Page 1

ATTETIEK VERテ起IGING

I

'tf

rto

nr- 3

Sport en

Trimclub Brunssummerheide


;3 da ,

66óo<t@F

r r r I lo! í<t<.tr{rr!. d rl, rD t o LbéÉ (,

b à !l E A ,{ !! E !q E tD 6 !, l!! p É a 4 D È L' E H d Éi

a .iu !:r r H rí H 6 { o.6 ó É.O 6r{6 H OH > {lo> ó b ÉÉ.! «r'i r{ >b= .i .ÉÉ AOID , rrH q, H llto, r. É .È ÉlE !0,

o .i

> r a Ér

n È.o ó<lE a IE! l!6H4É r' .-! .i

O or q d(, À À , H u

a E 6 È'oo Ho!4 * ÉA ,qód o.{È ,i c{ 1r rD ó o öëÉ qlí o>§aí

A a o rr a 0, À x .q a o

r

Èó

3i3

(, r! ndÉÉl!'ír!ó.É trbÉHt !, 'd É r.dó!tr tsr ÉEl.dOrÉíÉ rí rr o r, r! (, Àil4:E':È'I ÉxalEdrJo

ó «, óE é (, À' (, É o

à É É A q, 0. . È

Ftstldtststs ooo{oóó

ts,í ó É

.

(,oalc,rí -Àa (.' rÉ rt u,é:É o o 4 o !r !i! (U'rr ..4A r{ krb6 aÀa rD !, N.i rr c aoa u le>p.o

d -í) HÈ 6 n q Èro Àrl, à ttt l.o oi! {,k.Orr >a éq6, d >o

ÉdÍà

o + ('.o .l!h r! 9rrrÉ <.€È'(l)

d

!i-lh

.d l,

d í, t

} o

c, c or OC-d @ .an! (t. 4@a r. É eH iD.iO ln r o Àoë q @ .r.i.n l,| .i,q-e É . -O -O ll El ó o, É o>o ()k or{o <.e6 .{.C 00@'-t O, t'í' qbÉ b oo À d 4 ó 4lr4 t d

..! €ó.-É

uró ,.

> 4

'qu H (J rr {'

Àd

n E

0r§ o, r.l! !l dr{ ó ó'a .lrrÀ .i .È, +a , f< u n É 64 0r.r{ E da

r.

ÈÉ

'

óF-a.or »rD F6H<HNi tní(, o a. lÉÉ >, È d,ed r{Orr r! r, ,., ó È,r erl! r-r -O qÉoqov| Àr{ e o o ru.í o é Í{ ax acradtcnt .io é0rÈorbÉ H4' d E . O.q t{oridoÀo !! íAÈt,O.oOA .io rc,c oo !n É ri ÀÉ oolírr. É *O('! .6-à or .trd E .ö o, o, doíÀdÀ= (' O=Ér tr !l= e >Èr d

É@

à

ÍrÉ-i@

4Érr a O í'l.a Èrí àd < Èr àl @É o Ào'í E{

Et , É o l, É .i t, é o rrD >

(o o É

d r{o !H {,c .4a .ro: .i o !! 6 x{, c !-o !oÀ, .<lH o u .ó

o é ,{ö i.q a.À er{

Àur ó o, .ÀÉ >! oi o,

É r{ rD rt, r.È od ! (, o, >; dH <,<


CLUBBIJÀD STB

pr 3,

1990

Beste clubvrienden, oÍrtvangen jullj.e hierbij het dit jaar. Op de eerste ptaats Dog onze danl aaD ilo Eyck en de leden van ale oude redactiecoEnlissie ali.e op voortreÍÍelijke íijze het clubblad verzorgden. I! het volgend ctubblad zullen lrij de samensteLling van de nieuïe redlactieconÍrissie presenteren. BelaÍrgrijk voor jullie oe te neteo j.s dat informatié, wetens*aaraligheden en copy gestuural kunEen worden Daar: Ànnelies van Vloalrop, Koeopel 9I, 63'12 Nc

l,Íet

een kleine vertragÍng

alerde clubblad van

IIÀIIDGRÀÀF.

INIIOUDSOPCÀVE

213 Van de Bestuurstafel t/9 Speurtocht Jeuqd l0/L5 Jeuqdbulletin, Uitslag Parelloop 16 Oproep gezaloenlijk traineD 7l Uitslag Halve ll. Graetheide 18 De Ziekenboeg 19 l,Iajaarsmarathon 20 NarathoD Rotterdan 2l Damespraat 22/26 15 kn van Rotterdam 27 Uitnoaiqing ÀÀdre vogely 28/29 Boek LooptraiDing 30/31, Trainingsschena zonerseizoen j2 Verj.kalender/ledennutaties 33 fedstrijakalender 34/ 37 Gerrie l(nauf-1auf 38/39 i.íuzikale Zaaltraining 42/43 Cursusinfornatie 46 / 49 Uurloop 52 Àbdij cross Kerkrade 53 25 kÍr Uugen Stammeltr 54/5a Sport }ledisch Àdviescentrun 5l /59 l,Íarathon Rotterdan 50 líoppenhoek

.Ian van llees

cor Robeerts Cor Robeerts Theo/Jo Theo Sch&eits

Jan v

UdeD

DaDesgroep

Cor Robeerts À.Voge1y

J.van

Heés

Henk ThijsseD

J.va!

Hees

Carla Ueijer Ed Schtks

T.Iíisere J-van llees Ed schiks fheo Schneits Jan

v

Hees

Íheo Schmeits Redakteurtje


-2YÀ.I{ DB BESTUURSTÀTEL

Onderstaand enkele punten van april en nei 1990

uit

dle bestuursvèrgaderÍngen

COOPBRBÀÀI{

Uit infornatie, verstrett door BouwbedrijÍ Jongen. kont naar voreD alat de aanl,eg van de Cooperbaan qrepland i.s na de bourÍvakvakant ie. In de oaaDd oktober hoopt nen ale {erkzaaDhealen af te ronde!. Binnen de vereniging wordt een co&rDissie gevormd die de aanleq van de baan gaat begeleialen- Op deze oaoier hoopt het bestuur de juiste beslissingen te nernen ten aanzien van situering van de toestellen rlelke gebruir(t horden voor de technische Dunmers en Zich te verzekeren van een kontinue tóézi.ht bij de aanleg van de baan. Onze dank reeds bij voorbaat aan de menseD die zich voor deze conmissie hebben opgegeven-

IU,EEDLOXÀÀL

Het bestuur heeft reeals va! ÀanneDingsbedrijÍ Jongen een ontÍerpschets en basisbestek ontvangen voor de bour. van een kleedlokaal ftet bescheiden verblj.jfsruimte op het teltein van onze Cooperbaan. Uit het oogpunt vaD

íare te verkiezeo dat de bouÍr van het kleedlotlaal sanen net de boutí van ale baan taoadt gerealiseerd. Terzake heeft het bestuur een tíehíillend oor g€vonalen bij de "vers" benoeDale Ïethouder vaE Sportzaken, Ànalre Bounans, en bij de Chef van de Àldeling SportzakeE vaD de ceheente Landgraaf, te I.eten SjeÍ culpers- De salleo$erking is colstructief en ïij zu11en in ons volgend clubblad niet vergeten oÍrze lealen van het verloop van de besprekingeD op de hoogte te kostenbeheersiDg

houalen-

JEUCDBEIJEÍD

llet Bestuur geeÍt gehoor aan het advies vat oDze trainer. ilan van Uden, o[ de opvang van onze jeugal

professioneler aan te pakken.


-3 vanuit de jeugdcobEissie nordt gesignaleeral dat er een qrebrek j"s aall vaste begel.eiders en er van de begeLeiders alerhalve te veel. Íordt gevraagal. EeÀ gegeven is dat inzaXe een aantal technische DurMers de kennis bij sTB

ontbreekt. Die ?ullen $e aartrekkeD vall een

dus noeten inkopen door het

jelgdtraiDer

oDde!

verantioordelijkhei.d vaÀ onze hoofdttaioer JaE van UdeD. líij hebben geboord dat JaD aI driÍtig aah het zoeketr is getreest; er Íaren enkele uitstekende kaBdidaten die echter door o.a- Àilitaire dieDstplicht &oesten afhaketr. Lij hebbetr echter het vertroutaetr dat JaD dit LarÍei

klaart.

I,UIDSPREXERS TíUZIEf, T8ÀII{II{C

Het bestuur gaat e! Dee akkooral dat voor een beperkt bedrag een tyreetal. luidsprekers ,ordt aangeschatt voo! de zaaltraiÀiDge[ die in oktober Íeer beginDeD.

líogelijk Feet een van onze halen"??

ledelr eeD

paar

boxen

I'uit te

?

IÍEDSTRI.]DSECRETÀRIÀÀT

Het bestuur is veaheugd in de persoon van carla lleijer een heuse líealstrijdsecretaresse te hebbeD aaDgetrokken. rij Í.ensen carla natuurlijk alle succes toe in haar nieute funktie. voor alle duidetiikheid eveD Í{at

iDforDatie.

Ilet

aalres van

het líedstrijdsecretariaat blijft:

Postbus 31131,6170 ÀC

LÀIDGRÀÀF

Het Tel. numner van Carla Meijer

IIet adres:

De l{aar

carLa, veel succes

17, 53?2 SC

isr

045-

IJÀI{DGRÀÀF

3109?2


DE SPEURTOCET.

7 april j.1. Ías het datr eindelijk reer eels zover. líet enige vetttaging tÍerd de jaar].ijkse speurtocht gehoutleo itr bet IesteDraderbos. De opkoÀst ras buiteageíooÀ goed. 25 kiDalereD eD ale nodige begeleiders tía[en zich aanneldeu in ale kantiDe van ile voetbalvereniqing RK-HBS, gelegeD iD het sportpark IDstenraale. Er Íeaden vijf groeDen saDengesteld. Volledigheidshalve geef ik de groePsiÀaleling yeer, zodat Íe verder geïooh over de desbetreffenale groep Drateu. Íe hoeveD alan niet a1le Op zaterdag

steeds reer op te noeneD, Íant rae gaan de tocht geÍoon nog een keer 1open. Ga naar eens rustig zittenDarreD

qI9§!-!

bèstond

uit:

Laura Broealers, ÀDDeDiek líeyer,

ttetting, Fenke lli.elalraaiet, BiaDca Bruinittxs. en líaisie Robeerts. Àls begeleider traal ilos líeyer oD, die zich liet IJiDda

vergezellen door

zijn

Lieve echtgenote Carla. Schnits, Jeroen lÍeyer, Robbie van l(ogeLenberg, TiD LeltiDg, líaarten eD ileroeo vaD llesel. À1s begeleiders trailen de heren Sjoeral Yp[a en Luc Lodder op. Luc vas onze

q!99!-a bestond uit

ReBco

"gastbegeleider " . bestond uit f,iD Quaeilvlieg, Babette en Àinee líisere en Jolanda IJj.Dke, die bij ons als gast aaDr.ezi.g vas. Ík hoop overigens alat ik haar naa6 goed getypt heb, rÍant aleze ladies xaren zeer kritj.sch tijdens de tocht. À1s vaste begeleider van aleze ladies 1iep, zoals ge{oonlijt. HaDs

q!99p-l

Yp&a Dee.

q!qep_-.1l

uit Ivo Vultings, Earu gieldraaier, Bart S[eels eD Rob líeyer- Deze heren Íeralen beqeleiil door Dynphy Robeerts. bestond


-5 Groep

5

uit Roger e! l{auricio lieEdrix, Bas eD Rijken en Jeroen Schots. ÀIs begeleialer trad

bestondl Guy

vaaler HeÀalrix op. De hontrolepost die alle speurneuzen voorzag van eDige versterkenile ni.aldelen bestoEd uit Ton líisere eÀ ikzelf. o&streeks 13.45 uur giDg ale eerste groeD vaD start. De volgendle groeDeD giDgeD or0 de vijf tot tieu oilute! vaD start.

eerste vijf vragen Leverden Dog geen proble$en op. Iedereen kon het nuetrer van het slot goeal lezen tertijl ook de oleu$è aanplant als beukebonoen werden herkeDd. De

Tin lleltiDg

ras zelÍs zo s1iÀ geveest

eetl

natuuacatal,ogus Àee te neneD. ook het aantal trealeD van de eerstvolgeDale trap werAen geteld. flet eerste probleeD leverale echter ale afkortiDg M op. Ik Doet eerlijk bekenneo, dat ik dit ook heb DoeteD opzoekeD. Het etrige juiste antíoord Ías dan ook: IDstituut voor NatuurbescherDing. De enige groep, die ons het juiste antwoord koD geven r.as groep 3. De daees gingeÀ dus goed van start. Zou Hans alar toch geholpen hebbeu ? Vervolgens weril j.edereen aaÀ het íetk gezet net het telLeD vaD boDeD en paaltjes bij een vijvertje. Frappant was, dat trieband het goeale atrtÍ.ooral wist, teríijI líeneer ÀDton eD onalergeteketde steeds Yeer bij

hetzelfde aantal uitkÍaoeD- vreend, niet Íaar ? Na dit vijvertje ging er volgels &ij bij de aladesgroeD numner 3 het een eD ander fout. Berkeboeetr íetden plotsklaDs beukebonen eD het paa ging triet bergop oaar bergaÍ. ook veranderde eeÀ sDarreboo[ in een esaioorn. vreemtl bos toch, dat Imstenraalerbos. yolgens nij hebben deze ladies een alternatieve route gevolgd. De volgende speurtocht zal, overigeÀs door deze dades lforalen uigezet.


