Page 1

ATLEテ終EK VERENIGING

^**t

fl6i ffi: 1984/1 989

Jubileum uitgave Terugblik op 5 laar vereniglngsaktiviteiten

Sport en

Trimclub Brunssummerheide


===

=ia3=

g1o=v=egqb=e11

bes L,e

-1-9-BA =-=-=1 43= Jlo=u="+b=u+

=1=9=8-!= = = =

=

lezers, sportv::ienden en begunstigers

van de S.T.B. Het is thans 5 jaar geleden, dat de eeïl;lalige -Irimclub Brunssummerheide, het aandurr-'dÈ om een !./r;f €;rigingsvorm op te rich'ten. De reden iriervoor vJas, dat een grote groep(55) zoch-c naar een eigen identiteit. Als Stichting had je dÍe niet, want de Sportbond K. N. A. U erkende de Lopersgroepen toen nog niet. Nu is dat anders, maar toch blii kt, dat de keuze voor de verenigingsvorm in 1984 juist, is gervees'b. Sinds die tljd is de vereniging gegroeid naer bij na 250 Ieden, waaronder een j eugdsport-afdeling van ruim 45 kinderen. De STB heeft haar eigen karak-t er van Loopsportvereniging weten te behouden. De conventionele atletÍel<, met all-een maar technische nummers luord't bij ons niet beoef end. De i eugdaf deling doet een beperkt atletiek-programma zoal-s de sportbond deze voor Schoolatletiek propagandeert. Bij de STB is het nog steeds mogelijk dat beginnende sporters, samen met gevcrderden en wedstrijdatleten samen kunnen trainen. Er is een groot kader aan deskundige trainers, welke onder leiding van Jan van Uden de diverse groepen begeleiden. 5 jaar at1-vereniging SP0RT- en TBIMCLUB BRUNSSUfVMERHEIDE, betekent ook 5 j aargangen van het verenigingsclubblad. Enl<e1e leden van STB, met name Ger Knauf , Ton St,armans en André Vogely, deden een onderzoek in 3il clubblaadjes STB uit het pri1le verleden en. '"^iat, zij uitzochten, herhalen en pt;bliceren rvij in deze extra JUBILEUMSUIÏGAVE vern het S. T. B Clubbl ad. De redaktie-commisie van cie STB.


23 november

De

foto is

1984 gemaal<t

vergadering in het

tij dens

de

Gemeenschap

oprichtingsshuis Schaesberg

'#*

t

,t

Het opri-chtings bestuur bestond r.iit 5 pel'sonen. Jo Eyck. Voorzitter Rob Bolk. Secretaris

GerL lilol l ersherm . f'Jiet van der Lirlden(sen). Fned StraLin.l 53, vJaar-ven t.7 marathonlop;rs taal to Aantal leden

Penningmeester tdedstri-j dsecr. P. R f unc iie

André Voge1y is nu aan het ll'rord, Et]N S'IUKJE GESCHIEDENIS VAN ONZE S. T. B.

l, i",r,:,Ér'l:lr a]. .l e,,l;ri.,.1 r, ir)(:! . " groepje lopers uiL de akLieve sport.Wij ziju gestart met een ,.,1, +,.r:,r.lr: -ltl;i r';'. -',i: ' :t'fi. carière van Martin Poglayenr TTBIiUNSSEMMERHEIDE 1lRIMl"lLlRS" De groep lopers die destijds als van start p5ingen, maakt.en heL begiri van datgene wat. er inLussen uil dit. larrart Leke t.r'imwereld je is opl,ebouwtl . i{u


__ildaF-

ï

tff"M Ons archief heeÍ-t nog een oud loLooLie opgediept, niet uiL 1967 maar en}<e1e jaartjes later. Toch leuk om nog eens te publiceren vond onze redacLie. U ziet uiL ons huidig ledenbestand noq Jo Eyck meL baard en volle haardos, l- van }inks Albert Lieberg en claarnaasL onze Annelies van Dijk. Zij kwam destijds als 11 jarlge bij de S.T.B. en wisL zích toen ook al aardig aan te passen in daL loperswereldje waar alleen mannen nog aan deel namen-

ïn de loop van de jarentT5 en volgende, groeide deze groep, die zich nu "TRII4CLUB BRUNSSUI"IMERIIEIDEil noemde, uiL naar ca 30 man. 197i1 organiseer<jen wi.j de eersLe wedstrijd . tn 1980 werd het ee van het, organiseren van de inmiddels zeer bekencie HEIDELOOP qehoren. Er moesl- voor de orqanisatoren alsmede voor de trainlngs-begeleiclers een bescitermde vorm worden ingebouwd- Voor een vereni,qingsvorm waren wij nog nieL rijp, daarom de keuze voor een Stir:ht.irrqsvorm. 0prichLing 1981 . DE t,lid gaaL snel, zo ook de animo voor de loop er.r beweginqssport. De S.T.B. groeide boven de 100 actieve sporLer:r en was in de regio bij diverse wedstrijden in EtroLe get..ale aanwezig. Vooral cle maraLhongroep ( ca l.tO pers . in I980 ) Liad ,grot-.e behoef te aan een eigen idenl-if eit.. I

n

it.l


Daarom werd

in 1 984 de verenĂ?gingsvorm

TRIMCLUB BRUNSSEMMERHEIDE

opgerichL

meL de naam SPORT-

EN

5

.

&l' 6rr P

Eveneens werflen we door cle f irmats v. d . Kler-rt en Ili.ksen nieuwe Lrainingspakken gesLoken. ( zte foLo )-

in

gleheel


6 l-)e6r fl,oed bel eid vílr"r het Loenmalige besLuur, besLaande uit, cor OsLlender (voorzÍtLer ), Jo Eyck (secreLaris ) en Jo Simons ( penningmeester ) bleet' er noq een batig saldo in kas en dit word, aangewend voor een doel. zoals gesLerd in de staLuten. De keuze is gevallen op een bijdrage in de kosten van aanleg van een Cooperbaan in de Brunssilmmerheide. Op 28 juni 1986 wordt de of'f i.c Lö1e opening cloor <1e burgemeester een fleit -

ï;

il(í ï

f t-.

,\tililt

lrtutt

I| illlt

Toch is er ook bij ons sprake van een normafe ontwikkeling, neL als bij diverse andere verenigingen. Een bewÍjs van vooruitgang en ontwikkeling is ook de behoefte voor een eigen Lrefpunt en oefenplaats zeker nu de donkere winterrnaanden weer aanbrekenWie lveet, wat de toekornsL ons nog allemaal brengt.

Andr6 Vogely

Ger Knauf - Ton

Starmans


De Kapellerbosloop

in

S.

1984

T. B.

SPORT. EN TRIMCLLJT} BRUNSSUMMERHEIDE

;iï.r

blo{, l{apellurbosloop LANDO&AAts - De ollargs bij dc l(NAU eatr8eslolen stlr:tiekclub STB guat de bekende Haprllerbosloop u'eer in cre hrr-

UÏTSlAGlllLtJST van de nieur.re KÀPELLm.BOSL0OP

op Zondag 30-12'84

Xeste sportvrienden, alle deelnemers

stelten. Deze vÍoe8ef,

en

organiseren van d.eze Kapellerlosloop het sportjaar 1!Bd af te sluiten. Op een oÍ anrlere manier blijkt dat hier een stukje Zuid-Limburgse traditie in ere hersteLd uerd, enwel op een zo'n overtrrigende wijze dat de orr,anisatie te weinig certificaten had voor a1 deze rl,eelnemers. llij zullen dit echter nog verzorgen, zod"at wij t.o.v. de deelnemende sporters onze belof.Len ku:rnen nakorren. llij danLen U allen voor Uw deelname en misschien tot bij ons vol6Jende sportf eest op 12 l,lei 1985, nl d.e 6 e

Internationale l{eide)-oop in

HOOFDPROGRAI,II'IA CBOSS 1

John

2

I,'IaÍ

)1

Ad.

B

9

P.

4

,

6 7

10 .t1

12 13

14 15 16

1'l 1B

ltobberts I{arrie Raemolcers Harrie Crijns tr'rane Pierik Joh:r l{endriks SjefRidd.erbeks Pete l,lilliams Ilené Jongen goen

[,1i1 Coesens

2?_

a1

IIub Elic€ns Ànàré Eoumon

llobert

Janssen

24

2'

Itol: Rilisen llub Vonkr:n

2.6

Àul.::,r:ru

La

t (-/Í:t': )

in de fabriek §jef van

Festina ÀVON

S.T.B. S.T.B

"51 rr

!B - 1e veteraa.tr Í 1! min Od scc; r?2

"16 tt

_

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

tl

40 tra

20 min 10 sec

20 nrin 10 sec

S"T.n.

'r "

24

2 e vet.

Àfc.S'bïider§

",, 12

3e vct.

-

S.T.ll,

"

?

16

50 ,)1

)+

Í].11.8"

S.T.ï"

21

nr:i.n (iO :;Ílc

r

'r,r 1!

i'tr) 11 11 '1

',

Ooyon,

Sarecp.rplein l0 in Scharsberg.

"30 "41 tl ,o

ÀV011

siiar*nunmèï

1g

gröep'alle categöriètr', die drie kilom€ter voor dc voeÍert geschoveu krijgt. Om 10.45 uur kunnen loDers terecht voor cen loop ovcr 6700 meter. Aannrr'lden 30 docember vrnaf 9.30 uur

'lB min 10 sec.

Uuitae

John

20 21

Aoh.Top

Costongs

J&n WëIting

is om 10.15 uur (800 mtr). Om 10.30 uur start de reuloop

over 6700 meter

Verhiel

Iiederen Brrf, ïiontlo1 llinus Groen Itein Veld 1n1im v.d.Linden Fred. Pierik

k'rbosloop op zorrdag 30 deccmbcr in Scha€sberg. De scholie-

Schaestrerg.

van Wersch Ach.Top

door

RKAVS Eeorganisrerde boslo pen guroten vrocgcr grote bekendhcid. STB houdt de Eaprl-

toeschouwers. !e bed.oeling van enkele S.T.Bers toe.s, om met het


B

u

6'lfro

oÍvo1s

tnc"

rrPllCI

,j, ',1Ï'1, ";;'.t"" ""'un' i.'I. tio1, I'aÍ:en " -.] 1,ï^"::ï'' *"" j''ï.Ï" -

r,

\

I

'

,.:

,Àörr$

[irtlnili*'r i1 .;,t l i er: r- "" e_

-' :;

ih,

1? ïÏ

'-

oicl ncure' 1er lloerboon 111ï

làï'v cor

1!,.11

.II.

ï;...

3."t^

rr

4,

':

Zz

-

r;'''r' Ï:ï:ï;" o"t"n -

j6 ! e vet'Í

02 o5

tr rr

o6 r'

13

'l'

schocnmaLers :

s.,r.t,.

,,

1B 1g

.'.

2

ïï ï*l:U:l:'o u*htln'?Í '" ?9 ï,ï,ï'**"' u"T."o" ?l ïï"p Jo von K''

3

4 5

6 1 B

flans

9

,5

10

--rolïn'í"s

z.nirt

izn

íïo

ï|.t*ffi''",,,'tr:::r, '\ ffi".rg. '',,. "rt'',,, i I ''fi"+iïïtl't,* ,:**'.11

neiËíe

'11,,

\ï l$1i.ËiÏ ':r':',Ïï1 ! '', 'f^ Ït.i '',ïË",llf 'l', iór','.*rr, !ï'l Ï

CR0SS 1

ïà" c"r""u

#Ï:l'"*n""*'*n

11

a -.Iet.I

14 16

r1l ï;ï**,,Ïi'ï'' "' \ ?" '1í

1e .rslera'an

o9

Ï,

í:coon

A.?^ ',}*ïrï"u K,,:1."'

