Page 1

SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

-:'"ffi1

19Bg 5 e Jaargangnr: 2 STB-clubbIad

,roq

ll leest: Verslag N.V.K Landqraaf 26-2 1989. Volop cfubkleding nu weer verkrijgbaar, bli ALL-FEET, sportzaak van Henk Styevers.

Is onze C00PEBBAAN Sfef van

00YEN

:ro-n誰isinssbord

gedoemd

te verdwijnen..??

schenkt de STB een rya nt aan-


(ONNONNNCD

or.rNra)NNr--N

r ro ro r r

t>

r

-a> trD

j

m ^à F i(,

0rcrooorDo0) r-r--r-FFF-FF. qf

qr

qi qr qi

AAOOOAlJK ororD s,oEiE rr È !o c c !E E C -r o.rlE!1f

q irÉ Ë 7m q oidàio

m=É\214{Ío= :zumd<ÍÉaG NN('r)('NC!<I Nl..-§n§F.NN c,oo§t(9o.ta,

b ï< À n .n[r

É

; { hï

t--

E E

Elr

,.

.,ao.]J kn Íi o.rlO o . orN

;

d <

6aÍi op.rr! llfc!zo!or,-l rc0JSlocE c..1 3 E O ó !.d a0ror0)]lr(,'ri .r o o o o!! Ír = r{ ro U o oo c!{E(jv<(no=

ÉF

à

yz

a5: ,r i @ G-C È «1rt e> È a

>

?5 .:

t-

3, Ír qó-

mr

e = '. t-

NE

\=

I

t> t--

;i it;;.0) Lól öEiid

lin lr-È

;Ë!

.eöE qöh

Ël E-i;l hi s, .

= .-.-rmpírooo

H q,,,


I,lE D ST R

I.l

DSECRE

TA

R

I A AT

0PN

I E tll^/

BE

Nl

AND

0ns club- en bestuurslid Leo Gerards is sedert 1 maart de wedstrij dsecretaris. Híj volgt l^lillem lYarcus op, die wegens ziekte deze tij drovende taak niet meer kon veÍvrl I en Rest ons l{iflem te bedank en en spoedig herstel te wensen onze Leo sukses te wensen bi deze a r b e i d s i n t e n s i

ev

e

c1

befangen Dus opgeven voor deelname

aan \nedstrij den, gaat voortaan aan: LE0

GEBAR0S

tel.nr:045-3 1?411

6374 R14 LANDGRAAF ( aIs ll zich zelf lnschrijft biJ een !,/edstrlid. of na meldt, vergeet dan niet []w clubnaamt Atl. ver - S - T. B Landgraaf op te geven. .,en een uitslagenlijst voor ons wed!'/0LFS14ELK 2s

strij dsecretariaat te besteflen) . --

o-o-o-o-o-o-o

ONDEBHOUD COOPEBBAAN

-o-

o-o-

o

o

--

noteernLr ÍÍeteen:

31 mÉart a. s is het v.leer zover. Alfe clubleden ( ook de j eugdfeden en hun ouders nodigen v/ij uit, mee te hefpen aan het in orde maken VAN ONZC COOPEEBAAN. l^ie starten om 18.00 uur. Breng hark of schop of snoeischaar mee. 0ok enkele kruiwagens zijn welkom- Vefe handen maken het werk licht...en wlj profiteren er alle VBIJDAG

is het belangrij k onze feden mede te defen, dat er een nieu\re vrrj!rilliger is gevonden als ONDERHOUDS 14AN CUI]PERBAAN Zijn naam is Ben Otto.Veel suLses Ben Verdel


50 j aar Albert

14aessen

Nee geen j ubileum van zijn annex BP tankstation.IJet is

garage-bedriif Albert zelf die

zich aansluit in het rljtje van de ABBAHAI,IHÉNl^Je waren bij hem op bezoek en probeerden uit te vinden of er naëst zoon Boel en vrou!, l4artha ook nog andere hobby-s werden bedreven door A1. Ja!,/el hoor, \di r Detrèplen heÍn neL \derler.., dèc hoorL to Íe zii? bij zelfstandigen die vast !,/erk hebben. Naàst de ontspanninq bij de loopsport van STB, heeft Albeat een fantastische hobby aan het herstellen van een oLDTII4EF. Als deze klaar is, ziet hii er uit zo a1s afgebeeld. ( dan wel in't rood).Proficiat Albert.

Het kenteken van A.lvl is:

tr.--Ysl


VEB

JAARDAGS KALENDEF STB LEdEN APRIL 1989

I4AART 1989

1e 12e 15e 1Be 18e 22e 23e 26e 27e 30e 31e

De

líiel

Vonken

Andrè Vogely Loe l^lalter Nlarij ke Córvers Jan Nlufder John Hendrix Paul lvlulder Huub Neelis Leon Fels Ger !,lolvers John Smeets

5e Rob Cremer 6e Jan Ploeg

ge Erika Handels l4e ldilfem l4arcus 15e 15e 17e 19e 22e 23e 26e 28--

Í'4iranda van Haes

Al Nlaessen Bikl Hendrix Jan ,,4anders Jo l,lierts Ben 0tto

Nol

Pagen

Cor van Haaren

14FÍ 1g8Sl

1e Bart Sneels 10e Sjef Hodlamont 10e Bianca Bruininks 13e Rob van Kogelenberg 13e lvlary Prevoo 17e ll6rce1 Kuckelkorn 19e Pierre StaríÍans 20e Anne l4arie Ypma 22e trank Eisenga 24e Jo van Vlodrop 24e l"laisie Robeerts 24e [írm Berendsen 25e Jos Dutevreeld 25e Albert Slëgmolen 26e Hans Ypma 26e l4ien Quaedvlieg 27e lJim Starmans 29e Viola Konsterr.

redactie wenst lJ aflen een leuke verjaardag en nog vele j aren in alferbeste gezondheld.

tiIJ

VERI.IELK0P]ÉN DE NAV0LGENDE NIEUUJE LEDEN:

Exaftus, Frank Eisenga, Cor van Haareí en de gebroeders John en Hub Hof (t!,/eeling). lrij wensen U allen een prettige en vooral sportleve tijd toe bii onze verenilling S. T. B.

tieny

CroÍnbach, Theo Cremers, Fayflond


IS-QNZE. EAAE EBBA AN CESSEUA TE VEBSW]J!E'N-?

Het wordt tij d onze leden volledig te informeren inzake geruchten over werkzaamheden op de Cooper-baan,

van dit jaar, kwam het verzoek van het recreatie schap, de poort van de Cooperbaan te ontsluiten. De vijver zou opgeknapt worden, daarvoor werd hij leeg gepoínpt. I De chaufeur van de tankwagen wist a1 iets íneer, hij had zelfs horen fluisteren, dat er ook een dam k!.ram in de vi.iver. Enkele dagen later staat er een artikel inde krant over de biologische waarde van de eermalíge blus!{ëtervijver van de luchtschacht. De kikkers werden bedreigt. De vissen en zeldzame waterplanten weaden door diverse ínilieu-beschermers naar veiliger viswater en ki,./eeku/ater verplaatst. Voor het STB-bestuur u/erd het tijd, vragen te stellen aan de directie van het recreatieschap. De brief vermefde; 1) onze ongerustheid wat er ging gebeuren. 2) garanties om vanaf 26 Ínaart ( zomertijd) weer dagelijks te kunnen blij ven trainen. 3) gebruiksgaranties voor herstel van vernielingen. 0p 25 februari nodigde hfd.Boswachterij G.v.d Ptast ons uit. Terplekke werd een tekening onthuld, vtaar een plan opstond van een drink!íateaopjaagstatlon met 2 enorme waterbunkers, Het pomphuis was naast de schuilhut geprojecteerd en de bunkers in de Cooperbaan. fnformatie bij de Gemeentefijke instanties leverde de vo1-

In Januari

gende gegevens op:

1) Er was we1 een pfan ingedj.end door het waterleidingsbedrij f. 2) 0m dlt te kunnen realiseren moest eerst het ',bestemmings-

3)

plan" van dit gebied gewijzlgd !.rorden. Zou dat lukken, dan kon er een bouwvergunning worden verstrekt, mits dat B.en l/í. alsook de Gemeenteraad er hun

fiat

aan wilden geven.

2( en 3) genoemde voorwaarden en instanties, nog niet gekend in het geheel. Wef is de !,/aterfeidingmaatschappij reeds begonnen met diverse bouwkundige vooibereidingen op de Cooperbaan eÍt aan de vj-jvm. (ztrds €eít vsgLrnirg). Bij deze ( laten we het voorzichtiq uitdrukken) i11igal.e we.kTaamhede'r, is de Coooerbëan vernield (7ie foLo op bladz,B) De onder punt

zijn


6

0p de tekeÈr§ is zidrtbaar dat de vijver a] klelner qemakt is.

'

;

\

De

, -\ _ -./

'

roÍrle l@pvom van mze 3mn bèan unÍdt sdrelplsekrg. DJs niet nEell

/ Voor de

sc\rilhï

koft flet @rpstatim te stéan.

I-'' .^

,.-.ill 1

(.

I

,

I

'1 ll, |I |I I lI.è r\r ''. I| ^ lll I I I 11 ^^ /-r

U

\ \\é

l-

ll.ít

| |

Í"tichen rn het Copebaan colplex v.orien

Oe aterUrnt ets geDoud. lPL a-mq--gcr van:o ). ho rerr,

el

h.,í'è rF1-e bo,en rcr. r,:",v.ro u," stF.e.oe. ree, aar r."r

t"

.'y' 5eL m\ 'en[.fl]rÍ. ..-- d. ll;-. / tm l.d(r-rte t{erv", 1lt"../ is af gekèpt. " I I -r' ./ * schuilhrt is n:ret ÍEer \----...'- --/' het tel]Ieln van de Coope,-b.

De kogelstootbak

is ru a] gedeeltelijk

@ gesloopt.

&er het lcq{edeelte mast de vijver lEeft de bufózer gebaggeld. De gmspel*en tussen b6i}l en vijvc-r zljn verrÀoest. tÈ hout'spaanders op het loopCeC€e1te zijn qmterxjeeld vefilr',€rBr


7

íb lrll

.d\... RIGSEN

g6ranll€

lnrtltuut

AannemersbedriiÍ

Edisonstaal

Riksen B.V' :lnstallatie

Posíbr/s 637A

3

I

7085

AB Schaesbetg

Tclcloon 045 316222

Techniek Bitter b.v.

#qry

E:,..i1Ëtf,r*.,,,.

Topproducten uit de hele w_erq.[d,

Í,#i#É*ffiffi\ I ons eigen koèlvervoer,

['"#ffi1 I

voor u verkriiqbaar op de Zandweo

l0l

en

in

I I


foto

van cb

verietngm op mze

Coojreóaan

DO'NT i,íOBBY STB . BE HAPPY STB 0hr Gerrit van de Í,,last (hfd bos,Bchrtertj) beloofCe eI' alles aan te zul1en drm, dat vma de 26Éirt de Cooperhaan heer bnrikbaar is en m % hercteld zoals vm ren. Dat geld rDk vanr de l(ogelstmtbak en de verspdrglrk lah

zijn

.

genergd on

goed !e,,eest.

Dlr v.d.l,']èsl te gelovm.

onze rclaLies ziJn stee{ls

echter, als hil cbze belofte eens niet kan waaÍiaken. Het is nlet ultgeslotfi dat firt lraterleidigsbed'ilf c,nrals gaat liggen. l"Id.f 0rÉten wiJ .h sdÈrje verlÉ]en ?? ln cl-, aanlag van oflze OÍrpe raan zitten tienduizenden v,L.rkurE'] van vriJwilLiges van cb STB. fU het geld u1t de voomalige St1cltirE is in ch aanlcg van cbze ndniacmïDdatie gestoken. Al les bij elkaar is fEt eefl grcte sdÉnle. Als gebruiker en rnstarthruder van de Bàar, lrad rfirn dc mir]imale fëtsoensÍïrïr in achL kunren ns€n, en .b planrcn vooraf kunrEn bespt'ekcn. th veÈnigxtg hÈeft er alle bqr1p vmr dat, een !,hterímrzlemfg in onze Gïr:mte van !po1€ uaarÍ]e en alge meen belarn is. l,l6t hier geb€rrÍd, is mfatsoenlijk. lrlàt


v0LaP (LEqM_VqS8-9I9

Fred Staating, onze PB-Ín6n. BuiLp bestuursveranLwoordpl ijl -heid ( in ziin alqemeenheid) is

Fred ook de man, welke onze clubleden aI jarenlang v6n deugdelij ke kfeding vooi-

ziet. De kwaliteit staat dan bij Fred voorop.