6

iedereen aan een konpas mee te leÀeD alsÀede een lunchpakket en liet te vergeteD eeD zaklantaarn. Het zou nogal eeDs laat xuÀoen ïordlen. Le liepen dus bij de sparreboDen dus toch Inaar bergop oe vervolqens op een bankje te gaan uittusten- Ilier noest iealereen een slagzin of gedicht eaken over het onderÍerp 'sport en natuur'- Hier lieteD ile jetrgdige atleted zich ooh eens vaD een aodere kant zien. Ze kunoe! niet a11een atleti-ek bedrijven, aloch Sinon CarDiggelt zou erg

Ik raadl dan ooL

jaloers geïeest zijn op a1 dit talent. De jury Yas het echtet unanien eens- De groepe! tïee, alrie en vier naakten ae oooiste gedichten' Deze kregen ook het hoogste aantal punten toebealeeld. lle all.e gedichteD e! slagziDnen oplezen.

zullen toch even

§leCll Íe houalen varl sport en natuur

en rle reDDeír loeer

daD eeD uur, {e aloeD onze

croeD

2

Groep

3

best en tijkeD niet naar ale rest. À1s ik ren door het bos dan zie ik sons een vos of een egel oÍ een zvijn, trinnen aloor het bos kan sox0s erg leuk zijn. DegeeD die houalt vaD sport koDt ook iD ile natuur

Groep

4

Sport

croep

5

niks tekort.

is fijn,

Daar ook natuur Doet

sTB is blij Det bos en hej., want ze gezondheid en [eer zuurstoÍ bij.

er zijn. krijgen er

een talent zit er toch binnen onze vereniging- Na deze pijniging vaD de hersene! ging de tocht vetder on uiteindelijk bij de kontroLepost uit te ko&eD. Een leuk detail hier was, dat &eDeer ÀDtoD ee!

íat

schitterende leziDg gaÍ kontrolelost

passeerale.

aatl elke groeP die

de


-1 Hij

namelijk iedereen

qoed uit te kijteD je dat niet, alan zou je hetzelÍde ove!korDen als hem gebeurd nas, naDelijt e;o prachtige scheur in zijn jas. Iat Eeneer ÀntoD echter niet rist, 1ras dat gaande de speurtocht ale volgende vraaqr r.erd gesteld: ,lielk voo!aanstaand Iid scheurde hier zijn jas ?'. Eerst toen hij alle vrageu bestualeerd had. en dat gebeurde pas toen ieclereen zij; verbaal had gehooral. ontalekte hij deze vraag. Iedereen haal het passende antwoord natuurlijk kIaar. llaar ondlaDks alezè goede lraarschuHinqen van neneet Ànton was [arD I,Íieldraaie! toch nog niet voorzichtig genoeg geíeest, llant op precies dezelfde plek scheurde hij zijtr jas. Jammer Voorbij de lrontrolepost moest Ílink geklonoen rorden on in het l(raaienbosje te komen. Dit wist niemanal, ze1Ís IÍaisie niet, die hier toch bijDa dagetijks kl{am.

waarschuwde

voor ale prikkeldraad. Deed

I

van de daarop volgende opiltachten Ías het verziDnen van een bijnaam voor elte STB-jeugdbeqeleider, Er ,e!(l tevets vermeld dat, indien er gecensureeril moest {ordlen, dit straÍpunten zou Losten. Nou; dit heeft groep 5 d; nek gekost. Hier moest inilerdlaad gecensure;ld ;orden zodat in de totaaltelling 5 punten {erden afoetrok*enlíaar ja, elke !.renigjno Ienr de praat van een stel stoere knapen- Uiteindè1ijk iÍerd beslotet groep t het meeste aantal punten toe te kennen. Zij haddeo de volgendë namen verzonDen;,lohn Hendrix , 'iluDpy,, Hans Ypma - 'Dokter Krul,, ilohn vafi EltereB - ;Vlechtje, Éd Quaedvlieg - 'rast Eddy, ter$ijt ikzelf verrast r;rit met de naam 'Disco Dancer,_ Croep 3, oftèHel de damesgroep ondeÈ IeidiDo van JoIande, maakre zlch hier snel vanaf aloor een D;aE te verzinnen. De 'Kuttelkes, Doeoden ze ieclereenEen


-8

-

Eve! verderop [aatteo ileze ilaDes ook al$eer ile kachel aaD. 0p een &ooie grote beukebooE stond een schitterend hart getekend met eer verschrikkelijk qrote pljl er aloorheen geschoteD. Àan Beèrzijalen van dit hart stonden ttée traDeo. Een van ale vragen xas alan ooi: "Íie deed het hier met rie ?". Iedereen had het juiste antwoold gevonalen. Je hon er gewooDweg niet oxdheen doch onze daEes Íe1. Het antroord luidde dan ook: 'rfedereen Det iedereeD". llaah er Daar een rotzooitje van lailies. Late[ ne het biDneD onze verenigiDg leuk houden ja ? a dit incidentje ging de tocht verder en klratnen rle i.n de laatste fase- Een groot en breedl grindpad voerde Iangs het CreDatoriun. Eier haakte UarD de iout van zij! leven. l,laast het Crematoriun 1ag na[etijk eetr gaote stapel brandhout. Volqens heE uas dit dan ook niet het CreDatoriuE doch een houtzagerij. [iet erg, HarrD. xan de beste overkonen. oot §elal ile begraaÍplaats door di?erse jeugdleilen aangezi.e! voor eeo golÍbaan. Daar zu11en rÍe velder rdaar ove! zrijgeD. Na een paa! kleine biDdelnissen genonen te hebben, zoals een lantaarnpaal alie horizontaal lag, kxanetr ïe ïeer uit bij de kantine van Rf,_IlBS. Zoals afgesproken zou ilè uitslag eerst bekeDd geDaaxt rorden in oDs clubblail. l{ou, daar gaan }Ie dan: 1e 2e 3e 4e 5e

DIaata: groep plaats: gloep Dlaats: gloep plaats: gloèp plaats: groep

1

4 3 2

5

340 325 100 280 270

punten, punten, punten, punten. puoten.


ik jullie betoofd had Dochten de prijswinnaars bij pannekoeken ftooen eteD. Deze belofte ko[ ik uiteaaard na. De begeleialers van de winnende qÍroep zijn ook \relkoe. I(unnen die teD[inste aÍrassen, zou ik zo zèggen. BoveDdien zal ik de pannekoeken niet zo pittig naken als tle soep in de kantine van RN-ltBS. over ale juiste alatuh van alit Zoals

Dij

panDekoeken-f estijn neerD ik koDtakt oD net jullie ouders. Dus. Laura, Ànneoiek, LiDda.

Eenke, Bianca

e! )taisie;

Jullie zijn bij

deze uitgenodigd. Voor het vervoer ríordt gezorgal. ,lu1Iie krijqen zo vlug oogelijt van llij een seintje. Tot sfot zou ik Dog iedereen

rlilleD

alanken

voor zijn

nealeïerking aan het goede verloop vao deze speurtocht roet Dane neneer ÀntoD, die sanen met ltij ale tocht uitgezet heeft eD tot overDaat van raDp ook nog zij! jas scheurile. Cor Robeerts.

Meneer Cor druk in overleg met Men.A


t0 -

JEUCD

BIII,I,ETUI

lla iliverse tyeedle DlaatseD is het hen daD eiddelijk gelukt. Op 18 Eaart 1990 schreef Roger Ilenilrix ale EDnalooD op zijn naao. Íet een tijd vaD 2.56 Din. rerd hij ruinschoots eerste. Broeder líauricio begj.Dt trouyens ook rarD te 1open, Í.ant hij rerd vi.erale Det een ti.jil van 3.20 ein. Gefeliciteeral bovs. [eIalen. De ]aatste t at valt er verilet nog te zaaltraining zit er ook a1 teer op. lÍe sloten aÍ Det eeD Duzieltraining, alie xel erg vlug rlas afgelopeD. ]íaal ].at sif je. De ttaiDer sas al. oa een halfuurtje doodooe oDtlanks het Íeit, dat hij toch eeD akelig goede konAitie Doest hebben opgeboutÍd bij EeDk. Eet tegeDovergestelde blee* raat te zijn. volhoude! [ars. oot is de jeugdsportkoDDissie veer bij elkaar gereest. lle zaten Det nogal t.at probleeEpjes net de ieugdbegefeiilers. Van diverse DaDnen tiep het koDtrakt Dalelijk af zodat ne eigenlijk nu oet een ondlerbezetting zitteD oDgescheept. Lie van iul1ie oualers durft bet aaD oe zich bij ons op te geven. De kontrakten liggen bij elke begeleider k1aar.

Eetr haniltekening

is

genoeg.

Jan vaD Udeh, onze hooÍdtrainer, kíaD [et het schittereDile j.dee op de DropDen or0 voor ale jeugil eetr vaste trainer aau te stel1eD. Sanen oet ilan zou dlatr een sterk aflÍissele[il paogralDDa sanengestelal kunnen rorden. Dit zou voor elke leeftijdsgroep aantrekkelijk Eoeten zijd. taj.j zouilen dan Daar iliverse nedstrijaljes tuDnen toetrainen- Bovenau.en zouden ve ook de kinalereo in de leeftijdsgroep van 13 jr. en ouder misschien kunnen vasthouden- Een puik j.dee van ilan.


Bij de

11

-

eerstvolgeDale bestuursvergatlering ï€ril hier idee, voDden de bestuurs-

EeteeD over gepraat. Een priDa

1eden. Iealereen ging erDee akkoord, dat ilan giDg uitkijken naar een qeschikte traiDer. IIij za1 zo spoeiu.g hogelijk bij ons begilnen. Eet huidige begeleidersbestanal rordt dan aaD de trainer toegevoegd oo hen bij dle traiBingen te assisteren. Dus joDqetrs, het gaat nog leuk

wordleD-

ik aI eerder vertelale is de zaaltraini.ng aI neer en hebben re afscheid &oeteD Deeell vall oÀze stagiair ilohD va! Elteren. ,lohn, die we voor deze gelegenhei.il op de foto hebbed gezet, beeft zijd uurtjes bij STB erop zitten. zoals

aÍgelopeD


- 1?. Jar van Ualen (alÍeer hij) zal echtet zorgen voor eeD stel deskundige opvolgers voor John. Le vettrouÍeD hierop. via tleze !íeg daÀien xe John voor zijo iDzet voor onze vereniging. Diverse lede! begiineD overigeÀs a1 net het trekeD van staartjes. zie je neteen welke invloed JobD oD otrze jeugd had.

re o[ze jongste telg op de Íoto gezet. vootlopig is hij alleen aanxezig op de baan. Bij de eerste tralning op de BruDssuDmerheide nocht hij oiet Dee van pa. ileroeÀ lag o, ale achterbank te Dokken en te Luilen. à eeo paar troost€nale woorden van nij rerd hij nog krader eD ben ik naar vlug vertrokken. Daar zit pit in. van wie zou hij dat hebbe! ? Ook hebben


I

.:j

-

over de baan gesproken; zoals íe jullie via nieuwsbrieven hebbeD laten ïeten, zu1len we voorlopig

de

op

gebruik naken vaD ale elke l.loensalagavond atletiekaccoDodatie van ÀVol{. ZetÍs aogen íe llatetj.aleD van hun gebruiken. De eerste traini.ng vond Dl.aats op Íoensdag 11 april j.1. De oDkotsst llas voortrefÍeLijk. lliet alleen nareD bijna alle jeugdledeD preseÀt doch ook ile vaders en de noealers wareD er al1eoaa1. zells tle doedters van Laura Broeders eD Iíans en PauI Fratrck kÍa[en zich op de baaÀ uitsloveD. Ik heb zelfs geboord, dat [et trog alrukker gaat roraletr. Lordt het tocb Dog gezellig. Onze jeugalledeÀ rareo in ieder geval blij Det de baaDtraining. Zo koDdeD ze reer eetrs iD eeÀ onvervalste versDriDgbak sprj-trgeD. EeD diDg heb ik iDDiddels geLeeral. Ik noteer alle sprongeB rlaDt records DoeteÀ Deteen ïeer verbeterdl íorden.

ook kon Jos Rijken eindelijk ïeer esBs de stoDi.atch hantere! bij ale snelheidstraiÀing. EeÀ tiD voor Jos; ile horile! van Àvon kuD je oo} gebruiten. Dat Yas toch jous specialiteit ?

Op ale zateralagen zulleD de trainingen op de Brunssunroerheide gehoualen rlorden. Diverse vatl ileze trainiDgen hebben inniddlels plaatsgevondletr. Ik stond versteld van de konditie, die so[oÍgeD van jullie hadden opg€bouwd. Renco Schnits voel.dle de heuvels totaal Diet iu zij! beDen eD het tongetje vaD Robbie van Xoqele[berg stak ooft l.Éer zoals vanouds naar buiten. Iíaarten en Jeroen van l{esse1 Íaren ook al Diet i,n toon te houdeD. llat een eEergi€- Bíj de nieuye lichting daees, die ik voor deze gelegenbeid ook al oD tle kiek heb gezet. is de concurrentie groot. tioda en feDke begitrnen het de overige ala[es erg ooeilijk te eaken.


