Page 1

ATLETIEKVERENIGING

BRU\ ยงo"uu

'tf

lto

Sport - en

n1992 No4

D

Trimclub

Bru nss ummerheide


!

.

o tj\,§

ui

n À

6 ; L a

cinJ.-.! i

-ó i=

3cö\ïNr-co!D \,NÈ-N+NN lo.r)NONi\\O lNÈi:

è0

q" o

66<r)rlÍ)

O

!

í'É É

o

ooooooo

q'*q{ri .ó'rr '66Gd É66(É(í llJLoJ rrl.rr! i!! èóÉ ooooèa(lo E!!E! o È.- é É ë É

r.

É

rr A G tr oO

c O P-

40,

c x§ :- Élnssls IÉ ; , tu

.l L

uE ;;

int M

oo!

.;,_ J.r'

rir ; !c e È,

.;ri c 6; ai 6-; ó o ór ).;

-o !

o É ./&

l.r0! (.)

i!ó.o6aoé -ÈJ!AEíOÈíA i r I I r r dlcn.aÈNN.Y'l

I

! E a r

r u .à J .. É @

6 É À a ö > o 6 aJ @0)6O -l..'.ll!C O-rlÉ.F,r'"1q!

'-

,6 í)

vt

\aa o

È E 6 -

é =o aÈ L 5 Eo CJ -H

- 6 É-

6 o-É-

o rt '!' 6 d.. t{ lr !@É Éo 6 tr J.rl I u Qo <0r el 6

v

! '.-

.!o

N Er tccr q! !o oo/c ÉLo

È! íe a o <O aJ .f./< l!! 0/

E ar tr o o !: o tsi o/ oollr]lG

ESEg; <kÀr5 èOC') u f

! €..ci .ll.ÉcL o q an 6J É (Joo ! ca. í) lDi F.§ kO FN t.!a.D L -c . É È! ë-1 .

É

s !< a >r, o]f !l LL ada rcn o L 5 É6 É É l. o=c5EaJ0, (JE-:É<iE(J . ro, r.o !orco o -o§ - Éco Or cO (r.. .-c >@ - . .. !ooc oE !o,oio'dE L ..uE!OElj. OrO.-L(,GO J (, ln uN.. L!oo$È!0!. ff .É c u oq . ! .à ! '+i o -l N.i a 0J.ó È -, -rc o0ÉE r oocLrL:or r o.O= í.OO/OJO(-Oc (J (J .O>À.r-r>Q3 O>Z e É{ 2 À1 Fr È O a (,

=

aÀ \o < I.rl z

E hs .ï d§èEJi§J A Orr '.È5 È; ! l/: 6o r,/, >.-

,;

J

N

;È.§t.ÈÈ.È. \r í71.i1 É!É)atí1 oao€€\o\o \O el 6 .o r c.,r.{r \o !É -lEN6u é ó dp 6 oGOElr 'rl F.orr-ÉoJÈ ! 0ó lr OJ O Ào0r!!ë o o.Fi F È E rlJ iJ è!.rr lrE6r É ö ór Li arJó oE.6E I

Fó ! iL

>

E

.. 6 ./6 (.) .! 3

l! L ln (J

oi = 4..

<

.l,l E ! d l.È b .U-oJ.d

.J ö OÉ 06 ÀÈ

! -cr<À Èao.É! rJoro

F

É-.- - ! i o É ë -ó>

O .rLOL> COJOO LEÉ ö0t- O! o o li r! o r É o&oo!. ':. r.è!ë>r O. có >H<<<


R!

Dr! l I L co!tr!!

]!j

l. lclr r ks. ll. hrJssl-Ír. l. S.hmei1s, A. v. Vlodrop tJitcrliJke inlevcrdatum koP i J: 4 dr,Ír.nrhPr a.s. l)r.l A. \ arr !tudrop. (OerrrprL 9l, air-2 \C and!ra:rÍ, Hel c lubblad verschiJnt 5xPlJ IN}IOUDSOPGAVI:

lrrl(,r,1 Llr(l r]I),,r

Paq. Underu!.rtl 2 l.i r de !rroLrritIr i .leLr!dlrrr I let rr

l{l II l) ll lll l9 2l 2!

1]tr!l) ('Ír I

L:it.ÍetL-.-loop !!als tur llr rilne ren Loop Ulcslrerf

In

t(l :iIl)rlirl

/ i okl]nbol.q

-r.

1o

L

D.'J.rrs doÍrr luia I rmtrrrr(l T.lcmaL ica loop 1992 P i rli tir ck Rlr ll l ass rc

Telernatr.a-loop l9!2 liirr llasL tol tl.r.t tÍrop

2Éi L 5 L.op 2ll 5t ras Lo(lp t'la!strrrlrl Jl 5t irLls100p ila::it richt , i Bi,r I rr liar.lhorl Jl, trn l'hst loL ll:st-1lroll J, l^lcdsl r1.tdLrl i.l.r!en ,8 Flenk en .lann!l J,l P. r s.Í r;r I i: 11l ! e r.laa rdaq!ika I crd.,_ a2 /r 1\'.rcn Annelrcg !1 t:kant ie!roet rn 1É, Dop rr.t en doLrlriq.orLroiFl l', .leuqdurtsl:aÍr.lf t']lr:rrrqLrd lltrlPerl ',I tl!bmed.d.1lnq-'n ,2 lilr)íls i r i.jdka lPnde r ,) i t1\AtJ ',4 Llrlro(rd bu)l:cn de Looperhaarr ,l lri,r rfq!srh.ri.r ',li kri,!i.fbr,)ekrr Lrrn lfr)íl

.1.\.e

llDrlr r l u

t

llrco 5r'hmcrts Ur)r tl.l)(,t,r l ri llrr.r lit lru('r I r,

t(l !r'lrk., L(l

tlc

5( li

Iliri

r (faLil

Fd !i hrkr;

ll.nk lhr

tr,r,t'rl

lli,r:i 1,, liol,, , , t:l

:


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen Kerkplein "18 - 6372 EZ LandgraaÍ Tel.045-319655 - Postbus 3í229 6370 AE LandgraaÍ


VAN DE VMRZITTER.

ledereen is qelukkiq reer heelhuids I eruggekee rd van vakant i.. E. \i()rdt $eer volop qetrdind. helanqstel I ing ontbreekt het

^an niet gezien (1.: bezoekersaartal tl jdens de trainrneen.

zo'n baattrainjng Annel jes van l)i ik.

Neem

op

nou

*" -' ''1' zo'n slr)rigc 5t) tot

soms

Ook de eerste bl i Henk trok

len

van

aríl leden

trainlne in de 7aa zo'n 35 le,len.

bovenstaande kun ie aflei(l'rn d:rt het op diL,nomenl ontzetlend goed gaal binnen onze vereniging. In totaal hebben !c op ílit momont ongeveer 225 leden. G.,ed ; bii het einde van het iaar kri jgen \,e {el weer een paar aLfvirllers, maar toch.

Lilt het

er lelanAsteLLing getoond vr)or de vri lgekomen IurkLie binnen ons best uLrr . A1s a I Les m.:ezi t kr i llen

Ook 1s

Varie een zeer enlhousiasLc opvolgster. 7e heeft^nne a1 twee vergaderjfÈen bezo.rht Toals het er nrr LritzieL 7a1 ze sp.redrg in ,er besl Lr!r He voor

Ilen heLe goede zaak overigens.

lfaar !e geen reaktjes ori onLvinqcn Bas de organisat ie van een "Centrum-loop" in dc qeÍneerte Lan(lgraaf.

vird het wel een aardig idee, maar de l)ehoefte om deel te nemen hi.j de .r.ganisaLie van een dergeli ik evenement is nul komna nu1. llij d., b.-sruursvergaderjng in sepLomirer hebhel! '"e hi.r Iedereen


ul t gebreid over gesproken. Ue hehben dan ook besloten voorlofie de boot af te houden 7oa1s we in het vorige boekje a] mededeelden hebben ue ro.rh enkele tienlallen mensen nodig om deze iíedstrijd tc kunnen organiseren. lndien d1l nlet lukr dan houdt het geroon op.

.rp de uedstri jdkomnissie kan niet. 'lrorrrens: ^fschuivendeze kommissie is al weer drukdoende met ri.r .rrganisat ic van d€ KapelIerhosloop. lndien heL resul taal helzelfde mocht zi in dan heL afgelopen iaar, dan kan l9(.)2 voor deze kommissie niet

InÍniddcls zi jn ook weer a1le "llerli in-gangers" op de hasis teruggekeerd waarbi j vermeld dient te vorden, riirl de organisatie wecr pe.fekt \ras. De r.sultaten waren voor diverse leden een tegenvaller maar hicr was het ueer "dehet" o",'. (ir van Ilaaren was echter doLenthousiast. er l,as voor hern de ecrst{r ma.aLhon. 7.aa1s hi jTelÍ mij verrelde tiep hii [r- h, , n. ^^, , i ,.-' r1 7r , .ré rs. lli heeft deze marathon veeL te rustlg gelopen omdat hi-j h;rrq ras de man met de hamer tegen te komen. I).,,c man rnet de haÍner hleef bi.i Cor gelukkig weg en zochL e(.n

ir,rdere atleel Lrit. Vraag het maar aan

Hub

\ielting.

[()l slor noq dit i Zoals iedereen inmiddels za1 weten i. v(,í)r h.t ! jnlerseizoen va start gegaan bij !ar.g!, fíenge ll.rs in S.hacsherg. N.tLrrrli tk !as riet iedereen het hier mee eens. j)it rs r,ok vr)lstrekt onmogclilk. .i. klrfi nict ?25 mcnsen voor dc votle 100 7 op hun L{]nken hedrenen. Vciligheid en uitbreidinq van routes / i l,r

H.ren (j.orsl aegevcnd

.

V.r)r wat rle v. r I ieh. j(i h€,l reft !r;rBen cen reí le.teren(l hcs ie Ío.ht ilit ccI le croLc aaIlslao ie hI.l niet drae.n : /org dirn m,n ier gc/ icir rordt . l').n larnrr . is ecn rrriÍna .rlr.rnir,.í

k ie(iereen wil

Ien

len s.haffen ie beurs zi-jn of l"i 1 j.' !)p.en 3n.lere v,i I

Vee

I Iooppl(-rier.


IN DE

(EUI(EN VAN IIVAAIS

-

Vm{l,o

,

1-

Elders in diL boekle vinden jullie ecn verslag \ran SchÍ0ei ts. Ilij beschr ijft de gehele \"edstri jd . :\an mij de eer jullie iets tc vertellen vanuit de \cul,cn, ,,oals Tlpo dat omschrFPÍ.

The.)

0p de cersp pLaats dit: liet recepr \ri1s Lritstekend cn op dc tueede plaats gaat mijn respect uit naar het clubie nrensen, die er samen een vers.hrikkeli jke mooie daB Op de foLo hierhoven

staat dit clubke

Er uas op die dae echt sprake van

een

afgebee ld . hecht lcam

To!i)la Harric cn ikzelf zorqden !,oor de opvanq van de Iopers terl{i il trainer Cor ervoor zorgde, dat de mensen . ir <Í' or ,pte ,i.,-èrir -.-.r. '' 'r ir I : ,1r .

"rt

Over de presEaties van de lopers 7ou ik niets schrr jleo. maar ik wil cen uitzondering makcD voor.lohn llendrix. .J.rhn licp de laatste etapl). van u o'r l8 krn.


je zeBgenmaar a1s ik jullie vertel, dat hi-i eerder in Venlo aankwam dan Cor en lk, dan ga je nadenken. Ce-.n vreemde zaak ?,or

Cor van Haaren kende de route van de lopers zo goed, dat .lohn l0 minuten eerder op de baan in Venlo aankwam dan wi.i. Celukkrg las Toyota Harrie ziin eieen \reg gegaan zodat hi-j voor opvang kon zorgen. Ook was er pen heuse "dames-etappe". len Boede reclame voor garage }4en8elers was dit beslisr niet RanL de auLo van Harrie uas niet meer vooruiL

te branden. Hij reed notabene in een nieuu type auto. Door de portofoon ontving ik van Harrie he! volgende hericht;" Volgende iaar loot ik hier; Jullie kunnen Over

hct

gezelschap

wil 1k ook nog wat k\rijr.

t'lr is zoveel ellende in de ,rereld. Burgeroorloqen

s.heiden komplete Eezinnen en volkeren. lli i STII is dat hel emaal anders. llier Herken aIIe nationalitoiten sarnen. Een voorbeeld voor het veel

-'r.lr /i I ï.,dr èa-c. \'.-rr.lull.n, v-rt.drpS.hotten. na.en, l,íaasLri.htenaren, allemaal samen in

een

lI|h. Te eekII

Onderwcg kwamen w(- trousens nog een

suppor[er tegen. .los Hroeren vergezelde Ria l.íulder bij de laatsre kiloírctcrs van haaÍ li jdensNeg. Nog maar 300 merer Ria, s.hreeuwdc hij haar toc. Ria schakelde de turbo in. I)ie l(lÍ) metert ies van .los hleken ietwat overdreven te zijn. len ding was duideli]k. HeL waren bestrst méér (ian lÍ)O Ínetert jes !ant Ria kuam volkomen uiEgeblusr .!.'r de finish. Reanimatie sas ner nog niet nodiB. \an je supporlers moet .je het hebben, zegr men dan.

ll.t het l)o!r'nsLa.nde mo8e hli iken, dar dir hete r.l .,r.n \. - tr*rh.,. g \.,rh.,, .. Niet alleen we(tslri jdlop.rs rul je hierbiJ aanrreffen. Iedereen kar hieraan mcedoen. llet is e-.n echre happening.


