Page 1

ATI-ETTEK VEREMGING

.*.*'ï'1v"

{6HÈ} lr'

Sport en

Trimclub Brunssurnmerheide


E

EEëAAA

'l]

ot--È E. o.]J]l

È

È

t--

(.)

CÉ+) EE

È

o 1r:

! c

.li

AE

.o

!

.n

=r]>r|.]J]J H 1r@ D

! n E-r E

ÈÍr

-o p or orrr rJ. o !Eoo il -rr o o

0r

óa <; .4r c o; Ír o o o >.D 11!

ó).4 A aa lrÈc

ÍrL

(U q:i r@ > @ É .o oo Íi§

p-.r!-Ír0r

oc

DO

]J

o<í c

irr<

c

a

Pi

'd lÈ@i o .'c \Oi Èll -r aa .!l{q]'+]Í]! g)c c É ri

r

;

à E h*

afi o! àf - o -0r.rr ccó

alc lo uló rl< <l .ó1. ólr ÈlL!

a

i 't a 0-

>


Clrrhh

lad S.T-8. nr:2

1990

Leden en be!unsLigers van STB. Het clubbl.ad dat U thans krlJgt aangeboden, kwam tol- stand door medewerking van: Huub Neefis, Jan van Hees, Íheo Schmeits, Cor Bobeerts, Jan l4anders; Fred Strating en Jo Eyck.

is vooral een aantal adverteerders, liiens ondersteu ning uij van harte aannemen. llet de nog llestaande begunstiqe.s is het financíë]e qedeelte van ons clubblad voor het jaar 1990 weer zeker gesteld. Wij r,rensen hun aflen goede zaken, !,,aarbij het overbodíg is te vermelden, dat b1j lnkopen en seavicediensten van onze leden, eerst gedacht moet worden aan diegenen !,,eIke de SÍB Níeuw

financieef ondersteunen.

te kennen hebben gegeven, eens andere verenigingen te !'ríllen onde.steunen, danken !,rij nogmaafs voor hun bljdrage in het verleden. Voor de index zre bf.54 De vroegere adverteerders, uelke

dit jaar

-o-o-o-o-o-o o o o o-o-o-oUbachsberg 12 febr. :t990 f4et droefheid narne n wij kennis van het overfijden van ons cfublid en sportvriend HAFBIE

BOLLEN

1n herinneri ng dragen aIs een voorbeeldige sportman, die altijd aandacht had voor iedereen. 7o zullen wij aan hem bl1iv en denken. Heel veel sterkte wensen l.Jij Riö met kinderen in de nog komende moeilij ke ti j den Leden en fJestuur VAN S. T, B

l,iij zu11en heo


Originele rerinie S.T.B. Sport- €n TÍimclub Brunssum, merh€ide houdt op zonda8 ? januaÍi een in zeer oriSineel

jEsj€ Bestoken reunie. Deze reiinie is bestemd voor El deSenen die in h€t verleden oD

welke wiJze dan ook biÍdini. m€l de S.T.B. hebbcn q€had.-

De laatste 23 jaar zijn meerdere honderden tdmm€rs en atl.len onder de vlaa van de S.T.B. bezig hetzii berifl 8e weest met d€ duurloopspoí. Sommigen doelbesrí en andeÍen gewoon uit ooSpunt van

lilness of ontsDannin! Dan zijn er noimensin die om welke reden dan ook de loopspoí nier meer beoeÍenen of

Vandaar dat dez€ reonrG Sczer

op

is voor él dez€ cate8o-

Op zondàg 7 ianuari stertcn vanuit tw€e plaatsen groepen lopers. Deze plaatsen zijn in

Klimm€d (iankstation Àll Maessefl) en in Scha€sb€rg

vaíaf h€t bedrijf van Sjef v.n Ooyen aan het StÍeepeÍplein 10.

In Huls treÍTen beide groepen €lkeer en daaÍ is ook het €eÍste veÍzorginSspunt gevesligd.

Daama Saat het in een gczamenlijle loop naar vijlcn ( l9 km.) \xaar men kan omkleden

en een hapje en een draÍlkje klaar staan. Uiteraard worden de sporttassen met kleding vanafde start

door de S.T.B. snel en zeker

naar Vijlen getranspoíeerd. Bij S.T.B. laat men imm€rs niets ean het to€val ov€r.

Elke groep wordt

Yerg€zeld

door twee volgauto's. zodal er in- en uitstapmogelijkheden voor de minder getrainden zijn bij 4 kln., 9 kn., I I km. en l5 lm. Men kan ook kiezen voor de eerst€ 4 km.. de laatste 5 km. ofalleenmaar 8 km. AIles is mogelijk en dc BastlopeÍ is die dag bij de S.T.B. gewoon koning, néén, zeg maar keizer.

Een puike en qoede organisatie, dank zij de goede samen\íerkíng tussen STB oost en lrest. Het loopgedeelte kon ook nj.et mis gaan als clubleden zoals Cor Bobeerts, Annel.ies van Dijk, A1 lvlaessen en Ger Knauf een groep lopers begelei den. Directeur SPoRTIEF voor het startpunt K1iÍnmen u/as UJiel Vonken en in Schaesberg Jo Eyck. De opkomst !.ras 75 % meer dan wij verwëcht hadden-Dat !.ras echter voor het loopgedeelte geen probleem. Bij aankomst in KlimÍÍen maakte Ínen er evenmin een probleeÍn van.llarfies slapte a] ras in de keuken en met hulp van Ton Starrnèns .!var1.n a I oÀ, ,u de eè.s.p por L i es eilii--i6Ë[,-àËiJi-ir1 àppel, Stink kiës mit z!.ratbroëd en Speck mit ei op tafel.


5

foto: verLrekpunt in

Schàesberg, $/aar de auto6 van i'4arfeen Hamers,José Eyck, Jos lqeijers en f!gg-ql!!!M]qks werden

volqefaden met sporttassen en...

a1le spullen voor de verzorglngsplaats Ín HuIsberg. En wat voor een verzorging.Buiten de beloofde warme Thee, \,rerd oor noq dè,l| ooar gporur[ lemaol L vor Spi--Íièi--È longe jenever.

ies vdn Vlooroo en Jo Fvc[ hddop'r oe hor de r vor odn de dorstigen uit Landgrëaf !,/elke iets harder hadden gelopen dan de starters uit Klimmen. Anael

0p een gegeven moment lnas het een horde lopers van meer dan 60,die een aanval deden op de consumpties. De fangzémere I oper s hèren Loen ollveer op weg, Tot de de groep sporters hoorde ook een kleine deleqatie bevriende sporters en fans uit Scherpenseel. 0ok Afbert gqqr ( onze vroegere gastheer van de eerste 6 Heídelopen), u/as van de partij. l^lat te zeggen van good Old Thiis PijlEIs uit Kerkrade en l,íim Spierts. Deze mannen kregen een uitno diging omdët zlj- de-n-eideloop al Lq leqf uítfiepen Dl)s vëstp klanien van STB evenenmenten.


r:i-. !

Ă?"

verzor!tinqsDost HIJLS. rechts bovenr Annelies

v.

V.lodrop

naast Jo l,lierts I ThiJs (mct buikie). rechls: AlberL Baar.

it


/ Ex-Stb leden zoafs Jo Stevens, André Adams en lvlax v6n llersch waren eveneens van dc partlj. Bdll.V ,01 Hdor ,/dc voo. dè cl_oÉo \l1r'1.t .tp':vo qdL-o. f\oo, ii"-Gn-o.LG Lv zoÀ zo"qz"Ë" noeo, - -c. rvFr ,,on solid en Fred llessing" uras njet bij hèar weg te krrjgen en,in Vijlen ontvermde zi.i zich over BLrtqer, de zoon vanlndrea en llax

STB gebeuren, in het verleden, Lraren de damesleden zo sterk verteqenwoordigd als bij deze gezelli.gheidsfoop. Zonder C6rla, llien, Annelies, Ria , Harie Irene , Sonja, Annelies, Bos!.rita, Helga, Blkkie, Dymphle en de gezusters van Vlodrop t.e kort te doen, moeten wij zeker een cotnflment maken aan het adres van Erika Hglde1s. Afs w:ij bloemen hadden gehad, Nas zlj diegene welke deze verdiende. Ik herinner miJ nog haar jq!natieke blik, tlJdens de 1ëatste klim: de Vi.llenerberg op. oat glng prima, dank z1j een delegatie w6ndefaarsters uit Kllmrnen, v,,efke de ge zaÍnelljke groep aanmoedigde alsof er prijzen te veidlenen

BiJ geen enkel

tiaren.

ooÍ voor iv"/ EobberLs J;L Ji--r\)en. !: bFar' :ln J.ldp hJ.n.pr.pnrt,dtdn re L. .,,,"r1 / Lldg-r p-rop., om [,eer eens echt te !]enieten met en bli zl)l_Jroeqere clubvrienden urt de trjd dat STB noq een sportstichtinq r.Jas In de zaal in Vijlen, zat onze v riend en clubgenoot André Beror der rnq

vcrlangend uit te kijken naEr de hele groep. Deze reunle vanr aeTe niet mcer aciieve foper een sportverademi ng van de eeiètË-6idé.