OO sec

$arn,

11 12 13 14 15 16 17 18 ! C '

over

3OO0

meter

seo S.Scheepers B min tt 47 Sluypcrs !1 Janvl,leer " 55 l"l.Kri" jgsman t min 02 sec Th.l{àmerland " 06 P.llheuaissen n 12 L,Gooyen " 35 J. Schiks " 43 B.Lymandt 1O min 16 seo J.l"li jnands " 13

Rob

ll Claessen

"

Detl"ef Osterton "

Farsons Groot

H de

Paula

" "

Orlekerken '11

R Amlrreutz Reno Voge1y

'r " T.Jongen " B.Holanturg " D.Ir;rmand* " Ralrm.Starmans ' Sand.rKnauf "

36

40 59

59

min 18 sec

2{

sec

25 26

30 33

40 43

.1

b

íu',

o

"'

rjeden aan deze eerste vernieuwde Kapeller-bosloop 251 sporters mee, die wij helaas niet ellemaal kunnen plaatsen

In totaal

<'

--o+o-o-o--o-o-o+-o--o

'


Cl uhhl

ad 19BB*2 "Kapellerbosloop dec.1987" KAPELLERBOSLOOP SPORTIEF GESLAAGD

0p onderstaande afbeelding ziet u de twee mensen welke wel de belangrijkste bi-jdrage leverden aan deze 4 e edit'ie van de KapellerboslooP. sjef van 0oyen, die ieder jaar weer de poorten van zijn Glashàndels-beail5f wagenwijd open zet voor dit evenement en die kroeskop (recirtsl die dit jaar eens zorgde voor een andere winnaar. Max van Wersch als oud STB-errrekende met zijn naaste concurenten af, alsof hij niets anders doet dan crossen.Zoals wij weten is dat niet Max z'n meest geli-efde sportonderdeel. Het liefst verkoopt hiJ wijn en gedestileerd in zijn SLIJTERIJ aan de Kloosterkoolhof in Heerlen.Ook aan de sTB, en daarom smaakte het drankje na afloop ook zo goed.

drt jaar weer volop Erwtensoep' Zowel aan de finish als in de zaal bij Sjef. Traditie getrouw weer veel te veel. Dat kwam omdat de afvaardÍging uit het Kl-immense iets minder vertegenwoordigd was t.o.v voorgaande jaren, en.... de Klimmenaren die er waren, nu net allemaal diéet hielden. Vorig jaar was dat ook aI het geval.Maar wij leren het nog wet. AIs er volgend jaar geen soep is, wil iedereen weer soep hebben. Dat wordt dus over twee jaar. Buiten drankjes. was er ook


10

Voor [J gelezen

activlteiten

in c]ubblad 4 ult

1,985

de andere

STB*

zoa'l s:

IWKenned y23u

E:l -c|:!*l9 -veI- 99-r:I:"-e!-! 9 -IIcs:3-!l':IgI-39 -!9I: Met een vasLe ciamesgroep van 11 ntan zijn we op 27 januari begonnen met de tra.iningen, onder teiding van Leopoldine' met een eersLe af'stand vart 12 kn' GesLarl werd voor de 15 km op de woensdagen en voor de langwe ook ere a sLanden op zaLerdagen ol zondagen' Dan hebben zaterdag De gelopen' nog een weekend de zaLerdag en de zondag richLing KeuLenberg samen met. cle heren van S-T'B', via de Wit Lern. De andere dag (dus zondag) weer naar l'laaseik en ook daar wercien we cloor dezellde heren weer opgevangen. Zo kwamen er wekelijks de nodige kilometers bij' totdat we een afst,and haclclen bereikt van 60 km' en neL T'jj<Jens het lopen werci er heel wat bij elkaar gekwebbeld eentrSanlvaak dames zoveel gelachen- vooral als een van de taj-re Sbop " had. Waar moesLen we dan gaan ???? NieL overal, staan bomen en sLruiken. Geen probleem vonden ze zelf , "fk zeL me vrel hierrl , en ging dan doodgemoedelijk langs de weg ziLl-en. waren we alt'ijd blij als er Als we zotn 20 km hadden gelopen' t'SpeLteril erin' een aulo langs kwam met een ons met koffie' verwende hij Pagen", onzetrNollie Dat was dan beLhee en vlaai. Ilaarna sLopte hij voor ons om de 10 km' een t.ere coach hadden we ons nieL kunnen wensen '


1 o"l);:-=-

ll i.larr5UÍacnl

En dan de grobe dag zelÍ' t s Morgerrs om 6 uur was de sLarL - Er deden ca 2800

deelnemers mee. Toch hadden we allemaal we} wat zenuwen. Mia van Rooy 1ag al meLeen languiL op de grond, dat begon a1 goed - Na 3

Kessenrch V odrop

lnl3ÍralloQP

l{ reuws tadt

knt

5 L

rÍnbrrcht

SITTABD

t Ë \,

li ln.ï I

Lll 1* §. !!rÉ

sLond langs de weg een orkest te spelen, dat g,aí' je we1 moetl . Er was eert goede verzorgin6i langs de weg, rnaar er girrlr, trieLs boven de verzorging van Nol en lvo. Na .110 km i<wamerr <1e eerste blareri, die werderr rloorgept'ikL etl clan maar weer verder. Flet, was lantastisch daL er zoveel supportei's vi:lIr de S. T - lJ onderweg stonden, die ons kwamen aarlrrloedigenfn Maaseik werden we opllevangen door PauI Mevjsserl v()oi' eeli 'entuele massage. 1'lier begr:1 het .jarnrner gerloegj te reg;enett ett moesten nog 15 km.


1?

het bord je Sittard Iien 500 m uoor de f inisl] werden droge Lruien aangeLrokken , onze haren gekamd en de lippenstiÍ'L ging het, hef e eIf'ta1 r'ond, zoda t we rr Í'ri s rr aankwarnen Dan de eerste bloemen van MaY Robberts, toen nog 200 meter. Zingend zijn we naar de f inish gegaan, ondanks de moeheid en de pijn. liindelijk de f inish , wat een groot, onLhaal door onze S.1l-B. -ers, fantasLisch. Bloemen, kussen err Í'eliciLaties maar ook Lranen in onze ogenB0 kilomeLers jongens : gehaald in 14 uur en 12 minuLen' Het was een hele beleverris clie we nlet hadden willen missen. Wie <ioet ons diL na ??????'?? Fiindel

ijk

zap,len we

Els en Helma Starmans Het elfLal daL deze tochl volbracht heeft bestond uiL: Leopoldine Veugen, Claire (haar buurvrouw), Els Starmans, Mia van Rooy, Helma SLarmans, Paula Vonken, Mia Pagen, Jenny Sormani, [4arei11e Prevo, MarLha Maessen en

Felica SLeetrgraver.

CO/\Cfi

S.'1.il. e n bege

Nogmaals

Proficiat!

l,lol,, z.,oals hij wekenlang de danres,"iande l groep verzorgde 1

ei drle .

!!

!


1.i

iets schrijven, rs U nieI onbekend. Een vredstrijdverslag, of eerste marathonloop doet het te aIle tijde goed in ons clubblad. Er r,vas ook een periode , dat r,'ii j een "doolgeef" artikel had-den. Bi,: de atletiek noemt men hel door.geefstokje de

Dat STB*leden graag

ESTAFETTE-knuppel.

U

leest uit ons clubblad 2 van 19BB . . . . het ESTÀFETITEKI"IUPPEI. DOOR [{ELI,Y

Inlerarde

vol-qende

IIN MÀITIE_IRUNU

:

-B{qYE{:"

Trim-wedstrijdlopers en supp()rLers van S.'I .B.

0p een woens<lagavond in nov. , r^iilarop ik rtog n;lgenietend viill een gezellige rluurloop lelcher brecdrrit nilil$t Pierre irr zi-jri ttbrede merce<lestt (speciaal voor Lrj.md;lmes vitn S.'f.8. gebouvzd) zàL, vroeg h1 j l.lconieh trrssen (rerr nrrziek je door : "Zcg wi1 ji j de estaf etteknuppel?" .Ik rnoet toerr lieel sc.lr.ririrachtig gekeken 1'rebberr,v/anL meteen l-egcle Pierr:c uit-,dat ik dit niet letterli jk maar f iguurli jtrr rnoest zien.llel- hzrd te rnalten net een artihel in het clubblad. Daar zat i-k clan rnt>oi mee opgescheept.Ik kon deze galante ridder Loch niet rnct zi jr'r "knuppeltt laterr ziLten. Ge-lultkig booci mi. jn zus thrris meteen haar mcdewerlcing aan.Ilier volgt ortze t'storyt' . In een l'rereld r,,.rarin vri jwel alles tlcrn()torisecr:c[ -is, zi.i n er van dle voorwereldli jke f igtrreri,die ai les llog Srazril meL ltrttr of eii5en spierkracht doenrze l"'ilLen al1es llog ltlpenil f ietsend doen? Iir:e ir; <lat 'zo gelir>mr-:n rdat L\íe('- tlitmes rriL Ar;rslenr:+<le rdie in lnrn clageli jk:ir: levtltr anclerntitl'ts l<.i ntle rcrl ol) de bilsisschool proberen t.e begeleirletr, ziclt tol- deze sPorL aaltgr:l-.rolctrcen voe l.clerrr, tertri jl in hurr hr:l e stattllloom Scetl Ioper:s te beltE-,nnen vallen?.I)e ;lanleiding hiervail motll, ttlen z<lel<en irr de v;rlt;-tnriesrdie irt: itl.ti-jd zcr:t: ltctief rloorbri:rt11en. Ze noemen ons j-n lllirol. "D:ie Flilc: hlaurlzicl;e". l/i.,i milltt:tr i.n tlit iri-i t1()lI -l-;lr-rcl ltrrt.tentrr-:lifoclttt:n t:tr gJ,ctsr-:het:tt)err.:tt. 1/illen langer viln dt:ze lreerl-i -jlte vitcatrt-ics bl-i jvt:rr i;e ni(rLtlu, tl;tn In tlt: moeten wi_] zorÍ4erl d;rt ortzr: c-ortdi.tie op pe i 1 tlii.j lt. BUliCt'l,ITS l;rzerr wi.j clat jtlilgen lricr cun gtictl,.:r trlct-lt()(lc v()ol.' r"rirs. IJi: lieslol-en. in lrct jirrrr l9{J4 i u <l,r itvtltt<l ttrctt rtp rren lte.r l tt,r rusIig; lvegget.ic (aclrter h<tt bt-]:.titi:di:nlltrir; liL,V tl{i\ ) ltc13inncrr. Il.i.ttr 1i.ctltctr !,lc intri,rt:s rtirt(l()I')'l'sirtri ttt.t iitlzitlrt [-r: t.lot-rlcil.ile:,lurtrlttrl .itt "ttos rlot:P"lirtL'tr't,rrt rl,:rtlqt'tt rlltt tl itr Lulitl vit


t4

rln

í''c i;'l;C1iirrUl ,ro'l_ ,r1it,;r

l; nal,lr

j,lrfl,l,r . í

i

oo+

(,

Rirevcu :ral1 lret- gel( 'víilrc zint . tJat viel het joggen reÉlen. l'la ca 400 meLel: lrijgencl al optr;even. Timis zochten ruij lectuur zomaar ()ver lrert jr;i;gr:lr e11 \/;It llleeilc! tr'le kondt:u niet br:gi.rrnen. llet vreor,l sclrema j.s ons altijd bijgebleven, ell \'^/at f r;,rparr.L is, r,lÍL rsoor:d is ons b1 i jven achLervolSen. We namen allc 11oede r;r;ld ter hartt: en langzarnerhalld inerd cle conditie beLer. tr,le krel;cn ook br:lror:f te om eens in een andere orngeving ter 1r.:pen. De Jlr:rrnÍislrmmerheide leek ons zeer geschikt. 0p een z;itelrcla[] l)ar1(€rerclt:n r,ri,.j <1tt :rr.rto in <1t: buurt van cle llerikop. Wi-i vol,g<lr,:n lteel bri'r;'rf de blar-rwe paalt jes. líÍ j waren bi'rng on Le vet:rlwalt:n.Later l<ochLcrt urij ecn platte grond bij de s;ch;r;rpslhoo.i, lnaar hÍe op goeil geluk uitltwamen.Gewirpencl met r.1e;re ka;rrt zetten ríi j eerl rr'>uLe trit, t<: voet, die we in een rrur zOrrdcu JcrrnnCn l.,tllerr. Eerr pai:tr maanalen 1ater, oP eell i:on<l;trlmoL:1;ert lroor<l.t:rr \,/€: ll(rPraat, gelaclr en l-2-3'-4. 'lrrrp


Itr LJ

!!!!!Hier

is \{at loos, zeiden we tegen elkaar.

lir op

art!

tr{at ontdekten l,re tussen het s tr:r-rÍkgel;ils? Gecn ner.is -jes Tnailil bezwete mannen, die druk bezig \,raren net gym-oef eningerr. lierr van ons vroeg? lÍat is dirt voor een cl rrb? lJr: ltrcl;r:n .r1s antwoord : de club vÉln Zuid-l,i.rnburg, " llier rn;tÍl ietlerererr bi jkornen . f ede re Zontlagmorgen ver t reirkerr wi j orl }ir;rir: I ovc r acht l:i i de 1:aalt- jes. Vele piralt jes leidcrr nrliiï- Itone,maar: stonclen de juÍste? Sarneu net S_jef lii.rlderbehs zi jn \'/e t()en meL r.lt: clrrb viul llui Ll Limburg naar die bewuste paaltjes gelopelt. Or'rderwei; iuert.l er nog bi- j een bank gezongen.llet leek ons besL een grr.zeL-1 i i;t: boel . Ilr volgde or:k nog een traktatie. Een van rie cluLr zei ons no8,: denlc maar: nieL Darnes, dat lleL z() letle l:,: z«.rrrda4 gaat ! lieer: een :rnder zeí: Ilc ben ben ierrlvd of jull it"r cl: volgende zr:ndag z:l jn. llr zijn a1 meer l)atnes lri er be i;oittttr rt. l{et slecht \,íeer en in cle \^/inter diirr zietr r,ILi zc rli el lJetetl viut uÍt Arns tenritde meer .lIÉiar , deze rneis jes itirrtwczi-11 zijn rvij bijua altijd volhouden.Sj.r'rds die ti.id geweest. 1,íe vinden I'reE nog steetls leul< e r) ottLsptrtlrrtltlrl . Langzarnerl-rirncl kreg(ln we steeds meel: c()ntacL meL iedcrecl-t. \Je hr:or<.len cl;rt er op \Jocrlsclagilvor.tcl <loli eert drrttrJ.oolltrttirri ir1; \Jirs <le zondagrnr:rgenÍrarlnr:rl ríilr()rl tloll viln in <le ilei.Veel s t ríor,:nslc1Írgs van de prrrti-l . 0. a. rle lillAltlir\l'il'lli'l'.iljlS, ( ni"«: L tr eet] r\rilrln ver\n.rrren rnet de S'IA[{SISI]EI{S). 'l,i j [titllrlerr ()l) c(:rl pleidooi voor deze dutrrlooptririrtinl.l . Drrs wi.j wr:ensdag;rvoncl «:o1< naar tle 1{tli. Dic eerstr: \Joel1sdi18 \í:ls i[ itr olls tr,iee c11 .lJurr I duurloop een vrrllr:doop voor eerl v;lit je !l'larie-1rene, had r:p aandrintjen virrr I'lilrna litrsn;ttr zr I c(ril lrzr,lve rni:rratl)on ilelopen. D:,riir :in Sitt"ard lr:rr.[ zi j ir;ttr rlt: f. i.-j vir ondervondell rlrilf liet wa$ rlrn Le 1o1>en ()p srli.:l lte irl . ','.í. -i t,tcl:tl Itien Lj-d viln rie S.T.ll . Íien tr^reerde poÍiin11 ltrlitt: r,ri.] ( iit'Lti.c) bcter.l.ltt reittterr iui-j nct zi-,jLt Lru..tet:tt i.tt tlcllt: lill()('[). lJ;rL t rcltt. orls nu i1.i) itall lr.i-i tle li.'f"il .? Iir I.r)l)crt ltir:t: t:trri.:ll(ltt[.j ]);tttics. lir: is orrl<. mccr var i.;.rtie irt i.]e L rai. rt i,rl11 . \7t:rr"lct: i s el' c(rli [il:()t-c l]r:()t-il) r:tura[-lrrlit.l()l)cls" {.)r.r}l ()l) tlrt l;;r;tttt-t';tittjttl',,'rt ril.tt lrct l(rrltr( t-oc, rlt'rlt v()or tlt: r{:(:u(:ilt.it.l:;lltlrLtlrs"[:]r zi-] rr \rcÈl


