Page 1

ATLETIEK

P

Te koop: LandgraaÍ

S. T. B.

1 I'4ei 1989 5e Jaargang

nr:

APPARTEMENTEN 3

lI

tl0g naat tvee appartenenten te koop op

es

pima lokarje, op slechl3 enkel€ meioÍs

van

hel. g€méeÍnehuis, polilieburèau 6n winkelcènlrum, korlom ií hel nieuw6 han van d€ gem€ente Led-

graa,, zijn ilàaié àppaí6fr6nlon gerèalisoord.

Dezè appaneme.bn bi€den u oen praklische inde-

rype woènkamer 1 25 m2, kèuken 1 7 m2, slaapkansrs^:1 12 m2 en 6 m2, badkameÍ, apan roal€r, qanq, hal, balkon on berging op de bé9. grend.

, ling r.{. bij

Koslen:, 125.412,- v.o.n. Rllkspremie

,

50.000.-

Netto-maandlast, 423,-

' INDEX

blad

A,hankoliik vao inkom€n sn hypolhèèkvorm.

lnllchtingen/vertoop:

41

6r0eos

srspnai

s

aled.qs

ml§hl Edhn.lr..l

Kiik voor

neÉedetinqpnboro

f.f,dqE.í,

045-316222

' leqelmdLig op het dP s.hLrilhuL va'r do Coopptbda'r'

c I ub 'medede L i nger

in

9, 6372 AK

.


óDo!on<coN

9., GH E i/* )í

à.r

r N Ldii

.t ÉÈf

;P ^3 ;<n

l-r-f-ÈF

; riÈoootrÍrli !! E ! É!to

;

<.?;

Í '-or q 9? 5í P "i :i6 s' döo

; I g"

É

É

ol FI

; { HE .. u q-

',d o .p

;

;Ë-

.cco=fotÉ

<

qöó

Órov<o,O:3

El

Ë

3

5l E I ,; 9l ! ór

7l

;: c óu

=1

É

h P.:

;or.! ÉEA a uz @a E2a

:L

q

i

. I

Ël

ï =l "t

íl Él EI


2 VERJAABDAGS KALENDEB

JUNI 1989

7

10 10 13 13

77 19

20 22 24 24 24 25 25 26 26 27

29

t4EI 1989, Bart Smeels Sj

ef

Hodiamont

Biancè Bruininks Rob v6n Kogelenberg t'4ary Prevoo t4arcef Kuckelkorn Pierre StarÍnans Anne l4arie Ypma Frank Eisenga Jo van Vfodrop I,'lëisie Bobeerts Wim Berendsen Jos Duteweerd Afbeit Sfagmolen Hans Ypma lvlien 0uaedvlieg hlim StarÍnans Viol a Konsten.

2 Gerry Knauf 3 Suzanne Schlenter 11 Jacques Senden 15 Banco l'4arcus 15 Boger Hendrix 15 l4aurice Hendríx 18 Harry 8o1len 19 Josephus lvleyer 22 Huub oriessen 22 Bia l,lufder 22 Beinder Feusink 22 Hub Spiertz 30 Niefs Jonqen (2 -jr) .llit T 1989

4 Carla lvleyer 4 Vogely 5 Ivo Vulfings 7 Aimée l4iserè B Dymphy Bobeerts 14 Francesco van 0oyen 15 HerÍnan Rutten 16 José l,liseré 22 Leo Gerards 22 l,,/iets Stratlng 25 Tonny van ooyen 27 Giel Kleij kers 27 Ton l4iseré 31 Fieny Cronrbach.

Bestuur en Leden wensen alle jarigen een fijne dëg en nog vefe j aren in goede gezondheid. Felicit6tie's gaan naar onze clubleden José en Jo Eyck met het behaalde hoogwaërdigheidsschap In de rang van oÍna en opa. Hun eerste kleinzoon " Nlarc" blijkt een kranig manneke

te zijn.


StukadoorsbedrlJf

Handetsondernemins

J. NIEVELSTEIN tukadoorswerk in rbouw ve

s

en nieuwbouw.

l.e sooraten sierpLeisters levereo ./an sierpleasters muurverf ,afplakband etc. vrijbfijvend advies voor. wandafwe rki n!1. aia brengen r.,an af

BINCELFADE

Dorpstraat 04492,

2183

91

rÀ LID

l{8v,4

Ass u ra nt i e-adv ies b u rea u

E.H.G. KLEIJKERS Kerkplein

18

Tel.

6372 EZ LandqraaÍ Poslbus31229

045 3t

WITKO.GAZU B.V. handel in industÍièlc gassen en technisch aanrelwante artikelen

a a a

ÀGA-lasgeroed3chaPpen ÀEG klop-, boor en sllipmachlnès Kissel 48, 6416

a a

Kogellagsru-v+naren Non

96 Ss

6370 AE Landgaaf

asro ilèlólètr

AC Heerl€n, lèleloon 045 724574


NrÍh Vt:ldhovci - VtlnÍ,rt

1!tLr.9tra !!l/!lK

!

Srilraenlre r íl , Anrírcr

AlDteh)

ver k(,(,Í,

i):il r

f;cllleeÍrLe l ANl)(]llAAl

N

AUTOVONKEN

a

t sclcrrrtrt orcrsr,rn.

a \chrdcr rpr rir I ics

a lcasing a irnrnCirring

a \PK

WI.INCiAARDSWhG

lJ I

kcur ingcn

It,HRLIN-llOI:NSBROEK

'IEl-.: 045'21 2.159

lll


5 líFl-lSTRT,lt-l en TFIIIL00PKALENDEÍl

I4EI JUNI JL]LI ],4ND.

6/s t /5 1/s t /5 1/5 13 /5 13 /5 14/5

7515

27/5 21 15 28 /5 28 l5

3/tj 4/h 4/6 t /6 7 /6

71/6 L1/6 Lt

l6

TE LOPEN AFSTAND.

St. Joostertrimloop

15-12-9-6 3 km 1 2,5 5-10 km 17 ,5 10,5,7-3 ,5

12e Auvermoerl oop Ij zerenman Volksloop St. Gëleen Belreegt Amsterdaín flarathon JUBILEUI4 HEIDE LOOP S,T.Bsva 1l eiloop Int-Volksloop JÉckerather Vofkslauf

l,la a

City

l,larathon

kn

St,. Joostertrlíi1ooP Ij zeren l4anloop

15 12-g -6 3

km

Baanlredstrij den St. Geleen Be!.reegt Pa ckloop AV

oirschot

llitt

SoÍnmer

Nachts L aut

llenloop 1/2 l'/laraLhon vën

lntercity

Gennep

loop kkesch Lauf Leudalbosloop

1ll

St. Joostertrimloop

2/1

A.

I,lt

,2

k

/6 /6 /6

/

kn

10-20 km. 11 km 21.1 9,6 knr 42

Gr.enslandmarathon

V.

14ergelLand f j zerenmanloop

DSTFlI.lD en TBIML00PKAL LNDER

km

123B1tlE.i4.km

21,1 km 25 km 15 12,9,6 3

Ba

2/

1 kflr 21,7 42 ,2 211-

1/2 l,larathon van Tegelen Grindmerenloop, !./eguedstrijd Leudèlbosloop

l{a

25 25

-

NAAI"1 EVENEÍ'IENT.

18/6 18/6 25lh 24

1989

17,5 10,5 7-3,5 L0-27,7 42,2 ktr

km

'? '? :10 km

10 5 2,5 15 km 15 kfil

km

15-12963knr ,1 krn 21 ,1 kÍn 21,1 9,4 km 15-12963km

21

100 knr Estafette 15 12-9 0 3 10 2,5 km

krn

17,5 10,5 7 3,5

krn


6 BINNEN en f4Ë

BUITENLAND

r--.l1tNr JULr

1989

PLAAÍSNAAI\4.

STAFITI.JD.

St.

16.00 uur. 10.00 10.15 - 10.45- 11.15 uur. 10 .00 uur.

Joost Hoensbroek, z!.rmbad Ter

líeert

Niet

Gef ee n

Amster:dam, op de Dam.

Schaesberg, Landgraëf Bergen (L). l4onschau Konzen D1d.

Jackerath/Titz

D1d.

llönchen Gladbach DId. Teg

el en

WesseÍn.

Heij Lhuij sen.

St.

bekend.

.00 13 .30 Lrur. 14.30 14.45-15.00-15.30-il5.45 16.00 uur. 09 .00 uur. 09 .45-10.00 uur. 0B .00 uur. 16 .00 uur. 14 . 15 uur. 10.00 uur. 13

16.00 uur. 10.00 uur.

Joost.

l,1]eert

10.00uur-??????

Sittörd Kerkrade-Achilles-Top Geleen, p6rkloop

22?2? ???22

Tegelen. 0irsc ho t l,lonschau Konzen Dld. Tungelroy -

v.

.

Gennep

f4aastiicht Bilzen lvlonschau Roet.gen Dl d. Heij thuij sen

St.

Joost

ts. 11.00-11.35 uur. 14.00 uur. 19 .00 uur. 10.30 uur. 18 .30 uur. 14.00 uur. 18 .00-17 .00 uur. 10.00 uur. 09 .00 uur.

16

-

00 uur.

GLJfpen.

Niet

Weert

10.00

bekend. rrLrr.

