Page 1

VEBENIGINGSBLAD

4e j aargang 1988 nr

3

verschij nt 6 x per jaar. reda ctie adres: Landoraaf Krij gersberglaan 31:

S.T.B.


i

;

5tr

-x

6d'

ó

: c Éi§

a!

-

-o

ni

o ., ao > IL Ír -@ oài of

o@§o

< P (Jx@

;

à

ó!

o!

@@

.]

-

='o!96 . È

.i{r

ci{ P Ó@ C c o

!eq

hl'H

-

ooo > ood

p

d-n

O

0 x{ D ! zí o rJrl

o

E'P


CLUBBLAD

S.T,B.

3

19BB/

(oe 1:i!!t)

este alu bleden, nog nooit werd zo veef interressante copy aangedrëgen voor ons clubblad afs nu.

Ergo, sen.

ríij hebben zeffs alles kunnen pfëët [4aar !.r'at U leest ket de moei te waard

--'t/' 0ns volgende blad gaat begin .Lrd naar de drukkerij. Zorg dat [Jw copy dan binnen i s U leest op b1ëdzij de: 2 SCHUTTEBSPABKLo0P op 1 mei 1988.... een STB wedstrijd. 3 JEUGDSP0PT coordinator CoB B0BEERTS 4/7 Jeugdbl,lletin door...... .........Cor Robeerts. B l^/illem Ívlarcus heeft U veet goed NIEUWS te verteften. 9 Éen iJb'lpret do B.cgeneps:Fr er.. plan;e" alrcttFlbdë-.. in Strijthagen. t2 S.T.B. veroverde Egmond aan Zee .......... Fené Jongen 74 NlALEISIE, tropisch paradijs door....._.....André Voóety 16 veel P.B bij 15 kÍn in Roermond door....... l^/illem 19 IiINTEBTRIATL0N INZELL door... .. ..tvlarc Robiers 'vlarcus 27 NEW-Yo8K city marathon door.. ... Zvonko Bomih 25 John Borjans... door..... -.. .....Han Gommeren 29

30 32

37 3B

40

Het STB-HUISoRKEST heet: De hoddelëre ????? idiel Von.e1 en d- gpTpll_g-re_o ra 1pt topei

door....,.

,Han GomÍneren.

Zomertijd, trainen op Cooperbaan en jn de Hei,een vet:slEq .JaneenBoKSKAlvlPloEN...door.. ...Winrv.d.Linden Sjobloop Bingelrade door.... .....Wim v-d.Linden I,JEDSTBIJDKALENDEB door....... ....tdi11em,,', SJENG, en

zijn

levens-ervaringen-.

-foei, foei, foei,llll

4I Verjaardagskalender, vakantiegroeten, nieuwe 1eden, etc. 42 Uit de bestuursvergadering en.. .. . oproep voor hulp bij rrigen cfubwedstrijden.

Tussen af onze cfubinformatle door, ziet Ll ta] van adver teerders. Dat zijn diegenen irelke onze vereniginq financieef steunen. 0verbodig te vermelden dët zij vooral voor S- B er s .r èanhanq aè^ lp oeve 1.1 7 I jr.


Zondag

I mei

$chuttersparkloop Brunssum

BS,fF Brunssum

W

í. Schol€nloop voor,t kampioenschap van Brunssum Bogin a 9.30 uur. Afstand 750 mtr en 15OO mtr

2. Vsldloop voor dames

sn heÍen, iunioren A, B en §gnloÍsn en veteranen. Begin a 10.30 uur. AÍstand 10 km-

3. TÍlmloop ovèr 2,5 km. O,75 km. naar kauzè. 4. Startgeld voor veldloop í. 5,-, voor trimloop f. 2,OO 5. Voor

iedsÍè deelnsmsÍ ls eÍ esn heínneÍing

6. Wisselbekèr voor ds scholenloop. Vooí de veldloop een beker voor de eerst geplaatste dame oí heer 7.

Trimlopers inschrijven ter plaatsè tot e€n hal, uurvoor,i bogin van de loop. Voor nadere inlichtingen dhr. EÍck, tetefoon 311236

8. Douche-ruimt6 aanwezig

Organisatlè B.S.F. ondèÍ auspición van S.T.B.

Het

is

-.P

l-ul

de eerste keer, dat de Brunssumse Sportfederatie l4en heeft ons qevraaqd voor hulp. Het ocscuur heelL nd overleg mpL onle weosrt.tjocomntsste oè

iets organiseert. p

Loege-egd.

Voor leden van de STB- is er 50 % reductie op bovenver rielde deelnemersbljdragen. t{el wordt veryacht, dat ieder 'ter plekke betaald, dus niet via penningíneester. !,lij hopen alfe STB-ers ( vooral onze TEIlvll4lBS en de JEUGD) onoer de oeelnemers Le tien. bestuur S.T.B


lr\Jil stellen

ààn ll voor:

5

BOBE ERTS Zijn functie bij de STB is bestuurslid,

!:.

en Cor behartig,- de Jeugdsport befangen.

Hijzelf, zijn vrour,, Dymphy en dochLer Plaisie, zijn verwoede trimmers binnen onze vereniglng.

Bij elke jeugdtraining is Cor van de partlj. ouders kunnen dus bij hem te-

recht met vragen, wensen of wat dan ook voor zaken, urefke Ínet het sporten van de jeugdigen

te

maken

heeft.

l^/at heef.iëmmer is op d1t moment, is de beperkte eccomodatie en trëiningsmogelijkheden die uij hebben. Daarom adviseerden de trëiners/begefeiders een LEDENSToP bij onze jeugdleden in te voeren. Dat is eigenlijk verschrikkelijk jammer, maar hefaas, het is nu eenmaaf niet anders mogelijk.

Als er straks een atletiekbaan 1n Striithaqen is, kunnen wij de poorten voor afle liefhebbers onder de jeugd , !,/eer !"/aq-on!íij d open zetten. Dan nog zijn adres: PL0EGHoF 41 , 6418 J.H HEEBLEN,

telefoon:045

476461.

-o-o o-o-o o o o o o o-o-o-o-o-o-o-o-o o o o o o o o o o VOOB

U

o

GELEZEN

ÀLGEiTENE BESGHOUWIt{GEN

Enkole rà.dssro6peringen hebben ons hun Algémene Beschouwingon n ls van onzé

doen toekom;n. Pas§ases daarvan brèngen ws saame ter ken

Frscti€ uws

H

elUgoB

iiàii.-olt-àï"Íà

tt€mt

zlch lhàn3: politlek6 grc€per lng Nleuw Land-

n.irrsoru cr.pone€ido eèn erí paslna'3 torlende ar'

sém€n€ Beschouwlng tèr t.Íol. Ooklen aanzien van een evènlueteatletiekbaan voordovereniglng S T B' ;èeddez.,6ctie haarzegle- LetteíUk "sedertjaren ljveren wii voor hetlot modatie voor S Í B DezeveÍèniqins itàna ro.en,"n een treetl in zethverl'zaamhèid een z'g Cooperbaan met veet teuoOaanwas"tléiièkaccom o. caad daà, ;a;q6i;q;. L;utq.n at|èer op ba":(vdn Ío.!èr- s.onoen heehqFíèÀr ló Fen ioen-mo;itijl o,q s-dààn DF verF.iq'ng veaa.fl vdn dp I èr rlp ormodd'|ióén a ehàc' vàn op ddn'eq bÉt'pr ó;;ncioe-beituil voor-wal 'e_ genoeg te wetèn datde om realistiech L"r,.à srrilrtraoen S.T.B. is 'anleg Jan een Ué,qeiiite accommodalleeon llinkkaMei wordl MaarFetsteun van do sem;niè kan de baan van utopia tot weíkelilkheid woruen'

Heiligers kehnen wjj Éls trirnmer in de Hel, en.. a1s trou!,,e deelnemer bíj onze B voorgeande Heidelopen. Een echte sportman dus., die aanvoelL liaL er nog mankeert in Landgraaf! U\,/e


4

Or zaler]art 5 r€:ir-L 19tllr u..s nct einilell:jli d:rn zovor.. (rnze .ieugdiee atl.tea kond.n lrrrn ou.lers grail lonc» \t!zÍ, ze za..Lf '!i.j'1etrs tct i.riiiL(rIScizo3n f,eleern ira(iner,. D. o"konst r/as Gr:.roL$, zorÍe] v:rrr de kinderen al§ van de or:dexs. ,)e rul)liel:e trih]rre u:rs Í,oed .]r)vtLld. Zells onze p-óru)inatÍÈ e rr Ler lías iioreL l:j jl:en. Ien :roed bcrioilt voor hem L r'our./ens; ,íe nebben sècn v,rrrlies ,qrf.rCer1. Goed; Lefliat n:,:r.r olrze jeuCd. (lrr:rtrceks h:.1f t\,,ec ,.7crd r.sirarb irrrt lret t,:roe:Ëm11. Zoals ver'uaclrt liet ,ie faririlie lh-uininksr zich v.,er van de ,ocd3 ::alll zien. óiJ de C liet de kl.ine ili:r.nca zien l/aL ze va.n t)lan is Inlpillen j.n de toeLorl'SL te !.r:trn irr'.sLaren. anier l:rLrich zullcn ri,e dan iiÉ1r z!,ijaten ra|rt die n1-r. kic LeL liDl.rxlr r I lront. lie gek 3er.roon. t}l rrat (iilit te ?eÉ1.'ien oven 1' r1tj. -ir1dex. llie tooide elie de ko,.tel 7./a n) ./er Lre8. Darr kor zeLfsj l'àt.-ick g.rc antrroor.d op 1'.rlinnen. lij de .iini.r3n ll lrer'de vo1.-en$ rL j ai:r,,r:-:r.L.lt)s .ieÍ,-r:r.l:t. l iil:ature eri I .. r. i:. jè :1t..::, L l.' .on I J. . o./ fcrda.cht ni.etr/r.r.r''i ilrouvens, ii.r trree nr.r.i lrten' niet al leen e,.n

àfslr,ail:i3 bii het

s1)orteD doclr ool. oi,

lret

ir:r.nkie.


5

ln Íirr ee3 .rtr.flbarrk L.as e.lrt .:e.n sprako. ilorr ia, v:aat, het naar ',relf a.-n die t,,7-"e. (,ck ltobbie de.d lrai verr h!.n ver.,racht uerd. ïo1 o./e rít'.-ve flooide irij zj.in :l.ijf oïer de oI B0 cn hoóg eestianler 'rla"ti'. r'rh]ltasLisch llobl,'ie. Ooli lreralen er bÍj de lredsl,rijdleiding lroLei|l,en ontyanlen. Zo 13Írn Crl, llijken v..bolgon v.fie1'en dai d,) iiir.ry nÍei

goed liou neten. II:Lj hzd veirl. rr:rr1or geslron8en dan het6:r-.n

h,.rn vertel.i hal. 1.i.+, \r"s trcugens niet het -.nigste r'.rci.1,.nt. 'ren lra;rn.la ik rJ[j of e(]n voetbalveld toan er een sL.cn.loor r1e L'ul t rpítooid r./erd. 0nze s!Írlooat in cle l,örÍro.n Yan Jr.rr lhider siorrr.le (le zaa"l !i.t orn e.n po§:r'.n€l te orilexnerrn de ab.{ler: te a.rrresteren. flij heeft ni.i echLer niet verrteld of dit fl-.lxkt ,..ras, ./a.nrschi Ían.eke hard.r lot.el-1. (hs nieurí:rte jeugdlid, Jayce fjollaris, nra.+{:c haar ilebuut. Zij tr.estecrde het on effe drrie ondeldelen achter elkarr olr ha|x r.aan i-. schr:ijven. ilrancesco r,rerd er ve:jégen ,,.n,n, tok .le

Íiln

frestaties ],a]r Yiola (orl,sten Ílogen en zijn. lla een lange terio.l-- van b1eÍrr:rrl-os raakte zij -"en EeHeldige rentrree trinnen het

aLletiekcircuÍr.

?;i

j

-àindig.l-ó

bi.jna bij all-. on.lerdelen in hai.r categorie ol de tlreede pla.ats. bij het kogelstoten m.)eÍrt zij ^lleen l(oen l..rten voorgaarl. ]{oen bfeel ha"ar in dit o)Íleraleel

voor ondat ilij niet hoefde te 1o!en Zo had ied-.r...rn zi.jn \vedntrijdje. r)a-nie11e vocht, verbeten duels uit ,net iljoel{l ïfEE,. lbnielle moest echten in Sioerd haar rcerdere e):LeÍr'ren. Ik hah mij trourrens laten veriellen ílat ilioexd betex L,an ]angl..rfen dan hoogspriDgen. lliei alfeen de jeugdige atfeten deden hrrn b,-st. ooL onze tiainer.s e begelc ia.rrr;r Í,1ö.,iàen zich uit. Zonder deze mertsen va.B dit afleinaal niet mogelijk geweesi. Zoafs gevoonlijk ileed Jos Rijken v/eer het nodige telr'/erk. IIij had het ee1uL dl:.t onze llenning,eestex in de burrt was. Jo he.ft hen geassisteerd lrel hei ottel1-.n vrn do punten. lr'ai k.r.n die mar tellen zog.


