Page 1

S. T. B.

1 JuIi 19Bg 5 e j aargang nr:5 U

leest: heel veel

|'1ARATH0N

plannen.

BERG-op BEFG-afloop STB.

Iuleerdere clubreizen

in

STB

de voorbereiding.

VAKANTIE:

groeten en grappen.

Aan de totstandkomlng van ons clubblad werkten deze keer mee: André Vogely, Theo Scmeitz,Jan van Hees, Fred Strating, Giel Kleijkers, Sjef Senden, Cor Bobeerts, Paerre Lahaye, Henk Thij ssen, Jo Eyck en . . . lvlarc (j e) . se@raner G,eíe

Krur$raat 13 6343 €D Ktimmen (Tet oaaos273.1) Posrbus31131 6370 AD LandoÍaar. sank:FABOnÍ. 172a PosrqÍo: 49 1 5.695. wedsl0ds6cr

:

3395


r ro ra) r r

I

,§ .j

q ï

FF-t-F-t-r-FF-

<.iÈ

E ooo !!ooEÈr E lr EoE! E

.o=ov(rGo= e

NNC, l.l('N NN<N<INNF.

N <f

crcDír<f,arcr.ró

;;.i

e

:

l-

hi E

É

r

c

.,i@.]J

Ír o.do @ oN @a1a otrtr! lHcvc)oo(4a

..,:

o aÉ oo a orE o o o oo-r óac(,:z<oo3

ór idt FI

'-.nolllroo! 'Èàr c @ À.-É i o vz

:zóö göir

EC0r3f,@ÉÉ (l) cio @ É -r rr o o o! f (Jqr

È= Íi @tt Ë2:l

bs. 9r ó c.:

b P-l

a

(D

q q =

i

=

it l--

gl 3 5:le

in

,it u

qí,


nl4ÀnATHoN IN']'ER]Í^TIoNAL DE I,IICE'r

Ik

zondag 2

april

1989

had er persoonlijk nog nooit van gehoord, en op de hier te Iande circulerende HedsLrijdkalenders slaaL hjj niet vermetdToch uerd op zondàA 2 april van diL jaar ali,eer voor de vijlde keer de lnlernalionale maralhon van Nice gelopen. Ik kreeg eind januari van een familielld die in de buurt van Nice woont de informaLie over de marathon toegezonden. Rond carnavaf werd t.oen bes.Loten om deze marathon als alibi Le gebruiken voor een korte vakantie in Zuid Frankrijk. Mijn plannen om dit jaar de marathon van SitLarcl Le lopen, heb ik daarom Ialen varen. In plaals daarvan be8on ik aan een verkorl !rainingsprograoma (6 weken) voor Nice. Van deze 6 weken werd ik ook nog eens drle weken Bepleagd door een pjjnlijke achitlespees, zodat de voorbereÍding alles behalve optimaal was. ttet het voornemen ar een rrrusligel maraLhon van te maken verLrok ik vrjjdag 31 maarl samen mer Tiny (mijn vroLrw) en een vriend (die ook de narathon zou lopen) naar heL zonniae zuiden.


3 infornatie die i{e over de flarathon zelf hadden was dat het parcours vlal( was en dal er verleden jaar Aetopen werd bjj hevige reeen- en hagelbuien en een flinke v/ind.(oen De eniAe

dal in april r,Je1 vaker voorkomt in de Cote d,Azur). tliel erg bemoedigend dus- Tob onze opluchLinA echLer bleek dit weekend heL L,eer toch vrij nooi- (Dit in teaensLelling toL de week erna, wanl- loen r.ras hel, net zo nab en koud als in Neh,eertype

derla.d

)-

De o;Landigheden op de L./edstrijddag !r'aren tamelijk eoed. BU de sLarL on negen uur lras het droog, beuolkt en ongeveer t3 graden. 0m 12 uur was de lemperaluur opgelopen tot t9 AradenVooral daarna kuam de zon no8 flink door v,aardoor de lopers boven de drie uur toch nog ztJare laaLste kilomelers ie verwerken kregen.llet vlakke parcours (meL keerpunt) is helzetfde

als bjj de befaaflde Lriat.lon van Nice, aIleen ligl bjj de t.rlatlon h.l keerpunl tíat eerder (de afstand is dan nametijk 30 km).

lla de starL in uice loop je eersL een rondje van ó km door de sLad. Daarna loop je 18 km lanÉts de kust naar Antibes en t.erug.


4

is alLes behalve saai- Ljnl(s (er op de lerugueg Lril€raar.l rechls) zie je palmen, strand (oeL de €-èrsle bloLe borslen van hel jaar) en (als je daar noa oog voor hobl) een mooie blauwe zee. RechLs (respeclieveljjk llnks ) zj.e je veel oude ILaliaanse vilars en o.a. de Hypodr6me van Cagnes sur I'ler. Bovendien lalrijk en soed publiek. De v/edsirijd sold al.s kralificalie voor de !'ranse kampioenschappen. Helr veld van ruim 1200 loperE beslond bi.lna uib§LuiLend uii Fransen- Van buitenlanders viel niet veel rneer le bekennen dan enkele Duibsers (maar waar kom ie die nieL leeen? ), een verd!.Jaalde Schot (of ler ? ) in geluÍte rok en lwee Limburgers. De verzor€iin€i, zowel onder\",eg als na de finish, i,as uilslekend. je ook nos En dal voor een inschrijfseLd van J 17JLIeL parcours

een mooi

l-shirl

kree8.

De wedslrijd zelf verliep voor mij voorspoedieer dan ik had gehoopl. Ondanks de korle voorbereiding' zowel in weken als Ín kilometers per r.reek, beslool ik loch le vertrekken op een sche_ na van 3 uur- Hafverwese ( 1 uur 27 ) voelde i.k me soed senoeg om hel lempo van 4.10 min. per km vasl t.e houden. En dil lukle rronder ef, hoewel de laalsle 7 km toch wel erg zwaar werden. Maar in welke maralhon is dil niel het aeval ? Hoetel mijn eindt.ijd van 2.56.41 de minste was van mijn lot nu loe uilgelopcn naralhons, !.ras ik er nel zo levreden over als bij mijn p.r. in BerliJn verleden jaar. Miin vriend, die bij 35 km moest lossen,

rinishte anderhaLve minuuL later. Winnaar werd overÍeens de niel onbekende Fransman Pierre Lévin rneL een tjjd van 2.15 uur en nog r,,at seconden. l,liin konklusie: een mooie, aoed verzorgde maralhon vakantiegebied.

in

een mooi

. . . , zou je niet eens een keer a1 die "coctail partyÉ" andere gasten !Íiflen uitnodigen ????

bij


5

Hardlopen, sport en topsport rli.ll.t.n tr -ir,l. n.Í,rl:i r{r 1t).f L ll\, 3L rr !iIrr] I ierdui2.rden .mater.s .ri!:. írl.n n.r.k.€k.m r!io-rr van .m hur i mi.-r ofdÉ. v.Èl,r t'.r r,.nl,j!L r€ voede.en €n z!j Itrin n r,t-rl,rn l. tófen, (tat zè niet k p. t...n meet.Jren. v..r:t Ier:l ve.tennÈr 2e hun.r_ '.tk-.tijl aÈ'r..LiS. rr..r3itr

-,.1 r,,

Í.li v.Lle r.

i

rz..l.

n

na.€ vr.tI:.str.1. !rtÈ.g..eid.: lax v.n

.i.lF1.j.k, k.r.í k. toL dri!".at.eA.

JrE nr

,'occFtn

!]i

1nlmr:ns

! zi d. .r r "iniq-, ,t , Í,Pr r-rr, ', Èi z..I ci I Tr ,t Í ,

., q-e

r", l r.l u i.jr s!.rr ku.r. trrfFÈve| 7am,"taars, rris5. reu5 ra1e.., zij, aie valk din,hur rro,id nc1. slerkÈ Jirr:n)ont i.ikrr.jd_en stie... i! draa lor.lcn rjelf.kk.f É. lrq*.. ééns d. .11Èi rc lr l r11 i. Lrà r:rjr ., r,, Fi .m ti_li nLrtj rre 7i.j, .ie ii. eÉr l.n frl:ir,r inq,'j in zj.l, rtiir 1r.jl.n ) r. ', .1, |,el.-zel

i l. br_ljlrr,r r .r ri( 'i..lrrirrir .l. .hrriirrr.. r,,. ti,rt rj lrir ners zi.li oens.r v.n soÉU. qil .

Dr.l PBFTiTA]

(E tOflins

::,a

!rL zlji;;;i.erà;r.fn*,ds. . i. 0éé. rjlre. van h.L A..dc. C.e. mérr.itLes .li:rtri.jl:en, n... 7. t.Jr vólle verdi-...n. 2e u11t.. voor_ Dj rgaar, n.oe1.n.n L,toeie.. Zj.h_ zeLa uitdagen en tórà !itdaser, zi.hzelÍ'or, r1r p'o.r sie Í en rrr 7e

llrriear.. v:n tlrn L.rona.n.

lo.h Aaal h.t ze niel Ilun strljd

óm

d. zege,

d.s-levens vtaflt pas

Aóed

Korlom. P.eslàaje-lope.s TlJn de kleinkunsL.naars van dè at-teLtek, I]F I,II]'DsTNIJD A'II,ETEN

DiL ziiln de 1.p.r.s, die de pèn e.n de preslatie loters zijn uiLEle.ezÈn. Voor hén bèsiaan e. g.cn onbegaa.b.r. le8en en is e. gee. wÉA rerug mP.r, Ll LeE.iipr heL alr Dit. ziin me.sen neL ..-n roeping, gedrevcnen, aanali.l. ZIJ ziJn uil.Aebanncn uiL

een nó.m.al, dus Aezaptgd, m.ns€nbe_

sL.a. en 1. de Làn g€..akl va. de.porL-aLs kunsL. tíédai 1tes, et.eLera lelL.n .ÍeL ne.r. La.hend geven 2e die aan kinderen en.u.l s1..ijders. ce, hel gaàl z€ on hóeere zakèn, zo.rs de Lilil, de ra.aljjsr, d. 7ÈAe, .re overslrninai aP eer en .oem. Ze ]érer er na.. €n aLs ó.nsen meL een in.l€11i.9 van ,,aues of nièas,!, lelden 2È e,èn liea.lè-teven van d. hó.Este órde. Lietd. v.or hun sporr , ,éri zeE ik, spó.t? Totare lieade voo. hun kunst, dic ze met de loLkoíen óvcrEave va. de ka.e ku.slen!a. b,"oeae.rn. N.,hèal ziel mÉn fiel ve.t bÍjzon dÉ.s aan l.p,alLclen. Kríe. z!. eens bij ee. .r.kte., .tèn s.h.ikt die ,et eve., do.r, d-- g.ede nan is re1 uat seH-èfd en ljve.is dia$rosriseerr hij al spo.dig: ',U rr.. r. !:L ni.tr.Ljes, óna..voed, p.ls en !l..dlt.uk zi.i. .,xlreeír la.E, m:a. Eié! p!nieL, mel ee. st.enA,è ku!., ret v€el .LsL en bi.i vó.d1.rir, hàé1r U heL ràèrschjjn_ "0€ Limier?,, vra:Et.ie aLle.t. dan l!{,!v.1,,aa..p de arts ..wltlekeu_ riA ever aaf lrelLa di:nk1,. {Detta =

Ir.y.triaL.is.he inrl.hting_ ) rJ,,e, ln lret h!rcerl€ven vallen ze nnp.n.eE iiÉt oJr. Tó.tr ro.den ze op_ rrll.r.l v.ak E.vraagd v..r ee. .ot in aiL s .vc. de hongerwinte.. lrij een Nr.tsr.rijd Tjet d.n 7. pas in


[]r{§.t.

