Page 1

Let op !!lsq 0p bladzijtie .1 vdn- dit clubblad sraat llbr uitnodiging voordeefname dan de A 1 o . I e d e n v e r !l a d e r i n g 22-1

U

feest in dit 1 e Ctubbtad

19BB

lvlarathonprogramma 1988.

g op 22-Januari a.s Nieuwe trainingen bij STB... en ool Één i ngezo,rder s-ul. Íje). Help mee bij het tot stand komen van het C1 ubblad Vervolg

1

l

A1g.

SPORT-

Ledenve

[N

r

gade

rI

n

TRIMCLUT] BRUNSSUMMERHEIDE


ói

a .ij ó o

.o ó orx'cocx ! r ÈJ+

ii o< = p

?v

':

c C

e gr

ó

À.è ;aL

óóóiír

!'-o

óóa .]n.ov ó" L aó ; órjir < 6óiró i66óa

ó

!9ó_r

.6 -H* cÓc hli*

. .;

airrn or oa

-

i:rii.i

-

ó ó É oo ,; U> n oooÈ i,o ó iLi .dÈ n, L irq = J' n;h,uJ - à-dÍn . óoo o ., i :i -'n ;ii ii ó

oo

o

ts

o

lf

o

È o

>

t otl

,


UITNODIGlNG

V OOR DE ALGE14ENE L E E V E B A E I G - ,e / oedool Ie. op vritddgdvond 22 jènua-' 19BB

q

D

N

G

D

R

N

A6nsfuitend: Vergadering 14arathongroep progr.lgBB

Plaats: Kantine Sylvi6 sportvefd De Voort tij d: 19.00 uur.

Nier.rwenh.

AGENDA:

:L)

het openingswoord door de voorzitter: i daat st eI 1i ng best uur sf unct i e(s) . Er zijn 4 vacatures. k a n d i d a ë t s t e f f i n g : ldiffem lvlarcus, Cor Bobeerts, Anne-[larie Ypma. Dus nog één plaats open ( w e d s t r i j d f o p e r s ???) Na

Kënd

2) 3)

Be

s

t

uu

r

sve

r ki

ez

i

ngen .

SamenStelling ComÍnissies: Kascontrole cofiÍnissie I./edstri j dcommissie

Becreatle commissie.

4) 5

Fondvraag.

Sluitlng. (ca 20,45 uur) !9==d9=C9 aeVEBGADERING II4ABATHONPBOGHA[4I\4A 1988

.

1) 2) 3

)

4) 5

Infeiding,!,relkomstwoord door de voorzitter.

Uitleg

t rai ni

n g

s

Ín

e

t

hod

i

e

k i{im

v. d. Linden

Bespreken trainings periode naar een bepaalde marathonloop.

s 19BB (voorjaar of naj aar ) Bondvraag en sIL,iting ca 22,45 vut. Nl

ë

rat

honc

I

ub

rei

Het bestuur van S-T.B


VAN DE BFNAKTTF

eerste exemplasr CIubblad liij brengen ll ook d1t j aar !.r'eer 6 boekJ es. Hopenlrj k met veel Urv

1988.

cfubnieuvJs en leesgenot, 1987 kon als gesfaagd worden aÍgesloten, dënk zij de vele ingezonden stukken van onze

f eden

.

l,\liJ hopen ook dit jaar weer

op

mede!reuking, Dan nog lets, e. {l

:.1

r"r

Ér

is een vakature b1J de redaktle voor een Íi e d e e r k e r ( s t e r ) , oÍn de clubboekjes sa men te stellen - Dus een z.g Lay out helpster(er) lnterres6nt \^,erk, en komt Ínaar 6 x per j aar voor l/1]ie durft ? Neem even kontakt op met Jo Eyck. U I eest op bladzijde: u,

1 UITNODIGING ALGEI4ENE LEDENVEBGADEBING 22JANUABI 19BB 3 Kerst en Nleuwjaars!.Jens van het, bestuur. 5 Lenigheid verbeteren.. .. 11 JaarprograÍnma STB in 19BB 12 Lezers klommen in de pen... ( nlet fanatjek deze keer) 13 Blessure perikelen door Dr H.Ypma, onder$/erp: DE KNIE 15 I,,ledstrijdkalender 19BB door !,liÍn v.d.Llnden .iun. 17 De EsLafetteknuppel is gestrand. . . . :ltl+ #:É%&, ;? 18 l4arathonlopen rn Nederland 19BB Bekroonde vakantieverhalen. 22 Prilsvraag voor onze jeLrgdleden. 23 l,(edstriJdverslag gelezen 1n DUUBSPORT ACTLIEEL. '4 FreL SlBeel Lje wa- /oor SleTíre. 25 Profiel van een Penninqmeester 27 Koppel (BorreltJes)foop in Hasselt 28 Speurtocht van de STB-Jeugd in Eygelshoven e.o. 38 Nieuwe c1ubleden...en De VEBJAABDAGSKALENDER. 39 Aachener l,,iinterlauf 40 Begrotlng STB voor 1988. en o.d - L--.r ooo -. : _ l !.j !ll! :jI goede .

|

en financieel sle,.rnen. l,rlij r,,ensen hun voor 19BB en daarna.

zaken ook


*;. Beste cf ubleden. Al!reer een jaartje voorbij. Voor ons als STBers, een j aar om trots op te zij n. Ie,1 gehee I n ieuwF Lal binnpn onre ver"niqj ng is de j eugdsport. Daarmee is onze club compleet. Er is veel !,/erk verzet, niet alleen op trainingsen wedstrij dniveau - 0ok als gastheer en organisator van diverse evenementen, !íaar bij na 2000 spo"Lers aan oee.lnènen. 0nze groep tra iners en begeleiders stonden weer het hele j aar befangenloos voor [J k1aar. Een Nieuwjaarswens waar voor ieder veel gefuk, maar vooral een goede gezondheid wordt toege!renst is zeer zeker op zij n plaats. Dat geldt ook voor de vefe sponsors en adverteerders die onze vereniging steunen. Zonder deze financiéfe steun, zouden rvij ons veel moeten ontzeggen.

Er is nog steeds sterke groei binnen de c1ub. Het ëanta1 betalende leden groeit naar het getal 250. 0ns laatste clubeveneÍnent is de Kapellerbosloop. Hiermee sIL,iten wij ons jaar weer af . Voor het nieuwe j aar lgBB zij n alweer vofop plannen in voorbereiding. Het v e r e n i g i n g s b e s t u u r !,/ordt uitgebreid tot negen personen. Dat kostte \,Jel wat moeite ma ar het is toch alweer gelukt. Het is dan ook dit aangevulde bestuur, dat [J en de LJwen van harte toewenst: PBETÍ1GE KEBSIDAGËN en GEL{IKKIG NIEUIi.IAAR


4

Berorcn.6r Dooruntrx,

BnooxshrrnooucEERT

DrKNE"flcWrocn.

...nr,'d-. l.'.n,{1Jn^'nJ,.,!^+' H.r'sq nL JIl'.1 .,i.,"r,,,,n.,r,. . r,,r,,, ...Gr r tr,dc\,.,.ir.8'uot I

Id

s!ldn oÈ;al.lu,

LJ

L

tr

!

J.ontrr.t\r,rr, J{È Ltli!sritr.

1..-

lt';"1

,'

nr.lu!r11. t o rr,tr,

ll,ili,i, ;i.,1-

.b,i. )i",ll:l,i iti:i,.':,'.','."' n.!tr tr \, ,lr'.r. r,

a2 ,*-@,.n',1.,J"r

L

D.n}n,r

L

l,r.a.lLii,,itul,ia Í,u,I ri Bí,.t! \, ,,1!l rrg,L \r, LLNdNn,r.r L.ar'l (n,]J, Jl,ir..iJr D, N.\,s

\in

D. (, iui. W!J+ n 5l.r]N -r, ,».i.,,1* | ( r![L!] I,ill! ao lnrLn,go r;in[.,]r

\tns

n.l, ru,

Jr3*orrl,rp'Jrur oJu

: ,:,i

[]'\

i..

