Page 1

VERENlG]NGS

4e j aaÍgang IEE€- nr ó verschij nt 6 x per j aar.

redàctie l.

rrj

ge

r

adres : Landoraaf

sbe

r

q

I

aa

n 31]

S.T.E. ^\UB

BB

^s§§"--.-------.-

:ru \ \

.r, ",k

f,6ffiBË ?{


VOORZITTEBS !.iISSELING

BIJ DF STB

Beste sportvrienden, huisgenoten en andere begunstigeis van onze sportvereniging . Dit is v/eer het laatste clubbtad van 1988. Beide voorzitters danken u voor vertrou\nen dat U in hen 6te1de'

":*'

Í:::'.:".::lJï1"'"" I

.,Ës

hel, volqende clubblad leesf U " ïín de voorzitter", maat dan van een ander dan U gevJend

In

onze vlens voor de -j aar!,risseling ls: club, " te S. ï.8 ',/as a1 een goede deze kan inzet hulp en Ul,, Ínet

ve.eni!ling

nog

nedaktie sTB:

beter uolden."

!ELKOT'I

GIEL KLEIJKERS

Dag, Jo EYck.


SPOBT EN TBII.4CLUB BRUNSSU14I.lEflHElDE .

CLUBBLAD

nr 6 (4" jaèrgang)

novernber 1988

Beste sportvrienden.

Dít

\

cfubblad

is v,/ee r LoL sLano geLomen, ddnN liJ medevJerking van meerdere 1eden. Hun namen: Jo Simons, Cor Robeerts, lrim Efevefd, blillem i\hfi:u3, Jan van Hees, John Smeets, Leo Ger:ards, Jan Welting. Voor de samenstelling en eindredaktie zorgde t/eer Jo Eyck. A1s rien onze hele reeks clubbladen op een rlitie legt, dan springt de 4 e jaargan! er uit afs bijzonder fraai, gevarieerd, ammusant en een vereniglng als de STB \,/aardig.

Zowel besiuLrr van de STB, alsook de redaktiefeden, danken alle mede!íerkers voor hun inbreng. Hoe meer inzendingen, des te leuker is het resuttaat. l^lij hopen ook dat dit ureer het gevaf rnag zijn voor het volgende jaar. llLopy: gidog vóór 10 december d.s.

I]

LEEST OP BLAD:

2 5 7 B 11 14 16 21 21 22 23 25 26 31, 32 47

- van Cor RJeugdbulletin, Kijk wie klokt daar kinderen.. -.... Samen trainen, samen naar wedstrljden gaën....van Leo G. Koppelloop STB, sret internalionaal karakter. -.van Jo E

aar*ol.dj81nq 5

e

koppeLLoop STB op zurdag 11 (lecelher

a.s.

...,vm Jan nrar-dttEn. ...va'] WiIIsn f4. Berlijn niaratttrl prifira prEstaties vén Peter Verberk .. -. van l^hl1er Jr€ l,binzer lÉgeleider van de liedsFjjdfopersglep. . . van lÍillen ... van Jan v. H. hhstÍijdkalerrler .....varl N.N. De laatste (pen're)sh€ek van SfNG .. .van John S. Elevefd. De kijker op l,Íj,lr uit de hardloopkrant. gelezen BoVER[4AN Voor u "" ' B0B m ÍEardgl !Íacltm

op

je

eerste

l1J.

14. I!1.

.

keuring biJ S.pl.A Uitslagen, uitslegen , uitslagen, uitsfaDgen. tiit de afgemene ledenvergadering.Nieuvre bestuur etc. Tussendoor leest tl advertentles van onze sponsors, die !ii-i redaktle S.T.B b1l ll allen van harte aanbevelen SPoRII'4EDISCHE


STB-JEUCDBULLETIII.

Dit is al ueer de vierde editie van het STB-JeusdbuIletin. wat valt er deze k€er zoal te vermelden. Ue zu1len cersa eens gaan star:ten met

ftededelinsen van huishoudelijke ànrd om vervolgens weer terug Lc hlikl.en op tralnrogen en r.rri teiten. Op zaÈerdag 29 oktober zi- ' we r4Fr bégcnnen ncl de zrPttraininsen. Zoals ik reeds eerder verteld heb zijn er tsee nieu,e "krachtenrr bijgekomen. .lohn Borjans za1 zÍjn eerste trainíng iomiddels \.'e 1 achter de rug hebben tërwij1 onze nieuobakken marathonloper, Mcneer Antón, van ongeduld staaÈ Èe trappelen om aan de slag t€ kunnen Baan, De Èralningen zullen steeds door t$ee begeleiders, vergezeld vaÍ één ouder, gegeven woÍden. Bij de ouders debuteert Pierre Sourer. IIet is te hopen dat Lliet Peelen niet aanweziB is indien Píerre moet assisLeren. lk ben dan nanelijk bang dar de tuee trainers alleen konen te staan. Pierre en liiel hebben jn her verleden a1 bevrezen goede dískusslepartners te ziio. Gemakkelijkheidshalve !,erden de kinderen daarbij tÀ,a 1 eens vergeten. De zaaltrainingen zullen afgewisserd worden mc! een speurEocht en een specía1e ktirnavalstraíning. lJiteraard zullen de Èrainingen afgerond worden net een echt klubkanpioenschap op 25 naart 1989, Iedereen za.l ilrmiddels lrel io het bezit ziln van een overzicht zoals dat werd uicgereikt. Tot slot nog dit; De ÈralnÍng op zaterdag 3l decenber 1988 za1 niet doorgaan. De zaal is dan naneljjk gesLoten. Níet vergeten dus. Binnen de jeugdkoÍnnissÍe hebben inmiddels ook enige $ijzjgingen plaaÈsgevonden, Zo za! Jos Rijken de nieuwe konÈaktpersoon voor de ouders gaan worden tersijl rlans Ypma als coördinator voor de begeleiders za1 gaan optreden. Een kleine i,,isseling van de wacht derhaIve.Zelf zal ik uiteraard lre1 aktief blijven aIs beBeleider en samenstel ler vaí ons jeugdbulletin. coed; genoeS gezeur over de huishoudelijke toestanden.


4 we gaan eens terugblikken op de trainingen. onderstaande tekening aloet het al raden. De " Peetvader" ofte'el Jo Eijk is definitief terug van weggeweest ' Hij L'erd op 29 okÈober vervelkomd door een hele neute leugdige aÈ1eÈen. Guv Rijken maakte voor hem een prachÈige tekening , die we ui'eraard

hierblj afdrukken. Zelfs "pistolen Paultjerr sas !/eer bij de Èraining aantezig. Boze tongen beweerden dat Paul nu eèer naar de traininsen ksam ondat hlj zlch dan niet zo noe hoefde Èe Daken. Ik geloof er zelf nlks van. Laat ze naar k1eÈsen Paul. voordat de tralning be8on, trerd Robbie Kogelenberg nog even door Jo opgeneÈen. HiJ bleek in heE afgelopen Jaa' 32 cm te zijn gegroeid. We zullen dus in de toekomsÈ niet neer nogen spreken van " Kleine Robbie". Waar die 32 centineter in Godsnaam vandaan konen nag Joost \,éten. De laaÈsÈe tijd werd er binnenonze Selederen nogal opvallend veel Sesproken over het doplngspook, daÈ bij de olympische Spelen in Seoul rondliep. Ook v1e1 de naan vair Frankie Ben Johnson in dit opzicht. Dit 1aaÈste kan ik echter vollediB ontzenuven. Ik Ee-et nu hoe onze Frank aan die spierballen komt en llaar

'9q' :'

dr"

dol

§.

t.

a

q-

UeEÍ

o e_.

.d.


E

hil al die " Sprintkrachten" vandaan haa1t. 0P 21 oktober, srnorgens om half ne8en, reed ik door Schaesberg op weg n.rar mÍjn kantoor. Nornaal heb ik dan nog de blik oP oneindig sÈaan doch in Schaesberg Íerd ík meteen wakker. Aan de linkerkant van de weg sas men bezig het fÍetspad opnietti., te beteg€]en. Ik geeí lullie: te radÉn Uie hier in alle vroegte bezjg was meÈ heÈ leggen van die teBels. JLrjsÈ; Dít íras rrrnk. Gekleed Ín e€n donkerbLauÍe ovèrnl sas hij bezls met al dat sjouwerk. Dit w',. pur p Irnchrtr,linLng. a Dràr kin z.lfs llPnk Thris-en a *r noa ua, v.n ops,e{en. ,--.,**rS.# i

lT',t::";:;;.'iÍ';::.ï:'\

over iseís "dikbeta.ld" werd, l.laarschi jnrijk heef t hij zlch toch g.forceerd, wànt

bij de laaisie circulrtraining, die John uendrix opzcLte, ,as Frank nergens. tllj a.s totaal Ltit vorfr. B '-i (lre lràrsr. rrPrnlrg

\

PRSSnAI'IE

È!rn'í" llrblL

*..

w-i.È r-8.,-1" -,'-. t-É d. I xr..k - h - ítd rn _.. uur adn.Dlle

véee(o o\er tPenr vlocr à.rn ret iPdoreen. Z,j real iseerde veruit de snelste tijd blj de c ircui t È rn ining. ZelfF bij de t$/eede poging oas zij onhereikbaar voor da rësÈ t zet fs voor Pacrick Bruininks. Deze had echter ",, M,,, een ge l dig excuus. Patrick heeft ook een tr'ldje.in de Lapp€nmand gelegen doch is gelokkiS weer hersteld van een knr'ehlessure. over: prestaties gesproken. Op 23 oktober beh:ra1de dochtertjè Maisr'e een zesde plaats bij een trinloop in Rijckhott. ziJ iiep de één kilometer wedstrijd in 5 ninoten cn 4 seconden. (ilk maar eens naar haar certificaat' Ze was er behoorlijk lrots op, en terecht. Zo; Ik ben ueer arn het einde van nijn latijn gekomen. Rest mij a11eeo no8 voornameliJk veel plezier toe ce iedcreen veel weosen bÍj de ko,Íeóde zaaitralningen. Groetjes.


6

4

,í.Í* I. ttÈ .:r

CI

AIII]IA I<LiYi(EBS

Me is toch dat knappe Íneisje dat bij STB-sportevenementen steeds aan de frnlsh de Lijden registreerd ?

I

Deze en andere vragel1 werden vaker gesteld, hetzij door gasten nréar ook door eigen leden.

is lid ZÍj is Claudia

geen KNAU-offi.cal . van de STB siods jaren. Vroeger actiÈ1 t)i.j enkele conditieL1'aini ng de algemene de ?arl. van Henk Thijssen in Nu helaas door blessures lliet. actief mel sporten, naar ríel

actief brj

I ub evencnÍnenteIl uilsLapjes. l4ot valt er nu verder nni L{l vertellen over. C1audr.) ? /il is knap ( maar !íister] jullie a1), 0nde. de sterrehemcl varr ali maagd gebo.en op 22 september, en. . . pas 13 j3a. ..lc\rord.n. Deze altiJd vriendeliJl(e Jooge darne gaat gcen sccondc lrijd verlc ren, al is het nog zo druk aan de nreet. RechLerhand van lluutr Neelis (!r'edstríjdleider bij de SÍB) cn schoolgaande, rJaar. andcls

en ook

brj

STB-c

STB

dan Bernardi 1us in Heerlen. Ik weeL niet oi z1j deze publrkatie leuk vindt. Flseft. ook iet Claudia, l,anI u/1j vinden Jou r,/e] Leuk. A1s iefland heL vraagt, joulr telefoonnumrner is ons ook bekend(rcdirctrc)

'lon

s3 "af PO

ZONDAG 11 DECEMBER 19BB

5e

KAPELLERBOSLOOP


-rh-.

ÉÈ H,ïil'* llll *órmt".,*

RIlGsEN

AannemersbedriiÍ

Riksen B.V.

Ëdisonslraal 9 Paslbus 3Í485 6370 AB Schaeshetg Teleloan 045 316222

=lnstallatie Techniek Bilter b.v.

-

m*ffi1§fr1+:r,,-. Topproducten uit 9e hele *gqd,

fuïffi;T5ïeËJailsövrffi rtrffiï ons eigen koélvervoer,

voor u verkrijgbaar op de Zandweg l0l en in winkelcentrum d r Bautsch, tussen Edah en Aldi


8

SAME

N TBAINEN. . .

SAI4EN NAAB DE I,IEDSTBIJDEN GAAN.

commemtaar

door Leo Gerards.

Ik liep aI een Fu.rlje

éIlecn. :'Í armee beq i nnen om be-3 pa6lde gezondheids-reden. Ik dacht, bij een loop

Moest

da

:,:/

groep q aat dat beter. De SIB beviel mij wel. Ik ira inde stevig mee en lleleikte een gemid .l.rfde snelheid (on0e aÈht de afstand) van 4 min en 10 sec. per kiloÍneter.Niet slecht r,/erd mij verteld. Zeker niet voor eèn 50+ p1!sser.

