Page 1

ATLETIEKVERENIGING

B BR u&s^ wà

\7

«1

BC

'tf ltt Sport - en

++ ^Y. v

n'1992 No 5 D Trimclub -_ r-Bru nss ummerheide


+r o

' .d= .o -:<

:s oE ri r! ov

! ! 0/ É

-Cà

0J

! 0r >I @ F !

or q ! E eí

o E

J o o or o, tr -.-

r !

i hP" Ë = É.r, o oo !r

a >.-É = @ r(r E Ëa -

È :e

§ F.

Eu

:

.. É a

E; : oco

(!-

*= |.- ::: !l

o !i

_9

2^> +!:

É 0,r

!

r)I §boo) ! (! ,i è0 É

!{ q-Lqqr .(n.666 !:GÈG!d.!rE lD!oJ!,irr! Èí @É 0000.000 I! EE!E! OJE,íÉÉEÉ

ö0

É É

0.

O.

r

>

S Ë -, _t

-=aÈos(Jé r)ÈiaaEÉè<É ll lllrl @NóÈNNíi

óI N

F \§ È f.rF\l.r \OOOAAOO

\ €

11 5 aÈ

ut

. .O. \-(n\.t É..

\O ít@ ó-N\t € Jq ^c0! trocrJ NG 6 .à(!(E|EC \tilJ ool- o o O,FlOtaO O O.ÉF È E oa,rl LE È !J íJ O luÈa O3(J€

ÈÈ

è!É

È

,; 0r

iióoir 0é

ÉJ i oE d !z ooo a éÉ ! ió ! i. ! Éao r,r ó ,F.-6i c @E O : i!ó,. o É j2 ö íi È óor l=

L d E

(! r. ó , íJ o 6 <È

L o ;

ca o\ à-';: .ÈcÈ!; \o, X_8,-, (Jooci. ó O--; -.O ., fil Èui -ó; .À-_Iè --

d"?è&#sJ A oL^ <Egtr: À== È ÉÈiÈ!r;= G

E-

c) tlt >- O o J6o)è! (, o É o !,r oJFt! F.È'-q

o IJ o

ëgE;§EE..

*

:g

eÈ iEïi& ;OiJoj,L =è:; *e:Ë; E 8=§E€*3 .l I 8§ (! q o

Ë :EE ; 4 !!q o(íE ,- _q.6 i

è0

O, o

€É 8jÉJJJ3 I r I I I I .-

É

È.a\ïNNco@ \oflí)N\Ícoí'_\oóNoNF.\o at(r)rl lNÈ+i I lo oat.a.a i I I I U-)n\ty)VlU1r)

Fz >= ot l q.É r ! EEL

_

(! É.. t e -

er P À.. i ....èoeÈ

!(r0r(,.rÉ o9.:!q6o

:.!Èq9ELr oJii.lr (/ o q, o, or o o o ro>L(ri>(-=

a-

d,

E;;',;Ë

',-

o 0/É

ooc..J ójdcr ÉO:dAr ..LoE?

o É

ËE

tr;öf-

ó o o:d

e .6;:_ tËÈi<


REDACTIECOIi

ISSIE;

É. Schiks, H, Ihrjssen, I. SchÍrelts, A. v. \,rloclrop Uiterlijke inleverdatum kopij: 26 iebruari a,s. bi.j A, van Vlod.op, Koempel 91, 6J12 NC L

andq raa I

@

.

Het clubblad verschijnt 5xplj INHOUDSOPGAVE:

Paq, 0nderwerp 2 Bij de JaarwisseLiÍrq It Van de voorzilter 7 JeugdbLlletin l0 DMrars door Hassell I4 Diversc lopen '16 Herlslrnarathon lrest tsrabant lB Ha lve malathon [cht 2l HerfsLloop 2l levenheuve lenloop 25 kapellerbosloop

Inqesluurd door: HeL besLuur Cor Robeerts Hub l^leltinq Theo Schmeils Theo Schmei Ls Jos Janssen Theo Schmeits Theo Schmerls Jan I'landers

26 Ziekcnboeq 27 Ouderen en sportbeoeiening ll VerJaardaqska l ender l2 Ni e Lrti]e STB-leden ll NieuwJaarsbiJeenkomsl l4 0rqanlsalie .leuqdkaflrp 1991 15 New York l'4aralhon lrr4

Ed Sch i ks Jan van Hees Jan var Hccs

19 De Zweeps Lag 40 lredstriJdkalender 41 Nattonale en Internatronale kalender 42 De combrtraininq "Pamakrnd" 45 Foger Hendrix in lopvorm 46 HeefL SIB nog rneer hobbles 48 Upeninq Botanische lurn Klimmen 49 Gehoord builen de Cooperbaan 50 Hel zal je maar overkumen

Jan van Jan van Jan van

Jan van Hees Cor Robeerls Theo Schmeits Hees Hees Hees

Ed Schiks Theo Schmeris

Jacq.

Senden

Éd Schrks .lan van llees


BIJ DE JAARWISSELING ,,isseling betekent voor velen van ons een mijl paa1, één van dé vele Ínljlpalen die een rnensenleven mar De Jaa

keren. 0o .lie rrromenten staan v,'e even stil en maken de balans op over het afgelopen jaar- Dle balans kan zol'rel positlef

als negatief uitvallen.

terug kan zien op een "goed" jaar, zal d1t ons tot dankbaa;heid stemÍnen. De stap naar het nieu!'re ldar /dl da' qerdl\elrllel L'/oroe^ gole_ do ur'naeer lel Ëcn iaar ,o1 i"to-r,e, e. lele-_sLell-lq ècl-rel 7iL'a 'r'ei' Toch"kan het jaar voor deze laatsten goed zlJn te beseffen, dat een iieuw Saar nieuwe kansen en mogelllkheden biedt. Klj kend naar de S. T. B. Ínoet r.rorden gestetd, dat er reden Indien

tot

men

dankbaarheid

is.

wezenliik belang ls ook dat ieder van ons bereid Ís rrch öó. i'l"T '_eJke jdèr !oor de Sport en Trimclub

Van

Brunssummerheide

in te

zetten.

vertrou!,,en op Llw medewerklng te kunnen rekenen, u/ens het Bestuur [.J en de U en goede Kerstdagen en een al leszins qelukklg en voolspoedig "l993" toe'

In het

Landgraaf, December Het Bestuur van de Sport- en TriÍnc1!b BrunssuÍnmerheide

1992


öe

eöaktle wenst u , \\.. '..1 plezreprqe kepstöaqen

'

/.-

en een qelukkrq nreuw]àap


VAN DE VMRZITAER:

Om

maa. mrrteen mer de dellr

in huis te val l..n; UOENSDÀG IO FEBRUARI 1993 or r9.3O UUR zal in h.l Gemeenschapshui s SCHAESBERG de A

lAemenc Ledenveraader Íng

Pak jul I Íe ageoda en noteer d.z. darum en t í jdst ip. Deze vergaderinB wordr eerst op l0 februari 1993 gehouden ir) verband met de wi jzlBing van het boel iaar. In .Írn v6n do eersrè rubriolr'n hobben \,-(' hi.'rvan à1 ne ld ing gedaan.

Het boeklaar loopr nu namcl ijk van I lanLrari rot en

ll

mer

december.

H.'r goede nieuws dat ik kan vertel len is dar bi ina alle kommissi.,s opnieuv bpzeÍ zijn. D. jeusdsportkomm j ss ie za I zel

fs

u

ir sebrë

id vord(,n.

De i,redsrrljdkommissie

bli1fr

gehandhaafd met dezelfde

ervaren bezétting terwiil h( t sedsrriidsecrerariràr eveneens op helzelfde adres zal bl iiven voortb.sraan.

I zullen wc een ni.,uwe komnissie in het levt'n moel ( n roepen. GeinakshalvÍi zal ik deze komÍÍissie de onderhoudskoutrissle noÉrnpn. Iedereen weec rraarschiinl ijk pr.cles \,re lke kanr ik uir wil

i,Je

Eenmaal Ín de vler oÍ vijf \reken i.'ordr oP onzè CooPorbaan éen vrijuÍ1tÍBer heL g.as gemaaid. Hiervoor hebbén "'e gevonden, die m(,1 zi jn rraktor hiervoor zorgdÍaagt. Er ziin cchler ve.,l pI.kj.rs vaar'men net de craktor nier Een aantal bernmaaiers is dc optossing doch er moeren ook een paar handies zijn dje dcze maai.'rs kunnen gebrulken'

Her moer

nier zo ziin daÍ er ner

een paar h.gSeschaarr ies


a.hter de rraktor aangelopen lrordt, zoals dat in afgeLopen zoroer regelmar ig gebeurde.

5 de

EvenÍrjn moet het zo zjjn dat het streeds veer dezelfde nensen zi jn die het onderhoud op de baan verzorgen. Indien enkele leden bereid zi in on plaats re nenen in de onderhoudskonmissie, dan bliifc het onderhoud van de baan een peutesch j I I e r -ie. Hoe meer nensen zirting nenen in deze konnissie, hoe ninder je hoeft komen op te draven. Per onderhoudsbeurt heb je niet mee. dan vier personen nod ig. Dus t e L het maar ui t , Mo.ht deze onderhoudskonmissi. n,et van de grond komen, dan zullen we ons verpl Ícht voelen dír werk uit handen re Seven met alle gevolgen vandien, lrant gratis gebeurl

dit nier. Hel zou dan lrel eens best zo kunnen ziin, dar .r .ren }1ein.. konLribur Íevorhoging in zaI zitten. lde moeten per slot van r.,kening ergèns her aeld vandaan

klejn beelje slecht nieuws h.'b ik ook te melden. In het vorig., clubblad maakte jk nog nelding van het feir, dat de vakarure binnen ons besruur iraarschi lnLj lk al bezet zolr zijn. Helaas is diL níer het gevaI, zodar we weer naarstjg op zoek zi-jn naar een opvolgster of opvolger voor Anne Marie. Voor nadere inl i.rhLingen kun ie aLt ijd bij een van onz. bestuLrrsleden Ler.,chL.

Een

Verder wil jk aan dL, leden nog k\di.it, dar niin eerste jaar als voorzitte. aardig b..va] 1èn Ís. Na'uurlijk ziln .,r ups en doÍns. Een van de Ieuksre feiten vind ik í,eL de led.'ngroej Onze secroraris schrijfL elk., maand weer op dat er een nieuu rekord is bereikr. Ook d., invLllIing van de trainjngen is uitstekend. Ki.ik maar naar het boge bezoek ersàanr

à

l.

Ik bli lf het van de and.,r., kanr verschrikkeli jk jammer vinden, dat er toch enigo leden zi.h niet kunnen n.,erleggen bil de wi-izigjng van de startplaats van de duurlopen. HeL is notabene een proef, naar dar is nos teveel gevraagd.


6

ing van dergeli jke Broep-i.,s kunnen r.,e echt niírr Ínnen onze v.,ren ig Íng gebru iken. Het neesr kwat i jke van deze zaak vind ik e.hrér, dar er op de persoon aespee td wordt. Gehee I ont erécht M D., vorm b

Ik hoop dan ook dar dé2., mensen I iidens de komende feesrdaaen eens mer zl.hz{,tf overteg gaan plegen. llet resulraar zou verbluffend zÍin, zowel voor de I -solp. in lL, -J ie alvp,.niör1g, Hopeli jk is verdero diskussie over diÍ onderw.,rD d.n overbod ig. V.rder is

mi

j r.r oré

gekomen

dat er stour. pLann.n

bestaan om de oversreéI naar de,,Srsres,'Le gaan wagen. Ik doel hiermede óp de mararho. van Ner.,-york. Naar atle \raars.hj jnl i ikheid zal op d. Atgemen! LedenvergaderÍng reeds een uftgéwc.kr plan rer tafet kon.n. l,lordr dÍe STB-bus dan roch vervangen vóo. een STB-vl ieArujg???

