Page 1

I

CLUBB

LAD S.T.

B

4e j aargang 1988 nr:

2

lJ leest: Henk en Janna in Ken1a. 'NEB0SP0BÍS / / BB00KS

en:

sponsort

HEIDEL00P.

NEDERL-VELOLOOPKAMPIOENSCHAPPEN

IN

DE

LANOGBAAF

SPORT- EN TRIMCLUI] BRUNSSUMMERI-IEIDE


;

; ts, ;E ói:

Ë tkÈ

-"

n ;;È iq ó

x c o rx o

oài

!

no;

n

cooó

ó

c

i

I rElj-; diirÈo-q

!99

!

9

-

<

c

,e

.i >o.à

ó E

kl'->G

d

;ir

q\r.

>doL

!

Ëí

6 otl

9{

o p o e !;r

pa o f

ó

@

io

È" (oÈo

.:!{@oc

!r

o

>

o o

r tl

ó L

q XÍrc Eo> ,]: ,1O

-

kóï

E ó

È r

-

Oxo <,;r i --EL,c bö+6i, L É

;1. .É

,

óal

i,_' qaE;+ o-;a< r E '

E

u

F

P o 4P o

A


(@!

ZI1DAG 2A FEBRAÀI ]9F.!

Nti[8iA\t6E \EUrCtP

ks 4i9e

tuén+àgeleden !€rn SlB

KoJ.f

ritirjcHnFFÉ\]

.hT lM grte bru

U\IITIS

reb s var@k n lM te oÍl:rs1Ènrr brj de orr]aditie v& Dc r€der ms, dat dit in geÈrlè Lén€Éaf \.oÍjL g€ttuli s de

plàat*Iijke

aLl

ettrckvMiqrir zijn.

tnrdan,

dt evtuàt.

1rl ats

SIB

betuf

D.2e tulp iÈeft lEt oP de re.Lrfirjdl1l é]s

tleezegd. ltrt gè"t or mn (v3ui)k1ndrl, z@I d.@m. §rnigs va Ll tutr,r mdÈls Ér bijgelc€ld sddjva gerEatd on le umt6 ielp6 fiij @té @I 1CÍÍ .p t] klrlB Ek*r. 0rl bil sred; È e.d. Ale.zi.lds klrB di.l o-ie c]ó (}* góed pM.ts. Iets kdt wij m.b.r de teldÉtp1örÉ v@ d eigor àLlèÈiekbaan zekÈ s tEnl r.dig tdjlF. öel (]eijke6 van rÉt sElrj(m1ge a.MÈrÈie.du$ tr@, .her hierbij aèn de trÈbB.k6 6 l@ke WSt€. 0p dre d:g za1 iedae rEltE-@ ctLh M.L!. í!96 dr.!à 6 6k hrlar. Ork -..i ë lqrE i,:l de kalr)1@. sciÉrriF is gsh.ht. ZiJ lTiJgs óp de2e dè @k'n clLh*ata va crcl.

€1., 0e lELDLttP$l,PIlErEotrrFFBt ziJn vM JniirM A s B à v@ sit}:B ( D r H ). Vetà'dÉ 0t!6 drs @r ÍE iÈr irÈ Édï a]s s rr:m !el@1fiern. fl]ldxí rÉ! isleEr ÉUe ae lAlerlanle i\btrmli tlit lEft m Licti€tol,i is. rli?e ztu gl!t! gm€p r€GEAn! LtpEBS kll]B É1F a&.le INIU]} m 11.C0 @. !€t geldloo[ @r de OaB reE! lt6 6 de Ja!d. Let

TEELME IXATIS ?2??2??

U i.sft!ft

v@r l5 fórrJo b1j @e lrixm v.d.Lnli. .h!r. Dna.É betèèll U rEt als isrlx lnlo ao Lr: k!se. Oat oeldlLl]s ók v@ de Lr.rinmo. in Sil .1dn6rc, @k de epportss. U rÈL rcr llt

oat km, mts

lis

a1]àrr

!ór

die

EEI',] rwqf rEE, a1s uct ldpr 6 ! lÈlrr (.!9) 96, linÍ4irE

lEtP U

6tvè.!m!

lÈ6n

dtact

PÍosramma en tiidschèmà: tÍim 4000

oóp m 11 Oouur melslesB 22AAm 12 0O urÍ mestesA 3200m 12 20 uLr jongons B 4200m 12.45 !!r jónqens A 7200 in 13.t5 uuÍ spÍÍÍcÍoss(geon n.k.) 22006 14 00 !uÍ dam6s 4700 m 14 30uuÍ heren 12200m 1500uuÍ Íwemclubkamp meislespJjonqemAldameíheÍen

F€LP EO.] I1I1],IIE !EE,


van ons CLUBBLADBeste lezc.s. U weet dal een cluhbaekj€ gebruikt urordt, om de ]edcn en hun aanhë ng on de hoogte te houden, liat er zich zo a] afspeett bi nn-.n dc verenÍging. 0ok leuke dlngetjes ríorden wel eens vermeld zoals geboo.Den, jubileums, etc etc. Af en toe staat er ook iets de voor2itter of pennÍngn,l. Vaste rubrieken z].jn: Wedstrijdk6lender Ultslaqenlii sten Verj aar:dagskalender CluburedslIljden. VAN DE FE0ICTIE

Nooit zal of m.g ons cI!bbl.d .letlruikt uorden om pe.sDonIi.l ke belanqen of zaken proberen ie

rcaliseren.. of door te duwen, Dnt geldt voor bestuur alsook

alle ledcn.

De redactie heeft dus a1s hoofdtaak, ondclkennen en to bes.he.men.

dir

te

Nu mag ieder clublid gebrur.k maken van het clubblad om i.cts

van zich

lhi

zelf te vermeldanaI ]anqere tijd een

hebben

rubriek 1n de vorm van de estafelte knuppel. N€el l euk en ëardig, maar soms ook wai eentonig als het. doorgeven te lang in een zelfde groep blijft.

Er maq ook zo nu en dan eeÍr andere rubriek opgestart Lrorden. Het de nieuwe aanvulling van redactie-Ieden, zal zeker op e-.n andere dan geb.uikel rl ke rnanier aan de STB bel geramíre1d

Er komt ílus nieuu ]even in de brouwerij , of met andere Hoordenr JtILLIE CLLJBIILAD WoFDÍ BETER DAN 00Iï. Naast de vaste groep waarin Jo Simons, Fred Slrating, Jo Eyck, Hans Ypína, hlillem en Him v.d.tinden...... kunt lJ slraks ook artikelen v:ruachten vonr Beoó Jongen, John Smeets,Han vën Gom0reren,

Cor Fobeerts en Hub Driessen.


BmucnqxrDoonsm,rx,

BnoorshrnooucEERT

DrlfuvnucWnucr.

Hd

È

van I

ld

È dc.e6re ctrcciids.rkend. vindn{h de vorNcl <n l@pschGn.ÈD hd ÈvcR.rkr in d. Ness'vr BÍDL!!

{epar.nreed.H.r

s.hcuí.urz!U0 ld r-Èni{ndr!

dooin-Lhi..nd.n{l lLrqínÍr Iin u.er d.ry![jkt gndt hr

trih ui._inn

di,ic*ddoollc looÈJxn.d, rold iou* r!Jpcrt bdtu.,L lvhd nu qclèd l1.r §nÍ llruola

irhír

ri

nr'

'ui,,

oLLi!. [J Lt! {]n l

oJre.t Dr

J. l(rn.u. U,iJgr.

KÉjr§tJ(!

rcli..t iln,.r

tionrduJsdr Frobl.no,

cn n

!u

r. i§,,

iflr&i

IUd,l rlzjr ,ls Knui. $,lJg. íal J. Nc!\r.l!tq,{t r0or+ro'u &.d ri,xleli.( ni J. bdft spotu[ ii nhlinr

volllo.rJ.odrLht.oinl.Lk.rDr}tu i.

\\i,,lq. D.NÀ6vuBrooks DlklGrr.L,rn

r sL.lr rer !,,Jtr,lrl nitlerid,virrlirrdL,u.nm,lr

L)| l§ndi. \\r.Llse

\r,luki N.$

À1, ,an Jr qN on. loots!l,o!,

.

nJr

4M00frfi


u

,, D,

ar L,l

?.Nl r ' 0r \v_q

Al l

P

Í\G VAN 22 JANUAF]

0e vo.ige alg I ed€n!ergadering

(novemb€r 1987) lerd afsebroken bij p!nt: Këndidaatsteltj..g

bestuursfLrnkties. Dat is thans opgelost, omdat er ger!kkig ook blnnen onTe STB nog lede. zlln die het belan! van de clLrb als bestuurde. !/i1 H-"t S.T.B bestuur ziet er nu zo uat: voorzitter Jo Eyck. Secretariaat Jan van Hees-Penningneester Jo van Booy. T-t drieiaL noemt men ook 0-B (daselijks bestlur)

lnillem v.d.Linden (sen) blijÍt het $rdsts'ijGmEta'iaat b€rEmn. Fiea Siratrng brr.jft P.r functionëris, kl€ding, sponsoring, alle fref en leect zalen. Íevens p].v voorzitter' 0e wedst.ijdlopers vro.den binnen het besluur ve.tegenr'roordigd door Willem llaxcls. De jeLrqd door Cor Bobeerts- 0e groep spo.toeger;ii;is en tmrners door Henk Ihlissén en de dames door An.e Harie_Ypma. ATLËTIÉK ACCOIIODAÍ1E

Íloo. het bestLrLrr is een onderzoek gedaan naër rogelijkheden van huur, mede!abruik van e€n ailetiekbaan.Er is gee. acc€pta-

bel alternatief. 0D o.s verzoek voor samenwerking met een ander vereniging als medegebr!iker van hu. bestaande accomodalie reag€erden u qó éó-rF oacoraët er.èia !op'oaL.e,-r i9 aoor. Hoqeiiikheden voor aanles ziJn er b1l SYLVlA in Nleu\renhagen €n b1j Sporiconplex STBIJIHAGEN (.abij Draf-en Renbaan). De gem-èente heeft deze zaak 1r' onderzoek Pn k'ièst zelf voor het iaatste. De rcden is dat er op helr complex St.ljthaqen 6 voetbalvelden ziin, vaarvan 1 overcompleet. De ëanlegkosten v1" eventuele aanleg ln Strijthasen goedkopÉr zullen zij' lor c'orl 1e' cL.rlrldqo4qèo''d /r-ts bpLPl o"_ b'r_,1r.' -voor rurr i." iorólé 'oo 'o'oFI'4.ag '1 d'r ooL al teerr gedeeltelijk zo gep.aktizeerd wordtOar wil niet zeggen dat er nu reeds een fiat gegev€n is dat er in de Londgraaf ee. atletiekbaan komt. Zover is het nog D," samenLrerlrnq tussen beide verenigingef is er wel' Ïrouíens die is er ook m.b.t Sylvia. De STB heeft als zoda

nier.

