Page 1

AT LETI EKVER EN IG ING

BR

-:'Ë

ffi: 'tf lt'

rr1992 No 2o Trimclub B ru nss ummerheide


È.r\rNN@co \tNF.NiNN

orrè0 r)o l0l

\o.oNoNr--6 àN \r.a!1 i.\ÈÈ+ 0óóó

I lo I I r

\r\ͧ§+\ï§ ooooooo lÈ

r

!1 §obo Oct |+l;6 60 lrOè0;

qr!!r!q

JEjEÉEE

lDlrl,l!rrÈÈ !'OEEEË!

ÉJÈ.EJSS

++ÀJ.l .JÀ È:Ètla:ÉÉsaó

È

-l

-r

..1, ;oi -tr F.

.ON'NiNNó d È r.t È\ È.r È\ ri §í.ócrtaaFró \o \o \o \o \o \ó \6

q)

€ 6t

I

óó

tsr

\o

\o

E

;.ó ! +JÉ '\ó F.Olltl!iOu §r-lÈ@!uO ll É 0l .r{ OCA O O O.iFr É É à0.'i rr Ë É 6l di o oY r! lLà-6É O E . OE À È o cr rÀ ó J

i!É

r-

ÈÉ.r ,; -! rD rD i.J rr 'Èr E O éd rÉ! iËi

È

§l

v @

5 ! Éod

,rr

O

c ! È

i! -o di @aa aJ o!

< È à!ó

\o.(:) Èan cl' È\t

. É r ! rr \, tÉ 0l l..)r.: a! a,t aJ ó0,

rr rD

ÈN

!0..9l

oÈr ., lJ Có !

-

:f;eEi §o ï: .. ÍEl3'l E.. ! ! O :!ct!6 '-l .:r, 8 8§ k*ir; ! -ó-è í L

c

o Eti o.... è0 El É '.rioo!o.dÉ .. po0J.rrridr6ó E rr o É ! ! liu00(!Ào!. :.È c! oÀ . ! :N.doE.É! rf rr o oE È lio oo! r Lró! -o oo0Joodroo aa > Él (/) - > (r >

É6o oÈ Óodró

O!n

!tr .

r.{

2

Í*

.:: '!ó N E!

A § r§ 3.EgI r c ri oJ

É,]

ó ni=Ei Èo= >I r

ao Q!

0! O

c lD

'

\t ó6.. !! @E

q.{

<I

ii r,o 'r? r

Ë:

0)-

in

a _--

9

oÈE ..írori> oa-cÈ órÈ , ..r oo!6 ,rl 0.r 0.r oo o o o r r. èotr >È oi É! >tsr<<<


REDACI TECOI4+IISSIE;

Ed Schiks lleÍ'k hi.jssen Theo Schme ils Annel

j.rs van Vlodrop

Uitcrli.ike inleverdatum kopi.i: 27 junj a.s. bij AnneLies van VLodrop (ocmpel 91, 6ll2 NG Landgraal Hel clubblad verschijnl 5 r per jaar. INHOUDSOPGAVE:

2 6

0nderwc|p \/an de voorzitler llidl,l]interÍ,larathonApeLdoorn

7

25 km. slÍatenloop

Puq.

t0 ,2 11

20 21 ?4

26 29 J1

J2

J' 42

4) 44

4l 51

58

Inqes LLrLrrd door:

Cor Robeerls TheoSchÍrprts

Ln Theo Schrnejts Theo SchmeiLs Gcr Knaut Theo Schmeils Jlrhn/Theo de Leeuw Landqrëaf ActLreel Ton I'liseré td Schrks Jan r,an Hees Jan van Hees Jan van Hees Onze sport\,rrend-.n d-. BokriJklopeIS Ed Schiks Sponsorloop Cor v. laaren STB Jeugdbullet in Hub lneiting llekenboe! Ed Schi ks Cehoord buit.rn de Cooperbaan Ed Schrks Ieruqblik en vooruitblik Cor v. Haaren STB-Jeuqd op ho] qeslaqen Cor Rob-.erLs Rekkrngsoefeningen voor hardlopen Jan van Hees Huchem-Starnme

BrunssLrm Ber ti.jn Plarathon Plaralhon Rot terdam Een dagje notlerdam Celez-.n in .... Ei nde oefeninq HeL C Lubblad Blessurebulletin \reuMre Leden Verjaardagskalender Parel loop

Eerstelactaaltest-qegevens Extra cdiiie"gehoord bulten" Donderdaqtrainingen op de bean

TraiÍriÍrjsscheí a r.rmcrscizocn 1992

llarrrev,d.Laar Ed Schiks Cor v. Haaren Henk Thijssen


ai:=-'\-

1n ons vorig clubblad heb 1k geschreven, dat wij van onze "buur-vereniging" AVoN een uitnodiging konden verwachten om te praten

\

\-{È\->

over allerlei samenverkings

Enige \reken geleden zljn \,,ij nel een delegatie van het bestuur op bezoek geweest bij AVoN. Ik moet zeggen, dal het een vruchibaar gesprek is gevr'ees!.

len eerste aanzel i{erd al gegeven door samen met diverse leden van ,{VoN de tocht naar Rotterdam te ondernem-.nEen geslaaBd expetiment moet ik ze8gen. Voorts \,'erd gesproken over de mogelijkheid om de lange duurtrainingen , ter voorbereiding van een marathon, samen te organiseren. fnmlddels is hÍer a1 weer kontakt met Cor van Haaren over ge\,,eesL Hij is per slot van rekening de man, die deze groep gaat begeieiden.

Voor onze jeugd

ziel het er ook rooskleurig uit. nanelijk de gelegenheld om de rechnische zoals hoo8springen en speerwerpen, te kunnen beoefenen. In de toekonst zit voor ons de mogelijkheid erin on gedurende bepaalde dagen deze nuÍwers te kunnen Bij

AVoN

heeft

men

beoefenen. Hub Welting za1 naar a1le \raarschijnlijkheid de man zijn, die dit gaa! organiseren. Ui.teraard hebben i.,ij aangeboden de jeugd van AVoN ook te wi11en ontvangen; naar dan op ons eigen trainings-

terrein, "de

Brunssummerheide

".

voorzitler van AVoN, vroeg ons levens nogelijkheid te onderzoeken om dkaar te assisteren

De heer Glavimans,

de

bij de organisatie

van de diveise vedstrijden.


3

ook bij AVoN ken! nen de ProbLemen van de organisaLie. l"lisschien , dat we er samen iets aan kunnen doeÀ.

Voorts kwam bij ons de vraag ler lalel over heÈ gebruik hun baan tijdens de rílntermaanden. Dit rvas een vraag , die wij eiSenlijk namens onze \,edstrijdgroep stelden. Hier was uiLeraard Eeen bezlTaar legen. Alleen moest in de loekonst nisschien mcl de tlrd Seschoven worden, ao,

I ddr . .c ro8 'ong r rél /erèr.

er nog neerderc onderverpe ter sprake; in dit verslag v/eer te gevcn.

Zo kríame om

van

Teveel

Tot slot van de avond \"7erd afgesproken, dat we a1le ge8eveDs betreffende de doelstelljng, lrainingen en dergelljke, van belde verenigingen op papier gaàn zetten. A.L. de hand hiervan zullen ve besluderen op welke wijze een preltige samenwerkinB mogellik js.

Jullie

worden op de hoogte gehouden.

Het volBende onderrderp 1s de aanleg van de verlichting

op

onze Cooperbaan.

onder de Leden \raren d-ó laatste tild steeds meer geluiden te horen over de .enlabilileit van de verlichtinE. Is dil weL nodig voor een betrekkelijk kleire groep wedslrijdarleten? Dil was een vaak gesLelde vraag. ook binnen ons besluur rderd hier sleeds veel aandacht Tk heb deze vraaS gesteld aan Annelies van Dijk, die loch op de àaan de groolste groep onder haar hoede heeft, en aan Cor van Haaren, dle de betreffende wedslrijdgroep

traint.

Beide trainers waren van mening, dal de aanleg van verlichling op onze baan niel rendabel zou zij\.

de


\{edstrljdgroep hierover benaderd en naar een Ook werd de

mening gevraagd.

Eerl:i:jkheidshalve gaf ook te kennen , dal de aanleg waarschijnlijk niet rendabel zor zijr. deze groep

Daarblj kvan dan ook

de

loezegginB van AVoN om lijdens de ulnlermaanden gevoon bij hun te kunnen doortrainen. Je hebt dan en een goede baan goede verlichting.

Tot slot heb ik uileraard ook kontakt opgenomen met onze'rdelega!1e" uiE

(liffnen in de persoon van Uiel De meninS was luid en duidelijk.

ll/ij leggen ons

ge\roon

bij

de meerderheid

neer, aldus de geachte afgevaardigde Wie1. Inmidde,ls was de vergunning voor onze verlichling ve1 de bus ingerold bij Henk Thijssen. Er zat echter nog een addertje onder het toch nog korle gras van onze cooperbaan. Een rekening ten bedrage van

Ft.

-. Na infornatie bij de Gemeente Landgraaf b,1èken dil voo. de wijziging van het besleÍmlngsplan te zljn. Het betrof dan alleen nog de verlichling. 1500,

de kost

Er werd ons namelijk ook nog nedegedeeld, dat ons nog een rekening Besluurd zou uorden betrekking hebbende op de Cooperbaan.

\,/aren bedragen om U tegen te ze8gen. Samen met Henk Thijssen heb ik de velhouder, Dré Bounans, met een bezoek vereerd.

Dit


Dré Bounrans, zelf zeer aklief oP sporlief gebied binnen onze vereniging , heefl ons beloofd a11es ult te zoeken, Bij het ler perse gaan van dit nunrnrer was de uiislag van zi.jn onderzoek nog niel bekend,

Het za1 eenieder duidelijk zijn, dal de bedoelde bedragen op onze begroting vermeld staan om de doodeenvoudiSe reden, daL dit vantevoren niet bij ons bekend vas'

nie!

De koslen van aanleg van de beduidend hoger uitvallen.

verlichtlng

zouden derhalve

0p donderdag 2 apí!7 a,l. werden a1 deze punten binnen ons bestuur besproken. He! slandpun! van het bestuur r,'as eensluidend. De aanleg van de

verlichting

op onze Coopeibaan za1 vorden

opgeschort. Op de eerstvolgende algemene ledenverSadering zullen wij hierop uilgebreid lerugkomen. Eerst dan zal een deflnitief besLuil Benonen ríorden vant per slot van rekening hebben de leden hel laatsle \^,oord. ook

zal

dan aandacht besteed worden aan eventuele

verbetering van de loplaag van onze baan. Ilenk Thijssen is hier a] druk mee bezig. Tijdens de algemene ledenvergadering hopen we alLes zo goed mogelijk op een rijlje te hebben 8ezet. MochEen

dan kan worden.

er omlrent het vorenstaande vragen bii ju11ie zijn, er ten alLe liJde bij onze besluursleden aangekfopt Er zal steeds openheid van zaken gegeven ríorden.

Zoals ik in ons vori8 nummer mededeelde heb ik de afgeLopen perÍode diverse vergaderingen van onze komnissies bezochl. Zo was ik ook aanwezig bij een vergadering van de wedstri-j komrissie, die drukdoende \ras met de organisatie van de Heideloop. Hier rras een ,vergetenrr persoon bij aanveziE, die beslist niel vergeten nag worden, Zijn naam sEaat nergens vermeld ook niet binnen de uedstr ijdkomniss ie, lerwijl hij \"7e1 degeLdrik zittins heefl. Zijn naam? Jan vao V1iet. Foutje, bedaankt

I


MIDWINTER MARATHON

APELDOORN 1992 De beide trainingsnaatj es Plerre Muyrers en Jan We 1t ing liepen deze eers te marathon van het j aar in Nederland. 0nder niel a1 tebeste vee r somstandígheden rverden toch mooie tijden gelopen.

Pierre

kwam

a1s 191+steover de streep in een tiid

van 03.02.30 J.r.r vo'l gde op een 2'iBsLepIddrs ce1 t ijo 03. 07. 5l 0

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0- 0-

0

vdn

-0-0-0

ANNBNDÀÀL_LOOP POSTERHOTT f,Í{rART MARATHOT{.

