Page 1

,..|lrl:l::-

,.

.:

i:, .

,:: .. ]...:

.:

r:,,1 :

i

.

il

l


E

Laó§Jr@§N 6NN+àNcoO! 6,ÓN\oNN\to +N lÈÈi+I to r i I j+§\+\,\ï.1

I

óóoooooo

\t É

rddo(! rd(tÉÈ.0íÖG.0 riri0)O,irrriri o!öDöoèn èrröaEiriEÈ!11 !È É ÈÈ.àu É.1 ÉÉ

..>:o-ÈUo<o L\ !l:a - Ea É< !z c/l

<lc

\o \o ..o \o \o \o \o \c

ccóN\Í@.4r\oÈ\:}ÈNra r!É. .3(lri '-: c a* aq ó é..r È olE 0r E O :uÈ-Jë-.rcaÍ) c !i u o, 0)

q o

F _l o o>,0r 5

0.r-rr'- o > o ! H>- 6) ! §zz (í oËÈ d >È c,I I ri or ri É,. o, É,i É .d r (! o C O-r O oi!,-cJ<lE<o -ir

i:!

.a. oorioirÉo o.r{ ! o cd o c) É!oErroo è0.0 Ào1r . . É!oÉ.q! .,ro!.Èp! oo! tr o o cë ri o J rrro'éE o.o"i>cJ==

=


S.T.B. SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE Opqerlchl n 1967

ItislE EomÈ:airE bii §IA: tu \'an Eaàrsr 1,-dn dit klukÈIad Hars re Bij het ttd nog rErstig z@-kà'rce rEe 4n niartre hoofdt:-ai]ler àIs op\,D.Lger lran Jan !?n Lklo. vel EajrEE zijn benadeld. naar zorder $cces. Zeer r€ce.'t edlter is een uitstekÀ.de c?rc1qd gercrdén: ons kltÈIid cor cor zal in het \,olgerde klubbtad ièt-s lerté1lè1 ().6 zrdvelr o ()\E zi.jn idee '"En d€ È:-dini-rqs in!ul]j-rq. ntrcn hie! alEst es kor-te inÈ.odukE ie: a/. llt cor r.s 25 )w s !{sr surls kort jn voererdel . '

H-ii is aJqeicpèn iaàr IÉrel i jks @ onze trail1irya1 !ÍIr se\rEes! cÍdat hij iv,n zijn cpleidirq alleq in de lreel<erds hier !ȧ, I't he€ft ilij eclitd zijn Ér]glej( t€ Heérlen qe\,order. cor heft hrin 10 jaar looperlesde hij de rEIre llarirs en uas e€n soede laer: cp 17 jàriqe leftijd IIEÉàtlon af in 1.19 o dè 15 km in 0.53,25. verder j-s hij 5 jaar laií iewdatnhtiel<tr:ai-ner bij À..\i116 Tcp gq@51. In seltdDber a.s. 9eÈ cor de l«rsrs lrior lÉrdloAtr.aiier !lc]qen.

h olerlq ÍÉt cor È ale rclgeide ilMlliry r€n het t,-irEsdÉp opgesteld. A diisdaq en do,'dedag zal hij r6p. kartspel (fartLek) e baetr-ainirs geven. nisbij rrEt als exEia uerÍEld ïordèn dat deze tjiàinirsen niet aue€n r/lu ile zgn. redstrijdqoep zijn Íraar voor iEdE€a die en uur kÀ'1 hardlà pen. Bij de vaartspel trrainirs mrden cp de lrei versElljiso seloFen (ied8 ir zijnllÉe eisd tErpo) rraartussen rrrstiq \Ezare1d l,!Èdt. ook cp ale baantÍ-a-inirS $orden er scàalla's cpsesleld drgqast aan de lcper! Drs iedEÈx rcrdt uitgerEdigd eèrlg te kdÉi ÍÉétràjrËn .p deze al,orÈen. op deze a',Drden za] @r ook stalten rÉt e€n zql. locp6dElirg (ca. 10 nLin. al-s start). verder blijl@ de begeleidérs als acht€rin het boekje !€rïE]d de tnairajige verzolgen. cor zal zo!9a1 ll.or de koördiEtie hieffan en zio\ ook Ét rraE Ét de beseleidirs !àn de jeudtrairérs hezighc,lds. Dit nbet verds nca \,rc!de irEevtÈd erl afg€spÈokeJl. cor zal verder e de Été a.nlere trail1i-rSejl aanueziq zijn of rrelcPen, dus Lij G bqeikbad loor àiedÈ clie vrags heéft.


N

AUTOVONKEN

a reparrtles a onderhoud a schadcrepara I iĂ&#x2C6;s a APK keuringcn

a r cr koop nicLrrr a \elljaticvc occilsi()ns

t

lcas r !l lina nciering a

WIJNGAARDSWEG 8 HEERLEN-HOENSBROEK TF.l,.: 045-212459


Redactieconnissie

;

Ed Schlks Cor Robeerts Theo Schm--i ts

Annelies !an Vlodrop Uiterlijke inleverdatrltrr 23 juni (oempel

kopij :

y.Vlodrop ,6372 ng Landgraaf.

à.s. bij Annclies g1

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar. IIHOTIDSOPCÀVE: PaB 2 5 6

0nderwerp

Afscheid Voorzirler Dankwoord aan scheldende voorz. Bedankr Jan van Uden Vakantiegroeten

9

Nieuwe STB leden

t0

liieuwe cooperbaan STB Off iciele opening cooperbaan Llitslagen div. \,'edstrijden Gicl ( leijk-.rs uurloop Var de besLuurslafel Rolterdam Marathon Plarathonrelaas van een vrouw Rollerdam 15 kn-1oop ldedsrrijdkalender

L4

1Í) 24 26 2B 3L)

35 38 39 4A 41

42 51

53 54

55 59 61 64

De ziekenboeg Verjaardagskalender Trainingspakken STB-j eusdbul1e tin ABP Hypothekenloop Stoeptegels ! | !

1'raininS of \iedstrijd In de &jker Zaal!raining '90-'91 Condirieresten Cursus War is

athleliektrainer dit

Ingestuurd door:

Gicl (leUkers

Bestuur Henk Thjjssen Theo Schmeils Jan van llees IIenk Thijssen Ed Schiks Thoo Schmeits Ed Schi.ks Jan van Hees Theo Schneits Lily Hof Win Berendse Jan van Hees Ed Schiks Jan van Hees Cor Robeerts Cor Robeerls Ed Schiks Ed Schiks Cor Robeerls Jan van Hees Ed Schiks Har.rie van de Laar Jan van Hees Ed Schiks


)

ÀFSCHEID VOORZITTER

rr 1988 ve:d il- dooÍ ]:et Bestuul benaderil $€t de 'r!èag of rk tijdelijk - in verband nèt het vertlek r",. Ju Eyck l,et lcide!schap van onze verenrglng ep ne w ilde nemen. zoàIs ju1lie reten {orstelde oDze club destijds met pr oblemeÀ vaD structur ele aald, zoals de !.euze !usse! cèn proÍessioDele atIetlèkbaan danHel !e!!lèatsing vau ile CooperbaaÍr, de keuze tusse» trc-L:Lrc_ '-'I -!insport. in!1111i:! rdn hct lrarjlerschap, de bcgeleidirg var de jeuqd elr hie!nlede samenLarÍrcnd ook noq eeDs 'reraleeldheid r usser de ledet! ord.rlrrg. .....1 ,i,- ,..r-it,::.trLen hcb ik r:r-iJ beschikbaa, qesteld echter »et de restrictie drr il rjj jld ceD periode van 2 jaar zou i-er\rstreLlex. IL l:ooptc ir olrde!havig tijdsbestek de reest Íele!,arL-- pr,Jble$cn - uiLe!3arC saireli mcL .rs bestuur op te liun[er losseu- Dat is slechts het !c Cat" dè tijd je sclij)- ot orgelijL beHj.jst. Naar nijn uerlng heelt..r LyilLur -ijL ,lesL.ijCs terechc ste!k gemaalL Ircor ve!plaatsing e! .rerbete!ing var orze truidig-a laar. LateD ï-. eerlijl zijn, íeIke,/er€niging heeÍt :!'n ur.icl,e 10.at,!e. ïat me pcrsoorlij!- trog steekt is daL de hleedaccoÍroodalie nog niet naar tevrederheid is opselost. Tijd oÍ geex tijd, 'roc. deze zeal en voor de verlrchLing zal ik ne nog perscolllij k irzette]lik Lijders dc ledcnvergadering vao uo,.,enbe! 1990 - bij gebrel aarr op.rolging - besloten nog enLele r3arden "aan Le blijven". In overleg oet heL bestuur laaLt iI- Du i,eten $ijn vcorzit.tèrschap oIIjcieel per 1 rei 1991 Le beeindigen- ]{aaron? Zoals bel-end heb


rerken ol13e leden op dat ze nij zo ÍeiÀjg zieD; d3t }lopL. lk roet eeu keuze nake». ik loop ooL graag eex uurtje er roet nijr tijd verdeler. Door Crl tijdgeb!ek ben ik Dlel in steat voldoendc aardachL aax STB le besteder- STB heett ix de Íclserde firsc een voorzitLe! ludig die dè kontalte! :nel audere r.isrelrg !rigelr uitbouHt. Derhatvr rLrjll op Le staan erl pltrdLs te rLaleD s,r.r .err 'roorslel -ull-d die x:-: lrJ,i :yr Le.ci:rtLjr,s Lye:'. Terecht

I{f,T

BESTUUR

:iLl ;:--:::

l: L :r

4,

r"j-l r!.n r{ee jrr:

]cel

urtsEraal-L va! o!e besi,-ur. IL betr dan o.J). sraas beferd riJ:r bes!uursliCllaaLschap te ]ontixuerel tcrielrd-. s!ecrlieLe,Jpdrachten zoals !erlicLtiug el]

l.l .:llcu.,.:

, -- .:.< : uc,r::.. Tev:rs L.jdi. jr ,ix.-y JL-e,er.l,c.r JeL!r-iI- ".j,.jr:' flcrrseIr ilr Lel 8.s'-u1i le bèdénle11 ,rocr Ce L.cir {e1 I-L:-'.rd.r .:., -it:, Ll,.,Jc1r-Le er .rrer:4::l.app:lr.;L: .,1

c0I1írss rEs

:lr!ru,l-.jk

-i. .r..; :::r

'.(:l

clubvrjeuder: d-e !i zo r: .",oo! di verse corn*.r::-r es be:r3!!rcl"

r,:. tank ":,, ,.;:: L.effelij!.e ri.jze ae


DN$MD

ÀÀI{ CIIZE SOIEIDEIDE

IWTTIER

Giel, hierblj wiuen uij als be.stur]I en ledeJr van sIts jolr bedarn<en \,/oor de tweè en eërr balf jaar v@rzittersdÉp. zoals je zelf voorzidrtig stelt "... ten dele gel-u]<t ..." dènk i]< dat dit redelijk be§dEiden is: de afqelopen tlree jaar heb jè (en héLÈèn ve) veë1 be.reil<t. we rnogen het nissarien aanzeu+rel<erd vjjden dat de nierrre atletieklaan er nu 1iqt, het

heeft veel werk en ordertlardelirgen qd<ose. ook is er

aÍij srEI een trairer ge]<cmEn (die nu hefaaÉ sarEn nEt jor, naar dit is sLecàt-g toevàI, ool< vertreLt) en zijn er go€de jeuqdtraiiers. E1 dan zijn dit a11een nc{, naar de grotere stu}d<en !Erk. Hèt uas alleen janiÍEr: dat jè, do@ je dagelijks r.rerk à! dit voorzittersdÉp, rtiet vaker e€rÉ ÍEt dè trainirrlen Íleè kon lopen. Daardoor hèbbern veel rensen ie niet vaak gezien. Het is natuurtijk janÍoer dat je, rla tuee jaar "dieist", nièt cpgevolqd werd cp dè laat-ste ledenarergaderiJq. Jè hebb toen, eigenfj.jk t€gen beter i,ret€n in en cm de vereniqirq nièt zordèr voorzitt€r té laten zitten, je ncg een tiidje be.schjlbaar qesteld. n< denl< dat het goed is dat je nu je plaats als voorzitter be-schi]öaar steLt, zcdat duidelijk is dat je er géen tijd rÉer v@r hetÈ en ... dat evt. uachterden nr hui kans sdr@n zien! 1\:cà blijf je a1s bestuurslid al<tièf cm in j.eder gelal nog de ktussen af te torden die je zelf rpqtÈ. ciel, narÍens getteel SIts, nc4Íaals bedàr)ab voor je inzet en welkcÍn als bestuurslid.

bfijft natuurlijk als laatste de vraag: vie vordt onze nièu\re voorzitter? Uit het huidige bestuur heeft nlenard te kenrÉn gegèven de vacante funlÉie over te vitlen rsÍFi. DaarÍi vi1 ik aan onze leden vrager: wie heeft de aÍÈitie en Írat tijd cÍn het voorzittersctrap r/ar onze vererligirg cp zich te viIlerl nqÍEn? DerrL er eens over na of idorreer eeDs bij eèn van dè Dan

be-stuursleden op de trainirgen.


BEITNTTI JÀI{ \AIT

ruiÍ t!,€e jaar trairerscllap bij SIts heeft Jan !àn lJden IEr 1 april j.1. afsdÉid gencÍrEn. of, zoals Jan het zel'f zei na de Rotterdam Inàrathon oP 21 april: nu pas ecàt. Jan trajnt ook aI vele ja.ren Unitas. De fanatiè].e lcpers bij sats, de

IDEI

Na

."t "-

zgn. ilredstrijdgroepr heèft de afgelopen t{ree jaar, í€geDs het

lan een eigen atletiel<baan, in Sittard zijn Leidijg getraird. ontLÈel<en

goede

order

mÉ neeft .rai-steeos gezorgd voor cio6 stagiaires afs ieuqdbeoeleide,rs. ltu we een eigen baan hebben heeft Éet- le-stuur gevraagd of tr.i j de diverse qoepen in Iardqraaf uj.l kdlFr trairen. Daar, zoals ge-zeqd, Jan ool< ltlitas traint, wel eens eèn a!'ord lrij wi1 hebber en nu veel exbra tijd kwijt zor-r zijn aan reizen e.d. h-ainers te heeft hij voorgestéId oÍ eens aJderejer.rgdbegeleiEo]sen. wel wil lan blii!€n zorgen voo! àersl Tijdens de laat-ste traijtjjg cp 2e naart hebben de lopersqroep en het be-stln.rr naÍÉns de leden aan Jan a1s dark een pre-sentje we zulten nu à]s, totdat een anlere traiier is gevonden, zelf het tsÍpo Ípeten be+à len tijderls de duurlo_ oen, zorder de '"Iàarsdll.r^,irqen die Jan ons uel duiierónaal heeft irqeprent (en di.I< onlijrd @ de nÉrattlonsctrdla I s qe.scàrevei): atulrloÍrco tDèt€o rustiql Jan, bedanlch.

