Page 1

ATLETIEK VERENIGING

."-"::;ï"1

iffi§i

ik voor club-mededellngen, regelmaLig op het me;ede l-Lngenboro ln de scFUilhut vàn de Cooperbaa'l' K.i


9,4 ÈiË

r)cr§NoNcor o1000-<coF-

a)-)

ro§6<tDDrÍ) < <r<rslsr$<'<l FÈ-t- f- f- t- t- l-

"j -.iÈ

qr qr qi

Ír!oooAÍrÍl oJc,Jo) !!oo,E-'r E Íi E EÈ IJ! o orl o r-r o @ o

;

5E

q

P ,i;6

co=o:zcDcco= À]C\<,lr)('NN<i F.N§N<iÈNN

h i< !q

e

A' ,,À @ .I

E-r

o oN Ír o.rlO pn fo tr tr o a cr'i orr!i l+rc\Zcl!o(,r{ -cc0J=r@cE !.rr c-r_o E o o f,clqf co o or i o 0).p è-co -c E a o È o o oo Ó.É(J\z<o,oB

."

E c-*

i

qö. qöà,

§

tsl !': ;l

.-.a0)ÈLoo! ,-lr dr,l- o o. {!-E @l1 .lor! 6ttlr= a'i :zz Ë-l- o0)

bEo

Ë,rq

t-

q ï t-

ln

"tsE ti L,l öELiE!

g

À1 c Ë ö ?+

--rfoLècooJ (D:I_ru=<ÍJ

F

h ó

3H


STB_

JEUCD I]U I,I,I.]T IN

.

Zo vlak voor dc vakën. iÈs valL ci uccr herl uar n euLrs Lr: verr cld.n Ín ons icuHd h,,ll.,rin. '/.n ztl\len w. uiL.rr.ird ujrg.,hr.id Lcrugblikt(cr op de hc:ideloop, wnirbii oizc ieugdige àtLeLen LUD kL,ntren toonden. ook br à.h.en bczo..h rrri d. rt lrr i.kh.[d !.]o

tloitJs in Si(:rnrd, uanr uccr dc nodige ,eltords ril,,

V,.rvolC-.ns l(ijhèn uc ook lerug nàir d.: dlver5e Lrlini.gen dc cooperbaan.

oP

0 dan ina.r me.een m€t de d.r,,r in htris Lc vrllrn; l)e pr!:sL,rlrr: i)ii de heideloop uàreo gcuoonteA vè.b1ulIcni. in ons vorrg bulle.in lradd.n uLj lie. al ovÈr h.n. lL bedoel natuL,.l ijk Bas Ri-jkcn- Bas ver!í!.s bii d. 1000 m.tL,r iedereen LerLlg nrar af. \,lar ccn Lcnrpo houdt diL nLL.n!li! er op Ilí. l4e /: een tiid van :1.42 mjn. !.rd llj i b-t-j dc .ioug.'!s l 'r, à .p tt lvo , l, doJig on de àIstand L. overbr,,ltge,,. Ov.rilgens vinden iull-Lc de komplete ujLslagcolijsL tcr,'g op de la.rts.e bLàdzijde van diL hull!:t i.. Opvaltend rond il. ook de pr.sLrt ic !r. llats lrranck, di. tocLr in een zeer kor[è tiid LtiLgegroeid is LoL ccr.rtlccL v.ii 1,


S

ttrk;rrlorlr slrcrlr

lJ

Í

rr,,n,t. tsoJr.t. r rí,,,itr

.f" NII.1VIjL,Sl't1IN

' lL l:;r,1,,,,i irf.r h i| 1iIJ 1,,)L r n i.r rr,l), )Li!r , r r,.n .l l,' r r r r r . r , :i1)r,r l. rl .i l jt,l.lIt,.r:r lí..rc r ell rr a | :r i . r p I .r r s L - r: s , rr u r \:,. r Í ,.Ít)Iakb,rllí] el1 \,rijl)li ir,É,|(l advtes Yo,,r Unnlln fucr l< i rl,t ,,r ;

ll^[t: i) irl)rtrilaL lt1'lt:) 218

I

I

ll(i l: I

1lL r

;

r

I

r

I

,

r

r*

tlDilBv/

As s u ra nt i e-a d v i esbu rea u

Ë.ft.G.

l<elkpletn

l8

tdt^EtJKERS

fel 0,15 3t 96 Ss

63;2 EZ I andotaal Poslbu< 31229 6370 AE Land(traal

MIil(í]-ffAUU B.V" handel in induslÍiële qassen en lechnisch aanYeÍwanle arlikelen

t

^GAlEsqèreedschapp.n ÀEG klop'. boor en dlUpmachlne3 r(iss.l,1a. 6,1l6

^r)

ln'.Íle.

a a

Kogellagers-V-6narèn Non Ferro Met,lén

lccknrn 045 /2'1574


li

-.,1ï,\:(;I:G}

CANNOSSENIE-DELEN

dy#ïlrd9r)' l,lntl' Vtlllrtta,

V),)tr.1r Alh)elt,

lll)11 lAllA lill/Lll I v,rlrr)1, :i,.lr.()j,lr.r rl ,A rÍr(lrcrl r llt (;rrrrr{r {r rr l r l Alll)(,llAAl

è-enttll:n"í[ï,

flffiïffiffiË

ffi#, AUï* v#ru*trru c t

\ri

o

lcasing

s

c

I

l1,0lj

tc

t

r

rrL!rrtr

t r' r

,

r

,,

,

:

L

, r rr

Hr,5*:;;'

r

I .rhir(l.rrlr,r illrrrs o \ l'( L,:rrringtrr r

wt.tN(;AAIll)swl,( i 'l

Ii

0'1i

ll:lli()


,{

,ri!.,rr. l);,,1, lr.rr.. uc lloq,rrancleer.l noC m!cr van. llii il{, m.isics ilccldL: L.ura Broeders ac lakcDs !it. fli,l .{,r prfclrL iijc L ijd \;.n 1.14 rií.. bl.eI zii d. g.routine-.r AÍrnchick !oor. 7.rl1s v.r(l.n aiv.rs! heren door h.ar in hun lr.nr(l qcz.L . S.h i I Lcrend !..k l,aIr.. Bi:rnca .n I.inda !olÍtdè. ot eer bj.dig.. ar_sLand. ro!.1 l)ij tle lorrH.,):, i .i bi i dè n.isj.s q4,rd h{:t podi!n bi j J.2. i lst:rril .ll..n oi!. H,,!uld nr.L STB-ers. Te gek g€\,oon. !..r !:,1 4. Ln.li.rsL hcLfcrr zicl (lil er besr r.r(líg uit. ir.,r.xL 1i.,1,1.,,\,r,rli !i,n.Io llij,k (1.,) [o.h zíji !rn.h.en ,rlu,,r |{,r? Nr, TrLll.i zr.D. l). "lri,r(1. lt.,,r ".zoi, s 7c !cl c!n:, r.noÈnl !.iil(:nj Ains !ird sl, i t L,j I (1. rlOUi) m.L.L. l)il r,is lc t.r Liii.r li!r,rur liili ee! konpl.!L Patrick !n Itogcr st,rk.)r lr.rr l.'.1 iri,n. (1.:,l..rl Danny. GuyN.igcrdlr.!lr(d zi,rlr l,,rnli r(, ,,lr.ri l( idcn cr zorg(lrLr fl,r nok !(:,., I linii \i.rl lL.!.nsLr!d. Ki.ik ni,lr nx.r .le rijdcrr,,ii. d. r..en licpeD. l). ,iL,nm.r ó.i. !irn dir !r.2. r.l,,rf, 1. \!(LL r I,atrick, I i.p /.ll nri,r (,v.. d(,2. i,l'Lirn t.rLrill !1..('o.' !ier,

de


.ÍY.J

I

tl;

;:.,{ .*$}\

&,&ï

i: I

:,r''

*

i .l--

y Itijkcn .t i.2l njn. vl)o' ,,o.lig lriri. (:t),rt,,, i..r i,, Ar',i().! rlrr. in d.rz! hL.sse. re l.rË.r vr j.i ilr.rl l)il cll.L ,r . Guy hnd LroLNcDs iuts !.u.1 L. n,!llcLr ,li d.rr lr.i,l.' ,)(,1). llii nDest ae j(rLsdbcBelrid.rts li,rc,, u l,'n , d,rr rr i Lo. i ni,q iers :r.d!rs t,)ri dri i)ll(1,. m.r.r "lisL t\" 2i)t. it.t tiin z, ttt l)cgelcidcr,i s.,e(:!st, di. 1,.Ín df,.,(lr ^.,.,'t !ill.rr ro,,.rr,\ndc.e. \ij ldc,) hcm lltcf àLko.l!n i. (i, vil!,,. : lrL'.,,1- !", lri.r' d.:j vrr .iver iir. Biocrr:l.r llas rr.1r r,, I oi::i('l'l,n !r uirhkL,i Be.r.rlt. rirrr tocd; ih !ir,e ni,L je ri'r bliL1. lr!!J.l,,ol ,rrr L 1., n ,l',,',. tll.j Cr 2000 m.lcr ucrd lrer l..riir,! ,;ol i,, zii,, lttj,t','l g!!, ld l(rr .,'j 0rL.L Slll frs. D,r.rrom lrchL)c,r \rli !.. .,11.'1,,, rli!r',[c] lrit!i !llfrrlikcn i. dit l)L,l1rr i,: ll ji {]c nÈjsje! l,c r,,rLld! trcmkc ..Lr ,r,l (r,,r.Li,l,' ti,!,,1,' 1,1.,.,r,, 0!L è.n sLr|l i('n, L ild v. Lr (r.(tl n'iLr. Femkc lr.p !.rsr,rnliB (ri !. !l,ri,l.l, lr.L.,r 1.,., l.'n 111,t.1- ;L L , I r\'t 1,,,ó. uLr(i (1.'.1 lr,rrr .,r,rL l,,,ir,'.'1,,r)(,,, i,, ,l i, 5, G

I

L

i,r,

frt.r I ii,ftr I (l L,lt r 1,

L,L

l)1,!ir r L ,1i jLl ,,1 , .,,',l.

,.. .,, 11,,,'l


g(\rl r : i!(, .il](,1 ji rj.l Dr.lt,tiih is. .tol(, riid honl !c I N( r,r .co.. llr a,,r lr.r(l{l(., ( bij,i( hri(l.lor)p,,ok n.g (t! t250 dctci li, 1.t( n. llr rl( (lcn !r.lg.rcL(l vier il l.rc,. ir.È :in (t.ze i il,',)rl !r..rl,ij .(,n Iilis rrnr:rl Sttl..ers. Il.t .i. Bcdroo$d!l lr ,lrca g..n .lii,,l. S ll d.ze ,rl sLnnd. (,(l(,r'.cr lj.l v.rsL.i,t:rir . !i.i wiren orzc ladyrs'l fli ;:,t lri.i {.s lri.r l[,] [{.kL]7.n t,intrs.erueck.nd í,.,t dc oorzarn ! n, lJc zLrl l.l rel ..,(, i I ('cr(,n. S.jo.ri n.ilit! lrct rr..r )orrl c! l iep .il. .tc i1000 merer. I i I li..t : i in e isen n,.r,(lcr op nré(!r a. €e. ninuIL IchLcr.. ,.1,,,!1. Rc,ipekL voor (le orr(ler donr I i L LL)l nog .{)k . lli z(iu l,rt !ier gcdrrrl(i lr.rl)(,n SioL,rd. ll.l i,.i, Pr..l)t ig. rijd !,,n tti.L6 rin. v.,rbererde Iiii 2ijLr ,. s..r ilh rclitJr d. ,lilI nro.d.r il.'.d c. 19.4:l min. ou!,r. rli (l,rrÍ nr! 1( lÍs rc l).!'.r!,r J.r S.io(,id zi.in vader zolr I rr.(, I \,.rsl,r,,f. i.r:Lxr.nn d.r.lrL .jc noLr, (,rl llaD:r Ypna nie. cetl.p bij de liciaelor)1,. llij \r,rs h:,i! te vcr liczcn. Uecrn .taL nLr m..rr,r:,r is vir mi.i rr.rd. (lvi,, ig.ns 2ij,1 de bllj dar ltins ueer v(,r'l,,sr is viin zíj. $irrs om zijn.r . tljj is ueer vottcdig ir.'sLcld v,rn zi in bokkèÍ,prons over dnÈ hek(crkie.


