Page 1

::ii-ii-Il'iii -i

i:

i:Fri,El]i,iíiiti .i,!.7

:. l,;:

L

Ir i;.].: t-l;,

].{;i::i,.i-i Irr{rtïl..i


E.

i


iecomnissie: Ld 5('lr iks IloI. tlobeerts Redact

Ar]ne I

r

cs \ran Vlodrop

ijke inlevurdatum k.,piJ: I nraart à.s l!,lrDf), (or'Írír.l ,rl,6j72 NG ta|dqr.aaf I

H.:t clubblad verschi.int

, x per jaar.

I NH{]T]DSI]PÍ]AVt

nqestuurd il.rrJ tlesturrr 5lÍl l

1,,(t|r0 ,apI

\

l)

r

rt,l

l,rqr,/.|(l(.f :ilrrk r.rlrit I I J(lkirI e|il.r

!

llP(la'rkt r(l\.,rLeerdt-.r.s u U

tl

12

llr 1l

llr I (lc la rir I sse L iÍ,'l J

Hrrr!i re rs Hot L.:rdam .lr a rp r'{)! rarnrna 1991 Ui t:r lirqe| (lentrumloop K-.rkr6de tl

r

ts1.I.lírn llasselt

llara I hon

E

rndhoveÍr

22 26

tljislaqen Herfst Loop UaI!e narath(in Fcht \euJ tork ínerrathon Al!e ,ene I edenverg3derrnq

Jt)

llcdedr: I ingei

20

l6

sy Vogel)

Sportvrrend Huub Àleclis Bestuur 5Its

td

Schiks

Lvenementen.omn. Th-.o Schmerts Pi

erre

lvluyr(]rs

Carla lïeyer Ed Schiks Hu'rb Nee l1s BestLrur 5TB

Cor Robeerts

42

4J

Uet

:

n!lr)7on.len stuk I ra lrrrnq.ropborrw I

lrarniiíle,r SIB !r,.rl durr ] ,rr.Ír

llar(l I (rr)p!r.h(lcr['n \/.r l:,rríl!,,qr!

lpnrlar

Bart.leroen

Ilob

rnda en AÍvrLrrieti Jan van Hees heo SchmeitÍr L

lan van Jan van

Hees Hees


IN

l\4EI,,IOBIAI.4

De "STB" stond even stil. 0p I NoveÍiber 1990 v.rerden

wij getroffen door het droevige bericht dat onze sportv.iend en collega André Vogefy

rn de leeftijd van 49 jaar, thuis toch nog onver-

r.Jacht was overleden.

Jaren heeft André zijn beste krachten gegeven aan de Sï8. Ook tlidens zijn ziekte heeft hli steeds

^duw ronrJtL qèhouop^ _1el 'l'r vereilqtng André was een markant en gewaardeerde sportvriend. Hrj stond altijd open voor een iedel en was al til d bereid te helpen. Niets !ías heÍÍ ieveel. Dit afles heeft er toe ge leid dat André door een ieder lverd gerespecteerd.

0p 13 November hebben u/i-l onder grote belangstelling afscheid van hem genomen. r,,Jij zuflen André niet gaul{ vergeten. Ziln vrouw Betsy, ziJn zoon Beno en ziin familie weÀsen wir alle kracht toe dit groie verfies te kunnen dragen. Een kaÍneraad van ons heen. Goed--

André,

uitzonderlijke allure ging

rust in

vrede.

van


hl*L-

.-\.,^ d[ r],: I ll lll',, ,1,r. l-,,,J^,, ,,^... o1,,r,,,.t,n,

^ .,,*i-"^ q,,f'.;

-l"l,l-,.

r,

,, , r1,r

.

-. Lr&.. .L."* ,,

l.u.J . u.. r--.,u u*r'r...o--r- 1-11 t.a,,.' ,,.,. r,.,Llr. uL .. ,. L- ,u -/ q^. . ,. ^,, Jl", ,.l, I_ur", , -,. . I .'1, . ,. ,'Í., , t.,. ,^,- ,,,..1,, ., [,] ,,,0 1,. . i,1 lJ,,-

-,...^,. l,' ,.., L' ", ,r c(.u11 À&{L, I 1,,:-tr"...- Ir

Jl" ï^ ,"" .; I t r-,

'ncf

ttr,'iLl,r.L.

ï:lPln:

À,tlrr,'

l11u.,, l.,ck ;" J".[ u,Jr Jr ,,,,- 1i"..)-

/t-J,r L;1 ."--l cl*,.I".1.^* n,,,^

r^,

1ÀL,.,.,,

;"

L p,r\,^ ol*1. ,I

"- .\."-

,ïr.t.q

r,"1"

ul

,L'"at1 ,,,

P'"t*'o


Inq(,,,ondeÍr

.,,.lriJ

s

t

Lrl< ;

ha.Jden nog verget€rn om

je te

bedankeÍ) v(ro..

l)t. VogelLJcsloop voor André ues geen afscheid, maer eeír eell)elooír aran een goede clrrbvriend. Een Naarderrng voor .lubvriend{)n orrder r) Ikaar. Dan is h1j -à. plotseltnq niet meer, maar hebben wrJ heÍn AIrdré was niet alleen een keÍ als sportman en clubgenoot, hiJ was een qrooL kampioen. llij leverde de laatste levensjalcn prestatles op zorn ni\reeLJ, daL hiervoor geen enke.le medorllF uf trolee grool gpnoeu voor is.

llL't li.jkt rr.l cen

gocde zaak, om hierover iels te schriJ\rerr. lietende tlrat hem te w_achten slond, stelde André ljch tel beschrkkinq als proeÍobJecI bij professo. De Jonq !,an hol A.Í,4.C.-ziekenhuis- Iedere 6 Neken en dit ruiar twee .Jaar lang Ljiírq hij naaa Amsterdafir om mee te werken aan de underzoekefl an mcdlcamenteuze experirnerrLen. {Jok toen het .lped. Fc't,r hr,'r o nq bteet ttJ 1i.h ooofferp. Ardré da.lrt í'lpl ',ts1 aaír zrch ,?Èlf maar ean de rele duize[den l,,tqorL,l, r na l,pn'.

HopeliJk 7el men ooit. het geneesmidde.l vinden om aandoeniÍrgcn al.r A.L.S. (Amyotroíische Lateraal Scterose) te !rriraqcn! Lo stoppen of te qenezen. l)leqenen, welke dit nog mee maken, zullen zich dan And.é ueer herinneren en zeqgen;

/\ndré, JiJ ti,as de allerbeste, bedankt.

Een sporLvriend


{E!5I4U!!4!!!!E8 AFSTANO

JANIJARI NAAI1 EVENEíENT

.i5 0,i ll 1r20 :l .-l :7

St. Jlosterl..rnic'o 15 io l.r._PrÉÍ1màiloop 17. ! kn l:E l\rànErbroelerlo!! l! llrr 1,: 1/{ l1Àrsthrn ièilen Poslao! l! i,a

TIJ.TI

PLAATS

:S.t4

St.,Ioo3t

10.0,i

1:,0!

'te rrrtÉrlco! Aidrj.rr.:-à Lerd;l lrri.,.F

li kn S (/n ]r li

l[.00 f .i,.i0 ,,r0 1!.l.i

51. -roostert.rnl!DF

15

1 1

l,JÈÈri,

Echt

HPYIh!i!.' ]unqPl.ov !;?lePr

herlr.de NÉYlhrv.Ef

FTPRUARI

0;

[: il

i.rerEnnàil,.or

15,

lÍr

l5

in

lí,00 l,lEqrt i0, !t icit li,ir ilPlri

l:e ;i.:i€rríoelerllar Li io

liÀllEF

1,-

eiil!.o!

BC Si,

I'n

lr',:

Jo..!t

1,.,.r,r1 levthu!!p.

IL I1AART

t1

5i..roo!tErtrrmlooo

0_i-

l.r._ErPnflànlEot

llrr

i5.0.

St,.roosi

Í7.5

lln

10.00

l,JElrt

l:e (raneb.aekErloop l0 kt 12 il,

10

Trce.hloo! Ée IiniPrlooo

11

t] 'r4

1!

10.!0

Íi.l0

ln

10,10

GràeihPrdrl,.o! ?1, L kln iler iitY loo! 2l li ii€rned! àr,< 8,1 l,o

11.i0

NIÉT

VERGETEN

1le in!É.nàll,rnile

I1ÀRATH0N

fi0ÍTtRDAl,

Echt

líaèstrirht 6Eleei

Sitlard

5P

'-l\

irp

1E

0€n Heao

CÉ.m SittàM

il iíril

!9Í1

1_r._ic,r,r.

ii.ideitriiat

5..r!.iur

mininunleeitijd 13,1ààr insch.ijÍqeld tot I Januàri '1991 f5!,voor mAu-leden í37,50 na 1 Jan!à.i 1991 bedrààqt hEt inschrijÍepld voor à1le deelnÈm€rE/ste.s fó0,-(l A!-leden ontvànqen dÀi qpEf kortino meÈrl,SLuitin! rfschri,lvin,oen 15 naart 1lc1 oí in per ep.i€r siàdiun bi.i het berEilen vàn hel= maritréàl àantàl deelneners vÀn 10,0U0.


..._L]LDÀN}iT

BEDÀNK'1'---

Nanrens het bestuur

en alle leden vererliÉ!inA ílankt de peDDinBneester heel l'.,r'tclijk a1le adverteerders van ons ctubblad woor hur linanciè1e ondersteunln6 in tre t afselopen j aar, D.nkzij deze ondersteunln6 vordt het linancleel r.eiten en zelfen ver.eni8inA c-an stuk genrakkeli jker. Varal deze plaats worden dan ook alle teerders en sponsors hartetijk bedankt ríi j spreken d'r wens uit, dat wij ook in 19 91 ÈceI een beroèp op hen llonen doèr1 ,1l1en venser vij een selukkir Kers tn,i s ^an en een vooÍspocdíE l99l in zakelijke "ovef aan6eleganheden alsook in huisetijke krins,

0n?e adverteerders in 199O varen:

* carrosserie-de.1en GDEVEIIS te Nuth Bet ^LnO ook een vestlglng in Landa.raaf; ,í AL,'fO Vo^"KEN te Iloensbroék (tevens zeer 6ewaardeerd s .'1.ll. - 1id ) i ban.lenspecialist KICKDN ll. V. yoerendaal ; en tinBer.bedrijf HONK DE liÀ^N

Il.V, te Landgraali r metselwerken V/\N DE KLEUT te LandgÍaaf;


-7 ,r BP tankstation |I.AESSEN te Klinhen (eveneens s.1.. D. -rid ); x AI"L-lDET sport-shoes te Heerlen. Uy adies vooi S .T . B. -k leding; x videotheek VIDEO-TtrUIS te Heerlen, Lan.lgraal en Voerendaal van onze sportieve tweelin8 ]lub en John Hofi x J. STARIIÀNS ORTIIOpEDID te Maastricht. Leverin6 wan orthopedische kunst- en hulpniddefen door ons S.T.B.-1i.1; x aanneÈersbedrijf RIXSEN te Land6raali x slashandel- en schi.Idersbedrijf SJEF YAN OoYEN te Landgraaf (uiteraard eveneens lid verenrsina); r XRAIIIER SPORT te Landgraaf. llee1 veel op het Bebied wan tennis erl loopsport en sinds kort eveneens S .T. B, - 1Id; n en 'r1ast but certainly not least tie-adviesbureau E.H.G. KLEIJKERS te Landgraaf, tevens voorzltter van onze ver.eniging Ire penningEeester }luub Nee11s. - - - - B T: D A N KT - - tsE D A N KT - - - -


BIJ

OE

s I.JTSSELING.

