Page 1

ATLETIEK VERENIGING

BË t7 o*

1992

No

1

Sport en

Trimclub Brunssummerheide


.

! o

i.ö

rou')ÓN\ï @r\o..rNor\N\o l.\+++ L1 §^1 I lo ---I I I'

a

O,O o r | ÍrÈ

rr

0r 0r

É

O

\Jè00)

or

i!:..H1

:: c

L

Èr!É6(!(!(! FOlor{trtrrr oóE è0è0è000 l.E EETSEE 0JÈ,.Éc6É

C

:E=Ó'QÉ'(JA

o J è0 .n >| F ! o

A Èl :É d Èl = = Yl U) Z È, = É

e o = F 2 l:l È <) È l/) E J L

o ó d oc -.+ ó aE o d >.- c .0. À, 50,

=.-

L6 F

-ó . N ro G@ - Eco oó tr >ó .io* LqiO èOC É ó>à

.{n.(nÉ(n(E

p L a c

€ o

!rLrq-!r

.-

!ó ! = --L J..

E

,_-

rd

r!

í! L è0 !É

*S*SJSJ

S

5l:l aO E 4A È< aa tttllllt coNaidNN.i \o\o@\o\o\o\o

N È. É

Ó@ coÈN.J

o

\ -

L 6 (! = O è

OÉ.(í"E É rr I u ÀlÈ O-e CJOaOO..]

I U

cA>À(/r->(-=

>

4r

-

; a

;

lrl > r/). I . . g o\ \' Q

E.L a@aNèo o! o(J ÈLo o)

co

JÉ -ór Nln(É ÉÉórJ 'n(!(!6EL F-OILÈódJ.J - 00L o o rrr C o(JJ!É O,'l O(4 O O O.F- È É É 3 > 6 C rr -é è0.'.1 rr'É É !,0J rD rDV 0. !(5é

....öoÉÈ !oo!o.íÉ ..)É rioÉ1.r 5.rr ÉloA.ri 9N.i

.

(J

Q

d E ÀC !o .È9 o o o è0>0Jo E 0,.q f o rlj 6oJ=PC È É >= 0Jr v é! É -v é L or(§=Eoo aJE-=<:É(l

o o-

!

I ..

E .!

O.

'.. r! (!.. T{L 00É ! ëO (í Ír .J.i

=N

È

A

tr a4ao oJ o .Fi -l-

anaa

r O or a É.a ooÉ!È lnl. ui o (n(!OJ-ó

èac7j u l É .Ccr\t rÉ 0) Í)J eJ rY) (Joo. o-,

'.t(,!

u)È -6.' r= o

.oJcld <É.lo',.oia(r<-ó 0r.rlL

io

4,'É-ó.È: E c o0rc..! èo>oÉrr

oÉ (!C5 .{c q.q

-Lo!> 'irooiJ6 ÉOOr{ o!0,0r o ! OJ on< 5>-<<<

dl-6

!

.F É

è0 -O

l .J ()0oa <e. I . È- È-O O. -.1 F.,) . al F.,

orÉ .E CJ Aar (n ! o '-

!

F (^..

vo.--

o

L


RIDACT

IECOlAIl5SIE:

Ed S.hiks Henk Ihijssen lheo Schmcils Anne l

ies

L,an Vlodrop

UiterliJke inleverdatum kopij: 24 april a.s. biJ Annelres vEn \r1odr (oempel 91 , 6172 NG Landgraaf. Het chrbblad verschijnt 5 x per JaarINHOUDSOPGAVT:

Pag. 2 ! / 9 l0 1l .

l7 IU 2A 2I 21 24 25 28 lÍl l4 J5 lB 19 40 4l 42 46 4ll 49 52

0nderwcrp Van de voorzitter LiliJTiqinq boekjaar Nleuwjaarslret fen 1992

nqesluurd door: Cor RobeerLs Cor Robeerts l

l Ll Schrks

Llitslagen hElr,e marathon l'rl€rgraten lhco Schrnerts (ape lerbos loop iheo schmeits PhJn eerste tijrnterlauíervarin.l Í,lierl Quadvlleq L

i,,

P'io. I

Kerst.ross 26 dec. lt9l

Kerstcross ross

Abdi Jc

l'l1dL(inLer Bokrr.jk Joggrnq tijedsLri.jdka Leider Gemeenschappel

lJke duurloop

Jeuqdbullel]n Zjekenboeq ZwemparadiJs dc LLr rmerbergen De schiJnwerper op Rob I ALletlekblessures,'enkelklacliten NieuLr-. 51ts leden Ver.laardaqskalender [/an een beginne]inge Harathon Ber LlJn Plarathon Rolterdafl STB

h-o

Lily

nmcl -

Hoí Ihco Schmelts theo SchÍneiLs Theo Schmei Ls

Gor knauf

iheo SchmeiLs

Hub ,-ltinq

td

Schlks Lynn en llona td Schlks .lan vanHecs lan van Hces Jan van H-.es Hé]ène Schnack-.rs Ger Knauf Tlreo Schmcits

liarathon en recreatieloop Rottcrdam tler (naut Gehoord burten de CDoperbaan td Schiks SporLmasÍraqe Hërric r,.Ll. Laar 0ntwikkellnq lErdental KNAU Jan van lleeg


VAN DE VOORZIITER.

eerste maanden in mijn ieuwe funktie zit!en

De n

Ik noei zeggen, dat het ne niet is neegevallen maar ook niet is tegen

rG*_\ / -r^'\l-'i\!_=.1

-_r-

geval1en.

De af gel open periode heb ik veel tijd gesloken

in het leggen van kontakt

Niel alleen blnnen de vereniging maar ook daarbuilen. Zo zijn de banden veer aangehaal d net onze buren van Achl11es Top en Avon. Avon heeft ze7Ís a7 te kennen gegeven een aantal .o^er sdren mer ons 'è dirlFr organiseren. l{e hebben inmiddels van Avon de uitnodiging ontvangen on daar samen ove. gaan te praten. Een goede zaak vind ik. Blnnen onze vereniging ziL heL op dit monent ook Zo heb ik afgelopen weken elke training bezocht. Ik ben een paar maat bir'de s n e t h e i d s È r a i n i n 8 van Cor van Haaren geweest, waar ik overlgens vakkundig werd afgeknepen. Bij Henk Thljssen ben ik ik op de 1,oensdagavond zelf vaste klani tervijl nag aantreden bij de zogenaamde "langzame " groep. De opkomst en de sfeer bij a1 deze trainingen zijn uitstekend. 0ok had ik mij voo rgenomen een "werk bez oek " te brengen bi.j de groep uit (Limmen, die elke 1^oensdagavond a1s vertrekpunt het garagebedrljf van i{iet Voncken in Hoensbroek gekozen hebben.


:i

Ik moet e e r 1 i j k h e i d s h a 1 v e vertellen, dat nlj dil goed bevallen is. Het was een heerlijke omSeving om te lopen en ook hier was de sfeer prina1k heb mij dan ook v oor genomen hier vaker op bezo te 8aan. ldiel je ben! gewaarschu1,d. 0veriSens heeft Wlel mij beloofd een tegenbezoek te organis eren. Ik ben benieuwd. Voor \rat de verlichtinB op de Cooperbaan àangaat kan 1k ju11ie een goed bericht 8even. Ik heb onlangs kontakt gehad net een vriendelijke mevrou1{ van de aídel ing Bouv en l,voninBtoezicht , die mij mededeelde, dat Cedeputeerde Staten hun goedkèuring hadden verleend voor de aanleg van de ver l icht in8. Al.teen het fornele circuit binnen de Gemeente diende no8 afgelegd te worden doch dat \ras een fluitje van een cenl; aldus deze mevrouw.

Er kan dus een plan de Campagne worden opgemaak!. Ik hoop op ieders mede\rerklng Tot slol 2ou ik nog iet6 $i11en zegBen tol onze i'aktieve" sponsors. Mer aktief vil ik niet a1leen zeggen, dal: ze zích beziS houden mel maar ook het s!eunen van a1ler1ei aktiviteiten, dàt ze s!eeds met ons i n het pelelon mee lopen. In december van het afgelopen jaar werd de Kapellerbosloop georBaniseerd. Volkomen terecht kreeg de u e d s t r i j d k o m i s s I e een flinke pluim op hun hoed.je Sestoken vanweBe de perfck t e orSanisatie, m

Eovenajen \, : èn zè ^p Irn"n, rëel gcbied dèlc loop op bijna gelijke hooSte Le krijgen met de Heideloop. Huub Neelis,onze p e n n i n B,n e e s t e r , knapt e hiervan helemaal op,


Dit succes rvas er niet Seweest zonder die ene man, die toch maar sleeds veer zijn bedriifsruiml ter beschikking stelde. En daar bleef het nieE bij vant hij zorgde ook nog voor de inhoud van de dlverse enveloppes , die aan de winnaar s rer d en overhandigd. Ik heb het dan over Sjef van 0oyen. Sjef is a1 jdr.nl.nB 5polsor van onl- \ éren igin8. Een reden teneer om hen niel alleen naÍrens hel besluur doch namens de gehele vereniging van harte te danken voor zijn inbreng binnen de STB. De tweede "aktieve" sponsor bij ons is de stilIe kracht achter de evenementenkoflrnissie. Van hem kan gezegd worden, dat hij sleeds nadrukkelijk aan\rezig is bij de georganiseerde evenementen. Zelf rreedl hij ook nog op a1s beBelelder van een groep. 7.1

in naàn2

l{ii

e1 Voncken

d er hem zon orze evenementenkommissie niet tol een volwassen kontmi ssie zijn uitgegroeid. Noen maar eens een paar zaken op, die door deze Xommi ss i e wer d en ge organiseerd, Je staat er niet bi i stil maar het zi jn er vee1.

Zon

Ik vil

dan ook niet nalaten ook Iy'ie1 namens de da nken voor zljn inbreng binnen de STB.

gehel e vereniBing te

Ik hoop beide heren dan ook nog lang bij onze vereniginS zien rond te 1open. We zijn das zeker vaq succes bif de organisatie van de diverse weds!rljden en evenementen.


paramedisch sportbegeleidings

instituut Stalionstraat 46, 6411 NK Heerlen

consuhen uiBluirend na afsFaat. U kunr individueel een afspraak makeo, maar wij geven ook groepskoningen. Bij gÍoepn

groler dan

I5

peÍsonen komcn wij naar u toe!


