Page 1

CLUBBLAD

S.T.B 3 e.iéarqang 1987 Nr

5

leest...,.. te veel om op te noeoen , maar in ieder geval veel ingezonden strrkken. 0ns volgendë clubblad verschij nt de eerste week van November en is hoofd zakellj k geu,ij d aan de vrouwelij ke STB ers. Wij verwachten hun copy voor 10 october bij de redactie. Laat je niet kennen meisj es en dèmes. LJ

SPORT. EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE


m

:

c o cx

E

J.ido@V

;

c o É

a l]<

=

ooa

c:Ír

-@do -tr

ot

Ë a c

íra

'-i

c o., o c l] >

@ 299

rjp


VAN.AE BEA4AIIE- CO1414ISSI Beste lezers. Terug van vakantie ? De zorg voor het op tijd laten ver schijnen van ons nieuwe clubboekj e bracht zoveel ver

bazing, dat wij van de stoef afvielen. hiMq0M ? Kij k zelf maar naar de inhoud, Nog noolt slnds begin

i'

zt ---).

/-ílí"t À

\ it (lt

van de schepping van ons clubblad sinds 1984

4W,iY? v/-+.1/'' zijn

er zoveel interPssante

en

vefe ingezonden stukken toegestroomd a1s deze keer. t^/ij de r e d a c t i e c o m i s s i e , prijzen ons geluk_ kiq, dat lrli in dit boekje rnëar lreinig hoeven bij te fantaÍn

s:_p1 om l_eL u/épr Éens vol L" k.ljqen. 0p bladzijde ..... leest ll:

2 5 6 I :t0 17 13 !4 16 17 21 24 25 21 30 32 37 39 40 43 44

Geslaaqden en. . fezers die in ons clubblad schreven. LoÍnentdar vorig.lubblèadio{ lurl lJ oveÍslaan) BèToeL AWACS ?ísepLeno"r à.s. en I STArE I lL knuppe I ' ZAALIRAINING (alg.conditie traing) door Henk Thíjssen. ZAALTBAINING voor de Jeugd, ... lrie !,/i1 helpen ?? Een knots-vakantie verhaal van Í'4ireifle Smeets. 3 keer is Scheepsrecht door Harrie Bolfen. Vakantie groeten en het vErken van André Vogely. STB in Groningen De STB jeugd, onze toekoÍnst

door Jo Eyck. Nliddenblad "actie-foto" ieugdatletiek. Bergfoopverslag door l^iili v . d. Linden

Triathlon nieuws.

zijn wij sterk.... door !^/iÍÍ v.d.Linden Bené Jongen. Onderzoek en test: DE STEBKSTE ÍgAN van de STB in 1987 20 jaar bij de STB. Sub-kaínp op de Cooperbaan. WedstrijdkElender tot 1 november van l'/im v.d.Linden Samen

Niet venvacht, toch gekregen...door

Uitslagen Nieuwe SÍB leden en de

VEBJAABDAGSKALENDEF

:


GESLAAGD

Wij fel iciteren onze gesfaagden die j arenlang geploeterd hebben voor hun graad, examen en/ of dlpfoma. Van Buth Creemers

(da

Ín

es

tri

m

g

r

oep)

en

Fred Strat:ing (j unior" en actief bij de zaaltraining) kennen wij het resl-

taat. Zo er ( nog) meer zijn, laat het de redactie weten. !iij !',eten zeker dat Uw sukses en inspanning, dankbaar ge hoor vindt bij lJw clubgenoten. Voor beide eerder ge noemden: Een voorspoedige toekomst en ""alran an das g.iise geld "'l

*;^^F SQtEIJVE!...... lnqezonden stukken, vakantie verhalen en nog veel Ín€er, werden deze keer verzcrgd door: N!ireille Smeets, Jo Simons; Harrie BoIfen, BeneLEZERS

.iongen en l^l1m v. d. Llnden. rle wetr r, roI.lenrler kwam !,/eer vèn Wim e1 de J_ Ls d gen van " Good 01d ldiIlem". Voor samenstelling en eindredactie zorgden Fred Stratr ng en Jo Eyck. De etiketten, verj aardagslij sten en al1es wat ge_ automat l seerd is, komt van Jo SiÍnons. /

x--r\l' y'Z'lq\

( Í-(/ u-

,r-

)L

\

(t

,: , .tr,)

I - / i--')

r_-1., -

j I eboèn ecr 100N, I ",/.n Renè Jolgen ons oo l0 lJn. JU,gend vertellpn,..en i( Teld

hr

hem meteen aan a1s jeugdlid b1j de STB l!. NIELS krljgt voorlopig eerst het STB treertje,

onze

feticitaties,...en

zijn ouders en zus met dat lidÍnaatschap !íachten u,ij even.


levering van: orthopedische kunst en hulpmiddelen Tongersestraat 12 6211 LN lvlaastricht

ret.043 216773

Het croene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg

J. Staramonr

.orthopèdie

KIC JKEN VOERENDAÀL

MAASIRICHI

r€ 04s 7sr700

rer 0,13 621s15

ÍEGELEN

3:113,i:." _:*

VakeibuÍle veg41 B€meeÍweq90

#.


Topproducten uit de hele w^erqld, wè_-Ëfi ÍF-versaangëvoeraï;Ët

óns eigen koélvervoer, voor u verkrijgbaar op de Zandweg 101 en in winkelcentrum d'r Bautsch, tussen Edah en Aldi

troSrIy;,

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING met aansluitmogeli jkheid op de GOM alarmcentÍale, goedgekeurd door M in. v. Justitie T.B-B-S. èrkend

Lid Uneto

GOM Beveiligangstechniek

BaÍbaÍastr. 2 6,Geleen Tel. O4494-47235-


VOORGAANDE cl UB ELAA-AqUUEN]AAB-SB !E]. Ja beste lezers, als ergens commentaar op wordt geleverd, betekent dat het clubblad ook gelezen wordt. lJij geven eerst een opsomming van wat onze clubleden goed vonden. 0m te beginnen vías dat het hefe boekje, maar dat wisten wij zelf ook aI. Eén artikel schiint echter biizonder oed in e sÍèal qevèl.Ler Le 7it. en daL.è5 et aan Ypma , met zij n eel van on7-o redë.tie mede!,,erker Dr je . . . en wat kun er ëan doen. onderwerp " voetblessures , oan de minder goede dingen, dat zijn er meer deze keer. l,,leerdere lezers vonden het een geÍnis, dat er geen !,/edstrij dkalender vermeld was. Een andere (kleinere groeplmëakte de opmerking dat ons clubbfad niet gebruikt mag rvorden voor politleke zaken, zoals het veitrek van de Navo opperbevelhebber. Dan ontbrak ook hier en daar iets bij de uitslagenlijsten. Voor een vën onze clubleden die daadwerkelijk in Treebeek de 10 kílometer gelopen heeft (nota bene zijn He ), kwamen daardoor gezinsprobtemen. Zi.jn vrouw zei na het lezen van gug ons clobblad " Cor, jii hebt mij toch vellglLjgljj Ja, dat lopen in Trcebee-k en jè staat er niet bij".....!!!!! geven dan problemen in je huiselijk geluk. Voor onze hoofdtrainer l,{im v.d.Linden, was de uitslagenlijsr:

@télpJrsleljinq.

ril

had nogwel zoveel begeleidend 1,'lerk gedaan voor diverse Io pers die hun persoonlijke records verbeterden. Daarbij ook nog a1s vertaler en ziekenbroeder gewa6kt bii onze gestrande lÍief Vonken,...vervolgens toch nog naar de finish te draven in 3 u! 24 minuten, om sapperloot dën niet in de uitslagen lijst te staan. Daar $ordt je toch kregelig van. Commentaar van de redactie: ja,ja....waar gewerkt Lvordt, kun nen fouten gemaakt.lrie niets doet, maakt ook geen ..

ttt


6

èq""§

9E1OE K "AllJACS-BASÉ"

te

GEIL ENKIRCHEN :I1

!ep!.Q

Vrij dag 25 september bezoeken w 1j het Ar,,acs-vliegveld in Geilenkirchen Verzamefen 13.00 b1 de Cooperböan.

Wij

r.Jorden gezamenlijk verlracht om 13 .45 uur. De excursie cq rondlelding duurt tot ca 16.30 uur. Dsarna is nog gelegenheld voor bezoek aan een Grieks restau rant in Llbach Palenberg.( alleen voor de llefhebbers). u r -er ddro r s ddL vooT F iger feter ing. Onze gaslheer 1s dre dag Leon en Bosette Fels uit Hasseft. trÍij verheugen ons hen weer eens te zien.

van llw paspoort . Blj Efmelding vervJachten ame 1s niet mogelij k. wlj- Uu 6óffit.-Vervangen Denk aan

het

meenemen

Aangemefd hebben zlch:

Hërrie en I'laria Bollen, Jan en Bia l'4Llfder, Jo en José Eyck, Pierre en Lenie í,,luyrers, Nol en !1ia Pagen, Jan, Annie en Ger van Hees, Bené en Hub Jongen, Giel en Claudia Kleykers, llartin van Kasteren, Ger Knauf, Fred en John Pierik,Ton, lrim en Pierre StarÍnans, Jo en Francine SiÍnons, Fred Strating Senior en juníor, Leon en Fosette Fels, en... !,Jiflem Í,larcus. (totaal 31 personen) Het beloofd een leuke excursie te worden. Afmetding

bij

Jan van Hees. tef:04405

2734


EURO§TEET{ )

Leverancier van alle soorten

BAKSIETlI

oSIRAÀïSIEE]| oBIIIlIENTIUURSIEE]I Veelar uit vóonaad lëverbaar. Producenl van qesinterde handvormstenen. Ook leverancier van steenstrips, pannen en

EURO§ÍÉEI{

Dri.vógeklraat a0, t(.tkrtd..W, T.l. 045 4112t3 Showroor i.der. dtq s.op.nd roi 17.30 uur

w.uoIilIEIt uw

llmru0E[

illffi

ulxtn

n.p.r.ilc.n ónd.íhoud.ll. r..16 lnboui F t.fll6 LPG-$3I ll.dc. vBl@o nlaí. !n qèbrultl. .ulo't dfufu,Md8v.lrunóo*@ tqaÈlglful.q1N


EI,ECTBO TECIIilISCII BURO

G.A.Hoevenaar§

SIOI ÀIDEBOBOTÀAil 8 IIOETí§BB(lEIT TEt.2I{308 uw adrcs voor: llchhkrachhsn zwakrtroom iuslallallos.