Ook zal het lomande iaar r.]eer een fami I iedsg georgan iseerd worden evena ls e.,n nieLlrÀrjaarsrreffen. Deze laatste onrmoeríng zaL op ZONDÀG 17 JÀNUARI T993 in dÉ' kantine van TCN ptaatsvinden.

Zoals jullie

zien leeft d. ve.enisins votop. M.r de r,r'e voor d., eersre maal ,n de gc<, È Hd,ni-.,.i ieJBdL.rp or goi <èrèr. EIders in diL blad wordt daar uirgebreíd op tngegaan. jeugdsportkommiss ie gaan

Tot sLot zou ík jedereen, die zÍ.h her afg.topen jaar vereniging ho.,ft ingezet, van harre \rilLen bedanken. Ik \^iil hierbij ook onze adv.,rreerde.s betrekken die per slor van rekening een groor aandeÉL hebben in de kos ren van ons boek-le. Verder hoop ik her konende en rev.ns laarsre jaar als voorzjrter even preÍt ig door re kunnen komen aIs her afgelopen jaar. DiÈ was voornamelj-il re danken aan de schitterende .:lub rrbesruurders" waàrn..e il het afgelopen jaar hëb mosen sanenÍ,,erken. Ik wens bij deze i.der€,en pr€t.ige fe.stdag spor t ie f I991 roe.


kostuums kolberts blazers pantalons jeans jassen jacks

truien hemden stroPdassen

petten zakdoeken dassPelden

Speciaal grote maten afdeling in Hee en

D€i ruffi buro voor kontoor on ero)oklinrichtinq . kast an schaid ingswondsqstomen o p roj ak tn au b i I 6 i ro prol ak tstofferi ng o pl6 f6 t615q <t6 me,n. grOC.vOOrzi e n i ng

o ctdvloso

ontwarp

f

o

roaltsatio

crkarstroot 151 - ó4) ómhoorlon tal 045-425414 fctx. 045-t194152


ยงpolilysiotheropeul

IIIIIII -rrrrrrr

II !I Ir TIrI rt-rr

-!

I'E -r

LIIII --L-!-

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op รietsergometer - Ioopcorrectie sportmassage -

ne

IUledische ยงportbegeleiding Heeilen


JEUGDBTILLETIN.

zo jongenlui, hier zijn wè veer net een nieuve editie. Het vinterseizoen is !/eer in vofle gang, jè kunt duidelijk zien dat ièderèen veèl plezler in de trainingen beleeft. Wat me opvalt is dat vooral de jeugd vanaf 11 l/m 12 )aar net sprongen vooruit gaat, wat betrèft het duurloopwerk onder deskundige

leiding van Lynn. die bij Ilona traint, 6 t/m 11 jaar doen hét heus niet slechter want ook zj.j hebben er hèel vèel pLezièr in. De jeugd vanaf 12 jaar zet èvenèens zijn bestè beentje voor, nou ja beentje, zeg maar gerust been want deze aÈ1éten groeien op dit monent aIs kool. De prestatie van deze jeugd is te dankèn aan Anne1ies. Ik hoop dat ju1lie op dezè rnanièi nog lang èn Tnet veel plezier zullen trainen. De jeugd

Herfstloop.

Op zondag 15 novenbèr organiseerde Àchil1es Top Kèrkrade de 16e herfstloop om en nabij zwembad

Erenstein. Enkele van onze jeugdleden hebben hièraan deelgenomen. Op dè afstand van 18OO nteter hadden zich 84 jeugdige atleten t/n 12 jaar ingeschreven, vaaronder ook 4 S.T.B.-1eden. Dat waren fhijs en Bart Krèukels? Hub Renssen en Erik welting. Ik noet zeggen dat met vèrbazing heb staan valse statt

kijken naar hun prestaties. Bart kvan a1s eerste s -'I. B. -er binnèn in eèn tijd van 9.17 min. Hub en Erik kvamen als 2e en 3e binnen in eèn tijd van 9.32 en 9.41 min.


onze kleine Thijs kvam als 4e s.T.B-èr binnen in een tijd van 10.52 nin. èn dan te bedenken dat deze knaap pas 6 lentes jong is. Proficiat jongens !ll voor dè jeugd vanaf 13 jaar hadden zich 55 atleten ingeschreven \raaronder ook 6 S.T. B. -ers. Het varen Roger Hendrix, Rogèr Janssen, Karj-n

I4uijrers, Joyce Hodinius, Jeroen van wesel

en

rim welting. Dèze cross ging over een afstand van 4200 neter. Roger Hendrlx, kwam a1s 1e s, T. B. -er binnèn in eèn tijd van 14.43 min. vat tevens éen derde pfaats opleverde in dè eindrangschikking. Íls ze s.f.e.-er kvam binnen on5 kersverse ]id Roger Janssen in een tijd van 17.50 min; Tim en Jeroen eindigden resp. als 3e en 4e S.T.B-er. Íin in een tijd van 18.32 en Jeroen in 18.45 min. Beide danès zetten evèneens een leuke tijd neer. Karin liep een tijd van 19.21. en Joyce 20. 24 nin, voor vofledlgé klassering zie de uitslagen eldèrs in hèt c]ubblad. Nieuwe jEugdleden ginnen ónzé jeugdgroep zijn weer nieuwe gezichten en-veÍ Rolf en Mayk Lucchesi, Roger ,lanssen én xander schiffelers. wel-kon bij s.T.B. veel plezier en succes toegevenst, Kanploenen

Het ls mij tijdens een tr:ai.ing ter orè gèkonen dat r,ie bi i de jeugd een kanpj.oen in

ons midden hebben. En erel Marcel verheijèn. Dèze knaap is op zond.aq 22 novèmbèr iudo-kanpioen van Heerlen gevorden. Zijn vriend èn Èraininqsnaatje wèsIy Schepers evén""n. tid van s.T.B. is bij deze kanpioenschappen derdé geworden. protlèiat jongens en nog veel succes I


9

HuIp begeLgldlng Jeugd

In de afgelopen naanden is onze jeugdgroep zodanig gègroeld, dat ve er niet aan ontkonen orn de ouders te vragen nee te helpen tijdens de training. Enkele oudèrs zijn hiervoor a1 benaderd en helpen op dit monènt at mèe. foch ontkon ik er niet aan om alsnog een oproèp te doen aan de ouders en S.T.B.-lèdén voor hulp tijdens de training van de jeugd. Ik hoop hiernèè nog ènke1e ouders te kunnen bereiken. Dan rest nij alfeen nog on U en U\n, fanifieLeden nanens dé jeugdkorunissie vensen.

Prettige Feestdagen te

t{elting (TeL. 320222)

Hub

^9k.,

Rotterdam het voorJaar l99l zël urederom qaan naar de Rotlerdam l',larathon. De trainlnqen zul len starlen op 25 Januarr, l2 ureken voot de marEthon op lB april. Oil Le rnvenlartseren wie er deel TLrlten neÍnen aan de lrai Írrnqen en hoe deze in te delen ischerna s, Langzarnere en snellere groep) urordt er een btJeenkomst gehou.len op donderdag 21 januari a.s. om 2'l-00 u. 1Ír !emeens.^hapshrris Carré [e Schaesberq. De mar'athon-clrrbreis vèn

L)

0-o-o-o-o o o-o


I

Op zondag i1 okt.j1 uas het rreer zover ' De STB met een verErok 1,ieer richting Hassel! ditmaal met k1e iner busj e en enke Ie autors. Maar aanlal deelnemers was er niet ninder om, zo'n 45 STB'ers zouden aan de de diverse loopafstanden deelnemen. In Hass el l aangekomen r,erd eers! een gezellig cafee t j e o pgezoch E om de invend i ge mens te ve we1 le verstaan. s !erken, me t koffie A11een "organisator" Ger Nnauf zat builen op het terras mel tn 8r.ote poE bier voor zijn neus en hu schUnt er nog goed op te kunnen fopen, de 13 kn.

in 59 min. is lang niet slecht.

0m 13.00 uur begon de 5km. Hierin sIartte de veelbelovende jeugd van de STB, Roger Hendri! was het ui teraard aan ztn sEand verplicht on a1s eerst STB i

er over de finish

UITSLĂ&#x20AC;G

5 TH

te

komen

.

}!ANI{BN

1 Rudy Boesnans 53 R oger Hendrix 94 Paul Mulder

277 Maurice Herdrix

Aantal lopers i 834

STB STB STB

00 .14 ,52 ao .11 .29

00.18.19

oo .21 ,12


IITTSLÀC

l1

5 TU VROUÍJEI{

1

Suzy Tijskens 118 Riki Hendrix 131 Moni que vonk en 150 Eri.a Han,tels

00. r 8,35 STB STB STB

00.25.58

o0 .26 ,13 00 , 26 .42

Aanlal loops!ers:360 Bij de 13 km blijkt het dat deii5ongerrgarde het nog sleeds tegen de"oude" móet afleggen, me! n ame Bddy Verstappen en Jos Duteveerd die met resp. 48.12 en 48.54 toch niet slecht fiepen moesten ditmaal weer hun neerdere erkennen in Johll Ilendrix Bij de danes deden onze nieu\^,koners het niel sfech Ànnie fetelaars en fien Corevrener k\ramen samen over de finish in 1.13.50 IIITSLAG I3 f,M 1

72 84 105

112 115 118 126 159 230 471 411 419 546 512 635 157

Danny Schuermans John Hendrlx Edd y Verstappen Jos Duteveerd Harm v. Goor l{in Budziak Fons (reukels Frank EisenBa S j aak Verheyen Sj

ef Ritterbeks

Ger (nau f À1ber t Verbunt Herman Rutten

ldiel

Harr i

29 30

Schepers e Vermeulen

Jo ldierts Jos Meyer

UITSLÀG 13 1

MÀNNEN

(}I

00 .40 .02 STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

00.48.12 00.48.12 00.49.50 00.50.14 00.50.23 00.50.50 00.51.16 00.52.50 00.54.31 00.59.01 00.59.01

00 . 59 .08

01.00.29 01.01.05

01 ,02 ,42

01-07.48

VROUIIETI

Gerda de Haes Ria Mul d er Mien Quaedvlieg

STB STB

00.49.32 01.03.04 01.03.46


72

vervol g uitslag 13

44 1O 7O

Carla

km

Meyer

Annie I(etelaars Fien Cordeue n er

STB STB STB

ot .01 .41

01.13.50 01.30.s0

Bij de 21 km w e r d c n , t e r e c h t , I r o LE vraagtekens bij de afstand geze !. Gez ien de tij den die er gelopen werden kwafien víe !ot de conclus dat deze zeker 300 to! 400 mele korter moest zijn afSezlen nog dat je hi er en daar rat neter, lj es kon afsnijden. De prestatie's van de STBrers net nan e Harmen Alkeoa lie it aren lang niet slecht, een sterke uedstrij d en wat te ze88en van Ed Quaedvlieg zijn 1.16.07 mas e r zjaÍt. UITSLÀG 2T 1

123 204

206 229

312 366 369 39 3

468 625 680 702 710

l tl

734 139 140

Í

}IAIII{EN

Julius 0ndieki Ed Quaedvlieg (ees Hoven Harmen A I kema Theo Schmeits Ton Starmans

l1Iiel

V

onke

n

Hub Pr evo Harr i e Pa as Lou is Cordewener

Dre (ro1 Jo de Í,,ll t John Schoenmakers Í/

i 11em Marcus

Albert Maessen Henri Gies e n Jos Janssen Jacq

ues Peelers

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

Na deze inspanning kvam de onEspannins.