BINNEII en

BUITENLAND


7 In clubblad 2/89

was een ingezondL.n

artlkel nrel

goed

Lrit de drukpers gekonren. De inhoud hiivan is echter belangrijk, zodat de redactie meende,

dit

nogrnaëls

te

moeLen pIöatsen-

MINI!q!!!q!!I!I!LDEN bii de s. T. B . "pasltJe l" "fietsers"-"worte]s"i Allemaal korle en bon di!e uitingen uraarmee renners elkaar. onderweg inforneren om nar:igheid te voorkoÍnen. Er is een groot scafa van deze Lernren dle, afhankeliJk van de situatie, op verschillende luidsterkten het luchtrulm uorden ingeslingerd. van is het begrrp "gat".

Een daar

Het was dulde11jk In d-r- js opnieuvJ een"qat"qeconstateerd. te horen en het is nu zaèk dit rr rriets Ínet iets eromheen" te vlllen. Er is nf een gaètje ln de rnformatie verschaf-fing over de trëiningsnrogeliJkheden 1n de STB gevallen. Het zaf de Leden die niet te hard dool ons ons velenigings blad nr.1 van -Bll gerend zlJn r./aarschljnllJk zlJn opge vallen, datbrj de vJinLerperiode niet één, niet twee maar zelfs drie keer iets oftb.ak. Zelfs het DBIE keer plaatsen van het tra1nlngsschema, met alle gcestelljke inspanningen dre daalbil horen, korrden niet voorkomen dat hier een soort 'E FllvlENl

HALEB' geboord vJerd.

l,lee. toegespitst; de lrainingsÍtogeltj kheden vön de dames tri lgroep ( en anderen) trljdens het lrinterseizoen op Don derdagavond van 18.45 tot :t9.45 uur onLllreckt. Voor de volledigheid hreronder enige toellcht'ing. l',ielllcht zijn er sporters dle julst deze (.leuke) aktivitert als aanvulllng voor hun sportcarriere !',i11en gebruiken. En lnst but not leasL. ere aan haa1'dle het toekomt. llp grootse !.,ijze vreet de kfelne AnneLles dit. gebeuren Le bezielen en lukt het haar iedere keer \neer opnieu\,], dè1] ie derecn zich uit de naad en i.n het zweet vrerkt, zonder datde vrljr.JtIlige slachtoffers hun hume!r erbij verliezen. lcts rraar menlg leidinggevende 1n bedrllf of instelling j aloers op is.i' r' r'oj ror ro' r'l ,. l.' vF l.F lLn \ 9F'nn , door de leden van deze tr-imllroeoen op Llinsdagavond, en vJef de


groep u,aarin de da es getalsmètlig dc overhand hebben. Tij.iens het schaven aan cle conditie op de het in de zomer periode onstonrl de behoefte bi.i een aantal van hen dit jn cle winter voort te zetten. DiL om een verantwoord-À, samen har gèí-d. J- rr i ö.n rnq o d , e t r. iqèn. Ir1ëar vraér ? 0p straët vrerd als onprettig en te gevaarlijk ervëren. SÍttard !,ías te ver en goede rèad duur. Sportieve leden van onze vereniging en die van AVON boden uitkoÍnst. Na goedkeuring door het bestuur mocht deze groep! voor enkele appels en een eieren, gebruik nrëken van de mooie sintefbaan van AV0N ín het Emmastadion te Hoensbroek. Doorgaënds uordL door meerdere groepen tegelijk van de ver -lichte baan gebruik gemaakt. Net als op onze Cooperbaan houdt de een rekening rÍet de ander en omgekeerd, ongeacht de " herkoÍnst" van de sporters in kwestie. Waarschijnlijk door het vreemde is er nog niet veel kontakt.

8

het kontakt dat e. is, is vriendelilk. AVoN biedt ons royaal aan van van haër mogelijkheden en diensten gebruik te rnèken- Hi.ercloor :is blivoorbeel.d verwarrnd omkfeden mogelijk. lJel zo plezrierig en gemakkelijk op koude winter avonden in vergetijking met. het primitieve gedoe buiten Het !,reer,concentratie en inspanning krijgen echtei het open karakter van de groep niet kapot. lrie had önders ver!íachtl Naast het I'4aar

serieuze gedeelte vrordt gelachen, quasi tegengesputterd, ge -kletst, enz. Een plezierige bedoening- l,íel moet de organi satie van de groep nog hier en daar verbeterd vJorden. Éen klíestie van tijd. l4aar de kern is en blijft de training Zoals elders begint deze meL enige tijd inlopen, gevolgd door strek-oefenlngen En dan de surprise van de week: de intervaltralning Hierbij renl: ieder voor zích ap ca- lO% van haar of zijn kunnen de aangezegde afstand met herstelperíoden tussendoor' A1s persoonlljke contlol.e mogelijkheid noeml de snelste loper of loopster sleeds de tijd aan het eind van de afstand. Afgeron.l wordt dit gebeuren tenslotte rnet enige rondies uit-lopen oÍn de hëndef lJeer lénqzaam aan een minder intensieve belasting le Iaten wennen. Een kernëchtige samenvatting van .llt sportieve gebeuren: " Vrijheld, bl1iheid, moederschap" Voor nu en in de toekomst ?1. Ton l,lfsere.. Oflnentaar ÍedacLie: I,1eL beionderirs gerDten !,/ij van de prina orccfuijvxlg van de ee-rst€ sckeden van een pdlle,rEg nlet docn l«)pkcDrts verslaafde Sj-el dat de STB ni,ÍÍrer een eigen llaan k rigt, dan klinkt de naar: Sport en TrijrElub Br(avsrn.e*reide LJil lloensgraaf of LanCsbrcek niet. gck.

tÍÍrer.


I

( verslag van Jo

Eyck)

GEOFANG OP DE COOPFRBAAN

0nze Cooperbaan 1s een mini-akkomodatie, amper 3 meter breed en met een omfooplenqte van 300 rneter. lllddenln 1s een primitjef sprintbaantje aangelegd. De bodeÍn bedekking van het loopgedeelte is bedekt met houtspaanders. Urtwijken naast de baan is afleen mogelijk op een kleln plekJe rr o er l.lF Oeler ropstel -c . .j1 q.uldalSL, !{d_oT oe , r.ovr orrF'lor', of lrot,-lpr- prooerét noèLeni hJn or? .p-jsa l_a .a,1veren, te controleren en op te vangen bij onregelÍnatigheden. BrJ de leugdtralningen is er verder veef öandacht nodig in het gedrag van de kindelren tiJdens het lopen. Je neemt een stuk verantwoordel};Lllql4-.-gy-g_f*.Vun. dg -9u99!", nlet atleen voor de veiligheid maölr nog meer voor het be!.Jaken van over belasti ng of stressfracturen.

terug ln de historie: Enkele jaren geleden, tocn de STB besloot voor een actrel jeugdbeleid, vJerden onze jongeren gebracht door hun ouders. [leestaf vJaren dat de rÍoeders vèn de kinderen. Het vaak lanqer dan 11/2 uur wachten !,,erd op aèndringen van Jo Eyck llenut om ook I'lat fitness te doen, een paar rondjes rnee alribbeLen en-...de oefeningen voor en na de traini.ngen. Toen l,/aren ook al enkele damesleden actlef blj zailltrai_ ningen van STB ( hete destlJds nog langlauftralning) Deze groepen bundelden zich en Annelies nam de begelcidlng o.:r. Lr.' .rop l rn',\l ,rh, Yon*l lPp. o'. éen n,.l nedl q L, dF.r ér t.o' r n, 'ldn dc )lB, ,P PLr 't rlret ei'lÈr -/, kara kter en traillingsínethodiek. Als j-. iets opz-.t vJat subliem is, dan moet je er rekening rnee hou.len rlat er groei tnzit. 0!t is het geval bij de L)a Íresgroep en ook b1.j de jeugdgroep. tr il men toch op het zelfde tildstlp ttÍee van deze ( geheel verschiLlendc discipltnes) op eenrclfde uur en plaats sanen laten trrinen, dan 1s het resulLaat dat van beide tirai nLngen niets |erechL komt. De overige 5 dagen in de \"reek, doet zo-n probleem zich niet voor. Het bestuul' onderzoekt dc ger-ezen problemen, en. de SIB zou de STB nLet z1.ln, als daar nlet een voor alfe belang hetrbcnclcn acceptabele opLossing wer.d gevonden. HeL is dan no.J mairr een kuestic van "t/1llen" en nieL van "moeten" Even


fiil[fi

EOflWEimlil0 ridl. rMí8lol d

Íoiluiken roldeuren

h

ÍollEkken

6q bolalh,hà.àald,eilÈng

uil3lulorí *Èlit.rt.p.odl(ta

llm

wlt

a.rstie

horn,

vdqÉre do AOMÀZO

@d.ni

mt

ECHÍE

,dm. h§.rc,í van: ZOIINE§C+lÉit/Ex. MARxrEzÉN

d

,

JÀfoEzEËtt, HoanÉN . !/ouwwÀNIxN

fUlÀFLExPROtxXTEN.

wij

í.FÍ.rs .lL. 6d.r otlnlh

lYlICA shdrrrooÍt

I

zonwering sittaÍdeÍweg 116 heerbn

v/5

.

tel. o45 721658

ÍEGELSC SAIIIÍAIR

BOUWMAIERIAIEN

Tot ziens in Heerlen ln de Cramer 7, Tel.045-718008


4'1

19 e

Intern 25 km stratenloop

Huchem Starnmeln

25 3-Bg

Reeds si.nds de jaren:1973 en later, is de 25 km loop in H-S de testcase voor de groep marathonlopers, om hun voorbereidingen voor de voorjëarsmarathons te meten. Er is geen jaar voorbi.jgegaan of de STB was er ruim v4te genrroordigd. Oat komt, omdat biJna geen enkele atletlek-

cfub zoveel actieve marathonlope.s heeft a1s de SÍ8. Vèn de laatste versie maakte Theo Schmelts het volgende

