Page 1

!ti.it;ai I 5 i!;.1 r-":::ii!;:.i.;{e:l rr.;7r il ;.r'ill:5iinL::

N


6.aj+N@§N uaUt.1,.c\"cor)N \oNN$ÈN@6, c,ÓN\oNN\,c) ÈN l-;iÈi ó.ir)§.4o1 I lo I I tró.r)l Lavr\t6rr)/)Í)

oooccooo

r!.d(lG d.0 .0(óÉÉ(n(06( ,!!oo!ti,iri oröoÈ; öDö0è0è! E l!E!! !! .0 dÈ o €.d (!.r

IL l.i l0J

,\j,n.O-nÈ:2ó "- E À E È (J È O

ló lÈ i! til

.o.-rrjco.aÈ -iE.

. i'

3=

6

I ó< r.qr I

=

L

12,

-

:!

rJo! -l È oq ro o or'i ri öoÈ o É (ó ? 0r:2 qJ, o!o=

d-;

=r .i.)

c !ó !d Í;

!

E!!

aa a a a> a I o ar!

-t -Ad

a

! 4> al i o É.co (!.q rzzrJo:FrJ !o= .i, o o c oÈ.d É

:

(n ö!É E rl 0ro!o.4Eo o.; ! o G o 0l E,ioErioo öne Èop . . !-r->(J==


1

iecomissie:

Redact

td

Sch Lks

Thco Schn r: i i s Cor Hobeerts Ar]nc I i

es !.rr trloclr.rp

Uiterli.ike inIeverdatum

kop

i.i:

2l sept...s- bi.j AnneLies r,all VlodrDp (.rertrpel 91. aJ72 NC L.rnd!raaf. Het I NHUUDS0PCAVf

l'a,J

i l

0nd.,rurc I p

/

v!orzrttt:r l l-l Ie!v]j/isd l rr in Lrrqssch.an! Uaq rk ne e\,cr ,.rorlrsl 1)lLen ? tljlslaqer Pare I lrrop llitslaqen llal!e ar'.ihon L;e1e':í'

a

FleidelLr(Jp

1

llal

') 1

6

lr]

l8

t) 21

2?

')') 16 Jt-

l8

\,.

maratlrL)r leqell ll

l,,)ken l oop ^BP-Hypol r.,,t t,.,n Bonrl L^le (ls t r r.ldk a lender Nët. lrt .wedstri Jdkal c'r.l-'r' I l.rssLrre-bu I I ct in 5 B-Jeuqdtrrrl Iet in I rr]lneÍr biJ 5IB (l.bo rcn - I ro!uen

lhe(j

S.rlrnDi

l5

Ld 5.hi ks

14a

\er iaar(laÍlskalcf .ler

r1 42

nqest uurd d.,Dr

NreuLl,c

Nacht !an

Cu

lpen

Lvenement en.DÍnn

td

Sohi li:;

Ld Schiks

/)1

48

!tl

builen (JD Co(Jpt:rböan t'akanlieqroeicr - I rouwen De lrclek{:nrs varr het {)ms1!qpLrnlCL,hoo

rLl

Ed Schiks

Harrie v.Ll. lil;r L-ri Sch

iks

.


NIEUWE VOORZITTER ???

Zo rs "l in h.L vorig. boekte spnetd is onze vereDiÀt é tootzit rp, .oos. Dir berekenc nter dar oe topende zaken nier neer worden afgehandeld, naàr !Íè1 dat Fe geen persoon hebben diè .te .oLàIe regie wan de vereniging op zich neemr; ook is er bijvoorbeeld geen

eeÍrduidige represenÈarie meer naar: buÍren. ll'r b^sr .ur is ou, druk op zo"k raar Èen aie_,e . d:- èrA.rs -n dè v,."n,gtng versropE moeL

zitren :lor nu roe is deze nie! gewonàen. Dus daarom nog'naals de noodkreer: sie wi7 zich enkete uren peÍ

k tnzcLtan t,trt bastult? 4,.,

veteniBina als advoerder v /ér!ach.-n ii"r ddr h"L : dprl. e, Éen" over na or :nror bij éen van de besruursteden (op .le rrai_ ',irrs.rn zijn er altijd aet een paar toslopend).

"i'

op .lë binnenzijde wan de onslag sraa. hèt Aevijzigde , . , ,.:n,ng: .h..r. ,,gedr i, zoat. dat nu (per 1 \ I i r. IgFf ."r . Er is -.. "dnlaL Eij ziglngen te .loor hèt rckorr aan trainers bij de jeugd (o.a. sLefan NieuEenhuis is vertrokken; zie ook her jeu8dr)LLllecin) bteek hct nier meer moselljk her rot ;u aoe SevoLgde trainingsschema vot .e houden. De zaterdas L'ralning is vervallen en de woensdagrraining vordÈ door Ilona KesseLs voor de jongere Jeugdieden gege, \'è,i. De wat oudere jeugd is opgesplitst: dè eisjes !oLg-.n .rp dinsdagavond de Looptraining bij Annelles !n, Dijk en de jonsens die op donderdasavond bij cor v.,I Haarer Verder za1 er lx per naand op zarerdag voor deze oudere jeugdleden een atleriekrraining zi jI Dit i ieder geval r/rn de zomerwakantie. (1. baantraininSen zijn nu arle om L8-30 uurr Anne lies traint op dinsdag de rekreatielopers (sarnen ne. dè ,,ag jeugdiger dames), Cor de,at snellere lopers (inc1. de .jeugdige heren) op donderdag. ook de dinsd.gr,raining (waartspel) woor deze laatste groep is '.,. Lp 1aa ts L t1a.r r8.30 uur.


3

l'1ag

ik

me

e...n vóó.ste119!??????????????

In het vorise cluba'laadje slond al

een korle introductie omt.rent mijn persoonl.je en de €ieplande lrainingsopvaLting. ]k zal me ailereersE nóg korl voorsiel-

len: Mij. naam is dus Cor van Haaren en ben op dit. moment nog r{oonachiig in Voerendaal, HeerLerteS 21. Vanaf 01 september 1991 zaL dil Veldbrand 6le Landgraaf ziin. Ik ben gebo.e. le Schaesberg op 28 april i966, en ben dus (al) 25 jaar. Desondanks kan ik al bogen op l0 jaar loopervarin€]. in 0rijn juniore.lijC heb ik bij Achilles Top aelraind. l,1ijn lrainer was loen Berl Vos. Hij heefb mij in drie jaer lijd Lol een acceplabele loper gemaak!- Mijn tjiden varr;rden a1s 17 jarige van 2.03 min op de 800 mel-er, lat,53.2t min op de l5 km. Door onrstandiaheden heb ik dez proeressie niel kunnen voorlzellen. In die periode ,iras ik ook jeugdlrainer bij Achilles Top. Lopen had echier al mijn voorkeur boven de alSer0ene aLlellek' zoals hoog-, verspringen, eltc. ]k achlle roezelf echler ie jong om al Le beginnen mel een cursus looplrainer.

tk had mezelf voorgenomen om dii iaar le be8lnnen met die cursus, loen plolseling s-T.8. zonder trai.er k!.,am le zitlen. Daar ik miin voornemen aI eens kenbaar had gemaakt ltdens een looptrainina' werd ik benaderd met de vraaa of ik lrainer wlLde worden. Tk heb heL aanbod aanEienomen, zodat ik dlrecl lheorie mel prak-


tijk

kan combineren. Tk ben me bel,us! van het feiL daL de onderlinge verschillen groot zijn tussen de verschil_ lende leden. Toch Írit ik lracht=n om iedereen zoveel mogelljk die aandacht te geven dle hjj/ zij nodig heeft.

Echler blijft bij mjj het nottor',vrijheidi. btjjheid,,. Ik wiI niemand verplichten onr mee te &oeten traÍnen. l,le zijn mel volwassen mensen, en ieder n)oël zelf de keuze

of hij/ zij dai sLuk begeleÍding r,riIt hebben. De moaeljJkheid is er in ieder gevat. Voor de toekomsl v.JiI ik proberen om voor een van te voren afgesproken edslrijd gezamelijk te trainen, bijv. interlauf, etc. Nu iets over de lrainine zelf: Maandag ruslige duurloop (12 km/u) van 60-75 min. maken

tr

Dinsdag

-baantraining voor beginners / recreanlen,

\roensdag

v. Annelles van Djjk -vaartspellraining in heide (voor elk nivea ruslige duurloop (cenlraal) (12 kmlu) bà" nt rd in ing, /ol8ers inLerva--pr-nc ipe bilv. 5 x 1000 m of 15 x 300 m. o.1.

donderdag

vrijdas lgadac U

rustige duurloop (12 kÍo/u) duurloop, sneller als normaal.

ziel dal er behoorljjk wat varialie in de lraÍning zil.

Vooral op de dinsdag en de donderdag kan men zich naar harlelus uitleven. De andere avonden kan men herstellen van die trainlngen. Ik zou dan ook eenieder eens uilnodigen ofi een eezamelijk nel ons ie komen te lraÍnen.


5

le slecht om niel mee le kunnen Lrainen- Schroom dus nlei om eens mee le lrainen. lial is er gezelliger om Le lrainen in een groie groep. I.ie zijn per slol van reke ing een vereniging, en wat verenigínet wlL zeagen hoef ik U niel le vertellen. ToL slol wil ik u erop wijzen daL a1s U vraaen/ Euggeslies/ opmerkingen, el:c. Leefl , dat' ik daar graag voor open sl-a. Ik heb liever dat., indien er problemen zouden zijn, U .lirecL mei mij coniact opneemt, zodal we hel probleero qezaneii.lí kunnen oplossen' dan dat U niei meer naar de trainina koÍ|. Aaneezien het' voor mij ook nieurr is aLlemaal, zal ik nlel op leder probleem direcl een anlucord hebben. De molivaiie en inzel- van orjin kanl is er in ie.ter geval trel. Ik hoop u hiermee een korle doelslelling le hebben gegeven over de irainingsopvaliin8 die ik heb' l.lochlen er vragen zijn, elc. dan kllnl U mij ien allen CeLoot me, niemar,d

i.

I-e goed/

ljjden bellen onder het nummer 045-754062 (na 01 sepiember- zal hel een nieun nummer !'rorden) In iecler geval heel veef loopplezier en lot op de lrain-

iol

.\ ?? ????1?2?I ????????)