00.59.s2 01.16.07 01.19.25

0I.r9.28

01.20.2ó 01.23.21 01,25,00

0t.25.o2 ot.25,41 01.27.58

01..34.26

01.37.40 01.39.04 01.39.28 01.39.32 01 .42.38 0l ,42.39 ol .42.40


13

DaÍk zU de gastvrijheid van Leon Fels en zijn Bokruklopers werd er nog gezellig nagekaart in een gezellig Belgisch stammineeke. En na de vele pilsjes uerd de opkomende honger gestild met echte Belgi sche frite, Ilaliaanse pizzèt s o{ tgyplischF Iekke-nii"n. Tegen 8 uur ver d de Ehuisreis aanvaard, het einde van een gezellige dag. Dank aan de evenementen commisie en met name aan Ger (nauf voor de per fec !e organisatie van deze dag. En \rat het de STB betrefE, volgend jaar \reer een " DWÀRS DooR HASSELTTI

Dwars door Hasselt: feest voor topper zowel als recreant

33

e/{

De Keniaan Julius O dieki heeft gisteren i een eivol H.tsselts centrun de holve arathon *D\ials daor Hasseh" ge\\lonnen. De jange Keniaan de eeÍste buitenlanllse laurcdat was de snelste \ian een sterke kopgroep. wat de be

::;: f i:;;i;;í.:," i::: ;Í;"i#: dil

:"': , o:nderdoen voor enige anderc vedstrijd

1íix:i

land.

Nict atte?ndc

nrpcr' 'lntPnd?neaamrdP

.,,.P""tr,.^

,.)il t,.','; t.

-..

!ti,it:.ï"-:iiY;';i;,':,:::,,:;1,:i':;.:.i;;,;,')";-;;;1;:1; t. b, \L d. het aantat tn..hri|vinq?n mct lie[sr

*enryrro, e ,'odat Jc

t"iapvan di 5.orn

o

deetnener,

;.'4 . ; .4441;t %.,,,,-!.1 ,,, tP \ ,''. .,;";t' Hti;;P4/1,,. ;11 \:/t

p\^.,,,'

,'

..,

;c

..', -. /r;:t,i:"ï;!;,iií'1 r -..^..,., ,"i;.,::"":;;",i,1)).,.."i:'; :. . r li ,.'l:1i:";1'],i';:, , " " l'"l;.:"* ""i"'.1:;::*;: ,.::"::\::"1":. ' ''" , "'\" "" :

"'"n'"0"n""'o

u".41;:

.


14

WELTERHOFLOOP 14ONDAG 1A OKA()BER

A992 op een parcours

Deze 10 kn vÍnd! ieder j aar plaats dat uitgezet is om de Welterhof en \r/ordt georganiseerd door AVON uit Heerlen. UITSLÀG 1

t4

20 28

! Gielen Pierre Muyrers Ever

Ach.Top

00. 33.44

Uim Eleveld

STB STB STB

00. 39 .20 00.41 .02

Jung l'lainzer

Aantal. deelnemers 0

-

i

00.37.50

57

0-0- 0- 0 - 0- 0-0-0 - 0-0 SWIFT ATLEÏIE( ROERMOI{D zolrDAG 26 oKrOBEn 1992

Hicrbij k\amen clechts ,/ STB'ers aan de slarl . Xees HoveD kwam uit op de B km. en \"/erd o4"in een Lijd 00.29.50 (11'veteraan)

van

Roger Ileodrix liep een verdiensteliike 2eplaats op de 2 km. bij de junioren C. Ziin Eiid 06.i1.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

H LVB H/[RrTK)ll GUS1'InRF-DUIISI]|I{D- L7 John Ilendrix O7r.2!. 47, ( 2e OI aatt 1445) Cor van Haaren

okt.l992

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Ilí,- 29 sov -1992

YÀSSEIBERG-DUITSL

Rog". Hendrim.hlL"r John Hendrix 8800 meler 33.59 l"plaa[s 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

A

lil45


rÉ 1

8 16

Dou

xEcRoss 12 r,oÍ.1.992

I th 00.29. 19 o0 ,32,19 00.33.s9

Eindhoven

J.Verstappen Jos Duteu/eerd Frank Blsenga

STB

S'IB

Aantal deelnemers:61

0-0-0-0-0-0 0-0-0-0-0-0-0-0-0

o

IIET 1T yERGEttl{

Zondag 13

!!!

dec: Winterlauf Aachen 18,3

ko.

Zondag 20 dec.r Mescher bergloop Eysden

Zaterdag 26 dec,t Kerstcross Avon lleerlen Donderdag 31

dec.: Silvesterloop Il!'!Ioo

Zondag 17

jaÍr: I'Íieuyjaarsloop

Zondas 31

ian. Bokruk 5-10-20-km

t{OEllSDÀG

10

februari

STB

1993

AI,GEHEIIB LMEI{VBRGÀDERIIIG ! ! ! !

Inllchtingen over

bovensLaande wedstrUden:

liedstrijdsecretariaat STB. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Er zUn bij All-Feet in Heerlen een 25-ta1 "running-pantsl (leggings) besEeld ven het merk Sub-4, in diverse naten in de kleur lichrblauw. De priis aaat Í 19'- bedragen. NÍen kan ze in de week yoor (erstmis biJ Ai1-!-eet in lleerlen krijgen, nisschien een idee voor rn leuk Kerstkado ?

-o-o-o-0-0-0-0-


HERFST MÀRÀIHO

---TESI-BRABÀllr Rt

ten leur

25- 10- 1992

nlevredenheid over de geleverde prestatiers in het afgelopen j aar, de jacht naar een record aantal I marathon s, het streven de aardbol nogmaals de dubbelen en verslaving aan de afstand en de Pijn

O

bracht eer aantal STB-leden

deefname aan de narathon van Etten-Leur ' (977 deelne-

to!

mers) De hoop een "verloren" seizoen oP ééo herfstige

nanlddag ln een klap goed te maken, werd door klimato-

logische omslandiSheden

(tenp.4'-5" C, hoosbuien, windk;achE4-6 Bf' en hagel) a1 snel de boden ingeslagen. Belangrijke rr.ng uui dit inlernationale(Be1gen, NederlanàÀi"j-ÀËr.l=.r,.ö verd dan ook:,,Hoe en in l/elke Eoestand haal lk her eindel. iii,lens het vallen van he! startschot leek God de gebeden vàn het gedeeltelUk r.eeds door\reekte, gedeelrelijke in vuilnisz;kken gehuld deelnemersveld (1 1830 op de halve marathon) te hànoreren: Plolsklaps t{as het droog' Gedurende het eeste uuÍ van de vedstrijd bleef het droog peloton maar ale fe11e r./est-zuÍd-{esten \,ind teisterde heE gedurende de eersE 25 km.

óesalniettemin leek deze fe11e viod onze penningmeester

begeesteren tot een o.i. kamjkase aktie' Deze érop-en-eronder manoeuvre zou hem later in de uedstrij dan ook noodlottig worden. n"f p"i.or." slinierde zich dooï het Brabantse landschap' iloor bos en hei en langs var.kens f okke rij en ' De loeschour'/ers bestonden voornamelijk uiE koeien en keffende erfhonden.

te


Een enkele Brabantse boer schudde meewarÍg zijn hoofd, Na 15 - 20 km.kreeg het lopersveld een Beweldige hoosbui over zich heen waardoor iedereen in een slag door en door nat werd; een korte perlode van droogte verd al ras gevolgd door een aantal fikse hagel.buien, Het Loch al nièt in grote getale aanwezige publiek haastte zich naar de uarne haard met koffie en vlaai; de laatste blaffende hond keerde terug op ziin schreden naar de \,rarntè van het hok ja, zelfs de koeien ber'/ogen zich spontaan stalvaarEs, Voortploeterend door dit antarctica (overigens voldoende sponsposten) begon in de verte de kerktoren van Etten-Leur alweer te dagen. Doorueekt, koud maar desondanks a1les toch weer tevreden verden we door een enthousiaste speaker op de finishlun begroeÈ. DE UTTSLAGET{: 1

van Luytgaarde

191

Pierre Muyrers

316

Jung Mainzer Theo de Leeuv Jos Janssen Andre Roumen Hub Neelis

442

460 589 683 131

Pr. Hendrik STB

JIB

03.15,33 03.21.03 03.22.O9 03.31.58

STi'}

STB STB

Jos Schoerunakers

02.27 .17 02 ,59 ,42

03,41 ,25

STB STB

03.49. l8

0-0 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 l2ef,öIl{m BRtlcG}{IÀuF 27 sepr,1992 BU deze 15 kn loop in de binnenstad van (eu1en ging Frank Eisenaa van sEarE. Hij kwam als 208 ste over de finish in een goede tijd van 0I.01.45. TotaaI aan!a1 deelnemers maar I iefst 1689.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

s o

o

lv ,v -5

r .À


*o,lIlUH

zoNDAc 1 NovEMB

MARATHON ECHT Zondag 1 november , een per fec te dag voo de k\,,arE en de halve narathon van Echt. I-ekker zonnetje en temperatuur j niets slond een goede \redstrijd in de weg. De STB vas met een derlig!a1 lopers en loopsler ruim vertegenwoordigd. Bij de kvart oarathon kwaÍr John Hendrir veer op het ,schavotje" terecht, a1s 3e \eteraan mochr h:i zijr p'ijs ;n ontvangst nemen. l/ar neFr zdl dc L'id -:i' komen àar h.t 'ns door 'n tongere PÈ/

:l:;:l';::";'i:TÍ"i ï":l::,:"1ï"'" eerste over de finish. UITSLÀG N]ÀRT

P

"a c'L9

?=

§

MARÀTHON

SeÍrioren: 40 125

Jos Duteveerd Frans Hodenius

STB

00.39.09

STB

oo.45 .41

STB STB STB

00.37.36 00.40.38

Veteralelr:

3evet. John Hendrix 13 'r (ees Hoven

19 32 31 56

"r Sjaak Verheyen Andre Rounen " Jan Manders " Ton Leístra 5l 't Albert verbun! 85 " Jo l{ierts a7 " Harrie Vermeulen 96 n l/iel Schepers

STB STB STB STB STB STB

STB

00.41 .16

00.42.55 00.43.20 00 .45 .05

o0.45.21 o0.41 .L6

00.47.18 00 - 48.07


vervolg uitslagen kvart maralhon Echt. 1O0evet. Jacq v/d Scheer

153 tr

Rob Gulpen

STB STB

00.48.15 oa .52.32

STB STB

00.50.52

DATÉS VETERANEN:

I 2"vet -

13

"

Mien Quaedvlieg Mari anne Hodéni rrs

oo -52 -23

lieper buiten Hl]b Heynen, Ed Quaedvlieg en Jos Broere een sEerke wedstrijd. Da! Hub als eerste STBrer over de slreep zou konen vas we1 !e voorzien, maar de Eijden van Ed en Jos mogen er ook zijn. De Bedoellng yan Ed was eigenlijk om'n nieuv PR !e 1open. Maar het blukt a1\reer dat ondanks perfecte onstàndigheden en goede voorbereidingen het toch niet altUd \ri1 lukken, het lichaam is nu eenrnaal geen machine, Desondanks mag de tijd van 01.18.29 er we1 zijn en die 30 sec. loop je er nog wel een keer van af, Ed. Een verhaal apart is dat van Sjef Hodiamont, door autopech kvan Sjef aan de slart toen het hele lopersveld a1 vertrokken BU de HALVE IíARAI'HON

uas. Na enige aarzeling besloot hij toch naar te vertrekken, kuam na 1km de laatste lopers tegen en haalde daarna zorrat driekwart van het hele deelnenrsvefd in incl.HarD v,Goor en Theo Schneits en finishte in een prima tijd van 01.23.44 UITSLÀGEII EALYE IíÀMTIOII:

Senioretl:

JU sen. Jos lJroere 143 " Dre (rol 154 'r Dre Schrouff

veteranen

I;

9e vet. Hub 13 2a 29 32

96

tL4

,20.10 a1.36.49 01.39.5S 01

Heynen

Ed Quaedvlieg Jos Broere Harm v.Goor Theo Schmeils Wl11en llarcus

STB STB

STB STB STB STB STB

ol.t7

,21 18.29 o1.23.44 0L ,24.33 o1.25,06 0t .34.14 0i - 36.49 01 .