Geevers Auto origineel, ir Geevers

sserie delen: n overzet

A

ert op dit

verv

Het

gaa

voor Ieveringspr door radiate overzetplaa

mpleteerd en

Warny

alle merken. ALMELO 05490-72125

VELDHOVEN 040-531900

NUTH 045-244242

VIANEN 03473-76474

(it:l:\Ă­t:lls CABROSSERIE.DELEN

ROTTERDAM 01G4585833

ANTWERPEN 0$3257860


MJZIGING

BOEf,JAÀR.

Bij de oprichting van de Sport en Trinclub Brunssumnerheide verd bepaald, daÈ het boekjaar van de vereniSing zou lopen van 1 januari lol en met 31 december. Dit verd dus statutair vastgelegd. omdat r,re steeds onze algemene ledenvergadering in de maand november lieten plaatsvlnden konden e18en11jk nimner duidelljke cijfers aan de vergadering overlegd worden.

Enige jaren geleden \rerd dan ook het boekjaar ee\iijzigd, Vanaf dat nonenr fiep bij onze vereni8ing het boekjaar van I oktober tot en nel 30 seplenber. Hel voordeel hiervan vas, dat de vergadering op de hoogte gesleld kon worrlen van de juiste ci-jfers. Niemand heeft er echter ooit bij stilgeslaan, dat voor deze l{ijziging toestenmine vereist \ras van de (.N.A.U. Bovendien hadden destijds de stalulen bij de Nolaris gewijzigd dienen te uorden.

0p dit moment werken wij binnen onze vereniging dus met een zogenaaflrd Igobroken" boekjaar hetgeen niet juist 1s.

Slrikl

genonen lopen i,/e hel risico beboet !e worden doo. (,N.A.U. en kunnen de besluursleden , bij evenlueel onlstane noeilijkheden binnen de vereniglng, hoofdeliik aansprakelijk gestel d L,orden. We handelen immers niet volgens het bepaalde in onzÉ statulen en de statuten van de (.N.4.U,

Dil kan niet de bedoeling zljn. Het huidiSe bestuur kon dus nu kiezen tussen trree mogelijkheden, te welen;

A.

de (.N,A.U. indienen om het boekjaar te wijzigen en vervolBens naar de Notaris stappen or dè sr dtJter aa.r rF passe,. 'etgeFn findn, i;lè consequenties met zich mee zou brengen. Een aanvraag

bij

de


B. Het boei(jaar van 1 januarl lot en met 31

december

handhaven en ge!{oon de algemene ledenvergadering naar februari verplaatsen, hetgeen zou inhouden, dat de vergaderin8 de juiste cijfers voorgeschoteld zou

krijgen.

tsij de laatste bestuursvergadering verd Sekozen voor pun! B; dus een verplaalsing van de alSelnene ledenvergaderi Een andere keuze bleek eigenlijk ook niet voorhanden le zij mlj werd namelijk kontak! opgenonen net de (.N.4.U. ahaar mij luid en duidelijk te kennen verd Segeven, dat we verplicht nraren het boekjaar van 1 januari lot en met 31 december te laten 1open. Een aanvraag indienen voor een wijziSing zou bij voorbaat a] afgewezen uorden. Door

Geadviseerd werd een korte lussenbalans op te maken van I oktober 1991 rot en net 31 december 1991 en vervolgens gewoon vanaf I januari 1992 net een schone 1ei te beginnen. Bovendien zal het nu voor onze pEnningneester ook een slukie eenvoudiger Uorden. Hij moesl sleeds maar weer allerlei berekeningen maken on de juiste cÍjfers per 1 okÈober op de tafel te loveren.

Inmers; alle vereniSingen, sElchEingen, banken, en noem ze maar: op, hebben een boekjaar , dat loopl van I ianuari tot en met 31 de.ember. Het bovenstaande houdt dus we1 in , dat de algemene ledenvergaderlng ver.pl

aalst is.

Aanvankelijk verd !/eer een datun in novenber vastgesteld doch deze ka! uiI de agenda' s geschrap! \rorden. De nieuwe datum \,erd vastgestefd op DINSDÀG

Ilochten dan zal

9

FÈBRUIRI 1993.

er bii -ju]1ie nog vragen zijn over deze problematie ik deze ten a1le tijden beantwoorden.


1

NTEUI.?JÀÀRSTRETFEN

1992.

Traditionèel konen de vrouwtjes élI nannetjes van STB in hèt pri11e voorjaar saren om elkaar eèn gèIukkig, gezond en blessurevrij nieuvjaar te ,ensen . op zondagmorgen, 12 januari vond diè bijeenkonst plaats in de kantine van TcN, dus in de SfB-kantine. Het was pracht.ig, vr-i j zacht winter\rèer, voorjaarweer en prima om te Iopen. Daarrnee verd de ochtend dan ook begonnen. Vooraf, hoé kan het ook anders, hadden onze sne1Ie broeders a1 een uur achter de kiezen om op tenperatuur te konrèn. On 10.00 uur vertrokken de vèrschillende groepen voor de traditionele run over dè heide. De jeugd onder dè hoede van Hub, good old cerrie net de grote mi.ddènrnoot en Henk met ,n andere aanzienlijke groep sneltere lopers. Er \rerd ook gewandeld en door enkèfe loapsters zelfs individueèI gelopen onl 97eer langzaan in hun ritDè te konen . De deelnaEle Has uitstekend en heèr1ijk om de hèide

ra,eer

(opgaan

)

eens te kunnen opsnuiven,

ca. 5 kvartier \ras en nochtèn de lopers en loopsters na een I'oudervetsèrt coolinq do\dn van cer de bar opzoeken. Er l,erd vèI gediscrimideerd I De darnès konden zich lekker douchen. De hèreD ? Met z,n allen één wasbakl Hoèzo vraagt Ul !Ve1, vraag dat maar aan de loodgleter. l4aar geen nood hoor. Bij het uitdelen van aIle qoedè vensen wèrden de belegde broodjès. koffie èn gebak niet vergeten. Voeg daarbij nog een stevige prnt. dan zijh atle ingrèdjënten adnwezig on er eèn gèzè11i9è, Ieuke sfeer van te haken. Na

iedereen terug


Het n ieuwjaarstreffen viè1 bijzonder in de snaak, men vond en vlndt het ge!r'oon fijn om elkaar ook èens in een andèrè verschijning tè ontmoeten.

Terrrljl men de hartige hapjes goed liet snaken, werd er druk gelachen en veel verteld, naar ook andere zakèn afgevikkè1d. Uen zag b.v. dat er zolraar llarathon schèma's verden uitgereikt en ígratisfl rekèningen verden uitgedeeld. Jar de TCN/STB kantine heeft een rnultifunktionele funktie, hetgeen Dré graag za1 1ezen. Tervijl de kindèren alweer buitèn aan het spelen \raren verden toch na enkelè uurtjes héerlijk vertoèven de tassen weèr opgezocht. Het ri/as een geslaagd. goéd Eeorganiseèrd feuk fanilietreffen, waar het sportieve, het in!,iendige en geestelijk elenent elkande! voortref feli jk hadden gevonden.

(idon!rr.IP:9P,lr


E MARATH0N MÀRCRATIiN noy.199l

HÀLv

Uitslapeni Senioren: 35 95 111 161

162 189 246

248 380 405 429 438

Kccs Hoven Jos Broeren

STB STB

Eddy Verstappen Jos Duteucerd

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

Thco de

H. Alkema

Leeuw

Gor Schaffhausen

n de Lee uv Ton Leistra Joh

i 11em Marcus John Hof ll

0r.19,01

or,24,1.9 o1.26.20 0l .28.34 01.28.36 01.29.42 01.32.58 01.35.48 01.41.11

4t.42.44 oL45.22

01

.46. 53

veteraoetr 49 B4

105 136 169

r95 204 251 295 326 383 391 439

John Ilendrix $im Budziak

Hub Brouvers Ilub Erkens P-Lerre Muyrers Ha rm v.Goor

lliel

Vonken

rc Roumen Thco Schmeils Louis Cordevener And

ohn Snee Jo de Vit

J

ts

Jacq.Senden

II 266 501

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB S

1'B

01.21.00 ot.24,4A 0r .26.00 o)..27 ,34

01.28.57 01.30.00 o1.30.31 01.33.35 01.36.03

01.37.5I

01.41.17 01.42.13 01.47,06

:

JunB Mainzer

Albert

Ma e

STB

STB

ssen

Totaal aantal declnemers:

523

01.34.36 01.58.13


ZONDAG 8 DECEMBEB 1091 8o KAPELLERBCSLoOP IN SCHAESBENG

(Gsttl. Landgraal)

r

Ilij deze 8e Kapellerbosloop vras een sterk deelnemersveld aanwezig. Vooral Unitas uit Sittard r'as met een achttal toploper.s naar deze STBvedstrUdItIIoveas' 8e k one n. )'Íaar de naakte deze wedstrijd. f,ees verd eerste STBrer en zijn broer Jan won deze 0nze STB-lopers deden het trouwens helemaal niet zo slecht, een tÍenta1 finishte binnen he! half uuren dat is gezien het selektieve parcours een i tstekendc prestatie. Bij de jeugd .tàn 12 L/n 15 jaar zegevier.de Paul Mulder in een prima Èijd van 3 min 37 over de I100 meLer gevofgd door Bas R!t'ken in 3 nin 49. 0ok een goede prestatie Ieverde de 1,edsrrijdconmissie, van het u e d s t r ij d g e b e u r e n tot het gezeF 1ia samenzijn in de ha1 van Sjef v.0oyen liep a11es op ro11e!j es. 0ok de uitslagenlijs! zag er perfect uit, een echte reklame voor de STB, Cross 7200 meter;

DE UITSLAGTT:

SENIOREN: 1

11

25 34

4l

50 11

Jan Hoven (ees Hoven Jos Duteveerd Eddic Vers!appen H.Àlkena

Ger Schaffhausen Ilub Prevo Dré Schrouff

De posthoorn 24.23

sTB s?B STB sTB sTB STB sTB

27 .13 28 .47 29 ,34 30 .29

31.05 31 .58 34.32


1t a4 91

VETERANEN 11 21

Frans Vorage Huub Welting

STB STB

35.01 36.41

ohn Hendrix

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

28.0s 28.19 28.55

I J

Hub Heynen

26

Ed Quaedvlieg

29 31 43 46 4B 49 53 60 73 94 96 105

UiÍn Budziak Hub Brouners

Hub E r kens

To

taa

Jan lle1!ing Pi erre Muyrers

Harm v.Goor Wle1 Vonken l,/im Eleveld Loui s Corduwener J.Schoenmakers Lily Hof (4edane) Hub Driessen H.Giesen