Ioto hicrSoven zien .i,rl lie linhs Roscr Itendriks staàn. l.ias hij bii de hèideloop Dog L eèdet Rii dr Crenslandnr.r:aLhon in SitL:ard r.vao.hccrd! h,i zjrh. Ilii behaalde h1.r D:ilreliji( bri de 1500 ncr.r toop ètrf ecrste pl:raLs neL een L:i.id van 5.J7 r0in. Bro.:d!r Mauricio ei.digde ais vierde nrcr .cn rijd v.,.6.02 nrin. llovcndrcn l)leek de omroeper krpoL Lc zi-jn !rI de sLijL vl,I tioirr. D.. wisien !ii Iro,Nens al veet tllnger. Bji {lc l{clt.nt.op, enig. .ij(l gcleden, lnankIon die r!,ec (]ok.'l de ltr.lrcl ,r:,1 .Lr re,spch.icvcljih rren rlic(.11. !n vieidc p ait: t. t).1[]1r... Justin, ecn v.i onz{:r liculrc :rLlerr,., Írorr ,n.irr .!ns in d. lrcr atr! bj i de BL:Lr oc.i.r I ltèld, iLs. Justi.n verIiouwdc mir daiÈ lij]i Loc, dnL lriibi.l Stlt is E.koDcn om zrjn Opà l-{: kluLrL,n v.rsl.,,rn. li jllrns !lL !intcr li.cIr Justín sLc.ds rÈr / ijn Opa !L,lop.rn. tL.rr koniL ,l,L:i ilr vrrandering in. ll b.nr Seu.ars.hLrNd Opi. l.lisLen -lullie troltrncDs d,rr (L lonilst. t!lB.n v:,r) Ij ti r(,l ..isLc ll.ilrnnmunic hel)l).I g.d]rnr Kl.ri.. Robbic cn iliinca u.rIcn de gctul.kiË.n. 8j.l.r ltrrctl I r{)rNens vr rr lri]rLr ,i.(,ilcr cu. :Jpo' tv-ar'l)od opilclrgd. ,rji uis !riirs.tri jnti jk h,!j:t rl,ri I ''. ,. ., Ll, I r, i t,,r Op de


.. 1,.(t.ir 11, , Lii(1, !:r ,1. lrrirrirrt.'. .oli ccr .njg. ir.id('Irr.'rl !t,,,r. Pistolcn Pa,rlr i. !rilrlc r:,rr rlc lr,ri(li1t(' SPor t .n lrir ,l,li (.t,rr i ,r.l,rli rirr..,. llij ,iil(l{' i.'4.r.!rr l.re. zi.n 1,,,(.|,{,tL lil rcr .,,1' ion m!kcrr. l).2. .lcmortslr.rt ie cindiBdc ,l,ri ,,t,li " i 1 vos(, ! Lk lrt " ! l: L)p dlr li.rllc gr o.(1. lil l)l(,r:i..rn. /ii'r ltni.ar.o h,,ndÉ,D rr,r!lig. ILíikrecs lrcL of .;.lr(), 1 z.lls stil s nier lc hot:v.n :iclrri.jv.:n lli vond h.L lr.L(i(,.i,.rl ccn vr..'md. zirrk' a:rr ik di.'zcltde i'rrrl s'avon.ls (1. .t .fi rsr)i,irn l)1,2i{ z.g. /.iir o.J.r l)lcck dí. .lcrrcLrl (.irli ,)i.l L. n'irril.rrn. Ziiuls NiR'1i.ik op {lil2elldc mom.rnr Ii(.2ig .1. L.nfislerair mcdc Ie, t]c'lcn ,, I l'irL hclroorlijk geblcss!er(l !.s. l)i r !,: s dr5 ..r .Én behoor'li.ili. bl,,L!.lo !,rn Soem Boem PauLtjc. of ,lc t!r. hj.r.rllsL zien julLie \d.,-rr ' .r . l4ii.o Í,-toolen i onzc gclctlcren komcn vcrsLerke.. 11ai.o k.rn tro!\'.rls aai d ig Lri L Le voel ('n b i j l,( v.rspriflr.. ev.!r,ils zi.jn col lcg. llric. lriÉr tuc.r rr:. !i heL licl. llii ile neisj.3 .,. OlAa als ni.,,\'cling i: de rrecsl hinnrn:,L.tpen. l r.c !)inr.. !.s !.1 on.c,iLrl,ei . t l,,bi.. rlr lt.,i nij h.i;-. (n.rë) Ltceí 1,,(hi. !,r. irl. Ilir.r trlr:t.rcI do(L r),,1, ,, ,).,r (ii a, ; lr,,l(,tr.r m,rrrrl qr.r e!i boz., l. gcbra.hl l.ll,rs ir SiLl,ld- l,lct r:f igc urdtrliik. lr,'l:s h.n ik m.L mii'l (,i,(ir ..r,,,,,i{,r li,(, }Íaisic .1i! l.l(r nrcLc. !c. spr.ng. (),)1. l,o.,f. ,li i,r(l{,, r.n,l !rf lhns , (lit zii ook nro( sPr inren r(, (1. iLsL. rr;,,,,r.(lii!.r,F. Il.,r'r,)'.ll n.B cc.s lirl. Àllr,,,r,li, lifr!.n ,1,,1,,r rl ,n L(ic 1,,'l,oor liik zc.r. rl,r.' rl,, i.,i. !i..i. l.L r,.s1 lrli nir;r,i !i!r, Jo.r Uans Ypmn lr.Dpl..L g.ntr.kL. llil q.rs ,r.rrt lll. j r i!r ,.r(,r..:,t .n r,;,kl,.rdr iccltrr,'rt t,p (. ,r l,t (,i i ll, I l:r 1.. lf , :i !{,r rt L1,l ,,1 i. n,,;rlit,, ili r!,!li,rg v|n lr!l leit d.r lil in l'cclcn /rr:lr lr ,l(. ro.ll lrrrll ltfsLort. llii 1,,r,'1r 2i(h diL i, ,,g1,r ol,i,'n, !;,r,1 (1.' virr i:,1i.':, lijn sl.r< lri,. r.,.l,iifliiI .en rrnd{rl.c brofk L,iIIr(,LrI,LI. llll.t, r(,,,. lr,iII lrij!.rl .rrr riin ri l!,. /,jr li,t,cl \'()r(lr ooli.rL aing.pasL.


jlffitffide &&&wMwffi§'&EM{li roiluiken I :m**- **- * rolcteuren

I

rolhekkenl

fl ,f il&i'***'"'

WllL€d !Èlri..É heuro/rsp..órtí nur :.r$rÈ vdsd d. ROrr^zO v@s.d6

EClaÍE

vs.: ZONNESCHERT€I, MÀn( EZEN , JÀLOEZTEÉN , rlofiFEfl , VOTJWwÀXO€tt Tóv.n! rrÈr6Éróí

m

LUxÀFtETPROOII(IEtI

wri ÍsFr..€n

ík. o*Í

IWIGA

qaíanlio

I

zonwering heerbn

shou/room sittarderweg 116

.

ÍË6öt,S

tel. o45 721658

o${flIï/lÍÍt

Mwdffi BAUWMAïËRIilLË}I Tot ziens in Heerlen ln de öiamer 7. Tel.045-718008


'j

I

l: ,.,,rr1,, ,,(.ll.i,,1 li(,1!n vrD'r dc T)(). -l()lrrsoD " L,.,Lr ii l,: .lt. !i,(.1 N(.1. (1,,1 is .1i.. v.trL vfr lliri,trí \Iicc. ,\ .rn (li. r;irl. lr.rr i oDrhr.elir lrfm not. \roo, l(,t,ig r(,cl lrjj l,L'r ,,,,1r (it,,.n rtr rt I r.i.r., L j. !,,rn ziin vr(1.r. ,,1 ,,lot l, r. il( ,i(,), v, r t.ll.n (lrL Jos Rijkcn b.sorrren is (.1 (l(, lrir ilin!.ri !r,,r (1. lr,rrl.nloop. ll.L b cck L. ,iiii- ().k ,lc ,)i,,,!1, li.,rsl rrLkl j. vrD dc llordcir hl.ck L,g,trn !r. l,,rliL i,),r,r.,,. Il.!.ndic rc€rsle er ,:e. ge2ellíS. :,r('( ot, (1. (ioot,, rl,rr,). l)c i.,,9(1 tr,!s b.2i8 nkt rl. llorJr'nloot) .,, !.r:it)r i!rg|f , lcrNill (lc (lrnrcsl-f.,ep rich :,irr) hL,L irlor.LLcn 1r:,,; ,r1.1 z.:,ro.dr, t irs- llir. (lrrfrcsgrocD is Ll]o lc'rs l)esr .cn .i: r( ls gr'..pi.. ot) z.o(L:,gNorgcn "Dag' ih ri.l ,.ens ncclop.n. lr,rt,) irrllrc,,,,fronrr i,r ili ,r,,.r d. lrclc Ne.k her m.n! ,i,trn,r,:1,, l.D. l). nrirm v:rf ilr cl,rl-tok/ BePpie van dcr llaarr,,( lo.t.l,. is .l ,,11.,, ,1r! ,,,rz.lJac. lilliÉ, dng iisll \Jri,ir! ir.r ri.i.r tr.rr Anrclics van Ilijk-

1

UITSLA(lllN I!IiIDIII,OOP. ll)|i) nr i,r 'rntr,,.nsÈ." pr iL "" 5T! /o! !r. !!i I i,,q. 5TB ,{)lj rl.b l,l.},.r. 5-18 7l ! JPr o.n s.hótl STB s-rB 7!4 Ilène Frànci. 712 L-rik d" Il..n :ila 7aó It' q.r lluytèn 7aÍi fraril. S.ur-. n 5TA ir I l-Íri.. G,.,.!.:n

li {'l) rx. fr r.is i.s. 1 )1' 1 1AZ

0:05:52

5ra 5rB

5r3

.l()O{l n. l

I 7 J

cr j.nce.s. lll

lrf.rir'r Brrrininls n.q.. Hlf,lriks oi..y nDi.riPrs Cly llijkBn ,q o,, . BoI i. ao.n._1is..r,

^ 6

l 7(3 ))),, i.,

3 , l0 l'

7!! 1i9 rl5 '

Paur Hrldcr

tn ]t

7:':' 7'r1

lrtr !l.lri,'q 13f.51'r.n

1,:

5TA

sÍa 5TA

SiB 5rR

J.,t!e Virk li,b .Je l.,n

''

"

5TA

B

,

5íB

0:5t 9:?5


1?-

4'6 rL'N^ "§^ "{ .^

ri

-ld 'É

t)

f\t il "}

k

:l :] a

!

Éo


rilB vt {l.rAASLrAÍl; .lrlt

I

kAt I Íl0t li

ïun

1(r8!l

'I l) I Íi , l ',

Í::iI l i, ll.'yCr. Ivo VLr I L lf (tri l\ i r)e i il i sí) r'Él i)vDphy B.rl)c{rIl::. Irnf(ir.ior) van (loVel. llí) r nll Uu t. rren

tLr

!,I'sf

i'l' ;';' ?5 '11 i1 ll I

lÍre1.s lltrilirrl I o(r (i{'r jrJ rls.

.

lonny var 0oyelr l,)rr tl i!rrr.ír. llic, lllcilkDr.r. t iInv llr0n lririrlr. Allll lflllil

I ;' , :t :l t íl ll ll) Ll II ,) l;l 'I I l:l l:l 1i líl

hurte

, | ,jri r.r

.

geÍeliciteerd

.

.1,r.:,ran aor' llnirr. ll,rrrs I raf.l | , .Ín vitlr llrror.

iíl Eyck. !r P.i1,rr J:. l(rn llorih i e rs. Guido van d,--n f.lrirrk l,i n llrríl.iiak. [ofik.l l.lieldIaayer. lriÍ.1 l)ce1en. I)t:rrrry Re ind--rs. lJra van nooy l' en Ilaer nckr!.s I-la r_t h. l!a{rsseo. .

,ln c (lur

lG Uetty van der Haar. 18 tdiel ili jnen. 21 Lcon Souren. 22 S.jef Brdderlreks.

Klinkors. 24 Koen Ypma. ;12 Lu(rk

2B SuTanne Raemaekers. 2ti Rob Scholten. 29 Íon Starnans31 Annemiek I"le yer.

ll1

Roh [1eyer.

Ilaynond I xirlLrrs. llnn Lln iÍ,k.

lli,rry llrael..{rn.