7

'r,

{"

it it erqÉÍEQ It f

erÉ ïtíiiii

i:H#S&Fh{L 27 Juni I989

C00PEIiBAAN

Ter afsluiLende lrainins voor onze jeugdleden, maar ook om de tradilie van onze cooperbaan ( zolang her noe duurt ) in ere te houden, heefl de groep JeuedsporLbegeteiders r.reer aeieaen_ .éid aè.óvèn. coop-, t-. t"n a. ró _óg8ón. Ook nu is hel weer verwonderlijk, dat van onze irimAroepen

i--"nd b. "ngsrp- iap | ó.r óarió.è rbd iv re _ Anders was dal bij onze €!.oep wedstrijdlopers, zij pasten hun heidelraining een beetje het €ind van hun trainine nog Bezamelijk .le Coopertesb af te teggen. Spannend uras de poging va. Jos Dule eerd, om heb ctubrecord van Cerl llollersheim ( l9B5 - 3515 tt ) te verbeleren. Jos liep vorlg jaar a1 3550 meter, maar het. iLrkre hem helaas net niel om deze keer daarboven te kooen. Anders gine het bij de oedstrijdklesse veteranen I. Fegerend cLubrecorhouder was André Voeety. trouwe toe_ ..l or.,-, b,,et,-s ^o. , .8. o- t.., I -oèsL.. ^ts titdla-m oè_ r

.:- ho- Jo n n-"'-:, Lerde met 50 net.er.

hèt ,-tre oro van (, 0 mèt'èr vèrhè-


1'

p.-sooiILke,ecords. onz^ JeuAdl-oè. br n..lle Liefst drie junioren D, overbrueden de 3000 neler. De 10 jariae Bas Rijken ( pupil B ) was goeo voor 2875 meler. De 12 jarige Klm Quadvlieg bleef constanl goed meL 2775 meler, waarmee zij de beste presLat.ie leverde btj de neisjes. Veel genoegen beleeíden rrij aan heL familie duel lussen recreani (5t+ ) Jan I{ie}draaier, met ziin beide kinderen F-emkè en Harm ( junlorleden bij S.T.B.)- Dal Harm zijn vader kon verslaan had hij nooil zelf durven dromen. B;_

van onze jeusdleden brachlen ook een eastloper-loopmee. De sler van he! veLd L/as weer Jeroen (5 jaar) die de besle vras in zijn kla sse peulers 'An. Vooral de eindsprinl (onder de arm van Jo Eyck) was grole klasEe. Rob Kogelenberg had niel zijn allerbesle vorm deze dag, naar v.,as toch nog eoed voor 1!75 neler. In de middenmoot leverde Malsie Robeerts een Iijf aan lijf gevechl met haar Pa. Dat eing goed loi de laaLste halve minuut. Toen Aing Maisie er van lussen uii en liel pa rrcor,r 25 meter Sommige

sler

Lovensr.raardíg merhand wur8l

is ook de presialie van Barl Smeels. Za lanCzahij zich tussen de belere lopertjesnaar voren.

Da! aold ook voor Jeroen Schols die eenzelade afsland aflegde in die '12 minulenloop. Mel 41 deelneners, een geslaapr.le CooperLesi.-avond. Jo Ey.k


8 Jciha rlen.lrix Cor van Uaaien Jo 1,an Vlo.lrop

klasse

Th.o Schnei tz Jan Welting Jung }lainzer Henk Thljssen lnalré flournen

1íodsl xi

idat 1.llÈn ' VeL..l

rr ,,

S

É,n.

lltn. Vet.I Yet.I Vet.I

,r " í" ,,

)r25 1')aD

1t trro 11AA

)21'

Sen. Sen.

1225

Íien. Pierre Mryrers Patrlck Bmininks Jeugdlj.d J. jun Í) Roaer llendiiÍ J jun D " J. iun I Guy Rijken " le ry Reinders J. jun n "

1110

Driessen RIJruN

Huub

lÀS

flaurlce lenorrx

rin

Rob

Quadvlieg

Ueijer

Jeroen Schot

Èart

s

Babette IIiseré Ham Wieldraaier Ienke Vieldraaier Lauxa Br:oeders oewin Pe,.1en -Armeniek Meijex Hans Franck

112' 1125

)425 29ra

inimrnersklasse 40 +

Jeuedlid J.!up

J.jun

B D

ll.j1]n n J. pup B

m.jun

SDeels

111'

I

J. pup B J. pup B 1'4. jlm c J. jun C M. jun c M. pup À

J. jun n M.pup B J.pup I

Jarlllieldlxaaier: recreant 50+ -E!ic de Ha-an Jeugdlid J. pup. B

2815 28r0 2115 2675 n 2625 m 2515

257' 25,\A

2525 2

500

247 5

2415 247 5

24't 5

24ra 2)15

gast 217 5 Ivo ale Haarr I{ pup. C 2104 Bianca Bruininks 2304 I4.pup B MaIaie Robeerts 227 5 triDnerEklasse 40 + CoI RobecÍts jeuedlid M. pup. A 2115 01ga lelslnk 2115 J. pup.B Paul !'ra.nck 'r 2150 l'1. gast Ànke tr'rischer " 2o'15 J. pup.B llaico Grooten "Í 1415 J.pup.C Rob Kokelenberg í-'l tr |euters 1215 Jeroen Meijei vedstriJalklaase organisatl.: Carla }fulninksr Jos Meiie:r' Jos liikent Wiel Pee1en, John Hendrix' Theo Brulninka en Jo Eyck.


a NÀ14A8§,-MÀBAIEQN_SIE

s .. in heL S.lL.e.P-.r HeP:ie eer bijeenko{rsr !rocLsle deel van de n.rathcf-loPende gróeP maratlrcn in h-.t n3l.a. tE kiezen, r..n 5TB i-jk rÉiraind zou kutfÉÍr lord-Èn olv Ja" van f.ri!oor U.lÉn.n.l. b,è!eleidÈ.s .liÈ oP d: cmslrg van dit boekJe senoemd (bègin lli !.,1i.lrten !in8:n urt..a. d-è marat[on v.n BèrLiJn (eind sePokt;be.. er'rkelen hn.lde. zi.h al aans.rneld), Brussel (22 cktóber). t-.,:liÈr). Eti!n-Leu. {erni oklob!r) e. Fr.rriI!.t Alii !É met.lÉ .rarnrn!-.n no de 7om..v.k.rtie !ill.0 sta.LÉn, dus cir. lralf augurl!s, d.n lcri"!) all.in ie íraraLhons i! ok lcber rf .anriÈrking (dÈ e kele zi.h op vakantie cok no8 almaL t. ÈN de Sl B-e. daarSe laten). l.la sternming is tÉkozen voor Ce STADSI1ARATIION vAN FRANKFURT oP 22 oktob-.r oJi 10.30 !ur. Dit beLelent d3t Jan van Uden voor de:.. marathon een Lrainingsscheria zal opst.ilen, dat zal start-.Ír rond hai f ausustLls. De Pr'Écieze datum zal nog nader bekend vorden geinaakt. everals de oPbou! van de trainingen. Fotders op de rra lni ngen inschriJvinC kan Eebeuren via de uedstrijdsekretaris, voor 2 d Inciien de a.s. s eptenrbe r ''ng \Óor gèldarl|aE voó Pp.eciÈzer bekend i.s Ian \rorden c-.ono el en -o-drj nr d' busreis, bv zater.iag heen, na r athon ueer Lerug. Hierover katl eind augustus nog overlegd 0p 26

.t

ae,, i.li !

rJ.

L .1.l.

he ,i:t H-.1 io€ q e2:ír e

I

tat vel vaststaaL vLb de trainingen zijn de lange duurloPen. Deze zi jn alle cp zondasochtènd cm 9.30 uul.. liieronder de data en vertrekplaaisèfl (precieze Plaats 'rordt nog bekendsemaakt oP de trainingen). Douche- en omkleedgelegenheid, alsmede een vo I sau to zi.jn aan!ez ig: D?!ru: 30. 0f 20. 03 10.09 01.10

!1"q!!: Cynzaal Kakert

(biJ de kerk aa.

de Moli'ree)

Nuth Emma

stadion Hee.len (biJ baan AVoN)

'lnaÉthon kmrLs". . . \nalt cJadt

je prccies biJ


lo TRATNTNn§Í'r nNNrNÍi

xÀn^rxIN rnÀNrr lrnl 19a9

rI^-

',*,àl

lo.i!li

l.r'qe duu.Ioop lanqe

dLurtorp

verl.eli 9.,0 !. spo.Lh.r (aks'L (par'ou's Jo

Lvck)

vtsrlrek 9.10 u voetbsl.rLb Mino. NuLlr (tl.rm v. CoD.)

dLurlo+ , vertrek ,.10 u 5t. J:.scollcqr (par.ous rheo Crc,..s)

L3nqe

lloensb'och

, marathon !asLricht t

ao'le

duurlDop uc.lr'"k 9.10 u.

tmmasL3dion

llo€'sh'ock

(parÍio!rs lhco s.rrmÈ1tz / lo van vrulrop

tusselt 7 - l, De

q.DL. aaq tt^nÀlrloN tnAflXIURI

u,ij r.ksitf .p P,s, [,e

een qrore óp[omsl

naken ]ret

in rrankllrtlll

bij de lofqe duurloptn' 5u..-"s, Ja'

v3n trdcn


{l N4_tÀ48§_E4tvE_U^B4r0N_§18

Door enkele enthousiaste lopers/loopsters die nog niet eerder een halve marathon hEbbe. Selopen is het idee geopperd on dit naJaar daar eens uat aan LÉ aaan doen. Plan is on met een g.cep olv Fred Stra!in8 hiervoor te gaan trainen, raerbiJ het doÉl is om de flrarathon !l1l !9 1sS9! en de tijd is hierbiJ on belafgriJk. Cevraagd is aan Jan van Uden om voor deze groep een trainl.gsschema op te stellen. Ook deze trainl.Ben beainnen omstreeks hall augustus. Schena en tijden !orden op de LrainjnSen bekend gemaakt. Dus, iedereen die hieraan mee vil doen is !elkom, echter hou hèt doel in de gaten, ook op de

tr.iningenl

De hiervoo. gekozen m3rathon is de HALvE MARATHoN VAN TR I CHT op 24 septernbë..

