Page 1

l'l'!ïll i::Irirr:.;:]

;i

ilt:rÀ1,ri::i..i;ti:::l I dl lrr+:i i :./;; I1.1-:Ë; -j-ir-)1ritlrl


rr o n, E, (,, rrElc

o É

!,lonkrrrr ÈrÈ'Éd arbör dÉ É rrddE É.íIDÉéé

Er .6

§È1 !<E r,r Àrf ÉEÉtrtÈoiJ xÈt,lblaÈ@

i. o rl, tsrs

è,>

ó<róoo

t,'é ca' àu .a

É

o

E É,

d

F E = h D a 4

ó É6 6!@ ioÈ H o> éÉr. > trz .c.1

I 4 H

-9! .aÉÉ

È

è o

@

4

r.

x=@oEF ÈÉ I

I

(,:EFruÉÈ()

, ÓÀ.4

q'c É 9d,! <)>!z

È (,

Ào EË !4 0 o'í É.'Ë o ! >À

É Aë hu>o!

!E rr.d.-.H

a

? -o

do

ií É ! qo ao É oq 4h E É í:ruv.rrÈlE íJe.o,1 ! o !d u Ào aÉ,lJu<hoa q

É

o é

t t 6Cr!

.Ho @ó

. nPÉ È€ i*!-e,Hr-t 9\99 È h :6>C ox . : E €a(

n.n

r

! ,r É.o! a AX .do È,tl

rl

ÉtÉÉ'L

<e aE

,a

.,eE !

ro .É .È

t n da d.a 6r'e

o o o, É>erh

È

a./ eé


-1-

REDAXT

/lL./t"r./

IEXoli?lI55IE: Ed schiks / Cor Robeerts Iheo schmeits Henk Thiissen Annel ies van Vlodrop

I l! l

Uiterlijke inleverdatum kopij: 1 december a.s, bij Annelies van Vlodrop, (oempel 91, 6172

NG

Landgraaf.

INHOUDSOPGAVE

3

6 9 11 21

2J 24

26 21 28 29 J1

J4 J5

42 45 46 48

0nderflerp:

lnqestuurd door:

Vogeltjesloop I e lemat icaloop Jeugdbul leLin

André en Betsy Theo Schmeits

Nieuwe Cooperbaan ldedstriJdkalender Í{arathons en Superu!edstri.jden É.lvl.S.-loop Halve I4a.athon l4aast richt Z iekenboeg Trimloopboek.ie 199A / 1991 Vàn de besLuurstafel Looptechniek Uitslaqen Heythuizen/l4onschau

Sledsloop l{aastricht llitslaqen Halve l'larathon SÍ8-kledinq Xape I lerbosloop

H'str.

Nieuwe Clubleden

49

5i

test lYitlwinterlauf

55 56

Verjaardagskalender TrainingsscheÍne uinlerseizoen

Condi t i

e

Co! Robeerts Henk Íhrjssen Carla l4eyer Jen van Hees Theo Schrneils Hof Theo Schmeits

Lily

Jan van Hees GieI Kleykers Jan van Hees Theo Schmeits

Cor Robeerts Theo Schmeits Huub Neelis Henk Íhijssen

Jan van Hees Jo van Vlodrop Ed Schiks Jan van Hees Henk Thijssen


-2-

N I

verkoop nieu,,v

a selectievc occasions o leasing

r

AUTOVONKEN @ Mra m

ÀÍ0 s8!IcÍ 64fi,

financicring

a reparatres a onderhoud o schadereparaties a APK keuringen

WIJNGAARDSWEG 8 HEERLEN-HOENSBROEK TEL.: 045-212459


tit,

qg v"sql !,i"cl q"p

De laatste dag van voorbereiding is aangebroken. Door Ton StarÍnans en Jan van llden bën ik uilgenodigd, om de beiden parkoersen nog eens na te rijden, Het parkoers ligt er nog prima biJ, maar een spelbreker kan een regeóbui lilorden. Teqen twee uua urerd 't éan de holizon een beetje grrJs, en ja hoor, twintiq minuten late! viel el de eerste plensbui. lre waren blrJ dat we in de aulo beschermiog hadden tegen de striemende regen. Verdere verkennÍng had op diL moment weinig zin. l^le lreten ons door Ton naar Annelres en Betty brenqen in Amstenrede. l^Je roken het al op afstand- llier werd vlaai gebakken, dus moester er even geproeld worden. Het leek wel oF er vlaaien voor een heel weeshuis klaar stonden. ook de noodrantsoenen gingen in het verleden steeds op. Na lanq prelen, Ínochten we toch een slukJe proberen. Het sÍneakte

verrukkeliJk. l\a de stortbui van die zaterdaqmiddag, besloot Ton, om voor de zekerheid hel perkoers om zes uu!'s morqens nog eens na Le Iopen. Jawel hoor één modderballet, zodat op 't laatste Ínornent elles nog even moest worden omgegooid. llierdoor klopten de kilometers niet helemaalJ maar rnet deze goede alLernatieve route kon ieder dik tevreden zijn. "l'{opperaars" zijn er toch attijd. Dat hoort bij de loop-

sport.....

NadaL zondagmorgen de broodjes en de vlaeien wa.en gearrive-ord, liJerden ook de eerste gasten verwelkomd. Het was voor mij een qeweldige ervaring, om alle oude bekenden weer eens teruq te zien. Een beetje nerveus sprak ik mijn openingswoord, Ciel nam hiern6 het woord qelukkiq over. Na een kopje koffie voelde iedereen zich happy en konden $,e vertrekken. Dit gebeurde in drie groepen. Jos te! Haà.

zoelde mel de scooLer van peloton naar pefDlon om PlarieIrene het beeldve.slaq te kunnen laten vastlegqen, want dat nas't geheim. Ik kreeg van de hele dag die prachtige vi

deo-

fi

Irn aangeboden.

hleer terLrg

in 'l

in de "Lucas", kon iedeaeen, die

zwembad nemen,

w.i.lde een duÍk wat de spieren uleer lekker ontspanden.


0nderlussen had iedereen al snel de vlaai ontdekL en onder het genol van koffie en pils, kwamen de oude verhalen làngzaaÍn 1os.

Dat pas

dil naar ieders zin was, bleek wel uit het feit, dat om vijf uur, soÍnmiqen zelfs om negen uur, de ureg naar

huls mel moeitekonden teruq vinden.

Hrerbrj tllil ik nogmaals iedereen bedanken, dre voor rniJ deze onvergelelijk daq moqelijk hebben qemaakt. Speciaal de behlrlpzame vriendmdie sponlaan hun hulp aanboden.

Groetjes André en Betsy

l'.S.

Daar er nog een batlq saLdo van F 100,-- is, liril len wij dit r,ra de voorziLler ter beschikking sle I len

voor de opcning van de nleuwe Cooperbaan.

De verrassinq

Als verrassinq belde André Roumen een weekje later op o'1 l- 'taoÈ o'nit,e, t.,)us toch. -ot-r. ,\ècLU, l;Jt dnl,é" c. 'rJ^. u n'ddp Sénpn net Rp ^ Rprs ^l,.ton den ze even later al aan de deur, lijdens een pilsje bood André Ínij een schllderij aan, ilaarÍnee nret alleen ik rnaar ook mijn vrouw hardstikke btij zijn. De spier_ l,LJ'rdF'' ,ën drl tJ--rdFrt zr,n opr,allè-d )r f,, Oaai. O- ' ,s -re s-or ontbrèeil niet . dus hp,pïaa. And-; ,,op B'rd-n

l_FDbFn ,1,è qopoF

nprinnerinqpn aón Hpr,,ogpncdi-, p.R. liepen op de halve mara_ thon_n.1. 1.20.21. Dit record staat er nog steeds voor pno ..RnLr^n. A d-é n.q .t Je noq.raats bÉo.rt.. ,oor oeze waar we

in

le]le

1981 saroen en

qeste.

André Voqely


-5-

IJUU

EN tcr( E]tlb

JKEN


-6TE!E }4ÀTICA IOO? EXERÍ,EN Itvs"Tt en halve Earathon

zonn-as

2 -9-1990

onder ideale r.eersonstardighéden g{ng voor dè derde naal de telematica-1oop,'ar1 start. De orga.nlsatie zat goed lÈ nekar,r en ook het putliek vas

eer

talxÍjk

opeekonen.

nit]Ia,,l ook succes voox d6 S1ts, 1Íefst 4 S1ts'ers eindlSde

o! een eelste pla,ats. O- de ialve 0rErathol i.rèId Sjeng IYancot 1" blJ de VeceÉnen lI ón l2-jó-kèrè laeven 1' bij de da-Ges Veteraren ÍÍ. 3ij de k"{art na.rathon kram Sje, Ètterbeks a13 eelste Vet.lI over de streep en last but not least zègevierde ,q]1ne1ies v.niiL bij de da-Ínes veterailen Í. 1,Ie2r blijven eigenujk onze senioren ??? veidex leverde John EendxÍx een goede pÍestatie door bij de lcna.rt nrarathon op een dede pla.ets te eindtgen. en ook niet te vexgEten IIub Ee).neÈ, dle èén nleuw PR tie! in 1

.12.47.

Ie prestatie's

va.n

de overige STBre?s varen er niet nlnder

DI UITSIÀCSI:

Ilallri l, 11) 66)

EATIIoN sq\IIoRmÍ

,qu1r

Eelalen

Ed quadvtÍeg 68i Rob Scholten 16) Jo v laodxo! 108 110 '127

114

181 189 194 192 114

)34 179

. 1)

tukens nuteveeld HaÉie kdlinea Sjef Eodtu-aont nddy Yerstappen Eub fuevo theo de Í,€elar It€..lr Eisenga John Hof Eub Ueltlna gtrb Fof

Tonnie

,12.47. aI,19.M.

SfB SrA

a1.19.51. a1 ,20,56, 41.24.02.

S?B

ST!

Jos

STB

a1 a1

S1ts

Hub

}irks

.24.57 .

sTa

01

Sra

01.25.t'.\. 01 .29.10.

STA STB S1ts S1ts

Sm STts

STB

Àanta1 s€fLirishte deelneners

bij

.29.42. .29.16. al .r9.41 , 41.42.22. o,t.54.51. senioren: r9o 01 aa

de

.o1.22


-'7 I: 1) Àr.']Énd Iénders

IÍAIÏE

I'TAIA1qON EEANí lrST!n.{NE{

t\

Peter

SÍts

Jan

Sm

Yerbef,k Ueltlng .t4 Piene l{qIre!6 21 Ixeo Sch.neits AlbeÍt Ve?bunt t4 Sjef val] Ooyen 19 wielYoncken 45 JlÍlg l4a.lnzer ,7 61 Ànal?e Souen 124 ) Cor: Roheelts

S1ts S1ts S1ts S1ts

a1.2A.29 a1

.29.tr.

01.r1.t7. a1 .r1 .59.