$ras


de feestzaal te Vijlen, wachtte ieder nog een grote ve.ëssing. oud clubleden zoals Jo Simons, Jan l{egh, LucÍe Robberts, !q!!_ggd9lg en vele anderen droegen aan de gezel ligheid bij. Uit l]trecht was Bob Fiksen nog overgekomen uit de nèchtdienst samen met verloofde Esther Verkoyen, welke rorónLeel rn VrddelbJr! IrPrlzaèn is. D e k1ëp op de vuurpijl is toch nog altijd, jgL-L99-!g-[qtog Limburg en zijn STB nooit kan vergeten. Hij was dan ook ?-tvree dagen éëFcEilEarriveerd en mëakte met l^/im Starmans en Fred lvlessing een compleet sportLveekend door, Iíaarbij het Limburgse ríoordje Brand, met een hoofdletter geschreven werd. Dank zij de spontane hufp van Jg--SiÍnons terplekke, kon toch nog even tijd geÍnaakt !.Jorden voor een gesprekje hier en daar. k l/{ief Vonken [s!-S!!!SfgIk vSSf-d , deed zoals gewoonlij ging toen DaL 0oven. S.jef van en deze keer bijgestaan door werd tot eerste bevorderd allemaal zo snef, dat Jo van Fooy n Lèppe è(1tèn hot outt 6fï-Samenvattend: gesfaagd ondanks het wegblijven van enkele oudleden die wij echt verliacht hadden. Datzelfde kon echter ook gezegd wordenlàn eigen leden, die je bij grote

In


happenings zoafs deze, voor het reple§gnlatieve qedeelte

I

a.hl,àèt!./ezig 'F lJn,lÈn . tjr. Door een grote groep deefnemsten werd gevraagd, deze of soort gefijke clubfeesten te herhafen. Bijvoorbeeld als Nieuwjaars loop. Dat zou best kunnen !,lant het was goed in de smaak geval len.Voor:af de bus.ies naar huis, ook aI waren die Lrren te vroeg 0p die dag is ook besfist, dat de volqende recreatieve qebeur!9[!g (reeds eerder aangekondigd als Gerry Knauf fauf) zal doorgaan op zondag 1 April. En het gaat door, ook al denken velen dat het een AprilgM is. Niks is echter minder waar, zie de uitnodiginq bii dit Clubtrlad Jo Eyck .eL

dr

Vi]1e"

t

\\u

Vtstg STB

.

lll


1c)

qc

QLI E ]E-q? RAS

van Andie

B

renteel Andrc'Boumen vén de STB zegt, dan is dèt Íneer dan de opgewekte breedgesnorde hardloper rlie rrij kcnfen, met ÍnaraLhontíjderr vën 2 uur 67 efi 2 uur en 63 minuten. Andre' heeft meer kL',,a1iteiten en dit hebben vele STB ers kunnen ontdekken tij dens de tentoonstelling te ll,elten oP zondaq 7 ianuari j.1.

je

Als

r.r'e1

mo

iets

trJat schífdert Andre-a1 zo Nu is kunstkriticus niet

mijn sterkste zij de.

?

Na-

vra€g 1n de vereniqíng bracht ook geen ander licht, daarom probeer ik het

ínaar

zelf.

Buiten Andre- \"reet toch niemand

of

deze

de i uiste is.

kritiek

011e-schilderijen van A.Roumen, zijn veelal jmpressies van schelpen en bfoeÍÍen. onze kunstenaar zinspeelt met zijn penseelvJerk fiaar een öbstrakte kLlnstvormH1j qeeft met riike fantasie, het sLatische alsook het organische leven lieer. De kfeurenvari6tíes zijn in de kern fel mct een geleidelijke overgang naar buiten. De vele impies sies zijn regelÍnëLig Qua vorm en overgang. De

Dieqenen onder ons, \^,e1ke met deze uilleg niet pr.ecies vJeten ,,/at Andre' scirj dert, zijn altijd !ÍefkoÍn op zij n huisadres aan de K.van 0nnes sl.r'aFt' 6 te Heerfen. L

ldij vri

\,Jensen onze cfub en.[ m ieder oeval

veef sukses met ziin

2e

roboy. É' 66. noi -1r l'

d'

'ooDsporl


71

IiEitii,cRoss 26-1 2-1 989

traEnr,l"-rr

1

0

rcr'l

ot 2e lelrstdag veril veelr ,le tradil,ioíe1e (erstcross, reortp.j !r.c.,1 doo'r 1.V.O.l . ,Aehouden. Bii de uedstrj.jda'Ll.eten viel de deelnarre 'r€.t teqen an ooli 1.rat dÉ S'IB lopers betreft vas het e,-g íBgertjes 6 man in toLaal, r'raaronder 1 rnoedlge dame en 2 ieu:dlopers. , i .r i.. l: d.,,. !,.,. !r..o r. 0 - n . .ho.d.n 70, "o-r,.,. n e- J. 1 n znt zi_\\,, 1 '. o uur. r. r.i d.-: .. - l,. sr is ./oor de meeste toch rrel 1,rat veel 1/an het eoedo, I)e 10 K'n }jj de atleten r./erd overtuj.eend ger.ronnen door Ro8er Jasters in 12.r0 Ha.liie Crijns uerd 16" jn een goede tjid, r .16,59.en liob Ílrilrolten 27'in 0t),r8.54. r. :.'o- 'on.'p.i jLr(.r,l qo cr èr ori r vèrliÀns -'li'k I :r t. z:.: . t,-)-r 'lr.ricr 7- jn é! ti.id v.,, 4.01 ' ^ - i 'n n.

lli!"-]a::qr, 1

16 27

iantal 1

,l 1

irat.rl

1O.00O rn. Iieren

Ic.l.l.ii-l .I{eus

!-q!,-.!.!! s

15

Iiuulr ]Jeelr's

a: I

!'

I

1i

1a

t)t.).16.19

Rob Schol Le. de-.1nemérs:50 I lI Ul!-ilol]€cls,Ll C.lL-'aÍrer lioÉl-'n Itendrix i.lauïioe lle.dri x

1

1

o0.I2.l0

Rolter.lasfers IIarIio Crijns

V.,llrsl.o. l30o - --nr.

r.l;.;ièirs

Lrmcl i es van

deelre eas:18

Vlodrol

00.18.51

00.01.l5 aa.oa.19 00.04 .04

00,?l.la, 00. Jo.l B 00.10.l8 00.15.4ó


t2

Í

':

fe*'

"wat dacht jij wat Wiel Vonken teqen Ínij zegt afs ik a}!reer voor een nieuwe wagen koÍn" !! | | ! " en ik dan bij Grel. Kleijkers, met mijn No Claim op de verzekering, denk daar ook eens aan kere1" I

ijYLrfll!iTtilR-I{rfro ElsT,00

]

!-r:

.ll,:1?:l-293

l

grn) IIetllen

,11

t)t).21.1/ oo.?1.n7

ít)

ito - 28.3Q

(,t)

o0.?9.r:r7 00. ,11.01

al

B:'

I{a-i1 v. Yl odro. Lrrn.li es v. Vl o.lron ,Iose a.l,rlodrot

11\ 1r6 141

i",, 11

h.

,2

at.

,n6.14

1 (leelneners :146 t i.l

00.1i.59

1

Ir.d

2'j

}]essinq

,t'j

ihrb

r)a

flcrrnri

tz

111

114

Iddv

161

T

l.rt.:l

o0.32.50 o0.16.1a

de€,l nènerr.I

,

j-l t,.

Uest..no-.n

Ilol

aa.1 .q .26

aa,4a.16 00.42.00 o4.44.41 oa.46.o9 oa.46.4 4 00.51.11 00.5I .4il

163

llheo

S.


13

./.:Ă­\'a",..:-

--l rr.i,.

i

,i"

\r;/

- rL:rL.r,r,lr r,, LL, u :.lL. i.'r. it, r.

,,Lr

,

qt .,, lrir(jL r. trrrr tL( . u ', i'l I ,:Ln trL!, r,

\\, l.t

r.J(t,\.\ tl I ):i \\rr ;( i ()45

).I ,i.l5r)


'!rllllllllc:ll0li,Ii

N

tlil,t r!1,i8 \/r]lI lr,it1,tïrai.i.!{r?iriltitlT,ll ,,,

15

n-:gUj]l-{.]1aIl a..l]. is ,lueeï de ílerlle lir!.jnitl:,r1dL|n,l.nr r,]r1:.,1. le stert iÍr .r, f.. jr) rrur bij :rf.r;F.,rl. n,Ir,-, 1,'.7.(,.11.)

0

is !an,,rt,zi.., ,lr'1r.,nli rrepr i. ? {'.eien relonen, Íet teflró t2,l/,rtr rn,i: arae-e 'l..alj ierrr,a li,È,/rr11'. Dc l.nr.l,, v.n iret ,-.....rrrs i.r .llll: ;yoer, r.,t !.r...njt r,'"",2èll.. rl:]l.,.n- a" Íni..t f rr-:H.).1. r,r.r, I rr,.,,rr li'le.a

er1

.lolr.hÈ rlele-rhein

rl: YolÍen,'le Ir.j]'e duurloon, dan o1'sr 15 irl, is sen L.rn,l on z.ljorll:r.1 1l i'!.irt a.s, 1,Èdëa.linrrel ../,,r' .l3at, alr lji la i..i t.r.L. itls voor.l)r:r,oi.lir.ars \rí)'.l.rl,,i,i,ler r.o.I il.,tier1l,1l -iin ir:1r! ï-- hcvlil.r]: 11 !,n1rt Hrrciren Sl,.iÍclr 25 l1J, ,. m,.rrh f.l.re Í.rrthor: Róin (Cr,re1t.-.i,1.: 1,:lye '-,.rljlr.n) è'l í,o 1 irrril ,le rnn.toon (S,T.R.). '/rt I]uchelr iitrÍ.reln hctr-óft het vol fll. r al."iÈf n., dea-l,r"iÍr .iir ae"-- i,--.lstl i jd,onr.rvee1 15 a 20 nran, rreïr1;Tekken !/e ó ll.LXl ri1n. i,recies veDsf de rar:].-.ern] aats bii heL G-.1.Ë. te lleerler,, nLei, eipen vervoer. I)e st.rt van.le vedstri.id js on 10.i0 r[rr', T.o.r, h-.t vo:ri- ja3r is er r.re.l het eer en .rFa.rr: v.rr:r.deld, n: st,,r:lr ell fjnisL zi.ir) nu in heï nlap.+sie (.rberzier 2lrrL vau,le óx,l-- ÍrtrrLnlaats, hÈt r.!i'corrrs is Le-lrqra:l r,.laL er-r h.jJljr:rl rjit n.nnie Í:n .1,r1 l:rl le finish is 5O0 mator ns d-ó startstree. !!le,,,en, '.rerder i.s er oók noÍ een 15 ]iÍ,,,7edstriid ro,)r d.n.rsi' Ètnrt ool. oir 1o"o0 rrnï', Orpeven voor .:leze tedstr:i jd bii de r..rrf

1.red

stïiid

s-Àkreta.ri s.

Irlr.ió S.


16

Geevers Auto Corrosserie-delen: origineel, imitolie en ovezet.

H.l.Yqnqs!Íoitronno.mr.r

*d*

i,,

r;r..idsleo,

g.nocmdc D!irs. en molcf. o.mede

l,o6e

'o.,

!.. lin

GPeÍP

rÀ r.aiÍ.er

d.