Senioren

1 32 66

Cor Lambregts A . (reukels Edvin Joosten

00.31.39 STB STB

00,40 . s8

STB STB

00.39.37

00,47.30

Veteranen Ia

1B 23

Pierr:e Muyrers Jan líelting 0- 0-

15 14 16 17

rlí

0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-

STRATEIILOOP ROERÈlOllD

Hub Heynen Jan l{e1! ing

Pierre Iluyrers

anlal gefinish!e

00 . 40 .58

STB STB STB

15naar:t 1992 00. 55.18

deel neelneners i

00. 56 ,21 00. 56.47

1B

I

PR


OonnmerÍ- en timmerbedriiÍ

ds l,loan lLu. fi

04s-318849

oulo 8P . station Kimme[derstraat 95 - l(limmen, teleíoon: 04405- l3SB

-

veÍkoop

re

n euw en gebrLrikl k as occasons nret BOVAG garantre

ru moge ijk reparalie en onderhoud van a e rneÍken in

-

schade laxat es en repaÍaiies

gP - station Hogeweg 78 - yoerendaat, teteíooÍ 045-75í449

te\Fn.t.AR.\

AnH §6Gl


vooÍ al uw Aziatische levensmiddelen HOTLAN D

S

HOP

oRrE\i\'- illoLJs

groot assortiment in rijstkokers, woks en rijsttafelbenodigheden Limburgs grootste sortedng in Afto kosmetics

HOLLAND SHOP WAAR HET PRETTIG OOSTERS WINKELEN IS!

Stationstraat 15, Heerlen Telefoon 045-714396

Malperthuisplein 44, MaasÍicht Telefoon 043-47 4277

S,T.B. SPORT.EN IRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

ORGANISEERT OP

ZONDAG 17 MEI1992:

de 13e internationale

HEIDELOOP (10 eng. miil, 15.093,5m)


I

21 lnternationaleÍ 25 Km StrapenlauÍ Màrz 1992, Tv 1885 Huchem-Stammeln Gesamteinlauf Datum:

8/03/1e92

Bij deze sterk bczette 25 kn i/egwedsLrij d _ er liepen maar liefst 1l lopers onder de 1.30 uur - vas de STB rnet 23 lopers flink v e r I e g e n o o r d I g d Voor.al voor de marathonlopers r,/as deze \redstrijd een uitstekende lest voor de Rotter\,r

dan Marathon.

Mrrr ook dF 5lBre-. diè geen nd'.thon liepenÀ L,drFn in goèao vo'n. John Hendri: b,. wérd l'bj de-Vetranen Ib en in lotaal eindigde hij op een 22e plaats. fn ook nict gc< / ijr de DladtsFn \èr Ed Quaedvlieg Fr Harry Paas r é.p. , brl de Veteranen L. en 4' bij de Vereranen IIb. Totaal aanlal d eefnemers bij deze 25 km wedstrUd Er namen totaal 14 atletiekver. dee1. Hiervan is ooL ècn (lds-prénr opgFnddkr ,rd.rb i dF Std cen I' plaats innaÍn.

John Hendrix

en

Ed Quaedvlieg,

Beiden vooraan in

ll u ch em-

S

t anne 1n


DE U]TSLAGEN:

het cijfer dat tussen haakjes staat geeft de plaats in ieders eigen leeftijds*klasse aan Senioren iB

1l

i7B

M2O

(t (tz (tt

Berthold

i) enl- or en

ir

iz

( (

Mu11er

Harmen Alkema Jos Duteweerd

M30

i

7

DtlrenerTV OL.27 .20

sTB sTB

01.4r.57

07 .43 .24

Mlchael Reuel Theo de Leeuw

DJK Frank.01 .19.27

Ralf Kelpling Jos Broere Ger Schaffhausen

TUS Ha1v. 01 .23.33

sTB

01.42.25

i

lseni or en lz I

16s 185

M35

(1 ( 1B ( 27

srB sTB

a7.40.20 07.44.42

I

]Vete ra nen I

113

t30

l:q l+o is4 lsq lsa

Itoz

110 6

i723

lr:o 1732

M40

Weber Burghard Ed Quaedvlieg

(1 (5 (B ( 10 ( l2 ( 13 ( 1B ( 20 ( 2t

Peter Verberk Pierre Muyrers Jan hrelting Harm yan Goor Ton Starmans

l铆i11em Marcus Andre Roumen Hub tr{elting Ton Lelst ra John Schoemakers

26 2B

30

lv"t. ra nen l.{45 Diethard 1 ) i+ l't't tso i贸0 1

t,B7

3 6 B 15

) ) ) )

rVeteranen

irs (t

)

Ganshow

John Hendrix Wim Budziak

Theo Schmeits

l{ie1 M50

Vonken

L/erner Kami n sk i ( zie ander blad

DJK Frank.01 .30.39 STB 01 .34 . 42

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

.36.32

.31 .23

.38.38

.39.i3 .44 .47

.49.i8

.06 .54 .47 . s0 .

s6.30

.57 .09

DJK Frank .01.31.06 STB STB STB STB

01 .33.49 01 .37 .53

01.39.18

07 .45 .20

TUS Ha1v. 01 .32.78


Vervolg uitslagen Huchem-Stammeln, 105 (14) 127 ( 16) Veteranen 49 (1 ) 95 (+ )

Jung Mainzer

Jo

de L/i

r

STB STB

01.49.58 01.5s.26

DLC

01.37.31

M55

Fred Lausberg

Harry

STB

Paa s

07.47 .26

Harm van Goor in actie

Hij zou later Theo in een fe11e eindsprint

verslaan.

MIEN QUAEpVLIEG

IN pE PRIJZEIT

!!!

In Huchem-Stammeln werd ook een 15km wedstrijd a11een voor dames gehouden. Mien werd hirbij eerste in haar klasse en mocht hiervoor een prachtige beker Ă?n ontvangst nemen. Haar Lijd op de 15km: 01 . 11 .55 Proflciat , Mien.


10

ZONDAG 29 MAART 1992

\\ )1

B

\t

-

§è,

Deze wedstrijd, 1 week voor ttRotterdam Marathonr', r{as een uitstekende test vooÍ oÍtze marathonlqpers 0p dit toch niet makkelijk parcours, er zaEen een

paar ttknipj estt en h,at scherpe bochten in, werden toch hele goede tijden gelopen. Rob Riksen verbaasde iedereen door ondanks trainingsachterstand een prima tUd van 36.37 te 1o pen .

Anders dan Eddy Verstappen deze ging weer eens te snel van start en moest dit met een voor hem zal dir slechte Eijd bekopen. Een volgende wedstrijd ttmenLortt gebeuren meer daar !Íaarschij nlljk niet I,{im Budziak zich over hem zal ontf ermen. DE UITLAGEN:

Senioren: 1

B5 B6

97 98 101 177

John Vermeulen Jos Broere

Rob Riksen Eddy Verstappen

Jos DuLeweers Theo de Leeuw Cor van Haaren

Dynamo STB STB STB STB STB STB

00.29.02 00.36.36 00.36.37 00.37 .0s 00.37 .19

00.37 .29

00

.38.00


. VervolS uilslaBen Parelloop, 114 184 192 193 201 269

Ger Schaffhausen Harrie de Block John de Leeuw Sj aak Verheyen Dre Schrouff Edvin Joosten

STB STB STB STB STB STB

Hub

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

00 . 40 .40

00.41.08 00.41.41 00.4t.41 00 .42 .08

00.45.43

1

48 60 62 89 90 92 109

r69 77 5

241 213 2A9 312

He

ynen

John Hendrix Ed Quaedflies Pierre l{uyrers Peter Verberk Wim Budziak Harm van Goor

re Roumen lrillen ltarcus John Schoennakers Jacq. v/d Scheer Harrie Vermeulen Jan IĂ?onden And

00. 34 . 26

00.35.18 00 .35 . 21

00.36.46 00 . 36 .46

00.36.47

00 . 37 .40

00.40.25 00.40.41 00.44.10

00. 45 . 55 0a .47 .20

00.50.20

-b 96 111 210 324

Hub Br.ouwers Theo Schmelts

Jo liierls Ton Lei stra

00.37.00

STB STB STB STB

00.42.08 00.53.15

STB STB STB

00 . 42 ,33 00 .46 .04

44.37 .42

II 107 247 '27 6

310

S j eng Francot Juns Mainzer Ger (nauf Jo de Wir

04.31 .40

s tB

00.50.03

STB STB

oa .41 .20

Dane s

286 318

Mien Quaedflieg Ina Vermeuf en

00.51.52


VÀDER EN ZOOTI HENDRIX

IN

DE PRIJZEI{ !

!

Dat he! gezegde ttZo vader zo zoon" b1 de fam. Ir-nd ;v lípl op gdal b rjl t u ir het feit dat in de op 16 febr. gelopen EHltÀ-LOOP Roger een eerste plaats fiep bij jongens 13t/m 16 j aar. Hij liep de 1700 meter in eex tUd van 00.05,51.

In ESCHI{EILER kwam Roser als eerste over de streep bi de junioren C. Hij liep d,. 1400 meter 1n in rn

prima rijd van 00.04,20. John kr,,an bii de veteranen a1s eerste over de finish. Hij liep de 10 kn. - op een zvaar en achtig parcours - in een ti id van 00.36 .49 ,

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De clubreis naar Ma rathon Berlijn Saat door!! Een kleine STB delega!ie gaat er binnenkort pool shoogte nemen. A11e deelnemers krijgen binnenkort persoonlijk be_it ht ore" hèt l-oe of w.( .

Met vragen kan men altijde terecht bij de evenementen commissie net name bij Ger Knauf of ldiel Vonken. o-o-o-

0-

0-0-o-0-0-0-o-

o-

o

20 f,M VÀN BRUSSEL

0p 31 mei a. s. is veer de 20 km van Brussel Als er liefhebbers zijn om nel deze wedstrijd mee te doen kunnen contact opnemen me! Ger (nauf of 1{ie1 Vonken.


13

illasalhon Rotlerdam zondoq ,-

c

Na 0- ,we,.en r,oinins. voor

Y *.".

c aIth"ns, 1,r". *0.",'., ., "":

oe

,a< ret d.rn zovFr

l, ; i ; ii J.. ".,i;; ; :.,:. : jĂ?'rj;"':r'113X:' 1 992i;:iiĂ­i::;l):]: o p fl

Daar aangekonen g ing en ve meteen naar ons "rian!" onderkomen n1. de kan!ine van Roelofsen verz. alwaar de koffie, broodjes en v.La a1 k.Laar s!onden.

ond 11 uur begon het bekend e rilueel der maraEhonfopers, numner opspelden,wel korle broek' geen kor.le broek, schoenen aan en veer uit er kon missch i en een sok niel goed zitten, kortom ieder rras a1 nel zijn gedachte bij de marathon. Dan naar de star!, 0p de Coolsinge t heerste a1 een prachtlge sfeer. 0m 13.00 uur het slartschot en onder heroische muziek ging her hele marathon-ve1d van start. R

Na een paar honderd meler zag ik Jos Jansen, Hub Prevo en Harmen Alkema 1open, Zij uaren van plan om op een schenra van 3 uur te lopen en omdal ik deze !ijd ook een beetj e in nijn

hoofd had besloo! ik bij hen te bfijven.

Hub Pre vo was a1s"haas" lngehuurd en zou tot 15-16 kn bU ons blijven.


paramedisch sportbegeleidings

instituut Stationstraat 46, 641.1 NK Heerlen

consullen uitsluilcnd nà afspraal<. U kunt individueel een àfspraak makcn, maar wij gcven ook groepskoftingen. Bij gÍoepen groter dan 15 personen komcn wij naer u roel


Geevers Auto Car origineel, Geevers

A

sserie delen: n overzet vert op dit 00

Het

rde

voor

et

leveringspr door radiate overzetplaa

GEEVERS: EEN BEGRIP!

pleteerd en en Warny alle merken. ALMELO 05490-72125

VELDHOVEN 040-531900

NUTH 045-244242

VIANEN 03473-7647 4

(it:ti\Ă­l:lls CARROSSERIE-DELEN

ROTTERDAM 01G4585833

ANTWERPEN 013257860


15

De eersEe 5kn k{anen door it 21 ,47 nin. de minuut die we bt de starl verloren hadden vas af bijna \reer goedgemaakt. Jos Janseo had steeds de neiBinB om het tempo op te voeren maar rderd steeds door Hnb Prevo terug-

gefloten.

afgelost door Ton Starnans. Het ging perfect. Elke 5km \{erd een tijd van rond de 21 min. geklokr soms iets er onder sons iets er boven.. Bij 27km Moest Harmen Alkeoa eraf, steken in de zij jammer. HU zou later binnenkoÍnen in een tUd van 3 uur 21Bij de 3okm liepen ve nog precies op schema, alleen kreeg ik heL wat moellUk. Ik had de keus !och mecgaan en een soort al1es of niets spel speleE of een s!apj e terug. Ik besloot tot het 1aaÈste en liep de laatste 2 naal 5km in 22nin. en kwam uit op een eirdtijd van 3.01.39. een nieur,/ PR. Jos Jansen kwam 4 min. eerder over de streep in een tijd van 2.57.12, e veneens een PR, klasse Jos !!! Na ongeveer lTkm uerd Hub

Peter Verberk liep veruit de snelste tijd 2.49.48 gevolgd door Ed Quaedylieg met 2.51.13. Prof iciat , j ongens Jos Broere, Wim Budziak,H6rn yan Coor etr Henk Thijssen kv,/aoen a11en binnen tussen de 2.55 en 3 uur. Zoveel STBrers hebben raar mijn weten I1og nooit mara thon onder de 3 uur gelopen. Pierre lluyrers had zich neer van deze marathon

voorgesleld en terecht, hij vas in priÍra vorn. Maar ja als je rond de 20krTr 1as ! van krampen k!ij gt kun je het we1 sc hudden, j ammer Pierre vofgende keer beter. Jung Mainzer was heel tevleden ondanks een ni-ót ideale voorbereidinS

(blessures) liep hij toch een mooie tijd van 3.18.52

/(

ï I


T6

Ed Quaedvlieg

bezig met zijn

marathon

Hi-er op de I^/illemsbrug Km 17

0ok op de I,{illemsbruB r Jos Jansen, Harmen Alkema Theo Schmeits en tthaastt Ton Starmans. Alsttgas,tloper tt Paul Jacobs van AV0N.