Ik t-rain

dus bij de wedstrijdlopers. lYoet mjJ behoorllJk inspan nen om de rest bij te houden. Loop dus steeds op topsnelhcid, omdat de snellere jongens met 4 min per km op 75 a- 80 procent van hun maxiÍnum trainen. Ik moest dus van efke training min of meer geCv./ongen een wed strijd maken. Herstellen ( ik ben 53 jaar) r.ras bjjna niet Íreer mogelijk. 0p aanraden van meerdere ST3-ers heb ik mij aangesfo ten bij de c]ub. NamenliJk " orn sanren tÉ trrainen" en " samen naar liedstrijden te gaen". l.lij er.varinturr nE een jaartje SÍB vJa ren de volgende: Ik was steeds oververmoeid. Kr:rn si-nai;r;ri',ij niei meer goed slapen. Geen animo meer voor trJt lopen en ta yernr:reid om te tralnen. Als ik ging trainen, begon ik het s.erds 0laar. uit elkaar vallen van de g.oep als "zeer hinderlijk " ie crvàren- Ik vroeg mij af, of de club alleen uit snelfe jongens bestond. !,rel allemaal op zljn plaats !,,as ( ik bedoel mijn dolvn stemming) heb ik mij toen meerdere malen zelf afgevraagd. Ik ben u,eer solitair gaan trainen, dus alleen ... en kleeg ,r. langere tild u/eer plezier in het lopen. Begelmatig ga ik nu op de woensdag en zondagmorgen-traininrir;ii mee.De groepen zijn groot en gezelllg- Er r./or.dt ook gesplitslmaar niet om elkaar te beconcureren. l.leer voor de veifrgheid.

0f dit


I Toch mis ik de specifieke tiaining van de z.g wedstrijdgroep. De leiding is goed en deskundig. Er is echter een te groot verschil ln basistempo. De groep is veef te klein ( soms maar 5 of 6 lopers). Verdefing naar meerdere k]ëssen gaat dus niet. Er blijft dan niet veel meer over, zodat je alleen tr:aint in de groep. i,laar dat kan toch nooit de bedoeling zijn bij wed strijdlopers. lvlij n comnrentaar is, dat de trainers en Sesturtr van de STB,eens bij elkaar moeten gaën zitten en zich iets moe ten laten invEllen. Het is: SPoFTE! lLMllUEl bij de STB. Het trimmen zit goed, bij het sp!r!c! ( ats daar het wedslrijdlopen mee bedoeld uordt) moet dat toch ook kunnen. Verder zou den trimÍÍers ook wat meer recreatieve wedstrijden s6men moeten bezoeken. onze eigen clubwedstrijden zijn Íneestal erq qezelfl-:. 0ok bij andere verenigingen zou het Ínet wat beter geregelde clubafvaardiqing gezellig gemaakt kunnen inorden. Ik heb mij laten vertellen dat dit vroeger vaak het gevaf was bjj STB-ers. Dat kan nu ook nog. Laten wij daar eens over denl<en en daar eens sëmen lreer iets aan gaan doen, Leo Gerards.

r(0P PFt

I OOP STB

+e=t= =rjlr=Ej=r4r=Í=0j\r4A! _l!LBjI=r=T=


4o

Het herzlich !,/ilkommen en l^lelkom vrlnden uit Vlaanderenfënd !,/as niet van de lucht op zondagmiddag 30 oktober j .1. Uit Detmold (!,/estfafen BRD) k!,/am een vofle bus sporters lraarvan zich 36 fopers in de kleedkamer storten, samen ínet 33 Bef gen en 30 STB erstJ]:] tijd was er niet rneer, broek uit en aan, toifet bezoel(, siartnLrmmer opspelden en naar de start voor een 5, een 1fl oJ. een 15 kilometerloop.

Alles lvas goed, de Ínarkering, het opnteten, de startplaats en het !./eer. Voor dat a1les zor3de Fred SLrating met ziin helpers 0p een gegeven moment kfonk er een BRLIL u1t de mond van Jo Evck en een startschot. Toen begon het ge!,/eld van de lopelrs Ir e- dl s ha"iLJp de vOOt sLe: ndrrt e Crrjns van de SÍ8. AI snel bleek daL. de Duitse ploeg niet affeen lras gel<omen voor de gezelligheid, maar eer nog om te v,/innen. Beste bij de 5, beste bij de 10kÍn en tensfotte ook nog een sprinter op de 15 km. i{at een tijd: 47 minuten op een heovel achtig përkoers met 3 rondjes. Navraag toonde aan, dat deze sporter pas nog in Berlijn 2.uur 20 Ínin op de Ínarathon liep. Het zou nog niet eens zijn snelste marathontijd geweest zijn. toch nlet meer kon !,.linnen, bleven zlj gast vriendelijk en lieten het Befgische gei,/eld de tweede pfaats

omdaL de STB-pfoeg

Zo 1s John Borjéns en John Hendrix en Harrie Crijns niu eenmaal. 0ndanks dat. Ger Knauf vriend en vijand met internationale tus

sentijden steeds 1n de lvar bracht, lukte het uit.eindel.lj k

de

fangzaamsl-e STB-pfoeg vóórde fangzaaÍÍste pfoeg vén Belgen eir

Duitsers over de

liinte

l<rijqen.

Íoto: Ti'tdvergelijking voor dÈ lnternationale tijd airoeoer.


Stukadoorsbedr!Í -

rtanae r s ondernemins

J. NIEVELSTEIN tukadoor.swerk in verbouw s

en nieuwboulr. aanbrenllen van alfe soo:rten sierplei sters feveren \/an sierpleisters

BTNGELRADE

ilorpstraat

g1

C14492- 2183

muurverf , afp-Iakband etc. vrijblijvend advies voor wanda fwe rki nq.

Tel. 045 - 31 96 55

A s s u ra

nti e-ad

vie

sbu rea u

E.H.G. KLËIJKERS Kerkplein

18

:t:ri,'

6372 EZ LandEraaí Postbus 31229 6370 AE Landgaaí

wtu(o-GAzu B.u. handel in induslÍlöle gassen sn tèchnisch aanuelwante aÍlitclEr

a ÀGÀ-l..o.réëds.haoDën a a aEG kloÉ, boor en;ll,Pm.chln* a Kissel 48. 641 6

Ac Heeíen, leleloon

Kogellag€rt'V-lntrcn l'{on

F.ro ir.lalen

04s 724574


t?

ZONDAG 1 1 DECEMBEB 1988

5e

,,/..

KAPELLERBOSLOOP

81

r*)t2: *"."$óm,Í -rl5' '1?-

r\a»rÉ\À''j;-

t/ aa la,. startr ro,oo uur t2 t/n t5 J3'ar' Ío TRIMLooPT a1le start: 10,15 uur

1100 n JEUcDt 2850

7200 D

kategorleën

CR0SS !

alle kat ego

ri

s e

tart: 10.45 uur

ën

BIMON GLOODT *

XÍ":'f',l:'::T'ï'iiii r"i

i*r--

,z:,.

lnstallatiebedÍijí cas - wate, - sanitaií

i:i'"r ï::ïïi


l3

( af) Dus, de ulLslaqenliist op zijn Chinees gelezen van onder uitzonderfijl(e Voor deze t.ÀÈun ,ii SÍg:ers ioch nog gewonnenei".." §tàrmans met assistentie van Harri:r ;;;;;;;;: ffi Braeken en .io i'Jierts. vroeg Ais rvaardering voor hun presta+"ie : EÉIJ KBAT BIEE. Dat be Vonl<en l^liel _im tapl<ast. aan de vraak en om commentae.' v,el heerste .l.t3r de he e \,Iedstrijd.

lerug irr de l'eestzaaf, bleel< l.lilfem l,4arcus (keukench:f) met ossistenten qetoverd te hebben- Voor 140 mensen stond een k.rifietafe-l- gereed. Voor dat lrij de Ltasten konden wefkom heten ging het sein: TERErEREIETTEEEEH... !!l en eanvàl1en.

zijn

Net op tijd konden wij nDg v/at vla en broodjes redden vrelke na afloop gezelfig en rustig werden veroberd door alle mede-

!.Jerkers. Voorheen was

echter de Ploeg van Jan van Vliet noq even snel en actief. 0e tijd en nummer-registratie van Huub I'leelis íret zij helpers, l"/erd omgetoverd in uitslaltenliisten en.... qq ^'l frl'rcaL.n, uaarop 1aÍer.individucl: Li'iu,.r cn Lo '1t ti.id rras vefite1d. ook dank aan Jan met zijn medevíerkers. De huldiging was snel gebeurd. Jo Eyck fiet zich n1 door de captains van de bezoekende clubs assisteren. Podium op, PodiuÍn af. Klappe in de handjes en dank je $/e1 en tot ziens.Dat alles presteerden zo-n kfeine 20 helpers binnen enkele uurtjes. l,lat fentastisch, uat gezellig zeiden onze gasten


'I

,àví

"''

L ':.

fotor

ouci

lrd

Lei),r

IeLs huldlgL.lÉ STJ 1r1oeq. Jr)hn Dorjirrs

Zo iets hunnen ui i noaii rnaloÈrL vas hcL vÉrd':l e co$plrlleFtr-'oor de S[3 iÍ; rlal- rirpeL llcen kvr-'stje vilrl liurr11en nsrr' ;']llr \r il lerr. t I diJ qoeie t,:rl \,rirS Él' r'rÉill'. (litLla.ji_rr)


tt5

2O

I.4AANDEN IiACHTEN

OP

EERSTE

14ABATHON

door Jan !ielting

-

Eens, een hele ÍnErathon ]open !.ras voor mij Els recreatief foper een uitgesproken wens. Dus toen Giel Kfeijkers tijdens ons gezamenlijk triÍnuurtje voorstelde om te gaan trainen voor de marathon van Parijs in Mei 1987, r"ras dat de gelegenheid om deze \nens in ver:vul1ing te laten gaan-Daarbij kwam dan de prett:Lge bljkomstlg heid een 4 daags verbli.jf in deze l,.rereldstad en..georganiseerd

door de STB. Het valt alfeen enorm tegen als.je jaren 2 tot 3 maal per week l Lat 7 !/4 uur Dp je dooie akkertje door de Brunssummerheide sloft...en dit dan plotseling opvoert naar 4 tot 5 maal per week daarbij ook nog veel rÀeer kifometers moet gaan 1open. l.lij moesten onze conditie achterstand ( t.o.v de andere lopers) voor de aanvang van de gezomenlijke training op 23 februari 87 enigzins weg verken. blij begonnen dus met onze voorbereidingen è1 vanaf novenrber 1386.Het was een bar strenge liinter en dat vie dus beslist niet flee. Dan de gezamenlijke STB-training.Deze werd gesplitst in twee groepen( snelle en fangzamere ]opers). Wljselijk hebbeb \./ij voor de lëatste gekozen. De begefeiding van deze groep lrerd verricht door Jo Eyck en/of Fred Strating waa.bij tijdens de lange duurlopen menig amus6nt verhaal over flarathon-ervaringen werd vertel( De positÍeve resLrltaten van deze trainingen !,lerden a1 gouvl zicht baar tijdens de tussenl.iggegnde wedstrijden. l,laar ook minder teuke b:i.-j komstigheden lagen op de 1oer. Tijdens de Russmanfoop op 20 april 87 kreeg ik last van een vervelende en langdurige blessure ëan de linker enkel en ondanks intensieve behèndeling bij Slagmofen kon ik niet starten voor Parijs. llet was een zliare teleurstelling oÍn deze happening als supporter

( o.a mijn trainingspartner Giel) te Ínoeten meemaken. Een plei stÈr op de lvond was echter het door Jo Eyck en zijn vrou lritste kend georganiseerde verblijf in de lichtstad. l4aar omdat ik nog steeds niet mijn eerste marathon had gelopen, !íerd als volqende de marathon van Duisburg op 26 september ge prikt.Nè het genezen van de blessure( begin jut:t 87) vol goede


t6 dltmaal onder kundige feiding van !íim v.d.Linden begonnen aan de vofgende trainingsperiode . Het hoogtepunt lras de 3 -uurs training vanuit Koningsbosch. De heren Sirating en Eyck d1e hierbij a1s verzorgers optraden begeleiden ons per volgauto. l,iei " bier und gesang, werd ook onze mentale gesteldheid aan een test onderuorpen. U begrijpt lvel dat dit bier afleen voo. de verzorgers bestemd i,,/as. plaar helaas, drie Lneken voor de start in Duisburgwerd ik ]etterlijk en figuurlijk onderuit gehaald door een dar0r infectie. Een nieuwe teleurstelling. Even heb ik op het puni- gestaan om mijn marathon aspiraties op de hefling te zetten, maar Ínede door de aanrnoedigingen en aansporingen van Gertie en de trourJe supporters heb ik daar toen vanaf gezien. Ínoed en

0p de fedenvergadering van de STB ( 22 janueri BB) werd besloten voor een cfubreis naar de marathon van Berlijn. ik begon dus onder begeleiding van lr'Jim aan mljn derde voorbereiding. Deze kon zondet noemensuraardige ploblemen ii/orden voftooid. Eindefljk na 20 maanden wachten !.ras het nu ook aan mlj gegeven, op 9 oklober 1SBB om 09.00 uur s'morgens te starten voor mijn EEBSTE marathon. Na ruim 3 uur te hebben genoten van een faaiend enthousiast Berlljns publiek ( ondanks regen bfeven ook zij op het parkoers), finishte ik met ruim 14.000 anderen in een tÍià van 3 uur12 min i:l 32 seconden. llaar- . . . . . . . . . . . .mede door de marathonkoorts ( door de BerIi.jn marathon opgelopen) en mijn jeugdige overmoÈd, besloot ik teóen al, ),1c.rrschJwingen van e/oerts in, 13 d.ger l.t_er op zateroiq 22 oktober j-l.,samen met ll,im v.d.Linden en pierre l,luyrers testarten in de marathon van Essen.!íij ulerden gesupport door Gertie, Andre-Vogely, Linda en liillem senlor. Na 35 kifometer_ kt/am ik nret dl leen n iJlelt, Taaf ool oe mdn met de ndmpr tegen. U.lern defijk kwam toch de bevrijdende eindstreep in zicht Àa:l uur 18. Een

illusie

armer maar een ervaring

rijker.