MAAS

K;.1*" tPs

rdI"r

: ... rErg€ns is rn het voetbal-rcg]arÉnt vshrden, dat een cbelverrlediqer geen firasmtje írEq l€bben. Aanvoerder Roda J.C

..l


Y.h" §À

:,.11*i'*

Eemt emstig overleg..i,elke mamihon.. en als mn IEL errdeli.lk ee; ls, i;rlt de ;;ab"srt"; Jan van Hees necnt nEteen ltet goeè ,,SpA,, vmrbeeld.


,t3

StukadoorsbcrlrlJÍ

.I.

Itandctsondernemins

NIEVELSTEIN

BINGELRAOE

llorpstraat g1 t)4 492 - 2783

s t uka.l()orswerk ir) werbouw en ni {:uwbouw. aanbre !len van alle soorten sier.pleisters lever.en van s ierplei s te ias muurverf, a fpfaliband et.r. vrij bl i _Jvend advies voor

wandafwerking.

LIDilBy/

As s u ra ntie-ad v iesbu rea u

E.H.G. KLEIJKERS

Kerkplein

18

6372 EZ Landgraaf Poslbus

tPt oas 3t s6ss

31229 6370 AË Landgraal

wr.t(0-GAzu B.v. handel in induslriële gassen lechnisGh aanreÍwanle artikelen en O Kogèllagor$V*narèn a AGÀ-la3qëredschappen O aEG ftlop-, boor on Bllpmachhe§

a

a

Non Foío Melalën

Kissel4S 64l6 AC Hc.Íen. teleÍoon 0,15 724574


t4

@@aríPb OIT'fiBlnMII@D ca

ttD s s

e Í

t

t

-

t/ 1. I t! r t

ffi

Nrth . Vtihll)otctt . Vtàt,ct) Ah»ata

llll..1!a !!Mxt ""'t""1'

S(ilrac sl)c r(J

,AnrÍ)(lrt]sl.r. l8

0írÍ[eDrl rr I ANÍ](lllAAI

AUTOVONKEN

N a

a sclecticrt

occrr'i,,»s

te/Sfíl

a Icasrnt

a linilncirring

a ondcrhoLrd a \chadcrcpl rrlrc\ a r\PK kelrringen

WI.INGAARDSWEG tI HEERLEN-HOENSBROEK 045,1I lJ 5q


NIEUT

TV

||t!-

verhLJUr VIDE0-FILMS sij steem-VHS, vTdeo =2000 (VEC

5 films, een HEEELE voor slechts F 1[-

trIADIt] ;*; radio

teleuisie *í^tlÀ.ËyE*

wideo

electro werlichting

I(À§ÍEETUIA SI HETBIEI{,

:045-720036


flli

t6

ffi*

AannemersbedríjÍ

Riksen B.V.

Poslb{rs J r0B5 6370 SchacsbeÍg Teleloon ^B A45 :116222

AIMMN SLOOBT lnslallatiebedrijÍ Gas-Water-Sanitair

LËMMENS/MEESSEN ev INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

-

lVA'I'E It

.

VOOR SAN ITAI

SANITÀIR R

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN, CASLEIDINGEN EN DAKCOTEN , E IA EN geopend: moondog

SAN I

T

AI

R-SHOWROOM

t/n vriidog von 8.0A bt

DIVERSE AANBIEDINCEN IN

SHO'I)

litscherveldweg 2 - heerlerheide

12,00 uur

ROOM-BADKA MERS !

- tet.

0q5

-

213661


t? 3IJ

JOHN

NENDRII

oaar J.hn dB.aon he€rt bes.helden le 21Jn ls hèt ioch nodlq oo delo ,,vete.san I'r qÉzlen zljn p.estàti6's aén3 voo. het vo3!1Icht té hàI6n.

0prn !oBnsdaqevond qtnq lk op rn p1Èrnljs 1n de Lsndqréaada!

bBzook

blj HuIz6 Hendrlr,

9€t€qÈn op

qÈzIBn dB vÉlÉ STBrérs d1s

e! u.nsn

bet.r hst 5TE-pl€1n had kunnan hÈtsn. Nadst lk voorrlsn !ss vs. d€ nodlqErrlrtsdrank" baqon aohn n6t z'n vèrh!41. Op 1? Jarlq€ roeftlld hdéft J.hn onq€v€er 2 ia3! lntEn3l3r 9€ftèt3t biJ d6 niÈ!6Ilnq.n. Hij !as zeÉr 9dÈd,u€rd blJ èIkè uBdst.ljd 2 a 3.ond6n aÉdubhàId àn noè.t dan van de Juty sfstàppsnr h€t963n htl du. o,lÀt dééd. ioen de jury è.ht6! draiqde zlln rlcÉnL1e ln Lè trskkèn koos hiJ ÉIe!6n rooL ?ijn qèlo en zDLnL de douchs óo.

dit flet!svontuu. mo6st John tn mllltalr€ di6n3t. Brl kuan h1€r voo. hst s€rst tn 6an.aklnq mot dE 6tlét1ék mst nam6 het v6IdIopon. oit qlnq h€m zo qoéd él - hrl usrd ?'bll dè Nod.mllltslre vetdtóópk€npioen.chappen In 1964 - det hlJ b€sIoot om lid té uórd6n van A.V-0-N. Lnkèle p.Éstétt6rd ult d16 tlld !Èr€n, 1500m-4.15nin. 10 km - 35.35 f,ln 15 km - 52-23 m!n. 3000n-9.11 m!n. Nà

s000 m - 15.4? htn. 20 kn -1.10.43m!n. fiarnè;chtér ku6men blJ John de'rutId€ harsnr'(diL zÉqqsn) n6t h6t 9Èvolq dat d6 atl€tt€k-op

kun lB nu ntst me€r ds achlerqroód sn d6 màrsl€!

op de voorg.ond q666ho!€n u€rden. lFaér o6'1/ l6sr é6n1Ièp uas rlJ ,lJr trurl." hér€;'lELt€rliJp €n rlquurltjk k!IJt Bn b6qon ue6. mat tràtnah. Daor Rrkt, 2tjn v!.uu, tóèn.é6ds lld lsE v6n de 5Í3 kuèh óok.lohn ds qÉlsdsrBn van ds:€ cI!b vErslerkBn. Hrl trslnd€ hooldzàkeI1lk, bult€n enkBl6 STB lrà1n1f,98n, h€L z'n vaslé t.slnlnq3mastjsB Bub S.ouusrs €n o.6. de cIub.ékord! bll ds VéLsranan I verbetBt6n La sn 1n de buurl von d€ pRrs vBn v.ó€eer t.€ kom6n.

Lrà b€do€rtnqsn vàn John uàran om


t8

Iffi à Jtrfn lhndix (links), nEt zijn tr-ajning6parL.E Hilr

o.t h.n dlt àl aaidiq q6lukt i! bulkt !61 ult

Brs.i,Jers.

dB votlendè tlJd6n!

l,l€ouedst!1Jd.n. l0 kh - 34.14; 10 E.n. 58,01. llurloop - 16.760 km * nà.àth- 1.13.s9 hin tóóDe.t€.t - 3500 mÉL.r - =-

r - 9.59. oln 10.000 m - 35.39 ntn h - 17.0s. rln 15,000 r - 56,3? ntn. Dat hIJ ook noq 6ndEr€ kuéttt6ltèn bèzrt ( dÉ k!atrtètr6n d1E Rlkl 611 noÈ6d6 6v€n butt6n b€schou!lnq qèt6t€n) bltJkr uIr hEt felt dàt hlJ n6i v6el 6nihou616!n. d6 leuqd v€n de 5ÍB b6q6letdt, Ziln 2 zón.n kunnÉn hIÉ.óv6! maèpratsn sh 9e2t.n hun r66uItètè. h6bb€n zé tlt nIBt vBn EÉn v.lendÉ. Na BnkEl6 flBslos nal€usthsler bIE.', - h6È hutsmÉrk vèn d€ Fàn-H6nÍir1t harJ John rlJn v€rhàaI v6.ts1d én 1k kon n6t rn qBrusL h6rt àcht6r heL sLuu. k.ulpèn on vànàt h€ti,STO plèinn nàar huls ts rlJdén! 3000 5000


lJ

i.-r{:

!"!!!:! Ei+;#ijÉi

Aan deze 2 uredstrijden nam bijna de qehele uedstrijdqroep van de STB dee.I. LÈn goede zaak L. o. v, dE or gani s erende ve r eni g-i ng Llnitas, daar Lrij als 5Í8 qr atis van de baan en de ande rÈ laciliteiLen gebruik Íno qen Ínak e n. De ueersoms tandi ghedEn LrarE n uitgezonderd In l'-ikse ! egBnbui in de faatste kilo meters van de ha.Lve

rathon bijna ideaal te oo Dit Lras voorafqaande jaren u€feens anders qeL,reest. lle prestaàie i s Lraren navena nt. 0p de 10 km. kuamen Joirn lle ndrix en Hub Brouuers voor de ereplaatsen_bij de veLsranen in aanmerking. John linishte aIs 2" vetera an in 34.46. min. en ilub volGdE aLs derde veter aan in 36.53. min. Harrie Lrijns uas bli dpze 1D km de snelste STtsrer hii finishtÈ als l-" i-n 1.4. 41. min. ma

UITSLAT]TN 1O

(

5enioren

I

PIaats; 12 41

58

15 ??

In totaal finishte

Naam;

Harrie Crijns jgen Andre ílournen

ad

Vi

Ueterènen JDhn Hendriks Hub Brou,"rErs

rijd, 34.41 . Ínin 3 7.5 3. min. 38i59. Ínin. .46. min. 36,53. m.in. 34

Er 331 oselneÍners.

De halve marathon uas qoed be2et, et startle zo tn uaaronder rn 2U-tta-L STtsrers. Uinnaar uerd L,lil p-.pe1s van Ceasar in'l .'10.40. Hub HEynen, Írierre LahayÉ en tiiarc Houtriers stre.lEn om dE eErst plaatsen bij de SIU. IlLr! bleek uederom .Je snelsL.e Le zijn hrirj finishtÉ ats 15e in 1.16.02 op rlÈ voet qevoldd -oor É.ierre Lahave ÉrllU deÉLnemers

'rl u,ro.n .[.1-r ov(. .. LlerJ, in!. ir(aIef Irags kuan als eerste veteraan van de 5TB {rvEr nioish zijÍ1 LtJdt 1.1A.23.

rle


??.

Boodsóamen d:En.

.rBr sóiet het mi.j lreer te biffen, mk nog een nie&e closetboNtef nodiq I ...

