Page 1

CLUBB

LAD S. T. B.

3e

JAABGANG

1987 nr 6.

g van onze vereniging is a. s LJoensdag 4 november De algemene I e d e n v e r g a d e r i

1n

n

TBEEBĂˆEK.

aanvang 19.00 uur. l{ij rekenen op ll!.r aan\l,eziqheid.

SPORT- EN TRIMCLL]B BRUNSSUMMERI-iIIDE


IOoeNo@

ó o

o cx ;'c ! c Ei§

à a

E È< írN

iro

il

.a.4

rr

óÍrd:-É

.o

-

:

ll -o <

c

N

o

@ !9S'

9 ;:ö

ó .ià ó; .3* óc hrH-

È C

rJ]l


Clubblad STB,3 e iaarqanq nr 6.

I,!AÍ IS EB HET BELANGBIJKSTE BIJ S.T.B. Een goed begln is het halve werk. Kom daarom met z-n al1en op woensdag 4 november naar de ALGEIiIENE LE0EN VEREAOEBlNG.

Begin 19.00 uur.

plaats i Zaaltj e onder de kerk Ínet heL groene krUrs e.d Zonne-

straat in ÏBEEBEEK ' Vlak bii Wil1em v.d.Linden. -o-o-0 0-o-o-o o - o - o - o - o - o - o - o - o o-oHet volgende grote clubevenement van de STB is de 4 e editie van de KAPE L LEFB0S L00P op zondag 20 december. Voor gegevens ( onder voorbehoud zie bladzijde 28). -o-o-o o-o-o-o o - o - o - o - o - o - o - o - o - 0 - 0 Aan dit clubblad !rerkten weer veel clubleden nee. u leest op bladzijde: 2 ldat is er met onze llíiÍn foo6 ? 3 lt/. K- superstar en... jeugdtrainingen in de sportzaal Kakert. 4 ....uit de bestuursvergadering . . . . . 6 enz.. zii, die ons clubblad financi':ereó. Lees ook pèg1na 12l13 van dlt clubb16d.

11 Voorbereidingen voor najaarsmarathons.... 72 Uan de voorzitter | !l | ! ! 14 Vrouwen en meisjes bij de S.T.B. 15 De ESTAFETTE KNIJPPEL van Ria f1u1der. 17 De verjaardagskalender tot 3 januari 1988. 18 Beste atletiek prestaties Nederlandse dames. 19 Uitslagen van marathons en triatlons. 19 I' de nacht van de gebroeders Vogely",door André. 20 lvliddenpagina met profiel van de STB uit BUNNERS- maandblad door Han GoÍnmeren, 24 Piet Dings schrijft ons vanuit Rosmalen. 26 Coopertesten STB van 12 september j.1. hiaar bleven onze recreatiesporters steken? 27 Verslag bezoek AWACS door Bené Jongen. 28 De !ÍEDSÍBIJDKALENDER en...een geslaagde STB-ster. 29 Klubkampioenschap Jeugdsport STB. 31 enz-.. Zij die ons clubblad het hele jaar door financieren36 , Le Traiteur", het verslag van een STB er. 38 De nieuwe club van Leon Fe1s. 40 Actie-foto's van dames en meis.ies op onze Cooperbaan. Copy voor ons volgende blad gaarne voor 10 december bij de redactie -


lJat

is er loos Ínet onze ldlNl ?

trainer die iedereen helpt, schema- s verzorgd, goede raad. geeft, de troepen aanvuurt en tlaint,... ..ziL zelf een beetje De

in de zorgen.

rn Frankrijk is e! iets nÍet helemaal in orde met l^]1m. Hljzelf vleet er even min raad mee als diegenen !,/elke N6 de vakantie

tot nu toe onderzochten. Laten wij in ieder geval hopen hem

dat lJim weer gouw de oude zal zijn. Veel beterschap voor jou líim en hopenlijk spoedig herstel Bestuur en leden van de S.Ï.8.

ZIE DE I4IDDENPAG]NA VAN ONS CLUBBLAD ! Sportvr ieiEèn -0e STB haalde een dubbele pagina sportnieuu,s 1n het BUNNERSsportmagazlne. De schrljver v/as Han Gommeren. Gezegd moet Lrorden dat hij er een mooi artikel vèn gemaakt heeft. De Runners-uitgave september 1987 was hiermee" de beste uitgavetr van de laatste 4 jaa!. Nèast het qoede ui'tnodigende artikel over de breedte-sport bij onze vereniging, !./eirden in deze uitgave ook alle andere beroemde at'leten uit de hele !,ereld vermeld.Han, bedankt-


De sportman

die

Pas geleden nog de

hele wereld verraste met een nleu!! r acoro over 100 nel Pr sP.r 1L hebben wi-i hier nog even afgebeeld' Niet zonder reden, omdat hij waarschijnlijk "l\,EBELDSP0BTI4AN nr 1 " van het jaar 1987 za1 worden.

148

1,1,.K

SUPEBSTAB. BEN

JOHNSON

9.83 seconde over 100 meier. Bravo ! ook van de STB-ers.

JE

UGDSP0BT

vanaf za!1r1as

?

. d ctober in de zaal

t^lij gaarr rnet onze j eugd zaaltraining doen. Zaterdag 2' october voor het eerst. l'4ee.dere ouders hebben gehoor gegeven aan het verzoek van de tra iners om mee te helpenHiermee is dus de zaaltraining voor onze j eugdige S. T. B-ers gered. Het programma wordt nog uitgewerkt. De ouders helpen mee bii tourbeurt. De tij den: Elke zaterdag tussen 15.00 en 16.00 uur. Denk er aan: Niet met de zaafgymschoentj es op straat fopen. , en op tijd koĂ?nen. Hans Ypma en Jo Eyck.


U1Í DE BESTUUBSVEBGADEBING De navo lgende nieu\íe leden hebben zich aangemeld: Suzanne Schlenter 15 jàar, Viola Konsten 12 jaar, Niels Jongen o j aar, Annemiek en Rob lvleyer (tweeling B jaar),Patrick Bruininks 12 iaar. Bij de senioren (innen) : Dymphy Fobeerts, Carla Meyer, Jo Meyer. Jan Vroomen, John Scijvens, I4arjo Scheijvens, lvlarcel Kuckelkorn, Jo vVlodrop, Sjef Hodiamont, GieI Fobeerst, lluub Sch.lits en Huub thiessE Bestuur en leden heten a1 deze nieuwe feden van harte welkom en.. ...wensen hun veel plezier en genoegen bii de sportbeoefening van de

S. T. B.

ziging/opzegging lldnraat,ichap Het is niet de bedoeling dat wr.]:reclame maken voor wijzígínq of opzeqqinq en/ of overschrijving, maar s/ij willen ll vragen vóór 10 november a.s eventuefe veranderlngen schriftelijk door të-eisr aan onze serretaris Jan van Hees. Gebeurt dit niet, dan betalen !.lij voor U vergeefs meerdere financiëe1e verpllchtingen voor 1988 en dat zou zonde zijn van llw eigeo geld. Het spreekt vanzelf dat diegene die niets doorgeeft ook zijn financièe1e ver pljchLrngen voor iqBB nog ralomr. Contributieverhoging daar is al eerder over gesproken en het be

!,11j

stuur heeft het navolgende voorstel

gemaakt:

per jaar uit 40,- 30, 20, 10. en1 lU Jaàr Jrt een ger ]n. I ll ro SIB(bondsl) 55, 45,- Q5, 25.- en7 25.- " " " " " blijft onverandert F 25,- per jaar. Llcentiehouder kan alleen in combinatie met het bondslidmaatschap ook nu blijft van kracht dat het eerste clrbfid uit hetzelfde ge zin, bondslid is. Afleen voor jeugdleden maken wii hierop een uitzondering indien zij jonger zijn dan 17 jaar. Tijdens de Algemene ledenvergadering moeten de leden hun fiat geven op dit voorstef.

,Lid

STB

Íoon).

I

L.

Clubreis Hasselt voor deelnaine aan de koppelloop (organisatíe 22 notemEer Eoliijklopers), is voor rekening van de clubkas-Zo er plaats over is, kunnen supporters ook gratis meereizen. ÍIe]dt ilvr deelneming spoedig aan bij UJil1em. ( Koppel rs 3lopers met 6, 12 en 1B km ).


Bergloop STB 24 augustug_ vJas zo!,rel qua deelname alsook financjeel een sukses voor de STB. Een pluim op de hoed van onze wedstrijd_

ssle. Kandidaa,tstelling bestuulsfunctie ( of coÍÍnissie). hiervoor hoeft ll niet te wachten tot 4 november. U kunt ook nu reeds kandidaat stelling doen bij onze secretaris Jan v.Hees. Bestentijst 19qzr Brj Willem ontbreken nog diverse uitslagenlijsten vooraf van Íiarathonlopen. !,/aar wij geen uitslagenlijst van hebben, wordt ook niet in de club-bestenli.jst vermeld. lJ fioet zelf voor de uitslagenlijst zorgen en aan lJillem geven, bij wedstrijden lvaarbil U niet via ons secretarÍaat bent aangemeld. commi

Algrnrene ledenvergadering op oensdag ook al onze donateurleden.