0e vierrnq van het Kerstfeest en de feestelilkheden rondom de Jàaruissellng ziJn traditiegetrouw twee momenten waarop dc mens genelgd is stil te stéan bij datgene u/at het afqelopen jsar heeft gebracht, maar tevens de blik aI gertcht houdt op het komende, nieuwe jèar. Ieder van ons zal deze dagen op ziJn eigen wijze beleven, 1n fanr.iliekring, met vrienden, kennlssen en collega- s of \.Jell ich t geheel alteen. lloe U deze dan ook persoonfijk moogt ervaren, het Bestuur van de Sport- en Trimclub Brunssummerheide hoopt dat ze lraarde voor U zullen hebben en een vredige en hoopvolle aan zet- 7!Ilen vormen voor het komende jaar. Het Bestuur wenst U en Uw familie bijzondere prettige Kerstdaqen, een feestelijke Jaarwisseling en een voorspoedig " 1991" toe.

LA[q!!44!, OECEI{BER 1990. BESTUUR

S,T.B


-9 DE ZIEKÉNROEG

lYat een pech voor on6 aller Dynphie Robeerts. Zij brak van de week op maar liefst 3 p]aatsen haar enhel en za1 daaron enige tljd niet meer in on6 peloton neelopen. Een dierenvriend zoars ze i6, liet 2e zoàts za\ele maten eerder haar viervoete. uit on ee! luchtje te scheppen. De hond k.eeg plotselinA een 'cottega' in het oog en'maakte een capriotebeseglng om dit uit te snuffeten. HelaÀs liep het dier daarbij 2ijn bazin tetterlijk onder de voeten, waardoor Dyrphie op erg ongelukkige eijze over de hond heen ten val ksan. llaar was Co.l? Wilde hij soms de hond niet

heel STB wensen se jouw Dynphie veel ste.kte eb een vodspoediA herstel toe. Van de ]angzane Aroep eD de danesEroep nog een extra stinulans, om snel weer iqpns midden te zljn. We zurten ie tot zolang Nanens

Een andere pechvogel is Theo Schmeits. Hij is al ruin een naand op nonaktief vanweae een knieblessure aan zijn meniscus. Zit. er een ing.eep aan vast Theo? Geen nood jongen, net de kiJ(-in en doe wat neihode is dit een fluilje van een cent. Eersl een blok gips dan weer 6én blok graniet razend over onze purpere heide, Een spoedig herstet Nordl dan ook van harte

Tenslotte v inden we ook nog steeds Harrie Adrioto in de lappenmand. Hij is langdurig gebles6eerd. Voor hem geldt ook de al lerbe s te een goed herstel.


-

10

-

t_\lt ,/.,./

4.'"' De

-

:: :""""1i:Ë' :-" loo' r_- tte "=ur"- l5-ÈÍr """

totieroz"'"I lï;1'""," 1991 ,.- 3? ï.:";ï'"!ï ,, dec'*" ".."*"' "' J,11".''" i,:::l I,l'-g,' l',".

'"_."r,"":.iïi".r:,.:'*:j,.,.,""ït:",";,"-

iï-:-;l'--'Ji;,

rrp'e edi'1ie'


.IAARPROCRA!ï4A EUENEHTNTÉNCOT}II55IÉ 1997

'l

londaq 6 Jan. NrcuwJaarsloop vanai de Cooperbaan.

2

l)punin.l l(ropertraar

i l'larëihon en l5

febr. l'lri.

km.-1oop Rotlerdam op 21 apr.(busreisl

4

20 km. van llrus.rel rn Írei.

r

HassL:11,

ili!erse alstanden, jn

oktober.

i rarathon van Echlerrrachl in oklober. 7 LlrnterlaLrÍ op l5 december. 6

f'larathon en

De evenernent-.ncornnrissie staaL open voor suggesties van a1le STB-leden .

Jull1e kunnen informalie of suggeslies bespreken Ínet de le.len !an de eveneÍnenLencomirissre: l^lieI Vonken Pierre 5 t arÍÍans

v. ooyen Ton S t arrnans Ger Knauf SJef

Jan v. Alberl

Uden

Verbunt.

1'1


CENTRUMLO KERKRADE

UITSL ZONDAG

7.10-í990 ca. 6 Kll. ,1

9

Àanta1

&ldy Stevenr

Vief

TonS€r:en

deeLieller! op deze

ce. 12

XM.

1

Co! Iaroblegt!

11

Rob Scholten

Xl.Í,

91

SENIOREI.I:

trnl

44.

lub hkena

srB

59

trban]( E16en8a

s1ts

61 ,

l,uc

65 6e

Tbrl Stalrnan! Éddy V6lltepp€n rnda€ Roun6n Eub cuLDen

S'Its STB

11' '112 '181

191 214

oo,22.r, 00,25,2o

WLJnen

lollrk€lr

tB!

SÍts

sÍB STB

ErÍut) N6e113

STB

John Eof Ed quaèdvllea

sIts

oa.rr.17 oa,4r,o7 o0.44,1O oo.45,r1 oo.45.45 oo.46.21 oa.46,41

oo 49.4' 0o.50.4, 00,55.14 oo.56.o2 ao,49.41

VETERANSN,

), l6 50 62

70 76 84

89 '100 1ó'1

11'

John Eend-rll Jan líeltlna

Plorre !Í.§rre!!

theo S6h&e1t. SJef van 0oy6n Wen Pollen

Albert

Ve!}1mt Jan UÀnaor!

J1Ít8: líalDre! Jarl VrooDen

Peter Jrytren

S?B

oo.4r.2-l oo.44.16

STII

oo.44.21 oo.45.47 oo.46.42 00,47.04 oo,4'l .\2 0o.48.o5

sIts <Its STB

STB

sIts

sm SrB

00.48.r8 00.48.47 oo.5o.4?


-

v€r-eolg ut

t!

142 152

John Sroets

ra8en centnmloo! keilcade '12 K!Í s1ts STB

Iéu t{alt€r

-

00.51.11 oo,52.22

NÀ}ES:

194 211

Ll1y l41eD

Eof

qlrÉ.edvlteg

Aa.1ta1 deolnemeis

op

S1ts

sTts

ao,ré,19

oo.59.41

dèze 12 yJ4t Z2j

o-o-o..€-o..o-o-o..o{-o-o-o

5. Inr. Fieberbrunner

PromenadenlauÍ nat onze SltsrerB intelïlationale vedstxlJden in heel Europa lopen bHJkt uel ult een uitelaginlljst uij rdtFleberbrun ín Oostenrj Jk ontvln8Ën. - die ner oerro, hler een 10 Kl,I. veSved.rrljd. Eub Eel?len ver.\l in ÍÀ1t6rsk1aase Í, 4e in 00.14.16 en onze voorzitter ci€I Kleykers 1t€p een vooftreffelt öB plaata Ir1 nAlterEk1as!€ ÍI,'. ZlJn tÍJd OO.41.45

I


UIISIAG

,

DT.IARS DOOR

HASSTLT 14

OKÍOBER '1990

5 Klil. Herírrl

'15.14 Lrlay Stevefs ll7 lreír Uruininks 2l .r5 4 7tl .ënqekornen ) 1, kmI llirdr Dirrcks tr?.01 l7 .1tl:i llendrrx 50.00 l2!.los var de. HEar 55.55 Je'l J(ihn floí 65,04 ttl! {lL-r KÍralrÍ 6').t') i64tl aanqekonren) ?1

I

SLrzy

IiJskens tjruiÍrinks

19.t9

85 Carla (

I6l

28.24

aangekomen )

1 Ccrda de Haes 5J.]J Annelies StarÍnans t9.16 6 '17 Lrly Hot 6).0tl

27 Riki 28 l'1icn

69.r1] Hendrrx 6t.tt) Quadvlicq l! Annelies v. L/Lodrrp7l.l0

(61

aangekomen)

!!.

lAiex llaqelsteens 1.05.06 'l Rita ThiJS ,ai td liradvLreq 1,22.5A (25 aangekoÍnen) I I I S.jn Í \,an 00yen 1 .26. )2

1.18.J6

2tlJ I ddie \lerstappen 1,28.41

Alberi Verbuni I Jl .10 SJLr Í Rrdderbeks 1.J1.22 47, Al |laelrsen 1.42.A9 218 J79

(66r'

rr

RAAI rt(E

lk

aanqekornen NS :

heb geen

l,)n

)

urtslaq

:jtarÍrans.....ik

qevonden van de volqende personen:

heb qezochL

in de tijsl

van de 21

km.

hoeÍt hiJ í0isÍrchien een andere aistand gelopen of heeft h1J opgeqeven.

tiliÈl Vonken.......helzeltde als hie.boven. llà.ry Í']aas........hetzElfcte als hierboven. i . h-t nooFtrjt dat hr t.p.v. dÈ -t -rt. , '. , ,....... u, ',' h-èÍl' d.l rs hr ".p . t rjd: 'c. o Beste qroeten van Leon Fels.


-

,KRflMTR

t

HooÍdsiraat

59,

§PmN{A

6372 CP

Landsraaí,

Tel. 045 - 32 25 83

TENNIS

LOOPSPORT

.

.SCHOENEN

.

BACXETS Prlnce, Vólkl, Wilson, Pró Kenner. Snauwaert. Fucanor

AESPÀNSEAVICE

l(arhu, Niké, Asics, BÍooks, Etonic, FIeebok, Adidas,

$ucony

OKLEOING Helly Hansen, Nike,CraÍt. Masiia,

O KLEOING Nike, Fuca.o.,Snauwàed

O SCHOENEN

In de l@psponaÍderiog

wrlson, Nike, Bucanóí, Pro Kenner

erdr

sàmenoéweÍkr

Levering van: o.thopedische kunst an hulpmjddelen

,. Starrmons orthopedie TongersestÍaat 12 6211 LN Maastrichr Íet 043 216173

Het croene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsber9

15

-


-'16-

VIDEC THEEK VIDEO THUIS kvralitcit cn scrvice steeds de nicuwsto flln)s nlovic box vcrhuUr 7 dagen in de rveck gcopend Bcscrveren [jratlg

tËnL[N SCIIAESBENG

VOEnEllD,rlÀL

BAUÍSC}IEBWEG 86 TELEFOON 4Í2266 SINEEPENSTRAAÍ 24 ÍELEFOON 324I4I KERXPLEIN 66 TELEFOON 752070

@rnnxsTATlou

K

Lim m en

derstraat g5

MAESSEN


- 1l DE MÀRAÏÍION VÀN E]IDHOIEN TN

ZIJN

IERYOIC

Ieze stond op het progra.Ínna -!'an enkele STBre!8. Ieder ber€idde zlch op zljn eigen iranler voor. Jan (wetttng) 1k beieiden ons intensief 6 weken voor. ne traÍnlngen en de geplande te8tvedstrlJden verliepen naar \,rens.