Verslag: -n 15 STB ers) 0m 10.00 uur werden ca 180 atleten ( waaronder vJeq.teschoten. Direct na de start gingen l]\Jim B. en Peter V ei vandoor, op zo'n 200 Íneter gevolgd door Harrie C,Pierre f4, Jos D, HarÍn van G. en Theo S. Deze volgorde bleef zo-n 4 é 5 ronden bestaan, met uitzon dering van Jos die na 3 ronden moest afhaken. Hierna volgde de groep met Huub P, en Wiel V. ( llllel llep incognito want in de uitslagenlijst stond hij verínefd als

"Harie Funken". AchLer dit groepje volgde Jung f4, Joh S en Jac S. en l4aríe Irenen B. Dat l,lErie lrene in goede vorÍn is, blijkt v'/e1 hieruit dat zij vmraan in ds groep elndigde. Achter het groepje van l4arie-Irene liepen nog Jan van H., met rn zijn klelzog de tweelingJohn en Huub Hof. Huub liep in de tlieede ronde verkeerd, !,Jaarschijnlijk een fout van í parkoerswachter en staakte de striJd. Blj het ingaan vEn .le laat§te ronde haalde Harrie l/lim en Pter nog in en Lverd de snelste SÍB_er' Ook nu zie je weer !,/at er voor goede prestöties worden ge leverd dank zij de nieu!,te trainingsmethodiek. Er sneuvefden liefst I persoonli.ike records.... en dal beloofd beslist spektakel in de nog komende marathons. De uitslagen met tij den: Plaats 53 H. CriJ ns 1 .36 .52 56 i{.Budziak1.37.04 (P.8. ) 60 P. Verberk1.37.25 62 ll.v.Goor 1.38.13 P-B 63 ï. SdÍEits 1.38.15 P. B. 66 P.ltu]a€rs 1.38.30 P. B. 83 J. D,te,.eertl 1-42.43 87 tr{. Vonken 1.43.54 P.B. Bg H. Prevoo 1 .43 .55 P . R. 89.1.t^l1erts 1.44.24 P .R.


36 102 109 112 133 152

lv1.I Racven J.14ai nzer

1.46.28

Jac Senden John Smeets J. van Hees

L.48.07

.John Hof

1.59 .51

P. B.

1.41 .O4 1

,48.38

P. B ,

1.52,52

0p de foto: Éen deef van de STB vedet'.en op weg naar de

start.

fl

--i: i

f"

I!l'l.i ,ill

I"]ARATHON INTEBNATIONAAL NICE

Via A.N.P bereikte ons het bericht dat STB clublid Pierre Lahayc ( r,roont in Beek) vrienrl en vijand verstomd deed staan' Niet'alleen door een fraaie eindtijd van 2 56./,1 naaÍ daL in een groot internationaaf gszelschap ook een 0llander van star:t ging. Piere is een slim erik. Hi.i stuurde vi4 de redactie zljn vaköntie qroeten. JE,.. .7o kun ie dat ook noemen.In ieder gevèl Pierre: profi.ciat, SIB is in Njce nu geen ontÉkencle lÍtrcl .


Van de V00BZITTER Beste c-Lubleden sympathiesanten en andere belangstellenden van de STB. B1j de laatste jaarverga dering kleeg ik rnet :100% stemmen, het vertroulien van de leden voor het voorzitterschap. Ik heb daar nog sleeds

geen spijt van, ondanks dat er biJ aanvEng enkele grote probleÍnen [,aren, en intussen ook noq wa'L pr:obleembjes erbij zi-jn qekomen.

is: het trainersschap, de probLemen rond een aan op onze cooperbaan, alsook het in!,/erken van mijzelf, de nleu e penningíneester en de de overige bestuursleden. Zeer jsmmer is het !./egvallen van bestuurslid [íi]lem Marcus, want dat rnoest plotseling worden opgelost door inzetten van Leo Gerards. (vredstrlJd secretariaat). NLr hebben jullie voor de laatste algemene ledenver:gadering een enquète gehouden. Daar kwam aan de orde, t/elke clubevenementen de STB in :1989 grng o.ganise.en. 0e toezegglng van i.lvr hulp was bepalend of dit evenement wel of niet door zou gèan. Er was zoveel spontane reactie dat Llurloop, Heide .oop, Berq.nop er l.pe'leroo'loop ploolperloos ooo, loiden 1o.r. vooi dp rlerd.loop ( l0e: dr-.. epr J. orLeur vo'l qlBl werd zelfs een nleuvJe Hoofdsponsor gevonden in de persoon van iiiel Biksen. Hoe groot is nu de tefeurstelling blj onze lredstrijdcoÍnmis sie als zij ter elfder ure vernemen dat toch de helft niet komt- Afgelasten nadat zoveel voorbereiding en kosten zijn qemaakt gaat niet meer. De posrtre van lredstrijdcommissie en ook van bestuurslid wordt dan overbelast en de zin gaat er vanaf, hetgeen niemand verwonderfij k zal vinden. lleer wi1 ik er niet van zeggen. l,lat lvel aan de orde is, dat ieder zich eens af moet vragen opgelost

val

,r ro_1 I JoI 'l' lld's b'lern vPl'niqinq. len eerste is het natuurliJk de sportbeleving, voor jeder is cr brJ intrede iels geweest daL hcm boeide.


14

Als die behoefte van dat verenigingscontëcL er nog steeds is, dan is het ook de morele plicht van j.eder lid, zo nu en dan een taak op zich te nemen om de vereniging in sLand

te

houden.

A1s !,/e met z-n aflen de miniínale verplichtingen Líelke een vereniging nu eenmaal heeft, een beetje spreiden, dèn is het geen offer ÍÍeer om bestuurslid of cornmissielid te zLjn, nddr èp1 éè' 0ol àar lJ da/o aF^

crer krrrknrs.

UIT DE

l'lededeling

BESTUUBSVERGADEBlNG

KNAIJ.

In Brunssum organiseert(op 18 jupi) de Brunssumse Sportfede ratie een foop!,,edst.1j d , uraarvoor de KNAU geen toestemming heeft verleend. hlij moeten onze leden er op attent maken,

dat het meedoen aan dit sportevenement voor feden v6n aanqe sfoten atletiekverenigingen uitgesloten is. Doe dus niet

mee, anders kan de 5TB beboet uorden,erqer noq:schorsinq,

Heideloop 13 l4ei lBgB Er is nog hulp nodig AanÍnelden

bij

de organisatie l. ca 10 personen. wedstriidcie: Jo van vlodrof te1 045 316586 045 316336 Jan Welting

bij

Huub

Neelis

045-323253

Clubcontríbutie : Enkele leden hebben nog niet voldaan aan de financléle verplichting over 1989. I'4ogetijk is dat een mlsverstand, der halve vindt ll in de vofgende clubblad-post U!'r herinnerings nota. Eveneens een afrekening van overige service-diensten. Klopt iets niet, niet meteen kwaad worden, ik ben berelkbaarop tel.045 323253.

amilie SP0BT-en SPELDAG !,Jegens ziekte van een onzer bestuursfeden, is er nog geen p.óg."*ru vastgesteld. tr'íij zijn er druk rnee bezig 0e data Lrijft wef ZOUÓne zs Juni. Verder mededeling op het pubfikatie norà in ae Schuilhut van de Coooerbaén ..en via circufaire op !Íoensdag-en zondags trainingen. F

(vervolg blad

15)


l5 (vervolg: uit de bestLrursvergadering) Atlctiektraan VooI de STB. Een voorstel van een atletlekbaan op het mrdden Lerrein van de Draf-en Renbaan 1s onderzocht en gezien de kosten van een tunnel voor veilige berelkbaa.heid niet haëlbaar' op fotol onze voorzitter druk in gesPrek met de rnanager Dhr kernperrnan van de Draf-en Eenbaan Limburg in schaesberg

nlogelljkheid ( zoals eerder bekend uJerd geínaakt) voor een sintelbiran met faciliteiten voor technische nunlrners op het spol'tcomplex Strljthagen, is wat betreft de eerste on derzoeksfase afgerond. De blJdrage bij dit onderzoek van Dhr SJef Gulpers alsook de beide \,Jethouders Ul.Heinrichs en Th.Nlldc]eldorp r.Jas zeer positief. De casus wordt nu voonbe reid voor de cornmissie-vergaderlng oP I t4ei a.s. De daaruit voortkoÍnende sportnota zou dan mogelíjk in de gemeenteraads_ vergarlering van 14 septenlber zljn fiat kunnen krijgen. Snmenvattend: nog nooit is een eventuefe positi.eve beslissing inzake een eigen atleLiekbaèn voor dc SIB zo diclt hiJ als nu' De

C008E!qU!i De Cooperbaan was voor aanvang v.d.zo0ret. trririnrng goed hcrsteld- l1l]tli bLiJven r.,aakzaam en r,/illcn dèt

de Co.rperbaan als recreatie sport plaats blijft hesl.aan,ook 8Ls dc SIB eeÍr echte tintel b.jàlt letftBestuur STB.


t)6 VAN

tE

CLM6PCISIC[],1',MSIE

bb begirÍEn fipt eeí] folo van Jos Pijken, v,efke contaclrrersoon is vmr de q'oep sportbeqeteiderc van SIB m de ouders van de ki,'ldercn.

,F

fi"'i

.

-'

..P f,-.