Ik

l-Eb

S-Í.8

e-Is ÍrFi vakantie.

jelgds@ÍttrainirE $reÍd 1n de maand .Lrli stopgezet. De overige cluLÍhainingen girlen ge!\,mlr docE', zij l€t dan lrEt een kv€,]t van de nc[nlale ste*te. De

Dit clubblad

kcÍfit

íets wnegex lit

dan

rffnÉal, mk dat heeft iets te

ftrken

met vakantie.

ud-llen aI mze clubleden aterdeÉn op de Berg-op en Bsg af lcEp van zat€daq 19 aLEusfus.VerzaÍelen m inscttr_ijven op onze Cdlperbaèn vanaf

tÍij

17.30 urir'.

uEdslrijdctlrÍdssie zoryt vmr eeÍr ls-rk parkoers, alsaok voor een dDagje en natje na aflaop. het bet{-fft een ectr SïB-clubevenerÉnt... , dls ven acften De

wij jullie allsÍëa]. Íraditi+€etrurJ sl"ren de STB-eIs !ëkëntiekaaften naar de rcdactie. De ttr]isbtijvels ÍrEten lreten \,d. er 21ó in deÍr vre'lrde afspeelt.

Al]enaal seriaJze kaérten deze keer- Jongem en flEisjes toó.... \^/ëar blijft de o-de bekerde hJÍDr ???? Eor lardschap of stédsgezictr stLrLn' je nëar tllla of.... sd_ncllrneder. Voor je mLlegas en \Tierden nDet je uat pittigers str-rlEn, vooral diqenen !.,€1ke ÍrEt hn kaartje of groet, de Édactie prijs van F 25, !Íillen ulirli'r€n. Todr

É

enkele origirEle kaaften oitvar€en, kijk ÍEar:

Varuit Tunis $treten ons lhceI [tj,'néerts gl Suzanne Fasrlaekers. h hrn kaart: een veÍ'zarELirq karElen ÍEt cle tekst: IÍErathon-besÈ-ekirg in SaharE. Een hele

de

z,mte kaa1t ÍEt l€t opsd-tr-ift" Vlissirlen b1j nactr" vrctrtlt gestrrtr1:n Patrick, Bianca, C€rla €n l1Éo &ruininks. 0p ziÓ niets bijzonders zol ie denken. maar ffi larke is de oFErkirs acftercp: zie ie ons zitten ? Teftdjl haL SpaaÍrse ruziekcorps Kerkuach bezodt, u,as Harm ven Goor lrEt vmr-['í en h:oost in ALtic6nte. ' ISLA DE TABAFCA " on precíes te zijn. 35o C geeft aan. Ik denk dat H€0, rtijn,Nancy en Vincent v,€] veel. ijsjes de tffier Mb€n gel«q€Í' in die hitte. Lago di Ga,.ta in ItéIië, is fEt 11^€€de tdarís van Sjef en Stiny van [byen sirds jarcn. Bmvo i,mr cleze spo,rtieve fadlie, u,elke niet uitgekeken rEken


uok Jan l,lEltinq liep, nadat hi.j .lanq dLrcrr !n rugDL,s:ur F Ji L . í.ul ,Li" j. rterJeest een.loedFr ,,redstriid. llii kuam na 1.23.54. over dP streep. Ultslaqen

2o

Halve l'lapathon: 9EMqBEl!,

: Heynen P.iBrre Latraye [/ars HoubieEs Hub frkEns Jos l]uteueerd Th eo CrÉmers frank Eisinqa Raymo nd Exal tus

Plaats: --]E-

Naarf

Hub

'16

1? 56 76 130 205 264 348

J:i!:

1.16.02. 1 ,16.A4. 1.16.37. 1.20.56. 1.22.47. 1.?6.31

.

,29.45. (P-H-) 1.32.16. (i,.R-) Joanne Kloost erboer'1 .36.15. ( 7Èoame ) 1

VETERANTN:

Ka!eI Traqs

2g 58

Uim tsuÍlziak TheD Schmeits Pierre ltlui j res

?7 93 185 206 2s8

Jan Llellinq Jan lla nde r s AlberL Verbunt John SrnEets Lei Gerards H ans Ypma

27 4

516

&& &&& & & & &,1& && & &

"

Z\,rE1ngl. .

rEg ook

.? ?

?

'

dat heeft hi.l

rEoit gekund, . .. . en paardijden niet. ! ltij kan aLle€n liaar hrimEn.

!!!

|

t

1.1A.2_3. .21 .13.

1 1

1

.22.02.

(

p-ri-

.22.50.

1.?9.14. 1 .2e.46. 1.31.19

)

(p...) ( p... )

1 .32.39. 1.52.06.

Theo SchmÈits.


1.r.0u0 m. o-on-e,suri in ALntl jÉ5-Íop r prLtdo

''

Ir L]erd in 2 sEries qesbart. -i1z_lunl-13E!lDs StB I ers startte alfen in de 2e serie. UITSLAG:

Plaats

Ili9

Naam

I Harm v. qoor 36.41.8 ( pr) 9 Uim Budziak 36.42.8 ( pr) 12 fo v. Vlodrop 37 .46 .2 ( pr) 16 Theo Schnreits 38.40.2 In dezE serie slartLe 24 deelneÍners. it&d &&&&ë&&&

&&d&

HaIv€ l?larathon lÍlaastricht - tsilzen 25 luni

'1989

tjeEn qernakkelijkÈ Lredstri-jd qezien het q.looiend parkotrrs en dE horle LemperatLlren. IJi

T

St AC:

!iee!: 64 214 221

IiJ-d 1.23.21 .

Harrie Adriofo AIberl Uerbunt frank Eisinqa

Totaal aanta L deelnemErs

'l ,

34.00

.

1.34.?5.

614

Theo

SchmÉri t

s.

Eerste paardrlj ]es. .

-...lbe

maak

je

deze veiligheldsgorcl€f


Briojscha,apen dorn. ...

Ik

.rur sdliet

H

mij ueer te birrEn,

heb ook rmg een nierfie closetborstef

'ndig

I

S.Í.8 ers írEt vakaíLie. De

je€dsporttrainirg

',ed n1rEm girsen g6rmr docr,

in &

zij

nEand ,-l]Ii stopgezet. De overige clLlrh:ai het dan írEt een h.l€rt van de n@mle sterkte.

Dit cll-Öblad kont iets Vltleger uit dao mlnEal, mk dat heeft iets te makeÍl ÍEt vakantie. l/lij r,illei a] dEe clubleden àteífuen op de Berg op en B6g-af locp van zated€ 19 ëugustus.VecrzalElm en lnscfu'ljvm op mze Cooperbaan vanaf 17.O LUr. rcdstrijdcomrissie zorlt voor een leuk parkoers, alsmk vmr e€n chlogje rÉtje r€ afloop. lEt betÍeft een edlt S]B dóeverErEflt..., drs vel}.6clten wij jullie a]fsnaal. De

en

Íradilie€etrqr, sunen & SÏB-ers l./akaÉiekaarten naar de IEdactie. De tluísblijvers fineten v,eten !íat er 21ó in den woorde afspeelt. AliÉmal serisJze kaart€n deze keer. Joígens en íreisjes toah.... r,/èar blijft de orde bekeÍde hl1Er' ????

of stadsgezidÉ stuua je naar 0É of -. . . sc}roorÍrDedel. Voor colleg6s en vrieíden ÍrDet je !.rat pittigers stur€n, vooral dieg€rEn helke Íet h-n kaaftje of grDeL, de rcdactie prijs van F 25,- willen wirren. Een lardsdrap

Toch

Ít

je

enkele arlgirÉle kèérten mtvargen, kijk ÍEar:

Vanrit Tunis goet€n ons lrbrcel ltirrEerts en Suzanne Basnaeke6. 0p hJrl kéart: eeo verzarEling kaE]cfl nEL de tekst: íEattm bespreking in de Sahar:a.

tEfe àl@te kaet ÍrEt M opsdtr-jft" Vlissirgen bij r\adlt" $Erdt gestuÍd Patrick, Bianca, CTlé en Ïreo Bruininks. Q zió niets bijzordeÉ zor je denken, maar M ]èrke is de oFprking aditerDp: zie je ons zitten ? Een

TenriJl hat en de

Spaanse

ruziekcoes Kerkrède bezocl_È, \",as HarÍn vën G@r ÍEt

\,atrL

r

krcct in Allicante. ' ISLA tE TABARCA " on EËcies te zijn- 35o C geeft therEÍrEter aan. Ik deí* dat H4o, lhrtijn,ibrcy en VinceÍt vEl veel ijsjes in die hitte. in Italië, is M

fEbben gekeqen

tL€ede t€tuis van Sjef en Stiny van (byen di Garda jaren. siÍds Bravo v@r deze sportieve faruIie, r"elke niet uitgekeken mken Lago


raken op dit prëchlige meer.Terecht merkt Stiny op: Het bllJft mooi hrer. ! Jà \naarom zou je dan elders iets minàer goeds gaan zoeken.[íij weten dus al waar Sjef en Stiny het volgende jaar vakantie zullen vieren. Van clË hitte naar de kilte. In het. Nationafpark vEn Conood, s'uL_l 'l01 5lorrdns op \lB qro'rn' 'è_of een gletcher in de Canadian Rockies.Éen imposant gezicht deze kaarl. HopenllJk krijgt Ton geen !,/intertenen midden in de zomer.

vakantieknalfer komt echter uit Frankrijk. Wil beelden hem af en verraden nog niet wie het brein is achter deze treffende vakantrieqroPr. \.LL èl Fèn i) de/r spor-Fl ee1 fand' tleke SÍB marathonlopea, uit het opschrift blijkt, .lat hij verborgen talenten heeft als De

po"eet. Hct is ook nog een dubbele rijÍn, !./ant groe ten past brj voeten en San Tropez rijmt op S.T.B. Deze groet is dus prijs verdacht. Í\4aar er kunnen nog betere kornen.... dus zet hem op.

Tot sfot nog een hele leuke kaart. ,é.r vdr ePr lFle q oep spor 'ers.