We hadden ?eeds

en

de mar:athon van I{onschau €,Is

durrtxaining gelopen. nochten dus in Eindhoven een xedeliJk resultaat verwachten, nits het weer ook meeserkte. Maar hela-aa, op de alag }€n de maf,rathon vas het zeer varm (26 t27 greàe ) De verzorglng en a11es er onrheen !ra6 pexfect. we glngen toch naar vol8pn8 het door oné opgestelde lchena v-an start. Tot onsEveer l7 ),Ír glng d1t l,'!iJ ledeIljk. Iliefira ging het v.ror nii ninder goed, naar Jan 81ng stug We

een supextijd en dook voot de eelste keer onde? de magische grens van J uur. lk kwa,o he13àÈ enl(ele seconden tekort. Ook de andere STB'er:s hadden het zeer rooel1ljk t nazÍ ze voltoolden a1len het kar'erei.

Itij 1lep zeus

DE RISlIITATSN YtN IIIÍDÉ018N!

Jan weltlna. . , . . . . . . , . , .2.51 .5e

uur (P.R.)

Plërr€ Mq]'rers.......,..r.0o,1 9 uur

14e1nzer.,.,..,.,...t.21.12 lu.dÍ John Slneets.............1.45.00 uur Hub C,€rards,.,.,........1.49.00 uu:. Jung

Én nu

het vervolg,

Die 19 seconden zaten

m€

nlet lekke? en daar zovel Jan

lernlln of vat

dan ook hadden


_

18

beslotén ve ofi hèt in Etten-IÉur nog É6ns te proberen. loen Jung dit hooxde voelde hiJ er neteen ook iets voo!.

flij

had

uI.

Elndhoven a16

zljn allerlaatate

marathon aan-

sekondigd. In Etten-Leu:r

vtlde hlJ echte? nog eens uitbllnken. ondankg protelten !'an velen, dle ons voor Bek ver8leten en de helaas rreel nindere !,eq?svoorultzlchtenr stoml en legen vertrokken ue met ons d?1eBn naÀ! Etten-leur. de itart lras oll1 12 uu! en het weer vlèI wonder boven wonder rer.Ee nee. Een flauu zonnetJe net af en toe een

niezeri8e regen en aIle€n 1'rlJ veel vind. Heè waB een grote londe over vee1a1 lekllnkerde ,egen door een boslljke ongeving. IIei uas er yolkoÍíen vlak. Ie \redstrijd vèrliep voor ons a1le dTle voortreffeliJk. !,Y íerd heel veel in groepjes g€lopen vaardoor het achteraf met de elnd best neeviel. NESUL'IA'IBÍ ETTEI-I,EUR!

it/eltlng...,... ..,.2.56.29. ur:r (r.n. ) Piel:Te Ml§.rers.... ...,2,51.ró, uur (1.n.) Jung Main2er..........r.12.12. uui: Jlmg was zo te\aeden dat hiJ beÈloot oÍn vo18Ënd Jaar toch nog een keer een marathon te lopen en lrel jn l4aà831n1s. HÍj vi1 dan a1s 50 Jarlge ziJn ,larathonloopbàen echt afslulten en a11een nog op het kortere velk actleÍ blijvèn Uij twee zu11en hen natuurfijk op deze LaatBte trlp ve!8pJan

ze11en. I1aÀr

eerst beg'int nu de verdlende wintèrpauze.


Ul§l sq!I-!!8t§l!SS1 A!!l!!!§:fQl leuqd L/m 12 JÈar

I I 7 I0 1J l6 I7 22 l5 41 42 51 55 A

I

1

Í,lu

Lder

Rlb l4ever Bas Ri jken La!r'a Broeders tsërt Smer:l s Je.Íren r,. t esel Annem j ek fleyer N ina !arl lilodrop

Iirtl ettinq

lrnda l^leItrng Haisle tllJbeerts

lrrs

van Vl{rdÍop Í"laari en van l^Jese I

si aÍrd

6 l2 22 2i A

Pau

rce

m.

6.l8 ÍÍrn. 7.r0 1

.20

t -24 I .J4 1

,19

1 -41

I .49 I .14 I .31 .19 9.09 9 -2J B

15.J1 min.

Hoger

16.58

llend r r x

Hend r

istand 8.250

r8.19

1\

Ín.

t lnie l kijnen 10 Jo v:n Vlodrop Afstand 12.175

25 15

alstand 1.8t0

eeo

4.12, n.

Roh Rrksèn Guy R r.jk en Uaur

Q2

10.

20 Ínin

a1.09

m.

Theo de Leeuw Andró Roumen

51.09 Ínin. \3 -t)1

19

-


-,(,, Kwart- en halve marathon "Echt"

het eerst in haar bestaan is de rorde van Echl een echte halve marathonrace geldorden. Í,ias het r.roeger: dat Íen cfir de keÍk rondjes moest dÈàden, is eJ anno 1990 een heus parcours uitgezet. E.e.a. riede ook op verzoek van vefe duurfopers, die liever langere trajekten lofen en de rriimte opzoeken. Itet i"/as ncx,, een koortsachtig gsloe op het ChaLelainplein in Pey-Echt 1,5 uur voor de start, toen de eerste S1ts-deefne,'ners hun startnlumers afhalen. Maa.r toen ffr 10.30 uur het sta.rtschol vie1, was de stellage k1aar, pbliek aan de kant en konden ca. 800 sporters aan hun kart, c.o. hafve nElrathon begirxlen. Er hadden zich 10 Sïts'ers ingew-Lreven , 3 dar@s en 7 heren , Vayrr

ÀIlloe,rel iret rreer in de prifle ochterduren er. koud en dreigend uitzag, werd de hemel alfenqs blaurd en het zou de gehele wedstrijd droog blijven, "goed lcollireer" kan je zeggen. Trou!,€ns dat kon je af r-l zi-1 oi Mi-t {.n tu el ies, z'j gl qér er' get\"rceèn als hazen tussenuit. Hct pa-rcours \ras volkcÍnen vIak, en bestord in feite LliL t1ree qïote fussen vèn elk 5 lírL afs een achtvorm verbonCen, iraarbij de bree verzorgingsprsten in het snalle gedeelte waren oplesteld, slechts 200 meter van elkaa-r, wist U dat? trhar. !re1 in vogelvLucht, niet vcsr de lopers, die moesten eerst 5 lín overbruggen. De route ging in zuidefijke richting gedeeltelijk door de geneente Susteren, o,a, IarErs de prachtige caÍqling "Hom.efheide", en via de Homelweg rÈar "Echt-zuid", naar Pey r"raar het finisldoek wapper.de.


Daar aan de finish zag je ook een aantal I'snefle jongens aan de kant staan, wapperen ÍEt hun harden "vcoruit kere1, sneller::". Jawe1, zij ÍÈal(ten deel uit van het póliek en storden daar alsnaar koude voelen te

kriiqen:

Ha:

Or'erigens was de Drrbfie,l<e belangstelling toch wef ker.rrig te noenen voor het 18.000 ziefen tellerde Echt, en cDk de orga[isatie was ga]ed veizorgd, Voor de half-rnarathorrlofërs \i/as hun laatste rorde ingegaan. A1ho6./e1 r..ierd Cor, duidelijk herkerÈaa-r aan ziin gebruirde benen op erriqe afstard \,/as te volgen, rras inlopen er niet meer bij. Toch bleek later, rre spraken reeds van een vlakke route, dat ef goede tilden gelopen wa-ren. Ed .Àm zijn revanche op MaastJicht en liep nu een P.R., maar ook lily die zo prj]na regelrrdtig foopt, haalde er een rlieur, frersoonliik recorl uit. Uitstekerd I ^'F- danÏ ook aan de rekrí\aLiesnorr VererLigirB y'f te Echt, voor de goede organisatie en [Edewerklng met een route-kàart.


-22 -

NEW YORK CITY

MARATHBm' ZONDAG

lr

NoyEr,lBEIt 199o

Iten datum, die a-l ruin 8 Eraanden door de hoolden van 4 S,'t,B,rers speelde. In februari j.l. noest namelijk a1 een beslissiIlg íoiden genorBen door líim Budziak, Sjef van Ooyen, Harrie Enninga en ondertsetekénde om wef ol niet in te schrijven voor de 2fe NE]{ YORK CITY }IARÀ'|HON.

Den voor elke loper zo ongeveer het Walhaf .1a

der Darathons. Zekeri Rerlijn,Parijs,Rotterdam,zijn l{edstrijden die op eën pafEares niet (mogen) ontbreken. Haari Nev York, dat is het toch helemaal, Ilust sparen en er naar toe leven werd het nieuue notto, fnstruktle.lagen op Papenda] (eind nei) en in Utrecht (beg1n septenber) zorgden er voorts voor, dat de narathonko or ts thermome ter a.lfeen maar bleef stljAen. En toen ook no8 cerrie Xnetemann, Fred Oster, tíin Verhoorn en lÍarti ten Kate ook meewilden kon het natuurliJk a1 hefehaal niet meer stuk. Dind oktober was het dan zov€rt Eet de KLIí-


vlucht 6irl in iets neer dan 7 uren van Schiphol naar J.Ir. Xennedy-airport (aanaezien fopers Aewend zijn om tnet exacte tijden te werken: ? uur 20 minuten en 12 seconden). van ruim een vèek Een lantastisch verblij, zou volgen. In de enkele da8en die ons restte tot de lredstrijd op zonda8 werd dan ook greti8 gebrulk Bemaakt wan 'ut durrup" in al zijn facetten, Zels het afhalen van het startnummer was a1 rn a.roots Bebeuren, Ruim 26.OOO d ee]nehers dienden in drie da8en hun startnuDmer af te hà1en. Ook werden de daAen gevuld met élezamenf i jke traininsen in Centrat Park en nret name het iinishgebeuren. Overigens een park vaar Zuid-Limburg ja.loers op zou worden gezlen het heuvelactrtig Op zaterdaA de Internationale

Breakfast Run vanaf het terrein van de VerenlSde Natíes op First naa]] Tavern On The GÍeen in Cen^venue tral Pa?k met afs afs1uiting een olrtbijt voor aIle buj.tenlandse deelnemers en (uiteraard) rs Àvonds een massale pastaveer een t-shil't. party voor rÍ€er alle deelnemers. En alles uiteraard op z,n Àmerikaans, hetBeen zoveel vif


