Page 1

ATLEïIÉK VERENIGING

Ito

t 1selry.5

Sport en

Trimclub Brunssummerheide


:.'\,Nr\co@ \orJóN<@N lNiii

l\ O,O/

.oo

o

!1 ul\Í ul !M \r\r\r§\Í\Í,J

rÍ -ó ri 0/ :C

r+'r+r(|q .r!Lr É{í 'Gfiic6 OA(Jlili l+li è!É 00@00è0 '-l t{E É!E!! O é.Fi E ë E ë

0/

-=^lOÉ(.)O -ÈtaQEíoEao I lt tttt óNaoÈNN iFrr+lrfrè\È

l0J r)

v)

É è0 .d

,r{ E

,

>

v1 I Fía \o

'r1 o\

.rr !

>

= o 6

d

(!6(EEL F.írLFlÉOJ - o6È O D !rO É o.ll o(a oJ.FÉ É o E oD.'.1 LE É OJ O rD r, Èi O o E E È è L' íj.t a =(,é d ÀiÉ À.È()atiao..]

È

Eo

4 '.È L a o >

r o ,o ,

a 4 .JOOèo l,J

t. tr 6 G E ëo

ÈO d L l.oa I Jia (J O <èr r . oÈr >È @ '

l.OJ r\t ÈN

!'

Èl E .É .r '-'rr

a?q.àÉ ..! É,i o É rr* LuirooÀi§! ! oa . L !ooÉo5trloÈ ti É ! è01J ri o

o È

N E.< ldo6È öo OO0l

È!o É li!

+r.- tr0r É o d.ó l. ! o a a F o or a . ltt a) o .osr ! ! (n r ri ! rrGl!O!! < ! sirE -ó

§(49=

ÉrLc jg tl'*ó. ó l)oc

>l.aJ

u l..d = -é ó O= 6 O=iÈ È: e >! I o.!/ , a CÉ É É L c.)ÉFiE<ECj

É.É É!)

Éq{ Fl. èar .- o ó

i

:..

,;

-,

\o < ra = . Èi' O.

i'1 aó @ÈN\'

.o _-g?!

C)

-

S ; , (J !

\raiaactalatr.i \O\O\O€€oo

.

,r4 cr

0l

À

l /r

É

E

. r! G li0a 'É E

€c *JESSjS rrrrrl ! &

li

.. d ri l! Cr È

à 0J = d ! (J

í.) . F. !lÈ ! érr ! o tAA 6-E

o'i ! tI'J(' O dr =.0J E ! <.oJ0r.r E - o ECr!-à . u

-É 0r

ó ! il

.. Éa

a

É4..

lL qr'- cr.c tr0) E -'-t!! i - rr É- !> 5 0r

rr. o o

o E E !:róc P.Y c o (!

o!> c, E rr Éop0J0J rr lr o rr > oo.É! o o !0)!(§ co(Jt O O è0O 0) èac > r-.r ri c. È !!-

<É ooJc..!


REDACT I

E

CO}TII Í;Í; IT

Lcl Schiks

Arnl lir.s !:i

\ l.rlrr)p

Uiterl ijkc inlcverdatum kopiJ: 22 lL,brrrari ri.s. ri.l Ànfelres Kor,fp.l 'll. a,ll2 \tl L:l(l!rr.t. ll(rt clubblad verschiJÍrt 5 x per .jaar, INIIOUDSOPGAVL:

liir!. 2 r t i '/ ll l1 l6 l9 2l 22 2t 2) 2É, 2/ 28 2, IU 1! l6 JB l9 46 4l 49 5ll 54

lr(tcst u!

LlÍrLjE,rÍeIp

\rf ri| rr.LrL,r' r.orlrllrr l1l .le J.ra ris.irli0rl llÍ:laÍrl< t rp.]l.iirrri LlilsL.,!L tr.1re r.rirtlron

tl;raslr

l)!.rars.loor H.r.rs e I t llrLsl.ítL, r Ha.r!-.lt ll;rirtlroÍr \,.,n.,tie ll.l!c Íra.:iLlrr)r l.hl l)r, Zer,.rrlre!!ÈlenLtLlp llal,,e na rai l[]r r llar!rntell

r

r.l

(lotJr:

lri

Theo 5{rhrror L s I

rl Schiks

1j rkenboeq \iI r.iE a rdag sl<a 1e n.le r liarathon Rol l erdam

Ld

arathon tien ccÍrsctrappel1.jLie Lénqe durrloperr Lllubr-.i s maraihon Berlljn \ran de Il-.d.rct1e A l.l.rmcnc edenvt] rqade r r rl g BegroLinq 1992

Lor van Hrarcn llrÉo Schmei ls

!oorbereidinq

! oo r .laa rsn

5ch 1k s

heo 5c[]ner

L

ts

veneÍneÍrt encomm.

L

icn

ínaÍathonJ ubr l

arls

liclroord buiten de Cooperbaan Jeuqdbullptln Slard vaÍr rakcn loupcrbèrn \ l cLrL{e clubledcÍr lirzocht, qeTocht, .l-.zocht. Bl essurepre\, ent i

-.

Achrll.spocsLrlcss!re

lluub Neelis

td

Schrks Ed Schrks Uor Robeerts

ie v. d. H.rrie v.d. llarr

Laar Laar


2

Van de "nieuweÍ

Voorzitter Het za1 voor nij wennen zj

jn.

even

In het .leLr8dbulletin hoefde ik nooiL serieuze laal te gebruiken. In

deze

rubriek, die ik

toch ook ln elk clubblad wi1 lalen plaatsen, za1 ik

ju11ie op de

van

hoogEe houden

mijr aktiviteiLcn, dic ik als voorzitler

Zo .u11er de kontaktcn naarbui moeten wo.den.

ga ondernemen

ten toe weer opSevr:jzetd

I)e verlichting moet aangelegd worden en ook zai nog het cen en ander ondernomen noeten worden voor een falsoenl i jk kl ccdruimte. l,n zo ziin er nog meerdere zaken , te talrijk om op le noemen, die aangepakl moeten worden.

Ik hou ju1lie z.r goed als mogelijk

op de hoogte.

Voorts zou ik van de getegenheid gebruik v1]1en maken om onze rroudr'-voor2itter , Giel (leykers, te bedanken voor zijn i\z.et b:innen onze vereniging. Het !ías immers onder zijn voorzilterschap, dat de nieuwe Cooperbaan we.d aangelegd en door zijn j,nzet ?'a7 naar iilte \iaarsch jjnl ijkheid ook de verlichting aangelegd Bovendion gestuurd.

heefl Giel het besluur ook nog door een crisis

Minister Presídent 2ou zijn opgeslapt; Giel niet, loodste hel bestuur door de ontstane crisis heen.

0rrze

Giel,

nogmaals

hartelijk

dank voor

je inzet.

en


ook Albert Verbunt hoeft het bestuur verlaten. r\1L,ert, vaker aangedrid a1s de nieuwe voorzitter, Saat de kontakten met onze sponsors \reer naar een goed ni veau brengen. Sinds her vertrek van fred Stratine is ook .leze Laak eigenlijk in het vcr8eethoek.je geraakt.

itberl vond, dat het da. nie! meer noodzakelijk was c,m in het bestuur plaats te nemen cn ver\risselde zljn stoel mct ílie va. Cer (nauÍ. Alberl wil ik via deze weg ognraàls bedanken voor zi jn inzet. bij onze vereniginS.

Ook

ZoaIs ik l.i idens de algenene lpdenver8adering al verLelde hoeft niemand barg te zi-in, dat het onze jeuiid s.lechter za1 ver.gaao.

lilet IIub lÍeltinS aan heL roer bpn ik ervan overtuiBdr dat de ieugd een roosklcurige tijd t.egemoet gaat. Ook met Ger

(nauf hebben \re een zeer "aktief iemand"

bi i het bestuur naarbinnen 8ehaald. lli i Baat de evenementen / kedslrijdkoÍ,Ínissie vertegen\roordigen,

r\ls laatsle

persoon zou

lk

onze secretaris Jan Van liees

en noemen. ben onÈzettend

wi 1l

blij, da! bii van mening is veranderd, in het bestuur is aangebleven. lrant ]a!en !,e eerli.ik zijn; l{ar flroelen re zonder zorn manl Ik

en derhalve

Norton; i\íet het huidige bestuur Saan rre Segarandeerd cen goede tijd tegemoel en ik ben er van overtuiSd,dat nret dit clubJe in onze missie zullen slagen.

\.Íe


BIJ

DE

I'íISSELING

t a

+'+Í#

A1ríeer llgt er een j aar achter ons. ll]at 12 maan den geleden nog als een pakket plannen en te re afrseren taken voor ons 1ag is lnmiddels a1 neer

hlstorie

geworden.

Het afgelopen jaar is een blJzonder jaar geweest De opening van de Cooperbaan vormde een hoogte punl. Daarnaast eiste het Voorzltterloze tij d perk onze aandacht op. Het Kerstfeest en de Jaarrvisseling geven dan ook aanleidinq om even teruq te bfikken en de bafans op te maken. Tegel rj kertlJ d echter stellen deze moÍrenten van overpeinzing ons in de gelegenhetd om ons te bezinnen op en hoop te putten uit de .oF,ot\.

1_F r,p -dar. -- ^.- fr iss. liet BestuLrr van de Sport en Trlmclub BrunssLrÍn_ merheide iJenst U allen, goede Kerstdagen toe. Voor rrat het nieuvre j aar betreft hoopt het Bestuur dat het voor lJ en U\n, gezin of partner daad vrerkeliik een qelukklg Nieu,,Íjëar zal worden.

Landgraat, December 1991 Best,Lrur S. T. B


paramedisch sportbegeleidings

instituut Stationstraat 46, 6411 NK Heerlen

consulten ui6luitcnd na afsprazk. Ukunl individucel een afspÍaak maken, maàr wij ge\ven ook groepskortingen. Bij groepen 8Ío !eÍ dan 15 personen komen wij naar u toel


Geevers Auto

origineel, im Geevers Aut

sserie delen: n overzet vert op dit Het

GEEVERS: EEN BEGRIP!

ALMELO 05490-72125

VELDHOVEN 040-53í900 NUTH 045-244242

VIANEN 03473-76474

()l:lníl:llS CAR

R

OSSE RIE.DELEN

ROTTERDAM oíG4585833

ANTWERPEN 0&3257860


BEDÀN(T----BEDANI(]:-_ -BEDANKT- .SEDANXT-. -BEDANKT

ln)k in hei afgelopen jaar mocht onze vereniginB een berocp doen .p önze tróu{e advcrteerders. Zonde. d-c finànciëlc ondcrsteuning van hen lrordt hct reilen.n zeilen op financieel aebied ecn bchoorlitk

stllk Doeilijker. lrool. tocdoen van enkele cluhledcn is deze AroeD van

rdors zelIs uitgebreid. \ranaf dezc plaats dankt dan ook leden van S.T.B. van harlc voor ter ons liSgende jaar. ij spreken dan ook de hoop uit, mende jaar 1992 lrecr eefl beroep ad!:er tee

hel besÈuur en alle de sLeun in het ach dat §lj in heL koop a1le advert-aerders

II€t bestuur van A.v. S.T.B. en al haar leden maakt vanaf deze plaats Ècvens Sabruik om alle adverteerders een Bëlukkig Kerstfcest 1991 toe te wensen en zorel privé atsook zakelijk een heel voorspoedig 1992Op de paglna

hiernaast treft u

wederoDr

een lijst

aan

van al onze adverteerders, De pennlngmeester, Huub Nee 1i s. BEDANKT--.-BEDANl(T----BEDANKT.--BEDANKT----BEDANXl


6

I i

onzc adverteerders in 1991 varen:

I

* sportfysiotherap-.ut HARRY VAN DE LAAR te Heerlenj '! arito onderdelen GEEVERS B,V. te Nuth; ,' a'rto bedrijf ïIEL VONKEN re Hoensbroek; * bandenspe.iallst (ICKEN B.V. te Voerendaal; * orlhopedie JEAN STARI1ANS te Maastricht; sport-shoes ALL FDET tc Heerlen; Slashandel- eit schrild€rsb€drijf SJEF VAN 001J}:N t-. I-an d gr aa f; €n timmerbedrijf HENK DE HAAN te Landeraal; n'ets-èlwerkon V.D. KLEUT te Landgraaf; aannener.sbedrljf RIKSEN l.V. te Landgraaf; assurantio en adviesbureau E. (LEIJKERS t€ Landgraaf; VIDEO THUIS (gèbrs. Hof) te Heerlen - Landgraaf; c.r.i.è-. t..ron q \4lqcr\ .p , i me1; KRAMER SI'jO!T

t-è Landgraaf;

te Landgraaf; para-m.disch sportinstltuut HEERLEN" te Heerlenl RABO BANK UBACH OVER N0RIIS

'r node schoenen

HARRY CRIJNS

te Hoensbroek


7

STADSLOOP MAASTRICHT

IIALVE MABATHON Z1ltDn| 22

as

pÍ.en4e.a

l99l

UITSLÀCEI{ Seni.,ren.: l

11 107

lil

116 130

t42 r44 168 238

i)

1

359 372 439 464 613 140 642 196 813 823

Chil i

r\.Aquilar (ees lloven Jos Broerc i mond

S

SIB STB

tcegnansSTB

Eddy verstaDpcn

Sjef

Ilod i ilmont Rob Riksen

Iheo de Leeu\,' Luuk K-Linkers .Ios Du teweerd

S TI]