------

bU


17

IIarry Paas liep in deze maraLhon bijna dezelfde !Íd a1s vorig jaar n1. 3.14.46. Ger Schaffhausen en Jo de lrit \íaren ook tevreden ,net hun tijd van rond de 3.30 uur, evenals Wi11en Marcus die zich na een lange tijd van afwezigheid veer eens aan 'n marathon waagde. Àndre Rounen die een tijd geleden toch nog altijd goed was voor: tijden vaB rond de 3 uur,liep nu 3,31 uur, een beetj e teleurstellend, naar dat za1 hij we1 niet net mij eens zijn' Wiel Voncketr had een nieuv trainingsschema verlelde hU mij n1. veel rust'irelniS rennen en dan nog uitkomen op 3.31 uur,netjes. Hub welting vas hel meest trots op ziin presta!ie en terecht. Hii liep maar liefsE 21 minuten van zij n vorige narathontUd af. Jo l{ierts finishEe in 3.35 en 12 nrirulen later kwam À1 Maesen over de streep Met dit a11es een zeer geslaagde marathon en een heel gezelfige dag, A11es r,/as perfect geregeld zowel voor de lopers a1s supporters dil dank zij het vele verk van de evementen-commissie en Inet nane Ger (trauf en I{ie1 Yotrcketr,bedankt jongens ! ! ! | !

lre zu11en maar zesgen

het volgend jaar. 0

- 0- 0-

DE FOTOIS D]E (GROEPSFOTO I S

0

"RoTTERDAM MÀRATHoN"

- 0 - 0 - 0 - 0- 0 -

0

-0-0-0-0

IN DÏT

) ZIJN

BOE(JE ZIJN AFGEDRUKT NA TEBESTELLEN.

i,IEFHEBBNRS (UNNEN ZICH MELDEN

BÏJ:

THEO SCHME lTS GRAVENIIEG 56 EYGELSHOVEN

TEL.352003 0

-0-0-0-0-0-0-

0-o- 0- 0 - 0 - 0 - 0

tot


È

'.,,.ffi iiri:iÈ

0)

rd U

!

.o +J

Nl o'l O,l

ii ti G) €

lor HI

Él $r O.l <l +r lor oJ

=l <l àl el 14l

n

tr o)

E-il ! Eil

'Fl ol = el 2llor-o

el Eil <l el

ffi

F-

<l Ë =lls cll= o c>l ol É >l q)

lcJ Àl ! trll Ë

ol É -l d 2l o.o ol i-l r, oJ

Erl <l Él <l ElI rrll al

:=l rr

-co F+r Ji o) cs o EE o.)


UITSLAGEN MARATHON ROTTERDAM.

Peter verberk STB Ed Quaedvlieg STB STB Jos Broere STB Wim Bud ziak STB Harm v.Goor STB Jos Jansen Henk Thij ssen STB Theo Schmeits STB STB Harrie Paas Pierre Muyrers STB STB Jung Mainzer Harmen Alkema STB Wi1lem Marcus STB Ger SchaffhausenSTB Andre Roumen STB STB trr/ie1 Voncken

2.49.48

J.JLcLl

3B7B

Jo de I4iit Hub l,{elting

3915 ????

A1 Maesen

456 s05 704 803 830 846 851 11.21

2002 2347 2356 2608 3349 ???? ???? 3587 3668

Jo l{ierts

PR

.57 .48 2 .55 .04 2

2.56.48

2.51 .72 2.57 .38 2.s7 .40

3.0i .36

PR PR PR

3.74,46 3.18.50 3.18.52 3.21 .52

3.29.15 3.29.19 3.37.47 3.31.36 .) .)a

STB STB STB STB

11

3.34.51

PR

3.35.13 3.47 .00

Totaal aantal lopers die in RotLerdam over streep kwamen waren: 7663

de

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Finy laat zĂ­ch het stuk Limburgse v1a goed smaken.


EEN DÀGJE ROTTERDAI,I.

e beleveni ssen in Rotterdan in " voge1v1ucht" IlorBens om 6 uur ging bU ons de wekker af . 's vrouv slond op on affes in orde te maken en Mijn (lral een vrouw !!!! Redaktie) mij Le !,ekken. Na een licht onrbijt heb ik a11es nog eens gecontroleerd. Rond 7 uur kvan Theo mij op halen om naar de bus le gaan, Na afscheid van mijn vrouv en kinderen te hebben genomen, zNaaide ze ons neE een zuur gezicht uit. (Was ze dan Eoch nog te vroeg opges!aan) Bij de parkeerplaats van winkelcentrum 0p de (amp begon het al aard i g d ruk te vorden, lias er soms ieEs gralis te krijgen ? Stipt op tijd werd er vertrokken on eerst nod de STBrers van I(limmen op te hafen, van daar ging het verder richl ing Rotterdam. In de bus was hel een gezellige drukte toch !,as bU sommige de spanning a1 aanuezig. Het laatsle in de bus, zoiets afs stilte uur !/erd hel sliller voor de s!orm. In Rotterdam gingen ue neteen naar ons hoofdkwarlier vaar. we ons konden omkleden en nog een hapj e konden elen en drinken. Daarna rrerd er een gezellige groepsfoto gemaakt, van ons a11en met onze nieuve lruitjes aan. ( acht erste vo ren we1 te ver. staan ) vanvege onze sponsor Pielers-Dortu. De marathonlopers gingen zich daarna omkleden voor hun wedstrijd. De mees!en waren gespannen, Langzaam verdvenen ze a11ernaa1 naar het slagveld . d. sra, t ) fh.o cr i{ gingen nFt dc dndere SIB'"rs di" dc ll .{n gingèn IopFn \,dL wdrn loPen. V.n da.ruit zi-n \"e ndar de sldrt gegdan om onze jonBcns le ziàn v"rtrekkFn (8èen JongPn 8ézjen ) Hct Lds oergezell i8 dÍuk Ln Rol Lerdal. fFgen I uur uas de spànnrng té snijden ièdereen Lor gLcpan.en. (loks'ag I uur ging her kanon df . Onz


2l En aangenoed i gd door dui zenden Loeschouwers ver t rokken de k i I o fi e t e r v r e ! e r s voor hun eigen uedstrUd. Liat een spektakel, je kreeg bijna zin om mee te lopcn! Nadat ze vertrokken waren Ías het cen r,rare run on zo ver moSelijk voor in het star E vak te staan voor de 12 km. Het \,/as bijna 2oa1s in het ziekenhuis wach!en, r,/achEen, vachten maar dan BoEM! het kanon gaat af. de vedstrijd is begonnen(of Èoch nier). Na een +minuut slond ik nog s!eeds op dezelfde plaats, maa r dan eindelijk kwanen ve in beweginS. l{et !íerd een !,are inhaalrace. Versnellen, afrenmen, passe ren en ueer versnellen.

Zo gingen de eer.sle kilometers '..1'oorbij. uaar toch llaar tocn goedd gelopen. Theo had 48] n1n. ::\. 5 m1n . en ik eindiSde .: -. li 1atet. DaaÍna was het snel eden en veer terug naar het omk l parcours om de STB t ers aan te moedigen,

-

\

Het leek lre1 of de sne IIe j ongcns van STB vleu SeIs hadden gekregen. Met

die hoefde ik dus mee te loPen - nieE die hield ik loch niet bij ( ha, ha,

grapj e) Theo is nog met enkele van onze i ongen fleegeloPen 0ok Fons heeft er nog enke 1e begeleid. Ikzelf na !uurlij k ook. Daarna ueer terug om Hub lrelring op te halen, daL had 1k hem beloofd, ongeveer 4 kmvoor het einde kwaÍr ik Hub legen. Jonge, j onge 1,'at zat hU stuk en ik maar denken dat hlj de hele Eiid van de

tuur zat te genieteIl. Het ging meer niet zo lekker zij hU. Dus moest ik hen vat moel inpraten zoals van komop Ilub je hoeft nog maar 3 km En dat zeg je dan teaen iemand die er a1 39 km op heeft zitten. na


22

Var zijn wij toch een beulen ! Na 1km sloot Theo zich ook bij ons aan en even later kvam ook Fons erbij 1open. Zo escorteerde r,/e Hub Íaar de streep toe, zeffs het water en de sponsen werden hem gebracht. Hij liep een goede lijd, een nieurv PR, goed zo Hub Daarna r,/eer terug naar ons hoofdkvartier, wassen onk 1e den en al bijpraten. Sommige naren er goed doorheen. Maar de kilometers zaten erop en de STBr ers hebben zich goed van voren laten zien, proficiat, j ongens. Daar na nog gezellig r{at gaan d r inken en eten op cèn oudF booL, heel gezellig. Na het eLen snel terug naar de bus, het was a1 0p de terugtocht vas het een sluk stiller in bus, zouden onze j ongens dan loch moe zijn? Het was a1 laat toen rU in "0p de Kamp" aan kríanien, onze sporttassen pakken en snel naar huis. Het was een prachtige dag!!!! 0

-0-

0

- 0-

0

-0-0-

0

-0-0-

0

-0-0-0

John Ilendrix Eerste STBier op de 12 km in Rotterdam. ( foto links Le1 te verstaan)

de


Gelezen

ÀKTUEEL

LAI{DGRÀAF dd .

15-4

1992

Schitterende resu ltaten STB in Rotterdam De welhckcndc

ailctiekverenisins S.T.B. nam zondas met een aantal atleten deel aan dc grote internatioÍale nrarathon te Rotterdam. De rcsultaren waren werkelijk gewcldig. De 20 atleten werden vergez€id door cen llink aan lal suppoÍers mct als resul iral dal lwee busscn dcs mor Be|s .ichting Rotterdam re dcn. De gedegen voorbereiding die reker 10 tot l2 wcken in beslag hccft genomen, wicrp vruchten nf. Liefst 7 S.T.B. atleten passeeÍden de fiaish onder dc voor mara

thonlopers magische grcns van 3 uur. Pure toppers haren evenwel PctcÍ Verberkt en Ed OuaeJtlics die met resp. 2.4 7.J 0 en

2.51.i4 fantastische tijd€n realiseerden. Schitterendl Harm van Goor. Wiln tsud

ziak, Jos Broeren, Henk Thij sen en Jos Jansen stovcn tus-

sen 2.55 en I uur over de meet. Ook de tijd Yan Thco Schmeits (Eyselshoven) was Ínet 3.01.30 méér dan ui!

slekend. De rest van de S.T.B. marathonlopers pas seerde de Íinish rond de 3.15

uur.3.30 uur. S T B ma*te in Rotterdam ook naam op de 12 km. recreatiel Aan dezc loop na men vcel S.T.B. crs dcel.

John Hendrix kwam als eerste S.T.B.-er over de meer.

Geen wonder dat de grolc S.T.B.'familie in haar sas was en daar in Rotterdam een gezeilig leestje bouwde. Het

pÍcslalieve

en

recreatieve

gaanbij S.T.B. werkelijk hand in hand.


ElNDE OEFENING.

schrijven dinsdag 14 maart 1992. Na èen uurtje pittig verken verd de zaaltraining van het r/interseizoen '91-' 9 2 feestefijk afgesloten. Het rras veer de laatste zaaftrainlng. Het seizoen bleek inderdaad een abstracte grootheid te zijn ge\,/eest. Voor vè1en is de tijd voorbij gevlogen. zoals gëbruikelijk werd \Àreer door de aàmrezigen bérgen lekkers en liters vocht oeegebracht. En terwijl nèn zich hieraan tegoed deed nierd Henl Tijssen door Cor Robeérts kort èn krachtig (moést er soms nog een Brand-je geblust vorden ?) pedankt voor ljjn inzet. Alsof hiizelr, musicproducer, niet debet is aan dit gebeuren I De formule leek veel op die van het vorig jaar. de nadruk op Om de \,/eek 1ag h Ícircuit èn krachttra ining ae toestellen) of ' x.""g volfe condltie de t dit laatste aandacht. ook we

steeds op Een betere

muziek I begeleiding en haast ondenknodigde de

stimulering is baar- Vaker spontane muziek zelfs aria's uit I I4oet kunnen, niet \,/aar ? I^las de groep in het begin al groot, de belangstellinq en deefname is tijdens het seizoen blijven groeièn. Een leuke grote groep net pfaats voor iedereèí. Met narne voor hen die behoefte hadden aan gezamelijk rekreatief bezig zijn. Hèt rekreatieve element stond daarbij woorop. Hetgeen béslist niet \",ifde zeggen dat er niet gesport verd. ïn tegendeel I De groèp funktioneerde woor menigeen ook a1s

katalysator. zeer gesehikt on aan het einde wan


25

een daq over een dood Punt geholpèn te worden: foch maar veer inspannen. weèr tatloze capriolèn nakén. Nog een andere bodem zÍen.

