Page 1

ï iri:-.t !]i.l:i.iflËti Ëiir:r',.r::l\iÈ.1;:Ë 5

,{4

:1

tI í

L,r:: l:ir.,i:;EL-1:t t:'ivErl


a

8.,

è=È li È lrr

È, d c'

ó tsr o >

È @ ,6

É:ó !@

a

.J Ei

É

> liz

>: u>o

i,! .e! .c ,5.

.ào

b.i

.!=.

tu

o5 È

E, I'


-t-

IiIHoUDSoPGÀVE CLUBBIJÀD

Pad.

:

1990

flr.

4:

^nrler'.r.!rD:

2 1l.Tnr.:nrtionale Hpi4cl1^p STB 4 Ui t sl a{en lleiCcla.p De zielenh..g 'o STB- j e'lg,tbrr1let ir 14 flll.re n?rathon 'Iegelen 16 IIi t sl ?§en 'Tegelen' 18 2t) I{r d.or Bl.,1ssel 22 Ui tsl a!,en 'Bi,rsse!' /ht1lreilrà|h^^\ ?2'.ir-r^1r:?r'J?.terr+j}' 2-1 Í,trtslagen'cr.irriB.\lenlcop' 23 Bub Heynen op het ereschavot in stein 24 Grersland hi1.re m3rathon Sittard (ri tslagen 'sittard' 25 28 Iieur.: sTE-] i d ,q v^^è1r iocl ^^h 'lO lJedstrij dlalender 32 hternation?1e SPÀ-!ra! athcn !!rste!da$ 'rE rroor'1.^:'ai'ii:lafrogr:1ra ntjdsrsma:rlh-n: l7 Halve marathon lÍa as t ri cht rlo.rberci,lingssche!'laha1!erarathcnllaasiri.lt 38


].I

e

TNTERNÀTIONÀLF qEIDELOOP S.

-2T.8

Op zaterdag 5 mei ras het ueer zover. Het qrootste loopevenement dat de STB organiseert, de Heideloop, ging 'iaD stert, De Neergoden waren ots dltnaal te goed gezint, het l,arme reer ]ras voor de talrijte Dpeekomen loeschouwe!:s 1deaa1 maar voor de lopers had het He1 zo'n 10 graden lager qekund. Een gouden erreep van de wcdstrljdcommissie l,as het l]1iassen \,an ee» extra spouspost halverlrege har parcours. Dat de Ccrst ouderweg qrorrt xas I_.1èel |1t lel fert dat enkele lopers het "lekkere', sDonse,ater

z.1fs drcnl:nde ,edstrijdconnlssiè be.rert nlets da!1 hulde."tat .le or_sanisatie van dit evenemeÍrt zat prira rn mekaar. n1t aol: denkzlJ de v3t. '.'rljHillig€,rs wani zonder hun hulp 1s het onmoqel1.l]i om zo'r l.opJestijD te or!íetrser.!|. llu r:erug Íaar de edstrijC zelt. Zaa.ls a1 gezegC het t. qarr,.e ve!t_ had dutdellJk een legatièI effe.t .l de tijde!r dre q€lopen irerden- l.rooral op ale 10 E1,1. leqen de trlden 4 tot 5 niDuten hoger dar voorafgaand€ jaren. Van het verbeteren ,rar het parcoursrecord vas geen sprale. De !q-0q nete. !erd een volledigë STB aangelegerrheid. Op de eerste 3 plaatsèn STB-jeugd te qeten, paul tÍu1der 1e ir 04.03.11. :e plaats voor 8as Íijken en derde l,lel:d Laura Broeders rn 00.03.41. B1J de 29!ll meter flas het deelnenersveld een stuk kleiner maar 9 lopers 1l')opstersJ. Ook hier waren de eerste 2 plaatsen voor de STB leuqC. Gny Rljken {erd 1e in een mooie tiJd van 00.07.29 gevolgd .loor Patrick Brulninks C1e 3 seconden later or/er de finisch Ílitste. De 8_000 mete! i{erd ere$cl1n.]n door L. Frees uit Zonho'/en i n C0. 28 .46 - De 1e STB-er 1{erd Jos DuteHeerd in 30.20 gevolgd door zijn eeuHige coDcurrent, althaDs op de korte afstanden, Jo v. Vlodrop 1n 10.58.


Bil

de dames, die op Aeze afstand goed vèrtègenwoordigd rareI. won Ànneroarle Ypma. Dan het hoofdnummer de lq_-E4- e1 16-095.00 neter- Dat het parcoursrecord nret gebroken Í.erd \{as gezien de veersorstand'igheden rel duidelijk maar desoldanks ]iep l,Íarc Jaspel:s '/an Unitas toch een goede tijd. Hij vÈrd 1e in 00.54-38. Hub Heynen was de eerste STB-er. Hij werd 8e in 01.02.16- Ed 0uaedflieq d1e toch een beetJe zijn ?inr,en op deze Hedstrild had g-a?et qerd 2e STB-er- Zil)r llan om onder het uur t. eindlgen vlel met d€ze hitte in het qater $aar hil liep ge2ièl) de .!rstandtgheden een goede trjd 01.02.46. Bij de veteranen I Ías het lopersvelC sterk bezet. Johi HeDdriks kqan als eerste van d. organiserende ïereniqinq o.rer de streep 1n 01.04.54 ip een 14e pl1a1iE. Ilub !rouvers die herstelleÀde rs van een har:dnekLlge blessure is weer op de goed.

s,eq terug, h1l verd .-14e 1!r 01.08.02. B1l de 'reteranen 11 was er !,eer geen concurrentie vocr

Frarcot, SleDg jrerC 1e veteraan II er 18ë irl totaal met eÈn t1,id rran 01.05.11. Ilarie-Irene Raeven werd tee.de dame achter lackíe ginkelman vaD achrllis-Top. I,larie-Irene liep een tijd van 01.11-.05. Iet dlt alles r{as de Heideloop een succesvcl gebeuren dat nog een gezellige afsluiting 'ond In d- gylzad .ó..l( Kàkelt. Sjenq

Theo s^hmelts

-j-


118 INTERNÀTfONÀLE Lq,qo_rleqeLilasca§

UÍTSLÀGEN

HETDELOOP 5_5_90

rijd:

P-1-È!§-

1 2 4 8 11 13 20 26 29

P. B. R. J. J.

Mnlde

11.

Srnee l s

r Rijken Meyer Schots

van

Wes

en

srB

00.03.47

sÍB

R. Verbun t T. Welting M. vàn Wes el R. van (ögel enberg Lq! Q .!e

STB STB STB STB

00.03.11 00.03.42 00.01.47 00.04.01 00.04.o5 00.04.06 00.04.09 00.04.20 00.04.52 00.04.57

STB STB STB STB STÈ

tqr,Jlc-§.ic§

L. Broeders

(eers

15 19

:3 24

Tot

aa 1

À. Meyer M. Robeer ts 1-. We 1t ing B. Br.uininks aantal dee lnener

2000 1

2 5

sTB s?B srB srB

s

ie neisje

)

00.04.10 00.04.18 00.04.29 00.04.34 op de 1000 meter: f6

!e!er jongens

G. Rijken P. Bruininks

J-

00.07.29 00.07.32 00.08 - I8

SIB STB STB

Vi nk

2000 meter meisjes

I F. Wíe ldraai j er Totaal aantal deelneners

00. 09 . 32

STB

op

de

2000


vervolg rrit slagen lleialeloop SOOO I.1

ÀLLE CÀTEGORIf,EN

HEREN

Plaats:

1 ? I 11 15 20 29 53 94

Ti ri d:

L.

zonhoven

00.28.46

STB

00. 3 0, 20

J- v.vlodrop ,J. Íeltinq

sTa

00.30.58 00.31.32

P- Uuyrers R. Riksen E. Verstappen

STB

J

-

s.