Wij daóten er gord aan te óen, tevens te vefiEldm dat STB traininlen verzml]d daor: .b Eyck, Ed ouadvtieg, !,liel Peelen, John Hen:h1x, Jos Rijken, Cor Ró€etrs en I'hns Ypm die tevens de criÍdinatE 1s. A1s crÍl]rs helpers dcin nrg mre: Jos lbÍjer, Jan lLlder en Ttle] BÍuininks.

v.,onl€n

Dat li.jken er- er! v,:el, nÉar...- cle gmep jagdigeí' ís zo gÍDi:È dat er per tlainirq Íninste'ls d'ie bele.leÍders rndlg zijn. D-,s dat is bii tr,"€e txai

nir€en per

W le

r,r?ek

al

zes nËn.

een b€etle qneidm(of (xrk }3ea zoveel keuze.

flet

je niet lirlp bij tijd€n

klokken

of

als iemnd verhini:ffi is)

afstanden opEl€n

bli.ift

dan heb

dus steeds !.,E]kcrn.

Advies van de l_Eofdtf,"lnà Jan van Lhen. Inzake cb trèinlng$Etfuiek I'reeft Jan ons al divsse lrëardevolle ëalr,Íij zlrgen kurrEn geven, r"elke 1n de rcsultatEn vën de jeugd rír ë1 zicltbaar wrrlFn. Vmraf het exfierifiEnteel laten lopen is ru achlrrdËald. ULLrlmpjes zijn goed vmr de algcfEle corrlitíe, mèèr op dr baan ÍEct Je de jer€d lel€lr te MEerseÍr lraL zij kunmn. Als ze dat orrbr de knle lEbb€n dan kun je verbelÉren en qrbou"ren. Inzake sprirE en sprintnnnEr.s zulleír !íij ook gebruik naken van deskundig fEjd van buiten de vlx€nigir!. Niet ffnat vnj hel zo slecht dlen, maEr nÈer am de begeteide$ l,,at rwgesteun te geven en bjJ te prat€n over de detéils en de fijrxr,-e kneepjes.

(ve olq blad

17)


2 Nieu'E ja€dled:n:

plaatsen een foto van Jeroen Schot de BrandhofstraaL 63 te Landgraaf. Jeroen melde zich al b1j onze club.aanl net even voon de taatste zaaltraining. UJiJ

ujt

Haj is 11jaar. ( op cb fotd -. -. Jor'oer clenk ik).

Verder lopen er nog zo'n 6 tal op proet mee. Dat zÍjn; Eric, Bart, Danny ( een hele snel1e) Ívlayko, otqa en ír1ichel. idrl heten hun van harte uelkoÍÍ binnen de 5TB

.

Er is nu Lneer de fiogeflJkheld, het tg, jeugdleden besland brnnen de SÍB urt"breiden.Vooral in de leeftiJdsgroep 12 tot 16.jarigen.Onze voorzitter zaf conl-act leggen blj enkele schofen in de regio.Voor alle STB leden geldt: 'IIAAK blAT RECLAIlE V00F oNZÉ JEUGDSPoBT'Jeugdt.ainingen: Drnsdag 18 .30 -20.00 uur Zaterdag 15 .00 16 ,30 uur l1"f!!1""p Sp 4!!eI!9C 1! r9l ij! De bedoellng is dat gllg jeugdleden aan de Heideloop meedoen. Er zijn meerdere afsLtsnden te lopen waarvoor de kinderen nu aI voorbereid v.rorden. 1000 meter loop voor jeugd tot en met 10 jaar. 2000 meLer loop voor jeugd van 11 t/m 13 j6ar 3000 meter loop voor de jeLrgd van 15 jr en ouder. lí1i hopen dat alle ereplaatsen u,erden bezet door STB-ertles. De deelname voor STB-leden is gratis. Eveneens is er in de sportzaal een gratis Tombola voor de .leugd met ers leuke pr:ilzen. Zie ook het programme elders in d1t clubbfad. Horden lopen

Hijken ( zie ook foto op bladz 16) heeft samen met nog wat ander goeie constructeurs een alternatief systeeem voor hordenfopen Lritgedacht. Binnen enke]e weken zaf dal sport-onderdeel v,,eer lleoefend vJorden op de Cooperbaan. tlaèroíÍ geen echte hordei vraagt men zich af ? Ja, de kostp. r. \ oo,,l r. r! 5pr rn ' er srè, rn\l r'll e eI vdn df. Je ] Ll i io, dF pór.r1lr, e. rén 'lret -..!l o9 d.l Fpn.l.on.or vi-d-n voor dergelijke atributen. B1j ons is het probleem; een ge Onze Jos

aan opberg,plaats. In de kast achter de schuilhut is net genocg ruimte voor een schoffel en hark. hrek

.J S C.


LJITSLAGEN (P.

Busmanloop oirsbeel.

l3 )

snelste STB er over deze 10 Eng Ínijl liegu/edstrijd !./as: John Hendrix in 58 m 01 sec. Harrie Cri.i ns 59. 26 Hub Erkens 1.01.34 Jos van Haar 1.008.48 G.l^lolfersheim 1,01.55 LeoGerarards 1.08.56 Harrie Adriole 1.02.18 Jo !^/ierts 1.0S.41 J.0uterveerd 1.03.03 Jos Rljken 7.7O.42 Harm v.Goor 1.O3.21 Harrie Paas L.77-04 tdiel Vonken 7.O4.41 John Smeets 7.11,.15 Jan Kompagne 1.05.25 Jac Senden 1.11.19 Huub Prevoo 1.06.1"7 Kees Hoven 1 .15.35 !l.I.Baeven 1.06.48 John Hof 7.75.47 Ed Vijgen 7.Oi.07 Albert l4aessen :t.16.11 Theo CreÍners 1.07.08 Jo van Rooy 1.18.04 Baymond Exaltus 1.07.19 Huub Driessen 1.21.31 Frank Eisinga 1,08.14 Rein Ëeusink 1.24.31 Albert Verbunt 1.18. 15 Huub Hof 7.3L.21 Jan Nlanders 1.08.32 ( bij de redactie was geen kfasse indeling of behaalde plëats bekend, evenmin de winnaarstijd)

TEMMENSIMEESSEN INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

-

WATER

.

VOOR SANITAI

e.v

SANITAIR R

EN RÉPARATIES AAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN, GASLEIDINGEN EN DAKGOTEN . E IAEN SA N I Í A I R.SHOU/ROOM geopend: mdondog t/m vriídog von 8,00 tot 17,00 uur

DIVERSË AANBIEDINCEN IN SHOWROOM BADKAMERS!

litscherveldweg 2 - heerlerheide tel. 045

-

2'13661


l9

Bnltt'lctq xl Doonsnttx,

BnooxshrnonucEERT

DnlfuvrucWnncr.

Il.i'.r,nri, .,'J I1.1'..1.,i tr.n .,1Iq r,'.J,.n,drgi',,1,'\u"^u' i-;,u,1,-,r.r'.' 1,,1,, ri-.--.'r' r,l',rs"' vJ,B'"-l i lnl$[u trL ,tlJriL Ltnr.h]bloqsLl! I r,., N.6r.rf.ur,u . (loÍli'rlt yr' !d' llrrL![jh! gufu lrn uiru ,,L ! or.,.,trÀr ldrn&, L lr., ! trJ|, fii' tr ui(! ''l1dD,i-I.,(I!!.k,

i,n,.J-Nr

JL

liNri \\L,l!"

l)tXi,,{i\\t,lsc(.1nr.,1 l,iotrrdin

ll

Rlr t,rol'1d..,," dd

llsstré,1u, 0,r,1,!lè1,,q D,v,(,lrz',v,1, r,n n, lilt\! li!,\,lu'Li rd,'vio ra

'(ohtuo.rr tr rr, ! lnuol*.Nrtrtr'iitl'o,c &Nsbru, vuarl,Lu, l[ J[o] n! r! h' I)r Ns,s

1Ilii'dir\\'!,Iq. §,l-[r!di

!r1l,.r trniilÈlLt1 , n^li,,qd,,

Nu,r

rnl,

u,lr,tuu,tl",,li,,.,

otr,]u,Lrrl u

rtrx'( l! r,J,,

/.,r '. Ài,l,t sJrnLr NI."r

.,

'r.].1.\^i.Í.J

Jr,l,ij J' (i',ti.lV.J(! nrt Jr

N.rrtrrl,,f gri! (,o,it'.dq

I., v!idrlnq,rd,lcl,tt,r:lio'rzrk

a

u,lJ.dnLori Jdr(u trltlil«) D.lGd! \vrllsr D! N.r$ w IrD.l{ D.aioutN,]idn

-ailfrltnfiË


B0TTERDAI4 I1ABATHON

op 16 4-1989-

(ANP

nleulvsdienst) 20

Een hisLorische dëg voor Klimrnen en Nuth. Beginnen wij met KlimrÍen, want dët is het centrum van de wer:eId heb ik Wief vonken eens horen zeggen.

en de daërbij behorende prestatie van Jac Senden aan het uitwerken ben, ben ik geneigd,dit gezegde te qaan qeloven. Jac is 45 jaar en zoë1s de meeste sport_ -lieden moet hij door de week uitrusten van zijn trainingsen !,/edstrijd-uitspattingen. Dus Jac is ambtenaar. Hij pres teerde in Botterdam het ongelofelijke. Deed de vJereldrecord houder Densimo er dit jEar ruim 2 minuten lënger over,... onze vedet uit KlimÍnen verbeterde(in zijn inmiddefs 3 e marëthonloop) zijn persoonfij ke besttijd met 10 minuten. Ja beste clubleden, juflie lezen het goed: 10 minuten. Ziin eindtijd r'/as 3.uur 17.min. en 14 seconden. Jammer dat Jac maar l marathon per jëar wil lopen, nu ríoeten wij !.,achten tot 1991 voordal hij onder de drie uur komt. ( dus in 1990:3 uur 07 en het jaër daaropi 2 u 57) Commentaar aan de finish van Jac: Ik had mogelijk nog iets snelfer gekund, was het niet dat ik die ongetrainde Harrle Adrlolo niet de hele ],reg had moeten meeslepen. Dus de Lijd van deze ongetrainde Har:rie is ( dank zij Jac) ook 3. uur :17 minuten. Nu

ik het verheal

Hoe verging l^/e

het de andere Klimmenaren

?

beginnen met Huub Prevoo.