Bestrrr en feden S.T.B.


YA(AI{TIEGROETEN ! ! ! !

!

D.: rcdakrie 1s plan een oud sebruik weer ere rc hersrellen, DlcBenc die .ie leuksre en/of or lgineelste vakantiegroet aan S.T.ts. stuurL Íra;rkt kans op ccn l.,uk prij sl e .

l{ n .jt].y geselekteerd uir ze.r d.skundige STB' ers zulten, ulter:rard na rijp beraad en diL-pzinnle overleg, de leukste Lrriel oí kaart uitkiezen tot vakanLiegroet van het iaar. L, de oktoberuitgave za1 de r,,inàar

bt'kcnd rvordon sentaakr.

Ilus bcste mensen sruur juttio

brief of kaarr

s,t.b. p/a koempel 9l

6372 NG Landsraaf N.ll .Eïen nog iers rechL zetten,Lily Hof, Ed Schiks en Jos Dute!,eerd bedankr voor jullie !akan!iegroeten van voriC jaar. Ileter laat dan nooit moeten ,ullic maar

N

] E UI,IE STB

.

Lli]]EN

De STB js,r'eef eeJr nieu\^r tid rijker. Zrn na.rm: FRAN( STEVELMANS l:jebo-ren in Brunssuo op 5 iuni 1964 Hij \roont rin de geneen!e Lanagraaf adres: lloofdstraar 219 l.rank 1!elkom in de STB-famitie.


sportf ysiotharapeut

afry Van dg Laaf

Heerenweg 56 Hecrren. Tel. I O45-21a147 O45-2262Oa

(prakLijk)

Lers spreekuur, cond il ie-tesLen op clectrische loopban(l of l i-t s,. gor.il.r . spor

loop-correc ! i€r. tapen cn b6ndageren.

Medische Sportbegeleiding Heerlen

utiliteitsbouw Renovatie Projectontwikkeling BedÍiilsÍuimte

Aannemersbedrijf RIKSEN b.v. Edisonstraat 9. Postbus 31O85. tel. 045-316222 6372 AK tàndsraaí


VIDEOÏHEEK VIDEO THUIS liv,,a

litclt cn scrvlce

st.eds do niouwsie filnrs nrovic ll ox vcr hrtur 7 dagcn in de week geopend ileservcren ! r atls

ltIEnL t SCI]AtSBTNG

BAUTSCHEBWEG SINEEPENSTRAAT

VOENEI,JDAÀL

I

ENKPLEIT,J

66

B6 24

TELEFOON 4122 6 6 TELEFOON 324141 TELEFOON 752070

Levering van: orthopedische kunst en hulpmiddelen

StoÍmons orthop edie

J-

Íonger5e5traa[ 12 6211 LN Maastrjch! Íet. o4a 216713

Het croene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsber9


N]EUIdE S.T.B. LEDEN Als nieull lid brnnen onze vereniglng Ínogen wij begroeten: BOEt SOUREN. Roef is van geboorte Sittardenaar, aënschou!.J de ziSn levenslicht op 31 Juli in 1959 en is u,oonachtig in het qroothertogdom NUTH- Boel is van beroep (schrik nlet)

belastingambtenaar te Heerlen. Vanaf nu alle STB leden die de mErëthon vol bracht krilgen in 2 uur 15 min aanzienlijke kortrng bij de belasting. Plomenteef is Roel werkzaEm aan de belastin.l telefoon bereikbaar onder nr: 06-0543. Hij is de helc dag voor niets te bereiken. llisschien een stille vrenk voor de vrouureliJke STB ers, Boel is ongehuwd. Dus nlet lang meer helle firaër atau!.r allemaal vlug gaan bellen. (Er ziJn nog .... wachtenden voor 1l). Sportief gezien is Boel reeds 2 jaar op de zondagmorgen "aan het lopen" met de reLrze qezelfige "Cor ostlenderqroep". Heeft ook a] zijn eerste rnarathon achter de rug en wel die van HambLrrq rn lt4ei 1990- Voor de resterende marathons tren sen vriJ Roef nog vele sportieve en blessLfe vriJe kilome ters toe irinnen onze vereniging de STB. hebben

0ok mogen !.Jrj heel hartefl.lk begroeten: FRANS VOBAGE. Frëns woont te Landgr-aaf ëan d. (èlprtcw.q pr roof- oa< . t_r vé-jrèrdag gevierd op 17 April j.1. ZiJn geboorteplaats is Heerlen en dit a1les gebeurde in het Jaar 1952. Beide heren wensen r,,rij narnens het Bestuur en de leden van de STB nog veel loopplezier toe binnen onze vereniging.


t0 NIÏÍNE GPEABÀÀ}I SB

Zoals iederee,.l heeft kuffEn zien q) 24 Ílaart j.1. is onze nieurle atletiekbaàn (het È teDslotte rÍEer dan alleen een Cooeerbaan) een feit. ÍY !,ordt aI voloÍ)

getraiJrC: snelheidstraintqen, jeuqdatletiek en oo]< veel niet-leden die de baan ontdelct heÈÈen c,ll rs avord,s eens een rordje ct) te tcper. om de baan zo te krijgen a1s het er nu bijligt is veel voorafgegaan. In 1989 zijn !'oorberèiderrie gesprdd<en gevoerd door onze voorzitter GieI Kleijkers

en oud (bestrnEs-) lid Fred Stratirq nÉt gqreente, Waterleidirrydj tiilalrg en het RÉceatiesdÈp dn plannen uit te werken. lGdio vorig jaar is hier

gestalte aan gegeven d@r de alaadi.rerkel-ijke werkzaarnheden. De oplevèrirq door de aannsÍÉr Jorgen en orderaamenEr Xlu.vers, in ctrdràdrt lrdn de Wat€rleidirg Mij Linhrrq, is beqin dit jaar gs"eè-st. Ejen dankltroord aan hun adres i.s hier cp zijn plaat-s: het mocht \Ian hen best we1 eens "iets néér zijntr. fÈgene die op de acàtergrod ool< veel werk heeft vqrzet en de Ídagelijkse lroortgangrr bè!Éàkte was pr]s (ord) S.[B-1id Henl< ScfÉefer. Bijna iedere dag 1iètr, hlj larqs cnn te zien of alle-s volgeis plan verlie-p en of er geen ÍÉeilijkàeden waren. Dat }Iebk ook niet te beroerd Íras cri ocr< zelf de scàc)I) t€r hard te neÍen zien we op de foto hiernaast. Daarcp staan ook twee ardere leden die veel I,erk heBen verzet. Ten eerste lirtl<s llarry RarEkers, uaarq) n@it tevergeefs een beroèp werd gedaan <m auerlei djrgei te verzorgen er diè ook neniglnaal advies kon gever. \.Laag }larry en het kc8ÍÍt voor elkaar! Er als delde, recàt-s cp de foto, Jos Rijken. zoals ook cp de foto te zien overweegt Jos eerst hoe de dirqen Íbeten r.rorden on dan vervolgens dè r.,èr]àardsclroenen uit dè zak te

uit dè rÍDtrMen te steLen. SarrEn trEt Jos zijn de ont erpen r.all baan en binrerrterrei-n gqiaa].t en de gehele c(Ërdl]Etie gedaan (en nóg). Ih toed, en)<ele Lre)<en vóór de opeiijg van de baan, nlcest er nog veél ÍÉt SIts nan- (en vrcr.Dr-) lcadtt wolden gedaan. Even een zateldagocàt€rd rYàt verkzaanFheden uit\oeren is dar de eerste gedadrte. Het zijn er ecàter in totaal driè gelrorden en een zordagocfibalen en de harden


11

terd; een aantal op zaterdag verhirderde (prcÍdrcntel) leden storden erq) cÍn op zordag dan nEar te kotÉn. De qr«mst was redelijk, sdruligè doorzetters \raren er bijna alle zaterdàgen! Het bèsté r.,at je lo]nt hehben is natuurlijk iqlrard als Harold R.rtten: geen 1id en toc}l iedere keer ÍEelelpen! mat hij vorig jaar ee-ns erD<e1e keren in de zaal- had llEégètrafud en ten nog geen Iid lras ge!,Jorder: deze sclruld Ílce-st uorden afgelost, vord ie. ocr( de nodige jeugdleden waren er: zie bijvoorbeeld dit drietal daÍEs maar eens azm de s1ag.


ondaiks dat al1es niet gelleel. af is gekoren is er tocl. hard geÍrerLt aan de baan. Scàeppen, stener rapen, harkèn, )euiwagen rijder, zard sdleppèn, nog ÍÉer stenen rapen. dak repa.reren, hut scllilderei, he,a haken, beton weqhakken, trap nakèn, nà ÍÉer st€nèrt ralEn, teqels leggen, rejd<en verven, bcdjes plaatsen, veÉÍen en tot slot ncq rÍÉèr steneln. On rEedèloos van te worden zoveel uerk, aar, bijna alle-s is dan toc} voor elkaa.r ge)<olÈn. Iedereen die heeft neège holper aan de werkzaaÍfEden: bedff$È! ! l'Íaar ......, zoals ik zei, bijna aIle-s uas af. om nog enl(ele diigen af te nlakèn, te reten tegelpaden leggèn bJssen de atletiek__orderdelen en aan de binn€nzijde van de baan en nog een k1èin deel egaliseren wiI ik nog ééInlaal j-edereer vragen on op mllm a LEr ve 9.oo t t l2.oo uE dezè kl-r.rsjes af te rÉken. À]s i,e nÉt eén grote gro€p zijn (en fut hoeven eclrt geen ]o.acàtpatsers te zijn, dié hetÈen ne a1) dan is het in deze drie uurhje.s

nakkelijk te

doen.

oe vrdere planner ̀t de baan zijn !m nog het inzaaier van het bimeiterrein nEt gras en het aaq)lan


t€n vàn de vijver. E1 dan a1s laatste natuurlijk noq het plaatsèi vén v€Í:Iicàtirq, zodat !E od< tijalens tle wirtérnaarden lnlryEh blijven traiien cp dè baan. I{e hopen hedio juni ae lergunnirg té lcijgen, zodat wè rord of di-rel<t na de zcf,ÍÉrvakantie aan dé slag kunnèn. Reserveer naar alr/a.st t,at ruftÍte irr je ageJdai Iekker ir de zcÍr eÍr dit keér niet-g geen stenèn. Vèrder rEg een oproep aan rEnsen diè hun t€c'ras (of dat lEn hun talren) viUen qaan ophd<en: als dit trottoi-rtegel-s (30x3o qn) zijn en jè !ri1t ze )§rijt, dan l«rruren ÍJe deze ]reef goed qebuijGÍr voor de binnerr<ant. van dè atletidÈaan. I,Iè he&n eÈ' nog ca. 600 varl de 1000 rodig, àrs breek Ílaar cp! Bel dan even Jc Rijken (311s1?) of IIeIl]< Ihijssen (31288), Tot zaterdag 4 rEi!


OFFICIELE OPENING VERNIEUI.TDE

COOPERBÀÀN.

offlciéie ot) -tr rlaarL !ond b1.j goed I (i p.n i ng p1:ra ts van d.r nieuLr' aanEclcsde Nir(1at Lijna geheol STB net familie en

Giel tl€ijk.rs leL welkoms\,oord. ll r j pr.:as rlc dag r,,aar zo Lang naar uas uitgekcken In u{rnste ecn i.edcr die nu en in de tockomst van rle baan getrruik gaan maken cen"f;1ne rit'rloe' ook h.:ette Giel nog speciaal \reLkom onze llL,lgische sportvrienden, de BokriJklopers uit llurselt. \'crvolgcns n,rn uethouder Dré Bouwmans :l!orl cn Recreati e het r,roord om de STB geluk te lL. n s.r n ,n.r t zi-jn nieuwe s p o r t a k k o o d a I i e , prachtig sclegen in cen natuurgetried Hij gins in op de goede in het beslemmingsplan, pompstirt j on en cooPerbaan en hoopte daarmee ' voor uitbreiding cer sLarL ll: hcbben g-.8evon ràn akt iv il L'iten t,d.v. het Rekrealieschap. Lriircn samengestroomd sprak voorzitter

m


[]ok wees hii op hel slreven orí gebouwenmullifunktioneel le maken, daarmee doelende op de TCN kanEine.

De feitelijke o p e n i n g s h a n d e I i n g van $ethoudcr Bouwnans vond op de cooperbaan plaats, toen hij net een'rueLgemikt"pistoolschot de STB-Jcu8d vrij ba.in Baf . Symbolisch ,, . l^ ,nl, r: l aa den d, onsóns ón hun ccrstc baan en naakten onder de

vrolij ke klanken van de "lloddelererr de cooporbaan vrij voor heel d e STB, Ín de aangrenzen de kanline van TCN vond daarop de receptie plaats. Natuurlij k troffen we daar Coen de Jong,voorzilt er van TCN. llij menroreerde i n zijn loes praek de raakvlakk-.n die Sl'B heeft ne r de TCN en t ij felde dan ook nieL over cen loekons tig goede verstandhouding en Sezameli j k Sebru ik van kantine en douches. STB is cL-n fijne buur en dat moel zo b1i-j ven, a1dus Coc n dc Jong l,Iu erdF ,jnbu.g-ó 0ok varen op de rF -pl.Vernoeven die blij k gaf lcidinss i\ljj. en ui lvoerder van 'n biizondere Vcrder aan\rezis v-.1e STB'ers en oud S 1'B'ers en


ij heerlijke :i.r (lI rcc.rptie \ías {,r in Carré nog ccn heerl I r .,rpnlijn. lr i ,.,r r'\t lr uoord van dank voor de "lloddc-1ère" ,/,,r,,1 ,)t) r1. l).an, ir de Kanti ne als i n Carré l,r l,l,r,rllt Rl.r's, Carla's, Jossen cn .Iannen mel ir,){,:rt .r.rr klinkcnd stuk muziek \a,eggeblazen. or.r i8L,ns, binitenkorr beslaan de "lioddelére" 1l jaar, heeÍL de STB dan \"/eer

teesl?