:

lnstallatie Techniek BitÍer b.v. -

$Lry -Ë

ffi{i.Ëi.nir.,,,,

SIMON GLOODT lnstallatiebedrijí Gas-Water-Sanitair

RTJB@AS B"V" Advise!rs en SPecLalislen in: Palen - PreÍab Íunderingen - PÍeÍab kelde.s - Belona ikelen - Vloeren - Laieien - Daken


ESTAFIIT'TEKNUPPEL

vAl{

JO

Op dc carstc VIuSgèn voor

plaats een dank je wc1 aan Cerold het geven van de esEafeitekntlppet. flljn estafettcknuppel wordt wellichr voor velen eer vreemd vcrhael hcr,tcen men zelden of nooic lcesÈ 1n een .lubh1aadje. Her verl)aaf gíar over ienand ( onde rgetekende ) die reeds genrÍme tijd nlet meer te zlen is op de rrai,rinSen van de S.T.B. Via een soorÈ vrxSen er anruoorden za1 il( proberen te verklar:en hoe heL mogeliik kan ziJn daE ianrand €lgtr zln near heefr 1n Let lopen. l)lt allcs naar eigcD crvarlng naar ook door de verhalen van hen dÍe hcrzelfde Iloe is het Bckonen daÈ je geen zin meer hebr in hat lopen? Na een hindertljke blessLrre (1icsbreuk) de daarop volgende medische inSreep, gepaard gaande ncr een winterperiode wcrd de ziÍt om de rrainen steeds nindcrJe gaat qar andcre dlngen doen die je in her verLeden \iel eens ver\ranrloosd hebt en voor je heE Í,,/ee t ben je geheel gesÈopt. Hoe kan zoieÈs da toch vrij plorselinS konen? .Ie aas roch zo akticf of hfld je van E€v.iren a1 nler veel zin n'ccr? (ieldr dtt verschijnsel a11ecn voor jor? Nee, dit verschijnset gcldt niec alleèn voor mi-j. Op een befaald moment kon Jc in gespÍek met nensen die zeer akrief bezig L,arcn ner her beoefencn de loofsfort cn ook vrii plotseling (on ook blessurc of a dere r€den) geen zin meer hadder in hardlopen. De neesren ria):en echrer reteurgesteld over de Seleverdc pr'estatles. lloelana kan zoiets duren? Dtt iras woor de neeston verschlllend. Varierend van I tot zelfs I jdar toe. Ren -je dan toch nog 1id van de verenigine? Ja, zelfs nog akrief binnen het bestuur, dc we(lsrrijdkommissie er lever no8 zelfs ie(lere kcer blj aan her ror srand konen en verspreiden van licr (:lubbookjc. Ver(tcr houd ik nos cen ledenl i jst bij voor alle


I besÈlrursleden. Dus toch nog vrij aktief bezig voor de veÍenlglng \reliswaal op de achtergrond. Ook dlt verschijnsel hoorde je weleens var derden dat zíj zic}], bezig hlelden Eet dingen voor de verenÍging die zij voorheen nieÈ altijd deden. Je gaat toch nog weleens naa. wedsLrijden Iijken. .leb je dan seen zLn on mee te doen als je die jonsens ziet lopen? Je hebt toch plezier van het lopen gehad? Daar zit nu neE de Íklourr van het verhaal. Want zo zeggen de anderen die hetzelfde als nij hebben gehad. Àls je wee.r 'rde kriebelsrr krijgÈ on zo af en toe weer eens' te gaan fopen dan ben je op de goede weg. Dan dur-rrt het r0eestal niet zo gek lang meer' of je gaat \reer langzameÍhand beginnen. Sónmigen zelfs nog fanatieker aIs dan voorheen. Àl1een realiseer je goed je noet vaak beneden aan de ladder \reer besinnen. En de kriebels die krijg 1k ook wel eens af en toe. Dus nisschien tot binnenkort. Nu noet lk de esÈafeÈteknuppel aan ienand anders geven. Aangezien ik de mening ben dat er de laatste tijd teveel verhalen van Íoude nannelljke rolÈenrr in het clubblaadje hebben gesiaan noet hij maar eens naar ienand gaan dÍe nijnsinzi ens de loopsport noa nlet zo lang beoefend en van eeÍ ander geslacht is, Ik zou zeggen RIA I,IULDER de estafetEeknuppel wordt je bij deze aangereikt en de volgende keer: fezer ire jouw verhaal. Mel vriendelljke groer aan al1en.

Jo Sinons.

A1s be!í1jsstuk, dat Jo SiÍnons ( links ) echt meegefopen heeft lrij STB, hebben !,/ij nog een oud archief fotootje gevonden. Hij droeg zelfs een §lB

!.r!tr!!e


284!]BAIUIUC WI!IEBEBAAB4UUA Binnenkort is het weer zover. Bij het ingëan vèn de !íintertijd, Ínoeten sommige tr:ainingen verhuizen naar de gym zëal Kakert. Henk Thljssen neernt ook nu weer de op maandaq-

eerste trainino is l4aanda 19 oct. hetzelfde:21.3o tat 22.15 u. Zoöls voorgaand jaar, zijn voor cfub]eden geen ekstra kosten verbonden aan het meedoen bij de zaaltraining. D-rl .t wet dan, dd- voots.t-t tr- is. De De

tijd is

te gebruiken in de zaaf.Dus geen schoenen w6ar lJ ook mee

_e-ep,ql!C_§_9l99!-9!-

lll straat loopt.

(; (À

li;lt ,-\

,W, ,,

t';t§Ï ffi* ffiiffi,Ï í;, 'ir--u

I ,t*i


t0

Nieuw 1s d1t seizoen de ZAALTBAINĂ?NG voor de jeugd. llJij konden besfag leggen op gebrulk van dezelfde gyrnzaal, enr'rel op zaterdaqmiddag van 15.00 tot:t6-00 uur. Een gedeelte van de technische atfetieknumĂ?ners (afsool( de basistrainingen) kunnen u/ij in de zaal perfectroneren. llileraard zal ook de nodige aandacht besteed worden aan de spefvorm-

llel

1s er r'rat rn.ief hulp biJ nodig van de ouders en ook van de cornmissie leu!drport. Als deze dringend noodzakeliJke hulp u1tbfrjft, is het niet ultgesloten dat de jeLrgdzaaftraini[g nj:l- doorgaat. llij r^racfLl.,-n llw reactie even af. Jo Ei/cr< ,j, llans Ypma.


l,/AKA[JT]E VERIIAAL ven lli re i l le Smeets .

r1 :

" Le Iqarathon de Paris, dé ià fini." Hoi SÍB mensen I De vocirzitter vroeg of ik h stukje wilde schrijven over het !íeekend in Parijs, enlre1 in het Frans. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan, maar voor jullie gonot hèb ,. .]e. alvasL ,ór Laà'd. [n, omdat Parijs a1 zo]ang geleden is, schrijf ik mëar iets over onze vakantie in de HIINDSBIJCK bij de 0osterburen. N6dat mijn vader alle bierflessen bij de afdefing statie geld had ingeleverd, konden wlj 10 dagen naar de Hundsrrjck in Duitsland gaan. Verandering vën lucht en regen, zou de hefe famille goed doen. Voor mijn moeder was het een heel avontuur a1s je be

denkt dat !.rij iïst 2 kleine tentjes en een R4 gingen, verliep voorspoedig. l,{e hebben er veel ge,,,randeld en leuke rltjes gemaëkt. Het viel ons op dat verschillende STB leden grote bekerrdheid genieten in Duitsland. 0m enkele voorbeel.den maar a11es

te

noemen:

Rhein Bollen. Hotel zur Linde. Eichenhof. Drachen fels l4lJn broer Christophe vroeg of de naam kond itorei

iets te

Ínaken had met de quÍÍmiwëren-automaat op de

herentoiletten ? lvlijn ,/ader zei daërop,"dat die naam alleen iets te maken had met de conditie; vandaar Konditorei.

tr^/ij hebben de Nlosetstreek verkend, de Lorelei vén voor en van achter be!,,onderd en I/e zijn de Hundsrlckhóhen strasse op en neer gereden. lvlaar t,oen het op een rnor qen zo-n hondeweer was, dat niemand van ons de tent uit wou om broodjes te halen en die mensen bezorgd kwëmen :lnforÍneren "" of !,/ij aI iets gegeten hadden "", dachten wij dat het tijd werd om naar huis te gaan.

Thuls gekomen zag Pëpa dat hij nog net op tijd was voor de avondtrainlng. llireille Smeets. Auf l,\liederselen en.. au revoir i van de J]edacl,:ie; H1er hoeft beslist geen tekeningtie b:Lj, om dit vakantie ver_haal als " vooitneffefijk" te k\,./è1iÍi.ceren. L,J1e vof0r- ? denk Ean de pri,is die gegeven wordL.


