Page 1

VEBENIGÍNGSBLAD

4e jAarsànars-t€ nr 4 verschij nt 6 x per jaar. redactie adre§:Landqraaf

Krij

g

ers b erg laa

n 31.

S.T.B. ,è^§"ï .u É 0c

oo-

(n

'tq

#:


{

- g

qE

à:f

. È

-E

ö ài ; É

69! .xriÍ

aóc o tu !t o a o< u

Ë..-.5?$ d-{ o@

J

!

iró-d--iuxó ---r-rrr ióóói

!

èo-

-.-

E 6

_. à,

iïill

q oàr=

D

e

-

:.5

rJ o

È

!2,'- 0r !.2 "

'

u )XÍr!

Dtu.à}o_ iihiíi^O -ovoc-l @E o o ! diió -.j >o HÉ E

ÉI

n.À'

.

iD .ap5 .;ÉrJL N d iDq È ci É odE ódo o

i

.,

pa ; ii q, qli o q

@ i ó

N ió .-i L§ óoo d o

o

ài

tr.4 0

Ír I ,: xi

.. @

rr o

>

ts

.rl l'l

P ï o {r 6 e

.

fuU.06

-'n

o L o

E

o ..È

-.u @ t

E

G

A<<Co)OH < H oxo {r i] i

;

o

È


§ E

I EI=

E

-N

=

CLUBBLAD

M

!q

q

!!

q

=

M!

nr 4, Juni

9

9SUUq E!

19BB

E

I qE

.'""t',

(4 e jaargang)

Aan de totstandkoming van dit blad uerkten mee: lí1llefi1 llarcus, Hub Prevoo, Cor Bobeerts, Fred Strating, Jan van Hees (deed het leeu!íenëandeef), René Jongen,John Smeets, j o Simons, i{im v. d - Linden en Jo Eyck .

ll leest op bladzilde:

2 3 3 4 5 7 9

Trainen op een kunstofbaan. Noqmaals aandacht voor ledenstop jeugdleden. Flet lubileumskado voor burgemeester Coenders. Eventies urtqeteld..t!,re...drie...vier......1-ien +K.0. f41chel hodenius en zijn trainings methodiek. Coopertesten SÍB met totaal uitslagen en statistiek Nostafgle over de ouwe foopschoenen.

12 De kijker op Wim Eleveld... 15 Serie lopen 1000 rneter, 1500 meter en 3000 Íneter STB. 16 Botterdam en zijn marathon werefdrecord. 17 De haas vën Amsterdam. 20 Alweer een Abrahamsfeest bij de STB ??? 21 Verj aèrdagskalender. 22 verslèg I e BBO0KS-Heideloop deeí L,Jim. 25 ldedstrijdkalender voor de weg en de baan. 26 Veslagen loopevenementnen en,.ultslagen van STB ers. 30 F 500, goed besteed !ll 31 Grenslandloop op 18 juni a.s. 32 Vakantie-aktie STB en. . . . . nieuwe clubleden. 33 BE B LIJ,\I marathon. 36 FAIr]ILIE SP0RT- EN SPELDAG op 3 JUL1 a.s 1n SCHOoNBRON 3B Het jeugdbulletin door Cor. 42 !,lie1 en Paul6 Vonken openden hun nieuwe zaak z I De 'Évè':er ," r qer var qJl \G.

Er tussendoor feest U reclëme van onze sponsors/adverteerders. Dënk zij de door hun gegeven financiëele st.eun, gaaL het goed Ínet onze vereniging. l,ilj !Íensen hun in leder geval goede zaken en de bljzondere aanbeveling bij onze leden. Tot slot, ons volgende bIèd verschijnt eerst nö de vekëntie. Copy kunt lJ infeveren tot eind Juli bij ons redactie-adres. Vergeet nÍet llw vakantiegroeten te sturen. Bedenk een toepas selijke tekst of verhaal . De redactie stelt weer F 25,- ter beschikking voor de orrigineelste groet. Prettige vakantie.


TRAINEN OP DE KUNSTOI BAAN

]N

SITTARD

0nze bevriende veieniging llnr tas slelde de STB ers in de gefegenheld om ln afl'Jach ting van een eigen atletiekbaan in de Landgraaf, mede gebruik te ma(en van hLrn accomodatie.

0' oe l4 .ldqF r 'ien \vr onle lvèdsLrr rd lopPr> ',]ddl I lErd -e /en el oe :lB -e rgd om de paèa !'Jeken

-\',

_

s-zaterdags voorÍniddag.

De e.rstp erLdrl,qFr I /oordl brj or ' . lPJqo'Fd'nl !.r"s q!d'd.oo5. 0_7P lr']deren 1".À rua oqe'r rr' er voor vèlP. a' .P

teen de gelegenheid om persoonlijke re cords te verbeteren. Voor de "C" pLrplllen rezen vele vragen naar de jeugdcoö.dinator Cor Robeerls. onder anderen: l4l.inheer, 110 metei horden, \,rat is dat ???? onze redactie tekenaar weet er schijnbaar ook niet veel van. ( zie tekenlng).

dal n! \!at de jeugdtralningen betreft ? liel, Cor arrangeert enkele oLrders \,refke meedoen ( biJ tourbeurt) rnel Hoe gaat

I

brengen en hafen. Het spreekt vanzeff dat, a]le ouders \'relke auto bezitters zijn zich den ook een keert.je vrljrnaken en

meedoen.

Zodra de STB een eigen accornodatie heeft is dat niet Íneer nodiq. Dus help nu rnee. eveneens te spre ken over de mogelijkheden v/e1ke Unitas hLrn biedt oÍn naast duurlopen ook snelheids triiningen te doen. De deefnaÍne is met ca 15 é 20 lopers per training goed ver_ teqenr/oordigd.

De \"redstrlldlopers

1,.-,u

zijn


rl -rl!.Fl rr.Ti=1!ul,!=r Lr

t2f l =

i'lil rí1ll.n cr [] vra d.7c,règ nort cven op r,1j7Írn, (Jal op;r vics var dc JÉLrr.:tdsporLriomnrissie een lcdcnstop noodzal(cli lk

,,J.s voor SIB..JCU.ld. lLrLan!l !J-rj nreL dc beschikklno hcbrrcll over cen atlelleIircr]aforlè11e, r. hel ondoenlrjk om rlo.l meer Íi!-- 1:e Ial.--rr rloen op ons CooperbaanLje. -j cLrq.! ed.:-r l,lu hlltkt irl dr !ra[[ilk dat no! steeds C]ublÈrlen klnder-.F mrd:[:.]r"r,Jen n.ar dr. L.aintngsdagen. l,liet ecns ejgen kindcr'írn. Ver..,r mo3kt rn-.rl (lan (rr)k nog problenen als nedegedeeld L,.irdL (lat dii. niet l.n. f,lo!n.Els vrag-"n \rrj beleefd doclr

drlnqend, voor'at overleg le plegen met Cor Bobeert.j. il ho!dt :ren i-rachLliJsl- b1.i.. .en zod.a cr plaats is, kunncn de làn,rst,rachtende kind.r'en zich .ënsluiten bil onze vere nlginq. HeL is beslist niet aangenaam voor Cor-, als lrlt de boeman is, \rell.e,:.írrpl-.kk,. de vJeigering aan deze kindcren

noet, medeclelen.

Jo ,lllBIL Flll,1 llllRGF'4FFSTER In ons voorgaandc cl ubblad

dinq qemaalit dat Dhr L Coenders, bur!e eester van Landqraaf , het ambt van 1e bLrr!ler reeds 25 .1 aar ver

mel

( van de SÍB kreeg hij de gel ukrrensen. lle t STBkado \ras pas voorhanden na de Heideloop van 3 mei. U ziet eel1 afbeelding van ons clubkèdo en zult dan met,ecn beqri I pen, !raaroÍn dil nog evan nrocst dLJIen. [)o

In heL e lkenhoutei raanr is een L.pstel I ing van 6 I e r d e L o o p ri o t i

e ,r r

r

.

llri!lj neler kan;,Ct riet. D(i serie l_leiCeloop moti e v.n z1j n nreL deze seri e !o lLoo jíl

.

Eyc

(.


l' o_oífo>c prroLror

,do]jc!

1,

rzHoo]l

porr'ac -]jooco 0lE]Jo! En]lo)o]Jrr @oEooD-

.,)

rti

otr r=.dclroo o!o;o^ i-lr.f orrod-0r! o 6 È iE = .o.rr

\ /- \ 'i';'r )..,v.

_

c or= oo>olr c-l.o-]j c9L N @g

> oE tr

oo

o

t: o

>

E

LE

-t.\i__,/(

!rlN-:ó oiriroÍro àr+oor-c

ï:,.=^\\t:.. ,{r-t ,,

o@]J-]JÈ

o!a lr . i ó p ÍroÉoAí: o o o i

oÍ: orr rl

OJ@EO

tI

I

tt.

L

Eor Dpotrrr! ,-oÍrÍr.dN .,i rr o

@ o

É.


ureiken op de baan voor een toekomst als weqatleet

14ICHEL H0DENÍUS: Nu

Het zal U nlet z:Ljn ontgaan. STB is nict meei een club vön trimÍnende senioren en veteranen, er \^,ordt Ínomenteel hErd ge erkt aan de jeugdafdeling. In de categorie Jongens A ( 17 + 18 jaar) timmert ['liche] Hodenius duchtig aan de lreg Zeer hewust van eigen k!nnen en vof interesse voor trainings leer e.d. !./erkt hiJ öan de toekomst, vraarin de lange afstand als hoofddoel urordt gezien- Een meerjarenpfan zou je het kun nen noemen. Dit houdt in döt er nu gelrerkt v.,ordt op de lange "Baan" afstanden 1500, 3000, 5000 en 10.000 meter.