Í T,ardae 24 maart. Van.tf

die dag flaB

:t

STB zich verheugen

in het

bezit van haar eige J00 meter Profici.lt aan allen


«CE,i

TJW ]NE{ ..EKEN lCl(EN lrl

MAASÍNiCIÍ vr k.nbu,ae'weq { I asíereÍweq90

rer 043 62t5r5

all-fegt

sport-shoes


qulo

95

::l誰誰:誰*::誰::::.,

verkoop nieuw en gebruikt lc kl as occasions BOVAG garaniie inruil noselijk

reparatie en onderhoud alfe merken AP(-keuring schade-Eaxalies en repara!ies

MODESCHOENEN

J. CrUns Kouvenderstraat

4O

Hartie Hoensbroek GA RANT SCHOENEN


UI'I'SI,AGF,N

27 SI'E T NTERNATIONALE ABDIJ_CROSS KIR(RÀDE ZONDÀG 3 FE-BRUAR] 199] M[]SJES

18

i

200 meter:

Annemiek Meyer

Aanl.rl deelnemcrs: JONGENS

l]as

3

22

D 1200 nerer;

Paul llulder

1

Ri

j ken

Prof iciat,

Rob Meye.

t0

Aantal deelnemers: S C 2650

4 6

Roser Hcndrix Cuy Rijken flàurr.e lle n.l. r r

VET ERANEN

24 ')t) SEN

Pau L,

STB STB

K

00,4,11 las se ! ! ! 0O,A4,22 00.04,40

METER: STB STB s 1'È

00.09r;Je

00.09.52 00. I t ,54

5450 mctcr:

John Hendri x Wiel Schof f elen

B

STB

29

.] O NGEN

)o

00.05.25

STB

STB STB STB

4o.24.14 oo .22 . 19

00.22.31

IoREN 8300 fleter:

39

4l 4l 53 Aan ta

Jos Duterreerd Frank Eisensa (ees Hoven Albert Verbunt 1 daelnemers:

64

STB STB STB STB

00.31 .35

00.32.13 00.33.11 00-35.11


STRATEI{LOOP

15

Roermond

3 maart

(M

1991

Illervan heb ik een uitslagenlij st onlvanSen waarin a11een de lopers staan die een \redsrri j dlicentie hebben. llus de mensen die gelopen hebben in Roermond en niel op deze lijst voorkomen, sorry ! ! lle Uitslagen: Ton (1erkx

1 15 23 25 21 32 15

A.V,Weert 00.49.13 S,T,B, 00.53.23 Sjens FrancoE S.T.B 00,56.35 Jos Duteweerd S.T.B 00,57.20 Jan t ettins S.T.B 00.58,11 Pierre Muyrers S.T,B 00.59.38 Rees Hoven S.T.B 01.03.54 Sj eng Irancot werd \reer eens een kee r eerste bij de Veteranen II, ProficiaE Sjeng. Hub

Heynen

'Ff1-**f'lt* GRAETHEIDE HALVE MARATH0N

24 traarL

1,0649

J8-rPaunen

1

Hub lleynen Sj eng ErancoE

12

38 To taa

1q91

1.15.47 1.22.00

STB STB

1 aantal deelnemers aan Ă­leze Halve Marathon

ren:178

>l:

++

*

ri {<,1+++ +

)N

* >k***

** ***

+++

*

rF


2l 2Í lnternatlonaleÍ 25 Km Strapenlaul 10 Màrz 1991, TV 1895 Huchem-stammeln Gesamlelnl8uÍ Datum:10/orl1eer

uitslagen; SENIORT]N:

I 21

l0 4t 56 77

l'lichae1 Reuel Jo van Vlodrop

Jos DuleHeerd Frank Eisenga Ger Schaf f hausen HrrL Prevo

DJ( Frankenb. I .20.

sTB s Its sTB sTIl sTB sTB

|.3t . i2

L

12

,37 .21

1.41.t6

1.43.08 1.49.43 1,53,18

VETERANEN: 34

6l

74 19 BB

99 100 119

1)4

Pierre Muyrers berl Verbunt liilhelm Voncken 'Ion Starmans Jan Manders Ton Leistra John Hof Louis Corde\rener Al

VETERANEN 12 78 123

1.38.18 1.44.54 1.48.19 1.49.59

STB STB STB STB STB STB STB STB STB

1

.51 .29

2

.O2 .20

1

.47 .43

1.53.38 1.53.39 1 . s9.53

II:

Hub Gerets

Harrie Paa s Al herr Ilaessen

STB STB STB

Totaal aantal lopers in deze 25 uaren: 135

1.49.58 2.O2.r9 (M

wegvedstrlj

d


ÀPRTI,

l0

I991

engelse miil

Deze riedsLrij d \,/erd door veel STB'ers gebruikl als --en Laatste tesl voor de maralhon van Rorlerdam. 0ndanks heL selektieve parkoers en de \rind verden er Boede tij den gelopen,

Dat John Hendrix met 00.58.48 als eers!e STBiER o!cr de slreep gingwas we1 le verr.,achten, ofschoon Jo v,Vlodrop er ditmaal dicht bij zat. H i j fi nishte 2 min. fater. Complenenten ook voor Frank Eisenga en Albert v(]rbu L, zij liepen beiden onder de 1.05.min. Ger Schaffhausen en Louis Cordevener onze nieur,'komers binnen de STB liepen ook een uitstekende uedslriid resp. 1.04,36 en 1.05.25. DF IJTl'SLÀG

Senioren 1

79 81 85 100

t25 r 59

I70

tl6

193 211 27 6

),)a

J.P,Paumen

Jo v,Vlodrop Fred Messing Harrie Crij ns Jos Duterr'eerd F rank Eisenga (ees Hoven

Eddy Verstappen

Ge. Schaffhausèn

Henk Thi j ssen Hub Preïoo Ton S ta rman s J ean St,irmans

AVT STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

STB

a0 .49 .24

01.00.49 01.00.s2 01.01.14 01.01.59 01 .o2 .52

01,04.06 01.04.19

01 .04 . 36

01.05.09 01.06.41 01.08.39

01.10.31


' 2

!l

t-l

351 381 384

40

J

84 507

4

rs I-rpr qu'n,n lu,,p. Cor van llaàren S'IJ] 11u b Gulpen STB IIarm V0nkcn s tll Ií1el Schcpers F'rans [lertens lluub llo f

s 1'ts

STB STB

SIB

0t.09.00 01.12.03

01.t3.19

a1 .13 .26

01.14.11 01.20.08 01.28.29

Veteranen I 108

r§i 191 2 30

)41

l\t)

269 'i9 l 418

.iohn Hendri x llub Erkens i\lbert VerbunL Louis CordeHener

.Jan t'íanders

lheo

Schrnei

ts

['] n STarn,ans .Jos v,/ d lla a r J

ohn Smeets

STB

STB STB

STB STB s t'tl STB STB S ï'B s rB

00. i8.48

01.02,i6 01.04.52

0r.05.25 )1.06.r0 01.07.20 01.07.48 01.08.26 01.13.36 01,14.43

Veteranerl II 232 253 352

lB5

Sjet

R

i ddcrbeks

.lune t'lainzer À

KDart

f

R&&&&

1'B

S'I B

Lbert I{aassen

Cer

S

STB s tll

sTB &,t ti

&&&&&&

0l .06.4f

.07.28 0t .12-04 0l .13.26 0i .16.31 01

&& ti &

Bi.j de seni or.rn ben ik helaas Sj aak Verhey-vernelden, S jaak liep een tijd van 01.12.0í) !rn \^rerd :154 e l1l . r.,r1 Totaal gefinishre lopers: 516 N.B

l

1


alicl Iile.'kers Uurloop qr

woensdag 10 apr.i1 vond de traditionele uurLcop l)Laats op de Draf en RerÈaan, Sportccrnplex Str:i i t]Ègen. ]let was goed loopweer, ca. 12 graden C., weirrig lrind, .leen regen. Desondanhs viel het aantaL aleeLnsners I4 , Lslen. Yclen vinden het saai alsrnaar rondi es draaien, toeqeqeven. Ii.n keer fer iaar echter. met de "bi1len bloot", qeheeL

op eiqen taktiel< zoveel nx)geliik roftlies opsluiTen rDct een uitdaqing ziin aan je eigen karakler.

troffen lre e.kefe Bel!'ische srlrrtvriertlen van de Bokriiklopers, van Àchil1es ToD en ÀBP, en zoraar een vroulr, LiLi Hof. Zij verkoos deze uurlqrp als trai[ings on.1er de .reelns'ners

onderdeeL voor haar l,lar.athon in Rotter:dam

uitstekend: Troulrens

/ affe

5

STts-

clebutanten voor Rotterdëminarathon gaven hier akte de presence, t.w. behal LiIi ncg de heren Albert verbunt, Jan Manders, HrÈ Welting en Ed Schiks. Deze laatste lrree,

aftijd

trou,,ne

trainingsnraatj es , riaaklen er zelfs een .luel van, hetgeen beiden een P.R, opleverde. Het neelevcn en de aarmcediglnqen vanaf de ziiliin waren hlcer qcïe1di.L en zeker ook de assistentie van de Rondewachler:s. Dankje .wref vrienden- Ook de qehele v,/erlstriidorqanisatj.e ,ras in goede handen o.1-v. Albert

hdien no.J an leren een PR hebben gelopen, dan onze excuses vcor het niet vemÉLden, het was cle redaltae op nK),menL van Dlaatsen niet bekend. I{e zuflen een totaaf overzicht nl.iken van afle STts'ers die een uurrekord hebben, zo.]at vo<lrtaan ek PR direl<t \,7ordt herkend, PS:


25 LTURIIf,IP

S.T.B- l0 aDril t99l

Naam

l. Dieu, E. 2. Ila.m, F. . J. DuL.ríecrd, J. 4. Erkens, H. 5. Van Vfodrop, J. 6. L$mens, 11. i. Thijssen, 1i. 8. Verstnppen, E. 9. Riksen, R. 10. Bs'nelmans, H.

li. Giesen, 11.

12. Verbunt, À. 13. Iloven, K. 14. Paas, II. 15. Corde,,,/ener, L. 16. Uestra, J. 17. Schols, I.i. 18. Schneits, T. 19. \"/onken, IJ. 20. Hcdejrius, f.

21. Ocyen v, J. 22. Janlinon, J. 2J. trlanders, J. 24. Rijken, J. 25. Verheyer, , J. 26. Gulpen, H. 2'7.11aÍ, J. 28- Schiks, E. 29. LelrdÍers, J. 30, WeLlinq, H.

3l. lbrtens, l'.

32- Haf, L.

N.B,: opqeqeven: 2.

Cat-

Ver.

/Plaats

S

BokrajklotErs Àchiffes/Top

S

S.T. B.

vt. S

S. T. B. Bi_unssrJn

S

S

S

S

v2 S

. T.B. S.T.B.

A.B. P. Àchi l Les/Top

V] B.

S

S. T.

v2

S.T.B.

S

A. B. P. Bokr i i klopers S. T. B.

V] V1

s.T.B.

S

Landgraaf

16,500 m 16.235 m 16.000 m 15.895 m 15.760 m 15.480 m 15.325 m 1.5 .315 m 15.295 m 15.120 m

I5.070

14,0r0

V] V] V1

s. T. B.

S

S.T.B.

I3.600

v2

S. T.

B.

11.390 13.390 13.365 12.900 12.785

s

s.T-B.

S

V] (D) S.T.B.

m

13.995 m 13.933 m 13.850 n 13.665 m

s

v1

m

14.945 m 14.920 m 14.805 m 14.775 m 14.530 m 14.430 r,1 14.,125 n 14.375 m 14 . 115 m 14.080 n

m

m m m m m


26

OPENÍNG COOPEBBAAN B1l de tafrljke gelukwensen zowel persoonfijk, schrifte 1lJk, muzikaal alsmede de ta].íjke giften die !Íij naar aanleldlng van de hernieuwde en feestelijke opening van onze Cooperbaan mochten ontvangen op 24 maart j.1., !./i11en wij

volstaön met U aflen, zonder uitzondering, langs deze weg teder van ganser harte dank te zeggen. Evenwef is het ondoenlijk U allen persoonlijk daarvoor onze erkentelijkheid te betuigen, hoe graëg wiJ dit ook 2ou den w1llen. Het was een enorme verrassing en voldoenlng te zien dat er zoveel blíjk van befangstelling lvas. Het maakt onze v/aardering des te groter. BESTUUR S. T. B.

-o o-o o o-o o o-oVAN DE BESTUUBSTAFEL VOORTTTTFR

Tíjdens de laatst gehouden Jaarvergadering heeft de Voor zitter af te kennen gegeven zich terug te wiflen trekken als voorzitter. Bij gebrek aan een kandidaat-opvolger heeft h1.l d1t nog enige mEanden voortgezet. De tiJd is aangekomen dat dit nu definitief gëat vrorden. De befangrijkste za ken, de voorzitter aangaande, zijn al door de andere bestuursleden overgenomen. Zo kan dit dLrs niet af te lang nreer doorgaan. Het bestuLrr, zeff ook uiteraard druk doende bezig, doet nogÍnaals een dringend beroep aa. een ieder mee te r.Jilfen helpen zoeken of er misschien iemand afs gegadigde blnnen de vereniging interesse heeft de STB te gaan leiden. JEUGDBELEID.