SlB

01.42.12,

S1ts

bij

de

veteranen

Í:

146

Í1,

LEfmANE]rl

slens l?arlcot Ed schiks

Sra

al.19.52.

srB

a1,44.14.

bij

Aantal eefinishte deelnemers ltAT,Its }IAXAmON l|ETm,q.Nm.I

aot

reters

Àanta1 gefinishte

rtl

1) Ibrie-Trene

I]

I

stB

Aantal Cefln-ishte deelneemsters

KJAJiT I4AnÀTEON HERff,I SmIIOnm,I:

Hub schndtz

II! 4l

sT! o1.14.2e. deelneEera tij de veteranen I1I:5

Ra€ven

169) Hub culpen 114) i.Itn Berer.d€e

de veteÉnen

:

}ÍATIE ],].qTAfiOIÍ DÀ}GS lE IEÏANE{

:1)

01

STB

EmIII

HÀII,ts I!ÀBÀTIION

Z)

g.08.

.21.29. 41.24.21.

S1ts

/\-al1tal gefi.dshte deelnen]ers

1) ll)

01 .'t

O1.'12.r5

bij 1)

01

de veteranen

.11.4e,

IÍr

Xd Blacha

00.

6

rr.

oe,

STB

04.41 .41

s13

oo.4't .r.1 .

stB

.qarltaI sefinishte deeLnenrers DaJ oe senroren! )íy

00.54.01.


-8K/{R'

'TCR,4

l) 8) 12) 16) 28 ) 45\ 1M) Àax

T]O\ HEÏff! ÏNERAIry!: 1) th.1//d

Jotul Eendrix l,/im Budziak

s11B

oa.r8.2,

sm

oa.4a.14

IÉ.mby

s1ts

Piere !Iie1

Possen

oo.41 .21 .

sm ST3

sr3

la1 g€rinishbe deelneoexs bjJ

r'.iar1t ljLAxÀTHoN mnEN lElrm-A$ql

sjef Èitte?beks

0017.00

ao.42.54. ao.45.11 . oa.46.44 oa.56,42.

s1ts

Treo Greners rohn smeets Reiner Reusirk

1)

Booo

de

ver:eranen

Ii

'157

lIl ao.42.19.

sIts

e€finishte deelne4ers bij de vete?anen ÍÍ: 28 i(IAltT I,laRAlHOlÍ l,r\].IEs sm{Ío@I: 1 ) lesiree (iH<en oo.45.o7.

-r,a]lta1

00.50.t8. ao,54.06.

srB Li1ly Hor lÀ'relies En vlodrop sTB

10) 21)

.1nÉl e-ftuishLè deelneemslers bij dè dames senioren:47 L rÀFr

1)

z)

t,un rrHotl

D,ÀllEs

lEmX}JIn'Í

I-nnelieE 1'arl !i.lk rua tru:a.r

-{antal g€finishte deel]lemers

ll.B, -' '

T:

stB

sm bii

veteranen

AO'IA'O4'

00.49'18'

I: l5

bii de uitslagEnliist niet de vexèntging vernèld stona vàs het een Àe1e k1!s om a1le Stts'ers er1r.it te ( rotrrf ongeveer lJoo }lànen) "i""." ocht ik ienra.rd r/ergeten zijn' nijn eÍcuses l:ll

Daz-?


-9S1ts

Daar

zijn

-

JEUGDBI'LLEÏII{.

we dan veer me! een nieuve

editie

van het

jeugdbulletin. Er valt deze reis heel wat te vertellen.

0p de eerste plaals ras er natuurlijk de Bergafloop. ook gebeurde er Heer vanalles tijdens de traininSen en hielden ve tussentijds Cooper!esten. A1s laatste evenenent verden de Clubkampioenschappen georSanlseerd vaarbij iedereen zich voor de voue 100 procenl Safr zeer zeker nu er een SÈe1 "echteri trainers langs de kanr sronden re kijken, maar daar krijgen ju11ie slraks oeer informati e over. ook zijn er \reer diverse nieuve gezichten bij STB konen opdaSen,vandaar dat ve een groepsfoto hieronder aÍdrukken.

ziin Linda Bereads, Jeasica Wilgenburg, líarri jn Scholten, Erik Uelring en de Bezusters VaIl Vlodrop, itra en Iris, die in navolSing van hun ouwelui nu 1id zijn geworden. Marti in zu1 je op de foto nog niet zièn oBdat Nieu\"/

hlj er

op

die das niet bii


-

10

-

lie hopen, dat deze jeugdiBe atleten zich vlug lhuis zu1lÈn voelen

bij

STB.

ju11ie a1 eens gehoord van de zogenaamde "roddelpers"? Neen? Dat zijn namelijk week of maandbladen , die al1er1ei roddelpraatjes publiceren over artiesten of sportmensen. Er vorden dan a1lemaa1 dingen verleld , dle nisschien helemaal niet waar zijn. Zo noop ik, dat hei volgende ook niet \raar is. (ijk naar eens naar de foto, die hier is afgedÍukE. Deze foto werd bij onze redaktie afgegeven, Ju11ie zien het goed. 0p de foro is Roger lleDdrix te zien me! nienand anders dan Eric Breukink , die beroende vielrenner. Degene die ons de foto overhandlgde. vertelde ons, dat er waarschijnlijk sprake is van een grote transfer, Roger zou overslappen naar het vielrennen ondat hij bij een lraining van Hans Ypma zijn ,ug blesseerde. He! is Èe hope dat díl nie! waar is. Eric kan beter overstappen naar STts; Dan weet hlj len,ninste vat echt 'rafzien'r betekent. Hebben


In augustus vond er veer een aflevering plaats van Bergafloop. De star! en finlshplaats vas eniSszins verlegd in verband met de aanleg van de nleuve

de

Cooperbaan.

Ilet aantal jeugdige deelnemers viel eigenlijk een beetje tegen hetgeen echter niet wi1 zeggen, dat er niets sensationeels viel nee te maken. Sensalie vas er volop, Roger Ilendrix,toen nog niet geblesseerd, ging supergemotiveerd van start en rron uiteràard de Bergafloop. Het zou gerroon te gek zijn Beveest a1s hij eens een keert je een steek 1ie! va]1en. Zijn broedèr líauricio vol8de \reer, zoals gewoonlijk, op eerbiedige afstand. De daÍnes Ànneriek en }laisie verbeterden ook hun tljden. Zij deden gei.,oon hun plicht en lieren het publiek zien \rat ze \rTaard varen. De grootste sensatie werd echter opgediend door niemand ninder dan Pistolen Paultje. PauI ging ontketend van start net de bedoelinB die twee van Hendrix eindelijk eens een keer naar huis !e

kunnen lopen. ondanks het feit , dat Paul tijdens trainingen af diverse mafen de route had verkend, ging het goed mis, Bij de Rode Beek liep Paul rechtdoor het houten bruggetje over. Reia ReusiDk, een baancofi.Íissaris stond nog nlet op zijn plaats. Hij kon PaulEje niet de julste weg vijzen. Paul zelf ueet echter Hel beter. Ik kan dat rustiS nu vertellen.

Vantevoren had ik namelijk Paul een stuk chocolade beloofd a1s hij Haisie voor 2ich zou laten eindigefl, Paul heeft zich hier keurig aan gehouden en 11et Maisle voorgaan, Bovendien kreeg hij bij de uitreiking van de prijzen ook nog tvee stukken mars overhandigd. liat vil je in Godsnaan nog meer verdlenen. Die beker of nedal11e voor de eerste plaats was hen toch langs zijn neus geBaan, i"/ant Roger vas gevoon\reg niet te kloppen op die dag,


-120p 5 september verden op de baan bij AVoN een stel Coopertesten afgelegd.

Ik stond er van welke afstanden

te kijken hier gelopen

i,rerden.

Neem dat

manneke van Smeels nou eens. Praten kan hij; dat ,eet iedereen, naar da! hij daar effe 2600 neter

in tvaalf mínulen aflegd hou .je toch voor onmogelijk. Prima prestatie van Bart. Hij versloeg hier ze1Ís Pistolen Paultje, die halverwe8e opgaf. Wat heb je hem moeten geven Bart? líeltitrg liep 2410 meter. Zijn vader doel hem dit beslist niet na. Jeroen van Uesel bleef naar 5 meterljes a.rhrer bij Tim rerwijl broertje Maarten 1900 neter 1iep. De damesafdeling, die inmiddels behoorliik begint uit è breideq. l)ep ool, dkclig goed. Ti-0

Anneoiek, Maisie en Iaura, die pas van een ziekte hersteld was, íleden niet voor elkaar onder. Zij liepen zorn slordige 2500 meler. Ga e. fiaar eens aan staan.

Linda Bererds en l{ina van Vlodrop bleven nooi biielkaar lopen en kwamen aan 2200 neter terviil Jessica Í{ilgenburg en Iris van Vlodrop schitterend presteerden door 2150 mcter le 1open. Hct is naiuurlijk weer overbodig ie vertellen wie degene Uaren,die de grootste afstanden liepen.

Hopelijk zljn die roddelpraaEjes over Roger toch vaar.

Eenminste eens een ander een vedstrijdje. llaar dan zitten \re wel nog opgescheept net broeder Ittauricio, want dan Brijpt die zijn kans om eenslvan lilat iJnag., van " eeuwige tweede " af te komen. Dan

Íint

Maar zonder flauwekul boys; Het

is jullie

Segund'


- t) A1s 1aalste evenenent vond op voensdag 26 september

het jeugdclubkamploënschap plaaEs.

Sensatie ,,/ederom, naar nu bij de allerkleinste. Ik geloof, dat het in de STB-geschÍedenis nog nooi! is voorgekomen, dat Jeroetrtje Meyer ee, 1000 neter-loop heeft uitgelopen zonder te foelelen. Nu deed hij het effe in 5 minuten en 46 seconden. Schitlerend werk van die kleine.

kleine opdonder rond . Ik heb het dan over nienand ndnder dan

Hartijn Scholten, ook hlj liep de 1000 n. binnen de zes

mi nrrtèn

-

Hij was zelfs 36 seconden sneller dan de ervaren Jeroen. En zijn vader, die langs de kant stond, vilde MarEijn ook nog uir de wedstrijd halen omdat hij het Eeveel van het Boeie vond. Maar gelukkig slond Jan van Uden ook langs de baan en die wist vader Rob te bepraten,

je vle ook een goeie gaaE !r'orden? Dat is Ti.E Uelting. Hij liep eerst de 1000 meter ne! zijn broertje Erit om vervolSens zelf nog een prachEige tijd neer Ee zelten. lJat een konditie heefE die vent. Tim liep 4 minuten en 13 WeeE

seconden over deze afsland.