D e2t SfOe L./

d*r

u

Deze

Onze ilamestrimgroep ( waar ook enkefe heren bij gedoogd uorden) sl-uren een kaart vraalrop vermeld staat: wat is het fijn om bulten te zrj n. 0p , : "rnLPr d' L oo ,l ''r I il r: 'HADSIKIDEE , de vrou!Íluu van S. Í. B. "

l,Jët de redactie bet-reft, hopen t/ij de vrouwluu van STB op 19 augustus Le Ínogen begroeten afs deelnemers bil cie Bergafloop. Volgens in formatne van de r.Jedst'rj..idcofirflissie is deze

loop ook buiten.

fn di.t clubbla.l heeft de nedactie-commissie vakantie stefinnin0. Verder leest

ll

vreer enkele humori

nog het vakantie verhaal van


21

t[

\;«;k;6,

l,t

gere Blacky

va k

a

ae vt ,l

,t tr

.....Jo ! laat deze hond zich even graag wassen als onze vroe-

a,nr

t'ie

?

tíoe [-er,r

E.l- B. c, oÀ1\ lr oPe z V dc.

rtische pfaaties gepubliceerd. Dus ook de redactie l4arc( je) op bladzijde 25.

is in


,L.)

brieÍ

van l4arc (je)

Beste

lieve

oma en Opa,

bij julfie logeren. Natuurlijk vinden jullie dat fantastisch, Ik ook hoor ! l4am6, heeft mij verteld dat ze een paar dagen op reis gaan naar Bodensee in Zuid Duitsland, daar is het heel mooi, Ínaar de reis er naar toe is telang voor mij. Daérom kom ik bij opa en oma Ik

kom

fogeren.En blJ Max. Kanarie "punkie" komt ook mee, en als Oma dat \^1j.1, mag zrJ hern houden omdat haar pietje weggevlogen is.llama heeft toch te ureinig aandacht voor hem, nu ik er ben. Zo, mama heeft hier ook een paar richtlijnen gegeven over Írj1 sldap- er eL-nstjJdèn.DaL hoefl nieL preci.s sEr-.1 oogevolgd, kijk maàr, Marcje is snel tevreden. 0m 7 uur s'morgens r,/ord ik wakker, dan krljg ik een fles melk, want mama's borstjes zijn ook op reis. 0aarna, ca 07,30 ga ik \nee! slapen. 0Ín 11,30 krijg ik de tweede fles voeding. Ik mag nu een uur tje opblijven. 0aarna ga ik weer slapen tot 15.00 uur. A1s ik wakker urordt, hoef ik niet fieteen iets te drinken hoor, je mag ook rÍet mij wandefen gaèn of spelen, net wat le wilt. 0m 18.00 uur lust ik weI een fruithapje of een bectje middageten, vJorteftjes of spercieboontjes of bruine bofen, alles Ínet wat appelÍroes. AIs 0pë thuis is, mag hij met mij gaan uandelen, samen met lvlax. Zo, en aan het einde van de dag, wif ik meestal lekker schoon gaan sfapen, dus ga ik in badje en maak de hele badkaner nat, drink daarna nog een volle fles leeg en ga dan lekker dutten tot de volgende morgen. Die l"]ama, heeft er een heef epistel van gemaakt. Is volgens mij helcmaal niet nodig, !,/ant oma weet dat nog wel aIIe maël vèn vroeqer

Ja dat komt ervan, a1s die sporters handje in handje ex-equo

willen finishen.

-1[ éi


NIEUWS VAN ONZE LEDÉN

en. - nieurre leden.

411e mopjes welke dage lijks de ronde doen over

dokters, gelden in

de

toekomst ook voor ons cl Lrbli d Bob Biksen. Bob slaagde op 30-6 aan lledische faculteit te

ljtrecht voor zijn Docto raal geneeskunde. i,íij wen. sen heÍn van harte proficiat.

U hebt blEdl rrrs meneer Toekomstplannen van Bob ? eerst ín mifitaire dienst, riat pondjes aftrainen en daarna zien !.r':j.J wel verder.

Fellcitalrles

ook

gèan ook naaÍ PeteÍ en Toos Verberk.

7ri lrPgpT op 2/ lLlt oer oo'hlerle Ínet de naam: Helene lYërgreet.

Dezelfde felicitaties zÍln voor de ouders van L0TÍE PFEVoo. b/rJ oenl ea ddL 14dr.ij , n H ,ub 1FP. gelukkrg zulfen zijn meL hun eersLe dochtertj e . Het is afweer een poosje geleden dat er gezinsuitbreiding was biJ STB-feden. Het huidlge feestcomitee zal dus op pàd moeten met de bekende STB (eerties) .


2-Í

Dhr Jan van Hees, rrerkte de leclenhJst l.leer netJes bU

l4et genoegen heten !,/ij welkom binnen de STB: Jan Visser Zwanenstraat 22 6414 VN Heerlen Geb. datum: 25-02-19i3 Tel. nr: 045 229095

Erik d€

Bondsfid + Licentie.

!lath

Bob RLrtten Sl.ek kenstraat

Smeets SteengaÍlg 31 6372 l4S Landgraaf

Geb,datum:01-12

1954

Bonds

tlng

Geb.datLrm: 07 04-1952

Íel .nr: A45 32A222 Bondslid

DonaterJr

Ed Schiks Téci tusstraat 23 6417 TT Heerf en Geb. datum: 12 06-1933 Te1. nr i 045 71298:t

Bondsltd.

liij

wensen

1id

lvlaico Grooten S!,/agemakersstraat 30 6372 BT Landgraaf Ueb. datum: 16 01-1981 Tel.nri 045-316782

Quaedvl ieglaan 2B 6371 HB Landgraaf

Foto

1

6102 VH Echt Geb. datum: 15 06-1952 Tel . nr: 04754 83915

Íe7.Í1r:045 321127 Bondslid + ficentte Hub lrel

Haan

SvrageÍnakersstraat 13 6372 8S Landgraaf Geb.dat!nr: 14.04-1980 Iel. nr: 045 313825 Donateur.

@

rt

ll allen veel plezi ereno ntspanninq bij

sport beoefening binnen de ST B-

de


28

GAAT ONZE COOPEBBAAN NU AL VEFD!,]]JNEN

??

?

Neen zegt de directíe van het BecreatieschEp, eerst moet er een goed alternatief zijn voor de SÏB-ers. onde'Lussen 1s \,Pl !erqLan,ng ddnqevlddgd voor eP'] wa-pl _ opldàqstation. Pfot(st var oe !eren.g nq, oat l: Pl- ze.er gelreest. 0f het lets hefpt bij de Gemeente Landgraaf, is

voorlopig twijfelachtig te noemen. fr iJ"íeen verqunning verfeend aan de liaterleídingsmaatschapplj. liëarom u/ordt dan nu a1 constant gegraven en de honderde boÍnen gekapt. Voor bodemonderzoek is het antwoord. l{ie gefoof! dat nu nog. Het zal vJel zo zijn, dat de STB met een flinke kater blijft zitten-... of zou de geÍneenteraad in seotember toch noq anders besllssen.? l,^/ii hopen van LJel, anders ziet het er soÍnber ult voor de toekomst van onze vereniging,

Jo Eycl .

't#

h,

k.#ffi *ffit lÏ,,*


z9

ONZE -JEUGD

OP-YEBKE

NN 1N

Q- IN -B ELGiE

Í,let 6 jeuqdl.eden, en enkele ouders togen !Íij op zaterdag B Juli naar Diepenbeek. Een piste, die te vergelijken is ínet onze Cooperbaan. Bij inschrijvlng begonnsn af de problemen. Welkom r/aren wij besfist en behulpzaam lraren de gastheren Het probfeem zat meer bi.i onszelfl,lJij konden bij inschríjving zelf niet goed overweg met de Belgische indeling van Kadetten, l4iniefien,

ook.

Schofieren en Benj aminnen. Probleem 2 uras: r'r'aar zijn onze startnumÍners. In Belglë krijgt de licenlie houder 'È startnr van de atletiekbond. Dat neemt hij (zij)zelf mee naar eIk sportevenement. VoorvJaar, een goed sijsteeÍn Ínaar onbekend voor ons.

grote bewondering hebben liij kennis kL,nnen nemen van voorbeeldig regÍstratie-systeem en een ongedwongen sfeer van een Belgisch atl€fiek,feest. Leon Fels en Bosette waren ook onder de èènlvp,, ioe1. Beioe- ru !,roo.ldcl-r_ q I '1 het nabije Hasselt, kwamen de STB jeugd aanmoedigen en. -ook bewonderen. Vreemd voor onze junioren C en D was het stoten met een 5 kifo koge1. De Limburgertj es van gene kant hadden hier echter geen Ínoeite mee, evenÍnin met de naar onze beot i ppFn v.el Le 'loge horo.,t, Nlínder problemen hadden onze ve.letten na affoop met de keuze van patatten. Een grote portie bestelden zij unanleÍÍ. De resultaten: BenjaÍnin l"leisjes, Bianca Bruinlnks: Bal 14,54 m, m rn in 11.3 Nlet

n or. lnog 1m oÍ en kogel 3 kg 4,60 m ( 1e ptaats) l-ffir., rx--sr: 2 kq schi if 8,26 "e1er. q.aer lhrrhrx- runiar: 2 ko -.niif 1l-46 ÍFl.el.- 80 n :n 18.80 s€í. D.iry B"rrun-. Lad-t: I00 ó In 11.E0 :... LoqPr 5 lq 6.83 -E1er Patr-ic Bruininks, kadet: m rc&r in 14.70 s€c. eír hocgspmrg

Ba1t SrEefs, I'èL,rice

g4il:

.

VocnuEar beste wirden bu€n,een volgerde keer kcríEn onze ÍErrEkes ['ièardan grcoLser en Jo Eyck.

srpller.

\"eeur.


als onze rcdactie tekmaar het hierraast afbeeld, velqi,.lr het orlze sporbmn !!LB!EEI9L bij ziJn eeÍste ÍEratlEn van dit jaar ln hhstla.d. De ooi:zaak: een aLrto ongeval op de lleenEg. Bij de Zo

r^redsti.ijd u,as dit a1 nErkbaar vLDr de start en afgel@1 kas lirnÉ rnsparniÍg aI bij km 25.

Dat

Wim rÉ'L aIs de rest van het SIB tear goed getrBird vrds, beiEes hU mkele !.reken later in de ÍI]a€tlnnloop te Lt rcdt. dat I'BS op 23 April 19m. 2 L-Lr 56 ÍirLten en 53 secoten vefiÈId de uitslagenlijst vmr ldiÍn. I'H deze goede lijd 1s h1j 35 e bij de veterÈnen Ï klasse. Dat cbze tljd goed is, mag mk blijkm uít overge bekende LiÍblngse spo-rteis Berl Vos bljvoorbeeld had deze dëg 2 nriflten neer rDdig dan Wi,,n. Totëël !Íaren er 13U s€nicren, 86 veterarEn I, 37 vetemnen II en ][ en 11 darcs. De niet-licefltiel_n]d€Í:s ( rccreat€ír lEdden een opar% uitsl€en1ijst.

ó

Eyck

-

-o o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo 0 0 0-o-o-o o-o-o-oGer KnaLf, mze l,roen@ avd.d qrortbegeleider heeft zo een eigen stiJf van oefeflir€en doen tiJdens de traiÍLirgen. oat dit dolrrr ledeE€í' ltrg ge,raard€€rd uordt, staat buit€ír t'4aar scÍmigen van die boertjes die deze trainirEefl bezoeken snappar vaak ruet waal het sÍgaat. Afs Èr fnlle er bol-le n€ maakt, begiftÉr ze te blaffeír en te miaLrren. Voor deze gIlep beelden r',Íij deze nieuae oefenir€ even af. lbdel vmr

kijf.

onze rcdactie-tekenaar

stord ms

!Ír .elljk

gmte borstspier en gehele n§.

gehele rug.

bestlLÍrslid AnrE l4arie Y@a.

qet€]e tuq.