niig ge-"n enkere besLisslngsbevoegdheid. Nat is altijd een ,.;"4 en hoe een project subsidiaal en politiek verwezen lijki "," kan lorden. Dus aflachtsn en de mensen uelke de voor bereidingen gaan treffen sterkte toe !ensen. lat d€ STB belireÍt: wjj houden ll op de hoogte.


fif,1[fr trOHIstÍMffiIHflTE

:3Ía É vdges d. fioMÀzo v@rërdén Íev6s k@

it va.:

ZO{|rESCHÉÀI]EIJ,

MAAXIEZETI, JAIOÉZEÈN, HONAEN , I/OIJWWÀNOEH

wij Épa..,s .n.s oÉà

ll|lIGA sho\rrÍoom

zonwering .116 heeÍbn sittaÍdeÍweg

k%ffi

.

tel. O45 U 1658

rË6Ëls0§ítr míP BAUWMATËPIÀLEN

Tot ziens in Heerlen ln de Cramer 7. Tel.045-718008


CI-UBKLEDING

SÍ8.

heeft onze P.B gemakt fitr) Frcd StÍatirE bekerd uelk sooÉ rcgerÈ pok bestlld qaal $Drden. [k' fuh var sqEor " Kees v.d.KleLrt" kan hij aan 30 Ie(hn een pëk éërbieden \",Eawooa flEn in de wlnkel ruim t 3m,- zoJ nret€f] h-Ld.lcn. Ue SIB bijdaqF Ls F 125, pèr pal.. iUr blijl,t daf iÈeds ,repr da 40 UpÍH$eIs ,/i jn. De esstc : ), v"elke bestefd h€bh,en krijgen uitemard vmr*eur. TiJd6,Íls alg-lcdcnvercaderirg 22 1 Bg

Ilu zou Fre.d, "FFED" niet zijn, als hij rè1End ÍíDest te-Leur.stellm. Er korm rng ee,is 3 pakk€n- De levert1]d is dan !"e1 niet op 26 fótua-i ÍEar 1II6dd later. lbl- lukt ook voor eerzelfcle eigen bijd-ége van F 125,U ÍÍrel, u,el bij bestellen mk Íe]-eer betalen, anders ÍÍleL hij uit. eigen zak teveel gefd vèàr financierEn. Voor de tr,eale serie pekksr is ook h€er een guLle siroíEor gevffrlen, Wiel Blksen, van lÉt gelijknadge trlAtÀf}fF$EmLf in de larrtra€f, rÉsÍt voor deze serie pakken het leeLr,,Jen6ëndeel vèn de kost€Ó voor zijn rcken:ir!.

ru d?L viese fjguurtje boveÍt v@r Fred Stratirlg ??? sinpef, FrEd is bezig rct uitzoekeír u€t er- v€l en niet staat voG een ]Cper. Dat geeft zekex rrel eens plcbIercn, h6nt vooraf bij de ksrze van een rvedstxijd

l.la'.. ber_,ekerÈ

STB:""" zoveel ÍEnsen- zoveel urensen n n . Tel je daarbij mg de próIslÉn bj-j À{este11iÍ9, dí' blijkL daL iederc fabÍ_ikanL of firflF.rBan liefsi 2 of 3 keer per jaar ÍÉt em ader, beter, eíl Írrniet kLeuntje koÍ|. De eerfreid is dan \,8g. Leden djc zlch e{ler€n aan zove-e] verschillerde soort€n v,edslTijdte'ueen, nnetgl $Àr1 bqrip otr rerqen voor lopers, \^elke last hebbff van sduren, kri€belor, en Í!g ÍEff rErigheden die er steeG b.Iijven kfeven aan h6t t^e rÉ€ds al t.rrEal hebben. ous rDg even gedrld, mk dat prDbleoÍ ls @lo6b6€r. tenue geldt mk

bij

CLI,BS'EAIE|iS ZOOEH

reCLIl,E en vmrgescl.tr€ven I^EDSIRI.D(EDIIE

Die zijn er ook nog, wat betreft rrBt€n " lvl ". Lange trajnirgsbrDekm rEt€n PI en L rDg steeè MErdig. flabesteUirB vaÍr rhze s,/eatss za1 eeIst voor de hedst geban€n. In voorraad zijn ook rEg stÉeds kedstri-jdshir-ts van blaLríe k]eu". G"iaakt van onverslijtbaE stotr. HeeI groot S.T.B op de n-g en vm. rectrs op de borst: het SIB vignet- Dit gecoóiÍEod írÉt een ÍE['irEbla]e ADIDAS SDrL is orc CLUB TENUE. Er;ijn ',,€1]strijden, €fl dat is zeker het geval bij' nationale karpioonsciÉppeír, \raar: de Kl,lAu-officials hier specioal op fetten, Bij deelnare 6an de lH.VeldloopkarcicÉrEcl"appen @ 28 fór a.s ffi U drs ge^Earsdr-&d.


INBRAAK- EN BBANDBEVEILIGING met aansluitmogeliikheid op de GOM alarmcentrale, goedgekeurd door Min. v. Justitie

Lid uneto

T.B-B-S- eÍkend

GOM Bev eiligingstechniek

BaÍbaras tÍ. 2 6, G eleen Te l- O44 9'4-47 235-

TEMMENSIMEESSEN ev. INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

.

-

WATER

SÀNITAIR

VOOR SAN I TAI R

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINCEN. AFVOEREN, CASLEIDINCEN EN DAKCOTEN. E

ICEN

geopend: moondog

SA N I TA I R-SHOWROOM

t/n vriidog

DIVER5E AANBIEDINCEN IN

litscherveldweq

von 8.0A

bt

SHOW ROOM-B

17.00 uur

A DKAMI RS!

2 heerlerheide tel. 045

213661


Metselwerken VA]I DE KTEUT

Metsel- en sleigerwerken voor ruwbouw Bogsberglaan 3 6371 CV SchaesboÍg Teleloon 045 311625

LÉVERANCIER

ljr.Poelstr.aët

24

L-lI H[I Ai]BtS

" ST3 " tef 045 740482

van SPCPTI(LEJll.lG

a41711 llee.l-n,

Grll+\S [=]"V" \10!lll

:

SÍ,JS rE:l,JVL0EiiÉN en P;EÈAts BET0l,l


5 VEBJAAFDAGSKALÉNDER

vanaÍ 1 2

1988

Een heef biizondere verjaardag rs noq in de ntaand Februari. enliel voor ons clublid en marathonfoper HABB]E ADR]OLO.

| :c 'r

oe qelJ.I rqp orsrd.lo g heid om nu serieus genomen te worden. oat 1s afLljd het geval bij je 50 e. De oude \,,,iizen kent iedereen. ook is bekend dat er in Kerkrade een echte H.

ABBAHAII-club bestaat.

Voor beide is hij thans rlJp genoeg. lie1, feest van Abraham om en rond Harrie r.s op de :14 e. Alvast 9o el-r lèprd r.nF-. de rrdà, t'P. Verder zijn er jarig in maart: :l Wiel Voncken en in Aprll: 3 Besre B1J ken 1 Rob Bolk 7 Christophe Smeets 4 Bob Cremers 12 Andr,j Vogety (1987) sorry ? 6 Jan Ploeg 12 André Vogely ('lgBB) 7 l4arie L- Starmans 17 Trea v. d. Lrnden 14 i,,lillern l.4arcus 18 [,Iar1j ke C lrvers 15 A1 llaessen 18 Jan Ívlulder 17 È1ckie Hendrix 21 Ruth Cremers 13 Tonio Handels 22 John Hendrlx 19 Eirika Handels 22 John Borj ans 22 Jo l,Jierts 23 Paul llufder 23 Dirve Vi.lgen 26 Huub Neelis 26 Nol Pagen 27 l,JiÍn Beckers 27 Leon Fels In de maand l,lei: 30 Ger llol vers 1 Bari Sneels 31 John Smeets

13 l,lariJe Eussen Prevoo Leden en bestuur van STB !rensen U een pre Ltige dag o o o-o-o o o-o-o-o-o-o-o o o o o o o o o o-o ztjn op: Zondag 19 ap l vanaf m.m ltrr op de [ÍÍPEF&MN.

o

mPERIESIEN

Zordag 16 oktober

Loopserie lredstxiJdatleten:

2e seiie :

1m

Ín, 15m

nr,

3m

m, rcsp.

124, 144, 154.

6,9, 7-9,

"

Aan de hand van een purÍl€nkfassercnt

belde sexles verbonden,

'

rfidt

S-9.

een olubkEÍpioenscfEp aan cleze

o00000{)oooooooooooooooooooo


l0 LEZEF

(TJES)

KLOI'114EN

IN

OE PEN

van m. Mi-jn n:aï is ltnrice lb&ix. Ik Vird iEt 16rk cÍn in hat clLrbblad te sdrijven. Ik zdr gEag iets veftellm over de SIB., Hoe ik er bij h,an s]z. (,",e1 in fet knt) ,trtjn vader efl nDe+r gi,.rgÉn alt]tjd rcmeír in è Brur6sumeIieide. Ik vorn h:t leuk crn esls fiEe te gaèn, dus H ik dat. Toen is mljn nDcder €em gaan krjken bij l:b Sru. Drs is mijn vader mk eeírs gèan ki-jken.tbk hij vo-d lEt leuk.

liallo leden

Toefl vm€g mljn vadtr of r.rij ook eens nEe wilden gaan. hhj zeiden " ja". lhJnheer Sffiir! virs t eír grèpjes aan rlet ílrken. ork ze1 hij: Hoi Kees en Jëntje. lbar wij heten Rrger m ltnrri.r. lvtijrfEer Eyck u6s er ook bij

rF .É.r

vJ" .dnp vpl.50. l-i i varc _F lo t. crdi cro. lvlj ee_6 l,',ÍaÍB_ %qor "n .l L,1r-. + Éersrr \l,loerÉn, hl vÈn"6d+n rÈtuÍL jl Mrl r.irt nÈrir. Wjj L"€r€fl íÉtriLrlijk ery flr€ tcen uJrj tlujs lí,rdÍen. Zo zijn s_

!e

r.Jdc

\

cr

vaker gekoJi:ft,

niet. Eeí] gro€p llEnsen (]e&n van de STB) uel ípe beziq. { ÍÉL de rorde). ToeÍr de {]i.opel1raan kfaar uas hadj€fl v€ al kiflÈIgr ( en cderE) vezocht eem te korEn mar SlB. Tcrer 21jn !,riJ qcrrEn flEt è beantrainirg. Er raarm a1 veel 1eden. Wij had,hn tnen allÍrÍ,,n spdntm en larqe afstaÍten. Ssrs mk L€l em lalk spelDe

Oq)e$aan tras e1'taen m9

vrirrÉf

eI

tr-pn

is er ook rol

brjgekorÉÍr: veEpriru€n, kogelstoten, hink-stëphebben 6k veel laJke dircen gedaan, bijvoorbeeld Sgrrt 6l SFel, de fietstortr, zr"/e Efl in l.hlsn. Dat zíjn di,rgff die nilrl aLleen ik lerk vi,'i íEar aLle jergdleden die dit flE€gerÉakt Hben. lrlacledÉrd

spmr!, bal

L,eryen e-|z.