Bij he! kogelstoten brak de "beer" letterlijk en figuurlijk 1os. Pistolen Paultje gooide zijn frustraties van de :.orige wedstrljden van zich af. Hij gooide dal kogellje effe 9.42 meter ver weg zonder dat zijn arm uil de kon schoot. Dat doen hen naar v/eini8 atleÈen na. Zijn eiSen vader hield er bijna een buil van over.


_ 14 _ Na

afloop van deze kanpioenschappen werd elke atleeÈ

in het zonnetje gezet door de scheidsrechter , Jos Rijken, die vervolgens iedereen een certifikaat overha.digde net

daarop de prestaties vermetd. De clubkanpioenschappen betekende tevens het einde van het zomerseizoen hetgeen zal inhouden, dat we weer de

zaal induiken.

1'j-idens de winterperiode za1 de zàalrraining op de voensdagavond plaatsvinden en we1 van 18.30 uur ror 19.45 uur De zaterdagmiddagtraining koDt dan uíreraard

ÀlLeen de sne1le jongens zutlen op de zaterdagEiddag Selr.ind !.orden, Dit is her groepje, dar het af8elopen .jaar door Jo gijck werd geformeerd, Zii krijsen een ...-, I | ,-tp ,uoorrai ns .F vFr"F, ken om zoduÀno. ijd.. r dL'wintcr aan diverse crosjes te kunnen deelnemen. I4eestens zijn heÈ de kinderen vanaf 11 jaar. Er zul1en natuurli-jk uirzonderingen gemaakr worden voor de hele goeie lopers, die ner nog geen 11 jaar zijn,


Het grootste nieuws heb

ik ulteraard tot het laatsle

bewaard.

Voor degene,

die

hen nog

niet

kenden.

Dit is

hel! dan.

vorige bladzljde sÈond a1 een foEo afgedrukt waar STmIN IIEUUEMIIIIS de jeusd tralnde.

Op de

hebben lang moeten zoeken, naar uiÈeindelijk is De nredewerking van Jan van. Uden was onflisbaar t"ant hij droe8 die jonSeman aan ons voor.

We

het ons dan toch gelukt.

Inniddels hceEt Stefan zijn

debuuÈ a1 Semaakt

bij

onze

Stefan is

19

jaartjes oud en is a1s 3e jaars studenÈ verbonde aan heE CIOS te

Sittard.

Stefan is de8ene dle de traininB op Yoensdagavond in de zaal van De (akert za1 verzorgen.

Hij zal

onze

jeu8d op het !echnische vlak bijschaven.

Stefan za1 in e1 Beval hel hele de Erainingen


Ík nu iedereen voorsle11en aan de eerste rrlrainster van STB? Op de foto staat ze te praten me! Wiel Peelen.

En nag

ls UroNA KESSEI^S en is 18 lentes jong. llona voont 1n (erkrade is is eveneens verbonden aan het Cios le Sillard. Ílona is net haar tweede jaar bezig. Haar kan zelfs nisschien een meerjarig kontrakt aangeboden Haar naam

Ilona gaat voorlopiS de looptraining op de Brunssummerheide verzorgen, die beslemd is voor hel groepje atleten 11 jaar Hel betreft

dan

een specifieke I

ooptraining.

Ook

Ilona verd

van

Uden

Ze is trourrens

al

Boed inge

zlj

deed de

burgerd,

r^7ant

prijsuj lreiking bij de clubkaÍrpi oenschappèn.

Zo jongelui,néér sniaken heb ik nie! Ik vens Ilooa en

Stefan veel succes

toe bij

de

Lrainingen en ik hoop, dar ju11ie hier veet plezier aan zul1en beleven.


STAND VÀN ZAXEN AANIIG NIEIJWE COOPERBAAN STB

In 1989 is de, met veet eigen lnzet aangelegde Coop erbaan, door de waterleiding Mij LÍnburg (IIML) geclained voor de aanleg van re inwaterkeldels . ttieroP heeft STB, middels eèn bezsaarschrlft, de aanleg van de keldeÍs tegengehouden totdat de lrrl'll- toezegde een nieuíe, minimaal gelijkwaardige Cooperbaan aan te Ieggen. Na een lange periode van bouuen aan de ke1ders gaat er in de komende lreken (vanaf 27 sepÈernber) veel \rerk werzet \rorden aan de nieuwe baan In juni/ju1i j.1. zrjn de besprekinsen net de irrl'llweer opgepakt on de details wan de aanleg door te spreken. Daar: er een geheel nieuwe baan vordt aange1egd, krljgen \re nu ook de kans om een aancal ëxtra's te werwezenlÍjken (die we we1 Sr.otendeels zelf noeten betalen of zelf aanleggen: sterke enlof slinme nannen let op de oproep aan het einde van dit verhaal!), zoals een 100 n sprinÈ8edee1te met startwak, een hoogspr inggedeè l te , verlichting èn mogelijk 0p de hie{bijgevoegde (woorropige) werktekèning is ons nieuÍe 'atletieksladÍon' zichEbaar. De aan te leggen baan heeft een lengte van precie§ 300 n, met rechte stukken wan 85 rn en zo ruim mo8è1ijke bochten. De breedte wordt 3.66 m (drie banen Yar. 7.22 ín, br:eder dan de vorige baan), met aan één zijde een verbÍeding met tÍee banen tot 6-10 m tbv de sPrintbaan, die ook nog eens vijfÈien meter vóór de bochc een startvak heeft. Het loopvlak: een 30 cn dikke aangètrilde stollaag wordt voorzíen wan een toplaag van zwaÍte, fijne sinlel wan 6 cn dikte, afqaterend naar de binnenzij de. De jeugdleden nogen ook niet nopper:en: een wérspringbak net aanloopgedeelte dat ook van sintel voorzien zal worden woÍalt volgens de KNÀU specifikatÍes aangelegd evenals een kogels tootakkomodatie , met èen echte ring met stootbalk. Ook wordÈ een gedeelte wrij en vlak gemaakt on in de nabije toekomst te kunnen gaan hoogspringen. Plannen om in eigen beheer verlichting aan te brengen zijn aI in een vèr stadiun. Probleen is op dit noment


-

1U

-

nog on tegen een redelijke prijs werlichtingsarnatu' ren te verkrijgen, ewenals een stootvaste en watet_ Nieu, is diÈ voor onze dÍchte elektriciteitskast. véreniCing rl nier op te brengen. Over een eigen klubgeboura met toilet en douches is nog overleA net de geneente gaande. Het beleid van de geneenÈe is ger:Ícht op hel werkrijgen wan nuLtifunk' tionele sportcenEra: dit belekent dat in eerste instantie gedacht \rordt aan aanbouwen biJ de tènníswer:eniging TCN, net een eigen ingang woor STB. Zo zouden bij grote evenenenten van hetzij TCN hetzij STB kleedruímten kunnen worden uitgewisseld. De huidige stand van zaken is dat de gemeente de haalbaarheid ví1 onderzoeken tot aanbouwen bij TCN, waarna, afhankelijk van een aantal faktoren, besloten of dit werkelijk gèbeurd of dat er nogelijk 'ordt kleedruimten komen op heE middenterreÍn van de Cooperbaan. Daar e.e.a. nog Íe1 even wat tijd za1 kosten za1 er op korte ternijn gesproken worden met TCN over de moselijkheid om in ieder eeval de aankomende wínter gebruik te kunnen maken wan hun kleedÍuinten en evc. kantÍne.

voor wat betreft de aanleg vafl de Cooperbaan: er zullen r',aarschÍjnlijk nog enkele hand- en spandien' sten van onze leden veIiracht lrordèn, maar wij ver \rachten niet dat dat een problee& hoeft te zijn: ,Íj met sPierbundels rekenen op ju11ie! Met meE elekrro (of dle dit Ííllen krijgen) (311517) Rijken ner Jos Eechnische kennis. BeI even hoe (317288). neer helpers, Hoe of Henk Thijssen van de baan wë weer hoe eerder minder hel werk en ... sebruik kunnen maken. Moselijk medio noweurber (a.s.)l


-19-

t-l * 誰i

li

ri Lr

-ti.';.':,

,@ >-r r

g)

y.

)i

o E


-24!-Lq_!_§_E_§__ll_Ll

)oor lrtechnische p"oblenenrt zulfen we naar zeggEn zijn in de voilg€ Èitgave van ons cfubblad enkele foto I s niet helemaalthelderrt overg€konen. .]e redactie zou de ?edactie nièt zijn on deze fout riot te herstellen, Ons nieul,r

( ru

S'!B-]id leter Jansen

!re1 zichtba-ax)

en càkele van oize marrathon-cracks teweten, llenk'lhi jssenrr/in SudziakrPieÉe lluJÍeis en Ja.n 'i]-.1tinff voor de marathon r,'an ÀÍnsterdam.


IJEDSIRIJDKALENDER

OKT.

NAAI.4

EVENEIIENT

21 le ll,linlerloop 22 Llelterhofloop 28 Leudalbosloop T. V. Torenloop

TIJD 10 km 10.10 9,2 kÍn 10.10 15 kÍn 10.00 I kÍn

AFSTAND

PLAATS

Grevenblcht Heerlen Heylhuysen Roermond

NOV.

Ai

Herísllopen

04

Tarvo

I

l2

km 14.00 kerkrade km '15.00 St.Joost I km 12.10 Ïegelen 17,5 km 10.00 lieert 21 ,1 km 10.10 Pey '10 km 10.00 Echt l'l km '10.10 lrell I0 km I0.l0 Siltard T5 km '10.00 Tunqelroy 21 ,1 km 1l .00 Swarlbroek 15 km 10.00 Heythuysen

St.Jooslerlrlmloop l5

Slerrenloop IJzerenmanloop

Halve Haralhon Echt

I

Kranebroekerlriml.

Leukermeerloop 2e l^,inlerloop li]allen bosloop 24 4e Halve f,laralhon 29 Leudal bosloop 18

DTC.