16

Irlr:IIÍle[t llr:ll, rle nle{]st trLfrlollt-rlllerrr-le llelroepetl . 'Ttl ltcit>t:L varl o1ltr< <lor.r.lbel;r:slgr:zr.: l. [.1g, rÍ]ilili: eI: ';ordL a l Ies. IIet is; er ()nt.spallnell" I'iirL ons erl l-errl<. is omgailll lrc.le ntl l)r: . 1.ir:t.r;ri dat zoty,l erI : ï,odore i$ Í]ezirlnelll i jl{ lleI v()()ï-41 ;li.lnsp rr:el<.[ ,.:irrd«loe.l. lrerr:clik1.. r.rr>rtlI bi. j de tr;'ri-ni.ntlell . 0cl<.'.lrtr': Íi( tr.L.'lrlcr:s) T( egern) ll( ierbuiken)

[r: \.Ji-'i lrolicrr bi j jul I i-e rr<i11 cen lange erl gezel-lige tijd \,í()orden l;liltste clr:ze met loopsport .lin rnoijen getrieten van de Íl(:vcrr r,,,i-j cli.: I1ÍiTAItE'I:t'li I(IIUPPEL rloor ;ran J;rn P1oeg. hlaarom ..lirn vraagt lJ ziclr af ? IJc I lri .j í s oen I'luther jon51r:n en net nog geen t-wintlg jaiLr. Jarr, zet hetn ol) ()11 veel srrkses !

.\N li'rlJ;o f

llal l ï.o 'hi ,1 ite ll

ttt hCl; pif.l:'-irr:1. -i. lt.rrrllon \Jí+,n (

llr

r'l'Jt;.r.:

1,.;,.11

r

i

i1l : ' l';':r.11

l";

r:.f,

.i.

i

r ..1

sl,di$$.

De STB-redactie plaatsbe bij een knotsgoed artikel, ook alti.jd een feuke tekeninq. (zie bladzirde 14)


Toen de STB nog

laufen

Stichting was, werd

verv,ioed aan

lang-

17

gedaan.

Graopig is ook de foto, uit Rocherath, uraar wij het 0-l--heer beeld de STB-pet en Ski-stokken hebben omgehangen.

ONDERSTAANDE PERSONEN DAGL:N

EENS EEN

KIJKJE

OP MAANDAGAVOND

U ALLEN I]]T.

'T'E NEMEN, TIJDENS OE FITNESS_SKTTRATNING

TN DE SPORTZAAL VAN DE KAKERT T'E

SCHAESBERG.

BESLIST DE M)ETTE I,lAAltD, A1K VAOR-U ??'!

WIJ TRAINEN VAN

21.30

TOT 22.45

UI]R, O.L.V.

HETN VELD 1."

HET HETN VELD RACING TEAM

start uan de LaJ'angctrde 25 lon Loctp in ]?or:keratlt van l.n.r Ton,Hans.Jo.Sjef ,Nlark,Ton,Piet en Fred.

Voor de

Hein Veld rnet tllim Starmans en Fred Strati ng waren t,e zenuurar:htf g voor: op de foio. Dezc zor,r dan clnscherlr zri n.

1984.


1B

Dat. bi j de Sl B van arl les kan , bewij cl uhblad 6 van 1986 .t!ulL'0rEu__r,[

_

st dlt avorrtuur, uit

III E§]4u!:_

lt.í)0 nur.i.n «l+r or:Jrtr,lnrl vr.:r:trollhr:rr w:Í..j (Àrrdrri Vogcly, .Ieilnny Íior:mirny, lJol P;rtr1ein, I,Íí,;r P:.r11en, [3er:t Pronk, Leon ]'e1s, ]:l.osette lir,:,l.sr'llrr:rr v"d" l,irr<Ien, líinr v.d. T,iirdr:n, Pierre Íifarmans, llub Íirrreets r:n Wi-.Lleur itl;,rrcuEi ) rneE gernengde gevoelerrs riclrt lng ï.r rirlr; L.'lnd orn l-e [',nirn ivacl-1open.{}r:mr,:rrgde gevoelens omd;lt roi j het v;rrr tle ene lc;lnt erg lr:trl< von<len om he[ eens f e doen maar van de ;rndt':rr'- Jr,anL r^rÍsten r"ri,i iriet, r,rat hef nu preci-es inhielcl . (Wi-1 waren clrrs 1-octr \./el eeÍr heet je bang ) . i',o h:rr.lrlen r:olLeg;lt s vitn An<lrd het al over een vri jr: dag cn over eren [<r)f I iet;lf e1. t:tet rn.i.jn cr:l-legat s was hel nieL veel anders. lJ;rirr ntrtlr,l r,+i. j rl j.chLe r: 1ti.j Frie-slanrl kwarnen begon heE steeds h;r rrler te regr:nen. Wi. j wi$tÉin nu ook rvelarom onze voorzitter nie.t meeging. Om 10.00 r,nrr kwamr,:n wi.l ;lan bij hef restauratlt op de Voerdam fe Ito,l-r'rer:,:1 . llr:t r:egende ge-luklcig nieE meer. Il,Ler werilen de" r:r.rgzakkeln gevuld en moesten luij r\rachfen tot 12.00 urlr. Ïn totaal Iingen zor n 90 m;ln r./ad-Lopen vercleeld in 2 groepen. l)e-, trirnc.lub "Slllsshoterlreidel" ( zo weI:den wi j narneli jk in llolweril genr:emrl) wer:rl ingeclrrelil i.rr de eerste groep. IJe tweede groep vertrok ongevee-r I rrur l;lter. Bij iedere groep waren 2 gi-dsen clie een w;r11<ie-t:r1kj-e bij zicli liadden. I,leE de rugzakken (met droge kleren ei: wat voedsel) giugen wij de modder in. Rosette wilde sclrijnbaar eh/ernmend nallr Arneland. Zii dook rntl[een in de l'/arlt1enzee. Ge] ukkig wr:r<1 liosette snel door Leon gerecl die haar veilÍg n;lar Ameland br;lcht. Leon heef t haar niet rneer losgelaten. ÀItroewe.l enkelen in het l:egi.n bang waren dat de schoenen vies werden, zaten r\re even later toch tot aan de knieen Ín de rnodder. Nil deze rnod<lerparti j kwamen wi j in hoog róraEer terecht. Vo-lgens Wirn hrqarn Ïret water: lot aan zíjn borst. Hoffotograaf Andrd had er: rnoeite pss firll z-ijn fototoestel droog te houden. 0p eeu klein*: bui na ha<lden wij best goed \ieer. Enkele van onze "nannen" vonden alleen het water te koud. Ilet waEer was 16 Orn

g

r;lcle n.

PÍ.erre had da;rr schijnbaar ÍIeen l-asl- van want die trok zich mÉlreen heL !,/;l.dde rhemrlje aan. Er werd i-n een f link tempo rloor:g,r-.,lopen. Voor dï"r iroge tempo zorgden de darrnes Jeanrry, Ni-a, Ro$ef"te en Trea. (lr:J.ukkÍg voor de m::rrneli jke deelnemers werden zi j door <le gidsen ÍlesiolnÍtleercl orn waL rrrstiger aÍ]n te cloen. Het ti/aren niet alleen cle d;lmri$ rli,e zo snel door cl<l roaddenzee gingen, Bert en ik gingen al ttslcieerrd" cloor de- modrler zndat wi j ons toch in cle lcopgroep kondr:n h il

ndha vt: n .


19

Na I urrr f link doorstapperr konden wij op een ilroog ruad Íet.s eten en drinken. N<11 had sctrijrrb;rar teveel- eLen Íneegenomen \,rr1nt onderweg begaf zLln rugzak het. I,la 2 urrr lopen kwam land in zicht en k\,/arnerr wij op he[ Oerd te Amelan<l ;ran. Wij waanden ons in Schotland eu sormnigen gingelr zelfs op z<lek nairr trrlhisky. Het was hier erg rustig. l{et landschap is nog niel- aanÍjepfls t do«rr <le i"ndus t riele i^relvaart. Ilelaas zal dif spoedÍg ve::trnderen aangezien deze onserepte nit tur.ri: plaats moet rnaken voor de gaswinni.ng op Arnelanrl. 0p tret 0erd gaat rnen narnelijk 5 miljard rn3 gas uÍ,r de grond hir.l-en.l,len za1 het 0errl moefen ornploegen. Onder luid geschreeuw vau veel schole.lcsters moÉ]sterr wij I uur f link doorlopen naar een boerderij warar wij ons konderr omirleden en \íassen. De daures gingen in de hooischuur en cie heren buÍten in de natuur. Onder aanvoering van Jeanne (zij had het tempo van de Kennetlyintrrs ingezer) liepen wij daarna nog ruirn I uur via Buren naar Ness. Iiier hadclen wij 4.30 uur de boot naat het virste land. 0p de boor kreeg Wim nog heimwee naar Àmeland. Wat vond hij dat bosje toch mooi

!

In Leeuwarden hebben wij d;larna nog lekker gegeten (en flink gelachen) in een pannekoekenhuis. l)aarna gingen wij weer snel uaar Limburg want bij Jo stond het gerstenat op orls te wachten. hlij hadden een fantastische dag.

l^Jillern iularcus. t*t

t

l!.

W',Í+ï

,j, ,,, 9

.?;..'-j:'"' .,_.

1

w

#


;t0 Cr

rs altijd

ty -rnarathons

eerr hobby geweest binnen

STB

Wi: publiceren noqmaals uit clabblad 4-i.g87 MARATHON.PARÏJS. een reis om nooit te vergeten. .

twee bussen wa.ren deze keer nodig om lopers met aanhang naar Frankrij ks llchtstad te brengen.Voor dit vervoer zorde als steeds, onze busondernemer " Boosten" u iL Hoensbroek.

9

il#4tlr.;ïlíjHlri

0p de foto: rte STB-cleel.name (bi3na) compleet.Bené Jongen onder een veel te grote pet..en in een vuilniszak gestopt en wier v.,driftig handjes schudden.De rest van het gezelschap is zo te zien mj-nder zenuwachtlg. Waren dit al voortekenen ????

*::: r*,/-:d


2l .

Ă \ ,// -â&#x201A;Ź\ \ .\* \

Met de hotel*accoir'r" modatle was het deze keer beter geregeld dan in 1983. Iedereen kreeg een

eigen bed. Hoewel..., de vorikeer ulas het ook wel aardrg in de 5-persoonshutten. 0nze redactionele tekenaar, die er

toevallig in 1983 ook bij was, zag er toch nog de humor van in. Hij

drepte nog een oud tekeni-ngetj e uit het STB-archief.

W W

A1s 3e je eerste marathon uitloopt, ben je de kamptoen ct r kampioenen. Natuurlijk doe je er iets te lang over en uiteraard ben ie ook "hondsmoe". Aher dan:., .;. ki jk nnar hi:t


l

I

;l'l

;,1

i,!

':ltr:,

,Í /y

Bi: het gezamenlij ke diner in het restaurant van "Parce de Prince" wordt canard gegeten."Dat is echte" zegt Gertie, "in het Bols de Bologne, was in geen enkele vijver nog een eend

te

hqkennen".

'rf

oldtimer Jo Ëyck nu echt zijn 50 e rnara'Lnon liep, werd na de loop getrakteerd op "Heerlijk oeel schuimend Brand's", bereid volgens het bekende Limburgse "Beinheids-gebod". Een van onze Duitse mee-reizende marathonlopers "Heins Jordans" controlee::I of iedereen ook evenveel kri-igt." Alles nach plan" Omdat

hoorden

wij

hem zeggen.


n誰

wlj er toch even een plaatje bijhafen, die wel niet mee rs gegaan naar Parj-js, maar die zel<er veel heeft b13gedragen, dat een bijna 1 jaar kreuPele Jo EYck weer in zijn loopschoenen kon stap* Dan moeten

pen

"f.

.

De visie van Dr Hans YPma was: " Sne} wordt je nooit meer, daar ben je te oud voor"' Maar omdat long-en vaatstefsel nog Puik in

orde viaren, sleePte llij mij mee door heel Nederland en bracht mij bi.j de beste sportschoenen-ortho-

peed om wonderschoenen te koPen, waarnree je weer kon loPen zonder veel pijn.Het waren dus 49 marat.hons van mijzelf en een ( de laatste)

via

Hans.

Er r,';orc1t nu een nieuw spreekwoord uii"'g;evonderl' etr dat is:

''

VAN

JE DOI(TEB,

MOET

JE HET

HEBBENI".