VLEK

UEBWARMING B.V. Litscherveldweg I 64.13

BA

HEERLEII

Tel.045-212057

Wij leveren en monteren uw cenlrale ven rarmingsinstallatie naaÍ al Uw wensen. Naast onze uitstekende service geven wli 2 laat ACI-garantie op particulieÍe installaties. laten Kom mel ons praten of bel ons gewoon even, U niet in de kou staan.

helle

JiL

u l-o

_o

1) 0) -o

tt-I lll: tttl ttt

t l-T' I l o

Í)

ke lo)

E to

r

iia I (-:

l:r

{lz

ltv4

_o

C

a


IngezGden

slrk

van Harrie Bo-um,

3 x is

Ípt

de kllnkeÍxle

titel:

SCHt EPSBECHÍ

ZiJn story: Í"hj n hele voorseizoen bestond uit de voorbereidinq voor de l{estland marathon, Ínaar helaas. -...geveId door een aanval van griep, moest ik die bevJuste dag verstek laten gaan.

eI koÍren nog zoveef marathonloin het voorjaar, dL,s naar de Utrechtmarathon Heertrj. prr.oers args oe Verht. Het uas stralend weei op die 26 e April. De temp. was 25 o , qeinig vrind en...een voortreffelijk Geen nood, want

pen

publjek. Voor de start lrerd nog geu/aarschuwd, vooral niet al te snel van start tegaan, en voorof regelmatig iets Le drinken onder!,/eg. Ik opende 5 km in 19.45 ( veel te snel). Na 14 km zat 1k reeds met mijzelf in de knoop, en die heb ik niet. meer kunnen ontwarren.

Bij 1/2 përkoeis had ik

een tijd van l uur 24min en 30 sec- Maar na km 25, gaf ik de pijp aan de bekende llaarten. Ik bleef zltten met een flinke kèter en na een in nerlijke strijd ( die een paar weken duurde), be sloot ik toch ríeer verder te gaan.

i,rijn doel ,,as, §ffI4!!:!4!4M!_?! !!!L Die dag vras het gelukkrg niet te r'/arÍn. Eigenljk was het een frjne avond, met denkelijk Íets te lroge vochtigheidsgraad. lvlrJn trainer Wim, gaf mij op dracht een schema van 2 uur 55 minuten- Hierop moest

ik

ook van

start gaan. Het schemè van l1,im moest

strak worden aangeheouden, Er u/as weinig verval mogelij k . In de eerste ronde van 21 km. bleef Harm van Goor bij miJ. Tijd halverwege: l uur 26 minuten. Aan die begeleiding heb ik ook veel steun gehad. (ik mi.Gta Har in het tr/eede gedeelte).

In de volgende ronde, begon bij km 32 enige vermoeidheid përten te spelen. De laatse 7 km was het echt knokken om Ínijn schema te handhavenl,laar ik zebte a]le narigheld ujt ínijn hoofd, ha.J maar eén doel en dat lag bij de finishlijn,


4lt 0e inspanning was de moeite !.raard gewe:s-, vooral de entree in het stadion. A1 die STB ers die ik niet zag maar $/el mijn naam hoorde schreeu!',en. I"lijn droom !./as u/erkelljkheid geworden llet een tijd van 2 uur 55 minuut en 17 seconde behaalde ik een fraaie 12 e pfaats in de eindrangschikklng en.... lJas ook nog 2 e in mijn leeftijdsklasse Veieranen 1. Een vergellj k: 2 iaar geleden liep ik miin eerste marathonloop in 3 uur 56. Dank zlj 1 1/2 jaar STB, ben ik er ruim l uur op vooruit gegaan. I4ijn dank aan juflie aflemaal, in het bijzonder aan onze taainer. HarrleBoffen

VAKANTIE GBOÉTEN K!,lA14FN VAN onze STB-ers

uit

l^iilderswll, Z!,,itserfand, Pierre,

i

Loulse en Nathalie SlarmansLago di Garda (Ita]ie) , Sjef,Stiny en Francesco v.0oyen. Scheveningen (B) , !,lillem,Banco enBirgit l4arcus Sevenum. Pierre, Leny, Janet en Karin l4uyrers. (Ieuk kaartje). Faaker See (Karintië). familie Albert Líeberg. Huns.llck (D), John, Lucie, Christophe en lvlÍreifle Smeets. La Lavande (Fr).Een heef verhaal van de familie v.d.Li.nden. Bekeningnr begunstigde 2091264 ( ergens uit Nederland) klasse. Van de TITTI-berg (zw.) groet ons Cor, Dymphy en llaisie Eobeert Dl.ionne(Fr) .Í,1ia, Jo en Daniellle van Booy. (kaart met loper). lvl

Neelwangfe Tirol. Theo Schmeit3 Zagreb Jugoslavija.Famille E1eveld. (leuke tekst over nudisten) 8eÍnoufins (Fr), Jan Pfoeg en I'lasha. Zell Plosel, Viola Konsten. Nogmaals Jugoslavija van Patrick Bruininks. l,íies, oostenrijk.André, Foos en Daniël Roumen ( goede tekst). Groeten uit. Schaesberg: Í"laurice en Roger Hendrix(met gedicht) André Vogely,Betsy en Beno groeten u1l Frankrijk met barbeque-bl Beste Sportvrienden, ook de latere vakantie gangers nodigen wii uit om de thuisbllJvers een groet te sturen- En.... .. ook jullie doen mee voor de redactie-priJs van F] 25,Laten lrlj afspreken, dat dit geldt tot eind september, daarna bulgt zich een jory over de moeil.ijke taak, van prijsloeken-

ning voor

de artgineefste kaart,

verhaal of tekst.


ir:

ziet u op de afbeelding , het varken dat André nodig zijn barbeque. lllij zoudón e@

oan

ha

broer Hugo. Hé- he._Nou niet verkeerd beqriipen. Hugo doet in haantjes, en André o.a in varkensvlees. Nee, Lvij plaatsen het varken,omdat Andró een verhaal zou schriiven over "De nacht van Gu1pen", !íaar hij en broer Hugo aan Ínee hebben gedaan. Als hij dit varken nu zièt, neemt hij mogelijk de schrijfpen ter hand. De redactie heeft dus noq hoop, dat wij over die bewuste nacht, toch nog iets zuf lcn horen. Wie weet !!

..s,*fl: ELEKTNICITEIT

t$rir:ro

EEN VAI( APANT

(19 [(O[\XTA[AI" 49 lleisreÍbcr0

lel: 0,15'212965 0431 JA llocnsbíock


.ií

§.I.8. 1!-Qra!1!sc! Na Leiden, Leersen, Hasselt en Bosmalen, hebben wij sinds kort ook een STB 1id in Gron jngen. Zijn naam: PAll L 14ENNENS.

Voor velen-vàn oni-6i6ekend, maar voor de z.g oude hëp; een STBer van het eerste uur. Actief Ínörathon-loper en een voortreffelij ke sportman en clubgenoot. Beeds voor twee maanden ontvingen !,/ij een brief van Paul, !.raarin hij zijn afwezigheid verklaarde. Pdu.t ILn je velgeltjlen re{ clubleden,,odls Ieon Fe]:, PieL Dtng, en vele andere medewerkers van de STB. Vooral bij het organiseren van club evenement,en. tr{at gaat Pauf in Groningen zoeken? Dat is snef gezegd:""GollD"".

In het hoge Noorden -èEéFzij

í

n

nieuwe) werI gever.

t,edl| §{! directle aoviseLrr van de PTT Nederland NV. í"let de H1l

sprelding rij ksdiensten, is dtt kantoor naar Groningen verwezen. Dus een soort ABP. maar dan op postgebied.

ÍEt bril, det is

-m.

functie van Pauf is:"ëdviseur llglglggll!! !! formaticai' Hij was reeds-lëéidèiè m6iídè van huis en fogeerde b1J zijn !íerk- Nu heeft Paul met ztjn gezin, ons mooie Zuid Limbu.g verlaten: Nuth uJas zijn woonplaats- Dat is nu Groningen. Bestuur en leden van de STB, wensen Paul en zijn famitie een goede toekomst in het ve1a€ Nederlandse noorden. Tot ziens maar weer bij een volgend clubevenement van de STB. De


DF JEtlcll

... onTe

41

Í0ËK0Í.1Sr.

lk \,,eet niet u/aL er bij juLlie mgaat, als je tijderc de Dinsdagavondtu€inirg alsmk §zat€daq$ictiags ooze kirdp,reÍr fanGtiek ziet trainen @ de Coqreöaan.

wij

(nog) geen copetitle-sport doen, fiDgen r,/ij l,,e] ÍrEt zeggen dat m oígeveer 1/2 jaar actief Jeugóeleid , llos,,/e.l.

tilts

drj.defijk resultaterl zictrtbaar wrrdar.

l,{ij

hebben

dit

ui.tgetest dmr

Íet

eےr

groep ja€dige SIB ertjes ÍE€ te óen aan e€n iÍrterflatiorEle sportÀeÍÈtÈj d

qr de kLnststoítam te Ke aade. NafuL,Tlijk hrdrEn de rEdige zenLr,,reír er aan te pas. Í\Èar, tot Lrots van trai reis en begeleideE, geen val.se starts. disr,!,al rLdLies of d--g.Iijke },:iarh.; iï tveÍ\iJi;.T;1,d.: i': .,.'-,1 .-...... Lo.^ nog 5 .-r eer qfi-leJgo.: . r,rl'-. í.'r' lrd op tet EBE podun. Q zó ÍrurErlt ben je als traiÍEr/b€geleider tlots op je B,pillen en jtÍli mrtjes- Je zcr ze aLlsrEal tegelijk kurrEn drtÉIzar. lhar dan de vraag l'Ee ÍEet flet leder ? Gelukklg febben rr'ij binnen de SlB volcbende basis ea kennis in luis, on daar een cplossing vcxlr te zceken. In ieder gevaf ÍDgen velm ÍrEt. miJ, tÍots zr.jn op 0Í6 kroGt, dat de íDed tEeft, zió te r,/iuer orlLsparrEfi bij a etieks@rt. Uíed€n am een gez6d lidÉan dat is de basis voor hrn toekorlst.