PARELLOOP Zondag

í4 april í991

L

SINIOREN:

\\

Tonnie Dirks

I

Hub lleynen Jos Duteweerd Jo v. Vlodrop Frank Eisenga Ger Schaffhausen

\7

(ees Hoven LIjef Schepers llub Neelis

90

t9l

2)O )

(u pper I{im Berendsen

)()

1' .

2ll

10

rM

UITSLÀGEN:

De (eien

00.28.39

STB STB

00.34.51

STB STB

STB STB STB STB

STB STB

00.35,29 00.36.s4 00.37.13 oo.38.22 00.39.28 o0 .43.26 00.46. 18 00.46.40 o0 .47 .11

VETERANEN:

Wiel llijnen Harrie Crijns Sjens Francot

\9

bl

ll0

Albert Verbunt F,Vorage aan

La1 deelnemers

bij

STB

STB STB STB STB

deze 10 km: 268

00.35.26 00.35.57 00.36. 17 00.38.49 00.40.58

PR

PR


5 nei

HÀLVE MÀRÀTHO}I GELEBN

1991

SenioreÍr: 1

2\

.lein Dierre Pàunen Jos Dute$reerd

A

01.c5.57

V'I

STB

01 .22 -34

MACD

01.i0.40 at.34.11

Veteranen I; 1

't I

A

rmand Lenders

.iohn Smeels

STB

Veteranen II:

I 8 ó1

Stroeks

VET. NED

Jung IÍainzer

STB STB

Hub Cerets

Totaal aantal Ceefnemers: *:t< )F,!;F;l<;l<

E gIj§.1

Bij de Hz r1 8 j uni j I 1 plaals b:i.l d In een riUjd plaats i t )t Profici t gIi L

r<

+

>F

'k

)F )F

+*

*. {.

rt

0)1

!1 iL

!!

1

t

155 *

r. it

*

H(

IB \rdza alk 9r.1

)k

>F

>l r<

*)k

)k:F )F )F

UIir

Ltaja:l

M rtrh rg de t//i

01.30.49

g B!! drï 1lc.lk

t:§_l

q

01 .21 ,23 0t ,2q . 43

.

n I. 7 kw er d

b

Lt h op oÍg( s-t r8 p

h i_j

)p

t i niir !h

vijftiende


,'P,*' HE

IDELOOP

S T.B.

0p 1B mei jl was het weer zover. Het paradepaardje van de STB de Heideloop kon \n,eer Ían start gaan. Deze we ds trUd Sroeide in 12 j aar uil van een bescheiden Íedstriid rot een groots gebeuren met honderden deelnene!s. Hierbii is een goed draaiende we d s t r U d c o i s s i e natuurlijk van groot be 1an g ' lle organisa!ie van deze 12e Int.Heideloop zat goed in mekaar. ,Jan van Vl iel en ziin helpers hadden hel park_oers giJed voor mekaar, diLnaal g€er lopers die de verkccrde r,reg insloegen, het parkoers was goed aangeduid en op de moei lUke punten stonden p a r k o e r s a c h L e n een 17 in lotaal. 0ok b ij de tr-jdvaarneming, een heel belangr!jk oíderdcc1,l iep a 11es op roIIeEj es. Ton Starnans .!n zijn plocg zagen er nauwlettend op loe da! iedere Ioper de j uisre tijd toebedeeld kreeg. Jan lÍanders meÈ zijn mensen zorgde voor de inschrijvingen en de correcEe ui!slagenlijsten, terwrl Àlbe;t verbunt o.a. voor algehele coordinalie zorgdc, zodat a11es perfecE 1iep. onk (1e nieuwe locatie "'t Berbkerr was een sBcces ondanks dat mcn in het begin r,rat lang oP z'n rilsie moest wàchten i- plr=,, ilreiKing werrl g"daan door ueLhoudcl mm

vr


rr'/eggescho!en, Bas RUken finishte net 2 seconden 2 J, Ca 1s van Caesar en om het succes van de STB compleet le maken verd Laura BRoeders erste dame in een tij d van 3,38 min.

Bij de 2000 meter rras hel weer de STB-jeusd die de boventoon voerde De strijd russen plaats 1en 2 r.rerd uiEger'ochten door Roger Hendrix en Guy Rijken en tenslolle door Roger gewonnen in een lijd van 6.53 rnin. , 3 sec. voor Guy. Dan de B1-lO0 meter. Di Emaal geen STB'er bij de is weer lanszaam aan he! eerste l3lÏïJjud-ziak terugkomen na een fange blessure-tijd, hij a1s eerste STB' er over de slreep op een 16e plaats met 'n !!d van 30.12 min. sec. C omi ng man"xddy verstappen kuam een !iental 1a!er over de s!reep. IIel hoofdnummer de 10 EM was sterk bezer ' Dat hel een strijd zou worden tussen Nico HaÍters en Roger Jaspers 1ag e1 1n de lijn van de vervachlingen IÍaar ook een aanlal STBrers presteerde goed ' IIet name Hub BÍoul,Iers, ook hij komt na lang blessure-1eed ldeer in zijn oude doen. Hij kwam na Hub Heynen en John Hendrix als derde STB'er in e{}n mooie tijd van 1.02'00 uur ove, finish-Iijn zo'n 260 deelnemers aan deze er In tolaal lvaren d€ start. Hei aan deloop 12c Int. voor een prima sf eer zorgde De vele toeschourr'ers en 8eze11igheid.


lo

HeidelooP

Uitslagen l

Bas Rij ken

9 10

Bar

I6

T.Coolen

Rob Meyer

t Snee t s J eroen v.liesel

2J

Itaarten v.líese1

26 21

J

1OO0 12

16

E

.IÍeyer

rik 1,elting

STB STB STB STB STB STB STB STB

00 .03 . 25

00.03.45 00.03.57

00 .03 . 57

00.04,14 00.04 . 28 oo ,o4 .42 00 ,o4 .43

neter }IEISJES: Laura Broeders Annemi ek Meyer Linda Uelting

Totaal aan!a1

dee

STB STB

STB

00.03,38 00.04.03 00 .04 . l0

lnenrs bij deze 1000 meEer:

30

2000 meter JOIGEIS:

l 2

5

Roger flendrix Guy R ij ken Pauf Mulder

M.v.Mourik

9

J.Vink

13

Ha

t4 )1

rmllli

e 1d

raaij er

Maurice Hendrix T ini l\le.[ting

STB STB STB STB STB STB

00.06.53 00.06.56

STB STB

00 .08 , 08 00 .08 . 39

oo ,01 .12

00,07.14 o0

.a] .23

00.07.56

2000 Deter TEISJES: 00 .09 .38 18 Femke ilieldraaijer STB 'l'otaaI aantal deelnemers bij deze 2000 meter l 19

8000 Eeter recrea tie- 1oo 1

ll

)9

Ger Bodelier

tlim Budziak

Eddy VerstaPPen Theo de Leeuw

a1le cate orieen Ach.top STB STB STB

00.26.35 00.30.12 00 ,30. 21 00 . 31 .36


vervofg uitslagen Iíeideloop

Cor van Haaren Jos Rijken Ilarrie Crij ns Peter .Jansen

30 41

4q 67 97 102

IL Vermeulen P. liEnnekes ll .Ypna

I07

Totaal

aan La I

bii deze 8 (m:

8000 meter STB STB STB STB STB STB STB

00.31.52 00.33.10 00 . 34 .05 00 . 35 .41

oo.42.28 00.43.37 00.51.57

107

HOOFDPROGRAHMÀ.

SÉNIOREN:

Nico Hamers ^VoN STB Hub Heynen STB Jos Duleweerd (ees Hoven STB srB llub Prevo STB Schaffhausen Cer STB Hub Culpen srB i{alh smeets STB Verheyen Sjaak STB Frans Vorage SIB i{ie1 Schepers STB Hub lvelting STB lrim Berendsen

l 16 24 LO

42 59 64 66 1-l B5

9l

98 VETERA EI{ 11

14 20 21 33 41 4B

54 88 g3

00,52.34 00.59.00 01.02.36 01,04.42

01,09.í15 01 ,09 .0{)

01.11.t9

01.iI.4í)

01.11.54 01.13.57

01.16.2i

01.16.46 01.19.2(,

I: John Hendrix HLlb Brouvers llub Erkens Pierre Muyrets Jos van der Haar l{iel Voncken JaN V1NK John Sneets Cor RobberEs II. Rutten

STB STB

sTB STB STB STB STB STB STB STB

0l .00

. :)9

01 ,02 .00

01.03.54)

01,05,1u 91.07.20

01 .09 . 49

01.10.20 01.11,07 01.1ír.34

a1 .11 .29


12

vervolg uitslagen Heideloop 10 YETERÀNEN II: 15

Sj

eng Francct

sïB

Hub Gerets

Harrie

46 50

01.02.08 01.09.41 01,10.15

STB STB STB STB STB

Paa s

JungMainzer

J de Uit

53

EMr

Ed Schiks

01.i0.57 01.16,10

DAMES,

86 Ria Mulder STB 01.16.28 100 Lily Hof STB 01.19.28 Tolaal aantal d ee lnemrs bij deze 10 EMt tO3 ;F

+

**

i<+

***

*<*+**** *x +**+*+*it

rr

**

*

+

*

*

15 (M L0OP Venlo 27 April 1991:

It :1.,i

Hub

He yne n

+ + *:F

**

STB STB * * * * x * +* **** * * **

SjenB Francot jt **

0BSERYÀNTE IOOP

Hub To laal

30 ÀpriI

Erkens

00 .53 .05

00.56.38 +++

+

19911

STB

00.54.29

aan!a1 deelnemers bij deze wedstrijd I x * + *,! +:F * +,1+ + + + x * * * * * + + *** )k*,È++

668

*<

BEMELERLOoP

t4

Ianlal

26 Mei 1991 13,5

(ees Hoven

f,M:

STB

deelnemers aan deze Bemelerloopi :! * * * * * * * * * * * + + * + x )k * + x *'È++:! *x+

00.53.25 73


paramedisch sportbegeleidings

instituut Stationslraat 46, 64í 1 NK Heerlèn

consulteÍ uilsluilend na afspraak. U kunt irdividueel cen afspraak malen. maar wij geven ook gÍoepskortingen. BÍ gloepen gmteÍ dan 15 peÍsonen komen wij naa, u toe!


GEEVERS: EEN BEGRIP!