__-

r--)

, .., .i'--:--Ér \l,,r,L,Dli2, ll.lnnu\\i'Jsrn-r.r '1,..' l\.r.i. .,t,:r i.1, ,:p.iq Iu \rrLrl u id .l l{.r 'n,nr,r r rlJ,ot!,f n,,,r,iJ.L!.r l).KN. \.\iJ,r" Ill]..,i\ dlru,L' Dir ",Èli-i

anfr0ofrfr


WITKO.GAZU B,V, handel in lndustÍiële gassen en lochnisch aanverwante artikelen

a o a

AGA-lalqereed3chtPPèn

AEG klop-, boor en 3trjpmachlne§

!ENIG!EIA

a a

Kogell.g€rr.v.3narcn Nön Fèrro

llt iàlen

Kssel4S 6416 AC leeren.leeíoon 045'724574

VEEEE]EEEI!-

Trimmen of duurlopen is r're1 1euk.

u gebruikt daarbiJ echter ma ar een be perkt aantal spieren. Í4et ander uoorden, de rest blijft achter Dat :Ls natuurlrj k j aÍnnrer Door de loopsport is lJv,i conditie belanqriik verbeterd . En toch nog een onhandlge sti.j ve hark ? Doe daar eens iets aanll Nog is

niet te laat-

0.1ze _edac io"el e ' .1 e1àa r heeí hier onze Ienigste STB er na- (_

he

qetekend. Dat was ti.i dens een a a n d a g a v o n d t r a i n Í n g in de gymzaal Kakert. Herkent U hem, hij heeft een vreeÍnd èccent, en is pas vën HeerLen naar Schaesllerg verhuisd.

.ir


Stukadoorsbedr[í

J. NIEVELSTEIN STUCA000RI^lEBK

SIEFPLEISTEBS

IN: BINGELRADE

Dorpstraat

NIEU!,lB0UtJ

91

BENOVAÍIE

04492- 2783

RESTAUBATlE

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleijkers Brandhoískeal 77, 6372 KB Sch.osb€rg,

Postbus 31229, 6370

l€1. (045)

31 96 55

AE Scha€sberg

RUTO/CHROE N.MULOER RICHTSPECIALIST 6372 AK Schaesb€rg

BankiAMFO Hoensb.oèk

n

(. 47.49.54.749

(induslrieteÍein)

Tel (045)315!

'


Tegtltpriali:rnt

ié,,.]{,'r.', 7

ln de Cramër 6411 nS Heeíen Tel.: 045-718008

W'

Carl Smuldeísslngel 101 62'19 CA

Maasklchl Tel.: 043-12606. 12607

TEMMENS/MEESSEN

e.v

IN STA L LAT IE B E D R IJ F GAS . WATER SANITAIR VOOR SANITAIR

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN, CASLEIDINGEN EN DAKGOTEN . E IAEN SAN I f A I R-SHOWROOM geopend: moondog tlfi vriidog von LO0 tot 17.00 uur en zoterdog von 9.00 tot 13.00 uur. DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOWROOM-BADKAME RS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 045 21356'l


Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken VAII DE IGEUT

BoesbeÍglaan 3 6371 CV Scha€sberg Í€leloon 045.311625

MIEfl

EEITtWERIilo ir houl,.r-1. kustiloí

rolluiken rcldeuren rolhekken wi

@ irdarb.i.k&l(beilDÉ

uiblritènd kHlÍeit5p..dd(t€. mt ECHIE vels@ de AOilÀZO @.ràn.

LsÉ

g&ela T€63

réÈftid vd:

riÀnKlEzÉH,

m

J

ZONNESCIIERiEI{,

LoEzEËN, tloRR€l{, vo{rwwÀxo€N

LUXAFTEXPSOOUíTEN

wii ÉgaÉrm .lbs

dÉ.t

lYlICA shotarroom

,

seant&

|

zonwering

sittarderweg 116 heerlen

íÈ

d

"

tel. O45 721658

ffifi*

AannemersbedrijÍ

Ed,sonslraal9

Riksen B.V.

Postbus 31485 6370 AB Schaesbe.g Teleloan A15 316222


Plafondtrouw I(erkrade b,r'. P SCIIEPPEFS Showroóó: Lindelaàn 4. KerkÍade: VeÍloop van ola,ond.màleÍialen. elektriiche màre,'àren,

hout

DBEUMEX

handcleóne( Ov.Íruigt U rich van onze lage pÍ,rren en kom vÍiibriivend €ven binn.n. Systeemwàndeó eooí uitbr.idinq oí indelióg van uw

wo6ing. I.I.íooí95455635 OPENINGSTIJDEN:

maandag t,/tn

vrijdag

13.00 - 18.00 uur zaterdag van 13.O0-17.OO uur.

in de ochtenaluren atleen te1. afsprrken voor plafonds

TEGELJZETTERSBEDRIJF

B.V. HILHORST Bémigiussrí 25-27 -

sl

Íel. 045'442793

VOOS AL UW ÏECËLWERK

! tr

Plaatsinq van steenstÍips Plaatsing naruursreèn. màÍmers, Berogeling keukencombióàries

L.vering van wand, vloènegels, voorls àlle bènodigde m6te.ialen t.b

v

tegelwèrk2a.mhed6n

Al16 voorkomende íepaÍaties vàn

b63taànd tegelwerk.

llltttlllllrltttml tttttttlltrtlrlrBar ItatattlalaatrrrEtt rartlttttttttttttEt rrrrtttttltrr:i rrtllll!ltalÉ"'II


)rq:*i*!:g".:#ffi'

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING met aansluitmogeli jkheid op de GOM alaÍmcentÍale, goedgekeurd door Min. Y. Justitie T.B.B-S. eÍkend

Lid Uneto

GOM Beveiligingstechniek

BaÍbaÍastr. 26,Geleen Te!- O4494-47 235.


1l

!44BEBAE84!qU4 §PQEI

-2 vJoensdag 06 4 Nieuwl 1e Zaterdag

27

Cfubkampioenschap

cr

l8IUALUE 19q8,

Indoorètletiek

STB

jeugd.

Draf

en Benbaan Schaesberg 18.00 uur Loopserie r'Jedstrijdlopers 1000 m. 1500m, 3000m. D1 12-4, Do 14 4 en Di 19 4 op de CoOPERBAAN. (vanaf 18.30 u) Zondag 19-4 Coopertesten Cooperbaan vanaf 09.00 uur.

I

Nieu!,/

Zondag zondag

UUBL0OP

08-5

Schuttersparkloop Brunssum in samenr'rerklng met Sportfede.ëtíe Brunssum. (ausp.STB) 9e lNTEBN.HEIDEL00P 10 El'4, B km en jeugdprogr.

26-6

STB

01

5

famifie Sport- en Speldag 10.00 uur.

zaterdag 21-B Bergloop (bergop en bergaf) Cooperbaan 18.00 zëterdaq 10 I :l/2 Ínëiathon Landgraaf (10krn/ 5 kfir enz.) organisatie Serviceburo SJC onder ausp.STB .e Loopserie voor lredstrij df. 100m,1500, 3000m. Nieu!.r' ! Di 6 9, t"Jo en Vrijdag 9-9 op de Cooperbaan (vanf 18.30 u) Zaterdag

0B-10 5e Intern.KoPPELL0OP 15170/5 krn (15.00 uur)

lord?

16-10 C00PEBTESIEN Co'rperbëan vanaf 09.00 Lrur

J

Jeugdëtletiek af 11,30 u -72 lrintercross STB (kapelIerbosl. of elders) Clubkarnpioenschappen

zondag

In het

jëarpr'ogrtsrnma koÍnen verder nog enkele

nementen voor

u

recreatieve eve-

zoafs: Langfaufen in Brunssumrnerheide of Eifel. Fretstocht voor de Jeuqd. 14ar:athon c.lubreis, en diverse excursies. o o o o-o-o-o-o-o-o o o o o o o

Bovengenoemde evenementen

zijn voor STB leden grat:rs of

mei

reductie in de deelnemersbijdrage. Lees regelÍnatig het clubblad. Nielr,r

I

De loopseries voor. r,,edstrijdlopers !íorden van een pLrnten rraardering voorzien. Hieraan lror:dt een CLUBKA!1PI0ENSCHAP vp-bonoo- \oor d - *e r r lrj.rac .r . ,i a,B. S;-.V"t .I TT voor darnes en heren.