C

Hcl

.r

l/a@a6,

W

Auil . a ,oèn

P.rà-",

VELDHOVEN 0r0

Í

!9011

VIANEN

NUTH

0lr7171,174

2t1142

ROTTERDAM

r.Íi

ei Reíollr

ALMEIO

Ati5

tutlp.Dq,oino

tEL! pÈer'd .ir Íodup Pi ,..rru ei en Wu,n, èr Pp, '"r t

ae rop omen mÉ, {lo.ló 000 @iru, ginq!ondadc e, ulr vooí.oJ ller q.ilom. qiele L.no$.re dcm,oo/ Ope, rod,8MW, Prlr]eol, T. h.r,

e,rer

le

il§J

(il=t=_\fERs

if01t!58ill

CARBOSSÉBIE-DELEN

ANMTRPEN .r'r

lr5raí'i


,WINïFHSPNRT'

maken 5'

u/ij

noq een kans

" brg G na , u{-

oo'

hcl ]s hei ooed eens lets re schrjjv,èn.ve. ""'r de pIaaLJ.s van de

5t

E1s

brttatl*

Èl

SernJrds

vaatj€ ..gdd. om de hars? 0€2. alofl bc[cnd.,]elpB. in wr.llrse food rs er hond

npt hel

1l

?

be.oemde

I. ,rln plaats 1s er een sFec'àl'si grkoÍen: Aan zo n hond danken veel

6.,€f

de

sliërs h!. l-"v.n.

0ol is gÈblekef dat d-" berende He.h.tsc 31s Iavi..hond, heslist nret ónde. doe.

hÈrder voor

zijn f.mrlielid !1t ouitsland. Er is !€Èn .n[cl t€.hnis.h hurlmrdde] dat effectreve.,ertt, dan de neus v.n d€ze vie.voeters. onienLeel rs oe B€rgra.ht uil.gerLst heL hell.opters taiinehond.n komen Èr sieeds mrnder aan ie Fas To.h ve1 jénoer, naÍ s.e]lc..n cfae..lev€. €n daar gaal hèL lrll h.L fcddÈ. van nensenlev€ns ru eennaal on. !]r.rÈrLen.n: !èt 1s 6àf is niet zo snel eerst een aanloopj. 8€v.iezinq noet me. voor[omen. schóenen

.1/

datz

uit te lessen. ,{rl

make.

naar de óórzaak.

ten arre tljde probere. te noete..lifl zij., zódrt rr

dlkrÈ wóLle. sokken gedr.gèn kunnen vofde.. Seter noq is tveé paar. De llchtruimte tlssen de dikke vo1

is de best€

koude

isolatie. Bil

[rapzrttènde scho€.en is dus seen luchtlaalj., en de koud€ drinlt dir.cr door van bulten .ëa. binnen. Er t.Èedt dan bevri€zing op. ZichÈbuI D"' !"'dr óor . ,ó o 'r- o. 6oed qevoerde en ruim zittende !anten zilf be ter dan hands.hoe.en met vtnqe.s. !uín. lerLn glace s deuge. helemaal niet in winters kou. zells niet om evè. naar de kerk te gaan.

0e onde.temp€r.tuur versndert iets aan het huid weelsel.fi€t f.n. ro.den de bloedvatef hescha

dild.In

de mÈeste gevallen

is dat onlre.sL.lbàd.

en dààr h€b je dan dre rintertenen ot wr.L.. hande. van q€krcqen. ous: voo.kome. is beter d.n genez€n...en b1j àànkoop van beschemende kleding

all€rt zij.

rq.1!!1 !!!!l!!!! l"t9!: 0.k a1 is É. nog g€en spatje

sne€u! levóllen LoÈn wrr drt vefiaa1 s.lrrÈv.., h.t ha.gÈ t..h 1. d€ llcht. Holenlrjk rlnnen vrt in eiqen snperr €rter oí ar{l.ns,

É..cn da!j. op uitt.etren m-èt dL la.!. Ià11... M.íe.tee1 mo.L m.n vo!. geb.uir van d€ lolpen op B-èl ars.h hooQste plnr beLalen. 0p zlch €e.0oe'le zèak. uè.t op die mairer rui.Ln lóipen !emàrteerd en o.de. JlPt

d€..gels brj 1afllaufen

leb1ed zee. droevig Sesteld Jc lunL orÉ.al iets

ren ol kopen, mràr de v..kccrs..qcls...vooral bij

hu

d.ukte .is n.A èÈn onbek.nd Acbred. 0€ b€langrijtste nooren NiJ: Bir tqe€ of me€. laip.n, steeas rechls 0a àrdalor lreelt lorpenvoor.a.g t,.vc. d. klinnrÍ.

I.nre. een roLre ri.hLina is aanlreleve., volg dre dan ook Brl rusLdn ol 5tr]st..n: .v.f Luiten.lp loipcn qain stJdn-

rl.

E!!!.


Uir dc

l:cstuursvcr gttclerilr g

In de bestuurs vergaderi ng van 7 -72 19Bg we.d de bij gewerkte beg.oting 1-:t0 1989 tot 30-9 90

goedgek.ural.

Wij vofdoen hie rmee aan onze verplichtingen zoafs dët statuta ir is vastgelegd. De redactie zag elgenlij k graag wat meer resPons uit de bestuurs vergaderingen - SoÍnmige leden vragen 14oge.l ij k kan Jan van Hees, van elke vergadering een kleine samenvatting maken van de hoofdpunten !Jij zu11en dit eens aan hem vragen. $rnT

r r0-r$9

Eir l1]r

ctut

,r/H 10-9-1990:

ro"krbtri!.'slti@.ire,s cóor€rbaan (rnc1. c.v. L.)

110,-

2.tao,

nepresènttrlieko3t.n

Àrschrrjvins kledris

en

mveraen (o.À. Jèu.qdai1.

)

100,13.?10.,

rj.I.à. bcBiuu3a.rs&derta dd, 7-r2-1939.

Cezien e. íoo.

Fen.tnan.eéter s.T.l.

IÀnAgr.À4,


SÏB .

19 JÈUCDBIILLETIN.

Dit eerste bul lerin in her nieuve iaar sraar bol vln a]1.rlei nleuwt-jes. Zo kan ik .jL,11ie verretlen dar ikzelf ueer zo vrii beD geweest julljc plaats te nemen in het bestlrur van STB. lk !ri1 jutlie er i,et bÍj verreLlen ddÈ ik mlj uiÈsluitend bezi\ zal houden met jeugdziken. Zo hoop íL deze rels dan eens de gehele riE uiL te kunDen Ook is de JeugdsportkoÍinissie, bestaande uit gans Ypna, Jos Rijken, John Hendrix en ondergetekende, op 25 janunri I990 weer bijelkàar geweest. l{e hebben al lerlei onderwcrpei hesproken. llinder prettige zaken doch ook hcle leuke zakeo w€rden onder de loep genomen. Zo hebben iiij besloten de zaalkampjoensch:rppen op:lL maart a.s. geen door8ang Le

lateD Vinden. Misschlen niet zo leuk, naar je kunr zelf

invutlen \raarom \ie dit besluÍi hebben Benoren. De ieugdgrocp is lnmiddels dlrsdanig geBroejd, dàL de zaal eiBenlíjk tc kl.ln is geworder on een kampioenschap

ió óèn \írJqiLoorJp n i,'er re l',nne.' o.;., -,..,. l,Íaar na dlt sle.hte beri.ht kan jk jul Lie n.Leen srieken vertellen, dat ue het komende Ninterseizoen iiaarschijdlíjk de bes.hikklng kri.jgen over een groLe zaal. Nn niet alieen groter maar ook spiksplÍnternieuw. Uéér nas ik niet

ln plaats van hct zaalkanpiocnschap zullen il'e op zaterdag 7 april l99O cen speur:tocht o.ganíseren. Dir zou dc .ersre dag zjjn dar w. iieer itr de Irlsse bditenLochL zoudcn kunncD Èrài.en. De lokatie is noB niet deflnÍtief bekend, doch uaarschi jnl ijk za] het lmsLcnraderbos uitgekozen lrorden. .rL l e l,oÍèr l'.r I uo n.',: zrcli het problccm voor van dc Cooperbaan. Zoals jrrl Lie \ieten hrjjgèn ue een Íieuwe Cooperba.rn. lliL seizol:n kunnen víj daar nog geen gebruik !an maken. llcL bcstuur is echL€r druk doende voor de zaterdaaen een andere baa. te vinden. l/aar de kcLrze op gevallen is horen jullic r1oB. I'le I hebben ue beslotcn ook vecr cen aanlal malcn nadr de atleÈjekbaan van U|IITAS ln Sirrard te gaan. Dan deed


20

l)ir is jn het verled.' iedereen zo a.ed bevallen, dxt ..n herhaling hiervan v.rrpli.ht verd. zo. geno.rg over de jeugdsportkonmissie. Nu iaat ik de -jeugd zL'lI a.n her woord. De gebroeders Uendrix cn l'.rtríck Br,1Íni ks hebben zich in het zweet ge\icrkL. Niet nl lee! bii een uedsLri-jdjo doch .chter de t),pemachine. De laaLste pagina van di. Jeugdbulletin is hjeraan gci/ijd. het ingezonden sluk. De noppentroDnel van STB , lk heb (nog) njet behocven le censurer.'n. Alvorcns deze jongelui .]an het woord te laten ltj1 ik echter eer st nog een stel nieuwe leden vervelkomen. Zo zjjn MaarÈen en Jeroen van Uesel onze gètederen konen versterken. bii ons op de ook Remco Schnits stdaE ntr officicël loonlijsten. 8!iter dii drietal zàg ik ook al teer een sLel n dere atleLen aan het wcrk, dje naar allc lvà.rrschijnliikheid ook lid willen worden. Zo.rls ju11ie zien; een groLcre zàa1 is geen overbodige Luxe. ook iril ik nog even vernetden dat de gebroeders ilendrix zí.h weer eens uiLEesloold hebben bij de Enmaloop. Roger eindjgde op een mooje trieede plek met een subliemc tjjd vnn 3.03 min. Broeder |'lauricio, die bij de kappelter bosloop a] de ke.sÈvakanlie in zijn koppie had, deed het bi-i de Emnaloop ook goed. Fien vjerde stekkic met een tljd van l.M min. is njet niks. Prina Uerk boys.

znaltràinjngen topen we dir seízocn ook a1 iieer nair heL einde toe. AfgeLopen wjnterseizoen hadden \'r1.i de b.schjl(king over John van Elteren, dic de zaterdaBmiddag trninr:nÈen steeds bí iiioonde. Ook John had de Iaatste Lijd s.L problemen mec het ovcrschot van jeugdiee atleten in de zàa1. Hjj had echter een schjÈte.ende oplossing. rlij n.rm Zijn zoontje sL:\ioon een .ssÍstent nee naar de training uniek trarinersduo h am hem h.'lpen zodat wij bii STB een noemden ze zichlllll! aan heL ri.rk hardden. John en Johmie, nou \ie] lk weet tot op heden echter nog niet of John zoveel steLrn had aar Johnnie.