20

vervolg uitsfaSen halve narathon Echt, Veteranen

7|e 113

II:

vet.II rr

"

141

Jung

Mainzer

.30.54 01.36.45 01.40.09 01

STB STB

Harry Paas Jo de t{,itr

sTB

Met dank aan Peter Housmans van de Recreatiesport vereniging Kranenbroek voor hei sne11e opsturen van de uitslagen zodat ze nog optijd in het cfubblad.vermeld konden worden.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

46e ENC|-bergloop, 8 november 1992 Bi i deze wedstÈrid lieD Roser Hendri! een zeer B ou ", v"i d iensre Ii.j ke 1ep t,, t "-fiIa;-J;;;ns 2500 neter 1n een tijd van 00.07.42. Verder liepen Jos Duteveerd en f,ees Hoven de 9 kn. Jos ÍjnishLe als J8' in een I Ud van 00.33.45 en (ees a1s 45e, zijn rijd 00.34.25 Aantal deelnemers bij deze I kn,r210

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 HALVE

I'!ÀRAI'HOII NRAY 20

sept r92

10r. i J.Vo11ard A.V.N 00.31.39 12

ll.Heynen STB P,Verberk STB

00.33.49 00.36.11

o-0-0-0-o-o-0-0-0-0-0-0-0 IlÍrERI,IllBURGLooP halYe

1 J.P.Paumen 62 Hub Erkens

oarathotr,§iElelÈm:*1".

RFC

Luik

srB

0--0-o-0-0-0-o-0-0-00 -0-0

01.10.20

01.25.si

tee2


Metselwerken VAN DEH KLEUT

Metsel- en steigerwerken

voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Telefoon 045-31 '1625


16eIERFsTLOOP Kerkrade

15 nov.1992 De regen had van het parcouas een arol e modderpoel geraakl , op somnrge

plaalsen zakte je tot de enkels \reg, mad desondanks werden er door de STB'ers goed gepresteerd. Verheugend dat er op de diverse afstanden een tiental ieusdlèden \an de S,B vdn sldrt girgen. UITSLAGEN:

Jongens t/m 12 jaar 18OO meter; Achilles-Top 1 Eugene llartineau

31 l,l 42 54

Bart Kreukels

Rénssen Erík Uefting Thijs (reukels Hrnrh

STB

STB STB STB

Junioren etr senioreÍr Í[anDen 4200 meter;

1

3

35 42

44

Roman

Vinken

Roger Hendrix Roger Janssen

Tin Welting

Jeroen van llesel

Posthoorn STB

STB STB STB

Junioren eo se[ioren vrourre[ 4200 neter; Achillis-Top Desiree (nops I

6 I

(arin

Muyrers

Joyce Hodenius

Senloren 10,550 oeter; 1 Jan Hoven 22

23 44

Rob Riksen Jos Duteweerd Frank Eisenga

STB STB

Posthoorn STB STB STB

00.06.44 00.09.17 00.09 .32 00.09 .41 00.10.42 00.14,10 00.14.43

00.r7.50 00.18.32 00.18.4s .7a,21 00.1q.21 a0.20.24 o0

00.35.08 00.40.37 00.40.46 00.43.46


,, vervolS uitslagen herfstloPen, tlub Neelis

65 92

Piet

Renssen

Veteraneo 10,550 [eter; '11 John Hendrix I(ees Hoven 24

Pierre Muyrers

25 32 33

Harm van Goor Theo Schmeits

52

Roumen

Andre

.46.42 00.52.48 00

STB STB

00.39.12 00,40.46

STB STB STB STB STB STB

00.41 .06 00.41 ,39 00 .41 .56

00.43.46

o-0-0-o-0-0-0-0-0-0-0-0-0 excuses-excu§es_ercu§es-excuses ! ! !

In vorige uitgave van ons clubblad ben ik lrouwe STB'ers veagelen in de uitslagenlijslen, Dit is uiteraard niet met opzet gebeur:d. Het 1s sons een hele uitzoekerU on a1le STBiers uit de uitslagenlijsten te vissen daar sorns niet de vereniging maar al1een de plaatsnaam verneld is, Met nane HerDan Rutten heeft er naar het schijnt thuis grote problemen mee gehdd omdaL hij niet bij TeleraL icaloop uitslagen verneld slond. Hij moest thuis verantvoor.ding afleggen waar hij die zondag dan ve1 gereees! was Bij de E.M.S.1oop die in septenber gehouden verd werden ook een drietal STBrers niet vermeld Dit kan ik hierbij nog even rechtzetten, Sjaak Verheyen

\,íie1

Schepers S,Hodenius

kn I km 8 km 8

enkele

*?!18?

!

00.33.31 00.37.03 00.37.09 Theo S.

0-o-o-o-0-0-0-o-o-0-0-o-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


.ZEVEN

ZONDAG 15 NOVEMBER 19

PICKWICK RUN CLASSICS

VELENLOOP Tijdens een trainingsavond vroeg Barrie VerEeuleo 1,,ie interesse had on deel te nemen aan de Zevenheuvelenloop . Erg interessant dit jaar uas,dat de o.ganÍsatie van deze 1oop, deze keer gekozen had voor combi-kaarljes met de

í20,- kreeg je een inschrufbewUs en een treinkaartje retour Nijmegen. Fon€ f,rèukels, Johr dè Leèur en ik zelf gingèn op di! aanbod in. Voor

0p 15 nov. yerzamelde \.rij ons bij Harrie, die ons met de auto naar het stalion in Heerlen bracht. 0m 8.20 \ortroLkcn p ne! de Erein. AJnge./ier ,.\,c de hele sLoptreinen hadden, konden ve onze lagere school kennis E. a. v. pfaatsen aardig ophalen. \de in Na een gezellige lreinreis van ruim 2 Nijnegen aan. Hel.aas waren de \reergoden ongunhet stig gezind. Door regen en wind liepen geboLL, "De V"reeniginB" ,dJ. *è ons in de zaal lussen de stoelen onkleedden. 0n 12.00 uur klonk het startschot en begaven ve ons net ruim 6,000 deelnemers op NeB, l{e hadden met ons vieren afgesproken om de eerste 5 km. bU elkaar te blijven, In dit eerste stuk werder we aI geconfronleerd met behoorluke stijgi.ngen ln een verde prachlige omgeving. Na 5 km Sing ieder zljn eigen tempo lopen. Harrie en Fons bleven bii clkaar. Deze loop ging verder richting Groesbeek, v,/aar: de beken de Zeveheuvelenveg 1igt. Deze route maakt ook steeds deel uit van de Niimeegse Vierdaagse. Nadat we deze hèuvels over\.,onnen hadden kn/amen bii een heuvel flret de naam "(wakkenberg".


Nadat we deze hadden genomen, volgde er een 3 km lange weg bergafwaarts vie Berg en Da1 naar Nijnegen. Op dit stuk met de l1tind in de rug kreeg je heE gevoel van vleugels te hebben. Na1.07,58 v/as ik binnen, weldra Sevolgd door John inl.08.50 en vrU snel daarna door Harrie en Fons in 1.10.59. Fons en Harrle hadden elkaar vederzijds de heuvels opgetrokken, figuurliik gezien, en i/aanden zich als visseo

in het udter op, zoals ze zeiden "hun eigen lerrein" (= de heuvels). Fons, dic normadl stukken snel ler Sdar zei: ÍIn di! tempo kun je nog eens rondkijken en genielen van wat er a11emaa1 om je heen gebeurd" Nadat ve ons hadden ongekleed, Singen we de stad in on een hapje te e!en. lle klranen terecht in een gezel1Íg Italiaans resEaurant,uaar tlarrie liet zien, dat hij vaker in Italie kont, door ons deskundig te adviseren. Na heerlijk te hebben SegeEen en sterke lopersverhalen te hebben verleld begaven we ons vr'eer richÈing station. In de Erein troffen ve meerdere lopers en loopsters. Zo hebben ue meteen reclame gemaakt voor de j.1. gehouden

Kapellerbosloop van de S.T,B. Rond zeven uur kwam Ileerlen in zicht, waarna Hatrie eenieder r,/eer keurig thuis afleverde. HeE rras een zeer geslaagde lopersdag en zeker voor herhaliÍrg vatbaar, Misschien Íets voor de S.T.B, volaend jaar ? 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-tíf4tÉf4


25

ZONDAG 6 DECEMBER 1992

9e KAPELLERBOSLOOP

Het is de redaktie nog net gelukt om dè Kapellerbosloop in deze editie mee te nemen en naar goed ook, want er zijn 'n paar bijzondere dingen te melden. Tèn eèrste kurnen ve de 9' Kapellerbosloop met enkelè records vervelkomèn. Bij de cross over 7200 ntr, waren liefst 153 deelnemers, vat zeg je, de totale deelnane bedroeg zo'n 253 atleten, waarvan ,n 50-tal jeugdigen. Een absoluut record. Waarschijnlijk kvan het medè door het stralende, zonnige vèer.

ook, in vergelijking net 1991 een

Hoe dan

verneerdering van ruin 60 sporters. Erg leuk voor de organisatoren, ook goede publiciÈeit voor STB, maar zeker schitterend voor de talrijkè supporters. Alhoevèl de jeugdigen in 2 catagorleën voor elk 1100 meter !/aren gepland, hebben enkelè n12+ersn aan de trimloop van 2850 meter rneegedaan. Ze komen d,r aan de jongè garde. Wat te zeggen van Xarin Muyrers, 13 lentes jong en w.innares van deze trimloop in 13,05tt. of b.v, Roger Hendrix 15 jaar, en vinnaar bÍj de heren in 9 ninuut 44". Àlhoevel nadere uitslagen in extra lijsten zuIlen volqien villen \rè ook nog Maisie Robeerts eervof vérnelden net haar 3' stek in 14,tlr voor deze trinloop. À1lenaal jong STB-talènt, van harte

prof lciat'r jongensr'. Pa Hendrix irist bij de veteranen plaats bij de cross te veroveren

I dè eerste tn 2qt22tt,

uitstekend John. De cross over 4 ronden net de loodzware Kapellerbult verd een prooi voor paul Hagendoorn van Unitas in 24,24tt. Zor,rel van Unitas als van ÀchlI]es Top varen vele atleten naar onze traditionele Kapellerbosloop qekonen. opvallend sterk vertegènvoordigd !,/as de ÀV'34 uit Maastricht. Zij bevees haar klasse vooral blj de jeugdloop die 1,5 ronde op het boventerrein moest afroffelen. ?$,34 haalden hier onqeveer alle prijzen binnen net èen sterke jeugdige vinÍrares op deze 11OO neter, Natalie

Heundèrs

.


voorzitter Cor Robeèrts verzorgde de prijsuitreikinq van de ieuqtdloop bij de wedstrijdwagen, tervijl de huldiging van de trin- en de cross-loop plaats vond in de verkplaats van Sjef v. Ooyen, waar het uitpuilde van bèlangslellenden. Met hartelj.jke dank aan Sjef v. ooyen namens STB, nèt dank ook aan Sjèf voor het groot aantal taarten versierd met 'n leuke tekst die hij voor alle vinnaars en vinnaressen ter beschikking had gesteld.