ALMELO 05490-72125

VELDHOVEN 040-531900

NUTH 045-244242

VIANEN 03473-76474

(il:lilEllS CARR OSSE BIE.

D

ELEN

ROTTERDAM 0íG4585833

ANTWEHPEN 0&3257860


t3 HÀLVE }íÀRATHOI{ TEGELEN

Op zaLerA.az 25 mei vertrokken een riental STBrers richting Tegelen. Zoafs bekend staat de halve mar:athon in en om die plaats bekend on zijn sneL parkoers.Wil men een nieuw PR op de halve mara!hon dan moet men in Tegelen zijn en daar het een officiele (NAU-\^,edstrij d is noet nen er van uit gaan dal de afstand k1opt, 0ók deze keer was het !reer raak, Hub Gulpenj Jos Rijken, Jos Du!ewee r d en Eddy Verstappen liepen hun PR !M DE UITSLÀGEN:

SEIIORE 1

25 21 35 47 48

!

Manfred Schulz

Baye

Uub Gulpen

STB STB STB STB STB

Jos Duteweerd Edd y Verstappen Jos Broeren Jo v. Vlodrop

r

Urd

01.05.15 01.18.49

01.i9.33

01.22.29 .30.37 01.30.38 01

YETERANEN: l 11

l6 21

22 35

tiarrie Pollen John Hendrix Hub Brouvers

Vet,Ned STB STB STB STB STB

l,Ilm Budziak Pierre Muyrers Jos Rijken

01.09.40

01 .17 .29

01.18.03 01.20.34 01.21.08 o1.32.08

V E T X R À II E T II

1 5

Jac Eberson

Uni tas

Sjeng Francot

otaal aantal deelnemers

STB :

01.17.03 o1 .22,03

263

tíf/[trÍïrt


belangsret.rinq glng op 29 mei 1e91 ?ld:i'lÉ i: L..te de -Hypothekènloop van start. Een ruihe verEegenwoordiging van STB n.I. 28t ofrrel 38 lopers en loopsters van hèt totaLe veld van 136. Van ÀBP zijde liepen er 2g mee terh,ijl Kolonia ats.3e participant in de organisatje LO dëéineners de arena had ing;stuurd. Een naqere bezètting, tè neèr waar er nienand van Kolónia de 10 km. heeft qè1oben. volgendè keer beÉer inannen t Het totale deelnehen r,rerd nog aangevuld rnet leden van Àchil1es I'op, Unitas en ÀVON samen gocd voor 11 dèelnemers. Landgraaf had -3l sporters ingeschreven, na STB de grootste groep. Atlln, laàt ik U niet teveel vernoeien het nog meer cijfers, er werd ook echt gtelopen. Eerst de kleintjes over hun lOOo en 2OOO meter. Wat razen die pupillen zorn afstand toch snèl af - met kln. tijden van resp. 3.32,, en, let wel, 3.16n. Hèt 5 en 10 kh. parcours (2 ronden) kan men sterk geaccidenteerd tot zlraar noenen en is het politj.e-parcours dat elk najaar vordt getopèn. Eerst draaien we de paardenrènbaan op en nenen mIj1 nul zand mee, oln vervol-gens door het prachtige natuurgebied van strijdhagén te lopen. Langs de visvijvers, de heuvels in, op en af lnèt een rbeulrr van om en oh 15?, een berg midden in het bos die je echt in de beugels noèt nenen' D.larna volgen nog enkele pittige beklimningen in het recreatiegebied om urteindel ij k de finish te bereiken bij het sportkonpfex van Kolon ia. liooit eerder zo fijn om daar Theo net z'n "K1aroen" te horen toeteren, de verl ossende streeP I


15

Deze eerste ÀBP-Hypothekenloop - is goed verlopen - Íras goed georganiseerd én werd ook waardig afgesloten net de prijsuitreiking in de feesttent, alwaar de gezamelijke verenigingén noqr een gezellig fbabbettje" aan de bar hadden. Het woord is nu aan de trBobo,sn bestè cer, om

vast te stellen of deze 1e ÀBP-Hypothekenloop volCoende I'bodyri heeft gekregèn tot plaatsing op de Sportkalender. S?B heeft haar deefname geleverd, zovel in ale organisatie als ook aan het vedstri jdgedeelte. Nog bedankt meisjes en jongens voor juI1ie assistentiè zo\ré1 aan de ,meet, met Uw tijdÍ^raarneminqen alsook de veldwerkèrs 1n het verre landschap. De achtjarige Marc is niet lè spreken over de kinderen van de nieuwe buren. - Mamna zegt hij, ik ga niet meer spelen met Í4/im èn HiIde. HeL zijn grote IeLqPnaars I - Waarom denk je dat? vraagt

moeder.

- i\re], 1k heb aan wim gèvraagd hoeveel broers pn zusters hij had en hij zei: twee broers en twee zusters Dàn hEb ik het ook aan Hilde gevraagd èn zij zèi: Drie broers en èèn zuster. TOPPUNl

Pier, de leugenaar, was terug van zijn vakantiereis naar rrak. zijn vriend John vroègr hem: bii de heenreis? - i,iaren ze streng aan de grens - streng? Kerel daar heb je qeen idee vanl zelfs de zakkèn onder miin ogen verden onderzochtl


16

A.B.P

Landgraaf

HYPOTHBXEI{LOOP:

29 ei

1-2-5 en 10

km

e ríeds!rUd is een iniEiatief van ÀBp- 1o pe r s groep en werd georganiseerd i,s.m. VV (olonia en STB. Deze laatste had de veranLvöofding over de t!jdwaarneming, parkoers, inschrijvingen en u i tslagen, Àfgezien van enkele klelne foutj es, de bekende kinderziekren, liep a11es op rotletj Cer (nauf had zijn zaakjes goed voor oekaar Ook (,at de o pkonst betrof kon men niet klagen, zo' n 745 lopers kwamen hun krachten beproeven op d:it pittige parkoers. 0ok de STB vas goed v e r t e g e n w o o r d i g d , nret name onze j eugd en de danes waren talrijk aan\dezig. Dez

DE UITSLAGEN:

1000 n ieusd tln 12 iaar: 2 Bart Sneels Tom Coolen 8

I0 L I 12 14 l6

en van iíese1 Eric lrelring Iris van Vlodrop Daniel HarrsEock Vin Smeets Maart

Àanta1 deelnemers:

STB STB STB STB STB STB STB

Guy Rijken

Bas Rijken Maurice Hendrlx Laura Broeders Jeroen van Wesel Nlna van Vlodrop Maisi Robeerts

Aantal deelnemers:

00.04.10 00.04.18

00.04.27

1d

00.04.33 00,04.37

21

2000 E -ieusd l3 L/r l6 jaar; I Roger Hendrix STB

2 3 4 6 7 8 11

00 .03 . 32 00 .04 .04

11

STB STB STB STB STB STB STB

00,06.31 00.06.39 00.07.01 00 .07 . 23

00.07 .32 1d. 00 .07 . 35 00,07 . 36 00 .09 . 32


17

Vervolg uilslagen ABP-hypothekenloop, 5000 m.; ABP Rob Franssen STB Jo v.Vlodrop Parrick Bruininks STB STB Hans Ipma Patricia licnneks STB STB Kurt Hartstock STB Mien Quaedvlies Fieny Crombach STB Annelies v.VlodropSTB Aanta L deelneniers: 33

1 5 l3 15 18 19 21 24 2A

00 . 19 .00 oo .19 .42

00,23.23 00.24,20

00 .25 .25

00.25.26 44.25.49

00 .26 , 12

00.28.30

10 000 n:

Nico llaaers

1

00.35.13 00.38.59 00.41.31

AVoN

STB Budziak STB Muyrers Pierre STB Duteweerd Jos S'lB Theo de Leeu', STB Irans Vorage STB lden Possen STB Smeets Math STB Stevelnans Frank STB IĂ­ie1 Schepers STB Sj aak Verhey en STB Ed Schiks STB Huub l{elring Ria Mulder (1e daoe) STB Hernan Rutten STB ldin Bererdsen

ldim

15 18 22 28 31 37

l8 39 40 47 48 49 52

oo .42 .o7

40.42.23 00.44.28 00 oo o0 oa oo

-

:i r. .i * * a :l: , + + + +

.06 .48 .o2 ,15 .19

00.48.43 00 .48 .56 STB

Aan!a1 deelnemers bii deze 10 KM: * .i ri

. 45

.46 .47 ,47 .47

00.49.04

oo .49 .34

00.50.46 71

* * * * s * * * * * + ji ;l + * * * + *


ta

!íÀRÀTlIOtt

BOtíI

a iutri

1991

{)f zdr.:rdag 8 juni vertrok om 14.00 uur precies vanuil dc Grocnendael te Landgraaf een groep met daarbij de 5 maraLhonlopers, te k,éten: Pierre liíuyrers, Jos Dutereerd, Theo de Leeuy, Hub Gerets cr Àndre Rouoen. l)àarnaast aren cr nog enkele supportersr \raaronder '[o Cerets ( de vrourí van Hub) en Fien (lrombach ( vriendin van Jos ) Ger Bodelier (buurman rrrn t'ierre) en ondergetekende ( die natuuriijk zijn puor lJ-n ui lde danmo-diCen). ln Bonn aangekomen,\ras er a1 een drukke, zcau\,,.rchl i8e, rnaar bovcnal een gezellige sfeer. N11 d(' gebruikclijke rÍ!ue1en, zoals startnunmers rrlha lo11, rummers opspe.Iden, onkleden, ging de :rt.rcl. richLing sLart, die ongeveer 1km van de í ir)ish was verr,/Uderd. InLussen had zich bU de supportersgroep nog .,o !rin Vlodr{rp, llub en John hof, Jung llainzcr en iír Bcrcndscn Sevocgd. r0nzei ; ongens konden dus 1r.