' ' rj'l'e '0 ' n'rr't "' "'i" geett " de route Eent-je n.r team t!ee fielsers nodie' d zorgL' e aan terr"ijl de ander voor drrnken

l, , r'.,m ncbbÈ', "è o,' !é ,^" t"i,r, min 0"Jl !p' .'r

die interesse heefL om heL volgende iear aeàt uit te maken van een leam' kan kontakt opnemen met Theo Schmeits. Ue moeten tamell ik vroeg in het la'rr a1 lnschri.tven. 'Iheo is overlgens zo'n beet je de "Peetvader" van onze wedstriidgroeP gevorden Aangezien ik \ ervtrn houd om l'r ''' l"r' I*r''l k mn,rmente' rri l.d" ,'l I L ^i Tneo nÀÍ'. - to q.' .^ gr \ andaÀ r deze foto. 0ver rgcns (as Theo de enjgste van de groeP die geen Pi n in ziin benen had. Hij had Iasl van zad-'lPj in. Ni et vreemd als je bedenkt, dat hi I de hcle afstand gefielst heefL. Degene

I


JEUGDBULLETIN '

wef, de vakanties zitten er hèIaas veer op. Iedereen is zoals ik vervacht veer gèzond en wel

teruggekeer:d. fk hóóp dat iullie allen van een Ièuke en nooie vakantie hebben genoten. De meeste jeugdleden zitten alveer stèvig achter de boeken te studeren en zien we daarbij t èer reqèlmatig oP de training. zoà1s jullie weten zijn we met de jeugd van 12

zatèrdag 18 julj op bezoek iaàr en ouder l.l. jes van Dijk, om kennis te E\aken oeweest bii Àhnel en wel ijs eten. Àet een nieuwe trainingsmethode j.n jeugdbulletin' het verder op hierover Meer De KranonbrgEklooP. op zondag 13 septenller

zijn ve net enkele atleten Iraar Echt gegaan onl daar deel te nèmen aan de Kranenbroekl ooP. Joyce Hodinius, Karln Muijrèrs, Maisie Robeerts, Paul Mulder èn Tim welting schreven zich in voor de cross van 5 klh. rk moet zeggen dat iedereen uitstekend heeft qelopen. Paut einigde op de 2' plaats in een tijd van 19.19 nin. en vèrbeterde hiernee zijn vorlge tijd met 23 sec. Tim liep een tijd van 26.24 Ínin. en verbeterde hiermee ook zijn vorige tijd met maar liefst 44 sec ' Bij de danès \ras het succes helemaal kompleet' Joyce einigde op de eerste plaats in een tijd van 2s.16 min. deze tijd was preci-es gelijk a1s de vorige keer. Narin, onze nieuwe brugPieper )iep voor het eerst dit parcour en '^,e rd 2" in een tijd van 25.50 min, Als derde dame kr^,am Maisie binnen in eèn tijd van 26.40 min. èn verbetèrde hiertnee haar vorlge tijd Dét naar eventjes 42 sec. Proficiat en veel succes en pfezler. jeugd.ige

N16uwe Jeuqdledan.

Binnen onze jeugdgroèp zi jn lréer nieuve gez ichten en we1; Hr.lub Renssen, Thijs Xreukels, Ralf de Leeue en J iÍ1ny Janssen.


Thijs, Ralf en Jimmy, aelkom bij s.T.B veel plezier en succes toegewenst. Hr.rub,

.Ll

Wedstrl idkalender . In de kohende maandèn van 7992 z'ullen !/e nog aaa 2 wedstrijden deelnemen en wel op zondag 15 novèmber de Herfstloop om en nabij het zwembad Erenstèin en op zondag 6 december de Kapellerbosloop. Dus notèer deze dagen op jul1ie kalender of aqenda, over de

aanvangstijden en plaats van vertlek zullen 1u]11è nog ti jdig informerén.

!v'e

rjs eten b1j ÀIrnel1es van Dljk. op eèn snikhete dag tijdens een van de vele tr:ainingen onder leiding van Ànne1les van Dijk, renden \re eens $/atertandend lanqs een ijskar. we keLen Ànnelies vrdgend aan, rèar ze zeti "Nee, dit is een tiaining en tijdens de training wordt er geèn ijs gegetenri.

Iedéreèn vas tè1èurgesteld, maar toen Ànnelies gaan èens een keer bij mij thuis ijs zei. ètenr','rwè zag je veer allemaal blijde gezichten. ze zei dat ze alle soortén iis kon maken die ie je maar vensen kon. Nou, wij benieuwd I Na veken lang vachten wàs het eindelijk zovèr. Met bijna onderweg een bekeuring aan onzè broek kwanen we bij Ànnelies aan. redereen rende a1s een rau ende dè auto uit: ÀÀNVÀLI,I]EFE ] !

!


we gingen met een komnetje de

kelder ln,

maar

wat me daar stond te pronkènl 18 liter ijs, cocosijs, chocolade-, mafaga-, mokka-, bananen-, aardbeien-, citroén-, roomijs enz. enz. en dat had zé allemaal zeff klaargemaakt. Iedereen ging net een lading ijs naar bulten en

toen SMULLEN MÀÀR I I sommigen legden na één bakje al het loodjer maar de echte snoepers onder ons zoals Cor en Hub kr:egen zelfs 3 bakken naar binnen gewerkt. Toen iedereen na lang smékken en smakken het 1ls op had, werd er nog wat na gebabbeld i.Taarna ats bevroren ijstollies richting huis gingen ondanks dit bleef Ànnelies toch noq met een enormé berg ijs zitten. wie weet kunnen we die misschien de volgende keer opeten. BEDÀN(T Ànne1ies, namens ons allehaa1 : 1

Tim welting ( een dé! iislollies,

red


modeschoenen

HARRYCRIJNยง ,"d{+II,

1,.-.".*.,.,

T(ICI(EN lr.rri r^^rircHr

i#"


Je eigen sport,

je eigen bank

Schaesberg

Ubach o. Worms

Eyqelshoven

HooÍd§íaat 120

Hovsnslraal 135 c/'5-31282a

o45-352A2A

Op do H6ugdon 4

045-323900

BabobanH

trl

Meer bank voor je geld


l0

DF

T

IfXT NI]N[

G

Jn deze najaarsziekefboeg Le]1en ure I een drietal patrenIcr]. 'noÍrentee \rrjend l^Jrel PeeLen is al qeruim(] t 1Jd uit de loopsportroulatie. Sorr'! l^liel, we zi.jn daar vanaf de zoÍLrr llL te LaaL: mee! maar desoidanks biJ deTe dan toch 1n Lrnze belangstel I inq. llij ts door een onqelukJe rncL d{] frets rn de versLrkkellnq geraakt cn hoopt dat er nu -èensr snel verbetering komt om de looptreneÍr Ic kunner, sLrekken. wrJ hopen met joLrw, kerel, van harLe beterschapr

is er nog Jcf Hodrarnont, die al eniqe weken rugklacht-.íl he-.ft, tiràt doorr,rerkt 1n de ben-.n. lre zlen.leÍ we1 steviq lrainen en we zieJr Jef bi.] 7'n hu)sarts. Hoe zrL daL Íru in elkaar?

Dan

I ot sl(]t btiJÍt.lan l,lulder noq over. 0idanks ziJn vaksntie in de I ran:re Aipen len met ziJÍr achillespezen.

b

L

iJ

r

t Jan s'rkke-

Hoc dan ook mannen, aIlernsal een voorspoed i q-è beter:rch.p qewenst en d1t eveneens voof alle lrchtqebtesseerderr nret 1n de z i ekenboeg vernteld.


o C

o

UaaL=. UenLc,

tsSTAFETTE- LOO P VAÀI,S_VET{I,O

o

c

0p zondag 28 j unr Jl vcrtrok eÈn 11 tal S1'B'crs rrchtina Vaalo a1u/aar serberg de star! o van estafetlewas de tr Ioop Vaa 1s-Ven1o. :> Víilgens mij was he! nog nooit zo druk op het hoossLc <E punt van )iederland. Kun ie ()0 p loeSor ieder meL 7 lopers en dan r.rg;rirr, rulm rros d t: ve I e begele iders .

DE STB_

PLOEG

)l{,t luss('npo2(.n rirn I minuut uerd er g(]strrt. EDDY V ERSTA PPEII tr""r br i ,i,r S1ï Jis ccrs!. loper de spjts aÍ. Tiin tr.rlí'( l u;ts vrrn Valtls na,rr IJvlre l)i .( rst. kilomot.rs gins('n LcrSirÍ m,rrr tcSrn l)(,r cin(l /,rtin zirloD 1,,(h ni)8 r,.rt flinkc kliílrn('r jcs


in het parcours. Maa r voor Eddy Been pro b l eem, h, hij liep deze 15,7 km i\ 1.42,25 ecn Soed v.rn d€ze loop.

R^ruoxD STEEGI{AIIS, had wel de zvaarste eLappe, van

l!ylre naar Schinparcours dat liep via IB e n , H u I s b e r g en Nuth naa r Schin

nen een zvaar heuvelachtj

Schin

op

Ge

u1,K1

i

m m

nen,berg op berg af . Iraar da t Rainond een sterke loper is bI!jkt. wel uit het feit dat hij deze 15,4 kn liep in een tUd |.o2.t6, petje af .

t r

I{ISSEL EDDY VERSTAPPEI{ HET RÀI}íOND

STEEC}íÀI{S

lie varen inmiddels bij de derde erappe, ROB RIÍSEN,

noest de afstand van Schinnen naar Nicuustad over bruggcn. De eerste 10 km waren z\raar veel heuvels de rest vrrl vlak. mJdÍ nu begon de u/armte mee rp spelen. HFt kwlk lrep langzdam naar de 18"C. lr'a.tr voor Rob dip diF.inmiddelj al Bopo in trrrn in8 was voor enkeli. trrathlon's was dit geen problcen. !r I IieD de la.o kr in 00,s9.12. i


13

Bij de vierde etappe d. genaamdc "vrouren-etap pe e dat wílde zegger dat biJ ons RIA }IULDER

àii--iË--EJf moest.

Ni e uwst ad via Susle.en naa r ST,Joos t Een vlakkc route maar d.r l(,mPeratuur was rond hct m i d,daguur de ,*: mato opÍaelopen dat hc l: voo r Rio beslisi geen nakkelrke e ta ppe zou Norden. Daa r bij kuan ook nog dat Ria zo'n klc i nc 300 meter de verkeerde kant opgestuurd l,lerd, Ria echter liet zich niet v!n de wijs brenS cr ('n kwam na 10,8 km Íne! ccrr tijd van Al),\4.27 io SL.JoosL

Van

RIA

I

ACTIE

Ne ('en pause van:l kuarrier voor het versterken vnn de in!íendiee mens werd seer vertrokken.

HUB BROUgERS, zou {1e afstand Oil

van St.JoosL, via Montíort,St.

t lionberg na:rr Roermond ov.rbruggen. De hirte

spccldo llub danig parte en hij zar vooral de laatstí' km gol]d stuk, maar op karakter liep hij toch dczc 15,4 kn uit in ecn goede rjjd van 01.0t.43 .ren gomiddelde vàn 5l,l km/uur en dat onder deze omsLandiShcdÉ,n, klassc ! ! I Nu kwam on2e nier)!oling aan bod, Hike Crilley, !,an Rocrmon(l naar Rcuvcr, decls over stoffige bospaden. kaarschrlnlijk 1a8 het wel aan zijn"snelle'r br i I \.,ant llike L iep p..rfec t cn kwam na 15 km noR vril fit over do strc('p in ecn trd van O1 .O2,49, Do zesde etirppc /.rt ('r op.


HUB BROUUERS HEEFT IT LOST HEH AF.

CR

ILI,EY

etaple !dn Reuver _'l Venlo, hiervoo erd onze ervaren loper

Nu de laatstc OHI{

HETIDR

IX

ingezet. HU moes t deze l angste etappe ( lSkm ) aarvan B km over bospaden, overbruggen. voor de begel-.ider moeilrk om de .luisl route e Le vlnden. Joh n liep uiLstekend. iJ finish!e in een tjjd van 01.07.36. daL is emlddelde van l6 kn /uur n dat bU een !emperatuur ;,. ., ., om de 300c. an de 6O ploegen bezette de STB een lleplaats nze T lopers legde legde deze I05,2 kn ifl een tijd 7 uur t0 nin.en 11 sec.in een een geniddelde van 14,8 km/uur. uiten deze goede presLatie \r'as het ook een zeer ezellige dag, zovlel de lopers als de begeleiders ebben zich die dag uitstekend vermaakt. edereen \,as hel er mee eens het volgens jaar is r voor de STB wee r een nieuwe Vaals-Ven1o.


GRII{DI'íEREITOOP

i92

IJESSEIII

0p zondag 12 juli vond alveer de 6e Grin<lmerenloop te lJessem plaaÈs. Uniek van deze loop door het Uessemse grindgebied was dat er een eendrachtiSe samenwerking plaats vond van maar liefst 4 verenigingen te weten de atleEiekclubs van Heijthrijsen, S\,,ift Roernond, lreerE en de recreatiesportver. (ranenbroek uit Echr. Zij stonden Sarant voor een prina km door het fraaie grlndmerengebied. Men kon kiezen lussen 2 afslanden de k\rart od de halve marathon. Dc weersomstandigheden varen goed, temperatuur i l7oc. matigc wesÈen wind maar naarmate de vedsErUd vorderde werd de zon een geducht Ee8enstander. Iedere uíEloper ontvin8 in meddille en rn eclus. praktische herinnerinS. De STts was met 4 deelnemers ver legenwoord igd, op de afgedrukle fotors zie je de binnenkonst van twee "o1dies" maar met a1le respec! nog steeds goed lopende heren

Er was een ronde uitgezeE van ca.10

uitslagen:

(yart narathon: ltlarko Akkermans I 1t2 Frank Eisenga

Wessem STB

Halve lrarathon: ( lredstriid loop) Belgie Jean l,/e!tts I STB llub Heynel :lt STB Sj en8 Francot 56 STB Peter verberk 58 uedst rotaa I aan!aI deelne,ners uedsrrijdloop:85

00.34.40 00.41 .49

0l,05.44 01.15.58 0t .23.43 ol ,24.44


Sjeng Francot

flnishL bij

de Grindmerenloop

0-0-0 0 0-0-0-0-0-0-0 0-0-0-0 LrïH BIÍDZTAX ÀmTEF OP DE

B,AÀN

Dat Vim niet allen op de weB goed uit de voeten kan bljjkt \re1 uil de resultalen bij de baan wedstriiden. Op 12 juli j1 werd hi.j 5e in de tveede serie op de 5 kn. meL een lrjd van 00.18.24.

t*n na.nd tdl-r I -p hr de l0 l,r. H F' filr h'è Ílrr op Fèn < p-ddri rn iderde serie , zun tijd : 00.38. I5 ,

Deze \,,eds!ruden werden gehouden op de kunstofbaan van Achillis Top in (erekrade.