( redactie: bravo Jan, dank zij Gertle, heb thons Lritgelopen in 20+1/2 maand).

je

nu a1 tlree mara,

FELECITATIES

het bruidspaar John en Diana Borjans en naai het bruidspaar Wiel en ? Uijnen. Het huwelijk van beíden is reeds voltrokken. l/íij r,/ensen hun veel gefuk en zegen vcor de toekcmst. ga6n naar

VEBJAABDAGSKALEIIDhR

!./ij het

deze keer eens zonder doen.0nze !lecoflr outeriseerde ledenadministrëtie lras niet up to d3te. Toch een wefgemeend proficiat voor onze jaricen van 11 11 88 tol aan het vofgende clLrbblad rn Januari 1989. Helaas moeten


Brrutt

nonne@ nwm

tRAltíor Ja, nÍir u,arcn dabei, bi-j de op 2 na $wtste nÉratlDn van de uErefcl kan 'n bus vol rÍEt SIB'eIs ru zeggen. 0p 7 okt. vertxok dit goed genJtste gezélschao ricltirg Ber[jn.thdanks hp-t sledrte l,eeÍ' as de stffnirE priJm. Dit verarderrle zelfs niet tÉa_r lii LLÉn i\hors vedelde dat heL BerLijn's rcisbLreal geen sfaapplaatsen gerEserleerd lEd in het ons to€ez%de ToLtr'ist Hotel. l^h $,eÍden in Berlijn oí-dergebradrt in t hrtel er 2 je€.rHbergen. Na 'n sparnerde transit via HelflErtad dm de D.D.R. k^,an de bus on 19.m uur in Berlijn aan. 's Zaterdags vlas het !.reer nog sledter ÍrEar dit kon de pËt niet drukkm. Ieder vemaakte zió in het centÍun vën BerLijn. lÈdat r,e de startftÍÍErs opgellaald hadden uErd l€t K.D.W. (KauftBus des lresteír) bezodÈ. TusseÍr de huiën docu herd ga,ardeld o,/er de KL,frsterdan rca zijn winkels, borrtieks,rest€uranLs en galeriën.Enkeb giruen naar de BerLiner Zoo. 's Avords e€n schittEEÍrde Sight-seeirg ó@ BerLijn !,,44óij o.a. de BeLijnse lr'uf, K.l^/. GedécftrLiskirdr, Sie!,esau1e, Heidrstag en anderc prddrtige gebo-rren bezidrtigd !,Erden. Dit onJer drskurdige uitleg van een gids. Tijdens deze SightSeeirg (overigerE het hele !.,eekenJ) umdt nEn sg geco'trrontc€ÍÍl Íret de sdpidir€ fussen oost en \est die rcn in deze stad 9c."6akt heeft. ook het feit dat Berlijn opgeslotEi Iigt in het oostblok is drideLijk uaar t€ nslEn. Zordag I okt. , de grci€ dag vo@ de Ímathon-1opers. lv6ar liefst 22 stB-he]èn verzarElden zió tussen de anhe 17.Cm rE atlDí}]opers vlak v(r]r de [trnburger Tor ëan è BerLijnse [{Jllf. Een schitterErd sdo(,,,spel, die 17.m ]r]Ëlers te zien vertrekken. En rru het sporlieve gedeefte van oos !.,eekerd. Al1e 22 gestTte SIB'ers Liepen è Í€r€dnn uiL !"6arÍrde 4 dFbutaÉtA. Dele rijn: Jo va_r Vloahop 3.@.21 Jan

llleltirg

l^lillenEerEírlsFfl

3.13.02

3.41.V)

Toi l,tiseÉ 4.20.6 VeÍrhr \,eden er rlEar liefs 6 pers. rEcords gelopen t.vt. Pien'e Lahaye 2.4.n lÍim Budziak HaÍry Ad-iolo

2.$.n

&Íg lhinzer

2.57 .24 3.01 .25

Giel Kleyk€rs

3.19.5S

3 o!€rlqe Lijden ziin:

Jan van De Gelr

Hees

21

.i3

lfiÉrs

2.44.4J

Peter Verberk

2.1i4.45

Henk

2.fi.48

llijssen Írea v.d. Lirden l^Jim v.d. Linden

3.07.30 3.07.31


,8

CARROSSENIE.DELEN iilir:ï:í.i::r;r-li;:l:l::rrl:rf ir*:::i:r:::

a@u*i' o&rtrItrErr@nll| canossent lcltrl

Nuth Vchll,o!en Vlat,et, Ahtteh)

5llllri I vur I u,rl,. S.lraesbcr'9, AÍrIrD l r)s t. r' lll {l{'n,í)e'r t.e L AN0(;ltAAl tjl'Ll

I Al)A

&&at&h' UIIIIIIID GI]Í811!Ë

Anl r

tr koop selccticr e ocerrst,,n' o r

a lersrnr o lrnirn(refin!

Auro voNKEN @/scíl [Tl-rrnse!/EÍeI,

a a

a \chaderrparrt ics a Àt'K kcuringen

WI.INGAARDSWECJ It HEERI-EN T{OENSBROEK 045-2t2459


TV

: NiEljtí !t!1.-...-.=

:

verhuur VIDEo FILIYS=

: sijsteem VHS, video 2000(VEC :5 flfms, een HEEELE i voo! slechts F 10,-

trADIO radio -<íí-Í"Í ;,íío.fll'*tio*' É\ Bïils^tiïEi-; Ë4?$Pïiöí9Y':-

teleuisie uideo electro

verlicliling

XASIIEIUIA

SI HIERLE , T0l8Í0on 045'720016 '


2a,

Pierre l\tryreIs [4arie

L

Baeven

3.17 .10 3.18

-6

WiILen lgarcus

3.19.58

Sjef v.

3.m.4D 3.37.46 3.40.46

ooyen

Ger Knauf

llx-b l{eelis .h Nierts

3.4\.n

lopes zelf geklokt. PriíÉ FÈstaties tooh zeker als dat het u,eer eIg sledlt \^€s. Veel regen en wj,'ld. s'AvoÍrds ue,ld€n ql.e fElden dan mk in het zon'I2tJe gezet tijèns een gezeLlig gezaÉliJk dirEr. Deze tiideo ÍÍEn bedenkt

zÍjn

doar de

!r'

.1 !p rEandq (,b ]aatste deg in Berhjn) !,Jffd de gllJlsovolarE Checkpoiír Chidy bozoctr m ilct, Eelijkrranige Íuselm. De Be lirÈIejs \.rerd aiqesfot€n met stlr Lre/CÈk èan )cl I ,l Lhdr.. o1 LE-trLrÍg lv"dfi]o 's flxdl4" ddt o- Lr-n-gtodll I É!ome1 r,r-^r. th m.m uur kÉÍ de STB falilie v€er tttJis. blil ler l\bmus, de dls r-elsleider cDk eer ddxlcam r,las bedanld alle r€1zigerc. JuILie waÈo e€n leuk en zeker een

spo.ltaan rci€ezelschap. Do@dat l,e mveft.achts op 3 lokaties ondergóractr \,er erg veel af$rr.Jeksr r.Jerden van het prrgrarÍE en vierl erg veel grtrpn, l_tier vlseeÍ]. he.kte ieder sdrittercít aan rEe. Bedankt hieflrnr Een prirsrD bij deze rc1s Lias mk dat de ÍiÉr]aÉDn loprs van de S-T.8. vocr het ee15t betaafd \Àrrjrden. Ieder liet 71ch naÍlrlijk sponsren t.b.t. .le fhcl'-rlardse den ÍE9st


tl A.

L.S.

ju]lie

-StictriÍ!. Zie vcor l'et

bedrag rlat

vmr de sticfÍtirE gelopen is elèrs in

clLbblad.

t

Het reisgezelsdrap Vmr Schlo8 tllarlotterbLllg'

Íq4." Èh...

Ed.È'1jd*--Err.

s.T.B.

"r* Èet e€dsftij.isecretriaat o@rgenoÉn van liílIe,È v.d. líi1le* he€ft i,ïnidd.l-. Ljnden. Dit b€tel..ri: d,t jcchri ivirBen voor lPdstrijden nu via {li1lern iirrcLls 1..,en. (ll.t 'n l,ii tl.r É .Élr) riu zijn ju11ie nogal dmr llillërl v d. Llnde! v.ï ,"..j..j liat betreft Cc ilÉchi ilvingen. Hij !É-s zcÍ,at dag m o.rcht telefoniscir LÉ.-ei{raaÍ. V@r !i. l,,..Lrs r igt dat ltat trr)eili-iker. Hij rerkt overdaS en n-i1 i . :i'onds ook n(ts @t 31 1. lJu krlren jtrllie hm natLrurlijk altijd prot':rc: ; ,.íeiken raar eovou,r .+i is (Ii Led'stri-iden bij hm op te geven vór de ; nins va woensdagavc!... lif,s nict tijdens de trajningen rEar even ve te .! . r,. Hec adres van de !il_L!^l? !,€dstr:iidsecretarÈ is À.ht-{uderstraat 50' 6343 as klimEr. Te1- Or405-2I15, zodat mh de Rr€Fliikhejd gè.4{:t: is ' ..i een brj€f(je) te scht ijllen.


L? Prima prestatie Peter Ve.:te*.

Peter f€eft onla'lgs in Sluls (Zld) een 34 l(n. \,,€g!,eè sLrijd ge,vonnen. [Èze lmp van Sluis via Bnrgge heer rEar Sluis legde hij af in 2.t8.21 uL,r- Peter nan a] snel rEt lmtiatief en gir€ er alleen vandocn. h de te €t€g naail SLis ueld hij i-rgehaald dror de BrEbar'der Jaír Oppenaar. D rLH D r j 5.1 Jlr 'tédr1f- n- , t' ci heer los Jd'l /l In olo.r!'11 en i«/an a1s eeÍste over de flEÉt. Drol rcrè1 P--Ldr ÍeL oere ïoorF prèLclJe.

Jung l,4ainzer begeler.ler lopersgroep. Jung zal op dinsdag, donderdag en vri-jdag onze lopers begeleiden. Als voorbereiding op deze nwe klus is Jung enige weken op trainingskamp gelreest in Bhodos. 0m een oogje in het zeil te houden is l^li11em l'4arcus Íreegeweest. 0p de STB trainingen gingen

nogal geruchten over dit "trainingskaÍnp" 0m alle geruch t-en de lrereld uit te helpen plèè-ser we ee'l Ioto vd1 l, ng qL maakt op Bhodos. Hler zien jullie JLrnq z'n vriendin.Volqens de redakLiÉ heeft Jung hier hard moeten (weg)iennen !./aardoor ook zijn prima marathonljjd in Berfij n te verklaren is. Jung, veel sukses bij de tralningen.


lr,EDSÍBIJD Nov. 19 20 27

KALENDER

Naam evenement:

1/2 l,,larathon Smashcross 1/2 liarathon

l4önchen-Gladbach Heerfen l4argraten

St. Joostertrimloop St. Nicolaascross l4eerser lvlaasfoop 5+1C

St. Joost

Dec.