()p .rnige iiannoediSen

De pfoeg van 'ö' rDrr tset suPPorters. vak de start v/aren de oud e rotten in het terwt1 onLsPannen r l'i e rre, llub en Andre) geheel

t'


de jonkies (Theo en Jos) toch wef vat zenui/:rch t ig r,aren. 0m l9. CC uu. uas do starr. 0nze j ongens Singen rustlg on ts pannen Ían s!art , getuige het zr,/aaien naar de supporters, De route bestond uit 2 ronden van 2t km. Bii kil.ne-e. ,l .tond d. suppo, iRrnp I lddr oÍ Jc ungFn< d'g"n. Als eorsre vdn tor gezelschap van 5 passeerde Pierre, !e veten in I.25 uur. Pierre oogde opmerkeLijk fris. Een zesral ninu!en laLcr passeerden Andre, Jos en Theo. Anrire en Theo liepen lekker, alleen Jos had zichtbare problemen. H1j zou een Daar honderd meter verder er mee stoppen. Jos had grote problemen met nel zijn maà9. Janner Jos, maar er komen nog genoeg marathons. Hub passeerde ons na 1.36 min. Hij lier

zich niet opjasen en liep ziin eisen wedstrijd. IIij kon bij het p:sseren zelfs nog lachen. Nu Nas het wachten op de finish. De supporte.svereniging had zich inmiddels op 700 merer voor de Íinish gèposteerd. Nu 1ías h,.t maar. wachten geblazen. nr \rerd druk gespeculeerd wa! de ionsens zouden gaan lopen. Na ongel.eer 2.52 unr verscheen Pierre op het strUdaoncel. Ht had weinig oog flreer voor ons. ierre l,'as a] bezig met zijnreindsprinrr , HU f'-isl.,À n -pr rjd v.:. .--.r.-.uur (1.: e:l:ll rr was het uachten op de ande r e matadoren. ,{1s eersre passeerde ons Andrc, die en passanl b!j km 39 de aarri de rond was gelopen. Zijn eindtijd was 3.16.30. Toen kwam Theo !ver de finish. Hij liep even -ziin PR met 16 min. aan flarden en kwam op een eindtijd van 3.22.30 u]ur. nn nu richling

,II

ii

I

3 uurs srens, Theo. -::::-=ast, but not laes!

nls 'íerd bereikt

Na

_

Hub Gerets. IIij finishte 1n een voor malise, naar voor hééééé1 veel 1o persgoede Eijd van 3.24.08. Een nadeel bij de vedsrrijd $ds, dal de finish in de duisterk l etsen keerde [íe huÈsiíaarts


20 UEDSTRIJD(ALEIIDER

Zondag I sept,:

Afstand:

(ira r !-

en halve

marathon.

Zrlterdag 7 sept

8Èad!looE /t1Édorf Start : 16.00 uur Afstand : 10 kn. l{aarschijnlijk wordt rond deze 1oo P nog iets georganiseerd door de e v e n e n e n r e n - c o m n" i s : i e Nadere meded ë l ingen volgen !

Zaterdag l4 sept

E.M.S. Loo

ldoensdag 1B sepr.

Zond.ag

22 sept

lor,dJB 1l okt.

.30 uur

4 - I km,en 10

Afstand Pronenade

EM.

loop GeIeen

Starr:19.00 uur Afstand : 10 km.

Start r 11,00 uur Afstand : Halve nara!hon StadslooD Hassel t

Start : ? Afstand : 5 - 13 kn

en

Halve oarathon. Dit r.,ordt 11,eer onze bekende"Clubreis naar TASSCIE

Nadere mededelinger hierover vol gen nog --,'aReser\eet daL|uírl | /0 +:F)F

alvast

!

deze

|

+:r**:F ++)F*.F** +


ICI(EN I,] s 0(s(ro7o7 -

'4


Je eigen sport,

je eigen bank

Schaesberg

Ubach o. Woms

Eygelshoven

Hooldsiíaal 120 Op d€ H6!gd6n 4

Hovenslraal 135

Lauíastraal 4

045-312828

045-352020

045-323900

Babobanh

A

Meer bank voor je geld


NAÏ]ONALE

/

ÍNTEBNATÍONALE KALENDÈB JAABGANG 1992-

Halve llarathon, Egm. aan Zee. Í"lidwinterma16thon Apeldoorn. Tlrintig van Alphen. /2 ÍnaÍ:athor, Clty Prer-CIty.

Zo 12 Januarl 1992 Za 01 FebruEri 19 92 Za 07 l4aèrt 1992 Za 28 tlaart L992 Zo 05 April 1992 Za 18 Aprll 1992 Zo 03 l4er 1992

1-

Rotterdam lvla16thon. KennedyÍnars

1/2 firarathon van Geleen. Lltrecht Nlarathon. iíestland lvlarathon.

Zo 10 1"1e1 1992 Za 23 Me1 1-992 Za 31 tlei 1-992

Vr

Sittard.

314

l4arathon Leiden.

Inteln. Atletiek

12

Junl

1992

Vr 31

Juli

1992

Zalza Zo 30 Zo 27 Zo 11 Za 31

All0B Aug. 1992 Augustls 1992

Gala Kerkrad 0lyrnplsche Spelen. 0lympische Spelen. Tefematicëloop Heerlen. 1/2

September 1992

l'4arathon Amsterdam.

0ktober oktober

!larathon Eindhoven. f4arathon + 1/2 l4ar. Etten L.

1992 1992

14

-o o o-0 0-o-o o-o o H.

o

H. Ad\icrteerdcr s

Zirals U kunt ziell 1s rle lav-oul en dr: drlrk !an tlur a(l vert -.ni ie stLrrk verbeterd. l'' d ,'J'w I in, van René lnijmen(la Lr !!n lici lnsu wcet.je r:n ons clublj.l lim Beren.Jsr:Ír.

0 0-0,1-r 0

0-11-ÍJ l1

ti

tl


22 BLESSURE BULLETIN

ATLEIIEK --SCHEENBEENlHRIÍATIE

Een van de Íneest voorkoÍnende overbelastinqsblessures bij hardlopen is SCHEENBEENIRRïÍAïIE. Andere benamingen voor d./. da door. rg ri;r o.riëi nF;7 shi-r sDtrrLs è1"è-es st-i..

periostltis of beenvfiesonsteking. De PIJNKLACHTEN bevinden zich over het afgemeen in het onspringschenen en

Oerste13 gedeette van het cnderbeen, voóra1 aan de binnenzij de van het scheenbeen. OOAIA.ÍN VA\ D /T B-FSSJFI I[,N: l{eesta-fE èèn samen Alctoren verant\,toordeliJ k voor het ontstaan v6n deklachten. een te snelfe opvoering van teÍnpo enlof duur van de trainingen in het begln van het seizoen of na een herstelde blessure.

- het veelvutdlg uitvoeren van spríngoefeningen of -

HOE VOORKOI4

-

andere

.o_-- r vè1 éé^lllolge -ra11tag, het lopen op een harde ondergrond (asfëlt,beton) in com binatie met slecht schoeisel. llchte voetafwijkingen (met name een doorgezakte voetboog en naar binnen geknikte voeten) in combinatie met slecht schoeisel.

IK

SCHÉENBEEN]BFITATIE

P 5 n'^ rusllg lr er voet daarna in reder @va1-ie volgende rekkingsoefeningen uit: Zorg voor een goede trainingsopbou!',: verhoog niet te sne het tempo en de duur van detrainingen. Het !erdienlr aèn_ beveling eerst de duur van de trainingen te verhogen en pas later het tempo. Een tip voor beginners: het is beter om per víeek 3x20 min. te fopen dan 1x60 min. VerÍnijd langdurig hardlopen op een harde ondergtond, loop llever op een zachte ondergrond (bospad). Draag soepele, goed passende, niet te ruime foopschoenen met èen schok àempende zool en een goede ondersteuning van de voetboog. iianneer de voeten de neiging vel:tonennaar binnen te kníkken, gebruik dan schoenen die dit ef fect ("overpronatíe") teàengaan. Een goede sportzaak kan hi er- vonr adviseren. Leu. hèr càaàfr naarvoGn e^ óruk benéden rer a.rÍsrsie ben o '!noo q65t€kr dóevóerolarén rrchr

ku'ionstaar 20.30 vasrhouoef

s

s6o..en

2 a 3 maar ierharen


Probeer met de juiste techniek te lopen, lraarbii de voeten aecht naar voren wijzen, op de hak wordt geland en de voet goed afgervikkefd wordt. De beschreven rekkingsoefening moet ook worden uitgevoerd in de EooiiÍE dor,rn na iedere wedstrijd of trai ning. De coofing-down kan verder bestaan uit rirstig uitlopen en enkele losmakende, ontspannende oefeningen die eventueel ook onder de douche gedaan kunnen worden. Doe cxtaE krachttraininq voor de voetheffers.

4

tl

N

I,]AT TS FR AAN TF DOFN?

1.

of VEBI,IINDERING vén de tijdsduur en snelheÍd van het hardlopen. Het is immers een overbefastingsblessrr re. BiJ pilnklachten niet doorlopen. 2. Voer a1le bovenstaande PREVENTIETIPS uit Ínet voorël veel aandacht voor de rekkingsoefening. 3. lílanneer deze maatregelen niet de gef,enste effecten op feveren, qa dan bínnen 4 uJeken nöar de huisërts of BUST

in overleg

4.

met deze naar een

TRUrl (S. 14.4. )

SPoRTPIEDISCH ADVTES CEN

.

0ok FYSIoTHEBAPEUTISCHE maatregelen, waaronder het tapen van de voet, kLrnnen de klachten helpen verminderen

o 0 0-o-o-o-o-o-0 0

0

NIEUli STB-L TII,

0p de valreep, bij de sémenstelling van dit cllbboekle, bereikte ons de aanÍnelding van JACoUES VAN DEB SCHEER. Jëcques is van het mannelijke geslacht en woont in de

Dorpsstraat te Bingelrëde. Zijn geboorteplaats is Hoens broek en hiJ hoopt zljn 40e verjaardag te vieren op 5 Okt 0ok Jacques lrensen wlj veef loopplezier toe binnen onze vereninqlnq.

o-o o o-o-o-o o-o

o


Assu rantie-adviesbu reau E.H.G. KLEIJKERS

Verzekeringen Bemiddeling in oon- en verkoop onroerend goed

Hypotheken Finoncieringen


25

SlB-JNUGDBI'LLETIN .

