Page 1

ATLETIEK VERENIGING

199L nr.4

Sport en

Trimclub Brunssummerheide


u)..\,+N0o§N v)1,).4\ó\Íco6N \oNf^.-§iNcoo\ o.c-)N\oNȧo iN l:ÈdHi

llo r rl r r]r]\t,r64r]r)

r

q o À . . . p f) , 4 «l o,

dÈ o

ó..Q . o(, =d

< o00) z, Éa *'J(, É!d ! o-c riÉrJ È(J !

!

<.à

slo N .ir 0) lo r!

'-

-É!

o!

ono è0 0] 5 \c a-

-è.rt oN

olo Os

C(d

ó

o0)

D z *a

p'i

É -

o!

@

Ék

É

:J

>01

o0)


I RedactiecoÍmissie;

td

Schiks Cor Robeerts Theo Schmeits Annel

ies van Vlodrop

Uiterlijke inleverdatum kopij: 2J november a.s. biJ Annelies Koempel 91 , 6J72 NG Landgraaf.

v.

Vlodrop

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar. INHOUDSOPGAVE:

l'aq 2 J

0nderwerp

lngestuurd door;

I raininqsschema ti]lnterseizoen Stand van raken Cooperbaan Í{.rÍrschau marathon 1991

Henk ThiJSSen Henk ThiJssen Ed Sch.iks Ld Schiks Theo Schmeits Cer (naLrl Theo Schmeils

Zlekenboeg I elemal ica loop

I Alsdorf

]U

Stadll

11

]J

E.Í"l.S. Loop Dringend verzoek | | Slads Loop ['laESlricht T 991

1l

Ver.j aa rdaqskë I ender

12

't8

Blessure-butletrn atletiek A!enda Jaarverqaderinq

IB evenementen

20

S

22 23 24

l^Jedst r

25 21

l0 11

tt

au

ij

dka I ende

r

Vakant iegroelen NieuMre leden Sportmed i sch onderzoek

Jeuqdbullelln

Baantraini nq :in i{interverpakking Uehoord bui tcf de Cooperbaan Anclré rondom .le were ld

Ed Schlks Jan van Hees Jan van Hees Jan van Hees Evenementencomrn. l-venementencomm.

Redactie Jan van Hees Jan van Hees Cor Robee r ls Ed Schrks Harr

íe

v.

Ld Schiks

d.

Laar

Eernko Boumans


rRAÍNrllGsscÍJr'.I!\ Í,IrNTnRs8r70EN 1 991 /1 992

0p de

bi.nneDzijde van de onslag staat het lieure trainingsscheEa voor het alreeds be€ionnen winterseizoen afgedrukt. Er is een aantal r.rijziginBen te Del-

den:

op naandag en vrijdaE is er ook een duurloop voor de meer rekreatieve 1o9ers, onder leiding van Ger Knauf. Dit 1s alreeds langere tijd zo, maèr tot nog

toe niet vermeld in het taainingsscheroa_ de baarltraining voor de recreatieve lopers dinsdag door Annelies van

op

Dijk is weer ver.vaagen door de zaal door Henk Thij3sen.

de konditietraining i.o Deze begiht dit jaa. on haLf acht en duurt ca- één - de baantraininé op

donderdaeavond

door

Cor van

totdat er verlj"chtitrg is aangelegd op de plaatevinden op de baan van atletiekvereniÉine AVoN te Heerlen- ook hier begint de training om 18-30 utrHaaren za], Coog,erbaan,

- de jeugdtraininÉ! op zète.dag bestaat uit

twee

groepen: de eerste, de jelrgd t/o ca. 12 .iaar, kriigt zaèltrainlng van llona Kessels en de nieuae trainster Lyon de f,ey (verder in dit blad Íleer over haar) - De 'oudere jongeren- vertrekken vanaf de zaal de Kake.t naar de hei voor -cen croastraining o.1-v. aftrisselend Anneliee vén Dijk, Cor Robeerls en Hub We1tj.ng-

Verder is alleen de vertrekplaats vai so[urige trainingen Eewijzied naar winltelcentruo 0p de Kè$p in Landgraaf vaawege de goede en verllchte parkeerplaaisen en de overdekte verzadelplaatsA1s de verl.ichting op de Coope!'baan is aangeLegd zal er dogelijk ee,,ríizíed worden. Dit i{ordt dan nog nader bekendÉeoaa]{t.


3

S?A}ÍN VAII ZITET COOPERBIIrIN

RuiD een half jaar: Dahen ere ahree!, gebruik va! onze verniewde atletiekbaan- Elke dinsdag_ en donderdèg_ èvond wordt er f1iltk getrèind - Zozee? zeltÈ dat er 11 een ingesleten spoor zichtbaar beeint te wordenEnkele zè-ken zijn echter, zoals duidelijk zichtbaar, nog steeds niet klaar- AarmeEersbed-rij f (urvers heefi nog een belofte in te lossen !a.b,t. het repareren van het yerzakte stèrtgedeelte va:r de sprintbàan. Bovendien Doet het biínenterrein nog worden aargeplant en

verlichting Ííorden

aangelegd-

Aànplanten binnentérrein

ook

allreer oeer

darl een

half jaar geleden is het dat

we harkend, scheppend en stenen

rapend de baan toonDaa]<tèn voor de opening en voorbereldden op verdere r,rerkzaaDheden. Dit is er in het voorjaar verder niet meer van gekoDeí, zoafs aan de hoogte van het onkmid goed te zien is. Oxa hier iets aèn ie doen zijn we echter niet alleen var het voorjaa!, afharke-

baar

lijk-

Ook

het najaar (nu dusl) leent zich hier uit-

stekend voorNa overleg oet

het streekgewest OZL is besloten oo het birmenterrein als volgt in te richten: het deel

vanaf de atletiek onderdelen aan de No-kant (,,TCNzijde") tot aan de vijver ooet geDa-khelijk beloopbaar zijn en de atletiekattributen als sl)eren, discus etc. Eoeten er niet zoek raken. Daaioa zal hier gras Írorden ingezaaid. RondoD dé vijver Írordt aè! hogere beBroeiing gedacht die onderhoudsvrij èn sierlijk istudat noc niet duidelijk is wie dj.t gaat betalen en oBdat de vijver nog noet Írorden aóngepast za1 dit, laatste pas in het voorjaar plaatevinden, De vi.jver zal op verzoek vén IlN worden uitgebreid (door de Waterleiding Mij) Det een zgD- 'hellingbaan- voor klkkers- Dj.t is een ondiep 6tuk rater met een voor kikkers beklimbare helling. Dit zal op korte terloija

worden uitgevoerd-


Het inzaaien van het gras zal in eigen beheer Doeten florden uitgevoerd oflae1 door onze eigen leden- DaaroB roep ik iedereen op om op zateFdag 12 oktober

a-s- on 9-00 uu.

paar uirr te komen helpen. Een g?ondfrees ie gehuurd en koDpost en gaszaèd zijn aanwezig- Hoe groter de opkoost, hoe eerder rre klaar ziinl NeeE bii een

voorkeur een eigen 6chop en hark Dee.