0-0-0-0 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 N. R. BERGIIPEI{ LÀNDGRAAF

19

juli

1992

Cor van ilaaren durfde hel als enige STB'er aan om aan deze loodz\,'are \,redstrijd deel te nemen. Bij een temperaLuur van 29oC, moest hlj 4 keer de skiberg brj de Draf- en Renbaan naar boven. In een sLerk veld \,aar bira dc -^te nedèr l,ndc. top vcrrng-rwoordrgd r.s r^rd íor l( brJ 7,5-0 kn. rn ,.n tUd vd.] olr.-0.1,o. PetJ e af , Cor.

o-o-o-o o-0-o-o-o-0-0-0-0-0-0-0 0-0


17

D$trns Doof, ZatÈ Lnfitss 0p zonddg 23 augustus f,1 . orgàniseerde A.V.Àchilles-Iop uiL I(crkrdde voor dc 5'maal dc trainingsLoop 'rDvars door Zuid-Limburg". De start was in Heer bij Maastricht en men liep dan via lilheer , Noorbeek, Slenaken eh Epen naar het Drielandenpunt op de Vaalserberg. Een afstand van 33,7 km. Men moest een hoogteverschil van 650 meter overbruggen, dus dir betekende flink klinmem. Tot Epen had men aI een zevental flinke heuvels achter de hielen naar het zkaarste

moes! dan nog komen. Een 4 km lange klim bij Camerig en dan bij Vaalserbroek de beklimming van de Vaalserberg, ook zo'n 3 kn. Het was dus zaak om je in het begin nie! te hard te gaan. Aan de start waren zo'n dertigtat lopers. De eerste 3 km werd ingelopen dus de hele groep bleef bijnekaar . Hiernaar kon ieder zijn eigen lenpo bepalen. De verzorging onderweg door Achillis-Top \ras perfect, er slonden op 4 plaatsen drinkposten klaar en er vas nog een sponsposf. Bij de aankomst op de Vaalserberg \ras er tijdregistratie en je kreeS er koffie en broodjes om de verloren gegane krachten weer aantevullen. Er Ilepen bij deze trainingsloop een zestal STB'ers mee, Perer Verberk,Jos Duteraeerd,Cor yan Haaren en HarItr v.Goor

als voorbereiding voor maraLhon Berlun. RaiDond SteegDans en Theo SchDeits ondat ze het baar leuk vinden om dit beulswerk te doen, Peter Verberk 2 uur 33 DB TI.'DET: 1 2 1 5

6

Raimond SÈeegmans

Schmei[s Jos DuLeveerd Cor van Haaren Harm v.Goor Theo

2 uur 2 uur 2 unr

2 rur 2 nnr

36 40 43 44 L1

schijn-


l8 I?I.EruTICAIIoP

1992

0p zondag 30 augustus hebben Maisie Robeerts,Tio I'lelting en ikzelf deelgenonen aan de 5 engelse mr.]l. Het was voor heL eerst, dat uii deze aísland in een uedstri jd llepen. Í,Je hadden dan ook geen idee hoelang ve onderweg zouden zijn, maar Cor Robeerts on2e begeleider, daagde ons uil door ons voor elke minuut ueLke \r1l sneller Haren dan 45 minuten, een colaatje in het vooruitzichl !e sLe11en. Dat \ras dLls niet aan dovemansoren gerichL.

Het heef! hem uíteindelijk 7 cola's gekost lraarmee hi i er nog goedkoop vanaf is gekonen. Na

het startschot leek het vel minulen te

passeerden en voor ons de \redstri jd pas echt kon beginnen.

wlj de startstreep

vi.j genoren van de toeiuichingen van heL publiek en het vas ook enorm gezelllg en spannend om met zoveel lopers tegelijk van start

Onderweg hebben

riij

tri jd

dan ook jamner, dat na een ronde voor ons voorbi j was.

te

Baan

de

Volgend jaar zuLlen \re beslisl \.'per nèodoer èn ddn 0 dk-n . i el een ech[e wedstrijd van. Dàn t-aLr crè1

r'

aor

oD FFn Dl

voor elke minuut welke wil langzamer lopen dan 40 minuten. De dag na de v/edstri

id hebbe

'. i.

we

spierpiin gehadi Nee, njel aan onze benen maar aan de buikspieren ( Van de Cola . ) .loyce llodinius.


ClaEslc 1992 ( TelèEalica-toop ) S.T.B. was op de 5' Telenatica-1oop in Heerlèn, lre schrijvèn 3O augustus, ze€r goèd vertegenwoordigd. Bij de 10 E.t. varen 34 dèelnemers, bij dè S E.M. hadden zich 4 dames en 2 heren aan de start geoeld, A1le 40 fopers en loopsters konden dit keer rnet succès dè door hun gekozen afstand overbruggèn. Het vas aangenaath Ioopwèer met ,n ièts winderig parcours, naar opherkelijk beter dan de slopende hitte van vorig jaar. De felenatica-foop slond voor het èerst in het tekén van dè Internationale PICK-WICK Run classics en heeft daarDee voor de toekonst eèn va_ste internatj.ona1e plaats op de $7èdstri jdkaldàer bedongen. In de tot nog toe 4 voorg;ande edities werden keart en halve Itlarathons óelopen; vanaf 1992 zullen dat dus de klassieke 5 en 10 PICX-WICK Run

engefse rnijl r\,orden (1.0 E.M. - 16090 ntr.). Op dezè manj.er kunnen nu ook de STB-Ijongèns en

meisjesr jaartijks hun tijden op dezè af;tand testen. Àan halve Marathons is aloÍn geen gebrek, zodat deze voor Heerlen nieuwe dicipline een welkone, goede middenhoot afstand ls. Het parcours is ingekort maar blijft golvend nog voldoende zvaar. Het landschappèli jke, sterk k1-immend gedeelte over Teri{orn is Èeurig in de nieuwe opzet gehandhaafd. Veel neer behóeven we er nièt over uit te r.,i jden, intussen hebben imrners 40 STB-atleten aan de tijve ervarèn hoe ate route erbij ligt.

Staande op de trappen voor dè t!.laatbuul " , zagen ve pl otseI j-ng ranke Eddy Verstappen

finlshen. Is die d'r al? HiJ had

de afstand toch verduveld snel

afgeroffefd

en

Eèn ca. 300 jaar oude plataan

. langs de route.


20

was daarhee de eerste STB-èr over deze 10 E,M. Maar ook fheo de Leeuw kwaÍn enkele flitsen later door hèt lint en hield er 'n zeer krappe tijd aan over,ondarks het extra lusje op de

markt.

Theo toch, noest dat nou ! Het totale deèlnemersveld benaderdè de 2000, net enkele zeer bekende internatlonale corofeeèn. Àfrikaanse atleten afs de Kenianen Keino en R. Rono, broer van de vorige winnaar, de Tanzaniaan Àl<onay, maar ook onze Tonnie Dirks en Marti ten Kate waren erbij. winnaar verd uiteindelljk Joseph «eino die voor de 10 E.M. slechts 47'0l nodig had. Tonnie

Dirks volgde op 1'09Í op eén 4" stek. Bij winnares, de 19 jarige Tecfa Laroupe die in 54'3:1"

dames eveneens een Keniaanse

de

binnenfiep. Het vas een groot sportevenenent, goede deelnerners met veel publiekè belangstelling. Van STB-zijdé een ruine deelnaÍne. zij lieten zich na afloop op de terrasjes hèr èa der een

'Pick-wlck thee' goed shaken.

\t ftt'i§$r'tttt"

\i lll a, ,f\


5e "*"'"".tïrÏ,

ical oop

voor de g r oots te deelnemende Yereniging was die zeker de STB Len de"l gevalle!, Ruim b0 S1 Bpr ndmen aan deze \ ' T e I e a t 1 ( a - I o o p deeI. BU de 10 EM was het Èíike Crilley die de hele STB zUn h ielen liet z.ien, in èen tiid vdn0.59.05 kwam hij als 104' over dP slreep. In !ídt te /eg8en van Jeannie Barnin8, zij verd eerste in haar ,(làsse op dc 5 EM. in een prjma tijd van 0.14.03. Ilér aantaI deeln"mers op de m

'A \

V'.x

"ii ""t ;;uï:,::.": ":: ;"u1"..

DE UITSLAGEN:

10

EÈÍ

senioren:

i

Joseph Keino

104 149 157

Mi

Raymond

r62

Eddy Verstappen Jos Broeren

175

Ha rme

Alkema Theo de Leeuu Cor van Haaren

r89 221 233 235

294 315 4 30 466

F

ke Crilley S

teegmans

n

uns (reukels

Jos Duteweerd Cer Schaffhausen Hub Prevo Frank Stevelmans Hub Culpen

STB STB STB s1rlB

STB STB STB STB STB STB STB STB STB

0.47.01 0.59.05 1.01.56 1.02.10 1.02.24 1.02.56

L03,27

1.04.59 1.05.07 1.05.10 l.o7 .26 L01 .52

I.II.14

t.t2.02


22

Cor van liaaren (Ronei nenpln ) STB John de Leeuw STB Dre SchroufÍ

95 511

I

Math

SmeeLs

STB

1.t2.43 t . r2.55 L 14.55

STB

1.17.1t

?

0.53.15 1.01.54 1 .02.55 I .03.25 1 .04.00 I .04.49 .05.40 .06,15

10 Elí Veteranen 3 (

1)

Jan

Vermaas

141

Peter Verberk

174 r88 202 222 250 241 292 297 303 306 312 396 412 509 514 525 580 613 633 610 744 804 815 842 864 868

Ed Quaedvlieg Picrre Muyrers Harm van Goor Theo Schmeits Sjef Hodiamont

E 93 (r)

Wlm E]eveld (ees Hoven

Jos

l,liel

van der Haar Voncken

Ton SLarmans Andre RoumeÍr

Jos Janssen Sjaak Verheyen Hub

llelring

Jan Manders Jo van Vlodrop Ben

otto

Ton Leistra

Vil1en Marcus John Smeets

llarry

Vermeulen Hans Ypma l'lark Loos Louis Cordevener Rein Reuslnk Rob Culpen

Veterarcn

5TB

,o7 .15 1.Al .25 I .07.35

L07.40 LO7 ,41

I.10.07 1. r0.26

t,t3.20

.13,21 I . 13.43 I . r5.00 I . 15.51 1 . 16.32 1.18.02 t.23.O7 1,24.35 I 25.15 1

t.2l

,o5

1.29.38 1.30.28

II:

Frans vandeperre

338

Harrie

319 603 622

JunS Mainzer

Albert

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

Paas Maessen

Hub Gerets

?

STB STB STB STB

0.58.28 I .08.3t .09.41 I . 15.32 1

t.16.05


1.16.46 1- 19.48

Herman Rutten Ger (nauf

638

7t5

5 m, Setrioreni

Ber!

I

Borghans

?

o.26.O4

STB STB

0.34.58 o.43.12

Joseph Boursie

2

o

Wim Starmans

STB STB STB

Laurens Slaats Tim Welring

r23 406

5 Ell Veteraoen:

s (1) s8 lata

Crr Robeerts Jan Monden Loe lralter

L ano 546

5

F;Èí

Veteranen

66 (1)

STB

,2a,27 0.34. 19 0,44.42 o.44.12

o,t4 ,29

II:

88

Chris Zvarts Sjef Ritterbeks

)q4

Ed Schiks

Elí Dares senioren: 26 ( 1) Fellcien Spees 208 Helene S'ràckers 415 Joyce Hodenius 412 Maisi Robeerts

STB STB

0.33,21 0.34,08 0.39.07

?

0.30.27

STB STB STB

0.42.29 0.44,39

STB STB

0.39.10

?

5

0.37 . 19

5 EIí Darles Veteratren: Bs (1)

Jea[trie BarniDS

299

Mien Quaedvlieg

5 Ell DaDes VeteraneD

126(I) 358

0.34. 03

II

Leny Si11en Annemarie Ypma

?

STB

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

0.35.05 o.40.32


VAT{

HIST TOT MASTIMP

zondag 26

Juli

0p zondag 26 juli \.,erd er door lJiel Vonckeo een loop georganiseerd net star! en finish in Elkenrade. Dat d eze loop plaatsvond, werd onsop de voensdagavond t ra ining gedeeld door Ger Knauf. Elke STBrer kon hieraan deelnemen.