!r1j tr{e'l dat van de

js4d

l,Íij

rÍij dit ft!

e€ns gaan doen-

fL zijn

uE

rEt de zaaitréir-iiig

bezrg-

Tot zlens ltrLrice.

jt1ldler:kr van de SIB. irtijn rEan is RrgE ga Ik ldcs vertellgl over de zaal]ÍainiÍE. lhLLo

lffi-ix.

0p L9 októbff 1987 b€Sor de zaahèrnrg. 0e zaaltr-arnir! l3rjgm \,8 in de gfanzaal de KAT.EHI. De zaaltrElnlr! @int o1r d'ie uLr. 0n ttren voor d'le ÍE€t€n ve al in de gJínzaal aanr'€zig zijn. lbar tussen lien vmr drie en drie Lirr fiDgen |.e mg vlat spelsr, hh rEgen allesr ÍEt de bal sp€]€Ír. bh r"/or\Èo

in t"Ee gEEpgl

vonEe1d.

allijd van tr,€e tr:airrers tr"ainir.g. krijgt dan bijv lDften en de arder groep k"ijgt

lre krijgen Eell

glrep

spri,rcm.

dan

b.v.

l'Eog


tt Verner to_ijggl !€ rog: hink stap spr.í€, sprifll ar balllerpen. Brj lncgsprr, gen, spat de trairÈr ( e_L dat }s írÈ.jn vader) eerl tori tuss€rr b,ee pal€n. hb Ír€ten dén n4geliÍEs over iEt toLfr, [Et een zad-te lardiÍE

(fEe'hjk). de traiÍEr b.v eefl stok over de picnren.

cp de dikke nratcas

Blj

hl]Ide1r

legt

Bi-J

r€t

spd,rgen

staan b^ee honlen acftEr elkaar. Hink stap spnng k-lJgen !.,e vën rEíEer Eyck. Dan nneteír we zó sprlruen:

hinkàÈ een stèp en €en splrrE. BiJ balvrerp€n il€€ft de traiÍEr tr,Ee baflm m dre rceten v,€ dan op onze )d-n i:Er\ lqlen. tr odn /o,er mrgeljl ,€g qmror. 8rj lEt sprl,rlen zet de tr:ai,.Er dan h",€e flIrltr,l aan de ov€rkant teqen de ÍruLr, zcdat als u/e te hë11l gaan, crLs niet zo'n pijn óeír. Dan !,crden r',€ in glepjes vedeeld en nEeten dan zo sr€] flqlelÍjk rÉar de overkant rErnen.

n!

Ann het eirde van de trèini,-g krijgm uJe &n een spelletje. Oan ]<I-ij g€n L.E zitvoetbal, basketbal of miss.llleíi ee,] cirDrjlDat zijn een paar qrelletJes tegelrlk. Dan qaan t'e ÍrDe naar huis, D,}]ar ik heb vE1 leJk

gevffÈsr. Tot ziÈns op e€n van o.re

Bij

ja€dtr"irÈllsr-

een teuk verlraal, hoo,rt ook €en leLrke

efl l,hurice

lbndix-

Rrger

lffiix.

tekenir§,Unflclat

Bcger


ri

Stukadoorsbcrlr!Í -

rranae

rso .terneminq

J. NIEVELSTEIN * Luk.t.loorswerk in verLrouw s

cn

BINGELRADE ilo rp

str a at

04492

2183

91

n

ieu!,/bouvi

.

* aanbrenqen vdn al.:le soo:rten sier.pleisters * ]everen van sierpLeistcrs, muurver.f ,.rfplakband etc. * vri jblijvend advies \'oor wanda fwe rki ng.

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleiikers Brandhoí6traet 77,6372

KB Schao§borg, tel. (045) 31 96 55

Poslbus 31229,6370

AE Schaesberg

WITKO.GAZU B.V. handel in indusiriële gassen en lechnisch aanyeÍwante artikelen

a a

AGA-lasqereëdschappèn AEG klop-, boor èn sllipftàchlnes

O Kogèlla9.rc-v{nàrèn

a

Non Fsrrc Mèlalen

O Kissel .43 64rO

AC leenen. lereloon 045 724574


13 PI]lJSVRAAG ÍEKS

l"r,l

L=l

T

'rlrs

VEBZTNNEII

?

var turfelm, dlc dkke burk

@19d 9,rfu a txjtlB..... bij dc s.Í.8 ga bqirM." (ií§€uns' er tm SorM). U

jij fet p6s bij de slts sl BIMè sgrltaa op me Fltsu.al. De Et va me jè4n vrd r.l€r tlrist Ie EÍtrg f&tlsu of geld lsu€ op zak- V@ jtudséFrrc,- 6.,.jo, tè*sL is ook m9 lEr a3rdig. &§1E L@i,

:

DE V0l GENDF NIEili,,F aLLAI EDEN HEÍEN WIJ flFLK0M

Leon Gera.ds 52 S!zanne Baena€ke.s 17 Ton r seré 39 teon Soulen 7\ r,4

Rób Scholten 39 jadr l,liél Peelen aO jaar Bianca Bruininrs 6 .j r André Ada6s 29 jàar

Eest!ur en ledÈn,ensen ! allen veel plezier en ont spanning brj Uu spo.!beoeaenlng èrnnen de ST8. fiEDUcIIE sTD-l EDÉ.r bij e i q en .!1_U!!!-q§Illrl-q!!. 8ij besl!it algemene I e d e . v e r ! . d e ! ! n ! vrn ,1 nov€ober

1987, rs de co.!rlbutie verhoo!d. nieure iarievèn 2ijn al bere,.cnd doo. onze pennrns neèsre.. Zre noia 1988, Tev6.s is beke.d gennakt, d6t de cl!bleden de2e vÈ!hogrng voordélen iàI opleve.en hLj deelnère vèn onre ei9€n cl ubwedsrr rJ deD. 0e w o d s t r 1 J d c o m i s s i e hóudt in hédr be.l!ot1ng rckenrnq met deze éfspraak vij v.agen rel vën U, de reOels die in a. ht te w111en ..nen Dus steeds sebr!rk mèken van volMallllllo!!! via !IILLÉr4. De

m

S.moige a.tivitoiten zelfs gratrs. Wrj hopen dat aan de kèssa s bij na"1nschrijvins van eiqe. Hedstrljde., qeen opne!kingen Ho.den geflaakt. b1.l de dÉàr we.kende he.sen.Dat is dèn etiggj!f: lgt. De

wcdstrl_]!!!I1!istr


Topproducten uit de hele werg[d, wéLeli vers aanget oerrl Ï,ièt ons eigen koélvervoer, voor u verkrijgbaarbp de Zandweg l0l en in Rarrtsch trrssen A winkelcentrum d'r Bautsch, tussen Fdah Edah en Aldi

Gosely,

VLEK

VERWARMING B.V. UtscheÍveldveg 8 6413 BA HEERLEN Tel. 0{5-212057

Wii léveren en monteren uw cenlrale vefoarmingsinslallatie naar al Uw wensen. Naasl onze uitstekende service geven wii 2 iaaÍ ACI-garantie op particuliere installaties. Kom mel ons pÍalen oí bel ons gewoon even, wii laten U niet in de kou staan.


l5 (APEILEBBOSLOOP SPOBTIEF

GESLAAGD

0p onderstaande afbeelding ziet tl de tv,,ee mensen welke wel de belangrijkste bljdrage Ieverden aan deze 4 e editie van de KapellerbosloopSjef van 0oyen, die ieder jaar weer de poorten van zijn Glashandels-bedri.jf uagenwijd open zet voor dit evenement en die kroeskop (re:,,rli die dit jaar eens zoagde voor een andere u/innaë!. l4ax van !íersch als old STB-er rekende met zijn naaste conculenten af, alsof hij niets anders doet dan crosseó.Zoa1s v/ij LJeten is dat niet l.{ax 2-n meest geliefde sportonderdeel. Het Ii€fst velkoopt hij !,/ij n en gedestlleerd in zijn SLIJTEBIJ aan de Kloosterkoolhof in Heerlen.ook aan de STB, en daarom smaakte het drankje na afloop ook zo goed.

Buiten drankjes was er ook dit jaar weer volop Érlrtensoep. Zowef aan de finrsh al.s in de zaal bÍj Sjef. Ïraditie getrou!,/ weer veef te veel. Dat kr'ram omdat de afvaardlging uit het Klimmense iets minder vertegenwoordigd was t-o.v voorgaande jaren, en.-,, de Klimmenaren die er waren, nu nei alleÍnaal diéet hielden. Vorj.g jaar was dat ook a1 het geva1.Ít1aar r,rij leren het nog !rel. AIs er volgend jaar geen soep is, wil ledereen weer soep hebben. oat wordt dus over twee jaar.


i

i!

'' { de''e r'Per qoed v'rtPgerlroordrgd. treptda's.n de ::: stB-ercJÉc.An.rp|e! tvevpr w.rd.t é Ui.1 Oe jeuqdtooo 1'00 m t/-r l0 jaè,. Biarra Brr,yiinis werd 3 -"Bl I dF jo,lqFrs r_/r l0 jèar beraaldp Foger Hendrlx een 3 e nl brl oó.loroe1s l'1 1q Jaar u/ero BarL STeets 2 e eve-ats Su_ zanne Schlenter bll de meistes. Ki'r ouëdv'l reo It-o np- rer àe trinloop ovèr 2850 m en wpï., .t . i n dp ddnp\l la\^È.t 'evFr hadd"ruaj hdd zir Uij e :èuqa. - '

':,]'' voor

(1o

"irr-,


1'l

8rl h"t grorere kerk oo. LreploaLsen voor SlBers. Jonn hendri\ ll"an dIs I1 e over de meet pn wos in zljn vereràrFnl t.s_ :e 1e. De theeoe pLaars b I de veLela,ler sès voor Horrle Hdemde\ers en oín t^et SIB.Lrro vol Le noten eiste Hdrrie BoI_ Ien de 3 e plaars voor zirh oo. Snelsie SIB er has oot oiL Iddr lrFer Jonn B0F.lANr. / e vd,l I.l4 deelneïers. lred herd }n de o.Tes^ldsse 2 e Ir oeden g oa_ mes mee en daar moet eens wat meer aandacht aan besteed 1,Jorden bij een volqend evenement.