I

(alles zorter blaff€n)

age

Í\€. .l I


Ber,ltlctuyr Doonrn,iax,

3t

BnooxslmrnonucErRr

DrKnwncWnocr.

Her hq.paknrecrd.

Hdiidc.cErecÍedietw.Íkcndèvndi.qindev6rer

vmeolopshcn,Enhdirveru..ltindeNduiv Brookr' 0r, D q4 ",i *doieu nAhp,'oqnl!p'n4/ &.!r) i &cii@&!d À uiJE o{urryu&edsl&@kd

bio

rdmiylr

pÍrbhDcn m

md

sdtridl lvla dn*rjde Kin ticweds. Nex6*eloplroE vmcpÍo.q E

ieve

!

Ke!i.

Wtdgr

is

sl..lib !M bDd{d.rl

'i i,{qqrrhd,le Nerunóvurdrq.*ortd,l\dnf,,, onJu liet robal

bdere

spoizn

d, É

', mJ ko d.U..n Dr (n,ed. v"ldanL} Ubdsr Dr Ncxs,r'Br*k O.z lq6óen

Kidlc Wdq?.

De

*à'd.liq nud.

sd

palkd ar,


&f,1§ffi

ffi§ffiffif,Hffitssffi rolluiken

wll.6 ui.irl..d re$.lr.pld]1lÍ mt ÉC|ÍE Irntb wlo.B d. aoMrzo rltMd.n.

T.sr r.dms vm zotlHÉscHERttftl,

ínmemo-l

MÀnh'tzEx J^Lot2rrEk. HonREt \ot wwa otH|o.!e .ÀÈl

H

r

ur aFLr

xPfloo(xrtlr

lnflllo|

ts--t

ftIflGA zonwering l{rA u!!: shor,,rroom . tel. O45 721658 sittarderureg 116 heeÍbn

kwdffi

ÍEGELSeSAMTAffi BOAWMATERIALEN

Tot ziens in Heerlen ln de Cramer 7. Tel.045-718008


v3

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken VAII DE KTEUT

Boesb6rglaan 3 6371 CV Schaesb6íg T€lsíoon 045-311625

sport-shoes heerlen LEVÉBANCIER Van SPORTKLEDTI,IG

0r.Poefstraat

24

6471HH lleerlen,

,, STB

tel

,,

045-740452

RIJB@AS B"V" 5r.3HX waàrwiti

306

Cui.,àrààn

HET ADRES VOOF:

S1

J

S

Í

I.I

VL

O

i

RE

r.r ní

16 70 70 O3o

en. PSEFAa BETOII


Leverinel van:

orthopedische kunst en hulpmiddelen TongerSestraat 12

lN ttaastricht Íet. o43 216773

6211

Parallelweg Nrcl2 Hulsberq

JI(EN ICI(EN I,

VOERENDÀÀL

MÀÀSTRICHÍ

Valr.nbu,gàwèg4r AemeleMeo90

ler 043 62r5r5

o§*ts


35 STB-.IEUCDBT'LLETIN.

Zoals irll ie misschien nl vcfiracht zouden hebben is dit jeusdbul letin kort ti tgcvrl lco. Nítirurtiik is dlt te s/ijten aan de vakant i eper iode waarbij heÈ sPorr(:n even oP een 2iispoor i,cÍd lne zulten ons dan ook beperl.en tot het vermel den van eníge zo kunnen wll wederoÍr ecn nielr\4'lid vertelkonen in de persoon van Dric de llaan. Eríc draait Eoch al weet enige ircekies bij ons mee. Zijn stcrke punl is zondernccr het verspringen, Deze iongenan heeft deze techniek als g.'en ander onder dc knic. l.lij a.an da.r gegarandecrd nog meer

Bil de training op l7 juoi k\,íam een trolse Joyce aanrijdcn net een plastic mapie meL dàarin haàr diplonà van de I rilere Det.i i thaode t School. [índelijk hàd ze daL p.pierile kunnen nP cijÍèrlijst uàs ook al le gek. Van harte gef€ljcitcerd met het behaalde rèsul taat .loyce. Bovcndien werd ik op de hoogÈe aesteld van jolrw stoute plannen om hij de Koniíklilke Landnacht te gnan sollic.iteren. .Il] zrlt niet zo zecr het rand gaan verdodigen doch je zult

wanrschilnlilk de adninistrlr!ieve richting \riLlen uitgaan. iliii Ncnsen jou hierbij veel succes.

iuni ziin we maE de hele groep diverse nalen dè BrunssLrmmerhe ide in-gedoken. De cxtr.:ne hoge temperaEuren dlrongen ons steeds richtinS "Rode Beek" .e gaan aluaar de diverse atleten konden afkoelen. llans Ypma nam steeds de achterhoede voor zijn rekeninS. Itàns vond di.t prina. tlLj werd steeds vergezeld door dezelfde tvee dames! nanelíjk Olga en Suzanne. (Niel Èe verwisselen ln dc

maand

meL Suzanne SchlenLcr).


56 afloop van de lraÍning was Hans in ziin geheel op hoogte van het levensverhaat van beide dames. ll1j iras zeer onder de jndruk. Na

de

l,iat nij trou!,ens op deze trainLngen ook opvjel iras het loopverno8en van AnneÍor:ek. Annenlek moest on de een of aidere reden eerder bli de Cooperbaan terugkeren. 0m haar niet alleen over de hei te làten lopen werd ze door mij begeteid.

Ze heeft me verdorie laten zlieten.ls een paard. Nog even en ze loopt haar moeder Carla het lichl Lrit de o8en. Ze ís hiervoor hard op !reg; TrouwcDs, thuis sch:Ljnt Anneniek ook at de rwecdc "bàas" te zi jn. Bcn AIL round aElete dus.

ilie van jurlie heeIL al eens "bloeddoping"

gchoo r

van

d ?

t atgebeelde vanpier heeft daar i. ieder geval weet van. Ik ken ecirter een paar aaletes , die zjch op groLe hoogte hebben voorbereid op de Bergoploop. llct is alleen nicL te hopeo dat hun uiterlijk B:iat l]ik.r1 op dat van heL hicrnaast afgebecldc

De h iernaas

Babette en Àinée Hiseré tip ik

biiJ.

Deze beide damcs ziin op ccn

.1

r,",.

zogenaamde " hoogte-stage" 8e$ees a. Op c.n hoogte van bijna 1i00 meter hebben zij de afgelopen weken de nodige kilomcLers arBelc8d. Ook de voeding werd aangepast. Deze varleerde van ZÍritserse .hocolade LoL Engelbergse rorstjes(met knof ). Ats dra k namen zij RivelLa tot zich. Jongens, hou ze in de

íet voor Op I9 auBustus zal het zi.h uít!,/ijzen of djt !lles niet s is ge$/eest. Zo, ik ben door de "vaLantiestof" heen. IlcL volSendc bul IcLin zÀl zeat zekeÍ Neer ultgebrer:der zijn. Daar zorge. iLrllie zelf a1leen nor .rl le -ielrgdigc :ttleLcn veel \^'e I voor. Rcst nli suc.cs toe Èe wensen bii het bcgLn vrn hon nieuwe s.hooliaar.


3) Deelname voor clubleden

1S

gratis

S.T.B. SPOBT- EN TBIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE Opgerichl in 1967

3Énc/oP

- EÉie/^r

Loo?

oP zÀraf,p^G 19 AUcusTUs Às. r ijd ict open lr3ctÍ1iv1na (v.rcílnatnasreden cn recrcantén)

sedit

BtiRc/oP-loop ovcr.a.

tr0o n.Lèr.

BIR(i/^ i-1.ór ovèr ca. 3700 rerer

(hooBreve.ichll

start ótr íe 60 c.q. l0

13.lo nur. (v.rLr.k o3.n. afsranJ.n

I

13.00 ut!.1

k!ijsr. rrid.

een cEnrrarc^À1 mèL zijn

eéf r.l j dBt 1.3

urÈ5IurL€nd nr

s.n.

nèr bo sn ad! n. Nier f,eÍchikr voor spit.r. rr. rr50 in.lrisièf eèn ^ratii.onsuprlc cr:En

bil rn1€ve

voonriscn{rJvric I CEX.

LAiDGN^AF.

lns.hriivi.l en starr ztjn nl.t óp dezélfde p1a,.s, r.t rl3 srarr vrn de BEJrc/ar-lóop. r,o5rel l.n br j ihs.hrrl!in3.

nanreziz. cEEr lroucÍts. r.rloemifI ,j.rchi.dt eiq.. rist.ó. 0. srrRc/oP cn R!:R1:/^F loop ni.t

iin§p.ikèritk

vo.r


38 Ja hier met JanssenIk uoLr recfameren over die d!.Jerg-papagaal wef ke ik drie weken geleden bij J u]Ile gekocht heb. ll! En nog eentj e I Een vroegere STB om

er

bekend

zij n grote zuinigheid,

kocht eens een muizenval,

Hij vond het LreI jammer en ook te duur om er een stLrkje kaas in te leggen. Dëar om legde hij er een kaasfo-

tootje uit een recfaÍneblaadje in. De volgende rnorgen \,Ías de val drchL gel'aoL. madr geea mL-s er in. !íel lag er een foto van een muis.

ooooooo-o IS KOFFlE SCHADELIJK In koffie zit cafelne.

VOOB

Il

U

ltB LOOPSPOBTEsS ???

Veel fiEnsen hebba] sïngens een bakje koffle rEdig vór ze aan frn dagtaak begi,menDe koffie zorqt ervooir dat ze ped wakker !,arden. Er zijn mk sporbrÉ$en die koffie gebruika'r tijdeís tra ltrg en rcdsfijden. !,lbarÍ ? ondat

naturlijk @niddet (cafeÏÍÉ) bevat. l_H. zorgt \,mr srElle Íeflexen; het doet de corrn Íucdtre LLssg'rersÈ'rsl r]l sprB-e^ nellPr verlopen dl ve4rmt de sple*mcht en ultrrlu dirEsvenrDgen van de spierEn.

deze ch'ank een

r \l zenLÀ,/z6f het De risico-s: Te veel cafeï,'re stelsef teveel prikkelar en hsn zeer ner- . veus mEken. A1s de oppeppende !.erkirc

voo$ij is

261 h]-j l1De en neerslachtig

mk hiecr !,eo de gouden t1p: KGFIE IS NIí SCI$DELI.X.MruIK I+I4 Í'EI I\IAIE. D.rs

Jo Eyck.


31 =l./=E=D=s=rRr=J=Dl!u=El!=D=El1 =14",l=G!

