Page 1

ATLETIEK VERENICING

+,. ,l

i»tr /,N

iKx

.avuB

BRu,!a-

.c§' --

o

'o+

fl6,ïÈi

o /l\ a

$r'

PP€TTIGE K€R§TDA6EN

EN GELU«LC NtEr.rvvJAAR9

*r

i')«

x;;o o ',. ,ts

lo §.

a 19S0

Nr:

1

Sport en

Trimcluh Brunssummerheide


e

ER".:K§5

33ë883

.È lj

rl) $cDo! t-

lr

li

É.rr:

oc]J

È

< L)

A

o -roqr.cD oÈ Érc È .ll

=

qr c

]l z c-

ir o

ÍlE

!.d

a-r É o

otr <..,i c o c oà È.o k@ rr, o>o 0]@c)]l]jo4J1J'o

o.a È .o(, r

6

0)

AE !

Alic

Ír !

o o- Í: íi d -.r :!z0.J c ri o-c

lrdl..<H<lgC

.a r 6 L É

i. -o,c -1 t{ o tu!r o

F-o3 1oà

o

6)6>0 rr a.

Óo,v

.-r

L

o

o Lri oyt .. rj x

Í:r, ..r

o r È.ro o o o ,c i:DA óo @d -ci ']

f ooÈ-1

c àrjsr c ? .cÈ roo r-a

. cuc íro o>lld.oo]J]jE rll c oor lrEo o 'o tr§ o oc,]1,-o ! EA

p ooo@

i

Ë

lr !l ul :If

i;

! L n o1l o o: !* ooöiió

ír

.. +r

o! .d f

cr s !<. rJN .. dn z ml.. ,.]E ÉlL .^ l. o o I uló.n rl< Er

Ë" Ètö ólc rr

lrj o.il

Eó -ló ak

0i

>

ll'rti tj !lr

c! k>

60


CLUBBLAD

Haflo Fans-..

llij

.

S.Í.8 nr. 1

_iar-'

1990

I

bieden U lreer een zeer gevarieerd club oloo dar HeL persle -n heL nreuwc .id"r. 0ok onze adverteerders wensen wij een GELUKKIG en VooRSPoEDIG 1990..... en

;l!

*,sY')

vooral goede zaken. Dank zlj hun bijdrage, zijn wij 1n staat, al onze feden elke t!.r'ee maanden op de hoogte te brengen Ínet verenigingsnieuws, uitslagen en wedstrijdverslagen. Het feeu!íenaandeel bij het verzorgen van een clubblad is steeds het type werk en verzorging van de Lay-out. Hiervoor een compliÍÍent richting André Voge]y- H1i deed ook deTe keer weer hei meeste werk. Bedankt André. Dan leest U op bladzijde:

4/9 De algorErE le.ienJaarleeade.rjrg óor.b Eyck. Fr€d Stratir§ 10 lvhÍatlnrs e,r wedstnjden in 1s0 HarÍ] van Goor 11 lhmthon Fmnkfin-th 12113 SlB-klediÍq ln vmEaad FÍed Stratirg 14 L r,.EÉ_qrl]q van de rcrrErde lLrlèl€íIadr... Anffi RonEr'. AndÉ go.nE 15116 De 24' ÍÍ6r€1r\]tump vd'r..... Jo Eyck 17 ColÍEnta van pohtlek Lan€raaf AlbeÍt FÉnk en Jan.M 1Bl19 De 20 ln van Par-j.js FÍed Stratl,T 20/25 uitslaqen-uitslegen-uitslegen ultslqeÍló Eyck. 26132 IIASSELT, een looÈbezrekje rEard... 34135 Jan van UÈn, 1 iaar fnofdh'ainer bij SIB Theo SdÍrEits. Bestuur STB 36 l4eè1irE van de Kl\lAll r

37l3S l4aratlu{mp IE!'l YSK 40/41 1/2 l4arattDnloop in l4a1lraten.

41 42

1/2 lllarattnlloap l4èastriót De 5 en de 10 s!.mij] van Etzenrade 44146 Een avtrdje u1t rÍEt Henk

CIÍD BIJLI-ETIN Íl/51 Larglafen nEt de STB 4Bl49

53 54

Jo, ótrn en Hrub. Itreo ScfnÉits ÏEo ScfnElts ItEo Scl-ÍEits Cor Bobeerts Cor Bóeerts

.b

Eyck

Zorda:r, 10 dec$ber...gast b1j SJef van ooyqr-Jo Eyck TtÉo SdÍr3its. NGTALGIE. Een kftntversl4 LJlt 1960

Schrj-jf !,/at vmr het volgerde clubblad. Doe fEt ru...of in ieder geval vocr 1 febtuarl 19s. U kunt copy inleveren biJ Arffi Vogely enlof b1j Jo Eyck- ttri lÉlpen Li bLl hFt L r L!.,er, en .r oJI rcdrq m, hl ,,ijn.


GESLAAGD

Eind November 19Bg is

clUblid ESTHER EN aan de mediscl facufteit te l,laastricht ONS

VEF K0Y

geslaagd voor haar Ar:tsen examen. li/i j feliciteren Esther vEn harte mèt haar be haaf de gra6d.

Esther is verloofd met onze clubvriend Bob Biksen.

Zij heeft werk gevonden in Nliddefburg. Bob is momentee militair arts in Utrecht. Een

die

sportief

twee

medisch

stel

-

En nu ons mopje:

" waar prikt het precies en wanneef " 2???

o o o o o o-o-o-o-o-o-o-o o o o o o-o-

7 januari 1989, een STB REUNIE. zie blauv./e bijlage (uitnodlging) bij dit clubblad. o o o o o o o-o-o-o-o-o-o o o o o o o

ZoNDAG

ALGE14ENE

L EDENVERGADER

I NG

qIB orl5 tSy_.-i,1.__-

ten spíjt, rvas de opkomst bij deze algemene ledenvergadering toch redelijk. l,Jelgeteld 51 leden ríaren present. Sarnen met het voltallige besl-uur niet onverdiensteDe voetbafavond

lrjk. Bíj het openings!.roord

van de voorzitter, wordt aandacht be steed aan de resultaten van de nieuwe hoofdtrainer Jan v Uden. De gulle geste van de hoofdsponsors bij de Jubileumsheideloop, de vele werkzaaÍnheden van de commissie-s, de weer toenglsie be langstefling voor deelname a6n sporteveneÍnenten elders, de rust wefke teruggekeerd is in de vereniging en vooral \reer het plezier om te sporten en belangrijke groei van het ledenta1 in de laatste 6 maanden, en een sfuitende financiëefe bóq_oLing voor hp. lonp.lde vprp'trqtrqs.ldFr.


5

De dlverse agendapunten l"taren gocai vóoatlereid en slonaicn op papler Bewonderenstrailrdig is steeds opnteurr, het nèut/gelettc ve. slag van onze secretaris Jan van He-.s. DÉr bela;gr.ltkste gebeurtenissen eà cl ubaatirritei teÀ_-passL:r:rden nogniaaïs de " _

,,tli, .,jjr

rredslrijdsecretarrs kon rninder verheugrt zi.in let zrin or-r.,'ll . f;- .l,.le pL r,ooo t-F ttr rrlr I roor !anger Geen bestenllJSL kon opgemëakt urorden, oÍndat .ie geqevens ( Ínet name de uttslagcnLlJSten) nlet compfeet !./ar.n. lned v./11 hier nog iets aan doen. Btj dit clubblad ls voor leder clublid een invulLijst van sportevcne renten van h€t jaar 1989. Als nu al onze leden even een kr.Jartlertje bestcden en de lljst lnvL,llen, kan deze nalatighei.l nog qecorr1 Ue

geerd worden, Het financieel verslag van de penninrtmeesLer vroeq, zoills

t-l.rJtlFl, tr, y,,.r .od,

,, tr r r-t r,or t-g,,

r.

!.ras de vergadcring tevl-eden. 0e Kascontrole-co missie haal '' Le\. ndr, lr.rn r !, n rd L. _r n l1r,.s. NtpJt '0l , I r.Jas de vargaderinq verder naar hct rcsultaaL van de k.ts conl-roLeLrrs, ook daL bleek 1009; tÉr kLLrppen. Bravo ttLrb Ne!11s.


6

De r',edstrijricommrssle Lict Tich vervroolden door Jo van Vlo drop. l,Jat opviel wës de nauwkeurige stat:istiek van het aan ]-aI vergaderíngen. Verder somde Jo zijn mcdecoÍnmissieledcn lel É' 'r r,./ël t, r, .l ,'1,"' h,n \ I ,5r'. Í Ver.ler_ kwam er een dankwoold voor alle STB leden uclke bij deze clLrbsportfeesten hulp hcbben geboden. I _ l" Í 'r 'r Li\, ']p 1oo_ 9r.n ado- oF ,ípqbrl \"1' ' Loeze.tqj nq Lrj j Fnqr ete voor-al. JamÍner dat dcze hard!íerkende commissle niet nog ecn jë6rtje

vírl funclion€ren. gebleven zijn echter: Feinder Reusink en Jan van Vliet. llans Ypma neemt het verslag van de i e u g d s p_o r- t c o m m i s sie voor zij n rekeninq. De Íneeste aöndtscht gaat naar Cor ob€erst, lrelke mrdllels zijn -jeugdrubriek 1n het clubblad, oLrders en clubleden naLrI'Jkeurig op de hoogte hield van de pr-" staties en activiteiten van onze toekomstige vedetten. A.n.lachL krccq ook d€ nieuwe looptralninll op de lroensdag a!ond vírDr' ollzc .iorrqsten- Bij de.rlname aan een dr'1cta1 bui tren vrcdstrrriden, bÈwees d€ STB Jeu!cl, dal z1i níet slechter pres tceraen dan de Jeugr:l van qerenoÍneerde atleti ekverenigingen uit de reqio. 0ok hier_ ecn kr-ltische noot, hoofdzakeliik 1n de rlchting van de !itermate beperkte accoÍnodatie- l4et dank aan het groot aan tal jeugdsportLregcleiders,besluit Hans zrjn verslaq. 0ok hier I ao 5ol^ !órqddor tag. . I I tv..

r{

De kèsconr,rrrl e qebelrrde ílrondiq Alles was okei cn binr rn de begrotínq. Bravo.

Hur rb

níet

hoci't d!s (red.

)


7

is het de bcult aan de voorzilLer', die vcrslag ÍnaakL vall l, .cl 'oLI?arc r,Fspr..r'lge' TCI Lertc^te,lJle oesl'r' roerg lnrake cen qllgllekli4 rn Landgraaf, en anderzrjds: de bo dreiglno van het l"Jar-erleidingsbedrlJ f , !,/clke onze Coopertraèn aan het slopcn rraren, o0r oversLortsilo's te realiseren. Gelukkrg 1s djt IaaLste nu duldelr.lk uitgesproken. Het ll]atea leldlngshedr.rJf zal de huidige Coopelbqan verleggen en niculr aanleogen. Het blUft een 300 m baantje, uel ictsjes brcder Dan

dan nu, maar zekcr geen ryante at-Lctickaccomodatie, l"Jel is toe.leregd, dat sr t.b.v de STB, ecn riater- en stroorrairnslLrltin0 koÍnt. Dit geeft ÍmgeliJkhccien voor verllchtirr! op dc Cooperbaan. Inzake de allcLiekaccomodaLie dcclL Glel medc, dat dit verschoven gaat v/orden naàa 1990, mogelr.lk ?clfs 1991. Bedeni enerzijds de financi"en en anderzljds, advies van dc npgfl]!qd_: r.relkc nu nog geen richL heeft op het gchele Illc!!9 priorrteitenplan van dc Landgraafse spolLenj. Nu ?1.1n vrrj ulLstellen al ger,,end vanaf 1987. llet de v/ethoudets\risseling, ts de onzck€rheid cn onduidelljkheid, 1n ieder gcval niet vcel verbcterd. In icder gav6l staat duidelilk vast, dat een iet!,raL vcrbeter.le Cooperbaan, qeen oplossing is voor onze atl-ver.SI8Met geen enkele zekerheid v/as rels te zegqcn, of de STB rn 1990 uberhaubt een traininqsaccornodèt1e heeft, vrant de silo's met alles drum und dran, L,rorden pès 1n 1991 opgeleverd. Conclussle: DE STB 15 ËB ABl4 AAN ToE IN DEZE GEMEÈNTE,

0e begroLing ylgf lx!.!-g!E!!r jj!r, is hcL volgende onderf,crp. rekening is gehouden nrel. verminderde inkomsten uiL sponsorsadvcrleerders biJdragen. De inkomsten van de cigen sporteveÍre menLen zullen voor een sLuitend budget omhoog Ínoeten. Anders is contributic verhoging voor volgende jaren onvermildeLljk. Vraagtekens waren er bij de post: afschrlJVing invcntalis en clubkledi.ng.Niet duid+-lj k is, of drl wel op dc begroting thuishoort. 0e nog bij te r',erken nieur're beqroting, I,/aar ook een post van F 2000,- voorkomt voor ultbouu/ aanschat oetenaltrt buLen voor dc Jeugdsport, volgL nog-

BelangrUk DÍr 11 e Íntern.IIEIDEL0OP is vel:vroegd De nieul"/e data lls Zatcrdaq 5l'4ci 1990. De jaren.iaaroír is de Heideloop !Íeot 2oals v;oc.tcr: de ecrste ZoNDAG 1n l4ui' I


belangrij

k

I

IS NL]G 1BESTUI]RSPOST VACANT J.n van Hecs. 04405 2134. ER

l^JIE DUBFT

???? r el.Jen b1j

Dan volgt de besLuursverkíezing. Aítredend zijn: Fred SLralring, Anne Uarie Ypma. l-lenk lhiJssen en Jan v.n Hees. Alle 4 stellen Tich !Ícer kandidaat. Orndat er geen teqcnkandidaten zljn, kan stcmminq achter\rege blLjven.Er is d!s nog l vakatLrre besLuurslid Samenstel Ling- g-qll!!!a1j

9;

Eerst hel besiru!r: Grel KlelJkers, tevens voorzitter. Jan van Hees secretaris. penninqmeesler Hub Ncelis DrL drretal vor-Ínt ook hct UAGÍ: LIJKS BESTUUB. Frcd Strating

Anne l.lari e Ypma Henk ThiJ ssen

va kature trestuursl id ( mirs blnirËn e wefen na

wedstrijdsecretèris D.o tua.( (.rdr ,.