01 St.JoostertriÍnloop 15 km '15.00 st.Joost 02 Pleerser Maasloop 10,5 km 11.00 lvleers Sl. Nicolaascross 9 kÍn Heylhuysen IJzerenrnanloop 17,5 kÍn T0.00 Heert 09 Bos l4aloop 9,6 km 10.10 Nederureert (ranebroekertriÍn1. 10 km 10.00 Echl '16 l,lallen bosloop l5 km 10.00 Tungelroy Afferden 10 km 22 4e 0uincross 9,6 km 15.00 Beeqden 2J Kerslcross '15 km 10.00 Heythuysen Leudal bosloop le Ujinterloop 10 km 10.10 LirnbrichL '10 km 15,00 Heerlen 2L Kerst...ss '10 km 11.00 Gennep Kersttoop Su,arlbroek Sylvesterloop 1,5 kn ll NIE

T

VÈRCETEN

lle internationale I"IARAÍHoN R0TTERDAI4 21 a$11 1991 11.00 uur Slarl 5.00 uur Ti jdsl rmiet 18 jaar fliniflruÍÍ lee ítr jd Inschriif.teld tot 1.jan.r9l F 50,- kNAU-leden F 17,50 De


I Januari 1991 bedraaql heL inschrilfgeid voo. alte deelnemers/sters F 60,--. KNAII leden ontvanqen dan qeen korting meer. Slultlnq inschrijvingen 15 maa.l 1991 of in een eerder sladium b1j heL bereiken van het maximaal aantal deelnemefs van 1Ll. U00. Na

Ciashandel- en

Sch ilders

bedrijÍ

"') 5ícl / - l-l u^n L'.'..'', / 141t?:li;?;

§repeíplèin

1o. 6371 Hz L?ndqraal, tet. o4s-31

2A

UURSSERYICE

GLÀS

II{

IJOOD

CLÀS IN I(OPER IUTSSTOF XOZIJNEN


IIABATHoNS

en

Zo. 13 Januari

Za 7o

Egmond aan Zee

73 27

Heythuysen

Zat 02 Februari

Zo Za

03 23

03 t4aart

Za Za Zo

09 17 77 24

Zat

Alphen a/d Schoorl ÍilbLJrg Graetheide

Sittard

30

Za 13 Aprit 1o 27 Zo 28 20 O§- Mei

lvla

is

Utrecht Landgraaf

Zat 01 Juni Zat 15

Zo Zo

asslU

Rotterdam

Sittard

NEDEBLAND

in

1991.

1/2 l4ar6thon 1/2 l,4aÍathon 1/2 f4arathon l,4arathon

27e Abdijcross 1/2 llarathon

nijn

15 km u/egwedstrijd 20 km van Alphen 14arathon

30 km ,,/egwedstrijd 1/2 Illarathon 80 km Kennedymars Westland Marathon Rotterdam l4arathon

lJtrecht

146rèthon

STB Heideloop

U2 + Í,4aièthon

l4arathon Enschede

15 Septenber Den Bosch 13

IN

18,6 +

Apeldoorn Kerkrade

Eersel

Zo

Zat

SUPERIdEDSÍBIJDEN

oktober

Eindhoven

1/2 +

I.4arathon

1/2 +

I4arathon

Leverinq van: orlhopedische kunst en hulomiddelen

l. stotmons

orthop€clie TOngersestraat 12 6211

Íet

tN

Maastricht

oa3 216773

Het Groene Kruis Parallelweg NrÓ 2 Hul5ber9


-24E.M.S.

T,0o? BnBNSSIII,I

10 m'Í. EN

I

Iq4.

g€organlseerde ved§trlJd ]ran ale de Posthoorsli ÍeÍd dit Jaar door: neer "Spo"t en Tlinclub smrers àezocht alsvooraf8"a.ilde Jaren. Eet pa.lccours dat voor de helft ult ons oHeideloop'r pa.rcou:rs bestond wà6 vriJ

Deze

Íoor de derde kee!

pittig.

ÀIs de o?ganisatie hler èn da,ar nog \,Iat verbetërd voidt, ka]1 dit loopsebeu:cen in dé toekomst nog een erote {edstrtid r/oxdenr zeker als nen zulke €rote spoaso?s heeft. Dn mTSIAGEN I

8

IC,Í.

Senioren: STB STB

04.29.11

IIub nrkens

15

theo de Leeu

S[B

24

Eub Culpen

s1ts

oa.12.42 a0,13.59

17 I9 22

Jlr}rg lEinzer llrdr€ Ro]rxoen

sm

1

4

sïB

Alberi llerbunt

Aantal deelnemexs op deze

STB STB

I Ia:

oa.ta.a2

oa.12.59 oa.r1,15 0a.11.21 00.40.40

6e

10 E.IÍ. 46

Ton Stazlars

STB

a1 .41

15 21 22 27 ,9 49 54

John HendÍtx Ja]l Ueltlna

SÍts

al .o1 .24 a1,o2.19 01 .o2,26 0'1 .0r.11

Yeteranen

ï-sjene

Pierfe

II:

MUJ'rers

STB STB

.44

ïheo scbEeits wiE Eleveld

s1ts s1ts S?B

01 01

.ot.5,

lí.?ossen Jan l{ande"s

s1ts

a1

.a9.54

sIts

0í .0'1

rYancot

.09.1

5

,1'


nam€s

! Àrne1lés van

IIJT

oo.o9.t7

Totaal az]ltal deelnemers op dezè 10 EI!í. !98

Hoodslraal 59,

6372 CP Landgaal,

Tel. 045 - 32 25 83

TENNIS

LOOPSPOHT

.

.SCHOENEN

RACKETS

Karhu, Nike, Asics, B.ooks, Elonic, Feebok, Adidàs, Siucony

P.ince, Völkl, Wilson, Pro Kennex, Snauwaen, Rucanor

. .

BESPANSEBVICE

.

SCHOENEN

.KLEDING Helly Hansan, Niko,Cralt, MasiIa,

KLEDING Nik€, Fucanor, Snauwaerl Wilson, Nike, Rucànor, Pío Xennex

ln

d. loopsponaldàlino mÍdl sam€ng€wsdl


-2íi-

laFr.SeS4:r*S€S4§si?4rffi €SEfr§Ff..§

'd.sfa-8&ËSqi*sr 0p 24 september

j.I.

et"t-

was het dan erndelrik zover, de stadsNa een uÍtqekiend tlaininqsschema on-

loop va llaaslrichL. de! de pertecte begeleiding van Cor niet te vergeten Dymphi Rr)l)Lrerts, .lie on lrouw voorzeg van drinken op onze kor[e IUstpau?es, De t.aÍningen die Pl3ets vonden oP maandaga\ond op de heide en v.ijdagavond vanaf de parkeerplaats bjj Praxls Heerlerbaan, waren heel aiurlsselend door de qroore.ouLes dre Cor zorqvuldÍg uitgezocht had. Dit \,as !(xirat preltig bij de lanqe duurlopen, hetqeen de sfeer bij de qroep verhooqde. Zo weren u,j.j lichameliJk en geestel iJk goed voorbeDeid voor l,laastricht. LJerI .lammer dat Frans Peters en l,{iÍn Berendsen voorlÍJdig rnoesten afhakeÍr b1j de Lrarningen. Frans vanit/ege een blessure, opgelopen tijdens de ÍeLematicaloop Heerlen en hjim

l.'u Llri po -' wFtkolsla-drq^edpn. l4aer op de 24e september zag ik toch de meeslen van onze gÍocp (lichl ncrvelrs) bij de start. HeL startschot kIonk, CuI Robeerts en Pierre StarÍnans fungeerden a1s lrekpaard voor l.lien Quedvlieg, Jo van Vlodrop voor Annelies en John \roor mij. tlans Ypína kwam zoals gewoonlijk als een raket uit de sLartblokken en passeerde ons al]en, hetgeen hem later ueer zou opbreken. Na ongeveer 10 km passeerden wij td Schiks die lammelijk genoeg last had van lichamelijke onqemakken. Zoals reder jaar in llteren u/eer de muzikale klanken die het rcnnen een sLLrk opvrolijken en Ínakkelijker makon. In de eerste helft hadden wij de zon in de ruq, maar daartegen de tweede helfl de wind recht in ons gezicht, urat op de lange vleg naar Eorgharen een stevig obstakel u,as. Vr)or.le brug (of sluls) dan noq een licht knip en dén zeg .le in dc verte lilaastrÍcht opdoemen, x,aar dan de verlossende eindstreep lag, In het cenLruÍn Blonden heel wat toesclrouwers, waaronder veel íami11e en bekenden van de STB, .li{r ons de leaLste meters flink aan,noedlgden.

l'loe maar voldaan kwamen wij a.lIen tenslotte ove. de finish. D.arna hebben wij qezellÍg na-gekeuveld Ín een bruin café, w.r,rr de vochLbsiaB wcer hersteld rÍoest worden. (voor somÍnige irr onbalarrs). Al met al een leuke maa! vooral voldane (lrrJ om mel plezier aan terug te denken.


-27 DE ZIEKENBOEG

telt vandaaq 2 klanten, Hub Broulíers en Jos Rijken. Tli]ee langdurig geblesseerden wef te verslaan. HLrb heeft een paar maanden totale rusl genomen (tenminste wat het lopen betrefl) om een zeer hardnekkige spierblessure le laten genezen. Jos slaat inÍniddels al enkele maanden buitenspel mel een De zrekenboeq

Hub en Jos van

dig weer op

de

harle belerschap en wlj hopen jullie spoetraininqen le zien.

AannemersbedrijÍ

Teleíoon 045.3i6177,

Íèleíax

045-321896


TRII{LOOPBOEKJE

1

990/,I991

'-rLooo \an Fe. riTloopooekje s ook in -pr seizoea0 80 À-Fc ,oeo-' onen. HèrqFFn nog eens ourdelijl. naatt dat hardlopen ]eeil 1n Nederland. En dat de belangstetlinq voor het lrimloopboekje noq steeds groeit, De

Llnd auqustus 1s hel nielrwe

TRI]'4L00PB0EXJE

(seizoen 90l

,l)uilgekomen. In de zevenliende editie zljn lri mlopen en lriaLhlons opgenomen.

rLrinr 2t00

Het formaat van het boekje btijfl hetze.ltde. De jaaraqenda blijft natuLrrliJk ook. Inhoudelijk wordL er een a.llkel over blessurepreventie opgenornen. Dil werd geschreven door de bondsarls, mevrouw E. Stolk. Len belanqrljke verbetering is een ptastic hoesje om het boekje. Het lrrmloDpboekje btijFt zo beLer bescherml tegen Mreer en wind, en veelvuldig gebruik.

De

kwaliteit

hoger nivo.

van het

tri

mloopboekje koÍnt dus op een nog

Dat het boekje goed verkoopl is een aantrekketijk qegeven, Belangrljk uilqangspunt is, daL ook de vereniging àtÀ tussenhandel jels aan het boekje verdient. HeL nieuwe lRIi'4L00PB0E(JE qaét voor de consument F 9,90 kosten. Dit is de nieuMre vaste verkoopprijst Inclusief Verzendkosten komt het boekje op F 12,5O-

Bij

een afname van

l0 of

meer exemolaren

betaatt.lc verc-

rqrnq .lF.l rs I tr.,0 oer o\Fnplaar, in. . \Frze^d,oc.è..

Cegadigden voor een lrimloopboekje kunnen dit kenbaar maken bij hel secretariaat van de STB. Dus niet lang meef "helle" maar vlug bellen. Aktie qaat alteen door lndjen cr l0 oÍ meer liefhebbers voor een trimtoopboekje zijn.

MWWMW«


DE

LOOPTECHNIEK

INLElDING

Een slechte looptechniek

is

één van de oorzaken van blessures.

Natuurlijk heeft elke loper een eigen stijl van 1open. Denk hierbij maar aan toplopers 61s ïonnie Dirks, Gersrd Níjboer en l4arti ten Kate. Toch is het zinvol om.je looptechniek k.itisch te bekijken en zonodig biJ te schaven. Hardlopen is een beweging die ielkens op dezelfde !,/ijze talloze malen herhaatd wordt. Bij een training over een afstand van 5 km zul je ongeveer 4000! passen maken.