Persoonl.ijke (levens clubrecords) records zijn: 3000 m 9.26, 5000 m 16.37 en 10.000 n,34.:t6. De records op de 3 en de 10 km behaalde hij in zesr sterk gelopen lJedstrijden op de ba nen te Aken en Kerkrade. Vooral op de 3000 meter maakte hiJ indruk. Deze afstènd uerd gelopen tiidens de Zuid Nederfand_ se KampioenschappeÍr.

in dat aIleen

kënshebbers op een erepfaats voor zo-11 wedstrijd inschrijven. Een fraaie zesde plaats rras z-n deel. (12 cleefnemers). 0p een zeer constante Ínanier en kor rekt op van te voren bepaald scheÍns draaide I'lichel zijn 7,5 rondjes. De eerste kilometer legde hij af als allerfaatste van het deelnemersveld, mëar daar uaér de concurrenten te rugvielen behield Í,4iche1 zijn tempo.

Dat houdt

laatste 200 rn. !.raren zo krachtig dat hij bijnè 5 seconden op z'n scheÍna won: 9.26.76. Voor STB Lretekende het een dubbel deblrui; voor het eerst nam een STBer deel aan een Zuid-Nederlands Kampíoenschap op de baan. TvJeede primeur: voor het eerst werd gelopen in het nieulre SÍB wedstrij dtenue. De


íÈ

lIt

gEaantb

irilthuul

AannemersbedrijÍ

Edtsonstaal 9

Riksen B.V. :lnstallatie

Poslbus 31085

AB Schaesbetg Telelntl 045 3t6222

6370

Techniek Bitter b.v.

Siiïilo *r3".".;*."; 8Í:iiiilï"

fl!i:i,"r.ia 15,,10,0

LevérancieÍ van alle soorten

B[KSIETlI oSIRAIXSIEEII

oBll{lltllthUURSIEEll V.!l.l uit vooraad lae.rb.... Prodocent van gerinlerde handvormsrenen. Ook leverancior van sleenslrips, panneo sn

EUNO6ïEET{

O.i.vo{.1.t..1 @, l(.rkÍd. Show.oom

i.d...

W.

f.[

OrlsJl1213

d.0 soop.nd lor 17.30

!!r


v COOPERTESTEN

Zoë1s gev/oonlijk was onze Cooperbaan u/eer versierd met vlaggen (dat gebeurd steeds door Harrie Baenraekers) en konden STB ers en andere gastfopers hun beklvaamheidstest afleggen over 12 minuten loopafstand.

belangstel.Ling was met 50 deelnemers buiten alfe verwach een fe1le aanva] qedaan op het Seniorenrecord van Paul vën Hameren (1985 3750 mrt) alsook van An, dré Vogely (1985 Vet I - 3450 mrt) , Ínaar dat lukte toch niet De

ting groot. Er werd

op deze frisse Zondagmorgen. onze snelste man André Adams bleef 70 Íneter achter het ba6n + clubrecord van Paul. Zijn genrlddelde loopsnelheid was toch nog 19,4 km per uLrr, hetgeen perspectieven geeft voor een STB lrlinnaar bii onze Uurfoop in 1989.

opmerkelijk is de prestatie van de recreatieve groep bii STB. Veteraan Jos v/d Haar fegde 3025 meter af en bij de Dames (Ve teranenklasse) !ías de zege voor Anne-lIarie Ypma met 2610 Ínrt. Leo GeraÍds liet het Veteranen TI record van Jo Eyck (1987 2975 Ínrt) sneuvelen met 150 Íneter langere afs-land. De prestaties van onze eigen STB jeugd sloeg alle eerdere [lecords. Roger Hendrix (nu nog 10 jaar en pupif A) scoorde 2875 meter in 12 Ínin. en de even oude langbenige Kim 0uadvlieg 2810 mrt. De B-jarige 3as Bijken versloeg zijn vader in de laatste 15 seconden en legde 2725 meter af. 3ij de pupillen C rvas de 6 jarlge Bianca Bruininks goed voor 2040 mrt. evenals haar B jarige cfubgenote Annemiek lleyer. Christophe Smeets (C-Junior) liep liefst 3125 qeter en inde zelfde klasse k!íaÍn de 12 jërige Patrick Bruininks aan 3020 Ínrt. De 12-jarige Ed!.rin Peefen (!,laarvan wel eens beweerd wordt dat hij niet gra6g loopt) verraste ons allemaaf met 2475 meter. Koen Ypma liet zich niet zien op deze 1oopd6g.

Bij de Sportiefste STB-FAMILlE (3 deelnemers) was de score: 5e Pl. Carfa Annemiek en Jos lYeyer 7030 mrt. = 17,116 knlu. 4e P1. Cor l,Taisie en Dymphy Bobeerts 7325 " = 12,208 3e Pf. Hub-l,Vouter en l,la6rten Driessen7725 " = 12,875 2" D PI. Boqer l4au.ricc ai' lv Hendrr)l I 55 " - 13,5q2 l" Sjöoro ' A'lre I/., Hdi< vpna BZ2O " t3;i 00 Drri,rerl<r1iik Hans alleen

is, dat dit

een betere Lrursprestatie scoorde.

tijdens de uurfoop

is,

dan


8

,..

-.-TOTAAL UIÍSLAC VAN OE ST3 COOPEFÍEST OP 24 APRIL 1933

l[qr4q,

CATEGONIE:

!14!,

N'

3130 ' 3125 "

B. Ch.istoph smeets 9. Jos van de. aar 10. Pàtrict S.uininks

23.

Franse§co van 0oyÈn

H-VeLelaan

1

H veteraan

t-SrB ne.r.

STB Aecr.

J-Junio. D-Landqraaf.

H-vè.eraan I-SÍ3 Re.r.

J Pupillm À STB leuqd Pupirlen A SlB-leug'l

M

35.

xarànda Lanrcrjer

Junro. 0 J-Junlor 0-Er.lgel.hoven J PuplllPn 3 L3ndq.i3r 14

33. Mairten scrrmerLz

43

Maarten

orie3.ei J-Junlor 0-sÍB

te!!d'

J Pupi]Ien a sT8-l.ugd

49. xa.irnne fÉ!lcmdrs

11-Pup)llef, B-Lttíd9.aaf D Senioren

Sl Gee.truld

H-PuolI1en B-SI9 leuqó

J PuprrlBn L Laf,dsraii

56

3rànca B.ur.rnr3

-Pupilren c-sl3 leuqd 0 VÉLs.aan I raidqraàa Í Puorriml- srB ia,qd


.---

,AAN I'1IJN

OI]DE

IOOPSCHOENEN'-

leder heeft zo !.,ef zijn eigen idee, en de mij ne herken ik daaraan dët ik Ínil van rnij n oude LooPschoenen maar niet scheiden Én vÉ srP-' Dre lrir "l "ll.dlLq b's Le DPqFrpidÉr é wo r;n ro, do , jd Í'll

Ieder ander 0rens hàd ze a1lang bij de vuilnis qesrneten. iiaar mij brengen ze, als ik ze aan mijn voeten heb nog meníge herinnering naar voren ' Voor .i aren terug heb ik deze buit in een k.l ein; sportzaak in een klei ne strëat en stad ontdekt. En vönaf dle dag tot op de dag van vandaag heb ik altij d graag erin geloPen. blat hebben wij tIJeeën rnet mekaar in deze tijd af níet meegemaaktZe waren er ook a1 bij toen 1k mijn eerste marëthorl over\non 1k draag ze in goede iij den, als ik het Loopgevoel eens verloor gaven ze mij de lracht en de moed dat ik stetrlrs !Íeer verder kon 1k rende ermee in koude en in regen en iUssen l,jmen hefemaal aflecn, en samen liepen we dan nt ar ile finish heen' En !,,orden de oude schoenen verzëme1d, dén klj k ik ze do'rrdringend aan ' De loo"pschoener zijn aI langere tijd slecht {eqqoo t èn nao. /oddr I 1. .;q.'1"1

Ik heb 1n de kast ël nleu\.Íe. die laat ik nog altijd rustig staan. Zo heeft leder zij n eigen fout en de mij ne herken ik hierin, dat ik mii van rÍii n oLrde loopschoenen rnaar niet losrnaken kèn. "Een orJde Veteraan"


S

tukado o rsb eÍirU

J"

Hande

rsonderneminq

NIEVELSTEIN *

BINGELEADE

0orpstraat 04492-

í

2183

91

tukadoorswerk j.n verbou!, en n ieuwbou!,/ . * aanbrengen van alle soor:ten sierpLeisters * leveren van sierpleisters, muurverf , afp lakband etc. * vrijbfilvend advies voor s

wandafwerkj.nq.

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleiikers Brandholslíaal 77. 6372 KB Sch.66b6ro, lol. (045) 31 s6 55

Postbus 31229, 6370

AE

Schaesberg

WITKO.GAZU B.V. handel in industÍiële gassen en lechnisch aanveÍ anle adikelen

a a a

AGA-lasgèreèd3chaPPén aEG rbp-, boor en slllpmachlne3

a a

Kogèllagëru-V-sna.en Non Férro ilslrrèn

Kissel4a 6416AC Heenen, teleloon 045_724574


TEGELWERK sinds 1957 I

II tt II ! II !I

I

TEGELZETTERSBEDRIJF

HILHORST BV St. Remigiusstreat 25.27 SIM PELVELD TELE FOON 045.442793

VOOR AL UW TEGELWEBK

SIMON CLOODT lnstallatiebedriií

*

ijÍ;?ïiï'ïJÍ,ï::lii

Gas-wateÍ'sanitair I


^2

De kiJ

ker

op...........

"

.I'JII.4 ELEVELD'

STB bfad nr. 5 van 1985 heeft ons clubfid im Efevefd zich a1 eens aan ons voorgesteld, Dat Lras in de rubriek ESTA- I 1. FEÍïE-KNUPPEL. (0verigens \^,aarom KNUPPEL? Het is toch een staaf of een stok die bij een estafette uordt gebruikt. Heeft dat soms te maken met het bekende 1ledje ".... en er is geen knLrppel in het zuiden die .....enz?).

