Page 1

VEBENIGINGSBLAD

Ze

faarfing -i3BE nr

5

verschij nt 6 x per jaar_ redactie adres: Landgraaf Krij gersberglaan 31.

S.T.B. ,È1 ".."ï

f,W 't1

#:

U LEESÍ op BLADZIJDE 20 e.v LOPEN VOOR EEN GOEDE ZAAK. DOE 14EE : DOE t'1EE


q

q

o

@aÉ

;+- c E rln

H'i

@Íl

q@ àl

Ll ? .o d r

ó ! i

. Lóorcoo

q

ttr.c Íi

o

I Ií

d

E

E

o1j

>

@!.o@ o O

!2 i:ö

ctr>

-o!4rc . È ób4 h'->q ) ài È.- o

.; .g*

-

rcprÈ

É

o

> ooÀ:

x

o

OA

+)

d


SPoBÍ en TBII4CLUB BBUNSSU14I',IEBHEIDE

CLUBBLAD

nr 5

(4ej aarg.

)

september 1988

Beste sportvrienden. ook dit club blad is weer aardig vol rnet reclaÍne. Dat moet, omdat deze relaties finan crëel brjdragen in de verenrgrngskosten en.-. zeker niet het laatst in de kosten van ons clubblad. Wij !íensen hun dan ook goede zaken toe en. . .de bijzondere aanbeveling bij onze leden. Verder rrerkten aan dit clubblad mee: Jan van Hees, Cor Bobeerts,Jo Eyck, PauI van Hameren,ReneJongen,Jo Simons, Fred Strating en l'laisie Bobeerts (tekening) Verder alle vakantiegangers welke de redactie een kaartje of groet stuurden. (p.s., l.lim v.d.Lirdm biina vergeten). U

leest op bladzijde:

2 3

Nieuue clubleden bij de SÍB en..verjaarskalender. Even uitgeteld jubileum-- en andere dingen. 4/5 Versfag van de Sport en- speldag in Schoonbron. 7/13 Vakantie groeten klramen van-... wie l"/int de prijs 15/16 Verslag lvlont Blanc Cross door paul v.Hameren

??

16 Berglauf in Jufich. 19 Van de VooBZIITEB . . . . . . . . 20/22 Bertijnmarathon en..lopen voor een goed doeI. 23 Estafette Vaals-Venlo door blim v.d Linden 25 Ingezonden stuk van een..vroeger bestuursfÍd. 26 tlat SJENG hoorde tíjdens de trainingen......oei,poei. 29 Baanvredstrijden 10 sept.junioren A+B en senioren. .

30/33 ldedstrij dkalender 36/41 Jeugdbulletin door Cor Hobeerts. 42 Iekening van een wedstrijd door Maisie. 41144 UIT OE Bf STJUBSVEPCADI-CI\G.

ons laatste clL,bbfad (nr 6) van d1t jaar verschijnt begin november. Gaarne copy inleveren voor 15 oktober bij de redéctie. Adres: Krijgersberglaén 31 6371 CA Landgraaf.


NIEUI,.JE CLUBLEDEN

BIJ

DE SÍB

z ich bij onze vereniging - !^/ij heten hun van harte welkom en \densen hun binnen onze vereniqinq v eel plezier in de sport

De navolgende feden hebben aangeÍnefd LEON

SOUBEN JAN ÍlANDÉBS . ALBEBT Be

WIE

IS

01 September 04 05 05 05

02 04

ol 07 o7

09 10

77" LL t4'

Hu

Lrb Prevoo

Frank Souren Edwin Peelen Guy Rij ken Henk Thij ssen Jo Borghans Bené Jongen

Joyce Collaris lllim Eleveld Janna van Duij n Baymond Starmans Pauf l4ennens

Babette i.lisere Jan vön Vliet José Eyck

Karel Trags

1B

lvlarie-Irene Baeven Jos Vroemen Jan van de Boogaard

2L

22 22 24 27

strur en I eden STB.

ER ALLE14AAL JAHIG BÍNNENKOBÍ

15

18'

VERBUNT.

Kitty

Baenraekers

Fred Pierik Claudra Kleij kers

02 03 04 06

?

?

oktober Henr.

15 16 71 1B

19 19 22 25 25

30

" " " " " " " " " " " " " "

v . d. Linden Ed Quadvlieg Piet Dings

Patr.Bruininks Lenie Smeets

Kim Quadvlieg John Scheijvens Í"larcel Nlinartz

oavid Snouck Huub Brouuers

Frits i{itteveen Jessie

Bofl<

Albert Lieberg I4onique Vonken Leo de Hartog

04 November Henk Schiefer Rick MLJlder 05 "

06 09

" "

Harrie Crijns Hub Erkens.

Sjra Baumler Pierre Lahaye Bart Smeets

Eestuur en leden van de S . T. B. wensen U een fij dag en nog vele j aren in goede gezondheid. -o

-o o-o-o o-o-o-o o-o-o-

ne


EVEN U]TGETELD

0nze sporLvriend Harrie

Bollen, bij

sommige van

onze leden beter bekenl

als "Belsj e Harie" zit

in

de problemen en kën voorlopig niet actief sPorten.

De redactie /enst hem namens alle feden van

harte beters.hap.

Betere

tijden koÍen

er

voor Jo Booy. Hij is onlangs uit zij n gipsharnas bevrij d. 0f hij we"r kan sporten hangt 6f van het resultaat vEn zijn revafidatie. oat kan nog Ínaanden duren en ... víij wensen onTe penningmeester dalrbij veel sterkte toe, ook. !.Jeer

van

JUBlLEU14

Ór_rdEilfharnas en de daaraan verbonden narigheden, kon Jo van Booy met l4ia van Eooy-Starnans, toch nog in de Iartste eek van Augustus hun zílveren bruiloft vieren. De STB ers lraren hun niet vergete.r en bezorgde bij onze gehandicapte feestfierders toch nog een w6ardig bloemstuk. l"lië en Jo, bij deze nanens alfe STB-leden nlg minstens zoveel gelukkige jaartjes samen erbij. FEESTELIJKE 0PENINING

( rÍet 3oede daad )

bv, heeft voor hun groothandelsb:drijf een nieuwe za3k geopend aan de Langheckrveg 6 te Kerkrade. AIle STB ers ziin uitqenodiqd op 10 september a.s van 17.00 tot 21.00 uur een dranlje ( of Ínee drankjes) te drinken op dit feest. Gastheer is Hugo... en wat het feest nor zo bij zonder leuk Ínaakt is: "GEEN KADo's of BL0EI4EN'... Als np1 pp_sè ,och telc l,{rl qev.n, t,ae Oa riod.ls e"n envefloppe met inhoud, rrelke geheef ten goede komt airn de Stichting A.L.S. Het onderzoek naar deze vreselljke ziekte Inrret van de grond koÍnen, waardoor wij een sr-Eentje kunnen trijdragen, deze patiënten hoop voor de toekomst te geven. De redactie van STB lrenst BV Wildgroothandel Vogely goede zaken in hun nieu!.,e pand, en veel sukses bij hun spontare aktie inzake bestrijding van A.L.S. WlLDHANDEL VoGELY


SPORT

EN

SPEL

DAG

organisatie en accomodatíe ( c ping SCEooNBRoN ) te Schin op Geul stonden borg voor een piina sport- en speldag van de s.T.B. op zondag 3 juli 1988. Lof voor de scheidsrechters/organisatoren : Fred StraítingW le Harcus/ Jan van ttees en Cor Robeerls. Zo ook hulde woor Eub Nelis en zijn vader die vooÍ de tijdwaarÍeming en overige klussen die dag zorgden. O ja en dan Jo Sioons niet te vergeten díe o-a- a1s spreker fungeerde Er uaren 7 teams geformeerd vau elk 8 tot l0 personen. De ploegen waren blauw - rood - oranje - sit - zwart - Seel en 8roen. De laatste teee teans lraren camPÍnggasteo. Eet eerste spel betrof het sagenspel , saarbij een deelnener de fiets-kar bestuurde en de andere deelnener roest trappen. Helaas dat het drassíge terrein dit onderdeel beooeilijkte. Het tweede spel was het zgn. va}en - ring - steekspel (zie foto beneden. ) AIs derde spel l,as het sponzerspel aan de beurt, waarbij nagenoeg a1le deelneners een nat pak opliepen. vervolgens kean het lopen aan de beurt. De heren 3' de daDes 2 en de jeusd I ronde. Bij deze sedstr:iid vielen de canpins gaster door de nand. ( ploeg geel de Eotanders ÍÀet de zachte G en ploeg groen de Hollanders Íoet de harde G.) De zsarte ploea olv ttenk Thijssen was bij dit onderdeel de snelste. Na de frites-frÍcandel en drank te hebben genuttiSd saren voldoende krachten aanrreziA on de tractor + aanhangeagen ongeveer 150 mtr. vooruit te trekken- Dat scheidsrechter I'rhuis'r voelde ooae Ui I leD itarcus zich op dit voertuig duidelijk zijn. A11e ploeaen lagen dich bii elkaar v.w.b. de punten. De estafette in heÈ zuenlrad gaf de beslÍssing. Eeo goede


BII het lastste spel betaalden alle ploegen het zelfde resu lLaat. ( Kano-vareo- ) De einduitsalg t.as : l- ploeg l.it ( het ULFR^R-teaD ) 66 pt. 2. ploeg zwart 64 pt. 3- ploeg rood 62 pt. 4. ploeg groen 6l pt- 5. ploeg blaur 56 pt. 6. ploeg oranje 55 pt- en 7. ploeg geel 53 pt. - De rritte ploeg behaalde de overwinning mede dank zij de goede inzet van onze jeugdleden : IIAISIB ROBnERTS BABEIïEr ÀIXEB etr }íARCELIIE I.ÍISERé.

Korton alle deelneners en organisaloren kunÍen terugzlen op een geslaagde sport en speldag. Uopenlijk tot wolgend Jaar.

ploeg oranle tijdens het sagen ring Bteek spel. ( rechÈs scheidsrechter JAI{ VÀn EEES. )


Í.8

ffiL-

AannemersbedrijÍ

Edsonslraal I Poslbus 31085 6370 AB Schaesbee ÍeteÍaon 045-316222

Riksen B.V. :lnstallatie

Techniek BÍtter b.v.