Àfzien.

Het is toch ongelooflraardig en lijkt zo tègènstrijdig zicn dan, na een douche, opnieula geÉoren tè vóelen. Beschuit rnet muisjes. Even ónthouden voor de vol-gende afsluiting,

P.s.

HEÍ

waaron het

hele jaar geen zaaltraining

De vraag is er

?

I

CLUBBLÀD.

zoals U ziet is de voorplaat van ons clubblad

iets veranderd.

Het bekende STB-viqnet doni"nerende plaats.

krijgt hièrdoor een

Tevens hebben we de naan zo

geplaatst, dat

letters S.T.B. onder èlkaar staan. Tenslotte is ook de jaaraanduiding forsèr

aangegeven

de

.

Heeft U suggesties of andere ideeèn laat het ons de Rèdaktie Í,7etèn.


')6

BLESSUREBUIIMN ATLMEK Een spierscheur is een blessure die veelvuldig bij atletiek voorkomt en die vaék ontstaat bij het aanzetten voor een sprint of tijdens een afzet. Deze bfessure treedt bij 6tleten vaak op in de kuitspieren, in de spieren aan de voolzijde v6n het bovenbeen (de m.QuaEEN SPlERSCHEUB

driceps) of i.n de spieren aan de achterzijde van het been (Hamstrings). Een spierscheur

boven-

treedt vaker op;

- aIs er sprake is van een slechte wérming-up waarin geen aandacht is besteed aan re kkingsoefeningen - als er sprake is van verkorte of stijve spieren; - aIs er sprake is van vermoeídheid, víaardoor de coördinatie van de uit te voeren bewegingen slechter wordl; - als er al kiamp is opgetreden; - bii koud veer. Bij het optreden van een spierscheur wordt er plots (hevige) pijn gevoeld. Het kan lijken alsof er Íiet een zweep op de spler wordt geslagen of dat er in de spier: r,/ordt getrapt. Direkt na het ontstaan van de blessure is lopen vaak vrijwel onrnogelijk of zeer pijnlijk. Soms vèllen de pijnklach;

ten (in eerste instantle) echter !íonderwel verloop van enige

ting zachtbaar

tijd

mee. E! kan na een z\nelling en/of een bloeduitstor-

lrorden.

bijven in het algemeen weken dermöte aanl,eniet ÍnogelÍjk is, Vooizichtige dat traininqshervatting zig, met en het uitvoeren v6n van de trainíng dribbelen aanvang meeste gevallen snel oefeningen kan in de spierversterkende plaatsvinden. Een veldere uitbouw van de training moet vaak 4 tot 8 weken worden ultgesteld. De pijnklachten

HOE VOOBKOIVI

1.

IK

EEN SPIERSCHEUR?

Doe een goede warning-up van minstens

20 "1in. Begin Íet 5-10 Íi.. losjes inlopen en voer deaina rekkingsoefeningen uit (zie voorbeelden). Voer hierna een aantal versnellingsloopj es ("Steigerungen" ) ui.t, l,aarbi.j de snefheid naar het ei.nde toe steeds meer wordt opgevoerd.


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken

voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Telefoon 045-31 1625


27

1 d

( a Sr..d bhi.[iÉ.

3.

àor.!..i

/oro voor een ooede Lrèl'lnqsopooLv'/ "'e slel" en 'te vpei" 1s vrèoe; oÍ roe:lrjÀ^eoen. Als je ver'roeld be't' pas je training dan daarop aan. Train niet veràer met een spier die wat samentrekt of met kramp. Dit duidt op overbelastlng of ongetrëindheid' Draao

bij

koud en koel weer een trainingsbroek'

rocH) EEN SPTERSCHEUB r9 QlIlMry ? 1. Niet op het geblesseetde been lopen of steunen 2. Direkt koelei door te koelen met koud water of door een colooè of 1's7o\ op oe pLj'l j'e p'ldats te leggen Fet koelen'roer )eLer 20 nrn. volgenouoPn l1ordp_ BlJ oe bruik van een coldpack of ijszak moet er b v een theedoek tussen het iJs en de huid gelegd worden ter voorkomino van n.oqell lle h"-doeschèdiginqen' J. laaf zo t.ei rogetrj Pe^ orLlverbè'd èè'leqqe' door een deskundige (art;,fy;iotherapeut,EHBo-er of sportmasseur) Laat hie;bij geen vette Lvatlen gebruiken Hieronder word het namelij-k iarm, waardoor het effect van de koeling dan weer verloren gaat. Vernrijd het aanspaÀnen en rekken van de gescheurde spier 4. en hoid fret been zoveel mogelijk omhoog zodat de bloeduitstorting zo klein mogelijk blijft.

!.1AÍ KAN

IK

DOEN

ALS

ER

6iíai 5Èo e,m tr É@mL"!!


Ga door met koefen lJaarbij periodes van 20 min. koefen afgevíisseld moeten rvorden met periodes van 20 mln. zonder koefing. Koefen kan tol 48 uur na het ongeval een positief effect hebben op het zo klein mogelijk blljven van de bloeduitstorting, die ontstaat doordat er ook

bloedvaatjes in de spier gescheurd zijn. l4aar bedenk we1: hoe eerder gekoeld rvordt, hoe beterl 6. Raadpteeg na deze EHBo maatregelen je huisarts of het S.lvl.A., die zonodig naar een fysiotherapeut kunnen ver

\,rij z en . 7. Probeer in de eerste 2 tot 3 dagen na het optreden van de spierscheur het been zo min mogefijk te belasten. Ge bruik eventueel in overleg met je huisarts of het S.l'1.4. krukken. Laat een verse splerscheur masseren en gebruik geen warmte (of warmte-brengende zalven). Dit verergert de blessure alleen maar. Pas na 2 of 3 dagen kan eventueel een voorzichtige Ínass6ge rondom de gescheurde plek lrorden toegepast. B, De spierscheur is een blessure die vaak terugkomt wanneer het sprinten te snel rvordt hervat, of afs er onvof doende aandacht is besteed aan een evenlnichtige krachtsopbouw. I'4aak daarom in overleg met je trainer gebruik van een zorgvuldige trainingsopbouw waarln voldoende aendëcht wordt gegeven aan spierversterkende oefeningen, Ga pas naar de volgende stap van de trainingsopbouw wan neer je helemaal geen pijn meer hebt. De srdppen /l.jr ècl^Leree,]vo ge.s: onbelast oefenen, lopen of fietsen, rustig hardlopen, voorzichtig versnelfingsloopjes en langere teÍnpolopen, voluit sprinten op de training en uiteindefijk sprlnten (bmnvenÍÉldlrg : KMu-bless'irehJLLetin) op wedstrij d

-o-o-o-

0

-

0

-

0

-

0

-

o-


29

Personalia l^lI.l

wELr(oM

Personalicr

VFRlrFl (0[,]FN DE NAV0LGENDE NIEUI{E STB LEDEN

Betsy woont op de Heerlerbaan aan de Dr. CI. l4eufemënstraat 38 en 1s 47 jaar geleden op 30 juli te Heerlen geboren. Heeft ondertL,ssen a1 verschiffende malen kennis gemaakt met de zaaltrainingen van Henk. Een veterane van het sterke vrouwelijke geslacht. Bij de meeste leden van de STB is Betsy ondertussen !re] bekend. [íiJ verheugen ons met haar aanmelding cq lidmaatschap en heten haër van harte r,refkom blnnen onze STB-gemeenschap. BETSY VoGELY;

Joyce woont aan de KoeÍnpel 57 te Landgraaf en heeft pas !Íelgeteld 13 lentejaren achter zich. Ze heeft voorfopig dls nog heel wat jaren voor de boeg. De (jonge) dëmes zijn in opmars !,,ant ook Joyce behoord hiertoe. Joyce van harte lrelkom en train en loop ze maar lekker biJ de STB. JoYCE HODINIUS;

LAURENS SLAATS;

Laurens woont

te Schinveld aan de Octo

Taanl-s vsn het mannelrjke geslacht en pleegt ziJn verjaardëg te vieren op 28 oktober. lljelgeteld 28 jaren heeft Laurens af achter zijn naam staan. ook Laurens heten wiJ van harte Víelkorn en vJensen hem nog vele genoeglijke trëi n-roc.Jr.r-'

Loo oi^,en orle rFlorlgt^9,

COB VAN HAAFEN; bil de ÍÍeeste leden een bekende naam, maar lte rnoeten hem niet gaan verlrisselen met onze huidige trainer Cor van Haëren. Belden hebben toevalligerwijze dezelfde naam en zi.in ook noq eens fanilie van mekaar. De "nleulre" Cor woont te Landgraaf aan het Bomeinenplein 57 (bovenbulr van onze PenningÍneester) en is 26 Jaar "jong Cor is geboren Heerfenaar en aanschoulrde zijn levensllcht in het jaar 1966 op 22 nov. Cor is overgekomen en offlci eef overqeschreven van de "Posthoorn" uit Heerlen. Hier bekleedde hij de fuktie van wedstrijd-secretaris. 0ok staat Cor op de Jurylljst van de KNA{.J met de aantekening: Jurylid. 0ok Cor vJensen wij veel plezier en loopgenot toe binnen de STB.


30 HABI4 A!(EPI; Harm v,,oont te Botterdam aan de Schieweg 63c en-ïs op-19 Juli jarig. l,,letgeteld 22 jonge jaren heéft Harnr op zijn naam stëan nadat hii zi.in levenslicht ëan-

te Hengefo. 0ok HarÍn is druk trainende om eens de sfeer Ínee te proeven bij het uitlopen van een Ínërathon. Harm is kind aan huis in huize "Vonken" oÍndat hij v,,el ie ziet in de dochter des hulzes en een goede en voorbeeldig schoonvader,die a1 menige marathon achter zijn naam heeft stsan, is a1Èijd meegenoÍÍen. l]\]ij heten Harm bij deze van harte wefkom en vinden het vererend ook een nieu!.,r lid uit Rotterdam te mogen inhalen en begroeten binnen onze verenl!l1ng. schoLr[,de

o-0-o-o-o-0 0 0 0-oHelaas heeft geen der nieL.rwe leden ee| pasfoto

bij

de

redaktie achter gefaten. Jammergenoeg kunnen wij geen gezichtscontrofe pfegen. I'lisschien dat we d1t op een la, ter tljdstip nog kunnen inhafen.l lll o-o-o-o-o o o-o o-oOIDA(T][IiENSEN

,

B-S, U ,B

EN DL\

ALtE NIEUiiE

VA\ DI

SDOO

I- E\

-C

Í14CLUB

LEDEN HEEL VEEL LOOPPLEZIEB TOE

BIJ

DE UITOEFENING VAN HI]N GELTEFDE SPORT.

-o-o-o-o-o-o-o-o-0

lcturbl.) lGrumbFJ

/?-\

w

0

ffig


S.T.B. SPORT-EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

OHGANISEEBT OP

ZONDAG 17 MEI1992:

de 13e internationale

HEIDELOOP (10 eng. mijl, 16.093,5m)


N W ::i:iii::il::

ffi

ffi' ffi

ffi

ยง!ยงirii.l !i:tliiiil:ii

NN iยงlili:\li

DE L2 KM EN MARATHONLOPERS


W , ,.

:

,:,Ë

ffiffi

ffi, ,...i.n,.irN

ffi , ii.i.i r., i.'r'' i.Ël .i ,'';\',, .r:tl,f

S.T.B. BIJ

.r. §tt §

*, s

i\r'.i'jf,i

r"

a

a

§§

MARATHON ROTTERDAM

5 APRIL L992


31

ProÍiciat

DE NAVOLGENDE STB-LEDEN FELICITEREN I,,]IJ 01

c4 04 09 10 12 13

lulei Bart

" " " " " "

13 17

19

20 22 24 24 24 25 25

7L 72 15 15 19 22 22 29 30

rdi.l. Spaai Sjef Hodiamont Theo Bruininks l4ary Prevoo Rob van Kogelenbelg Ívlarce1 Kuckelkorn Pierre Starmans Anne-P1arÍe Ypma Fxank Eisenga I,laisie Bobeerts ldim Berendsen

Albert

Slagmofen Jos Duteweers 14ien 0uaedvlieq Hans Ypma l,Jim Starmans HéLène Schnackers l4ark Loos.