In het

Toch vond de redaktie het de moeite waard om nog eens de schijnwerpers op lange l^lim te richten. lvlet één keertje clubblad ben je nog fang niet over l^/im uitvertefd. Bovendien zijn er inmiddels weer vefe nieuwe leden bij de STB gekomen

die

trlim nauu/elijks

zullen

kennen.

fanrifie Elevefd woont in de mooie Apolfofaan ín Nieuwen hagen. Wim is getrouwd met Efly en zij hebben 2 dochters, Pe De

en Lucinda en zoontje John. De kinderen zijn (nog) geen hardlopers maar sportief zijn ze wel. Petra, Nlavo 3, rijdt paard; Lucinda, Atheneumleerlinge , is fid van Vo1leybalclub Landgraaf en John voetbaft bij S.V.N.

tra

tref je in

huize Eleveld nog aan de hond VIToS, de grasparkiet TI^/EETY, die gewoon door het huis vliegt en om 22.00 uur op eigen initiatief zljn kooi opzoekt (ook al is de PIN UPCLUB op de teevee) én er is een aquarium met vissen zonder

Verder

naam.

tref je nog veel meer ]evende have aan. Wim is nI. een specialist op het gebied van PARKIETEN. Jarenlang heeft lJim in zijn schuLr grasparkleten gekweekt. 0nlangs heeft hij echter besloten oÍn hiermee op te houden; het is hem naast zijn !,/erk en zljn andere hobby het lopen, allemaaf wat Euitenshuis, in de grote tuin,

veel gerrorden.

hij onlangs enkefe koppels AUSTBALÏSCHE parkieten aangeschaft. Dat zijn vogels die al meer aan papegaaien doen den ken: prachtige kleuren en van een flink formaat. Deze voqefs hebben volqens l/íim niet zoveel zorg nodig. Tn de toekomst hoopt hij de nakomelingen te kunnen verkopen, zodat el: l/íeI heeft


,lieL tF vpel geld in dele nooby gàaL ,,itLer. De ltpld. voor dit val hepfc ldrr va,r hLls uir teeqp(règen en bovendien heeft hij ooit eens een half jaar in de dier

gaarde BLIJDoBP

te

l3

Botterdam gelrerkt.

In-sd- c.rdpr gp,lneÍrdF ISIAI-FTTt INJPoLL noe.rL l^lir Trcl-,,Ftt " morgens de snelste postbode en -s middags de fangzaamste ambtenaar aan het loket in Bimburg,,. 0f dat làatste !.raar is, kan ik niet zo beoordelen, maar bij de snellere postbodes hoort hij zeker. tuiÍn loopt a1 10 jaar lange afstand en hij is een echte lred strijdveelvraat. Pakken oorkondes laat hij Íne zien en lrand-

tegels ëan de

Uit zíjn

muur.

loopdagboek, dat

hij dagelijks bijhoudt,

kan

ik

op-

maken dat hij gemiddeld zeker 100 km per u/eek loopt. Daarmee behoort i{im dan we1 niet tot de a}lersnelste lopers van STB, maar wef tot de langste....ldim noemt zichzeff een pure lange afstandloper. Hij hoopt in de toekomst eens aan de 60 km van HaarfemmerÍneer mee te doen en zelfs denkt hij aan de 100 kín van l{lnschoten.

Inmiddels heeft hij af 13 marathons achter de rug. Zijn p.B. hierop is 3.04.40 (Duisburg vorig jaar). Een maa;d faier

liep hij in Essen 3.06.001 Dit jaar neemt hij voor de 5e keer deel aan de marathon van tltrecht. l,iaarom niet mee naar Hotterdam? ,'omdat ik meer van stil1e marathons houd dan van een city marathon,'. l,íiÍn vindt het jamme. dat hij nlet veel eerder met fopen is begonnen én dat hij vroeger nlet wat meer basissnelheid

heeft opgedaan. l,4aar goed, het gaat hem er dan ook niet meer om om enorÍn snel te worden, maar wéI om afstanden ëf te leggen. Het fopen helpt hem om lichametijk én geestetijk gezond te blij ven. l{im, veel sukses

nog

!

John Smeets


l4 Bu,ticnr;xn Doonnntrx,

BnooxsIvrnooucEERT

DrKnmuc\lhocr.

llern*parlnt.eÍd.Hrtisdcce§tecledidwerl.ndrvnrdi,'gindrr«dcr

vM!sloopsclcn ÈnIdis!iRer!.indcN.ius,dBrook.6 ,lr{'.utJ*!.i,!|.j!ln'.uld I ld geLcuí nM alJsrÀ rr!dnn,l.(&lr J.on triil v"r rsD dsg.lltk. È oof,. E.r I iiu ,J1'r nLÀrr r( r !! LliLgtrM rt n, l. t,,o1 . 1!. Jirwe,,o',1!loor\Ju.rc. ri4r !Lrir rd' Ir [i{L a.1 .dui!.!ílGno}!i.!g4[. ruL.,li.tr{rii.lÀ,1h.k,. J, ',rn r u,r,ri .u.+Liirr r( r]\l* *, u,, n 8,,r, ei, ,.,rdr{"!.rt-À!ri,{ us ".r,,;1," irtrr,Ju.i!í Jc(ir(,r\\rc(l(l ll.,..ll J.i."ií', ','l-'^n.f i

D.(in.ti.W.,lgud Íil.rcr

bilnuiD.isdr. prot,ldirLrtr n'tr

t). nrrr,var

It

N!.

Jr N*us De

J.a,!u!',tru.

' n(cr ',lertr&l'ro

'.

lut

!l u'

/

IlÍuur NrtrtrÍi,rr',{tr.r, dd, JLrn

,1.

sdr

Ki'r[. WrJ( Èsl.rlÀc.n. lRltrl

yDldnh,lp haturu lir\ro rrJrkLL N($li.lryu, J.4 roi(tn,trJnid,.odrr

sJriJ{ \nrJr 2iJ.tu nwÈlq! ldL il. NrxNtrrl.,|rs,í.vuiÀfU,g

I.r

NdiJllrrlg

mr

LI

bd.r sp0'rdk

n

volJ*.& ,,, ,ld ( .mJd[d, lri À:iftnr \\:.,1!, t,. Nr.,B\ rllLtul," t).-l,rl.ó,*n

-aefr0otfr


r5

Serielopen STB Licentiehouders April 1000m

1500m

1988

3000Ín

Totaëf deden 23 STB - ers rnee aan deze serielopen op de Cooperbaan. Slechts 11 konden het opbrengen on aan de comple te serie mee te doen. Geen prob Ieem, ma ar wij hebben zo'n 90 Licentiehouders en dan is dat voor een eigen CLUBIiE0STB I JD povertj De organisatie koos voor de klassering dezelfde p u n t e n w a a r d e r i n g , we 1ke volgens IAAF bij meerkaÍÍp!íedstrij den gef den.

DF IJTTSI AGFN VAN DE BESULTATEN VAN ONS 11-TAL IS:

1e Trea v. d. Linden 2e André Adams 3e bJiel Wij nen 4e John Hendrix 5e Huub Brouwers 6e Jo van Vlodrop 7e Bob Scholten 8e Henk Thij ssen 9e Íheo Schmeits 10e Harrie Ritterbeeks

11e Hans

Ypma

1000ÍÍ.

1500m

3000ÍÍ

3.29

5.26

.47

4 _20 4 .42

11.36 9.38

2

2.57 3.03 3.08 3.09 3.13 3.72

9. s9

.29

4.44 4.56 4.56 5.00 5.07 5.13

10.05 10.38 11.03 10.57 10.58 7L.22

3.23 3.53

5.22 6.04

7!.23

3

13.30

Iot6al P,

Fesult'.

7141 919

1e Da. 1e Sen. 2e Sen. 1e Vet I 2e Vet I 3e Sen. 4e Sen. 5e Sen. 3e Vet I

917 293

6e Sen. 4e Vet I

2247 1904 1584 1495 1286

7274

17.72

oor de eersten per catagoaie was er een prij s in het vooruitzicht gesteld. l^/íj herhafen deze serie in September en hopen dat meer STBLicentiehouders van de partij zulfen zij n. V


ERBI,DRECORD

IN

ROTTERDAX.

5000 deelneners uareir cr bij de bekende mara thon var:orterdam. llier er 14 lid van de STB. Dat de Ethiopiér BALEYNEIi DENSIHO een nieur"/ uereldrecord (2:06:50) liep zal u niet zijn ontgaan. Deze 2l-jarige (?) atLeet had een tlieegevechginet Achmed

uit Djibouti dat schitterend jn beeld werd gcbracht door de sporcuitzending van ATV. Na 24 iaar eer het i, wereldrecord in het bezit van eeD 'j Ethiopiër, want ,ie is BIK1LA ABEBE ver8eteo die reeds in 1964 2:12:12 : liep. !!! ook Marti Ten Kate schitterde : .\ 'l 1n Rotterdam door de li rieÈ te halcn. Narti verbeterde zijn pers.record en liep 2:11:49 \'aardoor hii 5de l?erd. Verneule haalde de liniet voor Seoul niet ( op 42 seconden l!l ) Gezien het felt dat de prestatie destijds van CERARD NIJBOER oP de Olympisch Spelen te Athene een ILinke stijging van KNALI leden teweeg bracht, ( en die KNAU leden brengen gezaeetiik een aanzlenlijk bedrag aan KNAU lidnaatschap geld b:lnnen r et daaraan verbonden de afdracht van NOC-geld. ) no8en ze voor nii in plaats vaÍ drie officials de lopers VERMEULIj LAMBRECHTS en uiteraard NI.IROER naar Seoul 1àten gaan. I'imers ik heb nog nooit een offlcial cen "pLak" ( rnocht die belansrijk zijn | : ! ) nee naar huis z ien nemen. O ia onze STB ers haalden de limiet nie'.- tle Davolgende rijden \,ierden gelopen door onze Limiet-jagers: l. ED QUI\DVLI[(j 2:47:25 2. PIITER VIRB!]llK 2t52:O3 3.I,/IM BLIIIZIAK 2:56:29 4.ANDrié ROIIMIN 3:00:41 5. HARRIE DE BREY :]:05:10 (RoELOES ASS.Rotterdam onze " gastheer " hoofd buitendienst. 6. HARRlll ADRIOl-O l:05:15 7. }IÀINZER JUNG 3:14:10 8. JAN VAN IIEES 3:25:35 9. LEI GERADS 3: 29:00 I0. WIEL VONKEN l:31 :00 I I . G[it I'JCLVERS 4 : 14:00 tlitgestapt Pi(:rre Lahaye - Harrie liarirk-'.s en Pierre Muv.es. Uitslag Trimloop 15 km Èe lioLlerdd :]'lteo:rchnreitz 0:59:00 .ian l,Jeltína l:O2t4l - Ivo Berden en iresi.é Kikken l:09:17 Cor ltobeerts 1:09:28 en Itenó longen l:09:29. ] angs d(]ze ueB ltoclofs AssurriLièn cn degÉn.n .lie de reí s organi cu.r p tlosrer d. sec rdcn tredrnk r . SALEH


t'l CARROSSENIE-DELEN

men dvb'ffi.