I aanta 1

dee l

I1

Rob Meyer Jeroen v.lrese

19 23 25 26

Annemiek Meyer Patr ic ia l{ennekes Maisi Robeerts

Tim Welting

1

ene Maltineau

Eug

18 19

Dani

21

26

30.40 30.52 31.03 31.04 31 .21

32.Lt

34.00 36 .49 36.58 42 ,11

UNITAS 10.38

STB sTB sTB sTB sTB sTB

Totaal aantal deelnemers bij deze trÍmfoop Jeugdloop 1100 meter t/n 11 jaar: 1

29.O1 29.17

nemers bU deze 7200 m.: 105

TriEloop 2850 neter: i Vivian RuyEers 16

29 .05

e1 Harlstock Y vetl e Erkens J eroen IÍeyer Erik Welting

12.58 13.00 13.19 14.05 14.29 14 . 30 2A

Achillis-T 3.59 STB 5.02 STB 5.05 STB 5.27 STB 5 .44


vervofg ui!slagen 29 30 31

(

ape

I I erbos1oop,

Pin P o i snans Bart ( re uke 1s Li sette Vij g en

STB STB STB

6.02 6.03 6.18

Totaal aantal deelnemers bij d eze 1100 meter: 33 Jeugdloop 1100 meter 12 t/o 15 j aar: STB Paul Mulder 3.31 1 2

26

Bas

STB STB

Rij ke n

Karin Muyrers

lnemers bii deze 1100 * + + + + + * * *** x * + + ++** * + * x x

Totaal aan!a1

3,49 5.01

dee

!!!!!! Was ik toch bUna onze VeteraneE II vergeten. sjqnc Francot liep de 7200 Eeter in 29.02 en werd Juns Mainzer verd 67" rn 33,18. SORRY

+++

+,t*+++*****++*

**

**

**

*


MIJN EERSEE IIWINTERI.ÀUTI'-ERVÀRING

Het vas eigènlijk helenaal niet de bèdoeling dat ik met deze vedstrijd mee zou doen. want tijdens de trainingen had ik alferhandè sterke verhalen gehoord, over een èrg heuvelachtig parcours van maar liefst 18 kn. Toen ve s,norgens vertrokken vanaf vinkelcentrun 'rop den kanpn vas hèt erg koud en richting Eifel ia,as de temperatuur nog èen paar graadjes lager. In dè bus hadden ook enkele mannen last van zenuven. Hub Gulpers vas duidelijk spraakzamer als nomaal. Nadat hre uit de bus gestapt waren moestèn er eerst 500 rneter gefopen worden naar de startplaats. De start voor de vrouwen erl mannen was apart, maar ondat ik de wedstriid samén mot Ld ging lopen ben jk tussen de hereí gaan staan. fijdens dè LTedstrijd scheen de zon, er was geen wind en de tempèratuur vas ideaal. Halverwège dè wedstrijd had ik last van èen kleinè inzinking, maar toen kuanen enkéfe STB-ers voorbj' die _e moed inspraken en oat hleLp me er weer bovenop. Eindelijk kvam er een km.-aanduiding in zicht, nög 5 km. ltot nu toe had ik 1.07 uur op de klok staan, naar er kr^7amen dus nogt 5 z\^rare kilomèters. Jo (van Vlodrop) je had gelijk. Eindelijk de f j.nish in zicht, Ik zag nog net Jan Mulder de laatstè bocht nernen en finishte in 1..32 uur. Dit b]eek later nog 2 mi.nuten snefler te zijn dan mijn trainer cer l(nauf. llen zegt dat cer daarom binnen, binnen 2 minuten 2 pinten achterovèr heeft gegooid. Schitterend toch I Het ook na a f I oop een ge,/e I I iqe samenkonst -wasdultse 1n d1e ca ststube -


15. Ilezember

lggl .Bad

Aachen

lnlemationalel Aachener

WinteilauÍ De "l{interlauf"

dltnaa1 een

een traditioneel STB-gebeuren, ook dekker vol STB-lopers en

dubbe l

I uur \rerd er vanui t de Landgraaf vertrokken richtinB Fichbalral, vaar rve eigenlijk ieEs te 1aa t aankvanen zoda! het inlopen er iets bij

0m

oms tand i gheden war en i deaal te noemen en dat 1s we1 eens anders gewees!. Om half elf !r'erden zorn 1100 lopers en loopsEers !Íeggeschoten waaronder zo'n 45 !a1 STBrers.voor hun 18,3 kn. I{ees IIoven en JohD Hendrix zaten neEeen a1 van voren. Kees zou John fater in de sprint verslaan en ee rs te STBr er vorden in een p rachrige rljd van 1.05.51. 0ver het algemeen r,/as iedereen tevreden over zlin tijd, naar ja de omstandigheden varen er ook na, Wiel Voncken kon zich zelfs veroorloven om een paar honderd meter na de StarE nog even op zijn naatje Èe wachten. Ria Iíu1der en Èíietr QuaedflieS de enige STB danes die deze \redstrijd aandorfde liepen ook een nooie

De

rud. Toen ie d ereen binnen rías verd er koers gezet naar een gezellige kroeg, waar nog enkele uurlj es \rerd na gekaart onder genot van tn lekker pilsj e. Dank ook nos aan de evPnemen I en .on n iss ie o..L,r. Ger. (nauf die dit a1 1es tot in de !untjes yerzorE-

de


EN


Je eigen sport,

je eigen bank

Schaesberg

Ubach o. woams

Hooidsíaat 120

Hov€nslraal 135

Op dé Heugd€n 4 045-323900

u5-312828

Baboban*

Eygelshoven 045-352020

trl

Meer bank voor je geld


IIF, 1]ITSLAGEN. SBt{IOREN:

51 108 159 190 215 350 353 402 444 446 452 473 474 571 581 603 650 705 70q

Kees Hoven Edd y Verstappen

Jos Duter.,eerd Frank Eisenga

Henk Thijssen Hub Prevo Jo v. Vlodrop Ger Schaffhausen

Johr de

Frans Vorage Hub Gulpen Cor v. Haren Roef Souren

Theo Vullers Hub Neelis Hub t{elEios Harrie Ruyters Ton Slarmans

VETBRAI{EI

52 109 281 292 294 314 351 367 580 646 668 686 763 765 769 807 893

LeeuL

Theo de Leeuv

01.05.51 01.10.35

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

01.05.52 01.10.36 01.17.01 01.17.19

01 ,12 .40

01.13.58 01.14.56 01.18.56 01.19.05 ol ,20 .41 01 .22.12 ol .22,13

0t.22.19

ot ,22 .54 o1 .22 .55

al ,25,44

01 .25 ,52 01 .26,34

01.28.20 01 . 30 .01

01.30.18

I:

John Hendrix Hub Brouwers

t{im nleveld Harl.l.

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

\,

Goo

Ă?

Theo Schmeits Louis Cordevener 11/iel Voncken

Jan l,lelring Jo Wierts Jos Janssen Herman Rutten Jacq.Senden Jan Mulder

Ed Quaedflieg

Jac v/d Scheer Hub Driessen Rein Reusink

01.

.1.7 ,20

o1 .17 .47

01.18.56 01.19.31

o1 ,2s .52

01.28.15 01.28.59

01 .29 .24 o1 ,32 ,26

al .32 .32 01.32.s5 01.34.36 01.42.00


EN II: Sj ef Ridderbeks Jung Mainzer Jo de Ulr Albert Maessen Harrie Paas

VETERÀ

313 372 614 708 784 808 Ger Knauf 961 Jacq.Peeters To taa 1 aantal deelneners: DA}íES:

STB STB STB STB STB STB STB

01 .17 .46

01.19.38 01.27.18 01,30,13 01,33.32 01.34.38 01

,53,47.

965

50 Ria Mulder STB 62 Mien Quaedflieg STB To taal aa n ta1 deèlnemste.s : 11I

.29.27 01.32.31 o1

Bij deze rrWin!er1auf" varen zor n 40-ta1 verenigingen v e r t e g e n w o o r d i g d . De S IB naín in d it ploegenk lassement I n ljjke 1l' plaa ts rn.


t1 KERSTCROSS

26

DECEMBER

1991.

soE[ber, rnistroostig en regenaehtig, dat waren dè veersomstandighedén bij de 30' I(èrstcross op de Brunssummerheide, die zoals bekend voor een der zvaarste crossen j-n Nederland 9lè1dt. ondanks het slechtè \reer, relatief toch een grote opkomst. Heèl wat sTB-ers varen present. Hét !,ras voor velen ook een aangenane onderbreking na het véle

eten en drinken. De jeugd \ras ook vertegen oordigd, en hoe l1! Om 10,30 uur klonk hèt eerste startschot voor de votksloop, lOOo lll. t/n 11 jaar, !^Taarin

Jeroen Meyer meeliep, Dan om 10.45 uur dèze volksloop t/n 15 iaar vaar Paul Mulder eerste werd Inet een klasse tijd 3 nin.14. Tevens liep ook Rob Mèyer voor sTB. Bij de neisjes verd onze Ànnemiék Meyer eerste. Hoera Hoi I orn 11.40 uur ging dan de volksloop vanaf 16 jaar van start met als keuze L, 2 of 3 rondjes, resp. 29OO rn. 6300 n of 9800 n. Cor van Haaren, Hub Neetis en Harrie Vermeulen kozen voor de afstand 6300 Íl. terwiil Theo schmeits, John en LiIy Hof en Íon Leistra drie keer onde.r de f in i sh vlag ooorgj ngen. Het parcours deed zijn naan eer aan, het \4ras v,erkè1ijk afzien, vooral als de hèuve1s neerdere malen moesten vorden beklonnen. In de cateqorie KNÀu-atleten liepen vanaf 13.15 uur Jos Duteríeerd, Dré Schrouf en Jo de Wit ook de hele afstand, Na gedanè inspanningen vas er veer ruintè voor eten en drinken, vat de tijd van het jaar met zich neebracht.