Sdmenvdtteno: Een gpsiaàgd sportfeesL voor de SIB, dan. ,,rj de uitstekende organisatie v6n ooze !(edstrijdcommissie. Voor sommigen u/aaronder ïon Starmans, Jo Simons en l4ia v.Booy tevens de laatste !íedstrijd als commissielid. Zij laten ( en denkelijk ook terecht) nu eens de eer aan anderealubleden. 0p de foto: Ton in actie bij de Glljtl I.]EIN stand. Een drankje ddL meer qewild hos dón de soep. Wij plaatserL geen ultsl.gen nEer van overige STBeÍs bij deze KatÉuer.bosloot. llit.slag€rÈijsten rErde6op onze tcauiÍlen uitgedL?eld. Hie er rEg qeen heft k.n roq tererft brj Jo Eyck.


4Íl blËDSTBIJDVÉBSLAGEN UITSLAGEN door Wim v. d. L.inden :I 'j ;omer smu-li; . ' oq ll ''r n. z'n d-ieen \"reft deefqenrriÈn aan de 0rcr$uhle Goos. Pedl vi]]I -ilYn BmJans, rJelke mrest ol4even v,€lsrs voïniru, ...daaIlnlqlen SI(SES vom l'lidEl lhilenius err volrr TÍea. l,lichel fiDcht voor de eerste keer op de hrcgste txap van t€L ercpslim staan. Bii de jcllqens A, n'aakt€ h1j zich eerst de laatste krlorclÉr los uit de kopgroep. .b:ist slrk van het' pa,-doeJ:É. Zijn ÍE&koploper op het ToÈt€n^lEarste Sledel hëd het nakijken. Van Plichet6 "big s.rile" hebben \'Je helaas geen foto, daar on rnr è "lfI\E BA« van Tr:ea v.d.Lirden. Vorige ltEek in Llbach Palotel! mg opgegeven, thans \^r€er (bijna ? de oude. b,è zullen zien bli de uitslagen van ch nog korÈxje crossen. In ieder gevëf !{rn zij de d.rr lorp mcr vourol r. d'..I\J2 +l r d' lal uil d" i: pltj.rr. loe'l e-Lo'o v--oóqo lu-r rc1-erri ir \r_oóq. vv]u-htsLers l.oró.,[-h,r1 l.oró., [- hrrl Le Lpl iitr r. roe'l ifit lF q . ' ,a d' tP bslo rTr LF vel-|o'l._, L 0' m/o .IvorFrl cmss-loopstcl. Trea toeslaan en !,riÍnen. Prijs vmr haar ee$te plaats wES: lleel bl1j uljn en em T0'IÈTJE BIEB nÉe naar huis nerltr'l.Dat paste goed in .le sporLtas r,elke l4icl-€] ge!.{]xlen lËd. Íliden: Trea 18.35 err ltichel 16.33. I,'leL

Erl!cI qEBq!008 Kr[1BB]A ATL. 14AASTBTCHT B-77'B1 Cross Heren. 78 CÉelnsmm vrëarvan Roger Jaqrerc [,t]itEs de snelste.

e

1n 32 19 l,1hel idijnen SIB hErrl 25 in31.41 rEt Fob Biksen 31 De 59 e plaats van .los DLtrà,,eerd 1n 34.59 toont aan dat in llaastricft een

fuc1 snel logl'sveld aan de start was verscfienen.

(tijd

Jaspels: 27.45)

29 noveínber 1987 Het grote machtsvertoon van Cor LaÍnbrechts 1/2 lhratiEn 14ABGRATEN

staat

ons ncg veÍs in het gel€ugen. Wimaër in 1.0!.36 in dit ieuveLland, det wil heal !,Et ztrtqen. Er v,ffen 641 @helErs \"raawan er 622 in de uitsla

ijst

voorkcíEn. js bekend: 73 in Pien'e [']uraeÍs 131 genl

Van de STB

e 14il Harn v.Gxrr 184 AÍïre Bourcn 214 Jan van Hees 371

l,í1]]en

llarcus

e Harie Boflm ín 7.2A.9 en dat is I'eel g'red. 1.23.23 H.Er*ens 134 e in 1.23.31 7.24.U Jef Bldderbeks 7411.25.52 1.25.55

1.21.tÉ 1.34.50

TÏeo Sdllr]its 2m 1.m.38 Jos ftrts{eerd 3@ 1.34.38 Jo l'r'Íerts 372 1.34.55


49

31 december 1987 5 km en 15km ten elftal atleten van STB, l1epen mre op de laatste hJEGBERG

jaar.Vier

dag

vmr de 5 kr en daaryan h,as -bhn Llorjans de snelste. Dít bevest4de zljn stj-lgeÍie vonn en daL mrót mk hel uletr eens na zoveel r' \,oetblaren ellende" van rtr lèatste tiJd. Uij de fmfdklasse lÉrEn r"rerd hij 3e. Parl v6n Harcrcn v"e,1l I in dezelfcb klasse. van het

kozefl

brj

ch JorEens A uelIl l4lcfrel l_bèniLrs 2 e in dat !.,6s clirs ErEpoiit r r,,,e,rk. B1j de daÉs bleef Trea myaal onder cje 20 ninuterEÍr:ns en verfuigde zich een verdienstehJke 3 e plaats. t4e€beÍg tok veel belargsteLLlrg op deze Syl

vesteltag. Er warcn 112 cleel,'relPrs ( aLLe klassen) br-i de loop en 4,)l o__ oe ll I ilsrFlFt.

' lÍ

krlorEter deden het bijzonder goed. l+tc1ubrem..rl brj ch veteràFen !,,EIÍl verbeted óor John lbnd.lx. ZlJn tljd: 53.40. Or dat te verbetercn na je 40 e levens.laar, nnet Je lEeecel UËinen. De SÏBers van 15

hard

vmr Hairie Bollen, titirn Budziak en laíl lm Niarus. Dit txio verbeterden iecbr hun peI§.rcooIt1. tliet al.les ur6s perfect in Gemany deze keer. Em sledLt beveiligd parkoers vmr zoveel deelnàrers en " veel te hDcg ,, inschrijfgel.l, voor ook suksesse1

zo-

n sinpele str.-,t€n1oop.

Tijden: 5 kn Jolrn

BcD.jans

16.35

Nl.Hodemus

Tr€a \r.d.Llnden 19.51.

]?.01 p.v lbÈren

1g.07

+ 4 j.,fr Jln HerÍtrix 53.40 Clubrccord. H.BoUen 55.i2(p.-..) l{in 3ulziak 5.'141 (p.r.) Uí.[Lm3rs (p.r.) J.v.Hees 6l

CABI"ll

r

Oi

59.09

Kees l]ovefl 59.4/

en A.Baar M.og

tP0SS Cdp5dr BpeL

3 " r.lq88 , ' o -0, '. r,

Beek blljft men vasthouden aan oude, reedslang achterhaalde Bondsprincrpes. Dat rls merkbaar brJ degeringe deel name aan deze prachtige cross, die ergenlijk meer verdiende dan 69 deefnemers bij de senioren. tíinnaar rverd H.Driessen A.top in 33.19. Verder vermefdL de schamefe nietszeggende uitslëgenlijst alleen pl aatsen A.v l'4ulken STB werd 42 enwim Eleveld 49 e. Bij 10 deefnemende veteranen werd Harrie Adriolo

In


KEBSTCF0SS

HEERLEL-

__?q,SC. 198,

Cat,R{rillen joEals. Al!,€er eefl lhndix. flu eeÍr I leirp. Zijn naan: mm. Vdn dc 7es csbÍeÍijes [p.rd hij 2 e. Tijd 3 Ínin '.0. lle]aas sloat er geen 6fstíd in è uitslags'1i.ist. ( r{U d6ken 1m m) Bij M, gmtere À,aaftlere u,,er*, verzalElden zió veel STb-ers op de lhkselÉIg- Bij de joígeÍE A VErd lttidEl lbdeniL,s 3 e. Afsted 6.6 knHij lgverie een feue strijd rcl Bertje Veb@rt van Ceasar, maar kon fEn t(dr nieL van de 2 e plaats verchirler- Dat kont ( dls) rql ? Var de smioEír ( R totaal) vreren er 12 vaÍr dlze c1ó-De beste u,€s 9,lie1 blijrEn. Nierrílakken clublid Bob SctDlten debL,teenb bij deze znare cross dat fu drs piJn, ÍrEar toó tevÍedo na aflo(p, 0e STB.veterèr€n plaatse zió bi.j 16 deelrErÉrs Jotn l'ffiix op cb 5e rdng. JaÍrEr var de blessure v@r l^Iie1 Wijneo. lbper'lijk h€er srEl hersteld.

e 39.44

k{er Jaspers Unitas 33.43. Crcss 10 kn.i l,1] blijÍEn H.C.j.jns 30 e in 40.46. lt-b Erke,rs 40 e in 42,i7 23 H,b Brourss 41 in 42,31 K.fbven 45 in 43.m Ed VijgEÍr 50 in 43,56 .b v.Vlori'ot 51 in 44.m L.KLinkers 55 in 44,22 Arffi RoLmn 58 44.? 46.34 kh Sd.r)lten 62 in 45.35 eílllim Eleveld 66 Ve.teranen: l-har Derix t-trit€s m 38.9. in 40,39 eírih SdnEits 12 in 5 e Joi"n lhrd'ix in 40.39 Harrie Bol1en

e

Ie

in

e

6 17 j anuarl

44.U

1988 1/2 IlARATHON HEYTHUIZEN Bij 106 concurenten werd l,lax v.hlersch eindtlinnaar. Dat deed

hij in een itoede tijd

vén 1.06.32

in 1.1Í].11 6l &t i.s een pers record vmr Ed. Kees Hoven liep in 1.24.2 ut,Í eefl 42 plets Íret kort adlter fsn,IfÉo SclnprLs in 1.24.59 \ 41 e p1.) Er rJas ook een 10 kr lmp ÍEt liefsL 106 Ove Ed QrdvLieg urerd 18 e

deetrErErs. Hela6 geen SIB-ers.