mvrmQJl

Nnth V.jkJhove - Vta.ci

t

AhDrrlo

veIir,,,p: :iclraesl)cr'g, AírÍrè r ost.r'- lll

ll'll ll!4,

!!l{llk

{;ereent.€r I ANI)(IHAAI

6l&gr{È,b

onm:lmllulltnnD

o6l

nÏ)

w.ut!ItIrEt Uïï llm.rulllEl EMTff UIIllR F.pàr.tl..n o.d.óorrd .ll. h..ttn lnbouw h idló LPG-lo3blltlr.3 Vcrt@p nleí. d g.birltll lulo't rltutu Qr\dà Étu 'tu.dd b96àl'là*.nfr


4S

: NIEUT! t!!!:: : verhuur VIDE0,FILMS : s1j steem-Vlls, vldeo=2000(VEC :5 fi1ms, een HEEELE i]!gl slechts F :t0;

TV

trADIC] - -::íarÉ1^,u r,í'*Íli!81"*' *rnRiàr,tË-

s[[ilihqlt'^se

radio teleuisie video electro verlichting

fA§IEtlUlAI{ 8l HEERIEII,TeleÍoor:045'720036


43

Ma4atho

n

AMSIER'ÀI,i.

Dz gedachtz van oen nallaÍhonboztL aLtn de atd,tti "eind,el.i jh -het i^ zove\'t gold voox een gnoepja tope44 uít Klinnen /V o enzndao"X . Mof nog enho(e ntkuteq t? gaan a(volenS het 5!art5(hot gogaven tou LooTdor, tlaahtlen nog (opo15 ovol de 2n hooo a6ta\fo,ting hoeí div?t5ek te h(tnnQr, am nog ap tijd het .aÍalt.aein nee le na,Len.

Plot4 dxuhten ci,Lca l7O0 lopet.t hun in. Dtí 5 mínufQn tat?1 qevo(ctd doul 3000 'topwatch h'a(ve nataíhot1(opa1s- ktinnen had dtt laat beldld N;lboo1 utr_ oenadigd on d(5 HAAS te (\unqe1en. t)oo1 K?itrfi,en (Lan Ao"a1d de Hao5 a.hío' ,ott 1e hald a6 k( ínmek tQ (arozaan, dtt Lnoldt nog uitq?zochr nàal vQ,tdei ntot mee,L nedeqedee(d.

Ilot 42 hfl vooT do boeq, 1s5n haddon Ni i le?ds bit h-et. de _tntupen a6goleqd, tn do Haoid 5tad (adio 5 a? 5 5uppoltel\ otl ott do 5 hn vo?doendQ j 5a AÍatL Nat han ztL dan naq níL gaan . . . . . ! ^n5t?idan, !!!!!!! Ha{ anlNoa\d tigt Qraeas ondàutpq ot ie íe Narhlen. ol @ordt bij d? óí i.5h uiíqedQ?(4. Hoi taat rf? i! natuuttL th het m(ia i 5te. Hof artnoord.vel.vott,l de 6tni5h op 3\ hn , s nag tQ v1aeq, naa,l het hdn qeb?ulen. All _in_íhe gane, oen elvoltng,tijbel am hat do vo(. aendo hoe 4 ando I 5 adk te nahÉon.' A(thqn 5 v()a,L ni t . de lange gltlzQ, Do h(?;ko ha?o, Slahro, veTbalQido zt ln rtJd net 9 ntruten, NaalScht tnlt ih doot ziin a(utt jhrrg va'" l5cn. D,l noat hi t 2e(lt,'maat toetLch ts

n

,

flgaks op 34hn ?iÍten n?í íe erndtrtd noo tn ozdachta, an lhn valdelotl a(leon naq denher aaí uiLToaon tn Loe (he tt jd dan ooh han er iat ,edete Í,a1athon(o_ pet wel een.l ovzll2ofien.


20

le nLent het 4i^ico, luht het niet dqh i^ lini^hen dILeeh hog naai belangliib.

Zond?tí op de Aeconden te letten, dat go.td d.llezn voo4 ohze Haaa Gela4d volgen hi-en de uit\lagen: HALUE MAÍIAÍHON:

^l

llaeó^eh;

Peten

I uul 48 fiinuten. lnet bleLauae ge-

veibelh'

^taatl

1 uu4 24 lkutek. lllet RottendarnnaLathon nog in de benen).

HELE MARAÍH0N: incl. 195 De Lq.nge Gai j ze: S jo.hie Send"nt Gendftd de Haaa:

nnt. 3 uui 16 ninuten. 3 uun 19 nlnuten, 2 ol 3 uul 12 ninuten. Hub P ievoo.

o

-

o-0

-

o-o-o-o-o-

o0

0

u',IE KENT HEI| NIET ???2?

0nze woensdag-avond-trainings

)

beqeleider. De man met een eigen stijl. .,..en zwaaien..z!íiepen.., buiqen. . -draaienAlles geprogrammeerd en gesmul I,qet een eigen ge-

rz: \\

0p 2 junl

Abrèhamsfee

É)

r comooneerd

) "'roaietje' Prof

iciat,

me

'!5 Ger

$

[.::


7l VEBJAAFDAGS-KALENDER

SÍB-LEDEN

heel bijzondere verjaardög is nog in de maand Juni, en!"ef op donrlerdaq, 02 juni voor onze \'eteraan GER KNAUF. GEF zit n.1. op dle dag op de helft van zijn leven en gaat feest vieren omlrent zijn aangenornen aanmefding b1j de club Een

VAN ABBAHAI4 LEDEN. NaÍnens cle redaktie

alvast van Harte Gefeliciteerd. ller het vorlg iaar ook af niet 2x jërig? Is d1t pas zijn ie verjaandag in lgBB? En zou de Brands daarom de laatsle tijd (blas

zoveel rekfame maken omtrent hun nieuwe handige kraties?). ,Jll1

r:

AUGUSTI]S:

04-Carfa

01 Jos v6n der Haar 02-Harm van Goor 03 Jo Eyck 04-lvlichel Hodenius 05 Íon Houblers 06-Cuido van de Brink

Í,4eyer

i,r4 Hugo Vogely 0B Dymphy Bobeerts 08-DanieI Snouck

07-Aimée i'liseré 11 Els Starmans 14-Francesco v. 0oyen 15-Heflnan BLrtten 17 Paul van HaÍieren 22 Leo Gerards 22-tr\liets Strating

09-biim Budziak 10 Femke [Jie ldraa ij er 11-!íiel Peelen 12-14ia vèn Booy 12-E1len Rëemaekers 13 14artha [laessen 13 Joep Smeets 14-Ben onÍnk 16 Harry Braeken 16-Betty v.d.Haar

25-Harrie Bitterbeeks 27-Giel KIeij kers 27 Ton l,liseré 30 Betsy Vogely.

18-lliel

-o-o-o-o-oDE REDAKÍIE IÍENST U ALLEN

Wij nen 21 Lèon Souren 22-Sj ef Fidderbeks EEN

LEUKE VEBJAAFDAG EN NOG VELE

JABEN

ÏN

ALLEBBESTE GEZONDHEID

oo0000-oo-o-

22 Luuk Kfinkers

24-Koen Ypma 28 Suzanne Baem6ekers 28-Rotr Scholten 29 Lucy SÍneets 29 Ton Starmans 31-Bob Nleyer 31 Annemiek Nleyer.


TERUGBLIK OP DE NEGEI\DE BBOOKS- IÉIL]ELOOP

ook dit jaar r./erden de dagen aan het begln van de lvleimaand in onze SïB gefederen met enige spanning doorgebrachr-_ lrnners, cle Heideloop is héi STB-eveneÍnent. E:rn feesi voor de eigen lopers en foopsters, een vlsitel(aartje van onze ,tfub naar de lluiten staanders. Ik ben blij dat ue ock deze ailevering lreer afs cen !esfaa!:lde gebeurtenis mogen betitelen, zoclat tíe vof vertroLl!Íen kunnef toewerken naar volgend jaar: de ileade JUBILEUM Bn00KS, HEJDELOOP.

opvalfend rias dat er dit jaar heel t"rat STUers op het erepo dium konden verschijnen. Vooral de jeugd en de veteranen ble, ken heel rat in hun mars te hebben hetgeen het feest alleen mooier nraal.te. Uniek is ook dat 2 r.rinnaars uit één g.-zin (o men. Roger Hendrlx uoir de 1000 m en pa John deed hetzelfde op de 10 EIY in de vetÈianenklasse 1. Dit verslag zou te Iang vror den aLs ik alle STRe?s die op hel et:epodium verschenen zou veu melden.iiljki U de ui'r:il.agenlijst maa. eens t Lrstig na.

lleL dient U te tJeten dat de orqanisatie zeer content tlas met zowel het aantal deelnemers als de ktíaliteit, Ger Lemnrens lJas de (zeer bfrje) overwinnaar van de 8000 m. l,lancy de Groot was op deze afstand de snelste dame. Karen Holdsu/orth deed rvat Saar repLrtatie als rappe l(m vreetster beloofde: ze liep een nrJr)rr parrilersrekord. Een volgende keer ,,Ji] ze proberen onder rei Lrur ie lopen. Flet sp3nnendst !.ras de strijd b1j de heren.

i1 tiren zich opfiraakte om Ton Bovers a1s winnaër te cntvangen Ljlceh de BeloÍsche atleet Dënny SchLJr-rrÍíans over een zeer slrerke eindoprint te b.schikken en mei ruio 50 n voorsprong i::r zcge naar zlch toe te hafen. 'lai- gebeurde er zoal op deze frsaie zofnige dag? Enl<ele in .lnukken over opvaflende zoken. Allereersi de verineldj.ng van 34n lechvillel . Patnici-r van Hecs. 3ij het inrichten van de ar,,ro1'thal. ir!ra h1l ten val l brak een arÍn. Heel sneu, want beri]r-ve,i []elien gips kon hij nètuurlijk niet ireedoeí. Van harte belerscireir Paí.ic(. Ën omdat je deTe Heiij:ioop nroest oversfaan !0a! je vo1lend jsar, om de s.hadi il te halcn, de,redstlijd Tervrj

