Page 1

CLUBBLAO S.

ï,8 3e Jaargang 1987 nr:

leest: over d-o nog veel meer.. U

r

HEIDE

L00Pover

4

PABIJST4ARATHoN

en

BENI U STB lid,schaf dan ook een clobshirt van (J\í vereniging ëan, dat staat U veel beter. Al1es weer 1n voorTaad bij Fred Strating, (adres op binnen-omsfëq)

À

,

SPORT_ EN TRIMCIUB I]ITUNSSUMMERHEIDI


roó§ND6

ot!! r

. ;+ó '

,

Y 6 L o! ," (.-!t' J r Í-< o@ !l '

LN oN

rr

=

eq

h'iJ

*

oÈ a;ó

rJ E tr oqi

Ír

o

i1 rc " 12i,o q

-

È

cvóo

o


7987 CLUBBLAD STB

no:

4

De vakantie

is in aantocht en dat is voor de redactie altijd een leuke periode. Lii t al le defen en landshoeken koÍnen briefkaarten en/oi 1eu ke verhaaltj es binnen we1 ke he'L thu is fro nt op de hooq

te

wie er (al!íeer) $reg zijn... waar ze ( nu!ieer) zijn. 3 en u,at ze (zoal ) aan het doen zijn U we et dat de redactie elk j3er weer een bedrag van F 25, $/eggeeft voor een vakantiegroet t waarvan de j ury vindt, dat er iets orrgineels in zit 1

2

leest verder in dit clublad: 2 Nonke Buske in Slifvend 3 De voorfietser ( nieuw Nederlands !,/oord uitgevonden) 4-B Uitgebreide foto-reportage van de I Heideloop STB. I PinksterloopTreebeek. 10 S.T.B, 20 .iaar.... -.. tL/12 Uit de bestuursverqadering l2l13 I dril i--f.intqi o.ht...... 74 Vakantie groeten kwamen van... 15 De vakantie is in aantocht. 17l 13 Uitslagen 19 l"looie boel 20121 voor meneer eik, van guido. 22 Eindelij k weg : 23 Llitslagen U

.

24/25 EstafetLe knuppel van Gerold Vluggen. 26l31 llarathon Parijs 32/35 Onze sponsors. 35 Nieuw in de Lëndgraaf " Het Streeper Hepke van Tonny

36137 \nze sponsors. De verj aardagskalender. 39/40 onze sponsors.

38

M^AUCUSIUS


!iAAF ZULLEN I,JIJ EENS NAAR TOE |IIANDELEN OF FIETSEN

?

Beste fezers, hebl U wel eens gehoord vën Schinveld? Dat is een gemeente met alle€n maar nette Ínensen ergens rechts achter Brunssum, lvlidden in de Schinveldse bossen 1s een be2iens!,,aardlgheid te zien van de eerste orde. Aannemende dat dit heerluke stifle Iu.lieke plekje ergens 1n Frankrljk of ln Beieren lag, dan hadden rle meeste van ons dit gevalletje zeker al een keertje bezocht. lrlij pl6atsen een foto en doen tevens een aanbeveling naar onze leden en éanver!íanten om drt pronkstuk van oud Lirnburgse volkscult,uur een !Íaèrdig bezoekje te brengen.

NONKE BUUSJKE SJILVEND

0e openingstijden 3r lvlaandags mag

zijn dageltjks

lJ ook

LJ!,/

van :t4.00

tot

18-00 uur.

hond mee nemen, want dan

ls hei ge

sloten.

tr{i]t lJ een ïondfeiding ? geen probleem- U betaald d"ti F 1,25 De koffie en heerl r-j ke I imburgse v]a, kunl U genjeten voor F 1,50 per consLrmptie.

Í}

aanbevelirrq van

de

redact-ie lLridt

"

Ga en qenieL- . . "


È-..=-

_-_, -*

l

)

Leversncier van alle sooíten

BAI(§IEEI{ oSIRAAISTETTI oBlllllENlUlUURSÍEEll V..l.l uit v@rr.d

leverb6.r.

Producenl van gesinlerde handvormstenen. Ook lëverancier van steenstrips, pannen en

grno§ÍEEil

Drido!.ltinrt

K.rlr.& W, T.l. O45 4ll2l3 d', a.oo.íd tor 17-30 u(r

80.

Showr@h ad.r.

w.uGillItil ull Imru0ffi §lflffit

u00n h€rrin B.p,r.ll..6 ond.Ínold all. lhbour.n r.nló LPG-lnatrll.u.. VàI@D nlGrri. d q.b.ulll..ulo'. Èturl,@Ndg'.r\d4*@

tq..ÈturrM


ETECTRO TECIINISCII IIURO

0.A.Hoevenaars

SI,OT ÀI,DEBOBOTÀÀI{8 IIOET{SBROEIT TET.2I{388 uw adres voor: llcht;kracht;on zwakrlroom ingtollatlor.

:lnstallatie

Techniek Bitter b.v. -

Su* .Ë

[ï{},fli.flir""*

SIMON GLOODT lnstallatiebedrijf Gas-Water-Sanitair

RIJB@]AS B"V" AdvlseuÍs en specialLsten nl

Palen - PreÍab

lunderinae. PíeÍab kelders - Belonarlikelen VloeÍen _ Laleien

Daken


HE

IÍ]tI

3

OOP STB 1987

Het versfag van de"voorfietser"

biJ

cle 8000 meter foop

OmsLreeks 10,30 starten ca 200 deelnemers, \raaronder 29 claines, voor de loodz!íare B kilometers over en ronC de Brunssurn

merheide.

Dircct na de stèrt vrordt er een hcvicte stri.id qeleverd

voor

de beste uitganqsposities,hetqeen resulteerde in een kopgroep van 15 man- Zij legden in cen ttjd van 2 min 52 sec do eerstc

kilomcter öf.

Alle favorieten ziJn erbiJ, maar bij kiloÍneier 2, moeten en kcle van deze snefle starters al de to1 betalen van clat hoqe tenrpo. oa PauI van Haiíeren en Fred pierik. B:lj het bordje 3 km zijn er nog maEr 6 kopf.pers, env/ct v.d.

, Zuylen, Dtederen,Crijns, Lebens en Schepers. fossen zich goed af voor het kop!.r'erk rvönt het gëat nu zc keÍ 11/2 k;n bergop. Neir vcor " hct snelle triÍnpad" denrër-"ert Ad Dieder--n on-na i',1ë

I

Zij

volqbaar voor de

rest. Achter

hem Lebsns,

v.d.

lalal en S.he

pers. Harrle Crijns en Arno Zuylcn moeteilossen. Ad Dicderen liet de achtervolgers n:let dichter bli zlch ko nór. oo -iel do ldal.,L..ioï.ip. o_É vèp. t,t\ o.,qop q rf. I ' \h"'ld v,n AD Dipd.,.r \,o\ 26 n''l.n {5 -p' Harrie Crijns werd verdienstefijk 5 e. Bij de Dèrnes gínq de overvJinninq nëar Han Vos. Voor llan stopte de chrono bi.j 32 mln.53 sec- Nancy de Grfirt !,rerd 2 e op 28 seconden. De

voorfietser- Jos

Dc

dirigent bij dlt

is 0p

VroeÍnen.

- rnbJrCrs co--ta. rloÈ-(,F rnriqnol spreekstafrneester " I Í,4 van der LTN0EN,, dlt plaatije i q hi i volot in actie. ,,

1,"J


! t verligheLd van de deeLneriers biJ cëlam1telten e.d., r'Jordt ieder ja:r irerrE.rkt en geconLrofeerd doo.: Het Landgraafs. BoDE KflU15. JammÉr lat ze niet mèsseren kunnen, !r'ant het in ge:cLl-e personeel rordL sieeds leukeI- om Le rien. DÉ

fÍ'

dat dr, roeite r/.s brj deze lJ e tliideloop. ,e her.rnner-rlng op .le trnr.ras meer

rri:rard

rl! i) onderzetter ts eeo 'r.lc l usjeve peirekeninal VA :er lleuts. Deze ki_lr o.ze all.rr-b3ken. L illli).1 dEi:r

Èr zlJn nog enkrLe onderzeL i-ers ovi,jr - DEze z1.ln verkr_ijg ,)i:ar' tcgr]r koslprij svergoe drnq va,r F1 5, - per stuk. JL it'ellen b1t Jo Eyck.

#gEè


E-.

""-

--.-:

vervolg Hei{Ji,jloop.