Het bestuur gaf haar goedkeuring aan het verzoek van de Jeugd ComÍnissie om trainster Ilona Kessefs ook op de woens_ dag mee in te zetten op de Cooperbaan. De reden hiervan is, het in de hand houden van het grote


aantal j eugdleden die aan de traininqen buiten meedoen. Kostenpfaatj e oP J aarbasrs ca twee honderd viiftig gulden TRATNERSCHAP.

Jan van Uden heeft te kennen gegeven om per 1 apr1l 1991 te lrillen stoppen met zi.jn trainerschëp bij de STB. l{ii respecteren ziJn besllsslng, vinden ziJn besluit -ianr mer, maar gaan niet bij"'pakken neer zitten De kontakten nret verschillende personen heeft inmiddefs ë1 plaats ge vonden en is nog steeds 1n volle gang. Tot op heden nog geen positief resultaat te mefden. Zodra dit bekend is zult 1l een en ander van ons vernemen, DONATEUBSCHAP.

Het bestLrur besloot het donateurschap a1Iëén loe te laten aan leden die de blnding met de vereniging lrillen behouden maar door oÍnstandigheden hun Iidrnaatschap normaler lvijze zo!den beëindigen. Deze omstandigheden kunnen zijn o.a. de aanvaarding van een !,/erkkring elders des fandes of geplaègd !íorden door een bfessure dat lopen nlet meer mogeliJk 1s. Zij !Íorden toegelaten onder de uitdrukkelijke voor!'raarde dat ze dèadwerkelij k niet meer zuflen deelnemen aan actÍ viteiten binnen de STB betreffende het lopen alsmede de t'rainingen in de zaal. Voor een jaarlijkse bijdrage van dertig gulden zal hun dan het clubboekje worden toegezonden KBEDIEÍ

COOPEFBAAN,

heeft besloten aan STB een krediet beschikbaar te stellen van F] 12 134,00 voor de at werking van de onlangs gerealiseerde Cooperbaan. De afschriJVing zaf gebeuren ln twintlg iaarfijkse betallngen van .ènt. en afiossing (lngaande 1991) naar de Gemeentekas De gerneenteraad van Lëndgraaf

van Landgraaf.

o-o o o-o-o-o 0-o o

o


21 ooril 1991 UITSLÀGEN:

Rottetdam frarslhon lre beginnen uiteraard ne! onze debutanten, een achrlal STB'ers kregen in Rotterdan hun vuur.doop in hun eersre marathon. DÉr snelste was Harrie Crijns tijd: 2 uur 58. Maar dat \ras llarrie \,/e1 een beerje aan zijn stand verplicht. Een groo! complement aan Lily Hof, zU liep als enigste STB dame, haar eerste marathon in 3 uur 49. Ed Schiks o n z e " o u d s t e " d e b u ! a n t vas zeer teÍreden met zijn 3 uur 49 evenals llub llelting die een lijd van 3 uur 55 realiseerde, ZU waren binnen de 4 uur binnen en dat vas hun str.even. Jan llanders en Ton Leistra deden niet veel voor etkaar onder, zij kvamen resp. in 3 uur 29 en ll uur 35 over de streep. 0ok Ger Schaffhausen en À1bert Verbunt gaven clkaar geen strobreed toe en finishte in een goedc ttd van 3 uur 15. Albert !ías zo tr.ots dat hii zrn eersEe marathon in 3 uur 15 volaooide dat hU zich met bloemen en rc,l :llr.lsebrFid lier foEosraferen. ooL la. Lendfers -'ep,,rn eerqle ÍndraLhon ir -u4 I A1s nummer een van de STB kvan Jo v.Vlodrop over de meeL in klasse tijd van 2 uur 52 uiteraard rn nieu\,' Plt, gevolBd door IIenk Thijsser mer een rijd van 2 uur 57 ook een PR, Dat die tvee tevreden naren was hun wel aan te zien, zij liepen constant net een "Big Sni1e" rond Harrie Ennirga vas nie! zo !evreden met zijn tijd, 3 uur 29, had onder\reg last van kranrpen. Dat Frankie Eisenga een goede tiid zou lopen ( 3 uur 04.) zaL et tíef dik in gezien de resultaEen van de v oorafRaande vedstrijden.Frank, je volgende ma ra !hon moel zeker onder de 3 uur !


2q

En dan hebben we nog Ed Quaedilieg, Ed liep met een minimale of cigenlUk helemaaf geen voorbereiding een tijd van 3 uur 15. Maar laaE dit niet als

voorbeeld dienen, om zo ieEs te presteren noet je \re-L een een beetje ralent hebben en dat is niet voor j edereen wegselqsd ohn Hof, die ér voor zorgde dat zijn vrouvrje zorn oede tijd liep, of r.ras her het andersom? , finishte iteraard ook in 3 uur 49. Hub Prevo liep een Eijd an 3 uur 2l De snelste tijd van de groep ÍKlinnen' at ríaren oIrze senioren. BU de Veteranen I 1,/as heL ulteraard Peter Verberk dle a1s eerste over de finishlin gina met een tijd van 2 uur 54, tiad hij geen knieblessure gehad r,'as hij gegarandeerd nog sneller geweest. Pierre Muyrers die de zondag ervoor de Westland marathon nog had gclopen in 3 uur en B sec. wi 1da in Rotterdam nog eens proberen om onder de 3 uur te komen maar het zal er nie! in, nrisschien toch .^.el uat teveel van het goede maar desondanks toch een prima tijd n.l. 3 uur 4. Hierna volsde Theo Schneits met 3 uur 17. en Louis Cordevener met 3 uur 21. I,/ie1 Vonckcn, \raarschijnlijk met zrn gedachte al bij "Street11fe" kwan na 3 uur 31 over de streep en Jac.Senden vofgde hen in een tijd van 3 uur 42. Bij de Veleranen I1 stak een man Íret kop en schou ders boven Íedereen ulE, Ilarrie Paas hij liep met 3 uur 14 een uitstekende lUd en een nieu\i Pl?. gevolgd door À1 Maessen die na 3 uur 39 over de slreep kwam. Mel dit a11es een zeer geslaagde narathon en een gezellige dag. We zu11en maar zeggen "Marathon Ro lter damÍ tot volgend j aar !!!!


io l,larathon-relaas van een vrouw Zoals de meeste loopsteÍs (1oneÍs) van ons zijn eerst rrat te trjmren voor een betere conditie of Í/ial ook \,ie1 belangrijk is, voor de fijn was er een basls qelegd voor, r,vat i-k zeff niet voor nÏ)gelijk lÉd qehouden, nanElijk de marathonbegonnen door

Dror in het begrin een paa.r blokjes or en in de buurt te dràven, waarr-van je al de tong op de schoenen had hangen, rrerden de afstanden steeds v/at ve.rleqd en voordat je het in de gaten had, kon je al gauw een klein uu-rtje jogqen. lieb àantaf keren per rneek !.rerd ook sleeds frequenLer. I,ieldra lierd het jogqren echt hardlolen, ook het ta'qro

liep

oIÈrccg.

De 1ool. /erslaving rraar ik sffrnigen v/e1 eens over hooraie pr.aten, had ook mij t,e ÍÉkken. Zo heb il< een pàér iàar gerend, totalat nrijn broer Jo van Vlodron zei: "l{ord toch ook lid van de S.T.B., dat is veel nrettiger lopen en het nll)ti\ert

Jobr, rLiin nan, imdddels ook door de lcopkoorts

bevangen (nraàr niet al te fanatiek: ) en ik hebben ons toen sarEn a1s Iid van de S. T.B olgeo,even 7e :s L'n doc.)ler Delol on is gaJn jorgen. Je ftaakt e-r rrieu\i,e, lerrke o3ntacten en een groot voordeel is dat bij een club allerfei leuke ronderl en íÉdstrijden Í,roralen georganiseerd, wat stiruleert. Heel lrat S1ts-1eden lopen regelmatig een Írarathon. John liep ook reqrehatig een marathon sanEn rnet zijn br.oer Huub. Hun eerste marathon rras RotteÍdam, wàar ik toen zelf de 15 kilcrneter 1iep, Dat hele gebeuren van dle Ínarat-hon \ras ge\reldig, aI die lopers r.7as een prachtigt gezichl. Ik stond toen bii de finish (:r1 John er lluub te zien bimenkorer, het xtaakte een enorÍne irdnrh c[r a1 die vemxreide maar toch ook bliide gezichten te zien.


31

Àfs le daar zo staaL, ddn doet 'je dat behoorli ik \rat. Ik .ras zeffs ialoe::s zoals die mersen daar voldaan bianenk amen, Íraar je denkt dat lukt mil toch nooit.

bleef het hele marathon-qe-beuren nrii in het achterhoofd spelen. Totdat vorig jaar decanb.er Hub I,Jelting en Ed -qchiks, Ítij i'roegen of ik geen zin had (trn de maralhon ir1 Rotterdam te lolen. Tn eerste inslantie zei ik nee, weltens tiidgebrek, màèi. laher dacht ik:"Dan Íraak je er nraar tijd voor". Zo ziin \,Íe begonnen aan 12 iíeken hard trainen. rlub , Ed, Rein en ik. lll.È en Ed hadden een nx-Di- schsna wat qua opbouu l.erfekl Toch

Wlj hadden ook al1en onqeveer. hetzelfde basist€rllr. 2 ianuari dit iaan ziin,re begonnen, 2 trainingen met de S.T.B.-qroep en 3 tr.lirtngen j.n de lreek nEt ons vieren. Heel janmer r,ras dat Rein ongeveer na 6 !,/eken rnoest afhal(en van,/ege een hèrdnek-kige beerÈf essure. Rcin heeft ons v/el enorm geholDen door bij de lanqe duur lopen rnee te fietsen en ons te verzorgen. Tljdens de onbour/ had eenieder van ons iref zrn k aaltje. Ed en Hub een .rieDje en i].i zeff nogral lrat piln aàn m'n bilspier. Tegen het einde van de traininqen k!ÍaÍEn de dagen dat iie beh,trrrlijk vermoeid waren.

Het \.cordeel van sarnen lopen is dat ie el{aar opbeurt, r,.ooral bli de 3 uursfoop, afs er dan ia..land stuk zat, waïen trenoedigende oorden opbeurendÀ1 met al, achteraf bekeken viel het trch nog reuze mee. ile làatste t{eel< hadden we toch ncg de nodige zenuvTen en spe-x Ír 'oor hél o'oré lèbé.ró. Dan eindefiik de "big da_v". Zafllaq 2l aprif. rs Morgens al heel vraoe.l uit de veren7 oÍdat de b'rssen I uur eerder. vertrol(ken dan \"/as gepfand, Het had die nacht noq beà(rrlijk gevroren, maa-r de zon scheen lekke-r, dat befoofde goed tdeer. De sfeer in de }e bus !/as priia vooraf door de speeches


32

van Wief Voncken, die lveer voor de rDdige hilariteit zorgde. Bus 2, zo hoorde ik later, feek IIEer op een "stiLle cfiqarq" .

h'ie1 wenste ons aflanaaf succes vooral de debutantenIn Rotterdam aangekcrnen, begon de fucht fichtjes te betrekken,

In cafó Street-Lite \rerden vrë ontvangen net koffie vfaai, lvaa-r de ÍnàÍat-hon-1oJrer.s gretlg in haften

en

voor de nodlge koolh]draten. rld Schil<s en Hub i{elting vertelden ne dat ze toch de nodige zenu!€n haalden, waarvan j& zeff geen last had en dachl, dat kort noq !.rel. De tljd naderde om te kfeden, nufirers op de

shirts zich richtinq start le beqeven. I,let z'n vleren, John, Huub, Ed en 1k een plaatsje zoeken in de grote rienigle lopers, en dan nraar i{achten op het startschot.

te

sp,efden en

lleL was B graden en het begon \./arsqEl ook nog te regenen g€{nengd met nalte sneeuw. ongeveer een haff uur stonden hre daar te bibberen van de kou. 13.00 uur: de verlossenale knal, er klaÉm beweging ln de enome nrassa lopers. In het begrin langzaafi met af en toe stilstanal, rnÀar dan fos,"het uur" van de waa-rheid rras begonnen, I,Jat fantastisch die juidlerde toeschotMers beqeleid mel trnbasti sche nlrlziej(. lÍe hadden aie g:rcotste nEeite in die drukte bij elkaar te blijven.


33

5 lm eer ie het in ale gaten had, l0 ]sn, en bij 15 stonden Àrnelies er Finv ons toe le juichen. Leuk, dat er fanrilielslen en kenrrissen lanqs de kant storden, dat qaf een e),-tia kick.

]{Ir

Het ging leld<er, de 2 rinuten die we bli de start verlor:en hadden, \raren bii het halve marathon-punt \{eggq,,7erkL. We lagen goed

op schqia, d.w,z. eindtijd 3 uur 52 min. John hield de tijd qoed in de gaten. Hub tlielting had af en toe de neiging weg te 1open, vrat 'ie maan beter [ieÈ l:unt doen in je ee-rste ]Ia.rathon, want ze zeggen dat de inarathon nas begint bij 30 kn, afwachten ó-rs -

I{èt een verschil, d,Ju-rlopen in een trai[ing of de marathon re.nen. Voordat ie het in de gaten hebt, aflreer 5

lfl

verder.

kn, alles ging prjlna, van elle drankpost \,rerd gretig qebruik gsnaakt. Ik moet zes,gen tot 35 ]sr ging het nraktisch nroblesnloos. Jarmer dal Hr-È ietsje gas Íloest teruqnsnen, Dan 30

maar we hadden afgesproken na 35

kr ieder voor zich.

tlet z'n drieiln, de faatste loodjesWàt een heerliljk gevoel dat rve tocà desordanks de laats|e 20 kn continue lopers passeelden, jong en cud. Dat \,7as voor ons het be\,/ijs van een goede vcorbereidlng De laatste kilcnete.rs waren \re

De

laatste drankrlost sloegen we over.