,t1

!E4EE!=[LCUUE!-]!=9E=Cq! =l Nou ja, klommen. Het rnag eígenlij k geen naaÍn hebben. Er stond overigens ook geen naam onder. Dat gebeurt vaker de laatste t1J d. Vermoedelij k kanditaten voor hulp b1j de redaktie. Hier ko.nt het dan:

"" Hier volgt een tip voor lnlllt u bij het organiseren bare spullen één

onze wedstrijdcomÍnissie-

van !.redstrljden

niet binnen het

fid uit het dagelljks

e.d., alle

eet

handbereik faten staan van

bestuur.

Naar het schijnt heeft dat bestuurslid een keer vergeten om een boef lrafefs af te rekenen. Kan ook niet want hij is geen penningmeester.

voorzitter was er niet. MÉN IS oUS GEIiAARSCHUITJD !l1""' De

( rnaren overiqens

rl'

4

J

heerlij

k)

een

iredstriidloper. 0e wafels


,t3

ELE§§UBE qEB][ELEI!

xr

t:riI

door Dr Hans Ypma

!

ErLelè ReIen gelEi?n kl{èÍr pEn jon-!. nÀn vàn ]E jaèr bil mij ueqenE 1:niEl:] a.htÈn I iE boelhouder vÀn

L?íoe! En zit duE vPel. VorÍq jiaÍ had hjj i{at probleoÉn op het !iEr}: met allerlEi ve!? n o e h e 1 i 3 | I À E h t e n . ik heb he,n t oen gÈad v i -qe Pr d om eat tE 6p!!'ten aIs à{leidinq en om rijn EaniitiF llÈt op te vi irelÈn, Hi j iE toEn qààn l Epen .Hj j I otpt n§ ,l keer Per EEek 5 tnt dàt iE 1i1 km, Hij hèd èerBt rdÀt laqt ían de reEhtEr !nie, !sn:el+ oyÈrqÈqàrn 14Àar nLL hEE+t hi j laet vàr de linker kniÈ. fjÀ 10 tot I0 mio lopÉn Lrij-at hij toEnPflend pijn. B'riten hei 1oFÉÍr hee+t hij 'reini! làst van de l,rnje, vnl onde. de kr1Èschij{ En aan dÉ ,p piji:it het britErriide.En À18 je dààr oF dr!l:t doÉt het piji'.3I: l-li

op,rrl, ,ilil 'L 'rri d.et \el oijr, ne:e 1,1àchtEn hebbEn vÈel beqinneFde lupere. GevÈr4erdÈ lnFerE Lrijqen 5onc dezE klÀchten à15:e h(n t r a i n i n E s p r s q r a r Í a 3tErli !pvEeren, o{ à15 :e Flotselinq eEfl hàrde ondErerpÍd qÀàn lopEn o{ op níeu},È mindere !èrFide srhoÉnPn.

op

Dabekauscn b.v. J..1. VAIKTM]IX«JEINiJEGIiT S]AIoNSWEGTS

-

rFrLÉooN015 7rl/rib

E^! §[2,

ILr t:r r)(»r 04/lri 3ru0

,,ï.,u

Lo"5g r:Jffffi,"n,., ketlÍrgzagen zaler.jagld" roll2't

]


,t4

Dit i5 een overbetÈEtrnqsbIEÉ5ure èn hee{t dE {rààie nàan'HET ILI0TlFIALE BAN0-FRICTIE-SYN0R0!rí"(dÈ runnerE Inee).ln !eroon NEderlandE: De iliotibitsle band is een spièr die àan het bèklíen en onJerbeen vÀetzit, BiJ .ruiqen van de lniE qlrjdt diÈ bifld over de britBnt:ant ydn de l:nie naàí àchteren. A1: dàt te vàaL qebeurt ontstèan Èntstekinqen, die pijn doèn {zoieis àls blaren), Eij !etraindè nenseh gebeurt dèt niet (eEltvErming), Eehdndelrnq r5 5l rpel: l) or rder I open to'del de pr n tlPq iE ?) ilrassEÍen vàn die spier( bv net ÉnEerrLiddÉ1) l) betere lospterhniek HaarijÈor je ninder hird stànpt r o,l op Èpn :àrhte ondergrEnd I Èpen oí ver en d sEhoeiEel. 4) Al5 het erÉ pijn doet elke dàq èen ol tse€ keer tr,riotig olnuten mEt rjÉ koÈlen, !ere bleEsure gEneeÈt bijna altild en qeEít hreiiiq prob I em efl .

Een veel groter problÉ€m ie de " R E Í R 0 P A T E L L A I F E CHoN0E0FAÍIE".Hierbij is de ÀchtertÀnt vèn de Lhiè:EhijÍ 'ontEtolen d oor overbelaEtinq. iE.e blessure vind jÉ biJ ÈpqroEiende jonqerÈn en voorÀI bij iÍÈisjes, Ien denkt dat biJ het snelle qroeiEn het bot rÍ hEt krààkbepn vin de Lnie5!hij{ te 'zÀcht' is. X benen ,Dverqeflicht en v€èl ;prifigen (hY turnen en volleybàl I qeve. vaah dere bIeEEure. HaÀr oÈk hàrdlopers kunnBn eí laEt Lrijqen,zeker als mEn ':0aar' l cÈpt. De IlÀchten :iJn, dèt nen vEeI pi in hEe{i on en onder de knieErhijf, trappen IDpen doet pijri Én lanq op d€ hurLpn zitten Iult niet, Eome zètt men door de lnie. DR behtsndelinq hiÈrvan iE erq ftoEilijl en vàÀl tèleurEtellend. Het duurt Í,ÉeEtts1 eEn hàIl iot tBeE làèr ?nordèt de t:Íiesrhij{ {pàtÈllà) qÈne!en i5. Het aJviës loflt Er ÍeestÀl op neer de !niesctij{ u ovèEi lllo,qeli jti iË sp:ren. Dit l.àn rijn: qeen Eport o{ eÈn 5Fort rraàrbi i de lnie nlet pi ln doet l ÍlÍ pr $ordt qeprobaÈrd r,èt ÍysiotherÉpie I brvEibÈenE EpiEroe+eninqEn .jf peÍi pàte11ts bàndjE dÉ riÉkÉ kniesEhrjf te ontlÀEten. 0it !àn dàt ooL o€t een o0eritre gebeuren nÀar élleen in noodqevallen , Voor d€ jÈngens En meisler die qrÀaq 5!orlEn iE de:e blÉE:ure duE rÈEr


r5

riÍ,derE ! ,r i ," Ii I à c I ; Ir iil j l pÈr: ri.in:Eld:itàE 11

:i-in {ee!tà1 off:lFr-if!en

\',tn ;e 33nh-"thtinfe! vsn

e"

dE

líri EbÀ-d5rh.!rrn ri! re zeldeÈ i i s i I E i . h e ! r P n .i j (b' bil vFelb:i1"r El. Ynàf ieEI lDiier" l,i 'r.-l r15 d,. LiiÉ dik N-rdt brj nel: IopÉn Ian !1.a1:te J'!t flPt L!! !nrÉ !Ànt rErr Err:liq: €'i; Àrl5r I,u rrÀdÈlPeq (ci'. !rldt nlEt iDor fleF6Èr dlE iel: àií hLLn l'niÉ q'?Elieieerd zijq) bij har.rl!Ëen Een :!1!ende naÀl 'n!iipijn i I

Hv

lril je NIET Doe

een !Íedstrij d deelnente

aan

LANG

het

HELLE....

nu

U,

I,iILLEI'1 BELLE

nreteen, makkelij k, d6n geregefd. 250369

l/.iEDSTBIJDKALENDER

26 dec. Kerstcross (10 km) 31 " Silvesterloop 11,2 kÍn 31 ' 5 km/ 10 km 3 Jan. Carmelcross (10,2 kÍn) 10 " Zuid Ned vefdf. kamp.

10 ' 1/2 marathon 11 " 1/2 maralhon 24 ' Bundecross (11 km) 24 ' Smas Loop serie 24 " 10 km / 1/2 marëthon 31 " Abdij cross (Bkm) 6 febr. 14id\/intermarathon 13 ' Karnevalscross (10 km) 2L ' Smasloop serie 28 " Savel sbosloop 28 " Ned veldl . kamp.