Ve.lichting Na enige vertraging in de aanyraagprocedure voor het verkrijgen van toestemming oo verlichtlng aan te leggen (i-v-n- Í-?ijziging besteEmincsplan van het cebied) verÈachten Re eind oktober de vergurminÉ te ve.krijgen- Het streekgenest oZL, eigenèar van het terrein, heeft inniddet6 ook haar goedkeuring ver-

Ieendln sante rerking

oet Huub Heijnen en Jos Rijken is een verlichtingsplén geloaaht en de benodigdheden ziin Ilrmiddels besteld. De bedoelíng is dat er 13 licht masten rondon de baan aa]1 de buitenziide Porden geplaatst, tezamen loet tlree dasten die afzonderliik bediend krrnnèn worden- Zeer binnenhort moeten dan ook hiervoor de werkzaalheden gaan plaatsvinden: nasten plaatsen en de groídkabel leggen- Voor dit laatste zijn twee - s leuveneravers ' (kleine graafoachines ) beschikbaar; de reBt noeten we zelf doen- omdat hiervoor op dit moDent nog geen datum te bePalen is za1 eeí oproep binnenl<ort op de trainingen worden gedaan. Het mag duideliik ziin dat zonder huIP van onze leden dit niet nogelijk is. I'?ij rekenen op jul Lie hulpl I


5

DE I{ÀRÀIEON \rÀ!{ I{ON8CEÀU 1991

Monschau fret-

z'n L2.7oo Ínlroners i6

een

schilderachtig, nlddeleeulrs 6tadjé ln de 8i.fè1, waarvan in 1198 voor het eerst geschi€denis ls geschreven. De vèrvlochten naurre straatjes en Eteè9je6 in een diep ingesneden rotsdal, èn het vild rohantisch landschap &èt veel bos en irater naken hét geheèl tot een trarel van schoonheid en

geven de bezoeker a1 direkt een gevoel van lrelkon. I{onschau is gelegen op een hoogte tussen 35O en 650 n, grote hoogteverschlllen op betrek*eLijk klei.ne afstanden. Àls U veet dat hl.ér ook jaarliJks een Darathon vordt gelopèn, llgt het voor de hand dat er sÈeviq noet vorden qeklonnen. Daarbij valt deze Dalathon altijd ilr het hoogzooerseizoen, vaarnee tevens aI de ro€j.Iijkhéidsqraad iE aangegeven. Ioch varen op 1 augustus onder de 486 gefinishte deelneeers ook 4 sTB-lopers, Pierre I'íuljrers, Àadré Rounen en de gebroeders nelting. Hoe halén 2e het in hun hoofd! Pardon ! Het zijn spórters die van een uitdaging houden.

start en finish lagen Ln xonzen oP zo'n 5 kn. van de ÀLtEtadt. In de rouÈè zijn steile tot zéér steile kfi.mm€tjes ol)genonen, sonE over 70 cn. 6ma1le bospaadjes, bezaaid net 1o36e lèisteen. voor dergelljke trajekten geldt geen techniek, maar noestèn dè mannen zich ret irilskrachl over de glibberige paden naar boven hijsen. 8r varen ook enkelè supportèrs naar Monsohau getogen.

a. oud voorzitter ciel xleijkers en de beide Rotterdan naatjés van Hub WelLihg, Lili en Ed, die hun Itfavoriet'r zelfs een eind teo.

gèDoet liepen. Verder verd ook Jurg uainz net heuse renfiets gesignaleerd. De burgers in Monschau Leèfdèn hartelijk neè net dit Marathon-spekta.kel 1n I geluid í en daad, tervijl dè 7 verfrissingsposten goèd lrerk leverden.


begrijpt het, önze jongens hebben de klus geklaard. al hoarden rre ve1 Àndré gronDènd voorbij kooen. Een zeer goede presÉatie van U

Protrciat mannen I Winnaar van de Marathon was R. Bosten in Uitslag: I51 '- pierrè Muijrèrs 3.29.13 153" - Jan WèIting 3.2s.42 204" - Àndré Rou.nen 3.36.12 371' - Hub Welting 3.59.54

Hub.

2.3A.L7

WiI U alstublieft hardop lezen

Ik

ben

nijn bríl

vergeten.

DE ZIERENBOEG

Ju11iè dachten natuurlijk dat er rèèr blessures zijn te nelden ! Nlks niet hoor t À1s de inforrnaties kloppen bij sTB -en die kloppen altijd- is de ganse fanilie gèzond oftevel zo g als hérsteld Prina, houdèn zor een goed begin voor het

Í4,intersè i zoen . Vandaar vandaag geen dokter nèt

stethoscoop of een gipsè [poot'r afgebeeld naar een

laborant die naarstig zoekt naar een heilzaar| drankje tegèn herfstverkoudheden.


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Teletoon 045-31 1525


7

4e

"."*,

0p zondag 4 septenber werd a1 veer voor de vierde keer deTelenatica-1oop gehouden. Een "nust" voor elke loper uit de oostelijke mUnstreek,Deze loop is evenals de Siadsloop van Maastrich E een van de bes t bezochte vedsErijden. Deze keer deden er zorn 1300 lopers vaaronder i n veertig-ta1 STB'ers aan nee. Er \,,as namelijk een groot handicap, goede tljden kon nen vergeten want bij een lenperatuur van 2B graden is het a1 een prestatie a1s men deze \redstrijd behoorlijk kan uiElopen, Maar zoals altij d is er hier weer een uitzondering en die heet:(EES ÍloyEl{. À11een PETER YERBER( kon hem voor.blÍvea de rest u"" de g...nor.-.a" STB-lopers liet hij zijn hakken zier,. Een prestatie die hij 2 veken later in Maastr.icht nog eens za1 herhalen net dit versch:i1 dat hij daar a1s eerste STB i er over de finish ging. Proficiat, (ees !!l! Verder vief SJEI{G I'RÀI{CoT net niet in de prilzen Hil r,rerrl vier?e-- b il- dJÍËt 11.

Bij de kwart narathon leverde JOS BROERE eer kna pp eind i gen in een tiid pres!atie door a1s 23 van 39.03.

SJEF RIDDERBXKS \rerd in !otafitei!

Vet.II.

derde bij

de


ailca loo

DE

UITSLÀGEN:

I{\,art

ma

ra t hon;

SEN]OREN. 1 ---- - --Ehn

23 32 124 154 )21 432 451 655

V L]TË

40 140 188 235 316 429 591

Jos Broere tlarrie Crijns Frank Eisenga Cor van Haaren Sj aak Verheyen John de Leeu\,/

ACH-TOP STB STB STB STB STB STB

00.34.03 00.39.09

Huub [of

STB

oL.02.23

STB STB STB STB STB STB STB STB

00.40 . 36 00.45 .03 00.46 . 36 00 .47 .56

(.)

l

TB

00 - 43 .48

VerhieL

Wio Berendsen

RANEN I. Hub E rk ens Harm van Coor

Alberl Verbunl Jan Manders John Sneets Herman Rutten

llans Y pna Rein Reusink

VE1'I]RANEN I

5

2 00 00 oa 00

.39 .44 .45 .41

. 56

.40 ,29 ,3

)"

00.53 . 24 00.54 .06

00.49.14

00 . 51 .53

00.53.24

00 . 58 .30

II.

S.;ef Rrdderbeks

]]


Vervolg uitslagen Telematica-1oop DAMES VETERANXN

3rt-------if-il-T; f

Annemarie

535

sTB slB

Ypma

Totaal aanEal deelnemers varen 729 Halve

ma

ra t hon;

oP

OO.52.21

00.56.28

deze kwart narathon

Totaal aantal deelnemers op deze afstand ! 533

SENIOREN. 1

103 112 125 146

t5]

162 163 195 203 261 267 210 273 348 438 452

Rono I(iprotich

(ees ll o ven Sj ef Hodiamont Rob Riksen Ed Quaedflieg

Jo van Vlodrop

Eddy VerstaPPen Theo de Leeuv Fons Kreukels Andre Rournen l{im Logister Ger Schaffhausen Hub Prevo Frans vorage

Harrie de Block Frank Stevelmans Huub NeeIis John Hof

Peter Verberk

ierre Muyrers Sj ef van 0oyen II. VETERANEN t74

308 312

126 266 433

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

01 .04 .04 o1 .2s.32

01.26.08 01.27.11 o1.28.55 0t ,29 .38 01 .29 .54

ot ,29 .55

ot.32.23 01,32.50 01.36.23

01 .36 . 33

01.36.37 01.36.40

01 .42 ,36

0r.43.43 01.50.12

o1_.52.20

I.