.14-

Die boys vaD gelalrix etr RijkeD kuDnen niet aIIeeD goeal lopen doch ze zijn ook zeer Dodebewust. vooral Roger heeft hier een handje aan. Iedereea is een beetje jaloers op dat gladde eD aerodyDanlsche broekie van àenzou hij hier soDs een speciale bealoeling Dee hebben ? Ik heb gehoortl, dat hij al eetr vrienalinnetje heeft. l(uDDeD ïe die ni.et ook lid [aken ?


l) Distoleo_PauLtj e zo'n beetje de kooiek vao §TB aan het worden. Iíij hebbeD hexo alle[aa1 genist bij ile speurtocht in het InsteÀraderbos. Ik heb gehoord, dat de boswachte. hier erg blij eee is gerÍeest. llet bestaDal van konijÀtjes, vosjes en eekhoorntjes vas Diet afgeDo[en- Dat zou rel eens anilers geÍeest kunnen zijn als PauI aanvezig rÍas ge*eest. Paul is niet a1leen een goede visser Daar schijlt ook eeo goede jager te zij n.

zoats qexoonlijk is

Tot slot van dit bulletiD ,(aE ik jullie llog verklappeÀ, alat onze nieure cooperbaan ilaarschijolijt oD l oktober aI $ordt opgeleverd- get rordt eeD ptiDa baaDtje eet nogelijk een echt kleedlokaal of clublokaal erbij. íisschieD dat re hier tijdeDs de íiÀternaaDalen op eeD aatrtal zatèrdageD aI kunnen traiDen. Eet kaD alLesaal niet op. EeD echte baan; ecÀte traitrer. net kaD gerooa njet Àeer stuk. Cor Robeerts.

2de

10

kp

29

april

Naan

Rob Scholten

Pierre Iíuijrers ,lan (ge) I{eltig Hub Schnits Kees Hoven

ilo van

Rooy

PÀREIJLOOP BRUISSUU

cateoorie

plaats tiid

seD. heren

20

heren hereo sen- heren sen. heren VEt. H TÍ

3

vet. vet.

4 3L

44 15

36.33 j't .3 t 3'1 .48 39.18 4L.25


-

16

-

oPRoEP ! ! ! I I

BetreÍ t ; q!ZÀ!!!!!gL!EÀ1!!E! de lloqelijkheid oD elke veek gezaDenlijl te trainen. Iíier soralt meestal qoeal gebruik van ge&aakt a1s Den voor eer bepaalale narathon traint llaar buiter deze tijd is het soDs alroevig qestelal Det de optoEst. Iedereen is uiteraard volkonen vrij on re1 of niet te traineD, [laar als een líil lopen' koD dan op de geza[enlijke traininge!. Het is natuurlijk te gek als Den op hetzelfde tijdstip sTB'ers tegenkont die aaD het traineD zijn.

Er bestaat binlen otrze verenj.ging

LaaroD

niet

Daarvoor

de

is

dezardeDli'ik ! ! !

nerl tenslotte oox

lid

van de STB. Ooh buiten en bovendlieD is het a1s ,nen met seeralere

scheDa's van ilan van ualen

uiteraaral ook veel gezelliger lllensen samenloopt.

l{ao€ns ale begeleialers Theo/,Io

all-fggt sport-shoes

,a fitEBtE

rEL oas 7doas,


-11 CRÀETEEIDE IÀIJVB

I{ÀRIIEOII (25 }íÀÀRT 1990)

Íealstrijal kun je l{el ale wedstrijal van de persoonlijke records roenen. Voor zover nij bekend sneuvelde er zo'n vijltal op aleze halve narathon. Deze

a van ilan van Ualen beqÍi.nneu toch hun vruchten af te tlerpeo. On een man eveD naar voren te halen: Frank Eisinga, hij liep 1ieÍst 5 nin- van zr.jD snelste tijd aÍ. Poficiat, Frank. ook Jos Duteweeral deed zijn slecht presteren ín Hucheo StaDnlen totaal verqeten, zijn tijd 1.20-26 PR! En Bat te zegqen van Ed Quaedvlieg en Peter Verberk, dlie beideD 01.18 liepen, ondanks toch veel tegenniDal op het lange stuk langs bet *anaal. De trainingschena'

senioren

UÍTSLÀG

I ,Iean Pierre Paunen 26 Ed Quaedvlj.eg 37 Jos Dute{eerd 4l ilo van Vlodrop 55 Frank Eisinga 87 Hub Schmits 89 flenk Íhijssen

203 210 234

RayDond Exaltus John HoÍ Eub [of

ÀV Toekonst

SlB STB STB STB STB STB STB STB

Veteranen

28 30 36 55 159 233

48

Peter Verberk xarel ïrags

Pietre

Lanby

Francot

In totaal Íinishten er

P.R.

01.25 -44 01.25-58 01.39-33 01-40-30 01.52 -21

01,18.5? 01 - 19 .10 0L.20.19 01.23 -aL

5TE STB STB

01 .3 4. 06

sÍB

07-52-24

VeteraDen

Sjeng

P. R.

01.06.58 01.18.09 0t-20-26 01-20.56 0t-23 -41

I

slB

Theo Schneits ilohn Smeets Rein Reusink

P. R. P. R. P. R.

II

sTB

23? lopers.

0t.22.0'l


DE ZIEXEI,IBOEG

llomenteel STB'ers-

telt

onze ziekenboeg 3 langdurig geblesseerde

net de dame in het gezelschap te beginneo, Riki Hendlrix. vaLt zonaar van de trap en daar kunnen de enkelbaDdel niet tegeD. Resultaat 3 neken gips- Het gips is er inhidalels vanaf en over en*ele r.eken hoopt Riki weer net trainen te kunneD beginnen. Verder hebben yre nog onze PTT'er lin Eleveld. Hij sukkelt a1 geruine tijd Det zijn rug eD Haru vao coor, die een haralnekkige buikspierblessure heeftof diè blessures van HarD en Lim toch iets det de leeftijd te [aken hebben?. ttie zal het zeggen. JoDgeDs (en neisje) van harte beterschap en we bopen ju1lie biDnen}ort ríeer bij de trainingeD te zieDOn

Theo s-

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oVERIJOREI{

-------------

cEvoltDEll ! !

!!

!

I{ie heeft er tijdens de uurfoop èen ríedstrijalshirtje per ongelul neegenoeen. ilung }lainzer is zijo shirtje kÍ1jt,

Ilet is een oud $odel redstrijdshi.rt. dus licht dlonkerblauyí gestreept- HOGE BBlolllllc !! Tel. van ;Iung is: 326673 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

en


-

19

-

IIÀJÀÀRSTíÀRÀTflON

Voorstel iIaD van

Uded:

seDteDber Duisburg (aÍgetast voor 1990) (startgelegenheid septedber BerlijD practiscà geslotell) (geeD licht Darcours) 30 septenber BtuÉsel I(arlsruhe ? oktober (start 'ssorgens 10.00 u) Essen 21 oktober Frantfurt (start 'snorgeDs 10.30 u) 28 ohtober verder zijo nog aan NealerlaDalse &arathon's: 23septe0ber Dorilrecht ziIolle 6 oktober 14 oktober Eindhoven 28 oktober Etten-teur I-v-n. de gezanelijke opbout is het belangriik te reten 29 3O

aan welke Darathon nen de voorkeur geeft.

LieÍst dit zo vlug nogelijk aan ilan van Udetr of Theo schneits kenbaar te naken. Ilet is Bel de bedoeling dat ve 'n zo ,einig mogelijke versnippering krijgen zodat er gezallelijk voor alie betrefÍende narathon getraiDd ka! soralen oD de traiDitrgsschena's van ilan.

!IEI'I' E!UÈ8EES!!

E--ISIEBèIEN

TijdeDs de j.1. gelopen Peter RusDanloop in oirsbeek sneuvelde het clubrecoral bij ale veteranen op de 10 E.l'!. Bie anders, John llendrix. de Hij li.ep 16.8?5 k!. in 00.57.30 nieu{ P.R. DroÍiciat John. De dader,

uiteraatil

ook een Theo S.


-20líÀnÀTHo[ ROTTERDÀIi 1990 iloorJÀN vap Udeo l,la laaDilenlange voorbereiitiDgen Det goeil bezochte baan_ traitriEgen en zeer goèd bezette laige duurlooDtrainingen

én een ÀiDiDun aan blessure's (jatrDer llarE) ïa§ de voorbereiding zèer goed. Ook de organisatie Íat betreft ale bus, het onderkonen in Rotterdan vtakbij de start rÍas graDdioos en een zeer groot conplinent voor dle Densen die dit hebben gerealiseerd- Een qroot alankwoord is zeer zeket op z'D Dlaats omdat dit buiten het trainen eveneens van zeer groot belang is voor het slagen van 'n narathon. À11es nat Densenlijkerwijze gedaan had noeteD rorilen, !Ías o. k. Helaas lieten de ÍeelgodeD ons in ale steek net zeer hoge te[peraturen eD slechte luchtvocht igheid. De teleurstelliig ras er aan de finish, Daar toen later bleek dat ale toppers ver benealen hun kuDnen gelopen hadden oÍ net bosjes Íaren uitgevallen en rÀen zich het slagbeld langs het parcours eD aan ale Íinish herriDnerde steeq dle steDning gaanderwijze tot zeer goeal. Le zijn er dan ook trots op dat alle STB'ers Doe, naar qCzg!!!, dat is toch de doelstetling, over ile finish kïaÀeD en dat is het beste beïijs alat ze zich goeal vooibereid hebben, dus ool Àiets kunnen veriijten. De hoop is dan ook, als ale rÍeergoalen Deezittel, dat ve

de geinvesteerde arbeid in ile najaars-narathons in tijilen kutrnen onzetted. Ik heb eeD prachtige dag gehad etr tle gaan vo1 atli$o naar het volqenale doel rerken.

Jan van

Udlen


-2LDÀ}íESPRÀÀT líist U dat -.-.---- de da[esloopgroep kan alan loDeD ? Bij de kofÍie snel [aken

Dog andere dingen eeD : ,ist u dat

?

deze groep een speciaLe bescheroelgel heeÍt die tijdens hun loopuur de regen opscbort ? deze zelÍile groep Ria l{ vanreg haar "vlakke"

parcours nog neer haat alao alaarna. carla B daarorn aI veken is weggeblevendit parcours ook ïeI ÀchiLlesDees-patcours rloralt genoend. Fraos P- vorig jaar zijD STB-lidnaatschap opzegde &aar oodat hij te laat alaarnee tlas nog lid ooest blilven eD nu van zijn vroux ,eer noet gaan Iopen oÀalat dat goedkoper is alan een vernagerinqs kuur. er ook over Rotterdao nog rat te [e].den valt aloor deze groep n.I.: dat daar gebleken is dat vrouven zich zelÍs niet door het ,eer van goeale loopprestaties Iaten afhouden ? Dynphy R de laatste 3 ko een extra kick van achtereD kreegllien 0 Diet versiera ril rordeÀ aloor tíie1 v. Erika II bang is dat deze rubriek te lang i.s en re alaaron beslui.teo net: tot een goeale verzorgiDg na l{in B's strijd is deze zelÍale Erila altijd bereid.

httgt'


-22DE

15-tp van

ROTTERDÀ}í

titel va! di.t stukje kloDt, doch eigenlijk hadden te het ook "dle erÍenis van fred" kuhnen troeDen, $ant hij kxaD Det het idee o[ lret eeD groeD loDers te gaaD trai,nen or deel te kudDeD tle[eD aan ale recreatieloop van RotterdaD. Fred kon echter niet aleelnenen aao deze trainingen oDdat hij zonodig anbtenaar nilde sorilen, hetgeen hij ilan ooh ileed. Iíij rÍerd gevraagal De

trainingen va! Freil over te neoeD- Àanvanlelijx voelde ik hij niet zo happy oet dit verzoek of opdEacht, zoals je dat ook kunt noe&e!. ÀchteraÍ heb it er geeD spijt 9an qehaal. spanDenal ras het echtet r.el. Ik xiEt niet }Iie eD hoeveel DenseD kraanen opdageD. (i.ndereD kon ik aan, hou ja, Daar met volÍasseneD had ik biDDen eeD lopersgroepje nog [ooit te doeo gehaal- llaar stieleb dacit it bij Dijn eigen: ,at Ger Nnauf kan, alat kan ik ook. Dus laat naar koDen. Ik stonA dan ook eveo vree[d te kijkèn, dat de eerste de beste avond er DeteeD zo'À sloralige tien tot tríaalf loDers kraDeD opdraveD. De overgrote neeralerheid bleek uit ilaDes te bestaan, hetgeen iloor [ij echt liet rierd betreurd. Pierre ]íuyrers stond Dij toen uit te lacheo. llu is hij hardstikte jalours. líaar goeil, de eerste traiDing ging van start, rk naaLte Deteen een glove bluDder. Ik ilacht oÍrgeveer aleze

uurtje te gaan lopeD Daar dit liep letterllj} en Íiguurlijl( uit de hatrd. ltijn tijasplanDing van een bepàa1ale route bleek Diet te klopDen. In plaats vatr een uurtje lopen xeral dit ééD uur eD tïèeéDtlintig DiDuteD- Er Íeral ecbter niet geklaagd, a1hoeteI. Eeatje iD ale groep tlaagale coDstant. It zal haar naats niet noenen, íaDt ik Íri1 Det haat geen ruzie hebben, Íe kunne! haar gevoo! uiet Dissen iD de groep. lle hebben haar ze1Ís echt genist toen zij aloor eeD eeD

blessure een Daar dagen niet [ee hon gaan. Dus Janna. niet neer geblesseerd rakeD meid. llaariate ile trainingen vorderdlen ríetil de sÍeer binnen ile groeD steeals beter. Eet sprak zich ,aarschijnlijx rolil trant er ivanen steeds neer lopers bij. die aliet neeginqen naar Rottèrdan-