STB

Fran sVorage

F rank Eisenga Ger Sc haffhause n Sj aak Verh,.yen

Huub Culpen Hub Prevo JohnHof

962

Jov. Vlodrop John de Leeuw Ed quaedflieg llub Neelis llub Hof

119 L26

l,iÍnBudziak Hub Er k ens

Lfi'

STB STB STB STB

,Pierre

PÍu y

S1'B

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

STB S

re

rs

1'B

STB STB

01.05.43 OI.20.t+9 01..22.46

01.22.55 o

I .23 .04

01 .23 . 46 o1 .24 .19 oI .24 23

0i.26.10 ot.24.36

01.31.21 o1.32.26 01,32.51 01.35,07 01.35.53 01.40.40 01.45.00

0r.45.01

01 ,41 . 42

ot .44 .26 01.48.51 02.06,55

0t .23,12 01.23.36

ol

01

.26 ,40

.2A.26


Vervolg 346 349 360 422 4aí) 506 \21 620 611 752 143 771 1?,I 956 959 132 Ilames:

165 811 814

Ha

u

j tslaaen halve maraEhon lÍaasrri.h r.

rm v. Coor

Loui s Cordewener

01.32,04

SJB STB STB STB STB STB STB

Albert Verbunt liiel Vonckcn him Elcveld Ton Starmans Jan Manders J.de it hiII--m líarcus Iiicl Schepers r\lbert l{aessen .la c Senden Ger Itnauf [d Schiks llans Ypma Harrlc Vermeulen llerÍran Rurten Tonleistra

STB STB STB STB STB STB

Ria llulder Annemar ie Ypma Mi en Quaedffies

STB STB STB

0i.32.11 ol ,32 ,2í)

41,34,20 01.36.31 01.37.05 01.37.35 01.40.s7

SIB

a1 .42 .45

STll

01.43.01 41,45.24 01.45.24 01,46,31 01.46.31 01.50.21 02.05.11 o2.46.45 at -44.49

STB STB S1'ts

01.45.50 a1 ,4A ,22

0r.48.29

ï. V TORENLOOP Roermond -. ol I . loÍ) 0p deze 8 km liep, ja alreer, Kees Hoven een prachtige tijd. llij werd van de 104 geslarle atlet-Àn 56 ein een Eijd van 27.00 min. ,í;!

+;F

*;i

15 (M

)t+:F;l: )! )! )h * ri *

1.

Í.

WEGWEDSTRIJD

*

i,<

r.

* i! )i. *

*

Haecheo

(b) l5-8

'lheo de Leeu\r lierd bij deze L'edstrUd 27e e€n-a o ie-Tïf van 00.4r0.03. Totaal gefinishte atleten: 58

1n

I

199L


I DI.]ARS DOOR IIASSI L I

lirr,(laLl, l, rLil{rLrrr .t.i.. "ertr.k r(lndc rtl.Jtl u. Lrrf trurl (lF rÍ,r.lLlÍ 1. Írel.Je L! (l fa;r tlà:r.elt om dEel le \.rr rir'rlrl(t 5l.q Í,r tra.litrDnEel leírorde r lo.p: 'l)uars (loor

l!!s'rlt". ll. .h.uÍre rr ree.l irEt i. rl{.lrrrLkeliJk-è r.ul.. .,.(ltrl r.. t.rl Lrr]re \Í rbëlr,rrl r)l)|r'r! :1 il:illrfderr !Lror e.rl l,r,r.l nr)t (l| rlfl rrl, ie \,ersl.rne trtrxi)5.r l.ksl: l-lÍrtrct1.oLrrr Lrrlr br!( , /!(lrl .r r rL'ls !r.lcrs t)t/rt t)ati ir'( lrlsDriieer sieht.eeir(l arrrts lr,r'h:riiFr.llElul<kLrtk{,rinlrr .lr\(.rÍrÈ 1r,(Ii:Ir1É,t' rr(, r.r. lo.lr .r.,tt:riee. ll.jll rr. n.r olr tr.t (ol. l)ri!l]!rlírL|'ir I tlnlrli{r l. Íra! ri[ r.n l].rrt. r(,1l.r Ll,rrl1,r Lli,lr{,1{,ri (lr)!r .le e\-!13 r'r El] rrr llokr' .lklLrper plek h:r(ldl.r Lrlrr .l.r Ir /L.lr L lr:rrr:rnie p.!a. \.rLlàr. r,r! (t1 \1r rni.r,.rir r)l]./É lri:;!;rr. ,i,J!.rpri, (|1-ér r!r.r "er rris o\rr i:lr,li r1f,i. l.,rLi. l.rr!itr.s rr lr:rl.te Ha5.i.ll. llm 2.111 !. kl.rli tri,l fjtrrrlr:.rrlt \.,rr a. ! kn.. r"r.irrtr .t i'!irr.t Bruininkrl .;i l)Lri<r' pi1.!lrtrr l1r1i1ie. tcr rall LrLrr lal-.r l)íi,i.r1r.rl rl{, rrf.r':r Ir loopsil,rrr .ran dL, l, im. )il rrr.r!j .,cht 'dr.rar.l rlf.r lrrirrl,ll rirrl ue hL'trb.ir r!m{rlr.k ail. iririkcLstrirlerl rri lr.r ..r,ri rr r'{rr r)l re.-r.lrIc nallrrr re1 .rPr lilr/|r'li,.r {r,.(1. Llrrrt.. .lF .1.1.1 1e1LldÉr .lc roLrtÈ l..l(ls .l{r .trool5l:Ll (li..ollrL,rLi !!n beld! llnbLrrrler: l)oL-l.s1de. qoe.l r..r d!i re-'lur trrrL[icrE rrdcr r.cken.]. iUllk SIB-ersil Iln li).ll u. sl!rtte dÉ lr!1)till(rDp:.le hal!e m.rrallr(li. Hicrlu.t r,ras (ccs lrD!i1r. rrr)i al! rr llatrsLrit-ht, .je snelblLr 5lB er; l.l!. llok de pr'-.stetie \ior!rj. I L16 En een rrreirÍr i:r.r. m.r.ht rr relier z1Jn. "llLrl,b1--n loper's nLrl lanqe beneÍr d!rl t.clr .,.rf \(rÍrr.lirÍrL?'. (r.s f(1rnrLrleerd-. zr.in \,oor{rrlrlan.t .Ír 1i.lr prqen rani-.r: \u kurnen ze tenflrirrste rel ziEn dat 1k r,(,ri broer r.rn .lar Ho\rcn 1r-.nj. Na lrflDotr ran de !-.rr(lE.nde drie L.rperl .rJas er -èen dauer-.lld sanenzr.lr rnet de Detmoldloli.rrE L1t Drrll:rL:n.l en de BokriJklopÍrrs u1t Hasselt. ten (trool suc.es fr.s !xe!lrJeleqd r,oDr het gLrrengd koor: de 5IB!ln(l!rs! (l. l.\,. Llc .rrls ÍrolbLrkcÍrdo Llr rr.tent ld1cl \rLrÍrckeÍr. t'lel \.oe1 eÍrlrroLrslrsflre werd hun !r.rte lril: Zo'ne goele h.rlrl)on r,Ji J Ioq nret gehad. ten !ehore gebrachL. Na delc a'rbadc er(l incrlirl !laaflrs brert.je op de gezondherd \rën Lle Lop-.rs qerl.onken. tddle \,.rrsiappen liet zrcrl, dat tjil nret ,,.

ó

l

I

':

I

ol

lta '''.1

"!

1

al'a

i


10

!!rr d)'afk t-. L,oorzlen.

Theo SchÍneiLs, in dc rol !an spreek siëlmeester, dankle de thulsploeg eÍr nodigde dc EokriJklLrpers irit v.ror een bezoek aarr de aan.rLaëllde (apellerbosiDop, or daar te lopen err Lc genieten \,an ljen heerlijk t rr burgs biDrLJe. l^le!enÍr qrooi sLrcces ur-èrd noqmaals door hLrL qemenqd zangkoor, maar: nrr met r'-.e1 h-.ter qesmeerde :iiemrrÍr. rn-.ni! Lied len qehore qebracht. Alles b1J elkrar'

!',as lr.i een z-éer qcslaaÍJde dag, waartri.l weer eens !'rei'rl bc rezer lioe !root dt] qe1c1l1!h-.id eÍr sranho.lqlrcid hrl de 5ÍB k:rn 7 i.lrr.

IiJINDPAKKEN

l)e tir a All lect .lleÍrk SLeyversl heelt rlch tr-.rerd q{:l !oÍrd-on om noq L:crl al:]{rlàL lrrrnclpakkL-n tp 1-.vorcn \,:n heL mrrk llorl HjLl. Dc/r-, pakke'r L,v.rrclen reeds rlooÍ ?o'n t5 ll.

aci !o(lIagLiÍr. De wink-.LNaarde lredraagt ca. I 2r1!,-t)e priJSl:lle de 5IB-l-.denl.lrenen te LretalLrÍr bridraagt t l4!, ot nrr Loe h--bben 17 leden te kcinell leqelreÍr om loor het r'lrndpak iÍr lrarmerkinq te komeri. Bi.i minrmaal 2! pakken Ian L!i bLrstel i llq ovorge!aaÍr urorrlen. l^lrr in.l-.rcsse troelt kan contact opn-.men met Ger (na!f. 'rLr! U1.l bestellillq raat op!evei I (l{, L, XL, XXL) L

-o-o-o-o-o-o o-ojoSLItATSH

tRIS

De t1rfira Preters-Dortri (ons

lid Herman Rutten is hier bo .lri.lfslcidL-rl hcolL ..i.h bereid qevonden o r éan SIB-leden s!Jeatshrris lo ler,(]rcn \raír heL Ícrk Hanes voor de prrJS (wrnkelwaarde cë. l6tl,--). !an l2L, 57 Lederr hcbbcrr te kcnnen q-èqeven onr voo. h-.t suJeatshirL in aan rerkrng te komcn. Plocht-.n -.r nog leden interessc

h.rbtr-.n dan kuinen ze

Llr.t

b.st-.llinq

conlact

maat opgeven

{:rpnemen

!

(11,

mel Ger Knauf.

L, XL, XXt )


DWARS

,q

Z O N D A {]

"\-

.,.T\,U § ,t\' zU 1l okÈober 1991 \\\' n\ .\§^5'

HASSETÏ

ND.S

. §§§"\oo

B' i)

:r§^oN

s§"§ 'r,\.

! (Il. Bij d.z. ittstrnd k(am Pirlrick Bruininks àLs cc.sle STB'er :t..rf in nr)oi.r lrjd !àn 20.5:l en {) min. lal--r rolCd.l Ir s!:hilnl l)rl (l.r Ialxltjc Bruininks toch lalenl re

I)E IITTSI,AG

1 [rldr

( IIEREN

)

Stcvens 142 P:rt r 1.,k Bruininks 420 Huub Driesen

Belgie

00. 15. 1l

STB

00.20.53 00.24.51

Suzie t'i.jskens l') Irieny Crombach 94 Carla Bruirlni(s Ina Vermeulen

Be18 i c

I

r\ant

al

d

eel nemers

bij

51B

(DIllES )

00.19.25 00.25.35 00.26.18 00.26.21

S1'B

STB STB

deze

5 km : Heren

655

r3 ru. Wle anders dan John Hendrix kwam

hier a1s eersre

STBrer


Na ccn tv,,eetal mi,Luien gevolgd door Hub Brouwers die

steeds beter begint tL: draaien. is keer terug o! het \,'edsr.Udtoneel , na blessureleed ticp hij in Hasselt toch een aardige .lar.:nlang Lrjd en L,crd derde STBrcr. ook bij de danes werd fLink sLrud seleverd. Rr.r flulder kriam a1s eersLe van her zestaL SIB-dames oler rt., slrL.ep. ook Mien Quaedflleg uas hecl tevreden ?il liep mi.ulcn s.nc11er (lan her -jaar erÍoor. Ook Harm v.Goor

DE UITSLAG (HEREN)

I i'larc Jasp.rrs lLl .lohn ltcndrix ii I llrb Brorrwers

llarn v.Goo. 151 Ii u.l Hartstock lÍ,.1 Sl ef Rldderlcks l:,:l S jaak Vr:rheyen I ó i'heo S.hnreits 2al .lar i{andcrs

lln

i tas

00.r+1.19

00.48.27

STB S'Its

00. 50. 50

00.;3.34 00 . i3. 56

I /L:J

4b5 Nurb N..elis 19 I {lc.r lira u í 504 l l bcrt I'Íaass.n 529 llÉrÍnran RLltten )ll(l l'l ie I S!hcpe.s )l2.lan 11ul d er -r47

['im lor.n(]s.l

rrc Vernrcul.rn 7:7 ['ie] Voncken 6l

ll

IJar

SB STB

00,54.36 00.57.00

s l'tl

00.57 .oiJ

s'i'ts STB

00,57.l8 0l .0i.l7

SIts

01.01 .54 o1 .02.14

SIts

STB STB

sl

01 .02 . 58

0l .02.59 or.03.02 01.03.53 01 .09.35 01 .09.I / 01 .23.28

rl

STB

SlB STB STB

S'IB (DAMES)

I l7 l9 2l 4/ 67 7'l

Licre Ria

Palmans

lt1u1de.

Lily llof Iien Quaedf Lieg Lar ld'e\.r Pa tricia Wennekes l{oniqu.r Voncken

00.49.35 01 .03.08 01 ,04.31 01 .05.03 01 .09.32 )1 .16.24 al .2).',2)

tsefg1e STB STB

S'IB STB STB

SlB

,\anlal deelnemers bij deze l3 kn.

:

ileren

759

llames 73


13 2

-l

ï.