DE ZIEKENBOEG

!íe missèn aI 'n hele tijd ons vast maatje Jos Meyèr op de trainingsavonden. Hij sukkelt aI die tijd net een onvilllge knie waardoor trainen noeililx, zo niet onmogèlijk is. Jos hoopt nu dat 'n kornende speciale behandè1ing het problèen zal oplossèn. Misschien ben je dan net op tijd voor de nieuwe lente herboren Jos. Een ander Jos, Broeren heeft een voetblessure die hij bij het tujnieren heèft opgelopèn en die hem voorlopig uitsluit van de loopsport, Ja Jos, een ongeluk zit in een klein hoekje en soms in een struik. we hèbbèn nog neèr op de ziekenlijst, javel hoor vriend cor Robeerts hinself. Je zièt hen lrèl ovèra1 in aI z'n hoedanigheden aktief bezig, zie het clubblad, maar niet bij duurlopen. Cor héèft de aanhèchtingen van z'n haÍn-string ontstoken en moet daardoor even los van de loopsport. Maar cor vang je niet voor één gat, hij traint lpqb nèe, a1 noet het per f j,ets. À1lenaa1 van harte bèterschap gewenst.


ilaan*crs" ëà limmorue

Íiil

fl. $t lilotn b.u. ::::::::::::: :!:::::::

::::: 1

fr

:::::::::

'

ti: l

04s-318849 .::::::::

oulo BP - station l(imnenderstraat 95 - l(immen, teleÍoon: 01405- 1358 - verkoop nieuw en gebruikl le klas occaslons met BOVAG garanlie - in Íuii moge tk - reparalie en onderhoud van a le merken

BP -

schade-laxalies en reparalles

statioÍ logcweg 78 - Voerendaal, teleÍooí 0{5.7514,19 revens cAR

vASH

ffiffi


Assurantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


27

OUDEREN EN SPORTBEOEFENÍNG INLEIDING

Steeds meer oudere mensen blijven of gaan op lateÍe leefaan sport doen. tíaarom ook niet, want sport geeft plezier en ontspanning en door de lichamelijke beu,/eg1ng (en de gezondere leefstijl) tevens een betere gezondheid en een qrotere fitheid. Uit de statistieken blijkt dat de toename van sportende ouderen groter is dan jongeren. In de leeftijdscatagorie van 35-54 jaar blijkt meer dan de helft èan sport te doenl Het is 6ltijd Ínoeilijk om te zeggen wanneer iemand tot de "ouderen'r behoort. In de atletiek zijn er apparte leeftijdscatagorien voor vroullen die ouder zljn dan 35 jaar en voor mannen die ouder zijn dan 40 jaarDat klopt wet aardig met de afname van het lichamelijk prestatievermogen dat na het 25-30e levensjaar begint.

tljd

BIOLOGISCHE VEFANDEBINGEN

Het ouder worden gebeurd bii iedereen weer anders en in een ander tempo. Duidelijk is !,,e1 dat de voor sporten belangrijke functies, zoals die van de longen en van het ha langzaam afnemen, fiaar ook dat deze door training nog heel lang op een hoog niveau kunnen blijven. Sporten kan dus in zekere zin dus de veroudering tegen gaan. HABT-VAAT STELSEL

Bij het

ouder worden neeÍnt de maximafe hàrtfrequentie en het zuurstofopnamevermogen af . Het duuruithoudlngsvermogen neemt dus in de loop der jaren af. Door een goede training kan deze duurconditie echter heef lang goed op peil gehouden worden. Een goed getrainde oudere sporter kan echt nog beter pres teren als een Íninder goed getrainde jongere sporteÍ! Aan het hartvaatstelsel kunnen echter ook veranderingen ontstaan die lichamelijke inspanning kunnen belemmeren A1s de klansslagaders (gedeeltelijk) dichtslibben, krijgt de hant-spier zelf minder bloed. Hierdoor kan een drukkende pijn o! de borst ontstaan die uit kan strafen naar de


kaken of de linker schouder. In het ergste gevaf kan een hartaanval ontstaan, De hartspier heeft dan tijdelljk zo weinig bloed gekregen, dat een deel onherstelba6r beschadigd is. Het komt voor dat mensen vlak voor of tijdens de sportbeoefening overlijden. Dat zijn dan bijna altijdmensen die al leden aan hsrt-vaat ziekten en een hartaanval kregen. Dat hartaanval zouden ze echter naar aIle waarschijnlijkhei ook hebben gekregen a1s ze niet aan sport deden. Het aantal mensen dat ln hun slaap overlijdt, is vele malen groter dan het aantal mensen dat bij sport overlijdt. lvlensen die sporten hebben minder kans op het ontwikkelen van dichtgeslibte vaten en hoge bloeddruk door hun gezondere levenswij ze. GEI,11FTCHTEN

Door de veroudering gaat de kwaliteit van het kraakbeen achteruit. Kleine beschadigingen Èorden (nog) slechter 9erep€reed, u,aardoor de kans op gewrichtsslijtage toeneemt. Veel mensen hebben op de röntgen-foto tekenen van s1Íjtage in een gewricht. Gelukklg heeft het merendeel van deze men sen geen klechten van het gewlicht. AIs er !,/e1 klachten optreden kan dat Lerden totl Pljnkl6chten, beginnend met ochtendstijfheld, - Vochtvorming in het gewricht. - Kraken en een verminderde bewegingsuitsfag van het ger'Jricht. Er zijn geen aanuijzingen dèt sli.jtage van de ge!írichten bevorderd wordt doo! veelvuldig gebrLrik trJdens sportbeoefe ning. Als e! eenmaaf slijtage is opgetreden, kan met een zorgvuldig opgebouwde en afgewisselde tiaining, vaak nog een goede beIèstb6arheld van het gewricht verkregen worden. Zeker in het geval van "slijtage" 1n de geLrrlchten is het zo dat "rust roest". Natuurlijk is het minstens zo belangrijk om niet op een te harde ondergrond en met een goed schokabsorberend schoeisel te sporten. BOTDICHÍHËID

Zowel b1l mannen als b r.j vrouwen neemt de botdlchtheid, en da ardoor de sterkte van de botten, boven het 30e levensjaar


af. Bij

treedt deze afname !an de botdichtheid sneller op na de intrede van de meno-palze. Het gevaar van deze afname in de botdichtheid ls dat er eerder botvrouwen

breuken ontstaan. Een botbreuk kan door een val ontstaan (b.v.een polsbreuk) maal ook door chronische overbelasting a1s de trainingsbelasting te snel is opgevoerd. l4et name de vermoeldheidsbreukjes van de voet zijn berucht. 0m deze afnème in de botdichtheid zoveel mogelijk te voorkoÍnen is het belangrijk dat er in de voeding voldoende ví_ tamine D en Calcium (melkproducten) opgenomen wordt. Door sportbeoefening kan de botontkalking tegen gegaan \norden.

Daarnaast

is

de spierkracht en de coördinatie van sporters

beter, zodat er minder snel gevallen !,lordt. SPIEREN EN PEZEN

Bij het ouder worden gaat de totafe splerrnassa langzaam achteruit. De absolute kracht is nog heel fang goed op peil te hoLrden. Snelheld, exptosiviteit en lenigheid gaan peechter sneller verloten, evenals de belastbaarheid van zen en spieren.

Een acute blessure zoafs een spierscheur is zo opgelopen, maar zal steeds fangzamer herstellen. 0ok een chronische blessure, zoals een achillespeesirritatle, zal er steeds langer over doen om te genezen. Het zal duidelijk zijn dat er steeds weer een goede \nar_ lrng-up net re^t ingoeÍenr_gF. uiLqevoero roeLe_ ,ol den' De trar_il.g zà'l qererdeliik op te bouwen er le or dèrÉor oen Begelmaat in trainingl-sfiequentie) is zeer belangrijk' V6àk blijkt het in dè praktijk de beste manier oÍn oÍn de dag te lópen. De pezen en spieren hebben dan een dag de kans om weer te "herstellen". KANS OP BLESSUBES

Het za1 duideliik zijn dat voolnoeÍnde verouderingsProcessen op zich leiden tot een verhoogde blessurekans. Toch blijkt de blesslrekans best mee te vallen, omdat de ouder:e sporter in het afgemeen beter naar zij n/ haar fich6am 1uístert en Íninder risiko neemt


Vaak neemt het aantal uren dat aan sport gedaan wordt geleidelijk aan af en wordt de atfetiek beoefening Lrat vaker afgev,/isseld met ëndere sporten zoals fietsen en zwemmen.

Voor de (weer) beginnende sporter is een sportmedisch onzoek ( " sportkelring " ) biJna een "must", terwijl dit voor de oudere spoter aanbevolen u/ordt rnet een regelmaat van eens in de 7-2 jaat. A1s de club niet een "eigen" arts heeft waar dit onderzoek uitgevoerd kan r,/orden, kan dit ook bij een sportarts die op een Sportmedisch AdviescentruÍn. Deze artsen kunnen ook advies geven hoe een (chronische) blessure het beste behandeld kan !íorden, wanneer de bles sure volledig hersteld is en hoe de training het beste opgebouvíd kan \norden om het ontstaan van een recidief of een nieuwe blessure te voorkomen. (bronverm. bless.folder KNAU)

.,4


'"4&U,

,


Je eigen sport,

je eigen bank

Schaesberg Hooidííaat 120

Ubach o. Worms

Eygelshoven

Hov€nslaat 1 35

Op de Hougden 4 045-323900

a4s-312828

LaurastÉel 4 045-352020

BahobanH

trl

Meer bank voor je geld


ProÍicioi DECEI'1BEB

VEBJAABDAGSKALENDER

1992.

01 I,IAÍH. SHEETS 05 !{I[4 LOGISTEB 11 JAN VAN HEES 12 NEL VISSEB 13 SJEF VAN OOYEN 13 IIIH SI4EETS 14 HUUB HENSSEN 14 FONS KBEUKELS 16 !.IIEL SCHEPEBS 20 YVETTE ERKENS 21 GEF HAI4EFS 21 THEO VULLEBS 25 ANKE HEB]YSEN 27 HAARY VERMEULEN 29 SONJA I4ESSING 30 EDI^IIN JooSTEN 31 GERDA QUAEDVLIEG 31 JAN VROOI4EN 31 EDDY VEBSTAPPEN.

u;,4

ProÍicicrt

JANUAFI 1993.