-

24

_

zeggën als: vee1 shor{i kfeur, pracht en praal en no8 veel meer onduidelljke pasta 8eÍechten. Ilaar dan: zondag 4 noveEber. Al heel vioeg uit de veren (o:.oo uur), onrdat om 06.oo uur a1 l{erd vertrokken naar de bussen naal. de start nabij de verrezano Narrows BÍidéte op Staten Island. Be.lenk: weer die 26.OOO deelnemers I !ij een temperatuur van Zlr"C en ee. luchtvochtiaheid van 65% vertrokken dan od 1O,!5 uur :'uim 26,OOO clee]nemers aan hun 42,r95 km. door de 5 wijl(en van Nev York: Staten Island, Brook ]yn, Queens, Ilanhatten en The Bronx. Len parkoers lnet veel en zvare bruAgen en er

tussen in veel vals p1at, Erg zl.,aar, z€ker bij die weersomstandigheden. Ilàar het enorm enthou siastlsche publiek verAoedde veeli werkerijk nret geen pen of schrljfmachine te beschrijven. Dit doe ik dus daaron dan ook maar niet, Je nroet het 1íerkefijk eens neeAemaakt hebben. Vraag het aan líim, Sief of Harrie. De finish in Central Park Is dan het absolute hoostepunt: je eaat dan bijna spijt krijsen dat hèt bijna afgelopen is. En a1s je dan na de wedstriid no8 kunt Senietell wan al.le overlge deelnemers die moe en vol daan binnen ropen (1ees: strompelen) en ie de daeicn daarna nog volop kunt genieten van hetgcen New York nog te bieden heeft (ik denk


daarbij aan bijv.: Empire State Buildln8, Broadway, winkelstraat 5th Àvenue, Vrljheidsbee1d, China-tovn, Wa11 Street, gebouv V.N., Rocl<efaller Center, 'Ir.uinp Tower, etc. etc. i dan moet je we1 van dezo stad Aaan houden en dan b-tijken 7 of B dasen eleenrijk te weinle. ilaar via Kl-ll-vlucht 642 uord je dan weer in de iealiteit teru8Aebracht op een ki1le woens ddfmorg^n. l.laar die hertnneringen kan niemand mij noA afnemen. Oveiisens, er werd ook nos eens meer dan behoorlijk Bepresteerd: zo liep Wim er I uur en 9 minuten, llarrie deed er I uur en 29 minuten over en Sjef volbracht ,jn 25e marathon (een welgerreend proficiat is hier zeke, op zljn plaats) in I uur en 33 minuten. ondergetekenrl kwam totli uur en th minuten (it< l'eU ar ee.s sneller gelopen, ,raar deze marathon 'rwi1 je zo lan8 mogelijk neemaken". Àardi8e smoes, a1 zee ik het zelf). Oh ja wim! als je aan Gerrie K, vraagt wat hij zondae ,if gaan lopen, dan mag je van een rasechte Àmsterdaffner het antwoord verwachten: "Nourik denk iets meer dan 42 ki1ometerl ÍlaaÍ jij misschien een ander antwooÍd verwacht zou hebben als rasechte }Íarathonner:

Ëiï"íiÀïsàru

Huub

NeeIis


-26ÀI,GDfI,IE LmS]\/EFÍtÀDmlNn STB \/ÀN 13 LrI/EntsF,R 1990 De opko'nst bij deze Algqnene Ledenver.gadering \"/as nict slgrltt. Aanwezig waren: 59 leden. 6 leden hadden de

Irtlreite genorcn zich af te inelden. Samen met geheel voltafliqe) bestuur, niet onaardig.

het (niet

ofieninl door de Voor.zittel: nerd I minuut stilte in acht gell(trrcn voor de 2 overlslen clubleden: Ilarrie Boflen en Àndne Vcxrely. Na cLe

De notulen van de Afq€Ircne I€denyer.gadeling

lc,ovembèjmroer

r./erden zonder

op- en/of aarmerkingen

d.d.

goedgekeLrrd.

tljcrna volgde het jadf_verslag van de sqrretaris het overlijden van beide STB-leden, de vervanging van de vernicfde Cooperbaan,

,rTaarin \À?erden aangehaafd

het ledenbestaial, de bestuuiasve:rgaderir4ren en de \È. Íno.)Lér .o.l l.À al9é'olÉ verer'g.-gsjèàr.. Het verslag van de l"Tedst-rijd-secretaris Carla Meyer om\ratte \,v€derom het verzoe}i aan onze leden zich v.roral via het

- .af Jó '- ldter 'n',Js r i o-s-r schrljven, alsmede bij individuefe inschrijvingen steeds de cf!Ènaa.n

Hier.La werden enige clubleden dcor ndddel van een goede fles wijn in het zoll,letje gezet voor hun geleverde prestaties gedurerde de afgelopen pericde.

Het door

alfe

aar)],ezige le.1en ontr,/angen financleel PÀnL nqmeesLer, werd p,unr r oor pu', nagelraàn. Waa-r dit nadere uitleg behoefde, v/erd dit .lcor de PerxtrEmeester toegelicht. Hierna volgde applaus uit de zaaf voor het vele en goede werk geleverd d.rrr Íluub Neelis.

o erzi-hl va onze


-27 -

De Kascontrole{cftfuissie verleerde aan de pemingmeester

décE&tlËïe-ËscÈëIEn gecontroleerd en in oràe te hebiren. De ccll[rlissie ccÍIl)liineilteerde hqn

bevonden

voor her vele ,vel,k daE 'luLrb hèeft verzet.

De Wedscri-d-ccÍnn ssie bracht verslag uir via A_tbert VeJbu1 , Deze zefte uiteen weLke tàa_k de CcÍ.Idssie ultvoert en gaf een opscmdng van de leden dle hun beste krachten in de Coru[issie inzetten, Ook qaf hij inzicht in de taakverdeling van de tíedstrijd-comrlssie.

Hierna \rolgde een dar $/oord aan deze medeÍ.7e[.kers. ook de hulp van ardere teden \,Jerd niet vergeten. Noqnaals trerd voor de nieuwe pericde hulp en ordersteu[ing ge\,'raagd. À1s slot eindigde Àlbert zijn verslag tnet een toepèsselijke, in de vereniging vaak ge\Traagale, spreuk: "l^laarom doen ze niet dit?". "i,iaardn doen ze niet dal?", "Doe

zelf

eens wàt"

-

Wegens afvTezigheid van Cor Robeerts nam HaIs yrÍra

het verslag van de Jeugalsport-cc8Írlissie voor zijn rekenirg. Afvorens het verslag voor te lezen, sprak Hans op zijn elgen hr-r,.ncristische wi j ze zijn dank uit voor hetgeen het Bestuur gepresteerd had. Vervolgens 1as llij het verslag va]] Cor voor, waarin Cor laat i,reten

bij

dat het ultstekerd draait

de jeugd. Eeraler zag hel rriet zo rooskleurig uit. Boosdoener

!./as een tekort aan tralnèrs en boosdoene.r rpg een tel<ort aan

begeleiders

.

Via t-rainer Jan van Uden kregen we versterking van 2 Cios-stagiares

alie de tnainingen voor de jeugd gingen veizorgen en de jeugd tevens de techrdsche rÀmers bi jschaafde,


eerste suksesjes b€ginnen zich al af te tel<enen. De leugd is dolenthousiast. Er zijn in totaal ca. 45 jeugdlelen, waarvan er qefiriddeld 25 de trai[inqen trorw bezoeken- Ook de beqeleiders lrerden rliet vergeten en in het zo.netje gezet. Ondari-,s alte problsnen is het steeds gelukt de kinderen op te varqen. Ver-volgens brerqt He.k Thijssen verslag uit van de De

vele

erkzaamhden afsnede van de besprekingen inzake de verfegging van de Cooperbaan nEt aansluitend het financié1e pfaatje. Om water en verlichting aan te leggen, mcet eeÍst de baan klaar zijn. Dit hangt saien met de afgifte van ve-rqunningen. Ook op de vele Lragen uit de zaal, die hierna volgden, nerd weer nadere uitleg geqeven door zcn ef Henj< als de voorzitter. C\ck in de toekqnstlge kleed-accqrcdalie-problelatiek is een voorlopige oplossing in zicht, Met lCN is overeenstelrF ning bereikt inzake het gebr-uil< van de kleedaccmtodatie gedurende de \"/interinaarden. E:r zaf gezorgd &orden voor een aparl,e sleulel voor de S1ts-ers - De palkeerproblanatiek ter plaatse, nDet rDg nader door beide verenigingen en de Ga'leente onder de loep gencmert lrorden.

Hierna last de Vcorzitter een pauze in van 15 minuten.

De

Tl

is het

voor het

raiewne

vèrenigi

volgende onderv/erp. De inkclnsten bij deelnane aan eigen leedstrijalen, zu11en - na goedkeuring middels hardopsteking uit de zaal weer als vanouds in reketairg \dorden gebràcht. Na de volgerde periode zaf dan eventueel bel<eken vicrden of de contrilmtíe voor volgerde jaren ndsschien iets verhoogd Een vraagteken was er bij de post irweste.rirEr Cooperbaan Niet duidefijk \ras of dit nu in één jaar ÍDest worden afqeschreven, of oveÍ [eerdere jaren. Dan

volgt het JaarprograÍma voor

1991,


LJtiliteitsbouw Verbouwingen Renovatie PÍojectontwikkeling Bedrijfsruimte

RII(SEN

Aannemersbedriif RIKSEN b.u Edisonstíaat

I,

Postbus 31O85, tel. 045-316222 6372 AK Landgraaf

AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF

H. de Haan b.v. Koelmoer 43. 6372 MG L.ndgraaÍ Telèíoon 045-31aa49 Werkplaats: Stenenbrug 27


N

AUT,V,NKEN ffi-

a verkoop

nieu\\ a sclcalievc occasions r leas ing o financiering

@,{§qtr ÍÍtJit-xn0saÍEm,

a reparalres a onderhoud a schadereparaties a APK keuÍingen

WIJNGAARDSWEG 8 HEERLEN-HOENSBROEK 'Í'F.L.: 045-212459


De cpening van de Cooperbaan zal in het voorjaar pfaatsvirden. Cbk is in het voorjaar een c1lÈreis geplard met deelname aan een marathon. De defirdtieve dahÍns van buitenlanlse marathons v/aren nog niel a1lgraal voorhanden. Hier.van za1 zo sfdig moqeliik meldinq gefaan r^rcrden vla het clÈboekje waarna er nog een narathon-vergaderirq zaf plaatsvinden. Verdere evenerenten zijn: uurloop, familiedag te Hasselt, berg]crjp, koppelloop (or-)der voorbehoud) en de kapefferboslcop. \,ennoedelajk za\ er 1n het najaar een recreatiefoop pfaatsvirden met rvar-lde1en, lopen

volgt de Bestuursverkiezing. Mtredenl zÍin: rrci kers, voor?r rer- èi-fu t\e-lis, penni;s'.el Beiden zlin riet herkiesbaar:. Àangezlen er geen kardidaten zijn, zullen beiden nog Hierna

even lnaarnenen.

A]bert Verbunt heeft zich beschikbaar gesteld voor een Bestuursfu.ktie. Hlj gaat de wedstrijd-cle behartlgen envstegremroordigen in het Bestuur -


Sèmenstef

ling

Comlissies

:

tri id-ccnn .Lis sie : Jan llarders / Jan van Viet, Ton Sta.rmans, Ger Rnauf, Relrder Reusink en Albent Verbutt. I,Ieds

Redaktie- ccrl{Iliss ie : Ed=ahikt Cor Robeerts, Ttleo Sclnneits en AnrLelies van Vlcdrop.

fds.or ' rof eccÍlTtu ss ie: Hans

YtÍÈ,

Wjln Bërendsen, Reserve: T'l:leo Schmeits.

Recrealie-conÍnissie ,Sle_i van

:

CnenJ,tie-l

JeugdsDor.t-corÍniss ie Han-s

Vonken en Ton stènrràns.