6

íÈ llll wontmtouw ffil"il1,',1i

AannemetsbedriiÍ

Edisonslaal9

Riksen B.V.

Poslbus 31A85

:lnstallatie

6370 AB Schaesberg Teleloon A45-316222

Techniek Bitter b.v'

S"uiE'to

BiilrÍ:,ï,..,,,,.,,

']1l

-hdÉkatm

g<l Leverancier van alle soortén

BAt(SïE[]l oSIRAAI§IEEN oBIIINEIIThUURSTTHI vàolàl uit eooíaad l.v6rbaaÍ PÍoducent van sesinieÍdehaodvormslenen' Ook leverancièÍ van steen§tript, pannen en 40, X.rL..d. W, I.1.045 4l1213 i€do,o d.o s.op.nd lo! t7.3ouu'

DÍi.vmohÍlll

EURO6ÍEETI

§h.wr;dn


:;ln

uitorla-:\l

easr ook uecr] Ae

inbr.'ng \ran

d-orr l-e.tr;aCor,r

volo! te lroevon. I)e D i.jfuitreil.:inA bi.jvo.rbo.td. Dit doet ni--.i]r.rd hem rI1.. Zclf.i .Ieroer l.k?ler vond het rn eàtia -èn eno.L r.t vo11e 'rteiv.Ànn. Jeroen vond de linoD:rale zo t. zió't1 onizctle4d lekker:. een .chíe F"tfe,oi liet hii de hulili/tinSscgr.enrorie ^1sover zich heen fia,rn oÍn zich

lqers ,r[?t de rrcdaÍf1e en n:r.kon. Lv.arr:chÍj.li.jk op !Íca nÀ1r {le 4orrchcs. Tntervieurs gaf hij niet. J+r er. -Àl n'et a} v.s lleL e.r rezelli6" rlaq, Ik ?ersoontijk vond lr.t ecn lelrke afÍ,rluitinc vÀn heb indoorsoizoen. :lk vi1 dan nog via deze !.Ici a1le train{-.rs an beleleiders alrrnkerr voor hun ÍEaleverking. D? kontrskten vocr het konendc seizoen heb ik írL lilaar liA.len. Reot a.nt@k:EliiL v-.1"/'o

certifikaat fltel ui]. le voe+,on le

Bij het lezen va,n dit Lr1aal zijn rÍe wa.|tIschijnlijk a1\.recx enige víe|en aktj.ef oÍ) de Oool)elb..rn en oD de trunsÍrun rarheide, Tot .lot wit ik nog -6ea beroer) doen op ale ouders. l,re kunnen nog ste.4s aBsiFtentie sebruiken bi..'i de traininfeo, CYlze tr'rincrs kunnen u nadere inforrnatie gel/en. Ook zii, ik nog .lteeds to Hachten oI onzè jeusd. :,/a!f 1)lijvon .r1 die vc hrlen? ()ns Jel,,gdbul] etin ÍroDt gcataltc krijg,-n. lÈi"rbij is de in1!r"en5 van juuie noodzakelijk. Cor.

je niet kisten jongelui, schrijf maar uat, de redactie hefpi wel om jullie verhèal ult te werken,.... en als het aardig is, wordt er meestal een passende tekening bijgemaakl-. Wte durft ?2?2? (redactre STB) Laat


s voor: i'rlILLE14 I4ARCLIS slnds 19BB bestuurslid blj de ST8, Ínet afs "befangenbehartiging wedstrijdatleten"Dat het daar niet bij bl1jft 1ee§t U bij l^Jlj stellen aan

{-l

navolgende goede nieuws:

1) 2)

3)

Voor deeLneÍners aan de Botterdam nèroLnoa (fPvens l5 ln-loopl It eel bus besteld. oeze bus is vol qeboekt or)s dat zit snor. Het bestuur heeft na overfeg met de Bokrijklopersr onze op B october geplande koppelloop kunnen verschulven naar Zondag 30 October- Dat betekent eventueel, """een marathon reis naar BEFLIJN"'. ( svp nog niets aan Gel Knauf vertellen). l^,ij zoeken nog steeds voor een geschikl onderkomen'

Bericht volqt. De

familie

SPORT-en SPELdag

wordt verschoven naar Zondag

3 JULI. Het wordt eeo soort van:

"SPEL zonder GRENZEN" ook hier hoo.t L-l t.z.t meer vèn, en nu weten jullie wat ik alzo doe.

Het Eeekend

Jan van Eees

Veni vjde vicl noet Jan .. onzesec.etaris - ge 6 fehruari 1988. 1\,àt r,ras er namerijk sebeurd. Vrijdasavond 5 februari werd Jan doorJohan, een vriend van Jan, gebeld. Johan vas van plan on de marathon van Apeldoorn te gaan lopen en had orver:vachts een plaats vri-i in de auto. Hij vroeg of .]an mee vi tde gaan a1s supporter. Jan dachtJ a1s ik toch daar bij de Apenheul ben kan ih evengoed de 18,6 km. lopen en nan zijn loopschoenen mee. A1 reizende naar de velu\re kan.Ian de marathon naàr niet ujt zijn hoofd zetten en zijn STB bloed steeg naar onBekeDde hoogte. In Apeldoorn aangekonen kon hii het dan ook n:ieÈ laten en schreef zich in voor de rarathon. (Dit is dus 42,192 km. en dat nagenoeg ongetraind. .Ian moet zlch bii de finish zo oogeveer gevoeld hebben als Caesa. toendertijd want hij kvam hL.i zag en hii overvon ziin naràthon in 3 uur en 57 fl1o.

P.oficiat j:rÍ, een fantasÈische prestatie-


9 =J=u=B=I_L=Errr=E!!=E=B=urB=G=El!E=E=s=T=Ej=ë_L.LIULD=GqÀF_

::i:::::t.:

Ii:t::I:I I::.

.:: l§

atletiekbaan in Strijthagen LANDGRAAF In het sDorl.om-, prcx Srijthaaen zal in d; n^hii. tockomst moActiik e.n auerieibaan worden aanc€tesd voom .tiekvcrenigins STB lSDor! èn.

Trimclub Brunssum;erheider, Een werk&roep heefi de oDdracht gekrcten e.n op BrrruÀctr ertr dc landctiike oc landctiikc .lotaatDtan,

erscn gebasecrd

vooÍ

een alletiekàccommodatie oD te stellen.

VolAen\ voorzrrter Ju Evck van dË STB heell zijn \erenrcrns verschrt

lende voelrrJlclutrs renoe voetl.Jlclubs In Lanisfaaf Landsfaaf be.

naderd vuur sJme,'werkrns

Dd

STB rs nu mcr Kulo,ria tot ovareel stemmrng gekomen. en ook de Aemeente heell de voorkeur \oor de

vesti8nlg van een atlerickbaan.in

Striithasen. Kolonra heeft daar namet,rk zes velden in Hcbru,k en dat rs e. epn mè.Í dan nodig. Eyck: ,,Het is de bedoe ling dat Kolonia twee vctden àfsràdr voor de aanlee vaD een sintelbaàn Binnen die baan wordt dah weer een nieuw veld aan8etesd. ,De STB zou dan ook van de kteedruimtès

Dat de rcdactie

bij

het saÉnste[en van dit dubblad, onze jói.laris mar hel vën (TlEo Snieke.s) afkcÍnstlge krariLerÈartikel laat starcn, nEet LJ afs zuiver toevèI zim. BtnssrEester Hans Coerders, uas urmlarg prcsert bij de Nkerl.VeldloopkarpioensctEppen er<ele urekm geleden.

van Kolonia eebruik kunnen Éà_

Ot het rdee ook haatbaar rs. hanet mede af \ dn de finan(rrn en de b,; nen le halcn subsidies. Werhouder, Charlie Muldcrs is rn reder seval \,an menins rlat .cn vereniÀrnE dre thans zu n 25t, teden telt e; sté.hr§ de bcs(hrkkrns hrelt uvër een ofl, mrtieve voorzienrnp zonder uàs.'èn kleedgelege.heid, rechi heeÍt oó een beschciden alleriekaccommó

Zijn belargsteuirc vom

de sport, en zeker vocr atletieksport is zeer groot. ftrze beiDefte voor een geschikte accolDdatie is llgn bekerd en l"ordL serieus gen:rÍEn. lH bestun' heeft deze zilvercn jubilarG reeds sd0.iftelijk nanEns ëILe 250 STB deris of

eÉ gefeliciteerd. lbt excll,sieve STB kaó is direct na.le FEmLCIP van I Írpi a-s.

pas voorharden

tij-


S

tukado o rsbedr[

Í

Hande

]sondernemin

g

J. NIEVELSTEIN * stukadoorst erk in verboLlw

en nieuwbouw. * aanbrengen van alle soorten sierpfeisters * feveren van sierpleisters, muurverf ,afplakband etc. * vrijblijvend advies voor

BINGELFADÉ

Dorpstnaat g1 04492- 2783

§andafr"Terking.

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleijkers Brandhofsiraat 77,6372 KB Sch.eiboÍo, lel. (045) 31 96 55

Postbus 31229,6370

AE Schaesb€rg

WIII(O.GAZU B.U. handcl in industÍiële gasscn Gn technisch aanycÍwante aÍtikel8n

a a a

AcA-la8gèrèétbcàapP€n AEG klop, booÈ sn sll,pmàchlneg

a a

Kog.llag€B-v*nórèn Non Fsno Uetal€n

El.clrod€n Kissd 44. 6416AC Heèíen. leleloon 045_724574


TEGELWERK sinds t957 laatttar. !t r.taaalll\ _'lalart !tal rlr.r.rri!l

rrl.r..rÈ -...tillt, :rrrtr'

-

ii-ïki;

TEGELZETTERSBEDRIJF

HILHORST BV St. Bemigiusstraat 25.27 LD TELEFOON 045.442793 VOOR AL UW TEGELWERK

SIfu] PELVE

SIMON GLOODT *

i:i":f"l:'ïJ,1,ï,1ï

lístàllaiiebedriií Gas - waier - sanitair

iïïïf,::'.:l?"iï ïlË*':::nr


4L

VAN ONZN VERSLAGGNVIR. VIER S.T.B.-ers ( Uillen Harcus, Earrie Bo1len, Peter Verberk en René Jonsen. ) wolbra.hteD de Ealve van E G M O N D.

Zij die de eindstreep paseren hebben vaak een heroisch gevecht net de natuur:elenenten geleverd. Esnond heeft eisenlijk in zijn 16

ffi K»

jarige geschiedenis van alles meegemaakt: dichte sneeunbuien, hagel of reBen, een vLieeende noorderstorm zoats in 1986 en bittere vrieskou tot l5 Braden onder het vriespunt in 1987. En de aflevering.van 1988 bracht Wat Parij s-Rouboix geheel ander ueertype: onge\reer is uoor de wielrenners woon een zacht ueer mea de laatste 8 kn over is de halue marathon het strand een ideaal oindje (:) in de

uan Egmond uoor de atleten. Beide wedstrijden hebben de zuaorte uan het parcour; en de uaak extreme ueersomstandigheden met elhlar gemeen. Winnaars uorden gezien als bedwinger; oan de notuurelementen en daarom spreken de ouenoinningen in deze wedstrijden uaak meer lot de uerbeeldins.

ruc.

o"nr 7ij een lleinp wijri-rrg rn het parcours was de halve marathon van Egnond voor a1le deetrnemers heel lrat tsemdkkèliil,pr o"n in voorgdë.de id,en. Daardoor ook een record aantal deelnene Maar liefst 7750 atleten verschenen die zondagmorsen on 12.00 uur l0 januarirSS aan de srarÈ. Zo ook onze jongens van d, Mede