6ïitrc àttu ''

E!iï'*.Íï

-

ro45,rio,o

EURO.STEEN , Leverancicr van alle soorten

B[I(SIEElI

oSïRÀÀï§Itttl O Vs€lal

!ir

BIIIIIEilTNUURÍTTTII voorraid l.varbaar. PÍoducent van sesÍneÍde llandvo.mslenèn. Oot( levÉróncieÍ van sreerrslíap3,

Ëuno6ÍËEH

pa

neD en

Ori.yo{€lro..r Ao, K.,l..do W, I.l. o,r5 4l l2l3 §nowr@tri iod.,. .l.e 0copond ror l7-30uÍr


VAKANTIFKAARTEN AKTIVE STI]-LEDEI,I

altijd ureer schitterend, afs redactie, de vakantje groeten van en voor onze SÍB ers te ontvangen, ook dit jaar l.Jerd ruimschoots aan de thuisbliivers gedacht. Hel- 1s

Jan Ploeg deed dat vanëf het hoogste punt: Clot de La Hount 3.219 mrt. Een lelrke naam voor de Pyrenee-antop. Ik heb de kaart ook aan mijn hond "Joep" taten zien. Hij zag elr u/el r,/tst in. Jury beoordelinq: B 1/2 punten. John Borjans en Diana schreven ons een kaartie uit het "Naturist Center Ulita" u1t Jugoslavia. Een fotoopnaÍne vën 5000 meter hoogte op een pracht,ig strand. He1aas geen blote teen te onderscheiden. De PTT had enkele omzu/ervingen nodig omdat het huisnr. van ons reaiactjeadres vJas omgetoverd van 31 naar 53. Beoordelingscijfer van de Jury: 7+.

trok met Leny en kroost door Beekse Bergen geett vanuit Safaripark Hun kaartje eigen land. Geen toespelingen prijs kudde buffels geheimen van een alle groeten. Dat wordt maar AUeen buffefs op de SÍB ers met deze 0nze "besL runner" Pierl:e Lahaye,

he1-

u/aarderingscij

Íet

B 1/2.

Mary en Huub Prevoo \,,raren ook in een park. Vanuit Natíonaf Park Catifornia vermeldt onze triathlonat.feet dat het onder dee.l: over een afgrond zweven op 7000 feet hoogte deze keer t.e zul1en overslaan. Het huisnummer bracht de PTT-ers alvJeer in de problemen. Nu !,,oonde de redactie op nr' 3 (ipv. 31) '

fer Jury: 3-. er eer levefl in de post. Eindeliik

Beoordelingscij

weer eens (na Lieve Heer, de jaren) een kaart met afbeeldingen hoe onze Jos stLrren van Àensheid geschapen heeft. Jan, Ria, Carla en SÍ3-ers' uit het Fianse strandparad:Ljs een gedicht ëan de OI]L]ANKS I4OOIE I4EIDEN EN DITO BALLEN, LATEN I,IÍJ DE SÍB NIET VALLEN. Jos en Jan. Deze kaart is zo Ínooi qua nsLuur, dat vrij hem publiceren. Alfeen die stoínme boom rechts, doet het nrin_ der goed. Jë ook hier lJeer problemen voor de postrnan De re dactie woonde nu op hulsnr' 24. Daarom geen 10+ maar een 10 Dan komt

jeugd) stlurt een beètje treurig kaa.tje uit Veel rröterige en hete groeten staat er. ZoLr zij gehuild hebben ? of... liefdesverdriet?.. wij zoeken dat !,Jel eens uit tijdens de komende jeJgdtrainingen.

Viola Konsten RHoDoS-

(STB


l,larcel (sterkste mèn STB 1987) met Suzanne Raemaekers gr-oe, ten ons zeer vJarm (39o C) vanLrit Gran Canaria. 0rdat het daar zo bloedheet !,,as, en ook omdaL het huisnr- van ons redactieadres klopte een beoordelingscijfer L

LloreI de l,lan, Espana Nas het toevluchtsoord van Jos + Fieny Duteu/eerd. In het mooi getekende zonnetje staat 30". Oat is aangenaaÍr en dat geefl vofqens de JLrry ecn ci]fer 9.

zijn familie bllJVen Tirol en vooraf het Oetztal trourr' bezoeken. 0ok a] 30ó, ook aI het huisnr. goed onthouden. Dat !,,ordt gemakkelljk voor de Jury, ook een 9. Theo Schrneitz en

Dan een heel geze111ge ka6rt uit eigen land van de familie Bruininks. Geen ge!,rone groet, nee hoor, er staat zelfs: "vriendelijke groetrr, Dat is r./eer eens !Íat anders van onze jelgdleden BiancE + Patrick. Ze komen nret zrjn vijven uit de zee rennen. Nooit gevretell dat er al een 3e kind \"tas b1j Theo en Clara. Eigen land scoort steeds hoog blj de Jury en zeker als heL komt vèn onze jeugdleden. Die krijgen zo Die za 1 pLrnL:je ekstra. Dus een 11-

ZEELAND


naam voor Zlritserland !íordt elk Jaar .i trouL,r bezocht €n gegroet van Pierre Starmans en familie. Deze keer uit de Lötschenpasshijtte op 2596 Íneter óber der

Helvctia, eell andere

Plehresspieqe.L. Hier was denkelijk ook de Bieispiegef op grote hoogte. Er ziJn r.Jat morsvlekken op de kaart met een soort

gerstenatluchtje. Pierre zal het daar beslist naar zijn zin qehad hebben. Alles klopt, huisnr. postcode. l4aar rregens het verdöchte pr-omilage komt de Jury niet hoger dèn een 4.

groeten [,er'den ook af verzonden- Een hond in de sneeuw met groeten uit Tirol en een Nederlandse post.zegel . Geen naam? Afgestempeld in Slttard. 0mdat dit met de fiets bereik_ baar is vanuit de Landgraaf, lijkt het verdacht veef op een "Simons" trucje. Goed geprobeerd, toch ontdekt vindt de Jury, daarom u/aarderingscij fer 7

trJarme

Baas boven baas, j.n het tangaslipje op de kaart van Sjef Stieny en Francesco van Ooyen. Vénuit Camping Pronontorj.o aan het Lago Di Garda, stuuri- deze sportieve farní]ie hun STB groetjes. Eandot van een këartje. Bijna net zo Ínooi afs van Jan en Jos. Guitig, vond de Jury, en daarom iets minder dan een dikke 9.

La bella BBUN SOLEY

In

ons vorige clubblad, hebben wij reeds melding gemèakt v6n vakantiegroeten uilr Campelfo Aflicante van HarÍn, Paula, Hugo Nancy, l4artijn en Vincent van Goor. Omdat zij met z-n zessen geschreven hebben wordt dat een juryvJaërdering van 2x(6)=12. Dëar gaar echter rrel !ra]- vanEf, faten we zeggen 3 punten, omdat er ook prettige feestdagen op staat voor de thuisblijvers. Dus

eindcijfer

9.

0ok was aI vermeldt, de vEkèntiegroet van lvlaléysië vën André, Betsy en Beno Vogely, en de SJef en Stiny groet uit Egypte. Samen goed voor 20 punten- (ue1 delen svp).


StukadoorsbedrlJÍ

rr"noe,="noè,nen,ne

J. NIEVELSTEIN * stukadoorswerk in ver bouw BINGELBADE

Dorpstraat 0A492- 2L83

91

en nieurrbouv,/. *.lanbrengen van alLe soorten s ierple i s le rs * leveren vaD sielpleisters, muur:verf , afplakband etc. * vrijblijvend advies voor wanda fwe rking -

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleiikers Brandholstraat 77,6372

KB Schsosberg, lol. (045) 31 96 55

Poslbus 31229, 6370 AE Schaesborg

WITKO.GAZU B.U. handcl in industliële gassen en technisch aanveruante aÍtikclen

a AcAn.sqersed.ch.ppen O Xogsllagors_V{naren a aEG kloi-, boor èn alllPmachh€§ a Non Faro t èt3lén a Kissel 48, 6416

AC Heerl€., leleioon 045 724574


.

TEGELWERK sinds í957 I I

Itt ttt taa ttt ttl lrt ltl ttr ttr tt! rlt

w'

rlllttt

t- !r

r11.....::lilil

-\lrrrrr,

:11ïïr:

TEGELZEÏTERSBEORiJF

HILHORST BV St. Remigiusstraat 25.27 sll\4PELVE LO TELEFOON 045-442793 VOOR AL UW TEGE LWERK

s

SIMON CLOODT i:Íil'fili'?ilj,ïi"lii

ir'.u*ïF,iih'

InstallaliebedíiiÍ cas - warer - sanitaií

ï:ïïi,rlu:ur

I

t.Í


groLe .odrl v"n Huub Driessel ,,'" BlrlrL over Canàdd. l_en els'rd rhe zrjn Yèry and I ro:. 0p de voor.dnt, 3 rlsbe rer vroLlvLre

ren op de bekende schotsen aan de Poolcirkel. Aan de achter kant wordt vermefd: Beste SïB ers. Ti.jdens onze vakantie hebben wij druk gekeken naar al1er1ei sportartikelen, trainingsmethoden enz. trJij kwa_ Ínen fangs een trainingskamp waarvan de STB in de koÍnende winLer noq qebru.. var Nar- maler. De op de foto afgebeelde trainingspakken (3 ijsberen) zijn in het komende jachtseizoen goedkoop te krijgen, in de mateni groter, groot en te groot. (blg, Iërge en too big). Helaas zijn deze pakken afleen verkrijgbaar in de kleuren: vrit en vuifu/it. Dat vindt de Jury origineel- Te gek en spitsvondig. Hoge score'voor de prijs, u/aarvoor Huut) zelfs het gironr. vermeld heeft. !{ddr Dlrlven onle r.Jrnndars vè1 è.lle voorgaènde l"rF'1, de fè rilre Snèecsl Jà zp z!jo er !{eer, dele (eer uiL de Voqe7e1, met alleen maar de groeten. Nlaar uat voor een voorkant | | ! I Steen en steengoed. Een kudde schapen van we] 1000, lr'aaronder een goede tekst: "Gaan lre vandaag met één of met tliee groepenrr? Dat sfaat op onze druk bezochte ldoensdag-training die begeleid wordt door Ger en John- Ook dat geeft L'Jeer een zeer hoog !'raarderingscij fer.

.Lloor^

h'd

!011óaaq

t1.at

(ett

o


Finale: Prrjsverdacht in de vakanL_iFgroeten-aktie is dus: Jos en Jan Íncr prachtl9e natuur opnamen van het Franse Strènd. tsranca + Patrick Brurninks (,eugdleden) mpr hun ,,;riendel iJke groetrr uit ZeeIan.t. Fam- Huub Driessen met de nieur,,e clubtenueën uit Canada en

Fam. John Smeets met de qroepen.

De bFoordel'rg voor L wi']naè- is noeilijt,, ,/oniet ornoqeliir. Gelozen_werd voor 2 winnaars, daL maakt het wat gemakk;lilier. ten helfL voor dc jeugdleden en een helft voor d; seniore;WaL de 3 seniorel-oroeten beLrof, hebbe. r./i.l het ioL laEel besfissen en,....... de ijsberen van HuLrb D;iessen kreoen cle mcesbe dobbe I steenounten.

redaktie bedankt afle clubleden urelke een, kaart.je met va_ kantiegroe Len hebben ingezonden.

De

'/,rij fe:1.-iciterent Bianca + patrick Bruininks die samen FI 12,50 krijgen, alsook de ,'Bercnfamilie', van HuLrh Dri essen. die een2effde bedrag qewonnen hebben.