Terug naar Parijs, want er was nog meer te beleven. De huldlging na het afscheids-diner. Daar klopte nu rrrerkeli-j k helernaa-]. niets van. ilerlralve dat hier nog eens de ons bekende uit sla.r.r wordt gepr3[iiceerd. 0p de foto onze drre trotse i]::mes: in lrun nieuwe geidonnen sneeuw-wltte Franse trainingspal:i'-.. Helga Stamler***** Harie*Irene Raeven*---Hoswrtha [dernnrenn.


?.t.+

vervolg Parijs-Uitslagen (officieus) Dames: Helga Stamler

M*L

Raeven

tlostnl . lrrleinmann

fleren

.49

NieLrw pers . record

3.44.29

:

Albert Lieberg Pi-erre Fluyrers Harm van Goor Paul van Hameren Wlm Budziak

Sjef

3 . 13

3.16.56 n.t.r.

Bidderbeks

hlenk Thij ssen Ton Starmans

Harrie Adr:iolo

Wilfried

Weinmann

Willem Marcus Jung l4ainzer Heins KaIz Jo lnJierts John Smeets

Giel Kleikers Ger Knauf

2 .58

.33 .0s

2.58.38 2.58.47 2.59.54 3 3 3 3 3

.02 .03 .08 .08 .08

n n

.p.r. .p.r-

n.p.r

.40

.32

n.p

-

.r.

.27 .28 .40

3.12.00

3.12.37 n.p.r. 3 . 14.51

.24 .08 n. p. r. 3.24.08 n. p. r. 3.35.29 eerste marathon 3

3.35.29

Jo Eyck Jan van l-lees

Sjef van

2 .51_

0oyen

Hamie Raemaekers Heins Jordans Hub Neelis

Bené Jongen

3.38.42 50 e 3

marathon

.44.06

3.45.01

2O

e

marathon

3 .46 .00 3 .50.0s

4.02.00 4.28.28

Uitgestapt na 35 kilometer: WieI Vonke Beden : uitdrogingsverschij nselen . Je wilt dan even aan de kan't gaan z i uteir en heel eventj es uitrusten .

val je in slaap... en wordt ín de bezemwagen ( André Vr:g*ly Amsterdam 1982) of zelfs 1n cje rodekruisuragen ( bJiel in Parijs) . G elukkig geen blijvende schade, wel blijvende dorst...en daar hebben rrlij nu iets op gevonden . Onze redactionefe tekenaar stelt het zich onqeveer zo voor als hij op het tekenirrgyetj e laat zien Prompt wakker

.

.

(n.p.r)


r.5

uurtjes feesten rn het llotel en tje volgende dag proberen f:t te zijn voor een echte Parljse stadsboemef* l,ocht met onze dierbare hulp en gidse: Madam E.t'1azeli. Llp de foto hieronder is Willem weer op dreef. Heins meet de temperatuur ( boven Willem) even op. "Affes nach p1arr" be.vesti-gd hlj het gezelschap. Dan nog enkele

er tijdens de terugreis in de bus aflemaal gaande was blijft geheim.Beneden zĂ?et U Het dagelijks bestuur van de STD weer druk in de weer bij voorbereidingen van de volgende evenementen.Die ( nog) zin heeft, mag dan weer meegaan. Het slotwoord is aan de organisator van deze trip: Jo Eyck. Via het clubblad deelt hij mede, dat de deelnemers aan deze .;rip bijzonder feuk en spontaan waren, ook als het prograinna n:Let helemaal volgens de plannen tiep. HrJ bedankt U al1err l,tlat

en vond het een uitstekend reisgezelschap. 0ok danl< aan

onz,:

B-tal bevriende sporters uit Duitsland. 0nze clubkas kreeg van hun nog een spontane financi"ele geste, en dan lacht onze penningmeester.


?6

url

cr-t,tst-AD

7-

1985

De booql l<ern ni.et altij d gespannen zij n. Tevens moeten gezi.nsqenoten bij het vereniqinggebeuren betrokken hli j verr. De SIB l oste dit op midde-l s orqanisatie van de: rÀI,!r,rj ! I.1 f llp:"i F-!! _ gltl Lp3g_ ru] -! -

llct 6rclrrl- verLoott,

trornlrt-..l.gerof Í.el en nruzir.lh krvarnern meer rlan r.lrr t-r.rrinnerr na:tr de sportarena bi j de Iucas . Z.L j z:or.r<len de stri-j<l ;ranbindr.:rr l-egen barre elementen, zoals: Itotlr,:ori -jcler-r op weerbarstige skippyballen, s torm veroorzaken rtcltl-t.:r: r:ns<:lrul,,ii,ge b;lIl<.rnt jes, btrlht-ransport van l:ocleruloze ctrirrkheker:tjes en rlog veel- rneer clnstuimíge din6;en en I

I<

00

g l.irrl.i.;t l-Lr r+-:rt

r;lclrtp;ltsrrri j

.

Dir;rrrrrr glu:n de sIrijderrr<Ie ploegen ltel watetr in, t.{llic n $ l r: i-b bel-etrde drva rs l iggencle ping pongba -lle t jes worderr ovcr l:geuwommeïI , r:n to[ slo[: In eeu k]_ein tr:nnet je lret zwernbad over pe<lcler1en , met de iranden wel l-e vers taan, daarbÍ j i4clti ncle r:d «.loo r een orkaan van l.z;r te rgooiers van de L e g,e n p;r r t- 1-ie n.

Als bezetenen s[orttr: de ploeg u:it Nrrth zich op de slci.ppyballen. Ze gi"ngen echter Írr de f out, r,rant .lo van Rooi j s;trrlnd'e cincler <[e b;,r-l. r:u l,zist er niet meer op te komen. lrleg grrer.le ti-ld en prrrrten. tlij had teveel naar de <.[crnons LraL vooraf geltel<err. Scheidsrechter tlub Erkens behcelste deze ruLtersport ook niet zo best. D:.lrr rz ien r,'ri j de p1.oeg uit Kl irnrnen aantreden. Blaauw a1s de lirnurf en kru,amern zi j bi-rrrren, maar dit was a1leen om vriend en vijand Le rnj.sLeiclen. ï'ijdens cle spelen r.raren zij br:«rodnrrr:htr:r cn claf was hun grote fout. l1,i..j i+i lden "lier.ieus-_ggl311gn_ worden en daL ]-ukte niet. Om lrrrn uiet op .f,i-ïiài"t;-ili."ts te Iaten eindigen, mochten zij b,r j melet:dere onder:de1en de 3-voudige tijd benutten. De 4 plr>e1;en rrÍ.1- rJe L;lnclgraaf (40 marr) krvamen met al. hun belula,Ldo l)Llnten si:lrnen geteld r notj niet op de eersf e plaats. De oorzilalc? Verrnor:rJeJ i jk het achtertíaarts peddelen van een zekerre Jo Sirnons dir: zonder kornpas te water ging. 'ferder rvas in r:en ploeg uit Schaesberg (bij Stinie van Ooijen) een soorL g;rsLartreidclr: uit de 4e ltorleinse Onder Liga ingezet. Ook rleze bracht er ni.ets van terecht. i,let <ie ingezette jokerrs v/ilrerl onze l:r;lve L;rndgravers echter wel t t beste. Cornp.Lirnr:nt voor het 1.evenrle jokert je uit de Geeversploeg. I{et }urnegekril:t.i en krrllelelcrr tri.rden de i{eerlenaren in t t str i. jdpcrk" I rvi tte J.e;,;lro rn$ en I il;lrr-revelrler die naar de n;tirn Lorly lu

j_s t_r:r:'cle .


ttllod de honder Ín der stalt' zongen zíi, naar deze ploeg had alleen hanen en geen kippen. Dit werd hun fataal, want de hoofdsctreidsrechter peter smeets moest hier persoonlijk ingrijpen. Dus ook al geen eerste plaats.

Uit Hoensbroek (Starmans) kwam de sterkste ploeg in rt ve1d. Zij speeldert op eigen terrej-n. Hoogmoedig en met veel overwicht begonnen zij aan hun programma. Dank zij nauwkeurige controle van de scheidsrechters werden toch nog meerdere schoonheidsfoutjes ontclekt en dat kost )

hun de eindoverwinning.

Dan komt de Brunssumseploeg onder de leiding van Trea. Deze vinnige aanvoerster droeg een klein rood hoedje en iiield de ploeg steevast onder de duim. Deze ploeg kon winnen, mits die onnuttters uit Nuth niet hadden meegedaan. De Brunssummers sloegen bovendien niet hard genoeg op de meegebrachte trommel. Jeany sormani wist zich al vanaf rt begin de meerdere, enwel om 2 redenen.

1) Zij knipoogde veel naar onze brave scheidsrechters, en 2) Zij had enkele vroegere mijnwerkers in haar p1oeg. Dank zij het licht dat deze exmijnlampen meebrachten kon hun de eindoverwinning nïefïíe7-6ïEgaan.

De Scheidsrechters deden het uitstekend en a1s dank voor hun deskundige waarneming werden zij na af loop in I t lsater gegooid. Dit werd Jan van den Boogaard bijna fataal, maar levensredder Freek van Gelder redde hem net op tijd.


28

kleinere jeugd. K-l-eutersit Piet Dings deze keer. Jonge jonge, wal een voortreffelijke pedagoog is Piet. Wat Wim v d Linden op de baan klaar speelt met zorn 40 hardlopers doet Piet met de kleuters in rt water. Zwemwedstrijden deden onze kinderen, en met zo'r. Ă­nzet dat wij ons geen zorg meer makell over toekomstige triatlon Dan onze

overwinningen van STB-nachwuchs.

A1le ploegen kregen voor hun inzet 2 gtote Limburgse Vlaaien, en daarbij het verzoek het treigen verteerrr in de daarvoor bestemde kartonnen doos te deponeren. Een kleine 1000 consumpties werden genuttigd en ook bijna allemaal

betaald. Op dit punt mag in de toekomst ietsjes hoger gescoord worden. Wie deze schoen past, die trekt hem maar aan.

De algehele leidingl van deze grandioos geslaagde 6-kamp, berusHgbij de bevriende sportleraar Peter Smeets. A1s dank voor het voorbereidende werk, a1s ook voor de voorbeeldige organisatie op deze dag, kreeg hij van de STBers een kleine vergoeding. Achteraf deelt peter mee, dat hij dit bedrag niet zelf wil houden, maar a1s schenking geeft voor een goed doe1. Stichting Green peace is de

ontvanger.


,Bravo Peter, Bravo ploegleiders, Bravo deelnemers, supporters en gasten van de sport en trimclub. Het \^/as \^Ieer eens tteen grandiose dagtt. Ik zelf dacht, de beste sinds j aren. Jo

ir."o S

i:

ttยง

E.


3a/s.t

NEDERLAN

a),, \tF '.1

,, -h

VELDLOOPKAMPIOI ATLETIE

A.V. Unitas


DSE

:NSCHAPPEN K

A.V. S.T.B.

Na 1985 en 1988 zullen op 26 februari 1g8g voor de derde maal Ce l,lederlandse Veldloopkampioenschappen in de gemeente LandgraaÍ op de draf- en renbaan Limburg gehouden worden. Een ideaal circuit, zowel voor de lopers en loopsters, alsook voor de toeschouwers, die, voor zover ze niet

direkt langs het parcours willen staan, het

hele

gebeuren vanuit een gesloten verwarmde ruimte achter glas kunnen volgen, zelÍs ook op TV-monitoren. Het grotendeels vlakke trajekt, waarin een lichte helling is opgenomen, leent zich - mede door zijn verderé

akkommodatíe

-

uitstekend voor het organiseren van

een groot evenement. Daarom wordt sinds enige tijd gedacht aan het organiseren van het wereldkampioenschap veldloop op deze baan.

. Y\e\

oU

,$s ne\

^ro'us ^r$\$

,*nN*i1\r'^

Ook dit jaar kunnen de organisatoren Sport- en Trimclub Brunssummerheide en atletiekvereniging Unitas, tezamen met de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, weer rekenen op de medewerking van de gemeente LandgraaÍ, de direktie van de draf- en renbaan, de firma Raak, het Limburgs Dagblad en diverse andere Limburgse bedrijven. lk hoop, dat naast een grote deelname van trimmers en vrijetijdssporters, de atletenbezetting borg staat voor een spannende strijd en dat de deelnemers en allen, die weer hun krachten, medewerking en ondersteuning aan deze Nederlandse Veldloopkampioenschappen geven, na aÍloop met voldoening op het gebeuren terug mogen zien !

{e'1eo\g\sg' 9(.

vf:|n

/x

i§ï:t '"i,",,S:u:

a G. Kardaun Voorzitter A.V. Unitas en het organisatiecomité.


32

Uit het clubblad nr 6 van t9B7 kozen wij stuk over

TRAïNEN

IN

een ingezonden

DE HEI.