30 31 02 05 08

Srneels

F!€ns l,lertens Erik Welting

Jo van Vlodiop

27

Juni Ger

" " " " " " " " " " " "

ProÍicict.

VERJAARDAGS-KALENDER

Knauf Frank Stevelmans

John de Leeuw Jacques Senden Ed Schiks l'4aurice Hendrix Roger Hendríx Jos l'leyer Rla Plulder Huub Dllessen l4aroesj ka olislaqers Re i nder Reusink Niels Jongen.

]YET

HUN VERJAARDAG

04 JLrli Carla l4eyer

08" 1.4 " 15', 1e' 20' 22" 25', 21 " 27" 30" 31 ',

BESTUUR

Dymphy Robeerts Francesco van ooyen Herman Rutten (Abr) Harm AlkeÍna Hub Gulpen

l^hets Strating (Sa!) Tonny van ooyen Ton l4iseré Giel Kleykers Betsy Vogely Fieny Crombach. EN LEDEN VAN DE SÍB

fijne dag en nog vele jaren in goede

wensen U een

gelg4lllq

!80Qsr

l|! I ll

l


e!xn,r«

f

Lo,,o,

ONZE SPORWRIENDEN, DE BOKRÍJKLOPERS UIÍ HÀSSELT.

beginnèn met een voorstelfing van het vig.et, een loper in het dennenbos, maar het kan ook de Mechèlse heide zijn. Ve.le STB-leden, en zeker de jongeren zuffen zich afvragen hoè zit dat toch met die belgischë Bokrijklopers. Hoe is dat kontakt onstaan en vranneer ? wef, Uv redaktie heeft haar voelsprieten eens uitgéstoken on het antvoord te vindèn, !/aarmeè vè tèvens een stuk geschiedenis vastleqrgen. De navelsLreng Lussèn beide verenigingen ;s eigenlijk één man, .....Leon Eels. À1s nifitair was hij bij de ÀFCENT in Brunssum van 1969 tot einde 1974. Sinds 1948 deed Lèon regelmatig aan hardlopen, dus niet verÍ^/onderlijk dat hij sanen met nensen van de ÀFCENT de

/,M

We

Brunssummerheidè opzocht.

Hij vestigde zich in dé plarchallstraat in Brunssun recht tegenover Nick JONKER, èen goède afstandsloper. Door de hardloperij ontstond kontakt én elke Zondagrnorgen liepen ze sanen met Hein VELD en Peter VOS afsta.den van 15 to 25 krn. Hein vefd !./as (Ís) een zeer goede loper dle ln Lií&urg veel wedstrijd€n gevronnèn heeft. In 1975 keerde Leon terug naar Belgié en vernam dat èen vijftal nannen begonnen lraren net hardlopen in Bokrijk, hij sloot zich aan bij dit groepje èn daar ze i-n Bokrijk liepen duurde het niet tang voor het groepje "De Bokrijklopers'r genoèmd \rerd. hét prj-l1e begin van de - hèt liasHet huidige Bokrijklopers. groepje groeide langaaam uj-t tot ongeveer 35 1èden j,i f979. In 1979 kvan Leon térug bij de ÀFCENT en narn opnleuw kontakt op met Nlek Jonker, die hem hielp bij het zoekèn naar een geschikte voninq,


J]J

Nick bracht hem ook in kontakt met Jo Eyck en Cor Osslender, dus met STB. Vanaf 1976 trainde hij règelrnatiq net STB en omdaÈ hij goedè kontakten ondèrhield net de Bokrijklopers (hij qinq regèfrnatig rennen in Bokrijk), zorgde hij voor uitvisséIing bij sport\,redstr I jdèn . SfB kvan geregetd nàar Betgië, vanaf 19go !,ièrd deelqenómèn aan de bedevad.rtloop, dè ploegenjooÈ, de midwinter)ogglnq, de Hasselt CityLoop, waarbij deze laatste een gezellige nazit ook niet vreernd is.

Bokrijklopèrs daaraantegen komèn regelmatig naar de Heideloop, dè Kapellerbosfoop àn dè Ploegènloop. Voordien dedén zè ook hee aan de uurloop. fensfotte !/aren de Bokrljkl"opèrs onze,speciale gasten bij de feestàIijke openlng van de nieuwe Cooperbaan ln naart 1991. De

Peisoonlijk had Leon vel eèns problemèn; a1s STB en Bokrijklopèrs samen kvamèn wist hij meestal nièt goed r,/eIk truitiè aan te treÉken. lo nad hij eens de euvele noéd olll bii een deelname van S't'B aàn de bedevaartlooi van HassèlL naar Schèrpenheuvef het truiLje van STB aan tè trekken, maar dit werd hem toch niet erg in dank door de Bokrijklopèrs afgenonén. Sinds-1987 voont hlj veer in Belgié en is volop aktièf bij de Bokrijklopers zonder STB te vergeten vaar hij toch ook een zevental jaren lid was (ze1fs 1id van de wedslri jdkonuriésie ) . À1 rnèt af mogén we sle11én dat vrlend Leon keurig wèrk heèft geleverd, waarvoor onze hartelijke dank, Hèt is tèvens goéd als onze STB-èrs veten hoe éen en ander is tot stand gèkomen, \daardoor de kontakten dwars over de qrenzen heen behouden blijven en in belangri jknelct !r'.Innen. Veef sportief succes toegevènst en fijne groèten aan a1le Bokrijklopers, aan noeders en kinderen.


I,iie kent hen nlet:

Leon Eèls.

\t''aí'r*"

Leon nèt familie en vrienden.


35

sPolls0nLoDP wij diL jaar lijn lopen, had ik

Daar

meL zorn grobe groep de marabbon van Bergeclacht om aan die vedstrijd een speclaal

LinLje Le Beven, ln de vons van een sponsorloop voor een goe. doel. Toen Ík nadacht aan uelk goed doel dli geldbedrag dan zolr ooeLen worden overgenaakt, moesL ik direct aan onze, Íníniddels overleden, sportviencl André Vogely denken. Voor diedene die André nieL hebben gekend, zat ik een korLe introduciie geven. André eras een l1d van onze verenLdin8. Hij was een goede loper, die als sportman veel respecb afdwong. Ploiseling rlerd André gehroffen doo. een vervelende ziekr-e, te {elen A,L.S. ('Anyobroflsche Lateraal Sclerose). Ondanks zljn zlekie is André de laatsLe twee jaren iedere zes v/eken naar Àmslerdarí Segaan on mee te lJerken aan onderzoeken eo medicaflenteuze experimenLen. Voor hem nocht het jaiflnergenoeg niel balen, nxaar hij heefl het ook Bedaan voor de vele duizenden lotgenoten na hen, Ook dit kenmerkt een g.ooL sporLnan. 0p 09 noveober 1990 is André overleden. Ik den dat hei een goede zaak is on op die Eanier (sponsorloop)

kfein beetje ook heeft Seho]pen. een heel

Daarom vraag

mee

le

helpen aan datgene *aaraan André

ik alle lopers dÍe Berlijn

lopen,

op die rranier hun medewerking Le verlenen aan ciie sponsorloop. Probeer een zo grool flogelijk bedraé per naraLhonkllomeler bijelkaa. Le kriJgen. TrachL vrienden, fani.fie of collega's le beuegen oc je per Selopen kiloneLer le sponseren. Bilv. F0.25 Der kilo..e!er= F4,25 x L2 , F'a,5A eLc. tsaan

om


KIC EN ICI(EN I,]


Je eigen sport,

je eigen bank

Schaesberg Hooldslraat 120 Op de Heugdsn 4 045,323900

Ubach o.

woms

Eygelshoven

Hov€nsÍaal 135 045-312828

BabohanH

045,352020

trl

Meer bank voor je geld


36

Ik zal dan blj de scheoarsj die iedere Berlijnganger ler ziJner tiJd van mij krijgl, een sponsorinschriJffonnulier bijvoegen. Daarnaast verzoek ik a]le andere leden oo afs sponsor Le Saan optreden,

Mj.sschĂ?en kunnen lne zodcende een heel kleln steentje bijdragen aan expericenten, die worden gedaan om de zĂ?ekLe A.L.s. even-

Lueel te kunnen genezen. Groet,jes Cor.


37

S.I. B. Daar

rljn

bulLetin.

JEUGDBULLEIIN

we dan weer met een

nieu e eclitie van hel Jeugd-

0p zalerdaq 2B maart werd hel winterseizoen a fqes loten, in plaats van trainen lr\rerd er door Ilona en Lynn een speurtoclrt uilgczet voor jong en oud. loe dere dag !erliep, dat zal de vader van Barl Kreukels JUI1i-. lrerlellen.

SPEURIOCHT JEUGD

29 IIAART 1992

zoo Barl en ik ziJn sinds seplember vorig Jaar licl STB. lanaf hel ingaan van de lvlnlertljd was er voor de jonqsten ondcr ons de qymzaal vën de Kaklert qehuurd om aldàar nn_ - d- d.r .'o.qp lototno \a l.ona i t,,n t. o,erwtnler,not ' I w'r. otl dF o lFqe.h- o, o.Cj. -F. ,oT .l- ^ Uè, .ar Ba . . o, ool ,. /ot-.ooac..ddaqs r.r .o.q. naar trai ninqskilometers le stjllen. 0p e-.n zaLerdag kwam Bart Ítet een briel van zi.in wekeli.ikse | .i,i c. 11"roo .-rr Érd .i ono .dt op.g Í.ar.-.er wl,tI s-.izoen in de zaal afgsloten zou rirorden mel een sDeurlo.hi,"r ' l'oL.ld.ne wd \d.dier ,arcl, da. .l, nre- her pr a I F' h Foo't .l ,). è d.grnF.t .p rorón! oal ott ten kosle.!an mijn.elgen training zoLr gaan. 0ok l,larian (mijn vrouw), thijs (mi3n jongste zoon vàn vijf) en Arjan (ois ncefje) tirerden door Barl gecharlerd om mee te doÉn. Toen íre op deze lypische rnaarLse dag qewapencl in regenjasscn en boots bij de Cooperbaan arriveerde. bleken nÀc 4 an o-r d.Él a.l- oo oF,è ro.n- tnoe Lnre.er lc l11.jn

van de

neo' F' , l^le moesten de

"str1Jd" aanbinden mel o.a. een hele meiden_ qroep (volqens Cor de urlnnàars van verleden jaar) en PirnmetJe dre zijn opa als leamqenool had welen over te ha_ len.


38

Met een tussentijd van enkele minuten vertrokken de diverse groepen vanuit de startplek (de caravan vanaf, het wedst.rijd-

secretariaat?) richtlng Brunssummerherde. 2 uur durende wandeling over een prachtlg uitgezet pacours, moesten diverse vraqen utorden beantwoord. Ook dienden op een vijftal posten een aantal toepassetljke opdrachten uitgevoerd te worden zoals: estafettelopen, stripfiguren raden, atletiekvragen multiple choice en j0 x kniebuiten. Bovendien moest op elke post een rebus worden opgelost, die result.eerde in de toepasselijke zin: HET IS Gedurende een

l^itER LINTE, DE DAGEN WORDIN LANGER. De laatste opdracht. luidde dat in looppas naar de laatste post. gerend moest worden, alwaar Hub hlelting met een camera

in de aanslag stond om een foto van de sporiievelingen te

maken. Aan deze opdracht heeft maar een gedeelte van ons team kunnen voldoen, omdat Thrjs zijn kruld ar had verscho-


39

ten. A1s qevolg hiervan was hij onderweg op mijn rug qaan zitLen. Icht.er 1n het ziclrt van de Ă?'inish gleed hij er lreer sne-L vanaf (bang voor sl.ra[punlen'i) eri stapten wij

parnrantig op de caravan af,. Na het lnleveren van de vragenlijst werden we al1emaa1 get.rakteerd op chocoladerne lk met koek jes. Na het vernemen van de uĂ­tslag, waarin vur3 de eerste plaats bezet hadden, qing ieder na een gezellrge ont.spannende middag weer zijn elqen weg. l,rli j wi11en de r3verige jeugdcommissle , de beide tra j nsters en overige ntedewerkers bedanken voor het orqanjseren van deze leuke speurtocht, die naar mrjn smaak een veel grotere opkomst verdiende. ldant. het ruas ulterndelijk voor mi; t.ocht de moeite waard om voor een keer mijn zaterdagmiddagIrainrng te ]aLen schie1-en

.

hleli

rcht tot volgend jaar.