VETERANEN

70

(enia

P

Louis Cordevener

S

j eng Francot

Jacques Peeters Ed Schiks

STB STB STB STB

STB STB STB

01 ,22.14 01.30.31 01.38.51

01 . 39 .05

ol ,21 ,13

01.36.31 0t .49.25


r0

JE INTERNATIONALER AI SDORFER SIADTI.AUF ZATERDAG

o(925J t4)

7

SEP.91

LauÍtretf Alsdorí-Osl 1980 e.V. georganiscct.de wcdstrijd rn het kader van het 800-.jariq bestaans feest van clc stad Alsdorf brerd door 17 STB ers deelqenonrcr. Van de t4 deelneme|de ví:renigrngen was de StB hel AirÍr deze door

be.ji

ver LegenMroord igd.

liep door de met kraBÍnpjes bezette blnnensiad. Na atloop was hel er erg qezEllig en van het parool brnnc| de STB "Fcrst inspanninq daarna ontspanninq', ,t Jdr D.ar q-l L:- !-n rl . VermeLdens$raard is dat Anne l',larie Ypm a in haar klasse tweede werd en Mrat dachten JUllie van het echtpaar Paqen? f'jlssolrlen rs deetname aan dil evenement het votqend jaar voDí herlralinq vaibaar en dën nog rn groler qetate. Het parkoers

UI ISLAGT

N

I

r')

Hob lllksen

ttL

Jo vaÍr V lodrop

]t 78

98 l0a, 1Í)9

28.Jl .18 J2.JB.J8 34.J9.tO J4,51.4J

STB

J'

t0)

S]B

40

1D)

l0n

12)

16.O1,9J J6.24.A2 )6-41 .41

5I8

40

r4)

)1 .24 -24

51ts STB STB STB

HX

2A) 10)

J].J1 .JJ i1-50.J1

11)

18.07.011 48.34 -1J 40 .45 .29 40.5J .91

STB

Sl armans

hliÍ L oqrster Jan Plënders

SJaak Verheyen

) l6 145

Dré Schroulí Uer (nèuf

168

Anne-l"lar

tB9

No1 Pagen

STB

191

l'11a Paqen

S]B

144

lijd

llub Gu lpcn Al Lrert Ve rbun t

1lt

2\

\r!r enlgrng I lèsse/Pl€aLs (r ) t0 (B) 5TB HK (4) s tB J' STB 1J) Jt)

SIB S]B s'l

Ypíia

ts

5Tu

45 45

11

H(

28 15

50 45 45 55 50

t6) (2) (.e )

(.4)

-52.22 4J.29 .10 4l -!ts.42 48.02-84 41


UITSLÀGB N- UITSLÀGEII.

U

ITSLÀGE}{-

HALVE MARÀTHON STElN

1 Thimister 5 Hub Heynen 8 Sjeng Francot 34 Hub culpen To

taa

1

aan

ta1

dee

U

U

ITS LÀGEI{

6 JULI I9Si

Maastricht

1.10.36 t .21 .O1 1.22.56 1.37.18

STB STB STB

lnemers: 4l

HALVE MARATHON DEURNE

1 Jos Sasse 18 Hub Heynen 69 Sj eng Francot To

ITSTAG BII-

8

SEPTEMBER 199]

AVA I7O STB STB

Laal aantal deelnemers

1

.O6 .24

1.15.00 1.21 -19

1293

Heerlen 14 september 1991

LOOP De STB vas net een zevenEien lopers Soed voordigd bij deze B kn en 10 EM rvedstrij d, georgan i sëerd door AV De Posthoorn. Hel was eigenllj k !e varm ( ongeveer 24 gr . ) om er 'n sne11e 1,,edstrijd van te maken naar dankz 1j vol doende drink-en sponspost en verden er noa red elUke lijden gelopen. DE IITTSI,AGEN

:

1O ENGELSE MiJL:

P de Lait I 4 Hub Heynen 15 Sj eng Franco! 26 Pierre Muyrers

Lanken

00 .52 .58

STB STB STB

01.01.45 01.05.31

00.57 .49


28 F.(reukels STB STB 58 Erans Vorage STB 61 Hub Gulpen Totaal aanlal deelnemers bij deze

01.15.48 01.12.05

or,12.23 1O

EM

g3

(iloneler I 7 9 I0 14 ls 27 29 48 51 56 59. 74

Thimisler

AV34

.IosBroere Hub Erkens

STB STts

Ed Quaadflies lrim Budziak Thco do Leeur^, Jos Dutcweerd Andre Roumen Jan 14anders Hub Gerers

D.Schrouff Hub Neelis John de Leeu\í 105 Reinder Reusink 'Iotaal aantal deelnemers : *

** **àr

*

*)F )F++ +

*

00.26.51 00.30.37 00.31.00

STB STB STB

00.3i.10

S'IE STB STB STB STB STB STB STB

00 .33 ,42

00.31.21

00.31 ,24

00.33.5ó

00. 3s . 35

00.35.53 00.36.50 00.37.08 00.39.00

00 . 44 .30

106 )i.

**

++

*****

*

DRTI'IGEND VERZOEK ÀA{ DE I{EDSTRIJDLOPERS ! ! !! lrs Julllc tl weisti ilèn zelf inschrijven svp op hct ;nsctrilfformulier steeds de naan van de

verenlging vcrmelden dus s.t.b. ! ! ,{ls de inschrijving vla het vedstrijdsecretariaat Bebeurt, \^,at ;iteraard de beste nanier is, komt rl i l- uíteraard vanzelf goed. llet Ís nameliik heel moellijk om op de uilslagenLijsten alle STBrers eruit !e halen a1s nraar aIlcen de rroonpfaats vernel d is. De kans dal er dan iemand oveÍ het hoofd wordl gezien is heel groot. Ë.. ,ou .o.h :iaÀmer zln a1s iemand net een goede tijd gelopen hàeft en hij of zij zret d'eze dan niet in het clubbockj e verneld. Vc,rdcr hebbenÍ wil deze uitslagen ook nodig Ïoor het bcste lijsten" ' maken v.rn .le o Schmeits


13

sxÀDgLOoP

!,IAÀ8

rRlcnÍ

1991

Zo staat het tetterlijk op de pennlng van de lnnlddels 6e Stadsotlloop in onze Provincie Hoofd6tad. In de volksnond beter b6kènd a16 dè ! narathon van

!íaastricht.

Bij eèn drukkend erèer ktran op zondag 22 septeDber èen bonte stoet van 1300

atleten en Èriuners na het traditiolele klokkenEpeL on precies 1L.00 uur in belreging. onder de deel.neaErs bevonden zich heèL iat STB-sportnensèn. ca er naar eens tegen aan staan. 32 kranige kerels en u€iskès van de Brunasunnerheide die, luid en erthouslast door het talrijke publiek aangenoedigd aan hun halve líarathon varèn begonnen. Ovér de Boschstraat elr llaasboulevard ging het tot de Rennedybrug en dan terug richtlng Noorderbrug. À1leen janner dat STB raar 3 dames op de been kon brengen, tègen 29 herèn, èen wat tDargiere verhouding neisjesl Jullie hoetèn naar èens geheim bèraad hierover houden. De trotée drj.è van de dag varen Ria ttulders, Mien Quadvlièg en Ànne-l'Íarie Ièpna. Proficiat alvast, vant allen haalden in ,n goedè tijd de finish. Vooral onze Uien deed het ui.tstèkend daarbij door haar Ed begeleid. wat zijn dat nu voor geheiBe krachten !{ien? volgen ve nog even het paicourE dan virden we de eerstè verzorgingspost bij K .5 nabij de Noorderbrug. À1le drinkpostèn Íraren goèd verzorgd, voldoende water voor iedereen, zelfs vanuit de HeElel zou het later neergiutsen, iets vJat ve zo node tijdens de Telenaticaloop hebbea genist. De halve uarathon ln liíaastricht 1991, kenDerkte zich door een uitbundig publièk, vrolijke Ezaate hérneniekesrr, vèranderli jke veersoÍstandj-gheden en ,n paar parcoursvi j z igingen die het lopen prettiger haakten, o.a. eer ingevoègd fietspad langs de naas.


IL

De beroehd-bèruchte sluis biJ Borgharen blijft natuurlijk in dè routèi lekker de Sluisdijk opklauteren! Vriend Jo vilde daaron hèt kanaal even overzirehmen. Een (on)geluk dat naestro Gèr in dè buurt Í/as zodat dat fèèstje niet doorging. Dus verdèr lopen over de Borgharenlreg, het Industrietèrrein en de

inDiddel6 spekgladde St.Servaasbrug, het

regende. Àan het èind van de St. Servaasbrug stond een wagèn van de organisatie roet speaker.