I.

Frees Dutegeerd

STB

STB

00.33.41

STB

00. -14.40

Ypma

STB

00.38.09

Ypln à

STB

00. 51 . 56

1000 u__4!LE_e4IqG_oLLEÈI -!ÀU-E! 12

À-

?5

s. J.

l9

Yp!'a Crombach Duyn

89

I.0uaedÍ1ieg À. v.Vlodrop

90

D- Robeerts

8l

Tot

STB

00.4

STB

STB

00.43.35 00.41.53 00.44,19

STB

00.47.l8

STB

00.48.00

STB

aal aantal deelfleners

op

dèzè 8000

2 . 43

IÍ:

95


Vervolg \rits lagen Heideloop 10 EIí. i16.095,00 meter)

HOOrDPROGRÀIÍ1,ÍÀ

SENIOREN Plaats: 1

I 10 26 21

Ti,i-d-i

!1. Jaspers

fi.

Heynen

E. guaedflleq H. Erkells R. Scholten

t8

t. Thljssen F. Eisenga

49

H. Schmitz

18

I(. J. lI.

36

84

106

114 119

12L 121

Unitas STB

STB

00-54.38 01 .02. 16 01.02 - 46 01.07 .01 01 . 07 .0?

Hoven

STB

.08. 14 01-08.23 01. 10.55 01.17.05

VerheyeD Schepers

STB

01 . 18. 15

STB

H. Driessen H. Preïo H. Smeets I{. l,Ielting

STB

41.24.56 07.26 .72 0L.26 .3'r 07 -21 .02 01.29-51

STB STB STB

STB STB

01

VETERÀNEN 24

,1. Hendriks P. verberk

33

T-

Schmeits

STB

34

H. BrouHers

STB

5?

.1.

62

{. Eleveld

64 96

,1. l,lainzer J. Rljken C. Robeerts

91

F. Strating

STB

118

,1.

i{.

Senden Voncken

STB

120 130

H.

Ypma

STB

14

81

ter

STB STB

01.04.64 01.06.22

STB

01.0? ,48 01.08 .02 01.11-40 01.13.13 01,13 .30

STB

01.17.3?

STB

01.22 -11 01-22 -17 at -26 .31 01 .26 .31 01.31. s3

Haar STB

STB


7

Vervolg ui

t

s

lagen H:ideloop

1i!fitRÀ

E

T II t].le i

5TB

!1.t5.;l tl .22.31

JTB

0t .26.06

STB

r-)7.2c, - 11

l,r,

tTs

t-.

5TB

0r . 14. c5 0h.26. irj

1!

5TÀ

a-

it-l .L

i r'r

1tr s

1,.

Àilri i 11,1 !

,Lr 1r-., =r 5 1,9 dc 10 Er . : I

tr.

zlEt

L

ÍlrÀ^E1.1

lljt-2il fr.f+ l.t l-"1r.-,'": ,1e.d a1r..r 'lJ'ri ?. lÍ.rn ri y' . Prr.i, inni,r.lels l.Ístc1d van \3ar bless,,!^e, 1,rcpt r1'jeé- 1a1r n'r tr.tt h^t John. qi.j heeft .^n fiI.^ cchcilrer]-.1essure .n C?ar 1s nr! ee!lna11 Llstií ).c te l.pc11/rr John, fi^tqei ^-.'lto': tilt.r roet rrl è.nna:1 íe1..:C :i jl1) . .roh:r, !.rij -.r""1 je cer s!èl-1. gene:jng tle top.n je.pcearg r..r.p de traininjen te zien. 0-0-0-0-0-0-0 0 0-0-0-0-0 0-0-0 0-0-0,0 0-o-0-^


-8Ieverang van: oÍthopecliSche kunst en hulpmiddelen

J.gtormatns oÉhopedie Het oroene KruiS Parallelweg Nrd 2 Hulsber9

Tongersestraat'12 6211 LN NraastÍicht rel. o43 216113

I(EN Ëiëíiex VOEBENOÀAL vJrronbu'qe,wÈa

4r

-r.rs.74,7.o

o.v:

MAASTAICHT aemeletueg 90

rèl041.62r51s

slrrÀBD '"r

aaaso:ro7o7

!e(

- -.. '

'jffi+


SlB..TEIJEDBUI,I,ETIN

5 ner 19qn,,'ond Ce 11É internail,rnale terCel..D plaats. Vantev.r€n haC niemand durven dromen, da! htrt e-.n komrleL.t STB festljn zLiu Forden. li,r dc 1000 n:ter-1oo! hadder .irca 40 jeugdrge at1e1,lrl ing-.s,rhre'/eIl. Zeker 10 mrrTrtten voor de siart stoxd iËilereen a1 nervers bij de juryHegen te }IachteD. D: c.oto 1flrezloen wareu Roser en l{arrrict!1. Zeker r'.cl_ loger rras hrer "-.a ereplarts reggeleqdi naii:: Y!r!li.htirrgen il het burterlliDd glrnDterl de Iccrlieur. Paarsctr:rnlijk betaalde men in het buitenland neèr stafr:ge1C. l,taar dat íi1 nog n1!l zego.n. dat er geen ,,rur|ierk t€ ver\rachten r,as. .i! lon h..t olr de qezr.htar afleze!. PistoleD Pault_r,: Nas super gecon.entreerc. HiJ l,las zelfs een beetle Lrll:brg, raar .lrl \o(-.r:t èr teíen$nordlg bil . Een zonnebril v1n een belerC merk ontbrak hem nog. Bas Rtjlen siolld r1als !eií,ron1ijk r]rstig kaut/ènd ot \.t startscirot te Hechten. Fil de d.ames stord fav.r1..t! Iluinnir .Jljoi La1lr.À Br'.--:Cers er heel ontspanneo bil. Zil keèL de aDdere favorieten ").echt" ir de cger, .n lachf bll l)1ir ersell: ".iorg-"nu iU }r1iq -i!il1È !ie1". En zc gebeLrrde het ooh. Onalaoks de hltte ,res de st:ri flrisird. IL dacht rÍèrkelijk dat het eeir STB-tralning Has. lrant rI zag in de kop ïan Ce sedstrrjd ni.rts aDders dan STB-atIeten. Pistolèn laultje had het uiteíaarC aan de stoi: nèt Cat kleine maalr1u1ge ranreke vaD de Brandhof straat. Bassie gaf niet op naar in Ce tFeede helft van di ',{cdsr:r:rjd rDes'i hii ziin nÈerdere erkennen in de 'le": i-rde Paul . 14et 1i seconden voo.sprrng 91i,9 Paul als :erst. c\.,er de !i.rish. De strrjd om CÈ delle Fllaats was haleneal te qek. Rob Meyer leey .! èeu zcl.iere derde plalts af te stevenerl do.h h1,r had o-D