I rl

') rin eLílcrs irr rllt. Í:

lllhh lrÍ1.

ri

I'

$


OFFICTAL BESULIS PHILIPS I'lABAII]ON ROI TERDA14 1IJ O5 1989 Dens irno Belamey

2

OB

I de

Veen

2

20 41

Harry Driessen John Verhiel lla x van l{ersch

2

26 50

2

3u 34

2

19

I'1arce

onze

STB-

39

leden:

Harm van Goor Peter Verberk Huub Prevoo

2

Harry Adriolo Siaak Senden

5,1

41

2

25

3

72 27

3

L1

3

11

3

10 2L

John Ilof

3

54

tlLrb Hol

4

29 1L

Hayrnoll

d Éxaltus

ÍlUT lEBDAl,rl:

liierts

0:l

15 km l oop. lleinder

Plarathon l,lunchen

Jo

15

-

3:19:00

P.B.

Grensland !laraLon Zatcrdaq :l .lLrnr lvlet een tiJd !ar 2.21 .42 hceft een Hocnreense Ir.rr'.t.on1opÉir aan.leze 6" ediLie van dc GrcnslaFdni|n1.(rn !Í)ar (le ck:rtr'. glans gezofgd. Hll vriIt,"':irr(j reL parko.:rsl.ccor (1. Deze thst.blokvlLrchtelrrg is g.rerl voor cÈÍL l-i.j.l v.n i.lll l/i.l zul len dus nog vJ.:1 v.rn hcrn horen. tsr.l dc 3 afsLanden 42,2 21,1 Én '10 km clu.]cll ILrri Ll(l{l sporLers nree.0e rridactie had LiJ lrÉL snn(]nsLcllcn van rlill clubbl ad noq gcen ui ts I a!cnl i is L of UCd:i LI r.jLivcrs laC virr de STB ers. DaL komljlLrs noq.


t., Ill:

DS

Ill {.1Íl- cn

TBII,IL00PKALENLlER

.]ULI,.-AI]G..SEPT 19I]9, 14NL]

NAA[I FVFNFI"lFN I

7/7

St - Joostertrinrl oop

t//

217 211

2ll

517 1a;

l7

2211

23ll

2911

5/B

s/u E/B 13/B

13/rl

t8/8 l-. ].qiÍr

'2018

24lB 26 /B 26

/8

2il/B 21

/8

30/

B

219

3lt) 419

10/9 'I6/9 'u /9 24 lÍ)

L,lEl)S

-

Stausee Volkslauf A.V.l,lerqe l.l and I-i zerenmanl oop

TE LOPEN AFSTAND,

15 12963knr 10-5 krn 10 2,5

17

kín

,5 10,5 7 3 ,5

trlaI Len I oop

20 knr 10 km 15-12-9-6-3

km

Volksl auf

21

,5,5

km

licgwcdstri Parkloop

I (i

Leuda I bosl r)op

"Bund um

die

HLhr"

Lertri Ín loop KilomeLer'vreLers Ij Terenmën Vo l ksloop \,laf Lcfloop 14onschëu Iqërathon §!..4lIgop Voe.endaaf St - Joos

,1

10

12963km 10,I 5 km

15 12 9-6-3 km 42,2 2L,L-L0 kn 17,5 10,5 7 3,s 15- 12-9-6-3 km 42,2 knj 10 5 1.6 0.8 Lnr

.Bergaf l.oofl Halve !laratlron l-lartj e Hoensbroek-loop Enschede [laÍathon City- Ioop

è

Vol ksl oop

1U-5,2

8cr_gop

Le!da I bosloop Zomertriml oop

Volksfauf l'e Lema lricaloo!r f.l1ni Triathlon Stad I'larathon 10 llcilen-Lörif

l\irbo.ne Parkloop S tad l,lanathon

S

tadsloop

rFIJD en

I

R

l [iL00PKALENDEB

21

km

irn

kn ,L-g.iE---l

10-5 km 42,2 1D 4 21

km

,1

kín

km

,5

km

15 12963km 10 6,8 3,5 km

10-5 krn ,1-1.0,5

21

Zw-1km,

42,2

kn

16 kÍi :15

kÍn

42,2 2L,7

ktr ktr

km

Flets

43km, L10km


. ef IlllI IFNLAND

tsINNEN

]

.]UI

ry St.JoosL Krc!zéu 0ber.nraLrLrach

-

I\leerL He lnrond Ge I ecn

(D)

SEP

I

L!T]9

SI ARTTI.]D,

I:r'!!!

tl{l uur 1l .20 urr

t4154 2 /52. 09 49 242;? ri5/r.

10.00

0,1950 33118.

1ti

6u1pcr-r

AUG

.

LrLrr

2?2

't

?'?

..1(l uur .00 uur 10.0ÍJ Ll'rr 1B .00 Lrrr

04355 09 4!l 04743 09 49

04754 2152. 05234 3131. Íl49 brl 3317ÍJ. 04955 1823 . 09 43 :1412 5532. 045 7520r:U.

Hocnsbroek Enscheale.

00 u Lrr 00 u Lrr 'l l-l . (ltl uur 10.20 LUr 08 .00 uul 18.30 urrr 18.otj Lrur 13 .0U uur 18 - 30 uur l ti.l-lll uur

Ve

16

Tungelroy Schmrdt (D) Hcrj thui J scrl

1U

SI.JooSL Noordscheschut

16

-

14

-

18

Li nnich-Burdorf

l,Je

eIt

T!ngelroy l4ons cha

Lr

- Konz en

Voerendaal Cooperbaan

S.l

.B.

hlccrt

ilo - ll leri ck lcn

.

iju !ur

i:tard

16.011 uut' :L0.0Ll Lr!r 20.011 LlI

Inc en (ll) H0cr len S i itirrd

'i7.10 uur 11 nÍl rLr' LlB .00 uL,r

An

Lwerpen (B) Llbach Pa lenb€ir!1. (D)

:li-1.0(l urrr

Er

15.lllJ 1:1. J0

Teqe lle rl Si

Lhci.l s€rr

dlroven

0Lrrsburg (D) Nlai.i t cht

14

Lrrrl'

Lrtrr

.:ifl uu.

1il al{l utr.

BI

[]lll

l\l

1823

.

247,1 1052.

385/. 2462 8667.

0r:;

725052 al/l9.rS 1t123 l\44 127Ílt l

.

053.30!486. oll 5)! / t't . 011 13)23?,. 04 749 3U!r/.

044!8 51lri/. 09

:r!

04\

24Gl

11245.

721861. 04 4110 18770.

)!r 4! 24Ii1 402',| 04a 4Il5:! .

(

u:t ']9 1l:!:i 043 63384f]

{1r l:ltlI I INl

ANI]

ll:l1r {i5 tl .


41 But,rnr;tr.;rt DooRlruux,

ïïnoorshvrnopucrnRT

DnlfiirnucWrocn.

lrrt i.' \\lJ,r!, Ild i)r N(rs

&

\.n) ll.d,lis

NÍtrtr,ljl

Nsu\r,rs$Brrh , (.,!

Lu,l

Jr

Í

f qr!', ,&.! u

si,v.lii'nli,\\tnq, Ir. (n{ri.\\tJ(i r s rl,r rt,, .lu,Ir] tr.1. D (tlr tun I'd tri,L.il0rll(!u

N.* /nl,1r, JrqA"' rl'inl,urr, r't"Jr,r,

r

L

D,

r

dr Kituti.Wtdg. ía d. Nr',',l"pq L.i,Ísn'u q t., , i,i,r ,rr r r,Jt lrrn st,rr&! is (l.idto^drkondrkl$ D. Kidi. "o \\iJ{r l).N*usv!, lrooli I}?.lr,o|Ichlro

nl.tnlr Nh (lr,l,zlj

-ailfr0afrfi


lll

STB vindt gehoor bij raadscantmissio

Eer! spliniarnieuwe atl€tiel[baÀn ronalom een gedÍaineerd spoíveld anEex vo€tbaltr.rrciD alsmede modeÍÍe Lleedruimtcs,

Vorlae wè€k È de sttchtinr tijderra e€o op€Íbare c6rlrmlssfuverg{dcrirrt g€h{órd

het prachatge Phlr

dè.stellilrg dsa boveDgeno€mde G50,1r00 guld!'Í uit-

zo luldt drt de Sltchlint Ífmclrb Bruffsummerhelde (§IB) h€€It tuaedienii bU de g€m.enle IanalgrsrL Dc slkhdDa heelt een pri&Ia.rajc

vrn

3$.000 Eulden

slll

de

f.nleg vrtr de àlletlekbÉtÍ Eellrratl en eto hbelli€ er[ 300.000 ruldeD ran dc

ernteg Y!!r ecn voltedlg aeÍlraiLe€rd tlrsranal-8p0rtvcld, o.rd€t meer le Sebrul_ Lcn .ls oeleoveld vmr vv

Eolonia. llèlaeeD het b€§tuÍr vnn d€

Yolgeo-8

S1-A

13 drn h€t ruiEiè nrllioel: aht Dor-

eroriel}ltit l[tudder

rÍalitÈr !e{rt

deryeliik€ vo{,Ízlentí6es op trlel moct

totn: tÈ SlB-jBrgd, overtulgd van de chiageMe rÍlolzaëk vooa Fxr,r eiocn atleti ekbaan, l'Jas qoed vérqeft,oordrgd bl.l tÈt

LEfttraafse

Haadlnrj

s.

ov€r bet plrD" Nadat

.&DvaDlelljt

een

mtuvtratEnrl ov€r dlt seïDiasrc€rde plslr -

de coÍ&Íi§si€ verkeërd€ ltr c€rÍtc iDst3Dtle llr de verorsluia€nd betrehklas hud oS d€ ltl€ttckbMn - wÉ wetsÉnsDren alÍor Gtul Xl€ijterd, ï,$.i,',iikr vtrn S1'It,

brckeÀ de «rnmi33;!i.d6n t"tl&! urÀtrlcm vsx mcnir,( daa h€r éeí Driflr Dlsr betrelt tdrerÍreÉ d€ rulm 200 ledeD a.llertdc vère iittrt déÍinlii.f uit dc àtrinrtrodatièr,rolrtemetr

re

t.


,1,1

]qqà.$,''ͧ§s.§§§1il*6|

,Wethoudq

ffip

Middatdorp

$oesl- alvorens de commis§íà-

vergadering beqon, reeds symholisch

de

laatsle borcla

voor sTB ne,lren-

Plan

IIet

er.tra-sportleve Dlan vsn STB heeÍt tletrekking op de beide vcrtbalterreinen van VV Kolonia te Strijthagen. Deze velden zijn nu vaker onbespeelba ar- Het ene veld voldoet niet san de KN\B-normen en het ande,re staat meer dan eens

t mactiviteiten van STB vinden nu vmmamclijk plaeis op een parcou§ op de BruÍrssummerhcide, waar een fatsoeÉlij lrc kleedaccomm(xlatie ontblank. De

De STB-leden kunnen zich hooguit ornkleden in een open schuilhut Bepaald geen entourage om de veldlooptop van Nederland te ontvangen, zo vindt het STB-b€stuur. Yandàsr hel plan om de beide voetbalvelden samen te voegent van een goede drainage te voorzien, een nieuw€ sintelbaan er omheen aan te leggen en de kleedruimtes te vemieu-

wen. Waarmee in één klap twee verenigingen zijn geholp€n.


v.lrdrcí eillen \rij

\{rK-véldlooP

STl] orsànisecrde reeds tse keer met succes hel

Nèdèrlànds kamPioenschap veldloop. DÈ Bnrnssun ner herde bredt een schitlerend oarcous. maar qua kletdac;.mm.Ílatre was het stcL{ls i-oro",""r"n setrlazen. M€i ooa op een eventuele voordràcht voor hei Wereldkampioenschap veldloop rn l99l met namt unrtas uit Sittard zich st€rk wil maken - zijn evenwel moderle Íaciliteit€n gewenst.