26

Ir -o

DECE}íBER 1991

-------5

f '4 /O

lt\-% ,"r

T

cB;é

t)

a

Deze loodzvare cross die alveer voor ile 30e keer op 2e (erstdag gehouden !,/ordt leverde deze keer een drietal eerste plaatsen voor STB op. Lily Hof k\ram a1s eerste danre bij de 9800 m lange

volksloo p o ver de streeP. ÀnneEiek MeJrer en Paul Mulder bezette de eerste plaatsen bt de 1000 m volksloop 12 L/n 15j slecht bezocht Deze cross \,/ord! per definitie door onze STB-1opers, 0f het nu het zvare parcours is of het kerstgebeuren, l,le za1 het zeggen? In to taal zor gde zo'n 260 lopers op a1le afs!ande voor feuke en s pannend e weds!rijden. UITSLAGEN:

9800 n (IAU HereÍ en Veterasetr

Belgie G.Fouríer STB Jos Dutereerd STB Dré Schrouff STB Jo de Wit Totaa 1 aantal deelnemers: 62 15 jaaÍ 1000 E Volksloo p 12 tl

1 L3 59 61

Paul Mulder

STB

00.31.46 00.39.55 00.46.s2

00 .48 .08

(

j

onSene )

00.03.14


19

vervolg ui t slagen Kerstcross, 1000 E Volksloop 12 t/n 15 jaar (oeisjes) 1 Annemiek Meyer STB 00 .04 . 45 1000 m Yolksloop t/m 17 jaar

1 30

E.Martineau Meyer

Jer:oen

Ach,Top 00,03.43 STB OO.05,40

6300 m Yolksloop

1 19 44

B,Scheepers Geleen Huub Neelis STB Harrie Vermeufen STB

00.23.53 00.29.18 00,34,41

9800 m Yolksloop

1 19 21 Ll LB 56

Hub

Donders

Theo Schnelts Andre Roumen hub GulpenLily 'lol (t'dame) Ton Leisrra

Landgraaf 00.35.18

STB STB SIB 51 B sTB

00.42.27

00 . 44 .06

00.40,1q 00,50.4I 00.53

- 17


20

Roger Hel1dri x zegevlerde ín AbdiJ-crosB Roger uerd verdienslelijk

eerste bij deze 2650 m cross. 0p het zvare par cours bleef hij een drie_ ta1 Du i tse atleten voor en fini shte in een Èijd van 9.24 min.

UitslageÍ: 2650 n Jon gens

1 8 16

Roser Hendrix Bas Rijken Tim ldelring

1200 m Meisies

I 16

12 . 4B ini n

Uni!as STB

.42 ]lli1 5.46 nin

4

A

.41 min 6.25 nin

PepUn Consten

Tim Wefting

1200 n Meisj es

1 21 31

9 ,24 triÍt 10.15 min

STB STB STB

D

Vivian ldassenberB Maisi Robberrs

1200 m Joneens

I 46

C

4 STB

A

Femke Camps

Yvette Erkens Lisette Vij gen

AV'34 STB STB

4.40 min 5 .49 nin 6.29 min

9900 m Heren

1 50

Genk 30.49 sTB 39 .12 ** * x,kx+ + + * * * * **** * ****** *

Alex Persoons Frank Eisenaa

Ir]AC

*(

min


sOKRIK

HASSELT

M

zoNDAG2sFEBRUAR'lee2

(Lo*",

/

11e Midwinter Bokrijk Jogging ers ginSen op zondag 23 febr. gie om daar op uilnodiging van de Bokr! klo pe rs een vedsrrijd te fopen. De afstanden varen 5-10 en 20 km. door hel mooie bosrijke sebied van Bokrijk, Maar door de regen waren de mooie bospaden af en loe in nooie modderpaden veranderd. Dus heE had sons meer van een cross we8. 0m 14.00 uur gingen de r uim 480 dee l nene rs voor hun afsland van start. 0p de 5 km verden prlma re sulta !en geboekl door onze jeugd. [aisi Robeerts en Tin llelting liepen allebei een P.R. 25.17 min op de 5km. (1asse !! BU de 10 kÍl 2egevierde Jos DuteÍeerd meL een tijd van 37.31 min. en op de 20 km natuurlUk Ed Quaedvlieg in een mooie tijd van 1.15.05. Een 15-ta1

rich!ing

STBr

Bel

DE lITTSI,ACF]N:

5 1O

KM.

KM

1 2 3 1

2

3

Roel Souren STB Maisi Robeerls STB

00.19.30 00.25.17 oo.25.17

Jos Du!eveerd STB Eddy Verslappen STB STB cer (nauf

00.37.31 00.39.50 00.46.50

Tin Weltins

STB


22

Vervols ui!slasen 20 2O KM:

I 2 3 4 5 6 7

I(M wedsErij

nd Quaedvlieg Theo Schneits Harm v.Goor Jung Mainzer

Jo wierts Hub Welting Cor Robeerts

d BokrUk STB STB STB STB STB STB STB

01.1s.0s 01.19,20 01.21.08 01.26.30

01,27 ,53

01.31.30 01.37.40

*xx*x**:k**(*,*,1**+;l*****

DE REDACTIE I./EN5T ALLE STBETS EEN VROLIJKE EN DOLLF CARNAVAI !


I,IEDSTR

3 maart

l

JD KÀLENDE

Huchem S tamml GraeEheide

22 rr,aarL 26 naart

R

en (d1d)

Brunsseun ( Parelloop)

5 april 19 april 20 april 30 april

Ro!terdam

0irsbeek (P .Rusmanloop) Alsdor f (d1 d)

2

5

km

marathon

10 km 15 kn 1O

EM

10 km Maastrichl (0bservanLlooP ) 14 kn 10 EM Latrdgraaf (Heideloop) regelen a marathon 10 km Vaals (Joep DelnoylooP) (erkrade (ZoL loop) 15 km

17 nei 23 nei 28 mei 20 j uni 18 juli 19 juli 30 augustus 20 september 11 0ktober

maral-hon

2 raaf ( bereloop) Heerien (Telenaticaloop)+ marathon Maa strichl + marathon Eindhoven à fitten-Leur l maralhon

Land

e

Hara thotr I s

aDril 10 23 13 13 19 27

2l

18 11

25 25 25

mci n-i "epr"nber sepremb"r septcrbe, sepLember

RotterdaB

ltr"chL Yddssl,i5 BrLssel Anl"erpen DJ'sburs Amsterddn

(

clubreis

)

! - ,,/^\ /-.--)/,, ? \ 14. /.+,,---\ .,, - \i/" {( -: '/-,( J\ \>//.)\ ) \\)rQ.i{a; -.

.\Ëízr!i:ii:;::'' ::tlt'' Linolo,en -r.

"

t\ h*_\ "ki.;., oktobe" rLren-reu, É_---.N. ,'I /-t I oktoher Frankfurt -lY/ oktobe, tch,e n .h \l +.^*.j..:(:.***.1i...-1,,,--****.1"'

lèB-/

KE!II{EDY.MARS

jaar zi er dit j ^oi ook re"r enkcle >1 B''rs present bil deze B0 km lange \,/andeltochl 'A1s er nog liefhebbers zii n die deze ui!daging ook eens 1'rillen Evenals bii de 'i\Acrll vA\ GLLPfN'!orig


aangaan kunnen kontakt opnemen met Theo Schmeits Het is de bedoeling dat we afs STB-groe p deze mars dan sanen 1open, enerzijds voor de gezelligheld en ander zU d s voor steun in de "moeilijke" uurt j cs

Voor de nensen die dan net de marathon-training achle r de rug hebben is het niet direct noodzakelijk om van te yoren !e oefenen voor de anderen is het we1 ten zee rs te aan te bevelen om een of meerdere oefent ochten te 1open. Iedereen die aan deze vorm van r' duursport í wi1 deelnenen is van har Èe ve 1kofi, hoe meer: zielen hoe meer vreugd. *)F

ZOi{DAG

+* * + + + ++++*+ + * * >F:l * ***+

I5

+

****

**

MÀÀRT CEI.{RENSCHÀPPELIJTE DUURLOOP

0p zondag l5 naart a,s, r,/ordt de laatsle gemeenschappefij ke duurloop in het kader van de voorbereiding op Marathon Rotterdar gehouden Een 3 uurs-1oop op een vfak parcours. De start is om 9 .00 uur bij de kantine !an Voetbalver. MINoR in Nuth. 0ok niet maraLhonfopers zij n uiteraard ook van harte welkom, wi1 men niet de hele 37 km mee_ lopen kan men altij d onderweg in een van de volgwagens instappen. 0ok ditnaal \rordt er in 2 groepen gelopen, een groep die he! tempo 11-11,5km/uur loopt en een iweede groe p nel he! tempo van minimaa 1 12,5 kn/ Na deze traíningsloop is er ge legenheid tot douchen, r./aarna de invendige mens versterkt kan 1./orden.Dit zor,,e1 in een vloeibare als in een


25

S?B

-

JEUGDBULLEIIN.

zoals jullie in het vorige clubblad hebben gelezen, zal ik in de toekomst de belangen van de Jèugd behartigen èn du6 ook het jeugdbulletin

schlijven. Ik hoop dat ik nu en in dè toekornst op jull-ie kan rekenen, zoals dat bij cor altijd vas, \rat betreft bezoèk trainingen en jullie inzet. Het is de bedoelj,ng dat we samen Det Ànneliès, Ilona, Lynn èn cor ook het een en ander zullen organiseren srat niets net atletiek of de loopsport speciaal te maken heeft, b.v. onze clubreis naar Lonnerbergen, En geloof het maar, we zijn nog hèe1 wat van plan, dus fèt naar op. Binnen onze jeugdgroep ziJn alveer enkele nieuve géziehten \daargenomen? zoals Karin Muyrers, Ricardo Peters, Lisette vijgen en Yvette Erkens. Ik lrens dezè nieuve leden veel succes en plezier

bij srB.

Kapellerboaloop Op zondag I decenber hebben \trè net onze jeugd deelgenomen aan de kapel l.erbosloop. Op de 1100 rleter jeugdloop t/n 11 jaar gingen

33 atleten van start. Daniel Hartstock was bij de jongens, Yvette Erkèns bij de neisjes de eerste sTB-er in respectieveli jk 5.02 rnin. 18e plaats, en 5.05 min. 19e plaats. zij verden gevolgd blj de jongens door Jeroen ÈÍeijer, 5.21 min. 21e plaats, Erik welting 5,44 nin. 26e plaats, Pim Poisnans 6.02 nlin. 29e plaats en Bart Kreukels 6.03 nin. 30e plaatsi bij de Í|eisjes door Lissètte Vijgen in 6.18 nin. op een 31è plaats.