,4 Ber,rrcu;xr Doonm,r.rx'

BnooxshrnooucEERT

DrKwr"nc\trrbncr.

I td

jra$àrsnrccÍd.lldisdcÈhreÈlidirf R.'k$d! vildn,a _vr qn van

looplchen

En

l,d

is

veRcÍlr

in d.

Nr!!!

ind!vedet

Brool!'

ll,.i.trl.l;-..ltjI1.!'il[i [!l'!]].'.{,^L'[l1l

,, i,i I r, i-r,r.,!,rr!!!.,

rrn,Jrr.rtl(lad! i! \\l(lLr

I)!Xi,idnUiJq!,rlui,Ll )rr llnu],d§.1,! t,ol) , 1 ,nL( Z-Í I l,l.su!\\J,!, g l)f irn,u,Jo,,q,lur,Dr,"r!'[lii,l,n\,1,r? Dr Nàr rn llrd5 NrMlli n4r un

&NsNb(,,u*,ru) dr,"rlr;,.rr:rJr

llr (D.ln \\tLlÈ i! J(l,r dL ,rJ.iJ(,.1

t),I[d :r, ri i,,qu r.,,-..,1. N.ra^1, \.tr'n!(\u, L(,t;.1,-n q, lr

!r,

l,d r,rrJl

i,j1 À,i,1. r. .!,ir.i r rft!,!r,,rÉ, irri,!,,r,. .] '

l.l! t. l].!,, '.]i,l

\hu[ \ IrÍ JrLl4 n! (tru]r \\irlqe í,!r Ll. Ndr sri!f g'dr\r!,rrd,g [.r trrLJ.Lo! rdÍ J! l,n.! ïrd,.'Jl n blJ,{rl. uiL JtrrdtrLlrlL.L I}(i,'rLi! \\i.lq" DrNu,.uln^,lr l)kl.,Dr,".lur

-refrnnflË


c!LllCl'rlll, 3 7

1988

DE 10e CB0SS 0U II0NT

BLANC

ook dil- jaar r./as het ireer DSl4 Frankrtjk die als hoofdsponsor optrad bij de 10e Cross du l.'lont B1ënc. Dit 1s een bergloop over 23,3 km en een hooqteverschif van :t360 meter. Lilaren het vorig jaar 13 atleten d1e de bergloop liepen, dit jaar verdubbelde 0sl,l-LiÍnburg het aanLal lopers. En zo kvJaÍn hel .lat op vrj.jdëq 1 JUli de 26 DSl4 ers in hun ni eurve l1€sitil outfit kfaarstonden orn aan heL avontuur te beqinnen. Na een Lange en vermoeiende reis (5 Lrur file) kwëm men íridde n 1n de nacht aan i.n Chamonix. l'laar goed dat de zaterdag als rustdaq qeplant saond. Dèn de grote dag . Hadden de organisa toren in de edi tie à

'87

nog te méken met temperaturen v. 30o, dit j aar kreeg men te maken met re gen ! regen en nog eens regen.

Bij het vertrek 's

gens om 09.00 uur stonden dan ook 1250 atfeten die a1 door nat en koud waren. Dan het verlossende star:tschot, met maar. één doel voor ogen en dat is finishen en r.rel op de top van Europa- s hoogste berg Yet de advi ezen vèn pas berg op) ga lk Neg. (lanqzaam en kleine starten Wim trainer 0e eersLe km ers zijn nog l:edeliik vlak. Dan de eerste berg. Best steil, Ínaar de paden noq qoed beloopbaar. Deze paden \'ror den in de komencle km ers echter alfeen maar slechter en smaller. De regen is voor mij als brildrager de grootste handlcap Vooral beraaf is het oppassen geblazen. De op de STB trainir qen gehooràe kreten als: "Pas op, stenen, ldortels en takken" óf Lràt aan ook helpen nu ook niet Íneer' El(e stap wat ik zet moet 1009í beLrou,rbaar zlJrr. Eén voet, verkeerd kan een voortij-. dige finish tletekencn. En 7(r vervolg ik nlr het verdere par koérs, rjoor beekjcs en over bruggeties, beigop en bergaf, op hanalen en voeten, r.,andelelld en hardlopend, meter voor meter' mor


It

Zo koa ik bij kfi 20, waar lk zelfs sneeu!í op he-L parkoers te genkorn. En zo gllj ik n6ar de finish, u/aar ik als 238ste 1n een tijd van 2-25 uur aankom. André Adams is reeds gefinished in 2. 12 uLt. Ga nu vlug verkleden, lrant hierboven staat een ijzige !,,ind en een terilp. van 4o boven nul. En met "dikke" benen kan ik telug zien op een geslaagd avontuur. f4oe en voldaan gaan we met de 1lften naar beneden. Er vofgt nog een gezellige prijsuitreiking, r,/aarnè de Dsl{-ploeg weer naar Limburg vertrekt en zon

dagnacht om 05.00 uur de Limburgse heuvefs bereikt. Ja, heuvels en L.rij als STB treten er zeffs een bergloop te organiseren. Ik hoop julIie allemaaf te zien op 20 augustus.

Paul van liameren.

Jijlich, Freitag ,

8.

Juli 1933. 7 .

Berglauf Sophienhöhe.

Vrijdagavond 19.00 uur. Het startsein kfinkt voor de atleten die de top van de "Sophienhöhe" wíIfen bereiken. Lengte ca 9.500 meter met een hoogte verschil van ca 200 Íneter. onder het lopeasveld bevinden zich 5 STB-ers. Het parkoers is net afs andere jaren goed begaanbaar. Echter de afstand is 800 meier langer ge!.rorden. STB Junior atleet l,1iche1 Hodenius foopt voor de zoveelste keer een sterke race. ljit een groep van totaal B0 atleten weet hij als 4e re eindigen. In de "Jugend" Klasse u/eet h1j hierdoor de verdiende eerste plaats op te eisen. Afs l,lichef deze vorm behoudt, belooft dat !Íat voor het komende cross-seizoen, lvant in Noveriber gaat hij over naar de Seniorenklasse. Dus STB senioren opgepast, i4ichel komt eraan.

Uitslagen: Nlichel Hodenius André Adams Paul van Hameren Jos Duteweerd lrÍim Eleveld

Tij 1e 2e 4e 5e 5e

plaats pfaats plaats plaats plaats

"Jugend" Klasse Klasse 14 30 Klasse lY 20 Klasse 14 20 Klasse Í'4 40

d:

36.59 min. 37.24 m1n. 38.37 min. 39.07 m1n. 41.31 min. P.v.H.


4'ï

il(PB

::tl

ormnE]]IlllIglM

l;l

eatrcsse c-daltn

Nuth

Vtklhoec,t -

ffi

Vrnctt Ah».h)

1l!li! !1ll^ Q!l!!{! 'ert""P 'l S.lr.rest)er Í1 , AnrÍrilesl r. í;,,n,eenl.r I AN0{lÍlAAÍ

@tn[lMlultr@IÍ}

AUTOVONKEN

N a o

sclcct

O

lcasirc

i,: r

a a ondcrhoud a schadercparatics

c

a APK

a lin:rncitring

WI IN'iAARDSWEG 8 H E ER L EN.i IOENS

TEL.: 045-212'159

kcLrringen

B

ROEK

t)


4S

:

VCThUUT VIDEO-FILÍ9S=

: srjsteem VHS, video 2000(VEC :5 films, een HEEELE : voor slechts F 10,

TV

EADIO radio teleuisie uideo electro verlichting

íI§ltElUtAIl 8l

llEERLEÍ{,TeleÍo0n,045'720G16


il1

Van de

voorzitter

Beste clubvrienden van S. T. B . SoÍnmige van onze leden zulIen mij gernist hebben de laatse maanden, 7oklel bij trainingen alsook STB sportevenementen Dit zal ook noq een langere tijd zo blij ven. Gelukkig hebben lvij een voltal

fig bestuur,

zodat verenigingsbelangen handen zijn.

Ik

dacht e. goed

ju1lie

in

.

1.a-

goede

.D

aan ,s'

doen, ju11ie in een s -.,-1;3" vroeg stadium in te fichten r-r..J dal ik mij n bestuurstaken afsook het voorzitterschaP za1 beéindigen. A1s je wat gas terug moet nemen, dan moet ie je ergens van distanciéren, lvit je het gezin en ie werk niet in het ongerede brengen. Nu u/il dat niet zeggen dat ik niets meer zal doen voor de vereniging, integendeel. Ergens heb ik het gevoel dat ik een ksrwij ni;t af hób gemaakt. Jullie lreten dat een eigen BAAN steeds mljn grootste hartervens is geweest. Atleen op die manier krijgen wij een hechte band binnen onze verschillende geledlngen en disciplines enrook een echte vereniging. De STB zal verder drèaien, beter dan voorheen, dat lreet ik zeker. Jullie kiezen een nieuwe voorzitter en zuflen net zo

te

achter hem staan zoals jutlie dat bij rnij deden. Tot slot moet 1k mij ook bedanken bij alle STB-ers voor de sportieve en gezellige tiid die ik met iuflie allen mocht befeven en genieten. Zeker in de faatste jaren heb ik persoonfijk veel plezier beleefd toen de afgemenen fedenver

gadering toestemde in een aktief jeugdbeleid. lvlij n afscheidswens aIs ex-voorzitter en ex-bestuursfid van onTo vPreniging is dan oot :

,

GEEF ONZE JEUGD EEN GOEDE KANS

BIJ

DE

S,I.B.'

Jo Eyck.


I,J

ryA8AIiSN !APE\ VASB EEry AOE9E 244[

Brruw,

/fifintnon

9Olrlober STB

in

BEBLlJN

I,lAFATH0N

I oktober is het zover. Eventjes terug in de geschiedenis. De eerste STBers welke Berfijn aandeden in 1981 waren: Sjef van 0oyen, llax van Wersch, Annelies van Dljk en Jo Eyck. Daarna zijn er steeds een of meerdere cfubleden naar de gerfijn

marathon gegaan en...suksesvof. Denk Ínaar aan de cfubrecordtijden van Ger Hamers en Gert l,íolfersheim. Hun beste prestatie was in Berlíjn. Na dan met een hele ploeq, compleet met bus en dan voor Íneerdere dagen. l,larcus is de organisator/reisleider. En als het een beetje fukt met z1jn voorbereidingen, loopt hii ook nog zelf rnee.

llillem

Er zijn 46 plaatsen bezet, dat I.Jif zeggen dat er nog plaats in de bus is voor 3 à 4 personen. Dat kunnen ook supporters zijn of. .. !.reekendbezoekers naar Berlijn.Wij hebben ook nog slaapplaatsen over in het Holel.Ben je uefhebber of !Íeet je een reislustige, bel dan snel even net Willem 04405.2175 of overdag 045.719950. Vertokken wordt op Vrijdègmorgen 08.00 Lrur (7 oktober a-s

terugreis is op llaandag 10 oktober. l^/elke STB ers lopen de marathon? hler zijn hun namen: en de

Hees, Budzlak Ger Knauf Giel Kleikers ll.I - Baeven (D) Jan van

Wlm

Huub Neelis

Jo !,lierts Jung lvlainzer

Pierre l4uvrers Trea v. d. iinden

(D)


xÍ Pierre

Harrie AdrÍoIo Paul v. HaÍneren Peter Verberk

Lahaye

Linden Ger Hëmers Henk Thij ssen

Wi.m v. d.

líiIlem

Sjef

14arcus

van

Ooyen

a]

een of meerdere marathons gelopen, er zij n echter ook debutantanten en dat zijn: Ton I'lisere' Jan !íelting Jo van Vlodrop Giel Robeerst l{ Lm Berentsen Huub Driessen Boven genoemde hebbeb

Dít 25-ta1 gaat het dus Ínaken in Berliin. En....er is nog iets belangrijks met deze groep.Het

wordt naarenlijk een sponsorloop voor een goede zëak. Affe thuisblijvers, clubgenoten, familie, vrienden, zaken of lverkrelaties lrorden gevraagd mee te doen !q4

!3I_! q! = ! I

EE

! =yqq

g=

EE

! = 99

E

_Q

E

=

444

!