Dcze L,.,l5trlia st,rnd in heL Lckcn !an t\reesLfijd russer rces lloyen .:n lddr- \rerst.rpp.-n. (l].,s rli1, rn.r'ï.nt(n,l in een blotdvorÍ sr.rckt uon deze strild nxrL rurm 2 minuLcn Ian llddy en Ii-èp mete,an een ricLr! I']l? ziln tUd:01.18.51. (Lassc 0p de L.ratste hondrrd m.t.r r--rsloes Flddy 1rt cen alles .,f ni.rLs sl)ri!r rlf ro.r li.J! l.)rrcníl{l llar, ,., CriJns {,r i(,rd t

r'r,cd. SIB'r,r.

lir.ns \,rraBc lr l.ors IirL-!k.rlr I irrren É.rl eet] Lrj.l lli.l(). ,,ok .r'f rrr ima !r.fstriirl. DI] UITSLÀC

jtirni. l,jqn..l

I

115 It.es ll(,\.n 121 l.al,r Ïerstapp!n l:6 Ihar i. (lriJ ns

lÍ,9 Id Qurr!dftr.s l4t Jos Dut,:rcrrrl 216 l'rirn:i Iorase 251 lons Krrukels :i07

Ànd

re

llournen

'123 Jos Janss.rn 124 []er SchàffhàLsen

380 Loxis Cordulr.ner 429 Uior Log istcr 546 l)rc Schr ouíI Aanta

I

van

(HFrREri)

llL.l g ie s1'u

0l .03.5 l 0l .18.5L 01 .20.:lb

siB

stli

01 . 20.

!l

.23.

I7

s18

01

STB

ol.2:.29

stll S]B

0t.26.0d 01.:6.17

S'IB

0r ,28.35 01 .2q. I 5

slll slB

o1.29.r1

STB

S'IB

01 arl

STB

01.39.01)

deetnemers bli deze 21 ksr

: Hcrcn

. :11 ,

tl.

.4

)

5l

ó94

Dames 2l

-tíffirfrt


l4

6. Okt. 199í DiesseitsJenseits-Lauf srand:8 . 200 meler 1 deelnemers: 83 P laats: HerzoScrrath Af

Aan ta

Uitslaaen:

rll: i14

i-l

ll

:

:re plirats

Jac

Verheycn

Slll

o1)

:

l€r p 1:rars

lJrm

Budziak

Sl

00.29.3q

l!!! , 4" p1,ars :i<:r

John

;i:: :i::: ;i<:r;r )i

Smeets

,,. r,<::< )i<:l: )i:

* ri *

:i<:i< )i<

E

STB * * )l :!

00.:lJ.l/

:11:i:;r

MARATHON VENETIE

l'lnr lludziak h.efL schijnbaar de snaak te pakkcrr. lJa erv \ork sto d Veneiie op z'n narathonSrmen ner cnkclc atlelen

van Achilljs

lop vertro

Iij naar deze waterrrkc sLad, aieen makkelijke marathon zoals lale. b1eek. De temperaruur was aa .le noge kant (24o) ' Ook het parcours \.r.ts zeer selectief. Ni1 kilonr.rtcr 34 va;rr zoals ie.lereen weeL de

màralhon pas echt beginl moeslen de.lllelen een 4 kIn lange brug over met wlnd legen' In de laalst. ll kn zelfs over een soorl pontonhrug \!aar je !ot aan de enkels in hel waler liep. '1'enslolte lagen er op de laalste anderhalve kiloneLer nog 16 brugeetjes mel fooppfanken' Dan is de wi nnende tUd van 2 ' 14 uur een klein (lok Nim presleerde uits!ekend onder deze zr./a re omstandigheden.


Zijn tijd :l uur KLASSI], i\rI Il

miDUtcn en 32 soconden.

2

M

!

IIier op de í-oio lrrifi tsu.lz iak mcL Bordin, Uuropoes en Olympis(:h liampií)('n op de narartron.

--""')

Tw

vz

Lnnodigiig c\p.si.. va. s.hiÈ.nj..

André Roumcn opc.int

óp andag E

Ccc.miE

./<

/§l

ar.6En!l ll4

(hock VondehEa!r)

Dc.xpqni.

g6p..d v.n

8

dnrb§.ndibs6rr@wd

t3 {ÍJ

uu

is

dccèhbd Vm 5 jeuui


5E KONTINU HALVE + KWARI N4ARATHON varv ECHT.

llifr w--rdcn gezien de moei tUke írmstandigheder r,,aarin SetopEn rioes L \,'orden heel goedc f resLaties neergezet. llaar liefst 4 S1'B'ers elndieden bf dc eerste dertig lopers. i-r dal- bii cen sLormachrlsc

llove min. 6. t)

I.2 min. volede John Hendrix, John kan zUn !,.,1 naL maken .rls (ecs volgend jaar veteraan trordr,ll.rar eL:n bcetje concuren!ie kan nooir k1raàd {)ok Raimond SteeBnans en Hub Heynen zat.n bi.j d.l .r'r:r I e derLig binnenkomers. DE I]]TSI,AG: Sen i oren:

It

llub Curvcrs (er:s IIoven Itainond Steegnrans

:l L)

H

1

)1

) to 2 6l)

01.08.20

STB STB

Lrb iíeynen

II'1i r ie

d.- BLock Dre Schroulf IJub Gul pcn

ohn Jlcndriri b llrouwers HLrb Erkcns

STB s t'rl S1'B

0t.16.32 01.18.;2

0t .18. !9 01.22.00

0r.13.28 0l .16,5a)

S'I ]]

01-19-21

I'B

0L.]il ,lLl

2(r

J

S

6l:.1

Hu

1La

ila

STB STB STB

I41

Andre Roumcn lii.m Eleveld .lohn Sneets L,ri I l en IÍarcus John Hof

01.22.26 01.24,14 01.27.00

1'll

111.28.46

t1P.

)1t) 2Ei l0E

rn v.Goor

s

STts S

1'B

STB

01.31.I3

01.38.47 01.19.08 a

r .42 .23


D{ 10.150 km. lliÉ.r ging de stiiiil vnl.lLrsscl Edd y Ve rs ta p pen on Uim Budziak. l)itnraal BinB lddy als eersLc o!{r d. Írni5h in rer trd !an v. Vlodrop liepen 0.k l,i ty Ilof .,n qoLrd.: ^nnelies r(:dsrrijd ondanks de oL.r.r i I ijke onstan L,en

Enkelc van de STB cracks voor de start. (J., ziet Cor gewoon denken: Urllem je ben e. ook n,el m.tge.der op geworden.) DF

lITTST,AG

Senioren:

I 41 85 90 14:

J.

P. Paunren

Iddy Il]rstappen Jos ilutc!,ccrd l ons (reukcls l'r!rns !orage

Belsie STI]

00.32. 5-s 00.39.55 0a .41 .44

STT]

00,4t.53

STB

00 .44 . 13


i8

50 1{l7 166 I S!l 211 lqi ) )l 4l,'\

Uimlsudziak

1h-.o S.hmeirs

STI]

00..J9.4

STB STB

oo .42 . L:l

STB STB STB

110.46.35

Jan l\landers .Jung Mainzcr (vet IT)STB PetcrJanscn

Jaq.v/d Schecr IJarr ie VermeLrlen l',or Rohcerts

2Lrl LiLy IIol ll ,{nne i i es

r'

sl

t

04,45.41 oo.45.45

00.49.40 0i1.51.00 00. 59. l2

ll

sTB Vlodrop STB

AO

.49 .25

00.59.06

.\:lr1.1 dr.elneners bij deze i 0.550 kor :44t) HERFSTLOOP I(ERKRADE 17'

!r

1- 1gS

1

(lJ.

l0.i)il ')l tE

1

im Eudziak

STB

.io11n Smeets

SI'B

Ii

00.39.28 00.46.1o

Allt l141 LL_cU!§!r!

llrri Ir .n/r, \.rr.nirti|q lrctrb-.| r",ro 2 te.lEn ! trfo \iutLers r_-n .1.; .l;,r s.c| tlrL. tr.r.].LtLt rlJn e| o.rk .le ac{_,ollodatie hebb{rI .í .r'r rc.I)illai ocrrrsU! t'. qe!.|. Ber.l!, h-.r.cÍr tretrb-.ll zi.h l,,.rrjd,1r,.(rr]ar]r Dir.leli) r.Lrr.suÍr 0ok aan STB-iodcÍl te qe!en. )r' t rrr.r(rsdLIrr zal clrie ar,orrrlen .n\,!LtL.Ír, en .Ja:.j .jLis Ltrent

L,r.rn.pÍrLsrurirrs Ll.r!o1qd te uo1.den. lot nrr Loc trLrbbcrl t,-., .,, F L ., t,, . -n. r

r)rrlrrL'1 opIcmerr

net tt1'r

KÍraUf.


19

q" !ere!!g!re

1c4l

s9!.

0p:onrlag ll rovember J.l. werd rn Ni lmetsen de Z.vcnheuvelenloop

fl[0ï

lL!l

"l)oeme

il{r ()r!.ni ser{rn.le studonrenvcr.nislng harl alLes tot in per f.kL i ! tereBCl d.

de

s'NIorSefs (,or tr8.l2 uur v.rrLrok vanal h-pt slal ion in S.haesberg lt j." r r( lrr irS N i jm.:Ber. lrl {rressant Scg.rven: rn.lLrsi.J )r.r inschr i.jfg.l d rror de uedstri.jd

'lrci nr{: is bedl orB Fl.2rl,

J,r Ni inr.,son ra',Bek.rnen hoefde je al Ieen maar de enormc slroo.r menscn te vol8e. r iihl rng u I r i ! .. r s i t c: i t .

Ik da( lrr {{ rkcl i.lk, daL het .er grole puinhoop zou !ord.f ma.rr hel 1plt( nr)v.r.Bcslcld. bleek waar te ziin. lf een sliorlzaal var de unr!.e].srLeit uas a11.rs k(:uriB rr!Édeeld. JaIrgcr dan Ll) minuten hoelde nlemand tc Ian de ander. karL !.an de zaal uerd .je meteen do kleed ruimt es inge lood st. VervolCens ble-"f le de stroom mensen !o 1ts.:n om zodoende automalisch aan dc sta.t te vers.hitren llt tas zr:lls.og.ef

hall

een goeie warmiril]-

frc.ies om 12.í)0 uur werd het startschot gegeven. ileL duurde .ngeveer .l minuten voordal ik onder het doek

doorlje!. Jlovendlen r.,as het een vreemde ge\,,aarwordinB om als enigstc STB .r tussen plus minus 4000 allelen te L.rpcn. Ceen bLauue Lruien dus. À1Leen inaar een .ollega, die ik fa een minuul a1 kritt r,/as.

eerste kilometer !,erd door mij in een recordtijd Om pr'c.ries Le zijn 1.4\ mln. .le leest het goed tleen drukí out derh.r l ve. Dr:

gelopen.

Ilet Irarkoers slingerde zlch door de bossen van

en Berg en Dal.

Croesbeek


?o

lle i)mÍteving was

gewoonweg schirtereníl sl ond aaIgegevoll.

Fllke ki lonrciër

lk voelde miJ ueer dr-ónsrp1l.hrig kanr íLe gcheLe leristrl-jd werd gelopen ir ri.jen van vier. Er uerd zelfs 8{:zon8en.

Na een kilometertje oI vjJi' kon ik ni-jn eigen renpo ltaan Lopen. IussenLi-jd vijf kjl.rmeter: 26.40 rln. ik liep (ius langzamer als mlln Lraalfjarigo do.rhLcr ', d. | ,. 'S .d .'' ' LFF| dp

l)

m()csten zaven heuvels beklomnen 1rordcn; atthans .u.tcDe..nr _\rng. , u J',,

Ik tlil nj.t

i).rB.rf

'n,',

opscheppen naar liep-. nen goed token

ik voelde atleen ats rorh; nier?

1k

l\a een Lrurtj. lopen had ik precies 12 kiloaoLe. gelotrer. Ik haalde dus in en uÉrrd ,el fs overnoedig. De laarsre dric kilometert-tes heb ik de blik op oneindig 8.rzet .n heL versrand op nul. lk heb geen publ iek meer gezicn. lli j de iinish bleek 1k de laatste meLertjes gevlogen t-o hebben sirnt :ik kwan uit op een tljd van l.i2 en no8 wat scconden. Ihr had ik blj de start noorr durven dromen

Brj

finish heLzeLfde a1s blj de start isatle akeliB t)erfekt.

de

organ

l^ "Frd èan rFr inEp u.rl. r' ,e "l."a egen inleverine van je starlnltmmer een

medaille ontving.

VervolBens rieer de meule volgen en trein in, zonder ook maar een glas bier te hebben aangeraakt.