N(rl 2195 meter, m.1ar nu kon ie we1 zeggen "op het tandvlees". l,laar de toeschoulrers op de CcDlsingef sleepten je er doorheen. "Àllez lladane. c'est bien" - hoorde ik. Sa,'nen met Ed dc lËnden crdro(xj, gelukt, de firísh gc]Èald, elndLiid 3 uur 49 ninuLen. Door de fuik ging het vcorh€U grote morEnt: Onze eerste marathon-rnedaiffe fiet qroen/wj t Lint lrcr.i ons crrgehangen, een heerlijk gevoel, llct rr.1s (Dk het ÍDnrent dal me even ontroerde. Zo gauw ik stilstond, \,/erden de benen stilf. Ed heeft liub of8elracht, die k!ra,'n blnnen op 3 uur 55 nÉnuten. l.let een pijnlijk gevcËf in de benen terug naar het café Street-Llfe met de bfosner van Armelies en Irinv die ons bij de firísh hadden ofqewacht. feder:een felicileerde ons met deze Drestatie. ater prestatie gespr.oken, ndjn broe.r Jo liep

2 uur en 52 mjnuten lvat een fantastische persoonfii Reusink had ondanks zi.n eerder: ltenoande blessurae met Wi-'n Berendse en Ilrans Vorage de 15 lfi gerend.

tijd bleek. Rein

aankcrnende man en il< als eerst aankonende vrouw van de S.T.B-, \,rerden door l\rief Voncken qehuldigd.

Jo, afs eerst

Ilalf acht vertrokken de bussen

weer naar Ljrburg, nu zorder spal]ring Íraar met een le!Teden qevoef, filet de begeerde medaille. De marathon

is

tegengeval len

me

niet

mee, maar zeken

niet

.

l{ic weet, ÍLisschlen ooit

een tr,nee.ie kee.r.


35

Dè vi

J+tien ki loo.terloop in RottErdrí1

AIs organrsÀtie van een màrathon bllJ{ je netuurlijl ÀltiJd /TrEt hel probleem:itten' hoe je het publiel] tlls5en Etàrl En Írni=h be!iq hÉudt. llent ret+ Foberlo de Càstella en Den5imo :1jn lEch een dikle lu,ee uur onder He!. In RoltÈrdèm r,{àrn Ínen' eEn pasr JÀÀr qeleden, op hE}idee oín een $,edElrijd van 15 Lilomeier te làten lopen. En dàt de Ínaràthon een qerenommeerd vànweqÉ h-àt Íeilr qtÀrl liet ver6Ëhijnenr flroeEt flen a.l loperEveld ààn de v,:or deie wedslri rd enlele pltbl ielis- treLl:ers naar dE I4ÀasEtàd là En l.rner'. DàÀronr nodiqde mPn dP 'LÀnq:ÀÍrrE' hLLn qEId tE ilroÈp !/Àn ITE uit om:o hEt publiel 1,

brEden. Nel"n lànq brerdEn liilometerE qevretEn om:o slErl mLraEtl rL Èàn de EtÀrt te lrnnEr vsrschijnEn. DriÉ ieÉr i i

de weel: ,ierd aÈlraind, AlIeen fiien QLrÀEdvlieq (nLr hopeliJl: wet goed r,rE5rhreyen)haàkte vrijdàq5 vatr l:E vorEn i+, Een E.hE|lrtje in dE luit hindErdE hààr :tr] dÀl nam t'1ien dE vÉrrorqinq en de "tèr tEíi ilst aing. D-rE SàÍnÈn met de .,ràchrnq ie qroEp op :ith, màrèthÍlnldp-:r: vErtrsH-En Èol. :i.r E-morqen= om h§l{ àcht vàna+ hel 6Al,:. T,{EE br:sen vol mEt 5.T.t{,'erE op t'rÉg íààr Een vÀn dE moDistp sportevenÈmsnten in NederIànd' AIE o4-LIoper i ld.L.

b. i lL

Àn o'r.e r'eIe,l1qrr1.

"Í'd1-d-qrrg r! dÉ viJ+tren l.rlLrmeter, Jos Duter.,eerd en Eddie vEr5làpp,!n nÈ8. Dat :ijn nÀtlrurIijl. bPElist qeEn lÉnq:inÈ lorqErrs! er] Íoorà1 -!:ts JoÉr FtEn ftÉefleemt llàar Eer F,edsl:rrjd r{etÈr 1.rÈ! dat hel die dag had gatst. JoE liEt Àl ;an dp stÀrt mprlien! drLt hij stoute plannen hÀd en stond op ri r tHee l:1ÀÀr oflr er vEor lE :orgen' dàt hij in ieder qeval 1E STEí'e.;oll worden. NàtoLrttJI daEht Ed rèl:Ei" '.er | .Lpe r rrE_ c d.rq ouFl.. lq een dÈrmjna uo in .''r' een hàl+ ,rur slond hiJ vlàli àchtEr Jos om de elriJd mEt feflr àÀrl te qààn, Verdpr naÀr achter stond een +Iinlie qroep STE'er5 op hÉl startgchot te urÀchlen, EPn LÀnon Lril de middeleeuHEn *,Érd àfqevLrurd en de EIÀg lion beginnen. De CaolEinqel naÀr bovEn! linls à+ voor de brLrq Iangs, pverr r!]ÀaiÈn nàÀ. FiÈn en Annelies, dàn richlillq hdvenE' door langg het i ndr rslr i etErreí n Ëven

terLrg nÀar de CooI Ei ngel . EireI si orEtadi qn v{eEr "lang:ÀÀm" VEEr dÈ mePsten dan, wànt JDs en Ed dàEhlÉn dàar Ànders over. :i i vl Daen à1s het iJare over het perLoer;.


J()

.!! tdLLr-ond rn dE l:opgroep op r,!ea nààr de streep, Jos nàm .3n meet Àf aÀn een l.IeinE voorEpronq en iedEre teEr a1s tdlE riderde perstE JD5 net ipts meer power uit :iJn t r;Èi err lichaàm. HiJ Nerd de Enelste STE'er rn 55 (1rri LÈri. l.Drt dàèrna wprd hij qevolad door Ed, die onder lrrld qetLrirh Íàn het pLlbltei àlE tNeEde STE'-pr 1a 57 ! , I L1r blnner I RÀrl. LcÀrna l:Emt -.pn verhèai apart pnHÈ1 l. 'rlDr , !!r Fr Àns !.rr:i.le. HiJ is pÀs 5ilds dE l:erst i rn .in STF, ínÀàr dÀÀr r,Èc in Fotterd. rlEts vÀn te a lÈr . fEr lleE| te !ur-oÍr hÀd hrJ :iEh ;E1f gEtEst in ; , ri.;5!m. F1 E,:ies 4Cr minLrtEn op dE tien Èr, laàr mÀÀlt.n rr !iijirr: al trpr dàl r-ran: 1n FottL,rdÀm :oLr qàÀn !1amírEn. r,,.. de llol 1 Lur È, -' ÍiiLLLEn Re.E 11ep Fr;nE DndEr lrÈt i1,rr:trdoEl dEor Éen qeNeldiqE preÉtÀtiE, ïÉn 9r::rr,ÍÀr. I r' t, tHEp mrnLrtef tàtpn binnen efl had het rLr5tiq àÀn t--lè:ri. LÈl LEr o.tspannÉn IopEnd hÀd hij gEnietend van I ir pllrtrÉl de vi j+tien l itomÉtErE Àfrr :ilr, schoEnen ii,l:Fr. LlÀar ;Ehler lr.r;r En drie STtr'er5. die à15 ,rroep r,rj',1,:,i+lr rl,E .nÈllFrd ont',!iIilielde, Eer Ir,èL-i+, rr:i: i.., r'-r:. !r :lÀÀl '",ErlrpilpÍi. GEdriÉen trotil:en :11 orEr hE+, i,.l.E(3- 71J mààLtEn er een Éoort plrje-qEntiJdrrt iÀn. 0,n Lr 'itÈrr nÀmen:iJ dE tÈrr vÀn elt:aar ovÉr. AIle driÉ nÀírÈrl :. r !,En!EÉ] l,.rl rp hLrn EcfoLrders qoede tlld '+ !.rà11!!'En. NàtrLLrlitL liet Ger lraLr{ FrÀnc .n jJàal \lUr lÀan. DF de:p l.liJrE piobeErt dE l.ldEr iàn de :iJn pupilleir rE mottvEren, ËràrlE 'uEí:,J.rqai.n,llrÀinilrq I FF I Lrur en 9 dirnutEn en sjàÈl en GEr I LrLLr tipí. l.lort !'-dr àLhter lNÀm de niELlllE ,Eomminq man,, ven 5TI1, Harr.r. Fl.).1 binnEn. oot hiJ iÉ Einds enLete dàge| lid rdn dE ' 1LLL "., fiaàLl Ërogreq5iÉ door, EeÍ minLrLlt n-i ,r:1!rf l:r,ràrn hrr ljifnen En dat iE beslist niel EIEcht.

ràn iTE, Rein Feusinl: En t{im Eerer]dEE.i, iiÈE ,:udE ÍieiEvrienden ]rit het v-örl.den. nu sr,rijdend lÈlii / rEgEn Én l Èu in FottPrdÀm, wie hid dàt ,rEit !.,lr.l l. tlàÀr :EÀ18 ool ir de TELrr de FrÀnre. hEren a6l tn l.DlterdÀ,ï menEEn achter in het vEld t-. 1open. lrl :dien een pàèr mrnutÈn meer nodiq dan de rest. mÀàr riJ rinrrn làter in "Street Li+e" weL EÀrnen met l,JiEl Vonlen, dE fltcten. D,ld l,liEl VEnlien, die had de dàg 3chitlerEnd :d.1:r qÉËlEhLen

en htervoor !Èorlar rgeÈrd, .r,llr{rl-lil.]mEterqr.]ep Je harlsli]lE

L,rllt

bedÈfltÉn.

5ol:


l5 km rekreatieloo

Ro

tterdaD 21 aDril

1991

UITSLÀGEN:

Jos Duteweerd

1

Eddy VerslaPPen FransVorage Ton S Larmans Frans Mertens Sj aak Verheyen

2

3 5 6

Ger (nauf Wiel Schepers Harrie de Block Wi n Berendsen Rein Reusink

7

9

10 11

*

)k

)!

l.l.

>l:;k )k

*

>!:l<

*

+;l<:r l. *;l<

STB PR! 00.55 mln STB PR ! 00 . 57 min 01.02 uur STB 01.04 uur STB 01.09 uur STB 01.10 uur STB 01.10 uur STB 01 .11 uur STB 01 .11 uur STB 01.14 uur STB 01.21 uur STB

)F )F )k >:' )F )F

'l:

*>tr +

'l<

**

+

'>!

MABATHOI{ ROTTERDAIí 21

UITSLÀGEI{: 513 519 7 50 80s 10 41 1080 1644 166 4 l1 12

t7 t7

1840 2144 23 4A

2179 '297

A

369 37 37 39 61 401 1 441 2 4490 3

Jo v. Vlodrop Peter Verberk H enk Th ij ssen Harrle CrUns Frank Esenga Pierre Muyrers Harrie Paas

Ed Quaedvlieg Ger Schaffhausen Albert Verbunt Theo Schneits Loui s Cordevener Hub Prevo

Jan Manders Wiel Voncken Ton Leislra Albert Maessen Jac Senden Jac Lendfers Ed Schiks Lil y Hof

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

PRt O2.52.21 . 02,54.34. PR! 02.57.55. 02.58.49. PR! 03.04.07. 03.04.57. PR! 03.14.41. 03.14.59, 03.15.49, 03.15.51. 03.17.30. 03.21.47. 03.24.01 . 03,28.59. 03.30.58. 03.35.39. 03.39.48, 03 .42 .25

.

03.43.03. 03,49.11. 43.49.22.


John Hof Hub Welting

4499 4953 ta

03.49.28 03.55,37

STB STB

1 gestar te deelneners oneeveer 8500 nnen de l imi et van s lur: 6B59

^an AanLal bl

De orgdnisatie wat het STB Sebeuren belrof was

perfecÈ. Ilierbij r,/i 1 ik nanens afle lopers en supporlers de evenementen-conmissie en met name Wie l Voncken en zijn dochter Monique van harte d ank zeggen. DankzU julfie rnoeite is heE vooÍ iederee een gezeffíae en zeer gestaagde dag gev/orden ' **

* j.:3 +;k)k

** * + + + + * * * ;l

Itledstrirdkaleader

:l<

,<

ix:F

:

,laiv€ mariihon [€]!E.

!Í! 1! i. r',18 im !,4! iàndrra.i lr;lrE Í.rrlh... :e!el€i 1É..4! ;"!Él€. rlrr lr! lEl .i:ussei lC .lEidel'-.i!

!

FElriijria !.fl L€!1.,-

ÉncjÍ,

lI.À

kÍr

1! lii

i;.,ic ii.i.jl

E:ht

rerti.rYs;,i

Ji]NI

t

ii. -1oo_.ti.i-rtirl'iD! 1_i k0 iiiÉ.lrmarrln.E I7.5Lnt

c,4\

ta

l; ln

5r,,ialst 1!,rl! 11.lrl

l.Jallpn-.h..sloo,. 15 rr !Àlt ufriron

I

1-: -..!dÀl to!],.,.i Intercrtv I'trr.;:l / ll

.r)

lJ,,rD

l.ln

i{,.n!

:rttàri LErdE

Íuio;1.'Y t.3".

SrttÈm leytlrLLV3E"

8ilrE" JULI

5t. J.nslertrlrl,o! 15 ,r'rl

iirercrFiànloli ;,àlii€n-. 1,!o LEr,',:l Pi:loo!-

i(n

17,51Ír

15 ii

km knr

14.i0 st.

1U,!.!