01 JEAN STABI4ANS 01 JOYCE HODINIUS 03 STIENIE VAN OOYEN 03 JAN WELTING 08 SJAAK VERHEYEN 08 HARRTE PASI4ANS 10 I4ABIANNA HOD]NTUS 11 COB BOBEEBTS 11 SJOEBD YPI',IA 12 TIll l4,ELÍING 15 ALBERT VERBUNT 15 THEO SCHI4EITS 16 ELLY TOENBBEKÉR 16 KEES HOVEN 17 ALICE LENDFERS 17 I'1IA PAGEN 17 JAN VTNK 19 ROB KOOISTBA 23 PAIILA VONKEN 23 JOS BIJKEN 25 GIEL BOBEEBST 26 ITNDA IIELTING 27 ANDBE BOUI,IEN 28 GEB SCHAFFHAUSEN 30 ANNELIES VAN DIJK 30 JEFOEN I{EYEB.

FEBBUARI 1993.

FEERIJARI 1993.

03 RAII'10N0 STEEGÍ,4ANS

03 HAARY BUYTEFS 07 FBANS PETEBS 11 PETÉR VERBERK 12 HUB GERETS 14 BONNIE POELSÍBA 19 CAROL]EN GULPEN 25 PIERBE MUYBERS 27 INE VEBI4EULEN 28 LAURA BFOEDERS,

06 HABI4 l^ilELDRAAYEB 08 JUNG I4AINZEB 72 RENE OUAÉDVLIEG 74 FRED I4ESSING 1g ESTHEB VERKOOYEN 23 FOB BIKSEN

26 TINY

STARI.,IANS

27 FHED STRATING

PROFICIÀT

$

A

éJ

Y


Peesoac/r

NIEuwE Henri Giesen LJit Hoensbroek. aeb. 17 -A7 -795\.

W-"r..

Xander Schiffelers uit Landgraaf. Geb. 28-11-1985 .

Boger Jansen uit Landgraaf. Geb. 06-03 1978.

Even voorstellen Helga van Ésschoten Net Visser-vn.Dijk Anneke van Loo

uit Brunssum. lit

uit

Heer1en. Geb. 15-05-1957

.

Geb.

12-12-1959.

Helem<rql wèg vcrn Geb

-

ikdoeffi

Atletlek

zelÍs

e Jansen

Anke Hermsen uit Heerlen. ceh. 2s-12-1980

.

Deborah Hovens it Landgraaf. Geb. 2S-06-1969

.

l,4aartj

uit

uit Heerlen. ceh.20-04-1971.

21-10-1952.

Heerlen.

ceb. 10-06-1947

.

S.T.B,

Baoul Teeken uit Heerlen. Geb. 22 05-1968.

Vicky Teeken

Jan van Yzeren uit Heerlen.

EYs.

Geb. 02-03-1950.

Guy Verrneulen

uit

Lr

Landgraaf. Geb. 17-10-1985.


3lJ

Noteer

crlvast

Nieuw jccrrsbiieenkomst 0p Zondagmorgen 17 JANUARI 1993 wordt voo. de derde achtereenvolgendè-ïEEïGèn IÍEIWJAABSBT JEENK0t4ST geor .€rsL q"loppr gd.jsePrd. Toals geo_urlel iJl ,,rordi "r en gewandeld.

Het doel van deze bijeenkomst is dat biJ gelegenheid van het begin van het nieu\,íe jaar de S.T.B.-vrolwen en mannen el kaar ontmoeten

12 ,..

A TOT ZIENS OP 17 JANUABI

elkaar het allerbeste efkaar wat vertellen

vJensen

gezellig een borrel drinken samen zij n , gewoon ongedwongen.

Welkom IN

DE KANÏINE VAN T.C.N.

Gaal- U verhLrizen?

l4eld het ook aan de adminis tratie van dit clubblad I Dat bespaart óns veef moelte en tiJd (=geld) en U bliJft verzekerd van een correcte toezending. Dank ll

l

Met dank voor Uw Medewerking'


ORGÀNISÀTIE JEUGDKA}íP . 1993.

Elndelijk is het dan zover. we gaan met alle jeugleden oP het in het verleden nog zo, dat alieen de voLwassenen op stap gingen; dan komt daar nu dus verander ins in.

I,las

Van vríjdae 2 juli 1993 tot eD Eet zondag 4 juli 1993 saan we op reis

oaar het ltBovenste Bos", een bivak en kanpeerboerderij oro!in.ie. 'e l-p.n ir net zu dèri'r,.'e purt Er za1 voor het jeugdige volk van alles georganiseerd Eorden! varieërend van een dropping tot een romantisch Her Bovenste Bos biedt

ge\,r'oonueg

atre mogelijkheden.

Her is gelegen tegen de hellingen van de BelSische Àrdennen. Voor de natuurliefhebbers onder ons is het een paradijs. Op zoDdag 22 novenber j.1. zijn Ne met een gedeelte van de"cre\"," een kijkje Baan nemen in het Bovenste Bos. we rierden heel leuk ontvang€n door nevrou\d Crombach, die

ons een rondleidine door het koaplex 8af.

Voor rat de organisatie betreft zijn \,re a1 een stuk veg, De beAeleiding is al gere8eld. evenals de keukenploeE, die toch heel belansri jk is. Ook lrerden al kontakten Eelegd met onze '\,arne bakker" ttuub StarEans uit Eys. D'r Huub bezoÍgt ons tevens de apparaÈuur om fr ites te bakken. wat kan dan eigenlijk nog verkeerd 1open. DUS NOTBRBT:

2'tltl 4 JULI 1993!!!!!!!!!

In ons volgend nummer konren \re zeer Lritgebre íd hierop terug.

op


NEW YORK MARATHON

1994 jaar

kom! het thena weer ter sprake onder de De l{ev York naraÈhon Enkele STB'ers hebben hem a1 gelopen en kwamen voorden te kort om deze marathon en vooral de sfeer erom heen X1k

trainingen:

te beschrijver. is het niet zo dat de stifle wens yan iedere marathonloper is om deze happening eeDs te mogen mee maken. Het gaaE er nu toch van komen !! !! ! Niet hel konend jaar maar in lgg4 als de marat hon van Neu York voor de 25' keer van stdr L gadt zal dc sTB En

zeker vertegen\roordigd zijn

vijfEal STBrers hebben af besloten orn er in 1994 erbij te zijn en ik ben ervan overtuigd dat het er heus nog we1 meer zulfen Íorden . Waarom pas over 2 jaar? De belangrijkste reden is,hoe kan het ook anders, geld. Men moet Eoch rekening houden dat men al1een aan reis- en verblïfkosten en insch4lfgeld een kleine 2000 8u1den kwijt is.Dus nen kan in de konende 11 jaar hiervoor vat geld terugleggen. (N.B. gebaseerd op een 5 daags verbluf) 0p de komende jaarvergadering in februari za1 de Nev York Een

narathon ter sprake komen en er kunnen dan definitieve afspraken gemaakt vorden.

NEW YORKtlCITY

MARATH@N"


36

ZIN EN ONZIN VAN HET GEBRUIK VAN SPORTDRANKEN lnletdlnE

is wetenschappeltjk bewezen dat uitdioging (een verlies van meer dan 2% van he:L lÍchaamsgewicht aan vocht) een dul-

Het

delljke vermindering van het prestatle-vermogen

veroorzaakt

Daarnaast is bekend dat een koofhydraat-tekort eveneens een vermindering van de sportprestatie kan opleveren. Blj een (duur-)lnspanning leveren koolhydraten namelljk "snelle energie". Als er geen koolhydraten voouadig zijn, heeft het fichaam alleen nog de beschik klng over een "langzame" energie-bron ln de vorm van de verbranding van vet(-zuren). Dat betekent echter we1 dat de intensrteit van de sportbeoefening oÍnlaag zaf gaan -

Wutt

Wat

zijn eigenliik koolhydra- z §

ten? Koolhydraten ziJn een ondeel v6n onze voedrng. Ze zitten vooral 1n meelsprj zen,

zi.jn er ook in een oplosbare vorm (b.v. glucose of sacherose). In de spier en de lever vuorden deze koolhydraten omgezet in glycogeen. De grootte van glycogeen-reserves u,/orrjt belnvloed door de oÍnvang en rtensitelt van inspanning dre geleverd werd in de voorafgaande 2 3 dagen en de koolhydaaatrij kheid van de voeding. Als de reserves van (spier- en Iever-)glycogeen goed aangevuld zi.jn, kan daaruit voldoende energie gelevert worden voor zo-n 90 min. inspanning tijdens een intensieve duurloop of u/edstrij dloop. AanvLrlling van koolhydraten tijdens een langer durende, intensieve inspanning kan dus een voordeel opleveren. 0f een tekort aan vocht, dan !.tel een tekort aan koolhydraten de beperkende factor vormt voor de sportprestatie, is afhankelijk van vele omstandigheden. oat hangt ondermeer maar


37

af

van het type, intensiteit en duur van de Ínspanning, de fysiologische (lichamelijke) reactle v6n de sporter en van het kl imaat Helaas is het dus niet zo dat één drank en éèn patroon van inname ideaal is voor alle sporters onder alle ornstandig heden. Iedere sporter zël voor zlchzelf Ínoeten ontdekken u,elke drank en

beste voldoet

Dit zal

dus

in welke hoeveelheid voor hem of haar

in

het

de verschíllende oÍnstandigheden. de trainingen geoefend moeten worden!

tijdens

A1s (heel) afgemene richtlijn kön !.íorden gegeven: -. Drink zo-n 714-1/2 uoÍ voor aanvang van de duurinspanníng ongeveer 500 Ínl. - Drink ieder kwartÍer of om de 5 kilorneter 150 200 ríI. Zorg ervoor dèt de drank die je drlnkt koel is (zo'n 12-15 graden celsius) .

Samenstelllng sportdranl( Het 1s beleno oaL een Loenè'1p vd. oe curlercoa.prLrd'-e in een oplossing de maagontlediging, ook tijdens sporlbeoefeníng , ventraagt. Pas nadat oe drank de maag heeft gepasseerd, kan absorb tie van vocht en van de meeste nutrienten in de darrn pfaatsvinden. Als er rekening mee gehouden moet llorden dët vochtverlies oe be-Lè.grijkste lëclor 7al l-j^ o-P Lor Pèn oro)laLio verÍnindering leidt, is het aan te raden een minder geconcentreerde koolhydrraat-drank te neÍnen. Als het daarentegen aanneÍnelijk is dat een tekort aan koolhydraten de Èrestatieverminderende factor zaf klrnnen zljn, zal de drank j!ist meer koolhydraten moeten bevatten, De concentratie van de sportdlank wordt uitgedrukt ln "osmolariteit". Deze "deeltjesdlchtheld" wordt bepaald door de concentratie en soort van koolhydraten en zouten' A1s de gedronken drank net zoveel deeftjes bevat als bloe noemt men de drank "iso-toon". Een drank die minder deelt.jes bevat wordt "hypoioon" genoemd, terlrijl een drank die (veel) meer opgeloste deeltjes bevat, "hyper toon" genoeÍnd r,',ordt. Vàak komen tijdens duursport gebrek aan koolhydraten en vochttekort allebei voor.