3 4 ii L7 18 18 26 26 31 31 31,

Km STB-Kapellerbosloop Kerstloop tdinterlauf 18.3 Kl4 <erstcr oss Leudalloop Sylvesterloop Syfvesterfoop S1-ratenfoop 5+15 Kl'4

Heijthuijsen llleers

(bij

Stein)

Schaesberg Eij sden Aken

Heijthuiisen -Ueorler EIsIoo Aken r,{egberg

Jan. 1989

7 B 8 15 22 29 29

St. Joosiertrimloop 1/2 I'larathon Zuid Ned. Cross Kamploensch. 1/2 l43r.t!ron

St. Joost Egmond aan Zee Tegelen

Smashcross

Heerlen

Heijthuljsen Posterhoft

1/2 l.larathon

KeÍkrade Folduíl

25e Abdij -cross

!íeert 5 Ijzerenmanloop Bij het verschijnen van dit ctubblad, was bij onze nieuvle

!,/edstrijd-secretaris l,l,illem Íularcus, nog rriet alle info binnen. Houdt er terdege rekening ríee, dat voorinschrijving meestal 14 daqen voor de lredstriiddatum ligt. 0e na inschrijvingen moet lJ zelf ter plaatse doen, en zeer ze ker jemmer van Uw ge1d, deze kosten vaak het dubbele.

NlET

LANG HELLE

i,]

AAB t,1JILLE['] BELLEN

04405-211s.


DE

LAATSTF

lEE!!E=l=9IEEE[=ve!=9!E!9.

Beste sFortwieíden. Dat uas hel dën af!,,eer. 6 FE D'iJp\ van Fn SÍB eÍ dr. SjeÍ! hBil.

Bii

de redactie !,rerden leuke rcacties verÍurEn. Toó blijft Sjerg gdÉiin. l+t kan natuln.lijk zijn dat Sjerg ze]f zi,jn Íuije vmóij pm6t.

Sjerg u,eet gerDten

edt€r, dat veel van zijn

dL,b

zió zelf in lÉn zullm herkerlien-

Tot slot dan rEg deze: q

JENq=

qry=4M=9999 E 194!_cE!=

In de tijd dat h'jfllcpor en vmral STAmIRI'LCPEN nrg avffdtr-íJ1'tjes ualen, girg Sjerg r€€ds de d€g vffiafgaarrle aan de b6^^lste 1/2 nnrattonlmp, al

hii s-ÍDllms fit aan vanaf Sjsls rroorplaats. 2 uur bÉineír è start versct-íjnan. Plaats "X" Iag cE lÈbij het Í'€Íttplein zag h1j een Ieuk hotell-.tje, en stevende daar @f ox een nactrlogie te bespreken. Tot zijn gote ve razi,!'*Erd hii door è balie fiEn begrnel lTEt de bmrden: " Dag nLijrteer Hoeperrnns, blij tJ lieer te zien. l^beir dezeude tli€epeEoonskarEr zoals g6,Dor[ijk?" daarbi-j fiEakte de beJieÍÉn enkele vdcte vertxor,elijke knipoogjes naar Sierg. Sjerg, mijn naan is nieL l_heperÍrEns, río4...... "lvbakL todr niks uit" ondeÍtÍèk lÉn de balisrEn, " ik zolg rvel dat e-1] ,,ltxlr een lÉerti]k gekoelde fles r-harpagrE op je karEr gereed staat, zoals ge,Emlijk. " Sjeíg die een la?etje k\,!€ad !.rerd, I.i1J prstestejÉn, mar dat girg nielr. llii l«€eg een fLin€ klap op zijn sdurder. Een \Tolijke stsn zei." AlleÍadllig, fheperÍBrE, jij mk !,reer hier. 0r.,,e jorge. -kon Íree naar è bar, daar wèctr een goed glas bier op ms-" Sjeng v,Erd t€gen zijn wi-l rÉar de bar gedJ,rd. och dadt hij, een lekker pjls ktn ie \"reI veld'agen en dan óe je bii deze wolijke Tanis, hel misverst€nd uit de óeken. Zo \,erden enkele pilsjes aclrterover goíi,Et, die mze Sjer€ best sÍEakter' De \,mlijkerd had hoofdzakelijk het \^oord, iraa,-bij het gesEek altljd op knep pe vïur,€n ffiekkir! had, zoals: " ruJ Ílet je mij toch eens jol geheim vertellen HoepeÍnans, Hoe veFier jii het toch altijd, de allerkrEpste vIIx r,r€11 or je heen te krijgen ?" lrla hel 5 e glès besm Sjers vocr"zidtig: " Ik fÉel -L' \,erd andeJbro e. dmr:" JF rofit jérriet lbepo.'E-c, ik bqr..... '. ÍrEan'2Fl-l rcàIs re wilr en l-oF É te J-rlsrl lb"oenÈns. \,1:r)r nij ben jp 70 :" "Ik benijd jur keÍel, óa€i je near eens on." naar pfaats "X". Als zovele recreatreveLi,rgen, wilcle

Sjerq Oat

volM

tril mit

llij

sttarde naar het nÉoiste !Ío-,\^€rgeziót aan dil verzck. gezeien had. Em zadt i11,,,/e-Le sten zei: " He11o Jack lbepeÍÍéÍrs,

Itre gaat l-Et rÍët jou. De rcceptimist belde dàt

je

v&r:r hier uas."


24 SJsrg .lachl de erEellJes te forEn Í-luiten, d'onk zijn i'ÍrtHels B e ptlsje p«rs' en róst zo.nclig goL.u even, wat je d-ret m t€veel breltjes m zo-n kofl-€ In de ga.g staa,rrle hii even de spiegel. De crrbekerte l_bepenÉns, die kennelijk ziji spie @]bee1d u'ds, begm Sjsls s)Írpatie te !'rjrn€n. SjsE had de stcr,tst€ dÍ:nÉn..., 0Èar die l,er_ den opnieu,v verstmrd. Deze keer cbair ÍÉf lhr, de zoon van zi-jn z\'Jager- lhr had m "X" €41 bak-

i]

kerij. Hij

f,ad neL egl

irestelllrE ]n

heL

lntEl

aig€even.

SjÈr€,Jij rn de stad, wat leuk. "h !Íilt toch 'e,pL _Lel T_éi :lèpo. dd- 'S ni,: lml lor ' Lève Nbnk SJer€, Je gaat flEe naar nij tlxris l'tia 'Oon

zic| vertELEen. Wii febben een logeerkaner vmr jou VIij. Je gaat direct ÍIEe. Dit fEtet is niks vmr jor. JiJ b€nt olze gast. I'ha hee.ft lekker gekmkt. ]t U-Íl ttaar ner miln bestellirqen' zö1

H! 0ndel-tussel lÉd neef Har, onze zeer verbor^rereeftb Sjcrg het vedacfte lntel uit Éloodst. De s@rLtas had hij eveneens nE€genirÍxrl. Vocr Sjerg het god en r're] urist, zat hij naast neef hàI jn diens bestef!íagm op \nÉg mar l4ia €fl fÉàr heerli.j I e lrÈdlt1.]d.

nreLm lxl lfer rtr \rroLL'orl '"d DecP I -lè" ro'd._lba"l pcn zi.]n. tafet en mk daama, gezelllg prdLend over alles !,Èt de fa noeit mllie betrDf, vord hrj het toch zo gek rDg nietSjerE kon zlCr ten€vinden in de ro1 vèn sportieve trr[opende fkrnk, de iÉ laÍaal uit zlr1d Linlxn! h,an vmr die loap xl "X". 0vel] ziln qrortpr.stàLles eÍr Lijden ied rt e€íl borrtlli rér verteld clan Waar Lras- Zo gaat dat vèker biJ de loopsprrt en nisÉnd die dat ery vind VÍD€! naar bed, fris aan de stalt de volgende dag voor de hafve ÍÈ?Lhol, dat 1s het slot van he*- vedÉal, iltia, de vÍlLtí van n:ef Hà, !,ES een pmcht 0Éns dar, de beste en llarͧte bakker dre Sjerg kenle. Laat die blodine nlai r iaftliven rct, die eÓte l_hq]ernnns, die scÀufisnèclrcefiler, maarr ni.et íEt írLzu S.S.S ( Sotlde , qrortleve

"

Sle q !.,]5r

Sje.S).

VAKANT]E GBOETEN krvamen van:Harrie Paornans uit Zeeland, waar NAGEKOí,1ÉN

gaat zeilen.

Ger en I'4arleen Haners,

ult Santorlni

hij

Griekenland.

regeLrnatlll


,,..., 'h'II.1 ELEVELD' rubriek van rcrhclie fiEdےterker JfnsrEets.

"DE KIJI(EB OP.. een

IÍr lret SIB-blad rE 5 van 1985 lÍreft srs clublid Wi,'n zidr a] eens vmrlesteld. H i,,ES in de n-ítriek ESTAFEfiE K\LFPEL. (overig€ns, r.Jaaror knuppel, hel is toch een st€af of stok die tijdens een estEfetlÉ rcIdt gelftikt. Heeft het stÍE iets te nËken ÍrEt rret liedje: "...en er is geen knirppel in het Zuichr, die "...€nz. ) T(rh vort de rEdactie fut de ÍDeite uaari lrn ncg eens de kljker tE p}öötsen op large l+j,r. lbt én keertje clubbtad, ben je over btin mg larg niet uitveteld. BovtrÍlien zijn er irÍriddels ueer \rat írieB€ teden bij rie SIB

qel.orEn d F lililr naLurplillc 7 rllp.'ó1-r+1.

fadLie Eleveld wront in de nnoie Apollolaan in NieLr.renhagen. l+iÍn is getÍou,íd m--t EILy en zj-j hebbefl lr"ree dochtErs, Petra en Luciria en een zoontje John. De kindel€n zijn (r[g) g,een ha,-ilopers [Ear s@rtief zj-jn ze l,el. Peh'a, l4avo 3, rijdt paaÍd; Luci,rda, Alhenunleerlinlle, is lid van VoLLeybalclub Larf,ErEaf efl J.in \,1retbalt bi.j S.V.N. De

Veder i,ref je in huize Eleveld n€ aan llrrd Vitos, de graspeÍtiet TI^EETY, die gs,.oon dlor het huis vliegt m qn 22-m lrlr op eigen initiatief zijn kooi opzoekt( ook al is de PïN l-P CLIB op de tev6e)....en er is em aqla rirm vissen zonder naar.

Buitenshuis, in de gÍDte fuin, ffi je rng veel nEer levende have aan. l.Ji,ï 1s nl een speciëList op het góiql van PAFKIEIENI. JarEnlarg heeft lÍi,,n in zijn sdu,r graspa*iet€n gekr,ë€kt. 0_rlargs Mt hij eot€r besloten hiernEe 0p te fro-rden. Èbt is hm naast zijn v,Erd en zijn hÉbby het LCPEN, allerÈdl L,BL v+t gevordo.r. Él i.ée.t l-rl o- d.gs o^rolo lioppels t§lRp lco{ pa*ieten aargesdÈft. dët zijn vogels die al fiÉff aan pepagaaien drsr denken: pmdrtiger kfeuren ar een flink fom}3at. Deze vcgels hebb€n vol gens [E-m niet zovee] zoÍg rDdig. In de t@konst fEcpt hij de mvolgeljrgsr te kunrEfl verkopen, zodat er niet te veel geld in zijn hobby gëaL zitten. De liefde vmr deze hobby ffit WiJn van hlis uit npe gekr€en. Bovendien f'eeft hij ooit eens een haLf jaar gq,"exkt in de dreIgaarie BLIOCFP in Rottedan.

In

de eer_der gemerde estafettekruppel rDffrt l,Jim zichze.Lf: "s'rDrger,s de ste postbode en s-Íniddags de langzaaÍstE .rnbtenaar aan het PTI-loket Binbrg. of dat laatste via is, kan ik niet beoolÍlëten, ÍEar bij de

snel

in

snellere postbodes h@t

hij

zeker.

hij

lmpt al 10 jaar fange afstand en is een ectre Pakken mKCIDES laat nE zim en r.rardtege]s 6an cb

ldin

hij

cjagboek,

ki-r

m

dat h1j d:geLijks bijfrxrdt-, kan

kilffI]ter per uEek trèint.

lk

iiedshj-jd veel\Taat. nrjll. Uit zijn lmp

oFmken dat'

hij

DaarÍEe behoort l^lim dën

ggirid.leld ze-

!,el niet tot


26

de

allers]lelsri lopels

van 11T3, nÉar

hef tot de langste.. . . lii,m rDent

zió

Dit .iaar rEelit iLlJ vcDr Llè 5 e keer cbel a6a de narÀÍÍln van ljtrecht. l^barcrn nigL EÈe naar BoLr-r:id3r oi Berli.ln !.,€ft1 lrer gevraagal ? Essen ::i.:,};.11.