S. T. B.

De dag ervoor \ras men reeds vanuit Limburg vertrokken ií de Bx van WiLLen Marcus, die achter zijn voerluiS een schitLerende caravan had hàngen. Daarbi ook nog door Wi11em gereBeld dat de STB e.- hun "1.àtrpemenr" mo, htel pà,ke.èr in d. opr'r v"n rd i lie KARLLS|, die n IGMOND BINNEN iroonden. l,levroui.i en Miinheer Karelse langs deze veA bedankt

voor de genoten gastvrijheid. Enfln, nL1 de vedstrijd: Harrie Bo1len

Grootste loopspektakel van Nederland zond,ag 10 januari

in Egmond aan Zee


la liep deze halve in l:23:25. Hij voelde zich niet 100 Z fit en had bovendien slecht geslapen. N-Lsschien dat hL.j zich de Belgische moppen teveel heeft aangetrokken die hij op de heenreisnoest aanhoren ::: We zijn beter van Harrie gevend. over-training zou ook de oorzaak kunnen zÍjn, \,ant Ha.rie had voldoende kilometers in zljn benen. Peter verberk eindigde 1n een schitterande tijà 1122.23. }laar ja \,r'at vil je hii voelde zich gewoon thuis tussen aL die " hoLlanders " En dan Wi1lem Marcus. Hij fínishte in 1:26:t2 nel voor René Jongen ( l:26:25 ). Voor Willem ging het mede zo goed na het ontvanSen van diverse tiPs door een vrouvelijke crack, genaand ÀNNI VAN SCHUPPIN.( snelste tljd narathon 2:38 :: ) De avond voor de wedstrijd werd door de 4 STB-ers een LezinÉi over narathon Lopen in eenhotel te Egnond bezocht. Anne van Schuppen zat naast onze 4 STB ers,íaarna I,/i.1lem vroea : " Bn loop jij ook nar:athons ? ". " Ja hoor " antwoordde Anne. Na een gesprek van een half Lrur bleek dat Anne sneller 1j.ep dan ons a1le vier: : : Na afloop van de wedstrijd l,rerd dooÍ het vLertal de prijsuitreikjng bèzocht. 0 ja vinnaar lras MARTI TEN KATE in 1i03:25. Gerard Nijboer was zesde in I:04:53. Bij de dames r,ron de Deense Kersti Jacobson met een tijd van t:14:53. De Nederlandse Barbara Kàmp verd tveede in lrl5:17. En Anne van Schuppen werd achtste Ín ongeveer I:18:00. Zij q u.rc nnLèvrpdèr ea rr-d o^'pr ge l, u r d ,\ . r k | ë d r d è ze tegpr dp o (-B-é-c na -'.oop. O\Frigens r., " de , lub'l ,.n S.T.B, Ir.d- rieL L onbekend door o.a. de HEIDELoOP en het artikel in RUNNERS. naar voldaan keerde het viertal die zondagniddag terug o Moe dat groEere deel naar hea zuiden. Men vas het § goed georganiseerde Halve ln de van de S.T.B. aan deze o naÍre gegadigden voor l989rde toekomst no8elijk moesÈ zijn. Dus Zij hopen het HaLve van Egnondrmelden b:ij een van de vier. jaar volgende wederon de halve te gaan lopen. ***Nog enkele gegevens I nr stoÍden ongeveer 80.000 toeschouirers o langs het parcours tè kijken - STUDIO SPORT was ueer enkeLe seconden " aanvezis " via Studio Sport die zondagavond (Mart E Sneets houdt neer van Basketbal dan van aÈlrletiek Bah Bah Bah) 150 medewerkers van de orBaniseerde vereníging I-e Chanpion = hadden hun Ealve lreer subLi€m voor nekaar - Nationale Nederlanden iras de hoofdsponsor - ieder deeLnemer kreeg na aflooP 4 klelne DeLfts Blauae tegeltjes (onderzetters) o llet parcours vas alsvoLBt : een kleine ronde door Egmond ( E 4 km ) waarna on8ev€er 8 km. dooÍ bos en verharde weg achter de duinen en vervolgens 3 km over het strand'

o

I

o

c

o

ut

Cuap Mosterd.


l\

r

r

i:Frk:Íra,,ii

: #rJiri tr-fl.!t:)[!r,r][l parrntlr.j

l$l?:

i r r ,,,rri ,:lii.i l.!1,:rÈ !:, .,,:,1 ,,..'er r,.,e, lj/rlr l: ::rl | :,. ,1 .. :'f,:{l ri :,iiir,' :,11r 1. , i11,f,. ir .,' I ll, r.l rli l-iÈi ..li', 1l ll,l ri l : l,' lL fr L rltlr': ,.!:,j!-.rr I I ,.1': lr, l,iifr lr,:,1 | rllÈ |. r.. , I I r L ' r | 1 .. rÈf l,lrrlrilrl,i!Íirl rl'',Ír1 lt' t r:,li: t ,-lri ',:r i.:iÍ iinL.l :li: 1,,.,i: t,r:t I ,::r 1't i;r l;-, r itI.,.ri::t.!;,rl

I

r

J

r

'

FiÉ,:'lr. r,arri,"j l:i-rt l:rr::,1-"-'l i:i:r '..:J'r rrillrr l:ri,:,r:rr': fr lirlLrM ll É'+n I,!ill Írnir l lnlÉt.:,r;-: i: r nl,Ér I ,, L,rI,.ii.rt il rr ÉrÈ1f lÈ l:i11:il'r Írr ,1rr IEIL rLÉ,1 lrilr ii.;,1 ili ,,,E.i,lÉ Èn [r rr i]ri:t:r,. tre i.,,trl,r,::1,:tr yJrrt:,,i,lL rlt lÈ,Frilt 1ÈÈ1t,,'","n r.l:. i,.,i: ïr, i: i: f., ,:: tt,ti::i r;rri:, il,i '1rt,:rL ::lLÈ , 1 : ,:i Tr I ij rl É,,i,,' 1;',,1,,rl t r:!,,.,tr :;irli_r!al trL,:Í hr. t:iri r.xt lii1r,-r iil]:i '-,fr'.,Èr t.:1,:lilll,i ,.i,,lUl il-r'.1 r.rÍr lr1.!rll ii,1l.Lrr ;'lli, t,,ir]l rr rÉ,,,1,,r r,,,,'É hlÍrrrElr [.ri-]:.iit::,-,,rrr I

r

r

r=.

i

j r-rlr tli,.l ilÈi È:r.lr.rLl r!,lf lerr 'l: iÉ,:l;rrr :r'r, n Èfr'1:iÈ ll'tr ir rrrr r .1r, li l i É:1rr!1 r:1. :,liEt r'r,-i r', rq:ii !Lir:.i,trÉi . 'li1rl. lÉ !1.r,1,..r ,llrJ:Ér ,r"È1 ni.,il!1,-!r-T i', lÈl ,r t i h.rJr,iE:rr !'irrr ,l,r '{!'1e,19_ l.l.r r: l..r' rrir liL:iJ..rL r.E ,:È , irl-:,: :lrrf irrl"'rrL;,j eT.r,tr' i,: :t iit.ritr,il iir,rirr .:r if .1,:,1:. rrll I :',1 .l ,,lL rr.-n.,, l1!1 t,ir.tl,, lreL,!!,,1r t,t ,:!1 .,, ,.,! "11.:1,,t .: I t',r',:-i. r!!r Li.ïit :.ti r.t.rr',...,,:.ri .'.È':f t', .l i I rr' , ,:: ' . rr r ir r , al i Li'.rr :,i ,l'1 lr,,lr lr I nn[.j,:,, :]rit ..'i:, il ll r:rr:L l;L r ' :,tr ,,tr I l::,I I llÈ ll:: lrli,ll. .,lr'li1r:lr : -r l:,,f,lptr ,,,: tr-: :,.ri rl,r n iL !,1 rr lLr ,,1:r -ttrrf,rrr. llr,, h;'ir.l'-t-,:l f,1 ,l'1,1:rÈ:: LfL I liiri,-l ;,1,=,l:'! 'l'r Íl1l i Lli l,i.i11:.,'l r.4 Iill -l !1,': i'r,t li,.,1 .,lr- I ,i, ,rt . r.'ii i :.!rL,F,i1t ti: rrrr llt :. i t:: ,tt.r,1,:,rr ':.1 ll. i 1i. r ,i|: lirrt,i:,fi,liir Í,i,:,r1, lai I ,,lri .r ,il.f'.:i,l ',,r1 ,1,',i i,,, : r rr. r.';rrri l, / r,: l rllt 1:,i-!Í"rr_r irl,i:l ,l !:- l,i l, ll Éri'ir I lrlr ,l :rr_ ,ll rrli-lr ..,r,., rl 'l,i irLilN , ÈL(:l ll,tl rL,rl":ilr'-r.r,i l:,1,-,,1,. ,r,í'r 'l r!, .'':rr,l L i : ilfl E: r| t;,,-.,1 L n ht,:,n: :rLi,l tL,'.;t t t,,.,t :I hrt,l,:l ,,11,:,:,lr it:.,:1 Ef, i|,Lil lrrli:,::irrl-rt .trÉ ,- ri' lpr .': È,-t rt,rrt tr :er :,ri,:t:'L ln,1., L1-'..i ,1._rl1 ill I ,'Llt,ll trli,,1 1rr1.l'trr r1ri,,3r i4l!:i, Ltrrr.i l.L,iLl irs , ,:, ,:l i: rr il ,: ;i ,-l -i,ll lÉrr r'',-' t'-- lÉt Eetri:t :lr: r'tiiilr rr ,iri ,ít , :,t1,:lli . rr i,lil:J!: rrtLlirl i :11r.1.:ir1riÈ:1Ll:l :: f,,n:1 Lrr:rrrrj:rlllr ,l'j :,,,i:t:]rrti lLi

I

I

L

:

|

r

i

r

I

'

1r

1

:

, .1

ÍJi1È,'jrr l'litrl,Ë ,:,frfri:i.,,.:t 1Ir | 1r,r1.Él .ii':lrtL .,'e Ltr:: 1l ijÉf Lrr':ir:, ,:i -tnnr 1'Jl lil,ll r,,i'ril La,',,'::i lr:,ill "[].hirtir {m',irtr-,:,:.r ,ifirr,i,,1 rrlil ,'r1nr lrn,l|:rilÈ,rr lrt:n:,Èr, r r:rl'.'rr.i' , iir.'rlrli::tl È llllrl.E r rÈtÉll.i'ir lii:riLl,i,li.rj ' ,1 lLrIr:lrinr n.:: r1!,] tiÉ:i l1ll,::r IiI1ir||rl,IL-' È: ' F"!r lt,.nl1.,::: ',,i.,i1! rl ,:,r:li i.l ,:1,", rr:,:,. I ,r 'L'rr11,. , ,r ll,:i'r I t, lri ,:,i ,.r1, ,illj L'l! r,,'r: ,, i,itai i,l, i Iiii ,: il i-'.:,::i rr4ti i r'],::ir' l, l1 l,li ,,

.


,r,:ii,.t ,l r,.!i:,ii,r .r l, r!1. i!;,'rrl ,:r !',!r , :::i'l'.li 1r ',:ia1t,r r, | r: .l ,,, :1r,3rr !.':rr , 'rrrra,, l::rr li ,,,. rr lti-,.r|i,. lrr,,l, ,r', r. i ,-'i , !i, irrll L .r.' lrl lf 4,1,r ir l',, r ,lÈ .,. llr:irrr:t !"' " i fr l,, I l,| .,: rr lr,,rr1 ,if;,,,, .j :., 'tri, I ;I '-l irrrrl ,"i : tlr.itrl trri lrrr,:,i i !.:.i :'ilrr lr:,r l l .Jl ii.. lij,.i,r' .,.: I :i:-: '::r [ : ] iirr,:|u,!,rr Lill.i. I :,tr,:,i i.rr i -...,!iI t:,1. !i, ,i ,,f i,,: .LllLr",.,, t *,1 ir, ,l 'r1r,lr,r ,,rt,r,iitl: ririrr Iirrr. r r,. - L 11 ' '.!1,,! iIL! j.:Éri !,ii,] l,r ,,a,j : I ,r :, lii 'l .i r Lt j.,,ltil

, ,,'ri: l,,,.lttilÈ I tii :. '!rr r': tf:,, '_iÉ I

,

rl

i,,'l

r: ,

l:r

'

rII

i ,

r i,t,r I,r . ':,r .:tL ,:rrr :.1 ;,rrLi,l ,+lt,i:,:l,:,r|I ! | , r' ! tr: .i :. ,:irl.'u,i::Frr f._1,jl.irr'l .[t1i ,r

r,i

tlir I I rlr,l

I f,.1 i I , ',' , ;r n I ,:Ji: | [:]iii ïrrn,hll,.1 lr, il': llrtr:1 11'riLri:ri,IÉ i:rrr:]ii lr'rill,! r!ir '-l,Jri,ró," L:,i: r-'rr:: Í:, iri I l I ,': ! lel ÈÍri,l I liiLl li l:,i,lrllÈrr t'lil.,Í| :,i i.i, t,-i,i,r t, tiïïL.rr'l,: :i,i,,i:,r irj rrrlr i ir,rii,, i i,:, .,:i:,il,i,.it iri jr'tl !":" l. tt-r I l,r r'. ir'1"" i ri,rl,lt i,:rl . r,-arr i r::. i'r, 1 .,.ir:r r:,. ::lriLal:[ Ë!r ].. ,:l l. ir, i,:,i., r:i E:,-:Í ,1;r;i'l,:r:iI1 1rr

!t

I i

:

: I r

|

rrli,n iri,I ! lt trÍ:!ri 11.t, lrai,r É,L,rr,_,,-t',,,,!rrl, ilr,l,:ltr !t liritill,rtiÈ:r Irt,.'itlr,f 'r..: ,1!t,r ,]! lriirÍri:rr ,!,'-f ,..i,1Ëlr!! f,r,,r,",, lrL'1 i!! i L. t ri-Í;,fr,:rrÈ:j ;rllÈl

- lï1t'r,.tErr-. i,r':,i i-"if,rlÈ ill r|r,.i ,i ,:l E,ilr,i llllrr ., .,iri.fi'1lL'.,1-,ie l ,l, rrt n li É, I I , I I n- i,J 'Jirl ir-l 1,,, l, ir'"r-l!rr llr:1,-. frrJ i--l .,',=,Éf ii'r1i,f, rl,: r.rr:r ,.11 rrrlÈr! rÍrÉrl'rii: rl !r -liflÈnrfr-rri:rir lIt I ilr'::[: a]É ÍrL',.'1 trlrr:'J t! t:r I rr l |rr L, L.irI| Ètr I i'ilr,:r::n L:'il ltÉiL ,r:..,=,t1rn r,1 ' lirhirrrrletl fri,.l ,:l::ii::r ir,:rl-,h,,rr

I

'

tr

r

Ui,L,j,írl:,:l* jlr1tl11fr l:,,:,:rl|1n,i:r|L.,É. ant|lÍ: r!:'r-tÍ,: ,:li!- 1,rÈ aLt:r '-lÈ firi:rr I h;l:L:' riltJu ilr t.Ltr!.,i 1,, fr JJr"ir-i fil i-rL;eril ;iifr ijÈ ,1rr:,n:ti r:,',,in r rrriEn,lelilI Efi l:,Él!]jli-'::;,.1i ! Èir irr ÈtL.ir ,:l"iÍ,ir. iir-.htF:tii '1,:rr',lan i,,,!, r,-.1í:, rlt,.tÉrra,di,,lil i:,rn I rÉr te alr!nl:en. lri hÈt Érr,-1!r1,1, Ir]rl rÉrj'rfa,-,r'1:i fÉ!Í:lÈliilj 1JÈr !:l!",r[,'ri.1f rrir]iÉ:n Í rÈl'i_:,= i:lnrF''1n:,Ét rrlil':l' \.r:trrrnl iil|t,r: ,-'rr:t,i rr,t!rtiill r*t i:il J..tr I r iÈ l:E:rr ,lÍ f,itr,:i':t : r ,i;.rr i :l.rF,ri-iiÉlijl. ln,-,h,rrl, ,1,:,rri,.,li,l i:l!]írl: firlfr 1, ,:lr !:È1 .rlj",.!rIl rrll,'i trÈrrr r.lil.,::tÈ,!titrl-,È1,:l Ètr

'::LF:;'_:r'rr'r:l*',:r

fi

,'rL)l (,1Èrrr Lrr ,,,,]i

Liii

r'1,,r

liIr,t

ifr L,lÈ

'i,,r i,,

ir,:1iL!rl

!iL,rnÍ,:rÉn *irr,l Ér lr'rÉj ,,.r.,!r r,:,,i,:l ;ien,L + l-, U;.J:1. I rtfr'rl:rlt i,n,J,1r',,rll: i/rr]liLrrjnÈr,.i;i ':le i:l l,-i',r '+,"t,t,:::lil,,lt .n,l':1'-i' rrir 1É. rrr-rt ..fÈet. lrr,:,rrr Lil.tiÈtlnri,li,j,rtlrrlÍ!rr :ilrr .Lr* l,ri.i !i:*l rte,tr*lrlir.tÈ r3t.,.ixirrrj rill;,:r !:ar -rlll*Ír !r'É Il!:]'l .i;: jir t,:r rft .lt,rrL,7rr::rr al,li+ tN t]r]i,$4:ll :l

rr

ldlÈ::r

li'aIiidöit.-

.4nrC,".l. Í,,;?flrííij,.

'15


.t6

Smters zeer rap in Roermond. TÍjdens de door SWIFT georganlseerde l5 km. veg-vedstrijd werd zeer Soed gepresteerd door onze lopers.Í,linnaar werd Van Dln Broek uit Veldhoven die deze wedsrri-jd aflegde in 47 min. e! 25 sec. Een bi-jzondere prestatie teverde de man die onlangs Abraham zdB lrneliiP Harrie Adriolo d. op oe eerste ptaats einaiga"

in de categorie Vet. IL Proficiat Earrie. Door STB'ers r,/erden nlet ninder dan 7 pers. records gelopen. De gelopen tiiden ziin: Harrie Adriolo

54.39 56.43

Win Budziak Pierre Muij rers Harn v. Coor

57.42 58.13

Wim Elève1d

56.47

58.53 59.01 6t .12

Juna Mainzer

PR PR

62

.58

64_39

PR

PR

PR PR PR

Klasse manr,en, ga zo doorl!!!l tsij dè dames lrerd deze loop overigens ge\,ronnen door de vrouv d voris jaar onze heidelogp iron nanelijk Carin Holdsworth van AIc. Strjders. Zij finishre in 52 mln. er1 14 sec. rrr. ons STBeertj zun voor:

e

afsook de

l6 ieb uad 1984

§.1-) L .. ,\§

feflcltaties

Zoon

lrïric.]r

DarL

Lilran Rit/.r/b.reks-.Srnlrcrs !:t J I Ffl tlntnsetnl

I laansbet 6111J


4't

CARNOSSERIE-DETEN

d@d.rd90' GII]IIIN§MIMMIIII cà osstnc leleD

Ntith. Ve hovct, Vtanco Ahieh)

9l'l!-llll4 l:1!ll ! "..r,,.r, :l Íi lr a e s tr e r {t ,

AfiÍrdIcsl.r.

í;cn,eenl.e I ANI)(lllAAI

@&ardp,§ @![u!inI!n4rr!,

offi^

6ï)

w.uoItHEI| uIÏ l,mru0tBt 8rnffI ll00R Fcp...tl. .n ond.ódd .ll. mèrt.n tnbouÍ m telc. LPc-l.tbll.t.t VÉtóop nldr. 6 gcbrultÈ tuto'l r'.tdo Pe o.bu.*.dd to.nb'è..B.nfr

1l}


4B

: NIEUl^M ! l-

: !

verhuur VïDEo-FILÍ\4S= si.isteem VH§, video ZOOO(VeC

:5 films,

een HEEELE

:_y!9r slechts F

TV

10,

FADIO radio ---í,í6 ;'aí*Ílt'-81'* síe$.iï;rË"ï SItiÉgYI:

IGSTEEIUUII{ 8I HEEBTI IT,

televisie video electro uerlichting


VEBSLAG

I{

I

N

TE

R

TR

I AI

Iqij

H

L

O

N INZELL S JANUARI 1988.

t9

n eerste triathlon.

Eigenlijk zou ik ru al fiEteen nrreten stop@n ÍrÉt scl-Í'ijven; !,Enl een jaaltje of lJat gefeden zoJ het rrmrÍl hiathlm nÉ [iet ortvaLlen zijn. li]rc en een hiathlon; toen rEg een coíf-radiction in terÍLinis, ru v,€rkelijkheid. Heeft nrijn lrienden overigens heet l,Et ove]redirgskracht gekost. Todr bleef ga moit van irijn levm een kjlorÉtertje of t"rEt in

rlijn statercnt: - " Ik

zo'n koud !,ater zvleÍÍEr].rr a1s een paal boven water!! wintertriaLhfon te Ínzell ur s H €ílige alternëtief. Zo gezegd, bruon ik íÉt enkele aÍÍDrslaste vrie.den begin septsber in het Amtername te tÍ-ainen. Veel discrrssie over ]ÍainirEsschera- s en de4elijke \^,as er rLíet. De

lrn balnen als je zin hebt, ndo-lrLijk zoveef nDgetijk. Baaldagen kon:len zorder pIoblem opgemr€n uorden. Verder door u€er en !íird op de fiets naar college in het Ai\f, sdleelt todl 4 ur,T fietsen @,iee<. Nhe dat is het leuke van een tÍiathlm, aiÀrisseLirg is gegaÉrrlM. Heel iets andeÍs dan mmlhon lopen. Dat er ai^risseli-rE in lnzell h€s za1 uit lEt volgerde blijken: 18,2 kn lopen, 20 kÍr larglaufen en 40 kÍ sctlaaLsen. L@en dre ik v,€] rcgelflatig, sdÉ3tsen a1 enkele wj,,tertjes op de Jaap Eden baan te Arcterdan. I\4èar 1m Íudjes (= 40 kn) &aaien 1s een hele klus, tElEer een kleir.€ aflÍijkirg in mijn n€ de zo rnodzakelijke, diepe schaatszit een pijnlijke aargelegenheid ÍrraaLt. Ge

Ik

had

tEt

tre dagen

of 20 gepllbeeld, ÍÍEt als ge,,,olg dat 1k zo,,at dezelide fDUdirE door het levm irEest. Alles hent overi

!,/eI eens vaker een ruldJe

in

gens. l_H largfaLfen !,rerd mlskien op Ílijn dassieke TnJrE ro]skies. Em s@nsor 0L EÍlI $/erd gevorden en de laatst€ vmóerciding vras e€n !,eek "betaald" tu'ainen/Íusten in Inzelf zeLf. AILeen de uitzonderlijke weersoEtandigMn speelde ons paÉ"en. N,bÍgens srEeud cÍn te kurn$ Iaru1aufm. AILe vmrspellingen van de autochtonen ten spijt nES er hÀ€e dagen vmr het startschot rEg geen spatje sneeu,/ te beken tÉn.

h

er wijdags r.,e] r'Jat viel fiDCtr niet baten, fret larglaLfen,€rd verplèatst naar de 11m m fEge l.Jinkl,'rms; zodat de vofgoÍde !re] veranderd !.rerd. Verder ÍDest er ru sn m.m LUr vertÍDkken \orden i.v.nr. de busreis en de beschikbèëÍJEid van de ]o{re. Vrljdags todr ÍEar eers evm het pafi-oLrs verkend. Totfr hEl een lekker kliíÍEtje in elk roÍdje van 4,5 km, ,rerier oveml gekerm ov* de te gebruiken skilras.


&" Het Ianglaufen:

6.m verhek uit lnzeLL. On 8.0 de verlosserde sttrt; na gecoflhole€rd te zijn op trEecfumlige (?) spo.'soriÍU. [L flDet u zió eeÍls vmÍstellm: je staat te dLlen v@ de start in Je skinsuit bij gmden vcrst. Vtrdm e1k bffirpje nEt e€n laÉg srEo-i,i bedekt; eï strak blau,,e hsÍ81, oFgefla]rd óor è On

opkorErde zm.

hrr€ed v*stood dmr het davercíde startsóob. ]rds de iffhuk ik aan mijn eerste fiathlm. Eerlijk, dit !,€rd Ílijn Ímiste larglauftocht mit gelÉakt. JarIrE dat er mad 20 l(ll afgel€d ÍrE€ften l,,Eden. GestiflJlee ócDr de natr-rf nan ik de larqe kliÍn vór lief, qi,€ elk mndie s.Eller en zag de finish na 1:17:59. Daar coostateetrde ik een adrterstard van 26 min. op de wirrlaer B.hen KÍolel ÍEar geen veIÍreidÉid m een aardige

Dit alLes t\ed begon

57ste stek.

Het lopen: th 2.m een fFjstart in Inzell, !r6ar eerdeder nEt zijn of haff ad-Íterstard later dan fuben ÍrEt starten. JaflÉr dat JoarrÉ (oÍrze darÉ in het Ol\trIIE tear) te geblesseerd u6s on gezond te kunÉr lopen. lht trajecL uas af,,rÈselerd d,z: eerst 3 kll vals pfat (+/- 30, dan 6 l<n stijgen nEt als vamssirg 450 m fEogte vescfriL (gm. 84, ón 1m m vbk en booll qnla€ vaUm. Een vJare aansle op de boveÍheÍEn ..-'Zal ik óorgaan, i,Jab een \Íeselijke pijn in de berEn, zal ik gaan 1open. lÈe, rEe..óoÍgaal [bm. Eer olifa.rt kan op zulke poten voctrlit, jij todr mk." lH is mg maar 6 kn. Een 5 miruten dn€íde parze bij het s*leden hÈlp ÍrE \^eer op de been. Het schaatsen: fuben had zijn vmrspmrE l1Èt het ]open op Axel Koerders vergmot. Als ik da1 p la6s hij aI aadig op k€g naaÍ. zijn h/,€ede overuirnirE. op het ijs !r6s toch al in de birnsl-bocft uitgetrapt dr óor de lage lud-rtvoctrigfEid kapot aan het lriezen. fn Goeljajev-slijl àder ik ove het ijs. de tijd en v€rveLirg te doden begm ik een half Íordje djep en srEl, de ardere fE}ft mctr voG rÈijn nE. Na een diepe i,.lzinkrÍg mrd de 50 ste be gin ik het tod' rq lsJk te vi,'lden. Ik lÍHk dat ik haÍde ga sd]aatsen en en-

s

ft

kele rtrdjes rcÍien zelfs jn 42 sec. gesledrt.