1J.3! 10.0[

iosst

llɀrt

Í!ir!elrov Hevlr']rvEPn


39

DE ZIE(ENBOEC

Rrki Hendrlx moet noq enige

weken rust houden. Ze kreeg onverwachls last van een z-.|uw vanurt de nek. ook moest onze Rikr een paar dëgen en het zrekenhurs verbLi.j_ \ien, maar rs geLukkiq alweer [huis. Het qevoe] 1n de vrn gers keert wcer langzadÍr terug, dlrs houd qoe.le rnoed Íneidl De dagen duren nu naluurlrJk iets langer, vandaër dat ze het besl leuk zou vln.len als U een even t0 minuten brj h!ar binncÍrwipt, 0p Llen Steen 9.

vrij

0- 'è . .,-S a-b.È '!ÍlFni'L .dr,l. . ' Po tFrrld 7e was door e-.n zweepslaq qeveld, en daf is het D!er en u1t. tseste liren. hct is een k0estic van qeduld, dan qaat ook ilie k'rrtsprerpijI over. l4aar ben .je niet cen beeLje onvoor,

zrchtiq, olwel te fanatlek bi.l hot sporten, 's morqens tennlssen, 's avonds lopen. Lr zrJn Loch wel vele sport!rienden dle je goedwitlend waarschuwen voor een al 'te Mrilde' start. Zelfs Je eigen L-d heeft Je dil als eens,'toeqefluisterd,,. DyÍnphie Ínaakt goede vorderingen. Ze bezoekt at .je winkels en hecfl haar rolstoel Erl verlalen. Prlmal VoÍrÍ het volgende jëar tltlleí we vast een startnuÍnmer voor R.rtlerdarn voor je reserveren.


VESJAAFDAGS KALENDEB STB I"JTE

u:t

]S FR.]AR]G ???

P]E

I

04 a4 a1 10 10 12 13 13 71 19 2A

22 24 24 24

BART SI4EELS FBANS 14EBTENS

EBIK IiELT]NG FUNS VAN DE BUYS

SJEF HODIAI.lONT BIANCA BRUININKS THEO BBUINIIIKS IIARY PBEVOO ROB VAN KOGELENBERG 14ABCEL KI]CKELKORN PÏERFE STABI4ANS

ANNE-I'1AB1E YP[IA FRANK E]SENGA 14AISIE ROBEEBÏS

I,lI14 BEBENDSEN

JO VAN VLODBOP ALBEPI SLAG[lOLEN(ABF) BOB PETEFS

2a

J0S

?6

2l

I.1]EN OUAEDVLIEG HANS YPI4A trJlf4 STABI"IANS

31

I,IARK LOOS.

2S

n2.llJNI

11 ', 12" 15 ', l5 ', 19'. ?2' 22" 29' 30' 05'

DUTEI'IEEPD

GEB KNAUF JACQUES SENDEN

ED SCHIKS ROGER HENDB]X I'4AUBICÉ HENDBIX

JOS

I4EYEB

BIA

I,lULDER

HL]I]B DFIESSEN BÉIJ.JDEF BEUSÍI.]K

NÍELS

JONGEN.

FFANK STEVELI4A,\]S.

04 JULI

05 " OB ' 74 ". 15 , 16 20 " 22 " 25 ' 27 ' 21 " 31 , 31 '

CARLA I4EYER IVO VULLINGS DYI4PHY ROBEERTS FRANCESCO V. OOYEN

BUÍÍEN LEX NELISSEN HEBI"]AN

HUB GULPEN

WIETS STBATING TONIIY VAN OOYEN

GIEL

KLEYKEBS

TON I4ISEFE

FIENY

CEOI4BACH

BOEL SOUBEN.

PROFICIAT EN NOG VELE JABEN

IN

GOEDE GEZOND-

HEID. PBOOSÍ II]


4l DE ITÀITIINGSPAIOGN.

Elndelljk is het dan zover. De nieuwe Lrainingspakken zi-in besteld. STB*leverancier flenk SÈeijvers heeft 55 pakken van het merk R0N-HILL besleld. De pri js is uileindelitk vaslqes Leld oP 140 guldens.

prijs a1s je nagaaL, dik 200 gld kost. Dankzi j het Aannemersbedri jf RI(SEN uit de Landgraaf kan er een flks bedrag van afgelrok Een mooie

dat zo'n pak

ken worden. En niet Le vergeten deed

ook

ALL-FEET een

flinke duil in

zakjc. Degene,die een pak besteld hebben krijgen binnen enige veken hjervan een berichlje. De pakken k nnen dan bi.j Henk in d-- zaak afCehaatd uorden.

Zoals iederecn heefl kunnen zien zrjn ve afgeweken van de STB kleuren. Àan de hand van sLaalljes sas het we1 nog mogelijk zelf de kleuren te bepalen, flaar het bleek Èoch een ondoenlijke zaak, zodal we toch naar kozen voor een door de fabrikanl gekozen kleurenpatroon. NatuurLi.jk vond niel iedereen de kleur mooi, naar dat niet weg, dat er dik 40 leden meteen een trainingspak bestelden. Het ziet er dan ook naar uit, dal deze serie vlug uit verkocht zal raken De overige pakken zu1len 1os verkochl worden' Van elke maat zijn er nog een beperkl aantal te krijgen'

zult er echEer vlug bij moelen zijn l{ant is is b]:i-jft een aantrekkelijk aanbod. .Ie

en

nee


/./

ST

B

.,ISUGDBT]II,SIIN.

l]oc tlenken jul1ic over l'istolen Paul rrn lrainjnss nrethodc'l (i.jk op dc hierbi j algedrukLe f1)t.. ÍlÍ 7()L ]ri.j soms bezlg zijr nret !r.rklnl Neen, daar sclo.fl ,r,k niemar.l in. oaar to.h {ias daL zo.

ller !aar Taterdagen wcrd r:r door c.n heleboc i lcde. geharkl, gesch.rpt er zelf s Segraven. Lle ide hec rs. ha ppÉIl .lp de Íolo 1i{rl:l]r niÉrr v.:rsle gaan -.n looirdc. I'un r.lv.:r.

$aref troLrwens niel .le enissLc jeuedlcdcll, di{r zit op d. n i.u\i.- Cootrr:rbaan kwamcn uitslov.n. Ze

h

ik de gebroc.l.rs rix, Rj.jken, Ueyer en zelÍs ecn aan Lal I ad i es ríaar oÍrder Ni na cn I r i s, d i e onde. lelding (mcL large IJ) Za zag

Hend

van hur 0oeder zich u:it Maar

de

all.e gekken op e.:n slok

De Nleuwe Cooperbaan

lag er

bij de opcnirg s.:hiLlcrcrd

ler ere

van de orriciëI openlng 1iÉrden je,rgdige allelen wedstrljdjes tsoorgilniseerd.

!rr driftig vergespronBen, gesprint en nrochl: ledercer zijn kracht tonen door aan heL onderdeel koBelsLoLen deel te nemeD. Iot slot uerd e. een l0l)ll m.l cr loop geh.,rden. Zo Ferd

j

bi


43

De opkomst op de dag van dë opening !r'as geveldig. ZeLfs orze t.ainers Slefan en ]lona kwanen opdraven, \raarbij toch even vermeld moet worden, dat Slefan helenaaL uit hel builenland moesl komen. Hij woont namelijk ergens in Noord-Brabant ! !

Er dienden zach zeLÍs tlree nieuwe schavuiten aan op deze dag. Een van die twee gaf meteen zijn visílekaartje af door de 1000 neter in zijn klasse te \"innen. Ik heb heÈ dan over Tofl en llarr Prevo(o). Beide heren noeten eerst nog een kontrakl uildienen bij R(HBS, maar dat duurt niet meer al te [ang. 0ver een paar weekjes konen ze ol]s definirief verslerken, Zo Pa , nou zeg het maar eens. Ze slaan al op de nieuwe groepsfoto en daar komen ze niet

Bij de geor8aniseerde uedstriidjes

was

het behoorlijk

spannend.

I het kogelsloten brak letterlijk en figuurlijk de beer Ios. llet i{ordi eigenlljk een saaie bedoening bii het tsi


kogelsLolen want Pisrolen Paul lijkr wel krachLvoer ro eter. Zelfs zijn vader schijnt bang voor hem re worden. llil de dames is hetzelfde aan de hand. Laura is nog sl .r-óds niet te verslaan.

Dc(.oncurrentie bij de dames wordt toch Èen sruk sroter. Nira van Vlodrop is zo'n kleine outsider. IleE een beetje overleg en lechniek kont Nina ver. Ze kan ;n ieder geval lopen als een haas, tsij de 1000 neter loop moest

Laura a1le zellen bijzetten haar Le kunnen verslaan. De wedstri-jd I'erd pas in de laatste t'ientallen meters besList. Schilterend werk van deze ladies. om

ook bij het sprinten worden de onderlinge verschillen sl-eeds kleiner. Zelfs l{aisie staat hier haar mannetje. ( 0I vrouutje?) Maar ja; de afstand is een stuk kleiner en daar uordt je nu eenmaal niet zo moe van. lilaisie vind.lopen vel 1euk, naar het moet wel 8eze11i8 blijven. Van s1e zor ze dat nou veer hebben.


45

foto zie je nog eens die twee jullle trouwens de nieuve slarlblokken gezien? En wat denken jul1ie van onze nieu\re kogels, die zelfs een gezellig kleurtje hebben gekregen. En dan nog maar te zwijgen over ons nieurre meet lint, vaarbij de gesprongen afsland nog naul'keurieer vaslgesleld 0p de bovenstaande

sprintijzers.

Hebben

A1 deze nieuwe spullen hebben l/e van He.k Steijvers gekregen, Henk heeft een sportzaak in Heerlen. Iedereen za1 toch zeker we1 van Ă&#x20AC;LI-EEET Sehoord hebben, Vraag maar eens aan je ouvelui. Die ueten het zeker en vast. Bovendien leverE Hetrk ook de nieur,/e trainingspakken van STB. Henk leverde lrouwens ook a1 de "zaa1koge1s". Een hoop van deze spullen kregen we zonaar kadoo van Henk, A11emaa1 ler ere van de opening van de nieui{e Cooperbaan. Henk, namens aI onze leden hartslikke bedankt voor deze nooie spul1en. De kinderen zu11en gegarandeerd veel deze beleven-

"tributen

plezier

aan


\"edstrl.jdjes uerd verzameld in de k.lnt ire oI .tubhuis van onze buurvcreniging TCN. Uler hebbcn ze ook alles goed geregcLd. Ze drlnken zelfs h-'l-zellde merk bi.:r Drn k.in het natuurliik niet moer sluk, dat beg.ijfcn

\a

de

lu11ie lie1.

pri isuitrelking !,erd gedaan door on?e L\ree lrainers' Stefan , dil] toch geen mlsselijke slen heeft, had rnoeile bovcn het rumoe. uiL te kornen. Ond.inks herhaaldeli ike pogixSen de meute een beelje rust in le schrceuwen, | Janmer Loch, vird ik bleef rnen toch door De

lli-j {le c{:rsLvolgende prijsuitrelking , bij een of andere ,ír.lstrijd vo.,r de volwassenen, zullen w.r aLle jeugd Vervolgens zinsen we dan de numrner éón van ".,,"r,.i.r. rop 4t1. Nou, de ergcr kan volgers mi.i niet, mÀar ze snul ven

het maar op.

(;oe.li waar waren \{e geblèven? De priisuilreiking! Voor ic'dereen had Slefan een woordie en uiLeraa.d cen pri.js. (Vezor8d door onze voorzltLer.) Desene die g{ lLrk had, kreeB Lwee klatzoener van Ilona' Ilct viel miJ echler op, dal ze dil alleen maar deed rlls haar vr iend Ivoo niel keek.


Geevers Auto Cqrrosserie-delen: origineel, imitqtie en ovezet

H

èr lsve'iosspíoqro

vede' im

m mo omvor orie ondeÍdelen

v6,

genoemde Du rse en t,me meÍleí, olsmede voo, lopon*

Geryss Aulo Coío$sie.de

hÉÍlop

dir

mohrlme'

veNonglngsondeÍdelen Her oool

Jds

)

ei

Her

hu

iqspÍoq'ommo ,o,dt

secomp elesd doo,,od'oreuen, . v@trurren en Wo'ny oveÉelplooi^erI

ló0m u I vftíood. don

on óriomele.otro$ÈÍe voo, ópe, ro,d. BMw

Mer.edes, Avdl, WV, Po6.he, Peugeor,Iolbor, C Íóèn en Rooull

ALMELO

_,

0ím.72125

'.,

NUTH tÀ5-2442t2

ROITTRDAM 0101585833

GEI: CARROSSERIE-DELEN

VÉIDHOVEN 010.531900

vtÀNEN

avnT&71 ANMERPEN 03.32578ó0


N

a a a a

vcrkrlrlp nitur sel,.:r:ticvc occasions

leasing

AUT,VONKEN

G/SGí TïT:R

M

$n/lÍ' Gflf,I

linancicring

a reparalrcs a onder houd a schadercparalies a APK keuÍingen

WIJNGAARDSWEG 8 HEERLEN.HOENSBROEK

'tEL.:

045-212459


lJ,9

ll. toen

kwam

het mooisLe nÍrnent van de dag;atlhans

dal

oJficié1. opening wcrd verri.:hr door de sethouder Dré lloumans. zelf al I id van SI'll, dacht ik Is dit nret zo'1 Dan kordt het weL Lijd. Zowel .lc scLhouder als onze voorzLtLer CicL hielden ecn pra.hLige speech. [ven dai:hL ik zelIs, dat de elhoudcr niet meer k.rn sloppen, maar h1 jdeed heL prima. De

l,let een dofle knal uit een starlpistool werd de opening veronze eigen leugÍlig0

atleten,

aangevuld

mel enige Be lgis.hc col lega ' s, I j efen twee rond.;es op de ni euwe Cooperbaan 0m koud van

Voor

die

.

te krijgen

éne keer

hielden ze zich

a11emaa1 aan de af spraak. De k1e intjes

voorop en de snelle boys in de achLer-

0p het rltme van het huisorkest werden de rond-jes volLooid . SchitLerend Sezi cht. Hn volkomen ierechL kregen van het aanweziSe publiek,

ju1lie steeds weer aplaus

dat ruimschoots aanwezig sas. f'íaar het zal ook wel de eersle en tevens de laatste keer zijn, da1- jul11e arspraken nakomen.

a] scer zeker, dat julLie de volgerde kaer er weer vol invliegen, ondanks de vermanende \ioorden van d trainÉrrs orn hel vooral toch rusti8 aan le doen. Ik

weer- nu


a)t,

(le zalerdagtrairing van 20 april

J

.1. was heL eoer

Voor de eerstc keer op de nieuwe baan werden er Coopertest (ln.lanks het felt, dat de ondergrond nog wat losJes was, w.rr{i het ene .ekord na;rr hel andere gelopen.