J

!,,aren er dit jaar ook voor- Sill lcdcn. lJnze Éreplaatsen ,È .È | e.n 7c'6'e'crFll -t!,r 'qrll/ t^r loqd.n 166l 2e plaàts bl.l de 1 krn loop tot de leeltijdsklasse van 10 Bravo Boqer uendrix en Guy BiJken.

jr.

kf-.in gedeelte van onze actieve jcugd poseren even voor kostelljk bekertje " l.l0NA DRINI(S'. Ljefs ö00 van deze bekertjes vonden hun ríeg in de dorstige kelen van de Heideloop deelir?ners.Het betrof een schenking van de fabrikant, sn vJel'd de STJ aangeboden door llvre Heifi -qers (raadslid LandgraaÍ) en Sjef Jonker uit Nieuwenhagen. (hfd vertegenlr.bii firma llona) Een een

.


("

velJolg Heideloop,

biJ de He1deloop gastheer van de bovenste plank. De STB 1s

0p de foto Rla l'4u1 der en Carina Hens-

dens het uitdelen van i oopherinne1.r]ing en........ de sinasappels dte ook di1. -laar !r'eer v/erdcn geschonken door EUSI'FBUIT uit ctens

ti

i

HoeÍrsbroek

-

heerlil ke drukke bedrljvrqheid met honderden toeschou wers, dii] alleÍ aal gekofien r,,i]ren anli in de zaal tiJdens oi voor dc prijsuit.eiklng te llenicten van hel orkesL. Éen


I[m l,t vervolq

Heidel ooll

En,..,. links aan de teek, alweer die blonde ionqe man dic zich van a]le dlukte niets aant.ekL en hecrlijk rustiq en besaheiden. zich een enkel

p1l

sje

gunL-

0e foto hrneden toont enkele van onze lol-asrulk,, uil dÀ .reÍjsi rttd coínmissie dic de handen vol hadden met inschrij ven, prii zen verde1en, uitslagen, verzorging Horcca en 1000 andere dingen, r.relke bi.j een goed georganiseerd sport-evenement zoafs onze Heidel oop is, komen k1'jken.

I

t

t


vervolg Heideloop,

'.,t1 .:i

Tot slot een prentje van de breed lachende penningmeester (2e van f:jnks), die tevreden is met het behaalde financiële rcsultaat.Geheel rechts Ton,die zorgde voor een voortref1,1I , i'.'dbre g'r'sLenaL....cn ddL voor een ori i\ie...r/."r je 1r:,,eilen nog Sleen leeq tlesje hiar vooa krrjgt. SameírvJ'-a9nd:

8 e irrternationale Heideloop !"/as geslaagd, dank zlj veel en zorgvuldig werk van de led{rn en gezÍnsLeden van onzë STB in het bijzonder van de víedstrijdcommissie. l'l\rdactle STB De

tígrediënreÀ, IEEer€yuctrud

s;;r,

,:tm;ï'hi.mil.*,:/r,r., v""ai,e.*..a" p". i."r.l# ^

I

ver,

Jr8À@ïh;;;r^à

"ï,1';ï iï;,:t, :ïii1i.r.

,,,ilÉ1,!ir,ifrffi',

,.,:;ï.,mïrlíI,


PÏNKSIE

B

LOOP

IN

TREBEEK

o.g.hlierclub "de twee-!rlelers" , onder ausp. van STB . 0p de foto: ons j eugcllid Patrik van llees die net finisht

/aó\

(ritt].ríu{X,l

GELI]IDSTECHN

eDl

EI(

I

§, Een goed georganiseerde wedstrijd, r.raër naast de loopsport ook lrielerwedstrijden zijn en. -.a1s speciale atractie voor het

pulrliek:

R0pIETNSE STBIJDTdAGEN FENMI\].

Dit laatste,ras als een fluitje

een kfus, die voor een potige SÍB afvaardiging van een cent !Íerd ge!,ronnen - onder leiding van Frecl I'lessing, was het urinnende STB spën vertegenwoordigd doorJos DutevJeerd, l,lichef Hodenius , trlirn v. d - Linden, John tsorj ans en Alhcrt Lieberg. De e.rr.:.e prijs was een pakje geld ( Fl 200, ) Het liinnende teeir noakte de afspraëk, om de overi/inning eventjes " nat" te maken, vervolgens breëf naar huis teqaan en hetqeen over was ir de clubkas te storten Hefèas.....zovel: k!íaÍn het niet,0nze

Sla.liatoren ínopsten r:! af]oop bijna net zoveel bijlappen irls

zij gelronnen hadden. Een ding !ías zcker, d.-)r'si h.rdílen zi_i loen

ni:t

meer.lrjel sfaèp.


ro

T.B

opqericht

r97C

ezers, dezÈ kreet sta at op ons brrefpapie !rirL 20 llee hoor. De groep lopeÍs d1e des 'a1t(ls a ls'nöar, " B R U N S S U Í'1l,4 E R H E I 0 F TRIMIIEBS" van start et lrl alingen, inaakten het beg rn vdn Lldtq?n e Lr

1t dit fanaLieke tr

rm\,,,eietdJ

is

o Pgebour.rd

;.1,

,,1:

ons archil: iireit nog cen oud fotootje opgediep:. niet uiL :i976 ra.: ,rrkel. -jè.rrt-jes later. Toch lerrk om noll eens te prrbLicer'. , vond orze redactre. ll z ret urt ons huidirt 1ed--n b€si-.nd nog .l ir k:- Jo Eyck mel- vollr haardos en bàard3 e vaf lir:._ i net baby fasc Cnze Alber" Lieberg en daar ni:,3s1 Ée,r iir i rr molLlg meisje met de nilaÍn Anneli-"s van Ll:rlklru ni-.t (lrft., daL AnneleiEs al erq oud ls. Z1J kvJarn desttjds ,ils ll1 jarlqe brl dc STB en frlst zich ook toen a1, aardig aan te passen rn darL lopersweleld-le naar alleen mafnen nog aan deel rilir:;n. De LerrlrFrt v.rn {leze groep \.ras Lr1.l Har-rie LeukeF ( 2 e v.n B.) in zeer.rocdc handcn. Hij isí]u ook nog ste.ds actief,even als Joh.f ilerx die niraBt hcm staat en-.. J.cques Peters ( met. snor).Prct Ge1'ards is met v.rrtte stropdas naar Stern verhulsd-

.i:iiir ei!l.nlrlk qeen.lubileuflsfeest is ( dat vrnd ook .rns bestulrr) , zal drt 4 ! lustrLrm rnet de mensen van hel r-erste uur, t.r- d.os onze ifrdlLlonele FAl"lTL TÉ.SI)0BT en SPEt Hr).r.rel 2[]

r'rt,,,. ]'l | - |q '.,,,r ll l.LrL aezÈ qroep feliciLe.cn op 7of{la!l

2B JUnL op clc Coope-.b

r.rd..ti.

S

lll


{,' -

Uir de bcst

uu

rsvergoclering

-u::

.-;.,1)

\tu

d(

'l il

Nu de verenigrnqsvorÍn van de Sïts zich steeds duideliiker manifisteerd, is het eerdete compromie ( erfenis uit de sl-ichtingsvorrn-cerlode) om SCNDSLEDEN en DoNATEUBt-EoEN te

accepteren achterhaal d.

Het bestuur vind voor de toekorrrst het z.g " donateurlid maatschap" overbodig. Het voorstel is afleen noq Ínaar n Leu,,re leden aan te nemen direct met bondlidmaatschap. Hiervoor ínoet wel ons huishoudelijk regelement gewijzigd

Er koÍnt dus een voorstel naar de afgeÍnene ledenverqaderinq lradt dl I ondor wèro !oor gopol o J, rq vnr d, Voo- l.l-qo,

!!l[!!.1:]l! Erlqc ing. Reeds eerder is gepubficeerd

dat dit onoverkorienlij k is.

De penningfieester heeft nu duidelijk zicht op het hele fi nénci"efe qebeuren en zaf een voorstef uitwerken dat even eens het fiat nodig heeft van de afqemene ledenverqaderinq.