MeL de

En nu nict l.rn8er mee. kletsen. Dra.ri vlug deze P.gina om. Op d€ volgende btadzijde vind -ie her debuut vrn de noppentromrcl,


2',|

De noppentromel van SIB

-

Ur zitten een Duitser en twee Ncderlandcrs 1n een vlieg tui8. ZeBt de Duitser ineens: "Shit, v/e sLorten neerr'. De Nederlandcrs pakten zr'ch gau!7 een parachuuL. Ur varen er echter maar twee, dus zegt de Duirser: " l/cèt je war, ik Ba aan jur 1íe voeten lrangenrl Zo gc zegd zo gedaan. PloLs beginnen dc tvee Nederlanders te zingen: "An die Nordsee kuste...,". Reaktie van de Duitser: 'r Klap klap klap klap klap". ook a] j.s bler je groorsre vi.iand, ln de bijbel scaàt: " .Ie moet -je vijand 1íefhebben". Dus: "Zuipenrr.

Jàn.je zir jn in de aàrdr ijkskundeles en vraagt: " tleneer, màg ik naar de l.JC?" Antwoord va. de leraar: " Neen Jantje, jc benl rl zeven Leer geweest". Uven laEer vra.rgL JanLje \reer: I'i'leneer mag ik naar de l.JC |' ÀntEoord vrn dc lera:rr:" Neen Jant-je, en nu hoef je heÈ niet eer te vragenrr. ilen poosjc later- vraagt .le ternàr aan .Iantje: "Jàntje, uaar ligt de Noordpool?" Anraoord van Jaltje: " onder nrjn stoel meneer 'r. liaarom neem een Belg eeD frL,i.scha.rl mee na:r bed'l (on ziin vrouw te bevrlrchLen. ) Bovenstaande moppen werden samenBesteld door de Bebroe.lcrs HendrÍx en Pacrick Bruininks. Bovendien zond.D ze ook Dog ccn t.kening in, die bii de ccrsLc mop bchoorde.

]k kan jutl iè echter niet vertel le.! uie van deze dri e zor. kunstenaar r's. oordee 1 zel f naar. ic van iullic s.hriiIL lret vol gendc stuk??? Graag bii nij idlevercn. I,l

Croet i

es.

Cor.


22

,t).,

lY: 'J ,ll

\lq

0nder!íerp:

---,'/) ((

Voorst'el Gemeente Landqraaf realisatie Atfetiekbaan voor een eigen atl-eliekbaan met midden terrein,afs ook be.ghok, was- en omkleedgelegenheid is ontstaan, toen wij problemen kr:egen flel het gebruik van de Afcent atletiekDe wens

baan

te

Brunssum. (1980).

met. het bestuur van het Recreét1e-schap oZL, afsook steun van Tennisvereniging TCN, l,rerd groen licht gegeven voor het 6anleggen van een mini-accomodatie in de brunssumÍnerheide. Het rnoest een oDen accomodEtie zijn.Dus voor ieder-een toegankelijk. toegestaan lrerd ook een Schui]-

Via overleg

hut te

bou!,,en.

omdal hier qeen sprake lias van een echte atletiekbaan, zoals de sportbond KNALI deze voorschrijft, werd gekozen voor de naëm: C00PEBBAAN. De aanleg reafiseerden wij met eigen mankracht. Het materiaë1 $/erd gedeeftelijk beschikbaai gesteld door het recreatieschap 0U L. Het batig saldo uit de eermalige Stichting STB, lverd voor dit doel uitgegeven Later besfoot de Gemeente, de STB een bij drage te geven van F 7000, waarvan de helft in 10-j aarlij kse termijnen moest worden terlg betaald. Het onderhoud van de Cooperbaan bleef een zorg voor de STB Die zorg namen lrij graag over, omdat !,,ii ook geen huur moesten betalen, noch bij het recreatieschap, noch bii de Gemeente Landgraaf.

Het

!.Jas een N00D0PLoSSING

ling van de

en paste ook

nlet in

de doelstel-

Het toenÍnafige STB bestuur zocht ver:der naër een goede oplossinq. omdat wij ë]s verenigíng waren ingeschreven in GeÍneente Landgraaf, was het vanzeff sprekend, dët aldaar


23

gevraagd \nerd, te bekijken of er in de naaste toekomst mogelij kheden waren. Bij de al.gemene ledenvergadering (nov.1987) tnerd dit idee gediopt en door de leden goedgekeurd. De vergadering wilde een echte accomodatie, want de STB maakte een snefle ontuikkeling door. De Cooperbaan moest behouden blijven in de Brunssummerheide, als terfpunt bij Heíde-trainingen en...als algemeen gebruik. (open accomodatie) ldaarorn SP0RTC0I,4PLEX SÍRIJTHAGEN ?

oat was de wens van Gemeente LandgraafVoor Kolonia was SïB \,íelkom. l^las kleedgefegeheid rras er vol doende. De Gemeente had nog een bedrag in reserve van F 300.000, welke in het Ínuftifunctionele sportcomplex te Strijthagen gelnvensteerd mocht worden. Investerelngen elders ( Sylvia was ook kandidaat voor sarnen lrerking met de STB) !,rerd door de gemeente verdrongen en afge u,ezen.

S.V Kolonia

kwam

toen ook met het pfan, voor de 4e grote

sporthaf. Het !Ías dus vanzelfsprekend, dat af onze hoop gevestigd was, op realjseering. Dat geduld hebben v,,1j opgebracht. lrij hclrben via medeorganisatie N.V.K-s e,d,nagenoeg alle pofitieke frac ties in de Gemeente f,arall gekregen voor de STB wensenDe Gemeente moest dus nu een beslisslng nemen....en dat hebben ze ook qedaan. ons bestuur kreeg op 6 december 19Bg een brief, !.Jaarbij de vereniging zich moest uitspreken voor de kosten van een at letiekbëan in eigendorn. GEPREVATISEERDE ATLETIEK ACCOMODATIE

0it

l,ras het onden'rerp van gesprek trjdens de vergaderingop721990-

algemene leden

Voor diegenen !,/elke verhinderd u/Eren even vJat meer uitfegDe Sintelbaan wordt als het !,,are eigendoÍn van de STB. Dat betekenL: Zelf onderhouden en verzorgen. De kfeedaccomodatie moet gehuurd Uorden bij Kolonia. Gebruik van het míddenvefd (voor technrsche nLrnnners e.d) moet evenèFns lel L rfJ vrotoer !d^ /o'onro. Sèmenvattend geeft dit hct volgende kostenpléatje:


24

lluur Sintelbaan af subsidie (bij hurdig

f 7000, per j aar. budget) 3080,huur Íniddenveld van kofonië 3000,

(incl . kleed wasfokaë1) bijdrage energiekost€n(verlichtirg) 1500, stefpost onvoorzien 1000, -

totaal

f

8200,- per jaar.

Daarnee zijn wij er nog niet. Er ínoet materiaal en gereedschap gekocht worden voor onder heid van de Sintelbaan. Er moeten kosten gemaakt vroaden voor een vaste onderhoudsmedevJerker.

ten rnateriaal-opberghok moet nog gehuurd of gebouwd worden. lvlogelij k ook nog Íneer technisch këder aanstelfen voor de begeleiding van de jeugd osar co[petiÈiesport. Schat je hiervoor nog eens een bedrag van F 4000, per jaar, dan kom je ë1 gaur.r brj ons huídige actieve leden bestand asn een jaërlijkse contributie verhoging var! F 100, per persoon per jaar. AL

GEI4ENE LEDENVERGADEF]NiI

7-2

1990

Het besLLrur had deze vergadering bijeengeroepen, om de STB leden te laten beslissen,over het Gemeente Landgraof voorstef. Het ant!,roord van de feden was 100% neen. iJ,. 1dd ool ö rop-( vcrr!o' h , evp rFli onu " b.)ru,rclpoel De gehele probl6matiek \'r'as net.jes en overzichtelijk op papier gezet.

Bij het comÍnentaar

van enkele leden,bleek toch enig

ongenoegen. Jo Eyck dee.lde mede,

dat de vergelijking ÍÍet ëndere soortaccomodaties in de regio geheel mank ging. De STB heeft aftijd kenbaar gemaakt, hetzelfde bedrag ( en ook vvef een beetje meer als dat nodig mocht zijn) er voor over te hebben, als men een eigen Sintelbaan kreeg in de Landgraaf. De baënhuur t.o.v bijvoorbeeld AV0N is a11een al 7 x hoger en de waskfeedfokalen het 4-voudige. 0ok de verhouding"Huurkosten - Subsidie" ten aanzien van

gelijke

een Sintelbaan

in

i5

geen enkele verhoudíng, dan bijvoorbeeld


in deze Gerneente een voetbafclub of Ten|isvereniging bij bet6len.

moet

De enquéte waar afleen gekozen kon vJorden voor een verbeterde Cooperooor or eer .e oJre A leLleln.dnj vond b.t de-";'ré. igF helemaal geen bij val. De

voorzitter bleek blJ stentming alleen rnaar, de inqeklede of neen tegen een gepaevatiseerde atletiekbaan te

vraag Ja

kunnen ste I len.

De vergadering zei niet nee tegen een betaalbare ètletiekbaan rnaar wel neen tegen het kostenplaatje Gemeefte Landqraaf.

loen was de bi.jeenkomst afgelopen.

IS

EB NI] EEN CBIS]S ?

die dat denkt, heeft trjdens de vergadering niet goed irelulsterd. Het Bestuur heeft het volle verirouwen van haar leden behouden, ook na die vergàdèiiir'g]: Het is ook niet ons bestuur dat Ínet het onzlnnige aanbod k!.Jarn, DÍegene

maar de Gemeente Landgraaf.