38

plaar

zeffs wanneer er alleen een behoefte aan vocht is. is het verstandig een (hypo tone) drank te nemen die liat kool hydraten en zouten bevatj omdat er bewezen rs dat d1t de opnëme van

vocht

in

de darm versneld,

Maag- en darmklachten

Je hoort vaak sporters zeggen dat. ze door drlnken tljdens inspanning maag en daamklachten krljgen. U1t onderzoek is echter gebleken dat maag- en darmklachten juist vaker optreden bij sporters die te rrelnig gedronken hebben en dus uitgedroogd zijn. Naar alle l/.Jaarschijnlljkheid zijn deze sporters a1 uÍtge, droogd vooro"- zl -l.t dr,n.è_ oegr'rnen. Het is bekend dèt juisi in een uitgedroogde toestand de noimale spijsvertering en maagontlediging verstoord kunnen raken en tot maaq en darmstoornissen aanleiding kunnen ge,

Juist doordat de maagontlediging ttJdens ultdroging veatraagd is, blijft de drank langer in de ínaag en zal daar aanleidlng kunnen geven tot "klotsen" en een voI qevoef. Kan er teveel gedronken woÍden?

fukt het niet helemaal om het vochttekort aan te vul len. Dat 1s ook niet erg als het vochtverlies beperkt bliJf

Vaëk

tot

Íninder dan 2% van het lichaëmsgevricht. De sportvoedingsdranken die in de handef zijn, bevètten

fen vofdoende zouten,

al

Conclusie

" *

Een drank waar een

lJeinig koolhydraten en zouten in opge-

lost zljn, verbeierd

de vochtopname ln de darmen. Een drank waar teveel (sterk hypertoon) koolhydraten en zouten in zijn opgelost, kan maög- en darÍnstoornissen ver oorzaken.

* Afhankelljk

van zrveetverliezen en de intensiteit en duur van inspanning kan het nemen van sportvoedingsdranken (o.rpct voor Fr ) r Jop^s d. rnsod^nr'lq oe orpslèlre /.r-

ooooo-o-o-o-0-


DE ZWEEPSLAG Als we het over de 'rzweepslag" hebben, wordt dèèr ge!,/oon lijk een aandoening van de kultspler mee bedoeld. Het gaat hierbij om een plotseling optredende blessure, waarbij de pijn, getokallseerd in de kuit, hevig is. Degene die het overkomt heeft het gevoel alsof hiJ letter

flinke tik tegen zijn kult krijgt. zo-n zuleepslag treedt er een beschadiging op van de kuitspier; er ontstaan scheurtjes Ín het spierweefsel. Dit gebeurt altijd door overbelasting en wel overbetasting

lijk Bij

een

met een explosief kar6kter. Voorbeeld: het uit stand beginnen te sprinten; ook tlJdens springen en landen kan een zueepslag ontstaan. Laten we eens nagaan lelke factoren debet kunnen zijn aan zo' n blessure: - onvoldoende getraindheid van de kuitspíer. kuitspier op een moment dèt - te grote insfanning van de oie sprer oàar aog r'et t laar voor ls. Nleestal treedt de-zvJeepslag op 1n het begin van de wed strijd cq tralning, na het achter!'rege Iaten van een warming-up. - oververmoeide spier, zoals na langdurig sporten ot tengevolge van te vaak, te kort achter elkaar sporten'

-

("overtiaindheid").

ongeschikt schoeisel. te harde ondeigrond.

Na een zL,/eepslag dienen de sportactÍviteiten dlrect le worden gestaakt en moet er gedurende een 10-taf mínuten intensief worden gekoeld. Na een half uur móet dit rrorden herhaald. 0p deze manier wordt de bloedlng van de spier zo beperkt mogetijk gehou den. Hoe minder àe bLoeding, hoe sneller het herstel' Het koelen heeft daarnaast een aangenaam píinstitlend ef-

fect.

Verdere behandeling, die uil rLrst en fysolherapie zal Ínoeten bestaan, dient zo sr.L .0oqeltJ. - 1|. reder qe!"I hia-de nen 24 uur geslart te wordeË. M;t rust al1één geneest aandoening ook, maar hel zaI Ianger duren voordat u "'reer kunt gaan sporten.


C)o

oooo q?Iq

oo oo ?c ?'-' Ie €O NO Oi

9c1

NOO

É1

É

Él

o3

.+) @ E :1) En O OO O E io= !O ON . . É É -E 5)' l] .@po 6 E @ó-!óE -oN os E N l !E6lr o Àr r l] LO ljo oO+Ji. ó -ó o o -.r n ^@ -i<' isè6< ]J É O o N

f-

F.

É.4

-c€ ó ooqr

JU

orEg UI o r!

o@ rrÍro o q: o -.r 6rr] oo a6 ooÍroo 0rrio!+rp =ooÈ@ ilojnrr 0roro)ó>> >Eilro c oÈ cÈÈr-.r >> o |r! i c vY=cov6a :Íl-.< È <

E

E r

r E on <rroÉo ÉLo

È

Ír c.

co oo

o rr!

É

o roNO

o ctr o 1r(Dóà 6tu troo oo!1r

<i.L Íroo ccD-E>@ >ó!) ootrcl] !-.r Ei iEo: cÉ.i!@ caE-.à.ÀEaE i È E..r f ! o 0i È l-l--@Bu =Èu= r

0r o o L tr -c o o 4C O]JaL -OI o 0J ri E-tr >È < uuv=È

E

r

6

=

É

.

Íi

\.D ! o o É c x 3 0) rrli irr!0r cI -c @ @ 0) E -C+rO;k <uró <u(9zAL

@

Íi o o 0r lo o< oÉ o c Ír o E! o co!< Ír O È oo> o f--.r(J .or- o> o ! o o (rÈ<=<<ó J\z<c!r !

E

li

ooi

o

= 3 lr a -c rl .i < 0J @ r-.r E 0r .crJ+.2 cz, o)oot o oo.ioo ! c o> 1r !> 1j (.Y<.o (n\z==<


NATIONALE/I NTERNATIONALE KALENDER 1993 JANUABI 1S93.

10

Le Champlon

Egmond a/Zee

1/2

Apeldoorn

l41dL.r1nter + minimar. Kelen-Cross

l',1ar. vén Egmond

FEBBUABI 1993.

06 07

Stg-Í,4ar.Apefdn. De Keien

lJd

en

t4AABT 1993.

13 Stg. 20 vn. A1ph. 21 Nola 27 Stg.Westl.l4ar.

Alph. a/d BÍjn Schoorl l,Jaa sslu is

Íwintig !an

Den Haag Rotterdam

CPC

lJtrecht

14arathon

Heerlen K erkrade

Parelloop

Leiden

l"larathon Leiden. T\nente Marathon.

Alphen

l,larathon Schoorl l^lestland I,larathon

APRIL 1993.

03 Stg, CPC-Ioop. 18 Stg Rottd. l4ar. .

1,4E1

loop

NK !larathon-!lar. Rottdm

1993.

09 Stg.14ar. L-ltrecht 09 AVON 29 Achilles-Íop

Atletiek

lltrecht.

,

10

km.

Gala

JUNI 1993.

06 13

Stg . tvlar. Lelden Stg.l4ar. Enschede

Ens

chede

JULI 1993.

03

UN]TAS

1/2

Sittard

NK

Heerfen

TelematicElooP.

AmsterdaÍn

Amsterdam

Ív1ar. Sen.

+Jong. A

ATIGUSTIIS 1993.

29

Stg.l4ar.Heerlen

SEPTEI4BEB 1993.

26

Slg.l4ar.Arnsteld.

City

Plarath.

OKTOBEB 1993.

03 HAC 03 IAAF 10 Stg,l4ar.Eindh. 31 Achilles E.L.

Helmond

Brussel Eindhoven

15 kÍi !Jeg!,/cdstrlJ d.

lrorld Half llarathon Ilarathon Eidhoven

+

NK. í,larathon Veteranen Herfstmarathon Brabant

Etten Leur -o 0-o-0-o o-o_


De

combi-tralnlng

rtPanakind

Bij hèt achtèloos binnenstappèn in de glrmzaal Ut Eiksketr op zaterdag 28 novembèr vlogen de ba11en jè on de oren. Handballèn, basketballen, softballen, teveel on ze in de vlucht a1lemaa1 te tellen en achter iedere ba1 holde vet 'n handvol enthousiaste jeugdatleten die blijk gaven over een flinke brok energie te beschikken. Uet enkè1e minuten meer speèllijd liet nen de kinderen stoon afblazen tervijl intussen de ouders aan de kant dekking hadden gevondèn, on vandaaruit vol verbazing en blijdschap het schouvspel tè kunnen volgen. wat uas er nu feitelijk aan de hand ! Wel, veer zo,n creatieve rtiktr uit de brein van Cor. Samen net z,n aktiève jèugdbègeleidingsteam, ve konen ze straks ve1 iièer tegen, had hii èèn gezanelijke zaaltraining georganiseerd, kinderen, jongeren, ouders, ooms en tantes, omars en opa,s,

ièdèreen mocht mèedoen; vriènden, kennissen, noen maar op. Èlaar vaar begint die cor in henelsnaan aan, hoe moet er vanuit die baflenoorlog nu eèn ordelijke start komen? Maar ja hoor : Ongelooflijk !l Na een stevig flultsignaal stonden alle ruim 50 deelnènenden in een vip in een mooi carré rondom de 'Hopnan, gegroèpèerd a1s gold hèt de finale training voor de !'Iere ld jarnboree-scouting (In 1995 in Nederlands Droaten gepland ) ,

Kort en duidelijk rrerd het kroost verteld \rat er op het progranma stond. De oudèrs, diè èr nu zelf bij varen bètrokken, gingen meemaken hoe de kinderen op een speelsè nanier op konditioneel nivo werdèn gebracht. Te beginnen &et rustige inloopninuten voor de Warning-Up. Én bij dat al verd de zaal op eèn portie onvervalste Rock en Rollnuziek getracteerd, die dan ook a1s ,n bliksenstart alle jeugdige beenties èn de andere stoevere r sons krakendè scharnieren in bewèging bracht, door de rondjes in de zaal. Het vas verkvikkend, welhaast een trotse constatering voor L)mn en llona toen beide jeugdIeidsters hun jongeren met voorbeefdige lnzet dè


43

diverse papa,s en nama,s aftroefden in tempo en uitvoering van de vel-e, gevarieèrde spieroefeningen. En van dat soort physique kneepjes vist Cor èr ontelbaré uit de gyrndoos te tovèren. Wat ,n geluk dat Henk

er niet bij

was, waardoor het qezelschap tenninste van sl-angebevegingen en cordiaanse knopen gespaard b1eef. we1 zagen

ve

o. a.

duurloop

een paar konplete

faniliévertegenwoordigingen op deze

combi-tralning. Dè familie WèIting b.v., vaarbij papa Hub nog steeds rond z'n neus bleekte. Hij had zojuist een extra - privétraining gèhad, de jacht op z,n jachthond Rex, Hi ! Dat kont ervan, anders nocht Rex ook overal nee en juist nu niet. we zagen ook de fanilie l{reukeLs, net in haar rnidden orna Bosch, die eigèntijds zwevend door de zaat ging. Fantastisqh Orra ! Éen speciaal. welkon nog voor de familiè Luqchèsi. Met beide zoontjès bij Cor te gast, Èerwijl Rolph en Mayk nog Ínaar kort f-id ziin. Terr,ri jI de hoofdtrainer badend in eigen inspanning aLle oefeningèn perfect voordeed, vroeg hij of er ledèn bij waren die wroeg thuis \a,11den zi jn. Ja, Ja, natuurlijk I lkkè, ikke I ok'e dan riep cor hijgend, dan gaan Í,/e nu non-stop door, en pfft, pfft, op, over en onder de banken ging het voort r kuiten, dijen, arn- en rug, naar vooral buikspieren diè allemaal \,/erdèn gètest, a1les op ritmische klanken. Tr.ree Ii-eve, kleine meisjes stoorden zich niet

konditietraining, Barbara schiffelers en GiI vèrseulen, Zij bouvden net z'n twèeën een eigen trainingsneihode en hadden daarbii D)'mphy als klimrèk uitgezocht. aan de


Moet kunnen, vrijheid blijheid, want DFnphy amuseerde zich kostel i jk. lIèneer v. I"oo, bèdankt voor de Vidèo_opnanen. TerlJijl net onverdroten enerqie onze Bart, Hub en l{onique, zoiqel a1s À1ex, carolyn en Guy, net uayk, Maisie en Erik, en met Thijs/ Anneke en met nog zoveel andere jonge sportvrienden aan hun cooling-do!,m bezig varen, bleek dit sportuur toch eer snè1 te zijn verlopèn, Langzaam, bijna professioneel, stierven ook de muzikale klanken uit het gehoor.