I allemaal,

4 november. lJij

1_'l ). >T

Iir trl t)

I I

1:

I

ver!,/achten


5

tukadoorsbedrUí

J. NIEVELSTEIN SÍUCADOORWERK

SlERPLEISÍEBS B]NGELFADE

0orpstraat 04492-

NIEUl,lB0UlJ 91

2183

BENOVAÍIE FESTAURATIE

Ass u ra ntio-advies

b u rea

u E'H.G. Kleijkers

Brandhoíslreet 77.6372 KB Schaosboío, tel. (045) 31 96 55

Poslbus 31229,6370

AE

Scha€sbeÍg

NUTO/CHfiPE R.muIoËR RICHTSPECIALIST

6372 À K Schaesbeíg (induslÍieleÍein) isonsl,aal 15 Rank AMFO HoenstrÍoek nt 47 4954149 Ed

Ter.(0{5)115-'


Tegelsperialisten

7

Carl Smuldeísslngel 101 6219 CÀ

641'l BS ln de Cíàmer Héerlen Tel.r 045-7t8008

Maaslrlcht

Tè1.: 043-'12606,

1

2607

TEMMENSIMEESSEN av INSÏALLATIEBEDRIJF WA'I'ER

GAS

SANITÀIR

VOOR SAN I TAI R

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN, GASLEIDINCEN ÉN DAKGOTEN. E

ICEN

SA N I

T

AI

R.SHOIqROOM

geopend: moondog t/m vriidog von 8.00 tot 17.00 uur en zoterdoq von 9.00 tot 13.00 uurDIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOYIROOM BADKAMERS! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 045 - 213661


Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken UAT{ DE IOEUT

Boosbsrqlaan 3 6371 CV SchassbeÍg Telaloon O,t5-311625

MIEfi

folrwgftllto rolluiken

|

:.H:l*'"-*--

rcldeuren | Ér'Eí ad"r'r"rt rothekkenl fl ,ffJH!ï**'" \Ml

r.ra lir*í.id rÉrr.it o.od*t- Dt ZO @d.n

ECHIE

qÉÉía lolsEd. nO$

Í.M. hq*rà. van: ZOillESCHEf,tiÉll, MÀRKEzÈrl, JALo€zGË{, tioBaÉ , volrNíwaxo€N d lUtÀafEIPfiOuíÍEN. vÍi Écí.Ó rr.. dd.r !tnl- !

lYlICA shonrr(xxn

zonwering

sittaÍdeÍweg 116 heeÍlen

o tel. o45 721658

íÈ H,ï]'* lll wàtmoouw AannemetstedriiÍ

Riksen B.V,

Ed5onslraal I Poslbus 31085

AB Schaesbetg Teteloon 045-316222

637A


Pl

rrfonrltrorr*, I{e rkra<le P SCIiEPPÉAS

ShowÍoom: tindErà.n 4. xert,ade' Ve.koóp va. plaloód màt.Íial.n, elekl,r5.he maleÍ,àleo DBEUMEX handcleàó.Í5 Overluigl U .ich vao onrë lase pÍ,r2€n en rom v,aibliiv.nd ev.n bi^n.n. Sví..mw.nden vóoÍ uilh".idioq ol indeling van uw

woning. T.I.íoonB5-a55535 OPININGSTIJDEN:

maandas

t/n vrlJdas

13.00 - 18. oO uur zeterdag van 13. OO-17. OO uur 1n de ochtenduren a11sen te1. afsplrken voor plalonds

TEGELZETTEBSBEDRIJF

B.VHILHORST 27 simpolveld

sr. BèmigiusstÍ 25 Tel.045 442793 VOOfl

ÀI

UW TEGELWEBK

D Pla6tsirg vèn steènslÍips D Plaàtsinq naruursre€n, maÍmeÍs, Beróssling keukencombinalies

lovering v6n wand. vlooneqels, Voons allo bonodigdè maléíialon r b.v. te9élwè.l(taamhoddd

All6 voo.kom€nde reparaties van bo.raand règelweÍk.

$1. itdmE lii tii

/lll!ll

Blt!at Italt ltl]


Topproducten uit de hele were d, :{.

wèkëtij-Ífs-vèrs a an g èvoèË"ffiËf óns eigen koélvervoer, voor u verkrijgbaar op de Zandweg 101 en in winkelcentrum d'r Bautsch, tussen Edah en AIdi

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING met aanslultmogelilkheid op de GOM alarmcentÍate, goedgekeurd door M an. Y. JuBtitie T.B.B.S. erkend

Lld Uneto

GOill Beveilagingstechniek BaÍbaÍastr. 2 6,Geteen

Tel. O4494-47235-


v99!9EEElCUq=!4!44E!!4q4M!!qeE! Ergens tussen Koninqsbosch Echt-Susteren 0di1]ënberg, erden enkele fotos geschoten van een grote groep Duurlopers vën de STB. Onder leiding van l^/im v-d-Linden, was men bezig met een 3 uurs-training. 0m precies te 2ijn, werd die avond 39-85kÍn afgefegd in 3 uur en 4 Íninuten. Als je d1t kunt, kan je niks Íneer gebeulren. Vermeldings\iëardig was, dat aflen samen vertrokken en nè dle 3 uur ook nog steeds bij elkaar !íaren. {^lat een groep I en $/at een trainer. Brévo mannen, dat is het betere \rerk. De verzorglng !,,as deze keer bij Jo Eyck en Fred StratinoEr lrerd gezegd, dat z1j er wel een potje van geÍnaakt hadden. Verzorgen is goed, maar onder een "brand6" paraplu, r'rater uitdelen ( en zelf bier drinken),dat vras een zeer ZITABE be proeving voor onze superatleten. Afzien 1s tot daar aan toe, hoorde men iemand zeggen, maar gekweld v",orden, foei foei !l! Na afloop u/erden in Koningsbosch biJ het Café van het eer der qenoemde merk, noq even négepraat en leders dorst ge

lest.

Eentje ( 2 meter lang met rossig haar) trakteerde zclfs op zijn verjaardag die er pès over enkele maanden aankwam. Dët is je lrare cfubgeest.


vaN-DE_yqqB4IIIEE Besle sportvrienden. Dit jaar is voor onze groep wer népl Dillonoer.Dc dd'lwa5 is rog njmnF, lo sterk qeweest , llenígeen zou daar ontzettend trots op zijn, Ínaar het baart ook !íeer meer zorgen. De grote groei brengt problemen met zich mee over de bestuurbaarheld . 0e voorzieningen die een grote verenÍqing nodig heeft en vergroting van de club-

activiteiten.

Ik zal dit toelichten met enkele voorbeelden Sterke groei in de vereniglng brengt met zich mee, dat een deel van dè oudere garde zich niet meer zo best thuis gaan voelen.Er verandert zoveel wordt gezegd of ook: ik ken bijna niemand mee.. Beste sÍlort 3is dat liqt toch niet aan die nieuwkomers. Dat p'ooleem I igr àà1 llToll. nl U llainl ( u/iP ,,/ÉPI !/ddr I al.Èr' dÍ nret een groepje, maar zefden of nooit meer bij Uw verenigingNieu!íe activiteiten met name actieve jeugdsportbeoefening bij STB en.... spontÉne 0roei van een zeer actieve Dames -trimgroep . Daar kan nog htjgevoegd worden dat steeds Íneer lredstrijdlopers mee r'J1l1en doen aan ba anvedstrij den. Afs wij aan dit alles blij ven werken en willen-Iet iedereen naar zijn zin maken, dan is het beslist noodzakelijk dat ons BEGELEIDINGS en TRAININGSKADEB zeer ruim aangevulrl !,/ordt. Goed gecoödineerd wordt en deelneemt aan scholjng/opleidingen vrelke voor die sporttak noodzakelíJk is. Er moeten dus mensen bJreid zijn hier aan mee te doen. Betere accoÍnodatie6 ziin nodig. Niet voor de duurloopsporters, belalve die keren dat z1j snelheidstraining op de baan doen, maar we1 voor de uedstrljdlopers van de koatere afstanden.0ok de Darnesloopgroep traint liever op een baan.Voor jeogdsport gaat het helemaal nieL anders dan op een baan. Élijven wlj groelen en aan onze accomodatie eisen stellen zoals kleed/wës1okaa1, toiletten, verlichting voor avondtraining e.d. ' dan Íroeten lvij durven beslissen, dat er waar dan ook voor onze vereniging een echte 400 meter atletiekaccoÍnodatle wordt aange tegd. i,,Ji j hebben daar recht op, net zoveel rechten als de doorsnee dorpsvoetbalclub die 2 of 3 voetbalvelden heeft rnet alLes druÍn und dran. 0aL heeft weL \neer consequenties, enwel met be trekking tot gebr-uikerskosten. Dus, de clubbijdrage wordt dan hoqer.


Verenigi ngsbestuur en commissies zijn on ontbeerlijk blj etlc verenigiï§. Hóè-groter cle veieniqinq-en hoe actieve;. des" te meer werk wordt er gevraagd van sommigen. lyet tegenzin !íil ik aanvaarden dat dit maar steeds dezelfàe moeten zijn. per.sé niet zou ik zeggen, Ínaar wel;ij tourtelrrt. Iedereen is in staat om enkefe jaren in een commissie mee te werken, ook in staat om een periode van zeker tu/eeJ3ar in het bestuur zitting te ne_ men..over de samenstelling van het bestuur wil ik nog wal aan vulling geven Í"lomenteel zijn er 3 open bestuursplaatsen.Het zouden er eigen_ Iijk 4 zijn omdat !^,i11em met het vJedstrijdsecretariaat veei te vpel u,/erl npert.H.iet votgL dd1 oe Ladt vàr deze d landtoatpn: -

1) 2) 3) 4)

Eestuurslid voor belangenbehartiging van Jeugdsport biJ onze vereniging. Bestuurslid voor belangenbehartiging van onze DaÍnestrimen fitness groepen.

Bestuurslid voor befangenbehartiging van de wedstrijcllo pers. ( Tevens toekoÍnstig l,,/edstrijdsecretariaat. ) Bestuurslid uit de geleding: Trainers en begeleiders.