0p zondagmorgen haalde ik eersl Ger op en vervolgens Fons (reukels. In de buurl van Imslenrade zaaen ue al snel waarom men zingt " llie sioen os LiÍnburg is".Vooral toen \./e vla Ubachsberg Elkenrade naderden, konde ue genie[en van prachtige panoramars van hel Limburgse land, In het schilderachtige Elkenrade aangekomen, v/aanden \re ons in een frans dorp op zondaSmorSen: stralende zon, een mooi dorpscate en een aantal mensen die al bezig \raren met oerfranse spel jeu de boules. Veel lijd on van dit tafereel te genielen hadden l,e niet, wanL binnen enkele minuten hadden de

lopers zich verzaneld die aan drie lopen konden deelnenen: i3 km,21 km in tempo 11km/uur en 21kn in tempo 12km/uur. De eerste groep waaronder: Ger, vertrokken heL eerst voor 13 mooie,maar loodz\rare kilomeLers.

he! de beurt aan groep 2, Laaronder Reinder Reusink en het laaEs! v/aren wij aan de beurt. De start had plaats buiEen Elkenrade bij de zendmasL van het Eyserbos' Na nogmaals 1an8s cafe Vluggen (heerlljk bier zouden we later merken) Belopen te hebben, daalden we af naar de voeL van de Frornberg (bekend van de Amstel GoId race) om daar aan de 1800 neter lange klim Le beginnen. Jos Jansen (net gekleurde fietsbenen) 8af aan dat diL de eersle col vas voor he! bergklassement van deze da8. De organisatoren hadden werkelijk een magnifiek parcours ultgestippeld langs prachIige uitzichten, mooie dorpjes íoa Walem), mddr ook pittige klimmen. Via de Heek kr,amen ve aan bij de zendmast van Hulsber8 L/dar een van oe soedverzorsde drankDosten uas. Vid Klimmen I'oulen,lermaar eË Ransdddt'kwdmcn bii de Iange w"e van Daarna was


Ubachsberg naar Etenaken, \raar we ons klaarmaakten voor de laatste "cof" naar Elkenrade. Niet vergeten mag \i/orden, dat iJiel als een strenge school_ meesEer er yoor zorgde dat iedereen zich aan heL tempo hield en niet uit het peloton verdveen. Verder verdienE Harnen Alkema een complinent, dle bij etke kruising vooruit snelde om voor ons de veg vru te naken. De laatste loodjes waren weeÍ zvaaÍ, naar de wetenschap,

dat heerlijk koel bier voor ons klaar stond, gaf ons

op

de laatste helling vleugels. In Elkenrade yerden ve flroe, maar voldaan ne! applaus ontvangen door de reeds aanwezige STB'ers. Nadat ire ons opgefrist hadden, genoten we van heerluke biertjes en een zeer snakelljke Limburgse brunch Ín het dorpscafe Vluggen. Het was een prachtlge norgen, die zeker voor herhaling vatbaar is, AIs laatste een voord van dank voor hen, die dit georganiseerd hebben. 0-G-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

zet prina prestatiers neer in triathlon I s Rob Riksetr

De meeste zu11en het nog niet rreten flraar de STB herbergd ook

een prina triatleet,Rob Riksen. In de uitslagen lijsten van met name de ku.art triathlon's is hij sIeeds van voren te vlnden. Een kwart Lriathlon bestaat uit: 1Km zrremme n 40 Kn fietsen 10 Km hardlopen In de (vart Tria!hlon van Venray (14-6-1992) ei ndigde Rob a1s 22e met een totaaltijd van 2. 07.16. In de (uart Trialhlon van Uden (28-1-1992 k\ram h1i op een ITeplàats me t een eindtUd van 2 07.55 Prima pres!atie's Rob, PeLje af


LOOP Heerlen, 12 september 1992 Deze door de "Posthoorn" georganiseerde loop over 5 en l0 EM.loopt grotendeels over hel voor ons bekende "Heideloop"

parcours. Bt op 5 LIl gal Cor van Haaren oPn p, rnd LisrlFkJdrr lp JI

dror rls 7" re e.ndigen in 'n rJd \dn n0.lo.l

I

Bij de 10 EM was het de eerste ronde een colÍlpac! peloton sfB rrs Jar lange Ijd bij cl(d.r blFPf, p,s hdlv'r"''g' Jde -"ronrle viel de,,e p,oFD rrlclLddr. Raimond Sl ecEoans ging er vandoor en finishte in een prachtige ird van 00.59.43. Een PR. ook Pierre lYuyrers en Theo Schmeits verb.leraF hun bestc tiio op deTe l0 Flv. Harrie Paas lev'rr' 'n prjnr prèsratie roor albrj d. \.r .ll rp 'indrBcn. UITSLAGEN:

5

EIÍ SENIoRnNT

I l_7

29

GerBodelier Cor van Haaren Frank EisenBa Hub Neelis John de Leeuw

5EM VETERAIBT I; Hub Erkens 13 Win Budziak l4 24 Andre Roumen 5EM YETERANE{ 11: 21 Jung Mainzer 4t Hub Gerets

5Eí

DAflES:

Mien Quaedvlleg

STB STB

11is Top 00. 26.46 00, 00. 31 .39 00. 34.09 00. 35.43

STB STB STB

00.30.50 00.30.56 00.33.06

STB

00.33.50 00.36. 14

Ach i STB S'I'B

s'rB


)1 Ver

vol!

l

ui tslaaen EMS-looP

10 F)í SENIORE{:

I

Luc Kro!\raar

P.S.V

00.51 .09

L4 2A

Raimond SteeBmans

00.59.43

Jos

)6

Kees IIoven

STB STB STB

STB

01

STB STB

0

31'B

01.05.31

STB

01

10

t1 IB

DuLe\"'eerd

r'ií VETERANEN I: [d Quaedvli-.9 Picrrc Muyrers

aÍ)

]'heo Schneits l,lim Eleveld

IO E}'

VETERAIEN

)4

ll :l

()

61

PR

01.01. r8

01.03.r6 .00.28

t .00.31

01.01.38

PR PR

II:

Sjerg Francot

.01.26

Eerste

Hnrrre Paas

STB

Jo de wit

STB

Vet.IM

.05.02 Derde Vet,IM ór.11,.oo 01

lotraL aantal deelnemcrs op deze 10 EM:

77

0 0 0 0-0-0-0-0 0-0 0-0-0 0-0-0 Eíl

HÀLVE M R-ATHON TLGELEN

liil

l

Pepels van llaarcn

(lor

I)) ll!

.lohn de LeeuLí Dre SchroLff llrr r r

ie

Vermcu

25

nei

Ceasar STB

SlB S1'B

lcn

1992

01.08.45 01.38.23 01.44.5E 01 .49. I I 01.58.19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0-0-0-0-0

tl

15 m{ U0LPHAÀRTSpIJ( (ZEELA_I{D) 15 AUG 1992

0t.00.03

0-0-0-0 0 0 0 0-0-0-0-00-0-0-0-0-0 Ilarm van Coor pikt zcl ziin uL,dst rijd ics mec.

fs in zrjn vakanrle

!

!


x HOTTAND SHOP

oRrr-\iit

iLlliDs

voor al uw Aziatische levensmiddelen Sroot assortiment in rijstkokers, woks en rijsttafelbenodigheden

Limburgs grootste sorte ng in Afro kosmetics

HOLLAND SHOP WAAR HET PRETTIG OOSTERS WINKELEN IS! Stationstraat 15. Heerlen Telefoon M5-714396

Malperthuisplein 44, Maastricht Telefoon 013-4'7 4277


Geevers Auto origineel, imitatir Geevers

Au

GEEVERS: EEN BEGRIP!

ALMELO 0549È72125

VELDHOVEN 0/t0"531900

NUTH 04í244242 VIANEN

0u7*76474

(it:t:\í!:lls CAR

R

OSSEBIE.D ELEN

ROTTERDAM 01G4585833

ANTWERPEN 0$3257860


2A

DE STADSLMP VAN H,AASIRICI]T.

Enlge jaren geleden zijn ue ges[arr mer heL organiseren van extra duurlopen voor bepaalde uedstrijden. Zoals zo vaak zijn de voorbereidingen en de lralningen veel leuker dan de uedstrijd.

dit jaar bleek dit veer heL geval re zi.jn. Als slartplaats werd r/eer de Heerlerbaan aanEiehouden bij een bekende doe het zelver. ook

llel

nieuwe rras, dat we konstant een volgauto tot onze beschikking hadden. Iedereen kon dus e18en1ijk meedoen. Instappen \ras ten a1le ti.lde mo8elijk. Het 1s mij opgevallen, dat er maar eenmaal van deze volgauto gebruik genaakl \rerd. Gedurende alle trainingen rrerden xe prima verzorgd door Dymphy en Annel ies. Eenmaal maaklen vre gebruik van e.ht bronwater. Je proefde het zo; he! \ras wate. bij Anneke van l,oo. Straks meer daarover.

er sleeds tussen de 20 en 30 leden opdraven. Zelfs uit l(limnren was er belangstelling. De routes uaren zeer gevarieerd en meesLal heuvelachtig. Cemiddeld kwanen

En wat mij opviel; Er \rerd verdomd weinig Beklaagd. Nog gekker; Iedereen Liep met plezier. De prestalies wa.en zelfs opvallend.

nou zo'n jongen a1s Henry Giessen. een nieuv 1id. Bii de eersle lraining Herd h1i nog gelosE Lerwjil hi.l bij de laatste training fluiLend de "oude Huls ' optiep. Neem

Nog zorn kilometervre!erEje maakte naam in de groep. Carla Meyer verbaasde iedereen door a]le trainingen mee te lopen. 0p de eerder genoende heuvel in Huls liep ze zelfs haar eigen echlgenoot letterlijk en flguurlijk het licht uit de ogen. Hoe krl-iB je drt 1n Bodsnaam verzonnen, riep hLl urt.


)9

rest \raren het a11emaa1 oude rotten in Voor de

he

vak zoals de gebroeders Starnans en het onafscheideli jke duo Sjaak en Wie1. Toyola Harrie was er naluurl ijk ook \,reer bij. Ui! betrouwbare bronnen heb ik innÍddeIs vernomen

dat hij tijdens de trainingen gefraudeerd heeit.

Hij hing soms achter in heL peleton en is we1 eens bii Nol Pagen achLeroP zijn fiets SeklollÍnen. Not neefr waarschijnlijk niets hiervan gemerkt. l{e leten nu in ieder geval waaron Harrie in de finale nog zoveel inhoud had. Eén

belofte heb ik niet

nog lang De

kunnen \raarmaken en

moelen aanhoren

Bierbrourrerij, die 1k beloofd

had

ik

za1 dat

, is builen bereik niet leuk.

gebleven. Ene Fons Kreukels vond dit heleÍnaal Een lokkertje om mensen te kriigen, zei hij.

1re1 z1 jn ve vlak in de buurt gerreest bij de brouwerij van ome Guus Brand. Eenmaal hebben ve een verzor8ingspost bezocht bij Anneke en Piet van Loo in Eys. Anneke had dil nog nooit gedaan en he! rras maar goed, dat

ze vantevoren werd ingelicht. Zij vas echt in de veronderslelling , dat we a11emaa1 een pilsje kuamen drinken. Zodoende \ri1de ze een paar kratjes bier in de luin neerzetten.ook had ze Sedacht de zaak een beetje Bezellig te maken door he! plaatsen van een paar parasolletjes. Wist ik vee1, i,/as haar kolrdnenLaar. Ze vond het dan ook niet geze11i8, dat ve meteen \reer verder liepen. Gelukklg had Frans Hodinius haar vanlevoren gezegd dat ve a11een !./ater dronken.(0p dat monent)

Bij de 1aa!ste LÍaininB uerd dat oisverstand meteen


30

uit de vereld geholpen, Het is dan ook leuk om Èe vertellen. dal Anneke van Loo nu 1id is van onze vereniging.Nu haar mao Piet no8; aI is het maar voor

de verzorging.

Zoals ik aI eerder zei uaren de voorbereidingen veel leuker dan de wedstrijd ze1f. 0p de vriidaS,vóór de

vedslri.jd, bezorgde Pierre Starmans s'morgens om zeven uur al een kratje bronvater bij nij thuÍs. De overbuurman, die naar zijn \.,erk Bing, had zijn bedenkingen. Kan ik mij echt voorstellen. Het

uurtje samenzijn op vrildagavond gezellig was het l!!

werden uren saflrenzij

Maar

0p zondag \{as hèt eigenlijk niet meer zo gez€lli8. Het uas veel te warm ireer oo le lopen. In de Beatrixhaven kuamen \.,e Jo van Vlodrop al teeen terlrij1 Pierre Starmans zijn tempo ook noes! leruBschroev

ik zelfs ene meneer l,Jiel tegen. Had ik nooil Bedacht, dat ik die nog eens zou voorbijlopen. In Itleren kreeg ik zelfs Frans Hodinius Ín het vizier. Nie! voor lang echter \ran! tussen Itteren en Borgharen bezorBden me

ondër!r'eg k\ram

de

vi

'amlnè. van vrljddravond mrj

behoor 1i

jk veel last.

laatste kilometers leken echter veel op een wandeltocht. Tk beri nog nooit zoveel mensen Eepasseerd als in die laatste kilometers. De

Een ding $eet Dit moeten \!e he.hal ing gooj l'Íi ssch

ik echter zeker. besllst in de en.

iranneer?

ien vooÍ de liinterlauf????,


ZONDAG 27 SEPTEMBER 1992

ST[DSI,OOP

MIISTRICHT

HATVE MANATHON

Terr.,rjl een gedeelte van rte STB rn Berlun zat zocht het andere gedeelte het r.,ar dichter bij huis, bii de "hatve,' l,laasrrichr.. tíaar een dina hadden zij gemeèn en dat uas van de warmte. Een halve ÍraÍathon Iopen bi,28ec i. geen pretje Iaat een nete marathon. Je Ínoer de uedstrud goed ingedeetd stadn hebben-wi1 je nier als,'wrak,'over aó.i...p tiraun.-Jo v. Ylodrop en fees Hoven hielden heÈ uf-nà-".ii"fu tifo_ neters al voor gezien, en Rainond Stèegoars ,."i nu_àoi.__hoe her zich aanvoelr als Je riJdens eei' ,eastrilà ;;.,rt;; Jos óroere tiDishte als eersLe SI-B'er in 01.24:3q.t deze ri.ÈUd spreekt voor zich) Wat de groep van CoÍ Robeerts betrefÈ, petje af !! De Lrainingen o1v van Cor hebben wel aegelit trun vructrten afse\rorpen \rant iedereen heefE deze h.1;. ;;r;;;.;';i;;"ï"_

Bil

de sNs.-loop ovet 4 knl.liepen vader en zooo HeBdrir tege elkaar. fr werden ueddenschappen a!gesloLen Hie van de twee a]s eersle over de streep zou gaan.


kostuums kolberts blazers pantalons jeans jassen jacks trulen hemden stropdassen petten zakdoeken dasspelden

Speciaal grote maten aídeling in Heerlen

DÉ [U,IÏ buro voor kcrntoor @a c;.o)@l<ltrlchtinq

.

kast- on schaidingswandsLlstaman o projoktmaubilai r. pro|@ktstaff@ring o plofondsvstamen. gracnvaarzi enng . advtas. ontaarp o raalisotia

crkerstroot l

5l - ó4)f

tol. 045 4254fO

'Íox

ónhoor)oo

045 4241\9


TENNIS

Nk6, Rucanoí, Snaue/aori, Elelanli, Pdnce, Yvoí, Adldas 'SCHOEHËN Wlson, NB(e, RucarpÍ, Asi§, Àdilas, Píince, N€w Balanc€

ln de bop.ldellng votalt s,Í,pngeti.tkt net WLÀ4A RUSI|ÀN

ffiflMR

spWW,,,ï..?tTJséilip

sportlysiolheropul I"EEI

]IIIÍTI alr-a-Il

'!!'E T TIrI I r !-I-

III

I'E --

=:::.