Eerst iets over het doel v6n de Sponsoring. Het gaat om de zenur'rziekte A.L.S (aÍnyotrofische laterial sclerose) Dit is een ziekte lraarbij door aantasting varl de zenuen !,/elke de spieren in r'/erking zetten, een geleidelij ke toenemende verfanrming ontstaat. Er zijn slechts weinig mensen in ons land die daaraan feiden, maar toch is een van deze patienten een STB-lid en tot voor kort een verwoed Ínarathonloper. omdat er zo lieinig patienten zijn ( ca 700 in Nederland) is er !Íeinig of geen onderzoek gedaan ter voorkoming en/

De stichting A-L.S i,/il hier iets aan gaan wij..... helpen daar gaarne aan mee. Hoe gaat het in zijn !íerk. !íeI, ll wilt bijvoorbeeld beide STB daÍnes sponsoren en

of genezing. doen en

u/i]t hun voor efke gelopen kilometer in Berlijn F 0,5,.-l geven. Stel dat beide uitlopen zou uw sponsorbijdrage via deze twee ]oopsters zijni 2 x F 0,50 x 42,2 km=F 43, Hoe kunt U meedoen ? Heel eenvoudig, u geeft 6an uu, favoriete loper(s) op dat u wilt sponsoren voor A.L.S. Geef tevens hel bedrag op in dubbeftjes of guldens dat u !íi1t sponsoren. Na afloop van de Berlijnmarathon krijgt U dan van de betreffende loper(s) bericht hoeveel kilometer zij afgelpgd hebben in deze ( maximaal 42,2 km) Bpr - i jnnardthonloo U


i,1.

(sloL) Lopen voor een goede

zaak

L Ll geen iope.s Le benaderen en wrlt i.l toch meedclen, kan dit als vofgt: Bc-L iemand van onderstaande personen: Jo Eyck 045 311236 overdag 045 1401,11 toesLel ?14! l,"Jee

Andre'Vogel y ' 419308 Í4arcus 04405-2115 Hcnk ThiJ ssen 045-31728A

Ilillen

UJiJ hopen

dat iedereen

mee

E

I

NE

'1,

I

ESIAËE

I

3s§ ii::bi

=Eq!=IqEqE-444(

tTt ploeg met verzorgers/begeleiders

H

.l

045 719950 toesl,cl 2120

zal doen. Elke gulden is

y884U9!=!9?E!N=YqC

Iorr:

"

vlelkom


ESTAFETTE

VAALS

VENLr:l

1988 0VE!

lq1]s

!!trt

Zoals bekend is het aantal STB,leden dat prestirtief traillt vriJ kfein. Toch zlJn rrj het die onze ve.enigrig het neest verte genvJooidiqen. ZrJ doen dit meestaf vla persoonlijke prestaLies op de Lreg of op de baan. Veelal zrjn deze prestaties lang niei slecht. Toch trad STB in het verleden vaker op de vo.rrgrond als het om prestaties van een team g1ng. Dat rras dlttfaal niet an ders.

Een STts ploeg, bestEande uIt André Adams, Johi BorJalls, Hrib Brou,rers, Trea van der Linden, ll;Lchcl Hodenrus, Paul van Hamc ren ell John Hendrix vras p|esent op de estaietrlre Vairls Vcnlo uver 101,5 knr, rraaraan:1 ploegen deelnàmen. De bovengenoem(le STts traditre rrÉrd voortgczet, ant rJc behaaldcn een voortref felllke 2e plaats 1n een t1ld, die maar LiefsL I minuten sncl ler was ö1s die van de SIB ploeg van vorig jaar: 6 r.rur 3 min Hoe v€rlrep de strlJcl? 0p het DrlclandenpLrnt starlle André Adams als eerste STB er. ]n l,]1llre, 15,7 ko ve.dlrop bleEk hij de 2e plaats behaald te hebben. Een qo-.de prestatle. Jamnrcr dat deze loper "zonraar", dus zonder gocde rcdenen, hat SIB l1dínaaLschap heeft opgezegd- Het. fert d.rl er l',lrandenlirírg veel

ener-gie ii z n begeleldrfg rs gestoken, naakt z-n overrian! nial' een andere atLetiekverenigíng moer I i.lk verteer'lrdar'. llelllcht ga6t rnen daaI, de vrrrchten hiervan plukken. John Borjans kreeg evcnaLs voli! .janr de loodz1,lare eLappc lrlJlre-Spaubeek vooigeschoteld. John-s seiToen r,ras toL nu Lr)e ero rr/isselvallig, néarr nLr !/ed daL goedgern.rakt, r,rant trrl legde níet alleen als snclste oe 2e el.appe af, hlj veloverde ook hcl par-koersrekord. 15,4 km (he!vÈls) in 52.57 rnin. d.r'J.2. 17,5 k per uLrr. ColrÍ enLaaI overbodig. Hub Broul.Jers 1.ras als faatstc aan de plarcg Lirarjavoc!d arn !.Jas dus zearr genol-ivecral om z-n keuze Le rechtvëard1!en- LlaL lukt-. henr bi-izonder goed. 0ok h1.l foest nog flinLir "bu1Lcn" ncmen o'r in Sustcrcn te kol]len. Ílat --er.hreld hen ÈÍ irlut van orn de 14,7 (m. Le overbrlqg.rn Íret eef snelheid van 15,i] krn per uLrr. Bravo Hub.


;1"'

0o vlérdp prappp Su\Leren l,lonr forL !vàs oprpcprvPÈ!d voot dP dames. STB vJerd vertegenwoordigd door Trea van der Linden. Zij opende zeer goed, maar flroest tussen km I en 10 "boeten" voor haar voortvarende begin. Toch \'/erd zij 3e daÍne en gingen \4,e naar de gezamefijke lunch in de wetenschap dat we op 2e pfaats na 4 etappes stonden- Niet slecht. t'4ichel Hodenius verscheen aan de stërt te lvlontfort. seizoen al menig clubrekord gebroken en ook dit overtrof hij de verwachtingen. In Roermond bleek hii ëfs maal snelste de 5e etappe te hebben afgelegd en evenafs zijn trainingsmaatje John Borjans het parkoersrekord op z-n naam te hebben gebracht. 14,7 km in 51.18 min. d.w.z. 11 .2 kÍn per uur. A

junior

Hij heeft dit

Paul van Hameren vías de pechvogel deze dag. Hard werkend aan z-n comeback hoopte hij op een goede prestatie. Aanvankelijk zag dat er ook naër uit. De eerste I km ers verfiepen zeer goed. Toen kreeg Paul last van hevige ziisteken, !íaardoor het tempo zienderogen terugliep. Voor Paul werd het afzien, pljn lijden en "harken" (tefln van !(neteman). 0p louter doorzettingsveflnoqen bereikte hij het !.,isselpunt' te Belfeld, waar John Hendrix als een qetergde tijqer klaarstond om de 2e pfaats, die door de tegenslag ernstlg in gevaar was gekomen, te verdedigen. Vast-beraden en stressbestendig legde tempobeuf Hendrix de ]aëtste etappe naai de Festina-baan te Venlo af. DEar finishte hij julchend, want hij wist dat Íle 2e plaats behouden lias ge bleven. Een prachtig resultaat en een kroon op het vele trainingswerk dat deze STB-ers dit voorjaar hebben verricht. Voor STB als vereniging een hoogtepunt.

Tot sfot een dankwoord. U zult begrijpen dat een eveneÍnefit voor een 7 Ínansteam, d ars door Limburg niet zonder begefeiders kan. De lopers werden gevold door een karavaan: 3 auto-s, een VllJ bus en 3 fietsers u,aren aanlnezig om 6lles vlot te doen ver1open. Dank aan de chauffeurs AndréVogely, !,/i11em, l^iim en HÈn riette v.d.Linden. VooraI de fietsers hadden een Ínoeilijke taak om de route te zoeken en de deelneÍners veifig door het verkeer te leiden. Bedankt Harrie Baemaekers, Jos VroemeÉ en Jos Bij ken. ljitslag: 1e De Keien 5 .56.22 2e S.T.B6.03.47 3e Lopersgroep 6.05.35 Deurne.

4e Kranenbroek 6.21-31 Echt.

5e 6e

Parcivaf Unitas l,^iim

6.29.49 6.32.72.

van der Linden.