ËËqq


Bij de 1100 heter jeugdloop 12 t/n 15 jaar zagen lie 6 atletèn van start gaan. Paul Mulder konden we als eerste in die klasse z1èn finishen in een tijd van 3.37 min. Bas Rijken kvam net iets te kort oEl Paul van de eèrste plaats te houdèn. Hij eindigde als 2e, in ook eèn priha tijd van 3.49 nin. Bij de nelsjes Í/erd er door (arin Muyrers een goede prestatie geleverd net haar 6e plaats in dè tijd van 5.O1 min., en dan te bèdehken dat ze pas 3 traininqen heeft meegedaan. Enkele van onzè jeuqdleden haddèn de hoed on zlch op

de 2850 neter trinloop in te schri jven. Er gingen, jong en oud, 28 atleten van start. Bij de jonqens zagen we Rob Meiier aIs eerstè STB-er binnenkohen in 12,58 nin. op een 16e plaats, op de voet qevolgd door Jeroen van Wese1,

13 rnin. 17e plaats. Ook filn Víelting vèrd voor z'n moed beloond riet een 19e plaats in 13.19 min. Àls èerste sTB-er bij de heisjes eindigde Àlnemlèk ÈIeijer met 14.05 min. op èen 23e p1ek, en lvlaisie Robeerts in 14.30 min. op de 26e plaats. Erg leuk dat ju11ie erbij varèn, en allènaa1 proficiat.

ÀldIj-croa6 Op zondag 2 februarl hebben enkele jeugdleden aan dè Àbdij-cross in Kerkrade deèlgenonen. In dè categorie pup.illen rneisjes À varen yvette Erkens èn Lisette Vijgen van de partij. Zij liepen de 12oo meter in een tijd wan 5.49 nin. en 6.29 nin. Men rnag gerust stelten dat dit een De

goede

prestatie is.


Oonnmers- en timmerbedriiÍ

il. do Hoon li.u. fr 045-318849

sulo 8P - slation l(limmenderstraat 95 " xlimmeí. teleíoon:04405- 1358

-

-

BP -

verkóop nieuw en gebruikl re kas occasons rÍer BovAG garanlie in rui moselijk repaÍalie en onderhoud van alle merken APK keuringen schade taxalies en reparal es

statioí Hogeweg 78 - Voerendaal, tcleíooÍ 045-751449 revens cAR

wAsH

ffiffi


Bij de pupillen jongens À vas Eric Ílelting van de partij. !Íij liep deze 1200 rneter in 6.25 min' Goed zo Eric, ga zo door. In de categorie neisjès D zagen ve MaiÉiè Robeerts aan de start. ook zij liep dèze afstand in een mooie tijd, 5.37 nin' Prima gedaan neid. P.s.: Niet oeer zo knotteren a1s ie wee! eens stlekèm met je vadèr traint. Bij dè jongens c gingen Roger Hendricks. Paul Mulder, Bas Rijken en Tin welting van start. Deze wèdstrijd qing over een afstand van 2650 meter, af tè lèggen in 2 rondjès. Bij de eèrste doorkomst lagen Pauf en Roger fier op kop. Beiden hadden eèn ruime voorsprong op de rest van het veld . In de 2e ronde sloeg het noodlot bij Paul toe, hij moest door een verzvikte enkel de strijd staken. wat janmer Pau1, vant 'n zekere 2e plaats had ie a1. Volgènde keer heer geluk : Rogér werd eerste in een supertijd, 9'24 min., hij is veer helemaal terug zoals dat heet. Bas kwarn afs 2e sTB-er binnen in 10.15 nin. ook èèn hèel goede ti id. Ti$ u,as blij toèn hij de finish zaq, }li) eindigde welis\,raar als laatste naar voor zijn kunnen mèt een goedè prestatie van 12.48 nin. Gézj-en dè sportieve prestaties villen sie proberen om in de kohende maanden aan een aantal vedstrijdèn deel te nernen. Dus noteèr rnaar alvast de volgénde data in je agenda of op de kalender: - 4 april - baaneredstrijd bij Àchi1les Top ln Kerkrade, - 12 april - de Kranenbroeker Trimloop in Echt, - 17 rnei - de Heideloop, - 20 juni - de Zol-centrumloop in Kerkrade. over de aanvangstijden en plaats van vèrtrek zuIlen lJe jultie nog tijdig informeren.


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling Ă­n oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


TensloÈte vil ik nog eens de voorden herhalén, die cor ook a1 in ons vorig clubblad heeft uitgèsprokèn : regelnatig bezoelenr'' "BrÍif de traininqen onze trainsters en beqelejders zul1en steeds het klaar slaan on jullie te bègeleidèn'niks -À1svoor I dan vel eèns reóent, man dat stelt er tegen kan ' sneeuv, wind of regen, een STB-èr tluD

DE ZIEKENBOEG

Het zat er niet in om het n.jeu\re iaar blessurevrij in te gaan. sommigè leden kampten af vorig jaar net blessures, rnaar zlln inniddels veèr in dè langer herstelíilllln;"..r... moeten iets gevraagd'.Geduld qeduld meer \,,/ordt hen len, van eèn moeiliike velen voor is herstel-Len biihet zo noodzakeli lk' oh *uu. is opóur", Ààói""É" lre bij Nina van vlodrop, ons jeugdlid zo verzoL op sforten, traDpoline springen, gyurnastiek,- loien. ze heeft een knieblessure óie nogat Àardnekxig is en langdurig en zelfs pijnlijk bii-geen de Peesaanhechtlng ' onverhoedse beL'ègingen; iué rneÍs1e, naar luister àoed ie lichaan en de dokter'zeg met een liesblèssure' tobt Fons Kreikels jij bovensÈaande ook eens goèd het moet Fons, na elke blessure, opbouven Ièzenl Rustig zeker nie sportonderbrèkinql' eigenlijk na-elie we sièten groep mèedraven. meieen i.r dè snelle verstandig nog qoed nu ook loopt, wèI dat ie lopen: zó zit de mens jn elkaar, al Ie ovàrhaaste dingèn worden bestraft. Er is 'n rustiqe duurloàpgroep, 'n mooi tussènstation dat iÀ juist uniek bij sTB, gà daar ook nèar èèns 'n paar keer mee uit.


ook Jo van vlodrop moet deze

ter harte nèInèn. Lièp hij onlangs nog een goede màrathon, daarna l iet Jo het bij de trainingen even afvèten, neale ook door drukke $rerkzaanheden bij baas Riksen. Maaroll1daarna6à7keer vekelijks "pittig'! te gaan trainèn. dat vraagt om blessures. Rottèrdam zit er dlt jaar niet in Jo- Jè kunt nu net Nina 's avonds fijntjes je-niètenrr ! 'rMens-èrgerDe volgende patiént: Erank Eisinga, diè net als Fons èen Iiesblèssure hëeft. Frankiè, jij weet nu tenminste !,7at jè te aloen staat en wat je nj.et moet doen. onze, zo gtoéd in vorn stekende xees Hovens is boodschap

geveld door een Àchillespeesblessure. ÍIe vernarnen dit vlak voor het ter Perse gaan. Is dlt een gèvo1g van overbelasting van de enkels Nees? ca het zè1f eens na. Het is interessant èens te horèn $aat nu echt de oorzaak van je blessurè is. onze vriend Albert Verbunt is eveneens geblesseerd. iÍè verrnèlden het konpleetshalve Albert, ook al veten ve nog niet de aard van jouw

je spoedige beterschap, dit natuurlijk ook voor Nina en aIle medepatiëntjes van STB. Rest ons nog te vèrmelden dat ook Ed Schiks al enige tiid is uitgèschakeld van trainingen én vedstrijden. Hij hèeft èen liesbreuk, èn wordt in haart hieraan gèhoIpen. Daarna nog zèker 2 maanden rustig tot zeel rustig opbouq'en. Het positieve vrat hij in zijn situatiè ondekt is het zich goed kunnen voorstellen hoe Illen zich voelt als plotseling -dat gebeuru meestal plotsellnghet visuefe èn sportiève kontakt net STB lregvalt. Een èn ander pleit ook vèèr voor de band iD onze blessure.

Desondanks vensen wè

vereniging.


30

EEN DÀG.fE

UIT INt

IIZWTMPÀXÀDIJS DE

LOMMSRBERGENTI .

Daar stonden ve dan net z'n a11en op de markt in schaesberg, de bus uas èr nog niet, Dus nog naar even wachten. Hè hè, daar kolnt ie. Iedereen vas

vild enthousiast. ..,. . Àl snel stond èr een trappelende rij voor dè bus. Àlleraaf blije geziehten, nu zo snel nogelijk dè bus in uas het motto van de jeugd, inaar ook van de begeleiders. Bus chauffeur Karl lias haar èven uitgestapt, hij kreeg het een beètje benauwd van al die kinderènlll Niet zeuren Karl.... rijden maar! ! I Precies op tijd vèrIiet de bus 't marktplein. Het dagje uit is begonnen. wij, trainsters Lynn en ï1ona staan de bus op te vachtèn bij een tankstation. De auto van Ivo had nog wat te drlnken nodigr voor deze lange rit. Volgens cor en Hub was de stenming in de bus prima. Iedereen had iets te lezen of tè vertellen. De decibellen stegen dè pan uit. Dat uur r.i jden was dus zo voorbij.


En !,/ij in dè auto maar achter de bus aan hobbèlen. we zagen de oudere jeugd (Bas, Paul en consoiten) achter in de bus allemaal gekke dj-ngen uithalèn. Zè zwaaiden zelfs eèn keer naa; ons. wij terug zvaaièn natuurlijk. Ineens redèn vé een rondje, srat vas dat nu, Karl en ook Ivo hadden het bordje Lommerbergen niet gezien, dan maar terug !!! Toen we het terrein van de Lonmerbèrgen opreden, verden de decibellèn nog vat otr,gèvoerd...., iedereèn vas opqevonden. cói vroeg de aandacht en deelde ièdèreen in kleine g;oèpjes van 6 personen in. Daarna gling hij de èntràe kaartjes halen, die verdeeld verden. Per groep liepén \,Je nu in een lange stoet richting zvernbad. oh, oh lll dat was nog èvèn zoeken. oh,!!! Een draaideur, dat is eng ll Eenmaal binnen, vièIen aIle mondèn van de kinderen opèn, ook die van de begeteiders hoor ! ! !

oh, vat is het

mooi ! !