BesLLLl -Ld. Bestuursfld mag nog ingevuld !Íorden zonder stemming data Lrestuursvergadering).

;'tll

:r,,,.11 t'::.

en


Kascolltfo I e- coÍJnnt s s i e: Ger Knauf, Albert Verbunt. reserve Theo Schmeits. Wedstrij dcoínmissie: Albert Verbunt, Jan van V11et, Jan l4an.lers, Reinder Reusin[, Jo Eyck en Ton Starmans. Becreatiecommiss i a I Fred Strating en tíiel Vonken. Ziekenbez-oekcoÍnmissie

bestLrursaandacht).

| ( geen kön.l1daten,

derhalve rlus

onr:ier

9.q!pq!!gry!gs i e : Jos Bij ken , Hans Ypma , John Hendri x en Cor Bobeerts -J__e!

RedactiecomÍni ssi e:

Jo Eyck, André Volle1y, Cor Robeerts, Hans Ypíta, Iheo Schmeits Jan van Hees en F.ed Strating. Hondvréag:

Aèndachl word !evraagd voor ong!nstige daLa Her.teloop_ llc ver oo iPr nu is ..ruoro 1.' F.r Lrpl ,lrL r I I I'or'oL' oli ,pr

' i, .n rè, 'q 'ldor do r' n,Í1 ,9 tr' r-, "l\ Jo cyck zal dtt bespreken blJ de KNAII zuid verqaderrnq

/ 'o"o. ,lll vnoeger-

op 25 november.

.

teveis, te pubLiceren \,refke soort kledinq. pr-i ls _ jo'l ,,. ,o I n LlLonl,,l I lq90 . 'r". r. j .oo'r"dd 'n ile volqerÍle vraèg gold de SIB reunle. Jo Eyck: dre rs op 7,1 90. Zre bij 1a9e. in dit _c!!!ljq De laatste vraag is, het vefroek van TCN bcstLrLr contact op te nemen voor- toekornstige sairenwerkinq. Het besLuur zal dit rlocn; Siel van ooyen legt het contact. Na dankzcggrn! van de voorzittcr over..Je redelljk qrotc opkornst, u',lr.l\ t, .t',.1-'.cr',post I' r.-q.o t.r, or 0 l,;r Gevraagd r,Jordt

Levenrtg van or rhope(lrsche

kll

ToniterseStr.rat l2 6211 LN ÍVtius t rlc lt I Iel o\a 2tÍ1) /3

l- 9t(1Ínrtlng orthoDedie

s(

e

hulDnlr(lalrlen Uet Croerle (ruiS I,Jr.rllclwe.l Nral 2 ilulslrcr q


10

NAIlON^Lli líARATIION KALENDER nov.89 t/m olit,90: - Zn, tB nov. Schi.,danr uarathon /Sciedam - 7,a" Al nrr. l.lidwinLer i,larnihon /Apeldoorn - za^ 18 DrL- uaraLhon Schoorl /AV Nova Z^. O1 .trr, l,lestland l.larathon /l.1aass1Lrís Za. 22 apt ^ Rotterdan l.laraLhon /Rolrcrdaflr 7., 29 arathon Utrecht /Utrccht ^pr, Uarathon Amsterd.rnr Zo. l.l mei, /amsterdam Zo- 20 Irei, Nico de Witt Mar:athon /Beek-ilbbergen Zo- t0 iun, Grensland l'larathon /Sittard sep" l!ararhon Dordrechl /Dordrecht - Za.2l - 1a,06 okL" I.lar:athon Z olle /Zwo11e 7o. l4 alrL, l,lar.athon Iindhoven /liindhoven - 7,o" 28 okt" llar:.thon Itten-LetIr /Ellen-Lcur WEDSfRIJDKALENDER JANUAR I / FTBRUÀR1 1990:

2a.74 Zo,2l 2o,23 7.o, t)4 Zo, lB - l,Jo. 21 -

i,1n, W.,gwedsrrijd Margraren /tlergetlànd .ian, Iimmaloop lleerlcn /Àvon ian, Halve 14araLhon Postcrholt /Swift Ieb,26e Abdijcross Kerkrade /AchiLlis-Top fet,. l.lmmaloo! IIcerlen /Avon feb. llmmaloop IleerLen /Avon

IJEDSTRIJDKALENDER }.IAÀRT/APRIL 1990

7.a. l4 Zo, 18 - 2a,25 8 - Wo.04

nítmrL, mrt, In-' apr.

I

15hm, Weg,edsLrijd Roerrnond /S\rift Lin aloop Heerlen /Avon Halve Uaralhon cractheide /11nit.. ,t inhr, .r.|ll..p ^DqpvUurloop Lan(lBraaf /S.1.8.

gEDSTRIJDKÀLENDER },18IlJUNI 1990:

Za, 5 oiei, llciaeloop Lan.l,:raaf /S.ï,8, - 2.1" 26 mci. Halve l"larathon Tesclen /Tegel eir Zo, l0 jrn" Gre.sland uarathon Sittard /Unit:rs

I


"

MARATITON FltÀNKtURTH

AIt tlAIN

n 22-10-1989-

71

Niel zo triomianlelijk, de doorsnee preslalje van onze narathon0p deze prachtiAe herfstdag warer de loop-n6delen grot.er dan war je verwachl als voordeel in de naJaarslopen. Biizonder t/arm (middaglernperaiuur ca 25o) en \iindsLiLD[ siarL was om 10-30 uur en dat. was voor deze rrarne dag biJna 1l uur Le laal. De joneens hebben heL dan ook aewelen, alLhans diegene !.Je1ke daar CevoeliC voor ziJn. 0e friaieLe lopers (licht i/etleraeríichi en minder) hebben daar meesL.al niet zoveeL problenen meeDe reden i§, dal dle minder zweien (voor de ambtenaren heet daL

iranspireren). De s.elste clubaenoot was iiin Budziak, geen nieu!., record maar L/el nog royaal onder de 3 uur. De gelukkigsie die daa \ras Jan Wetrine, met een nieuw P.R. Verder zij vermeld dal holel en eten puik in orde Haren. De onderslaande ljjden (uilslagenli.lsl ontb.eekl noe) zijn nieL

tsudziak 2-59 uur Jan lielt.ing 3 - 02 Nieuw June Malnzser 3. I4 Harn v. coor 3.1'l Pierre l,luyl.es l. l7 Wíer Voncken 3. 30 Sjef v. Ooyen 3.ll0 Wim

P. fi


sp0m**mlmem LEVEIIANUIER

Dr.PoelsLraat

van

SP0BTI(LEDIiJG

"

24 641lHll lleerlen, tel

STB " 445-740482

AV. S.T"B" 1n voorraad bij I,RllD STRATlNG: - Í.Jcdsrïi.jd-singler "r,lASITA" raar 8/9 1x ,"14,5/6 1ax í.32,- i.icdsrrijd-singlet "TILLllANS" - T-shirl S,ll-B. mëal l'1-5x, S-1x Í-10,1+x l-10,- T shir:r "KLIlJKlRS" Ínaar xXL 4x J ^28,- Joggingbroek S-T.B- flaal M CI,UBKLEDING

- Slrcatshiït

flaat M S.T.B. JogBingbroek ( oud msdel ) maat 1n voorraad bij "ALL-F'IET":

6

JoSginsbroek S.T,ll" div. maten Siieatshirts S"ï"8" div " fl.rten WedsrrijdrcnLre S-T"8. div" maten \,/indpak "NE\'r LtNF," maaL S 1,/indpak,NE\"1 LINE" n.at xxl-

Lx f.35,1x f.I0,-

10x í,45,I0x Í.45,,.80,1x f.!25,-

tx f^12s,-


- r".-_"f N-8" Ofl alle mísverstanden uit dc wct Le hclPen' wil ik er nogDaals op wijzen dat het alleen manr cen flnancieel haalbaar is, orr) "!rirrdPakken" voor !tsPonserr' redelijk bedrag aan re blcden, iodien elrn l,icrvoor ecn extra bcdraS beschikbaar stel!. Hel beschikbaar stellen van extra Selden t.b.v" aat)schaf "windPakken" wi1 zeggen "Lot'EN llEï RÈCLAIII oP ltET PAK".lndien i.emand DroblerrcD hecfL oo íDeL reclame of hat pak Le lopcn, laaE hel- Pak dan "1is gen"" Ur zijn geooeB leden die ÍiebrLrik wil lcn rrrahen van deze Bunstite aanbiedin$ en hcr loPen tu(,t reclane op de koop !oe neÍrcn, MonrcnLeel zijrr nog 2 Pakken lovarbaar' maar ge!rachr zaI worden onr voor volaco.l laar ( 1990) e{!deÍoÍn een sponser Lc vindcn zodal oPni euw "\,indpakkcn" , voor eeu bctaall)aar bedrag,' aanllchoden kunDen \ro rd en ^ is voor dc aansch:rf lndien in!aresse bii iurlic van een "r,,indpak", Seef dj.E aan !loor Tran fri j or laat een l)erichLje achLer bij "ALL fl:ll'1" (rraam en maat opgeven) ^ Nicuwe Pakl(en gann, al na lielrnll de sponsor bijdr.rse, orgcvc.r f. 135,- kosIen-


1.1

I

IIEI,DEBZIFNDHETD ?

,il r)1..t:rl,.f e.n i-,.kenins ir ons 1.aLs!e .rtuhbla.l Írlll9 bl7.l9 u..rrtrlj !ij nc8 5e.'n t.ek5r, fut)li.r-.erder. leze l-ek3l heelt ii.h no :cLf ,qemeld: 1.'.r,:r l)ijll.r.rnde uiino(liflinA v:.,n óni.lubLid llolltjLN: ^I,lDBÉ

UlTNOD1GING:

Ulj dez. n..lig r( JLrtli. uji..rm te komen €eniei-.r'r. tíj.1 'r.n ee. H.,l:,1rr:.1.i. m!.. gero.)n i-.t.s ".n van :rrd,.rjr.doe ik.ok lio.ris:niss.Irien i,eken.i is bi.i scqmisen Jultie. r.r iels à..lersnr! 1,rp,rn .n lr..i. erp hart toper. F.| ia:L'' kLrnne!r ju!1r.r ,.r g.1an Írc.!ra1.en, L,anr .o / j:rnu.ri lLlrl! houd ik.I ml.:n Íe,le.rtubvrienil liartin Erk.r. e,èn erpo::ll-i.r ïan .i.i-c :r rhi 'lÈili rn:rt.n ,l'illi. ziJn rran harl.e r-alk.m van ll.il! uu. i.or 1E.00 uur in " I)E DOOI,1 7 " J l:rir l!'elt-.l]. TINI]RE I]!i]I.1FN

r a{ :tl

ll:.,.

{&

;{jï §.r

ï'.

t. ::i,:l

, ! ::,ii


15 MjjN 24e MAnATflON

Ik zit.lchler een pilsJe na te íi]meren in café Oud l,Jellen, De eersle 5 E.H. van WeLten tsenz.rnde-Welten r.,;s

,

,.lr

,

À vlu k, . ^: '1 :. houdL nou !,:een l0 sec. Hel js.lus niet meer stil, urani l'iilLeri ziJn mond over hel lopen van m.LraLhons"André,als je een leuke herinnerjna './iL hebbÉn gaan op 2ll okl-." l-hon, dan Íroel Je met mij mee naar llerztake rilloer je wel vrocts op, L/anl de sLart is or' 1{l-00 uu. èn heijs dik 3 uur' .iJdcn.r' "Je krllp.L daar ecn Lopcr op een Ínarmeren sokkel van 2Ír crL is ie gel, denk ik lrij mezelf, zoiel-s is de moeite uaard voor 20 Dui tse Marken. Ik aa mee!l! Zo gezegd, zo sedaan. Na 2 oa;nden hard trainer oas hel- 3l vLLia zondaa 29 okiolr.rr. Om half zeE slond hij voor de derrr. llet storn.ie dic .lag een beelie vee-l er het \ras zo grijs a1s ecn du1l , \.r{r I Le versLa:'n D:rL

Na 3 uLrr ri.lden, reden ue richling her bord MaraLho.Laul . dc volsden de prjren en n.,g eens pillen. Flindelrjk, e konderi onze oÉen niei geloren maar L: sLo.de. voor een kolossaaL g.ole

erij. Ars Je hel miJ vraagl-. - uai een lur.' . Het bord "Unkleiden" had Àndré al gerokenJ en.ja h.or, uaL d:1chi. Je van een paardensLal voorzien van strob.rlen- i,/at een leL'ke ervari.r-, die boeren huflers hier in HerzL.lke. llet v/as wel !íat.erdicht., dat- ras een ete lLtk r.rant het regende dai neL qool. Ik LJas aa. hel b:rlen..., zó aan heL lraLen..., er kwaoer sle.ds rneer s1.ro ba1e. bl.t, na.rr die k!n ik slr.k: goed tlebruiken om Lekker uiL te ruiten, zinspeelde ik teger paard e n- boe rd

!li r 1.r'í Miitze. lreze ,as ondertLrsscn ruisstil eeLíorden. llei- hrd ook rreini!, zin om hier l,al lè zegeer, LJ:rnt.le '/ërslond.jÈ !i.!.en oordel niel meer van .le "orkaar1" die binner, en huilen oei. 1k zeg: r'Liillem leg je ..?loten ma!r aoed i. he1. veh, u:i.lnet die regen l.per die !lug droog... cn I)1ak je tepels m.1ar Eoed af... Lrourcns op di.r plaai, (líilreÍi is i.r1. uaL kale.{l) een flirke dol- uierzall doel o.k gr.rn liuaad i' Lachen-tsierer en brlrllen.. -.di e l.Ji I leo....ilij. n.et ?-iJn. I | !