Dit jeugdbullelin staal eens rustig bij zitlen.

bo1 van nieuwLies; dus ga er naa'

z'rl Je in dít blad uiLeraard de wedstrÍjdverslagen aantreffèn van de Heideloop en de ABP - Hvpothekenloop naar eÍ za1 ook uilgebreid gepraar worden over de nieuwe trainingsopzet bij de jeugd. Za

Tot slot zu1 je een spreekbeurt kunnen Lezen van Ïon Prevoo. I.r i- nél noE geen lid ', 01/è vÉreniCinS. maar hij \ras zo enthousias! over de trainingen' dat h1j op 2jjn school een speekbeurl hield over STts' EersL wi1 ik jullie op de hooglo brengen van een echt serieuze zaak hel8een ook van belang is 1'oor jullie

Zoals iedereen veet zil ik nanens de Jeugdgroep 1n het bestuur van onze vereniglng. Ook za1 iedereen weten, dal zo'n amblsternijn 2 jaartjes du rt. (defLig hé) Na deze twee jaartjes heb ie her voor

je Je kunt of je zaken bijelkaar pakken en opstappen oI je dat kunt je herkiesbaar stellen hetgeen belekenl, de funktie normaal blijft uÍtoefenen'

Dit alles

za1 in november van ledenvergadering Ptaatsvinden.

dit jaar bij

Misschien héé1 vervelend voor

jullie; naar ik kies voor Na een aantal jaartjes het ,jeugdkarretje" le

de alsemene

hebben Betrokken, vind

ik het nu tijd

om

ienand anders voor dat

karrelie spannen.

Saan

le


2t)

Ilinnen een vereniging met zorn slordiBe 200 teden moer diE Dat za1 tevens inhouden, dat er ook een andere samensteller van heL Jeugdbullerin op !le pioppen moeE konen, \rant aI1es !al je in een -jeugdbullerin hebr kunnen tezen wë..1 door mi izelf meegenaakr. (ortom, het noeL iemand zijn, .lie r'-èr,rr iÍ d. rrarr,ngFn L:juuonr .

Ilr zijr al wat mensen door mij benaílerd maar veet:nnino is er niel . Misschien staaÈ er norgen we1 een sericuze

kandidaat op de stoep. Wie weet. lJovendier zeqgen ze altijd, dat de besre sruurlui aan wa1 staan. llinnen onze vereniging moet toch ook zo,n sruur.man

' \ rl-,

ij'l ..'

l^c

d.

Ien.,.

ln .'en v.rn onze vorige numnrers maakten \,i i meldine van het f.ril, dat Roger Herdrix over zou stappen naar de vielrenner t. Hi-j we.d destijds door een redakriefotograaf betrapr toen hi i mct Erik Breukink in gesprek was. Iedereen kan zich die foa() nog \'e1 herinneren. Iloor hem een beter konrrakt aan re llierlen is hij roen brj STB gebleven. I

ti,

gr.t-

ve-bdr.ng e-d er oe/- kppk LcFr pFr Lolo rap b , àe redakr iF dlgFleve-d.


27

NoB groter werd mijn verbazinS toen ik op deze foto Hauricio herkende. Deze kleine spaghettiondErdeur begint ook a1 sDat_ies te krijgen. Xijk maar eens op dÍe foto. HiJ kont nu meÈ dezeltde geinÈjes aandragen a1s destijds

zi jn broer. Èlaar daar trsDpen we nu niet meer in. Eerst presteren en dan praten we over een beter kontrakt. VolSens nij ko,n je atleen naar naar de trainingen voor de Bezelligheid of om llona op de kasE te jagen. ZorE fiaar eerst eens voor een klinkende overwinning. yisschien kirnnen we dan nog eens praten.

Nu we het over presteren hebben, kunnen we het besae even door de \ledstrijden heenlopen. Zo uerden de afgelopen maanden de Heideloop en de AtsP-Hypothekenloop gehouden,

Ecrst de Heideloop.

tsi.j de i000 meEer gjngen zo'n slordige 30 atleten van slart Dë zege ginS uiteindelijk.aar niemand,ninder dan Bas Rijken. Met twee seconden voorsprong Sing Bas over de finish, Ik moet eerlijk ze88en, dal dit echt een verdiende ze8e js voor Bas, wanl tijdens de trainingen is hij steeds u i tslover nuflne. één. Tweede SIU -er was uiteraard laura Broeders, die Èoch we1 akelig sterk begint te vorden. VolSend jaar moet Bas zich voor dit dahelje in de Saten Saan houden. A1s derde STB-er gjng de gerouÈineerde Rob lreyer over de finish op zijn beurt ureer 8evo18d door Bart Soeels en Jeroen van Wesel. De achterhoede van het vetd erd weer Sevornd door het ijzeren duo Jeroen Heyer en Eric WeltiÍr8.

Dij de 2000 meter u/as het weer prijs voor Ro8er llelrdrix gevolSd door zijn schaduv Guy Riiken. Drie seconden verschil zat er naar tussen deze twee bengels. l'Íat moelen we hier nog aan toevoegen. Ik zou het nlet weten. Pi.tolen Paul eindiSde op een vijfde stekkie tervijl lrauricio een veertiende plaats behaalde. Zelfs Barn Ilieldraayer liep hem het lich! uit de ogen. Dat kontrakE kan hij voor1opl8 dus vergeten.


?a

Als re neteen even doorschuiven naar de ABP-llypothekenloop, dan zien we, dat bij de l00O meter Bart Sneels de Srond 1iep. Jolgens nrij schakelde hij onder\reg een kleine

turbo in

\,Jant die van llar t i{as formidabel.

sprinl

nls llarl op onze Cooperbaan zo zou sprinlen hietden Fe !,rr dc bovenlaag niets neer oyer want hij vloos lerrerlijk r tl r\É- de Ln..i rer É., .it; !an l. - ,t, . ol,k was de prestatie van Eric llelting vermeldenswaardig. lli i licp een rijd van 4.lB mln. Te gÀk gewoon.. t r l. Huub ko,. zi i'r og.n n,cr gFtorFn. 1r r()et icts nler in orde ziin mer Éric, zei hij na de !ír(l:,1 rijd. Hit kende zijn zoon njer meer terug.

llij do 2{X){) metor was het ueer herzelfde saaie liedje mt dien verstande . dat Mauricio er zr:n in had vant hi i t,ehaalde een vierde plaais achter de vaste crew r;rn Roger, Cuy en Bassie.

lli I (ie dameljes viel de

goede prestatie op van Nina van Vtodrop. Nina eindigde op ee achlsle plekkie net een l ijd van 7.JB min. M.aisi€ zakte door her 1.js. Ze ging als een rakel van start nr:rar eindigde volledig uitgeblust op de laatste plaats. llaisie had !,'el wekenlang niets uitgevoerd. Daarbij was ze nog l]cns op karnp Eeireest mel haar school en dan kun .t. het wel vergeten. Zr)nder lraining bereik je niets. i'Jaisie heeft me echter beterschap beloofd, dus zal ik rni in mond ie noeteD houden.


Metselwerken VAN DER KLEUT

Metsel- en steigerwerken

voor ruwbouw

Boesberglaan 3 637'l CV Schaesberg TeleĂ?oon 045-31 1625


31

En nu de nieuve trainingsopzet.

lnmlddels heeft iedereen een briefje neegekregen r/aarin van de nieuwe opzet nelding vordt gemaakt. lraaron hebben we da! nu eigenlijk gedaan? Daar zi}n een paar redenen voor op le noenen. Allereerst is Stefan bij onze vereniging vertrokken hetgeen een groot verlies genoernd mag vorden. Hij is ook nog eerder vertrokken dan dal \rij verwacht hadden. Ilona kvaÍn toen helemaal a11een voor de groep te staan en dat laat ik je eens doen, Ga naar eens in je uppie voor zo'n grote Sroep staan, diè zo srerl in leell iJd !arieFrl . De kleintjes vragen extra aandacht en daE gaaE uiEeraard ten kost van die grole bengels. op zock gegdan ndar een n;eure lrainer naar sfaagden daar niel neteen in. Je kun! lrainers genoÉB krijgen naar dan moeL je we1 je beurs openhouden. Ëén uurtje training geven staat gelijk mel het belalen van één jaar contributie. Zo'n slordige 45 guldentjes dus. Als je goed kunt teflen, dan wee! je wat dlt op jaarbasis betekent, Korton; Dit is voor ooze vereniging niet te doen. vandaar, dat l.]e de

lie

,,j _n Loen ndar st

ig

JE'fÉ i"'iP 93ËË.f ï'8.1rit het tot nu toe prlma

*"

1oopl.

neisjes vanaf 12 jaar kriigen op de dinsdagavond training van Annelies van Ilijk teÍvij1 de iongens in deze leeflijd op donderdaeavond J De

geLraind worden door Cor van llaaren \raarvan we nog een fotootje vonden.

beul van een vent, zoals je kunt zien.

Een


32

De àanvan8stir'den zijn 18,3C u,,1i . De irainingen besiaan hooÍdzakelijk uit vaarrspel en snelheidslraining op de

Diverse jongens en meisjes hebben de trainingen a1 bi jgewoond. Ze zijn dotenthousiast. Zouel An;eIíes ats (br kwamen al met speciale schemaaties op de proppen.

Iret

blijfr

iedereen

in principe vrij

fl

Í:.,?iH:.::.i::::i... Deze groep za1 hoofd-

_

'.

zakelijk bestaan uit kinderen van 7 tot 12 jaar. tlora za! hun spelenderwij s de Le.:hni s.he numers proberen bij te brengen,

De zaterdagtraioing te vervalLen mct

komt

. dien verstande, dat elke eerste zaterda8 .van de naand de jeugd :vanaf 12 iaar, op technisch Sebied bíjBeschaafd vorden. Aanvang van deze traini blijft 15.00 uur. llona zal meE assisLentie van de jeugdsportkonmissie deze lraining verzorgen. )lochLen \re in de toekomst weer een tueede trainer vinden, dan zaf naar a1le waarschijnlijkheid weer een zaterdaS!rai ing !'orden in8evoerd.

lle nieuve tÍainingsopze! houd! tevens in, dat de ouderhulp voorlopig komt te vervallen. AIIe ouders zijn hier inmjddels van op de hoogte Besleld en ik \ri1 ze langs deze ueg nogmaals bedanken voor hun medel"'erking.


33

Miss.hien, ddt er va. deze ouders zich iomand geroep(Jl voelt on de "ieugdkar" te gaan lrekken.