IJ ingezonden door een vroeger

S.T.B bestuurslid

TOEN DACHT

IK

ER I{IJ[I, ANDERS

OVI.:R

EEN BESTUURSLTD I

Wll een bestuurslid zlln 'rweÍkÍ goed doen, althans in de ogen van de leden, dan noeÈ hij mlnstens de volaende ei genschappen bezltten : - De wllsheid van SaLomo - De huid van een olifanÈ - het geduld van Job en - de sl imheid Maar eigenlijk doet hij het nooit aoed. - Is hij genoedelljk, dan wil htj zich popuLalr maken, - Bevaart hlj een zekere afstand Can is hij veraaand, - Toont bij belangstelling voor het werk van anderen, dan is hij een bemoeial., Houdt hij zich afzijdÍ9, dan weet hij er nlec veel vanaf, - Neemt hij een beslult dan leggen de rranders denkenden" huD functie neer, - Neemt hij geen besLuit, dan iB hii een sLappeling, - Neent hlj snelIe beslulten, dan handelt hij roekeloos, - Ovemee8t hij e€n besluit, dan heeft hÍj ge€n inzlcht, - Is hij grapplg, dan is hij te famillar, - T. hil ern"t ig, d"n is hii een zLUrpruim. - A1s hij ret ledereen praat, dan rs hlj een kletsneier, - Ais hlj her niet doer dan voeli hij zich te hoog, - Als hij drinkt dan ls hlj een zuiplap, - AIs hij niet drinkt dan is hij een dooje Piet, - Slaagt hij, dan heeft hij geluk gehad, - S]aagt hij nlet, dan Is hlj onbekvaafl, Ja, dat er nog sÈeeds belangstelling voor een leidinggevende functie in een vereniging bestaat is: 0nbesrijpel ijk VRI

JI.]ILLIG

EN

ONBETAALD

Niet gek, vlndt de redactie, vooraf dat laatste


t6 !4-I=9!E!q=4!=4q=!9QEQE=IMErN9=!IE=IE4l!l!-aE

gesprek bij de marathongroep. . . . "Ik hoor dat je ruzie had met je vroul,, hoe is het afgelopen?" "0, ze kvram op handen en voeten naar mij toegekropen". " Nou, nou, dat heb je goed voor mekaar gekregen.. -en v/at

zei:

:: ' ooooo0000-o000 Woensdagavondtraining bij Ger en Jhon.... " Ik heb vanÍniddag bruine bonen met speksaus gegeten makkers." antwoord: " Dat hoef je niet te vertellen, wij ruiken dat "

Ze

K01,1

oNDER DAT BEo VANDAAN EN VECHT ALS EEN I,1AN

a] 10 kilometer. . . " tweefingen Ínet getij kenis: " Ik heb ook een t!,/eefing, en die kan houden Ínet een matteklopper :"

ik alleeo uit

elkaar

bij Annelies (Cooperbaan) ..." f4ijn man en ik hebben precies dezelfde smaak." " lvlijn man en ik nu ook, het heeft alleen 17 jaar geduurd eer hr' ddL beCl11?." Dëmestraininq

Ívlarathontrainingsraadsel " ldeet jij het tegenovergestelde van THE0L00G ?" niemand wist het behalve de vraagsteller natuurlijk, zijn antwoord was:"Theo zei de waarheid ." Bij de jeLJgdtraining gehoord... ( uit Nuth) " l4ama, er staat iemand aan de deur die een inzameling houdt

voor het zirembad. " Ploeders antlroord ult de achterkeuken: " Geef Ínaar drie emers !rater. " Een zeer zulnige tijdens een woensdagavondLnintertraining: pas getrourÍd," Vrou!"/tje, hoest eens een keer, dan kan ik het bed tenÍninste vinden. " Hun eerste zoontje werd GASTofl gedoopt. Zij noemden hem ToN, dat bespaarde enerqie. Tot Slot een BELGENI,I0PJE ( meestaf een flaulve) -n Belg enkele uren bezig ?" vraag:"Hoe hou je antwoord: " Door z.o.z. op v/eerskanten van een briefje te schri.i ven.

"

,S.JFí!G,


ml[fr

E61tWtsm[]!O rolluiken Íoldeuren rolhekken

a no{t.5141. rust.lol

r

qg boLrb,hàr.ddBcdrsirs

wliLt d uitlril3íd kÉrÍdtsp.od*l- ml 2ratie velss d. ROgAzo vMdo..

ECHIE

T.6s r.seir ra: ZO|{NÉScl€AIÉrl. rl nxGzEr, J LoÉztEÉx, Ho€nÉN, l/ouwu/alDEN m ruxAftExPfiootÍÍÉN wii r.p.íd.tr

.

.L. dÉ.t s{eta

lUlICA

l

zonwerino héeÍbn o tel. O45 i2Ë5a

shcllrrÍoofil sittaÍdeÍwog 116

\75

ÍEGELSoSANIIAIR BOUWMAÍERTALE'I

Tot ziens in Heerlen ln de Cramer 7. Tel.045-718008


!8

Metseluretken VAI{ DE KTEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw BoesbeÍglaan 3 6371 CV Scha€sberg

Tol€Ioon 045-311625

sport-shoes heerlen van SPCRTI(LEDIiiG " STB " 6417HH Heerlen, iel 045-740442

LEVERANCiER

Dr.Poefstraat

24

RIJB@AS B"V" HrT AilSES V0llB: S I J S T E E í"1V L 0 a il E íi en PiEFAts 8EI0fl


A.V, UNITAS Sportpark de Baandert 04490 / 13965 ZÀTËRDÀG 1O SEPTEI{BER

BÀÀNHEDSTRIJD VOOR SENIOREN F]II JUNIOREN À/B

Dèeés èn bèjsJ€s junroren À/B AOOM VER HOOG SPEEA

jóns€ns

Ílèren.n

HOO6 SPEES

s000 D He.É. lle.pnubde.s,1!d re! móserrik 6 posinsen Danes kunnen

16.

O0

100

16. 10

r5,40

1?.OA {00 17.44

INSCHRIJF6ELD

400

16.

10 h.os

14.

{0

f 4,f 3, -

VOORINSCHRI JVINC:

N.B Na dÈ laalsle loop owe voo. niel rlcentiehoud€.s

r

hooq

500

junio.en 7

400

VOORINSCHRl.'VING, F1, «ORTING

SEPTEMBER

5000 m Herèí vtnden lop€n pIàèls


A,V, ACHILLES TOP Sportpark Kerkrade 045 /414140

-

rmssÍrrTs/JEns!rrrsr,,{nr

stqrt on fiiish xukt xe.kraÀ€, dmyÉns 11.oo uni 1ro. b jd,fd tot en h.t 12 Jrs! 6400 n xclen, dan.s, scterencn en Jruiorer 10,500 m €n jLD1.rèn 'lcr.r, Yo.r 27 BÈrt.-nld 1933 Àd'

J. 5,-- senioren on jEjoren í. r,5o i.r\.,) iot ch n.t 12 Jaar onlvdat €.n rè.ta111e. zaterdq 5 hovënàer

193s

StÀ.1 en finich t,ij recrertle..rtru trersteln 1n Íè.t.'de (cro.no ro.s-cotrp1er), aey@s 14.00 uu 4.125' {cdÀt'!ild3t}€16.(es) én 6"rrDer.(.te.s)

3.2to n ved,trijdatre&n(eB) en trlj,ers(6t.16) 12.l7ts vedÉt.ildst1.+à(e6) en tllnnsrà(sters) Yóo. 1 roÍelter T933 dd!

Í. 5,-- voor 1e{r€r6.h n1k. dr.ln.ior ortvmat .en neaa11le, DE STICHTING I$ARATHON DOBDHECHT

ORGANISEERï i.s.m. HERCULFS op zondag 25 september'1988, voorde 3e maal de

II/]ABATHON DORDRECHT


DAABHITI'I

WAABHÉEN 10 seplember Op

duda(

l0

18 seplember S!.1rr-YN,l'l]!' E,ndF!Ya, trgarNHtq,

$pr L933os.uÍ?rvH

zondrs

nuLdryorniíl!!p De{tÀ!!d u,p lYs r0 EM ! tu Jiirs,luètr.l,à1trr{

,,AlltBoRNE

r

YeniS tn,nÈIolbn 1 \r larihn.Íxd lil.00ntriirH, r0I r,il:r0rr 10 E[1,$1 11 J0 lur SLnerkLe!Js!lÈs,] hc : HarÈs wtrlrhoi(tP!1d0.Nooidr

drr,D dredÍ hrrh,!Ígltd KNl\u!ed!. brv.ni»Íh{vrnsopa [,!nLr]{ r 2kn r1,50 sMerrlÍatuÈo /1,í0

ovr,(oI

2kmr2 rdu!àfslà sL/ 6 lcdrragl hd

or3rcpr

tr* llsdd,oo alledÈlE

nèÀ,0r I{NlLr hdo | 3 ur/ ?, eue otrryarsr.tnhurnf onu v,d d( uds' Lld,n' à srpr.uzri iirLLeorso JeÈldÉtrÉ'

ii:ini:, !e,èiigus ge rt

Lxr€erl! topds

ktr

rn c 3313 CW

ro

p' ijz.n .-u cn LF

r4

dèi beÍ

ig lEdrr

vd Brtrk,nq(§trad2g.

D. uli, rl

:

![i.

L0l3r t1 3ri

ll

seplembeÍ l.qr,,g,d!p Dutrr.ol6"rNlrtrrrz»dq

ll :qÍÈ

rB*ptnld l!33+srd.rt

erd! J!flrlY!n,a'atL,onYan

P^n(l.o0l"

roor L)l'res

IId.L Da,nlsVdsnEdeiHdrn n.D

rr

l,llo,IIl AÀ' riki..íar

I'sdtrr!insrnrlI6,00bLjner a J

00

u

T [osLaEr xlr Dèrtsa]prd:lr ,612 JI{ lt fdlmvlnbr ll sr!tcrbeL l$3d TrlrirLihe irnirh.Dseo t rdk" BU' b'r d!he, H LàDdrElsl,trLelnotr10l0r i210{il Nr i'khnrrtrgcnf l.idgina

líor\dJ'|dMiu!n

l2

00u.!i

!bÈreLoop sllqtr! rr*dè sÈrJnd lssr kdtreil,6,9èn 12kfl ln:!l!ilventor k"d loo d! Ídtr !n rBlur/ ,.r0.hlstrJ€ 13 r. fl !0 Dt$r rrnE r[,ràrd!Jà

rotritrrtrdhrthri

rr GEiidhoYa,

vL.r.ad$L!/o lèil,Èdlnn!d!adver ronr e h Àlr vrr l6iu**lu!jL .

24 seplember

HNrdtrd{edxluu

!,t, rr lsl,iseg

ftJsr/q,pL§bkl,, | )T tnlÉ,se'

TtruÈZrid Nrd l(à.p lpdÈ»Vd

iqlr,rl{, E',rtr!.IóèiJ! w,,orFii,gs ponii {dsp rd'rtrL.\utro,snr rp È Y(IdèHrr m llir:dun,r m r U}rprkllr I N Y lI00u. ddr rn 3eLdp, ird in rll!.(1!lj, ird, Bd ri,h!i Li kbts,bdorts \r, h. ! Lot, nl n 10613J L Rltlu$ !r, -tr lrr ! \0o. rrudrÈLiH,l, 'lc l,HH,*d d' \od Jr lÀ§!dÍ, xl.r,Ld aaÈratri',

25 september

lrrlb.lrilixdplrkur r { Jè{hilitr!.

!.

vet'r

rd4tr lt)tnNdrrld SuÍrnÍ rÈh,rr hd,{r'nm lri Dr,ft, Rq'L! rGir fngxdD0,à ín,, rr!*rge Il( L

LLlk+

r,rrnrutr,L rvolssnLeA !v

ilr!l

NetrHB iJL (r15ilprcrbo D Dri

tsorr'z{{4 wedr,tlll81!rumà, N t kntrreÈildrio, hoio Ei$ *Njr

,

rlld,rtgdig$

Vm'

dermrEs?irid

d'qtr jzaLloortu.dn.

sdrm.srihdrr

nrbdd!aÀrr«le! T.Yrs al,0 rhtulu

D(l rot n,h(l(Jhtrdlcr! 'apIrED r.rn lSrh,uld'Lsrli B trLIn J{cíak

brzdrrhr!r ,,{rr !s!l»um l,'

{1,'f!0{1tulr

1d

6*or n,i,

i,l ti0rÈ,hr,r iLrhd,j llr turu r0[mfà Nr rNrDijÍ{ r.Drr ]r r0i10

IÍrl,

Y , d!