I


Iedereen stoof alle kanten op. Het was een hefe ' klus om de gioèpen kompléet te houden gaan te on vrij ieder was Na het onklèden gans het ,ra*"t. Ièdereen dook als een iiilde dè naar rneteen grotén liepen De water in. glijbaan. wii zelf gingen eerst maar eens éen bubbelbad, " hoorden ío.,óxijr"n. ísr is à"1fs r'Ylè zelfs naar kunnen we van de kinderen, hartstikke atfe$aal hèt ze vonden b;iten,". Nou, mooi. Maar..... vie stond daar nou nog te tvijfelen nogop de kant... IIet vas Ricardo, hij voelde zich niet zo qoeo thuis bii a1 d.jè diepe baden en bleken er elijbaneí. Maar... na enige informatié Een te zijn' baden paar leukè óok-voor hem een qingen ook js. Ílim en Pim heel ondiep vaterparadi verd er samen en nee om Ricàrdo te vergezèllen

veel plezier gernaakt. En dai-r noq iernand die een hè1e tijd langs dé kant stond. En wie dan vel zu1 )e vraqer\??? Nou, onze eigen Hub welting, hij bekèek liever afles vanaf de kant. En vij natuurliik ook, vij Idaren de jeugd eens rustig aan het bekijken. frfaai.... ontkonen aan een soppartij was een droorn.. . À1s ve ook maar een voet in het water wilden steken, kwan er nèteen een school jeugd aanz\renmen on ons te soppén. Ivo (van Ilona), \ras efke keer k'eer dè pineut, hij ontk$/am naar niet aan die robuuste Pauf Muldèr. Maar... wè kwanen gelukkig allenaal zonder rrkleerschèurenrr weer boven water. Om 4 uur werd iedereen ult hèt water gevist' Na een lekkerè \rarme douche en \reer fris in de kleren gezeten, gíngen we met z'n aIlen richting Pannekoókhuis. Íàdeieen liep meteen richting keukenl ! ! Hadden ze zoveel honger??? Met veël moeite kregen ve iealereen op een stoel en met het dreigehent dat ve ze zouden vastplakkèn, als ze probeerden op te staan, bleef i-edereen netjes zitten. Na gèvraagd te hébben wat ve konden etën, verden de bestellingen opgenonen en konden 2è in de keulèn aan de slag net het bakken van a1 die


pannekoeken ! I

I

ze konden niet aIle pannekoèkèn tegeLijk bakken, dus... de leiding noest lreèr langer

vachtèn. En terecht! ! M Toèn iedereen vas voorzien, werd het stil, vant vat varen die pannekoeken lekker! ! I En nèt die versierde glaasjes fris verd het hel-eIlaal een feest. Na de pannekoekeD, verdvenen de duinen in de mond (vee1 ninder lekker natuurliik). Íedereèn \ras noe en het grerd tijd oÍn weèr naar huis te gaan. óe bus verd weer opgezocht en iedereen stapte snef, Ílet eèn tevreden gezicht in de bus, De terugreis kon beginnèn. Van cor en Hub hoorden 9/e dat iedereen in dè bus neteen stil was en dat ér zelfs al kindèren lagen te §1apen. Het vas voor iederèen een hartstikke lèuLe, maar ook vermoeiende dag gèveest. zelfs voor on6, !,/ij fagen in de auto ook al tè slapen. WII HOPEN DÀT HËT VOOR TEDEREEN GEZELLIG WÀS??I: GROETJES VÀN

LYNN TVO

Iolo, genaakt na de pannekoeken

!

EN EN

ILONÀ

rvo


DE SCIIIÍNWERPER OP ROB

waarom op hem?

I

riel hij tj-ep vorig jaaÍ in

gindhoveir z'n eerste laarathon in 3'.o9.26rrl 'n prima tijd, tervijl de konplete Redaktié hen nièt èens vernelde, Rob, dat maken ve hiernee goed a1 zou jij met jouv bescheidenheid dit zo niet bedacht hebben. Oké, sanen rnet Jo v. vlodrop had Rob een richttijd van 3"10" gepfand. Het is opnerkelijk on daar na 42 km. naar enkele seconden vandaan tè blijvèn. De ervaring van Jo zaf daar dèbit aan zijn, naar uiteindélijk moèt toch iedèr voor zich die afstand overbruggen. Rob ging als een raket van start; na 1 krn. 1l minuut te snel op schena ! Niet te overnoedig Rob zei z'n buddie, bii 30 beqint pas de échte Marathon. Geluk](ig kvamen ze goeal op schema. nob niksen is van nature meer 'n Triatlon atleet, kvart èn halve triatlonsr waarin veel tijd wordt gestoken. De eerste Marathon zaf voorlopig z'n èerste blijven, oÍndat hij toch neer naar Triatlons btijft lonken. Het lras voor Àe. ne". 'n uitdaginq en nieuwe ervaring,en nog een fijne tijd, on trots op te z)-)n.

Z'n succes kont ook gedeelteliik op conto van hèt uitbundig ui.tjuichèn bij de start van de familié Riksen en z'n geliefde Ester. En natuurlijk de bloemèn aan de finish. Daar \ras Rob wel vermoeid, naar ook blij voldaan met de goede aflooP. In het dagelijks fevèn heeft Rób een medische studie afgerond en specialiseert hij zich nu als revafidatieÀ1snog èen \relgemeend proficiat Rob van

SfB-redaktie en hele aanhang.

de


AÏLETIEKBLESSURES

ENKELKLACHTEN

Bij atletiek kan een verzuikking van de enkef optreden met een (gedeeltelijke) scheuring van de enkelbanden. Bijna altijd betreft het hier beschadiging van de buitenste enkelbande.. Voak treedt een zwelling op en is na verloop van tijd een bloeduitstorting !p 7ten.

B.LJ

eF. e.r(elVerTwl(L t.g ts het enkel-

bewegen en belasten van

gewrcht

pijnlijk of zelfs

onmogelijk.

OOBZAKEN VAN DEZE ENKELBLESSUBÉ

Een enkelverzwikking kan optreden door - "Verstappen" b.v. op een zachte on-

1

2 3

dergrond (bos) of op het "binnenrandvan de baan. - Een verkeerde afzet of landing bIj b. v. verspringen of hordenfopen. Als ieÍnand al eerder een enkefverzr,íikking heeft gehad is hlJ/zij vaak extra kwetsbaar voor het opnieuu oplopen van een enkelblessure.

je"

IK DEZE ENKELBLÉSSURE? 1. Kijk, tiidens het lopen op een zachte ondergrond, \,,aar je je HOE VOOBKOI4

voeten neerzet. een goede conditie en een goede techniek bij de afzet en landinq. Draag stevige, goed passende

2. Zorg voor 3.

sPortschoenen. zwakke enkels of eerder doorgeÍnaakte enkelbfessures verdient het aè^beveI'ng o'r voor de sprPren, die rondom het enkefgev./richt aanhechten, extra spietversterkende oefeningen uit te voeren.

4. Bij

Voer daarnaast aanvullende "even!,/ichtsoefeningen" uit. en wedstrijden kan een preventieve ondersteuning van de/bnkel nuttig zijn in de vorÍn van een zwachtel, tape of een enkelbrace. Een deskundige

5. Ïljdens trainingen


li {)

(b.v. sportërts of

een fysíotherapeut) kan le ddvies gevF'r oveÍ dP odrl ooo ,o_ 70 ' enkefbrace of over de aanfeg van een zach_ tel of tape, zodat je het na een aantal ke_

ren zelf kunt

doen.

I,íAT KAN TK DOEN ALS DEZE ENKELBLESSUBE

IS ONTSTAAN? Belasi.le enkel niet door erop te lopen en houd het been zoveel mogelijk oÍnhoog, zodat de bloeduitstortlng zo gerrng mogelij k blij ft.

(TOCH)

2. Koei de"enkéI (mei schoen en sok nog aën) direct door er een coldpak of een zak met ljsklontjes tegen aan te houden. Het koelen moet zeker 20 Íninuten !,orden aangehouden A1s er geen ljs voorhanden is, koel de enkel dan onder koud strornend water. 3. Laat zo snel mogeliJk een drukverband aanleggen. Hierbij moeten geen vette watten worden gebrulkt. onder vette u,atten wordt het nafielilk viarm, \raaÍ

4.

5.

6. 7.

doot het effect van koeling verloren gaat. Herhaal het koelen nret een coldpak of iJSzak zo vaak Ínogefljk. Het beste kun je híerbii periodes vën 20 Àin. afwisselen met periodes van 20 Ínin. zonde' koeling. Koelen kan tot 48 Llur nè het ongeval een positief effect hebben op het tegengaan va^ oP oloeoLlfslol L.ng e' 'd'l1irg, maar hedenk wel: hoe eerder hoe beter! Bij gebrurk van een coldpack of iJszak moet er iets (b.v. een sok of een thee doek) tussen de huid en het ijs gelegd worden om huidbeschadlglng dooi bevriezing te voorkomen Baadpfeeg na deze eerste-hufpmaatregelen je huísarts Deze kan je zonodig adviseren een rdntgenfoto van het ge !,/richt te faten maken in het ziekenhuis om beschadiginge van bot pr/oÍ err.o.oo'oen ulr -e slJiLe'. Probeer in de eerste 2 tot 3 dagen na het oplopen van de bfessure zo min mogelijk op de enkel te lopen. Gebruík in overleg nret de behandelend arts eventueef krukken. Laat de eàkel niet masseren en gebruik geen warmte (of warmte Ínbrengende zalven). Hierdoor bestaat namelijk de


37

B.

kans dat de bfoeduitstorting ten gevolge van de enkelverz\nikking toeneemt. Blijf de enkel meerdele keren op een dag koefen zoland de enkel gez!,/o]len is. Eventueel kun je na twee of drie dagen wissef baden toepassen. oefen zoveel mogelijk. Vanaf het begin is het, afhankelijk van de pijnklachten, mogelijk om de voet onbelast op en neer

te In

bewegen.

een later stadiuÍn moet de spierkracht van de spieren die aanhechten rondom het enkefgewricht aanvullend !,/orden getraind Daarnaast Ínoet je het "evenwicht" (co8rdinatie) optrainen door éénbenlge standoefeningen of door het uitvoeren van oefeningen oP een oefentof. Deze éénbenige standoefeningen kun je Ínoeilijker maken door het andere been heen en weer te zwaaien of door op een zachte mat of oefentol te gaan staan. L Zeker in de herstelfase is het aan te bevefen een z\rachtel, tape of enkefbrace (is een veterschoentje dat over de sok wordt gedragen afs pteventieve onder_ steuning van de enkef) te gebruiken. Als de enkel echter "zwak" blijft aanvoelen, of a1s je er nog doorheen gaat, p@wntÉv.ondoEoun'n! is het verstandig oÍn de enkel te bI1jven ondersteunen. 10. overleg met je trainer over een zorgvlrldige trëiningsopbouw Ínet inachtneming van bovenstaande tips voordat le weer volledig aan wedstriiden deelneemt.

ifr

i-\ïí> :,t

(bronveÍÍefdi,"q: I(\AJ-bless1rreh.rl-letin). o-o-o-o-0-o-0 o-G-o-o-o-


38

Personqlia

NIEUI,JÉ SÍB.LEDEN

Afice Lendfers ult Kerkrade. Geb.