Heerlen vanaf 12.00 uur Elsloo ' 18 .00 " l^legberg ' 14 .00 " Beek ' 11.00 ' Best " 13, 15 ' EgÍnond aan Zee L2.0A ' Heythuizen ? Bunde-l4eersen 11 .15 ' Heerlen 10, 15 ' ldegberg 10,20 ' Kerkrade ? Apeldoorn ? Vafkenslvaard ? Heerfen 10. 15 " Eysden ? Lëndgraaf ?

Denk er aan, tlJdtg aènmelden viè Willem van der Linden. Gaat U toch meedoen ( namefding) zorg dan dat [J ee r uits].lEen-

lijst

bestefd

t.b.v

ons !"/edstrijdsecretariaat.


16

staat voor de deur' lllst U dat nnen onle teden enl el e /eer wrr b i hehbers hebben? schadLsllel taËatreI e De r,/inLer

Enkelen noemen : Henk Íhijssen, Henk Schiefer, Harrie Baemaekets ' F'ed Plessing en nagenoeg onze gehele jeugdafdeling-

.--.-=

líim v. d. Llnden vroeg aan het bestuur een l4EGAl 00N. WaaroÍn eigenlij k wàs de Dle heb 1k nodig voor de wedstrijdcoÍnmissie lvas heL antwoord.

Niet overtui gd, Ínaar toch ,,,reI toegevend voor l^lim, heeft het bestuur deze uens verschoven naar de begrotlng van 1988. Er moeten dus meevaLfers

komen, dan krrjgt hlim een versterker voor zij n (toch al zo luidruchtige) spreekorgaan.


47

DE

EST A F ET T E KNUPPE

L kreeg

, 1,,,.!,i/1,. na

!ll,,''

l'lla

l'1u1der geen vervol g. Jammer maar ook dat komt voor. Dus nu dc taak voor de r e d a c t i e - c o m m i

onze ledenlij st te

i

.t,ru,,/

I e on u1t gebeurde met ss

oten. Dat piJltje. Besultaat: drie keer Ínis gegooid en 4 gaatjes in de deur. De gelukkige 4c is Henk Thijssen. Aan hem dus de eer. I

o o o o o o o o o-o-o o

o

CARROSSENIE-DELEN

0

lll'Í I

lill,/lli I vct Loolr r (t ,A t)rlr ri:ilr . III

I A0n

:;r.lrireslr{i

{i{rrcrrr lr I All{)Í;llAAI


,14

l1À!ÀTl10r\n=I=\r=l\=L0=Erq=LnNq=1=e=q8=

B1j de KNAU zij n de navofgende ÍÍarathonlopen voor 19BB aangevréëgd. Apeldoorn AV 34 Zat 06-02 l,4idlrintermarathon Schoorl AV NoVA zon 20 03 llarathon Schoorl lvlaassluls olympus 70 zat 09 04 !ie stfandrnarathon BotterdaÍn St RottFl zat 16 04 Phillips marathon ljtrecht Hellas zon 24-01 lJ. N marathon zon 08-05

A- dam

marathon

zat 04 06 liarathon zat 1B-06 Grensfandrnarathon zat 06 0B l4arathon zat 27 -OB Bol l enstreek marathon Vrlj 09 09 Nlarathon zat 10 09 Nlarathon zon 25 09 l4arathon zon 09 10 llarathon zon 16 10 [iarathon 14arathon 7,rt 29 1n Marathon

Amste.daÍn

N.K l4ar, De Klazinaveen Sperr.J.

llnitas Sitt'ard Noordseschut Lisse De Spart. AAC 61 Folde Amersfoor-t Alt1s Dortrecht Hercufes GrouL./ Al-hlete Eindhoven St Í'iar. Aafmere AVA 81 Etlen Leur Ach1lfes. E

VAl(rlNT TEKÀARTENÀKTIE.

vlerÈal personen we.d belast met de beoordeling van dè origi neelste vakantiekaarE(en) met het beste vakantieverhaal. Genakkelijk hobben de leden her de kommissie nlet gemaakt . l,I.n. hec aanbod vakantiekaarren was groor en maakte het niet genakkeliik vóor de koNmissie om een obiectief oordeel. Èe ve1len. Opmerkelijk was Eoch hoe leden zich in bochEen wringen om maar in aanmèrking Ee komen voor die leuke prijs. Minder prettig vond de kommissie de kàarten lraa.op ezels en kanelcÍ stondln afgebeeld neÈ bijbehorende teksÈ. Ook vat àfgezaagd ziin de kaarten met veel bloot. Bijzonder attent vond de kommissie heE aantal kaarten die de sld i^d.. iJdr onrvàn4r v,r sj"r ra; no)-Ír '€l s' i-ie "" Francesco. Sjet moet wel aardig war kiloneters hebben gemaak. tijdens zijn vakanrie was nen van oordeel. Bij nader onderzoak bleek echter dat de dattrms toch riel i,rat ver uit mekaar 1àgen onr ër slechts een vakantie aan vast te krnnen knop€tr. Bijzonder aa.dig Uas - kat panoranta batrcfr - de kaa rt van Suzanne Schlenter. Een


:,tijli

Hier .ian de öfbeeldlng van llree NIET bekroonde kaartenI'iaar ja I Het zlln lang niet meer de .juryleden van vroeger.

S$J'-"-*. *,? g''&

-atÍ,rD>

$ÉEFl/


2.

I.Iat af6Ldnd betrefE wds her recor:d voor Fred, Erans eÍ Yvonne Pierik uit Neu York (sarathon) en van Joep en Uargo Verreck uit Islas Canarias. llat vond de komnissie nog verder aaardig? Laten we beginnen net heÈ leukste vakant i eve rhaal . Hierover was í0en het snet eens. De fantasie die uireille Sneets zich had bedachr overtrof alles. Wij r,ri11en het verhaal niet opnieu\i afdrukken het stond imners ln een van de vorise clubboekies. U herinnért zich Íog wel. Het verhaal van de fan. Sneers over de vakanEie in DulEsland. Bijzonder aardlg in dir verhaal ziln de vorgende krelen: 'rNadat mrn vader afle bierflessen bij de afdeling statiegeld had lngeleverd, konden íre 10 dagen naar de Hundsrtlck 1n Duitsland" en de bekendheid van STB-1eden 1n Duitsland. Zoals:rrllainzerstrasze, hoÈe1 zur Linde, EichenhoÍ, Rhein-Bollen en Drachen-Fe1s. MiÍei11e proflcÍat je hebt daarmee de le prtjs gevonren. Wat de vakantlekaarten betreft naakte dë konmlsste en eindsefektie. In de etndselektie k\raÍnen de kaart€n van: Ger en Mar1een. Zij schreven:r' Àlleen de naam van het plaaÈsje Is de eerste prijs waardtr. De kaarr van de Fan. J, Smeets. John hoopr binnenkorr zijnvljfÈigsre marathon re volbrengen, À11een exact welke aak van sporr uerd nier specifiek vermeldt. Ook leuk is de kaarr van Mia, Jo en Danlë1le van Rooy. Een haas erop meE de fraÍse teksr:"La forÍe revient! Je cours conne un lapin'r. Vrij vertaald. l,Iie

kan de penningEeesÈer bijbenen?. ook leuk de kaart van anoniene vakanÈlevierders zij schreven:rr Bespaar U veel onnodig uerk en geniet er zelf ook van, zoals wij doen. Rekeningnr begunstlgde: 2091264. Je Íooer her naar kunnen verzinnen. Bijzonder aardig is dar Maurice en Roger Hendrix trots zljn op hun LÍmburgs en de STB, ,,W1e sjoén os Linburg is veul rège en lrind, vJoe man ziéker va is, gelukkig blieft uE S.T.B. os good gezlnd.

Nieu!í in 0ostenrij k " Doe het zElf SKI-

lessen ". Er wordt affeen

nog

omgeroepen dat er vJeer ieÍnand start.

" Achtung ! Piste frei

"


2t

""Jan, zouden ze niet lngebroken hebben tij dens onze vakantie ?" Geen zorg schat, ik heb voor ons vertrek nog gau!, een nieuw veiligheidsslot inge bouwd."