20 B Weert 1/2P1. 26 B '.sLhcd; Y.

27-B 319 3/9 9-9 9-9 15-9 17-9 24 I 24 9 24-9 1- 10 1-10 1 10 7 1A B 10 8-10

t . i cheI sgest Bremen l'4. S

l',1

e

I 1/2

4F,.s-l4N!lll

Pl

Heerlen 1/2 l'4 en 10,5 km. Dortrecht 10 Ell liJinschoten 100km-50 km Assen 14 en 1/2 lvl

Arnhem 25 km Amsterdaín 15

BrLrssel

km

14.

Nlaastricht 1/2 Sittard 1/2 Breda SingeIloPP 1/2 Berliin Nl. Enschedè 1/2 Hasselt 7-13 20 km CLUBBEIS STB Helmond I1 en 1/2 t'l 14 10 Llsse 25 km 15 :t0 Almere \/2 M en 14. 22 10 FBANI(FURT a/plain P] . CLUBREIS STB 23 10 Athene lvl 28 10 lLLe. L-Jr l/2 \4 FI Ir'. 4-11 Kerkrade Herfstlopen 4 8-12 kn 14

l'1

14

1"1

.

12 12 1^,interlauf Aachen 19 12 Kapeflerbosloop STB Lëndgrëaf . -o o o-o 0 0-o o o o o-o-o-

=!9C9!=!:l!:=:l::i991.19199!=:9!!9Y91::r= 1B eLrg. trimtoop Voerendaal 1B - 30 uur 5,4 en 10,8 km 27-aug. trimloop trl]elten 5 mijt af 17.00 uur 16 sept Parellopp Brunssum 5 km en 10 km, af 17,30 u' I october CLUBREIS STB naar HASSELT, 7 13 of 20 k0r ;vp ;fi;dig """-"rden bij FÍed Strating in verband met bestellen van bussen. Bereid j e voor op een dagvullend programma.


Baanwedst-]'i

i.len

kU

4o

nstof banen:

Heren en Veteranen:

16 september Slttard 5000 m, start 19.30 uur t1- 4,30 septenrber Kerkrade3ooo m start 16.30 uLrr Ft 4,-

899_!E9q!!Iij99!=y99!=9!=9=lE99q

i

Pupillen

c. B. A en

Jun.

c.

D

5!.|tp.rl'loa66ndÀír

: z6t€rdóg 9 a€ptoalEr

rèd6rr1rd

: 8..nrod8trlJd wmr puprll6n sn c/o- Jrnroron

: Puprrr.n c:

B: Pupltl6. À: or€lea D :

(Hr()

.n loooi

v3r Íw) .. IOO(L 6o!-kos6r -v6r lBx) .. tooor 6OD-óO0n-hÉO v€Í *006r

PuplrLon

lOÈ bÀrH.

ÈorÈJo' c :

aod 6ood hr,og v6r kó9.1 dr.cu.

Jong6na o :

Jono.no C I

Aoo IOOOo hoog vor-koool rOO. AOO0 hoo{,vor kDg€I dl.cus

rlBa ,ro9 ^Cht xé.kràds spo.tp.rk À v'

aop.cnrrr r !o9 : 36.nEd..r1ld voo..]) lunlor€n €n puplrron hrd loor aoo- v.r-kog6r lrrd aoh tooo. v.r *oo.r aotr hrd aoo rooo.,h@{, 60! hrd óo!-rooor-h@,q 60r. vsr 1096r I drr6k6.p ) 6o.-h@o b6l r. (d.r6k&p) ao6 vsr ko96l { d.l€kaaD ) (dÍra&à09 ) 'ro' v6r bary

rooB

aoD

ldiJ plaatsen nog eens een foto van onze Andrè Vogely. Vroeger stond hlJ regelrnatig b1j de beste STB-ers in de uitslaqenli.isten. De vefe clubrecords in de veteranenklasse laat John Hendrix stuk voor stLrk sneuveIen, behalve voor d-. marathon, daar r'raagt john Tich nog niet aan.

André heeft momenteel nieuwe activiteiten bii de STB. Hij verricht regelmatig type werk voor ons clubblad.En daarvoor is de redactie hem

zeer erkenteli.lk

-


4l KABL ÍBAGS

presteert goed in Duitslanrl-

D'i KarI, een steunpilaër] van de Nederfandse grensbeveiliqing in Bocholts, moet volgens ons,tiidens zijn controferende werkzaamheden aen de grenspost, zo nu en dan wel eens een foldertje van een Duitse loopwedstrijd onder de

ogen krijgen. Hij is zo!,/at de enige STB er,die regelmatig aan de start verschijnt bij onze oosterburen. En,... . het gaat d-r Karl nog steerls uitstekent af in de altersklasse Nl 40. Kijk maar naar deze resultaten:

10 kÍn tijd 35 m1n en 34 sec. 3 e vel.eraan en totëaf 31e blj 36:l deelnenrers 8-7 1989 .Ju'lich 10 km tijd 35 min en 55 sec, en dat !ías goed voor een eerste plek in de veteranen I klasse. Deze wedstrijd kende 256 deelnemers waarbij de winnaar finishte in 32.13 Proficiat Karl trags en een aanbevefing voor de overige Clubleden, toch wat meer aandacht te schenken 6an de vele goed georganiseerde en voorë1 gezeflige loop evenementen i n Duitsl and.

1-7 1989

STAUSEE LAUF obermaubach

1989

jaar voor Christus:

. .. ...ik geloof nooit dat voetbalfen een grote toe-

komst

zal

hebben

llll

..en nog eentje:

Er vras eens een frtiel IIErrEbJe, die het r€ bekeek van een gÍDep hoLttrakkerc

.

" lbg ik

hij.

ook eers kappm"? vn:eg Jij kLrlt arper de bljl optjlniet zeggen, pakte è ÀlEre

het ënt,ooÍj. Dat LieL deze d,erg zió bj-j] ef] kaple in een lllÍn van tiid een dikke bon or. IederEen !.ras verbaasd eíl \^rttr weten vrad hii clat geleod had. " In de Sahara" h,as lÉt anbr,oort. Daar stëën toclr geel boÍÉn 1!! Iiee,ru niet ÍEer, ÍEar vór ik daar h^,m, zei fEt keÍeltje. -fen

hES


42 !31i!àon

ri

or !

!.12!!:

vèle hèr.rn w§ !.urÉé'.rrJrnq !J! hlt hàn van dè qro:f, ':rdn l:rrhí,.', (Jàr' !tà, rcí) hÀdóën l,P .óna(l ló !1p, il Jl, lrÈ,eiE we ( q*i8slr met sè, o4r,rör's!rdu krxà'drö. ren I'ote spertrkèlsti.'r zo mo!:rr.èn Hrr ondÉr d: ÉnthnrgtàstÉl,nser !.a. r,!rie(rr un ar.irè vöoery met l(r. er rrr qenÈrÈ a. 'e§pèrllÈvclilrie on hè]f neqdn '€ o.9ÉnB Nerd Ar l,lèÈsson de aflD.ht 'rón!è" Atrréhan Eldla lrouyÍi zon.amo AerlnFer6, Na ecrr voor{rF.edige Een !.o lrrel Rott.rdàÀs Èt.!btis:ten,Éít nlq len |:àrr roÉ+ro len{ttlqd, Nràrnà Hu! F' èvoo. Héfrré Adrro)o. l,riel Lrrnr.h en onderqëtérendÈ:,ch naàr het app.rtement !..r |1onlqr! Vo.len b.:LlavÉn om zr1.h door írddet v n rel,.er ÈtrëtióÈlè.inOèn Èó nrssaeE vödr írd' ètha.roop, oF oh ll.no uuÍ. 'r'r ljrd ké.èn uir ulrel in de drukt! èl kdijt qer.àtt. Docr over dran'Jhellen tÉ rlionen er íét Éniq 6nor:l.elrer, gerul Lè hÉt !,tàrirfo6lt ie vobràsn in hot IoFë.ËvÉId te verkriJqèn! !èafdëor HiJ vrlr rnel óndèr hét Étéftdöer! doorFrrtrtEn èn ààn ce 1.n9 weÍberde toÈht rondeh be,linnèn. al Époediq blèé1, .lat e. van àlrÈ aöede véot nuren!, drÈ 1r mjj q€(Bàkt hàd ive. het te lÉFén s.henàr niets tcreEht ,ràn, zet í6 UÀrrtët dl., .re:e n!1.ath.n a1É trèlfinÉ lrép (pat Een rnÈtellinA) en hij lou verqe:elIenr saË oj€t io stààt óil^ ÉnèIàérd tè r-Ènperen. Uit!.rndètrjr rar hij ook xèl qedrcht hebbE. ,.Jrc. bèkijl. hèt Íiaar, je rost je:àLF dÈI tèqèf,,,. Nà onaÈveer 3i) rn. r.wan dan ook de bètrenuí /nàn met de 20 bèliènce h.1hcr en il wachtcn dan.ol no! 1a ldarÉ ritódèllrs. Dc.h íet het ódrqe do.rrretLruqsvÉrhoqen en dè aànmoÈrllsihgen ènbèkénde supporté.É ràngÉ hèt pàr.ou.s, né.1. vcoràl dè Étimuler€ndÈ roordà van tidffiè. uereilte ir hèt 4!:, rÀ.-punt, !:.rnà àllÈs weér ern Étuk eÈRpElc vèf1tÈF. N,a I uLlr r:r x7 nLnul$ berclltel Hrr de +1nish é. dàé.mÈde hàd ir. nrrn dèfdè naràLh.n volÈ'rècht net ëèn iieutr persoènlr.lL re<ord. ilvredenheid àloni :èrér ondàt nok Hub de finrsh héd Deréilt in eÈn nie(HÉ .ecor dtr.rí vàn :i rLLr en lt n1n(lÉn, r,rr€l,dië wLl d* Ètàrt nret ne€r r.ld:ien hudden, hàd helààÉ dè St.ir.l noatln eèn ttrdeD5 .tp Lr5!nr.q opgèIopen ble65urè. Na àftoop werden bri hÈhiquÈ lnA--. urt!epresrl.l dfd-È, hët senot vàn een pilÈje,!, r.èt nlLitrqon /'r, !oltens kè' d natr. càfè Bn .tul vtaii. , !:édi op o.,i Nàchlln m "St.èetlife" .lèuÀnrnlijri no.J enlrète.o.suiiptres tc n(ttr'l!n, qaàrra oo,9.30 (ur dÈ tèrL,qrerr [!n bÈqirnen. onstre*rÈ::.1](, uu !Àrè" elr dedEro0 in ílfiíè.! jèrLqe rl iàessen .oa met èen trezèrë! vÉrec.dÉ ÉiÀr nà heh r!1e Nu cun u,eetjè làter l€.!grijr,èn'lÉ, í,rLt iL j(.gqÈí, drt hèt Èen 1ànge èn (!ch :óvacl lëul€ hè.inneflnqe. hèeft ve.floÈrcnnu dÀrJ gd{err§t à r h t è r q !: 1 a t ! t dJl" rr ran vo.r qÈen qÈla:oLL hetben wlllen m1sn4n. Iot.lóÈ el1 1[. €.n ir cp.r:èr HrLh e. slIe supportprE, Paurà, nonrÍrL,e èn l4jer vonl.Én rlènl èn woor èl d3tqèné, uÀt 2ii qedaàn hebbÉn E.' orqan,Éàt1e Ldtent nebben Ln Eela.gr ijlé fràte biJser,rèqEn tot hot sluqèn van.;rtrir di!t. Nlà

, ,

Jèc. s.rndë.