P]otseling krijgen ze dle 2 sTB-èrs in het viezier. trDaar komen de jongens van de Brunssummerheidè, die zo'n prachÈig stukje natuurheidè hebben orn de loopsport te beoefenen. Korh op jongens, nogt 200 Íteter,I En daar stoven di-e t!,ee al.s door een vesp gèstoken in een heuse sprlnt door tot de meet. Hub heeft nu een fantastisch nieuv P.R. achter z'n naarh staan, dan je vel Ton :? Proficiat ook voor a1lè hannen net de bereikte eindstreep, enkelè STB-lopers zè1fs Ílet heèI krappè tijdèn. Na afloop volgdè nog èen gezèI1i9é StB-knuffèl mèt een heuse supportersschare in café De SÍraen, uiteraard onder toeziend oo9 van

Íí1.e1,

ZEKER

IS

ZEKER

| Zeq, Wí,i.l Jan (op school) schrijft ge I'paard'! net een trdl' of een ntn? wlír, Ik \deet het ook niet! rk heb voor de zekèrheid I'kno1 I qezèt.


pàramedisch sportbegeleidings

instiÍuut Stationstraat 46, 0411 NK Heerlen

consulrcn uitsluiteod na afspraa*. U kunt individueel een afspÍaak maken, maar wrj geven ook gÍoepskoningen. Bij $ocpen gÍoier dan 15 peÍsonen komen wij naar u toel


Geevers Auto origineel,.i Geevers

sserie delen: n overzet ert op dit

A

Het

mpleteerd rorruiten en Warny vooi alie merken.

leveringspr door radiat overzetplaa

ALMELO 05490-72125

VELDHOVEN 0rto-531900

NUTH 045-24/.242

VIANEN 03473-76474

(ir:tnĂ­Ells CARROSSEB IE.

D

ELEN

ROTTERDAM 010.4585833

ANTWERPEN 013257860


15

B-L-Ë-S-S-U-B-E-B-U-L-L-E_T-I-N KNIE

:

A-T.L_E_Ï-I-E-K

I,lENISCUSKLACHTEN

In het kniege\rrlcht bevindt zich zowel aan de binnenzijde a]s aan de buitenzljde een kraakbeenschijfje (meniscus). De Íreniscus zorgt ervoor dat het bovenbeen en het onderbeen goed op elkaar passen en dat er een goede schokdemping

pfaatsvindt. Een scheurtje 1n de meniscus ís een zeer beruchte blessure,

die bij atletiek geleidelijk kan ontstaan door de knie veelvuldig heel zi/6ar te belasten. oit' is het geval bij

maken van diepe kniebuigingen of kikkersprongen. Nlogelijke verschijnselen van meniscusscheurtjes zijn: - gedeeftefijke blokkade van de knie ("op slot zittenrr); - het gevoel "door de knie te zakken"; pijn bij het drukken op de ge!./richtsspleet; - vochtontu/ikkeling in de knie tijdens of na het sporten hetgeen uiteindelijk dunnere en zwakkere bovenbeenspieren tot gevolg heeft. Bij een verdraaiing van de knie kan er een plotselinge scheur in de meniscus ontstaan. lvleestal is er dan sprake van de vofgende verschijnsefen:

het

- heftige pij n; - vochtvorming in de knie; - be!,,egingsbeperkingen (buigen, strekken, draaien). HOE VOOBKOI4

IK

DÉZE KLACHTEN??

:1. Voer weinig of geen oefeningen uit, waarbij de knie heef zwaar wordt befasi. l4aak dus weinig of geen diepe kniebuigingen en kikker sprongen. 2. l/llanneer je vermoeid bent, verslechtert de coördinatie en vermindert de spierkracht. De kans op onverwachte bewegingen (verstappen, verdraaien) wordt daardoor groter. Zorg daarom voor een goede condiiie en voer aanvullende oefeningen uit om de co6rdinatie ("evenwicht") en de kracht te verbeteren. Verdraaiing van de knie kan ook optreden bij de v,/erpnummers, afs de techniek niet goed is. Zorg daarom voor een goede techniek. 3. Atleten met een overmatig lichaamsgewicht belasten hun kniegewricht extra. Als dit bij jou het geval is ben je extra kwetsbaar voor beschadiging van de meniscus. Afs er sor6ke is van een íte) hooo vetoercentaqe. kun ie


16

door

af te vallen

deze kans verkfeinen.

TE DOEN ALS DEZE KNIEKLACHTEN (ÍOCH) ZIJN ONTSTAAN ?? l{anneer je knieblessure geleldelijk is ontstaan, moet worden onderzocht of er inderdaad een menlscus is gescheurd- In twijfelgevalfen wordt tegenlroordig vaak met een 'rkljkoperatie" (èrthroscopie) in de knie gekeken wat er precles aën de hand 1s en wordt zonodig geopereerd. De meniscus zal, als het maar enigzins kan, niet of slechts zeer gedeeltelijk u,orden verlrijderd. De knie kan namelljk de schokdempende werking van de meniscus sfecht mlssen. AIs er echter slotverschij nselen of steeds weer opnieuw

WAT

1.

vochtvorming in de knie optreedt, is de kans groot dat er fater ook andere knieklachten ontstaan. In dat geval zal de meniscLJs bijna altijd (gedeeltelijk) worden verwijderd. Het is dL,s onversténdig om met slotverschij nsefen of vochtvorÍning in de knie door te blijven sporten. 2. lrënneer de bfessure plotselinq is ontstaan (bv door een verdraaiing) ÍÍag niet op het geblesseerde been worden gelopen en gesteund. De 3. knie moet direkt worden gekoeld door koud stromend water, een cofdpack of ijs (een handdoek tussen ijs en been voorkoÍnt beschadigingen) gedurende periodes van 20 min., afge!.risseld met periodes van 20 min. zonder koeling. Koelen kan tot 48 uur na het ongeval een positief effect hebben op het ontstaan van de z!,,elfing, maar bedenk wef: hoe eerder hoe beter I 4. Laat zo snel mogelijk een daukverband aanleggen door een deskundige (arts, fysiotherapeut of sportmasseur), Laat hlerbij geen vette watten gebrLriken. onder vette watten wordt het nametijk u,arm, \raardoor het effect van koeling verloren gaat. 5. Baadpteeg na deze le hulpmBatregelen zo spoedig mogelijk je huisarts of het S.pl.A. Zij kunnen zonodig verwijzen naar het ziekenhuis waar kan !,/orden beoordeefd of een

operatie nodig is.

na een Íneniscr..rsoperatie is zeer. belangrijk. Versterkende oefeningen voor de bovenbeenspieren aan de voorzijde en achterzijde zijn noodzakelijk, evenals goede beqeleidinq bii de sporthervatting .

6. Bevalidatie


11

VERJAABDAGSKALENDEF

OKTOBEB 1991

DECEI.4BEB

-

3 Ed Quaedvfleg 3 Íheo de Leeulr 5 Jac. van der Scheer 6 Patrick BrLrininks

I Jos Geraets 12 HLJb Hof 12 John Hof 13 Ton Leistra 19 Hub Brourvers 19 Frlts l.litteveen 24 !i1m Dreu!,/ 25 ívlonique Vonken 28 Tineke Kremer 30 Harrie Enninga. NOVE[1BER

1991.

1 l4ath. Smeets 5 l'/im Logister 6 lien Possen 11 Jan van Hees 13 Joanne Kloosterboer

13 Sjef van ooyen 13 ldim Smeets 16 líie] Schepers 17 NathèIie Starmans 21 Ger Hamers 27 Harry Vermeulen 29 Sonja Messing 30 Nina van Vlodrop 31 Eddy Verstappen 31 Jan Vroomen.

1991.

6 Harrie Crljns

I Patricia ldennekes I Hub Erkens

13 14 16 18 21 30

Jos Broeien

Hub Heynen Bas BiJ ken Annie van Hees Janna van Duyn Jeroen van Wesef.