Representatiel VoorzitteÍ Ciel Kleiikersl ''Wii will€n als bestuur hel tsË voor onze leden. vandaar dat wij vinden dat er snel e€n eind moet komen

aan de onhoudbare toestand dat kinderen zich in de wintennaanden in de wieskou moèten omkleden, of dat geziÍNleden die samen homen trimmen in de kou oP elkaar mo€ten staan wachter Bo-

I

fotÍr: ln

cle r'aa(lsza.l ir I 11Í rlr(trrrt.

mtlÈ

'll

a1s

vere-

r,iÉnrg u)ir qrta ac._Lrlll 0da-

zriieÍ tie reprt3tntulx), "ijir, als we on!:ë t,Éllrfl:lila nen willen uitvi{rren.'Ii,t n'r

u'r hetrb- v,e bij {le nati(! kàrnpi.,.,r"i,hal,tr' rcle vÉldloot, st*Js gchruik n!) gcn rdJLrn vaD {le kièrllrtimtes varl VV KolÍDii. maar als vr.: Èn Wlí nr huis

krij geÀ dan wordeD andÉle rrratstrv.-jr aatlsritgd. Voor hÈt WK willeD we uitwijken naar het parcours rondo,n de Draf orr itertbaan l,i burg. Trlders hel ta.itste Nli lvas re€{ts eo lÀA[-vel ieaènwo\ridiger a!Dwezia, die diL par.ortrs zo»der meÈr acccptabel achite."

lOiJ leden van S'li:1, gelraind door Jan varl L]drrr, ouddÉ€Ilemer .raD de OlyrrF pisctE rnaràt]tor en Èx-trainer van Cor LiiírLrr.Ets, zilten rorlJ Íli roaratho.rlot)ds.

Onder dc

,.1,

lÈte lr]l]'i(: Slil .L:i d. trmrs3l(rlo:kxr cvL'j


' r./o h.rÍ.^n Er{rrÍ n irirn_ nr,:r uit geiedi Eol rÍr 'rll. lxidÍrlei ku n.rrt. ''i tl^1r rli, ! r(t.iit.rr;. "tle k 1,\I kulrx,n ,r:,h t,,j , , rr r ,,:j rln (.o!r.rh.an hij'tohnisr. ntr u r ttÈ!r :.nhr[í!n, ri',rt ,1.'rr r! ' !.n,! lls p-erl l li"\l'icÍ,'rll,,,nhti" ]r',r!fi.l. W. !drl.1j, n,o|rÍ.nlÍyrl iri.c:r ,l1J jcusril«ten. nrHar (l,,n d. F.cornrmtlatjoFroh,.m.n krrrrn"n ,,r.e ieen DiFulve lmlín

men. Dat is iÀmmer- wrnter ir animo genÍFa. Die kinílerFn nn)otcn htur ei dus el{tprs

je dnn prflat over tvjiil. j.netlvàndalisrne. ^ls dan vihít ik (lit u,k (+n overw+nille 4i. in dè roalisatjc van dè

h'cu\vn acc,'m,riatiè

kan nx- spelen. Van(laar dàr ruii ook vorrsUrnder van ziii "r r n dÍ raholÈn bii ilir D)anie lntr.kkcr "

StloÍllral À't.[ dk! laatste opmarkin8 d{x'lt do heer Kleijk.rs w(loral op het a[nvrrllen(le

vin VV Kolonia, Èlin q,,aarin wordt g.sproken ovr:r .n sporthal rtaast do

nieuwe accomoclatie te Striith sen- Indien die hal cÍ komt. dan 7-ouden in de z.seDoemde dalwen, de uren dnt de hal

(mpestal

over.lag) l.ies staat, scholen uit LandsDaf .r hun sporturcr kunnen invuller SIB maakt eveneens get ruik v.an sftorthaluren in sf,orthal De Kake . Maar de capaciteit is niet toereik€nd.

Met name in de Avonduren zijn te weinig nrcn voor STB b€schlkbaar. "Als er dan ook een nieuwe sporthal t€ Strlj-

thae,en komt, dan hebben wii nu reeds een aantal uren geclaimd," aldus de STBvoorzitier- OveriSens staat dit plàn geheel los van de onlangs gelanceerde plan-

nen voor een superhal. Het plan van STB wordt na aanpassing van de ciiÍers tijdens een twe€de ronde nog-

maals besproken in de raadscomrnissie voor openbllre werken, wclzijn en sport M€dio scptembeÍ wordt hel plan bU B & W op tafel verwacht, waama e€n voorsiel naar de raad kan. cezi€n de positieve houdirlg tot nu te, koestert STB so€de hmp dat het plan uiteindeliik wordt Bef iatte€rd door de raad en de v€reniging er op een geweldige manier op vooruit gaat'

fotrr: viï1 (i- veln $arÍtxkm stwxb dai v.n kt) .kr kntrr.


rD

1I[,I,Í;1I)01 l,taÀs'1'FfcllT

2' l?ltr1,

1949

D.z6 stiatonloop o@! 15 !a v:]E!11 zo'n JOO atl6ton tu ctalt slnaln v.Ài o!, ovè!tul8!n.16 vlJz. sÉvom.n doo! !.sÉr Jar!6tu'00'45'2?' Udr óok dó §'r$'ors !,6!tè.r1. ap.d' rh sn.w6ldc roè! .n!è1. PR'È cn ost I@. JotÈ rleldrlLs las t! . ol!' v'" 'n Joh! dlo o! laoht ls ttd! d6 ohbrokórds blJ de §Mn de véterdè' 1 i]" !akt. iut J[tr a1 h6t clu'bràko:n o! dB 10 É. . in dè !ètcr Iiu6odloolóet

tlJd lan 00.58.01, sn 1n dez€ vodstrlJd EnÈuv6]d6 hst !€kÓd Óp d. '15 1@.tlJdr 00.52.44. nssss, Jóhn' rl Iàt Flrb lrdruero 6n Jo rèn ]Ilodlop É lang bledÈuè-Iecd seor ierug ;e I k@en zlJn bujkt ,è1 Ét hu tlJd ove! d6zó 15 len' resp' oo''5'02(dè@ .n 00.58.05. Ook Jo vu Roov vsE rÉ 1a!a! tlld Yö6! Fe§'ntr €6II

!!_U!§I SEL

smflolllilI!

lIÉte,

Eilsl-

?a a0

Jo

!d Yf.dloP

(!!)

90 108 114 115 169 W]'URAIÍlrli

l 00.52.14 (Prr) 00.55.02 (Prr) 00.57. t0

6

10 14

1.00.r, (fit)

22

2)

]lLb.It v€rburt

1,00..11 r

11

.04.0t

00.5t.00

9

*rr.àc. -dr.].le.§Br.


Ll

I

I Dt Ilt ii I uU[5VÍ

Írl^Dl.

n I NG

.l[] ILI l]lr:]|l LDLr 00t,. I'rt.',,rnl"r lr,'l\ rrtr,/it ,'t, ,lr[,i,t, l r tll'í,, ]lr lIiilo],",F. 'k ll)r)r'ri' hol. Íil:ír-[ls

rrrrir i I

i.jkor

ldr)rndc helt)rrrs to vinÍI.n bi i .)nzc :;t,ort.rvcnemÍrn Lell, is lÍrt. ík: \rcdst.r idcr(l qrlrrl.l., .t:,/r, .jLrhr lr]Lrns nditii:, v I ol. k{r I oorj I o orqan i rrír rcn . lk:t. (krcL irlll, SIIJ ('r'i qenoe(torr, .lat. .je op irrr dn.r ills doir.r, (x)L (Ir lilll l.r(lcrr LUnl vrrfr|ll(nnorr uí,1 | n oÍr7c !nronsLrírrrk rr]crJ.r cnirlÍr t-1Jíl vI,r lrt.cÍr h.hbcrr.HcL nn'( ,krcn aarl ílc lleiíJcl(,otr r.- víÍr vÍrlr or,(lli:(l(rr cc11h.rlrIorrinlt oll rf gcn boclem. i"lij konden meL Iro[Íi b.qro(]lcn: ,lir'1 IoUl],,'r'ri uii. AmsLerclaN(zie foto), Ji)arrrrt) Kloo:ill,rhlr!--r' |l i Ar,rsi.,rlvÉrcn. .lirn Vink url. Lci.l.rn ( voor. cle 10e kccr deelgenomen) Parrl llírnnerr$ rri i. Tr l1)rr.l cn oood 0ld l..eon Ic1s uit Hóssc,lt. l\lIfr h-.zo{rrírr.i .n [].rl(\rcrkers hebbcn olrze r.Jclgeflreendc lrn;rrr).rr1ng /rn r/i r irÍ)pcrr lj(,t Tjens bij onze volctcnde clUb ,n Í,s!.r r.ider'. r.r.rr,iL,

vo

:iP0l1I eí, Sl)Ll

t)AG

Drl. .lanrl i iks{-. ev..nÍ-rmr'nL laÍr nicL doorgaan op zondag 25) Junr ll(,l lrcst,rrrr Ilanrle .'an nieurre c,at-i lenr/el .12 sgpteqqc_r (lit ir,r'. lkrI l)ro!rnrnrrra i.Írrdt. 1l noq mcdcqedeel.d. 0t sr A^GÍrFÍ,,r.

Vrn d|zÉr rlil)rick fcl icilrerr-,n \rrj onTe clutrlerian: Cl.L,1l1n ( cyk{rrs n.rl, lrol- HAVo dlplonra. llllirrriltr van ll.ír..j nrel. hr:l; Athcrl.rL,m dipl.oma llnIr. Ilorrbicrs flnrt zi in aÍrademische qraad aan Clc V je lJnÍ yr!',r..il: l:l. /\rnslrer.d.ln. Ílark mag Tich voortaan nocmen: T),)c1r)r;rndLr$ ill d-" fl{rn11(l111qs tr,lotensclrappef. r)r1Íi V.rlqcÍrdl {:lUbt)laíl rcts t,-" Vr-.r.ncmen Van lar:r,lt.I'it Ll .l'r' |rrecin,i inhor,(1.

l,Ji.i hot)ell voor

Har(,

!.raL (la

tl all{rn 0lan an rlns grossc Gírld voor di'rílenírn ,rÍrllir ccfFJ.ofi.i;:1. l);r1n.r1).11{'f, Í:rí: slrIsos mct.irrllie ver.lcre sl,rrrlic.

.


,:!, t IiIEH0TNKERS 0P Dr. a00prr|8AÀlt

DrLrqcrr!n

vJ.1i! ucL

Lrcns

.,.

!uf L.ririrlrrr{l Lrcltrrrckcn, ,rclke !Lr

, t.

:,.

,r ,

(le

r

Tr {rf !l vofrge clubblad, r.rer-d iull le .l Lrl.lriq LteÍteverr vd r rlo;e s ro,l(l pll,rnun. l]cl []ri:rtuur heefl. .1an ooli ,r.ol.e.it. .. rqel.ikLrfil IL.j .Ill G.mccrrtc Landgl'.nf. 0ok al konl .:' ! ,-,t r:r:n .tlcttirllrir. r, ! rr! bou\rvc1'0unriÍrgsaanvrirgc vnÍr hel: l.ld1.er1cid1 n!sbodr l li.

C00PEHBAAN

m.ret

lr l

i i vcn

in

d.r lJrufssrrnfir.r'hLr d{r.

VÀ(ANTIEl(AAHTEN AKTII

ll-.t Ls al ecn jareiling gosd !l.bruit, rl.t Li vunurL hei- vi)lnr)t la.d ot plnaLs een vakantieqroet stLrLr|t iirn de thursblr.lvors. Ll,.J post.arlres rs dan biJ dc clubbl.rdr,rlàc111r): K1'r.i!crsbr:rqlnaf:ll tj3/1 UA rn LrndgÍ'aaF. Denk adn de pr)l'Luhir:jLLn, \JrnL dnL gir,rt. r,r: Ll

r

tvcnals v.rorqaande Jarcn slelt. de r.:d.c1-r.r !eer riírl(il(: Ir'r.l.,cI bëschlktraar voor dc nccst rigrnel. !lrrrel., (1. nÍ,oiste k.r.rr'L en/ of het lcLrksLe vaklnLic vcrhrJl . Er zi.ln al enkele vèkantiegloel-en hLnrrr-.rr vnll dc vr{)e!viirr(ier.l ( Jo vall Fooy en Arclré Voqely). DcTir aal.:il. Lrds {rrihl q.!rl, fl.i r daL vcrklappef rril noq niet. 23 JUI I LIF de2c Zondaq, v1n.lt clrn slrhuttcrstric:rl. l)lJnr.., r)! l.]r :iti!r,r sporlcomplcx.Llc Coopcr'biran,rlsook (lr i.rrrL5hir,rr lr(lrlrf fr,i-t f'r{ rrr irct s.irool.svel(1. Ll r.rrr(ll. r.l(rtLrlvrf;,r,:'rl ,r,l L.,r trl ilv 11r ,lc.,rl al.tt, of rat sLallcn haln Lu -raLr_ar. i),i l. Lr,rl nir llir ,rr.Í.r.rl! r.Jnnt dat k.Ír rrok nret t.iqcrr ll)duf ,.r)!.1s. Vool .r'r-. rru,rLIr.I!,'r l is vooral z.1rr crkcnLill.lli: lle sÍrrLrtl!r!l,onrl irl:ri,r| :i. iLri.l.r.r t'J1l hii lnr na uj L lli!ur'r,iIhl!!r. LOOPEHBAAN GESTOIEN OP ZOf']DAC

I

t.JE05 t

H

I

.lilst aHI tAl] rAA

Le.r [jcri]rds !a.t binncnlnrl. r)en ],rijIrrLltc r{,r:i hecfl. Ílan pr'LrblerneÍr ireL /i.l r rr,,.lsl.r'r lLl:L,.r,rt i r , r' llÉ1. lrcsLLrrr' r.r1l irl rír erif vr'(r.! sL,,Llr ,r rrrl rtlr rt l dcrir b.rlnnqrjilir: t.al.. I !Lr(j {il.r'ir1.Ur J r,rl r,,r , I rLL. Ll, sel]rrLnf iaats \.JLrak rl.rn hcalr:r !ta,rr r:rvrr rrrir- ,L

r

lr..l I '. n'r r,1,. lr

l'. j

I

.

i r 1.,,' l, ' Donr lElr .a rrerrrÍr v. r c--f lror;l.liLr:,rrLrinrrur, l,:rrr rnl. :iuur'.L,u rri cÍ, rs nrLr1. virkirrl.lr (l,r,r1r.