Heidel oop 1987

Hct rietto-reslrltaöt vön deze Iaatste Heideloop komt nage noeg overeen met de eerder door het bestuur opgestelde be groting, !íaan binnen de wedstrijdcommissie mocht excerse ren.Het lloreca gedeelte vJas hoger dan geraamd en compen seerde L'lirigzins de iets mindere opbrengst van de deelnemen de loperraèntallen.Gemiddeld genomen: Een goed resultaat. N]EUWE LEDEN:

À]s niewe clubleden hebben zich 6öngerneld brj de Harrie Adriofo, Knaulid met i ce ntie .L

Han v . Gommeren Guido v. d. Brink jeugd knaulld. Jos v. d. Haar Knaulid Bet-"y v. d. Haar

Jos Duteweerd (

l,ijziqlnq) nu Knaulid met ficentie

STB:


,\t

IIl

i

DF BFST'JI]RSVFEGAI]FRTNG

achte.isiand De penningmeesLer vraagt nogmaafs aan de leden, vJelke hun contributie van 1987 nog ( steeds) nlet bet.èald hebben, d1t voor de vakantie-periode if orde te maken. CoNTRIBUTIE

r

q!11-B§!]!] q1!cle!l H:i bestuur discusieerde over het verplicht slellen r,,an aanschaf van een clubshirt. In jeder geval brj rrreudr l,.rb leden. Besloten is vooralsnog geen aanschafplicht i.n tu slellen, maar de leden eI op te ëttenderen, dat b1.j offl ci"ele wedstri.jden tr het C..rcen van een clubshirt" door de sportbond als verplichtinq lrordt gesteLd. VEBLICI]TING COI]PEBBAAN

g van een verdeelkast op onze Cooper Da opiiàa, nooi haan is gegund aan de laagste inschiijver, de Fa BrLter BV. Prijsaanvrage v.lerd gedaan biJ alle drle de adverteerders ,/an ons ct rrrrhl a-i Heidel.oop lgBB

De uedstrljdcommissie heeft in onderzoek om cle vofllendsl Heideloop naar een Zaterdsg namiddag te verpfèaLsen. IÍl principe heeft het bestlrlr. hier geen probl3.m mee- HeL is vrel zaak, .ie r.redsL:r'iJdkalender ( ook interirat,ionaal) goed te verqeli jken.


J) Het !.ras een leuke gezefl:lge groep di-- deelnam aan deze STB tretsdag.Vra Abdissenbosch qinq de to.)irt naar het motor_ cr:oss terrein, dan via de Goffbaan naar de BrunsslJmrnerhei de. De eerste pauze was bij de schaapskooi, waar op dat moment af 185 laínmetles geboren waren.

I

í \

De trveede pauze was YpÍna

in het schavot

kasteel Hoensbroek, fraar de jeugd

Hans

duwden en bi.j neus en haren beeipëkte. !vJ< oi, .dLt.É- l...worÍ. Vetvolg.nr

D. nroL. lrr(hDau/p konden ouCers en kroost hun klimmerskapacit€iten pet: fiets tonen op de LJerq van 1e catagorle naër de vroedvrouwen school.lle bolletjestrui voor John Hendrtx.( fiets ret 12 v.) Het "f.'lijnmuseum" in de Boldukse Abdij vras het volgende doef. Voor dÍegenen welke dir noq niet qezien hebben, besltsL . lr-iLp wdd-d or a, -c Lè b-, cl -rlè.r. Na een Ijsje op de gezelllge Kerkraadse rnarkt. \,rerd de te ruqtocht gemaakt. Een gezelliqe ontspannen daq, Ínet een tochtje dat ca 6 uurtjes duur-de. Commenl-ëar deefnemers: " is vool- herhalino vathaar",'


ttl

VAKANT]E GBOETEN

KI.JAIVIEN VAN:

Gr6n CanariG van Sjef !r, Stinie van 0oyen- ( strandfoLo) TIPICA in Spanje van Paul. van Hameren en Henriette !-d. Llnden. 0p hun kaart een echi Spaens ezeltje die taxiritten moet doen vool zijn ezefs kostje. D€iernarkse groeLen van José en Jo Eyck.0p de kaart een kFLrs vakv/erkhuisje met rreten dak. Eerder dit jaar kregen vJij a] een afgebeelde karneel op een Tunesische kaèrt. Die leek er.lens op iemand van de STB ÍrJir .. "^ 1È- e''llor .,pl n-.r , oin", clre lddrL.!en zoF. is geraakt.BiJ de grote (Paas ) schoonmaak, zaf die ka:raef u/el r"/eer ( vol ) lJater komen.

van de redactie hopen, Cat dlt goede voorbeelci door a]1e overige vakantie gèngers rnordt gevolgd-l1Jel frankeren s.v.p ./F èF s vF'qoLel w ',,1 ]d hord ooooo000{](]00-oooo-o

l/lrj

Sinds r./1j Beertjes uitdelen biJ geboorten, !ri]1en ,.'dJn liindJes ir!lrIen, kiik naar:

alle

STB

4nriskct 6

w.,inec ik .loor het

'nun

LevrD

nràn

,rl s.rn

Niirn lr(Ni.ht is J980 srr r .n ik trrn il .erti,neLe. hng Smtlra co Pcto

Vrtzcls Vassokordt

Luik. rrnlrsrrixr 1"1, ólól CN Kerl(ide. lijdcliil l,lr* L/d ó jori : SL. ElisrL,.rhlhrick, lleoldbdm.

-''-J.L!

.,lrJ feteciteren [reter en Sandra

ret

hun do

chtert i e " 14ar_1s k a "


.14

VAKAIITlE

]S IN

AANTOCHT

l^hj beginnen drt clubboekje met U allen een prettige leuke vakantie loe te u/ensen.

en

ook dit jëar weer een vëkanLie ver haal of orrlqinele vèkëntlekèart te sturen aan het sec.e tariaët. [-lu/ vakentiegroet lJordt s'lvoensdi]gs bij de trai ni.nrr bekend gemaakt, zodat het thlri.sfront op de hoogte is van Ur'J trarningsactiviteiten elders in het land of buíten land. Vergeet voor:al

niet,

dit jaar zë1 de redactie corÍmlssie !,reer Ë 25, geven voor de meest orriginele groet of verhaal. ]n 1986 werrl deze prijs gedeeld door Henk en Finie Schie fei ( het verhaal. van 'ALLES AUF FFESSEN BITÍE" ) en de kaart van de familie John SmeeLs, die de hele STB líet ook

fuchten in gevangeniskleren. (Víncent van Gorlh portret)

of ge\,,oon lekker BL00T, !ías ook in-voríg jaör' liaar jury van 1986 vond dat niet zo feuk en waardeerde alle NLI

de

vrouwelijk schoon naar rle onderste plaats:Ln de rangliJstgevormd doon een groep van de 1987 wordi de jury andere sexse, U kunt ,llus opnieuw proberen met een pikant of oeei llelvaagd kaartje in de priizen te vallen.Het mag ook een verhaal zij n. Eentje is al binnen en dët !'/i11en wiJ t-l niet onthouden. Hier komt het:

In

1e

rir!

- -*&r--

eerst qoed de foto.


t6

S.T-.t]

. in

-TUNIS

T{INIS", 1s een zaak gevestigd

Tn l:le noofclstad vèn Tunesië, " met de naam " STB". zie benrij s stuk : foto ons afvràgende r./at de STts hler moge zoeken, heeft ons aan het denkeÀ gezet. l"Jlj hebben alle mogel1Jkheden op een riJtle gezet: 1) De STB doet zaken in het buitenland. 2)In Tunls is een lokaal gevestigd voor inschrijving aan de HEIi]ELOOP.

3) Ultbreiding vdn het secretariaat, om 1,Jelk! i]ed.n d,lrn ook. 4) De STB Íneer bekendheid te geven. "rek1ame". 5) STB toopt 1n 'tgBB de marathon van Tunis. 6) Een hulppost voor gestra nde SIB_ers in h(]l; buitenland (zoiets als de AI]WB ) 7) Een concurerende vereniginll ter plekke die ook de naam STB

3)

heeft.

De STB penningm,:ester (FABo)

met e?n Trri!.lr,i sche

heeft een tusle

aange-qoan

banl..

l'/egens de taal aan het be en de vraag proble;alick. IeÍug in eigen land... op de niet st',rur voorLlelegd,.,. reageerrle deze nerveus: " v'/il}en te hoogte t-e zijn, ergo... ook geen enkef comÍnentaar

Navraag terplekke leverde geen

duidelijkheld

iitj, ats onschuldige vakantiegangers en troulre STB 19!9-",y:1_-_ waèhten in rle vofqen.le uitgave van ons ctubblad een 1IITGEBREIDE V ]I I.EDIGÉ VEBKLAHIi"IG.

annoniem.