:

Ypnr, Jos Rijken, Jolm Hendrix, Cor Robeerts.

Rordl'].aag: Gel'raagd !,,ordt cÍn toch voonaf zoveel mogeliik samen van één punt bil elkaar te ksnen en te vertrekken met de trai[ingen. No.d].reet kcÍlt niet voor het eerst. Vc'oraf cp zondagrcrgen zijn er verschilferde gnoepen net verschiflende stérttijden aan het lopen. C,een goede zaak. De vergadering gaat unarrisn akkoor.d dat, als str.aks de Cooper:baan !.€er klaar is, er ook maar één treflxlnt is, n.1. de Cooperbaan. Ver.der wordt get'raagd of het Bestuur op de hoogte is via krantrneldingen van plannen vcor een slrrtacccme datie in Strijthagen, De vcorzitter maakt duidelijk dat door het Bestuur aan de gsreente is kenbaa-r geraal<t dat STts nu een Cooperbaan heeft en [iet geïnteresseerd is in een atletie]öaan- }lcgelijk bestaat in de toel<omst \re1 de \,,,ens cn enkele rJren in te huren, Ínaar STB Henst [iet voor de e]<pfoitatie lasLen op te kqnen.

ook

kcÍt de r/'raag naar voren of v/ij ger'eentelijke


- t)-

subsidie ontvangen vcor de jeugdleden. De secretaris antr{oordde dàt per I janua-ri 1990 alle jeugdleden zijn aangdreld bii de sportbord dè IÖ{AU. Dit ook cÍn voor subsidie in aan'nerking te kunnen kcrnen. De gsreente eist bij aanvraàg een door de desbetrefferde sportbord gevèrifieerde en voor akkooral getekerde ledenlijst van a1le aangefielde jeugdfeden. De laatste vraag gaat over de Àbrahànrtraditie bij de SIB. Bij de een l"ordt lrel een llbra}ÉÍn geplaatst en bij de arxler niet, of is dit lrnniddels afgeschaft?

volgt er een druk orderling overleg over de problenatiek vèn o.b. bijhóuden- De een !ri] !re1 een Àbraham, de ardeJ weer niet, etc. Maa, vooral rJie rÍpet dit doen en za1 dit in de toekcnrst gaan doen. Hj.e-rna

Uit de vergadering hoorden we tenslotte de l'raag of we er zijn or atletiek te bedrijven of qn cadeautjes uit te deIen. Er was dus duidelijk verschil van meninqÀlsnog za1 een oproep gedaan worden via het clubboekje of iqlÈrd zich wil aarÍrElden en inzetteD voor speciale

altiviteiten,

zoats. geboorte, ziekenbezod<, Àbraham, e.d.

Voorzitter vcor de getoorde belarlgstelling en het ordelijk verloop van de vergaderring en de iverÉ dat als de Cooperbaan kIaèr is we weer gezelliq bij eLkaar l<lnnen kcrnen op één trefpunt, Na danl<zegginq van de

sluit

deze de vergadèrir'g cm 23.00 uur.


-14 -

ilr

EO

I

Ér

É

É


BELANGRÍ

JK****BELANGEIJK**"*BELANGBIJK****

Het Nederlands KaÍnpioenschap llarathon wordt rn 1991 gehouden tildens de Internationale I'4arathon Botteldam, op Zondag 21 aprrl. De absolute sluitlnqsdaium voor de inschrlJVing is 15 Ínaart 1991 of eerder wanneer de 10.000 deelnemers ziSn bèièiktJnschrljfgeld: vóör 1 ianuari 1991 FI 37,50. Në 1 januari 1991 Fl 60,00. Het is dus belangrijk reeds nu n,eJ L ddnooc L oo- Le \.1-e.ler,--. 0p Donderdag 20 December 1990 houdt de Sportvereniging van de Gerneente Politie Landgraaf \neer haar lnmiddels 6e Kerstcross in het fraaie natuurgebied Strijthagen. Start 13-00!. 5 km één ronde en 10 kÍn twee ronden. Aanvuffende informatie via ons clublid Jan van Vliet. LeLnr: 324877.

!lutaties, ,.r. o. afvoeringen , licentlewii zigingen voor 1991 e.d. kunnen u1terl1lk nog verwerkt worden tot en met de pos- \da : 5 DFc.-bPr .1990. Als nie!!.,,e vereniging in het Distiikt Zuid van de

wij

K.N.A.U

begroeten, de Sport en Trimclub de Posthoorn te Heerlen. Hun correspondentieadres: postbus 99100 te Hrl mogen

Begelrnatlg vJordt, door het secretariaat post, brieven etc. ontvangen die onvoldoende gefrankeerd is . Verzocht r./ordt, de Le \prze.loec posL op oe jJisEe I1rJ/e te frankeren. l----

Het gaat goed met ons clubblad en het aantaf advertenties op een redelijk peil- Dat betekent echter niet, dat v.re nu op onze fauvJeren mogen gaan rusten. líant het kan a] lenraal nog veef beterl Hulp in de vorm van advertenties blijft nodi9. Praat er bijvootbeeld eens over Ínet Íefirand die volqens U een biidrage zoLJ kunnen leveren.

blijft

** * *BELANGRIJK* ***BELANGB]JK* ** *BELANGBIJK* ***BELANGRIJK* ** *


-a6S1ts

_

JEUGDBIJLIfT]N

-

T,. '.r .-rdtbLtier in \in.ten rullrn eén ui tgebreid wodst.i jdverslag van de Herfstloop,die door Achilles-Top te íerl ra.le !erd georeaniseerd. . I hébD-/c iFLBd u eÉn "echte" ziekenboeg ll, L d,l ptnrFt n et /o p,àdp, raot zo meteen méér. l'lauricio Hendrix trok de srouLe schoenen aan en schreef F_', \r L re o\Fr dp rrDrningpn v"n rlo.ld èn !,p)d.. lprd,, "r,r.- "F Lcer nFldinB v"".||ertci gctrFLrrÈn.s.en L 1l deÍrs de rrarninqen. op -.rrerdag I november J.t. vond de Herfstloop plaars. Mr dJels eèn sren.itrle hadden,e onze jeugd opBeroepen om hieraan deel re nenen.

verbluffend. Zeker derrien arterèn verschÈner op die koude zarerdagmiddag bij kasteel Ehrenstein. Zelfs eèn "kreupele', Rose; aannezip. / )'ev. oroeí jF lvàu,. io nddkr- h:er"a;mrrcen riÀor rt, van. Meneer wilde mer rÍij een weddenschap afsluiren. Hrj zou vandaag zijn broer Roger verslaan. Hij vroeg mij brulaalwe8 war er te verdienen was. Gemeen hè? ka1 /-ells j" Rog.r rcr"taan, nàar dc Lrdd. r è1 zoet zi ir v ri pnd De opkomst was

De 1,arming,up werd door Ilona verzo.gd, die zelf ook i nseschreven had voor deze

U. meesL gemotiveerde was plsroten Paul r-je. Hij keek eens om zich heen en zag hoè de concurrenti e Sekl eed girg. Dir varieerds van aerodynamis.he broekjes tot kompleEe clounpakjes. Zelfs de zonnebrillen ontbraken niet.

alleet


-51 Iian paraplu

las echter beter

op

ziin plaats

geweest.

Na het vallen van h.t starLschot, h'aarblj Anneniek weer bijna omviel van de schrik, ging onze krachtpatser er !oI tegenaan. Paul gooide zijn verstand op Nul komma NUI en zerLe zljn blik op oneindig.

te hebben afgozien kwam hij a1s eerste over dc fi.ish in een prachtiSe tijd van 6.38 min. Hi .i l iep de concurrent i e op bljna tien seconden r Na 185(l rcter

Rob Mei ier maakie het ook bont en eindi8de op een voor hent sc hi tt erendë vijlde plaats. Hi.j versloeg zclfs Bas Rijken. IIet verschil tussen die tree bedroeg prec i es 10 seconden. f'rima rcrk vàn Rób.

a

!t{

Z,a1 gewoonl i jk was Laura ongenaakbaa. en werd derde dame net een tijd van 7.24 nin.L In het al gemeen klassenenl eindigde Laura zelfs op een t iende plaacs, waarbiJ de nodi8e aLleten van het sterke geslacht weer eens in hun hernd werden 8ezet. Een prestatie , die beslist niet onvermeld nag blijven, ,erd geleverd door Jeroen van lriesel. Hij liep een Sroot gedeelte van de STB-jeugd naar huis en eindigde op een zesliende stek met een tijd van 7.39 nin. Prima gepresteerd

Er uerden ook afspraakjes gernaakt bij de atleten. Zo hadden Linda Welting en dochterlje Maisie het op een akkoord.je gegooid. Zij liepen al keuvelend rondon heE meertje van de Groene Long. Àls ik dat vantevoren had geweten, had ik hun de hond meege8even. Dan vas die tenminste ook aan zijo trekken gekomen. Maisie beginÈ sreeds neer op haar moeder re liiken.


-49 een weddenschap bepalen.

afsluilen líauricio.

De

inzet

ma8

jij

In

de zaal hebben ue weer lwee nieu$elÍngen nogen begroele Deborah Hof en haar vriendjn.etje Patricia konen onze

gelederen versterken.

zin zult

hebben. Deze lwee hehben

We

hopen, dat

jullie het naar je

er in leder geva.I veel plezier in

dat is nog steeds het

en

voornaamste.

Overigens heefr elke ieugdige alleet het blj ons naar zijn zin. Dat kan nlet biJ elke vereniging geze8d worden. Zo \,'as een veel gehoorde klacht, dat er bij de Herfstcross in (erkrade geen huldigin8 voor de jeugdlge winnaars werd gehouden. Ik mag het misschj.en we1 niet ze88en, naar ik vind deze klacht volkonen Begrond. Dat za1 bij onze vereniging beslist niet voorkonen. Bij ons krijB nog waa. aangeboden voor het inschriifgeld -ón wo.dt ie als winnaar nlet afgescheept rneL ëen medaille en een schouderklopje. Zo; dat zíjn we \reer kvijl. Voordat ve overgaan naar de "Brief van de keek" kan ik ju11ie ook nog vertellen, dat we inmiddels zijn beSonnen mel de aanschaf van allerlei atributen om zo Eoed mogelijk te kunnen trainen.Ik kreeg zelf- van SEefan oP mijn donder, dat het al1emaal te lang duurde, naar vees gerust. Het komt er al1emaa1 aan Slefan. En nu mag Maurice Hendrix aan het woord. Ga

rusl De

i8 voor zitten.

er

maar eens

zaterdagtraining door Ilooa Xessels.

'rl{e zljn nu toch aiweer een aantal weken bezig met de zaterdagtraining in de Brunssurunerheide, Segeven door Ilona l(essels. Wat doen we op zotn zaLerdagLrainins? Luieren? Nee hoor. Na afloop is iedereen moe, zelfs Ilona!l

starEen vanaf de grote parkeerplaa:s en lopen meestal 10 à 15 minuten in.