.

1lL.

llr(

r,l.J L lLl


zoEerseizoen 1989'

l(.

e,9-s

maandas

18 .30

dinsdag

l8 .30 19 .00

§,ru

t8

30

dondeÍdaB l9 .00

wríj dag 18.30

zaterdag Ílri;

bestuur,s l i

d Henk l hrj ssen is

hler' rll .rrt:ie bi-i heL samensi.ellen

van

] o!cf.icrLslijst STB,ll.ainingen vanaf ll\t)r:i1 t/ír 15 0ktoberll.,t qecn gemakkeLiJk karvr'.ri 1s, bliJkt

zondas

15.00 8.30

Í

uitr de foLo.Li-.fst, twlre bierglazen tege I il Li '.rurl' '-r I o.i Ll-l. lu-. Len klusr \r.s rrjl. Teker! dat blijkt u1t íle veel voLrd van trainingsnoqelij kheden bi

j

Jeugdtrainíne

dinsdag zaterdag

18

zonQ

.30

_15 -00

de SIB

Ire!ws",r]icrjq is d,- r-udactie, \raÍrneer de

traillinqsltjst

1./.:!f dc !,rinterÍreriod(] gepubliceerd kan 1,rorden.

Í


í1 apÈil r./h 15 okrobèr) Írlaars

Cooperb.

traininq

trainer /

duurloop l.-1k u-

JunS Mainzer/.ro v. vLodrop

snè1h. rr. dames I-lL u.

Anne

snelh. Cr. lk u(waarrspel/Eempo)

Theo Schmei

cenÈr,

tr_

1!, u.

rusrige duull _ 1

Cooperb.

rus

Coope!b.

tige

duurlooD

u.

baanrraining Il1

iooperb.

baanrraining

Theo Sclureirs/Jotln Henclri:i

u.

Jeugdkonmissíe

!r u. JeugdkornnÍssie IrainÍng períodiek bi-j Uniras, Sirtard

ts

Vloalrop

cer knauf/Joh!r smeets Annelies van Dijk

perlode (l april t/In 15 okrobcr) Cooperb.

v.

cer Knauf

duurloop I u, danes 1 u.

sragiair

Jung IÍainzer^o

LL u

rustite duurl I

rslj o v. Vlodrop

Ger knauf/(John Smcers)

CIOS

duurloop t -1\ u. 1-

Iies v. Dij k

u. Frèd SÈraring

Unicas i^,armln8 up ! u. aÈt. baan lnrervàIrr. l u_ ( sÍ ctard) Cooperb.

beqelel.<tcr

geen kommentaar maar een aanr o-odigin!


2T

lvcrvolg uit AI-]VERTEI]EN HeL

da bes Lu(] rs

1Í"I

vcrgn(l0I r n!l)

ONS CLI]BBIAt]

bcstuuf ( pennrngmeest.er) .loet ccrr lreioep op zl.lrr 1'dcn,

i.:e Le helpeo zoeken naar cerl pilaa IllclJe advertcerdcrs'Ue liosLcn ziJn 1 100, pet halve pagjnn voor een heel Jaan' Gcerf cveniuelc q.rqèdiqi-]en door arn PF functlonaris F'ed Sll,cLrrr! of blJ Llc redactie: Jo Ly.k. GEBF]UI

(

CoOPERBAAN

0p

D

lllSDAG AVoND

0nclDr ve.vJtizrng nLrar ons vorig clulrblnd " gldllllll oP dq qq']l)911 baan", cleien irj mecle tlat ,.rri br:sloten heiiÉcn,-iie óni vreek cie .leullcl op ale baan te lalcn tratncn en de andere ueek dc

Lrlngroep van Annelles.

25.JAAH

GFTNOI]I,JD

Via i:lezc []eg felicltenen !,rij hèL zllvercn bI.Urdspaar u1lKlrmanra: 14arth.r en Ai l I'liressen- Prccies op de jublleuÍnsdag van de 10 e l'le1.leloop, Í eri di1- spo.Lieve echtpaar een groot fecst. Janm--r genoeg ÍJrocstcn enkcle genodigden verstek laten qa.rn Èi-l clit trrecdrr f!cstle ílp ccn da9. De lleideloop alsook iref fr:est rr) r:iJ i!or.thal rras daar debet aan- Dat- deed echter nrcis nf aan ac .'ert.rlvrcugde in Kltmmen.Zoals het in cen lloe'l auLo$obiclb!dii.l' betnamt, ginll het b1j dlt /Lfveren brui lofLsfccsL c.! ,li3 tl.rerd toe. DLrs op naar de volgende 25 lnar' 50 I arr !c lll a Een sportvrornr v.Ln de StB die er nog lo joFg eÍr Íris rrLrlcL al!r tli. Star ans/ van Flooy, hocfl zLch ll1e1. te sch.men als zij dÉ 5 lrLrrste:; passcert. Iiat biJ rrrnslui Abrahamsfecst heeL, noc t non biJ het. v1'orr\'r.,r111kc gErsl.crL Snfah_í:cest. l,lLr \'Je[Èrl r.r1.] niut zÉ:k.r of Sarah (lo TIolrU v.rn Abr.hart Evcnmrn rs Drs trck.: r(l oÍ Sarah en At)raham op dez.lfde da$ ge b.rrlrn rr.jn. Ií11 .rien orls daar lltr rrlcrt rllrr( on, vranL cr is lloq rtrrror-.1 ind--r L.rerk te verriclrtr-rl bij ae SlB. l,kr I r.refser uil onze llin een hclc !i:Lrkc daq lc r't gc/ r n .n fam i l ie op '12 airgusttrs : . 5

rl. lol.o: ,lra

hanr ilochL.rr []irrrjli l.l .rr i]ir r \r:rr d€ vElu l(t:rrn.dy mirrsi,r !ruLki (jÉ volljrirrdll ri.t sincn uiLlrepen. 1n e.rn van li ', n .. .,.1 l. lr' t L tltr

me1.


'),t)

il0 :r 1!189. I alve

rnnrnlr:r

r i,rqc -an

EÍrl.ele \redsL.r.l.lloFe.s vi1f rkr STL:l uarrrn vin plan, rll Tc.t.,l len een sncLlc ti.]d L.e real is€rer. Hril. parkocrs hnefl. d. faam van r€corclsver'b{rl,cri nqcn. Hclaa-q, dc IJeerqodcn Liol,.]lt

t, p,r,o \,j I h,,

o

.

r, I

.tr

rr

'. i L{ '' \ro. U.Ft . -P í F'l ivu hr ) ., , .r. ulegene r'Jel ke op cen snel schrrína gestarl- irat-.]i, r,rerden blj hetr 1ll kn punl- a1 gcslir-rft voor hun euvelÉ) dnad. Dat clol(l niel voor dc winn.nr,laf van lli.jt.hovcn AVH lrolkíl lrct kLaarspeelde te 1'illjshcn 1n 1.06.:2. Achrtle:j Toí) irtt l,iarcel dl:] Veen,rerd 4 c achter Kim Ucynicfr.r en íl{rnc Sta r. loch oo( Ei]cplaalsen voor dc SIB er.s. Sjef lrancot ríerrl eer-stc bi.j de Vet.II klasse in 1.2:l-'10 D| snetlrtc STll cr op dcze .lag vras Hub íleynen ar 1-11 -48 l]n qezier rle tro pische omsLarrrliqhedcn: nLet onverrjicnstelrlk.

Uitslagen overiqe SiB ers: plaats: scnloren: 12 H!b Heynen

7

11 12 77 18

Theo Cr-cmers

1 .17 .44 1.3U.U3

Veteranen I: John Hendrir l\]:lm Budziak

L .23.O4 1.24 .48

Theo Schmeitz Hub Erouvrers Junrt l,1a1nzer

Veterancn I1 S jci!1 Tr.rncor

1

t

260 deelneners !ras de lheo Schne ll:7

l.je

!!1.d,

1.25.11 1.30

.23

1.30.33

12333

hi]lv. vi,i

i,

Íoto: Sl cnq Franc(li

Tcqcl-Àn goecl be:ei:

-


,,.}

ilik!-Err &lrlai.]rrr!

lrg2

l, mÈi 1r!, !,"s lret 1,"er ,.o ver.l/oor de tiende m;-:l Èe.J loor de S.'i',8. de Heideloop georganisceiai.AI m, anden va'r t.vorell w.)s de wedstriJdcommi§:rie biJ élkaàr BekoEer on deze rrXoning.innewedstri.jdn v.rn d. li.T.B. to1 ieJ, r:s t.vr'!derireid te .laten vè!l,;t:É::.iri t j:,rrr: urr, het oé cedoelind on alles cen extr., i{.É,.;teli.jir tintait irtee te {j€venrvant het vas ts;is. : het tveede lur lruo,)our' rret hcstuur' lrérd rle ,iens ui tÈi"irl,ioten drt-in tcilerrslelllnS tot and€re .iaren-dil jaar Been eerd <tv.rgehoudcn diende te wordèJ:r ,ri,d:ii. e{]n xtrn bcdraÉ Lesteed kon wordën ar,D prijzeo.n toÍ. bol a. Ilcveíd i éL uer.ten 3rr,1:l gul ic 'rÍrorsor's n ,anzier:liJk geldbedrag .r. tiÉr.tr.le,, trijze;r t.,r i-!:,.jLik,:ing d€1rte1d.Ook .1riirÈlÈ led,.r vàr, ,re Í-1.'l'.b. (lje BL,,r, . nkcl zakelilk l,.iàng he6L,.r.,.rt...jd.r, sl,,-r:rai, eer, aaliial t)riJz.n 01,

l)ij:ici,ihbBar. L)óof ,ie r e Li r r . i l èestí LcÍ16,i r-r ir

verri.,ieii-bt|,

.rr.:. i.i ,r-r

.

i e \re.d-om de I otci. om i e.icrr: d,ielnc-

i (r rr (-

r!Íri

ss

',,.',i.,.

..,.

ti.)n,!i1.rts èr Ecr.,,.è,. r:.iLer.i uordt verneld .{a:r'f!r n:r I r_-1i.rrj ce,r iiiii..fL,to vrin hern/na:,r self 1:j ,:r..irLr'.1cr,i,"ror.:r,.lt,:;,,;t:.ti,r.r fj.rl'.ri.ijr Cc ,<.i,r, ,i;,1r. j,r i , ,,1'r I d l,).r' iirr,ri .)e1j )rt: ,,ar, óni S.'1.3.ili,,l.) nie|1,?,cr (lL. È,-r,.1. .,',ilsil.rjd oi) vide..! te :r(:.rlr :r.).i!l lj.r(11,'.j i.Èi ,..1eilits v,,r l,Ij.jt tr de , i:- .r- .. ,Irr L i,.] ,,: i. f.iiir. :iurr' (,.ns k!:i,r


j,rLner. lr. o. dn,,rd::: Lr.i.lCc ra,ÍL i !sr e ;.r.t rtf 1! ira :.. gebruik ger:]trkt !irL erir dr-:r1ibo{rlr 'à .IlL.rj. ,ir.r,Ii1. ,i i.rd.r rx-wed !j trt.lC.omft s r i .l ad.rr hàdaon 1 cr,rEi r-rl i aa. !c Éehe1e or.Ean: ,ltie HÉrrÍl in stukkcí .re!ilecl.l .1 led[r- 1td r.D de ueii]t.ijdc.nu Írór:e n,rn 0r.t l)e]rrrli ral) e en a:rntirl vfi.ixilliFer.r .er drel voor' zijn .eken:in6.H."rb Neelis ee" I ;:iin " .:' ell I1ru h('1. CehÈl? finjshAebeu.e! voo!. 1:i,)n rekc i ' te,r.,{iji li11l. nril's.irt ën van 11ces,a1:; intre)ruurde w-"ast,rijdcomiDósii3^nnie I tdr:r rh e t h!r'tlcagedr,.1t€ verzorEdëh.Junh Ilair:.r net "zjjn'r mannen z.l.i.e hel !arcour:: uit iprwijl Jrn \,/cttlng mÈt'rzi,lIr"helf?r" d(, lnschrijviuecn rrc.z.rf,rl.. Jo !.r, Vlodr.oD u.r s vl ie4zDde kecp.r en .Ian v.r, vli.l

zi.!