Íet al is mijn etrste hiathlm best aÉ€geva]]en. Het is zuaar, dat zekecr, ÍB edrter opviel is dat de nEeste deelnelEs a] uet op leefLijd \^eÍer'. IH mijn 23 1ents, r,r-.inig ervarirg ar een 76 ste st€k (van de 250) in eeí' tijd van 4i24i6, kon ik heel t€weden zijn. Tot volgend jaar. A1

en \,!Et

1. R-ben Kror,lel 0i57it7 1t12.U 2. Axel l(oerdels 1:0:L:18 1:20:46 27. Ívlariarne ylasveld 1:02:59 7i?1149 76 lvblc Ho-biels 1:17:59 1:35:m

TiX3iOl 3:16:28 1iG:02 3:31:m L:24iG' 4iíliY 1:31i01 4i24im

lbrc lh,biers.


LI Hee,Llen,30-01-1988GeachÍe

s.Í.8.

leden.

in N.y-C- lNo],.l-y nb-CiÍlt) de 162 henni'^en heb utonen in NeN yonb, hzb ih be\loten on aan de nanathon dezl tL nenzn en teven\ een ho4Íe vahanÍie e4aan va^L te. lznapen on ooh de nei\ lendabel te mahen. Nd níjn da.nhontt ben ih nijn óÍa4tn4. gaan ophalen in het she44ton-hotel en heb alle ínloanatie goed doo\genonen ofi vLtLvolgetl^ naa4 bzd te gdan, tu7nÍ de zateld,agno,Lgen moe^t ih vnoeg op. Op za.tzxdagno4gen velLzalnelden zích uit 48 landen ! 5000 buiÍentand.te lopei^ in hzÍ parth van heÍ geboua d,ztí vz,Lznig de Na.tíe^, waa,L Íoe\p4daL een 6 llm-loop u)e4d gelopzn. 0p zqtenda.gnotgen heh ih net Len vniend va.n ne d,ie ooh d,e narothon liep de nctdige hoolhqdtaten ntaal binnen geu)?Ibt. Toen nog t.v. gohehan, Qn vtoeq aa| bed. 0p zundag ,ys zondag 1-11-1987 vond Ma4al:hon plaat\. \da\ ih

o

öfi 7 uul ve ltfihhen we net een bu\ naa'1 Staten I^land voo,t dz AtdtÍ op Vetndzano-Na4,Lou' BlLidgz. Na 3 uu4 wachten lho {l.iedttinhen, Xezen ptu7ÍLn,umnmLopenl Na\ e4 om 10-30 uurt heÍ gftatz nonznÍ. urd

5 hQt vrceg dclg.

23000 lopztLt aan d" en ondea vivaldi'A Í,uzieh u)e4d. ^ta,Lt het \chot gzlo^t doo,í BungeneeLten Koch. Nog nooit zaveel nen.SLn aa]1 de hant zíen ótaan. ten u)aal (eeat.

Ih vleld,e nij

gelulzhig u)ee4 betex nadat .íh 2 Nehen voo4 dL nartathon nog in 6ed lag net giíep. Het u)eelL uJdA optinad-l en ondqMeg heelz ih on ne heen on Íoch een indnuh te tnijgen van de ve4^chiltende ótad^gedeelten. U" liepen dooi Hallen, dz B\onx, BlLoohlqn, lla.nhatten, staten lLland, en Quzen'. )veaat aijen dih de nen^Ln.

th ben eLn zee,L natig lopzi, nqdl al\ jz hiz,í d,z nanathon níeÍ uíl:loopt, dan .toctyt je hem netgzn.t uit vo.Ígzn5 mij, zo

gaed wotLdÍ je hi?a aangenoedigt. lh eindi.gde op de 77482 pldat^ vdn de 23000 deelnenel' en ddÍ íA net Len tijd wn 3 uul 50 ninutLn toch v,Líj hoag. 0ve1 dQ titd as (h n«l tevleden, echtQl th was |o(h behool ttjh Nat hiachten hntjtqotaahl doit dte qtiep on ih heb ez


BrurNcru;rr Doonnnt«,

BnoorsIwrnonucEERT

DrKmrucWrocr.

Heri"s€D"rcnINJ I lr'\dce.^- cÍ.o tèrlend.vindiryind.v@BcI ;";, @l@psólÉ. Fn l,eti'".ru.* hdP\en''6 Bbok.!

Hetgebeutm ald.n.Lf, rtdlDbgn.he doorbÍ

l

vm

ei

deqdijke

"' trln# lJàHi:i,iË'i'il*ff Mtu qeb«d het wd Br6k u

nÍrodu.eoldc (in.ii.Ur.!te.

De(ineticw.ltgcrke .

t

:

D. Kn ti. U/.dcc n sle.lrts cn ontkÍdel Jsefl , trr'n(Je ,l. q.s u' r oup.Jri.n n,h

\inhdhbà

N-,Lzó,

F|lr;r,u

trt.!.

&4PddtueL

en$l].]&e'q&,d&*À,r" dL a qt@tó4 e.j&staad , h -i-rrr Ë,eq,ri"/ É, -!Jd,,6dl,{fui&À,ru4!i§ ,{i@&b-!. .deLuói

Jnrt

biontróani{he ptubl€nrn o. met

ble$uÍ.s door o\dLrkd,c nmr tu dea revoluiionu ltupsdn.? & NdE vd B'oo[' NatuuÍIjr nus u vrl dè Nèxus .ieer v.N&hr.n dan altm & .xdu

ft

er,Í.

qrdÍt.1i. uiNi,!

Íheidi

lllu

Nexusw.l

dÀrlzij dr

ffi ffi

K;di.

wedgè staat de

opsor.vDmpró.!.

.tr

d€ bdere sportzaal n E n wmde[ns rcldende om dat te odd.urn l)t (ilÉic urÈdge.

&

Ne,§

m Brcol' D.z lópc&en

aefr00Í8


I mei 1988 f.internationale HEIDELOOP

PRoGRAI4I4A: 09.30 1000 m pupillen J/ltl t/m 10 jaar 09.45 2000 m junioren J/lil t/m 13 iaar 10.00 3000 m iunioren J/p1 14 16 jaar 10.30 8000 m Fecreatieloop voor iedereen. 10.45 UUR 10 ENG.MIJL HOOFDPROGRAMMA INSCHRIJFGELD: Pupillen/junioren programma F 2, (met F 5,

)

Recreatieloop ongeacht leeftijd F 4, (met F 7, ) F 6,-(met F 9, ) Hoofdprogramma 10 E mijl NAINSCHBIJVING:mogelijk tot 1/2 uur voor de start, meerpriis F 2,- ( geen recht op een herinnering) * PRlJTEN: Voor iedere deelnemer is er ( mits besteld bij inschrijvinq) een Tinnen onderzetter @ 10 cm met

( 6 e ln serie).

* BRUNSSUI'4I4ERHEIDE-moIief winnaars (D+H) per sderdeet een lFtFEE of EEKES' * De Prijzen in NATUBA voor deelnemers H00F 0P RoGBAIII4A

.

HOOFDSPONSOR NEBOSPORTS // BROOKS ÍOi480LA: * 0nder alle deelnemers wordt een BoYALE prijzenpot verloot vanaf 12.00 uur in de sportzaal. \irml\6tlRÍ'l/Il$: Voor 1 mei 6444 XS

bij

hl. v. d.

Linden. Dr A. Kuyperstraat 40

BBUNSSUI4.

SÍB-leden. U helpt ons goed indien U ook vóór-inschrijft voor de Heideloop. Uíacht echter nteL I oL .l lver, besl-st u PerdP deelnamekosten ziin 50 Deze reductie geldt

.

% van het aangegeven inschríJf niet voor de herinnering. Vergeet niet te vermelden of ll met .. of zonde. herinnering Ur.r'

qeld.

mee

ví1lt lopen.

bestuur

S. T. B.


tt ' zs(ít ovor naqeda, hl

oÍ,

do wi5 te onnu?elon, echtel na

ÍtJun

te hebbsn, h?b .ih toch be8Loien en de rtqiathon zo mel alt netgelijh tz lopen

va,n den Lintlpn g"aaadpleegd

on nze zonde4

te

te

doen |orrcenen.

AchÍeftd.l i^ heÍ Íoch aed,etijlz gegaan, ib heb tenmin^te gzen enhete hee4 no?iliihheden ondenvonden en oob nog indtuhlzzn van de- àtdd hunnen opvanqen.

th

hzb geen nonent

ijt

gehad uan

nijn be.sluit

en

l,lew-y o,Llz

^t bl.ij(t toch een wzlLldAta.d die z'n uteetga niet hent, dL hooldvan de Ne\?ld^tad iL zo\)ezl te zian cn te beleven in d-eze Mad, dat Lh echt E4 niet wi't u)aal ih noeAÍ beainnen. De \e^t van de lafza.ntiz um^

nij

vot),1 natuu\lijlz ooh gzen ptobleen, en ilz Lah izde\ezn aannad.en on al,s ooit in de gclegenheid, Loml: on die ranatl&n gaan Íopen tz dat zeheft te doen, nad4 zotLg dan unl dl.t je een dig hunÍ benachtigen en niet ziet u)ondÍ ezn ^ta\tbzwij^ paan ulehqn vool de Loop.

hij

tii-

Dit idaa ia de loop op 6 Novernben 1988, P.S. th ben wd.t laa.t neÍ hot in^tuen van het a\Íihe!. llz hoap dat heÍ niet Íe laat aA, en dat de redactLe e\ nog LetL mee hdn doen.

Bii

voo\baal bedanht voo,t jutl+e aandacht ?n Nee4 op een van de Ítainíngen.

tot

zionA

mda,l

g. Tvonho Ronih. Ja, !l Zvonko, bij een leuk verhinl, plaatsen wij Íneesta] een foto of soms een tekening.

to.

Je zegt r/el" tot ziens" op een van de trèiningen,

dus sttrden yJij wekenlang

zelfs naanden) verqeefs foto-toestef schietklaar te wachten. (

met

0nze reCactie-tekena6r kwam

ook

niet verder

dan

een montagefoto van ioutí

Ohderstel.

D6ar moet je het voorlopig oraar mee doen, toLdat je weer komt traineir.


John Eo,Lian hzzlt laaen 4elatite4en. Net cLlA de A.meL.íhaan^L lttttpgoetd , w.i j len Ja.ne.t r. Fixx, begon John Bonlant lwee jda4 gzleden nLt ha ttd lopen on a[ te valten. Ze4ennegentig hílo Lt)()og de 28-jaaige Lo.ndgnav"4 toen bi-j een lengte van uin in de 1.80n- Het gewicht ià inmiddelÀ te4uggLbLac ht tot 6l hitogllarn, zijn ndadthontíjd Atctd.t a p 2.47 . ^nel^te Boajan' Nil hoe d,tn ooh Anelle4, ia LLn beetje de t)LoÍA vdn SÍ8, naaL han het heiligz noLten nu ín LLn bned,en pe4Apectiel plaat^en. "'lh han het lopen t?gLn wo o xdiq bete4 ,Lela"tivenen". De ex-voetballel va-n Uaub.Lch^e Bolt4 heeljÍ een maiía. thonhi^t1xie ttyt zLjn no.a.n diL @einigen hen zul'taa.n ten nadozn. 0$ zoudea noetzn nqdoen, want een tta4athon !.open na 31/2 ndand tnain.ing i4 in p4incípe al tijd onve4antlooo4d- Tach volbtLqcht Bo)L ja.n4 d.a.l: d.ubieuze huza4en^tubje en (iniÀhta in de Rotr:te4danAl llatLaÍhon uan 1985 in 2.54. "W.in vqn de4 Líndzn v(tnd ooh dai íh het e;genlijlz niet had noeten doen- Hij heelÍ nL toch laten lopen, ondat .ib al ze.t Loehen vol.,p in lxainíng Loa^. Voo4 íh bíj STB haan tta.inde ilz een paa,4 hez4 pel Neeh v(Jo,L nezel{, voott het voeÍbal taa,inde ih vaah helen,tal niet neLi. De notivl.Íie Laa.a veLdwenen taen ih in het ,t)eede elital en ldte4 in het de4de te4echt hwarntt, 4atLlt Botjan'. "Aan de andene ba.nt ben ilz aoh blij dat ih lozn in RotteLdatt heb geloy:en. Al had ilz h"t niet noeten doen, ih @a4t toen at u)el Loat eo-n ma4athon lopten in h.,udt. 0ó daqn niei ezn langete en betelz vaonbe4eid,ing voott nodig í^? 'Ih heb be@ezen dat het nieÍ od,ig ia" 'tAlLjeie een naLqtho loopt, noLt je ooh nih.t anden.t aan hoo(d hehben. 7n llqat[luia Atalltte ilz in 'E6 ei1enlijh net tegenzin, ih zat net zen velhuizing, níjn vaiendin en ih wa4en dda4 dnuL nee bezig en d.aa,Ldoo,t liep ílz de Ue^tland- Mdaatho n niqt tahha-" Zoa( s vezt naraíhontooe,L5 bleven uoh John 8o'Lian5 bf? riure 5 ntet be5oaa'|d, !oqt-t,-h oob a( qozroh de )L

.