Dus ook ongeveer 4000 landingen waarbij je kràchten van 2 tot 3 maal het fichaamsgewicht moet op opvangen. Het is dus begrijpelijk dat kleine fouten in je ]ooptechniek grote gevotgen ku;, De loopbeweging

is te

onderscheiden

fas€, de afzet en de zlvaaifase.

in

de landing met steln-

LANDING EN STEUNFASE.

Het

is

van groot belang dat

je

de voet \raarop

je

land recht

vooruit en onder je lichaam plaatst. Het onderbeen hangt dan recht n6ar beneden. De krachten tijdens de landing woràen op-

gevangen in de banden en gewrichten van je voeten en je beren. De overgrote meerderheid van de lopers landt op de buitenzijde van de hak of op de middenvoet. 0p deze manier kan de schokdemping zo soepel mogelijk plaatsvinden. 0e voetafv/ikkeling vindt dan plaats van de buitenzijde van de hak of de middenvoet naaÍ de binnenzijde van de voorvoet. De enkef en de voet zakk€n hierbij (iets) naar binnen toe weg. Dit wordt nu pronatie genoemd. Door deze pronatie tijdens de landing en af!,/ikkeling kunnen de schokken die optredèn tijdens de landing goed opgevangen worden, u,aardool de kans op blèssu-

res zo kfei.n mogelijk blijft.

l./6nneer de enkel en de voet bij de la,loi,]g en voetafdiktelirg echtea te veel naar binnen !./egzakken spreken we van ,'overpro, natie". Hardlopers die overproneren fopen een verhoogde kans op het ontstaan van b.v. blessures aan het scheenbeen, de achif-

lespees en de knie. Je kunt overpronatie op verschillende manieren herkennen. 0e eerste manier is om achter een haldtoper te gaan staan naar de hak van de schoen te kijken.

en


Als deze naar binnen wegzakt, is er sprake van rroverpronatierl

Daarnaast kun je overpronatie he.kennen 6an de stand van de hak blj je oude schoenen. De hakken zijn dan naar binnen wegAFZEÍ.

de afzet is het van belang je voet af te wikkelen over de grole teen. Het llchaamszwaartepunt komt bij de afzet voorbij i,el steunplnt. Je zlvaait je andere been ontspannen naar voren, !r.arb1J je de knie buigt. Veer bij de afzet niet teveef rvant dat kost veel (onnodige) energie, waardoor je eerder moe wordt. Daarnaast betekent dit een extra belàsting voor je achiflespezen, waardoox een verhoogde kans op blessures ootstaat.

Bij

ZWEEFFASE.

afzet z!./aait je onderbeen ontspannen een weinig naar achtererl en naar boven rlchting zitvfak en daarna weel naër voren om klaar: te zijn voor een nieuwe landing. Bij een goede looptechfiek stem je de lengte en het ritme van de passen goed op elkaar af. Dit is afhankelijk van je snelherd \.,aërínee je toopt. De armen beweeg je ter ondeistelning Na

vën de beenbeweging in de looprichting. De armen bev/egen tegengesteld ëën de benen. l"]ierdoor ga je overmatig draaien vën de romp tijdens de loopbeu,/eging tegen. Het is zaak om je spieren van de schouders, arrnen en handen onispannen te houden. Je schouders hangen hierbij af, je e1)ebogen zijn licht qebogen en je handen zijn ontspannen rot een vuist oemaakt. Je romphoudrng'moet je rechtop of licht voorover houden. Als je teveel rne! de romp achter over foopl kan je lernstlge) rugklëchten krrJ gen.

A -<ad0at

,ffitqnÈt

.zsttafrEt

z/////./azF oE BAAS

JUTSTE

Lro rilifio@rN6


-43 looptechniek te kunnen uitvoeren en ook 16nge kunnen volhouden zul je aan bepaalde voor\daarden moeten voldoenl De eerste voorwaarde is d6t je je uithoudingsvermogen geleidefi.jk aan optrajnt. Als je tijdens een training of wedstrijd "op je tandvlees loopt" blijft er van de goede looptechniek vaak weinig over. 0m een goede

tijd te

ZPEEFÍÀSÉ

SlEI'NFÀSE

Een tr.reede vooru/aarde is dat je evenwichtig ontv/ikkelde spieren moet hebben. Spierversterkende oefeningen voor buik-, rugen bekkenspieren zijn van groot belang om btesslres aan de rug en het bekken te voolkomenl Een derde belangrijke voorwaarde is dat dat .ie voldoende le, nig bent. Denk niet dat het voor jou als (fange afstand) Ioper minder belangrijk is! Vaak hebben langeafstandlopers sterk verkorte kult- €n bovenbeenspieren Waardoor (onnodige) bles, sures in de hand geu/erkt wordenl Het is dus een goede zaak oflr bij iedere t.aining rekkingsoefeningen uit te voeren. Kortom, een juiste looptechni.ek draègt bij aan het voorkonren

van blessures.

atletiektrainer is erin gespecialiseerd om fouten in de looptechniek snef te herkenne. Met behulp van specifÍeke oefeningen en loopschofing kan deze techniek bijgesch6afd De

en onnodige b1e§sures voorkomen v/orden.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


-14UITSLAGEN

6 18 1

Hub

Heynen

0l .32.21

STB

Jo lan Vlodrop 5ÍB Sjeng Francot STB

01

.41 -14

n1

-44-1)

l'1o'rscha! l'laralhon 12-O8-199O

Lrkel. STBrers qebruikten deze toch wel zware maralhon .Ls lraininq, dus deze tlJden zijn eiqenliJk van onder-

Llt.sclllkt belanq

i

5TB sTB srB sTB sTB sTB

Jan lile 1t 1nq lnirn Eleveld Pierre l4Lryrers

Jo van Viodrop John Hof llLrb Hor

A3.24.14 AJ.21 .56 03

.)?.28

0J.44.54 04.48.58 Ot.57 .15

AANNEMERS. EN TIMMEBBEDRIJF

H. de Haan - n!1,Í .1. 6372 lrG ..i.o. 045 313849

a.v.

Landqraar

Werkp aalsr Slen€nbíug 27

I


STADSIMP }íATSTRICHT.

Werd

er in

de íraanden maart en

april

nog speciaal

getraind voor de 15 kiloneter van Rolterdam; Nu verd het pas serieus. De stadsloop van Maastrlcht stond op de

kalender.

In ons vorige (dunne-)clubblad publiceerden vlj een overzicht van de trainingen, die onder begeleiding

van Annelies van Dijk en oijzelf zouden gaan plaalsvinden. AnnelÍes nam de baanlralning voor haar rekening lerwijl ikzelf het genoegen had de duurlopen te begeleiden. Het schema werd door Jan van Uden samenBesteld.

over belan8stelling viel nou bepaald nie! Ee klagen. Neen; Ik schrok er zelfs een beelje van. Bestond de groep in naalL nog uir hoofdzakelijk darnes; Nu rraren er de nodige atleien van het mannelljke geslacht aanvezig. ook waren er diverse atleten van "ka1iber" bij de groep komen aansluiten. De voriBe Sroep !/erd a1s r'langzamer' groep betiEeld. Di! vas nu helemaal niet meer het geval hetgeen bijsturing en een kleine vijzi8ing ín de opzet van de lrainlngen noodzakelijk maakte. Nadien verliep a11es volgens het boekje en verd het met de week gezelliger. Ook ver:d deze

keer eens gekozen voor een andere verzamel-

plaats. Voor de lange duurloop op de vrijda8 verd namelÍjk vanaf de Heerlerbaan ver

net de deelnemers. Natuurlijk bfeef het koÍ

Er was zeffs een vooraal dat hii het allenaal n1! hem inniddels zoveel grc overvoog een boordcomput kon hetzelf niet mee Achleraf bleek dat wel n computer \"is! éne " Uill toch de Heerlerbaan te v

Hij


trainingen irerden steeds door zo'n slordiSe 15 atleLen bezocht, Er waren ook uitschielers naarboven. A I I e categoriËn waren vertegenwoordiSd . De

Zo waren er snelle jongens a1s Ton Starmans sleeds bij, terwi.ll op de maandagtrainingen neestal hel tenpo íioor Dymphy lrerd aangegeven. ZeLfrrts zíi van mening, dat Het slakje var STB rusliS kan dragen.

ze de tjtel

"

!lr. was echter maar één man, die steeds a1s ]aatsEe binnenkwam; maàr met respect. Dit vas Pierre Slarmans, die ongevraagd steeds als bezemvagen fungeerde. Hij vist de nensen steeds zo te bepralen, dat ze sons geel of groen van vermoeidheid bij de verzamelplaats aankwanen ' Maar zc liÉpe we1 de training uit en daar ging het Pierre om.

JliJ de volgende trainingen ga ik Pierre vragen om sleeds r,oorop te Lopen. lllisschien d\rin8t hij eniS respect blj d.: g.oep ali. Ik zeg dit on de volSende reden. IIet is verdomd noeilijk om zo'n horde lopers bijelkaar te houden. Steeds ireer zijn er van die grapjassen, die ertussenuit wil1en piepen ën dan onbe\{ust het tempo omhoog doen gaan. De langzamere lopers lopen zich dan finaal "1eeg" hetgeen ook wel eens gebeurd is. lk heb alti jd sedachl, dat kinderen slecht luisterden, m?rar deze gedachEe heb ik inmiddels van nij afgezeE. llus geachte Dames en Heren-atleten. Bij de volgende t.ainingen rrordt de voorste rij ingenomen door Pierre Starmans, Iili.D BerendseÍr en niizelf. Probeer er dan maar Voor één persoon wordt er een eens lanAs te konen. uitzondering gemaak!, en dat is tl,ans YPra. A1s hij voorop looPt Y

drurt dat meestal niet lan8. Hij sluiE

autonatisch l{eer achLer de groep aan. 0f hij wi1 of nieE; Hel gebeurt 8e!,oon.


-17 Enfin; 0p naandag 13 augustus kerd begonnen met de tralningen. De Èrainingen, althans de duurlopen, werden telkens wekelijks meE 10 minuEen verlengd. Tussentijds verden de lopers op de baan bij AVoN door Annelles van Dijk behoorlijk afgeknepen. Hier verd net de stopwatch gelopen. ook deze trainlngen trok een hoog aantal bezoekers. Er kwanen zelfs nensen trainen, die nieÈ van plan uaren de stadsloop in Maastricht !e lopen zoals Mia Pagen, Anne rie Ypma en uiteraard de diverse dames van het STB-pleintje.

r§T -Y

-r

Zeffs

hadden \,/e een debutanre ons nidden in de persoon van llien Quaedvlieg maar daarover vertellen we straks

j'

in

I

, rt

Tussentijds stond de Telematicaloop nog op het proBramlna. De o,Peste lopers

".r."

deFl dan de lO kilomeler

ook hier moest a1 behoorlijk 111 afgezien worden ,anÈ hier -' ,ou e, moest een poede lijd gelopen vorden.