BESTUUB EN LEDEN VAN DE

EN NoG VELE JAFEN

IN

S.T.B.

]ÍIENSEN

U EEN F]JNE

G0EDE GEZ0NDHEID; PBooST

DAG

I M.


IIJ

o p r C)

o o(, o c!§ - oo

@ Ír

(I,)§ E {Do o

c

<cr

ror]Ji

ri

>rr ti c !.o c30) 3 C-C

E

aq

]J!@<

ooo

+o)

or< o ólr !'l lr'r

- =l< uls z zlt) -mlD

; 0 O

o)L

(-t

z

oll

> qpE

!9

ocoJc

P-

r

E

o dl!

c A ola @ € <lD E O Otq -c

! oD

(,

ólo

>'r,-c! odolJo --rií)À oroo0rti !co=0.)

lr

99

o)


1g

.-

@c]Jf,'i è llE!

tr=

oo=

aà!

0)

it >E OE @À

o

orroar

É

rr tr jr qro

o Eo; E-r E o oÉo o ;]l1l

o! tr ! ! -o

(,r E oÈo lJlii

v3-

o

o)

É

!1r

rrc rr oÈ! 3

lr

i


lGr,

S.T.B

PA TLÍEDÀC:

ZoïïI;--fO rov€nTer 1991 om 10.00 uur,

Zeskamp, na af loop Brunch. (osten onSeveer J10 ,- pp

Per gezin

ma x

imaa

1

Í25,-

(APELLÉRBOSLOOP:

Zïï?àE-E-ïliiï5?r

tee1 Nadere nededelingen solgcn.

},IIIIERLÀUT ÀTÉtl: Zi nIà gJ5-ï;;Ë;E e r Nadere mededeli ngen vo18en I{IEUT'JAAR^TREFFE STB zondaE 12 janiuari 1992 Nadere med Jdelin 8en volgen.


2L

Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finqncieringen


WEDSTRIJDTÀLEI{DER

Zondaa

13 oktober

Zondag

13

oktober

tadslooD Hasselt 5 - 13 -en 21 km. Marathon Eindhoven

Zondag

20

oktober

Marathon Frankfurt

Zaterdag

26

oktober

Marathon Etten-Leur

Zondag

3

rdag

24

Zondag

I

rd aE

t5

Zo

Zo

S

Halve marathon Echt

Halve narathor Margr.alen (apellerbosloop dlverse af standen

Donderdag 26 december

lrintër1auf

Aken

Kerstc ross

Heerlen

0ver aanvangstijden, inschrij fgeld, vervoer andere inlichtlngen kan nen terecht bij het vedstrijdsecretariaat: Carla Meyer Te1. 3109 12 BELANGRIJ(

-

BBLÀ}TGRIJ(

-

BBLÀNGRIJ(

GEMEENSCHAPSHUIS DlNSDÀG

"CÀRRX''

-

BELÀ}IGRIJX

SCHÀESBERG

20.00 uur ]

2

NOVEMBER

ALGEMENE LEDENVERGADER I

NG

s_T.B_

!!

!!

!!!!


VIDEOTHEEK VIDEO THUIS l:\

' kwaliteit en service

l[tz-rjEi]t cËiÉ llÈat cl

'-rr<_\>

.

steeds de nieuwste films moviebox verhuur " 7 dagen in de week geopend * reserveren gratis *

HEERLEN. BAUTSCHERWEG 85. 412266 SCHAESBERG . STREEPEHSTB AAÍ 24 . 324141

VOERENDAAL. KERKPLEIN 66. 752070

AUil@ veftoop níeuw en gebruikt. eerste klas occasions met BOVAG garantie. inruil mogeluk. reparatie en onderhoud alle merken. APK-keu i ng. sch ade-tax ati es en re paraties

KLIMMENDERSTRAAT 95. KLIMMEN -


spoÍilyoiolheropeut IITEEI

ÍIIIIII

I

--II trrar

!'ITE I.lE II.IIrI rt-rlrr,I

-r

- sporters spreekuuÍ - conditietesten op electrische loopband oP

Íietsergometer - loopcorrectie sportmassage -

llledisthe §porlbqeleiding Heeilen


23 VÀXÀI{TIBGROBTE}I

De PTT kon heÈ werkelijk nlet aansesleePt krijsen! ! ! Uas he! maar vaar, ve18ete1d 3 kaarten kwamen blj de redakrie binnen. lrlaren er zo einiS STB'ers op vakant ie of varen ze het ad res vergeten, wie zc1

het weten? Volgend jaar beter zullen we maar zeggen. wikken en r,reBen besloo! de j ury de kaar! Na veel rrZeeuwse Rivii!ra" v a n--:Li3gly94grc! en I!'iel uit ScheDers dls Iíjnnende kaaÍt uit te roepen' ofkwJm' *r..ï.t f,i maar neL dool de , ensuur rn VVV bon als Sjaak en l./iel jullie binnenkort eÉrste prSs teBemoet zien, proflci at '

Devaluntie

isminde verzorgy'! m

,{\

net

Làq"*

;\ir\oa'

PYreneËn Verder ontvingen vi.j nog een groe! uit de \,/aren. waar lilary en Hub Prevo op hoogEesLage 0ok Paul Prevo 1ae E ziLh niet onbetuigd. Ht sluurde ons een ech!e "CHEESE" meÈ gaten uit

Zeeland. we Bedankt a1]ema31 voor deze sroeteÍ en met jaar vakantiegroeten de heL volgend bi nnenkomen.

Redak!

ie

STB


2tt

I{]J

VEEWELKOI|EN DE NAVOLGENDE NIEUWE-STB.LEDEN:

ANDRE BOUI4EN

PETEB BLOI4 I"IABOESJKA OLISLAGEBS

FAII4OND SÏEEGI4ANS JOHN DE

TINEKE

LEEUIT/

uit Jègerspad 27 te L6ndgr6af. Geboren op 28 oktober 1984.

KBÉ14ER

uit

Jagerspad 27 te Landgraaf. Geboren op 7 Aprit 1982.

ANNEKE KBEí!1EB

I'í]J

uir de (ar.oFnesstraaE 6 te Heer1en. Geboren op 27 Jénuari 1950. lit de C,Frehenstraat 55 te Land graaf. Geboren op 15 l4aart 1957. uit de Veldbrand 6 te Landgraaf. Geboren op 26 Juri 1965. uit de Luisenring 95 te Gangelt. Geboren op 03 Februarl 1964. uit de Past. Welterstraat 15 te Landgraaf. Geboren op I Juni 1953.

i{ENSEN ALLE N]EU!.JE LEDEN VEEL PLEZIEF EN IOOP. GENOT TOE BINNEN ONZE VEFENIG]NG!

BESTUUF ÉN LEOEN S.

Peter

Blom

T.8.

Baimond Steeomans


SPORÏ}4FDTSCH ONDERZOEK

(

"Sportkeuring"

)

een sport die niet aan leeftijd en/of plaats Het is een sport die je overal en altijd kunt beoefenen. Dèt betekent echter niet dat hardlopen geen zware sport isl Het vraagt heel veel van je lichaaÍn, vooraf van de pezen, spieren en gewrichten van de benen. onnodige blessures kunnen voorkomen u/orden door: - het uilvoeren van een goede warming up en coofing down voor een goede trainingsopbouw te zorgen - een goede looptechnlek aan te feren - goede hardloopschoenen te dragen - een sportÍnedisch onderzoek te ondergaan. Juist dit Sportmedisch onderzoek ("Sportkeuring") wordt vaak veageten. Het is immers nlet meer verplicht?l Die verplichting is echter alleen afgeschaft oÍn de eigen verantwoordefijkheid vën de sporter te benadrukken. Het is iÍnmers zijnlhaar eigen lijf en sportl Verstandig hiermee oÍngaan is het devies. Een sportÍÍedisch advies is niet alfeen nuttig voordöt je gaat beginnen met hardlopen maar ook als: - het vorige sportmedisch advies al weer enige iaren ge feden is. je jong bent en snel groeit je (veel) meer gaat traÍnen. - je ouder dan 35-40 jaar bent. - Je klachten hebt over je gezondheid (b.v. astÍna, hart_ klopplngen, pijnlijke knieèn, etc.) en je door wilt gaan Ínet hardlopen. - je na een ernstige ziekte, operatie of bfessure weer wilt gaan sporten. Bij zo'n sportmedisch onderzoek !.lordt er natuurlijk aan dacht besteed aan je algemene gezondheid, aan b.v. hart en lonqen. lvlaar daarnaast wordt er veel aandëcht besteed aan het onderzoek van je botten, ge!íiichten en pees-/spier stelse1. Vlndt de arts hlerbij een fichte "aflvijking" dan kan hlj of zij je advies geven hoe ie met die "afw1jk1ng" het beste kunt hardlopen. De ontdekte "afwijking" hoeft rr heL ddqe i j"., lpven gee'] enkel p.oolepÍ op. te gpvpr. Taar la'l brj het l-:tdlooea blessJre" verooTTdker.

is is.