In ieder geval bleef overeind staan, dat STB uren zal huren bij een nog te realiseren Atletiekbaan, mits dat de kosten (ergen bijdrage na

prlj s buiten eigen

afterk subsidie)

overeenkomt rnet de huLrr

Gerneente.

VEBBETEBDE COOPEBBAAN:

Ook hier ín oetef de leden zlch nog eens over kunnen beraden. Zo STB alleen nog als recreatieve Trlmcfub zou lri11en verder gaan, dan is de lliniaccomodatie in de BrLrnssumrnerhelde eer dan vol.ioenrle Let echter goed op v/efk risico verbonden is, bij een open ac comad6tie in eeneenzaam bosgebied veel investeringen te doen. Hoe íneer gebou!,/d vnordt, des temeer: kan vernleld en afg€broken \rorden. Het geheef onneembaar afrasteren lukt noo1t.

Verder blljft het in die omgevins alt1jd een rlsico voor de jeugd en damesfeden, om de Cooperbaan veilig te bereiken. l,1lie durft deze verantrioording te dragen? Een ruim mèteriaafhok, aI of nlet voorzien van een toilet kan r'Jel de mèxiÍnaIe investering L,/orden. De kosten hiervan hoeven niet tot contrjbutie-vcrhoging te leiden. blll hetlben nog !"re] r.rat leserves opgebouvJd d€ 1aètste jaren,-.en de handcn uit, de

r


1L mou!',ren

steken

orn

iets in eigen beheer te realisercn,

!,rij al eerder gedaën.

hebben

Inzake verlj.chtr.nq op de Cooperbaan, is voor de aanleg nog steeds een bedrag groot F 7000, in reserve gehouden hei geen ( eveneens met enige hulp van eigen Ieden) toereikend moet zijn voor enkele LBntaèrnpalen Ínet verdeelkast. Bekijk je de begroting van 19Bg 1990, dan is onderhoud van de Cooperbaan(incf Gas-lrater en licht)41 in voorzien. Dus dat brengt evenmin ekstrë kosten nret zich mee. Rest nog de bereidheid van de Gemeente Landgraaf, een kleed loLadl a boJ!,/6r , daL rrtÈur..rr d la-l r,o_doÍ voo' 400.- p.r jèàr.. rls wri bPsIL'For _o'l nodjq l' \Pbber. Bij de enquéte wës sprake van contributie-verhoging van F 25, per persoon per j€ar. Dét zou dus F 5000,- per jëar zÍjn Lang niet zo gek. Aanget.oond moet !íorden, \"raar deze verhoglng Lrberhaubt voor nodlg is. BESCHot,tr,lING:

De atL.vereniging STB is niet tegen huren van een atletiekbaan. De vereniging is nog steeds (afg-ledenvergödering 1987) bereid met ëndere soortgelijke verenigingen samen te r.rerken. Tegen het voorstel met kostenplaalje van de geprevatiseerde

Sintelbaan te Strljthagen, heeft de vergadering zonder een pnt.ip []l ,N qe<LÈnd. '_L?o_toÉ-t'rg De Cooperbaan voldoet niet aan de eisen irelke een atletiek veleniging stelt qua accoÍnodatie, ook niet na verbeterlngen. A.ls Íniniaccomodatie en trefpunt voor sporten in de Blunssummerhelde

blijft

deze Cooperbaan

afs

open accomodatie \"/el ge-

schikt. Het bestuur heeft de volle steun en vertrouvJen van de feden behouden.

Er wordt verder gebouwd aan de toekoÍnst van onze vereniging. Een werkgroep heeft zích a1 gemeld en beschikbaar gesteld, oÍn ons bestuur te helpen bij ondeazoek van huidig u,ensenpakket voor aLle geledingen, zowel prestatief, recreatief als ook voor de jeugdsport en de damestrimgroep.

oooooo-o-o-o-o-o-o-oooo

JoEYck


2)

HffiC}I ]íJTI

ïhl [{Utr:U{líËli"l [r.§íi

{J'i:!r-:,} .6Í,tÏ,1,:i* &ri:-d' ,3i; ï,i' r!/"-'

idii I:illïïL* ÀarrrrcrrrcrshcdrijÍ

R§ksen B.lf"

&'\"-._


.f,m Í (ëI4, 'u.,P, 3N,

§'

s

-<

ul

o tr I Í

ul = f =

a a

z:)

,

ÍE

m

o

|-

D J

o z E

t--

§9

u,

m

§t

É

Es 5 € Èèz €.§

ÍE

t-'- o o. a ö

;!à

Ë

§.


§)§!

oq

§+' >§ §,.i1 a§J

-s _rJ 3

3 .\: §J

§li < OO

+r .-+

§?<

d B+.r § 'tr E q póèol

tr

3

d 3 §J

E{r

§l rl

. s

d .ol < dl <'tl \J3 I §r § è d cl

§3 9! d§ '\r

E

sÈ d 3

a< 3.',5 Bo .!-e tl §r is §r e o '+ < o o 5 dE d § - < dO t! !au §, d§l < d -! §r N ö *e d s d o d..JN f -'ts d ds < +? .8,.1 W E §§J

r .r r.?

td d 4 ,v d o'b §) i 3+? 6) § 5

§ï< ":i =J * .tl §J

€§r § §rE §c

s< 4 o§r o§, 5.o

El §l

Nl I

'l Nl *l rl <l dl

§l Bl <l Èl ! 6l <l cl dI

5l

§rl

€< dl 'lll tl §J § > §§r 3l st-

I

=t


lln,rtl,s llWlh,l loil 1,,,1r,r lt,l,, 'r k.rrrs rtl,lrlq i.lltr.\ lul 'rr I I r i r t t r r lin vcrhoogt tt-4.lijkcrtijd hct kx4r , rttrrl(trl. l:r'rr lrrr.r.l.rl trr,,rl,.lJ(rr ir r,.rl. r,,r I ilglr.r,rr:rlr,{,1.S lt}r} i\ ({.n lichtc trriningsscltocn, rlc Iicrlt.nt is tr yoor it,rlt.r.e ]clpcr lJeiilc schrcntrr t»cl r_l r: trniclit'3{) tiagtrt Iras\fo|l)tgira lt li(', Stitnn lri j tlr. llltxrks rlcal,r. r'oor u klaar. r

i

r

r

r

_

:tïfl$ffifl4fd,§ *t#{z_,ii

nlii1];-ffif[ffim[;

hr:erlen t(;lIll vaI SPillll(L EllltJll ,' StLl ,, Iri .Íroclsl.r'.at. 24 64ltillt tlc.J l.Ír. 1.l,,1 O4;t t Allrt? ILVL-I


d]<

C

É

-

Eoll

=

,; o 1ltolr.n

f,à P

B L.

P

-.rlo r P lto .f{N

oo(Dnó Ó@o.t

P,ct.r:P,

.r Ll o <ld

N

P o o LP lo .r rr o lB H lo L-o

.1 P.3 ÈJo.oo

r


o<€è=oco(rÈo< ooP3Poo fo@.rt o.t<o.t tooo OB

rrFl

r9 :t.oo o É5r a

!

Éo@Èio

o

€o

D

q oa ! :

r -

;@

'.r o3

o1r r!'oooD .to

c*€.L+

o5oo6l4 .jo Joo.t o]<E ài -

Í

ceo€ H:-

o Fo hao

oPoPP.€O (ol-,qL. .i.^rfoN@

a,àt-

=\

Brào dD

L,

,


3r ROB CBïJNS

melde

zich half januari

aan.

Hlj is de broer van Bik. Zijn ouders zijn (arin en Harrie Crijns. Via deze l,íeg feficiteren u/ij hun a1le vier, lraarbij Bob een voorspoedlge

-

groei

wensen.

Reken maar, dar hij populaf wo.dt biide m€isjes!

o-o-o-o-o o-o o-o-o-o o o

Metselwerken VAN DE KTEUT

o

Melsel- en steigerwerken voor ruwbouw BoosbsÍglaan 3 6371 CV Schà€sbsrg

ToloÍoon 045-311625

!,/ij


52 SPOB TKE UBING

1990 NIET

VEBGETEN

ll!Í servicebeurt voor CV en auto vergeet U nooit. Denk ook aan tlw sportkeuring. Ga bij voorkeur nëar een sportarts, fiefst een die zelf ook de loopsport beoefend. Het spreekt v6nzelf, dat deze kennÍsgevÍng niet affeen voor mannen geldt. 0nze dëmesloopgroep is inmiddels zover gevorderd, dat periodieke controfe bij een sportmedlch advies centruÍÍ, besfist geen overbodige Iuxe is. Als aanmoediging heeft de redactie er een tekeningetj e bij geiraakt l./J'

a/

-

Or

Zijn laartte wooÍd Ms,,fanrarriqh,,

tlloDe(lisahe kU

lortlter5cstr.r ll l2 I lN MJ,lttr ri.lll I t:l 04a )lÍ:,115

621

,.5t.lrnr.rrr5

_- oÍtltope.tie

5t

eI lr0lt)l]I{kl{rlen I,Jr.rll0lweg

llrrlsl).Íi]

Nrí

2


33

WANI]FI

FN TN DF BBIJNSSI][,]14EBHEIDE

Vaker wordt door enkefe gezinsleden of donateurs de vraag gestefd, of er ook eens een !,Jandeling georganlseerd kan !íorden ín onze Hei.

Iets Ínoeilijk voor een :Loopsportvereniging, di€ alleeen is, fooproutes te markeren met grote zakken vol

ge!"rend

rood zaëqmeel. Nu doet

zich echter een gelegenheid voor op

Zondag

?9,Uqqr!_199Q.

rioi,lq l\,.S.V Do Sp"rrpltr ropprc uiL Lalalen, orqdrjsFert ,lret Fpr, nreL Llaee rèè_ 7é _s drie wandelingeÀ op die dag. HF is .en /.9. r.R rg,è'to oJL.er. Dat betekent dat er achte.eenvolgens drie afstanden te belrandelen zij n. Dp Belgisuhe Wa^del!F'p

B krn, nogmaëls I km en I km. de l4anege te BrLrnssum om 09.30 uur. L,L/ deefnëme bijdraqe is 30 bfr.

zijn Gestart u,ordt bij De afstanden

)

\/ I I


34

Telkens om de B krn is er een verzorglngspost, ll mag ook alleen de eerste B km Nandelen- De begeleidende bus brengt Ll dan ureer naar Ur.r wagen bij het startpLrnt. Bij de tweede I kÍn, kornt U autornatisch langs het eerste

startpunt.