M(}fÍ[8 iÍtmFLA,F 13 EtEr€EB -iÍ87 ll]ij willen hieÍover niet íper uit!óreid schrijven. Een ieder HL al è ui

LijsL gekrÉgen. hb beperken ons ÍrEL een beetje §,.rlFtiek. En"€I rord KlirnEn. Uit cH l,r '.s&el vm STB e-rs lie-t- rlÍ PÍel voo en bliljsn lbrcus zien, dat in Kli,Ínen mk serieus gehEirs hordt. Kijk mo. ltuub 1g86i 1.19.18 ffi 19A1: 7.17.6 lrillsll " 1.18.15 en


Als

je

2t aën zo-n

pl€statie verbet€ringen

aan

dactr sctlenkt, Ífiret Je ook aardacht scheo ken aan arlleie cluEemtien. L,Jat nÉen je van Afthé Brxflen.0.me!!! dèL is een versissing. Hij liep deze keer 4 mirarten farucr over dezelfde ëfsLand, dJS r,r'1j noÉÍren geen tljden. hbl van Jo liieltsr 1S86..1.27 58 en 7981, 7.20.LG Hans Y$ra: 19BG 1.33.35 en nLJ: 1.32.m- Ook dat is 11l2 mi,.trrÏ. l',bg eentje:,- Halrie Bol1en in 19BE nog 1.11.m m nu h\eede STB er achter JoÀn Hendr-ix in 1.10.04. JamÉr dët \"e nerlens een foto hebben van l-hrrie, die de€d het beslist goed in ons clLhtrlad. qiErkelijk is verder dat Jan hblting ( na een jëar hard t,Í"alnen) rxE steeds dezelfde tíjd loopt in Duitslard. Ki.jk matr: 1986... 1 .20 33.. ar 1.20.56 Ham van G:Dr mg stsker: 19BG fiÉt 1.13.14 en een ja laÏer 7.73.24 ???2 John §rcets( nieu, rcdactie Lid en ook !ue] eens "de beul van hratbach" gerDsrj: plaatste zich in het Ef§ij-w-:c-lje door zijntijd vën 1986 van 1.23.51 naar 1.20.18 t€ brcrsen. Dat vras vmr J]\n ( die zegt" rEoit veel te kunnen tr"inen") b€slist niei- slechL. l"Jat zal John voor tljden gaan Írokm a]s hij eens fElelxral det rcer ].ropt. DaL r,,achten te af. Vocn.le rESt rcrkla ncg iaÍrard op, dat de STB vo.rrzitter beter gsÈskeerrl kan gaan lopen.Als vmr.]aatste bij Um deelmErs kan dat uitlopen op een clubblamge. Tip: zou een qoeie to€scfnL\Íer kunnen holden

in

de toekolÉa.

januari 19BB 9€tgisctÉ' í)ii rechr c1$. U niets leest ovel de eerste SrEshclls ligt in het B$FELT'ES,* de t)e aTB;-r=À"G; ,i.t, op oi" dag in Hassert tijdens \'Tienden van AV0! 2 e Srtasl-ffdEs or:g Avoll

lle:r1ell

25

Èil-a" ÀÈ"4". lets !'rat onze koppellmp. Drs !,e1 do^r m7F Jdr'1 Vmrr.rÉ"|;;l rrlJqen. à rret e',"c /a' go rFer q'aL opd_ei_ cs sLF o *. Oi" 'lon'tu-,. " gtu ^". e"'on .cn. Voloe"c Ii,Í var d"r L Ln(Pr rfrr dP 'Noao "#nt:" rnlde]-smtr d" 1".l [eo''Ëlàq 5tB. AVCN 'r L, ^ras L'LF-€ ' 'or 'a ;; ;"-À r,er" " ,aui i I Y'4Asta lror' V-' ar Lor LPLi I pl'Pd]. vè de'r d'cÍ)3Í .li" ieem"*- oP 'oo

nÍkler zat. v'Eal_vdn Rm SIJlpe- d" À:i r r. (La_rf.r qJ4 oeF uFP-";lsr-; "" q,... I p' \iFÍ pers ouroFl.l riL ,. 'a-te leggen op nerkÀn uat hi.l in zijn mars had óor beslag vo1

I rde l* f+,--* 1 .o ool tP 5 \r 4 r'P'rl l' I tera"r' .'er r' 5IB wtè ier LP ddirÍlral'r ,iGfao..r: i'r is :c venFrd D' 9tu-hrmo ;'.*:;*.da; ;e Lr io" ras'enÓvprrFntP' dad'rPn pur è q4Ljr Fpr \er. cÍI vdn 5 ten per t.roo voor verzanÉlen ldn'

TL-DEN:s

kr

l-hderLius 18-02

I'blrzer.l

20.48

v.d-Linlen21.17 i]ÍFets J 21.42


Trca deed het ook goed velnEld loden dat zij ( als enigste deelnqÉrde chrc) wiffarEs r,,errj. Een grapjè wèar z1j besl t{{en kan. TiJd 21.17 en dat is besLisi [Èt- s]3chi. !,1]r. :eít 5 kr ríDdderloop. Evefinln kan dat gezoJd uDrrlen van .krlyr SlEets die21-42 nodig had over 5 kr. op de 5 k'n. Van Trca kan fiEt

trots

Bij

de 10 km, Jan lkrven eer.ste nlet op ziJn hielen John BcrJans. Hij lorreerde zich niel- en dat t,Bs achteraf ver starxlig. Gelukkig zijn Jdln§ bless@eperikefen elndetijk Dat v,as fiErkbaar d]or snelle jongens afs Paas (A.top) en Paul Jaccbs (AV0!) aclrter zich te laten. Eveneens fiet h1j de ervaren Jacq Pustjens van Lhitës

virblj.

l_],e_ l-. b' i i2 #elne É-rs !,rer-o rloo B.[ -€1 -Dq 6 e ', A Jo, r ),1E'€e-d B e. Kpps Hoven plè"-$ /tcn op eeÍl 12 plaars. a,

OPGELET

TUIËN 10 kn:

Bor-anÈ ad.aa Biksen 38.íJ Drte/"€eni

39 . 29

Hoven.K 40.13 v.l_liíEnÍ 40-22 ScltÉ:Lts 4'1.45

Elevefd

Ilarci]s

43.01 44.26

!

ZATEBDAG

5

I.4AART

13

.m uLr

Beste j ongens en ÍnelsJ es welke Íneededen aan de zaaftrainingen deze r'Jinter.

Jullie laatste zaaftraininq is

op

21 fehtuaÍi. Een keek later; dat is op 5 maart, houden !.rij in de gymzaal voor jullie een " STB jeugd INDooR KAI4PIOENSCHAP 19BB'

0p de

foto zien jLJlIle aI

meneer Jos Rij ken bezrg

'

met inschrij vingen. Dat gebeLrrl af om 13.oo [rur

Lrel op tijd. De ouders mogen ook nreekomen krjken.l/ij dat deze sportÍniddag duurt tot ca 17.00 of uiterlijk

Kom dus

denken o

-

'7

.30 LUr.

0uders r'Jelke niet klrnnen bfijven, geen probleem. De sportbegeleiders zorgen dat julfie kroost veilig thuis komt. l,lef even zeggen ter plekke. l,l]at de jeugd betreft: doe nog een paar trainingen goed je best.l,ie urordt er kampioen ? allemaal?


zt fltB

-

J'1lu r)l ur,L,tT1l.{.

De títel bovena.an deze bladziirle doet het a.l. veunoealen. Een nieu1,rc 1]rbrlek binnen ons cfubblad. om IIE,F.T ,reteen net ale d,óur in hrlis tc val]en; Ik heet Cor Robeerts en ben of dë 1a:r.tate ledenycrsàdenin€i gekozen, aangel{ezen of benoemd tot bestullrslial van onze veneniging. llij de taakverdeling birmen het bestuur ue--il overeengekoniàn dat ik de jeugdzoken zou Eaa.n behartigen. Itaaron nu eigenfÍjk de jeugd? Ik za1 proberen op aleze vràag een zo beknopt nogelijk antrvoord te geven. lk b-.n nu ongeveer een

jaartje bij Sm. Dit téva.lt nrij overÍgens prinra..^fg-.lopen zon-èr bezocht ik oI de dinsdag aliverse nalen Ae training van líin0 \/an der Lindsn. lk zag da.n stè.als de op ale Cooperbaan aar/ezige Jeu8a zich arn1seren. De begeleiaLers deilen alai trour'rens ook. -Aarlgezien ik a1 gpdurende enige tiid

lle star:t van ale 600 m voor d.. kleinties,

";:iv, .':.1, a 5::11

,'1-l:'t


1.r

bezig 1,/.rs met het zoeken raar een vereniging voox rnijn ílochtertje ia.isiervioeg ik onze voorzitter of ik ha-ar eens bij hem nocht dro.orcn. ,Degene aie Jo iiyck lient ueet dat hij op deLaeliike Yragen nooit neen za1 zegrjeD. Dug bracht ik i,aisie op de dinsdag naar de jeugdtralning. Ik volgale ale trainingen en zag tot llijn gr.ote verbazine dat l'l3isie er: zel.ls plezierc in boaon te kriiaEn. Dit r,/as voor mij de aimfe.iding orn nij bij aiver€e jengdiktiviteltén beschlkbaar +e ate1len. Zo mocht ik voor Jo

zelfs

ale paaltjes in ale gTonal s1aan, beEtemal voor de hordeloo! om ze

veÍvol8erls door aliverse k ajongeD,s veer orwer aelopen te zlen vorden.

ook mocht ik een paar Eaal ale stoura.tch ter hanal nenen om ne nadorhanal ongerouten

te laten vertellen dat tijclen niet kfopten.

de

Uiteraírral waren dezef fale belhanels hiervoox verantrrooxdeli jk. l,tijn belan8stelfing voor aie jeugd lre steedlB groter. Tijdens de kampioenschalpen op ale baan beAon bij nij de gedachte te

leven né6r te wlllen alar in de grotd te s1aan. C\erigers bfijkt uit ale afrsdrukte foto a11een pa.r.l.tjes

dat de jeuadkanpioenscltairpen ook dloor

dilIerse vofuassenen i,.erd aangegrelen orn besta,a,nde vetes ult te vechteB. fk veet trowens niet meer ie de vinnaax vaa.Toen de zomer, nou ja zoner, voorbij lras doken Lre d: zaal ln aluaar ik de Aiverse jeuadise atleten beter feenle kennen. Ik zag daar de zeer enengierijke ]íoen aan he'! uerk, nog steeals bezi6 ddwin leelen om te kopen.


Ook zag ik lrLleine'r notbie zich niet voor 100 naa-I voox 200 procent geven. Ook zag ik dat Aiverse jongens, ondelanAexe liaxio Rorlschen en Patxlck R"uínid(s, het Ievoon hebben. ook zaA ik diverse sabota.ge-pogi-naten

van de "rEialengroelrr tijd.ns d.e tralning van lIars ypra, IIa,ns {eet troutiens afs geen ander de groep ook lrat discipline bij te br-^ngen. Ga zo aoor llans. Oada-r.s alles bfijft het een lexke en gezelllge training. ne begeleiaLers brengen d,?n ook een zeer aÍwisselenil prograrrma. Pet af r/oo. deze begeleiders.Ik heb iroul.rens vernoroen dat ook gedurrende het konende jaar: ale traininGen re}ïeatief zulfen blijven. Ik !ri1 dan toch 1reer terugkonen over rÉjn bewee6reilenen in het testuux zitting te nenren. In eerste instaÀtie lras 1k van mening dat ik

lbrlo llouschen aan het werk ín de zazl..