16 Op naar de si.ar1., liet. st.eri.s.rhot. ging, He war€n nu al door en rl.ior nat. N,r 15 km. 1.02 rrur ging líi1lem e. !a.door,

"(lel'ikkig'rj nu kon ik Ir€t zeLf do,.n. FLr.t.iq blijven lop,.n, lol (l'r vols-èn'le ronde, en .jarier hoor 1-59.!9. kríam ik door! l! Toef nóq zo'n klerc sluk met die Hind e. die regen. Op k.rrakler en Hel-cndr dal. die ]!rp.r op sokkel van 26 cfl slond Le wachten,ben ik qefinishl i" L u- Ll . 1,JiIlem ha.1 het- beLer ge.ta:rn in :.58.02/rr". Klassell! :laiïen ginecn iíe hand ir hand di. prachtjge ',Lalrfer auf Sokkel', ha1en. 21,. bi.i de M-35 : ll.rr Roumen aus HolLand; zo L,erd ik uírqero-pfen en jawel hcor-... De ov,.rtrandiains van hel prachliqe dins 'leed fl. l.o{rh e1 ev.n ri1-1,.r!, zells een beetje trillen lèIs ras n..i hè....1o.h Croei

jes Dró .n

l,JiLLem

I

k StrrIatloot sbr:tlt

.t. 0J ll(i

E

ll.Ir,l,-ls,,n'l^r r-rn

i l|,1

Nllrvlrl,STIlIN

I Í1A0 r:

Llor'Is1:r'.atr !l r)44112 21{13

:tlIki](1,,.)r sucrk in v.rr b,ru!, ítr í) i cr0t)()llw, ir.rl)r {rniJerr van a I 1e so()r lcn sicrt)leisters l.rveren v.rn si.rrplelstcr s,

nrrrrver f , afp1akbanl.l .,1 (:. vri it,l i jv.:rrd .rdvies vo,,r: va

rr

íl.r fL,c r k i

rr

rI .


C0i'4NIENïAAB

politieke partijen Landgraaf.

Ll

Tn ons voorgaande clubbtad, plaatsten !íij een bericht, o!er krantenpublikaties inzake een ATLETIEK-accomodatle in de GeÍneente Landgraaf. Voor de goede orde hebben wij afle politleke fractres ons clubblad gestuurd met een juiste utleg over mze befEefteDaarop kwamen meer adhesie-betuigingen b1j de redactie brnnen, oon v/rJ vooi.reen ouiiiË;-!;omen.

Dh. H.L v.d.idall (LANDGFAAF -81) stond er zelfs op, in ons clubblad te publiceren, dat zij 100% voor reafise ring van een atletiekbaan zijn. FFAKIIE VF0UiIENAPPEL LANDGRAAF, stuurde ons hun proqramma 1990 1991. Daarin staat duideli.jk vermeld, dat zij positief zijn inzake atfetieksport-beoefening op een daarvoor geschikte accomodatie. PABTIJ v.d.AFBEID stuurde zelfs een brief van l4aarten van Hufst, waarin hij de belangenbehartiging van van de Landgraafse STB met de grootst mogeliJke zorgvufdigheid l,ril behartigen. Alles bij efkaar, mooier kan het niet. Het voorstef moet nu zo snel mogelijk aan de Baad voorgelegd worden. Een principieel "JA" opent de deuren voor financiëfe acties, en realiseering. De beurt is dos nu rreer aan B en l|J. o o o o-o-o-o-o-oJ0 EYCK en ANDRE VOGFI Y zijn de initiatlefnemers voor een heuse 9IE:BEUNIE op Zondaq 7 Januari 1990. In dit clubblad vinden aI onze leden de uitnodiging oÍn mee

te

doen.

oud-leden krijgen eveneens deze uitnodiging thuis gestuurd l/íij verwachten iJ in ieder geval alIemaal. 0p diezelfde dag heeft André Boumen een kunst tentoon stelling in Heerfen. lr/ij zullen na afloop van de reunie onze nieuu/bakken kunstenaar met ons bezoek vereren-

Hiernaast is afgebeeld, onze zeer gewaardeerde ?; Ger Knauf. Hem ter Ere, organiseren !,/ij eind Plaart 1990( dat volgt nog) een foop evenement \ met de naam: 'GERBY KNAUFS FFEUNDSCHAFTSLAUF' . HeL gaèL richLjng AlSDoB|- (oIfle.r), dl!./ddr !,,.J D een boerderiJLJe vonoen reL alles drun en dr"ntld !íat na een loop van ca 18 km, de mensen nodig hebben. U hoort hier meer van. André , Jo en Ger.


1u DE

20

KM

vlN PAltijsn d-d- l5 oktober

t9B9

Na de P.i,.r Rusman loop op lHeeile taasdag j.r. werd onder het qe.o1. van enkel. zL,aa. verdiende pitsjeÍr het idee geboren om naar Par]js le qaan in oktobe.- Tn eersl_e insLantie zou.len \"/ij (Jan Kompaene, Jan rÍan.jers, Frank Eisenga ,.n Atbert Verbunt) op .iEen gelcgenheid saan. Ioen bekend rrerC dar ,lan (ornpagne in deTe pcr:iode op cursus moesr in d,è t,nited Slates, werd naar .er aLter.aLier gezocht en ook 'gevorjden. l./e kresen namelijk te horen, dat. er bij Jos Janssen(AVON) nos ptaatsen vrii i{aren in de bus- Iliervan maakten zev,èn S.T.B_ ers gebruik.(zle roLo). Z!lierrlag l4 oktober uàs heL dan zover. lia Manders br:cht ons om 6.00 Lrur naar het Emmaptein in Heer1en, ,,,,aar LíiJ rond 6-30 uur Íreir tuee bussen richtine parijs ver_

.. lo'd'..]

,.k.-,r-..èvn.r 0 -óèle nutLiaen. Bij de Frans-Belsische gr€ns werd koffie ge.lronken- IIou ja koffie, hel was net soed eenoeg om je voei.en in t-e ríassen. I,la een gezcttige reis, uaabii et enkete biert..jeE uil de iiskast aan boor.l !,,er.ien eeteegd, kwamen we om 12.00 uLrr in Parijs aan. "l

ecromen broodjes

E-..],ffi\

r.,

rl ,:jitlíÍ

.,i,


19

uerden meL ons drieén op één kamer ingedeeld. Onze holelkamer leek \'r'el ee.r supermarkl Ínel een afdeLin8 fruiL, brood en drank; Hel [lenoeg orn het he]e holel van ete. Le voorzien. van halí Lwee loL tien uur s'avonds tadden L,e vriie Lljd. hle gingen alvasl bij de honderd-jarige EiffelLoren de sLart er, de aankoflst bekijken- Frank ginB zelfs na.ir de hoogsLe verdieping (27rln) om het parcours goed op de folo te kuníe. krijgenNa een avondriL door'r-Ia ville lunière" SinAen we ruslen voor' de Arole dagDe volEende morgen werden \re rond lie. uur bij de ËÍfaeltorcn afgezel. Er st.onden t.oen reeds de eerslre fopers bij de star!. Wlj gingen nog lekker Lv,ec uurljes relaxe op een Parrjs terrasje, heertijk in de herfsLzon, meL heL uilzich! op de schepping van igenieur [iflel. Na een L,arming-up o.L.v. Jos Janssen sironden we klaar voor de shart.. Jamme., dai Jo van Vlodrop zich hierbij zodanig blesseerde, dat hil zich onder dokLers-behandeling moesl slellen. Helaas kon Jo nieL meer 6larlen. On klokslaa één uur s'middags begon voor maar lieÍs! 27-000 lopers een onÉiel,of'elijke \redsirijd. Na o geveer 7 mjnuren kwanen u,ij pas in bereging. Het. was onLzet.Len(l druk. tir moesL conslanL worden ingehaatd. 8omen, paaltjes, auLoi§, drankflessen moeslen voortdurend worden onlweken. Er siak zèIÍ's een ona Lussen de dulzenden lopers over. Ze zal uel Sedachl hebben: Zoveel nannen heb ik nijn hele leven nog nie! op me al zien rennen, deze kans 1àaL ik me door íicmand aliremenHel r"ras een Í'an1,€slische ervaring, maar een goede tijd behoor'de niel t.ot de Írogelijkheden. We

Na nog een bezoek Le hebben aebrachL aan MonLmarlre, verd oír 19-30 uur de LeruaLocht naa. Heerlen aanvaard. Dc slemmiÍ!' aan boord nars prima en werd door he! sleeds loger ríorden van de koeLk.rst. alleen nog oaàr beter. De chauifeur uas meer vernroejd van het bijvullen van de koelkast. clan vaí het eigenlijkc chaulfeursi,,erk- Om haff één s'nachts kuanen !,c moe, naar zeer vo]daan lerug. liesl ons no8 e€n woord van dank aan or'Stanisaior Jos Janssen, die alLes t,ot in de punties had verzorSd.

Klàsse

Josl!!l!

Alberi VerbuÍ!, !'rank [isenga en Jan

Marrders


2l) UITSLÀGEN

le

BnUISSEHSE PEnELIOOP

d. . lo:rp pflb'r

0.r00 -.,-

loSo

l. A. Rodeers 2. N. Hamers l. Ad Diederen

M;n. Gladbach

35.05 min.

Landgraàf Unilas

35.41 35.58

7. Ired

S. T. B.

38

S, T. B. S, T. B. S. T. B.

{1.36

14. 15. 19. 20. 26. 28.

Messi ng

Jos Dute eerd Fob Schollen Jan ÍJelliIlg

Pierre

Muyres Wim SlarmanB HLrb

Schmils

.27 40.36 41.03

.45 42. lB 41

u3.?-6

S. T, B.

rl2. Irank Eisenga ll6. Kees Hoven

S. T. B.

Aani.al deelnemors aan .le

IXTEBLII,IBURG/LOOP

1

989

Halve Maralhon 21,,1

km d.

finisch:

lr5

.00

45

.2\

100

d. 0'l oktober

1989

l. Cer Lemmens 2- Valen!in Nassen

Elsl

3- Ton Klerkx

A,V.fiEERT

1.10.36 uur r.10.43 1.11.08

137. Alberl- Verbunl l lB, Frank Eisinea

s-1.B.

1.29.36

1.29.iI

s. T. B.

Aanf.al deelnemers aan flELTENLOOP: 9200

oo

de

fi nis.h :

4011

meler d.d.22 oklober

I . C. Lemmens Kimbria 2. Jan Hoven Avon J- F. Wasemans M'lrict'L

31.20 mln -

12. Jos Dul-erreerd 17. André Roumen

36.26 38.04

.28 32-14

31

S. T. B. S. T. B.

aàtal .leeln-.mers aan de finis.h:

65


26e T-V-TORENLOOP: zanda1 29 oklober I9B9

21 22.\7 nj Ít 22.a6 23,00

1. René Col tieb 2. Patrick Aris 3. Huub Pragt

A.A-C-

60. Hub Heynen 61. Harrie Crijns 79. K€es tloven

S. T. B.

27.26 27 .33

S. T. B.

3r.45

S.T.B-

:11.25 min 32.49 32.15

9e

V&L/TC V&L/TC

DOUANECROSS: d.

d.

9

7. Karel Trass ll. Luk KLinkers

'13, Jos Dutevíeerd 17, Erank Eisinga

s.T.BS. T. B.

33.4l 4r.34

S. T. B. 76. Wim Berendse Aanial deeLnemers aan de Finish: 99

l3e

HEnFSTLOPEN: d.

L00P OVEn 12.315n.

d. 4 november

ias Achilles-1op A.hi1les-Top Uni

LooP OVEF 8-25cj

1. Nico

2.

S.T,B70

m.

:

27. rr6

Harners

Lodevieus Noi.ien 3- Leon DodenionL 5. Jos Duteweerd

10. Hub SchmiLs 11. André Rouoren 20. John Smeets Lopers

gefinishl:

L00P OVEn 4.125m.

l. Jozer Servaas 2. Frank Ma..rel.is l. Rob Rlksen loper; qel'iristrt:

32 41.!6 'nin. 42.\5 39 .

46.03

Hub Driessen

Lope.s gefin:isht:

Kerkrade

:

1 . Roaer Jaspers 2. Harry Kamphuis 3. John Verhiel 9. Wim Budzl ak

63.

le

Unilas

lveld .8.

Slnpe s,'1

S. T. B. s. t. ts.

nin.

28.46 29 .26

30.4r 33.16 3-1.2l 36.12

311

:

Landgraa s.1'_ 8.

/(

f

l)1.15 min.

tl.2l

Ilt-28


,?2

titt LOPEN: d-d. lS nov,.mber ^ r.Oilíl m :

l. Ir.

D.iessen

I

qBc

I7 - 17 rnin

IVI:]N

-

17 -2t)

17.31

AVON

12. F'rank Ui :r i ngà 20. Hub Nelis

3. P -

t9.tll

D-

20.52

s.l.

2lI. Jan Vis:rer

Lopers gefi n i.sht. I0-000 m : l- ,loh. Verhiel 2. Jan lloven

s-T-BS. T. B.

:

45

Achi 11e s-'Iop

Jacobs

32.l:

CAESAR

3rl - 0B

24. Frank Eisinga Lopers gel j nishl-

32.21 nin.

AVON

39-56

I

Brooks HydroFlozu beperkt de kans op blessures tot 'n minimum. En verhoogt tegelijkerrijd her loopcomfort. Een tweetaI model]en is rceds verkijgbaar: de GF,S 100 is cen lichte trainingsschoen, de Iletent is er voor iedere krper.

;ï*x.ïl#,ï":;." bij tle Brooks dcaler yoor u klaar.

ÀBOOIff


l::r:ll

.:: li.ir llrr i,i f ::-,rr i rr,r,

1.1:'.23

iIrr.

Lj. '.., t"i r|;i:.'*rr ,1= ilrr l :!i '::r:r1. .! . l-r . l :! ri'rr.Íl il:ii,r rtr tr i ilr ! rr!ri 1) l/ii " .:Iihn llÉr',lr r,l 'l)iil. Iji'1,t ll..:::,ii, i rLrl ,-,li,i :. . lr. I ."ir rÈ | ::,i' I I i"iirli, Ii.rL. :ri[li{,:] ri" i i.,1

): .

i:'/t:1"

l.

lirir. 11:. Li:i" 1 lrJ. L tl ri, . l:li. l:::,. .l;l;;,, 1 7,;r I 74. ,l lI. .:lli:'i l::, r' , l:l i: rl . :,',i ir, l::í)ir "

I É1.:r- l']r-l,f:r

1

r:

llrii.i IL!rl::ril: lrÈr ír llrrri,r*r.r: ll,.1tr L:r' t,rn:, .r.- !.1.:. 1. i riq .-j.r$

fi"lr,ll]irr il ,rlr .,:'ri '.!l irl-ir .rF lllr

r

,,.1 ,

:r.l l,

r:r i:, i,Í:" ,:iï i:i, li" , !!,. |. tr"

""r li. l"Ii

.r1.1'

hi:i iii hLii:i l-:l [:il i,r, L,iti]i! .l i 1ll]Lt L.:i:f t: ,1,:r l lr,rr r:,irrir.r.li,I !!l:!.,i,;:r .,

A..r Í, i . l:i i:il, i_. l"i!]"

l:r"lrl:

"rr Lr.rr!.: i !!i.1,i_r"i

r:it.i,:lf;: fiirrrlÈÍt

ll,:,:,, ,li: l,:i"rN l l:,:, rr i:iri::=.,ir l !lr in ,: 4...Él rl i. ir!Èr:. Lry,rrr-' \,lrl ltr,r,,:ii:r i:i ilr{Lr I

Í.lt--ii, I

ie

ir,,' :i.