Aall de hand van kamelengeurtj es , wefke volge:ls insiders ze ker 6 maanden na het Tunesie bezoek nog ruikbaar is, zal het bestuur eerst hLr:Lsbezoeken afleggen bij alle twee verdieners brnnen cle ST3. d1e zich zo'n verre reizen kunnen veroorloven Nadat de splon van onze buitenlandse STB activilelten bekend geworden is, gr",ft het bestuur .ren vcll?dige bekentenis.

Beste schrijver, De redactie vtnd jLlllie verhaal KNoTSGOED' .in rls vakantie verhaèf ook "prijs-verdachl". Stel dat de JUry rjii straks ultkiest als het beste, ur'aar Ínoet dan die F 25, ai

ar toe

?


t7

-iillll4irq!

Coopertest jeugd STA 2 juni (12 minutenloop) Sioerd YDma 2800 m.

schrnq 2800 n. 4l!"lJ.iff !,931!l:-r-

rvlorno For

Roger lldndri x Cuy Riit,Fn

?999, -"800 m. 27Oo n Dave ViJgen iíaurice"Èiendrrx 27C0 m. «iÀ óuadrrieg 2550 m. Francesco v.Óoyen2600 m 2600 m 3as Rijken 2600 m. iiik Mulder 2500 m. Frank Vijgen Petr:ic v Hees 2450 m. 2400 m. Koen YpÍna

weersomsLdndiqheden:

PINKSTERLOOP TREEBEEK

B JUNl t8.nJ (12 lF.l ere

sl-cht (.troÍ;ade reqpr) temperatuur 12 ge C' LJindsnetheid 3 m/sec ' v o c h t i g h e i d s g r a a d 987 r' tii d: 18 50 uur bEànco

mm

i

ssa

ris

: H Ypnlii '

.

5.S-Tn-l G-w.p"erers ".r.'op 5 e l,[che] Hodenius STB 36 e Sonja llessing STB 37 e Leopold. Veugen STB

2,5 12 e 17 e 2A e

10

18.32 31.03 31.04

4e 5e

04.t2

30 deeln.

Dames) Dames)

km jeugd,

Hugo van Goor. STB Patric v. Hees STB Bemco lvlarcus STB

km Heren

l-6-14!ièèfv.

Veen

Ach top

04 .17

04.59 30.58 (85 deetn.

10 John Hendrix SÍB 34 .74 11 John Borjans 34 .1.5 13 Wiel Wijnen 34.33 14 Fred l,lessing 34.4C lB l,J.im v. d. L indén ( foLu Éin':h)35.2q 20 Bené Jongen SIB 35.52 24 Jos Duteweerd 36 .17 25 Harrie Bol l en 36 .2s 30 Hub Brou\,/eis 37.10 32 André Rolmen 37 Albert Lieberg 37.53 38 ldillem Marcus 38.04 39 Harm v. Goor 38.19 41 Theo Schmeitz 38.22 51 Jan v. Hees 39 .95 52 I'4 I Baeven 1e Dame SÍB 39.39 55 John Smeets STB 40.02 58 Jos Bl.jken 40.25

)

)

s)


i& aurrr, 1/2 Í"larathon 21,1 km 3 Í,lei c-[t". v. l.]e, '"nl--h.r.op l.0s.la 12 René Jongen STB 1.15.26

rLotadl 38 deeln.)

1.16.06 Veteranen 40/49 jr 15 Uob Riksen 1.75.19 7 J. Hendrix 1.14.27 15 Fred lvlesslng rll Harm v. Goor 1.18.43 B A. Lieberg :1.14.45 25 Pierre l,luyrers " 1.?O.22 14 H. Bollen 1.17.48 7.21.21 22 F Pierlk 1-23.59 27 Ton Starmans " L.22.3A 23 J.v Hees 1.25.54 :') André Rouinen " 1.24.21" 24 G. Klij kers1.29.36 Jz l,,,li]]em I,larcus " 1.27.52 25 J.ldlerts 1.31.12 35 Jacq Gerarrds " ':7 Jos Rij ken 1.34.41- 21 H.Braeken 1 40 51 Veteranen 40/49 jr. 27 deelnemers: 7 John Hendrix STB 1- 14.27 B Albert Lieberg , 1.t4.45 14 Harrie Bcllen " 't.!l .43 HoENSBBoEK

5

_:tratenloop 30 april

km (20 deèln.) 1 e Sfuypers Avon 16.50 10 km(24 deeln.) 1e H.Veld Avon/STB 35.21 2 e i\41chel Hodenius STB 36.11 5 e Jos Duteu/eerd ' 38.06

Heídeloop Sï8. deze víordt niet in ons clubbtad gepubliceerd, omdat alle léden (deelnemers) een uÍtslagenlijst hoi,bÈn ontvangen.

0hn6oqihàa"r

ELEI(TNICI'TEIT

tSrÍrro

EEN V/\I( APANT

(l9r (o[uT'A[{ïeisleÍberg 6431

4S

Iel:

O,15 212965


19

z


PBOFICIAT BBUIDSPAAR.....

jaar getroulrt, waren José en Jo Eyck op 3lvlei j.l. Een rustig gezellig feestje met kinderen en naaste familie. 25

HelemaàI geheim rs heL schiJnbadr nieL gebleven. Lr ku.ram . een reusachtig bloemstuk van de STB, v/aarvoor wij iedereeri via deze l,Jeg luillen bedanken. kwam er een heel aardige brief van een van onze jeugdleden,die de redactie de moeite waard vond om te puEull:ers,

oan

jc t '). P

,-

.h

rof,

,t"ol..

J-*tr

.L)<»-(Q-^

,r

3o

LÀnO?6 \/a

n

C'1 ,dr


V^ uo

=--*--'.--

^ <o^\ f \

zt

\--\-

/

4\"^^ 1. \ orrUo\)

aaec,

* __-Je_f-) " D e-: v ---\,- :

---'

- 4

'...

'qLrír \ \

----. -h \

l--

HeuEEa ,^t

t. l, f

,lÀ2€

LlB

'ry,

* \@6

^y h.* prachtig gedaan Gurdo. t

I

,-

(

l


EINDEL]JK

WEG

lrlaar hebben wij het over ? l,íie moet er weg ? ons cfubblad is er geenzins op uit om politieke fieningen of andere idealistische meningen of kretiologieën te spuien. Wij beperken ons in de regel tot onze hobby " de loopen recreatie sport.

er echter wel even een uitzondering gemaakt t orden. Het gaat om zeer H0GE oME bij de NAVo. llij heet RoGEBS, is Amerikaan en was(gelukkig was) Navo Nu Ínoet

oPPer.bevefhebber. Deze persoon veilvijt iedereen die meegewerkt heeft om a1thans he1, qrootste \rëpenvernietigings-arcenaaf te ontmante 1sn. Deze zeer gevaarlijke persoon heeft dictators mentalileiten, derhafve dus een bedreiging voor aI1es víat leefbaar is op ons wereldje. Dat hij de Schinveldse bossen !,,if kappen, kunnen wij heín nog vergeven. TenÍninste als zou blijken dat deze voor de plaatselijke bevolking ernstige risicoÉi opfevert. ook daar heeft men hem een stokje voor gestoken, omdat nog lang niet vaststaët dat er uberhaubt gevaar dreigde.

Als r.rij ons don toch

te geven, hele

zagen

mogen veroorloven om een mening !/eer

wij liever

AIdACS-{tedoe

met deze BEUNABD FoGERS ook hei verdwijnen dan onze natuurgebieden op te

offeren aan de ltriflen en grollen van eén oorfogsmaniak. Bogers, van ons krijg je de zegen, en hopenlijk zien vre je nooit, maar dan ook echt nooit meer terug. Trek je uniforrÍp

je uit

en probeer een normaal gezond denkend mens

te

!íorden,

net 6ls wlj die een geen geval behept zijn Ínet vernietigingsdrang. oir 25 juni

( dat is de verirel<datuín) steken uij

kaarsen aën

WASHIIYGTON - De vertrekkenale NAv0-opperbeveth nard R()sers Rí»rers hceft hrctl scherDe scherpe kriti€k k.itick op oD dr de haaai haa!Íwaarm* wàa"mee ai

imeii- -a.,nt i'f iË,:: ::"*Ítf ::::-d"-I:r:11?"r.: ;;d; in Eun,pa. Rosers beschuldisr i'j'"':i-Ie:.1 de Íeserins-Reaaan e an d;ï ;il d" t"" pio: "v."til^T.r,:Í: haar ei grn gcloof$

de v€ilitrheid v€iliPheid van v,n

aardiAheid en reDu(atie laat Drevaler€n hoveri

Exr.nq Europg. \

..Er mo,..r toch rpmand /rln'd.è

staatnn l-a.ndp NAVO/eel.hpt g.n^èH, vprdommp W.:

s

J Apr l,ràn pn hpl

i. l rtd

.idiq ta mJk^n ,.,,,^Ar 'i /

lsrmij, lfrmLr wat w-

.p dp rakprlén \o^r dc mrddpttanpp pn komsl ,..and H"trso"nr"rv""r lruC" r.§ ' k, rj I BuApfs ziin vérzal in l.r' :e b.soordrneen re.