L6

\i vdn ds lard'J"att1. 1t' DLtt \butg víe-l hij LLít^ta net d a44e blar.zn, het levolg van zoolti?-4 in de \chaenen vdn d?- H?qnlsnAe onthopedi'ch Ac h o enmahe I D,L f duaL A, Ën niet tp vLlqeÍen htLè Lg Bo4jqn^ tL nalzon nLt de .5pl.inta, die, fiu t:rat1 het Neqtnelzlzen pijn lijhe. qL^c.hetAto-

zi jn"

.

.(o apl.Li

?-

^lLin

0n de han.t op ble4^utLo.\ hlzinLt te ndhen loapl, Ba:L jdn' inniddTl' naÍ ande4L zoolÍjeL in dL .\chaen, díe

hlap opvangen die hij at' "vaalvaeÍlanden" maaht. Majldthanó lctoltt h.i j uoo4lopig n\?t fieL)I, lnz.lheid4 Ínai.nin! i^ hat u)aai de nadtuh ap hanÍ iQ- liggen. "Al4 jL e?-n ndtaÍhon @.itt do?n b.Lnnzn d,z 2.45 al 2.40, ddn han dat nizÍ zondLtL LnethL.id^tadining. da-

DaÍ doo ih dtLio- haeh

po,L eeoL, 0tv, ain vdn da-L Li.ndLn Dda/L tu^Aondoon doen tuo duunlopo-n vdn naxinaal 25 hn" .

Aab u)elht Bonjan^ aan z.ijn vctetal@ihheling, deEl\ daox lleÍ gebtuih vctn zooÍtjoA, d,zet4 ooh daotL Ítlain.i ng, elha- hLL4 fiee4. "Ih denh dtLt.íh nu verLdntioo4de4 bezig ben. UtLoege4 Na^ i.h oigonu)ij^, ddcht dat !eel tadinen alÍíjd goed u)a|. De Ía4ióÍe Ítjd han ilz haÍ lapQn bLÍLt 4slaÍivz-

u-n, ih voel me nieÍ nee4 &hutdiq al^ ih eont he,en niet ne-ztL qa tttainen,"

oon

De STB-!Íedstrijd groep Lret John

oo l(o0....,,.... el qens ln Oost Zuid Linrlrurg, bezrg meL-.... "re1ëtiveren"

Zo heet ver lroed trëinen dus tegenwoordig.

Han Goi,nr,lren.


ffi,Iffr

E§IIW.IEMilTT Íolluiken roldeuren rolhekken

h àolr. srér. ku.r6l6r

Í

(4 bolalh,hb-a.lè.Éilidng

wljLffi dt.kilsld thlÍoí§Èod*lí Él ECIÍÉ a..eIÈ vel!ৠd. fiOUÀZO Md€nzo§rEscHEatEN, MtnKlEzÉr , J loEzEÉN, HfiRÉr{ . vcuww ttoÉN

ft

IUIAFLEIPROOIÍÍan.

Wil

Ép.í.,$ .lL. dË.í sÍlnli.

llíllGÀ

shorrroom sittaÍdeÍu,eg

I

zonwerino fl6 héeÍbn

M5

"

tel. O45 721658

IEGELS.SATITÍAIR

BOIIWTIIAÍERIAIE'I

Tot ziens in Heerlen ln de Cramer 7. Tel. 045-718008


!! Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken VAiI DE IGEUT

BoesbeÍglaan 3 6371

CV Landgraaf

Toleloon 045-311625

LEVEBANCiER

vën SPCSTI(LEJ]jiG " ST: "

0f.Poelstraat 24 5411i11 ileerlen, tel

RUtrJ[Oz HT

I

AORES VOOF:

S

I

JSTE

:

145-7 40482

S B"V"

I,1V L O E

iI E í\]

en P3EFA3

BETOII


I'ULLEI]

tEIJEm

is

23

de naan van

deze muzicé]e fami.l

ie

Cör]a,T[BA

Jos irsq!'t Jer

'

Dikke h'crn

Paul.Beuqel

Ëi:k Piston B-r,.lolo-tlÍIlpct.

&der deze bijzorder goed geslaagde ÍUzicaal begeleide zaalvoor onze jeusd, nEiert Hobbte tl]eleíheIg

trainirq

zljn kans wrar, o'lder de hoden door te kNipen, i.p.v er overh?en t;c springen. Een !oe.l qeslaalde f€jesttr,ltnjm \&ddl- @l Io. I]l Jo, Pt ilFr'' ric',lrrco.1,' \FrGeF.r.

I


hJ]EL VONKEN EN DE GEZELLIGHEID NA HET

LOPEN

/{

";t' "Het leven is niets waard. l"laar niets is meer Lrëard dan het 1even". l,let dle lijfspreuk beweegt STB'er lr]iel Vonken zich ols loppr -n npr c door l-eL ]-vÈr. De 44-jarige Klimmenaar is wel de l.aatste die zich druk maakt wie er Nederlands karnpioen cross !,/ordt, evenÍÍin inte reseert het hem hoe fang hij nodig heeft om een marathon te voltooien. "Lopen is I,4eer nlet. STB is uniek

een onderdee] van het feven. omdat er geen onderlinge lredijver heerst. Iedereen hoort erbij. 1n die sfeer voel ik Ínij prima thuis". Vonken

heeft een geheel elgen visie op het hardlopen. "STB vrij,rel alleen uit rna.athonfopers, of in ieder ge-

bestaat

vaI 1ènge afstandsmensen. Dat zijn denk ik in zekere zin introverte Ínensen, die toch behoefte hebben aan sociale contacten. [íie er nieuw bij komt, hoeft niet eerst te vertellen waar ie vandaan komt. Lvat voor werk ie doet en hoeveef ie verdient. Ik zit nu zeven jaar bij STB, misschien dat de helft $/eet dat ik een garëgebedrijf heb. Dat bedoel ik met introvert. Het zijn mensen die vooial Ínet zichzelf bezig zij n" .

"Kunnen !,,e het niet ergens anders over hebben", is de re pllek als gevraagd !./ordt naar het aanta.L uren die Vonken in zijn bedrijf steekt ("tlraaff uur per dag", verteft ie dan toch). Typerend voor de mens Vonken, die vindt dat ook een Ievensgenieter- tegelijkertijd een zelfkastijder kan zljn.

het eerste gezicht misschien tegenstrijdige uit spraak. l4aër Vonken fijkt het voorbeeld bij uitstek orn die stelling te bekrechtigen. De Klimmenaar liep tlree marathons Lrit zonder dèarvoor bepaald afs een monnik te leven. "Ik oó.I to.l- o'L -co.lp ldng" ëtsLa'ldj]-p.r een nFns t. r.- ,. t:ral t.r., ipnd.ld dip lar dfl:ea, jd ich,,Flr làn kàs-ijd.n. Een op

Dat kën ook leuk zijn, je Ínoet het ook leuk vinden. Je niet op dat lopen fixeren. Want als het dan een keer niet gaat, of je gebfesseerd raakt, kun je heleÍnaal vën de kaart rëken Te veel trainen betekent dat je jezelf gaat isoleren, je

J


kunt er geestelijk door in de knoop raken. Er wereldvreemd 3l van !iordenrr.

Zo, de boodschap van Vonkeo is erult. De levensgenieter dle sport altijd heeft gecombineerd rnet gezelll!heid. ook in de tijd dat hij voetbalde. Een ëantaf van de spefers van het elftal vande DaLrwtrappers uit Vaesrade op za

terdëgmorgen de

hei op, 's

middags werd

er gevoetbald.

"Het vías toen ook meer een k!.Jestie van de irlcohol eruit 10 pen". Na verloop van enkele jaren gingen de voetbalschoenen de kast in en sloot Voaken zich met coosorten aan biJ de SIB. 'BiJ STB v,,as het alleÍnaal !,lat beter geregeld, ei t"rerd gestructureerder getraind. En het was een gezelfige cIub, dét wisten we", legt de KliÍnmenaar uit. ,,ble fiepen destijds af en toe !.Je1 eens een crossje, maar deden ver-der niet mee

aan u,edstliJden. Eenmaal aangesloten bij STB werd dët toch !.r'at gemakkeliJker Bovendien nam bij het trrmclubje dat lre vormden de anirno fangzaam af en ook daaroÍn vormde STB een prlma alternatief,,_ Eén ontwikkeling doet Vonken toch p1jn, zegt hlj dan. ,'Vroe ger was STB echt een hechte club. Tegenwoordig gaan nieu!,,e leden, b.v. uit Nuth of Hoensbroek, met een groep mensen Lrit het eigen dorp fopen. Je ziet ze dan irinder op de clubtralnin, gen. STB is een beetje aan het verbrokkelen. Ik mag mezelf niet vergeten, !íant ook 1k maak me daar schuldig ëan. Eén keer per week gaan we met een groep uit Kllmmen hie. in cle omqe ving trainen. Eigenlljk zouden !Íe dat niet moeten doen,,. Zoals bekend bestaan er pfannen om voor STB een elgen atletiekbaan te creëren. "Daar moet dan in ieder gev6l een kantine blJ komen, anders is iedereen'm na de trainlng weer ge smeerdrr.

gelooft niet dat het prestatieefement binnen de STB de overhand zal krlJgen door de aanleg van een eigen baan. "Nee, daar ben ik niet bang voor. De meeste SïB'ers ziln toch veertig plJssers, voor !,rie niet de prestatie maar de lol voor op staat. En als ik naér Lrainer lrim van der Linden kljk, hii -dl le.Fr n,eL de nan 1j-l o;e " leten ..r' .t.nJlet e ol o\,li gen oÍr veel te trainen. hlim reÍnt eerder af als ze te gretig zijn. Ik herinner me nog de marathon van Përijs vortg jaar. Ik was helemaal van de !,rereld door warmtestuwing en moest uitstèp pen. l|]lm u,achtte tot ik tn de zieken!íagen fag en zette toen pas Vonken

zijn wedstrijd voort. Een fantastische vent, voor zolets ik nou !,raarderinq opLlrenqenrr,

kan

Han Gor]lmcren


a2 wr'm v.

DF

d.

Linden

(l rlf qadr po, ur voor ri,,

d rs:

i,ieer trainen op de baan en de hei. l4cL de ulrrloop nemen we

tradioneel afschè1a van het seizoen. Ilaa.na zullen alle trainingen rneer srarren rrl ..^p. rb r'. \,le kunnen dan weer proficeren van de trainingen bij dagIicht. Voor degenen die a1 enkele weken mer voorbereidingen voor de marathon (Rotterdam) bezlg zijn en de lopers .lie reeds trainen voor 10/i5 kn vedstrijden een hele diÈ selzoen veranderde traifling met me€r gevarieerde tralningen, meer. r:ust en ninder superlange duurLopen teeft zijn vruchlen al afBeworpen. De presÈaties op testen en wedsÈrijden en het gerínge aantal lopers dat blessures oploopt, ziilhiervan het bewijs. Toch mis ik.og een aantal lopers(srers). Wellicht hebben zij ge$acht op drogere, warnere dagen of bleven zij in het donker liever dichE bij ht1is. vanaf april hoop 1k dat deze S.T.B.-ers zich weer aansluiten bii han nlr actieve clubgenocen. De

S.T.B. heefr een Zuid-Iederlands kanpioen boksen

Al bijna een jaàr rraint een boks€r mee binnen de wedstriidgroep van S.T.B. De 28 iarise Bru.ssumner Jn\. s.hpvvr,- ..d,ee on,ij-l .on,i,,.,",",s","-"". Tesaínen mer her ',í,erk aan de zak,, en her ',het spring touv" boulrde John ter ondersreuning van ziin rechniek - | p-rn- u r ,o r,l' ,8..-r nJ8pr op zndaL hii \or;a ,riàar r, I d. Lo,.rro.i ^r.té rir.t ian Zuid-Nederlands kampioenschap in de ktass C niCdengeuicht tor 74.9 k8. Het daar gehandhaafdc sysreen is eenvoudig, Wie a1 de partijen \iint, komt tn de finate. Dar lukte .tóhnHij bleel 4 partijen ongestaElen en moest dui op 7 febr.