L

iJ. i"1il

;r.:rrr, !l:ii |r:rtr r-lr:rj ,:, il! |:.::1r,"! .t, !iI,ll]rr 'i,r,.:." rillir' tll:I

41 r;i.,1 L

.ri

t;]

r ,t I

!l

r

;r,1r r!.1

:''

I

i:,

r,1,'

:-.

l

:j. I,1r.

il.r l:r. _l . !:{. À!r g. 1 " !:r"

rl! l!

;l ,l

i,

,'):.:

i.

i:,1

',i

I

1 i.i:r a.'!1"1"1r. .1,.,

j:

I,.r

;:i

. i

l:1 .,

i,' !r" l,

É"

':r

iJi.! :1, . tl"

ir

'rL ;)) , L]

-',ii

r

l|ill lr

',l ill !rl ,l'

!

,.r

i

lrj ,rl

rtil

',1

l.ii,r,: l:,i:...,,i

':. i. .ri, .,.r'i lrri,i, qrr:]. tr:rrr :i i il. ii:r1 li

r,l .rl

iii

r:r:! liri::r;i-iri

-rr

::r. r:

l,l .,1!' ::i,

rrrlr(:t l.l;,: i..:Èr-

llrrr ::;r:.:! í:iLri: l:, r.:+ i i.rl ri :1,iii:r i 1: flr lli ::r !,! -.rii:, Í-rí"rf fii itili"rr trL.l:!:

ri, "

ll : ! ii; lrl jrl 1.' .ti ilI

i,l

t

,.11,,r1.. .l+-iiLrr !lr-

IL,::. : .:::,, '.::i .:.:_; i.r )" .] li;r' .:r :ri:r. :1,:.

I

It .iLt.)

iit .:)

'tirii.'

,!l;

1

irl i:i'rr !,.

"

1:1,

il

-L

.1

:i., i:;. t.ltr, r.r_r r,'t .Ii, : r: ri. r, ilr.

rll

]:.

i

.t;

.lr r't

I


atr

il rlrl: i.l

,jr

.L

.,] i :. L ir. ,l.,,lr

tl ,..11, ' iri:i

it t:.,,i..,,,

lllil

i l'

r. 1,,

r iii,r

it.i,r,

, ,' t: i

EffiCH@I .

{Jrfir

I

EN IUJ [ffiIU ..

Ë(Effi[(EF.§ !.r[.i, ] n!r!r!!rI

IEGEIÉN (.r nr l rr rw,!

[t -wil

MAASTnTCÍr

Iorr.trr,rrrr S

ÍÀND

!16 lr.,{r,wPo

flr

:l

:i r


i-ll iirl- iif trlli .ilr:

I !rri i: r.l,,tr'.-!tl:,,r,

ltit::

i:i-!l .i!:i,I i.

L t',ir t I ilirrÉ!1,'rrl il" ll.r.r!ri í:: lii:r -fi:lrr:l :,. t-È!li lr!ri,ii..:r' I,

1r|:

Lr:i. ll':,i r ir l:r i jÍ::" tll ,. i\t.,rr f,r ri r:l.:t : | ,li li. .lJrL itJi.t.rf .. rli.inL.il

L:;t 1:ir

!ri:l r:i:nr

!ll l::;l t li!:ii:i.i: l.r1l,l] ll;l,ii

l::, irr" ii,

l'r-

l'Lrr:rltriii

.'i1lri:rr-t !rÈ-Lj-rrii Ur ,ri L: l r,r.il ,-! :ifllrt l:iu ! 1 ..:ll

il .-!:,

illlrr :: r:i i t -lt:.;:l ',r:)r r !1i: :l i i .: / r,J r: I l irir

i:.1

i,l i!l;l:i,':,:.

t,:,i

r,.,r, ihi.:1, iir:ririr.:r r-:. 1,i,.

:1

,l.it .,')i.- L

!:i:ll

lL.1l! fÉr..r!Èr,

lati

II

L ,ii:r

'" il..ir : rÈ lir Ii.,:it,.rl Lr 1'lrl l!:rir::. :i,, i trL l,t!i ..rr:;

::t. ai:i. l l :.. I rl . l lliii . rr'':il "

tli

r.:'

i1!..' ::;, i

i1.' !t. L ii,

r11..r

|:,'.r

F,rr.r.,.

I. il"

1l;

,,

t,

tr.

::, i,l:.,

,l : .:': r

i,:,

'il:1":'Í t I : .,:i:i:

n,:

'

tl

i"rtÍ :r:lt

UITSLACENLIJST Halve Ma rarhoD Swarrbroek 25,11_ Bg 1. Jos Verhoeven Logo Oeldrop 01^09^40 sIN"

2, UarÍo van der Loo Hac He.1ÍnoDd 01.10.44 S0N, 3^ Jaques Fiers 01,12,34 SEN" 35, sj eng Prancot AV S-T-8. 01.18.37 VET"II Deelnemer sefinishr:

211


Wat heet

" vier jaar

afbetafen voor deze nertz?"

Ik

dat Nijboer krijgt per startgeld -

heb gelezen

2500,

wedstril

d

!

"Als jij nLl eens wat harder loopt bij je STB is dat jasje zo

Ă­

H^SSELT

" een bezoek waard.

Bijna 90 S.T.B-ers, waarvan 5q wedslrriidlopers, brachten een lezoef< aan de Belgisch Limb'rrgBe hoofdELad op B oklober '89


TI r rtt -it

t: a

ï

\

..,1

G'rsl-.lad as dus Hasselt en gastheer rJas Leon Eets (e. naluurlijk loserte) mer ziJn Bokriiktopers. lleL deed weer goed, de vele bekende Aezichten te zien,van on-

ze sporLvrienden van daa.Ainds, Eveneens aanwezig bus voL Detmoldenaren met hun aanvoerder en zieleher.ler Wit tie. De slad heeal nieÍnand ffind3r goed gezien dan nob Riksen, rtaar. was hjj veer Le snel voor.

íÈ

IBt

lÍl{tltuut

AannemersbedrilÍ

§tiErsen E.V.

/0 48 :trl,,irrJ,rr, elek).rt AJ5 311;i:?

6J I


2A 129

dit gemis goed i,e maken, deden André Vogely er Jo Eyck de omloop in wandelhempo. Zelfs een kerkbezoek kon er af. De reden daarvai,.r"s Lucie. de vroLlt., val dè beul van Wauba.h. Zij wandelde mee .rn wilde persé even in de biechlsi:oel meL Jo. om

Wal we daar sehoord hebben l.Jordl John jal oers.

verlellen ue

maar

niel.

anders

n en aL gelukkige daA voor onze Trainer Jan Llden- Voor de wedsLriid, maar zeker ook daarna uas Jan een lul(kig mens- Zijn S.T.B. lopers presleerden goed en leeden slag op Aoede praalsen. Zie ool{ op d€ rolo onz,. Elunderende lraÍner Jan.

Ele-


Harrie Crijns haalde een hose score op de 2l km en bij de ll kÍl r.Ias Harm van Goor de rapste. En uat deden de leden van de dames trimgroep hel uitstekend. Lleb is een primeur in ons club-

blad, dat zil op een èlgen uilslagenlijsl slaan. Dé vp ràssrag và o. oq ?,.n dt nit sp , e, ..r o, ie:'l. De eerste bezorgde ons f'red Straline voor de super8oecle organisalie, bus, Ínschrijving, moreel elc. De Lweede verrassing kuarn van WÍel Vonken- die achLer efkaar de l3 km en de 21 kn 1iep. De voleende keer (aldus Wiet) toop ik de 5 kÍr ook noA mee.

fu

AUrot/oNKEru

a

o scltctier t

a onrlcrh('Lr(l a sclradcr rlirrx l1c\ à \ l'K li'llr ine.n

occrr'r,,rr'

a lcitsrng a linancicring

WI.IIIGAARI)SWE(i 3 I ItrlrRLIrN-l IOtTNSIIROhK .l

lrl

0.15

I ll.l5()


De derde en zeker niet de minst.e van hel geheel, lras de gastvrUheid van onze Bokrijklope.s-vrienden. l,eon en Danny hadden meL hun sportmakkers de binnenplaat.s (ove.dekt) van een inkelcentrurn afgehulrrd. De aldaar op8jeslelde sLeh-bi€r-haIIe werd tegoed gedaan door z-orn 200 sporLers uit Hasselt - Detmold eÍ) de S-'I.B. Eer, eesle die sponLaan geschonken eo betaald i.rerd door de Bok.ljklopers allemaal

S.T.B.ers zullen ons voor deze gesLe zeker.een keer revancheren, oogelijk al tijdens de €erstvolgende lleideloop in 1990. lilU

Jo

Eyck


31

n

DHÀRS DOOn HASSELï

tr

d,d.

oB oktober

5 Io Dafles: (aantal deetneÍrers 1 Anja Jansen 2 - Inee Smils

3

Sandra Siírons 37. Janna van Duyn 58. Annelies va. Vlod.op

64. Carla Bruininks

246. Sjoerd Ypma 4q7. Jo Eyck 448. André vogely

151)

r8.35 mln. r8.55

Jaen-Pierre

103. Wim Budziak iil2. Slef van Ooyen lB5. Theo Schneits

227. Henk Thi.issen 234. André Roumen 314. Jos van der Haar 452. Uiel Voncken 516, Jan van Hees 551

. Al

1,1à

es scn

25 -13

4tlB)

l!.À2 14

I

.\7

17.00 18.23 21 .39

veL.

6?.aa

jun. S.T-B. jun. S. T. B. ver. s.'I. B.

S. T. B.

vet. s.T-B. vei. s-T.Bvet - S.T.B. sen. s. T. B.

1-02- l9 uur 1.02.2Í) 1.A2.4\

1.12.39 1 .15.47 1-16.56 1

s - T,8.

-

s-T.B.

vet-. s-T.B-

,21 . 111

r.2t.1B .23 .18 .23.4 1 -26.21 1 1

vet. vet.

62 .AO

S. T. B.

sen. s. T. B. VEL.

min.

q.5rl

sen. s.T-B.

Paumen

t. Jaen-1uc Boland 56. Harry Crijns 78 - John Henderix

2\.Lt1

vei. s.T.B-

21 kn HEREN: (aanLar íleelnemers 6?0) t. CeerL Deruddere 2-

21.11 23.26

sen. S.T-B. sen. s.T-8,

5 km heren: (aantal deelnerners 1 Alex Persoons 2 Chris Van Der Be

3 Dirk Vandebosch 33 Rob Rlksen 82 Christof SmeeLs

19B9

1

t_3r.112

r.34.28 .36.25

1


32 13 km DAIIES:

(aantal deetnenrers 60)

I . Andréa Laplasse 2- E. de Maas 3. l"1arl een van Aerschoi rl. Annelies van Dijk l8- Ria Mulder i?. Annemarie Ypma

36. Mia Paee 41. Rikki Hendrix 42. Carla Meyer lr2. LiIty Hol' 46. Mien Quaedvtieg 55. Belry van der llaar

47-57 min.

sen. s. T, B. VEL. S.T.B. vel. s-T-B.

vel. s, T. B. ver. s.'L B. vet. s. Ï .8. SEN. S. T. B.

VE!.

vet.

S. T. B.

s. T. B.

48.06 4g .55 52.50 1 .00. l2 uu. 1 .45.25 1.06.33 1.A1 .28 1.07.30 1.07.30 1 ,09.0'r

l.l3.5l

13 kn heren: (aanLal deelnemers 619) 1 . Crigorius GeorAilas 2. Cuy WauLerB 3. VageLis (ari nalis

44. Harm van Goor 54- Jo vàn Vlodrop 64. Jan v,lelrina 95. Sjei Ridderbeks 123 Junet Mainzser 1ll5 Ton Starmans 151 Jan I.{anders 162 Alberr Verbunt 193 John Sneers 310 John Hof 314 Ed Quaedvlieg 353 HeriÍan Fult.en 389 Jan Mulder 437 Gerrie Knauf 465 Ed Schiks 469 llub Driessen 488 IIier Voncken 506 Hub We1t.i ng 518 Harrie Bracken 523 Jos Meyer 539 Hub Hof 5ll0 Rein Reusink 553 Hans Ypma 567 lJol Pagen 579 1on l.liseré

vet.

1r0.52 min 41 .12 41.38

\8.22

s. T. B.

sen. s-T-8.

49.',r0

ver. s-1,B. vel. s. T. B.

\9 .37

5r.14

v€1. s.T.Bsen. s.T.B-

ver. vel.

VEI.

52.19 52.55 53.11

s. T. B. s -'1 .B. S. T. B.

,3-25 5\.12

- s,T.s. sen. s.T.B-

56.48 56.59 58- 11 59 .09

sen

VEL.

S. T. B.

vel. s. T. B. vet. s. T. B. vet. s.:1'. B. vet. s. T. B. ve!. s.T.Bsen - s-T.Bver. s. T. B. VEL, S.T-8.

ser]. s.T-8.

vet. ver.

I .00

.22 uur

1.01.09 1.01,18 1.02.00 1,02.48 r.03_48 I .03.33 1_04,44

s. T. B. s. T. B.

r

-04.45

1

vet.. s-T.B. veL. S. T. B.