Íqd!!in

ir{dÉ,pa,

rdn1101)trft Su,1hr,!

.|] !,

kr.*dr{riL,ud

L)rLntdurdBl!À1l,Ílu qD li,

dl,0

(r Llàr nodl. br,r,Lrqi r6rrhrèL !r tui 0{1!|r l($xard!íartip4tr {h({!id pr}[..r omii,ldíi du r!Je,rÈslr uk,rk rhrirri: D ih! u$sN irsLihr lpldi !.1'.Lno r0r,ii6n rN !iuLhrtn 0t1r 3!is00

§s!Lrs.'

nr.dh!frJl{rntrI !' N!0Ld!èi

kL(d

\!, j hr])s

$Hl

Írd.,p,ti Élo!p yecr uLlsLl,,lrri rníi ! (]i| r5 rr 00 Ld opLrN»i.r29rt (,& /rr\ o ru\cdrrrdbork t\irn rl { rErcr 0r 9ukb[u. 16 okloheÍ

E

Lrrrro,lt.rnbotrlsrmxr rL 5?51 !\t Lidtrir, rd [rgA]dcr seLd'g lÉkli.id

:r5,t,0h,)sd Hd

I oklober Iàrh!tr Li dÈdtr\ !|ieir0r

ol

rÍr|tlldt,d&])ia»q, vi[]lLr i,r! a:_rn!in tr19r0 rir)01

:a

cc0 ^c:

a-= :

,-É('

eo

2a UÓ

6< .oE @oo

.:

ÍË z. YÈ |r|= ob È: @ h -fi.(/)

O È lz" o F ö <'f !z UJ r9)9

i;= à

N3

=31 uJ== oll > ió < E o8',Jb5 qE(g 2';

* P P

;t

r=E I öï NP oÈ ó q

m o Sr

(/)

Fh :È oo) gU

90l

-.

o(d

p D

?

l,Y

À

iïs

Éat ö 9)

starltijd 15.m

o or

bei--f o .:r:,.odigend Helqa Stalr:[er e.c.

.9

Clt -

17 septsiber 10 e.mijl in LbachPalei.berg (kasteel) u

6q >l o, I

ö à

;i ó A e

]

{! !

oao E", ÍEÈ

t

-l!


i)

l'IARATH0NS

en

1 apr1l B' 16', 23 5 Íne i

C. P. C.loop 1/2l4arathon trlESTl AND marEthon B0TTERDAM marathon IJTBECHT maraL.hon 24 uurs ESTAFEÍTE APEI-D00BN

SUPERWEDSTBI.IDEN

1N NEDEBLANII 19Bg

Al4STEROAlvl mEraLhon

10 Eng rn1jl JUBILEUI4L00P STB Landgraaf

21 26 24

"

marathon -.n 1/2 Ínarathon 25 km

UBBTRGËN

2A

WESSEf4

mërathon 1/2 mërathon.

aLrg

ENSCHEDE

scpt

NAA:ITFICHT

I

un!t0/

A.V.

UN ITAS Sportpark de Baandert 04490 / r 9965

:

zONDÀC

6

NOVEXRF:R

E:N F INlsn; ÀÀNGECEVF]N D

sTÀltT

F 7,50

LE CllÀTELÀINPLEIN

NÀ I NSCHRI

JV]N6 F,1.50

EXTFÀ

N,\INSCÍ'FIJVING F.2,50 EXTPÀ

IEDEI],DIE De LooP voLBRE cr oNTv^NG'r EEN FItÀÀIE IIERIN'IEË'NC VOOI1 DE EIiNÀÀPS ÀÀNTREI'IRELJKE FiÉ!.r

6r30 FD Slr_rrFo


_

WEDSTRI]DKATENDER

Zondag 25 seplember 19a8

rtrrtr33rr3/733r?3 1988 t,1

\

§radsróop Maa.rrichr. Have mara rhon voor rekreànrèn 6n wed. srildaÍelen. Sla.L 11 0o uuÍ op de

È .-' R i(

\ \ \

Ma r.Her nneÍino:speciaalveryaard odo slandaad. Pa6uͧ: vlak en ver hrd vd.inscnnivm:vd I2 sèpbm. bo. rekeaten l9 0o Wedstiidar eren uirs uir€nd opa loÍmulieÍ l7,oo. Na.

t{ .'

Z.ndag 25 ..pr.hb.r 1933.3.

HONOLULU - MARATHON oplondàs ll decembe le* 17

daadsé rérs rnLlusrè,

.. "q'""rou, . tror- . uuouro.5rd,,óéwr' v"í È J0- o\eóbé'. ' 'ólJ oPLambe' Bessom 12595,- o o ....:.-.:...'..:;:,.:i.......................

t,nrèk .roeooes.h^óà-rrdneenvd.dedeelnemer,

l.(. r.

o" Honol,

..

M",arho'

,98 .-' r n / 20.

i( l::""ï,:::::;;:1,{'À'hnd'

inschdvon:

\ o

I

oktober 198a

Zónd.g 9 oklob.r 19331. do MidF.l6sland Màiàlhon ln Gr.uw Hee €n have dàÍarhón aLle kalego.ieen, @k p.esràrié ope6 OÍganisatie: AV sraír 2.00 u!. b jspoÍdral D€ 1

^1h131a.

Reoio

Aelin! Ven6yreVenÍay.

Oa @pza plaalsvindenopen uilsreko.d nièw paícours on is I@O kélikvmrXNAU a elon zowelals rimmers D€damés

rorden @kd tjawBr uiroÍslwe kom §€hèr6n.Tèvensisherpaí@uíspÍima losdikr v6r dé ÍolsroéaÍéten. Het prosramma: 10.00 trimoop 5 kmi 11.00 u. - iÍimlep 10 km (1 Íónde):

Samenmenóparlérenaandé sraÍl. Dal

Élndhóv6nop16 okrob.r. w I willen Ed€@en aai de sraír van roppeíror

!.

l.mmer. schÍ'jisnélinènbéréidU qoed voor Tolzionsop16 oklóborl

Swih, RoeÍmond, EllenmeeÍloop, 04750 17542283s0 HeÍcules. DordÍechl. Veronlcaloop 10 Elrr, 078 143696

Fonuna,Vlaardingen T. Hogendljkloopl0km,0l0 4744969 Zondag t1 seplember tÀAC, Oldenzaal, Essenloop l0 km,053 356969 LGD,DeuÍne,21 kr+10,5km,04930t6412 DJM, TilbuÍg, Nelsof Mandelaloopl0 km,013

!36576 ZaleÍdag17 september ABSVPapendr. PapendÍechl, 10km,078 152413 Dynamo'7o Lilddelburg, 25km,011802e917 De Gemzen, HeeÍde, 20 kín,05782-4041

I

Ciko.AÍnhem B Íid qe_to-bÍid qe 25 km 085 454009 Ossryob, Den Bosch,21 km,073 415518

13.0Ou.. Halvèmàarhonvmr KNAU

Woénsdag 21 seplember SV FÍiesland, Sl. Annaparochiè, 10 kn,05189 1363

Zalerdag 24 septembeÍ LycuÍguszaanland,Zaandam, 20km,075176115 ATC'75, Eelde, HeÍÍsloop 20 km,050 34823s Groene SleÍ, ZevenbeÍgen,25 km,01680 19838 Zondag 25 september

LMC oldenraal,

21 km, 053 356969

Herclles, DoÍdÍecht, MaÍalhon +21 km 078-143696 HerÍnes, UlÍecht,Singelloop10,4km,030'442149 St. Sladsloop l\,laaslr chl, Maaslrlchl, Sladsloop2l

km 043 633845/63301

1

AV'23. AmsleÍdam, Joe MoeÍmanloop 15 km,020_ 361733 De Keien. Uden.

Zondag 18septémber RonClaÍke.HànÍzuLl€ns, 15I'm.0143573962

2

Halv. llarathon l.

Zondag'16 oklober 1984

ZalgÍdag l0sePlemb€Í

ollobd 6. B4ling V.nr.t v..r.y. Vé.Ér nonigt U ve harle uir ^v do6l È

Zondag

\

**?*?tr3 3tr?/rtr?r Zondag

12,00. l.iichri.g€n: nà

Zondag 2 oktober 1984

\

2''6'16'1

I

13 00uuí043.633a4soÍ043 47632€ ln 1937 waíèn .Í §6-1 d@lnomers!

È :""""""""""""""""""""" :\ Belvaor tntabrltetin en boe^ snelbit

i{ ;";;;ffi;;ïià;il---

\\:

l5 kn.04132 62474

I

reserveer alvast ::: Zondag 30 oktober

Koppefloop 5+10+15 Landgraaf. or'g: SÍB

a .S km


uit de hele wereld, Topproducten t

,,

i

-,-4.?'\.

. (, tnl=

-,-,furm\

wàl-éii-jTE-neisàangëv-oèËïïíéf óns eigen koélvervoer, voor u verkrijgbaarbp de Zandweg l0i en in winkelcentruó d r Bautsch. tussen Edah en Aldi

troy"ly VLEK

VERWARMING B.V. Litscherveldweg 8 6413 BA HEEBLEI{ Tel.045-212057

Wii leveÍen en monteren uw cenlrale vefoarmingsinstallatie naar al Uw wensen' Naasl oF?e uitstekende service geven w\ 2 iaaÍ ACI-garantie op particuliere inslallaties' Kom mel öns pralen oí bel ons gewoon even, wii lalen U niet in de kou staan


Leverin9 van:

orthopedische kunSt en hulpmiddelen Tonqersestraat '12 6211 LN lvaastricht

ret

J-

sto

norns

.orthopedie

!CKE

VOERENDAAL MAASÍBICHÍ Vilkenlrurqe0eq4l Bemèlc/weq90 1a 045

75r7oo

TECELEN Kaldenk.rke.weg

r€

o43 6215r5

96 AéÍqeMeq

59

rè 04190 r 070

oa3 26113

Het Croene KrLlis Parallelweg Nrd 2 Hulstlerg


-t6

!.!

l!