Hardlopen

gebonden


26

Bij "6fwijkingen" die voor hardlopen van belang zijn moet gedacht worden aan bij voorbeefd: - een standaf!./ij king van de voeten, zoals "knikplatvoeten" - een standafwijking van de benen, zoafs "0 en X_benen" - een beenfengte verschil - verkorte spieren van de onder- of van de bovenbenen. Fe^ cporÍdrLs Là1 je dèl. oij de genoenoe "af11lj'irgsr " o' blj d roe.re riloer vaal voor<orenoe ëÍwiJkingen b.v, het 6dvies geven om: - je training op een bepaafde manler aan te pèssen. aangepast schoeisel te dragen of zelfs om sporisteun zooftjes te laten aanmeten bii een orthopedische schoen- het beenfengte verschil door een verhoogde zool onder de scnoer Ígeoeeltelijl ) Le laLe,r corrigeren. - op de juiste wijze rekoefeningen uit te voeren. Goed of afkeuren is er niet nreer bij. Adviezen over aanpassing van trainingsbelasting, trainingsopbouw en het uitvoeren van rekkingsoefeninqen krijg je om blessures zoveel mogelijk te voorkomen. Het spreekt voor zich dat ie deze adviezen dan ook moet opvofgen

I

Sportaitsen hebben de brede sportmedische kennls dle

dig is

om deze ëdviezen

te

no

kunnen geven.

Deze sportartsen werken vaak op de Sportmedische Advies

centra (S.M.A.-s).

-o-o o-o-o 0-o-o-o o_oBELANGR]JK

Gaarne

mutaties b.v. afvoerrngen en andere wijziglngen v0or het nieulve jaar 1992 zien !íij graag vóÓr 20 December 1991 U!.r

teqemoet, Voór afvoer.rroer oatvd']qen

rè 19 Decerber 1991 be'r ll d' over 1992 ver' icentielosLen ea I ,nit"aro" .orfributie oÍ uL redewerl' L'.qei'rL lvij iIièi:,Ïà-àà.'"ö"";:Ë-uÉ.,óèiÀ,.


27

STB_JEUGDBIILtrJTI}I

.

Zo -jonBelui, de vakanties er helaas veer oP. STB is weer een stelletje "Brugpiepers

rijker.

ook lopen er nu een paar heren bij net een "baardje" in de keel' Er is er zelfs eenrie bij , die dansles heeft genonen. Nu veet ik tenminste uaar t\ Roger Herldrix die blessure van heef! overgehouden. En dan de tralner naar de schuld geven noenen ze dat dan.

. 0verbelasting

Een maandje voor í1o zomervakanlie hebben ve de

hele zaak

opgesplitst. Ík noet zegeen, dat he! ín het begin effe wennen ,e kunnen nL rusliE sle1Len, dat dlt experinenl als geslaagd beschouwd mag worden. Iedereen komt nu aan zijn trekken.

Vooral de jeugd, die

bij Annelies

van

Dijk

werd ingedeeld

is enthousiasi. Er zijn zelfs van die jeugdige alleten die na een paar weken a1 op haar "neer" keken' Er is geen verschil in hooBte \'aar ie nemen'

De heren atleten zijn ingedeeld bij Cor Van Haaren' Hier deden zich enkele kleine probleempies voor' EEn paar jonSelui konden he! tempo van de volvassen.heren moe- i ik bi Èe^en. Vorgens Cor kudm dir orddr de Irarning

nier reeeliarig De,'o.\t trordl. 'cn

achLersland hFb ie

dan zo opgelopen.

Probeer dan ook zo reBelnatig mogelijk de trainingen te bezoeken. Dergelijke problemen blijven dan achtervege'

allerkleinslen onder ons zijn ook onder de pannen' llona kan nu eindelijk haar verk fatsoenlijk doen' Bovendien heeft zi-j àssistentie Sekregen van Lyan De I-ey' De


2A

Lynn is een eerstejaars Clos-sÈudente, die onze Eelederen is komen versterkeo. Ze is zeventien lenles jonB en is vildenthousiast . Ik zie het volgende probleem a1 u/eer op nij afkonen. Die heren net daE "baardje" in de keel vi1len natuurlijk nu weer a11emaa1 de zaal in. Ik kan ju11te nu a1 vertellen, dat dit niet BebeuË. Jul1ie kunnen allenaal konen op de zalerdagnidda8. Fien ander meÍsje staat dan klaar on jullie af te knijpen. Ze heeft dezelfde lengteals Lynn maar is strenger. AnneLies van Dijk za1 ju11ie konditie op peil Saan breogen. Crosstraining heeE daE.

lnnelies zal daarbij Seholpen r,/orden door fluub leltirg en mijzelf. Nu L,e het toch over Huub hebben. Hij is inmiddels geinstalleerd a1s jeugd sportkomnissielid Een hele mond vol -

,

Iiuub en ik zijn van plan de jeugdkar te Saan trekken1n het vorige blad kondigde ik mijn afscheid aan Ik kan het echter nieE 1aten, vooral loen ik laatst daE jochie van lfu1der veer eens tegenk{am, die mec mij aI ,eer a]1e.1ei r"/eddenschappen wilde afèluiten met als inzet een stuk chocolade. Dat stuk chocolade ben ik ge8arandeerd kwijt maar ik Sing door dë knieën HeE 1ig! in de bedoeling me! Huub a11erlei aktiviteiten Èe Saan orSanj.sereE.Ik kan julIie verklaPpen, dat ve aI druk doende zijn. HcL h'ijtr echter een veríassin8.

De jeugdsportkonmissie bestaat rlu uit twee leden. John llendrix en Jos Rijketr hebben hebben afscheld genonen. Een logische zaak vind ik. Jarenlang hebben zii zich bezig gehouden met onze jeugd. Hun kinderen hebben inmiddels de leeftijd bereikt van 14 jaartjes en trainen nu neÈ Cor van Haaren. Het echte kontakt net de overige jeugd is er dan nlet


29

zijn naar aIle waarschijnlijkheid Guy Rijken kwijt. 're Guy heeft zich laten inspireren door Bovendien

tennisser Haarhuls.

We

,ensen Guy veel succes toe.

ene

Tevens wi1 ik nan€ns ieder jeugdlid John en Jos bedanken voor hun inzet. Vooral Jos heeft zijn stempel op hel alletiekBebeuren gedruktr !,/ant hij vas degene,

die de verspringbak en sprintstuk op tekenin8 heeft gezet.

bij de dames vanaf 12 lentes heeft neteen afgeworpen. líaisie en l{ina 1lepen in Echt hun eersle crossje, Maisie verbeterde haar lijd hicr re ruiFscïoots twFe minuren. Liep,,ij !orig jaar op de 2à kn "oE zestien minuten; Nu liep zij effe 14.10 min. op dezetfde afstand. De baantraining

zijn vruchten

Nina maakte het heleinaalbont en liep 13.58 min. Zlj liep haar moeder her licht uit de ogen.

slordige honderd neter 1ielel Nlna en Maisie a1 ,eg van haar. En dan moet je bedenken, dat Nina's moeder voor de vakantie nog fluitend 20 kilometertjes kon lopen. Nu kan ze nonstop boeken lezen en sigaretjes roken, Dit heeft ze op hel sÈrand van Saint Na zoÀ

Tropez geleerd.

overigens zijn ve van plan regelmatig crossjes le gaan lopen met de jeugd. IK zal jul1ie rulmschooEs vantevoren een nieuvsbrief doen toekomen. We zullen dan ,eer een beroep doen op diverse ouders om afwisselend voor het vervoer te zorge Zo

jongelui,

meer snaken hebben

re

na de

Tot slot veruÍjs ik naar de laalste pagina van dit c1ubb1ad.