-05.2'

r

-06.59 r.08_r3

-


en toen ik vader toch veef

"...

zei dat mjjn sneller !./as

zrjne, gaf daL akelige Jong rnij een knal | | l" dan de

(nagekomen gegevens

vanuit

Hasselt).

fJ}8ffi ffiffiËJ1ilU §n6Ë rolluiken roldeuren rolhel«ken Lm ultlu(.nd kMl(.lriród'rt- d ,,ídlrr vdqd.,. FOMAZO @wgd.n wi

zo+lNEscHÉil/En, MAnXt€ZEH,

fr

wll

J LOÉlEëll, ]]o{]nÉÈ,

!l!W

f,B:lli0

frlxÀFLExm@u(rEN

,.FÍ.'.n .rr'. ríd s,í.nlb

rutlGA

ahorJroom sittardeÍweg

{) 7,{e

I

zonweÍing .116

heerl€n

.le


34

J l' t'l Y,"r rI IIL !i

N

IJ,.Àll

|rl;I\rR

Bl

S. 1.8. l:l

naai Jan op 1 jan. a.s. '1 jaar trainer b1j STB is' is het niss(rhien \.rel aalctig ljÈ uetetl hoe iret afgelolen iaar hem de S1'll en de STa Jan bovellen is. Na In baantrari)fng in Sittard maakte ik In praatje net heu. O! de vraeg hoe hij de STB als verellging vond furlctióneren was hij ory positicf. le cont:rcten niet het bestuur zijn goed en de sfeer birner de vereriging 1§ erg prettig en kdrerasdschappeliJk. lt;-a]| ia, zaals het een goede trainer betaand lvas er ook eni.] kritiek, met n.,l]e de t'eds trljdloper§. Jan vtndt dat elr ureer nensen uit deze g:coep a:-n de ba"antraininÈ

eí de tcrnpo tlainins op dinsda$noeten deelnemen. Dr is a1tijJ uel een kenn val1 10-15 man aan}vezis lradr dit is gezlen het aanl,al nensen binnen de STB die vedstri iden lopèn eigenlijk te !,einr's.

Ook is Jan van Lrenlng d3.t soÍnnige ledstriidlopers ntet selEcti'f senoeg zijrl wat de r'Jedstrijden lretreft, d.v-z-teveel HedstriidL lopen \iaàrioor van een goede tr:airings opbou, ÍÉar een be!'1aldL ureolrLcrj l ni.eL n...r' s, re\c,' "iun[. Verder lioeft niemand lr:ing te ziin dat Lii of zii de tempors

niet

kan volgen, u:!nt ieder

traini op ziJn eigen niveau irr ziir'

llc i,enirlr.t Ïari i. r/edsh!ij(lloar€rs over. Jr-i ,rorlt .igerli,jl. ltet lJcste rrcer'rj-rrirel.er (loor Jo v. ylonnot) e11 il .ierrl:,laL rl:ar ie,iero loper .rcht.rr' :rL:,.11 nl.

Jrn i5 e.r tr:ainer dje zi,jrr pu.illen, of ditl]u cat rtode.f

eer'l

iiiild.r tf.r'l:r.lenieer!e lo|èr is, oLr cen .tesl.ulriige en fl.zi.rii-.nranicr, doof eer d.elgerichte rustiite en revarieelle trairintisoritrotllr .;r) annpi.ii z.rr'.r: Lrijtrl,, datr lr,)r! La:iislcli,r)o 3iÈèn1i:i1r .nterrèr:lif : el.leï \.r{rid t. )it irlijLb orilr itit d. i:!t. hocÍ.ellrcid IiRr!.ii{r, sjr,Lls Ji]n:r:1. h,:t xoo. Btaat, r,ijn rj'rsi.u./É1.1. Do l-i,1.?. i,É1. ijiclr r..r1r1,1-.ig nrji2(:a Ít.t z.rrl t!3i .ite sprei'en Vat or,ze "raài,vuclr"i' ri,,r,,:" de íTb betreft is Jan zeer ov r h L'1 inj.L Lji n! o' Ll.-'ii'i ' \ n' Pnt n"f l v,l lt /r-L J-n j.'L Ji--lo.' 1 j Èr \'cor Je i' '-1 LeLe van John Hendrix' ,lona op to r,:,r.Jn uib he lj verhaal 1!at


35

Het vinte:rireizoen '88/'89 ./oor] de S1'B jeulfl heeft Jan ÍanÍrf de eerste tralDin6 begeleid, een ta'airdirg rà.1r Jan het accent leAde op de coördinatie, loopoefexi)Ueri en een speelse n,.r.nier van bezlg zijn ljret de jon8elui. Ilij vzrs re€tel rti{t e^arwezig en fIdf insti-uctierË aa.n de begeleid.rs. yoor de zor0ertrainingeÍ heeft hij adviezen geenven op trÉiinin,t:schenia-rs v:Ln Jo tr)ck en John Hondrix. Jan r.ras ook vele ÍLal.en a2Àrezig op j erl.jdc ox[r i s s ie-verÉiàde ringerl . Ëij raadde de begeleiders aan om meer net de jeugd aan vedstril,ler irl.nen de regio deel te nemer. Voor de konende win tertraiDgen ín de zaa.l heeft Jan gezorgÍ] vonr een C10S s Laa'iair]e de lnnriddels bekende John var E1Íer.on. ne begeleiders van de STB jeuAd hurr]en ten a.lle tijden bij Ja,rl terecht voor adviezen,schenars enz. Xortom, voor de jeugd is Jaj-I \/an Uden h6é1 belangrijk. Ik nra€ ve1 steLlen dat het bestuur een ja.ar geleden in goede keus heoft gpdaan in aan te stellen van.Ian vaÀ Uden a1s trainer vtur de STB en 1./e holen dat JaÍI no$ lang dè STB Dag en w11 begeleÍden.

flreo

S.

fan uan (film uerbctcrdc dtcrla'lords rccortl 800 m Itt94 cr,LsnNEtRcIlf,N 2, lunl l-l'.

N..rèË

hnds. b.Líe- .n rnbrcnsrles rl.hr'"n

rta.n d. Dolls. l!.lor.r r.rlor.tr. D. .lilèrr lr GrkÈn_ klrch.n srEn Yoor d. Jonr.n3 33t66.5 Dt. .n bU d. h.trJ.r 3l--43 pt tr 't voord..l !6n dc Dulk.rs. O.z. ,óncc lrnd[.nol.. Ir.bhrí ..ht.r sotd I!rt0 ..8.!.n cn roordl bÍ d. joís.D3 weÍd.n 9rsl!rl.] !..rlctt, ili. ÍBk illchl bU oÍ o.d.. d. istlonÀI. lcdxd.ccó.ils tt.te.. Zo llrll do ,3 Jro rrn Udtn utt .§rhr.rbrrr d. ,rrrs. 300 m.lEr rlínebd lb d. I mln. lrl i.c rn.llà eN lburond.r uld .nrru h.t lrurh 'ntrr.cn lud trn I rlrq.!""^"1"n Y.n,. Nr rtloop onlelhs Yrn Od.n trll hlrdÈn rÀn d. tJtrrs.mccst rlrcb.n d. .r.Drtlí ioor d. b.st. r*.slÀbutr lrnd.nw.Jstrlid.n

i

1

Yia À.V.O.N. zlJn er nog v.rl aardige }canteÍ)l«d!se1s tevoorschijn gekonen rlit de tijd toen Jarl(tje) nos

junior À vas


14t.lDll!ltit,TNc vaN DE KNAU

Zoals elk iaar heefl de Unieraad in de DalaaÍsver gaderins, die bijna altiid eind novenber: plaarsvondl, een beslissing genomen over de .ontr:ibutie en wedstrijdli.entiè. l,Jelnu, de U ieraad heeft op voor:stel van hét tlniebesluur besloten de sedstr:ijdliceDtie re verhosen van §enloren, junioren en pupÍ11en en !.ie1 a1s vol8t - veter:anen ,^ 26,50 - senioren J,26,5a - iuniorcn Í^ 16, 8,15 - pupillen í, De basisconrriburie hli if. onveranderd " Bovenstaande betekenL in de praklijk dar jullie, diegene die een Í,r e d s t r i j d I i c e n r i e hebben, bovenSenoemde bedrallen in rakenint gebracht krij gen" N.B. Hel Bes!uur van AV S^T,B^ zal jullie in 1990 nader berichten t.a"v. de noodzaak van een wedslrljdlicentíe, zodat een bezinnins over: her nut hiervan aan jLLllic !íordt ovt:rgelaten^ dëc-1989

fl* LID

As s u ra nt i e-a dv

i

esbu

E.H.G. I{LEIJKERS l(e{plotn 18

6372 FZ

l.ndltÍael

Poslbus 31229

ilBv,{

re a u fel A15 3t

96 Ss

6370 AE L.andgraaf


)7

re Ncw Yoi'k Ciiy Mcrroïl ron" THE TWEN]ÍETH RUNNING il

Zondaq 5 rrqvember 1989 dc "2rP1

!E!

lqlk citv

ÈlarathoÍl

Na "Lactjsr,lr" ovel leg rneI on/e "l1ohtcrl);rrr" qinq irr lrLrt vroego vLro,r.,aar verr l.rB9 (le l<ogeI do0i (lír kerk. lie, dat ziJn Joho on lluub ll)r en .lo van \/lo.lrop lopen (le Ner! York City í'laratlron.

\lia flax r,.

l^JcrÍrch $aren.krr en lluub oan dc nodiqe geitcvens en rí:qelde oÍrze "entry Íorms". De gehelo orqa.risatie NeId verzolgd door Holland InternÈliorra] l'laral.hon lravel ucntre, urelke voor dL' 8e achlEreerrvoLqcrr(le keel reis, ver_ t)li.il en starlbewijs reqe)de voor het qrooLste deel van de Nerle.landsc deelnrÍrers aaír de mooisL.r flaÍaLtron ter wcreld.

gekomen

llet trairinosprograr ra vool' onze matatlror) liep o,rgeveer qe lijk met het progranma welk Jan van llden had opqcsLeld voor' de 5.T.íJ. CluL, l.larathon trairkfurt. bjc lrohben c]tls samen meL de F rank f ur t.qënge rs kunnen I rë inen. 0Ír donderdaqínorqÍÍr 2 novenÍrr:r' orn 9.tltl urr stapten we qepal([ en gezakt rn eI l]ooq gesl)ar)Íren verwÉc]rt.rÍrqen op de trrrirr richLinq Scl)rphol, van!{aar olll hclf !ier 's micklags I 5, Í.u.ers met een llDeing 747 (.hmbo) met vluclrtnummer K.L. 645 het IuchtruirÍ kooÍr rjctrtirlq "Biq Apple". Ij.jdens de uitste kend verTorg{lc vlrchl kreqen we speclaal voor ons sarnenqe stelde koolhydraatri.ike,nenr,'s qcserv ee.d cn als rechtge aarde S.I.tl.er wer(l dit mct hct nodiqe lleineken wegg-.spoeld. Van lrim \/erhoorn en Cernrcl N:i.iboer krL:gef we noq enkelo nuttiqe nraratlror)-tips. \/erder verliep de heenreis zonder noe menswaaldiqr! biJT(nrderhedcn, beho dcns wat tunbu]entie welkc rnet rràr e tllrLrb c.n wat berauwde .lelichtsuÍtdrul(kj.ng bcloIgde. Huubr"Í asLorr youl. seatbelt" en "íro smokinq", (het was zijn 1e vlieqreis). Na lrEt aan$chouwcír van de overqeteliJke Skr lifle van New York try Niqlrt, land(lL!Ír Le, na eerr nonslop vltrclrt van I rrur, rnn 18.110 uLrr ploats-.ll.jke tiJd op kcnnedy A.irport. Na de nodigedouaneíol.lralitertcn (2 rrrrr lanq in de rj.j staan) werden we m.t de !('reerlslaaírde hussen naar onzc hotels ljebracht


3B

i)ëar hebhÈf uu (]p allvrerl \ran l^li Í V-.rhoo1r orlír toopkledinq aar rlÉ I Iol<lcn (]r uiJll een hali LLrrlJe qa.r,r loq(t.ïr (loor. de strrir:rr !in hc ljjhir I va de urereld " ll.rnhatLan. Dc uolqcÍrLlc n.rgen LiJas heL ureer LrÉ tlp qeblazell Lrrrr onzo start írrrllllrers to lr-- aclrtir!er. De Íridda! rutrd berUt o qezarelljk ond.r Ieirlinq van bli VÈrhoutn lreL la.rlstu err zwaarste gedLrcl te \/aÍr r€t parkoÉirs iÍr Uentr.al Park le loILrÍr l<ennen. Na het !crorbLrrcn var (le no.iiqe Pasta's 1r {rerr varr r:lc v(jLc ltaliaanse resLa!ranLs rrln Mre qaan stappun irr de trekLrrrtkr !iLLlaanswi.jk v.rn llrnhatt,rn "lasL Vr llaqe" cr uel 1Ír .alé "ldlra", uraar 1i!e ,l,zrok Írerd gcspcL,l.l en biel' in em rers flerd !etaPi I Het 1s .hr.r rccr !erl<laarbaar liaarom vlll Pas orr onqevecr l)4.tlU uur 7alerdag rorqefl rrl trLrd kropeírl

Di--zeIÍ(le zaterda!nror!en orf 7.10 uur stonden uJe klaèr b1j het 9991 Lopers deel qr::hrruLir !.rn de Verclliql{) NatIc!.rrÍ nret noq t.'r lo r-.mei aar de onqevLrLrr 6 krrr. larrLte "lJr.cakfastrun". Dr: rtrtt qed.ran, Ir!ar het brcël<1.Írt hielden Mre voor qeTren, lroblren 'xe daar oe rro! efkele uurtJes slaap ha.ldeÍr irr te halen. .ltrllie !'reicn, ralath.nlopers nr,)eten Íru ccrrmaal \rt:el rtr:rl eÍrl

5 nÍrvcfirlrer Í"larattrqflqry om kflart o!er vrJf rs rror q.rrrs a r rrc L lr!sserL ri.ht1Írq sLariplaats "Vorra tr r I L .: r cr urt, /enD brrdge". DL urcn !|]or .l-' start ir.rr.lLrrr .lorrrqelrractrl 1n'rl rrrÍrtcn, stlLrtclrrrnj, hel IrLrtlrgeÍr vàÍr (ie roLliLle donLrts crr trtrL TorrrlaLJ

( )

Í r tr

.

r

l.1

t,,,,,llrl

Ílr lll.45 Lr!r !,ieI lÍrt .rt-al,tsclr.,t voor d-' 2!e NoN Yorl< Lrty llarallrof. Lr ti,cr.l (lestarl vantrit Llrr{:r l,alikL:rr; l)lauLir, qrLrcrr e r r.{)rl, .rflrahlie}iJk !an .le t1.iL] !arr eor'(ler !elopun rrarElh.irrrr. llct pnrkoerri lrep v.lIral State I ]slar,.l \rrlr Flrool<l)'Ír, tirreens, de llroÍrx, l'laírhatlan, n.rar aentral Park uJaar na 26 l.Í1. tle I llrislr li jÍr flr)rd .lepassrr(ird. Larr!5 (l-' rLrL,le slond{rrr .r,r!eveer 2l mifJoen LlLrlcnllro'rsr,rsie LoeschuuuJeIS Lle loPers aarr t-è m.e{lrten rnet kreten.rL:r, "Yirlr tool(rng Ll(iod" crr "llollard Ll., !oi (o1tllÍn i1-. sleer w.rs onbesclrrilÍli-ik. l)rt was .rde te Llarrk'rn lríri r).rrftr.le !Íccr1 tleeÍr rro-Èífensuraar.liqe irra en eorr LLrmí)'l ratLrrr !an onqeveer' llu C. orr .le tritsLel<errdc v.j7or'!1ng. íiÍrr.rhten u'rr|t:rr J:l)8:'2 voor' lo, l:42:1u l)e trJ.lcÍr voor' .lolrr t:.1\ 4t16t tt) !ri(rr lluulr. aan

w!rcn qek(Í|err h'rl)ben vrLi r]tlg eeÍr lrirll- rrLrrllc tril Ílc firrisr]h .lekLikcrr raaI .lLr naÍrkl1rrit \rarr Llrl naL larulzirnre-1,,1)urs, aio /o Iorrrl c[:1:i(], rrrct:rrl!l lul)cn'l rlr NrdaL

Ír i

urL:

!rÍ{rer urrL op vcrlr.rat

rr(lrt re(]p t).irrsLrri.l'rrr.