,))

i. j'ii,L'l i'

t.

í

ilr

k,;l d

Iets vètt er vref al te verklsppen van deze tocht. ll \randelt in elgen tempo. De routte js gemarkeerd Ínet pljlen of lint. U loopt in groepjes of afleen. Er 1s een hekkensluiter !,Jefke meteen l'leer afplJlt. de rustplaaLsen is er verzorginq, zoals Soep, kotÍ1e, bier, .Limo, broodj es , wate I s ef soezen. Voor de allerdappersten desnoods een tsroeder Bertus of een \,/olbertinneke.

Bij

lJ komt nabiJ de oorsprong van de Bode Beek, vervolgens Schaapskoor en dan r:iohling landgraat.

biJ

de


35

,-

-!.i..

i;ll

- Í.arP.1 a/a-D à.

Fl

-

Landgraaf dankt ziJn naëm aan een greppel, die men ook

we1 graaf noernde. Dus niet clat adelijke rrat sommige ons doen qeloven.

Greppel staat voor graaf en met lrallen ernaast,

l/eI

ls felteliJk

eens

lrillen

een holle

weg

Het tr,/eede gedeelte voer:t langs de bosrand en gaët dan viE de Golftraan naar het Schutterspérk te Brunssum. Esn oponthoud in dit frëaie park is op zich zelf a1 de deelnemel's kriJgen ook een herinnering in de vorm van een sticker. Bezitters vën een vrandelboekske krijgen verder nog de lgcl-gde ,r cLanrl | , ur bo'l è b. iqcs. rr'','n 'r .Ío' stempeld. De kosten van de consuÍnpties zijn ongeveer 20 tat 25 Bfr. Dët is een heel klein beetje meer dan helemaal

Alle

voor niks.

(zie verder) .


36

Het derde en laatste liandelgedsefte (9 km) gaat via de Schinveldse bossen naar het Auracs vfiegveld. Voor de geoefende trampelaars is dat nooit een Llezwaar. lvlen verkiest steeds eenparkoers \naar iets tezien isren.. liefst ver bij. het verkeersfa!Íaai vandaan bfijven. Dat krijgt ll dlrs allemaal geboden op deze dag. !'JaaroÍn nu een Belgische vereniging? Simpel, omdat .lie onze sympathiekste buren zijn....verder het meeste verstand hebben v6n de wandefsport en... enkele STB leden (fam.Fels en faÍn.Eyck) als leden hebben. Tot slot nog een Belgisch spreekwoord afs hlj een hardfoper of trimmer ziet: """rvas op tijd v,,eggegaan manneke, dan hoefde gij nu niet zo hard te lleer info nodig of reserveren om mee te doea: Bel José Eyck. 045 311236 Veef wandelgenot

tl

..-:B',.tir>

,l=r-.rÍ,:


37

VIDEOTHEEK VIDEO THUIS * kwaliteit en service ,(- steeds de nieuwste Íilms

* movie box verhuur * 7 dagen in de week * Reserveren gratls

BAUISCHERWEG 86 TELETOON 4í2266 STBEEPEBSIBAAT 24 TELEFOON 324141 KEBKPLEIN TELEFOON 752070

HEEBLEN

SCHAESBEBG

66

VOEBENDAAL

"Stomme

nog

Lap

!

Ik

heb

je

zo gezegd, EEN VIDEO

te wiflen brengen in plaats van die Hooqtezon, "

rnee

geopend


38

VEBGADEBING I.JEDSTR] JDCOI,]14]SSIE

lslgg!El!9_?9_!!1|:19!9 v,/a arbi j a'\p_èLe'l ueloR^ qe'ndóIi ovèr oe dool SieI v"t 0oler De nieuwe i,JedstriJ dcie TE SOONSOIEN

6'

IAPLLL'BBOSLOOP,

Bij

deze vergadering lrerden zij brJgestaan door enkele leden (Huub Neefts en Jan Welting) van de afgetrEden w.cie. omdat alles netjes verzorgd was( van diverse evenernenten het prograÍnma { draaiboek op papier stond) w6s het zo te zien

een

fluitje

van een cent.

Vol goede Ínoed werd dan ook alleen terzake van de Kapeller-

boslooo dF _oodralel .JlF beslrss_ngp1 genoren. De begrotlng !',as a1 eerder opgesteld door de aftredende cie. en!'rel door Jo van Vlodrop.Een positief resultaat van F 310,slond i] dP

"jïgl_!._

_

zoals ju1lie !.Jeten eeo sukses 9e !',orden. Niet élleen door de sterke deefnarne, Ínaar ook weer een kas sukses. De penningÍneester kan op zljn rekening een netto-bedarg van _F 670,15 biischniiven, een organisatorisch stuntuerkje vèn de lredstrijdcie.... )en wat te zeggen van Beinder BeLrsing, die er alles aan gefegen !"/as, de gasten op een TAP PILSJE te trakteren. Inzake Glahe [,ein en soep, werd !,,at zuíniger in De 6e KAPELLEBBoSL00P

is,

gekocht.

De Hoofdsponsor SJEF van 00YEN, had voor deze gelegenherd de feestzaal een totaal nieuli gezicht gegeven. Niet afleen groter qau ruiÍnte, maar geheel nieuw geschlldert, inclusief

de vfoer, 0ok .ran Jan v.d Boogaert veel steun en hulp.

(sjef's rechter hand) hadden vJiJ

Tiidens de verqadering op 612 19Bg \"rerd aIles nogmaafs ge evafueerd. Niets werd aan het toeval overgelaten, met uitzonderlng van de Í'legafoon. Jan van Vliet had teveel vertrouwd op de toezegging van derden. Geen ramp echter op de dag zelve. Het stemvolume van Jo Eyck, kon de honderde deelnemers nog net aan. lief drie dagen schor get\,eest-,en een reden voor de commissle, het bestuur te


39

zelf

een ÍÍegafoon aan te schaffen. A1s gaat het bij de andere evenementen een Kijk dus goed uit tijdens de uurloop.

dat gehoor vindt, stukje genrakkelijker.

niet? oordeel zelf. 0p de volgende bladzijde p16atsen \niJ de uitslag zoals die gepubliceerd u,erd (nagenoeg onzichtbaar) in het Limburgs Toch ook

nlet

a11es Halelua. l/,lat dan

Daqblad en de grotere leesbare:

in

DE LïI4BUBGEB.

ldel een te groot verschil voor een bfad lit elg en ge!Íest 61s het atletiek betreft van een ander cfub e dan Ach1l les op. De vooraankondlging \nas

al even sumiet en vrerd pas daags voor de vredstrijd ergens tussen soep en uien recfame gepu bficeerd. Van de sportredactie van het L. D \rordt de STB dus niets \,r1JZer,

l{el wijzer werden de diverse eerst geplaatsten, enlrel

met

welke-lqlllly van ooven (Lunchroom STBEPEB HEPKE) gratis beschikbaar had gesteld. Vond zij ze zeff wat aan de kleine kant, de sÍnaak r./as r"/ët de

KEBSTTAABTEN

je noemt BBILANT. Dit coÍnpfiment moeten

w1j haar overbrengen van meerdere

r.Jinnaars en !linnaressen. De laatste vergadering was bij Albert Verbunt thuis. Tot onze grote verbazing was daar ook onze sportvriend Ger Knauf. Hoèwel het geen iaak van de wedstri.lÏiódfriËEi6-iEll u,erd toch even de begrotlng opgesteld en het programÍna be-

oordePldvd.d"@

VoordI dc datum wds belènqrr.l[. llaalom.? Enerzijds zijn ei vóel duurlopen met Jan v ljden en..,_!:1_q9_-!9!9lqe-. Ig4_qqp !!!r..9lt_jlet a Le Slq-grs _die z o-u_q9! tdll-!el-1 qp-ejt--Í'telqo e!0BGANISAT0BISCH kan dat niet. (nrax.65 i.v.m. turven) Bovendien zag de commissie liever de ene helft van de starters ulL andere verenigingen. Er rrerden dus plaatsen gereserveerd voor atfetiekverenigingen uit de regio. De STB-leden , en met naÍne de vele recreatielopers , hebben met deze KNAUF-LAUF dus een qoed alternatief . . . en zijn rnoSelijk bij de UllBLooP beschikbëar om te helpen.


4A

A.

ffi

x=

!r

CËI

§E

é,

CT' E,

É8e

@

a

@ ffi f,# fEs

È

E

E"P

B

5l;

gÍql

d*>r s{49

É

if;iïi:

i;5

';.1r-,1 Fí'lh't

Ë

F;

Ë=à

' 1È5 Ë15Ë

Ëtii§§s§E;§gÍ 9ËSiE

E

,,

!.:8.

s§3 É29! 1*EEF5

i

ËiËE

{ í Ëiii EígËíË

=;ííiiííiiHlËigí

íí1'ísiËí:ifË ,!-ii 3*-:g;iE-f i

il *,!'- :ii liË i2,;

=à: r?t 9i

í",*

lsiii:

öE:; s!ïi:r :,: ii ;3:r!r c: Eq :=i*ii

f (

'F-

p irÀ

GI ffi EE G§ qt ët ffi @t G§

]a3

Ë!!: _;ng

ËI ffi ffi sË

ë ËiiiÍËí;;iíliïËíËíl ffiI

s riË ealaiíq;* ËigËi


4r

De

U-BLm !-,odt mk

van het

qefiiknïdge

dit jaar !.,eer gespo'rsoIt ADWES EN

dII

GIEL KLICKEFS

psgFirNlIE KANIm te Schaesbery.

l,liEder gelukkig is de commissie rnet de l, l\l B\Afl0\Al I HTIDFL00D. tr - . nog gee.l sponcor.