:!--.=Li,lïiY:ls

het feit d.at rleze eclitie van het S1ll-clubb1ad" hoofrlzakeliji< ge ,iijc1 d.iend.e te r+orilen aan de vroui'relijke S'lll-ers heb ik toch ,fe vrijireicl genorren de len ter hand te nerren. Ik voelrle rnij hierboe eigenlijk een beetje ve::pliclrt. T)e reclcn hiervan zal u rluiclelijk worden bij het lezen van dit stukje. Yorig jaa.r in cleze tijd had. ik bijna nog geen neter gelonen. \.Iel heb ik in de afgelopen jaren geprobecrd mijn corrditie een beetje op peil te houd.en d,oor te fie'Lsen d.och dit is nrijns inziens niet vergelijlibaar met de 1oo|sDort. In het najaar van 1986 deed ik voorzichtig enige bosloopjes. Ie.nger dan 20 tot J0 r.rimrten liep ik niet. Itij trof echter het Itongelukrr tlee collegars te kennen rlie tid. daren van SjfJ. Reide lieren hebben ni j {errrate we ben -Le rnotiveren dat ik de tijden van loleir ging ve::lengen net de becloeling te zijner tijd Iid. te r,+orilen vari STï1. Ik moest rninstens één uur en een lcvrartier }<uruien lopen om aan d.e woensd a.gavond. traini-ngen te kunnen deelnemen.'I\:ssenti jds liep ik enige crosjes van ongeveer 0 kilorrrcter om de sfeer te proeven. In febn-rari/naatt van d.it jaar uas ik zover dat ik een unr en een I«varl,ier kon neehobbelen. Vervolgens heb ik mij bij S1ts aanget;eld. en werd. ik een vaste bezoeker van de r.roensd.agavondtraining. Ik moet eerlijk toegeven dat ik hier vaal< heb afgezien. Vocral a1s onze vaste begeleider Ger I'lauf net kleine pasjes en clriftig zrvaaiende arnen tegen een heuveltje opliep en rlan ook nog " hop hop hop hopil kon ze6geri. Ik v-roeg mij steed.s w er af waar d.ie vent dat vand.arin haalde. iladat ik echter een paa.r nrii,al aan deze trainingen had. d.eclgenonen begon ik warempel steeds beter te lopen. llr rrraren her:s nog wel agen bij clat ik or:, mijn wenlcbratrtren bij d-e Coolsl'-5ran aarÍilram cloch j"k rrcrkte clat het lteter ging. fe sfeer in de {poe} r,ras; tri.et te besc}rrijven. ilij lras goed en lel,l:er ontsl)airiien. Visserslatijn hoor je overal . ':'oen liet alfenaal lel:l:er begon te lopen hram ik d.ie tr^lee collegars t+eer tegen. l'larrlen noeii€n is overbodig. lJeze vroegen mij lieilr:lrd l'Ianneer ilc rnijn eerste n-arathor-r ging 1oirctt. "iLr.ffia-fi,3r::enrr ilaclrt ik in eerste instantie doclr rle 3c.i:rclite van ecn halve nra.rathon bl,:ef rvèt l:; i,rij hani;en. fk r^r;Ls rni-j eryítn be,.,nrst dat il< hier vrel j.ets voor over iroesL heirl;en dus besloot ik ook enige anclere tr:ainingerr te bez<>eken. i)n ja lioor, irier k.,ar;r ili d"e hoofclpersooil van ririjn vci:]raal. tcgen, die raij d.eerl 0ndanl<s

-1


n rlit s Luk;ir: () t\ lra,t) j elr l;e ze L Len. irocr rni jzol Íi 33 no'rir)de ik hern " de ira.ibeurit.(,tf;le1eic1 van treiteren / treiteraar'.) 'iij heclt rni-j i,roniSnrral ':1oen st'erven cloch cloor zi;ln o.r.r,nt-\ak en ltralen kon ill sl,eecls ueer herrijzen. De rlurrrl-open van anrlerhalf urrr ]:on ík reclelijk volbrengen doctr d"e lirachttra.iningen c.q. helrvelt::ainingen en c1e slreureirls.Lrainingen op c1e baan kon ik niet tot het einde meedoen. iaar ondanks d,it voelde ik datr cond'itioneel gezien, de zaal< goed voor:uit ging. Op 20 itmi 1987 liep ik te ilittard mijn eerste halve marathon in een tijcL van 1 .17 .21 . llete:: k'an niet lneer, d,acht ik' De volgenrle halve uarathon d.ie ik liep was Ín l,laastricht op 2J septenber 19BT . itot mijn g'rote verbazing snoepte ik weer een pa€-r? rninuten van rnijn vorige tijd af. Ik liep in iiaastricht Ik stond paf. Varrltevoren 1 uur, J{ninuten en lB seconden. .persoon ciie mi-j vertelde ger,ieest hras er echter na.ar 66n en d"ie m:ij zi-jn moest dat deze tijd. voor mij haa.lbaar vras r^reer de d.it hieruoor r.rist te motiveren. Jrrisi, kil.or reters de laatste Tr?iteur. Liet ik het in Ílittar:r1 het geval. n.eer niet d-it nog afweten; in I-a.astr:icht lras te ,,rijten dit resultaat fu.t Ik ben er vast van ovítrtuigd Tï'aiteur. van de r1e traininipn is door het bezoeken vart . Daa.rbij kr+arr clan ook nog clat hij in l'ha.sLricht verzorgingsde eerste Bii 1.ras. hoogstpersoonlijk aam.Íezig post bij d.e vijfd.e kiloreter stonrl hij j-n het gez-elschap van zijn vrorivrtje alle SliB-ers aan te moed.i6en. fk moest drieentr,rintigers 1open, zei hij tijd.ens d-e t:'ainingen. Ik liep echter 22.19 bij d-e eerste vi jf or't'reÏ:vo18ens on d-e tien kilorneter door te koren ap 44.10 en bii 15 kilorr:ter op 1.07.15. Bii d-e finish op d'e nnrkt te l"laastricht sLond. c1e rnan 1,Ieer waaïvoor ik mijn wa.ardering en respekt niet verde:: ontl.er stoel-en of banken steek. IIii scirreeuwde mij toe' clat ik goed ha.L gelopen. Hij d.eec1 mij besluiten d.it s l,ukje te schri jven. Ik voelcle mi j een echte kampJ-oen. Dank ie l'rel rt T::aiteurrt.ïres.l,t.rj.

i;e

rien STB-er.

\


34

Het bezoeken van de ldinterlauf, is al ruim 20 jr actueel bij de STB. Wij herhafen een clubblad-verslag van de Winetrlauf uit 1987.

.t J

19=9sg

gs!er=4ee!e!sr=EIryiEEl4!E

Talrij ke deelnemers net als voorgaande j aren. Favoriet bij onze groep was John Hendrix. Deze faam maakte hij dan ook beslist waar. Hoewel wij nog geen uitslagenlijst hadden bit het ter perse gaan van ons cl-ubblad, stond

toch al vast, dat John met

r-

>{

zij n bij zonder scherpe eind-;jir tijd van 1 uur 06 min een 5e p1àats innam op de eindrangs'hj-kking bii zijn leeftij dskl-asse Veteranen I. Dat feÍt ( en ook nog een hoopje andere feitjes) werd na afloop in een daarvoor uitstekend ingerÍchte Duitse kroeg gevierd. De uitslagen moet U nog even tegoed houden.Wel de Clublaatste mag vermeld worden, zij n naam is niet zo belangrij k, vlel zij n gevli-ch.b. Het ziet er naar uit, dat zijn enkelblessure Dok in de buik zichtbaar gaat worden. Dus dat gaat goed f out. Leuk was nog de rondgang van een 2 liter stievelgevuld met bier. André Boumen was de eerste die de kolk ( luchtbel) in zijn toch aI druj-pende snor kreeg. Vervolgens moest onze nieuwkomer (in) Caroline Coenen het ontgel-den. Een behoorlij k grote bierkolk schoot uit de Stiefel omhoog en Carolien kreeg meteen haar eerste bierdoop bii de S. T. B. Een leuke kennlsmaking voor haar. Ger Knauf had weer een brede gliml-ach op zijn gezicht. Hij had gewonnen van Jo Eyck en van nog zo'n paar ongeoefende stakkertj es. Dat roept om wraak. Dus Ger, wees op j e hoede, zo makkellj k al-s in Aachen win j e elders ni et- meer.

rL


ïq,

bij de S'lB. In nagenoeg elk clubbfad, worden de nier:wkomers vermeld. Daar staat, sLeeds b"ij : dat wij hun veel ontspanninq en plezier in de bewegingssport wensen bij de STB Níeuwe leden

lnli: herlralen noq eens voor CLUBBLAD

5- uit

U:

19BG

NÏEUI/.JE LEDEN

BIJ

DË S. T.

B

0nderstaande personen heten wf j van harte wel kom binnen onze vereniging, Hennie Smeets (donateurl-idma a tschap) ll lt Rob Smeets

art Smeets Erika Handels Jos Rij ken Guy Bij ken Bas Rij ken

illl

B

illl

(Bondlidmaatsch ap ) donateurlidmaa tschap)

(

It

ll

il

rÍ Huub Brouwers il tl Jan Mulder tr ll Rla Mulder il il Rick Mulder ll II Paul MuIder lt II Ranco Marcus Henk Thij ssen (bondslidmaat schap) Marielle v. d. Burgt (donateurl idmaatschap)

Pascal

Pluymen

il

Het is verheugend, dat er bij deze groep van 16 nieuwe leden, acht jeugdleden zij n. Het betreffen j unioren en pupi1len. Dat is een teken dat er bij de jongeren ook behoefte bestaa t in clubverband te sporten.


l-í:.'

.

lL

ll!!'!!gf-n -1.-[:*:::]l: ::"' l--" gtL['.l']":llEirl§' de i,iritertr',:,ritLirr,{ van'il de Dr"rf'- en Fi§rÍrh,t1n i r-= [ichaesberi.-], vortcl op i1e h,r:irt r,',e Ifi plaats. De S.'i'"I'j. ur.irlr:op vrerrl É5oe,J t-',errr,.rcht. Lielsl l+O deelriec:rers,/i,:jren -of" o[i de been. De cr11'rnis rtie w:,rs in h'rnrjen ,ratt F'r'tlt1 Strating (p::s aan iireni.si--ris geópereercl' rin Jo Si.ntott's. De r.onde- trlrveri u,rerd deze l<eer' p4-^daarL rnidde Is het i-ri-t .:ti"t;",,. DaL v,ii:s rloorlr/,ri'ielij1< onrd;rt zich ,f.f?r :r'rI' eér he 11tt-'r had 3'1ng;e(leid. (,lo Sinrort$ ). 'Ï'ot overIrta.rt tr,.rn rarirlJ '|iJ.rI'cr11 er ool{ noLl t-.e l"iei.rr ig e1i'-rstie!<.]es, hel-geen door der-el i'de ,rl i jt.ige ,lo r,^rerd opgelost mel een rla,:r de I{olenberg -'n terl-i8; . (Cronor'.i:.r.€rridsnel le ti,jrjril 'l 'r : Hr'lvo .lo, sÉr,l t i lcl I I nri I De :,r Ís;lrri

tirLp.L \/i1Ir

rrr

Ilr ,;'r-. noÉl een snellerik op de..brrn ítet speciaal door herrr zel l l{econstriteerrle loLlski-'n" ,la I .i rr}1ie hebben het r'ter'rd€rn. I jzeren [lein en iarrp; larrllr''. lrrer bij de S'l'Li . Iii,] 1eg;i-le 2() l';rt, en 1,OO rneter' :rl irr ;:r'ecii-'s 'l uur. ( di i i s bi jna net zo snel a1s; onz'e lrtrat'Ytorrkarrrpioen (larios Lopes" /+,?l.lrn en l9rJnt in ?"0;'" l5 f)e bes:t,-: l,,test,rlic -l everde on/e rl:r:-',t1oper'Ad Diederen rrif Sr;hirtrretC, [r:],:rr' ooli i1<-' 1..,et. .lI' ttctor' 'l'-,n []oven, (ler' J

| ,1;11q- 1

;-

,- 1'1

lio l-,

l',O I i< -

[-re ile r É)i .rLeIi rnll<en lret he1r.,rrr:r,rl |- ,l,r |. [,i rec l. rra t,.rtdré \/or:::' I )i vo l;:,1r.-rr r)e I-,t: i rie S-je i l';es ( t-l I DDLlktlf,ir S en varr0()Y EIr). .? ii.r',r'r..rrir',,,rJr'den,lr [],r', 1 rl+ S,je t'l<cg I rr cl j. t tre rs I ag genoerrrd lij r;;1r.rt f :rlrii,.iL:j írr(:rt l<t.] kt hr-,e 't,i ) 11c I i<-rv dez,e i lde uu Í'-

lr,,:rlt ir, ,l,7|,/t \/er.l.)É]terd hebhen"

I)e Ilri-, lt,: ;-iechvoÉ:el cj...:ze keË,r' hrlirr Wirít vart der Linden (r.,,r'iep), tlr.',,,r' d,',f- t4,1.. er: hl..er tt1et. z,al n r'llllFj, orndal 'l're'r ir i-rrr,i li(i-,-ii,r' lt-.r.lde rnÍil i:eri 11oede [irerrtirti-e, lrr.:r\/a) ()r)[{. \/oor, .tile lof)e[::] \etÉ. ll.tc rrrirrrlíir Iloed in ttor'rrt \,i,rI,í:rrr rriri Irtc.:h llt't,:r)edt:tr. [):1i plr,:i11 t yel<t'r' VO(rr de 1,-rrrr{rl .rt"jf:, 1:;ilf,'l i'';':'l'-'-1'J.' Iit-lrr'' íjr]ilprJ ,.-r1 ;\ll;i:r't L,iehef r". ,.1


[-E I\J L]AMËST I]],I.lGROEP

In

1986

OPGE

RICHT

startte Annelies van lJrSk met de begej-e1dlng van een

ecl-tt

Nua weg

Def begi

*lilllli:ïi'il w :r:l'j 4:r','i

fi; ,& fr

-yY

';'

_{

-il

':ïii' ,ilT. rr,l''

''.',

"-'