IIel zou jaflner zi jr uls ue mel onze B.oep in verdomhoekje lerechr zouden komen.

een

lie helben ook nog leLke nieuwties te vertellen. Na de sroLe vaka lie zullen we weer de Jaarlijkse sleurtocht orgairiser:en. AIs Lokalle za1 aar a1le saarschi jnli jkhei d Ne-"r het Imslenraderbos uorden.

zlrllen in ieder geval aan í1e kanLinebeh€erder van R( HBS vragen de soep niet zo heet op te dienen. lde

I Lr zil

ook nog ecn kans in,

dat we een dropplng

gaa

zrrllen dil ui t-.ra:1rd in èen weekend doen, zodar je de hele zondag de tiid hebt l,/e

-:1L€

-'

om

Zo, ik ben

aan

bij re

het einde van miin larijn.

Zoals ik al eerder verteld heb zijn volgeschreven door Tom Prevoo. Aan

komen.

de vo Lgende

pagina'

hct letterlype te zien, is dit nel behulp van een

gefabriceerd. Ik heb zelfs gehoord, dat zijn noeder her hele zaakje heefl uitgetypE. PC

\\le zijn nog steeds op zoek naar een rèdaktietvpiste, Misschie ieLs voor de moeder van Tom? Croet

Cor.

jes,

s


34

rài nÉ. bi I $rË. L)n:È overbulrrinan Cor. :1 1n vrouer Dyhphre err do!:hter frirsY .r! rr liLl '/an S B. ctàt trÈterpnt !ióÓrt Èn l)r'rÉ clr.Llr tràrnr rn Lle :o rëí burrÈn Én rn dÈ wrnte. lrnnr or 1n v der hÀL nàn :r 1. tiónctrtie hiIctE oàÀn "

',,,',..,I

f,róeÍfrerrr'r,rq rn dÉ rèàl- Dàt qas heh h€.ÈI ooed É(rdllen. pn dL's werd hr t oot I td vd,r S r. 1r.'.. .tLo ., I9r / Fó tFerE .... a.-Dcl,1à.o!, .lÉ [àÀri vàn SÍE en eÈh d06r.-prr]làLr]E Irroeti. ln)l rret tràrhrrrqep:1[ heè+t eeí eOeciate t:LeLLr. en r c wr r).1 - en *àtErcrl rh r. Vr,1rF ije lr.li.rrnq dràilrtL p.1pa Éen !it S-lËr T-Ehrrt ,,ÉL bl duHe opdrlrr. froór d.. tràrnrnqen véro pàpà sÀmÈn mel Cor Herd er brr on$ vesl ovEr SlË qepraat. [.r! . c]re ooli _ieuqdlerdEr rsr vroeq àÀn tràrt Én 01 :r EÈrl pr.re+tra!nin.l voor de,ieLrqd hee tè maken. ',n l)rt Llaii .róL trrÍrnen. n s .tat IÉèk ons weI l{Àt, en óp 0È.r wóens.làqíridda! qln.tÈn wi: mee nàÀr dÈ 2aat, llrer niÀérrte 1k onder IÈrdinq vàó de trainèrs SteÍàn p'r.,olatrdà rènnis ftÈt de éttetret:. ;lt1Èt1pl. rÉ

eL+1 vÉriramelnàèm

vÀn vèle sporten!

nlrrdlopeni daàrLrij het dE tedoelinq is oÍ :o snèl o!l.r1r_il een bepaatde à+stàí)d aÍ tE legoen. hr rvoor treFId 6(1. 1':,() o+ 1É1+s 1íroQ ëter, èn de Èilt 3{ ette-I oop, vf.sFrllqen. wserbr r jé ia eèn aahloop ove. Éen eoecl;al stut qràvel rR een bÀr met rand ,noet iir)r 1.trÈn. U.' .nÍqtanil clre re qespronqÉr! hebt hordl onr'etel met ee'n heet lang l1nt. loqelsboLert. HààrbrJ je een tànel1,rk:(are lioqel :o virr {,orlel r il: í.Éet :r!?n {ecl të crdEren. Oil moet op {,'rr speL:LaIe mÈrnier qebèLLren, weàrbij -iÉ de kogÈl rrr de nel': holrdt- Ool' _rè voeten zet _ie op een :,pe.ràle 'nanrer neer. Je stààt in eèn ronde bàk. s.hi-r I :o ver dr 1-.Lrsdera-ren! !à;Lrbi.r -r+ Í,o(lÈ1 1 I moet ureqqoor en. Ool rll t ctetrÈLrrt vanlLi t eÈn rÍrnde hal: oet Èen spPcialP kèrptechorer:.


35

Ió de :àÀl hadclen we qeen :àndbàk. maar we L:Enden er kel qóed dè spÉ.ià1e tÉchnieken oÉíenenr net "Ér,. rdl/ loqFll_let e.hte (ràinen qebeur! in de :omErnààndenr oF ë-ÈÉ r oqeri;arde coopertrÀan. STËr hÀd op de ErLrnÉs(m6Èrhe1dÉ de treschillilnq over Èerr olLder etechte bÀàn. mààr 1n de wintÉrmaèndEn i5 tlBar een ni€ de voor 1i dè plEats qe.loinèn. DÉ:e lrqt vlaf: br i de lrrndÈrboerderr r []as Hèen Fn de :LLrverióq5rístàlIàtie vah de watÉroÀàtËchàppi j, qeÉpend door dÉ De:e nreLrwe baan wÉrd aÍ{i(rèel l,,lethouder van Sp.rrt:à'.èri. ÍÈr qFleqeÍrheiil hiervan Fas er ecrn Jeestda€! met N.rdstrijcler voor cle ieLt.td. L:n een drLrl: berochte Baren wel noq q-aen 1td. nrÀar mochten toch meEdoeh ààn de!c BedÉtri idèn, De vol.lende onderdÉ1en urerden à-Íqélerlit: 6c) metèr sprlntéhi hrÈrover deed rti: t:.45 secc,nden: 1ooil) mètdr. die ili 1rép in ai hrnr(u[ 46 se.onden versprinaÈnr it: gpro q 1 0etÈr ?i) We

lógelEtóter!.

rl goErde dp Ioqe1 4 nrÈter

1r:,

veri

Bierfà Berd de béàÍ] o+ticiepl qeopEnd met urt een e.:hL 6tàrtprstoolr {àÀrnà we ftÈt nèq Èen rood-re (.jàt !§ lor:r meler) lieEenoà:trnÀ naÀr' dÉ l.à.tine voo. eeí qe:ettiqE Èi de prl rsLritrerlr 1q. Il: nlet een6 '{Erd l:re..q Ec-n IeLLl È sp.-11eidooe" UmdÀLr

aÉ Eor noq voÉtbàl1Én, qÉÈó tild sTF. toLd.rt de 1;Àtste rÀÀ1tra1nrn{r

Omdàt d1t volqe.s Eór een spÈEiàle tralnlnq

ili eeer mÉeqEsèan, Eh qetraind clat er {erd

eas ben

verqeet hÈt

Er {aB lioeI er] limonàclÈ een eei ectrte HÈt lelrlr6té vÀn de p1àybacl:shok vond r optred-én van onre óLLdste ieuqd" Dlt :i vàn 14 tot 16 ,iaar. Zr i zonqPn One, twö, one teó lree. à!I 1 irÈt Èater + àI dÉ,ràl der r ere. De:è trài n r nllen hÈbben dri-i erq qoed irevà] I en ! mÀÀr o+ ili nd Í,a.1r STE tla of b1J t.1Éis bi r jÍ voÉtbàt l en heet ili foq niet. DÀt:iÈó He Íra de valàntiÈ


36

Geboren

4 junr

1991

--1

-l 1

thj feliciteren

Hub en

l4arij

Prevoo

uit

Klimmen met de

gezlnsuitbreiding en geboorte van hun zoon SANI. ploeder en stamhouder hebben rustuurtje tussen 12.00

en

15.00 en na 22.00 uur. Graag een telefóontje vooraf.

Hun adres: lvlanensheide 42, 6343 mer: 04459 - 2573.

CR Klimmen. TelefoonnuÍn

1'ROUWT.N

K,,\N',l

O('lt ÍIEEI?L,l.lK zl.lN !

onze geluklvensen en felicitaties gaan naaa het Bruids_ paar Freddy Geilenkirchen en Tonny van 0oyen uit Land graaf. Freddy en Tonny gaven hun ja-woord in de Petrus en Paufus kerk te Schaesberg op vrijdag 7 juni j.I.. Het Bestuur alsmede vele feden gaven akte de prèsence tljdens de receptie in het Streeperkruis Hun toekonrstig adres: Joes Jongenstraat I te Landgraaf.

wÈ,

r-)

F

ffiX,ifi


VIDEOTHEEK VIDEO ÏHUIS *

kwaliteit en service nieuwste íilms moviebox verhuur . 7 dagen in de week geopend " reserveren gratis steeds de *

HEEHLEN. BAUTSCHERWEG 86 - 412266 i i SCHAESBERG . STREEPERSTRAAT 24 . 324141 i VOEFENDAAL - KERKPLEIN 66 - 752070

AWO verkoop nieuw en gebruikt. eerste klas occasions met BOVAG garantie. inruil mogelijk. reparatie en onderhoud alle merken. APK-keuring. sch ad el axat i es e n repa rat i es

KLIMMENDERSTRAAT 95. KLIMMEN - 04


spoÍiry§iolheÍopcul

ff-E-=Fï-= L-=EFE E= 1-E-E-F - sporters spreekuur - conditietesten

op electrische loopband op fietsergometer - looilcorrectie sportmassage -

lUledisohe §porlbegeleiding Heerlen


VERDWÀÀLD.

Hoe is het nogelijk om op de Brunssummerheide te verdlraIèn, als je daar aI heer dan 30 jaar rondloopt ? foch gebèurde dit op vrijdag 14 juni, door ,n groèp 1opèrs -sters, met ploegleider Ger Knauf op kop. Het begon keurig met èen opwarnq.edeelte, de warhing-up in het bos en daarna braaf, gediciplineerd achter onze kopman aan. Kon op jongens zei hij nog vol goede noed: Had hij sons een nieuwe route ontdekt? Het loDen \^rerd al moeilijkèr en vertragender, geen looppaden, dichter struikqewas, veel gebladerte en vIlègen. was het misschien een j ungle-overlevingstocht van kruipen, bukken en tij gersluipgang, Iemand in het lang gerekte achtèrveld rièp al onr een kaprdes, terírijl ver vooraan een der loopsters meende een slangr te zien. Nadat ploegbaas Ger, qebukt onder een wat verfromfraaide loophoudinql eindelijk een open plek in het voud vond, vas

hij besmeurd met muggen maar opgefuchtT de volgers eveneens. Vervofgens moest men nog 'n prikkeldraadversperring nelnèn; zaten de r'lopersn soms ook nog op privé-donein? celukklg hoorde cer in de verte 'n auto/ daar hoet ook 'n weg zijn. Het bleek goed gegokt, weldra kon de qroep - allen hadden het overleefd - weer 'n normaal lopend trajekt vervolgen. Maar niet lang! Àf vlug had onze chef d'equipe weer andère bijzondere route gevonden! De tocht 'n glng verder over een oude steenbèrg met zo'n steile kIin, dat nen zich van boonstronk tot boomstronk moest ophijsen, je reinste berqbeklimmen. Je hoort cer, nu nog vol trots zegqen:'rDit is de stijlste die ik ken". Tjongemenée, nat is het toch heerlijk net Ger op stap te gaan.