2_6

veel te ko?t biJ StB vas. De teleuxstellende afloop van de vorige fedenvergadering aleed mij echter besluiien alsnog kontakt op ie neroen met onze voomj,tter en nij vervofgens a1s bestuurslid beschikbaar te ste1leq. Ik spxeek bij deze alan ook ale vens uit de konenale jar€n leu](e dingen te c?an doen in sanenr,/erking Íet onze jeugdbegele iders, tlr]mel John Ilendrix, Jos Xijken, Hain van Aer coor, Ilans y!&a en lliteraard onze rrooxzitter Jo Eyck. Voort6 r"ril ik ooÈ onze jeuediee rtleten vracen nJj nier in de kou te trlen !.ta,n. ([oLd hè.) ]l( h-b n10e]ijk van onze voorzitcer te horen gekxegen dat ik in de toekoust over diverse p&gina ,s van ors clubblad kaJl beschikken. nie pagira,s zijn rriteraard alfeen voor ju-Llie bestend. Jullie noeten groiendeels inlroual geven aim ons jeugilbulletin. Zet alaarom e_-ns iets op papier of rna.ak een nDoie tekening" Í{un je het nlet a1leen dan geef je nraar een gi1. .lbsnooiis àoen we het sa@n. ook 1,ri1 ik via dit stukje de ouders vragèn om bepaalale

r'rcnsen of suggesties kenbaa} te &aken. Srrlen rEt de jeugd_ begeleiders zul1el1 v/ij er afles aan doen om zowel de jefu.d als ale ouilers het raar hun zin te Daken.

Cor Róbeerts.


TEGELWERK sinds í957

I !

tt ta tt !t tltt tt t! tt II ta

trllltr ..litlaal\tt- !l -ratat.' rttl rrrttrrritll

I a i a I

rr..rr.r-;:! ,'i.1....ïi1

TEGELZETTERSBEDRIJF

HILHORST BV

St. Bem jgiusstreat 25-27 SIMPELVE LD TE LE FOON 045.4427S3 VOOR AL IJW TEGELWERK

VERLICHTING OP DE COOPEBEAAN

BlriLr.raL sonmjae vèr oalp leder log rie dètFn oàt d'L pl.o le.i. acnrerh"alo"rs. De r.d.r .ds dÉ crPdcire.' "kabel ter plekke. Eeerst bras deze voldoende ( aldus de PLEI4) èls pr rièr eFl' mààr oij oooràchl u) ldF m-] .jel n -uw. ío"d.ins'tao"I ftos!-nvoor oP STB r, 27.000 ) gelegd Dat geld hebben l,e niet en evenmin hadden uij er dat voor over'


ALLEFHAN0E

2g

en nog wat b1J de

STB

Llnks: Anne l,larie Ypma, eerste vrouwelij k bestuurs_ -tid b1j de STB. A.Í,1 zal binnen de veieniging hoofdzakelij k de belangen be hartigen voor de Dames leden

Hechts: Ger KNAUF. ook bekend als be geleide r van de

Centrale training

op h,oensdaq avond. Ger doet het goed i,/as te horen bij de marathon bespreking op 22 januari. Het enige nadeel van dit "gezelligheldsmens'r is: ontzettend nieuws gierig !,/e1 ke reisjes er gemaakt lrorden in 1988. Ger verzorgt ook sZaterdagsmiddags een r nin Lrdrí-.i'rg v".al lb.'10 rL _ l/JeIke begint en eindigt oP onze Cooperbaan.

Bechts boven. Vroeger cluUtrd Jan l{egn . Hi-i bege leid nu een lopersgroep ke naam " DE PoSTHo0FN' l{ij wensen Jan en werk collegas van hem veef sukses. Jammer voor STB is, de

uitgebreide T0lvlB0LA prij zen, l/Jelke h1j èls STB schallelklp elk jaar

L

verzamelde. Dan doen u/e maar wat Ínet !.r'at minder vlndt lvlarije Eussen-Prevoo (links).

Als notuliste bij de dstrljdcomíÍissie, kan zii daarover mee beslissen. Dai no tuleren doet zij zo proffesioneel, alsof zij elndarnen VWo doeL. Tot slot nog André Vogely, maar daar n volgende clubboekje iets over.


Levering van: orthopedische kunst en hulpmiddelen Tongersestraat 12 6211 LN tvlaastriCht

Íel. 043 216713

MAASTFICHT

Vàlkenbuíge,weq4l Beneleeag90 le 045 751700 re 0í3-62r515 TEGELEN

';ffi'; ry.t

Het croene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberq


ASSL]BANT]E AOVIESBUBO G. KLEIJKEBS UUBLOOP

Beste sportvrienden. l,{ij moeten er lanszaam aan saan wennen i daL /o, der sponsor of re, I dme de. n rg eer te behalen is aan org€nisatie van sport-

I

Bij de Hei d e loop ziet ll staan: de f. intern K S "" heideloopDe UUBL00P op woensdaq 6 Ap.il staat in het sterre b eer d van: grgl[]g(L!9Ig iret ,ijn eigen naam d.agend ASSUBANïIE ADVIES B UB0 in de LANDGBAAF. De regels v oor d e e lname zijn: §

ItrxrÍÉar 60 dee]JÈrr^.

clltrleéfl lEbbff vilTlae]r blj iÍ€drijvl!, mits dlerEld vcm 1ÍÍrërt ë.s 1nÉTt lolÈn verfiigi,To aalesdlBsr- Bij m *cpt de i6driJvrÍg. IÉèrÈ deelrsE!(std) kriJgt M passsd cerLifiÉa! Er gelcpm afstÀn. Itrt palt(x= is !.ffi A e 80 rcte asfaluurh v tFAli en ÍitlBAAN L0ALHI AV SIB

l,b

Dc{-dÉn

is Ír{ehjk.

AflElgl statr(rnB:s: Kartii,r lrqÉrstàIlm veEf l8.m Stë.t 18.30 ptr6i6. D€clralE kostm F

7,31ra

Cldrleden van S]B betal(jrl G€€r' mL.EclEiJ vn€m.

ur.

creelnarer.

md Fl 4,- ( drk é iÍEórijvlrg vÍ]I

$?tis tliri€*brÍn. l"lij r.ffser U M spcriieve en slks€slolle r€Gtrljid:S, r€1ke oxh' oÈtrrliglHa. .hrl za1 gaal. th Élst 'iidEmissie var I€der€ deelÍÉlE

h-ijgt

10Éarr)

een uitslëgenli"jst

S-T-8,

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleijkers Brandhotslraal 77, 6372 KB Sche6sb6Í9, lol- (045) 31 96 55

Postbus 31229,6370

AE

SchaesboÍg


3t

],,JEDSÍF

TJD

KALENDEB

tebr: naam evenement: 7 Ij zerenmanbosloop 13 Holzheimercrossfauf 13 10 kÍÍ Stratenloop 13 Carnevakscross 14 Crossl auf Uberzier 27 Smësh cross AV0N

plaats: hieert Holzheim Gladbach Valkenswaërd Hu-Starnmlen Heerlen lvlö.

l'4aart:

6 12 L2 13 2A 27 21 21

15

knr

15"

Stratenloop

Roermond Plö Gladbach

'

AIphen a/d Rij Krefeld

20 km/ 15 km stratenfoop

1/2 maraton 25 km heren/ 15 Smascross

I/2

Hu Stammlen Heerfen

km dames

AVON

naÍator

1A km Stratenloop

(

n

E

D en H apart)

ersel

Kaldenkirchen

Aprl1:

6

UUBLOOP STB DBAF

denk aan 4 4 16

en

BENBAAN LII4BLJFG SCHAESBFBG

inschrijving leden

STB

vóór 1 maart a.s

25 km stratenloop 10 km loop 4 x 6700 merel ESTAFFTTF

Ív1ö

Gladbach

Broichbachtal. lv1ö-Gl

D.

ëdhach

BIJZONDEBE AANDACHI VOOR DE NEDERLANDSÉ VELDLOOPKA[4PlOENSCHAPPEN op ZoNDAG 28 FEBBUABI op de DBAF en RENBAAN SCHAESBEBGorg: UNïïAS en STB.

te

tevens TB1I4L00P voor iedereen ( ca B 7-F blddliJde I van d.l .lJboldo.

kÍn)

STB AANI4FLOTNGFN VOOR !% FFBBIlAFT 7T.JN GBAT]S--GFATTS--GFAT]S-

Dus

niet lang HELLE...l/iIleÍn

BELLE

| | !tel

045-250369

o o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o o-o-o-o-o-o-0 0-o Vrrèq vèr 'r"in.r hin v.d.LINDF\. l"Ji. wr I .Fns reeooen da1 ipLs oij/o,rd.rq ??21????:????:??'.??? bijvoorbeeld: 24 uurs estafette op 13 en 14 f4eí in APELD00BI'1. Íninimaal 10 deefnemers is een ploeg. Bel I'Jirn 045-254999 of anders l^JilIeÍÍ op 045-250369. iets APARTS- iehs APARTS -iets APABTS iets APARTS iet.,


l^lIJ

KREGEN NIEUWJAARSGR0ETEN VAN:

Sportfreunden aus ljbach Palenberg Ín1t Zeítungsausschnitt fur Trea. "Weiier danke ich mich bei den STB, fur das anfeuern bel 5 km lauf und fur den Applaus" Helga und .onsBesLe rlelqa. wr i Íjenoer oas ,.hrjn. Jeroen Zoon uit Tongeren, bedankt zich voor de mooie foto aie nii treeg toegezonden van de Kapellerbosloop. ( nette zoon vinden u/ij hem) . De hele STB groep krijgt de beste Nieuwjaarsgroeten vèn Oanny van Werae gn de BoKRIJKLoPËRS uit Hasselt. Tot binnenkort schrijft hii nog. Een emigrirnt' !,refke ons ook niet vergeten heeft is Leon Fels met zijn vrouwke BoSETTE Fels Heleven. Hij heeft voorafsnog steeds hijrnwee, desondanks kornt hlj r ieL LerJg r.rdr /_lt blLlssLr\P L. ilmer..

=lr!=x!!_G+=0=0!3!=v4K4N=rltr ISre=r!l\r=

niet te qeloven llll

waar de hele familie van G00R heerlllk van het zonnetje lag te genieten, en ons veel gezrllige tralnlngen

Uit Spanje, toe!rens1-e.

De kfao op de vuurpijl k!íam uit KENIA, enwel van Janna en Henk I hij ssen . Wij p.Laai-sen de afbeelding en lezen hun verh3;rl el ders írr ons bl.rd. ( gilaffm spelm verstopirertje)


CARNOSSENIE-DELEN i:1 ..1

ofimlllmlr Íltnt

:T

canossetlc-delei

Nuth Vcklhoven Vancn Al

Ílt,I I I At)A SÍrlraesbri, [icrrÍ) err

t.

rr

:;

ll1l,K I vÉiI.kooÍ,

(t , AnrÍrÍ)r

Erfil[t u[{ln

nlp.rrll..n oh<,.óNd .ll. lnc'th lnbour d tslc, LPc-ltitltlhd.. vÉkoop nléw.6 g..brultl. lulo't dtubffi.dtuf.utugNld l.o.^blllÈ.dflN

r) 1; t.