Zie je nou; dat miste ik. Die

STB-ers in de kroeg. Miss. hien een I euk dee voor de volsend jaar deze \Fds, -i td Le hèloekFn.

kom,r

horde

iss, è Cor .

om


HÀLVE Ii4ÀXÀÍI{ON MÀR6RÀTEN.

jaar onderbreking door sponsorproblenen heeft Margraten op 24 Novernber veet z'a :-uàrathon gehoudén. Het \",as idèaal loopweer, droog, bijna vindstif èn dè garantie van een prachtig landschap. Er hadden zich ruj"m 650 atleten ingeschreven, waaronder een qroot aantal slB-leden, ruin 20. Een juiste opgave was bij hèt ter perse gaan van ons klubblad noq niet bekend. Dezé inforhatie alsmede de gelopen tijden \rorden in de vofgende edltle gepubficeerd. wèl kunnen \re vaststellen dat l(ees Hoven. onze vas gevofgd snelste man ,; ,lí Hendrixks en door John Bravo Heren ! 5 wim Budzi-ak, Na een

1'

I

STB-er kvam Jos À1s 4e de neet Broete over eèrstè s-ta 1 teririjl het p1ètèerd door gekon\{erd komst van Hub de binnenDe verzorging Brouvers. vanouds goed \,7aS alS de ohgevinq een geregeld, van het land, der mooiste meeste lopers tot dat de aan Daar lag het niet ook nièt a1s blevèn. tijden hun ninuten boven de èindfase, gedeè1te in bergop oorzaak het zvare gaat' van start vóór hij ledereen vant dat uèet parcours het q,ordt nen dat gezegd Er -Pssst!nabij caaier èn Keer met 600 m. hèeft verl-engd en tot ae juiste afstand van 21 km. èn 95 n. heeft oebrachÉ. Dus treur! U vooralsnog niet om de de hoogte,.!'e1l ichL {etopen tjjd, we houden U opvah febrlrari' klubblad íeer-nieuvl in ons de 31-jarige verd marathon winnaar van de halve qevolgd door Marc in 1.08.15 tsjech Jan Bician rt minuut' Jaspers oP dr iekwd


22

DE

ZTEI<ENBOEG

Met enige trots konden wè in ons vorige bulletin een lege rrachtkaner aanbièalén/ een gezonde sTB-farllilie dus, dit keer konen we er niet zo genakkelilk vanaf. Het is ,n ietsche pietsche stiller op hèide en lieg en dat betekent eer vollè

fappenmand, ofwel blèssures a1om. kunnen zien \,rie er zoal in de lappenhand liggen gehuld, wi1len wij de navofgende aantekening naken, Het is goed mogelljk dat er

Voordat julfie

klubleden zijn die lievér niet onder de paraplu van dé ziekenboeg in de aandacht \rilIen, dle zeggèn: rrHèt gaat anderen niet aan 'rat ik mankeerrr. Dat standpunt vordt en vol1e gerespectèerd, laat ons dat tijdig \reten, zodat deze {boèg gescrèend steeds aan zijn doel blijft béantiioorden, Dat doel is om kontakt mét é1kaar te beirouden, ook bij b1èssures, ook bij zlek zijn, om èlkaar te informèren en evèntueel een benoedigend woord of bezoekje over te hebben. geens2 ins De redaktie is er op uit on medic i jnman te ju1liè spe len, noch on

te

fevenselixer aaD Hal Dlt gezegd

smeren. hèbbende,

kunnen we met een gevoel eens naat lappenrnand ki jkèn,

ge

rust

onze

vriend PauI Prèvoc is de eerste dié er probeért uit te klauLeren. Hij heeft door 'n penicllinekuur de spieren verslapt én is daaron ènige tiid uit de sportarena. We misten hen ook a1 in de sportzaal. Kop op Pau1, ér komen nog vele runE en circuits, de zrraarste bewarea wè tot je terug bent. onze supersnelle Harrie Crijns nu gève1d door een

irritatie aan de knie. Een van onze trouve zondagochtend heidelopers moet door èen Piinlijke ontstèking èven rust nenen. Nog 'n rnaandje Harrie, dan is dat probleèln hopelijk weer voorbij. Denk eraan, je eerste training ga je

sarnén

nèt


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Boesberglaan 3 637'1 CV Schaesberg Telefoon 045-31 1625


schoonnoeder, en dié mag die dag dan ook nog var, je winnen. De volgende atleet in b1èssure, nogal boos kijkend, wiel Schepers. wiel heeft z,n kniebanden beschadigd en dan weten lopers dat het hardfopen evèn moet plaatsmaken voor revalideren. lrie zou èr niet van balen i,ÍIe1 I Hopelijk loopt het in den Haag niet mis, en heb ie daar alles goed geregeld. Sterkte ÍrielI i,le zullen Sjaak intussen we] 'n beetje intomenÀfs Í"/e dan onderin de lappenrand Sjef Hodianont vinden met een enkelblessure zou je denken, och

ja zo'n blessure bij duurlopers is niet

onge!/oon. Maar Sjef had éerst 'n hamstring blessure, is toen maèr L'at op de heide gaan voetballen en daar Pats! Enkelblessure. Nou

!/eten \de wel Sjef, jij als ex-voetballer, vilde nog snel een E.K. sefektie binnenhafen. Maar kerel die hamstring blessure was je zeker al!;eer vergeten. onze aktieve sportbege fe id sté r en gefiefde Ànnefies van Dijk tobt a1 geruine tijd met probfemen in haar rug. Daarom voldoënde reden or. haar vanaf deze kant een benoedlgend ,oord te qeven. ze vertelde ons spontaan hoe gecompliceerd rlrgwervef blessures kunnen z.ijn, hardnekkig en langdurig. Gelukkig is Ànnelies een bijzonder moédige n'erd en is ze op beschelden schaaf weèr met traihen begonnen. Letterlijk zei ze: 'rÀ1s ik weer eènmaal mijn normale trainingen kan hervatten ben ik zo weer op n'n oude peilr!. Dat getuigt van moed en doorzettingsvermogèn. Een voorbèeld voor velen, van harte betèrschap ÀnneIiès I Ook nogmaals onze beste !,/ensen en spoedig beterschap aan aIIe geblesseerden , ëen sneI1e terugkeer op de Brunssurunerheide.


24

VE

DECEI4BEF

01 05 rl6 1.1

13

l'lath l?lim

]99]

-

Smeets

Logister

Jan van Hees Sj ef van ooyen

'13

lalim Smeets

14 16

Fons Kreukels

ldrel Schepers 1l NathaI i e Starmans

21 2L

Ger Hamers Theo Vullers

30

Hèrry Vermeulen Sonj a lvlessing Nina van Vlodrop E d,,!i n Joosten

3'i

Eddy Verstappen

21 29

30

i1 FEBBUAR] 1992

lll

llaimond SteegrÍans

03 06

Harry Rurjters Hanm lii eldraaij er

o1

Faans Peters Jung'14ainzer Dré Schrouff

OB

10 11

L2

L4 19 19

20

Hub Gerets Fred lle ss i ng Joep Verreck Esther Verkoyen

Iris

van Vlodrop

23 25

Bob Riksen

2B

Laura Broeders.

Pierre 14!ijrers 2l Ine Vermeulen 2l Fred Strating

B.]AARDAGSKALENDEB

.rANriARl 1992

01 Jeèn StarÍnans 03 Jèn l,/eltrng 03 Stienle van ooyen 0B Sjaak Verheiten 0B 11 11 12 15 15 16 17 17 19 23

23 25 26 27 28 30 30

Harrie

Pasmans

Cor Bobeerts Sl oerd Ypma T1m triel

trng

Theo Schmelts Albert Verbunt Kees Hoven l'4ia Pëgen Jan Vlnk Rob Kooistr:a Paul

a

Jos

R1j ken

Vonken

GieI Bobeerst Linda l,Jelting André Roumen Ger Schaffhausen Anne Ites van DtJk Jeroen l,leyer

9!§rqLry1!SE!

!4\il

allen eeI llJlg dag en nog vele .jaren in

wensen Ll

goede gezondheld.

PROOST ll!lll


í

aPril

12" internati ondle

Marathon Rotterdant

1992 ln irt)r il is h.1 r'.er zover "flARATIION ROTTERT]AMI' c..n c!.r.,ment !a,rrbrj de SIB me.st.l !cr tiBL,nl,c.rdi911 i:i. Itit rolilr( nrl( deelnrrrnc.n diL 7rt er r,'el jr, z,r I t,r ci,n Irrsrci5 n( l 'rnderkom.n lt.r.rq.lnis.cI(i !olir .iirscn{, rl iL,de marath.rf r('rcr-l faIr h!t 8o.rl.' Iecr.at i.,1o,)|, il ic 15 km oyer rrlltl is clt. gorlctlre Nrr hel sr.1-1.' mirl.thonp.rr(:ours c.n rrr)k d.r nàralhon lNrlloen kriirr t 7 i. h had !.r zrmel d (lo.lsinBL.l iL't al l..n dl sLarl en Iinislr ook trrrr de Il k .!{,(lstJjj.l rrn,le mi,rilLhor \.'i!

jfi)r

I). rLrrrrLhon slart íro I1.110 uur. ll.L larcours i:l snel, r'Ltlk ,,n nrtrrrlrjk !crko(.rsvrr-i . 0.k h,).,ft La.s te zrin om to lr:rL binneD te kírorr'rr isi ) uuI. dc lijrlslinicl ,''r t"r , 1,J.' B.lrnariik - ' ,r r\\ -l o n. r ,lr i' Nr di. (l.tum ooet i.dere.rr bijna het dubhel. betrlen rI.í{r0.-. lis(:hrijven kan u iLeraard vi. ons uedstriid sc(:r.t.rr1.iJt. Dc trainingcn m.1 d€' I c e e n s c lt a p D c I U k e tangc 1,'orden op d.rze ornralhon alsestemd' duLr rlol).r m

!ror de d.rla !an doze duLlrloPcn 7i' dit bo.,kje.

elders

in


26 VOORBEREIDïNG

VOORJÀÀRSMÀRATHON .

Nu (1.: dagen a1\,eer korter zijn ge\"/orden en heL

ni.u\re -jaar voor dc deur staat, \rordr her u/eer Lijd om aan d.r voorbcreidinB voor de voorjaarsmaràthor te dcnken. l).r Jrcnsen.die nornàl iter m.r aij rrainen ( de srellcre groep) kriJBen de schemars rlirect ran rrrij , indlcn zij een mararhon uillcn lopen. d.r ov..ig. personen krnnen nji thuis bl]tl--n om L,en schcma. Ca jc met ..rn groeple sam.n rrajren voor (l-o nrarathon, dan is dir a11ecn maar toe Jui0p dic manier stimuLecr je etkaar om to.rh mairr ste...is di. kllomerers Le makcn. lIcL s(]h.rma b.rginL op 1:l .januari ( l, ,cke. !o.,r ,^

',.

,tl..n\

Ut, , ,.

0or ..1.

/i , lió aL g!:slart

mel

d. lange duurJopen. (We z:Ltten op r ond,:, de 2 uur ). Dezc serie Nordl- doorgezet net als"hoogLepunr" een 3 uurs loop te Nulh. lots vr]rder in í1iL boekje sLaan de exlacte data .n st ar lplaatscn Sctrr oon nier om mei nij l.:ontacL op te n.rnren. ttn bL,llet je is vol doende ofir s:rmcn cen schcna op re rnaken, en uitcr:rard ook voor ander.e vrager \il]rder uens jk iederccn een fijne kersr toe en {,.,n 7a liB cn boveÍta1 sport ief I992. Heel !ee1 looplezi,::r,

Cor van Haaren Vcl dbrand 6

6372 DN Landgraat


OUTO slalion l(limmenderstÍaat 95, Xlimmen, teleloon: 04405- l35g verkoop nre!w en gebru,kl rc k as occasons mer BOVAG garanrre . rLr i] rrroge lk rcDaralie en onderlroLrd va. a o Ínerkef

APK keurrgei s.lrade laxar es en rcoaralres 8P - station Hogeweg 70 - VoeÍendaal,

telelooí 045-751449

-

G,4SGí' -=m*!@


zoNDAC 22

GIMEENSCHÀPPEI, T.IKE

LANGE DUURLOO P

Dilnaai vanuir (llmnen. De j ongens uit ( I imrne n h.]bb.rn o.1.v. Ure I Ioncke on Hub Prelo uci,r ccn mooi.r rouLe uitgesti!peld 11o{rr

hrt LiJnburgse heLrr,eIIan{t. )rlmrrir I dc keus Lrit .en rou.e van I uur .r .,{,n var 2 uur. Cez j en d.r tiggins van (liormen z! ll er

er beslist enketc "knipiesr in zitren. S t.rrt. 9,{lO Lrur. Pl aats: lianr, ine T.rnnisbanen (lirnmen (omende uj t ri chting Heerlen rair r kerk v.rn ( l immen, voor kerk tinks dan !íeer trnks. :iirderhand ge legentreid rot ílouchen en lrri c l k.nnende zaI er ook ucI voor .en natje c. droosI e sezorsd zlin . Bij de 2 uurs loop gaat ecn 1,oleUae.rn mee Tot zondag 22 deccmber !!tl :: ,::t;ii:i:3 i; ,i rr;i<;i<

)i<

i; ii * *

à!

/; * * i.;ií

CEMEENSCHAPPEÍ,I.IKE I,ANCE DI'IlRLOPEN

S.T.B.

In rerbrnd met de i rainingsopbou\i voor màraLhon llotterd:rm zijn de rotgende eemee schappeliikc I Lrur lopen vasl ecs t c1d;

ze4del2q je!qè!

l

1592

Star L on 9.00 uur vanaf Llooperbaan Lcngte: 25 (tl ( 2 Lrurs I oof) Douchesc lcg.rnhe:id Tondag 16 fe brua r i SLà

rt

S

lB.