40

BAANT{EDS]RIJD ACHILLES TOP

lalerdaq 4 aprrl J.1. lrebberr cnkele.lerrqdleden aan dc irasÍrwerlsLrrjrl ,:le-.lgellumen bii Achillus IoP. IÍr dc L-at-'gorie pup1llen jongens wareÍr Bart Kre(rkels en trik lilelLlnq van .ie parLr.j, ziJ deden nec aan eei driekarnp. Bart rnoest 40 m. spr'1ÍrLen eír trik 6Ll m. lrl 1i-'perr de alstan':l in /,6 sec. wcrd door onze Jonqens de uiterste bcst gedaan, Uart spronq 2,63 m. crr Erik 2.15 rn. Vervolgens qinqen 7e koqel:rlotei, door tsart Mrcrd de kogcL 2,18 m l]n door Erik l,!2 m. geÍrtolen. Dcl-. rcsuLLaLen rJaren qoed voor een 6e plrats voor Barl en een 26e plaats voor Irik. Go.d qedaan .ionq-'ns, qa zo doorrl ln de.ateqori-. mersjes D de.len Yvctte Lrkcns, llaisie Robccrts en Llnda l^]eLtjnq mee. Zl.j Liepen de 60 Ín. sPrint en de 600 m. Dll trro liep de 6U m. rn rcsp. 111,4 -,ec., 9,B sec, c,r ILl,I scc. De 6tl0 rn. hr-.r-d doo1. l.,larsi-è !elopcn in 2:19.8 en door LiÍrda ti 2t29.t, lleLaas roest \!elLc er Lrrt sLappen, rnaar dil qe-.lt niks rnejd, qefloor de mo-.d nlcL oPqeven. lr) de c!tegorie .jongens C dcden m-.e lloqer Hendrix, Iim l,rle I l lncj en Pa!l lllrL.ler'. tsiJ heL speernerperr -.n hDogsprinqen nLrcsL Paul TiJn.on_ c!rentell \roor Jaten qaaf. wat eilenLrJk b-'qriip-'liik 1s gezicn r,re nret op Lechnjs.he nuÍnncrs trairrerr. 0p de 'lUD rn. qlnq het een sttrk beter rnet Patrl, h1J l1€rp de7-. rn ccír Lr.ld \,an l2,tJU scc die goed Íras voor een der.le piaaLs. 0ok liep hrJ dc 1500 n. rraar helaas slLreg hier hct noodlot allllJccr loe, nee, qecn verzwikl,e enkel, raar hlJ kon nlet lDed telleÍr. llr.l dacht dai hiJ maar ,lJLl Ín. en 2 rondjes hocl'dc af Le leqgen rn plaais r,an 100 m. en J rand.les, waardoor hiJ eeÍr ronde te r,roeq heqoÍr met sprinten. Hierdoor raakLc hi.l !-.heeL vën slag err siapte uit. llè PaLrL, korn op en pas beler op Jc te1len: ll Tir0 liellinq lrep de 100 Ír. jn 16,04 scc. en de 1500 Í1. in eeÍr Lrjd van ó.12 mrll.. niet slecht !oor dil irranÍrekc. Roger 11ep alieen de ItÍJu n. op deze aÍstand rr.rd hlj le in een schitlerende ii.jd !ën 4,411 nlin.

Brj het !e.sp.1nqen


41

Nieuure leden

bil de Jeuqd.

Binnen onze jeugdqroep rs er Íreer een nleuw qezicht en wel Jtlyce llodlnius . Joycc, welkom bij de SIB en veel plezier en sucaes.

-o-o-o-o o-o-o Df

HEIDEI

o_

OOP

0p zondaq t7 rnei Mrordt de tle heidetoop qehoucten. Het .,' bF o- r' o d"l d l- . è, qdtèo-n hrpr_dn -pouFn.

is

i' 'uqLJ , , r\ F il. 100 ., -n oor r- -, r,l Ir.u,r m 1"..200t1 b Jaar rs er dp m. Het inschrrJfgeld voor beide afstanden rs f 1,U0. llet inschrl.jftormutier ont!anqt Ur kind vië dÉ Nreuwsnrrer. -o o-o-o-o o-o oTHOM

Fob

Yvonne 8

Àiour K.o nr3


L) DE ZÍEKENBOEG,

De sTB-ziekenboeg mannen

telt dit keer eèn kvartet

.

De vrouvtjes zijn nu a11en gezond hetgeen vellicht kont door de fente. Ed Schiks is bijna hersteld van z'n liesbreukoperatiè. Begin nei nag hij de training zii het rustig hervatten i{ant er volgt nog een konlrole medio rnei, Jan wefting hèbben ve enige tijd a1 genist. Hij sukkelt Inet een lrat vrèeÍde rugblessure vaarbij door het schokken tijdèns duurloop z'n rechter veroorzaakt. nierstreek pi jnen \,Je dat Jan celukkig vernanen het trainen alveer kalm aan is. heeft een fheo Vul l inqs

dubbele hernia achte, de kiezèn. niets Theo. Hii

i1 .

oPeratie Dat is niet is weer thuis vooral ook

I.{ -i \ J I 'iaaÍ z'n herstót, door de fiefdevolle verzorging aldaar, optimaa I kan plaats vinden- Houd je aan de rustperioden. zoals dè chirurg a1 zei: "fk zie ie hier liever niet terug'r. vat jè 'm ? Frans let€ÍJ heeft eniqe problelllen gehad net de rikketik. Àlhoewel Frans veer aan het fopen is, hetgeen z'n STB-vrienden a11een taar toeiuichen, is het raadzaarn dit vooral rustig op te bouwen. Het komt er meestal op neer dat de qeest sneller vit dan het lichaam toestaat. Frans. iongen, h iér spreekt enige ervaring. Àl1en overigens van dè Redaktie een goede beterschap toegeÍ/enst.

onze veearts past juist accupunctuur toe bíj een neushoorn.


GAHOORD BUITEN DE COOPERBÀAN

pe fleide100p-

r en zus wandelen over de heide en zien de HeidetooD'rlrad!om lopen dip alter"at roch zo hèrd Hij: "omdat de eerste een medaille kriiqt.', zij, I'En taaron rennen die anderen d.n ?n

zii.

onder brandeeerlui De brandeeer in Heerlen heeft eel nieu\re bluswaqen gekocht. De oude

collega van Rerkraads corps: ', \rat doen jullie nu net die oude ?'r Die gebruiken wè alleen noq bij

- wilt qe onze kursus in welsprekendheid ook volqen Mijnheer? - Dank u, ik ben qetrourd. Is er nisschieh ook een kursus in Èeqenspreken? - traar is de sindnolen die naast de eerste stonal? - Die heb ik afgèbroken. Er was niet qenoeg wind voor t,èé.

Een onderwijzer heeft huis\,rerk opgeqeven. nEen wandelaar loopt 5 kitoneter: per uur. Hoe lang

hij over 13 kiloheter ?', De volgende dag vraaqt hij aan Janrje lraaron hij opgave niet heetÈ genaakt. Jantje: r,ti jn vader is nog onder*es, neneer.r Een jong echtpaar toopt

in

ale

Zeot cle vrou!, tegeh cle man: ,,Hier dràaq jij het ki;d ;r";;'d"ii-,àÉ, tx de eieren, want jij laat artiid altes vàl I èn I'

ffi

deze


44

Temgblik op het alEBetopen kxartaal en een vooÍ.ui tblik het k.iEende seizoen-

op

lla erkel: fl:àand.. van vcofa.rreidln3 oo de llar.-thcn van Rot,Le.den: Hes heL .p 05 aorrl j.l. zcvei.. de reÉsLe van ie .I.D. .-rs o? dar carath.n héhc:r hur vrorbeaeldin:1 beka3cnd Jlzler n:ei -ë3:'1 Íooie t:jC. llo--:aal s ,:e::lr.li.eead! !! Cok ï..f n:iJ afs aanine../ zedaleider rias rÉa estl §lartendg Lijd. Daa. ik zell r5.l i?er Íritr-:ihct aeb ielaaen sn t.L n) LOa 00L .<,è g=:r:: oe;e:cr:::j he5 :::1ra1, lras he_: ./acr tr:-: 3ea Caol,? g.,k of n,èt sch!Í:a, daL ik lad o:dgsrÉlC, aiok zijn vl'Lr.hLer'r zou af'.'erp(rn. C:1ukki |r:,s Jti.in rrfers Onrlejra.d, .iaz:.!\ d. vele p...-'s ::= er ;gloian 1.jeadÉr. -laa:.:rlj r.:i" i:( voo.ai Ttc! Sc:rnteirs aark zei.éen toat zijn ,;ceCe .asd. 'Bl.j her kon 1k steeds nrea vraden Lereah:.. !e a,,/aalí Hekén d--a a',n a. n:ar':rhon vr(.:r' /'.-.:,:!t e1rer. vcur rij 1i-r r.é :loeilijk. I:1 pfaa:s van de Íensel aÉ cggte!1 noLlïer,ènJ rröesL ik eerde. Ce persl,n--n afreíïen, oÍdaL ze \taàk L. enthousiasr vrar:a ( o:.:--: scxs, Hub?) 3)st !s i:: eax:e:-

.i:: É-.r.13nJf,,(!tll! í-))r 't.. z"a: '-,:-in: Teïens "iil ik va: Cc /eLeg:nheid A.brrrik (?ken onr de l:Érsen, C:e v"n n.ij ee.i s.her:e ae:].en.i??r3J.., Ee v.aian Cr €exs oc l3sci.:jven xar ju.i.I:! ,.,onCe: van h.,! .ch.Í:.. tsijv.c.b-èe1d ci heL rÉ zraGr,^as, cl Llr licitt, llat EccC rès lrerall,.ri, o::lecht, er.. S...iji eÉ:lijk oO,,raL j.il1Íe er va. vond€n, xan'! v3r kriL:!:.: k?n ik alfe,-n n.:jn vco:.deet hati,n. ProbÉe. rij dir z. spoeCli xrorjel ljk tc-È !e z:..jen, zldat ik de deg.r3:rs k:rn ver.rer.k:. in hr! schsra vcor de naja:rsaa.,aLhox. !r'- kan.r.niu.?I c.k per. Dcs:. BiJ Vrorba:: al !:ijn


45

h,crdt he: ook weer bijd oÍr in de nablje Loekoms,J te gaan kr.jken. De ir"iningen op de heide en de baan zijn h,eer beEcn_ ne]1 er ook ce voorjaars\,,eCsr.ijden zijn in./otte eané. M?ar ik L,il heL nu even over de nar?lhofl ven Bertijn hebben, ïaar lriJ II3r- onze ïereniEing nei eer j.ote a.oep naar Loe gaar 0p 06 juli a.s. beEini voor hen hei a,raatf reken sc.eÍra. De rensÉi die zi.h hebben opdeger/en krrjE:n van xrij auLcmatisc! 3!n s.hela t aeéezant7e.r, líea. zij dan hun Íoo!"deet nee kLirnen opdoer. DÉ :rldere De.sonen, iie toch rrocrnè[ens zijx on eea rajaarsnraraLron Le 1open, rcce--e1 lr:er rxij eïenLueef conia.a olnen:en aLs zij een schene .rillen {.rjg:n. Eventueef kunner lre dlt indivrdueel opzetien. SchrooÍ nieL, €n bet ce rusrig. Ook zullen er gezamelijke LanJe duurlooen Liorden gehouden, zoafs In hel voorjaer. tr/e1ke Lrajningen worden er de kone1de periode Èedaan? Ik spreek nu van de traini4der die door Í-ij rrorden gegeven. Op ra:ndaJ-, uoensdad- en vrijdadar.rd zijn dit rusii8e duurIc!É:r en op zondaÈ,-rrorèen de snefLerg duurfoop. Deze duurloper staan onder leidiné van ander3n (vét schera acht€r in boekje!) Op dil:dagaacnd doe ik een raarLspelLraining. Dit noudL in dal er nret slelheid,ro.dt ges.reeld o! de heide. Hei is een Írij prLrigÉ traininéJ nraar e:- zat sr.eeds ,rorden Bewa.ht op Nu

ie

1aa!s Le 1oper.

er op CÉ baan r.rorden Berraind. Voor eer speciircatie, zie verder rn d:L boekje. Atle trarnirgen zijn in pr:rciDe t.egankelijk voo. alte lcpers dle enige basis be-

Cp donderdagavonC za1


46 Eeniede. kan zijn eiger loopLeEpo bepalen. ?robeer- eens r.,aL sneLheidstreininĂ&#x2030;en in het scner|a in te passen, zodaL de basissnelheld kan ,,./orden verhoogd! !.raL kan resulreren in snelLere ri.jden. D!b deldt niel alleen voor maralhollopers. Ik hoop dal ik in heL kort heb kunncn vertellen LraL nijn vlsre is. McchLer er vrage:1 of opn:erkingen zij!, scnroojr nieL onl r.-rij Le beLlen. Veel succes en loopplezier-.