"

Ondat

h W'r. vdr. 'o

r

ik

t

nEer van s1-iLle ÍÍEratfuÉ hou dan varr een City íÍÉr€tlrn".

rÉ".L--óiFE"r 1 - , ,l,'ri!,r\r Fer te e'll_4 o/eÍ

ge,,eloe

stille flÈratlEn. l.hrn, vlnlt l€t jaïrÉr

eeíl

zeer

dat hij vr'.€ger niet l.,rat trEer basissnelheid lieefl qlc gc€d, gaat het han ef dan mk niet fiEer or cm enorm snel te l,ordeJ, daan. Í'4aar nÉar É1 cÍn afslÉtuhn af te leggen. l_ht fop€rL fEht ilsr ffn liclraiÉliJk e] geestelilk gezcnd te bhJvsl. l'fi,T, veel slkses rtrl I vooraf op de super latj:: rifgi-61tcn. J.S.

{ g'È'! ë* ÈÈ: ' -'i-,i l.lrt* i,r." 4 +'.l;;'* * .Ëq.1, ítiÉir.,i38" d t';rl,: §9+: o, ';.:;*' H.'l.l

&.ir

lt* {e'*

o.+

HaÍdlopen àoeÍt niel mooilijkle riin, volsen$ aob soyerman. tl€t i6ro gèmàtkèlii*! 5choènen dicàabin.lerén in een semakkeliik tèmpo saan hardlopen. En rsg nou zèlí, hardloPen in éen gémakkèliik lempo i§toch gomakkeliikerdan hardloPen inéën orgcmakkeliit tempo? Het was reu2e sèmakk€liik

olí Bov€tmaí over dit gGmakkeliikc ond€twe'p 'an

hèt.pretentc kriigen,

Voor Ll qelezen

in

de

HABDLo0PKRANT.

zie vervolg b129 e-v.

)


mIffr

EEllWlgmrllil0 Íolluiken rcldeuren rolhekken

h

houl..tel,Iu.i.tol d

Eí bolatE,hàr..ld,.nrli§hs

wllLE6 uil.lrit.rd rBIl.it!o..d*lÍ Èt a.rhlÈ vqlsd d. AOMAZO vdÉ..d.n.

ECHÍÉ

T.{d l.*relr v.n:

zotlNESCl lÉÈlrEx. MAAÍEZEIr. JAIO€ZEÉ , lrc€nE , lJOt WwÀr\Í)ëll

6

ftD(ÀrfÉIPfi(nu(ÍÉ

wu

.

É9.r.ís .lL. drd.í or..lh

I

lYlIGA

zonwering sittarderueg 116 heeÍbn o tel. o45 shorrrrooín

V5

721658

IEGELS. SAIIIÍAIR

BOUWIilAÍERIAIEII

Tot ziens in Heerlen ln de Cramer 7. ïe|.045-718008


28

Metselwerken VAl{ DE IGEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw Bogsbgrglaan 3 6371 CV Schaesbe.g T6l€loon 045"311625

sport-shoes heerlen LEVEBANCIER

Dr-Poefstraat

24

van

" tel

SPoRTKLEDII,IG

641,7HH Heerlen,

RIJBiOAS

STB " O45-I4A4A2

IB"V"

HET ADBES V00È: SIJS aEEliVL0iiiEt'l en P:lEiAts BÈT0l'l


ven/olg:blad 26 " lop€n laat ie [Eer(be)]eveíi. lk íaad ds Íe€r€atieve hardlopeÍ altÍd aÍ

v

l Bó BovefiEr-

om

makkeliik lempo, kan de belangÍijksle §pi6í van hel lichaam sled( gshouden

hèlemaal niels op, behalve dan misschien blessures. Iedere recÍeaiieve hardloper mo€l ds piek-belasling ver

wordeír. Men is netzooudals men zich voell. lemand die een kalendeÍ-leeltid he€fl van 50 tan zich dooÍ sporlbeos,ening voelen als iemand van 25

le hard ie lopèn. Hel hoeÍl ook helemaal niel Het leveÍl niels. echl

miiden

GevaÍieeÍde lÍaining, beslaande uil korle eo langeíe duudop€n en eíensie'

vo (=niel

inlensieve) intewal

lrainingen, ls d6 6nig juiste maíis van lÍainen. Die trainingen moolen worden aÍgelegd in een gemiddeld lèmpo: de ene keer iel§ig hardÉr dè endeÉ kèÉr iersie lang2amer. Maar hel lompo moel wet attid senaketik zijn-

Oèmiddèld lernpo OÍn nu re welen te komen, bii welke haíslag',requenlie men èen gemiddeld lempo loopi, de volgende íichllrjn: 220 hadslagen min (leeltiid in jal6n + 30lol 50 sagen) = gemiddeld lempo. Voor lemand van 45 jsar zou dal ln kunnen houdenr 220 min (45 + 50) = 125 harlslagen per minuut. Men kan de haíslag opmolen door vlak na de inspanning de hand op h€!haltle leggen

en 10 secondon lang de gl8gsn le iellen Hei tolaal moel dan met 6 worden vemenigvuldigd. Bij een exlen

sieve inleryaltrainiíU komt hij dan bo ven de 1 25 en bij een írstig duudoopie bliift hii eronder. Van b€lang blijÍl, dat hel lempo gemakkelijh is Me.n moel Ích nie orcercn. Er ziin naluuHik ook haÍdlopen, dis puur pÍeslelia-geíichl will€n lrainer. oeze mensen h€bben lelenl en aanl6g. ln deze calegorie kun je de oudere wedstíijdloper ongeveer ge[jlsl€llen aan de iongerè Maar er is éón groor veísch,l ePíl iongeíe verbe |en zich en een oudere lopeÍ poogl zijn pÍeslalie niveau gelajk re lrouden voor de oudere hardlopei qeldt, dal hrjnel zo oud is, als hii zich voelr. DooÍ lraifling kan men ziin biologische leèíliid sleík

Blologisch. lèeítiid D6 krucht van d€ hartsDier neemt, na h6l 23e iaar, .ï mel zoir 1% Der raar. Dtlgeueua ats m6n nrer aan són óoet. D m v. gevareerOe trarnrnq, rn een oe.

jaaí Andeísom

is naluuítit ook

moqelijl,

àlleen spoíi die knaap'dan niel. Aan de kalend€Í-leeÍlijd lan men nieis doen: elkiaaí komt eÍ gewoon eenlje bij, maar

msn kan zijn biologische leeilrjd door sporl-beoeÍening aanzienlijk v6i6gen. Als men aan sporl dost veÍdienl hel aanbeveling om Í€qetmaljg naar de huisaÍls loe te gaan. Voor sommrgen zal dal nog weJeen probleem qeven.

lk vind dal aan de medische begel€È ding vande recÍealieve haídlop€Í nog

een boel veóelsÍd kan worden. De huisarlsen hadden

zict allang berdí op de spoÍi-

moelen vooóereiden

b€oBlenlng van een onlzellend grole groep, mel namo oudere mensen ln de opleiding lol huisarls wordl hier nog veel le weinig aangedaan. Artsen woF

den opgeleid om zieke mensen le behandelen en niel de gebless€ede,

maaí veÍder k€rng€zonde, spoíers. ledeíëen zou bij zijn eigen hulserts leÍechl moelen kunnen mel zijn sporiblessure oÍ voo, e€n medisclt€ (heÍ,) keunng. Aii een heleboel huisaÍtsefl is dat jammeÍgenoeg niel mog€lijk Maar h6l is bj deze gezegd, dal edere€n vrj is om ziln eioen huisarls le kreze.. Als ie een andeí wilt hebben. dan kan dal. Jo qaal oewoon naar een andere loe Vooí keuringen en spori'blessures kan m€n ook terechl blj een Spoí Medisch AdviescentÍum (SMA). Laal lijden§ zon keuring uw vel peÍcenlage opmelen.

V.t

Hoe óuder men woÍdl. hoe meer vet ontwikkeling er in hel lchaam plaats vindt. Vrouw€n hebben daar allijd nog veelmeer lasl van dan mannen Een vnuw van 20 jaar heeft geíniÓleld 19th% vao haat lichaansoewichl aan eet in haatlichaan. (2ie bóven) Als men door haíd open de hoevee

hed

vet n hel lichaam wilvermineren, dan

mosl

er n

een rustig, gemakkeiik


30 Iempo gelopen worden. Buslige in_ spanning ge€í een hogeÍe vetve.bran_ ding dan een intensieve lnspanning Bil

dal aaiste wordl meeí de

glycogeen-

voorÍaad rn het lichaam als eneÍgie_ bíon gebÍuikl. Zo.g etuoor. dal eÍ niet téveel en té vel qeqelen wordl. Pas op die lussendoonies. Lenen op dit sooíl dingen wordi van sleeds gÍoler belang als men walooderwoÍdt. En de meesie Íecreaneve hardlopeÍs behoren loch lol

de ,ouderen', als men bedeirkl, dal na het 23e jaar het vercudeingsprcces

langzaan op gang komt Loper ir eèn íusrg en gemakk€lijk lempo § nret alleen uiislekend vooí een hoge velver' branding, hel ls ook een uilslekend

Stres§ Stíess kan men kÍrgen doordar men hel werk mel leqenzin doèl oÍ doordal men Ié haíd o{ tè vee weÍk. Men heeil geen gelegenheid zÈh re on§Pannen Als men ljdens de lrarnrng Lnlensiei zo'l lopen, dan woídl er lljdens hel haÍdlo pen ook nog eens zwaargeslr€sst Hel li.haam krilgl dan heemaalgeen kans me€r om zch le onlspannen hel komt

U

helemaal nl€t mee. lot rust AaP ook niel d€ lÍainings'programma's na van roppers. Ten e€rsl€ hebben de een likse dosis talenl en ienlweedohouden de meesten van hen hei echl geen laígn op dre manrer vol als u hel hà.dlopen wel vele tàren wil bliven doen, dan veídlenl hel aanbevehng 0m nieidag ln. dag uil methadlopen b€zig

Niel eenziidis De haÍdloper moel voo.komen om €e._ ziidLg bezrg

lezljn, zodatde kansop hel

kíisen van blessuíes sterk verkL€rnd wordt Het oud€.e lichaam is gewoon

kwelsbaarder. Wisselhel lopen eens al

mel Íetsen zw€mmen, langlauien ol doe gewoon eens een bepaalde Pero de niels Oaar het oude chaam me€r kans loopl orn gebesseerd Ie raken _moelen

d€ rek. en

strek-oeÍenrng€n

alljd onderdee uihaken van elk€ IÍal

nng die ook elke keer moel Ínel

een warming-up en erndrgen mel een coo lrng.down a s menop deze wize rràinl. dan b]lrft rnen mel lee p€zier hàrdlo' Bob Boverman

kuntde Hardloopkrantook elke

ker

thuisgestuurd kijgen voor 10,-per jaar, Jr, nor.è. mll .1. E.rdlooDt..ít'.vEr'thi"ít 'n It lrils.16 L.7.llooPlÍ.nt lir thuitg..tÍÍrd' B'tt' liía go.èhi.dt doo. .16 mii t6r.:ondon 'Gc'Dtgl' op.to..n lí oèn oP.n .nvólop. ACr....r.nr L.tdlooPt7.ni'tvhr.thl.aÍr, AÓt' Eon

woo.drummè. 17124, t(xro

r.§ol Dl.l(lón rlét ío.lls.

ï

ll. Àn.t.rdm, Po.t-


Leden van S. T. B. vergeet uw jaarfijkse sportkeuring niet. Regel het zelf bij een sportarts, of bij het S.f4.A.

Hèt s,Y.À-- sirr&d biè,lL u dè óndersraande tëuÍinqsÍoqeliikheden r.n XIURINC

(Losretr

À:

t 60.

:

)

Àaíbèvó1en voor mnsen zonder kra.hrèn, oudei dan 3o-:ls

die op !ieL-inrensief ni!è,u spoftèn.

j.ar èn timrs

,e kènrins besLaar uiL : - Rusr trcc - ÀIseree. richarelijL ónderzoèk, eericht op

de

€ezi.htsvemoeen, broed, urine,

li.l]f, ànsssiE.sLellins

Eenvordie Lóngf unkrie-ondarzoèk

(t!:]Ilq : .ro(,"a /

- Eenvo!dis bslastiresónderzoek zotrder inslarninss(è Ie.tr..lrdio ram of "hartf ir.r!je") o0,- \

A.nbevoren vo.r ropspotcrs die auurspórtan beoélenèn è! sporLers die int.Dsier duur.poft en beoefenen. reveos v.ór oudere Lrinmrs die hun srort inten.ief bèoèfènen en spo.Lèrs die kra.htèn hèhben bij inspannins or snerrer veÍroeid zijn etr dereelijke. De

kcurins Les.a.t uit : - co.fom keuring À + inspanninesiesr

{.ondiriereti.s) ónder Ecc-coniroLe.

rcuRrNcc: (kostèn / 10,--) loorueds!rijdspórrersj die hln rrainitrsstoest:nd sillèn I.réí zorde erder getleurd .e hoèven lorden.