net een ontketende Laura. Dj.e voor t/at ze raren en mengde zich io de strijd bij het sterke geslacht. Nou; die hebben het geneten. Op Paul en Bassie na, rerden alfe heren in hun hena gezet. IÍl de laatste meters vaD de wedstrild noest Rob }leyer er ook aan geloven en rekening liet a1le

gehoualen dames

uerd Laura schitterende derde - De eerstvolgende dame r+as Ànnemiek zoals genoonlijk op enkele seconden gevolgd door l4aisie. Deze rangorde blijft nog steeds hetzelfde Eaar de concurrentle ,ordt qroter. Linda ïelting begint akelig snel te Horden. yolgens flij heeft vader Jan haar enige vermaDe de

woorden toegetluistera. Daar kunnen qe dus nog iets van i.,erwachten. Ver./olgens qringen de jonqens van dè 2000 neter van start. Het aleelnemelsveld Has niet zo groot maar de strijd was beslist Diet ninder. llisschien is het atqezaagd om te r/ertellen maar ook hier fias het weer 5TB Hat de klok sloeg. De strild oÍr de eerste plaats ging tussen Guy Rijken en Patrick Bruininks. Patrick bleef 6uy opjagen. ledereen dacht dat Patrick hem in de laatste meters r.e1 even zou palken maar cuy speelde het spel $ee. Ilet alrie seconden voorsprong qing hij a1s eerste over de streep. Bij de danes werd een sublieme prestatie geleverd door femke liieldraayer, die er een derdè plaats aan overhield- Prima werk Femke. Zo. dit was dan weer ale l{eideloop. DiegeDe die verllefd ziln op cijÍertjes kunnen elders in dit

blad de uitslagenlijsten bèkilken. Deze t,rerden samengesteld door onze nieuÍe wedstrijd-

secretaris oÍ beter

gezegal

Hedstriidsecretaresse:

Carla l,leyer.

hoofdprijs van de speurtocht is inmiddels verzilverd- Op een zaterdagmiddag volrd er een i!]vasie plaats bij huize Robeerts van De

ook

are

-

tn-


uitgehongerde dames. Femke, Laura, Ànnemiek, Blarca. Linda en l,Íaisje warell dè gelukl<igen. líaar rrat is die Biance een "bildehandje". Die beHeerde me toch eIfe. dat haar vailer dè leklierste panneloëher kan balike.,. Dat geloof ik niet Biancl' Íl weet dat hij goed bloedworst kan bakken Dat heèft hiJ toen 1n Vlllen bevrezen. maar pannekoeken liaLler, neen, daar goloof it Diet in Theo.

Bit het begln van h?t Jeugalbulletin vertelde rk, dnt Roger Herdrrn het had llten afvleten bj j de Held(:1coD- IiLt llas lnderdaad afr,Iezig maar elders lieèft hrl t,an zi.h ,loen spreken. Hi.i beqlnt Harempel zj-l! vader ie evenarert. liader JohD w!nt a1les bi.j CÈ 'rete!.ar1en ÈD zoorllief Hint a1lcs b-ij de uniorer. RogÈr zorgde eÍÍe voor drie orreririnnlngeD. De ueltenloop qon neneer effe i.r 6.34 mlnuten ter il t hri toch 2000 meter moest 1open, D. ?ft,àr RusraDl.op was dc volgende overlrinnrng. Hrer l1.p h1.r 1,elgetelC I minuter, erl ,r

15 seconden over 1000 meter ofiei{e1 een kilonëte.. En ikzelf ,as nog r'lel zo bl1j, dat ik op de baan bL-1 À\IoN, iiidens een tralnin!, van ÀDDelies 'ratl

Dijk, op dre:e1fde kitometer .l ninuten en 40 seconden 11e9. De begeleidirg wordt dus door de jeugd qenadeloos afgestraft. In SittaÍd stond Roger ,eer op hel erapo.i,.rm. Hie ron h1j de 1500 meter in een tiJd van 5.43 mlnLrteD. vader John rion iri.r eveneeDs bij de veteraneD. Die twee hadden ze beteL op 1 pcdium kunnen huldigen. Schltterend Herk dus vaD Cie twee Henalriren. Zou in dat Clausthaler-bier dan toch een of andÉr stimulerend niddel zitten? De trliniDgeD op dè atletiekbaan b1j Àvon beginneD ook steeds gezelliger te worden- Over lnzet ïalt heus niet te llagen. Laura en

-it-


van cle Daan llordÈn geplukt. Ze blij'7s11 irun rondjes alraaien. Even uitlopen zeggen ze steeds weer. Ook het gezicht van onze trainer Jan van Uden zien lre steeds vaker op de baan. Het qaat neteen a1s een lopenal vuurtje door de groep a1s hij er is. Zo k{am Jan ook aànzetten net een echte superkampioen uit het ailetiekvére1dje. Lino Pani was zijn naam- Hij verzorgale op Íoensdag 13 juni een vo1led1qe training. Hij liet de jeugd op een ge,reldige nanier zien hoe je met een lachenal gezicht heel ver IuDt springen- In het begin hadden eeD paar leden !re] even moeite net zlln nàam. Èven noest Lino niet als Lino Pani door het leven gaan maar a1s Iri\o Spaqhetti. Maar vel liet Lino efÍe zien hoe het bij ons in de toelomst komt uit te zren. Ie:r.,,r) nog steeds op zoek naar een professionefe train-ar. En die ftomt er, dat is zeker. Overigens l<omt Lino nog eens terug bij ons. De jeugd Ílist hem te verleiden. De vol!,ende keer za1 hij ons gaarr bijbrenqen hoe we het een polsstok om hoeten gaan. ernaaroe r1

Iiet eDthousiaste kende qreen grrenzen toen hij dat vertelde. Tin lieltlng vroeg hem zelfs om een haDdtekening. Ik za1 je eerlijk vertellen Tlm dat ik dat na afloop ook gedaan heb. IÏ vroeg hem onl een handtekening te zetten order een STB-kontratt doch Lino had het nu nog te drr.rk. ],lisschien 1n de toekomst; rie r,leet? Tot slot llil ik e! iedereen noq even attent op maken, dat tljdens de school_!,akantie geen trainingen voralen qÍeqeveD. De meesten van jul1ie verblijven dan aan de Cote d'Àzur, Saint Tropez of in de Z{itserse of Franse ÀIpen. De trai.ninqen zu1len weer hervat Íorden op {oensdag 22 augustus 1990. En lte1 op de atletiekbaan bij Àvon. l,anqs deze weq wens rk juI]ie. en r.riteraard ook de

-12-


gehele

-13-

jeugdsportkommissie,

vakantie.