Gestart op schema 3.05- 3.06, maar zoafs bij de eel:ste tus senti.jd op het 5 km punt bleek: iets te hard van start gegaan. Dat brak hem op na het bereiken van het 30 km punt. 0d1 yro'dt np .\,en doolb:ilF^ en al. lor. o"1 /o tej_iq roq" lijk in te leveren van je tijd. Toch kostte hem dit uit eindelijk nog 7-a B minuten op het laatste eind. Huub fiep eveneenÀ zijn derde marathon Ínet een finish tijd vën 3.09 De plannen van Huub zijn: Vader worden in eind Juni en mo-

o.ltiL roq eÉ. h"lvF 1r;aLhlon als oaL ro JiLlonr. íeel-Iot Éao Huub ovpr hiel VoarPn'< orqanrsàtiP tal'nL l/íie1 charterrle niet afleen een bus met supporters, hij zorgde tevens voor een feestzaal in een gezellÍg kroegje vlak achter het stadshuis ( ëchterziide Cootsingel) De naam van de kroeg STREET LIVE !íerd allengs door alle Botterdamme,s l^'ILLY-S BAR genoemd. Het studenten-öpparteÍnent van zijn dochter llonique kleed en doucheruimte voor de lopers van STB' !,lie[ zelf verginq het minder goed bij deze marathon Een blessure opgelopen bij een 2 uurs training 14 dëgen van te

werd


2t

voren, deed hem besluiten, na 15 km ( somÍnigen beu/eren nog eerder) de WLLY-S BAF in te duiken. Jammer voor !Íiel, gezien zijn goede tljden in Huchem Stammelen en bij de Peter Rus Ííanloop zou hij een snelfe tlJd hebben gemaakt in Botterdarn. liiel zelf h6d Rotterdam !.Jaar lÍonicque studeert, iets te beL..rrlzen. Die 600.000 inwoners dienen dus nog een jaartje te wachten.

In

Voerendaal woont Harrie Adriole, die elgenfijk helemaaf geen Ínarathon !,/ou lopen. 0p éandringen van blief Vonken en uiLeraard ook Bertie, gíng hiJ toch naar Flolterdam. In eerste instantie als supporter , . . maar tíaarom etgenlijk de marathon niet te benutten als trainjngsloop- Zo k!,,am Harrie dus toch in zijn loopschoentjes terecht. De afspraak was Cauw gemaakt, zr.jn clubvriend Jac een stuk te begefeiden. Zo'n stuk van 42 ,2 km dan !.,re1 . Toekomstplannen van deze 50 jarige superstari Het zaI lrel rarnÍne1en in de Grenslandmarathon begin Juni. ren eFrrLe pl"d,5 b toe ve prone,l ll I r"s.e oo efqel bodFl \ ,oot Hdr. re mper rrddrn e-n verdre-n5relti.e 481' plaèL" bii de 7500 deefnemers in Botterdam.

Er

is

dan wel geen

hhlly's bar ,

ínaar daarom des

te

meer

vdn oot spul rrd. r l]lroJrg LroL5 oo i5. De een-eiIge marathon tueefing Hof en Hof, daarvan hoorde de redactie, dat die ook in Rotterdam Selopen zouden hebben. lleer lvas ons niet bekend, dus dat hoort [] nog in-t volgende clubbIad. Nu gauw naar de snellerikken, anders denken die dat"het je l_q:I:!ll_Igllen'' 1 r eL "1.p r gF'rda ruper o wof d L. Tn Nuth woont Harm van Goor, vader van 4 kinderen en echt genool van Paula. HARI'4 werd de STB-ster van het Rotterdamse marathonfeest. H1j presteerde een nieuw persoonlljk record in 2.54-45 Zijn verhaal: ik startte met een schema van 2.56 in mljn hoofd-Dat ging zo fantastisch goed dat het mij zelf plezier deed. BiJ 15 km enkele seconden voor op dat schema en bij het 30 kÍn punt precies gelijk in het schema. Bij 35 voelde ik mij nog fit en toch nam ik niet teveel risíco. Eigenlijk ben ik pas !,,ínst gaan maken toen b,ij L.reer de l^lllhelminabrug gingen naderen. Dan rLJÍk je de finish en ondanks dat je moe bent, voel je Je kampioen over jezelf. Densimo had nlet gelukklger kunnen zijn dan Harm...en dat geloven r,Jij hem ook. Toekomst p]annen ? ...meer dan !./aar ik tijd voor kan vrljrnaken zegt llarm. JulIie horen !.Jel weer van mij.


22

verherk. ]lep 1n Botterdam zijn14 marathon.Neen, geen persoonlijk record maar liel een redefijke eindlijd !,,aar ik dik tevreden mee ben.Peter heeft als P.B een t'ijd van 2 uu 52 op naam staan- Nu \^rerd het 2.55.45. Dat is maar l minuut achter Harm, dus zo-n 250 tot 300 meter. Klopt zegt Peler, ik heb steeds dicht achter hem gelopen en bij het 25 km punt ging ik Harm voorbii. Naderhand !Íerd ik r,reer ingelopen door Hafll. Ik moest gas terug nemen want ik kreeg !,/at last van mijn harmstrings. Voor mij is dat het u,aarschu\nings signaal om gas terug te nemen. Doe ik dat niet neem ik her risico van spierkrampen- Als dat gebeurd lever Je heef veel tijd 1n en kom je niet meer tot regelmatig lopen. Fíjn rs dat, als iemand dat zijn lichaam bij duur inspanning Dan H1J

naa' Peter

zo goed kent en onder controle kan houden.De ervaring van 13 voorgaande marathons brengen deze kennis. ( p.s., llaflnstrings zljn bepaalde beenspieren en hebben eerfijk beslist niets met _!!II van Goor te naken). De redactie u/i1de deze aanvulling maar venrnelden. Niet dat die twee ruzíe hierover gaan kriigen. Het slot lras uileraard het ongekende overbekende STB feest. In de bus naér Kfiínmen werd dit nog vrat aangespitst.. en thuis in Klimmen nog toegespitst b:lj Afbert lvlëessen zijn Abrahams

feestje.

In Fotterdam was ook een 15 km loop.Helaas heeft de redactie daar geen gegvens over. ous dat koínt de volgende keer in ons .l ubhlad te staan. o o-o-o o o-o-o-o o o-oVAKANTlE GBOETEN kwamen uiii 14iami Florida van Stieny en Sjef v.0oyen en vanuit Nice van Pierre en Tiny Lahaye. HA HA HA rubriek: Het sturen van edilakantiegroet is af 15 jaar een vermakefiik gebrulk b1i de STB. Een ex-clublid, b,aarvan bekend r,/as dat hiJ om zuinigheidsredenen no.rít ergens ging, maakte toch een dag tochtje naar Lanaken. (per fiets uitel.aa.d) _ Hii stuurde geen kaartje, omdat aldaar geen oostzegels 1n de aanbieding r.,,èren.


"',,s'.,- lEItr

,,

mi ili^ ullsL^!!!!

t!!t

TRIMCLT]B BRI ]NSSI]MMERHEIDT

u!8LU!8- cllruuprN

Of I]T DR]T EN NINDAAN

5lprlll.

]e8e

LAMNJI]I,IF.

CESL.

VLIILNIGINC I]AI.

I

I[

GELO|IN AF5IAND

HiLrie Lrri.ss-"n H

VET,]

u

1É,-750

ll 5lB

m. tB veL. l

1t.035 n. 2e vat. l

t5,73t m. le vet_

H

1

ST3

I l( 0àn.y !_

t,erdsn

5IB

H H

rl

n. le vet-

2

t\-r55 n. 2è vzL.

z

m. .le vel-

2

14.921

2l sjer

FrdderLcLis

H

rl H H

sr3

H

rr3

H

sr3

N

5rB N H

11.935

I

5rH

H N

lot!alarst:..1 134.l9l r. Cemiddci.t-è

atsrand pe. deeinener :

t;emidd€lde alstand pe. deelnem-"r per

r4.609,9

m.

mÍtrr)t : 241,5

m.