'- le l,Iat die famille v.d. Linden voor een fanÈasie heefÈ overtrefr atle superlarieven. Uat dacht U hiervan. 0p de voorkanr stond een f.aate foÈo van een veld lavendelbfoesem. Daar er een nierwe kommissie rer beoordeliÍg der vakanriekaarten is aangesteld, wilden wij zelf een foto maken van een b1oÈe daEe naken en opsturen. Uij

trokken naar nudistencanping "La Lavandef (1avende1), maar op dat lre een opÍane van aanrrekkelijk exenplaar Eaakren, srruíkelden ue. 0n2e excuses. De lichEe plekken bovenaan isrde dane'. We maken geen vakartieverhaal, !ÍanÈ we kunnen niet zo liegen a1s Henk Schiefer. Kennelijk is dI! laatsre bedoeld op her vakanrièverhaal van Henk van vorig jaar. Her verhaal bij de douane. Toch moesr de koBmlssie een oordeel vellen. tlel hier konr het. Vakantieverhaal en kaarÈ. Fam. John Sneets. Ie prijs J 10,00 Vakantiekaarten. le prij6 FaE. v.d. Linden, J 5,00. 2e prijs Roger en Maurice Hëndr1x .f 5,00. 3e prljs pos t bankrekentngnr . begunsrigde 2097264 I 5,00. Àan de pennlngmeester de beurÈ on er achter rekonen wie die beguÍstigde 1s. De overige leden worden verzochr on kontakÈ op te nemen oer de pennlngmeesÈer zodat deze hun de prils kan toekoEen. Leden laat U nier ontmoedigen a1s U heÈ moneÍt

dltnaal geen prtjs hebt. Blljf in 1988 vakanÈiekaarren sÈuren maar zeker vakanÈieverhalen. MlsschieÍr r.,ordr het volgend

jaar tevens

prljs

uitgelooE

de

grooEsÈe

Ieugenaar(ster) van de srB. trar dir jaar en vorise jaren betreft kunnen de Fan. v,d. Linden, Mireille Sneets en Henk Schiefer met elkaar uitnaken wie met de eer strij ken.

Vakantie-groeten

van de ÍVakantiekaarrenakrie-kommissie',.


22

ELEKTRICITEIT

EEN VAK APART

KONTAKT 49 lelr 045-212965 6431 JA Hoensbroek

HeisleÍberg

:t?

"t

raag?

i"lie van onze j eugdleden, kan bíj

deze tekening een toepasselijke tekst verzinnen.Í4oet rJíel be tr.lL rng hebo._ on de 5.1.8. De redactie geeft voor de beste tekst F 10,-kado Inzenden vóór 1 febru ari 1988.

redactieadres: zie oíns1ag clubblad.


Ad Diederen wint loodzware halve marathon L^NDGBAÀF, 12.09-87 -

Vo glaaÍglng.Í

organlsatoÍl6ch vanall€B mls ln deza Slrllthagenloop ln LandgÍaaÍ. Perikolon al3 .on vaal 10 kort prÍcours, pílzsn naar v6Ík$Ído da€ln€m€rs, !Erkserde man3§n op hat0ropodlum snz., ohz. do€n hslaanzlen van aon loopavonamant g€on goad. DOOR WM VAN DER LINDEN

Gevolg was e€n slechlè

opkomsldiliaí

want dit jaaÍ was hsl parcorrÍs

JammèÍ, uilíekeíd g€melen en

vs egdnaard€LandgraísedraÍ-énÍenbaan,waain 1988 ook de NedeÍlands€ crosskamplo€nschapp€n g€houden rullen woÍden. Eon lweedé legensLag vooí

€€n spannondsÍ slÍiid E€n srole 9rc6p, di6 go€d samenweÍkle ov€örugde 96zam€nliik ds eeísl6 3 ronden BÍ h6l ingaan van dè hatslë Íonden was hel veloÍaan John HsndÍix (STB) die h€l loíÍ in hel ku' idvar srak Hii v€óoosd€ hel l€mpo, waard@í d€ gÍoep uileenvi€l sn hrjzell naaÍe€npÍiría4€

ísk

liep.

ziinclubgënool c q @ncuíenlind6v6leÍanenklassg HaíÍie Ranaeksts. di€ ook d€el uímaaklo van bov' angenoemds gíoep, weíd 2€. Achill€s Íop-alleel 8ed Vos legdebÉslag opd6 3€ plaals. Sl€chls 1 dame (sí waíen ereÉn handievol 9€slarl) b€íeill€ do meel. Een

eeÍvollo veímelding dus voor d€ LandgÍaal$ Lia Schormans, di€ in 1.5445 haar halv€ marathon volloo d€ Lolook vooÍ So€dlimai Dipowidioio(AchiLl€s Top). D€zsbllnde alle€lzelle €en liid van 1.45.17

hel orqBnisoíende SIC uas hél wel biBondeÍ mgun-

slige w€oÍ Naasl h€l '1íadlion€le' st€* h€ll€ndo

Uitslagen

parcouís kÉg€n dedèelnemeÍs Ie kamp€n m8l éen sloÍkewindén hog6luchlvoclÍigheid Ga.Ímàaraan D6

gíoolsl! kansh€bb€Í voor de €indzeg6, Ad Die-

d6Íen (Unila9,domineoÍdsds g€hel6 loop 6n ond€r-

vond geen enkel€ legensland van 2ijn kleine lco lolgënolën. Al na 1 van de I íondeÍ wÀ hii onbeíeik' baar veÍ van Jan Hoven (STB)en Mich€lVrssheís (Unllas) w€ggeLopen. loch ble€í hijdo géhole,,!ed sliid lot het Lrila6le knokkèn leqen bovenqnoemdo moeilrkhedsí B6den hioÍvan was dal d6

1,

d Heíel\ B E!,

2í km

,.13,0|;

2

J. lhsl\ BllN,

3. M.ld v§dFq liÉsr, 1,181€ 4 Jóhn lloíd, Lang( I 2052 5 &i BhenbEa BruN , 1 2l ql: 6 Gd Deís Sdnm, 1 à 05i 7 PisreL6r6yà, 8€d( 12 11,8 ildd PE6, Enó, 1?lÉ.9 rbtry Erm*c,tí'ql, 1.1720;

12203i10

to

gdr L5.0ri

ard Sdriqd, ?,

l

24

2e 11

Bld,.

&rry&x,

IhE Je6s, Lla.sn, I 26@i13 Bd1vc§ Kerk. I26Ai 14 ul Go@1 Gol§ 1.2629i 15 Jrl

Ja§l Le B

12.

Sèn, I 6,421 15 l,by Bcth&È, MèoB,

lG4 Gek, r27@; 1A Pire

1

2650r 17

[t46,

l4lgr

in 8€Ílijn ziin ínaralàondebuul 12707i19 Peld lltuNen, SíËÍd, 1 2716:20 Lm &d, wiLde maken en dezo wedíljd as €en l€sl zag Ook l**i,12716.21. W HoUn il€€í.,12d34 22CdKt.n 12§15123 -Um Couq BtuÉ, BruN 12922r2,1 alsp@kl zijn eindlild van 1.13.04dan misschien ni€t LÀd& Tm @ ttnbolm &did[ 1a4q 5 F@ Ga, Bdn lol dè veó€olding, gezien ds omíandighodon en ziin 1 2q51; 26 Hoh I/eÉl§ &!ͧs, 1a3q 27 Gd 8q{d6, gÍole voo.sprong op de concuÍrenlon, mochl Dè tÀnql, lO39 28 Le Pdrs, Ladq l3laai A &r Brunssums€ alle€l

d6ren zrjn

d

ebu ut

lol veÍlÍouwen

legem oet

z

i€

n Ver,

zeeí ver achler heíÍ Íinshten Jan Hóvon on Mióel Vissche6 als 2e èn 3é. Dil xio was hol enigo dal ondèÍ d€ 1.20 ble€|. Vo€Íden d6 o6Íslo 3 aankomenden €en individuele slÍijd teqendsel€monlen, achl6íhenol]lwiklelderich

,.).

t..ltz\

t ut.

v 31 LÀ6r ? 3. Gà Ar&Bn. lrl4.. 133c6: 35 Le Geds. L

,.bí GEh. t nd€r,l31 .u{ Lqher Tïey Lldas, Lkned, 1947i Wdlrg, bJngr, I 31.14, r 33m:

lÀng 1(r2).

l3,i

18

l]a S.hdm,", tÀÈ$, l54,al

I


tLr

,l IA

Het

S. T. B.

eertj

e

ging deze keer naar de dochter van Tiny en Jean Starmans. 0p de foto, de gelukklge rnoeder met Steffie en Beertje. " Dat ho!.r - ! nog neet" flapte Tlny d'r uit. Toen Jeàn ons nadien de foto's liet zlen, bleek dat het STBeertje zich best r"rel thuis zaf voelen tussen die andere 12 Beergenoten.