Veldb.and

6:72

D!,1

6

Landd.aai

WERE1D I{AĂ?UUR TO]IDS

Ot


41 S. T. B. -JEUGD OP HOL GESIÀGB}I.

Bij hel (,N,M.I. is men nog sreeds druk bezig on de oorzaken op te sporen lerwijl onze ninister van Binnenlandse zaken de schade nog staa! te bekijken. Ii/ii, bii S.T.B.,

weten precies wat de oorzaak van die bervuste aardbeving rondom Roernond vas.

Julst;

onze jeugd liep een r{edstrijd in de bossen van Xranenbr.oek nabij Echt. Moeder Aarde noest wef beginnen te schokken nadien, vanl hel geweld van een ontketende groep jeugdige S. r,B-er- dF-d de gehele on8eving ddrFrF .

die be\,r'uste zondag vr'erd door de recreatiesport vereniBing Kranenbroek een cross georganiseerd. In het verleden liep Jeroen van Wesel hier een prima r,,edstrijd;ueten jullie dar nog?? Op

Nu schreven wij hier nei zes jeugd leden in, te r,reten, Paul Mulder, Bas Rijken, Tin Welting, Iaura Broeders, Maisie Robeerts en onze ieu\re atfete Joyce

HodiDius. Jamrer eigenlijk, dat dansende tueeling, te de HeÍrdrix-Boys, hier bij aanvezig \,/aren.

Ik

denk dan dair de

schaal van Richter niet neer voldoende vas geveest om het ge\|,eld te kunnen registreren, Het lijkt mij dan ook verstandiger van de heren van het K.N.M.I. om i.n de loekoflrsl een andere schaaf in het 'e\Fn te ruepen. Tk dcr-x oa- aa :

N DE SC}IML YÀI{

S.T.B.Í


kostuums kolberts blazers pantalons jeans jassen jacks truien hemden stropdassen petten zakdoeken dasspelden

Speciaal grcte maten afdeling in Heerlen

rxi rum buro voor kcrntoor on proloÀltnrichting . kast- an schaid ingswandsqstoman . projaktmaubilair. proje,ktstoffartnq o plc rond>q stc mon. grocnv oor z e n ng o odvtas. ontaorp . roaltsotto t

crkerstroot I 5l te,

O45 425414

t

ó41f ónàoorlan fox 045 424152


sporlÍysiolheropeul r- rrrE

!! EIIIr Iar-rlll

r r

ar l!-r T TITT I lrt-

l-i'E I.IIII r- E rt tt!

rrl

- sporters spreekuur - conditietesten

_,,r op electrische loopband op

t\\i\

Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage en en bandaoeren

llledisohe §portbegeleiding Heerlen


4A

Goed; nu terzake.

onze jeugdiSe atlelen schreven aflemaal in voor de cross van 5 kifoneter.

In lotaal diende nen twee rondjes af te leggen. Het parkoers k,as bochlig. Dus noesl steeds weer opnieuv aangezet ríorden hetgeen veel kracht kost,

Bij het startschol ontwikkelde zich één grote slofvolk. Onze meidengroep moes! nog van slar.t Eaan leruijl Pistoletr Paul a1s een formule I piloot accelereerde: Bas Rijken ging zoals allijd serieus teuerk terrijl Tim lJelting a1le vogelljes fiep le besluderen. Die jongen zou rrel eens 1id kunnen zijn van het IVN. De meldengroep zag volwassen alletes. zich heen. War doe

zich vergezeTd van a11er1ei lange en Iaura keek zelfs een beetje angslig om

ik hier eieenlijk

zag

je haar denken.

werkelijkheid r1,as anders, Bij het lngaan van de lweede ronde lag Pistolen Paul op een tweede slekkie. Bij Achilles-Top had hij nog een telraam nodig om zijn rondjes te teflen naar hier was dat niel nodíg. 0p geringe dÍsr drd Lc-d n i _j gevo lgd doo' Basje. De

Toea kwan voor die dag de eerste verrassing. onze nieuue atlete Joyce Ilodinius , die haar eersle vedstrljd voor STB liep maakte haar naanr a1s "diesellje" waar.

Rustig van slart Segaan liep ze a]le vIouwelijke alleten op een hefe slimnre manier het licht uit de ogen en Sing ze als eerste danre, ja, ju11ie lezen he! goed, de tweede ronde

in.

De analere "brugpiepers" I-aura etr

}taisie volgden op gepaste


49

erfsland ler$ijI Tin Welting nog altijd meer net vogelties en plartjes bezig was dan met de §edstrijd.

Pal,l liep zijn eerste rondje in bijna tien ninuten. lrruslerend a1s je weèt, dat jezelf rond de e.If minuten voor een rond.je nodig hebt.

De llr{:ede ronde zor8de nog flreea voor verrassingen,

llen goeie vijftig meter voor de finish 1ag PauI nog alti.jd op een tweede plek. Hij llas er nu echter net zijn gedachtc voltedig bij en zorgde opnieu\,í voor een stofwofk. Met vo1 gas op de plank stevende hi-j zijn concurrent voorbiJ en gin8 als eersle over de finish me! een verbluffende Lijd .ran 19.42 nin. Ík doe het hen niet na. Bassie k\ram a1s vi.jfde over de streep Jnet een prachlige L ijd van 20.5I Ditr. ()rrze hroloog Ti.m deed cr 27.08 nin, ovet . Hij \,erd eigenlijk pas de laatste honderd neLer wakker Befloren door zijn vogelljes. ondanks dat leverde hij

eo

Pri ma

preslatie.

Vervolgens vas heL de beurt aan onze meidengroep om te gaan finishen. Joyce Hodioius maakle een ge{e1dig debuut bi., onze vereniging, Zij werd eerste dame met een schitterende tijd vàn 25- 16 min.

lk r,,eet het niet zo in een , t\ree , drÍe uit rnijn hoofd, maar volgens mij heeft bij onze vereniging nog nienand zljn debuut net een overwinnin8 af8esloten. Cefe-ticiteerd Joyce. flet aanmeldingsfornul.ier voor je vàder geef ik je mee.

.jul1ie vast; de tveedè dame kvam a1 na een ninuulje blnnen. Zclf had ik het noB niet eens in de gaten maar de organisatie naakte mij hierop atÈent. Hou

In

een

tijd van

over dc streep.

26,20

[io.

kvam

varenpel Laura Broeders


50

Zij de

had zich dus volkomen onterecht ongerust gemaakt Prima prestatie Iaura.

start.

bij

feest kompleet te maken zagen we in de verte het STB-blauwe truitje van Maisie aankomen. De mannen van de organisatie wisten niet meer waar ze moesten kijken. fn een tijd van 27.12 mi.ll. zoefde Maisie over de finish, vergezeld van enlge prachtige bloedrode blaren aan haar 0m heĂ&#x2C6;

voeten.

Achteraf bleek ook Joyce haar voeten enigszins mishandeld te hebben, doch beide dames gaven tijdens de wedstrijd geen kick. Een voorbeeld voor a1le volwassen concurrenten. Ideten jul1ie nu de oorzaak van de aardbeving??????????


REKKINGSOEFENINGEN VOOR HARDLOPEN Bj.j een koude start raken spieren en pezen veef eerder gebfesseerd. Draai daarorn voor je training of liedstrijd r/arm door minimaaf 5 tot :t0 min. rustill in te lopen. ook na de tralnino of wedstrijd is het. zaak om lreer zo-n 5 tot 10 Ein. rustiq uit te fopen. llet lichaam krijgl zo de kans om afvalstoffen ëf te voeren ,iaardoor je veef minder kans op spierpijn hebt.Zowet bil rièrminq.up a1s cooling down horen rekkingsoefeningen die de spieren op lengr-e brengen. Loop ëltijd eerst 5 tot 10 rnin. in of uit en voer daarna de rekkinqsoefeningen uit. Hieronder staan befangrijke aanwijzigingen over de lrijze u/aarop je deze rekkingsoefe ningen rioet uitvoel-en, UITVOEBING

Bl]k nooii- verend en neem altljd de juiste !1t9anqsposit1e, zoals die beschreven r,,ordt, asn. De spier die gerekt \"rordt moet -ie bewust ontspannen. Bij rekklngsoefeningen die staande worden uitgevoerd, kan dit alleen maar als het lichaamsgewicht zoveel mogelijk rust op het been rvaar,ran de

spjeren niet oere kt worden. Let eroo dat je adefirhallng bÍJ de uiivoerlng vèn de rekkinqsoefening langzaam, ritmisch en beheerst blijfr-. Ga :Ln de beschreve.r uitqangspositie zover door tot je een fichte spannlng voelt en ontspan le. Als de sDanníng op je spieren vermindert, ga dan een fractie van een cm, verder in de beschreven uitgangspositie zodat de rek weer toeneen'r en hou deze spanning 15 20 lellen vöst. Neemt dÈ spanning d1e tljdens de oefening ontsl,aat toe in plÉats van af, of krij!l ie .r1jn, stop dan onm1ddell1.jk.

1.

ROI4P- EN BUGSPIÉBÉÍ!

Ga

zitten in langzit,

aan de buiienzijde van qrond en draai vervof ziJde van het qebogen nino in de línker b1]/laqe ruq

je linker voet a lfaats de rechterknie op de

ntif'

lens je romp naar de l)een. Je voelt de span-


52 Gs liggen op gebogen over

je rug,

breng

je linker

knie

het gestrekte rechter been grond, naar de !,raarbij .le met je rechter hand de linker knle naar beneden drLrkt. Laat je finker arm en schouder híerblJ op de grond liggen en draai je hoofd naar links spanning in de linker bi1/lage rug. Ro1 vanuit rugfig achterover in, steun ten af tegen een vast punt en strek je ën vanuit een licht gebogen stand LJit, waarbij Je het accent op het bo11en van de 1aq e rug moet feggen. Je voelt de span.ing 1n de lage rug.

iïrJ!" ,,

u

BOVENBEENHEFFEBS

de aangegeven houding goed je achterste been, roírp hierbiJ lechtop en du!,/ vervofgens de heupen naar voor/onder tot .ie spanning voelt asn de voorzijde van de heup vën het achterste beenNeem dezelfde uitgangshouding aan. KanteI het bek .e'] a._Lerover door o -l er b_ lcp erpa oèr te spannen en geef nu het accent door de hiel het voorste been nöar achteren te trekken, De spsnning wordt gevoeld op dezelfde plek , aan de voorzijde ven de heup van het achterste been.

Strek hou

je

- in

AANVOEBDEFS

zitten in kleerÍnakerszii en hou het bovenlie. c'aèn racrrop, -ei oe ,oeLzofer plar -"qc_.1."o_. o_i. p r.c de _a.d.- op !oor\oeler vd,L ea d',. .eu de.l.leooger op de b_--e^,,--0. vè^ d- lr:.È. r'cÈ- =f-l ting grond. De spannlng rrordt gevoeld aèn de binnenzijde Ga

van de bovenbenen, Noa-l pÉ|. rorerds a.d èè1 -eL Je .oétor tFÍ51 voorL,rL Fr hoL her bo/.rl-c'"dn recl_rop. B_p q 'e l.i, hd"nsqpL,r'r^r op Fl rec Ler oeon, or'g g.

,",';:": :oo::;-::":"::":-; ": ";.':1":;

a It ,

È

"- +{

l\^


De Spannlng wordt gevoeld aan de binnenzijde van de bovenbenen. Ga op je rechter knie zitten en strek het andere been zijdelings. VanLJit deze uitgangshouding kun je de aanvoerders op ver

manieren rekken. '*".. *schillende Buiq ie romp licht voorover en achter0ver, * Buiq je romp zljdÈfings naar finks en n6ar rechts SPIEFEN BUITENZIJDE BOVENBEEN

je finker voet en kruis de rechter rpl lt ..er opp^ lo_Oc !op- S.l-.'- d.-Iè' op oo c_o_d. BLrro oe -ono ,el. èr.lel. § a ^dor rèCl--S, Dé,É O._p,rr-q làn lOwel ,'l! G ÍÍet de romp rechtop als ÍÍèt de romp naar j/ voren gebogen worden uitgevoerd. De spanning moet gevoefd worden aan de buitenzijde Ga staèn op

het rechter bovenbeen.

SPIEREN VOORZI.]DF BOVËNBEEN

Ga op je ziJ figgen. Trek het bovenste been ma ximsal ge bogen naar je borst. Houd het onderste been in de heup maximaaf gestrekt. Be[]eeg de hak zover mo!e-

naar de bil toe waarbij je de knie bLrlgt. Je voelt de spanning aan de voorzij de van het ondersie heen Neem een " loopkniestënd" aan (zie lekening) Schuif vènuit deze positie J e heup naar vo ren en trek.je hiel van het achterste been

lijk

naar je bil. Je voelt n! de spanning van het achterste been.

aan

de voorzij

de

SPIEBEN ACHTEBZÍ.]DE BOVENBEEN

Ga

zitten in langzit en plaëts je linkervoet

kníe. Pak met beide handen het rechter onderbeen iets boven de enke1, kijk hierbij oÍnhoog en strek de lage rug. Deze oefening kan ook -.odnd.. wo_dea L-Lqe\,oero, ndaror _eL re.^. ler bep' b. 1 voo_.ér' op pe^ role-va hoq nq

!elegd wordt.