-!i1' Iet a]1erbe1.;rrllriiil:I tlr rrien,Iir is u'l l,ot l'èrsLcl v,. ón:è voorzilt--r.lo lli:icli l:e kunned 1e.mel.den. linrlz:r:Ifl IÉ.rr. ?ekor is hi.i "/eer h"qonnen nrei. zj.in all:liviteit.en voor 'l?1. Jrol,,.lijk nèomt hij ve,lr nj.t 1,e.ree l hooi o| zi,in v.rrk; Í1:i..i iÍr jv e iii: onnrisbarn ;rls .ieIg,lbeilel?ider. lk hab z.Iilrl .Sehoor-d dài hi.j;o srr,:di4 i.s ir:'r::;l,old d..nl:2j,i dP b.'i.'ren' die hii vrn 'liror.e ,i"nrgdiae atrel;en lrecfb oDlr.rnqon. ./ij ho..r je r,/err sDoedig i.n ons rri lldel l,e ht-'b )cn Jo. rfat vn.lï. er nofi f}!*! tír,o]-Leflen. l'/a.t rr o"eri,'',ens het lbcsLen b.zoel:cn bi:j vcetbal-Lopl)unt van hnrtilii.j.t? .rer.enigÍng n(olonj.an an a.ld?.a1 ecn buttol. faien rl}trken met hct opsohrift: 'r l love ÍlTll". ?rraag het rn'n.r a1n llianca ,huinir rs. 1n iuni vjerde Íjrzanne h.aNe "iar fd.:r.x. Ilail:. fie ts .--

-.1!llll,-rrl

L

veï'd ïen"-is.rel(1 -,'oor een s! iks:,1 in Lerniertwe brolrfiets. irèl.aas íeftl clit ne l;ee|xerkba:rr iD haan preÍrta.tiesr. 1n Ce Íror'intjcs rirj tlie ze neteen '.1e .cherfte. 'l'oclr maar Uecr' €Fan Íi.tÍren ituz.lrxre. In.tier ik een i,r'ijs nrocht uitI.iken wo'r de {roo'Lsto do.r:rz!Lf.er, larr kreeg lilrido varl Ce lrnilÈ deze lljis. ClriAo v.r'sche.n nrrelijl( voor dè ï.kanti'^ op de tr'a-ini'nq


riet zijn alm in het gipÍr, 0p ndjn vrmít vat hij op de tr:r.iniÍr.j lí^ram doen zei hij doodge[Dede]ae]di 'r fk kom trs.inen'r. lin het Gekke van de hele zaak wasi ;i.ij neeDdu l_,et nog ook. yefe i/ol1lassen atleten kurr\en hiei-.1an een voorln)elLl nerren. C,rrerigens i.s ex waer lfaats voor eniSe jeugdi,p at].len. Èr ziin nar,re1 i jk aliverse olzeg{iingen birmen8ekonen. I.iisÍrciri,,i1 iets voor OÍB, lfuld-.r. yof8ens f:ru1 sfrinÉit zijr onra rlog 2.10 rEter ver. lie leallrn rnoeten lre hebben. jbt inschri iiffoÍmrlier ligl klaa.r Paul. l;ood old Ger ir-nauf h.,rft het iruisverlr, dat Lij van llans ]I)IlIa r€t zjjrt \reriaardàg neeLrJe$, goed geraal.t. ili;j kreeg toen rÉme ijk een boekje o.,er:h3)diarl ret daarin allerlei oefenineen yerrli:?l.d. lÍc,u, Ae jcrgrlleden helben Let grxeten. 01) 18 jLuti hebl)en we nlet ller de oeferrinSeir gedarr.n. ]iij \.rist van seen ofhouden. 211tten, har)gen .)r staarlt t-lr \.rerd ouder\,/cts jekrrund. [nne i,hrie 1-nÍÉ1, die hierbij ooh aanvèzig \?as, vroes mj.j ol ze in een zielíeihuis zat ol ot dt) llrunssumr,rcil rc ide . 1.IÉr s zellie l,r;.s hel 1,,e1.


it.le ;"-!1ll.:hste ícLo'rr l)lj ihlr' :ri;ir1 "!r ool'rr.'r divDrÍro ,.r1l1rrr r)i,r-.ji.ftrli li.rreeil,. l)jt 1)1i.ift l]-L;rÍris cerl lecsl. ;le', irr u1re.n .ia!u!r d?"t h,-'t .itec.lsr rr.lrx (1ez-Àlfde oi)aters 'ri,lr), rlj.,.) vo,f lrel ïe'.'roér rLíi. L{5n ?oI{.:rr. rlii dc la..t.rte tr'!.init14 r.rerd 'L'olr i'riser-4 lroor do .l.erlr.n rj-Jgooid. libn lre.Í'l Ticlr rr.Írc1:i ik rlfrlÈrieuÉn aLs ie118dt.;oals r

b:§elci.dor lroor li.rl- kofl.-'1-ó lrinterseizoen. tn Iji I l,!-rd vroerl ik her of lr.i:l ilé w,rrnilrÍ.-Lrl, 1ri1de Íer?roríor1. ,k,aLrr rÍ?o.rnl i;lk r&rj:k te ,, Ihneer i)rt,on" ,'i.rvarr iFen lroil.,-'.fl. lli.j iÍ; neteln íÍ r1..:gd. i.eL korrl,rak L :l.igti k1a"r 'l'on. Vocr+,s vrcr:dt onze Afoe! nog velci''èrr!.t í1oo| eerl ÍnrelLeidsrnlnilli' John Ror.l.ns genr..xaL. rn in,...i, (,,1: I : ik eri'pÍs d3t ,Jchn lid \,ra.s van Àchil]es'l'oD. lilon;rens; .Iohn is e"rrhLer SI3 -e:r. .Iohn t]1.t ziclr b!::ig holrden i'et ll,ri. ,P'rcn .Ían looporfenlnqon. llljn [rajne]: r'im z.Ll h':rn hiei va.:it en ,eker bij aÉ!r:i.rter:en. llet ie al.te!rn le ho:,er d.!L iohlr zi(ilr bij de volqjnde trajrlirr{ !r{...r ni.e+, verÍrla.att. 7o'i1' lrat de zaàlbrainj|gen t)otreft, zrr'l-len ire n .""r a.ll.e 1r1:rxÍrchijnl i,jldrejd ile I..Ioep j.n ir'ree qro.rL.n o.e1.en or:srfits.:n. 1ir7j.in teveeL leden on in {'ht i(l.i.e zDal l.ie to klmnerr helb'-.gen. .Iu11ie 1{orden


INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGII{G met a a n s I u i t m o g e I i i k h e i d op de GOM alarmcentÍale, goedgekeuÍd dooÍ M in. v. Justitie T.B.B.S- eÍkènd

Lid Uneto

GOM Bev eiligingstechniek

BarbaÍas tÍ.

Tel.

2

6,Geleen

O44 90-47235.

TEMMENSIMEES§EN av. INSÏALLAÏIEB ED RIJF

GAS

-

WATER

SAN ITAIR

VOOR SANITAIR

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN. GASLEIDINCEN EN DAKCOTEN . E IOEN SAN I T A I R-SHOWROOM geopend: inoandog t/m vriidog von 8.00 tot 17.00 uur

DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOIIROOM BADKAMERS!

ljtscherveldweg 2 - heerlerheide tel. 045

-

213661


1o

lrL.,rcvèr Ditvocria in1-fi.cht. llovendi.rlr rro"t dit oog a1leÍl.l.1 hinnen alc Sroep bef'Jrohcn lrorden. .Irrllie horen di-t no8 vt"n ons. Dj.scillirc bxergen Lte jerr$ileden zich onderlinA r''"'1 bii. l'j.idens elrn van de e!,rrirte traininrren n de vaj.an ie feriode ].,,,,arrcrr r{e bii .le :L'o.le 3e.1: terecht. Jie'I,',ras bfoedlleeL. llit }ras L:rorn.'.ns rlri(lol.:i.,ik zi.trtbaa:r aan de .!1da'r: ,:ronnend.e rlarÉsr lrsren a1 die blot-.riLken oirtdekte I/:on e.n noq blotere &anE! rliii lrerll rlotr:.r1in.'. rt,il' Hij ve-rd li!?te'n door t;Ín toi de orde í..r'opEen rle L ila !'ootd,ón; 'r Iëonr voor ie kÍ.illen.n doo:r1o'enrr. Ieon zei niets ei ]iep .1,ror.. Iouu +,iid k.nL nog !Ie] Leoni 'ien l<rlesLi.r l,a.n -i,)al!l-'l. l,-'on 1iiÍr overi8ens 4en qoeie bergailoop. Ilij eindin4e l,ielisva,'r al.s laatste doch ziin tiid 1':s rrlra' r)e hcr{],a.f1o.. x.n.l {.r"orrrren .loor tlhristoÏhè Ílneetírr zool] ?an .rar.1-6r John. 'lij ,]e r,rei|:.l.n :--ókcnde ll3.b-àtLe af ne1' lirn' Ze lieoeÈ xesret ii...'rliilr lt.5l er 16.01 rrin. I'r-i Ivr v/cr:k rran Sabette' r1,i. n-s zlr.l.je ll:rrce Line on,ra a=l4dflrerl is k.Ínen verstcrken. b


het aeueld bij de j,,ngens zul1en ,e lraar z\,rijgen. IEar foopt een atleei rond die ziin haren aeroalma.misch haeft laten kalrpen. &n het nog allenÉ-al Írnel1er te doen lijken he,rft hij er nog een6 een tortie ae1 o}]el,.sm.erd. Ik heb het dan over ÍienEnd anders dan P.oger llenalrix IrEt een X. Bij de berga.floop liep hij llry ]]ijken in de vemielj.ng. Onr het affenaal nog \,rat bonter te rnelíen haalale hij een laar dagen later weer een vijfde siek bij de "Ila?tje lloensl)roek trooprr. Te gek Éteríoon. Ziin broex l4a.urice ueet echter ook van Lrarten, maa-n die Aebruikt hetzelíde nlerk Ae1. Du.s Guy, je ueet nu het gehein van die tvree Hendrlxjes. In dit bufletin zijn er echter ook een paar minder prettige mededelingen. Zo heeft l6rio llouach.rn ons clubje verlaten. lliteraard gevolad door zijn zus lngélique. Jarr er, ír.rar de stualie ga:rt nu eerxraal voor. llr slaan overigens a1 weer nieulre atfeten te v/achten om ale toch al sterke gelederen nog eens te versterken. Hetgeen ook te trel.Íeruen valt is het vertreL van een onzer tlainers. lla n van Goor gaat onze jeuadgroep veriaten. ondanks de aanbieding van een nog beier kontra]ct stal?t hij toch op. Iegrii-1)e1ijk oveiigens. i{arn; l'lamens alle jeugdleden en begeleider6 harteli jk dank voor je inzet voor. orze jeugdgroelr. Ik heb eclrter beg:rcpen alat je in ieder Eeval tot de clubkanll)ioenschap|en ot 16 oktober de jeu8d biijfL o oer" .j-en in l,el ver.órj-. in. lit jeuadbulletin ui1 ik be§luiten rnet nogÍEa1s de jeugd te vÈLgen fl)ee te r.rerken aen ale vorD€eving van ons jerlsdou'1 letjn. lo.,".rLie , disie neeÍni het voortorr,r en llaatst bij deze een íekening. llraai deze oagina nraar vlug om. l,lie is de volcende'? Ouer

Leon mlsschien? wanr die had oog voor de éohLe natnu. Vrseg het hem

,naar. 0p de foto l]iclrl.:Last zien ju]lie tlree her€n, die jn de trekoinst rlog vaLer ot het po(1iun zuf.Len $taan. I1et, is het bekende duo ÍC,el and Ce1n.