15-16 juni 1991

De "Nach t van Gulpen" een van de bekende lange afstands vandelI ochtcn vrerd dj tmaal door Fen I i.ntal STil 'c rs gelopen

I:{-. leuke afvissefing tussen de h a r d I o o p w e d s t r U (len, maar vergis je niet, niet minder gemakkelijk lj' f r ó rn b ^ r L K c u t e b e r I , Eyser hoideberS cn dp llurlcrnan mocten bck lommcn uorden en dat in de nx.htelijke uren dan gaan slaap en vernoeiheid rneetcllen. lckcr moeL je njet aan deze 70 km. beginnen als jc cnkele r,/eken niet meer getraind hebt, uitlopen doe lc hem vel maar .je kunt na deze Lochtbijna niet neor in of uit de a uto yan de spierpUn. Zoa ls Sezegd een Èiental STB I ers waa!onder 2 ,íoedige danes IÍien Quaedvlieg enFieny Cronbach, 7ij "or8íJe 70 km lang voor de broodnodige geeste_ li.lkc steun aani lrim Berendsen, Jos Duteíeerd, llub Gerets, Theo de Leeuw, Plerre Muyrers,Andre Roumcn, Theo Schmeits, Ed Quaedvlieg en Jo van Vlodrop. {)p Taterdag 22.30 uur De Srart !! Ecn stoet van ongeveer 1900 vandelaars 2et zich jn be!,/eging en Ineteen breekÈ er een enorme hoosbui los, Na eeÍ paar kiloneter zijn \"/e a1 ,lo van Vfodrop begint zich a7 aÍ Le vragen waar hij in godsnaan rnee beziS is. N.r B km, de eers Ee verzorSing, nen krij gt een zrkje fruil en gaa! meteen door, rich!ing l:.,,n,tr"rg. 1n de groep is nog voldoende Sespreks,,uf ,'n"". word Àee1 r,'aL afgelachen' zeker als


re koude oren kr!jgt en zijn peEje opzer, totaal geen gezicht maarv,rat zou rt het is toch

Pi er

donkër. Na 20 km. om 2. 35 uur de ongeveer 20 min Dam ende

ruslpauze en koffie

f.,,,,:

van

:,ii:a:'irLl.ll..'

De nan geheel rechts is "landbourrert' P.Muyrers k1aar. i{in Berendsen heeft zich inmiddels van een droog tenue voorzien en Jo van V lodrop weet nog steeds niet vat hij nldden in de nacht in Gul pen doel. Na 32 km. zijn ríe L'eer inGulpen voor een SroEe rU5lPauTF !àn ongF\'Pr 4S njn. He! werd Eijd, want na de beklimming van de diverse bergen en de stormachtige wi nd begonnen bij sommige van ons de spieren vrat op Ee spelen. Er zijn inniddels a1 een honderdtal uitvallers vaaronder he laas ook The o de Leeuv a1s we om 6.30 uur en gelukkig bij daglicht verErekken voor

de laatsÈe 38 km. I'ieny en Mien doen het fanlas!isch , geven zelfs af en toe het tenpo aan. Ed QuaedvlieS krUgt Prob lemen met de s1aap, dreigt af en toe zo de sloot in te fo pen maar met


n.L...t BFr.h-ép rh houde,r é l-em oD her rechre Darl r'. rd.rsLe grute bFrg de,,DooemanI sordt ,,onoér prob I enen beklonmen. (ilometer 51,5 - Gulpen Laa!sre rus!pauze! iot hier hebben a11en herzefde tenpo noeren lopen n.1. 6 km/uur. De laatste 18,5 km kan iedereen zijn l-igen Èempo bepalen.

RUST

voor de laatste loodjes,nog 18,5

km.

Hub, Pi erre en Andre besluiten er een kleine ved_ slrljd van te maken, de resl van de groep besluit om bi.j mekaar te blijven. Ilel v/ordl steeds rusliger in de gr:oep ieder is bezig,logisch zo' n beetj e met zi.j n eigen gedachlern je beelje uilríe1 zorn 60 km en 10 uur ben na je parlen gaa! toch eo vermoeiheid gep.aa! de spclen. Dan komt de GulpeÍberg in zíchl en je \'ree! dal je .r birr" bo t, órd.r adn dc beÍg Lorc optFiedprePn loDón' -. r.,.i o, rd1 aÈ/a r- ril, UJ lDcr D innen


45

De ploeg van de It acht

I{og 18, 5 kĂ?.

Yan Gulpenrr

A1s e dan.le berg af komen rveten \de niet rĂ­a Dulzenden nensen laten no8 net een smalle doorgang vrij. 0Peens zt n aIle sPier PUn en vernoeiheid vergeten. Met bloemen in ie hand en een brok in je keel fooP je genietend naar de firish Na de finj.sh wordt nog even nagekaart en a1\,/eer plannen genaakt voor de volgende "Nacht" , maar of Jo dan nog neegaaE?? Voor de liefhebbers, noteer maar vast in ju11ie lse'/ " NaLhr vdn L'ulo"n'' ,e.^J., rr-""-ii.l""; +

>l<

r<:r +

*

)i<

*,!:l<:F+ * *'>!

** ** * ** * + * )r ** '>k***+


46

DE ZTEKENBOEG.

Ifqe.,-ien

enkele goed hersLellende zieken, er Dympfy Robeerts. leek het er op clat lre met een gezonde lijst hèt vakantie aÈtloen tegemopt *ondpn qaan. Iddr -hFt mocht nirt zo ziin. ongeveer I wèken o( lÀOen rddlfe on?e vriend Herman Rutten in de laFFenmand. Door een bronmer aangereden tijdens 't rraining op een fiètspad, op óe landrieg-nabij ',.ínoltz. waarb,ij Hermdn een aantàl geknelrsde r trren opliep. fer prinliike kwestie jongen, madr roch ./it je L stÈvig in el kdàr om ie ribben zomaat Le

ljrk.

-van Hendl ix

I.-reken.

celukkig zijn de vitale foopondèrdelen, zoals hrrieën en achiflespezen niel beschadigà. Herman, een spoedig hèrsteI van de Reàaktie en van het ganse trainingsveld op de Coopérbaan. 1

c.t spoedig

:

de vakanties in zicht, beste portvri enden ( innen ) blijf voorzichtig,, waar je ock bent, h,at je ook doet. HelLr mee dan een fege lappenmand. Ivl€,t s

Twee buurvrou\rèn trèffen elkaar in de achtertuin rrwaar bent U a1 die tijd ge\reest?'t vroegr dè eèn. rrlk heb U al zo lang nièt meer gez ien. rl rrl{eet U dan niet dat ik van de trap ben gevallen en toen drie \reken plat heb gelegen? vroeg ile ander de een weer: ltl,ías er dan niemand die U heéft opgeraapt?"


47

* * *

BLAREN

:

BETEF

NIET OI BFKTOPENEN****

Blaren ontstaan ooor een aanhoLrdende druk of wrljvlng, b.v. in te naulre,te qrote of te nieuwe schoenen, waardoor 'et vio Lsyst Pel wol.L beschad'qd. Door de véatronden ontsnapt bloed of bloedvloeistof. Van daar dst men v3n bloeci- en van vochtblaren spreekt. Bfaren op de voeten komen vooral voor bij 1open, l,Iandelen en skiën en brt zovrat alle sporten met onaéngepast schocisel Het is beter de blaren niet onmiddellJk te openen, oÍndat daardoor cle kans op infekties vergroot. De niet beschE dicde huid Lroven de blaar is in feite de beste beschermino. !ve.LJF.l .a^ eea verbo_o worde,1 aanqebra-Àl nÉ' ."l l,l qi-..r rt-rJboPr oÍ eF. dJL /eroano'p oÍ do ol I te verminderen, Indien de blaar toch rioet geopend worden omdat men wll of moet verder fopen of spelen en de drukpiin te groot l/ordt, dan nroet dat alleszins gebeLrren met steriel materiaal' Bii oebrek aan een steriele naaId, kan het eventueel ge oei,rËn met een boven een kaars verwarmde naald Bil een qrote blaar mceten 2 gaaties gemaakt rvorden om het vocht ie verwi.jderen. Nadien ontsmetten en een steriel (kleef) verbénd ;anbrengen lvlen Ínag zeker geen blaren openbijten' BLAREN VOOBKOIlEN ????