Aan deze oefenÍng kan een iets ander accent gegeven woaden door de voet niet ëffeen naar boven te laten !.r'ij zen, maar ook naar binnen

of buiten.

deze oefening Íloet je spanning voelen aan de achterzij de van het rechter been.

Bij

OPPERVLAKKIGE KUITSPIEBEN

stëan. Stap met het linker been zo ver naar voren dat de rechter hak van de grond komt. Strek de rechter knie zodat de rechter hak nét aan de grond komt. De spannlng !,/ordt gevoeld hoog in de rechter Ga

kult.

DIEPE KU]TSPIEBEN

staan.

je linker voet een stëpie

vooru/aarts en bIljf op het linker been steunen. BLJig de zonder dat de hak van de grond komt en druk daarbij het bekken naar voor/onder. Kniel mel de rechtea knie op de vloer. Laat de linker oksef op de knie rusten. Druk. de linker knle daarna zo ver naar voren dat de hak net niet van de vfoer fosGa

Doe met

en

e

.tí.,

koÍnt,

Blj

deze oefeningen moet de rek laëg in .le rechter gevoeld !.Jorden. (BilnvenÉfdirg: blessurefolder KMLI).

o\

,r

iÀ^ o--i

kLri

t re-


Eerste lactaat-test gegevens.

Naar aanlciding van de oproe! jr het S.T.B. dubblad rr, 5 vall 1991 zijn hier de eemtc geBevens.

\aar aadeiding van de oproep k]^,ane.

verschiLlende

leletoontjes voor neer informalie en voor opgave. nchter er Ă?erd in ecrsle instantie Been l0 lolers verkrcgen om het onderzoek Le kunnen starten. Er is tocn geruime tild gedacht dat het geheel lriet door zou gaan, als voornaamste struikelblok was he! aan, schaffcn van een slorllester door de loch 1,e1 hoge

kosten(+f400,). ll'oen kwam er belangstelLtug voor de tesLen door de

"(Lin en". ook lier werd aanvankelijk ge.lachr .,rn n akkelijk l0 lersonen bjj elkaar Le krijgen. groep

Door het schrappen van de leeftijd grens kon heL aantdl lopers bereikl vorden. Tevens 1"7as er een aanLrekkelijke aanhi-.ding qua sportteslers, met a1s errige lrobleem

dat ze pas in oedio aprif geleverd konden !'orden. To.h js hel onderzoek van star! gegaan met 4 lopcrs d1e o! dal moment jn het bezil waren van een sport

0p

maandag avond voor de marathon van RotLerdam

]^Ierden de

4lopers getesl.

Alemaal hebben ze 4 maal 5 minuLen meL verschillende snelieden moeten 1open. Per blok uas er 1.5 km/u.

.,

Lhe:J" r e-"1rL

.


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onr)erend goed

Hypotheken Finoncieringen


De sneltleile. werden zo gekoz-ón dàL de lopcrs tljdens het vicrde blok zcker in de verzuring liepen (lacLaat aarde boven 4). O! hel e de van iedcr blok werd de snelhcid+ de halt frequenLic genole-órd en kreeg de lopers bloed uil de oorlel afgcnomen (een druppel trloed) Daarna kon de loper wecr op (lc loopLànd slrlrgen en werd de snelheid \r

1.5 km/r. verhoog(. saarna helzelfde pro.cde

wer-d

herhalrld.

onsters rerden gemerkt en kerden nog <lezelfde dag onderzocht op lactiral gehalle. gevonden gcgevens werden mel hehul! va een ^11e .ompulerprogram ma vcr'^erkL. De LompuleÍ bepaalde Lle bloed

m

.le ex.lcLe ligging qua hartfrequenEie va. het omslngpunL (lacLeaLs,rarde 4).

En geelL dan h.irlfrequenlie Etrenzen .ten voor 5l-rair1ingile rusLige oi hcrslel dut]r]oop.

de nor m aLe duurlooP.

'-n'.du,n-l

L'asri.

- teÍrpo-lrainnlgen L 4 6 tempolrànringen t 1-3 j redere lràirringsvorn worden harlfreqlre.Lie gienzen aangegeven bv. 163 167 rlus akijd cen marge Bi

'

van 3 lot 4 harlsLaEten. Van de 4 lest lopers hebben er 3 dc maralho. Eelopen de andere ]o!er heefl dc 12 km-loop gelopen.


drie

rarathon lopers haddcl alle drie hun eigen hartfroqlrentie-marge helgeen lot 35 km \.olgehouden De

moesl uror.den, daarna nochlen ze lopen zonder hatfr.qrrentie gr.ens omdal .Le er.tra verzurjng die dan op

trccdt niel neer ren mend r"Terkt o! de spieren

voor

de eindstreep berejkl u ordl. xlle drie de lopers \raren na de mrralhon \,ol 1oI o\/er hl]t lopen op hatfreqlrentie en lucc hebben een zeer gocde Lijd (naar eigen kunnen) gelopen.

le

derde persoon is door een blessure eerder uil de wedslrijd gestapt., maar rras toch zeer positief over

de gelopen 30 kn. ondat er naar 4 personen gctesl verden kan ik de gegevens lrĂ­et in nijn onderzoek veruerken, dil is echter geen pr.obleem. lie] wil iI graag voor de volgende marathon die door ve-.1 S.T.B. leden gclopen vordt nl. de maralhon van Berli.jn

het onderzoek herhalen. \aasr de 4 aL getesle lopers die dan natuurlijk weer getest zulen worden kunncn zjch nog lopers opgeven.

Harry van de Laar.


5B

Extra editie van'rcehoord buiten de Cooperbaan'r, vanwege afqegraven toplaag

In aelke stad ? Darnes en Heren, hier stond vroeger een windnolen. De molen is verdwen€n, naar de wind is gebleven. In hèt café. Barend: eeet jij. door welke natuunetren jn een tles de kurk 'rl,iilIen, blit.r ?irrer 7. w:llem; 'rDoor zel Íbeheeis:1.1 ......".

de

Àqatha, heb jé de voordeur neer open laten staan ?

tiat is het verschil tLrssen sbo.t er DeIèst in9on1d, k'_q over sport spreékt iedereen, maar weinigen houden zich ermèe beziq. - op Étraat probeerde een Dan mijn protefeuillè uit mijn zak te ha1en, naar nijn vrouw trok een streep door de rekening. - Hoezo, heeft ze 2icb op de dief gestort? - Neen, ze had hët geld reeds uit Àijn zak qenonen.


59

Donderdagtrainirgen op de baanDe

indclird op ds donderdagavondtrainingen zier er

aLs voLgL

-rie beairnen nel- + 15 miiuLer inlopen. -daa.na rekoeleningen en enkele krachLoefeni.gen -7e.volrj--ns gaan rÍe wat doen aan loopscholing en enkele Í.lr:ld-dan be:innen L,e oe! heL hoofdnenu - l,e.,siotte enkere rondjes uiLlopen. P=400rrl l0-l/': 4 x '1200.r P=2{r0nl 07-!'rr: l[] x 300.. 1" 05:2x 1000/ 2 x 300/ 1x12AA/ 2x4AA P= 40A/ 2f;0/ laA 21 05: 9 Í 1000n P:400n 28 0t: 301./ 6Al/ 9AA/ 12AA/ 900/ 600/ 300n P=300Ír 04-a6: ]C x 40tu P:300Í ll-Có: i! prln.lpe een C0OPER1EST (eerieder is van harle HeLko 18 il6: 4 r. 1200m P=q00m 25-06: 10 1 300.c P.200n 02 07: 5 x 100CÍ: P:400n 09-07: lilil/ aAa/ 9AA/ 12aA/ 900/ 600/ :0,..r P=:C!n l6-al7: lil x 400n l=300nr 23-17.3AA/ 4ll/ 5AA/ 6AA/ 1Oa/ zAA/ 9An/ l!04 P=204ÍP=4C0n 30-il/:4 x 12!0r] Oai !.t: lC x 300.. P=ZaAÍl ll 03: ! r{ l000nr P=4l0nl 2l-a\t 3f.)/ 6A0/ 9A0/ 12A'-'\ / 900/ ón0/ 3110n P=:C0Íl


60

27-08: 10 x

P=300o

400m

In principe zullen de irainingen zijn, zoals hierboven omschreÍen. Na:uu.Lijk kan er van af r'rorden geweke., als er onsLandigheden zijn die dlt !./enselijk naken. DE 0rensei die voriE .jaar bil mij gel,raind hebben, zrrLLen onget',./ijaeld een ve.schiL zien. VoriB .jaa' heb ik veel herhaLingen Aedaan met korte paLrzes. Dit jaar \ril ik eens heeL ga ik weinig he.haLilgen doex en langere pauzes. Zodoen.le kan hei Ler'po hoéer i'o|den, zodat ik verhachL dal d. ba5issnelheid ,ordI vefhooÈid, wat hope_ liik zlin v.uchlen !!aaI afwerpen liiCens de !/edslrijden' Wees nieL band, maar konr ge.usL eens langs. Eenieder kan op anCers

te we.k saan.

Nu

zijn eiEen lempo de Lrainingen doen. Op 1l juni uil Ík een cooperlesl laten loe'en, om eens Le kijken waL de resulialen zijn van de individuen. Lal,er in heL iaar vrir 1k dit eens herhalen, om le kijken r,.ral

22

de progressie i'as.

\\

o o n L L L

NP\


r@ op de binnenzijde van de onslag staat hèt tràinings scheha voor het 2omersèizoen

afgedrukt, zóals dat per 1 april is ingegaan. Er is èèn aantal wijzigingèn te nelden:

-

op dinsdagavond is de baaDtrriuiug o.I.v. Ànnelies van Dijk veer in cle plaats gekomen van de zaaltraining van Henk Thijssen. Ànnelies vordt hièrbij bijgèstaan door Huub weltinq en cor de trainen Robeèrts en zt) rekreatièlopers samen net de Í/at oudere j eugdleden.

-

-

-

de baairtraininq op dondèrdagavond door Cor van Haaren is ueér oP de eigen

goede cooperbaan, na een in samenwerking ver-Lopen tra iningssei zoen bij onze coIlèga-vereniging ÀvoN. j eugaltr.iniDgen: op zateralag vordt verhuisd van de zaal naar de atletièkbaan vool de jeugd tot 12 jaar. ook op woensdagavond is er een atletiektra ining voor deze kleinste Ieden. Dèzè groep zal weer wordèn bègeteid door flona Kessels en Lynn dè Ley. voor dè jeugd vanaf 12 jaar blijft de crosstraining bestaan door Ànnel iès, cor en Huub. vèrder is èr voor deze groep, zoals ook al hierboven opgenerkt, de baantraining op dlnsdag. De vertrekplaats van a1le traininqen is weèr de Cooperbaan.


!0rrl

q

/o4a) >!(rr3 ,.1

I

o:i

É

,l

c:c lr

ol

rrl e)

ol

0]E 3i

_ _9 óÉu >>id

>dÉ

po)

È<

i

>

, 0l -o rí x oÉ tí

(Jts

4ic

u

oo

.T

É

Olf,ilJ JOJB

Fl

rJ1, (J >-i

I

.l

c

\,4

F].n

j.ia I oE! ón; ;hÀ r.ao 56È !-.

o

Àc o>.i

Àrl

01

c:<

H

\

orz+ n )r .i É \ d) ul alno o ! 1l d qÉ0l o o >tr0l Í J-C O O0 do É É 0r.o .;o E@ d >x.í4 o É o rr !o o Élr o o.d iH co U OA éU

rr ! óa 7 .- ko ,Ào. ,{r' ,o. ,q,0 -\' Ho1o1 u!. u noq Àrp i\ r É,i É 0r 0r Érí É .;r06 ko oÉrr .a.- .d ó 5 .r0 00a) i, ! t; !,'rN érí àd kE0, É rÉp É iiira o6 río d u í 'íc r au ,o or dnlr.-

add , a.iu r -tr.0ro ÀE,r orío o!4 ó4 ricrD tíc ,-t r !J.

í2 íLt\, alo |

.Í o!

,44 Ero \xc tr> d

ÉO 0r

0l

:c.i col .cE oÉ b4

)) ,1 o! -s. H ut.Ér! é rr.d 1í ro .aóÉ.í11 .iÉ6.i -..,N i, kH ÀÀ oo rrÀr oH od t{L É 'roq órroÉ ,o i,oH'í ,i) lEL ,oJo>


Leveテ考ng van: Orihopedlsche kunツァ en hulpmlddelen

,. stormdn5 orthoPティdie

Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht Tel.043-216773

24 UURS

GLASSERVICE

311413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1992 nr 2  
Advertisement