ZrLts de allerkleinslcn ondcr ons licpcn nrinimàal 160{) nreter. lk heb het dar over die pÈuLers van 7 en 8 iaar llj i de gr.,te.o hèngels begin! Jero--n Van Wes.rl zich op de voorSrond te vcrdringen. \dal kan die kercl lopen zeg. Zijn vader zeÍ !a af1.rop, dat hij dat vroegcr ook kon. Ni{rL naar luisrercr .lírroen. Laal henr nu maar eens die liaàn olduikcn. Hij komr nieL ver, dat \rerrel ik jc. Ill]t rckord !erd verpulr,erd doo. Roger ilendrlx. Ik do(.' het lustig zra. zei hij. lk weet niel wal Roger (,rlder rustig verst:rat! naar volgens mi-j bedoetde hiJ leLs ànders. llou je vast. Roger 1lep in 12 mjnllen een ,rlsta.d van :1160 metertjes. In mÍ-jn besta dag.rr kwam ik - r \è,d- J r 7r-' n' t-r . IFJ_ts rgn"n. IK

lreb lrourens nog een nieuwlje voor jullie. We zljn door hL,t besiuur van benaderd om sanen wedstri-jdjes en Lr;irilgen te organiseren. ^VON Niet gek hè. Zeker niet als je bedcnkt, dat ve bij hun lekker kunnen hoogsprinSen en zij het op hun beurt veer siiek vinden om op onze baan Le logen Lolen. Ze li en de liggin8 zo unjek!l! 'l-t,t slot heb ik lreer oen minder prettig berichLje. loals ju1lie weten zullen iíe na de zomer weer moeten begirnen met tuee nieu\re lrainers. Stefan heeft .,ns a]

zijn advies. Dat houdL natuurlijk in, dat Slefan ons gaat verLaron. Llet Ilona zijn ue nog 1n onderhandeling, maar d.rt hangt ook een beetie af van de school, het bestuur, de begeLeide.s en natuurlijk van I-Lona ze1f. lde zullen wel zlen. Ik hou jullie op de hoogte. Groetjes, Cor.


ABP.I]YPOIHLKLNLOOP

lr! or.i \orril ( tlbbLarl l99l nr- I wrs c.rrr rout qeslopen, ll.l. dc slr(tq.rstlr' (lat urc n{ri ABI' !:n KtlL0NlA rouder Llëarl \r{)r'llraIl.r. tlrlp .r:crr.i-.!r hier\,oor, irri !aa'r n.l. nret !oet brl l. r orrir lopcrr i!luuIliJk. N:ar \r!r ar. lr)(itr ABi'hypothel<enloop, otr Mroensda! 29 mer! li.t rr r,(,r Loil iat ieÍ vi]n de AUP lÍ)pcr.rqIo.:t) Lrn Mrordi rt. !r'qarrrrr.r..rd rn :r., ,enuJerkLrq met Slts eÍr K0 0NlA. tr $r.rI tll qciot)c,r .\,.r LriÍ {. ní5Lrr den, l]l. ! eÍr 1D kn. in .l{) on(le \rrr(l \,rr rl. l)r.rl- ell lieÍrba:rÍr t. arrtlqraat. Lle siart zal 7L.lrr \,rírrl 5portcorrrr {rr :jLrijlhailen, qt:1t:qcrr naast Dtaf cn H.,l]l)aa'r! raf!.rrrl '9.Ut1 uur'. tlnr riu rlez. lryp.rlhclIrrl.(,1) "borl\" te ge!en, zullerl raaÍrt lr(,t pr(ni.lr:,r ^Ut' !tlrr r\LlP. Ír.rk:;Tll r:n l{lll(lNlA herr..lÈren \,,,rr .LPe f,r r'. Kolorra slcll tr.ral. a('r'.ro.l.tie irn( 1. kleedkamer doLl clrlrsl t.r trcs. ri<krrq. l)c IrriJsultrell.lrll viÍrdt pla!i. 1r de {lr(ri. t(rrrrÍrDaiterrt die (oloria op dat Íroment bÉrsclr k Lia.rI

treeÍt. lraprcrleLt ltltlU per.ronen).

5lB ral lr:rar er!.rren krirctrte'r tnsch.rk-.1en om de loop iIr loedc banen te Lerderl, Ír.a. parl-olrrwachters, tlJdwëërn-.nrlrrs, Erts, llUtl, ins.hriJthuro ect. 5lll /al .ouk het par c.r"rs !il/ellen. tlm lB.lu u. is er een.teuqdloop over'ltl00 m. t/m lu Jaar over 2utlU m. t,h 14 Jaar InschrrJÍq-.1(l: .lerr!dLopen I 2,50 1ncL. herrnnering 5 en l0 kÍr t ),tltl rncl. herrnnerlnq l'riJ/cn: \/oor de eerste 5 ëankomenden op elke aistand. l'ÍiJsultrorkrnq voor dír .leLrqdlopen ev!:neens in de feest


5l

t

(iPR(uP \/(xlR Sll)u,If ltrIs

lri, i]er)jien \-jGrr de afr,/erki r]t rrarr orr/,. C( xli (-.fbaa)l rKxl vele slLx:pt(rtels rult.i. irJ'rncLinqen l0 x 30 ffLr.

ÀIs u er cnkele of nrisschien '| lrelc tirlil o'.'cr lrebt., dàn uillen r"/c dio dol,lraalr ovorJ)oncfi. U Le])(Ëft zclfs rlicL eens li.l viL| Il'1]l lo ziin om ons cLaar4uee ()1. Le vroliiken.

l)(rc ot)rilcD l)Iiift viri kr.lcht Lot oiftle loqt .l.r,r''ri1 ,mlur r, kckÈn ,r rír/-vcr r(.irc , i-r. (r:.vorclerd rEl .'1.\ aflrcrking v.1n dc haan. tloefl L .rccn trarrspor Lndddcl , (Ieen ]Jel ilcr* 'II[jsscn, tc]. ]17268 cn ze .,..rrrden .ldn ltuis afgeh.r.1ld.

'1r

C.xJl )er:l )aim- Í

an.

nocal:


53

ïTAI

ING OF I'EDS1RIJD.

Bij het besLuur en de b.gelei dersgroep komen sLeeds mecr klachten binnen over de diverse lrain ingen llet begint er namelijk sleeds meer op te I ijken, dat de LralninSen als uedstri.lden beschou\rd

lorilen.

l)e kreten vdn: "Nu ben ik haar of

"Zo, dic heb ik een La tcn ruiken", zi jn vaker L. horen. is nog staeds van meninE' rJat onderlinge krachtÍnelingen ir vedstrilden uitgevo'hlen dienen te worden en beslist niet tiJdens de trainingen' Daar zi.jn de sedsrrjlden imrers voor. De begeleldersgroep van STB

Ien rusrige duurloop is een ruslige duurtoop' Er is niets vervelender, dan steeds weer achter in ee groep le moeLen ha Ben en voortdurend op -íe tenen le Kies ook voor de juisle groep en ga niel met langzamcre lopers mee om je hier te kunnen bewijzen. Van de andere kant m.,el je ook niel voor een snelll:re groep kiezen

a1s je diL niet aankunl. VolB de instruklies op van de b€geleider. Hij geefl vel een Bil wanne€r je de longen uit ie liJf kunt lopen.

zijn dÉ nodiSe lrainingen Naa.bij iedereen ziin lrekken kan komen. Misschien ten overvloede wi.jzen wij ju11ie er noB even dat achter in dÍt boekje een schema staat afgedrukt tsij

STB

aan

oP,

met de dlverse lrainingen.

hel voor heL uitzoeken. lin dan nog dit Lot sloti Lr stilan ook snelheidslrainingen in vermeld' .Ie hebl


]N DE KIJKER

'

1990 nr 6 1s er 1n de r!rbr1Èt'Vtf.,AAAn b1J de ven",€rk1n!l van d. la.iqo 5TF Ers 1n

ti lrel t]lL,hho.kle IAIISKALENDEB"

Februnrl, jcts fout !le!laan5Dlnri 1s cr brl de verlierkinq van d-'teksl vnn.lc7e.l. r'rrt,rn .eÍr onzer clLrble.len verlleten lÍe qooien het mrnr op irLrr nDnselilke foLrl. ll rreet rrel; ,r.4. íJefJerkt \.Jofdt, rror .l{r rnn.nd

rl,,rr ....... ljenraakL. Onze excrses hiervoLrr. ti nrr rult ll r'Jel vra!en vJre re die "l'iIE' .l.n rJeL??? 'lr1 ot) 27 Februarl \ras lartq, Fred Strrtln!1. Het r'Jns 7c1fs 1t.rr rtIr,orre vcriaardaq voor Frcd r'JènL dlezelfde dag r'r-'.d Fr..l opqenonen 1n het íltlde van "ABBAHAllllEN" ,:Jer STBFl,,t. ílestuLrr zou heL Bcst!ur nr€t zijn en Looq in snellc .r.lrfÈ.1-.n (lees: l'lercedcs) rn de late namiddaC v.n 2/ Fe irr,rirt.r met Trjrr Voorzitter, SecreLarts en Pcrrninqmeest-cr llrnrlÉ frle s voo]. li-.f neÍnend) richlinq het Gelder_se Lo .hcn .Lvr..r aan íle Z\.rlepse!.reg hct doneill gelegen 1s vèn

,li famrlic Stritrng. : ,re mnan.lerr teru!l noq L"roonachtlg in l-leerlen mirar n. e!n 1,,:n..flrrng .ranvaard te hebben b1j de Gcmcente loch.ri vnn

rrr)np I aat,s veranderd l.l llestuur r,Jrlde Fred verrÈss,Àn en hem persoonlilk na ir,n5.le !ehe1e STB famrlre qelukr'tensen net zi.ln Abrèhsn :. ririr nlsmede ook voor zijn vele verdiensteliile r'rerl ten ,tLrrstF v.F de verenrqing. Hrrld-. ook aan [íiets, lred 21Jn vrouln, .]ie rre] op d-' hooll L,r r.s.lcbracht viln clc komst van het Bcstuur mëalr ciit irÍr.JsLvalllq geheim wist te houden voor Fred. l.s t.c groter zijn verwonderin!l b1j het zlen arrivEren ,.,in .lrzc STll .leleqatie. Bil onze gelukr"'ensen kr.eeg FIed o.t nog een mooie pentekenillg overhandi!ld voor ziln vele

,rërk voorheen Dat het dte avond/nacht laèt is qerr'orden zlr l L Ll be!rrl pen . Frerl en bhets nolmaals heel hantell.lk bedankt voor de lcrke gastvrlle avolld en voor Fred op naar de vol!lende !ltftrq iaar van ie feven.


55

IÈ Zaaltreinirq

1990

-

1991

vlotle, nn]zikale maar. vooral pittige zaaftraining liep wee.r ten einde- Ilelaas: zutlen de vele sportende deelnq'r]ers zeggen, en ze hebben gefijk, lrant het lras fijn vertoeven in de gl,rnzaal op het Eijkske, ook al kreeg je riets kado: Een

OIi drnsdagavond 26 maart nl3cltten r,re er van Henk norj één l(eer sleviq telenaan op dc rilnrische kIànken

die hijzeff op cassette had sanengestefd. Er stevlq teqenaan belekende een non-sirop progra[ma van lorx]n

I

rek- en strekoefeningen, toututje springen, hafters heffen cn nog veef nEer. "'t Is weer voorbij die nEoie rrlnter". Gelljk met de intrede van de zorErtijd l1 maéÍt, betekende dit de uittrede uit de qynzaal, r/,/eer

op zoek naar de natuur.

evcn Lerxgblikken op het sportfestil ojn de .reel: met rnrzlkafe be.l'eleiding die hij samen nl:t Cor. uit het ritnische pIrÍnuzieliarseltaaf putte. De :aaltraining gencot een grote bezc€kersdichlheid, of het nu de inge$,ikkelde circuittrairing betrof, danlrel het hoge riLne van nuzikale trai[inlren, steeds wcer k/a,.n men gosl gemotiveerd in Henk's circus medraaien. lliizelf overigens rras rref de meest aflrounde sportsran, [iet aLleen dat Herk a1le oefeni en perfect voordeed, maàr hii toonde behalve die pgrfektie ook over een atletisch veÍrcgen te

llaar laten

,"7e noc]

van Hed<,

trlet grote passen de zaal rorrlho1len, Jarua achter hè.n aan en dan het hele ste1. Het as ook llenk die afs een boo'rLsterake vent de zwaalste halters hanteerale. Soms zag je dat cDk bij Ha.s: maar .le rÍEeste/ dunnere arllpjes van de STts-crsr, had het e.r r€eilijl.. mee En dan dle q\annastiekoefeningren die Henk z'n leerlinqren liet uitvoeren-

Vrierxl Ton Àtiseré zou het later in zijn danls,,r'oord niet tr.effernler kumen zegrgen. 6eciteer.d: " Padvindersknopen zijn er vaak niets bij". Zo hield hij ons bezig in


!l

-=:' -- í -r\

,i:\":È...=-

acrobaLische oef eniryren, dall'r',7ecr kraclrttraining een LrllJrutLingsslag aan de tou!.ren. l{.1ar het deerde

sr:{rrs

ot

qcerszln:j, snierpiin of niet, vol enthousiasme |rrèmen de ctublcden clkc dinsd.lg.lvond 'i/eer lcrug.

zalrls raea]s orrÍenerkt, heeft Ton n nl1ens afle vrou!./en rin ÍrÀnnen een Eantastische speech gehouden uaar:in hi t i1éél Lreffend markecrdc die eiqenschalpen van onTe zaaftrainer tlerÈ Tijssen, drc zeer: waarschi-nlilk als bësis staan vcDr hct succes van de zaaltrainin.l. "E(.n oD en top sportsman, Lle corditie van ecn paarri, 70 stcrk a1s een becr, en zo leni.J afs een med€\,,erksier 1,in lret chinese staatscirc'us". }]én eigcnschap mo.fen we er ncrl aan t.revoeqen: Llc ener.Jieke aanp.r(, zcrle1 in de v«)r.bereiding als de F:rrcscntëtie vàn Cc za.11Lr:aining. Ook dat werkle stirnulerend oi, het lJeheel. llaar: dèl ,,/ist je natuurlllk a] I arcI. hè Henk.

rn .lit dankwcord betrekken ue ook Cor Robeerts, iie .rcel Li.id heeft besteÉ<l .1an de ritndsche íruzlkale voorbereidi

nc1

.