LIIII I-!

litt

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage en en ban

iledisohe §portbegeleiding Heerlen


lichl favorleL bll de bookmakers daar de 4 km' voor Join eieenliik iets !e kort is o0r goed op loeren lc komen' genieuwii feien de aan\'/ezige STB'ers toe lvic van de Llree als Roger vras

eerste de markt op zou draàien en ja\'r'el hoor, Roger k\iam als eersle rle bocht om. Er v/erd drifLie me! 8e1d gezwaaid om hen nog meer aan le moedigen. Roger won met..een redelijke ;;;."p;..8 van zijn vader àn kon gaan "Ínnen" , teruiil Hub Brouwérs zijn beloofde fles lÍijn zelf kan gaan opdrinken' UÍTSLÀCEX HALYE HÀRATIION :

a4

Jos Broere

1t2 t22 206

Theo de Leeuu Eddy Verstappen !'uns (reukels Ger Schaffhausen

250 293 321 439

Raimond Sleegnans Henk Thijssen Hub Gulpen John de Leeuv

136

t3l t3g

2lt

592

6)\

660

67i

STB STB

l| .i7.1?

0I .38 .34

S'IB

01-44.1l 4t.44.44

STB

Dre S.hrouff Hub Erkens

STB STB

01

.28.29

al

.

STB

01 .34 .40 01 . 35. 55

Theo Schneits Ton Starmans

Pierre

llarrie

.3',)

.39.35

01

s1'u

a1 .41 .4 t

SLarmans

STB STB

01

Verneulen

51B

0i.57.10

STB STB

02.01 .45 02.42.54

STB

0L.52.20 02 -00. 2i)

Wiel Schepers Hans

STl]

2Í3

STB STB

Sjaak Verheucn Louis Cordewener Uor RobeerLs Lou l,Ja L t er

VETERAI{ET I

5ó4 653

S1'B

STB

259 351 491 563

or - 24 .39 01.26.31 01 .27 .31 ot .28.22 01 .33. 19 01 .37 .09

STB STB STB STB

Ypma

01 .:19.46

I:

.Io de l\lit Ed Schiks

s]ts

Aantal deelnemcrs bij dcze halve mararhon; 0-0-0-0-0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73') 0

.54.06


'13

o'" r'Fn . n ll.r r 'lo.l oI 1'll t.r lrai{l rlUr.mer) .lnor .1.' Er!crr.'nr eÍrlcncoÍl'01ssie Lr l'rerd ,,rt(lc.1rrr rarr lrotellLl'orrodatre Lrr BeI IrJn ma" Llrt trLerk rrl !icl r.l(1r1. h.trLr, '!rrÍri d.re r'rir5 recLls \'ol ot !eel te (lLrLrr. llolukkrt kLaran Íer) \,ra trut ranqkoor \'an tileLrLia'lr te r( r'lrt 1)r.1 1-pn lrunrl:r1(rr,rperL rrr lrhr rtr, ten ÍrDarden !rrrr Urrlrlr ri (lr \rorrrirLrqe DDll. Ntr ktrri m-'n dellnrtre' aaír de r;lr(t. t Lr(lflr jk tr:,:i lrrt 1t)\,1'r. tlp !rrJdarl 2! sepl-'rLrlj r orr ;.tltl urrr \,rr i.ok dL 5lll-tru5 met lopcrs en supporier5 Lip ríreq ír!er h.t rirÍ)1r ir\,.nirrLrr: Dc l'lL narathLrrr \,an Berll.ln. Het /rrLr .fr busr{'rrr flÍrrden rirrr LrrrLl-'\.ecr l2 trur. \ic.rl t LJd r'rrr.l (I(rLrI!rl)richl rrr ÍLl{'ri op rl{' lrrL'r rrr daar o!er!olle D!ltse ir!lotrirrreÍr.nr.irr Llrt rtrrill: de :ilcrr nrrr.l 1Ír de btrs rrr.i drtrk(1,r. Hel [Jr]:i rI erq qezc]lrr] rrr \oor de dorsLi!. rerzLqer§ \,r).rtreÍ1rL rlk qt'r.Lrld-- r.iskast .13rrr're7r! lo.n nÉl Ílo !oorn.lrLlr' trrnlirto$re! n:ar tser11.ln opredl]rr, k.rr Írrrl Ít{r.Ll rr.rr. aírr dr' \ rorqfrP (rI)ÍrLrol-èposterr \ran d-' DDU ír:r-'n (t{'0JCe:rl . tlok or5 lr.t !oea tL' /r.'n, dat men !irrrds d-' eerrt'ror (lrÍ,(l a1 lre.l \'eel !,J.rk irrrl \,er7et: .en moor !,eqdeki pracht rqe lankritrrLlon: mel rFst.ur.rris. Um l9.llll Lr. kr"raïÉn l"re .ar) trrJ lirl liLrÍrrl:rLool)a.k ehrrrtT. Naar ons aL sn-'l dr..r rrto r.rrar,rjrn(l flirr ritte. Ui I de rrL.lelinq virrr d-' hujs.lcs t)lopL, dai rll're Ír1ri Í)!errrrrk!ram rrreL I'Jal' meÍr zlch h:rd I'oorrt.:rtela. /. '!erd Lrr.,. trrrrr(lalÍ)'l rrls \'.1rlt \.crdeeld: -larl tlrrnrlIrs. H.rír lirurjrrrl, ll:rrrrr \'rrÍr Llonr rrr de lrnkerliamer err ar trrt r.1l(,nrjr rlií|.:j trr aP rcrlrlcrkarrr... lorr dri 7o gcplan(l ,7r.ln !n (jr \0l]I tr' ,/1)rtloÍr. rl;rl er L.rrFrqLe r'.rc rd qespaard !oor ae kon.'i.itr 1r.r;rre:iirr.l(l'' \iidat rLrrlcd-'r zich hlerrree lri]rl rLr.,oeí)(1. !,r|rrl lrí t rrlrll brst Ílez.lliq onder L-lkaar rr (11'l)Lirqirl!w. 1)r',rfll(lr rrforrll ur:r!r.'r rrn smakeLrJk Lllner ,f,',,,'.',','.,i Lri rrt,t r{'itirur:1rt 5.Ph1 'k 1n nir hei aerrLri"r ,'q'n l.rr,

'


van enkele heerliJke blerelr w-'rde de s1éapPlaatsen opqezocht, r,!aar Ínen à1 snel in dromeoland verkeerde' De !,olqende Ínorqen vert.ok de bus na een uitslekend onite heb blJl rrchling Berlljn. Na een goede Psrkeerplaats (bekend van Zoo beÀ gevonden blj het statlon am Bahnhof van de Lopers het boek Chrrstianne F) ginq heL merendeel de nummers afhalen. Verder kon men hier sllerlei zaken betreffencle ht lopen bekiiken. Het andere deel qrnq aIvasl urinkelen in het wInkelparadrJS 8erl1Jn. Zo slenterden we Lanqs Kurfurstendamm, waar we zondag zouden finishen. Nadat ieder zi.tn hart blJ het Mrinkelen had oPqehaald, vertrok d(] bus voor een Íondrit door BerllJn. Deze rondrit Li]er begeleid door een gids, die reeds ruim twee jaar in Berli.jn uroonl. ljj werkl hier als verlaalster. lrJ gaf tiJdens de riL een uitstekende uitcenzettlng over BerlrJn en belichtte vooral de menseliJke kant van de stad en wat er met de Ínensen gebeurd is en staat te gebeuren. Lrq indrukwenkkend was loen we in de Fruu.t kwamen' waar de lluur brJna dertiq jaar de rnensen ven elkaar heefl qescheiden. De ['lL]ur urerd 9 november 1989 afqebroken. 0nder druk !aÍr de eigen bevolkinq had d-. DDR-regerrng geen andere keus oÍn de l1uur te openen. Noq maanden later sto.den Oost_ en lrestBerlr.lners, van ptrnkers tot brave hrris!aders rnet h.mers op de resten 1n te hskken. B.okjes Ínuur doken oP 3ls handelswaar in aLle delen van de L,Je.eld. De rest van de avond kon naar eigen ldee i{orden besleed. 0m tien uur qrngen we terug naar lehnjtT, waar t{e iog een d:lnsa!ond bezochten in SeebIick, l,1Jaar u,e de spannrnq !oor de grote dag írLrq heerli.lk wegdansten. Nadat dc klokken terug waren gezet leir)de zorncrLrJd) rocht ieder zrJn bed op voor een korLe nachtrusL. 0p zondaqmorgen kLonk op onze slaapkamer om half zes het srgnaal om op te staan. Na alIes voor de Ínarathon 1n gereedheid te hebbcn qebracht, v-'rl.okken we na het ontbi.lt rrchllnq UerLijn, waar ure on half acht op onze vertrou!,rde parkeerplaats aankwameÍr. Na hler de laalste vLro.bereidinqen voo. de grot-. wedstrrJd te hebtren gelrolfen, ginq icdcr

nàa. ziJn starlvak. Huub lreltrn! en rk vertrokken richtin! gele startvak. Hier urrrcn we q-.tuiqe r,an een períekte organisaLie. Nadal $re de kledingzak íÍel ons nummer hadden af gege!eÍr, stapten we ln ons vak. 0Ín negen uur kLonk heI startschol. Dit werd gegeven door de zoon r,an de winnaar van de 0lvmpische marathon van Lorrden 1948: de Arqent ),ln aabrcra. Delfo Cabrera staal afqeirecld op de medar l1e, (lI-.


35

wc na de Í 1Írrsh omqeharrqeÍr krcqen. Een fantasllsch loop avonIuur was begonnen. Tussen duizendeÍi toeschouur-'rs renden we rrchtlnq Brandenburger lor. Toen we deze Passeerden r{erden l^e oÍrs bewust !an de lrlsIorre, dte lich hter he-'ít aíllespeeLd en de koudc rilljnqen llepen ons oveÍ de ruq. llrerna volqde de roLrte door 0osL Berlr3rr, waar niet al ire!eeI Loeschouwers stonden. ilaar na onge!eer zes kiloÍletea name het aanlal toeschouwers gigaírtisch loe en renden we \,rrJurel corlsLant Lussen een zeer enlhousiasl ptrblrek. Her urerd een gel,retdige haÍrpenrnq.0veral Mraren er alLerleI r,oorten bands, cheerqlrls, .juichende en klappende riensen. Door de mensenmassa's qedragen urerd moe, rnaar zeer voldaan cje frÍrrsh na,r2,2 km. berelkt. De verzorqinq na afloop !.las !,re.lerorn períect. t\adal ieder binnen was, volgde er een een gcTelllq sarnenzrJn op eeÍr reer gezelltq BerLijns terras, waar menrq verhaal over dc marathon ln geuren en kleuren werd verteld. Na een qezell iq dine. werd om 22.00 Lr. de terugLochi na LehorLz aan!.rard. i,la eeÍr goede nachtIUSI vÍ:rlrokkeÍr we maandagmorgen rond 10.00 uur weer rlchtinq NcderlaÍ)d. Na eeÍr gezelllgt- bLlsreis en een smakeLtJk diner kwamei vle moe, maar zeer. voldaan teruq. Hel waren !ier íantast isch rooie daqen, waar r,re ÍrLr! lënq met hcel I'eel plL-zicr aan zullen LerLrqdenken. Als slot noq een groot compliment !oor cle mensen dte dez-' rcis hebben georgani_

hopen, dat !,oIgen.

l^ie

er

Írog

!eel

-o-o

L,an

Lr Lr

zulke nrooie clubreizen

o-o-o-o-Ír

o_

HARDLOOP BROCIIURE

, een boekje met a1lerlei tiPs traÍnlngsscheÍ'a's en k1edin8, m.b.t. voedinS, dergelijke is verkrijgbaar btl Cer Knauf, ter overlegglng van drie rljksdaalders. De Hardloop-b rochure

fil.rgeo


.v4n

!4§l t!I_!491

,

1

beetJe vou' ural ln rle zoínernaanden laterr wrJ lrct lopen een we vaker de l"t-:", ar. beperkl. Voor de atwisseLiÍrgispakken rroojt boeiend ."nft"t.. Alleen rnaar lopen ol íietsen eleÍnent het "urtdaqlnq '' zonder Loevoeginq van frpl ^ro'Ll '. nr, o'.r' l, tl,1''r' lo'-' h en. ro dF dF F' 'o oL ó oon'È I .3t' 'l (Ljmmen het pro_ Crancl BaIlon on (limmen BanÍieu\ 'rp de tocht door naderde qraÍnma. l'let deze Lwee E.hter de ruq I