21

-

Zelfs verleden narathonlopers voegalen zich bij onze groep, zoals l{in Berendsen en Ton }li,sere. Ook kreeg

ik er

steeds neer plezier in om de groep bij elkaar houden. Het klinkt oisschien vervelend, naar ik moest steeals yíeer roepeni Jongens, eÍfe au.nDen. Ook ÍíareD er nensen bij die naar grote hoogte groeidenl{eem nou nijn eigen vechtgenote Dymphy. DyrDph r,rerd steeals aan kop van ale qroep geplaatst en bepaaldle nin of meer het tempo. Ook zij Doest vaker tot de orde

te

{orden geroepen hetgeeD steeds ïeer

kooDentaar

bij diverse lealen van de groep.DurÍ jij alat zo maar? Steevast aan haar zijde ras kleiDe Carla Bruininks te vinalen. Xlein Àaar dapper is de kreet. maar wat kan die griet lopen zegl Iat janner nou toch, dat Det "Speedy " geblesseerd noest raken en niet nee kon doen iD Rotteraao. Àfvallers waren er bij de traini.ng niet. Bijna iedereen k$an steeds ïeer de traiDingen bezoeken. Nog sterker, als ale bus naar Rotterdan ni,et vol rras onlokte

ge*eest, dan nareD er oog diverse atleten oeegegaan. Zo ook f,arin van VloalroD, alie det haar vriend Àlbert steeds Íeet aanwezi,g ras. Verdrraal.d zijD rÍe bj.jDa ook [og. Ik haA Bog een route van Ïil.1en van der Linden in &ijn hoofd. Ik dacht aleze route noeiteloos te kunnen vinaled. JaeDer ilan. ]{a een paar kiloneter zaten {e eet ale groep in de struj.ken. lÍien quadvlieg ïerd zelfs even als vermlst opgegeven- Gelukkig lras dit eeD van ale sporadische incideDten- Uaar goeal- lie hebben ale route toch noq qevonden-Dè diskussies tijdens de tocht varieerden noga1. Voor nat het culillaire Draatje betreft stak er eentje net kop en schouders boven de groep uit. Deze alaDe had chronisch horger. Jaja, eenfiaal zatte haar broek zelfs af, zo erg was het Det haar, Tijdens de traininq hield ze haar broek steeds det haar handen


-24 overigens rías knoÍlook haar ook niet vreenal, he ÀnbeIies. Jo nocht dat trouwens niet veten naar oDdanks nijn verkoudheidl rook ik het toch- Is Jo alan chronisch verkoualen?

een Tot slot nog een tip voor degene ilie ooit je gaat nooit auto begeleiden. Poets dergelijte groep vantevoreD ïant daar krijg je spijt van- Rek- en strekoeÍeDingen íoralen na afloop altijd gedaaE. Àanqezien er geen bomen in de buurt stonalen ïeral dijn auto hiervoor gebruixt. Je kunt hèt al raalen. Vo1 vingeraf alrukken en de dag nà ale traj.ning weer

poetsen. líaar leuk rías het wel. 22 Àpri1 1990 krar steeds dichterbij. Een aalalige variant op dle duurlopen bleek de baantraining in het sportpark vaD ÀVON te zijn. Hier reral aan ale snelheial gesleutelal. En dan eindelijk; zondag 22 april onstreeks 07.30 uur. De bussen rijalen ldet een "verblufÍenale" snelheial naar Rotteralan. Taktische besprekingen bleken niet nodig te zijD. Geen schema's alus. ceíoon lekker lopen. ÀÍgesproken {eril det de gÍoep zo laDg nogetijk bijelkaar te bl1jven. Íedereen werA echter geheel vrijgelaten. Degene, die r.ilde gaaD, Docht ook gaan. Geen geschteeut neer vaD "jongens eÍ fe alinloen". Half tvee. Een verschrikkelijk knat op tle Coolsingel' De hele meute kÍaE in beweging- onze voorzitter ías neteen pleiten, gevolgil iloor Auub Yelting, Ed schiks en guub Driessen. Bij de finish hebben r'e ze weer teruggezien. snelheialsnaniakkeD zoals lluub Heynen, Jos Rijken en John srneets hebben ïe heleDaal niet gezied. Bij oDze groep giDg LÍIy Hof er het eerste vardloor gevolgal door líie! 9uaedvLieg. íien tlaagile vautevoren nog over pijnlijke kuiten. doch tijdens de *edstrija Ías ilaar niets vaD te loerken-


-25 Beiden haalden de "Zoetemelk" aloch gewoon \{eglopen-

taktiek- Niet

alenareren,

eerste vijf kÍloDeter irerden knap snel gelopen. vijÍ ninuten per kilometer. DvhphY, die zoals bij de trainiDgen voorop werd geplaatst, hield het tenpo vrij hoog. In ile tïeede helft viel het tenpo iets terug, doch dat k{an ook door de vrij hoge tenperatuur- onalerweq klram Ton starnans ook nog voorbij stuiven. Ilij baande zich een }Ieg aloor de neute, op iacht naar een gode tijd. Ealverwege ale nedsttiJd gingen ook Janna en Finy ervandoor, Geli.jk hadden ze' De

is zichzelÍ naderhand teqengekomen. De laatste kiloneters k{an zij stuk te zitten. Ànnelies van Yloilrop kende ín het begin wat problemen doch kwaD er heel goed bovenop. l,Iaardate ale kiloneters vorderalen ging zij steeds beter lopen. En Dymph? Die zei niks en liep gewoon door. De laatste kilometer qing Ànnelies er ook vandoor. Eindelijk over de streep waar iedereen weer bijelkaar kwam. llat kunnen viJÍtien kiloneter toch }and duren. De snelste dame bleek LilY te zijn geweest gevolgd door finy Crornbach, die een uitstekende wedstrijd Iiep. En wat het voornaanste Yras: iealereen van onze groep had uitgeloPen- Te gek gewoon- Een halve marathon hoefde iDeens niet neer. Dames, dat zien {e dan wel Íee!- ,Ian van Uden heeÍt Ínij a1 toegezegd te doch alanna

zorgen voor een trainiDqsschelDa. En lrat ook belaDgrijk is; de traininqen op de EaaDalag en de vrijdag gaan gewoon aloor- Daar {as iealereen het over eens. EIke sTB-er is ïelkon. Tot slot dru)rken we ale uitslagentijst van de 15 hnloop af. En verder dan Dog dit; tot ale halve narathon van Ileerlen of l(aastrichtl !

croetj es, Cor


-26U]TSLÀGEN

15 K}í

I,OOP ROTfERDÀ}í

1 Huub Heynen '2 John S[eets 3 Ton Starnans 4 ilan llanders 5 Theo Cremers 5 ,ros Rijken 7 Ed verstappen 8 ciel Nleykers 9 Hub Driessen 10 Ed schiks 11 Huub I{elting l-2 Lily Hof 13 finy Cronbach 14 Janna van Duyn 15 l,Íien Quadvlièg 16 Ànnelies vaD vloalrop 1? Dyopby Robeerts 18 cor Robeerts

56 -14

1.04-47 1.04-50 1.05.25 1.05.00 1.06-58 1.10.00 7.L3 -02 1.L3.14 1.16.38 1-16.38 1.19"00

ï.24.30 1-25.00 1".26.00

L.29.02 7.29 -25 1.29 -25

,1,ifl' STEPIJANTE

)t

il /,

Marleen Hamers


21

-

BESTE SPORIVRIE}IDBII

langer leeft bij nij het idee on na afloop van een traiDing aansluítend een pilsje bij nij te ioDeD

À1

drinken

-

vooral in de beginjaren '80 kwan het regelmatig voor dat de lopersgroep na afloop van een training Dog nakeuvelalen onaler het genot van een limburgs glas bier: zodoenale {eral er alan ook Íel eens erqens anilers qestart met ale boodschap voor thuis "dat het te1 iets Later *on

]k geloof dat de oude groep precies weet ïaar ïe allemaal zijn neergestreken {ant ze kunnen bet Dog haalfijn opsommen. omdat ik dus zelf niet meer loop, leek het he een leuk idee om eens eeE keertje bij de kerk te lleerlerbaan te starten en om na atloop bij Dij even de Na

ilorst te lesse[-

ale bekend[aking op het zeer geslaagde Gerrie

FreuDdschaÍts1auÍ barbequefeest,

ras de

aÀino

I(nauf

alusalaDig

dat ik vrees dat mijn tuiD daar veel te klein voor is omdat ik zelÍ ook nog nat oude sportvrienden buiten de vereniging rilde uitnodigen. Derhalve t{ordt uitgeHeken naar eeD ruimere behuizing. llijn oog is gevallen op de tucas kliniek te Hoensbroelt, waar ke Daast hët z{eldbad en kantine ook gebruik kunnen naken van kleedgelegenheid

Ik hoop dat ook veel lopers van het eerste uur, eventueel net vrouw en kindere[ efkaar ïeer zullen

ontmoeten om oude herinneringen

Let

op!

!,

de

datum is

ïeer

ju1i,

-"* I,1et

vriendelijte

ÀI.IDRE VOGELY

groeten

:l

eens op

te

dus nog

net voot

haleD. ale


-28UNIEX BOEK OVER LOOPIRÀINING

oDlaDgs verscheen bij Uitgeverij De RerD iD Baalo "Trainingsschema's voo! lope!s, geschrevèn iloo! Bent llangnus e! Hattie de Vugt. De auteurs zijh geeD onbeketrdeD iD de looDrereld. Bqiden zijn al jareolaDg. actief a1s loper, traiDer en begeleider. In hun ÍDleidlng zette! de auteuls uj.teen

rellte asDecte! bij het loDeD eeD ro1 3pel,en. De ver8cbilleode trainj.ngsvor&e! etr het nut ervaD Íoraleo overzichteLijk geraDgschilt, De onderdleLe! vaD ile trainirg hangen DaurÍ sallen Det de te lolen xedstrijdalstatrdeD en het niveau vaD dle Ioper. EeD 10 kD. is Du eenDaal ande.s alao eeÀ Àarathon. De inleiiliDg beslaat eetr blad of tien. De rest i5 geyijd aaÀ trainingsscheoa'6. Iíie bèsluit te gaan lopen, vindt in dit boel een uitstekeDde leiilraad. De Drogranma's tenÈerheD zich aloo! grote afpisselirg. Eet boek geeft niet alleeD aaD ràt er ÀiDieaal ooet gebeuren Daar ook trelle belaEtiog een optiDaal eÍfect heeft. fD zeer coDcrete en overzichtelijke 3cheDa'§ vihilt ale loper van elt niveau ràt hij zoekt. De 10 h!. befiDt Eet een acbe&a voor eeÀ eiDdtijd van 29 Din. Daartussen liggert 10 schema's. De balve narathoD begiDt Det een achema vaD 1,50 uur etr loopt Det sprongetjes van eeestal 5 Dinuten op tot 1:04 uu!. Het langzaabste scheDa op de marathoÍl bedraagt {:00 uur, het snelste oDvat ile trailinq voor 2 i15 uur. Verheugend is ile grote nauFkeurigheial ,aarmee iordt aa[gegeve!, Íat èeD loper eI]e dag Doet aloen. Geen terhen als Dittig, stevig, §atig, licht, enz.. re krijgeo Drecies alè aard van training, hèt aantaL IiloDeters en het tehpo íaariD gelopeD [oet tolalen. E].] scheDa bestaat in eèn progranna vooa 20 ieken. {e zien dat iD de looD van een program[a de trainiDg enigszins verande!t, De ee!ste naaldeD norilt duidelijh de basis gelegd- Daarna volgt een ogergangsperiodle 9an enkele xeken. De laatste 6 tot 5 ïelten ,ordt specifiek toeger.erkt naar de té lopen afstaDd en tijd.


-29 te lopeh afstanal en tijdHenk l,ÍaDgDus en líattie de Vugt

hebbeÀ eeD uniet eD voortr€fÍe1ijk boek geschreven dlat rle aan iedere loDer

rarm aanbevelen. Van hun kennis en zaken en vatr de

rijte

ervaring kunnen ve allemaal profiteren. De Drijs vaÀ het boek bedraagt f 24,50. Het is verkrijgbaar in ale boekhanilel oI door overDaliDg

van Í 27,50 (24,50 + 3,-- port) oD PostgiroDuDeer 2695557 van Vuma, Postbus 136, 5080 ÀC Eil.vare[bèet, onder ver[eldilg varl: rrBoek TraiDing". INHOUD

Voorwoord

Inleiding De beginnenale loper Prograbna voor de gezondheid 10 kiloDeter in 55-50-45-44-{2-40-38-36-34-32-30 rdi[uten.

er

29

Halve narathon i-n 1:50-1:45-1:{0-1:35-1:30-1:25-1:20-

1:15-1:10-1:08-1:06 en 1:04 uur. 4:00-3:45-3:30-3:15-3:00-2:50-2:40-2:352t30-2225-2..20 eD 2: 15 uur100 kiloneter in 10:30-9:00-8:00 eÀ iD ?:OO uur. Iealstrij dschema's 10 kiloÀeter - halve hàrathonnarathon - 100 tE.