{'

regelde de prijsuitreikin6 e, tombcl:.Jr- r-ari }i... ve:rzoiAde een hoop aCrninistratieve werk?rarhed4n en naaklie 2lch verCieisteli,ik aIs ocnsuÍrplicböIlLenler-koper,Nadat rioor llarrÍe Ramaker.s en Rein.ler Beusi,rk erl {!ar) aa:ltal njj niÉt Ineer bekende ir.lpels cr vri.jai{avonal voor de wedstrj.id stoelèn,hzrCborrdUlaten,vlag€.n en aanver:w:nte er:tll.len wa' laangesl e.!irwerd de Aymtaal ir de íakari oagetov-"rd tot kleedrujmte,c:rfélokaal, restaurant,!r j."izenkas t,vid.oz2ak e, dÉr!èl j jr., ilet feest kon uat dal belÍe1 t begi»nen.0p zater.lrsrargen omstrceks 03.00 uur raien de 1eIsr,j. ,r'n .n ï"n do S,T.B. atw.or Irresent.re lBatste hirnd q.r.ri É--eleed aari de aymT-aà1 èIr het tar:oorrrs eerd ujteozèI.A1-I!|


.,1

lroven: dc pufrllenloop {rver' 1000 meLer l,rn.íien: ,l,r r.r1lll1oop r)ver U00íl meter.

tl ii 't

I

fi

t l'-,"''d.,Fi\

-r 1 !1'-'-ï ! tl i{

.,:.;

i

) r:l ,Il

Jr.{Y9N4l

I

ib.--1,../l


lieD zo?l!r 4cr lrnrt"rr.rr: d(, l."rrrrii{Ccr)-2.ji:j (te hfLr{,trri)ollÍr.,i. ])1rr lijkser) .l C. vrrrh!r{ier. tí:irlrlc:1d.r:t _ u,rIe11 keurlg L,jr rij.t ,r(,lrl .ii-r:: vr)tg.r,!i tijd:,ch.Da kon ser i.!.r.lp !,.r,r.6.C.r, i,r i. d. voor.ri.Aaanda .laqer) d.lor. de u.lisrlj,idco,rr rjssie bij?r,Lij.1. vqr:en gqilerd,rar-!ii n. S.,t,.li.eu.sLir: re,rjn(1,?,.Ii(.r . d. "tetlrcrs' Lirs d. te,,.ferrtuur lrr.ecics ilrr.d,:,.oilat irel: irfricoursrec.ri.,l die ílaÉj we1 aens verbrok^lr j.,,u ínr'nen worderi.lrecirr; o;, t j jC ,,rÍ,rd de jeue..t "u.-,é;A€ sc h. ten'r.loor de h,,rtiisjror.or I)hr. Rj!:sen.L;:rt.rt_ Senoemde bedon er-na,:r- matc

de Í1ae vorderde en hj.j §te6ds vaker e€sch{jter) had-Írreeds $eer zifl in 1.. kr:ijAen,heteeen rret hst oog op Ce toekonst vro. ri. S.T.B.niet ongurrstlg z.u zijn.Tjj,lens d€ jrD6dx.d_ stri.jden llet de ,jeusd ?an de s.f.B. zirh nj.t onbetujgd.Blj dè tufilt.I was het het.maal ..r S,,1,.8,* "ansei.genh.id.Br:.j de ÍElsjes {as taura irocde.s aÍ'8etek.nd,,n.ares in de tt jrt y.n 1.,J4 Íri:r or) C. 1000m.Verdi endlrli.jk tÈF.de rerd Àn,1eml ek tiei iir in 4.11 min ón derdn wcrJ Bi:nca ll.ulninks.Il le ,lrj. I di, i! Deis;ies zjjn S.T,B.-ers,Ook bij de j.nAells óp deze afstand uas alte eremet-at veaitele.4d Yoor de S.T,B,EerÍri,€ v,rd tsas nij):e11 in d. tijÍl var 1.42 min.,sevols{t door 1,.,o ïut1inE3 rr-)1 dt iiJí} van l.5r.ler.de etd llob I,1ei.ler jn 4"O,1 mir).0i, .1c cateÍJorje juntorén tot en met l. jaar !Íp:-d lr,eirk. WieI,l.::ayor van de :j.,I,.8. tr{.e.te achtcr }tarj.rt.in -DrjoÍrs.l uit :j.'rir)npn.lli; .1. j.na.n! jn,je,ie catc-

,i.,tie

!r:r

s b.ii \'.-riltT.!1.r.,,,i. il. ktok Í:toeg"Ir:jtJ.l.k


.Biuir,.iLr1s ;í!rrd rrÍrt !]í:ri1,,1 v!.r:.: \írÉÉr! iiendriks. l)3rdy Ecinders werd uj t!tererld rlerdÉ o! L!.ee seconden. bij íe jun-t.,rer, tot en tuet 16 .iaaLr vànen het dè "vr'.,eu,del1ndeo" die Í,et de prijz€n \.'èJriepen. rr.,cies om lt.l0 rLlI gjÍiére de trimlners van

!,r't v..r. oe I km'voorai 6eBaarI door oen motorrlil.r v:rr, de ser,.!niÈlroiitie L:r dgr:rai dte het !arcours ,iliÍ .oor Jrrlg llsinzer en ziin mrLnen al optimaal ,.r,r ir c v,.] i L i t-.i , z o nroijeliik u.,A veiliger maakte. Àl s hinna:rr laL dezë ai stand verd doo; ilub Neclis denó1"tcrJ de t,andgrevenaai N.Ilzmer"s in de iiJd van :'l 0il mií.S.joerd Ypma ,as de €ersie S.T.!.-ei op dëz€ .rls1and.À1s eersLe daBe [!/an over de finish]iin Íi.!ar, EssdholÉ ujt l,i,hriciri'Ànne lq3ric Ïlea as de eerstè ii.'l .8.-da re op der. :r1:rtan,l. 0n 1).45 tlur gini de hJolirloop'de tien iing€ise rni.ji,v:rn st3i1t.HÉt w:rs voor rie S'Lli. een eer dat c"mjn{, m'n rr,'r i,l ,,".1i8 -.! ho1 rr' , l-r,'d. iL le i,, c n e J' , ., nd s e . l1 e t i e,r . U i i a lles bl eek dat h{i '.ri,jr, ;inr.eD hn; geze-L o!i het !rrLrete.er, varr det par_ c,)ri..rr'ècÍrri1.Àl a enkelÈ kil,rtelers bleek dat niemand \i, .le::r:(1er. deel.nerLÉrs ir, rrL.,a1 wa. om Roger Jas!'èrs L.r i,(,udÈL.l]i.i doorkomst va!' dè \:,r de ovÉLir;r, iri,3i ..r',rt. rul.ile lnd iljj ,1:rr .,rk a:'È;cL.k'èLd op kop.Utt ,1-- l.rr,,ii,rrt1ii h1..i( r,L ,r!1, ;,!.corJ:irel:ord er:ran .:..,:,t ir:..i"iri)ftèr J:,:r1.crr: r:-r, L:r1- hoae LeuJro .ok 1i r: :.r:.il.r J r:,Lne f:r.rtitoLrdÍi1r rrr flrr'1,ètër'd. oir Ceze vj i1-i, iri:l i).i:,r, ur:lecnxLl i,,{). i: 1!,t:i rri:'h!r._!e cinctiJ'i ! r1, ')i.!11 iif,.l I.ii1t:rr,)or' ,r1,,!iite ,ij de fremic van sr


AannernershcdrijÍ

['*iksen ffi.\í"

aJ,:l]

/8 S.rrr.il.rq

fetetoon A15-Jt 62i2

slrurmru ffi!-mffimT' Gas-Waler-Sanitair

kËMrulEru$lMHH$Sffi[tr] INST ALLATIEBEDBIJ

GÀS

\1'AI I!R

.

s

v

ITAIII

VOOR SANITAIR

EN REPARAÍIES AAN l1/ATERLEIDINCEN, AFVOEREN, CASLEIDINGEN EN DAKCOTEN. EICEN SAN IT A IR-SHOIIIROOhI geopend: moondog t/m vriidog vdn 8,A0 bt 17,00 uut' zt D I V E RS E A A N B I Ë D I N C E N I N S HOII ROO T,I B A D K A LI E R5,' litsche rveldlr eg 2 heerlerheicle tel.045 213661


l_,

r; i l.) È

I

i !\{

I

L

-

-L .'

.t. I I

t i

!

-r,,i

,;i'

i\

I

I

t._


, -lr de È.,(iilt 4i c de S.ï.ll"vo.! d. v.r'hèt.rlri: Ía LroL !ar'roursrrecold in h€l voor'!j L,iciLt rrrd r:,,'r.1{11.1. lij d.. 'tameÍ: I jeir r.:,rrr] IioiilsNorth r, a,, 1,1.-!(t lil.l-rl.r'.-: ziàD d!t ,-i"i irt .fr, bl:rlrcnJc v( r'- v{ r'1 ... r"1-r,rr.'L 2l.i !ÈrL,pt'!r{le heir ]rlrcorrrsIc..r.l .r }i.r: lr !.-i,ii r:i.lIukkeI! vai] 1.1.15 mjn.Zij ontvlnÉj r)ii. har,1"r \.!r. iL" velrr.ru.lrr l,ii11d.Idor'p Cr hr,::;:;n yeI'bonoerr !,remlr) viirr Íl " ", .LerL:tÉ S.T.ii,-ir 'D1j d,:, herer senir..r .t deze irÍFrtrnd !a. tl.ltoi,rir',el in de tÍjd !an i,.li nln. Cir Coze afÍ;t.1Ld de:,rrL s{rpn da$es v,r .1e a.'1"11- r',,.. B:j de vDterirLen I h.r-1rr seld virn;rr H,rreri:r vrr Unitas jn de ti:id v,,r :3.1r1 mln.^Ls derde .irrdie.i. de sprste S.1'.q,-.r "i,rirn IiendriÍ ón de voortrefÍclijke tjjd Ían ):1,,1! miu,Btj ao dares ve-ior1ier, l we]d wlinares llaD Vo: vrL ïop in d,r l.ijÍi ^.hi11es vaD r.O,u.l1 urrr.ljerstc d7rne o! deze a1'sLand :Ln d')':e categcr.ie v3,r de S.l.B.xerii Ria !iulder',Ilij d,r ',ft.,.nrn II her"ea was h?t }íe!rl de 5.T.8. dle de uinnalr leverde.Het niau'rta:ken ll j11 S,i'IIr1cct zegevlsrde I de tijd van 1,0:?.J1 uur.li.Adri.lo'§eneens Íi.T.ll,' uÈrd tweede.UjJ de veterannn llI heren 'Irs hrt ree. i.:4f:ö1.i.Jeen S.T.8-ef ,iio tr lriu;erkrants'lrÈLste.liler de B.Pci-erl] ill de tijil ,,.n 1,1:.1rr Lrxr', 1/arvolgens $cId n2,ilooir v;-.r do ti.,:, llic,!:1.sc nljl in d{, eyri,7a,i I df ï.18..,,ui.i,: !,r'ijrerrt t j.r doel,l'tcrwijl d.r ninder. É.rdpn kans nrrtiliLe'r oI .!rr !ri."ls.le in d.r ic loL-".ll.id $el: ocl., !riar r,rcli ii !r !i r. diL ï-"rdrieL !!r.€:etÈl L,L,rd.r,t orLdei ifl r].Jro1- !.r) -.Í L.kl,.r., Írliuk ?l,r'!,i1s.;. ", " 'r|i:r11,'I' !.:1'rrrr"rjrir, 11,


'-,7

f,.., ï,

'',r j

l'k1stc kixïËn !.nJ nLr rn)k l"1iss BIUt)llINK van SlB' benírdcrr: lJrr:j1.er van rlcre da!, jrr tlrr:jprck rnet hootdsponsor

lxrv(,Jr: Íhirsl. lorLr',s

..,,

1.rl.r'r)urr )rr

,,\

1t', n.rp.les rrrcI Bo!].r_ .iaspel's presLilre

l

.T

l rt{ F*r)

Trln

|

$§ *l

,i


d.'1, L -!" -,i: ;1.