Nu weet iedereen dat je voor kwatiteit ook een goede prijs moet betalen. Daarom zoekt Fred steeds, sponsors welke het feeulrenaandeef in de kosten(vla hun bedrijfsrecfame op de

kleding) overnemen. 0p die manier lun je je club-teden van dienst ,,i in. goede kleding te dragen en te gebruiken voor vaak 1/3 van de normale kostprij s . Minder fraai is het, a1s jé merkt dat sommige leden het mes weer wi1len lëten snijden van twee kanten. Ze halen de vlok met de reclame van de kfeding 6f. Laten $/e afspreken, dat als Je de recleme niet bevalt, je ook geen gebruík maakt van de voordeelprijs. Ga in dit geval naaa de sportzaak en bestel je eigen kleding zonder opdruk e.d. voor de normale

winkelprijs. DAT IS

DAN UITGESPB0KEN EN AFGESPR0KE

N

M:n ru een nieu,,re overcer*orst net Henk Steijvers van ALL FEET §l0 BI SllqES gsnaëkt, dat de rDrflEle clubkledjng blj fEn in vmrrèèd Wij

.)

*)

gdurdm.

',,ordt Dat geldt v@r: T

r ai

n

i

n

gsh

@dstrijGhort

r

Sv,/eatshirts [Et SlB-glbleon o e k e n (ó bl ou,/) " "

(IDIDAS

Spririter

ó

(zffder rEclare) B]ar

B1ar,í)

hbstrijdsirglet (bIsJ rEt SÍB arblesn) zoíder rcclarE. 0e prijs vocr een corpleet jcggjJElrak is F S,, en v@r een corpleeL t"Edstxijdtenue F m,- Q vert@' vrr Je STB-IidrEatsdr@kaert kl.ijg je kortirg op deze prijzen, Bij ëënk@ van losse delm ( bijv, aleer' §,/eattshirt)is de frijs iets drnder. diJect

10 %


10

Het llew Line pak isl

' ' '

licht van gewichl - maat L weegt maar230 gíam -je hebt het gèvoel niets aan l€ hebben wand-arstolend ' 100% onderalle

Íoto: lle zaak van Hcllk drlres: llr PoelsLlairL 24 lperien. TeI.045 740482 . 0p de

NI:ul.JE l"JI[]DPAKKEIl rrerk

'NEl'i

IINE' bestellen via l:r'ed

wate.aÍslotend - nièt geheel, maar voldoende om te kurnen uil

StraL1ng.

'

geruisloos ir hèt g€bÍuik - zachl

Asics

'

wind{icht-waÍmen lichl

EtDnrc S'Lrl]ct

'

slerk - de 2offèn en hel materiaal moeten bestand u iin teqèn vaak wassen en veelvuldlg gebruik zweet'absorberend, dus uil

Kahnr LrL.

'

' ve rijgbaaran modischekléuren en sympathiek in prijs t hetbesrepak, dal isonrwikkeld om eÍ gedurende hel hele jaar in lotrainen, zomoÍ en winter, dag

AANBIEDI NG SCll0[NEN vcr.]r'STLI leden:

Kahlr

l4er

E\tendex van 149, v.r]r' F

1:19,

lillt r v-l lLlR vtli)r' F 149, van F

[u]Lrcn

voor 1

van F 239 vl:xr

I

alleen vcDr L.dor Llere pr.i-jzen vdn (h S. T.B. (ClrrlrlldrnatschapskaarL

llcldï

ton,n) lbnk wil r{.rlnÉt1g rr e}k clLrttlna een aanbierlii! .I_r€n aan d: Slll lutlen.

inendaguitl

Zre ook bl;rlli.l1:lÉ 13 '/.,n.iiL clirblrlnrl.

1119,

149,


5tukadoorsbeÍlrlJÍ -

u.rnac r s on.le rÍrem rn g

J. NIEVELSTEII§ stuk.r.loorswerk rn verbouw B]NGELRADE

llorFstraaL o4492- 2183

g1

en nicuwbouw. aanbrcnqen van a1le soor.ten sierplcisters Leveren \.an si erpleisters muurverf , afpf akband etc. vrij blij vend advies vool wandafwe rki ng.

flÀ

LlDNByr4

As s u ra ntie-ad v iesbu rea u

E.H.G. KLEIJKERS

Kekplen 18 6372 EZ Landgraaf Postbus 31229

rPt.aas

rt

wttKo-GAzu B.v. handel in induskiële gassen en technisch aanveÍwante aÍtlkelen

o I a

AGA-lasgeÍeèd3chàPPen AEG kloÈ, booF en sllipmachlnes

O O

s655

637A AE Landgraat'

Kogellagors-v-§naren Non Forro Métalen

Kissel4a 6416 AC HeeÍen.leleíoon 045 724574


DF

ZAALTRAl UIryG-A

P

{t

I'lAANDAG AVOND

!,r1.1 , L,i I\ Ii I Ii, iIII lj r li l'l L r .l , 1rl.ti!t-tt|rr_rËirif tr Iri.L1rf.i.1,! ,r i) ,

i

llr !,! rl {,r1 ,r.rltr',ir,, l.ti!.: ' i.,j r,i ,l!.t, ll : i; r L r, ti,:1rr, il!rr-i! lrr ii:r, L:1, r:;,r' i, rr í irr Lr,, ,rrLii Jr,irr ,Li,t tr I .,r ll! i lirllirr irl I iL, Lri' rr ,r1 lri:r,, 1.1,,11 rr rL L. l Ir i,I rrr)rj llr.fi llrr,r ,1j1, I,rrLrrr(! .l i.r,' r 1rL1r,rrl't,::r lrLrL i1c l j L, , l I . :, ,rLr,(rrr ,li i ,rl Lr t ij.,,,',.,,, :.i !, 1,,1,,, I,i r'' I ,rrrr.irr .r ,L' LL I t. lii.. l .r l,:irL l!,!.1 l,i!',i l.,,rrrit.:r ,,Jr.Lit rr, rr. liri

rr i ii,rlilll-rril, rl,ltillLl

l/íOENSOAGAV

ON D

-TRAI NÍ

NEEN

Het trefpunt STFIJTHAGEN SP0BTC0I'1PLEX is met het ingaan van de 4-ry4!! beeindigd. Dus op r,/oensdag 29 maart is de laatste training 0p !roensdag 5 April is op de Dr af en Eenbaan de UU8!Qa!. Aanvang 18.00 uur. ceen nainschrijving mogelij k. Wrf je nog meedoen, bel dan Leo Gerards. 045 312877. 0P 11 APRIL treffen wij ons weer op de

C00PEnBAAN

AIMON GLOODT à:Í":"-11:':i"j,ï:lii -

,

r

,, .;,."

",

,/ r,

4

lnstallatiebedíijÍ Gas - water - sanitair


13

all-feet q,ort-shoes

ALL FEET. DR.POELSSTRAAT 24 HEERLEN.TEL:O4s,/740482. j j .r.aris..cn 22 f,p.ir 1989 in s:nenop6el.td lir§lirl tèan,ccn ll^rurU onTIx da§.

.rlr:ilnE mct

J,Iàat in rr. cc,prrtcr jns.rrrrc] ir.Dc có,iputèr

d.!l.té

{e1 i.w.n..c r:cr

. o\:

tijdis 2ódat .le t€st-tijd ?404§2

Hci.lín \h..svíÈ'n L..endmÍ Karh! onNikktde tesrmedóne om nauwkeuriS roop, e,"1È,tóe'o"n'"1È,. ó1wr,mtlóii"'pornó'o'È'

r^, rj

.!crnenblcssures voorkotrEni aat udní bijons vakkLr.d

F_

\-

",N"_7.:rr

íÍ

l"1s

*i í "?Àr; +; pfii

-drld:iïir"r*Irït-'f"iïr

Comhodore h'--*-rirDd«--dd.onÉa

e

t.sien

^@P I(ARHU

oRTlh{

1.or


14

rte

apotheker.

P ,.j

0f Íheo de snelst werkende apotheker is, l,,reten we niet, ook niet na een bezoek van onze redactie op zijn werkplek. 0ns gold meer de vraag, hoe het gaat vdn 5TB , .a oe , rd i neröu I ssP I Ing .

Ílet de wedstrijdploeg

Het önt!,/oord was: Er is veel belöngstelling van de cfubleden. Jan van llden 1s een KEI in dít vak. Vroeger hadden u,e het iets geÍnakkeliJker. De trainer liep zeff mee. l/íij als bfinde koeien er achte.. Tijden en tussen tijden kreeg je Ínedegedeeld, zonder dat je daar zelf iets aan veranderde of belnvloede. Nu is het heel anders. Jan dwingt je orn een bepaö1de ti.ld Le Iopen en te herhèfen Dat mag beslist nooit te hard gaan. TBAININGSWINNAAIIS kent Jan van Uden niet, alleen wedstrijdwinnaars. ldedstrijd!.,,innaar 1s bij Jan iedereen die een prestatie neer zet ineen !,redstrijd, u/e1ke bii hem past. Kijk dat bevalt ons.


15

In

gesprek met onze nieuwe

HOOFDTBAlNEF

Jan van Uden. We

beginnen met Jan

te fefi

-teren met zij n 47 verjaara op 6 maart j .1. Dal vond hij gewefdig, maar beter vond hij

a6n de STB, het enthousiasme van de ploeg

!,/edstrijdfopers !.Jelke hij tot

heeft

nu

toe onder zij n

hoede

genomen.

Prachtige sportlui zegt Jan, mensen die er iets voor over hehben en niet te 1ui daar iets voor te doen en te laten.

zijn ze toch niet, merkte ik op Het antwoord was: Ik bedoel niet aleen qua prestatie of snelheid, voor mij is de inzet en de bereidheid orn het

lv1ëar

Jan, zo goed

te leren het belangrijkste. Kijk zegt Jan, jiJllie STB ers zijn opgejeagd. Ju11ie moeten leren te doseren. Ik moet ( nog) veel te vaak zeggen:

goed

KALI4 AAN JONGENS.

Trainen rnoet inspannend en tevens ontspannend zijn, Vooral moet je er bewust mee bezig zijn. Dèarmee bedoel ik: dat .je precies !,reet wat je traint, \ne1k tempo, hoeveef herhélingen en \4,aarom je dit aan het doen bent. A s Jp ddl dllsÈèl r.eJ*, e" ml goeo vJ.et tF gFbruilpn. lrilq jF veel plpz:.réèn dp loopsporL pn eFï n,ninun .iar blessLrFs.

je van de STB jeugd ? Je hebt nu een paar keer mee gedaan op Woensdagavond? " Veel tafent is erbij" zegt Jan. Daar zit voor de toekoÍEt alles in !.Jat de STB nodig heeft, ooit vedetten te krijgen. Zèak is het, die jongens bij elkaar te houden en vooral ontspannend te trainen en begeleiden. Het deed mij goed bij het N.V.K op de Draf en Benbaan, telkens mijn naam te horen roepen. Keek ik dan op, zag ik weer zo'n bfauli shlrtje. La6t ju1lie jeugd voora] veef meedoen 6an wedstrijdjes elders Jan, !íat vind


l.,t 0S

T

nI

JD en

16

Í

B1

11

L 0 0 PKAL EN

L H

BINNEN en SUITENLAN0 llAÀBT aPrltl i4ÉI 198!

ort

TF IOPFN

]I]D

4/3 5/3 513 tl/3 t2la t2/3 l9l3 9/3 L9/3 .913 :513 t6/3 16/3 16/3 /3 7/4 214 a7

D

St.Jo.sL'rtrinl.!F

IJz€renmanVol[sloop 15 km vàn H.e.nond Ílrntlo vai A]lrren Semimaratho.

15

AI

12963

S

IAN]]

KM

1;"5 10,5 7 3,5 15 ktl

V"t

(M

20 Kfl Heren

10 7,5 5 2,5 (M

Tnmloorserre 1ít. SLró3.i1.uf arathon S.hoorl

ues,edstrljd

tli.tert.inloopUnltas 5CHAESBEBG

JÉlGD(At{pLotNsCr1AppÉNSTE

Leldalbosloop

3..a

dÉ S.hepersrrervèl

Sralner Paasloop Peter Susmanloop

Plor Crty looF IJze.e. a. V.1kslo.p CrLy

:L/ 5 10,5 7 3,5

Km

13.30

511 omloop v/d onderbènlen 314 l,lestlandM.rathon l/4 (.à.ènL.or[erTrrm]..p i6/4 lar.thonFotLerdaí )314 LeudJlbosloop l3l4 Ílond dc S.hepershelv€l :xla I.Ieoredst.rjd 17l4 B.!r.hbd.rrtnl ia uf tl\la 0bservantloop 615 tla ]la tlaa |/a 13/5 15/s 15/5 )ll5 21 l5 2Al5 2lll5

1Í1!l l1.l!.