Dit irEezdiar sfuk v plaats in ms .ILirblad.

Jac

bseikte

de ledactie

al eerder. Er !{as to€n geÉn

tH is ecfrex eeo goed vertEal en cirs toch de nreite llaard cl.i het vo@ cnze vele Íraratto]Iopers te B-trLicer€nDe rcdacLie hocpt op ÍEer vsn deze versl4en.. . en het f@ít niet alt1jd ov€r ÍErattpnlmp te ziin. thk een baan€Gtxijd of 10 kn uÈgv€dsbijd is !'eIkoi.


It3

IE EST BIJ

p_E- s_Í_B

trimclub, die nir STB atletiek vereniging heet, al ëctief is sedert 1967, is het pas (alweer) 5 j aar geleden, dat de eermalige S t i c h t i n g s v o r rn Hoewel de

,

vervanqer "Jprd door een ! o r p . ' g | . q s v o r ír . Het bestuur alsook de recreatie-commissie wil dit eerste lustrum niet ongemerkt voorbij laten ga6n. Wat staat op het programma

?

De bedoeling ís, dat a 11e gefedingen valr de aan bod kunnen komen.

STB

Voor de wedstrijdlopers zal de vereniging financie1e steun geven bij het marëthon bezoek in Franckfurt a/[4aln op 22 october. Voor de niet marathonlopers, recreanten en Damestrimg roep wordt de clubreis Hasselt georganiseerd op Zondag I 0ktober. . . Voor onze j eugdleden is gedacht aan een uitstapj naar Belgié op zaierdag 30 september in de pen. De bedoeling is, in de voorÍniddag het Zwem en

e

Becreatie paradijs' DE KABPEB[10LEN" te bezoeken, en na de middag in Diepenbeek Ínee te doen aan een atletiek evenement voor pupiffen en junioren. ( geen langere afstandlopen ) De redèLLre,íi1 oot bjJo-àge1 aan d.ir èer:Le lLstruÍn. De bedoelinq is, voor het 6 e en laatste clubblad van 1989, een u/erkgroep te benoeÍnen, welke het beste uit de laatste 29 cfubboekj es kiest. ER K014T DUS EEN ECHTE FEESIUITGAVE vën ons ctubbtad.

0ok voor dit clubblad is

Uu,

copy welkom be

stuur

STB


I4ARATHON

Jan van tlden's eerste duur looptraining ter voorberei ding aan FrënLflrt, is van

.m' ,ffi onze Astroloog

TBAINING 3O-7-89

start

gegaan.

Jo Eyck had een vlak 25 kmparkoers uitgekiend, lra ar het asfaft zo nu en dan u/erd onderbroken door bos en veldpaden. Het loopgedeelte ]1ep deels door de Hei, maar ging grotendeels over Schinveld. Bij het Awacs v Liegveld r"ras hel keerpunt (15 km) an de .e. uq],vèg volgd. orehet Helde gedeelte dat brJ

in actie I

starttempo te sneI. D!s

ligt.

Abdlssenbosch

e.l p-o r nenllrtsdrdig' o.l gen zij n veflreldensvJaardig. Zoals qe[/oonfi.i k is het. Jan rnoest zijn disclpelen meermafen

terecht,,,rij zen en afremmen. Verde. bleek dat de lopers zich bij de verzorgingsposten, royaal de tijd neÍnen, en hun chrono stoppen. 0p die manier onstond er verschil tussen de kfoktÍiden vén onze hoofdtrEiner en de kloktljd van Theo schmeitz. Dat leldde tot enkefe leuke opmerki.ngen. Bij een vredstrijd loopt de tijd o'rk door als je ergens iets drinken wilt.

je oaar zo zorgvuldig in de l-,aès z-n tijd. Dat kan natuurlijk niet, en zeker a_ér riJ du"rl^'',t'o, rer:. SL-l ie v . een rloinirle reIkdirg iou darr rnr:ec dirn 12 uui in be5laJ ga;rn rl.:rnri. l1Jaril:r nLr,lLerl lie Ulas

,

dln rlog tràiferr. Drls: niet m:'rr af(1okkcn, bij d'i L.d rnin! r..

.i

onoírn:

m,r3.

i|rhrle.l,

dat is vJe,:r

l'le

.1. É

L lnrltls


1,i AANI"]ELDING DEELNAÍ,JÈ AAN CLUBFEIZEN

laatste bl adzii de voorziet in enkele invulstroken voor deelname aan de clLrbeveneÍnenten ter gelegenheid van het eerste STBverenigings Iustrum. Als . diL IFFSL -^ . È-br plar.le-l or r.p tÈ_ ooea' tÉè te ga,lr v rl dan "rÈteer in on adres"eet Deze

aan:

l,J E D S

TB

I

J

D

SE

C

B.

STB Postbus

of bel Fred Strating, l'4arathon

tel

31131, 6370 AD Lanۃaf.

045-725052.

Frankfurt 22-8 19Bg ( 2-daagse trip) ( aantaf personen. .. .,

loopt !,,ef/niet de marathon.

)

(inzenden voor 1-9 19Bg)

Clubreis Hasselt B oktober a.s ( dagtrip per bus) .. .. loopt u/ef/ niet 7km 13km_20

" "

!,reflniet 1 13 20 wel/niet 7 73 20 (inzenden tot 1S_1999)

km

Het programma (vertr.ek/ terugkofist wordt noq bekend qemaakt. Jeugdsportdag Be.l.gié zaterdag 30 september. vertrek: ce 08,30 uur. (bij voldoende belangstefling per bus) Lorug: ca 17.00 JJr Eigen bijdrage per clublÍd Fl 4,lliddaglLrnch meenemen. Denk aan z!ÍeÍnpak en sportkleding STB.

(.... (

ouders qaan wel/níet

mee)

i:: :';!::::]"'il1;"i"":"*"" auto)

lnlcveren tijdens de training op Dinsdagavond of Zaterdagmiddag voor 1 septeÍnber, bij Jo Eyck of Jos Rijken.


\6 Beste sportvrienden,

Wij stellen ons

aan ll voo.61s een spo.tvereniging céër her mogetijk is, dat besinners en gevorderde topersi sènen kunnen tréinen met d; se;out1

óeerde wedstdjd€th1eten. onze specialisàtie is de

,,D

uu8LooPsPoBT,

,

ook we1 ,eqórhletiek qenaaDd.

B'j onl€ u'r"r19.rq < de doelsr- rrq dà- 1óL nóódoer oFta1qj.r,"r -o"r /,.n odr op prp4LdL.ó. vFrnoedél: . ra oàr o.r de sporl die a klrr D"o"rerÉn. a s dàl /o s oFnL lt uF]l.a óir'pr o./F r'èrFÍigrrg. uet enige Haàr uij U drinsend on,i11en verzoekèn is: een degerijke medische kelring loorëf. Intichringen hierover kunt U krijsen bij onz; be;tuu$leden. ons trainingsgebied tisr in de gehele Oostelijke Mijnstreek, net ats Centrum "de brunssunmelheide" , Aa. de Schachtstraat ta Nieu;enhagei hebbeó wij onzé e:q-r roorL pr rLarrrngsa.comooè'.e /ejt dà1qeIeqd. r,"--7-j. r!i F,9 Ljo rs: .00PLABIAN S.r.B. vo Fr§ .rl.e deze op.r àcco'odoLre L.drrrrq"r. HeL ?eFL.jdjSe pros,ard srdd,

IIAIIIII{CSTGN,IJXtr'DEX

,Irt..!.rtode:

r5 0rÈ06.r tE 3l Eart.

EI:

I1l{

BIJ

DE

S.T.B.

sr.rlthsser - re.o. zErpertodé : coo!èrbeí.

TréfpuDt slntèrpértode:

r!.tnèr/beseleId€r.

1199!:.

Juns Marnz€r/ro v vrodrop. Thèo Schiettz/Jo v vlodrop.

reÉdds

13,30

zatérd.g zondaa

03,

centÍ.tr.1 l/4 u. Cèr Loarí/Jóhn sneè.s. Rusrigè duurroop. rred srrà.ins_ narilng tp ! tr. cros s.ag1air. snelh. rr. r u. Duu, ooo I l/. Duurloop r r/4

15.oo

]0 Rus.i8è duuiloop.

JECpTXTlf,rre rtllTEr?ERrOpA: 15 o*toàèr

zàt

iaa,

z.t.rd,a r

15.00

TJarr,dinjre r! u,

13.30

.piit t.

À.,ertès van DiJk.

t, f,t D.rt.

l5.oo

JIIrcmr Ixlxe zGzRlurlopa: r

rheo schn€itz/rohn Hendrir.

15

Ha1. ypnà-re

'sdbeÀetprde.s.

otto6.r.

Bàa.rrarnlnsrln. Baanrrsinrns l5u.

r TrstÍtna pérroaftL bi: UÍt..s, sltÈardCÍ)ml1tÍanrxrm. (arreèn trJdens de,lnÈerpèÍiode.) /à.rrrJilirB r! L. Í*ad.a 21.30

Hansypna-Jeusdbegerèrdërs. x,ns ypm-reuedbesereid€rs.

ÀLG'EALE

Hen,

'4vs§en

/ 'tàne ypad.


.

vr..{ ÍiiHiit-d.olí.d r".

IN LOOD . GL]IS IN KOPER . GI}ISREPÀBATIES

.

GI-AS

Gr.rir dGtlndit .dvaG

I I

RIJKSSURSID.E OP DUBBELE BEGLIIZING

!d Jl. rdn

c-

n dir h.i

Pff

!

dq.Èrà.dÉ

uonOoyn SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL RTJI'I GT]BRoKI]N

IlUl, DÀN O4l-r liI

l4l3

Na l8-00 uur 015 :Jl:1229 SlÍeperplein 1 0, Schaesberg PÍave adÍes: Joe§ JongenstÍaat 2

KOZIJNEN!

Alle sooíten limmerweík .

Leveíinq en plaalsing van hardhou' ten koziinen met enkele of dubbele beglazingi Íamen, deuren, koziinen en líaPPen vóor nieuwbouw en Íenovalie.

De Haan AANNEMER9 EN IIMMERBEDRIJF

SCHAESBERG ACHTER DEN WINKEL 42 TEL 045-31 Aa49

I !-

STB Clubblad 1989 nr 5  
Advertisement