199 2

9.00 uur vanaf Emma-sladion Hoensbroek 30 liM ( 2,5 uurs loop)


Doucht gc1c.gi:nheid aannczig

Zondag l5 -maart- 1992 Slarr ,)a (l .lr{r uui in liurh (ptaats liordt tzt noB ad.-r bek.rnd gcmaak I ) l,.,nBl : l;i Kl'l i :luurs loop) Llouclr.gr. i i,;rrrlrr i rl aanwezis. ii.1l . jlol lrt IrcL Tiin dar op I I maarr d.r 25(M ,n.sri,ra::l' jrl iIr llLr.h(,rm-StaÍrn!:1n is, dan rordr .t.7e I LrLr. l,i,,l] !.r'schoi,.,n nààrzonrlag 8 naarr. l).2. lr)pcn lrordcn rillen Belor)en in rnL ll,,'1uurkni/uur. t)oh tlr: lopers dii] nieL u rln 'n rx.rirllror tc lopcr ?ijn ulter.rard tlii rlL, i(r!,.I lIngrr r1;rr : Lur rs alti.ld n.r!lr,r ,r,'nr,./ig, !a.r m.'n krrn instapp.rn

Ci,UBREJS MARIl'H0N BERLIJN

27 sepr.

.,en volg-

1992

Ii.]r.rls in lq.l8 zull{rn lie in l9(12 ecn clrrbreis rf i:r.,. c I larr I ]ler1iJn. ll.,l 'r ')\rorrlt eer 1 daagse reis, \,.rftrek op zàr.:r (l.r I : () sL:pt. r.n terugkomst o.Ddinsdag 29 scpt. 0t, rlÈ e.rhoud.rn algemenc ledenvcreaderj na (A.L.) .I rr . g.\- ..n d.. rc ii de.I te n,i il cn nenon. De kosten y.)or de busrcis en rlc h o r e 1 -;r c c o o .l a r i c ( :l o!c.nachLlrisen neL onrLrijr) inctusicf ercursies torden gcraamd op Í400,- per tersoon. o

rx

tn vcrband met het rijdig Icscrveren van d., hoiel acconodaric dienen we uiterlijk vóór I lan. 1992 tc !,'eten Ui.r definirief aan dcze rcis wensr dllcl rc nemen, ian daL dlegene dic zich op d-ó A.L. in principe opgeseven hebben ook deíiniticf meegaan. Io.rht de of de andef nrer nee wl1ten eaan dan zou ik dat alsnog ui11en weren. We nerncn


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G, KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


\roor aLlcr di., nj.rt op de l.L. aan\rezlg Haren of ne1 aanuez r g naLtt ".icl1 nlet hebben opgegeven en interessc h.rbben voor deze rcis kunnen zich in v..rbinding st e1len mcL Ger (nauf .

l)

L.

SIil 5us ri(:h1iIle

DE

REDACTIE ! !

!

BIRLr-tr. ! ! | ! !

Itl

,[ rI

Zo;rls jul1ie bij de jnhoudsopsavc zien ziJn bijnr alLijd dezelfdc menscn di.r ons clubboekje van de broodnodigc copy voorzicn. um een leuk en rnformatief boekje te kunnen samenstellen zren wij als redakrle-commlssie gaarne dat e. wat Ă?Lccr copy van de leden koml. D1l nag vanalles zijn, leuke beievenissen, rnlormatievc verhaler ook heefL het niel dirccL mel het STB gcbeulcn te maken. Dus klim in dc pen .n zorg dal de brievenbus van dLr rcdactio te klcin is.


30 I

ALGÉ11ENE LEOENVEBGADEBING STB VAN

Dc opko-.nst

I

bij

12

NOVEI.lBEF 1391

deze Algenene Ledenvergarjering

o.,,o,r

-o. ;;-.Io--r^.r.J

M;-

L.rës

-

iets stenrqe

rechLrgí1. ledcn, rncllusief 6 bestlrursleden. Alr{]u 1.1 m.l kennrsgevinq: l,,ltl lem I4arcus, Jos Duteweerct, iJtrb Cerr-1-s, Ton I,lrseró, Giel Kleykers, Jan van V1jet, HLrLrb Prevoo, llir Bercndsen, Frans Vorage, Hub Heynen en S.]enq

tlir I ,rur lnLer dirn geptand

tvas opende Henk Thl.jssen, alq de vergadering door eenieder van harte L.relkom te In TiJn o[,.ninqsiJoord qaf Henk aan clat het ongebrurkelrjk r-j rlal hrl d.ze vcrltaderinq qaat- voorzitLen maèr tÉ i_rijten rs.nr h-et fert dal er noq steeds qeen qeschtkte kandr.tè.t rs !olrr da frnkLre van voorzitter. Hr.rrn.r q.i hrJ een ko.te teru!b11k op hct .fllelopen se:.ei.. rnet spec1.le vermeLdjn! de opening van de Cooperban. o! za.*-eId.q 24 l,1.rrL. Tot slot,"refste Hefk iedrr..i ecn t.]: d. verq.LlL,rin! Lo-..

1.jl!

n.M,

,

llo fotirl en v.n de AiqeÍrene Ledr-nverrtaderinq d.d. 13 []ov. 90 verderc op of a.nmerkinqen qoedqckeLrrrj door !{]f.lader1nq.

lllerni vol..d. hel taarverslaq var] de secretaris r,ra.rbri dc , o' ol.,'s.! olè'r g "d ' oP lraan d(lol CÈ !,lethoLrder van Sportzaken werd aangehaald. Ver alea kl,Jamen Ler sprak€, het, voorzitterloze llJdperk, Cooper ba-!n, lrainers, activileiten en eve.ementen als.nede het le .l I"s . g p .. - ,qr')q dor. Hel lèarvclslaq van dc r,,cdstritrl secretaris omvatte het ver Toei om vooral t-]td1q 2tch aan le melden,ïet de voorrn schrrjvlnq. Br]sLolen \.Jès om van een bcstenlrlst af te Evpntuele nleuríe ldeeën

of

suggesLies

zrln steeds

van

overTlcht vén zijn of haar l.pen e.jstri.lden 1ncl. gelopcn tlJden.

!.re1<on. IEder 11d kreeg een

All.

iranr.reTrq.f ontvrnqen een

harte

financieel overzrcht over

de


)erlode 1990 1991, van de Penntngmeester.

..- r.W.ooo,ton.po.

30 09 1991. Verder r'Jerden toegelichl het ultgereikte finan cieel overTlcht. tJaar dit nadele uitleg behoefd,. ríerd dtl door de Pennrnqmeester durdeir.lk toegelicht. Hierna uas er npplarrs urt de zaal voor het vele \,Jerk van de Penninqrnees l.r tan qunsle van Lje kas. Dc kasconlro Le bestëande uit tlans Ypma et Thia Schneils bracht b1i monde van Hans verslag uit van hun be vrndlngen. lla rnlensref speurr.Jerk Was de conclusle .lal de boelhoudlng goed r È'r", ... o 5. ap è.dÉ goo' op of annmerkinqen te melden waren. De cornmissie complrmenteerde Huub voo h-.t vete L,rer k en Tijn eigen uitgevonden bockhoLrdkLrndlq systeem.

?fe

rl-n$!I]I !!IIl.i1€ bracht vcrslag uit via AlberL Ver bunt. Alle .ctrviterten van het aIÍlelopen jaar lrerden noq eens op een rritie qezet. De fieuwe plannen van deze cie. voor hct nieLrrJe Jairr zlJnr het organiseren van de Heideloop op zondag 17 l'/lei en de Kapellerbosloop op zondag 6 December 1992. Hlerna dankt Albert alle mensen dle zich dIt laar D"

v.rJ!.,,11119 hebben ingezet voor de commlssle en de STB. Hler

na

sluit Albert zr-jn

betoog at.

Het verslag van de jelrgdsp_ert-comÍnissie krvam uit tnonde van Cor Bobeerts. De trainingen worden druk beTocht en het gaat uitstekend brj de jeugd. l{egens te grote }eeftijdsverschil1en vJerd de leugd opgesplltst in groepen. Er is nog steeds een tekort aan begeteiders. 0ok blj de jeugdcommlssie zu1 fen 3 vacatures ingevuld moeten worden om aLles goed draal ende te kunnen houden. Ïot slot rnaakt Cor melding dat h1j hLrlp gaat krijgen 1n de persoon van Hub lJelting en dat deze ook za1 zorgdragen voor het jaarverslag van de volgende .l

aarverqaderrnq

.


i2

'lpnl Thrlssen brengt verslag !it van de werkzaaÍnheden aan

I op r-oJ. 'F' rqF'ooF' odr. HrJ 2al het kort houden omdèt hlervan steeds meldlnlt ls ge daan in het clubboekJe. Vermeldlngsr.Jaardig vras ook bll hem rlf opening van de Cooperbaan op 24 naart. Henk vraa!lL hulp en slern van de leden voor de vele openstaande punten die n.r:l !enrezenllJl ínoeten gaan t orden, D .. o. .g .oo. .. . .. r( -r g ,, oè-o..r r.t{l , , or bezr.Jëar aanqetekend door het I.V.N.. E-r zal hierover Een hrorzltting volgen op DonderdEg 21 novetnber om 14.00 Lrur in hÍrt- Gameent€huis. Het bestuLrr zal een afvaandigin!t stLrren.

H1ern. lisL Henk een pauze t.r van cil 15 minuten.

ll.l volllcnde gespreks _cn_ agendèpunt is de begroling. De Pcnrlngíneester llchL deze begroting toe. 0ver en \"reer !rorden vragerr gesteld en opnrerkingen getiaakt. l'iëar dit na dere uitleq bchocfde ,erd dit door Huub toegelichl, aanqc tist of opgevoerd. Hierna r/erd de begroting voor het nie!Lre .l.ar goedqekel]rd en vastqesteld. F lerna v01!t fet Jaarprogramma voor 1992. De volgende eve nÈ.nenlen en wedstrrlden k!.Jamen ter sprake: (apellerbosloop

op 8 0ec.91, l'JinterlEUf Aken 15 Dec., nieuwjaarstretten op 12 Jan.'92, mèrathon Parl.js 29 mrt. (vlö ABP), 4-daagse gcriiJnmarathon van 25 t/m 28 Sept. en in Okt. naar Hasse] bii onzer bevriende Bokrllklopers. Verdere informaties en medcdelingcn hierover zullen tlJdlg bekend líorden gemaakt l,r. heL clubboekje.( + Heideloop op zo 17 ller 1992).

Hct volgende lgendapu"t is de verk I eden

.

_

Coi Robeerts heeft zich kèndidaat gesteld om het Voorzit.l p op /t I t- ' '. '. Dè \è-oooor 'o oool coord met de irenoeming van Cor afs Voorzitter blj de SIB. Ev-oneens uordt accoord gegaan nret de herbenoeming van Jan ven Hees als secretalris. De post Penningmeester bhjft be hoir.lcn aan HLUb

Neelis.

Ook

uordt accoord qeqaan met de


,"d,Ï+il,

KICKEN

,wvl

EN IUJKEN


Je eigen sport,

je eigen bank

Schaesberg

Ubach o. worms

Eygelshoven

Hooldsl.aal 120 Op d6 Hâ&#x201A;Źugd6n 4

Hovenstraat 135 a45-31?A2a

045 352020

045 323900

BabobanH

El

Meer bank voor.le geld


33

rertrenoerirnq van Anne llarre Ypma cn Henk ThlJssen als Bc rluLrrslld. AanvLrlllng tn het bestuur kwam er van HL,b lrelirnq, irls v-erleqen\roordtget van de Jeugdspo.t-Cre (rn de plaats van Cor) cn Ger Knauf als vertegenríoordiger van .le l"ledslrrtd en tvenenlentencommissie. (tn de plaats van Al b.rl). Aischeid riordL genomen van Albert Verbunt als Bestuusild. Onder dankzegglng rrcrd hem némens het BestLrrrr en

de ledcn een cadenu aènqcboden.

fuSt"!"1lILlSryÈ1..Lq.. Uedstrij d

C

o!!ri i_s,11e

:

Jan Í"landers, Albert VErbuírt, Betnder Beuslnk, Jao lÍul

lleda

td

ktre

Commi

ct.rr.

ssle:

Schrk.s, Amelres van Vloclrop, Íheo Schmeits en Thij ssen.

Henk

Kès.onlrcle Commrssre: Ha-! Ypnra eii-narry Paas. Reserve: Sjaak Senden , 'O.- s. .è: SJef van 0oyen, l,Jiel Vonken, Ton Starrnéns, Pierre Starmans, Albert Verbunt en Ger (nar.rf .

JeLrgdsport Commissle.

eor Boneerti, Hlb lGltrng, Ilona Kessefs en Lynn de

Ley

!g!qYE!s, Voor de Bondvraag gèven zrch

op

l{ieI

Vonken en Ed Schrks.

tr"Jie1 V_onken;vraëgt zijn aandacht voor het feit dat de leden meer: zelf het lnrtiatref moeten neÍnen m,b,t, medede lingen van 2 trurtrainlngen, l,'Jedstrijden en evenementen, Deze komen te laat ter oren. ook de co8rdinatie met Avon, []nitas en Achllles-Top is aan het vervrateren. antnoordt hierop dat de kontakten naar bLri lllolgIlgl len Loe door hemzelf zullen worden opqepakt. l,Jatbetreft de

Dhr.


mededellngen van lange trainingen, wedstrijden en evenerienten zal dit in de toekomst tÍJd1g in het clubboekje ver meld !,/orden. Dhr. Ed Schlks; steft vragen m.b.t. de georganiseerde v/oensdagtralningen en het zoekraken van enige leden omdat op dat ÍnoÍnent geen goede begeleiders aanwezig r'raren. stelt Ed gerust dat er geen !,,rldwest-traj -D= !!gl?l!!e.l n:inqen gaan koÍnen en dat ook hijzelf als begelelder zal aanbliJVen.De Voorzitter geeft ook te kennen dat als men op een trainingsloop niet meer mee kan dit even kenbaar .ioel mEken zodat het teÍnpo blJtlJds lngehouden kan r"rorden lodoende kan rnet deze personen iekening gehouden worden

sluit de Voorzitte bedanken voor het door de aanlrezigen .t!L!E fglg3lglflg in hem gestelde vertrouwen, het ordelijke verloop en de !oede opkornst b1j deze ledenvergadertng. Hierna opent de nieuwe voorzitter de bar met de mededeling dat het eerstvolqende rondte voor zijn rekening zal zijn. 9t

llIg

Niets meer aan de orde zrjnde

Marcella

ik l)ah c.n:usjc gakr.,gen ll ij na?mctt ha dr

ltíotcclld is hel z sie ton Sle\hanic ?n dc dochÍ.t,'dn llarleen en Ger llontert.