PLAATSNAA14,

NrJl'rurJk/N.JSsLrrs

He,l rur.lsPn

5L.0dr1r..1..9 Maastrrcht/de lreeo A]sdo.f Dld l4aasLriLrrl St Joost lÍ.u r

St.Joo:Lcrt.iftl.oíi lJzereniranVolrsLoup Geleen Be,ÈegL Auvemo€r1o.È Arst€rdatr UaràLho. JI]B IL

Í]UII IETDELOOP 5IB

13.00 10.00

t0 l0

15 ilo

l2:t0

11 00

11.00

1li 0ll 10 0a

15.OII

I I ! rl, 09 45 llln.trengl.dbo.ri 0Ld 03 lJo T€!.le. v. a. 16.00

Ja.keraLhcr V.llisl aur

Jaclera.r/JnLrch

crLy MafaLnoi l/2 ÈarJrh.n Teeelen

Glrn'lNr.rLoop r,?luulstr

l)

I

rc

Le!dàlbosloop

l t LET0Pt t lLar0P r

1rr)u

v31!L)0 vr 13 tlLl

Arsr..rdJn LANDGSAAI Ve.L.

liinkste.l.op 1/2 ri.athln

r.EÍ0P!

va

l

!:F0sTF1.r0 SLTnLIABIAAT:

IOI

t!!!.

NAI)EI]

ohr te! Gera.ós ti.lfsnell 25,

t]ÉRIIII

!1! ll!!]]

VAN,qF NU:

6374 FM Làrdlraaf.

!1)

'


17

=!EEEII P=Ery=q4IE99EIE=ME!M= Volgens

KNAU

bondsvoo

r

sch

rift

en

, gefden de vol

i rd"l irqen: jongens/meisjes geboren in 1981: gFnde .a Leqol.are

191A

Pupit pupil

1970171,

junioi

C

A /7I jonqens/meisjes geboren in I976/71 :uniat D " " 7974115 junior C " " L912/73 junior B

"

Heren/dëmes geboren

ziin Veteraan Heren zijn Veteraan Dames

zijn Veteraan Heren Dames zij n Veteraan Heren Dames

In Duitsland ziin

"

A

in 1969 en eeÍder senior I op de dag dat men 35 vrordt. 40 1" ÍÍ op de dag dat men 45 wordt. II' " " 50 wordt. III op de dag dat men 55 wordt. 60 ' III

andere normen:

Hier beginnen de Altersklassen bii 30 ir, 35 ir enz om de 5 jr' 0ok voor pupÍllen gefden andere k1ëssen. l4en noemt hun da6r niet pupillen maar Schtllerklasse.

Bij

de Belgen zijn de senioren en Veteranenkfasse hetzelfde a1s in Nederfand. Bij pupillen en junioren heeft men ook andere benamingen wefke bijna overeenkomen met de Duitse indefingen.

het geheel nog wat verlrarrender te maken: In Duitsland betekent Veteraan: oUD GEDIENDË ( militair). Dit .l.aatste hoofdzakelijk voor Jan v.Hees, die veef in de 0m

Heimaat loopt.


42,

CARROSSENIE-DELEN

dP(gflrd9E' @I]ÍEN[ E]IIÏ[I]N! ca'to\!;txl) rleL\l

Nrth V:LlhovrD Vttirt't Att)'th'

,ll'll llll^

ljUltJKr

vur' [(ltlt,

aj

(-lrde s l)(rI rt , AnrÍrrl r 0s t

(l

c

r(r c

n 1..-,

I

I ANI)(illAAl

d9#tfr{9r}" (,llloufimfiItrr1)

e/ a a stlect itr

AUro voNKEN

t

a \chrl(ltr(Partrtrc: a,\ÍrK ktu.rngtn

a a

WIJNGAARDSWEG 8 IIt]L.Rt-LN-i IOLNSBITOEK TEI-.:

0.15-212'159

.llJ


't! :

N]EUW

I!II-

: verhuur VïDE0-FIL,vtS : sr I s te.m-VHS.vrd-po=20n0{VEC :5 filnrs, een HEEELE i yqor slechts F 10--

TV

trA.DlO

wer§EmBrtrËrag

IGSIEE1UIATT

8I

HEESLTN.

n,045-720036


SPAREN I]IJ DE WAS IS GELD VOOIi ONIE i(AS

Mel dc grot-" Sporlclub Spaàmktie van bekrndc mcrken lvasnri&lrlcn kunnrn we nlct 7'f altrn snel veel geld lerdrenen v(n)r (le vcrenisingsltrs. Irer vcll)akkins kunncn §c maar liefst/2, sparen Wirssfli morlcn we all-.rlral en zekcr $,rj:rls sporLmensrn hcbbcn vaak

exlra

:rsgoed.

Op de rkiicvcrpaltktrrgen van de wasrridd--len Ariel VIo--ibxar 1,5lilrr, I)ashil 2 kg cn Dr-"Ir 2 ks bevindcn zirh in dc pcrio.l., aa,t spocial( gelc sporlÍisLrurtjts. Die neten we uirknrr)r)eD. Wrj Ils vertrrigtrrs krijlien hi,fl(r)r 12, pcÍ ÍiguLrrtlc als wc tcnminstc 50 van dezÈ lisurftjcs inlevrrel. llcl n gel er natuurlUk r!)k vecl m(r zUn, want hct rna\lmuln is 5000 liguurtj.s. Dat bct€kent dat lve tlrsseD {le / 100, en / I 0 000, kunnerl starrn. l.lf (lat sel{l kurnqr we, roals u wcel. prhra gebruil{er.

Vraas\rv lamrlÈl-"d--n, vrien(leD en kennissen onr niee le sparen Ve,rin eer l.Lrk plan. Ook hitrnicc liunncn wÉ nog ccns extra in de prij?cn !all(n, \rant.rrativitdt er nrsparnins wo.dt cxlra bekr.,nd Dr zij per !rrrnisirs ooli priizrr te (nrtr,n ran / 25.000, toL / I 000, .

ir voor ll, mr'i 1989 bij J.v.Hees of l!.Marqus. plitn, geelt hel d(n, aan het l)estDur Wrj reke!r-"r ot) nw sponr.rír hit(lrlsc cn rcdr'\\,crking In ons volg,"rd .unrnrt| zLjllcn wLj ! lan her vc.looP van dere nkli! op dr L(vcr dc lisunrtjes

llecfl u.tn k,uk

'"1t'"

ho.srr


2L

il I §.-r.9. l$!9!!!!!Prl\

|iog even en hcI zaatseizocn 2it er ueei oP. tlcL zolt tijd ,orden w.]nt de zaal bcgjnÈ te klcin te vorden. Er zijn nanellili diverse jongens cn meísjes geseest dlc versterklnB ne.r hebb.'n B.:nonen. Zodoende is de SroeP on8cvc.r -J5 man gerorden. lk heb bii

;:ï";::i":: ïï""ii"ïlïl;^l-

*:*'" *

i:ï::l'ïÏ,::"';:.':::.::.':. rPea. -. .r A

v

,,

ir ' Vn. ,'.pr6 2,, l-n u- ,.,a hcr bcstrnrr weL nieLs vernemen in verband me. de "zwarrgeld"1 affalre van een vooraanstaand l. tid. Onlafgs uas ik ne[ tllrrr n.,

EICHHoF !,Joncr

,,.,:,1i,.."*

vakantie jn zvirserland en -*q3{kr];-""!*99 zaB -ik overal reclame met het opschrifL " l,iICHHOI " bovenaan verne]d. [-'rst dacht it( daL heL cen d.,pendance van STR u.s. (ZoLr toch kunnen?) ret bl..ek echter ecn brouwerij te zjjn. uet is naLuurljik niet zo sljm om deze brolrwerii de n.àm van je huis te geven. op deze manjer komt iedereen achter dc na.!n van de e-i8erta.rr. Dus, Jo. Kíjk in de Loekomst een beetie uiL .ar je net ie ecld he€nsànt. Ilet blel was overlgens ujt de kllnst. 1'erug naar de ieugd. Zo.ls ik a1 zei wordt het 2aaLseizoen bjnnenkort afgesloten. Ilr zal op paaszatcrdag cen heus clutrkanpiocnsch.]p georBaniseerd wordcn wdal:bi j iedereen weer zíin kwaliteiten arn Pa en |la kan verLonen, want dez.'zijn uilera.rd van harte 1"/elkom. De heren , die normaal 8L'sProken de diensL uiLmrken, zoL,d.'n nog wel eens voor verrasslrtBen kunnen hon.'n te staan. De Iaatsae trainlnaen heb ik cens d€ verrj.htingen gadcgeslagen van de div(]rs. dames. Laura, Linda en níet te vcrt,ere. de gezusters Var Vlodrop zouden no8 liel eens hoge ogen i(unne. gooien. Nina watr vlodrop gaat het vorgens nij helema.rl mtrken bii STB. Nina is volge.s míj geinspjreerd door haar vader, wanL wilt heeft di.: griet een lootvernogcn. Dnar zeg ie ll tegen. lrc zjen haar gegarandeerd

ov",'q' n' niB' 1,.,,.,. r'.,in'nE in.identen te !ermelden. Zo vernan jk ook daL Frankie tegen e€n rode kanrl ëén1i.'p en pronpt aoor zlin cÍ8en vade. v.in het speelv-.ld verrl.jder;t irerd. Letterlijk vel tc versfa.rn, wanL hij verd n,cteen buiLen gez-e:.1 zo werd ni-i verteld.


l,]

I ,'i

22 'r

tijde.s de laatsre muziekrrajnjng dedcn zich cnige kleine incidenren voor. De saorm die in dar weekend in Zuid-ljuropa plaàrsvond hadden wij kunnen voorspet tcD. Meneer Àoton heelt zich schor gcschreeuwd. Djversc arleren haddcn last van hlrn "oorLies,,. Dc grootsae diiarst jAscr i ..',' ,i ..t L , ur Non-. ,;rt ur \., , I tn S-luur d, . M.. . .., . ".. ,. I r-t ' Ook

lie zul1en nu cens !,aL prestaries op een rijrie t| ./, 'a iJ,u.rr t.8r rép,,, rl, _, I.ro.Jer. fle.drix respektievelijk de EDnaloop en de Roger en uauricc behaatden ^bdijcross. lloensbroekeen4een8e planLs terviil in Kerkr.rdc een 14 e €n 26 (] p]àars werd gehaa Id. Prlma iierk -joLrgcns. lk liee. nu jn ieder geval wàar iull je jc Lips v:idàa. h:tle . lh heb jul l re nameiiik in sesprek gezjen nct jultie persoonl rike adviseur. tk zag jullie Daoretijh op de dral en renhlaD jn gcsprel( ncr cor Llmlrrech.s, dre iuuic atrertci tips gaI. ook was parrick hicrbij annweziB. patrick tiep overigens ce. sclrirterend kamploenschap. Hjj licr menjAe voluassenc aclrter zich en vcrbeÈerdc zrjn rljd mer et'te 6 min. l)rima Nerk Patrich. Ook Danny Reirders wjst van iiaÍ,cen. UÍj liep evenecDs een priDrà kampioenschap. llij rJas na att.,op nog zo frls oD nij re kunnen verrellcn dat hii ook noH Nel ,p lL, lm-lJop h rlr,., Jo.... LoeJ ,. I b./ . In onsvorjg jeu8dbul leL tn deed ik m€lding van her feir dar BabetÈe ueer een en(luérc ging houdc. om zo sDel nrog.,tiik van die \ioensdagnvondrrainina at re komen. Dir was natuurlijl( een Brapj. iJan. Baberre w.s hcteD,aal nÍer

ontevr.'de.. Zii scLreel ons her reBenoversesretde. Z€ kornr da. wel vakcruirgebtusr bij dc batrn terug doch daI r.s .le bedoeling van de rrainintscn. De nieuwe rraincr itr dc persoon van Jan van Udcn komt ln her s.hrjjvcn van Baberre ooh ian de orde. La;tt me n.ir vorder .íers nper verrelle en kijk soel naar de nndere btadzíide. ee. ai. 1". dt.., .r t o, , v r 8àher r.. ^ I, r. ,Jr "


23

l'

&xtc

SIB-{Àlcn,

ldii v.D .lc S1R- jelqd trainen i. vereniSingsverband t@e ftrnl in he. z(rerselzon. ln het \iinler.seizoen N dit slechts e-an ker l(.r ((:ek. Chxlat il! en cnkelc anderen dit t. sejniS vonden ben jk in

per reek

nolehl)er gnn. onderz«rken wat de ovcri8e

id{d

l{:den

.Lraro

vond.'n.

lk lrcb hen t():n rechtstrcel.s bemderd. Zjj als z-ii aildcn een vraBcnlijst inwllen. fÈ kjnde.en die t€n nl:e[ &mzi8 u,nren heb ih .eLeIonis.h Extr hrn nenii8 gcvr.rgd. De uitslag Íras 2f,er d,1ideli.ik. V.tn de 3I kinderen .lic gcrcag...rd hóL,cn bLiiken er 28 een Lralning p.r uc.:k t-. reinl8 Le vínden. Zii zouden sra:rq e.. tueede ot zelf§ een derè trajní.8 willcn. konden

!i.