UITSLAGEN AUVERI'10ERLoOP HoENSBBoEK 3:t rner

12,5 km heren. 1 e Hein Veld Avon/STB 45.30 6 e idíel llijnen SIB 47.20 (41 deelnemers) AV0NDI^]EDSTBIJO KUNSToFBAAN SITTABD

500 m 5 Junl

michel Hodenius STB 16 min 38 sec.9 l'lim v..l.linrlen SÍB 16 min 51 sec 6 :L/2 l4arathon (21,1 km) 30 l4ei John Vermeulen Dynamo 1.02 .25 (43 deeln. 22 !i1m v . d Linden STB 1,.1,5 .52 veteranen 40-49 jr. (27 deeln.) 7e l/íim Budziak STB 1.19.59 :17 Jung l4ainzer 1.25.38 ' TEGELEN

1

)

BAANI,EDSTRIJDEN KUNSIOFBAAN KEBKBAOE 3O mel

@se.

BAAN!'JÉDSTFÍJ0 (UNSToFBAAN KEHKFAoE

@.31 5e John Borjans 7e Karel Trags B-loop (vteranen) 3 e André Vogely

24 mei

STB

53.49 56.14 John Hendrlx STB 56.37 STB 58.52

" 1e

april

10 E.Mijr 1e lÍ. Borghans ljnitas 51.35 (209 deeln. ) 24 Harrie Crijns STB 58.04 31 Karel Trags ' 59.30 33 Fené Jongen " 55.41 40 Har.ie Faemaekers 60.18 52 Jos Duteweer.l STB 62.04 67 Ed Vijgen '. 63 .06 64 50 82 Ton Starmans 118 Jan l^lelting " 61 .26 Veteranen 40/49 jr (90 deeln.) 16 e líiel Vonken STB 65.33 PETEB FUSI4ANL0oP SCHINNEIJ

42 50

John Smeets

Jo ldierts

'

20

69.44 77.52

Daflres (alle cat. 17 deefn.) 14 e lvlonicque Vonken STB 84.04

2i


L4

DE ESTAFETTE <NUPPEL (k!./am van de inmiddels naèr Bclgië verhuisde Leon Fefs) en.... hij gaf heÍn door aan De destijds ël.s laats toegetreden nieurv STB lid.

!,rr(' í-orold V ' ggpr uiL CJln"r. 0p o,loorsLad.do folo ziet U Gerold in actie bij een nek aan nek race met de Ne

Ddr

derfandse kampioen Hans v.d.Kamp.Wij plaatsen he1- kranten versfag, dat geheef voor zichzelf spreekt.Rechts ziet Ll nog STB er Harm v.Goor, die Ger_old een stuk begeleid heeft.


L5

Afgelopen !,/eekend werd Gerold !./innaar in de 70 km lange lran delvredstrijd "De Nacht van Gufpen. B1J deze thuis!,/edstriJd !,,erd hij eerste. In diezelfde wandellng rvaren meerder SÍB ers vertegenwoor digd. Voor zover b1j de redactie bekend vJaren dat Nel Bae ven, Jeöny Sormany, Hugo en André Vogely. 0l'iza estafette knuppel maar rreer eens verder cir De keLrze is gevallen op niemand miader dan ons al] medebestuurslid en harde vJerker bii de !',edstrljdcoÍn-

DAN l40ET

culeren.

tief Írissie J0 SIllol'JS. Jo, veel sukses met je verhaal.t{ij lezen het wel de vollen de keer

-

Tiende Kennedymars voor snelwandelaars

Ulug$en lttoet in slotÍase Uan der Hnaap latem gaan §ITTAaD _ DG tiende utraave

;:r"l,l,ïtt*y,*a[;*

K*r op keer sl"asde Vluggen ii'i:, i'i" %*' iH] J::' r.empo versn. ,nB i1q9_..9 rdakr.e h'r ook wecr aíhtetop

àiriàJriiiJïïii sö ffi:*;;à i;;"r;k;à1"s-;;;;;; d;; -".; gljl;#'-::ï,lii:,.ili,::f s3_"s_ 1a, ïe?' BlYv Botíerdam. zljn tljd l.':::1 ;À; s.;;ï0 ;í;,;;"r...$ 5p"t?i#rr""*# 'öl; ,.iij!! sc@nder Een veertlBtal lilo- u*r een glr mei Vtuggen eí meaerc liepen Hans van deÍ vrrzwakle nu niel mp.r UtlKrMp cn cemld vlursen ult pindelilk m^Fsi Gerold vtuC_ i"rs meer dan lwee mrnavan d.r KnÀap versnetdq i". ,à"g","n op,r" *,n"u",.

fi;;

, "t tiankróàf, ;;;il"tyl*ïiiH".#

*+ffi*+$s**',r;;rffi


Q.t

14ARA I

IION

P AR

I,]S

om nooi

L Lc verqet,cn

Lwee bussen warcn de7.r keer nodig om lopers met aan hanq naar Frankrl i ks lichtstad te brenqen. Voor dit vefvoer zorde öls Írt.c.Js onz-À busondernemer " Boosten" Lri

t- Hocnsbroek.

&M

,.q,

-:ir:6Íï

{

0p de foto: .re STB cleel naÍne (bijna) corÍpleet.Benë Jongen onder eell veel te qrote pet, -en in een vui.lniszak gestopt..... en lrí1.r1 V.,drlft1q handjes schudden.De rcst van het gezelschap is zo tc zien fi1nder zcnuwachtig. i"JEren dit ël voortekenen ????


tl

)

!1et de hotel acco modatie lJas het deze keer beter gc regefd dan in 19ts3. Iedereen kreeg een

eigen bed. Hoe!Íel. . . , de

vori

keer \.Jas het ook \.,el aardig in de

5 per:soonshutten

.

0nze redactionelÉ tekenaar, die er

I

w ffi

toevallig in 1983 ook bíj lras, zag er toch nog de humo. van in. Hij

diepte nog een oud teken] n!etj e ul t het S lB archi eÍ .

hé, zonlet fees dan maar v arr' Leuk

,i

L

NI

Als Jc Je eerste marathon uitlo.rpl-, ben je de kampioen irr kamploenen. Natuurlljk doe je er iets te lang oven en Lrrtcrl aaÍd ben ie ook "hondsmoe". Ab,-r dan.-..--. kijk naar het volgende plaat.le en c.rnstaLeer hoe Giel Kleykers \"reer opqe kn apt rs.


'..-a,):

ia.-« .F

#,(

Í

B r.j hci. qeTaÍrrenLltke (lineI io het rest,aurant van "parce cle Prrnce" lrordt. canard eeqeten."Dat:is echte" zegt Gertic, "in het. Ilois dc Boloqne, t/its jn geen enkel€r vi-jvea noq een cend

rw oldtimer Jo Eyck nu ccht zijn 50 e mara'.hon liep, vrerd na de loop qetrakteerd op "Heer]ljk qeel schuimend Brand's", bcrcid volgens het bekende Limburqse "Reinheids-gebod". :en van onze Duilse mec.reizen(je Ínarathonlopers "Heins Jordans" controleerd of iedcreen ook cvenveel krijgt. " Al 1es nach plan" hoordcn uij hem zeggen. omdat


29

wij er toch even een plaatje b1lha1en, die liel ntel mee is gegaan naar Parijs, maar die zeker veel heeft bljgedragen, dai een brjna l jaar kieuPele Jo EYck ríeer in zijn loopschoenen kon stap Dan moeten

pen

-

De v1s1e van Dr Hans Ypma was: " Sn€f wordt je nooit meer, daar ben je te oud voor". Plaar omdaL

long en vaatstelsel nog PUlk 1n orde uraren, sleepte rlJ mij mee

door heHl ]\ooorlè1(r e I old.rL mij Drl oe op\lc spor ''Lhnèrcr u'lho'

peed om wondcrschoenen te kopen, v/aafiree je !./eer kon Iopen zonder veel pljn.Het waren dus 49 rnarathons van rnijzelf en een ( de laatste) .J

ia

Hans.