Tl j.lens een nc.j gczelfrg samenzijn, werd dcor: de Ero-,p een rflLrTikafe "Qreen"-c.:l aangelxxlen. Nolnaals hartelilk dan]. Henk, ,,re zien je in het vofgend seiz.)=ir

t: En t{en}, al waren een paar aspirant "maratllon .t èl -J<À j jnsJ rJ -anL{'o7'o vn.réoè èo ." l-. siecifiek tràiningsschcnre, Loch nvaren zil het luisi Cie iou na aflcDD ot de schouders rrnnen:

l,Jaschril

",.,,,,,,ffi

€y


Je eigen sport, je eigen bank

over WORMS en EYGELSHOVEN Telefoon 045 - 312 82I

RABoBANK UBACH

RABOBANK SCI]AESBERG

Telefoon 045 -

323900

Babohank

El

Meerbankvoorjegeld


TEN

LOOPSPORT

TS

Siuco . N.! ei i(e,

l.

tii(:'

de loopsp.íaÍderlnq y,.,a1

Hoordsrà.r59. 6r72cP Lanoa,rar. ier 0r5. 322531

Paramedisch Sport-lnstituul voor behandeling advisering sn lranlng SlàtionsÍaal 46, 6411NK Heerten

rbehandelhg van sponspeciliele blossures 'condiligteslen mer o a, b€pa lng van de indvi.luele anaerobé díempe, gangbeeidaneyse mél video, bepaling gewcht en

rhel geven van trainingsachiezen na de condili€tsí 'advie26n m b.r. blessurepreventie Consulrcn lil§uirend na aispraak U lunl individueel een aÍspÍaak maken, maar wí geven ook groepskoningen B, grcèpen groter dan Í5 personen komen wij naaÍ u loel

Vooí een 8Íspraak belt (Na

I

I00)

U

Marce Coenen, 045-712468 Eugene Fameckers, 04406-16045 Anlon Comulh, 04493-4097


]IÍEDISCHE SPORTBEGELElDINC

H E ER

LI]N

i Eie testen, Een conditie test is cen meeting van de condl!ie op dat momcnt, waarbij de mate van getraindhejíl geme t cn kan worden. De test kan in 'rlaboraLorium opstellíng'r en als veldtesl uiLgcvoerd worden. IIet voordeel van de veldtest is dat men zeer sport-specifick kan meten, maar het Srote nadecl is dal- men de snelheid of weerstand (bv. bij fietsen) niet conslanL kan houdcn. Het nI.a11cn voor zeer geoefende lopers mogelijk om een bepaalde snelheid gedurende een b.paaldc Eiid vast te houden en daarna te versnellcn en dan ook deze snelheid ucer vast te houden. Dit versnellen dient men zekor zorn li tot t0 maal le herhalen. Brj dc'rlaborarloriumte6lrrproberen we he! sportspecifieke zoveel mogelijk te benaderen, dus lopers op een loopband en iielr:enners op een fiets-ergometcr. ook kan men de sporter beler onder conLrole houden lljdens de test. De test beslaaL uil:moEing van lcngte en geL,icht, de bepa1ln8 van het !el percc'nta8e( dmv 4 huidplooi_neEingen) :'leEing van 9long$aardcn, \raarvan er voor de sportcrs 4 van groot belang zijn ivm de conditie-bepaling. IIi-.rna vind de eiscnlukc lest plaaLs. liidens de tcsL is er con!inue hartfrequenlie meling dmv van 'n draadloze zender en ontvanger. Dc tesL be8int op een snelheid van 5km/u gedurende 3 min.dit on tc wenneD aan dc loopband en als Rarming up, Daarna gaerl de snelheid naar 8km/u. Deze snelheid moet lmin.Horden volgehouden. Na die minuut r'rord de snelheid verhoogd mct jkm/u. Dit Lotdat de sporter de snelheid niet mecr aankan of totdat de hartfrequentie 'n dergelijke hoogte bereikt heeft(afhankelijk van getrainheid en leeftUd) da! verhoging van snelheid niet mccr lerant\roord is. Hierna \iordt de !es! afgebroken \{aarna na l, 2 en 5 min.de hartfrequentie nog gemeten uordt voor het hersrel . A 11e gegevens worden keuriS- op papier gezet. De harlfrekuertie tiidens de rest bij de verschillende snelhcden \rorden tevens in een grafiek gezeL, evenals de herstel hartfrekvcn!ies. De lest kan eenmallg Sedaan \,/orden afs een soort sporEkeuring, maar nen kan de tesL ook reaelmalig Per seizoen Cond

herhalcn

om

een duideluke Èoe-cq afname van de

condilie te


,aD do hand van de test kan men trainin8sadviezen verstrekken .,n bii een volgende tcst kan men conErolcren of deze tr.rininSsaunpàssing ook het goríenste resultaal hceft gegeven L).zc t(slcn dient m--n dan orn de 4,6 of E lrekcn Ee herhalcn .rfh.nkctijk van het presEatie-ni vcau. Ook kirr men met dezc test het zogcnaamd omslagpunL ( verzurings funt )bcrralen. Tijdens het sporLen produceren dc irírtio\,o :ipicrc lnelkzuur. Dil werkl remmend op de sport.rkr iriteit. DiE melkzuur onsta.tt altUd tijdens het sport.n marr v raf vaarde 4 gaat dit in toenemende mate rcmrnen op lr(.r prcstatia niveau. Deze saardc 4 is nu mct dezc test (,1,n precicsc bepalinB v:rn dit omsldepunt kan men een l:rrt-lcst doen. Bij dezc test uorden afhankelUk van de sctininheid 5 snelheden bcpaald nret een verschil van L_L j km/u. Lussen d-o verschiLlen(lc slappen. Iedere snelheid (li( fl. 5 rnirr. t.e wordcn volgehouden. Na i.cdere 5 nlÍn.Hordl d. snolliejd en de hartfrekuentic genolecrd en or wordt uit (l{ ,r{,' Iel een druppel bloed genomen. \rr rlit blood wordt de .Lactaat\raarde (melkzuur) gcneten. l)e 8eg.\rIs va 5 stappen \rorder in de compuLer inSegeven, br'liralrl nu liaar p.ccies het omslagpunt gclegen is. l)ur bi) uelkc snelheid en bij welkc hartfrekkentic. Aan de han (rfl ,l{ 2lr gegevens kan men zecr precies en persoonlijk .,r1llinasa{lvies 8evcn. HcL is dan wel aanbevelings!íaardiE on 7.1f ocn hartfrckr.'enlie-meler te bezilteo. Voor de aanschaf lrrn dr:rgc'Iijk mcLers kan ik adviezen geven en U kunl 2e ,n lr'n \.nsetijk via nij vcrkri,Bcn, 0!er de belekcnis van het omslaSpunt za.L ik in ecn Yolgend

\'.,or lrrr

ljven nadcr be.iche!n. de tcsten zijn: con(litie test op de Ioopband of fictsergometer í .)5,of La(:laattes! op de loopband fietsergometcr J 60,itetgeen Dc o(rrkosten zijn voor het bloedonderzoek, i:igen apparaluur genreLcn wordt, dus een zeer kortc: riid russcn de tcst en verkrjjSen van de Segevcns. Ianaí ongeveer maart 1992 is het mogeliik ofl direct de gegercns te verkrugen, omda! ik dan kan bcschikkcn over een orodorD(, lesL_ruimte. sch

r

D.r kosEcn van

H.rt a(lrcs voor deze testen: Harry van de Laar llee rcn!.]eg 56 lleerten lr.l . 045-218347 (privc) O45-2262a0 (prakrijk)


61

lNFORI,]ATIE OVEB DE CURSUS ATLETIEKTRAINEB

DE CUBSUS ATLET]EKTRAINEB

Tot voor kort kende het opleidingsrnodef van de KNAU de koppeling tLrssen de Jeugdatletleklelders- en de AtletiekleiderscursLrs: alvorens aan de AL cursus te kunnen begin_

nen diende rnen de JAL cursus met goed gevolg te hebben doorfopen, 0m diverse redenen 1s besloten deze koppeling te verbre_ ken, De JAL cLrrsLrs is als zelfstandige culsus nolmaaf ge handhaèfd, ter!.ríj I voor de AL cursus een geheel nieulJe en uitgebreidere cLrrsus is ontlrikkeld, n.1. de cursus ATLE-

tiektrainer.

Voor deelnëme aan deze cursus

atletiek-voo.opleiding vereist I]OEL EN INHOUD VAN DE

is derhalve

geen specífjeke

CURSIJS

atletiektrainer heeft tot doel cursisten op te leiden voor de tèak leiding te geven aan de beoefening van alle facetten van de ëtletiek door ieugdigen vanEf 14 Behandeldende onder\íerpen die het beh6len van dat doel beogen zij n o. a . fysíologie , ënatomie, psychologie , organi satlevorm€n, voeding, blessurepreventie, blessureherken ning en eerste behandeling. De cursus

OPZET VAN DE CUBSUS

De cursLJs duurt:120 uur en lvordt gegeven op tn totaal 24 zaterdagen, 1n de periode september tot Ínei. Behalve de

ze 120 lesuren dient iedere cursist 15 uul stage te lopen. 0e 4 onderdelen (leidínggeven, algemene theorie, vaktheo rie en eigen vaardlgheld) lvorden alfe tiidens en na atloop vEn de cursus geëxamineerd en víordt afgesloten Ínet een praktijkexënren onder toezicht van het ministerie van l^lVC.

DFFI NAI"]F

Voor deefname aan de cursus atletiektraÍner is zoals gezegd geen specifieke vooropleiding vereist. Deelnemers dienen echter wef: Éij aanvanq vën de cursus tenminste 19 Jaar te ziJn.


b)

- enige ervaring te hebben in de omgang met groepen en - over een redelijke elgen vaardígheld op de atfetiekonderdelen te beschikken. CI]BSUSPLAATSEN

Per seizoen worden minlmaé1 3 cursussen atletiektrainer qeor!anlseerd, De cursuspfaatsen worden vastgesteld aën de hand van de ontvangen aanmefdingen, waarbij een spreiding cver het gehele 1ónd zo goed mogelijk !,/ordt nagestreefd1n principe kan biJ iedere atletiekvereniging met een re delijke accomriodatie een cursus AT !íorden gehouden. Het aantaL deelnemers dient echter minimaal 15 te zlin(OSTEN

Voor leden van de KNAII bedragen de kosten f 485,- (voor nict leden f 625, ) . Drt bedrag is inclusief heL uitge hrerde cursusboek , stageboekj e en examengeld. ALGEIIEEN

sectie kaderopleldingen heeft namel]ik het voornemen in Septernber 1991 een Atletrektrainerscursus te organi seren waarbij voorlopig SITTABD als cursuspfaats is vastDe om

gesteld. ll1-j vertrouwen op l-lw rnedewerking, temeer ook de SÍB gebaat rs bll voldoende këder dat tevens goed is opgeleid. Éventuele belangstellenden binnen de Sport en Írlmclub Brunssummerherde voor deze cursus kunten zich in verbin drng stellen rnet het Bestuur.


ér,s-bLrz-ea A.ssL)z .:tr-z t i e-à.d\,.i E. H. <J . T(Z.EZJI{8R,9

LJ

Verzeker i ngén BemidC..I

ing in

èan- en verkoop onroerend goed

Hypothek€ n

FinÀnci6ringen

Korkpléin 18 Postbus 31229

6372 EZ Landqrdàf 6370 AE Landgrdaf

Te).

045-319655


b4

IdAI IS DI I ???

/:;

// ,/,,,,

,r {rer rrJle 1r.Ílírer tr -.el litneirsLrainer 1'')L,nredeliJke brerdrrnker rl {:en .r Lt]rnende STB-er e eeri ABP er in gepeins

0Írtossing n.ar de redaktie gaarne. Ile !reest oriqi ncle kÍrrnl iÍr onze volgende edilre. Llur


das

z@ÉizEl Í,r1 tainilg tiil

Eil -

(2

#l t:Àilt /

28

v, VL&t{,

ÍEanÈq

14.30

dÀr1cq) 1-1à raE

Jo

dirEd4

18,30

tadrbaàiniry dalEs

lrelies

1à 19.

\,ter|sd4i

m

14.30

u.r

glelh.t. 4 u.r

rÉqÈ]èiíró-

van

Éjk

ItEo sdÍÉits/Jo v, vLd.cp

(\,aart-q]evtqpo)

óa.ELoa 1-È u.r: rlàngzatÉr q!oq)

rsEl1eet

gEEq)

e kbesLs^brÉ ltÍa Cs ItÉf

18.30

banbidinirg

j-.y'

st€fan NiarÈrhris + jë.S<crÍrnissie

ffisdaq l9.m

uanu:aini-rq

rl

Ibfd&airÉr

.u-ij@

1a.30

è-n(:loA 1-11 u-E

Jo

zat@

15.@

jë-JdtÍoq) É u.È

I1cÍE lcse]stjé.qd}qmÉ.Ssie

8.30

d.ln'Lq 1-1| uE

Jón lkj.:(rltE sdrpits lrrelies un Dijk

zqn4

r| u.r

u-È

darcqEEq, 1 u.E

ve'Udqlnre \lan aIIe Èrairrirqa Nig.rdsiÉryr (ktnsrÍEdEiè).

is

ab

v.

V1o&rp

ooqé:ta t aan è sèdltsb.dat te


Clashandel- en Schilders bedrijÍ

pi,f w^|1 Oonot'

§reperpiein 10,6371 HZ LandgraaÍ, tel. 045-31

/

141 3 èn 31

3222

Fat O4t321616

l

2{

UURSSERVICE

CLÀS

II.Í

GtÀS 1!I

LOOD KOPER

TUNSSTOF I(OZI.]I{EN

I

Metselwerken VAH DE KTEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Boosberglaan 3

637t CV Schaesberg T6lBloon 045-311625

lI

STB Clubblad 1991 nr 2  
Advertisement