Mnbevoren bèóordirren

.ónditiemring .p dè fieesèÍAo@tèr ( mximarLest) onder Ece coniróle (ruPrl,c D : '(o ér I ',00i-- Dór .\ De

keurine bestaat uiL :

a11cen

ÀIlecn advies óvè. alle!Ièi aspeclen van spor! zoars loèding, Lraining, blessures enz. ,e kosLen zijn aÍhankerijk van d. aard èr dè duur v,n heL adviès, rcuR1xc E

: (kórten, 45,--)

I(Làssif icaLiÈkeurins voor sehandicapten.

Ik velzoek

BO\,ENDTTN

om

bIT

keuri.gspakkè! : ,t B C D E (om.irkelen rat van toepas-

MEÉBR'NCÍN

I

:

:9r


.)l UITSLAGEN DIVFRSE SPORTEVFNFI4FNTFN VAN STB-1eden.

( voor zover

gegevens

qÍ!!1!!! !l9 l!!-!t 24 4 1933 HÈ€glo.p 15 rm. 132

ons wedstrijdsecr.aan\nez1! Tijn)

bij

d..lr,. C'r

Harors 23 an 52.45

.lo vën \r1odróp 63e jn 57.51 8it 4! vÈt.rJnen lerd Jolrn !s d1ri 5€ rn 52.59 -"n

3'

1n55.06.

TreJ v d.Llndef u..d 2€ d.n,è 1,r2 r,lAHA H0x GELEE\

(

r. I

zó.dag

1

0O

b,j

57

rirl E.íurefs

22 d,"elnerers

ne1 1933)

3 0 ,. .."' lli Buozlak !È.d 45" rn 1 2r rr Harle Ad.i.L. uerd rn net lotale rlàss...L 53', n.ó. r. zit. èlqef vete.an.. II klasse 5e. Tlld vaf la.rre 1.24.22 l.l.,rre Ir€nen BaÈven has ee.ste veL.I dàncs r. 128 36. In heL LoLate rldssemenr b.rrirlde tlarre €en 35e plaats. ToLaal uaren er

.

10 000 km llAÀllf,ÉDSIBIJD

riij

lvo 8..de. hJ3lde d.

rn 1n

r{J

Ur,tITAS.p 23 eÈn

tlrd

:8 ler 1938 IlAFAÍN0r,r Ar45TEB0Al.L Brj 1363 .le€l.ene.s u.)te ne fiirsrr

aprrl

t

1S8r

van 35.a1

5

haalde.!.rd aE tjlB ve.tegej-

roo.drgd door {le d€le!.r.je u1r (litrmen |uub prÈvoo kLokr€ 3.18.:0 en Ja.k

s..de.: 3 19.50.

Hun

kLas..r.rng in

! e InLernJrlonar, HerLreloljtj ! 1U!9"{0 Gu Hame.s t1 e 1n 58 5n À.aré A{1.&s 18 1 00 ,12 Ft.d i.ssi.o 19 1.00 J6 Prer.È Lahry.21 L01.09 J.hn so.jais 2/ r 02 02 ri. .aeoarers 23 102.02 { 2 e ve..I) í,r.cl r..os 33 r 12.33 1.0213 (3e!.rI) 102.5r(ae!erl)

deue

04. alo

10,r 50

(2.v.l

11)

I0.1.59

r 05.26 r0540(12cver.rl 1.i15 47 ( 13 È v.r Il 1.06.20 1.06.23(l5evet.I) 1.0/ {5 (J e veL.11) I !.ó.11.d.', Vr.r .ros Frtlten H flt.en .li. r.l!ld!. .lan

113 I23 lil.l 145 liil

1.11.11 l2 e danes) I 12.15 '23 e let 1) I lij.37

I t7.05 ( 35 . v.L I) :1 1/ (J0 vet.I)

1

57:l -"n 601e

E.H.

1.27.08

! nèr 1983 ( I (n trinlo.p) 1v.

il

r

l..rj:

Be..lÈ.

NuLlL,

ru!

3

23 r0

ll.S.h.1Lrf 1! 31 34 T Hànrl.Is 21 3I t) J.v,!Lodr.p 25 32.06 Eo rlrrcÉn 2a 32.32 1.Hi ft.riPrs 3? 3',1.46 f rrrri.vL!n 5s 36 57 So.ja lÈssinq 61 37 23 Hlgo V.0ely 76 39.10 R (o.rsiJ. Irt ,10.17 sJ..fd Yfra 35 40 37 t.PcrL.rs 37 40 11 Janfa !.nuyn 93 40.57 .le..y S..mJny107

42.20

a..rJrlerJ..sr1rJ 43.26 nrrl HDnar ix rr5 4r ll A 5.roN rr.re.125 45 :lll l.l,Í,r,1 vitrrl.r 131 43 t5


:1-3

ve.v!lg Heideloop 3000 n. juioren J/h I.gó lluadvli,"g J 14.44 ( 4 e praaLs)

D..iclLevRooyrl 16.41 ( 2 e plààts) !€rvDlj Feideloop

2000 m. Jonge.s/neisjes

Patrrc Bruini.ks

14 3.49 11 I54

BahPttÉ l1ise.é Léón Souref

Veivó1o HeinelooD

BAANUEDSÍFlJp

!

juni.rm

.l 7 27 J. 7.39 J. 7.53 r.3.15

ChristhóphÈ Sn-"ets

.J.10 12 1OO

Jon!€ns

n.

Jonqens

A/BJ!!!

en ersies pupillÉn

! !Ul?lel!!1!!

re' .!!q

fii.hc1lodc.ius

9.26.76

BAAN!'EOsT8IJOÉN I(EHKBADE 3OOO Go-"d€

tijden haakten

, 6-8.1938

.lohn Sorjans

e. llichal H.dcnius

tijdÉn resp. 9:I3.5 en 918.8 hetgeen loed las v.or

een5e -èneen6epLaals. B I - .- "'"1oef tijd vanos 2 e pllats nei

03.0

3 1933 ( individuele starten) ca 6 km 23.O7 1 Hub Dónners r\ch Top 23.13 2 tli.hol N..lPnius STB 19.03 3 John e.rjans 23 53 0 Gèr Haflers 20.24 24 23 9 Fr-"d Messi.S 20.31 10 John Nendrlx 20.32 25.07 1.4 Jos Duteqeerd " 21.09 25.16 15 Uub Bróuuers 25.77 16 l,Jim ELeveld 21.2t 17 John Scheijvens 2t _2Ë 18 Ton Starmans 21.3D 19 Pim Stàrnans 21.35 22 ed QlaCvlieg 22.O2 BERG^F Lqo! ?!r!!9:1!!9 ca 4 km 24 NÉn[ Ihilsscn " 22 -D\ I Christophe Soe€ts STB 12..16 26 Fené ,longen 22.10 t3.24 27 Jo van Vlod.op ' 2212 13.39 23 Pierre lyre.s ' 14.35 25 Jan van Uees 22.34 32 Theo Schm.iLz " 15 05 7 Nàur.; +ndrr, 3:l Jr.h Mainze. 34 Andró Íhlmen 22.\B


14 Bu"ucruJxr Doomuar,

BnooxsIvrnonucEERT DrKnm"nc\trrb»cn.

lLri,..oi!nu.'J I lr'hdc.rÀL rtr..Ln s..lí,,l. rdJu,sind, \tun," i;,r,I-n".ld-.tnh,'i.'.tu.rtrind. N.ru. \d,Bot'o ilrtsrl,.unnudzi

{

dmÍItràJ( vdr.u, d.rgrLl[

atl

i,

Lir trón,LgnJt gtu(c &r unu.

*,-",ïï,x.;j:,',:,':ïff lliÏi

\lar

nu

"-

wrilÍuols dr K!u( \tJql

stt, í

lra

i{ÍoJu.ten Dc Knui. \Veds.,!ltdn

r1l(

Lnrn.dr d'rÈ0bl.n0.nn).r

[[ .( tri{ , , r i![nr rr! ,. er !r rhJcs!! "r,r:. [.'+raIduId,r[l.lLi l *p!ÍtL r h iJ! 4[,i, jl'.-Lr!4rL\u J! L ; Li,.iJ!i r r,i.iL[i(r. & Kndi [iJst sh! ie .rtrstr,Lg Er" {diJrh,g td,li ldut spo'ttr} n bl l*Ld. or,,lr t umJdÀí! Dr Kndi. \\'rdg( ll N.nb vJ Dro"l§. Dcz loq\d&Í

Íl,cdl l\lu N!x""

D. dn' u,n(?r n!!l,!o.ri,r l"{ÀduD? Dc Ndu !d, &!o1\ Nr 'nijknqrv!) J.N us rcrv.N lt.'J ,I!d',lctrlu t)r (i!'i. W.,l* i' n.l,a tdr o luJrcl ,r,l*r'u-J p,t !J; n N ui.l''r' 1.((u'rL*,t",1' J /,lu

'

lrl

o!

drLlz,

q'

orr

-aefr00tfr


orthopedische kunst en hulpmiddelen Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht

Íel. 043 216113

i. starrmons .orthopedle

VOEREI,IDAAL MAASÍRICHÍ Vakenbu,'leMeq 4r Semerefteq90 rè 045 75r700

re

TEGELEN

SITTÀRD

Kà denke,ke,w-"q

96

e'7733433

043 621si5

BeÍqeMeosg

'*iàFei

-'=

-dr9

Het Croene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsllerg


:,6 HnflÍ,rE N0€NSAA0E(100P 25-a €34

t/n 12 jdar. 8ij tretst 61 deelnene.s werd SÍB-pupil Aoger He.drir 5 e in 4.33 2,5 kn leugd

fialnce,

de tueelingshro€r va. noger

lièL zich

evenmrn

o.hetuigó, Met een frasio l0 e plaats in een iijd van 4.57 [on d1t tseetal rustig gè^ieten van heL SrotÉre rerk uaà. ook lader John ààn meedeed. teEt Èven de ! rÈ. oij 63 deehmers Herd ichel Ho d-"nius2 e 1n 16.04 En dat las een lraai STB sukses.

Al{ÈÈ. een 5I8 sukses niddels John Borj3ns die 2 e verd achLer Jan Hovd. ( ex.ST8-e!) rijd van John 33 s5 e. 11 è uerd fierre Lahay. in 36.15, Jos oltéve€rd lerd 16 in 36,53 en Hd.m van Goo.2D e ir 31.32. oan Jo van Vlodrop 21 e in 37.33 27 voo. And.é Rowen rn 38.21 ihèo Sch Èrtz liep nè.38.42 vóor ee.30 e prek en lees It0ven lerd 33 € ln 3S.49. Jan va. Hees eL 40.13 qoed voar een 40 e plaars c vlak achtÉr hen ( 43 e) lin v d Ll.den in 41 02.

tla.rè Irène Raeven, béslrsl niet hóàr bcste dàgt I ' had. yrerd eerste 'lie van 2 dames tn42,05. verde.e sTÈ -ers varen John smeeLs 54 e !n 42.35

Jo uièrrs, 60 e i.43,41 !im Berend6en 63 e i. 44.23 In de ove.igens slo.drgè uitslè9enlrJst !elke de organiserende club AVoN naakte, Berd bll John 8o.]ans óIs vere.igióg

Àch.Top vcmeld- Leuke Jongens daar

Heerleh, íaar erg

don

SAANNEOSTFIJOEN KEF(BAoE 27 s I.;; sooomele.. tirchel Hodenlus 5ooo i rn t6 os ; i, John H€ndrrr /rrn ,r,o,., ri.rs'-" "" ' ' r e plddts)

SAAN|iEoSTnIJOÉN XEFXBAOE

3 sÉpteobe! 19BB B I FF. I0 000 mÈ.er tL-o ..F d I,lrcrpt Foo.-,r-s . , ..11 sJrre o € net cèn brjzo,trler frJale rrjd vdn rl.2l].9

jl tarrtr iEt, l{eó l[È o ttu pl€rs, Íq à J6le dils h e lqEÈÈUN tu IIro,m ura* Àus u,,* Iha"it-ur:u q@r, d6+treèar*o,t ésm. trgenltr

lqry 4trdt!9! ::,,"ï.ï:",:,,.

.1ll

::j: l" !,r

ïl'J:l';:,ïl*

dat ras op 11-s 1e3s nerdyl,m v d un,rrn rjr e rreè h rn I ro 12 ucrdàLhr vPP ro dr( b L,.'i Bè'ic

r

'!e 're

in


sPoRT riN

rsr

KoFPEr,r,ooP

cLUn Enur:rrlJrlME r!r1D,]

1-10-15

IÀndsref NL.

h

l0-10-AB

UTTSLÀCMI,l.IST,RXGE!

1, 2e

RobPri

!t

Klauck

k veidler Dtrk Sàdcr

4e tè

r

7è ae

1 È p1. r h hercn D. (Detoold)

6.13

12.41

,7.19

1.,6.1A

1.4r.