(7 u) Iopen. 0ol< peDh voor fiezeff, uant 'in a1le vroegle -Ín dicht. looide 1k m'í autosleutels in de kofferbak en klapL.e

2

<ee1-


25

A]]e prllzen voor de jeugd en de .ichaingsborden zaaen keurlg opgebonqen. l,'le-L een l.jzerdraadje "i,rbrel,.en". U raadt heL a1.... het dröadJe brak........r.rab kan dis Fred Strating goed auto's sfopen zeg, want dat' was de enige ranier om de prijzen te be

machtigen.

brl de consumptiebonnen. HiJ hij teveel verkocht: de bonnen waren op. 0nze sponsor BBoOKS had lnze foop aanbevolen b1j dlverse "8R00(S"-lopeis. hJiÍn de ,ieerdt, een zeer rappe jongen uit l-lat tem, maakle de lange reis, maar was te laai. lllJ kr,r.rrn hljgend biJ de slart op het mornent van het stërtschot. Hefaas kon hij Jo var Rooy zat

als

zat te mopperen dat

penningrneester

door dezc ongelukkige voorbereiding plaats. 7de een mede

niet verder

konten dan

Lleeft ll hem gezien? Ik bedoel Albert Slag molen, de voorfietser, En r,rat een prachtig rood hesje had hi.j ean. lleel toepasseliJk stond er met grote letiers op 0RGANTSATIE. !íaar heb 1k die hesjes toch meei gÈzien? ? 0e enige die mel een wal zuur gezicht aèn het r'rerk was, !,/as Bja i'ju1der. Zij deelde yoghurt uit, véndaar.

Giel kleijhers heer:rte als een vorst over de lnschriJftafels. Vol veri-rou,,íen nerL(te hi-l j:Jr dag voor de HeiCeioop op: "Ik VEIZEI<ER je, ,li:t alles vlot zal verlopen". llet kon dus niet li.riro-1, \,raírL als Glel iets VERZEKERI is het in orde. dan René Jongen. Heel't ll dat interv]È!,, 1n 4e sporthaf gehoord? Il bedoel dai gesprek net vrinnares l(aren Holds!.Jorih. Die vent ipreel(t Qoed over de grenzen- lelfs l(aren :on hem verstaan. Voltens j6ar ma! hij reer een Ënge1s gesprekje met haar hou

.iarríe Pasnans is voor STB 1 keer per ja:rr alliiic:'. Àls par(.-is!rachter midden o!, de hei. D1t jaar rad rij op v,,eg naDi'die plek gelukk]g geen llisL van een lekke bandlíat Èen spektake.]., die poliiie ëgent op een mo1,or. Robuust en vol zeffvertlouwen maak:e hi.j bi-i.1. r'inrsh dc reg vrij voor


lll

(vervolgt !@ lets minder qoed qinq hei op de hei zeff. Toen sloeg name liik de ÍÍotor af en L,/erd de agent genoodza6kt een stukje te HABDL0PEN om de motor weer aan de praat te krijgen. Bedankt voor dit fraëie stukje begeleiding Jan van Vfiet. SÍB is goed voor haër leden en zeker als ze presteren. Neem

nou de !.,infaars van de serielopen over 1000, 1500 en 3000 m. Die kregen als beloning een TBAININGSPAK. Die Fred heeft z-n zaakjes goed voor elkaar, !,,ant de pskken pasten Trea, Andrè en John precies. Ton Starmans r"/as boos, want hij had z-n kratje bier nog niet Ieeg, toen hi.j de zaal !,,erd uitgezet. "Tk koÍn volgend jaar al op zaterdag, deii heb ik iustig de tiid". Ton krijgt zijn zin. [Jij beginnen speciaal voor hem vo]gend jaar op zaterdagmiddag. We maken er: dan wef een mooi jubileumfeest van

Íot sfot:

l^leet U dai het organiseren van een Heideloop heel wat haken en ogen heeft? 0ngevee.5C SIBers waren druk in de weer om afles vlot i;e faten verfopi'rl]. En Ínet succes. Het is iets om trots op te zijn, dat Ínen bii de STB steeds de be_ reidhpi.l aanl.reft om de hafden uit de mouvJen te steken. BFSTF l4FilF!'IFFKERS: ZEER HARÍELIJK DANK!


Jo schitteide in Oostenrtjk. URKUNDE

voorzitter heeft tijdens een sterk bezette iDtèroarioDale ÍÍedstÍijd skiër Ooze

een uitstekende 2 de plaars gehaald. Ber betrof hter een rieserslalon die Jo aflegde in de tijd va 29.15 sec. eDkele àóíi:

derste van sec. achter numer l. Het is loaisch dat Jo net de "urkuDde" die htj a1s príj§ ontving troÈs door het katrtoor 1iep.

Profici3t Jo, uij zíjo erg trots op Je. l^l

EDSTBIJ DKALENDEP

I.IM

JI]NT

Binnenland:

a5:06-

lo

Geldrop.

E[4

06 1/2 Marathon Helmond 06 15 km oirschot 18-06 70 kn, 1/2 + l4arathon Sittard. 26-06 10 kÍn iieert. 11 12

Buitenland: 1B]Ó6-8 06 15 26-06 12

km l.'lidsoÍnmernachtslaur kn

26-06 1/2 Plarathon Baan!Íedstrijd-.n: 04 06 15 km

25-06 29-06

5

10

+ Parkloop Tegelen.

Konzen,

Binsfeld Nlaastricht gilzen

Kerkrade.

Sittard.

km km

Kerkrade.

l^IEDSTBIJDKAL

ENDEB

.J

Binnenland:

0g

oz

08-07

z0

tm

10 km lJuitenland: 02 ro tm 08 07 Berfauf 10

-

Helmond Beek

02

Diiren km

23-07 1/2 l4ararhon

Jalich.

Schmidt.

II II BAA

N:

3km Kerkrade 3km Sittard 5km Kerkrade 307 5km Sittard. 3-7 L6 1 23-7


Lo en10

enlo

enlopen.................zucht.

nfo

Behalve de Heideloop heeft het aktieve deel van onze cfub hier en daar deelgenomen aan wedstrijden. Enige ciifers:

10 kín. Winnaar Jan Hoven. 9e Jos Duteu/eerd in 38.54 min. 11e John Scheyvens in 39.46 Ínin 14e Bob Riksen in 40.28 Ínin. 17e Harrie Bo11en in 41.00 min. 21e Kees hoven tn 42.25 fiin. 5 kÍn. ldinnaar Rob Sluypers 3e lvo Berden in 17.45 min.

AUVEBí'10ERL0oP HoENSBBoEK:

Vàn de STB

is

heken.l:

STB:

o-o-oooo-oo-o-o-o HEEGLOOP IV]AASTBICHT

15 km. liinnaar Cor Lambregts. 23e Ger Hamers - - - -52.45 mrn. 5/.51 m'n. Jo vèa Vloorop-- -- . -15 km. ldinnaar Zef Budzijn. 52.29 nin. 5è Jol^n Henori' Brou!,/orc ----. 55.06 nin. Be hub km. !,/ínnares Desiré Heinen. 15 I iroen I .00.57 nin. le Treo van der

:

Veteranen:

o o-o-o-o-0-o-o 0-o-o HALVE IYABATHON GELEEN:

STB lèaen:

l,iinnaar: Cor Lambreqts.

L .13 .O1 26e Pierre Lahaye - 45eliiÍnBudziak---- \.27.47. 59eHarryAdriolo---- 7.24 _22

.

.

DaÍnes:

ldinnares: Nancy Behrer. 3e Nlari e-lrene Baeven- - 1.28.36.

o-o-o-o-o-o-o-o o o-o PFTFR RIISPlANI OOP 1O

FIV]:

91 Harry Adriolo 62.05.50 129 l,JiÍn Starmans 150 ',,Jie] Vonken 211 Jos v.d.Haar 270 Frans Pierik 316 Hub Í\leelis 380 A1 [laessen

64.O2.37

65.30,44 67 .26.43 70.08.32 72.34.33 77 .54 .48

blinnaar: I"larti ten Kate. 103 146 194 218 291 356

Ton Starmans Andrè Foumen J6n van Hees Jacq. Senden

62.54.37 64.45.38 65.48-47 67.53.43

Hub

17.07 .33

Prevoo

Jo van Rooy 15.32.47


tf,tffr

Eoilwr$mtfo rolluiken roldeuren rolhekkenl

h lDlr, sr-r,

td.lslol

li-"**o*,o,"

wi brÉ ullldlhd rmlr.ilsp.odlia Et i&stl, vors@ d. RotlÀzo @ldd.n.

T.§6 L*di,

ff;

ó

ÉcÉÍE

ZOa$IESCHEAIE{,

riaaí€zEN. J LoEzEEt{, tlonAE , vouwwauo€ll

d

LuxaFtÉxPaoou(TEl

Wit

Ep.0rm .lb. dÉ.í sr.hti.

lUlIGA

I

zonweÍino

showÍoom sittarderweg 116 heerlen

v/5

"

tel. o45 i2rc54

ÍEGELS.SAillÍÀtR

BOUWtilfiEnnffit

ïot ziens in Heerlen ln de Cramer

7.

Tel.045-718008


23

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwelken VAII DE IIEUT

Boesb€Íglaan 3 6371 CV Schaosberg

Íoloíoon 045'311625

a-.:-l r-,_--a I

.. itj '\r _ r. t -"

í_an ".

,,!

.

-.

a\ -. -.\

6rr'r...p!.t i,l van SP0RTKLIDIIG " ST! " a477H'.1 leerlen. h.-l 145 7 40482

LEVERANCIEB

Poelstraat

24

RIJB@AS B"V" HT

I

ADAES

VOOFI

:

S

I

JSTEE

I.{

VL

O

:

Ii E N

EN P3EFAts

BETOI.I


2-9

0p de foto onze André Adams 6p een waardevol tij dens --en 10 kÍn ]oop in het Schutterspark.