ZONDAG 20 DECEMBER

19

87

4e KAPELLEBBOSLOOP IN SCHAESBEBG L/n 'l I Jaar start ! 12 t/n tj iaaÍ

'i'l OO m J EUGD:

2850 n TnIMIoOP:

alte

stait: 10.15 uur

all.e kategorleën

stert ! 1O.45 uur

kat egorl eën 720o m

CROSS:

10.0O urrr


Profiel

'/a

van een Penningmeester.

beetje grrj zend haar. Í"linstens 2 marathons per_ jaar Een

kunnen lopen.

AltiJ d achterdochtig, maar dat goed kunnend verbergen achter een glimlach.

0p tlJ d rekeningen uitschrijven en de PÉST in hebben als voor een bedrag van F 5, ook nog een herlnneringsnota moet tror den gemaakt. met een sportieve vroLru/ riL eF1 ev.a,/o spor ,F.,P lo1, ji-, I,,linstens 3 geregistreercle kinderen, Gehul,Jd

\nilarvan ín:Lnstens één dochter

-

huis rnet tuin en openhaard, en een caravan die groot genoeg is, om veef gasten in te laten, SaÍnenvatt'cnd: een stilfe fevensgenieter en harde r,íerker. Blj de bezorging van ons clubbfad, vindt U soÍns een nota lngesloten. Vaak i.s het geld ( contributie) dqli a] door de vereniging is voorbetèafd voor lJ. Brjvoorbeeld, de af dracht aan de sportbond (NAll. De zaalhuur, de clLrbkledlng, en rneestal ook de v.,edstrijdinschrijvingen elders. onze penningmeester moet dat weer é1lemaa1 terugkrlJgen anders is de vereniging binnen de korste keren farllret. Beste leden, het kan zljn dat de jaërrekening die LJ binnen kort krijgt aangeboden, iets t'e hoog uitvalt om jn een keer te voldoen- Geen nood, betaal dan 1n 2 of 3 keer, maar rea geer r\rel even. Dat is dan afgesproken. Zelfs een qoede pen Een

| '_ rnoè .l.ot

I

.

OOI


Mnk

fl ffifiiqq

Laat jullie

penningmeester niet eenzaöm

en

al I een staan

..F'ë

[t .:* \ Irr

r .l

V, De knffi etàfe'1

na

de Koppelloop (boIr:eltj esloop)


2?

BorreltjeslooP niets voor dronkaards Beste sportvrienden. Ívlet de hufp van Harrie Bollen konden Nieu\^rsblad

"

lvij het Belangrijke

HET BELANG VAN LII,IBURG"

op de kop tlkken.

bllj zulfen het qehefe artikel publiceren. Van de STBprestaties ( die overigens uitstekend lraren) is {l in Íniddels bekend, dat onze (op papier) tweeds beste ploeg rui.n voor onze (afu/eer op papier) derst-beste ploeq aan de meet arriveerde. De organisatie !,/as uitstekend, maar kan in onze ogen nog niet het' predikaat 'KoNINKLIJK" krijgen. Het transfer bedrag dat l,ij voor Leon en Rosette Fefs van onze bevriende club: De Bokrijklopers gekregen hebben, !,,erpt in het Belgiëland al merkbare vruchten af.

Zoals bekend, is het Gastheerschap in 1988 weer bij de Sport- en Trimcfub Brunssummerheide. De geplande data is zaterdag B 0ktollir. Dus wat ons (op papier) eerste team betreft, nog tijd genoeg om te trainen van het concurerende 2 e teaÍn, en... rnogefrJk zeffs van KareltjeLismont met zijn vrindjes, de broeder kes oirrckx.


!s we zullen het màareriijk t€8cven. T@n we de eèíste mààl h@ÍdcÍ vaÍ de BorÍelliesl@p d,.htetr we dai het hier sin8om de àtl€ti€kvanantevan de

ràcleursk@Ís. Weini8 sPort dns, maar

N'cts is ncr berrekling tnL de de pl@A.nloop in Kunngeí minderjunL w'c her ainduír oo on (n zondag' moreen rn \te Ajetende ieBen 18 trlG mel€r àl loPend ,f le tegAfl. dwinEl De orAanisàloren hadden nei wijse

l'lte heíurrgenomen de borckpas na Jnmp re schenLen .W€ zouden ande^ onze hand.n vol hebben met nÈnsen trir het ldraàl te visseÍ., Bo vendien een ext, moriv,rie vmr emmi8en om de írfrp le hale.. Een gansc bus Nederlander maalle de YeÍplaarsinB nad de Coía Del Alb€rtka-

n.al. «Hel §eer vàlt §el wal tegen, dat was va" d€ Dher.an de àn

fa.r

al her ge!,l CèTelli8hcid is er hier gcnoct . CerlliEheid $^ averi8ens her8ene trrtrÍ h€r de me.«e vrn de 100 deeln€ me6 om r€ doen vN. Pnjz€n vielen ( dere Costà's @k

niet tè !èrdiènèn. vaÍdar dàl vcF

*hcidcne Eckcnde sterLe atleien

kio vormden

e.

mer heel war minder be

EJaÍde lop€6en zo nEr rn

àanmÍkinB

tlimén lonr en plarrr v@mrn 'n hd

pleSenrlassement sàaón we nametr als De Scotch-boys, dc Vrolijke Dotrers en de OmcAa's lenEvinden.

Er k*am ool €en dnèr,l àxn írP dat de Dniclx Brothem h€erte.

íaí

Borreltjesloop te Kuringen L Hampe lorg-Fronoc phan F.lauck Robefl

nclx HuEGDinclr

Ste

íwdll2 Di'

Beniamin.Di

rickx Rtrdi 3. vande,eyer

Pal

tÍicl(-vandersreen Enc-Willens Luc 4. RilseÍ Rob-Haners q€rHendrix John (NL) 5. Hode.ius Michael-wÍneí wil-Borjàns John

(NL) 6. Bosmans PieE.vruncten

Marc€l-Lemmens Robeí T. racobs Sleí,n-EÍck€ns

willy z.wieruch. Erie;ne

lken

8

ToBoon BrunÈVan9. vàn

RoBer CoÍdiez Leóó

Baclcn Lecran$en Sylvaií vàn Vlierden Mi.hel lO. M.rclelbach Jean'Bas Parl Beusen Beího

En inderdaad die pieg werd gevomd door Rudi Diricl.x. winnaar van de mrÍarhon \àn 8rusel, en 7'tn lwee r.nqeÍe hÍeK ÀNom.al lrJ;ncn Ne op iondag Idh l8 km. Dus kon ik elen Eed die aJíand hier komen

doen. Dit is ëns iets anÍ1eh dan zo €en harde wedslnjd.r Een nening di€ Bedeeld wcrd d@Í trainingsgeÈl Ka- -

Íel Li\honr, die builen wed{nid

mee

dced Jk lmrbcrenlnA oD de nàt.nde Crosscup. A.d.re betende oam€n in dae rerÍèar€loon u,íen FÍan(ots

Alommae en snelwandela;Í Dtrk vandebosch Rudi Dniclx was de \nèl\re up de l8 lm en samen mer

hroer d'è ÍesperLievehrl 6 en t2 deden

q.n

hrtde nl.cAenltup

De

,tn

l;

verkeerssitlratie na affoop van de borreltjesloop.


L9 SP

EUBTOCHT VOOR

S.T.