!i=tgleee!=r9999!e=ds!Il.lq=q9989!qee!=?9=9=1992 spryqër-el-11rr. Kogel 2 Sprint 50 m t/m 10 1 Koen Yplle 11..90 B.PhrqJS 1 Guy Rij ken 8.38 2 P,BÍuininks 12,45 P.l'Llder 2 Onckr vd Brink 8.67 3 Ílrck l4ul der 9.11 3 Dan.v.Rooy 12.60 R.l'Llder 4l,l.Hendrix 9.16 4 Dave Vijgen 12 94 lilr.J v Goor

j.

5 6 Parl l,LldeÍ 9.34 7 Frank Vijg€ír 9.37 B R. uendix 9.42 9 Bas BiJken 9.42 10 l-lwo v.GcDr 9.59 m.m 11 Èob lleye. 12 tvnÉn.l4erer Io.24 13 Kirn Pe ..É 11,.24 Fanco

l4arcos

S.25

kg. 5.98 5.96 5.93

5.9

5 P.van lhes :13.13 Cary Fijkal 5.51 R.l-brdix 5.17 61,1.[hertsdorf13.34 7 Sjoerd Ypm 13.35 GvdBrink5.04 B

Kin Q,radvl. 14.14 10 Edn.Peelen 14 22 :11

A,BdrsctEn 15.58

K.Oradvlieg 4.67 Í'4eyer 4.28 Fr.Vijgm 4.18 Bas Bijken 4.15 ArrEn.l€yer 2.31 Hob

Kim Peetels 1.4€

m


4S Versprpr€ t/m 10 jr. Boger l-lerufix 3.36 m tuy Bij ken 3.n G v dBnnk 3.?2 Paul ['Llder 3.01 Bick lvLlder 3.01 R,[4aÍEUs 3.01 Kim tuadvlieg 2.91 H-§o

v.Goor

Í,hLr.l'1eí{hix Bas

Bijken

Fmnk

Viiqen

2.66 ?.55

Bob Nbyer Kim

2.87 2.83 2.67

Peeters I.16

100q

r-!!!!

Patrlck BruÍninks j oerd Ypma Dave Vi.jgen Roger Hendrlx S

G!y B1j ken

r k I,4aertsdorf [v]aurlce Hendrix l,la

Pauf lvlulder

Hugo v. Goor Danié11e v. Rooy Kim Quadvlieg Brck Nlulder Bas Ri.j ken I

L1 13 L2 10 10 13 10 10 10 (m) 13 (m) 10

Jr

jr jr jr jr jr jr jr jr jr I jr jr

uc lrJierts

3 3 3

.42 .45 .41

3.43 3.55 4.00 4.00 4

.02

4

.\t

4.06 4.08

B

4.L2

11

4 .2L

er ook [,e1 eens iets anders vrordt gedaan dan al1een lll_ral atletiektrainÍng, ls zichtbaar op onderstaande foto - BaJcnnen Dat

blazen

is

noq steeds een leuke bezlgheld

-


it

Kogel 3 kg. l'l.erLsórf 9.29 m Sjoerd Yplla 7. !1.

Y*!EIg!g-el

11rr.

Patrick Bruininks 3.98 Sjoed Ypm PalT,v Hees 3.61 Danielle v.Bcoy 3.62

300 Ínet.er-loop. Frank ViJgen 0.59 s. Gvdsrink 1.01

Ypia

Patr-v.Hees Dan.v.Booy P.Bnryninks

6.07 6.02

5.54

l1.l,l€edsórf

3.m

R.l4arcus

Koen

5.2A

Ed,,,in

3.21 3.10

An.rsn

YWa

Argel.Bouschen 4.42

Edn.Peelen 411

Peelen

Dave Vijgen Koen Ypm

3.m

Argelitpe Bclschen 2.73

Koen

1.114

Ed,.r'.Peel.m 1.1,6

lleyer

1.47 1.10

Schl.1.11 Kin PeeteE 1.13 Nancy v Goor 1.21 Suzan re

foto, de }dftlerde spl!í€ van DanieLle v.Rooy. 4,21 nÉt€r..en zij beslist flrq beter. lht ortbreekt nie-t aan belamstelli! zo te zien.

0p de

kErl


Bij l€t' rEgistrercn van tljden en verrldtte pI€staties, u,ordt de tljd-

v!€aÍrr6lÉr st€els gecorrtro ledi óor de jeugd. De nÉesten hebben

h-n eigar

jole jffge aLs je er !m seco.de ar

stoP.^6ch, rEasL

zít.

Het doet chr-§d dat

atle-

tiek b€oeforfu bi-j de jeugd door everveef ÍrEisjes a1s joí€ens \Àordt gedaan.

[r]ij van de SIB nEgen ons in rerbr geval gelukkig prijzen, dat er bij de nadr,,udls ook aandactr besteed aan deel-

\,odt

nane van ÍrEisjes en

gens-

In

blijkt

joÍÈ

de pÍ"ktijk

dat

dit

mk goed

saÍerEaat.

UITSLAGEN JEUGD-BAANIJEDSIRIJDEN

(eiE

Sprint B0 m meisjes

C

1. Anja Hjtsbant A.V.ïoekorst 11.2 sec 5- DEnieLLe v.Bmy S.T.B 12.9 " 1m nÉter -iorEens C 1. Boel Bmeken AV0\

7. lhrio

Rruscllen SïB

14 l"iichel Bareltsen STB 15 f4aeftsórf "

[h*

zaterdag 4

Juli

80 meter j ongens D 1.Leon Thljsen A.Top 11.1 12.9 4 Dave Vijgen SIB 5 P-van l-lees

12.4 sec 14.4 " 15.2 "

1987

5lB

60 meter nEisjes

13.6

D

:t.l,lety Panls f4Am 3 taifi o-radvlieg STB 4 A€eliqre Rausdren SïB

9,5 14,1 10,5


.L\

1m

meter pupillen

j

.A

a.T in-Nieè l6cD 321.4 2 P.Bruinlnks S]B 3.3.5 3 R.Herdrix " 3.31 .7 6 Gry Bijkm ' 3.44.2 3.51.5 Frank Vijgen ' v.Goor l-{lgo ' 3.530 3.57.6 Herrhix " B.ink G.v.d " 4.07.9 I\4ar,T.

(totaal 20 deelnsrÉrs en 2 SIB el.s op het Ere Podiui)

600 meter ivleisj es

600 meter meisj es

C.

l.Sonja Beft€ns IVACD 1.47.9 5 Den.van Fooy SIB 2.14.5

jg!!I rl9!99!!_9 1 lhijs Vincert PAm 3.26.4 3 Dave Vijgen SIB n.p.r -.3/.7

1.í,briska Knapen

ES.

2.Kim 8r6dvleg STB 2.13.1 (KiÍn lsran op het erc podiLm)

1000

(Dëve kwan op

$m

l

M.

.ó\

Ere podiur')

nEter jorgens

BaIt Luyk

D

1.55.2

C

4.47.4 4 ltrio Bouschen SIB (npr) 5.21.1 5l'tich.Barcntsen SIB (rpr) 5.34.9 6.m.6 7 Í"hrk lbertsdorf " AVIN

Verspronq j ongens C 1 Baoef Braeken AVoN 12 l'4ario Bouschen SfB 14 M1chel Barentsen " '15 l4ark í\4èertsdorf "

velqprglg

5.87 4.16 3.75 3.74

!!l!jg!

Julla Sul ies E.Hi1desh.4.34 3. Daniélle v.Rooy STB 4.2t 1.

(Daniël1e op het Ere podium)

Zo,"el

bij

de orgaoismerde

verenigirq Ach.TQ, alsmk

blj

de deelrElÉrs,

\aEs

er

bà.,orxlering v@r de nieLr,n korEls bij de jelgdatletiek.

(zie tekmir!)

.

In totaal !íerden door onz e j eugd 5 Ere prlj zen behaald. 16 keer werd er ee n persoonlij k record verireterd. Bravo Íne1s.j es e I .i onqens van STB.


.-.,.1

«

È]doLo

o po.

L


'':$tr', )l.rti,i.t .t.

r;ti,:


hJE

DSTB

I

JDVE BS L AG

6 C BERGLOOP ' AUF DER SOPHIENHi HE" tE JUliCh 9,5 km I ang en 190 meter h J o g t e - v e r s c h i 1 . a t is de berllloop die een llroep STB-ers dit jaar voor de t!Íeede keer kÍegen voorgeschotefcl.Het is een z.g onnatuurlijke berg, .lie qernaakt is uit vroegere opsfag van br:uinkool ontginning. Dit jaar waren de STB ers 10 man sterk.Bil de finish, dal gepast dc naam " Am Gipfefkreuz" draagt, bleek dat lvij niet. D

alleen de grootste vertegenlíoordiging deelnemenden hadden, maër ook een van de sterkste. André Boumen, onze man van 20 % , pakte in zijn leeftij ds k1ëssc een fraale 3 e plaats. Dus: feest voor André. l,im v.d Linden uerd eerste bij de 30+ klasse. Proficiat l^Ji m. Dan de uitslagcn van ons 10 tal: Jongens A- lrlichel Hodenius 2 e in 35.37 tleren !i19 John Bori ans 3 e 35.45 Paul v. Hameren 5 e 36.10 John Scheyvens 6e 36.33 Jos

Duteueerd 7e

fhiJsen 10 e t4 30 l{1Ín v. d. Linden 1 e t135 3e [1 45 Harrie Bollen 2e Andrë Voqe l y 5e (foto Hees I e Jan van ) _" Henk

36.48 38.49 35.30 37.'26 31.A2

i1.59 39 -42

lotaal 95 deelnemers alfe catagorièn.

FoLo: John Hendrix, die als veteraan I, bij baan!',ed strij den, opmerkelij ke pre5L oties levert. Als John weer eens zijn

tiJd verbeterd heeft,

duurt die tevredenheid

nooit elq lang. ZiJ n motto: alleen door trai ninq verbeter je Prestaties


-=ull9=14§l!==844!!r!.0!l!_r_J-!=r!=t

j!.!l!r.!r:=

l'4e1 t/Íi Ju11 hebben rreer'd.rc STl3 ers, meeqe lopen b1J baanrredsLirij den. Blrjkt duldelijk, dat dc behoefte aan cen eigen " echLe'l atletiektrèan voor ons als STB, steeds groter \",ordt. l,ÍiJ plaatsen enkele resultaten die o.a vel.meldingstiaar.dig ztJn.