;ffi;l[$ffirdi ËÍffií ,

M/ clry siiiliEHi nr r

crrv

zï\

/'-

MErc.t\E.:

nFtr/ tr /t--

ffi,,-l

a@',s ffi§Ën'6{&ffi ffim,e ffiffi§* ffi cti,ffi4ff*r .,i*l$iï

'5 avonds zi.jn we nog even naar cale "lillra" Ltcgaan Írín orrLl me.lailles lc laLoÍr ziLrn Lrn lrct Lrns l)clooÍde ron.lJe van de zaak naar bjrIrcrr IL] grelLrn, cÍr aanqorjen je na ecrr mEralhurl v.el dolsl hetrt, hebben we er noq raar .]en paal meer qedronl'laandrgmi adaq

.1.F.(.-arrport

o 2 uur vertrokken de bussL,n tl,eer r'lchtin.l om rle leruqrers te aanvaarden.

Ai met al een

onverq-ètel l

jke marathon.

J.,

lsg!Ml!trlu!_l_4!{ Ïr0'.*3.

. Irlrri Èn

ïrr,lnrrrl.r

i

,r

rLr

lI:II:

op zondar. 14 .lanra.rj€ ..s. j.: ilÉ .c.!tP ,lr-Irrl.oÈ irr 1Èli 1:a{ler van de voor}rerej.li Iir: v:r.!r nl.r:rtLór ;l.t,t.:.111ni. le lerqte is 29 lai,r er ne fir.rh i!r jn (lele.rr. fLi'r,lis rr,r,,l nol n.(ler bel.er(i Ír"r1..:rl: L. tíi.l o.l(l . Yl. e]. iníorrr!.tie bj.i Jar) v.11l.rr t.:! . li,lr-r'1461?

li


40

I!4IUE I!A

RA rI1

0I\l

!'1

A nG RA

r

E N 25-1'1-19e9

staat bekend oD zijn mooi naar beslist nlet licht parcours. Met name de laatste ,-6 l(r]l, hierLn noeten enkefe pittige houvefs bedongen !,,oilen en ook de stevlge koude r,Iind speelde deze keer nenlge deelnener partsn. Het deelnemersveld vas sterk beze, niet al1een wat de toppers o.a. v.Rijthoven,NlJboer, Beurskens , íaslers en l,Iie1 Vonken betreft, maar ook hot aantal, er finlshten 850 atleten. De halve narathon van Ma-rgraten

Eerste SïBrer ve-rd IIub Heynen 1n'1.1 6. I 2. (r9ep1a^ats). Dat 1s e6n genlddelde van 17 km per. uDc, rn prachtlge !re6tat1e. Hierna kuamen t^ 1)-ta"l Sm'ers die rn tlJd liepen dle fag tusseD de 1.19.00 en 1.2r,00. E6n eoede tiJd op dit heuvelachtigE parcours. ook &1 Quaedflteg en l{lm Eleveld die na In jaartje 'rpau6err hlrn trainingen weer oppakte waren tevreden over hrm tijden, ÍeËp. 1 .24.O1 en 1.r0.40. Exark Elslnga díe in Rotterdan zijn eexste marathon hoopt te lopen liep een P.R. (1.28.10.) C,oed zo rHa"r., aat belooft wat voor Rotterdarlr. )e S|IB werd 6e in het ploegerklassenent var 24 ploegen, vererligin zoals ÀyoN, Caeaar en de AV llaasru]mers achter z.ich latend. h llepen tol:aal 45 Smtexs nee in deze halve malathon. theoS. H LrX

I

Àls er een priJs

RATHoN r'tÀAsTRICIiT 24_09_'89

vas

vereniging aina deze deze maand

in

Heerclen

te verdienen voor de grootste deelnemenale zeker naar de STB. In Maastricht en eerder liepen neer dan 50 Smrers

mée.


/rl 'fèr,heuqond

ii

nreer .rierrr,re

ook

a.Í

rezichten

rrl:Il,hn:í l;.n (le vaste ó(lstri:1d1()r)or:r, r)LeodR zict (li e .Àn d,- trii..lstriidan d -.e l nerlen.

ierra near (1e !re.lstr'1i.1. ll. ae Tcler0atica-1.oorl r,ret zijn l.cuJrell].ch tip o:r1'colrrs l).dden \ieel loper:n brn zinnerl llezet een ,roede tijd te lopen oD lret vl a.kLe Darcour.s iIr Ilaastricht. rirr

erl :lLlchvocLljj 4rei (l vielnn rri beindeliill {te ii jÍlen toch tesan, or waren ma:.a enke:le tevreden o.a. Peter Yelberkt, dezerrverslel)al.k.ll vader vilde er. een tralninËsloopie vàn nraken n,aar ficF err.I 1.21.Co. ce:rien zijn trnj nin,q::ach Lèrst.n.l In e'oede tiid. },I5 r'rnaastrich r voet nu ook lbb Scholten liie de nran Íiet de llaner: is. Ua een veel ie sne'lle 10 Ln l,r,ra.n l,alvel.lreqe de lredsbrijd de kla.D lÉrd aar, uil.de o!)Oevear l.1ll lopen en l.-ram ])innen on 1.2,. liaor nob heeft rn naand latar de zaak in r-cht ,eer recht§.trokler). Je ziet maai ,eer ondervindina is Ce be-qlre leelrneestcr:. onze dames dëden he'; !,eer prima, l,la,rie-Irene n. lrerd eeisLe bii Ce veteranen en nia l!lu1al-.r ,t bij .lo darnes senioren, proficiatl: Bj-j de heren seniorer k\ram Fred liessinfl als eerste íj'Ilrar ov-ór streep in 1.19.28 en bij de veteranen .Iollrl llendrjx ín 1.17.12. llr.ar: door de

r.,a.rn l,L.

UITSLÀGEN STADSLOOP I,IAASTRICHT

1. J. Vermeulen 2. M. de Maat 3. A. Stichler

B. Marcel de Veen

l7-

Ad Diederen

19. Jan Hoven 21. T, v.d.0erden 54. John Hendrix 73. Irred tlessine

BO. Cor van ttaaren 90, Peler Verberk 93. l,li fl iludziak 107. Harry Crijns 108. ljarm va. Coor 1

17. Huub

ErkeDs

sen.

D.D. 24-09-1989 dy.amo

70

sen. aav 36 sen. achilles-Lop

21.i

rtd

1

KI.'.

.03. 56

1.04 _00 1 .05 .02 I

.07.58

1

.',l2

-

\1

.12.52 1 .12.53 1 .17 .32 1-19.28 1.19.55 1.21.00 1

1

.22.20

r.22_ t0


\2

l:13

- !ob

39.

Schorien lheo Schmeiis

173-

Sjef

l!odiaoronil

178

Luc

inker,s

-

Kl

194. Henk ThiJssen 195. S.ie i' van ooyen '196. Wim

239. 240. ?rl4. 249. 265. 28

/.

Star

andré

ans

Roumen

Hub SchmiLs

Ton SiarÍ'ans Jan Vroonen Hub Prevoo Jan l'landcrs

296. Vijer Voncken 106. June Mainzer 320. Jaeri Slarmans 328. Jos RiJken 130. Albert VerbLrnt. 386. Leo Gerards 397, Marre l.ene naeven 412. Ben Ollo 4?5. Prank tiisinga

-

Kees Hoven 531. John S'neels 539. John Hoi' 5rl. Hub varn GasLel 624 - Jo varr H.ov ,09

I Kleykers - Lou aller

652. 4,5

É,

01e

671. Fia 6'l5

-

MLr Lder Herman frut. Len

729. Jan varl

Hees

B2rl. Sjaak senden 832. Cer (naui 8311. Jan l'lu rde r

8ll0, !ein Reusink

Slll- Jos l,leyer 901 . Ton Mlseré

90?. Anneriarie YPÍ'a 9I0. Hars Yptri:i 920 Hub Welti.g 921

.

ttlrb

Hoa

924. t,ilry Hof 938. Hub Driessen

,86. tlia Pagen 987 - l'red Sirat.l.g 1000- H.rrie Braeken

.23. r8 1.23. t) r .24 .50

1

r.25.r4 1.26.o2 1.26.A2 1 .26.taz 1.2't.35 1

.27 . rl0

1.2t.53 I .28 .04 1

.28.\2

1.29.2t1 1.29.36 't _29 -rA r .30. r5 1-30.30

r-30.JJ .32.A6 .32.24 1 .32.57

1 1

q7

t.

_?rl.

1 -

35.1l6

2.36 .21 1 .36.37 I . 3É, .5lJ I . 38 . 41r

.39.56 1.39.56 1.40-22 r

r .1r0.30 1

.\2.36

46.30 1_46.54 1 -

1.\6.57 1

.1r7 . 19

r.47.r9 r.50.39 r

.50. rrB 50.56

1 -

1-5r-46 t .51 .47

1.52.45 1-51.21 2-00,1B 2.00. r8

2.02.I

I


43

VI,Il'

illI

-,/ 0ll'-1

';-l - r l-;lr

TIJl',1

l-')

,1_lr.lr. John Hendrin en llior Bnd zi -".k vielen bii d,ó zij ,endert resp. 2c en 1- Ve heraan T.

5

Eil'

iÈ de Driazlrn

ll. !i!"1$9!_:_tr.Ij:

llSrs:

{?-i.-!nl

.I+.i-q

IiendriÍ

' t)a.29.a6

10

Vin llu,lzial:

17

Jo v,\alodron Àndre Rouien

^1. 1ó. so

21

Jolrn

oa.11.a2

Xr startte orl de 5 III 79 lorers.

lc-sr!:leEgr-1!-!:L: 7

12 11

16 1B 25

27 11

42 44

49 5A

ilub Ilè].nen Sjeng FIrncot Jos lutev-.erd 1{ar-.1. Tr.1gs Ed (Juae.1f1j.eg Thèó sohmei tÍl

Pierre l*1ut/Ters Jan rel.ti ng 1íim Ele-'reld Henk ïhljsse JrmA lÍainzer Albert Yenbrmt

Jos ni.iLen

61

00.59. 02

.00.ll

01 1 . 00...10

1.a1.14 1 .02,00 1 .a2,1(, 1.t)2.44 1 .Q1,54 1

.05.l!

1.06,1S 1.47,À2 1.41.51 '1 08.07 . 1.08.50

Jos lutevreer.l !,enl eersL€, ÍNarebo.tr 1o!-'r, l{ëTel TË.fls !,"id de e bij de v-.teranen T en Sieng Fr"anco L eerste bij de

iilr startte 126 toners. Theo S.


44

len avondic I'uit" Det llenk-

lD {le vorigc uitgrvr van ons clul) blr(l schrcef lrij n.,s.cr stukjè ove' d.r inh.rud van zl-lD ciB!11 rraining in (1.: zrrl .rp dc dinsdrsa!onden. lleI li ] onk allÈmarl l.inrlstis.h. ll!ldrierkcl I jlt homL hct echt.r néer o| zel fk,rst Ljdrng. lk hcb her dan ovcr nicnrrnd nindeL dad llenk lhijssen. D.g!DC die zi.in Lrirning b.zo.ht hebbc., !.:l en ri.ieÈn hoe trji àr. ,1È .à,rm homr "De lenigste ban

\

VAN STRí.