L'cn

brirf heb ík td'n lret bestuur cn de jeugdbe8cleiders bemd.rd al zij zo.Àen will.'Ir lJlKijken of er een t!Éedc trajni.S

en ge\Íagd zorl

krrn.n koÈn-

lturt d;r.rn. kreeg ik B.Èd bericht. De Lw-ede training is op \toensdaf avo.d van half 7 tot halt 8. 1€ sta.t va!,f her parkeerterrein bij de vo:Lvalvel.len vm Koloni.. I€D trcede zanltrainiry w.s niet mgelijk. 1). li€Bdallavmdtra-injig is een loopl..rini|g en Ls k'doeld v'rr .L oldep kindcr..n. rÈ begel€ider is Jo nij.k.

lir.ruil

bcstaat de lr.jning? Iie b.'Bilmen altL-jd RL c.r. 15 mjnuten itremen. Llrtlrm d@n ne LtezaÉnl Íjli .-.k@Ienijrgen. Dan volSt het ei8cnl íjke gebeuren; re nenl Tíjdens .lal re.nen doen nt] .xrk verschillende t@P@fenins.'n zÉ]s sprínten, hardlopcn, drr:btrelen enz. o op v, . , , I I t- ,Jp n tr \ I , n / . , r . b i'mrb. 'rF, ''r I,n!i

,,iLèr.,lr'n rr ,n l.,n'i. ' 'pil.n, b rbplof, r/.

Im UdÉí is .tLl begin tsmÉkt Íx]L allerlej eleningcn .'n slEllen die 8ed voor lopers zijn. V@raI lÉd n( ecn hÉ,:l éndere voorstelling ve de trainlnA. Nrr blíjkt drt dit Éer ieLs is vmr r.'nners en reBters. De làaLst€ keren hebhen !,8 amdizinSen É. @IeriJrgen ve .hn gckrcB.n. Ilet Jai hebl€n É. o.a. de lcrrpholdr-ng gco:fend. CIir


!t

24

,1

, ,,1' tu.r d-n. ir .. , l';l. ^ p, Èè /r,èè,1a,Í.:rjpr-,..rricr.!J,i,9n ee-

Zerr \inJ

Ik ten blij

d.1t de

r. r

ror 1l

ti€cde crainin8 -is doorgega;rn. lk Nll d.Érv«ri

ied.:reen tÉchnken. Babette Miseré.

Zijn er onder jurtie no8 méér , die iets will.'n schri.iven, oI heb je iers op je lcver; zet het op PaPlcr en 1èver hcL bii mLj in. Suzanne en B:rbette hebben het voorbeeld Seaeven Ik vind d-Lt een uitstekend in LLiaL ief. over Suzanne gesproken. Wisten jLrllie irouwe.s dat Suzanne a1 enÍAe naanden op non-akLief sLaat. llen zueepslaB js de oorzank

van haar verplichLe verzuin. Wij uenscn je vanaf.leze Plaats cen spoed ig hers.el suzanne. IJíj hopen ie veer spoedls bij onze trainin8en Ie zien.

bee 1d ing híernaas. zàI j,,l lie nieÈ onbekend voort(onen. l'1e lrcbben dcze rekèninB al eens gebruikt. 0n àan te tonen, hoe bljj we riecr zijn on dc frjsse lucht ln te duiken heb ik deze tekcninB nog eens gcbruikt, vant ni ae Pasen js heL lreei zover. We treffen ons dan ueer Ll'ree-manl per u.ck oP d'l cooperbaan. Voor de goede ordc verlreld ik nog even de Ll jdstippen. Op de dissdagavond is er trai.inE! v.rn 18.30 uur tot 19.45 uur Lerwíjl op zaEerdagen training is van l5-0O uur tot 16.45 uur. NicL vergetenll

Dc af

Ilt uj1 besluilen met cen vraagie aan de ouders.[r is naneljjl' noa een vàkaturc open bij de .Ièugdbeseleidcrs. Ziin er ouders die lnLeresse hebben? LaaL het ons dan even wcten. tlet kontrakt ligt k1rar. Allcen de handLekening noct nog Beplaatst uorden. l'Jrelll!


qvq r HARBTE BOLLEN

Bollen, 46 j aar, actief arathonloper bij de SÍB sinds jaren. Toen kwam er plotseling (bj.j na 7 rnaanden geleden) een naar bericht. Harrie Ínoest geopereerd worden \negens een ernstige tumor in de schedel. Het zag er alleÍnaal bijzonder naar uit. De redactie ging op bezoek bij Hairie, en hij gaf ziirr tnestemÍning het navolgende intervie!', te publiceren.

Ik

!.ias

opgegeven. JuIlie vreten dat. tr,\Jarrne belëng medèleven van mijn clubgenoten had ik voldoende.

bijnë

stefling;n Je zit toch alleen met ie zorgen 0p dat moment kriig ie steun van je vrouu en kinderen Die heb ie dan ook heel hard nodig. Het geeft je kracht oÍn je te blíjven verzetten al is het noq zo moel,lijk. de het Dit ver-zet tegen""acceptatie vejn"bnherroepelij ke alsook een Hierdiep geloof ;ïmpen. Ínee bÀdoelde hiJ de Hoop en het Geloof in zijn God. Harrie is nuchter genoeg vooral veel waarde te hechten aan het vaktechnische van zijn herstel. De medische ingreep als ook de nazorg met bestraling hebben zijn giootste lof. Harrie ëlsook Ria kunnen dat goed beoordelen omdat beiden lnerkzaaaÍn 7-.j_ in de oè7or dTe'ds jndusLrLe. Bia heeft de thulsverzorging op zich genomen en dit op een uitmLrntende L'r'ijze gecoördineerd. Bij de faatste scan was niets rneer te bespelren.Dan vat je opnieuw vee] moed. NLr bouwen Harie en Bi6 aan het herstel. l'íat vooral noodzakelijk is, Harrie moet aansterken, Hij volgt het l'loermandieet en tevens Homeopatische therapie. ginnJl<ort gaat dit dappere stel naar loegostavië. Niet oÍn uitbundig ie vakantiën, nee het zit anders. De bijzondere kracht w;Ike vooral gelovige mensen kunnen opbrengen is de reden voor een bedevöart naar Nledjugorgië-


26

Pfannen over sporten zijn er voorlopig nog niet Bevaliderend moet eerst nog het een en ander gebeuren.Harrir houdt echter goede moed en !,rij achten het dan ook niet uit gesloten, dat wij Bia en Harrie spoedig !,/eer eens kunnen begroeten tijdens een van onze STB cfubevenemneten . Wie víeet, -. -in de toekomst zelfs weer op zljn haadloopschoentjes. Leden van STB u/ensen

I!IE ZIT

jou een voorspoedig en afgeheel herstel

ER NOG 14EEB TN DE Z]EKENBOEG.

?

!,le beglnnen met Ton Starmans.

Bij het NKV zagen wij hem met een steuncorset waar vooral nPk P,l hoo[d sLerl gF[i reer d w"s. Ton kreeg bij heronderzoek te horen, dat er geen bliJVende wervelbeschadiging over blijft. Voorlopig moet hij !Íef nog een tiJdje in dat harnas blijven zitten. l^lillem lvlarcus en t/im Eleveld. Beiden ernstig overspannen. Hier kan alleen rust en afleiding genezing brengen. Normaal ls duurloopsporten een goede theraple tegen stress. Verr0oedelij k hadden beiden niet voor de marathon moeten tralnen maar voor een 24 uursloop. De door ons voorgestelde looptherapie moet 1n ieder gavö1 als onvoldoende ( voor beiden) beschouLvd worden. Jo van Vlodrop, Jan Uíe1ting. Beiden een sportblessure. Het z.g kLJnstofbaansyndroom. Voorgeschrsven therapie: Een tijdje niet sporten, en dat zaf moeilj.j k worden.

zie verder blad 27


27

vervolg ziekenboeg STB: Cor van HaarenCor kwam per 1 j anuari van dit j aar over van Achilles Top. Hem trof onlangs een ongevaf met een handgranaat tijdens een militaire oefening. Het zog er ernstig uit. Cor !,,ordt verpleegd in Utrecht- Zijn vader houdt ons op de hoogte over zijn herstel. Levensgevaar is er in ieder qeval niet Íneer

bij.

Beste sportvrlenden, mogelijk zijn er nog enkele in de lappenmand, maar dan lreet de redactie dat nog niet. U allen wensen wij een spoedig en a]geheel herstel. Van het bestuur kwam nog de mededeling, dat Fred Strating de ziekenbezoek-coÍnmissie wil gaan versterken. ll kunt dus spoedig een behoorfijke clubafvaardiglng verwachten. Hou de koelkast goed gevuld.

o o o o o o-o-o-o-o o o o-o-oGEBOOBTEN

- ' -

HUWELIJKEN

Hadden lve in 19BB liefst 7 keer qezinsuitbreiding en nog twee huwefijken, nu is het doodsl.il aan het front. Vermoedelijk is het weer ult de mode gerëakt. Het kan ook zijn dat de STB veroudert- Dat gefdt niet voor Kfimmen. Het wachten rvordt dus op 0p1A en oPA feestjes. trdij afs oprechte Limburqers moeten toch regefmatig iets le feesten hebben, of niet soms ????? -o-o-o-o-o-o-o o o o-o-o-o-o o o o o-oCLI]BLEOEN BlEDEN TE KOOP AANi

Jo Eyck heeft een Peugot renfiets éan te bieden. frame hoogte 57 cm. De prijs is F 200,-

te1.045-311236.

heeft nog maat 34 1 a n g 1 a u f s c h o e n e n atsook een paar k i n d e r I a n g I a u f I a t t e n te koop. Adres:' Sch, "larctradr l4 Ldndqr-aè'.

A.lvl Ypma


28

Beste STB-ersj Mi,iF n€am isiiock Krouwel. 0e Íleesten van jullie kennen mij. Herà,1 van deeiname aén de eèrste 7 Heidelopen, of van bijr'roni,1€' aan STB-tÍainlngen afs ik bij Jo en José Eyck op bèzoek ben.

Dat was ook het geval de vorige !,,eek. ondanks mijn duide.lijke ( Iangere) aanwezigheid, liet Jo zich niet afhouden v6n zrjn $,erk ëan het STB-clubb1ad. Ik ben toen maar eens José gaan interviewen en dat heb ik afs ingezonden stuk gepresenteerd aan de clubbladredactie . Hollandser kan het niet. Ik hèd ze1Ís geen postzegel nodig. Papier kreeg ik van Ínijn gastvrouw.

ervaart de vrouli vën de ex voorziter de huidige Íustigere periode ? " Geweldig, hopenlijk geen stilte voor de storm. " Hoe

Vermoedefijk is er !r6t meer vrij e tijd, e wordt deze besteed "l1Je hebben de afspraak geÍraakt, veel ac-

tiviteiten, samen

al.sook nieu\ire

activiterten

te doen. oaar hou ik Jo è4n."

jullie dan nu je vrije ti.id ? "Vroeger werd er veel samen gewandeld tijdens vakantie enzo, ook doen wij een keer per jaar sanen een lrintersportvakantie in oostenrijk met Alpine - skiëen. Sinds vorig jaar, na de ziekte van Jo, zijn !íe veef samen gaan fietsen, \nel 2 à 3 keer per '-/ce k. Sedert December vorig ja6r zijn lre Iid van een Hoe besteden

Belgische wandelvereniging en dèt bevalt ons prima." Zou

je het goedvinden a1s Jo nog-eens zo intensief

zou werken

voor de STB of andere vereniging ? " Nee, beslist niet. Ik was het er vroeger a1 niet mee eens. Jo is iemand die veel werk naar zich toetrekt, A1s hij naar een vergadering ging, !íaarvan hij dacht dat hij een deel van de taken kon overdragen of verdelen, bracht hij meestal nog meer werk mee dan voordét híj ging. Hij klaagde wel nÍet, maar je kon toch aanvoefen dat dit nooit zo verder kon bllivcn gaan.