een hele prettige

Cor Robeerts

JEUGD

SULI,ETIT

all-fegt

sport-shoes

Leverancier van sportklediĂ&#x20AC;q,'STB"

short f 80,-f. 45,-STB joggingbroèk t 45,-STB STB

silg1et sreater

etr


Halve

}1ÀRÀTHON

Teqelen

2

6-5 -19 90

Eel1 betere benaming zou zijn: halve marathon der PR's. ook ditmaal sneuvelde €r een drietal n]. dat van Jo v. \rlodrop, Pierre Muyrers en Theo Schmeits. En een zestal SïB-ers liepen ruin onder de 1.20.00 rur. llaar dat aan ligt moeiliJk te zeggen- Daar dit een officiele ltNÀU-redstriid is moet men er van uit gèan dat Ce afstand klopt. HÉt parcours is helemaal rtak soms een bpe,lp aflopenC en pr zr. r velnlg (harlse) bochten eD a1s het \{eer nog een beetje mee zit lunnen hier zeer snel1e tijdeD gelopen irorden. BIj de senioren werd Jo v. vlodrop eerste §TD-er in 1.18-29 gevolgd door ,Jos D. die drie minuten later over de finrsilijn ging. À1s .los rllet :o met zljn krachten gesmeten had, had er voor h€n meer ingezetelr. f,dd!' Verstappen 11ep zi,jD eerste halve narathon in een goede tljd van 1.26-24. Dlt beteleDt voor onze s.-)]ricren dat als Eddy zo dcor blijft qaan ze een flinke concurrent erbil hrilgen

helemaal nret slecht. Bij de yqt-ggLell (allleer) kr{am ilohn Hendriks als eerste STB-er over ,le meet in een tijd van 01.16.41- Iíub Brou(ers die steeds Íreer. in vorm komt liep Ín de laatste paar honderd meter Theo s. voorbl.j (en dat deed me e.en pijn) en !inishte in 01.20.16. Pierre ll. en Hub E. bej.den nog altijd sterke lopers realiseerale een tijd van 1.18. van Pierre mag gezegd {oldeD dart hij het hele jaar at goed presteerd. Btj de yqt-e!a!C!} 11 had Sjeng Frarrcot ditmaal meer concurrentie, hlj werd derde in 01.18.31. En dan de q!LqqC!É. Peter en

dat is

verberk was zijrl ]icentie vergeten en moest bij àe trimmers starten. volgens $ij wilde hij eens een keer in d€ prijzen vallen- Het lukte hem ook nog, hij werd derde in de leeftljdsklasse 40+ biJ de trimmers en kon met een sporttas


-l5naar huis gaan- [.meIies van ÍLcdrop de I l0l en rcrcl 7e dame in

00.19-18.Àan deze lopers deel .

{edstrijd

nanen lngeveer

Ileo

Hooídstraal 59,

teÉlotte liep een tijd van

SchrEits

6372 CP Landgraaf,

Tel. 045 - 32 25 83

TENNIS

LOOPSPORT

.

.SCHOENEN

. .

BACKEIS Prince, Völkl, Wilson, Pro Kennex. Snauwae.t, Fucanor

BESPANSEBVICE KLEDING

350

Kalhu, Niks, Asics, Brooks, Etonic, Reebok, Adidas,

$ucony

.KLEDING Helly Hansen, Nike,CÉfl, Masita,

Nlke, Bucanoí, Snauwaerl

.SCHOENEN Wilson, Nike, Bucano., Pro Xennex

ln de loopsponardallng

wodl sanenqewe.kt


Uitslaqen Halve l,Íarathon Tedelen 25-5-7990

SENÍORI; PI.:

NÀÀI{:

N

TIJD:

VER:

1 26 30 35

J.v. Rrjthoven ÀV Reusel 01.03.45 J.v. Vlodrop STB 01.18.29(PR) ,1. DuterÍeeral STB A1.21.f1 f,. Verstappen STB A1.26.24 Totaal aantal deelnemers bij de senioren: 39 VETERÀNE}I 1 9 16 19 21 22 29 31 32 35

Kamps osc-Ia1dniel 01 .09. 25 Hendriis STB 01 .15.41 H. Er}ens STB 01.18-36 P. Huyrers sTB 01.18.58(PR) !i. Brouuers STB 01.20.16 T. Schmeits STB 01.20.18(PR) {. Eleveld STB 01.24.58 T. Clemers STB 01.25.54 ,I. Mainzer STB 01.26.48 J. Smeets STB 07.29.42 Totaal aantal deelnemers blj de vet I: 37 ,1. ,J.

V E T E R À N E N II - Nremers S. Roermond 01. 16 .40 s. rrancot STB 01.18.01 Íotaal. aartal deelnemers bij de vet TI: 13

1 3

J

TRIH}ÍERS 3

65

P. Verberk J.

v.

-À.

STB

Rooy

8 I{,{

(heren STB

40+)

01-18.04 01 .37.50

TRTXLOOP (DÀMES)

v. Vlodrop

sTB

00.39.18

_1t-


-17

Geevers Auto Cqrrosserie-delen: origineel, imitotie en ovezel.

Her levemqsp'og'ommo omvol

w,de, m ole ondodehn\oo, genoemde Duirse en río6e m*len, Gè.v06

*d

op d

Àtr]ó

adíósè,ic

,

de Èn

olsmede voo, lo pom e

Hel ere,ingspÍogommo wodr

q«omper-.e'd dóo, Íod'o

rmomslm4' don lóm0 uil vooíood I

vootrulen

veNonoioqsoidedeei

eue

enWomyo, elploor"erl

Hè gool om or q'nele coíoser e deen voo' Ooe. ro,d, BMW. Mercd6, Àudi.wV, Po6che, Pe!geol, Tóbor, CiÍoën en Renoulr.

VELDHOVEN

ALMELO

0i0 5l

054m.72125

VIANEN

NUIH

4311316111

aa5-24À142

NOTTERDAM

Itm

(iEti\fEtrs

010.4585833

CARROSSERIE-DELEN

ANÍMRPEN 03

rv8i0

-


-

20 kÍIl door Brussel, 27 he1 1990

0p ?7 nei l,as het de dag van de 1Oe uitvoering I'an de 20 km door Brussel. franh Eisenga, À1bert Verbunt en ik haalden ons yia Jos Janssëir r!rt lleerlen ingeschreven voor deze loop. Om 9.00 ll. verlrolken lre onderi prachtige veersomstandigheden rnet de bus rlchtino Brussel. DÉ stenning aan boo!C !1as prima. Om 11.00 u. àrriveerden l{e in de Belgische hocÍdstaC. Nadat de chaufÍeur een slandplaats op oDgevee!- 500 m van Ce start ha.l gevondení vertrokken He net de netro richtinq orCe centrum van Brussel. OI 4e historische Crot. IJar.tt zatèn veel mensen o! Ce tèrressen te genietèn ',:r

de zoD en Cc prachtiqe dÉ?e mensen zaten tot

historische gebounen. TLrsser onze verbazrng ook eDlele S.T.B._ers, uaarouder I{ie1 ycnclÍen. rliel zar et heerli-ik te gènieten 1,an een Belqisch btertje. lla

hartle Brusset !Ír»gen re .r,'. Llaar naLen:'oor de start. Otr. 15.00 u. precies llonk 'roor 20.000 CÉFlnemer.s het startschot vlrl deze perfect georganiseerCe Hedstrild. Langs Ce zonovergoten route stonden duizenden elrlhousiast: 4e?È verken!11Dg door

f anI ares muziekgezelschappen de lop-Àrs aar te noedtgen. qet lras een vaar genoegen aan dgze loop hee te doen. I,r fi»ish Fas onder Ce grote triomfboog ix hct

Jubelpark. Ook hie ras het een drukte en qezelligheid van jewelste. lladat iedereen binnex

qas, J noefl ue ons opknappen, fiiernÀ ging-n v'e Hccr met ale ftetro naar het oude stadscentrum om daar te gaan genieten van diverse zvaar verdiende Belqische bieren e» ook om iu een van de vele BtusselsÈ re.tarrrants de ini{endige mens te gaan verster}en. Or, 21.00 Lr. vertrokken Íe in opperbeste stet$ir]g

richting

Heerlen, raar

Íie rond

arri'/eeralen. Jos JaDssen had, net a1s ir

23.00

tt-


oktober j .l - 1n Parljs, qeorgarrigeerC. liederom: IiLASSE Jos.