ZèlI zou 1k die nra me.een verrnderer. Zeker is ll.nh d. lenigsrc, marr hii is rev--.s een !er.,.lrrikkelrjlte b.L,l viin ll.:r begjoL rllem.ràl zo gezellig jn d! 2n|1. lcderce! konLr IteLtvel!nd binnen or v.rrvolgcns m.t d! !.rrmiDg up aan LL v.'nE.n. l)ezc \arrming up bcstaat uit Èn1gc rondies rus.it i.lopen. Nr c.n ,.\Je€ral mjduEe. beAi.. dÈ ri.r.e .àrd vr ltnh .l e.:n be.Li. b.,ven te koÍren.:n vourt hij een Lcmpovcr:n.1lj.E in. Als jc p..h lrebr lrat hij.je o.,k nos Ljjd..DS tr.r Lopen cniEe r'l'rrIser" ufthalen, die !.rriërcn van omhoog L. spr in8eLi LoL.ie:r1s Èen zrl! ccmcinr op de groid lrLen vrllÈd. .l! mo.t drn licl !.cr zo sncl mog.i iitr .,!stdan om !èer z. sn.l hogelijlt In ic ritmc tc lionrÈ., andcrs h.eir lret volg.-DS m.nccr Eeen elfccL- Lcuk voo. de ki ik.rs Lhuis, dènk ik dan elLijd. .lc hcbL binncD vlil mj.uIe. hÉt zwcea op je voo.hoold lndien Lridens de .rrining iuzick uordLi gcdraaidtmat ir àls Lo.tjjl'L op [et Lopen o.nr Dog zori dikk! Lu.É ror d, iè ni11,,L.n lopen op de plaaLs. S!r Plr.., noemt hjj {1!t. .I. l(onr. nieL voorrl. ntrnr jc sr.rrr tr'el. rlet klinkL vrccnd! ,,.,1,1..,,,.. Vervolscns vorden d(: r!koel.nrngen gedaan, iJaàihij Je zo lrcr É,. dèr xl .njg Seliie(iD l)egjnL L! Lr.r.rn. Iln dir is noB n..rr


45

Zorls rlL-nk z.lf i1 b.rscl,rr.er- \ror'(11 .rr ecn.:ircr,lLi! in d! zl;rl uiLgezet. llcesr.l h.h i. vL.r tol !i.jl sLar jons. Bij .lk st.rl:on lio.d.'r (,r'r dri.:l.l o.rleninge. gedinn, dí. s Lcrk v.riijrcr. Bii hel cn.' sL.rL ion mas jl: 45 se.onden le .rígen liil omhoogar,!kh.n t!r\ii.jl .jc bi.i hcr rnder. staLj.n de s.hLri.e bLrjkspicreD mag traincn. N,, zie ik jeii.reeD al denk.n dit dit ccn Lraining is !oor zu.nqere vrou$cÍr. IIjs nij.'c heren. V.rrc v.n d.a. llel n..la1 d.rmÈs is !,clisí.r'r in il! eerar:rl)c;d, h.igc.i jkzelf eig frettig vind, doch de I r.íning vxn ll€Illt is besl isL njeL allccn voor dames bcstem,i. llc lroofdFo.,L vrn zor. .rvondie jn dè zàai h.sLir.l ,rir krachttrajninB. li.!k js ..r. nieester iD h.t LirnL.rÍieren van 'r ierle{: oefeninSen- De enc keer l.:rt híj je op m0z i.'h van I anbrda dar1s.!, nx:r jD je h.nden e.n Drar hi I teLs gedrukt om zod.e.de de arnspi-.ren te I ra inen LciNiil l)íi ie de arde.e ke.r.rls een k ):" j wagen rloor ae zaa I la.rL.irscu.

lr. zo'n drie kri.rl rcrti.s heh ie h.t gerlr-a le c ir.:n i r Tij.l of, re do'r.h-.n denlt ie tlis; ale€er nis. \"Je hcbben nog tiid over en doe. h-.t .ircuiIi. nog een keer, klinkt hct dafl sàr.astlsch rljt zjin nond. Bovendjen holrdt hjj ook nos iedereen io de srle.. Br'i een loL,ticv.'uitvoering !,nn een oelcning lrordl je ac.!Lrr: gekorrigeerd. Iln als hij le niet korrí8eert, dan Co.'t (lr'.: " blondine" dat wel, die aLtiid bii Ii-.n is. Janna hccL z.', g-.loof ik. ool( zii holr.l j€ i. de 8aL.'n. d.r in de !ollismoDtl. Socià1e kontroie Zoals ik

d1,s

nl eL,rder !e.L.lde HordL cr !..rk gctriind

,neL

muziek. llenh haalt dàn een hccl regim.nt oete.inllen nit d€ kasr oh,lie dxn vervolgens op lrcL ri[m. van de rilrziek te doen ,,r:t!ocrèn. J. w€rkt i. Lcpl.'t rer narr trcL is verschrjkhcl i.ilt leuk.


46

Jè ziet

zo ot aeL.and gevo.l v.,or rit e he.lt. Ilans Ypna hijv.orl,e!:lrl i! ooli ..n vasL. kl:rnt, naar als .:r uzicktr.rininA ,s zie.je hen, dcDkcn. NjcL de oel.ninaen, .rjr.lè di,,zrlch spelen hèu t)arLe.. tsrLrce SitrinBsreen of

I'li.hn.l -r.rckson spieekt hem nier.r:ri. Bji l.rmbad.L IeefI hi c.irLe) srcc.is !eer op. N.rron.,jgenlijtr? Z. aI Èn r,)e rrc j. ook uè1 eens ccn lrnijc aisr.rnilstopcr .p (lc Ir.rirrlnB vcrs.hiinÈn. tt.csLa] is dar iels voor .1én kÈ-.r. De ueL:]t crntr zi€ -iè h-.n da., nicL meer. lo is cr overige.s .,oiL .cn dcelnemer slríecsL dic m.r.]r éónmaal l,e.'rt (:èÈgcdaaD. Ziin .r.m bcn jk effe krrj iL. Iij i belde ll!nh !rnLcvoren op om Le v.:tge. (,1 hjj ucl iers r.rn di.

Lrrjnjng.d "h.,l'r. eik hÈefr Ie,n L.,ci .rp ziin ,,iaicr verreld hoe all.s in or) ar. be(1,src.vo.d iJàs hij LcL w.ts ac ccrst. ed re!ens I

eigen

zijd Ucrtr qing. er .iii ro.h. laaLsre kc:r Ll.rL ie (lcz! lop.r h.bb{:. gezlr.. Dezc ioDgerrrD h.cII d-. hel-- !cek rjer kunoen Lopen. Dr.ras !o,)r dc lr:rlv. mir.rthr. v,rn lla.gr..en no!sL i)rj ,r,,S .en ",,,""e,,. or)zockÈn, aldÈrs hr.l trii deze l!uin.rl 1l

.lr Ja, je !,!l)rL,lkL lri.r ooh !u.s \Jàt .! ana.r-è spiergrocpei, .D d:rt vr{- j,: !e1 ! i .r é .J r J. r IreL m.oi!rc. J! krijgr .:r gluood..n ki.tt van !n d.tL bcn ik drn nie..r1i.c!. Ik zie namLliil( v:ker e.:n sprinBoctenjng ploLsklirps vcrrddèr!:n iu c.n lto.k en R.Ll oLrf.nints. Vrràg l.:L mrar rrl llrica of die "blondine". Doo. dc m!zjeli driir je hcL te po Socl omLoog. Drr is dn. ook dc b.doelirig, zic ik ll.nli .,1!i.,.,r .lcrkcn. 'l',,ss.r. de ocl.ni.gÈn d.or lnrr tle.k ic sLeeds

| -lt ,"1.I ,I ';',., lè iekltcn. .IÈ v,)o, k,,nr hjcr c.r hoop ble:is,,r.s mrc; vraaS Iet m.r.rr a.n de cl,,l)r.Ls. Nr zo'n rnde,hall' LLL,r zrr'ocgÈn noEc'1 u. alr. do{L.hen. lien hccrli jk sevoel. Ook daL pilsje rred,:]rhrnd, rls j.: tlr!is hcnL. Sprcrpijn lrrb lc drr nog nj.rr Dàt liomL een dxg l!rer pas. l,1aaI olrde.ltl dje spl..pliD; llcnk ; klasse!!!!!! L!. STB '.,

.


À I In het f€estpaviloen trjdens de Kapellerbosloop(Le*plaals Sjef vën ooyen) op 10 dccetuer 1989, krljclt Felnder "TAPLËSS" van de rEer ervarEn Ím Stamans.

CAnnOSSEnIE-DÍ:l EN

.z__;;Ë,

ffiftHkffi (t,/'ïï:y,ln: í NItlr

11

nl1t1)tt:. vt,|).1, ^11

t'tt)

l)lrlI lAl)A lill/llli I vtrIírL,l) 1lr lrirr::rlrrrr rt,AnrÍ,,1r.r,rr 11l lirf .rr l ,r LAlll)(;llAAf

dSdSflrdltl'$ '(il

ffiiï'''frft»


48

S.T.B--

.IIlIICDBIII,I,IiTTN.

Id diL bLllcLi! zàl IeI ver]oop vàn dc K.rpetlcrbosloop ccnLr!al stàa. (1oc|,,iL!riard kljlt.n u. ook nog !vcn Lc r L'8 naar de t.rjnrng.n. Zorls hekctrd zijn \rc inmiddÈls \i..r LregLrnnen n.L de zaà1Lrrinirg.D. lle trriningen !oracn druk bezochL door Ce icugdjgc trtlÈ(en. Ll.middeld ,.t1t1 t\ zoti slordige derria lii.dercLl t.ch marr s.eeds !È.:r arnNÈzig in ircr zarl.jè. Ik sprccli »reL opz.L vrn he[ "zarlrjÈ't ii.rrL n.r zo,0 aritr.rd !.r. jeugdjge rLl.L.11 uordr l,cr snel Ie ir]cjn. i,lisschi!. (r!s LcL roch og !i.r zo,'r getr ideÈ o0l her Ulicl .e vcrhuize . lh zrg ook nu ucèr diversr nieu!-. gezictrLcn_ lr ons votgend leLid ko r iir hiei o! tcr!g. lie ueten .lnn ook vic dir rll-.nrrnl zjjn. Ook lf,Qm rr h.1r.s een !fn.1dina binn.d van Danny Reinders. Dr.ny zi L sLcods Ueer meL ee. enormc br olt trLris!,crh Lrfljesch.èp.. llíi heciL zodoende nog fLr!r q,einig ri jd ov{ri oin c.rhr .L: L!nnc. rr.rincr. S!..es !èrd.rr mè1: j., sl LLdjc Il,rnny. ller l)roblc.n van dar hujs!.:rk spc.tL ree.a... -le,'sdlcden par..:n. Om .ii. reden vcrtrLrjsden orrzc,'lady,s',, B:rbette,AiDóe en I<in oo1( al nirrr dc .linsd.gt]vondLreining. ll!L is rict t-e lrop!n det onTe "Boys" Coor rt deL LirLislí.,rh ooli nog a.r!D vcrIujzer) naar ccn irnderÈ r r.aining ernL ,,éi,n,, zrrl alb)ekcd liikr mi j vol.io.ddr. brLl

i,li j(k lr.cf. hier Lrouliens een oplossinr v.ror s.v..den. lndieri cr sror-m op komst is d,,jkr hii op zrte.d.Lgmiddaa crrs. tr)er dc lu.i.,r en dc Ilèj jn on zr aI re m.rrr€,1r. Ais j{: arLn nad.,rlrnnd Det z! in de zIll L..uËkomt beb jc.r gèen klud YrrrS hcr íl.].rr r.r! .lo. lll. is "ac" .p 1os., irg.

.Io

(lok l).,hI)cn !c if idacls rr.er zoll L\r,cLàl ririnin;er r.Itèr d. rLrg mcl rLtrzick. D., k(rliLL,rL.,, !r,, (),,2! ot, !idcob.J,d !asrgelt:B(1. Dc orL.t{:':i k nne! zjen ho. goed dr divcrs. rrl-èL.rn zi(.ir ulLs I ov.f i no,, i.r, Il.,ze irrDd zrl r.d!icer k,,nrc! b.l(iitien. ltr zrl hÈnL, v.r glze v.r'r cei liisLjc, Lrrcn roulèr.:n.

Zo; ll,r [u de Kapc]lèrh.r5loop. (lp ,ooa.g i0 decÉmt,.r j,l-,.'....

u{: r

(l

l

(1.,È


49

ll!r moeL: n. v.ro trL'r hnr L lI vond a. orgrinjs]rl j. suhl i'a e' h.t fniko.rs Lag er schlllÈrend bjj. I)c rtcrgod.ir sLL'nd.. dan ook rl enige tíid nnrr .rnz! liil,)l- l;.':rtrrl Nerd dooi de p,!|i1lcn. rl.n s.lljLt('ren(le !c.isl.iid. (lrz. "Bassic" I).n' r.sollrul ,lc k(i!. Ilj j li!t) ill.s !il 11. k.!1,2(,rls zc arl no.Íicr]. DaL un§ ook !i.l rr!11ig !innt niemin.l rn(lers dan I aura livcn 2ns lleL.r 2ells nrrtr. gints sL.!ig in de..ht.L!olgiIlg. lrit dar Laura Lrj.l Rassie k.,. ..npihk('n. lli i schroL 7l.h ocn Ioedie en ik z!s hem.lcnlicn: lk v.rsl.rlen liordcn do.i ??, nc.n, drt nooiLll. Vervolgers v.crd. lrii eèi Lqxpoversn-èlling door -.n !.rsl.,cS Laura. llel ee. I i.ld vin l.l9 Di.. (erd tsassiL, Njnnr.r. Bij de d.nr.5 !,erd LriLcrrrrrra Laura rls.cr!ire níg.vlrtjd, gcvolsd d.or xaisie e. Bianca. lli j dc, .Lm..rp,,piIIè. ii.r(l het dLjs !{rlr \raar StB lcslilir. l)e Ljjd.n '1 Laura iiep (le ll00 m.L. jn 4.ll miIr.,Haisie liei) 5.12 nin. teruj.jl Bianca 5.)9 min. norlig hrd. Co(,d Qerk drnr!'s. Blj de lrer€n junioreI] zetre Guy de b.sr-' .i1.1 n.!r net 1.49 nin. IIij líet de gebro.a.rs Hendrix..hter "jch. Mauricio ejndiSdc zclls ll.tsle meL ccn riid vr. 1,.2!r min. llíi zat n.L zii. hoold al h jj de kerstvekanL ie. Yerrolgcns Ncr(l fog door R.ssie,Cuy, Laura.rn Maísie ac!1Benomcn aan de Lt jnlooP virn 2850 mcl{rr. De t.,costl.ga!on(l.rajning.:n FerpÈn hrn vru.hLcn if lrail dil is naLrlrr liih .ict oiks. aassie .n Cly liePeD 14.27 mjn. t.r!'ijl Laura !,n tlaisie la).41 mi.. nodig h.dden. r'lcn s.hitterend!' frcstaLi. !,.. .lez-è .t1ÈLcr. Ili j d. Lrr'nlooP virl mii ovcrig.fs oll , . .';,,.,D, " /i ,,,.rrid"r '' ''1' lcttci ! jk Ze !iisLcrr l!sscn d! l.ult.liEe dcclnemers. j.tlien l.pÈn. lrij r.n liF.n.n vlrn g.en iiiikcr Z.cr onstortief mi in.r her.n. Olk lo!eis r'fn o.zc eig.n v.rL'niginS n.rkL.'n 2i.:11 hi.r.rln sclrLIldLg. trrll.p.,r;. , r , " L i , J' ' '. , , ' i : uÉ.asrrilrl mag nieL. Liij g!rn ooh nr'er 1","1 , \ I ln ' ,lr.tè . 1- iri' ,, ;,. ': l' ' .!'.

nli !v!n v.n heL harl

t mil.jlcen n.,g tretL ige leesrd.H.n

Res

'lrr her

!o !sen(le lnar

.