Beste sportvrienden, (zo ben ik ook begonnen).ldat ik van U vraag is om dit artikel te lezen en te herlezen. 0p onze afgemene ledenvergadering van woensdag 4 november is het aan lJ om te beslissen hoe het met onze vereniging verder gaat. Niet alleen de activiteiten maér ook het bemannen van bestuur en commlssie functies. Verder de wif om deel te neme! aan op leidingen voor geschoold kader: Gebeuri er niets of niemand wil iets, dan bestaat.le vrees dat wij ( net als zoveel anderen) vervallen in een soort be,

langenvereniging. D.w.z., contrlbutie betalen, Tièfat zo lvèlnig nogelijk en vooral niet lastig gevallen worden.Als dat het gevaf wordt, maken !Íij er maar beter weer een STïCHTINGS Aan ll de beslissing november 6.s

4

bij

de algemene fedenvergadereing van

Jo

Eyck

-


VEQ!WEt'!-co-UEI§JE§

bii

sc §.I.8

Beeds in het voorgaande clubblad werd melding

gemaakt, dat er wat aandacht besteed zou worden aan onze Dames-1eden. Eigenlijk u/as dit een unieke gelegenheid geweest voor on2e dames, meisj es of kinderen om zelf lets te schrijven. Hetzij over hun zelf, hobby kookkunst of als het niet anders ging over sport

llet siert onze vrouwelij ke leden dat zij zo verontvingen twee reacties domd bescheiden zijn.líij p p De e s t a f e t t e k n u e I afkomstig van Ria en een reclamefolder van Lucy om meer groenten en fruit te eten Drempefvrees, dat za1 het wel zijn, behalve bij Nlireille die ons zeer aangenaam verraste rnet haar v a k a n t i e - v e r h a a 1 uit HlJnsruck. Daar Ínoeten wlj dan ma ar weer een poosj e op bfij ven teren. De redactie \nas zo vrij, blj de secretaris te informeren of veel damesleden hadden opgezegd. Dit was niet het geval. De secretaris heeft in zljn I e d e n r e g i s t r a t i e liefst 60 Dames leden. B1j de 1B n i e u a ë n e I d i n g e n de afgelopen twee maan den kornen er daar nog eens 6 bij. Dus 66 totaal en dat is meer dan 25 % uan ons totaal aantal -

r,,

Ín

Ieden. Voor onze dames leden

mo

et dlt een aansporirlg

JUflie eigen stem te laten horen bin nen de STB. Na6r verhouding zouden eigenlij k tv,/ee dames in het bestuur moeten ziLten.Dus, Iaat ll!./ bescheldenheid varen en v e r t e g e n w o o r d :i g de be langen van Uw sekte door ze te veltegenwoordigen bj.j besllssingen van de sportclub. zijn,

om

te leveren voor ons clubblad bliJ ft natuurl ij k nlet beperkt tot deze uitgave. 0ns volqende blad komt uit over trvee maanden en diegene welke toch iets wou schriiven krijgt u rtste 1 van de redactle. Laat eens !.rat van je horen dames ll!!l! De mogelijkheíd oÍn copy


OE ESTAFETTE KNI]PPEL VAN:

Bedankt Jo SiÍnons, nu jrj genoeg hebt van het lopen en schrij ven moet ik ínr.ln training onderbreken om jouw " Knuppel" over

te

nemen.

Enfin, ik zal

Ínaar beginnen met mij voor te ste]]en. Ik heet Bia l4ulder ben getrouwd Ínet Jan ben 36 jaar- huisvrouln en moeder v6n Paul en Hick, resp I en 11 jaèr oud. Ik ben geboren en getogen ln Schaesberg en ben thans een LANDGBAV]N.

is altijd al een hobby van Ínij ge$/eest, zo heb ik gegyÍnd, paardgereden, aan judo en tennis gedaan. Het lopen is eigenlijk uit noodzaak geboren daar gevricht en conditie een roI begonnen te spelen. Zo-n twee jaar geleden ben ik begonnen te lopen samen met Jan.l/e begonnen bij het begin dus 2 min.hard 1open, 1 ,nin stappen en zo veader volgens schema, drie keer per r,Jeek zwoegen. Na zoh 3 maanden hard werken en z\íeben i./aren wlj in sta6t B km af te leggen in ca 45 íninulen.Tussendoor werd nog we] eens gestapt. l,ij waren flink vooruit gegaan en uitSporten

eraard erg tevreden over ons zelf totdat wij voor't eerst naar de Heideloop van de STB gingen kijken. Het was die keer, dat de Heideloop het laatst vanaf de camping georganiseerd werd. onze jongste zoon Paul startte toen b1j de klelntjes saÍnen ínet llaurlce en Boger Hendrix. Zelf had ik achteraf spijt dat ik niet voor de trimloop van B km had ingeschreven. Ik kan Ínij nog goed herinneren dat !,/ij daar de hele ochtend met kriebels in ons lijf hebben staan kijken- erg veel be!,,ondering hadden voor Anne l4aiie Ypma die toen als eerste Schaesbergse darne finishte in de B km Ioop. ( Anne l4arie kende ik al vanuit de tennisclub en ik had mij al eerder verbaasd over haar ]oopvermogen) Tijdens de 10 E.Í,1 steeg onze ber'Jondering toen lrij overbuur man John llendrix als een pjjl voorbij zagen flitsen. Tevens zagen !íij een paar andere Schaesbe.gse " gezichten" finishen voor wie de trjd niet zo belangrijk u/as alswel het halen van de eindstreep. .


Enkele dagen na het Heideloop gcbeuren ( het zaagsel lag ct' getukkig no!), hebhen w1J zelf het rondje van B kn gelopen cn dat viel tegen.Golr, u/at hebbcn briJ afgezien. Na die eersLe poqinq zijn er natuurli.lk vele gevolgd en een jaar later deden !í1j ook mee aafl de Heideloop. Ik hacl inges&even voor de trÍm]oop van B km. Van mí-lzelf r,/eet ik nog dèt ik frnjshte in 39.50 min, daL ik goed kapot u/as en dat ik de hele weg steken in mljn zij had. l4aar dat leed was qout, qeledcn en Jan en ik werden helemaal loopgekDat beweerde tcnminste destljds mijn zus Carla. Nu een iaar later- loopt zij zelf ook at mee bij onze damestrimgroep. Jan en ik !íerden STB-ers en liepen tot voor kort elke Zondagmorgen en dinsdagavond met, de trimgroep mee. Sincis korL ook Íne t de woensdagavondtrain:inslen. Aan de Heideloop 1987 heb ik helaas niet kunnen meedoen, aIhoewel ik er flink voor getrarnd had- Tijdens de dinsdagtrai ning ( dus 5 dagen voor de Heideloop) glng ik door mijn en_ kel en moest noodgedwongen rusten. Toen wij verleden.laar lid werden van de STB, \rerd de daÍnes toopgroep net overgenomen door Annelies van oijk 'rolk:r de damestrimgroep nog steeds met veel enthousiasme beseleid. Dat bIiJkt ook wel door de enorÍne uit-breiding van het aantal dee)nemende daínes op dit moment, de groep zelf appreciërt Anne lles d'r inzet enorm. De dinsdagBvond-training wordt nog steeds erg druk bezocht en ieder kan naar eigen kunnen l/at aan zijn of haar snelheid schaven. Er wordt hard getraind en gewerkt maar daarbij is het reuze gezellig, kortom : zeer aan te bevelen voor alle dames van de STB. Helaas zal de di nsdagavondtraining-lE; ,eer in April starten. l'4aar daar staat de zaaltraining van Henk Thijssen tegenover. Dat is vanaf 19 0ktober ueer in de gymzaal van de Kakert, heerlijkl! 1i. v/il verder de hele STB organisatie lof t.oe zwaaien voor hun zeer geslaagde evenementen waaronder: de familie_sport- en spel dag, de fietstocht op koninginnedag, de sportzondag in Kllmr,ren. Verder heb ik grote bewondering voor de jeugdleiding die er ie der-o keer \reer in slaagt de jeLrgdtíarnlngen tot iets bijzonders

te

maken.

overdragen van de rrestafette-knuppel". Hrl gaat naar Annelies van Dj.jk, die ik over enkele.jaren noo eens ho(rp te kunnen bijhíruden. Dus blijf maar trainen Annelies uanL ik korn P.aan !!!! Bia MDI der Sportieve !roeten voor alle aal Nu

rest m1j nog het


I)F

VEBJAANDAGSKALENIIEB

Bij wijze van LriLzondering, gaarr wij even terug naàr dà rnaanrl octobel' 0aar !raren i arig, i$'/ee van onze 18 ni e u !'í 6 a n e I d i n q e n ' 6 october werd Patrick Bruininks 12 jaar en pro moveerde van de pupil Len naar de j unioren Pech voor Patrick vJas, dat 4 daqen I ater de jeugdclub k a p i o e n s c h a p p e n u/aren en als gedoodvertde pu pillen besl-e, moest hlJ nu concureren met jongens van 12 tot 15 Jaar. De tweede j arige was John Scherj vens op 10 -l:t. m

m

4 5

6

I

14 16 1B

19 19 1g 2L

27 2?

nov.Henk Schiefer

" " " " " " 'r " " " " "

Rick l,lulder Harrie Crij lls Hub

Erkens

Zvonko Bomih Bas Bljken

Annie v. Hees

Voqely DanjëIIe v. BooY l'lartij n v. Goor Frans Pierik Jo S imons Reno

Angelo Spiertz

2 3 4 2 1

I

11 12 15 11 1B

21 25 2B 29

3l 3l

dec. Karina Henssgens " Felisa Steengraven

" " " " " " " " " " " " " " "