Jar

i,lander.s

誰eel perfect


A,s.s Ltz,r rz t .l e d v.l 6g.b L!z-é a..J E. H. G. T<Z"EI-,à. JT<ERS


-2tGlashandel-

pi,f

en

Schilders bedrijl

tràj1 Oorrn

§.eperplein lO,6371 HZ La ndgraaÍ. tel.

i r i

r

/

CÉ5.31

24

1

413 e.313222

Fd

o4S321616

UURS§ERVrCf,

GI]ÀS GIJÀS

I}{ IJOOD IT TOPER

KnrssToF (ozl,,lElt

AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF

H. de Haan

e.v.

t:oelmoer 43, 6372 MG Landgraai

leleioono45-318849

Weíkplaals:Stenenbrug2T


-22-

Uitslag.enlijsi 20 kli door Brussel op 27 nei 19c0 zoals deze stond afgedr[kt in de krant Le Soi ra!1 29 l]lei j.1.: 1 Dorrglas I,laki ihuii (enia 1956 Frank Eisenga STB 100 9 Jan !íanders STB 4463 Àlbert Verbllnt STB 5883 IIuh Pr.evoo STB 590? Jos STB 'raDssen 5921 1{ie1 t/onlie!1 STB 10572 R€inCer Rensinl STB 11614 John Hof STB 11765 H,.1b Hof STB 14544 deelneFcrs laal ilen d-"

llitslaSen]ijst

6e TDt.

0 uur 57 $.in

l rrr 22 ni-n 1 rlrr 27 min 1 urlr 32 $in l nur'11 nin 1 unr 3? min uur 37 nin

'1

l uxr 53 min

fini sh.

Halve

Jackeraih (BRD) o! 4 j,rni 1990: 1

)5

,g

1I Hymmen F Eisenga

LG Dnsseldorf

À Verbunt

STB

sT8

168 deelnemers haalden de

30 se.

1 utl! 59 nin 10 sè. 2 uur 00 min 30 se^

l rur

l,larathon rra.

14 mifi 16 sec 29 nin 37 sec 1 uur 33 Ílin 50 sec

1]rur

finish


vTERDE TNTERNÀIIONÀLE GR1llD]4ERENLOOP

23 13

-5-19

9

0

(haIve marathon)

I{aam:

Plaats:

Ver.

rijd:

:

'/. Ri j thoven Àv.Reusel H. Heynen STB S. Francot STB (le veteraan II) J.

1

2-l

6l

01 .05 . 55 01

.16.46

01 - 21- l{t

Totaal aantal deelnemers op deze halve maralhon:262 Theo schmeits

Íllb lt../nèn .p .reschavot in Steir: Hrlb \aa1do ir dc ?1 kn weqwedstrijd in Stein op ? jrr'1l- i .1 . eex vccrtreffelijke 3e plaats in een nie,rro a.rsoc!1i.it rekoral van 01.1'1.20

Profi Ui

ci3t

Hub

!!!

tslao:

3e 12e ? ?

lirb

,leynen

STB

sjeng rranc.i

STB

rn E1?veld

s!B

ïi

B.p Peeters

01-13.20 01 .17.50 01.23.06 01 . 30. 29


-)4-

Grenslàpd halve narathón

Sittard

10-05-1990

onder priha ireersonstandigheden lrertl voor de 7e }ccr deze halve marathon gehouden. ]las ditmèa1 niets cp let weer aaD te merken, zo liet Ce otganisatie een paar steken va1len. Geen tijds- en liiloneteraanduiiling cnde!:r'cg cn tlat js als nen op :chcma 'iÍi 1 lopen tcch op:ijn minst gezegd lastig.

,Iat de vedstrijd betreft een rekord rantal deelnener:s (520) iraarondeÍ 21 STB'ers en eer: negent§l STB'er. dic dc 10 km liepen. llet i,ordt langzaa:n eentoniq maar Hub IÍeynen ïe.d eerste lrat de STB betreft in een góeile tijd van 1.14.58. Er nas Reinig onderlihge strijd bij de

STB ' ers, waarschijtlijk ondat enkele 'sne1le' jongens ale 10 kn liepen. Of het moet zijn Cat ondergctelende in ale slrint alweer verslagen 'Írerd door Sjef Hoaliamont, alie een uitstekende halve marathon liep in 1.22.50 en Cat met Íeiníg trainings- en realstrijdLilohoteis in Ce bcnen, gat l:loct het :liet worden a1s deze jongen eers echt ging trainen. Hub Erkens, pas vet.l ge{orden werd neteen eerste Vet.I bij de STB'er. in 1.20.09. Ànnelies van Vlodrop liep haar eerste 'ha1ve' onder geestelijke beqeleiding vaD Cor Robeerts, die zoals het Lliteraard oo* hoort, genoeode alane a1s eerste over de finishlijn liet qaan. Conplementen Ànnelies en nu proberen am in líaastricht Cor lcorbij te gaan.

Theo

S-


UITSLÀG GREltStÀt{D ÍÀÍrVE ÍÀRATTOI 10 ,uNI 1990

Efl 10 kn

SIT!ÀRD

John llendrix lleld vrortreffeliJk eerste hij Co vet.I in een tijd vin 00-35.30 en Hub B!our,r.!s uit stel.nde derde in 00.3?.07. Sjeng Fran.ct beha?1Ca teaslortè de eeiste plaats bjj Ce v:t.II i!1 ecn tijt'.,an 00.36-02. Iitstekenale pla3tsen roor de STB in dit tcch st

e.ke 1cp.rsee1C.

ITTSLÀC:

PIa1ts:

:

llaan:

Ver.

Ger Lcnmens ,r. tr,loaltcp "rc R3b Schclten EdAy Verstappc!t

Caesar

Hub Prevo

sÍB

Tiiil:

SEI,IlOREN: 1

21

l4

a2 55

VEIERÀNEI 20 29 45

110

VETf,RÀ[EtI 23

S?B STB

sT8

00.36-5? 00.37-49 00.39-13 00.39.26

I: John HeDdri x Hrlh Ero,r'ieat r-Íi e1 Von.ken

STB

;Iacq.

stB

00.35.30 00.37.0? 00.33.51 00-43.{s

STB

0ó-35_0?