IANI)(;l]AAI

w.uEilttElr urï lnfl.il0tE[

teh)

r' itl


íÈ llll

z\.. RIl(EN

ffilïl'Ï

wontngbosw

AannemetsbedtiiÍ

Edisonslraal 9 Poslbus 31485 63/A AB Schaesbetg

Riksen B.V. :

Íeleloo\ A15 316222

lnstallatie Techniek Bitter b.v. -

Siiklo

f,!"r;i""r:r1!,..5,,,,.

ffi--|ndu,re]gíeLí

SIMON CLOODT lnstallatiebedrijí

*

Gas-Waler-Sanitair

RIJB@AS B"V" adviseurs en SPecialislen in: Palen - Píeiab

londerinqef Preiab kelders - Belonadikeleo - Vloeren - Laleien - Oaken


35 BESPBEKIIV] I'U,qATO\ IXA1N1I,6'PBGAI44A 19BB

januari 1988, en aansluitEnd op een vlol verlopencle a]gffÉne fedenv*gadeflÍg, hield tÍainer hij,B v.d.Linden iÉ.:r dnn 40 toelDorieÍs'en vlot 22

en sprankel huppelende lJeeklndelirg vooi de neus. Enkele er,,/arcn KmHYmATEN-IEFSLIIIIEFS

( zie tekening) terden spIlrkelms,

vergaten plotselirq aILe leed en elende van voorgaande jaren eí\ gaan neL afs de nieu"rkorErs bqlnren aan deze vmrt"-effelijk ultgekiende trainings

tectnlek van specialist lÍim.

Kijk, als je

een lmplEnu-tje krijgrt voorgesdtt€ld \,raaÍ!p 0.a., R§nCL D,LPLtIP er ltFSIl I FIAINT\C op cdr aa.g"qev''r. Ia'l JbFla b1 van ovortraÀo, or ar-cereorcrnlel'jt e Urrahulk ag.n 0..1 so_ato lÈrt /"1.

ltifl uEs die avoíd, \,,6t je zou kunnen rDsÉn :goed gebekt. De toehocrders hirqor 6an zijn fiRÉl. Zj-j het dan af en toe orde$mken door een bijzon der goed geÍDtiveerde Ger KÉLf, die alsmar rcisje§ wilde fi}]ken. ( liefst zor'der

fèinir!

).

Eventjes serieJs ru: BesLe sport€rc en sportieve fui€erDten. U begrijpt a1lm \,e1 d6t er gehEind ÍDet !.DÍien, een niet zo zuiniq ook. Dat kost tijd van ll zelf m U, gezin. Vooral dit laatste dieflt U goed ëf te spreken en te rcgefen. li€n ÍIEet €€n goed ttLisfmnt Hben die U onler steunen en aamDedigen bij t),v vmrbereidinsen . D at geldt niet aLLeen vmr debutanlrn, ook voor de overile lapers die ÍrEt deze dJuÍspoft rceds ÍEelderc iaren freziq zijn.

(

avoDd) lIarat_oE -maöL: l5.__7\--'-è '.

-

Hopenlijk leest U nog eens de buitenornslag van ons cl!bblad Hier woidt U aanqeraden, regelmatig een passende medische keurinq te faten verrichten. Hoe z!.Jaarder U!,/ sportdiscipline, des te meer eisen gesteld .ropr,. v/o-den a In Ulv radi<.hp LF rr ing. DFNK DAAB GOED AAN.


36

: NIEUIJ I!II: verhuur VIDEO-FILÍIS= : sij steemll-ls, video 2000 (VEC :5 films, een HEEELE : voor sfechts F-10,-

TV

trADIt] radio r.í*Í$'-Ë1'*' wÍ.il"uiltËjj teleuisie uideo electro uerliehting --.-^í'-:

fiAlmEtlÀltl{ 8l HEERl,Eil,ÍeleÍo0n,045'720G16


DEISIÀ!EIIE.KIUTTEI

EerE-IL!JsscE

37

Net van vakantie terug na een reis van 23 uur, sla ik, net mijn jas nog aan, het nieuve clubblad open. Leuk om weer thuis te komen en te zien dat iemand die het hier toch al heefi (met om elkaar gedraaide bènen en een,vreemd 'ioeilijk accent') ook nog eens de estafetteknuppel toegestopt krijgt! Maar goad, :eis over mezell dan maar. Ik voon hièr nu al vee. zo,n tvee jaar, vaarvan ik anderhatf jaar bij SIB loop. In eerste instantie zocht ik een vereniging on te gaan hardlopen, nadat ik in Leiden al menig jaartje net vrienden lopend op het strand had doorgebracht, springvloed of niet. Bij Avon, eaa. ik eerst enkele veken heb gelopen, zei men dat nijn toennalige tijd op de l/2 M van 1,26 (ik trots n'n beste tijd genoemd) toch 'liets vóorstèlde, maar dat ze daar vel eens vat aan zouden gaan doen,. En zo kvarn ik, via een bericht in de Linburger, bij STB terecht. En dit bevalt ne nog steeds erg goed, ik denk dat STB vrij uniek is. Zo kvam ik ook bij de zaaltraining, iets vat direkt nijn belangstelling had, daar ik soortgelijke trainingen voorheen ook al zo'n acht jaar had gevolgd. Daar varen ook veel konditietrainingen op muziek, vaarbij lichte halters gebruikt verden. Dit is toch flog vel alvisselende. en neer stimulerend dan circuittraining. Hëlaas hebben ve er hier niet echt de faciliteiten voor, behoudens een enkele keër. JaÍmer, maar ook minder verk. Dit jaar vind ik het ook leuk dat e neer mannen nee komen trainen, en het niet gezien vordt als een ,gymnastiekclubje'. Er vordt heel fanatiek getraind, tervijl iedèr dat op zijn eigen tempo kan doen. Maar goed, ik vas net terug uit Kenia. Ik zal er iets over vertellen. Ve vertrokken op de enige vinterdag die ve dit jaargetijde gehad hebben en na tvee dagen ipv de ons beloofde 18 uur arriveërden ve in Nairobi. Hier sloeg de varnte je meteen on je oren. Na vat orientatie en veel ,engelse, thee zonder nelk (dus ontzetteod sterk), ve.trokken ve na enkele dagen voor onze eerst 'safari': met tvee 4VD zeventonne.s, vaarbij de banken in de open laadbak (l,Jel net dak) naar buiten gericht 35 ,nan via omvegen naar het uoestijngebied in het noorden, richting ethiopische grens. Het vas hier echt ontzettend mooi, veel 'stammen' (in Kenia zijn er veel) die nidden in het droSe landschap in hun hout/gras hutjes vonen, tervijl ze levèn van een kudde geiten. VeeI van deze groeperingen drasen nog hun oorspronkelijke kleding, vooral de jonse nannen (de krijgers) en vrouven zijn heel mooi on te zien, De eerste nacht heeft nenigeen onrustig geslapen in de tenten, nadat

onze keniaanse 'kanpleide.' zëi dat alle bagage maar in de hier nog vel eens nensen van plaatselijke stamnen de tenten binnenkomen. 0m dit ie voorkomen verd dan meestal ienand van zo'n stam ats bevaker betaald. Na enkele dagen kvanen ve in het droogste gebied, het had hièr net als ir EthÍopie al zeven.jaar niet neer sereaend. Vel list er een vagens noest ondat


38

ontzettend groot neer, het Turkana neèr, naar de grond bestaai uit lava brokken en is zout. Celukkig zvemmen e. vel vissen en krokodillen, dus voo. de piaatselijke bevolking is er vel vat te eten. Verder leven ze van het getd die de enkele vekelijkse vrachtvagens net toeristen opleveren voor het nakèn van foto's. Zo brak kerstnis op een gegeven dag aan, elk land zou rond het kampvuur vat I iedjes uit zijn eigen Iand zingen. Dan sta je als Nederlander toch r,lel met je mond vol tanden. DaaroÍr naar een verbond gevorfid met rrat aanvezlge Belgen, en zo konden ve toch nog vat Sinterklaasliedjes(l) verzinnen;er uas toch nienand die het verstond. Bovendien moet nog vei even vermeld vorden dat onze kok op het dagelijks vers gekapte houtvuurtje een naar Iiefst 20 kilo vegende kalkoen had klaargenaakt. De tveede safari ras op de manier, iiaarop de meeste nensen zich dit voorstellen, n1. de vildparken in. Ve sliepen een aantaL dagen aan een riviertje naast de oprit voor nijipaarden, die dan ook's nachts vrolijk naast je tent stonden te erazei. Zolang je niet tussen hen en het vater k!r'am (je veet maar nooit aIs je 's nachts eens nodig moet) vas er íièts aan de hand. anders had je kans dat je platgevalsi verd, ais ze ineens zin zouden krijgen on te gaan zvemÍnen. Hier hebben ve heel veel vildleven Aezien, op de zeldzame neushoorn na. Zelfs een luipaard: tijdens de speurtocht naan vi ld zagen ve een aantal jeeps in een bosje staan. L/ij ook erop af om te zien vat hier te doen vas. Inderdaad lag er een luipaard onder een boom. Vij net onze ópen Landrover (de andere, luxe, busjes r^'aren dicht, met een uitschuifbaar dak) er ook nog bij, tot ons middel boven de auto uitstekend. Dit r^,as blijkbaar teveel voor het dier, vij sloten de kring on hem heen: het beest owerbrugt de afstand tot de auto 100 maal zo snei als de serÍiddetdè ST8-er. en staat naast de auto, Vij vl iegensvlug zakken in de auto, ai leek het ons nog niet gevaarlijk, maar bij onze keniaanse

chauffeur liep het zveet langs zijn hoold. Hij

r.ras bang

geveest dat het luipaard op de auto zou springen, lets vaar vij na enig overleg net de andere passagiers toch ook vel een reeele mogel ijkheid inzagen. Verder nog nieuvsgierige giraffen Aezien, alles neestelende apen ,etc. En natuurlijk het bekende Nakuru neer, net zijn niljoenen vitte en roze flamingo's, al Lras dat nu iets minder omdat het neer aan het opdrogen is. Verder hebben r.re nog veel gereisd met bus en trein, o. a. naar thee plantages, vaar de film'0ut oI Africa, opgenonen bleek te zijn. Trouvens, bijna iedere Keniaan vaa.meè je spreekt lijkt vel iets met de filn te maken hebben gehad. Verder zijn de mensen heel erg vriendelijk en ze lachen ook graag. Onzè laatste \.,eek hebben re aan de kust doorgebracht: half januari en dan in een lekker varne zee zvemmenl Hier heb ik zelfs no8 een keèr geprobèerd hard te lopen: in een half uur tijd tlJee maal moeten stoppen en na alloop nog eens een uur uitzr.reten, lk heb de keniaanse narathonploeg dan ook voortijdig moeten verlaten. Nu, terug thuis, heb ik de eerste ver-koudheid en LrdininSen al ueer a.hrer de ruS. t..ro s !!r trh r. or. 11r_\(