Lies

HoogrÍoed

Jos Houbiers Angel. Rouschen Posette Fels

Jan van Hees Alexandia Bolk Gerold Vluggen

Nathalie Sirarmans Jo van Booy Ger HaÍners Freek van Gelder l"1ar.jo Scheiivens Sonj

a

lYessing

Jack Gerards .lan Vromen.

lan. John Stdrmans " Stienre v.Lloyen " Jan lieltinq 3 Wij wensen aI onze j ari gen een hele pretttge 1

3

dag

-t is lang neet rniëe

wie vreuger biJ de STB. Ich ken binoa geine miëe. l,/its te nog va.......... Ja, ja, dat bin ich och a1 vergëte. ldie r./oar och nog ens dea dinges, doe wits !.Jal ?


g=E=sl=E==Dr!!E=s=f

lï,E=s=T4=E=s==1=e=Bl=

j=n=!=E=D=E!=14\!=

omdat dit clubblad aan de STB dënes toebedeefd !.ras, dacht de redactie, dat het op prljs lverd qcsteld, iets te vermelden over besttijden van hun sekte-genoten uit den fande. Spri I

' ' " " ' " '

nt

100 Íneter200

ooprfs .400 3000 5000 1000

1

E.l4rj

l

km

100 nreter hordenf. 400

verspr-1ngen hoogspringen

Kogelstoten discuswerpen

estafette 4 x

Hulst " " l4arj an Freri ks Elly van Hulst " Carfa geurskens E1ly van

800 1500

10 km baan írarathon 42,2

Nel11e Fiere-CoomEn in 11.14 sec. fvlartha Crossenbècher " 23.13 "

"

s3.28

"

2.02.78

4 .03

.63

s.42.56 15.28.2 2.39.54

4 .25.13 32.36.16 2 u.2B min en 2J sÈc 1a1, ,ge,s Fsl J 0l '. lq cp-. 58.41 Urrjar Knij n Edine v.Heezik 6 Ín,48 cnElfa Wijnants 1 Ín.81 cm Deborah Dunant 16 m.77 cm

55m44cm

100

Íngrid LammertÍna 58 m 14 cÍn meter A-V.B in 45.82 sec.

zijn reeds bezíg met technische atletieknuii,'ners.De meisjes b1j de jeugdsport vinden het een filne afrvlssellng bil Loopsport. Protreer het ook eens acn keertje.lqaak een afspraak Ínet onze trainer-s, i'Jaarom niet eens wat anders, al is het voor de aar dlghel d. -o-o-o-o 0 0 0 0 0 0-o-o o o o Sommigen van onze damesleden

BESTE I4ABATH0NPBESTATIES 1987

1 llarti e ten Kate 2 . 13 49 2 John VerÍre!]e 2.14 .32 3 Kim Renieise 2.17 .31 4 Brch. Volle.llrtlrk 2.13.32 5 Gerar:d SÍn1t 2.79.L2 6 Sjaak Valeni:in 2-19.36 7 Adri Hërtveld 2.20.45 B lvlatty de vugt 2.27.45 I Erwin Nederlof 2.22.43 10 Cor Vrlend 2.24 .58 -

Nederlandse Heren

Íllartle heeft tevens de eerste plaats bij 10 km op de baan, in een tijd van 28 min, 32,5 sec.


_U-I

0uisburg 26

I

9

S_L]A_G_E-N-

B1

-Mtqlrl_TJ1-q!\r

trlrn-ii?;i l{im-r dr i; li ? .57.24 P. v. Hameren 3 .01.34 Wim Eleveld 3 .04.39 H. HaeÍnaekers 3 .07.55 Bené Jongen 3 .14.55 Berlijn 3 okt.B7 Pierre Lahaye 2.48.11 He1Ínond

L 0_P_Ej\i

André Roumen P l"lu i j rers

3.01.18 3 .02.48 Íheo Schmeitz 3.07.55 Jung Malnzer 3.09.03 3.35.50 Jo v. Rooy

10 okt.B7

Jo van-Faoy -3.2s.54 1/2 marathon lvlaastrj.cht 27 I

87

( nog geen uit-

slagen bekend)

-o o o-o o o-o-o-o-o-o_uIlq!aaEN ItsIAMN_ Bij de 1/2 triatlon van 12 sept j.l te Tegelen we.d c. Van Loon winnaar - Van de STB deden Gerold Vluggen en Rob Riksen mee. Zij werden resp.39 e en 46 e in de eindrangschikking bij 163 deeln. eindti j d zwemt fietstij d. looptijd. Gerold:

4.56.37

Bob:

4

.59 .?1

0.39.39 o.29.57

2.42.22 2.53.49

-o-o-o-o-o o-o-o o-o-o

1.34.36 1.3s.35 o

_LEZE8§_(!A!!EN_ Iry aE PEN 1111.11

" DE NACHT VAN GULPEN"door André Voqely In ons vorige clubblad stond een varken a fgebeel d Oat doe ik even uit de doeken. Na 4 wekcn vakantie en twee maanden op non-actief blj sporten, voelde ik mij een echt hangbuik varken. De folro is echl, vraag maar aan BeLsy die

?

deze afbeelding stiekum van mij ge aakt heeft. oan nu het verslag van de beruchte nacht. Het gaat over !.Jandel. spor.t,


l,l

:\r,[:ft

l&u"

§dffiCF§T ffiLO§{ 'wèardé bezoeke( w.ndelaar oÍ lrimmér hier wèlkóm. Wij hebL'en er oen open accomodilie van 9€maakl Dé s.huilhul blijíl open er di.nl .le Sébruiker als Irèscherming legén noodwéer en req,èn Besluur en lèden lan de sport én Oók u

b.nl

Trimclub Atrrnssummerheide hopen hiermee een

óór a'nq vd dPlooo\pó Met d,è ryp'srh L mbu'gsP qàste" hPrd nod'qr

l'

.relekslva.eenpublic.liehórdp.ssanlènuil !obruik l-è mikèn var de C.operbàan' v.n de Sporl

.n Trimclub Brunssummerhèido (sÍB) uil schaesberq, .ostpljk Zuid Limburq. De u tnódi!,lng vórmt èe. w€.rspiegéllng v.n .lè clubsreer: vriiheid

biih.id, een bijzondere voórzitter itl.liekbaan mi.l.len

en een zelÍqèmaakie d. hei.

óD

op


;l' ltirr'.:''iĂ­r.

i'

,

,_tt

DE HEI

t

iti..ll


Vorig jaar ook reeds ingeschreven ( màar nret gesL6r.L), dat

te wijtcn aan omstandigheden. 0at is cen mooj woord voor " ik kwam niet opdagen". Dank zij de (vrljwillige) dwang van de Vogely cIan, starLen wrj djt jaar met 5 broers.Erik,lvlaurice,Hugo,Eddy en(ik)Andrè. !.Jas

Voor controle stuurde het thuisfront nog de zoon Marc van Eddy mee. l.Jij trainden 4 zondagen steeds 30 km en dat moest't maar doen zei de familie. I4eer vrlje tijd kregen wij niet.

Zaterdag 13 jun;i vJas het zover. Wij stonden met zes "V0GELYS aan de start. Zagen ook nog Jeanny Sormani , Nel Raeven en Gerold Vluggen even. Dat zljn echte vedetten, die dergelijke

sport elk jaar

doen.

Plet ca 1000 deelnemers ging het s-avonds om 23.00 loos. Gulpen zrnaaide ons u:it. Na 1 km ging het meteen bergop, maar dat u/as oÍn te $/ennen, Nog vele heuvektjes volgden die nacht. Een Bot terdaírmer bil ons in de buurt, merkLe op, dat het in Z Limburg nog steiler was dan in oostenrijk. Hij stapte even latea dan ook ln de bezemuagen. ( vermoedeliik zit hii nu in oostenriik

bergaf te kuieren) . ons ploegje bestond uit negen man en wlj hielden het tempo van Dg_G!le9!§9_!g!q&!gs zeker 20 km bij . l,lat miJ opviel urés, dat u/andelen 2 712 langer duuat dan lopen. Pakweg, 20 km looptraining, daa.voor gebruik je 11l2 uur en nu 3 1/2 uur, maar wel minder moe. Hugo merkte op, dat je voor wandelen de tijd moet nemen. Daar konden de overige broers

het dan even mee doen. Hier en daar, kreqen vJlJ een appel en een broodje, dus w1j krvèmen niets tekort. Dat bier waar zu./ager iiillem lil. vorig jaar over geschreven heeft hebben wi-j niet gezien, zodat wij n.J aan de waarheid van zijn verhaal beginnen te twijfelen. Een vreeÍÍde optocht, zei een van de andere broers, en dan ga je daar weer even over nadenken en lachen. Soms stopte uít een zijstraat een nachtefijke automobilist. Vaak nieu\,rsgierjg vragend, "of er ergens iets voor nlets te krijgen v,ras" Daar zal uel (trank mee 5edoe'ld zijn, dachten u,ijHet Nas inmiddels 03.30 snachts toen wi-i ergens !.rarme soeo kregen. Nog nooit s-nachts uarme soep gclrad, bli-jkt dit ioch -

te smaken.onder fel trcht van schijnvlerpers zag maal fantastisch romanLi sch oit.