'1..

1

,t tx lr: 7n.., r:jl.ÍÍ1.. r. hrri,,,,r,.,,,, ,,,, l trl I riLiLi .,, Ir ,llJ .Lt, l r'r 3 Lí | lL. .l lli rrl Í rlr. e,.,trr lc)r F.l:r lr,:irn,,rrllr llïrrl.f: lir:.'NÍr)r'.-Ll.1.rr t)riil rl. Ílr!,r'5rlrrlrlrÍ1,: r'r',1 rhrl. L'lr1 ri .tr7.rtd lr:!iL, tr.l.n 1,]ij nr11., fl;ri L:r i,';'r.rr.r". lÍ'r r,, l rrrr L irr ' '. L,l-j v{rdxrN:fl,jr .rr3,jo:rr.l. f,Írlir ': !rl l"t '1.rr f]rrl.lrr rÍl,rr Ilr], fllrrl inll alsoot , .-l il(.AVli r:Ic.t HrlTi(' llr1r,'rLs rrr::r- 7r I ' (r.lrlr].r1)tIr.

:

,

t..,

, !r',t .1


ï

ri rl

i!

!i: 1,,:

r-' :U{

)'

L:xrven:

thlrs.

inl:clÍldLiorale rlieschap: Ba!Ér' JaspeIS (fÈCerlëftJ) Atlcn llÈa] (EÍlcland) Afcent St|ide1.S. ldLl &ress-"ns (3c19) en

lbl

!.nnnÉn.kr

ild brj L.lrrtrsV(!l lrclir rJstEllr! lJas ei ooi rÍU vmr ah L,rarst aar LrlLJ e. ltr7c ll.l\rLllr,! ( b rer varr cllrbll(l Jirn), h'riïr ÉL g.slotcn clLrn over r"xr'rk trdinerl clc rl]el rr 1.35.55. Sifils .r1or, zlerr vri.l ht]rr 2 leer per r]L'n urlnlklltrelcl'- in trij SIU DtrL ral dus rrLl i..- eens eve ll]erlS

lrene.leÍr:

,:.-.";'

ii-

\r, ;r''fl\

ít:

'i,"

j-

r

5'


1,r:,1r:l :rc1.

t

, 1'

l.-

i

u l:,

.

I

:: '

I

.

i

i

:r f ide.irfl' idi,r, rlir ', s'1 Ll_ _,';

ir.r

l(,,, t1

ii.í1:t lret €i s valr de !anue';iè:Ql tr'r.rrr,l .,nr.,tr'f,:ks ;';'.Írir uur'u.rri trcl LrtrreD nPL )1f1 af t'.r i IilrIr v.It de 8:írrl7r,a1 eri het oirriuirerr vtrrr 'lF I onnrel ' To.r .la t kiruc'i met beirul ! "':rr' -t'r' Sroot r.rrtal hi:1(l' ued:r !iililcr-§r ar.kl:rrrd !,à!rrgin/::í rJe ledL_n ï'rIr t.'v1'den Ir2ar hlrl ':'Lriri Cc vele commirsi e Í]osilrrve .reacLies ,lji :rii orrtvarr6Érn had w''rd ni' .ntsousia.rn)e €elut oÍr Llit Le Tjen rraar de eerstvol_ de 3(-'rsr;l tencle \.JedsLriid van .le ti'T.Il''nameliik I)e vrerislrijdc.rmÍLsj.] ',i11 lalrAs dèze w{:.i ''i'] 'rÉ,r be{.laàken- en zeker diegei'en dle ont;'"s'rm'rkt '/oor de buiterl{,rchl h]:r steent,.jt bii'tio'l; ir-1i' meehiellr on d€ze,r'rdsitrii'1 i' doÈÍr s1'g?n'0oir 511' drnk aar) de s]]rnc.rs !ri'"4:r nan'É o;r de !í)rkonds verurell staan.0nÍ] trratste vj'old var' d8nk Eèa i' u11' ons 1i.t R.rrrg J,i.rg?Ir en nhr ï':n LaaI ci' 'r' 'lriar onnavolgbare viize frat aeheel "n ëlhar 1Jl'ten t' !r:1-en e]l vior iedereen o€n ge!àst woord over'hà'lCt:!' namens de weds

i.rj idc.rmr.

Jan var ïl i. t.

htrnrende DaIES de

tljclrs

huldiqlrg rn zaal.

de


/-t'i

: verhuur VIDE0 FILl,is = : srtstrem VH , 'rrnFn Z 000 (vEC r'

r*v

10,

Ëql\mlm ---.ííu'.*\o'ouo

rmdËm

íó"o,3g,urn

S,ill$'noïuiiqt*rrt

El*iiiti-Srys's-

<PiÀrrj.";

twËwwËmlm

wEdwm mHmmtrm wwr'§Ëwfuftimg

(A§IttUAÀ'l 8l llEtB[Ell,Tolgfoon :045'720036


fotoi De zank !,an lenL lto.. rt 4-r .. J. 4 r.r

Het llew Lino pak is:

0p de

'

I

lichl van gewichl , maal L w€€gl maar230 gram - ie h€bl het gevo€lsiets a?n te hebben ^ wind'aÍslorend - 10096 ondeÍ atte

'

wateÍ-atstolénd - niel qehe€l, maar voldoende om te kunnen uil

'

geruisloos in hel qehruik-zachl

'

wind

'

sterk- de zomen en her maledaal

'

ztl]eel'ahsorbeÍend,.lUs uit-

'

verkrijsbàar in morlische kleuren en sympallr iat in prij§ hel besla pak,dal isontwikkeld

omergedurenilohol hele j?rr in Ie trainen. zomer en winler, d?g

in

NI['rtr]E l"lIllDPAKKEtJ merk

'NEl.l L INE" lrest.ellen via FIIrd

Stra t 1n!l

.

'a Brl. lr, H0 .

.

dicht-wfih.n li.fil-

moelen bosland 2ijn teqen vaak was§en en veelvuldig qehÍu,k

'

e1.045 740482.

ondaquill

VLI

(Aíll

I'

ll lui.r.rri XC

,

I

t ::13, r

15!,

Ír.rk S TLI Lrnintnqspaik.f (/on(JFr

rcrl a re irl)(lrukk.nJ ill,J.Drr!rad. llp eL1. (rvErirtfr ilr't.rkÉlr)ir nel,herl SIB le,ltr| 1ll . k.rti|q.


IILS

AAN DALtH I

1Ll tll RFAGEEH

UI'

T

r.l

{l

{ecle rioor hcL eerste LusLruílrfeest v èn de STB als KNALI verenrglng, uril het trestL!LrI vo orbereidin':iDn treffen vooir de volgendc evenelnente n,...mits er vofdoendc beIaqste1Iin-a bcsLaat. I.iABATI] 0N FllAÍ\l(FtlBT op zonda! 22 tr bllll.L trclangsltellln! Le zi.in, voor deelnamc aan dl] nlaratoi

in lrirrliLrrt.

a/l.la j n.

De di..lncmerskosl-en 71.ifl Lll'l o I lLLl.30 uur.

50, (fl

57,50

)

De

starttiJd is

l-ollectrref reizen ( evcntueel overnirchtelr) kan bekcken \'rorden riLs er voldoende gegadi!lden zlln. [lesIls nr]htel. voor'1 ëuguslus vrè sclxrftelij,ke opga.J€ aan he1- l.rcdstfijdsccrelariaat rlrBM!!:qIflIlP-(CLUBREIS) nairr. llnsse]L. HcL besLuur nam de ultnodiging aan, dit jaar een clubleis tc Traken nirar HasselL. l'i1l kregcn een uitnotiiglnq vià Lcon Fels'

rs: ZottDAG I 0CT0uER. Dc be(ltrcling is, naast hei- nee kLrnncn lopeíbrj hcr lo+rwenement ' Dl,lARS D00B HASSELI"; ook lioq ual- ancl.rrs tÈ onderne,rren in heL lleL!rschc 1!nd. L'r rs k.urc Lrit l.ropatst :nd.n val I, 't3 af 21 kilor eterleon dccldc ne.le-, dat onk dc lr)|-'rsllroep uit DetÍnold van 'le pirl.1.-r.l rul l.n z i.t n. il rs [ir:stLrrrr giral. L:ieve1' mct trrec oI dr']c bussen darr meL ecn iril,rr n!s.IeF bi]ronder lilrrtle iiarr dcze uilst.p 1s hct t!ril, i:: t'r.! fill rf.LÍ' eer:;to lLrstru,r als verÉrrrrqlng viÉr_t. Er is dus Ll. dag

'

o

,i..

i'

'ri r 1!n lrat tl moctl do-'n 1s: V00R 1 AUGUSTUS laLer \'reterl rrlc aI ra!.rrt. rn nct llorl!cel Persorrt:Íl.Lloc LlaL vl3 rlns lr1]dst-rlld .j.cIiii-arliriri. (idres lr'crl StratrnLJ (if vla P.,;rbrrsnI, S B) T

Lf1t.[ I [i L i,] Bllrreíriorr :ir.r'1. (jr. rr.rcr' Èer liLr.!u. AILEIIEK lHAltlEil b1.l aE I'llAll !,li.j llrrlr i r.r,r cn {lr)7(; r)pl.idi n.ls r nl ', D{r lr lir(l/ I .jde /./,- cn a'j 'r,:r l ,rns clubbiirrl. i:r is !l.rl(lt(:r'ÉrservLr,r'll rrr ols l narbLrcl!l-.t, oflr a.) iLrfi:r .lio:i1.,] r 1.r, bc1 n l{rn 1) lt. .i.r . lubli.:r. BU ríJt

T rt

t,[

l].s 0P

lr1]l'hetrtlurs vo.rr 3Í)1rcíl1iJ r.ri{1-ornn

1rri I v I ir

v.n [).Ir:li] lrplEld ngÉrr, 9'r P ret sEi I 1]-1 irrl irali ,lnn van llÈÈs rl,r ri1, L, rr r S B


/tlt

\lYrt 0PLHIIilUË$tB{$fi tntoÍna e omtÍent

fhem* avonded

Jo ug.tbegoteid tng

Ír'artr Er Í,r'lGa{,r, : Bry ret

.rèqr&ylÉJci(rirq

.rteÈjs*!ér,aigr,!a hsr".. È,r of IéSetarÈE .li.: E. orr lc) 1> juiaDn mt *t ep.tsti jd qd s dí,ze kn,d@.t Mt .n tl,d6 .tee híAstiJd zo sÈt rDr.llír trrlodr. ydl Id dar n{g .p h-r r-1éiF qd @ @ rEinq ot @ trs.Li,F.ird die ,'u !Éle LÉ.+r@Mtu Dièt d,k tury ',@É!e ,fc/rea.e .Er d'r6 gttpp pO ld ot

rL,lsÍint@. : anrJ.s @r rct rz'!'t I I., d (! Lt jt ti.t-., (:irc rͧtab]àJtu e, e,lrE tÍrqÉleidéF, ^:@ ,lÈ, riD.Ë anrr*n

: orlcrs cr, rEgÉléides r qFJ m1;?!i_,È r. irlanetu dnt@t. de gÈa.té dt:Liclne tu\, ,4zi.:t)tÉ @ kitdaIg: hF qé je É. kittcFt d, Rt is lÈL rFÈihë*è @ krrle@ s diL - drót4Eë tu hPt Le2@k

ti-d

: .ts r/l+.r§xr Jerq.llnetqdtn? azr h,e a\dnd; op da *Etr atsrJ rotrJt dé leidÉld kspmto @ r.€gÉlicl., @lq@É klijqd do oFiste 6lele rF-!€ 6È tiJd d daàJioÉ kelijt @ qÍx, att@tjos ]ra& s Flsrj.rd t-ë ]*te1ëida. (È dé ÈhEédé a!@rJ N)ilsJ .Jd el]@iruo uis&i-rséld a srdi {q:r,É Me ,Wlig nóqiE.,.rs irqtgaa q de |eidtud. s.jda dvdna dtÉ qÉd'E 2t ,t,

v4 .*-

)Éma

"wr*n

q qrsdi§t:ie:

tÓlcre \@i1nq Ét q eanài LtiàÍgsbl lstld ua .i7- rnm-à,an v.d ó. adletirq cpleidrq ,d het ÈdlrlrFJu ,-rr,s lt, s.4. h-t ninirIM Fn@l rqrl+r l/àf,relfsprp-(àa Àlmr E8dri] Iarre ErÈ nlgir&E sm @ .bze 15 .**J@a zaÍga. vat .r. @t@iqirg sàrr <le 6-u-awr:h1 $adu 9E5.rdÈ, kordr eÉed,È dat éJ d rJD.iè1.,1.-t ut q nrtu9- k1r(iF t?"d1L+pdt is, vFtl)* diat de *miqt@ r.f ,lrcÈ u-/rrjiOrl

'an d,o dal'arr3 te ..4Ía. D..i.\!nry

.rlei.li*qat aoagt z,.q !G & dG,,t.