In de pei'iode

.bllíl Borjèr6 sen.

P.v.Halr]ren

9.14.[6

"

0.,r.

Jan l Lven

*

J.lhfllr1x Vet.I !l.l@ruus J.A, 4 31 .ffi Karc1

Tmgs

16.38. Ul

17.09.08

sen .

Frëm Pierlk " t/rl.v.d.LiÍxien " .l §nPF-t^s VPI ,I H.Y|ÍÈ

10.n.47 9.56.ii{J

ï 1mm.

[bqe]lik

een

iip

uo'l

70

oaun+-o

ïm

beqrn / J

óéó mér /L,Fmm.. dan ddn nen met zvJernmen, r'ri e I ren

l.t :'

noq hard- / lopen.

0l

T5

m.

lTn r

vmr de overigen ( cok onze Dal)aj le(È.n), Ii u rid. hèl .r er vd.l L|.PI TBlATHI ON N ] F L]I.jS

stop drieldrnp. tF

s

5Í11

m.

èrl ,p vor orze ledet oez:q-met de Sport afler Sporten:f De llr"Lh on. Vnor ne on a.' v/e,en:p.l onoè' o 17è lo li ' zers; Jit rs cen non I

t.t

1Éi.51_

41.04 45.13

A.V.!eiy ' I ChFíl

9.33.01 9.21.02 9.5S.tE

-

eens mce

te

2.'

li s.

L"-i, " , ruI

..1

(

d

het o ccn hclc trialhlon gaat, \roftlL er 3,8 krn gezrJ.mmen in open r,ratcr, Daar

ALs

.(.--.- t

na ca 18tl

knr

ret als sloL

.:'\-

frctsen een

mar.rthonl oop van 42 ,2

I L\:r f4ec..lsre STEI ers hebb€n deze helc triath loo i n hrit verleden volbrachL.D(r grootstc presL3l, Les \"reIdcn rlc


)6 in N1ce

I ÈvPrrl

Lir n (lq

r aal

2a

(1. rri1,sl.q€o van ccn 1/4 tr iathlon behaalde Bolr Ri.ksen cell l'raajc l2 -. plaaLs met maar 9 rninuten öchter de \,Jin n.ar P. lriessen Lrit Gelccrr. De tiJd van Èob: 2Lr15min43 sec. Fred [,lessing ver.l ?2 e 1n 2.211.48. Hlrh Prevo werd 57 in 2 .33 . 25 Tolaal herei kterl 97 atletcn de fi ni sh. De !'rinst van Roh 7nt lrem horJfdzakelrjk bil het onderdeel z\'remnlen. Frcd llessinq L\ras zeer snel brl heL ondeideel hardlopen. Hutr Neefls lrcrd 82 e ln 2.51.54 kijken wii in rle Lr:LtsLaqenllisL van de 1/2 T8I4JH!0ll! vën Stein- 0ok vrel LII'ltsUBGS Top evenement genoemd Ben van Zelsl- uit Amersfoort urerd vlinnaar. Llefsl- 447 spor i,ers hëal (len de I:Lnish. l.Jj i rteven d{] urtslarlen voor èlfe disciplines, dus ? !],1l .ll. :'u l, r 21 km L_.- Eindtijd. o.24.A0 2.21.56 1..11 .3? 4.03.28( 1 e) 8en v.7l]lsL Harr 1e Crlj ns 0.32.53 2.44.25 1,.42.51 s.00.15 (127) tr.PlessiÍr!l 0.)5.2,t 2.52.21. 1.34.09 s.01 55 (137) Lco d. Hartog o.4a.23. 2.46.29 \.38.21 5.05.13 (151) H. van Goor 035.49 2.41 .52 1..43.A2 5.06.43 (162) llub PIevoo 028.12 2.51.53 1.54.26 5.14.31 (208) H!b liec I is 0:17.13 3.18.29 2.01.01 5.56.43 (394) 042.i]0 3.1A.27 2.07.12 5.59.43 (399) SjeÍ v. Uoycll

llrt

BIi-iIt nog ovcr Ll te vertellen, dat er 1n Stein Íninstens , ilo 00 hezoekers !,/ar.cn en het lras er reuze gezellig. De sporters r.rerd-.n l)]j het laatste onderdeel naar de finlsh ltri d toegeJUl!td cn aangemoedigd. 0pmerkelrjk is no! dc snelfe ti.td van Fred llesslng op de 1/2 marathon. DaLrrbiJ tc bedenken dët hiJ ël onafgebroken 1,., acL1eÍ !.ras. ALI,IFBE

15 il

llet atle.'laatstc TriaLhlon

nieuLrs kvram

uit

ALmere.

BiJ 1Ll0! dccllremeÍs vcloverde Gerold VlLrqqen zich oen fl.nLs Lrll r:lc .,crst,e 200, ret ccn tijd van 1'r im 1:' uur.


SAI4ÉN

Z

IJN lrJiJ

17

STERK

foto ziet U de estaÍetteploeg, comp l eeL met verzorgers, uelke op 21 Junl J.1 hebben deelgenomen aan de fironsterloop: VAALS-VENL0 over 102,2 kÍtr 0p de

ÍliM

Iffi .t \':"1 í

vtrs]èg

van hlim

v.d Lirdeíl

dat rÉt zo larg b€stëat als dc SIB zelÍ. Iilj een grÈp ^.jn ]qÉrs(sters), zorder eóte toppers, Ínaar zeer sterk Ín grtiepsverbar.d. ZrIlc4 21 Jni, was er lJeer zo_n lherhJk STB-&qje. Totaal 7 lopeis, daaÍDrder 1 d ÍE (vmrschrrft van cje organisatie) en 3 volhrEtrirge verzo| ge§, gilgen írEt zijn allen aan de s1ag, rri de ruxn 1m km adiler_ hun zolen te kriJgen.Er rr6s weer van alles, sfeer, prEstaLre, gezel[gfEld, ontspaÍTriÍg en alles irat de lo@sport zo lqrk nEakL. EinchEsul at: eff 4 e plaats van totaal 23 ploegen. [ht uitvÉrrgé versl€ leest U ru: Etappe 1, Vaals-Wylre (15,7 kn) Ordat hjj grààg bcl!èf loopt nDcfit de trarner l\li,'r v.d.Lxten de sprts ctbijten en de Vaalseftee afsrizen. Hll vertrok vmrlvarcrd, r,raarb! d.xr de @elel&nde fletsa.s sreliEden uaÍjm afgcleztÍl vÍr 20 kllr Èlr uur. lH venijn zal llgn in de laatste 3 krn- ql het valse plat naar VJylrE, kwirr Wrfi sfuk te zitten en wès b1iJ, dat John Bol'lans hsl na 56,55 m1tun.en aIlostte-

lht is iets,


2S E1;Dpc 2, h\,]rcr SchtnFan (15,4 krn) GnaL .r,C]n;iiize bcste k.l:rrnx]r (àl :orrgste clecl nsrcr) r'ras, krEr{ hij de plaal rmcste heuvcls voor qeschcteld. Vmr.r.r1llr lleen pftrbl'rï 0p somige deed l"h-m be4af sen ur leL parkoers,'11É--p hrj fltr1 sneller Lreruop dan . iiln +rl,lÀrcrc over dcze atlstarnl l,rs 17,7 km per uur' en dèènrce víës hij ur,i. à second"n onder heL larkoersrcmrd van die etappe ' BiEVo hhn' Elnlrpc 3,SchinEÍr SusLr-cn (14,9 l.,m) ftrtr grr,u,.nrs l.rai de fopei r'Jelke ons acht€r het llluvelland brËctr. Eerst rrrg !.rirt hellinkles, na S1Llnri e.hLer de 1arue vlakke stLkken. Helèès qErtrerrrle ons ecn klein nËletÍ, gelukkíg tleL cnige die dag. Lhze fietseÉ nraaktr:n een kleine veErssilJ in t€t parkoeÉ, !"'aaftj@r l|b ffrkele fl(rn:l erie ftrlr:rs snli.r!. Toch lieÍ h1i zic+r met uil het veld s1aan. Ziin mn Ínnt:lirr ë.JrlFraI. " :ik vond de heuveltjcs PÉLtiqer lopen dan dre larle rPchtlr stukken. " Etappe 4, Sustfl_en lbnLfort. (darcs etapF ovex 11,1 k-m) alF (b; ffi)oje llaÉs vriefthlil-keei-apÉ, b€rnecs ltlne hïre, dat zij on bcstristtraar Sfg st rtste s€i7oen lmpste-r ls. Zij \"ras wc'er in supel vonn' llaar t|ajnirrts inzel klrai mk hjer goed tDt trttiru, 7ij vrlst haai'kmcht€n qoed Le veftlcl cn ovel'dit tr,r.lect, nEt op het laatste qedeelte ncg l'at re gÉnriclclelíle van lT kn per ul,r te halen Haa. t!d: i11,1 kn in i",_u" ,n "", 43,:4 min.

i

I .,,,

I

t,l

ï


Etappe

5, Í\4ontfcÍ't-Ibasniel (14,7 kr)

vo@ het eelst bij orEe fllarattBnloep.De dlk bi,.nen de estafette-ploeg rnaakte lÉn bloedÉn/€us. Na eeíl riat mzekerE begiifase, klian hij los. Hij 1í@ "alles uit de kast" €n dat gaf als resultaat een gsrilchelde van 15,8 kn pff uur. CsrÍrEfltnar van cb tr-aj,.Er: qoed qedaan iodlie !