i.,, er a1le


De wandelroute heeft de vorm van een acht, cjus twee lussen. Tegen ochtendqlooren begonnen wij aan de iweede lus, het ging richting Wylre. Voorheen deden wij Gulpen aan uaar wii droge kleren ionàen aantrekken. Het h,as niet altiid droog in die bewuste nacht. Dan zie je veel uitvallers, hoofdzakelijk bla ren veroorzaakt door natte sokken. Het !íerd op sornmige fandwegen glibberig. De o.ganisatie had aardig wat ( autovriie) biànenpaadjes in het circuit zitten. Gezellig zo in de modder, hoorden wij !.reer iemand zeggen, maar de gebroeders Vogely lieten zich niet ontmoedigen en trèmpelden verder. Het u/as bijna een optocht vèn grof vui]. Veel deelnemers gebruikten de plastc vuilniszak a1s bescherming. AIs dat ziet heb je $,eer wat te lachen en afleiding Ís nodig. Afleidlng, ja daar zo.gde Hugo ook nog voor ( zie foto)Omstreeks 07.00 uur werd hij onder handen genomen door een ( wat jémmer) mEsseur. Zijn vermoeide spieren die ver!íacht hadden, door een zachte vrouwenhand onder handen genoÍnen te \,/orden, $/erden door een fysiotherapeut met handen a1s kolen-

schoppen, hard en doelmatig behandefd. Hij kvJam hevig in op stand, maar ja, t'lat wil je. Toen hij eindelijk verlost was van zijn kwelgeest zei hij " dat nooit meer"


In de laatste fase

het afzien voor Hulto, Tot ons qenoeqei was het drooq qe!"/or:den- Leuk is noq te vermelden, dat er. bij de troiletten lanrlc rijen stonden. (abrnrnlaLe 16n!le njen vmr Íxto.{. -. ) 5 kilometer voor de finish kreeg iedere deefnemer nog een jongc klare aangeboden. Daar zijn ze rrel faat mee, merkte ecn van dír gebroeders op, wij zijn zo klaaÍ'filet de klus. lYet dit grapje, nraak je het karwei af, want je ruikt de flnsh en je wllt rusten en noq eens rusten. Een grote menigte rnensen, helpen ë1le deelnerners toch nog lachend en frls staÍlpend binIen te koÍnen. Pijn, regen,vern]oeidheid is even vergeten. Je krrjgt applaus en conplimenten en was

noq een ínooie medaille toe. Dan even 24 pilsjes bestellen, meteen voor leder 4 tegelijk. De eerste dorst is dan gelest. Ik ga even mijn kledlngtas halen zei Hugo. Hij kv.ram niet meer terug. i\,ij vonden hem snur kend naasl zijn tas ergens in een hoek.le zltten. Vermoedelijk heeft hrj meer dan eén Jonge Klare genoten, hij bleef op die verzoirgingsposL VEBDACHT lang hangen.

Laat in de mLddag ging het huiswaarls, voorlopig nog met de gedachte om het volgende jaar weer over te doen, of... -... zoöls rk in heL begin al opmerkte: Je verhinderC bent door ornstandigheden ! | | ! | ! | ! André Voqely.

=

II 4! !I

=

:(

! Cly

E

! =I !

q q =

q q =

!

=

=d_s

er= e i e !

q =

MI

=

Bosmalen I I 1987. BesLe sportvrienden, Eindelijk na een langere tijd te Bosmalen, einedeliik eens een bericht van mrj. Ik heb de pen niet eerder ter hand dur ven nemen vantvege de gerJeldige prestaties, die ik steeds vernam uit het cfubbfad. En dat, terliij I Ínijn eigen prestaties (op sportgebied) tot het minrmum niveau gedaëld rvaren. Zo te zien is het met de "T"-tak van de STB ( de betekenis vooral bij Trea bekend) slecht gesteld. AIs 1k a1le geleve. de prestaties lees, bekrujpen mij steeds weer schufdgevoelens. Daarom heb ik met schrijven geu/acht tot na de Bosmalense trratlon ( slechts 1,/4 ), waaÍ ik met een bescheiden tijd van 2 uur en 57 minuten aën heb dcelgenomen. llet deze prestatie heb lk het grijze legioen, of anders geze!:ld,"het leger van naamlozen", even kunnen aanvulleÍt.


Niel, Lc vergelijken met de snelle blitskikkers van de SlB, waaronder Fred liessing o.a. Voor m1j als simpel amaLeurtje als ik ben, toch noo een aardige pfestatiie. Door dit gebeuren is zelfs mijn vrouur l4arlies enthousiasL geraakt.Zil loopt nu 10,5 km aan een stuk, terwljl zij in BrunssuÍn samen met Annelies van Dijk nooit verder ku/am dan het kleine rondje rond het veld. IIaar nu verder serieus. Na ons vertrek uit Brunssum, hebben uriJ bijnö 5 maanden geblvakkeerd in een tildelijk onderkomen, vaar r,,ij zelfs nog enkele SIB-ers hebben moqen begroeten ( de dames Baeven). Het huis dat wij eerst bewoonden beviel ons slecht.Gelukkig vras het ecn tijdelijk onderkomen.l^ljj v/onen nu bijna 4 maanden in ons eigen hujs en ddl bevalL prrma. Het atletiek gebeuren heeft 1n het begrn op een !.rat laag p1tje gestaan. Na wat heen en weer kijken en meedoen biJ enkele atletiekverenigingen ( Prins Hendrik Vugt, 0SS-V010, Den 80sch) heb ik mij aangesloren bij de S.V TPII4I4ELAARS. Een klubje, r"/aarblj ik zelfs zonder trainen tol de beteren behoor. Het is opvallend, dat de manier van sporten bij de STB en 00S, v/aarbij het gezellige elemÉnt naast sport zo-n belangrijke plaéts inneeÍnt, blijkbaar redelijk UNIEK is. Ik moeL toegeven dat ik nog vaak denk aan de ongedríongen manier van trainen vroeger in de Hei. Iets dergelijks heb rk hier nog niet gevonden.0ok Leo de Hartog heeft een dergelijke ervaring gehad na zijn verlrek, heb ik begrepen. Tenslotte nog iets over het Kfubblad, dèt ik nog steeds ontvang. Ik lees het met veel plezier, het geeft de mogelijkheld toch nog enigzins op afstand, de ont!',ikkelingen en verrichtingen van de STB-ers te volgen. Best mij nog iedereen vanuiL Rosmolen nogmaals te grocten en sukses toe te wensen met de sportieve prestaties, maar' nog meer met het voortbestaan van de S.T.B. llarlies, PieL, PauIa, Mieke, NoorLje en Tobias oINGS. P-s., Eveneens groeten aan Cor ostlender. Voor de liefhebbers, heL adres van Piet is: Jan EverLsenlaan 3, 5242 AX rn Rosrnalcn, te1 04192-18867 en. STB-ers zjjn altijd welkoro aIs ze in de buurt zijn.


=C=0=0f =E!=I=E=S=T=E]i=li4=s=e.Jr=tjr.glb=1l=1_e=81

k\namen die zaterdagmlddag naar onze Coo perbaan om hun conditie te testen gedurende een 12 minuten loop- Jammer dat er zo víeinig recreanten meededen van onze elgen verenlglng. Een grote teleurstefling voor de begeleíders, welke het he 1e Jaar zích inspannen om hun groep op redelijk niveau te

Totaal 34 personen

brengen.

Voor STB-1eden was het ook nog gratis, dus dëar kon het niet aan liggen. lriie wel nreededen, !Íorden hier vermeldihm--s en ïeisje3: Heren en jongens: A tlarie Ypma STB (42) 2575 meter Simon Scipio 10 jr 2450 m Biki Hendrix " (40) 2400 " Guido v.d.Br STB(10) 2580 "

" (31) 2302 " lÍario Bouschen " (14) 3000' Astrid SÍnulders (23) 7825 " Banco MarcLrs " (10) 1975. (22) 1"825 " l"laur.Hendrix " (10) 2550' Lenny Kiliaan Buth Cremers SIB (2?) 2415 " Bob lÍeyer " ( B) 2035', (38) 2921 ', Suz.Schlenter " (15) 1935 " !l.Bonten Kim Quadvlieg " (10) 2625 " Jo Eyck sTB (53) 2935 " Angel.Fouschen ' (11) 2500 " Huub Drj.essen " ( ?) 2160 " Viola Konsten ' (12) 2580 " Wouter oriessen (16) 263s', Annem.lleyer " I B) 2125 " kser lkjíxhix STB (10) 2100' (11) 2625 " Ri ck Í'4ulder " Bedri j f Vo_G-ELY: lvlanfr. Keafer (46) 312 5 ' lrJim v- d.Berg 36 jr 2275 n. René Jongen 22 2810 Eddy Vogely 43 Hugo Vogely 42 2700 Ricky Vogely L2 2100 I,lark Vogely 71 l"lark kreeg de Fa-Vogely bokaal van 2815 n Ronald Vogely 19 2/b0 n 5"1 6pjrijt adiqPboden. Bert Kóllgen 19 2415 n Kitty

Raemaek.

m

m

Ín

Eddy Vogely kreeg van de organisatie een Ereprijs, evenals l4anfr. Keafer, !re] k e de beste dagprestatie leverde.

Tn het bestuua is de deelnaÍne aan de Coopertesten besproken i.v.Ír eventLrele herhaling. Besloten is ook in ll9BB door te gaan met afnemen van Coopertesten. Het idee van de bedrijfs-coopertest Ínoet uitllebreld vJorden omdat d1t uniek is.