42r-\

L-

r: \r/ È {-,.- : , r.t./

l. lt-

.; I"

-

(

-7;u,'',|\/,. ',,i-'. , i{ !'.r -

' '", '<;.. ;-' 'artliw,

/r

t,

!e ltl;;

/ tÀ)/

ttrillt

tt' ' ' \ i,.r

\ t".

',ra

it tt

4,,

i

i

rhp'

ií,ïi.i soe i/:

Hi tti g': 6;' ::

Itt nir t,t: i"t .1

lí,

,í:,

,

lql 1'.nt,'

1'.

;. - jI .. ,! i'

l!'j

'*i 't,i r,-l

íiàa 11i


- ,ut! c !c§!!!!§ve!sQ -!1!s (Berlljn-marathon) Het bestuur had problemen met de tekst van het pamflet, eveneens met introductie van het plan vóórrdat dit onderwerp binnen het bestuur of dagelljks bestuur besproken lvas. overigens een zeer goede daad. De clubkas sponsort alle 25 fopers met F0,25 per afgelegde kifometer ( ca F 250,-) TFAINEBSVEBGoEDING ( verzoek v6n Wirn v.d-Linden) ln É1n-pe zegt het bestuur niet neen tegen deze aanvrage. De lrndncrële hadlbadrnerd moeL onoei:ocht r1oroen, L.e.o tvoroL besproken met alle sportbegeleiders en u,ordt dan voorgelegd aan de Algemen Ledenvergaderlng. LoPEN V00B EEN GoED DoEL

ALGEI4ENE LEDENVERGADFBING

Gekozen is voor data 16 November, dat is op een Woensdagavond. De vergadering is Ín het Gemeenschapshuis D-r SJEEÍ in Schaesberg. De zaal is open vanaf :t9.00 uur.De vergadering begint precles om 19.30 uur. 0e ldoensdagavondtaaining venvalt die dag ATLET]EKACCOI.4ODAT]E STR] JTHAGEN

Door afdeling Sportzaken alsook door wethouder Ch.l4ulders is een onderzoek gedaan naar de haafbaarheid en kosten van een atletiekbaan. Schrik niet, er k|am een bedrag vèn F 600.000,

Van provincigle zijde is niet veel subsidie te verwachten. Het zaf dus hoofdzakelijk van Landgraaf zelve moeten rvorden bekostigd.Éen defenltlef besluit is nu zeker nlet te verlrachten. Zoiets kost tijd. llen gaf ons echt.er wel de verzekering rnee, dat men de noodzaak van een atleti.ekbaan voor de STB onderkent. Men denkt dat een dergefijke grote in vestering echter voor 1990 niet reafiseerbaar is. Samenvattend, voorlopig dus maar blilven behelpen in de Hei en oP onze CooPerbaan.

ter sprake.

ONDEBHOUD COOPEBBAAN

Het onderhouds\^,erk op onze Cooperbaan werd destljds aangenornen door l^li]1em v.d.Linden(sen),dle daar ook een vergoeding

600, op laarbasís voor ontvangt. lrÍillem moet deze klus echter opgeven omdat hrj het niet (meer) aankan. van F

fírj

zoeken dus een nieuwe kandidaat22?2?? Hierbij moet ver meld worden, dat het bedrag van F 600, het maximum is. dat een vereniging (onbelast) aan vrij\'.rlfligerswerk mag betalen.

Voor de dienstverlenen is deze bijdrage eveneens onbelastbaa.. Liefhebbers kunnen zich melden bij het secretariaat. lÍat líi1Iem betreft, wjj mogen hem !,rel dankbaa. zijn voor de <lus r^,elke hii jarenlanq zogoec qeklaard heefi..


44

vervolg:

uit

de bestuursvergadering

ZAALTFAlNINGEN 1,1,]NTEB 19BB/1989

De dames en heren algemene conditietralning o.1.v. Henk Thijssen begint weer op maandag 3 oktober. tijd 2O30

tot 4.45

uur.

start iets later, uur. Jeugdleider tot 17.00 enwel op 29 oktober. tijden: 15.00 groepen maken en!.rel om twee van cor Robeertst !,/if er twwe ( gymzaal ca 40 é 50 redenen: De groep is te groot voor deze jeugdigen) en het leeftijds verschil tussen pupillen en jLJni oren is te verschillend. Juflie hcren nog !re] hoe het pre De zaterdagmiddagtraining voor de jeugd

cips 'oFgdd,

r I ioÉrs de

Lrè:.irgFn.

AFTBEDENDE BESTUUBSLEDEN

B:l-6a ClIoaÍó , zijn drie bestuursleden aftredend. Zij stellen zich niet herkiesbear. Het zijn: l{ilfem v.d.Linden (sen), Jo van Rooy en Jo Eyck. Eventuefe kandidaatstelling kan schriftefijk bij het secre tariaat, of voor of tijdens de AlgeÍnene ledenvergadering op 16 november a.s. KoPPELL00P SÍB B0KBIJKL0PEBS

DEÍ1,4010T

sportclub

Dit jëar is de SÍB aan de bel,rt om de Koppelloop van 5+10+15 kilometer te organisren. Gekozen is voor Zondag 30 oktober. De start 1s om 13.00 uur.Na afloop is er een feesteli.jk sa Ínenzijn met koffietafel en hufdiging.

Deze koppelloop is all1en voor feden van de STB en hun gasten. Dus geen open u/edstrijd. Een uitgebreider programma volgt nog. HARTSLAG14ETER.

Vanuit de teien

kvJam

de vraag

of de vereniging

een hartsfag

ÍÍeter kan aanschaffen aIs hulpmiddel bii de trainingen. Het bestuur is van Ínening dat dit meer atributen zijn voor persoonlijk gebruik (proffesioneel gebruik).Dus niet aange noÍlten, HELPEFS B]J CLUBb]EDSTBIJDEN Fèt rrorda Àièèds m-óeiI

om voldoende vrij!,,if legers bii om clubevenementen te kunnen blijven organiseren. Het bestuur moet dus een keuze maken welke evenernen ten wel of niet door moeten gaan voor 1989. Besloten is een circulaire te maken voor a1le leden , waarbij hun voorkeur wordt uitgesproken over de eveneÍnenten en.,,, bij welke men eventueel genegen is, medewerking te verfenen. Een toekomstige wedstrijd /recireatiecommissie heeft het dan

een te krijgen

iets

eenvoudiger.

Het bestuur van SïB


Beste sportvrienden, ste11ef, ons ëan U voo. èls een spdtuer€niging,aar het n.gelajl 1s, dat beginners en gévolderde lopers, sèmen turnen trairen mer de qeroutineerde wedstiii rr.rhlÉr.n onze specialis;tie is de 'oUUALooPSPoAÍ', ook uel reqarhleriek gefaahd.

llij

Bij orTp ,-re".qj, o is oè doF srellrrq dà, rer needoF. oetargrrlrer roèr /ij. o.r d- p-è--àt.e v-rroed-trj' r;.dr ool de spo.t di" J ritL oeo-r""e.. ,o ,.. bert u uet\on o'..e. o.,-,.-".,s."s. 4,.,1"r fet enige uaar wij U dringend om BiUen le.zoek;n isr een degetijke medische keudng vooraf. Inlichtingen hierover kont U krijsen hij o.z; be;t!u.s1e;;n, 0._ trài lirsso"b."d liaL ra aF gehelp Oo"Eetjj,e d-la.r-eeL, .FL à.. Có1r.r,r de

br r.smn-rh-ide,,. ÀardF c.lachtsLrëa, -è \ièwert-àoó1 Fèobp1 wi-.o,/e eigen sport en tràiningsaccomodarie zetf aangelegd. Hie!"rijn Nij ëro"t;oia op. 0e naam vaó deze open acconodarle is: COóPEFBAAN S.T_8.nrer

aange0ev€n.

b.i ee' vd1 or," r.èini^ger.

per veet/rloloF progrdnnà .!oa,

TBAININGSI40GELIJKHEDEN

Zomertijd (eind m6art Zondag

08.30

tot

bij

de

S. T. B.

begin november).

Cooperbaan. Trim

tref

vöor iedereen.

18.30 Cooperbaan nàiàthodr.a i ni ng. dinsdag 18.30 Cooperbaan Jeugdatletiektraining. maandag

Baantraining Dames. [,oensdag18.30 Cooperbaan Centrale trèining duurl.5/4 uur. donderd 18.10 Coopprbaaa Eaantraininq weOsLrijdlopers. Vrijdag 18.30 Coopert)éan marathontraining zaterd. 15.00 Cooperbaan Jeugdatletiektrainlnq. Bergtraining wedstri j dtopers.

l^lintertljd (begin november tot

maart)

Zondag 0B.30 Cooperbaan Trim tref voor iedereen, maandag 21.30 gymz. Kakert Alg. cónditie training (d + h) dinsdag 18.30 TnLerval /bergtrai ning wedstri jd I . woensdag09.00 Cooperbaèn Trimloop dames. woensdag18.30 Strijthagen Centrale training duur1.5/4 uur. donderd.18.30 Interval/berq Lraini ng !,,edstrijdt. zaterdag15.00 gymz. Kakert Índoor atletiektraining Jeugd. Cooperbaan Trimloop Brunssummerheide. Nieuwe leden kunnen zonder enige verplichting één maand aan oe trai ningen dee-Lnerel. Contributie: 1e gezinslid F 56,-/jaar, v€wo1ger6 F 45,- F 35,- F ,- q-D. Eksha vmr \,€dst'ijdLicentie Sen/vet. F 25,- Jr[oren F 15, hJpi]-]m F7,50 Donatadidmatsd-Ep F 40,- per jad ( geen tlc ÍrÉgelijk). Mbell kaEtírg bij deelnarE eigen cfubeversrEfit€n.

SIB-leden


vr..s vriittiiv-d otLr.. sn. Gdi. ddLsndh .dvi6

GI2IS IN LOOD '.GT-ASINKOPER'

', OI-/ISREPÀBÀTIES RIJKSSUBSIDIE OP DUBBDLE BËGI,IZING w lr. laa{ C- ir dit lÉt -qEÉzr .dÉ

Pff

uonOoyn SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL ' RUIT CEBR{)KI]N BEL DAN 045 3I I4I:J Na 18.00 uur 045 lil3222 SlrepeÍplein 10, Schaesbeag PÍive adres: Joes Jongenstraat 2

KOZIJNEN!

All6 soorten timmerweÍk.

Leveriog en plaalsing van hardhou' len koziinen met eokele of dubbele b€glazing; ramen, deuren, koziinen en lÍappen v@í nieuwbouw en renovatie.

De Haan AAI{NEi'ER& CN TIIíMERBEDRIJF

§CHAESSÉRG ACI{TER DEN WINKEL 42 TEL (X$3í 8849

Werkplaats: Streeperplein ÍO

STB Clubblad 1988 nr 5  
Advertisement