Er was zelfs één deelnemer, die dit

a11emaa1 te lichl opnam. Hij rias van mening de Telematicaloop op één been te kunnen lopen, Hefi verd Beadviseerd om inlegzooltjes te gebruiken in zijn schoenen. FraDs Peeters dacht, dat éón zooltle voldoende vas en liep zo de Telenaticaloop net het gevolg, dal hij geblesseerd raakte. Nadien hebben we Frans niet meer gezien. We hopen Frans vlug weer te kunnen begroeEen. En dan nog di! Frans; Blijf dan in Godsnaam me! "beide" benen op de grond slaan en forceer

je niet

neer.


(lok moest lJiE Berendsen afhaken. tlij kon mei koorts ziln bed opzoeken en was niet meer in staat de achterstand ir training in te halen. Ireemd eiBenli-jk vanl Win gin8 sleeds harder lopen naarmaLe hi j z:ich slechter ging voelen; zo vertelde hij ons.

lli.l is gelukkig weer opgeknapt en bezoekt \reer trout de trainingen. Iedereen kan hem weer bijhouden, dus is .lles weè. oké mei liim. lat nij

trou\rens ook opviel vas, dat er sons heel wat lrerd afgekankerd binnen de groep. Jan van Uden zei mij, dat .lit zo hoorde. Hij had nog nooit ande.s meesemaakt. ;" Zolang er Beklaagd wordt zit è:. , hcL altiJd goed, zei hlj mij.

!(,oral iri-j de laatste

twee

trainingen van ongeveer 21 kilorneLer sloeg af en toe bij de diverse lopers een vorkje over. Het za1 de vernoeidheld rel zitn Beweesl, maar roch!!

Liep je over een weg met vrij veel verkeer, dan \,as dit tevensgevaarlijk. IleL alternatief van een heerlijke rusti8e veldwÉg deugde dan loch ook weer niet. Dan Har.en de Danes en Ileren-aileten bang voor hun enkelÈjes. Z.'1fs NoI Pagen, dle notabene heerlijk achter de groep aanfielste, schoot dan i{e1 eens uit zijn s1of. lli j was waarschijnlijk bang voor zijn tubes, overjgens; Dat kleine vrouvtje van hem liep akelig goed, en die klaagde niet. Ik heb het tenminsle nieE gehoord. De laatste Lraining ,erd afBesloten net èen 1ékkér drankje. Een kratie bronwater uit Wijfre werd ter l,-"s.hlkkins gesteld alsnede enkele zelfgebakken " djkmakertjes r'. En zoals gewoonlijk zorgden de gebroeders Starnans zoi{e] voor het kelkomsvoord als hel slot\"oord. Met andere woorden; Het was geze11ig.


-r9 Zo; \u over naar de 2le seplember op de markt van MaasEricht.

Bljna de gehele STB-k1iek staat bi jelkaar. De diskussies variören, t{elke kleding ÍtoeE

Sedragen vorden en welke moet er geloPen !,/orden.

lijd

Ik zag er zelfs eentje bijlopen met een heus schenaalje io zijn hand, Ik meen ze1fs, dat dit Ed Schiks was. Ik 8e1oof niet dal hij zich aan zijn schema heef! kunnen houden. Arme Ed moest onderveg, zo heb ik vernonten, diverse malen ÍuiÈ de broekrr, En alsof het nog niet erg genoeg was maakle de MaastrichEse organisatie ook nog een blunder bij de inschrijving van Ed Hij werd nier ingeschreven onder de naam van Ed Schiks naar hlj komt in de uiEslagenlijsten voor a1s Ed Schitsr'. Ja; Di! 1s heus Bebeurd. Het vas hem dus niet gegund. Zoals 1k reeds eerder schreef maakle l'Íien Quaedvlieg haar debuut. Zii was dan ook behoorlijk nerveus. Pierre Starmans en ik beslolen dan ook Mientje bij haar lijdensweg

te

begeleiden.

Precies om 11 uur klonk het starlschot en verlrok de hele neute op \reg. onderweg kvamen we diverse koPpels tegen. Zo v/erd Annelies van Vlodrop vergezeld van haar vechtgenoot Jo. We hebben haar bij de star! nog op haar hart gedrukl zich niet le laten opjagen door Jo. Annelies kvam helaas niet aan haar in Siltard gelopen tijd Ze gaÍ et nieEs om, zei ze naderhand. Ik geloof er echter niet veef van. Ik ken die "Van Vlodrops" onderhand.

Lily Hof verd ook at door haar echtgenoot vergezeld. Zij Sing 8eheel ontspannen van slart en kwam op een hele mooie tijd uit. Voo! een overzicl,t van de gelopen tijden ver\riis ik naar de uitslagenlijsl, die Carla Meijer elders in dit blad geplubiceerd heeft.


'lirt

onzc grole verrasslng kvanen we onderve8 Wiel Voncken nog tegen. Hi.i stond bij de NoorderbruS iedereen aan te rroedigen. Mijns inziens was het andersom neer op zijn plaats ge\.reest. Maar Wiel kennende za1 dit zijn bedoelinS we1 zijn geweest. ondertussen liepen Mien, Pierre en ik rusti8 voort. 'Ior) l4iseré had zich inmiddels bij ons Sevoegd. Zelfs Hans Ypma krvam ons nog voorbij lopen en het Sekke was ,dat ik hem nadien niet neer heb Eezien. ]k heb het wel eens anders meegemaakt.

lle

snel hobben

le jongens,zoals Ton ve helemaal niet neer

Zelfs Ria Mulder en de "1aage hcbben we niet neer gezien, Àl waren deze twee naderhand nieL levreden over hun tijd; lleL is en bljjft een mooie

Starnans en Ed Quaedvlies, Sezien. Mei

ierí

J'erua naar onze debutante. Na viJf kilomeler geeft Mientje t-" kennen niet lekker te zilten. Dit hoefr ze naar één keer gezegd, want haa. i{erd op een nette manier verleld aeen spat.jes te krijgen en ge!,/oon door

te

1open.

Ik m.ret nu i!e1 loegeven,dat we vaker tegen haar hebben gelogen. Zo hebben we bijvoorbeeld diverse malen verkeerde voorlichting gegeven over het aantal nog !e lopen kilometers, maar Mienkennende neenl ze ons da! nu n iet neer k\'a1ijk. he! noraal nog opgepepl door André Vogely, die ons stond aan te moedl8en. Ze1Ís de "ouwe" penningmeester uit Wijnandsrade stond in de Beatrixhaven de meute moed in te spreken. OnderNeg werd trouwens

0nze voorzilter was ook van de partij en zelte meteen eer sublieme ti id van 1 uur en 32 minuÈen op de klokken'


In de Beatrixhaven ging Ton Miseré er op een ÍZoetenelkachtigeÍ fianier vandoor. l{e zagen hem 1n Maaslricht pas leru8. Hij liep een gek/eldige race, al waren de laatste kilometers hem zvaar gevallen. lre I t ing. dj e onder veg ,, ijn trainingsnaatje rrEd Schitsl moest achterlaten liep de h'edstrijd goed ui!, al kwam hij niet aan de tljd, die hij

ook Huub

in Heerlen bij

had gelopen.

de Telematicaloop

Inmiddels had Mien her 15 kilomererpunt bereikt. De klok gaf 1 uur en 22 minuutjes aan. Prima werk voor zo'n eerste keer. Toen dan ook nog vier kilometer voor het einde haar echlgenoot " Fast Eddy Í haar tegeÍioet k\ran, kon ze niet meer stuk. A11een loen Ed ons verEelde welke rijd hij had gelopen verden \rij gedemoraliseerd . Niet a11een kreeg Mien een klap doch Pierre en ik keken elkaar ook eens aan. I uur en 2l ninuten en een beetje had neneer Belopen. Geen wonder ,dat de STB-jeugd hen de naam van "Fasr nddy" heeft gegeven. Ik vond het bovendien ook nog het Eoppunt, dat meneer niet levreden \ras over zijn tijd. De vind vas ietje Èe sterk geweesÈ.

laatste brug kwam in zicht. Het laatsle bergje en de laatste kinderkopjes werden bedvongen. Dil deed iedereen pijn, oaar die laatste kilometer verd je door het publiek naar de }Íarkt begeleid. En daar gebeurde waar Pierre nij voor gewaarschulrd had. Mien plaatsle een verschrikkelijke denarrage en zette Pierre en Ídj voor de hele STB-k1iek in ons henrd. De

Ze kÍ/am precies na 2 uren lopen binnen. Schitterend gelopen Mien. Dit kompliment heeft op die dag elke STB-er verdiend. Iedereen liep de vedstrijd uit, Te gek gewoon De volgende debutanten hebben zich inniddels gemeld. Hun naar? Carla en Riki.


utslAcEt{ gAlw uÀmmou Hei6n senloran! Ed quaedvlleg Hub SchrÍits

uAas

Q1 t19

Hub Provoo

sIts sIts srB srts

291

Jos lute\reerd

STB

1t28t11 -l t29.r4

100 116 117

Eddy Veratalpe4 theo de Ieeuw Ton StaLoana

srB

1 t29 249

108 1e7 218

2M

51) 671 ?81

802

9at 989

luuk l(ulksrs

vi11en lG.:.clrs Hub Gulpen Hub lareltlng John llof

Jo van Ylodlop Fub Eof

sm sm

1

1.25,44 1

.27 t59

'lt

1t

ot49 Ot55

STB STB

1 t17

srB

1

,17

1 t4O'44

sm

.44 t42 145146 'l tso t5'l

STts

2

STB STB STB STB STB

1 t21

STB

to2.42

&s.]@, 11' 126 144 219 245 284 292 294 ,91 411

44) 531

581

60,

't51

8t4 946 947 979 9e0

Eub Rrkens Jan Wè1ting w10 Sudzlak

Plerre

IvluJrrera

Wln Eleveld À1b6rt Verbunt Andrs nor)men Jlmg l4alnzei l,Ien PoÈset

GIel icleykeie

sIts

sfB sfB SfB sIts

Jan Y?oomen Jan I'Iander6 SJef v3! ooyen Jöbn Soeetg

slB

Joa lleyer Jan vaJr Heos

srB srB

HanÉ Ypna

STB

Ton !]lsexe cor Robeerts

sm

Loe Walter

Plerre stà.!flars

t49

1

222i6

1

,2r.28

1.22t,

t15 1t28.14 1 t29.r1 1 227

1t29t 5 'l t29 tra 1tr2t4, l

rrrtí8

sIts

'l r14to1

STB STB

1.r6to5

1t

sm

'l .37

.1o t5a 1 r4r r20 1 46151 7

1.54t47

sÍB

'i s55 r08

STB

2t00:1!