Het uras zo ver, geheel qeprepar-'errl en qesoiqneerd lternren urt de blnqo-spoit) stonden wij 'smorqens vrocq aan de sIart rn tlkenraie een klern dorp.ie nabij Iys, echLer zonder fiels maar' weI in looptenue. De ianaLiekste loper uit her dorp "smeets \íeurvenhage.r" hrd dutdeliJk arlders qedacht en ge pland l,an masl toL mast le 1oPen. Van masl tol mast tLrpen w1l zeqgen een loop van Tendmast Lys naar zenclmast HLrlsberq eÍr ook Íroq LeIUg' lrerrn zrSn opqLrnomeÍr 2 berqen !an de le !raàd, 2 bergen !an cle brrrterrqeurorre categorie cn voor de 'est !'als plat ' 'Smorq-.n5 aan de start met ecn 2!-ta1 anderen die erqerrl rJk i.!.ri. de l,,Jarr0Le een daqJe met de íamilre aan heI waler hàdden gepland. De panoraÍna's afqcuLisseld met pltloreske pI.k.)es, .l-. verzor!lnqsPosten Iussen de 2 masten en aan de crn(lstreep een brunch zoLl de rnotl!atre moeierl zlJn orn deTe to.hl te v(llbren!eÍ'. 0e ern{lsLrccp r^ierd dotr. iedercen qehaald waL op 7ich, Ílezr_'n de TLiraart-. van heL përcours en de urarmte, lcer knap kan wor_ den genoem.l. Al leen onzc Jonqsl. "Harm" had uraI moeite de oudLrre garde te vol qen. All-.n met de bLrik voI l,an de weL!erdiende brunch, Ínet de rlanrcs rn de zon en de heren:rar) de bon heL l.stste beetJe vocht\ierlies opheffend, zj-'Cel Xnatrf "heerlrJk toch, dit is S IB. Ui.l dc ccrstvolgerrcle loop zuLlen !1rrJ met de ficis aan de starl st ean o.n de Ardennen f1.l:stochL te .oÍrpensereÍr.

o o o-o

tl


il IALyE M 1

8

l3 til

RÀTHON yEI{IO-BI-ERIC(

29 aue,1992 AV Nljme8en 0l .09.50

Leon ly'eijers Hub tlcij nen Peter Verberk

01.17.48 0L20.55 SjenS Francot 0r .23.50 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-G-0-0 10

STB

S'IB

EÈ{

IBYTIIIYSEIi

Veteranenl:

2

Hub Heynen

1

Sj

6 sept.1992

s1.B

O0 -

S'TB

01

56.48

Veteranenll: eng Franco!

.03.36

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

1

lr. (i

tg

Hub

p

HAIVE IARATHo DEURIEI3 sept.1992 (enia 01.05.37 lage t

Heynen

STB

01

.14.58

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

15

kE 2.0.L.

BIRnADE 20

iuni

1992

Senioren: I 33 42

100

John vermeulen Jos Broere Theo de Leeuw John de Leeu[ Hub

Veteranen

i3 19

34

4t 49 69

lO7

llelting

STB STB STB STB

I:

Hub Heynen John Hendrix Hub Brouuers Wim Budziak Theo Schmeits Andre Roumen Cor Robeerts

Veteranen

Dynamo 70

II

STB

STB STB STB STB

00.46.53 00.58.34 00.59.54 01 ,08.27 01 .09.46 00.54.04 00.56.33 00.58.43 00.59.47 01

.0I

.

27

STB STB

01,04.45

STB

00.59.40 0I .09.35

0l.l

I .13

:

40

S_ieng Francot

9B

John Sneets

srB

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


ffi« ry

furrff,te' url :oud.. h.E l.ur vlíd.n f...rho.v. -Dr Lr.Èhol' ..


Personcrlia VAN HARTE HETEN

NIE!i E

ยง.].Q,

Anny Ketelaars

urt

Gcb

KLII'll"lEN.

.

07 .06 .49

!!!!!! !! !lY9!9E!9:

I.]

LEQEI]!

Gurrlo Lr

.

I,i

rl

;

HuLrb Bensseo

Kenrpen

LANDGRAAF

.

Geh. il2.10.61.

urt Geb

KEBKRADE

.

.

14 . 12 .81

Even voorstellen

f de Leeu\.r

Jlmmy Janssen

Ral

Lrit LANDGBAAF. uFh 02 0e . B'1 .

LJIL HEEBLEN. Geb . 07 .03 . 85

Thil s Kreukels Lrr

i

Geh

LANDGBAAF.

.

23 .08 .86

.


Nieuwe

-ers.

Rolf Lucchesl k Lucchesi jrl lè^dgl"èl .tl 'a^doraàt, Geb. 23 05 1983 1986. Geb. 01-05

!16y

Poelstrë Dré Krol u1t HEEFLEN HEERLEN. u1t Geb.23.07.69. Geb.21.08.54.

Jeanette

Bonnie Poelstra

urt

HEEBLEN.

Geb. 14.02.66.

u1t

LANDGBAAT

.

Geb. 10.01 .55

.

Fosemarie I'leys

Frans Hodinius

Itlarianna HodiniL-rs

urt

LANDGBAAF

u1t

.

Vlnca Schiks

John Koe]1nk

urt Geb

<- uit

HÉEBLEN.

.

20 .07 .65

Heerlen.

Geb.01-06 68.

.

welkom

welkom AtLE

HEEBLEN.

Geb.09.03.65.

Geb. 31.05.54.

VOOBNOEI4DE N]EU!.JÉ

LEDEN, I'1ET OF ZONDEF ÉOÍ0,

HEÏEN I"JIJ VAN HABTE WELKOI'4

BlJ

DE SPOBT- EN TR]I''I

CLUB BPUNSSUI'1I.1ÉBHEIDE EN IiENSEN lEDEREEN VEEL GÉZFLI TGHFID EN LOOPPLEZIEB TOE

L

FÍIFNSTAND S . T. B

BONDSLEDEN

.

medio 198

LlI

I

SEPTEI4BEB 1992

.

LEDENSTAND TOTAAL:

LlCENÍIEHOUDEBS

40

198+20=

DONAIEUES

20

218 LEDÉN. (rekord)

Invasie v<rn nieuwe

-leden.


,§tou g'

VERJAARDAGS KALENDER

'.! 03

0KT.

THEO OE LEEU!.]

03" 05' 09' 72" 13 ', t5 " 19" 19 " 24" 25" 28" 28" 30"

ED QUAEDVLIEG JAC, VAN DER SCHEER JOS GEBAETS GUIDO (EI4PEN ION LEISIBA KABIN 14UIJRERS HUUB BBOUI,iEBS

FBITS U.]ITTEVEEN I.JII.1 DFEU!í I,lON]QUE VONKEN T]NEKE

E

IGI§EN

KBE14EF

03

NOv. PIERRE SIEBEN HARBIE CBIJNS

08' OB' 09' 13', 16', 2t" 22" 30'

PAÍRICIA l/IENNEKES ÍOM KESSELS HUB ERKENS

JOS BBOEREN HUB HEYNEN

BAS RIJKEN ANNIE VAN HEES JANNA TH]JSSEN COR VAN HAAFEN JEROEN VAN I,JESFI

LAURENS SLAATS

HARBIF ENNlNGA

BESIU-B EN LEIEN VAJ\]

/

S.T,B,

I]

VA'I

E

tffiN

S,T.B.

tEllSEN U Nfn !€t F

EFN

FIJ'E MG.

P4:Èq§:I-1

EESru-R EN

GEZII'CE JAEN

I

P+

00-s-ï I

. r


ZTLVEREN À}INELIES VOOR GEEN GOUD TE I'íISsEN.

verslaggevers van qrote bladen zitten nog uel eens achter de feiten aan te hollen. Dus dit kan een eenvoudig sTB-redaktielid zeker gebeuren. wat is n.1. het gèval. À1 klrebbelend na een trainlng vragen ve Ànneliés v. Dljk hoelanq zij lid ls van sTB. Zo.n 26 )aar vertelt ze. DuE vas onze reaktie: jubileun is ons dus door de neus 'rhet zilveren rtwelneen zegt Ànne1ies, 'rdaar vas geen geboordn. feest en bovendien hoeft het voor rnij niet, dat vlagvertoontr. Ben t)4)erende uitspraak van een b€scheiden sportsvrou!/ net een groot hart voor STB. Reden genoeg ort haar even in he! zonnetie te plaatsen, r,ant bovendien is het baantrainingssei zoen lg92 weer afqelopen, vaar zi) nèt haar jarenlange ervaring in de loopsport zeer verdienstelljk de leiding van heeft. Dus Ànnelies verstop jij je nu maar èven, alle sportvrionden zuflèn het vaarderen oEl de hoogtepunten uit jouv sportcarrière eens op rii te zlen. À1s 12 jarig neisje vas ze lid van de !'ÍarÈin Poglajen-Judo school van vaarult op zondagmorgen op de Brunssunmerheide (toen al) als conditieoppepper looptrainingen werden gehouden, zoa16

tenpotrainingt interval; krachttraining en duurloop. Nadat ze 2 jaar de japanse vechtsport vaaronder Judo en Xarate had bedreven bleek opeens dat de duurl-oopsport haar beter getalentèerd vas. Spoedig na die ontdekking verd dan ook net 'n 8-ta1 nensen, vaaronder Ànnelies vader, Jo Eyck, Hartin Pogl-ajen, Harrie Luyken, het roer onge-

gooid en ontstond de basis van een loopsport clubje. Hieruit zou later STB onstaan, waar Ànnelies, tot op vandaag belangrlJke, ureerzijdige bljdragen aan levert. Daarover straks iets heer. Keren ve terug naar de geleverde sportprestaties , dan zien t{e haar op 13 jarlge leeftijd zuld Ned. Cross kaEpioen eorden. Ín 1984 eint ze de sÍBheideloop in 1"8,23n. fn 1984 wint ze de Harathon van Eindhoven, vaar Trea v.d.Linden als 2e dane finishte. Trouwens


1984 vas sovieso een

topjaar voor Ànnelies.

liep toen 3 Marathons, vaaronder de crensland l'larathon , die ze ook wlnnend afsloot en in Frankfurt haar persoonlijk rècord: Let ve1' 3'1.-43n. In totaal heeft ze zo,n 15 l.larathons gelopen, en vie haar ziet gelooft arhper, dat dit 'rfré1e ding'r' mèt zo,n tijden eruit sprinqt. Ze

Terugkerend naar het heden t,iLlèn ve afle respekt en vaardering uitspreken voor de sportieve begeleiding van Ànnelies van STB- jongeren . De jeugd vanaf 12 jaar traint ze - puttend uit

haar ruime ervaring - op tenpg, kracht en interval en natuurlijk op de duurloop. ook de baantralnlngen zijn al royaal 7 jaar ondeldeeI van haal begeleiding ln de bèoefeninq van de duursport. Waren het aanvanke.lijk danes die ze trainde, met en met sloteD de heren er zich bij aan, Op het ogenblik heeft ze verschillende groeps indet ingen, net hun specifieke scheha's. Àl1e resultatèn houdt zè nauwkeurig bij in een logboek, ook haar aanliijzlngen tljden6 de traj-ning gericht de houding, 1ooppas, ademhaling, ontspannen zijn èn eventuele fouten pakt ze resoluut aan. Van nature een zachtaardige , welbegrijpende vroulr, ltaar tijdens de trainingen vordt er niet gezeurd en ziet Ànnelies erop toe dat er met pit, doelgericht volgens aantarijzingen vordt geverkt. En zo hoort dat ! Het baanseizoen 1992 is weer afgelopen. Een éxtra reden on ons a11er Àrnelies te bedanken voor de baantrainingen en een, zj.j het wat Late, huldiging voor de 25 jaar verdiensten bij STB.

is amusant haar te zien lopen, lichtvoetig en speels. Bij de duurtrainlngen net het. sein op 'TEIGEN TEI.íPOÍ versneld zé 1 even qemakkelijk; snort dè hele meute voorbij en bevindt zich in èen lrip aan de kop van het ve1d. Schitterend toch :

P.S. Het

§: \


VÀXÀNTIEGROETEN.

heeft $'arenpel één aktie rvakantiegroeten!' j.n 1991. Een sÈijgingskaart neer opgeleverd dan percentage van naar liefst 25t. Gevetdig ? Nee, bedroevend ! Wel.geteld 4 kaarten heeft de Redaktie bij Ànnelies v. vlodrop thuis ontvangen tervijl ze elke dag met kloppend hart haar De

brievenbus ging ledigen maar daar alleen Elaar reclanepapier vond. ÀIs je je oor goed te Luistèren legt, op de cooperbàan, nu in het naseizoen, dan lijkt het of de 'sTB crev' God veet vaar en hoever ze overal gewees! is. Maar een leuke groet sturen .. .. .hoo naar ! Zou ook hier de econonische recessie hebben toegeslagen ? À16 dat zo is, noeten we nisschièn HuuÈ eens aankijken of hij vellicht de postzegel van het land naar keuzè beschi-kbaar stelt. Desalniettenin beste vakantievierders, Ideest aLlen weer l4relkoE1 op het rrnealrr' Toch hebben

ue 'n paar grappige kaarten ontvangen ( daar ging het on). Van de fani-

l.le

Paul

Prevoo,

, l'Íarlan,

Bart en Ton

èen trheerbt5tanken ! lijke Zoutelandekaart, Moeders gebruinde boezenoog met een knalrode bril erop. van wiel en sjaak, een welbekend loopduo, kvan een verfrissende groet uit Zeeland. Een echte STB-er die aan een tankstation bijtankt. N€e, nee, niet met dè auto I Tevoet I Een STB-er doet alles tevoet. I'laar on zich dan u|et bier blj te tanken ? De nelkzuil tieten de twee onaangeroerd. De colazuil ? Nou ja ook niet bepaald

èvett


spekje voor hun bekje ' Ed Schiks stuurde een ronde kleurprent van een cooperbaan, die verdacht veel leek op een vroàger nodel van STB. Maar het zal rrè1 toeval zijn, vant de kaart was afgestempeld in Polen in de stad Gdaísk. Tenslotte ontving onze Redaktie een bijzondere, originele kaart vaD Wesley en l'larcèl, nog niet zo'n bekend foopduo a16 hun vaders, naar toch we1 a1 aardig bedreven on de sport rnet huhor te cohbj"neren. we ontvingen een kaart vol net 'rzeeurse Trinschoenenl. ze lopen lrel niet zo lekker, maar zijn daaraantegen niet zo duur a1s Nikes, en hetehaaL uit hout met frisse kleurties geel,

wit of rood.

