkele wíTzigingen: de tijd is, vanwege de baantraining, verschoven van dinsdagavond naar donderdagavond van 20.30 tot 2L.30 uur en de lokatie is ditmaal gymzaal 'rde Kakert'r, gelegen achter de kerk aan het kruispunt tegenover tuincentrum dit Mark (is nog Peter v.d. duidelijk?).


49

jeugdtrainingen: op zaterdag wordt naar de íerÉuisd van de zaal jeug{ tot L2 de voor atletiekbaan er een is woensdagavond op iaar. ook kleinste deze voor liiàti"ktraining 1ed.en . Deze groeP zal- h'eer worden begeleid door Ilona Kessels en Lynn de Ley a" v"àr d.e jeugd vanaf L2 jaar blij!! ÀnneIies, door crosstraining bestaan cor, Huub en een arsenaal aan extra

deze begeleiders. Verder is er voor gró"p, zoals ook aI hierboven

ópgeirerkt, de baantraining op dinsdag'

De vertrekPlaats van alle looPtrainingen is s/eer de CooPerbaan, gelegen aan de Schachtstraat te tíi"rrri"nhagen (Brunsumrnerheide)

.

WEREI,D ]IATUUR ÍO]IDS


.à a

ao

:Éu \!

tr

lz-o

o

o o ö0 o

io d o EÉ T a o ó -É tr

F{

I

E

o

H

o

'o

ó

L

l,

\J.

.olH d

7i , d

;ó d6

É

a6 c -é aj é,' ! 6 a! >o(J lí i o\ 6.) bli c d É d i; > ou ci tr d o o ó ë5

É

o

:E Éd \YH o \ r)lrà l]O0l iD()rJ o\ boo o -o o É!H dtauËo o Hi É o o o ào (J3Jlz

É

o }] (í 6 E É d >

lr o (.)

qoí\ \

É

u d O É ,É o o O o ,É H

a)

o o

i"l

.c ts

J

tr o,

i

J'O ni) .A_É oÈ

r-O lJ O ()

r Ëd o x6 (l) A O >F{ oFl o o oh0 Szoruo ÉH! d! 6 ÉÉOàl) Éa do É >'É HFJ<5 O

Éx d{ > rr ! v.lÉt o0u n:E{ H o €rÉÉ ë.Éi Co o <bo

tt o |]

.J

o ! èb i o ó 1OÀ -jrr xrr j "ia-a Al É ó-' o d ó'oÈ óóirj j*-j 'r;ijJ ijoo 5ié Ë É6

0t

È

I lr g

ro

0o

É

É

§a

or G

É

!t tr

o o

N

{lr

!

6 ,3 ri jí É hk , o È à ON, É -Jo Éo xu e}{c{;r\ ;o(É -1 éo.É o ;od!{C! ó:>r,o .lJ ijíj.d-É, k Errófo Eorod àóóÉi ! ÈàAi-

rrttllllll

'ó lr lr 0.è0 , Èo, o d d o o , jírlrOF.{an '{r{r00N t)aÉÀ ..{rld 'o É,u À qrilO OOÈÉu Oè0or{ ;.drp'U truiCÈo ,aoqr, ,7Éao 'i, t{ o.o.|.

lr

À

-È inoooookoooiu óe óÉ 6-E AA óà óíi Oti è.o

È

!lqt r{

óéqi ó ó6 ó,

o.ÉrÉ oÉ o $ ó od ód u.o o.o

t

oo mó

oo

u

u

k

À

!!

ó ilÉ ilÉ d H u É í, ó a

lr o , è1, , tr '{nJÉ Ö9n É6 d}i ÉD qO d.i lruJ aJ.ilo -{td qlÉ! 6q7 N]l E

'o ód x o. s}. r 6 t Ào ,6 , o o o 6n'r,'N OH .ïè0t xJr. q,c',| E. 42 -{t77 .44É r{Éidr+{ É6 1, ÉuilÉ È O dO6(l Oolr 6ul.> oboo }{ u ,-.t.Ji !t6! trui Éà0oà0 cro5 5oo ,? l' E . o8q, rd o 'a-un

t{ o. , Èo o , o oi xdrr i!,taa Jr!, 'o À O OOk oè0o idd t{ui ,oo) 7)Ë 'ó ll o

lr

u

!

t{

lr

ÈÉó o o6 u..o

ÈÉ ÈÉ6 o 6 o o6o6 <.:-oo,

o m

ooo

,, xJ

ÀÉ(íiirD o o6q o.olz

!

o.É

o 6 o6

<:'.o

o N

;;

CO

ooo

6óo co

?4

;

;;ci i.{N àt)

à0

É

!

b0 66 !É Én l!c 6r Ét

à0

bt)

6 ! o

d

t

tr o

t

c)

o

!

t

à06

d! !tr nO du td >N

q? 660

i

ào à0

6

c N


Orthopedlsche kunst en hulpmlddelen

Stormons orthopedae

J-

Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht Tel. 043 -216773

24 UURS GLASSERVIGE

31

誰 413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1993 nr 1  
Advertisement