Heren Veteranen BB8

lft sm

Ed Schikg

1149:.17

@. 45' 801

978

l4arie-Írsn€ Ria !Íulder L11y Eof

]'ÍlentJe qua€dv1leg

Tota-al aa.ntal

vareu! 1008,

Xaeven

geftilshte

waari,"a.rl

sIts srB

sm

11141'12 1 t42 r,4'l 1 145.45 2 tOA 212

deelneners op deze Ealve l,iarathon

40 Smtels tlt


_ /4

-

Geevers Auto Cqrrosserie-delen origineel, imitqtie en ovezet.

Her

:

Lve.in$prcsommo om"or

w'd.,

im iro lie.

odeídele

n vóóÍ

g.nehd. Dutrsè.i frcBe

@,le^, olhede v@ lopoBe r He, l*en^9lp'oqrofrmo .o,dr q(omDhEsd d@"od,oreum @ru r-.tr e^ Wo'ny ovè"erploor"e/t

G*w6 auro Coío*ue.deen hr,lop d fromenrmed don ló000 ..-on9 igsondode o ul!oo',ood I rhr!oorom or!,^e e (onosë'ië. il

J.lm,oo, ODel lo,d 8Mw

Mqed6.

lf

Aud. !1!. PoEóe, Pe!qeor. Iclbor, C,roèn e^ Renoull

ATMELO

VEI.DHOVTN

05{m.721?5

!r0.$l9m

NUTH

VIANEN

0!52r12!? ROTTERDÀM 0r0 {5858rr1

031tllult

GE|:\IEIIS CARROSSERIE.DELEN

AN].wtRPEN 03.u57&0


ATTDNTÍE

ATTENTIE

ATTENTIE

Er is nog een vooiraad S.T.B.-kleding te koop. Dii betreft voornameliJk kledina (in uit;tekende staat/kwal iteit ) van oudere Naast de voorraad witte T-shirts tHeide.IooP 199oi (te verkiiiAen vj-a Albert verbunt of Ger Knauf ad Í 7,to per stuk) of de moge.LiJkheid om via onze adverteerder ALL FDET te Heerren (zie advertentie e1d€rs) S.T.B.-kledi-ng te bemachtígen dus nu ook nog een deel wan de oudere " voorraad. Het betreft: x 4 traininsspakken maat u (6), Í 4o'donkerblauwe broek met STB-letters en lichtblauwe sljeater met embleem en opdruk op achterkant; x singlets. Kleur b]auw; logo op voorkant en S T B in grote letters oP achterkant. Prj-is: r IO'-. Maat 5-6! 6 stuks en maat 6: 9 stuks; K1eur fichtblau1{; zonder oPdruk/ reclame. Priis! Í 10'-. Maat 7: 2 stuks en maat 8: 1. í t- shirts. 4 donkerblauwe maat M met wit Iogo op voorkant. Priis: I 5,-. 3 ii.r,iura,,."e maat xxI, (50-52) met logo op voorkarlt en oP achte kant {ass.bur. Kleijkers Srbergrt Pri.isr Í 5,I{EES ER I{EL SNEL BIJ' VANT OP = oP !! À11es te verkriigen vl-a de penningmeester Huub Neelis (t"t. 323253 of 7640»). rr


-46-7E KAPELLEIIBoSI,oP-7E KÀPELI.ERSoSI,OP-7E KA?EIl.ERao.

9 decèmber e.s. ls sèet de Èradltlonele, landgraafse, stb-se (APEIÍBRBOSITOP I Ook dlt jaar hèeft SJef wan Ooyen oeer de bedrtlfsruinte wan ztln glashaÍrdèI beschikbaer gèsteld woor de inschrijvint en de prÍJ sutcre íktng. De wedstru dkorunissle zal verder on8eÈrrtj feld ireer voor de ook a1 bune tladitionele gIÉheein Op zondag

zot aen.

Het progranma

zÍet er als volgt ult:

A-loop (Jeugd t/m 11 jr.): afstand: 1100 m start: 10.00 uur B loop (jeugd 12 t/ !5 1r.)l afstand: 1100 m staÍt: 10.15 uur Trinloop:

afstand: 2850 m Etart: 10.30 uur afstand: 7200 m 6tart: 11.00 uur

is iÍrschrijvlng voor dè eigen gratis gew€èst. Vooruitlopefld op de (door de leden tljdens de Alger0ene Ledenvergaderlng nog goed te keuren) r{ijzlng hierop zu11en de tnschrlJfgèlden zljn: jeugd: f2.50, volwasseflen f5.00. De afgelopen Jaren \,redstrÍj den steeds

.

7C RÀPELLERBoSI,oP-7e XAPEIJ.ERBoSI,O?-7E xA?E .R.Bos

all-feet

slort-sroes

,. [ttRlt,l

Leverancier van sportkleding "STE"

rEL

es.zo.@


-4'.tA-C-Í-I-E

A-T-L_E-Í-I-E-X-U.E-R-E-R.E-L-D

Sinds vele jaren geeft de KNAU ((onink.Iiike Nederlandse Atletiek Unie) haar bondsorgaan de AÍLETIE(t ERELD uit. Onderzoek heeft aanqetoond dat de Atletiekwereld een graaq qelezen blad is- En dat vel.en het bled zouden willen ontvanqen. Toch is er nog een qrote groep atleten die de AtIelieklnereld niet leesl. 0m de aanme.Iding te vergemekkelijken en de dpempel te verlégen start de aclie: ATLETEN

(IEZEN

VOOR ATLTTIEI(WERELD

De at letiekverenig inqen zÍjn spil. Nieuwe abonnees kunnen vereniqlnq aanmelden.

in

deze actie een belangrijke zich tot 1 oktober via de

Voor iedere nieuwe abonnee, aangebrecht door de vereniging onLvangt de vereniqing een waaldebond van F 15,--. Deze waardebonnen kunnen de verenigingen besteden bij Top Inlernational Atleliekmaterialen. In oktober krijgen de verenlginqen die nieuwe leden hebben opqeqeven een tegoedbon met het bijeen gespaarde geldbedrag van: het aantal door de vereniging eangebrachte nieure leden x F 15,--. Brj tien nieuwe leden is dit dus een bedrag van

F

150,

--.

IEDERE NIEUIdE ABONNEE KAN ZELF EEN KEIJZE Í,IAKEN BIEDINGEN:

UIT

]

AAN-

een runningsetje gratis een hardfoopbrochure en logboek gPaLis

J f 20,-- kortinq op he[

abonnemenL.

ziet dat de actie rrAtlelen kiezen voor Atleliekll]ere.Id" voor iedere parti.i voordelen b.iedt. De atleet/atlete kan een keuze maken uiL I aantrekkelijke eanbiedÍngen. De U

vereniging kan een aentrekkelijk bedraq bijeen sparen.

K0RT0I'4

D0[ [1Et

AAN DEZE ACTIE EN K1ES V00R ATLITIEKI^JERELD


-48NIEL1NE CLUBIEDEN

BIJ

DE STB

llij heten van harÈè welkom binnen de Sport en Trimclub BrunsumeÍheÍde: THEo KiiPPER. Theo is wan her mannelijk geslachE en woonÈ re Brunssum, Op gen

..,i....:rjl l:...]l

--n kea- pPr jàér pleesl Theo zijn verjaardag te wÍeren en we1 op 2 JuIl. l,rerder heten vij velkon JoS BROEREN. , lonr LriL hpL Iano van onze :èarlijkse vinterlauf, en we1 uit HÈcke1, ov-r . Hi' is bi.]nenkorr. op 1l novem-

ber, j aris.

en JoS, vij wensen julIie orze wereníging weeL plezier ! THEO

Ees

ruur en leden

blnnen

STB

VIDEOTHEEK VIDEO THUIS 'X )k

-f *

kwaliteit en service steeds d6 nieuwste Íilms

movie box verhuur 7 dagen ln de week geopend ,tÉ R€serveren gratls

HEERLEN

BAUTSCHERWEG

86

SCHAESBERG TJOENENDAÀL

SÍREEPERSTBAAÍ KEBKPLEIN

24

66

TELEFOON 4í2266 TELEFOON 32414I TELEFOON 752070


Harry van de Laar Heèrenweg 56 6414 AN Heerlen

Íel.: 045-218347

-21 1573 (tijdens test-uren)

Fysio/Àranuele therapie LaseÍ lherapie Condilie lesten FielsergornetÍie Eleclrische loopband Loop correctie Sponrnassage/bandage

Medische Sportbegeleiding Heer!en

CONDIIIÉTEsT

BIJ

HARRY VAN DE LAAR

Bij sportfysiolherapeul Harry van de Laar bestaat de rnogeliJkheid om je condilie op deskundiqe wijze Le laten teslen. In een speclaal ingerichle ruimle wordt met zeer

moderne en geavanceerde teslapparatuur díverse lichaamsfuncties onder de Ioep qenomen. De lest verloopl als volqt: Hel beginL mel hel rneten van je qe$richt en lichaamslenqte. Deze resulLaten voert hij in een computer 1n. Daarna doel

hiJ een huidploolÍneLing voor het bepalen van je vetpercen lage. Hlerna word je longflrnclre op div. Mraarden qeLesl. Als dil allerÍaal gebeurd is volgl de eigenliike condltletesl pas.

0p een zeer moderne elecLrische loopband, welke d.Ín.v. een digitale dlsplay de loopsnelheÍd, gelopen afstand, geloPen liJd, en sllJgingspercentaqe aanqeeil, wordL de lesl uilgevoerd. Alvorens de band wordt aangezet kriJg ie een harlslagfrequentieÍneter oÍn je borst gegespl, zodal liidens de inspannrnqstesl je polsslaq continu in de qalen gehouden kan worDe band wordl aangezel en de loopsnelheid urordt dan ingesleld op 5 kÍn,/uur. 0p dil ternpo wandel je dan J minulen


tdit oÍn even aan de loopband te wennen), Hierna voerL I I o. ..Fr ,.'o op 'la-r I 1m rur. je begint oah r.sr-rq aan te "joqqen". Na 1min. voerl hij de snelheid op met tJ.t km/uur. 0p dil tempo, (8,5 kmlLrur) loop je dan ureer I min., Mraarna het tempo weer wordl opqevoerd Ínet 0,5 llel rs nu de rredoelinq d6l je zolang blijft doorLopen totdët Je nret meer kunl, Bij iedere tempoversnelling Nordt .jè pols qenoleerd, urelke naderhand in de vorm !an -.en qraliek, gerelaleerd aan de ]oopsnelheld zal worden Ilgèdórl i -pdnlrnqrqra'iet 2 en ! minuteo na hel beëindlgen van de looplest wordt .le pols nogmaals qenoteerd om je "herslel" te kunnen Al

deze meel en lestresullaten worden door Harry van de Laër qeèvalueerd en neljes op papier qezel en je enkele daqen laLer toegestuu.d. De kosLen voor deze naar

liq.

mijn mening aanbevelenswaarLp l bFdtëgèn 'p.l '\ I iq.--


-51 Medische Sportbegeleiding Heerlen

Hrr, lrn d. l,.rr . NÍorr.r 17

óaUl Cw

tl..rk, . el,

015.126200

.t. laÍ 2r-Ot-')rl i.' trrtl2ttrk u/sot@.n q L.l D@ tl,9 x tuaa tt.8 ti, t

4.th.!t .rr1 tlrt

nlhu, lrr t)t 5 turdln

1\41. t,t |it.h. lllu\

r!"h

.t^t!hr!ts

1, ttttlttítt

ttr

/

41atut2k1

.n ztr, tu. naq ,,.a.\

q.ett,

u.n1!|1 tigL )r?t h,qu t!1 ttr lt .4 hotl t.!. 3 *e/,. ) u,t)t?,, .tt. hor"1, oh th,

!: t,4t..t tun l).iq)

ttt)/.

rtrtltt

\-r.t \ ÀnrLt

tt. .t1,ta 1.,1,

a,.