DE

l0G

lilfinilAfl0ltAE "nlIEEt llElllEL00P'

Trimclub B runssummerheide orsrniseeí op zondag I 3 weltrlende l0e inkmarionale RIKSEN HEIDEI"OOP. Waarom de "RIKSEN HEIDEIOOP"? welnu. deze welbekende Schaestrrgse aannemer sponson deze SDoí-

riei

en

de

loop dre in binnen- en buitenlsnd zeer grole bekendheid genie[ Boiendien is zoon Rob Riksen eeo uiGEkend a e€t die in de uitslager ljsten steeds bÍ de e€Íst aanlom€nden voorkomt VaÈ

darÍ! Het prograÍuna vsD deze "10€ Rik§€tr lleideloop' ziet er al§ volsr ui 14.:O uu: 14 45 uun i5.00 uur: 15.30 uuÍ: 15.45 uur 15.4J uuÍ:

jasÍ) lot en met l0 t0jasÍ l0oo merer pupilleo (lot 2m0 meler iunioíen í@t tot en met II IJ jaar) iaar l8 jasÍ) t4 y'm 18 1000 meterÏunicres (14 8000 meter recreatieve loop

l0 Eoselse Eo8pls€ Miil. Mijl. . . laatste laaÉre wedsuijdondeÍaeel is de zeer atEac'tieve hmfdmoot vaÍr deze schitterende wedstrijdmiddag" dooÍ hos en heidevr Het Darcours is licht heuvelachtis en voeí plaats nabi s1 sp(rrtzsrl in de lGken. nabfl Stan'en finish vinden Dlaats Sun'en rn$h;iuino ierlic.l,, móepliik inae i. dè sm Inqchriivino is i<rlierlae íoseliil sDortzaal Kak€rl UiErar UiEraard sportzaai Kak€Ít die dag àoge[jL Inschrijving

Dit Dir

è

is vmr:insÀhriivin! v-anwésiadministratieve redenèn hel me€st péwend Vmr:iff;hriivinslrn ceschieden ot 5 mei biiwedrtsii+ "Ger'ards, Wolfsmelk 25, 6374 kM t^arid íecretaris de heer L !Íaaf- tÉI. 045-312877.

ÍIer iirschriiven oo zond-s-e I 3 m€i is moceliik tol een half uuÍ van her bemflénde viedstÍijónderdeel Erls éen schat aan prijzen

o à 5 E

beschikbaar. Bovendien ontvangen alle deelnemeÍs een uitslageDlijst lrlet op de vmrk,nt de eisen finish-foto in kleur. A anEeklcliJï È ook de lombola die vanaÍ I ?.00 uul in sporE aai( Kaken voor alle deelnemeÍs olaatsvindl de De directeuÍ van het Assuranïo etr Adviesbureau tftijkers, heer C iel KleijkeÍs, stelt o.e 50 T-shins beschikba.ar. De heer Kleijkers rwaair sedert de laatsle ledenvergadering de

{u(

voorziltershameÍ oveÍ S.T.B. Het inschrijfgeld MÍaa8t pupillen en juniores f. 2,00; recre* deloop f 5.00 en de l0 Eneelse Mil f. 7,fi).

,<Ëx

Naam en voorletters:

É* Ë r'q

InscMjfformulieÍ

. d-j

-i,5

Postcode en wmnplaats:

Gebooíedatum:

3ÈË

NationalileiI Deelnalne aan:

i-r

o o o o o

1.000 m.

2.000 m. 3.000 rn. ó.000 m.

16.091 m. (10 E.M.) (s.v.p. duidelijk aattuuisen)

à{


25

íÈ llll

za.t R!](SEN

ffi,ïl'f

*o.'r.nl""*

AannemersbedriiÍ

Riksen B.V.

Ëdisonstaat I Paslbus 3Í485 7A AB Schaesbetg Telelaan 0.15 316222

SIMON GLOODT Installatiebedriif

Gas-Water-sanitaií

*

Topproducten uit de hele w^erqld,

(,';;i,iö À fu#il#ËffiA wèkéIfi kA

veri àanoèvoèilfïiét

tins eigen koëlvervoer,

voor u verkrijgbaaróp de Zandweg 101 en in winkelcentrum d'r Bautsch, tussen Edah en Aldi

#oSelyi


,L6

Verslag

I,IARATHON |íESTLAND

209 lnïernoïionole ó

UNTSYS Run

for the best

Zöt€rclag april 1989, ' staft 14.00 Llur B

op

B

april

19Bg door John Sneets

0e 20 e U,lestlandmarathon

zit

er

april j.1., om 16.12.22 uur finishLe de atleet John Ver, meule als eerste van ca 1000 0p B

rnarathonlopers . Klokslag 14-00 u,as de stoet ver trok ken vanuit llaassl,,rs. Daarbij 6 aÍgevaardigden van de STB,t.w: i,l1Ín gudzia k, Pierre l,luyrers,Huub Erkens, Jung llainzer, Theo Cremers en Ji:lhn Smeels.

Voor Wlm ( dag fleteen

zie foto) begon de al sfecht. BIJ het

vertrek raakte de auto van

in

[Jim

Heerlen betrokken bij een verl . ., o, u, !d | . Ddn. 1t oH . hrlu,,d1 oe mnpre len p - rpor Fr ,vÈ ).prr n".r.,,1 .,, [ío]vers, kon l"JiÍn toch nog op tijd 1n plaassluis aankomen, maar hi.l r.Jas toch aangeslagcn, zodat na 25 km onze liim de ntarëthon werd afgebroken wegens hoofclpijn klachten. Dat vras erg naar voor hem, hij was nirnmer zo goed voorbereld als nu. hopen snel erqens iets te horen ucrt een supertijd van onze sPortieve liim. Voor de andere STB ers waren de omstandigheden heef gLrnstig. Het víeer was priÍna: droog en voor dat gedeefte van ons l.and, die dag !,,eIníg wind vanLrit de

l^lii

i I

h

zeerichting.

Een mooi parkoers door het ldest fand met honderden kassen en knosse plaatses zoa Ls L1er, N a a l dr'J 1j k, s'GravenzandÈ en l"lonster passecrden wi.j . Hefaas zoals dit vaker ocbeLrrd b1l de maréthonLoop- !,Jas het

toch niet voor iedereen gegund, optimaal te profiteren van al deze gunstige oms]:andigheden. 'Íheo Cremers en Jung lÍain zer presLeerden op een gegeven rnornent niet op hun norfltale


2?

:l_!ng_ lqd last van burkkramp en Theo had spj.erkranpen, liaarmee ze toch uitgelopen hebben in een eindtj.jd vèn respectievelijk: 3 uur :17 min. cn 3 uur 26 mlnuten. De ander STB ers verging het veel beter. Huub eindigde in 2 uur 54 min en 04 sec. Pierre klokte een nieL,h, persoonlijk record in 2.58.39 en John ronde zijn kannij af in de precies door hem gepfande schematijd v6n 3 uur 25. 0it trio had onderueg morele steun van Harm van Goor en Jo l{ierts. Beiden verrichten enkele hand-en spandiensten welke in een lange wedstrijd zo ontzettend belangrijk zijn. Harm start volgende week in Rotterdam en Jo gaat de week daarna in lvfujnchen lopen. ook hen u,ensen u/ij een goede afloop van de Ínarathon en een ( hopenlíjk) nieuw persoonli.jk record.

John Smeets. CoÍnmentèar

tot

redactie: voortreffefijk versfag,

maar we hebben

nu toe nooit qelreten, dat Jung een buikje had.

De

7 e GÍEL KLIJKEBS

,.'.on<.1àd na inganq

UUBL0oP

zomertiJd,

5-4

19Bg

is tradítioneef,

ngen op de vteg, afsluiten met een lenbaan Schaesberg. hun conditie op dët moment, voor het asfalt naar de bospaden in de

dat

kunnen wij helaas Ínaar 60 personen an de SÍB-ers de voorkeur hebben. .,eer. Iietar ons ca 20 clubleden in rrtplaats gereserveeid hadden.

n,

k dat die seÍvice van voor de eigen leden,nu gaat jammer voor diegenen lrelke r./el be-

)or.

vervaflen. gat

is dan

l'4ogeIÍj

rínmer

Lrouwbaar zi.i n. Bij de éfmeldingen \nas ook de enige vrou!íelijke deelneemster uit Duitsland. Een qoede bekende biJ STB met de naam Helga StaÍnmler. Zij was geblesseerd en kuraÍn dat op de dag zelf pgMgÈlj! nrelden.

0e 5 startnummers welke Leon Fels voor zljn Bokrijklopers had geteserveerd werden ook door hun benut, Een verre reÍs vanuit H6sselt maakt deze sportlieden ook met een beetje


qen

niets uit.

Van deze groep !,/as Edmond Dieu de snelste.

De organisatie !,las bij Jan van Vliet en Jo van Vlodrop in goede hanoen. 001 dan< aJn d.l.le overige 24 medewerkers. waarbij zeer zekers de ronde-turvers niet mogen worden vergeten.

het ook voor de toch nog 40 a- 50 van paraplue voorziene toâ&#x201A;Źschouwers. De kopgtoep van drie wisselde vaker dan wlj verwacht hadden- Jan Hoven (AVoN) stelde zich 1n op een schema van 22 rondjes van 815 meter plus 70 meter. Dat betekende dan precies 18 km na 60 minuten.Harrie Driessen kwam nog flaar net op tijd om zijn startnummer op te spelden en te vertrekken. Hlj had de lange katoenen broek noq aan boven zijn korte loopbroekje. Door de regen zaq je dat kruis van ziin broek steeds verder tussen zijn Ont"un ,"*OĂŻ;,3:j. Spannend was


zg deze Kimbriaan zelfs achterstand op na 40 minuten duel met Jan Hoven. 0p een gegeven moment was Hamie niet meer achter Jan. Zou hij dÉ slrijd Bestaakt.hebben? Eee hoor, Harrle Ínaakte een PIT-ST0P en vestigde een nleuw persoonlijk record in:'rSchoenen uit, broek uit en schoenen aantrekken.l: dan een achterstand op Jan Hoven van inÍÍiddefs 250 meter. Toen brak het gewefd pës goed Ios, met nog zo-n 6 rondjes voor de boeg, begon Harrie aan een solo inhaalmanouvre wearbij hij per ronde 75 meter goed Ínaskte en uiteindelijk Jan nog

voorbij stoof. llet beter weer was er mogelijk het ronde record van de Ach. Top étleet lvlarcel de Veen verbeterd. Nu door het sl.echte weer haafde de winnaEr net nlet de 18 km. De 18?50 m/r.rur van Matcel

blijft

dus nog even staan.

ook bij de minder snelfe goden was het spannend. Het trimmers duo ( zie foto)Jo van Booy en Herman Butten liepen qedurende 59 en een halve flinuut naast en bi.j elkaar. Toen kon Jo zich niet meer beheersen en liep in de Iaatste minuut een nieuw werefd record op de :t11 meter.Aan dit ge!íeld, dat ook nog onverwacht kwam, had Hernan geen antwoord. Aan de tèp(na affoop)hebben beide rivalen deze stunt-run nog even begoten,

tecorfff'

ia, fiicat

,!..

de lachende Jung, heeft de wÍeltjesplakkers-taktiek \'vel door.