VERSI,ÀC BEZOE(

te Geilenkirchen

(

8RD)

Op vri-idag 27 seplen$er 1987 .m 15.55 uur stonden ongevcer 11 SIBars v@r de in8:ng van è AiACS basis. Bij het hékijken vm dcze ingang Et dc rr, sedrchte " zoulen wii e. Èl nrkoE:n ? aeti€zien lederecn die de basis wilde hetredcn ged rerd Becontroleerd. Orze gastheer teoo Eelds had deze exursie prim Aerqleld, wànt @ lq:m'n m de st.errge p.rsse. cmtrole inderd.ad het terrein oP en krden zeus veruoerd per blls. ToÈale oppervlakte van è basis is onB. 640 he zo:,"È dit !er-v@r noGlzakelijk $/as. Na l0 min. over de basis te h.bbeo rondscredèn, werbii djverse gebolM:r uerden b€sProl'€n en.luidi:lijk Erèn teBelicht do.r de "gids" pubLic relatioo man : sersantÍÉrj.Dr'IIILUNISSD!, kregen lre jn de"briefn€ rflÍl'een kop (B€lgische) kotlie aaBeboden. In dezc briefinS r.(trr gàf vmm@Íxle heer Ihemissen LeksL eI) uitleg over het flmctiorÈren van " N,q]t) - AI{MS E-lA Coponent. " VeNolBers kregen lrij een dia-serje en en film te zien. Dit werkte zeer verhelderend. De tekst : Si«-{rAmt (controLe v.umit de lucht) ret lunsluilcnd " [en B(]imrschu«i ÍÉns Èelt voor cÉe " (fitei v.m de fi]Í)lrerd dmr jedereen LÈBrepen. Na de diverse "intcltl8ente" wagen van ons SIB€rs, R'r.le. e] sticl€rs on posters uitgedeeld. VeNolB€ns gingen wi.i ",eer de "busrr in. Iht de bs reden ue de start en iandingsbaa op. We hekeken de t.ÉslelLen vtn mbij. ( trr varen er I op d.rt nlm.L narr"eziS. ) Ilet h.r]gteÈmlvarl de *.ursie ,as echter het sLartklsar ÍÉk n en het opstiiBcn (vertrek) van eci o,de SllIrsIBFI[D.(= s@rLgeli.ik v.v.b. radarco.tr ole als AnACS do.h de van dc tsrisre Luchtftrcht) Iht w.6 lErkelijk schitterend m dit slukje nostalgie de llaht in te zien Bl@. Het geluíd was smrtgel iik aillr dat và. een mDie dKle BTCATTI ::: De sllts"I'ERFl[LD (volgens kenner !'red SITAI]lii) was nog van v@r \^D ,I, en was op de bnsis op bezek iw lcesteliildrèn rond de vjsseljJrB !.rn de a;L'neraal urn de l'],{rc Airbome tiarty lÈrniDg l'orce. uierm l(regen \'È nog cDkele hnngars e.d. te zien. llelÀ1§ was dc exorrsie (+ on 17.00 u) hienÉ argelopen. Oirk nnnÈG de overiSe Sl1] deelnenLrs,wil Í1( la18s dcze @8 de hecr Felds alsrrede de Scrtsant lÍai.{rr'itIlUNlSSIN (L1nk.n v,rrr de nmie L'xcrrrsie. O jà.nc8 enlclc gep,eveB di(] ik U niet Í,r I onlluden; nr @rkFn oDge/eer 2Ol0 nns:n oi cle i»sls.(ongeveer lom miljtairco cn lcroc hrrgers). Bel:ngri ikste ta.k A'í^CS va rit dc luchr "kj-il'€n" !'/at er achrer de "ber8en" b.M.gl.(bijv. onder dc Srondrnd:rr vlicgen). V.rn.Llar de t.'mr SKï,,AIUII. Als LI c.n Lqrstel k,vcn l.inhng zicL vlieS(ir, dan ltferrt nÈD ÉlsLrl lÈr slirrleo eD Landcn bii .hali.lrl sclElÈr àr naclrt (t,l.sRn 17.00 en 21.00 u.) ps v@r-nrcr gcg.vcN bi.idc :sk,Írlig.r |rcd Srr.rt in8. ll: ll-.knrlrn.


sE-wEs§riI!q§4!EryqEE=

25 0ktober fiDermond T.V torenloop 14 00u F5, 1:t.00 Dm7,25 Ubach palenberg I kín " Etten Leur lvlarathon 12.00 F 16,50 31 " Herfstl Kerkrade 4lAl12 L4.Oo F 5, 31 " 01 Novemb. Echt 1/2 f4arathon 10,30 F 8,50 Nettetal (blj Boerm) 25km15.00 Dm 10,07 " Erci cross l{aastricht 08 " 08 Valkens!,,aard 20 km " 15 Battice 33 km bergloop " l-ysdFn Cross l5 " KOPPELLOOP HASSELÏ CLUBfiE]S S-T.B 22 ' b-l2-lB lín -ei-i;pp;l(nir opge',en ',ot 13 December i^linterlauf Aken 17 ,6 km 10,25 0m12, ( spoedig aanmelden, bij voldoende belangstetling bestellen wij eigen bus) 13 " Meersener Í"laasloop ( nog qeen info. )

'ffiTBIANDGBIAÍ.,

Start vanaf 10.00 uur ll00 me' er voor Jeugd t/m ll lddr, r,M\ 100 mpcer voor teuqd 12 l/m 15 iàar'",'' .1

2850 meter Trimloop DaÍnes en Heren

/200 rÍe.er cq0s)

(Danes,Heren) :"11:1:l veteranen

Voor iedere d eel nemer is er een passende herinnering. Jeugd Fl 3, Vol!v. Fl 5,Í'4aximale bljdrage voor eén gezin Fl B, Aa nme l di ng / i nschr ij v 1ng bij Sj ef van 0oyen - Streperstraat Schaesberg. GESLAAGD

Cns DaÍnes-clublid Esther Verkoven heeft biJ haar medrcil nen studie àan de l.lniversítijd Limburg haar doctorale graad behaa1d. l^,iJ wenssen haar

veel sukses rnei dit resultaat.

Bestuur en leden van S.T.B


=!.1.q=!E9999EqEI=!eTPiee!r!!sc=19=e!!e!eI=-19q2 De commissie jeugdsport STB ( Jos Rijken_John Hendrix en Harfl van Goor) hadden voor deze dag een uitmuntend stukje organisa

torisch

\,.Jerk

verri cht.

28 jeugdleden deden hun best voor elk 4 onderdelen, \'raarvan 5 Ereprijzen waren ingesteld. Het beoordelingssijsteem vras conform regeleínent KNAll, dus met punten!Íaardering per prestatie per onderdeel.De stemÍning was goed, de jeugd had er zin in en er u/erden meer dan 25 nieu!'re persoonlijke records verbeterd, Zie hier de resuftaten: l"leisjes pupillen (alle cat. ) 1.lnqèlLqa; Iouschen 11 jr. 1141 pnt. (klubkampÍoen 1987) 1139 " 10 2 Kim 0uadvlieg

3 Annemieke lYeijer 4 l"laisie Boheerst JonqenspupilfenB+C

B I

5BB

I jr 1 Paul lvlulder B 2 Bas Bij ken B 3 Rob l4eij er B 4 Bart Smeels 6 5 l,larti.j n van Goor 6 Rob van Kogelenberg 6 Jongens Pupillen 1 . Guy Fij ken 2 Foger Hendrix Guido v. d. Brink Hugo van Goor l,laorice Hendrix Bick t'4ulder

A

Junioren l4eisj es C 1 Daniël]e van Booy

2 Viola Konsten 3 l'4ireille Smeets 4 Suzanne Schlenter Junj oren Jongens C 1 2 3 4 5 6 7

I

l,lario Bouschen Bas Smeets

Christophe Smeets Patrick Bruininks Sjoer-d Ypma Dave Vljqen l(oen Ypma Edwin Peelen

11

jr

10

10

1.1

:t3

1139pnt 939 "

(KIubkaÍnpioen 1987)

849

aza " 208 '

58"

1314pnt. 1275 " 1138 "

(

Klubkampioen 1987)

(

klubkamproen 1987)

1028', 1010 " 998',

10 10

D

'

255 '

jr

72 L4 15

1"371 por-

1351

',

1,218 "

941

"

D

74 L4 72

72 13 1-2

L2 1?

lr

2073 pnt (klubkamploen 1987)

1146 " 7617 " 1584 " 1550 " 1303 "

9BB

,Jl4


uitslagen per onderdeel uraren: sprint 40 ,n. 6m m. veÉprirlen. kogel 2 kg. I95 sec 2.48 1.45 m 3-18 n 4.39 Bas Rijken 1 .59 2.19 2.97 5.34 Bob [bijer _53 2.4 2.86 AÍYEI.l'bii er 7-m 2.44 2.6S 3.48 l,laisle Robeerst 8.16 2.51 1.10 2.68 Paul llirldel 1.8 2.1A 3.[1 6.76 4.44 Bar't SïÉe1s 1i6 Z§ z-se 3.13 1.54 2.19 Bob v lt€elenber! 9.32 spriflt flh. lm m. veisprrlen kogel 2kg. 6.21 m. tuy Rljkm 1023 sec 3Èn.52sec. 3.52 m. Boge1. lhndix 6.11 10.66 3.49 3.34 ['lal,rice Hendix 11.23 5.36 4.m 3-32 3-02 Argelique BoLrschen1o.sl 4.07 3.40 2.99 Kim oJadvlleg 10.51 4.m 3.31 Hrgo van GooI 77.32 3.51 3-2L 2.92 Ríck MJlder 10.8 2.99 4.t2 3.m tuió v.d.Brmk 10.4:t 4.6 3.53 4.% sErnt BOn 1m Ín. ve1§priÍ€en. K€e] 3 kg. De verdere

rÉan: t rt.v.Arr

7

-

Dave Vrjgen Koen Ypm SJoerd YFrÉ

13.19 13.80 '12.77

3.40 4.52 3.52 3.32

tus 56 Edlrin Peefe'l i5-6 4.52 Iltir€i]Ie §ÍEets 13.12 4.15 5.12 SuzëíYE Sólerter 14.m Dan:ièlle van Bmy ?.53 4.12 Olf1stoph 12.56 Patxick BnriÍÉnks ?-48

Viola

3.54 3.55

4.tE

4.G 43q 3.66 3.77 3.s8 4.18

Konsten 9.87(mr) 4.13 4-G= sprid mn. 1mí)- veGpringen.