: nc ,,!É7É'Esln,drrsÉ l?!tunc / t0,-. aiï dít Èn,aq ,iín .b k!È F, .!-. l.idEaj nÈqiaetlr.l?ru

ilfofrti.

t i)\ .atài,itr'r, à r-,1 r srfl lÈ1,^, Er.i, ^t! 3\1.-\ tt),112 - 1il20t. ,pi [!:! ,]1rrs .l frrrk


rrpLf,tmht§$trurÍt lnlorín,tlo ornlrcnt ds nleuwe cuÍstÉ ÀTLENEK''RAINEB ! IÈ rids

.jrfu atfetldl!+éit@ Ewrst .lé dit àè1,rg @ h0È letst q{:.(§àniq-#è lfu atlGtlekrdièr. EÉràng-ijlGt \,@dlLtla Er .16 &rlédèr.t€ldew6 ziln! - gEÀr lccqplé1dtig EéGt,

Do.tl

vai de óur$uÈ . Dè (:]JeB tÈft br del d€ (rclsrd 1J@ L\sin ir op dÈ tdk 1èi<lirq t€ sM @ h@tàiJvl h àttètie\ dft làEd-l*fl (@f l.E) 6 lorEssaÉ. : odr€-És di6 in de (]1lro mrdq ȧEd€1d alln @à arde *Èrle el p@lrtijk v tEr Lejdlnseve, dldàctiek, argà@ É,alolcsiB ar €Étdi6, t àlniijsl@ q vèkEhldls (àt1étlÉàÉBJÉÈ.it) . Dë.!}I,!s e d6 (t!@ d1@ véaÉ àèt àf6luik\è rrakt1JkèlllÉ ln IEt lBzlt t€ Ltln w hèt .UptIE JE],lid alqdt5 (ftuEis 6). : Id!É dl6 t-r hirEt4 20 lóÀ. &, en a ffirtug hÈft in dé dlàrl dE gf.te d ffi s !dèLiJt. èigs rddiqiÉi.l .p àtlè-ldilsbied Èèdr]J(t kàn d.e]J]iÉi a dE Nu ÀtlóÈt3)rcÀijE. h tegMtéuihg tor d,r àtl.èlèldc.ldeÍ,t:'l]:€É b€ÈËfr v6r dé (]]ms àclc.lelltrdnE du S6 .IÀIàÈ.8 à& uh+leidjrr] b z1!r sÈ@19i. : o{ra"!r.i oear\d tÉt dipt@ ,Àded.À.tEirE-, dnt rirr qLtE {rp Àrrsrnr ig :ld dé <:W tlailr.@d1 &r.t, B a ln èfuI!ítiig dé : vdtua s:{i!&{ 1969 al oÍ, .1116 ptdtt,a tn 1+:lE]{d {r GB àtlÈLtekÈairE qnÈr lr. uwpràt4&! rad.r Etq.€tèrn $drqrirlti. .É baliB ràr .drt'+r irÈdEllikda-th. : voI 1.,1{ !J,r d., !l.x,À.u. Lribg€i de dlEÉk-t5, I 150/-" l]1t l-r.qt is irÉIutaf 1eeÈriel e1 : I--L1ilnrj !t.r ti,--.r L -! ii L]r d]3rijk. r.tLri r., ilrir:l jij:1ar! ,! i€ !i,lrll!à bil .1, dÍ.:1i,,:l .r 1,iix-rqr e.-r d; K.i.À.U., Èl!


qIc=lts4Iu|!!!ll. lry

sE=y4(4ryrr!-?EB10uE

!S yg! t r 11111s e 1: De hele maand Ju Ii

vervallcll aI]e tr.ain ingen. Dinsclag 27 Juni sluitcn ui-i onze D.insdagnvond Lr-aini ng af fiet afleggi nq vcn een 000PEBTËST. A11e deelneners krijgcn een CEBTIF ICAA I mct de aanLclpnrnq v.rn dè àtgótegoc aistanrl rn l2 minutcn. Verder nog een klcine verrassiírq.???

stellen ook a l.le overige trimmers en atleten jn de gelegenhejd, op deze avond de C00PERTEST af te I cgqen. De j e!gdtrarn i ngen starten !icer op Dinsdaq 4 augustus, en vervolgens vreer efke zaLerdag en dinsdag op dezelfde tiJden afs nu. 0p zoteldag- namrddag 19 auilustus is \reer' dc De JEUGDSP0BT beqeleiders,

BEBGAFL00P

cn

8EFG0PL00P.

AIle jeugdleden kunncn meedoen aan de Bergafloop. 0e starttijden vJorden noq bekend gemaakt. 0V

E

Il I

GE

TBA1N

I

NGE

N

. (trrmÉ]rs en v€dstriJd]oFrs)

14cestal gaan al I e trainings geleqenheden door. Dat 2al ook dit -iaar het gcval zijn. De qro!pen maken onderlinq de afspraak, uie !íaarneem L of vervangt.

Best nog Ll al Leo een prettig(r vakanLi-è le en. ccn behot,den thois-

!,rensen met goed vreer

Tréincrs en B-Éqe lar idcrs van

STB.


t'-l

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken VAII DE KTEUT

Bo€sb6íglaan 3 6371 CV Scha€sbeÍg TRleloon 045.311625

sport-shoes heerlen van SPORTKLEDItiG " STB " 6411Hll lleerlen, te] 045 140482

LEVEBANCiER

Dr-.Poelstraat

t==J

tLJ

t

24

=l

LO

S

I

JS

r"\

IE:

S EJ "V"

líV1.0: ilE l'l

en P;lE:Ats BET0ll


L-ovetifg van: orthoDediscfre kunst en hulpn)iddelen

Íongerse!traat

12

6211 LN Maastricht

ret

oqa 716713

Het croene (rurs Pnrallel!!eq Nrd 2 Hulsllerq

,.gtarÍmona oftlronrdie

IffiN VOERENDÀAL MÀÀSIArcHI v. i.nhu,qe'!,ea al

r. oJs 75'7!0 ÍEGEIEN kà

Llen,er.Meq 90

r.

O43

62'51s

#

SITÍAfiO

de,,rc,r!1{.(c6 8.'.1È^rcq

5!)


rcil.cLic cofnliss:re pliral,slr e.n foIo van enke]e jeogd ;.- ledcn, \.relke brl toelheurt nre-ahelptrn, ons clubblad samen Llc

t-e sIe1]err.

Guy FLjken st-enrpelL dc crrveloppeÍr Én plakt het etikeL. Paul l'luldels roekt alle overrge bcsche1derl vlclke mee verzonden uoldell in dezclfde envelop en..en snefle Kir sor-

teerd de verzendrÍrq op postcorle nrrnnrrer. 0lt brlllanLe teafir.Jerk herhaalt zlch el ke twee

maanden-

[rd tao

Vcrdcr r.rerkLen n.c aan dit clubbladi l .cd Slratrn!1, Theo Schmcitz, Jan viln Vliet, Jo van Vlodrop, .lan vnr llees, Giel Kleyke.s computer, CoÍ Bobeerts en Jo U lecsL op bladzjJde: ) L/! JeL!ldtrullcti n. :n !m vrn BrLrssel l2 '13 ve. jr.rdagskalcndcr 't1 lli ts La.,Jen F'dam ínaraton. 15 cn 16 l'Jedstrildka I Lrnrler. Lln\ il Atl eLiekbaan Lanag],ir.f . an 21,' lOner'trirlnrngen bil STB. 7à Ha lve fral,aLoÍr cllc len. 2! 15 krn loop De llee!.

1Íl 2;.

:. urt dc LrDstLrursvergaderrn.l e.v Verslarr .lLrbileumshcl.lell)ot)

2.. 1,,,,

llira]. I-u:is(:ndoor

tln:

:rLa.in alÈ

adverlieeÍcler:j irn beqrrnsLiqers ven

vo lq.rrlde c luhb I a(] vcr':i{r r i-jÍrt elnr:l .LritLrstus . ( tr')/ L. L j(lj (l r n. Lli::fl .irr Ílr virlir.i.r|rl ,rrr.rir.

I

cv!r

Ui/


NACHT VAN

GULpEN(r0l11

juni

1989)

60 Zoats bijna lsde. Jaa. liepEn dit jser ook Lr€e. 6nk€16 STBr€.s dsza uandéltocht ove. ?0 km door hot Iiínburgs6 €n BB.Lgische heuvell and. Dete kaer Lrarsn Pl,6rrs lluyaEsrThso Schm6it9, Jan LreLting, JÉnny Sorm6ni. Bn NeLly Raev€n vsn ds parti j. 0€ Btart uas zaterdag avond om 22.30 en zondagmiddaq voor 12.30 uaren alle SÍBrers blnn6n. Bm die tijd moest nog 2/3 uafi de onq€veer 1700 uand€lsars binn€n

koÍÍ€n.

Niet allsn da lBnqtB van de tocht mear ook snk€lB o.6. de KeutÉberg maakt€ dszÉ tocht baslist nist makk sll j k. Ds aankomst iri CulpÉn onder hÉt applaus van zorn 10.000 toeschouLr€rs deed sIlB vsrmo€idheld 6n spi€.pij n v€ rgstsn, Pj.err6 Ítluyres pass6erdesls eerstB hat flnish-doek om 11.45, Hierna volqde Jan uelting En Íh€o Schmeits bskBnda hsuvsls

oín

12.1A, sn om 12.15 Jenny Sormanl en N6Lly RaevÉn. Thec Schm€its

CLUBAKTIE SPOBTFIGUUBTJES WASI4IDDEL

totaal mislukt is onze actie voor te krijgen voor sportfiguurtjesru/elke een

Goed geprobeerd rnaar

onze.clubkas geld

wasmiddelenproducent als reclame-campagne uitdècht.lvlinimaal moesten er 50 figuuatjes opgestuurd worden. De SÍB verzamelde er welgeteld 14 io 3 maanden tijd. Het wassen is schijnbaar niet zo erg in bij onze clubfÉden, tenminste niet " wassen tengunste van de vereniginqsclubkas . ',

SCHILDERWEÀX

gllarupanllaa

24 UUR

na9aÍatha

m 11.00 b.glÈln9

t13Zn

arlttS ook ln uéekgnd stréop€rplèin 10, SoHAESBÈRG


vó.! vrijuiivmd.ofi.ír. {n. Gratit .lëkÍndc .dviG'

. cl,ts IN LOOD

. GLAS IN KOPER

, GLASREPAMTIES

, NJKSSUBSIDIE OP DUBBELE BECLAZING

Éq JL s.Lr c-

i. dir n t

Pff

-n9É.m .dÉ

uonOoyn SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL ,IIUIT

G1.]BROKEN

BEL DÀN 045 . 3l l4.l:l Na 18.00 uur 04s - 3l:1229 I

StÍepeÍplein 1 0, SchaesbeÍg Prive adres: Joes Jongenstraat 2

I

KOZIJNEItI!

:

Alle soorlen timme.werk.

Levering en plaatsing van hardhou' ren koziinen met enkele of dubbele beglazingi ramen, deuÍen. kozijnen en lraPPe. vooí nieuwbouw en renovaiie-

De Haan AANNEMËB$ EN TIMMERBEDRIJF

SIcHAESBERG ACHTEB DEN WINKEL 42 TEL {)45-3í aa49

i

STB Clubblad 1989 nr 4  
Advertisement