Ilarathon in


-10_IlU I

ttllEcssí;ttEltA ZOUER§$IT,OEN_ l tlao l2tr, !LaaLL,",

tijd

traini

l,rairxrr /

ng

drrrrl.rr,p 1 1l urLr: -s}l.l1e' -

19-00

13_30

sr).Ih- lr. 11í Lrur (vaar'hsfel/tempo )

Tlteo 5c])ucits/1,

P toer-rr,-,É

rrrs Lige duur'loo!

Ger Lna,,I/John

Zeel..o-.l.rn

+Unítas

19,00

ltr,-rur' danr:sgroe! 1 j euqtlgro--p 1 fiÀrnririe lrr BrÍrlheidsrir

P loer-Herl

18-30

Jung Main:.r/J.i {lrr R.rl,e"r Ls

5r.rep - groep

P toer-weg

"l

IB-30

1angzant,

br)r'i)

Allrle

uLrr

.leug.lhonx

dLlirlol]! I 1! rrur': -€rrullF' groc! JLug llairL:crlIL, (l,rr llobpr:r Ls lalg:arue ' gt oe!

I

j,:L,gL]sroEr'

1!

i.,er.

dLIrrl.(,r 1

11í Drrr

Ne§

der &rauÍ

111 LrLrr

Loer-Hee

I

issie

CIll§ s]-nciai r ! uur 1 uur Ja 1/aI UdÈ1r "

rLrstite.lrrurlool

15.00 P B rir I I

Lies r,,in t)i j

rrLrr.

danrr.sgroep 1

Lrrr

.Jeugdl«rnur

1irei,

issir:

Firtrmr i tr;,',,!,

Atrn.Iieo van lr i.i

LtLrr

I

*Iera

í'JÈlatrel!:

P to.rr-Heil

1a Iarketrllaal,s litJr-q (kon)erxl ..anaf t,ur.lgraaf) aar Lrtg lhr.Lr,sirrÉ Grotn llci r.'Él nr|t r.àra11ÈLR,rS ..,r Brrl P Zeehoel,:n: f;Lr lv-,er!laats trij tarlrstat.iorr t.o ij\ie bad I)c Z{,.rkl

N.

B.

:

Unilrs

At le L ichb:ran

Avon

AlLeli.i,.Laan lioensbr o-.!r. SporlI]ar

Siiiar

d

li

[r]m.i

tll, I]!rrrsJaÉr,,,crd ]l,:lt !,s|af l,Ir--e funl.er É-slirr L, fraatbij I lr,-ffe}t bij de Rode B.eh op de Brunssrur:rerh:: i -


-31 I

eell.Lerrllcrf

cider v

-

Vlodrop

Hj.rbi,j

v

-

Dec

!,-

V1.)drop

ts

Vl1rdror

hn Ilend!

hel ni.ur.ie trainingsschena voor de zijn vergeleken nret de winterpe_ riode enkcle wijzigingen- omdàL dit jaar niet !etralnLl lian irordcn ír! onze Coogerbaaa is het verzarn.lp,-int voor d-- DreesLe tràiningen nu de J,.rr'lieer'lllaatÍr aan de toeristische weg aa-n de Bnrreumoerheide (rie schema)- Lte zaaltrainiBg op rlinsrlag is vervallen en de baaatraining vooi danes r.:eer a.rrgeuangen. Deze is echter verllaatst rarr' rroensdag ondat o! de baan van Avon wordt gl]irain.l. Vcr.ler wordt, er op rjoensdag op tqee

!,la.1lsen rer:rancld, oaarna beide groepen elkaar ol de heidr: irreffen en eezamelijk lopen- Na ca_ 1 Lrur hoÍrt de gr(\rp hiier weer Lerug om opgesplitst ÈeÉi). rlaar hr.L v,-rzimelplrllL terug te gaan. Totale tr'àinirrgst,ijd blijft ca - 11í uur-

ix

li

rle toeristi.sche

:len.

r

H..,..,r

z.rmerFeriode_ Er

^her'slraat,

id,^ groepen elkaar


- 32VER.]ÀÀRDÀCS(ÀLENDER STB LEDEN

l,tei

Juni

1990

07 Funs van de Buys 10 Bianca BauiniDks 10 sjeÍ Hodiamont 13 llaly Prevoo 13 Rob van XogeleDberg 17 llarcel l(uckelkoren 19 Pielre Starmans 20 Ànne-Ia!ie Ypoa 22 FraDk Eisenqa 24 líaisie Robeerts 24 Jo van Vlodrop 25 Bob Peters 25 ÀIbert Slagnole! 25 Jos Dute$eelil 26 lriet ouaedvlieg 26 Hans Ypma 27 tíin starnans 28 Pierre Starhalls 29 Vio1a Kotrsten 31 l,tark Loos

1990

02 cèr l(nauÍ 11 Jacques seDaleÀ 12 Ed schiks 15 l,laurice Henalrix 15 Roger Henalrix 15 Ranco llar cus 15 Rob Rutten 19 Jos lleyer 22 Ria }lulder 22 Huub Driessen 29 ReiDder Reusink 30 Niels ,roDgen

Bestuur erl realaktie renseD U

alleo

een

leuke vefjaardag nog veel gezonde jaren.

en

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oNieuY STB-1id À1s Dieuw 1id bi.j de §port- eD Trimclub Brunssunbeaheide nogen wij begtoeten : ROB IOOISTRÀ. Rob *oont aan de

GaÍfelhof nr-20 te flee!1en. Zijt verjaardag pleegt Rob Eeestal te vieren op 19 januari. llij teDsen Rob veel loopgenot toe een een prettige periode bij onze Sport ten Trinclub BrunssunDerheide.


_'1',r

VEDSTRIJDKALENDER

MEI NÀAM

0I 05 05 06 l3 14 2A 24 26 27 3A

EVENEMENT

Halve Marathon I le Int. Heideloop St-Joostcrtrimloop IJzerenmanvolksloop Trimloopserie 2e Zomerloop Vallen bosloop 4e Norbertusloop Halve Marathon Auverrnoerloop Leudalbosloop 4e Pepiinloop Uurloop Unitas

AFST.

TIJD

PLAATS

21.1 km

14.00

Tonteren

I6lE km t4-10

l5 km 16-00 17,5 km 10.00 l0 km I l.l0 l0 km 19.00 15 km 10.10 l0 km l4.lJ 21 km 16-00 l0 km 10.00 lJ km 10.00 13,6 km

10.00 20.00

Schaesberg

St.Joost Weert

Rijkholt Sittard TunBeIroy

Horst Tegelen Hoensbroek Heythuyzen Echt

Sittard

JUNI

0I 02 03 04 l0 l7 18 24

Dwars door Becgden St.foostertrimloop 3e Maasvalleiloop Iizerenmanvolkstoop Hàlve Marathon Pinkstcrloop Keverbergloop Crenslandmarathon le tlorsrer Erfloop Wallen-bosloop Halve Marathon Leudalbosloop Trimloopserie

l0 km 19.00 Beegden t5 km 16.00 St.f,oost 20 km 15.10 Bergen 17,5 km 10.00 weert 2l,l km l4-00 Beesel 2l,l kÍn l7-30 Venlo ll km 12-10 Kessel 42121 krn 10.00 Sittard l0 km I1.34 Horst l, km 10.30 Tungetroy 2l,l km 18.f0 Gennip l5 km 10.00 Heythuyzen l0 km I t.fo Rijkholt

6c Vaals Venlo-Estalctte-loop over 100 km Elke ploc8 bestaat uit 6 lopers- Inschrijlgeld per ploeg.

t jO,-


-34DE GERRIE XI{ÀUT-LÀUF

Het tas ríaarachtig geeD 1 aprileop toen er !íerd vooagesteld oD op die dag de cerri.e Knauf-LauÍ te orgaDiseren. ,re kon oDdler de STB-ers oerken dat ze het Diet vertrou{deÀ; dat Eoest een apiil-orrap zijn.

Iiks booa! Onder een stralenale zon kranen die dag olgeveer 40 deelDeDers, waaronder ? xandelaars, op het Í,eco-terreín tesaoen o[ aan de 20 ho tocht uaar Àlsilorf te begitrneD. ÀIsalorf, gelegen op Duits groDdgebied. vanilaar de naan "lrauf" en riet "loop". líaar lateD {e niet vooruit 1open, doch eerst iets vertè1len over het outstaan en de achtergrondeD vaD ale Gerrie l(Dauf-l,auÍ.

Íedere STB-er ke[t Gerrie Nnauf, een stevige gezotde tnaap [et eer sportieve instelling. &aa! ook een naD Eet veel veraDtwoordelijtheidsgevoel, vo1 huDor e! op zijD tijd niet afkeri.g van een goeale pint. (in vaktrinqen: hij stoot ze Diet or) IíelDu, aleze cerrj.e heeft faDilie in À1sdorf, zus I{agila ilie daar eet echtgenoot líanfreal Kappes op ile boerderij tíooDt, net eronbeen een fraai jachtgebied. Reqel6atig totdt er daar op yild gejaagd, raardoor dankzj.j llagala een goed kontakt ontstoDd het de groothandel in rild- en gevogelte op Dentgenbach - alias Eugo Vogely. Deze inÍornatie eveD a1s inleidiDg op en in relatie eet ale Getrie xnauf-1auÍ oorsproDkelijk tas het idee van Jo Eyck eD nog eDkelen on vanuit Landgraaf een reunieloop voor (oual) STB-ers Daar die boerderij Palbeh te orqaniseren,


-

35

-

[adat ,ro en Gerrie er eeD paaÍ keer geleest raareo, vodaleD ze het toch te eer voor eeD reulie_loop. Daaron ,eril aleze loop op ? jatruari Daar Vijle! qeorgatriseerd. uet idee

alsDog op eeD latere ilatuÀ oaar À1§dorÍ te Jo Eyct Diet los. YaDdaar dat híj itr cafe toeD reeals aaoitondi.gale o[ die datuD, 1 aDril alus, te reserverei voor eell loop Àaar À1§ilorf, eeo lauf (lie de Daa[ "Gerrie Xrauf-IauÍ" ]reeg. oD

liet oud vijleD lopeD,

Het r.as alie tlag, zoals reeds opgeDerkt, eeD prachtige dag, eeD zonnige zoDdag, fijD teDDeratuurtje voor ee! recreatielooD. Oo ongeveer half ttlee gitrgeD ile beeÀtjes 1os richtiDg Eygelshoven en Duitse grens. De paaletr oD, Ae bossen in, aloor het looie uatuurgebied vaD ale Íortr. De steMiDg ras oDperbest. llaar llat tuÀ je je Dooier rensetr, aaDgeÀaaD zo&eríeer, ale Deisjes vooraatr in het DelotoD en Gerrie ih het [idden. Jadter eigen].ijk dat eeo aaDtal bestuutsleileD, zoals voorzitter Giel Nleijker§, JaÀ vaD Hees e.a. zi-ch door oDstaDalighedeÀ Doesteb alEeLdetr. zi.j kuDDen i! ieder geval Dog eeÀs lezen hoe gezellig het

ías.

10 ku kÍatr tle eetste veÍzorgingsPost aaD ale ÍoLÍrÍeg iÀ Eygelshoven, theeverfrissiDg eu Íater' keurig verzorgil iloor Jo. À1hoeve1 de cerrie l(dauÍ-lauÍ eeD sDeciÍiek rekreatieÍ ,rarakter had, ríerd ze tocb gee6corteeril aloor 3 begeleidiDgsraagens. Iíagen 1. ïerd bestuurtl tloor hooÍdbegeLei.der eD trainer Jatr van Ualeu, ile 2tle rageD door CoD Knauf eB de 3de volgíaqetr aloor Jo Eyck, geassisteeral dooi co-Diloot Àntlre Vogely, over heD

Ia ruil!

straks

Àog

iets.

B1j ke-paat "nog 4 XD" volgde eeD 2ile eD laatste verfriss itrgspost , ÍaarDa de tocht via eetr zeer Dooi bosgeileelte eiDdigde op het erf vaD boerilerij PalEeD iD À1sdorÍ. Een gastvrij oothaal viel de qEoeD teo aleel. Íeldra

koD Den de iDDiddéls alroge heleD goed doorsDereD.


De barbecue ttÍaD in stelling en Det veel ijver begon ïiel fiockeD de hartige hapjes te preparere!-jeHet {àren nog? l'Iu de heerli.jle vleesgerechten vaÀ flugo - r,eet zul je het iDternezzo kunneD begrijpen vatr de

ïitd- eo Gevogelte. Er volgde een anilaal samenzijt! vaD ellkele ureD' alles oDder eeD stralenile he[el, Yant ale zoD tÍas eD bleef een goeale Bundesge[osse. Àls blijt van Aankbaarheial voor Groothanalel j.À

vèrleeÀtle gastvrijheid kreeg líevtouï PalBeÍr eeD grote bos bIoeEeD aangebodetr. Ook zus líagala e! l,ouise fincken deelden in ale bloeneDbulale, terríij1 er voor Gerrie eDXeIe Dooie tooralen ïeralen uitgesProken. Hij rÍas er zi.chtbaar blij [ee.

Tenslotte Eag rorden oPgeDertt tlat de Cerrie NÀauf-1auÍ een succes ïas zot el in sportieÍ opzicht als het recreatieve eleDent bij STB. lleile ilankzij Gerrie's faniLie in ÀLsdorÍ raren ook ale uurtjes na het loDen erg aangeraao. Àar alleD daar nogDaals tlaDells de groeP

hartelijk dankl Er ligt a1íeer een nieuí idee i! het velschiet, eeD speciale looD oet als niddelpuot ÀDilre Vogely. Dus Àndre, naak de borst [aar trat.

leste sportvriendeD -iDDen ) , als je een idee hebt op sportief, recreatief qebi.ed, laat het ile tealactie tÍète!. schrijÍ het op of vertel het getoon, rlat het ook ooge zijn. líen kaD er dan j.D een breder veEbaDd over (

nadeDken.

sportieve eveDeDèÀteD zoals re zijD altijA voor herhaliDg vatbaar.