Bart Srcets [lario BousdÈn

14.15 3-26 14.16 ??4

4.2a 5.15

5.38 6.29 8.20

6.81 6.41 4.72 6.86 6. 85

5.n 5.94 ( 2 kg) kagel 4 kg 6.80

B.m

vmr aILe deelnercrs, mk de alle-'.k1einsten. Allamal kr@en z1i eefl !íEaÍdiq dipfom m.. .een lark kadmtJe dal ued Een mnpljnErÈ

geschtrlken

óm

'MTI0lALE

IELERLAj\DEN-BV

'


TV RA.DIO radio teleuisie í-..rrw uideo

SYË'EUY' >J

tG§trflutAít flttBlut.

electro uerlichting


VLEK VERWARMING Lilscherveldweg 8

64Í3 BA HEERI.EII Tel. 045-212057 Wii leveren en monteren uw cenlrale venvarmingsinslallatie naar al Uw wensen. Naasl onzo uilstekende service geven wii 2 iaar ACI-garantie op parliculiere installaties. Kom met ons praten oí bel ons gewoon even, wii laten U niel in de kou slaan.

Ll-TLïïll.u+l.5L]f,

hellebrekers -o

o C (1)

al

ts

_o

a

ó

3 l

o

_o

a C

f lz

O

9

mhMkkclen

'a^

oa^,*"

óC r-+ ,llr

l


?.-.' c. .;": +_ ,,.,;

7. ? :,.r.:..

.

re( Leverancier van alle soorten

BII(SIÍElI

.SIRAAI§ITE]I OB!]I1{E]IMUURSIEE]I vml.l uir verràad

leverbaatProducent van qesinterde handvormíenen. Ook l€verancier v.n steensrrips, pànnen en 8o, (.rtr.d. w, T.l. lras{11213 Sftorroom iodà'. d.! !f,op.nd ror tr.30 &í

Dri.vog.lÍr..t

W.UOl'HEil Utï llEtrDtSt srffit u00R F.r.r.ll... ond..ndd tll. m.rr.í lnbou'.n t.nl6IPG-lntt ll.Uc. V.rt@p nl.rlr. .d g.brultl. ,uto t r..tdd4Fa otuÈ,@.éd bo6d,fu.q6


ETECTBO TICIINISGII IUIIO

G.A.Hoevenaars stuT /ltDEB0n0t[ÀI{ I

lloEI'IsBnoEl( TEt. 214388 uw adrcs voor: llcht;krachh0n zwnkslroom lnrlnllallog'

:lnstallatie

Techníek Bitter b.v.

-

SiirÍo

i!";i*r-r,,.,,,,,,. v,i,l3,..-,.,..-,,.- D".,..",

SIMON ELOODT lnstallatiebedÍi,f

*

cas-Water-sanitaií

RIJB@AS B"V" Àdviseuís en SPecialislen in:

Palen Prelab ÍundeÍinsen - Prelab keldeÍs Eelona.tikelen VloeÍen - Lateien

_

Oaken


Levering van: orthopédische kunst en hulpnricidelen TOngersestraat 12 62'11 LN Maastricht

Íet

J.

Stormon9

orthopedie

lct(Eil lrl Vark.nbu,uc,w.o

ÍEGELEN

4r

MAÀSTFICHÍ

Bemelè,woo90 re 043 6215r5 SITTÀRD

o43 216774

Het croene Krui5 Parallelweg Nrd 2 Hulsllerg


t,tii tIL\Illl1 l. trnhrrks het feit di,rt deze e(li.tie van l)et StB-clubblad llooldzakellijk al.-r/íjd diendc to \ror.len À1n Ae vrou\,re1iiko l.il'rl--ers llcb ik toch do vrijheid genorÍEn de ]ren ter hand te ner€n. Ik voe1.le rrjj hiertoe eigenlijk een beetje verfliclrt. TÈ reden hiervan za1 u duidelijk ríorilen bij hei 1e?en ran dit stukje. Vorig jari.r in deze tijd had ik bijna nog geen ,roter gelol]en. llel h,ab ik in ile afgeloletl jaren geprobeeral mijn conditie een beetje op peil te hortlen aloor t4 flètsen ilocb dit is ÍLijn6 inziens niet l,ergelijkbaar net de loolrsDort. In het najaar van 19B6 aleed ik voorzichtjg enige bosloopjes. l,an{ter dan 20 tot ,0 Ílinuten lie} il( níet. Ilij trof echter het Ío geluk" tíee colleaprs te kennen alie 1ia varen van S'l'i]. Beide

heren hebben nij derlrnte welen te motíveren dat ik de tÍjden van lolen glng verler{pn met de be(loelln8 te zij er tj.Jd. lid te \,Ioralen yan Sm. Ik ,roest minstens één uur en een kwartier kunnen lopen om aan de woensdagavonal tralninAen te kunren aleelneÍen.'IUssentijds lie! lk eDige crosjes van ongeveer 10 kiloÍreter om dle ofer:r te proeven. In febmart/ne.art van allt jaar r'/as 1k zover dat 1k een uur en een kwarLier kon rPehobbelen, Verwolgens heb ik ttLiJ bij SÍB aansenEld en rerd ik een vaste bezoeker van de voensala8avontltrEining, Ik moet eerlijk toefpven dat ik hler vaak heb afgezien. Vooral al§ onze vaste be8eleider Cer ]{nauí ÍEt kleine pasjea en alrlftig zlraaienale aruEn tegen een heuveltje opllep en ilan ook nog " hop hop hop hop" kon zeACFti. Ik vroeg mij steeals !r.er af waar die vent alat vanalann haalde. Iladat 1k echier een paar rrBÀ1 aan doze tralningen hadl aleefgenonEn begon ik 1.,arcmlel steeals beter te lopen. Er varen herle nog r.rel lèBen bij dat ik op mi.in renkbr.Luven blj de Cooper-baan aanlíwam doch ik nlerkte dat het }eter ginB.

lÈ sfeer in ate g:roep vas nièt te beschr.ijven. llÍJ wag 6oed en lelrker onislpannen. Yls8erslatljn hoor Je over:al. lfo6n het allenE-al lelC(er begon ia lolen kuam 1k alLe tÍree collegats wee]r tegen. ILlren noenEn is overbodl8. llaze vroecpn nij kel.hard wanneer Ik mlin e-.rste rE.rathon ging loper). rrlhlf 1a-flguen'r dacht 1k in eer6te


i-natantie iloch de geakchte ]/an een halve Darathon bleef wèl bij mij hangen. Ik lras ÍLij eryan berrust dr.t ik hièr wel iets voorc over noest hebben alus besLoot ik ook enige anderE trainirgen te bezoeken. En ja hoor, hiei krarn ik ile hoofdpersoon van ,llijn verhaal tegen, die trrij deed besluiten dit stukje op fapier te zetten. Voor nijzelf no de jk hem 'r cte .tl"aiteur,.($, e'le'd van trciteren / LrreiLera,ar.) IIij he-ft mij meniarca] doen sLerven doch door zijn aan!€.k en pr.aten kon ik steedB reer herrijzen. 1È aluurlopen van analerhalf uur kon ik redefijk volbren8en doch de kr.achttrainingen c.q. heuveltrainingen en de snelheialstrainingen op de baan kon ik niet tot het einde moedoen. lh.ar ondanks dÍt voéfile ik alat, conilitioneel gezien, de zaak goeal vooruit ging. 0p 20 juni 1987 liep 1k te Sittad ÍLijn eerste halve narathon in een tijal Íar, 1.17.21.3etex kan niet rEer, dacht ik. De vofgenale halve nlarathon die 1k liep as in irlaastricht op 27 septenbel 1987. Tot mijn grote verbazing snoepte ik weer een paar ninuten van mijn voxiSe tijd af. Ik fiep ln lh.astricht 1 urrr J4minuten en 58 seconden. Ik stond paf. Vantevoren was er echter r0aar 6dn persoon g€weèst alie mij vertelde dat deze +iJd voor nij haalhaar moest zijn en die ndj hieriroor l,list te motlveren. Juist, dit \{aa weer de TraiterE. l,iet lk het in Sittard ale laatste kilor,leters nog afweteni in thastxicht uas dit niet ireex het geval. ní ben er vast van overtuigd dat dit resultaat te r,rijten ia aloor het bezoeken van de tiainingen van ale TYE,iterrx. lÈa"bij kr,".r,r dan ook nog dat hij in lhastricht hoogstlersoonlijk aanlrezig lrae. Bij de eerste verzorgingspost bij de vijlde kiloreter stond hij in het gezelschap vaÍl zijn vrodítje a1le STB-ers aan te moeiligen. Ik noest drieentr,rintigers lopen, zei hij tijdens de tlainingen. Ik 11ep echter. 22,19 bii de eer.ste vijÍ on vè1'volgens ot de tien kilometex door te koÍen op 44.10 en bij 15 kiloneter op 1.07.15. Bij de flnish o! de rEakt te l.h-astricht stondl ale nan veex uaaryoor ik ÍÉjn waardering en respekt niet verder onaler stoefen of banl(en stèek. IÏij schreeu{de Èij toe dat ik goed had geloten. Hij deed nrlj berluil,en dii siukje te schrijven. [k voeloe odj een echte kamnloen. Dan]< Je w"1 Í rÍ)"arLcurn.}len Íl'[ts-er.