29

(vervofg intervie!.r' met José Eyck) tíat viMt jij, wat Jo moet blijven doen bij STB ? " De trainingen Jnet de jeugd, dat is goed voor hem.Hij vindt dat prtschtig en ontspannend- ook mee!íerken aan het clubblad vlndt hij leuk.Dat moet volgens mij voldoende zijn. Er zijn zoveel leden bij de STB, als ieder een beetje doet, is het leuk oÍn clublid te zijn, anders

niet.

"

zljn er verder nog voor wensen, ik bedoel dingen vr'elke ziJn bltjven ]iggen door tijdgebrek en zo ? " Het huis moet vooraf binnen eens grondrg opgeknapt wrrGn. Voor de rest hoop ik dat wij er vaak met de caravan op uit kunnen trekken, af 1s het maar een weekendje. Anderzijds st.el ik nooit bljzonder eisen.Bezoek krrjgen vind ik heer ldat

lijk.

Tegenbezoek brengen evenzo. Dat gaat tegen!,,oordig dan ook gemakkeli.iker dèn vroeqer. "

lril .jiJ trainen met !Íandelen voor een Kennedy-mars of rets dergeliJ ks ? " Neen, beslist niet, u/andelen moet leuk zijn. Dlverse t/andelverenigingen organiseren !,/ekeli.lks trippen, varierend van 6 tot 42 km. l,!ij kiezen meestal tussen de 12 en 25 km, dan bl:ijft het leuk. Een lange afstand als het mooi !,/eer is en een frèai parkoers, een kortere afstand afs het een zuraër of minder fraaie omgeving is." tlaL zlJn de toekomst plannen ? " Bij leven en welzijn het zo laten afs het nu

is."

Ik heb gezien dat jullie de 01"14 en opa status gaan kriJgen, wij Hoflanders noemen dat "groot-ouders" gaan lnorden, hoe zuflen jullie dat gaan vinden ? " Ik denk dat dit zo-als overal een verrljking Lvordt voor de hele familie. Jo zal er wel druk mee bezig zijn, vooral als zi.jn kleinkind van de j eugd.

rl

a1 mee kan gaan en

kijken naar de trainingen

Ik zag je vroeger steeds helpen bij clubevenementen van de STB, blijf je dat in de toekomst ook nog doen ? " Jazeker, Ik ben ook lid van de STB en vlnd het normaal dët ik er bij ben en bil toërbeurt meehefp." l"Jat denk je over de toekomst van de STB, zou het ook goed gaan zonder Jo. ? " Zcker \'JeLen, ook nu gaat het goed en dat bl1jft zo." Cock.K


30

L\

ttcr Jo Iyck. De kcnnr:rs ofdcr ons rien ot) rie foLr:r, dal, hier. sprnkc is van uiterst geconceÍrtrccrd qenot. BiJ e-"n broLr!./eriJ bezLrek 1rl loerscl (B), kwam ik in de broLr\./e.i i abdij in qesl,rEk met de Abt hlmself. Na !,,at. heen en tveer verL-.1 lcn, !{aar-bi.i ook vluctrtiq de STB met L,liel Voncken en PisIIe Starmans ter slrökc krram, uas mijnhccr AbL lxxust gelÍrler-.steer..l in een Belgischs Heideloop. l,lestmalle gnoe!l ze!lde hij toe. Dat is r.r.rrk voor onze recreatie commissie dacht 1k 7o. Hicr js nog eell []raak liggend terrein vraar:iets van te ntak.-n is."PIoost l" voorzi

,.

,,

1

j

I :t

,ir:" l;iriií

I

I

Aénmefdcn

voor deze commissLe bll Fred Strating


J1

INGEZ0NDEN sTUK

door T0N MISEBE

liAIrilN.(:t,r6Elllfti:DE,r 8:J

DE 9, 1, B,

!:Ét :rli óii!nir: trrtÉ íi b.iiiqÉ J:llí9er rràrÍÈ: rsríÈ::,lriir oider^,:9 rriorrergn ifl niÍi![eld iÈ .Do !cnÉí, tr ;s 8.. i'crl !."16 yàí l:!.5cori tgiien drEr aíheri.elill iri i: i::,rlt., !: Í:,r.i:iie-:.r :r:i-.1-.'r:en lÈt :ucit,ji,i rciJEi .__ qir:l:iÉrC, lEn ri.,ti, ,i hpt r,Ét 5Èirit'gat'. :: .l : .r i)r-?r, ?i. jr: .rÈ1!i:i:t.èi.1. llBt r,.i LjurJElirl i-. it :t,.i :if ,: -i:È:t !:: '1:i'.9 ]!i :€ii 9r:r5:Er' :É rr::Éi. :r :t i,r€::-i 3! ,jtt:i: -i ii . rr I':r , :..rr; i "rr, iÈ : .i r i - r ,. i i j i ' : i . I :!:.:.i. ie,;',.: ii?f. I ji rrli, aiB rjit ii r.;rI i00, ii! rí!": j. r'r. ,r "i" : .. :: ,:,: i i:t.n::.;:.:.'il,: ,._ rirÉÍr:::i. :rl :r, lÈ .irii r.. ,:t :t !í. r:É1 :iÉi r!r, :.:.: iiri:É?, r.:!

'lÀiitrer", 'l:.:e..r', "rorieisl'i

q

i, q

j

i:r._:r.iei íre lri :r: 1i' È!, 1lidF' .:et ,ir';iía. i;i 'rPÍ !ei !a:': 'i,re1il:ii!.' ;Ír.:, j ri i. r-?. ::aJ...::i:: .",,_r...1 ..1,..'...rt,ir le:i+Ér. .,;.c:; e .:. d.ríi t!der5 lÈt iiíi-à,ee):opi o! Cordrrdàq-àvond var ii.49 tot :i,i:

ï::r iè '.ii.É:gr'É-r:ti.r::i-....,!!. triii:h!r,rl.'lÈllr.i:i :lj' er 5tr.' :Éit dit trjti iir-i rlp!i;r àiirtitirt àl! àÀrlullrng vo6f iri el0Ítii,. r

i-.r'. *rll-oo gE!r',ri\Èr.

!', ;rrt hl r!i :?r!i i'É :èi:rrlÍ i!2 h:t toÉ;cil. J3 ;ínoiee irj;e i:e! di lleiie Aine)jes lrt gibeLrre» le be:ie)er en luft lEt laar tederF lidr v?er olríie,lr. d,rt r:Clirrn:iit uit dp riBd ei rr iÉi :he.! !È1It. :0i!i/ a"i de ;,jiriili,o€'"ia.ht..iE r hiir ii!íE!Í Éfi:t "Í"1:.rÉ:. I€ts ràÈ, 1- :i:::1.,

:.i''.

i!j:l(lÍ

:l:::::r;

-:.!'i:r

:i

u.l rrilrrtrEr i:i ii! !lc,l:è\È tret;:.:! 9:xonei..0't? iedrr rèi,Ei

.:: l3 t: riqrcr;:,' ,i .il ,;l:! r/oid. : '!: !! ;,,:ap *.3iii Ji i,qe5 l!:À:"-irti:9 dp è!erlrfr l,EbrrÈ.. rll!sie hpt Eih6ypi ià. dÉ roriiiiF 0p dt !1i r_ lr rinsr-;è .rJi irl,lilJ iÈ 5.t!.!lt? blj e3, ii,rlil /rr:r:: |jti -' d-. r:iLÉr 1rrf,, l? r,,,ii.. iii:{ esr iÉriri^rcijÈ1 rr..rh;rqende jia,iii i,t ir:i ,:ri

iÈ l, ;l!Èr.


32

rri" "rr'" ;r !' .r. .,. I ,1. ; .,: ; , :, ;",., rri lÈ, y.l i'ÍiiÉCi ,ril i.r ':'.-'.. r:r':.'.t' rr-,zt:qli,l:, l.:., I r: i!.1:- r::: !: '.:;:' - :- 11:, ,'',::.-' ':.'' -., , :1 É' iiÍ , : r ,;r l! rj.I!-,:rI.:nrj f r t r r : , :'.: ' q ,,

,j

1

?

,

l.o.lrj,,s r0rd: 4..c r,"erj_.,s q.?;!ir i?i.l..l i-.1! ,r. jirtr,,?,^.-:. q-'à" 1 :.p r. -. r:.o..:.i !. .r.. ... .,.,. ,,.. .àrdsr;i r!rrleerJ, ,r §-o::\: ir i?r.1,:i !: ::- r-ii,i1r; ;., ii:!i !. lià,rsr[:.i);il dlcr \!1 ]: p, "1,19..1 íÉ.t i.1i;ri. iai. !ri r0i:ari .jrl:. ir. i! ,,',:Èmjp :r,i-.1:rr. r,_i, .-j. r. .r,rii èjr ,ii j;;, r.qilijriEiÉr En II?!1IÉi !€! !;i iÉ frr,)^. :_:,r!!r.: t: irjv!rfteit, \':.":.r.:l -rli:.].r ":!!lil . i{?1 ::i:!: i.tj.i i,p!.|i::tr r. ,,1 :, !r',1!r'àr!rler :. ,:.qÈlr:r..i ,.:1 1.1 ;. ::i .-!i ,,::r: :rj:È..

t'r'.

I.-.:.. ......-. '. fia.: :-ri :{,E l,r,:. t j .r,:i,r' r:::t ,.: !p,.;::i;.:ii::: i'i;r. 'r. . , ,. .,i.-i .. .r'lir, :? !^È.1,. ': .,1. r'àÀ!

,,1! ls 1 r! Ér !j:jr: aq ï"t:, i.i :.ài,".lJ::5Éj,r: lrrÍ .i. I :3:l-j , :.:, , ji::, 1,. , , cefsrirqsr. ai dÀr d€ e!.i.is€ ?rr lÉ 'E:rr ;. ;f.I!L::.,.i!I-."!. ir-.... .- -i., -1 " .:" r'..

:fP .Lcel _ r'-' .ir:

4l: rp.!0.ilijl,. rori'rl-.'Írqelil.hei! i;íi li í::t: lir,-, :í :ir;::i " 0.. i.;0:er iel pr-..à.C, r.!:Àrr. AfqPrBid Ncrdi ijl tebruren tErslott, nei Èriii "r.:je .i:l:i.r ri:É hèripl heef lèr§:àaíi àan eer a,inde, jrtÉ1!tee. ;iià;ira! ii ti:i: x.irs-.

e:!rii

icn iqrnÀihti?e !rírenràttiíe !àr di: r;0,t1,r., !!:::..!.: "Vi ijhe id, bli jhÈid, 11oÈder§.haf. V(]o' ru pn rn de ioei.|]5i1' Tofl

I.


33

TNGEZoNDEN door NTARK HOIIBTFRS JOANNE KLOOSTEÍ]BOEB.

I,/

I NTEBTBIAT

H

LON

in

EN

INZELL

3dè lrt. vrnre. T.raihlon dd l4-01 19a9 te open. 25 km. lànqlèufe. en 40 km. s.naalsen) Na a kl.islàsen

en het .rà.ts.hot van dè plaalsetr.rke vàn Jnzell is het dà. èrndel rrk zove.. lussen oe vèle p.onrtréírÈn sràan taee sTB,è.s (Joànne I(loosrèrboer & r.la.. Hóubre.s) voo. ve.trek. Hèr taa!sie uo.dt aeqse.lnen hët Russrs.h vojksirÉ.i qesch.even .tap ql ij k.às spàndóéktekst dre !rr voi ie bolsl doo. onze suppó.tersscha.e. 97re P' 5/^O h-t Ó' .': \''' doo.oLMTTI óp leq naa. de Éd.ste sr.r le m:à. vo.ràl lanqè [lrn. Na een stuk]é vtdk, .revo)sd doo. eèn te.edd klrm en èen Íllnké afdàtrns, ooè! Ln rotaàr 17,5 kn. en een hóóqleve.s.hrt van 500m. ove.uónnen Joannè: N. 3

het dàn zovèr , de zon rs è. k taa. bl èlae heme), silra drepe qà3t adènh.lrns hel omhoóq. Het ee.ste deet vàtt mee. nlet ecnr stert. zo gauu de bochren op haà.speiden Ílààn trrken ao.dt hét z!aa.der. Ik reet een .óo

,

,,.." ,".,., s.";