We


hroBspringen enz. gaan er hard tegenaan. 0p het laatste krijgen we altijd nog een spel. lre krÍjgen dan de komplimenren van SÈefan en kunnen we naar huis. We

Iie vinden zoiíe1 de zaÈerdag als de woensdagtrainingen harisrikke I erk Dus

llona en Steldn,

HOUDEI ZO'l

jongelui; Dit

was dan hetgeen Mauricio op zijn lever had. Reakties op deze brlef kun -je bij mij inleveren. Ik za1 dan ervoor zorgenr dal ju]11e reaklies in ons c tubblad vermeld rorden -

Zo

Ik zal zelf

ook nog even afrÀ'achren net een reaktie zodat iedereen de gelegenheid heeft gehad. Jullie begrijpen echler wel, dat hetgeen hij over mij schri-jfl, om een reaktie vraagi.llij kont er nog we1 achter

ding moet nij echrer nog van het hart. Mauricio heef! een prachtig handschrift. Dat doe ik hem echt niet na, Één

of heeft zljn

moeder nisschien

die brief

rt /tè lér nJ ruur d. es in srddr.

IYAX tu,(

ln):

t

írà'È,

geschreven


-42' de t'loppeÍrhoe* honr.

in het donkcr: lk zie qeen ílikker.

staat een teniJe kurl Je poepen voor een nir:t beiaalt riror.lt Cor J keer door de poep

leqt de ene Jonlen leqen de aÍrdet, llndët ik burkp ijn heb.

Mraarom

eel .ie plelsters

ll-.l rs q-.et err vlieqt door de lucht: ten sprlriLJe

\,an l4

a5 cen Belg, een Dultser err een Nderlandcr. le gaan raar een hotcl. Koml d{] tselq "heeft Ll een plaats voo. miJ". ilké, maar daar spookt het" zeql de hëard. l'laakt niks urt. De tsL'lq qaat 's avonds ltggeÍr, opccns hLrort hiJ "nu heb jk Je, 'ru schll ik Je, nu eet ik Je'r. Toen sprong de Belg van anqÍrt urL heL raam. Ioeír qiiq de Duitser "heeit U een Irlaats voor rnr.lr'.0ké, maar daar spookt het! zegl de uraard l'larL<t nrks uit. De Duitser gaat 's avonds liqgen en opeens hr,.rt hi.l " nu heb ik Je, nu schil rk Je, íru eet ik Je. lL]'rrr sfirLrrq de Drrrtser van angsl uil het raam. Toen qinq de Ncderlander. 'Heeít U pLaals voor rniJ". "Oke maar dear sÍr(rokt heLi' zeqt de waard. I"laakt nrks uil: De Neder.Lander rl:at 's avonds lrggen, opeens hoorl hij "nu heb 1k Je, n! s.hi1 ik Je, nLr eet ik je". De Nederlander deed de zaklr,ip aan, zaq een aap rÍel een banaan; Nu heb lk ie, nu .i.hil rk Je, nu eet jk je.

Ir

\r.rr Barl 5rr:írlÍr, Jeroen elj Hob lleyer


I

nqezor)den doo. twee Jeuc,dleden;

liljJ \,rnden h-"t leuk dal ure erndelijk van echte lrainers atletrek kIr.iqen. Ilona cn SteĂ­an zrJn erq Ieuk. Vooral de lessr:rr ven een trainster !inden wrJ meisJes best '1Jr Up zaLe.d:q 27 oktober zi.jn ure met Ilona naar de Cooper l)aan goqaa,r. De !ursprrngbak is bilna klaar en de koqelsLoothaan rs rxrk trl.jna kIaar. llopenlrJk is de cooperbean brnnenkorl helenraol klaar. 0p woensda.l virrden $,i,j het ook r Pl ,, Jk r , toFns oe rn5 ,ao 5lFĂ?ar. I

inda l,Jelting

Annemiek l'leyer


-44I

RAIN INGSOPBT]IJhI

I

i\r

t

lD1NL

lfrrr,fl open zon(ler r:cn r.rqclrnèL iqe en door.la.hie trarnlngsírpbouur is vragen Dm bl-.ssures . Hel 1s moerli.jk oíL hel qeduld op te brcnqen om vra een geleide liJk wcrl Je konditle .p t-è lrouwen. Io.lr is diL de eniqÍ-- manier om bless!res i-. \ .r)rkr)ne. en Lrlt eindellJk hel lre.tÈ resul I aat Le bere ik.n LiJAHillNU

Lll LN C0ULlNG

DoWN

l*t Éiii-. van ie{leie tJëinrÍrLl l,oor .je een qoede urarrnLn! up uit te v{:r{,rr.r !ar l!-2tl rnrnutLrn. DcTe bestasi L,it ,-lll nin!lcr warflrlopen, rekoelenrngeÍr en enige aktit-,.,e A.",

,)eleÍrrnqen, qL,\rotgd door \rersnellinqsloop.jos. Dp dezelldc

!r.rrrrr hDor Je aaír lr.:t cifde van de llaininq een qoÍrd-' r'o.linLl doMrr ulL Le !oeren. toop hlerblj zo'n 5 rninuten Lrrl -.f \ro{rr daarna rekoefenrnqL:Ír Lrri. tLt) l LLt I TtJN l tGt\ GRt \5 (erqen) srers r,eett tL..,ÍdaL ieclerè- ha.ri,ip-Ji ^.j",'t ",. \.r hel :.rLal trajÍriÍrrjskrlorn-.ters dal pe. Mreek 5íq{:LE.ld Ír!r(li. Daarboren treden dan !aali ovcrbelaslinqsblessLrres r)p. \:ak uro1.rlL jn dr:lrrÍrir.htlnq bel:er te gaan presteren 'LC.r kilomeLers qedr.ard". t'ozen, Írpieren L-n !eurrrchterl !arir,tír / iL'tr slocÍrLs zccr q':Lerdelijk aan. lrorderr d-'ze o !L.r'b.'1ast, met an'lere woorder], Ir'ed-.n cr blcsstrres opr &r z:,1 (ljt vaak dL,.odcn zljn dal dc prestatie IreL qe hrald ur.irdt. tjriJp dus nrct t.i h.roq 1n .je preslali.rs die .i{r !.i Jc/elí \iorwacht. Het rs nieL !oor iedcreen i0eg itele(td ori upret.lrekordhouLlel te ziJn. l'laar ervan drDmen rs

qM !ll!-\!1|l-!l:! rrlteÍrsiteil

ll !!I44! -41!!l

on orn!anq !an de trErninq op elkaar lllqr-.sLcna zul1.n rnoeten zi.inl \/oor iederc hardloper ai zoÍr(ie.lrJk kan de rírt.nsrlerL !an de bclaslinq 6anqegerren NLrr.leír lr cIr loopsrelheid il] km/uur of 1n de LiJd dre no(lrq r5 ofi een bepaalde aÍsland aí le leqqen. ook kan de iftrÍrsllelt beparld !vÍrrden aEÍr de hanrl van de hariireqLreni Ll] fl adeflrtrallÍrg. 0c maxI rale bereikbErc hartír'equenlie aarLt Íret .le leefl iJd. Dal trelekent dat oDk dl'- hartfreqtr-'nrrr r'iirirror) de LIainrÍrrr lanq volqehoLrd-'n kan lirorden met de

U.sL'l dat


-45 -

Geevers Auto Cqrosserie.delen: origineef imitotie en ovezet

tld ldai.ssprogomtu mYd vsda imirorc oidlrd€le. mÍ gcÀo.nde Duh..n tuoBe

h. G..!tE

t

Aulo Cd,orseic-Íl€len

l4dop d rcmeirn.s doi

P€ug.ol. Iolbor. Cir,oèn

H.r l.én.s5ros,omílo

edl

.

sc(dnplcleed d@ ciioreu,m, v@ru'rei ei Wo,ny ov.zerplooi,e'L

lóm

vónood , (o oÍsÉ. ,i] dehn ioo óoel.lord. BMw lll Md(€des, Audi, lw, Po6óe,

vetoigingsondeidehn Heraooroh o,oineh

.n. olsmed. v@ JoDone

u r

€i XeNUlr

VETDHOVEN 0í90-72r25

+.)..

NUTH ROÍTERDAT§4 010.r58583

or0

.' /

$t9m

VIANEN

0yn-lut1

GI: CARROSSERIE.DELEN

ANMTRPEN @

ltstw


-46-

UCI( TJW

JNIi JKEN t TCKEIll I'] VOENENOAAL

varkcnbu,§eÍr€1r "ÀASÍNICHÍ aeme e,weq 90 rur 0i5 75r700 rer0!3-62rsr5

sr[ÀRD

(arde.kèrkéqca 96 BeígeMe§

59

rer 077 33433

';1=s

all-fggt

sport-shoes


-47 leefLrJd .laa1t. Dc hartfrequentie kun Je leLlen door .le hand lrnks Írp de l)orst te lLrggen en dan qeduren.l0 secon den het :ant.r1 slaqe| te telten. Ats Je dit aantal Ínet 6 \1.:rncnrqvuldiLlt lreb Je d{j hartstag per mrnuut. A1s.jc de rrrtenÍ Loit van Je traininil afmeet aan de adem_ lralrnllslrequenijp, geldL dat Je log net meL.je Iraininr]Ír . pr è .. ,è. . j -t /a ap/ptt q. \ioordal .le de intenÍrrteiL !an Je trainin.t opvoert, z;t ie

- .' , I ..' ' - ,.t.

otr\ran.l I

doo. d-.roLn.rg

lr.,,erqroten. LersL dus lanqer qaan trainenl

,1

,

NAI\ IItt]LLI.']AI]C LN CI\iARIEEFI]

lc'r kccr per r.Jeek is hot absoluL(] mrnimum. Met I tot 4 kccr pr.-r week 2tl l0 minuLen hardlopen klrn.je een qoede . ..1 | I.oo,,è d. i on r" .5q ri .r. o op bLess(rres laaq door d. rnqebouMrde rLrstdaqen. "r Zorq zeker | d .t.

-

.,,óFr-o

t-.

.:g.