DE CLUB l{AAB 0NZE LE0N FELS NAAB VEBlrr.l'i

hoo perdog Ío nen

DE BOI(RIJKLOPERS Een exókt"- dolum bepolen loor hel ónhloon von .]e ' 3ókrrk op.6 s noqor moel ilk welwerenwe.lolielsnreèrdonlen

j..r!ar"d-an.t... i.gopn los èn

o

nog lopen heene,

loDen.i Are onlmoellen oí wos heinét óhgekeerdrU 1dr ge u(kigtoe vo volg.len verdere oí§pro ke. oh§omen le goo. rro nen n het domeln von Bókrjk Hót werd or vrlg duidelilk dot er in Bókijk noq Frons

ófdere spoÍteve nllen rordliepèn ile de ' mi.robe re pokken hodden oij ë ke n euwe oelÍr9 werden voo6lellen gedoon om gezomènrijk de klomelers óÍ le molen Oe voíe biteenkomí weÍd, en ls lol op heden dè ,olordogmorgen óÍn 8 uur Her zol Íou wons me. I Bók,ijkbezoekeÍ reecls verboosd onlnr

hebben zove,ér qepo&eerde oulos in de !roè9. morgen nherbos re z en De somen komsivon zó n veertiglol ioggeÉ ls góèf u 1. zondednghee, Herzilnollè.qómoriveer.le

me.senmelóéndoe vooÍogen: tun roi rlrl Voor dè heesren b ilÍT her echler .ret oreen meer bii de zoTer.lognoin ng nroor woÍdl ,.r gèduoóde de week ook ól ecns

.llchl9 geÍónd

'150km

SDE

peÍ we-èk l.{ee

nieríol, longerë duur o I émool lol dè mogerijkheden Dol erenke e s.elere monnen tussen zillen, i§ dof ook vonzelGpre kend De rihr von de moíolhonlopeÍs onde, de 3 uur groe l iederjooroon ën hie.en door wor.ll ze Ís de oveNinfing in een holve hoÍorhon 1n dè wocht gèsleèpt Onze diepbeÍeurde Poqer Luyckx. dle loDen von 30km. hél behood

veelle vroeg ohcheid von ons nom. wos in 1984 zelh Belq sch kompioen en Íeko.dhou d-"r over de 100km Ook bij de veTeronen is men votrevon uilgebl!§r een Be gisch kompoen moíoihon in de Dkotegore en gou.

oèn me.lo lès ,e,pn

bi

psrenummers zjn loch

bewjs clol men i.3ok,irk nlerolreen noor

de voq.lljes koml l!i!leren

OoldeEokriiklorersookwFreldreizlgeÉ z,n bewijsr .le d-ée nome onder meeÍ n .le Ínorortron von New Yó'k de werè dkom pioensc horrpen yoór vèlcÍonen in Auc k ond de m..olhons von Dublln, F,o.kruí, D! men ooóoueschin9en,Apeldoorn,Éllén te!.,Po riF. tchleíroch Een veóroe.ler.g mel een Nèdèrló..lserogqersveren g ng kon dón ook


Dé írchti.rg

'rÍfcl!b

B'un

goí bjde be devooÍlloop .oor ScheÍpenhelvel en de sumerhei.re'is ónze,oo,lijlise

koppelloop wooÍ we menig jogv.iend Íno. 9èn veMe komen o.ze leden goon don uile,ooÍd op veplool§ing noo. NedeÍlond

oh

eÍ oon hun orgonsolies deerre

l)abek ausen b.v. J..1. var r\r.Nllll(í rr\r'.8(i / r.r

néhèn

De Sokrijkiopèr! ziln een hechle groep loopÍiendeo die de qonsé week uitkiikén

noor diè zorerdoqmorgentógglng vooÍno. ilk mel een rekredrievè ingeíe1dheid. oe

he

ge2e llige keuvei die

doo.op volgr mookr zè kerinlegrooldee u rvon dieblijvende spoí reve v'endschop lu§sen dol joggeBvo kje De wo.me lhee, do, qellle slÍoruhm en hel Hossell willeke doorbij zo,gen vooÍ de bij Vonor 1985 moken

deBoi jk opeÍs deel

ledeÍoiie deÍVije lope6 Dil inilio dodelijkdooÍiederzeeÍpos lieÍonl hoold.Een olelko€pe encle joggersve,eni. uir von de I

eawerd

bleek imme.s lol voorheen een leemle binnen her iogg ngleb€uren . Belgié Mel

9.9

ïo8o,,,.,," den ws ook nog d! volgende oÍgonisotie opzondog 22 nóvembergool om r0 uur de

.ternórófole koprLelloop le kuringen

von

en l5km Alle frichlngen oveÍ de Bokrilklope§ ziln le ver k, jgen bii Do nny von Werde Kie ne Bome,lk loo. 23 re 3511 Hossell lel 011'2500ó8

slod mel ols oÍslonleó

5 " 10

l:)

N th VttLlhovt:tt Vttttt,n Alttt.:lo

{)l'l I I Al)A l;illllK I v(r rlt')olr lir.IrirIi:iIrcr rl ,AÍrrr){lI{rr,l r. ltl li,rnrc0rl.c I ANI)(;llAAl

I


en meisjes van de STB in ac-

Dames

tle tijdens

de

dinsdagtraining op onze cooperbaan

-


Beste spoftvri€ndèn,

iíij stellen

ons aën U voor

als een sp.rtverenigins,aar het m.qelijk is, samen kunnen trainen met de gerouti,

dàt baginners en gevorderde lopers,

neerde !edstrijdèth1eten, 0n2è specialisàtie is de "DUUFL00PSF0FÍ", ook Nel ,eqarhleriek genaaod.

Bij on2e verenising is de doelsteilins dët het needoe. betanqriik€r hoet / r dër dó oL-\Lo.r-, v-r oFd-' ll 1s oà! oor dó.po-- diÈ i. oèóóre.--. ' Als od' -o 1.. oÈr J !-r(o' o..nón o-7è verea:q-'S. Hét enige N.a. qij U dlinsend om witlen vèrzóek€n is1 een delerijke medlsche ka!.ioa vooraf. hlichtinqen hlerover klnt U krijgen bij onze bestuursleden. ons tràininssqebied ligt in de lehe1e oostelijke ijnsr.eek, met a1s Centrum "de b.unsslmmerheide ' . Aan de Schëchtst.aat te Ni€Lwe.haqen hebben wij onzÉ op. u- ràè vo d-.F op"r à.(o.oddLi-... -00pLpBAA\ s,t,B (on eëns kijk€o bij een van on2e tr€ininsen. Het veerzijdige programma stàar

TRAINTNGSPROGBAI.4N,IA

vanaf

1987

!íoensdagavond 18.30-20,00 uur CENTBALE TBAINING. duurl oop 5/4 uur. Donde.dagavond 18.30 BAANTBAINING wedstrijdl. en gevorderde trimmers.

Vrijdagavond 18.30 Zaterdagnm. 15,30

"4" en "8".

I4ABATH0NTBAINING

BAANTFAINING

voor de jeugd.

B0LSKI-TBAINING (op afspraak) Zondegmorgen 08.30-10.00 uur. "TBIII-TBEF'

voor iedereen verdeefd

l'4aandagavond

r

18.30 27,30

Dinsdagavond 18.30

in

(indoor).

BAANTBAINING

voor

19.00

JEUGD en

DaÍnesloopgroepen CBoSSTRAINING (alleen ,

'

groepjes.

I4ABATH0N TBAINING "A" en "8"ALGEI4ENE CONDIÍIE TBAINTNG

in het

crosa-seizoen).

18.30 Krachttraining

marathonlopers. de beginnende sporter terecht kan. !^/e1 volgens bovenstaand schema is de ZondagÍÍorgen het Íneest geschikte Ínoment, en daarna de Woensdagavond training in gedeellen, totdat rnen een duurloop van 5/4 uur beheerst. ( ca 15 km). Kun je dat, dan lijkt het meedoen aan eefl wedstrijd of snelheidsiraininq op de baan pas aan te bevelen. De vraag

is meestal, lnaar


vras vÍijuiiv.nd otíotu an. Gr.rir d6kundi9 advi6,

, GLÀS IN LOOD , GLAS IN KOPER

I GI,ÀSREPÀRÀTlES

,

RIJKSSUBSIDIE OP DUBBELE BEGL'ZING

+

t6. JL $d.tr ca i. .lit hor an,e§u 6 .dE

I

Pff uonOo7n SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL RUI'T CUBROKEN

BUL DAN 045 3l l+13 Na lB-00 uur 045 ill:t:222 StrepeÍplein 1 0, Schaesbàrg Prive adres: Joes JongenstÍaat 2

KOZIJ}IEN!

Alle soorten limmerweÍk.

Levering en plaalsing van hardhou' ten koziinen mel enkele oÍ dubbele beqlazins; ramen, deuÍen, koziinen en lÍappen voo. nieuwbouw en renovatie-

De Haan AANNEMER9 EN TIMMERAÉDNIJF

SCHAESBERG ACHTER DEN WNKEL 42

TEL ()45-3rAa49

WeÍkplaats: Streeperplein 'to

STB Clubblad 1987 nr 6  
Advertisement