,',

"rEg$ffi

M'*,:ll; r;:;;':.i

í Jofi,r

.Llf. x i, n

ri,

:' .r,i

/li rï

t


1,fl

lngezonden

(dit verhaal, van de moraal stond in STB-clubblad nr 3-1985) ïni,;eLlonil-r.;tr st;rrJr vilir ii.nLirei liourten: lii jn r:crsttr r;illra-llion noem ilc tlc, lf.*:g1fu93, lÍíl;-rom vl:aagt U zi"ch ill'.? ilolie r'iti.-[ ï1&l t.\,.:. jr.rl Lie ei,]i'Iri hír,.1rfi jn vertell ë1r. ,j"i.n'iS '1 i.i /:,1 t1 c:ctl. it a,.i"s 1)0"[).1)-\/ er:n 'Liect;j e: a.lr.1, r..ic.t c:.gpor-L marrr ook atrn trirnlopen"l.li,jn rr,la,";er hai"cl uij d.aa316s i:,iiitr,:esc"t;. liii ,rsr*, .r,'e1.ooÍ' ilr jaloers op mÍ jn statlts van z1,Jëi,{tï'.,1eï;'io}:t. J.}c lroog 'toet"L richoon aan de haalc 88 hilo. !'Ia;t hete -br:entlerti. jtl trirnrnerr?? i,ltt 1O tn j nuten viel j i< zo";l-r"t irr onma.ch'i,* ).k Liorgd.e ueI r;tet,lrls "vooï' een zachte ontler,lrond a,l-s ii< r'í.r1,1 valloi't. ite-t mijr-r voe"l,en uí'',§i iie"L nie"t he"Lev 1,lcstt":.1.r.1-, rlat lilr:r.i.i cr;:r'l ,rr.' -'roo.i: d-Ë l-oo -;i'roltq)i:)i:t,-r:tL t:l ie J-t; ri.i:si;i. ]its :1:'oe-:. In ver;iclijk-iri;: net uu }eheu het ue} i{0 lL iiC"tl0ON. Iliemit is riok he't sprelkuor:rtl ou'Lr;'Li:"lr.n3 T.,Ol)lllll I'iiill L00I Il{ DE liclltx,;liiËI. Ii:Lt s'tant iirrs v;rn n,ii ,ïF ïía,;r.r nu naar c1e lilllÀIlÀrfr0i'I, rrrant d"aa'r r'riI ik iets over verLel.Ït:ni Ouis'L::eehs half clecerul.rer 19'/ii lri j cle Aachener l{intcrlauf lcorlr ilc in contao'b mel, Jo i:iyclt on:iÍ-jir íóföep van mara.thon16pers" l)at Spra.l:, rri-j vlel a;ln, en jtort r[a1,"1'6p beaocht ili r:egelrna-ti,,1 de 'trl:.iitin'iel1 "l.ran tie ii'l'13" l),'i.t trainen in een {ïuoep voridL iir l,;ezetlí,1 en ooli he"L ,lezanrenli;k reizen naí)"ï'spörtr'redstrijden, rlat sloe,'' bii rnij in. ( soms ook r,.rel. eens iets"l,e vet,,1. 1 mir,a.:: Cír.,ilr íjàitt het hier niet orn). 01> erriL {:,'cgcvëir. rnornent zei. r::t';:,t: trairrinrlshereleicier J0 Lllch, c1;.t ill rÍjp r'ras oin clell LiíLlra,"thorl te 1onen. ]k zelf ,teJ.oci'de lte;t no3: nict, miial Jo zei d.aLt hij mi-j en Àrr.'e1.ies v;ur i)i- jIc :zou. f.ie3;*:lei-t'ietr, v&ÍiËi.1' si;alt tot fitlish. Í:[e l, b:'j..icl1:erlr vaii cli-L eïneï'in(=tr-i; tlas 'r IJtl BLO.{diloT,Ltli;ihlli\.'1,'llolt i"rr LïÍ_il-iirl ii(){.ilf11 ilc)1,L,! iJll'r " ( 23 r.ug;ustrrs 1!80) ïrr i[t,: 1"roc)]:1leï,e j.riirt,..t l1rgrj,r:ri u lLir.cl :'1.,: r:e. 1 2OO krn "etraind.. Ïrr r1 e lt,:'et clc"'b ilrl er:llire;1 1ia.fi?l,honl.oirer a1s Jo lf;rclt mij gOtr i',6.e'cl"ei-rjen, tlrr:il ilri;i n t'tl,; la.i-',.p"st /,àV.1: stL to'b i',et niVo irul , .lhrs Àrrcl,re 1;i-np; rlree. !ít,;L rlcltetiia r'tert1 vast3esteld op i rtrrr err 1Ír ini-nututr* J'o r,rLrr,ltl;t: ovel rni.j en Annelies c.l-s t: on Le crn,í oli'()Í' t;i. ;i n r,ie1. i;err " iji ,i f, i l rtrrte-i, or l:! -eber-trt1e (r(11'eii rirttirlc;,ti.;i r.lri'!l'rll,i/!ii .ï r-i r'i c li;"'.tià" _i

,.-:


lh rlacht

d.a.-b

i.]l cotr trr"i:i s l1;r.d,..'r;i,'oiiiIcI').

F7r r/oïj

en, eit,ïo schrecr r.lr',ri e t'LJLlltij Q_tgitlll. Írtrltel-i-cs ïk lceek l.reurl;e:lÍnfl.s t1a.1,r ri.e J:anmnil"! near er1 nfl.Ír,ï Jo' IIi j sclror',ur.lc1.e zr: iehs a.,l-r: Ír ï'IïffI* tq)IJSL_tiL:f) "" 'tloen rci .Ion l"rLrl"rr,-"n a,i.s jo ^1,i.;ï11 ons *nze trir.Íl"L$.n1'1s11 ook" r.'e":ie-1.rilfi'tÍ"f, lti'r'ni'"lreïl hebt É;ele'bettn c',t hent dan op, zorri-e"br .I-3, rl"ír.n nu niet exne::imen'Leren." D'e.h begroep i1'; erl Ï]1l.rn.n, zo* zeel jaren ervarin.,r ïIoí:ï s"l; enrls J,'r: Le::. TJoch heb ih Jn nog gek"I.r:ot, a.ll-vorens Ík rlir: l.'anaan lÍeflfooide, }re}: ik er sti.elqu"m euen itr -eJrel;eit. 'be \rertellen tla't Dan maak i.)l m:ljn verÏI4r.1.1 af r clor:r Jo nij bij }irn J! voorrri-'tstr.r-rr::de, r:ndil't j"l: op d-a'b moment sterlier liep rJ-air Arrire-I .i-e+;. llj- j 1';:n 0 trerrl ik ech'Ler weer itr.gelolen rJoo:: rli-<l 't;l^ree. Ge1-riltlri11 kreepl A:r,,cli"es trl'ra.tnp en nloes-b c]-orlr Jo iTenaÍlíie- r.'1. r,*ro::d"en. .lJaa.r:d-or>r k*lanr il< yr"o,q; n'r-itn 1 rnimrrr"L cir O'l seconrlen voOr d.ie .i;wee t::ei_lzelaa.::S a,atr, rle Í.'inish. lloe rïaar v'olcla;r.n: -Li";icl .i rr-tr.r 16 nr j-n. etr 'l 2- riec. ïl< wa,s gelukkig «:mc1a.t; Ík cli.e !-ir.!$l§JJ$Olr1.l!§ i;och nofl $tieJmm hij rl.e treutl lLad $eilolrloÏlr ilij Ïlelrrrerr er nadien nog vaa,lt samerr orr gelachén, toch zi-b er ecn k.ern van rvr.a::]r"eic1 -in. Da;',rorl frecf i1'. een c1a"L r1-in,,1 op e'h

"l o

z'l

ieder

d-e raad": Doe nitnritel p:e1d;e (.1.i11-."lell tj-.iclens een wed.stri jcl, die je voo.rnf li;jcl"ens con tz'a'llniirg

niet ervaren hel:t.

Àl'JlRjil

11.


40

Nret alleen de Kennedey-mars, 1s een uitdaging voor STB-ers, tn het Merg*11and l.s een nachtwandeling van 70 km e1k jaar, en daar gaat het over in het volgende ingezonden stuk uj,t ons clubblad 6 van 1987

_qE

l!4_Cll_l _y4\!!

tr!1!l'EN"door Arrdré Vosel

y

Volrg jaar ook reerJs intleschreven ( maar nret. gest.ar.L), claL uras Le wrjt.en aran ornsl.itnrliglterlen. Uat. ts een mooi woord voor

" ik

klvarn

nreL opdagen".

zi.j de (vri..jwi l'lige) drrrani; van de Vogely-c]an, starten lvi-i dit laar met [i broers.Erik,l"laurice,llL.rgo,Edcly en(ik)André. Voor cont.rol e stuurcie het, thuisl'ront nitg de zoon Marc van Ecldy nree. [nJij traincierr 4 zonrlagen steeds 30 km en dat moest't maar doen zei de f ami lie. Meer vrr.je tr jd kregen r,ri.j nl-et. Zat.erclag 13 juni was het. zover.Wi.l st.onden met zes "V0GELY'S" aan de start. Zagen ook nog Jearrny Sornrani , Nel Raeven en Gerold Vlugr;err even. Dat zijn echte vedetten, die dergelijke sgror-1. elk .jaarr doen. l'let ca l00U deelnemers gi ng het. s'avoncls om 23.00 loos. Gulpen zwaaicle ons uit. Na 1 knr ginq het meteen bergop, maar dat was orn te wennen . Nog vele heuvel tj es vo1 gden di e nacht . Een Rott.erclamnrer brj ons i.n de bruurt , Ínerk [e op , dat het in Z-Limburg nog steiler vras dan in 0ost.enri-jk. Hj: stapte even later dan ook in cie bezemwagen. ( verrnoedelijk zit hi3 nu in Oostenrijk bi:rqaf te kuieren) Ons ploegje bestonr1 uit neqen man err u;ij hielden het tempo [Jarrk

.

20 km bij. 2 112 langer duurt dan lopen. Pirkweg, 20 km looptrainlng, daarvoor gebruik je 1 112 uur en rrtr 3 1l? uur, ÍTlaar vte] mrnrjer moe. Hugo merkte op, dat je voor v.randelen cle t.i.jd moet nemert . Daar konden de overige broers

van De lUlpSrc* VSfdlgp_glg zeker hJaL rni.y opviel lvas, dat lvandelen

heL dan even Ínee dr-ren. lljer en daar, krer;en vlrj een apirel en een trroodje, dus wij kr,larnen nrets tekort. DaL bi er waar zvJager iJr I lem M. vorig yt:ar over gcschreven lieef 1., helrtlen w i i n ieL. gez ien, zodat uri j iri.r aan de wairrhei d van zri n verhaal bect innen te tr.ti j f elen. Een vreerrrde optocirL, zei eeít van de andcre ltroers, en dan ga .j e claar r.Jeer even over narienken en i ticherr . Soms sLopte ui t ui--n zi js1.r'aal, eren nacht.el i jke arul.onrolril ist. Vaak nteur./sqierig; .

r

j

, ;

i

I

I

ir'

I .t I "


I

lleL r,vas inrniddels 0lJ.ll(l srrac;ht.s; t.or:rr urt.l ij t'ílÉlns I{ítr'Íilc st}r)t) kreqen. Noq noo i t s- rtric;ltt.s vJ.tt"nle soc[) (ltiIli'l(j , tl I i..1 k t. rli t. i.rlr;ll Le smaken. [Jnder f e I I i cht. vittt sr;lti.ittttr:t'1lct's zi)í, ri,i l: t:i- it I lcl rnaaI fanLast.isch rornirrrt.isr;tr ui t,. De wande"l rout,e heel'L clr: vor"m van oen acht, , rJrrs t,wr:r; l usserr legerr ocht.errclg.looren berlr.lnrre n wi..; aan rle ir,;e:ecle Ius, het, qing r-icht.rng Wy1re. Voortre.:err r:Jccten wi.j [-itr.l pr::n aan waar wi..j rJroqe kleren kondt,:n aantrekkcn. l-le1. was rrieb altijrl cJr:ooq in rlie bewusbe nacht. lJan zie je veel uit.va.l1ers, hoofdzakeli.ik trlaren veroorzaakl. door natt.e sokl<en. l-leL v,rercj op sommiqe Iarrrj\^/egen g I ibberig. De organi sal;re lrad aartl j g lvab ( aLrt,ovri j c) binnenpaadjes rn heL circutL zjtt.err. Gezellig zo in cje modder, hoorden wij weer iemand zegqen, rTlaar rJe qe broeders Voge iy l i eten zich n j et ontmoedigen eln tr.arnpelcJen verrJer. Het r,vas bijna een optocht van grof vui1. Veel deelnemers qebr-uikten de plast,c vuilni.szak als bescherrning. Als cjat zreL lrebr je weer lvat te lachen er-r afleiding is nodig. Afleiding, ja daar zorqde Hugo ook nog voor ( zte foto). Omstreeks 07.00 uur werd hij onder hanclen qenomen door een ( wat jammer) masseur. Zijn vermoelrle spieren die verlvacht hadden, door een zachte vrouwenhanrj onder handen genomen te worden, werden door een fysiotherapeut met handen als kolenschoppen, hard en doelmatig behandeld. Hlj kwam hevlg in op stand, maar ja, wat wi1 je. Toen hij elndelijk verlost lvas van zijn k',velgeest zei hi j " dat nooit meer". .

ww

w']

*-uu,.ï.'yf,*

ís"ï í,

).t


42

tn de laatste fase was het afzien voor Hugo. Tot ons genoegen rrras het droog geworden. Leuk is nog te vermelden, dat er bij de toiletten fanqe rijen stonden. (abrnrnnle large rijen voor rm{...) 5 kllometer vcor de finish kreeg iedere deelnemer nog een jonge klare aangeboden. Daar zijn ze wel laat mee, merkte een van de gebroeders op, wij zLJn zo klaar met de klus. Met dj"t grapje, maak je het karwei af, want je ruikt de finsh en je wilt rusten en nog eens rusten. grote menigte mensen, helpen a1le deelnemers toch nog lachend en frrs-stamperrd binnen te komen. Pijn, regen,vermoetdheid is even vergeten. Je krijgt applaus en complimenten en nog een mooie medaille toe. Dan even 24 pilsjes bestellen, meteen voor ieder 4 tegelijk. De eerste dorst is dan gelest. Ïk ga even mijn kledingtas halen zer Hugo. HrJ kwam nlet meer terug. hJi3 vonden hem snurkend naast zijn tas ergens in een hoekje zitten. Vermoedelijk heeft hij meer dan eén Jonge Kfare genoten, hli bleef op di-e verzorgingspost VERDACHï lang hangen. Laat in de middag ging het huisilaarts, voorlopig nog met de gedachte om het volgende jaar weer over te doen, of... zoals ik in het begin al opmerkte: Je verhinderd bent door Een

omstandiqheden ! ! ! ! ! ! ! !