7

nore ber lqgl

(;erurdsslraat 5 ój72 KH Londgraal


35

1

.贸贸4o贸-o

I


EEN MÀRÀTHON-JUBILÀITS.

Je kunt om velerlei redenen een zilverën iubiteum v'oren. De een heeÍt 25 jda- liet en leecl met ?1jn vrou!,/ gedeeld, fantastisch; de ander heeft zo,n zeltde tijd bij een en dezelfde baas gefanterfanterd. Mmm: Weer iemand anders verkoopt af die tijd kanaries en tolletpapier, terwljl er ook fantasten opstaan die af 25 parkeerbonnen \./isten te verdonkeremanen : I,]a.rr als je nu zegt alat er iemand 25 marathons, à raison van 42 km. heeft afgeroffeld, ga je langzaam toch aan de geloof\raardigheid twijfefen. Toch is het zol Het is echt getoetst aan de \'/erkeli jkheid en door een geheim ingestefde onderzoekskommissie voor juist bevonden. In dit geval gaat het om een 'icleane zaakrt, een pur-sang STB-Ioper, onze Pierre Muyrers- Àan hem is de eer, en felicitaties. Hij heeft in 6 jaar en 4 maanden deze 25 maràthons met succes uitgelopen. Prof iciat kerel : Overigens tiet Pierre ons ineten dat hij nog tot en met 15 december - Mittwintèr1auf - ontvankelijk zal zi)n voor kusjes en bloemen. À propos, naast het jubilerende karakter van 25 marathons ziet de redaktie ook een klubrekord van 76 maanden, dè tijd die Pierre slechts nodig had om tot dit resuftaat te komen. W-ie zal hen dit rekord ooit afnemen ? onze administratie heeft intussen een nieuw, verbeterd registratiesysteem opgezet en zal met haar geavanceerde apparatuur alles op de voet vofgen. Komen we nu met enkele cijfers terug bij onze jr-rbilaris met nog enkele tips over de zogenaamde marathon "cleane zaak'r. zijn 1ejuni liep hij in 1985 - 15 - de Crenslandmarathon ( 'l .25. i0 ) . De 25é marathon vond plaats 1n Eindhoven op f3 oktober jf. (2.56.38). r'l_.d


Tussendoor liep hij een of meerdere marathons

in Duisburg. Rotterdan, Maassluis, Parijs, Utrecht, Berlijn, Essen, Brussel, Frankfurt, À,msterdam, Monschau, Àpeldoorn en Bonn Het rekor.d van Pierre staat op 2.53.57 gelopen in Etten-Leur op 27 oktober 1990. Een supertijd zoals hij het noemt. Een ander klubrekord is om 6 marathons in één laar te lopen. Je moet toch wel een gedreven vent zijn om dat aan te durven. Daarom ging de redaktie op nader onderzoek "wie is toch die Pierre Muyrers". Íle kwamen tot de ontdekking dat eL vanuit het thuisfront steeds een heerlijke keuken klaarstaat. Vrouwfief lenie bezit 'n perfekte kookkunst en diè \rordt door Pielre echt gewaardeerd. coede kost, bruisend van energie en daar gaat Pierre op, lopen dus I In het dagelijks feven is hij bio-chenicus, en een goele, zegt men. Hij weet dus alles van stofí'isseling en afvafstoffen, wel1lcht zit daar het geheim van z'n sportieve potentie. Vriend Fierre is zeer gesteld ook op PR's préstatieverbeteringen. Ingewijden hebben ons verteld dat hij daarvoor z'n eigen nèthode heelt. fijden: dè rdce omgeeÍt hen soms een chemische atnosfeer- Het is voor de tegènstander dan noeilljk hem voorbij te komen, zuurstofbenauwte, terwijl Pierre zelf steeds harder gaat fopen door dit, de chemie,als voortstuving te benutten- zc' ziL dat in elkaar. Hoe het ook moge zijn beste Pierre, wat er ook gezegd \rordt, voorlopig ben je klubrekordhouder. Nogmaals prof iciat I


GEHOORD BUITEN DE COOPERBMN

Jan en Jef, twèe sTB-vri€nden trainen sanen.

Na

- Jan, lk dacht dat je mijn vr.lend eén h€lé tiJd .aast elkaar zondër te spreken, Je nog niet eens qeinforneerd hoe het met hijn zaak - o, zegt Jan. ik had daar helèhaaf gé6n erg in. het eiqenlijk n€t je zaak? - Jèf zucht trlestlq en nonpelt: - spreek ne daar niet van ! (ERSTGEBEI]REN

Een stel kleuters b,ekljkt een plaat van Xerstmis, ze zien het kindje, r,taria, de Itaar waar is sint Josef ? 'o, die heeft natuurlijk de ioto

ln de ganq van het ziekenhuis botste ee. verpleegster plotsellng tegën de chef-airs. Íoh, nijn codr'. stanelde ze,n íNeemt u Dij nlét keatijk.n rcoed, qoedr, zei de dokter. "naar voor'taan is de titel "profèssor" neer dan vofdoende.,,

\.\à'

, NÀ DE I,ÍITTWINTERLÀUF I xlant -.. ale bar: 'l.ten dat drinken van alcohol Barkeeper: 'Daar staat teqenover dat j€ tweemaal zoveel ziet.'

ging net zijn vroui"-tje haar Àken. 's Àvonds bezochten - Twee kaarten. a.u.b. vroeg Theo. - voor "Ronèo en Julia"? vroeq de man achtèr het 1oket. rheo en Trui, klonk het - Neen, voor nij en nijn Theo

ze het lheater:


39 S.

I'.

B.

.IEIICDBI'II,ETIN.

tree. met I)aar zi jn 'e dan Loch l'ln hrrL sLaal ons jeLrgdbulletin; o.,k nog boo.devol met nilrukL j{rs.

ll.L is r r ouwens kel d.r LaatsLil k{rcr. dat het buLlelin var nrj i komt anl IÍub ltielting , de nieuue ví,orniar blJ de jcusd, Baat de7. taak van mi.l 1ie inm,.ldel s ,,c1 Seho.rr(t zLilen hebbe. is er het .en er ander veranderd bi!nen heL besrurr en de -jl]LrgdsPort Zoals

jL,I

lhrl) grrèt r.rmcns iul li. in trcr besluur van on".: vcrenlSlItt 7rLl.n terui.jl Ikzell de loor2ittershaner van Giel (l.ijkcrs hel) overgcnonlen. Julli. snappen ue1, dar nièmafIl ons rog ieLs ltan miiken. [rc mog€'rr rusLjg spreken van ']en .(,u1, brnnen hL-l hc'sLLrrrr. Daar l)i.l komt oot( nog' daL "íl.r,rl 0ln (ler (nauÍ" de .r\en-'m.rntenkom0rlssie binnen het hesLuur Bail ver 1 eEenwoorrl jScn t)at is vol gc s íni i cÈn goede ,a;k. rant Uer z.,udei ,"e nog weL eens nodig teestje 1c krrni.,h he|tren: lL is het

tioerl; genocg over hel besLuur v.rteld;VoLgende zaak graagl 0l'7 der:.'mbe. a.s. is het dtrn to'h Tover' Een (:lubreis voor de jeug.l. Dal is lang geieden' Ile la;rr sic keer. dai: ik nri i kan her innercn t sas het bootreis.je (,p d.' 1'1ads in l'laasLrichl en een bczoek aàn de grotten jn de Sl . I'ietersberg.

ick hebben ue loen de hele lvaas moeten paraplu van Cà'la Mever te Tocken' de aidreggcn om .lcr"cii-L,errl to.rn :rl s schuLdige aange!{ezen' Achteral maar goed .rok wa.1 andcrs hadden i,e n'roil zo'n prachliSe i,oor r(,.:ht kunnen maken. Ik ben lrouwens benièuwd L''al Sanrn met .lo Ei


40

lcroen d,::ze

reis gaar "regr:1en" JLILíe zi in sewaars.hukd

i,ls al les go{:d BaaL kunnen we eer} hetc niddag c,nder 'I'rot)ischc omstandigheden doorbrengen. Je kunt er rn "Ilubbelbadr:n" cn nog meer van rorn Loestanden. llc llec trainsrers va. ons, Ilona en Lynn, Baall r4... ln heL volgendc.tubtrlad zal uirgebreid hierin op wolden LinÍrer í)nze jtusdsroep is er no! iers srerk veranderd. Leirber er ..rn kompleeL nieuu; Iichtins bi jHekresen.

L1e

. , .,nJ,n

Ld,e FF;r

d

rL

". l).7oeler en d. train:Lng yan Ltona en Lynn L,j.j Le,onen.

I('zlct hier allemàal nieuwe gezjchren Tineke rr Anneke Xremer, Bart 'iBoos" (reukels "oats cn ene I{in Sneels , die .rL aardlg de konditie van ,ijn vader L--Bint iirn r!arLc verJn.rlding !erdionl Pim PoissaÍs. I)r're iorigenrall is "supert:nthousiast". Daar ga.rn !e !cel iitn hor{rn. llarrsLikke goed Pim.

no8

/.rlls tnte "(,rde" jeugdlcda. vínden hct leuk.m {rcrs I ler: ninulen naar diL grut re kijken. /e honr.n dar dodelj.jk vermoeld van de Brunssummerheide af -^ds " rd-r d

É,èt.1, -.^

or,k rn derc groep verl()opt op dit monent alles l)rima. l. }l,)or t hici de \^rildste vcrhalen. Hier loopt af en toe uccr d:i{] spaghettivreter \ran een ivlauriclo.ond. \olgcrs mi.j moeL deTe .jongeman een andere vader ol moeder h!bbcn: eentje v.rn zuidelilke afk.rrnst.

zir namelijk o.rk at op dansles, net zoals zijn and.r.r broer. Dansen vind hi.j Ieuk maar hiJ heeft alti-jd l:isL van een lamme arm. Zijn rechter arm! Haarmee hij zi-lIl vrouwelijke partner in de ruB dient te sleunen, zakL sLeeds naarbeneden, zegt hij. (ejJe nagaan!ll l'jr dat al op deze leeftijd. De melden binnen onze ]lleneer

. ri r rq ng 10-'p,l CdJ'l r, r,. lFn

straks moeren rie nog een Maatschappelíjke werker aanlrekke


4t om

de onllewensle rfr inil.il.n

l.

behandeLerr.

Lcn irDder heersrhap d.{:rl r)ok Blrcr van zirh spreken. (ndaL hcL weer te sle.hl Ili.j bleef vàn een trdirjrS was. lli.j was w.i,rs.hilnljlk ".:g bang om een drrrppel r-.gen op zitri krrin lc kr ilScrr. llll is I()! nier alLcs. i)e7e zelfde ;ongemar kon op dat liidsl it) r,i,i krar)1 l€rs iD de brie!enLussen dc,uven. \(,lgefs rïi i Ias h.l .l.2clfde reBen, die uit de lu.hl k,anl !;tllrr. li ji moeder las h.rl cr gelukkig ook nicl mo. e--ns, nrrrr ik (lenk er:rdr:r , dat di, lleve 'duitjesrr cerr rol m..spe.rlden. 1 l;r Pau1, lie rnoeten al e.n paar t-ra:incrs {i.n i)rkosreiyÉr.!r)i:ding betaLen. AIs wu dan ook nog mi)c'ren gn;tn l)egirnen on onze irtlercr tc bctalen, dan krljgen re nor)it rn..r .er hloptendc hírBrol ifg.

l. e.rr \'ir orze eorrler uilg.rbrrLhLe .lubhLaadjes h.b ik vcrteld, dat ue D.l a.r{r gr.ef di!ersr, .ross jes z.,ud€rn saan Leziieken. Inmidd.L-. ScbLlen re ttr1r. r'ross.l{]s lrezo.hl. rrlc gekrr. lJeL r!su1Laa1 \iàs gei.o. {)p :.nd.rg ll) noreDber zjl.

na;rr lhht fertrokken.

rr: u.rl een aantal -jeugdleden lerd qeorAanisecrd

.le hor kir,1.r uil een i{)0{l orcll.r voor de kleineren 25Ll(l ol l0r)0 nr.rtcr \oor (l.r sroi cr.rn onder ons.

en

de l(10(l mcl-cr trerd declgenonen door fris van Vlodrop ^alr en Eric [e1tins. Beidc aLleten wistcn ,r.t hun tijde! van .esfe.treve1l jk 5.í)O en !.04 min. een persoonlijk r.-L ord t. vcstigen. Bi-t rle arriero deelnemers kerd er vuurverk afgesLoken. Vlak voor de slart \,erd onze kinderen nog geadviseerd del]l te remen aan de I ilOi) ol' 2500 rneter. Jullie weten niet Lial 5 kilometer lopen beteke.l-, zei een ma. van de organ i s.rcnde vereniging.