Het STB EESTU{IB is hier druk Ínee bezlg Het gaal om ecri bedrag cash van F 2.500,"hJíj hebben alles 1n de!íeer gebracht bij de KNALI. deze klassieker vJeer op de NATI0NALE këlender te krijgen. Er zal dus van de sportbond wef !./at controfe zlin op drL roor . lB ueldnor' rl ,Lp 'oot L_velFrÈnl " ook blijkt, dat BEooKS nog geen fiat gegeven heett voor de bekende TolvlBOLA-prijzen. Nu is dat niet het alleibelang rijkste. De HEIDEL0OP Ínoet !.reer op de hooqste plaats komen in deze regio. Temeer, daar blijkt, dat veel andere kfëssiekers steeds rnÍnder belangste]lln9 genieten. De herinnering bíJ deze Heldeloop is ( ë]s het nog doorgaat), een ryante plakette, met fopers-embfeem en sponsor opschrift. De Heideloop is vervroeqd van Zaterdag 12 plei naër zaterdag 5 l,lei. Voor 1991 en volgende jaren, staat deze foop u/eer op de eerste Zondaq van de rnaand Nlei, zoals dit ook vroe

ger steeds het geval lias.

is een specifrek STB evenement. Hierbij is ook geen winst voor de vereniging begnoot. l4et de huidige bouw-werkzaëmheden nabij de Cooperbëan, zaf vermoedelij k uitgeweken moeten \n/orden. De wedstrijdcornmissie denkt daarbij aan KLIÍvll4EN, waar zoals bekend, eveneens bergen en ook stamminekes zijn. U hoort daar meer over. De BERGLooP,

Blijft

nog over de KoPPELLooP. ook hier goed nieuws. !!l!-[Q!§! uit H0ENSBF0EK heeft zlch aIs H00FDSP0NS0R beschikbaar qesteld. Dat zal dus WeI snor zitten. liij denken in beginsel lreer aan DETI40LD en de B0KBIJK LOPEBS.


42

het gezamenlijke prograínma: Woensdag 4 Apr1l UUBLOoP draf en renbaan Schaesberg ZaLerdag 5 Me1 11e Ínt.HEIDELoOP LANDGBAAF Dan nog eens

laterdag Zondag Zondag

Aug. 7 0kt I Dec-

25

Bergloop

Drielanden KoPPELL00P. (15+10+5 7e Kapellerbosloop Schaesberg.

Becreatieve evenementen : Zondag 1 April Gerry gepland is nog:

Zondag 19l,lel

KNAIIF

freundschafts

km)

LAUF.

BEDEVAARTSL0OPHASSELT-SCHEBPENHEUVEL

Tot slot. De !.JedstrijdcoÍnmissie kan alle voorbereidingen doen, samen met het bestLrLrr en de sponsors. Bij het sportevenement zelf is hulp vëa de leden qeboden. Zonder die hulp, gaat het niet en vervalt het programma. Als U dus ter effder ure hoort, dat iets niet doorgaat, is de oorzaak daarvan bij alle leden te zoeken. De !.redstai.jdcommissle van STB:

Albert Verbunt, Jan llanders, Jan van Vliet, Ton Starrnans, Jo Eyck en Reinder Reusing. --

op

o

- o-

o

- o-

o

- o-

o

- o-

o

foto: Huldiqinq Harrle

-o-o -o

-

o

-

o

-

-

0riessen.lJllBL0oP

19

89

i?


43

Foto: SĂ?B ers

in aktie tijdens

de

UURL0oP 1988.


44 GEPBEVAÍISEEBOE BETAALBARE SINTELBAAN

IN

DE LANDGFAAF.

onze redactie-tekenaar ziet er nog steeds de humor van in. ook al is het in de Lsndgraaf meer om te huilen dan om te rennen,

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o o

SCHILOEBWERK

24 UUR

o

glasrepàraties leverèn en

plaatseí

312222

4t4458

ook in weekend

dubbcl6 béql..ióq

Streep€rplein I o ScHAESaFRG


45

Voordelen duursport !;.!;i?i!À groter dan*"lipig3"l?"", PAPFINIIAL

Lichameliike activiteit en in het bijzonder lanee aÍ.stàndloPen zijn een weldà..1 voor de mens. Die conclusie werd getrokken tijdens het seminar ,,Medische

aspecten 'an ltet lange al standloDer". dat de VereniÉrna v;n Tfltn me»de Arts{]n

iV'fA) oD het natronaal sport' rcntr urn Prpen!lal hietd.

A,l\en.n i\ srothrrducuL(rr uir !eer_ 1,,. we,Llen !cconl'r,r,rtc.rd " r.,,*t"; Inct d!,,!!àllrngen "rr conclusrc\ i,n.lF,,oeken u,, d, A, 'c,,kian ','r r cls \- ',i,n-sn,,en Cost,ll (n Morr n "le a, U"gets" Lsrdr,,l,'^g 'fun' -lxll PÈ,1trt. Vàn Ne.leÍldndse / l're rlucscn de nrtscn KurP-r( K"r/er Nr,l". lr k. H,cre en Nrtclcnb'L\

All.f kw.nren lrn dc ronclusie

da( urlstekcn{l is

lànge atstandl()p.n voor Let lich meli.ik en geestÈljjk welz,.ln van de mens. Oud wereldkr,np()en s.haatsenrliden Harm Kuipcrs vertelde zijn Sehoor in zijn loopLaan.ls tópsporler vaak ovcrtrain.t le z'jn ge{eesl, maar nu .igeDlijk Dis te weten wat de pro Kuipc.s nocnrde vcl. lonne.

vaD

overtf aining: de mechanis.hc (bles surcs)r metabolis.he (onder andere

uicms.opis.lr. Leschadigingen in tl. spiererr) tlr het ()vrrt.ainrngssyD dro.m il,l ,ll.rl.i ,nr7.ken kàn

b! dat laàtstc oÍ d, rmrer,,p een te leLl rrr wedslÍrl dÈn tÍrrnIrÈ .!erlal. st,ess. blo.d J,,,,óede \l;.l,te vo.d,nc en rci lJc hóbben

ttij

wccs

Kripe,s st(lde dat het inoeilijk is (,vertraindheid vrst t. stellen Hij vrndt hct lichaah v.n d. sporler

mete!. De oud-lvereldkanpioen be-

sloot ziin voordracht mct de vast stelling dàt tràining meer een kunst is dan een welenschap. Costill en Keyzer behandelen uitan

dere gezichlspuntcn het Ícnonreeh overtraining. De Ame.ikàan llorris hield twce voordrachten. ln de eer ste benadrukte hij het bel.ng van een goede voeding en in de lq'e.de uiteenzettjng ginC hij in op de grote psychologiSche waa.de van het lar ge afstandlopen voor de bestrrdii8 van depressies en angslen ir de mo derne maats.hàppij

Molendijk beschousde het

I'eno

meen lang-a afíandlopcn als $aafde voor het immuumsysteem van hel lich.nd Hij kwam echler iot de .onclusie da! op dit gebi.d nog veel

onderrock zal ,noelen worden ge d,an Leo Hecre. he! hoold vaD de

nn:dis.he afdeling va. de Neder lrndse SpoÍ Fcde.rtie .oncluit.er dè .lal lecl blessurcs ba het lopen oplrèden doordat Drcn !c snrl 1e lang $ il 1open. Hij benadntktc ook hct drage. v:,n goed schoeisci Dc Anste.drnrse prolessor Neielenbos sinA op l,el verschijnsel dat botten n.ar malede mens oLlder lvordt bro. zer woltlcn Iir.l wees e. op dal het gebruik vaD voldoende.al.ium en rcselmatige lichanreliJke adivitÉil d't prÍ.es weliss'aar nict kunnen te scnhorrden maar uel vertragcd CalniolooA 'Iunsrall Pedoe. onder meer medis.h directerrr !a. de nrà

vrn In,rílen w..s in een b.l 'rlh.n tr\)A u)l humor. op dc eilecrcn oP kori-- en lance te niJn die het lanSe alst.ndl()pe» kan hcbben De Brit

vcrhulde bepaaldc r)sico s ni.t. Drar co..h(ker.lc dat ile voode l.n van verst.ndig gedosecrd langc nl.slar(l lopcn vccl str)ter zijn


+6

Afscheidsbrlef van Fred Strating.

siDds l3 nov€mher I93í hcb ik "pèrikelen zijn bij gerrasci !D oc. viij c€rrkkie

m.

ii

in sezer

'd..kÈrè rèri.d€"

e.

dar ik mij.i€r

bÈsruurner,

Hij is pÈr 01-0r_r990 31: ho.fd lan aan her !rèlreh

xiji h.!

e ds

rr

i

neer

a1s

aanvaardiE va. d€ze job

ben.

peri.de bij s-'r.8.,

brsLnnrlijke {

mlar rrèLhe. bij nij in trij. !erksfe.r re

id-§

è

.

re

r

r

a3n3èvurd

i i .rrijd

0éken hè. bi ih.udeo var veer

in mijn nieu,e ooooplaats Loch{,m ac.rea dèeI re .èLen brj de è.i .f..rièrè eo !srsLiitdr..

-4

.àruLrriir rls eÈr§rè !o.kons. noE dik'i jls (315 it LD 6c.


\1

TEDSTRIJI' JÀÀiOVENZtC

16.o1-1990. C. à.h

r.! sccrèiarts,

Funs zrrn presr.Liès ovèr 1939, lk ben 23.01.r949 nièL brjz.nd.r ,lè Pet€! iusnanloop b':Eóin.n, deze hcb ik ro.h no! v.ILooid !n 01i21.30 uuÍiL ÍÍjn pl^n óm .o.h naar eaan, dit na véet ellen c in 0r:5t.r3 unÍ (n1èt bilzond.Í, mnér ro.h). Dir oas voor hli hec sèin or.óch 1.rs eè.ichr€r t. ga:n truin€. ku.n lk in cont:.t n.r Hrr.tc, die n.n nij h.è naar (lirmèn mèt de bckende srcrren I,ltëI !., lI t{,, Huh P., Jíó S. cn

0tL ainE neest.l Eëpa.rd m.r è.orh arzicÍ, n:aÍ zoars bckend rtnt ooL hi€r de aa.nóuder. zódat ii óp 03.cpÈenbe! bèsoí ann de Tcl.nàric!-loopi deze stns l. de soéd. rijd van 01:30.43 uor, zodar tk góèd Àe,apend lgetralnd) i.ar Bru6sèr rr.k. mëi nij. "r-rns" èn .pccial hésÉ1èldcr H,rrlc ik.p 2/, sepr€mber, de pÍ1nn ^-,6lud.r ritd van 0r:ll.l9 BrÍsser) n.érzet.. thiér {as rk bÉsr rro.s .o) period. hèn ik mer de 'Kllof,èndèrgroepi! nrar Ma!de h.lve nàrathon te volróoien Sraren Scrrokken in ol:lI.al leer éen belcv..ls or íeèr óver di3 zodat ik n! hnlf lan!nrl lanszi.n rij b.ftn voor ÈÈ bereid€n op

(hteÍ had ik Érarn. é€n 3 oí sèrichq tè Lrdtnen. ór ln dè hurrt dè 'mf,arsche eréns van 3 utrr) Hop€nd. U hièrnedè raf dtensr Èé 2rji sèscesr vèrblljr tk U Cr.ètend-

P,S- Móchten juLie hulp nodiA hebb.n o hèr €en of ander de órsanlseren, bë. ik rnrr.e bcrèid m!Jn sre€nsle bij ré dràsen da. s.T.B..cn aoed 1990 heefÈ. (een rcrefooncj.