;r * br3 de STB ! ! het eventj es. . . uitei-ndelij

N0SïALGIE mag

Dat

niet iedereen

J<

,k

* *

olo*"u* vogerY ' *

I

k

meer meesport

begon de

club in

ís logisch.

1967-

't is 1 ang neet miëe wie vreuqer bij de STB. lch ken bjnoa geine miëe. it.s t.e nog va ,Ja, j a, dat bin ich och a'l verr;ét.e . l,,J

L.roar: och nog ens irtr;es, due rrli t.s wa l

Wie

clea

11

?

het geheugen van "dinges" h/at op te frissen, publicererl r^lij hiernaast nogeens een"STB*bestenlijst" uit woeger Jaren. 0m


tíl

3i u:

t tí\ |

trlllll

l"J

I

tt

trtrl

oo o

í r_l

u Í:

o q

:::;:;:::::i ii.r n'ó.-o i' i" ?r ö irr í' i x '1' rt *- 'r rr'(r' ('\ i:: i.:' i.r iL fï- i, 'i.1 y1ri._J r! (-, C, () O u\ O u\-1 -r r. il Ër i', n,

t tr

r r J -t J -1 (.1 :t J :Í -a o-í me Í-,J ii C) -t J .:t -Í q o-,('r(u q)«'! ('iÍ :a ql tu reo) & d', ö c-id, ó otÓ -t 't'

Ë

ï

i! f:

E

) i:l {t (í

q o.

iiF.í:r:rl ii i: ï

ËEE

il ïtF,ï:'iE

Í! r N(! (J (J(r(r

() N N N N tu l\ í!C ii c. r, <i r:i. íL:ij

r ure ;ëë

Ë Ë ir

N í! N r! À lu (\ (\ v a C),' u t: ci (

fiil ..n,rír,,,,ofi^ ..eaqqeqqqn ..i ii * H H I H i.i I H iH o H E HH H E E E HiJ irj i,i u Lr i,i tí. lj Il li tt

c.j i,j 5l R ljl !l Fl l-J I,i 11 u()t) .u i,i(luuL)(JUO . .lÍijiiÍL l,l rj n i.ririlt> ;.i I i r r,: i,l ií i,i ó r'j] ió i;r,i) !t; ó iti r;t Ó a tn a a a a a Ó I

LO

ia

È al

:,1

I

ut-It,ilrluzul P "9 l,l

u\

É

o 6

z

I

Hu2e

,j[il]i_Ël*Htf i:Hru Eri?EiïF*,= ,i ir ii Lj Ë il Ll ii sii i.i il f H H fi Í fi fr i H E r Ë 0

3 í

O.À Í.Do'F,l L riq

ts' -1

r\S t\a/ dl

L

@t ï'c iií ,ir o È r: o o q, o qi n Í. ,) !i ii.a.'r l'l : f,i:. 'l (1 ti -: Í\ Fl Í', Ll '( f:

r (\n-J

r\v§-q)

{()

{

(l

r(\É,Jn

F\J m O'9 r\v) Í\ í\(\ :': ti- r rÍ!À :- lr

t-_l

-, o

ts\

o'

rc.

c.c.(.c.

q)

O\

(J t- (\ í\:i O,;: r- r;;

r5

o

..1

»d + o nA d 6)rrÉodÉ c o q |)o o c OÈC..{.rr'/C > >:Ilil3O, I'{ H{ '-l

oo.

È(-c.c.c.("§.


4r*

De SIB-ers bou,rden zerf hrn Cooperbaan, Vanzelfsprekend dat er ook Coopertesten werderrafgenomen.

Dlt verslag stond in het clubblad nr:5 uit

19BG

CLUBRECOBD COOPERTEST

Een sportief hoogtepunt bi3 de opening onze sportaccomodatle " DE C00pÉnennN' S. I. van Ë. ;, ,..-j" recordpoching van enkele leden om het cl_ubrecord te verbreken. Fred Prerik, beheerst,e dit met 3650 meter in de bekende 12 minutenloop Bij de veteranen stono d:-t nog steeds op naam van de nu niet meer actieve l,rlim MËuffels mei ilóö ;. De

omstandigheden waren ook nog iets anders. De eerdere clubrecords werde op OË 400 meterbaan-van de Afcent te Brunssum gelopen. Nu was À"i-"p"0"' lange CooperËaan', -Jr. veet- meer bochtjes ?90_T:.:" rn het parkoers. Daarbij kwam nog Junj- een van de warmste zomerdagendat het ;;-àà, van het jaar WAS.


Geen probleern echter voolr onze S'lBers . Het veef tallige publiek spoorde de recordjagers errthoust* ast aan bij elke ronde, zeker toen men in de gaben

kreeg dat na B loopminuten een kopgroepje van 3 lopers reeds 1- seconde voorsprong had op het vroegere recordschema van Fred Pierik. Tot B minuten had Paul van Hameren zeer constant en behoudenci zijn schema qelopen. Het was een van te voren opgestelö plan, om de l.aatste 4 minuten het tempo te verhogen. Dat lukte hem maar qing ten koste van berde voJ gelingen. Als eerste moest John Borjans lossen en een ronde later ook Hein Ve1d. 0nze Pauf was niet meer te stuiten, hij maar vloog over de Cooperbaan. Een spannend schouwspel.

liep niet

meer

fantastisch

en

Na 12 minuten was DE AFGELEGDE AFSTAND 3730 meter. Een grarrdieus nieuw clubrecord voor Paul v. Hameren. Ook Hein Veld en John Bor."jans verbeterden hun eigen persoonlij ke record, respectievelij k 3676 en 3664 meter. Harrie Baemaekers werd 4 e met 3496 m.Dlrect achter hem André Vogely die de spanning er goed inhield bij het, publiek. De veteranenrecordti-jd vrerd echter wel geëtenaard op 3400 m, maar nlet verbeterd= Wim Eleveld verbeterde eveneens zijn persoonlijk record en voltooide ín deze 1,2 minutenloop een afstand van 3247 meter. Kortom een geslaagde dag en laten wij hopen dat er nog vele persoonliJ ke alsook clubrecorcls zulfen sneuvelen op onze eigen w r'll Cooperbaan. (foto) Na een wedstrijd, wordt de nia'p,e takuiek brespmken. ilry

'+g

Itt'

t

I

I

45


46

Q E-

-

JEUqAI

i : - QD1c, l

aE

(

Q l1

§

I.

,k weeL met wat er bij jullie orqaat, als je ti3derrs de Dinsdagavondtrainirg alsook za.berdagsniddags onze kinderen fanatiek ziet trarnen op de Cooperbaan. l-he,vel w'ij (nog) geen ccmpetitie-sporL doen, nngen wij vrel n,et tmts zeggen dat

na orueveer \12 laar

actief jeugdbeleid,

duidelij k resultaten zichtbam

!íi.j hebben dit uilqelrest

worderr.

door net een

groep jeugdige S1B erbjes nee te doen aan een intemationale sportlvedstrijd op de kunststofbaan te Kerkrade.

Natuurlljk l«uaren de rrodige zenuden er aan te pas. l4aar, tot trots van trainers en begelerders, geen valse starts. Evermrn diskwahficaties of dergelijke en...... toch nog 5 keer een S1B-jetgdlid op het EBE podim. 0p zoh mcrÍEnt ben je als trainer/begeleider trots op je pupillen en junioortjes. Je zou ze allaraa1 tegehSk kunnen cnhelzen. [4am dan de uraag l-ne moet het verder ? Getukkig hebben wij brnnen de SIB voldoende basis en kerrls ln huis, cm daar een oplossrrg voor te zoeken. In ieder geval nngen velen net rnij, trots zijn op ons kmost, dat de n"ned heeft, zichr te wi]Ien ontspannen bij atletieksport. lalerken aan een gezond ]ichaan dat

is

de basrs voor hun ioel<crnst.

!l!:1ec gl=t gvg gvgq:!ltl9=!ggPqI!9 9!=?9 ;9=1992 Sprint 50 m t/m 1"0 3r Sprint B0 m af 1-1 jr. Kogel 2 kg.

1

Guy Bij ken B.3B 2 A.ri-do vd Brink 8.67 3 BickMu1der9.1"l,i M. Hendrrx 9.16 5 Ranco Marcos 9.25 6 Parul Mulder 9.34 7 Franl< Vijgen 9.37 B R. t]enchix 9.42 9 Bas Ri-j ken I .42 10 Hugo v.Goor 9.59 1-1 Bot: ['1eyer ]0.00

1 Koen Ypna 11.90 R.l4arcus 5.98 2 P.Bruinirrks 1-2,45 P.Ntulder 5.96 3 Dan.v.Rooy 12'm B.Itr]der 5.93 4 Dave Vijgen 12.94 Hugu v Goor 5.M 5 P.van llees 13.13 Guy Rijken 5.51 6 M.Maertsdorf13.34 R.Hench-ix 5.11 7 Sjoerd Ygna 13.35 GvdBrink5.M B Kim Quadvl. 14.14 K.Quadvlieg 4.67 Rob lbyer 4.28 10 Ed^r. Puelerr 1'4 .'2? 11 A-Bousclren 15.58

Fr.Vljgen 4.18 Bas Bijken 4.ts

12 Anrreir.l4eyer'10.24

Anrreni.l\4eyer 2.31

1ll Kim

KfiT Peeters 1.48

Petr:rs

11.?4

m


47

!"lqp1qg_tlL]0 J.

Rtqer Hendrix 3.3tj Guy

G

Bijken Brink

vd

ltfu]der Bick tvblder

Paul

R,l4arcus

3.23 3.22 3.01 3.01 3.01

Kin Quadvlieg 2.91, l-Lgo

v.Goor

'2.87

I4aur^.Hendrix 2.83

Bas Rijken 2.67 Frank Vijgen 2.66 Rob l4eyer 2.55 Annffi.lbyer 2.33 Kim

PeeLeïs I.76

rn

trl[Q r]ggp Patrick Bruininks Sj oerd Ypma

Dave VÍjgen Roger Hendrix Guy Bij ken Mark Maertsdo::f Maurice Hendri x Paul Mulder Hugo v. Goor Danië1le v. Rooy Kim Quadvlieg Rick Mulder Bas Rij ken

Luc [lIierts

T1

1J L2

10 10 13 10 10 10

(m)13 (m)10 o o U 1,1,

ít

'-

Jr

jr jr jr jr jr jr jr Jr jr jr jr jr jr

a An J.L+L

3.45 3 .47 3 .43

3.52 3.55 4.00 4 .00 4 .02

4.06 4.08 4.1,r

4.t2

4 .21

'

.;

.',/,

Dat er ook wef eens iets anders wordt gedaan dan alleen tn:all atl e Eiek t,ra ini ng , is zi chtbaar op onderstaande f oto. Bal.r;iiiren bfazen rs nng steeds een leuke bezigheid.


4$

BÍj het registreren van tijden en verrichtLe prestaties, r,,ordt de tijd-

waarflےTer steeds gecontm-

leerd door de jeugd. De neesten hebben hun ergen stopanl..ch, en jorye jorge als je er 1/1U) seconde

naast

zÍt.

Flet doet deugd dat

atle-

tiek beoefenirg bij de jeqd door evenveel netsjes

a1s jorAens r^nrdb

gedaan.

hJi-j van de SIB mogen ons

in ieder geval gelukkig prijzen, dat er bi3

de nacl-uruchs ook aandacht

rnnrdb besteed aan deel-

nare van reisjes en jongens. In de praktrjk blijkt dat dit ook goed sanergaat.

UITSLAGEN JEUGD-BAANUJEDSÏRIJDEN

Sprint B0 m meisjes C 1. Anja Hubsbarrt A.V.ïoekm'st 1"1.2 sec 12.9 , 5. Danie1le v.Rooy S.T.B 1-ff1 n"eter

jorgens

L4 Miche1 Barentsen STB 15 [4ark f4aertsdorf rI

Juli

1987

B0 meter jongens D 1.Leon ïhijsen A.Top \L.1, 4 Dave Vijgen STB 12-g 5 P.van Hees

C

L. Boel Braeken AV0\ 7. [4ario i]ouscherr SïB

zaterdag 4

§IB

13.6

12.4 sec

14.0 15.2 4C A LU.q

'|r

'|,

II

60 npter neisjes D 1.r,6ÀovFànls -unco 3 i(irr S..radvlieg SIB ,:1 l\-geliq-c Rrusclen SIB

9,5 1A,L

10,5


1l]]tlpt*f_gr11tllet j-.A 1. Erwin Nies l\4/.\01 3.21.4

49

2 P.Bruinlnks SlIl 3.34.5 3 R. Hench i,x " 3 .37 .7 6 Ary Bijken " 3.M.2 Frank Vijgen " 3.51.5 t-lugov.Goor " 3.53.0 l4aur.Hencbix " 3.57.6 G.v.dBrink " 4.07.9

1ffi) s6.t,-p rurlLlltrr 3. li:., :irll'.cn iii rr.l.r 4.01 .íÏ]

600 meter Meisjes

-600 meter meisjes

(totaal 20 deelnsrers en 2 SïB ers op het Ere-podÍLm)

@ 5 Dan.van Rooy

STB

C.