ààni qeè'r sevoel !an k.àÉp of het rdeé om tè !'ller sèan !!.del-Àn. Nos 3i0m. tot de cóàch vàn de rlede.$landse anqta!Íbond, qs ukkrq, de eersre zpà.é hobbet stukrÉ onrlaag en eee. omhoóo, even nos Ít rnk klinren 2rr e..F. BtrJ dat ik onrlààs qa. zo s..pel m.qelr.,k, mad. !àt rs dar zuèàr. llrJn mààq heefr het he! qevoel of alle ó.qènen hee. en ,ee. Itóe zóu het m.t tà.c zrrn? Ma.c: t{et kllmen raa. vèet bere. af è. soepet naal ik heel aàt lope.s rn. De Beckeratni,o.dt snel sè.omèn hèal rk lla.iànnè Vlà.véld rn, de favo.rèr br r .le d. es van ons. 0p hér looppa.koe.s. Uér urrulrken voor ëón .ame.a pLoes qevolqd doo. sràp op een ijsplààt hàd tot evole dar rk vàttend door de laaLsré bocht srne. vloekend en qr irpend probeer te iromen. Drt kosl echte. heel ,at tlrd, Dan.eat13ee. ik me dól !riLopèn belanq.rrke. dén een teuke trrd Àl sr.ompelrfd skre3 aàn. Dààr qài in ílrn hand en èèn .n heup. Lànqz.an kom 1k vee. óp sàns, nier ve.!onde. da.. het ftrnk rtrtrmen sebtazen r3 op de tènse 'rk


34

Íi .i:

H.t pad is smàl en lnhàtèn kost dan v..l k.àcht: rk bltJl tenmist. ?skàten,- Nà 7 km. i3 onze prlvè verve.srngspost q.stèt ioneè.d. Bet bttlÍt z,èa.. Z.kè. ook de àldàltnse. dle smal, st!lt en voo.àt ve.iJsd zlJn. Dir kosr vcél kracht .ó rocd. D. t,..de .ond. vàn l2,s kn. vlnd rk n,.t echt teuk me.r, ik begin stijver te lo.den.n pn.koa.5 héett ook màa. ,eints mat tanglàufen tè maken.dtt G.lukkiq h.l, rk i. betdè rondjès àlleèn mààr op dè .tèilste klin clè latten ultqEdèan; nàa. no. cloe tk ze ult. Dc roops.hoenen moeten wèe. a.n eoor het tuè.de 6tuk topen (6 km.). In qezètschap vén Ben van Zets! - dle lk tot dàn toè maar


35

vo.. uàs gebleven naà. hei stadroo. In de ,e.te 2re ir! sràan !aà.doo. no.màle. qà lopen (even laten zren hoe lit ik nos ben?). i1rr. !àde. .oepi me noq íd: 40 !nn. !F .llinnÉ'. Joannèi Vè.1 me! lanqlè!l.n heèli het nret mrJn laatste 2.5 uu.. Ontrèsursde àíoàle.s zo.qen ervoo. dar i( t*eemààl

leve.l me zoals late. t,làlee drlen op. Onhoos 1s voor nir zoals voo. re rn bLrfa onmoqelrrk. vandàa. dèl ik samén f,Et vele lnlle.en urrerodelir! lóop omhooq lechnrèk' krés. Behoo.lrJk tÉv.e.ien trek 1k m'n lóopschoenen pee. ààn, nog sreèds zoà15 nrr àl Èè.d.. néesedeeld is als 6de dame. qàat nret snel mààr wel soepelHet !.arekr Ààn(oedrsrnsen ondè.!es !tlen zrch rn een spontàne ql lmlach en hebbe. een ve.snell rnq als gevolq. Àls 1k héi 3tadion rn loop -vàn ve. hoó. 1k ons stàp-qlrj k.às-lied stàpl Nà.rsnne van het rrs. Lè scho.nen als rk drt hoo. omdat ik weet qat zé efvoor qe'raan he.fl om tót de2e tan!èstrsche p.es!èlre le koÍreó. t1e!,éen trrd van 4.,r1 heett za sLé.hls 2es herèn voor làtè. càan. Nos steeds als 6de beqrn ik aan n'n lààlste onde.deel. Mà.. hèeÍr al 32 blrlenbaàn -de vóo. de c.acks BrJna flurtend eerste 50.ondjes. Mà.. met z'n zere heup èf en löe op een dLolre rn.l..ua trakLerend v.aag rk me af oÍ rk oLl voi kàn hó!dén. PrJn in m'n rus dat is ersenlrrk he! dat vent nà rl dre .là.er. TrJdè.s nrrn lààl5të 25.ondres finrshèd fià.c e. bèn ik mél .óq even Ílrnk àfzrÉn d. l;ir:!e vàr de ruo .ondJes ?ie verter oo b1dz.38


&4tffiffi rolluiken | ï.Y*i;;,***" * roldeuren I rothekkenl wllb*6

fl ,:ff1&f **'n*

uGlui'ard kMhàlsp.od*rd

:aÍanlh v{s€É óè

FOMÀZO

Í.v6s lesídid v.n:

mr

ydweÍden.

ECHIE

ZONNESCHÉAi€N,

tr^FxEzEx, JÀLoEzEàl, HoffflEtl , vdJwwaxD€N

d

tu(AFLExPnOo{xTÉN

Wir

ÉF,6Íon arlè. o.lds 066.tÉ

ETICA

!

zonwering

shovvroom sittarderweg 116 heerlen

kwdffi

.

tel. O45 721658

I§GETSO§AtríTA'N BAUWfSATERIALEN

Tot ziens in Heerlen ln de Cramer 7. Tel.045-718008


Metselwerken VAII DE XI.EUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw Boesbeíglaan 3 6371 CV Schaosboíg T€leloon 045-311625

s§8ffitr&-m§emms

heerlen van SPORTKLEDIiiG,, STB,, 64L1H11 hleerlen, tel 045-7 44482

LEVESANCTER

Dr.Poelstraat

24

t"ltUtBtOAS- [=]"V tiÉI

AilSES rlDutr:

! LJ!i!!J.l/10:ilEl'l !n Pl:;Ats

BÈT0l{


(ver.voill eíl

sfot Tr16thlor InzeIL

van

3B

JoaïÉ en !1ark )'

Uarc: voor .ie derilé kee. mo.L ik mrJ. loópschoenen àànlrekrien. l). op bloed bel!ste TV-bonzen (en de o.qanrsàt Le) ha.rd-.n hèt rn hun hooÉd qehaèlc, om de oe.ln.mer5 tot 3lór te t.à.teren op nos een kilomet.r lópe.l5 leukèr voor het publr.k vond nEr. l.lou ik b.n onderues rl lcn mà4. eÉn Fèàí r..stoo.d k'rkenoc uàndelaàrs FÈ'ÈraDend), naà. dè linlsh komt rn zrcht, Hr.n !olqens zljf (eqr. hoest me bloehen qeven wàt op tilm vàstseleqd moet uo.oen. ze hàdde. me Dl rJrbèar noq nret ve.!àcht. Nà een h!lf uu.tJ. kmi Joènne brnnen. te.ècht zeèr vé.bl ridr nadat vÖ.rq Jàar !itlopen e.qens een bless!.e onmoqelr.lk uag, 1s het dàn toch qelukt. Het !a.en o0 z-à.e.n Iànqe krlmet.rs. tlet de fiets qaat het eelisèà. tuèé héal 20 snel. nèl de aulo .ed ie het br.nen het u!.: nààr toch ls hel op d.ze manie.zee. dè

: 6:30:53 (6dP.làré)

v,7,,, 4/*t,'t ,l.in". k.l.d-tè:ètPj-

Beste Joanne en l"lafk. 0e redactie van de STB heeft genoten van jullie sportverslag uit InzelI. Het bewjjst ël!,,eer eens de veelzijdig heid van talent binnen de STB.

Íon Houbiers ( ook clublid bij de STB) zorgde voor de fotoÉ van zijn kroost. Op de eerste foto ís Joanne in actie tijdens de langlaufdiscioirne. Foto 2 1s nd afloop van hèL laalsLe onderdeel; heL schèètsen. Cr àpplq -s daL lon hlér te lien is op olze oJde vertrouwde houten Friese dooalopers. 0e redactie hoopt nog neer over jutlie sportprestaties te vernemen.

t{at Inzell betreft: gefeliciteerd met nàmens

alle SÍB-ers.

dit

goede

resultaat


3S

UITSLAGEN SPOBÍVEBSLAGEN

KEBSTCBOSS

2F,-12 19AA

sen. Huub Erkens 10 km

J0 v-Vlodrop '

André Boumen Huub

Schmitz

vet.John Hendrix 10km

in 39.49 pfaats 41.03 43.10 44.35 1n 38.10 vet.k1.

Jung l,4ainzer 10 km volksloop, tijd ldi.llem [,larcus " " " "

ABDIJ.

CF

2B

35 4L

43 4

43.58 44.29

OSS KEBKBADE Ach.Top.

tuleisjes D 1300 m Kím Quadvfieg. ti.Jd 5 min 36 s. Jongens D Boger Hendrix " 4m1n.59.s. "

Volksloop 4,7 km Hans

Ypma

20 min. en 59 sec.

Vet. cross 5.7 km: John Hendrix 20.52 Kanel trags 2L.78

llarrie Adriolo 21.50 Schmeitz 21.55 Leo Gerards 25.16 Senioren 8,4 km Jos Duteweerd in Íheo

31.27

Frank Eisinga 34.42 Jan l4anders 35.00 Al b.

Ver-hrrnt 3s.39

ENI|4AL00P AV0N

j snuarl 1989

5000 m heren: John Smeets 21.13

10-000 m heren: Jos Duteweerd, (zre blad 40 het vervolg)

tijd

38 min en 35 sec-


40

Vervolg Emmaloop 10.000 41 .24 Jongen 4L.52 Frank Eisinga Huub Schmitz 42.O3 42.58 Jon l4anders Al.bert verbunt 43.23 43.36 Leo Gerards Kees Hoven 43.59

m:

René

15 j anuari 19Bg 1/2 marathon Heythuizen Pierre Lahaye 1,/2 M ir 1 uur 16 min en 39 sec Hiermee is onze Pierre uit Beek, de ianuari clubkampioen. lvlëar er vJaren nog Íneer goede STB

prestEties en nieuwe P.B.s

Rob Scholten ( eeÍst€ 12 lvl) in 1.20.43 1.21.C8 da-i.j pers recod. Jo van Vlodlop 1,.22.07 " Ttrco SctÍEiiz 7.n.01 " .-hn l^hltirg 1.n.9 PieÍÍe l\tuyaeIs Jos

DJt&,e€rd

BÍ€vo STB

eIs, het

Jan

L.2J.27

v.

Lklen-kneepj

e

\,,oadt

ëI

zichcbaar.

persoonlijke records vielen in Foermond op 5 maart 1989, tijdens de 15 km stratenloop. Het versfaq komt van Theo Schmeitz: ofl half 3 was de start met een zeer sterk bezet veld. De Belgische marathon top Ínet JeanPierre PaL.lmen, Cor Saelmans. [Jit onze streek wëren de vedetten: John Verhiel, John Paland en onze eigen cracks: John Hendrix Nog meer

en Nlarie lrene Baeven. John greep een 2 e plaats in de Vet.I klasse.tijd:53.46 Harrie Adriolo werd 1 e bij de vet.II klasse in 57.14 Bij de Dames( alle cat.)werd l'1.Irene Baeven 2 e in 62.min00 De overige STB

ers presteerdBn als volgt:

Crijns 54.48 Dute!,/eerd Jos 56.42 HarÍn v.Goor 57-43 Theo Schmeitz 57.46 Hërrie

nieu!.J pers,record


47

(vervolg 15

knr

stratenloop BoerrÍond 5-3-Bg)

Dat biJ na aIle STB-ers goed gelopen hebben beulj st de resultaten van de overigeni Pierre 14uyrers 58.16 ( nieu$/ pers.record) 58.40 Jo ldierts Er staat dus urat goeds te verwachten bij de kornende Ínarathons

dit snelle 4-ta1. De nieu\,.rkomers bij STB presteerden eveneens goed 1n Boermond: Kij k maèr: Jan Kompagne 59-02 ( nieuw pers.record) Alb. Verbunt 61.14 Frank Eisinga 61.45 Jan f4anders 61.55 Junq Í"lainzer 61.51 van

-o-o-o-o-o o o o o-o-o-o-o o-o_oZondag 26 Landgraaf:

febr.