Er rJoi-dt nu een nie!w sprei,'l.vloolrd uit!lJVonalen, cn dat is:

,

VAN JE DOI(TEB,

IV]OÉT

JE I]ET HEBBEI]'.

Terug naar Parijs, !,/anl er vras nog meer te beleven. Llc huldl lling na het afscheids-diner. Daar klopte nu vrcrkeliik heLe J aa niets van. il)erlraLve dat hier nog eens de ons bekende ui L sla.t wordt qeÈrbliceerd. 0p dc foLo onze drie trotsc 0:rres: in hun nieur.Je gei.ronnen sneeuw vritte Franse traininqsp.rk lr. llelga Stamler Í"larle Irene Paeven -- Hosr.,ibha lrJeinnt.nn.


30

vervolq Pari i s Ll:itslaqcn (officieus) Dnrncs: Helga S Lanler 3.:13.49 l,l I. Baevl]n 3 . 16 .56 Bosu/. hlei

nmann

Albert Lieberg Pi erre l,luyrers HarÍn van Goor Pauf van Hëmeren

llirn Budzlak

ef Flid.lerbeks Henk ïhlj ssen Ton Starmans Harrie Adri ol o Si

Nieur,, pers.record (n. p. n. p.

r.

3.44.29

2.51.33 2.58.05 2.58.38

r.

n. p. n. p. r. n. p. r:.

2.54.41 2.59.54 3 .02.40

3.03.32 3

n. p.

.AS.2l

r.

3.08 .28

lr'lilfr-ied l^leinmann 3.08.40 UJillem llarcu s Jung [lainzer

Heins Kal z Jo lli erts John Sfieets Grel K 1e l kers Ger Knauf

Jo Eyck Jan van llees Sjef van Ooyen

3.12.00

3.12.37 n.p.r. 3.14.51 3.24.08 n. p. r. 3.24.08 n. p. r. 3.35-29 eerste marèLhon. 3 ?,5 29 3.38.42 s0 e marathon 3.44.06 3 3

.45

.01

Harrie Raemàekers .46.00 He:ins Jordans Hub Neelis Bené Jongen

e Ínarathon

20

3.50.05 4.02.00 4

_28.28

llitgestapt na 35 kj.IoÍneter: Wiel

Vonken

q.dp1: ur I o. oq r ng<v.rcÍ h ir nsp]p,l. Je !,,ilt dan even aën de kant gaan ziiten en heef eventjes uitrusten.

val je in s]aap... en wordt [akker in de bezemwagen ( André V.' . ) Anc,to-dar 'qB2) ot ól ic i^ de rodekruisr"/ëgen ( lliel in Parijs). G elukkig geen blijvende schade, !re-l bllJVende dorst...en daar heb Prompt

ben

wij

nu

iets

op gevonden. 0nze

redactionele tekenaar stelt het zich ongeveer zo voor a]s hÍj op het tekeningctj e laat zien.

r)


llan nog enkele u(rrtjes feesten jn het llotel en íe volgen.le daq proberen fit te zijn voor -Een echte Paritse stadsboemel 1-ocht meL onze dierbare hulp en gidse: llaciarn t.Harcli. íl , de foto hieronde. rs0ok l^li]]em weer op dreel . Heirs nrÈéL de temperatuur ( boven [JilfeÍn) even op. "ALles nach p]an" be vestlgd hil het .lezelschap.

Fd

er tijdens de Lerugreis in de bus allemaal gàaÍrde vras bliJft geherrn.Beneden zlet U Het dagelrjks bestuur vai dc Si3 weer druk in de !.JeeI bi.i voorbcrcrdinllcn v.rn de voLgende evenernenten.Die ( nog) r1n hee[1, rn.g dan vreel m(ieqëan. Het slotvroord is aan de organisator van d.rzc trip: Jo Eyck. Via het clubblad deefL hrJ medD, daL dc deolnèmcrs irarr deze :;rip bijz.rnder leuk en spcrntaan rri:ircn, o.rk als hcL pl'oq1'aI .r Í,ret helernaal voLCens de plannen f1ep. HIJ bcdankL ll irlIen en vond het cen uiLsLekend -reisgezelschrp. 0ok dirfl( .ran oÍrr.) B-tal bevrtende sporters r,1t DLrrtsland- 0nze clubka:r kftreq van hun noq een spontanc frnanci"elc gcstc, an dnn LachL on Wat

ze pennlnqmeestet_

-11


Z-

vau onze vaste redaclie medewerker

Dr F.n ypr ! !È:

.

=!!i::. -.'!I!

Pi !i-:riJi,'!,i=-rr Hr.ilr d."tr voÈl: hEt nÈÈst tiEli-1., \'=r 'rj-en . rl;r r irrrL-- .nqrr,!i--:i =- .i+ r .r'";-!-,;n -".rrr.--- -;rli ri.tr!ir',:;r tj,i.,...n Fn iLrr!Èn '',-| =lrj,j.r n:r ir':l: -fti:el!eHr 1-hi 1;-irÉ a= =.r:riliFrL.roi+j =-;:--i n=::r oi .:i: : .r'j !=.r-- i) Erjr - ,,i1-. til,,r:i:'-É: ra!r ÍJ= ...!rEi ri.in Vi3ior-:rr:,t.i ,1,:-:' i,, lici i.. ,==i' i,il!== rlr!,=i1 aiFL-DtÉrÈ* =rh:li{l::r_8. rri r ii. ,, _-i;r,r,rlnJj=:-5. il' ; i iD 'nle.;qL.r -_= i:.-h= iidr-l .-,Ír rrral= .liE Lrnt=]rèf,n t--il lrÈr riLiil i.:r=,i .,;:ir L]=- --=--t-i ;- j ,.ij.; i:t nÉ lriri ne-F,r .nEt EÈn rroirr l l--El .iai -iÍ -- i: n- ..:ii:-Ènij.. ir:-ob1e,,,;-l lr .:-)irIr':--i,-.--rir::irt:.m:rn an ihrI È..n ;Íi5J -niel ._,È!]t ri ,i.r ._.r,.," ,i.rF,tt:.ri.r.| .j?...i.ar: r,..r ir,= .oè1! er]a:e1..::Í_.JÈ_, i r---",r .,- ,:r!1 .:in=Eii.iri ri):r\,!::i-=iÉ ei --nFrr=tÈ i- :r! :r,!:::ri: rii:iI -ii Fr.;.,.i_r l.=i,r1- .El: .ia .liilr: iEe. tr t::;,.i,,. r:,::iii r- .rrr ;!t?rl1:=L{..:.r" :;i=1 lji r r.: r-;i i:r.tl.=r.r--,: -':: j i5:.. r-r.?r j:r4 :.,r-::=irr =i .,i: n- .::;.: ri::::: CrEit -=.-t :1f, ri trir n? ii'i.-+:; injt.rr r;;i l:,:.i,,::iierlij: ir=i jÈ-i;À..il; vlie= :.: !t:,.ri: r: tio-! hE.-r:it.ll=.r :1iÈ= Lirr.lt iir.r;i i --i h!l:lEn, lrnri:r "'i'; .I: -r i:'::ii;i:r!j, I : ., i:: ,,rritii,.:::r :i:ja È,ii de Lrjr.jÉF.jf .:]1C:i- i:.: :i:..,ri i.i1::ra :t:er. !-ÉLi ll.lr:i Enl xtè_rt Èi -Erl . i riiil;::..i if.r_:: n'l . r [:t ,..--.: !.r rii:,iÈ,iÈ,- ]-Í: rl:1 ;ii=^= .ia-r=riÀ riF r.r:i:1.r.-rie.-!r ---;.lJÈ En-Fri e .jÉ-.::Én ..ic :;ii1:ii:r...; :;. ..;.=i".-.t; ]t il ë "Lr=i n1.rt itDi.d i= :.r rj.. :jL ., t ! E i: -;=j=.,:í1r1IrÉl I I; ie st-ii, E Í)r onnti?) -i -r ::ii.; -i f,.:=:::-À-r I :.:, r:.r jÈ !..rÉi :i rn ir.rl 1n=È=ràl .ia :r.i-.: r!,.:=rr..,i:ri r:.:, ::j= È-È: ÈF ra..i -vÈrLe13=--irs. I;E ' i ' i,: r=- i ci- íir'i Éi il i.lFrr3 hÈ+i :.r=?ri LÈ ..iÉirriq bl,rlrd ,.::, íii:: r iiri_i-a n-r í - rÈ!:, {r+ !lét d{jnr dÉ t-à-riLl.r: :,.n rrr:--..:hFr1.1 ;,i1È óil-=lÀin di= qtEÈrJ5 ,:rr oiFrr