S--nden

5TB STB

ÏÍ: sj eng Fr?raot

ÀantaI deelllaners

op

deze 10

kn:

,68


-26VER1IOLG U]TSLÀGEN HÀLVE tíÀRÀTXOI,I:

Tiid:

lvaam:

SEl{I'Rf,N: 1

11

}Iil

Pepels

Caesar

llub

Heynen

STB

65 169

Sjef Bodianont frank Eiscnga

249

Hub Schnitz BÈn Ottó Funs v/d Buys

,lohn llo f Ilub Driessen

STB STB

284 348

411 418 461

sT8

01 .08 . 42 42 01. ?2. 50

01.14.

STB STB

01.:8.4?

STE

01. 3 5.0

STB

01.I8.35

t]7.33.12 3

01.41.19 01.4s.33 01. 50. 0?

VETERÀNE} T:

f,nb ErkeDs Theo Schneitc

35 65 86

vin Eleveld Jos,ranssen Jan líanders ilohn Smeets .'Io van Pooy

749 211 260 309 453

cor

Robeè!:ts gaDs Ypla

482

5TB

01-20_49 01 .22.55 07.24.47 01. 2e .04 01. 31 .08 01.33.41 01 .36 .41 01.48.14

STB

01,5r.11

STB STB STB

01.31.11 01.45 .32 01- 48-13

STB STB STB STB

STB

DÀI.{E5:

l{arie-frene Raeven

212

Lily Hof

43',l

Ànnel

ies v vlodlop

Àanta1 dèelnemers op deze halve narathon: 512

lheo

s-


-27

Blj hij zijn ncg :f te halen meilail le en uit5la!,an:ljjst vÀ! Ce halve marathcn van SittarC van Ilub Erkens, tÍirie-frene Raeven, Euna vao de Buys, Hulh Drieí.:on, i.n Otto . Ccr Robeerts en llub Schnitz. Be1 even .ran i:e voraeh als je kont. Theo Schmei t

Te1-

s, Cra,.nrfeg 56,

352003

Eygel sh.tlcn.

AannemersbedrijÍ

Telefoon 045-316222' Tèlefax 045 321896

-


M!II{ íT-ED

ÀIs niew

lid

bi.nnen true verenigjJg heeft zidt aarg@lili IEI:R Oi{SEl. Pet€r Ícdlt aan de Felix RutteEtraat m{ÍEr 8 te lÀÈglaaf eo j,r {2 jaar "jdrg", Eeo eóte veteraan àls \ran het harlrlelijl(e gesladrt- Lij hete{ Peter !'ar harte ïe1h6 bij de 5'lB en rEnsen hs! nrg vele EId{EEnS-getut te

biflÉo coze v€re!!igi!{. B€stuur elt led€n

v_an

dle s.lB

ÀTTÍIIIIE

ÀTTEIIÍIE

Er zijn nog een aantal' katoenen T-shirts 'Heideloop 90'

te

koop.

Kleu!: vÍt (net blauN

Prijs: f

Te verkrijgen

ÀTTETTIE

enbleem)

.

?.50 Per stuk-

via Àlbert velbunt Óf cer

Nnauf'

ÀTTÉIITIE


-29Vooelt iesloop:

Op 1 jnli

had Ànd! e vogely het de wed§trljdaomnlssie een orderwetse S.T.B.-alag met voor elk wat wjls georganiseeral. ook zijn fanllie en oud S-T.8.-lopers flaren llitgeDodigd. Na een openings{oórd vra Àndre kon ,oor soiuigen het Íeest beginnen net kof fi," en vlaai. Ànderen moest en eerst gaarl lijden. jllcpers tonden natrrrr'l ijk niet rècreatjeÍ he:ri, 7ijr, naar moesten eerst -Àen halve narathon rerDen. De recreatieve groep. die zeer groci tis \e!..r Perst Ílet een speurtoclf op het terreln vàn het revllidatieaentrum. Toen ze als belonlng yrrl iet te!:reir at nochten liepen 7e eea prachriJe tocht in 1,5 urr', ,raarna ze eel korde docbe -i.reíen íqalen het e^ht naar 1? hi1óneters, Annel ries '\. De jengd en iedèr, dj' zich ger4epen voelde mocht gaan Ttremnen. Een heel l'?d v.or Ce S.T.B Na het lopen !{.rd .r oo} nog dr.rrtr van het z{enbaC gebrui* geraalt naar de koffie ret (zelfgenaakte) vlaai en hèt bier rict. De echte v,è,l.t.i

Het was weer .rdeilrets qezeIlig, Tt hoop Ànalre dat je het naar je ?r:n gÀhad hebt' ÀnDe Marie


IIED STR

JUÍ]I 01 0? 15

IÀÀI{ !VEI|EXE]|T

IJzerennanvolLsloop

lÍaastricht-Bilzen St . iloostertrinloop Int . st ratenloop val1en-Bos loop

Trihloopserie

l,eudalbos loop

)(

IJDf,tLETDER

ÀFSTÀIID

1?,

5

15 21 15 10 15

'(n kn

TI.]D

PLÀÀTS

10.00

lleer

14. D0

Bi 1z en St . Joost

t

k]n

16.00 19 .00

kh

10. 30

geert

km

11.30

km

10. 00

Naasrrlr,ncrs fleythuysen

kn kn

16.00

St . Joos

km km

18,30 19.15

kD km

10. 30 16.00 18.00

U.n

17.00

kn

10. 00

kln

14.00 19.00 19.00 19.30 19.00 18-30

stein

ÀUGUSTUS

04 05

St. Joos tertrimloop Í.lzerenmanlootr)

11 18 19 25

Volkslo^p Nacht v . lÍaarl

an d

ïa11en-Bosloop Seri È-1open

Bergloop

STB

City-loop Blericl 26

Leudelbosloop

Neelder-stratenloop 21 28 29 30

l,oopvierdaagse Loopvieraaagse Ha 1f Uurloop Loopvierdaagse Uur en Halfuurloop

15 17,5 10, I 10 15 10

5,7

21,2

15 12

1,5

I]!

krr

km

t

10. 00

Ooat l{aar11nd TurOelroï Landgraaf 1e!i cl lleythuysen B

Roermona!

sittard

SittarC Sittard Sittard Sittard


-lr_

VIDEOTHEEK VIDEO THUIS * kwallteit en service * steeds do nieuwste fllms ,( movie box verhuur * 7 dagen ln de woek geopend * Beserveren gratls HEERLEN