--p_L!ELE_r9=Ejy4tgJ=G§l!f4!-s=.1+9=

3e

Itiin na.n is Sjerg, h:ir,nEr uit hart m nieren- Ik \,1llg de ÍrEde op de uÉ1. Zo ver a1s ndjn fErírrprrrE ten,q gaat, zijn ÍLijn spoitbrcekeÍr altijd r"rijd gl donkeó]a('J ga.reest. Ik vemfibÉte1 dat ik de gelukkige bezitter en velslijto ben ge,",eest van enkele ózj.jnen ímie wijde ór*erblaure sporöÍoeken- Toevallig in de heÍeíkapsalon van Joep ií Wan€ó, 16 ik in een DarEs-!."€ekbfèd iets o'r'er sportbmeken voor marÍEn. Ze hadden het lef oi ieLs te scltr-ijven over getioJ,,de íEÍEn, die rcgens gEM< aan fantasie rondljqren in die saaÈ donkerblau^e wijde sportbÍreken- Erger rog, die n]3nnen waren even opi/indend als de berk€rboÍEÍr in H bo6- Er k!.fiEn ook aamEedigirEen in fEL gB.naakte altikel vorrr zoals: Verva€ dit jaar tl, donkerblalire spoirtbroek .ilor e€n nnoie shnkzitLerde ÍLinislj.or.iëL een v1ot, írErnelijk rodeJÍl patroontJe, trck Lrd buik in....en ll"/ vrEu,r zal denken; ir TABTAJ vmr zió1.,:,1. Dat is zekex niet hct slectrste uat €en wÍ}-u kan denken, i,€nt op den large dflr zal ze rbarv€n l,ril]eíl pÍofiterEÍr, Gekapt en vol vrsio€rÉn zoctr ik diverse winkels af. Bij de sportafdefirg vÀn eeo bel'erd grtrt uarcífiJis vrri ik.uitFlÍdFlijk een omnie{ele rEL ccr\ c^L,ivpTts bi.on-al" viqrpl-. Dadórj rcg e.a Eler ir- blo.dr^ooe .l.Ln

rrtL paarse pJrt€n gespikketde sportMje-.. \nffiflEe ik op een v@rbijkofiEnde ve oper afsteverde. " !,,at kost dat setje" \,Toeg ik trcts. ' l,/ilt U dat hebben" r^6s zi.jn aflb,,@rd. Ik dactr dat het af voor isÉrd ardeF geÍpseryesd u,ès en zei snel: "heel gra6g zelfs ". Hij rE€lde de

prijs, " h

" zei ik, "

in 'l Hij keek í'dj aan ÍrEt eell ÉÉ blik. " Is er iets niet in orde ÍEt deze sportset" uleg ik?'Nhe iEor, vés het b^@rd, hj.j is gomakt van zeer g@d vocht absorbeEíd \^reefsel, ik bedoel cb afbeeldi! is.. .rreet U, . .nieL pak ÍrBar

zo allerhags.

kledirE had Ík dc rgls vol- Ik daót aan de vele jaren van eÍr triínEn in hrijde donkeóIau.re sgrrtbmeken, nEt de verhölen van het darEsreekblad bij kapper .@. rnoit ÍrEer Ik betaalè en wist \^.€g vmr ik SirE rng rEt eveÍr snr.jdig op te ÍE ken, " U verk@t liever önkerblau./e sportbmeken v(Dr marÍEf,r van nijn leeftijd, lE I

Van aLleakEgse

lqrel

h

!

"

Trcts als esr p€ui grrs ik naar hJis. lMers r,Jas ir de keukm bezig, ]k sloop de badkalÉr in en hDk het ÈDnksfuk aan, bekeek mij van aILe kanten in de spiegel, kade de zijkanl van mijn haar iets over heL kalend horderie ÍdddeÍledeelte en st€Ete de keuken 1n nEt de korte zin: 'r EN 'r ???? wat zeg je ru ?22?2 Allamdtig zt)dít8 ze, dat is zeker een $apje, hè ? Zo kun je toch niet de Hei Í, gaan !,ram a1le Írensen je keírEn, en &n ÍIEt die rcde B« op die gele bloek ! Dat is geen Bok zei ik nijdig, dat is een BIS(N !!! " Em BisoÍ!" L{ds het anb.md, " sdEan je je niet, en dai op jo.^,, leefti-jd". " h/aL ls de MeIi.! van dat groeír gespikkelde paéI.lje hgld". llil je de kmijrEn verjagen sorE"?


Ik ueftl todl een beetje onzeker. eigenlijk pmtest€ren. Ik girg rl(tE eens íÉar de bad karEr m keek rn de spiegel. Pmbeede miJ te heri,.neren Ubu

/Y

zr,ir-,,.-

fÉe Tarzan wleger uitzag

in

de

jetrgcfilÍE.

Daar leek

ik niet

op.

nEt Bison zat mk niet zo lekker. Kflebelde zeLfs l,at hier en daar. De neus van de Bison SlEof een mar De bmek

fuchtje uit. Uit ÍÍet dat dirE en srel in rdjn velt,murè nDoie doflkefilau.,e sfDft. Daarbij het lidltblarle STB shilt Íret lolreIs vignet. Ik uras u/eà. iEer. De ijverige h"i,mer die steeds "hoi" riep aan voortlij davende lotgeíroten in de lEI. 'loen

í;i 'l/:- I

!finrnlief Írlij

-\

beer zag in de haar ver, troi,.de degelijke sport uih:l]stiÍg, nar ze ge |-oegm ÍEt Ír[Jn uitleg: ciat ik een gmpje had wi[m uitlralen.lltiJn eer was alt]Ens vocr een tljdje gercd. Een volge.lde keer leest tl llEer van Ínij. GÍletjes van 1Ti,'rÍE Sfl\E.

--o{o

o o-o-o o o o o o o o o ÍÈo-o-o-o o-atso BELAI\GRIJrc CLIB EVE]\EI'ENIEN van SIB

l^bensdag 6 AFBIL

' Ufllp"

o:

in

D-df er Benbaan SdÉesbe4,

19@

staft

18.30 L,t,r.

1}iei " Shntersparklmp " 10 kn + 5 km, s lt 10.m uL,r B libi ' L jntffr BBmG IEDEL@' :10 E.l'4 st€It 10.45 uLÍ zaterdag 2:L Jti .BEBGL@ BRI,§SfivE&Em' ca 6 kn. sta,rt 1B.m uur ZaterÍlag B O(t. 'intem.'KGPELLm'15.10,5 kn. start 15.m ulr Zdnag Zodag

Zordag 11 dec. " l{iJrteftÍlss

STB

(

kapel Lerbosloop

of elders )

v.m


Beste sportvrienden,

Nij stelten

ons aan u voor als een spo vÉrëniqing,aar het noserijk is, dèt beginners en gevo.derde topers, s6aèn ku.nen traine. fiet de gemutineerde Hedst.ijdëthteten. onze specialisëtie is de "DUUFL0oPSPoRT", ook le1 ,esathletiek lenaamd.

Bij onze vereniging is de doelstelling dat het meedoen belangrijker noet ?ijn dan de prcstatie, Vemoedelijk is dat ook de spolt die u wilt beoefenen. Al . dàt ,o is, o-nL U belro oi'rFr oazë verFrrqi!. Het enlge laar rij U dlingend on willen velzoeken is: een degelijke f,edische keu.ing voo.af. hlichtingen hierove. kunt U krijgef bij ónze bestuu.sledèn. ons tràininssgebied ligt in de gehele oóstelijke ijnstle€k, net als Cent n "dë hrunssumnerheide", Aan de Schëchtstraat te Nieurenhagen hebben lij onze eisen sport en trëininssaccomodatie zelf àangeleqd. Hie! zijn lij élq trots op. 0e naah van de2e open acconodétie isr CooPERBAAN S.Í.8koí eens kijken bij een van onze traininsen. Het veelzijdige pr.qramma stààt TBAININGSMoGELIJKHEDEN

Zomertijd (eind maart

tot

bij

de

S. T. B.

begin november).

Zondag 08.30 Cooperbaan, Trim tref voor iedereen. maandag 18.30 Cooperbaan marathontraining . dinsdag 18.30 Cooperbaan Jeugdatletie!ít.ainíng. Baantraining Dames. lroensdag18.30 Cooperbaan Centrale training duurI.5/4 uur. donderd 18.30 Cooperbaan Baantraining wedstrij dlopers . Vrijdag 18.30 Cooperbaan marathontraining zaterd. 15.;0 Cooperbaan Jeugdatletiektraining. Bergtiaining wedstrij dlopers .

Ulntertijd (begin november tot 08.30 maandag 21.30 Zondaq

Cooperbaan gymz. Kakert

dinsdag 18.30 woensdag09.00 Cooperbaan woensdag1B.30 Strijthagen donderd.18.30 zaterdag1s.00 gymz.Kakert Cooperbaan

NieuLre leden kunnen zonder de trainingen deelnemen.

maart)

tref

voor iedereen. ÀÍg.-conAitie training (d + h) fnterva I /berg Lrai ni qg wedsLrijdl. Trimloop dames. Centrale training duurI.5/4 uur. Tnterva I /be rg Liai ni ng wedstrjjdl . Indoor atletiektralning Jeugd. Trimloop Brunssummerheide. enige verplichting één maand aan Trim

56,-/jaar, vervolgerE F 45,- F 35,- F b'- qv' EIéhE vocr lredstrtjdrc€ntie Sen/vet. F 25,- Jrior€n F 15,- R.pi.LLen F7,50 DorEtffr.LnhEatsdEp F 40,- per jaar ( g€€n Iic lrEgdiik). SIB-1eden hebben kcrtirg bij deehalE eigen cfube!€rEl€flteíl'

Contributie:

1e gezinsÈd F


V.r9 vriihliivrd oal.rr.

. CLAS IN LOOD . GLIS IN KOPER

d.

G..rir ó6kon.ria .dvi6

. GIr'ISRË PARATIES

. KIJKSSUBSIDIE OP DUBBELE REGLAZINC

ra Jl. ed..

C- i. dn ll.r an{.!wa.dË

Pfl

uonOoyn SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL RIJN CDIIITOKEN llEt. DAN 04s :i I l.r l:i

Na 18.00 uur 0 t5 :ll:|:12:) StrepeÍplein 10, Schaesberg PÍive adres: Joes JongenstÍaat 2

KOZ!J}IEN!

Alle sooíten limmerweík.

Levering en plaalsing van hardhou_ ten koziinen met enkele oÍ dubbele beglazing Íamen, deuíen, kozijnen en líappen voor nieuwbouw en renovalie.

De Haan AANÍ{ETiEB9 EN TIMM€RBEDNIJF

SCHAESBEFG ACHÍER DEN wlNKEL 42 TEL ()45-31Aa49

Werkplaats: StreepeÍplein 1o

STB Clubblad 1988 nr 2  
STB Clubblad 1988 nr 2  
Advertisement