IJeuke

hebbeD neebeleeÍa,

ilaast het Íedstrijalverband is er bij SÍB ook alle ruinte voor recreatieve sport en ilat is erg íaardlevol! !


-3 RusDatrloop gehouden op Paasbaandag georganise€ral door sportfeileratie schinDen À-V- llnitas-

Uitslag Peter

apri1,

42 John ltendrix 53 (arel Trags 70 llub Erkens 74 Rob scholten 100 Fred }íessing 203 Jos v.il. Ilaar

.21 vet 58.31 vet

5e

51

59-50

1.00.07 1.02.05 1.05 - 59 vet 1.06.45 1.07.14 vet 1.07.38 vet 1.0?.40 1,08-07 vet 1.08.30 vet 1.08.32 vet 1.08.53 vet 1.09-10 1.10 - 28 vet 1.13.07 1.13.46 vet

226 ilan VrooBen 235 ilan l{anders 244 Il. Posseo 246 lliD Starnans 261 l{arie-Irene Raeven 266 sjef van ooijen 258 Jan van vliet 279 Joh[ Smeets 287 Ton Starnans 330 Jung I,Íainzer 187 Raynond Exaltus 399 ,Io van Rooy 418 Sjaak verheyen 442 John fioÍ 449 Iluub Driessen 451 Ïiel schepers 469 ReiD Reusink 475 Jos ,Janssen 482 Huub Hof

r.. 15. t 4

t-tt

-46

1.71 -59 1.18-09

1.21.2'l vet 1.22,18 vet t.24.42

\\

\1

\t 3r'

n

8e 57e 51e 82e 46e

157e 58e 60e 180e

2e 't 't

alane

2e 6e

203e 90e 2 50e 118e 217e 290e 293e 294e 145e 150e 304e

15

en


HET MUZIKALE ELEMENT VAN DE ZAALTRAINING (T.Miseré) Aanhalen dat er in de winter zo ou en dan in de zaal ook op muziek getraind wordt betekent voor veel leden het intÍappen van een open deur. Het lijkt zo vanzelÍsprckend- Enite aandacht is echter op zijn plaats.

zaaltraining op muziek is er ongeveer eens op de twee weken. De deelnemers ervaren het als er8 prettig. De reden waarom steeds vaker voor muziek als ondersteunin8 bii het trainen wordt tekozen. Van de muziek taat een stimulans uit- Men probeert het ritme van dc muziek aan te houden. Na aflooP van een "avond op muziek" menen velen harder te hebben "tezwoetd" als anders- Het maakt de zaal en het gebeuren Sezelliter. Vellicht is het voor cen enkelint ook wel een kleine compensatie voor een avond die andeÍs veel temrkkeliike in lru'selrike krin8 zou zrin doortebÍdchr ? Ook doet het m.niteen toed riidens de trdinint op adeï] te kom.n, reÍwrrl de krrngspieÍen vdn de oíen dèn8enaim tepÍikkeld worden. D'r zijn namelijk aI zoveel sPieren die het moeiliik hebben. Toch is dit vanzelfsprekende Sebeuren alleen mo8elirk omdat Henk en Cor de iuiste muziek bii de oefeningen zoeken. Een klus waar zij veel plezier aan beleven maar die toch ook de nodi8e zorg en tird van hen vraa8t. Het resultaat mÀt er wezen! (Er is zelfs een enkelin8 die zctt alleen al voor de muziek naar de zaal te zullen bliiven komen-) Uit het spontane applaus aan het einde van iedere training blijkt dat men de inzet van beidc disc-iockey's waardeert. Voor cen ieder is inzichtelirk dat, om een tymzaal te vullen met klanken die bovcn het teluid van het springen en zuchten, piependc schoenen, zwiepende touwtjes, klinkende hallers enz. enzuitstijSen, er bovendien behoorlijke audio-aPparatuur nodiS is. Moct de muziek bovendien bewustzijn-verlaSend werken (lees: voldoende tot de hersenmassa doordringen) dan geldt dit temeer. Zo'n uitrusting was er. Privé van Senoemde vrijwilligers- Maar hclaas vroet de toePassins in de zaal toch iets meer dan het technisch motelijke. Resultaati ----.. doodse stilte, de luidsprekers hadden heÍ begeven! Enthousiast als de be8eleiders zijn slepen zii dan opnieuw privé spullen aan om de deelnemers niet teleur te stellen. Heel goed wetend dat hetzelfde zich herhalen kan, blijven ze door weer en wind hun boxen, deck's enz. enz. aI en aan dragen- Na overleS in de troeP werd aan het bestuur


-39gevraagd of de verenitint voor boxen kon zor8en. Biikomend voordeel is dat dezè dan ook bij andere aktivitciten zoals b.v. wedstri,den van nut kunnen zijn. Het antwoord was: ja, ---..,maar ze mo8en niet teveel kosten I BegriiPetiik Sezien de investerin8en die nu op de verening aÍkomen. Het is daarom dat wij alten vragen uit te kijken naar tweedehands boxen met een muziekvermo8en van 200 tot 30O Watt. Per slot van rekening weten meerderen meer dan enkelen- Wellicht bentu de persoon die birvoorbeeld toevalli t een neefje heeÍt die gesÍopt is als popgroep-artiest. Of heeÍt U sinds kort die buurman die kleiner is gaan wonen en van ziin kamervullende boxen aí wil, oÍ is het Uw nicht die haar electro-zaak uitverkoopt. Mocht U twijÍelen, neem dan gerust kontakt op met Henk Thijssen, Op Cen Steen 28 in Landtraaf. ( Tel. 04, - 3l72aa )

Inten we hopen dàt op deze manier aan een voorx/aarde vol daan kan worden, waardoor het komende winterSebeuren in dc zaal voor iedereen not bte. uit de verÍ kan komen- De meest gevoelige spullen van onze beteleiders ziin ons dat toch wcl waard !

HooídsiÍaal59,

6372 CP LandgÍaaí,

Tel. 045 - 32 25 83

TENNIS

LOOPSPORT

.I RACXEIS

.SCHOENEN

. .

.KLEDING

Prince Vóikl, Wilson, Pro Kennex, Snauwaert FL.ànór

BESPANSEBVICE

Karh!. Nke. As.s. Brooks. Elonlc, Reebok, Adidas, Saucó.y He ly Hansen,

KLEDING

Nke,CÍàll, Maslla,

Nike, R!cànor,Snàuwàert

.SCHOENEN wison Nke, RucanóÍ,

n

Pro Ken.er

de oopsporlaíde óg woÍdr samenqewèÍkl


-LA-

VIDEOTHEEK VIDEO THUIS ,( kwaliteit en service * steeds de nieuwste Íilms * movie box verlluur )É 7 dagen ln de week geopend )K fleserveren gratlS HEERLEN

BAUTSCHEHWEG

86

TELEFOON 412266

SCHAESBERG

STREEPERSTRAAT

24

TETEFOON 324í4Í

VOEBENDAAL

KEBKPI.EIN

66

ÍELEFOON 752070

@ rnuxsïAïtol{ MAESSEI{

KLimmenderstraat 95


-41 -

Geevers Auto Csrrosserie-delen: origineel, imitqtie en overzet

Her lever ngs0rogrommo ómvol

v.'d-4 im r.trè .ndPdP

Pn

r..,

94óemde D!ih. en frcBe mdl.n o sm.dc vooÍ lopoBc

GcNe6

f ql:iïr:r#il::',ï:i:

Auro Coío$erle.delen

aílop d

h.menr mee' don ló000

:

vetuonqinqsonderdeed uil rcoíood Hel loor om o.linee coÍo$eíe, d.le^ voo, Opei. foíd, BMW ríercedes. Aud , W, Po6.he.

i

vootr! leí

en Worny

ïÍl

óvercrF oolwerl

l

Peuseor, To bor,

Cir,oën

R.ioutt

VELDHOVEN 0,r0 5:l t00

Al_À4ELO

051t0 72125

NUTH

ROTTERDAM 0t0 45858iI

VIANEN

GEINíEITS CABROSSERIE.DELEN

ANT\MRPEN 0l32578ó0


42 CURSUSINIoRT{ÀTIE

-

voor het seizoen sept-trei

L991

Het opleidingsDakket alat door de (NÀU Íordt verzorgd en in het komende cursusseizoeD {septeDber 1990 - Eei 1991) wordt uitgevoerd kont er als volgt uit te zie!: CURSUS TRÀII{ER LooPGRof,PEN

:

Duur

(TLG)

: cursusirforeatie:

50 uur verdeelal over 12 zateralagen van geniddelal

circa l

uur

Stage

12 stagelessen vao greniddelal 1uua,

ExaDen

De cursus

xosten f,NÀU-Iid Ni-et [NÀU-Ieden

r r

Àanta1 cursisten Cursuspfaatsen

15

ríordt atgesl"oteE oet eeD praktijkexaDeD (geveD vaD looptr)

5

300,

--

400,--

tot 20 per cursuspLaats tot 8 cursusplaatsed in

Nederland-

cuRsus JEUGDÀTLETIEKTRAINER (JÀ],) : iNfoTnat ie: Duur : 87 uur, verdeeld bij voorkeur over 29 bijeeDkor0sten oD een aloordeÍ.eek-

Stage Exahen

Kosten X ÀU-1id

llliet

Io{ÀU-IedeD

ÀantaI cursisten Cursusplaatsen

se avold oÍ op zaterdagochteDd. 10 stagelessen van ca- 1 uuraleze nordt aÍgesloteE roet een theorie- en praktijkexanen.

r r

300,-400,--

tot 20 pèr cursusplaats I tot 10 cursusplaatsen in 15

l{ederland.


-43CURSUS ÀTLf,TIEKTRÀINER

:

cursusinÍornoatj.e:

120 uur verdeelal over 24 zaterdagen vaD ca.5 uur.

Duur

Stage ExaneD

Koste! UÀU-Iid

l{iet

(ÀT)

NIÀU-Ieden

ÀaDtaI cursisten Cursusplaatsen

15 stage-lessen van ca. 1 uur. Deze roralt afgesloten Det eeD praktijkexaneh.

F 485, -E 625,--

tot 20 per cursusplaats. tot 5 Dlaatsetr in }{ed.

15

3

CURSUS RECREÀTIE-ÀTLETIEXTRÀIIIER

Duur

Stage ExaDen

(osten f,[ÀU-Iid

l{iet

I(nau-Iealen

Àantal cursisten Cursusplaatsen

(RÀlr)

: iDforDatie

?0 uur, te verdelen over 14 zaterdagen van circa 5 uur. 14 stagelessen var circa 1uur. de cursus íoralt afgesloten net een

praktijkexanen (praktijkles) f 300,-Í 400.-15 tot 20 per cursusplaats 3 tot 5 Dlaatseo in i{ederlaldl.

TIISCHRI.]YEN OF }IÀDERE INTORIÀTIE:

Belangstellenden kunnen zicb aall&elden voot een van deze clltsussen vi,a het secretariaat van de STB. Eet aannelalen is vrijblijvend eD verplicht l, niet tot dee1Da[e. I{a aan[eldilg bj.j de XNÀU ontvangt U eeo bevestiging en Dader€ iDfornatie ontreDt de ileelDaroe aan de cursus. l{a

aÍloop vaD dle infornatiebijeeokoust bestaat

gelegeaheid oD zich

defiaj-tief j.n te schrijven.

Gegadigden voor aleellane aan eeD cursus lIoralen verzocht alit op korte ternijD kenbaar te naken secretariaat van ale STE, ook dit in verbalal

insturen vao een inschrijfkaart Daar de

planning van de cursusplaatseD.

bij

ite

het

oet het

I0{ÀU

en de


-44-

Metselwerken

Melsel- en steigerwerken voor ruwbouw

VAIT DE IGEUT

806sbsrglaan 3 6371 CV Schaosborg

Tsloloon 045'311625

AannemersbedriiÍ

leleÍaan

045 316222'


-45As su ran t i e-adv ies b u rea u E.H.G,

KLEIJKERS ffi

KÉ*Ftern 1A

&/2

EZ

ladg@t

ÀPPÀRTEIíENT TE HUUR

Ill

OOSTEIRIJ(

In Fieberbrunn. gelegen bij st.JohanÍI. tussen Kufstein en l(itzbuhel. bestaat ale mogelijkheÍd een splinternieuw appartenent te huren. Het appartel0eDt is onalergebracht in een mooi landhuis eD is geschikt voor 2 personett ofwel een qezin met een klein kind- Het apparteeent ligt

in de direkte nabijheid vaD de skiliften

Fieberbrunn,

een gebied dat garant staat voor

van

konstante

lndeling: slaap- {oorkamer, volledig ingerichte

keuken

en schitterende badkaner met il.C.

Tijdens het zonerseizoen bealraaqÍt ale huurprijs 400 o.sch. per dagr- Tijdens het winterseizoen bedraagt ae huurprijs 600 osch- p€r dag. In genoemde huurprijs is tevens begrepen het gebruik van linnenqoed. bad- en theedoeken, verwarmiDg en verlichting. De kosten van ale eindschoonmaak bedragen 150 osch.