I1i lJ+ir.rF,.lÈl1.,r.] ïÀn di dÉ;è blè!,!.i.E-= tr-ji,t ,=ij.FL': ít ..r=i, Hr-ri Frnbll]Ém r= Erchl.er d.it t,,r=t na ÍL(6t cle nrÈè=tè vàa .;É:t. irlÉ:r=LirÉ= EítrÈ:l=n. Een betere .rÈlo=sin,l is de È=lè5trn,l !àn .iÈ triÈt l È) !r+r-ÍrlndË.eii .i.àt !:.rr, rlcror 1) Èiile ijiq Lort=r l-.?n l) l.,l t, Je \(J.it p,Fr, ., . ,, DndÈrEEèns=prer-n ,r-Èdàt ri.t €r!n i]ÈÈl vàir clli iiàfi opvÀ-lqen ec lle vÉEt Lr:rèí iri bÀlans nrrlrn€n tr) irëtere loí]pteihnlÈi:, E-ed a+Hrlr:,eIÈn;ÀnoÉ vLrhrt olr 5orrFlÈsEe l.rpen iÍlpv=llÉEd rs dat mÀnnÈn !,ci.1:.: soPp*lei lópÉn dÀn vrc)Lllle ) ,l ) .j?w1.ht-. .,ÈrmiirÉt:r iÍ,o 5) t-àrr,É.r Bi- EàÍhtÉ andÉrqr.rn(i a) à-inqEFàs.t s{:iie1s=i.H,:t qrÈd =.httrei!-Ei Làri É:n i{onder'€rn verrrEhtpn !met s}E-ht. .-r,,1}Èn ver EÈ, ÈLf .r Érlie e)ípe.ts ri-rn het èrD?er Ét}n= dàt v--i- ':r.r.:.1t: blesiltre Ààr,FÀirirrqÉ- nrEEÈlrji: :--lr_, ÀÀn dÈ :Eir.rErn-EÈ.-n ..-.Èr gr.}at pt-rEEntaq= v-an d= lr1e5!.rrÉs }.rtn $ir ÍlrÈ .r'§r.i=r qsnÉ=3r17) trà d:,=e t=. lÉEa,[]3 mo:lÈ[i if,hedÉn hiÈr :::in (]{:r'iriBÉr - rdat h=t v--bÀÉJ q-=l riv»li.èlel] vÀ ciÉ v(lÉl: 5*n:*e l li il:t. E) l.il t tit:t L.óvenstàÀflde nrèi ,rirn bÈtei Éit d.ri: rrjrl ,lÀt .ir tÉ veel .. t--tel,ing (]+ lrti-rle-ireci<Él r5 í1fltsLà.rL.i orei cl+ :Ènder" l:rll.:+i:etirnq isFaJr vci_oi r;gr.ljj =t_ i: 6;n cÈn llpel.Àaie ntrd1E. ai-,rii ,.J,:rr dÉÍl nDO !.ièl .E:iLrltÈrt=8 qeboe;:i nrÈt 1nl.:l:tr.:e. l.: nàclEler hlÉrrvèn;rjn -eF= o+ 1ÈHl-icht tles-íèliitrr'q erl :-(lm= (]crL lilièk3fl vornlliq I' 9) i'" l_,È-i .-ÉÍ' .iÉi,i=i 3l=,:1-,.i,- ilÈ ,_rr,t- h;Ér!l_irt.JÈ LrÈnl Èri .J;{r: ;:irlrÈ. rÀn iJii. LiÉ liejr--i,ÀdiU1ÍtC illÉrrr' i';,À, 3à,,iF,i,.,irll-ir,g

Èrlle hlÈ=:,-r -È \:.n jè iL-el .:n rii:ijèrirè,:i -i't=ri:; .ii:l-í r:r'ÈrliÉl i!shr -E. -d:t É]Er' :F.rrr=r iÈ r,èÀr tÉ, v.llriÈi. i:itl.EÍi .Jr, te -r=,. .ri E= vlrÍn nÉr'm--:il 1'- LÈn ho= ::È !rr:i;.:( L;-r liL=n niÈlr '.,r:.t:,.t r:Érr irirlrn :,:F,L.irr it'jrrri;- itltrLrr Er-t.ii -rlt alr?t E:'.i.ii,

!

ikijr Li ri !':.dll,l n,,rÈ=i!.jl':rri.

r,"r.l

r,pÈrr.r{ _r!.'-

lri !,F(1:!l:=n rt-;41r1


-c"

*.n

B

I

9"ツァ F n

lF:-P

F

LF-N

Nuth- Veldhoven Vianen - Almelo

0Pt L.-LA0A SUZUKI verkoop:

chaesberg, AmnティrES Lr. Gemeente LANOGRAAF, S

cafetaria

1テ考


35

WILKO.GIIZU B.V. handel in industriële Sassen en iechnisch aanYerwante aÍtikelen

a

o aGA lado.reedschappen a riö i.rói. À-".^'nrtp.-t t*" a

.

kogollog€rr'v sna''n Non Éorró Motarèn

xissel 48, 6416 AC HceÍlen lel.loon 0í5 72n57'l

b.v. .I.J. Dabekausen 17 VALKENBUFGE ÉY]EG

1

64T9ASHEEBLÉN TELEFOONO.T5 717766

TORO

STAI IONSWEG 73 6051 KL MAASAFACHT TELTFOON 01746 3100

(oor verhuur) daLlehlks open

8-16-Íur

kettingzagen

....

.J' i.. ', rcJr\

trlo(

ÖÈ i t, i 198 wJ.)'u''1'

'.'

'!r'

J.op ''i

het "SitreePer hepke"

l.lij feleciteren ol]:i clLrblid "TOtlilY van oCYEN" met haar !loed verzorgde nieuwe cilfetaria. Llczírht1grng en pr'.reven ter plekke bevestigd, dat Schaesber'!l en o llleving, ccl] stLrk deftiqer ger.Jorden is met deze nieuwr vesiiqirrl. Bestuur en feden vnn de SlB, felecrteren Tonny €:ll lraar ou ders van ganser harLe, ..en wciscn h!r qoerle zaken voor

llut adres is: l-rans :nrnslaan 6

1n 5.h.csbcr.J

( t.o

C-.fi. rrrrs)


1í:

Stuk adoorsberlrUí

.J.

NIIIVEI,STIIIN sïuc^DoonwEnK SIENPLEIsTENWENK

Dorpsstraat

91

BINGELNADE ïelcíoon 04{92-2183

Assurantio-advissbureau E.H.G. Klelikers BÍandhol6lÍaal 77,6372 KB Schsoib€Ío. l€1. (o15) 31 96 55

Poslbus 31229. 6370 AE Schaosb€Íq

RUTO/CHROE

R.MUtoER NICHISPECIAT ISI t:rlisonst,ààll5 6:ll2ÀKS.haeslrorÍr(lnduslri6l6.Íenr) e,(r Àtlllo tlo.ostrrcèl dr ra.!)5a,,19

Íor

«),{51

I152,19


@

f^)

VA

leverlng van: orthopedische kunst en hulpmidclelen ÍorrgerseStÍaat 12 621t tN M.rr§tÍiclrt

Íel

O411'lít111

tet croeí)e l(tuis PaÍallelweg Nrd 2 Hol5lrerg I

,- 5t.lrnr.ln5

oÍthopedle

JKEN I

'j

rGl(E ]tt lr.rr;

VOTÍIENDÀAI. vauqlinUe'wcA

íEGEIEN

MAASIHICXI

{r 0si.rerweo90 hr

o4:r 62 r5r5

SIITANO

Kaln,[e' le' wqr 9b Ads''{e0

50

lcl 04490 !070


3S.