.. a. aQt,lue q.tnIud2 dc whzt. te.L tusea a(. Llj ,t,) . t). hart/e,r?,t t! c1l \ lh^,. ttn q..itt.lt htll/rrt,rltt tttt,

a.íl:

li,M-f, ,

c.l..n ó6.6r.r0.ar7

1613Ío:.r011a307

1.


Medische Sportbegeleiding Heerlen

at Nr{,rrrn l?

0t-,52.

)3 Jr@,

64l] CW [.ul.n , kr,

i lo{gno:

0,rs.11贸200

{03,1!01


"},!.itl' interl.ruf"

@ zordag 16 decsnber a.s. wordl de l4ittwinterlauf nabij aken-iffigeorqardseerd. ook dit jaar za1 SIts volgens de verwachtingen _ IIEI grote belartgstelling aan aleze ca. 18 kII. larqe loop deelnslEn. BelarqsteUenden dienen zich bii Carla l4eije.r, tel- 310972 aan te melden, liefst vóór 25 rovsnber meE@àiË:ro:t of zorder medaille.

De kosten

zullen ongeveer hetzelfde bedragen

a-1s

vor-ig

jaar. op dit ÍEnent is een juiste kostenopqrave nog niet te geven, doch zodra er nadere gegevens bekerd U vooraf aan de gedeeld.

zijn,

lroralèn deze

trai[ingen rede-

Het !Érccurs is licht golvend, zeer gevarieerd en voert U door alorPen, bos en ve1d. voor de neeste s.T.B.'ers ue1 bekerd, voor U afs priÍreur een boeierde uitdaging.

v,edstriid i,lordt op de teruqrveg rDg een leuke pleisterplaats olSezocht. Voorloplg noq èen gdÉim waar dit zal zijn, maar Éiend Gerrie I'flauf heeft /eeÍ zd<er èl ieLS rn z'n viziel. Na de


B-E-L-A-N-G-B-I-J.K Gaarne wijzen wij U met nadxuk op het volgende. lÍen wordt vÍiendelijk verzocht niet te v,/achten tot het ein, de van het jaar met het doorgeven van AFVoEEINGEN, I4UTATIES e.d., doch deze, indien reeds nu bekend, door te geven aan de secÍetaris. 0m een werkdruk aan het einde van het jaar, ook inverband met de komende feestdàgen en de daaraan gebonden vakanties, te vermijden, vermelden wij nog even volledigheidshalve de datLrm waarop AFVoERINGEN en eventuele LICENTIE-v/ijzigingen kunnen worden doorgegeven. Dlt 1s mogehjk tot 15 DECEI'IBEX van het kalenderjaar. Indien dus na deze datum nog afmeldingen worden doorgegeven of per post ontvangen dan kunnen wij helaas deze niet meer op tijd dooxgeven aan de Sportbond en moet de STB de verschuldigde contributie voor het nieuwe j6ar (1991) af dragen aan de K.N.A.U. voor haar 177 aangemelde bondsleden.

(stand 1 oktober 1990)

Gaarne verzoeken

!,,ij

.

U om Ulv mede!,/erking indeze.

@rnuxsïATton MAESSEN

Kl immendersiraat 95


-55 WTE

IS

ER ALLE14AAL JAHlG BINNENKOBT

03 oktober Ed ouaedvlieg Theo de Leeuvr ' Patrick Bruininks ' Jos Geraets ' Karin van Vlodrop '

03 06 09 72 12 12 15 17 19 19 24 25 25 28 30

" " ". ' ' " " " " "

Hub Hof John Hof

Kinr Quaedvfieg

Marcef Minartz Huub Broulvers

Frits Witteveen lJim Dreuw MoniqLJe Vonken

Albert Lieberg Remko Schmits H.

J.

Enninga

04 NoveÍrber Henk Schiefer Harry Crijns "

06 09 \)

"

Hub Érkens

r.,c Er.e.Prl

?

?

14 November Hub Heynen 8as Bijken

21 . 30"

Janna van Dlyn Jeroen van l,ljeset

01 DeceÍrber ivlath, Smeets

06" 71 13', 13', 16', 1t' 18" 27" 27" 24" 25' 27" 29" 31 31

',

*

Jan van

Nees

Joanne KloosterboÉ Sjef valr ooyen l,,lie1 Schepers Nathalie Stamans Jo van Rooy l,liety Franck Ger Hamers Hilda l,letsemakers Freek van Gefder lvlarc Helligers Sonj a t4essing Eddy Verstappen

"

Bestuur en leden van de STB wensen wensen alfe jarige collega-s nog een fi.jne verjaardag toe en nog vele jaren in goede gezondheid.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Metselwetken

Metsel- en

VAH DE KLEUT

steigerwe rke n

voor ruwbouw

Bo€sbsrqlaan 3 6371 CV Schaosberg Tel€Íoon 045'311625


TRAININGSSCHEXA IJIr{I:EISEIZOE{ 1990.1991

0p de binnenzijde van de omslag sraar het nleuwe vinrertrainÍngsschema afgedÍukr. Zoals re zien ts lioefÈ niemand zich re vervelen. De jeu8dgroep heeft er twee enthousiasre en deskundige rratners biJ (zie elders in dit blad) en gaar nu ipv op zarerdag ,s Foènsdags in de zaal rrainen. De danès hoeven deze k.er Annelies van Dijk nier een half jaar re missen: a1s wervanging van de baanrraining op woensdag vordt op zaterdag, gelijkrijdig ner de jeugdrraining, een snelheidstraÍning op de hei gegeven. Cor Robeerts gaar, na de zeer Eoed bezochre trainingen woor resp. de 15 kn van Rorrérdan en .de halwe, vàn llaastr:icht het voorlopig iers rusriger aan doèn: dcze maanda8- en vríj dagawondrrainingen worden wer vallgen door: de woensdaAawondtraining voor de zgn 'rustÍgei lopers. Daar deze rraining samenvatt mer de j eugdtraining zaI Cor lrorden afgewisseld door Hans Voor diegenèn die ook a1le andere spièren buiren die van de benen vi11èn craínen, korron de ntet-tenigen, de tenígen en degenen die dit wi11en worden is de kondiliecraining in de zaal wéer van srart gegaan. llitmaal nog iers fÍekqenter op muziek, neÈ de nieua

aanSekochte boxen!

Voor het gros van dè lopers veranderr er echter nier zoveel, hoogsrens een enkele andere verrrekplaats I op loensdag wanàf het pa):keèr:terrèín bij w Rolonia, de meeste andere awonden wanaf de Leco CorpoÍarion. À1s onze nÍeuwe Cooperbaan sereed is (1,aarschíjnlijk in novèober) dan zu11en de werrrekplaarsen van de rraíninaen vorden sewljzigd naar en zetfs op (woor dè

bàantraÍning) de nieuve baan. Dir wordr nog op trainingen bekend genaakr. Veel traÍníngsplezierl

are


Uint r.ri2o.n

1590/1991 {1

oktob.r

1S90

-

31

ilrt

1991}

t..iier / !.g.l.ièr E6rdeg

18,30

dii5des

19.00

'P

Leco corp.

P Lero corp.

duualoop

$€nsdàc

'Eikskè

ll

smlh.t.; (

20.15

l-U wr

ulrl 'laí&aE'8roep

'Xaleri

€roep

jèugdtreining

19,00

vriidag

18.30

Za'.erdag

15.00

i5,00

'Unite5

P Leco corp,

'P toer,€g P toer, rèt

Crr RotÈerts/tlaE Ypla Gèr (nauf

Stefan l{ieorEDhuis

t

U uur lzaÀl) dorrderdÀg

fienk TliisseÍr

lI

'sn€lle' 18.30

)

konditietrÀining I uur (zaal) duurloop

18,30

e. vlodrop

Íïeo SchEits/Jo v, Vlodrop

uur

ltreo

?esrtspel

Jl,rE lhinzèr/Jo

iergdkoGissie

Brring

up l{ uur CIC,S staglair sn€Iheidstr, I uur Jan van ljd€n

duurloop

1{I

uur

jeutdgro€p 1[ uur dÀEs$oep 1I ulrr

Jung Idihzar/Jo

v.

Vlodrop

Ilona l(essèls rjeuBdkoiÍii ssie

Àm.lies var 0iik

snelh.traini!g zo'dag

8.30

P toer. lEg

duurloop 1-11 uur ds.*sgroep 1 uur

Ihèo SchÈits Aru1elies van

Dijk

'lt.zseloultent

- W (olonia : kfstraat Schàesberg (tsrteërtear€in) - P Leao corp: ReelÈt ljbech o/ÍbrG - Unit{s I Atletiekban Sittsrd - P toér.cg r 1. Frteerplàats links {koEnd vsÀaÍ kndgraaf ) àan de to€ristische leg (kruisiB Grote fleiÍEt Et porellelGg vdn Brunsu@nÈg) - Spartzalen : Eikske - Sexoieallartsoen Schaeshèrg (alcrt - lbltrq

Sclaèsbert

li,B. Atle hritentrainiÍgen uullen in principe, els de nÍ€u,c Cooperbaa, Freed is (eèr!Èahtint eind 1990), vanaf onze nieurE bàn starten. Dit za1 echte. op de trainiryen bekeld ÍDrden ge!àrlt.


A,s,€, L2r-a t7

E..H.

G.

za i e-ad\.i e.s-baJz-ea .F{Z-E.7JT{ERS

Lr

Verzékeri ngen

i.ng in àÀn- en verkoop onro0rend goed Bernidde l

Hypotheken Pinànc i eri ngen

Kèrkp)éin 18 6372 Postbus 31229 6370

AE

Landgraàf Te1. 045-31965s

Landgrdaf

STB Clubblad 1990 nr 5  
Advertisement