De beste manier om

blaren te voorkomen is aangepast schoel

Bovendicn sel. Dat betekent niet te eng en niet te groot gaan sporten' uren rnoet ie met nieuwè schoenen niet direkt de zich aan ze zodat maar;oet ie ze langzaam inlopen lvFn^el. lan scroel er oo vop1, .rà. dF ,n"a "unoria". Hprrelt.le !e-dL voor iouser: n:e- LF ''lFlr oI t' qroo' en niet ni;uw. !Íordt door inai"n *"n .iesonclanks toch geregeld -qeplaègdplekken waar de op preventief bfaren, kan je proberen om bren aan te vasaline laagie ." ,i.À *"".ïut vormen, een

'

í L,ii r:lubblaÍj "

DÉ BOKRIJKLOPEB

2/91"

)


4A

CEHOORD BUITEN DE COOPERBÀÀN

[en ]id van de Raad van Landgraaf l é.Í L een onge I ukie qèhèd en I igt ln het ziekenhuis. I d èÉn Faar daqen krijgt hij eén telegramt ,'wi j lrensen u met 9 §rtemmen voor en 3 tegen veel ]:,et erschap. Uw Fraktie. !r

I

+SSSSST r

rj

Tvee mussen zitten vol spanning in 'n boom. Àan de voet van de boom zit een man zijn bolerhammen op te eten. zegt dè ene mus tegen de andere: - We \,/àchten nog 5 minuten. wanneer hij dan nog geen

kruimeltjes gestrooid heeft, za1 hij ons éens van 'n dndere kant leren kennen.... Mijnheer de Àdvokaat, u rekent inj j t\reè bezoeken aan, en ik lren maar één keer geweestlochl U bent. nog eens teruggekomen, omdat U uv paraplu had vergeten

-

Tvee eze.ls lopen ir eèn !7ei. Zegt de enè ezel: lr]k wou dal ik een nan was. Dar zou lJ( me eén leuk neisje uitzoeken en gaan trouwen. rr

IJa,t, zeql de andere. \ras jij een ezel.rl

rrDan


49

Vakatrtie-Groeten ! ! !

ht r in a llen juflie loch lienl is n verstur.en' stuu dan kan! iegroe t Íaa r d e STB De 1eu ks!e of origineel kaa rt of brief wordt ,^< en zeer deskundig - \. t^§' j ur yu ilgezocht ' lle win naar word! in het )4 rnunmer van he! okr c1u bb1 ad bekendgemaak! ki kans op een aa pri j s j 0ok de andere inzenders Dus aa rzel niet en stuu r je vak ílaklie adres: het vakant 1e

Nu de

wee

lgrj

,,,V

ir,!:!

)N >!

)F:i<

rme1d.

S,T.B

P/À

6372

\

KOEUPEL 91 NG LÀNDGRÀAF +

)i.

+

*****

+

'>::

)k:F +

* *;l

)F

+:l<

*:l >k**'r)i*

TROUWEN

KAN TOCH en Llaàr.nr

!!er.n

CoÍvan Haaren en Maroesika Ollslagers om

13

op vÍldaq 23 alglslLrs 1991 O0 uur de vrlgeze enlld i. op hel gemee.lehuis le Voerendaa.

Va. daaruit verlrekke. we naar hel kape elle le Gever k óm 14 30

!!r

le heÍha

a daàr hel

Ja woord

e.

Ons l.ekóms1ig adres wordt: 6 6372 DN LandgraaÍ

Veldband

HEERLIJK

ZIJN!


ll. berek.rnis

van lrer (,,rstaÈiIIi.

l.rlere lop(:r kcnr hcr gevíret daL bti tocn.:mende sn.lhcirl Dlotsr'ling rte benen niel meer L,itten, atsof .r Loorl llzit. 0f h.,L vers.hijns-.t dat ?èkrr bj j de 0r:rrathon lopcfs bekenit is: hci: l)eruchrc t: km punt, l:iL irlL.rs h.rett 1e makon mci verzur.inS,an.je sprer.,l. lls €. sfr)rt l(r i j8er de sriercn vie her bloed roedjngI'T.r,rr ,

!,

1

i id.is di I pro.es orLsraan er .rok atvalstotten l

l*

, 'd ..t' I oi ,F soJroend). DiL melkT!ur 8-.eft bij ecn ber.atíte.oncen LrirLi.r een rernD.r(1c inrloed op d(- spier6.ti!iteit dus (,p d. Io.rfsnelh.ri(l .rf op het tooflernogen.

lij,lcns .'rderzoek 1s

kom-.n

vasr te sLaàn. (t.r

I

dÉ: remmenrte

n\ l,)cd vln rr.lkzuur Leg:lnr bi.l ecn concentraLie \,rn + 4 nD,, ln,il1im,,1). L)r,zr, 4 mmol is Il1r h.,t omslaspunr, omdat onder deze (',nr'.nLriLl{r geef r.rmmendl] invlocd oplreedt er i,ij .r.rl , t)ní:.rl raLi. boverr dc 4 mmol deze rernmend-- invloed

ir lo.nenerrle matc aanwezig is. \rr is het natuurli.tk iiet m.,Sciijk on Lijdcns een lre,lstri id .ont inue bLoed :rf te neÍren en dir re ond.rr T.rehcn op h.t nre Lkzuurgehal t e. l-lit hirr mer el bepal.n neL een la.rLaat-test op eer L)ofl,!rnd of fietscrgomeLer ( drt afhankelljk 1,an de sporLlak), of tiiders cer 2o8enaamde veLdtest. ll.r Íloeil i jkheid van een veldtest rs dat de lote.

g.duren.le 5 minLrlen een be!aalde snelherd moeL kunnen hlrndhirven (aíhankel ijk v.Ln de conditie) en vervolge!s, na blr)edafranic ,Ircr ecn hogere snclhcid ueer: minrrtcn loot)L . Drt rdocl de loper 4 tot 5 naaL herhalen. Jc ziet dat dit allcen vaor 2.eer geoefendc lopers moeeli jk is. Vandaar hel allernaliaf van de loopband. l'i jr ens zo'n Lest is or-ón verpli.hl om gedurende 5 ninLLlen een bepaalde snelheid vol te houden (íiL men t.nflifslo niet voorLi jdig van de loopband elvalLen).


51

'i'i.jdens de 5 ÍrinuLen komt hel lichaan toL ecr] stcadl-statc! dit kil zeggen dat bii toenemende al stand mel Beli jke snel heid niel mcc. me Lkzuur wo.dt geproduceerd. Bij het ein.te van ieder blok !,,ordl ioL alleen een d.LlppeI bLoed afgenomen, maar wordt ook de hartslag genoteer{1. Zodoende kan men na eén rÈcr vi, n.i corfuter de €rxa.te b--faling van isrnè 4 !3qrsr.l Ien qua srelheid en qua ha.Lslats. Dc op deze m.rnicl gevonder snclheid lan lopcn komt niel geheet.rvcr cen met de loopsnelheid op de keg ( door o.a. ecn nict gelijke \,rjivingsweersLand). flaar ket komt de hartslaguaarde ovcree., Deze harLsLag kan men Lij dens hel topen nrakkeli.jk metet d.m.v. cen sporL lester. die i! zeer vcrs.hillen.le prijsklassen Lc

Ti.l(1.!s een lango duLrrloop zoals hv. cen marathon, js hr-t dus van groot bclang om t1-idens het 1op{rn niet boven de 4 nrmol nrelkzuur Lril h'r komen. Bi i ... h:rlve mrratlron maA men iets in dc vcr2uring Ioien toL waarde 5 6. Bij kortere afstanden kan nLen met nrec'r !erzuring nog 1oPen. l)it meLkzuur !r'ordL tiJdens heL lofen op eon lagere snelhcid of ra hct sloppen van dc ac{:iviLclt. Van daírr hei: vcrs.hi jnscl daL als men een bepaaldc snelhl]i.i nict meer ::rankan en me. gaat langzamcr rennen of lopen, rnen na enkele ninuten toch weer op iets aangepaste snelheid kan rennen' De nrelkzuur i" rlan gezakt, maar meestal nog boven de 4 "àu.a. mmol, waardoor men na eniSe lijd loch mende invlocd merkt en nen de snelheid weer moct rrt i.\ n, i.l,l. l' è'n la.la"l-r'sl '"n mcr d' I " P - lJ8\-d'o

i Po '

1'

\Ól

"l r' D'" mcn moet

oo

le kri jÍlt lc horen met welke snelheid zovoel moselijk Lc voork(' en' i"p". ;; '..",.,.e tlet adras vo.rr deze testen en verdere vragen: Harry var de Laar, Te1.: 045-218347 (prjve) or: l)43 226200 (praktilk)


IS DIT ??? (Oplossing) Het blijkt dat puzzlen cns nieL zo aan het hart gaat a1s 1open. Is inaar goed ook, van pnzzlentttzo hoor je vaker" krijg je een punthoofd. Doordat er geèn oplossing bij Ce redaktie ls ontvangen, moet zij zelf het raadsel ontcij feren. l{ÀT

a-l- t- *- *- *- *-t- *

het is geen ltielrenner, uant eèn renfiets is niet te zien, het ls qeen fitnesstrainer, liant de figuur geeft nlet bepaald de indruk dat te zi)n, een redelijke bierdrinkèr soms? Nee, want er is geen druppel bier té bekennen, c1) een stomende SfB-er? ook niet, want sfB-ers stonen niet maar fopen, e) en ÀBP-er in gepeins? Is het ook niet, want een ÀBP-er peinst nooit !! Het is wel de figuur die van a11es iets heeft: sub a) hli f.iets regefmatig, zij het op een ordinair vehicel sub b) hij is wel trainer maar net een rustiger oevre, rren naar Voren 2, 3..... en naar achteren 2, 3. -.. . sub c) hii is geen redelijke bierdrinker, maar een stevige b ierdrinker, een uitzondering op de regel rrEen sTB- er d) SLTb stoomt nietr" een ABP-er die nlet Peinst' e) U nu no.l niet weet wie het dan wel

a) b) c)

1

!,1

^l

aller Ger ! ! ! Fr-r bedanl:t voor hct

Ons

Pose] ell


Zonerseizoerr 1991 (2 das

clinsdae

tijd

ap'il - 28 eeptèEber)

trainer / begeleider

traini.n€ duurloop 1-1k

Jo

18.30

baantrainine recr.lolÉrs/jewd 1{ uur

Amelies van Dijk

18.30

snelh-

tr- 1, uur (vaartspel/ieopo)

Cor

18.30

duurloop

18-30

-

1- 1lí uur: lanezà.ae- sroep

donde.das

18-30

vrijdas

16_

Vlodrop^heo SchEeirs

'snellere'groep

Cor Robeerts^àne Ger Knaui

baantraining jeuÉd

l1ona Kessels + jeuedkoEaissie

18 uur

zandae

v.

18-30

baantraínins + j eusd

Yproa

1lí

v- Vlodro!

30

duurloop 1 1ií uur

Jo

ll:.iil

duurloop 1 1lí uur recr.lopers 1 uur

Joln HedrltTheo Sctrneits A]lnelies vén Dijk

Iertrekrunl van alle traininsen is de CooI)erbaan aar de SchachiEt.aet t. Èeuwenlaeen ítsnrnsLulnerheide).


Orthopedlsche kunst en hulpmlddèten

J,

StorÍtons

orthopeclae

TongersesÍaat 1 2 621

I

LN Maastricht

fel.043-216773

24 TJURS

GLASSERVICE

311413

Het Groene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

STB Clubblad 1991 nr 3  
Advertisement