No!. ik kiin jullie gara deren, dal hi.i tegen cen nooit nreer iers van dienaard ?.11 zeqeeÍl.

S'l'B-er


4)

k'at gebeurde er nameli jk.

ilj.l ors ginB ene Jeroen van gesel naar zl jn jlometert 5k ies. L'p Èes

Daar bij 0oeten !. o.rk nog zeggen,

dat.leroen t\{eexraa

de

|ei

l

pas

met ons nas otl

r.,nde 1ie p h i.j achter onze man

lij h.,r r rgraJr van de tleede en tevens laatst.' ..rndo kl jliL ,)r:/. nr.rn n!lil.roor en ziet dat.Jeroen nog steeds achL.rr ),{,É loot,., laarl)i.j hij zei: " IlaL? Loop.ji.j to.h 5 km"?

ilcL nnLuoord van Jeri,en \,as bcvestigend. r.rocn ook niet gek en demare.rrde ueg bi-j de nan, ra.rl,i j .lt r(,.,n fog net de l:ra1s1e loorden va de man kon h.rren: "Shit, Ik kan je ve.domme niet bljhorden".

Iia:riloop l..hte "onze rnan" iodcre S 1'13-er he.rl v. iendelr jk Loe en \ro.r8 of !e de volgende keer .li r r,en Liep h ier .:en srbl ieme tí.jd van 24.42 min. Hi j lehralde hiorricde een e.rs1-e plitats in zi.jn kl assc. S.hitter'(jld i,erk van deze Jongenran. V.rndaar, dat ke viln hl'm een tolo in ons blad hebben laren afdrukken.

Bckijk hem 8oed, FanL je kont hem nu vaker tegen. Hij heeft ne stiekem verleld, dat

de kapellerbosloop zi.in vol gende doeL is.

Dat wordt uiLki jken.


43 ll{ t eniSe vad.-rli jke lror-s Leh ik ook írens een Iolo iaten afdrukk.rn van mi.jn e

igen do.h r.,r.

l)eze brugmuS bcBinl j)lelrer te kr ilgen in rle liainjnBen. dat tras ir ll.ht le rn.rrken. (n)k uijBios var sLii.l lride ! km-loop,

s.dr.n D.r Nina van Vlodrop, Linda gelting en Tin Ideiting. IluL en lk T.orgrlcri oen becr.jc voor de begeleídin8 van van Vlodrop haar "eigen" dir Sro.rt).le terwi jl tredsrr

l

jd

lr. ji.t.

^nnelies

.leroen tras. Toals ik al eerd.r verrcl(lc, voor (tez.l gioep niel r. !.{)Lgen. k. hebben all.en cvon zi.jn hakk.rr B.rzien. J'larr dat u.s inaar heel evctt.

in dle !olgd..p e.rrbjl]dige nfstarrd t)t ziJ. got,olBd op zo n dikkc l5 meler door !1àisie. D.r kolonr. lerd geslorcn door tuee keuvelende 'I

.re')lje rcch(o| llep te slape.. Pas hij eindsprlnt Her.i ze vakker, nLaar tocn was hel

de

Bi.l |.1 irgàan van dÉr L\,eede ronde 11epen llaisle en 'fim sarncn. Tim moesL zelfs evcn lossen maar na eniE ges.hreeL[ van dc "bege]eidcrs" prktc hij weer aan. De

laatste 500 meler liep hij zelfs weer \ieg van }Íaisi{r. }laisie versnelde d. laatste :l tot 400 meler.

ook

Van "begeleiden" uas toen al lang geen sprake meer Zowel Hub àLs ik liepen meL de tong op de tenen. lk kon gecn boeh ol hah meer uitbrengen,

ln de sprint moesl ik hel helenaal afleggen r\1 miin spjeren en kroken begonnen le kraken en moest ik rnlin eigen doc hter laten 8aan. Ilvcn over de

Iinish

vond

lk ilub teruS Hij

bevond zich


4tr

in dezelfde situaLie a1s ik. Abnormaat slechr. llm had een Lj.ld gelopen van 25.55 mln. lerwijL ]4a1sic met een lijd v.rn 26.18 min. over. de flnish !:1s eevloBcn llaar dat was nog nier aIIes. Deze longedame bieek nog de eerste plaats re hebben behaald. Iinar eersre e.hLc overwinning 1n een wedsl. i-ld. D.n mag ik to.h ook trots zijn , ol niet soms.

.,ok

Ik kr.reg zelfs van de organisatie een stuk cho..riaae ,Ă ngebod.rn. l^eet j. waa.om? omdat ik mi.jn dochrer de ..rste ror(le goed had kunne v.,lgen. Leuk hoorll I llie

daL e. L!ee keuvelende dirnrei meeliepen N

Lent -ie

ina hadden zin |n.

noest s'morgens

bij het vertrek zells

nog uil- haar bed BehaaL worden ter ! i jl de ander rn de arto 1a8 l!: slat)cn.

DiL is de laarsre keer , dat ik dit rlep Nina uit.

d

Dal zej z: vorige keer ook al , dLS ge paniek. Deze beide dames I ieten het op een

eĂ?ndsprlnt \.

aankomen

in de wie rennerij maakten zij vantevoren een Net zoals

afspraakje.

l


45

tiina \rerd dan ook verpletterend verslagen door l,inda.

Ze maakte daar overigens hclemaal geen probleem van en herhaaldL, haa. uil-spraak, dat dit de laalsle keer was.

Als ik zo mete.'r thuis Van

kom ga

ik lekker slapen zei zet

en

wle zou ze dit nu we--r hebben. lk zou het niet \reten.

Goed; ,k denk, da( gckomen. al hoewel .

;k

aan

hel ejndc van mi.jn lati-jn

Ik vo.gceL icrs. lĂ­at ik nu ga zeggen is belanBrijk jullie allema;rl .

ben

voor

Bi.i onze verenrgln8 is iederecn vril in:iJn doen en laLcn. 'l'rarningen zrin niet verplichL maar toch even djti

'rBlijf de trainingen regelmatig bezoeken'.' Het resultaal hob ik zo net al beschreven. .le sta.rt e. perplex van wat je bereikt. En bovendien slairn cr steeds reer twee lot drie mensen klaar onr jullle te begeleiden. In weer en wind. A1s je voor jezell ecns beslist om lekker bij de kachel Le bljjven zitten,dan moel je er eens aan denken, dat de beSeleiders en trainers op jou staan te wachten. En dan ook nog in de kou of de regen. En nu hou ik er echt nee op. Maar niet zonder ienand he! allerbeste loe te wensen mot ziin blessure. Ik weet, dat het een straf voor hem is om niels te mogen dat hii jnmiddels weer heel voordoen. Ik heb zichtig op de Cooperbaan een paar rondjes probeert te 1open.

Ju11ie welen beslist over missen hem a1]emaal. Roger llendrix

snel bijbent.

vie ik het heb, \rant Jullie

is zijn nĂ an. Roger; zorg dat ie er weer heel spoediS herslel tol:.

lJe wensen .iou een

Croetjes, Cor

-


STANN V&.I ZAKNN COOPERBAAN

ap L2 ok*"ober j.l-

is een enthousiaste groep STBle.ien aa-n de slag geweest op onze atleliekbaan om hei: bir.ien+-er!'ei. op te i..nèppen, Ilet onlin:id stond nóre lijli ca. een halve lletei hoog. Na de oFroelen .il de :r1ini:cen en rn het vorige }oekje bleek helaas naar èIln àleine tien (l i e n) oensen bereid Bee ie hel ten. lers-! ',rerci het on!{ruiC tè liji gegaan tÈei enhele rugmaaiers zoals dat in vakjargon heet, waarna een ari0e frees de Leien :e lijf tnoest- Gelu}kig oDstreeks h-rt lo.rarent dat a11es klàer I,as over}eed de frees. ::r.iai aLles toch ncg .ran een laag koópcst èn g::aszaad r,'ccr';ien kon rorden. De c?kooende regeq zorgcle voor ..en snelle ontkieuilg en hopelijk verschljnl er in :.'- L'.-o!'jaar een rDooi gezon. tsovendien zijn de roestrae lantaa.npalen ook nog van een Dooie 1àag verf vri..3ien. Iederee. die heeft Eeegeholpen: bedalr-it I Voo. iraL bèi.elt de verliehtine zíjn de vcoruilzich+-en Íe1-a tcin.-ier zor$ig darl in het vorige bcei.-.ie ïÉrlnc]d. Tegen de aanv.age voo!. verlich+"ing is naoelli:i '..r:iíaa. aangei.ekenci door lVN oud lÉnde.èaj, CË íie .rnlLngs g--houden Loórzitting echter, bleek da! zi.j eer1 lets turdere voorstelling vè.:1 zakeÀ hadder van Ce verlichting dèn de 12 Ièntaarnpalen die Írij hebben aangevraagd, Mogelijk lrerd aan een 6oort stàdionve!'lichtina gecachi- Nu deze voorstelling iets i3 geïij,rigd beraadt Itr'li zich er.over or0 het bezHaarsch:'ift in te trekken. Wij íachten aLf. Duidelijk is in ieder geval we] dai: aénleg van de verlichtinÉ dit iaar niet n.rer aal lukkeE e. zel noeteí wachten tot he_' rocr'jaari Bovendien aoet ea d3i een veel g!'ote!.e otko$s_" 3ijn aa-1 leden àls hierboven genoend. otÀda+- he*" oP 'iie Bè$ier niei haalbaar zal ziitt- U hoori nog ',èl1


47 NlFtltlF

CLUBLEDEN

De navolgende nleLr\,íe leden që_!c9r9l9;

BÍJ

DE S.T.B

l"ilel4q

!

\roont aan de llaarziJde 25 te «ertraae. ts van qeboorte Heerlenaar en pleegt zr.jn verJaardag te vieren op: B November. Tom is 39 laren ".jong". --'-a ToPl KESSELS;

ÍHE0 VULLERS; Theo is lrëaf aan de l'irllem 2 Dec. lèr19. Iielgeteld al op ziin naam staan

venslicht

aénschourJde

afkornstig uit LandLaan 46 en is op 21 37 J aren heeft Theo nadat hij zlJn le in het noordlj mburq

BART KBEUKELS; t/oonachtig te Landgraaf op Sà61eàpG-nͧoen L Bart 1s 3arrg op 7 1 September. Volhouden Bart, Je hebt a1 7 lentes overwonnen, er komen er nog meer.

rs geboren in de stad met de nr;èa$ -[lnk' op 11 Aprll 1n het Jaar 1984 Pim woont te Lendgraaf aan de Rector í'leussenstrëat no. 4. PI!1 PO]SMANS;

samen met ziin zoon Bart van de SÍB ger"rorden. Ís lzre Eovènllid Landgrèaf op no I te woonachtig eveneens Fons heeft zlJn het SaroLeaplantsoen. van het eind van het gepland aan verjëardag jaEr envJef op 14 December. Zijn levens B"'L t' )c_dosoe'q -1 1-..u FoNS KBEUKELSi

is

""....o,,rd' q5r. l.L Jddr

-}

onder de rook en geluiOsovertast van de "Awacs", n.l. Schlnve]d. Zijn woonplek is Heidestraat I p^ op oo ,oorldoL\Le o"q vd,l h'l j""1957 rverd Edwin te Heerlen geboren. EDI/íIN JooSTEN; Edvrln !.roont


HABBY

BUÏJITBS; Harry

IF."r. la

is

een rasechte Heer

Lroo-^tschtrg op de

Ír'ilrTetel'aèn

25 te Heeilen en is ook geboren te Heerlen op 3 Februari 1961. Harry is van beroep huisarts en is momenteel als zodanig werkzaaÍn rn l,íelterhof. ook sportief gezien kan Harry goed overu/cg met de volgende sporten judo, fitness, buitensporten en bergbek)iÍnÍnen. Teamsport ttekt hem !,/e1 aan maar door zijn onregelflratige diensten kan hlj nreL regelmdLrg op de trarningen aanwe/rg zIJ n. HËLENE SCHNACKEBS; in tegenstelllng tol alle vorige nieu\re leden behoord Hélène tot het vrouwelijke geslacht. ZrJ \'/oont aan de Baanstraat 83 te Lèndgraaf en is van geboorte afkomstlg uit Schaesberg. 0p 30 ivlei hoopt Hé]ène de vlag ult te kunnen hangen om haar verjaardag meer glans

te

qeven.

,JE4!!l!_Bn!M!9; ook van het vrouwelijke geslacht is Jeannie. Geboren rn de r,,rereldstad Ge1een op 16 Auqustus 1949 en woonachtig op de Bekkerr.reg 25 te Heerlen. Haar huis zal nooit tot de grond toe kunnen afbranden want de Brandlreer koont aan haar overzrjde. 0ok voor inbrekers hoeft JeannÍe nlet vlug bang te zljn want ook de Heerfense Politie is haar overbuur en houd èlles dèg en nécht goed

in

a

ï

de gaten.

Alle

voornoemde n:ieulre teden, T0t4, THE0, 8ABT, PII'1, FONS, EDI4]IN, HAHBY, I.lELENE en .]EANNIE hetEN WiJ VAN hATtE WCl-

biJ

de Sport- en Ïrlmclub BrunssummerheÍde en $,ensen r-_ roq velè qe_oeq 1j<e rLr!lFs roe oi -e_ or'p !eTeT-glng. kom

BESTUUB EN LEDEN STB


49

(;E20

l)lrrrrLopers

r:llrz0CHT

CEZOCHT

!oor Br.t is la.L,ratteslen in

l)e eiscn zi in: - rrf halvc marathor)Lijrl van max , l.:10 m:r.;iLhont i id lttn max. 3.llo u- if h('t beTil zi.j[l rdn een hart I requen vool ejrd januari r92 hiervan in h.:t - leeír i id russen 20 (,n 45 , àr.