".r qcrari.crde tréirlrnq r4,ordt bedoeld dëL.ie een zli,are irainlrq noei I.rten !olqen door -.eír tichte herstettrainLnrl. He-.1 belanqri.Jk is ook dat er trJdens de traininq voldoende rust rnqeb.ruwd $rordL. Alleten moeten zich re;liseren dat het on.iuist js om attr.ld tot het uiterste te een

uri

11en gaan

I

IRAIN N1E I 1F \/FI aulaGl naal re ti.haam, als dat r. kennen oeerr .lat her q '. D' ..,1 rp.. -l :"1 Flo o oi-rpr / ltt 'E tekenen wa:r op qereaqeerd moel $rorclen, b.v. mel een dag rust oí een exlra heÍsleltrarning. 0oti de zqn. herstetbeL,orderende maatregelen, zoals sauna, warme baden, mas-

saqe, e.d. ziJn voor de intensieve trainende hardtoper geen overbodige luxe. Rust en hersleL zlJn imÍners essenLiële onderdelen van hel lrainingsptogranrna. Als je een serieuze loper bent, onlkom je er niel aan om een trai nrnqsdaqboek bij le houden, waardoor je een beler inzrcht kriJqt in de voor jou persoonlijk goede traininqsvormen. Jedere trainrnq dient indÍvrdueel te worden algeslemd. -hA

\ \u0t

D00c

v I lt \

Na een (koorlsende moet

en inruirnen

)

om de

r00Rts

\Dt /lt . ït 0

BLt 55.R.

ziekte of b.lessure zal je veel trJd tra inrngsachlersLat 1n

te

halen,


lo z.rl er b.v. na ee| koortsende ziekte van lweE weken, /,pker uier rJfrken voor urtgetrokken moeten worden om weer i){) het ou.le niveau terlrg te komeo. Als je probeert orn de trarningsactrterstand snet in le halen, heb .le een qrote -p .- .. ^s n. ,i wF-r /.-t tF durdp. \roor alle d!jdelrJkherd, ook een verkoudheid ot een qriepJír rijn r-pdeneÍr om een tralning tijdetrjk te o|derbreken L,n 'u1L te rreken". Llrteindelr.jk )evert dal atleell maar Jo ull D

Lr 5.u\D ,lrt tD \A\ t( tRAt\ P -l \u, -lq Ba,p-óe- rdt hèa lraar trJdiq wat voor niveEru Je will bererken en hoeveel .jc daarvoor l^,ilt lrainen. Las qeen extra trainingen in, zonder dat Je trétnel er van af lileet. Geef het o;k aëÍr Je trarner door 6[s het "niet tekker oaat,,. Een trsiner kan '' 'o cnreouro qp.p,. . /,1 rèqF,, ' d'i.o.r

'è 'LL

I t- ra9-' " u-l ,,.,, nn-tp' st-t -n. l(orlom, een goeLic trainlnqsopbouuJ door de jaren heen is eerl "mLrst".nn zo qoed rnoqeti.jk te presteren en niet (onr{rdiq) qeblesseerd te raken. Een attetlektralner kaÍr ie da.r rbr.l heiÍren. o-o-o-o

Lr


-49 NE TFA ININ

G

EN B I J S,

T

Daar in het atgelopen jaar nog 6,1 uat nieu*e leden bij de STts zijn gekomen volAt hier een vat uitg€breider overzicht van de trainingen binnen de STB. Vooi diegene die van plan zijn het konend jaar aan het "grote verk'r te begiinen, dus een narathon vi1len lopen, kunnen ervan overtuied zijn dat als zlJ deze trainln8en re8elnatig volgen de marathon goed kunnen uitlopen.

lit utteraard op ieder ziin eigen niveau, hier vordt ook bij de trainingen rekening mee gehouden. líe beginren net de

f!!\!§,

hier is

een

rustige duulloop gepland van ongeveer een urrl tot 1 uur 15 mln. I'íet het ingaan vaÍl het nieuwe jaàr gaan rre met 2 g?oepen lopen. Groep A die een tenpo l/en 12,5 tot 11 km pex uur 1oopt, en g?oep B die een rustlger tempo asrhoudt. )eze training begint oo 1a.JO u\rf bij de I'LECO'i. Als onze Cooperbaa-n klaer iE (mèt verlichting) Btarten Alln training€n bij de Coop€r:baan! ! D. !]§§!49 is gereserveerd voor het tealpor.rerk. Deze treining ziet als vol8t uit, na ongeveer éen kvartie! inlopeD volgt de teÍpo-traininS. Deze trainlng variee?t elke rleek que lengte en sne]heid' bv. de ene week hebben we 4 - 6 - B - 10 m1n teDpoloop en de andere veek bv. 2 na.a.l 12)5 Ein tenpo. Ie,ereen kan op zijn ei8en nlvea! deze teDpots meelolen


een bepa-a]d tenpo af€ielolen is keer t de eerste om en op die nanier rordt de ]a-atste loper \reer opgepikt.

lls

lodopnc" irtrrnen op dinsdag groep À en B saren tÍainen. iaa.na vordt er veei ongeveer 15 min, uitgelopen en na ruiln -èen uur trainen is nen weer teru8. iieze t.ainins beaint è[l 19.CC blJ de "LECo" iD ilO:]À"SDi-G 1s er voor Íedereen de centiale training o[1 1À.Í-;;-Ei j de lraf- en Renlraan. Deze bestaat uj.t een duurloop van 1 uur en 15 min. 1p tl0N)EItDAG vordt er bij Unitas in Sittard een Ènelheids-

traininÉ1p de kunststofbaz-n

Sehouden

o.1.v'

onze

trainer

ireze training zit als volgt in mekaar' om 19.m uu-r begin_ nen we m-ot ongeveer'15 min. inlopenr daarna rek- en strek oefeningen onder deskundige leidi!8r daarna begint de

.iaelrI ijke trainlne. Je kunt keus naken uit , 8:roepen' A'B'

groep C, Dit afhankelijk van het tempo dat je vilt of kunt lopen, het is \re] verstandi€i dit eerst net Jan te over-

of

l eEgen. In deze

training zit

evenal.s

in

de

andere trainingen een duldelijke opbour,/ naar een bepaalde vedstrijd (rees: marathon). Het is darl ook van be]ang dat oe deze trainingen regelmaiiÉ; probeext te volgen. ook hier varieert Jan elke veek de training, d.w.z. de ene week hetrrlan ,e!!.'' b.v. 6 x 1OOO n of 2 x 2C0O m. lle ?-]Idere veek het[kortere werk'r b,v. I x ,C0 n of 6 x 20Oo Daarna uitlopen en on on8eveer helf negen is men klear en kan men ga€r douchen. Clp de yRIJnÀG is xeer een rustige duu?loop 8ep1and. teze iraining 1E hetzelfde als op maandag. En dan is er nog de ZoNDAG.om 8.J0 uur stBat er een duurloop op het pro8la-mna ook hier veer 2 Sroepen en Sestert §ordt op de le parkeet?laats van de toerlÉten-Íeg. )la ruirl een uur zijn vij iíeer terug op de parkeerplaats en men kan a1s men vll de training nog uitbouÍen naar een duul van 2 ur.E. ïerder zijn er Dog de zaaltrainingEn o.1.v. Henk Thiis6ent


de j eugdtr-aininaen en on?e dahesgroep o.1.v. Annelies v.iri jk, Voor tijd en plaats van dit gebeuren zie achterin in dit clubblad. il deze traininS€n víorden op8€zet en begBleld door Jan v. Uden, heeft sren yragen kan men Jan altijd bellen. Z-aIs je ziet bestaat er binnen het STB-gebeuren voor iedereen de nogelijkheid oDr goed en doeltreffend etl líat het bela.neriikst€ i" ggj_.&:§f te trainen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

l{iin eerste kènrLi$À}dng

$

o'oo$

IIEI SIB lras een nuzj.kale, st_raffe zaëltrainirqÍ order goede leiding van Henk. lVeI pittiq, naar tevens leuk en gezelIlg. Houden zo:


-44IJKE LANt;E

Gt TAHLL

I \reÍra ls

DI'URLOPEN

vorige Jar.:n olqal]iseren wiJ drt .jr.rr $re€r l-.LaÍrqe duurlopen, nl. i

/ë rrli.jke

l8 r,o!. I99tl

2t

Íle.

-

1994

7 feb. l99l l7 n rL. l99l I

fert rck 9.lU v. r. l'taaLs van vertrek worcli trjdrg bekend qemaakL íl-.lopr:Ír rn 2 groepen; 1J,5 kn/u etl \i0lLtr,ragens,,

leLlpreen

j.jl]

l2,5 kn/u.

aanMrez

iq.

dje gemakkeliJk d1t

Lernpo

{it, rekenen op een grote opkomst. Srrcce!r

kan volqen

is

nel je !erdeÍe lrëinjnq. Jan van Uden.

-o-o-o-o-ooooo

u!elkoÍn


-55 NIEI]IdË

CI IJBl FI]FN

B].J

t]F

STB

harte heten Wil Welkom binnen de Sporten Trimcl!b BrunssumÍnerheide: ERIK KBA[1E8. Ir it 'q /è- oaooo_Le ]do ddr_1e_, r: jdr rq op 23 aprll en is in het bezit van een mooie sportzaak, genaamd; 'iKrarner Sport'i. Belden rronen aan de Hoofdstraat 59 te Van

Schaesberg

-

'..

Verder heten ,./iJ van harte !ÍelkoÍn binnen onze vereniging: FBANS 14EBTENS. Frans is van geboorte Heerlenaar, woont inÍniddels aan de Erkehof nr I te Landgraëf en pleegt zljn verJaardag meestal te vie

rtop4mei De volgende nieuweling die !,/ij van harte welkom mogen heten is: PAUL PBEV00. Paul komt L)it .le stad Ínet de Íneeste "!.Jink"

en woont aan de Ploeghof nr.20, vlakbiJ flats van de Rukker. ook Paul is 1x per jaar larlq en wel op 29 maart.

de

0ok van het vrou!Íelijke geslacht mogen deze keer iemand begroeten en ver welkomen- Haër naam: INE VEBI4EULEN. 0ndanks dat Ine van geboorte uit Heerfen afstam,r heeft ze haar hart verpand aan Landgraaf en !,/el op het Veldje nr. 9. Binnenkort is Ine jarig en hoopt ze haar !e-jèè'odq Le v erer oo 2' Ieoruari.

wij

_


16NIEUb]E CLUBLEI]EN

Dan mogen

wij

BIJ

DE S.T.B

nu van harte begroeten de gezusjes en Jeugd-

leden: IBIS en

NINA VAN VLODBoP. nog !,,onen b1i hun ouders in (bekend STB atletiekpaar) Beide nr.9 1n Landgrèaf. Ze kiJken praklisch vande KoeÍnpel aan

hun slaapkamer zo op Draf- en Fenbaan, Steenberg en autoklno. Nina is at spoedig Jarig nl. op 30 deceÍnbei a s' maar haar zusje Iris zaf nog even moeten wachten tot 20 Fe bruarl van het nieuwe jaar. Nog een jeugdlid Ínogen r,].j begroeten ÍÍaar nu van het manne li.lke geslacht n.I.: EBIK l,rlELÍ1NG. Erik iÀ biJ de STB gekomen oÍ zijn vader Hub en ziln-oudere broer Íim óp ötletiekgebied nog wat voor te doen Allen víonen op één adres en !',,e1 aë. de Quadvlieglaan 28 in Land qraaf. ook Erik ls 1n voor verJaardagen en dan vooral voor zi.ln eigen verj aërdagsdatuÍn n.1. 4 mei Als voorlaEtste in de reeks van nieuv',Ikomers mogen wij be groeten en ook zeer hörtelijk lrelkom heten: THE0 BFUININKS' Íheo woont te Landgraaf, de l4aar 18 en pleegt zijn verjaar dag rneestal te vieren in het zonnige voorjaar' De enige echte en juiste datlrm: 12 nrei. Én de lange rij van nieulre leden wordt deze keer gesloten

af

dooi: J0 Jo is

DE trlIT.

van geboorte Brunssummer maal woont te Heerfen aan d Akerstraat 151. Jo slaat aIle klEssen biJ de SÍB over en i rÍeteen geprornoveerd en bevorderd tot veteraan . Komend jëar delen r.riJ Jo in biJ het gitde van AbrahaÍnmen Ziin rierJ aardagsdatum: 13 maart. Erik - Frans - Paul Íris Nina - Ér1k Íheo en Jo het BestLrLrr van de SÏB èlsmede haar feden lrensen jullíe veel loopp p7r.r -oe oLIne'1 o^7' ve'erlg-ng (JamrÍergenoeg ontvingen wij van bovenstaande nieuwe feden nog geeÀ pasfoto. Hun gezichtscontrole komt rÍísschien nog wel 1n een later stadium) .