Ned Veldfoopkamp.schappen

Draf- en

Renbaan

ldeinig deelnemers van de SÍ8. De oorzaak was dat onze vereaiging met ca 75 medewerkers en hefpers die dag vertegen!,,oordigd !/as. Vorig jaar deden aan ditzeffde evenement wat meer clubfeden mee. Er waren toen echter wat, probfemen met oprLrimen na afloop, W1i , de STB als mede-organísator aan dit prachtige sportevenemel gaven de voorkeur aan het helpen i.p.v mee te 1open. Toch u/aren ríij nog redelljk goed vertegenrroordigd, vooraf onze jeugd en de veteranen lieten zich nlet onbetuigd b1j de zlvare trimloop over ca B km: Pètr1k Bruininks was de snel.ste biJ de jeugd. ondanks deze enom( snelheid ( 6 minuten sneffer dan vorlg Jaar) kon hij deze reis ziln 1988 rivaal Jos RrJken niet verslaanBesr. p"',.''. Jo, deeo n.J e-n be.er-P,-s. \l 'lF-l_ Fp. lÈ. iJ hérd getré1nd om jou die dag voor te kunnen blijven. Achter Patrik kwam Danny Beinders en Kim Q&rílYlicg. Jos EiJken is al genoernd. Nog sneller dan Jos was Albert l'lEessen Oat moest u/e1, want het was vermoedefijk zljn laatste vledstriJd afs veteraan I. In Alberts kielzog liep Harrie Paas. Hrl 1lep zeer verdíenstelijk Ínaar kon nlet voorkomen dat die andere Vetraan II Ínct de naarn Leo Gerards ( ver) voor hem l./as. Nu achten r"r1j het niet uitgÈsfoten dat er nog mcer STB ers mee liepen. Ik meen dat Afbert Verbunt ook meedeed en zijn maatle Ja, ilènders- Heb ik ieínand verqeten ?? neem fl1J niet kvralil k


42

".,,._t ;,L'i: I

;1.*{ï}

Ó ÀÍ.r

rtt

leD Xo lí,. .1{r olí)rieu:c

rri|?t(l(r

rl,r.S.,r,:r.rsöe?.r/

Llij het hoofrjprogramma (N.V.K over 11,3 Neder.lands Cioss kampioen

{;r

1989.Lijd: 37

km) ,rerrl

Harti ten

Kate

28

drie voudig kampioen ( 19861/,Í' 1988) Tonnle Diirks uit Udcn rrerd nu 2 e. Tijd: 37.46 De snefsLe finrburger !Ías BogerJaspers van Unitas. Bij ons bekend als Heideloop !.rinnaar :in 1986 en 1985. tiJd:39.44 Llc

John Borjans (eens snelste STB er)liep nu voor Achilles top. John hëd het moeiliik, zrjn LlJd ras rninder goErd dan vorlg jaèr. Voor een 126 e plaats had Joltn norlig 45 mLn en22 sec Beste STB.-cr rras met een 14f plek: Jos Dut-"!'Jeerd in 46.32 HLrub Érkens 16Ll e jn 47.20 . Karel Trarls ',ras goed voor de 162 plaals ir47.42 ei Rob Riksen 171 -' in 48.38 ( van de 211 ingcschreven lope.s haalderll95 de f1nlsh, voor 12 lopers was er een disk$/a1i fi katie) .


t+,

Btr" r'lcurrDoonnaur,

BnooxshrnooucEExr

Drlfu'nucïVrncr.

lL,Lcn-...i..'Jll,,'."..,'

L' r'.r,'q,,,',1.',Jn.^i'

1,\" \,"'

;.:,...r,-., .",,.r ,r.,' .,'" ,. nJ \'.,,. ! b',ur' ln'!rl,nfl nn"rl.u, Iinl.Jn,oL!!:.(,r |'l,l{]!'',1..j!11'u. Jul,,rl ui-r,L.q, Lll.qn-[ l tr tr ("i,, .l qtr J-, J" 1.1".1.tr ',!,.Jlij,.lj."l,[l]L

iiir.i,Í'li \,rltl,rd' 't.,, \Ír, Nq..l)r,r l,d \\irL lli"rls rÍ,,,,1,nr,r,l"lirri.\\tJ!r l), (nrf \U,!!r,rlrtr,,rtr,r hi!,,ri,.i,Jn, |n,,[[tru,.r,cl

llt r.trr v. , Ju" *v,lL r , . "1".1,,u,1 l)r N"r, k, Ln.,l! Nrtrulrr,nq,, "n J.

N.rsri,.\,Ji.1(Lr'.,11.r,.ll,n1,,

l)rlatrdi.\\i,Lqrsr(l,tr.ri nlu,l.rL \, ii.i "...,1r À\,"-.-1i,,!.,, r'1", pl,"!.,J.,

..tr, lu t,n.ll N(nLr /i.1, rrL.L.

.'il]1.-[]r.|.ii.].!i

i"Lr.' !1,,1,1'

rr

,

l\l,nJ.Íilzjr[ ti,"ri \n,lq"

n"rt Jt

(,"'tr,, q N, J, ld." "ll,n,,L s '! It(trdi. i,l.L,rki",,( rt,i,l"U., \\r, Jq. I). Nsrsv ln,!l" I ).," 1,.Èli*r, N"rar"lq)qnfu ll., r",,lilL

-afln0oflfi


Levering vanl orthopeclische kunst en hLrlpmiddelen Tongersestraat 12 6211 LN l\,laastriCht rel o43 2161 / 3

Het croene Kruis Paratletweg Nrd 2

Hulsllerg

Stormdni oÍthooedie

J-

KEN tct(Ertl lrl MAÀSTRICHT

valkerbu!!crwe! 11 BènreleNe! §0

1è O43 62rsl5

ÍEGELEN KaldenkeÀoíweq

SITTÀBO

96 Beíqameg

59

rè 04190 1070


45

Nederlandse veldloop

ka

m

p

i

oensch6ppen .

Verslag van Jo Eyck. Beste Sportvrienden, De vraag van de sportbond KNAU oÍn !.reer in de gemeente LanÉmaf het N.V.K te organisren kwam dit jaar vref heel faat. In januari moest de organiserende vereniging uit BiJswijk er kennen dat men de organisatie niet rond kreeg. Ér zijn maar ( nog ) weinig plaatsen in ons fand waar men iets groots kan organlsrern. Dat heeft niets te maken met geschikt parkoens, een mooi gebouw of hopen geld. Nee hoor, een groot evenement perfect organiseren kan Effeen met een grote groep enthoLrsiaste medewerkers en helpers. span is aanf,ezig bij Unitas en nog veel meer bij onze SÍ8. Het verzoek van ljnitas kwam btj ons bestuur terecht. G1e1 Kleijkers onze voorzitter kon beloven aan zijn collega van Unitas, dat de SÍB !,reer van de partlj !.r'as. Pctp"irq 1or de^de rp' dp p,var., gFr v.' ro.ig j.dr werd Jo. Eyck en Fred Strating de hoofdcoördinaiie toebedeeld.

Dit

tal deed een beroep op a]le medewerkers van de vorige keer Ínet nog zo-n aanvulfing van een man of 15 erbij. l'4et trots konden zij zeggen dat 95 % van de gevraagde clubleden onrniddelij k ja ze1. Kijk dan is het gemakkefiJk !,/erken, vooral als het snel moet gaan. 0nze vrienden van Unitas vroegen deze keer zeffs meer dan vorig jaar. ook biJ het tijdklokken ( JUry urerk) v/erden STB ers ingezet. Claudia Kfeykers en Huub Neelis werden benoemd als llationaal jurylid. Dat ging voortreffe rij k. Dit

t!,/ee

André Vogely kreeg deze keer een taak binnenshuis- Had hiJ de vorige keer nog het verkeer buiten geregeld, deze keer_ regefde André saÍnen met Fred Strating de persoonlijke verzorginll van de vrerkers te velde.

0ok voor de medische verzorging was de STB verantwoordelljk. 0nze dr Hans Ypma, deed dienst a1s medlsch verzorger, aldaar vraar de jongens van het Bode Kruis met hun kennis te kort schoten. Höns had er (achteraf gezíen) toch veel r,/eik aanEr bleken toch nog ve€1 schaaflronden te zijn, opgelopen bil het va]len. Héns vond het beter een 'tetanLrsspuit te zetten gezien het risico van besmetting van paarden toestanden e.d.


Voortreffellj k

Teamwerk werd reeds de zaterdag vooraf verricht door zo-n 40 medewerkers en hefpers van beide clubs. De leiding werd toevertrouljd aan Jo van Vlodrop die nÉt ziin ploeg de ;erkzaamheden op het parkoers regefde. Harrie Adr:iolo probéerde het de KNAu-officiafs aen de start en flnish ( met nog zo-n 15 hefpers) naar de zin te maken Hier was en is wai meer geduld bij nodig...en dat heeft Harrie wel

bijzonder vr€ardering gold ook de t!'ree ploegen van de par koerswachterii. Hoofdjuryleden-uit het gehele lënd, snapten ook deze keer niet dat weer alles goed glng met de diverse veschillende looponderdelen waar kleine., middelgrote en hele grote rondjes elkaar aflilsselden, zonder dater ook mEar iets fout glng. (buitenJohn Hendrix en Gerry Knauf) hoeft ons geheim is; er ook Àiemand te weten Èoe deze STB iets zorgvufdigs doet

Een

de VIP-r:lrimte kon voorzitter Giel Kleiikers eens heerliik VIPPEN tussen de directies'-sportbonden, lAAl'-ens, Edelachtbëre heren van GeÍneentesr Hoofdsponsoren en vele anderen' Deze kennismaking was belangiijk voor onze STB, niet a11een met het oog op een eigen atletiekbaan, hier !íerd ook de grondslag le1egd voor het verzoek, in 1991 de l"Jereld Veldloop Kampioenichappen te organiseren. l'1et voorzitter G Kardoun van Unitës en Giel Kleiikers van STB, zal de IAAF we1 over -stag gaan, hopen \"rij. 0p het winderige buiten terrein lras nog meer loos Cor Bobeerts Hees en Harrie ,lvlarie Irene Éaeven, René Jongen, Jan van gebied en voor de hefe Éraeken zorgden voor bewaking van het goede ganq van zaken bij het parkcren.

In

ascd u/ae Fr Pen qoPd wPrLPrd cpa., Ter WiFl D'e o de en qoi-d.rl BpJsin( als su$bo- . Go.n proolem'n nel irnL_'^

Aa1

en supporters van de bezoekende verenigingen !'/erd er gemeld' Het forrÍaat van Feindert maakt vën de grootste ge!.reldenëar een braaf jochie. De kassa maakten meer winst dan vorig jaar. Naast onze eigen leclen, lrerd ook een deel van dit I',erk vr.ijwiflig door eeÀ niet clubfid gedaën. !,/ij hebben het over Baadsfid U!.,e Heiligers ( soc.democraien Landgraaf). ll!',e de bekende voorvechtér van 'EEN AÍLETIEKBAAN voor de STB" zorgde ook dat de nieuwe l'lethterpfekke so-edeconEàcten weldfi Bonten (CDA) vrethouders en de Thei l4iddeldorp van'sportzàken en l/,i. Heinrichs.


47

ef Gufpers, zijnde hfd afd sportzaken

van Gemeente genodigden. Samen met Sjef, Landgraaf, was ook een van onze llwe en de nieuwe wethouder Íheo l,4iddeldorp, werd de mogelijkheid van een étletiekbaan op het middencomplex v.d.Drafen Benbaan bekeken en besproken. ook de managër van de D&Bbaan Dhr Kemperman u/erd bij de plannen betrokken. Hij zaf deze kwestie de eerstvofgende vergadering van het Bestuur voordragen. 0nze hoofdsponsor WieI Riksen hielp ons goed bttj dit over-leg. Vofgens lvief, moet het aanleggen van een tunnel naar het middenterrein geen probleem zijn en evenmin erg kost baar. l,íe lvillen echter niet afduafen van ons NVK. Éen grote klus werk wordt ook vooraf gedaan. Denk maar aan vergunningsaanvragen, subsidies, sponsors benaderen, hulp diensten inschakelen zoals Rode Kruis, PTT voor extra telefoonlijnen, TV, Gemeentelijke instanties, contracten maken met. Directie van RAAK, de Draf en Benbaan.Besteflen foldcrs affiches drukr.,/erk- Publiciteit in dagbladen, ëdvertentiet in sportbladen en A.l/rl. Voorinschrijvingen ver!,,erken in com putersystemen. Samenstelfen Jury, reserveren was en kfeed -ruimten. Lljst van genodigden samenstellen en nog tien talle andere zaken. SaÍnenvattend:zoíder de hulp vën veel vrij!,,i11igers, is het Sj

organiseren van een sport evenement niet mogelij k, Via deze weg, willen wij dan ook alle medeuerkers van de STB en Unitas, bedanken voor jLrlfie hulp. Is ergens een naaÍn of een dlenstverlening in d1t verslag niet vermeld, bedenk dan dat dit geen opzet is. ook ver slaggevers

ziin

maar !le!,/one

mensen.