1992.

u. en/of l.

i

c-met

cen

er of

hczit zi.jn.

- g(r.de I i.rhÈuel i lke gezon(lheid. - Bccn har Lk 1i:r( hten. - geerl l)roLrlcrilen .rne)c hebl)cn dir1. dC Ecgevens \'oor studic-doelcindcn en/of script ies Scbruikt korden (van (l( n.am trorrlen d1-[een de ilritialen gehruikt). De sporLers sorÍlcn

in

1992

6

l0

maat

Ectest, d,m.v.

cen lélctaat-tesL. Nilar aanleidinS van dc Begevcns van doze test ríordt cen Lrainlngsschema op hartfrequentie opgesi-cLd, lretwelk in ovorlcg met dc trainer 8e§o18d dient. te sordon. Er zi-jn een 10-Èa1 lopers nodj8 Voor verdere informat.ie en/of aanmelding zle advertanr.ie !.an de I'lcdische Sportbegeleiding elders in dit b1ad. Rij een tevecl aan airnmeldingen vi dt er een selectie plaars raarbij niet alleen de ti.iden ecn rol spelcn. flet r,riendÉ1i jke groet, Harry van de Laar


50

+ + 12 JANUARI 1992 N I tI]I{JAAHSTRETFLN + + i\r'ril! lrfi I)r.Jr r alqclopel] .laor orllerrr.rÍrron ure ook + (rl) l2 Jarruarr ir.ir. .Lrr !eu{rLliq slrmcrrliJf 1n de kar+ I ií,r !a,, I.(1.N. ./oal:i (t( i)rlrii<r'l i.iL ffirdl er r\rr:]l (leIuÍr.'n en (trni,ande Id. + + + ++++++++++++++++++++++++++ rllr lsuRl PllEVElLrf

- I nirirl t).r I l,r.' eerL sporLkeuring irf Li.hàrll.]t i ll( ,,n,1t.r7,Írt l)ii rie huisarts ()rdorsdal. i)i irirrr!a!lt vrrI d{r s )(,r I nrsl i! narr beBifren !u. srel LL iLI (.r) duur vlI het lopcn. l,){rt, (,(rsL kortc stukkcn nol. ecn.langzaire" grorp nee. l)ir ,n i. !ooÍkom.f daL Eell te sn(,1 €n,/ol te 1a.A r,i1 lr,)er, (aard(,oI de kàns op l)lessures be2erkr blj ilr er rirrr pl.zi,rr bl i jft lroudL,n aarr het sporten. Spr.rrpj jn rg, riaar Inoet NeI Ia I dag nagenooq rerdaenen 2i jr. - lrir.ts d(, lrisle kl.lli g qua sportacLiviteir.rn qua !c(.rs()ilstardiBhedel. rs \iintcrs llar lc kteding die .rhl-!r geen bclcm0reri0g ti.jdens het lolen nag 8.r\,en. ràn hct qrootsl e bclang 7i jn goede loopschoenen, I{'r of (le gor:rle pasvoru, nicl. re k1öin wart tijdens het Lonr.n Lorrlt de \'oct re-làtief iets langcr door het inzakk.,n Ian het lerrglege\cll van íle Yoet. \rcrd.r letrcr of het nodig is dat de schoen een bescheririrg nioct qevcn teeen teveol pronatÍe of suppinaLie.


VIDEOTHEEK VIDEO THUIS .

kwaliteit en service

sÍeeds de nieuwste films *

moviebox verhuur " 7 dagen in de week geopend * reserveren gratis

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"1 Í-'-'-'-'-'-'-'-'-'!!i HEEBLEN. BAUTSCHERWEG 86.412266 i

i scHaeseeRc - STHEEpERSTR

Ii !i!

AAÍ 24 - 924141 i

VOEBENDAAL - KEHKPLEIN 66 -

752070

\r

/' ia

Vrt

Èzz

i


,KLEDING l\,ke. Rucanor. snauwaerl. Élefanli, Prince. Yvori. Adidas ln .le loopàldelíng wotdt semehgewe*t met WILMÀ RUSMAN

KRflMER \\o tutJ t] *,!??1%.JBéAI ip iltlJ"o,,, 0l,lll[ tLLt

045-322583

sporlÍysiotheropeut

ÍIIIIII IIITIITI

T TIII I I'TII

I'E 17I

AIIII I..IIT'

- sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage eÍ taoe

llledische §porlbegeleiding Heeilen


51

l,elLcr .t) (lc r1{r rtijrB vlrn de zooL, b!. .cn gel IaaB ol rir kuss{ro .tr. l)it kan nodig ziln bij vee1a1 lopen op .rcf h.rrle orrli:r1aag lr!. aslalt, en .iet n.,drg bil lopen ot o.,rr rr.hrore onlersrr)!d L!. :r11etíek haan er lo!en irl d.r lt.i. ll( tluursLe s.ho.n is iri.L persc dc bcsLi] sr:|oen. I illrr L een Ir.,rso.inl i il a,lvi es geren aangePast aan uL; ( i'!r,n .. l)Lr(l!l]1 l':r. r renle.rl lr.l)lcn ile Eccsrc Ioops.:hoenen al een ,r.Li pr,)fa1 i., hlok rnB.bouwd. i,r:r hir).ot) ol vraaB hcL d., !.rrho!cr '(.rl h.rL is ni.l trLtiid noodzakeli.jk. .

lrjl !as enigr'.lpenrenc I)r.-!entie, nu volgt meer spe.l I i.kr' t)r c\ L,nt ie. !oe.le rarm ng !f (h.t r.l h{rrrs niel dc c.:rste keel zi irr l:rL LL lri{rrorer icLs leeslJ. 1,.1slc clrge oinltef lopen o| een Teer rustig lemp.' om d.r b-loed.irrulnlic aan le fassen !n de spi.rcn Laien \c.ncn aar lLc te !erhoog(le act jviteit die Elaal- volgen. Llaàrna rekkirgsocfenlngen van vnl . de benen en de rori!' tii De armen zij. !ar minder belang onÍleL de acri!iteir acns hel lopcn hier minimaal is. Het rekkcn is nodig on de spieren op Lengle te brenSen daar Le kort-ó spieren de kans op blessures kunncn ver groten. T.rl.lere oelening 6 - 8 maal herhalen en dc uiter sLe sLand 61(]1[en \',]sthouden (niet veren)' I!(lien uersclijk zl.in schcmars met rekki gsoelcningen te vcrkr.i rgen. Na Lic rekkirgs oefeningcn n.rg enkele mlnuLen lope op duLrrloop lempo. Dearna volgt de eigenlijke training


(

Lt. \L.dsLri jd,

de I ra ining/r'c(lsLri jd votqr de coo-l do!íD. (lok aez. .oo1 do11n l)cslaan uit enkele minuten lopen i)i) rl!Lrrloot) ternpo, ts..vo1gd iloor rekkjngsoefeningen zo ,,ls l)es.r,r.,ven bjj d.r warming up en weer een r.ustrs \",r

rlioper

r

(t. wàIrdelcl.

)c/(. fooltl,)Nn (lrent oil dc t i jd--rs dc I raLnlng/Hed5triid r),rlslrne rnelhzuu. te doen aínamen en de spil]r :rt)rrrrinq.rr/r,1 r,erkorling dic ontstaan is door cen r(,q. sport .!.1i\.ireil te doen afnemen. l.r't Li l(lcns rl-- .ooldo,"f erol), (l.t mcn leker t i jd.ns rl,2c iaarleti trlc niel teveel afkoeid. Trek bv. --ersl f(,r lrainingspal( of.lrderc !'rrme kledinB aan. Il(:. Ít ncn t ijfens het sporten een blessLre of andere \,rl( kl a.htcr ot)Bcl open, koel dit d:1n ,o sncl mogeli jk

r,r h.1 sl).rren. Dit koelc. ka. uret iis of een zg. .rold pil.k. (dlL is een l(oel elenient dat soepel l)lijfL in koude l..slairl Én zi.h dus aan het I ichaamsoppcrvLak k.rn aan passen). Brj gebrulk van.c .:o1d pack is er we1 een or(lerl aas (dunrc handdoek) noodzakel iJk om le stcrke rl'k,)elifg (evl. be!riezing) l-e voorkomen. (oclcn g.,durende l0-15 minLten. Ilit evcnlucel na 1.5 u. rrot .:cns herhaLen. Bii Ili ivende klachten, de huisa.Ls

l-vt. op h.t graLis sporlers spreekuur

kornen

na lelefoni

s.he a lspr:rak. lapen cn/(,f bandagerer Ler preventie van bv. omz\"ikken enkc-l gesricht' of ter ondersterrning bij een t,(]staande blessurc. Ler wc1 een B0 Z eenezen klachl

if hel


trli llt ook rra hcl rrlcr lJÍl Z beLaslbaar en geen t00 z. Ilo lat)c riient rll{rcrr ll:} !oorkomine v'irn ergcre klaLhlcl A

i,rss..l rlrrftl rrinl 11r rl rleL inLerval-lraining' I raining eef inl \lir rh ii, d.rr 'rr!al rlLLLrrlrop ofi (le slj.r.'rr rrj(:l l' r)rc'h'rlaslen' llit zi l|l lil]LLs nrut .rLl(. pr.!enticve raatrÉrgelen, m'rr l.rirl (jiI (.rr,1r',lrer r1 jn Lol \ciderc aan(la.hl omtren b l.ssu rL' )rev.nl ic. GELEZEN

IN

PERSONEELSBLÀD FÀ. RIXSEN

Sponsoring sport- cn Brunssumrnerl'reide tsegrn d t jaar werd door de S T.B

een verzoek tol sponsoring van n euwe lra nlngspakken b i ons inged end. Na wal overleg werd dlt verzoek !lehonoÍeerd. Er werden 50 windpakken van hel merk Ron Flill besteld met het niel

le overzene

Riksen-ogo op de rrq van heljasie. Als iuilie dus tijdens loopevene menlen zowel lokaal. nat onaa en zelÍs rnternatronaal S.T.B -ers in Ilitsende pakken zten rennen dan

welen jullie nu hoe dal zil.

Daar ik zelÍ ook l/d ben van de S.T B. wil ik v a deze weg namens het besluur van S.Í8. AannemersbedrijÍ Fiksen B.V. bedanken voor de sponsoring.

.lo

v

Vlodrop

trirlclub


54 HOE VOOBKOI4

1. Begln

IK

ACHILLESPEESBLFSSI]RF

ALTIJD Ínet een goede warrning-up. Loop

5 é 10 nrtn-

r!stig ir en voer dalr in ieder gevëf de oppervlakkige en diepe kuitspirenoefeningen uit. Iedere oefeníng per been 2 tot 3 maal herhalen. Bij iedere herhaling moeten

2.

de spieren ca. 20 sec. gerekt worden. De oefeningen NIET verend rri tvrle.en Zorg vooral voor een goede trainingsopbouu/. Voer het tempo! de tijdsdLJUr van de trainingen uiters geleide-

lil k op.

Het peesweefsel past zlch slechts fangzaam éan verandering van belasting aan. 0ok na een blessure of ziekte moet de trèining weer geletdeliJk tot het oude niveau

3. 4. 5.

!.Jorden opgevoerd.

Loop zoveel mogelljk op zachte ondergrond (bos,grës). Draag goed pèssende loopschoenen met een schokdempende zoo1, een stevige hielsteun en een hoge soepele hrel rand

-

Beë1ndlg de training èltud met een cooling dorÍn. 0eze bestaat u1t enkele nin. rustig uitlopen en in ie der Íleval het ultvoeren van de eerder genoemde rekkings oefenlngen.

IiAT

IE

DOEN I.JANNÈEB [1EN TOCH EEN ACHILLESPEESELESSUBE

KRIJGT

0p tljd de training verminderen of staken. Geef gehoor aan de afarmsignalen vën het lichaam. De belangrijkste maatregel is te voorkomen dat begin nende klachten verergeren. 2. Als de blessure in een beginstadium verkeeit, onmiddel ltjk na de traíning 15 tot 20 Íninuten koefen met ijs. 3. MEERDERE I4ALEN PEB DAG de rekkingsoefeningen ultvoeren. 4. L,Janneer de oefeningen niet de gevrenste effekten opleveren, ga dan binnen twee vJeken naar de huisarts (of evt, in overleg met deze) naar het S[1A. Fysiotherapeutische hulp/ondersteuning kan de klachten helpen verminderen.

5"1-1.'elle'] .d,l de -p.s] *elo qobluit qF'èat,dn oe o essrrebrl eLirs /dn dP (NALJ.

B ,'.'


iJ

a .!

]

\.i -1

.9

L..osaH

-a ó À'l osz

.!c! r_ o6Àd !)-oo< *

rl

E

I

d

ÀÈ os

F

BEIÀNGRTJK

het nieuwe jaar, wijziEingen of zien inij graag vóór 20 deceEber 1991

Uw dutaties voór opzeggíngen

tegeooet- Voor opzeggingen ontvangeÀ na 19 decenber 1991 be4t U de vollediee kontributie er licerrtiekosten over 1992 verschuldigdl Gaarne verzoeken wij U oo

oedeweakiig

ln

deze.


Léverlng van: OÍthopedlsche kunsl en hulpmlddelen

Stormons orthopedie

J-

Tongersestraal 'l 2 6211 LN Maastricht Íel. 043-216773

24 UURS

GLASSERVICE

311413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1991 nr 5