ós nÍo,reer t'aint dit jaa.

cm

te p]:estssr

Et€ppe 6, l43as.Iiel Eeueld (15,3 kr) Allrtrt Llebe!, de nesto. van de STB p1o€, lt€s q]a parkoer-keuze de peó vogel van de &q. Zijn etappe gj-rg deel s over zandrqlen, vol kuilm,kaseiei] eo l/,raterpfassen- lla 6 kn veGtapte hlj zró en flep een kLitblessure

op.hbt nu ? opgeven. DiegeíÉ welke Alberts ir6teLl1rg keo.Én, v,,eten dat dit rnoit zdr gebelnen Het bela€ van de ploeg stold @ flet spel, dus dooÍgaan. Í,4et een van pijn getekent geacfr ariveerde h1j in BeLfeld. Dank zljn doorzebtirgsvernEgen, rEg een goede tíjd aóteÉf.

7, Belfeld Venlo (15,1 1<n) &\ze "veteraan in vorn " Joln lhrdiks, kI€€g de laatst€ etappe toóedeeld. Hij wilde deze \Àedstrijd beruLten m e€n peIsmnliJk recoI'd op de 15 kn te lopen.Vardaar dat vÍij fElr nJiÍ' 5 lur lietm L,adten vocDr hij kon begm rEn. l-lij vloog richtirg Venlo. De b€geleiders hadden er rDeite rce. ltij uas .lan mk vmr frn op de att etiekbaan van Festina. ZiJn trJd over 15,1 lfl u,as 49,53 het€een een gsniddelde srElheid over het f,Éle t-raject bet€ kat van:18,2 kr/un-. CoÍrEntaat overbodig. Dan rDg tot slot, de belarErijke Í!1 van de begeleidels. Willsn v.d.Lirden(sen) r,,as de Coadr. Hrj had het parkoers v@raf rceds ve!.kerd. 0p de dag zelve begeleldde hil ZIJ'J PLtfG als dEuffeLÍr van flet lolgsrsje. Ém smn PÍILB PCSr rJnrtle. Daamaasl hareo e tvlee @eleiderde fietseÉ prese,-rt.. l_|Jn taak u]as: de route aarpeven en de lopers óor het verkes ( m Focessies) heeír te tood Etappe

sen. Em taak die onze srElMrdefaar/tclatlonrEr Ge.rold Vluggen en AreÍd v.d.Lirden als !,Àelert erist, tot tevredeítÉid van al mze deelnems uitvoerden. Bedankt boys. &ze tralner l/íiÍn, fmpt het hele stel, of rDg l1Eer steLlar, het vo]gerde Jaar !.reer bij dit everElÉfit teng te z1en. UISLACEN; 1 Lg) 5 uur 45 min 18 sec. (totaal 23 plo€gèT). 2 De Keren 5.55.40 3 L-q'Baarlo 6.02.22 STB 6.12.12 5 Parcival 6.:t5.37 -

4


ingezonden verslag van Fené Jongen. N r r.

r

vr..RWA.r.r

:_

I_L]l_IllqrN

Dil pr/rh.a

versl-B had iL ook apr de rirel : " ICH BII.N EIN PARIISIR ", kunnen laten beginnen. !!! A]le mensen die mee met het schitterende reisje naar Parijs zjjn gelteest veten wel vaarom. ondanks nijÍ goede voorbereiding ( natulrrliik net o.a. de deskundige begeleiding van trainer Wln van der LÍnden. PS aan hem heeft het overigëns niet ge* leeen. ) op de Marathon PARIJS, lukte het daar niet. i,lat er íiet lukte ? Binnen de drie uur een marathon voLbrenBen. Let op ; Ik heb voor iedereen die de marathon uritLoopt respect, imners rr ieder is zijn eigen kampioen " !l! ( eh,uie zei dat ook weer ? ) Maar toch,om bij het legioen binnen de drie uur Iopers horen leek mij klasse. Temeer daar n'n snelste mara'\ i l:00:51 :rs. t toen naal,te ik de rouL on een naraLhon tc Lopen zonder horloge om. ) Een week voor Patijs had ik een fikse verkoudheid en a1s iemand ne had zien zitten ín de bus ( of had zien komen aankomen die zaterdagochtend bij het GAK ) a1 hoestend e.d., die had veLlícht gedacht: " noet diern narathon gaan Lopen I! nou, nou !! " Trea van der Linden zel nog " René jij moet eigenlijk njet lopen ", Maar dat had ík mezelf nooit vergeven. Nu kan ík zeggen ik heb het in ieder geval Beproheerd. Trouwens blj kn 25 tljdens de race zat ik redelijk op schena. Langs de Seine moest er ongeveer 5 à 6 keer rn tunnel in en uit gelopen lrorden. Stljgen in de tunnels Bing prima, maar het afdalen bezorgde mij blj kn 28 pijn in nrn 1íezen. Tevens kreeg ik braak neigingeo tíjdens het lopen. Deze tnee factoren hadden mij nooit van tevoren dwars gezeten. 0pletten voor fl'n lichaam was belangrijker dan een sne11e tijd lopen, dus stoppen maar. llerst noe Írandelen en bij km 32

_


3i een rode kruis bus in. uet een deken om me heen kwatn ik na + 35 min- lreer redelijk bij nrn positieven. De bezenr wagen zou pas na 4 ! uur lopers naar de finisb brengen.

het busje kon ik diverse STB ers Langs zien komen, PLotseling zag ik een kennis tan8s konen die voor het eerst de marathon liep. SaÍnen met deze kennis ( Ron Martens ) haalde ik de finish jn ruir 4:15.1!!!! Bij blnnenkomst zocht ik een uur lang naar bussen. Ik was bijna schor van het " STB " roePen. En dan hoor je plotseling " Ja René " en ík zag l'iieL VoNCKEN uit een nassage-tent komen. Resuné Marathon PARIJS :- - nrn verkoudheid / griep ; het parcours ( klinkers + hel stijgen en dalen ; voor de start 50 min. net hartsLag 88 p.min. staan wachten en de dag ervoor Parijs bèzichtigen. Na Parijs had ik 5 wèken de tijd voor 'n herkansing in SitÈard. Ik had nu nieÈs te verliezen. In Sittard ging alles prina. Het werd een pràchtige marathon. Ja natuurliiLi bij km 36 zat ik ook kapot. Maar een begeleider die een s naast mij fietsÈe dLe dan te8en je zegt : aantal kB r! " Kom op. Zo dicht ben je er nog nool. blj Seueest Seefl je dan vlèugers. De rnarathon in Sitcard Sing ook 8oed, omdat Ed Quadvlies en ik bijna sedurende 35 km bij elkaar liepen. De dingen die ik van Slt.ard leerde : in een groepje lopen ís belangrijk - de STB-ers + andere bekenden die je aanmoedisen ( Thuis uedstrijd ! ) + de uren en 2 dagen ervoor lekker uitrusten en niets doen en dan natuurLijk nieÈ ziek zijn. En dan de adviezen van l'lin van der Llnden, tiet inooisÈe voor mlj vàn de tijd 2:58:39 (21 ste totaal ) is direct na binnenkonst het 8evoel van " Het is getukt " van a1le STB-ers die en de felicitatie's Dus wachten maar, Vanuit

c.


Als ger'Joon Lii k goed !.reer blj dit evenesl-emmig.

j eugd, een de onstra tie van at letieknum MEIS.

tf\

ders en on ze overige clLrb I eden:

De \"redstrljd wie zich de sierkste man van de STB 1987 mag noeÍnen.

,'! :, '..; !

',ril

.

Zoals steeds, gaat alles correct toe. l4an en zand zak moelen saÍnen 100 kilo weqen

0p de weegschëaf John SÍneets bij het lregen. ondanks hel voet . r"'- I À61-eLh'- ord't op d'.peg5cl adL) w'ro 'r'-ieL de rbè '". í rna:r totr 'ro.g !r'p Fer L l.l ' D' b^ut !d^ v{d Na het u/egen moet de kandldaat met zak naar de startllJn gaan Er moest óen ronclje van 200 meter gerend lJorden. Iulaar er kwam mee. blj kitken dan alleen Ínëar fopen rnet balast'


Plafondborrw Kerkrrr<lc b.r. P SCHEPPERS

ShowÍooír Lrndelaàn 4, Keít,dde Verkoop van pla,o.d male,ialen, elekr.'rche nrarí

J Ir.

DREUMEX

handcleane6. Ove.tuigr U rich v.n onze 1aq. p,

Iom vÍijbliivend

Sysreemwanden vooi

uí reidj^q ol indelr.g vàn uw

wonins I.l.íoonO4H55635 OPEN INGSTIJDEN

I

aaandag t/n vriJdag 13. oo - 18.00 uur zaterdag van I3.OO 17-oo

uu1'

in de ochtenduren allecD tel afsprrken voor plaïonds

TEGE LZ ETTE

RSBEDR

IJ F

HILHORST B.V. Sr. Bem'grussir 25 27 Sitrrpelveld Íel- O45 442793 VOON AL UW TEGELWEFK

tl Alle vonnèn lan

watr.lbetegelnge.

O Allo woíhen D D

van

vloèÍbèrca6[ngen Plàatsing van sreenstips PlaatsinO

D Belooèllnqkeukencomt,rnatlés tl

wanden.bladen Lavenng van wand, vloè.regels,

Voons alle Lenodigde mate dlei

v regelwcrkzaamheden Allo voo,Iomende repa,aries van rb

Il

bsslaan.l 1ègelweÍk

r2r.

evèn binnen.

rlll llrl llll !!tl llll Illt lllr #t, !ii1

.

en


-5t.

De

tijd-

waarnemj ng

was

biJ

l4Lrlder"

Ria

in

zeer veIirorrh/de handcn

0p de foto ,lan van Hees

n aktic. Als echl,e i

Kl irxmense

jong, draagt hij dc 7ak onder clc arm. ondanks dequfl

e

-:-.. IjE!ffiEllti-rËi'' an niet vetder dan een toonl aan, dat in het loopparkoers

e plaats

De foL{) beneden nog enig venijn zat. Er- moest rncL zak een velrsprong gemaai.t \,/orCen, \^,a6rl i de vocl niet over dc Bolk mochL komen. Als dal lrel qebeurCe, r )est d(.? sp.ong trordEn ove edaan. De Lrid liep urtpraard doot.