B - JEUGD

Íber l98'. Zoals U weflicht weet, is onze jeugd met indoor atletiek bezrg rn de gymzaal Kekert. Het gaat er behoorlij k fanatlek toe. Derhalve L.ras ece

deze onderbreking op zaterdagmiddag welkom voor onze

naChtr/UChS.

ldat is elgenliJ k een speurtocht? l^lij hebben er over nagedacht, de dikke van Dalen erbij gehaald, maar geheel duldeliJ k !Íerd het ons

niet-

Het ant!íoord lever den onze kinderen zelf."" Een speurtocht is een test voor de Lritvinder van díverse rare vragen, om er achter te koÍÍen, of de speurders evenzo s11m z1j n als hijzelf . In ons geval klopt'e dat, want het resultaat van de 29 deelnemertj es !,,as te ku/alificeren als bij zonder goed tot rJitmuntend. Er v/erden zeffs meerdere antL./oorden gegeven op vra gen die niet g estefd \l,aren.


3,, r'*q!.f 'r!rr,1-r,E!rtB!!!q

D-. geBstelijke vadef vEn deze speurtocht was ons clulrlid Theo Schmertz - Hii gebruj kte voor dot doel

een accomodatie ( speeltuin in Eygelshovenj vJaar hr.lzeLf rn d-. hoofddlrectle zit. Een uiLst-.kendc pfaats vooa het orqanisercn van de volgende SporL en Spel daq vond onze voorzltLÈ.. (A1s die vent erqeFs bij js, of ziet ueer r.rat, dan vJordt er íretccn vJl]cr Íntrnt uit geslag-.n). T-r, , r o' p oè,'dÈrtj, Er !"ras ce.r leuke u/andeltocht aEn vcrbonden door een prachLig bosriJ k qebied. De wcg moesi- ëën de hand van een o p d r a c h t e n f o r m u I i e r \,/orden qezr:rcht, Groep.l es van 5 ó 6 kinderen startten om de 5 min -


TV RADIt] --:.;íí.-** fadiO p$*$'u§f- teleuisie

ij,.rrmUl uideo

EË'§u*'- öiöó[ro uerlichting

rÀ$ttlutÀIl 8l [ttBtut.

aÍoon,045-720036


VLEK VERWARMING litschervsldwe0 8 6413 OA HEERLE]{ Tel. 045-212057

Wij leveren en monteren uw cenlrale venÍvarmingsinstallatie naaÍ al Uw wensen. Naast onze uitstekende service geven wij 2 iaar AC|-garantie op parliculiere installaties. Kom met ons praten oÍ bel ons gewoon even, wii laten U niet in de kou slaan.

hellebrekers O

oo o 3 l

o ,o

t,,,su,

"n

f-

) O

voot

I

r.r^,.,oi

6'"ry++':'

-o

o a a C

:l -o C

f

-:z

o

CL


BAIsIETN OSIRAÀTSIEE]I OBIlII{TNf,IUUR§IEEI{ V.elal uit voorÍaad levo.baar. Producenr van qesinterde handvormstënen.

Ook leverancier van steenstÍips, pannen en

ET'ROó:ÍEE]I

D.iovoq.lslÍaat 40, K.Íkrrd..v!, Í.1, 045.4t1213 Showroom iodsred8e s.op.nd

iot

17.30

w.uoiltIElr W

UM.ruUET $MGT UIIllS A.r.r.tl..n ond.(h@d .ll. m.rr.i lnbour.n ..frl6 LPG-htt ll.tl.3 vÈkóop nl.or. .n gèbrulktc.uto'. lq6àlulfu.Nn

u!r


EI,ECTRO TECIIilISGII BUBO

G.A.Hoevenaars s[uï lltDEBo[tomÀr{8

II0EI{SBR0EI( rEL.2l{308 uw adrcg voorl llcht;kracht;on zwakslroom lnrlallatlog.

:lnstallatíe Techniek BitÍer b.v.-

SiiEIo ;;-

Erïrnne r.5?,,,. nduíndc'i.rn

SIMON GLOODT lnstallatiebedíijÍ

Gas-Weier-Sànibn

RTJB@AS B"V" Adviseu.s en Speciarislen in: Palen - PreÍab íunde.inqen - PreÍab kelders - Belonaíikelen - Vloeren

_

Laleièn _ Daken


Levering vanl orthoíledlsche kun5t en hulpmiddelen Tongersestraat 12 6211 LN [,laastricht rel. o43 216113

Het 6roene KrutS Parallelweg Nrd 2 Hulsberq

J. Sttrfn'rar.ts

.orthopedie

I(EN MÀASTRICHT Và

kentur!àwèq 11 Benre eÍweg 90

lel 043 62151s

TEGELEN

"";ffi,; -Ëcj


3G

v e r z o r g i n g s p o s t , vJaar Lirno getracteerd Cofa !,/erd en Bil el k groepje [,as een ouder aan',íezig om de tucht er in te houden. Bij de ( grotere) ÍnmeLsies berus te dcze taak bij Cor Fobeerts. Voor alle zekerheid had hrj zijn hond meegenomen. tsij rie controleplaal-s werden de ouders getrëcteerd op een heuse lof Ly. Dat !/as een meevalfer !íaar zij zeker niet op gerekend hadden. De controfeposl werd overvallen Ínet vragen hoeveel vrouwen f4ozes mee had genomen in de Ark. Spreek!'/oor den vrerden uiLgevonden , zoals: Een hond valt niet ver uit de boom, en deze dan: Zoals vader lhuis brLrlt, gëlrnt een paard nergens.

0ndervJeg was ergens een

-


ten van onze speurdersploegj es gebruikte een goede lisL om een(biJna) vreernd woord te achterhaLen. Ze befden ergens aèn en vroegen eventj es het vreern dp !./oorder bo.t rn lè n-gFn -rpn. V oor de toekomst van dat genre, hoeven de ouders zrch voorloprg absoluut geen zorgen te rnaken. 0ok aan deze s[JeLrrtocht k!,r'am een s]ot. Ger.Japend rnet een zak Sinterklaas snoepgoed togen onze.jonge speurders r'Jeer huisuraarts. l,laar eerst nadat Paul lvluf der naÍnens ë1fe deelnemers het enige goeite en echte dankwoord had gesproken. Iets dat hem goed afging. In deze j ongeman steekt (minstens ) een goe de voorzitter. 0ok al w1l momenteel niemand van de volwassenen Íneehelpen bestuurder te worden , de toekomst zal a 11e prolllernen opfossen l,{at Theo Schrneitz bet'reft, hrj stlppelde ni et a1I een aIles Lrit, maar zorgde ook nog zeff voor de hier gepl aatste foto' s . 0nze redactionele dank Theo -


3a

_

II

EU

!í r- . L F D r-

\

BTJ

Dt

S. r.B.

De navolgende nieu!/e cfubfeden heten irij van harte vrelkom bij onze vereniging. Harrie Bitterbeeks 2B j aar, Bob Cremers 19 j aar, Bob van Kogelenberg 6 j aar, Danië1 Snouck g j aar, !laisie Robeerts I jaar, Aram Rogalski 22 jaa.E, Bart Smeels B j aar , Ben 0nink 45 j aar, David Snouck 7 jaar,14arijke Cörvers 23 jaar hJlj wensen U alIen veel ontspanning in de sport beoefeninq bii de S.T. B.

o-o-o-o-o-o-o-o-o o o.o-o-o Dan nog onze j

o

arige clubleden vanaf 1 j anuari

l"laand Januëri 1 Jean Starmans 6 Ed Riemens

10 Gert l/íollersheim 11 Sjoerd YpÍna 1:l Cor Fobeerts 12 Patrick van Hees 16 Kees Hoven 17 Jën Vink 20 Hans Kouwenberg 23 Jos Bij ken 23 Paula Vonken 24 14ireille v. d. Burgt 27 André Roumen 29 Aram Rogalski 30 Annelies van Dij k 31 Ed Vljgen. lvlaand lvlaart 1 tr,{ie I Vonken 3 Besie Bij ken 7 Christophe Smeets.

1988,

Nlaand Eebruari Peter hJtsels

2 3 I 10 11 11 74 t4 17 18 19 23 19 25 26 27 27 21 26

Henriëtte v.l{ersch Jung lulanizer !lark Houbiers Jeany Sormany

Peter Verberk Harrie Adriolo

Fred 14essing Bobbie Smeets i{i,n v. d. Linden Joep Verreck

Bob Blksen E sther Verkoyen

Pierre 14uyrers Tinie Starmans Fred Strating

Angelicque Bouschen Bobbie Bofk.