11

s.(srn)

!..j8n€ 11.02 tlèn.trix t .21 narie cri.ins 54.25 - 1 .a6:?3_ Srefà .rals 17.00 Luó Creten 1 ,,{l1friedvekemns ,3.r t6.22 Jóhn John

rórs Htule

1-t1.rt

Èor* Brnseemneie!

6e

lSLI

Phrrip vandersteen 1'1.2, Errc vandèr3r€èn ,4.15 Blnond Dteu

1.

S,r.B

Romèn Bnt Blouv.rs riub kr€rc nob scholrèí Jo r.v1od.o! rh€ó scbneitz lndré

Jef Jos

r?.11 11.20

Jàck

13.t2

)6.1)

lmèr,{arie

DDrer€erd

57,03

2.ar.01 21.46

4)-51

13.1r )7.12

51.fi 1.t)-2'

a.$.,

11,ra

n.igtLt€ schdals!à

fl.ta

1'',)'42

2.11.43

!ÍanÍleitBlaschko

llitrche fialf iöhle,

Horst

rJln Berendeo.

càrrner Thoms lbire tlaÈié Braek.. ?lerÈ sta]m.s ro Yiertz Eberhdd

ÀiÈlo1o

2.a,..)1 19,16 4',1.52

tu.gEt flopp.-Scba.t.0).24 2.44.)2

21.14

schmrsch 42.16 Friedheln Iteibst r,07.22 2.11. 12 christophe sneeis 19.10 Dieter

tlents 13.>o rEtu\y van 1r€rde t1.), flèlce1 sà:&r -_12.b 1.5r.41 Lóu16 no(,És 19.11 CilbèIt flegaen 4r.00 Ru(tt racrlÉelt 13.40 1.54-r'l 11e Jèa lr,rckè1ba.h 1a.24 lad na. )r,5a B.rlo !.u€n 1.0<,1.{ 1.r9.2A 12è À1 Iao..n 20,16 116] Yóíken ,9.22 rub P..Yoo 1.a0.22 l.oo. 201re Jack Peeteir 2r.1a Jadk seniten 42.4, Vilfrt.ilSchrahe

4).24

1. 12.1'

tndo

Earlè

20.43

Sttësra

Ridderbeks

ratu,an coo!

9.

cerards

ilenan Ruiien reo E rards

57.41

1.12.12

1e

pl.1t lo ldes

21.43

4t.1r

1.02.t8 22.12 41.24

r.01.t0

,:n:dz

?5-21 42.44

1.05.21

,r- r 0' 46.15

1.4t.15

2.11-óó


3E Èrdco1. lialeckl Iàtri.t ColeDnt rYà. §càlijYers

24.

21-12 44-4',1

r.06.46 2.1r.O5

íaro ThoeIeí

26ë

4).24 2.1r-a2

SorJ. Stt.SEd J6ra St l.gD6

29.O8

st!èscs ljlq)lqa 2. 14.0' 2).1O V1. V.d.b@k 46.16 u@ Boll.. 1.05.21 róhs c!.t.n 2.15.2' 2t.ro Earg!.1 ElIlè 44.5, c.rhard B.@ f,or.t xlllc 14247 2.16.54 ,r.)o &o.ott. i.1. 4r.11 Lèon È1. sJef v§ luffèr -.L31i9 2 -20.11 ,r.29 Àme hlt.tÈoi BuI.tÉtd È1k€nrÉr 51.15 nèmhs

21. 24. 29. Io.

é

lflrtadnploeg vm de S.T.B.

1'01'21

-z:26.45

Erk lolÈ nrL }laorè c.*ÉÀt sch.r.!

r.nz6l

24.2) 50.43

-L!5:21 2.11-42 ?!.1!\ ))' 't i

,2.

,!,81t

t).

Lil!Àn. cr.es '!dr. Loo@ns

* *"r. a.t" Lre-. qnnacun.

*it. Z=:ï )r.or' 1. plijs Hod. l.atam 1.a?.)4 Ploes.

Àchl1 v-d Bossoh.l.05.42

T.V ronENLooP

F0ERiTONI)

30 1O 1988

Br.l ro deeln6é;a;e.d- n,chÉt Hodenrus

rr é

tiid va. 15 nin 43 se. 80m nete. (72 deern,) petÈr verbèrr 61 e in èen

8ij

de vete.ancren

12 e

if

30.50

r

lacherde wirÍÉar

Uode

r,, 31.01

(22 dcern.) Ne.d Kdrel Tra.Js


:NBRAAK- EN BRANDBEVE!LIGING met aansluitmogeli jkheid op de GOM alarmcentÍale, goedgekeurd door Min. v. Justitie

Lid Uneto

T.B.B,S. erkend

GOM Beveiligingstechniek BarbaÍastÍ. 2 6, Geleen Tel. O4490 -47235-

LEMMENSIMEESSEN INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

WÀTER

.

e.v.

SANITAIR

VOOR SANITAIR

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN, GASLEIDINGEN EN DAKGOTEN.

EIAEN geopend: modndog

SAN I TA I R-SHOWROOM

t/n vriidog von 8.00 tot 17.00 uur

DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOWROOM BADKAMERS!

litscherveldweg 2 - heerlerheide tel. 045 -

213661


l.A 9TÀll1!!! r1l1! rcrcll ?! e 1!!9 r5 e Pr€.rs Lahay. 1 1rj r7

51 /L ij1 l0Íi rr2 lrLl 133 r12 1,rr 1:3 il15 220 2?li 2ll! 2:13 256 2!9 -140 t54

H.ia.rr I 17 o: Crrlns 1.13.53 f.en lessrfq 1. tB.0.1 FDLr. v€rh.ri r 20.,tl slel Hodlanont ]120 a3 HJ.r1. Adfi.to 121 5:i Herè .roiqr. 1.22 L5 !ri 8ud?rnt 1?2.2t1 ri o 8.ou!Érs r 22.3A P,Pr.. u!.c.s 123 lxt Trrn S.hreiLz 125 rr,, J0 vè. Vlod.op 1.25.16 rlÍi 5r Jrmans 125.19 J.. rrel n! 125.50 L!r (li.rers 1 26.0D Ed QuJa!l I eg 126.11 A.d.e F.umÈn 127.111 Mè.re LRà.vrí 1.29 01 NlIlem ía..us 1.25 13 :153 lèn[ Thr]ss-"n I ?3 20 Joh.

!!lgE!1.r, I o9p 1e:4!lt L! l!!! II1 ]!Jr1l!!! (uÉJl 354 ó€ln.alle.at.)

uar.r€

. !L J]n i*,.14 36 {E 3 r1I EnP§ 40.0,, 2:7 Hrr Su1!È 51.11 2li tu.r ii,ll!. 5t 3j( a e D) t /:.lg+ 1.o., 22 pl l,rrr." Jn:re I ll Ll5 2l J!rr hÈid.rr r 1! !6( r N v-è. 1) rra.rrÉ LrrIs 1.13.2,1 H n.Èi,aerer. I2] 12( !evel.Il H Ai.rolo t 1l:, 15( 1. vet I1) 69 ilea n.drdno.Lt 23 15 7l l,rc.r-. Hry.ersl 23.:/( t1 È vet.I) 5

L

7.2a

5l.B1Cde.Ders

llal

H-.n v

ririS Jan vJn f,"es 37É BuLr SLhÍfi lBts Jun! i.1àrf:Lr lilri ri'el \rnnttn .li! ALb Vrrbln. .lia .rBl 511 5.ll 55ij 5lll

I

2l:r

Jl

I2!.i4 I 2! i9 r 34 20 131 a2

32.72 i11 21ir

.! C!rdrLr, r r2:0LB

/l .

alio

10 600

l: r7

69 e

HPnanr

5aB

L,rr

3r

!

rL 4.23

'.

51.8 124

dcrl,reÉrs

:1/ 2r.4 37 46..1

154.5n(127

4

!:r.I

)

di.lr.mÈ.r, !.,èrr.. 1e lJirs rÉ..

)

ln l7.5J.a

filse.è l7 meLÉr I u,an!d:r ir PÈrr Vi.t I

IDr

(r.r:àl

213

.rlirNllll00P (EBrqoq 2 1 1!!! t:l0a m ler!,r Holer Henarr:2 Èm

100 Jl4 3J9

I L,..buit 1 .l r 53{51 J r.rJn.rers 1.3J 05(52 J.: va HJrr 134 46( 56 r :14 .17 e l lJ..,en 134 48(s/ Èr.l ri1.1jk{s I rs.37 ( 6D l-o. FobeertLs r 37 (la .r.hn smeet5 t 3i'39(75 e vet.I) SJra Se..r--n 1.33.50101 e !et.t) n.ridn nuLtrn 1..10.40(39 {: ve. ll

I 42 112

(r.r 1.1 llc9.Lr.l.!nLr1 .rrLÉ.Ji

pL +rL."r,

51

-l;s !ro.ien 1.30.44 l, iy n.nni.ls 111 5.1

0Lrnd,è. 1.11 2D in v.u Lr.dEn l jl 20 llub PrÈ!!. 131 10 H R,tÈ.b.€r1.32 5i Gr.1 (lÈrlre.s 1.33 21 Lo. B.L..r'is 1 3J s7

7e

0O

.,.a rd Lrndrnl 29..r3{,1

.r!,; ]lLeieerLl 129

TrÈ v

1i1 E....Éen

2ti

1.2t.12

i6: H..mè. Rutte. 1.37 22 ./!, 5.1Èr sÉn'rai 139 0l i2: Joh.ShrDr5 1 irl,r 4ll r52 Aliert lics.rn t r0 .r5 rrt H,rir apr.rrs 141 17 iu,:r HJr.r: arll rr 14r.57 3rr

Coo. r

F.n; J..gen 1:6 5l Anorè B.une. r r7. ilrj rrm 5chnertz i 27 tl(2.1

111

:l1lr J.n lrrlo rLn

14

r 25.511 17 a !eL.I)

a9

.r. v.vlrnrop 3s 0a :l Pr,...! luyrers l! lrl 2 Henr T rl.lssen 39 5[.0

Jrn,,"lrifq

39 59.9

,\fare F.umcn J!.44

1

!Prnrds 4t .13.1J , rters 41.23.3 llh tLeveld 41 4li.5 Jun! Ha, nser 4l .1!:l Jai 1.1J, dr.s 41.53.0 alb lr.rLrnrL ,12.21 5 i ,L:r,Lr,rrs 16 ti 6 Le. JJn


4l =ulr=!!4!G=E4EIE!=E:D=EI!=V=E!!4D=E:_t_r!E

Woensdag 16 november 19BB

ypL 66 bpToeters. lxas dFze tdarvergadering van SIB go.o Vertrekkende voorzitter Jo Eyck, sprak het u/elkomstwoord. Inzake zijn aftreden deelde hij medB, dat hij na zovele Jaren meegetrokken had aan de STB kar, nu ook graag eens e-6n tijdje op die kar wilde zitten. Hij vroeg à,.r" ó, olaatsje 'r de kar. è. (ondrgde mpLepn aa.. waar dit nodig "en 7ou zi jn. oÍ Lvdnneer de hèllirg Le stijl !{Frd voor heL bp stuur, willen meehelpen om de kar naar boven te duwen.pre_ cies op dezelfde manier zoafs alle STB ers dit in het verleder oo, voor hèÍl hebbor geddan. Notufen van de laatste algemene ledenvergadering Zowel notufen élsook financl,,ele verantwoording van afgelope1 jaaör, lagen voor aanvarg der verqàder.ing voor do ie dFn ter i1,,agp. Pierover wproen qèen ve.rdere oomFrl ingeo gema6kt.

verenlgingsjaar 1 oktober 1987 tot 30 sept,BB. alles mooi op papier en kon de ]eden de vele activiteiten van het afgelopen jaar (compleet met cijfers over deelname en financieel resultaat) nog eens memoi reren. Hoogte punten van het afgelopen seizoen rvëren: l4ede organisatie Ned.Veldfoopkëmp. samem met UNITAS. I e intern. Heideloop van B mei 1988. Clubreis marathon Berlijn. JAABVEBSLI!

Jan van Hees had

JAAFVEFSLAG I,JEDSÏsIJDSECREÍAF]AAT

:

Bij af!íezigheid v6n Dhr i./.v.d.Linden senior, werd dit ver slag (onder voorbehoud) toegelicht door de toekomstlge !,/ed strijdsecretaris In het kort deelde Dhr lvlarcus

mee,het aantal bezochte sportevenementen van STB-ers, als ook het aantal ingeschreven SïB-ers. AKT]Ë LOPEN VOOR A. L. S.

in deze vergadering was het overhandigen van een cheque aan Andrè Vogely van F 73fil, irebeL aan deze gufle geste waren onze marathonlopers van Berlijn.Zij u/erden of lleten zich sponsoren door gezin, vriendei familie, Lrerkrelaties, enz. WilleÍn lvlarcus deefde mede dat de rekening (nog) open blijft bij de Nl4B omdat er nog steeds wat geld binnenkomt. André bedankte de groep voor de geste aan de Stichting A.L.S. Hij zaf nëmens de SÏ8, deze g{rl.le bijdrage overhandigen aan de Stichtingongetwijfeld een hoogte punt


4z VEBSLAG PÉNNING]YEESTEF.