}-ï Àktië -opname tiidens de gezaméIi ike zÀàltraihi hd

x


* HOLLAN D SHOP OR E\i\L i-i)!rl)\

voor al uw Aziatische levensmiddelen groot assortiment in rijstkokers, woks en rijsttafelbenodigheden Limburgs gĂ?ootste sortedng in Afro kosmetics

HOLLAND SHOP WAAR HET PRETTIG OOSTERS WINKELEN IS!

Stationstraat 15, Heerlen Telefoon 045-714396

Malperthuisplein 44, Maestricht Telefoon O43-4'7 4277

,i


Geevers Auto origineel, Geevers

sserie delen: n overzet ert op

A

dit

Het

r

verd

Dui

la

leverin door radiat overzetplaatw

GEEVERS: EEN BEGRIP!

mpleteerd en

Warnv

alle merken. ALMELO o54SO-72125

VELDHOVEN 040-53í900

NUTH 04*244242 VIANEN 03473-76474

(it:tnfl:lls CAR

R

OSSEBI E-DELE N

ROTTERDAM 0íG,4585833

ANTWERPEN 0$3257860


NOGER

HBIIDRII

I

M?FORIiI t I

onder de bezielende leiding van rrpa,i John HenalrÍx beginncn de trainingen vruchEen af te \irerpen. Bij bijna elke \,,;dslrUd die Ro8er loopt zit er lrel een plaats-i; bij de eerste drj.e bii. Roger neemt zelfs een 1Oeplaats in op de 1500 fteter bij de junioren C landelUk gezíen. Dit Ieverde hem een publicatie op in de À.U. van nov.Jl,

AÏLEÏIEK E

Fl

E

L

D

Ranglijsten C/D-lunioren 1992 t500Ír 105

§ Genjan LieleÍs. AV 34

4 0701 Nisls v.v€efi, Spríit{ 4.16.6 Barry v.Bee6 AvO'83

t n.0

t.n2

Jri KempeÍ Wateílaító

v.Hoeve. Bl.$l J€ío8n Vis, AVA 6.1 4.21.1 Msnrtn voh,,lrnrcl. ACO t.23.4 Rogeí Fíenken ween 4.23.7 Rail Zeetsen. CaesaÍ 4.24 32 Rogeí Hendrx. STB

Jen

4 21.5

Andere t,edstrUdresulEaten van Roger,

sept.1992 Maasrricht! baan 1o0om. :ll in z.s:l sept.1992 Kerkrade : haan 15OOm. tt in z'.36 15 ak|,7992 Rocrmond : Tv.ToÍenloop rross 2000r'. z an b.1l Bovenstaande wedstrijden liep RoSer in de Junior C klasse. 18 16

B

no!

,

1992

15 nov. 1992

MaasEricht: Enci-cross 2600m' Jun.B

3' in 7 's4 I(erkrade : Herfstloop 4200. alle categor' je in 14'43


Iloeft STB nog Deer hobbles ? Het is ons streven om STB-ledèn frequenter te betrekken bij de inhoud van ons clubblad. Ieder lid heeft de moqeli'ikheid o$ èen artikel van zijn of haar gading in het blad tè plaatsen. De redaktj.e draagt zorg dat dit netjes op zijn plaats komt en helpt zonodig net de oprnaak, Hèt rlubblad behoeft dus niet allèèn door redaktieleden en bestuur te worden gevuld. Eerl i jkheidshalve gezegd nogen we over het afgelopen jaar niet klagen. Diverse nensèn hebben daar soms net verrassende resulÈaten aan bijgedragen. ÈIerendeèls betrof dit stukken die met de Ióopsport te maken hadden, beqrijpelijk/ nornaal, logisch. ÍieL, we hebben het plan

om 'n vaste ru-briek te reserveren over zaken, gebeurtenissen e,d. die nie! met de loopsport te nakèn hebben maar ve] nèt STB-ers. Voor ve met, zotn vaste hoek van start gaan vj-llen we eerst eens polsen en dan inventariseren of daarvoor voldoende anirno bèstaat. Zo ja, dan zou je dit nininaaL 'n paar jaar moeten continueren. Wat ons betreft, rnag de vol-gènde clulcblad-èditie 93-1 de prineur hebben. He! gaat er dus orn dat de redaktie voLdoende interesse bespeurt. Vlees dus niet benauud, laat je horen, geef eens 'n signaal. waarover kan men 'n artikel- schrijvèn ? Nou, over afles! over \.re1 duizend dingen,hobbiès, gebeurtenissen, belevenissen, wetenswaardigheden. 8n,... een vaste rubriek voor jong en oud, iedereèn mag needoen. Voorbeelden te over: speciale hobbiès, andere lakken van sport, bergbeklinnen, d iep\a,aterdu iken , zweefvliegen, judo of aikido, verzaneLhobbies in oude granhofoonplaten, antieke kaarten of gesteenten; culturelè vlak b.v. urisiceren zove] solo als in groepsverband, toneèlspefen, zangkunst etc. etc.; kennis van astrologie, archeologie of handvaardigheid i.n het lnaken van poppen, schildèren, smeed{èrk, noem maar op.


47

Het zou te ver voeren on nog meer nogelijkheden op te somen . Hoofdzaak is dat ju1lie begrijpen \".aar het orn gaat, een cultureel aspect van welke aard ook, rraar jè ons iets leuks over kunt verÈeI1en, Zoudèn er anduidéli jkheden zijn of vragen, dan spring naar een der redaktieleden in dè nek (daar zijn ze op gebouvd ll). Maak je vooral geen zorgen over het schrijven

artiket. natuurlijk, naar het gaat ons primair oln de belangstelling van juLlie kant. Na een tip van jouv neent èen redaktielid kontakt net je op en volgt de rest autonatisch.

van een Dat mag


OPENING BOIANISCHE

TUIN IN I(LIT

FN

Ap zondaq I november j.l. vond in kleine krlnq de openinq pLaèLs van de bolanische tuiÍr bij de farnilie Vonken, Schepenbank l5 le Kliínmen. lihel en Paula Vonken, die in hun dagellJkse leven een qaratebedrijf runnen aan de lri.jnllaardsMreg ln Heerlen, zrJn er na ruim 2U .jaar pionieren in qeslaaqd vele in- maar vooral LritheeÍnse bloen'ren en planlen te kur-.ken. liia ecÍr gerEÍfrneerde, maar toch kundiqe aanplanl is achler h!n hroning aan de Schepenbank een luin onlslaan, die mede ddor de vele kleurschakerlnqen een lusl voor hel ooq be,

te Lalen qenieten van dit slukje tuin:ierschap blicl ef Paulaj na enrqe aandrang van vrienden en ken, nissen, besloten hun lltin voor het qrote publiek open te slellen. l^liel, dic zlch rnmiddels ontpopt hecfl als een Ler in het krareken van de meest vreerndsoortige gewassen en het Lilspreken van de dearbij behorende LaLijnse namen, zal 0m ook anderen

hebben

vcns qrÉLlis rondleidinqen verzorqen. tselanqslellenden kunnen terecht op heI adres Schepenbank ]5 te (limmen van maandaq l/nr vrijdaq van 12.00 lot 14.00 uur en 's zondaqs !an 11.00 tot 16.00 uur'. Gelel op de qrole loeloop ta]elke lerwachl flordl, 1s het maken rran een lelefonische afspraak aan le bevelen.

an rschE buf n


49 GEHOORD BUTIEN DE COOPERBÀÀN

Forse slager: wàt, jonqe nan, j.ij de hand van n'n dochter vragen? Jè zieÈ erkon noq zo qroen uit.. ':h xun le Í,el een schaapvrrj é?n os onderscÉëidéh? JongeEan: Indèrdaad, U hebt qejiik, j\ trek me . terug. Toen ik niin liefde aàn h;r schààb verklaarde, heb ik niet aan de os qedachi. .):. §{À18 ziJ: I'tlijn man màakt zondaqs attijd een lange duurloop om fit re bliiven.', Vrléndin: "De hijnè deed dat-vroeger ook, r\raar teqenÍ,oordiq hebben l'e zetf bier in huis.'i De deurbel van de familie Venneufën is stuk en ze betlen de elektticiën, of hij ienand kan langssturen on hen Èe

ONDER VRIENDIIINEN

.uooi klusje voor jou,, zeqt de 'zeq, Ioop 11j tèqen,oord;9 baas tesen zijn reerjonqen. net rules ?' Binnen aien ninuten is iirl alireer terug. 'Ja., ,Dat heb je-vtot voor elkaar 'Hoe ikun je nu verllefd worden op remand. die bilna qekreqen,, zegt zijn baàs. hooÍden lanqer js dan iil ?, óe jonqen: ,Ei is ;ienano thuis. oh,,Ik za]-hem Í,et k_rein ik Éeb drie keer gebe]d, maar Rrllsen, . . ' er werd nier openleaaan- , vader, ik hoet honderdinaal schriiven: ,,Ík ben een ezè1", en jij het ondertekënen.

..

..

.

er nij n-iet van, is qeen partij voor le. Je rDoet een han hebbeh. dié mihstens v.i jf nurren in zijn Xana: Praat Gerda. Eddy

vernogèn heeft. Gerda: Eddy beweerÈ dat ziin vermoqèn helemàa] uir nutrén EN}ELNK ,{11Ll0NAt?-

In het ziekenhuis. Een bezoeker ziet in een zaal eèn kénnis liggèn, H.i j er op aÍ: ',!iat is er Det iouw gebeurd ? Ik zag ie gisteren Í noq in de stad met blond vrouvtje. De

zieke: ',Tja, mijn vroulr ook.,'


HET ZÀt JE MÀAN OVERKOMEN. OP DE KNAU-UN]EFAADSVEBGADERING

D.D. 21

NOVEI,IEER

1992 ZlJN

DE BEDRAGEN 1993 VOOB CONTBIBUTIES EN WEDSTBIJDLICENTIES ALS VOLGT VASTGÉSTELD:

Basiscontributie

1,íedstrij dlicentie Veterënen S e nioren Junioren Pup

ifl

F

14,50

F

30 ,50 30 ,50

I

F F

en

ougrrs9 !9qr9!!t Contrlbutre persoonlii ke leden Vere n ig i ng scontributíe Contributle buitengewone leden

19,00 10,50 20 ,00

lF

100,00 250,00

ffiMpffire

:E''

YíÉ

$

A


ti"

ls :

11$

-

l;

3

r- , J

ïÍ

"

r

É oJ <-.1

<bui

,!

3 Ë1

í

íl .rl 19111

"l


Levering van: Onhopedlsche kunst en hulpmiddëlen

Storrnonl orthopedie

J-

i

TongersesÍaat 12 621'1 LN Maastricht

feL 043-216773

24 UURS

GLASSËNVICE

311413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1992 nr 5  
Advertisement