Ie

2

e P !ants

BIANCA BHUININKS

6 .jn.

troont op de hoogste trap tlJ dens een 750

meterloop voor kinderen tot 10 jaar. Dat is knap van onze "Crr pupille. Het zal zeker n:i.et haar fJatsle overvrinnrng zUn (zel er Ueten) ool al vond Bianca dàt er bij deze Schuttersparkl oop te lve I nig mededinggers aan de

3


30

= =G=O!q

=B=E=S=T=Ef=D=

=r=r=r=!= =

0nze bevriende vereniging UNIÍAS

o^s

rè'

6É.t qrhe.l tng

va. I

=

uit Sittard,

verrëste

500.

Vermoedelij k voor de spontane hulp van zo-n B0 STB ers tijdens de Nederlandse Veldloop Këmpioenschappen. Nodig v,as dit beslist niet, omdat men ons ook medewerking verleende, om hun trainingsaccomodatie te mogen gebruiken. Het bestuul dacht er goed aan te doen, dit geschenk te besteden aan een algemeen verenigingsdoel. De keuze viel op een SïoPI4/ATCH met PBINTEB. Reeds bij Schutterparkfoop en Heidefoop heeft dit nieulre clLJbatribuut zijn diensten a] berrezen.

is Huub Neelis bereid gevonden, waar clubevenementen nodig is, te klokken. Hij wordt geassisteerd door l,,Jiel Peefen en Claudia Kleij-

Afs vaste beheerder

dit bij

daarbij l(ers.

In

geen gevaf kan zonder toesteÍnming van het dagefijks bestuur dit registratie-atribuut aan derden uitgeleend of in gebruik gegeven i/orden. DaarvooÍ is het veel te kostbaar en kan Huub ook geen verantwoording blljven dragen.

is overbodig te zeggen, dat onze penningÍneester ook nog even in zijn geldbuidel moest tasten, maër daar had hij qeen Ínoeite mee.

Het

sroDwatch mot printe//SRn 01 ÀJ

Iii,ii.iíii. ii rl:inpwa!. ïrer d e Í! disprày Íussen

rjdef

rondeliden

ei

loiaa

.

trl.i Do.r de stopwarclr aaf de brgeleverde prinrer ft verbinden kunner de Seme

ien tlldei op een

pëper

sÍook geDrint woÍdef ce

l^hj kuÍrren mze u,€arderir! voc[' dr gulle gest€ van l-hitas tonen, óor ÍEssaal

in te

scl-tr-ijven

aar de mMLAM

zëte@

18

bij

j!rÉ,

deelr,arE op

Lm

zie looppIlgramrë op blad Jo Eyck

31


3'

Ei, § . ȧ.gFÈË ; Ë 3 ë g !48 ï !: E F2':

6 o ó! I

3 e

9;: Ei-

(§ (§ N

(E

b

F? à :6 E ,E' :.8È EE

E

:iË

E

ËEiï

9Ëà

i

E iËa

íË

3r ËË §. Ëi 5 i, rlË:;Ë

Ë*

eë ÈË È; *: ;Ë ËE E$ =a ÉË 5Ë E! 3t

EEE

Ei Ëit{ tP"

c 0 0

.t/

g

l,f

E

Ë

ts

*Ii

zl

EEËË ËËË

fir

ËËiË ËËÉ E:ËEi

F

8.2

Éao6G rq6.s

6È E a.

-

I:

!!

i;

|

zo àÈ Ë ;. slË3 Ë( §

l*É

È q a-9 Eà;-

!;=!:órgs ËË : É ÈÈiE( 4= sE::'iE8ï;

i -YU:,3 lE - ;.;!b, Ë,ï ïq ; E ËËËEË,i r;:eë àï Àq :í : ÈE 1óiËS*; --::; ciPY-i!ös i§

i n;*iï:: ÈE a t ^a i^ !! -È;-. E €Ë

E

€E;E: I ÈiEIiËËa : 99i

@f

o

ge+efu;r*Ë:gËffigË*,++

<a

xr = È à,Í


32

VAKANTTE KAABTE N AKTIE 1988

Beste sportvrienden, ook dit jaar zullen de meeste van ons t/eer met vakantie gaan of vakantie in eigen omgeving hou den. De redactie van het STB cfubblad kent af jaren een prijstoekenning van F 25,- voor de leukste köart, groei of verhaal. De afstand speelt hierbij geen rof. De kaart uit Schin op GeuI met leuke tekst of verhaal is evengoed kanshebber afs de r,/oestijnreiziger uit lvlarokko. In ieder geval lror:den afle qroeten gepubficeerd . . . en ver geet uw kaart of brief niet te frankeren. De redactie heeeft vrat dët betreft minder goede ervaringen met onze eigen STB ers. Fed6ctie-adres: STB, Krijgersberqln 31, 6371CA Landqraaf.

=!IE!!E=qlq9lEqE!=!ii=qe=!rq= De volgende nieuwe cfubleden heten binnen onze vereniging -

wij

van harte lrelkom

Corina Hendriks 12 jaar, Babette í'4iseré 13 jaar, Frank Souren B Jddr. I irdà Hendriks l0 jàar . Femke l,iieldraaier 11 jaar en Harm líieldraaier 13 jaar. ToL croL rog Airné Nltq.rË ll Jdar. l{1j [,ensen a] deze jeugdige sporters een fijne en sportieve ontspënning binnen de STB. [4IJTATIES

Tviee van onze uit Heerlen afkomstige clubleden verhuisden binnen eigen gemeente. Hub Brouu/ers !"roont nu in de Putgraaf 32 te Heerlen en Afbert Lieberg gëat weer wonen op zijn geboortegrond in Beersdal.

Zijr n'eJWe dorps: IJselsLrdat 2. hlij hopen dat lJ snel went in .iuflie

nieuwe

home.


.13

Brmtn lOlrïober

//líAnA,

ail

Eindelijk het is ons gelukt. Bij gaan in oktober met een bus vo1 S,T.B.rers naar de Berlin-narathon. Uít de vooraanmeldingen is sebleken daE !r'e net senak een bus vol krijgen (52 pers.) Iedereen die vooraf te kennen heefÈ gegeven om mee te gaan heeft een aan neldingsfornulíer eekregen. Met toch s€1 veef noeiÈe is her ultCindelljk gelukt om,hotelacconodatie te vinden. l"lij verbtijven aldaar in Tourist Hotel Berlin Nord. Wij hebben 52 bedden gereseÍveerd. On het monenÈ van reserverin8 waren er nog plaatsen over Dit hotel beschikt namelijk in totaal over ca 350 bedden. Ondertussen hebben í71j begrepen dat er nog meèr interesse is onr mee te saan (lopers of supporters) iril je nos mee neem dan snel konÈakt op me. willen narcus Tef o44o5 2lL5 irerk 045-719950 tsÈ. 2120. I"]j j kunnen dan Íq.nelijk bekijken of er nog ieÈs geregeld krn !oÍden.

Wij vertrekken op vrijdagmorgen 7 oktober en gaan uit Berlijn veg op maandagavond I0 oktober Naast het deelnenen aan de narathon is tijd genoeA on Berlijn - zowel oosr a1s Wesr uÍtvoe.i8 re bezich.en. De prljs is f 300,-- per persoon. Dit is dan voor de bus, logies met ontbijÈ transit DDR en een eenvoudige reisverWillern Marcus.

BaanÈrainÍng op de atletíekbaaD van UNITAS.

redere donderdag on de 2 Írekea gaan we Èrainen op de atletiek hàan van UNITAS. lJie aan snelheidstrainiog r''il doen op deze nooie kunststofbaan is hier \'relkon. De Eraining - die gegeven aoot l'iilIen -begint om l8'45 uur" lluur ongeveer L l/4 uur'' '".at op de baan te Sittard in sPortPark De Baandert' Uij iij"."t..." gaàn hier redere even week heeD. Voor a1le duidelijkheid 19 mej was weell 20 (dus even).


:1!Pi:gt:*-.g:§l"-Hffi' wÈk-eiIffi érsàang'èvbèilï,íËt óns eigen koélvervoer,

voor u verkrijgbaarbp de Zandweg l0l en in winkelcentrum d'r Baulsch, tussen Edah en Aldi

#rS"I* VLEK

VERWARMING B.V. LitscheÍvsldweg I 6413 BÀ HEERIEiI Tel.045-212057

Wii leveren en monleren uw centrale veivarmingsinstallatie naar al Uw wensen' Naasl onze uitslekende service geven wii 2 iaar ACI-garantie op particuliere inslallaties' Kom mel ons pralen ol bel ons g€woon even' wii laten U niel in de kou staan.