4B

K-À-L E N-D-E-R JÀNI]ÀRT ] 990.

FEBRI]AR] 199

1. Jean Starmans 3. Jan Kompagn e Stienie van ooyen Jan Welting 7. Harrie Raenaekers 8. Harr ie Pasmans 10. Gert l"íollersheirn 11 . Cor Robeerts .

Peter Wetze 1s ileroen Schots

Sj

oerd

Ypma

12. Patr.ick van Hees Tim Welting 15. Theo Schne i t s

Àlbert Verbunt

16. Kees Hoven

l"laico Grooten

17. Mia

Pagen

Jan vi nk

20. Hans Xouvenberg 23. ,Ios Rijken

Paula Vonken 24. Marielle van de Rurgt

25. GieI Robeerst 26. Linda Í4eIting 27. Àndró Roumen 30. Ànnel ies van Dijk.

O

Harn wieldraaijer Franl( Peters B. ilung luÍainzer 10. Mark Houbi ers 11. Peter Verberk 14. Fred Messing 6. '7.

Harry Àdriolo

19. EsLher Verkooyen

Joep Verreck

21. Huub van Gaste I 22. Paul Francl< 23. Rob R iksen 25. Pierre Muyrers

Jan Visser

26. Huub Schmi.ts Tiny Starmans 21

.

Fred Strating

24. Laura Broeders.

WTJ !!ENSEN ONZE JÀR CLUBI,EDEN EEN

TGE

FlJNE

DÀG


49

STB Personalia. . }iI.,

HETEN I"IET GENOEGEN WELttoI.,

B]NNEN DE S,I,B,

DE NÀVOLGENDE NIËUWE LEDEN:

IHEO DE lzEEUr! pèr 15-11-1989. Jos JÀNssEN ( foto ) per 15-11-1989.

M ylL!_Ej!f_s per LILY

l5-10-1989.

HOF_VÀN VLODROP ( foto)

per 0r-12-1q8C.

per 01-12-1989. HUUB vÀN_§l§TnL (foto) per 01-11-1989. I{ÀR r N_y4!_ v!!D!!! per 01-12-1989. ElqB vAN Y

oDRoP

I t

I

I

I rlt wrusnr

HUN vERDÉR

vnEL spoR'r'rEvE

GEZELL1GHEID EN ONTSPÀNNTNG TOE.


50

VERJ4ÀR!1qLI4_L_Ë!!!!

§!B

rL,

LqDnN

MÀÀRT ] 990

ÀPR

01 l,li e1 Vonken 03 Maarten van Wesel 03 Jo Eyck 06 Jan vdn Uden 12 Àndré Vogely I5 Loe Walt'er 18 Jan Mul.der 22 John Hend r ix 2-? Paul Mulder 26 Huub Neel i s 30 cer Wolvers 3l John Smeet s

06 Jos Janssen 07 Marie Starmans 07 tlub Welting 09 Erika Handel s 14 fvo de Ha an 14 Ëril( de Haan 14 l{il lem Marcus 15 Àtbert Maessen 15 Mi ran.l a van Hees l7 José van Vl odrop l7 Riki Hendrix 18 Tonio Handels 19 Jan Mand-^rs 22 Jo Wi ert s 23 Ben Ot to 26 Nol Pagen 27 Harry Paas 28 Cor van Haaren

-o-o-o-oDe Redaktie lenst U atten een leuke verj a ardag en aog vele gezonde jaren

I 990

NI_qU!!-§.!.!. !!§ Lex Nellssen, Hub Gulpen, lfark Loos, Remko Schmits, Hl1da Metsemakers, Karin Broeders-van Dijkr Ivo en Erik de Haan) Miety Erank Geurtsr Eddy VersÈappen, Jeroen en Maarten van Wese1, Wiel Scheper: s (fot.o 1.o-) en Sjaak Verheijen. ( foto r. o. )

Wij vensen a1le nieur,re 1e den een prettige en sportie ve periode bij de Sport- en Trlmclub Rrunssummerheide. -o-o-o-o o c-


53

0E S.T-B..jeugd

ONTE TOEKO14SÍ

Afs de voortekenen niet bedriegen, dan is er de laatste tÍjd heel wat. bevÍeging in het STB jeugdsportbeleid. lrÍ.rJ 7er tè1 dlles noq opns op eer _ijLje. 1) begroting SIB 1989-1990. Een extra bedrag van F 2000,dat besteed kan worden aan traíningsatributen

2)

onze jeugd is per l Januari (voorheen zg. gezinsleden)

blj

de Sportbond aangerÍeld.

is te kleln geworden voor gezamenlijk trainen van pupillen en .i unioren. 4) Met Cios leerling John v. Elteren is het begeleiders- en trainerscorps belanqrijk en deskundig versterkt. s) Zoals jullie hebben kunnen lezen in de jeugdrubriek, is onze zeer sympatieke redactie-medewerker en jeugdsportbegeleider CoB BoBEEBST van plan, zittlng te nemen in het STB bestuur. HoofdzBkelijk voor de jeugdsportbelangen. 3)

De gymzaal

Beste Cor,

\rij zijn jou

zeer

erkentelijk voor zoveel inzet en beschikbaar steflen van je vrije

tijd

voor onze

STB

jeugd.

Hopenlijk maak jij binnenkort de doorbraak naar de Jeugdsporl competitie. Dat zou fantastisch

zijn.

0p mijn hulp kLrn je altljd blijven rekenen. Ik denk niet dat ik de eníqe tren. Jo Eyck.


54

INDE)(

ll leest 4 t/m I

op bladzij de: Jo

REUNIE STB

10

Kunstkrltiek ovelr Andrë Boumen

t1

Kerstcross

SilvesterlooP Írainingslopen marathongroeP l,Vintersport, is er rEg een kans? Begroting SïB 1989 1990

1.2

15 11 18 13 2L

/20

22

26

28

29

3B

45 46 47

-36 -42

Theo Schmeits Theo Schrneits Theo SchÍneits

Jo Eyck Bestuur STB. Cor Bobeerts

Jo Eyck inzake atletiekbaan uitnodrgln Gerry KNAIIF-freundschafts-LAUF Rob

31 33

De j eugdrubriek De I,I0PPENTB0Í,lMELvan STB. jeugd. Voorstel GeÍneente Landgraaf

Eyck

Crijns meldde zich

aan.

Sportkeuring 1990 niet vergeten handelFn in oe BIUnsrr rmerhé'do Van de wedstri.i dcommissie Voor U gelezen m. b. t . Duursport Afscheldslroord van Fred Strating De brief van Funs N. puwe leden,vcr-"orddqsI dl eidet . Copy volgende clubblad gaërne voor inleveren btj Jo Eyck.

Jo Eyck Jo Eyck Ger Knauf

Jan van

Hees

7 Apr1l

1990


ldat

is

de STB

?

55

Best€ sp.rtv.ienden,

liil stellen ons aèn U voor.ls een sporlverèniling wëar her mogerijk is, dët beginne.s e. gevorderde 1.pers, samen kunnÉn trèrnen m€t dÈ geroutl .eerde !edstrijdarhleien. 0.2È specialisatie is de "oUUFLooPSpoFÍ',, óok ue1 ,eqarhterlek qen.amd. B: o ? ó è. o,ío ..oó doet. - .o ddr aè! .tr , : oor dó .poj ,. . , a o-o"tq -, . ", iF. v"-,o"de À s dar .ó r.. b r-, o, è \F-..s.-g. Het -onige sé!. vil U dringend om,illen verzoek.n is: een deoe1ljka medls.rre keu.i.g voor.f. InLiclrtln!en hieróv--. k!nt lJ krijgen b!j ofze b€arlursr.da.. 0.s L.e1.1.qsqeb1ed liqt i. de g,"he1e oost.1ijk€ l,tijnstrc.k, ó€t àls ce.tr!f, "de b.unssummerheld€". Àa. de S.hàchtstraar r; Ni.;enhasen hebbef lij ó.2É , è ó. ., oótFco. .. I i .. oo D.',oo ' ,d e .00o, oBÀ^ï 6. Kon eens kilken bIj Éer van onz€ traini.gen Fet ve€lzijdis€ prooramma st3.t hi€r sanqeqeven.

De trainíngsmogelijkheden

Hoe

wordt

je lid

Schriftelijk

van STB ? aanmelden bij

Jaërconl-rihrrtie: 1e gezinslid

bij

de

STB:

secretariaat STB, Dhr jan van Hees.

2e 3e 4e e.,,/ F55, i45, F35, F 25,Startlicentie KNAU É 25, per jaar.


56

vr..g vri)uijv6d otl.tu . CLIIS tN LOOL) C,.ii, d.rkundis.dvir, . GLÀS IN KOPER , GIJISREPARÀTIES , RIJKSSUASIDIE OP DUAEELI.: REGLAZING

Yw

ll. rqt.n c-

i. dir h.r

$i,f

u,.

s**.6.dÉ

,,onOo.,n SCHILOERSBEDR!JF EN GLASHANDEL Rtt'r (;t.]|R()l.Í:N BUl, I)^N 0+5 I ll:t Na 18.00 rrrrr i)15 itlili:ll i,':.eper!,lein'l O, SchaesbeÍg PÍave adres: Joes Jongenstraat 2

AANNEMERS- EN TIMMERBEDRIJF

Fl. de Haan

s.y.

Koelmoer 43, 6372 MG Landgraaf TeleÍoon 045 - 31 88 49 Werkplaats: Stenenbrug 27

STB Clubblad 1990 nr 2  
Advertisement