Huub Schmits

Bestuur en leden van onze vereniging wensen U alfe maaf een prettig e verj aardag toe "


3t

=!3=

=D=E=C=E

l!B=T=

1[C]'1=E=N=E_1 =bgt\=r=Enll_U F

TalrrJ ke deelnemers

net als voorgaande j aren. Favorlet brj onze groep was Jolin Hendri)r. Deze faam maakte h1j dën ook besl ist waar, Hoewel v.Jij nog geen ultslagenflJst hadden bij het ter perse gaan van ons clubbfad, stond toch vast, dat John met _rlr a1 brt/ roer s' rPfpP errn

trj d van 1 uur 06 mj.n een 5e plaats innam op.le elndrangs'hikkrng b1J zijn leef tijdsklasse Veteranen Ï. Dat feit ( en ook nog een hoopj e andere feitj es ) !Íerd na afloop in een daarvoor u1tstekend inge r ichLè DL- | .e lropq qpu...o. De uitsl6gen moet lJ nog even tegoed houden-l/,lcL de Cfublaatste mag vermeld r,/order, zljn naam is niet zo belangrlJk, vJel zi.ln geuj.ht. Het z j.:i er nöar urt, dat zljn enkelblessure cok in de buik zlchtbaar gaat \'r'orden. Dus dat gaat goed

fout.

LeLrk l/Jas nog de rondgang van een 2 liter stievelgevuld met bier. André Rournen !vas de eerste dle de kol k ( luchtbel 1n zrj n toch a1 drulpende snor kreeg. Vervolgens ínoest onze nieuwkomer(in) Caroline Coenen het ontgelden. Een behoorlij k grote bier kolk schooL rrlt de Stlef el o rhoog en Carolien kreeg meteen haar eerste blerdoop biJ de S.T.8. Een leuke kennismaking voor haar. Ger Knauf had vleer een brede glrnrlach op zij n ge zlcht. H1j had gewonnen van Jo Eyck en van nog zo-n paar ongeoefende stakkertjes. Dët Ioept orn rrraak. Dus Ger, !íees op je hoede, zo makkeli.lk a1s r n /\achen !.rin j e elders ni el- íneer'.


Ào 3_3. E

3-3.q q q 3 3 3 3 3 3"3-3-3 3 3l 3ll

gg--;;l ;fl 3ll l;ll ,,,,,,,,t-il-

s s s ddddsoosgggg* uN@rNr,. --93§l .i ...; ) ;

-ll

,r] o Èr Íi oqJp lrc jop q!ot !Dcorr !oEo) orc o.; i! -rr! o ./ @ l] > -E,.{cNo L c ó oói , ! ! = o-o I o o c È or c -t ! ci È <€n c :to TJ(IJo orlrr>orr to(..)0rq rro oÈoJÈo-Èó ! \y1 lr (rr D E > q tr d .ararr (U P :l q,q] Et 9+ ol cqo.-{ao a>c).-o o o .rrroo-o(D@o@0.) o o o o rr k p (D c.; o, Zl 99!d @l 63.i(Jr.-looÍrx !,(D! Élró q! ! Y! o!!P tr o o Ír o6 Ír: rr ai q s, rr o otr @ - I E o r :j (l,> aij "t rt !etr ? !o0J ooo or cuf : o o o r- ro.- ó ]: - r a ó i È o; -t < o d r Ëll

ooo ooo oroo

oooooo C)C)ooo(] ooooLoo

3il

- 'j Í; .. .j LlrrÉrrrrrr .rr

tr

.11 EO .r{ o

o

irr

:ll

É.0) OAc,J 0irD!o _o300 tr -r ..

oc) a.,

o

' ' .rt ..1 ! trl ol lr.ra!oo! f r o @.r o o oo ol .rr i+r c El p! Írtríro !tol c c oi > É or d oÍr Ír EJ o o! oo

Ir 1r

E


Beste sportvrienden,

liij

steUen ons €an U voor als een sportvercniging,aar het mogéUjk is, dat beginners en gevoderde lopers, s.nen kunnen trai.en met dé geroutineerde ledstrijdathléten. onzè specialisatie is de "DiIUBL00PSP0FT". óok uel uesathletiek genaand.

Bij onze vercniging is de doels!èUing dat het meedoen b€lansrijker moet zijn dàn de prestatie. verhoedetijk is dat ook de sport die U,itt beoerenen. Àls dal 70 rs, be.t U Hel.or brrrer o17. vë-Frrgrng. Het enise {aar {ij U drinsend om uillen ve.zoeken is: een d€getijke medische keurins vooraf. Inrichtinlen hierover kunt Ll krijgen bij onze bestlursleden, ons t.Eininssgebied ligt in de gehele 0ostelijke ijnstreek, net als Centrlm "dè btunsslmherheide". Àa. de S.hachtstraat te Nieuwenhager hebbe. rij on2e eisen sport en trainingsà.comodétiè zelr aangÉtegd. Hie! zijn vij erg trots op. 0e naam van deze open a.c.nod.tie is: CooPEBBAAN S.Í.8. Kom eens kijken bij een vàn onze t..iningen. Net veelzijdige plogr€mà sta.t TBAININGSM0GELIJKHEDEN

Zomertijd (eind maari tot begin

blj

noveÍnber)

de

S. T. B.

.

08.30 18.30 dinsdaq 18.30

Cooperbaan. ïrim tref voor iedereen. Coóperbaan fràiàEE6itraining . Cooperbaan Jeugdalletiektraining.

.30 .30 Vrijdag .30 zaterd. 15 .30

Cooperbaan Cooperbaan Cooperbaan Cooperbaan

Zondag

maandag

woensdaglB

donderd

18 18

Baantraining Dames. Centrale Lraining duurl .5/4 uur. Baantraining wedstrij dlopers . rnarathontraining

etiektraining. Bergtraining wedstrij dlopers Jeugdatf

I./intertijd (begin november tot

.

Ínaart)

.30 Cooperbaan Trim tref voor iedereen. maandag 21 .30 gymz, Kakert À19. cóíditie t.aining (d + h) dinsdag 19 .00 Zeekoulen. Interval/ bergtraining lredstrijdl. woensdag09 .00 Cooperbaan Trimloop dames. woensdaglS .30 Strljthagen Centrale tra i ning duur-l.5/4 uur. Interval/bergtrainlng wedstrij d1. donderd.19 .00 Zeekoulen zaterdagl5 .00 gymz. Kakert Indoor atletiektraining Jeugd. Zondag

08

Írimloop Brunssummerheide. Nieuwe leden kunnen zonder enige verplichting één maand aan de trainingen deelnemen. Contributie: 1e gezirslid F S5,-/jaar, ver\olger§ F 45; F §a | ?-3Y: voo. iÉdstrijdlicÉntie Sen/vet. F 25,- Jttiorcn F 15,- P'4i11eÍr F7,50 E[-st]Ë Cooperbsan

thnatarlidrEatsóaÉ F 40,- per jaar ( geen 1ic lrEgelijk) ' SlB-leden Mben ktrtlnq bij deelnarE eigen clievsElÉ-rten'


vÈ.s vrijHiiv6d ofí.6 ..n. Grrti. d6t!ÍdiO .dYi6.

* GLAS IN LOOD . GLAS IN KOPER

* G I,ISREPARATIE S * PJJKSSOBSTDIE OP DUBBELE BEGLAZING @ór

.lL -o,Én c- tt dii h.i sigEha

.d6

Pff uonOoyn SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL ITUIT CEBROKEN

REL DAN 045 :] I I4,I3 Na 18.00 rrur 045 - :ll:|222 SlÍeperplein 1 0, Schaesberg PÍive adres: Joes JongenstÍaat 2

KOZIJl{Et{!

Alle soorlen timmerweÍk. Levering en plaalsang van hardhot -

ten koziinen met enkele oÍ dubbele beglazingl Íamen, deuren, koziinen en líappen voor nieuwbouw en renovalie-

De Haan AANNEMER9 EN TIMMERBEDRIJF

SCi{AESBERG ACHTER DEN WINKEL 42 TEL (l15-3t Aa49

Werkplaatsl Streeperplein

1O

STB Clubblad 1988 nr 1  
Advertisement