BAUISCHERWEG

86

SCHAESBERG

STBEEPERSTBAAI KERKPLEIN

24

VOEBENDAAL

66

TEI.EFOON 4í2266 TETEFOON 324I4í

TELEFOON 752070

TANKSTAï!0]I| MAESSEI{

KLimmenderstraat 95


-12-

§PA IYIARAIHON AMSïE RDAlvl ,--\

Reeals

r3 t{Il trr0

voor de start van de

Rotteralam I'tarathon

besloten enkefe sTB-1eden, om ook in te schrijven voor de Àmsterdam Marathon. Het weer in Rotterdam Ías inderdaad vollediq ongeschikt voor een qoed resultaat op de malathon. De temperatuur Has te hoog en de tljden vielen zwaar tegen. Dus op naar Àmsterdam en hopen op betere ilee!somstandigheden. Er deed zich èchter meteen een reisProbleem '.'/oor. Het vervoer Herd de treín, maar toen k}lam het, hoe

laat llees hoe vroeg). onze lange Philips topnan Has biJna lliet te overreden oÍr de lntercitY varl 8-00 uur uit Heerlen te nemen, zoilat r{e om 10.30 uur in Ànsterdam zouden arriveren. Na veel heen en weer gepraat en de beloÍte dat ,lan hem thuis zou komen ophalen en zijn koffers dragen (en dat Has achteraf niet mis) was hij bereÍd om op dè heenreis met ons nee te gaan, Terug niet. rant hij bleef 1n zeggen om te Àmsterdam achter. Naar zijn overnachten bij zljn "noeder"- l'taar nu a1le gekheÍd op een stolje, er moest ook nog gélopen {o!den- De heenreis verliep voorspoedig en ve k{amen op tijd in Àmsterdam aan. Na het nuttigeD van een "kop" koffie rerd ale kleealruimte en de start verkend. I{et weer ras goed, temperatuur ca. 15 graalen net een bewolktè lucht r.aaraloor af en toe de zon scheeD. Vlak voor de start begon het iets te regenerl. Na nog Hat te hebben ingelopen werd a1les in qereedheid gebracht voor de start.


-31-

.10 uur arriveerden, behalve aIÍaar \4e om ca. I,lim- Hij had zich voor de start atgezonderd. zoals gewend waren He weer te snel gestart (1 km: 3-45 13

min., 2 km: 7.Jl min.). t{e besloten om iets rustiger aan te doen, Jan deed het nu echt rustig, íant toen iI eyen later omkeel zag ik hem niet meer. Il giDg dus maar àlfeen op het r,rat lagere tenpo verder. En de tussentijden steeds controlerend en holende de man met de hamer niet teqen te }omen. Hetaas tussen lm' l9 elr 40 verstapte 1k mri, waardoor ik kranp kreeg achter in de lrie eD mcest stoppen. Na was duflen en wrijren ging de kranp fanqÍzaan Heg en kon ik de marathoÍ, tot een zeer goed einde brengen. Àchter n1j dnèlleèrd.ar,ian Én liim verschillende keren o$ hu!) pliats. In hct Vondelpari lreeg ,lan een in?inllng en moest toestaan dat liim hem ca. 20 sec. voorblèef - llerl streed achter d1e tr,eè zijn elgen strijd en k am een minu,rt na Jan over de stree!.

À11e ,riar iladden i'e cle Àmstèrdàm I'larathon duLdelljl{ oE dè de til{i !an notterdam gelopen en twee ?elfs een persoonlljl laecord. Àl met a1 l<unnen ve ter,rgzien op e€n geslaagde marathonreis, vlaarbij d.

trein De t

ij

eeD

voortrctfelijk vervoermiddel

b1èel<.

den r,,aren:

PTERRE IIUYRERS

IiIt,I

BUDZIÀK .]ÀN ],IELTlNG

HENK TI{IJSSEN

Drt zijn helaas

2.58.14 3 .00.19 3.00.41 3-01.54 nog

nlet de offlciele tijden ffaDt waren noq niet binnen b1j het

de uit slagenl rl sten rnaken van drt v.rs1ag.


Metselwerken VAH DE I(IEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

BoesbeÍglaan 3 6371 CV Scha€sberg

Tololoon 045-31 1625


35

S.T.B.'ers oDqelet

!

Voo! aanvang van ile Philipsnarathon Rotterdan zijtt er 3 groepsfoto's genaakt.

1990

lqabestelling(en) kunnen via de penningneestet worden qedaah. Pr

i'i zen:

9x13cm 10x15cm 13x18cm

f f f

0,19 0.89 1.35

De penninqÍneester Ruub Neelis

VOORBEREIDTiIGSPROGRÀIII,ÍÀ NÀJÀÀRST,IÀRÀTIIOI'IS

1

!!

I

'!

!I

Ín overlèg met cnze trainer Jan van Uden is het yolgenale prcgrarnl goor de najaarsharathcns vastgestcld. qe priklen cp de narathon van f,indhoyen cn 14 oLtober Ítevens Nederlanals veteranenlarpioenichap) , maar nret een kleine

aanpissing is dit schema cok geschilt voor dc endere najal:ra:r-arathons (overlag Cit dan even net Jan v3n Ualen) , Er $ordt steeals 1!1 2 groepen g.lopen: een qrrocp net een tempc van 12,5 iÍ./uur en een groep met een tempo 'ran 13,5 kq,/tur. Ook de nensen dië geen marathon lopen zijn uiteraard van harto "elkclr ilaar alit ook voor hun uitstekende duurtrainingen zi jn-


3.

8.8

q.93è!!À:

PIaats

Tijd

: Enna-stadion Passartweg Hoensbroek : start 9-10 ílrlecd- en tldl.hegelegenheid aanrerig)

!.fstanC: 25 kn Zondno 19 auoustus Emma-st:.ri.an Passart,,,reg Hoershr.el TijC : Start 9.30 (kleed- elr CcucheqclegenheiC

Pliats :

ÀfstanC:30

Ir

aanrezis)

Zo:]dao 2 septehher IIalve marathon llc.rlen

Zondao

pr.aats

Tijd

l6

--

Telcnatjaa loop --

septehbe:

i Àtletiekba3n À.11. llnitas Sittard (bij voetbalstadion 'De Èaandert ' ) i Start 9-30 (kleeil- en doucbegeleqenheid a

Àfstand: 15 *n

anlre

z

ig )

Zondio 23 september llalve marathon l,Íaastri.ht Zondaq 14 oktobcr llerathon Eindhcver, start 12.30 uur. Voor degenen die ooen hele narathon is er ook ecn halYe Farathon. Dc st1-t hiarvrn i: om 11.r5 'lur.

trillen

1olen

!:Er de baantrainingen van de doDalerdaeten vocr dc lelematica-Ioop en voor de ha1'Js marathon !'an lírastricht lrorcen trerschoven Daar de tlinsdao


-17-

1/2

llÀPÀTHOI{ tlÀÀSTRTCIíT

Het yorlqe j 1rr g.oep l.tters :i.l

1s !rÈd Stratinq begc[ren ret oen ",:,or te bereider op de halye rar,etI.rtr vi! r!r:t5iri.àt. I/err.,clSens,:ertrct Fred. richtiLg Lo.L..r:.dat d? voorbÉreiirng,rln 6" 15 t, "111 !otter!lat, d oI Ft l ,o!.!r,n overgenonen_ Ocl na R.it.rdar rr tL lre d. trainr]lgen op de maandag er. -,rllLlaLl ::1Lrr.r:]] lrli ...,r verYL.lg.n- O! :l septerriber l'lr{r stalt .le l::1-.,e maÍathor van fiÀastricht },eer o! \'rt rro!trrr,rI3- !:r !Él1ngst.lling is der:nate aroc!, dal r. r,:,er i,ulben bestoien de train:-ng:x op de 'rijt1! ! C, rlaId..tq !tan 1an te passÈD. Door J.in :,aL rLrr:r ,.?,r !!rl s.he|l]] rr.:naakt, !eze traininq.n _ rr-r--n ,r! rr,uLit,_, lr , L,:I,t-et:!s 199!a arnvatgeD. fp iei pro(ramll]a staan rvee duurlopen per weel