Jo Eyck in actÍe bij de aantoop ven het zakverspringen (95 cm haalde hiJ). Alleen AI l"Jaessen sprong korter. Die tr",ee hadden schrinbaar niet door daL het om ]!lgPl1-1slll sins ' De beste sprong vras von Jos Dute!íeerd, en!.Íe1 2,30 m. Dat is gigantisch. Nu vragcll rrlj ons af, hoever Jos zou kunnen sprinqcn "zonder zandzak tt .


f5 Hel; mooiste en laatste onderdeel van het STERKST UAN evene ment was het onderdeel Zak,gooien. ook dat hoorde brj de tljdwaannemlng. 0p het rnonrent dat dal zak de grond raakte stopte de eindtiJd.

;,

foto, HErrie Braeken tn actle bl.l het zakgooien. {:r ri:L echter ook hier vJeer. een addertlÈ onder hel {:lras. lvlen mochL niet met ook rnaar eén teen over de streep klrmen brl heL gool en. Gebeurde dat r'tel, dan moest je dc zèk weer oprapen cn overdoen. B1J Fred SLrai.ing !{as dat tot 3 keer l-oe het geval. Anders !,/Es hij mogel ljk 11 e geworden 1n .le einduitslaq- Dls lled. niet meeir zovaak ovcr de strecp a:r3n lllll 0p de

wlt"t(0-rinïU E"u" handBl in illduslÍiCle qassel

tn lechÍisÍ;h aall!eÍwalle adikelen AGÀ lasgeÍeed3chappcn ÀEG klop., hoo, oo 6lU na.hÍreg

a, l(o0ollbgo,3.V snaren

a

Nón

F.Ío [!.l3l.n

I


TensloLLe toch een

eer s;rijken.

foto t|otse !íin 0p de

k aÍnp

ioen

l4arceL l4innaerts qing met de

de

nëaf met de !risselbeker in de hënd. Naast he n 1íl Dames ju1"y.

I,larce1 Haalde op een na de snelste eind

tijd.Hij

lras

maar 1/10 sec fangzamer dan Bob v.d Brink-

!!aroel

kr_eeg

de beker

dat zrjn

I

om-

zëk

ge!r'lcht 25

kg

was ten op 7i chtc van Bohi dje maar 11 1 kilo hoefde mee te slepen.

Het 1s ook nrogeliJ k dat men I'1èrcel de prij s

gaf,

oÍndat hij een STB clubshirt droeg. Zeker is dat niet. trdij zouden dat eén de jury moeten vraqen. In ieder geval staat dat vrel beter bij clubevenementen. llarcef, proficiat. Volgend jaar moet jij ons revance geven.


37

Dan nu nog de uitslègen:

5 e plaats verspringen, l,{iel

Vonken v. Hees

1.86 Íneter

1.93 Jan 2.00 Jo van Rooy Harrie Braekm 2.0:t (levens nieu!Í Bel Jos Duteueerd 2.30 gisch record)

4 3 1

5 e pfaats zakgooien, 4 3 2

I

Jan v. Hees Fred Shating llJillem Nlarcus Jo v. Booy Fob

3.15 meter 3,27 3.46 3.41

v.d Brink 5.62 ( nieu!Í Nederllands record)

.

Dan de totaaf uitslaq gebasseerd op elndtijden. 1 l4arcel l4innaerts 44.72 14- Albert Lieberg 1.06.62 2 Bob v . d. Brink 44 .13 15 Jan lJelting 1.06.63 3 Pierre Vijgen 45.33 16 Harrie Baemaek. 1.Ol .46 4 Ed Quadvlieg 4B-95 17 Hans Ypma r.0B .77 53. 11 5 l]ljillem l4arcus :tB Theo Schmeitz 1.11.63 6 Jo Wierts 53.62 :19 Pierre lvluyrers 7.72.L8 7 Jo v. Booy 53.65 20 Jos Bij ken 7.12 .28 I Jo Eyck 54.19 21 Fred Strating 1.13.99 9 !,lJrel Vonken 58.70 22 Hanie Bo11en 1.14.06 10 Jan v. Hees 59.60 23 John Síneels 1.20.06 11 Hub Brour..Jers 1.00.73 24 Harrie Braeken 7.22.22 12 Jos Dutevíeerd 1.02.56 25 André Vogefy 1.46.31 pers.rec 13 A1 l'4aessen 1.114.15

20 JAAB SP0BT en

TBI14CLIJB

BB UNSSUI.4Í\4E

FHEIDE

Zoals b1j velen !íe1 bekend, t immert of beter gezegd trimmert de STB al over Limburgs v/egen (met a l.s cen trum de Bruns summerheide ) sedert 20 Jaar. Tij dens de laatste familie Sport en speldag, !.rerd hieraan enige aandacht geschonken 1n dergeflj ke sitLJaties !rordt altiJ d een \noordj e van dank gesproken, waarblj dan iets leuks wordt be dacht'. Deze keer nam Fred Stratlng dat voor zij n rekening en hlj deed dat voortreffelij k. hlat hiJ vertelde kwaÍn er eigenlij k op nee., dat het drie taf, dat er vanaf 1967 nu nog steeds bij is, het onL/eLLFnd ndér nu1 /i1 moe.en hebbpn ge,ldd,d;oers -bi arv"ir neeàoei b. bIB. ;;ièi rInïÈL Leuk bedacht niet wa ar I


l':

I 0p de foto dan AlberL Lieberg rÍet ega Gea, in het midden symbolisch voor de afwezige Annelies v.n D1j k, een van onze j eugdleden Annemiek lvJeler. (zo ongeveer rnoet Annelies er in 1967 uitgezien hebben) En links José en Jo Eyck. De bloemen r/èren natuurlljk voor de daÍnes, a l s cJrnpensatie voor 20 i aar qeduld leqrip en veeL werk voor hun f a | ,r t i e k e I i n g e n . o o o-o o 00l]-ooooooo-oo KLUBKLEDING

Àxcs ,,.re.er rn voorraadbij Fre.l strating.Kapelweg 30 Heerlen. hhl. oshr 5lB ,/.. S.,-J--\- .p. rrarr,.gcLrrPl- F 28, I sdut (lort nrcLÀltic) F 26, Laal je op !,edstxljden en h?iningcn zien in SlB ktedir!, cjat staaL v€r€] beLp.r. Klik m:ff naëÍ cle foto6 on .lit clL,hbta.l


2r:>; e;» Và

7

ln de CÍamer 6411 RS Heerlen Tel.: 045-718008

CarlSmulderssingel

r0r

LEMMENS/MEESSEN INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

6219 CA

Maastrichl Tël.r 043-12606, 12607

WATDR

e.v

SANITAIR

VOOR SAN I TAI R

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN, GASLEIDINGEN EN DAKGOTEN . E ICEN SA N I ÍA I R.SHOWROOM geopend: moondog t/n vriidog von 8.00 tot 17.00 uur en zoterdog van 9.00 tot 13.00 uur. D I V E RS Ë A A N B I E D I NC E N I N SHOII) ROO M B A D KA M E RS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 045 213661


Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwetken VA]I DE KTEUT

Bossb619laan 3 6371 CV Scha6sb6rg Íolotoon 045-311625

tilf,fi

EOTTIWEN[ilG rolluiken roldeuren rolhekken wii

rftÈ

h

6r

uirsMlend

sàretÈ vols6 d.

hout,

srdl, kMslslor

È.r.rie.

i.hrelösilq4

kMlitènsp.odl(tó

BOMAZO

o

ml

vffiÍden:

EclÍrE

Ídèns ÈE.rcid vàn: ZOIINCSCHERIEN,

MARXTEZÉN. JA[OÉzl€ËN. HOAAEN , \rO(MWÀtlD€ll

6

LUXÀFLEXPROO(XIE

.

wij Épàrcí6 alle. orÈd q.Entb

IU|ICA

!

zonrlrering

showroom sittardeÍweg 116

heeÍbn

íÈ ffilïllii Il i;t.,q"ouw f

"

tel. O45 i2165a

-7\..

R!](SEN

AannemersbedriiÍ

Riksen B.V.

Poslbus 31A85 6370 AB Schaesberg Telelaa A45"316222


.r9

l'

,{'


I+o

WEQ§1B1Ja (A!ENQER

(

verzorsd door i{im v.d L.)

Septarber

za 5 za 5 za 6

Kerkrède NieL!,€gein

za

CmEFBMN

u f!

10 kn (bean) 20 kn 25 kÍ

18.:t5

Kerkrède

5mr/

Konzen

7 kr l-hÍ'fstlmp

u 16.m

Berlijn

Nlërattl]n

Herzoger,rath

B2ml4m 1/2 t4

g.i

4,

(rDg geen infom. )

i. v.a 13 .m (S1B gratis) mEFIESÍ -lirs ----mT, V-u.,.'rsè 1/214 77.45 í1 10, Lan tÉaf q.i. Deuric llZY o ll J17 ,za 19 Ub.Palenbery (BiÍbtlrg) 10 E.l'tij1 §.m Sittard 5m m (b€an) 18.4t) Fl 4,lhratl-Dn 42,2 kn 14,30 u'4 30, za 26 Dffhng 14.m F1 10, Zevstergen 25 kn 16.m Fl 5,10 kï Belfeld Fl4i1,1/2 rÉra|hon 11.m zo 27 Maastxidrt q.i. dchn E kn

12

Heltfuizsl

- SÏB

October

3 zo 4 za

1O zo 17 zo 25 zà

zolB ld tl

TeverEn

HelÍDrd tl]aó Palerirerg

Ín

tÍEt'.iJ1/ L12

S kÍ'

Herkerbosdr

I

Frankfrth

lvbratlon

4,-

11.50/10.40 u D{

s,-

t;|laad" (lPrlialaper D/B-E 30 kn 10(5 kn

Eclt

L/2

AarÍrEld],rg S]B-leden

telefoon nr:

250169.