2.14.s

1000 nreber Jonqens D i-TFIIÈ-Vincent-=MÀm- s.26.4 3 Dave Vijgen S1B n.p.r i.37.7 (Dave l«van op het Ere podiur) 150 neberioruens

ffi 4 t\4ario

r@

D

2.Kim Q:advleg STB 2.13.1, (Kjm kwan op het ere podim)

{.

C

4.47.4

SlB (npr)5.21.1 5 tvlich.BarenLsen SIB (npr)S.34.g 7 [4ark ÍvlaerLsdorÍ' " 6.m.6 Rouschen

I

Verspronq ionqens C 1 Haoel Braeken AVON 5.87 12 MarÍo Rouschen S'lB 4.16 14 Michel Barentsen ', 3.75 15 Mark Maertsdorf " 3.74

+

Versprong Meisjes

ffitdesh.4.34 3. Daniëlle

C

v. Booy

STB 4.ZI

(DaniëI1e op het Ere podium)

Zor,rel

bij

de organiserende

verenigirg Ach.Top, alsook bi3 de deelnorers, tvas er ber,nndenrg voor de nieu',vkcnprs bij de jeugdatletiek.

(z:e tekenirg).

In totaal werc.l en door onze jeugd 5 Ere prijzen belraald. 16 keer werrJ er een persoonlij k record verbeterd. B.slrq*_Le.rJes en jongens van Sï8.


ir0

!4yEry=4IJU=Ui!.!IEE[ (se]ezen in clubt:lad 5-1e87) 0p de foto ziet U de estafetteploeg, compleet met verzorgers, welke op 2t JunÍ j.l hebben deelgenomen aan de monsterloop

:

VAALS-VE

NL0 oYgr_*1!?_, 3-l<rn

d.n

t6r,fi',

i'qii:i

i^È'

9rr-t

Í #'

i

r'

: il-J

{

verslag van

Wim

: !

.----J

J

-'t -l.'

v.d Linden

Fbt is iets, dat net.zo larg bestaat als de slB zelf. hJij zljn een grnep lopers(sters), zonder echte toppers, maar zeer sterk in gmepsverband' Zondag 21- Juni, was er weer zo'n l-berlijk sTB-dagje. Totaal 7 lopers, daamider 1- dare (voorschrifl van de organisatie) en 3 volwaardige verzorgers, gingen met zijn allen aan de slag, mr de rurm 1m km achter hun )ofen L [ri3gen.Efwas weer van al1es, sfeer, prestatre, geze]ligl-eid, ontspannirg óÀ aUes wat de loopsport zo leuk maakt' Elnchesultaat: een 4 e plaats van totaal 23 ploegen' Het uitvcierige verslag leest U nu: Etappe 1, Vaals-WYlrc (15,/ km)

Oídàï hr; graag Éxrgàf-ioopt mocht cie trainer Wjm v.d.Linden de spits afbi-jten e"n àe Vàafs*i-nurg aisuj-zen. H:j vertrr:k voortvarrend, vJaarbij door per uur. de begeleldencie fietsers snelheclen wefiien afgelezen van 20 km kwan Wylre, plat-naar Het vËnijn zat irsn in de laatste 3 km. 0p het valse afminuben 56,55 na l/\lim sil,rk te ziuen en \rras blij, clat Jolrrr Borjans hsll

lostfe.


51

F"Epg_?J_rr§-S"hinnerr

(§4

knr)

deelnurer) r,ias, kreeg hlj de neeste heuvels voor gesclnteld. voor John geen pmblean. 0p sormige plaat* sen in het parkoers, liep hÍ3 rrg srrel-ler bergop dan wjm brergaf deed. Zijn goniddelde over deze afstarrrJ was 17,7 km per uur, en daarnee vras hij *àr 5 seconden onder het parkoersrecord van die etappe. Bravo John.

Omt mn, ó*a-f""t"-Ï1ffif1-ör jorgste

Ehppe 3,Schinnen-Susteren (14§_kn) fub BmuuÉrc-was de loper welke ons achter het Heuvelland bractr,. Eerst rng r,vat hellinkjes, na SitLard echter de large vlakke stukken' Helaas gebeurde ons een klein nnleur, gelukkig het enÍge die dag. Orze fiebsers nnakten een kleine vergissing in het parkoers, waardoor Hub enkele hnnderde neters mliep. Toch liet hij zlch niet uit het veld slaan. Zijn ccnr-npn[aar achteraf." ik vond de heuveltjes prettiger lopen dan die lange rectre stukken." Etappe

4,

Susteren-[bnbforL. (dar"es-etappe over

1-1,1" km)

etappe, bs,,Jees [4arie ]rene, dat zij onlmpster is. Zr3 was weer in super vorm. seizoen besb,visthaar SIB- stert<ste goed tct uitirg, zij wist haar krachten hier ook Haar trainirgs i-nzet kwan riet op het laatste gedeelte nog wat regoed te verdelen over dit trajecb, per t€ hafen. Haar tijd: 1l-,1 km in km uur serve on een guniddelcle varr 1-7 43,34 nlin.

I

,i I ,.1 .t i

I

t


5? Etappe

5, l4ontfbrt-Maasniel (14,7

kn)

eerst

bij

onze marethorgroep.De d-uk

te presteren binnen de estafette-ploeg maakte her bloednerveus. Na een wat onzekere beginfase, kwan hij 1os. Hij 1iep "alles ult de kast', en dat gaf als resultaat een ganiddelde van 1-5,8 km per uLrr. Cmrentam van de trairer: goed gedaan jochie ! Etappe 6, Maasniel-Belfeld (15,3 kI) crn

Albert Lieberg, de nestor van de srÈ*ploeg, was qra parkoer-keuze de pecirvogel van de dag. Zijn etappe girg deels over zand,nrcgen, vol kuilen,kaseien en uraterplassen. Na 6 km verstapte hij zich en lÍep een kuitblessLne op.Wat nu ? opgeven. Diegene r,velke Alberts lnstelUrE kenren, weten dat eJit nooit zou gebelnen Flet belarg van de ploeg stond op het spe1, dus doorgaan. l4et een van pijn getekent gezicht arriveerde hij in Betfeld.

zijn Etrppe 7, Dank

doorzettirEsvenrngen, nog een goede Belfeld-Ven1o (15,1

tijd

achrteraf.

km)

iks, kreeg de laatste ehppe toebedeeld. Hij wilde deze wedstrijd benutten crn esn persoonlijk record op de 15 kn te lopen.Vandaar dat wij hen ruim 5 uur lieten wach[en voor hij kon beglnnen. Hij vloog rictrirg Venlo. De begeleiders hadden er nneite ÍEe. Ftij was dan ook voor hun op de athletiekbaan van Festina. ZiSn km was 49,53 hetgeen een gedddelde snelheid over het hele

tijd

over

1-5,1-

traject bete-

kent van 18,2 km/ur-r. Cmnrentaat overbodig. Dan rng tot s1-ot, de belargrijke ml van de ba3eleiders. Willsn v.d.Linden(sen) was de Coach. Hi; had ï'mt parkoers vmraf reeds verkend. 0p de dag zelve begeleidde hij ZIJN PL{EG a}s chauffeur van het volgbusje. Een soort PE-IER Pffiï functie.Daamaast waren er traee begeleidende fielsers present. Hun taak was: de rou[e aangeven en de lopers door het verkeer ( en pmcessi-es) l-reen te loodsen. Een taak die onze snelwandelaar/trÍatlonner Gemld Vluggen en Arerd v.d.Linden als wielertnerist, tot tevredenheid van al onze deelrerers uit-

voerden. Bedankt boys. trarler trrlim, l-nopt het hele stel, of nog fiEer stellen, het volgerde jaar weer br3 drt evensrent terug te zien. UISLAGEN: 1 Lm 5 uur 45 min 18 sec. (tntaal 23 ploegen). De 5.55.40 L.gr Bamlo 6.02.22 0nze

2 3 4

Keien

S]B

5 Parcival

6.r2.12 6.15.37

Een.jaar Iater, behaalde Coach ldillem (zie loto) meI zijnploeo zelfs de 2e plaa ts

.

:i -l+ldà


I\ovembr:r'- 85, [tegr:rrnerr t,ri.1 rnr: t. de: aanlesi ví:]n cle Cooperbi:ern 0ok de schu j" l huL i s cJoor I errJcn van cle S I [3 gebour^id .

"

53

nri ddelen, kwarne n hoofdzakelij k u Lt de Sbrcht.-irx1s, kas, ook deels van de Gemeente Landgraaf. Het recr.eatieschap stelde het bouwnrateriaal. hoofdzakeLijk ter beschikking.

De fini:rrcië1e

De aanleg en bouw duurde V

'f

l,i

flil i I .

,i

ltl

i

1.,

tot f4ei 1986.

,I

.;I

li

t,

rl

,il,'

nffii+

ri/

'i'fi, ,' : .,1

lhh n

i

;1i,


54

AIle STB clubbladen, zijn steeds doorspekt met tekeningen of humoristische opmerk:-ngen. Dee1s herken je hrer de sfeer, d:.e er ook tljdens de traininqen heerst. De commi"ssie welke met de aanleg van de Cooperbaan rÍvas belast, moedigde de overigle cl ubledírn aan, te komen helpen middefs onderstaande advertentie in Clubblad 1 van'86

llij

bour,lcrl aan ouze ei,geu Oooperhaan en hopelr rlat alle fj'ltl,lcr's. .. r. ..........

u.....

Yf §. .§z =r accomo(la conlnrl-ii.5].e

,{r\

--t

Ii/

rl

-) ',lli1qf,t,.

-J.-^_

\1;-'-

)q!;rtrtn '1"'"

",,'*Kn$ïi' TAd

O

d'FIEËWËIïKIf,I ruAAR "DIIAAGKRACHT'"


OFFICTELE OPENII'IG VAN C00PERtsAAN

28 JUNI

DE

oP zaterdag

19Sí].

Na maandenlang geploeter met schop en hamer, 1s het nu eindelij l< zover da-u wij voor de buitenwereld onze sportaccomodatie officieel in gebruil< gaan nemeÍ1.


3(]

HFTT]ELOOP De naam STB en Heideloop, wordt tot glenzen in een woord uitgesproken.

ver over onze

Lands-

Irr 1980 organiseerde onze vereniging ( toen nog een Stíchting) drt evenement voor de eerste keer. Je zou alleen a1 voor al die 1-0 Heidelopen, een heef boek-

werk kunnen samenstellen. Nu gaat het altemaal iets gemakkelijker, omdat er een grote verenrging achter staat. In 1980 was dat echter anders. Het toendertijd fungerende organisatiecomitee, moest per persoon F 100,- borg storten, rngeval de Heideloop een flop zou worden. In die commrssie zaten toen: Nico Jonkers, Albert Baar, Harrie Kremers, Jo Simons,Cor Ostlender,Max van Wersch en Jo Eyck. In de 1,0 jaren, dat de Heideloop nu geweest rs, blr3kt uit de ultslagenli3sten, dat er ruim 6500 sporLers te gast waren' I^]at ons vooraf deugd doet, is dat je na zoveel jaren nog vaker dezelfde per:soÀen aantreft op dit sportfeest. Soms met hun kinderen, enkelen zelfs met de kleinkinderen' $rAnïdmï§rírI

llr:nclr;rrien slrr:rte;rs aarr cle sta,rL,zorvel

bij 10 E.f4 als bl3 B km.


il tf

in

'f rl ,'I

T

veiligheid van de deelnemers bij calamiteiten e. d. , wordt ieder jaar bei^raakt en gecontroleerd door: Het Landgraafse BODE KRUIS. Jamme:: Cat ze niet masseren kunnen, want het ingezette personeel r,.;ordt sieeds leuker om te zien.

De

is bi-j de Heigastheer deloop van de bovenste plank. De STB

0p de foto Bia Mulder en Carina Hensgens tijdens het uitdelen van l-oopher-

innerring en. .

.

de sinasappels die ook dit jaar weer werderr geschonken door EUSI-FRUIT uit Hoensbroek.


5B

0p bovenstaande foto, staan loop.Een sisan.ïr:n?

alle

?r?"?i:":r:,Tu?"*o?k*du.

ioPD

PHI.JSVRAAG TEKS

t

VEH/ INNEI

I

Ë br3 de S.'I.B gaat bt4lrrtn. "

\.\ \2 >-ï

r1

1 Heidehoort bij STB.

medewerkers van

(irgezorin dr:r

Leon

So-rm).


59

HET BESTUUR VAN STB TN 1989

van L.n.r: Fred Strating:

pl.v.voorzítter,

P.R functionaris en

waarnemend wedstrij dsecretaris . Anne Marie Ypma: vertegenwoordigt de Dames en Jeugd

tiidelijk bij STB.

Thijssen: Coördinator sportbegeleiders en trainers. GieI Kleijkers: voorzitter. Huub Neelis : Penningmeester. Henk

Jan van

Hees:.t:t:":":t:'.

. *******

*

informatie over de STB, kan dat bij de secretaris: Gr.Kruisstraat 13, 6343 BD ktimmen, te1 04405-2734 of bij: Bedaktie clubblad STB: Krijgersberglaan 3L, 6371 CA Larr§raaf. Het postadres van STB is: POSTBUS 311,31,. 6370 AD Larr§raaf.

Wenst U


STB clubblad 1989 lustrumeditie  
Advertisement