Hler sEaat namelijk een komplee! overzicht afgedrukt van de trainingen. Jë kunt uitzoeken. Cor.


30

BÀÀNIN.ÀËíTNG 1991 TN !íI}IIETVERPI§I!{O

Op dinsdag en dondèrdag. resp. 24 en 26 septeDb€r werdèn de laatste baanÈrainingen van het zonerseizoen afgewerkt, oll plàats te haken voor de

zaaltralning,

Jéninée wat zijn die 6 naanden veer vlot voorbij. Lopen ve zo hard Ànnè1ie6? Ondèr de toeverÈrouwde leiding wan Ànnel ies van Dijk, dinsdags, en cor van Haarèn dondérdagavond voor de snèllere jongens verden er zo, n 25-ta1 baantrainingen afgeróffeLd, allen kèurig in groepen ingèdeeId. De 200-tjès èn 300-tjes ginqen èrin als koek, naar a1s de afstanden 9OO en 12OO op het prograhna stondèn, vas het vel eelts echt luchthappen. Eèn enkele kèer trok d€n de helde in, achter de trainers aan. rraarbij dan ook a1les uit de kast rrèrd ge1gpen. Baantrai.ningen zijn bedoeld on hèt looptenpo te rbeteren, naar tevèrs on gedurende ènigè tijd ,n bepaald tenpo te kunnen bepalen en vasthouden. Dè jeugdige sporters lrèrden al die tiid door de rrvader van de jeugd", cor Robeerts bege1eid. sinds ve onze ej.gen baan rreer in bèzit hèbben is dè bèlangstelling stijgend. ook èn vooral bij de jeugd. uitstekend Cor en Ilona ! iend ,lan Mulders sprak op dinsdagavond 24 septehber namèns dè groèp van Ànnelies èen extra ilanki/oord toet attentiè tot haar. Iri. J hoopt en rtrouvt erop, vie nlet. on ook volgend seizoen op ÀJrnelies éèn beroep te nogen doen. Met nognaals ank aan alle baantraj.ning beqeleiders, Hopelijk het volgend jaar eèn baan met fiere verlichting. Ondertussen hadden Erica - Ton - Ria - Sjaak en anderen gezorgd voor een gezeltlge nazit bij Ícandle-Iightrr, net koffle en gebak.


Ă&#x2C6; 06

7s-i?N u

o.r

t'sr5


Je eigen sport,

je eigen bank

Schaesb€rg Hooídíraat 120 Op da H€ugd.n 4 045-323900

Ubach o. Worms Hovenstraat

1

Eygelshoven Lauraslraal 4

35

0rls-352020

045-312829

BahobanF

É)

Meer bank voor je geld


Medische Sportbeseleidine Heerlen. Loopanalyse.

vindr plaats bij sporters die ktachren hebben tijdens het 1open, van bv. de enke1, knie, heup Een loopanalyse

of rugklachten. Dit oorsprong hebben in

controleren of de klachren hun een verkeerd looppatroon. Tevens vindL een loopanalyse veel plaats bij sporrers die nieuwe loopschoenen uil len gaan kopen en niet zo tevre den t,,aren over hun oudc loopschoenen, Lea wel, het is niet de bedoeling om iedere loper een ideaai looppatroon aan ie leren, want iedere sporrer loopt op zijnlhaar idividuele loopstijl. Zolang dit naar geen kLachten gecfL is dit optimaal voor die sporrer. Wanr r,/ie Ten (ate heeft zien lopen za1 nooit nteer durven te spreken van loop!:orrectic. Hoe ga.rt dit nu in zijn werk ? Bii oen loopanalyse dient men de oude l.oopschoenen nee t-e nemen evt. meerdere paren. Aan de hand van het slijtage patroon van de loopschoen kri-igen re a1 een eel:ste indruk over het looppatroon. Dus niet denken van ik neem alleen mijn niervste schoenen mee, vant de oudere zijn te vuil of te vies, onrlat uit schoenen van 1 / 2 naanden oud te weiniB irformalie gehaald kan vorden vanwege te veinig sliitaRe van de l oop2ool , Hierna worden de klachten van de loper aangehoord die hij ondervindt r-iidens het sporten. Uan gaat de loper op blore voeten op de loopband staan, DĂŠ -n-ll,F.,ro,o oDpFvoF-d ,aJr s knlu, en de loper kan om Le


op deze snelheid enkefe minuten wennen aan de loopband en heefl levens een kleine ',varming-up. Als de loper aangeefL dat hij/zij gewend is aan heE lopen op de loopband beginl de eigenlijke analyse. Eerst veer lopen met een snelheid van 5 kn/u. waarbij van achieren video-opnames van de loopbeweging t{orden gemaaki. Hierbij wordt gele op hel neer zetten van de voet, he! afwikkelen en de afzet. 0p deze lage snelheid zullen de meesle sporters landen op de hiel of evt. zljkant van de voe1,. Tljdens de afwikkelirg kan de voet mooi recht afvikkelen, of naar binnen knikken (pronatie genoemd) of naar buiten knikken (suppinatie) dil laarsle komt het weinigste voor. De afzer ver loopt neeslal via de grote teen. Verder is he! van belang of de voet recht naar voren wordt neergezet of naar buiten of nĂ ar binnen gedraaid. Daarna worden de knle- er1 heupbewegingen gecontroleerd en levens de totale houding tijdens het 1open. Bij een snelheid van 5 kmlu. kan men dit makkelijk waar nemen, Het wordt moeilijker a1s de snelheid wordt opgevoerd Na hel lopen mel een snelheid van 5 km/u, rĂ­ordt de snelheid verhoogd !o! 8 - 9 km/u. en daarna naar 12 km/u. en evt. ho8er als de loper een hogere snelheid aankan. We proberen ook de duurloop-snelheid enige tijd aan te houden. 0p a] deze snelheden !,/orden video-opnames gemaakl. Daarna gebeurd dezelfde procedure met de oude loopschoenen aan evl. meerdere paren. Daarna worden de video-opnames met de sporter bekeken evt. in s1olll-notion en wordl in onderling overleg gekeken of de klachten zijn terug le voeren tol een slecht of


33

onvolledig looppaLroon.

krij8t men advĂ?ezen vat men er aan kan doen om de klachlen te verminderen of re laten verdr,rijnen, EchLer niel iedere klachL is terug te voeren tot een afwi jking 1n het looppatroon. Hel advies kan ziin: - voetspier oefeningen verrichten waarbij de oefeningen natuurlijk uorden uitgclegd en op papier gezet, - een.orreclie in de beslaande schoen laten aanbrengen. nieun'e schoenen Le kopen nel een evt. aanpassing naar Dan

dc klachLen.

- doorver\rijzing naar een arls evt. fysiotherapeut, Bij het advies van nieuwe schoenen te kopen \rordl geen merk djrecl geadviseerd, maar \{c1 de evt. correcLie di,è nodig is. HeL is de bodoeling dal men met de nieuwe schoenen opnieuv op de loopband komt lopen on te conlro Ieren of de nieuwe schoenen ook we1 die correctie geefl die noodzakelijk is. Ileze controle is bii de prijs inbegrepen, Indien men de nieuue schoenen bii Al1 Feet haalt kriJgt men meeslal meerdere schoenen nee om te proberen op de loopband. Zodoende ku nen ve het advies geven wetke schoen voor u heL besle 1s ongeachl hel merk of de prijs. Voor heL maken van een afspraak

of

meerdere informatiel

Harry van de Laar.