Levering van: orthopedische kunst en hulpmiddelen Tongersestraat l2 6211 LN t!4aastricht

Íel.043

216173

L StoÍmoll5 -oithopedie

VOERENDAAL

MÀASTRICHT

valkaibuÍseÍwes41 Benreerweg90

lïffetiï§__-"ffi

Het 6roene Kruis

Parallelweg Nrd 2 Hulsberq


-6 SPORT

nN

S|IL IIAC::

SPORT

IIN SP]]LDAG::::3:SPORT I]N SPILDAG:::3

onzc sport en speldag ís dit jaa. op 3 juli 1988-Voor diL groots ev.inenent hebben irii dit iaar een geschjkae accomodaLie Bevonden o| ca riua S.h.o.bron. \,ij kunnen hier b€schikken over heL zirenibad, sportveld, speeltLrincn, dolrches e.d. Net als 2 jaar geleden vordL dit sfektakal geholrden in de vorm van het beke.deSPEL Z0NDE GRENZEN.

onders taande caÈlns Lebben i-ij bena.tcrd om de ploegcn samen te

* ***

cc mprng c

hoonbron

;4i.irk

TIARRIE BOLLEN

JEANY SOR}ÍANY

}IItrL RIA

VONKEN

MTII.DER

.IOHN SMEETS

HIINK TIIIJSSEN TON START'IANS RENE.IONGEN

9Siil|.?fi 35HL

rà'

voor Voere daal, Ubachs b.ts voor Nu th, líiinandsrade voo. L(Iimm. n voor Sciràesberg, Nieuiienhagen voor Ub.rch over Worns, Nieulienhagen voor liyecLshoven, «er.krade. Schaesberg voor lrocnsbroek, Brunssum voor de rest (dat betekent) van Rosm.l en en Leerslrn tot ilel tr van Beek en SitÈa.d tot Tilbu.g, en van l1àsse1t (B) tot valkenburg(NL) van de canrping meè enwel I met een harde a

_

Verdcr doen 2 aeams en L net een zachte g.

llaas t enkel e spellen in het zrembad is er een c.oss door ner Ceul d.l . Ver(ler doen \ie iets moojs mer komische fieasen. Om re bcpaler uie de sterhste (of de slirnste) pLoeg is doen lre iers ner de


17

bedrijfstraktor. Het noet een supex stb-feest worden' AIle rp.,,ns moeLen selorreerd uorden door Irinderer. dame5 cn he'en' i;à;;" ;i""q ;oer beschi (ken ovPr een joker ídir rag n"tru' lijk ook je captaln zijn) die L keer ingezet kan uorden" Verdere inÍo krijgen jullie van je caPtain. snel kontakt met hen oP zoda. hij de groePen kan samenstellen" De bijdraBe voor dit feest is f 3,--' Kinderen zijn gratis. Eten hoef ie niet nee te nemen vant iedereen kríjgt een bon waarmee hij frire net een snack kan krijgen' liij beginnen on 9 uur en na afioop is er muziek in de kantine/ Neen dus

Kon met het het gezin ea neen wooral de kinderen nee' Deze kunnen de hele dàg ravotten in de speèltuin en in het z\''ernbad/ Doe nee met je club en neem snel kontakt op LI

net je caPcain. villei

ITSLACÉNLIJSÍ

S c h u t t e r s p a r [ 1 o o p op 1mei 1988 t€ Brs 1o (n- t'Jedst.irdatl. dames + he!!1.

l!!!

Ver-/plëats

!!!.r !!!.

sÍB

STE

STB STB STB STB

SIB STB

SÍ3 STB

STB

SIB

23

Sen

1. 2. 3_ 4 6. 7. 3. 9. 10. 12. 13. 14. 15 16. 71 . 13. 19. 1. 20 2t 22. 23. 24. 25. 27. 2U. 2

32.45 33.29 33,49 34.26 35.03 35-13 35.54

35.53 36.06 38.17 38.26

38 35 39.18 39.21 X9

-23

39 23

3!.:8

l9

47

41.00 43.41 43.10 43.?2

44

35

45.01 45.07 51.33

aa

42

marcus.


38 STB

=

JEUGDBULLETIN.

Sedert enjge weken zijn we rieer akÈiel oP de Cooperbaan. VoordaL de trajnlngen v.n de techflische ntrnmers werdeD hervat, werd eerst eens goed geschaafd aan de konditie. lie deden onderandere diverse duurloop.jes en een aantal heuveltrainingen Dezè laatsLe had jk afBekeken van de enigste "echte" trainer binnen STB. Er t,erd gekreuÍrd en gestellnd. Soms leek het eroP lrerkzaam te zljn in een bejaardentehuis doch uiteindelijk .angekomen bjj de Cooperbaan (as iedereen toch weer voldaan. De sroep is intussen dusdanig geBroeid dac er geen nietliíe leden meer aangenomen kunnen worden. Zelfs het needraaien van kinderen om de sfeer eens te proeven kan helaas nlet meer vord(:n toegestaan. We hebben zelfs een heuse vachtli.jst iraarop reeds diverse kinderen staan vermeld. Bij de laatst aangcnelde teden zitten echter een Paar talenten. zo hebben \iíi bii de pupl11en een echt kanon erbij gekregen. Bii de laatst Behouden Coopertesten liet hi.i meteen virn zích horen. "Frank-Le Ben Johnson" is zijn naam. H1j vas ni.eÈ te stuÍten en Liep de coopertest zelfs tÍieenaat. Eenmaal deed hij dat om een goede prestatie neer te zetten

die hierdoor een nieuw persoonlijk rècord liep. Te 8ek. ook kregen Fe een nieuw vrouwelijk sprlnt'onder binnen onze gelederen. Babette 1ieÈ blj de trar'ningen neteen diverse gerenomneerde sprinters achter zich. Zusje Aimée doet een gooi naar de titel " de leni8ste vrotln' van STB". llenk Thijssen, dle deze titei draagt bij de heren, krijgt hierdoor concurrentie. l,le zulLen zien. 0p 7 nei j1. zijn we net z'n atlen voor de eerste maal naar SitEard Seveest ,aar we gebruik konden maken van een echte atleÈiekbaan. De AÈ1etÍekverenig-Lng Unicas heeft ons deze baan eennaal per maand ter beschikkíng gesteld. De jeugd \,ras zeer gemotiveerd. On in víelerternen te spreken; De noraal was goed. De records vlo8en ons om de oren. Dani.è11e slond, ondanks haar slechte d.tg, ervan te kijken hoever ze \,'e I kon sprin8en. ook onze koniek Francesco verd bloedserleus. llij bedreigde zelfs in de slotvedstrr'jd van I kilometer ll.r, 'o, Jip n.rar n"' .le -pr i,' 'o'1 w ar^n.


INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING met aansluitmogelijkheid op de GOM alarmcentrale, goedgekeurd dooÍ Min. v- Justitie T.B.B.S. eÍkend

Lid Uneto

GOM Bev eiligingstechniek

Barbaras tÍ.

Tel.

2

6,Geleen

O44 90-4723s-

IEMMENS,MEESSEN ev INSTALLATIEBEDBIJF

GAS .

WATER

-

SÀNITAIR

VOOR SAN I TAI R

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINOEN, AFVOEREN, GASLEIDINCEN EN DAKGOTEN. E IAEN SAN I ï A I R-SHOIíROAM geopend: moondog tln vriidog van 8.00tot 17.00uur

DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHAWROOM.BADKA MERS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 045 - 213661


Ilans Ypna kon zjch eindeliik cens uiLl.'vcn inet discus .lo!1D ll.ndrix iedercen de floP kon bjjbren8en. KorL samcng.v.t i het u:ts c'en gelieldige drg. Zori.l voor de hinderen als !,oor de begcleiders. Il.r. ri.s alleen j:rnrnrer dnt: Sfzànne en.Ioyce njet kondcn rneedoer. SL12.nne stond EebLesse-.r d Iangs de kant te kijken, LcrL,gdenkend aan dje vervelende bult op dc Bronssunmerheide. Joyce moest lrn.rr konlr.krdel-. verplichÈin8en bij de schL,tterij nahonen. Ot 8 nci, olrewel noederd.g, verd de tradiLionet-' llciacloop gc'horden. De prestatie vrn Sioerd viel Eeteen op.

!(,rpcn lc.1ii j I

llij dc Lr.riningen ís hij soms na.njge rondjes op.le b.Lan dodcljik vermocld. llii li.'p de 8000 meter echL.'r etle in 40.17 mi.. en eindisde op de 85.' plaats. Ijen schittcrende pr esL.tie Sjoerd. BÍi dc 2000 meter stond ChrlsLophe teriiijl Smeets op het crcpodiun meL eL'n aiid va. 7.27 min. DaniëlIe de eer hoog hield bij de 3000 Írerer. Zii liep een tjjd van 16.41 min. LoL slot ner.l de 1000 neter 8eloP.'n. De eerste vijf plaatscn erden DjL \ierd een STB festiitl. door STa -ers opgcëist. Roger llcndrix bleek bi j de ionSens uiteindeliik de sterkste te 2i-in. Uet een tijd v.n 1.38 min. liet lrij "pistolen l'nultje" net r0 seconden à.htèr zjch te11,ij1 Iíarrri.e eindigde in J.50 min. Schjrterend mi-ine heren. De meisjcs lieLen echter ook vàn zi.h horen. Ànncmiek en |laisíe eisten de t\^reede en derde plaéts voor zich op. ons nleLrwe kanon ln de persoon v.rn "Frànkie Ben Johnson" kwam deze keer niet in het stlrk voor. Unnrschjjnliik zaten de coLrpertest.in hem nog in de


Voorts viel de afwezigheÍd op van Paultje bjj de hlildiging van de 1000 meter lopers. De rnedaille uerd door noeder Ria in ontvangsÈ genomen. Paul had zich namelijk al weer. terugBetrokken richtjng visvijver. Hij vas bezÍg met de voorbereiding van de volgende r,iedstriid Zo, voor: rrat de \dedstrjjdjes betreÍt ben 1k aan het einde van mijn ratljn gekonen. Rest mli nog via dëze weg onze " peetvaderrr het allerbeste toe Èe vensen Íret de hoop dat hlj \'reer snel de trainingen kan hervatten. Tot slot Laten ve zien in !r'e1ke grootse stijL Roger tlend.ix naar de overwinnln8 liep blj de 1000 meter toop. Over opvolging behoef'E Johnnie Boy zich niet on8ertlst Cor

Roger bij het

de f inish.


!t!. ltr.r ul.q /r14!

vu',t li_r

qt

l]

ll!!!

=v=0!ltlr=

=

hct (cindcLi.lk) zovcr. In Hoellsbro-.k \"rerd qedrrchl, !cvlagd. Encrzl.jds dat l'li cl meL zijn ovellast vertlok Lrit hct inmiddcLs onberijkbaar'!Evrorden cenLrum van Hocnsbro-ok, .nrlcrTi.lds omdat hil een Teer' floderne en ryanLe r errLJbounr opende .rën de ldljrgaarrlsvJeg I te Hoensbroeki/aler:dag :10 apri

l

vras

Vafuit- LlenLrum lleerlen en Landqr.af maar een k.ttespronq... -.r direcL aan de nieu!,e weg naar HeerLen noord.

tijdens de opening kon

vergelijken meir een mrd(lelrtrote PIN(PLIP. Alleen anders, gezelliger en ornrinlld van .oncurenten,familie en vrienden ( waaronder zeer veel clulrledlrr van dc STB) De drrrkte

men

-

llnt danr

verenrgingskado r./ës -een foto vergroting van de RoLter marathon van 24 april. Lang nadat het vrereldrecord ge-

sneuvcld \,/as,

k!,ram

L,hel

afs Europë's gezelfigsle

deeLnemer

danspasjes over de ldilhelminabrug welke Katendrecht met de Coolsingel verbindt. Nog maar 2 km tot ëan de finish en clubfotoqraaf blillem llarcus nam de kiek van zijn 1even.

rnct,

prent rn ldiel z1Jn nleur.Je kantoor-Breed lachcnd na 4U kilometer lopen, in STB leneue. De man Lrlt dui :end dic mogellJk vJel zoÍ'gen heeft maar dal naoit zal laten merken èan nndcren. STB voor-zitter Jo Eyck, sprak tr-idens de reccplle de wens Lrit, dat het Paula en liiel qeqund moqe zijn, Trots

hanctL nu deze

in dcze nieu!/e zaak ook 40 of meer kilomeLers automobielen tc vcrkopen. DEarnë zien !íe dan r./el i.reer verder, zei Jo. Brj die víens sluiten zich bestuur er leden van l,írels SIB !lraa

q

aan.