De Redaktie vond dit het origineelste ideè, net een leuke vakantiesfeer, en vooral waar aan iedere sTB-er is gedacht een passend paar trihschoènen naar tnaat, kleur en rlodel uit te

zoeken.

wesley scheepers en Marcel Verheyen hebben hiernee de priis van fL. 25t= gewonnen ' zoals die in ons clubblad 1992 no. 3 beschikbaar 'rerd

gesteld.

Proficiat jongens

I


DOPING EN DOPING.CONTROLE INLE I DI NG

ziJn !ree. achter de rug Helaas,,íerd ook nu weer een gedeelte van de vreugde bedor: ven door doping-schandafen. VPPI aLl.rea weten nrer _1ecr hdat /a ad^'op 7)t^, De Olymprsche Spelen van Barcelona

daan !,,at doping nu eigenlijk zelf ervan moet weten.

ooF. o- qP is en lnat de \nedstrljdötle;t

DOPING

eerste verhalen van doping stamÍnen uit de Grlekse oud herd. BiJ extreme vermoeidheid werd aan vrouwenmelk, recht streeks ult de borst gedronken, een stimulerende werking De

toegekend. !14( v,orol_:t

!t!!I: j!!lllq-Igl]l! ! l_ 7-i .ers.Àillpndo dof'ntI-a\. [6n oèlr'.rte _, ^er qebruik van rnedicamenten of het onderqaan van behande]fitetÀo den die nlet (alleen) genonren of qebruikt worden voor qe-

'.pslLro'gp doplpr r"d- ,Lerè-r) voo- pre,t" ie.erbpL.:.ng Het gebruÍk van doping is verboden. -dat het gebruik fnwel omdatGivàn Lrl van doprng voordeel oplevert voor diegenen die gebrulken (geen "fa1. play") en het gebruik van doplnq de gezondhe 1d kan

schaden. Ue meest

praktische defrnltle van doplng is dus het gebrulk van stoffen en/of behandelmethoden d1e op de ver:bo den lljst van de IAAF staan. DOP]NG CONTBOLE

' d. lqo0 1,.-.n .o.troles .oot r^ [po.r1a-oJ zo*ot r..t de^s drs o,rte- oa *pc\rrt oér oÍ oeho-oer D. "a.l,,. rFi.E]. . r.oe oót oro- \oo- -o-^oraen dop.-q È. ,Orot flor\d. dool -1.odo_ /., p.. lor-1ulr.r op- co-rrore hOOq L. q. ptd .r 'Oel olt fOrn .... Oroerre^enen I o. doo.ng .onLrolé post wotol od' ol' '_ps r lq'lpgd 'oF dè \ordelp p'o' Fo-ro 's Oo ,.oc'tr op roÍol oo oo e.p ,oop,-q èèro. ror^ | o, r..n oo,eo\'t.loÈ. or d.lÀ, ' 0.,0.,,o À" o-.ro 1"",

d_l919lj!_l:l j:

. , :{.

t rJ.

.

. or

;o,

""

I I I

L.]


mlddelen d1e het gebrLr.k hrervan kLrnnen maskeren DOPING,tIJSI De

doprng-lijst is zo

langzamerhand zo

dat J" ]n p.inctpe g""n ,"d

uitgebreid

geworden

, uls

le deelneemt aan !,redstrij den. Bij medrcamenten moet je niet afleen denken aan "pi1Ien" en "medicinale drënken", Ínaaa aan alfe Ínhalatte-, snuif, V/rrjf en plakmlddelen d1e aanbevolen worden i.v.m. een bepaal de v/erking. 0ok "alternatieve mrddelen" kL.rnnen bestanddelen bevatten ere op

"

d-eaoping-lijst

voorkomen.

ASTI'lATISCHE BBONCHITIS

BlJ A.B. zlln de medicamenten Atrovent, Lomudal en Theolair in a1le vornen toegestaan. Ventolin, A1lpent, Erica íyl en cortlcosterolden zrJn alleen toegestaan per inhalator/rotacaps. l 4Èe fsqlca.e"i"" d1"

-

VEBKOUDHE]D

"ie / GRIEP / HOOIKOOBTS

In

medicamenten tegen verkoudheid,grlep en hooikoorts ko mcn vaak rniddelen voor die op de doplnglijst staan. NatuurllJk zlJn bepaalde medlcijnen wel toegestaan. Al

s voorbeeld: Als een neusspray nodrg 1s,z1Jn b-v. olrivon en Nasivin

toegestaan. A1s een "sl.j.lmoplosser" nodrg 1s,z1ln Bisolvon, Bnochopect en Flu 1mlc1l toegestaan. A1s een "hoestdemper" nodrg ls,ziln 8ledon dragees/siro Pen toegestaan A11e hoestdeÍnpers dle afgeleid 2ijn van codelne 2iln verboden. ITí-Ef6r dde l en tegen allergie nodlg zlJn, zlin b v. Í1n set, Ír11udam, Polara.nine en Phenergan toegestaan. Het spuiten of slrkken van cortlcosterolden (mediclJnen die soms bil ernstige vormen van astmatische bronchitls of hooikoorts voorgeschreven kunnen vJorden) zlln tijdens de wedstrij dperiode verboden.

-


-

STIi.4ULEBENDE I,IIODELEN EN COFFE]NE

AlLe stimulerende mlddelen 21ln verboden (ook Els ze opge ' a o rd e dl t' roo'..' r o- 'oP' o" iit- wordt ook als "do concenlratie boven een bepaalde CoffeÍne niet moet een atfeet prng" beschouL\i.1. Voor a1le zekerheid g]azen col_a_-per dag driní,ejl q9l1q !qp!g! ! fll ,

ken.

.

PIJNSTILLEBS

prJnstlllers zoals Aspirlne,Paracetarnol,lndocld, llaproxen,Rengasil,Brufen,Ibibrufen,Butazolidlne en Feldene ziln toegcstaan. (euze t-o over d!s. morfrne (b. v. codelne) lfI.lflllf . ,q.t! !f[!I!.-! 1" Bekcnde

alr ,

tLq_Lb,rqc!

ANABOLE STEEO]DEN EN TESTOSTERON

sterolden zlJn synthetlrsche hormonen met een (q.o tendeels) zelfde werkrng als h-"1 mönnellJk hormoon Testos teaon. Het gebr!1k van anabole sterolden en testosteron ts An:lbo1e

s"o!1-r_l!_sr!!""!@@;o.n-rEanapIÉ= !

a

!9!!9t!t

Drt qeldt ook voor de hormonen dle het lichaanr kuonen) aanzetten tot monen (b. v . groeihormoon)

(mogelrJk

een hogere produktle mènnel1lke hor

.

.

.'PLASPILLEN" EN PROEENIC]D

"PIasprL1en" en PÍobenicld ziJn medicilnen dle het gebruii van anabole stero?den (ti.ldeliJk en vaak slechts gedeelte_ 11.1k

llet

) kLrnnen rnaskeren. g_ebruik van deze medrcajrgnten 1s daarorn

ten aLle t1l-

tlrrlfe1, konlakt

op met een desk!ndr.l1]. Dat, kan le cluberls zrJn of de tlondsarls, maaa ook hel Nerierlands Centrurn voor Dopiog vraaqstukken, het NeCeDr:r Neem 1n

geval vèn

(08308-21984).

(b1rxl: kLlqll)


L9

JEUGDUIïSTAPJB HOSAQUA CULPEN.

lnlqszins vernoeid en met een nog naar Chloor ruikend 1lchaam, probeer lk de qebeurtenissen van de afqelopen zaLerdaqmiddae op een ri ilje te zetten. Aanleidine hiervan 1s het "spetterend" uitstapje da! de voIl-jveriee jeuqdsporlkommissie, onder aanvoer:inq van Hub met a1s secondant Cor, had eeorqaniseerd.

oktober teqen 12.10 uur kon je een 3l - tal qdleden varièrend van 6 tot 14 jaar op de rlarkl in ie Schaeshere zlen staan. rlet wa.en vee1a1 bekende STB-gezichten; maar onder de allerjongsten kon je de nieure snoet.jes van onderandere Cuy en kersvers 11d Xander onlliaren. Toen we een VSL bus richting markt zagen komen met onze secretar:is Jan van Hees achte. het stuur, uisten we dal diL ènze bus \ras. vLak nadat te koers richling !"1osaqua vas inqezet en de ouders varen uitgezwaaid , zae ie bij so[uTrigen de ri-jk gevr ld^ . noel' d-son I on.r paon. Ats een van de neBen ' begeleiders \,r'erd ik af en loe door de kinderen op lekkers getrakteerd. Bij aankomst bi-j het z!,emparadljs ujtten enkelen hun vreuqde met het in een voetbalstadion vaak aaflgeheven

Op zaterdag 3

Bij de inqang verdeelde Hub de meule in groeples van 4 Lot 5 kinde.en , die e1k onder begeleiding van een vofuassene Na

het

omkleden

mel decors

rlit het mergella d en die

die is

aanqekl eed

veel verl i er. hi edt


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en

steigerwerken voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg TeleĂ?oon 045-31 1625


aaÍr

tr)r)

q err ou(i.

l)e qeocrfenílo zrommers /àq i(' hooÍdTalel i jk op de ki 1d vaterhaan en op de .)() metcr iaose qli jhaao.

Ik had .le supcr v isj c over de (noB) niet. zuemrers,ilangcruld m€rl no,t sat kleint jes. lii i amLrseerden ons in het r)ndicpe bad. \oortdurcnd xerd cen beroep qedaan op mi in spierkracht. Il. kindcren 1"ilden .rf a1 hanEerrde aan Íni.t door het ual-.r

u.sl^,,ríl Eorden ,,Í uÍrSer rld Fr (.pÍ in het L.l t cr qes rcten rordcn. of kikkerl je speler, of tLrsscn m i jr gesprei(lí. benon door 2',emmon (,í-. -........ 'lot mi ln geLuk ontdekte Iander .ren hlrbhcl had en n ret lang (laarna Berdeo se in ecn mcl Narm wi:ller oo lirvcndel kruidon

ge!uLde \]hi rlpool "gemassecrd". ook !ilden de kinderan even in dc saura.

ecn drie uur durend vermaak \|erd ied(,recn h.,t inq-.horx(ie ccthoek ie getrakteerd op ecn fri.r .je mèt an een kr0kcl .je of hamburger, í)rn 17.Ílíl uur zaten we l"eer i n (,e bLrs. lchter in ha(ldcn ri.h dc oudst e .tongens .rrL neis jes vorra -.1.i , l)csq.'v raaqd vertolde .Íor. o trols dat he( dc meidcn Eelukt lLas om I)au1 t\,ec keer te " |olqens Roh 7.)rr diL nos vaker aeheurd ,iin ils trij zi jn neef niel hescherÍrd had. Om 17.lo Irrr word rle mnrkr ,^È,.,r ',Ja

L or Huh uas een TichLhairr t c!rerlcn ntan, ()Índar shaven weer zonder k I ee.sc heu r er !as hcr€'ikr. lan ., i.ln hese stom kon je hor€r) dat h i izL'l f (le Í i', ish ongc'schonden had \.et en lc hcha lon.

Orqan isa t hu i

lirLi*ilicn be(larikr:n

llLrh t-n

al .'

and(,ro mt.rl.1)rqar rsal ()r{,,r harroli "spclleÍcndo" mi,ldar.n hÍ,p.rn rcrons

roor dcl. (1., lllnLst{, 7.1 /i in qt,!..s1

rirl dit r)ret

.


5I

A t Nllt

AlltNllt

CLUBI(LEDING

Àlsnog berinneren uij onze leden aan

de

mogel

j.

jkheid voor de aankoop

van

nieu!,e STB-kleding:

singlets, alfe maten fL. 29,9a broekjes. alle maten f1. 35,= I .e.o. bij I I l-Feet in Hèerlen.

I'.I.IZI(]LNCI]i..i (

]\

HET

VTR,\NDIR

I]

!

L

(oo(

II.lv.,\F)lllLDI\GE\ OI

CL

L\CEI I\

Li T]

I

I] Tl A À T S C H A

P I99]

!'A'À" CLZI,\_SLFDE\) I] S T R

l

J

D

LI

CENT

]

[

í1,JTI, OI CIFN LlC]JNTIT, 199])

I I fIST S(i]lRi ITIll,1.iK l)ooRCIvlli 1ÀN f aPFT,\RTs

InN \j^x_ IIIES

VOOR

(l c . c n b e r I)II

1 9 9

2

I\ \ I kuÀ\t) \ti1 .II LS'J']I II!LI]INGE\ \AAR

I)L ti.\. I . lI .

Il

l,;

\O IÀ DII] ONZE VERI-TÍGI\C

I) Ir

I l i\'- \:,\ \ DI: À'l LFTI I (lo\l)

ril.lzt(:l ICI\ \i\

DE

ltl

l'

\\

ttu ,I

I

]

fr\TvANGT.