0p de

foto.,

3o de breed lachende

Atleet Harrie Driessen, die

van deze uurloop een spannende achtervolgingsrace Ínaakte.

0f hij bij het gezellig

ge-

deelte na afloop ook ge!.ronnen heeft 2 Zeer zeker niet. 0nze Hasseftse gasten Iusten niet van dat slappe 0llandse p1l.s. Dus gingen zij borrelen, met het gevolg dal de kantine-

baas mel enige schéamte tegen tienen moest bekennen dat de voorraad Jonge ( van 4 liter) reeds op rÍas. ['4et het brer was er ook een probfeeÍn. De beheerder had af en toe te weinig glazen, tenminste dat vermoeden had den ulj. blat je niet persé met een of twee handen vasthield, wead prompt neegenomen. De huldlg1ng rvas voor Giel een kfelnigheidje en ging hem vlot af. Drie !.Jinnaars kreQen een kadobon, en verder werden nog eens 7 kado-bonnen verloot. Laat nu 6 prijzen voor STB ers erblj ziJn. Ik hoorde nog iemand lachend aan John Hendrix zeggen, kr.jk ik heb hetzelfde als jrj, en hoefde helemaal niet zo hard te rennen in dat hondenweer.Eind goed al goed, en...tot de volqende editle in 1990.

(aktie-foto in de

Jo Eyck

regen)

T

i9,

6 I

rt


0p de

H€t i{ew Line pak í3:

t

llchl vrn gëulchl - maat

L

Yle€gt

- r€ hebt hel gevo€l niets aan te ftebben wlnd-aíslolend - 100% ondet alle

maar 230 gram

' r

omslandigheden

ull

'

gerulsloos ln het gebrulk

'

wlnd{lcht-wannenllcht-

'

gevend sterk -de zoft en en het maleÍaal moelen b€stand zlin tegen vaak

' '

'

-

zweetabsoÍberend, dus uil-

verkrliqba.Í ln modlsche kleurén en sympathlek ln Prlis

hel b€ste p.k, dal lE onlwikkeld

omèrgeduÍende hÈt hele iaar in l€ln€n, zomer eD winler, dag

lnendag uitl

l_htr1en.

NIEUI,íE I,IINDPAKKEN merk

"NEW LINE

" bestellen via Fred

AANBTFDING SCH0ENEN vcor STB f€den:

zachl

rYa§sen en vèelvuldig gebíulk

te

De zaak van Henk

Íe7.O45 7 40482.

Straiing.

waleralsiolend - nlet gehe€I, maar voldoende om te kunnen

foto:

adres: Dr Poefstraat 24

Asics riger X Catibs GI I ll8,- I $q, (ABHti tul, rum LiLe l- 249,- T tÍ1,kAqHU

Tulcrum

XC

F

239, F 15S,

STB-!,,edsL.rijd shirL pn shorL afsook STB trainingspakken (zonder reclame opdrukken) in voorraad. 0p a]le overige artikelen hebben SïB-leden 10 % kortinq.


3L

t,Jij heten welkom binnen de STB-gelederen: 1951

Hub Heyen,geb:14 11

KasteeLreg Pey-Echt.

+

4B

eng F.ancot - Sj geb: 10 I 1938

Bozenstraat

39

Pey Echt Bob Peters

r"tlt #

geb:25 05 1928

Houtstraat

49

Pey Echt.

..; '-../Van

Atl.ver.Ljnitas heefl overschrijving aangevraagd naar

de Sï8, de Kl lmÍnenaar:Pierre

Lamby

.

,rensen alfe nieuwkomers veel loopgenot en ontspanning 1n de sporL b1j de STB.

l{íJ

-o-oooo-ooo-o-oo Kennedy-marsch over B0 km 25 31989 Bekend bii .ie redactÍe is het meedoen en finishen van Harrie Braeken in ca 13 uur DanÍelle van Booy in 14 uur. ( derde keer deel genomen)

en

niet te

vergeten

De vader van(ons jeugdlid)Bob van Kogelenburg. vofgens Bob is dat ook niet de eerste keer.

proficiat

a11emaa1.

Harrie Braeken attendeerde nog op deelname van een STB ploeg b1j de 70 km wandellocht op 10 Juní, bekend onder de naafil: ,DE NACHT VAN

GULPEN'

Liefhebbers ??? neem contact op met Harrie.

oo-o-ooo-oo00-o

tel

241948.(045)


verhuur VIDE0-tILMS= sij steem-VHS , video 2000 (VEC :5 fi1ms, een HEEELE

TV

! voo! slechts F f0=

F?ADIO radio ííí:; í,óí.flt'*81'**" $ffiW*B&§iiv'Y»:-

teleuisie video electro

verlicliling

lG§ItE[ru

8l HE[B[E[I.Talrt0on:045-720036


D:ze rcis zijn er Been inltezonden stulC(en van onze ieugdige atleten. !Íaaxscirijnlijk koÍrt dat omdat ze zo af8eknepen r.rorden bij de tiaininAen. DÍt bulletin stait in het teken

van de inaloor clubkanpioenschalDen, taarnEe op 5 8a':xt ale zaal cq Nintel'traini ngen rreral3n afgesioten. llervofrlons rorden de eerste buitentrainingen belicht.

ons vori€ ieuAdbu-lletin noemde ik al eYen de n.ram van Laura }rrceders. l,lijn uoorjrpelling over haar pr-óstaties is voor een eroot gedeelt-ó uitgekonsn. fn haar klasse L,on zij zovel de 25 ríeLer sprint, a1s de 40 nPter horden1oo!. Bi.i de 25 rneter sl)rint kon alleen nrDelriek ,.lezef.ide tijd lopen. ook Linda Velting fÍeL in deze klasse van zich horen cloor bij de 25 neter slrint en uitera.rxal het kogelstoten een tv./eeale p]&:lls te behalen. Coed velk Linda.

In

zoveef eleplaatsen heefb ie vader nooit behaald. IÈ-axom ve je op .1e foto gezet die je hier }eneden ziet afAedrukt. 3ij de heren in deze klasse r,rair het uiterà:r.rd weerc onze krachtlatser il'istolen |aultje't die de shoÍ sta1. H1j eindisde alAeÍleen op dle eerste plaats neale door rxrtuurlijk

hebben


35

u(]e! uisbruik te maken va.n zijn krachten. ])ie brintapap aloet toch maar rronderen. Ivo Yuf1in86 debr)teerÍle in dezé kampioenschapnen ook nc.'x dan voortreffeli.ik. IIij behanld.e ile eerl te plaats blj het vereprineen en von meteen [ELar ëffe d,e 25 reter sllint. na.a? zit mlziek j.n. noaie lantaarÍtlrager jn deze klasse t.ras onÍr vroeq".re sprintkanon. Hij lreril ooit vergeleken met srwereLds beste sprinter. IIet \roidt tiJd dat Pràrk Sourén lrecr e.ns aan krEchttraining gaat doen. l,l1e moet ér nog een teg:e:l-TEd gelegd kri.jqen3 tr'Énk aloet dat wef ovcn. llij de a]lerklcinsten stalen Hans en Paul l!íLnck d. ;.1r.,!:. In het a1ÉpnrèeD klasseinent eindigden deze br.oers oD ale tveede en derde Í)laata. llanÉr \,ron zelÍs het hogelstot-on. IIlj Socide dat kogeltie vinnair ln lieÍsí 4.2, rEter verJer. Ib gek Íswoon. ^lgeÍrEen al.za klasse wÀs lreer Ílie kleine vln ige llianca. Ioein l]ra-ar dapper heet dat dus. 3iJ het hoogÍllrirsen ligen de tr'.N1.aties van onze kabouters niet ver uite4n, Al.ll.een Bianca probeei\le het L-coxl van ha.ar b]loer te evenarcn. IJog even doorbijten 3:ianca.


36

0p beide fotors is te zien hoe onze nieuÍrelingen Sellufdigd uordelr doo] llans Yfra en Jos Rijlcen. Ilans ligb echter in ale laplennrand. IIij probearde stiekeïr hogEr le sFlringen d.an Iatríck Bruininks. Ik heb gehoord dat hem dit niet aelr&t is. De

landine schijnt nislukt te zijn. Van harte boter.'schaI) IlanB.