Rechtstreeks reserveren nogelijk bij Ían.l(ogler, teI : 094353542480 of via ons hantoor.

Via onze clubvriend Bob Peeters zijD - eveneens in Fieberbrunn - tegen aantrekkelijke tarieven 2/4 eD 6 persoons appartenenten te huur. Verdere informatie en boeken via Bob Peeters. tel: 04754-82825


46-

DE UURLooP 1990

van Ed schiks

op voeosdag 4 april j-1jaarlijkse §TB_uurloop.

xas

het Íeer zover,

de

zoals gelÍooDlijk op tle binleDbaaD van de DraÍ-eD ReDbaan in Landgraaf- Het ïas koud. die dag, regeDachtig en kil, Daar ïat zie je: een qroot deelnenersveldl, alsof het ale joDgens geen 1or kon schelen hoe het weer elbij stond.

Na de nodige cerenonieele inschrijvinq en het speldenprikken trok de horde de baan op voor zijn rituele lrarDlng up, rondjes alraaien op het 815 D.circuit. l{ou ja, voor mij zat er halaas naat een ronde iD tant ik was niet bepaald als eerste op ale baan- Àfijn, klokslaq 18-30 u- weral het hele velal Det eeD oorverdovende toeter, iets bescheialener l,Ielisraa!, $eggeschoten ! l{eteen a1 io ale eerste bocht zaq ik ale oannen stevig negknal.len. Laat die Daar gaan alacht ik, die konen be straks ÍreI tegeD. Dat bleek later ookl Precies Da 3 ronden stooÍ runner-up ,Ian Hoven de lantaarDalrager voorbij. Even late! nog een paar, en reer enkele ...... door mijn hoofal, a1s "l,Íaar wat naakt het uit", flitste je de rode lantaarn [oet dragen, aloe het dan net ere. "lÍat je doet, doe het goed", is eeo vaD Bijn lijfspreulreD, dus ik tleed nijII uiterste best. zelfs nijÍI trainingsnaat Hub 1ag een stuk voor IDe in de race, hij had stelliq een stevige lDacaronionalerqrond. Gelukkig kon ik Det in de buurt van John blijven. oaar net niet dlchtbij genoeg om vaD zijn muzj.ek nee te genieten- ila een ronalje oÍ 5 a 6 sloop toch de ver[oeidheid in. Natuurlijk bj.j iedereen. de uurloop is geroon een gevecht net jezelf, ieder ander kan zo zijn vethaat schrijven. Ik troostte I[e eerst zelf eeÀ beetje toeD 1lc dacht aan au.e ranke paardje§ die over de veel qrotere buitenbaan moeten alraven, ter{1jl rlij toch naar op de kortere binnenbaan zitten. De binDenbaan korter llaar ook binnen, alus niet zo koud I Tja, je zoekt troost en iDspiratie tijdens de race. Nou. die krÍaneD I


-41 Àan de neet stonalen ale supporters het hun aannoedigingen "Goed Ed, co Ed, koD op jochie je hebt aI 8 rondel i llet gaat pri$a !" Het helpt alleeaal, zo althans vergiDg het nij, allenaat goed- en íelgeDreende ondersteuDiDgeÀ. En alaar liep l,Íia, zijdelings van de baan in tegengestelde ri.chtj.ng, Det haa elgerDeenate aannoedigiDgen voor vele lopers. Per ronale zag ik haar nel t[ee ]eer, alus steeds een extra stix0ufans. Zeer bedankt líia ! ZeIfs ,laÍr, beziq

eet zijn eigen race Bist ne itr het voorbijgaan op te peppen. Succes bleeÍ dan ook tiet uj.t. llelalra kon ik ile rode lantaarn overdraqen en net "redelijke" fitheid de laatste volIe ronale ifigaan- Bij de volqende toeter, na precies 60 ninuten gitgen alle reroDen aan en bleef dijn race op 13.240 oeter staan. Een bescheialeD afstand, naar voor hj.j uiterst tevreilen Eant sinals nijn eerste uurloop in 1989 ee! verbetering [et 1265 meterBeda[kt voor a1le aannoedigingen, bedallt ook voor de goede organisatie, het {as eeD sportief, succesvol

/),

'2\

i

l)

\ ll

r{

i.i. /


48

UITSLÀCE UURLOoP 4

april

1990

§EI{IOR8N 1

4

r2 15 22 26

Jan líoven Ed 0uaedvlieg Jo v Vlodrop Jos Duteweerd IÍenk ThijsseD

frank

IIub schDitz

32

44

Hub Prevo Kees Hoven

50

Raymonal

53 55

ilohD Hof Íie1 Schepers Hub [eltinqr

VETERÀ]{EN

STB STB STB STB

Eisenga

2',|

5l

ÀvoN

Exaltus

STB STB STB STB STB STB STB

1? - 655 D. L6.980 n. 16.210 m. 15.8?5 m. 15.605 m15.485 n. 15.485 n, 15.050 n14 - 205 e13 - 540 e. 13.240 n. 13.050 n. 13.000 0.

PR PR

PR

I

ilohn HeDalrix verbeterale op deze uurloop het clubrecord en zijE eigeD persooniiike recortl. proficiat ilohnl I I

I

ilohn Ilendrix

!4

Pierre l,Íuyres Jan llelting

23

Theo schmeits Hub Brou{ers

13

30 33 34

35 36

39 41 43

46 48 49 51

54 55

sjef Ritterbeks IIiel VonkeD Ien

Possen

ilos ter Haar Jung Iíainzer Àlbert Lieberg Jan vroonen Àndre Rounen rlohn Sneets

ilo Ïierts

,Ios Rijken Jo van Rooy

Ilarrie

Braeken

Cor Robeerts

STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB

16.875 16.060 15.015 15.835 15 - 500 15.300 L5-020 14.805 1.4. ?15

m.

D. D-

n-

in-

0E.

n. D.

1{.690 n. 14.655 B. 14.465 n14.405 m. 14.030 E13.855 E 73.',t20 n 13.300 e 13.165 n 13 - 040 n

PR PR PR

PR


49 VERVOT,G UITSLÀGEII UURLOOP

VETERÀNEN

1 42 52

II

sjef senden Àchilles Iop llarrie Paas sTB Ed schiks STB

15-750 n 14-430 n 13.240 n

Totaal aaDtal aleelneners aan aleze uurloop

:

57

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o-o-o-o-o-o-o-o-o_o-o-o_o15 KD

STRÀTETLOOP ROER}íOI{D

Pierre !íuyles startte er als erige prestatie Ilas er niet minder on.

STB-er, Daar

Hij tÍerd 8 ste veteraan in een nieu* persoonlijk van 00.56.22 Proficiat Pierre! ! I I

zij!

recoral

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o-o-o-o-o-


iLr -

all-feet

sport-shoes

flEmLEil rFL oa! /óo!3?

Leverancier van sportkIeding "STB" STB

srB sTB

singlet en short f 80,--

Í 45,-sweater jogginqbroek f 45,"

! NIEUÍ in lJiloburg: de C.o.(. coDputer. I{at nen Det het blote oog Àiet op een bardloopbanal kan {aarneDen viD'lt aleze conputer probleeoloos d.D.v- een gevoeliqe piaat' ZoDodig de juiste 1) Het op[eten van voeten, 2) get NIEUg

I

Uniek

correktie voor de juiste voet, 3) de jui.ste schoen.

keDbaar DakeD

vaÀ

in Europa, Karhu oUDERs oPGELET Mieuí kindersportschoeneD. oe C-O-i. conputer heeft een speciaal progratuÀa gericht op kinalervoeteD- Door hét opoeten van kiDdervoeteD

kulneD Dogelj.jke "aÍY.ijkingeD" achterhaal'l ior'len. alaarnee url kind ook in ale toekonst oD gezondle voeten verde! kan Iopen c.q. sporteD. TeveDs zijn er spo!tschoenen o!tt{ikkeld gericht op kindervoeteD !et 1J een optinale groeiDogetijkheid. 2) zonodig een ljchte aanpassing, 3) ;ptiDale afÍikkeliDg en voetbe'l tijdeDs de groei.. opgebouwal van 1eer, specj.ale stootraod,

E-Y.À.-detrping. slijtzool. Tevens BoraleÀ alle podotherapeuteD en schooLartsen benaaleril daar er landetijk eetr grote belangstelliDg voor de nieurae systeem Íordt getoondvoor Deer inlichtingen kunt u terecht bij À1I Feet sportshoes. Te1.045-?40482.


-

51

-

leveflng van Orthopedrsche kunst en hutpmlddelen

Stolmrtns orthopedie

J,

Tongerse5traat 12 6211 LN Maastri.hr ret oqa 216)73

Het croene (rlrl5 Parallelweg Nrd 2 Hulslrerq

JKEN I.:I(EII! l, v,rrN.lriu,q.rwlq

rr

MAASTAICHI BèíreréMeq

!0

,#


,). -

25e ÀEDIJCROSS KERIRÀDE (4 2 1990)

op een veranderd en alaardoor iets gemalk€lijLer te lopen parcours liepen ale STB-ers een goeale lredstrijal. líet na&e Rob scholten liep sterk.

Ilarn van Goor, die na een Iange blessureperiodle weer aaÍI

de start stond. sas redelijk tevrealen. Te vroeg gejuicht, want zijn blessure zou enkele weketr hierna reer terugko&en eD zelfs in die nate dat hij de marathon van Rotteralan noest

laten schieten.

Bij de veteranen vas John Ileodrix reer eens de sterkste. hij eindiqde op een ?de plaats in een tijd va! 00-20-09 op de 5400 nUIT§LÀC

§EilIOREn 8{00 p. 1

líark Jaspers

Unitas

38 41

Rob scholten Hub Erkens

STB

49 51 51

Jo v vlodrop

frank

S?B

Ej.seDga

STD STB STB

Hub scfunits Ed Verstappen

Totaal aantal aleélneners:

00.2 7.40

00.32-11 00.32-45 00.33-50 00.34.45 00 . 3 5.15 00-35-32

56

VÉlERÀlllE 5,100 8. 1 1

L1 23

Peter Peitzel

I]GV STB STB STB

ilohn Hendrix Theo scboeits Ilarn van Goor

Totaal aantal deelnexoers:

38

00.18.55 00-20.09 00.21.7',1 00

.22.24


-

53

25 kp sTRÀTEllLooP HUCHEI,Í

STÀUXELI{

(11 3 1990)

ïedstrijd wordt bijna elk jaar door de sTB qebruiit als eèn testredstrijd voor de voorjaarsoaratho!. oot

Deze

ditDaal íeer veel sTB-lopers aan de start. Eet parcours vas oD verkeerstechnische reden buiten het dorp verlegd. volgens folaler een snel parcours; dit klopt inderdaad maar dan moet er wel geen rinal staan. l,leer als de helft gaat over het open veIal. Daardoor {aren de tijde! ook iets minder dan vorig jaar. Bij cle senioren ]iepeD Ed Quaedvlieg ell ilo vaD vlodlrop een puike rèdstrijil resp. 01.34.41 en 01.3?.05. Jos Duteïeerd kwam in de laatste ronde! ale Àa! Det ile hamer tegeD. Íaarschijnlijk door een te sne11e start. Bij de veteranen j|as John Hendrix ale eerste sTB-er, Daar helenaal niet tevreden net zijn qelopeÀ tijd À1 01.36.51 UITSLÀG SENIOREI{ 1

26

35 ?0 '11 81

25

KD

uichel

Reuel Ed QuaedÍlieq Jo v Vlodrop frank EiseDga ,Ios Duteweerd Ilub Prevo VETERÀNEiÍ

ilohn Hendrix

36

Karel Trags

40 44

Ilub Erkens Pierre lluyres Peter Verberk Jan Ïelting

4',1

l8 89

90

In totaal

Jac senden Harrie Paas kwanen 140

07.24.02

STB STB

01. 3 4.41 ,, 01. 3 .05

STB STB

01.44.3 8 01.45.33

01.{9.28

25 kn

34

51

DJK T

STB STB STB STB STB STB STB STB STB

01. 3 6. 51 07 -31 ,24

01.38.29 01.40.02 01.40,,22

01.40.l3 0t.47 "2i 01.49.52 01.49,56

lopers aan de finish.