1-,,r'riI1 11.l]Il,rLr.s rrrr Ilr_jI haar s!reLherilstrainlng ftl tl: wcerrsdrq e,j.!..rr s 231 aanpasserL. r{ekelilks z:,1 er.en il,Lr1rIr,.l. yln.ngeveèr 1 ,rur. uor.l.err íeho,!ilen_ !. t,.'.,eC. d'lLtrlo.t z:1 aet eltjLs mei 10 minut?.i II loiarl :,r11er ve Can onge,ie.trr '. erlenqC !Lrl ii.r.! ë.n t1.ld !lllcner ïan 1 rnr e! 50 ninutèrr. De t.!?1,: i,,r,r!b!r.rd:,Ig duurt 6 {e}e!. De laatste I1leek :a1 echt.,r r,1.,t reer het uiterste van de irrachten '.,ergof V-.r: Ae cDrCe .rde Ír1 i,\ vèraer noq medÈdè1e!, d:r: d:.:e trijnlngen voor iedereen zi,rn. Djts aok CL, \èDsen, die roor de eerste naal Èeu he1:1. x,arathon Èillen 1open, zi_tn 'lelkoÍ,. Het ierpc ,'.r:dt aand.ièsa- !iet :s beslrst qeen Hedstrljd. Cor Robeerts


Beste SDortvrienC-.n

0p zondag 23 september a,s- zal in líaastricht Feileron de stadsloo!.Í hal\.'e narathon plaats-

Íi

nden

-

irteresse blijkt ooÏ dit jaa!: reer er.Í qroot te zijr1. In navolging van hèt vorig jaar z,r11en ool nu $eer extra traininqÍen gteorqaniseerd ]{oralen. Deze trainineren zijn hoofdzatelijk bestend lcor lecreatielopers. Iedereen binnen onze vereDiginet De

is echte ellom.

Op de maaodagen zal als vertrekpunt de grote parkeerplaats, gelegen aah de recreatieweg, aangehouden i{orden.

enige afïisseling in ale trainínqeD en routes te lrijgen zu1len Íe op de vrijdaqen een anCer vert relpunt nemen, 0p de yrijdaqen zrrllen flíj derhalve a1s ver:trelpunt Ce parkeerplaats bíj praxis, gelegen aan de IIee!lerbaan te Heerlen aanhouden. TeilÉreén neet deze plaats vrel te vinden. Zcdoende Ïunnen §e qebtuik naken van aantreklelijL3 routes in het líer:ge11aDd. 0p de tussenllggende woensdagen ?a1 ÀnDelies van Dijk een aangepaste snelheidstraininq r/erzorgen in het Sportpark van ÀVON te llèer1en. In overleg met Jan van Uden werd het volgende Om

saheFa samengesteld:


)9

Vertrekpupt:

Dao:

n: 20 'rrij 24 ha 2? vri.j 3l r? l v!".i j l

aug

1,lrlr 1 'rnr 1'rt!r

1r,'!

n1

1fi

s

vri

epi

14

s

?p+

j :re

1"

l nur

1^ 15 40

tin

Recreatie".reg

PraÍis

P€creat axi s

í eueE,

Pr

1,,'r.50

r111

15

a1r

Rec:e?tie!req Prayis Recreatieíeg

trin

Reereat Pra vi s

1 ur).

l

15

rrur" 50

.ópt

I. tr?iri-r!:-À. :,r11er Cor Robee!ts

15 !r.1n

45

cnile

!ra:(i§

ier.q

r beqel eiCiní van

u

\J't <4


\\

és.bLtz'a.rLJ ss L)r-,r.-z t i e',2dvl E..H- G. ITZ-ETJI{E-RS A

Verzeker i ngen Bemiddel

ing in

ààn- €n vorkoop onrocrrnd

gioèd

Hypothekon Fi

nÀnc i

Kcrkptein 18 Postbus

cri

3!229

nqten

6372 EZ Lrndgrdàt 6370 AE LèndEraaf

Tc).

045-319655


nAIn§SOEt

d{

ttJd

Éadag

18.30

mflzm

rti!'9h.t!

l9S

Q5

r.rt

t'itur. / h8ll.là

t.rtttirE

'P toer.rÈg

duualoop

lll

uurl

Ju€ lhinzer/Jo r. Vlo&op

'snelle'tro€p 'larEzsre' diisdat

1e:00

(

rD€nsdag

18.30

P

gaoep

Cor Robe€rts

fièlh.t.. lÍ

P toèr.rÉg

ïlÉo SchÉiis/Jo v. glo&op

uur vaartspel /te?o )

to€r.E! . rustlte àxrloop

'P zeekoelln

I

lI

oer hauf/Jolu SÉets

uur

èrsgroèp

18.30

I ur

lmelies vel' oijt Jer4&o.is5ie

iergdgoep 1 uu. doid€.dat

erijdat

19.00

18.1)

'Unita3 P

'

to€r,*g

krritg up I uu. íEltEiètr. 1 wr dunloop

CIoS

;iïl 2ondeg

'lElElErb! - P to€r,Eg l

P toea, rÈg

ljden

lJ! ur:

rustige duurloop

l-ll

stagiair

Jal val

JUB fÉinzlr{o v. Vlo&op

'snèIlé' gro{p 'largzsD'gro€p zater(hg

- A !.Étttbc)

un

P

toer.rÈt

j.wd8roep 1I uur

P

t!€r.€g

duurloop

Cor Robeerts

]

Cer K!6uf

I I

Je{gdtorissle

I

l-U ur IEo SchEits/John lhn&ir tbrsgroep I wr Arclie§ ean oijt I I

li$ts (korDd eórEf Lanqr,rf ) aar de to€ristis.lE (lqrisirE rÈg crote kirÈg Ét FrallelEg va0 BrullsuE Eg) P Aekoèl€n! Frkeerplarts bij tanlstation t.o, zEaad 0e Zleko€len, *;r3trsÀt, kurssur l,nitas I AtlBti€kla.m Sitta.d 1. lr.keerpl,rts

- &on : Atletiekbaan floembro€k, Sportpark EÈ i.B. 0p $erEda$vord srdt tlrf tlÉ€ Fmten &st6rt, sarbij b.ide groepen èlksr. tr.ffen bij

de

noè

Beek op de

BrwtssuErhei.


Glashandel- en Schilders

bed

riií

Pi'f -^^ OoTn^

strepe.prein 1o, 6371

H

z Landsíaar. tel. 045-3Í

24

141rJlïi:ï3

UURSSERVICE

GLÀS

GI,ÀS

III IIÍ

LOOD

(OPER

f,ul{ssToF [0zlJNEI{

AANNEMERS. EN TIMMERBEDFIJF

H. de Haan i,r. moer 41,

.leioon

6372

e.v.

NIG LandgraaÍ

1i,i5 - 31 83 49

Werkp aats: Stenenbrug 27

STB Clubblad 1990 nr 4  
Advertisement