Í,4evrouw

l4evrou!,, Annie Haas uit Land-

graaf.

Geb

.

L1-01-7949

25-08-1949. VERDER HEBBEN

ZICH ALS

Yvette Erkens

uit

Heerlen. Geb. 20-12-1980

Piet

uit

Fenssen

NIÉUI^]

.

STB LÍD B]NNEN ONZE VEBEN]GI

Kèrin l4uilrers uit La.dgraaf. Geb. 15 10 1979.

Ricardo Peters uit Lëndgraaf. Geb. 17-08-1984

John SchoenÍnakers

Plerre

uit

Sieben

Voerendaal. . 03-11-1938.

Kerkrade. Geb. 05 0B-1955.

u1t Nuth.

Geb. 24 04 1950.

Geb

lril uit

E11y Toenbreker ult KlimÍnen. Geb. 16 01-1356.

Lisette Vijgen

Spaai Baunssum,

Geb. 09-05-1950.

uit

Landgraaf. Geb. 07-08 1981.

BEDACTIE. BESÍUUB EN LEDEN VAN DE SPORT- EN ÍRIN1CLUB I,IENSEN ALLE NIEUWE LEDEN HEEL VEEL LOOPPLEZIER TOE ÏTJDENS

DF I]TTOFFFNlNG VAN HUN GELIEFDE SPORT. U bent van

ha e WELKOM.


39

PROFICIÀÏ.

VEB.IAABDAGS-KALENDEF

DE NAVOLGENDE SÏB,LEDEN FELICITEREN l.JIJ I'1ET HUN VEBJAABDAG

01 lv1rt. trJiel Vonken 07 " lvlaarten van l{esef 1L " Harrie de Block t2 " Dènië1 Hartstock 72 " I"lërtijn Schoften 13 ' Jo de tr^lit

15 15 18 20 22 22 23 26 29 30 31

' " ' " " " " " " ' '

Loe bJafter

Peter Blom Jan llulder Peter Jansen John Hendrlx Jan l4onden Paul f4ulder Huub Neelis Paul Prevoo

Ger l^lolvers John Smeets

proliciat. 01 04 o4 09 10 72 13 13 17 19

20

lvlei Bart Smeels " Erik l^Jeltlng

" " " " " " " " "

Frans l4ertens

Wil Spaai

Sjef

Hodianront

Theo Bruininks Bob van Kogefenberg Í,larij Prevoo lvlarcel KLJckefkorn Pierre Starmans Anne-lvlarie Ypma

06 07 07 a7 09 17 14 15 71 17 19

22 23 24 26 27 28

22 24 24 24 25 25

26 26 27

30 31

April Jos Janssen

" " " " " " " " " " " " " " " " " "

l4arie-L Starmans Hub WeLting Anneke Kremer Erika Handefs Pim Poismans !Íilfem lvlarcus Afbert lÍaessen

Fiki

Hendrix

Fr6ns Vorage Jan l,4anders Jo l/,lierts Ben Otto

Erik

KraÍner

John Schoenmakers No1 Pagen

Harry

Paas

Cor van Haaren Jack Lendfers

0-0-0-0-0-0-

l,4ei Frank

" " " " ", " " " "

Eisenga Berendsen f,laisie Bobeerts

I^JiÍn

Jo van Vlodrop

Albert

Sfagmofen

Jos Dute\reerd {,4ien Quaedvlieg Hans Ypma l{im Starmans Hé]ène Schnackers l,lark Loos.


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken

voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg TeleĂ?oon 045-31 1 625


40

VAN EEN BEGINNEL INGE.

Een dik hall jaar is hel nu inmiddels avond rÍ1Jn stouLe schoenen aanlrek en

dat ik e.lke dinsdaqmljn beste beenlje voor prÍrbeer te zelten bi.j de lralnjnqen van de S.T.B. Al is hel dan soÍns met wal splerprjn achterat, maar dat maq de buik niel rimpelen. l^laren hel afgelDpen zomer de baantrërnrngen burlen, in de Mrintermaanden zijn het de lrainrnqen van Henk die ons fit rnaken en ons wat Ínecr "body" qevcn. Tina Iurner's Knock tsush Clty br.engt iedereen in de sternminq en heL ritme van Queen leent zictr uitstekend !oor het hcffen van de knieèn. cn wef in hooq lempo. Iedereen is dEn a1 wót rLrstiqer en holrd[ Henk 1n de gaten om le krJken ol t^re niet loch a] Loe zj.ln aan de volgende oelening. 0p een qegeven moment gaan we dan over op een rustlqe discomaal waarbi.j schouder , arm en borstspieren aan de beurt komen. tn dit alles rnel re:rlrlLaat, dEcht 1k: ruqhollrnqen en bL[kbollilrgen verdwijnen, -.n te!elrjkcri ijd onlpoppcn z1ch, ri.j hel in bescheiden rnate , sprcrballen in ledemalen die men ook wel bovenarmen oemt. lnat rnl.j opvalt aan de7-. club js, dat iedereen ret pLezier en

zin hieraan rneedoct. mezeti kan ik zegqen dat 1k graaq nirar de Lrainingen kom, en met een voldaan qevoel naal. huis ga. !erder heb ik qehoord dat die qroep rrit (limrnen zo leuk is. Alleen jaÍnmer dat ik hen l]or] rrooit heLr Lt(]zrcn. Tenslotte wil 1k biJ d-.7e geleqeÍrheid Ed Schrks beterschap quede

\.ran

toe'i,ensen en hoop ik dat hiJ rn kan verschijnen. Groetjes,

BerliJn Íjt aan de slart

l1é1ène 5chÍ,ackers


41

HARATHON BERL

I.IN 27

SEPTEI'IBER 1992

Lange t1.id hcell het cr naar uiLqezien dat de geplande re1,r naar Berlrln nieL door zou gaan omdal we geen hoLelaccorno.laLlc in en rondom Berlljn konden krtjqen. 0p 2'l februarr J.l. kregen Mre hel pretliqe berrchl dat L]Je onderdak kunnen krlJqen in een bungalonpark. DrL park liqt br.l het dorpJc Lchnilz in de voormaliqe D.D.R. kort brJ de stad t.lranienburq, len noorden van Berlijn. H.rL nadcel van diL bunqalowpark is daL we niet de luxe van een }rolel heLrtren en dat de accomodalie niet in het centruĂ?r van Ber I i JĂ?r liql. let grote voordeel is natuurliJk wel daL we de reissom van + f 400!- lerug kunnen brengen naar + i 250, Deze prijs 1s exclusref hel startgeld loor de l,larathon. Hel starLqell.l bedraaq L Dll 60, I--der die rlch !oor de rers naar Berlijn hec ft opqeqeven krr.jql brnnenko.l berlcht. De e!'cnementen.omrnissie

o o-o-o o o-o-o-o-

ZONDA{;

29

HAART

1992 BEGIN

ZOHERTIJD

In verband met het (lnzettcn !an de klok op zondaq 29 maart 7ullen alle trarningen en andere activitelten m. i.v. rna an -

daq 30 maert vanaf de Cooperbaan


42

MARATHON

ROTTERDAM zondog 5 opril

1992

Nog enkeleweken dan is het zover Rorterdam. !!!! De voorbereidlngen en trainingen spoed i g. Helaas hebben een drie!a1 otnut"n, Jo v. Vfodrop moest zijn

llarathon

lopen voorlopers moeten lraininS staken ivm een knle_blessure, okk Frank Eisenga enj ongens AlberE Verbunt zij n Seblesseerd. Slerk!e, er komen nog marathons genoeg. Begin janua;i kreeg iedere deelnener het training v. Haaren en werd met marathon".h"r" ,". Cor

De

"2 uurs" Ioop in Klintsen

decenber

1991


raining begonnen. Tn ,overber, o cr embé r èn ta.luar.L ware n de eerste 2 uurs lopen,Hierbij ook enkele niet naralhonlopers wan! een ïus!ige duurfoop van 2 uur is tenslo!!e voor iedereen een goede training. t

fla de traÍning verd uiteraard hetverlorea vocht I{eer aangeyuld. 0p zondag 16 maar! was de 2à uurs loop op een pi!Eig parcours van 30 km. Dat deze lopers a1 goed in vorm beginnen te konen b11i kt we1 uit het feiE dat men na 1à uur nog adem genoeg over had om een lied te zingen, maar \^,al 1,ri1 bij zorn u i !stekende verzorging onder\deg van Anne l ies en Jo v.Vlodrop. Ook de snelheids !rainingen neflen een belanBrijke plaats in. Op dinsdag en op donderdagavond \íorden àr o.1.v. Cor heel wat Eempors Sedraaid. Ook hier \,/ordt in meerdere groepen gelopen zodat Íedereen zonder problemen deze Erainingen kan volgen.


Zelfs onze voorzitter laat zich bii de baatrtraining niet onbetuigd.

Een conpacte groep STBrers ergens bij kE 9 tij dens

de 30 kn loop.


45

Zelfs na kÍo 24 kan er nog steeds een lachje van aÍ. 0p Zondag 15 maart is de 1aa!ste lange duurloop Dirmaal star!en ve in Nuth bij VV.MINOR. Harn v. Goor en Jo ldierts hebben ditnaal het 37 km lange parcours uitgezet. Voo r verdere gegevens hierov er zie elders in dit boeki e. ++ +*:k *** * * * * *** + * r. * De STB' ers die aan de 11e R ot! er dam marathon deef nemen zijn: i 11em Marcus Theo Schneils Harnen Alkema MuYrers Pierre Henk Thijssen Jos Broeren Paas Wlel Vonken Harrie Louis Cordevener Retlsink Hub Uelling Reinder Harn v.Goor Roumen Andre Jan Welting Jos Janssen Ed Quaedvlieg Jo \rierts Albert Maessen Schaffhausen Jo de liit Ger J ung Mainzer )k

W

.i.i.t:l'

.

:{**'F,i'i:F

Íl'i


46

CTUBRI]S ZONDAG

'

APRIL 192?

HARAJH0N EN RECREA]

lLlOOP

R0tTERDAH

Deelnerners aan dc marathon dre hebben vooriÍrqeschreven dienen hel starLbeLirlJS !,óór l5 maarl a s' in te levcren blJ Ua.la t'leyer of Lliel \ionken. trJrel vonken zal dan zorqerr dat de startnurnmels afgehaald ruordeÍr.