Í]i.i de jlmiorcn r'/as zoals geuoonlijk de concurentie wealerom groot. tÈ Ír tukken vloajen er gevroon vanaf. lJabettè raakie het helerutr;tl bont door haar concurente StzaÍme op alfe fronten terl1g raa-r] aí te ven,ijzen. lhar SrBanrrc had vef e.rn gelalig excurls. Zjj is lanfie tiid SeLlesseexd gelreest. Ve zijn Aeuroon ers blii dah Suz:rnner er weoÍ bij 16.


1] Bij rle .jon{cre (z }e v.ln.1. d-ÍeÍ: de.ld,à ÀiÍÉe de 1akell,3 uit. Ze ríerd. echten goeal o! haar huid gezeten door de ervar1en Kim. Je ho-.ft die ltisr:róetjes echter niet te t-.r,.n wat d.oorbijten ís. Heblren ze va.a.rschiinli jk van ?e.In Aeze catogorie r'rerd dc d.xde plaats bthnnld door Iemke, die toch ook a1 Íeer een tiidie in ons circus Nu €nar1 1íe e.ns kijken uat

de heren gelresteerd hebben.

I'atrick }ruininks is een hoofdsbuk apart' dat r,rcten ue a1]enraa1. Ri:l de 25 rFter slr1nt lraid hii echter door

een bork van ecn vent verslagen Kijk rEÉ.r eens oIr ale foto

hiernEast. Sjoerd Yersloeg

l'atrick

met een niraien

rerschil

Í.li-j de overige onderalelen ,xEs ilrneer Bndninks echter !rcer iedereen de ba,!rs. llet tegint gevoon saai te vor:aen om dat steeds veer te verteffent v."nalaar alat r'/e slioerli eena in hct zonneije zetien. onzc nDtoïooureur was en ook veer bij. Ilij heeft een

ILa-]iaanse na.ar en rijdt op een ltaliaanse bronlièts rnet turbo. IIet temper'aLaent van een lt.rliean heeft hij vo1§ens IIIij niet. na-Ib-, over uie gaat hei? I(ar niet mlssen. Ilei moet me echter van het lÉrtr dat ik het steeils weer prachti8 vÍnd a13 ik hem bezig zie. ondanks ziin

huitensiedelljke studie is hij er toch naar €te.als. leuk dat je er weer lras

jullie tr.orrl.rcns (1at èr bij onze jeugal ook een Ennelijke rnannequin xondllep? lloo vonden i1r1lie dÍe troek van [duin ]eelen? om jaloers op te r/oralen. Voorts iB ook gebl-.ken dat íle flDbroeíler:s ]lendr:ix echte stayens zijn. Iir het veld lo])en ze ieder-oen het licht uit 1,/isten


3g de opcn Le..,ijl z" ít d^ z. , toch k, trbn r zi.\n. iay ÈijLen eÍr Guido vart àe DriÍk r./alren hun in de uaal de beas. ceeft niets hoor bo,'s, lcdereen ltoelt ziin kfasse. VooÍ '.'/at ale kampioenschap en betrell ben ik atm het einile van miin l.atijn, ftr uitslaélen-iijst vinden iullie 'lrii het boelr.ie. Trchnisch rÍas het bijra riet moeFlijL alles in het bu11eti.n te verlrerken. llovendien h.Dft iedeÍeen een eertlfikaat net zijn eiaen prcstaties dÉr:o! veflrcl.d. :'lrl zoals d'at hoort 1laÍr het ecn Beslaa8d -óvene rent De ms,o hi.elrl1aast zou {leze keer van mij de |rij.i LrijsPn uoor het grootste aloolze ttÍngEveino€pn. IIij \ras een van ale l.reinigen, die Írte.cls iI iar ale or.lers varl zi:ln trainelr zonalex rnokken uitvoerde. tiij lrleef

nà.r.r

zijn

ronal-

jes 1o.en op ale Cooterbaan over tafent Í.teslroken; À1 zíjn iret ei misschi.:n

niet vecl iHij kord ervoor in aanrnerking. overiaens l,ra.s de rest van de sroe}) blij bij mi.j te

kormn veï-sDringen. fonden zs tenrinste evcn op Yei:haaf l:or,lon. oef oet. iÈr ualen er zelfs bji die een protosiaktie oP tot\'I ríi1den zetteÈ. Zclfs cxy l«{nm niet verder dan haLsei\re{e de a..nl oo!1out nlar de ver.jnxj ne. j:r.k. kLax rnoesL hij ophou']ln orÍ1:rt lrij vol.aaens .r j at!n zee:en Been fut rÉer ha.t. llisschien is ecn Soeal boral br.inta ook vor,f jorl eDn oJ,loi,lrinti {}uy. iiot slot t?i.l ili norr .:ven verLallen .lat lo1ne-rr Anton zi.in ta.Lk als berlelejder h..ft neerc.lcÉ.d. '/e zul]en hen misÍJen, want jr.rllie vr:Len Loe sciritteiÍrnd hi,i tii,lcDÍr de m1z:LekLrsiirirlg i1r .lo z.r:.1 .lc f'oxl.rot cri dc Lirnilo koi '"nsel]' ::1rl,tjen !oe Lsnvretk. rlirrt,,Ljl'-l:e l)r) ll'.ltrtr voor .ie inzet i'on.

{lor.


39

Metselwerken VAII DE IGEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw 806sb€rglaan 3 6371 CV Schaesborg

ÍeloÍoon 045-311625

§port-shoes heerlen van SP0BTKLEDÍiiG " STB " B4LLgH l"leerlen, te1 045-7 40482

LEVEBANCIEB

Dr.Poelstraat

24

RIJB@AS B"V" HET Ai]RES

VDOB

:

SIJSTEEHVL0=nEl'l

en

PBEFAts BETOII


Levennq van: orthopedische kunst en hulpmlddelen TOngerseStraat 12 6211 tN Nlaastricht Íet o47 216713

ICKEN

lTJ

VOERÉNOAAL

MAASTBICHÍ VarkefbuÍqerweq4r Bemererw€!!0 rer 015 751700 l. o13 62r51s

"'ffi'

Het croene KrLlis Parallelweq Nrd 2 Hulsllerg


ll"

Van .le RFDACTIE.

Di r tubblao rs oesLpnd voor lpdF. Fn bégL'stigPls va'dF

atletiek verenig:ing

S.T.B

Leden mogen gebruik Ínaken van

dit

clubblad om sportverslEgen

of andere ( voor clubleden) interresante artikelen te publi

ceren. Dè redactie helpt U graag bij het uitwerken van zo'n lngezonden stuk. Voor de goede orde zij nog verneld, dat een geen gevaf ge plaatst kunnen worden. artikefen welke afbreuk doen aën de

doelstelfing van onze club, en evenmin opmerkinqen die ieafs krenkend zou kunnen ervarenDe bedoeflng is, dat steeds de l dag van de oneven maanden het clrJbblad brj Uis. Copv is dLs sLeods !{ellon. ràdr dan u'LÈr rard voor dp 15 tn/endén. ( du- 11 dagcr voo' è' ) Foto-s welke lJ wilt bijvoegen krijgt lJ terug.i{el even de

Ínand

achterzijde vermelden. -o-o-o-o-o-o o o Aan dit clLrbbfad !íerkten weer mee: hJrm Eleveld,Leo Gerards, Jan van Hees, Cor Sobeerts,John Sfieets, Íheo Schmeits, Giel naaín op de

Kleijkers;

Hans Ypma, Ton lvlisere-en Jo Eyck.

ll Leest op bladzij de: 1 vereniglngsinformatie algemeen. 2 verjaardags- en felicitatie kalender. 5 \i/edstriid en trimfoop kalender. 7 ingezonden stuk van clublid Ton l'lisereI gedrang op de Cooperbaan. 11 verslag Huchem Stammlen door Theo S. :13 van de voorzitter...en uit de bestuursvergadering.

16 verslag en info van de jeugdsportcoÍnmissie. 18 uitslagen Peter Bussman foop door Leo Gerards, 20 verslag Botterdam marathon 22 vakantie groeten van STB club leden. 23 uitslag UUBL0oP door Leo gerards. 24 aankondiging Heideloop op 13 mei 1989. 25 veislag Westland marathon door John Smeels. 27 verslag Uurloop door Jo Eyck. 31 clubkleding e.d voor SÍB 1eden. 32 Nieuwe leden bij de STB 33 Jeugdbufletin door Cor Bobeert.s. Daar tussen door staan de advertenties van sponsors welke onze vereniging ondersteunen en de kosten dragen van ons mooie cl uhhl a.l


42

El

ยงl

iยง E

H3 :l

; *

ร‰t -

ai

!l


vía,s vriihliivdd orídrr. dn.

. d,AS tN r.oon

GÍ:rk dekundis advi6.

S IN KoPER

SREPÀRÀ17ËS

'KSSUBSIDIE OP DURBELE BEGLAZING vooÍ

Jl. ed.n

ql-

È dn

Pff

h.! an!e*24.dÉ

uonOoTn^ SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL , I.T'I'T GERROKT]N RItL DAN 015 :l I Na 1B.00 rrrrr 045.

l4l3 illll22:l

Streperplein 10, Schaesberg Prive adres: Joes Jongenstraat 2

KOZIJNEN!

Alle soorlen timmeMerk.

LeveÍing en plaalsing van hardhou ien koziinen met enkele oÍ dubbele beglazins; Íamen. deuren, kozijnen en lrappen voor nièuwbouw en renovatie.

De Haan AANNEMER$ EN ÍIMMERBEDRIJF

SCHAÉSBERG ACHTER DEN wlNKEL 42 TEL 045-31 aa49

STB Clubblad 1989 nr 3  
Advertisement