VENJAABDAí:KALËNDEB

jarj! in Ju11 zlJn op de: Jarill 1e NeI Baeven Vogcly 1e 4 Hugo Veld 3 5 He:Ln 4 71 El s Starmans 5 13 l4artin v. Booy 14 Francesco v. Ooyen 6 I 15 Herman Rutten 11 Paul v. HaÍneren 72 72 22 Wi cts Strat ng 24 Heffia Starmans 13 13 25 lonny v. ooycn 28 tred Strating jr. 16 16 29 Huqo v- Goor 1il 30 Betsy Vogely 22 Jarig rn septernber op: 22 22 1r Huuh Pfevoo 1 Sybllle v.d-Broek 22 22 2 Jo Borghans 24 Bcnó Jonqen 4 27 5 llenk lh Llssen 27 Guy Brj ken 5 29 7 l'Jrrn Eleveld Raynond St,armans 29 :l 29 10 PrLrl l4cnnens L

L,,Jij wensen

in Augustus zi.in op de: Jos van der Haar Jo E)rck Nlichef Hodenius Ton Houbiers Guido v. d. Brlnk

1Ín Budzlak lvlia van Booy E 11en R a ema e k ers

r,,J

l4artha llaessen

JoeP Smeets Harrie Brëeken BeLtY van der Haar

l,,]iel lJlj

nen 14ay Robberts HërÍn van Goor

Sief Bidder-beks Frida Coolen Luuk Klinkers

Koen

YPma

Giel Kleijkers Kitty v. Hameren Ton v.d.Broek LucY Síneets

Íon

Starmans

onzc jë.ige clubfeden een f1.ine da!l o..o-o o o o-o o o o o o o o o-

I.4EDEDELING VOOB DE JEUGDLEDEN

Jullie bofíen alweer eens een keertje. bJij hebben voor jullie kunnen regefen orÍ in de maand november i n (erkrade. de BRANDI^iEEB KAZEFNE te bezichtigen. De ju:iste datLrm horen j ulfie nog !ref , en denk er aan: "GEEN LUCIFEBS

I'iEENE14EN"

,,Íelke het "StB-dankwoord" u1L Diegenen van jullie, doen na affoop, is verpf icht, ook het verslag voor ons cl ubbl ad te schrii vven

Bestrrrr

sTB.


tu&t*#^ Caテ考 Smuldeテュssingel 101 6219 CA

Maaslrichl Tel.:043-12606. 12607

IEMMENS/MEESSEN sv INSTALLATIEBEDRIJF

(i A

S

wAt !lR VOOR SAN I TAI

SANITAIII R

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINCEN, AFVOEREN, CASLEiDINGEN EN DAKGOTEN .

EIAEN SAN I テッ AI R SHOWROOM geopend: noondog t/m vriidog von 8.00 tot 17.00 uur en zoterdog von 9.00 tot 13.04 uur. DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOWROOM.BA DKAME RS ! litscherveldweg 2 heerlerheide tel. 045 213661


Metsel- en steiqerwerken voor ruwbouw

Metselwerken VAI{ DE IIEUT

Bo€sberglaan 3 6371 CV Scha6sb6Íg T€lo,oon 045-311625

THIIEfi

EBHWEMI]!O **-"roldeuren I Htr"-*'**

rolluiken I m*;5 rolhekkenl wlil*6

uilsluitend

kÉrireil§prod*rm

mt

sarótie vdq* de ttoMÀzo v@dd.n.

ÉCHÍE

ZONNESC]IEFIVTN MARKTEZEN, JAroEzEÈN , HoRBÉtl , vouwwÀNDEN LUXÀFLEXPROOUXTÉN

6

wii ÍèpaÍ.rèn

alles

IUICA sho^rÍoom

oideÍ s.ra.li.l

zonuering

sittardeÍweg 116 he€rbíl

íÈ

llll

.

tel. o45 721654

grranile irl3tiruul

AannemersbedtiiÍ

Riksen B.V.

Ëd$onslraal 9 Paslbus 31085 637A

AB Schaesbetg

IeteÍaon 015-316222


TV F]ADIt]

verlichting

lGSItttUlJl

Sl rltmft,ToloÍoon,045-I20030


Topproducten uit de hele were d, _l

n aangevoerdïïièt wekeliikb vers aangevoerd óns eigen koelvervoer, voor u verkriiqbaar-op de Zandweg l0l en in winkelcentlum d r Baulsch, tussen Edah en Aldi

{íoSrIy; INBRAAK- EN BRANDBEVEILIG!NG met aansluitmogeliikheid oP de GOM alaÍmcentÍale, goedgekeurd door Min. v. Justitie T-B-B-S. erkend

Lid Uneto

GOM Beveiligingstechniek

aÍbaÍastÍ. 26,Geleen Tel. O4494-47 235B


Beste sportv.ienden,

hij steuen o.s

aën U voor ats een spórtve.ènigins k.ar het m.ge1ijk 1s, dét beginneE e. gevorderd€ lopers, samen kunnen t.ainen mei de leioutl-

.eer{ie ledst.1jd.th1eten.

is d€ "DUURLooPSPo8Í., ooI ue1 qe!àLh1èr1€k ge.aamd_ Bij onze ve.eniging is de doelsrelting dat het meedo€n betanq.ljker moet ziJn dan d€ prestatle. ve.moedelijk is car óór de sport die a litl beoefene. al" d"r .o .. bF'i' I on1 re .Fi ,9,' 9 "-tt.r oomanel HÈt eniqe,aar uij U dringend vil1€n ve.zoeken is: een deqelrike m.drsche keu.ing vooraf- Intichtingen hieroler kunt U krijsen lrij .nze besrru.slèrrÈn. ons t.aininssgÈbred list in de sehelè oóstelijke ijnsrreek, net ars Ce.tNm "de lluossummerhelde". Aan de Schachisrraat ie Nieluenha!èn hebben wij onze elgen spoxt en t.ainings€.comodatie 2Élt àangetegd_ Nia. zijn vir e.q irots op. 0e naam van deze op€n accom.datie is: C00PE38AAN S.T.B, lor eea5 rrt'pn oi' FF' vo1 o'.1 ''.'n'.qó -ó' !--'/rr. qe oroorórd .,o.. 0n2e sp€cialisatie

TBAININGSPB0GRAIYI4A

vanaf

1987

uur CENïBALE TRAINING. oJUr loop 5/4 uur. Donderdagavond 18.30 BAANTBAINING wedstrijdl.

l{oensdagavond 18.30 20.00

en gevorderde trimmers.

18,30 MAFAÏHONÏB Zaterdagnm. 15,30 BAANTBAINING voor de Jeugd.

Vrij

dègavond

BoLSKI ïRAÍNING (op afspraak) Zondagmorgen 08.30 10.00 uur, "TBIÍ14-TBEF" voor iede.een verdeefd in groepjes. l,laandagavond 18.30 I4ABATH0N-TBAINING "A" en "8".

'

21.30

CONDITIE TBAIN]NG

ALGEI.4ENE

(indoor)

.

18.30

BAANTRAINING

"

19.00

Damesloopgroepen . CB0SSTHAINÍNG (al1een

De vraag

is meestal, waar

Dinsdagavond

voor

JEUGD en

in

het

cros; seizoen). 18.30 Krachttralning marathonfopers. de beginnende sporter

terecht kan. l1le1 volqens bovenstaand schema is de Zondagmorgen het meest geschikte moment, en daarna de ldoensdagavond-training in gedeelten, totdët men een duLJrloop van 5/4 uui beheerst. ( ca 15 km). Kun je dat, dan lijkt het meedoen aan een wedstrijd

of snelheidstraining

op de baan pas aan

te

bevelen.


v,aas vrijt iiv.nd orí'í. Giari. d.skundioadvid

. GI,ÀS IN LOOD * GILIS IN KOPER

en,

, GI.ISREPÀRÀlIT:S . R|JKSSUBSIDI]; OP DUBRLLL BEGL,lZING vooÍ

Jl -d.n

d- i. dn hor Dw*24.dÉ

Pff

uonOoyn SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANOEL ITt]IT GNRR.OK!]N

Illll

I)^N 0,15 :ll l,l.l3

Na 1B.00 rrrrr 015 .:|l:1221 Streperplein 10, Schaesbàrg Prive adÍes: Joes Jongenstraat 2

KOZIJNEN!

AIle soo(en limmorwerk.

Leveíing eo plaatsing van hardhou_ len koziinen mel enkele oÍ dubbele beglazing; ramen, deuren, koziinen en trappen voor nie0wbouw en Íenovatie.

De Haan AAiIN€MER9 EN TIMMERBEDRIJF

SCHAESBERG ACHTER DEN WINKEL 42

TEL

(}115"3í

aa49

WeÍkplaats: StÍeepeíplein ÍO

STB Clubblad 1987 nr 4  
Advertisement