Jo Éyck,

o o o o o-o-o o o o o o o o-o-o-o-o-o o o o o o-o o-o-o ER

IS

FEEST

BIJ

DE SÍB

Sport- en Írimclub Brunssummerheide en HEIDEL00P, uordt vaker in een adem genoemd. Hoewel de verenigingsvorm van de STB slechts 5 jaar oud is, organiseren vJij toch alweer de 10 e InternationEle Heidetoop. Vooi de ledÉn die nieu!í zijn in onze clLb; de SfB vras voorheen een Stichtingsvorm. Het grote fesst is op zaterdag 13 Nlei 1989. Bij d1t cfubhlEd treft Ll ook .le fol.der aan. Beserveer alvast: 13 5-Bg


INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING met aansluitmogeliikheid op de GOM alarmcentÍale, goedgekeuÍd dooÍ Man. Y. Justitie

Lid Uneto

T.B-B-S- eÍkend

GOM Beveiligingstechníek

BarbaÍastÍ. 26,Geleen Tel. O449O -47 235-

LEMMENSIMEESSEN

e.v.

INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

-

WATLR

-

SANI'IAIR

VOOR SANITAIR

EN REPARAÍIES AAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN, GASLEIDINCEN EN DAKGOTEN. E

IGEN SAN ITA I R.SHOUIROOM

geopend: mdondog

t/n vriidog

von 8.00

tot

17.00 uur

DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOWROOM-BADKA

litscherveldweg 2 - heerlerheide

- tel.

045

-

IUE

R5 !

213661


49

SPORTN']EDISCH BULLETTN

(order supewisie var

l_lans YgÍE)

Je eaat €r bi.jna aan uijfeje de k.a.tènberichten ]eest over

ik t€ bIr.l!èn

korte ti.rd

het airetiek inesjaa. stókte hoórdpijn,

had h1j

bète.e tijden.

ho€sten,

hrj. xóórts had hij nos !èI, rijdens de baini.e zóu hll dre e. rel I'it ropèn. zijn on

'at

va ziin a.hterstand h'l rd'

èn naar zijn

dat hii 2i.h

véee

sF*+-

--1t*j.?

Dii'

Hrj re.d z€rfs

zorgen

tuinrijke atleet tas 6ner inerijpen !ÓÓdzalerirk hij rate. Docht h1j

roopL hij

na

vier

tcken

rèe. *edst.lrdei

dar tLjdens if,teosr.vè d",',ee"L|",,

teeft

van de

(hun voorkcu.splàats),

ve.s.hijn:er

bart)tme

irrderrjk. 'ee'srands

B ;-- l*g*.


zij.

rnme.s

2 í 3 brjnet ..tstaat vrrj!è1 ,-.,,1.-A'T.,,,*,

3r

ri id

rijke hsrtritne

Behmdéline tijdètu

,". .".

;^

,,

holsst hós.1iJké koo.rs_vrij u irn, vó.rdai !{r !li11!

qt t:!1,_-,".rooll:l1q!1 Èrr rltirr:.

\raÀ!. hoor r.cr hÈt is!iE5 E.ir Can ben r! lrnt tHr rt.

,hrt !rrr,r nrÉt r! 4!ji4 r ui! r!at oor ,r;r t!t,. dÍrlinoi Etond hel rÉriri.rl rn t!- rr:iL drp snpl Éilde É{.,.àIlEn Èn o1n. h.:!r tr!F!r ilrÈt ,pEi It I €ren. ile o,/ervÍ:r hrlt!no loi-rt: qÈbe!rrt ool bi r rnEp-rnilno n,rr t,Ènr!:.

É,1

d:Èril6r rriroeEUL, 0É looÍts"tuocer EanEr aet hp-t lrartlocÈl .i.it orErvcrhltLlio, Lre lonoef perlen iooi rre :eÈtllrc /irn rÉ .lr rrrirÈ:!r mindpr qq-Èd. ,rE l:ri iol aar !ct drrÉEti rri rrrt| !Lrnr. tlrl ri jn de oe?n1oen lr ar ui- lnEC (d.l:1rn dp: t.ri t:. iri d€ Íeir.,, ,,; À.Llut brr Er.LrrtÈn E!eiil rdEnl ;1, Het hilrt pordt L,ee r3drird HàrrdE.i !o!rt!r irÈl meer m!Èell il !aÈrdt \rardionaoFnrre er, rirr rtrn. ,ài .1) t'e herEtelíaEE durrt vEet t;F.pr en itat rc :trr rr (hi i 1nrril). L 0ndènl.§ Bàt redEr!€n:pai 0eeit pEÍlicitl 1Ànoere hErEtEl+ÀEèr

:o


51

Pijd in de zii Ledereen weet waarover Sesproken v,7ordt, wanneer nen het heeft over piin ln dc zij. Toch b{:staat aLlerminst overeenstenmjng over de vraàg hoe het ontstaat en vat het iiberhaulrt is. llieronder volgt de nrening vrn een driecal artsen dle! | ...,.n'nd.r dp -r.r,r p.,, rer c0^, tn.e rs'1 in J n -

lle bedrijfsarts E Ri.ipstra uit den Haa8, die tevens ver-jn bondcn is aan het S.M.A. (Sport uedisch Adviescentrun) l.ei.lLrn Ír.:cnr,: "piin in de zii ls een bekende klachc €n is o.gevaarti.ik. tlet komt zooeL bíi *etrninden nls bij onBetrainden voor. Í. dc lcver cn in de nilÈ liggen blced oPge trrij 8role slagen. ll.or h€t lcveren van inspan.ing krijgt heL I ichaam cen verhoogde vraaa naar bl oed.

l,!ver.n milt zulLen tra.hLen .ra. {li.' vraa! le voldoen door de reserves in de urije blocdsotulo.p te brengen. oodl]t deze organen door de lich,tue1ijke jnspa.ning eÍ de dàarmee ge ontsLaat cr natuL,rlljke spannina in levcr en mi ltrr. De c.rdiolooL, dr. van IlÍ-jli zesL: "over pi in in de zii is weiniS irel.e.d- VolEe.s mii is het beslisa niei vnn de n,iLt atkomstig, dar dachl ure. vroeger. l.iaarschij.lijk is li.t bij een SrooL ra.tal nrense. gewoon spierpijn. Ne Iel)ben in ons I ichaam !ee1 mineralen, zoals k.iliun en nat.ium. Door inspanning Le l.vercn han hct zij., dat hel lichnan vcel vo.ht veriiest. lr wordt ddn,aarschijnliik re veel l,-àLÍunr algcscheiden r:n er ontstaat een verstoring va. tret naLrium kal iuDreven

l)at kàn pijn veroorzaken, zodel links aIs rech.s, a1s gevolA van uitstralende pljn van de nleren. Nanneer mensen die hier last van hebben lJat mineraaLvater driDken, dan herstelt het Benoende evenlrjcht zich en zijn de mcnsen van de p ijn at'r. I'Voor pijn in de zij uordt zeLden een duidellike oorzaak gevondeÍ. llen dcel van de kLachren konr voort uit het naag-darÍ'steLseL. Die klaclrtcn krijBr meo door vóór de rraining of de wedstrljd verkeerd te eten.


dc pi..ln i. de z1-i hioderlijk gende teSen kunnen doen: Omdat

is, zou ie er her vol-

- ie kunr het noment vnn eten voor .lc v/edstriid vijzigen. Eet dric tot vrJf uur voor de uedstrljd en daarna niet meer! hoelíe1 dat in de praktÍjk, vooral voor trainin8e. niei alriji haalbaar is. - jc kunt hcL drioken vrn koolzuurhoudende dranken vcrmijden.

- ie kunt de ontlasting zachter makeo door meer groenten, truir an rndere vochtvasthoudende voedr:ngs,nidde Ien te eten. - sons aiL het helpen op de buik te drukkenl)e vraag: doorlopen of stoppcn, liBt aan hoeveel pijn de i.dlvidrele sforter vcrdrsgen kan. i)at is te trainen. Soms moet sedurende korte tiid de intensiteit van de arbeíd wat v/orden verlaagd,

,:

l.!rt JÍl L'E i Ii

lorrr II ir hpi i3n. is í rn'Én.

lnt l]r n r€ erÀin Íjr.rít I i) L,'rilt riet tÉ.:nÉt l?ir'a .itr!rr!F /' !oeó.p1. :! ,,ecel:rl:l:h mrr,reir rt n;!ri ir.tn iraalti rdÈÍ. r I l, reoclflàtr0! trrrÍinopr. u)et -1iÍrisnt|,5 t: .:,rrrr rr?rrten. 4r br r qtrF§s rrrr lErmietllord lBrt li !i:i! nr ef :E ,?,rp!0d Cat ÍèrnLonloDpr: sedstrr jden bull:llàrhtfn ne!hp-n- l 5, br t heyrae pi ln 5LllrËpí mpf io!erl ,,àndplen. np pi rn '..erd{r lni dàn rltr rd. ur:rr: ,{: :!i eefi lano:arFr tEmoo .7Èrder t:|.../

0r

Hans

Ypma

Sz


53

=!!!qq!4q=§I9.=!:!44894:\9=-!r:=?== Redactie-adres: K r i j g e r s b e r g 1 a a n 31, 6371

CA

LANDGBAAF.

Bef

angrij ke mededeling:

In

de schuilhut van onze trainingsaccomodatie .I]F

is sinds kort een mededelingenbord

COOPFRBAAN'

geplaatst.

Diegenen welke de jaarvergadering bezochten, !,reten dat.lit een geschenk

is

van

Sjef vën

00YEN.

zult

voortaEn veel verenigingsnieuws, alsook wedstriJdaankondigingen daar kunnen lezen. ons cl!bblad bfljft dan voor de overige actualiteiten bestaan. LJ

De inhoud van dit bIëd is: door Jo Eyck 3) In gesFek Ínet A]bert llaessen bij SIB VerjaaÍdagskalerrler en nisr,"e teden 4) " Jan v. lhes Nloet ?? s) mze Coope,-baan vefilriirÉr " Jo Eyck SIB-ers e) Volop Clubkfe.h,'rg vmrilarden voor " Fr.StEltlrg vm. STB lede,'l 10) ALL FEEI heeft s@c1a1e aarbiedirEefl " H.Stetr'eÉ 14) In gesEek nEt Ttleo Scl_nÉ1tz " .h Eyck. ljden 15) In gesprck nEt STB nieLle traiÍEr.hn vèn " Jo Eyck 16) De !.,€dstriJdkalend$ en trjn[oopkalaier " Jan v. lhes jdeLríg volgsrs Boídsvm§dr. " Jo Eyck 71) Leeftijd en cat€orle " l'J.lvlaruJs. al) Spaardktie vcDr s@,rtvercrígirgen je€óulletrn 21) fht en... Babette aan het fmnj " Cor BobeerLs

" Babet lvtiseÉ " ó Eyck " J.van Hees

Harie Bollm rdakt ovewol.....

2s) Goed niaÀ^,s over 26) &rze ziekertroeg

30)

AllertÉnÈ en k.npies van STB-Ieden vmr leden 1n de FECFEAIIE m!Í'[SS]E Ton I'trseÉ lÍcht de STB trÉinirgen docÈ IMELL MNÍERIFIATIILCN: een spo,rt vocÍ'supelstars

39)

Llitslagen en spoltverslagen

21)

30) 0pÍ!ep 31)

' ?

Tm Í"tiseÉ " ibi< lkrubierc en

"

Joarne KlmsLerboea Leo lèranis R-l

Itrsr SdflEitZ " Jo Eyck. het N.K.V. bulleLin over KmTS en ZIJSTEKEN " Dr H.Ypa NIari:"EEN IlEDÉDEtINGENBoRD 0P DE CooPEBBAAN"van SJef v .ooyen.

45) Verclag over 49) Sporffilsó 13)

ons volgende Denk aan

het

Cl

ubblad verschijnt voor de Heideloop oP 13 mei a.s inlevenen van Ll!Í geríaardeerde copy Redactie: STB clL,{Ílad.

tijdig


5/i

Y

ยง


- GLAS rN

LooD

lliï

1'lï:iï.0-:L','-1t*

. CLÀSREPARÀNES

. RUKSSUBSIDIE

rd ll. $otun C-

OP DUBBELE BEGLAZING ir dit

t t a|Esa.dË

,Off uonOo7n SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL " I'TJIT C1,]BÍT()KEN

BEI, DAN 045 3I I4I:} Na lB.00 rrrr 045 3l:t222 Streperplein 10, Schaesberg PÍive adÍes: Joes Jongenstraat 2

KOZIJHEN!

Alle sooÍren timmeíweík.

Leveíing en plaalsjng van haÍdhouten kozijnen met enkele oÍ dubbele beglazing; ramen, deuren, koziinen en trappen vóoí nieuwbouw en renovalie.

De Hean AANNEMER$ EN TIMMERBEDÀIJT

SCHAESBEBG ACHTER DEN WNKEL 42

TEL O45-3taa49

Werkplaats: Streeperplein 10

I

STB Clubblad 1989 nr 2  
Advertisement