:-1,)(rl zt.l)i

\:ooR RE(r\T\c


\

),

e

I

ds, I,IEDSTR

IJD TÀLEt{DER

Zondas

l1 okt.l992

t,

'rDI4/ARS D00R HASSELT"

5-13-2lKm. I kn. L/m l2 jaar

Vertrek pcr bLrs vanuit "0p den (amp" on ongeveer 10.00uur. Buskosten J12.l pp. Stàr t 8e1d I7,50 incl T shrrL. opgeven vra Carla lleyc r Zondas

6 dec.1992

"(AP[LLERBOSLUJP.i

cross on8.7 kn. Nad€re mededel ingen t,z.L Zondas 13 dec.l992 '' 30EINTERNAT. I,/INTERLAUF..

Nadere mededel ingen t. z.

Zondas

l7

ian.1993

Nieulvj aa rsloop vanaf Cooperbaan

f,rna gezelJ i bi

Lind m.rarrlbc8ln apr tL lgg l^HILIEDAG vo(,Í hcr hctc sp?,rn,,n i,.tnvt,rwanrcn 1

L.

.

i"

§.-L

d_e

B_etq

i_LqÈq

rn,


KONIN KLIJKE N EDEBLANDS E ATLETI EK UNI E DE KNAU IS ER OOK VOOR U!

fttlilu

Klqm

INLEIDING

$/at de KNAU (lees:K.N.A.U. ) nu precles doet voor haar leden. VerenlgÍngen, atleten, kader 1eden, luryleden, commissles, secties en dergelllke 2etten zrch rn om de atletleksport mogelljk te maken. Plaar uanneer kunnen 2lJ nu precies hulp vertrachten van de Een veelgehoorde vraag

is

KNAU?

I.JIE 1S DE

KNAU

het overkoepelende oagaan van alle atletlekverenlgrngen in Nederland. Z1J bepaalt het beleid '.rsardoor alleliek voor zoveel 0rogellJk mensen rnogelllk !./ordt geDe KNAU 1s

kt in

ons land. 1s ook aangesloten bll verschillende nationale en intcrnationale sport- en atletiekbonden (waaronder de Ne_ .icrl èndse Sport Federatre, de Int. Anrateun atletiek Federa t1e en de Europese AtLetlek Assoclatie). De atletlekunie rs opgerrcht rn 1901 en telt rulm 72 000 leden. moa

0e

KNAU

ÍAKÉN

KNAU

houdt het topJe van de KNAU (bestuur, seclies, conmissles en bondsbureau) zich dan zoal mee bezig, en r'rat mer

|,,,èar

ken de vereniqingen en hun (kader)leden daaivan?

llE noemea cen do.tAl oelè.qrltto èCtlvrtP-te_: 0.a. voor kaderleden/verenigingsbestuurders: adviseren brJ de aanleg van een (kLrnststof)atletiekaccommodatie KONINKLIJKE NEDEPLANDSE ÀÍLETIEK UNIE


verzorgen van opleldlngen en biJSchollngen (bv jurycursussen en trainerscursussen); plus de organisatie van een cursus, zoals het regelen van docenten, opstel1en van examens, bepalen van de lnhoud van de opleidln_ gen, schrijven van cursusboeken, afhuren van een locatre ( vaak verenlgingskantine). ontlrikkelen promotle materraal opzetten van ledenwervende acties, zoals Schoolatletlek, 0ngeorganiseerde Lopers

oovisprer

e. inÍorrPrPI vor /'rPnlqingon.

wervers van sponsors, opdat evenementen en projecten kunnen r,,orden gefinanciead. ontwikkelen van computerprogramma- s, zoals het

strij

dprogramma

'Atleth'

wed_

.

verstrekken van lidÍnaatschapskaarten, opstellen van Ie denliisten en overzlchten geven van ledenstanden. a- voor alleten: opstel,len [/edstril d- en trlmloopkalender blj houden ranglij sten atleten begeleiden en voorlichten over'rgezond sporten" organisatie cornpetitlelredstrlj den

-

organi

satie Nede.landse

Kampioenschappen

P .Fndir'r..ls ro,_o.qL rv_d or\'rr. tiale trarningen: informeren atleten, re gelen accommodatle en traineas ver2orgt de ledenadmlnistratie onderhouden mediacontacten (bv. voor het kunnen venkrlj_ gen van zendtiJ d omroepen) redigeren van bondsblad "Atlettekvlereld", hèt ti.ldschrift over de atletieksPort verstrek ken wedstr].J dlicentles opleíden van ttainers CONTRIBUI]

E

Het dienstenpakket van de KNAII is afgestemd op topsporters, wedstri I dsporters en recreanl-en. De contriblrtie dre de (NAll van de leden vraagt, is eigen 11Jk een verenlglngscontributle naar het aantaL leden. Zo worden de trainers d1e opgeleld woÍden, de wedstrr.ld_ en trimkalender en promotioneLeactlviteiten door de verenrgrng algenoÍnen 1n verhoudlng tot het aantal leden. Omdat de wedstrrjdsport(ers) Íneer subsidregevers en sponsors levert,


zelfs za daL 2e op "recreanten" qeld 1S het- voor ce moet loeleggen .KNAU Í]F

KNAU

IN

0m

sncl

en

s

port

ge-

DE

T OE K

OI.1SI

eff1c1ënt le kunnen lnspelen op de behoeiten en haar doelgroepen, heeft de KNAll, als 1e è1 'rond 1n Nederland, een lange termlJn pla formuleerd. Daarvoor is eerst uitgebrerd onderzoek gedaan naar dlverse rnaatschappellj ke ontliikkeLingen.

nt hleek dat

de interesse voor lndividuele sporten toeneeÍnt, de gezondheids- rage- verder toeslaat, de hoeveelherd vrij e trJd lroe1t en dat het aantàI sportende

Daar-

vrouwen st 1j gt . Daördoor verwacht men voor de komende van het ledental.

jaren een toenaÍne

OOK DÉ VEBENIGINGEN EN ATLEÍEN ZOBGEN VOOR 'I'IOBGEN'

De verenigtngen, aLs onderdeel van de 2ullen zich ook (moeten) blllven bezlghouden met het t/erven vën leden en het houden van bestaande leden.

KNAU,

be

Verenigingen 'lulsteren_ naar de atleten atleten laten weten wat zij verwachten van de vereniging. 0ok rrorden een actieve lnzet en begrlp van de atlelen ver r,racht. I'IET Z-N ALLEN OP NAAR

2OOOL

(ortom, de KNAII 1s een grote -club'. Een club waarblJ le dereen hetzelfde doel Fastreeft- Iedereeen moet dus dezelf de rrchting urtkllken. Begrlp, (opboul'rende) krltiek en sa .nenvJerklng z1.ln de drle belangriJke pijlers voor een zon van de atletieksport. niqe toekomst kornst lraar we met z-n allen aan !ÍerkenL ten toei.4FF

R IiFTFN?

I,Jilt u meer inforrnatie over de KNAU

haar activiteiten, dan zlln onze medewer kers op het bondsbureau u daarvoor graag van dienst. U kunt contact opneÍnen op Koninklijke Nederlandse Alleliek Unie werkdagen van: Bondsburea!. F chleís aan 2 08.30,17.00 uur op telnr: Poslbus 567

en

03402

32420.

Schri I ven kan

3430 AN NIEUWEGEIN

Ie

O31A2

-

3?42A


GEHOORD

BUÍTIN DE

COOPERBÀÀN

De tandarts onderzoek! het eetgerei van Lodeeijk. Tandarts: ,Àllenachtig. Dit is de grootste hoIle kies die ik ooit qezien heb. De grootste holle kies dle ik ooit gezlèn heb. ' daaron nog geen tlree Lodewi jk, nildig:'Dat keer achter elkaar te Tandarts: 'Dat deed ik óók hièt- Hét !,ras dè ècho-,

sèrgeant: celen, i.k vind de vloer noqal smeriq, veeq je t,eleens ondèr de

soldaat Cëlen: Natuurlijkl Ik veeg alti jd alles onder de bedden.

- Kijk, zei de heer tegen een kennis toeh er twee danes naderden, daar komt nijn vrouD aan met de een of andere - l{at een toeval, antroordde de kennis,

Een i)ekend lerror:ist komt aan de heÍ'elpoort. sint Pieter heeft onnrddellijk door l/Jat voor vlees hij r.n de kulp heeft en zegt beslist; 'Nee nannetje, jij kont hier niet binnen'. rerrorist: 'Dat is ook niet de bedoeling. Jij hebt een half uur om het pand te ver]aten......'

Erly: I4at heb je daar een Pracht van een hond Àndré. Heeft hij Àndré: Een stanboon? vlat bedoel je daarnee? Erly: of hij van edele Àndré: Jazeker, want ik kreeg hen van een

lou_ \oml ,s nàchLS, - l-rrelilk dangescnoren, L- rr-. probeerr hee.! stil te zr maar ooor een plotselinge ruk\rind slaat dein, deur net een knal dichr zijn vroue van boven: ,Ben ji j dar, Lo! l' Deze, veronlwaard igd: ,Hae za 'Ben jij het Lou". romen er hier sohs nog anderen H.


5l I TRATN ÍNGSSCHEHA WTNTEP

SE

IZOEN ]902

pr/iidè v. dF on"l.8 srd^'hèr L.-iring. het ainterseÍzoen afgedrukt, zoals dat per 27 september is lngegaan. Er: is een aantal rij z iSingen te melden: op l, b:

scherna woor

de baantratntng op donderdagavond door Cor

Ilaaren gaat atletiekbaan van

plaatsvinden A\,ON in lleerlen.

op

wan de

dinsdagavond algemene kondtttetralnlng In de zaal (tet weI: l9 .00 uur!) o.1.v. Henk ThÍjssen,reer in de pLaats gekomen wan de baantraining wan Ànnelies wan Djjk. Hierbi.l viLlen we AnneLies, samen met Huub Uelting en Cor_ Robeerts lreer bedanken . , h"' ,.ji"r v.r. de dir J..r -o, h (p zepr Sroo( 8Ètr 'Piàa C'Pa D'-e 8ro-P;c '" voor nie ts zo aangegroeÍdl j eugdlra ln ingen : óp zaterdag !,ordt werhuisd van de arletiekbaan naar de zaaL (dit jaar het Eikskel) voor de jeugd tot 12 jaar. Deze groep za1 w.er 1,orden begeleid door Ilona Kessels en L),nn de Ley. De roensdetavondtraining kon. in

het ,inter seizocn te verwallen. de voor de jeLlgd vanaf 12 jaar bLijft crosstraining bestaan door AnneLiès, Cor en lluub. ook hier is her sÈartpunt bij zaaL 'het Eikske". De werlrekplaats van a1le trainíngen,

met

ui Èzonderíng van de zondag (cooperbaan) en dinsdag (Op den Ka,np) is de Tóyora-garage wan Mengelers, nabij de draf- en renbaan. Verzameld wordt in de {asboxen, waar "e in heÈ algemeen drooB en beschuL kunn.:n werzamelen.


rRANEI{BROENER TRIMITOP.

0p zondaqmorgen 13 seDtemher gingen Paul Mulder, [ar in Huyrers.Joy.c Hodinius,Tir Welting en ikzelf ln F,cht 5 kilometers lopen. EersL werd er ingeschreven en daarnà deden we sezanenli ik de warmlng-up

Het was lekker weer en de zon scheen. Prima loop\,'eer dus. ingelopen hadden gingen se richling start

i Het startschol, viel en.lo-vce vLoog meteen weg. Paul heb ik helemaal niet mecr gezien. lli e zal we1 als een piil uit een boog van start zi jn seeaan PANGI

j

naluurll ik weer even Ik ook t roureens. ) voqelt.jes kijken . (arin hteef nog even en Loen vertrok zil Tirn

nieL.

Hi

i tde (

T1m

en ik liepen gewoon. lre zaqen we1 uat er zou qebeuren.

BIJ het elnde van rle eersle ronde ginqen we i et s haarder Ve. voor ons zagen ue het groene broekje van .lov.e, ln de tweede .onde versnelden ue en heL verd cr gesprjnl. 'I'im

hlik op oneindlg. IliJ lette Hii eindigde in een moojc ti niet meer op de vogelt-ies. van 26.34 min. PauL rras veel eerder qeeindrgd in een tiep voor me uil

-

nret de

ld

superti-id van 19.l9 mjn. Coed zo Paul, miln vàder doet Je dat besllst nieL na. .loyl]e ging over de streep 1n een ti.ld van 25.16 min. Lerwitl (arin 25.15 rnin. nodig had. /ë I . rd oné rL rl /b.,(l

mrn.

ngen !e ueer

Toerr we urtgerustvarerr

g

Iedereen mel een

ri id op zak.

Ilaisie

Robeerts.

moo re

i


Oonnmers- eo timmarbedriiÍ

H. de Hoon b.u. fi 04s-318849 Fr. €rensloon 24 -

oulo BP

. station Xlimmendershaal 95. Xlimmeí. leleloon: 04405verkoop nrcuw

-an

gebru kl

le k as occasons íret BOVAG Ír rlr moqe ll

garant e

repaÍalre,ón ondenrold van a e merten APK keurn.le. s.hadc laxalres en reparal es BP - station Hogeweg 78 - Voerendaat, tetetoon M5-751449

4!::ó\r

[q/4SCí1

1358


il :l

,

1 €l ö

,9o

!

.

aq

"! .r

a t

É.i

ioó

;é.n r iaéiróq ;.i; ó;oit

El

ï duo

;i

, ,i

a

àl Ët

!

I

o

óii oi


LoveÍlng van: onhopedlsche kunst en hulpmlddelen

,. stor,ltons oathopedi€

Tongersestraat 12 621 1 LN Maastricht

Íel.043-216773

24 UURS

GLASSERVICE

3114Í3

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1992 nr 4  
Advertisement