Jó nan Sooy had nèrneer een dubbefe taak te verrichten. Confolnr !,/ensen vdn de alg. ledenver gèdering van 1987, werd het financieel boek jaar in 19BB afgesloten op 30 sept. Eeil iets vertekend beeld omre de van inkomsten in 19BB ovei 12 maanden en uitgaven van I maanden. De kascontróe commissie \nerd verrnoord door Ed Quadvlieg, die namens (kasmfitr. -cie in aktie) de commissie verklaarde dat de STB kas alsook de gehele verantlroording 100 % in orde was.

.

iioordvoerder voor de jeugdsporta-tiviteitemwas Cor Bobeerst- Hij verklaarde de gang van zaken bij de jeugdtraining in het afgelopen jaar.Hierbij !,,erd ook verklaard liaarom een ledenstop bij onze jeugd noodièkelijk was. Voor het komende seizoen wordt de jeLJgdsport hoofdzakelijk weer op recreatieve basis verder begelelJ. Dit was het voorstel van de corninissie aan het bestuur en !íerd goed bevonden.De mogelijkheid om met de jeugd in 19Bg weer bij UNITAS te trainen blijft van kracht. Cor bedankte ook de begeleiders en heLpers vanouderszijde bij de jeugd:PorL. JEU

G D S P

0BT

C

0

[411

I

SS

I

E

o o-o-o o o o o o-o-o o o o o o o-o-o-o o o o o o o o-o o o ={AAEEEqqEèEEè=s=IB==!?B=B==!?8=s==

o

Aan de hand van enquéte, r'Jerd de volgende cfubevenementenkëfender aan de vergadering voorgestellen goedkeurd. De keuze !,,erd voornamenlijk bepaald door de mate van interesse brj deelname en bij helpen. i(ap.llerbosloop t1 L2 'BA Jeugdkampioenschappen Zaal 25-3 19Bg LJuIloop woensdag 5 -4- 19 B9 13 5 1989 10'intern.Heldefoop Sport- en Speldag zondag 18-6-1S89 Bergloop Cooperbaan zate.-dag 19-8 1989 Coopertesten data nog te bepalen door het bestuur. (apellerbosloop zondag l0 12 -89


.1'3

SÍB 1N STBIJÍHAGEN De voorzitter brengt de vergadering op de hoogte van de gesprekken met en bij de Gemeente Landgraaf.De atletiekbaan in de Landgraaf is zeker niet van de baan. De STB rnoet er in blijven gelo ven. Van GeÍneente_zijde doet men het mogelijke. D.w.z dat op de plannota ITELZIJN 1990 van deze Gemeente, de noodzöak van een atletiekaccomodatie verÍneldt \rordt.Daarna is het een kwestie van realiseren. Samenvattend: De STB-ers moeten zi,ch dus nog bfijven behel pen met de Cooperbaan. Sporten .:r straat en gebruikmaking van bestaande accomodaties buitef de regio ATLETIEKBAAN VOOB

'

r,"

,,:.;

.L-dat er ۃn bede

ter,

1,lerd besproken. Het be-

stuur l1on h-n IIÉt een vool]stel: -"GFAÍIS deetname van STB le Oen Oi; eigen cfubevenem-on-ten verrëssen. Lveneens glng

\

('-

1 10 BB 30 9E] Het vooastel begroting, oPgestefd door de penningmees BEGFOTING

i"d

gereserveerd

de vergadering ermee ëkkoord vmr de 10 e (jubiletÍE) Heideloop.

BEGn0TINGEXPL0IÍATIEIIESUIT,qAÍ.!-,1-0--1-9-B-B--t/jL30-09-1sB! INKOI.4STEN:

l< ]ió.+Écefltries F Bm, ddrate.rÍs 23m," 15m,ëdv{teerèm m, sporEerirg opbreÍgst clubeversÍEírten 1 mm, (heiéloop-kapelle rosloop, trlrloop , beIqlmp) I

I

.&

i]ITGAVEN:

Ed-aór

rolAJ

F 34m,-

jaar) (]@aan trdertrLd clLtblëd (5x p€I

1750,

12m,

besb,rÍs/see.kosten

portielGt€fl

Losten vergaderingen

(ml

5m,.250.-

dq

dlg.ledenveÍgadefirgen)

J750,

repr€sentatiekost€Í' 0J, afsctEijvirg invefltaris 1C00,-

verzekerir!€n (ver.l/.4) 1m,fan.spcrt-eíspeld€ ÍJ,jewdsporh,Edstri.jd6' T$, ]fl, h,ur gtÍrzaal

gereserv,vmrbaargóruik 3m, geresew.r,mr

bljddge deloop

Las

opleidirgen

5J0.

juhjlaJÍE I'ei-l

IIES

J]ZAi

bitóage dól.as ledeÍr bij I eiqen sport€versrEírten J 1,lJ,-

onvoorzien Totaaf

F

14550,

TJJ,-

-Ga1 Im; F


L( Aftredende bestLrursledén wanen: Jo Èyck, Jo van Booy, l/,liel v.d. l-inden (sen) en Cor Robeerst. liieuwe kandidaten bestuursfeden waren: Leo Gerards, Huub NeeIis, eir Giet Kleijkers. Giel was tevens kandidaat voor de vakante voor zittersfunctie. Na voorstemÍning gaf 100 % van de vergadering het vertrouwen aan Giel Kleiikers voor de functie van voorzitter. De verqaderinq qing ernee akkoord dat stemming verder achterwege kon bliiven§

!! voorzitter. !-c1!! r cr!,tiIsl1r t ers voorzrtter.

G-iel irlerl

)

sccretèrrs ! Joqelilks oFsL,rr'r STB Jan van Hees pennlngmeester J Hrrub NeeIis Willem lÍarcus L,/edstrijdsecrel,arls Í'4!í Anne l'l.Ypma bestuurslld ( vertegeno,.Dames-leden van STB) Fred Strating bestuurslid (pI-v.voori.mP.B.zaken) ilenk Thijssen bestuur.s]id ( coördin.li.o_. sportbegeleiders) Leo Geraids bestuurslid ( taaksLÈltins nog te bepalen) C0l\414ISSIES Ka

scontrdle

bij de

commissi

e

STB

:

Ger Knauf

Jo

Redaktiecommissie:

,

TtEo Srtneitz. (rcs: Ed Oradvtier,)

Eyck,Cci. Fobeerst,Jol_n

.

SEets,Tm l4lserè.

WÍ]}GI ÍlbroJs,J.rrp Í'binzer,Jen van VLiet,H-r,b

!E0SÍBIJDC0MIviTSSïF l

fhehs,

Leo GeÉrG."b van

Vlodlp.

Recreatie comrnissie:

Betty van der l]a6r, Frcd Stratim; Leo Gemrds (aanvuliir! u1t darE€rcep is rÉg te vel\6chten)

Jeugdspo.tcommissie:

Hans Ypma, Jos Rijken,Leo gerards, Tm lvtíseÉ, Cor Robeerst, Jotn lhrftix.

Ziekenbezoekcommissie

:

Harrie Braeken. Ben otto

Huldigins bestpresterende -qt,l E!q! 1992:199q Voor een precentje werden ín heL zonnetje gezet: .hfn Borjaos, lhIrÈ Baerekels, l4arie LEfre Raeven, &tn I'hnLix, l-brÍÍe A(i-iole en ivtid€l Hcidrius. Uit flarl(l van hhller l\4arcus ontvirgen gosle í1es i,'!n, ar de bilval van ch vergaderirE.

zlj

een

BONDVRAAG:

*Er rlas bel-Defte on de doelstelli.rE van de verenigÍg SIB rES eeÍrs dride.Ljk te 1èior fffgl- De voorzitter las deze rDg eens voor uit de vermigirgs st6tuLen: MIIIGL 4. (statuten STB volgens akte 23.1L.19fl.) i DE VEBENIGING STELT ZICH TEN DOEL HET DOEN BEOEFEI']EN EN HET BEVOBDEBEN VAN DE ATLET]EKSPOFT EN HETGEEN IN DE NUTI\4SSTE 2TN DAABI,IEE VEBBAND HOUDT,ZOI,/EL WEDSTBIJDSPORT ALSOOK FECRE ATIESPOBT...


'

PrDo]gIe] u,ar€n a'@l uval,e è velsmilje.de h-c irliÍqs- er, sàÈ_l anÉL ói \' plaarsm va^ gllepeí SIB ersZolarp !€ gem eigm vaste stek ( 1€s atletiekaccÍDdatie) l#en, zal dai mk he1 zo blijven, ook H' b€§tLur virdt dit níet zoals het zor IrEetm zijn, n',aar heeít g€en kaJze en everÍdn een arder altemati.ef. fH is víe1 atrgebiraót ( en tevens ear fatsoensrEn) dit st€eds bekmd te llÉk6] bij

lÉt

bestrrn'.

* Em heet hargi-jzer v,r€s mk, É verzoek van ftEerdere le.LÍ naar deskírkurdte traiÍEs/b€eleideF. ]n verbard hieÍÍEe stord è lTaëg over betàald hairEsdEp. lH bestulÍr ffi eell ordezoek, maÖleegt in eerste instantie "alle bc{eleideÉ en hairprs" van de vtrenigirg. Er kolÈ een

vomstel van het bestrirT aan de leden ( zeker naar è 'rEdstrijdleden), vEarbij everriens de finarcièle healbaa 'eid,"€rdt bekeken.

T0ï SLoT

"

oe

sluiting

"

voorzitter na dit voor zijn rekening. Hij alfe leden voor het vertrouwen dat zij heÍ! schonken. De nleuwe

bedankie Di'ii

vertrouwen (zo merkte de spreker op] was in ieder geval een cnden erp in de vergadering, \{éar het nu eens iedereen mee

-

eens was oeu/eèsi

Marathons in Nederland 1989

zaatu MiddnhM{dhol,fii{ÀFldd zor9nadM'Dd@sLdn

lossi 1r

l0re

za:6.us

sdh spoae,0 P Yd 2e00

.r

t d 9 .isa t À@JÍl!*t' io!Rr NooRD í216 vdd.Ntr l?d s.Hls.HUT lnl Msi.siEhlde sr t M&.!iei!d. G53)s0rt?

C$ILLE

51OOÀN ENS(HP,DP

Í" , v xr@6 ury Cue 6 z,164 r

PhiliDsMa

rm stBd,nt'Iadttotr

rorag

Sbà'i!r, $u m ÀMrns

i0r0r!I11110

roorf

UtshiNiuËbld

0e{a)99r?a

s\

È-.ràtrd

3915

cf

si tir Mei!àm

à?aqi. ,ÍnihmlrlidGhi r.Nc.rnBliír n.gg6a

10í6cD ÀuSTtB

z.30kt tuhoudt[oi

!3f cP

^Ee.

m

LEeLqAR.

z3rl\i i'l aihoifilu4 Pd.J6F í@ÈrEu liNb€r *.fi 6nscÀt IbSÈllE

10ke3)5061

NOPD SIfT/$.D

,1iti[6

u 369(

DORDR CTI1

' B!s!rd. i0 tusid.

Ol9r03{n90

1§nH.ÀrnrRE

@2{0) r

à13.ri. ÀGralh Podbu t6

O7O

?3í,

0t62r) 1?102

r$1LN RÀÀtlS


. GLAS ]N LOOD . GT-AS IN KOPER

vro

v.iiuiivmd olí.Íi. an, G..ri. tL6&.ndh advic

\

.GLASREPÀRÀTIËS . R.I.IKSSUBSIDIE OP DUBBELË BEGLAZING

rd lL iai.r

d-

É

dit h.t

Dia.m.m .d6

Pff uonOoyn SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL ' RUIT CI:BROK!]N BEL DAN 045 :J I I4I3 Na 18.00 uur 045 313222 Streperplein 1 0, Schaesberg PÍive adres: Joes Jongenstraat 2

KOZIJT{EN!

Allé soorlen timmeMérk

Leveíinq en plaatsing van haídhouten koziinen met enkele of dubbele beglazing; ramen, deuren, koziinen en Íappen voor nieuwbouw èn renovalae.

0e

Haan

AAIINEMEF9 EN TIMMERBEDR]JF

Scxlgsaene ACHTER DEN WINKÉL 42 TEL ()45-3í aa49

WeÍkplaats: StÍeeperplein lO

STB Clubblad 1988 nr 6  
Advertisement