)'5

Y.=:t::q:g: Aat een tevan. Oe ene hlctp nat de andele. Atatten epidenieën en dan LLebben aij heÍ anze eígen v4eAetljhe paliÍ.iehe tae^Íand 4en vstllctlAing, van pd\pooLÍLn tuelhe nog

ítlaÍ eLn

tuQ,La'

td

Ave\al vechten

llieÍ

nag niet eon^ ove\ van taLl?orn^Ííge paa nipÍ eent be.siaan.

.

"Moeden4" nijn aetvelhtt.ton', zei SjLng net da()le bij ^Íen het hinnenh()nen vLn zijn L,JL4|. ,,ÍtJai i4 Aaa4m?" Sleng, heb'je luglijn van daÍ beetje tuinweab v«n oensíót"nen?" Nà4 ha L

cannlnÍda4. ,,Die ia htL()n'. th heb een lzn.ih.in nijn \ug..,.... daa4. Hiet van achtuen. HeÍ 4tand Íennin.,.te in de Ruine44u)(),LId" , Ih lael hetzLllde.

i^ nog nizt oen' l/Lei enig't?,,, htaagde Sjeng veadei. Mijn atnen z.Ljn te lang,.,...aó Laten uJe l.iivet zeggen; nijn benLn zijn t" hont. En daalLd.oan htli.ig ih t1e .indnulz tLat ntjn alnen Íe lang ztjn". Bl?-eh U tuLnee4geólagen liep Sjeng nda.r "En dat

het n.idden van de hanet.

G.ín! vat)tL nt'edL4 en nonpelde....ttzi. ih etl n.irÍ LL.LÍ ala 'iaan liet haan bleiue4tt zahhen, ÍíLde haaa eLn gaai.tla?tt. Mael,,eaa, haoíd op, bzeh lrcn owlettzoehend qan en zei: tlstand dat a.)b in Runn?a,y\)o\ld?, N?,2, n.ieÍ lettealíjh, m.L41L bij l/Let Lezen vael de ih ddÍ de tchtrjvet v.tn dat attihe! iet^ d"agalijh^ aug-qenLeld?,

nij een.. eeal.Ljh nan wcLt jij denlzÍ: zie ih et u.iÍ att . "Nou ja", L1)44 hLt qntiaond, uitziqn daati hob .ítt eigentijh na()it za ovet nqgedacht- Maat Lnige le.Ujhanit net...,...nau jd, ddn Let LrcLÍ oude4; nin ol neon ol!Íqnd4 exe plaa,L v4n daÍ ttzeg

een

qotill& ol\ n.iet?

Apunaa. !! ! ! !! !

Neo tach nieÍ, Lt)a^ \Jaul.Lc'pig heÍ bLv)Lijdende anÍaoord. ',Ih hcuL nè jou toch niet zo goed voo4Atett?n, ()m r\n b()()nl tot boan te alingoien. Daaa ben j? vrL.t te 4Í.i j d v0c14. Zehen fiet die hnonïp 4ugt.ijn en die ho4Íe be anlllaan nu jr heÍ ze.tl vaaagt, vd.lÍ trij ap dat je je dan talel u)eÍ eenA zadanig ged4aagÍ, daÍ on zohei een [an.ilieband od za ie t4. . . . . , , . , . . . . .noet beaÍaantt-


"Je ulotLd' bedanht" ! zei sjLng nijdí1. Hi. j ging u)c,Í 4LchÍL4 dat)cle zijn achoudet ío-Ía nadtt dchÍe\en, ttoh hLt buih ^taqn, je Lnat in, en l?.Lt)dn t()t de canclu\ie dat d? a4nen tctch niat za (ang aano.n dla hij eenÀ dcLchÍ. tn zijn XengÍL, tennin'te ne.htop tu«4 hij v4aecpl .in niÍitaitLo dien.t Íach nlq 1-78 m"to4 tcLng. SjLng ba-k.eeh zich in dt Apiogel, drLa.aide zich am on an. ltond .llle\ bij cLÍto.s toch, dat hLj en nog aceeptqbel uítzdg. De 4ugpijn Nt:t4 oalz ovs.tL. "C0n(\?c.i.íenaat 52, daÍ i4 ioch noLnacll cí niet, vtlaLg hij aan zi jn petÍgenaot"Kon

etul King,

Kang"

zei naerle\a

bemc,edigend!

tzgen hcLai, anÍbla.rÍt" zijn Íandu, @q?-4 nd«i de 4llrLuitja\ zn zei tt ALteen hoho5noten vandaag . . . . . . , . . . . daa\ b.an íh goed op ttLainLn tl.ah^-. -. -. -. - -...

"cinihtll..,.,.,.!"

Gttt)Lt1)Lnn.. -

-. -. - ltt

gaando- Sjo-ng

-

àffi slq.


Beste spofivrieoden,

Uij steltën

ons aan lr vooÍ ats een sportverèniqins uaar het noseliik is, dèL bógrnners en qevorderde lopeLs, sënen (Lrner Lra-iel ïer de sFrou,l neerde wedstrijdathleten. 0n2e speciatisatie is de "DUUBLooPSpoBT", ook uel veqathletiek genëamd.

Bij onze ve.eniging is de doetstetting dat het mèedoen bèiang.ijker moet zijn dan de presiatie. Vemoedelijk is dàt ook de sport die U,ilt beoefenen. alc dat 70 rs. bFlr U H-tlon birrer oaTo !e-errg.rS. Het eniqe Bó€r wij U drinsend om ,i1lèn verz.eken is: een d€gelijke medis.he keu.ing voo.éf. Inlichtinsen hierover kunt tl krijgèn bij onze bestuursleden. ons tràiningsgebied ligt in de gehele oosté1ijke Hijnstreek, mei ats Cënt:Ium "de blunssummefieidei . Aan de S.hachtstraat te Nieuwenhagen hebhén wij onze eigèn spoft en trainingsaccomodatie zeu aanselegd. flier 2ijn wij erg t ots op. De naaí van deze open acc.f,odatie is: CooPERBAAN S.Í.3. Kon eens kijken bij ëen van on2e tlainingen. ilet veelzijdige progranm€ stèat TRAININGSIVI0GELIJKIIEDEN

Zomeitijd (eind maart tot begin

bij

de S.T"B.

november)-

dinsdag 18.30

Cooperbaan. Trim tref voor iedereen. Cooperbaan íàïàIF6 traininq. Cooperbaan JeugdatletieKtraining.

woensdag18.30 donderd 18.30 Vrijdag 18.30 zaterd. 15.00

Cooperbaan Cooperbaan Coopeibaan Cooperbaan

Zondag 08.30 maandag 18.30

t^,inteitlj d (begin

november

Baantraining Dames. Centrale training duurl.5/4 uur Baantraining lredstrij dlopers . marathontraininq Jeugdatletiektraining. Bergtraining wedstrij dfopers .

tot

maart)

08.30 Cooperbaan Trim tref voor iedèreen. maandag 21.30 gymz.Kakert À1$ conditie training (d + h) Zondag

dlnsdag 18.30 !roensdag09.00 Cooperbaan woensdag18.30 Strijthagen donderd.18.30 zaterdag15.00 gymz.Kakert Cooperbaan

lnLerval/bergtraininq,,,edsLrijdl. Trinloop dames. Centrale training duur1.5/4 uui. I ncervai /be rgtra i n ing lredslrijdl. Indoor atletiektraining Jeugd. Trimf oop Brunssummerheide.

Nieuwe leden kunnen zonder enige de Lrai n ingen deelnemPn.

verplichting

éèn maand aan

Contributie: 1e geziJrslid F 55,-/jaar, verl/olgEr§ F 45,- F 35,- F b,- du. EIstra vor r^eO 'sm4Aficentie Sen/\€t. F 25,- JJlicen F 15,- h,pi11eí' F7,50 thnataflidfiaatsdr@ F 40,- per -iaar ( gear lic ÍDgeliik). SlB-1ederl h€Sen kortjJg bij deelnaÍE eigen clubever'$Enten.


Vr..s vriiuaivöd otí.rÉ

I GIÀS IN LOOD

GÍíi. dGtuÍdb .dvj6

.GLISINXOPER,

-n.

'* GDISBEPAL,/ITIES

RUXSSUBSIDIE OP DUBBELË BEGI,4ZING

rcd Jr.

,cr.. c- !

rlit

Pfl

r.t Éír.ma .d6

uonOoyn SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL " RTJIT GIXIITOKDN

BEL DAN 045 3I I4,I3 Na 18.00 uur 045 ' 313222 StÍepeÍplein 10, Schaesberg Prive adres: Joes Jong€nstÍaat 2

KOZIJ]{EN!

Alle soorten limmerwerk.

LeveÍ,ng en plaatsing van hardhou_ teo kozijnen met enkele oí dubbele begtazing; ramen. deuren, kozijnen en ÍappeÍr voór nieuwbouw en renovalie.

i

De Haan

I

AAiII{ETIER$ EN TIMMERAEDRIJF :

SCHAESBEBG ACHTEB DE1{ WII{KEL 42 TEL O4S3í aA49

Workplaals: StteepeÍplein

1O

STB Clubblad 1988 nr 4  
Advertisement