-

54

SPORI }IXDISCII ÀDVIESCEI{1RU}í OOSTELIJ(

ZUID I,I},ÍBURG

de sportnetlische adviesceDtra in Venlo eÀ Sitta!d is e! nu ook een Sport[edisch Àduiesceotrue (S}1À) io Ileer 1en. De laad zegt het aL. llet SI,ÍÀ advise€rt iedeae spotter bij het beoeÍeoe! vaD zijn of haar sport. íensen bedrijveD sport ter verbetering van de gezotdheidNaast

ieiler lichaan een andler prestatieniveau heeft, ilièDt door desiusdigen te rorden vastgesteld rÍe1ke sport voor UtI gezonalheial het beste is, Ëet SíÀ is beschikbaar voor advies aan alle sporters uit de regio oosteliji Zuid-Limburg, te teten al9 gerDeenten B!unsstrÀ, GulpeD. Heerlen, (erkrade, Irandgaaaf, Nuth. ÀaDgezien

ODilerbanken, SimpeIveId, Vaa1s, Voerenilaal en llittem. In principe kan iede!e sporte! set vrageD terecbt over de relatie tusseD zijn of haar gezondheid en hèt spo!teo. Bet SHÀ_HeerleD biedt de volgetde keuringsmogelijkheden: KEURING À : Beperkt basisonalerzoek (PSlÍ0; periodiek sport nedisch onalerzoek) f,osten: f 40,-' I(EURING B : Basisonderzoek, eventueel inclusief eenvoualige inspanningstest - Nosterl; F 8?, 50 {personen die het StlÀ-UrI. eeriler bezocht hebben. betalen f 75.-XEURING C : Uitarebreid onderzoek, inc1. maximale inspanningstest. I(osten: F 125,-- (personen die het St(ÀHr1. eerde! hebbetr bezocht, betaleD F 112,50. rEURING D : spo!tbealische begeleiding (ninstens 2r per

jaar) bede op basis van Daxioale inspanningstesteÍl. Uitsluitetld noqelijk voor hen, Aie in het verleden Iteuring B hebben ondergaan. Kosten: F 55,--. Veraler bestaan er Dog keuliDgen t.b.v. de Eotorsport, zxeef vliegeD/parachutespringen, onderwatersport, scheíals- en greDsrechters betaald voetbal en uitgebreide heuringen voor sporte!s net een aaDdoeniDg of bijzondere ÈenseD e. al. Bijzondere keuringeD: tarieveD op aanvraag-


-55Door deshutralige artseD rÍoralt Ux Íysieke conditie beDaald eo op basis ilaarvan eeo veraDtiooral advies verstrett. De aaDvraag

tot

de keuring:

r Een

teuriDgsverzoek kau schriftelijk, teleÍoDisch of ale bali.e, 4e verdiepitg, gebourí CCD, Ilet Overlooo 2 te f,eer1e&, geschieden. TeI: 0,15-712611 Tst. 313. r treuringskostetr alie[eD contant oD het buro te rordeD aaD

vol.ilaaÀ bij de aatvraag of Der giro ruits voor de keuringr te xordetr overgeDaakt. cironr: 104?535 tret verueltling vaD het soort keuriÀg. r Voor ale keuritrg otrtvangt g ee! erageÀlijst, die U in de bijgevoegile aDtiooldeÀvelop9e, Da j.lvullinq zo sDel

logeliji dient op te stureo. r lleer iÀforDatie over het Sport iuDt U verlrijgeD bj.j Setretariaat

gaar kuDt

t bet

edisch ÀilviesceÀtruo ST8.

SltÀ viÀdeD ?

Uet Sport líealisch ÀalviesceDtruo Oostelijk Zuid-LiÀburqr is gevestigd in het gebouy vau ale cGD OostelijX ZuiALinburq. [et overlooD 2 te [eerlen. (vlak bij auto[eg en rinkelceDtrue c & À). Voor eeD afaDraak kuDt U belleo oet het SIíÀ, te1. 045712611, toestel 313. Het postadres is : Sport líedisch ÀdviescebtruD oosteli.jk Zui.d-Li0!urg. Eet overloon 2. 6{11 TE EEERLEII.

(SlíÀ)

045-722611

toesÈ.313


- !6 -

N I

AUT,VONKEN o r cplrr iill.\ a ondcrh,)l(l a schirdcr cpilr irtic\

erkoop nic Lrrr a sclccticrc oecilsrorrs r

o leasirrg a l in ir nc ir r'irtr.l

a \l'K

WIJNGAARDSWEG tI

H

IER LEN-HO

TEI-.: 045-212459

EN

kcur ingcn

SB

RO E K


-57-

Philips l[larathon Rolterdam

:sso

i{a ee! iDteÀsieve trainingsDerioale van ca 2 tot

3

volgeDs het scheDa vaD oDze clubtraiDer Jau van Uden rras het alan zo ver; D-Day Rotterdanlill roaandeD

De beeste RotterilaDgangers hebbeo de Yeek voot de r0arathon aDgstvallig de weerberichten iD de gaten gehouilen. De laatste voorspelliDgen voor dle dag vatr de xedstrijd [aren zeer hoopgeveDd, otrgeveer 14 graileÍl

cetsius, ÍiDalkracht 4 en 30ï kaDs oD regen. HELÀÀS| ! het zou heel analers ultpakken.

oE ?.15 uur op zoÍIdagnorgen stonden eeD honderdtal Ioopfanaten eB suDporters klaar oD net twee busse! Daar Rotterila! te gaan. llet eeD enorDe sÀelheid vaD 80 kn per uur arriveeralen ve Da 3 uur bij ons "hohe" van ale ilag Roelofs Àssuradeuren, iaar ve, zoals ale voorgaaDile keren, zeer gastvrij zijn ontvangen. Dit dankzij de goeae relatie van onze voorzitter Gi.eI f,leijhers. Direkt Da aaokoest zijn íe naar bet Àkragon gelope! oB onze startDuDEers af te haleD. TijdeÀs deze {aDdeling íerd a1 heel íat toarathonsfeer geproefd. vaníege het

fraaie t{eer xaren toen al toeschouíers op ile been.

aluizendleD aleelneDers en

flet laatste uur voor ale start tèral beÀut voo! het ontleden, invetten, opspelden vaD startDuDoer, Daar het

toilet

gaan en nogtraals naar

het toilet

gaan.


llet eeD

alavere[d taÀonschot gj.Àg de 10de ROTTERDÀU/STBDarathoD van start oDder de tonen van kípDevelbezorgelale

iÍuziek-

Onder de 23 STB-Lopers xaren 5 debutanten, te reteÍl: Theo ale Leeuí, fraDk Eisenga, Jos Dutereerd, Ilarry paas eD À1 UaesseD. gat À1 betreft. 'tr vèrhaal aDart. flij ïas door Íiel VoDken en coDsortetr inqehuurd als ,,antj.haas" Hij zou tot half earathon het tenpo daukken en daÀ uitstapDetr. Iiatfreg íera À1 bedaDkt eD vergeteD. líaar íat scbetste hun verbazitrg; eeD tijdje ua huD aaDkoost kxatr ÀI binnen net ale EeldiDg "j.} Leb de hele Daar geloreD"lll (P.R. 3:58:00 3de vet. fI)

TijdeDs de lste fase vaD de DaratboD bleet al sDel dat de voorgenoDe! scbeea's iÀ de vuj.lDisbak gegooid koDden íorden gegooid. Door te sDeI opgelopeo tetrperatuur (23 gr.) ïerd het eeD Faar sl.agveld. VaD de 10.300 gestarte loperr vielen er 277? uit; dit i.s ca. 25t

De sTB Daakt€ hieroD een grote uitzonderiug Det Ot uitvallers; dit getuigt vaD karakterl! l{aalat eeDieder zicb had verfrist eD erigsziDs Bas hersteldl, kraneD de verhalen 1os, tijilen nerden vergeleke!, ervariDgen uitgeyisselal eD ... Dieu\re Dlannen gesDeeal Íoor ile votqeDale Darathon. on halÍ acht xerd de thuisreis aaDvaard.

1ii;

ii:'

ROTTERDAM/STB ma

rathon


-59UIÍSIJÀG }{ÀRÀr[OlI

ROTTERDÀT (22

aDriI

1990)

SETIOREII

PIaats 1 2 3

4

332 605

738 7529

lfaa!

lijd

Eil ouaeilvlièg ,Io v Vlodrop Eeok Thijssen gub Prevo Theo de Leeuta Frank Eisenga

2.55.5s 3.03.29 3.0?.1{ 3.22.45 3 .38.1{ i.39 .29 3.43.09 3 . t5.33 t.16.39

5 6 7

25 58

2921

Hub líee Lis

8 9

1136 5517

iros DuteÍeeril

10

558 5

2667

RaiooDd Eialtu3 John BoÍ

4.11 .52

Veteranen 1 2 3

542 518 9L1 991

5 6 7

103 5 158 6

{

9

1o

17

Pieriè ltuyrert

Jan Íelting Theo schueitE lliel vonletr

t0

À.udre Rouren

2L87 2560 6861

VeteraDetr I

Pierre Larby YiD BudziaL Peter Verbe!k

s26

2

27

3

?

4L

ilos iraDsseD Rein Reusini(

3.01.3s 3.03.58 3.11.31 3.13 .08 3, 13 . 5,1

3.23.49 3.26.26 3.33.03 3.38.14 4-41-,13

II sjeng Erancot Earry Paas

Àlbett

líasseD

3.09.20 3. ó0.30 3.58.00


ht)

I'T]PPIT{HO (JE

f

Een Belg Íret een "HeL spijt nE voor

splintenrieu^re àuto wordt aangelpuden. u,rr zegt de agent, "rÍErar ik Illcet u bekeuren. U need 140 kn per uur. ', ,,IIoe kan dat nou? Ik heb deze aulo pas ee.I) half uur: " flldee Belgen kq$en ellaar tegen- De een heeft z,n hoofd in hel verbanal zitten. De ander irfomleerl hoe dat is gel<cmen. "Nou, " zegt de eerste, "gisteren kr:eeg ik een rondlèiding door een IIDfen en toen zei de rDler,aar dat jl< mijn kop det uit het raan Í|fchl steker, oÍdat er viqr wieken ]a-ngsalraaien. Laat er nou nog een vijfde achteraan kcnEn-....,, * IÈ rijkspofitie veLricht eerl bandencontLole fangs de snelv,/eg. Een puistige jonge v/achtreestqr heeft net een auto aangehouden en buigt zidr hoofschudderd dcor het r.aanpje: rrÀ4evrouÀ'tje, u heeft \4/ef heet wejnig profiel. r' Waarop de autcriDbiliste gebefgd zegt: ,,1*)u zeg, zo'n schoonheid bent uzelf ook riet.,' * Een rnan krijgt een telegram thuis gestuurd en daa.r staat in: "Schooruncedera isoverfeden, nvat m:,eten lte doen, crgoeren Of beg,raven?" Hij sluurt een telegram temg en alaar staat jn: ,'Neem geetar

risico, beide. " * "Ikheb nrijn klp gekrulst Biit.(;tsfI

lI

I{t]KI]NN'lACH INIi

o@

nlet een papegaai,,,ver.telde de b:er aan zijn buulÍlan. "Werd hel rvat?" vrceg de buumlan. "Nou en ofl Als de kip nu een ei heett gelegd kakelt ze [iet, ze ko.nt het r'ÍE vertef len . " t T!íee jongetjes zitten over hun vader.s op te scheplEn. Zegt de een tegen de ander: "ltijn vader kan wef 50 kn re.nne.n en dan ook nog eens over een sfrot van 4 meter springen. " "lftpf ,,, zegt de ander, "vind je het gek met zorn aanloop?" f l4an: Ik ben zo ziel< afs een hond. Vror.Í,i: Da]l

zaf ik rÍEteen de dierenarts bel len.


IMIilmSOm

èf

tiJd 18.30

Eendeg

z0q$l I

r[t

&urloop

l-tl url

'laryztE 19.00

P toér. rÉg

sielh.tr.

!.!t&)

tnlttr / hd!l&Í

'sn ll!'gao€p diÈdat

-A

tÍ.Írta

rriz.pht! 'P toèr.Eg

lgg) Ol

groep

ll

wr

Juts lhi[z!./Jo r,Vloèop Cor Robèrts nlëo Schrtts/Jo

v. 9lo&op

(!ó.rtsp.l /teIo )

r€16&t

18.ï)

P

to{r.E{ . rGtige duJrloop I U uur &a6groap I lnr jewtro€p I uur

Ger Nmuf/Jot[l

Sr.ts

'P zeeroetàn 18.30

&nd€r&E 19.00

vrijdag

zaterabg

zon&g

18.30

srriE

'l,nit{s P

toér.Et

t5.00

P

to€r.Eg

15.00

P

tnèr,tÈ{

8.30

P toér.

up X

utr

snellri&tr. I

*g

ur

it|.lics

va! Dijt Jèl4&o.iesie

CI6 5t deir Jan vsn lhan

tu rloop l-U uurl Jut lhirE6/Jo 'sltèllë'graËp 'laqz6r' tro€p Cor lob€rts

í,

Vlo&op

Schrits{olu ArElirs ?sll Dijt

[.i&ir

n6tig! fi'rrloop 1{I Gr iÀE{roèp lI ulr

ftr

lJl lur &rsgrocp 1 ur!

ItÉo

duu'loop

1ElEdsr

frEuf

JeugÈorissiè

- P lo!..et r 1. F!'L€rplaaB li § (torÍd ranrf Lldg.arf, rln de t Gristis.tÉ rÈt (kr0isilB Crot! IhiEg Et FrallllrÈg ean huElIrEg) - P Zc.loel r prlee.plrsts bij tanlstation t,o. zrraàd De Zrcko.lèn, {eBtrrat, Bru§str - lhitls : Atlrtiett 6D Sittird - A?on : AtletiEtb..n Hoènsh.oet, SportFrt Er r.t 0F t ëtsdagrvord hrdt eàrrt të Fntén gÉtrit, §irbii b.ide gro.F.n elir!. t.lffa

bii &

Rode

Belt op de

ku6srErhei.


Glashandel- en Schilders bedri.ií

Pi'f

uon Oo7"'

strèpe.plein 1o,6371 Hz tahdsraaf. ter. o45-3r.r.ï

tï:1?:ï:

r 2{ IruR§SERYICE

* r

r

GIIÀS

III

IJOOD

II{

IOPEI xul{ssToE xozrJlEx GIJÀS

AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF

H. de Haan (oelmoèr 43, 6372 MG Landgraai ÍèleÍóon 045-318849

Werkplaats: Stenenbrug 27

STB Clubblad 1990 nr 3  
STB Clubblad 1990 nr 3  
Advertisement