Recreatieloop (15

km)

Ceinleresseerden t,oor deze loop dienen dit r'oor l! rnaart a.s. kenbaar te rrakcn b1.j Llarla lleyer. De koslen voor deelrrame aEÍr deze looP bedragen f 10,-- biJ voorrnschriJVinq en t l2,5ll biJ rrir-ins.hriivjrlq' Na-ins.hrij!,en kan qrrbeurcrr in het li. T.\.i. (l^]orld Trade

SupporIers

In \rertrnnd ret hel: reservcrcr !an ecn oí twee bussen drenl 7i.h vóar l5 ,naart op te.teven b1.j l--ar1a lile-ver.

men

Buskosten

f 2l),

pel pelso0n.


47

PROGRAIi}1A

7.

+

ill Lrur: Vertrek L,ënaf

1U.J0

1

uur:

.ur

KaÍnp.

AankomsL 1n Rotterdam, hrer worden we b:Ij Assurantlekantoor Roeloís onthaald op koffre en een broodje.

i.00 uur: Slart

.7

l^lrnkelcentroflr 0p de

Í,laralhon.

: ,.r'DP.,Fdl rpi.op.

20.0t] uur: Vertrek vanurL Rotlerdam naër huis.

+

2

r. 00

uur: Aankomst

inke Lceni rurÍ 0p de (anp.

Verdere bijzonderlreden nlrrden

in dc

blrs bekendqeÍnaakt.

De e!,c

nerne n t eocornmi ss

ie

-ooooo-o-o-o-oS}'T ATSHIRTS

Z.rEls ne in het voriqc clubblad lieten sli1rts besteld.

t(r-.Len

ziln er sfleat-

zlln inmrddets aënqek{:rÍren. De 8l leden $relke ztch hjervoor hebben opqe!leven kunnen dit shlrt leqen belalinq van

Deze

|

..

--

.thd l-n n

d.

r1d

J

ipr-r

Dor

o00-o-o-ooo-o-o-

I

.F H-Fl l-.

,


GEHOORD BUÍTEN DE COOPERBÀÀN

- !Íanneer hebt ge uw broer het }aatst gezien? vroeg een rèchter aan een landboul,er. broer gèzien hèb, - De laatste kee! dat ik nijnqeleden toe hii rii Edefachtbare, iÍas acht Daand ksan irèzoeken en ik jamer se;oeg niet thuis ,as, zei de landbouÍèr. RESTÀURÀNT

oast heeft een fres rtniJn van het huis besteld. Even later koEÈ de eiqenaar Èeruq uit de kelder, met een Ílés en een s.iqarenkistje. cast; trlraar .ik heb toch geen Eigaren besteld?. I'Nee, raar daat zitten de Eioenaar: etíkeèten in. wàt nenst u: Beaujorais De

Dochter: Ik voel dat i.k voor iets bijzonders bestend ben. Ik lril filnster sorden én dan de hooqste sport van de ladder bereiken. l4oeder: Dat is een uitstekend idee. Klim er riaar vast op. Dan kun je de gordiinen onze moeder setrou$d?rt "Í,raaron ben jij eiqenlijk Íet vdder. vraaat een ionoen ààn zlin oeze, reqen ziin vrouw: I'zie je $e.l ' lelrs onze zoon snapt er niets van."

BÀÀS BOVEN BÀÀS

Drie Àmsterdamse jonqens aan het opscheppen ower hun vader. De eerste: 'rMijn vader heeÍt een Mercedes. Daar rijdt hij ih een hall Àrnsterdarn naar Den Bosch. r' De treede: rrMijn vader heeft een Porscne. In een uur rild rjjdt nrj daarnee van Ànsterdan naar raastricht.r' De derde: ,,uijn pa werkt bij ',openbare werkenrr. om vijf uur is hij klaar, en oÍ' drie uur is hij al thuis.r'


SPORTMASSAGE.

Is sporrnassage zinvol voor "trimmers"??? "Ja", alhoer'e1 de meesle zu11en denken dat dit allleen iets is voor lop-sporl ( st )ers. De meeste trimĂ?rcrs gaan tot het uitersle \'an hun lichamel i-jk kunnen, gelilk aan de top-sporter, hoekel het presLatie-nivea! nntuurlijk verschillend is. Tijdens deze lichamelijke inspanning zul1cn aLle Iicham-.]ijke functie optimaat moelen zijn, dus ook de spierfunctie. Ti.jdeos hcE sporterl kunnen, zoals de meeste sporlers weI eens ervaren hebben, de spieren gaan tvastzitteni' (verharden). DiL kan door verschillende oorzaken op treden, oa, door een veruaarloosde warming-up cq. een verwaarLoosde cool-down, overbelastinS qua duur of

intensiteil. Maar ook aI is de tra qua

nings-opbouu no8 zo doordacht, toch kunnen verhardinlien onislaĂ n. llat gebeurd er nl. in de spier Iijdens het sporLen(in veraenvoudigde \,r'eergave)! i

Tijdens hcE sporten hebben de spieren een verhoogde

acliviteiL en (laardoor in verhoog{le mate voedings stoffen nodig om Boed le kunnen presLeren. Deze voedingsstoffen worde via heL bloed aangevoerd. Door deze verhoogde behoefte za\ ook de bloedcircufatie verhoogd uorden (zie ook hogere harlfrequentie).


kostuums kolberts blazers pantalons jeans jassen jacks

truien hemden stropdassen

petten zakdoeken dasspelden

Speciaal grote maten afdeling in Heerlen

DCJ buro voor kontoor

o. ero)oklinrichting

.

kast- an schoidingswondsqstamon . proj aktm a u b I I a i r. pra1 oktstoffa ri n g

o plo lOn J SL1.,lCmCn. qrACnvaOrZ en nO o advi@so ontaarp o raaltsotp t

okarstroot

t

l5l 641f 贸m ioorlon

@) 44\-495474 fox 045 424152


ryorlÍyiiolheropeul I--r-Er

IIIIIII III TITIT

I

IIII

:: --r

I'E -I

:::. = I r!---r-

I.IITI

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergometer - Ioopcorrectie sportmassage n en ban

Illedisrhe §porlbegeleiding Heerlen


50

De spieren Sebruiken de voedingssto[fen die uit het blocd verkregen zi.in en geven \{eer afvalstoffen terug

aàr het blocd. Deze uiLwlsseling vordt bevorderd door de aan en ontspannin8 van dc spicr:en, Tijdens aanspanning vcrhard dc spier en zullen de bloedvaten dic door de spier verLopen IeegBcdrukt \rorden. Ti-idens ontspanningza-L de spier verslappen en kunnen de leeliSedrukLe bloedvalen

\íeer volstromen. Dll is de 28.

Poml)

rerkin8 van

de

sPleren. Een van de afgegeven afyalstoffen is melkTuur. IliL melkzuur geefl in t.oenemende Lronce.ntrat ie een remnrinB op dc prest.aLie er Beelt bijniet. vollcdige \,er\,ljderin een t,erharding

lan hct spierueefsel

.

Dil. niet of onvoldoende v.rr,,,i.ider,"n \,an heL ne-tkzuur gebeurd !.n1. ti jdcns hct ein(lc r.an de sportactiviteiL. l)oordat dan lreer vcinigcr voedingsstoffen nodig zijn zal de blocd.irculàtie snel afncmen, maar (1e spier

blijft

lanBer act ieJen za] in onvoldoendc mate afvalstoí Íen kunnen ve!\,i ider on. Dezc afvalstoffeo worden jn dc cool-dosn fase grotendeels ver\"i.jderd, irrilar er zaL alti.jd een restant aanwczig blijven, zeker bij een verwaarloosde cool-.lown Blijft nelkzuur iD dc spior achter d.tn Seeft dit een verharding en ka]l dc spier zijn Íun.rtie, nl . a,rnspannen niet meer verrichten op de verharde plaals.


zo'n verharde plaals in een spier za1 de bloedcircu_ 1at.ie slechlcr worden, vaardoor de verharding zich kan uitbreiden. Een beginnende verharding js goed d.m.v. sportmassage weg te nemen. Door verschillende jntensieve nassageLachnieken sordt de doorbloeding rond eo in de verharding gestinuleerd en worden de restant afvafstoffen verwÍjderd. Bij hel verwaarlozen van verhardingen beslaaL de kans op een blessure, omdat de rest van de spier dus \ràar geen verharding js de volledige functie moet overnemen. Hierdoor kan er ievccl belasllng ontslaan op de pces of spier pees overgang. Voorkomen is nog alEi.jd beter dan gcnezen, vandaar da! een sportmassaige uilkornst kan bieden. Er moe! cchrer ook gesteld worden dal niet iedere sportcr 8e§oe]ig is voor het krijgen van verhardingen. Ron<i

Dit

]osmaken van verhardingen

is

maar ccn van de vele

funcl-ies van de sportmassage, andere zijn bv. ontspanning of stimulerjng (vlak Yoor een \,,edstri.jd). Tevens Íroel gcsteld worden daL na ecn eerste sportmassage een loom-Bevoel kan ontsLaan, Vandaar dat het niet zo zinvol 1s om vlak voor een \redslrijd voor de eerste kecr ecn massage Lc laten verrichten. Liefst a 3 weken voor een §edstrijd, zodaL de evL. neSatieve reactie niet nadeli is op het \redstrijd gebeuren, Do kosten variören ln het algemeen lusscn Í I5,- en t 25,-


52

@.Ícoó;! -óóoaNmcr<r!o@

B;ei3cs3àBg3;

-il^

-sL

§h .}L rm -ïL :+t

tóLo(óoo@!o

€Nar<o(oN@ó

o!o(o


?E<U)>Clr)7SO>>> ó rÉPo B o --.l o P P = O <<f o.rBooP P o ÈI ..Èo -l oo B f n

orN§o)o')f!r.)

..,]

-.,]

a = =

NNT§OOG§

OuJrr!r\)! §@§6_ro

-s@

-)t É


É rp Di à

P

Ë È

É.!

6

tr

P n

n4 a,

,i

!r

ÈÈr<s

d

-m< 4

E

ii

*

!


Leverlng van: OÍthopedlsche kunst en hulpmlddélen

J. Stnrmon3

orthopedie

Tongersestraat I 2 621 1 LN Maastricht Tel.043-216773

24 UURS

GLASSEBVICE

31ï413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1992 nr 1  
STB Clubblad 1992 nr 1  
Advertisement