'53

.l. i n een rfgè Ladelr sporrha I re Bru.ssum aantreden tcgen d.' zeer gevreesde Desi l.rnsv!1d. l)eze bokser sloeg in !L1r voorgàinde partijen al ziin Lets.,nsland.rs k ock ouL. In Bruossunr volgde ecl spannenae partr:.j. LaDgveld probecrde Schc:yvens sleeds jn de hoek vast t.: zettÈ .n heii d.. nret uiL.'rmare harde klnL,pen ie !! I IeJ,. LlaL.rislukte. Onzc clubeeno.a boksi:e t.'chnis.h b€ter, UisI uiL dc blrurr van dÈ Brab.rr)d..r Le bLiiven e. blèÉk een !ee1 bLrere .onditie Le hcbben. lle jdry besloor 2:l dai .l.hr S.hcyv..s !iinDaër uas. Proficiat John. Overigens lujden .]e be):ichten daL hii A. bokshandschoci.n iD de wilgen \ir'1 hrDqen om zicir bi I S.T.B. aaD her Lopen .1

te gaan wi ldeLr. l.,i.i loopverslaaíden hebhen d.rar aLle L,t]grip voor.

N

r!i


:1!P{:*t *g§l"-§ïffi'

VLEK

VERWARMING B.V.

I

LilscheÍveldweg 6413 BA HEEBIEII Tel. 045-212057

Wii leveren en monteren uw cenlrale veívarmingsinstallatie naar al Uw wensen' Naasl onze uitstekende service geven wii 2 iaar ACI-garantie op particulieÍe inslallaties. Kom met ons praten oÍ bel ons gewoon even, wii laten U niet in de kou staan.


Leverin9 van;

orthopedische kunst en hulpmiddelen Tongersestraat 12 6211 LN l\,laastricht let o43 216113

Het croene Kruis parallelweg Nrd 2 Hulsberg

l- stormoas .orthopedie

JKEN rGr(E

VOEFENOAAL

MAASTFICHT

valkenb!Í9€rw€9 4r Bèmelerw€q90 rer 01s 75r700 1é o43 62151s TEGELEN


Smashcross ÀvON over

5 en IO kh Eeerlën 2l-2-1988

Eindelijk een droge Smashc.oss. Een rqelkoDe afuis_ seling na zoveel narre, koude crossen. ]n vereelijk neÈ de vorlge afleveringen werd er dan ook zeer goed gelopen. NÍet al1een was het parkoers betÈr begaanbaar, ook was heÈ heerlijke toopi/eer een

mentale opklkker. De wapenfeitenr Michel tlodenius probeerde a1s voorbe,eidínB op de N.(. .ro"s epn bliksemsr.i-t uir. Gevol8 \,r'as dar hij zijn concurenren van vorige keer direct op acbtersrand 1iep. Dave Cornell (AÍcent SÈriders) wist hen net a1s vorlge keer voor te blijven. Michel dus rweede in 17.23 Een prima tijd op dir zware parkoers. Eveneens een goede tijd voor Tr:ea v.d. Linden. Ook zij ging snel wao start ner het oog op de a.s. N.K. Zij liep de 5 km in [0.15, ruim een minuuÈ sneller a1s de vorige

Eerste veter:aan op 5 kn., lras John Smeers, die ook zeer tevreden uas mer 20.30 lbijna I.15 min. snetler ats vorige keer). John Borjans startre op de 10 kn mer dezetfde opdrachr a1s Michel en Trea. Hij L,as echter te enthousiasr bezig door de eersre 2 kiloflerers bij Jan Hoven (ÀvON) en de Latere rinnaar Theo Linssen (Unitas) Èe blijven. In de derde ronde was ,'het jamporje', 1eeg. Toch een Boede les voor de N.K. Àndré Adams handhaafde zich 1n een prina gelopen race op de 4e plek. Evpn bedreigdp hii rour iniel .lèin Vetd (AVO\) madr roen de aanslui,inB dreígde rsp : 7 Lnr, ptaarsre Vètd een demarrage en bleef zo'n l8 sec. voor André Adans. Winnaar rrerd Linssen voor Jan Hoven (AVON) en Hein Veld (AVoN) en André Adams (s.r.B.)

Uitslagen i 5 krn,

1- D-CoÍreU ín 16.57. darE tre6 v.d.Ll,rden 20.15

2. Í'i.lbdenlus 17 ,23, 77,(7e 19 e óhn Srcets in 20,30

1e

10 kn: T.Linssen(unitas) 11e Pauf v.Harcrcn in

34.m.

4€ Arrhé Mars

in

en

35.58

38.6 12e Jos hev,€erd in 38.10 14e Bó Rikser 38.14 23e B.Sdnlt€n 39.8 25 e Kees Hoven in 39,43 27e TïÉo SchÍEitz in 40,05 30e biin Eleveld in 40.45 31e pll]dé Botl1En in 41-14 en Leo Geralds 3ae i 43.42


i7 l2*3-I988 lveede Sjobloop te Bingelrade over 4.8 en 9.6 km Deze door ex S.T.B.-er Fred Pierik opgezette loop is klein van opzet en dient voor onze lopers dus ais gelegenheid Èot een trintensi€ve" dlrurloop. Toch uar:en de prestaties zeer goed. Op de 4.8 km moest A. .iunior Michel ttodenius 2 senioren voor laten gaan en werd 3e in eéD goede tiid van 16.10 min. Op de 9.6 kn wàs E.t Blacha (Unitas) opper.nachtig. Achter hen streden 3 man on de rester:ende plaatsen. Onze coming man André Adarns, Joh- Bor.jans en Theo Linsscn (Unita§) de irinnaar van de 3e Snashloop. Adam nam heÈ initiatief, maar moesl daÈ in de slotfase Lntop.n. Oot John tsor-jans kon de fet sprintende Linssen niet houden. Een derde plaats vas ziln dee1. AchÈer hen leBden kilomelersvreEers Ed Quadvlieg en Harrie Ramaekers (beiden in bloedvorn !!) beslag op de 5e en 6e plaats. ook.los Duteweerd (7e) kwam bij de eerstc,r. Tevreden a1om, vooral ook over de scherpe tiiden op het zware parkoers.

t]

3e Borjans

32.

5e Quadvries

32.34 34 .30 34.58

ól[l

§rleets en l_laIrie Baoiaekefii- Een vESt koppel bi.j vele !,€rlstxljden.

1rl

2

Ir,lÀB3J !1_0.r\-,1n

5!Ef E LD

LBIDI

Op een modderig parkoers liepen 2 S. T. B. ers in Krefeld de L narathon. PeÈer Verberk in I .21.30 en Wifl, Elevel d

in l.2L.2a

Veelbelovende prestat les mer hat oog op de ma.athon van Rotterdam.


1,3

I.redstr i jdkal ender

4.pri1 l7 april Zl apri l 24 april 24

I

apr 1l

ric

april - nei

s kn/10

km

urlrl oop S.T.B. Marathon/ I5 kn

l0 l5

Landgraaf

km km

Mara

thon/!

marothon

i Schuttersparkloop l0 km Brunssum

'

8 n.,i

Heidel oop 5El'I/

12 ,nei

l0

15 mei

1i mci 2l mei

25 knr AuverÍioerl oop 25 km

23 mci

l5

IoEM

i,andslSqq NldegBen

km

I0

km

Eersel

km

TeBelen

NIEIríE STB leden

Bestu!r en r"a"n u"n ;;-ai;=;;;a; van harre werkom binnen de vereniging: Ben 0tLo 36 jaar,!,lim Berendsen 35 jaar, Frits l^litteveen 33 jaar, J6nna van Duyn 29, er Jën van Vliet 40 jaar. tr\lij !./ensen ll veel sportplezier en ontspanning binncn onze atletiekvereni oi no.


INBRAAK. EN BRANDBEVEILIGING met aansluitmogeliikheid op de GOM alaÍmcentÍale, goedgekeuÍd door Man. Y- Justatie

Lid Uneto

T.B.B.S- eÍk e nd

GOM Beveiligingstechniek

BaÍbaÍastÍ. 2 6, G eleen Tel. O4490-47235.

LEMMENS/MEESSEN INSTALLATIEBED RIJF WATER

CAS

e.v.

sÀN ITATR

VOOR SANITAIR EN REPARÀTIES AAN WATERLEIDINGEN. AFVOEREN, CASLEIDINGEN EN DAKGOTEN. '

t taen sny t t e t a-sHowRooM llfi vriidog von 8,00 tol

geopend: fioondog

17.00 uur

DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOI^IROOM-BADKAMË RS !

litscherveldweg 2 - heerlerheide

- tel.

045

-

213661


4.; QE

=EI4!4, C EqEIE:\=y4!=!!Eryq

Hallo fans, Lcuke reacties kreeg ik vja de gehcime iijn te horen.Daörorn besloot lk, ( ik is Sjeng) nog eens ieL,s over mijzetf en over mijn vele levenservaringen te vertellen. Je kunt overal in iedere !íinkel binnenstëppen en bi.ivoor beefd een trainingsjack zonder broek kopen. Je kunt jezelf een heÍnd aanschaffen zondet dat .ie meteen verplicht wordt er een onderbroek bij te kopen. Je kLJnl een paar schoenen kopen Tonder dat je verpl:tcht wordt er een paar sokken bij te ko

pcn. Wat je

niet kunt is: een dood nor{naaL pyamèJës.je kopen, zonder dët ze je daar ook een pyamabroek bjj opdringen. [íaarschijn]iJk bërst het hier in d1t land van mannen die het hclemaal nieL leuk vinden, in bed net zo qekleed te qaèn als o'".o t.l it o'. n .1.. h.bap,r .rt'toc.^, oldndbro"lÀn, zo. der dat ze ze ooiit gebruiken. Ze slj.ngeren jaren rond in de toch al overvolLe kleerkasten en kornen uiteindelijk (pas) na jèren in ëanmerkinq oÍn in stukken qescheurd, mee te hefpen de auto op te froetsen. Nu hebben wil blj ons thuis een oplossinq qevonden. Enkele i r.n r. lpd.'l, i-e.g ïoFde.s n.L o. lp.-i Ào. r-ea n", h.n.. En wat is eI nu nog huiseltjker in een huis, ats ie na de train:inq lekker ]ènguit 1n de stoel zit, t krantje voor je of het 5TB clubblad,

Sjery, gezeLliq r--b SIB 0lub bl ar:l l.zende-


\l verder een kopJe koffie en op de achter grond het vriendeliJke gesnor van de naaimachine.Al ras had ik vrouwlief overgehaald ( en daar was niet veef voor nodig), om een pyama-jasje voor mij te maken.l{e zullen !íel eens zien, of de pyama-fabrikanten dan nog winst maken zei ik wljsel1Jk. l4et "UlE" bedoel 1k, dat mljn vrouw ze naait, en ik alleen mijn borstkast beschikbaar stel voor de maat, en miJn hefe lichaam om ze te dragen. Laatst had rnoedcrs op de vrile rnarkt vreer een fleurig zijde achtig stofje gekocht. Het was zo voordelig, dat ze er twee pyama-Jasjes uiir kon maken. Laat ze nu net niet genoeg stof gekocht hebben om in jasje lwee ook nog een paar rÍouwen in te zetten. Verdomme nog an toe , NET één meter-tje tekort.Dan haal je er toch v,,at b1j schat, trooste ik. Dat !,/as nou net niet mogelÍjk. De (goedkope) ÍÍarktkoopman had 6ffeen maar

restjes pnuilde zij. D6t kon ik als fanriliehoofd niet over mij heen laten gèan. Voor ik goed en wel tlesefte op víelk gevaarlijk gebied ik miJ ging begeven, had ik era.l uitgeflapt... -dat ik dat wel 6 effe

zou versieren. met een klein lapJe stof, stapte lk op een zaterdag in de grootste stoffenspeciaalzaak van Heerlen binnen.Graag 1 meter populinepërefgrrjs zei ik tegen de verkoopster, zoals dit voorbee.ld h:ier. En ik du!íde hetr monsterlapje onder haar neusje. r' dat is geen parelgrijs meneerrr zei ze, " dat is muisgliJs". Geef dat dan ínaar was mijn ént!,/oord. Dat glng he laas niet, ik moest op een andere verdjeping zrjn. Ik ging in de rij staan tussen wat koopfustige daÍnes, die er geen rnoeite mee hadden, mij voor te laten gaan. Zo ben ik nu een möaf, f,ant ik maak nog wel eens misbrulk van een kortlopende parkeermeter e.d. Ik liet het lapje zien. Waarvoor is het vroeg de verkoopsLer, ..en hoeveel moet lJ hiervan hebben." Eén meter " zei ik hoop vof. " rnaar l meter " lias de wedervraag," r',at wl]t U d,'..rvan Gewapend

"En pyarna was mijn ant!Íoordr'... en daar ben ili de fout inge gaan. Kunt lJ zich voorsteffen, de discussle die toen volgde. Alle aanlrezige dames en ook die toevallig voorbij kl,iamelr be gonnen zich er tegenaan te bemoeien, hoeveel stof er elgenllJk nodig was om een herenpyama te Ínaken. Lliteíndelijk werd men het eens b1j 2 nreter- voor het jasJe en


.11

anderhalve meter voor de pyamabroek, De verkoopsler begon de stoffenrol aI af te roflen en had de schaar al in de hand toen ik riep: " clan maar twee Íneter-a.u.b.l" " dat is veel te ríeinig Íneneer'r. Het snaterkoor orn mii heen begon alweer te telle lrelle, en men klnam toen al op twee meter voor het jasje en tvree meter voor de broek. Ik schreeur.rde nog net boven al dat rumoer u1t: " 1K DBAAG GEEN PYAI4A BBOEI(

".