Te1.:

045 218347

(prive) b.s.s.

045-226240.


GEHOORD

BUITEN DE

COOPERBAAN

Man: Ik wind ecàt dat ve Doeten qaan bezuiniqen, Àl1es is zo aluur teqenvoolallg. tle zoud€n nisschlen kunneh beginnen oh voortaan naar de helft van onze kennissen ult te nodigen voor een fèéstjè. wat vlnd

Vroue: Ja, dat moet dàn maàr. Het iÉ anders vel jatIner, dat re dan jou, kenntssèn zutlen noeten mlssen. olrscHoLrNc

VERDÀCHT

Dé gevangenisdirécteur tegén een gedètlneerde, dié lèvènslang heeft ge-

kregen: iv€rwoort, rat is er mét jou èiqenlijk aan

ale hand? Je li'jks een veék

hier. toen je a] naar hèt ziekenhuis noest on al je tanden te laten trekken. Een maand of rat 1atèr Doest jé b)indealarn vèrui jderd \rorden, én nu lnoet je ga lblaas eruit. wou jil misschi€n stuk voor stuk

rn het kader van de bezuinigingen eordt rrits naar een andère afd€Iing van hét g€lleentehuis overgeplaatst. De eerste dag dé beste treft hèt hoofd van de afdeling hèm àanr slapenale achter zijn bureau. flij vekt beo: !'Nou rrits, jiJ hebt je ook eaue bij on6 ingevèrkt lrl

Patient: Dokter, ik kom alleen naar ewèh langs om u nEal€ te delen dat 1k zo

enorln tèvreden ben ovér uv

behandellng. Doktér: l4aar ltrijn besle nan, 1k kan ne nièt her-

inneren, dat ik u ooit heb behandeld. Patlënt: Dat klopt,Dokter. ríàar u hebt vel Dijn oon behandè1d. En tk ben ënige erfgenaam. EEN KLEINIGHElD

1k kon u mijn - Professor, lt jkheid betuigën, À1 ,at hèb ik aan u tè danken. - Xon, kon I vriend ! Zo'n klelhiq-

heid 1s geen dank uaard

!

zijn


35

André Roumen liep al meeÍ dan 42.666 kilometer Zaterdag I iuni jL fieD Àn&é Rou.Een (il) ziin 29gte marathon in BoE. Eii €indigde daar in e;n tijd v-àn 3 uut, 16 minuter on 35 asconden. Maa-r wat veel belangzljket Íraa! Da 39 kilometer bereihe hiJ ziin groie doèI, gl, paaaeerdè de magdschè grens \rat! 42.666 kilonreter en had daarnee de omtrek v-an de aatde rotrdgeloDe!. Ei, weld zelfÉ oflicieel geëerd en 6taal vDoíaanbekend ats 'de globetrotte! v-an [eerlèn, HardlolreE is èchter nie-t het enige waaraan de Eeerleraar ziin vriie tird bestéedt. Door het terÀen in de rriie natuur doet hii zeer veel inËptatlé olr. De cteativiteit berst na het lopen bii hsm 106. Dit komt tot uitingr in het lBa.I(en van Echilderijen,

Eoomirronken Àndré Rouaen doet

N o,dwr,rp

to,

à1

lo80r

.um

D""r

S".J",l*ï"b"Si:.,",;ff

i:

Bom was at de derde van cl

ooen

I

Oesp"ir,,.1.s-.nk

h b r' àl é Jro É N-d-, slj d-r led-,een bc,e :. Lnd.- .t.den r1eé9eJoàn 1..h oD óè.r ro.oot onoeró n n"-r ook in ts -n fràr I Íu., n,er !oor ,e zrer mónqFn ,n o uu.,b-r9ènÀnr*eroen M'tn aeern.. .dtÍtp. p-'9è1ono. r -- e '..o l. p .l J l"dr qele- pepmrooèt.í Scrrrrréreno, no

Ir \-

'_ I

lr' 'r

r-. r,I

li'

t

,1..

b ra.

\


Per maand loopr André Roumen 300 kilomerer oi meer Bijna daqel!ks rs hrj te vinden

.p de

word er heel rustrq van e ben meteen een heel andr'

Brunssummerheide.

lleéstalqa ik alleen, want ik v'nd het pleziens om onder- §choon en waeÍ '

weq naaÍ de natuur le ktlken

lk zje prachtise kunslwerkjes in s'mpele dinqen als Lroom-

sonels oi boo.rslronken Ze rormen voor m, èen grole rnspirahebron, dre rk veel gè brurk miln schrlder,ien. lk 'n weer te qeven hoe ik probeer zelf de naÍuu! beleet 1k slop er allrjd iets persoonlilks in.

t"4ijn werk kenmerkt z'ch vooral door lInen. cirkels en klèurmenqinqen Er zun veel hardlopers in verwerkl maar ook apaíe gebouwen oÍ 5lruduren Her hoell niel per sé iels voor te sle)len Hel rs gewoon absrracle kunsl dje mensen wel oi niet aan

Àndré rs. zoals hrj zelt aanqeell, in posrlreve zm ver-

slaald aan lopen en schrlde ren. Na anderhalfà lwee uur rennen beqrn lk op rniln adre

nalne le lopen. lk krlq een heerl)k qevoelen kom als hel ware i. een roes Ielechl. De pjln vloeit gewoon weg uil mrtn spreren en na de ínrsh v.èl mé e.hr !óldààn lk

'!

Zun meesl Iecenle weÍk heel

àlles mel hdrdlorren le m; k-ón Hel zrn vier ;oqenaanl de'schoon en weer' kunsl xerken dje samen één qe heel vormen 'Schoon e. weer belekent clal berde ka. 1en beschrlderd 2,ln Her r: een term url de drukkeÍsBe reld. waar rk werkzaam ben Drl schlldenjvind:k echl spe claal Ik hcop clat nlernand lI Ljmbu.q zoiels oo11 qedaar vrer heefl. Hel kunslweÍk m2 grooi De vier delen'slóper vlekk€loós in elkaar ove! D€ Llnen en eaílwrl combina rLèq 7|n èèn cirkel zonder be qin oíernd Hel qeeÍl in Íert€ mrln haldlopen we€r wan .lÀ! bhÍl ook maar doorqaàn Daaro; heb ik hel schilderi oenoemd nda r hel ove!schrij àen vdn de {2 666 kLlomelèr

"Painting Running Àrounc This World "' Vanaf novem ber is het schildeÍij te zren ir bet Kiikraam in Brurssum Hel wordi ADdié s zesde ex nósÍie sinds )988 Ik heb d€ iriiue hoop dal hei schLldei

óoit Dermanenl lentoon oesreld wordl rn een bedrl ;í 7. Mààr ra. daa! moer l. oeluk mee hàbben Dàrqeld ;ok voor hel hardlóPen lI

heb uitqerekend dal ik or m|n sosle voor de lweedÉ Léèr dè àarde lond zèl zrlr oeweeí Tenmrrsre als iI àèen lanodurrqe blÈssu!e: iiio en verder qezond blrli Dà; lan k Pè,nrLnq PunnLn' Ar. rd Th,s Wolld Par ll schrl,leren Dat zou moot ejn '

Tekst: Cemkó Boumans Fo1ó: Stud)o HP


E

E

F E

.tt

?

*ctu

rí51

:rÉ

!

,

fi

E-

BEÍÀNGRTJK

het nieuFe jaar, wijzigingen of ..nii graag vóór 20 decerobea 1991 opzeggingen zieí tegenoet- Voor opzegEingen ontvangen na 19 deceBber 1991 bent U de volledige kontributie en licentiekosUw nutaties voor

ten over 1992 verschuldi€dl Gaarne verzoeken .oedewerking in deze.

lrij

U

om


Odhopèdlsche kunst en hulpmlddelen

l. storiÍon3

oÈhopedie

Tongersestraat 1 2 621 1 LN Maaslricht fel 043-216773

24 UURS

GLASSERVICE

311413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1991 nr 4  
STB Clubblad 1991 nr 4  
Advertisement