HARDLOOPSCHOENFN

INLE I

D

ING

Het rs verlerdellJk om modieuze hardfoopschoenen te kopen. Het belangrl.jkste blijft echter dat je er goed mee kunt hard lopenl Hardlopen Ínoet je alleen doen op schoenen die er ook voor hëidlopen gernaakt zijn. Dit om onnodige bfessures te

bij de schoenenproduktie is het voor de hardloper zelf biJna niet meer uit te zoeken voor hem/haar geschikt is. Het is verstandlg oÍn op een rust1g moment in een sportspeciaalzaak Ínet een deskundige verkoper de tljd te nemen om de juiste keuze te maken. Er zijn een èöntëf zaken tnaar je zelf op kunt letten bij de aanschaf Door de stormachtige ontlrikkelingen

vön de schoenen. ALGEMEEN

: odido§ r.l.:

Allereerst moet de maat van de schoen voor beide voeten goed ziJn. De Ínaataanduiding is niet bepaald de sterkste zijde van de fabrikanten. Er zijn Duitse, Franse en Engelse Ínaten en dit betreft dan affeen nog Ínaar de lengte van de schoen.

f4aten voor de schoenbreedte van de schoen worden zefden of niet gehanteerd. Je rnoet de schoenen passen met de sokken dle je ook tijdens het hardfopen zaf gebruiken. Het is verstandig om de veters eruit te hafen en op de schoe nen rond te wandelen en te dribbelen. Indien de schoen dan van achteren s11pt is hij te groot of bij de hiel te breed. In de lengte Ínoet le in ieder gevaf genoeg ruimte voor de tenen overhouden (ÍÍinstens 4mm ruimte tussen de toppen van de tenen en de schoenrand) . Daarnaast is de hoogte van de hoogte van de hiefkap (contrefort) van belang. A1s deze hiefkap te laag is zal de schoen snel gaan "sfippen". Te hoog is echter ook niet goed, !íant dan heb je een verhoogde kans op achillespees blesures. De naden moeten goed gestikt zijn en er mogen geen harde stikranden op onjuÍste plaatsen zitten. Zo-n stikrand kan bijvoorbeeld grote probfeÍnen (bfaren) opleveren als deze zich bevindt boven de tenen. Verder kun je de schoen tussen beide handen buigei:. Hierbij kun je de buigbaarheid van de

ÀÍi6TIGER


-58zool. beoordelen onder 2/3 van de lengte).

de

baf van de voorvoet, (ongeveer op

PASVOR[1

Bij de aanschaf van sportschoenen speelt de pasvorm een zee belangriJke rol. Een goed gekonstrLreelde schoen die níet past, verliest daardoor een groot deel van zijn goede eigen schappen. Naast de lengte- en breedteÍlaat is ook de leesi van groot belang. Veel fopers lopen plezierig op een ]icht

verhoogde hrel. federe schoen heeft een voetbed. Het kan ziin dat dit niet dé irlsLp is voor 1e voeLe,l. Dp noge. llh"rà bes,ëd- ot. voetbed te verwisselen. Dat kan met een ander voetbed dat fos rn de sportl,/inkef te koop is, het kan ook met een aange meten voetbed. Het is wel zaak om een sportsteunzool alleen te faten aanmeten afs deze ook echt nodig ls. Sportsteunzolen die aangemeten zijn met een goede reden kunnen blessures voorkomen. Afs Je begint met hét draqen van <oorrs-.u-tolp. Lc hFL vers-à10ig deze ^à Fn.e.p rÀ.er weer te laten controleren bij de orthopedisch schoenmaker die ze ëanqeÍneten heeft. hielpolster voetbed

cDndort

birrEnzmf h.[tےEm1

tLsseízml

(contrefort) De hielkap moet de hiel voldoende fixeren en sturen tijdens de lending en afzetfase_ Hierdoor is de hielkap van gróot HIELKAP

belang om overpaonatie te voorkoÍnen. DÈ boven.ë'L van de ntefrap noel va. TachL

l.

toog z_t^, èiders ;s

lespees.

en nLe or.ars op iartLatipTëtertàèl èan de èc^il_

Gleelrolr

taucony


-59 WAAR GAAT DE SCHOEN VOOB GEBBUIKT !'OBDEN?

Het is v6n belang om na te gaan waar je de schoen voor gaat gebruiken. Bij lopen op de weg kun je het beste een schoen met een grote schokabsorbtie en een gering profiel nefien. Bij het lopen op een zachte ondergrond kun je als regel het beste kiezen voor een steviger schoen en een grover en hoger ProfieI. Afleen voor de betere marathonloper ("P8" sneller dan 2 LJUr 40 mlnuten) heeft het voordefen oín een !,/edstrijdschoen te kopen. Deze schoenen

zijn zo llcht

ï:';li'i":"i::[:',:Ë::"'3:"

/^àROOI$ . Bij is

de schokabsorbtie en stevigheid de aanschaf ook Je lichaamsgewicht van befang. Als je zwaalder dan 70-80 kifo bent heb je schoenen nodig met een grote stevigheid en scho absorbtie. AANSCHAF N]FIJt.J OF TWFFI]F PAAR SCHOÉNEN

Je moet met het aanschaffen van nieuw schoeisel niet wachte de buitenzool van de oude schoenen is versfeten. De schokabsorbtle van de tussenzoof is dan namelijk dusdanig afgenomen dat de schoen alleen maar Íneer kans op blessures geeft. Het is verstandig oÍÍ twee paar hardloopschoenen te hebben als je (bÍj n6 ) iedere dag traint. Dat bied je dan tevens volup de gelegenheid om nieulve schoenen gefeidelijk in te lopen. I )1r Trrn -"""1maar enkele rios uit een j .. eqenwoordig zij r er I

tot

pumI

_

""q" i^ ra'l var ! haràloopscnoenen

soorLe^. aangepast aan de individueel verschil fende looptechniek en behoefte van de hërd1oper. Deskundig advies is noodzakelijk. onthoudt dat goede foopschoenen "de basi.s" zijn om veel blessures te voolkomen.

I(ARHU le coq sportif


S.I,B .iANU]\Br

l99l

VFRJAABDAGS KALENDER.

FFBRIIARI 19C1

.

Lll

,le. n St armilns Ll:l l;t renie vEn 0oyen U:l Jsn Kompagne ill Jdn Heltlng

{ll

Ha

r.ie

ll8 Harrre

02 Jeroen Schots 06 Harm l,,]ieldraaljer 07 Frans Peters 0B 10 10 11 12 14 19 19

RaeÍnaekers Pasmans

(18 SJaak Verheyen i

(l Gert l,ljollersheim

l1

S.joerd Ypma 11 Cor Robeerls 12 l.]m t',le 1t i ng 15 lheo Schmetts i:r A I DerL Verbunt 1(i (res Hoven l7 1,1r. É Pagcn 1l .lan Vlnk 19 Rob Kooistra :'.1 Pnula Vonken

20 21 22 23 25 25 26 26 27 28

.':l Jos R1.1ken 1') 0ic1 Robee!st 2tj I inda licltrng

27 André Borrmen :lll /{nnclres van DrJ k :l tl Jeroen I,leycr.

Íro,r vele ,laren

(lczondheid.

in

en

goed!

PRoOSTl | | |

Tiny

Starmans Huub Schmlts Ine Velmeulen

Laura Broeders.

lvrAABr 1991.

BESÍL]UI] EN LEDEN VAN DE SÍB

íensen U een Í1jne dag

Jung Mainzer Karin Broeders l,lark Houbiers Peter Verberk Hub Gerets Fred llessing Esther Verkooyen Joep Verreck Iris van Vlodrop Huub van Gastel Paul Franck Bob nlksen Jön Visseri Pierre lvluyrers

|

01 l,Jiel Vonken 06 Jan vën lJden 07 lÍaarten van l^lesel 15 Loe l,Jalter 18 Jan Plulder 20 Peter Jansen 22 John Hendrrx 23 Paul l1ulder 26 Huub Neells 29 Paul Prevoo 30 Ger l/llolvers 31 John Smeets. 13 Jo de l'JÍt. 22.1;rrr lltxrri.rr


trainer

l0

|Bandag

l8

dlr15&q

I9.00

I 'P Le(o

|

?0.15

corp..

P Lecoco.p.

'tikske

18,30 I

'w

xolonia

JLng

làinzer/Jo v. Vlodrop

snelh.tr. 1! uur (vaartspel/te@)

Theo

Schreitsljo v. \,]odrop

konditietraining

Henk

Iïijssen

uur (za.al)

duurloop

1I uur:

'langzàre'

'snelle' 18.30 I 'kakPrt l9 00 I

l/rijdag

18.l0

zaierdag

I5.00 15.00

z§'.1aq

8,30

'ErzsnUel!!l - W (olonia :

I I

'Lln

itàs

P Leco corp.

'P

toer.1Èg P to€r.,Èg

fur RoiÈerts/tans

groep groep

YpDa

Cer Knauf

jeugdtrainiU

1I uua (zaal donderdag

betrleidèr

duurloop l -1Í uur

I mensdag

/

Stefan NieuÍEnirui s

i

)

jeugdkoEÀissie

qlardng up l{ uur snelheidstr, 1 uua

Cl05 stagiair Jan van ljden

duuiloop 1-1I uur

Jung

jeugdgroep

llona (essels ljeugdkoE,issie Annelies Yàn Dijk

1I

uur

claEsfoep 1I

uur

r

ltinzer/Jo v. Vlodrop

srcIh,training P toer. !Èq

llofstraat

dirurioop l-1I uur daEsgroep I uur

Íheo Scheits Annelies Ían Dijk

Scheesberg (parkeerterrein)

- P Lelo corpi ReetÈg ljbech o/qbrrs ' Unitas I Atletiekbdan Sittard - P to€r.!.eg : 1. Frkeerplaats Iinks (koEnd vanaf LeMgiaaf ) aan de toeristischè lreg (kruising crote llei!èg [et p6rallel!*g e6n BrunsulErÍÈt) _ - Sport:aieÍr I Eikske - SaroleaplÀntsoèn S.haesberg htert - kltiEg

Schóesberg

il.8. AUe b{itentrainingen zuilen in principe, els (verràchtiry eind l99O), vanaf

onze niéLrÈ basn trainingèn bkend lDrden geDa6kt.

de niewè Co{pertaar gereed

stàrten, Dit zal echter ;p

d€

is


>...... Clashandei"

en

Sch ild

e rs

bedrijÍ

pi,f v^n Oornn /

Strepe.plein 1 o, 6371 HZ LzndgraaÍ, tèl. 045-31 1413 en31 3222

Far 045321616

*

*

24

UURSSERVICE

ctÀs IN * CLÀS IN

*

Metselwerken VAH DE KLEUT

LooD I(OPER

KUNSSTOT XOZIJNEI{

Melsel- en steigerwerken voor ruwbouw

BoesbeÍglaan 3 6371 CV Schaosbsrg Tolsíoon 045.311625

STB Clubblad 1990 nr 6