V

m.m

i. i. 15.15 u 1L.10

4s,-

g. g.

U'1

7,

tl4

6,-

ÍErath. g.i11.m

EG{TIR\A&I (STB-!,reekerd) l4erat}ErÀoop

Leberkrisen

Ft 4, U4 D4

kn (cÍDss)

Nbvsrber

th@

1E.lvl(baan) 15.m

10 kn 10 kn 10 kn (cmss)

Beek

Waldniel

Dortredt

zo 1

q.

en 7/414.

Lr N 7,0e.30 t[1 40, g. i. af 14.m Fl 5,g. i. 74.n U{ 7, g.i.

10.30 FI (,50/

via \"r€dsh-ijdseGetërië#. Willan v.d.LiÍden.

s,


TV RADIO radio í.óí3ÍlÍ.'*B\"*" ilÏftI§-'h§*- teleuisie 3[ÀïÈsY: video electro uerlichting

lGsltttlllAJl 8l llttBttÍ|.ïololoon,045-120030


Stukadoorsbedr[Í

J. NIEVELSTEIN SÍUCADOORWERK

SlEBPLEISÍERS 1N: BINGELRADE

iJorpstraat I 04452 2143

N1ÉUríB0Ull RENOVATIE HESTAIJRATIE

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleijkers BrandhoÍslíarl 77, 6372 KB Schsolboíq, lel- (045) 31 96 55

Postbus 31229, 6370

AE Schaesberg

RUTO/CHROE

R.mu[oER RICHTSPECIALIST 6372 AK Schesberg(induslÍi6leíein, Bank: AMBO HoensbÍoek nt 47.49.51 f 19

Íel.(045)315i

'


UITSLAGEN

Sitta..i 306 Halrie Bollen 2.55.17 Bené Jongen 2.57 .24 Ed Quadvlieg 3.00.00 1/2 l,4arathon I'4arathon

Flerie

ef

Biddefteksl

Sj . Hodiamont

.

22 . 26

1 .23

STAI]oNSWÍ

rlEEBLEN TELEFOONU.I5 /r//ri6

TORO

.58

Schmeitz 1.24.37 van Goor 1.26.25 Fr. Pierik 1 .24.12 Jung íl4ainzer 1.29.31 Wl11em lvlarcus 1-32.31 John Smeets 1.33.03 (totaal aantal @1n. l4arattEír Th.

vALKENBUnaiLHV.'È(i

ti4r9as

Lahaye 1-17.51

Kërl Trags 1. 17 .55 lr4arc Houbiers 1.19.40 S.j

b.v. J.J. Dabekausen r17 c

kettingzagen

rook

7li

605r l{L MAASSTIACIr TELETa]l)N ír4746 ir0L)

t-/

i}}

vc,huu,i

o,q" ,É.

"p",,

a

/'

,1"

,

*'f,* lll.trl

."r"'O.,rra'ro,,z''

ï*Ë4

H.

Harrie Crijns 1.33.22 l4art. Dën1ëfs Cor Bobeerts Ger l{olvers 1:15,

bij

7.34 .48 1.37 .2I

1.56.30 de 1/2 nÉratlnn 539 lqrels)

Gear#8 írftrÍEr,fim ÍmÍÍl car.osstt). tlcltitt

ffi

NuÍh - Vtldhovelt VtitnèD Ahit.tD

lllllL !l\!4

1-!11'lKI velkrrtrp

Ijr:lraesl)errl , Anrpc rír s t. r'- ltl Gcfleert-c l AN0(lllAAt .


NIEUIIE LEDEN B1J DE S.Í.8 l,,Jij heten uefkom bii onze vereniging: Louise Des!íijzen, Betsy en Petra lleese, Angelique en Mario Bouschen, Peter Verberk, Pierre, Bosa, Dave en Frank Vijgen,Kim Quadvlieg en Edlrin Peelen. (6 hiervan zijn jeugdfeden). Bestuur en leden van de SÍ8, u/ensen U veel sportplezier en ontspanning bij onze club.

o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o-

Dan onze VEFJAABDAGSKALENDEB.

[íij rericítèien op:1 sept. Hub Prevoo

5 ' I 10 74 15 18

' ' " ' '

20 " 22 "

1 oct. Sybille v.d.Broek

Piet

Henk Thij ssen Edwin Peelen Guy R1j ken

10'

15', 16',

BayÍnond Starmëns

Pauf Mennens Josè Eyck, KarI trags Marie-Irenen Baeven Jan v.d.Eooqaardt Jos Vroemen Han van Gommeren Jo Borghans Claudia Kfeikers Fred Pierik

77" 19'.

27"

25' 30' 31

',

Dinqs Leny SÍneets Karen Strating Kim 0uédvlieg Nancy van Goor t'4arce1 14innaerts Hub Brouwers Henriëtte v. d. Linden Jessy EoIk AIbert Lieberg Ívlonique Voncken Leo de Hartog Ed Quadvlieg.

4 Nov. Henk Schiefer 5 " Fick lvlulder Kítty Raemaekers 6 ' Harrie Crij ns 26" Pierre Lahaye I " Hub Erkens 27" Bart Smeets 14 " Zvonko Romih, Bestuur en I eden van de STB, wensen U een fij ne -0-o-o-o o-o-0 0-o-o o-o-oCOOPERTESIEN

I

-

_o-p_ -d_e- _S

Í

B -_C_0_0 P

qB8_{{[

dég

_z_a_t_._!2_ _s_ej_t_

Een ieder wordt op die dag in de gelegenheid qesteld, de c00PEBTESI af te Ieggen, Di.t is een 12 minuten loop op onze baan. tríij beginnen om 13.00 uur. Kostenbijdrage: Clubleden STB gratis. intrgg!-c:.-es F 2,50 p. p 1edereen krijgr ëen CEBTIFICAAT


Beste spórtvriènden,

llij

steUen ons lan ll vo.r ats een sportvDreniqing waë. het mogerijk is, dat beginne.s en gevorderde lopersi saíen kunnen trainen met dÉ gerouri neerde uedstrijdathleren_ onz€ spe.ralisatie is de "DUlllL0oPSPoflÍ"

,

óok wa1 leqathtetiek qenaand

Bij onze verenlgins is de dóelstellins dët het meedoen belansrljker moet zijn dan de prestatle. vemoedelijk is dat ook de sport die tl ,ilr be.efenDí. Al d"L zo .\. belL l,-1.otr oinnen on-e /eró1-Sr4S. Het enige !aa. uj U dringend om rillen verzoekèn is: een degelille nedjsche keuring vooraf, Inlichtinoea hierover kunt U krilgcn bij on2e b€sruLrsréden. ons tralninqsgebied ligt in de sehele oosGrijke Mljnstre€k, m€t als Cen.rum "de brunsslmmerheid.". Aan de Schachtstrèat te Nleu;enhasen hebbef uj onze ei!èn sport en trainingsaccomodatie zelf èènqe1egd. Hi€. zlin !ri erq trors op. 0è naën van de2è open accomodEtie is: Co0PEBBAAN S,Í.8. (om Éens krjk€. bij een van onzÉ t.ainlngen- let veèrzijdise prosramma sta.L

TBAININGSPR0GBA|\4I4A

ldoensdagavond 18.30-20.00

vanaf

uur

CENTBALE TBAINING.

duurloop 5/4 uur.

Donderdagavond

18.30

18.30 Zaterdagnm. 15,30 Vri-j dagavond

1987

BAANTBAINING

wedstrljdl.

en gevorderde trimÍners. I.IABATHONTRAINING

"A"

EN "8"

voor de jeugd. BoLSKI-ÍFAININE (op afspraak) Zondagmorgen 08.30 10.00 uur. "TBllvl ÍaEF" voor iedereen verdeeld in groepjes. llaandagavond 18.30 MABATHoN-TRAINING "A" en "8".

,

Dinsdagavond

BAANTRAINING

21.30

ALGEI.,IENE

18-30

BAANTRAINING

(lndoor).

CONDITIË TBA]NING

voor

JEIJGD en

Damesloopgroepen . CBoSSTRAINING (alleen

in het cross-seizoen). 18.30 Krachttraining marathonlopers. De vraag is meestal, waar de beginnende sporter' terecht kan. idel volqens bovenstaand schema is de Zondagmorgen het meest geschikte moment, en daarna de Woensdagavond-trainlng in gedeelten, totdat men een duurloop van 5/4 uur beheerst. ( ca 15 km). Kun le dat, dan lijkt het meedoen aan een !.redstrijd of snelheidstralning op de baan pas aan te bevelen. "

19-00


vr..{ vriiHiiwd oií.rt! ..n.

. GLAS ]N LOOD . GI,1S IN KOPER . GI,ASREPARATIES +

G,.ti. dskrndi! advi6,

RIJKSSURSIDIE OP DUBBELE BEGLAZING

rcd Jl. oorre cd

ir dir tEr

Pff

a.e.Ére .dÉ

uonOoT'n SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL ' ITUIT (;EBROKI]N BEL I)^N 045 :lr r4r;l Na 18,00 uur 0,15 :|l:]222 StrepeÍplein 10, Schaesb;rg PÍive adres: Joes Jongenslraal 2

KOZ!JNEN!

Alle soorten timmerweÍk.

LeveÍing en plaatsing van hardhou' ten koziinen mel enkele oÍ dubbele beglazing; ramen, deuren, kozijnen en lrappen voor nieuwbouw en renovatie.

De Haan A

NNEMERS EN TIMMEBBEDBIJF

SCHAESBERG ACHTER OEN WNKEL 42

TEL 045-3í4A49

Werkplaats: StreepeÍplein lO

STB Clubblad 1987 nr 5  
Advertisement