De afloop kunt Li vrel raden, meL !,/oorden als : foei toch, heb je ooll zo-icts meegernaakt,.. en toL vlezerik toe ...

vLuchtte

lk

de afdeling af.

Boo.i van schéamte kr,ram ik bij mijn auto en Ínet een sneftreinvaart naè. huis. A11e pyama Jasjes en evenzoveel pyama broe ken verwensent, vertelde ik moeders, dai ik geen parkeerplaëts kon vinden in de sLad, maar zeker !Íist, dat ze de parelgrijze of !"rai voor den duivel muisgrijze stof zeker wel ergens op de kop kon tikken.Het monsterlapje had ik in a1le hëast ver qeten. Bang cjat ik was, dat Ínoedèrs Ínet het oncomolete pyamajasje naar dezelfde winkel zou gaan! Inogelijk vrëgen gesteld zouden vrordcn en mijn nachtbroekloze probleÍnatiek weer uitge rafeld !,,erd tot op de draèd, kon ik mijn eer redden met de opmerklng, dat ik echt genoeg had aan één muisgrijs pyamajasje en de kfeur stof nu nlet zo blits vond om er persé tlJee van te rnoeten bezitten. l,Jadien is bij rnij thuls nooit meer een pyaÍnabovendeef nog zelf gefabriceerd en ik'SJENG " heb er vrede Ínee dat pyama fabrikanten sLinkend rrik worden aan miljoenen ongedragen py

o o o o o 0 al o o o o-o-o-o o-o o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o=v4!Í=1=É=cR0=E=Tl]r=

rB=E:

_t_E=rl!Íll! =01!s= =uf=!:= _

Thijssen. Hun story heeft U kun in ons voorgaande clubb1ad. (88-2) -nen lezen I4ALEISIE van Betsie, Reno en André Voqely.Zie ook blad 14 EGYPTE van Stinre en Sjef van ooyen. !,11j hopen op een KE

NIA

van Janna en Henk

van hun in ons volgende blad. TIR0L vën José en Jo Eyck. ( nieLs bijzonders).

örtikef

ALBACH

ev


UIÍ Ned.

DE

BESTUUBSVE 8A4DE EINC

Veldf oop Kampioenschappen.

Het bestuua van lJnitas alsook STB, w1l via deze weg hun leden en medewerkers aan het goed geslaagde NVK bedanken. De spontane hulp bij de voorbereidi ngen , op de dag zeff u,as uitstekend.De presentatie van deelnemende aan diverse lopen !ías opi:imaal. De STB heeft zich j.n eigen regio voldoende kunnen promoten. NogmaèIs, onze dank voor deelneming, hulp en inzet.

l-en SPELDAG gewrllrqd. onze sport- en spefdag u,ordt met een $eek verplaatst na6r de 1e zondag 1n Juli. ( 3-7 19BB) Het ríordt een voortreffelijk feest, in de vorm van "SPEL zonder CF!!4EU- HeL ui.Lverloren sLrljoperk is Camping Schoo-nbron-It oata

SPoB

Schin op GeuI.Aldaar is vofdoende speelruimte en zliembad voor handen. Het wordt weer een SUPER SÍ8-feest.-., en U k.i.Jgt het fijne nog allemaal te hoÍen. Clt,B-evenementen STB

april donderd. 14 " dinsdag 19 " zondag 24 ' zondag 1 mei zondag B mei in pfanning: h,oensdag 1 juni woensdég 7

dinsdag 12 "

april t/m juni

1988

draf- en renbaan Lèndgraaf serie 1000 m Cooperbaan (lEdstx atl.) serie 1500 m Cooperbaan " serie 3000 m Cooperbaan "

UUBL00P

Cmpertestel voor iederEen Cmpe$aan

SchLrttersparkloop (zie blad 2) Heideloop STB (zie blad 22)

af af

18.30 uur 18.30 "

18.30 18.30

"

"

09.30 10.00 09.15

Strijthagencross in Brons-ZiIver of Goud. ln samen!,/erking met voetbaIver.K0LoNIA.

t FDENSTOP VOOT JEUGDATLETIEK

Hefaas, of ook weI schande. i j kunnen er echter zelf niets aan doen. De groep jeugdsportbegeleidlng v,,aar van Cor Bobeerts de cöordÍnator is, hellben tot hun v erdr iet dit zvJaarwegende advies aan het bestuur ge geven. Nieu!,,e aanmeldingen koÍnen op een uachtllj sl iotdat andere j eugdfeden opzeggen. . . . of_ totdat LJiJ de beschikklnq hebben over eex a t I e t i e k a c c o o d a t i e I',J

ín

.


vervolg ruLP

I]TT I]F

BFSTIJIJRSVFRGADFRING

:

bij organisatie

SÍB club-evenementen. lnzake organisatie van club!íedstrijden is ondoenlijk, alles bij een en dezeffde commissie onder te brenqen. Er Ínoeten zoveel zwaërwegende beslissingen genomen worden( vooral op financieel gebied) dat het voor zo'n commissie onuitvoerbaar gemaakt wordt. lvlen doorkruist dan Bestuurs-aangelegenheden. 0m probfemen te voorkomen en het lidmaatschap voor alfe leden aantrekkelijk te blijven holden, is het voorstel om e1k evenement,met een nleuwe groep Ínedewerkers te reafiseren. Aën de hand vën plannen, begroting en rekening houdende met de lredstriidkalender in de reqio, moet hel bestuur de hoofdfijnen aangeven en de uitvoerba6rheld planklaar maken voor de u,erkgroep.

Blj

deze doen lrij dan ook een beroep op onze leden en huisgenoten, zich spontaën op te geven voor hulp bij organiseren van onze club evenefienten. Afle bovenvermelde evenementerl ( met uit zonderlng van de L,urloop) zijn nog open. Hefaas, ëls er geen hulp komt moeten !,,ij overwegen, om al1es te annuleren. ll kunt zich opgeven bij Jan van Hees. tel 04445-2734 en liefst met opqëve voor welk evenemenl(en) ll beschikbaar bent. =YE=E{4èE9499=!t!EtqE=E=q_rB==led=e!.

APBIL: 1. Bob BoIk 5 Bob CreÍners 7 ÍÍarie. L. StarÍnans :l Erika Handels 6 Jan Ploeg 14 h,i11em llarcus 15 Ír4iranda v. Hees

I'4EI:

.JIINT:

1. Bart Smee'ls 3 Suz. Schfenter 10 Sj Hodiamont 9 Bosa Vijgen 10 B. Bruininks 77 Jack Senden 13 Prevoo 15 Í'4aurice Hendrix 13 R- v. Kogelerhn! 15 Ranm ÍvbÍcus 17 lv]. Kuckefkorn 16 lhrcel Heckmr§ 18 Pierre Vijgen 18 Harrle Bollen 15 Al. lvlaessen 19 PieÍ're StEnEns 19 WlUen v.d.Llrden 17 Biki Hendrix 20 Anne Ívl. Ypma 19 Jrs lbyer 18 Tonio Handels 22 Ívlireille SlEets 22 H-b Driessm 22 Jo lilierts 24 Wi,nr B*entsen 2 Ria l\tuIder 23 Ben otto 24 Jo van Vfochop 22 $rb Spierts 26 Dave Vijgen 25 Jo6 D,tee,€ed n Beirder Reusink 26 Nol pagen. 25 Albeft SlagÍDlen 30 Niels Jorgen ( 1 jë€r) 26 Hans Ypma 29 Viola Konsten De redactie wenst ll aflen een feuke verjaardag en nog vele j aren in allerbeste gezondheid. .

14.


Aeste sportvriendeni

Uij stelten

ons óan U voor a1s een sportvereniging,a.r het moqetiik is, d€L oegrnrers en gevoroerde r,11-n L-"rne. meE oe qèio. tj neelde wedst!ijdathleten, onze specialisatie is de "DUUBLooPSPoFï,,, óok !e1 leqathleriek genaamd.

Bij onzè verenigins is de doetstel]ing dët het meedoen betanqrirker fioer zijn dan de prcstatie. Vermoedelijk is dat ook de sport die l.l vilr beoefenen. Als od' -o is. oer, U Le'ror o.ï.1 on.e reLen-q:nS. Net enige vaar Nij ! drinsend om {i11e. ver2óeken is; een degelilke nedische keuling vo.raf. h:Ljchtinsen hie.over kunt U krijgen bij onze besruuEleden. l1qt in de gehele oostetijke t4ij.strcek, m€t a1s ceni.un . Aan de S.hachrstÍèët t€ Nieuvenhègen hebben wij onze eigen sport e. trainingsa.comódarie zelf aanselesd- Hier zijn vij erg trots op. De naam lan deze open a..omodàtie is: CooPEFBAAN S,T.B. Koo eens kij[en bij een va. onze traininsen- Net veet.ijdise progranma staar hier aangegeven. ons traininsssebied

ide

brlnssumm€rheide"

TBAININGSM0GÈLIJKHEDEN

Zomertijd (eind Ínaart

08.30 18.30 dinsdag 18.30 Zondag

maandag

tot

bij

de

S. T. B.

tregin november).

Cooperbaan. Trim tref vooa iedereen. Cooperbaan marathontraining . Cooperbaan Jeugdatletie!training.

Baantraining

Dames.

!,roensdag18.30 Cooperbaan Centrale t.aining duu.l .5/4 uur. oondero I8.30 Cooperbadn Eaèn6é r n_-iíg éas I r il d I opers. Vrij dag 18.30 Cooperbaan marathontraining zaterd. 15.00 Cooperbaan Jeugdatletie ktraining . Bergtralning wedstrij dfopers . november tot maart) Cooperbaan Trim tref

l./íntertij d (begín

08.30 maandag 21.30 Zondag

gyÍnz

.

Kakert

voor ledereen.

IIg.- conditie trairi.ng (d + h)

Interva l/bergr ra;n;ng v,/edsLriJdl Trimloop dames. Centrale training duur1.5/4 uur. Interva | /berg Lrèininq uedstriidl . Indoor atletiektraining Jeugd. 'Cooperbaan Trimloop Brunssummerheide. Nieuwe leden kunnen zonder enige verplichting èèn maand aan de t.airÉngen deefnemen. CqGlillqq, 1e gezirslid F ss,-/iaar, vervolgeos F 45,- F 35,- F 25, ery:. EGtra-vmr we«u"ijOicentie Seí/vet. F 25,- JilniorEn F 15, P',piLLen F7,50 Donatefflidmatsd€p F 40. p€r jaar ( gee'l 1ic ÍDgelijk). dinsdag 18.30 woensdag09.00 Cooperbaan !roensdag18.30 Stríjthagen donderd.1B.30 zaterdag15.00 gymz . Kakert

Sm-leden hàbefl korblrg

bij

deelnarE

.

eigm clubeveíElEnten.


víd!

r GIJIS IN LOOD . GLAS IN KOPER +

GT,ÀSREPIRÀTIES

*

RIJKSSUBSIDIE OP DUBBELE DEGI-AZING

ff

ll. jort6 c-

vra,6lijv6d oíí.rr.

er.

c.,rir .h.tundir àdvic

È

dit lEt

aio.Eza .dÉ

Pft uonOoT"n SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL RUI't CEBROKI]N REt, DAN 0.t5,:lIl413 Na lB-00 rrur 04s - :ll:]222 §Íepeaplèin 1 0, Schaesberg Prive adrcs: Joes JongenstÍaat 2

KOZIJNEN!

AIle soorlen timmeíwerk.

Levering en plaatsing van haÍdhou_ len kozijnen met enkele o, dubtele b€glazing; ramen, deuren, kozijnen en lraPpen voor nieuwbouw en renovalie.

De Haan AANNEMER9 EN TIMMEBBEDBIJF

SCHAESBERG ACHTER DEN UNKEL 42 ïEL Í145-3rAA49

Werkplaats: Streeperplein íO

STB Clubblad 1988 nr 3  
STB Clubblad 1988 nr 3  
Advertisement