50

LAl,rG

A L] I

I

langlèrrfen is de rnel]sL Uassieke vo.nl varr de skrsp.r.L, voor:ll populair rn S(]andrravrC !ranr volop lang1atrf1or1,es (banen) z1ln.

llc skr-s zil,r anders dnn a1[iinesk I-s; in hlt rnldden zlJn ze st.roef on h!:t afzetten lc vcrajir 3kkeLrlkcn. Verder is de bindrng andcrs; de sclroen riL v.rsl aflccn aan de voolkanl (sclrnri i ercnd ) vast

.

rlrTFUSTrNC.

Er i:rcsLàan LvJee Lypcn langlairfsk L: !.rai en no r.rnx- B1J h€L eer ste type uordL de alzrLzone fl)et speclale !r..,soorten st.oet ge nrèakt. Er zrJn 2 foofdsoorten ldnglauÍrirsl haralc rras voot' vcrse (llarde) snecur.r,

zaclrte rras of "klistEi'' voor' oudÉ (Tachte) sneeu,,r. Het in riE rrès zett-.n 1s Lafie11.lk lngerrlkkeld, rrrar el. !aat tot nLr I .]P n rprs hovtsn rleTe iÉ,r.h..je. 0e no uax ski rs voorzren van een sLrectaal profiel in de afreL zone- ,le spLrit het. rn iret siliconenspray on nankoeken vèn de sneeu,i te voorkonen. Zar'Jel brl de r.rà1 als Lrij.le no r,,ax skI L.rorden de glrJzonas voo|zLen vnn een laëglè gllJVrds.

Bi.j lan!laufen zitn de ski-s rngndeeld in 3 grocperr: L,A en S. Ue L (oI I,l) ski is dc !ralldel of 1ee1'sk1. lJedocld \roor be glnnÈrs en vrri\rel altrjd van hcl no !r.x type. De A skr 1s bedoel{l voor de sporLieve, gevorderde lanlllaufer dre de belafgrilkste technleken al "ondEr rle knie" heeft. Ook deze sk1 rs areestal ee. no r.rrx ski. De S skr 1s ile r.Jedstrl.ldskl; lrJ is smatler. Blinn nltl.jd lrordl brJ edstrljden een \'r'axski !clrrurktBr.j heL hepalen van de JUlsLe skilengt.e kun je deze.llemene rr.hLlrln annhouden: liclraamslen!Le r 25 é 35 c. Hlerblt rs !itgeltaën van een ge id.leld geríicht. []e stokkell moeten r_echtopstaand toL je oksel rcjkcn. Urj lret langlaufen zljll de brndlngsystenen niet onderlillg uit \.risselbnar; je moet dus stccds lrtnrltng en schoenen saíiei kiezen. l,,la L bctrefL dc blndrnqen, er rljn 2 baslstypen: Nordic No.,ri É:n Lon!step. Veel g!bruik is de Nordic Norn 75. LongsLepblndlngen rj r-

N

|

r,

t....,

,

l'

lr,r'l-o

Ld"

ni

'


::lt,,l

.i:::, ti

0p de foto staat het roemruchte STB-langlauf racingTeam neL even voor de start van de 25 km langlaufwedstrljd

die bekend is met de

in

Bocherath. (B). v. l n. r: Sjef-Jo-H6ns ilim-Fred-Harriej-req_ en Ton. De voorspellingen vën deze winter zijnt l4eer sneelwvaf dan voorgaande twee jëren. Voor leden van de STB, kan wcer een regeling getloffen worden voor colfectief lanqfaufen, met Car-pooling,etc.

I

naaÍn LAFANGGABDE

lloe gaat dat: we m aken voor de liefhebbers een t-.lefoon -keten, dat gaat a 1s volqt: 37123A'1 Jo tuc. lnlorncÈ'l víu'r roLc e :L ) Jo Eyck -uler r .. H,1 oc I l èd. lóel' 2) Fred Strating 7350 .2 I la-g LJon.l'.1 3 ) Anne 14. Ypma I v.rlr-. I Jd -r rlr bell Anne llrrie, enz cnz, 4\enz I vioo, . o, -od.r' op _l DF ld,r ' rF lenz I reten rnnd rs. enz I nnP o.l b.r r'^l doo q.,È^. a ( I enz n'.i.rL. I .nddn,r 15 ) Jo Eyck 3112 1o,l z.lÍ,'or , Itèp^ bÉ. ó o I ' no. o d. \o g.n-p"bellen- Wie uich aan die reEeltjes wi1 houdcn, kan zich oplleven bjj Jo Eyck.045 311236. Doe dat nu meteen. ( I at"en we afspreken voor 2B dec.19B9).


NSÏALLATIEBEDRIJF (;Às

SANIIAIR VOOR SANITAI

R

EN REPARATIES ÀAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN, CASLEIDINCEN EN DAKCOTEN. EICEN

geopend: nÉondog

SA N I

T

A

I

R.SHOIIROON

tln vriidog von 8,00 tol

17.00 Ltur

DIVFRSF AANBIEDINCEN IN SHO'IROOI'I BADKATILRSl

litscherveldweq 2 heerlerheide tel. 045

213661

lerwiJl iatrEeír feestviert 1n de 1/,e1'kplaats van Sjei v.Lbyen, hhjft l[LLb fhelis nrchLer m ka]m btj de cinsuptie LDntn verk.Dp taí€l zltten. ( KèpeltertrosltÉp 10 12 Bg)


eoqe! 19q9 bii -§ie! v. Qsvcr 5l De nieuwe rvedstrij dcoÍnm:issie heeft de vuurdoop door

Zs! as

1Q,Qe

e

staan.De organisatie rv6s uitstekend. ll,ii dulven verder te gëan. Vooropgest.eld, dat uit de vereniging voldoende spontane hufp komt van de 1eden. Lëten !,/e afspreken dat iedereen bij toerbeurt meehefpt. Dan hoeven niet een paar mensen de EZEL te spelen voor een hele club. Bij onvoldoende spontane hulp, vervalt het evenement, zo simpel ziet de wedstrijdcommissie dat. De accorodèL'è b-j sJ.'rdd-,,,F"- 0lE. 0ol' h'L parlopr\ \nas schoonr bladvrij en goed beveifigd. Wij kregen veel comPlimenten. De huldiging was precies op tijd- De uitslagenlijsten met 0orkonde en folo, al daags ernë op de post. Het lras weer een 100% gestaagd STB-feest. lYeer hierover

nog in ons volgende clubblad. De UNIïAS atleten, zorgden voor een spannende wedstrijd. De STB jeugd liet groetendeels verstek gaan, een goede aanmoediging voor de trainers/ begeleiders. 0ok onze grote groep dames-recreanten, bfonken lveer uit door aflrezigheid. Blijkba6r zijn evenementen van eigen vereniging nlet meer in trek. l]ud clublid Jo Sirnons hielp spontaan als EHBo er. Alfes verliep goed op een hondebeet na, welke lvlaris-Irene een lekkerbekje vond. Vervelend is zoiets. Voor de wedsLrijd commissie een hint, om in het vervolg ook hondeLvachten uit te zet.ten. lvlet Boger Klingesleijn een !íaardlge lvinnaar evenafs Jacky hJinkelman bij de demes. De vooraankondiging in het Liínburgs oagblad viel tegen ook de uitslagen werden daaqs erna niet vermeld. i{èt heb_ beÍn die ionqens weer tegen ons. VerÍnoedelijk wat teveel abonees in de Landgr6af. 1lE LII4BUBGEB cleed het beter. Een fatsoenlijke aankondiging en ook een llaandaqsportverslag rÍet foto van de u,innaar. Zo hoort dat ook. De commissie zal het bestuur vragen,bij de directie van hetliÍnburgs Dagblad te lnformeren, waar:ff aankondigingen van onze atletiekgroep in deze krant achtergesteld orden. Eind goed, al goed. De voorbereidingen voor de UURLooP en HEIDEL00P zijn aheer gestart. lJ kunt binnenkort een verzoek ontvangen voor hulp.lilij hopen op Uw antwoord. Als 1l "JA" zegt, verrnachten L,ij ook dat U helpt. namens de wedstrij dcommissie

Jo Eyck.


NOSTAGIE2??

54

Zrafs beloofd in ons voorgaand clubblad, zullen u/rj regel matig iets pLrbliceren uit de oude doos. blat denkt ll van dlt krantenbericht urt 1960. ???

KNOÏS

De

6OED

HE

redactie houdt zich aanbevofen voor dergelijke archief

stLr k ken

-

Beker defínitief in bezit ezit van v,''l Kimbria

eP pID elnoye Itoel

lw'/e€ )Q( ldeel Jan annua uan m [Jr 'elde sle t tele; det e

on voor de ellerhos loop

CH.IESBERC, 27 n@. (elg, con.) 7dcr d! 0ctladig na.rpluttc.1.de tcOur nl,aerd rr"rd d,oor d,c RKÀV Scfid.rbcrí ae.l .n goeile otilat t aaí d. ttaí. Hía belfusr DoB dé otq"an.le?andc !,ere,,igtíg prachtío bíioatldo^ Íloor jtlr1l-ledon nnn dc Zdd-LlÍnbvr g t. dtl,tlekoet.íígtíOcn, haaft o daÍtÈ-t d.zc r i'rcrobaL uccttórt-

:i;::

llT_ryr,_99.K._11i- {l1-ryII _ :.i:1r.,:y.1.l",_"Lï,;.L"Ei,Ë,o -ÀITïJD VÀll ÈHÍ IllIfrÍ LÀI{J}] h.,r- ?no.tcn t . ct aaí to. oàar2^, d!3 ook ntr dc oigdnkoÍ{. d, r.odr. In rla rrr,'cGTNG BITJKT lrEI I'IT DTT

vEnHMt-

9c t^orgln tt.til hat porcovr. iloor hct ÀyScÀae!b.rqbatÍuu lr.n9 gccon?rokerd .r1 h.t plclt ooor dc ooorzLhlighc{d oqD d? Sch-d.rb.rgr? D.r.ÍliglÍ!O, ddi Í^.n ."rr g.oadrlij,c slad !tlk. d!r on2.lukk?I .lo kuflr!€'| oglclJctcn. zo.l'dai tíaaí llel $elgdllci Do<rt deza rndofÍaqal tu.dtn.n dan ooÈ'gr.n uotpdrtirà rroi tctct iu l)oorr BU do ruDlolg! drcht n do toc'chtxlvsn Ud..r tc zr.n rvtoncn. b' wera Jrn ^ t SoDdc.l' Gectitlk v.^ Unltrt- Ínrslíc

'


l,Jai

is

de STR

55

?

Seste spo.tvri€Fden,

Wij stellen ons aar

1-l vaor als ee..pórlvere.iqinq laar het nóqelitk is, dat beqinne.s en gevorderde lopers, sène. kLnfen tloinen net d€ qemuti neerde uÈdstrijdathleten.

onze

spe.ialisatie i.s de

"0UUnLooPSPoHT", ook

wel veqathLetiÈk qe.àamd.

d1.l onzè verenillin! is de dóe1stÈll.in! dat hÈt méedo€f belan§rrjker moer zljn dan de pres|atie. Vemoedelijk is déL oók dÈ sport die rl litt b€oef€F€n

À'\ da" -o j., 5" I re .oa b , É, o,.e r -órr9irg. Éet e.ige tèar rij 1-l dringe.d om !i]1en verzo.ken is: een deqÉlijkë medische keurins v..ràf I.richtinseF hi€rove. kunt U rri.jgen bij onzÉ bestuurslÈden0.s trai.inosqebred liqt i. de gehele oóstÉlijke fiij'streek, met als

Cenr.um

"le bruns.ummerlreid€"- Aan de S.hachtslraat te Ni€lwenhaqen hebben ,ii onze eiqen sport en trainlngsac.om.datie 2elf aàngÉlegn. rrier zijn rij er:q trats op, 0e naaí vaF deze op€n acconodatie is: C00PEÍ]8AAN S.Í,8. Kom e€ns kijke. bij een van.nze tr:ini.ge.Net veelzijdiqe p.oqranna stë€t

De trainingsmogeliikheden

Hoe urordt

je lid

Schriftelijk

van SÍB

aanmelden

Jaarcontributie

gezinslid F 5s,-

:

bii

de

STB:

?

bij secretariaat STB, Dhr jan

2e 4e e. v 3e F 45, F3s, F 25,Startlicentie KNAU lr 25, per jaar. 1e

van Hees.


56

vrs.s vriibliivmd orí.ft Gr.rn d6k!ndig.dvi6,

. GI./IS IN LooD ' GIÀS IN KOPER

{n.

, GI.ASREPÀRATIES . RIJKSSURSIDIE OP DU'BELE AEGL4ZING !6r ll. lffin

C5

i1

dir h.r àn{.8.6

Pff

.dÉ

uonOoT,n SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL latit'l c!IBR0KEN 8t,1, t)ÀN 04s 3l l4 l3 Na 18.00 uur 0 tl, . :l l:l:l2l

Stíeperplein 10, Schaesberg Prive adres: Joes Jongensrraat 2

KOZtJllEll!

Alle socíien timmeíweík Levering en plaals ng van haidhou_ ten kozijnen met enkele ot dubbele Íamen, deuren, kozijnea en trappen vooí nieuwbouw en renovatie.

De Haan AAI{NEMER$ EN TIMMERBEDRIJF

SCHAESBERG ACHTER DÉ1{ WII{KEL 42

TEL (X5-31Aa49

STB Clubblad 1990 nr 1  
Advertisement